ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.302.slo

Úradný vestník

Európskej únie

L 302

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
18. novembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č 1031/2010 z 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

18.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č 1031/2010

z 12. novembra 2010

o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 3d ods. 3 a článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Smernica 2003/87/ES bola zrevidovaná a zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva (2), a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (3). Jedným zo zlepšení, o ktorých sa rozhodlo v revízii smernice 2003/87/ES, bolo to, že základným princípom prideľovania kvót by mala byť aukcia, keďže ide o najjednoduchší spôsob, ktorý sa všeobecne považuje za hospodársky najefektívnejší. Efektívnosť systému obchodovania s emisiami spočíva vo vysielaní jasného signálu o cene oxidu uhličitého s cieľom dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov za čo najnižších nákladov. Obchodovanie formou aukcie by malo takýto cenový signál podporovať a posilňovať.

(2)

V článku 10 ods. 1 smernice 2003/87/ES sa od členských štátov vyžaduje, aby s kvótami, na ktoré sa vzťahuje kapitola III uvedenej smernice a ktoré nie sú pridelené bezplatne, obchodovali formou aukcie. Preto s kvótami, ktoré nie sú pridelené bezplatne, musia členské štáty obchodovať formou aukcie. Členské štáty nesmú používať žiadne iné spôsoby prideľovania kvót a nemôžu ani zadržať alebo zrušiť kvóty, ktoré nie sú pridelené bezplatne.

(3)

V článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES sa ustanovujú rôzne ciele v súvislosti s procesom obchodovania formou aukcie. Mal by byť predvídateľný, najmä pokiaľ ide o harmonogram a poradie aukcií a odhadované množstvá kvót, ktoré budú k dispozícii. Aukcie by mali byť koncipované tak, aby sa malým a stredným podnikom, na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania s emisiami, zaručil úplný, spravodlivý a rovnaký prístup, aby sa poskytol prístup malým zdrojom emisií, aby účastníci mali prístup k informáciám v rovnakom čase, aby účastníci neohrozovali priebeh aukcií, aby organizácia aukcií a účasť na nich boli nákladovo efektívne a aby sa predchádzalo zbytočným administratívnym nákladom.

(4)

Tieto ciele by sa mali vykladať v kontexte všeobecnejších cieľov revízie smernice 2003/87/ES, medzi ktoré patrí okrem iného väčšia harmonizácia, zabránenie narušeniu hospodárskej súťaže a väčšia predvídateľnosť, a spoločne by mali prispieť k posilneniu signálu o cene oxidu uhličitého s cieľom dosiahnuť zníženie emisií za čo najnižších nákladov. Zintenzívnenie úsilia o zníženie emisií si vyžaduje, aby sa dosiahol najvyšší možný stupeň hospodárskej efektívnosti na základe plne harmonizovaných podmienok prideľovania kvót v rámci Únie.

(5)

V článku 3d ods. 1 smernice 2003/87/ES sa ustanovuje, že s 15 % kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II uvedenej smernice, sa obchoduje formou aukcie v období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012, zatiaľ čo v článku 3d ods. 2 sa ustanovuje, že s rovnakým percentom kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES, sa obchoduje formou aukcie v období začínajúcom 1. januára 2013. V článku 3d ods. 3 sa vyžaduje, aby bolo prijaté nariadenie obsahujúce podrobné ustanovenia platné pre členské štáty pri obchodovaní formou aukcie s kvótami, na ktoré sa vzťahuje kapitola II a ktoré sa nemusia vydávať bezplatne, v súlade s odsekmi 1 a 2 článku 3d alebo odsekom 8 článku 3f smernice 2003/87/ES.

(6)

Podľa väčšiny zainteresovaných strán zapojených do konzultácie pred prijatím tohto nariadenia, prevažnej väčšiny členských štátov a podľa posúdenia vplyvu vykonaného Komisiou sa všeobecné ciele revízie smernice 2003/87/ES dajú najlepšie dosiahnuť pomocou spoločnej infraštruktúry aukcií, kde sú aukcie vykonávané spoločnou aukčnou platformou. Takýto prístup zabráni akémukoľvek narušeniu vnútorného trhu. Umožňuje najvyšší stupeň hospodárskej efektívnosti a povoľuje prideľovanie kvót formou aukcie na základe plne harmonizovaných podmienok v rámci Únie. Okrem toho vykonávaním aukcií prostredníctvom spoločnej aukčnej platformy sa najlepšie posilňuje signál o cene oxidu uhličitého, ktorý je potrebný pre hospodárske subjekty, aby mohli prijímať investičné rozhodnutia nevyhnutné na dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov za čo najnižších nákladov.

(7)

Podľa väčšiny zainteresovaných strán zapojených do konzultácie pred prijatím tohto nariadenia, prevažnej väčšiny členských štátov a podľa posúdenia vplyvu vykonaného Európskou komisiou sa pomocou spoločnej aukčnej infraštruktúry, kde sa aukcie vykonávajú prostredníctvom spoločnej aukčnej platformy, dajú najlepšie dosiahnuť ciele stanovené v článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES. Tento prístup predstavuje nákladovo najefektívnejší spôsob obchodovania s kvótami formou aukcií bez zbytočnej administratívnej záťaže, ku ktorej by nutne dochádzalo v prípade využívania viacerých aukčných infraštruktúr. Je to najlepší spôsob, ako zabezpečiť otvorený, transparentný a nediskriminačný prístup k aukciám de jure, ako aj de facto. Takýto spoločný prístup by zabezpečil predvídateľnosť aukčného kalendára a najlepšie by posilnil zrozumiteľnosť signálu o cene oxidu uhličitého. Spoločná aukčná infraštruktúra je dôležitá najmä pre zabezpečenie spravodlivého prístupu pre malé a stredné podniky, na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania s emisiami, a prístupu pre malé zdroje emisií. Náklady na oboznámenie sa s viac ako jednou aukčnou platformou a na registráciu a na účasť vo viac ako jednej aukčnej platforme by predstavovali obzvlášť veľkú záťaž pre takéto podniky. Spoločná aukčná platforma uľahčuje čo možno najširšiu účasť v rámci celej Únie, a tým najlepšie zmierňuje riziko, že účastníci by ohrozovali aukcie ich využívaním ako prostriedku na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, trestnú činnosť alebo zneužívanie trhu.

(8)

S cieľom zmierniť riziko obmedzenej hospodárskej súťaže na trhu s uhlíkom sa však týmto nariadením ustanovuje, že členské štáty majú možnosť nezapojiť sa do spoločnej aukčnej platformy tak, že vymenujú svoje vlastné aukčné platformy pod podmienkou, že tieto ich platformy budú uvedené na zozname v prílohe k tomuto nariadeniu. Uvedenie na zozname by malo vychádzať z toho, že členský štát, ktorý vymenoval vlastnú platformu, oznámi túto platformu Komisii. Táto možnosť však nevyhnutne predstavuje neúplnú harmonizáciu aukčného procesu, a preto by sa opatrenia zavedené týmto nariadením mali preskúmať počiatočné v rámci obdobia piatich rokov v konzultácii so zainteresovanými stranami s cieľom vykonať prípadné zmeny, ktoré budú nevyhnutné vzhľadom na získané skúsenosti. Po prijatí oznámenia v súvislosti s nezávislou platformou od členského štátu by mala Komisia bez zbytočného odkladu konať, pokiaľ ide o uvedenie tejto nezávislej platformy na zozname.

(9)

Okrem toho by členský štát mal mať možnosť požadovať, aby aukčný kontrolór vypracoval správu o fungovaní aukčnej platformy, ktorú zamýšľa vymenovať, napríklad v rámci vypracovania zmeny a doplnenia tohto nariadenia s cieľom uviesť zoznam nezávislých aukčných platforiem. Aukčný kontrolór by mal navyše neustále preskúmavať zlučiteľnosť všetkých aukčných platforiem s týmto nariadením a s cieľmi článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES a podávať o svojich zisteniach správu členským štátom, Komisii a príslušným aukčným platformám. Takéto preskúmanie by malo zahŕňať aj vplyv aukcií na trhovú pozíciu aukčných platforiem na sekundárnom trhu. S cieľom zabrániť tomu, aby dražiace členské štáty zostali nechtiac viazané na akúkoľvek platformu po uplynutí obdobia jej vymenovania, všetky zmluvy o vymenovaní aukčnej platformy by mali obsahovať príslušné ustanovenia požadujúce, aby aukčná platforma poskytla nástupníckej aukčnej platforme všetky hmotné aj nehmotné aktíva nevyhnutné na vykonávanie aukcií.

(10)

Rozhodnutia týkajúce sa počtu aukčných platforiem a typu subjektu, ktorý sa môže stať aukčnou platformou, sú podkladom pre ustanovenia, ktoré sa prijali v tomto nariadení v súvislosti s predvídateľným aukčným kalendárom, ako aj pre opatrenia týkajúce sa prístupu k aukciám, pre návrh aukcií, pre ustanovenia o riadení zábezpek, platieb a odovzdania a pre ustanovenia o dohľade nad aukciami. Takéto ustanovenia by Komisia nemohla prijať v plne harmonizovanom nariadení bez toho, aby poznala počet aukčných platforiem a špeciálne schopnosti subjektu vybraného na vykonávanie aukcií. Opatrenia prijaté v tomto nariadení sa preto zakladajú na princípe, že aukcie sa vykonávajú prostredníctvom spoločnej aukčnej platformy a ustanovujú postup určený na presné stanovenie počtu a kvality akýchkoľvek iných aukčných platforiem, ktoré by sa členský štát mohol rozhodnúť použiť.

(11)

Vzhľadom na obmedzenia uvedené v odôvodnení 10 by bolo vhodné, aby uvedenie nezávislej aukčnej platformy v prílohe k tomuto nariadeniu podliehalo istým podmienkam alebo povinnostiam. Uvedením nezávislej platformy na zozname v prílohe k tomuto nariadeniu nie je dotknutá právomoc Komisie navrhnúť, aby sa aukčná platforma zo zoznamu vylúčila, a to najmä v prípade akéhokoľvek porušenia tohto nariadenia alebo cieľov článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES. V prípade neuvedenia na zozname by mal dražiaci členský štát dražiť svoje kvóty prostredníctvom spoločnej aukčnej platformy. Komisia by mala v nariadení Komisie prijatom na základe článku 19 ods. 3 smernice 2003/87/ES ustanoviť opatrenia, ktorými sa pozastaví výkon postupov spojených s aukciou kvót, pokiaľ nezávislá platforma porušuje ustanovenia tohto nariadenia alebo ciele ustanovené v článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES.

(12)

Je primerané, aby Komisia posúdila podrobné ustanovenia týkajúce sa aukčného procesu vykonávaného nezávislou aukčnou platformou a konzultovala výbor uvedený v článku 23 ods. 3 smernice 2003/87/ES v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku v článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES. Takéto posúdenie je potrebné, aby sa zabezpečilo, že vymenovanie nezávislej aukčnej platformy, ktoré vykonáva vnútroštátne každý nezapojený členský štát, podlieha podobnej úrovni kontroly ako v prípade vymenovania spoločnej aukčnej platformy v rámci jednotnej akcie podľa tohto nariadenia. Členské štáty zapojené do spoločného verejného obstarávania spoločnej aukčnej platformy tak budú postupovať spolu s Komisiou, ktorá bude zahrnutá do celého procesu. Nezapojené členské štáty budú mať navyše štatút pozorovateľa v procese spoločného verejného obstarávania za príslušných podmienok, na ktorých sa dohodla Komisia a zapojené členské štáty v dohode o spoločnom verejnom obstarávaní.

(13)

Toto nariadenie by sa malo od 1. januára 2012 uplatňovať na aukcie kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES, a od 1. januára 2013 na aukcie kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať aj na aukcie akýchkoľvek kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES, v období pred rokom 2013, aby sa v prípade potreby zaručilo riadne fungovanie trhov s uhlíkom a elektrickou energiou.

(14)

V záujme jednoduchosti a dostupnosti by vydražené kvóty mali byť k dispozícii na odovzdanie najneskôr do piatich obchodných dní. Takéto krátke lehoty odovzdania by obmedzili akýkoľvek možný negatívny dosah na hospodársku súťaž medzi aukčnými platformami a obchodnými miestami na sekundárnom trhu s kvótami. Okrem toho sú krátke lehoty odovzdania jednoduchšie, podporujú širokú účasť, a tým zmierňujú riziko zneužívania trhu a lepšie zaručujú prístupnosť pre malé a stredné podniky, na ktoré sa vzťahuje systém, a pre malé zdroje emisií. Namiesto ponúkania forwardov a futurít na aukciách, by sa malo ponechať na trh, aby našiel optimálne riešenia s cieľom uspokojiť dopyt po derivátoch kvót. Bolo by vhodné umožniť výber medzi dvojdňovými spotmi a päťdňovými futuritami, ktorý sa uskutoční počas postupu vymenovávania aukčnej platformy s cieľom posúdiť najlepšie riešenie pre výber optimálneho draženého produktu. Zatiaľ čo dvojdňový spot nie je finančným nástrojom podľa právnych predpisov Únie týkajúcich sa finančného trhu, päťdňové futurity sú finančnými nástrojmi v zmysle nariadenia Únie o finančnom trhu.

(15)

Výber, či by dražený produkt mal alebo nemal byť finančným nástrojom, by mal byť súčasťou postupov na výber aukčnej platformy a mal by sa uskutočniť na základe celkového posúdenia nákladov a prínosov riešení ponúkaných účastníkmi v súťažnom výberovom konaní. Toto posúdenie by sa malo vzťahovať najmä na nákladovú efektívnosť, spravodlivý prístup pre malé a stredné podniky, na ktoré sa vzťahuje systém, ako aj prístup pre malé zdroje emisií a primeranú ochranu a dohľad nad trhom.

(16)

Pokiaľ nie sú vytvorené právne opatrenia a technické prostriedky potrebné na odovzdanie kvót, je vhodné určiť alternatívny spôsob obchodovania s kvótami formou aukcie. Na tento účel sa v nariadení ustanovuje možnosť obchodovania s futuritami a forwardmi formou aukcie s termínom odovzdania najneskôr do 31. decembra 2013. Takéto futurity a forwardy sú finančnými nástrojmi, ktoré umožňujú jednak aukcionárovi, ako aj uchádzačom, aby využívali ochranu podobnú tej, ktorú majú k dispozícii v rámci regulačného rámca, ktorý platí pre finančné trhy. Na účely tohto nariadenia sa futurity líšia od forwardov v tom, že kým futurity podliehajú peňažnej variačnej marži, variačná marža forwardov sa zabezpečuje prostredníctvom bezhotovostných zábezpek. Je vhodné poskytnúť členským štátom možnosť, aby si zvolili, ktorý typ produktu použijú na obchodovanie s kvótami formou aukcií podľa toho, ktoré možnosti dozabezpečenia by najlepšie vyhovovali ich rozpočtovej situácii. Ak by bolo potrebné uchýliť sa k takýmto alternatívnym prostriedkom obchodovania s kvótami formou aukcie, obchodovanie s futuritami a forwardmi formou aukcie by sa dočasne vykonávalo prostredníctvom jednej alebo dvoch aukčných platforiem.

(17)

V záujme jednoduchosti, spravodlivosti a nákladovej efektívnosti a vzhľadom na potrebu zmierniť riziko zneužívania trhu, by sa mali aukcie uskutočňovať v jednom kole, so zapečatenou ponukou a s jednotnou cenou. Okrem toho v prípade rovnakých ponúk by sa malo pri ich zoraďovaní postupovať náhodným spôsobom, pretože to vytvára neistotu u uchádzačov, ktorí sa vopred dohodli na ponúkaných cenách. Možno očakávať priblíženie aukčnej zúčtovacej ceny bežnej cene na sekundárnom trhu, zatiaľ čo aukčná zúčtovacia cena výrazne nižšia ako bežná cena na sekundárnom trhu je pravdepodobným signálom neefektívnosti aukcie. Obchodovanie pri takejto aukčnej zúčtovacej cene by poškodilo zrozumiteľnosť signálu o cene oxidu uhličitého, narušilo by trh s uhlíkom a nezabezpečilo by sa, že uchádzači platia spravodlivú cenu za kvóty. V takejto situácii by sa preto mala aukcia zrušiť.

(18)

Relatívne vysoká frekvencia aukcií je žiaduca v záujme toho, aby sa obmedzil vplyv aukcií na fungovanie sekundárneho trhu a aby sa súčasne zabezpečilo, že aukcie budú dostatočne veľké na prilákanie dostatočnej účasti. Vysoká frekvencia znižuje riziko zneužívania trhu, pretože znižuje hodnotu, o ktorú ide uchádzačom v jednotlivých aukciách, a zvyšuje ich pružnosť vo využívaní neskorších aukcií na úpravu svojich obchodných pozícií. V nariadení by sa preto mala ustanoviť prinajmenej týždňová frekvencia aukcií s kvótami, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES. Vzhľadom na oveľa menšie množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II uvedenej smernice, je v prípade aukcií s týmito kvótami primeraná, aspoň dvojmesačná frekvencia.

(19)

V snahe zabezpečiť predvídateľnosť na sekundárnom trhu by sa mali v tomto nariadení ustanoviť nasledujúce pravidlá a postupy. Po prvé, v nariadení by sa malo ustanoviť, že hneď ako to bude po prijatí tohto nariadenia uskutočniteľné, určí sa množstvo všetkých kvót, s ktorými sa bude obchodovať formou aukcií v rokoch 2011 a 2012. Takto určené množstvá, ako aj dražené produkty, prostredníctvom ktorých sa bude s týmito množstvami obchodovať formou aukcií, budú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu. Po druhé, mali by sa ustanoviť zrozumiteľné a transparentné pravidlá, na základe ktorých sa určí množstvo kvót, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie v každom nasledujúcom roku. Po tretie, malo by obsahovať pravidlá a postupy, na základe ktorých sa v dostatočnom predstihu pred začiatkom daného kalendárneho roka vytvorí podrobný aukčný kalendár na každý kalendárny rok so všetkými rozhodujúcimi informáciami pre každú jednotlivú aukciu. Akékoľvek následné zmeny aukčného kalendára by mali byť možné len v obmedzenom počte predpísaných situácií. Akékoľvek úpravy by mali byť vykonané spôsobom, ktorý minimálne ovplyvňuje predvídateľnosť aukčného kalendára.

(20)

Množstvo určené na obchodovanie formou aukcie by malo byť spravidla v každom roku rovnaké ako množstvo kvót pridelených na tento rok. Kvóty, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a s ktorými sa má obchodovať formou aukcií v rokoch 2011 a 2012, predstavujú výnimku. Vzhľadom na očakávanú dostupnosť kvót prenesených z druhého do tretieho obchodného obdobia, očakávanú dostupnosť certifikovaného zníženia emisií alebo CER a očakávané množstvo kvót, ktoré sa majú predávať podľa článku 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES, vplyv akýchkoľvek „skorších aukcií“ v rokoch 2011 a 2012 je vhodné vyriešiť novým vyvážením množstva kvót určených na obchodovanie formou aukcií v rokoch 2013 a 2014.

(21)

Množstvo kvót určených na obchodovanie formou aukcií v každom roku by malo byť rovnomerne rozdelené v priebehu celého roka v súlade dopytom na sekundárnom trhu.

(22)

V snahe podporiť účasť, a tým zabezpečiť súťažný aukčný výsledok, sa vyžaduje otvorený prístup. Predpokladom zabezpečenia účasti na aukciách a súťažného aukčného výsledku je rovnako aj dôvera v integritu aukčného procesu, a to najmä v súvislosti s účastníkmi, ktorí sa snažia narušiť aukcie ich využívaním ako prostriedku na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, trestnú činnosť alebo zneužívanie trhu. V záujme zabezpečenia integrity aukcií by mal prístup k aukciám podliehať minimálnym požiadavkám na primeranú hĺbkovú kontrolu klienta. S cieľom zabezpečiť nákladovú efektívnosť takýchto kontrol by sa oprávnenie žiadať o prístup na aukcie malo udeliť ľahko identifikovateľným, dobre vymedzeným kategóriám účastníkov, predovšetkým prevádzkovateľom stacionárnych zariadení a prevádzkovateľom lietadiel, na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania s emisiami, ako aj regulovaným finančným subjektom, ako sú investičné spoločnosti a úverové inštitúcie. Oprávnené žiadať o povolenie predložiť ponuku na aukciách by mali byť aj podnikateľské skupiny prevádzkovateľov alebo prevádzkovateľov lietadiel, akými sú partnerstvá, spoločné podniky a konzorciá konajúce ako agent v mene svojich členov. Preto by bolo prezieravé vymedziť oprávnenie žiadať o prístup na aukcie hneď na začiatku bez toho, že by sa vylúčila možnosť rozšíriť prístup na aukcie o ďalšie kategórie účastníkov na základe skúseností získaných z aukcií alebo na základe preskúmania Komisie podľa článku 12 ods. 1a smernice 2003/87/ES, či je trh s emisnými kvótami dostatočne chránený pred zneužitím.

(23)

V záujme právnej istoty by toto nariadenie malo zabezpečiť aj to, aby sa na aukčné platformy uplatňovali príslušné ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (4). To je dôležité najmä vzhľadom na skutočnosť, že od aukčnej platformy sa žiada, aby poskytovala prístup nielen investičným spoločnostiam a úverovým inštitúciám, ale aj prevádzkovateľom a prevádzkovateľom leteckej dopravy, ako aj ďalším osobám oprávneným predkladať ponuku vo vlastnom a v mene druhých, ktorí nepodliehajú smernici 2005/60/ES.

(24)

Toto nariadenie by malo poskytnúť účastníkom možnosť výberu, pokiaľ ide o prístup na aukcie, a to buď priamo prostredníctvom internetu alebo vyhradeného pripojenia, prostredníctvom oprávnených finančných sprostredkovateľov pod dohľadom či iných osôb oprávnených členskými štátmi predkladať ponuky v svojom mene alebo v mene klientov svojej hlavnej podnikateľskej činnosti, ak ich hlavná podnikateľská činnosť nepredstavuje poskytovanie investičných alebo bankových služieb a ak takéto ďalšie osoby spĺňajú opatrenia na ochranu investorov a opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, ktoré sú rovnocenné s opatreniami, ktoré platia pre investičné spoločnosti.

(25)

Cieľom doplnenia iných osôb oprávnených členskými štátmi do zoznamu osôb oprávnených žiadať o povolenie predkladať ponuky je poskytnúť nepriamy prístup prevádzkovateľom a prevádzkovateľom lietadiel nielen prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ale aj prostredníctvom iných sprostredkovateľov, s ktorými majú existujúci klientsky vzťah, ako napríklad s ich dodávateľmi energií alebo palív, ktorí sú vyňatí z rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (5) podľa článku 2 ods. 1 písm. i) uvedenej smernice.

(26)

V záujme právnej istoty a transparentnosti by malo toto nariadenie obsahovať podrobné ustanovenia o ďalších aspektoch obchodovania formou aukcie, ako je veľkosť bloku, možnosť stiahnuť alebo pozmeniť predložené ponuky, mena použitá v ponuke a na platbu, predkladanie a spracovanie žiadostí o povolenie predkladať ponuky, ako aj akékoľvek zamietnutie, zrušenie alebo pozastavenie povolenia.

(27)

Každý členský štát by mal vymenovať aukcionára, ktorý by bol zodpovedný za obchodovanie s kvótami formou aukcie v mene svojho členského štátu vymenovania. Aukčná platforma by mala byť zodpovedná iba za vykonávanie aukcií. Malo by byť možné, aby viacero členských štátov vymenovalo toho istého aukcionára. Aukcionár by mal konať samostatne v mene každého členského štátu vymenovania. Mal by byť zodpovedný za obchodovanie s kvótami formou aukcie na aukčnej platforme a za prijímanie a vyplácanie výťažkov z aukcie prislúchajúcich každému členskému štátu vymenovania tomuto členskému štátu. Je dôležité, aby dohoda (dohody) medzi členskými štátmi a ich aukcionárom bola zlučiteľná s dohodou (dohodami) medzi aukcionárom a aukčnou platformou a aby v prípade akéhokoľvek konfliktu mala prednosť táto druhá dohoda.

(28)

Ďalej je dôležité, aby aukcionár vymenovaný členským štátom, ktorý sa nezúčastňuje na spoločnej aukčnej platforme, ale vymenúva vlastnú aukčnú platformu, mohol mať prístup nielen na aukčnú platformu vymenovanú príslušným členským štátom, ale aj na spoločnú aukčnú platformu. Je to žiaduce z toho dôvodu, aby sa zabezpečil nástroj na hladký prechod z nezávislej aukčnej platformy na spoločnú aukčnú platformu, ak by to bolo nutné, najmä v prípade, že aukčná platforma chýba na zozname k tomuto nariadeniu.

