ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.285.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 285

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
30. októbra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2010/655/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. októbra 2010 o uzavretí dodatkového protokolu k Dohode o spolupráci na ochranu pobrežia a vôd severovýchodného Atlantiku proti znečisteniu v mene Európskej únie

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 973/2010 z 25. októbra 2010, ktorým sa dočasne pozastavujú autonómne clá podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov do autonómnych oblastí Azory a Madeira

4

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 974/2010 z 29. októbra 2010, ktorým sa na účtovný rok EPZF 2011 stanovujú úrokové sadzby, ktoré sa majú použiť na výpočet nákladov na financovanie intervenčných opatrení vo forme nákupu, skladovania a predaja zásob

9

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 975/2010 z 29. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Śliwka szydłowska (CHZO)]

11

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 976/2010 z 29. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Hessischer Apfelwein (CHZO)]

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 977/2010 z 29. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Obwarzanek krakowski (CHZO)]

15

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 978/2010 z 29. októbra 2010, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (CHZO)]

17

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 979/2010 z 29. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Porc de Franche-Comté (CHZO)]

19

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 980/2010 z 28. októbra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu soley európskej v zónach VIIIa a VIIIb plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Belgicka

21

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 981/2010 z 29. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

23

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 982/2010 z 29. októbra 2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. novembra 2010

25

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/656/SZBP z 29. októbra 2010, ktorým sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

28

 

 

2010/657/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. októbra 2010 o financovaní núdzových opatrení týkajúcich sa besnoty v severovýchodnom Taliansku [oznámené pod číslom K(2010) 7379]

33

 

 

2010/658/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 26. októbra 2010 o prechodných ustanoveniach na uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura v Estónsku (ECB/2010/18)

37

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

30.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/1


ROZHODNUTIE RADY

z 19. októbra 2010

o uzavretí dodatkového protokolu k Dohode o spolupráci na ochranu pobrežia a vôd severovýchodného Atlantiku proti znečisteniu v mene Európskej únie

(2010/655/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 196 ods. 2 a článok 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Európska únia je zmluvnou stranou Dohody o spolupráci na ochranu pobrežia a vôd severovýchodného Atlantiku proti znečisteniu, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 93/550/EHS (2) (ďalej len „lisabonská dohoda“).

(2)

Politický spor o vytýčenie hraníc v Západnej Sahare zabránil Španielsku a Maroku v ratifikácii lisabonskej dohody. Tento spor sa vyriešil dodatkovým protokolom k lisabonskej dohode, ktorým sa zmenil jej článok 3 písm. c).

(3)

Po tom, ako sa 12. decembra 2008 prijalo rozhodnutie Rady o podpise dodatkového protokolu k Dohode o spolupráci na ochranu pobrežia a vôd severovýchodného Atlantiku proti znečisteniu v mene Európskeho spoločenstva, bol 25. marca 2009 v mene Európskeho spoločenstva podpísaný dodatkový protokol.

(4)

Dodatkový protokol k lisabonskej dohode je otvorený na ratifikáciu, prijatie alebo schválenie zmluvnými stranami.

(5)

Je preto vhodné, aby Únia uzavrela dodatkový protokol k lisabonskej dohode.

(6)

Európska únia a členské štáty, ktoré sú zmluvnými stranami lisabonskej dohody, by sa mali usilovať uložiť ratifikačné, prijímacie alebo schvaľovacie listiny dodatkového protokolu pokiaľ možno súčasne.

(7)

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia oznámila portugalskej vláde, že Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie schvaľuje dodatkový protokol k Dohode o spolupráci na ochranu pobrežia a vôd severovýchodného Atlantiku proti znečisteniu.

Text dodatkového protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) uložiť v mene Únie schvaľovaciu listinu u portugalskej vlády, ktorá preberá funkciu depozitára, v súlade s článkom 3 ods. 1 dodatkového protokolu s cieľom vyjadriť súhlas Únie s tým, že bude týmto protokolom viazaná.

2.   Únia a členské štáty, ktoré sú zmluvnými stranami lisabonskej dohody, sa usilujú uložiť ratifikačné, prijímacie alebo schvaľovacie listiny dodatkového protokolu pokiaľ možno súčasne.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Dátum nadobudnutia platnosti dodatkového protokolu sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 19. októbra 2010

Za Radu

predseda

D. REYNDERS


(1)  Súhlas z 9. marca 2010 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 267, 28.10.1993, s. 20.


PREKLAD

DODATKOVÝ PROTOKOL

k Dohode o spolupráci na ochranu pobrežia a vôd severovýchodného Atlantiku proti znečisteniu

Portugalská republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Marocké kráľovstvo a Európske spoločenstvo, ďalej len „zmluvné strany“,

UVEDOMUJÚC SI nutnosť chrániť životné prostredie vo všeobecnosti, a najmä morské prostredie,

UZNÁVAJÚC, že znečisťovanie severovýchodného Atlantického oceánu uhľovodíkmi a inými škodlivými látkami môže ohrozovať morské prostredie a záujmy pobrežných štátov,

ZOHĽADŇUJÚC potrebu podporiť rýchle nadobudnutie platnosti Dohody o spolupráci na ochranu pobrežia a vôd severovýchodného Atlantiku proti znečisteniu podpísanej v Lisabone 17. októbra 1990 (ďalej len „lisabonská dohoda“),

SA DOHODLI NA TÝCHTO USTANOVENIACH:

Článok 1

Zmena a doplnenie lisabonskej dohody

Článok 3 písm. c) Dohody o spolupráci na ochranu pobrežia a vôd severovýchodného Atlantiku proti znečisteniu podpísanej v Lisabone 17. októbra 1990 (ďalej len „lisabonská dohoda“) sa mení a dopĺňa takto:

„c)

na juhu južnou hranicou vôd patriacich pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu ktorejkoľvek zmluvnej strany.“

Článok 2

Súvislosť medzi lisabonskou dohodou a dodatkovým protokolom

Týmto protokolom sa mení a dopĺňa lisabonská dohoda v zmysle ustanovení uvedených v predchádzajúcom článku a strany tohto protokolu musia dohodu a dodatkový protokol vykladať a uplatňovať ako jeden jednotný právny nástroj.

Článok 3

Súhlas so záväznosťou protokolu a nadobudnutie platnosti protokolu

1.   Tento protokol podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu príslušnými stranami a dokumenty o príslušnom akte sa deponujú u vlády Portugalskej republiky.

2.   Tento protokol nadobudne platnosť k dátumu prijatia posledného ratifikačného, prijímacieho alebo schvaľovacieho dokumentu vládou Portugalskej republiky.

3.   Strany môžu vyjadriť svoj súhlas so záväznosťou tohto protokolu len vtedy, keď predtým alebo zároveň vyjadria svoj súhlas so záväznosťou lisabonskej dohody podľa ustanovení uvedených v článku 22.

4.   Každé pristúpenie k lisabonskej dohode podľa postupu ustanoveného v článkoch 23 a 24, ktoré sa uskutoční po nadobudnutí platnosti tohto protokolu, znamená súhlas aj so záväznosťou tohto protokolu, pričom strany sú viazané lisabonskou dohodou v znení zmien a doplnení prvým článkom tohto protokolu.

Na dôkaz toho podpísaní zástupcovia, riadne poverení na tento účel, podpísali tento protokol.

V Lisabone 20. mája 2008 v arabskom, francúzskom, portugalskom a španielskom jazyku. V prípade rozdielnej interpretácie sa za autentické považuje francúzske znenie.

ZA PORTUGALSKÚ REPUBLIKU

ZA ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO

ZA FRANCÚZSKU REPUBLIKU

ZA MAROCKÉ KRÁĽOVSTVO

ZA EURÓPSKE SPOLOČENSTVO


NARIADENIA

30.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/4


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 973/2010

z 25. októbra 2010,

ktorým sa dočasne pozastavujú autonómne clá podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov do autonómnych oblastí Azory a Madeira

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 349,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

V auguste a decembri 2007 regionálne orgány Azor a Madeiry požiadali s podporou portugalskej vlády o autonómne pozastavenie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka pre isté výrobky v súlade s článkom 299 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Svoje žiadosti odôvodnili tým, že vzhľadom na odľahlosť uvedených ostrovov čelia hospodárske subjekty na Azorách a Madeire značnému obchodnému znevýhodneniu, ktoré má negatívny vplyv na demografické trendy, zamestnanosť, sociálny a hospodársky rozvoj.

