ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.297.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 297

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
13. novembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 37 – Jednotné ustanovenia týkajúce sa typového schválenia žiaroviek používaných v schválených svietidlách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

1

 

*

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 13 – Jednotné ustanovenia pre typové schvaľovanie vozidiel kategórií M, N a O z hľadiska brzdenia

183

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

13.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/1


Právny účinok podľa medzinárodného práva verejného majú iba originálne texty EHK OSN. Status tohto predpisu a dátum nadobudnutia jeho účinnosti je potrebné overiť v poslednom znení dokumentu EHK OSN o statuse TRANS/WP.29/343, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 37 – Jednotné ustanovenia týkajúce sa typového schválenia žiaroviek používaných v schválených svietidlách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Obsahuje celý platný text vrátane:

doplnku 34 k sérii zmien 03 – dátum nadobudnutia platnosti: 19. august 2010

OBSAH

PREDPIS

1.

Rozsah pôsobnosti

2.

Administratívne ustanovenia

2.1.

Definície

2.2.

Žiadosť o typové schválenie

2.3.

Označenia

2.4.

Typové schválenie

3.

Technické požiadavky

3.1.

Definície

3.2.

Všeobecné špecifikácie

3.3.

Výroba

3.4.

Skúšky

3.5.

Poloha a rozmery vlákna

3.6.

Farba

3.7.

UV žiarenie

3.8.

Pozorovania týkajúce sa selektívne žltej farby

3.9.

Kontrola optickej kvality

3.10.

Štandardné žiarovky

4.

Zhoda výroby

5.

Sankcie v prípade nezhody výroby

6.

Definitívne zastavenie výroby

7.

Názvy a adresy technických služieb zodpovedných za vykonávanie schvaľovacích skúšok a názvy a adresy správnych orgánov

8.

Prechodné ustanovenia

PRÍLOHY

Príloha 1 –

Údajové listy žiaroviek

Príloha 2 –

Oznámenie týkajúce sa udelenia alebo rozšírenia alebo zamietnutia alebo odňatia typového schválenia alebo definitívneho zastavenia výroby typu žiarovky podľa predpisu č. 37

Príloha 3 –

Príklad usporiadania schvaľovacej značky

Príloha 4 –

Svetelný stred a tvary žiaroviek

Príloha 5 –

Kontrola farby žiaroviek

Príloha 6 –

Minimálne požiadavky na postupy kontroly kvality vykonávané výrobcom

Príloha 7 –

Odber vzoriek a úrovne zhody pre skúšobné záznamy výrobcu

Príloha 8 –

Minimálne požiadavky na náhodné kontroly vykonávané správnym orgánom

Príloha 9 –

Zhoda potvrdená náhodnou kontrolou

Príloha 10 –

Preklad pojmov používaných vo výkresoch v prílohe 1

1.   ROZSAH PÔSOBNOSTI

Tento predpis sa vzťahuje na žiarovky uvedené v prílohe 1 a určené na používanie v schválených svietidlách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

2.   ADMINISTRATÍVNE USTANOVENIA

2.1.   Definície

2.1.1.   Definícia pojmu „kategória“

Pojem „kategória“ sa v tomto predpise používa na označenie rozdielnych základných konštrukcií štandardných žiaroviek. Každá kategória má špecifické označenie, ako napríklad: „H4“, „P21W“, „T4W“, „PY21W“ alebo „RR10W“.

2.1.2.   Definícia pojmu „typ“

Žiarovky rôznych (1)„typov“ sú žiarovky tej istej kategórie, ktoré sa líšia v takých základných znakoch, ako sú:

2.1.2.1.

obchodný názov alebo obchodná značka (Žiarovky s rovnakým obchodným názvom alebo obchodnou značkou, avšak vyrábané rôznymi výrobcami, sa považujú za žiarovky rôznych typov. Žiarovky vyrábané tým istým výrobcom, ktoré sa líšia iba v obchodnom názve alebo obchodnej značke, sa môžu považovať za žiarovky rovnakého typu);

2.1.2.2.

konštrukcia banky a/alebo pätice, pokiaľ tieto rozdiely ovplyvňujú optické výsledky;

2.1.2.3.

menovité napätie;

2.1.2.4.

halogén.

2.2.   Žiadosť o typové schválenie

2.2.1.

Žiadosť o typové schválenie predkladá držiteľ obchodného názvu alebo obchodnej značky alebo jeho riadne splnomocnený zástupca.

2.2.2.

Každá žiadosť o typové schválenie obsahuje (pozri takisto bod 2.4.2):

2.2.2.1.

v trojitom vyhotovení výkresy, dostatočne podrobné na identifikáciu typu;

2.2.2.2.

stručný technický opis;

2.2.2.3.

päť vzoriek z každej farby, pre ktorú sa požaduje schválenie.

2.2.3.

V prípade typu žiarovky odlišujúceho sa len obchodným názvom alebo obchodnou značkou od typu, ktorý už bol schválený, stačí predložiť:

2.2.3.1.

vyhlásenie výrobcu, že predkladaný typ je (s výnimkou obchodného názvu alebo obchodnej značky) identický so schváleným typom a je vyrábaný tým istým výrobcom, ktorý vyrába schválený typ, pričom tento schválený typ je identifikovaný schvaľovacím kódom;

2.2.3.2.

dve vzorky s novým obchodným názvom alebo obchodnou značkou.

2.2.4.

Príslušný orgán pred udelením typového schválenia overuje existenciu vyhovujúcich postupov na zabezpečovanie efektívnej kontroly zhody výroby.

2.3.   Označenia

2.3.1.

Žiarovky predložené na schválenie majú na pätici alebo banke uvedené (2):

2.3.1.1.

obchodný názov alebo obchodnú značku žiadateľa;

2.3.1.2.

menovité napätie. Menovité napätie však nemusí byť uvedené v prípade žiaroviek so štandardizovaným napätím 12 V a maximálnym povoleným priemerom banky 7,5 mm;

2.3.1.3.

medzinárodné označenie príslušnej kategórie. Značka výkonu „W“ tejto konštrukcie nemusí byť uvedená, ak maximálny povolený priemer banky typu žiarovky neprekračuje 7,5 mm;

2.3.1.4.

menovitý výkon (v prípade dvojvláknových žiaroviek v poradí vysokovýkonové vlákno/nízkovýkonové vlákno); výkon nemusí byť uvedený samostatne, ak je súčasťou medzinárodného označenia príslušnej kategórie žiarovky;

2.3.1.5.

dostatočný priestor na umiestnenie schvaľovacej značky.

2.3.2.

Priestor uvedený v bode 2.3.1.5 sa uvádza vo výkresoch sprevádzajúcich žiadosť o schválenie.

2.3.3.

Halogénové žiarovky spĺňajúce požiadavky bodu 3.7 sa označujú symbolom „U“.

2.3.4.

Iné označenia ako označenia uvedené v bodoch 2.3.1 a 2.4.3 môžu byť vyznačené pod podmienkou, že nepriaznivo neovplyvňujú svetelné vlastnosti.

2.4.   Typové schválenie

2.4.1.

Typové schválenie sa udeľuje, ak všetky vzorky typu žiarovky, ktoré sú predložené podľa bodu 2.2.2.3 alebo 2.2.3.2, vyhovujú požiadavkám tohto predpisu.

2.4.2.

Každému schválenému typu sa prideľuje schvaľovací kód. Jeho prvá číslica [v súčasnosti 2, zodpovedá sérii zmien 02, ktoré nadobudli platnosť 27. októbra 1983 a sérii zmien 03 (nevyžadujúcej zmeny schvaľovacieho čísla), ktoré nadobudli platnosť 1. júna 1984] označuje sériu posledných závažných technických zmien začlenených do predpisu v čase vydania typového schválenia. Za touto číslicou nasleduje identifikačný kód pozostávajúci maximálne z dvoch znakov. Používajú sa len arabské číslice a veľké písmená uvedené v poznámke pod čiarou (3). Tá istá zmluvná strana nesmie ten istý kód prideliť inému typu žiarovky. Oznámenie o udelení alebo rozšírení alebo zamietnutí alebo odňatí typového schválenia alebo o definitívnom zastavení výroby typu žiarovky podľa tohto predpisu sa stranám dohody, ktoré uplatňujú tento predpis, oznamuje prostredníctvom formulára, ktorého vzor je uvedený v prílohe 2 k tomuto predpisu, a výkresu predloženého žiadateľom o schválenie vo formáte nepresahujúcom A4 (210 × 297 mm) a v mierke najmenej 2 : 1. Ak si to žiadateľ želá, ten istý schvaľovací kód sa môže prideliť žiarovke vyžarujúcej biele svetlo a žiarovke vyžarujúcej selektívne žlté svetlo (pozri bod 2.1.2.3).

2.4.3.

Každá žiarovka, vyhovujúca typu schválenému podľa tohto predpisu, má v priestore uvedenom v bode 2.3.1.5 okrem označení požadovaných podľa bodu 2.3.1 uvedenú medzinárodnú schvaľovaciu značku pozostávajúcu:

2.4.3.1.

z písmena „E“ v zrezanom kruhu, za ktorým nasleduje rozlišovacie číslo štátu, ktorý udelil typové schválenie (4);

2.4.3.2.

zo schvaľovacieho kódu umiestneného v blízkosti zrezaného kruhu.

2.4.4.

Ak žiadateľ získal ten istý schvaľovací kód pre niekoľko obchodných názvov alebo obchodných značiek, stačí ak bude požiadavkám bodu 2.3.1.1 vyhovovať jedna alebo viacero z nich.

2.4.5.

Značky a označenia uvedené v bodoch 2.3.1 a 2.4.3 sú jasne čitateľné a nezmazateľné.

2.4.6.

V prílohe 3 k tomuto predpisu sa uvádza príklad usporiadania schvaľovacej značky.

3.   TECHNICKÉ POŽIADAVKY

3.1.   Definície

3.1.1.   Menovité napätie: napätie (vo voltoch) vyznačené na žiarovke.

3.1.2.   Menovitý výkon: výkon (vo wattoch) vyznačený na žiarovke, ktorý môže byť začlenený do medzinárodného označenia podľa príslušnej kategórie.

3.1.3.   Skúšobné napätie: napätie na pätici žiarovky, pre ktoré sú určené a musia byť skúšané elektrické a fotometrické charakteristiky žiarovky.

3.1.4.   Cieľové hodnoty: hodnoty, ktoré sa majú dosiahnuť v rámci špecifikovaných tolerancií, ak je žiarovka napájaná prúdom pri skúšobnom napätí.

3.1.5.   Štandardná (etalónová) žiarovka: žiarovka vyžarujúca biele alebo oranžové alebo červené svetlo so zmenšenými rozmerovými toleranciami, ktorá je určená na fotometrické skúšanie osvetľovacích a svetelno-signalizačných zariadení. Štandardné žiarovky sú špecifikované len pre jedno menovité napätie pre každú kategóriu.

3.1.6.   Referenčný svetelný tok: špecifikovaný svetelný tok štandardnej žiarovky, s ktorou sa porovnávajú optické vlastnosti osvetľovacieho zariadenia.

3.1.7.   Meraný svetelný tok: špecifikovaná hodnota svetelného toku pre skúšanie žiarovky v štandardnom svetlomete, ako je špecifikované v bode 3.9.

3.1.8.   Referenčná os: os definovaná vzhľadom na päticu, na ktorú sa vzťahujú určité rozmery žiarovky.

3.1.9.   Referenčná rovina: rovina definovaná vzhľadom na päticu, na ktorú sa vzťahujú určité rozmery žiarovky.

3.2.   Všeobecné špecifikácie

3.2.1.

Každá predložená vzorka musí spĺňať príslušné špecifikácie tohto predpisu.

3.2.2.

Žiarovky musia byť konštruované tak, aby počas bežnej prevádzky boli a zostávali v dobrom pracovnom stave. Navyše nesmú vykazovať žiadne konštrukčné alebo výrobné chyby.

3.3.   Výroba

3.3.1.

Banky žiaroviek nesmú mať žiadne znaky ani body, ktoré by mohli narúšať ich účinnosť a optický výkon.

3.3.2.

Žiarovky musia byť vybavené štandardnými päticami vyhovujúcimi údajovým listom pätíc publikácie IEC 600061, tretie vydanie, ako je špecifikované v jednotlivých údajových listoch prílohy 1.

3.3.3.

Pätica musí byť robustná a pevne prichytená k banke.

3.3.4.

Na potvrdenie, či žiarovky vyhovujú požiadavkám bodov 3.3.1 až 3.3.3, sa vykonáva vizuálna inšpekcia, kontrola rozmerov a ak je to vhodné aj pokusné uchytenie.

3.4.   Skúšky

3.4.1.

Žiarovky sa najskôr podrobujú starnutiu pri ich skúšobnom napätí po dobu približne jednej hodiny. Pri dvojvláknových žiarovkách sa každé vlákno podrobuje starnutiu zvlášť.

3.4.2.

V prípade žiaroviek s povrstvenými bankami sa povrch banky po starnutí počas doby uvedenej v bode 3.4.1 ľahko utrie bavlnenou handričkou namočenou v zmesi 70 % objemu n-heptánu a 30 % objemu toluolu. Po približne piatich minútach sa tento povrch vizuálne skontroluje. Nesmie vykazovať žiadne zjavné zmeny.

3.4.3.

Poloha a rozmery vlákien sa merajú pri napájaní žiaroviek prúdom pri napätí od 90 % do 100 % skúšobného napätia.

3.4.4.

Pokiaľ nie je uvedené inak, elektrické a fotometrické merania sa vykonávajú pri skúšobnom napätí.

3.4.5.

Elektrické merania sa vykonávajú s prístrojmi triedy najmenej 0,2.

3.4.6.

Svetelný tok (v lumenoch) špecifikovaný v údajových listoch žiaroviek prílohy 1 je platný pre žiarovky vyžarujúce biele svetlo, ak v nich nie je uvedená konkrétna farba.

Ak je povolená selektívne žltá farba, svetelný tok žiarovky so selektívne žltou vonkajšou bankou musí dosahovať aspoň 85 % špecifikovaného svetelného toku príslušnej žiarovky vyžarujúcej biele svetlo.

3.5.   Poloha a rozmery vlákna

3.5.1.

Geometrické tvary vlákien musia v zásade zodpovedať tvarom uvedeným v údajových listoch žiaroviek prílohy 1.

3.5.2.

V prípade priamych vlákien sa správne umiestnenie a tvar overuje podľa príslušných údajových listov.

3.5.3.

Ak je vlákno v údajovom liste žiarovky uvedené najmenej v jednom pohľade ako bod, poloha svetelného stredu sa určuje v súlade s prílohou 4.

3.5.4.

Dĺžka priameho vlákna sa určuje podľa jeho koncov, ktoré sú definované ako vrcholy prvého a posledného závitu vlákna pri projekcii kolmo na referenčnú os žiarovky, ak nie je v príslušných údajových listoch uvedené inak. Takýto vrchol musí vyhovovať požiadavke, že uhol vytváraný ramenami nesmie byť väčší než 90°. V prípade dvojito vinutých vlákien sa zohľadňujú aj vrcholy sekundárnych závitov.

3.5.4.1.

V prípade axiálnych vlákien sa krajná poloha posudzovaných vrcholov určuje otáčaním žiarovky okolo jej referenčnej osi. Dĺžka sa potom meria v smere rovnobežnom s referenčnou osou.

3.5.4.2.

V prípade priečnych vlákien sa os vlákna uvedie do polohy kolmej na smer projekcie. Dĺžka sa meria v smere kolmom na referenčnú os.

3.6.   Farba

3.6.1.

Farba svetla vyžarovaného žiarovkou je biela, ak nie je v príslušnom údajovom liste uvedené inak.

3.6.2.

Definície farby vyžarovaného svetla uvedené v predpise č. 48 a v sériách jeho zmien platných v čase podania žiadosti o typové schválenie sa vzťahujú aj na tento predpis.

3.6.3.

