ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.314.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 314

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
30. novembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami ( 1 )

17

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami ( 1 )

47

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami ( 1 )

64

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

30.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1059/2010

z 28. septembra 2010,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (1), a najmä na jej článok 10,

keďže:

(1)

V smernici 2010/30/EÚ sa od Komisie vyžaduje, aby prijala delegované akty, pokiaľ ide o označovanie energeticky významných výrobkov s výrazným potenciálom úspory energie a veľkými rozdielmi vo výkonnostných úrovniach pri rovnakej miere funkčnosti.

(2)

Ustanovenia týkajúce sa označovania energetickej spotreby umývačiek riadu pre domácnosť tvoria súčasť smernice Komisie 97/17/ES zo 16. apríla 1997, ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami (2).

(3)

Spotreba elektrickej energie umývačiek riadu pre domácnosť tvorí podstatný podiel z celkového dopytu domácností po elektrickej energii v Únii. Okrem už dosiahnutých zlepšení energetickej efektívnosti je veľmi dôležitý rozsah ďalšieho znižovania spotreby energie umývačiek riadu pre domácnosť.

(4)

Smernica 97/17/ES by sa mala zrušiť a prostredníctvom tohto nariadenia by sa mali prijať nové ustanovenia, aby sa zabezpečilo, že označenie energetickej spotreby bude pre dodávateľov dynamickým stimulom na ďalšie zvyšovanie energetickej efektívnosti umývačiek riadu pre domácnosť a na zrýchlenie transformácie trhu so zameraním na energeticky efektívnejšie technológie.

(5)

Informácie uvádzané na štítkoch by sa mali získavať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov merania, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania zahŕňajúce v prípade dostupnosti harmonizované normy, ktoré prijali európske organizácie pre normalizáciu, uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na služby poskytované informačnou spoločnosťou (3).

(6)

V tomto nariadení by sa malo špecifikovať jednotné vyhotovenie a obsah štítkov umývačiek riadu pre domácnosť.

(7)

Okrem toho by sa v tomto nariadení mali určiť požiadavky týkajúce sa technickej dokumentácie a opisu umývačiek riadu pre domácnosť.

(8)

Ďalej by sa v tomto nariadení mali stanoviť požiadavky týkajúce sa informácií poskytovaných v prípade všetkých foriem predaja na diaľku, reklamy a technických propagačných materiálov umývačiek riadu pre domácnosť.

(9)

Je vhodné zabezpečiť revíziu ustanovení tohto nariadenia so zreteľom na technologický pokrok.

(10)

S cieľom uľahčiť prechod zo smernice 97/17/ES na toto nariadenie je vhodné ustanoviť, že umývačky riadu pre domácnosť označené v súlade s týmto nariadením by sa mali považovať za spotrebiče spĺňajúce požiadavky smernice 97/17/ES.

(11)

Smernica 97/17/ES by sa preto mala zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na označovanie a poskytovanie doplňujúcich informácií o výrobku v prípade umývačiek riadu pre domácnosť napájaných z elektrickej siete a umývačiek riadu napájaných z elektrickej siete, ktoré môžu byť napájané aj z batérií, vrátane tých, ktoré sa predávajú na použitie mimo domácnosti, a vstavaných umývačiek riadu pre domácnosť.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa popri vymedzeniach pojmov ustanovených v článku 2 smernice 2010/30/EÚ uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„umývačka riadu pre domácnosť“ znamená zariadenie na umývanie, oplachovanie a sušenie riadu, skla, príborov a kuchárskych potrieb chemickými, mechanickými, tepelnými a elektrickými prostriedkami, ktoré je určené predovšetkým na neprofesionálne účely;

2.

„vstavaná umývačka riadu pre domácnosť“ znamená umývačku riadu pre domácnosť určenú na zabudovanie do skrinky, pripraveného výklenku v stene alebo na podobné miesto a vyžadujúcu konečnú úpravu;

3.

„jedálenská súprava“ znamená definovanú súpravu riadu, skla a príboru určenú na použitie jednou osobou;

4.

„menovitá kapacita“ znamená maximálny počet jedálenských súprav, ktorý je, podľa údajov dodávateľa, možné spolu so servírovacím náčiním ošetriť v umývačke riadu pre domácnosť pri zvolenom programe, ak sa pri ich vkladaní do umývačky riadu pre domácnosť postupuje podľa pokynov dodávateľa;

5.

„program“ znamená sériu preddefinovaných operácií, o ktorých dodávateľ vyhlasuje, že sú vhodné pre osobitné úrovne znečistenia alebo typy jedálenských súprav vložených do umývačky riadu, alebo oboje, a ktoré spoločne tvoria úplný cyklus;

6.

„čas trvania programu“ znamená čas od začatia programu do jeho ukončenia, bez započítania všetkých odkladov, ktoré naprogramuje konečný používateľ;

7.

„cyklus“ znamená úplný proces umytia, opláchnutia a usušenia, ako je vymedzený vo zvolenom programe;

8.

„režim vypnutia“ znamená stav, v ktorom je umývačka riadu pre domácnosť vypnutá pomocou ovládačov alebo spínačov na spotrebiči dostupných konečnému používateľovi a určených na to, aby nimi konečný používateľ pri bežnom používaní dosiahol najnižšiu spotrebu elektrickej energie, a ktorý môže trvať neobmedzene dlho, pričom umývačka riadu pre domácnosť je pripojená na zdroj elektrickej energie a používa sa v súlade s pokynmi dodávateľa; v prípade, že k dispozícii nie sú žiadne ovládače alebo spínač, „režim vypnutia“ znamená stav, do ktorého sa umývačka riadu pre domácnosť dostane vtedy, keď sa sama prepne do režimu rovnomernej spotreby elektrickej energie;

9.

„režim ponechania v zapnutom stave“ znamená režim s najnižšou spotrebou elektrickej energie, ktorý môže trvať neobmedzene dlhú dobu po ukončení programu a vyložení súprav z umývačky riadu pre domácnosť bez akéhokoľvek ďalšieho zásahu zo strany konečného používateľa;

10.

„ekvivalentná umývačka riadu pre domácnosť“ znamená model umývačky riadu pre domácnosť, ktorý je umiestnený na trh s rovnakou menovitou kapacitou, technickými a výkonnostnými vlastnosťami, spotrebou energie a vody a úrovňami vydávaného hluku prenášaného vzduchom ako iný model umývačky riadu pred domácnosť, ktorý rovnaký dodávateľ umiestnil na trh pod iným obchodným kódovým číslom;

11.

„konečný používateľ“ znamená spotrebiteľa, ktorý si kúpi alebo o ktorom sa predpokladá, že si kúpi umývačku riadu pre domácnosť;

12.

„predajné miesto“ znamená miesto, na ktorom sa umývačky riadu pre domácnosť vystavujú alebo ponúkajú na predaj, prenájom alebo predaj na splátky.

Článok 3

Povinnosti dodávateľov

Dodávatelia zabezpečujú, aby sa:

a)

každá umývačka riadu pre domácnosť dodala s vytlačeným štítkom vo formáte a s obsahom podľa prílohy I;

b)

sprístupnil opis výrobku podľa prílohy II;

c)

orgánom členských štátov a Komisii na požiadanie sprístupnila technická dokumentácia podľa prílohy III;

d)

v každom reklamnom materiáli pre konkrétny model umývačky riadu pre domácnosť uviedla trieda energetickej efektívnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

e)

v každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model umývačky riadu pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, uviedla triedu energetickej efektívnosti daného modelu.

Článok 4

Povinnosti obchodníkov

Obchodníci zabezpečujú, aby sa:

a)

každá umývačka riadu pre domácnosť na predajnom mieste označila na vonkajšej prednej alebo hornej strane štítkom poskytnutým dodávateľom v súlade s článkom 3 písm. a) takým spôsobom, aby bol štítok zreteľne viditeľný;

b)

umývačky riadu pre domácnosť ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že konečný používateľ uvidí túto umývačku vystavenú, predávali s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s prílohou IV;

c)

každá reklama určitého modelu umývačky riadu pre domácnosť vybavila odkazom na jeho triedu energetickej efektívnosti, keď sa v tejto reklame uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

d)

každý technický propagačný materiál týkajúci sa konkrétneho modelu umývačky riadu pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho osobitné technické vlastnosti, vybavil odkazom na triedu energetickej efektívnosti daného modelu.

Článok 5

Metódy merania

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť podľa článkov 3 a 4, sa získavajú spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami merania, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania.

Článok 6

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Členské štáty uplatňujú pri posudzovaní zhody deklarovanej triedy energetickej efektívnosti, ročnej spotreby energie, ročnej spotreby vody, koeficientu sušiacej efektívnosti, času trvania programu, spotreby energie v režime vypnutia a režime ponechania v zapnutom stave, času trvania režimu ponechania v zapnutom stave a úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom postup stanovený v prílohe V.

Článok 7

Revízia

Komisia preskúma tohto nariadenie vzhľadom na technologický pokrok najneskôr štyri roky po nadobudnutí jeho účinnosti. V rámci preskúmania sa posúdia najmä tolerancie pri overovaní stanovené v prílohe V.

Článok 8

Zrušenie

Smernica 97/17/ES sa zrušuje od 20. decembra 2011.

Článok 9

Prechodné ustanovenia

1.   Článok 3 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa nevzťahujú na tlačenú reklamu a tlačený technický propagačný materiál uverejnený pred 30. marcom 2012.

2.   Umývačky riadu umiestnené na trh pred 30. novembrom 2011 zodpovedajú ustanoveniam smernice 97/17/ES.

3.   Ak bolo prijaté opatrenie, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (4), pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn umývačiek riadu pre domácnosť, umývačky riadu pre domácnosť, ktoré zodpovedajú ustanoveniam tohto vykonávacieho opatrenia v súvislosti s požiadavkami na efektívnosť umývania a ustanoveniam tohto nariadenia a ktoré sú umiestňované na trh alebo predávané, prenajímané alebo predávané na splátky pred 20. decembrom 2011, sa považujú za zariadenia v súlade s požiadavkami smernice 97/17/ES.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 20. decembra 2011. Článok 3 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa však uplatňujú od 20. apríla 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. septembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  ES L 118, 7.5.1997, s. 1.

(3)  ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(4)  EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.


PRÍLOHA I

Štítok

1.   ŠTÍTOK

Image

1.

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo obchodná značka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa, pričom „identifikačný kód modelu“ znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa odlišuje určitý model umývačky riadu pre domácnosť od iných modelov s rovnakou obchodnou značkou alebo menom dodávateľa;

III.

trieda energetickej efektívnosti určená v súlade s prílohou VI bodom 1; vrchol šípky obsahujúci triedu energetickej efektívnosti umývačky riadu pre domácnosť sa umiestni do tej istej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej efektívnosti;

IV.

ročná spotreba energie (AEC ) v kWh za rok, zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s prílohou VII bodom 1 písm. b);

V.

ročná spotreba vody (AWC ) v litroch za rok, zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s prílohou VII bodom 3;

VI.

trieda sušiacej efektívnosti stanovená v súlade s prílohou VI bodom 2;

VII.

menovitá kapacita vyjadrená štandardným počtom jedálenských súprav a pri štandardnom umývacom cykle;

VIII.

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vyjadrená v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

2.

Vyhotovenie štítku je v súlade s bodom 2. Odchylne od toho, ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

2.   ÚPRAVA ŠTÍTKA

Úprava štítka je taká ako na tomto obrázku.

Image

Pričom:

a)

Štítok musí mať šírku aspoň 110 mm a výšku aspoň 220 mm. Ak je štítok vytlačený vo väčšom formáte, jeho obsah musí napriek tomu proporčne zodpovedať uvedeným špecifikáciám.

b)

Pozadie musí byť biele.

c)

Farby sú CMYK – modrá kyanová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyanová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

d)

Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

Image

Hrúbka čiary: 5 pt – farba: modrá kyanová 100 % – zaoblenie rohov: 3,5 mm

Image

Logo EÚ – farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00

Image

Logo Energia

:

farba: X-00-00-00; piktogram podľa vyobrazenia; logo EÚ a logo Energia (kombinované): šírka: 92 mm, výška: 17 mm

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: modrá kyanová 100 % – dĺžka: 92,5 mm

Image

Stupnica A – G

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 0,75 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 18 pt, veľké a biele písmená; znamienka „+“: Calibri bold 12 pt, veľké, biele písmená, zoradené v jednom riadku

Image

Trieda energetickej efektívnosti

Šípka: šírka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % čierna

Text: Calibri bold 29 pt, veľké a biele písmená; znamienka „+“: Calibri bold 18 pt, veľké, biele písmená, zoradené v jednom riadku

Image

Energia

Text: Calibri regular 11 pt, veľké písmená, 100 % čierna

Image

Ročná spotreba energie

Ohraničenie: 2 pt – farba: modrá kyanová 100 % – zaoblenie rohov: 3,5 mm

Hodnota: Calibri bold 37 pt, 100 % čierna

Druhý riadok: Calibri regular 17 pt, 100 % čierna

Image

Ročná spotreba vody:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: modrá kyanová 100 % – zaoblenie rohov: 3,5 mm

Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna a Calibri regular 16pt, 100 % čierna

Image

Trieda sušiacej efektívnosti:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: modrá kyanová 100 % – zaoblenie rohov: 3,5 mm

Hodnota: Calibri regular 16 pt, horizontálna stupnica 75 %, 100 % čierna a Calibri bold 22 pt, horizontálna stupnica 75 %, 100 % čierna

Image

Menovitá kapacita:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: modrá kyanová 100 % – zaoblenie rohov: 3,5 mm

Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna a Calibri regular 16 pt, 100 % čierna

Image

Emisie hluku:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: modrá kyanová 100 % – zaoblenie rohov: 3,5 mm

Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna a Calibri regular 16 pt, 100 % čierna

Image

Meno dodávateľa alebo obchodná značka

Image

Identifikačný kód modelu dodávateľa

Image

Meno dodávateľa alebo obchodná značka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 92 × 15 mm.

Image

Číslo nariadenia: Calibri bold 9 pt, 100 % čierna


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA II

Opis výrobku

1.

Informácie uvedené v opise výrobku umývačky riadu pre domácnosť sa uvádzajú v tomto poradí a sú obsiahnuté v brožúre o výrobku alebo iných dokumentoch pripojených k výrobku:

a)

meno dodávateľa alebo obchodná značka;

b)

identifikačný kód modelu dodávateľa znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa odlišuje špecifický model umývačky riadu pre domácnosť od iného modelu s rovnakou obchodnou značkou alebo menom dodávateľa;

c)

menovitá kapacita vyjadrená štandardným počtom jedálenských súprav a pri štandardnom umývacom cykle;

d)

trieda energetickej efektívnosti v súlade s prílohou VI bodom 1;

e)

ak bola danej umývačke riadu pre domácnosť udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010, táto informácia sa môže uviesť;

f)

ročná spotreba energie (AEC ) v kWh za rok zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s prílohou VII bodom 1 písm. b); uvádza sa ako „Spotreba energie ‚X‘ kWh za rok vypočítaná na základe 280 štandardných umývacích cyklov s použitím náplne studenej vody a spotreby režimov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.“;

g)

energetická spotreba (Et ) štandardného umývacieho cyklu;

h)

spotreba elektrickej energie v režime vypnutia a režime ponechania v zapnutom stave (Po a Pl );

i)

ročná spotreba vody (AWC ) v litroch za rok zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s prílohou VII bodom 3; uvádza sa ako: „Spotreba vody ‚X‘ litrov za rok, vypočítaná na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.“;

j)

trieda sušiacej efektívnosti určená podľa prílohy VI bodu 2 a vyjadrená ako „Trieda sušiacej efektívnosti ‚X‘ na stupnici od G (najnižšia efektívnosť) po A (najvyššia efektívnosť)“. Ak je táto informácia uvedená v tabuľke, môže sa vyjadriť inou formou za predpokladu, že je zrejmé, že stupnica je od G (najnižšia efektívnosť) po A (najvyššia efektívnosť);

k)

uvedenie toho, že „štandardný program“ je štandardným umývacím cyklom, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v opise výrobku, že tento program je vhodný na umývanie normálne znečisteného stolového riadu a že je to najúspornejší program z hľadiska jeho kombinovanej spotreby energie a vody;

l)

čas trvania programu pri štandardnom umývacom cykle vyjadrený v minútach a zaokrúhlený na najbližšie celé číslo;

m)

čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave (Tl ), ak je umývačka riadu pre domácnosť vybavená systémom riadenia spotreby elektrickej energie;

n)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vyjadrená v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

o)

ak je umývačka riadu pre domácnosť určená na zabudovanie, informácia o tejto skutočnosti.

2.

Jeden opis výrobku sa môže vzťahovať na niekoľko modelov umývačiek radu pre domácnosť, ktoré dodáva rovnaký dodávateľ.

3.

Informácie uvedené v opise výrobku môžu mať formu buď farebnej, alebo čiernobielej kópie štítku. V takom prípade sa uvedú aj informácie uvedené v bode 1, ktoré sa ešte na štítku nenachádzajú.


PRÍLOHA III

Technická dokumentácia

1.