(2)

Miestne ekonomiky Azor a Madeiry sú do veľkej miery závislé na vnútroštátnom a medzinárodnom cestovnom ruchu, ktorý je značne nestálym hospodárskym zdrojom, ktorý ovplyvňujú faktory, na ktoré nemajú miestne orgány a portugalská vláda takmer nijaký vplyv. Dôsledkom toho je výrazné obmedzenie hospodárskeho rozvoja Azor a Madeiry. Za takýchto okolností je potrebné podporiť tie hospodárske odvetvia, ktoré sú menej závislé na odvetviach cestovného ruchu tak, aby sa vyvážili výkyvy odvetvia cestovného ruchu a tým stabilizovala miestna zamestnanosť.

(3)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1657/93 z 24. júna 1993, ktorým sa dočasne pozastavujú všeobecné clá Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné výrobky určené na vybavenie slobodných colných pásiem Azorských ostrovov a Madeiry (3) nemalo v posledných rokoch pred uplynutím jeho platnosti 31. decembra 2008 želaný účinok. S veľkou pravdepodobnosťou je to spôsobené tým, že dané pozastavenia ustanovené v uvedenom nariadení sa obmedzili na slobodné colné pásma Azor a Madeiry v posledných rokoch, ktoré predchádzali uplynutiu ich platnosti, sa už nepoužívali. Je preto vhodné ustanoviť nové pozastavenia, ktoré sa neobmedzia na odvetvia v slobodných colných pásmach, ale môžu ich využívať všetky druhy hospodárskych subjektov so sídlom na území daných regiónov. Do rozsahu obchodných odvetví, ktoré môžu využívať pozastavenia, by teda malo patriť rybné hospodárstvo, poľnohospodárske a priemyselné odvetvia a odvetvie služieb.

(4)

V záujme zabezpečenia, že pozastavenia ustanovené v tomto nariadení majú hospodársky dopad, je vhodné rozšíriť rad výrobkov, ktoré majú prospech z pozastavení na hotové výrobky na poľnohospodárske, obchodné alebo priemyselné použitie, ako aj na suroviny, iné materiály a diely a súčiastky určené na poľnohospodárske účely, priemyselné spracovanie alebo údržbu.

(5)

S cieľom poskytnúť investorom dlhodobú perspektívu a umožniť hospodárskym subjektom dosiahnuť takú úroveň priemyselnej a obchodnej činnosti, ktorá stabilizuje hospodárske a sociálne prostredie v príslušných regiónoch, je vhodné pozastaviť v plnom rozsahu clá podľa Spoločného colného sadzobníka na určitý tovar na obdobie 10 rokov od 1. novembra 2010.

(6)

Aby sa zabezpečilo, že tieto colné opatrenia budú využívať iba hospodárske subjekty so sídlom na území Azor a Madeiry, pozastavenia by mali byť podmienené konečným použitím daných výrobkov v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (4), a nariadením Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (5).

(7)

Orgány Azor a Madeiry by mali v záujme účinného vykonávania pozastavení prijať potrebné vykonávacie opatrenia a informovať o nich Komisiu.

(8)

Komisia by mala mať možnosť prijať v prípade potreby dočasné opatrenia na predchádzanie akémukoľvek špekulatívnemu odklonu obchodu, až pokým Rada neprijme v tejto oblasti konečné riešenie.

(9)

Zmeny a doplnenia kombinovanej nomenklatúry by nemali viesť k žiadnym podstatným zmenám povahy pozastavenia ciel. Komisia by sa preto mala v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie splnomocniť na prijímanie delegovaných aktov na účely vykonania potrebných zmien a doplnení a technických úprav zoznamu tovaru, na ktorý sa pozastavenie uplatňuje,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 1. novembra 2010 do 2. novembra 2020 sa v plnom rozsahu pozastavujú clá podľa Spoločného colného sadzobníka uplatniteľné na dovoz hotových výrobkov na poľnohospodárske, obchodné alebo priemyselné použitie do autonómnych regiónov Azory a Madeira.

Hospodárske subjekty so sídlom v autonómnych regiónoch Azory a Madeira používajú daný tovar v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2913/92 najmenej počas 24 mesiacov od prepustenia do voľného obehu.

Článok 2

Od 1. novembra 2010 do 2. novembra 2020 sa v plnom rozsahu pozastavujú clá podľa Spoločného colného sadzobníka uplatniteľné na dovoz surovín, dielov a súčiastok uvedených v prílohe II do autonómnych regiónov Azory a Madeira a určených na použitie v poľnohospodárstve, na priemyselné spracovanie alebo údržbu na území Azor a Madeiry.

Článok 3

Príslušné orgány Azor a Madeiry prijmú opatrenia na zabezpečenie súladu s článkami 1 a 2.

O týchto opatreniach informujú Komisiu do 30. apríla 2011.

Článok 4

Pozastavenie ciel uvedené v článkoch 1 a 2 je podmienené konečným použitím v súlade s článkami 21 a 82 nariadenia (EHS) č. 2913/92 a kontrolami ustanovenými v článkoch 291 až 300 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 5

1.   Pokiaľ má Komisia dôvod domnievať sa, že pozastavenie ustanovené týmto nariadením viedlo k odklonu obchodu s konkrétnym výrobkom, môže v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 2 pozastavenie dočasne zrušiť na obdobie nie až 12 mesiacov. Dovozné clá na výrobky, pre ktoré sa pozastavenie dočasne zrušilo, sa zaistia zábezpekou a prepustenie daných výrobkov do voľného obehu v autonómnych regiónoch Azory a Madeira je podmienené poskytnutím takejto zábezpeky.

2.   Ak Rada na základe návrhu Komisie počas daného dvanásťmesačného obdobia rozhodne o stiahnutí pozastavenia s konečnou platnosťou, sumy ciel zaistených zábezpekami sa definitívne vyberú.

3.   Ak sa počas dvanásťmesačnej lehoty neprijme žiadne konečné rozhodnutie v súlade s odsekom 2, zábezpeky sa uvoľnia.

Článok 6

V prípade potreby môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 7 a s prihliadnutím na podmienky v článkoch 8 a 9 prijať také zmeny a doplnenia a technické úpravy príloh I až II, ktoré sú nevyhnutné v dôsledku zmien a doplnení kombinovanej nomenklatúry.

Článok 7

1.   Právomoci prijímať delegované akty uvedené v článku 6 sa Komisii udeľujú na neurčitú dobu.

2.   Komisia oznamuje delegovaný akt Rade hneď po jeho prijatí.

3.   Právomoci prijímať delegované akty udelené Komisii podliehajú podmienkam stanoveným v článkoch 8 a 9.

Článok 8

1.   Delegovanie právomocí uvedené v článku 6 môže Rada odvolať.

2.   Pokiaľ Rada začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť o odvolaní delegovania právomocí, informuje o tom Komisiu v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie nielen delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, ale aj dôvody tohto odvolania.

3.   Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Účinnosť nadobúda okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Neovplyvní platnosť už platných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

1.   Rada môže proti delegovaným aktom vzniesť námietky v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia.

2.   Ak do uplynutia tejto lehoty Rada nevznesie námietky voči delegovanému aktu, alebo ak pred týmto dátumom Rada informovala Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietky, delegovaný akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom v ňom stanoveným.

3.   Delegovaný akt nenadobúda účinnosť v prípade, že Rada voči nemu vznesie námietky. Rada uvedie dôvody vznesenia námietok voči delegovanému aktu.