Farba vyžarovaného svetla sa meria metódou uvedenou v prílohe 5. Každá nameraná hodnota sa musí nachádzať v požadovanom tolerančnom poli (5). Okrem toho, v prípade žiaroviek vyžarujúcich biele svetlo, sa namerané hodnoty nesmú líšiť o viac než 0,020 jednotiek v smere „x“ a/alebo „y“ od vybraného bodu čiary teplotných žiaričov (publikácia CIE 15.2 Kolorimetria, 1986). Žiarovky používané v svetelno-signalizačných zariadeniach musia spĺňať požiadavky špecifikované v bode 2.4.2 publikácie IEC 60809, zmena 5 k 2. vydaniu.

3.7.   UV žiarenie

UV žiarenie halogénovej žiarovky musí byť také, že:

Formula

Formula

kde:

Ee(λ)

(W/nm)

je spektrálne rozdelenie toku žiarenia;

V (λ)

(1)

je spektrálna svetelná účinnosť;

km = 683

(lm/W)

je fotometrický radiačný ekvivalent;

λ

(nm)

je vlnová dĺžka.

Táto hodnota sa vypočítava pomocou intervalov so šírkou päť nanometrov.

3.8.   Pozorovania týkajúce sa selektívne žltej farby

Schválenie typu žiarovky podľa tohto predpisu sa podľa bodu 3.6 môže udeliť žiarovke vyžarujúcej biele, ako aj selektívne žlté svetlo. Článok 3 dohody, ktorej prílohou je tento predpis, nebráni zmluvným stranám aby na nimi registrovaných vozidlách zakázali používať žiarovky vyžarujúce biele alebo selektívne žlté svetlo.

3.9.   Kontrola optickej kvality

(Platí len pre žiarovky kategórií R2, H4 a HS1.)

3.9.1.

Táto kontrola optickej kvality sa vykonáva pri takom napätí, aby sa získala nameraná hodnota svetelného toku; je teda potrebné dodržiavať špecifikácie bodu 3.4.6.

3.9.2.

V prípade 12 voltových žiaroviek vyžarujúcich biele svetlo:

Vzorka, ktorá najviac zodpovedá požiadavkám stanoveným pre štandardnú žiarovku, sa skúša v štandardnom svetlomete, ako je uvedené v bode 3.9.5, a overí sa, či súprava zahrňujúca uvedený svetlomet a žiarovku, ktorá sa má skúšať, vyhovuje požiadavkám na rozloženie svetla stanoveným pre stretávacie svetlo v príslušnom predpise.

3.9.3.

V prípade 6 voltových a 24 voltových žiaroviek vyžarujúcich biele svetlo:

Vzorka, ktorá najviac zodpovedá menovitým hodnotám rozmerov, sa skúša v štandardnom svetlomete, ako je uvedené v bode 3.9.5, a overí sa, či súprava zahrňujúca uvedený svetlomet a žiarovku, ktorá sa má skúšať, vyhovuje požiadavkám na rozloženie svetla stanoveným pre stretávacie svetlo v príslušnom predpise. Prípustné sú odchýlky nepresahujúce 10 % minimálnych hodnôt.

3.9.4.

Žiarovky vyžarujúce selektívne žlté svetlo sa skúšajú podľa spôsobu opísaného v bodoch 3.9.2 a 3.9.3, v štandardnom svetlomete uvedenom v bode 3.9.5, aby sa zabezpečilo, že v prípade 12 voltových žiaroviek osvetlenie vyhovuje aspoň 85 % a v prípade 6 voltových žiaroviek a 24 voltových žiaroviek osvetlenie vyhovuje aspoň 77 % minimálnych hodnôt požiadaviek rozloženia svetla, ktoré sú stanovené pre stretávacie svetlo v príslušnom predpise. Maximálne limity osvetlenia sa nemenia.

V prípade žiarovky so selektívne žltou bankou sa táto skúška vynechá, ak je schválenie udelené rovnakému typu žiarovky vyžarujúcej biele svetlo.

3.9.5.

Svetlomet sa považuje za štandardný ak:

3.9.5.1.

spĺňa príslušné podmienky schválenia;

3.9.5.2.

má účinný priemer najmenej 160 mm;

3.9.5.3.

so štandardnou žiarovkou vytvára v rôznych bodoch a v rôznych pásmach špecifikovaných pre príslušný typ svetlometu osvetlenie:

3.9.5.3.1.

najviac 90 % maximálnych limitov;

3.9.5.3.2.

najmenej 120 % minimálnych limitov predpísaných pre príslušný typ svetlometu.

3.10.   Štandardné žiarovky

Ďalšie požiadavky na štandardné (etalónové) žiarovky sú uvedené v príslušných údajových listoch prílohy 1.

Banky štandardných (etalónových) žiaroviek vyžarujúcich biele svetlo nesmú meniť trichromatické súradnice CIE svetelného zdroja s teplotou farby 2 856 K o viac než 0,010 jednotiek v smere x a/alebo y.

V prípade štandardných (etalónových) žiaroviek vyžarujúcich oranžové alebo červené svetlo nesmú zmeny teploty banky ovplyvniť svetelný tok, čo by mohlo znehodnotiť fotometrické merania signalizačných zariadení.

4.   ZHODA VÝROBY

4.1.

Žiarovky schválené podľa tohto predpisu musia byť vyrobené tak, aby vyhovovali schválenému typu na základe splnenia predpisov a technických požiadaviek stanovených v bode 3 a v prílohách 1, 3 a 4 k tomuto predpisu.

4.2.

S cieľom overiť, či sú splnené požiadavky bodu 4.1, sa musia vykonávať vhodné kontroly výroby.

4.3.

Držiteľ typového schválenia musí najmä:

4.3.1.

zabezpečiť existenciu postupov na efektívnu kontrolu kvality výrobkov;

4.3.2.

mať prístup ku kontrolným zariadeniam potrebným na kontrolu zhody jednotlivých schválených typov;

4.3.3.

zabezpečiť, aby údaje výsledkov skúšok boli zaznamenávané a aby priložené doklady zostávali k dispozícii po dobu, ktorá bude určená v súlade so správnou službou;

4.3.4.

analyzovať výsledky jednotlivých typov skúšok, uplatňujúc kritériá prílohy 7, s cieľom overiť a zabezpečiť stabilitu charakteristík výrobkov v prípustných toleranciách priemyselnej výroby;

4.3.5.

zabezpečiť, aby sa pre každý typ žiarovky vykonávali minimálne skúšky predpísané v prílohe 6 k tomuto predpisu;

4.3.6.

zabezpečiť, aby akákoľvek séria vzoriek svedčiaca o nezhode s posudzovaným typom skúšky, bola dôvodom na ďalšie odoberanie vzoriek a skúšanie. Na obnovenie zhody príslušnej výroby sa musia vykonať všetky potrebné kroky.

4.4.

Príslušný orgán, ktorý typové schválenie udelil, môže kedykoľvek overiť metódy kontroly zhody používané v každom výrobnom závode.

4.4.1.

Pri každej inšpekcii sa musia inšpektorovi predložiť knihy skúšok a záznamy o kontrole výroby.

4.4.2.

Inšpektor môže náhodne odobrať vzorky, ktoré sa majú skúšať v laboratóriu výrobcu. Minimálny počet vzoriek sa môže stanoviť podľa výsledkov vlastných overovaní výrobcu.

4.4.3.

Ak sa úroveň kvality javí ako nedostatočná alebo ak je potrebné overiť platnosť skúšok vykonaných podľa bodu 4.4.2, inšpektor odoberie vzorky, ktoré sa pošlú technickej službe, ktorá vykonala typové schvaľovacie skúšky.

4.4.4.

Príslušný orgán môže vykonávať akékoľvek skúšky predpísané v tomto predpise. V prípade náhodných kontrol vykonávaných príslušným orgánom platia kritéria príloh 8 a 9 k tomuto predpisu.

4.4.5.

Bežná frekvencia inšpekcií schválených príslušným orgánom je raz za dva roky. V prípade zaznamenania negatívnych výsledkov počas jednej z týchto inšpekcií príslušný orgán zabezpečuje prijatie všetkých potrebných krokov na čo najrýchlejšie obnovenie zhody výroby.

5.   SANKCIE V PRÍPADE NEZHODY VÝROBY

5.1.

Schválenie udelené vzhľadom na typ žiarovky podľa tohto predpisu môže byť odňaté, ak nie sú splnené požiadavky alebo ak žiarovky označené schvaľovacou značkou nezodpovedajú schválenému typu.

5.2.

Ak zmluvná strana dohody, ktorá uplatňuje tento predpis, odníme typové schválenie, ktoré predtým udelila, bezodkladne o tom informuje ostatné zmluvné strany uplatňujúce tento predpis prostredníctvom formulára oznámenia, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe 2 k tomuto predpisu.

6.   DEFINITÍVNE ZASTAVENIE VÝROBY

Ak držiteľ schválenia definitívne zastaví výrobu typu žiarovky schváleného podľa tohto predpisu, informuje o tom orgán, ktorý schválenie udelil. Po prijatí príslušného oznámenia tento orgán o tom informuje ostatné strany dohody z roku 1958, ktoré uplatňujú tento predpis, prostredníctvom formulára oznámenia, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe 2 k tomuto predpisu.

7.   NÁZVY A ADRESY TECHNICKÝCH SLUŽIEB ZODPOVEDNÝCH ZA VYKONÁVANIE SCHVAĽOVACÍCH SKÚŠOK A NÁZVY A ADRESY SPRÁVNYCH ORGÁNOV

Strany dohody z roku 1958, ktoré uplatňujú tento predpis, oznamujú sekretariátu Organizácie Spojených národov názvy a adresy technických služieb zodpovedných za vykonávanie schvaľovacích skúšok a názvy a adresy správnych orgánov, ktoré udeľujú typové schválenie a ktorým sa zasielajú formuláre osvedčení o udelení alebo rozšírení alebo zamietnutí alebo odňatí schválenia alebo o definitívnom zastavení výroby vydané v iných krajinách.

8.   PRECHODNÉ USTANOVENIA

8.1.

Schválenia udelené podľa predchádzajúcich sérií zmien zostávajú v platnosti s výnimkou zhody výroby, pričom súčasná výroba žiaroviek musí vyhovovať požiadavkám poslednej série zmien najneskôr 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia platnosti tejto zmeny (6).

8.2.

Nové označenia zodpovedajú pôvodným označeniam podľa tejto tabuľky:

Pôvodné označenia

Nové označenia v sérii zmien 03

P25-1

P21W

P25-2

P21/5W

R19/5

R5W

R19/10

R10W

C11

C5W

C15

C21W

T8/4

T4W

W10/5

W5W

W10/3

W3W

8.3.

Po 12 mesiacoch od nadobudnutia platnosti doplnku 28 k sérii zmien 03 predpisu č. 37 sa nesmú vo svietidlách na účely typového schvaľovania používať žiarovky kategórií R2, S1 a C21W.

8.4

Zmluvné strany uplatňujúce tento predpis však môžu naďalej udeľovať schválenia v prípade svietidiel, v ktorých sa používajú žiarovky kategórií R2, S1 a C21W, za predpokladu, že tieto svietidlá sú určené ako náhradné diely na montáž do vozidiel v prevádzke.


(1)  Selektívne žltá žiarovka alebo dodatočná selektívne žltá vonkajšia žiarovka, ktorá je určená výlučne na zmenu farby a nie na zmenu iných charakteristík žiarovky vyžarujúcej biele svetlo, nepredstavuje zmenu typu žiarovky.

(2)  V druhom uvedenom prípade nie sú nepriaznivo ovplyvnené svetelné vlastnosti.

(3)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.

(4)  1 pre Nemecko, 2 pre Francúzsko, 3 pre Taliansko, 4 pre Holandsko, 5 pre Švédsko, 6 pre Belgicko, 7 pre Maďarsko, 8 pre Českú republiku, 9 pre Španielsko, 10 pre Srbsko, 11 pre Spojené kráľovstvo, 12 pre Rakúsko, 13 pre Luxembursko, 14 pre Švajčiarsko, 15 (voľné), 16 pre Nórsko, 17 pre Fínsko, 18 pre Dánsko, 19 pre Rumunsko, 20 pre Poľsko, 21 pre Portugalsko, 22 pre Ruskú federáciu, 23 pre Grécko, 24 pre Írsko, 25 pre Chorvátsko, 26 pre Slovinsko, 27 pre Slovensko, 28 pre Bielorusko, 29 pre Estónsko, 30 (voľné), 31 pre Bosnu a Hercegovinu, 32 pre Lotyšsko, 33 (voľné), 34 pre Bulharsko, 35 (voľné), 36 pre Litvu, 37 pre Turecko, 38 (voľné), 39 pre Azerbajdžan, 40 pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, 41 (voľné), 42 pre Európske spoločenstvo (typové schválenia udeľujú členské štáty, ktoré používajú svoje príslušné symboly EHK), 43 pre Japonsko, 44 (voľné), 45 pre Austráliu, 46 pre Ukrajinu, 47 pre Juhoafrickú republiku, 48 pre Nový Zéland, 49 pre Cyprus, 50 pre Maltu a 51 pre Kórejskú republiku, 52 pre Malajziu, 53 pre Thajsko, 54 a 55 (voľné), 56 pre Čiernu horu, 57 (voľné) a 58 pre Tunisko. Ďalším štátom sa pridelia nasledujúce čísla postupne v poradí, v ktorom budú ratifikovať alebo pristúpia k Dohode o prijatí jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, zariadenia a časti, ktoré sa môžu montovať a/alebo používať na kolesových vozidlách a o podmienkach pre vzájomné uznávanie typových schválení, udelených na základe týchto predpisov, a takto pridelené čísla oznamuje generálny tajomník Organizácie Spojených národov zmluvným stranám dohody.

(5)  Na účely zhody výroby len v prípade oranžovej a červenej farby sa musí aspoň 80 % výsledkov merania nachádzať v požadovanom tolerančnom poli.

(6)  Zmenené znenie tohto bodu bolo zavedené doplnkom 14 k sérii zmien 03. Tento doplnok nadobudol platnosť 3. septembra 1997 a do znenia predpisu sa ním zaviedli aj nové body 2.3.3 a 3.7 a do prílohy 1 za zaviedli nové údajové listy HIR1 a PY27/7W.