(29)

Požiadavka, aby aukčná platforma bola regulovaným trhom, vychádza zo snahy využiť na vykonávanie aukcií organizačnú infraštruktúru, ktorá je k dispozícii na sekundárnom trhu. Regulované trhy sú povinné predovšetkým podľa smernice 2004/39/ES a podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (6) zabezpečiť niekoľko ochranných opatrení pri výkone svojej činnosti. Medzi tieto ochranné opatrenia patria mechanizmy na identifikáciu a riešenie možných negatívnych dôsledkov akéhokoľvek konfliktu záujmov na činnosť regulovaného trhu alebo na jeho účastníkov, mechanizmy na identifikáciu a riadenie rizík, ktorým sú vystavené, a na zavedenie účinných opatrení na ich zmiernenie, mechanizmy na zabezpečenie riadneho riadenia technickej prevádzky ich systémov zavedením účinných mechanizmov pre nepredvídané situácie s cieľom riešiť riziká porúch systémov, mechanizmy na zavedenie transparentných a nediskrečných pravidiel a postupov pre spravodlivé a riadne obchodovanie a na určenie objektívnych kritérií na efektívne vykonávanie pokynov, mechanizmy na uľahčovanie efektívneho a včasného dokončenia transakcií vykonaných v rámci ich systémov; mechanizmy na zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na uľahčenie ich riadneho fungovania vzhľadom na povahu a rozsah transakcií uzavretých na trhu a škálu a stupeň rizík, ktorým sú vystavené.

(30)

Požiadavka, aby aukčná platforma bola regulovaným trhom, má rôzne ďalšie výhody. Umožňuje spoliehať sa na organizačnú infraštruktúru, skúsenosti, schopnosti a transparentné záväzné prevádzkové pravidlá trhu. Okrem iného to má význam aj z hľadiska zúčtovania alebo vyrovnania transakcií, ako aj monitorovania súladu s vlastnými pravidlami trhu a s ďalšími právnymi povinnosťami, ako je zákaz zneužívania trhu a zaistenie mechanizmov na mimosúdne vyrovnávanie sporov. Toto riešenie je efektívne z hľadiska nákladov a pomáha chrániť prevádzkovú integritu aukcií. Pravidlá regulovaných trhov o konfliktoch záujmov by vyžadovali, aby bol aukcionár nezávislý od aukčnej platformy, jej vlastníkov alebo jej prevádzkovateľa trhu, aby nedošlo k ohrozeniu riadneho fungovania regulovaného trhu. Okrem toho, mnohí potenciálni účastníci aukcií už sú členmi rôznych regulovaných trhov aktívnych na sekundárnom trhu alebo ich účastníkom.

(31)

Podľa smernice 2004/39/ES regulované trhy a ich organizátori podliehajú schvaľovaniu a dohľadu príslušných vnútroštátnych orgánov v členskom štáte, kde je regulovaný trh alebo jeho organizátor registrovaný alebo umiestnený (t. j. domovský členský štát). Bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia smernice 2003/6/ES, najmä akékoľvek trestné sankcie za zneužívanie trhu podľa vnútroštátnych právnych predpisov, právom uplatňovaným na regulované trhy je verejné právo domovského členského štátu. Preto regulované trhy podliehajú jurisdikcii správnych súdov v domovskom členskom štáte, ako sa ustanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Tento regulačný rámec sa uplatňuje na obchodovanie a nie na aukcie, a iba na finančné nástroje, nie na spotové produkty. V záujme právnej istoty je preto vhodné ustanoviť v tomto nariadení, aby domovský členský štát regulovaného trhu, ktorý je vymenovaný za aukčnú platformu, zaručil, že jeho vnútroštátne právne predpisy rozšíria relevantné časti vyššie uvedeného právneho rámca na aukcie, ktoré vykonáva aukčná platforma spadajúca pod jeho právomoc. Okrem toho by sa v tomto nariadení malo od aukčnej platformy vyžadovať, aby zabezpečila mimosúdne riešenie sporov. Ďalej, od členského štátu by sa malo vyžadovať, aby zabezpečil právo odvolať sa proti rozhodnutiam prijatým v rámci mechanizmu mimosúdneho riešenia sporov bez ohľadu na to, či je dražený produkt finančným nástrojom alebo spotovou zmluvou.

(32)

Hospodárska súťaž medzi rôznymi potenciálnymi aukčnými platformami sa musí zaručiť súťažným výberovým konaním na vymenovanie aukčnej platformy, pokiaľ to vyžadujú právne predpisy Únie alebo vnútroštátne právne predpisy. Aukčná platforma by mala byť pripojená aspoň na jeden zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém. Na aukčnú platformu môže byť pripojených viacero zúčtovacích systémov alebo vyrovnávacích systémov. Vymenovanie spoločnej aukčnej platformy by malo byť obmedzené na maximálne obdobie piatich rokov. Vymenovanie nezávislých aukčných platforiem by malo byť obmedzené maximálne na obdobie troch rokov s možnosťou predĺženia na ďalšie dva roky, počas ktorých by sa mali preskúmať mechanizmy, ktorými sa riadia všetky aukčné platformy. Stanovenie trojročného obdobia pre nezávislú aukčnú platformu je navrhnuté s cieľom zaistiť minimálne obdobie vymenovania pre nezávislú platformu a súčasne umožniť členskému štátu, aby po uplynutí troch rokov prešiel na spoločnú platformu v prípade, že sa tak rozhodne, a to bez toho, aby tým bola dotknutá možnosť príslušného členského štátu predĺžiť vymenovanie nezávislej aukčnej platformy na ďalšie dva roky, kým Komisia nepredloží výsledky svojho preskúmania. Po uplynutí každého obdobia vymenovania by sa malo uskutočniť nové súťažné výberové konanie, pokiaľ sa to vyžaduje v právnych predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Očakáva sa, že akýkoľvek vplyv na sekundárny trh vyplývajúci z výberu spoločnej aukčnej platformy na vykonávanie aukcií bude obmedzený, keďže obchodovať formou aukcie by sa malo len s kvótami s odovzdaním najneskôr do piatich dní.

(33)

Vykonávanie aukcií, vypracovanie a spravovanie aukčného kalendára a rôzne ďalšie úlohy súvisiace s aukciami, ako je udržiavanie aktuálnej webovej stránky prístupnej v celej Únii, si vyžaduje jednotnú akciu členských štátov a Komisie v zmysle článku 91 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (7) (nariadenie o rozpočtových pravidlách). Potreba takejto jednotnej akcie je odvodená od systému obchodovania s emisiami v rámci celej Únie, všeobecných politických cieľov revízie smernice 2003/87/ES a skutočnosti, že Komisia je podľa smernice 2003/87/ES priamo zodpovedná za podrobné vykonanie viacerých prvkov systému obchodovania s emisiami, ktoré majú priamy vplyv predovšetkým na aukčný kalendár a na monitorovanie aukcií. Preto by sa v tomto nariadení malo ustanoviť súťažné výberové konanie na vymenovanie aukčnej platformy a aukčného kontrolóra, ktoré sa má vykonávať prostredníctvom spoločného postupu verejného obstarávania Komisie a členských štátov v zmysle článku 125c nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (8). Článok 125c nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 umožňuje, aby sa pravidlá verejného obstarávania platné pre Komisiu použili na spoločné verejné obstarávanie členských štátov s Komisiou. Vzhľadom na rozsah obstarávania v rámci celej Únie je vhodné uplatniť v relevantnom rozsahu pravidlá verejného obstarávania ustanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a v nariadení (ES, Euratom) č. 2342/2002 na proces spoločného verejného obstarávania. Týmto nariadením by sa mali určiť aukčné služby, ktoré majú byť obstarávané členskými štátmi, a technické podporné služby, ktoré majú byť obstarávané Komisiou, najmä vzhľadom na možné rozhodnutia o dokončení neúplných príloh k tomuto nariadeniu, primeranú frekvenciu aukcií, koordináciu aukčných kalendárov rôznych aukčných platforiem, určenie maximálnej veľkosti ponuky, a akékoľvek zmeny a doplnenia tohto nariadenia, predovšetkým pokiaľ ide o prepojenie s inými systémami a službami na podporenie správneho chápania aukčných pravidiel mimo Únie. Je vhodné, aby Komisia obstarávala tieto služby od spoločnej aukčnej platformy, ktorá má najväčšie skúsenosti s vykonávaním aukcií v mene viacerých členských štátov. To sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté konzultácie s inými aukčnými platformami alebo inými zainteresovanými stranami.

(34)

Aukčné platformy by sa mali obstarávať prostredníctvom otvoreného, transparentného a súťažného výberového konania, pokiaľ vymenovanie aukčnej platformy členským štátom, ktorý sa nezúčastní jednotnej akcie, nepodlieha pravidlám obstarávania podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov. Pri vymenovaní aukčných platforiem a k nim pripojeného zúčtovacieho systému alebo vyrovnávacieho systému by sa mali zohľadniť riešenia, ktoré ponúkajú kandidáti s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívny, úplný, spravodlivý a rovnaký prístup k predkladaniu ponúk na aukciách pre malé a stredné podniky a pre malé zdroje emisií a pevný aukčný dohľad vrátane zabezpečenia mechanizmu mimosúdneho riešenia sporov. Aukčná platforma obchodujúca s forwardmi a futuritami môže byť výnimočne obstaraná tak, že môže uplatňovať ustanovenia o prístupe, pravidlá pre platby a odovzdanie a pravidlá trhového dohľadu platné pre sekundárny trh. Konkrétne postupy, ktoré je potrebné dodržiavať pri obstarávaní spoločnej aukčnej platformy, by mali byť určené v dohode dohodnutej medzi Komisiou a členskými štátmi, v ktorej by mali byť ustanovené praktické podmienky pre hodnotenie žiadostí o účasť alebo verejných súťaží a pre zadanie zákazky, ako aj platné právo zmluvy a príslušný súd pre riešenie sporov, ako sa to vyžaduje v článku 125c nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002.

(35)

S prihliadnutím na všetky príslušné pravidlá verejného obstarávania vrátane pravidiel týkajúcich sa predchádzania konfliktom záujmov a zachovávania dôvernosti môžu mať členské štáty nezapojené do jednotnej akcie na obstaranie spoločnej aukčnej platformy štatút čiastočného alebo úplného pozorovateľa v procese spoločného obstarávania za podmienok schválených členskými štátmi zapojenými do jednotnej akcie a Komisiou, tak ako sú stanovené v dohode o spoločnom verejnom obstarávaní. Takýto prístup by mohol byť žiaduci v záujme uľahčenia konvergencie medzi nezávislými aukčnými platformami a spoločnou aukčnou platformou, pokiaľ ide o aspekty aukčného procesu, ktoré nie sú úplne harmonizované v tomto nariadení.

(36)

Je vhodné, aby členské štáty, ktoré sa rozhodnú nezúčastniť na jednotnej akcii na vymenovanie spoločnej platformy, ale rozhodnú sa vymenovať svoju vlastnú aukčnú platformu, informovali Komisiu o svojom rozhodnutí v relatívne krátkom čase po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Okrem toho je potrebné, aby Komisia posúdila, či členské štáty, ktoré vymenúvajú svoje vlastné aukčné platformy, prijali nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby aukčný proces spĺňal ustanovenia tohto nariadenia, ako aj ciele uvedené v článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES. Okrem toho je potrebné, aby Komisia koordinovala podrobné aukčné kalendáre navrhnuté aukčnými platformami inými než spoločná aukčná platforma s aukčnými kalendármi navrhnutými spoločnou aukčnou platformou. Po tom, ako Komisia dokončí posudzovanie všetkých nezávislých aukčných platforiem, mala by v prílohe k tomuto nariadeniu uviesť zoznam takýchto aukčných platforiem, ich členských štátov vymenovania a akýchkoľvek platných podmienok alebo povinností vrátane podmienok alebo povinností týkajúcich sa ich aukčných kalendárov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu. Uvedenie na zozname neznamená, že Komisia potvrdzuje, že členský štát vymenovania dodržiava pravidlá verejného obstarávania platné pre vymenovanie zvolenej aukčnej platformy.

(37)

V článku 10 ods. 3 smernice 2003/87/ES sa ustanovuje, že členské štáty určia použitie príjmov z obchodovania s kvótami formou aukcie. V tomto nariadení by sa mal ustanoviť prevod výťažkov z aukcie priamo na aukcionára vymenovaného každým členským štátom, aby sa zabránilo akýmkoľvek pochybnostiam.

(38)

Vzhľadom na to, že obchodovanie s kvótami formou aukcie pozostáva z ich primárnej emisie na sekundárny trh namiesto ich bezodplatného prideľovania priamo prevádzkovateľom a prevádzkovateľom lietadiel, nie je vhodné, aby zúčtovací(-ie) systém(-y) alebo vyrovnávací(-ie) systém(-y) podliehal(-li) akýmkoľvek povinnostiam konkrétneho spôsobu odovzdania kvót úspešným uchádzačom alebo ich právnym nástupcom v prípade, že sa kvóty neodovzdajú z dôvodov, na ktoré nemajú vplyv. Preto by sa v tomto nariadení malo ustanoviť, že jediný dostupný opravný prostriedok pre úspešných uchádzačov a ich právnych nástupcov v prípade neodovzdania vydražených kvót by malo byť zrušenie ich zmlúv alebo akceptovanie odloženého odovzdania. Je však dôležité, aby sa vydražené kvóty, ktoré neboli odovzdané v dôsledku neuhradenia celej platby, ponúkli do aukcie v nadchádzajúcich aukciách organizovaných tou istou platformou.

(39)

Nie je vhodné, aby členské štáty museli pri účasti na aukcii zložiť inú zábezpeku než samotné kvóty, keďže jediné záväzky členského štátu spočívajú v odovzdaní kvót. V tomto nariadení by sa preto malo ustanoviť, že jediná povinnosť členských štátov pri obchodovaní formou aukcie s dvojdňovými spotmi alebo päťdňovými futuritami v zmysle tohto nariadenia je uloženie dražených kvót vopred na viazaný účet vedený v registri Únie zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom pôsobiacim ako depozitár.

(40)

Je však dôležité, aby aukčná platforma vrátane k nej pripojeného zúčtovacieho systému alebo vyrovávacieho systému zaviedla primeranú zábezpeku a iné postupy riadenia rizík nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby boli aukcionárom vyplatené úplné sumy za kvóty vydražené za aukčnú zúčtovaciu cenu bez ohľadu na to, či je úspešný uchádzač alebo jeho právny nástupca schopný úhrady.

(41)

V záujme nákladovej efektívnosti by úspešní uchádzači mali mať možnosť obchodovať s kvótami, ktoré im boli pridelené v aukcii ešte predtým, ako im odovzdajú tieto kvóty. Výnimku z tejto požiadavky na obchodovanie možno urobiť len vtedy, ak sa kvóty odovzdajú do dvoch obchodných dní po aukcii. V dôsledku toho sa v tomto nariadení ustanovuje možnosť prijať platby od úspešných uchádzačov, ako aj od ich právnych nástupcov a odovzdať kvóty nie samotnému úspešnému uchádzačovi, ale právnemu nástupcovi úspešného uchádzača. Táto možnosť by však nemala umožniť obchádzanie požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na oprávnenosť žiadať o predkladanie ponúk v aukciách.

(42)

Je vhodné, aby štruktúra a výška poplatkov uplatňovaných aukčnými platformami a k nimi pripojeným zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom neboli menej výhodné ako porovnateľné poplatky a podmienky uplatňované na transakcie na sekundárnom trhu. V záujme transparentnosti by všetky poplatky a podmienky mali byť zrozumiteľné, rozdelené na položky a verejne dostupné. Podľa zmluvy o vymenovaní aukčnej platformy by malo platiť všeobecné pravidlo, že náklady aukčného procesu by mali byť uhradené z poplatkov platených uchádzačmi. Z hľadiska obstarávania nákladovo efektívnej aukčnej platformy je však dôležité, aby sa členské štáty zapojili do jednotnej akcie od začiatku. Z tohto dôvodu je vhodné, aby sa od členských štátov zapájajúcich sa do jednotnej akcie v neskoršej etape vyžadovalo, aby znášali svoje vlastné náklady a aby sa tieto sumy odpočítali od nákladov, ktoré inak znášajú uchádzači. Takéto ustanovenia by však nemali znevýhodňovať členské štáty, ktoré sa chcú zapojiť do jednotnej akcie po skončení obdobia vymenovania nezávislej platformy Členské štáty by sa nemali znevýhodňovať ani v prípade, ak sa do jednotnej akcie zapoja dočasne z dôvodu neuvedenia oznámenej nezávislej platformy na zozname. Aukcionár by mal platiť len za prístup k aukčnej platforme, ak vôbec, ale náklady na zúčtovací a vyrovnávací systém, ak nejaké vzniknú, by mali znášať uchádzači, tak ako sa ustanovuje podľa všeobecného pravidla.

(43)

Je však vhodné ustanoviť, že náklady na aukčného kontrolóra majú znášať členské štáty a majú byť odpočítané od aukčných výťažkov. Okrem toho je vhodné, aby sa v zmluve o vymenovaní aukčného kontrolóra rozlišovali náklady na aukčného kontrolóra, ktorých výška sa mení najmä podľa počtu aukcií, a všetky ostatné náklady. Presné rozlíšenie týchto nákladov by sa malo vymedziť v procese spoločného verejného obstarávania.

(44)

Mal by byť vymenovaný nestranný aukčný kontrolór, ktorý by mal monitorovať, či aukčný proces dodržiava ciele článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES a ustanovenia tohto nariadenia a ktorý by mal ohlasovať akékoľvek dôkazy protisúťažného správania alebo zneužívania trhu. Monitorovanie aukcií si vyžaduje jednotnú akciu členských štátov a Komisie podobne, ako v prípade aukcií, a preto je vhodné spoločné obstarávanie. Aukčné platformy, aukcionári a príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za dohľad nad aukčnou platformou, investičnými spoločnosťami alebo úverovými inštitúciami alebo inými osobami oprávnenými predkladať ponuky v mene iných účastníkov aukcií alebo za vyšetrovanie a trestné stíhanie vo veci zneužívania trhu by mali byť povinné spolupracovať s aukčným kontrolórom pri plnení jeho funkcií.

(45)

S cieľom zaručiť nestrannosť aukčného kontrolóra by požiadavky na vymenovanie aukčného kontrolóra mali brať do úvahy kandidátov, ktorí predstavujú najmenšie riziko konfliktu záujmov alebo zneužitia trhu, najmä vzhľadom na ich činnosti na sekundárnom trhu, ak ich majú, a ich vnútorné procesy a postupy na zmiernenie rizika konfliktu záujmov alebo zneužívania trhu bez toho, aby to ovplyvnilo ich schopnosť plniť svoje funkcie včas a v súlade s najvyššími odbornými a kvalitatívnymi normami.

(46)

Protisúťažné správanie a zneužívanie trhu sú nezlučiteľné so zásadami otvorenosti, transparentnosti, harmonizácie a nediskriminácie, ktoré sú základom tohto nariadenia. Preto by toto nariadenie malo obsahovať primerané ustanovenia na zmiernenie rizika takéhoto správania na aukciách. Spoločná aukčná platforma, jednoduché riešenie aukcie a relatívne vysoká frekvencia, náhodné zoradenie rovnakých ponúk, primeraný prístup k aukciám, rovnaké sprístupňovanie informácií a transparentnosť pravidiel sú všetky charakteristiky, ktoré pomáhajú zmierniť riziko zneužívania trhu. Finančné nástroje ako prostriedky ako prostriedky obchodovania s kvótami formou aukcie umožňujú jednak aukcionárovi, ako aj uchádzačom využívať ochranu, ktorú majú k dispozícii v kontexte regulačného rámca platného pre finančné trhy. Týmto nariadením by sa mali ustanoviť pravidlá podobné tým, ktoré sa uplatňujú na finančné nástroje v záujme znižovania rizík zneužívania trhu v prípade draženého produktu, ktorý nie je finančným nástrojom. Celý aukčný proces vrátane samotných aukcií a vykonávanie ich pravidiel by mal hodnotiť nestranný aukčný kontrolór.

(47)

Navyše je dôležité zabezpečiť bezúhonnosť aukcionára. Členské štáty by pri vymenovávaní aukčného kontrolóra mali zohľadniť kandidátov, ktorí predstavujú najmenšie riziko konfliktu záujmov alebo zneužitia trhu, najmä vzhľadom na ich činnosti na sekundárnom trhu, ak ich majú, a ich vnútorné procesy a postupy na zmiernenie rizika konfliktu záujmov alebo zneužívania trhu bez toho, aby to ovplyvnilo ich schopnosť plniť si svoje funkcie včas a v súlade s najvyššími odbornými a kvalitatívnymi normami. Výsledkom tohto nariadenia je výslovný zákaz, aby členské štáty zdieľali so svojimi aukcionármi akékoľvek vnútorné informácie týkajúce sa aukcií. Porušenie tohto zákazu by malo podliehať účinným, primeraným a odrádzajúcim sankciám.

(48)

Okrem toho je žiaduce ustanoviť, že aukčná platforma monitoruje správanie uchádzačov a v prípade zneužívania trhu, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu podáva oznámenia príslušným vnútroštátnym orgánom v súlade s ohlasovacími povinnosťami ustanovenými v smernici 2003/6/ES a uplatňujúc ohlasovacie povinnosti ustanovené v smernici 2005/60/ES.

(49)

Pri uplatňovaní vnútroštátnych opatrení transponujúcich v príslušnom rozsahu hlavy III a IV smernice 2004/39/ES a smernice 2003/6/ES by príslušné orgány dotknutých členských štátov mali náležite zohľadniť zodpovedajúce ustanovenia opatrení Únie vykonávajúcich uvedené smernice.

(50)

Okrem toho je žiaduce, aby sa týmto nariadením zabezpečila možnosť uložiť maximálny limit, o ktorý sa môže jeden uchádzač uchádzať, ako podiel celkového množstva kvót, ktoré majú byť dražené v jednotlivých aukciách alebo v priebehu kalendárneho roka, alebo akékoľvek iné vhodné opravné opatrenia. Vzhľadom na možnú administratívnu záťaž, ktorú by táto možnosť mohla priniesť, mala by sa aktivovať až po oznámení akéhokoľvek zneužívania trhu, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu príslušným vnútroštátnym orgánom a ich rozhodnutí nekonať za predpokladu, že potreba aktivácie a jej účinnosť sú preukázané. Aktivácia tejto možnosti by mala byť podmienená získaním predchádzajúceho stanoviska Komisie. Komisia by mala pred poskytnutím svojho stanoviska prekonzultovať s členskými štátmi a aukčným kontrolórom návrh aukčnej platformy. Pri tomto stanovisku bude mať dôležitú úlohu aj vlastné posúdenie Komisie zamerané na to, či je trh s emisnými kvótami dostatočne chránený pred zneužitím podľa článku 12 ods. 1a smernice 2003/87/ES.

(51)

Je tiež vhodné, aby ďalšie osoby oprávnené členskými štátmi predkladať ponuky v mene klientov svojej hlavnej podnikateľskej činnosti usadené v tom istom členskom štáte dodržiavali na zaručenie dostatočnej ochrany svojich klientov etický kódex ustanovený týmto nariadením.

(52)

Je nevyhnutné, aby sa v toto nariadení ustanovil jazykový režim uplatňovaný na akúkoľvek aukčnú platformu spôsobom, ktorý zabezpečí transparentnosť a rovnováhu cieľa – nediskriminačného prístupu k aukciám a čo najefektívnejšieho jazykového režimu z hľadiska nákladov. Dokumenty neuverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie by mali byť zverejnené v jazyku bežnom v oblasti medzinárodných financií, konkrétne v angličtine. Použitie jazyka bežného v oblasti medzinárodných financií už bolo ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (9).

(53)

Členské štáty môžu zabezpečiť na vlastné náklady preklady všetkých dokumentov do svojho(-ich) úradného(-ých) jazyka(-ov). Ak členský štát využije takúto možnosť, nezávislé platformy by mali takisto zabezpečiť preklady všetkých dokumentov týkajúcich sa ich vlastných aukčných platforiem do jazyka(-ov) príslušného členského štátu, a to na náklady členského štátu, ktorý menoval dotknutú nezávislú platformu. V dôsledku toho by aukčné platformy mali byť následne schopné vybavovať všetky ústne a písomné oznámenia žiadateľov o povolenie predkladať ponuky, osôb, ktoré získali povolenie predkladať ponuky, alebo uchádzačov zúčastňujúcich sa na aukcii, a to v akomkoľvek jazyku za predpokladu, že sa členský štát rozhodol poskytnúť preklad do tohto jazyka na vlastné náklady, ak to takéto osoby vyžadujú. Aukčné platformy nemôžu za to takýmto osobám účtovať dodatočné náklady. Namiesto toho by tieto náklady mali znášať rovnomerne všetci uchádzači na príslušnej aukčnej platforme s cieľom zabezpečiť rovnaký prístup k aukciám v celej Únii.

(54)

V záujme právnej istoty a transparentnosti by malo toto nariadenie obsahovať podrobné ustanovenia o ďalších aspektoch obchodovania formou aukcie, ako je uverejnenie, ohlásenie a oznámenie výsledkov aukcie, ochrana dôverných informácií, oprava chýb v akomkoľvek uskutočnenom prevode platby alebo kvót a zloženej alebo uvoľnenej zábezpeky podľa tohto nariadenia, právo na odvolanie proti rozhodnutiu aukčnej platformy a nadobudnutie účinnosti.

(55)

Na účely tohto nariadenia investičné spoločnosti, ktoré predkladajú ponuky týkajúce sa finančných nástrojov vo vlastnom mene alebo v mene klientov, by sa mali chápať ako vykonávajúce investičnú službu alebo činnosť.

(56)

Týmto nariadením nie je dotknuté preskúmanie Komisiou podľa článku 12 ods. 1a smernice 2003/87/ES týkajúce sa toho, či je trh s emisnými kvótami dostatočne chránený pred zneužívaním trhu, ani prípadné návrhy, ktoré by mohla predložiť Komisia na zabezpečenie takejto ochrany. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť spravodlivé a systémové obchodné podmienky pred výsledkom preskúmania Komisiou.