Článok 10

Európsky parlament musí byť informovaný o prijatí delegovaných aktov Komisiou, o námietkach vznesených ohľadne týchto aktov alebo o odvolaní delegovania právomocí Radou.

Článok 11

1.   Komisii pomáha Výbor pre colný kódex.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6).

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2010 s výnimkou článkov 6 až 10, ktoré sa uplatňujú od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 25. októbra 2010

Za Radu

predseda

S. VANACKERE


(1)  Stanoviská z 1. januára 2010 a 7. septembra 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko zo 17. decembra 2009 (Ú. v. EÚ C 225, 22.9.2010, s. 59).

(3)  Ú. v. ES L 158, 30.6.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


PRÍLOHA I

Hotové výrobky na poľnohospodárske, obchodné a priemyselné využitie

Číselný znak KN (1)

 

4016 94 00

 

4415 10 10

 

5608

 

6203 31 00

 

6203 39 19

 

6204 11 00

 

6205 90 80

 

6506 99

 

7309 00 59

 

7310 10 00

 

7310 29 10

 

7311 00

 

7321 81 90

 

7323 93 90

 

7326 20 80

 

7612 90 98

 

8405 10 00

 

8412 29 89

 

8412 80 80

 

8413 81 00

 

8413 82 00

 

8414 40 90

 

8414 60 00

 

8414 80 80

 

8415 10 90

 

8415 82 00

 

8418 30 20

 

8418 50

 

8422 30 00

 

8423 89 00

 

8424 30 90

 

8427 20 11

 

8440 10 90

 

8442 50 23

 

8442 50 29

 

8450 11 90

 

8450 12 00

 

8450 20 00

 

8451 21 90

 

8451 29 00

 

8451 80 80

 

8452 10 19

 

8452 29 00

 

8458 11 80

 

8464 90

 

8465 10 90

 

8465 92 00

 

8465 93 00

 

8465 99 90

 

8467 11 10

 

8467 19 00

 

8467 22 30

 

8467 22 90

 

8479 89 97

 

8501 10 91

 

8501 20 00

 

8501 61 20

 

8501 64 00

 

8502 39

 

8504 32 80

 

8504 33 00

 

8504 40 90

 

8510 30 00

 

8515 19 00

 

8515 39 13

 

8515 80 91

 

8516 29 99

 

8516 80 80

 

8518 30 95

 

8523 21 00

 

8526 91 80

 

8531 10 95

 

8543 20 00

 

8543 70 30

 

8543 70 90

 

8546 90 90

 

9008 10 00

 

9011 80 00

 

9014 80 00

 

9015 80 11

 

9015 80 19

 

9015 80 91

 

9015 80 93

 

9015 80 99

 

9016 00 10

 

9017 30 10

 

9020 00 00

 

9023 00 10

 

9023 00 80

 

9024 10

 

9024 80

 

9025 19 20

 

9025 80 40

 

9025 80 80

 

9027 10 10

 

9030 31 00

 

9032 10 20

 

9032 10 81

 

9032 89 00

 

9107 00 00

 

9201 90 00

 

9202 90 30

 

9506 91 90

 

9506 99 90

 

9507 10 00

 

9507 20 90

 

9507 30 00

 

9507 90 00


(1)  Číselné znaky KN uplatniteľné k 1. januáru 2009, prijaté nariadením Komisie (ES) č. 1031/2008 z 19. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 291, 31.10.2008, s. 1).


PRÍLOHA II

Suroviny, diely a súčiastky určené na poľnohospodárske účely, priemyselné spracovanie alebo údržbu

Číselný znak KN (1)

 

3102 40 10

 

3105 20 10

 

4008 29 00

 

4009 42 00

 

4010 12 00

 

4015 90 00

 

4016 93 00

 

4016 99 97

 

5401 10 90

 

5407 42 00

 

5407 72 00

 

5601 21 90

 

5608

 

5806 32 90

 

5901 90 00

 

5905 00 90

 

6217 90 00

 

6406 20 90

 

7303 00 90

 

7315 12 00

 

7315 89 00

 

7318 14 91

 

7318 15 69

 

7318 15 90

 

7318 16 91

 

7318 19 00

 

7318 22 00

 

7320 20 89

 

7323 99 99

 

7324 90 00

 

7326 90 98

 

7412 20 00

 

7415 21 00

 

7415 29 00

 

7415 33 00

 

7419 91 00

 

7606 11 91

 

7606 11 93

 

7606 11 99

 

7616 10 00

 

7907 00

 

8207 90 99

 

8302 42 00

 

8302 49 00

 

8308 90 00

 

8406 90 90

 

8409 91 00

 

8409 99 00

 

8411 99 00

 

8412 90 40

 

8413 30 80

 

8413 70 89

 

8414 90 00

 

8415 90 00

 

8421 23 00

 

8421 29 00

 

8421 31 00

 

8421 99 00

 

8440 90 00

 

8442 40 00

 

8450 90 00

 

8451 90 00

 

8452 90 00

 

8478 90 00

 

8481 20 10

 

8481 30 99

 

8481 40

 

8481 80 99

 

8482 10 90

 

8482 80 00

 

8483 40 90

 

8483 60 80

 

8484 10 00

 

8503 00 99

 

8509 90 00

 

8511 80 00

 

8511 90 00

 

8513 90 00

 

8514 90 00

 

8529 10 31

 

8529 10 39

 

8529 10 80

 

8529 10 95

 

8529 90 65

 

8529 90 97

 

8531 90 85

 

8539 31 90

 

8543 70 90

 

8544 20 00

 

8544 42 90

 

8544 49 93

 

9005 90 00

 

9011 90 90

 

9014 90 00

 

9015 90 00

 

9024 90 00

 

9029 20 31

 

9209 91 00

 

9209 92 00

 

9209 94 00

 

9506 70 90


(1)  Číselné znaky KN uplatniteľné k 1. januáru 2009, prijaté nariadením Komisie (ES) č. 1031/2008 z 19. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 291, 31.10.2008, s. 1).


30.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/9


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 974/2010

z 29. októbra 2010,

ktorým sa na účtovný rok EPZF 2011 stanovujú úrokové sadzby, ktoré sa majú použiť na výpočet nákladov na financovanie intervenčných opatrení vo forme nákupu, skladovania a predaja zásob

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3,

keďže:

(1)

V článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 884/2006 z 21. júna 2006 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme verejného skladovania Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a zaúčtovanie operácií verejného skladovania platobnými agentúrami členských štátov (2), sa ustanovuje, že výdavky týkajúce sa finančných nákladov vynaložených členskými štátmi pri mobilizovaní finančných prostriedkov na nákup produktov sa určujú podľa podmienok vymedzených v prílohe IV k uvedenému nariadeniu.

(2)

Podľa bodu I.1 prvého pododseku prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 884/2006 sa predmetné finančné náklady vypočítajú na základe jednotnej úrokovej sadzby pre Úniu, ktorú stanovuje Komisia na začiatku každého účtovného roku. Táto úroková sadzba zodpovedá priemeru termínovaných trojmesačných a dvanásťmesačných sadzieb Euribor zistených počas šiestich mesiacov pred oznámením členských štátov podľa bodu I.1 prvého pododseku prílohy IV k uvedenému nariadeniu s príslušným tretinovým a dvojtretinovým vyvážením. Táto sadzba sa musí stanoviť na začiatku každého účtovného roku Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF).

(3)

Pokiaľ je však úroková sadzba oznámená členským štátom nižšia ako jednotná úroková sadzba stanovená pre Úniu, v súlade s bodom I.2 druhým pododsekom prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 884/2006 sa pre príslušný štát stanoví úroková sadzba na úrovni oznámenej sadzby.

(4)

Okrem toho v súlade s bodom I.2 tretím pododsekom prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 884/2006 v prípade, že členský štát nezašle oznámenie vo forme a lehote uvedenej v bode I.2 prvom pododseku uvedenej prílohy IV, úroková sadzba znášaná týmto členským štátom sa považuje za 0 %. Ak členský štát vyhlási, že neznášal žiadne úrokové náklady, pretože nemal počas referenčného obdobia vo verejných skladoch poľnohospodárske produkty, mala by sa na tento členský štát uplatniť jednotná úroková sadzba stanovená Komisiou. Luxembursko, Malta a Portugalsko vyhlásili, že neniesli žiadne úrokové náklady, pretože nemali počas referenčného obdobia vo verejných skladoch žiadne poľnohospodárske produkty.