PRÍLOHA 1

ÚDAJOVÉ LISTY  (1) ŽIAROVIEK

Zoznam kategórií žiaroviek podľa skupín a čísla ich údajových listov:

Skupina 1

Bez všeobecných obmedzení:

Kategória

Číslo(-a) údajového(-ých) listu(-ov)

H1

H1/1 až 3

H3

H3/1 až 4

H4

H4/1 až 5

H7

H7/1 až 4

H8

H8/1 až 4

H8B

H8/1 až 4

H9 (3)

H9/1 až 4

H9B (3)

H9/1 až 4

H10

H10/1 až 3

H11

H11/1 až 4

H11B

H11/1 až 4

H12

H12/1 až 3

H13

H13/1 až 4

H13A

H13/1 až 4

H14

H14/1 až 4

H15

H15/1 až 5

H16

H16/1 až 4

H21W (2)

H21W/1 až 2

H27W/1

H27W/1 až 3

H27W/2

H27W/1 až 3

HB3

HB3/1 až 4

HB3A

HB3/1 až 4

HB4

HB4/1 až 4

HB4A

HB4/1 až 4

HIR1 (3)

HIR1/1 až 3

HIR2

HIR2/1 až 3

HS1

HS1/1 až 5

HS2

HS2/1 až 3

HS5

HS5/1 až 4

HS5A (5)

HS5A/1 až 3

HS6 (4)

HS6/1 až 4

PSX24W (2)

P24W/1 až 3

PSX26W (2)

PSX26W1 až 3

PX24W (2)

P24W/1 až 3

S2

S1/S2/1 až 2

S3

S3/1

Skupina 2

Len pre signalizačné svietidlá, uhlové svietidlá, spätné svietidlá a svietidlá na osvetlenie zadnej registračnej tabuľky:

Kategória

Číslo(-a) údajového(-ých) listu(-ov)

C5W

C5W/1

H6W

H6W/1

H10W/1

H10W/1 až 2

HY6W

H6W/1

HY10W

H10W/1 až 2

HY21W

H21W/1 až 2

P13W

P13W/1 až 3

P19W

P19W/1 až 3

P21W

P21W/1 až 2

P21/4W

P21/4W/1 (P21/5W/2 až 3)

P21/5W

P21/5W/1 až 3

P24W

P24W/1 až 3

P27W

P27W/1 až 2

P27/7W

P27/7W/1 až 3

PC16W

PC16W/1 až 3

PCR16W

PC16W/1 až 3

PCY16W

PC16W/1 až 3

PR19W

P19W/1 až 3

PR21W

PR21W/1 (P21W/2)

PR21/4W

PR21/4W/1 (P21/5W/2 až 3)

PR21/5W

PR21/5W/1 (P21/5W/2 až 3)

PR24W

P24W/1 až 3

PR27/7W

PR27/7W/1 (P27/7W/2 až 3)

PS19W

P19W/1 až 3

PS24W

P24W/1 až 3

PSR19W

P19W/1 až 3

PSR24W

P24W/1 až 3

PSY19W

P19W/1 až 3

PSY24W

P24W/1 až 3

PY19W

P19W/1 až 3

PY21W

PY21W/1 (P21W/2)

PY24W

P24W/1 až 3

PY27/7W

PY27/7W/1 (P27/7W/2 až 3)

R5W

R5W/1

R10W

R10W/1

RR5W

R5W/1

RR10W

R10W/1

RY10W

R10W/1

T1.4W

T1.4W/1

T4W

T4W/1

W2.3W

W2.3W/1

W3W

W3W/1

W5W

W5W/1

W15/5W

W15/5W/1 až 3

W16W

W16W/1

W21W

W21W/1 až 2

W21/5W

W21/5W/1 až 3

WP21W

WP21W/1 až 2

WPY21W

WP21W/1 až 2

WR5W

W5W/1

WR21/5W

WR21/5W/1 (W21/5W/2 až 3)

WY2.3W

WY2.3W/1

WY5W

W5W/1

WY21W

WY21W/1 až 2

Skupina 3

Len na účely náhrady (pozri prechodné ustanovenia v bodoch 8.3 a 8.4):

Kategória

Číslo(-a) údajového(-ých) listu(-ov)

C21W

C21W/1 až 2

R2

R2/1 až 3

S1

S1/S2/1 až 2

Zoznam údajových listov žiaroviek a ich poradie v tejto prílohe:

Číslo(-a) údajového(-ých) listu(-ov)

 

C5W/1

 

C21W/1 až 2

 

H1/1 až 3

 

H3/1 až 4

 

H4/1 až 5

 

H7/1 až 4

 

H8/1 až 4

 

H9/1 až 4

 

H10/1 až 3

 

H11/1 až 4

 

H12/1 až 3

 

H13/1 až 4

 

H14/1 až 4

 

H15/1 až 5

 

H16/1 až 4

 

H6W/1

 

H10W/1 až 2

 

H21W/1 až 2

 

H27W/1 až 3

 

HB3/1 až 4

 

HB4/1 až 4

 

HIR1/1 až 3

 

HIR2/1 až 3

 

HS1/1 až 5

 

HS2/1 až 3

 

HS5/1 až 4

 

HS5A/1 až 3

 

HS6/1 až 4

 

P13W/1 až 3

 

P19W/1 až 3

 

P21W/1 až 2

 

P21/4W/1

 

P21/5W/1 až 3

 

P24W/1 až 3

 

P27W/1 až 2

 

P27/7W/1 až 3

 

PC16W/1 až 3

 

PR21W/1

 

PR21/4W/1

 

PR21/5W/1

 

PR27/7W/1

 

PSX26W/1 až 3

 

PY21W/1

 

PY27/7W/1

 

R2/1 až 3

 

R5W/1

 

R10W/1

 

S1/S2/1 až 2

 

S3/1

 

T1.4W/1

 

T4W/1

 

W2.3W/1

 

W3W/1

 

W5W/1

 

W15/5W/1 až 3

 

W16W/1

 

W21W/1 až 2

 

W21/5W/1 až 3

 

WP21W/1 až 2

 

WR21/5W/1

 

WY2.3W/1

 

WY21W/1 až 2

KATEGÓRIA C5W — Údajový list C5W/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

min.

men.

max.

 

b (6)

34,0

35,0

36,0

35,0 ± 0,5

f (7)  (8)

7,5 (9)

 

15 (10)

9 ± 1,5

Pätica SV8.5 podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-81-4)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

6

12

24

12

Watty

5

5

Skúšobné napätie

Volty

6,75

13,5

28,0

13,5

Cieľové hodnoty

Watty

5,5 max.

7,7 max.

5,5 max.

Svetelný tok

45 ± 20 %

 

Referenčný svetelný tok: 45 lm pri približne 13,5 V

KATEGÓRIA C21W — Údajový list C21W/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

ŽIAROVKA LEN PRE SPÄTNÉ SVIETIDLO

Image

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

min.

men.

max.

 

b (11)

40,0

41,0

42,0

41,0 ± 0,5

f (12)

7,5

 

10,5

8 ± 1,0

Pätica SV8.5 podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-81-4)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

21

21

Skúšobné napätie

Volty

13,5

13,5

Cieľové hodnoty

Watty

26,5 max.

26,5 max.

Svetelný tok

460 ± 15 %

 

Referenčný svetelný tok: 460 lm pri približne 13,5 V

KATEGÓRIA C21W — Údajový list C21W/2

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či vlákno spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a stred dĺžky žiarovky.

Image

12 V

a

h

k

žiarovky bežnej výroby

4,0 + d

14,5

2,0

štandardná žiarovka

2,0 + d

14,5

0,5

d= menovitý priemer vlákna podľa údajov výrobcu.

Postupy skúšky a požiadavky:

1.

Žiarovka sa vloží do objímky, ktorá sa môže otáčať o 360° okolo referenčnej osi, pričom nárys sa zobrazí na projekčnej stene, na ktorú sa obraz vlákna premieta. Referenčná rovina má na projekčnej stene ležať v strede žiarovky. Stredová os zobrazená na projekčnej stene sa má zhodovať so stredom dĺžky žiarovky.

2.

Nárys

2.1.

Priemet vlákna pri otáčaní žiarovky o 360° leží úplne vo vyznačenom obdĺžniku.

2.2.

Stred vlákna sa nevychyľuje o viac ako je vzdialenosť „k“ od zobrazenej stredovej osi.

KATEGÓRIA H1 — Údajový list H1/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

KATEGÓRIA H1 — Údajový list H1/2

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

6 V

12 V

24 V

12 V

e (14)  (18)

25,0 (17)

25,0 ± 0,15

f (14)  (18)

4,5 ± 1,0

5,0 ± 0,5

5,5 ± 1,0

5,0 + 0,50/– 0,00

g (15)  (16)

0,5 d ± 0,5 d

0,5 d ± 0,25 d

h1

 (17)

0 ± 0,20 (13)

h2

 (17)

0 ± 0,25 (13)

ε

45° ± 12°

45° ± 3°

Pätica P14.5s podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-46-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

6

12

24

12

Watty

55

70

55

Skúšobné napätie

Volty

6,3

13,2

28,0

13,2

Cieľové hodnoty

Watty

63 max.

68 max.

84 max.

68 max.

Svetelný tok ± %

1 350

1 550

1 900

 

15

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

1 150

13,2 V

1 550

KATEGÓRIA H1 — Údajový list H1/3

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

6 V

1,4 d

1,9 d

0,25

6

3,5

12 V

6

4,5

24 V

7

4,5

d= priemer vlákna.

Poloha vlákna sa overuje len v smeroch A a B ako je uvedené v údajovom liste H1/1.

Celé vlákno musí ležať v rámci stanovených limitov.

Začiatok vlákna definovaný v poznámke pod čiarou č. 10 údajového listu H1/2 sa musí nachádzať medzi čiarami Z1 a Z2.

KATEGÓRIA H3 — Údajový list H3/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

KATEGÓRIA H3 — Údajový list H3/2

Image

KATEGÓRIA H3 — Údajový list H3/3

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

6 V

12 V

24 V

12 V

e

18,0 (19)

18,0

f (21)

3,0 min.

4,0 min.

5,0 ± 0,50

k

0 (19)

0 ± 0,20

h1, h3

0 (19)

0 ± 0,15 (20)

h2, h4

0 (19)

0 ± 0,25 (20)

Pätica PK22s podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-47-4)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

6

12

24

12

Watty

55

70

55

Skúšobné napätie

Volty

6,3

13,2

28,0

13,2

Cieľové hodnoty

Watty

63 max.

68 max.

84 max.

68 max.

Svetelný tok ± %

1 050

1 450

1 750

 

15

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

1 100

13,2 V

1 450

KATEGÓRIA H3 — Údajový list H3/4

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

Image

 

a

c

k

g

6 V

1,8 d

1,6 d

1,0

2,0

12 V

2,8

24 V

2,9

d= priemer vlákna

Celé vlákno musí ležať v rámci stanovených limitov.

Stred vlákna musí ležať v medziach rozmeru k.

KATEGÓRIA H4 — Údajový list H4/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Obrázok 1

Hlavný výkres

Image

Obrázok 2

Obrázok 3

Maximálny obrys svietidla (4)

Image

(1)

Referenčná rovina je tvorená stykovými bodmi troch výstupkov prstenca pätice.

(2)

Referenčná os je kolmica na referenčnú rovinu, ktorá prechádza stredom kružnice s priemerom „M“.

(3)

Vyžarované svetlo je biele alebo selektívne žlté.

(4)

Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku, ako je uvedené na obrázku 2. Ak sa však použije selektívne žltá vonkajšia banka, banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku, ako je uvedené na obrázku 3.

(5)

Tienenie musí siahať minimálne po valcovú časť banky. Musí zároveň prekrývať vnútorné tienenie pri pohľade v smere kolmom na referenčnú os.

KATEGÓRIA H4 — Údajový list H4/2

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

12 V

24 V

12 V

e

28,5 + 0,35/– 0,25

29,0 ± 0,35

28,5 + 0,20/– 0,00

p

28,95

29,25

28,95

α

max. 40°

max.40°

Pätica P43t podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-39-6)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12 (22)

24 (22)

12 (22)

Watty

60

55

75

70

60

55

Skúšobné napätie

Volty

13,2

28,0

13,2

Cieľové hodnoty

Watty

75 max.

68 max.

85 max.

80 max.

75 max.

68 max.

Svetelný tok ± %

1 650

1 000

1 900

1 200

 

15

 

Meraný tok (lm) (23)

750

800

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

1 250

750

13,2 V

1 650

1 000

KATEGÓRIA H4 — Údajový list H4/3

Poloha tienidla

Image

Výkres nie je záväzný pokiaľ ide o tvar svietidla

Poloha vlákien

Image

KATEGÓRIA H4 — Údajový list H4/4

Tabuľka rozmerov uvedených na obrázkoch údajového listu H4/3 (v mm)

Označenie (24)

Rozmer (25)

Tolerancia

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/23,5

0,8

± 0,60

± 0,20

b1/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

b1/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b2/33

b1/29,5 mv

b2/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

c/29,5

30,0

0,6

0,75

± 0,35

± 0,20

c/33

c/29,5 mv

c/30,0 mv

± 0,35

± 0,15

d

min. 0,1

e (31)

28,5

29,0

+ 0,35

– 0,25

± 0,35

+ 0,20

– 0,00

f (29)  (30)  (31)

1,7

2,0

+ 0,50

– 0,30

± 0,40

+ 0,30

– 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/23,5

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

30,0

0

± 0,50

± 0,30

h/33

h/29,5 mv

h/30,0 mv

± 0,35

± 0,20

lR (29)  (32)

4,5

5,25

± 0,80

± 0,40

lC (29)  (30)

5,5

5,25

± 0,50

± 0,80

± 0,35

p/33

Závisí od tvaru tienidla

q/33

(p + q)/2

± 0,60

± 0,30

KATEGÓRIA H4 — Údajový list H4/5

Doplňujúce vysvetlivky k údajovému listu H4/3

Rozmery sa merajú v troch smeroch:

(1)

pre rozmery a, b1, c, d, e, f, lR a lC;

(2)

pre rozmery g, h, p a q;

(3)

pre rozmer b2.

Rozmery p a q sa merajú v rovine rovnobežnej s referenčnou rovinou a vzdialenej 33 mm od nej.

Rozmery b1, b2, c a h sa merajú v rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou a vzdialených 29,5 mm (30,0 mm pre 24 V žiarovky) a 33 mm od nej.

Rozmery a a g sa merajú v rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou a vzdialených 26,0 mm a 23,5 mm od nej.

Poznámka: metódu merania pozri v dodatku E k publikácii IEC 60809.

KATEGÓRIA H7 — Údajový list H7/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Obrázok 1

Hlavný výkres

Image

Obrázok 2

Maximálne obrysy žiarovky (5)

Image

Obrázok 3

Definícia referenčnej osi (2)

Image

(1)

Referenčná rovina je definovaná bodmi na povrchu objímky, na ktorých spočívajú tri nosné výstupky prstenca pätice.

(2)

The reference axis is perpendicular až the reference plane and crosses the intersection of the two perpendiculars as indicated in Figure 3.

(3)

Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a pretína priesečník dvoch kolmíc, ako je uvedené na obrázku 3.

(4)

Vyžarované svetlo je biele alebo selektívne žlté.

a)

v súčasnosti neplatia žiadne obmedzenia, no cieľom pre budúcnosť je d max. = 1,3 mm pre 12 V a d max. = 1,7 pre 24 V žiarovky;

b)

konštrukčný priemer štandardnej (etalónovej) žiarovky a žiarovky bežnej výroby toho istého výrobcu musí byť rovnaký.

(5)

Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku, ako je uvedené na obrázku 2. Obalová krivka je súosová s referenčnou osou.

KATEGÓRIA H7 — Údajový list H7/2

Obrázok 4

Oblasť bez skreslenia (6) a čierna vrchná časť (7)

Image

Obrázok 5

Oblasť bez kovu (8)

Image

Obrázok 6

Povolené vychýlenie osi vlákna (9)

(len pre štandardné žiarovky)

Image

Obrázok 7

Výstrednosť banky

Image

(6)

Sklenená banka nesmie byť opticky skreslená v rozmedzí uhlov γ1 a γ2. Táto požiadavka platí pre celý obvod banky vo vnútri uhlov γ1 a γ2.

(7)

Tienenie musí siahať aspoň po valcovú časť banky po celom obvode vrchu banky. Okrem toho musí siahať aspoň k rovine rovnobežnej s referenčnou rovinou kde γ3 prechádza vonkajším povrchom banky (pohľad B znázornený na údajovom liste H7/1).

(8)

Vnútorná konštrukcia žiarovky by mala byť taká, aby sa rozptylové obrazce a odrazy vyskytovali len nad samotným vláknom pri pohľade z vodorovného smeru. (Pohľad A znázornený na obrázku 1 v údajovom liste H7/1.)

Žiadne kovové časti okrem závitov vlákna nesmú byť umiestnené v zatienenej oblasti, ako je zobrazené na obrázku 5.

KATEGÓRIA H7 — Údajový list H7/3

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

12 V

24 V

12 V

e (33)

25,0 (34)

25,0 ± 0,1

f (33)

4,1 (34)

4,9 (34)

4,1 ± 0,1

g (36)

0,5 min.

v štádiu posudzovania

h1 (35)

0 (34)

0 ± 0,10

h2 (35)

0 (34)

0 ± 0,15

γ1

40° min.

40° min.

γ2

50° min.

50° min.

γ3

30° min.

30° min.