Technická dokumentácia uvedená v článku 3 písm. c) zahŕňa:

a)

meno a adresu dodávateľa;

b)

všeobecný opis modelu umývačky riadu dostatočný na jej jednoznačnú a ľahkú identifikáciu;

c)

podľa potreby odkazy na uplatnené harmonizované normy;

d)

podľa potreby ďalšie použité technické normy a špecifikácie;

e)

údaje o osobe, ktorá je splnomocnená zaviazať dodávateľa, a jej podpis;

f)

tieto technické parametre meraní:

i)

spotreba energie;

ii)

spotreba vody;

iii)

čas trvania programu;

iv)

sušiaca efektívnosť;

v)

spotreba elektrickej energie v „režime vypnutia“;

vi)

spotreba elektrickej energie v „režime ponechania v zapnutom stave“;

vii)

čas trvania „režimu ponechania v zapnutom stave“;

viii)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom;

g)

výsledky výpočtov vykonaných v súlade s prílohou VII.

2.

Keď sa informácie uvedené v technickej dokumentácii konkrétneho modelu umývačky riadu pre domácnosť získali z výpočtov vychádzajúcich z technických výkresov alebo extrapoláciou inej ekvivalentnej umývačky riadu pred domácnosť, alebo oboma spôsobmi, musí dokumentácia obsahovať podrobnosti takýchto výpočtov alebo extrapolácií, alebo oboch, a testov, ktoré dodávatelia vykonali na overenie presnosti týchto výpočtov. V informáciách sa uvedie aj zoznam všetkých ostatných ekvivalentných modelov umývačiek riadu pre domácnosť, pri ktorých sa informácie získali rovnakým spôsobom.


PRÍLOHA IV

Informácie poskytované v prípadoch, keď nemožno očakávať, že konečný používateľ uvidí zobrazovaný výrobok vystavený

1.

Informácie uvedené v článku 4 písm. b) sa uvádzajú v tomto poradí:

a)

trieda energetickej efektívnosti v súlade s prílohou VI bodom 1;

b)

menovitá kapacita vyjadrená štandardným počtom jedálenských súprav pri štandardnom umývacom cykle;

c)

ročná spotreba energie (AEC ) v kWh za rok zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo a vypočítaná podľa prílohy VII bodu 1 písm. b);

d)

ročná spotreba vody (AWC ) v litroch za rok zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo a vypočítaná podľa prílohy VII bodu 3;

e)

trieda sušiacej efektívnosti v súlade s prílohou VI bodom 2;

f)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vyjadrená v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

g)

ak je model určený na zabudovanie, informácia o tejto skutočnosti.

2.

Ak sa poskytujú iné informácie obsiahnuté v opise výrobku, uvádzajú sa vo forme a v poradí stanovenom v prílohe II.

3.

Veľkosť a druh písma, ktorým sú vytlačené alebo zobrazené všetky informácie uvedené v tejto prílohe, musia byť čitateľné.


PRÍLOHA V

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Na účely kontroly súladu s požiadavkami stanovenými v článkoch 3 a 4 orgány členských štátov testujú jednu umývačku riadu pre domácnosť. Ak namerané parametre nesúhlasia s hodnotami, ktoré uvádza dodávateľ v rozpätiach definovaných v tabuľke 1, vykonávajú sa merania na ďalších troch umývačkách riadu pre domácnosť. Aritmetický priemer nameraných hodnôt týchto troch umývačiek riadu pre domácnosť musí súhlasiť s hodnotami, ktoré uvádza dodávateľ v rozpätí definovanom v tabuľke 1. To neplatí pre spotrebu energie, kde nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota Et o viac ako 6 %.

V opačnom prípade sa daný model a všetky ostatné ekvivalentné umývačky riadu pre domácnosť považujú za nevyhovujúce požiadavkám ustanoveným v článkoch 3 a 4.

Orgány členského štátu použijú spoľahlivé, presné a reprodukovateľné postupy merania, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy merania vrátane metód uvedených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Tabuľka č. 1

Meraný parameter

Tolerancie pri overovaní

Ročná spotreba energie

Nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota (1) AEC o viac ako 10 %.

Spotreba vody

Nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota Wt o viac ako 10 %.

Koeficient sušiacej efektívnosti

Nameraná hodnota nesmie byť menšia ako menovitá hodnota ID o viac ako 19 %.

Spotreba energie

Nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota Et o viac ako 10 %.

Čas trvania programu

Nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovité hodnoty Tt o viac ako 10 %.

Spotreba energie v režime vypnutia a režime ponechania v zapnutom stave

Nameraná hodnota spotreby energie P0 a P1 viac ako 1,00 W nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota o viac ako 10 %. Nameraná hodnota spotreby energie P0 a P1 maximálne 1,00 W nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota o viac ako 0,10 W.

Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave

Nameraná hodnota nesmie byť väčšia ako menovitá hodnota Tl o viac ako 10 %.

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom

Nameraná hodnota musí zodpovedať menovitej hodnote.


(1)  „Menovitá hodnota“ znamená hodnotu, ktorú uvádza dodávateľ.


PRÍLOHA VI

Triedy energetickej efektívnosti a triedy sušiacej efektívnosti

1.   TRIEDY ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

Trieda energetickej efektívnosti umývačky riadu pre domácnosť sa určuje podľa jej koeficientu energetickej efektívnosti (EEI) uvedeného v tabuľke č. 1.

Koeficient energetickej efektívnosti (EEI) umývačky riadu pre domácnosť sa stanovuje v súlade s prílohou VII bodom 1.

Tabuľka 1

Triedy energetickej efektívnosti

Trieda energetickej efektívnosti

Koeficient energetickej efektívnosti

A+++ (najvyššia efektívnosť)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (najnižšia efektívnosť)

EEI ≥ 90

2.   TRIEDY SUŠIACEJ EFEKTÍVNOSTI

Trieda sušiacej efektívnosti umývačky riadu pre domácnosť sa určuje podľa jej koeficientu sušiacej efektívnosti (ID ) uvedeného v tabuľke č. 2.

Koeficient sušiacej efektívnosti (ID ) sa stanovuje v súlade s prílohou VII bodom 2.

Tabuľka 2

Triedy sušiacej efektívnosti

Trieda sušiacej efektívnosti

Koeficient sušiacej efektívnosti

A (najvyššia efektívnosť)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (najnižšia efektívnosť)

0,33 ≥ ID


PRÍLOHA VII

Metóda výpočtu koeficientu energetickej efektívnosti, koeficientu sušiacej efektívnosti a spotreby vody

1.   VÝPOČET KOEFICIENTU ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

Pri výpočte koeficientu energetickej efektívnosti (EEI) modelu umývačky riadu pre domácnosť sa porovnáva ročná spotreba energie umývačky riadu pre domácnosť so štandardnou ročnou spotrebou energie.

a)

Koeficient energetickej efektívnosti (EEI) sa vypočítava takto a zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto:

Formula

kde:

AEC

=

ročná spotreba energie umývačky riadu pre domácnosť,

SAEC

=

štandardná ročná spotreba energie umývačky riadu pre domácnosť.

b)

Ročná spotreba energie (AEc ) sa vypočítava v kWh/rok takto a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta:

i)

Formula

kde:

Et

=

spotreba energie pri štandardnom cykle vyjadrená v kWh a zaokrúhlená na tri desatinné miesta,

Pl

=

príkon v režime ponechania v zapnutom stave pri štandardnom umývacom cykle vyjadrený vo wattoch (W) a zaokrúhlený na dve desatinné miesta,

Po

=

príkon v režime vypnutia pri štandardnom umývacom cykle vyjadrený vo wattoch (W) a zaokrúhlený na dve desatinné miesta,

Tt

=

čas trvania programu pri štandardnom umývacom cykle vyjadrený v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu celú minútu,

280

=

celkový počet štandardných umývacích cyklov za rok.

ii)

Ak je umývačka riadu pre domácnosť vybavená systémom riadenia spotreby elektrickej energie, pričom sa po skončení programu automaticky prepne do režimu vypnutia, hodnota AEC sa vypočítava vzhľadom na skutočný čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave, a to podľa tohto vzorca:

Formula

kde:

Tl

=

nameraný čas trvania štandardného umývacieho cyklu v režime ponechania v zapnutom stave vyjadrený v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu celú minútu,

280

=

celkový počet štandardných umývacích cyklov za rok.

c)

Štandardná ročná spotreba energie (SAEC ) sa vypočítava v kWh/rok takto a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta:

i)

pre umývačky riadu pre domácnosť s menovitou kapacitou ps ≥ 10 a šírkou > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

ii)

pre umývačky riadu pre domácnosť s menovitou kapacitou ps ≤ 9 a umývačky riadu pre domácnosť s menovitou kapacitou 9 < ps ≤ 11 a šírkou ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

kde:

ps

=

počet jedálenských súprav.

2.   VÝPOČET KOEFICIENTU SUŠIACEJ EFEKTÍVNOSTI

Na výpočet koeficientu sušiacej efektívnosti (ID ) modelu umývačky riadu pre domácnosť sa sušiaca efektívnosť danej umývačky riadu pre domácnosť porovnáva so sušiacou efektívnosťou referenčnej umývačky riadu, pričom táto referenčná umývačka riadu má vlastnosti uvedené v rámci všeobecne uznávaných najmodernejších metód merania vrátane metód uvedených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

a)

Koeficient sušiacej efektívnosti (ID ) sa vypočítava takto a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta:

Formula

ID = exp(lnID )

kde:

DT,i

=

sušiaca efektívnosť testovanej umývačky riadu pre domácnosť pri jednom testovacom cykle i),

DR,i

=

sušiaca efektívnosť referenčnej umývačky riadu pri jednom testovacom cykle i),

n

=

počet testovacích cyklov, n ≥ 5.

b)

Sušiaca efektívnosť (D) je priemernou mierou vlhkosti každého predmetu naloženého do umývačky riadu po dokončení štandardného umývacieho cyklu. Miera vlhkosti sa vypočítava spôsobom uvedeným v tabuľke č. 1:

Tabuľka 1

Počet stôp vody (WT) alebo vlhkých pásikov (WS)

Celková vlhká plocha (Aw) v mm2

Miera vlhkosti

WT = 0 a WS = 0

Neuplatňuje sa

2 (najvyššia efektívnosť)

1 < WT ≤ 2 alebo WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT alebo WS = 2

alebo WS = 1 a WT = 1

Aw > 50

0 (najnižšia efektívnosť)

3.   VÝPOČET ROČNEJ SPOTREBY VODY

Ročná spotreba vody (AWC ) umývačky riadu pre domácnosť sa vypočítava v litroch takto a zaokrúhľuje na najbližšiu celú hodnotu:

AWC = Wt × 280

kde:

Wt

=

spotreba vody pri štandardnom umývacom cykle vyjadrená v litroch a zaokrúhlená na jedno desatinné miesto.


30.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/17


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1060/2010

z 28. septembra 2010,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (1), a najmä na jej článok 10,

keďže:

(1)

V smernici 2010/30/EÚ sa od Komisie vyžaduje, aby prijala delegované akty, pokiaľ ide o označovanie energeticky významných výrobkov s výrazným potenciálom úspory energie a veľkými rozdielmi vo výkonnostných úrovniach pri rovnakej miere funkčnosti.

(2)

Ustanovenia týkajúce sa označovania energetickej spotreby chladiacich spotrebičov pre domácnosť tvoria súčasť smernice Komisie 94/2/ES z 21. januára 1994, ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie elektrických chladničiek a mrazničiek pre domácnosť a ich kombinácií energetickými štítkami (2).

(3)

Spotreba elektrickej energie umývačiek riadu pre domácnosť tvorí podstatný podiel z celkového dopytu domácností po elektrickej energii v Únii. Okrem už dosiahnutých zlepšení energetickej efektívnosti je veľmi dôležitý rozsah ďalšieho znižovania spotreby energie chladiacich spotrebičov pre domácnosť.

(4)

Smernica 94/2/ES by sa mala zrušiť a prostredníctvom tohto nariadenia by sa mali prijať nové ustanovenia, aby sa zabezpečilo, že označenie energetickej spotreby bude pre dodávateľov dynamickým stimulom na ďalšie zvyšovanie energetickej efektívnosti chladiacich spotrebičov pre domácnosť a na zrýchlenie transformácie trhu so zameraním na energeticky efektívnejšie technológie.

(5)

Kombinovaným účinkom ustanovení tohto nariadenia a nariadenia Komisie (ES) č. 643/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES o požiadavkách na ekodizajn chladiacich spotrebičov pre domácnosť (3), by sa mohli do roku 2020 (4) dosiahnuť úspory elektrickej energie vo výške 6 TWh ročne v porovnaní so situáciou, keby sa neprijali žiadne opatrenia.

(6)

Príležitosť na úspory energie sa naskytá aj pri výrobkoch na rastúcich trhoch s absorpčnými chladiacimi spotrebičmi a spotrebičmi na uchovávanie vína. Tieto spotrebiče by sa preto mali zahrnúť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(7)

Absorpčné chladiace spotrebiče sú nehlučné, ale spotrebujú oveľa viac energie ako kompresorové spotrebiče. Na to, aby sa koneční používatelia mohli rozhodnúť na základe informácií, mali by sa na štítku uvádzať informácie o úrovni vydávaného hluku prenášaného vzduchom z chladiacich spotrebičov pre domácnosť.

(8)

Informácie uvádzané na štítkoch by sa mali získavať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov merania, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania zahŕňajúce v prípade dostupnosti harmonizované normy, ktoré prijali európske organizácie pre normalizáciu uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na služby poskytované informačnou spoločnosťou (5).

(9)

V tomto nariadení by sa malo špecifikovať jednotné vyhotovenie a obsah štítkov chladiacich spotrebičov pre domácnosť.

(10)

Okrem toho by sa v tomto nariadení mali určiť požiadavky týkajúce sa technickej dokumentácie a opisu chladiacich spotrebičov pre domácnosť.

(11)

Ďalej by sa v tomto nariadení mali stanoviť požiadavky týkajúce sa informácií poskytovaných v prípade všetkých foriem predaja na diaľku, reklamy a technických propagačných materiálov chladiacich spotrebičov pre domácnosť.

(12)

Je vhodné zabezpečiť revíziu ustanovení tohto nariadenia so zreteľom na technologický pokrok.

(13)

S cieľom uľahčiť prechod zo smernice 94/2/ES na toto nariadenie by sa chladiace spotrebiče pre domácnosť označené v súlade s týmto nariadením mali považovať za spotrebiče spĺňajúce požiadavky smernice 94/2/ES.

(14)

Smernica 94/2/ES by sa preto mala zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na označovanie a poskytovanie doplňujúcich informácií o výrobku v prípade chladiacich spotrebičov pre domácnosť napájaných z elektrickej siete so skladovacím objemom od 10 do 1 500 litrov.

2.   Toto nariadenie sa vzťahuje na chladiace spotrebiče pre domácnosť napájané zo siete vrátane tých, ktoré sa predávajú na použitie mimo domácností alebo na chladenie iných položiek ako potravín a vstavaných spotrebičov.

Vzťahuje sa aj na chladiace spotrebiče pre domácnosť napájané z elektrickej siete, ktoré môžu byť napájané aj z batérií.

3.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

chladiace spotrebiče, ktoré sa primárne napájajú z iných zdrojov ako elektrická energia, ako sú skvapalnený ropný plyn (LPG), kerozín a bionafta;

b)

chladiace spotrebiče napájané z batérií, ktoré sa môžu pripojiť na sieť cez konvertor striedavého a jednosmerného prúdu, ktorý sa predáva samostatne;

c)

chladiace spotrebiče na objednávku vyrobené jednotlivo, ktoré nie sú ekvivalentné s inými modelmi chladiacich spotrebičov;

d)

chladiace spotrebiče určené na použitie v treťom sektore, pri ktorých sa vyberanie chladených potravín sleduje elektronicky a daná informácia sa sieťovým prepojením automaticky prenáša do systému diaľkovej kontroly na účely účtovníctva;

e)

spotrebiče, ktorých prvotnou funkciou nie je uchovávať potraviny chladením, ako sú samostatné stroje na výrobu ľadu alebo automaty na chladené nápoje.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Popri vymedzeniach pojmov ustanovených v článku 2 smernice 2010/30/EÚ sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„potraviny“ znamenajú potraviny, prísady, nápoje vrátane vína a iné položky určené predovšetkým na spotrebu, ktoré vyžadujú vychladenie pri špecifických teplotách;

2.

„chladiaci spotrebič pre domácnosť“ znamená izolovaný box s jedným alebo viacerými oddelenými priestormi, určený na chladenie alebo mrazenie potravín alebo na uchovávanie vychladených alebo zmrazených potravín na neprofesionálne účely, chladený pomocou jedného alebo viacerých procesov spotrebúvajúcich energiu vrátane spotrebičov predávaných vo forme chladiarenských zostáv, ktoré má zmontovať konečný používateľ;

3.

„vstavaný spotrebič“ znamená upevnený chladiaci spotrebič určený na zabudovanie do skrinky, pripraveného výklenku v stene alebo na podobné miesto a vyžadujúci konečnú úpravu;

4.

„chladnička“ znamená chladiaci spotrebič určený na uchovávanie potravín, aspoň s jedným oddelením vhodným na uchovávanie čerstvých potravín a/alebo nápojov vrátane vína;

5.

„kompresný chladiaci spotrebič“ znamená chladiaci spotrebič, v ktorom sa chladenie uskutočňuje prostredníctvom motorom poháňaného kompresora;

6.

„absorpčný chladiaci spotrebič“ znamená chladiaci spotrebič, v ktorom sa chladenie uskutočňuje prostredníctvom procesu absorpcie využívajúceho teplo ako zdroj energie;

7.