(5)

Vzhľadom na oznámenia členských štátov Komisii a so zreteľom na uvedené skutočnosti treba určiť úrokové sadzby uplatniteľné na účtovný rok EPZF 2011.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru poľnohospodárskych fondov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na výdavky týkajúce sa finančných nákladov vynaložených členskými štátmi pri mobilizovaní finančných prostriedkov na nákup intervenčných produktov, vynaložených v účtovnom roku 2011 z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), sa úrokové sadzby uvedené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 884/2006 v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia stanovujú takto:

a)

0,0 % v prípade osobitnej úrokovej sadzby uplatniteľnej na Cypre, v Estónsku a Lotyšsku;

b)

0,2 % v prípade osobitnej úrokovej sadzby uplatniteľnej v Bulharsku;

c)

0,3 % v prípade osobitnej úrokovej sadzby uplatniteľnej vo Švédsku;

d)

0,4 % v prípade osobitnej úrokovej sadzby uplatniteľnej v Nemecku, Írsku a vo Fínsku;

e)

0,5 % v prípade osobitnej úrokovej sadzby uplatniteľnej v Rakúsku a Spojenom kráľovstve;

f)

0,6 % v prípade osobitnej úrokovej sadzby uplatniteľnej v Taliansku;

g)

0,7 % v prípade osobitnej úrokovej sadzby uplatniteľnej v Grécku;

h)

1,0 % v prípade osobitnej úrokovej sadzby uplatniteľnej v Belgicku;

i)

1,1 % v prípade jednotnej úrokovej sadzby pre Úniu uplatniteľnej v ostatných členských štátoch.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 35.


30.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/11


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 975/2010

z 29. októbra 2010,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Śliwka szydłowska (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Žiadosť Poľska o zápis názvu „Śliwka szydłowska“ do registra bola v súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa teda musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 42, 19.2.2010, s. 3.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

POĽSKO

Śliwka szydłowska (CHZO)


30.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/13


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 976/2010

z 29. októbra 2010,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Hessischer Apfelwein (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Hessischer Apfelwein“ do registra, ktorú predložilo Nemecko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa teda musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 41, 18.2.2010, s. 13.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.8.   Ostatné výrobky prílohy I k zmluve (koreniny atď.)

NEMECKO

Hessischer Apfelwein (CHZO)


30.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/15


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 977/2010

z 29. októbra 2010,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Obwarzanek krakowski (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Žiadosť Poľska o zápis názvu „Obwarzanek krakowski“ do registra bola v súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 38, 16.2.2010, s. 8. Korigendum nemeckého znenia v Ú. v. EÚ C 226, 21.8.2010, s. 17.


PRÍLOHA

Potraviny uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 510/2006:

Trieda 2.4.   Chlieb, pečivo, koláče, cukrovinky, sušienky a ostatné pekárske výrobky

POĽSKO

Obwarzanek krakowski (CHZO)


30.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/17


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 978/2010

z 29. októbra 2010,

ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Image (Longkou Fen Si) (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „

Image

“ (Longkou Fen Si) do registra, ktorú predložila Čína, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 44, 20.2.2010, s. 18.


PRÍLOHA

Potraviny uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 510/2006:

Trieda 2.7.   Cestoviny

ČÍNA

Image (Longkou Fen Si) (CHZO)


30.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/19


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 979/2010

z 29. októbra 2010,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Porc de Franche-Comté (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Porc de Franche-Comté“ do registra, ktorú predložilo Francúzsko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 38, 16.2.2010, s. 13.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve

Trieda 1.1.   Čerstvé mäso (a droby)

FRANCÚZSKO

Porc de Franche-Comté (CHZO)


30.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/21


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 980/2010

z 28. októbra 2010,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu soley európskej v zónach VIIIa a VIIIb plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Belgicka

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 53/2010 zo 14. januára 2010, ktorým sa na rok 2010 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu (2), sa stanovujú kvóty na rok 2010.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2010.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolovné činnosti v súvislosti s touto populáciou,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2010 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolovné činnosti v súvislosti s populáciou uvedenou v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazujú odo dňa uvedeného v danej prílohe. Po tomto dátume sa najmä zakazuje ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať úlovky z uvedenej populácie vylovené týmito plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 21, 26.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA

č.

33/T&Q

Členský štát

Belgicko

Populácia

SOL/8AB.

Druh

Solea európska (Solea solea)

Zóna

VIIIa a VIIIb

Dátum

1.9.2010


30.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/23


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 981/2010

z 29. októbra 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. októbra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AR

51,6

MA

77,4

MK

61,0

TR

77,0

ZZ

66,8

0707 00 05

EG

140,6

JO

158,2

MK

59,4

TR

156,9

ZZ

128,8

0709 90 70

TR

140,9

ZZ

140,9

0805 50 10

AR

57,9

BR

68,9

CL

70,8

TR

80,5

UY

61,0

ZA

76,3

ZZ

69,2

0806 10 10

BR

223,2

TR

136,2

US

219,0

ZA

62,8

ZZ

160,3

0808 10 80

AR

75,7

AU

224,0

BR

82,6

CL

112,1

CN

69,0

MK

26,7

NZ

101,2

ZA

70,4

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

67,5

ZZ

67,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


30.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/25


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 982/2010

z 29. októbra 2010,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. novembra 2010

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla 2010 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že dovozné clo na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002, ex 1005 okrem hybridných osív a ex 1007, okrem hybridov na siatie, je rovnaké ako intervenčná cena platná pre takéto výrobky pri dovoze zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 daného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 sa na výpočet dovozného cla na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne stanovuje podľa metódy ustanovenej v článku 5 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 1. novembra 2010 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novo stanovené clá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 1. novembra 2010 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od 1. novembra 2010

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

0,00

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

0,00

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

0,00

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Únie cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori alebo Čiernom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

15.10.2010-28.10.2010

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

210,36

160,02

Cena FOB USA

196,36

186,36

166,36

113,41

Prémia – Záliv

18,08

Prémia – Veľké jazerá

22,87

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

18,89 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

47,56 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].


ROZHODNUTIA

30.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/28


ROZHODNUTIE RADY 2010/656/SZBP

z 29. októbra 2010,

ktorým sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada prijala 13. decembra 2004 spoločnú pozíciu 2004/852/SZBP o obmedzujúcich opatreniach voči Pobrežiu Slonoviny (1) s cieľom vykonať opatrenia, ktoré boli voči Pobrežiu Slonoviny uložené rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „rezolúcia BR OSN“) č. 1572 (2004).

(2)

Rada prijala 23. januára 2006 spoločnú pozíciu 2006/30/SZBP (2), ktorou sa obnovujú obmedzujúce opatrenia, ktoré boli Pobrežiu Slonoviny uložené na ďalších dvanásť mesiacov a ktorou sa tieto obmedzujúce opatrenia dopĺňajú obmedzujúcimi opatreniami uloženými v bode 6 rezolúcie BR OSN č. 1643 (2005).

(3)

Na základe obnovenia obmedzujúcich opatrení uložených voči Pobrežiu Slonoviny rezolúciou BR OSN č. 1842 (2008) Rada prijala 18. novembra 2008 spoločnú pozíciu 2008/873/SZBP (3), ktorou sa ďalej obnovujú obmedzujúce opatrenia uložené voči Pobrežiu Slonoviny s účinnosťou od 1. novembra 2008.

(4)

Bezpečnostná rada OSN prijala 15. októbra 2010 rezolúciu BR OSN č. 1946 (2010), ktorou sa opatrenia uložené voči Pobrežiu Slonoviny rezolúciou BR OSN č. 1572 (2004) a v bode 6 rezolúcie BR OSN č. 1643 (2005) obnovujú do 30. apríla 2011 a ktorou sa menia a dopĺňajú obmedzujúce opatrenia týkajúce sa zbraní.