Pätica PX26d podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-5-6)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

24

12

Watty

55

70

55

Skúšobné napätie

Volty

13,2

28,0

13,2

Cieľové hodnoty

Watty

58 max.

75 max.

58 max.

Svetelný tok

1 500 ± 10 %

1 750 ± 10 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

1 100

13,2 V

1 500

KATEGÓRIA H7 — Údajový list H7/4

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

(Rozmery v mm)

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,30

d + 0,50

0,2

4,6

4,0

24 V

d + 0,60

d + 1,00

0,25

5,9

4,4

d= priemer vlákna

Poloha vlákna sa kontroluje výlučne v smeroch A a B ako je zobrazené v údajovom liste H7/1, obrázok 1.

Celé vlákno musí ležať v rámci stanovených limitov.

Konce vlákna definované v údajovom liste H7/3, v poznámke pod čiarou č. 9, musia ležať medzi čiarami Z1 a Z2 a medzi čiarami Z3 a Z4.

KATEGÓRIE H8 a H8B — Údajový list H8/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Obrázok 1

Hlavné výkresy

Image

Obrázok 2

Maximálne obrysy žiarovky (3)

Image

(1)

Referenčná rovina je rovina tvorená spodnou časťou skosenej prívodnej príruby pätice.

(2)

Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom pätice s priemerom 19 mm.

(3)

Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku, ako je uvedené na obrázku 2. Obalová krivka je súosová s referenčnou osou.

(4)

Vyžarované svetlo je biele alebo selektívne žlté.

(5)

Poznámky týkajúce sa priemeru vlákna:

a)

v súčasnosti neplatia žiadne obmedzenia, no cieľom pre budúcnosť je d max. = 1,2 mm;

b)

konštrukčný priemer štandardnej (etalónovej) žiarovky a žiarovky bežnej výroby toho istého výrobcu musí byť rovnaký.

KATEGÓRIE H8 a H8B — Údajový list H8/2

Obrázok 3

Oblasť bez skreslenia (6) a čierna vrchná časť (7)

Image

Obrázok 4

Oblasť bez kovu (8)

Image

Obrázok 5

Povolené vychýlenie osi vlákna (9)

(len pre štandardné žiarovky)

Image

Obrázok 6

Výstrednosť banky (10)

Image

(6)

Sklenená banka nesmie byť opticky skreslená v rozmedzí uhlov γ1 a γ2. Táto požiadavka platí pre celý obvod banky vo vnútri uhlov γ1 a γ2.

(7)

Tienenie musí siahať aspoň po valcovú časť banky po celom obvode vrchu banky. Okrem toho musí siahať aspoň k rovine rovnobežnej s referenčnou rovinou kde γ3 prechádza vonkajším povrchom banky (pohľad B znázornený na údajovom liste H8/1).

(8)

Vnútorná konštrukcia žiarovky by mala byť taká, aby sa rozptylové obrazce a odrazy vyskytovali len nad samotným vláknom pri pohľade z vodorovného smeru. (Pohľad A znázornený na obrázku 1 v údajovom liste H8/1.) Žiadne kovové časti okrem závitov vlákna nesmú byť umiestnené v zatienenej oblasti, ako je zobrazené na obrázku 4.

(9)

Vychýlenie vlákna vzhľadom na referenčnú os sa meria len v smere pohľadu A a B, ako je uvedené na obrázku 1 v údajovom liste H8/1. Merajú sa body, kde priemet vonkajšej strany koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína os vlákna.

(10)

Vychýlenie vlákna vzhľadom na os banky merané v dvoch rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou v mieste, v ktorom priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od referenčnej osi pretína os vlákna.

KATEGÓRIE H8 a H8B — Údajový list H8/3

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

12 V

12 V

e (37)

25,0 (38)

25,0 ± 0,1

f (37)

3,7 (38)

3,7 ± 0,1

g

0,5 min.

v štádiu posudzovania

h1

0 (38)

0 ± 0,1

h2

0 (38)

0 ± 0,15

γ1

50° min.

50° min.

γ2

40° min.

40° min.

γ3

30° min.

30° min.

Pätica:

H8:

PGJ19-1

podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-110-2)

H8B:

PGJY19-1

podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-146-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

35

35

Skúšobné napätie

Volty

13,2

13,2

Cieľové hodnoty

Watty

43 max.

43 max.

Svetelný tok

800 ± 15 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

600

13,2 V

800

KATEGÓRIE H8 A H8B — Údajový list H8/4

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

4,6

3,5

d= priemer vlákna

Poloha vlákna sa kontroluje výlučne v smeroch A a B, ako je uvedené v údajovom liste H8/1, obrázok 1.

Celé vlákno musí ležať v rámci stanovených limitov.

Konce vlákna definované v údajovom liste H8/3, v poznámke pod čiarou č. 11, musia ležať medzi čiarami Z1 a Z2 a medzi čiarami Z3 a Z4.

KATEGÓRIE H9 A H9B — Údajový list H9/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Obrázok 1

Hlavné výkresy

Image

Obrázok 2

Maximálne obrysy žiarovky (3)

Image

(1)

Referenčná rovina je rovina tvorená spodnou časťou skosenej prívodnej príruby pätice.

(2)

Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom pätice s priemerom 19 mm.

(3)

Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku, ako je uvedené na obrázku 2. Obalová krivka je súosová s referenčnou osou.

(4)

Poznámky týkajúce sa priemeru vlákna:

a)

v súčasnosti neplatia žiadne obmedzenia, no cieľom pre budúcnosť je d max. = 1,4 mm;

b)

konštrukčný priemer štandardnej etalónovej žiarovky a žiarovky bežnej výroby toho istého výrobcu musí byť rovnaký.

KATEGÓRIE H9 A H9B — Údajový list H9/2

Obrázok 3

Oblasť bez skreslenia (5)

Image

Obrázok 4

Oblasť bez kovu (6)

Image

Obrázok 5

Povolené vychýlenie osi vlákna (7)

(len pre štandardné žiarovky)

Image

Obrázok 6

Výstrednosť banky (8)

Image

(5)

Sklenená banka nesmie byť opticky skreslená v rozmedzí uhlov γ1 a γ2. Táto požiadavka platí pre celý obvod banky vo vnútri uhlov γ1 a γ2.

(6)

Vnútorná konštrukcia žiarovky by mala byť taká, aby sa rozptylové obrazce a odrazy vyskytovali len nad samotným vláknom pri pohľade z vodorovného smeru. (Pohľad A znázornený na obrázku 1 v údajovom liste H9/1.) Žiadne kovové časti okrem závitov vlákna nesmú byť umiestnené v zatienenej oblasti, ako je zobrazené na obrázku 4.

(7)

Vychýlenie vlákna vzhľadom na referenčnú os sa meria len v smere pohľadu A a B, ako je uvedené na obrázku 1 v údajovom liste H9/1. Merajú sa body, kde priemet vonkajšej strany koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína os vlákna.

(8)

Vychýlenie vlákna vzhľadom na os banky merané v dvoch rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou v mieste, v ktorom priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od referenčnej osi pretína os vlákna.

KATEGÓRIE H9 A H9B — Údajový list H9/3

Rozmery v mm

Tolerancie

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

12 V

12 V

e (39)  (40)

25

 (41)

± 0,10

f (39)  (40)

4,8

 (41)

± 0,10

g (39)

0,7

± 0,5

± 0,30

h1

0

 (41)

± 0,10 (42)

h2

0

 (41)

± 0,15 (42)

γ1

50° min.

γ2

40° min.

Pätica:

H9:

PGJ19-5

podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-110-2)

H9B:

PGJY19-5

podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-146-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

65

65

Skúšobné napätie

Volty

13,2

13,2

Cieľové hodnoty

Watty

73 max.

73 max.

Svetelný tok

2 100 ± 10 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

1 500

13,2 V

2 100

KATEGÓRIE H9 A H9B — Údajový list H9/4

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,4

d + 0,7

0,25

5,7

4,6

d= priemer vlákna

Poloha vlákna sa overuje len v smeroch A a B podľa údajového listu H9/1, obrázok 1.

Celé vlákno musí ležať v rámci stanovených limitov.

Konce vlákna definované v údajovom liste H9/3, v poznámke pod čiarou č. 10, musia ležať medzi čiarami Z1 a Z2 a medzi čiarami Z3 a Z4.

KATEGÓRIA H10 — Údajový list H10/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

KATEGÓRIA H10 — Údajový list H10/2

Rozmery v mm (43)

Tolerancia

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

e (44)  (45)

28,9

 (46)

± 0,16

f (47) (13)

5,2

 (46)

± 0,16

h1, h2

0

 (46)

± 0,15 (47)

γ1

50° min.

γ2

52° min.

γ3

45°

± 5°

± 5°

Pätica PY20d podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-31-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

42

42

Skúšobné napätie

Volty

13,2

13,2

Cieľové hodnoty

Watty

50 max.

50 max.

Svetelný tok

850 ± 15 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

600

13,2 V

850

KATEGÓRIA H10 — Údajový list H10/3

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

1,4 d

1,8 d

0,25

6,1

4,9

d= priemer vlákna

Poloha vlákna sa overuje len v smeroch A a B podľa údajového listu H10/1.

Celé vlákno musí ležať v rámci stanovených limitov.

Konce vlákna definované v údajovom liste H10/2, v poznámke pod čiarou č.10, musia ležať medzi čiarami Z1 a Z2 a medzi čiarami Z3 a Z4.

KATEGÓRIE H11 A H11B — Údajový list H11/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Obrázok 1

Hlavné výkresy

Image

Obrázok 2

Maximálne obrysy žiarovky (3)

Image

(1)

Referenčná rovina je rovina tvorená spodnou časťou skosenej prívodnej príruby pätice.

(2)

Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom pätice s priemerom 19 mm.

(3)

Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku, ako je uvedené na obrázku 2. Obalová krivka je súosová s referenčnou osou.

(4)

Vyžarované svetlo je biele alebo selektívne žlté.

(5)

Poznámky týkajúce sa priemeru vlákna:

a)

v súčasnosti neplatia žiadne obmedzenia, no cieľom pre budúcnosť je d max. = 1,4 mm;

b)

konštrukčný priemer štandardnej žiarovky a žiarovky bežnej výroby toho istého výrobcu musí byť rovnaký.

KATEGÓRIE H11 A H11B — Údajový list H11/2

Obrázok 3

Oblasť bez skreslenia (6) a čierna vrchná časť (7)

Image

Obrázok 4

Oblasť bez kovu (8)

Image

Obrázok 5

Povolené vychýlenie osi vlákna (9)

(len pre štandardné žiarovky)

Image

Obrázok 6

Výstrednosť banky (10)

Image

(6)

Sklenená banka nesmie byť opticky skreslená v rozmedzí uhlov γ1 a γ2. Táto požiadavka platí pre celý obvod banky vo vnútri uhlov γ1 a γ2.

(7)

Tienenie musí siahať aspoň po valcovú časť banky po celom obvode vrchu banky. Okrem toho musí siahať aspoň k rovine rovnobežnej s referenčnou rovinou kde γ3 prechádza vonkajším povrchom banky (pohľad B znázornený na údajovom liste H11/1).

(8)

Vnútorná konštrukcia žiarovky by mala byť taká, aby sa rozptylové obrazce a odrazy vyskytovali len nad samotným vláknom pri pohľade z vodorovného smeru (pohľad A na obrázku 1 v údajovom liste H11/1). Žiadne kovové časti okrem závitov vlákna nesmú byť umiestnené v zatienenej oblasti, ako je zobrazené na obrázku 4.

(9)

Vychýlenie vlákna vzhľadom na referenčnú os sa meria len v smere pohľadu A a B, ako je uvedené na obrázku 1 v údajovom liste H11/1. Merajú sa body, kde priemet vonkajšej strany koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína os vlákna.

(10)

Výstrednosť osi banky voči vláknu sa meria v dvoch rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou tam, kde vonkajšia časť koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína os vlákna.

KATEGÓRIE H11 A H11B — Údajový list H11/3

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

12 V

24 V

12 V

e (49)

25,0 (50)

25,0 ± 0,1

f (13)

4,5

5,3 (14)

4,5 ± 0,1

g

0,5 min.

v štádiu posudzovania

h1

0 (15)

0 ± 0,1

h2

0 (16)

0 ± 0,15

γ1

50° min.

50° min.

γ2

40° min.

40° min.

γ3

30° min.

30° min.

Pätica:

H11:

PGJ19-2

podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-110-2)

H11B:

PGJY19-2

podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-146-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

24

12

Watty

55

70

55

Skúšobné napätie

Volty

13,2

28,0

13,2

Cieľové hodnoty

Watty

62 max.

80 max.

62 max.

Svetelný tok

1 350 ± 10 %

1 600 ± 10 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

1 000

13,2 V

1 350

KATEGÓRIE H11 A H11B — Údajový list H11/4

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,3

d + 0,5

0,2

5,0

4,0

24 V

d + 0,6

d + 1,0

0,25

6,3

4,6

d= priemer vlákna

Poloha vlákna sa kontroluje výlučne v smeroch A a B podľa údajového listu H11/1, obrázok 1.

Celé vlákno musí ležať v rámci stanovených limitov.

Konce vlákna definované v liste H11/3, v poznámke pod čiarou č. 11, musia ležať medzi čiarami Z1 a Z2 a medzi čiarami Z3 a Z4.

KATEGÓRIA H12 — Údajový list H12/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

KATEGÓRIA H12 — Údajový list H12/2

Rozmery v mm (51)

Tolerancia

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

e (52)  (53)

31,5

 (54)

± 0,16

f (52)  (53)

5,5

4,8 min

± 0,16

h1, h2, h3, h4

0

 (54)

± 0,15 (55)

k

0

 (54)

± 0,15 (56)

γ1

50° min.

γ2

52° min.

γ3

45°

± 5°

± 5°

Pätica PZ20d podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-31-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

53

53

Skúšobné napätie

Volty

13,2

13,2

Cieľové hodnoty

Watty

61 max.

61 max.

Svetelný tok

1 050 ± 15 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

775

13,2 V

1 050

KATEGÓRIA H12 — Údajový list H12/3

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

Image

a1

a2

b1

b2

c

1,6 d

1,3 d

0,30

0,30

2,8

d= priemer vlákna

Pre smery pohľadu A, B a C pozri údajový list H12/1.

Celé vlákno musí ležať v rámci stanovených limitov.

Stred vlákna musí ležať v rámci limitov rozmerov b1 a b2.

KATEGÓRIE H13 A H13A — Údajový list H13/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Obrázok 1

Hlavný výkres

Image

KATEGÓRIE H13 A H13A — Údajový list H13/2

Obrázok 2

Definícia referenčnej osi (2)

Image

Obrázok 4

Výstrednosť banky (8)

Image

Obrázok 3

Oblasť bez skreslenia (6) a nepriehľadný náter (7)

Image

Obrázok 5

Zakrytie svetla smerom k pätici (9)

Image

(6)

Sklenená banka nesmie byť opticky osovo ani cylindricky skreslená v rozmedzí uhlov β a δ. Táto požiadavka platí pre celý obvod banky medzi uhlami β a δ a nemusí sa overovať v oblasti pokrytej nepriehľadným náterom.

(7)

Nepriehľadný náter musí siahať aspoň po valcovú časť banky po celom obvode vrchu banky. Okrem toho musí siahať aspoň k rovine rovnobežnej s referenčnou rovinou kde γ prechádza vonkajším povrchom banky (pohľad B znázornený na údajovom liste H13/1).

(8)

Vychýlenie vlákna stretávacieho svetla vzhľadom na os banky sa meria v dvoch rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou, kde priemet vonkajších koncov závitov najbližších a najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína os vlákna stretávacieho svetla.

(9)

Svetlo musí byť zakryté nad koncom pätice banky v rozsahu uhla θ. Táto požiadavka platí pre všetky smery okolo referenčnej osi.