„chladnička s mrazničkou“ znamená chladiaci spotrebič aspoň s jedným oddelením na uchovávanie čerstvých potravín a aspoň jedným oddelením vhodným na mrazenie čerstvých potravín a uchovávanie zmrazených potravín za trojhviezdičkových podmienok uchovávania (oddelenie mrazničky potravín);

8.

„box na uchovávanie mrazených potravín“ znemená chladiaci spotrebič s jedným alebo viacerými oddeleniami vhodnými na uchovávanie mrazených potravín;

9.

„mraznička potravín“ znamená chladiaci spotrebič s jedným alebo viacerými oddeleniami vhodnými na mrazenie potravín pri teplotách pohybujúcich sa od teploty okolitého vzduchu až po – 18 °C, ktorý je vhodný aj na uchovávanie zmrazených potravín za trojhviezdičkových podmienok uchovávania; mraznička potravín môže obsahovať aj dvojhviezdičkové sekcie a/alebo oddelenia v rámci oddelenia alebo boxu;

10.

„spotrebič na uchovávanie vína“ znamená chladiaci spotrebič, ktorý má len jedno alebo viac oddelení na uchovávanie vína;

11.

„multifunkčný spotrebič“ znamená chladiaci spotrebič, ktorý má len jedno alebo viac multifunkčných oddelení;

12.

„ekvivalentný chladiaci spotrebič pre domácnosť“ znamená model chladiaceho spotrebiča pre domácnosť umiestnený na trh s rovnakým vonkajším a skladovacím objemom, rovnakými technickými charakteristikami, charakteristikami efektívnosti a výkonnosti a s rovnakými typmi oddelení ako iný model chladiaceho spotrebiča pre domácnosť umiestneného na trh tým istým výrobcom pod iným obchodným kódovým číslom;

13.

„konečný používateľ“ znamená spotrebiteľa, ktorý si kúpi alebo o ktorom sa predpokladá, že si kúpi chladiaci spotrebič pre domácnosť;

14.

„predajné miesto“ znamená miesto, na ktorom sa chladiace spotrebiče pre domácnosť vystavujú alebo ponúkajú na predaj, prenájom alebo predaj na splátky.

Uplatňujú sa aj vymedzenia pojmov uvedené v prílohe I.

Článok 3

Povinnosti dodávateľov

Dodávatelia zabezpečujú, aby sa:

a)

každý chladiaci spotrebič pre domácnosť dodal s vytlačeným štítkom vo formáte a s obsahom podľa prílohy II;

b)

sprístupnil opis výrobku podľa prílohy III;

c)

orgánom členských štátov a Komisii na požiadanie sprístupnila technická dokumentácia podľa prílohy IV;

d)

v každom reklamnom materiáli pre konkrétny model chladiaceho spotrebiča pre domácnosť uviedla trieda energetickej efektívnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

e)

v každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model chladiaceho spotrebiča pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, uviedla trieda energetickej efektívnosti daného modelu.

Článok 4

Povinnosti obchodníkov

Obchodníci zabezpečujú, aby sa:

a)

každý chladiaci spotrebič pre domácnosť na predajnom mieste označil na vonkajšej prednej alebo hornej strane štítkom poskytnutým dodávateľom v súlade s článkom 3 písm. a) takým spôsobom, aby bol štítok zreteľne viditeľný;

b)

chladiace spotrebiče pre domácnosť ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že konečný používateľ uvidí výrobok vystavený, predávali s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s prílohou V;

c)

každá reklama určitého modelu chladiaceho spotrebiča pre domácnosť vybavila odkazom na jeho triedu energetickej efektívnosti, keď sa v tejto reklame uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

d)

každý technický propagačný materiál týkajúci sa konkrétneho modelu chladiaceho spotrebiča pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho osobitné technické vlastnosti, vybavil odkazom na triedu energetickej efektívnosti daného modelu.

Článok 5

Metódy merania

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť podľa článku 3, sa získavajú spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami merania, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania, ako sú uvedené v prílohe VI.

Článok 6

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Členské štáty uplatňujú pri posudzovaní súladu deklarovanej triedy energetickej efektívnosti, ročnej spotreby energie, objemov čerstvých a mrazených potravín, kapacity mrazenia a úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom postup ustanovený v prílohe VII.

Článok 7

Revízia

Komisia preskúma toto nariadenie vzhľadom na technologický pokrok najneskôr štyri roky po nadobudnutí jeho účinnosti. V rámci preskúmania sa posúdia najmä tolerancie pri overovaní stanovené v prílohe VII a možnosti odstránenia alebo zníženia hodnôt korekčných činiteľov stanovených v prílohe VIII.

Článok 8

Zrušenie

Smernica 94/2/ES sa zrušuje od 30. novembra 2011.

Článok 9

Prechodné ustanovenia

1.   Článok 3 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa nevzťahujú na tlačenú reklamu a tlačený technický propagačný materiál uverejnený pred 30. marcom 2012.

2.   Chladiace spotrebiče umiestnené na trh pred 30. novembrom 2011 zodpovedajú ustanoveniam smernice 94/2/ES.

3.   Chladiace spotrebiče pre domácnosť, ktoré zodpovedajú ustanoveniam tohto nariadenia a ktoré sú umiestňované na trh alebo predávané, prenajímané alebo predávané na splátky pred 30. novembrom 2011 sa považujú za zariadenia v súlade s požiadavkami smernice 94/2/ES.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 30. novembra 2011. Článok 3 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa však uplatňujú od 30. marca 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. septembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 45, 17.2.1994, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 191, 23.7.2009, s. 53.

(4)  Pri meraní podľa normy Cenelec EN153, február 2006/EN ISO 15502, október 2005.

(5)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.


PRÍLOHA I

Vymedzenie pojmov uplatniteľných na účely príloh II až IX

Na účely príloh II až IX sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„beznámrazový systém“ znamená systém automaticky brániaci neustálemu vytváraniu námrazy, kde sa chladenie zabezpečuje pomocou nútenej cirkulácie vzduchu, odparovač alebo odparovače sa odmrazujú pomocou systému automatického odmrazovania a voda získaná odmrazovaním sa automaticky likviduje;

b)

„beznámrazové oddelenie“ znamená akékoľvek oddelenie odmrazované beznámrazovým systémom;

c)

„chladnička kombinovaná s chladiacim spotrebičom s vyššou teplotou“ znamená chladiaci spotrebič s aspoň jedným oddelením na uchovávanie čerstvých potravín a jedným oddelením s vyššou teplotou, ale bez oddelení na uchovávanie mrazených potravín, na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín alebo na výrobu ľadu;

d)

„chladiaci spotrebič s vyššou teplotou“ znamená chladiaci spotrebič, v ktorom sa nachádza len jedno alebo viac chladiacich oddelení s vyššou teplotou;

e)

„chladnička kombinovaná s chladiacim spotrebičom na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín“ znamená chladiaci spotrebič s aspoň jedným oddelením na uchovávanie čerstvých potravín a oddelením na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín, ale bez oddelení na uchovávanie mrazených potravín;

f)

„oddelenie“ znamená ktorékoľvek z oddelení uvedených v písmenách g) až n);

g)

„oddelenie na uchovávanie čerstvých potravín“ znamená oddelenie určené na uchovávanie nezmrazených potravín, ktoré sa môže deliť na ďalšie pododdelenia;

h)

„chladiace oddelenie s vyššou teplotou“ je oddelenie určené na uchovávanie osobitných potravín alebo nápojov pri teplote vyššej, než je teplota oddelenia na uchovávanie čerstvých potravín;

i)

„oddelenie na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín“ znamená oddelenie určené špecificky na uchovávanie veľmi rýchlo sa kaziacich potravín;

j)

„oddelenie na výrobu ľadu“ znamená oddelenie s nízkou teplotou určené špecificky na výrobu a uchovávanie ľadu;

k)

„oddelenie na uchovávanie mrazených potravín“ znamená oddelenie s nízkou teplotou určené špecificky na uchovávanie mrazených potravín klasifikované podľa teploty takto:

i)   „jednohviezdičkové oddelenie“: oddelenie na uchovávanie mrazených potravín, v ktorom teplota nie je vyššia ako – 6 °C;

ii)   „dvojhviezdičkové oddelenie“: oddelenie na uchovávanie mrazených potravín, v ktorom teplota nie je vyššia ako – 12 °C;

iii)   „trojhviezdičkové oddelenie“: oddelenie na uchovávanie mrazených potravín, v ktorom teplota nie je vyššia ako – 18 °C;

iv)   „oddelenie na mrazenie potravín“ (alebo „štvorhviezdičkové oddelenie“): oddelenie vhodné na zamrazenie minimálne 4,5 kg potravín na 100 l skladovacieho objemu, v žiadnom prípade nie menej ako 2 kg, z teploty okolitého vzduchu na – 18 °C v priebehu 24 hodín, ktoré je vhodné aj na uchovávanie mrazených potravín za trojhviezdičkových podmienok uchovávania a v rámci oddelenia môže obsahovať aj dvojhviezdičkové sekcie;

v)   „bezhviezdičkové oddelenie“: oddelenie na uchovávanie mrazených potravín, v ktorom je teplota < 0 °C a ktoré sa môže používať aj na výrobu a uchovávanie ľadu, ale nie je určené na uchovávanie veľmi rýchlo sa kaziacich potravín;

l)

„oddelenie na uchovávanie vína“ znamená oddelenie výlučne určené buď na krátkodobé uchovávanie vína s cieľom dať vínu ideálnu teplotu na konzumáciu alebo na dlhodobé uchovávanie vína, aby víno dozrelo, s týmito vlastnosťami:

i)

stála skladovacia teplota, buď vopred nastavená alebo nastavovaná ručne podľa pokynov výrobcu, v rozsahu od + 5 °C do + 20 °C;

ii)

skladovacia teplota (skladovacie teploty) so zmenami v závislosti od času menšími ako 0,5 K pri každej deklarovanej teplote okolitého vzduchu špecifikovanej podľa klimatickej triedy chladiaceho spotrebiča pre domácnosť;

iii)

aktívna alebo pasívna kontrola vlhkosti v oddelení v rozsahu od 50 % do 80 %;

iv)

skonštruované tak, aby sa znižoval prenos vibrácií na oddelenie, pochádzajúcich buď z kompresora chladničky alebo z akéhokoľvek vonkajšieho zdroja;

m)

„multifunkčné oddelenie“ znamená oddelenie určené na používanie pri dvoch alebo viacerých teplotách v jednotlivých typoch oddelení s možnosťou nastavenia konečným používateľom s cieľom stáleho udržiavania rozsahu prevádzkovej teploty pre jednotlivé typy oddelení v súlade s pokynmi výrobcu; ak je však možné meniť teploty v oddelení v rozsahu rozličných prevádzkových teplôt len na obmedzenú dobu trvania (napríklad zariadenie na rýchle mrazenie), oddelenie nie je „multifunkčným oddelením“ podľa vymedzenia pojmov v tomto nariadení;

n)

„iné oddelenie“ znamená oddelenie, ktoré nie je oddelením na uchovávanie vína a je určené na uchovávanie osobitných potravín pri teplote vyššej ako + 14 °C;

o)

„dvojhviezdičková sekcia“ znamená časť mrazničky potravín, oddelenie na mrazenie potravín, trojhviezdičkové oddelenie alebo trojhviezdičkový box na uchovávanie mrazených potravín, ktoré nemá svoje vlastné samostatné dvierka alebo veko a v ktorej teplota nie je vyššia ako – 12 °C;

p)

„mraznička pultového typu“ znamená mrazničku potravín, ktorej oddelenie(-a) je (sú) prístupné zvrchu spotrebiča alebo ktorá má oddelenia pultového aj skriňového typu, ale vonkajší objem oddelenia(-í) pultového typu je väčší ako 75 % celkového vonkajšieho objemu spotrebiča;

q)

„zvrchu otváraný typ“ alebo „pultový typ“ znamená chladiaci spotrebič, ktorého oddelenie(-a) je (sú) prístupné zvrchu spotrebiča;

r)

„skriňový typ“ znamená chladiaci spotrebič, ktorého oddelenie(-a) je (sú) prístupné z prednej strany spotrebiča;

s)

„rýchle mrazenie“ znamená vratnú vlastnosť, ktorú môže aktivovať konečný používateľ v súlade s pokynmi výrobcu a ktorá znižuje skladovaciu teplotu mrazničky alebo mraziaceho oddelenia tak, aby sa dosiahlo rýchle zmrazenie nezmrazených potravín;

t)

„identifikačný kód modelu“ znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa odlišuje špecifický model chladiaceho spotrebiča od iného modelu s rovnakou menom dodávateľa alebo obchodnou značkou.


PRÍLOHA II

Štítok

1.   ŠTÍTOK PRE CHLADIACE SPOTREBIČE PRE DOMÁCNOSŤ S TRIEDOU ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI A+++ AŽ C

Image

1.

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo obchodná značka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa;

III.

trieda energetickej efektívnosti určená v súlade s prílohou IX; vrchol šípky obsahujúci triedu energetickej efektívnosti chladiaceho spotrebiča pre domácnosť sa nachádza v rovnakej výške ako vrchol šípky príslušnej triedy energetickej efektívnosti;

IV.

ročná spotreba energie (AEC ) v kWh za rok zaokrúhlená na celé číslo a vypočítaná podľa bodu 3 ods. 2 prílohy VIII;

V.

celkový skladovací objem všetkých oddelení, ktoré sú bez hviezdičiek (t. j. s prevádzkovou teplotou > – 6 °C) zaokrúhlený na celé číslo;

VI.

celkový skladovací objem všetkých oddelení na uchovávanie mrazených potravín, ktoré sú označené hviezdičkami (t. j. s prevádzkovou teplotou ≤ – 6 °C), zaokrúhlený na celé číslo a označený hviezdičkami patriacimi oddeleniu s najvyšším podielom na tomto celkovom skladovacom objeme; ak chladiace spotrebiče pre domácnosť nemajú oddelenie(-a) na uchovávanie mrazených potravín dodávateľ uvedie „– L“ namiesto hodnoty a miesto označenia hviezdičkami nechá prázdne;

VII.

úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vyjadrené v dB(A) re1 pW zaokrúhlené na celé číslo.

V prípade spotrebičov na uchovávanie vína sa však body V a VI nahrádzajú menovitou kapacitou vyjadrenou počtom štandardných fliaš s objemom 75 centilitrov, ktoré je možné uložiť do spotrebiča podľa pokynov výrobcu.

2.

Úprava štítku musí byť v súlade s bodom 3 ods. 1 tejto prílohy. Odchylne od toho, ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

2.   ŠTÍTOK PRE CHLADIACE SPOTREBIČE PRE DOMÁCNOSŤ S TRIEDOU ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI D AŽ G

Image

1.

Na tomto štítku sa uvádzajú informácie uvedené v bode 1 ods. 1

2.

Úprava štítku musí byť v súlade s bodom 3 ods. 2 tejto prílohy. Odchylne od toho, ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

3.   ÚPRAVA ŠTÍTKA

1.

Vyhotovenie štítku všetkých chladiacich spotrebičov pre domácnosť s triedou energetickej efektívnosti A+++ až C okrem spotrebičov na uchovávanie vína je také ako na tomto obrázku:

Image

Pričom:

a)

Štítok má šírku aspoň 110 mm a výšku 220 mm. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

b)

Pozadie štítku je biele.

c)

Farby sú CMYK – modrá kyanová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyanová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

d)

Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

Image

Hrúbka čiary: 5 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ – farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok

:

farba: X-00-00-00.

Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 92 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: 100 % modrá kyanová – dĺžka: 92,5 mm.

Image

Stupnica A – G

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 0,75 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

Text: Calibri bold 19 pt, veľké tlačené a biele písmená; znamienka „+“: Calibri bold 13 pt, veľké tlačené, biele písmená v jednom riadku.

Image

Trieda energetickej efektívnosti

Šípka: šírka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % čierna.

Text: Calibri bold 29 pt, veľké tlačené a biele písmená; znamienka „+“: Calibri bold 18 pt, veľké tlačené, biele písmená v jednom riadku.

Image

Energia

Text: Calibri regular 11 pt, veľké tlačené písmená, čierna.

Image

Ročná spotreba energie:

Ohraničenie: 3 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 45 pt, 100 % čierna.

Druhý riadok: Calibri regular 17 pt, 100 % čierna.

Image

Skladovacie objemy všetkých oddelení bez označenia hviezdičkami:

Ohraničenie: 3 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 25 pt, 100 % čierna. Calibri regular 17 pt, 100 % čierna.

Image

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom:

Ohraničenie: 3 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota

:

Calibri bold 25 pt, 100 % čierna.

Calibri regular 17 pt, 100 % čierna.

Image

Skladovacie objemy všetkých oddelení na uchovávanie mrazených potravín označených hviezdičkami:

Ohraničenie: 3 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota

:

Calibri bold 25 pt, 100 % čierna.

Calibri regular 17 pt, 100 % čierna.

Image

Meno dodávateľa alebo obchodná značka

Image

Identifikačný kód modelu dodávateľa

Image

Meno dodávateľa alebo obchodná značka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 90 × 15 mm.

Image

Číslo nariadenia:

Text: Calibri bold 11 pt.

2.