(5)

Obmedzujúce opatrenia uložené voči Pobrežiu Slonoviny by sa preto mali obnoviť. Okrem výnimiek týkajúcich sa embarga na zbrane, ustanovených v rezolúcii BR OSN č. 1946 (2010), je potrebné zmeniť a doplniť obmedzujúce opatrenia, aby sa vyňalo iné vybavenie, ktoré samostatne zaradila Únia.

(6)

Vykonávajúce opatrenia Únie sú ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 174/2005 z 31. januára 2005, ktorým sa ukladajú obmedzenia na poskytovanie pomoci súvisiacej s vojenskými činnosťami Pobrežiu Slonoviny (4), nariadení Rady (ES) č. 560/2005 z 12. apríla 2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny (5), a nariadení Rady (ES) č. 2368/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (6),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz zbraní a súvisiaceho materiálu akéhokoľvek druhu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre vyššie uvedený tovar, ako aj vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, na Pobrežie Slonoviny štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z území členských štátov alebo s použitím vlajkových plavidiel alebo lietadiel členských štátov sú zakázané bez ohľadu na to, či takéto zbrane, súvisiaci materiál a vybavenie pochádzajú z územia členských štátov.

2.   Zakazuje sa aj:

a)

poskytovať priamo alebo nepriamo technickú pomoc, sprostredkovateľské služby a iné služby akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu na Pobreží Slonoviny alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s položkami uvedenými v odseku 1 alebo v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a využívaním týchto položiek;

b)

poskytovať priamo alebo nepriamo finančné prostriedky alebo finančnú pomoc akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu na Pobreží Slonoviny alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s položkami uvedenými v odseku 1, a to najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodávky, prevod alebo vývoz týchto položiek alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci alebo sprostredkovateľských alebo iných služieb.

Článok 2

Článok 1 sa nevzťahuje na:

a)

dodávky a technickú pomoc výlučne zamerané na podporu operácie Organizácie Spojených národov na Pobreží Slonoviny alebo na využívanie touto operáciou a francúzskymi silami, ktoré ju podporujú;

b)

na základe predchádzajúceho schválenia výborom zriadeným bodom 14 rezolúcie BR OSN č. 1572 (2004) (ďalej len „sankčný výbor“) na:

i)

predaj, dodávky, prevod alebo vývoz nesmrtonosného vojenského zariadenia určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné účely vrátane zariadenia určeného na operácie krízového riadenia Únie, OSN, Africkej únie a Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS-u);

ii)

predaj, dodávky, prevod alebo vývoz nesmrtonosného vojenského zariadenia určeného výhradne na to, aby bezpečnostné sily Pobrežia Slonoviny mohli pri udržiavaní verejného poriadku použiť potrebnú a primeranú silu;

iii)

financovanie alebo poskytovanie finančnej pomoci súvisiace s vybavením uvedeným v bodoch i) a ii);

iv)

financovanie alebo poskytovanie finančnej pomoci a odbornej prípravy súvisiace s vybavením uvedeným v bodoch i) a ii);

c)

predaj, dodávky, prevod alebo vývoz ochranných odevov vrátane ochranných viest a vojenských heliem dočasne vyvážaných na Pobrežie Slonoviny výlučne na osobné využitie personálom Organizácie Spojených národov, personálom Únie alebo jeho členských štátov, zástupcami médií a humanitárnymi a rozvojovými pracovníkmi a sprievodným personálom;

d)

predaj alebo dodávky dočasne prevádzané alebo vyvážané na Pobrežie Slonoviny a určené ozbrojeným silám štátu, ktorý v súlade s medzinárodným právom podniká kroky výhradne a priamo na to, aby uľahčil evakuáciu svojich štátnych príslušníkov a tých osôb, ktoré na Pobreží Slonoviny patria pod jeho konzulárnu zodpovednosť, ako bolo vopred oznámené sankčnému výboru;

e)

predaj, dodávky, prevod alebo vývoz zbraní a súvisiaceho materiálu a technický výcvik a pomoc určená výhradne na podporu alebo využitie v procese reštrukturalizácie obrany a bezpečnostných síl podľa odseku 3 písm. f) dohody z Linas-Marcoussisu, a to na základe predchádzajúceho schválenia sankčným výborom;

f)

predaj, dodávky, prevod alebo vývoz nesmrtonosného vybavenia, ktoré by sa mohlo využívať na vnútornú represiu a ktoré je určené výhradne na to, aby mohli bezpečnostné sily Pobrežia Slonoviny pri udržiavaní verejného poriadku použiť potrebnú a primeranú silu, ako aj na financovanie, poskytovanie finančnej pomoci alebo technickej pomoci súvisiace s takýmto vybavením.

Článok 3

V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1643 (2005) sa zakazuje priamy aj nepriamy dovoz akýchkoľvek neopracovaných diamantov z Pobrežia Slonoviny do Únie bez ohľadu na to, či pochádzajú, alebo nepochádzajú z Pobrežia Slonoviny.

Článok 4

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabránenie vstupu na svoje územia, ako aj prechodu cez ne všetkými osobami určenými sankčným výborom, ktoré ohrozujú mierový proces a proces národného zmierenia na Pobreží Slonoviny, najmä tými, ktoré bránia vykonávaniu dohody z Linas-Marcoussisu a dohody Accry III, a akejkoľvek ďalšej osobe, ktorá je na základe relevantných informácií určená ako zodpovedná za závažné porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva na Pobreží Slonoviny, akejkoľvek ďalšej osobe, ktorá verejne podnecuje nenávisť a násilie, a akejkoľvek ďalšej osobe, o ktorej sankčný výbor vyhlási, že porušuje opatrenia uložené v bode 7 rezolúcie BR OSN č. 1572 (2004).

Osoby, na ktoré sa vzťahuje prvý pododsek, sú uvedené v prílohe.

2.   V odseku 1 sa členským štátom neukladá povinnosť odmietnuť vstup na svoje územie vlastným štátnym príslušníkom.

3.   Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sankčný výbor rozhodne, že:

a)

cestovanie je opodstatnené z naliehavých humanitárnych dôvodov vrátane náboženských povinností;

b)

výnimkou by sa podporilo dosiahnutie cieľov rezolúcií BR OSN, mier a národné zmierenie na Pobreží Slonoviny a stabilita v regióne.

4.   Ak v prípadoch podľa odseku 3 členský štát povolí osobám určeným sankčným výborom vstup na svoje územie alebo prechod cez svoje územie, toto povolenie sa obmedzí len na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa týka.

Článok 5

1.   Zmrazia sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje vo vlastníctve alebo pod priamou alebo nepriamou kontrolou osôb alebo subjektov určených sankčným výborom podľa článku 4 ods. 1, alebo v držbe subjektov, ktoré vlastnia alebo priamo či nepriamo kontrolujú tieto určené osoby alebo subjekty alebo akákoľvek osoba konajúca v ich mene alebo na ich príkaz, ako určí sankčný výbor.

Osoby, na ktoré sa vzťahuje prvý pododsek, sú uvedené v prílohe.

2.   Osobám alebo subjektom uvedeným v odseku 1 ani v ich prospech sa nedajú priamo ani nepriamo k dispozícii žiadne finančné prostriedky, finančné aktíva ani hospodárske zdroje.