KATEGÓRIE H13 A H13A — Údajový list H13/3

Obrázok 6

Poloha a rozmery vlákien (10) (11) (12) (13) (14)

Image

KATEGÓRIE H13 A H13A — Údajový list H13/4

Rozmery v mm

Tolerancia

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

d1 (13) (58)

1,8 max.

d2 (13) (58)

1,8 max.

e (57)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

f2 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

g (8) (58)

0,5 d1

± 0,40

± 0,20

h (8)

0

± 0,30

± 0,15

j (10)

2,5

± 0,20

± 0,10

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,20

± 0,13

n (11)

0

± 0,20

± 0,13

p (10)

0

± 0,08

± 0,08

β

42° min.

δ

52° min.

γ

43°

+ 0°/– 5°

+ 0°/– 5°

θ (9)

41°

± 4°

± 4°

Pätica:

H13:

P26.4t

podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-128-3)

H13A:

PJ26.4t

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY (59)

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

55

60

55

60

Skúšobné napätie

Volty

13,2

13,2

Cieľové hodnoty

Watty

68 max.

75 max.

68 max.

75 max.

Svetelný tok

1 100 ± 15 %

1 700 ± 15 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

800

1 200

13,2 V

1 100

1 700

KATEGÓRIA H14 — Údajový list H14/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Obrázok 1

Hlavný výkres

Image

Obrázok 2

Maximálne obrysy žiarovky (3)

Image

(1)

Referenčná rovina je definovaná bodmi na povrchu objímky, na ktorých spočívajú tri výstupky prstenca pätice.

(2)

Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom priemeru prstenca pätice „M“.

(3)

Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku, ako je uvedené na obrázku 2. Obalová krivka je súosová s referenčnou osou.

KATEGÓRIA H14 — Údajový list H14/2

Obrázok 3

Oblasť bez skreslenia (4) a čierna vrchná časť (5)

Image

Obrázok 4

Výstrednosť banky

Image

Obrázok 5

Vychýlenie osi vlákna (7)

(len pre štandardné žiarovky)

Image

(4)

Sklenená banka nesmie byť opticky skreslená v rozmedzí uhlov γ1 a γ2. Táto požiadavka platí pre celý obvod banky medzi uhlami γ1 a γ2 a nemusí sa overovať v zatienenej ploche.

(5)

Tienenie musí siahať aspoň po valcovú časť banky po celom obvode vrchu banky. Okrem toho musí siahať aspoň k rovine rovnobežnej s referenčnou rovinou, kde γ3 prechádza vonkajším povrchom banky (pohľad B znázornený na údajovom liste H14/1).

(6)

Výstrednosť banky voči osi vlákna stretávacieho svetla sa meria v dvoch rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou, kde priemet vonkajšej strany koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína os vlákna stretávacieho svetla.

(7)

Vychýlenie vlákna vzhľadom na referenčnú os sa meria len v smere pohľadu A, B a C, ako je uvedené na obrázku 1 v údajovom liste H14/1. Merajú sa body, kde priemet vonkajšej strany koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína os vlákna.

KATEGÓRIA H14 — Údajový list H14/3

Rozmery v mm

Žiarovka bežnej výroby

Štandardné žiarovky

e (60)

26,15

 (62)

± 0,1

f1 (60)  (61)

5,3

 (62)

± 0,1

f2 (60)  (61)

5,0

 (62)

± 0,1

g

0,3 min.

 

 

h1

0

 (62)

± 0,1

h2

0

 (62)

± 0,15

h3

0

 (62)

± 0,15

h4

0

 (62)

± 0,15

i

2,7

 

j

2,5

 (62)

± 0,1

γ1

55° min.

γ2

52° min.

γ3

43°

0/– 5°

0/– 5°

Pätica P38t podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-133-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

55

60

55

60

Skúšobné napätie

Volty

13,2

13,2

Cieľové hodnoty

Watty

68 max.

75 max.

68 max.

75 max.

Svetelný tok

1 150 ± 15 %

1 750 ± 15 %

 

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

860

1 300

13,2 V

1 150

1 750

KATEGÓRIA H14 — Údajový list H14/4

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

c3

i

k

d1 + 0,5

1,6 * d2

0,2

5,8

5,1

5,75

2,7

0,15

d1 je priemer vlákna stretávacieho svetla a d2 je priemer vlákna diaľkového svetla.

Poznámky týkajúce sa priemeru vlákna:

a)

v súčasnosti neplatia žiadne obmedzenia, no cieľom pre budúcnosť je d1 max. = 1,6 mm a d2 max. = 1,6 mm;

b)

konštrukčný priemer štandardnej žiarovky a žiarovky bežnej výroby toho istého výrobcu musí byť rovnaký.

Poloha vlákna sa kontroluje výlučne v smeroch A, B a C, ako je uvedené na obrázku 1 v údajovom liste H14/1.

Vlákno stretávacieho svetla musí celé ležať v obdĺžniku A a vlákno diaľkového svetla v obdĺžniku B.

Konce vlákna stretávacieho svetla definované v údajovom liste H14/3, v poznámke pod čiarou č. 8, musia ležať medzi čiarami Z1 a Z2 a medzi čiarami Z3 a Z4.

KATEGÓRIA H15 — Údajový list H15/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Obrázok 1

Hlavný výkres

Obrázok 3

Maximálne obrysy žiarovky (3)

Image

Obrázok 2

Definícia referenčnej osi (2)

Image

Obrázok 4

Oblasť bez skreslenia (4)

Image

(1)

Referenčná rovina je definovaná bodmi, v ktorých sa objímka dotýka troch výstupkov prstenca pätice zo strany zástrčky. Používa sa ako vnútorná referenčná rovina.

Pomocná referenčná rovina je definovaná bodmi na povrchu objímky, na ktorých spočívajú tri nosné výstupky prstenca pätice. Používa sa ako vonkajšia referenčná rovina.

So zreteľom na päticu sa používa (vnútorná) referenčná rovina, no pre niektoré aplikácie sa namiesto nej môže použiť (vonkajšia) referenčná rovina.

(2)

Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a pretína priesečník dvoch kolmíc, ako je zobrazené na obrázku 2 v údajovom liste H15/1.

(3)

Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku, ako je uvedené na obrázku 3. Obalová krivka je súosová s referenčnou osou.

(4)

Sklenená banka nesmie byť opticky skreslená v rozmedzí uhlov γ1 a γ2 ako je uvedené na obrázku 4. Táto požiadavka platí pre celý obvod banky vo vnútri uhlov γ1 a γ2.

KATEGÓRIA H15 — Údajový list H15/2

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

 

12 V

24 V

12 V

e

30,0 + 0,35/– 0,25

30,0 + 0,35/– 0,25

30,0 + 0,20/– 0,15

γ1

50° min

50° min

50° min

γ2

50° min

50° min

50° min

r

Podrobnosti sú uvedené v údajovom liste pätice

Pätica PGJ23t-1 podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-155-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12 (63)

24 (63)

12 (63)

 

Watty

15

55

20

60

15

55

Skúšobné napätie

Volty

13,2

28,0

13,2

13,2

Cieľové hodnoty

Watty

19 max.

64 max.

24 max.

73 max.

19 max.

64 max.

 

Svetelný tok

260

1 350

300

1 500

 

 

 

± 10 %

 

 

Referenčný svetelný tok pri približne 12 V

 

1 000

Referenčný svetelný tok pri približne 13,2 V

 

1 350

Referenčný svetelný tok pri približne 13,5 V

290

 

KATEGÓRIA H15 — Údajový list H15/3

Position of the shield

Image

Position of the filaments

Image

KATEGÓRIA H15 — Údajový list H15/4

Tabuľka rozmerov uvedených na výkresoch údajového listu H15/3 (v mm)

Označenie (64)

Rozmer (65)

Tolerancia

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

a/24,0

a/24,5

1,8

± 0,35

± 0,20

a/26,0

1,8

± 0,35

± 0,20

b1/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b1/33,5

b1/34,0

b1/31,0 mv

± 0,30

± 0,15

b2/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b2/33,5

b2/34,0

b2/31,0 mv

± 0,30

± 0,15

c1/31,0

0

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c1/33,5

c1/34,0

c1/31,0 mv

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c2/33,5

c2/34,0

1,1

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

d

min. 0,1

f (68)  (69)  (70)

2,7

± 0,30

± 0,40

+ 0,20

– 0,10

+ 0,25

– 0,15

g/24,0

g/24,5

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

g/26,0

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

h/31,0

0

± 0,50

± 0,60

± 0,25

± 0,30

h/33,5

h/34,0

h/31,0 mv

± 0,30

± 0,40

± 0,15

± 0,20

lR  (68)  (71)

4,2

4,6

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

lC  (68)  (69)

4,4

5,4

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

p/33,5

p/34,0

Závisí od tvaru tienidla

q/33,5

q/34,0

p/33,5

p/34,0

± 1,20

± 0,60

KATEGÓRIA H15 — Údajový list H15/5

Dodatočné vysvetlivky k údajovému listu H15/3

Rozmery sa merajú v štyroch smeroch:

(1)

pre rozmery a, c1, c2, d, e, f, lR a lC;

(2)

pre rozmery g, h, p a q;

(3)

pre rozmer b1;

(4)

pre rozmer b2.

Rozmery b1, b2, c1 a h sa merajú v rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou vo vzdialenosti 31,0 mm a 33,5 mm (34,0 mm pre typy 24 V).

Rozmery c2, p a q sa merajú v rovine rovnobežnej s referenčnou rovinou vo vzdialenosti 33,5 mm (34,0 mm pre typy 24 V).

Rozmery a a g sa merajú v rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou vo vzdialenosti 24,0 mm (24,5 mm pre typy 24 V) a 26,0 mm.

KATEGÓRIA H16 — Údajový list H16/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

KATEGÓRIA H16

Obrázok 1

Hlavný výkres

Image

Obrázok 2

Maximálne obrysy žiarovky (3)

Image

(1)

Referenčná rovina je rovina tvorená spodnou časťou skosenej prívodnej príruby pätice.

(2)

Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom pätice s priemerom 19 mm.

(3)

Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku, ako je uvedené na obrázku 2. Obalová krivka je súosová s referenčnou osou.

(4)

Vyžarované svetlo je biele alebo selektívne žlté.

(5)

Poznámky týkajúce sa priemeru vlákna:

v súčasnosti neplatia žiadne obmedzenia, no cieľom pre budúcnosť je d max = 0,9 mm.

konštrukčný priemer štandardnej (etalónovej) žiarovky a žiarovky bežnej výroby toho istého výrobcu musí byť rovnaký.

KATEGÓRIA H16 — Údajový list H16/2

Obrázok 3

Oblasť bez skreslenia (6) a čierna vrchná časť (7)

Image

Obrázok 4

Oblasť bez kovu (8)

Image

Obrázok 5

Povolené vychýlenie osi vlákna (9)

(len pre štandardné žiarovky)

Image

Obrázok 6

Výstrednosť banky (10)

Image

(6)

Sklenená banka nesmie byť opticky skreslená v rozmedzí uhlov γ1 a γ2. Táto požiadavka platí pre celý obvod banky vo vnútri uhlov γ1 a γ2.

(7)

Tienenie musí dosiahnuť najmenej uho γ3 a musí zasahovať aspoň do valcovej časti banky po celom obvode vrchu banky.

(8)

Vnútorná konštrukcia žiarovky by mala byť taká, aby sa rozptylové obrazce a odrazy vyskytovali len nad samotným vláknom pri pohľade z vodorovného smeru. (Pohľad A zobrazený na obrázku 1 v údajovom liste H16/1.) Žiadne kovové časti okrem závitov vlákna nesmú byť umiestnené v zatienenej oblasti, ako je zobrazené na obrázku 4.

(9)

Vychýlenie vlákna vzhľadom na referenčnú os sa meria len v smere pohľadu A a B, ako je uvedené na obrázku 1 v údajovom liste H16/1. Merajú sa body, kde priemet vonkajšej strany koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína os vlákna.

(10)

Vychýlenie vlákna vzhľadom na os banky merané v dvoch rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou v mieste, v ktorom priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od referenčnej osi pretína os vlákna.

KATEGÓRIA H16 — Údajový list H16/3

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

12 V

12 V

e (74)

25,0 (75)

25,0 ± 0,1

f (74)

3,2 (75)

3,2 ± 0,1

g

0,5 min.

v štádiu posudzovania

h1

0 (75)

0 ± 0,1

h2

0 (75)

0 ± 0,15

γ1

50° min.

50° min.

γ2

40° min.

40° min.

γ3

30° min.

30° min.

Pätica: H16: PGJ19-3 podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-110-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

19

19

Skúšobné napätie

Volty

13,2

13,2

Cieľové hodnoty

Watty

22 max.

22 max.

Svetelný tok

500 + 10 %/– 15 %

 

Referenčný svetelný tok: 500 lm pri približne 13,2 V

Referenčný svetelný tok: 550 lm pri približne 13,5 V

KATEGÓRIA H16 — Údajový list H16/4

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

3,6

2,6

d= priemer vlákna

Poloha vlákna sa kontroluje výlučne v smeroch A a B, ako je uvedené v údajovom liste H16/1, obrázok 1.

Celé vlákno musí ležať v rámci stanovených limitov.

Konce vlákna definované v údajovom liste H16/3, v poznámke pod čiarou č. 11, musia ležať medzi čiarami Z1 a Z2 a medzi čiarami Z3 a Z4.

KATEGÓRIE H6W A HY6W — Údajový list H6W/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

min.

nom.

max.

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Bočná odchýlka (1)

 

 

0,75

0,4 max

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

30° min.

Pätica:

H6W:

BAX9s

podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-8-1)

HY6W:

BAZ9s

podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-150-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

6

6

Skúšobné napätie

Volty

13,5

13,5

Cieľové hodnoty

Watty

7,35 max.

7,35 max.

Svetelný tok

H6W

125 ± 12 %

 

HY6W

75 ± 17 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne 13,5 V

Biely: 125 lm

Oranžový: 75 lm

(1)

Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín prechádzajúcich referenčnou osou, pričom jedna z nich prechádza osou X-X.

(2)

V priestore medzi vonkajšími úsekmi uhlov γ1 a γ2, nesmie mať banka žiadne opticky skresľujúce oblasti a zakrivenie banky nesmie mať polomer menší než 50 % skutočného priemeru banky.

(3)

Po celej dĺžke pätice nesmú byť žiadne výstupky alebo zostatky po spájkovaní, ktoré by presahovali prípustný maximálny priemer pätice.

(4)

Svetlo vyžarované žiarovkami bežnej výroby je biele pre kategóriu H6W a oranžové pre kategóriu HY6W.

(5)

Svetlo vyžarované štandardnou žiarovkou je biele pre kategóriu H6W a biele alebo oranžové pre kategóriu HY6W.

KATEGÓRIE H10W/1 A HY10W — Údajový list H10W/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

min.

nom.

max.

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Bočná odchýlka (1)

 

 

0,75

0,4 max

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

30° min.

Pätica:

H10W/1:

BAU9s

podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-[150A-1])

HY10W:

BAUZ9s

podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-[150B-1])

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

10

10

Skúšobné napätie

Volty

13,5

13,5

Cieľové hodnoty

Watty

12 max.

12 max.

Svetelný tok

H10W/1

200 ± 12 %

 

HY10W

120 ± 17 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne 13,5 V

Biely: 200 lm

Oranžový: 120 lm

(1)

Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín prechádzajúcich referenčnou osou, pričom jedna z nich prechádza osou X-X.

(2)

V priestore medzi vonkajšími úsekmi uhlov γ1 a γ2, nesmie mať banka žiadne opticky skresľujúce oblasti a zakrivenie banky nesmie mať polomer menší než 50 % skutočného priemeru banky.

(3)

Po celej dĺžke pätice nesmú byť žiadne výstupky alebo zostatky po spájkovaní, ktoré by presahovali prípustný maximálny priemer pätice.

(4)

Svetlo vyžarované žiarovkami bežnej výroby je biele pre kategóriu H10W/1 a oranžové pre kategóriu HY10W.

