ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.288.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 288

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
5. novembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2010/666/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 3. júna 2010 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

1

Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 990/2010 zo 4. novembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Jabłka łąckie (CHZO)]

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 991/2010 zo 4. novembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Olive de Nîmes (CHOP)]

12

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 992/2010 zo 4. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

14

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 993/2010 zo 4. novembra 2010, ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

16

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/71/EÚ zo 4. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť metoflutrín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici ( 1 )

17

 

*

Smernica Komisie 2010/72/EÚ zo 4. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť spinosad ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici ( 1 )

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/667/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/66/ES o časovo obmedzenom pokuse týkajúcom sa zvyšovania maximálnej hmotnosti dávky niektorých osív krmovín podľa smernice Rady 66/401/EHS [oznámené pod číslom K(2010) 7474]  ( 1 )

23

 

 

2010/668/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. novembra 2010, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom K(2010) 7555]

24

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

5.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/1


ROZHODNUTIE RADY

z 3. júna 2010

o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

(2010/666/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2, v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 5. júna 2003 poverila Komisiu začatím rokovaní s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v platných dvojstranných dohodách dohodou na úrovni Únie.

(2)

Komisia v mene Únie dojednala dohodu s vládou Vietnamskej socialistickej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb (ďalej len „dohoda“) v súlade s postupom a usmerneniami podľa prílohy k rozhodnutiu Rady z 5. júna 2003.

(3)

S výhradou možného neskoršieho uzavretia by sa dohoda dojednaná Komisiou mala podpísať a predbežne vykonávať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody medzi Európskou úniou a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb v mene Únie s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie s výhradou jej uzavretia.

Článok 3

Kým dohoda nenadobudne platnosť, bude sa predbežne vykonávať od prvého dňa prvého mesiaca nasledujúceho po dni, keď si strany navzájom oznámia ukončenie postupov potrebných na tento účel (1).

Článok 4

Predseda Rady sa týmto poveruje vykonať oznámenie podľa článku 7 ods. 2 dohody.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 3. júna 2010

Za Radu

predseda

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Generálny sekretariát Rady uverejní dátum, od ktorého sa bude dohoda predbežne vykonávať, v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA

medzi Európskou úniou a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

EURÓPSKA ÚNIA

na jednej strane a

VLÁDA VIETNAMSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY

na strane druhej,

(ďalej len „strany“),

BERÚC NA VEDOMIE, že medzi sedemnástimi členskými štátmi Európskej únie a vládou Vietnamskej socialistickej republiky boli uzavreté dvojstranné dohody o leteckých dopravných službách, ktorých súčasťou sú ustanovenia v rozpore s právnymi predpismi Európskej únie,

BERÚC NA VEDOMIE, že Európska únia má výhradnú právomoc v súvislosti s niektorými aspektmi, ktoré môžu byť zahrnuté v dvojstranných dohodách o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskej únie a tretími krajinami,

BERÚC NA VEDOMIE, že podľa právnych predpisov Európskej únie leteckí dopravcovia Únie usadení v členskom štáte majú právo na nediskriminačný prístup k leteckým trasám medzi členskými štátmi Európskej únie a tretími krajinami,

SO ZRETEĽOM na dohody medzi Európskou úniou a určitými tretími krajinami, ktoré umožňujú príslušníkom týchto tretích krajín získať vlastnícky podiel v spoločnostiach leteckých dopravcov, ktorí majú licenciu v súlade s právnymi predpismi Európskej únie,

UZNÁVAJÚC, že určité ustanovenia dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskej únie a vládou Vietnamskej socialistickej republiky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi Európskej únie, sa s nimi musia úplne zosúladiť s cieľom vytvoriť pevný právny základ pre letecké dopravné služby medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou a zachovať kontinuitu týchto leteckých dopravných služieb,

BERÚC NA VEDOMIE, že podľa právnych predpisov Európskej únie leteckí dopravcovia nesmú v zásade uzatvárať dohody, ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie a ktoré majú za cieľ alebo následok zabrániť, obmedzovať alebo narúšať hospodársku súťaž,

UZNÁVAJÚC, že ustanovenia dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách uzatvorených medzi členskými štátmi Európskej únie a vládou Vietnamskej socialistickej republiky, ktoré i) požadujú alebo uprednostňujú prijatie dohôd medzi podnikmi, rozhodnutí združení podnikov alebo zosúladených postupov, ktorými sa zabraňuje, obmedzuje alebo narúša hospodárska súťaž medzi leteckými dopravcami na príslušných trasách, alebo ii) posilňujú účinky akejkoľvek takejto dohody, rozhodnutia alebo zosúladeného postupu, alebo iii) prenášajú na leteckých dopravcov alebo iné súkromné hospodárske subjekty zodpovednosť za prijatie opatrení, ktoré zabraňujú, obmedzujú alebo narúšajú hospodársku súťaž medzi leteckými dopravcami na príslušných trasách, môžu rušiť účinnosť pravidiel hospodárskej súťaže platných pre podniky,

BERÚC NA VEDOMIE, že Európska únia nezamýšľa v rámci týchto rokovaní zvýšiť celkový objem leteckej dopravy medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou, ovplyvniť rovnováhu medzi leteckými dopravcami Únie a leteckými dopravcami Vietnamskej socialistickej republiky, ani prerokovať zmeny a doplnenia ustanovení súčasných dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách, ktoré sa týkajú dopravných práv,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.   Na účely tejto dohody „členské štáty“ znamenajú členské štáty Európskej únie a „zmluvy EÚ“ znamenajú Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie.

2.   Odkazy v každej z dohôd uvedených v prílohe 1 na občanov členského štátu, ktorý je stranou takejto dohody, sa považujú za odkazy na občanov členských štátov Európskej únie.

3.   Keď je v dohodách uvedených v prílohe 1 uvedený odkaz na leteckých dopravcov alebo letecké dopravné spoločnosti členského štátu, ktorý je stranou takejto dohody, chápe sa ako odkaz na leteckých dopravcov alebo letecké dopravné spoločnosti určené týmto členským štátom.

Článok 2

Určenie členským štátom

1.   Ustanoveniami v odsekoch 2 a 3 tohto článku sa nahrádzajú zodpovedajúce ustanovenia v článkoch uvedených v prílohe 2 písm. a) a b), pokiaľ ide o určenie leteckého dopravcu príslušným členským štátom, jeho oprávnenia a povolenia udelené vládou Vietnamskej socialistickej republiky a odmietnutie, zrušenie, dočasné pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení leteckého dopravcu.

2.   Keď členský štát určí leteckého dopravcu, vláda Vietnamskej socialistickej republiky udelí príslušné oprávnenia a povolenia s minimálnym procedurálnym oneskorením, pokiaľ:

i)

letecký dopravca je usadený podľa zmlúv EÚ na území určujúceho členského štátu a má platnú prevádzkovú licenciu v súlade s právnymi predpismi Európskej únie a

ii)

členský štát zodpovedný za vydávanie osvedčenia pre leteckých prevádzkovateľov vykonáva a udržiava účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu a v určení je jasne uvedený príslušný vládny orgán civilného letectva, a pokiaľ

iii)

leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastnia a efektívne riadia členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov a/alebo iné štáty uvedené v prílohe 3 a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov.

3.   Vláda Vietnamskej socialistickej republiky môže zamietnuť, zrušiť, dočasne pozastaviť alebo obmedziť oprávnenia alebo povolenia leteckého dopravcu určeného členským štátom v prípade, že:

i)

letecký dopravca nie je usadený podľa zmlúv EÚ na území členského štátu alebo nemá platnú prevádzkovú licenciu v súlade s právnymi predpismi Európskej únie alebo

ii)

členský štát zodpovedný za vydávanie osvedčenia pre leteckých prevádzkovateľov nevykonáva ani neudržiava účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu a v určení nie je jasne uvedený príslušný orgán civilného letectva, alebo

iii)

leteckého dopravcu priamo ani väčšinovo nevlastnia a účinne neriadia členské štáty a (ani) štátni príslušníci členských štátov a (ani) iné štáty uvedené v prílohe 3 a (ani) štátni príslušníci týchto iných štátov.

Pri vykonávaní svojho práva podľa tohto odseku vláda Vietnamskej socialistickej republiky nesmie robiť rozdiely medzi leteckými dopravcami Európskej únie na základe štátnej príslušnosti.

Článok 3

Bezpečnosť

1.   Ustanovenia odseku 2 tohto článku dopĺňajú články uvedené v prílohe 2 písm. c).

2.   V prípade, že členský štát určil leteckého dopravcu, ktorého regulačnú kontrolu vykonáva a udržiava iný členský štát, uplatňujú sa práva Vietnamskej socialistickej republiky vyplývajúce z bezpečnostných ustanovení dohody medzi členským štátom, ktorý určil leteckého dopravcu, a vládou Vietnamskej socialistickej republiky rovnako aj na bezpečnostné normy, ktoré takýto iný členský štát prijal, vykonával alebo udržiaval, ako aj na prevádzkové oprávnenie dotknutého leteckého dopravcu.