Vyhotovenie štítku chladiacich spotrebičov pre domácnosť s triedou energetickej efektívnosti D až G okrem spotrebičov na uchovávanie vína je také ako na tomto obrázku:

Image

Pričom:

Úprava štítku musí byť okrem bodu 8, pre ktorý platí nasledovné, v súlade s bodom 3 ods. 1 tejto prílohy:

Image

Ročná spotreba energie:

Ohraničenie: 3 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 32 pt, 100 % čierna.

Druhý riadok: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

3.

Vyhotovenie štítku spotrebičov na uchovávanie vína je také ako na tomto obrázku:

Image

Pričom:

a)

Štítok má šírku aspoň 110 mm a výšku 220 mm. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

b)

Pozadie štítku je biele.

c)

Farby sú CMYK – modrá kyanová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyanová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

d)

Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

Image

Hrúbka čiary: 5 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ – farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok

:

farba: X-00-00-00.

Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 92 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: 100 % modrá kyanová – dĺžka: 92,5 mm.

Image

Stupnica A – G

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 0,75 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná(-é) trieda(-y): 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 19 pt, veľké tlačené a biele písmená; znamienka „+“: Calibri bold 13 pt, veľké tlačené, biele písmená v jednom riadku.

Image

Trieda energetickej efektívnosti

Šípka: šírka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % čierna;

Text: Calibri bold 29 pt, veľké tlačené, biele písmená; znamienka „+“: Calibri bold 18 pt, veľké tlačené, biele písmená v jednom riadku.

Image

Energia

Text: Calibri regular 11 pt, veľké tlačené písmená, čierna.

Image

Ročná spotreba energie:

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 30 pt, 100 % čierna.

Druhý riadok: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Image

Menovitá kapacita vyjadrená počtom štandardných vínových fliaš:

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota

:

Calibri bold 28 pt, 100 % čierna.

Calibri regular 15pt, 100 % čierna.

Image

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom:

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota

:

Calibri bold 25 pt, 100 % čierna.

Calibri regular 17 pt, 100 % čierna.

Image

Meno dodávateľa alebo obchodná značka

Image

Identifikačný kód modelu dodávateľa

Image

Meno dodávateľa alebo obchodná značka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 90 × 15 mm.

Image

Číslo nariadenia:

Text: Calibri bold 11 pt.


(1)  1 Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA III

Opis výrobku

1.

Informácie v opise výrobku sa uvádzajú v nižšie špecifikovanom poradí a sú obsiahnuté v brožúre o výrobku alebo iných dokumentoch pripojených k výrobku:

a)

meno dodávateľa alebo obchodná značka;

b)

identifikačný kód modelu dodávateľa, ako sa definuje v písmene t) prílohy I;

c)

kategória modelu chladiaceho spotrebiča pre domácnosť v súlade s bodom 1 prílohy VIII;

d)

trieda energetickej efektívnosti modelu v súlade s prílohou IX;

e)

ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ na základe nariadenia (ES) č. 66/2010, táto informácia sa môže uviesť;

f)

ročná spotreba energie (AEC ) v kWh za rok zaokrúhlená na celé číslo a vypočítaná podľa bodu 3 ods. 2 prílohy VIII. Opisuje sa ako: „Spotreba energie ‚XYZ‘ kWh za rok na základe výsledkov štandardného testu za 24 hodín. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa a kde je umiestnený.“;

g)

skladovací objem každého oddelenia a platný počet hviezdičiek, ako sa definuje v bode 1 ods. 1 pododseku VI prílohy II, ak existujú;

h)

uvádza sa určená teplota „iných oddelení“ v zmysle písmena n) prílohy I. Pre oddelenia na uchovávanie vína v spotrebičoch na uchovávanie vína sa uvádza najnižšia skladovacia teplota, ktorá je v oddelení buď vopred nastavená, alebo ju môže nastaviť konečný používateľ, a ktorá sa dá trvalo udržiavať podľa pokynov výrobcu;

i)

poznámka „beznámrazový systém“ pre príslušné oddelenie(-a), ako je definovaná v písmene b) prílohy I;

j)

„bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu ‚X‘ h“ definovaný ako „čas teplotného nárastu“;

k)

„kapacita mrazenia“ v kg/24 h;

l)

„klimatická trieda“ v súlade s bodom 1 tabuľky 3 v prílohe VIII vyjadrená ako: „Klimatická trieda: W [klimatická trieda]. Tento spotrebič je určený na používanie pri izbovej teplote od ‚X‘ [najnižšia teplota] °C do ‚Y‘ [najvyššia teplota] °C.“;

m)

úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vyjadrené v dB(A) re1 pW zaokrúhlené na celé číslo;

n)

ak je model spotrebiča určený na zabudovanie, je potrebné to uviesť;

o)

v prípade spotrebičov na uchovávanie vína táto informácia: „Tento spotrebič je určený výlučne na uchovávanie vína.“ Tento bod sa nevzťahuje na chladiace spotrebiče, ktoré nie sú určené špeciálne na uchovávanie vína, avšak môžu sa na tento účel používať; nevzťahuje sa ani na chladiace spotrebiče pre domácnosť, ktoré majú oddelenie na uchovávanie vína skombinované s iným typom oddelenia.

2.

Jeden opis výrobku sa môže vzťahovať na viaceré modely chladiacich spotrebičov, ktoré dodáva rovnaký dodávateľ.

3.

Informácie uvedené opise výrobku môžu mať formu buď farebnej, alebo čiernobielej kópie štítku. V takom prípade sa uvedú aj informácie uvedené v bode 1, ktoré sa ešte na štítku nenachádzajú.


PRÍLOHA IV

Technická dokumentácia

1.

Technická dokumentácia uvedená v bode 3 písm. c) obsahuje:

a)

meno a adresu dodávateľa;

b)

všeobecný opis modelu chladiaceho spotrebiča dostatočný na jeho jednoznačnú a ľahkú identifikáciu;

c)

podľa potreby odkazy na uplatnené harmonizované normy;

d)

podľa potreby iné použité technické normy a špecifikácie;

e)

totožnosť a podpis osoby poverenej ukladať záväzky výrobcovi;

f)

technické parametre meraní stanovených v súlade s prílohou VIII:

i)

celkové rozmery;

ii)

celkový požadovaný priestor na používanie;

iii)

celkový(-é) vonkajší(-ie) objem(-y);

iv)

skladovací(-ie) objem(-y) a celkový(-é) skladovací(-ie) objem(-y);

v)

počet hviezdičiek oddelení na uchovávanie mrazených potravín;

vi)

typ odmrazovania;

vii)

skladovacia teplota;

viii)

spotreba energie;

ix)

čas teplotného nárastu;

x)

kapacita mrazenia;

xi)

spotreba elektrickej energie;

xii)

vlhkosť v oddelení na uchovávanie vína;

xiii)

úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom;

g)

výsledky výpočtov vykonaných v súlade s prílohou VIII.

2.

Keď sa informácie uvedené v technickej dokumentácii konkrétneho modelu chladiaceho spotrebiča pre domácnosť získali z výpočtov vychádzajúcich z technických výkresov alebo extrapoláciou iného ekvivalentného chladiaceho spotrebiča, alebo oboma spôsobmi, musí dokumentácia obsahovať podrobnosti takýchto výpočtov alebo extrapolácií alebo oboch a testov, ktoré dodávatelia vykonali na overenie presnosti týchto výpočtov. V informáciách sa uvedie aj zoznam všetkých ostatných ekvivalentných modelov chladiaceho spotrebiča pre domácnosť, pri ktorých sa informácie získali rovnakým spôsobom.


PRÍLOHA V

Informácie poskytované v prípadoch, keď nemožno očakávať, že konečný používateľ uvidí výrobok vystavený

1.

Informácie uvedené v článku 4 písm. b) sa uvádzajú v tomto poradí:

a)

trieda energetickej efektívnosti v súlade s prílohou IX;

b)

ročná spotreba energie v kWh za rok zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo a vypočítaná podľa bodu 3 ods. 2 prílohy VIII;

c)

skladovací objem každého oddelenia a platný počet hviezdičiek, ako sa definuje v bode 1 ods. 1 pododseku VI prílohy II, ak existujú;

d)

„klimatická trieda“ v súlade s bodom 1 tabuľky 3 v prílohe VIII;

e)

úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vyjadrené v dB(A) re1 pW zaokrúhlené na celé číslo;

f)

ak je model určený na zabudovanie, informácia o tejto skutočnosti;

g)

v prípade spotrebičov na uchovávanie vína táto informácia: „Tento spotrebič je určený výlučne na uchovávanie vína.“ Tento bod sa nevzťahuje na chladiace spotrebiče, ktoré nie sú určené špeciálne na uchovávanie vína, avšak môžu sa na tento účel používať; nevzťahuje sa ani na chladiace spotrebiče pre domácnosť, ktoré majú oddelenie na uchovávanie vína skombinované s iným typom oddelenia.

2.

Ak sa poskytujú aj ďalšie informácie uvedené v opise výrobku, uvádzajú sa vo forme a v poradí ustanovenom podľa prílohy III.

3.

Veľkosť a druh písma, ktorým sú vytlačené alebo zobrazené všetky informácie uvedené v tejto prílohe, musia byť čitateľné.


PRÍLOHA VI

Merania

1.   Na účely súladu a overenia súladu s požiadavkami tohto nariadenia sa merania vykonávajú pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy merania vrátane metód stanovených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   VŠEOBECNÉ PODMIENKY TESTOVANIA

Uplatňujú sa tieto všeobecné podmienky testovania:

1.

ak sú k dispozícii antikondenzačné ohrievače, ktoré môže vypínať a zapínať konečný používateľ, musia sa zapnúť a – ak sú nastaviteľné – nastaviť na maximálny ohrev;

2.

v prípade „výdajných“ zariadení (napr. automatov na ľad alebo chladenú vodu/nápoje), ktoré môže vypínať a zapínať konečný používateľ, tieto zariadenia musia byť počas merania spotreby energie zapnuté, ale nesmú byť v prevádzke;

3.

v prípade multifunkčných spotrebičov a oddelení sa za skladovaciu teplotu počas merania spotreby energie považuje menovitá teplota najchladnejšieho typu oddelenia stanovená na stále bežné používanie v súlade s pokynmi výrobcu;

4.

spotreba energie sa u chladiaceho spotrebiča pre domácnosť určuje v najchladnejšej konfigurácii v súlade s pokynmi výrobcu pri stálom bežnom používaní pre všetky „iné oddelenia“ podľa vymedzenia uvedeného v tabuľke 5 prílohy VIII.

3.   TECHNICKÉ PARAMETRE

Určujú sa tieto parametre:

a)

„celkové rozmery“, ktoré sa merajú s presnosťou na najbližší celý milimeter;

b)

„celkový požadovaný priestor na používanie“, ktorý sa meria s presnosťou na najbližší celý milimeter;

c)

„celkový(-é) vonkajší(-ie) objem(-y)“, ktoré sa merajú s presnosťou na najbližší celý kubický decimeter alebo liter;

d)

„skladovací(-ie) objem(-y) a celkový(-é) skladovací(-ie) objem(-y)“, ktoré sa merajú s presnosťou na najbližší celý kubický decimeter alebo liter;

e)

„typ odmrazovania“;

f)

„skladovacia teplota“;

g)

„spotreba energie“, ktorá sa vyjadruje v kilowatt hodinách za 24 hodín (kWh/24 h), s presnosťou na tri desatinné miesta;

h)

„čas teplotného nárastu“;

i)

„kapacita mrazenia“;

j)

„vlhkosť v oddelení na uchovávanie vína“, ktorá sa vyjadruje ako percentuálny podiel zaokrúhlený na najbližšiu celú hodnotu a

k)

„úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom“.


PRÍLOHA VII

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Na účely kontroly súladu s požiadavkami ustanovenými v článkoch 3 a 4 orgány členských štátov testujú jeden chladiaci spotrebič pre domácnosť. Ak namerané parametre nesúhlasia s hodnotami, ktoré uvádza dodávateľ v rozpätiach definovaných v tabuľke 1, vykonávajú sa merania na ďalších troch chladiacich spotrebičoch pre domácnosť. Aritmetický priemer nameraných hodnôt týchto troch chladiacich spotrebičov pre domácnosť musí zodpovedať hodnotám v rozpätiach definovaných v tabuľke 1.

V opačnom prípade sa model a všetky ostatné ekvivalentné modely chladiacich spotrebičov pre domácnosť považujú za nevyhovujúce.

Okrem postupu uvedeného v prílohe VI používajú orgány členských štátov spoľahlivé, presné a reprodukovateľné postupy merania, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie postupy merania, vrátane metód uvedených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Tabuľka 1

Meraný parameter

Tolerancie pri overovaní

Menovitý vonkajší objem

Nameraná hodnota nesmie byť nižšia ako menovitá hodnota (1) o viac ako 3 % alebo 1 l podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Menovitý skladovací objem

Nameraná hodnota nesmie byť nižšia ako menovitá hodnota o viac ako 3 % alebo 1 l podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. Tam, kde sú objemy chladiaceho oddelenia s vyššou teplotou a oddelenia na uchovávanie čerstvých potravín vzájomne regulovateľné používateľom, táto neurčitosť merania sa uplatňuje, ak je chladiace oddelenie s vyššou teplotou nastavené na svoj minimálny objem.

Kapacita mrazenia

Nameraná hodnota nesmie byť nižšia ako menovitá hodnota o viac ako 10 %.

Spotreba energie

Nameraná hodnota nesmie byť vyššia ako menovitá hodnota (E24 h ) o viac ako 10 %.

Spotrebiče na uchovávanie vína

Nameraná hodnota relatívnej vlhkosti nesmie prekročiť menovitý rozsah o viac ako 10 %.

Úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom

Nameraná hodnota musí zodpovedať menovitej hodnote.


(1)  „Menovitá hodnota“ znamená hodnotu, ktorú uvádza výrobca.


PRÍLOHA VIII

Klasifikácia chladiacich spotrebičov pre domácnosť, metóda výpočtu ekvivalentného objemu a koeficient energetickej efektívnosti

1.   KLASIFIKÁCIA CHLADIACICH SPOTREBIČOV PRE DOMÁCNOSŤ

Chladiace spotrebiče pre domácnosť sú klasifikované v kategóriách uvedených v tabuľke 1.

Každá kategória je definovaná osobitným zložením oddelení podľa tabuľky 2 a nezávisí od počtu dvierok a/alebo zásuviek.

Tabuľka 1

Kategórie chladiacich spotrebičov pre domácnosť

Kategória

Názov

1

Chladnička s jedným alebo viacerými oddeleniami na uchovávanie čerstvých potravín

2

Chladnička kombinovaná s chladiacim spotrebičom s vyššou teplotou, chladiace spotrebiče s vyššou teplotou a spotrebiče na uchovávanie vína

3

Chladnička kombinovaná s chladiacim spotrebičom na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín a chladnička s bezhviezdičkovým oddelením

4

Chladnička s jednohviezdičkovým oddelením

5

Chladnička s dvojhviezdičkovým oddelením

6

Chladnička s trojhviezdičkovým oddelením

7

Chladnička s mrazničkou

8

Mraznička skriňového typu

9

Mraznička pultového typu

10

Multifunkčné a iné chladiace spotrebiče

Chladiace spotrebiče pre domácnosť, ktoré nie je možné klasifikovať v kategóriách 1 až 9 z dôvodu teploty v oddeleniach, sa klasifikujú v kategórii 10.

Tabuľka 2

Klasifikácia chladiacich spotrebičov pre domácnosť a príslušné zloženie oddelení

Menovitá teplota (pre EEI) (°C)

Konštrukcia T

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Kategória

(číslo)

Typy oddelení

Iné

Uchovávanie vína

S vyššou teplotou

Uchovávanie čerstvých potravín

Rýchlo sa kaziace potraviny

Bezhviezdičkové/Výroba ľadu

1-hviezd.

2-hviezd.

3-hviezd.

4-hviezd.

Kategória spotrebičov

Zloženie oddelení

CHLADNIČKA S JEDNÝM ALEBO VIACERÝMI ODDELENIAMI NA UCHOVÁVANIE ČERSTVÝCH POTRAVÍN

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

1

CHLADNIČKA KOMBINOVANÁ S CHLADIACIM SPOTREBIČOM S VYŠŠOU TEPLOTOU, CHLADIACE SPOTREBIČE S VYŠŠOU TEPLOTOU A SPOTREBIČE NA UCHOVÁVANIE VÍNA

O

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

2

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

CHLADNIČKA KOMBINOVANÁ S CHLADIACIM SPOTREBIČOM NA UCHOVÁVANIE RÝCHLO SA KAZIACICH POTRAVÍN A CHLADNIČKA S BEZHVIEZDIČKOVÝM ODDELENÍM

O

O

O

Y

Y

O

N

N

N

N

3

O

O

O

Y

O

Y

N

N

N

N

CHLADNIČKA S 1-HVIEZDIČKOVÝM ODDELENÍM

O

O

O

Y

O

O

Y

N

N

N

4

CHLADNIČKA S 2-HVIEZDIČKOVÝM ODDELENÍM

O

O

O

Y

O

O

O

Y

N

N

5

CHLADNIČKA S 3-HVIEZDIČKOVÝM ODDELENÍM

O

O

O

Y

O

O

O

O

Y

N

6

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

O

O

O

Y

O

O

O

O

O

Y

7

MRAZNIČKA SKRIŇOVÉHO TYPU

N

N

N

N

N

N

N

O

(Y) (1)

Y

8

MRAZNIČKA PULTOVÉHO TYPU

N

N

N

N

N

N

N

O

N

Y

9

MULTIFUNKČNÉ A INÉ SPOTREBIČE

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

Poznámky:

Y = oddelenie je prítomné; N = oddelenie nie je prítomné; O = prítomnosť oddelenia je voliteľná.