(5)

Svetlo vyžarované štandardnou žiarovkou je biele pre kategóriu H10W/1 a biele alebo oranžové pre kategóriu HY10W.

KATEGÓRIE H21W A HY21W — Údajový list H21W/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

min.

nom.

max.

 

e

 

20,0 (1)

 

20,0 ± 0,25

f

12 V

 

 

3,8

3,8 + 0/ – 1

24 V

 

 

4,5

 

Bočná odchýlka (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,15 (4)

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (5)

45°

 

 

45° min.

Pätica:

H21W:

BAY9s

podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-9-1)

HY21W:

BAW9s

podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-149-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

24

12

Watty

21

21

21

Skúšobné napätie

Volty

13,5

28,0

13,5

Cieľové hodnoty

Watty

26,25 max.

29,4 max.

26,25 max.

Svetelný tok

H21W

600 ± 12 %

600 ± 15 %

 

HY21W

300 ± 17 %

300 ± 20 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

Biely: 415 lm

13,2 V

Biely: 560 lm

13,5 V

Biely: 600 lm

Oranžový: 300 lm

(1)

Kontroluje sa pomocou „systému ohraničenia“ podľa údajového listu H21W/2.

(2)

Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín prechádzajúcich referenčnou osou, pričom jedna z nich prechádza osou X-X.

(3)

Bočná odchýlka vzhľadom na rovinu kolmú na os X-X sa meria v polohe opísanej v bode 1 skúšobného postupu uvedeného v údajovom liste H21W/2.

(4)

priestore medzi vonkajšími úsekmi uhlov γ1 γ2, nesmie mať banka žiadne opticky skresľujúce oblasti a zakrivenie banky nesmie mať polomer menší než 50 % skutočného priemeru banky.

(5)

Svetlo vyžarované žiarovkami bežnej výroby je biele pre kategóriu H21W a oranžové pre kategóriu HY21W.

(6)

Svetlo vyžarované štandardnou žiarovkou je biele pre kategóriu H21W a biele alebo oranžové pre kategóriu HY21W.

KATEGÓRIE H21W A HY21W — Údajový list H21W/2

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu a či má os kolmú, s odchýlkou ± 7,5°, na rovinu prechádzajúcu osou referenčného kolíka a referenčnou osou.

Image

Označenie

a

b

h

k

Rozmery

d + 1,0

d + 1,0

f + 1,2

0,50

d

=

skutočný priemer vlákna

f

=

skutočná dĺžka vlákna

Skúšobné postupy a požiadavky:

1.   Žiarovka sa umiestni do objímky, ktorá sa môže otáčať okolo svojej osi a ktorá má buď kalibrovanú stupnicu alebo pevné zarážky zodpovedajúce tolerančným limitom uhlového posunu. Objímka sa potom natočí tak, aby bol na projekčnú stenu na ktorú sa obraz premieta, premietnutý pohľad vlákna z boku. Bokorys vlákna sa získa v rámci tolerančných limitov uhlového posunu.

2.   Bokorys

Pri žiarovke s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri pohľade na vlákno presne zboku, musí celý priemet vlákna ležať vo vnútri obdĺžnika s výškou „a“ a šírkou „b“ so stredom v teoretickej polohe stredu vlákna.

3.   Nárys

Pri žiarovke s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri pohľade smerom kolmo na os vlákna:

3.1.

musí celý priemet vlákna ležať vo vnútri obdĺžnika s výškou „a“ a šírkou „h“ so stredom v teoretickej polohe stredu vlákna;

3.2.

stred vlákna nesmie byť vychýlený od referenčnej osi o viac ako je vzdialenosť „k“.

KATEGÓRIE H27W/1 A H27W/2 — Údajový list H27W/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

KATEGÓRIA H27W/1

Image

KATEGÓRIA H27W/2

Image

(1)

Referenčná rovina je rovina tvorená spodnou časťou skosenej prívodnej príruby pätice.

(2)

Referenčná os je čiara kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom pätice s priemerom 13,10 mm.

(3)

Sklenená banka a nosníky nesmú prekračovať rozmer teoretického valca so stredom v referenčnej osi.

(4)

Zatienenie musí pokrývať celý vrch banky vrátane valcovej časti až po priesečník s uhlom γ1.

KATEGÓRIE H27W/1 A H27W/2 — Údajový list H27W/2

Image

Rozmery v mm

Žiarovka bežnej výroby

Štandardná žiarovka

e

31,75 (77)

31,75 ± 0,25

f (79)

4,8 max.

4,2 ± 0,20

k

0 (77)

0,0 ± 0,25

h1, h2, h3, h4 (78)

0 (77)

0,0 ± 0,25

γ1 (76)

38° nom.

38° nom.

γ2 (76)

44° nom.

44° nom.

Pätica

H27W/1:

PG13

podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-107-4)

H27W/2:

PGJ13

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

27

27

Skúšobné napätie

Volty

13,5

13,5

Cieľové hodnoty

Watty

31 max.

31 max.

Svetelný tok

477 ± 15 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

350 lm

13,2 V

450 lm

13,5 V

477 lm

KATEGÓRIE H27W/1 A H27W/2 — Údajový list H27W/3

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

Rozmery v mm

Image

Označenie

a

c

k

g

Rozmery

d + 1,2

d + 1,0

0,5

2,4

d= skutočný priemer vlákna

Celé vlákno musí ležať v rámci stanovených limitov.

Stred vlákna musí ležať v medziach rozmeru k.

KATEGÓRIE HB3 A HB3A — Údajový list HB3/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

KATEGÓRIE HB3 A HB3A — Údajový list HB3/2

Oblasť bez skreslenia (7)

Image

Poloha a rozmery vlákna

Image

(6)

Vyžarované svetlo je biele alebo selektívne žlté.

(7)

Sklenená banka nesmie byť opticky osovo ani cylindricky skreslená v rozmedzí uhlov γ1 a γ2. Táto požiadavka platí pre celý obvod banky vo vnútri uhlov γ1 a γ2.

KATEGÓRIE HB3 A HB3A — Údajový list HB3/3

Rozmery v mm (84)

Tolerancie

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

e (81)  (83)

31,5

 (82)

± 0,16

f (81)  (83)

5,1

 (82)

± 0,16

h1, h2

0

 (82)

± 0,15 (80)

h3

0

 (82)

± 0,08 (80)

1

45° min.

2

52° min.

Pätica P20d podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-31-2) (85)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

60

60

Skúšobné napätie

Volty

13,2

13,2

Cieľové hodnoty

Watty

73 max.

73 max.

Svetelný tok

1 860 ± 12 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

1 300

13,2 V

1 860

KATEGÓRIE HB3 A HB3A — Údajový list HB3/4

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= priemer vlákna

Poloha vlákna sa overuje len v smeroch A a B, ako je uvedené v údajovom liste HB3/1.

Celé vlákno musí ležať v rámci stanovených limitov.

Začiatok vlákna, ako je uvedené v údajovom liste HB3/3, v poznámke pod čiarou č. 11, musí ležať v priestore „B“ a koniec vlákna musí ležať v priestore „C“.

Priestor „A“ nezahŕňa žiadne požiadavky v súvislosti so stredom vlákna.

KATEGÓRIE HB4 A HB4A — Údajový list HB4/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

KATEGÓRIE HB4 A HB4A — Údajový list HB4/2

Oblasť bez skreslenia (7) a čierna vrchná časť (8)

Image

Výstrednosť banky

Image

Poloha a rozmery vlákna

Image

(6)

Vyžarované svetlo je biele alebo selektívne žlté.

(7)

Sklenená banka nesmie byť opticky osovo ani cylindricky skreslená v rozmedzí uhlov γ1 a γ2. Táto požiadavka platí pre celý obvod banky medzi uhlami γ1 a γ2 a nemusí sa overovať v zatienenej ploche.

(8)

Tienenie musí dosiahnuť najmenej uhol γ3 a musí siahať po nedeformovanú časť banky definovanú uhlom γ1.

KATEGÓRIE HB4 A HB4A — Údajový list HB4/3

Rozmery v mm (91)

Tolerancie

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

e (88)  (90)

31,5

 (89)

± 0,16

f (88)  (90)

5,1

 (89)

± 0,16

h1, h2

0

 (89)

± 0,15 (87)

h3

0

 (89)

± 0,08 (87)

g (88)

0,75

± 0,5

± 0,3

γ1

50° min.

γ2

52° min.

γ3

45°

± 5°

± 5°

Pätica P22d podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-32-2) (92)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

51

51

Skúšobné napätie

Volty

13,2

13,2

Cieľové hodnoty

Watty

62 max.

62 max.

Svetelný tok

1 095 ± 15 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

825

13,2 V

1 095

KATEGÓRIE HB4 A HB4A — Údajový list HB4/4

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= priemer vlákna

Poloha vlákna sa overuje len v smeroch A a B, ako je uvedené v údajovom liste HB4/1.

Celé vlákno musí ležať v rámci stanovených limitov.

Začiatok vlákna, ako je uvedené v údajovom liste HB4/3, v poznámke pod čiarou č. 12, musí ležať v priestore „B“ a koniec vlákna musí ležať v priestore „C“.

Priestor „A“ nezahŕňa žiadne požiadavky v súvislosti so stredom vlákna.

KATEGÓRIA HIR1 — Údajový list HIR1/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

KATEGÓRIA HIR1 — Údajový list HIR1/2

Rozmery v mm (98)

Tolerancie

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

e (95)  (97)

29

 (96)

± 0,16

f (95)  (97)

5,1

 (96)

± 0,16

g (95)

0

+ 0,7/– 0,0

+ 0,4/– 0,0

h1, h2

0

 (96)

± 0,15 (94)

d

1,6 max.

 

 

γ1

50° min.

γ2

50° min.

Pätica PX20d podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-31-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

65

65

Skúšobné napätie

Volty

13,2

13,2

Cieľové hodnoty

Watty

73 max.

73 max.

Svetelný tok

2 500 ± 15 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

1 840

13,2 V

2 500

KATEGÓRIA HIR1 — Údajový list HIR1/3

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,1

5,2

d= priemer vlákna

Poloha vlákna sa overuje len v smeroch A a B podľa údajového listu HIR1/1.

Konce vlákna definované v údajovom liste HIR1/2, v poznámke pod čiarou č. 10, musia ležať medzi čiarami Z1 a Z2 a medzi čiarami Z3 a Z4.

KATEGÓRIA HIR2 — Údajový list HIR2/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

KATEGÓRIA HIR2 — Údajový list HIR2/2

Rozmery v mm (103)

Tolerancie

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

e (100)  (102)

28,7

 (101)

± 0,16

f (100)  (102)

5,3

 (101)

± 0,16

g (100)

0

+ 0,7/– 0,0

+ 0,4/– 0,0

h1, h2

0

 (101)

± 0,15 (99)

d

1,6 max.

γ1

50° min.

γ2

50° min.

Pätica PX22d podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-32-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

55

55

Skúšobné napätie

Volty

13,2

13,2

Cieľové hodnoty

Watty

63 max.

63 max.

Svetelný tok

1 875 ± 15 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

1 355

13,2 V

1 875

KATEGÓRIA HIR2 — Údajový list HIR2/3

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,6

5,7

d= priemer vlákna

Poloha vlákna sa overuje len v smeroch A a B podľa údajového listu HIR2/1.

Konce vlákna definované v údajovom liste HIR2/2, v poznámke pod čiarou č. 10, musia ležať medzi čiarami Z1 a Z2 a medzi čiarami Z3 a Z4.

KATEGÓRIA HS1 — Údajový list HS1/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Obrázok 1

Hlavný výkres

Image

Maximum lamp outlines (4)

Obrázok 2

Obrázok 3

Image

(1)

Referenčná rovina je tvorená stykovými bodmi troch kolíkov prstenca pätice.

(2)

Referenčná os je kolmica na referenčnú rovinu, ktorá prechádza stredom kružnice s priemerom „M“.

(3)

Vyžarované svetlo je biele alebo selektívne žlté.

(4)

Sklenená banka a nosníky nesmú presiahnuť obalovú krivku, ako je zobrazené na obrázku 2. Ak sa však použije selektívne žltá vonkajšia banka, banka a nosníky nesmú presiahnuť obalovú krivku, ako je zobrazené na obrázku 3.

(5)

Tienenie musí siahať minimálne po valcovú časť banky. Musí zároveň prekrývať vnútorné tienenie pri pohľade v smere kolmom na referenčnú os.

KATEGÓRIA HS1 — Údajový list HS1/2

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

6 V

12 V

12 V

e

28,5 + 0,45/– 0,25

28,5 + 0,20/– 0,00

p

28,95

28,95

a

max. 40°

max. 40°

Pätica PX43t podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-34-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

6 (104)

12 (104)

12 (104)

Watty

35

35

35

35

35

35

Skúšobné napätie

Volty

6,3

13,2

13,2

Cieľové hodnoty

Watty ± %

35

35

35

35

35

35

5

5

Svetelný tok ± %

700

440

825

525

 

15

 

Meraný tok (105) lm

 

450

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

700

450

13,2 V

825

525

KATEGÓRIA HS1 — Údajový list HS1/3

Poloha tienidla

Image

Poloha vlákien

Image

KATEGÓRIA HS1 — Údajový list HS1/4

Tabuľka rozmerov uvedených na výkresoch v údajovom liste HS1/3 (v mm)

Označenie (106)

Rozmery (107)

Tolerancia

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

6 V

12 V

6 V

12 V

6 V

12 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/25

0,8

± 0,55

± 0,20

b1/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b2/33

b2/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

c/29,5

0,6

± 0,35

± 0,20

c/31

c/29,5 mv

± 0,30

± 0,15

d

min. 0,1/max. 1,5

e (113)

28,5

+ 0,45/– 0,25

+ 0,20/– 0,00

f (111)  (112)  (113)

1,7

+ 0,50/– 0,30

+ 0,30/– 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/25

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

0

± 0,50

± 0,30

h/31

h/29,5 mv

± 0,30

± 0,20

lR  (111)  (114)

3,5

4,0

± 0,80

± 0,40

lC  (111)  (112)

3,3

4,5

± 0,80

± 0,35

p/33

Závisí od tvaru tienidla

q/33

(p + q)/2

± 0,60

± 0,30

KATEGÓRIA HS1 — Údajový list HS1/5

Dodatočné vysvetlivky k údajovému listu HS1/3

Rozmery sa merajú v troch smeroch:

(1)

pre rozmery a, b1, c, d, e, f, lR a lC;

(2)

pre rozmery g, h, p a q;

(3)

pre rozmer b2.

Rozmery p a q sa merajú v rovine rovnobežnej s referenčnou rovinou a vzdialenej 33 mm od nej.

Rozmery b1 a b2 sa merajú v rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou a vzdialených od nej 29,5 mm a 33 mm.

Rozmery a a g sa merajú v rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou a vzdialených 25,0 mm a 26,0 mm od nej.

Rozmery c a h sa merajú v rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou a vzdialených 29,5 mm a 31 mm od nej.

Poznámka: Metódu merania pozri v dodatku E k publikácii IEC 60809.

KATEGÓRIA HS2 — Údajový list HS2/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

KATEGÓRIA HS2 — Údajový list HS2/2

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

min.

nom.

max.

 

e

 

11,0 (5)

 

11,0 ± 0,15

f (116)

6 V

1,5

2,5

3,0

2,5 ± 0,15

12 V

2,0

3,0

4,0

 

h1, h2

 

(5)

 

0 ± 0,15

α (2)

 

 

40°

 

β (3)

75°

90°

105°

90° ± 5°

γ (4)

15°

 

 

15° min.

γ (4)

40°

 

 

40° min.