(57)

Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie článkov 107 a 108 zmluvy, napríklad v rámci mechanizmov na zaručenie spravodlivého, úplného a rovnakého prístupu pre malé a stredné podniky, na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania s emisnými kvótami Únie, a prístupu pre malé zdroje emisií.

(58)

Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie všetkých platných pravidiel vnútorného trhu.

(59)

Týmto nariadením sa dodržiavajú základné práva a zásady uvedené najmä v Charte základných práv Európskej únie, a najmä v jej článku 11 a v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach. V tejto súvislosti nariadenie žiadnym spôsobom nezabraňuje členským štátom v uplatňovaní ich ústavných pravidiel, pokiaľ ide o slobodu tlače a slobodu prejavu v médiách.

(60)

V snahe zabezpečiť predvídateľné a včasné aukcie by malo toto nariadenie nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(61)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 23 ods. 1 smernice 2003/87/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá pre harmonogram, správu a iné aspekty obchodovania s kvótami formou aukcie podľa smernice 2003/87/ES.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na prideľovanie kvót prostredníctvom aukcií podľa kapitoly II (letectvo) smernice 2003/87/ES a na prideľovanie kvót prostredníctvom aukcií podľa kapitoly III (stacionárne zariadenia) uvedenej smernice platných na odovzdanie v obchodnom období od roku 2013.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„futurity“ znamenajú kvóty vydražené ako finančné nástroje podľa článku 38 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006 (10), s odovzdaním v dohodnutý budúci termín za aukčnú zúčtovaciu cenu stanovenú podľa článku 7 ods. 2 tohto nariadenia, ktorých variačná marža zohľadňujúca vývoj cien je splatná v hotovosti;

2.

„forwardy“ znamenajú kvóty vydražené ako finančné nástroje podľa článku 38 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1287/2006, s odovzdaním v dohodnutý budúci termín za aukčnú zúčtovaciu cenu stanovenú podľa článku 7 ods. 2 tohto nariadenia, ktorých variačná marža zohľadňujúca vývoj cien môže byť zabezpečená buď prostredníctvom bezhotovostnej zábezpeky, alebo prostredníctvom dohodnutej vládnej záruky podľa voľby ústrednej protistrany;

3.

„dvojdňový spot“ znamená kvóty, ktoré boli vydražené na odovzdanie v dohodnutý termín, najneskôr druhý obchodný deň odo dňa aukcie, podľa článku 38 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006;

4.

„päťdňové futurity“ znamenajú kvóty vydražené ako finančné nástroje podľa článku 38 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1287/2006, s odovzdaním v dohodnutý termín, najneskôr v piaty obchodný deň odo dňa aukcie;

5.

„ponuka“ znamená ponuku v aukcii na získanie určitého množstva kvót za určitú cenu;

6.

„ponukové kolo“ znamená časové obdobie, počas ktorého možno predkladať ponuky;

7.

„obchodný deň“ znamená ktorýkoľvek deň, počas ktorého sú aukčná platforma a s ňou prepojený zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém otvorené na obchodovanie;

8.

„investičná spoločnosť“ znamená to isté ako v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2004/39/ES;

9.

„úverová inštitúcia“ znamená to isté ako v článku 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES (11);

10.

„finančný nástroj“ znamená to isté ako v článku 4 ods. 1 bode 17 smernice 2004/39/ES, pokiaľ sa neuvádza inak v tomto nariadení;

11.

„sekundárny trh“ znamená trh, na ktorom osoby nakupujú alebo predávajú kvóty buď pred ich pridelením, alebo po ich pridelení bezodplatne alebo prostredníctvom aukcie;

12.

„materský podnik“ znamená to isté ako v článkoch 1 a 2 smernice Rady 83/349/EHS (12);

13.

„dcérsky podnik“ znamená to isté v článkoch 1 a 2 smernice 83/349/EHS;

14.

„pridružený podnik“ znamená podnik, ktorý je viazaný na materský alebo dcérsky podnik vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS;

15.

„kontrola“ znamená to isté ako v článku 3 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (13), tak ako sa uplatňuje v konsolidovanom oznámení Komisie o právomoci (14). Odôvodnenie 22 uvedeného nariadenia a odseky 52 a 53 uvedeného oznámenia sa uplatňujú pri vymedzovaní pojmu kontroly v prípade štátnych podnikov;

16.

„aukčný proces“ znamená proces zahŕňajúci určenie aukčného kalendára, postupov na povolenie predkladať ponuky, postupov na predloženie ponúk, priebeh aukcie, výpočet a ohlásenie výsledkov aukcie, mechanizmy zaplatenia splatnej ceny, odovzdanie kvót a spravovanie zábezpeky potrebnej na pokrytie akýchkoľvek transakčných rizík, ako aj dohľad a monitorovanie riadneho vykonávania aukcie aukčnou platformou;

17.

„pranie špinavých peňazí“ znamená to isté ako v článku 1 ods. 2 smernice 2005/60/ES so zreteľom na článok 1 ods. 3 a 5 uvedenej smernice;

18.

„financovanie terorizmu“ znamená to isté ako v článku 1 ods. 4 smernice 2005/60/ES so zreteľom na článok 1 ods. 5 uvedenej smernice;

19.

„trestná činnosť“ znamená to isté ako v článku 3 ods. 4 smernice 2005/60/ES;

20.

„aukcionár“ znamená akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt vymenovaný členským štátom na predaj kvót formou aukcie v jeho mene;

21.

„nominovaný holdingový účet“ znamená jeden alebo viac typov holdingových účtov ustanovených v platnom nariadení Komisie prijatom na základe článku 19 ods. 3 smernice 2003/87/ES na účely účasti v aukčnom procese alebo jeho vykonávania vrátane držby kvót v úschove až do ich odovzdania podľa tohto nariadenia;

22.

„nominovaný bankový účet“ znamená bankový účet určený aukcionárom alebo uchádzačom alebo jeho právnym nástupcom na prijatie platieb splatných podľa tohto nariadenia;

23.

„opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi“ znamenajú to isté ako v článku 8 ods. 1 smernice 2005/60/ES so zreteľom na článok 8. ods. 2 uvedenej smernice;

24.

„konečný vlastník“ znamená to isté ako v článku 3 ods. 6 smernice 2005/60/ES;

25.

„riadne overená kópia“ znamená autentickú kópiu pôvodného dokumentu, ktorá je overená ako verná kópia originálu kvalifikovaným právnikom, účtovníkom, verejným notárom alebo podobným odborníkom, ktorý je podľa vnútroštátneho práva príslušného členského štátu uznaný úradne potvrdzovať, či kópia je v skutočnosti vernou kópiou svojho originálu;

26.

„politicky exponované osoby“ znamenajú to isté ako v článku 3 ods. 8 smernice 2005/60/ES;

27.

„zneužívanie trhu“ znamená buď obchodovanie s využitím dôverných informácií podľa definície v bode 28 tohto článku alebo podľa zákazu v článku 38, alebo manipuláciu s trhom podľa definície v bode 30 tohto článku alebo v článku 37 písm. b), alebo oboje;

28.

„obchodovanie s využitím dôverných informácií“ znamená zakázané použitie dôverných informácií podľa článkov 2, 3 a 4 smernice 2003/6/ES v súvislosti s finančným nástrojom v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2003/6/ES uvedeným v článku 9 uvedenej smernice, pokiaľ sa neuvádza inak v tomto nariadení;

29.

„dôverná informácia“ znamená to isté ako v článku 1 ods. 1 smernice 2003/6/ES v súvislosti s finančným nástrojom v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2003/6/ES uvedeným v článku 9 uvedenej smernice, pokiaľ sa neuvádza inak v tomto nariadení;

30.

„manipulácia s trhom“ znamená to isté ako v článku 1 ods. 2 smernice 2003/6/ES v súvislosti s finančným nástrojom v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2003/6/ES uvedeným v článku 9 uvedenej smernice, pokiaľ sa neuvádza inak v tomto nariadení;

31.

„zúčtovací systém“ znamená jednu alebo viac infraštruktúr pripojených na aukčnú platformu, ktoré môžu poskytnúť zúčtovanie, dozabezpečenie, vzájomné započítanie, spravovanie zábezpek, vyrovnanie a odovzdanie, ako aj ďalšie služby vykonávané ústrednou protistranou, prístupný priamo alebo nepriamo prostredníctvom členov ústrednej protistrany, ktorí konajú ako sprostredkovatelia medzi ich klientmi a ústrednou protistranou;

32.

„zúčtovanie“ znamená všetky procesy pred otvorením ponukového kola, počas ponukového kola a po uzavretí ponukového kola až do vyrovnania vrátane riadenia akýchkoľvek rizík vznikajúcich počas tohto intervalu, kam patria okrem iného dozapezpečenie, vzájomné započítanie alebo obnova, alebo iné služby vykonávané pravdepodobne zúčtovacím alebo vyrovnávacím systémom;

33.

„dozabezpečenie“ znamená proces, keď zábezpeku má zložiť aukcionár alebo uchádzač alebo sprostredkovateľ, ktorý má konať v ich mene, na pokrytie danej finančnej pozície, ktorá pokrýva celý proces merania, výpočtu a správy zábezpeky poskytnutej na pokrytie takýchto finančných pozícií s úmyslom zaručiť, že všetky platobné záväzky uchádzača a všetky záväzky odovzdania aukcionára alebo sprostredkovateľa konajúceho v ich mene môžu byť splnené vo veľmi krátkom čase;

34.

„vyrovnanie“ znamená zaplatenie úspešným uchádzačom alebo jeho právnym nástupcom alebo ústrednou protistranou, alebo vyrovnávacím agentom dlžnej sumy za kvóty, ktoré sa majú odovzdať tomuto uchádzačovi alebo jeho právnemu nástupcovi alebo ústrednej protistrane, alebo vyrovnávaciemu agentovi, a odovzdanie kvót úspešnému uchádzačovi alebo jeho právnemu nástupcovi alebo ústrednej protistrane, alebo vyrovnávaciemu agentovi;

35.

„ústredná protistrana“ znamená subjekt, ktorý vstupuje priamo medzi aukcionára a uchádzača alebo jeho právneho nástupcu, alebo medzi sprostredkovateľov, ktorí ich zastupujú, a ktorý koná voči každému z nich ako výlučná protistrana zaručujúca zaplatenie výťažkov z aukcie aukcionárovi alebo zastupujúcemu sprostredkovateľovi alebo odovzdanie vydražených kvót uchádzačovi alebo zastupujúcemu sprostredkovateľovi s výhradou článku 48;

36.

„vyrovnávací systém“ znamená akúkoľvek infraštruktúru bez ohľadu na to, či je alebo nie je pripojená k aukčnej platforme, ktorá môže poskytnúť vyrovnávacie služby, ktoré môžu zahŕňať zúčtovanie, vzájomné započítavanie, spravovanie zábezpek a akékoľvek ďalšie potrebné služby, ktoré v konečnom dôsledku umožnia pridelenie kvót od aukcionára úspešnému uchádzačovi alebo jeho právnemu nástupcovi a platbu splatnej sumy za odovzdané kvóty od úspešného uchádzača alebo jeho právneho nástupcu aukcionárovi vykonaných prostredníctvom jednej z nasledujúcich možností:

a)

bankový systém a register Únie;

b)

jeden alebo viacerí vyrovnávací agenti konajúci v mene aukcionára a uchádzača alebo jeho právneho nástupcu, ktorí sa obrátia na vyrovnávacieho agenta buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom členov vyrovnávacieho agenta, ktorí konajú ako sprostredkovatelia medzi svojimi klientmi a vyrovnávacím agentom;

37.

„vyrovnávací agent“ znamená subjekt, ktorý koná ako agent poskytujúci aukčnej platforme účty, prostredníctvom ktorých sa súčasne alebo takmer súčasne zaručeným spôsobom bezpečne vykonávajú účtovné príkazy vydané aukcionárom alebo zastupujúcim sprostredkovateľom na prevod vydražených kvót a platba aukčnej zúčtovacej ceny úspešným uchádzačom alebo zastupujúcim sprostredkovateľom;

38.

„zábezpeka“ znamená druhy záruk uvedených v článku 2 písm. m) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES (15) vrátane kvót prijatých ako záruka zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom;

39.

„regulovaný trh“ znamená to isté ako v článku 4 ods. 1 bode 14 smernice 2004/39/ES;

40.

„MSP“ znamenajú prevádzkovateľov alebo prevádzkovateľov lietadiel, ktorí sú malými a strednými podnikmi v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES (16);

41.

„malé zdroje emisií“ znamenajú prevádzkovateľov alebo prevádzkovateľov lietadiel, ktorí emitovali v priemere 25 000 alebo menej ton ekvivalentu oxidu uhličitého počas troch kalendárnych rokov predchádzajúcich roku, v ktorom sa zúčastňujú na aukcii, podľa výpočtu na základe ich overených emisií;

42.

„organizátor trhu“ znamená to isté ako v článku 4 ods. 1 bode 13 smernice 2004/39/ES;

43.

„usadenie“ znamená akúkoľvek z týchto možností:

a)

miesto bydliska alebo adresu trvalého bydliska v rámci Únie na účely článku 6 ods. 3 tretieho pododseku;

b)

to isté ako v článku 4 ods. 1 bode 20 písm. a) smernice 2004/39/ES s prihliadnutím na požiadavky článku 5 ods. 4 uvedenej smernice na účely článku 18 ods. 2 tohto nariadenia;

c)

to isté ako v článku 4 ods. 1 bode 20 písm. a) smernice 2004/39/ES s prihliadnutím na požiadavky článku 5 ods. 4 uvedenej smernice na účely článku 18 ods. 3 tohto nariadenia v prípade osôb uvedených v článku 18 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia;

d)

to isté ako v článku 4 bode 7 smernice 2006/48/ES na účely článku 18 ods. 3 tohto nariadenia v prípade osôb uvedených v článku 18 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia;

e)

to isté ako v článku 4 ods. 1 bode 20 písm. a) smernice 2004/39/ES na účely článku 19 ods. 2 tohto nariadenia v prípade podnikateľských skupín uvedených v článku 18 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia;

f)

to isté ako v článku 4 ods. 1 bode 20 písm. b) smernice 2004/39/ES na účely článku 35 ods. 4, 5 a 6 a článku 42 ods. 1 tohto nariadenia.

KAPITOLA II

PRIEBEH AUKCIÍ

Článok 4

Dražené produkty

1.   Kvóty sa ponúkajú na predaj na aukčnej platforme prostredníctvom štandardizovaných elektronických zmlúv, ktoré sú obchodovateľné na tejto aukčnej platforme (ďalej len „dražené produkty“). S draženými produktmi sa nemusí obchodovať v rámci tej istej platformy, ak sa kvóty odovzdajú do dvoch pracovných dní po aukcii.

2.   Kým nie sú uplatňované právne opatrenia a technické prostriedky potrebné na odovzdanie kvót, každý členský štát obchoduje s kvótami formou aukcie v podobe buď futurít alebo forwardov.

Futurity alebo forwardy sú dražené v súlade s článkom 11 ods. 1 a článkom 32 a prílohou I.

Odovzdanie futurít alebo forwardov sa môže odložiť najneskôr do 31. decembra 2013.

3.   Najneskôr do troch mesiacov od uplatňovania právnych opatrení a technických prostriedkov potrebných na odovzdanie kvót každý členský štát obchoduje s kvótami formou aukcie v podobe buď dvojdňového spotu alebo päťdňových futurít.

Článok 5

Formát aukcie

Aukcie sa vykonávajú prostredníctvom aukčného formátu, pri ktorom uchádzači predkladajú svoje ponuky v priebehu jedného daného ponukového kola bez toho, aby videli ponuky predložené inými uchádzačmi. Každý úspešný uchádzač zaplatí rovnakú aukčnú zúčtovaciu cenu podľa článku 7 za každú kvótu bez ohľadu na cenovú ponuku.

Článok 6

Predkladanie a stiahnutie ponúk

1.   Minimálna množstvová ponuka je jeden blok.

Jeden blok dvojdňového spotu alebo päťdňových futurít je 500 kvót.

Jeden blok forwardov alebo futurít je 1 000 kvót.

2.   V každej ponuke sa uvedie:

a)

totožnosť uchádzača a či uchádzač prekladá ponuku vo vlastnom mene alebo v mene klienta;

b)

totožnosť klienta, keď uchádzač predkladá ponuku v mene klienta;

c)

množstvová ponuka ako počet kvót v celých násobkoch blokov po 500 alebo 1 000 emisných kvót;

d)

cenová ponuka v eurách za každú kvótu, zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

3.   Každá ponuka môže byť predložená, upravená alebo stiahnutá iba v priebehu daného ponukového kola.

Predložené ponuky možno upraviť alebo stiahnuť v stanovenej lehote pred uzavretím ponukového kola. Lehotu určí príslušná aukčná platforma a je uverejnená na webovej stránke tejto aukčnej platformy najmenej päť obchodných dní pred otvorením ponukového kola.

Ponuku môže predložiť, upraviť alebo stiahnuť iba fyzická osoba usadená v Únii, ktorá je vymenovaná v súlade s článkom 19 ods. 2 písm. d) a ktorá je oprávnená zaväzovať uchádzača na všetky účely súvisiace s aukciami vrátane predloženia ponuky (ďalej len „zástupca uchádzača“).

Každá ponuka je po predložení záväzná, ak sa nestiahne alebo neupraví podľa tohto odseku, alebo ak sa nestiahne podľa odseku 4.

4.   Ak je príslušná aukčná platforma presvedčená, že pri predložení ponuky došlo ku skutočnej chybe, môže na žiadosť zástupcu uchádzača zaobchádzať s chybne predloženou ponukou, ako so stiahnutou ponukou po uzavretí ponukového kola, ale pred stanovením aukčnej zúčtovacej ceny.

5.   Prijatie, postúpenie a predloženie ponuky investičnou spoločnosťou alebo úverovou inštitúciou na akejkoľvek aukčnej platforme sa považuje za investičnú službu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 2 smernice 2004/39/ES, ak je vydražený produkt finančným nástrojom.

Článok 7

Aukčná zúčtovacia cena a rozhodovanie v prípade rovnakých ponúk

1.   Aukčná zúčtovacia cena sa určí po uzavretí ponukového kola.

2.   Aukčná platforma zoradí predložené ponuky podľa cenovej ponuky. V prípade, že viaceré ponuky ponúkajú rovnakú cenu, zoradia sa náhodným výberom podľa algoritmu, ktorý určí aukčná platforma pred aukciou.

Množstvové ponuky sa zrátajú počínajúc ponukou s najvyššou cenou. Cena ponuky, pri ktorej je súčet množstiev v ponukách rovný alebo väčší ako množstvo dražených kvót, je aukčnou zúčtovacou cenou.

3.   Všetky ponuky, ktoré tvoria súčet množstiev z ponúk určených podľa odseku 2, sa prideľujú za aukčnú zúčtovaciu cenu.

4.   V prípade, že celkové množstvo úspešných ponúk určených podľa odseku 2 prevyšuje množstvo dražených kvót, poslednej ponuke, ktorá tvorí súčet množstiev z ponúk podľa odseku 2, sa pridelí zvyšné množstvo dražených kvót.

5.   V prípade, že celkové množstvo ponúk zoradených podľa odseku 2 nedosahuje množstvo dražených kvót, aukčná platforma aukciu zruší.

6.   Ak je aukčná zúčtovacia cena výrazne nižšia ako bežná cena na sekundárnom trhu počas obdobia trvania ponukového kola a bezprostredne pred ním s prihliadnutím na krátkodobú kolísavosť cien kvót počas stanoveného obdobia pred aukciou, aukčná platforma aukciu zruší.

7.   Pred začiatkom aukcie aukčná platforma stanoví metódu na uplatňovanie odseku 6, a to po konzultácii s aukčným kontrolórom a po získaní jeho stanoviska a potom, ako informovala príslušné vnútroštátne orgány uvedené v článku 56. Príslušná aukčná platforma v čo najvyššej možnej miere zohľadní stanovisko aukčného kontrolóra.

Medzi ponukovými kolami v rámci tej istej aukčnej platformy môže príslušná aukčná platforma zmeniť metódu po konzultácii s aukčným kontrolórom a potom, ako informovala príslušné vnútroštátne orgány uvedené v článku 56.

8.   Keď sa aukcia zruší podľa odseku 5 alebo 6, dražené množstvo sa rovnomerne rozdelí medzi nasledujúce aukcie plánované na tej istej aukčnej platforme.

V prípade kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES, sa dražené množstvo rovnomerne rozdelí medzi nasledujúce štyri plánované aukcie.

V prípade kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES, sa dražené množstvo rovnomerne rozdelí medzi nasledujúce dve plánované aukcie.

KAPITOLA III

AUKČNÝ KALENDÁR

Článok 8

Harmonogram a frekvencia

1.   Každá aukčná platforma vykonáva aukcie samostatne v rámci svojich pravidelných ponukových kôl. Ponukové kolo sa otvorí a uzavrie v ten istý obchodný deň. Ponukové kolo je otvorené najmenej dve hodiny. Ponukové kolá akýchkoľvek dvoch alebo viacerých aukčných platforiem sa nesmú prekrývať a medzi dvomi po sebe nasledujúcimi ponukovými kolami musí byť aspoň dvojhodinový odstup.

2.   Aukčná platforma stanoví deň a čas aukcií vzhľadom na štátne sviatky, ktoré majú vplyv na medzinárodné finančné trhy, a ďalšie významné udalosti alebo okolnosti, ktoré by podľa názoru aukčnej platformy mohli ovplyvniť riadny priebeh aukcií a vyžadovať si zmeny. Počas dvoch týždňov každoročných vianočných a novoročných sviatkov sa neorganizujú žiadne aukcie.

3.   Za výnimočných okolností môže každá aukčná platforma po konzultácií s aukčným kontrolórom a po získaní jeho stanoviska zmeniť čas akéhokoľvek ponukového kola pod podmienkou, že to oznámi všetkým osobám, ktorých by sa mohla táto zmena týkať. Príslušná aukčná platforma v čo najvyššej možnej miere zohľadní stanovisko aukčného kontrolóra.

4.   Aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 najneskôr od šiestej aukcie vykonáva aspoň raz za týždeň aukcie kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES, a najmenej raz za dva mesiace vykonáva aukcie kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES.

Maximálne počas dvoch dní v týždni, počas ktorého vykonáva aukciu aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo 2, nesmie vykonávať aukcie žiadna iná aukčná platforma. V prípade, že aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 vykonáva aukcie počas viac ako dvoch dní v týždni, tak určí a uverejní, počas ktorých dvoch dní sa nesmú konať žiadne iné aukcie. Musí tak urobiť najneskôr do dátumu stanovenia a uverejnenia uvedeného v článku 11 ods. 1.

5.   Množstvo kvót dražených na aukčnej platforme vymenovanej podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 sa najneskôr od šiestej aukcie rovnomerne rozdelí medzi aukcie konané v danom roku s výnimkou každoročných aukcií v auguste, v prípade ktorých musia dražené množstvá predstavovať polovicu množstva draženého na aukciách uskutočňovaných v ostatných mesiacoch roka.

6.   Ďalšie ustanovenia o harmonograme a frekvencii aukcií vykonávaných akoukoľvek aukčnou platformou inou než aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 a 2 sú uvedené v článku 32.

Článok 9

Okolnosti brániace vo vykonaní aukcie

Bez toho, aby tým bolo dotknuté prípadné uplatňovanie pravidiel uvedených v článku 58, aukčná platforma môže aukciu zrušiť v prípadoch, ak dôjde k narušeniu riadneho priebehu tejto aukcie alebo je pravdepodobné, že by mohlo dôjsť k jeho narušeniu, a to v dôsledku akýchkoľvek okolností ovplyvňujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť systému informačných technológii, ktorý je potrebný na požiadanie o povolenie predložiť ponuky, na prístup do aukcie alebo na vykonanie aukcie.

V prípade kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES, sa dražené množstvo rovnomerne rozdelí medzi nasledujúce štyri plánované aukcie.

V prípade kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES, sa dražené množstvo rovnomerne rozdelí medzi nasledujúce dve plánované aukcie.

Článok 10

Ročné množstvá dražených kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES

1.   Množstvo akýchkoľvek kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené v roku 2011 alebo 2012, ako aj dražené produkty, prostredníctvom ktorých sa budú kvóty dražiť, sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené v rokoch 2013 a 2014, je množstvo kvót určené podľa článkov 9 a 9a uvedenej smernice na príslušný kalendárny rok, po odpočítaní bezodplatne pridelených kvót podľa článku 10a ods. 7 a článku 11 ods. 2 uvedenej smernice a po odpočítaní polovice celkového množstva akýchkoľvek kvót vydražených v roku 2011 a 2012.

Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené každý kalendárny rok od roku 2015, je množstvo kvót určené podľa článkov 9 a 9a uvedenej smernice na príslušný kalendárny rok, po odpočítaní bezodplatne pridelených kvót podľa článku 10a ods. 7 a článku 11 ods. 2 uvedenej smernice.

Akékoľvek množstvo, ktoré má byť dražené podľa článku 24 smernice 2003/87/ES, sa pripočíta k množstvu kvót, ktoré majú byť vydražené v danom kalendárnom roku, určenému podľa prvého alebo druhého pododseku tohto odseku.

Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené v poslednom roku každého obchodného obdobia, zohľadňuje akékoľvek zastavenie prevádzky zariadenia podľa článku 10a ods. 19 uvedenej smernice a akékoľvek prispôsobenie úrovne bezodplatného pridelenia kvót podľa článku 10a ods. 20 uvedenej smernice alebo kvóty, ktoré ostali v rezerve pre nových účastníkov podľa článku 10a ods. 7 uvedenej smernice.

3.   Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené každý kalendárny rok od roku 2013, vychádza z odhadovaného množstva kvót, ktoré majú byť vydražené, určeného a zverejneného Komisiou podľa článku 10 ods. 1 uvedenej smernice, alebo z poslednej zmeny pôvodného odhadu Komisie zverejneného do 31. januára predchádzajúceho roka.

Akákoľvek následná zmena množstva kvót, ktoré majú byť vydražené v danom kalendárnom roku, je započítaná do množstva kvót, ktoré majú byť vydražené v nasledujúcom kalendárnom roku.

4.   Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 10a ods. 7 smernice 2003/87/ES, podiel kvót každého členského štátu na daný kalendárny rok, ktoré majú byť vydražené a na ktoré sa vzťahuje kapitola III uvedenej smernice, je podiel stanovený na základe článku 10 ods. 2 uvedenej smernice, po odpočítaní akýchkoľvek bezplatných kvót, ktoré dočasne pridelil členský štát podľa článku 10c smernice 2003/87/ES v danom kalendárnom roku, a po pripočítaní akýchkoľvek kvót, ktoré majú byť vydražené týmto členským štátom v rovnakom kalendárnom roku podľa článku 24 uvedenej smernice.

Článok 11

Kalendár jednotlivých aukcií kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES dražených aukčnými platformami vymenovanými podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia

1.   Aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia stanovia a zverejnia do 28. februára predchádzajúceho roka alebo čo najskôr po tomto dátume, po predchádzajúcej konzultácii s Komisiou a po získaní jej stanoviska, ponukové kolá, jednotlivé množstvá, termíny aukcie rovnako ako dražený produkt, termíny platieb a odovzdania kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené v jednotlivých aukciách každý kalendárny rok. Príslušné aukčné platformy zohľadnia v čo najvyššej možnej miere stanovisko Komisie.

2.   Aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia vychádzajú pri svojich určeniach a zverejneniach podľa odseku 1 tohto článku z predpokladaného množstva kvót, ktoré majú byť vydražené, určeného a zverejneného Komisiou, alebo z poslednej zmeny pôvodného odhadu Komisie podľa článku 10 ods. 1 smernice 2003/87/ES.

3.   Príslušná aukčná platforma môže upraviť pre posledný rok každého obchodného obdobia ponukové kolá, jednotlivé množstvá a termíny aukcie, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené v jednotlivých aukciách, aby zohľadnila akékoľvek zastavenie prevádzky zariadenia podľa článku 10a ods. 19 uvedenej smernice, akékoľvek úpravy úrovne bezodplatného pridelenia podľa článku 10a ods. 20 uvedenej smernice alebo kvóty, ktoré ostali v rezerve pre nových účastníkov podľa článku 10a ods. 7 uvedenej smernice.

4.   Kalendár pre jednotlivé aukcie kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES, vykonávané aukčnou platformou inou než aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia, je určený a uverejnený podľa článku 32 tohto nariadenia.

Článok 12

Ročné množstvá dražených kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES

1.   Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené v roku 2012, je množstvo, ktoré Komisia vypočíta a o ktorom rozhodne v súlade s článkom 3d ods. 1 uvedenej smernice.

Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES, ktoré majú byť vydražené každý kalendárny rok od roku 2013, je množstvo, ktoré Komisia vypočíta a o ktorom rozhodne v súlade s článkom 3d ods. 2 uvedenej smernice a ktoré sa rovnomerne rozdelí medzi počet rokov, ktoré tvoria príslušné obchodné obdobie.

Množstvo kvót, ktoré majú byť vydražené v poslednom roku každého obchodného obdobia, zohľadňuje kvóty, ktoré zostali v osobitnej rezerve podľa článku 3f smernice 2003/87/ES.

2.   Podiel kvót každého členského štátu na každý kalendárny rok daného obchodného obdobia, ktoré majú byť vydražené a na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES, je podiel stanovený pre toto obchodné obdobie na základe článku 3d ods. 3 uvedenej smernice a vydelený počtom rokov, ktoré tvoria príslušné obchodné obdobie.

Článok 13

Kalendár jednotlivých aukcií kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES dražených aukčnými platformami vymenovanými podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia

1.   Aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia stanovia a zverejnia na rok 2012 ponukové kolá, jednotlivé množstvá a termíny aukcií, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené na jednotlivých aukciách, do 30. septembra 2011 alebo čo najskôr po tomto dátume, po predchádzajúcej konzultácii s Komisiou a po získaní jej stanoviska. Príslušné aukčné platformy zohľadnia v čo najvyššej možnej miere stanovisko Komisie.

2.   Od roku 2012 aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia stanovia a zverejnia do 28. februára predchádzajúceho roka alebo čo najskôr po tomto dátume, po predchádzajúcej konzultácii s Komisiou a po získaní jej stanoviska, ponukové kolá, jednotlivé množstvá, termíny aukcie rovnako ako typ zmluvy, termíny platieb a odovzdania kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené v jednotlivých aukciách každý kalendárny rok. Príslušné aukčné platformy zohľadnia v čo najvyššej možnej miere stanovisko Komisie.

Daná aukčná platforma môže upraviť pre posledný rok každého obchodného obdobia ponukové kolá, jednotlivé množstvá, termíny aukcie rovnako ako dražený produkt, termíny platieb a odovzdania kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené na jednotlivých aukciách, aby zohľadnila kvóty, ktoré zostali v osobitnej rezerve uvedenej v článku 3f uvedenej smernice.

3.   Aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia vychádzajú pri svojich stanoveniach a zverejneniach podľa odsekov 1 a 2 tohto článku z rozhodnutia Komisie prijatého podľa článku 3e ods. 3 smernice 2003/87/ES.

4.   Ustanovenia o kalendári pre jednotlivé aukcie kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES, vykonávané aukčnou platformou inou než aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia, sú určené a uverejnené podľa článku 32 tohto nariadenia.

Článok 14

Úpravy aukčného kalendára

1.   Stanovenie a uverejnenie ročného množstva kvót, ktoré majú byť vydražené, a ponukových kôl, jednotlivých množstiev, termínov aukcií, dražených produktov termínov platieb a odovzdania kvót v súvislosti s jednotlivými aukciami podľa článkov 10 až 13 a článku 32 ods. 4, sa nesmie upravovať s výnimkou úprav, ktoré boli vykonané z týchto dôvodov:

a)

zrušenie aukcie podľa článku 7 ods. 5 a 6, článku 9 a článku 32 ods. 5;

b)

pozastavenie činnosti aukčnej platformy inej než sú aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia stanovené v nariadení Komisie prijatom podľa článku 19 ods. 3 smernice 2003/87/ES;

c)

akékoľvek rozhodnutie členského štátu podľa článku 30 ods. 8;

d)

akékoľvek neuskutočnenie vyrovnania uvedeného v článku 45 ods. 5;

e)

akékoľvek kvóty, ktoré ostali v osobitnej rezerve uvedenej v článku 3f smernice 2003/87/ES;

f)

zastavenie prevádzky zariadenia podľa článku 10a ods. 19 smernice 2003/87/ES, akékoľvek úpravy úrovne bezodplatného pridelenia podľa článku 10a ods. 20 uvedenej smernice alebo kvóty, ktoré ostali v rezerve pre nových účastníkov podľa článku 10a ods. 7 uvedenej smernice;

g)

akékoľvek jednostranné začlenenie dodatočných činností a plynov podľa článku 24 smernice 2003/87/ES;

h)

akékoľvek opatrenia prijaté podľa článku 29a smernice 2003/87/ES;

i)

nadobudnutie účinnosti zmien a doplnení tohto nariadenia alebo smernice 2003/87/ES.

2.   Pokiaľ spôsob, ktorým sa majú úpravy vykonať, nie je ustanovený v tomto nariadení, príslušná aukčná platforma nesmie vykonať úpravu predtým, ako konzultuje s Komisiou a získa od nej stanovisko. Príslušná aukčná platforma v čo najvyššej možnej miere zohľadní stanovisko Komisie.

KAPITOLA IV

PRÍSTUP K AUKCIÁM

Článok 15

Osoby, ktoré môžu predkladať ponuky na aukcii priamo

Bez toho, aby bol dotknutý článok 28 ods. 3, len osoba, ktorá je oprávnená žiadať o povolenie predložiť ponuku podľa článku 18 a ktorá získala povolenie predložiť ponuku podľa článkov 19 a 20, môže predložiť ponuku na aukcii priamo.

Článok 16

Prostriedky prístupu

1.   Akákoľvek aukčná platforma zabezpečí prostriedky pre nediskriminačný prístup k svojim aukciám.

2.   Akákoľvek aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami zaručí, že na jej aukcie je možný diaľkový prístup prostredníctvom elektronického rozhrania bezpečne a spoľahlivo, prístupného prostredníctvom internetu.

Okrem toho, akákoľvek aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami poskytne uchádzačom možnosť prístupu na svoje aukcie prostredníctvom vyhradených pripojení k elektronickému rozhraniu.

3.   Akákoľvek aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami môže ponúknuť jeden alebo viacero alternatívnych prostriedkov prístupu k svojim aukciám v prípade, že hlavný prístupový prostriedok by bol z akéhokoľvek dôvodu neprístupný pod podmienkou, že takéto alternatívne prostriedky prístupu sú bezpečné a spoľahlivé a ich používanie nevedie k diskriminácii medzi uchádzačmi.

Článok 17

Odborná príprava a linka pomoci

Akákoľvek aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami ponúkne praktický internetový školiaci modul aukčného procesu, ktorý vykonáva, vrátane usmernení k vypĺňaniu a predkladaniu akýchkoľvek tlačív a simulácií predkladania ponúk do aukcie. Takisto poskytne linku pomoci, ku ktorej je prístup telefonicky, faxom a elektronickou poštou aspoň počas pracovného času každého obchodného dňa.

Článok 18

Osoby oprávnené žiadať o povolenie predložiť ponuku

1.   Osoby oprávnené žiadať o povolenie predložiť ponuky priamo na aukcii sú:

a)

prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla s holdingovým účtom prevádzkovateľa, ktorí predkladajú ponuky vo vlastnom mene vrátane akéhokoľvek materského podniku alebo dcérskeho podniku, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny spoločností ako prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla;

b)

investičné spoločnosti povolené podľa smernice 2004/39/ES predkladajúce ponuky vo vlastnom mene alebo v mene svojich klientov;

c)

úverové inštitúcie povolené podľa smernice 2006/48/ES predkladajúce ponuky vo vlastnom mene alebo v mene svojich klientov;

d)

podnikateľské skupiny osôb uvedených v písmene a) predkladajúce ponuky vo vlastnom mene a konajúce ako agent v mene svojich členov;

e)

verejnoprávne subjekty alebo štátne subjekty členských štátov, ktoré kontrolujú ktorúkoľvek z osôb uvedených v písmene a).

2.   Bez toho, aby bola dotknutá výnimka v článku 2 ods. 1 písm. i) smernice 2004/39/ES, sú osoby, na ktoré sa vzťahuje táto výnimka, a osoby oprávnené podľa článku 59 tohto nariadenia oprávnené žiadať o povolenie predložiť ponuky priamo na aukciách vo vlastnom mene alebo v mene klientov svojej hlavnej podnikateľskej činnosti za predpokladu, že členský štát, v ktorom sú usadené, prijal právne predpisy umožňujúce dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu v tomto členskom štáte oprávniť ich k predkladaniu ponúk vo vlastnom mene alebo v mene klientov ich hlavnej podnikateľskej činnosti.

3.   Osoby uvedené v odseku 1 písm. b) alebo c) sú oprávnené žiadať o povolenie predložiť ponuky priamo na aukciách v mene svojich klientov v prípade predkladania ponúk na dražené produkty, ktoré nie sú finančnými nástrojmi, za predpokladu, že členský štát, v ktorom sú usadené, prijal právne predpisy umožňujúce dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu v tomto členskom štáte oprávniť ich k predkladaniu ponúk vo vlastnom mene alebo v mene klientov.

4.   V prípade, že osoby uvedené v odseku 1 písm. b) a c) a odseku 2 predkladajú ponuky v mene svojich klientov, zabezpečia, aby boli samotní títo klienti oprávnení žiadať o povolenie priamo predkladať ponuky podľa odseku 1 alebo 2.

V prípade, že klienti osôb uvedených v prvom pododseku predkladajú ponuky v mene svojich klientov, zabezpečia, aby títo klienti boli tiež oprávnení žiadať o povolenie priamo predkladať ponuky podľa odseku 1 alebo 2. To isté platí aj pre všetkých ďalších klientov smerom nadol v reťazci nepriamych ponúk na aukciách.

5.   Nasledujúce osoby nie sú oprávnené žiadať o povolenie priamo predkladať ponuky do aukcií ani sa zúčastňovať na aukciách prostredníctvom jednej alebo viacerých osôb, ktoré dostali povolenie predložiť ponuku podľa článkov 19 a 20, či už vo vlastnom mene alebo v mene akejkoľvek inej osoby, pokiaľ v súvislosti s predmetnými aukciami plnia svoju úlohu:

a)

aukcionár;

b)

aukčná platforma vrátane akéhokoľvek pripojeného zúčtovacíieho systému alebo vyrovnávacieho systému;

c)

osoby, ktorých postavenie umožňuje priamo alebo nepriamo významne ovplyvňovať riadenie osôb uvedených v písmenách a) a b);

d)

osoby pracujúce pre osoby uvedené v písmenách a) a b).

6.   Aukčný kontrolór sa nemôže na žiadnej aukcii zúčastňovať ani priamo, ani nepriamo prostredníctvom jednej alebo viacerých osôb, ktorým bolo povolené predložiť ponuky podľa článkov 19 a 20, či už vo vlastnom mene alebo v mene akejkoľvek inej osoby.

Osoby, ktorých postavenie umožňuje priamo alebo nepriamo významne ovplyvňovať riadenie aukčného kontrolóra sa nemôžu zúčastňovať na žiadnej aukcii priamo, ani nepriamo prostredníctvom jednej alebo viacerých osôb, ktorým bolo povolené predložiť ponuky podľa článkov 19 a 20, či už vo vlastnom mene alebo v mene akejkoľvek inej osoby.

Osoby pracujúce pre aukčného kontrolóra v súvislosti s aukciami sa nemôžu na žiadnej aukcii zúčastňovať priamo ani nepriamo prostredníctvom jednej alebo viacerých osôb, ktorým bolo povolené predložiť ponuky podľa článkov 19 a 20, či už vo vlastnom mene alebo v mene akejkoľvek inej osoby.

7.   Možnosť ustanovená v článkoch 44 až 50, na základe ktorej môže aukčná platforma vrátane akéhokoľvek s ňou prepojeného zúčtovacieho systému alebo vyrovnávacieho systému prijať platbu, uskutočniť odovzdanie alebo prijať zábezpeku od právneho nástupcu úspešného uchádzača, je podmienená tým, že nenarúša uplatňovanie článkov 17 až 20.

Článok 19

Požiadavky na povolenie predkladať ponuku

1.   Keď sekundárny trh organizuje aukčná platforma, členovia alebo účastníci sekundárneho trhu organizovaného aukčnou platformou obchodujúcou formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami, ktorí sú oprávnenými osobami podľa článku 18 ods. 1 alebo 2, majú povolenie priamo predkladať ponuky na aukciách vykonávaných touto aukčnou platformou bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

požiadavky na povolenie členovi alebo účastníkovi obchodovať s kvótami prostredníctvom sekundárneho trhu organizovaného aukčnou platformou obchodujúcou formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami nie sú menej prísne než požiadavky uvedené v odseku 2 tohto článku;

b)

aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami dostáva ďalšie informácie potrebné na overenie splnenia akýchkoľvek požiadaviek uvedených v odseku 2 tohto článku, ktoré neboli predtým overené.

2.   Osoby, ktoré nie sú členmi alebo účastníkmi sekundárneho trhu organizovaného aukčnou platformou obchodujúcou formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami a ktoré sú oprávnené osoby podľa článku 18 ods. 1 alebo 2, majú povolenie priamo predkladať ponuky na aukciách vykonávaných touto aukčnou platformou za predpokladu, že:

a)

sú usadené v Únii a sú prevádzkovateľom alebo prevádzkovateľom lietadla;

b)

majú nominovaný holdingový účet;

c)

majú nominovaný bankový účet;

d)

vymenujú aspoň jedného zástupcu uchádzača, ako sa vymedzuje v článku 6 ods. 3 treťom pododseku;

e)

v súlade s platnými opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi spĺňajú požiadavky príslušnej aukčnej platformy týkajúce sa ich identity, identity ich konečných vlastníkov, bezúhonnosti, podnikateľského a obchodného profilu v súvislosti s prostriedkom vytvorenia vzťahu s uchádzačom, typu uchádzača, povahy draženého produktu, veľkosti budúcich ponúk a spôsobu platby a odovzdania;

f)

podľa príslušnej aukčnej platformy spĺňajú finančné postavenie, najmä schopnosť plniť svoje finančné záväzky a bežné záväzky podľa ich splatnosti;

g)

majú, alebo sú schopní na požiadanie zaviesť vnútorné procesy, postupy a zmluvné dohody potrebné na vykonanie maximálnej veľkosti ponuky vyžadovanej podľa článku 57;

h)

spĺňajú požiadavky článku 49 ods. 1.

Keď sekundárny trh neorganizuje aukčná platforma, osoby oprávnené podľa článku 18 ods. 1 alebo 2 dostanú povolenie predložiť ponuku priamo na aukciách uskutočňovaných touto aukčnou platformou za predpokladu, že spĺňajú podmienky uvedené v písmenách a) až h) tohto odseku.

3.   Osoby patriace do pôsobnosti článku 18 ods. 1 písm. b) a c) alebo článku 18 ods. 2, ktoré predkladajú ponuky v mene svojich klientov, preukážu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

ich klienti sú oprávnené osoby podľa článku 18 ods. 1 alebo 2;

b)

majú alebo sú schopné zaviesť v dostatočnom časovom predstihu pred otvorením ponukového kola primerané vnútorné procesy postupy a zmluvné dohody potrebné na to, že:

i)

im umožnia spracovať ponuky od svojich klientov vrátane predloženia ponúk, výberu platby a prevodu kvót;

ii)

zabránia sprístupneniu dôverných informácií z tej časti svojej činnosti, ktorá zodpovedá za prijímanie, prípravu a predkladanie ponuky v mene svojich klientov, tej časti svojej činnosti, ktorá zodpovedá za prípravu a predkladanie ponúk vo vlastnom mene;

iii)

zabezpečia, že ich klienti, ktorí sami konajú v mene klientov predkladajúcich ponuky na aukciách, uplatňujú požiadavky ustanovené v odseku 2 tohto článku a v tomto odseku a že vyžadujú to isté od svojich klientov a od klientov svojich klientov podľa ustanovení článku 18 ods. 4.

Príslušná aukčná platforma sa môže spoľahnúť na spoľahlivé kontroly uskutočnené osobami uvedenými v prvom pododseku tohto odseku, ich klientmi, alebo klientmi ich klientov, ako je ustanovené v článku 18 ods. 4.

Osoby uvedené v prvom pododseku tohto odseku sú zodpovedné za zabezpečenie toho, že sú schopné preukázať aukčnej platforme, kedykoľvek ich o to požiada aukčná platforma podľa článku 20 ods. 5 písm. d), že sú splnené podmienky stanovené v písmenách a) a b) prvého pododseku tohto odseku.

Článok 20

Predkladanie a spracovanie žiadostí o povolenie predkladať ponuky

1.   Pred predložením svojej prvej ponuky priamo prostredníctvom akejkoľvek aukčnej platformy obchodujúcej formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami osoby oprávnené podľa článku 18 ods. 1 alebo 2 požiadajú príslušnú aukčnú platformu o povolenie predkladať ponuky.

Keď sekundárny trh organizuje aukčná platforma, členovia alebo účastníci sekundárneho trhu organizovaného príslušnou aukčnou platformou spĺňajúci požiadavky článku 19 ods. 1 získajú povolenie predložiť ponuku bez toho, aby museli žiadať podľa prvého pododseku tohto odseku.

2.   Žiadosť o povolenie predložiť ponuku podľa odseku 1 sa podáva vyplnením elektronickej žiadosti prístupnej cez internet. Elektronickú žiadosť a internetový prístup k nej zabezpečí a udržiava daná aukčná platforma.

3.   Žiadosť o povolenie predkladať ponuky je doložená riadne overenými kópiami všetkých sprievodných dokumentov požadovaných aukčnou platformou na preukázanie toho, že žiadateľ spĺňa požiadavky článku 19 ods. 2 a 3. Žiadosť o povolenie predkladať ponuky musí obsahovať aspoň prvky uvedené v prílohe II.

4.   Žiadosť o povolenie predkladať ponuky vrátane sprievodných dokumentov je na požiadanie sprístupnená na kontrolu aukčnému kontrolórovi, príslušným vnútroštátnym orgánom činným v trestnom konaní členského štátu, ktorý vedie vyšetrovanie uvedené v článku 62 ods. 3 písm. e), a akýmikoľvek príslušnými orgánom Únie zapojeným do cezhraničného vyšetrovania.

5.   Akákoľvek aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami môže odmietnuť povolenie prekladať ponuky na aukciách, ak žiadateľ odmietne niektorú z nasledujúcich možností:

a)

vyhovieť žiadosti o dodatočné informácie alebo o vysvetlenia alebo o zdôvodnenie poskytnutých informácií;

b)

prijať výzvu k účasti na pohovore s akýmkoľvek pracovníkom žiadateľa či vo vlastných obchodných priestoroch alebo inde;

c)

umožniť vyšetrovanie alebo overovanie na žiadosť aukčnej platformy vrátane návštev na mieste alebo bleskových kontrol v obchodných priestoroch žiadateľa;

d)

vyhovieť žiadosti aukčnej platformy o akékoľvek informácie požadované od žiadateľa, klientov akéhokoľvek žiadateľa alebo od klientov ich klientov, ako je ustanovené v článku 18 ods. 4, potrebných na kontrolu súladu s požiadavkami článku 19 ods. 3;

e)

vyhovieť žiadosti aukčnej platformy o akékoľvek informácie požadované na preverenie súladu s požiadavkami uvedenými v článku 19 ods. 2.

6.   Akákoľvek aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami uplatňuje opatrenia ustanovené v článku 13 ods. 4 smernice 2005/60/ES v súvislosti s transakciami alebo obchodným vzťahom s politicky exponovanými osobami, a to bez ohľadu na krajinu ich pobytu.

7.   Akákoľvek aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami vyžaduje od žiadateľa o povolenie predkladať ponuky v jej aukciách, aby zaručil, že klienti žiadateľa vyhovejú akejkoľvek žiadosti podľa odseku 5 a že akýkoľvek klient žiadateľových klientov podľa ustanovenia článku 18 ods. 4 spraví to isté.

8.   Žiadosť o povolenie sa považuje za stiahnutú, ak žiadateľ nepredloží informácie požadované aukčnou platformou v primeranej lehote uvedenej v žiadosti príslušnej aukčnej platformy o informácie v zmysle odseku 5 písm. a), d) alebo e), ktorá nesmie byť kratšia ako päť obchodných dní odo dňa podania žiadosti o informácie, alebo neodpovie či nepredloží, alebo nespolupracuje v pohovore alebo akýchkoľvek vyšetrovaniach, alebo overovaniach podľa odseku 5 písm. b) alebo c).

9.   Žiadateľ nesmie poskytnúť žiadnej aukčnej platforme obchodujúcej formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami nepravdivé alebo zavádzajúce informácie. Žiadateľ oznámi príslušnej aukčnej platforme úplne, úprimne a bezodkladne všetky zmeny svojej situácie, ktoré by mohli ovplyvniť jeho žiadosť o povolenie predkladať ponuky na aukciách uskutočňovaných touto aukčnou platformou alebo akékoľvek už poskytnuté povolenie predkladať ponuky.

10.   Akákoľvek aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami rozhodne o predloženej žiadosti a informuje žiadateľa o svojom rozhodnutí.

Príslušná aukčná platforma môže:

a)

poskytnúť bezpodmienečný prístup k aukciám na obdobie nepresahujúce obdobie jej vymenovania vrátane predĺženia alebo obnovenia tohto vymenovania;

b)

poskytnúť podmienený prístup k aukciám na obdobie, ktoré nepresahuje obdobie jej vymenovania, pod podmienkou splnenia určených podmienok do stanoveného dátumu, ktoré príslušná aukčná platforma riadne overí;

c)

odmietnuť poskytnúť povolenie.

Článok 21

Zamietnutie, zrušenie alebo pozastavenie povolenia

1.   Akákoľvek aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami odmietne poskytnúť povolenie prekladať ponuky na svojich aukciách, zruší alebo pozastaví už poskytnuté povolenie predkladať ponuky akejkoľvek osobe, ktorá:

a)

nie je alebo prestala byť oprávnená žiadať o povolenie predkladať ponuky podľa článku 18 ods. 1 alebo 2;

b)

nespĺňa alebo prestala spĺňať požiadavky článkov 18, 19 a20;

c)

úmyselne alebo opakovane porušuje toto nariadenie, podmienky svojho povolenia predkladať ponuky na aukciách vykonávaných príslušnou aukčnou platformou alebo akékoľvek iné súvisiace pokyny alebo dohody.