Chladiace spotrebiče pre domácnosť sú klasifikované v rámci jednej alebo viacerých klimatických tried podľa tabuľky 3.

Tabuľka 3

Klimatické triedy

Trieda

Symbol

Priemerná teplota okolitého vzduchu

v °C

Rozšírená mierna

SN

+ 10 až + 32

Mierna

N

+ 16 až + 32

Subtropická

ST

+ 16 až + 38

Tropická

T

+ 16 až + 43

Chladiaci spotrebič je schopný udržať požadované skladovacie teploty súčasne v rozličných oddeleniach a v rámci povolených teplotných odchýlok (počas cyklu odmrazovania) podľa tabuľky 4 pre rozličné typy chladiacich spotrebičov pre domácnosť a pre príslušné klimatické triedy.

Multifunkčné spotrebiče a oddelenia sú schopné udržať požadované skladovacie teploty rozličných typov oddelení, pričom tieto teploty môže nastaviť konečný používateľ v súlade s pokynmi výrobcu.

Tabuľka 4

Skladovacie teploty

Skladovacie teploty (°C)

Iné oddelenie

Oddelenie na uchovávanie vína

Oddelenie s vyššou teplotou

Oddelenie na uchovávanie čerstvých potravín

Oddelenie na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín

1-hviezdičkové oddelenie

2-hviezdičkové oddelenie/sekcia

Mraznička potravín a 3-hviezdičkové oddelenie/box

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 (2)

≤ – 18 (2)

Poznámky:

tom: skladovacia teplota iného oddelenia,

twma: skladovacia teplota oddelenia na uchovávanie vína s odchýlkou 0,5 K,

tcm: skladovacia teplota oddelenia s vyššou teplotou,

t1m, t2m, t3m: skladovacie teploty oddelenia na uchovávanie čerstvých potravín,

tma: priemerná skladovacia teplota oddelenia na uchovávanie čerstvých potravín,

tcc: okamžitá skladovacia teplota oddelenia na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín,

t*, t**, t***: maximálne teploty oddelení na uchovávanie mrazených potravín,

skladovacia teplota oddelenia na výrobu ľadu a bezhviezdičkového oddelenia je nižšia ako 0 °C.

2.   VÝPOČET EKVIVALENTNÉHO OBJEMU

Ekvivalentný objem chladiaceho spotrebiča pre domácnosť je súčet ekvivalentných objemov všetkých oddelení. Vyjadruje sa v litroch a zaokrúhľuje sa na najbližšie celé číslo ako:

Formula

kde:

n je počet oddelení,

Vc je skladovací objem oddelenia(-í),

Tc je menovitá teplota oddelenia(-í) podľa tabuľky 2,

Formula je termodynamický činiteľ stanovený v tabuľke 5,

FFc , CC a BI sú korekčné objemové činitele stanovené v tabuľke 6.

Termodynamický korekčný činiteľ Formula predstavuje teplotný rozdiel medzi menovitou teplotou oddelenia Tc (definovanou v tabuľke 2) a teplotou okolitého prostredia za štandardných podmienok skúšky pri + 25 °C, vyjadrený ako podiel na rovnakom rozdiele pre oddelenie na uchovávanie čerstvých potravín pri + 5°C.

Termodynamické činitele pre oddelenia uvedené v písmenách g) až n) prílohy I sú stanovené v tabuľke 5.

Tabuľka 5

Termodynamické činitele pre oddelenia chladiacich spotrebičov

Oddelenie

Menovitá teplota

(25 – Tc )/20

Iné oddelenie

Určená teplota

Formula

Oddelenie s vyššou teplotou/oddelenie na uchovávanie vína

+12 °C

0,65

Oddelenie na uchovávanie čerstvých potravín

+5 °C

1,00

Oddelenie na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín

0 °C

1,25

Oddelenie na výrobu ľadu a bezhviezdičkové oddelenie

0 °C

1,25

1-hviezdičkové oddelenie

–6 °C

1,55

2-hviezdičkové oddelenie

–12 °C

1,85

3-hviezdičkové oddelenie

–18 °C

2,15

Oddelenie mrazničky potravín (4-hviezdičkové oddelenie)

–18 °C

2,15

Poznámky:

i)

Pre multifunkčné oddelenia je termodynamický činiteľ určený menovitou teplotou najchladnejšieho typu oddelenia podľa tabuľky 2, ktorú môže nastavovať konečný používateľ a ktorá sa nepretržite udržiava v súlade s pokynmi výrobcu.

ii)

Pre dvojhviezdičkovú sekciu (v rámci mrazničky) je určená hodnota termodynamického činiteľa Tc = – 12 °C.

iii)

Pre iné oddelenia je termodynamický činiteľ určený najchladnejšou konštrukčnou teplotou, ktorú môže nastavovať konečný používateľ a ktorá sa nepretržite udržiava v súlade s pokynmi výrobcu.

Tabuľka 6

Hodnoty korekčných činiteľov

Korekčný činiteľ

Hodnota

Podmienky

FF (beznámrazový)

1,2

pre beznámrazové oddelenia na uchovávanie zmrazených potravín

1

pre ostatné

CC (klimatická trieda)

1,2

pre spotrebiče triedy T (tropické)

1,1

pre spotrebiče triedy ST (subtropické)

1

pre ostatné

BI (vstavaný)

1,2

pre vstavané spotrebiče so šírkou menšou ako 58 cm

1

pre ostatné

Poznámky:

i)

FF je objemový korekčný činiteľ pre beznámrazové oddelenia.

ii)

CC je objemový korekčný činiteľ pre danú klimatickú triedu. Ak sa chladiaci spotrebič klasifikuje vo viac ako jednej klimatickej triede, na výpočet ekvivalentného objemu sa použije klimatická trieda s najvyšším korekčným činiteľom.

iii)

BI je objemový korekčný činiteľ pre vstavané spotrebiče.

3.   Výpočet koeficientu energetickej efektívnosti

Pri výpočte koeficientu energetickej efektívnosti (EEI) modelu chladiaceho spotrebiča pre domácnosť sa porovnáva ročná spotreba energie chladiaceho spotrebiča pre domácnosť so štandardnou ročnou spotrebou energie.

1.

Koeficient energetickej efektívnosti (EEI) sa vypočítava ako:

Formula

a zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto, kde:

AEC

=

ročná spotreba energie chladiaceho spotrebiča pre domácnosť,

SAEC

=

štandardná ročná spotreba energie chladiaceho spotrebiča pre domácnosť.

2.

Ročná spotreba energie (AEC ) sa vypočítava v kWh/rok takto:

AEC = E24h × 365

a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta, kde:

E24 h

je spotreba energie chladiaceho spotrebiča pre domácnosť v kWh/24 h zaokrúhlená na tri desatinné miesta.

3.

Štandardná ročná spotreba energie (SAEC ) sa vypočítava v kWh/rok takto:

SAEC = Veq × MNCH

a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, kde:

 

Veq je ekvivalentný objem chladiaceho spotrebiča pre domácnosť,

 

CH sa rovná 50 kWh/rok pre chladiace spotrebiče pre domácnosť s oddelením na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín so skladovacím objemom minimálne 15 litrov,

 

hodnoty M a N sú uvedené v tabuľke 7 pre každú kategóriu chladiacich spotrebičov pre domácnosť.

Tabuľka 7

Hodnoty M a N podľa kategórií spotrebičov pre domácnosť

Kategória

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (3)

 (3)


(1)  Patria sem aj trojhviezdičkové boxy na uchovávanie mrazených potravín.

(2)  Pre chladiace spotrebiče pre domácnosť s beznámrazovým systémom je teplotná odchýlka maximálne 3 K v priebehu 4 hodín alebo 20 % doby trvania prevádzkového cyklu v závislosti od toho, ktorý časový úsek je kratší.

(3)  Poznámka: Pre kategóriu chladiacich spotrebičov 10 hodnoty M a N závisia od teploty a označenia oddelenia hviezdičkami, pričom najnižšia skladovacia teplota môže byť nastavená konečným používateľom a neustále udržiavaná v súlade s pokynmi výrobcu. Ak spotrebič tvorí len „iné oddelenie“ definované v tabuľke 2 a v prílohe I v písmene n), použijú sa hodnoty M a N pre kategóriu 1. Spotrebiče s trojhviezdičkovými oddeleniami alebo s oddeleniami na uchovávanie mrazených potravín sa považujú za chladničky s mrazničkou.


PRÍLOHA IX

Triedy energetickej efektívnosti

Trieda energetickej efektívnosti chladiaceho spotrebiča pre domácnosť sa stanovuje v súlade s jeho koeficientom energetickej efektívnosti (EEI), ako sa uvádza v tabuľke 1 od 20. decembra 2011 do 30. júna 2014 a v tabuľke 2 od 1. júla 2014.

Koeficient energetickej efektívnosti chladiaceho spotrebiča pre domácnosť sa stanovuje v súlade s bodom 3 prílohy VIII.

Tabuľka 1

Triedy energetickej efektívnosti do 30. júna 2014

Trieda energetickej efektívnosti

Koeficient energetickej efektívnosti

A+++ (najvyššia efektívnosť)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (najnižšia efektívnosť)

EEI ≥ 150


Tabuľka 2

Triedy energetickej efektívnosti od 1. júla 2014

Trieda energetickej efektívnosti

Koeficient energetickej efektívnosti

A+++ (najvyššia efektívnosť)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (najnižšia efektívnosť)

EEI ≥ 150


30.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/47


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1061/2010

z 28. septembra 2010,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významných výrobkov na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (1), a najmä na jej článok 10,

keďže:

(1)

V smernici 2010/30/EÚ sa od Komisie vyžaduje, aby prijala delegované akty, pokiaľ ide o označovanie energeticky významných výrobkov s výrazným potenciálom úspory energie a veľkými rozdielmi vo výkonnostných úrovniach pri rovnakej miere funkčnosti.

(2)

Ustanovenia týkajúce sa označovania energetickej spotreby práčok pre domácnosť tvoria súčasť smernice Komisie 95/12/ES z 23. mája 1995, ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (2).

(3)

Spotreba elektrickej energie práčok pre domácnosť tvorí podstatný podiel z celkového dopytu domácností po elektrickej energii v Únii. Okrem už dosiahnutých zlepšení energetickej efektívnosti je veľmi dôležitý rozsah ďalšieho znižovania spotreby energie práčok pre domácnosť.

(4)

Smernica 95/12/ES by sa mala zrušiť a týmto nariadením by sa mali prijať nové ustanovenia, aby sa zabezpečilo, že označenie energetickej spotreby bude pre dodávateľov dynamickým stimulom na ďalšie zvyšovanie energetickej efektívnosti práčok pre domácnosť a na zrýchlenie transformácie trhu so zameraním na energeticky efektívnejšie technológie.

(5)

Kombinované práčky so sušičkou spadajú do rozsahu pôsobnosti smernice Komisie 96/60/ES z 19. septembra 1996, ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie práčok so sušičkou pre domácnosť energetickými štítkami (3), a preto by sa mali vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Vzhľadom na to, že majú podobné funkcie ako práčky pre domácnosť, mala by sa však čo najskôr vykonať revízia smernice 96/60/ES.

(6)

Informácie uvádzané na štítkoch by sa mali získavať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov merania, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania zahŕňajúce v prípade dostupnosti harmonizované normy, ktoré prijali európske organizácie pre normalizáciu, uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, a pravidiel, ktoré sa vzťahujú na služby poskytované informačnou spoločnosťou (4).

(7)

V tomto nariadení by sa malo špecifikovať jednotné vyhotovenie a obsah štítkov práčok pre domácnosť.

(8)

Okrem toho by sa v tomto nariadení mali určiť požiadavky týkajúce sa technickej dokumentácie a opisu práčok pre domácnosť.

(9)

Ďalej by sa v tomto nariadení mali stanoviť požiadavky týkajúce sa informácií poskytovaných v prípade všetkých foriem predaja na diaľku, reklamy a technických propagačných materiálov práčok pre domácnosť.

(10)

Je vhodné zabezpečiť revíziu ustanovení tohto nariadenia so zreteľom na technologický pokrok.

(11)

S cieľom uľahčiť prechod zo smernice 95/12/ES na toto nariadenie by sa malo ustanoviť, že práčky pre domácnosť označené v súlade s týmto nariadením sa majú považovať za spotrebiče spĺňajúce požiadavky smernice 95/12/ES.

(12)

Smernica 95/12/ES by sa preto mala zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na označovanie a poskytovanie doplňujúcich informácií o výrobku v prípade práčok pre domácnosť napájaných z elektrickej siete a práčok pre domácnosť napájaných z elektrickej siete, ktoré môžu byť napájané aj z batérií, vrátane tých, ktoré sa predávajú na použitie mimo domácnosti, a vstavaných práčok pre domácnosť.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na kombinované práčky so sušičkou.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa popri vymedzeniach pojmov ustanovených v článku 2 smernice 2010/30/EÚ uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„práčka pre domácnosť“ znamená automatickú práčku, ktorá čistí a plácha textilné výrobky vo vode a ktorá má tiež funkciu odstredivého žmýkania a ktorá je určená predovšetkým na neprofesionálne účely;

2.

„vstavaná práčka pre domácnosť“ znamená práčku pre domácnosť určenú na zabudovanie do skrinky, pripraveného výklenku v stene alebo na podobné miesto a vyžadujúcu konečnú úpravu;

3.

„automatická práčka“ znamená práčku, kde obsah práčky kompletne ošetrí samotná práčka bez toho, aby bol kedykoľvek v priebehu programu potrebný zásah používateľa;

4.

„kombinovaná práčka so sušičkou pre domácnosť“ znamená práčku pre domácnosť, ktorá má funkciu odstredivého žmýkania, ako aj zariadenie na sušenie textilných výrobkov, zvyčajne ohrievaním alebo otáčaním v bubne;

5.

„program“ znamená sériu preddefinovaných operácií, o ktorých dodávateľ vyhlasuje, že sú vhodné na pranie určitých druhov textilných výrobkov;

6.

„cyklus“ znamená úplný proces prania, pláchania a odstreďovania tak, ako je vymedzený vo zvolenom programe;

7.

„čas trvania programu“ znamená čas od začatia programu do jeho ukončenia bez započítania všetkých odkladov, ktoré naprogramuje konečný používateľ;

8.

„menovitá kapacita“ znamená maximálnu hmotnosť suchých textilných výrobkov určitého druhu v kg, v intervaloch po 0,5 kg, ktorú je, podľa údajov dodávateľa, možné ošetriť v práčke pre domácnosť pri zvolenom programe, ak sa pri jej plnení postupuje podľa pokynov dodávateľa;

9.

„čiastočné naplnenie“ znamená polovicu menovitej kapacity práčky pre domácnosť pre daný program;

10.

„zvyšný obsah vlhkosti“ znamená množstvo vlhkosti obsiahnuté v náplni na konci fázy odstreďovania;

11.

„režim vypnutia“ znamená stav, keď je práčka pre domácnosť vypnutá pomocou ovládačov alebo spínačov na spotrebiči dostupných konečnému používateľovi a určených na to, aby nimi konečný používateľ pri bežnom používaní dosiahol najnižšiu spotrebu elektrickej energie, a ktorý môže trvať neobmedzene dlho, pričom práčka pre domácnosť je pripojená na zdroj elektrickej energie a používa sa v súlade s pokynmi dodávateľa; v prípade, že k dispozícii nie sú žiadne ovládače alebo spínače, „režim vypnutia“ znamená stav, do ktorého sa umývačka riadu pre domácnosť dostane vtedy, keď sa sama prepne do režimu rovnomernej spotreby elektrickej energie;

12.

„režim ponechania v zapnutom stave“ znamená režim s najnižšou spotrebou elektrickej energie, ktorý môže trvať neobmedzene dlhú dobu po skončení programu a vyložení práčky pre domácnosť bez akéhokoľvek ďalšieho zásahu zo strany konečného používateľa;

13.

„ekvivalentná práčka pre domácnosť“ znamená model práčky pre domácnosť, ktorý je umiestnený na trh s rovnakou menovitou kapacitou, technickými a výkonnostnými vlastnosťami, spotrebou energie a vody a úrovňami vydávaného hluku prenášaného vzduchom počas prania a odstreďovania ako iný model práčky pre domácnosť, ktorý rovnaký dodávateľ umiestnil na trh pod iným obchodným kódovým číslom;

14.

„konečný používateľ“ znamená spotrebiteľa, ktorý si kúpi alebo o ktorom sa predpokladá, že si kúpi umývačku riadu pre domácnosť;

15.

„predajné miesto“ znamená miesto, na ktorom sa práčky pre domácnosť vystavujú alebo ponúkajú na predaj, prenájom alebo predaj na splátky.

Článok 3

Povinnosti dodávateľov

Dodávatelia zabezpečia, aby sa:

a)

každá práčka pre domácnosť dodala s vytlačeným štítkom vo formáte a s obsahom podľa prílohy I;

b)

sprístupnil opis výrobku podľa prílohy II;

c)

orgánom členských štátov a Komisii na požiadanie sprístupnila technická dokumentácia podľa prílohy III;

d)

v každom reklamnom materiáli pre konkrétny model práčky pre domácnosť uviedla trieda energetickej efektívnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

e)

v každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model práčky pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, uviedla trieda energetickej efektívnosti daného modelu.