Článok 4

Zlučiteľnosť s pravidlami hospodárskej súťaže

1.   Dvojstranné dohody o leteckých dopravných službách uzavreté medzi členskými štátmi a vládou Vietnamskej socialistickej republiky sa nedotýkajú pravidiel hospodárskej súťaže strán.

2.   Ustanovenia uvedené v prílohe 2 písm. d) strácajú účinnosť.

Článok 5

Prílohy k dohode

Prílohy k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 6

Prepracovanie alebo zmena a doplnenie

Strany môžu na základe vzájomnej dohody kedykoľvek prepracovať alebo zmeniť a doplniť túto dohodu.

Článok 7

Nadobudnutie platnosti a predbežné vykonávanie

1.   Táto dohoda vstúpi do platnosti vtedy, keď si strany navzájom písomne oznámia, že dokončili príslušné vnútorné postupy potrebné na jej uvedenie do platnosti.

2.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 sa strany dohodli na predbežnom vykonávaní tejto dohody od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, keď si strany navzájom oznámia ukončenie postupov potrebných na tento účel.

3.   Dohody a iné dojednania medzi členskými štátmi a vládou Vietnamskej socialistickej republiky, ktoré v deň podpisu tejto dohody ešte nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávajú, sú uvedené v prílohe 1 písm. b). Táto dohoda sa uplatňuje na všetky takéto dohody a dojednania po tom, ako nadobudnú platnosť alebo sa začnú predbežne vykonávať.

Článok 8

Ukončenie platnosti dohody

1.   V prípade skončenia platnosti niektorej dohody uvedenej v prílohe 1 sa zároveň skončí platnosť všetkých ustanovení tejto dohody, ktoré sa vzťahujú na danú dohodu uvedenú v prílohe 1.

2.   V prípade skončenia platnosti všetkých dohôd uvedených v prílohe 1 sa zároveň skončí platnosť tejto dohody.

Na dôkaz toho podpísali riadne splnomocnení zástupcovia túto dohodu.

V Bruseli, v dvoch vyhotoveniach, 4. októbra 2010 v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, holandskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, talianskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a vietnamskom jazyku.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

PRÍLOHA 1

Zoznam dohôd uvedených v článku 1 tejto dohody

a)

Dohody medzi vládou Vietnamskej socialistickej republiky a členskými štátmi Európskej únie o leteckých dopravných službách, ktoré boli uzavreté, podpísané a(alebo) predbežne vykonávané v čase podpisu tejto dohody.

Dohoda medzi rakúskou spolkovou vládou a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o leteckých dopravných službách podpísaná v Hanoji 27. marca 1995, ďalej „dohoda medzi Vietnamom a Rakúskom“ v prílohe 2,

naposledy zmenená a doplnená memorandom o porozumení podpísanom v Hanoji 5. apríla 2006,

Dohoda medzi vládou Belgického kráľovstva a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o leteckej doprave, podpísaná 21. októbra 1992 v Bruseli, ďalej „dohoda medzi Vietnamom a Belgickom“ v prílohe 2,

Dohoda medzi vládou Bulharskej ľudovej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o leteckých dopravných službách realizovaných medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Sofii 1. októbra 1979, ďalej len „dohoda medzi Vietnamom a Bulharskom“ v prílohe 2,

Dohoda medzi vládou Českej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky týkajúca sa leteckých dopravných služieb, podpísaná v Prahe 23. mája 1997, ďalej „dohoda medzi Vietnamom a Českou republikou“ v prílohe 2,

Dohoda medzi vládou Dánskeho kráľovstva a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o leteckých dopravných službách, podpísaná 25. septembra 1997 v Hanoji, ďalej „dohoda medzi Vietnamom a Dánskom“ v prílohe 2,

má sa interpretovať spolu s memorandom o porozumení medzi Dánskym kráľovstvom, Nórskym kráľovstvom a Švédskym kráľovstvom a Vietnamskou socialistickou republikou, podpísaným v Hanoji 25. septembra 1997,

Dohoda medzi vládou Fínskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o leteckých dopravných službách, podpísaná 26. októbra 2000 v Hanoji, ďalej „dohoda medzi Vietnamom a Fínskom“ v prílohe 2,

Dohoda medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o leteckých dopravných službách, podpísaná 14. apríla 1977 v Paríži, ďalej „dohoda medzi Vietnamom a Francúzskom“ v prílohe 2,

Dohoda medzi vládou Spolkovej republiky Nemecko a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o leteckej doprave, podpísaná 26. augusta 1994 v Bonne, ďalej „dohoda medzi Vietnamom a Nemeckom“ v prílohe 2,

Dohoda medzi vládou Maďarskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o leteckých dopravných službách, podpísaná 4. februára 1998 v Hanoji, ďalej „dohoda medzi Vietnamom a Maďarskom“ v prílohe 2,

Dohoda medzi vládou Luxemburského veľkovojvodstva a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o leteckých dopravných službách, podpísaná 26. októbra 1994 v Luxemburgu, ďalej „dohoda medzi Vietnamom a Luxemburskom“ v prílohe 2,

Dohoda medzi Holandským kráľovstvom a Vietnamskou socialistickou republikou o leteckých dopravných službách realizovaných medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Hanoji 1. októbra 1993, ďalej len „dohoda medzi Vietnamom a Holandskom“ v prílohe 2,

Dohoda medzi vládou Poľskej ľudovej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky, podpísaná 11. septembra 1976 vo Varšave, ďalej len „dohoda medzi Vietnamom a Poľskom“ v prílohe 2,

Dohoda medzi vládou Portugalskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o leteckej doprave, podpísaná 3. februára 1998 v Lisabone, ďalej „dohoda medzi Vietnamom a Portugalskom“ v prílohe 2,

Dohoda medzi vládou Rumunskej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o civilnej leteckej doprave, podpísaná 26. júna 1979 v Hanoji, ďalej len „dohoda medzi Vietnamom a Rumunskom“ v prílohe 2,

Dohoda medzi vládou Švédskeho kráľovstva a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o leteckých dopravných službách, podpísaná 25. septembra 1997 v Hanoji, ďalej „dohoda medzi Vietnamom a Švédskom“ v prílohe 2,

má sa interpretovať spolu s memorandom o porozumení medzi Dánskym kráľovstvom, Nórskym kráľovstvom a Švédskym kráľovstvom a Vietnamom, podpísaným v Hanoji 25. septembra 1997,

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o leteckej doprave, podpísaná 6. novembra 1997 v Hanoji, ďalej „dohoda medzi Vietnamom a Slovenskou republikou“ v prílohe 2,

Dohoda medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a vládou Vietnamskej socialistickej republiky týkajúca sa leteckých dopravných služieb, podpísaná 19. augusta 1994 v Londýne, ďalej „dohoda medzi Vietnamom a Spojeným kráľovstvom“ v prílohe 2,

naposledy zmenená a doplnená formou výmeny nót z 8. septembra a 26. septembra 2000 v Hanoji.

b)

Dohody o leteckých dopravných službách a iné dojednania parafované alebo podpísané medzi vládou Vietnamskej socialistickej republiky a členskými štátmi Európskej únie, ktoré ku dňu podpísania tejto dohody ešte nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávajú.

PRÍLOHA 2

Zoznam článkov dohôd uvedených v prílohe 1 a v článkoch 2 až 4 tejto dohody

a)

Určenie členským štátom:

článok 3 ods. 5 dohody medzi Vietnamom a Rakúskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Vietnamom a Bulharskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Vietnamom a Dánskom,

článok 4 ods. 4 dohody medzi Vietnamom a Českou republikou,

článok 4 ods. 5 dohody medzi Vietnamom a Fínskom,

článok 7 ods. 4 dohody medzi Vietnamom a Francúzskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Vietnamom a Nemeckom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Vietnamom a Maďarskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Vietnamom a Luxemburskom,

článok 4 ods. 4 dohody medzi Vietnamom a Holandskom,

článok 3 ods. 2 dohody medzi Vietnamom a Poľskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Vietnamom a Portugalskom,

článok 3 dohody medzi Vietnamom a Rumunskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Vietnamom a Švédskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Vietnamom a Slovenskou republikou,

článok 4 ods. 4 dohody medzi Vietnamom a Spojeným kráľovstvom.

b)

Odmietnutie, zrušenie, dočasné pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení:

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Vietnamom a Rakúskom,

článok 5 ods. 1 písm. d) dohody medzi Vietnamom a Belgickom,

článok 4 písm. a) dohody medzi Vietnamom a Bulharskom,

článok 5 ods. 1 písm. a) dohody medzi Vietnamom a Českou republikou,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Vietnamom a Dánskom,

článok 5 ods. 1 písm. a) dohody medzi Vietnamom a Fínskom,

článok 9 ods. 1 písm. a) dohody medzi Vietnamom a Francúzskom,

článok 4 ods. 1 dohody medzi Vietnamom a Nemeckom,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Vietnamom a Maďarskom,

článok 4 ods. 1 písm. c) dohody medzi Vietnamom a Luxemburskom,

článok 5 ods. 1 písm. c) dohody medzi Vietnamom a Holandskom,

článok 4 ods. 1 dohody medzi Vietnamom a Poľskom,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Vietnamom a Portugalskom,

článok 4 dohody medzi Vietnamom a Rumunskom,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Vietnamom a Švédskom,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Vietnamom a Slovenskou republikou,

článok 5 ods. 1 písm. a) dohody medzi Vietnamom a Spojeným kráľovstvom.

c)

Bezpečnosť:

článok 6a dohody medzi Vietnamom a Rakúskom,

článok 7 dohody medzi Vietnamom a Belgickom,

článok 11 dohody medzi Vietnamom a Českou republikou,

článok 18 dohody medzi Vietnamom a Fínskom,

článok 4 dohody medzi Vietnamom a Francúzskom,

článok 9 dohody medzi Vietnamom a Maďarskom,

článok 6 dohody medzi Vietnamom a Luxemburskom,

článok 14 dohody medzi Vietnamom a Holandskom,

článok 9 dohody medzi Vietnamom a Rumunskom,

článok 7 dohody medzi Vietnamom a Slovenskou republikou,

článok 9a dohody medzi Vietnamom a Spojeným kráľovstvom.

d)

Zlučiteľnosť s pravidlami hospodárskej súťaže

článok 13 ods. 1 a 7 dohody medzi Vietnamom a Belgickom,

článok 9 ods. 3 až 8 dohody medzi Vietnamom a Bulharskom,

článok 7 ods. 2 dohody medzi Vietnamom a Českou republikou,

článok 11 ods. 2 dohody medzi Vietnamom a Dánskom,

článok 12 ods. 2 až 7 dohody medzi Vietnamom a Francúzskom,

článok 6 ods. 1 a ods. 4 až 6 dohody medzi Vietnamom a Maďarskom,

článok 11 ods. 2 až 4 dohody medzi Vietnamom a Luxemburskom,

článok 6 ods. 2 až 6 dohody medzi Vietnamom a Holandskom,

článok 20 ods. 2 a 4 dohody medzi Vietnamom a Poľskom,

článok 16 ods. 2 až 6 dohody medzi Vietnamom a Portugalskom,

článok 14 ods. 1 až 6 dohody medzi Vietnamom a Rumunskom,

článok 12 ods. 3 a ods. 5 a 6 dohody medzi Vietnamom a Slovenskom republikou,

článok 11 ods. 2 dohody medzi Vietnamom a Švédskom,

článok 7 ods. 3 a 4 dohody medzi Vietnamom a Spojeným kráľovstvom.

PRÍLOHA 3

Zoznam iných štátov uvedených v článku 2 tejto dohody

a)

Islandská republika (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

b)

Lichtenštajnské kniežatstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

c)

Nórske kráľovstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

d)

Švajčiarska konfederácia (podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave).


NARIADENIA

5.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/10


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 990/2010

zo 4. novembra 2010,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Jabłka łąckie (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Jabłka łąckie“ do registra, ktorú predložilo Poľsko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. novembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 42, 19.2.2010, s. 7.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

POĽSKO

Jabłka łąckie (CHZO)


5.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/12


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 991/2010

zo 4. novembra 2010,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Olive de Nîmes (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Olive de Nîmes“ do registra, ktorú predložilo Francúzsko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. novembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 44, 20.2.2010, s. 13.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

FRANCÚZSKO

Olive de Nîmes (CHOP)


5.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/14


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 992/2010

zo 4. novembra 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. novembra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. novembra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

57,0

MA

76,8

MK

43,6

TR

95,0

ZZ

68,1

0707 00 05

EG

140,6

JO

158,2

MK

59,4

TR

166,0

ZA

121,6

ZZ

129,2

0709 90 70

MA

60,3

TR

146,2

ZZ

103,3

0805 20 10

MA

74,4

ZA

154,0

ZZ

114,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

57,1

TR

68,6

ZA

60,7

ZZ

71,7

0805 50 10

AR

58,7

BR

83,8

CL

81,9

TR

74,8

UY

41,2

ZA

95,2

ZZ

72,6

0806 10 10

BR

213,1

TR

147,3

US

248,8

ZA

75,4

ZZ

171,2

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

BR

82,6

CL

84,6

CN

69,0

MK

26,7

NZ

117,8

US

118,9

ZA

85,3

ZZ

90,0

0808 20 50

CN

53,7

US

163,9

ZZ

108,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


5.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/16


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 993/2010

zo 4. novembra 2010,

ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 164 ods. 2 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 619/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov (2), sa ustanovuje konanie stálej verejnej súťaže.

(2)

V súlade s článkom 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1454/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá vypísania verejnej súťaže na stanovenie vývozných náhrad za určité poľnohospodárske výrobky (3), a po preskúmaní ponúk predložených vo výberovom konaní je vhodné neposkytnúť žiadnu vývoznú náhradu na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 2. novembra 2010.

(3)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rámci stálej verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (ES) č. 619/2008 na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 2. novembra 2010, sa na výrobok uvedený v článku 1 písm. c) a v článku 2 uvedeného nariadenia neposkytuje žiadna vývozná náhrada.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. novembra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. novembra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 69.


SMERNICE

5.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/17


SMERNICA KOMISIE 2010/71/EÚ

zo 4. novembra 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť metoflutrín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 11 ods. 4,

keďže:

(1)

Spojenému kráľovstvu bola 23. decembra 2005 doručená žiadosť spoločnosti Sumitomo Chemical (UK) Plc. podľa článku 11 ods. 1 smernice 98/8/ES o zaradenie aktívnej látky metoflutrín do prílohy I k tejto smernici na použitie vo výrobkoch typu 18, insekticídoch, akaricídoch a prostriedkoch na ochranu proti ostatným článkonožcom, ako je definované v prílohe V k smernici 98/8/ES. V čase uvedenom v článku 34 ods. 1 smernice 98/8/ES nebol metoflutrín na trhu ako aktívna látka žiadneho biocídneho výrobku.

(2)

Po vykonaní hodnotenia Spojené kráľovstvo predložilo Komisii 19. júna 2008 svoju hodnotiacu správu spolu s odporúčaním.

(3)

Správu preskúmali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky 27. mája 2010 a zistenia z preskúmania boli zapracované do hodnotiacej správy.

(4)

Zo skúmaní vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov, ktoré obsahujú metoflutrín a používajú sa ako insekticídy, akaricídy a ako výrobky na ochranu proti iným článkonožcom, sa dá očakávať, že budú vyhovovať požiadavkám ustanoveným v článku 5 smernice 98/8/ES. Preto je vhodné zaradiť metoflutrín do prílohy I k uvedenej smernici.

(5)

Na európskej úrovni sa nehodnotili všetky možné použitia. Preto je vhodné, aby členské štáty posúdili tie spôsoby použitia a scenáre vystavenia vplyvu tejto látky, ako aj tie riziká pre prostredia a populácie, ktoré sa nezohľadnili reprezentatívnym spôsobom pri hodnotení rizika na úrovni EÚ, a aby pri vydávaní povolení výrobkom zabezpečilo prijatie vhodných opatrení alebo zavedenie osobitných podmienok v záujme zníženia zistených rizík na prijateľnú úroveň.

(6)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa na trhu zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s biocídnymi výrobkami, ktoré obsahujú aktívnu látku metoflutrín, a aby sa uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami vo všeobecnosti.

(7)

Skôr, ako sa aktívna látka zaradí do prílohy I, by členské štáty mali mať k dispozícii primeraný čas na to, aby uviedli do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

(8)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty najneskôr do 30. apríla 2011 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. mája 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 4. novembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 98/8/ES sa dopĺňa táto informácia o látke metoflutrín:

Číslo

Bežný názov

Názov podľa IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 (okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom z rozhodnutí o zaradení ich aktívnych látok do prílohy)

Dátum ukončenia platnosti zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„36

Metoflutrín

 

RTZ izomér:

2,3,5,6-tetrafluóro-4-(metoxymetyl)benzyl-(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(Z)-(prop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát

EC číslo: neuv.

CAS číslo: 240494-71-7

 

Súčet všetkých izomérov:

2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymetyl)benzyl (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimetyl-3-prop-1-enylcyklopropánkarboxylát

EC číslo: neuv.

CAS číslo: 240494-70-6

Aktívna látka musí spĺňať obe nasledujúce hodnoty minimálnej čistoty:

 

RTZ izomér

754 g/kg

 

Súčet všetkých izomérov

930 g/kg

1. máj 2011

Neuplatňuje sa.

30. apríl 2021

18

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku v súlade s článkom 5 a prílohou VI posudzujú členské štáty, ak je to v prípade konkrétneho výrobku relevantné, tie spôsoby použitia alebo scenáre vystavenia vplyvu látky a tie riziká pre prostredia a populácie, ktoré sa pri hodnotení rizika na úrovni Spoločenstva nezohľadnili reprezentatívnym spôsobom.“


(1)  V záujme vykonávania spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


5.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/20


SMERNICA KOMISIE 2010/72/EÚ

zo 4. novembra 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť spinosad ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES. Tento zoznam zahŕňa spinosad.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa spinosad posudzoval v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES na použitie vo výrobkoch typu 18, insekticídoch, akaricídoch a výrobkoch na ochranu proti iným článkonožcom, podľa prílohy V k uvedenej smernici.

(3)

Holandsko určené ako spravodajský členský štát predložilo Komisii k 1. aprílu 2008 v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia preskúmali uvedenú správu príslušného orgánu. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa výsledky preskúmania začlenili 27. mája 2010 v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky do hodnotiacej správy.

(5)

Z vykonaných preskúmaní vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov používaných ako insekticídy, akaricídy alebo výrobky na ochranu proti iným článkonožcom a obsahujúcich spinosad sa dá očakávať, že budú spĺňať požiadavky stanovené v článku 5 smernice 98/8/ES. Preto je vhodné zaradiť látku spinosad do prílohy I k uvedenej smernici.

(6)

Na úrovni EÚ sa nehodnotili všetky možné použitia. Preto je vhodné, aby členské štáty posúdili spôsoby použitia a expozičné scenáre, ako aj tieto riziká pre prostredia a populácie, ktoré sa na úrovni EÚ reprezentatívne nezahrnuli do hodnotenia rizika, a pri vydávaní povolení výrobkom zabezpečili prijatie vhodných opatrení alebo zavedenie osobitných podmienok s cieľom zmierniť zistené riziká na prijateľnú úroveň.

(7)

Na základe výsledkov hodnotiacej správy je vhodné požadovať uplatňovanie opatrení zameraných na zmierňovanie rizika v procese udeľovania povolení na výrobky. Konkrétne na základe zistených nepriaznivých účinkov na zdravie pre nechránených profesionálnych používateľov počas aplikácie sprejovaním biocídnych výrobkov obsahujúcich spinosad je v procese udeľovania povolení primerané požadovať, aby sa výrobky určené na priemyselné alebo profesionálne použitie používali s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami, ak nemožno preukázať, že riziká, ktoré tieto výrobky predstavujú pre priemyselných alebo profesionálnych používateľov, možno znížiť iným spôsobom. Okrem toho na základe výsledkov týkajúcich sa možnej nepriamej expozície človeka pri spotrebe potravín je vhodné v prípade potreby vyžadovať overenie potreby stanoviť nové alebo zmeniť existujúce maximálne hladiny rezíduí a prijať opatrenia s cieľom zaistiť, aby nedošlo k prekročeniu platných maximálnych hladín rezíduí.

(8)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa zabezpečilo, že s biocídnymi výrobkami obsahujúcimi aktívnu látku spinosad sa bude zaobchádzať na trhu rovnako, a aby sa vo všeobecnosti uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami.

(9)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I, malo by uplynúť primerané obdobie, aby sa členským štátom a iným zainteresovaným stranám umožnilo pripraviť sa na plnenie nových požiadaviek, ktoré zo zaradenia vyplynú, a aby sa zabezpečilo, že žiadatelia s pripravenou dokumentáciou budú mať možnosť úplne využiť desaťročné obdobie ochrany údajov, ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť od dátumu zaradenia aktívnej látky do prílohy.

(10)

Po zaradení aktívnej látky do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii primerané obdobie na vykonávanie článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES.

(11)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. októbra 2011 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. novembra 2012.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 4. novembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 98/8/ES sa dopĺňa tento zápis o látke spinosad:

Číslo

Všeobecný názov

Názov podľa IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 (s výnimkou výrobkov obsahujúcich viac než jednu aktívnu látku, pre ktoré sa termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 stanoví v poslednom z rozhodnutí o zaradení do prílohy, pokiaľ ide o jeho aktívne látky)

Dátum ukončenia platnosti zaradenia do prílohy

Druh výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„37

Spinosad

Číslo ES: 434-300-1.

Číslo CAS: 168316-95-8.

Spinosad je zmes 50 % – 95 % spinosynu A a 5 % – 50 % spinosynu D.

Spinosyn A

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(2,3,4-tri-O-metyl-6-deoxy-α-L-manopyranozyloxy)-13-[4-(dimetylamino)-2,3,4,6-tetradeoxy-β-D-erytropyranozyloxy]-9-etyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahydro-14-metyl-1H-8-oxacyklododeka[b]as-indacén-7,15-dión číslo CAS: 131929-60-7.

Spinosyn D

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(2,3,4-tri-O-metyl-6-deoxy-α-L-manopyranozyloxy)-13-[4-(dimetylamino)-2,3,4,6-tetradeoxy-β-D-erytropyranozyloxy]-9-etyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahydro-4,14-dimetyl-1H-8-oxacyklododeka[b]as-indacén-7,15-dión. Číslo CAS: 131929-63-0.

850 g/kg

1. november 2012

31. október 2014

31. október 2022

18

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku v súlade s článkom 5 a prílohou VI členské štáty posudzujú, ak je to v prípade konkrétneho výrobku relevantné, populácie, ktoré môžu byť vystavené pôsobeniu výrobku, a použitie alebo expozičné scenáre, ktoré sa na úrovni EÚ reprezentatívne nezahrnuli do hodnotenia rizík.

Členské štáty zabezpečia, aby vydávanie povolení podliehalo týmto podmienkam:

Povolenia podliehajú vhodným opatreniam zameraným na zmierňovanie rizika. Konkrétne výrobky povolené na priemyselné použitie sprejovaním sa musia používať s vhodným osobným ochranným vybavením, ak sa v žiadosti o povolenie výrobku nepreukáže, že riziká, ktoré tieto výrobky predstavujú pre profesionálnych používateľov, možno znížiť na prijateľnú úroveň iným spôsobom.

Pre výrobky obsahujúce spinosad, ktoré by mohli spôsobiť vznik rezíduí v potravinách alebo krmivách, musia členské štáty overiť potrebu stanovenia nových a/alebo zmenených existujúcich maximálnych hladín rezíduí v súlade s nariadením (ES) č. 470/2009 a/alebo nariadením (ES) č. 396/2005 a musia prijať vhodné opatrenia na zmiernenie rizík s cieľom zaistiť, aby platné maximálne hladiny rezíduí neboli prekročené.“


(1)  V záujme implementácie spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


ROZHODNUTIA

5.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/23


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. novembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/66/ES o časovo obmedzenom pokuse týkajúcom sa zvyšovania maximálnej hmotnosti dávky niektorých osív krmovín podľa smernice Rady 66/401/EHS

[oznámené pod číslom K(2010) 7474]

(Text s významom pre EHP)

(2010/667/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (1), a najmä na jej článok 13a,

keďže:

(1)

Časovo obmedzený pokus stanovený v rozhodnutí Komisie 2007/66/ES (2) sa má skončiť 30. júna 2012.

(2)

V rozhodnutí 2007/66/ES sa požaduje, aby sa pri odchýlení sa od maximálnej veľkosti dávky osiva graminae postupovalo v súlade s pokusom ISTA (International Seed Testing Association, Medzinárodná asociácia pre testovanie osív)/ISF (International Seed Federation, Medzinárodná federácia pre osivá) týkajúcim sa veľkosti dávky rastlinného osiva, ktorý schválila Rada OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj). Pokus ISTA/ISF týkajúci sa veľkosti dávky rastlinného osiva pokračuje do 31. decembra 2013.

(3)

Časovo obmedzený pokus stanovený v rozhodnutí 2007/66/ES by sa tiež mal skončiť 31. decembra 2013, aby sa jeho konečný dátum zosúladil s konečným dátumom pokusu ISTA/ISF.

(4)

Okrem toho by sa mal z dôvodu novej webovej stránky aktualizovať odkaz na pokus ISTA/ISF.

(5)

Rozhodnutie 2007/66/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 3 rozhodnutia 2007/66/ES sa nahrádza takto:

„Článok 3

Časovo obmedzený pokus sa začína 1. januára 2007 a končí sa 31. decembra 2013.“

Článok 2

Poznámka pod čiarou č. 1 prílohy k rozhodnutiu 2007/66/ES sa nahrádza takto:

„(1)

http://www.seedtest.org/en/ista_isf_experiment_on_herbage_seed_lot_size_content---1--1265--484.html“.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. novembra 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2007, s. 161.


5.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/24


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. novembra 2010,

ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

[oznámené pod číslom K(2010) 7555]

(Iba anglické, bulharské, české, dánske, francúzske, grécke, holandské, litovské, maďarské, nemecké, poľské, portugalské, rumunské, slovinské, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

(2010/668/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (2), a najmä na jeho článok 31,

po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy,

keďže:

(1)

Podľa článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1258/1999 a článku 31 nariadenia (ES) č. 1290/2005 má Komisia vykonať potrebné overenia, oznámiť členským štátom výsledky týchto overení, zohľadniť pripomienky členských štátov, otvoriť dvojstranné rozhovory v záujme dosiahnutia dohody s príslušnými členskými štátmi a formálne im oznámiť závery, ku ktorým dospela.

(2)

Členské štáty mali možnosť požiadať o začatie zmierovacieho konania. Túto možnosť v niektorých prípadoch využili a Komisia preskúmala správy vydané po ukončení uvedeného konania.

(3)

Podľa nariadení (ES) č. 1258/1999 a (ES) č. 1290/2005 sa môžu financovať iba poľnohospodárske výdavky, ktoré sa vynaložili spôsobom, pri ktorom sa neporušili pravidlá Európskej únie.

(4)

Z vykonaných overovaní, bilaterálnych rozhovorov a zmierovacích konaní vyplynulo, že časť výdavkov vykázaných členskými štátmi nespĺňa tieto podmienky, a teda sa nemôže financovať v rámci Záručnej sekcie EPUZF, EPZF a EPFRV.

(5)

Je potrebné uviesť sumy, v prípade ktorých nebol uznaný nárok na financovanie v rámci Záručnej sekcie EPUZF, EPZF a EPFRV. Tieto sumy nesúvisia s výdavkami, ktoré sa vynaložili viac ako dvadsaťštyri mesiacov predtým, ako Komisia písomne oznámila členským štátom výsledky overení.

(6)

V súvislosti s prípadmi, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, Komisia oznámila členským štátom v súhrnnej správe vyhodnotenie súm, ktoré treba vylúčiť z dôvodu ich nesúladu s pravidlami Európskej únie.

(7)

Toto rozhodnutie sa nedotýka finančných dôsledkov, ktoré by Komisia mohla vyvodiť z rozsudkov Súdneho dvora vo veciach prerokúvaných k 31. augustu 2010 a týkajúcich sa otázok, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Výdavky akreditovaných platobných agentúr členských štátov uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu a vykázané v rámci Záručnej sekcie EPUZF, v rámci EPZF alebo v rámci EPFRV sú vylúčené z financovania Európskou úniou z dôvodu ich nesúladu s pravidlami Európskej únie.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Bulharskej republike, Českej republike, Dánskemu kráľovstvu, Spolkovej republike Nemecko, Írsku, Helénskej republike, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Talianskej republike, Cyperskej republike, Maďarskej republike, Litovskej republike, Holandskému kráľovstvu, Poľskej republike, Portugalskej republike, Rumunsku, Slovinskej republike, Švédskemu kráľovstvu, Spojenému kráľovstvu a Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 4. novembra 2010

Za Komisiu

Dacian CIOLOŞ

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.


PRÍLOHA

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA 6701 AD HOC 34

ČŠ

Opatrenie

Rozp. rok

Odôvodnenie

Druh

%

Mena

Suma

Zrážky

Finančný vplyv

BG

Pomoc na plochu

2008

Nedostatky v LPIS-GIS a v kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

Spolu BG (EUR)

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

CY

Finančný audit – prekročenie

2009

Prekročenie finančných stropov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

Spolu CY (EUR)

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

CZ

Vývozné náhrady a potravinová pomoc mimo EÚ

2004

Nedostatočné množstvo vzoriek pre fyzické kontroly

PAUŠÁLNA SADZBA

5

EUR

– 207 934,24

0,00

– 207 934,24

CZ

Vývozné náhrady a potravinová pomoc mimo EÚ

2005

Nedostatočné množstvo vzoriek pre fyzické kontroly

PAUŠÁLNA SADZBA

5

EUR

– 385 763,84

0,00

– 385 763,84

CZ

Vývozné náhrady a potravinová pomoc mimo EÚ

2006

Nedostatočné množstvo vzoriek pre fyzické kontroly

PAUŠÁLNA SADZBA

5

EUR

–76 644,28

0,00

–76 644,28

Spolu CZ (EUR)

– 670 342,36

0,00

– 670 342,36

DE

Finančný audit – oneskorené platby a termíny platieb

2009

Oneskorené platby

JEDNORAZOVO

 

EUR

–17 700,87

–17 700,87

0,00

DE

Finančný audit – prekročenie

2009

Prekročenie finančných stropov, neoprávnené výdavky a zníženie v súlade s rozhodnutím o schválení účtov

JEDNORAZOVO

 

EUR

–1 971 342,57

–1 971 342,57

0,00

DE

Schvaľovanie účtov

2007

Schvaľovanie účtov za rok 2007: celková chyba presahujúca úroveň závažnosti; najpravdepodobnejšia chyba

EXTRAPOLATED

 

EUR

– 342 858,52

0,00

– 342 858,52

DE

Schvaľovanie účtov

2007

Nevymožená úhrada nákladov

JEDNORAZOVO

 

EUR

–28 585,26

0,00

–28 585,26

DE

Schvaľovanie účtov

2007

Schvaľovanie účtovnej závierky 2007: finančná chyba v knihe dlžníkov

JEDNORAZOVO

 

EUR

–17 617,33

0,00

–17 617,33

DE

Schvaľovanie účtov

2007

Schvaľovanie účtov za rok 2007: Najpravdepodobnejšia chyba

EXTRAPOLATED

 

EUR

–23 324,14

0,00

–23 324,14

DE

Schvaľovanie účtov

2007

Schvaľovanie účtov za rok 2007: Známa chyba

EXTRAPOLATED

 

EUR

–1 091,19

0,00

–1 091,19

Spolu DE (EUR)

–2 402 519,88

–1 989 043,44

– 413 476,44

DK

Finančný audit – prekročenie

2009

Prekročenie finančných stropov

JEDNORAZOVO

 

EUR

–3 921,96

–3 921,96

0,00

Spolu DK (EUR)

–3 921,96

–3 921,96

0,00

ES

Prémie na mäso – hovädzie mäso

2006

Chýbajúce sankcie pri zvieratách s neuvedeným dátumom porážky (prémie na hovädzie mäso a platby podľa článku 69)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 126 294,37

0,00

– 126 294,37

ES

Ostatná priama pomoc – Hovädzie mäso

2007

Chýbajúce sankcie pri zvieratách s neuvedeným dátumom porážky (prémie na hovädzie mäso a platby podľa článku 69)

JEDNORAZOVO

 

EUR

–26 323,44

0,00

–26 323,44

ES

Finančný audit – oneskorené platby a termíny platieb

2009

Finančný audit – Oneskorené platby

JEDNORAZOVO

 

EUR

–4 376 321,75

–4 376 321,75

0,00

ES

Finančný audit – prekročenie

2009

Prekročenie finančných stropov, neoprávnené výdavky a vrátenie poplatku za mlieko

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 383 419,21

– 383 419,21

0,00

Spolu ES (EUR)

–4 912 358,77

–4 759 740,96

– 152 617,81

FR

Vývozné náhrady – živé zvieratá

2006

Nedostatky pri dohľade nad dopravou živého hovädzieho dobytka oprávneného na vývozné náhrady

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

– 233 531,17

0,00

– 233 531,17

FR

Vývozné náhrady – živé zvieratá

2007

Nedostatky pri dohľade nad dopravou živého hovädzieho dobytka oprávneného na vývozné náhrady

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–93 084,22

0,00

–93 084,22

FR

Vývozné náhrady – živé zvieratá

2008

Nedostatky pri dohľade nad dopravou živého hovädzieho dobytka oprávneného na vývozné náhrady

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–18 984,38

0,00

–18 984,38

FR

Vývozné náhrady – živé zvieratá

2009

Nedostatky pri dohľade nad dopravou živého hovädzieho dobytka oprávneného na vývozné náhrady

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–13 068,04

0,00

–13 068,04

FR

Mlieko – kvóta

2003

Prekročenie kvót

JEDNORAZOVO

 

EUR

–7 646 623,00

0,00

–7 646 623,00

FR

Opatrenia v oblasti rybného hospodárstva

2005

Nevyhovujúci systém sankcií

JEDNORAZOVO

 

EUR

–47 793,25

0,00

–47 793,25

FR

Opatrenia v oblasti rybného hospodárstva

2006

Nevyhovujúci systém sankcií

JEDNORAZOVO

 

EUR

–4 584,36

0,00

–4 584,36

FR

Opatrenia v oblasti rybného hospodárstva

2007

Nevyhovujúci systém sankcií

JEDNORAZOVO

 

EUR

–66 300,98

0,00

–66 300,98

FR

Plodiny pestované na ornej pôde

2006

Nedostatky pri postupoch v kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

2

EUR

–5 938 935,20

0,00

–5 938 935,20

FR

Plodiny pestované na ornej pôde

2007

Nedostatky pri postupoch v kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

2

EUR

–2 006 102,83

0,00

–2 006 102,83

FR

Finančný audit – oneskorené platby a termíny platieb

2008

Oneskorené platby

JEDNORAZOVO

 

EUR

–24 913,70

–24 913,70

0,00

FR

Finančný audit – prekročenie

2008

Prekročenie finančných stropov

JEDNORAZOVO

 

EUR

–1 277 884,58

–1 277 884,58

0,00

FR

Certifikácia

2005

Schvaľovanie účtovnej závierky za rok 2005 - Najpravdepodobnejšia chyba

JEDNORAZOVO

 

EUR

–3 385 578,07

0,00

–3 385 578,07

FR

Schvaľovanie účtov

2007

Schvaľovanie účtovnej závierky za rok 2007: Nedostatky súvisiace s dôkazom o dodaní v odvetví ovocinárstva

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 191 612,32

0,00

– 191 612,32

FR

Schvaľovanie účtov

2007

Schvaľovanie účtovnej závierky za rok 2007: Nedostatky súvisiace s dôkazom o dodaní

JEDNORAZOVO

 

EUR

–83 652,18

0,00

–83 652,18

FR

Schvaľovanie účtov

2007

Schvaľovanie účtovnej závierky za rok 2007: Nedostatky súvisiace s dôkazom o dodaní v odvetví vína

JEDNORAZOVO

 

EUR

–6 513,57

0,00

–6 513,57

Spolu FR (EUR)

–21 039 161,85

–1 302 798,28

–19 736 363,57

GB

Finančný audit – prekročenie

2009

Prekročenie stropov

JEDNORAZOVO

 

EUR

–17 583,27

–17 583,27

0,00

GB

Finančný audit – oneskorené platby a termíny platieb

2009

Oneskorené platby

JEDNORAZOVO

 

EUR

–3 761 659,41

–3 761 659,41

0,00

Spolu GB (EUR)

–3 779 242,68

–3 779 242,68

0,00

GR

Ovocie a zelenina – schéma pomoci na sušené hrozienka

2003

Nedostatky pri pomocných kontrolách

PAUŠÁLNA SADZBA

2

EUR

–1 893 244,19

0,00

–1 893 244,19

GR

Ovocie a zelenina – schéma pomoci na sušené hrozienka

2004

Nedostatky pri pomocných kontrolách

PAUŠÁLNA SADZBA

2

EUR

–2 915,08

0,00

–2 915,08

GR

Ovocie a zelenina – schéma pomoci na sušené hrozienka

2004

Nedostatky pri kľúčových kontrolách

PAUŠÁLNA SADZBA

5

EUR

–2 651 588,33

0,00

–2 651 588,33

GR

Ovocie a zelenina – schéma pomoci na sušené hrozienka

2004

Nedostatky pri kľúčových kontrolách

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–5 514 428,97

0,00

–5 514 428,97

GR

Ovocie a zelenina – schéma pomoci na sušené hrozienka

2005

Nedostatky v riadení schémy, riadení registra viníc a v súvislosti s minimálnymi výťažkami

PAUŠÁLNA SADZBA

2

EUR

– 129,11

0,00

– 129,11

GR

Ovocie a zelenina – schéma pomoci na sušené hrozienka

2005

Nedostatky pri kľúčových kontrolách

PAUŠÁLNA SADZBA

5

EUR

–2 652 459,19

0,00

–2 652 459,19

GR

Ovocie a zelenina – schéma pomoci na sušené hrozienka

2005

Nedostatky pri kľúčových kontrolách

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–72 521,21

0,00

–72 521,21

GR

Ovocie a zelenina – schéma pomoci na sušené hrozienka

2005

Nedostatky pri kľúčových kontrolách

PAUŠÁLNA SADZBA

25

EUR

–15 013 342,96

0,00

–15 013 342,96

GR

Ovocie a zelenina – schéma pomoci na sušené hrozienka

2006

Nedostatky v riadení schémy, riadení registra viníc a v súvislosti s minimálnymi výťažkami

PAUŠÁLNA SADZBA

2

EUR

–2 140,06

0,00

–2 140,06

GR

Ovocie a zelenina – schéma pomoci na sušené hrozienka

2006

Nedostatky pri kľúčových kontrolách

PAUŠÁLNA SADZBA

5

EUR

–6 902,48

0,00

–6 902,48

GR

Ovocie a zelenina – schéma pomoci na sušené hrozienka

2006

Nedostatky pri kľúčových kontrolách

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

117,11

0,00

117,11

GR

Ovocie a zelenina – schéma pomoci na sušené hrozienka

2006

Nedostatky pri kľúčových kontrolách

PAUŠÁLNA SADZBA

25

EUR

–26 702 055,52

0,00

–26 702 055,52

GR

Ovocie a zelenina – schéma pomoci na sušené hrozienka

2007

Nedostatky pri kľúčových kontrolách

PAUŠÁLNA SADZBA

5

EUR

–8 122,42

0,00

–8 122,42

GR

Ovocie a zelenina – schéma pomoci na sušené hrozienka

2007

Nedostatky pri kľúčových kontrolách

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–3 615,33

0,00

–3 615,33

GR

Ovocie a zelenina – schéma pomoci na sušené hrozienka

2007

Nedostatky pri kľúčových kontrolách

PAUŠÁLNA SADZBA

25

EUR

– 178 595,74

0,00

– 178 595,74

GR

Ostatná priama pomoc – POSEI

1999

Nedostatky pri riadení žiadostí o pomoc a v systéme kontroly

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–1 263 139,23

0,00

–1 263 139,23

GR

Ostatná priama pomoc – POSEI

2000

Nedostatky pri riadení žiadostí o pomoc a v systéme kontroly

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–1 351 453,75

0,00

–1 351 453,75

GR

Ostatná priama pomoc – POSEI

2001

Nedostatky pri riadení žiadostí o pomoc a v systéme kontroly

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–1 355 809,10

0,00

–1 355 809,10

GR

Prémie na tabak

2006

Oneskorené dodávky tabaku

JEDNORAZOVO

 

EUR

–6 108 114,95

0,00

–6 108 114,95

GR

Prémie na tabak

2006

Prevod zmlúv o pestovaní tabaku

JEDNORAZOVO

 

EUR

–12 930 014,00

0,00

–12 930 014,00

GR

Prémie na tabak

2006

Schválenie nespôsobilých prvých spracovateľov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 722 713,00

0,00

– 722 713,00

GR

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2004

Nedostatky pri riadení a kontrole

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–25 128 277,52

0,00

–25 128 277,52

GR

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2005

Nedostatky pri riadení a kontrole

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–24 975 648,06

0,00

–24 975 648,06

GR

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2006

Nedostatky pri riadení a kontrole

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–62 666,39

0,00

–62 666,39

GR

Ostatná priama pomoc – Priame platby

2007

Nedostatky pri LPIS-GIS a v kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

– 189 954 152,86

0,00

– 189 954 152,86

GR

Ostatná priama pomoc – článok 69 nar. (ES) č. 1782/2003 – okrem ovčieho mäsa a hovädzieho mäsa

2007

Nedostatky pri LPIS-GIS a v kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–4 478 362,23

0,00

–4 478 362,23

GR

Krížové plnenie

2006

Nedostatky pri riadení a kontrole krížového plnenia

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–4 138 354,61

0,00

–4 138 354,61

GR

Krížové plnenie

2007

Nedostatky pri riadení a kontrole krížového plnenia

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–29 267,04

0,00

–29 267,04

GR

Finančný audit – oneskorené platby a termíny platieb

2007

Oneskorené platby

JEDNORAZOVO

 

EUR

–1 819 599,31

–1 819 599,31

0,00

GR

Finančný audit – prekročenie

2007

Prekročenie stropov pridelených prostriedkov na rozvoj vidieka

JEDNORAZOVO

 

EUR

–1 953 465,43

–1 953 465,43

0,00

GR

Finančný audit – prekročenie

2007

Neoprávnené výdavky

JEDNORAZOVO

 

EUR

–4 910,61

–4 910,61

0,00

GR

Finančný audit – prekročenie

2008

Prekročenie finančných stropov

JEDNORAZOVO

 

EUR

–11 724,24

0,00

–11 724,24

Spolu GR (EUR)

– 330 989 615,81

–3 777 975,35

– 327 211 640,46

IE

Finančný audit – oneskorené platby a termíny platieb

2009

Oneskorené platby

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

Spolu IE (EUR)

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

IT

Sušené odstredené mlieko na používanie vo výžive zvierat

2003

Neuplatňovanie alebo nesprávne uplatňovanie zníženia reglementárnej pomoci a reglementárnych sankcií

JEDNORAZOVO

 

EUR

–19 021,62

0,00

–19 021,62

IT

Sušené odstredené mlieko na používanie vo výžive zvierat

2003

Neuplatňovanie alebo nesprávne uplatňovanie zníženia reglementárnej pomoci a reglementárnych sankcií

PAUŠÁLNA SADZBA

2

EUR

– 789 909,56

0,00

– 789 909,56

IT

Sušené odstredené mlieko na používanie vo výžive zvierat

2004

Neuplatňovanie alebo nesprávne uplatňovanie zníženia reglementárnej pomoci a reglementárnych sankcií

JEDNORAZOVO

 

EUR

–2 961,86

0,00

–2 961,86

IT

Sušené odstredené mlieko na používanie vo výžive zvierat

2004

Neuplatňovanie alebo nesprávne uplatňovanie zníženia reglementárnej pomoci a reglementárnych sankcií

PAUŠÁLNA SADZBA

2

EUR

– 742 709,75

0,00

– 742 709,75

IT

Sušené odstredené mlieko na používanie vo výžive zvierat

2005

Neuplatňovanie alebo nesprávne uplatňovanie zníženia reglementárnej pomoci a reglementárnych sankcií

JEDNORAZOVO

 

EUR

–86 072,22

0,00

–86 072,22

IT

Sušené odstredené mlieko na používanie vo výžive zvierat

2005

Neuplatňovanie alebo nesprávne uplatňovanie zníženia reglementárnej pomoci a reglementárnych sankcií

PAUŠÁLNA SADZBA

2

EUR

–47 374,31

0,00

–47 374,31

IT

Priame platby

2005

Nedostatky pri kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5

EUR

– 595 287,34

0,00

– 595 287,34

IT

Priame platby

2006

Nedostatky pri kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5

EUR

– 627 815,82

0,00

– 627 815,82

IT

Priame platby

2007

Nedostatky pri kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5

EUR

–36 181,44

0,00

–36 181,44

IT

Priame platby

2007

Nedostatky v systéme kontroly

PAUŠÁLNA SADZBA

1,34

EUR

–21 082 134,82

0,00

–21 082 134,82

IT

Priame platby

2007

Nesprávny výpočet sankcií

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 472 302,78

0,00

– 472 302,78

IT

Spätné získavanie finančných prostriedkov

2001 – 2002

Finančné chyby v knihách dlžníkov

JEDNORAZOVO

 

EUR

–14 257 072,07

0,00

–14 257 072,07

Spolu IT (EUR)

–38 758 843,59

0,00

–38 758 843,59

LT

Certifikácia

2006

Schvaľovanie účtovnej závierky 2006: Známa chyba

JEDNORAZOVO

 

LTL

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

Spolu LT (LTL)

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

NL

Zemiakový škrob

2003

Nedostatky pri riadení schémy a systému kontroly

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–5 295 327,28

0,00

–5 295 327,28

NL

Zemiakový škrob

2004

Nedostatky pri riadení schémy a systému kontroly

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–5 424 788,14

0,00

–5 424 788,14

NL

Zemiakový škrob

2005

Nedostatky pri riadení schémy a systému kontroly

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–5 871 686,22

0,00

–5 871 686,22

NL

Zemiakový škrob

2006

Nedostatky pri riadení schémy a systému kontroly

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–5 973 168,71

0,00

–5 973 168,71

NL

Zemiakový škrob

2007

Nedostatky pri riadení schémy a systému kontroly

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–3 059 136,00

0,00

–3 059 136,00

NL

Zemiakový škrob

2008

Nedostatky pri riadení schémy a systému kontroly

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–3 323 042,96

0,00

–3 323 042,96

NL

Sušené krmivo

2005

Nedostatky pri odbere vzoriek a kontrole hmotnosti

PAUŠÁLNA SADZBA

2

EUR

–53 756,91

0,00

–53 756,91

NL

Sušené krmivo

2006

Neuplatňovanie sankcií podľa článku 29 nar. (ES) č. 382/2005

JEDNORAZOVO

 

EUR

–51 192,24

0,00

–51 192,24

NL

Sušené krmivo

2006

Nedostatky pri odbere vzoriek a kontrole hmotnosti

PAUŠÁLNA SADZBA

2

EUR

– 111 139,56

0,00

– 111 139,56

NL

Sušené krmivo

2007

Neuplatňovanie sankcií podľa článku 29 nar. (ES) č. 382/2005

JEDNORAZOVO

 

EUR

–80 683,48

0,00

–80 683,48

NL

Sušené krmivo

2007

Nedostatky pri odbere vzoriek a kontrole hmotnosti

PAUŠÁLNA SADZBA

2

EUR

–59 296,58

0,00

–59 296,58

Spolu NL (EUR)

–29 303 218,08

0,00

–29 303 218,08

PL

Verejné skladovanie – cukor

2006

Nesprávne zaúčtovanie vyskladnenia cukru

JEDNORAZOVO

 

PLN

–2 748 072,26

0,00

–2 748 072,26

PL

Verejné skladovanie – obilniny

2006

Nesprávne zaúčtovanie vyskladnenia obilnín

JEDNORAZOVO

 

PLN

–1 181 799,38

0,00

–1 181 799,38

PL

Verejné skladovanie – obilniny

2007

Nesprávne zaúčtovanie vyskladnenia obilnín

JEDNORAZOVO

 

PLN

– 158 188,28

0,00

– 158 188,28

Spolu PL (PLN)

–4 088 059,92

0,00

–4 088 059,92

PT

POSEI

2005

Nedostatočný počet kontrol na mieste

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 238 067,66

0,00

– 238 067,66

PT

POSEI

2006

Nedostatočný počet kontrol na mieste

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 239 045,63

0,00

– 239 045,63

PT

POSEI

2007

Nedostatočný počet kontrol na mieste

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 266 137,96

0,00

– 266 137,96

PT

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2004

Pomoc platená poľnohospodárom s menej ako 10 nárokmi

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 150 518,33

0,00

– 150 518,33

PT

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2004

Neutralizačná oprava dvojitého vplyvu jednorazovo/paušálnej sadzby

JEDNORAZOVO

 

EUR

3 010,36

0,00

3 010,36

PT

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2004

Nedostatky týkajúce sa registrov vedených na hospodárstvach

PAUŠÁLNA SADZBA

2

EUR

– 704 557,25

0,00

– 704 557,25

PT

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2005

Pomoc platená poľnohospodárom s menej ako 10 nárokmi

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 136 490,69

0,00

– 136 490,69

PT

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2005

Neutralizačná oprava dvojitého vplyvu jednorazovo/paušálnej sadzby

JEDNORAZOVO

 

EUR

2 729,81

0,00

2 729,81

PT

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2005

Nedostatky týkajúce sa registrov vedených na hospodárstvach

PAUŠÁLNA SADZBA

2

EUR

–1 221 522,57

0,00

–1 221 522,57

PT

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2006

Pomoc platená poľnohospodárom s menej ako 10 nárokmi

JEDNORAZOVO

 

EUR

–10 716,86

0,00

–10 716,86

PT

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2006

Neutralizačná oprava dvojitého vplyvu jednorazovo/paušálnej sadzby

JEDNORAZOVO

 

EUR

426,48

0,00

426,48

PT

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2006

Nedostatky týkajúce sa registrov vedených na hospodárstvach

PAUŠÁLNA SADZBA

2

EUR

– 543 239,48

0,00

– 543 239,48

PT

Plodiny pestované na ornej pôde

2005

Nedostatky v systéme LPIS-GIS, v uskutočňovaní kontrol na mieste a vo výpočte sankcií.

PAUŠÁLNA SADZBA

2

EUR

–77 320,99

0,00

–77 320,99

PT

Plodiny pestované na ornej pôde

2006

Nedostatky v systéme LPIS-GIS, v uskutočňovaní kontrol na mieste a vo výpočte sankcií.

PAUŠÁLNA SADZBA

2

EUR

– 687,65

0,00

– 687,65

PT

Rozvoj vidieka – záručná sekcia – sprievodné opatrenia (opatrenia týkajúce sa plochy)

2006

Nedostatky v systéme LPIS-GIS, v uskutočňovaní kontrol na mieste a vo výpočte sankcií.

PAUŠÁLNA SADZBA

5

EUR

–10 488 632,26

0,00

–10 488 632,26

PT

Plodiny pestované na ornej pôde

2006

Nedostatky v systéme LPIS-GIS, v uskutočňovaní kontrol na mieste a vo výpočte sankcií.

PAUŠÁLNA SADZBA

5

EUR

–13 996 538,00

0,00

–13 996 538,00

PT

Nové záručné opatrenia RV

2006

Nedostatky v systéme LPIS-GIS, v uskutočňovaní kontrol na mieste a vo výpočte sankcií.

PAUŠÁLNA SADZBA

5

EUR

349 379,51

0,00

349 379,51

PT

Dodatočná suma pomoci

2007

Nedostatky v systéme LPIS-GIS, v uskutočňovaní kontrol na mieste a vo výpočte sankcií.

PAUŠÁLNA SADZBA

5

EUR

– 248 208,61

0,00

– 248 208,61

PT

Ostatná priama pomoc – Priame platby

2007

Nedostatky v systéme LPIS-GIS, v uskutočňovaní kontrol na mieste a vo výpočte sankcií.

PAUŠÁLNA SADZBA

5

EUR

–16 015 420,09

0,00

–16 015 420,09

PT

Finančný audit – oneskorené platby a termíny platieb

2008

Oneskorené platby

JEDNORAZOVO

0

EUR

– 148 413,94

– 148 413,94

0,00

PT

Finančný audit – prekročenie

2009

Finančný audit – prekročenie stropov

JEDNORAZOVO

 

EUR

–96 189,49

–96 189,49

0,00

PT

Finančný audit – oneskorené platby a termíny platieb

2009

Finančný audit – Oneskorené platby

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 286 327,01

– 286 327,01

0,00

PT

Schvaľovanie účtov

2006

Schvaľovanie účtovnej závierky 2006: Najpravdepodobnejšia chyba

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 653 833,00

0,00

– 653 833,00

PT

Schvaľovanie účtov

2006

Schvaľovanie účtovnej závierky 2006: Systematická chyba

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 197 091,00

0,00

– 197 091,00

PT

Schvaľovanie účtov

2007

Schvaľovanie účtovnej závierky 2007: Najpravdepodobnejšia chyba

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 156 607,00

0,00

– 156 607,00

PT

Schvaľovanie účtov

2007

Schvaľovanie účtovnej závierky 2007: Systematická chyba

JEDNORAZOVO

 

EUR

–2 334,00

0,00

–2 334,00

Spolu PT (EUR)

–45 522 353,31

– 530 930,44

–44 991 422,87

RO

Priame platby

2008

Nedostatky pri fungovaní LPIS-GIS

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–41 707 099,00

0,00

–41 707 099,00

RO

Finančný audit – oneskorené platby a termíny platieb

2008

Oneskorené platby

JEDNORAZOVO

 

EUR

–4 659 620,91

–8 629 639,25

3 970 018,34

Spolu RO (EUR)

–46 366 719,91

–8 629 639,25

–37 737 080,66

SE

Ostatná priama pomoc – článok 69 nar. (ES) č. 1782/2003 – okrem ovčieho mäsa a hovädzieho mäsa

2009

Prekročenie finančných stropov

JEDNORAZOVO

0

EUR

–13 177,13

–13 177,13

0,00

Spolu SE (EUR)

–13 177,13

–13 177,13

0,00

SI

Prémie na mäso – hovädzie mäso

2005

Nedostatky v kontrolách na mieste pri prémiách na dojčiace kravy

PAUŠÁLNA SADZBA

2

SIT

–29 466 458,00

0,00

–29 466 458,00

SI

Prémie na mäso – hovädzie mäso

2005

Zvieratá poslané na porážku pred 1.5.2004

JEDNORAZOVO

 

SIT

– 677 017 295,96

0,00

– 677 017 295,96

SI

Prémie na mäso – hovädzie mäso

2005

Neutralizačná oprava dvojitého vplyvu jednorazovo/paušálnej sadzby

JEDNORAZOVO

 

SIT

33 850 864,80

0,00

33 850 864,80

SI

Prémie na mäso – hovädzie mäso

2005

Nedostatky v kontrolách na mieste pri osobitných prémiach na hovädzie maso a prémiach na porážku

PAUŠÁLNA SADZBA

5

SIT

–77 950 627,83

0,00

–77 950 627,83

SI

Prémie na mäso – hovädzie mäso

2006

Nedostatky v kontrolách na mieste pri prémiách na dojčiace kravy

PAUŠÁLNA SADZBA

2

SIT

–28 359 536,07

0,00

–28 359 536,07

SI

Prémie na mäso – hovädzie mäso

2006

Nedostatky v kontrolách na mieste pri osobitných prémiach na hovädzie maso a prémiach na porážku

PAUŠÁLNA SADZBA

5

SIT

–98 115 706,03

0,00

–98 115 706,03

SI

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2005

Platba pomoci poľnohospodárom s menej ako 10 nárokmi na kvóty na ovce

JEDNORAZOVO

 

SIT

–11 799 120,10

0,00

–11 799 120,10

SI

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2005

Neutralizačná oprava dvojitého vplyvu jednorazovo/paušálnej sadzby

JEDNORAZOVO

 

SIT

589 956,01

0,00

589 956,01

SI

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2005

Nedostatky v kľúčových a pomocných kontrolách pri ovčom mäse

PAUŠÁLNA SADZBA

5

SIT

–6 944 168,27

0,00

–6 944 168,27

SI

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2006

Platba pomoci poľnohospodárom s menej ako 10 nárokmi na kvóty na ovce

JEDNORAZOVO

 

SIT

–11 385 314,67

0,00

–11 385 314,67

SI

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2006

Neutralizačná oprava dvojitého vplyvu jednorazovo/paušálnej sadzby

JEDNORAZOVO

 

SIT

569 265,73

0,00

569 265,73

SI

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2006

Nedostatky v kľúčových a pomocných kontrolách pri ovčom mäse

JEDNORAZOVO

 

SIT

–7 576 358,35

0,00

–7 576 358,35

Spolu SI (SIT)

– 913 604 498,73

0,00

– 913 604 498,73


ROZPOČTOVÁ POLOŽKA 6500

MS

Opatrenie

Rozp. rok

Odôvodnenie

Druh

%

Mena

Suma

Zrážky

Finančný vplyv

CY

Rozvoj vidieka – záručná sekcia – sprievodné opatrenia (opatrenia týkajúce sa plochy)

2005

Nedostatočná úroveň kontrol na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5

CYP

–19 607,00

0,00

–19 607,00

CY

Rozvoj vidieka – záručná sekcia – sprievodné opatrenia (opatrenia týkajúce sa plochy)

2006

Nedostatočná úroveň kontrol na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5

CYP

– 127 488,00

0,00

– 127 488,00

CY

Rozvoj vidieka – záručná sekcia – sprievodné opatrenia (opatrenia týkajúce sa plochy)

2007

Nedostatočná úroveň kontrol na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5

EUR

–90 126,00

0,00

–90 126,00

Spolu CY (CYP)

– 147 095,00

0,00

– 147 095,00

Spolu CY (EUR)

–90 126,00

0,00

–90 126,00

PL

Os 2 rozvoja vidieka – EPUZF (2000 – 2006, opatrenia týkajúce sa plochy)

2006

Nedostatky pri kľúčových kontrolách a uplatňovaní sankcií na agroenvironmentálne opatrenia

PAUŠÁLNA SADZBA

5

PLN

–10 579 382,00

–10 579 382,00

0,00

PL

Os 2 rozvoja vidieka – EPUZF (2000 – 2006, opatrenia týkajúce sa plochy)

2006

Nedostatky pri kľúčových kontrolách a uplatňovaní sankcií na znevýhodnené oblasti

PAUŠÁLNA SADZBA

5

PLN

–50 609 351,00

–50 609 351,00

0,00

Spolu PL (PLN)

–61 188 733,00

–61 188 733,00

0,00


ROZPOČTOVÁ POLOŽKA 6711

MS

Opatrenie

Rozp. rok

Odôvodnenie

Druh

%

Mena

Suma

Zrážky

Finančný vplyv

BG

Rozvoj vidieka – záručná sekcia – sprievodné opatrenia (opatrenia týkajúce sa plochy)

2008

Nedostatky v LPIS-GIS a v kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5

EUR

–2 245 941,14

0,00

–2 245 941,14

BG

Rozvoj vidieka – záručná sekcia – sprievodné opatrenia (opatrenia týkajúce sa plochy)

2008

Nedostatky v LPIS-GIS a v kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–1 326 700,51

0,00

–1 326 700,51

Spolu BG (EUR)

–3 572 641,65

0,00

–3 572 641,65

GR

Rozvoj vidieka – záručná sekcia – sprievodné opatrenia (opatrenia týkajúce sa plochy)

2007

Nedostatky v LPIS-GIS a v kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

10

EUR

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

Spolu GR (EUR)

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

PT

Rozvoj vidieka – záručná sekcia – sprievodné opatrenia (opatrenia týkajúce sa plochy)

2007

Nedostatky v systéme LPIS-GIS, v uskutočňovaní kontrol na mieste a vo výpočte sankcií

PAUŠÁLNA SADZBA

5

EUR

– 213 224,74

0,00

– 213 224,74

Spolu PT (EUR)

– 213 224,74

 

– 213 224,74


ROZPOČTOVÁ POLOŽKA 05 07 01 07

MS

Opatrenie

Rozp. rok

Odôvodnenie

Druh

%

Mena

Suma

Zrážky

Finančný vplyv

HU

Intervenčné skladovanie – kukurica

2007

Úhrada technických výdavkov v súvislosti s intervenčnou kukuricou v dôsledku nesprávneho zaúčtovania

JEDNORAZOVO

 

HUF

–4 003 360,00

0,00

–4 003 360,00

HU

Intervenčné skladovanie – kukurica

2007

Úhrada finančných výdavkov v súvislosti s intervenčnou kukuricou v dôsledku nesprávneho zaúčtovania

JEDNORAZOVO

 

HUF

1 362 123,00

0,00

1 362 123,00

HU

Intervenčné skladovanie – kukurica

2007

Úhrada zisku z predaja v súvislosti s intervenčnou kukuricou v dôsledku nesprávneho zaúčtovania

JEDNORAZOVO

 

HUF

844 140 288,00

0,00

844 140 288,00

HU

Rozvoj vidieka – záručná sekcia

2005

Vrátenie sumy nadmernej refundácie vzniknutej kurzovými rozdielmi v dôsledku dvojitej opravy (podľa rozhodnutí Komisie 2009/721/ES, 2010/152/EÚ a podľa príkazu na vrátenie GFO.09.025 týkajúcich sa programu 2004HU06GDO001 v rámci TRDI)

 

 

EUR

–2 719,10

0,00

–2 719,10

Spolu HU (HUF)

841 499 051,00

0

841 499 051,00

Spolu HU (EUR)

–2 719,10

0

–2 719,10