3.   Členské štáty môžu povoliť výnimky z opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2 v súvislosti s finančnými prostriedkami a hospodárskymi zdrojmi, ktoré sú:

a)

nevyhnutné na základné výdavky vrátane platieb za potraviny, nájomné alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, dane, platby poistného a poplatky za verejné služby;

b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu vzniknutých výdavkov súvisiacich s poskytovaním právnych služieb;

c)

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov za služby za bežné vedenie alebo správu zmrazených finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov v súlade s vnútroštátnym právom;

d)

potrebné na mimoriadne výdavky po oznámení dotknutým členským štátom sankčnému výboru a po schválení sankčným výborom;

e)

predmetom súdneho, správneho alebo arbitrážneho záložného práva alebo rozsudku, pričom v tomto prípade sa môžu finančné prostriedky a hospodárske zdroje použiť na uspokojenie pohľadávok zabezpečených týmto záložným právom alebo rozsudkom za predpokladu, že záložné právo alebo rozsudok existoval pred určením dotknutej osoby alebo subjektu sankčným výborom a nie je v prospech osoby ani subjektu uvedeného v tomto článku po tom, ako to dotknutý členský štát oznámi sankčnému výboru.

Výnimky uvedené v odseku 3 písm. a), b) a c) sa môžu udeliť po tom, ako dotknutý členský štát oznámi sankčnému výboru svoj zámer povoliť prípadný prístup k takýmto finančným prostriedkom a hospodárskym zdrojom a ak sankčný výbor do dvoch pracovných dní od tohto oznámenia neprijme rozhodnutie o zamietnutí.

4.   Odsek 2 sa nevzťahuje na pripísanie na zmrazené účty:

a)

úroku ani iných výnosov z týchto účtov alebo

b)

platieb splatných na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo vznikli pred dátumom, ku ktorému sa na tieto účty vzťahujú obmedzujúce opatrenia podľa spoločnej pozície 2004/852/SZBP alebo tohto rozhodnutia,

za predpokladu, že akýkoľvek takýto úrok, iné výnosy alebo platby naďalej podliehajú odseku 1.

Článok 6

Rada vytvorí zoznam v prílohe a vykoná v ňom zmeny a doplnenia v súlade s rozhodnutiami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo sankčného výboru.

Článok 7

1.   V prípade, že Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor určí určitú osobu alebo subjekt, zaradí Rada takúto osobu alebo subjekt do prílohy. Rada oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu dotknutej osobe alebo subjektu, a to buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a tak poskytne dotknutej osobe alebo subjektu možnosť predložiť pripomienky.

2.   Ak sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a príslušným spôsobom informuje dotknutú osobu alebo subjekt.

Článok 8

1.   Príloha obsahuje dôvody zaradenia osôb alebo subjektov do zoznamu, ktoré poskytla Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor.

2.   Príloha tiež obsahuje prípadné dostupné informácie, ktoré poskytla Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor a ktoré sú potrebné na identifikáciu dotknutých osôb alebo subjektov. V prípade osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu a funkciu alebo povolanie. V prípade subjektov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, dátum a miesto registrácie, registračné číslo a miesto podnikania. Príloha tiež obsahuje dátum určenia Bezpečnostnou radou alebo sankčným výborom.

Článok 9

Spoločné pozície 2004/852/SZBP a 2006/30/SZBP sa týmto zrušujú.

Článok 10

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

2.   Preskúma sa, zmení a doplní alebo zruší podľa potreby v súlade s príslušnými rozhodnutiami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

V Bruseli 29. októbra 2010

Za Radu

predseda

S. VANACKERE


(1)  Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 50.

(2)  Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2006, s. 36.

(3)  Ú. v. EÚ L 308, 19.11.2008, s. 52.

(4)  Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2005, s. 5.

(5)  Ú. v. EÚ L 95, 14.4.2005, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 28.


PRÍLOHA

Zoznam osôb uvedených v článkoch 4 a 5

 

Meno (a prípadné prezývky)

Identifikačné informácie (dátum a miesto narodenia), číslo cestovného pasu [(pas)/preukazu totožnosti atď.]

Dôvody určenia

Dátum určenia zo strany OSN

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (alias Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi)

Dátum nar.: 1.1.1972.

Štátna príslušnosť: Pobrežie Slonoviny.

P.: 04LE66241 République de Côte d’Ivoire, vydaný: 10.11.2005, platný do 9.11.2008.

PD.: AE/088 DH 12 République de Côte d’Ivoire, vydaný 20.12.2002, platný do 11.12.2005.

P.: 98LC39292, Republika Pobrežia Slonoviny, vydaný 24.11.2000, platný do 23.11.2003.

Miesto narodenia: Guibéroua (Gagnoa) alebo Niagbrahio/Guiberoua, alebo Guiberoua.

Bydlisko známe v roku 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; tiež hotel Ivoire.

Adresa uvedená v cestovnom doklade č. C2310421, vydanom Švajčiarskom 15.11.2005 a platnom do 31.12.2005: Abidjan, Cocody.

Vedúci predstaviteľ COJEP („Mladí patrioti“) opakovane vo svojich verejných vyhláseniach obhajoval násilie proti zariadeniam a personálu Organizácie Spojených národov a proti cudzincom; viedol násilné činy pouličných milícií vrátane bitiek, sexuálneho násilia a nezákonného zabíjania a zúčastňoval sa na nich; zastrašoval Organizáciu Spojených národov, Medzinárodnú pracovnú skupinu (IWG), politickú opozíciu a nezávislú tlač; sabotoval medzinárodné rozhlasové stanice; bránil činnosti IWG, operácii Organizácie Spojených národov na Pobreží Slonoviny (UNOCI), francúzskym ozbrojeným silám a mierovému procesu vymedzenému rezolúciou č. 1643 (2005).

7. február 2006

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

Dátum nar.: 1.1.1966 alebo 20.12.1969.

Štátna príslušnosť: Pobrežie Slonoviny.

P.: 04 LE 017521, vydaný 10. februára 2005 a platný do 10. februára 2008.

Vedúci predstaviteľ Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d’Ivoire (UPLTCI). Vo svojich verejných vyhláseniach opakovane obhajoval násilie proti zariadeniam a personálu Organizácie Spojených národov a proti cudzincom; viedol násilné činy pouličných milícií vrátane bitiek, sexuálneho násilia a nezákonného zabíjania a zúčastňoval sa na nich; bránil činnosti IWG, UNOCI, francúzskym ozbrojeným silám a mierovému procesu vymedzenému rezolúciou č. 1643 (2005).

7. február 2006

3.

FOFIE, Martin Kouakou

Dátum nar.: 1.1.1968.

Štátna príslušnosť: Pobrežie Slonoviny.

Miesto narodenia: BOHI, Pobrežie Slonoviny.

Číslo preukazu totožnosti Burkiny Faso: 2096927, vydaný 17. marca 2005.

Osvedčenie o štátnej príslušnosti Burkiny Faso: CNB N.076 (zo 17. februára 2003).

Meno otca: Yao Koffi FOFIE.

Meno matky: Ama Krouama KOSSONOU.

Číslo preukazu totožnosti Pobrežia Slonoviny: 970860100249, vydaný 5. augusta 1997, platný do 5. augusta 2007.

Veliteľ Nových síl v zóne Korhogo. Ozbrojené sily pod jeho vedením vykonávali nábor vojakov v detskom veku, zúčastňovali sa na únosoch, nútili na nútené práce, sexuálne zneužívali ženy, svojvoľne zatýkali a zúčastňovali sa na nezákonnom zabíjaní v rozpore s dohovormi o ľudských právach a s medzinárodným humanitárnym právom, bránil činnosti IWG, UNOCI, francúzskym ozbrojeným silám a mierovému procesu vymedzenému rezolúciou č. 1643 (2005).

7. február 2006


30.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/33


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. októbra 2010

o financovaní núdzových opatrení týkajúcich sa besnoty v severovýchodnom Taliansku

[oznámené pod číslom K(2010) 7379]

(2010/657/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovuje, že ak je členský štát priamo ohrozený výskytom alebo vývojom choroby uvedenej v prílohe I k danému rozhodnutiu na území tretej krajiny alebo členského štátu, môže sa rozhodnúť o prijatí opatrení primeraných situácii a o udelení finančného príspevku Únie určeného na opatrenia považované za osobitne potrebné na úspešné zavŕšenie prijatých krokov.

(2)

Besnota je choroba zvierat, ktorá postihuje najmä voľne žijúce a domáce mäsožravce a má závažné dôsledky na verejné zdravie. Je jednou z chorôb uvedených v prílohe I k rozhodnutiu 2009/470/ES.