Článok 4

Povinnosti obchodníkov

Obchodníci zabezpečia, aby sa:

a)

každá práčka pre domácnosť na predajnom mieste označila na vonkajšej prednej alebo hornej strane štítkom poskytnutým dodávateľom v súlade s článkom 3 písm. a) takým spôsobom, aby bol štítok zreteľne viditeľný;

b)

práčky pre domácnosť ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že konečný používateľ uvidí výrobok vystavený, predávali s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s prílohou IV;

c)

každá reklama určitého modelu práčky pre domácnosť vybavila odkazom na jeho triedu energetickej efektívnosti, keď sa v tejto reklame uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

d)

každý technický propagačný materiál týkajúci sa konkrétneho modelu práčky pre domácnosť, v ktorom sa opisujú jeho osobitné technické vlastnosti, vybavil odkazom na triedu energetickej efektívnosti daného modelu.

Článok 5

Metódy merania

Informácie, ktoré sa poskytujú podľa článku 3 a 4, sa získajú spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami merania, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania.

Článok 6

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Členské štáty uplatňujú pri posudzovaní zhody deklarovanej triedy energetickej efektívnosti, ročnej spotreby energie, ročnej spotreby vody, triedy efektívnosti odstreďovania, spotreby elektrickej energie v režime vypnutia a ponechania v zapnutom stave, trvania režimu ponechania v zapnutom stave, zvyšného obsahu vlhkosti, rýchlosti odstreďovania a úrovne vydávaného hluku prenášaného zvukom postup ustanovený v prílohe V.

Článok 7

Revízia

Komisia preskúma tohto nariadenie vzhľadom na technologický pokrok najneskôr štyri roky po nadobudnutí jeho účinnosti. V rámci preskúmania sa posúdia najmä tolerancie pri overovaní stanovené v prílohe V.

Článok 8

Zrušenie

Smernica 95/12/ES sa zrušuje od 20. decembra 2011.

Článok 9

Prechodné ustanovenia

1.   Článok 3 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa nevzťahujú na tlačenú reklamu a tlačený technický propagačný materiál uverejnený pred 20. aprílom 2012.

2.   Práčky pre domácnosť umiestnené na trh pred 20. decembrom 2011 zodpovedajú ustanoveniam smernice 95/12/ES.

3.   Ak bolo prijaté opatrenie, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (5), pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn práčok pre domácnosť, práčky pre domácnosť, ktoré zodpovedajú ustanoveniam tohto vykonávacieho opatrenia v súvislosti s požiadavkami na praciu efektívnosť a ustanoveniam tohto nariadenia a ktoré sú umiestňované na trh alebo predávané, prenajímané alebo predávané na splátky pred 20. decembrom 2011, sa považujú za spotrebiče spĺňajúce požiadavky smernice 95/12/ES.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 20. decembra 2011. Článok 3 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa však uplatňujú od 20. apríla 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. septembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 47, 24.2.1996, s. 35.

(3)  Ú. v. ES L 266, 18.10.1996, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(5)  Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.


PRÍLOHA I

Štítok

1.   ŠTÍTOK

Image

1.

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo obchodná značka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa odlišuje určitý model práčky pre domácnosť od iných modelov s rovnakou obchodnou značkou alebo menom dodávateľa;

III.

trieda energetickej efektívnosti určená v súlade s prílohou VI bodom 1; vrchol šípky obsahujúci triedu energetickej efektívnosti práčky pre domácnosť sa umiestni do tej istej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej efektívnosti;

IV.

vážená ročná spotreba energie (AEC ) v kWh za rok, zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo v súlade s prílohou VII;

V.

vážená ročná spotreba vody (AWC ) v litroch za rok, zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo v súlade s prílohou VII;

VI.

menovitá kapacita v kg pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení alebo pre štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri plnom naplnení, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia;

VII.

trieda efektívnosti odstreďovania, ako sa ustanovuje v bode 2 prílohy VI;

VIII.

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom počas fázy prania a odstreďovania pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení vyjadrená v dB(A) re 1 pW, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

2.

Vyhotovenie štítku je v súlade s bodom 2. Odchylne od toho, ak bola modelu udelená environmentálna značka EÚ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

2.   ÚPRAVA ŠTÍTKA

Úprava štítka musí zodpovedať tomuto obrázku.

Image

Súčasne platí:

a)

Štítok musí mať šírku aspoň 110 mm a výšku aspoň 220 mm. Ak je štítok vytlačený vo väčšom formáte, jeho obsah musí napriek tomu proporčne zodpovedať uvedeným špecifikáciám.

b)

Pozadie musí byť biele.

c)

Farby sú CMYK — modrá kyanová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyanová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

d)

Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

Image

Hrúbka čiary: 5 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ– farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Logo Energia: farba: X-00-00-00.

Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ a logo energia (kombinované): šírka: 92 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: 100 % modrá kyanová – dĺžka: 92,5 mm.

Image

Stupnica A – G

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 0,75 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 18 pt, veľké a biele písmená; Znamienka „+“: Calibri bold 12 pt, veľké, biele písmená v jednom riadku.

Image

Trieda energetickej efektívnosti

Šípka: šírka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % čierna.

Text: Calibri bold 29 pt, veľké a biele písmená; Znamienka „+“: Calibri bold 18 pt, veľké, biele písmená v jednom riadku.

Image

Energia: text: Calibri regular 11 pt, veľké, 100 % čierne písmená.

Image

Vážená ročná spotreba energie

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 42 pt, 100 % čierna; a Calibri regular 17 pt, 100 % čierna.

Image

Vážená ročná spotreba vody

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna; a Calibri regular 16 pt, 100 % čierna.

Image

Menovitá kapacita

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna; a Calibri regular 16 pt, 100 % čierna.

Image

Trieda efektívnosti odstreďovania

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri regular 16 pt, horizontálna stupnica 75 %, 100 % čierna a Calibri Bold 22 pt, horizontálna stupnica 75 %, 100 % čierna.

Image

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom

Piktogramy podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % modrá kyanová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 pt, 100 % čierna; a Calibri regular 16 pt, 100 % čierna.

Image

Meno dodávateľa alebo obchodná značka

Image

Identifikačný kód modelu dodávateľa

Image

Meno dodávateľa alebo obchodná značka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 92 × 15 mm.

Image

Číslo nariadenia: Calibri bold 12 pt, 100 % čierna.


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA II

Opis výrobku

1.

Informácie uvedené v opise výrobku práčky pre domácnosť sa uvádzajú v tomto poradí a sú obsiahnuté v brožúre o výrobku alebo iných dokumentoch pripojených k výrobku:

a)

meno dodávateľa alebo obchodná značka;

b)

identifikačný kód modelu dodávateľa znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa odlišuje špecifický model práčky pre domácnosť od iného modelu s rovnakou obchodnou značkou alebo menom dodávateľa;

c)

menovitá kapacita v kg bavlny pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení alebo štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri plnom naplnení, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia;

d)

trieda energetickej efektívnosti v súlade s prílohou VI bodom 1;

e)

ak bola práčke pre domácnosť udelená environmentálna značka EÚ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010, možno pripojiť túto informáciu;

f)

vážená ročná spotreba energie (AEC ) v kWh za rok, zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo; uvádza sa ako „Spotreba energie ‚X‘ kWh za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov pre programy pre bavlnu pri 60 °C a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba režimov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.“;

g)

spotreba energie (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom a čiastočnom naplnení alebo štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení;

h)

vážená spotreba elektrickej energie v režime vypnutia a režime ponechania v zapnutom stave;

i)

vážená ročná spotreba vody (AW C) v litroch za rok, zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo; uvádza sa ako „Spotreba vody ‚X‘ litrov za rok, na základe 220 štandardných pracích cyklov pre programy pre bavlnu pri 60 °C a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.“;

j)

trieda efektívnosti odstreďovania určená v súlade s prílohou VI bodom 2, vyjadrená ako „trieda efektívnosti odstreďovania ‚X‘ na stupnici od G (najnižšia efektívnosť) po A (najvyššia efektívnosť)“; toto sa môže vyjadriť aj iným spôsobom, ak je jasné, že stupnica je od G (najnižšia efektívnosť) po A (najvyššia efektívnosť);

k)

maximálna rýchlosť odstreďovania dosiahnutá pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení alebo štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia, a zvyšný obsah vlhkosti dosiahnutý pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení alebo štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia;

l)

informácia o tom, že „štandardný program pre bavlnu pri 60 °C“ a „štandardný program pre bavlnu pri 40 °C“ sú štandardné pracie programy, na ktoré sa vzťahujú informácie na štítku a v opise výrobku, že tieto programy sú vhodné na pranie bežne zašpinenej bavlnenej bielizne, a že sú to najefektívnejšie programy, pokiaľ ide o kombinovanú spotrebu energie a vody;

m)

dĺžka „štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C“ pri plnom a čiastočnom naplnení a „štandardného programu pre bavlnu pri 40 °C“ čiastočnom naplnení v minútach a zaokrúhlená na najbližšiu minútu;

n)

čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave (Tl ), ak je práčka pre domácnosť vybavená systémom riadenia spotreby elektrickej energie;

o)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vyjadrená v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo počas fázy prania a odstreďovania pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení;

p)

ak je práčka pre domácnosť určená na zabudovanie, informácia o tejto skutočnosti.

2.

Jeden opis výrobku sa môže vzťahovať na niekoľko modelov práčok pre domácnosť, ktoré dodáva rovnaký dodávateľ.

3.

Informácie uvedené v opise výrobku môžu mať formu buď farebnej alebo čiernobielej kópie štítku. V takom prípade sa uvedú aj informácie uvedené v bode 1, ktoré sa ešte na štítku nenachádzajú.


PRÍLOHA III

Technická dokumentácia

1.

Technická dokumentácia uvedená v článku 3 písm. c) obsahuje:

a)

meno a adresu dodávateľa;

b)

všeobecný opis modelu práčky dostatočný na jeho jednoznačnú a ľahkú identifikáciu;

c)

podľa potreby odkazy na uplatnené harmonizované normy;

d)

podľa potreby iné použité technické normy a špecifikácie;

e)

totožnosť a podpis osoby poverenej ukladať záväzky výrobcovi;

f)

informáciu o tom, či z práčky pre domácnosť počas pracieho cyklu unikajú ióny striebra, takýmto spôsobom: „Počas pracieho cyklu z tohto výrobku unikajú/neunikajú ióny striebra.“;

g)

tieto technické parametre meraní:

i)

spotreba energie;

ii)

čas trvania programu;

iii)

spotreba vody;

iv)

spotreba elektrickej energie v „režime vypnutia“;

v)

spotreba elektrickej energie v „režime ponechania v zapnutom stave“;

vi)

čas trvania „režimu ponechania v zapnutom stave“;

vii)

zvyšný obsah vlhkosti;

viii)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom;

ix)

maximálna rýchlosť odstreďovania;

h)

výsledky výpočtov vykonaných v súlade s prílohou VII.

2.

Keď sa informácie uvedené v technickej dokumentácii konkrétneho modelu práčky pre domácnosť získali z výpočtov vychádzajúcich z technických výkresov alebo extrapoláciou inej ekvivalentnej práčky pre domácnosť, alebo oboma spôsobmi, musí dokumentácia obsahovať podrobnosti takýchto výpočtov alebo extrapolácií alebo oboch, a testov, ktoré dodávatelia vykonali na overenie presnosti týchto výpočtov. V informáciách sa uvedie aj zoznam všetkých ostatných ekvivalentných modelov práčok pre domácnosť, pri ktorých sa informácie získali rovnakým spôsobom.


PRÍLOHA IV

Informácie poskytované v prípadoch, keď nemožno očakávať, že konečný používateľ uvidí výrobok vystavený

1.

Informácie uvedené v článku 4 písm. b) sa uvádzajú v tomto poradí:

a)

menovitá kapacita v kg bavlny pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení alebo štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri plnom naplnení, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia;

b)

trieda energetickej efektívnosti v súlade s prílohou VI bodom 1;

c)

vážená ročná spotreba energie v kWh za rok zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo a vypočítaná podľa prílohy VII bodu 1 písm. c);

d)

vážená ročná spotreba vody v litroch za rok zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo a vypočítaná podľa prílohy VII bodu 2 písm. a);

e)

trieda efektívnosti odstreďovania v súlade s prílohou VI bodom 2;

f)

maximálna rýchlosť odstreďovania dosiahnutá pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení alebo štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia, a zvyšný obsah vlhkosti dosiahnutý pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení alebo štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia;

g)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom počas fázy prania a odstreďovania pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení vyjadrená v dB(A) re 1 pW, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

h)

ak je práčka pre domácnosť vyrobená na zabudovanie, informácia o tejto skutočnosti.

2.

Ak sa poskytujú aj ďalšie informácie uvedené v opise výrobku, uvádzajú sa vo forme a v poradí ustanovenom podľa prílohy II.

3.

Veľkosť a druh písma, ktorým sú vytlačené alebo zobrazené všetky informácie uvedené v tejto prílohe, musia byť čitateľné.


PRÍLOHA V

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Na účely kontroly súladu s požiadavkami ustanovenými v článkoch 3 a 4 orgány členského štátu testujú jednu práčku pre domácnosť. Ak namerané parametre nesúhlasia s hodnotami, ktoré uvádza dodávateľ v rozpätiach definovaných v tabuľke 1, vykonávajú sa merania na ďalších troch práčkach pre domácnosť. Aritmetický priemer nameraných hodnôt týchto troch práčok pre domácnosť musí zodpovedať hodnotám, ktoré uvádza dodávateľ, v rozpätiach definovaných v tabuľke 1, s výnimkou spotreby energie, kde namerané hodnoty nesmú byť väčšie ako menovitá hodnota Et o viac ako 6 %.

V opačnom prípade sa model a všetky ostatné ekvivalentné modely práčok pre domácnosť považujú za nespĺňajúce požiadavky stanovené v článkoch 3 a 4.

Orgány členského štátu používajú spoľahlivé, presné a reprodukovateľné postupy merania, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie postupy merania vrátane metód uvedených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Tabuľka 1

Meraný parameter

Tolerancie pri overovaní

Ročná spotreba energie

Nameraná hodnota nesmie byť vyššia ako menovitá hodnota (1) AEC o viac ako 10 %.

Spotreba energie

Nameraná hodnota nesmie byť vyššia ako menovitá hodnota Et o viac ako 10 %.

Dĺžka programu

Nameraná hodnota nesmie byť dlhšia ako menovité hodnoty Tt o viac ako 10 %.

Spotreba vody

Nameraná hodnota nesmie byť vyššia ako menovitá hodnota Wt o viac ako 10 %.

Zvyšný obsah vlhkosti

Nameraná hodnota nesmie byť vyššia ako menovitá hodnota D o viac ako 10 %.

Rýchlosť odstreďovania

Nameraná hodnota nesmie byť nižšia ako menovitá hodnota o viac ako 10 %.

Spotreba energie v režime vypnutia a v režime ponechania v zapnutom stave

Nameraná hodnota spotreby energie Po a Pl viac ako 1,00 W nesmie byť vyššia ako menovitá hodnota o viac ako 10 %. Nameraná hodnota spotreby energie Po a Pl maximálne 1,00 W nesmie byť vyššia ako menovitá hodnota o viac ako 0,10 W.

Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave

Nameraná hodnota nesmie byť dlhšia ako menovitá hodnota Tl o viac ako 10 %.

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom

Nameraná hodnota musí zodpovedať menovitej hodnote.


(1)  „Menovitá hodnota“ znamená hodnotu, ktorú uvádza dodávateľ.


PRÍLOHA VI

Triedy energetickej efektívnosti a triedy efektívnosti odstreďovania

1.   TRIEDY ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

Trieda energetickej efektívnosti práčky pre domácnosť sa stanovuje v súlade s jej koeficientom energetickej efektívnosti (EEI), ako sa uvádza v tabuľke č. 1.

Koeficient energetickej efektívnosti (EEI) práčky pre domácnosť sa stanovuje v súlade s prílohou VII bodom 1.

Tabuľka č. 1

Triedy energetickej efektívnosti

Trieda energetickej efektívnosti

Koeficient energetickej efektívnosti

A+++ (najvyššia efektívnosť)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (najnižšia efektívnosť)

EEI ≥ 87

2.   TRIEDY EFEKTÍVNOSTI ODSTREĎOVANIA

Trieda efektívnosti odstreďovania práčky pre domácnosť sa stanovuje v súlade so zvyšným obsahom vlhkosti (D), ako sa uvádza v tabuľke č. 2.

Zvyšný obsah vlhkosti (D) práčky pre domácnosť sa stanovuje v súlade s prílohou VII bodom 3.

Tabuľka č. 2

Triedy efektívnosti odstreďovania

Trieda efektívnosti odstreďovania

Zvyšný obsah vlhkosti (%)

A (najvyššia efektívnosť)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (najnižšia efektívnosť)

D ≥ 90


PRÍLOHA VII

Metóda na výpočet koeficientu energetickej efektívnosti, ročnej spotreby vody a zvyšného obsahu vlhkosti

1.   VÝPOČET KOEFICIENTU ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

Na výpočet koeficientu energetickej efektívnosti (EEI) určitého modelu práčky pre domácnosť sa vážená ročná spotreba energie práčky pre domácnosť pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom a čiastočnom naplnení a pre štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení porovnáva s jej štandardnou ročnou spotrebou energie.

a)

Koeficient energetickej efektívnosti (EEI) sa vypočíta a zaokrúhli sa na jedno desatinné miesto podľa tohto vzorca:

Formula

kde:

AEC

=

ročná spotreba energie práčky pre domácnosť,

SAEC

=

štandardná ročná spotreba energie práčky pre domácnosť.

b)

Štandardná ročná spotreba energie (SAEC ) sa vypočíta v kWh/rok a zaokrúhli sa na dve desatinné miesta podľa tohto vzorca:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

kde:

c

=

menovitá kapacita práčky pre domácnosť pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení alebo štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri plnom naplnení, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia.

c)

Ročná spotreba energie (AEC ) sa vypočíta v kWh/rok a zaokrúhli sa na dve desatinné miesta podľa tohto vzorca:

i)

Formula

kde:

Et

=

vážená spotreba energie,

Po

=

vážený príkon v „režime vypnutia“,

Pl

=

vážený príkon v „režime ponechania v zapnutom stave“,

Tt

=

vážená dĺžka programu,

220

=

celkový počet štandardných pracích cyklov za rok.

ii)

Ak je práčka pre domácnosť vybavená systémom riadenia spotreby elektrickej energie, pričom sa po skončení programu automaticky prepne do „režimu vypnutia“, sa vážená ročná spotreba energie (AEC ) vypočítava vzhľadom na skutočný čas trvania „režimu ponechania v zapnutom stave“, a to podľa tohto vzorca:

Formula

kde:

Tl

=

čas v „režime ponechania v zapnutom stave“.

d)

Vážená spotreba energie (Et ) sa vypočíta v kWh a zaokrúhli sa na tri desatinné miesta podľa tohto vzorca:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

kde:

Et,60

=

spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení,

Et,60½

=

spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri čiastočnom naplnení,

Et,40½

=

spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení.

e)

Vážený príkon v „režime vypnutia“ (Po ) sa vypočíta vo W a zaokrúhli sa na dve desatinné miesta podľa tohto vzorca:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

kde:

Po,60

=

príkon v „režime vypnutia“ štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení,

Po,60½

=

príkon v „režime vypnutia“ štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri čiastočnom naplnení,

Po,40½

=

príkon v „režime vypnutia“ štandardného programu pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení.

f)

Vážení príkon v „režime ponechania v zapnutom stave“ (Pl ) sa vypočíta vo W a zaokrúhli sa na dve desatinné miesta podľa tohto vzorca:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

kde:

Pl,60

=

príkon v „režime ponechania v zapnutom stave“ štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení,

Pl,60½

=

príkon v „režime ponechania v zapnutom stave“ štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri čiastočnom naplnení,

Pl,40½

=

príkon v „pohotovostnom režime“ štandardného programu pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení.

g)

Vážená dĺžka programu (Tt ) sa vypočíta v minútach a zaokrúhli sa na najbližšiu minútu podľa tohto vzorca:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

kde:

Tt,60

=

dĺžka štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení,

Tt,60½

=

dĺžka štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri čiastočnom naplnení,

Tt,40½

=

dĺžka štandardného programu pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení.

h)

Vážený čas trvania „režimu ponechania v zapnutom stave“ (Tl ) sa vypočíta v minútach a zaokrúhli sa na najbližšiu minútu podľa tohto vzorca:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

kde:

Tl,60

=

čas v „režime ponechania v zapnutom stave“ štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení,

Tl,60½

=

čas v „režime ponechania v zapnutom stave“ štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri čiastočnom naplnení,

Tl,40½

=

čas v „režime ponechania v zapnutom stave“ štandardného programu pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení.

2.   VÝPOČET VÁŽENEJ ROČNEJ SPOTREBY VODY

a)

Vážená ročná spotreba vody (AWC ) práčky pre domácnosť sa vypočíta v litroch a zaokrúhli sa na celé číslo podľa tohto vzorca:

AWc = Wt × 220

kde:

Wt

=

vážená ročná spotreba vody,

220

=

celkový počet štandardných pracích cyklov za rok.

b)

Vážená spotreba vody (Wt sa vypočíta v litroch a zaokrúhli sa na celé číslo podľa tohto vzorca:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

kde:

Wt,60

=

spotreba vody štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení,

Wt,60½

=

spotreba vody štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri čiastočnom naplnení,

Wt,40½

=

spotreba vody štandardného programu pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení.

3.   VÝPOČET VÁŽENÉHO ZVYŠNÉHO OBSAHU VLHKOSTI

Vážený zvyšný obsah vlhkosti (D) práčky pre domácnosť sa vypočíta v percentách a zaokrúhli sa na najbližšie celé percento podľa tohto vzorca:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

kde:

D60

je zvyšný obsah vlhkosti pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri plnom naplnení v percentách a zaokrúhlený na najbližšie celé percento,

D60½

je zvyšný obsah vlhkosti pre štandardný program pre bavlnu pri 60 °C pri čiastočnom naplnení v percentách a zaokrúhlený na najbližšie celé percento,

D40½

je zvyšný obsah vlhkosti pre štandardný program pre bavlnu pri 40 °C pri čiastočnom naplnení v percentách a zaokrúhlený na najbližšie celé percento.


30.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/64


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1062/2010

z 28. septembra 2010,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významných výrobkov na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (1), a najmä na jej článok 10,

keďže:

(1)

V smernici 2010/30/EÚ sa od Komisie vyžaduje, aby prijala delegované akty, pokiaľ ide o označovanie energeticky významných výrobkov s výrazným potenciálom úspory energie a veľkými rozdielmi vo výkonnostných úrovniach pri rovnakej miere funkčnosti.

(2)

Elektrická energia, ktorú spotrebúvajú televízory, predstavuje v rámci EÚ významný podiel celkového dopytu po elektrickej energii v domácnostiach a medzi televízormi ponúkajúcimi rovnakú mieru funkčnosti sú veľké rozdiely v energetickej efektívnosti. Energetickú efektívnosť televízorov možno výrazne zlepšiť. Z tohto dôvodu by sa na televízory mali vzťahovať požiadavky energetického označovania.

(3)

Mali by sa vypracovať harmonizované ustanovenia o udávaní energetickej efektívnosti a spotreby energie v prípade televízorov prostredníctvom označovania štítkami a štandardných informácií o výrobkoch s cieľom motivovať výrobcov zvyšovať energetickú efektívnosť televízorov, podnecovať konečných používateľov, aby nakupovali energeticky efektívne modely, znížiť spotrebu elektrickej energie týmito výrobkami a prispievať k fungovaniu vnútorného trhu.

(4)

Výsledkom spoločného účinku ustanovení uvedených v tomto nariadení a v nariadení Komisie (ES) č. 642/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn televízorov (2), by mohli byť ročné úspory elektrickej energie vo výške 43 TWh do roku 2020 v porovnaní so situáciou, keby sa neprijali žiadne opatrenia.

(5)

Informácie uvedené na štítku by sa mali získavať prostredníctvom spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov merania, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania zahŕňajúce v prípade dostupnosti harmonizované normy, ktoré prijali európske organizácie pre normalizáciu uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na služby poskytované informačnou spoločnosťou (3).

(6)

V tomto nariadení by sa malo špecifikovať jednotné vyhotovenie a obsah štítkov televízorov.

(7)

Okrem toho by sa v tomto nariadení mali určiť požiadavky týkajúce sa technickej dokumentácie a opisu televízorov.

(8)

Ďalej by sa v tomto nariadení mali stanoviť požiadavky týkajúce sa informácií poskytovaných v prípade akéhokoľvek predaja televízorov na diaľku, ako aj reklamného a technického propagačného materiálu o televízoroch.

(9)

S cieľom podporiť výrobu energeticky efektívnych televízorov by dodávatelia, ktorí majú v úmysle umiestniť na trh televízory, ktoré sú schopné splniť požiadavky vyšších tried energetickej efektívnosti, mali mať možnosť uvádzať štítky s týmito triedami ešte pred dátumom povinného zobrazovania týchto tried.

(10)

Malo by sa zabezpečiť preskúmanie tohto nariadenia vzhľadom na technický pokrok,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa ustanovujú požiadavky na označovanie štítkami a poskytovanie doplnkových informácií o výrobkoch v prípade televízorov.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Popri vymedzeniach pojmov ustanovených v článku 2 smernice 2010/30/EÚ sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„televízor“ znamená televízny prijímač alebo televízny monitor;

2.

„televízny prijímač“ znamená výrobok určený predovšetkým na zobrazovanie a prijímanie audiovizuálnych signálov, ktorý sa uvádza na trh v rámci jedného označenia modelu alebo systému, a ktorý pozostáva z:

a)

obrazovky;

b)

jedného tunera/prijímača alebo viacerých tunerov/prijímačov a voliteľných prídavných funkcií na archiváciu a/alebo zobrazovanie údajov, akým je univerzálny digitálny disk (DVD), pevná disková jednotka (HDD) alebo kazetový videorekordér (VCR), buď ako jednotka kombinovaná s obrazovkou, alebo ako jedna samostatná jednotka alebo viac;

3.

„televízny monitor“ znamená výrobok určený na to, aby sa na integrovanej obrazovke zobrazoval videosignál z rozličných zdrojov vrátane signálov televízneho vysielania, ktorým sa môžu ovládať a reprodukovať audiosignály z externých zdrojových zariadení a ktorý je pripojený pomocou štandardizovaných vedení pre videosignál, vrátane konektorov typu Cinch (zložkový, kompozitný), SCART, HDMI a budúcich bezdrôtových štandardov (s výnimkou neštandardizovaných vedení pre videosignál, ako sú DVI a SDI), ale nemôže prijímať a spracúvať signály vysielania;

4.

„režim zapnutia“ znamená stav, keď je televízor pripojený na elektrickú sieť a vytvára zvuk a obraz;

5.

„domáci režim“ znamená nastavenie televízora, ktoré odporúča výrobca na bežné používanie v domácnosti;

6.

„pohotovostný(-é) režim(-y)“ znamená stav, keď je zariadenie pripojené na elektrickú sieť, jeho riadne fungovanie závisí od príkonu energie z elektrickej siete a poskytuje iba tieto funkcie, ktoré môžu pretrvávať neurčitý čas:

a)

funkciu opätovnej aktivácie alebo funkciu opätovnej aktivácie a iba indikáciu zapnutej funkcie opätovnej aktivácie a/alebo

b)

zobrazenie informácií alebo stavu;

7.

„režim vypnutia“ znamená stav, keď je zariadenie pripojené na elektrickú sieť a neposkytuje žiadnu funkciu; za režim vypnutia sa považujú aj:

a)

stavy, v ktorých sa poskytuje len indikácia režimu vypnutia;

b)

stavy, v ktorých sa poskytujú len funkcie určené na zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES (4);

8.

„funkcia opätovnej aktivácie“ znamená funkciu, ktorá umožňuje aktivovanie iných režimov vrátane režimu zapnutia diaľkovým spínačom vrátane diaľkového ovládača, vnútorného snímača a časovača do stavu poskytujúceho ďalšie funkcie vrátane režimu zapnutia;

9.

„zobrazovanie informácií alebo stavu“ znamená nepretržitú funkciu poskytovania informácií alebo uvádzania stavu zariadenia na obrazovke vrátane hodín;

10.

„rýchle menu“ znamená súbor nastavení televízora preddefinovaných výrobcom, z ktorých si používateľ televízora musí zvoliť konkrétne nastavenie pri prvom uvedení televízora do činnosti;

11.

„koeficient najvyššieho jasu“ znamená pomer najvyššieho jasu televízora v domácom režime alebo v režime zapnutia, tak ako ho nastavil dodávateľ, a najvyššieho jasu v stave najvyššieho jasu v režime zapnutia;

12.

„predajné miesto“ znamená miesto, kde sa televízory vystavujú alebo ponúkajú na predaj, krátkodobý prenájom alebo splátkový nákup;

13.

„konečný používateľ“ znamená spotrebiteľa, ktorý kupuje alebo o ktorom sa predpokladá, že kúpi televízor.

Článok 3

Povinnosti dodávateľov

1.   Dodávatelia zabezpečujú, aby sa:

a)

každý televízor dodal s vytlačeným štítkom vo formáte a s obsahom podľa prílohy V;

b)

sprístupnil opis výrobku podľa prílohy III;

c)

orgánom členských štátov a Komisii na požiadanie sprístupnila technická dokumentácia podľa prílohy IV;

d)

v akomkoľvek reklamnom materiáli pre konkrétny model televízora uviedla trieda energetickej efektívnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

e)

v každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model televízora, v ktorom sa opisujú jeho osobitné technické vlastnosti, uviedla trieda energetickej efektívnosti daného modelu.

2.   Triedy energetickej efektívnosti vychádzajú z koeficientu energetickej efektívnosti vypočítaného v súlade s prílohou II.

3.   Formát štítka podľa prílohy V sa uplatňuje v súlade s týmto harmonogramom:

a)

Pre televízory umiestnené na trh od 30. novembra 2011 musia byť štítky pre televízory s triedami energetickej efektívnosti:

i)

A, B, C, D, E, F, G v súlade s bodom 1 prílohy V alebo ak to dodávatelia považujú za vhodné, v súlade s bodom 2 prílohy V;

ii)

A+ v súlade s bodom 2 prílohy V;

iii)

A++ v súlade s bodom 3 prílohy V;

iv)

A+++ v súlade s bodom 4 prílohy V.

b)

V prípade televízorov umiestnených na trh od 1. januára 2014 musia byť štítky televízorov s triedami energetickej efektívnosti A+, A, B, C, D, E, F v súlade s bodom 2 prílohy V alebo ak to dodávatelia považujú za vhodné, v súlade s bodom 3 prílohy V.

c)

V prípade televízorov umiestnených na trh od 1. januára 2017 musia byť štítky televízorov s triedami energetickej efektívnosti A++, A+, A, B, C, D, E v súlade s bodom 3 prílohy V alebo ak to dodávatelia považujú za vhodné, v súlade s bodom 4 prílohy V.

d)

V prípade televízorov umiestnených na trh od 1. januára 2020 musia byť štítky televízorov s triedami energetickej efektívnosti A+++, A++, A+, A, B, C, D v súlade s bodom 4 prílohy V.

Článok 4

Povinnosti obchodníkov

Obchodníci zabezpečujú, aby sa:

a)

každý televízor na predajnom mieste označil na prednej strane štítkom poskytnutým dodávateľom v súlade s článkom 3 ods. 1 takým spôsobom, aby bol štítok zreteľne viditeľný;

b)

televízory ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že koncový používateľ uvidí televízor vystavený, predávali s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s prílohou VI;

c)

v akomkoľvek reklamnom materiáli pre konkrétny model televízora uvádzala trieda energetickej efektívnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

d)

každý technický propagačný materiál týkajúci sa konkrétneho modelu televízora, v ktorom sa opisujú jeho osobitné technické vlastnosti, vybavil odkazom na triedu energetickej efektívnosti uvedeného modelu.

Článok 5

Metódy merania

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť podľa článkov 3 a 4, sa získavajú spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými postupmi merania, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania, ako sa uvádzajú v prílohe VII.

Článok 6

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Členské štáty posúdia zhodu deklarovanej triedy energetickej efektívnosti v súlade s postupom uvedeným v prílohe VIII.

Článok 7

Preskúmanie

Komisia preskúma toto nariadenie vzhľadom na technologický pokrok najneskôr päť rokov po nadobudnutí jeho účinnosti.

Článok 8

Prechodné ustanovenie

Článok 3 ods. 1 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa neuplatňujú na tlačené reklamné materiály a tlačené technické propagačné materiály uverejnené do 30. marca 2012.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 30. novembra 2011. Článok 3 ods. 1 písm. d) a e) a článok 4 písm. b), c) a d) sa však uplatňujú od 30. marca 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. septembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 191, 23.7.2009, s. 42.

(3)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(4)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 24.


PRÍLOHA I

Trieda energetickej efektívnosti

Trieda energetickej efektívnosti televízora sa určuje na základe jeho koeficientu energetickej efektívnosti (EEI) uvedeného v tabuľke 1. Koeficient energetickej efektívnosti televízora sa určuje v súlade s bodom 1 prílohy II.

Tabuľka 1

Trieda energetickej efektívnosti televízora

Trieda energetickej efektívnosti

Koeficient energetickej efektívnosti

A+++ (najvyššia efektívnosť)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (najnižšia efektívnosť)

1,00 ≤ EEI


PRÍLOHA II

Metóda výpočtu koeficientu energetickej efektívnosti a ročnej spotreby energie v režime zapnutia

1.

Koeficient energetickej efektívnosti (EEI) sa vypočíta ako EEI = P/Pref (A), kde:

Pref (A)

=

Pbasic + A × 4,3224 wattov/dm2,

Pbasic

=

20 wattov pre televízne prijímače s jedným tunerom/prijímačom a bez pevného disku,

Pbasic

=

24 wattov pre televízne prijímače s pevným diskom (pevnými diskami),

Pbasic

=

24 wattov pre televízne prijímače s dvoma alebo viacerými tunermi/prijímačmi,

Pbasic

=

28 wattov pre televízne prijímače s pevným diskom (pevnými diskami) a s dvoma alebo viacerými tunermi/prijímačmi,

Pbasic

=

15 wattov pre televízne monitory,

A je viditeľná plocha obrazovky vyjadrená v dm2,

P je spotreba elektrickej energie televízora v režime zapnutia vo wattoch meraná v súlade s prílohou VII, zaokrúhlená na jedno desatinné miesto.

2.

Ročná spotreba energie v režime zapnutia E v kWh sa vypočíta ako E = 1,46 × P.

3.

Televízory s automatickým ovládaním jasu

Na účely výpočtu koeficientu energetickej efektívnosti a ročnej spotreby elektrickej energie v režime zapnutia uvedených v bodoch 1 a 2 sa spotreba elektrickej energie v režime zapnutia stanovená podľa postupu v prílohe VII znižuje o 5 % v prípade, že sú v momente uvedenia televízora na trh splnené všetky tieto podmienky:

a)

jas obrazovky televízora v domácom režime alebo v režime zapnutia podľa nastavenia dodávateľa sa automaticky zníži v momente, keď je hodnota intenzity vonkajšieho svetla aspoň od 20 do 0 luxov;

b)

automatické ovládanie jasu sa aktivuje v domácom režime alebo v režime zapnutia televízora podľa nastavenia dodávateľa.


PRÍLOHA III

Opis výrobku

1.

Informácie v opise výrobku sa uvádzajú v ďalej uvedenom poradí a uvádzajú sa v produktových brožúrach alebo inej literatúre dodávanej spolu s výrobkom:

a)

meno alebo ochranná známka dodávateľa;

b)

identifikačný znak modelu dodávateľa, pričom identifikačný znak modelu znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa konkrétny model televízora odlišuje od ostatných modelov s rovnakou ochrannou známkou alebo menom dodávateľa;

c)

trieda energetickej efektívnosti modelu podľa prílohy I tabuľky 1, pričom ak televízor získal environmentálnu značku EÚ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), túto informáciu možno uviesť;

d)

uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky v centimetroch a palcoch;

e)

spotreba elektrickej energie v režime zapnutia v súlade s postupom uvedeným v prílohe VII;

f)

ročná spotreba elektrickej energie vypočítaná podľa prílohy II v kWh za rok, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo, Uvádza sa ako: „Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa.“;

g)

spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime a v režime vypnutia, prípadne v oboch režimoch, meraná v súlade s postupom uvedeným v prílohe VII;

h)

rozlíšenie obrazovky vyjadrené v počte fyzických horizontálnych a vertikálnych pixlov.

2.

Jeden opis výrobku sa môže vzťahovať na niekoľko modelov televízorov dodávaných tým istým dodávateľom.

3.

Informácie uvedené v opise výrobku môžu mať formu buď farebnej, alebo čiernobielej kópie štítka. V takom prípade sa musia poskytnúť aj informácie uvedené v bode 1, ktoré sa nenachádzajú na štítku.


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA IV

Technická dokumentácia

Technická dokumentácia uvedená v článku 3 ods. 1 písm. c) obsahuje:

a)

názov a adresu dodávateľa;

b)

všeobecný opis modelu televízora postačujúci na jeho jednoznačnú a jednoduchú identifikáciu;

c)

podľa potreby odkazy na uplatnené harmonizované normy;

d)

podľa potreby ďalšie použité technické normy a špecifikácie;

e)

údaje a podpis osoby, ktorá je splnomocnená zaviazať dodávateľa;

f)

skúšobné parametre merania:

i)

teplotu okolitého prostredia;

ii)

skúšobné napätie (V) a frekvenciu (Hz);

iii)

celkové harmonické skreslenie elektrizačnej sústavy;

iv)

vstupný terminál pre skúšobné audio- a videosignály;

v)

informácie a dokumentáciu o prístrojovom vybavení, nastavení a obvodoch použitých na elektrické testovanie;

g)

parametre v režime zapnutia:

i)

údaje o spotrebe elektrickej energie vo wattoch zaokrúhlené na jedno desatinné miesto pre namerané hodnoty do 100 W a na najbližšie celé číslo pre namerané hodnoty nad 100 W;

ii)

charakteristiku dynamického vysielacieho videosignálu predstavujúceho typický obsah televízneho vysielania;

iii)

postupnosť krokov na dosiahnutie stabilného stavu vzhľadom na spotrebu elektrickej energie;

iv)

pre televízory s rýchlym menu pomer maximálneho jasu v domácom režime a maximálneho jasu v najjasnejšom stave, aký televízor dosahuje v režime zapnutia, vyjadrený v percentách;

v)

pre televízne monitory opis príslušných charakteristík tunera používaného na merania;

h)

pre každý pohotovostný režim alebo režim vypnutia:

i)

údaje o spotrebe elektrickej energie vo wattoch zaokrúhlené na dve desatinné miesta;

ii)

použitú metódu merania;

iii)

opis spôsobu, akým bol režim zvolený alebo naprogramovaný;

iv)

postupnosť krokov na dosiahnutie režimu, v ktorom televízor automaticky mení režimy.


PRÍLOHA V

Štítok

1.   ŠTÍTOK 1

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

názov alebo ochranná známka dodávateľa;

II.

identifikačný znak modelu dodávateľa, pričom identifikačný znak modelu znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa konkrétny model televízora odlišuje od ostatných modelov s rovnakou ochrannou známkou alebo názvom dodávateľa;

III.

trieda energetickej efektívnosti televízora určená v súlade s prílohou I. Špička šípky udávajúcej triedu energetickej efektívnosti televízora je umiestnená v rovnakej výške ako špička šípky s príslušnou triedou energetickej efektívnosti;

IV.

spotreba elektrickej energie v režime zapnutia vo wattoch, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

V.

ročná spotreba energie v režime zapnutia, vypočítaná podľa postupu uvedeného v bode 2 prílohy II, vyjadrená v kWh, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

VI.

uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky v palcoch a v centimetroch.

Pre televízory s ľahko viditeľným vypínačom, ktorým sa televízor dostane do stavu so spotrebou elektrickej energie nižšou ako 0,01 watta pri prepnutí do polohy „vypnuté“, sa môže doplniť symbol vymedzený pod číslom 8 bodu 5.

Ak bola modelu udelená „environmentálna značka Európskej únie“ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010, môže sa doplniť kópia environmentálnej značky.

b)

Úprava štítka musí byť v súlade s bodom 5.

2.   ŠTÍTOK 2

Image

a)

Na štítku sa uvedú informácie stanovené v bode 1 písm. a).

b)

Úprava štítka musí byť v súlade s bodom 5.

3.   ŠTÍTOK 3

Image

a)

Na štítku sa uvedú informácie stanovené v bode 1 písm. a).

b)

Úprava štítka musí byť v súlade s bodom 5.

4.   ŠTÍTOK 4

Image

a)

Na štítku sa uvedú informácie stanovené v bode 1 písm. a).

b)

Úprava štítka musí byť v súlade s bodom 5.

5.   Úprava štítka je nasledujúca:

Image

Pričom:

a)

Štítok musí byť minimálne 60 mm široký a 120 mm vysoký. Ak je štítok vytlačený vo väčšom formáte, jeho obsah musí napriek tomu zodpovedať uvedeným špecifikáciám.

b)

V prípade televízorov s plochou obrazovkou väčšou ako 29 dm2 je pozadie štítka biele. V prípade televízorov s plochou obrazovkou 29 dm2 alebo menej je pozadie štítka biele alebo priehľadné.

c)

Farby sú CMYK – azúrová, purpurová, žltá a čierna a uvádzajú sa podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % azúrová, 70 % purpurová, 100 % žltá, 0 % čierna.

d)

Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

Image

Hrúbka čiary: 3 body – farba: 100 % azúrová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ – farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Logá štítka:

farba: X-00-00-00

Piktogram podľa vyobrazenia, logo EÚ a logo štítka (kombinované): šírka: 51 mm, výška: 9 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 bod – farba: azúrová 100 % – dĺžka: 51 mm.

Image

Stupnica A – G:

Šípka: výška: 3,8 mm, medzera: 0,75 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 10 bodov, veľké písmená, biela farba; symboly „+“: Calibri bold 7 bodov, veľké písmená, biela farba.

Image

Trieda energetickej efektívnosti:

Šípka: šírka: 26 mm, výška: 8 mm, 100 % čierna.

Text: Calibri bold 15 bodov, veľké písmená, biela farba, symboly „+“: Calibri bold 10 bodov, veľké písmená, biela farba.

Image

Energia:

Text: Calibri regular 7 bodov, veľké písmená, 100 % čierna farba.

Image

Logo vypínača:

Piktogram podľa vyobrazenia, ohraničenie: 1 bod – farba: 100 % azúrová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Text týkajúci sa spotreby elektrickej energie v režime zapnutia:

Ohraničenie: 1 bod – farba: 100 % azúrová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 14 bodov, 100 % čierna farba.

Druhý riadok: Calibri regular 11 bodov, 100 % čierna farba.

Image

Rozmer uhlopriečky obrazovky televízora:

Piktogram podľa vyobrazenia.

Ohraničenie: 1 bod – farba: 100 % azúrová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 14 bodov, 100 % čierna farba. Calibri regular 11 bodov, 100 % čierna farba.

Image

Text týkajúci sa ročnej spotreby elektrickej energie:

Ohraničenie: 2 body – farba: 100 % azúrová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 25 bodov, 100 % čierna farba.

Druhý riadok: Calibri regular 11 bodov, 100 % čierna farba.

Image

Názov alebo ochranná známka dodávateľa

Image

Identifikačný znak modelu dodávateľa

Image

Názov dodávateľa alebo ochranná známka a informácie o modeli by sa mali zmestiť do priestoru 51 × 8 mm.

Image

Referenčné obdobie

Text: Calibri bold 8 bodov.

Text: Calibri light 9 bodov.


PRÍLOHA VI

Informácie poskytované v prípadoch, keď nemožno očakávať, že konečný používateľ uvidí výrobok vystavený

1.

Informácie uvedené v článku 4 písm. b) sa uvádzajú v tomto poradí:

a)

trieda energetickej efektívnosti modelu podľa prílohy I;

b)

spotreba elektrickej energie v režime zapnutia podľa bodu 1 prílohy II;

c)

ročná spotreba elektrickej energie v súlade s bodom 2 prílohy II;

d)

uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky.

2.

Ak sa poskytujú aj ďalšie informácie uvedené v informačnom opise výrobku, uvádzajú sa vo forme a v poradí ustanovenom v prílohe III.

3.

Veľkosť a druh písma, ktorým sú vytlačené alebo zobrazené všetky informácie uvedené v tejto prílohe, musia byť čitateľné.


PRÍLOHA VII

Merania

1.   Na účely dosiahnutia zhody a overenia zhody s požiadavkami tohto nariadenia sa vykonávajú merania pomocou spoľahlivého, presného a reprodukovateľného postupu merania, v ktorom sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy meraní vrátane metód uvedených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Merania spotreby elektrickej energie v režime zapnutia podľa bodu 1 prílohy II

a)

Všeobecné podmienky:

i)

Merania sa uskutočňujú pri teplote okolitého prostredia 23 °C +/– 5 °C.

ii)

Merania sa uskutočňujú pomocou dynamického vysielacieho videosignálu predstavujúceho typický obsah televízneho vysielania. Meria sa priemerná hodnota spotreby elektrickej energie v priebehu desiatich po sebe nasledujúcich minút.

iii)

Merania sa uskutočňujú po tom, ako bol televízor minimálne jednu hodinu v režime vypnutia, po čom bezprostredne nasledovala minimálne jedna hodina v režime zapnutia, a ukončia sa najneskôr po troch hodinách v režime zapnutia. Príslušný videosignál sa zobrazuje počas celého trvania režimu zapnutia. V prípade televízorov, o ktorých je známe, že sa stabilizujú počas jednej hodiny, sa môžu tieto časy skrátiť, ak možno dokázať, že výsledné meranie sa pohybuje v rozmedzí 2 % výsledkov, ktoré by sa inak získali pri dodržaní predpísaných časov.

iv)

Merania sa uskutočňujú s neurčitosťou maximálne 2 % pri 95 % úrovni spoľahlivosti.

v)

Merania sa uskutočňujú s deaktivovanou funkciou automatického ovládania jasu v prípade, že takáto funkcia existuje. Ak funkcia automatického ovládania jasu existuje a nedá sa deaktivovať, merania sa uskutočňujú tak, že svetlo vstupuje priamo do snímača okolitého svetla na úrovni 300 luxov alebo viac.

b)

Podmienky merania spotreby elektrickej energie televízorov v režime zapnutia:

i)

Televízne prijímače bez rýchleho menu: Spotreba elektrickej energie sa meria v režime zapnutia televízora, tak ako ho dodáva výrobca, t. j. ovládacie prvky jasu televízora musia byť v polohe nastavenej výrobcom pre konečného používateľa.

ii)

Televízne prijímače s rýchlym menu: Spotreba elektrickej energie sa meria v stave „domáceho režimu“.

iii)

Televízne monitory bez rýchleho menu: Televízny monitor musí byť pripojený k zodpovedajúcemu tuneru. Spotreba elektrickej energie sa meria v režime zapnutia televízora, tak ako ho dodáva výrobca, t. j. ovládacie prvky jasu televízneho monitora musia byť v polohe nastavenej výrobcom pre konečného používateľa. Spotreba elektrickej energie tunera nie je pre merania spotreby elektrickej energie televízneho monitora v režime zapnutia dôležitá.

iv)

Televízne monitory s rýchlym menu: Televízny monitor musí byť pripojený k zodpovedajúcemu tuneru. Spotreba elektrickej energie sa meria v stave „domáceho režimu“.

3.   Merania spotreby elektrickej energie v pohotovostnom režime/režime vypnutia podľa bodu 1 písm. g) prílohy III

Merania výkonu, ktorý sa rovná 0,50 W alebo viac, sa vykonávajú s neurčitosťou maximálne 2 % pri 95 % úrovni spoľahlivosti. Merania výkonu, ktorý je nižší ako 0,50 W, sa vykonávajú s neurčitosťou maximálne 0,01 W pri 95 % úrovni spoľahlivosti.

4.   Merania najvyššieho jasu podľa bodu 2 písm. c) prílohy VIII

a)

Merania najvyššieho jasu sa uskutočňujú pomocou merača jasu, ktorým sa zaznamenáva časť obrazovky s úplne (100 %) bielym obrazom, ktorý tvorí súčasť testovacieho vzoru testu celej obrazovky, ktorý neprekračuje bod priemernej úrovne obrazu (APL), pri ktorom dochádza v systéme riadenia jasu obrazovky k obmedzeniu výkonu.

b)

Merania koeficientu jasu sa uskutočňujú bez rušenia detekčného bodu merača jasu na obrazovke, zatiaľ čo sa prepína medzi domácim režimom alebo režimom zapnutia televízora podľa nastavenia dodávateľa a režimom zapnutia v stave najvyššieho jasu.


PRÍLOHA VIII

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Na účely overenia súladu s požiadavkami ustanovenými v článkoch 3 a 4 orgány členských štátov uplatňujú nasledujúci postup overovania na spotrebu elektrickej energie v režime zapnutia uvedenú v bode 1 prílohy II a na spotrebu elektrickej energie v pohotovostnom režime/režime vypnutia uvedenú v bode 1 písm. g) prílohy III.

1.

Orgány členského štátu vykonávajú skúšku jednej samostatnej jednotky.

2.

Model sa považuje za vyhovujúci deklarovanej hodnote spotreby elektrickej energie v režime zapnutia a hodnotám spotreby elektrickej energie v pohotovostnom režime a/alebo režime vypnutia, ak:

a)

výsledná hodnota spotreby elektrickej energie v režime zapnutia neprekročí deklarovanú hodnotu spotreby elektrickej energie o viac ako 7 % a

b)

výsledné hodnoty spotreby elektrickej energie v režime vypnutia, resp. v pohotovostnom režime neprekročia deklarované hodnoty spotreby elektrickej energie o viac ako 0,10 W a

c)

výsledná hodnota koeficientu najvyššieho jasu dosahuje viac ako 60 %.

3.

Ak sa nedosiahnu výsledné hodnoty uvedené v bode 2 písm. a), b) alebo c), vykoná sa skúška troch dodatočných jednotiek toho istého modelu.

4.

Po preskúšaní troch dodatočných jednotiek toho istého modelu sa model považuje za vyhovujúci deklarovanej hodnote spotreby elektrickej energie v režime zapnutia a deklarovaným hodnotám spotreby elektrickej energie v pohotovostnom režime a/alebo režime vypnutia, ak:

a)

priemer výsledných hodnôt spotreby elektrickej energie pri týchto troch jednotkách v režime zapnutia neprekročí deklarovanú hodnotu spotreby elektrickej energie o viac ako 7 % a

b)

priemer výsledných hodnôt pri týchto troch jednotkách v pohotovostnom režime, resp. v režime vypnutia neprekročí deklarované hodnoty spotreby elektrickej energie o viac ako 0,10 W a

c)

priemer výsledných hodnôt koeficientu najvyššieho jasu pri týchto troch jednotkách je vyšší ako 60 %.

5.

Ak sa nedosiahnu výsledky uvedené v bode 4 písm. a), b) alebo c), model sa považuje za nevyhovujúci požiadavkám.