2.   Akákoľvek aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami odmietne poskytnúť povolenie prekladať ponuky na aukciách, zruší alebo pozastaví už poskytnuté povolenie predkladať ponuky, ak má podozrenie z prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívania trhu v súvislosti so žiadateľom za predpokladu, že takýmto odmietnutím, zrušením alebo pozastavením sa pravdepodobne nezmarí úsilie príslušných vnútroštátnych orgánov sledovať a zaistiť páchateľov týchto činností.

V takom prípade príslušná aukčná platforma zváži podanie hlásenia finančnej spravodajskej jednotke (FIU – financial intelligence unit) uvedenej v článku 21 smernice 2005/60/ES v súlade s článkom 55 ods. 2 tohto nariadenia.

3.   Akákoľvek aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami môže odmietnuť poskytnúť povolenie prekladať ponuky na svojich aukciách, zrušiť alebo pozastaviť už poskytnuté povolenie predkladať ponuky akejkoľvek osobe, ktorá:

a)

z nedbalosti porušuje toto nariadenie, podmienky svojho povolenia predkladať ponuky na aukciách vykonávaných príslušnou aukčnou platformou alebo akékoľvek iné súvisiace pokyny alebo dohody;

b)

ktorá sa inak správala spôsobom, ktorý škodí riadnemu alebo efektívnemu priebehu aukcie;

c)

ktorá je uvedená v článku 18 ods. 1 písm. b) alebo c) alebo článku 18 ods. 2 a nepodala ponuku na žiadnej aukcii počas predchádzajúcich 220 obchodných dní.

4.   Osoby uvedené v odseku 3 sú informované o zamietnutí poskytnúť povolenie alebo o jeho zrušení či pozastavení a musia dostať primeranú lehotu na písomnú odpoveď uvedenú v rozhodnutí o zamietnutí povolenia, o zrušení alebo pozastavení povolenia.

Po zvážení písomnej odpovede osoby príslušná aukčná platforma, ak je to odôvodnené:

a)

poskytne alebo obnoví povolenie s účinnosťou od určitého dátumu;

b)

poskytne podmienečné povolenie alebo obnovenie povolenia v závislosti od splnenia určených podmienok do stanoveného dátumu, čo príslušná aukčná platforma riadne overí;

c)

potvrdí odmietnutie poskytnúť povolenie, jeho zrušenie alebo pozastavenie s účinnosťou od určitého dátumu.

Aukčná platforma oznámi príslušnej osobe svoje rozhodnutie.

5.   Osoby, ktorých povolenie predkladať ponuky sa zrušilo alebo pozastavilo podľa odseku 1, 2 alebo 3, musia podniknúť primerané kroky, aby zabezpečili, že ich vyradenie z aukcií:

a)

je riadne;

b)

nedotýka sa záujmov ich klientov alebo nezasahuje do účinného fungovania aukcií;

c)

nemá vplyv na ich povinnosti dodržiavať akékoľvek platobné podmienky, podmienky ich povolenia predkladať ponuky na aukciách alebo akékoľvek iné súvisiace pokyny a dohody;

d)

neohrozuje ich povinnosti týkajúce sa ochrany dôverných informácií podľa článku 19 ods. 3 písm. b) bodu ii), ktoré zostávajú v platnosti 20 rokov po ich vyradení z aukcií.

V odmietnutí poskytnúť povolenie a v zrušení alebo pozastavení povolenia uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 sú ustanovené všetky opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto odsekom a aukčná platforma overuje súlad s týmito opatreniami.

KAPITOLA V

VYMENOVANIE AUKCIONÁRA A JEHO FUNKCIE

Článok 22

Vymenovanie aukcionára

1.   Každý členský štát vymenuje aukcionára. Žiaden členský štát neobchoduje s kvótami formou aukcie bez vymenovania aukcionára. Viaceré členské štáty môžu vymenovať toho istého aukcionára.

2.   Aukcionára vymenováva príslušný členský štát v dostatočnom predstihu pred začiatkom aukcií, aby mohol uzatvoriť a zaviesť nevyhnutné dohody s aukčnou platformou, ktorá bola alebo má byť vymenovaná týmto členským štátom, vrátane zúčtovacieho systému a vyrovnávacieho systému, ktoré sú s ňou prepojené, pričom aukcionárovi povoľuje obchodovať s kvótami formou aukcie v mene členského štátu vymenovania podľa vzájomne dohodnutých podmienok.

3.   V prípade členských štátov, ktoré sa nezúčastňujú na jednotných akciách podľa článku 26, je aukcionár vymenovaný príslušným členským štátom v dostatočnom predstihu pred začiatkom aukcií na aukčných platformách vymenovaných podľa článku 26 ods. 1 a 2, aby mohol uzatvoriť a zaviesť nevyhnutné dohody s týmito aukčnými platformami vrátane zúčtovacieho systému a vyrovnávacieho systému, ktoré sú s ňou prepojené, s cieľom umožniť aukcionárovi obchodovať s kvótami formou aukcie na takýchto aukčných platformách v mene členského štátu vymenovania podľa vzájomne dohodnutých podmienok podľa článku 30 ods. 7 druhého pododseku a článku 30 ods. 8 prvého pododseku.

4.   Členské štáty zabránia tomu, aby sa uverejnili akékoľvek dôverné informácie v zmysle článku 3 bodu 29 a článku 37 písm. a) akejkoľvek osobe pracujúcej pre aukcionára.

Pre prípad akéhokoľvek nepovoleného uverejnenia dôverných informácií osobám pracujúcim s aukcionárom sa v podmienkach vymenovania aukcionára ustanovia náležité opatrenia, ktoré umožnia, aby sa akékoľvek osoby, ktorým boli takéto nepovolené informácie zverejnené, vylúčili z aukcií.

Druhý pododsek tohto odseku sa uplatňuje na akékoľvek porušenia zákazu podľa tohto odseku prvého pododseku bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článkov 11 až 16 smernice 2003/6/ES a článku 43 tohto nariadenia.

5.   Kvóty, ktoré majú byť dražené v mene členských štátov, sa zadržia dovtedy, kým nie je riadne vymenovaný aukcionár a kým nie sú uzavreté a vykonané dohody uvedené v odseku 2.

6.   Odsek 5 sa nedotýka žiadnych právnych dôsledkov, ktoré vyplývajú z právnych predpisov Únie pre členský štát neplniaci si svoje povinnosti podľa odsekov 1 až 4.

7.   Členské štáty oznámia totožnosť aukcionára a jeho kontaktné údaje Komisii.

Totožnosť aukcionára a kontaktné údaje sú zverejnené na webovej stránke Komisie.

Článok 23

Funkcie aukcionára

Aukcionár:

a)

obchoduje formou aukcie s množstvami kvót, ktoré majú byť dražené každým členský štátom, ktorý ho vymenoval;

b)

dostane výťažok z aukcie, ktorý patrí každému členskému štátu, ktorý ho vymenoval;

c)

vyplatí výťažok z aukcie, ktorý patrí každému členskému štátu, ktorý ho vymenoval;

KAPITOLA VI

VYMENOVANIE AUKČNÉHO KONTROLÓRA A JEHO FUNKCIE

Článok 24

Aukčný kontrolór

1.   Aukčný kontrolór monitoruje každý aukčný proces.

2.   Všetky členské štáty vymenujú aukčného kontrolóra v spoločnom obstarávaní Komisie s členskými štátmi vykonávanom podľa článku 91 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 a článku 125c nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2342/2002.

3.   Aukčný kontrolór sa vymenuje na obdobie najviac 5 rokov.

Nástupca aukčného kontrolóra sa vymenuje podľa odseku 2 minimálne tri mesiace pred uplynutím menovacieho obdobia alebo ukončením vymenovania aukčného kontrolóra.

4.   Totožnosť a kontaktné údaje aukčného kontrolóra sú zverejnené na webovej stránke Komisie.

Článok 25

Funkcie aukčného kontrolóra

1.   Aukčný kontrolór monitoruje každú aukciu a podáva o správnom vykonávaní aukcií vykonávaných za predchádzajúci mesiac správu Komisii v mene členských štátov a dotknutým členským štátom, a to v lehote stanovenej v článku 10 ods. 4 štvrtom pododseku smernice 2003/87/ES podľa uvedeného pododseku, zameranú najmä na:

a)

spravodlivý a otvorený prístup;

b)

transparentnosť;

c)

tvorbu cien;

d)

technické a prevádzkové aspekty.

2.   Aukčný kontrolór poskytuje členským štátom a Komisii konsolidovanú výročnú správu, ktorá obsahuje:

a)

prvky uvedené v odseku 1, a to v súvislosti s jednotlivými aukciami a súhrnne za každú aukčnú platformu;

b)

každé nesplnenie podmienok zmluvy o vymenovaní aukčnej platformy;

c)

každý dôkaz o nesúťažnom správaní alebo zneužití trhu;

d)

prípadný vplyv aukcií na trhovú pozíciu aukčných platforiem na sekundárnom trhu;

e)

vzťah medzi aukčnými procesmi, na ktoré sa vzťahuje konsolidovaná správa, a medzi týmito procesmi a fungovaním sekundárneho trhu podľa článku 10 ods. 5 smernice 2003/87/ES;

f)

informácie o počte, povahe a stave sťažností podaných podľa článku 59 ods. 4, ako aj iných sťažností podaných príslušným vnútroštátnym orgánom vykonávajúcim dohľad nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami;

g)

informácie o opatreniach prijatých v nadväznosti na správy aukčného kontrolóra podľa odsekov 3, 4 a 5;

h)

odporúčania, ktoré sa považujú za vhodné na zlepšenie aukčných procesov alebo pre preskúmanie:

i)

tohto nariadenia vrátane preskúmania uvedeného v článku 33;

ii)

nariadenia Komisie prijatého podľa článku 19 ods. 3 smernice 2003/87/ES;

iii)

smernice 2003/87/ES vrátane preskúmania fungovania trhu s uhlíkom ustanoveného v článku 10 ods. 5 a článku 12 ods. 1a uvedenej smernice.

3.   Aukčný kontrolór môže na žiadosť Komisie a jedného alebo viacerých členských štátov, alebo v zmysle požiadavky v odseku 5 podať z času na čas správu o konkrétnej otázke, ktorá sa týka aukčných procesov, vždy keď je potrebné venovať sa predmetnej otázke pred podaním správ uvedených v odsekoch 1 alebo 2. V opačnom prípade môže aukčný kontrolór informovať o týchto otázkach v správach uvedených v odsekoch 1 alebo 2.

4.   Členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii uvedenej v článku 26 tohto nariadenia, ale sa rozhodne vymenovať vlastnú aukčnú platformu podľa článku 30 ods. 1 a 2 tohto nariadenia, môže od aukčného kontrolóra požadovať, aby poskytol členským štátom, Komisii a príslušnej aukčnej platforme technickú správu o schopnosti aukčnej platformy, ktorú navrhuje alebo zamýšľa navrhnúť, vykonávať aukčný proces v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení a v súlade s cieľmi stanovenými v článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES.

Aukčný kontrolór v takýchto správach jasne uvedie, v čom aukčný proces spĺňa požiadavky prvého pododseku a v čom nie. Uvedú sa v nej presné odporúčania pre rozvoj alebo zlepšenie aukčného procesu, ak je to potrebné, pričom sa navrhne konkrétny harmonogram na ich realizáciu.

5.   V prípade, že aukčný proces vykonávaný aukčnou platformou akokoľvek porušuje toto nariadenie alebo nedodržiava ciele článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES, alebo na základe žiadosti Komisie v prípade podozrenia z takéhoto porušenia, aukčný kontrolór to ohlási členským štátom, Komisii a príslušnej aukčnej platforme.

V správe sa jasne uvedenie povaha porušenia alebo nedodržiavania súladu. Uvedú sa v nej jasné odporúčania pre riešenie tejto situácie, pričom sa navrhne konkrétny harmonogram realizácie. V prípade potreby v nej možno odporučiť pozastavenie činnosti príslušnej aukčnej platformy. Aukčný kontrolór neustále pravidelne preskúma svoju správu podľa tohto odseku a podáva jej štvrťročné aktualizácie členským štátom, Komisii a príslušným aukčným platformám.

6.   Akékoľvek stanovisko, ktoré vydá aukčný kontrolór podľa článku 7 ods. 7 alebo článku 8 ods. 3 tohto nariadenia, tvorí súčasť jeho funkcií podľa tohto článku.

7.   Správy a stanoviská poskytované podľa tohto článku sa vypracúvajú v zrozumiteľnom, štandardizovanom a ľahko dostupnom formáte, ktorý sa stanoví v zmluve o vymenovaní aukčného kontrolóra.

KAPITOLA VII

VYMENOVANIE AUKČNEJ PLATFORMY ČLENSKÝMI ŠTÁTMI ZÚČASTŇUJÚCIMI SA NA JEDNOTNEJ AKCII S KOMISIOU A ICH FUNKCIE

Článok 26

Vymenovanie aukčnej platformy prostredníctvom jednotnej akcie členských štátov s Komisiou

1.   Členské štáty bez toho, aby bol dotknutý článok 30, vymenujú po spoločnom obstarávaní Komisie s členskými štátmi zúčastňujúcimi sa na jednotnej akcii jednu aukčnú platformu pre obchodovanie formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami.

2.   Členské štáty bez toho, aby bol dotknutý článok 30, vymenujú po spoločnom obstarávaní Komisie s členskými štátmi zúčastňujúcimi sa na jednotnej akcii, jednu alebo dve aukčné platformy pre obchodovanie formou aukcie s forwardmi alebo futuritami za predpokladu, že tieto aukčné produkty sú uvedené v prílohe I.

3.   Spoločné obstarávanie podľa odsekov 1 a 2 sa vykoná podľa článku 91 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 a článku 125c nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002.

4.   Akékoľvek obdobie vymenovania aukčných platforiem uvedených v odsekoch 1 a 2 nepresahuje päť rokov.

5.   Totožnosť a kontaktné údaje aukčných platforiem uvedených v odsekoch 1 a 2 sú uverejnené na webovej stránke Komisie.

6.   Každý členský štát, ktorý sa zúčastní jednotných akcií podľa odsekov 1 a 2 po nadobudnutí účinnosti dohody o spoločnom obstarávaní medzi zúčastnenými členskými štátmi a Komisiou, prijme podmienky dohodnuté zúčastnenými členskými štátmi a Komisiou v dohode o spoločnom obstarávaní, ako aj akékoľvek rozhodnutia už prijaté podľa tejto dohody.

Každý členský štát, ktorý sa rozhodne podľa článku 30 ods. 4, že sa nezúčastní na jednotnej akcii, ale vymenuje svoju vlastnú aukčnú platformu, môže dostať štatút pozorovateľa za podmienok, na ktorých sa v dohode o spoločnom verejnom obstarávaní dohodli členské štáty zapojené do jednotnej akcie a Komisia s prihliadnutím na všetky príslušné pravidlá verejného obstarávania.

Článok 27

Funkcie aukčnej platformy vymenovanej podľa článku 26 ods. 1

1.   Aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 poskytuje členským štátom tieto služby, ktoré sú bližšie určené v zmluve o jej vymenovaní:

a)

prístup na aukcie podľa článkov 15 až 21 vrátane poskytovania a udržiavania potrebných internetových elektronických rozhraní a webových stránok;

b)

vykonanie aukcií v súlade s článkami 4 až 7;

c)

spravovanie aukčného kalendára v súlade s článkami 8 až 14;

d)

ohlásenie a oznámenie výsledkov aukcie podľa článku 61;

e)

poskytovanie alebo zabezpečenie prostredníctvom subdodávateľskej zmluvy poskytovania požadovaného zúčtovacieho alebo vyrovnávacieho systému potrebného na:

i)

spracovanie platieb uskutočnených úspešnými uchádzačmi alebo ich právnymi nástupcami a rozdelenie výťažkov z aukcií aukcionárovi podľa článkov 44 a 45;

ii)

odovzdanie podľa článkov 46, 47 a 48 vydražených kvót úspešným uchádzačom alebo ich právnym nástupcom;

iii)

spravovanie zábezpeky podľa článkov 49 a 50 vrátane akéhokoľvek dozabezpečenia, ktoré poskytol aukcionár alebo uchádzači;

f)

poskytovanie všetkých informácií podľa článku 53 týkajúcich sa vykonávania aukcií, ktoré sú potrebné na plnenie funkcií aukčného kontrolóra, aukčnému kontrolórovi;

g)

vykonávanie dohľadu nad aukciami, oznamovanie podozrení z prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívania trhu, vykonávanie akýchkoľvek požadovaných opatrení na nápravu alebo sankcií vrátane zabezpečenia mechanizmu mimosúdneho riešenia sporov, podľa článkov 44 až 59 a článku 64 ods. 1.

2.   Aukčná platforma je pripojená aspoň na jeden zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém najmenej 20 obchodných dní pred otvorením prvého ponukového kola vedeného aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 1.

Článok 28

Funkcie aukčnej platformy vymenovanej podľa článku 26 ods. 2

1.   Aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 2 poskytuje členským štátom tieto služby:

a)

poskytovanie prístupu k aukciám v súlade s mechanizmami na sekundárnom trhu organizovanom aukčnou platformou podľa úpravy v zmluve o jej vymenovaní;

b)

vykonanie aukcií v súlade s článkami 4 až 7;

c)

spravovanie aukčného kalendára v súlade s článkami 8 až 14;

d)

ohlásenie a oznámenie výsledkov aukcie podľa článku 61;

e)

poskytovanie, v súlade s mechanizmami na sekundárnom trhu organizovanom aukčnou platformou podľa úpravy v zmluve o jej vymenovaní s výnimkou článku 40, ktorý sa uplatňuje v každom prípade, zúčtovacieho systému alebo vyrovnávacieho systému, ktorý je potrebný na:

i)

vybavovanie platieb vykonaných uchádzačmi alebo ich právnymi nástupcami a rozdelenie výťažkov z aukcií aukcionárovi;

ii)

odovzdanie vydražených kvót úspešnými uchádzačom alebo ich právnym nástupcom;

iii)

spravovanie zábezpeky vrátane akéhokoľvek dozabezpečenia, ktoré poskytol aukcionár alebo uchádzači;

f)

poskytovanie všetkých informácií podľa článku 53 týkajúcich sa vykonávania aukcií, ktoré sú potrebné na plnenie funkcií aukčného kontrolóra, aukčnému kontrolórovi;

g)

dohľad nad aukciami, oznamovanie podozrení z prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívania trhu, vykonávanie akýchkoľvek požadovaných opravných opatrení alebo sankcií vrátane poskytovania mechanizmov mimosúdneho vyrovnávania sporov podľa vytvorených mechanizmov na sekundárnom trhu organizovanom aukčnou platformou podľa úpravy v zmluve o jej vymenovaní.

2.   Príslušná aukčná platforma je pripojená aspoň na jeden zúčtovací systém alebo vyúčtovací systém najmenej 20 obchodných dní pred otvorením prvého ponukového kola vedeného aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 2.

3.   Článok 16 ods. 2 a 3, články 17, 19, 20, 21, 54, 55, 56, článok 60 ods. 3, článok 63 ods. 4 a článok 64 sa neuplatňujú v súvislosti s aukciami vykonávanými aukčnou platformou obchodujúcou formou aukcie s forwardmi alebo futuritami.

Článok 29

Služby poskytované aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 Komisii

Aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 poskytujú Komisii technické podporné služby v súvislosti s prácou Komisie týkajúce sa:

a)

dopracovania prílohy I a akejkoľvek koordinácie aukčného kalendára pre prílohu III;

b)

stanoviska poskytnutého Komisiou na základe tohto nariadenia;

c)

stanovísk alebo správ, ktoré predložil aukčný kontrolór v súvislosti s fungovaním aukčných platforiem vymenovaných podľa článku 26 ods. 1 alebo 2;

d)

správy alebo akýkoľvek návrhov Komisie podľa článku 10 ods. 5 a článku 12 ods. 1a smernice 2003/87/ES;

e)

akejkoľvek zmeny alebo doplnenia tohto nariadenia alebo smernice 2003/87/ES, ktoré majú dosah na fungovanie trhu s uhlíkom vrátane vykonávania aukcií;

f)

akejkoľvek revízie tohto nariadenia alebo smernice 2003/87/ES alebo nariadenia Komisie prijatého podľa článku 19 ods. 3 uvedenej smernice, ktorá má dosah na fungovanie trhu s uhlíkom vrátane vykonávania aukcií;

g)

akejkoľvek inej jednotnej akcie týkajúcej sa fungovania trhu s uhlíkom vrátane vykonávania aukcií dohodnutých medzi Komisiou a členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na jednotnej akcii.

KAPITOLA VIII

VYMENOVANIE AUKČNÝCH PLATFORIEM ČLENSKÝMI ŠTÁTMI, KTORÉ SA ROZHODLI PRE VLASTNÚ AUKČNÚ PLATFORMU, A ICH FUNKCIE

Článok 30

Vymenovanie aukčných platforiem iných než aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2

1.   Ktorýkoľvek členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii uvedenej v článku 26 tohto nariadenia, môže vymenovať vlastnú aukčnú platformu na obchodovanie formou aukcie so svojím podielom množstva kvót, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II a III smernice 2003/87/ES, ktoré majú byť vydražené prostredníctvom dvojdňového spotu alebo päťdňových futurít.

2.   Ktorýkoľvek členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii uvedenej v článku 26 tohto nariadenia, môže vymenovať vlastnú aukčnú platformu na obchodovanie formou aukcie so svojím podielom množstva kvót, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II a III smernice 2003/87/ES, ktoré majú byť vydražené prostredníctvom forwardov alebo futurít pod podmienkou, že sú tieto produkty uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

3.   Členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii uvedenej v článku 26, môže vymenovať tú istú aukčnú platformu alebo samostatné aukčné platformy na obchodovanie formou aukcie s forwardmi alebo futuritami a s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami.

4.   Ktorýkoľvek členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii uvedenej v článku 26, informuje Komisiu o svojom rozhodnutí, že sa nezúčastní na jednotnej akcii, ale vymenuje vlastnú aukčnú platformu podľa odsekov 1 až 2 tohto článku do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

5.   Ktorýkoľvek členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii uvedenej v článku 26, si zvolí svoju vlastnú aukčnú platformu vymenovanú podľa odsekov 1 a 2 tohto článku na základe výberového konania, ktoré je v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými v oblasti verejného obstarávania, pokiaľ sa v právnych predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch vyžaduje postup verejného obstarávania. Výberové konanie podlieha všetkým opravným a vykonávacím postupom platným podľa právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov.

Akékoľvek obdobie vymenovania aukčných platforiem uvedených v odsekoch 1 a 2 nesmie byť dlhšie ako tri roky s možnosťou predĺženia o maximálne ďalšie dva roky.

Podmienkou vymenovania aukčných platforiem uvedených v odsekoch 1 a 2 je uvedenie príslušnej aukčnej platformy na zozname v prílohe III v súlade s odsekom 7. K vymenovaniu nesmie dôjsť skôr, ako sa príslušná aukčná platforma neuvedie v zozname v prílohe III, ako sa ustanovuje v odseku 7.

6.   Každý členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii uvedenej v článku 26, ale rozhodne sa vymenovať svoju vlastnú aukčnú platformu podľa odsekov 1 a 2 tohto článku, poskytne Komisii úplné oznámenie, ktoré obsahuje všetky tieto údaje:

a)

totožnosť aukčnej platformy, ktorú navrhuje vymenovať, s uvedením, či obchodovanie formou aukcie s forwardmi alebo futuritami a s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami vykonáva tá istá aukčná platforma alebo samostatné aukčné platformy;

b)

podrobné pravidlá prevádzky, ktorými by sa riadil aukčný proces vykonávaný aukčnou(-ými) platformou(-ami), ktorú(-é) navrhuje vymenovať, vrátane zmluvných ustanovení o vymenovaní príslušnej aukčnej platformy vrátane akéhokoľvek zúčtovacieho(ých) systému(ov) alebo vyrovnávacieho(ých) systému(ov) pripojených na navrhovanú aukčnú platformu, v ktorých sú stanovené podmienky týkajúce sa štruktúry a výšky poplatkov, správy zábezpek, platieb a odovzdávania;

c)

navrhované ponukové kolá, jednotlivé množstvá, termíny aukcie uvádzajúce relevantné štátne sviatky, ako aj dražený produkt, termíny platby a odovzdania kvót dražených na jednotlivých aukciách v danom roku a akékoľvek ďalšie informácie potrebné pre Komisiu, aby posúdila, či navrhovaný aukčný kalendár je zlučiteľný s aukčným kalendárom aukčných platforiem vymenovaných podľa článku 26 ods. 1 alebo 2, ako aj s ďalšími aukčnými kalendármi navrhnutými inými členskými štátmi, ktoré sa nezúčastňujú na jednotnej akcii uvedenej v článku 26, ale ktoré sa rozhodli vymenovať vlastné aukčné platformy;

d)

podrobné pravidlá a podmienky týkajúce sa prieskumu aukcií a dohľadu nad nimi, ktorým podlieha navrhovaná aukčná platforma podľa článku 35 ods. 4, 5 a 6, ako aj podrobné pravidlá na ochranu proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívaniu trhu vrátane akýchkoľvek opravných opatrení alebo sankcií;

e)

podrobné opatrenia zavedené s cieľom dosiahnuť súlad s ustanoveniami článku 22 ods. 4 a článku 34, ktoré sa týkajú vymenovania aukcionára.

Oznámenie preukazuje súlad s ustanoveniami tohto nariadenia a dodržiavanie cieľov uvedených v článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES.

Oznamujúci členský štát môže zmeniť svoje pôvodné oznámenie pred vytvorením zoznamu uvedeného v odseku 7 tohto článku.

Každý oznamujúci členský štát predloží svoje pôvodné a upravené oznámenie výboru uvedenému v článku 23 ods. 1 smernice 2003/87/ES.

7.   Aukčné platformy iné než vymenované v súlade s článkom 26 ods. 1 alebo 2, členské štáty, ktoré ich vymenovali, ako aj podmienky ich vymenovania a všetky platné podmienky a povinnosti sa uvedú v prílohe III, ak sú splnené požiadavky tohto nariadenia a ciele článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES. Komisia a výbor ustanovený v článku 23 ods. 1 smernice 2003/87/ES konajú výhradne na základe týchto požiadaviek a cieľov a v plnej miere zohľadňujú akékoľvek správy vypracované aukčným kontrolórom podľa článku 25 ods. 4 tohto nariadenia.

Ak chýba zoznam podľa prvého pododseku, členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii ustanovenej v článku 26, ale rozhodol sa vymenovať vlastnú aukčnú platformu podľa odsekov 1 a 2 tohto článku, využije aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 na obchodovanie formou aukcie so svojím podielom kvót, s ktorými by sa inak obchodovalo formou aukcie na aukčnej platforme, ktorá sa má vymenovať podľa odsekov 1 alebo 2 tohto článku v období do uplynutia troch mesiacov od uvedenia na zozname podľa prvého pododseku.

8.   Ktorýkoľvek členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii uvedenej v článku 26, ale rozhodol sa vymenovať vlastnú aukčnú platformu podľa odsekov 1 a 2 tohto článku, sa môže kedykoľvek pripojiť podľa článku 26 ods. 6 k jednotnej akcii ustanovenej v článku 26.

Množstvo kvót, ktoré bolo naplánované na obchodovanie formou aukcie aukčnou platformou inou než aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2, musí byť rovnomerne rozdelené na aukcie vykonávané príslušnou aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 1 alebo 2.

Článok 31

Funkcie aukčných platforiem iných než aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2

1.   Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa článku 30 ods. 1 plní rovnaké funkcie ako aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1, ako je ustanovené v článku 27 s výnimkou článku 27 ods. 1 písm. c) o aukčnom kalendári, ktorý sa neuplatňuje.

2.   Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa článku 30 ods. 2 plní rovnaké funkcie ako aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 2, ako je ustanovené v článku 28 s výnimkou článku 28 ods. 1 písm. c) o aukčnom kalendári, ktorý sa neuplatňuje.

3.   Ustanovenia o aukčnom kalendári uvedené v článku 8 ods. 1, 2 a 3, článkoch 9, 10, 12, 14 a 32 sa vzťahujú na aukčné platformy vymenované podľa článku 30 ods. 1 alebo 2.

Článok 32

Aukčný kalendár akejkoľvek aukčnej platformy inej než aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2

1.   Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré sú dražené na jednotlivých aukciách vykonávaných aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 30 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia, nesmie byť väčšie ako 20 miliónov kvót a nesmie byť menšie ako 10 milióna kvót. V prípadoch, keď celkové množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené členským štátom vymenovania, je však menšie ako 10 miliónov kvót v danom kalendárnom roku, kvóty sa vydražia v jedinej aukcii na daný kalendárny rok.

2.   Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES a ktoré sú dražené na jednotlivých aukciách vykonávaných aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 30 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia, nesmie byť väčšie ako 5 miliónov kvót a nesmie byť menšie ako 2,5 milióna kvót. V prípadoch, keď celkové množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené členským štátom vymenovania, je však menšie ako 2,5 milióna kvót v danom kalendárnom roku, kvóty sa vydražia v jedinej aukcii na daný kalendárny rok.

3.   Celkové množstvo kvót, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II a III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť dražené všetkými aukčnými platformami vymenovanými podľa článku 30 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia, je rovnomerne rozdelené na celý daný rok s výnimkou každoročných aukcií v auguste, v prípade ktorých musí dražené množstvo predstavovať polovicu množstva draženého v ostatných mesiacoch roka.

4.   Aukčné platformy vymenované podľa článku 30 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia stanovia a zverejnia ponukové kolá, jednotlivé množstvá, termíny aukcie rovnako ako dražený produkt, termíny platieb a odovzdania kvót, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II a III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené v jednotlivých aukciách každý rok po tom, ako aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 a 2 tohto nariadenia vykonali stanovenie a zverejnenie požadované podľa článku 11 ods. 1 a článku 13 ods. 1 tohto nariadenia, najneskôr do 31. marca predchádzajúceho roka alebo čo najskôr po tomto dátume a po predchádzajúcej konzultácii s Komisiou a po získaní jej stanoviska. Príslušné aukčné platformy zohľadnia v čo najvyššej možnej miere stanovisko Komisie.

Zverejnené kalendáre uvedené v prvom pododseku sú v súlade so všetkými príslušnými podmienkami alebo povinnosťami uvedenými v prílohe III.

5.   Keď je aukcia vykonaná aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 30 ods. 1 alebo 2 zrušená podľa článku 7 ods. 5 alebo 6 alebo článku 9, dražené množstvo je rovnomerne rozdelené medzi nasledujúce štyri aukcie plánované pre tú istú aukčnú platformu, alebo medzi nasledujúce dve aukcie plánované pre tú istú aukčnú platformu v prípade, že príslušná aukčná platforma vykonáva menej ako štyri aukcie v danom roku.

Článok 33

Preskúmanie tohto nariadenia

Keď aukčný kontrolór odovzdá výročnú konsolidovanú správu podľa článku 25 ods. 2, ktorá sa má odovzdať najneskôr do 31. decembra 2014, Komisia preskúma mechanizmy ustanovené v tomto nariadení vrátene fungovania všetkých aukčných procesov.

Preskúmanie zhodnotí skúsenosti získané v súvislosti so vzájomným pôsobením medzi aukčnými platformami vymenovanými podľa článku 30 ods. 1 alebo 2 a aukčnými platformami vymenovanými podľa článku 26 ods. 1 alebo 2, ako aj so vzájomným pôsobením medzi aukčnými platformami a sekundárnym trhom.

Preskúmanie sa vykoná v konzultácii s členskými štátmi a so zainteresovanými stranami.

So zreteľom na výsledok tohto preskúmania Komisia môže predložiť opatrenia, ktoré považuje za nutné na riešenie prípadného narušenia alebo nesprávneho fungovania vnútorného trhu alebo trhu s uhlíkom, ktoré vyplývajú z mechanizmov prijatých podľa tohto nariadenia a ktoré by mali nadobudnúť účinnosť do 31. decembra 2016.

KAPITOLA IX

POŽIADAVKY NA VYMENOVANIE PLATNÉ PRE AUKCIONÁRA, AUKČNÉHO KONTROLÓRA A AKÚKOĽVEK AUKČNÚ PLATFORMU

Článok 34

Požiadavky na vymenovanie platné pre aukcionára a aukčného kontrolóra

1.   Pri vymenovaní akéhokoľvek aukcionára a aukčného kontrolóra zohľadnia členské štáty do akej miery kandidáti:

a)

vykazujú najmenšie riziko konfliktu záujmov alebo zneužitia trhu so zreteľom na:

i)

akékoľvek činnosti na sekundárnom trhu;

ii)

akékoľvek vnútorné procesy a postupy na zníženie rizika konfliktu záujmov alebo zneužívania trhu;

b)

sú schopní včas plniť funkcie aukcionára alebo aukčného kontrolóra v súlade s najvyššími odbornými a kvalitatívnymi normami.

2.   Vymenovanie aukcionára podlieha uzavretiu dohôd aukcionára s príslušnou aukčnou platformou podľa článku 22 ods. 2 a 3.

Článok 35

Požiadavky na vymenovanie platné pre akúkoľvek aukčnú platformu

1.   Aukcie sa smú vykonávať iba na aukčnej platforme, ktorá bola schválená ako regulovaný trh podľa odseku 5 príslušnými vnútroštátnymi orgánmi uvedenými v odseku 4 druhom pododseku.

2.   Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa tohto nariadenia na obchodovanie formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami získa bez ďalších právnych alebo administratívnych požiadaviek členských štátov povolenie prijímať náležité opatrenia na uľahčovanie prístupu a účasti na aukciách pre uchádzačov uvedených v článku 18 ods. 1 a 2.

3.   Pri vymenovaní akejkoľvek aukčnej platformy zohľadnia členské štáty, do akej miery kandidáti preukázali splnenie všetkých týchto požiadaviek:

a)

zabezpečenie dodržiavania zásady nediskriminovania de facto, ako aj de jure;

b)

úplný, spravodlivý a rovnaký prístup k predkladaniu ponúk na aukciách pre malé a stredné podniky, na ktoré sa vzťahuje systém Únie, a prístup k predkladaniu ponúk na aukciách pre malé zdroje emisií;

c)

zabezpečenie nákladovej efektívnosti a zabránenie neprimeranej administratívnej záťaži;

d)

silný dohľad nad aukciami, oznamovanie podozrení z prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívania trhu, vykonávanie akýchkoľvek požadovaných opravných opatrení alebo sankcií vrátane poskytnutia mechanizmu mimosúdneho riešenia sporov;

e)

zabránenie narušenia hospodárskej súťaže na vnútornom trhu;

f)

zabezpečenie riadneho fungovania trhu s uhlíkom vrátane vykonávania aukcií;

g)

pripojenie k jednému alebo k viacerým zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom;

h)

prijatie náležitých opatrení požadujúcich, aby aukčná platforma odovzdala všetky hmotné aj nehmotné aktíva nevyhnutné na vykonávanie aukcií nástupcom aukčnej platformy.

4.   Aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami je vymenovaná len vtedy, keď členský štát usadenia regulovaného trhu, ktorý je kandidátom, a jeho organizátora trhu zabezpečil v dostatočnom časovom predstihu, a v každom prípade pred otvorením prvého ponukového kola, že vnútroštátne opatrenia preberajúce ustanovenia hlavy III smernice 2004/39/ES sa v príslušnom rozsahu uplatňujú na obchodovanie formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami.

Aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami je vymenovaná len vtedy, keď členský štát usadenia regulovaného trhu, ktorý je kandidátom, a jeho organizátora trhu zabezpečil v dostatočnom časovom predstihu, a v každom prípade pred otvorením prvého ponukového kola, že príslušné vnútroštátne orgány tohto členského štátu sú ich schopné v príslušnom rozsahu schvaľovať a vykonávať nad nimi dohľad v súlade s vnútroštátnymi opatreniami preberajúcimi hlavu IV smernice 2004/39/ES.

Keď regulovaný trh, ktorý je kandidátom, a jeho organizátor trhu nie sú usadení v tom istom členskom štáte, prvý a druhý pododsek platí pre členský štát usadenia regulovaného trhu, ktorý je kandidátom, ako aj pre členský štát usadenia jeho organizátora trhu.

5.   Príslušné vnútroštátne orgány členského štátu uvedené v odseku 4 druhom pododseku tohto článku určené podľa článku 48 ods. 1 smernice 2004/39/ES prijímajú rozhodnutie o povolení regulovaného trhu na účely tohto nariadenia za predpokladu, že regulovaný trh a jeho organizátor trhu spĺňajú ustanovenia hlavy III smernice 2004/39/ES, tak ako sa preberajú do vnútroštátneho právneho poriadku členského štátu ich usadenia podľa odseku 4. Rozhodnutie o povolení sa prijíma v súlade s hlavou IV smernice 2004/39/ES, tak ako sa preberá do vnútroštátneho právneho poriadku členského štátu usadenia podľa odseku 4.

6.   Príslušné vnútroštátne orgány uvedené v odseku 5 tohto článku vykonávajú účinný dohľad nad trhom a prijímajú potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili dodržiavanie požiadaviek ustanovených v uvedenom odseku. Na tento účel môžu vykonávať právomoci, či už priamo alebo s pomocou iných príslušných vnútroštátnych orgánov určených podľa článku 48 ods. 1 smernice 2004/39/ES, ktoré sú ustanovené vo vnútroštátnych opatreniach preberajúcich článok 50 uvedenej smernice s ohľadom na regulovaný trh a jeho organizátora trhu podľa odseku 4.

Členský štát každého príslušného vnútroštátneho orgánu uvedeného v odseku 5 zabezpečuje, aby sa vnútroštátne opatrenia preberajúce články 51 a 52 smernice 2004/39/ES uplatňovali v súvislosti s osobami zodpovednými za neplnenie svojich povinností podľa hlavy III smernice 2004/39/ES tak, ako sa preberá do vnútroštátneho právneho poriadku členského štátu ich usadenia podľa odseku 4.

Na účely tohto odseku sa vnútroštátne opatrenia preberajúce články 56 až 62 smernice 2004/39/ES uplatňujú na spoluprácu príslušných vnútroštátnych orgánov rôznych členských štátov.

KAPITOLA X

REŽIM UPLATŇOVANÝ PRI ZNEUŽÍVANÍ TRHU TÝKAJÚCI SA DRAŽENÝCH PRODUKTOV

Článok 36

Režim uplatňovaný pri zneužívaní trhu týkajúci sa finančných nástrojov v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2003/6/ES

1.   Na účely tohto nariadenia v prípade, ak je dvojdňový spot alebo päťdňová futurita finančný nástroj v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2003/6/ES, sa uvedená smernica uplatňuje na obchodovanie formou aukcie s uvedenými draženými produktmi.

2.   Ak dvojdňový spot alebo päťdňová futurita nie je finančným nástrojom v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2003/6/ES, uplatňujú sa ustanovenia článkov 37 až 43 tohto nariadenia.

Článok 37

Vymedzenie pojmov v súvislosti s režimom uplatňovaným pri zneužívaní trhu týkajúcim sa dražených produktov iných ako finančné nástroje v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2003/6/ES

Na účely článkov 38 až 43, ktoré sa uplatňujú na dražené produkty iné ako finančné nástroje v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2003/6/ES, sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„dôverná informácia“ znamená presnú informáciu, ktorá nebola zverejnená, priamo alebo nepriamo súvisí s jedným alebo viacerými draženými produktmi a ktorá, ak by sa uverejnila, by pravdepodobne mala významný vplyv na ceny, pri ktorých by sa predkladali ponuky.

Pre osoby poverené výkonom ponúk „dôverná informácia“ znamená tiež presnú informáciu, ktorú oznámil klient a ktorá súvisí s jeho nevybavenými ponukami, priamo alebo nepriamo súvisiacu s jedným alebo viacerými draženými produktmi a ktorá, ak by sa zverejnila, by mala pravdepodobne významný vplyv na ceny, pri ktorých by sa predkladali ponuky;

b)

„manipulácia s trhom“ znamená:

i)

ponuky alebo transakcie alebo príkazy na sekundárnom trhu, ktoré:

dávajú alebo sú spôsobilé dať falošné alebo zavádzajúce signály vzhľadom na dopyt po dražených produktoch alebo na ich cenu, alebo

ktorými osoba alebo osoby konajúce v súčinnosti zabezpečujú aukčnú zúčtovaciu cenu dražených produktov na neprirodzenej alebo umelej úrovni,

pokiaľ osoba, ktorá predložila ponuku alebo vstúpila do transakcie alebo vydala pokyn na sekundárnom trhu, nepreukáže, že jej dôvody na takéto konanie sú legitímne;

ii)

ponuky, ktoré využívajú fiktívne nástroje alebo akúkoľvek inú formu podvodu alebo machinácie;

iii)

šírenie informácií prostredníctvom médií vrátane internetu alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré dávajú alebo sú spôsobilé dať falošné alebo zavádzajúce signály, pokiaľ ide o dražené produkty, vrátane šírenia nepotvrdených a falošných alebo zavádzajúcich správ, keď osoba, ktorá toto šíri, vedela alebo mala vedieť, že informácie sú falošné alebo zavádzajúce. V prípade novinárov, ktorí konajú v rámci svojej profesie, sa má takéto šírenie informácií posudzovať s prihliadnutím na pravidlá upravujúce ich profesiu, pokiaľ tieto osoby nemajú, priamo či nepriamo, výhodu alebo zisky zo šírenia príslušných informácií.

Z hlavnej definície uvedenej v písmene b) prvého odseku sú odvodené najmä tieto príklady:

konanie jednej osoby alebo osôb konajúcich v súčinnosti s cieľom zabezpečiť dominantné postavenie nad dopytom po draženom produkte, ktoré má za následok priame alebo nepriame stanovenie aukčných zúčtovacích cien alebo vytvorenie iných nespravodlivých obchodných podmienok,

nákup alebo predaj kvót alebo súvisiacich derivátov na sekundárnom trhu pred konaním aukcie, ktorý má za následok stanovenie aukčnej zúčtovacej ceny dražených produktov na neprirodzenej alebo umelej úrovni alebo zavádzanie uchádzačov predkladajúcich ponuky na aukciách,

využitie príležitostného alebo pravidelného prístupu k tradičným alebo elektronickým médiám vyjadrením názoru o draženom produkte, pričom sa už predtým predložila ponuka týkajúca sa daného produktu, a následné využitie dosahu názorov vyjadrených v súvislosti s cenami v rámci inej ponuky na daný produkt bez toho, aby sa zároveň riadne a účinne verejne odhalil tento konflikt záujmov.

Článok 38

Zákaz obchodovania s využitím dôverných informácií

1.   Žiadna z osôb uvedených v druhom pododseku, ktorá vlastní dôverné informácie, nesmie použiť tieto informácie tým, že predloží, pozmení alebo stiahne ponuku v svojom vlastnom mene alebo v mene tretej strany, či už priamo alebo nepriamo na dražený produkt, ktorého sa dané informácie týkajú.

Prvý pododsek sa uplatňuje na každú osobu, ktorá vlastní dôverné informácie vďaka:

a)

svojmu členstvu v administratívnom alebo riadiacom orgáne aukčnej platformy, aukcionára alebo aukčného kontrolóra alebo v ich orgáne dohľadu, alebo

b)

svojmu podielu na kapitále aukčnej platformy, aukcionára alebo aukčného kontrolóra, alebo

c)

svojmu prístupu k informáciám prostredníctvom výkonu svojho zamestnania, profesie alebo povinností, alebo

d)

trestnej činnosti, do ktorej je zapojená.

2.   Ak je osoba uvedená v odseku 1 právnickou osobou, zákaz ustanovený v uvedenom odseku sa uplatňuje aj na fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na rozhodnutí o predložení, pozmenení alebo stiahnutí ponuky v mene predmetnej právnickej osoby.

3.   Tento článok sa neuplatňuje na predloženie, pozmenenie alebo stiahnutie ponuky na dražený produkt pri plnení povinnosti, ktorú treba dodržať v prípade, keď táto povinnosť vyplýva z dohody uzavretej predtým, ako príslušná osoba vlastnila dôverné informácie.

Článok 39

Iné prípady zakázaného použitia dôverných informácií

Žiadna z osôb, ktorá podlieha zákazu ustanovenému v článku 38, nesmie:

a)

poskytnúť dôverné informácie nijakej inej osobe, pokiaľ sa takéto zverejnenie neuskutočňuje pri bežnom výkone jej zamestnania, profesie alebo povinností;

b)

odporučiť alebo presviedčať inú osobu na základe dôverných informácií, aby predložila, pozmenila alebo stiahla ponuku na dražené produkty, ktorých sa dané informácie týkajú.

Článok 40

Iné osoby, na ktoré sa vzťahuje zákaz obchodovania s využitím dôverných informácií

Články 38 a 39 sa uplatňujú aj na každú osobu inú ako osoby v uvedených článkoch, ktorá vlastní dôverné informácie, zatiaľ čo táto osoba vie alebo by mala vedieť, že ide o dôverné informácie.

Článok 41

Zákaz manipulácie s trhom

Žiadna osoba nesmie byť zapojená do manipulácie s trhom.

Článok 42

Osobitné požiadavky na zníženie rizika zneužívania trhu

1.   Aukčná platforma, aukcionár a aukčný kontrolór zostavujú každý svoj zoznam tých osôb, ktoré pre ne pracujú na základe pracovnej zmluvy alebo na inom základe a ktoré majú prístup k dôverným informáciám. Aukčná platforma aktualizuje svoj zoznam a postupuje ho príslušnému vnútroštátnemu orgánu členského štátu, v ktorom je usadená, v každom prípade, keď to dotknutý príslušný vnútroštátny orgán vyžaduje. Aukcionár a aukčný kontrolór aktualizujú každý svoj zoznam a postupujú ho príslušnému vnútroštátnemu orgánu členského štátu usadenia aukčnej platformy a členského štátu usadenia aukcionára alebo aukčného kontrolóra tak, ako sa ustanovuje v zmluve(-ách) o ich vymenovaní, a to vždy, keď to dotknutý príslušný vnútroštátny orgán vyžaduje.

2.   Osoby s riadiacou zodpovednosťou v rámci aukčnej platformy, aukcionára alebo aukčného kontrolóra a v prípade potreby osoby s nimi úzko spojené informujú príslušný vnútroštátny orgán uvedený v odseku 1 aspoň o existencii ponúk predložených, pozmenených alebo stiahnutých v ich vlastnom mene v súvislosti s draženými produktmi, alebo derivátmi alebo inými finančnými nástrojmi s nimi spojenými.

3.   Osoby, ktoré vykonávajú výskum v súvislosti s draženými produktmi alebo šíria jeho výsledky, a osoby, ktoré vytvárajú alebo šíria iné informácie odporúčajúce alebo navrhujúce investičnú stratégiu, určené pre distribučné kanály alebo pre verejnosť, vynaložia primeranú starostlivosť, aby sa zabezpečilo, že tieto informácie sa predkladajú spravodlivo a že sa zverejňujú ich záujmy alebo konflikty záujmov týkajúce sa dražených produktov.

4.   Aukčná platforma prijíma štrukturálne opatrenia zamerané na prevenciu a odhaľovanie praktík manipulácie s trhom.

5.   Každá osoba uvedená v článku 59 ods. 1, ktorá má dôvodné podozrenie, že transakcia by mohla predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo manipuláciu trhu, o tom bezodkladne informuje príslušný vnútroštátny orgán členského štátu, v ktorom je usadená.

Článok 43

Dohľad a presadzovanie

1.   Príslušné vnútroštátne orgány uvedené v článku 11 smernice 2003/6/ES vykonávajú účinný dohľad nad trhom a prijímajú potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili dodržiavanie ustanovení článkov 37 až 42 tohto nariadenia.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány uvedené v odseku 1 tohto článku majú právomoci ustanovené vo vnútroštátnych opatreniach preberajúcich článok 12 smernice 2003/6/ES.

3.   Členské štáty zabezpečujú, aby sa vnútroštátne opatrenia preberajúce články 14 a 15 smernice 2003/6/ES uplatňovali v súvislosti s osobami zodpovednými za nedodržanie súladu s článkami 37 až 42 tohto nariadenia, pokiaľ ide o aukcie vykonané na ich území alebo mimo neho.

4.   Na účely uplatňovania článkov 37 až 42 tohto nariadenia a odsekov 1, 2 a 3 tohto článku sa vnútroštátne opatrenia preberajúce článok 16 smernice 2003/6/ES uplatňujú na spoluprácu príslušných vnútroštátnych orgánov uvedených v odseku 1 tohto článku.

KAPITOLA XI

PLATBA A PREVOD VÝŤAŽKU AUKCIE

Článok 44

Úhrada uskutočnená úspešnými uchádzačmi a prevod výťažkov členským štátom

1.   Každý úspešný uchádzač alebo jeho právny(-i) nástupca(-ovia) vrátane akýchkoľvek sprostredkovateľov, ktorí konajú v jeho mene, uhradia dlžnú sumu, ktorá im bola oznámená podľa článku 61 ods. 3 písm. c) za kvóty, ktoré získal, ako mu bolo oznámené podľa článku 61 ods. 3 písm. a), prevodom alebo zabezpečením prevodu splatnej sumy prostredníctvom zúčtovacieho systému alebo vyrovnávacieho systému na nominovaný bankový účet aukcionára v zúčtovaných prostriedkoch pred alebo najneskôr po odovzdaní kvót na nominovaný holdingový účet uchádzača alebo na nominovaný holdingový účet jeho právneho nástupcu.

2.   Aukčná platforma vrátane zúčtovacieho(-ych) systému(-ov) alebo vyrovnávacieho(-ých) systému(-ov), ktoré sú na ňu pripojené, prevedie platby vykonané uchádzačmi alebo akýmikoľvek právnymi nástupcami, ktoré vznikli pri aukciách kvót, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II a III smernice 2003/87/ES, aukcionárom, ktorí dané kvóty vydražili.

3.   Platby aukcionárom sa vykonávajú v eurách alebo v mene členského štátu vymenovania, pokiaľ tento členský štát nie je členom eurozóny, podľa voľby príslušného členského štátu a bez ohľadu na to, v akej mene vykonali svoje úhrady uchádzači, pod podmienkou, že dotknutý zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém je schopný spracovať danú vnútroštátnu menu.

Výmenný kurz je kurz uverejnený uznávanou finančnou informačnou službou uvedenou v zmluve o vymenovaní danej aukčnej platformy bezprostredne po uzavretí ponukového kola.

Článok 45

Dôsledky oneskorených úhrad alebo neplatenia

1.   Úspešnému uchádzačovi alebo jeho právnemu nástupcovi sú odovzdané len kvóty, ktoré boli oznámené úspešnému uchádzačovi podľa článku 61 ods. 3 písm. a), ak celá splatná suma oznámená podľa článku 61 ods. 3 písm. c) je zaplatená aukcionárovi podľa článku 44 ods. 1.

2.   Úspešný uchádzač alebo jeho právny nástupca, ktorí si neplnia svoje povinnosti podľa odseku 1 tohto článku v plnom rozsahu ku dňu splatnosti, ktorý bol oznámený úspešnému uchádzačovi podľa článku 61 ods. 3 písm. d), je v omeškaní s platbou.

3.   Uchádzačovi v omeškaní s platbou sa môže účtovať jedna alebo obe z nasledovných platieb:

a)

úroky vypočítané na dennom základe za každý deň počnúc dňom splatnosti platby podľa článku 61 ods. 3 písm. d) a končiac dňom, keď je platba uskutočnená, s úrokovou sadzbou uvedenou v zmluve o vymenovaní príslušnej aukčnej platformy;

b)

pokuta, ktorá pripadá aukcionárovi, znížená o akékoľvek náklady odrátané zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom.

4.   Bez toho, aby tým boli dotknuté odseky 1, 2 a 3, ak úspešný uchádzač neuhradí platbu, nastane jedna z nasledovných následkov:

a)

zasiahne ústredná protistrana, aby uskutočnila odovzdanie kvót a platbu sumy dlžnej aukcionárovi;

b)

vyrovnávací agent uplatní zábezpeku od uchádzača na uskutočnenie platby sumy dlžnej aukcionárovi.

5.   V prípade, že nedôjde k vyrovnaniu, kvóty sa vydražia v nasledujúcich dvoch aukciách plánovaných na príslušnej aukčnej platforme.

KAPITOLA XII

ODOVZDANIE VYDRAŽENÝCH KVÓT

Článok 46

Prevod vydražených kvót

1.   Register Únie prevedie kvóty vydražené podľa článku 4 ods. 2 tohto nariadenia, ako je ustanovené v príslušnom nariadení Komisie prijatom na základe článku 19 ods. 3 smernice 2003/87/ES, pred koncom lehoty na ich odovzdanie na nominovaný holdingový účet, ktorý bude viazaný zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom vystupujúcim ako depozitár, až do odovzdania kvót podľa výsledkov aukcie úspešným uchádzačom alebo ich právnym nástupcom.

2.   Register Únie prevedie kvóty vydražené podľa článku 4 ods. 3 tohto nariadenia, ako je ustanovené v príslušnom nariadení Komisie prijatom na základe článku 19 ods. 3 smernice 2003/87/ES, pred otvorením ponukového kola na nominovaný holdingový účet, ktorý bude viazaný zúčtovacím alebo vyrovnávacím systémom vystupujúcim ako depozitár, až do odovzdania kvót podľa výsledkov aukcie úspešným uchádzačom alebo ich právnym nástupcom.

Článok 47

Odovzdanie dražených kvót

1.   Zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém prideľuje úspešnému uchádzačovi každú kvótu vydraženú členským štátom, až kým sa celkové pridelené množstvo nezhoduje s množstvom kvót oznámených uchádzačovi podľa článku 61 ods. 3 písm. a).

Uchádzačovi možno prideliť kvóty viacerých členských štátov, ktoré obchodujú formou aukcie na tej istej aukcii, ak to je potrebné na dosiahnutie celkového prideleného množstva kvót oznámeného uchádzačovi podľa článku 61 ods. 3 písm. a).

2.   Po zaplatení dlžnej sumy podľa článku 44 ods. 1 sú každému úspešnému uchádzačovi alebo jeho právnemu nástupcovi odovzdané kvóty pridelené tomuto uchádzačovi hneď, ako to bude možné, a v každom prípade najneskôr do konca lehoty na ich odovzdanie, prevodom všetkých kvót oznámených uchádzačovi podľa článku 61 ods. 3 písm. a) alebo ich časti z nominovaného viazaného holdingového účtu vedeného zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom vystupujúcim ako depozitár na jeden alebo viaceré nominované holdingové účty úspešného uchádzača alebo jeho právneho nástupcu, alebo na viazaný nominovaný holdingový účet vedený zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom vystupujúcim ako depozitár za úspešného uchádzača alebo jeho právneho nástupcu.

Článok 48

Oneskorené odovzdanie dražených kvót

1.   Pokiaľ zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém neodovzdá všetky alebo časť vydražených kvót z dôvodov, ktoré sú mimo jeho kontroly, zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém odovzdá kvóty pri najbližšej možnej príležitosti a úspešní uchádzači alebo ich právni nástupcovia prijmú toto oneskorené odovzdanie.

2.   Opravné prostriedky ustanovené v odseku 1 sú jediné opravné prostriedky, na ktoré má úspešný uchádzač alebo jeho právny nástupca právo v prípade akéhokoľvek neodovzdania vydražených kvót z dôvodov, ktoré sú mimo kontroly dotknutého zúčtovacieho systému alebo vyrovnávacieho systému.

KAPITOLA XIII

SPRAVOVANIE ZÁBEZPEKY

Článok 49

Zábezpeka zložená uchádzačom

1.   Pred otvorením ponukového kola na obchodovanie formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami sa od uchádzačov alebo akýchkoľvek sprostredkovateľov, ktorí konajú v ich mene, vyžaduje zloženie zábezpeky.

2.   Ak sa to vyžaduje, akákoľvek nepoužitá zábezpeka zložená neúspešným uchádzačom, spolu s úrokmi nazhromaždenými zo zábezpeky v hotovosti sa uvoľní hneď, ako to bude možné po uzavretí ponukového kola.

3.   Ak sa to vyžaduje, akákoľvek nepoužitá zábezpeka zložená úspešným uchádzačom, ktorá nebola použitá na vyrovnanie, spolu s úrokmi nazhromaždenými zo zábezpeky v hotovosti sa uvoľní hneď, ako to bude možné po vyrovnaní.

Článok 50

Zábezpeka zložená aukcionárom

1.   Pred otvorením ponukového kola na obchodovanie formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami sa od aukcionára vyžaduje len poskytnutie kvót ako zábezpeky, ktorá bude viazaná až do ich odovzdania zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom vystupujúcim ako depozitár.

2.   Ak sa uplatňujú právne a technické opatrenia potrebné na odovzdanie kvót, akákoľvek zábezpeka zložená členskými štátmi v súvislosti s futuritami alebo forwardmi môže byť v prípade, že sa tak dražiaci členský štát rozhodne a so súhlasom aukčnej platformy, uvoľnená a nahradená kvótami, ktoré budú viazané až do ich odovzdania zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom vystupujúcim ako depozitár.

3.   V prípade, že sa žiadne kvóty nepoužijú ako zábezpeka podľa odsekov 1 alebo 2, zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém ich môže zadržať až do ich odovzdania v prípade, že sa tak dražiaci členský štát rozhodne, na viazanom nominovanom holdingovom účte vedenom zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom vystupujúcim ako depozitár.

KAPITOLA XIV

POPLATKY A NÁKLADY

Článok 51

Štruktúra a výška poplatkov

1.   Štruktúra a výška poplatkov, ako aj všetky súvisiace podmienky uplatňované akoukoľvek aukčnou platformou a zúčtovacím(-i) systémom(-ami) alebo vyrovnávacím(-i) systémom(-ami) nie sú menej výhodné ako porovnateľné poplatky a podmienky uplatňované na sekundárnom trhu.

2.   Akákoľvek aukčná platforma a zúčtovací(-ie) systém(-y) alebo vyrovnávací(-ie) systém(-y) môže(-u) uplatňovať len poplatky, odpočty či podmienky výslovne ustanovené v zmluve o ich vymenovaní.

3.   Všetky poplatky a podmienky uplatňované podľa odsekov 1 a 2 musia byť jasne uvedené, zrozumiteľné a verejne dostupné. Sú rozpísané a uvádzajú každý poplatok za každý druh služby.

Článok 52

Náklady aukčného procesu

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, sa náklady na služby ustanovené v článku 27 ods. 1, článku 28 ods. 1 a článku 31 vyplatia prostredníctvom poplatkov uhradených uchádzačmi, s výnimkou:

a)

nákladov ústrednej protistrany, ktorá prijíma vládnu záruku namiesto bezhotovostnej zábezpeky pri aukcii kvót formou forwardov, ktoré majú byť znášané dražiacimi členskými štátmi ponúkajúcimi vládnu záruku;

b)

nákladov na dohody medzi aukcionárom a aukčnou platformou podľa článku 22 ods. 2 a 3, ktoré umožňujú aukcionárovi predávať kvóty formou aukcie v mene členského štátu, ktorý ho vymenoval, ale okrem nákladov na akýkoľvek zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém prepojený s príslušnou aukčnou platformou, ktoré znáša dražiaci členský štát.

Náklady uvedené v písmenách a) a b) prvého pododseku sa odpočítajú od aukčných výťažkov splatných aukcionárovi podľa článku 44 ods. 2 a 3.

2.   Ak členský štát nepodpíše dohodu o spoločnom obstarávaní uvedenú v článku 26 ods. 6 prvom pododseku do lehoty stanovenej v článku 30 ods. 4, ale následne sa zapojí do jednotnej akcie, možno od neho požadovať, aby znášal svoj vlastný podiel nákladov na služby ustanovené v článku 27 ods. 1 a článku 28 ods. 1 od toho momentu, keď tento členský štát začína obchodovať formou aukcie prostredníctvom aukčnej platformy vymenovanej podľa článku 26 ods. 1 alebo 2, až do uplynutia alebo skončenia obdobia vymenovania tejto aukčnej platformy.

Rozsah, v akom možno od členského štátu požadovať, aby znášal svoj vlastný podiel nákladov na služby ustanovené v článku 27 ods. 1 a článku 28 ods. 1, sa stanovuje v dohode o spoločnom obstarávaní a v zmluve s danou aukčnou platformou.

Od členského štátu sa nesmie požadovať, aby znášal svoj vlastný podiel nákladov podľa tohto odseku v prípade, ak sa zapojí do jednotnej akcie po skončení obdobia vymenovania uvedeného v článku 30 ods. 5 druhom pododseku alebo ak sa zapojí do jednotnej akcie z dôvodu neuvedenia na zozname podľa článku 30 ods. 7 aukčnej platformy oznámenej podľa článku 30 ods. 6.

Náklady znášané uchádzačmi podľa odseku 1 sa znižujú o výšku nákladov znášaných členským štátom podľa tohto odseku.

3.   Podiel nákladov na aukčného kontrolóra, ktorý sa mení podľa počtu aukcií, ako sa presnejšie stanovuje v zmluve o vymenovaní aukčného kontrolóra, sa rovnomerne rozdelí medzi jednotlivé aukcie. Všetky ostatné náklady aukčného kontrolóra, ako sa presnejšie stanovuje v zmluve o vymenovaní aukčného kontrolóra, s výnimkou nákladov na akúkoľvek správu podľa článku 25 ods. 4, sa rovnomerne rozdelia podľa počtu zapojených aukčných platforiem, ak nie je ustanovené inak v zmluve o vymenovaní aukčného kontrolóra.

Podiel nákladov na aukčného kontrolóra, ktorý pripadá aukčnej platforme vymenovanej podľa článku 30 ods. 1 alebo 2 vrátane nákladov na akúkoľvek správu požadovanú podľa článku 25 ods. 4, znáša členský štát vymenovania.

Podiel nákladov na aukčného kontrolóra, ktorý pripadá aukčnej platforme vymenovanej podľa článku 26 ods. 1 alebo 2, sa rozdelí medzi členské štáty zapojené do jednotnej akcie podľa ich podielu na celkovom objeme kvót dražených na príslušnej aukčnej platforme.

Náklady na aukčného kontrolóra, ktoré znáša každý členský štát, sa odpočítajú od aukčných výťažkov, ktoré majú aukcionári zaplatiť členským štátom vymenovania, podľa článku 23 písm. c).

KAPITOLA XV

DOHĽAD NAD AUKCIAMI, OPRAVNÉ OPATRENIA A SANKCIE

Článok 53

Spolupráca s aukčným kontrolórom

1.   Aukcionári, aukčné platformy a príslušné vnútroštátne orgány dohľadu nad nimi poskytnú na požiadanie aukčnému kontrolórovi akékoľvek informácie, ktoré majú v súvislosti s aukciami, ktoré sa primerane žiadajú na vykonávanie funkcií aukčného kontrolóra.

2.   Aukčný kontrolór je oprávnený pozorovať vykonávanie aukcií.

3.   Aukcionári, aukčné platformy a príslušné vnútroštátne orgány dohľadu nad nimi pomáhajú aukčnému kontrolórovi pri plnení jeho funkcií aktívnou spoluprácou s aukčným kontrolórom v rámci svojej pôsobnosti.

4.   Príslušné vnútroštátne orgány dohľadu nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami a príslušné vnútroštátne orgány dohľadu nad osobami oprávnenými predkladať ponuky v mene druhých podľa článku 18 ods. 2 pomáhajú aukčnému kontrolórovi pri plnení jeho funkcií aktívnou spoluprácou s aukčným kontrolórom v rámci svojej právomoci.

5.   Povinnosti uložené príslušným vnútroštátnym orgánom v odsekoch 1, 3 a 4 zohľadňujú povinnosť zachovávať služobné tajomstvo, ktorej podliehajú podľa práva Únie.

Článok 54

Monitorovanie vzťahu s uchádzačmi

1.   Akákoľvek aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami monitoruje vzťah s uchádzačmi, ktorí majú povolenie predkladať ponuky na aukciách, počas jeho trvania tým, že:

a)

skúma ponuky predložené v celom priebehu trvania tohto vzťahu, aby zabezpečila, že správanie uchádzačov je v súlade s poznatkami aukčnej platformy o klientovi, jeho obchodnom a rizikovom profile vrátane, ak je to potrebné, zdroja finančných prostriedkov;

b)

zachováva účinné mechanizmy a postupy na pravidelné monitorovanie dodržiavania svojich pravidiel trhového správania osobami, ktoré majú povolenie predkladať ponuky podľa článku 19 ods. 1, 2 a 3;

c)

monitoruje transakcie realizované osobami, ktoré majú povolenie predkladať ponuky podľa článku 19 ods. 1, 2 a 3 a článku 20 ods. 6, s použitím svojich systémov na zistenie porušení pravidiel uvedených v písmene b) tohto pododseku, neusporiadaných aukčných podmienok alebo správania, ktoré môžu vyvolať zneužívanie trhu.

Pri skúmaní ponúk podľa písmena a) v prvom pododseku venuje daná aukčná platforma osobitnú pozornosť každej aktivite, o ktorej si myslí vzhľadom na jej povahu, že je mimoriadne pravdepodobná jej súvislosť s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu alebo trestnou činnosťou.

2.   Akákoľvek aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami zabezpečí, že dokumenty, údaje alebo informácie, ktoré vedie o uchádzačovi, sú aktualizované. Na tento účel môže takáto aukčná platforma:

a)

žiadať akékoľvek informácie o uchádzačovi podľa článku 19 ods. 2 a 3 a článku 20 ods. 5, 6 a 7 na účely monitorovania vzťahu s týmto uchádzačom po tom, ako mu bolo povolené predkladať ponuky na aukcii, počas trvania tohto vzťahu a počas piatich rokov po jeho ukončení;

b)

vyžadovať v pravidelných intervaloch od ktorejkoľvek osoby, ktorá má povolenie predkladať ponuky, opätovné predloženie žiadosti o povolenie predkladať ponuky;

c)

vyžadovať od akejkoľvek osoby, ktorá má povolenie predkladať ponuky, bezodkladné oznamovanie akýchkoľvek zmien údajov predložených danej aukčnej platforme podľa článku 19 ods. 2 a 3 a článku 20 ods. 5, 6 a 7.

3.   Aukčná platforma obchodujúca formou aukcie dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami vedie záznamy:

a)

o žiadosti o povolenie predkladať ponuky predloženej žiadateľom podľa článku 19 ods. 2 a ods. 3 vrátane jej akýchkoľvek zmien;

b)

o kontrolách vykonávaných v oblasti:

i)

spracovania žiadosti o povolenie predkladať ponuky predloženej v súlade s článkami 19, 20 a 21;

ii)

skúmania a monitorovania vzťahu podľa odseku 1 písm. a) a c) po tom, ako žiadateľ získal povolenie predkladať ponuky;

c)

o všetkých informáciách týkajúcich sa danej ponuky podanej daným uchádzačom na aukcii vrátane akéhokoľvek odstúpenia alebo zmeny týchto ponúk podľa článku 6 ods. 3 druhého pododseku a článku 6 ods. 4;

d)

o všetkých informáciách týkajúcich sa vykonania každej aukcie, v ktorej uchádzač predložil ponuku.

4.   Akákoľvek aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami uchováva záznamy uvedené v odseku 3 počas obdobia, v rámci ktorého má uchádzač povolenie predkladať ponuky v jej aukciách a najmenej päť rokov po skončení vzťahu s týmto uchádzačom.

Článok 55

Oznámenie o praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu alebo trestnej činnosti

1.   Príslušné vnútroštátne orgány uvedené v článku 37 ods. 1 smernice 2005/60/ES monitorujú a prijímajú potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu aukčnej platformy obchodujúcej formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami s požiadavkami povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v článku 19 a článku 20 ods. 6 tohto nariadenia, požiadavkami monitorovania a uchovávania záznamov v článku 54 tohto nariadenia a požiadavkami oznamovacej povinnosti v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

Príslušné vnútroštátne orgány uvedené v prvom pododseku majú právomoci ustanovené vo vnútroštátnych opatreniach preberajúcich článok 37 ods. 2 a 3 smernice 2005/60/ES.

Aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami sa môže považovať za zodpovednú za porušenia článku 19, článku 20 ods. 6 a 7, článku 21 ods. 1 a 2 a článku 54 tohto nariadenia a odsekov 2 a 3 tohto článku. V tejto súvislosti sa uplatňujú vnútroštátne opatrenia preberajúce článok 39 smernice 2005/60/ES.

2.   Aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami, jej riaditelia a zamestnanci, spolupracujú v plnej miere s FIU uvedenou v článku 21 smernice 2005/60/ES tak, že bezodkladne:

a)

informujú z vlastnej iniciatívy FIU, keď vedia, majú podozrenie alebo majú dôvodné podozrenie, že v aukciách došlo k praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu alebo trestnej činnosti alebo dochádza k pokusu o ne;

b)

poskytnú FIU na jej žiadosť všetky potrebné informácie v súlade s postupmi ustanovenými príslušnými právnymi predpismi.

3.   Informácie uvedené v odseku 2 sa predložia FIU členského štátu, na území ktorého sa príslušná aukčná platforma nachádza.

Vo vnútroštátnych opatreniach preberajúcich ustanovenia týkajúce sa dodržiavania riadiacich a komunikačných politík a postupov uvedených v článku 34 ods. 1 smernice 2005/60/ES sa uvádza osoba alebo osoby zodpovedné za poskytovanie informácií podľa tohto článku.

4.   Členský štát, na území ktorého sa nachádza aukčná platforma obchodujúca formou aukcie dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami, zabezpečí, že vnútroštátne opatrenia preberajúce články 26 až 29, článok 32, článok 34 ods. 1 a článok 35 smernice 2005/60/ES sa vzťahujú na príslušnú aukčnú platformu.

Článok 56

Oznámenie o zneužívaní trhu

1.   Aukčná platforma obchodujúca formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami oznámi príslušným vnútroštátnym orgánom určeným podľa článku 43 ods. 2 smernice 2004/39/ES zodpovedným za dohľad nad aukčnou platformou alebo za vyšetrovanie a stíhanie zneužívania trhu, ku ktorému došlo v systémoch príslušnej aukčnej platformy alebo prostredníctvom nich, podozrenie zo zneužívania trhu akoukoľvek osobou, ktorá má povolenie predkladať ponuky na aukciách alebo akoukoľvek osobou, v mene ktorej osoba, ktorá má povolenie predkladať ponuky na aukciách, koná.

Uplatňujú sa vnútroštátne opatrenia preberajúce článok 25 ods. 2 smernice 2005/60/ES.

2.   Príslušná aukčná platforma oznámi aukčnému kontrolórovi a Komisii skutočnosť, že podala oznámenie podľa odseku 1 s uvedením opravných opatrení, ktoré prijala alebo navrhuje prijať na boj proti previneniam uvedeným v odseku 1.

Článok 57

Maximálna veľkosť ponúk a ďalšie opravné opatrenia

1.   Po konzultovaní s Komisiou a získaní jej stanoviska sa môže uložiť maximálna veľkosť ponúk alebo akékoľvek iné opravné opatrenia potrebné na zmiernenie skutočného alebo potenciálneho zjavného rizika zneužívania trhu, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo trestnej činnosti, ako aj nesúťažného správania za predpokladu, že zavedenie maximálnej veľkosti ponuky alebo akýchkoľvek iných opravných opatrení by účinne zmiernilo dané riziko. Komisia môže konzultovať s príslušnými členskými štátmi a aukčným kontrolórom a získať ich stanovisko k návrhu predloženému príslušnou aukčnou platformou. Príslušná aukčná platforma v čo najvyššej možnej miere zohľadní stanovisko Komisie.

2.   Maximálna veľkosť ponuky je vyjadrená ako percento z celkového množstva vydražených kvót v akejkoľvek aukcii alebo percento celkového počtu vydražených kvót v ktoromkoľvek danom roku podľa toho, čo je najvhodnejšie na riešenie rizika zneužívania trhu uvedeného v článku 56 ods. 1.

3.   Maximálna veľkosť ponuky znamená na účely tohto článku maximálne množstvo kvót, na ktoré môžu priamo alebo nepriamo predkladať ponuky skupiny osôb uvedené v článku 18 ods. 1 alebo 2, ktoré patria do akejkoľvek z týchto kategórií:

a)

tá istá skupina podnikov vrátane akýchkoľvek materských podnikov, jeho dcérskych podnikov a pridružených podnikov;

b)

tá istá podnikateľská skupina;

c)

osobitná hospodárska jednotka s nezávislou právomocou rozhodovať, ak ich priamo alebo nepriamo kontrolujú verejnoprávne subjekty alebo štátne subjekty.

Článok 58

Pravidlá správania na trhu alebo akékoľvek iné zmluvné mechanizmy

Články 53 až 57 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné opatrenia, ktoré je aukčná platforma obchodujúca formou aukcie dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami oprávnená prijať podľa existujúcich pravidiel trhového správania alebo podľa akýchkoľvek iných zmluvných mechanizmov priamo alebo nepriamo s akýmikoľvek uchádzačmi, ktorí majú povolenie predkladať ponuky na aukciách, pod podmienkou, že takéto opatrenia nie sú v rozpore alebo neporušujú ustanovenia článkov 53 až 57.

Článok 59

Pravidlá správania pre iné osoby oprávnené predkladať ponuky v mene druhých podľa článku 18 ods. 1 písm. b) a c) a článku 18 ods. 2

1.   Tento článok sa uplatňuje na:

a)

osoby, ktorým sa povolilo predkladať ponuky podľa článku 18 ods. 2;

b)

investičné spoločnosti a úverové inštitúcie uvedené v článku 18 ods. 1 písm. b) a c), ktorým sa povolilo predkladať ponuky podľa článku 18 ods. 3.

2.   Osoby uvedené v odseku 1 uplatňujú vo vzťahu k svojim klientom tieto pravidlá správania:

a)

prijímajú pokyny od svojich klientov za porovnateľných podmienok;

b)

môžu podľa vnútroštátnych právnych predpisov preberajúcich články 24 a 28 smernice 2005/60/ES odmietnuť predkladať ponuky v mene klienta, ak majú dôvodné podozrenie z prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívania trhu;

c)

môžu odmietnuť predkladať ponuku v mene klienta, ak majú dôvodné podozrenie, že klient nie je schopný zaplatiť za kvóty, na ktoré chce predkladať ponuku;

d)

uzavrú písomnú dohodu so svojimi klientmi. Uzavreté dohody neukladajú žiadne nespravodlivé podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa daného klienta. Obsahujú všetky podmienky týkajúce sa ponúkaných služieb vrátane predovšetkým platby a odovzdania kvót;

e)

môžu požadovať od svojich klientov zloženie depozitu formou zálohovej platby na kvóty;

f)

nesmú obmedzovať počet ponúk, ktoré môže klient predložiť;

g)

nesmú brániť svojim klientom vo využívaní služieb iných subjektov oprávnených podľa článku 18 ods. 1 písm. b) až e) a článku 18 ods. 2 na predkladanie ponúk v ich mene na aukciách alebo ich v tom obmedzovať;

h)

primerane zohľadňujú záujmy svojich klientov, ktorí ich požiadajú o predkladanie ponúk v ich mene na aukciách;

i)

zaobchádzajú so svojimi klientmi spravodlivo a nediskriminačne;

j)

udržiavajú primerané vnútorné systémy a postupy na spracovanie žiadosti od klientov o ich zastupovanie na aukcii a sú schopní efektívnej účasti na aukcii predovšetkým v súvislosti s predkladaním ponúk v mene svojich klientov, výberom platby a zábezpeky od klientov, pre ktorých konajú, a prevedením kvót na nich;

k)

zabránia sprístupneniu dôverných informácií z tej časti svojej činnosti, ktorá zodpovedá za prijímanie, prípravu a predkladanie ponúk v mene svojich klientov, tej časti svojej činnosti, ktorá zodpovedá za prípravu a predkladanie ponúk v ich vlastnom mene, alebo tej časti svojej činnosti, ktorá zodpovedá za obchodovanie vo vlastnom mene na sekundárnom trhu;

l)

vedú záznamy o informáciách získaných alebo vytvorených v ich úlohe sprostredkovateľov vybavujúcich ponuky v mene svojich klientov na aukciách počas obdobia piatich rokov odo dňa získania alebo vzniku príslušnej informácie.