(3)

V posledných rokoch Únia spolufinancovala programy zamerané na orálnu imunizáciu voľne žijúcich mäsožravcov, ktorí sú zdrojom tejto choroby. Vďaka týmto programom sa vo väčšine členských štátov dospelo k priaznivej situácii, konkrétne k výraznému zníženiu počtu prípadov besnoty u voľne žijúcich a domácich zvierat a k vymiznutiu prípadov tejto choroby u ľudí.

(4)

Taliansko je od roku 1997 považované za krajinu bez výskytu besnoty. Napriek tomu sa v októbri 2008 zistil v regióne Friuli Venezia Giulia jeden prípad besnoty, po ktorom nasledovalo osem nových prípadov v tom istom regióne. V roku 2009 sa lesná besnota rozšírila aj v regióne Benátsko. Do konca roka 2009 sa v regióne Friuli Venezia Giulia zistilo 35 prípadov a v regióne Benátsko 33 prípadov.

(5)

Susedné členské štáty vyjadrili obavy z ohrozenia svojich území v súvislosti so situáciou v severovýchodnom Taliansku, pokiaľ ide o besnotu.

(6)

Z tohto dôvodu sú núdzové opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu choroby v Taliansku, ako aj jej rozšíreniu do susedných členských štátov – Rakúska a Slovinska –, a na posilnenie úsilia o čo najskoršiu eradikáciu choroby.

(7)

Dňa 9. decembra 2009 Taliansko predložilo Komisii núdzový plán orálnej vakcinácie líšok (Program kontroly besnoty v regiónoch severovýchodného Talianska – špeciálny plán vakcinácie líšok). Zistilo sa, že plán je prijateľný, a preto je vhodné, aby Únia financovala určité opatrenia. Na vykonanie plánu by sa preto mal udeliť finančný príspevok Únie.

(8)

Finančný príspevok Únie by sa mal vyplatiť na základe oficiálnej žiadosti o úhradu výdavkov predloženej členskými štátmi a podporných dokumentov uvedených v článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (2).

(9)

Pri zohľadnení naliehavej potreby vykonať rozšírený plán vakcinácie s cieľom zabrániť rozšíreniu choroby do iných členských štátov je oprávnené, aby sa finančný príspevok Únie sprístupnil od 9. decembra 2009, keď sa plán predložil Komisii na financovanie.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Program kontroly besnoty v regiónoch severovýchodného Talianska – špeciálny plán vakcinácie líšok (ďalej len „plán“), ktorý predložilo Taliansko 9. decembra 2009, sa týmto schvaľuje na obdobie od 9. decembra 2009 do 31. decembra 2010.

Článok 2

1.   Únia môže udeliť finančný príspevok na plán vo výške 50 % nákladov, ktoré vzniknú Taliansku za:

a)

vykonávanie laboratórnych testov na:

i)

zisťovanie antigénu alebo protilátok proti besnote;

ii)

izoláciu a charakterizáciu vírusu besnoty;

iii)

zisťovanie biomarkerov;

iv)

titráciu vakcinačných návnad;

b)

kúpu a distribúciu orálnej vakcíny a návnad, ako aj za kúpu a podanie parenterálnych vakcín dobytka v rámci plánu.

Finančný príspevok Únie na náklady uvedené v písmenách a) a b) však nepresiahne 2 300 000 EUR.

2.   Maximálna výška nákladov, ktoré sa majú Taliansku uhradiť za realizáciu plánu, priemerne neprekročí:

a)

v prípade sérologického testu

8 EUR za test;

b)

v prípade testu na zistenie tetracyklínu v kosti

8 EUR za test;

c)

v prípade fluorescenčného testu na protilátky (FAT)

12 EUR za test;

d)

v prípade testu polymerázovej reťazovej reakcie (PCR)

10 EUR za test;

e)

pri kúpe orálnej vakcíny a návnad

0,4 EUR za jednu dávku;

f)

pri kúpe parenterálnej vakcíny

1 EUR za jednu dávku;

g)

pri vakcinácii dobytka

1,50 EUR na zviera.

3.   Náklady na vykonávanie laboratórnych testov uvedených v odseku 1 písm. a) zahŕňajú:

a)

náklady vynaložené na kúpu testovacích súprav, činidiel a všetkého spotrebného materiálu použitého pri vykonávaní testov;

b)

náklady na personál špecificky vyhradený (úplne alebo čiastočne) na vykonávanie testov;

c)

najviac 7 % režijných nákladov z celkovej sumy nákladov uvedených v písmenách a) a b).

Článok 3

1.   Finančný príspevok Únie na plán sa udelí pod podmienkou, že Taliansko:

a)

vykoná plán v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Únie vrátane pravidiel hospodárskej súťaže, udeľovania verejných zákaziek a štátnej pomoci;

b)

v súlade s prílohami predloží Komisii najneskôr do 30. apríla 2011 konečnú správu o technickej realizácii plánu spolu s dôkazmi, ktoré odôvodňujú vynaložené náklady a výsledky dosiahnuté počas obdobia od 9. decembra 2009 do 31. decembra 2010;

c)

vykoná plán efektívne.

2.   V prípade, že Taliansko nesplní podmienky stanovené v odseku 1, Komisia zníži finančný príspevok Únie s ohľadom na charakter a závažnosť tohto nesplnenia, ako aj na finančnú stratu, ktorá vznikla Únii.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 9. decembra 2009.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 28. októbra 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.


PRÍLOHA I

Technická správa uvedená v článku 3 ods. 1 písm. b) zahŕňa aspoň tieto body:

A.   Vakcinácia

I.

Sledované obdobie

II.

Počet distribuovaných vakcinačných návnad proti besnote

III.

Počet kusov dobytka a stád vakcinovaných podľa regiónov

IV.

Počet návnad distribuovaných letecky

V.

Počet návnad distribuovaných manuálne

VI.

Mapy s vyznačením územia, na ktorom sa návnady distribuovali, a línií, pozdĺž ktorých prebiehala táto distribúcia (vzdušná a manuálna)

B.   Monitorovanie

 

Virologické testy

Sérologické testy

Zisťovanie tetracyklínového markera

Región

Druh

Typ skúšky

Počet testovaných zvierat

Pozitívny

Typ testu

Počet testovaných zvierat

Pozitívny (limitná hodnota: … IU/ml)

Typ testu

Počet testovaných zvierat

Pozitívny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Technické zhodnotenie situácie a ťažkosti, ktorým bolo treba čeliť.


PRÍLOHA II

Finančná správa uvedená v článku 3 ods. 1 písm. b) zahŕňa aspoň tieto body:

Opatrenia oprávnené na spolufinancovanie

Laboratórne testy

Región

Typ testu

Počet testovaných zvierat

Počet vykonaných testov

Náklady na vykonané testy

(v EUR)

Zisťovanie antigénu besnoty

FAT

 

0

0,00

PCR

 

 

 

iný (prosím, špecifikujte)

 

 

 

Zisťovanie protilátok besnoty

neutralizácia vírusu

 

 

 

iný (prosím, špecifikujte)

 

 

 

Charakterizácia vírusu besnoty

sekvencovanie

 

 

 

iný (prosím, špecifikujte)

 

 

 

Biomarker

 

 

 

 

Titrácia vakcinačných návnad

 

 

 

 

Spolu

 

0

0

0,00

Vakcíny a návnady

Región

Typ testu

Počet zvierat

Počet dávok vakcíny a návnad

Náklady na kúpu a distribúciu/podávanie

(v EUR)

Orálna vakcína

kúpa

 

 

 

distribúcia

 

 

 

Parenterálna vakcína

kúpa

 

 

 

podávanie

 

 

 

Spolu

 

0

0

0,00

Potvrdzujem, že:

tieto výdavky sú skutočné, zúčtované s presnosťou a oprávnené podľa ustanovení rozhodnutia 2010/657/EÚ,

všetky podklady súvisiace s výdavkami sú prístupné k nahliadnutiu, najmä na účely odôvodnenia úrovne odškodného za zvieratá,

nepodala sa žiadna iná žiadosť o príspevok Únie na tento program a akýkoľvek príjem plynúci z činností vykonaných v rámci programu sa oznámil Komisii,

program sa vykonal v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie, najmä s pravidlami hospodárskej súťaže, udelením verejnej zákazky a štátnej pomoci,

uplatňujú sa kontrolné postupy, najmä na účely overenia presnosti vykázaných súm s cieľom predísť nezrovnalostiam, zistiť ich a vykonať nápravu.

 

Dátum: …

 

Meno a podpis prevádzkového riaditeľa: …


30.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/37


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 26. októbra 2010

o prechodných ustanoveniach na uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura v Estónsku

(ECB/2010/18)

(2010/658/EÚ)

VÝKONNÁ RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 191 a článok 46.2 prvú zarážku,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2531/98 z 23. novembra 1998, ktoré sa týka uplatnenia minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou (1),

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 z 12. septembra 2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9) (2),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (3),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (4), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 6 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 25/2009 z 19. decembra 2008 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie) (ECB/2008/32) (5),

keďže:

(1)

V dôsledku prijatia eura v Estónsku 1. januára 2011 sa od tohto dátumu bude na úverové inštitúcie a pobočky úverových inštitúcií, ktoré sa nachádzajú v Estónsku, uplatňovať požiadavka na povinné minimálne rezervy.

(2)

Integrácia týchto subjektov do systému povinných minimálnych rezerv Eurosystému si vyžaduje prijatie prechodných ustanovení, aby táto integrácia prebehla hladko bez toho, aby došlo k neprimeranému zaťaženiu úverových inštitúcií v členských štátoch, ktorých menou je euro, vrátane Estónska.

(3)

Z článku 5 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky vyplýva, že ECB za pomoci národných centrálnych bánk zhromažďuje od príslušných vnútroštátnych orgánov alebo priamo od hospodárskych subjektov potrebné štatistické informácie, aby okrem iného zabezpečila včasnú prípravu v oblasti štatistiky s ohľadom na prijatie eura členským štátom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia majú pojmy „inštitúcia“, „požiadavka na povinné minimálne rezervy“, „udržiavacie obdobie“ a „základňa pre výpočet povinných minimálnych rezerv“ rovnaký význam ako v nariadení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Článok 2

Prechodné ustanovenia pre inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Estónsku

1.   Odchylne od článku 7 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) plynie prechodné udržiavacie obdobie pre inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Estónsku, od 1. januára 2011 do 18. januára 2011.

2.   Základňa pre výpočet povinných minimálnych rezerv každej inštitúcie, ktorá sa nachádza v Estónsku, sa pre prechodné udržiavacie obdobie vymedzuje vo vzťahu k prvkom jej súvahy k 31. októbru 2010. Inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Estónsku, vykazujú Eesti Pank svoju základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv v súlade s rámcom vykazovania ECB na účely menovej a bankovej štatistiky ustanoveným v nariadení (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32). Inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Estónsku a na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa článku 8 ods. 1 a 4 nariadenia (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32), vypočítajú základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv pre prechodné udržiavacie obdobie na základe svojich súvah k 30. septembru 2010.

3.   Vo vzťahu k prechodnému udržiavaciemu obdobiu vypočítava povinné minimálne rezervy inštitúcie nachádzajúcej sa v Estónsku buď takáto inštitúcia alebo Eesti Pank. Strana, ktorá vypočíta povinné minimálne rezervy, predloží svoje výpočty druhej strane tak, aby táto mala dostatočný čas na ich overenie a predloženie revízií. Obe strany potvrdia vypočítané povinné minimálne rezervy vrátane akýchkoľvek revízií najneskôr 7. decembra 2010. Ak do 7. decembra 2010 oboznámená strana nepotvrdí výšku povinných minimálnych rezerv, považuje sa to za jej uznanie vypočítanej výšky na prechodné udržiavacie obdobie.

4.   Ustanovenia článku 3 ods. 2 až 4 sa vzťahujú mutatis mutandis na inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Estónsku, takže tieto inštitúcie môžu pre počiatočné udržiavacie obdobia od svojej základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv odpočítať všetky záväzky voči inštitúciám v Estónsku, aj keď v čase výpočtu povinných minimálnych rezerv nebudú tieto inštitúcie v zozname inštitúcií, ktoré podliehajú požiadavkám na povinné minimálne rezervy uverejnenom podľa článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Článok 3

Prechodné ustanovenia pre inštitúcie nachádzajúce sa v ostatných členských štátoch, ktorých menou je euro

1.   Existencia prechodného udržiavacieho obdobia inštitúcií, ktoré sa nachádzajú v Estónsku, nemá vplyv na udržiavacie obdobie uplatňované na inštitúcie nachádzajúce sa v ostatných členských štátoch, ktorých menou je euro, podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9).

2.   Inštitúcie nachádzajúce sa v ostatných členských štátoch, ktorých menou je euro, sa môžu rozhodnúť si zo svojej základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv za udržiavacie obdobia od 8. decembra 2010 do 18. januára 2011 a od 19. januára 2011 do 8. februára 2011 odpočítať akékoľvek svoje záväzky voči inštitúciám, ktoré sa nachádzajú v Estónsku, a to aj napriek tomu, že v čase, keď sa povinné minimálne rezervy vypočítavajú, nebudú ešte tieto inštitúcie v zozname inštitúcií podliehajúcich požiadavkám na povinné minimálne rezervy uverejnenom podľa článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9).

3.   Inštitúcie nachádzajúce sa v ostatných členských štátoch, ktorých menou je euro, a ktoré si želajú odpočítať svoje záväzky voči inštitúciám nachádzajúcim sa v Estónsku, si za udržiavacie obdobia od 8. decembra 2010 do 18. januára 2011 a od 19. januára 2011 do 8. februára 2011 vypočítajú svoje povinné minimálne rezervy na základe svojej súvahy k 31. októbru 2010 pre prvé z uvedených období a k 30. novembru 2010 pre druhé z uvedených období a vykazujú štatistické informácie v súlade s časťou 1 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32), zobrazujúc inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Estónsku, ako už podliehajúce systému povinných minimálnych rezerv ECB.

Uvedené sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti inštitúcií vykazovať štatistické informácie za dotknuté obdobia v súlade s tabuľkou 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32) zobrazujúc ešte inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Estónsku, ako banky vo „zvyšku sveta“.

Tabuľky sa vykazujú v lehotách a v súlade s postupmi, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32).

4.   Pre udržiavacie obdobia začínajúce v decembri 2010, januári 2011 a februári 2011 si inštitúcie nachádzajúce sa v ostatných členských štátoch, ktoré prijali euro, a na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa článku 8 ods. 1 a 4 nariadenia (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32) a ktoré si želajú odpočítať svoje záväzky voči inštitúciám nachádzajúcim sa v Estónsku, vypočítajú svoje povinné minimálne rezervy na základe súvahy k 30. septembru 2010 a vykazujú štatistické informácie v súlade s časťou 1 v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32), zobrazujúc inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Estónsku, ako už podliehajúce systému povinných minimálnych rezerv ECB.

Uvedené sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti inštitúcií vykazovať štatistické informácie za dotknuté obdobia v súlade s tabuľkou 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32), zobrazujúc ešte inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v Estónsku, ako banky vo „zvyšku sveta“.

Štatistické informácie sa vykazujú v lehotách a v súlade s postupmi, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32).

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto rozhodnutie je určené Eesti Pank, inštitúciám nachádzajúcim sa v Estónsku a inštitúciám nachádzajúcim sa v ostatných členských štátoch, ktorých menou je euro.

2.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.

3.   Pokiaľ nie je v tomto rozhodnutí ustanovené inak, uplatňujú sa ustanovenia nariadení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) a (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32).

Vo Frankfurte nad Mohanom 26. októbra 2010

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 250, 2.10.2003, s. 10.

(3)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4.

(4)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(5)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2009, s. 14.