Pätica PX13.5s podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-35-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

6

12

6

Watty

15

15

Skúšobné napätie

Volty

6,75

13,5

6,75

Cieľové hodnoty

Watty

15 ± 6 %

15 ± 6 %

Svetelný tok

320 ± 15 %

 

Referenčný svetelný tok: 320 lm pri približne 6,75 V

KATEGÓRIA HS2 — Údajový list HS2/3

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

Image

Označenie

a1

a2

b1

b2

c1 (6 V)

c1 (12 V)

c2

Rozmery

d + 1,0

d + 1,4

0,25

0,25

4,0

4,5

1,75

d= skutočný priemer vlákna

Celé vlákno musí ležať v rámci stanovených limitov.

Začiatok vlákna musí ležať medzi čiarami Z1 a Z2.

KATEGÓRIA HS5 — List HS5/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

ŽIAROVKA PRE MOTOCYKLE

Obrázok 1

Hlavný výkres

Image

Obrázok 2

Oblasť bez skreslenia (4) a čierna vrchná časť (5)

Image

(1)

Referenčná rovina je definovaná troma výstupkami na vnútornom povrchu.

(2)

Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom pätice s priemerom 23 mm.

(3)

Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku, ako je uvedené na obrázku 1. Obalová krivka je súosová s referenčnou osou.

(4)

Sklenená banka nesmie byť opticky skreslená v rozmedzí uhlov γ1 a γ2. This requirement applies až the whole bulb circumference within the angles γ1 a γ2.

(5)

Tienenie musí dosiahnuť najmenej uhol γ3 a musí zasahovať aspoň do valcovej časti banky po celom obvode vrchu banky.

KATEGÓRIA HS5 — List HS5/2

Obrázok 3

Poloha a rozmery vlákna

Pohľad B na vlákno diaľkového svetla

Image

Pohľad A na vlákno stretávacieho svetla

Image

Pohľad zhora na vlákno diaľkového svetla

Image

Pohľad zhora na vlákno stretávacieho svetla

Image

KATEGÓRIA HS5 — List HS5/3

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

12 V

12 V

e

26

 (117)

± 0,15

lC  (118)

4,6

± 0,3

k

0

± 0,2

h1, h3

0

± 0,15

h2, h4

0

± 0,20

lR  (118)

4,6

± 0,3

j

0

± 0,2

g1, g3

0

± 0,30

g2, g4

2,5

± 0,40

γ1

50° min.

γ2

23° min.

γ3

50° min.

Pätica P23t podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-138-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Napätie

V

12

12

Výkon

W

35

30

35

30

Skúšobné napätie

V

13,2

13,2

Skutočné hodnoty

Výkon

W

40 max.

37 max.

40 max.

37 max.

Svetelný tok

lm

620

515

 

 

± %

15

15

 

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

460

380

13,2 V

620

515

KATEGÓRIA HS5 — List HS5/4

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením:

a)

správneho umiestnenia vlákna stretávacieho svetla vo vzťahu k referenčnej osi a referenčnej rovine a

b)

správneho umiestnenia vlákna stretávacieho svetla vo vzťahu k vláknu stretávacieho svetla.

(Rozmery v milimetroch)

Bokorys

Image

Označenie

a

b

c

d

v

Rozmery

d1 + 0,6

d1 + 0,8

d2 + 1,2

d2 + 1,6

2,5

d1

=

priemer vlákna stretávacieho svetla

d2

=

priemer vlákna diaľkového svetla

Nárys

Image

Označenie

h

k

Rozmery

6,0

0,5

Celé vlákno musí ležať v rámci stanovených limitov.

Stred vlákna musí ležať v medziach rozmeru k.

KATEGÓRIA HS5A — Údajový list HS5A/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

ŽIAROVKA PRE MOTOCYKLE

Obrázok 1

Hlavný výkres

Image

Obrázok 2

Oblasť bez skreslenia (4) a čierna vrchná časť (5)

Image

(1)

Referenčná rovina je definovaná troma výstupkami na vnútornom povrchu.

(2)

Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom pätice s priemerom 23 mm.

(3)

Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku, ako je uvedené na obrázku 1. Obalová krivka je súosová s referenčnou osou.

(4)

Sklenená banka nesmie byť opticky skreslená v rozmedzí uhlov γ1 a γ2. Táto požiadavka platí pre celý obvod banky vo vnútri uhlov γ1 a γ2.

(5)

Tienenie musí dosiahnuť najmenej uhol γ3 a musí zasahovať aspoň do valcovej časti banky po celom obvode vrchu banky.

KATEGÓRIA HS5A — Údajový list HS5A/2

Obrázok 3

Poloha a rozmery vlákna

Image

KATEGÓRIA HS5A — Údajový list HS5A/3

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

12 V

12 V

e

26

lC  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

k

0

± 0,4

± 0,2

h1, h3

0

± 0,3

± 0,15

h2, h4

0

± 0,4

± 0,2

lR  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

j

0

± 0,6

± 0,3

g1, g3

0

± 0,6

± 0,3

g2, g4

2,5

± 0,4

± 0,2

γ1

50° min.

γ2

23° min.

γ3

50° min.

Pätica PX23t podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-138A-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Napätie

V

12 (120)

12 (120)

Výkon

W

45

40

45

40

Skúšobné napätie

V

13,2

13,2

Skutočné hodnoty

Výkon

W

50 max.

45 max.

50 max.

45 max.

Svetelný tok

lm

750

640

 

 

± %

15

15

 

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

550 lm

470 lm

13,2 V

750 lm

640 lm

KATEGÓRIA HS6 — Údajový list HS6/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Obrázok 1

Hlavné výkresy

Image

KATEGÓRIA HS6 — Údajový list HS6/2

Obrázok 2

Definícia referenčnej osi (9)

Image

Obrázok 4

Výstrednosť banky (8)

Image

Obrázok 3

Oblasť bez skreslenia (6) a nepriehľadný náter (7)

Image

Obrázok 5

Zakrytie svetla smerom k pätici (9)

Image

(6)

Sklenená banka nesmie byť opticky osovo ani cylindricky skreslená v rozmedzí uhlov β a δ. Táto požiadavka platí pre celý obvod banky medzi uhlami β a δ a nemusí sa overovať v oblasti pokrytej nepriehľadným náterom.

(7)

Nepriehľadný náter musí siahať aspoň po valcovú časť banky po celom obvode vrchu banky. Okrem toho musí siahať aspoň k rovine rovnobežnej s referenčnou rovinou kde γ prechádza vonkajším povrchom banky, ako je uvedené na obrázku 3 (pohľad B znázornený v údajovom liste HS6/1).

(8)

Vychýlenie vlákna stretávacieho svetla vzhľadom na os banky sa meria v dvoch rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou, kde priemet vonkajších koncov závitov najbližších a najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína os vlákna stretávacieho svetla.

(9)

Svetlo musí byť zakryté nad koncom pätice banky v rozsahu uhla θ. Táto požiadavka platí pre všetky smery okolo referenčnej osi.

KATEGÓRIA HS6 — Údajový list HS6/3

Obrázok 6

Poloha a rozmery vlákien (10) (11) (12) (13) (14)

Image

KATEGÓRIA HS6 — Údajový list HS6/4

Rozmery v mm

Tolerancia

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

d1 (13) (122)

1,4 max.

d2 (13) (122)

1,4 max.

e (121)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

f2 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

g (8) (122)

0,5 d1

± 0,50

± 0,30

h (8)

0

± 0,40

± 0,20

j (10)

2,5

± 0,30

± 0,20

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,24

± 0,20

n (11)

0

± 0,24

± 0,20

p (10)

0

± 0,30

± 0,20

β

42° min.

δ

52° min.

γ

43°

+ 0°/– 5°

+ 0°/– 5°

(9)

41°

± 4°

± 4°

Pätica

:

PX26.4t podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-128-3)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY (123)

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

40

35

40

35

Skúšobné napätie

Volty

13,2

13,2

Cieľové hodnoty

Watty

45 max.

40 max.

45 max.

40 max.

Svetelný tok

900 ± 15 %

600 ± 15 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

630/420

13,2 V

900/600

KATEGÓRIA P13W — Údajový list P13W/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Obrázok 1

Hlavný výkres

Image

Obrázok 2

Oblasť bez kovu (3)

Image

(1)

Referenčná rovina je rovina tvorená stykovými bodmi s objímkou pätice.

(2)

Pre rozmery vlákna neplatia žiadne obmedzenia avšak cieľom je d max. = 1,0 mm.

(3)

Žiadne kovové časti okrem závitov vlákna nesmú byť umiestnené v zatienenej oblasti, ako je zobrazené na obrázku 2. Uvedené sa uplatňuje na rotačnú časť v rámci uhlov α1 + α2.

KATEGÓRIA P13W — Údajový list P13W/2

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

e (125)

25,0 (124)

25,0 ± 0,25

f (125)

4,3 (124)

4,3 ± 0,25

α1  (126)

30,0° min.

30,0° min.

α2  (126)

58,0° min.

58,0° min.

Pätica PG18.5d-1 podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-147-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Napätie

V

12

12

Výkon

W

13

13

Skúšobné napätie

V

13,5

13,5

Cieľové hodnoty

Výkon

W

19 max.

19 max.

Svetelný tok

lm

250

 

±

+ 15 %/– 20 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne 13,5V

250 lm

KATEGÓRIA P13W — Údajový list P13W/3

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

Image

 

p

q

u1, u2

r, s

t, v

Žiarovky bežnej výroby

1,7

1,9

0,3

2,6

0,9

Štandardné žiarovky

1,5

1,7

0,25

2,45

0,6

Poloha vlákna sa kontroluje v dvoch navzájom kolmých rovinách, pričom jedna z nich je rovinou prechádzajúcou prívodným vodičom.

Konce vlákna definované v údajovom liste P13W/2, v poznámke pod čiarou č. 4, musia ležať medzi čiarami Z1 a Z2 a medzi čiarami Z3 a Z4.

Celé vlákno musí ležať v rámci stanovených limitov.

KATEGÓRIE P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W A PSR19W — Údajový list P19W/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

KATEGÓRIE P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W A PSR19W — Údajový list P19W/2

Rozmery v mm (127)

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

min.

nom.

max.

α (131)

e (128)  (129)

 

24,0

 

24,0

f (128)  (129)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (130)

58°

 

 

58° min.

P19W Pätica PGU20-1

PY19W Pätica PGU20-2

PR19W Pätica PGU20-5

PS19W Pätica PG20-1

PSY19W Pätica PG20-2

PSR19W Pätica PG20-5

podľa publikácie IEC 60061

(údajový list 7004-127-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

19

19

Skúšobné napätie

Volty

13,5

13,5

Cieľové hodnoty

Watty

20 max.

20 max.

Svetelný tok

P19W

PS19W

350 ± 15 %

 

PY19W

PSY19W

215 ± 20 %

 

PR19W

PSR19W

80 ± 20 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne 13,5 V

Biely: 350 lm

Oranžový: 215 lm

Červený: 80 lm

 

KATEGÓRIE P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W A PSR19W — Údajový list P19W/3

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Žiarovky bežnej výroby

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Štandardné žiarovky

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Poloha vlákna sa kontroluje v dvoch navzájom kolmých rovinách, pričom jedna z nich je rovinou prechádzajúcou prívodným vodičom.

Konce vlákna definované v údajovom liste P19W/2, v poznámke pod čiarou č. 6, musia ležať medzi čiarami Z1 a Z2 a medzi čiarami Z3 a Z4.

Celé vlákno musí ležať v rámci stanovených limitov.

KATEGÓRIA P21W — Údajový list P21W/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

min.

nom.

max.

 

e

6,12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

6 V

 

 

7,0

 

Bočná odchýlka (1)

6,12 V

 

 

(3)

0,3 max.

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Pätica BA15s podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-11A-9) (2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

6

12

24

12

Watty

21

21

Skúšobné napätie

Volty

6,75

13,5

28,0

13,5

Cieľové hodnoty

Watty

27,6 max.

26,5 max.

29,7 max.

26,5 max.

Svetelný tok

460 ± 15 %

 

Referenčný svetelný tok: 460 lm pri približne 13,5 V

(1)

Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín prechádzajúcich referenčnou osou, pričom jedna z nich prechádza osou kolíkov.

(2)

Žiarovky s päticou BA15d sa môžu používať na osobitné účely, majú rovnaké rozmery.

(3)

Kontroluje sa pomocou „systému ohraničenia“, údajový list P21W/2.

(4)

Z tohto podhľadu môže byť 24 V vlákno rovné alebo môže mať tvar V. Uvedie sa to v žiadosti o schválenie. Ak je vlákno rovné, tak pre priemet na tienidlo platia požiadavky údajového listu P21W/2. Ak má vlákno tvar V, musia byť konce vlákna v rovnakej vzdialenosti ± 3 mm od referenčnej roviny.

KATEGÓRIA P21W — Údajový list P21W/2

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu.

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu a či má os kolmú, s odchýlkou ± 15°, na rovinu prechádzajúcu osami kolíkov (P21W) alebo referenčného kolíka (PY21W a PR21W) a referenčnou osou.

Bokorys

Nárys

Image


Označenie

a

b

h

k

Rozmery

3,5

3,0

9,0

1,0

Skúšobné postupy a požiadavky:

1.   Žiarovka sa umiestni do objímky, ktorá sa môže otáčať okolo svojej osi a ktorá má buď kalibrovanú stupnicu alebo pevné zarážky zodpovedajúce tolerančným limitom uhlového posunu. Objímka sa potom natočí tak, aby bol na projekčnú stenu, na ktorú sa obraz premieta, premietnutý pohľad vlákna z boku. Bokorys vlákna sa získa v rámci tolerančných limitov uhlového posunu.

2.   Bokorys

Pri žiarovke s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri pohľade na vlákno presne zboku, musí celý priemet vlákna ležať vo vnútri obdĺžnika s výškou „a“ a šírkou „b“ so stredom v teoretickej polohe stredu vlákna.

3.   Nárys

Pri žiarovke s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri pohľade smerom kolmo na os vlákna:

3.1.

musí celý priemet vlákna ležať vo vnútri obdĺžnika s výškou „a“ a šírkou „h“, pričom svoj stred musí mať v teoretickom strede vlákna;

3.2.

stred vlákna nesmie byť vychýlený od referenčnej osi o viac ako je vzdialenosť „k“.

KATEGÓRIA P21/4W — Údajový list P21/4W/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

min.

nom.

max.

 

e

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0/– 2

Bočná odchýlka

 

 

(1)

0,3 max. (2)

x, y

(1)

2,8 ± 0,5

β

75° (1)

90° (1)

105° (1)

90° ± 5°

Pätica BAZ15d podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-11C-3)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

24

12

Watty

21

4

21

4

21/4

Skúšobné napätie

Volty

13,5

28,0

13,5

Cieľové hodnoty

Watts

26,5 max.

5,5 max.

29,7 max.

8,8 max.

26,5/5,5 max.

Svetelný tok ± %

440

15

440

20

 

15

20

15

20

 

Referenčný svetelný tok: 440 lm a 15 lm pri približne 13,5 V

(1)

Tieto rozmery sa kontrolujú pomocou „systému ohraničenia“ 3 založeného na uvedených rozmeroch a toleranciách. „x“ a „y“ sa vzťahujú na hlavné (vysokovýkonové) vlákno a nie na referenčnú os. Uvažuje sa o prostriedkoch na zvýšenie presnosti polohy vlákna a objímky pätice.

(2)

Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín prechádzajúcich referenčnou osou, pričom jedna z nich prechádza osou referenčného kolíka.

(3)

„Systém ohraničenia“ je rovnaký ako v prípade žiarovky P21/5W.

KATEGÓRIA P21/5W — Údajový list P21/5W/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

min.

nom.

max.

 

e

6,12 V

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

6,12 V

 

 

7,0

7,0 + 0/– 2

Bočná odchýlka (2)

6,12 V

 

 

(1)

0,3 max.

24 V

 

 

1,5

 

x, y

6,12 V

 

(1)

 

2,8 ± 0,3

x

24 V (3)

–1,0

0

1,0

 

y

24 V (3)

1,8

2,8

3,8

 

β

 

75°

90°

105°

90° ± 5°

Pätica BAY15d podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-11B-7)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

6

12

24

12

Watty

21

5

21

5

21

5

21/5

Skúšobné napätie

Volty

6,75

13,5

28,0

13,5

Cieľové hodnoty

Watty

27,6 max.