Suma depozitu uvedeného v písmene e) sa vyráta na spravodlivom a primeranom základe.

Spôsob výpočtu depozitu uvedeného v písmene e) musí byť stanovený v dohodách uzavretých podľa písmena d).

Akákoľvek časť depozitu uvedeného v písmene e) nepoužitá na uskutočnenie platby za kvóty sa refunduje príjemcovi platby v primeranej lehote po aukcii uvedenej v dohodách uzavretých podľa písmena d).

3.   Osoby uvedené v odseku 1 uplatňujú pri predkladaní ponuky vo svojom mene alebo v mene svojich klientov tieto pravidlá správania:

a)

poskytujú akékoľvek informácie požadované akoukoľvek aukčnou platformou, kde majú povolenie predkladať ponuky, alebo aukčným kontrolórom na plnenie svojich funkcií podľa tohto nariadenia;

b)

konajú bezúhonne, s primeranou zručnosťou, starostlivosťou a svedomitosťou.

4.   Príslušné vnútroštátne orgány určené členskými štátmi usadenia osôb uvedených v odseku 1 sú zodpovedné za to, že povoľujú týmto osobám vykonávať činnosti uvedené v odseku 1, ako aj za monitorovanie a presadzovanie súladu s pravidlami správania ustanovenými v odseku 2 a 3 vrátane vybavovania všetkých sťažností predložených z dôvodu nedodržania súladu s týmito pravidlami správania.

5.   Príslušné vnútroštátne orgány uvedené v odseku 4 udeľujú oprávnenie len osobám uvedeným v odseku 1, ak tieto osoby spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

majú dostatočne dobrú povesť a sú dostatočne skúsené na to, aby zabezpečili riadne dodržiavanie pravidiel správania uvedených v odsekoch 2 a 3;

b)

zaviedli potrebné postupy a kontroly zamerané na riešenie konfliktov záujmov a na to, aby čo najlepšie slúžili záujmom svojich klientov;

c)

spĺňajú požiadavky vnútroštátnych právnych predpisov transponujúcich smernicu 2005/60/ES;

d)

dodržiavajú všetky ďalšie opatrenia, ktoré sa považujú za potrebné vzhľadom na charakter ponúkaných služieb predkladania ponúk a úroveň zložitosti daných klientov z hľadiska ich investorského alebo obchodného profilu rovnako ako akéhokoľvek hodnotenia vychádzajúceho z rizika pravdepodobnosti prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo trestnej činnosti.

6.   Príslušné vnútroštátne orgány členského štátu, v ktorom sú osoby uvedené v odseku 1 oprávnené, monitoruje a presadzuje podmienky uvedené v odseku 5. Členské štáty zabezpečia, aby:

a)

príslušné vnútroštátne orgány mali k dispozícii potrebné vyšetrovacie právomoci a sankcie, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce;

b)

bol vytvorený mechanizmus na riešenie sťažností a odobratie oprávnení, ak oprávnené osoby porušujú svoje povinnosti podľa týchto oprávnení;

c)

ich príslušné vnútroštátne orgány mohli odobrať oprávnenie udelené podľa odseku 5, ak osoba uvedená v odseku 1 vážne a systematicky porušuje ustanovenia odsekov 2 a 3.

7.   Klienti uchádzačov uvedených v odseku 1 môžu adresovať akékoľvek sťažnosti, ktoré by mali vzhľadom na súlad s pravidlami správania uvedenými v odseku 2, na príslušné orgány uvedené v odseku 3 v súlade s procesnými pravidlami ustanovenými pre riešenie takýchto sťažností v členskom štáte, kde sa vykonáva dohľad nad osobami uvedenými v odseku 1.

8.   Osobám uvedeným v odseku 1, ktorým sa povolilo predkladať ponuky na aukčnej platforme podľa článkov 18, 19 a 20, sa bez potreby plniť ďalšie právne alebo administratívne požiadavky členských štátov umožňuje poskytovať služby predkladania ponúk klientom uvedeným v článku 19 ods. 3 písm. a).

KAPITOLA XVI

TRANSPARENTNOSŤ A DÔVERNOSŤ

Článok 60

Uverejnenie

1.   Všetky právne predpisy, usmernenia, pokyny, tlačivá, dokumenty, oznámenia vrátane aukčného kalendára, akékoľvek iné nedôverné informácie týkajúce sa aukcií na danej aukčnej platforme, akékoľvek rozhodnutie vrátane akéhokoľvek rozhodnutia podľa článku 57, na určenie maximálnej veľkosti ponuky alebo iných opravných opatrení potrebných na zmiernenie skutočného alebo potenciálneho rozpoznateľného rizika prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívania trhu na tejto aukčné platforme, sú zverejnené na vyhradenej aktuálnej aukčnej webovej stránke udržiavanej príslušnou aukčnou platformou.

Informácie, ktoré už nie sú podstatné, sa archivujú. Tieto archívy sú prístupné cez tú istú aukčnú webovú stránku.

2.   Verzie správ aukčného kontrolóra, ktoré nemajú dôverný charakter, členským štátom a Komisii podľa článku 25 ods. 1 a 2 sa uverejňujú na webovej stránke Komisie.

Správy, ktoré už nie sú podstatné, sa archivujú. Tieto archívy sú prístupné cez webovú stránku Komisie.

3.   Zoznam mien, adries, telefónnych a faxových čísiel, adries elektronickej pošty a webových stránok všetkých osôb, ktoré majú povolenie predkladať ponuky v mene druhých na aukciách vykonávaných akoukoľvek aukčnou platformou obchodujúcou formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami, sú zverejnené na webovej stránke udržiavanej príslušnou aukčnou platformou.

Článok 61

Ohlásenie a oznámenie výsledkov aukcie

1.   Aukčná platforma ohlási výsledky každej aukcie, ktorú vykonáva hneď, ako to je možné, a nie neskôr ako 15 minút po uzavretí ponukového kola.

2.   Ohlásenie podľa odseku 1 musí obsahovať aspoň:

a)

množstvo dražených kvót;

b)

aukčnú zúčtovaciu cenu v eurách;

c)

celkové množstvo predložených ponúk;

d)

celkový počet uchádzačov a počet úspešných uchádzačov;

e)

v prípade zrušenia aukcie, aukcie, do ktorých sa prenesú množstvá kvót;

f)

celkový príjem získaný z aukcie;

g)

rozdelenie príjmu medzi členské štáty v prípade aukčných platforiem vymenovaných podľa článku 26 ods. 1 alebo 2.

3.   Súčasne s ohlásením výsledkov podľa odseku 1 aukčná platforma oznámi každému úspešnému uchádzačovi predkladajúcemu ponuky prostredníctvom jej systémov:

a)

celkový počet kvót, ktoré majú byť pridelené tomuto uchádzačovi;

b)

ktoré z jeho viazaných ponúk, ak existujú, boli náhodne vybrané;

c)

splatnú sumu v eurách alebo v mene členského štátu, ak nie je členom eurozóny, ktorú si zvolí uchádzač pod podmienkou, že zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém je schopný spracovať danú vnútroštátnu menu;

d)

dátum, ku ktorému sa musí vyplatiť splatná suma z disponibilných prostriedkov na nominovaný bankový účet aukcionára.

4.   Keď mena zvolená uchádzačom je iná než euro, akákoľvek aukčná platforma oznámi úspešnému uchádzačovi predkladajúcemu ponuky na aukciách, ktoré vykonáva, aký výmenný kurz použila na výpočet splatnej sumy v mene, ktorú si zvolil úspešný uchádzač.

Výmenný kurz je kurz uverejnený uznávanou finančnou informačnou službou uvedenou v zmluve o vymenovaní danej aukčnej platformy bezprostredne po uzavretí ponukového kola.

5.   Aukčná platforma oznámi zúčtovacieho systému a vyrovnávaciemu systému, ktoré sú k nej pripojené, informácie oznámené každému úspešnému uchádzačovi podľa odseku 3.

Článok 62

Ochrana dôverných informácií

1.   Za dôverné informácie sa považuje:

a)

obsah ponuky;

b)

obsah akýchkoľvek pokynov na predkladanie ponuky, dokonca aj keď nie je podaná žiadna ponuka;

c)

informácie, ktoré sprístupnia alebo z ktorých možno vyvodiť totožnosť daného uchádzača a niektorú z týchto informácií:

i)

množstvo kvót, ktoré uchádzač chce získať na aukcii;

ii)

cena, ktorú je uchádzač ochotný zaplatiť za tieto kvóty;

d)

informácie o jednej ponuke alebo o viacerých ponukách alebo pokynoch na predkladanie ponúk alebo informácie z nich odvodené, ktoré by jednotlivo alebo spolu pravdepodobne:

i)

naznačili, aký je dopyt po kvótach pred akoukoľvek aukciou;

ii)

naznačili, aká je aukčná zúčtovacia cena pred akoukoľvek aukciou;

e)

informácie poskytované osobami v rámci vytvárania alebo udržiavania vzťahu alebo v rámci monitorovania tohto vzťahu podľa článkov 19, 20, 21 a 54;

f)

správy a stanoviská aukčného kontrolóra vypracované podľa článku 25 ods. 1 až 6 s výnimkou častí uvedených vo verziách správ aukčného kontrolóra, ktoré nemajú dôverný charakter, zverejnených Komisiou podľa článku 60 ods. 2;

g)

obchodné tajomstvá poskytované osobami, ktoré sa zúčastňujú na súťažnom výberovom konaní na vymenovanie aukčnej platformy alebo aukčného kontrolóra;

h)

informácie o konkrétnych prostriedkoch používaných na náhodný výber rovnakých ponúk uvedených v článku 7 ods. 2;

i)

informácie o metodike vymedzenia, čo predstavuje aukčnú zúčtovaciu cenu výrazne pod bežnou cenou na sekundárnom trhu v priebehu a bezprostredne pred aukciou uvedenou v článku 7 ods. 6.

2.   Žiadna osoba, ktorá získala dôverné informácie či už priamo, alebo nepriamo, ich nesprístupní inak ako v súlade s odsekom 3.

3.   Odsek 2 nebráni sprístupneniu dôverných informácií, ktoré:

a)

boli už sprístupnené verejnosti v súlade so zákonom;

b)

sa uverejňujú s písomným súhlasom uchádzača, osoby, ktorá má povolenie predkladať ponuky, alebo osoby žiadajúcej o povolenie predkladať ponuky;

c)

je potrebné zverejniť alebo sprístupniť verejnosti na základe povinnosti podľa práva Únie;

d)

uverejňujú sa na základe súdneho príkazu;

e)

uverejňujú sa na účely akékoľvek trestného, správneho alebo súdneho vyšetrovania alebo konania vykonávaného v Únii;

f)

sú sprístupnené akoukoľvek aukčnou platformou aukčnému kontrolórovi na účel umožnenia alebo pomoci aukčnému kontrolórovi vykonávať svoje funkcie alebo plniť svoje povinnosti v súvislosti s aukciami;

g)

sú súhrnné alebo redigované pred sprístupnením, takže je nepravdepodobné, že možno rozoznať informácie týkajúce sa:

i)

jednotlivých ponúk a pokynov k predkladaniu ponúk;

ii)

jednotlivých aukcií;

iii)

jednotlivých uchádzačov, potenciálnych uchádzačov alebo osôb, ktoré žiadajú o povolenie predkladať ponuky;

iv)

individuálnych žiadostí o povolenie predkladať ponuky;

v)

jednotlivých vzťahov s uchádzačmi;

h)

sú uvedené v odseku 1 písm. f) za predpokladu, že sú sprístupnené verejnosti nediskriminačným a riadnym spôsobom príslušnými orgánmi členských štátov v prípade informácií, na ktoré sa vzťahuje článok 25 ods. 2 písm. c), a Komisiou v prípade informácií, na ktoré sa vzťahuje článok 25 ods. 2;

i)

sú uvedené v odseku 1 písm. g) za predpokladu, že sú sprístupnené osobám pracujúcim pre členské štáty alebo Komisiu zapojeným do súťažného výberového konania uvedeného v odseku 1 písm. g), ktoré sú viazané povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo podľa podmienok ich zamestnaneckého vzťahu;

j)

uverejňujú sa po lehote 30 mesiacov od niektorého z týchto termínov, pokiaľ nepodliehajú povinnosti o zachovávaní služobného tajomstva v zmysle právnych predpisov Únie:

i)

dátum otvorenia ponukového kola aukcie, v ktorej sú dôverné informácie prvýkrát sprístupnené v súvislosti s dôvernými informáciami v odseku 1 písm. a) až d);

ii)

dátum ukončenia vzťahu s uchádzačom v súvislosti s dôvernými informáciami v odseku 1 písm. e);

iii)

dátum správy alebo stanoviska aukčného kontrolóra v súvislosti s dôvernými informáciami v odseku 1 písm. f);

iv)

dátum predloženia informácií v súťažnom výberovom konaní v súvislosti s dôvernými informáciami v odseku 1 písm. g).

4.   Opatrenia, ktoré sú potrebné, aby sa zaručilo, že dôverné informácie nie sú neoprávnene sprístupnené a že dôsledky takéhoto neoprávneného sprístupňovania akoukoľvek aukčnou platformou alebo aukčným kontrolórom vrátane akýchkoľvek osôb zaviazaných zmluvou pre nich pracovať, sú ustanovené v zmluvách o ich vymenovaní.

5.   Dôverné informácie získané aukčnou platformou alebo aukčným kontrolórom vrátane akýchkoľvek osôb zaviazaných zmluvou pracovať pre ne sa použijú výlučne na účely plnenia ich povinností alebo výkon funkcií v súvislosti s aukciami.

6.   Odseky 1 až 5 nevylučujú výmenu dôverných informácií medzi aukčnou platformou a aukčným kontrolórom ani medzi ktorýmikoľvek z nich a:

a)

príslušnými vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad aukčnou platformou;

b)

príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a trestné stíhanie prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívania trhu;

c)

Komisiou.

Dôverné informácie vymieňané podľa tohto odseku sa nesprístupnia iným osobám než tým, ktoré sú uvedené v písmenách a), b) a c), pokiaľ to je v rozpore s odsekom 2.

7.   Akákoľvek osoba, ktorá pracuje alebo pracovala pre akúkoľvek aukčnú platformu alebo aukčný kontrolór, je viazaná povinnosťou služobného tajomstva a zaručí, že dôverné informácie sú chránené podľa tohto článku.

Článok 63

Jazykový režim

1.   Písomné informácie poskytované akoukoľvek aukčnou platformou podľa článku 60 ods. 1 a ods. 3 alebo aukčným kontrolórom podľa článku 60 ods. 2 alebo podľa zmluvy o ich vymenovaní, ktoré nie sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, sú v jazyku obvyklom v oblasti medzinárodných financií.

2.   Akýkoľvek členský štát môže zabezpečiť na vlastné náklady preklad všetkých informácií, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, akejkoľvek aukčnej platformy do úradného(-ých) jazyka(-ov) tohto členského štátu.

Ak členský štát zabezpečí na vlastné náklady preklady všetkých informácií uvedených v odseku 1 poskytovaných aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 1, každý členský štát, ktorý vymenoval aukčnú platformu podľa článku 30 ods. 1, zabezpečí na vlastné náklady aj preklad všetkých informácií, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 a ktoré poskytuje aukčná platforma vymenovaná podľa článku 30 ods. 1, do rovnakého(-ých) jazyka(-ov).

3.   Žiadatelia o povolenie predkladať ponuky a osoby, ktoré majú povolenie predkladať ponuky, môžu predkladať v úradnom jazyku Európskej únie, ktorý si zvolili podľa odseku 4 za podmienky, že členský štát rozhodol zabezpečiť preklad do tohto jazyka podľa odseku 2:

a)

svoju žiadosť o povolenie predkladať ponuky vrátane všetkých sprievodných dokumentov;

b)

svoje ponuky vrátane akéhokoľvek stiahnutia alebo ich zmien;

c)

všetky otázky týkajúce sa písmen a) alebo b).

Aukčná platforma môže žiadať overený preklad do jazyka obvyklého v oblasti medzinárodných financií.

4.   Žiadatelia o povolenie predkladať ponuky, osoby, ktoré získali povolenie predkladať ponuky, a uchádzači zúčastňujúci sa na aukcii si zvolia ktorýkoľvek úradný jazyk Únie, v ktorom dostanú všetky oznámenia podľa článku 8 ods. 3, článku 20 ods. 10, článku 21 ods. 4 a článku 61 ods. 3.

Všetky ostatné ústne alebo písomné oznámenia podané aukčnou platformou žiadateľom o povolenie predkladať ponuky osobám, ktoré získali povolenie predkladať ponuky, a uchádzačom zúčastňujúcim sa na aukcii, sa predložia v jazyku zvolenom podľa prvého pododseku bez toho, aby tým vznikli dodatočné náklady príslušným žiadateľom, osobám a uchádzačom za predpokladu, že členský štát sa rozhodol poskytnúť preklad do tohto jazyka podľa odseku 2.

Aj keď sa však členský štát rozhodne podľa odseku 2 poskytovať preklad do jazyka zvoleného podľa prvého pododseku, žiadateľ o povolenie predkladať ponuky, osoba, ktorá získala povolenie predkladať ponuky, alebo uchádzač zúčastňujúci sa na aukcii môže upustiť od svojho práva podľa druhého pododseku tohto odseku predchádzajúcim písomným súhlasom danej aukčnej platforme s používaním iba jazyka obvyklého v oblasti medzinárodných financií.

5.   Členské štáty sú zodpovedné za správnosť akéhokoľvek prekladu vyhotoveného podľa odseku 2.

Osoby predkladajúce preklad dokumentu uvedeného v odseku 3 a akákoľvek aukčná platforma oznamujúca preložený dokument podľa odseku 4 zodpovedajú za zabezpečenie, že ide o presný preklad originálu.

KAPITOLA XVII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 64

Právo na odvolanie

1.   Aukčná platforma zabezpečí, aby mala vytvorený mimosúdny mechanizmus riešenia sťažností od žiadateľov o pripustenie predkladať ponuky od uchádzačov, ktorí získali povolenie predkladať ponuky, alebo od tých, ktorým sa povolenie predkladať ponuky zamietlo, zrušilo alebo pozastavilo.

2.   Členské štáty, v ktorých regulovaný trh vymenovaný za aukčnú platformu alebo jeho organizátor trhu sú pod dohľadom, zabezpečia, aby akékoľvek rozhodnutia mimosúdneho mechanizmu riešenia sťažností podľa odseku 1 tohto článku boli riadne odôvodnené a podliehali právu obrátiť sa na súdy uvedené v článku 52 ods. 1 smernice 2004/39/ES. Toto právo sa nedotýka akýchkoľvek práv priameho odvolania sa na súdy alebo príslušné správne orgány ustanovených vnútroštátnymi opatreniami preberajúcimi článok 52 ods. 2 smernice 2004/39/ES.

Článok 65

Oprava chýb

1.   Akékoľvek chyby v akejkoľvek uskutočnenej platbe alebo prevode kvót a v poskytnutej či uvoľnenej zábezpeke alebo v poskytnutom či uvoľnenom depozite podľa tohto nariadenia sa oznámia zúčtovaciemu systému alebo vyrovnávaciemu systému hneď, ako si ich ktokoľvek všimne.

2.   Zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém prijme všetky potrebné opatrenia na nápravu akýchkoľvek chýb v akejkoľvek uskutočnenej platbe alebo prevode kvóty a v poskytnutej či uvoľnenej zábezpeke alebo v poskytnutom či uvoľnenom depozite podľa tohto nariadenia hneď, ako si ich ktokoľvek akokoľvek všimne.

3.   Akákoľvek osoba, ktorá ťaží z chyby podľa odseku 1, ktorú nemožno napraviť podľa odseku 2 vzhľadom na intervenčné práva tretej osoby, ktorá vedela alebo mala vedieť o chybe a neoznámila ju zúčtovaciemu systému alebo vyrovnávaciemu systému, je zodpovedná za nápravu spôsobenej škody.

Článok 66

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. novembra 2010.

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 63.

(4)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

(5)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.

(7)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

(10)  Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ C 95, 16.4.2008, s. 1.

(15)  Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.

(16)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.


PRÍLOHA

Kvóty dražené do roku 2013 a dražené produkty, prostredníctvom ktorých sa majú tieto kvóty dražiť podľa článku 10 ods. 1

Množstvo

Členský štát

Dražený produkt

Kalendárny rok

[…]

[…]

[…]

[…]


PRÍLOHA II

Zoznam prvkov uvedených v článku 20 ods. 3

1.   Dôkaz o oprávnenosti podľa článku 18 ods. 1 alebo 2.

2.   Meno žiadateľa, jeho adresa a telefónne a faxové číslo.

3.   Bankový identifikátor nominovaného holdingového účtu žiadateľa.

4.   Podrobné údaje o nominovanom bankovom účte žiadateľa.

5.   Meno, adresa a telefónne a faxové číslo, ako aj elektronická adresa jedného alebo viacerých zástupcov uchádzača v zmysle článku 6 ods. 3 tretieho pododseku.

6.   V prípade právnických osôb:

a)

zakladacia zmluva, v ktorej je uvedená právna forma žiadateľa; právo, ktorým sa riadi; a to, či je žiadateľ verejne kótovanou spoločnosťou na jednej alebo viacerých oficiálnych burzách;

b)

v prípade potreby registračné číslo žiadateľa v príslušnom registri, v ktorom je žiadateľ zaregistrovaný, alebo ak takéto číslo nemá, tak poskytne memorandum, stanovy alebo iné dokumenty dokazujúce jeho založenie.

7.   V prípade právnických osôb a/alebo právnych zoskupení, informácie, ktoré sú nutné na identifikáciu konečného vlastníka a na pochopenie štruktúry vlastníckych vzťahov a kontrolných štruktúr takýchto právnických osôb a/alebo právnych zoskupení.

8.   V prípade fyzických osôb dôkaz o totožnosti príslušného žiadateľa prostredníctvom preukazu totožnosti, vodičského preukazu, pasu alebo podobného dokumentu vydaného štátom a obsahujúceho celé meno, fotografiu, dátum narodenia, adresu stáleho pobytu v Únii, ktoré môžu byť v prípade potreby doložené ďalšími náležitými podpornými dokumentmi.

9.   V prípade prevádzkovateľov povolenie uvedené v článku 4 smernice 2003/87/ES.

10.   V prípade leteckých prevádzkovateľov dôkaz o tom, že sú uvedení na zozname podľa článku 18a ods. 3 smernice 2003/87/ES, alebo monitorovací plán predložený a schválený podľa článku 3g uvedenej smernice.

11.   Informácie potrebné na vykonanie opatrení povinnej starostlivosti voči klientovi uvedené v článku 19 ods. 2 písm. e).

12.   Najnovšia výročná správa a výkazy žiadateľa overené audítorom vrátane výkazu ziskov a strát a účtovnej závierky, ak existuje. V opačnom prípade vyhlásenie o DPH alebo iné informácie, ktoré potvrdzujú solventnosť a úverovú spoľahlivosť žiadateľa.

13.   Prípadne registračné číslo DPH a pokiaľ žiadateľ nie je zaregistrovaný na účely DPH, iné spôsoby identifikácie žiadateľa daňovými orgánmi členského štátu usadenia alebo daňovej rezidencie, alebo informácie, ktoré potvrdzujú fiškálny štatút žiadateľa v rámci Únie.

14.   Vyhlásenie žiadateľa, že podľa jeho najlepšieho vedomia spĺňa požiadavky článku 19 ods. 2 písm. f).

15.   Dôkaz o splnení požiadaviek článku 19 ods. 2 písm. g).

16.   Dôkaz, že žiadateľ spĺňa požiadavky článku 19 ods. 3.

17.   Vyhlásenie, že žiadateľ je právne spôsobilý predkladať ponuky do aukcie vo vlastnom mene alebo v mene iných.

18.   Vyhlásenie žiadateľa, že podľa jeho najlepšieho vedomia neexistujú právne, regulačné alebo zmluvné či iné prekážky, ktoré by mu bránili v plnení povinností podľa tohto nariadenia.

19.   Vyhlásenie spresňujúce, či žiadateľ navrhuje platbu v eurách alebo v mene členského štátu, ktorý nie je členom eurozóny, s uvedením zvolenej meny.


PRÍLOHA III

Aukčné platformy iné ako platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2, ich členské štáty vymenovania a platné podmienky alebo povinnosti podľa článku 30 ods. 7

Aukčná platforma

Obdobie vymenovania

Členský štát vymenovania

Podmienky

Povinnosti

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]