6,6 max.

26,5 max.

6,6 max.

29,7 max.

11,0 max.

26,5 a 6,6 max.

Svetelný tok ± %

440

35

440

35

440

40

 

15

20

15

20

15

20

 

Referenčný svetelný tok: 440 lm a 35 lm pri približne 13,5 V

Pozri poznámky v údajovom liste P21/5W/2.

KATEGÓRIA P21/5W — Údajový list P21/5W/2

Poznámky:

(1)

Tieto rozmery sa kontrolujú pomocou „systému ohraničenia“. Pozri údajové listy P21/5W/2 a P21/5W/3. „x“ a „y“ sa vzťahujú na hlavné (vysokovýkonové) vlákno a nie na referenčnú os.

(2)

Maximálna bočná odchýlka stredu hlavného (vysokovýkonového) vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín prechádzajúcich referenčnou osou, pričom jedna z nich prechádza osou referenčného kolíka.

(3)

Z tohto podhľadu môže byť 24 V vlákno rovné alebo môže mať tvar V. Uvedie sa to v žiadosti o schválenie. Ak je vlákno rovné, platia požiadavky priemetu na tienidlo. Ak má vlákno tvar V, musia byť konce vlákna v rovnakej vzdialenosti ± 3 mm od referenčnej roviny.

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením:

a)

správneho umiestnenia hlavného (vysokovýkonového) vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu a či má os kolmú, s odchýlkou ± 15°, na rovinu prechádzajúcu osami kolíkov a referenčnou osou; a

b)

správneho umiestnenia vedľajšieho (nízkovýkonového) vlákna vzhľadom na hlavné (vysokovýkonové) vlákno.

Postup skúšky a požiadavky:

1.   Žiarovka sa umiestni do objímky, ktorá sa môže otáčať okolo svojej osi a ktorá má buď kalibrovanú stupnicu alebo pevné zarážky zodpovedajúce tolerančným limitom uhlového posunu (t. j. 15°). Objímka sa potom natočí tak, aby bol na projekčnú stenu na ktorú sa obraz premieta, premietnutý pohľad vlákna z boku. Bokorys vlákna sa získa v rámci tolerančných limitov uhlového posunu.

2.   Bokorys

Žiarovka sa umiestni bankou nadol, referenčná os je vertikálna, referenčný kolík musí byť na pravej strane a hlavné vlákno musí byť viditeľné pohľadom zozadu:

2.1.

priemet hlavného vlákna musí ležať celý vo vnútri obdĺžnika s výškou „a“ a šírkou „b“ so stredom v teoretickej polohe stredu vlákna.

2.2.

priemet vedľajšieho vlákna musí ležať celý:

2.2.1.

v obdĺžniku so šírkou „c“ a výškou „d“ so stredom vo vzdialenosti „v“ napravo a vo vzdialenosti „u“ nad teoretickou polohou stredu hlavného vlákna;

2.2.2.

nad rovnou priamkou dotýkajúcou sa hornej hrany priemetu hlavného vlákna prebiehajúcou zľava doprava pod uhlom 25°;

2.2.3.

na pravo od priemetu hlavného vlákna.

3.   Nárys

Pri žiarovke s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri pohľade smerom kolmo na os hlavného vlákna:

3.1.

priemet hlavného vlákna musí ležať celý vo vnútri obdĺžnika s výškou „a“ a šírkou „h“ so stredom v teoretickej polohe stredu vlákna;

3.2.

stred hlavného vlákna sa nesmie od referenčnej osi vychýliť o viac než je vzdialenosť „k“;

3.3.

stred vedľajšieho vlákna sa nesmie od referenčnej osi odchýliť o viac než ± 2 mm (± 0,4 mm v prípade štandardných žiaroviek).

KATEGÓRIA P21/5W — Údajový list P21/5W/3

(Rozmery v mm)

Bokorys

Image

Označenie

a

b

c

d

u

v

Rozmery

3,5

3,0

4,8

2,8

Nárys

Image

Označenie

a

h

k

Rozmery

3,5

9,0

1,0

KATEGÓRIE P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W A PSR24W — Údajový list P24W/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

KATEGÓRIE P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W A PSR24W — Údajový list P24W/2

Rozmery v mm (132)

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

min.

nom.

max.

 (136)

e (133)  (134)

 

24,0

 

24,0

f (133)  (134)

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

 

4,0

 

4,0

PX24W, PSX24W

 

4,2

 

4,2

α (135)

58,0°

 

 

58,0° min.

P24W

Pätica PGU20-3

podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-127-2)

PX24W

Pätica PGU20-7

PY24W

Pätica PGU20-4

PR24W

Pätica PGU20-6

PS24W

Pätica PG20-3

PSX24W

Pätica PG20-7

PSY24W

Pätica PG20-4

PSR24W

Pätica PG20-6

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

24

24

Skúšobné napätie

Volty

13,5

13,5

Cieľové hodnoty

Watty

25 max.

25 max.

Svetelný tok

P24W PS24W

500 + 10/– 20 %

 

PX24W PSX24W

500 + 10/– 15 %

 

PY24W PSY24W

300 + 15/– 25 %

 

PR24W PSR24W

115 + 15/– 25 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne

12 V

Biely: 345 lm

13,2 V

Biely: 465 lm

13,5 V

Biely: 500 lm

Oranžový: 300 lm

Červený: 115 lm

KATEGÓRIE P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W A PSR24W — Údajový list P24W/3

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

Image

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Žiarovky bežnej výroby

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Štandardné žiarovky

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8


PX24W, PSX24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Žiarovky bežnej výroby

1,9

1,9

0,35

5,0

4,0

Štandardné žiarovky

1,5

1,5

0,25

4,7

4,0

Poloha vlákna sa kontroluje v dvoch navzájom kolmých rovinách, pričom jedna z nich je rovinou prechádzajúcou prívodným vodičom.

Konce vlákna definované v údajovom liste P24W/2, v poznámke pod čiarou č. 6, musia ležať medzi čiarami Z1 a Z2 a medzi čiarami Z3 a Z4.

Celé vlákno musí ležať v rámci stanovených limitov.

KATEGÓRIA P27W — Údajový list P27W/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

min.

nom.

max.

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0/– 2

Bočná odchýlka (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Pätica W2.5x16d podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-104-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

27

27

Skúšobné napätie

Volty

13,5

13,5

Cieľové hodnoty

Watty

32,1 max.

32,1 max.

Svetelný tok

475 ± 15 %

 

Referenčný svetelný tok: 475 lm pri približne 13,5 V

(1)

Referenčná os je definovaná vzhľadom na referenčné kolíky a je kolmá na referenčnú rovinu

(2)

Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín prechádzajúcich referenčnou osou, pričom jedna z nich prechádza osou referenčných kolíkov.

(3)

Kontroluje sa pomocou „systému ohraničenia“ podľa údajového listu P27W/2.

KATEGÓRIA P27W — Údajový list P27W/2

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu a či má os kolmú, s odchýlkou ± 15°, na rovinu prechádzajúcu osami kolíkov a referenčnou osou.

Image

Označenie

a

b

h

k

Rozmery

3,5

3,0

11,9

1,0

Skúšobné postupy a požiadavky:

1.   Žiarovka sa umiestni do objímky, ktorá sa môže otáčať okolo svojej osi a ktorá má buď kalibrovanú stupnicu alebo pevné zarážky zodpovedajúce tolerančným limitom uhlového posunu. Objímka sa potom natočí tak, aby bol na projekčnú stenu na ktorú sa obraz premieta, premietnutý pohľad vlákna z boku. Bokorys vlákna sa získa v rámci tolerančných limitov uhlového posunu.

2.   Bokorys

Pri žiarovke s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri pohľade na vlákno presne zboku, musí celý priemet vlákna ležať vo vnútri obdĺžnika s výškou „a“ a šírkou „b“ so stredom v teoretickej polohe stredu vlákna.

3.   Nárys

Pri žiarovke s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri pohľade smerom kolmo na os vlákna:

3.1.

musí celý priemet vlákna ležať vo vnútri obdĺžnika s výškou „a“ a šírkou „h“, pričom svoj stred musí mať v teoretickom strede vlákna;

3.2.

stred vlákna nesmie byť vychýlený od referenčnej osi o viac ako je vzdialenosť „k“.

KATEGÓRIA P27/7W — Údajový list P27/7W/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

min.

nom.

max.

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0/– 2

Bočná odchýlka (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

x (4)

 

5,1 (3)

 

5,1 ± 0,5

y (4)

 

0,0 (3)

 

0,0 ± 0,5

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Pätica W2.5x16q podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-104-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

27

7

27

7

Skúšobné napätie

Volty

13,5

13,5

Cieľové hodnoty

Watty

32,1 max.

8,5 max.

32,1 max.

8,5 max.

Svetelný tok

475 ± 15 %

36 ± 15 %

 

Referenčný svetelný tok: 475 lm a 36 lm pri približne 13,5 V

(1)

Referenčná os je definovaná vzhľadom na referenčné kolíky a je kolmá na referenčnú rovinu.

(2)

Maximálna bočná odchýlka stredu hlavného (vysokovýkonového) vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín prechádzajúcich referenčnou osou, pričom jedna z nich prechádza osou referenčných kolíkov.

(3)

Kontroluje sa pomocou „systému ohraničenia“, údajové listy P27/7W/2 a 3.

(4)

„x“ a „y“ označujú vychýlenie osi vedľajšieho (nízkovýkonového) vlákna vo vzťahu k osi hlavného (vysokovýkonového) vlákna.

KATEGÓRIA P27/7W — Údajový list P27/7W/2

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením:

a)

správneho umiestnenia hlavného (vysokovýkonového) vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu a či má os kolmú, s odchýlkou ± 15°, na rovinu prechádzajúcu osami kolíkov a referenčnou osou, a

b)

správneho umiestnenia vedľajšieho (nízkovýkonového) vlákna vzhľadom na hlavné (vysokovýkonové) vlákno.

Postupy skúšky a požiadavky:

1.   Žiarovka sa umiestni do objímky, ktorá sa môže otáčať okolo svojej osi a ktorá má buď kalibrovanú stupnicu, alebo pevné zarážky zodpovedajúce tolerančným limitom uhlového posunu. Objímka sa potom natočí tak, aby bol na projekčnú stenu na ktorú sa obraz premieta, premietnutý pohľad vlákna z boku. Bokorys vlákna sa získa v rámci tolerančných limitov uhlového posunu.

2.   Bokorys

Pri žiarovke s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri pohľade na hlavné vlákno presne zboku:

2.1.

priemet hlavného vlákna musí ležať celý vo vnútri obdĺžnika s výškou „a“ a šírkou „b“ so stredom v teoretickej polohe stredu vlákna;

2.2.

priemet vedľajšieho vlákna musí celý ležať vo vnútri obdĺžnika s výškou „c“ a šírkou „d“ so stredom v teoretickej polohe stredu vlákna.

3.   Nárys

Pri žiarovke s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri pohľade smerom kolmo na os hlavného vlákna:

3.1.

priemet hlavného vlákna musí ležať celý vo vnútri obdĺžnika s výškou „a“ a šírkou „h“ so stredom v teoretickej polohe stredu vlákna;

3.2.

stred hlavného vlákna sa nesmie vychýliť od referenčnej osi o viac ako je vzdialenosť „k“;

3.3.

stred vedľajšieho vlákna sa nesmie vychýliť od referenčnej osi o viac než ± 2mm (± 0,4 mm v prípade štandardnej žiarovky).

KATEGÓRIA P27/7W — Údajový list P27/7W/3

Bokorys

Image

Označenie

a

b

c

d

u

Rozmery

3,5

3,0

4,8

5,1

Nárys

Image

Označenie

a

h

k

Rozmery

3,5

11,9

1,0

KATEGÓRIE PC16W, PCY16W A PCR16W — Údajový list PC16W/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

KATEGÓRIE PC16W, PCY16W A PCR16W — Údajový list PC16W/2

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

min.

nom.

max.

 (140)

e (137)  (138)

 

18,5

 

18,5

f (137)  (138)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (139)

54°

 

 

54° min.

PC16W

Pätica PU20d-1

podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-157-1)

PCY16W

Pätica PU20d-2

PCR16W

Pätica PU20d-7

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

12

Watty

16

16

Skúšobné napätie

Volty

13,5

13,5

Cieľové hodnoty

Watty

17 max.

17 max.

Svetelný tok

PC16W

300 ± 15 %

 

PCY16W

180 ± 20 %

 

PCR16W

70 ± 20 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne

13,5 V

Biely: 300 lm

Oranžový: 180 lm

Červený: 70 lm

KATEGÓRIE PC16W, PCY16W A PCR16W — Údajový list PC16W/3

Požiadavky na priemet na projekčnú stenu

Táto skúška sa používa na zistenie toho, či žiarovka spĺňa požiadavky, a to overením správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Žiarovky bežnej výroby

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Štandardné žiarovky

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Poloha vlákna sa kontroluje v dvoch navzájom kolmých rovinách, pričom jedna z nich je rovinou prechádzajúcou prívodným vodičom.

Konce vlákna definované v údajovom liste PC16W/2, v poznámke pod čiarou č. 5, musia ležať v priestore medzi čiarami Z1 a Z2 a medzi čiarami Z3 a Z4.

Celé vlákno musí ležať v rámci stanovených limitov.

KATEGÓRIAPR21W — Údajový list PR21W/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby

Štandardná žiarovka

min.

nom.

max.

(4)

e

12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

Bočná odchýlka (1)

12 V

 

 

(3)

0,3 max

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Pätica BAW15s podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-11E-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

24

12

Watty

21

21

Skúšobné napätie

Volty

13,5

28,0

 

Cieľové hodnoty

Watty

26,5 max.

29,7 max.

26,5 max.

Svetelný tok

110 ± 20 %

 

Referenčný svetelný tok pri približne 13,5 V:

Biely: 460

Červený: 110 lm

 

(1)

Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín prechádzajúcich referenčnou osou, pričom jedna z nich prechádza osou referenčného kolíka.

(2)

Svetlo vyžarované žiarovkami bežnej výroby je červené (pozri takisto poznámku pod čiarou č. 4).

(3)

Kontroluje sa pomocou „systému ohraničenia“, údajový list P21W/2

(4)

Svetlo vyžarované štandardnými žiarovkami je biele alebo červené.

(5)

Z tohto podhľadu môže byť 24 V vlákno rovné alebo môže mať tvar V. Uvedie sa to v žiadosti o schválenie. Ak je vlákno rovné, tak pre priemet na tienidlo platia požiadavky údajového listu P21W/2. Ak má vlákno tvar V, musia byť konce vlákna v rovnakej vzdialenosti ± 3 mm od referenčnej roviny.

KATEGÓRIA PR21/4W — Údajový list PR21/4W/1

Výkresy sú určené len na zobrazenie základných rozmerov žiarovky (v mm)

Image

Rozmery v mm

Žiarovky bežnej výroby (145)

Štandardná žiarovka

min.

nom.

max.

 (146)

e

 

31,8 (141)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0/– 2

Bočná odchýlka

 

 

 (141)

0,3 max. (142)

x, y

 (141)

2,8 ± 0,5

β

75° (141)

90° (141)

105° (141)

90° ± 5°

Pätica BAU15d podľa publikácie IEC 60061 (údajový list 7004-19-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovité hodnoty

Volty

12

24 (144)

12

Watty

21

4

21

4

21/4

Skúšobné napätie

Volty

13,5

28,0

13,5

Cieľové hodnoty

Watty

26,5 max.

5,5 max.

29,7 max.

8,8 max.

26,5/5,5 max.

Svetelný tok ± %

105

4

105

5

 

20

25

20

25

 

Referenčný svetelný tok pri približne 13,5 V: