ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.283.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 283

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
29. októbra 2010


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ z 20. októbra 2010 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov, ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2010/652/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. marca 2010 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom

11

Dohoda o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom

12

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 970/2010 z 28. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Lapin Poron kuivaliha (CHOP)]

21

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 971/2010 z 28. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Vastedda della valle del Belìce (CHOP)]

23

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 972/2010 z 28. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

25

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/70/EÚ z 28. októbra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o dátum skončenia platnosti zaradenia účinnej látky karbendazím do prílohy I ( 1 )

27

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/653/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 2009/861/ES o prechodných opatreniach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajúcich sa spracovania surového mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, v určitých prevádzkarňach na spracovanie mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2010) 7153]  ( 1 )

28

 

 

2010/654/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/852/ES, pokiaľ ide o určité prevádzkarne na spracovanie mlieka v Rumunsku, na ktoré sa vzťahujú určité prechodné opatrenia [oznámené pod číslom K(2010) 7258]  ( 1 )

34

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2010/651/EÚ z 26. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/89/EÚ, pokiaľ ide o zoznam určitých prevádzkarní na spracovanie mäsa, produktov rybolovu a vaječných výrobkov a chladiarní v Rumunsku, na ktoré sa vzťahujú prechodné opatrenia v súvislosti s uplatňovaním určitých stavebnotechnických požiadaviek (Ú. v. EÚ L 282, 28.10.2010)

40

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

29.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/65/EÚ

z 20. októbra 2010

o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov, ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/6/ES z 18. februára 2002 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov Spoločenstva (4) sa od členských štátov vyžaduje, aby prijali určité normalizované formuláre (formuláre FAL), s cieľom uľahčiť dopravu tak, ako sa vymedzuje v Dohovore Medzinárodnej námornej organizácie (IMO – International Maritime Organisation) o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy (dohovor FAL) prijatom 9. apríla 1965, v znení zmien a doplnení.

(2)

Na uľahčenie námornej dopravy a zníženie administratívneho zaťaženia spoločností lodnej dopravy sa ohlasovacie formality vyžadované právnymi aktmi Únie a členskými štátmi musia v čo najväčšej miere zjednodušiť a harmonizovať. Touto smernicou by však nemal byť dotknutý charakter a obsah požadovaných informácií a nemali by sa ňou zaviesť žiadne ďalšie požiadavky týkajúce sa ohlasovania v prípade lodí, ktoré zatiaľ nepodliehajú takejto povinnosti v súlade s právnymi predpismi platnými v členských štátoch. Jej predmetom by malo byť len to, ako možno zjednodušiť a harmonizovať postupy podávania informácií a ako možno tieto informácie zhromažďovať efektívnejšie.

(3)

Prenos informácií, ktoré sa požadujú pri príchode a/alebo odchode lodí z prístavu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (5), smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002 ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém spoločenstva pre lodnú dopravu (6), nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 725/2004 z 31. marca 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných zariadení (7), smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole (8), prípadne v súlade s Medzinárodným námorným kódexom pre prepravu nebezpečného tovaru prijatým v roku 1965 a jeho prijatých a uplatňovaných zmien a doplnení, pokrývajú informácie požadované formulárom FAL. Preto ak uvedené informácie vyhovujú požiadavkám stanoveným v uvedených právnych aktoch, na účely ich poskytnutia by sa mali akceptovať formuláre FAL.

(4)

Vzhľadom na globálny rozmer námornej dopravy musia byť v právnych aktoch Únie v záujme zjednodušenia zohľadnené požiadavky IMO.

(5)

Členské štáty by mali prehĺbiť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi, ako sú orgány v colnej oblasti, v oblasti hraničných kontrol, verejného zdravia a dopravy, aby sa naďalej zjednodušovali a harmonizovali ohlasovacie formality v Únii a čo najefektívnejšie využívali systémy elektronického prenosu údajov a výmeny informácií v záujme pokiaľ možno súbežného odstraňovania prekážok v námornej doprave a vybudovania európskeho priestoru námornej dopravy bez prekážok.

(6)

Mali by byť k dispozícii podrobné štatistiky o námornej doprave, aby bolo možné posúdiť účinnosť a potrebu politických opatrení zameraných na uľahčenie námornej dopravy v Únii, pričom by sa zohľadnila potreba nevytvárať nepotrebné dodatočné požiadavky vzhľadom na zbieranie štatistických údajov členskými štátmi a plne využívať údaje Eurostatu. Na účely tejto smernice je dôležité, aby sa zhromažďovali príslušné údaje týkajúce sa lodnej dopravy v Únii a/alebo lodí, ktoré zastavujú v prístavoch tretích krajín alebo vo voľných zónach.

(7)

Pre spoločnosti lodnej dopravy by malo byť jednoduchšie uplatňovať štatút povolených pravidelných služieb námornej dopravy v súlade s cieľom uvedeným v oznámení Komisie z 21. januára 2009 s názvom Oznámenie a akčný plán so zreteľom na vytvorenie európskeho priestoru námornej dopravy bez prekážok.

(8)

V prípade všetkých ohlasovacích formalít by sa čo najskôr, najneskôr do 1. júna 2015 mali v čo najširšej miere používať elektronické prostriedky prenosu, pričom by sa vždy, keď je to možné, malo vychádzať z medzinárodných noriem vypracovaných v rámci dohovoru FAL. S cieľom zefektívniť a urýchliť prenos potenciálne veľmi veľkého množstva informácií by sa mali v rámci možnosti v prípade ohlasovacích formalít používať elektronické formáty. V Únii by malo byť poskytovanie informácií prostredníctvom formátov FAL v papierovej podobe výnimkou a malo by byť prijateľné len na obmedzený čas. Členské štáty by mali na presadzovanie používania elektronických formátov využívať administratívne prostriedky vrátane hospodárskych stimulov. Z uvedených dôvodov by mala výmena informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov prebiehať elektronickou formou. S cieľom uľahčiť tento vývoj musia byť elektronické systémy po technickej stránke čo najviac interoperabilné, a to pokiaľ možno do toho istého termínu, aby sa zaručilo bezproblémové fungovanie európskeho priestoru námornej dopravy bez prekážok.

(9)

Strany zúčastňujúce sa na obchodovaní a doprave by mali mať možnosť zadávať štandardizované informácie a dokumenty prostredníctvom elektronického kontaktného miesta s cieľom splniť ohlasovacie formality. Individuálne prvky údajov by sa mali predkladať len raz.

(10)

Systémy SafeSeaNet na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie by mali uľahčiť príjem, výmenu a distribúciu údajov medzi informačnými systémami členských štátov, pokiaľ ide o námorné aktivity. Systém SafeSeaNet by mal byť interoperabilný s inými systémami Únie pre ohlasovacie formality, aby sa uľahčila námorná doprava a znížilo administratívne zaťaženie, ktoré sa jej týka. Systém SafeSeaNet by sa mal využívať na doplnkovú výmenu informácií s cieľom uľahčiť námornú dopravu. Nemalo by byť potrebné, aby sa v systéme SafeSeaNet uvádzali ohlasovacie formality, ktoré sa týkajú informácií slúžiacich len na vnútroštátne účely.

(11)

Pri prijímaní nových opatrení Únie by sa malo zabezpečiť, aby členské štáty mohli naďalej využívať elektronický prenos údajov a nevyžadovalo sa od nich používanie papierovej formy.

(12)

Výhody elektronického prenosu údajov možno v plnej miere dosiahnuť len vtedy, ak medzi systémom SafeSeaNet, systémom elektronického colníctva a elektronickými systémami na vkladanie alebo vyhľadávanie údajov prebieha plynulá a efektívna komunikácia. Používajú sa pritom predovšetkým uplatniteľné normy s cieľom obmedziť administratívne zaťaženie.

(13)

Formuláre FAL sa pravidelne aktualizujú. Táto smernica by sa mala preto odvolať na platnú verziu týchto formulárov. Všetky informácie vyžadované právnymi predpismi členských štátov, ktoré idú nad rámec požiadaviek dohovoru FAL, by sa mali oznamovať vo formáte, ktorý sa vypracuje na základe noriem dohovoru FAL.

(14)

Touto smernicou by nemali byť ovplyvnené nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (9), nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (10), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (11), alebo vnútroštátne právne predpisy v oblasti hraničných kontrol pre tie členské štáty, ktoré neuplatňujú schengenské acquis o hraničných kontrolách, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) (12).

(15)

V záujme štandardizácie elektronického prenosu informácií a uľahčenia námornej dopravy by členské štáty mali rozšíriť používanie elektronických prostriedkov na prenos údajov podľa primeraného harmonogramu a v spolupráci s Komisiou prerokovať možnosť harmonizácie používania elektronických prostriedkov na prenos údajov. Na tento účel by sa pri prijímaní plánu pre SafeSeaNet mala zohľadniť práca riadiacej skupiny na vysokej úrovni pre systém SafeSeaNet týkajúca sa uvedeného plánu a mali by sa zohľadniť aj konkrétne požiadavky financovania a príslušné pridelenie finančných prostriedkov Únie na rozvoj elektronického prenosu údajov.

(16)

Je vhodné vyňať plavidlá plaviace sa medzi prístavmi nachádzajúcimi sa na colnom území Únie z povinnosti posielať informácie uvedené vo formulároch FAL, ak tieto plavidlá nepochádzajú z prístavu nachádzajúceho sa mimo tohto územia alebo bezcolného pásma podliehajúceho spôsobom kontroly typu I v zmysle colných právnych predpisov, nezastavujú sa v ňom, ani doň nevstupujú bez toho, aby boli dotknuté právne akty Únie a informácie, ktoré môžu členské štáty požadovať na ochranu vnútorného poriadku a bezpečnosti a na presadzovanie colných, fiškálnych, imigračných, environmentálnych, alebo sanitárnych právnych predpisov.

(17)

Oslobodenie od administratívnych formalít sa musí povoliť aj na základe nákladu lode, a nielen miesta určenia a/alebo miesta odchodu tejto lode. Toto je potrebné s cieľom zaručiť, aby sa minimalizovali dodatočné formality pre plavidlá, ktoré zastavili v prístave v tretej krajine alebo bezcolnom pásme. Komisia by mala túto otázku preskúmať v rámci správy pre Európsky parlament a Radu o fungovaní tejto smernice.

(18)

Je vhodné zaviesť nový prechodný formulár s cieľom harmonizovať údaje požadované podľa predbežného vyhlásenia o bezpečnosti stanoveného v nariadení (ES) č. 725/2004.

(19)

Jazykové požiadavky jednotlivých štátov sú často problémom pre rozvoj siete príbrežnej dopravy. Členské štáty by mali v súlade s medzinárodnými postupmi vyvinúť maximálne úsilie na uľahčenie písomnej a ústnej komunikácie v námornej doprave medzi členskými štátmi s cieľom nájsť spoločné prostriedky komunikácie.

(20)

Komisia by mala byť splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o Fungovaní Európskej Únie, pokiaľ ide o prílohu k tejto smernici. Osobitne dôležité je, aby Komisia uskutočňovala v priebehu prípravných prác náležité konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov.

(21)

V rôznych právnych aktoch Únie, na základe ktorých sa napríklad pri vstupe lodí do prístavov vyžadujú predbežné oznamovacie formality, ako v smernici 2009/16/ES, sa môžu stanovovať rôzne lehoty na splnenie týchto formalít. Komisia by v rámci správy pre Európsky parlament a Radu o fungovaní tejto smernice mala preskúmať možnosť skrátenia a harmonizácie týchto lehôt, pričom by mala využiť neustály pokrok v oblasti elektronického spracovania údajov, a v prípade potreby by k tejto správe mala pripojiť legislatívny návrh.

(22)

V rámci správy pre Európsky parlament a Radu o fungovaní tejto smernice Komisia preskúma, do akej miery by sa účel tejto smernice, a to na zjednodušenie administratívnych formalít pre lode, ktoré prichádzajú do prístavov členských štátov a/alebo z nich odchádzajú, mal rozšíriť na vnútrozemie, najmä na riečnu dopravu, so zreteľom na rýchlejší a plynulejší pohyb námornej dopravy do vnútrozemia a na udržateľné riešenie preťaženia v námorných prístavoch a v ich okolí.

(23)

Keďže ciele tejto smernice, najmä uľahčenie námornej dopravy harmonizovaným spôsobom v celej Únii, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(24)

V prípade, že je transpozícia smernice z geografických dôvodov zbytočná, nie je podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie povinná. Preto sa požiadavky, ktoré sa ustanovujú v tejto smernici, netýkajú tých členských štátov, ktoré nemajú žiadne prístavy, v ktorých by sa lode patriace do rozsahu pôsobnosti tejto smernice mohli za bežných okolností zastaviť.

(25)

Opatrenia stanovené v tejto smernici prispievajú k dosiahnutiu cieľov Lisabonskej agendy.

(26)

Prístup k systému SafeSeaNet a k iným elektronickým systémom by sa mal regulovať v záujme ochrany obchodných a dôverných údajov a nemalo by ním byť dotknuté rozhodné právo o ochrane obchodných údajov, a pokiaľ ide o osobné údaje, bez toho, aby boli dotknuté smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (13) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (14). Členské štáty a inštitúcie a orgány Únie by mali venovať osobitnú pozornosť potrebe chrániť komerčné a dôverné informácie prostredníctvom vhodných systémov na kontrolu prístupu.

(27)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (15) by členské štáty mali pre svoje vlastné potreby a v záujme Únie vypracovávať a zverejňovať vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(28)

V záujme zrozumiteľnosti by sa smernica 2002/6/ES mala nahradiť touto smernicou,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Účelom tejto smernice je zjednodušiť a harmonizovať administratívne postupy uplatňované v námornej doprave prostredníctvom štandardizácie elektronického prenosu informácií a racionalizácie ohlasovacích formalít.

2.   Táto smernica sa vzťahuje na ohlasovacie formality uplatniteľné v námornej doprave na lode plaviace sa do prístavov a/alebo z prístavov, ktoré sa nachádzajú v členských štátoch.

3.   Táto smernica sa nevzťahuje na lode, ktoré sú oslobodené od ohlasovacích formalít.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„ohlasovacie formality“ sú informácie uvedené v prílohe, ktoré sa podľa právnych predpisov uplatniteľných v členskom štáte musia poskytnúť na administratívne a procesné účely, keď loď prichádza do prístavu tohto členského štátu alebo z neho odchádza;

b)

„dohovor FAL“ je Dohovor IMO o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy, ktorý bol prijatý 9. apríla 1965, v znení zmien a doplnení;

c)

„formuláre FAL“ sú normalizované formuláre ustanovené v dohovore FAL;

d)

„loď“ je akákoľvek námorná loď alebo plavidlo;

e)

„SafeSeaNet“ je systém Únie na výmenu námorných informácií, ktorý sa vymedzuje v smernici 2002/59/ES;

f)

„elektronický prenos údajov“ je proces prenosu informácií, ktoré boli digitálne zakódované s použitím upraviteľného štruktúrovaného formátu, ktorý je možné priamo použiť na ukladanie a spracovávanie počítačmi.

Článok 3

Harmonizácia a koordinácia ohlasovacích formalít

1.   Každý členský štát prijme opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa ohlasovacie formality v rámci tohto členského štátu vyžadovali harmonizovaným a koordinovaným spôsobom.

2.   Komisia v spolupráci s členskými štátmi vyvinie mechanizmy na harmonizáciu a koordináciu ohlasovacích formalít v rámci Únie.

Článok 4

Oznámenie pred príchodom do prístavov

S výhradou osobitných ustanovení o oznamovaní ustanovených v uplatniteľných právnych aktoch Únie alebo medzinárodných právnych nástrojov, ktoré sa vzťahujú na námornú dopravu a sú pre členské štáty záväzné, vrátane ustanovení o kontrole osôb a tovaru, členské štáty zabezpečia, aby kapitán lode alebo iná osoba, riadne splnomocnená prevádzkovateľom lode, pred príchodom do prístavu nachádzajúceho sa v členskom štáte oznámila príslušnému orgánu, ktorý bol určený daným členským štátom, informácie požadované v rámci ohlasovacích formalít:

a)

aspoň 24 hodín vopred alebo

b)

najneskôr v čase, keď loď opúšťa predchádzajúci prístav, ak je doba plavby kratšia ako 24 hodín, alebo

c)

ak prístav, v ktorom sa loď zastavuje, nie je známy alebo sa zmenil počas plavby, len čo sú tieto informácie k dispozícii.

Článok 5

Elektronický prenos údajov

1.   Členské štáty akceptujú splnenie ohlasovacích formalít v elektronickom formáte a prenos cez kontaktné miesto bez omeškania, najneskôr však do 1. júna 2015.

Toto kontaktné miesto, v ktorom je prepojený systém SafeSeaNet, systém elektronického colníctva a iné elektronické systémy, je miestom, kde sa v súlade s touto smernicou jednorazovo ohlasujú všetky informácie a sprístupňujú sa rôznym príslušným orgánom a členským štátom.

2.   Formát uvedený v odseku 1 je v súlade s článkom 6 bez toho, aby bol dotknutý príslušný formát ustanovený v dohovore FAL.

3.   Ak sa v právnych aktoch Únie a v rozsahu, ktorý je potrebný na riadne fungovanie kontaktného miesta podľa odseku 1, vyžadujú ohlasovacie formality, elektronické systémy uvedené v odseku 1 musia byť interoperabilné, dostupné a zlučiteľné so systémom SafeSeaNet zriadeným v súlade so smernicou 2002/59/ES, ako aj v náležitých prípadoch s informačnými systémami stanovenými rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme (16).

4.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia o clách a hraničných kontrolách ustanovené v nariadení (EHS) č. 2913/92 a v nariadení (ES) č. 562/2006, sa členské štáty radia s hospodárskymi prevádzkovateľmi a informujú Komisiu o dosiahnutom pokroku podľa postupov stanovených v rozhodnutí č. 70/2008/ES.

Článok 6

Výmena údajov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie získané v súlade s ohlasovacími formalitami ustanovenými v právnom akte Únie sprístupnili v ich vnútroštátnych systémoch SafeSeaNet a príslušné časti týchto informácií sprístupnia ostatným členským štátom prostredníctvom systému SafeSeaNet. Nevzťahuje sa to na informácie získané podľa nariadenia (EHS) č. 2913/92, nariadenia (EHS) č. 2454/93, nariadenia (ES) č. 562/2006 a nariadenia (ES) č. 450/2008, pokiaľ členský štát neustanoví inak.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie získané v súlade s odsekom 1 na požiadanie sprístupnili príslušným vnútroštátnym orgánom.

3.   Základný digitálny formát správ, ktorý sa má v súlade s odsekom 1 používať v rámci vnútroštátnych systémov SafeSeaNet, sa vytvorí na základe ustanovení článku 22a smernice 2002/59/ES.

4.   Členské štáty môžu príslušný prístup k informáciám, na ktoré sa odkazuje v odseku 1, poskytnúť cez vnútroštátne kontaktné miesto prostredníctvom elektronického systému na výmenu údajov alebo prostredníctvom vnútroštátnych systémov SafeSeaNet.

Článok 7

Informácie vo formulároch FAL

Členské štáty akceptujú formuláre FAL na splnenie ohlasovacích formalít. Členské štáty môžu súhlasiť s tým, aby sa informácie požadované podľa právneho aktu Únie poskytovali v papierovej podobe len do 1. júna 2015.

Článok 8

Dôvernosť

1.   Členské štáty v súlade s platnými právnymi aktmi Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie dôvernosti obchodných alebo iných dôverných informácií, ktoré sa vymieňajú v súlade s touto smernicou.

2.   Členské štáty venujú osobitnú pozornosť ochrane obchodných údajov získaných podľa tejto smernice. V prípade osobných údajov členské štáty zaručia ich súlad so smernicou 95/46/ES. Inštitúcie a orgány Únie zaručia ich súlad s nariadením (ES) č. 45/2001.

Článok 9

Výnimky

Členské štáty zabezpečia, aby lode, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/59/ES a ktoré vykonávajú plavby medzi prístavmi nachádzajúcimi sa v rámci colného územia Únie, avšak nepochádzajú z prístavu nachádzajúceho sa mimo tohto územia alebo bezcolného pásma podliehajúceho spôsobom kontroly typu I v zmysle colných právnych predpisov, ani sa v nich nezastavujú alebo do nich nevstupujú, boli oslobodené od povinnosti prenosu informácií nachádzajúcich sa vo formulároch FAL bez toho, aby boli dotknuté platné právne akty Únie a možnosť členských štátov požiadať o informácie z formulárov FAL uvedených v bodoch 1 až 6 časti B prílohy k tejto smernici, ktoré sú potrebné na ochranu vnútorného poriadku a bezpečnosti a na presadzovanie colných, fiškálnych, imigračných, environmentálnych, alebo sanitárnych právnych predpisov.

Článok 10

Postup pri zmene a doplnení

1.   Komisia môže prijať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prílohu k tejto smernici, aby zabezpečila, že sa zohľadnia všetky relevantné zmeny formulárov FAL zavedené Medzinárodnou námornou organizáciou. Tieto zmeny neovplyvnia rozšírenie rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

2.   V prípade delegovaných aktov uvedených v tomto článku sa uplatnia postupy ustanovené v článkoch 11, 12 a 13.

Článok 11

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 18. novembra 2010. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 12 neodvolajú.

2.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3.   Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 12 a 13.

Článok 12

Odvolanie delegovania právomoci

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 10 kedykoľvek odvolať.

2.   Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, o tom informuje druhú inštitúciu a Komisiu v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, a možné dôvody odvolania.

3.   Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 13

Námietky voči delegovaným aktom

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia.

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

2.   Ak do uplynutia počiatočnej lehoty dvoch mesiacov alebo prípadne predĺženej lehoty Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím počiatočnej lehoty dvoch mesiacov alebo prípadne predĺženej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

3.   Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.

Článok 14

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia do 19. mája 2012 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uplatňujú tieto predpisy od 19. mája 2012.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Článok 15

Správa

Komisia predloží do 19. novembra 2013 Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní tejto smernice vrátane:

a)

možnosti rozšíriť zjednodušenie zavedené touto smernicou na vnútrozemskú lodnú dopravu;

b)

súladu riečnych informačných služieb s postupom elektronického presunu údajov uvedeným v tejto smernici;

c)

napredovania v oblasti harmonizácie a koordinácie ohlasovacích formalít dosiahnutého v zmysle článku 3;

d)

možnosti nepoužívať alebo zjednodušiť formality v prípade lodí, ktoré sa zastavili v prístave v tretej krajine alebo v bezcolnom pásme;

e)

dostupných údajov o lodnej doprave/pohybe lodí v rámci Únie a/alebo zastavovania v prístavoch tretích krajinách alebo v bezcolných pásmach.

Ak je to vhodné, k správe sa pripojí legislatívny návrh.

Článok 16

Zrušenie smernice 2002/6/ES

Smernica 2002/6/ES sa zrušuje od 19. mája 2012. Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 17

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 20. októbra 2010

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

O. CHASTEL


(1)  Ú. v. EÚ C 128, 18.5.2010, s. 131.

(2)  Ú. v. EÚ C 211, 4.9.2009, s. 65.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 6. júla 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 12. októbra 2010.

(4)  Ú. v. ES L 67, 9.3.2002, s. 31.

(5)  Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81.

(6)  Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10.

(7)  Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 6.

(8)  Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 57.

(9)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(14)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(15)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(16)  Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2008, s. 21.


PRÍLOHA

ZOZNAM OHLASOVACÍCH FORMALÍT UVEDENÝCH V TEJTO SMERNICI

A.   Ohlasovacie formality vyplývajúce z právnych aktov Únie

Táto kategória ohlasovacích formalít zahŕňa informácie, ktoré sa poskytujú v súlade s týmito ustanoveniami:

1.

Oznámenie týkajúce sa lodí plávajúcich do prístavov a z prístavov členských štátov

Článok 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém spoločenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10).

2.

Hraničné kontroly osôb

Článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1).

3.

Informácie o nebezpečnom alebo znečisťujúcom tovare prepravovanom na palube

Článok 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém spoločenstva pre lodnú dopravu.

4.

Informácie o odpade a zvyškoch nákladu

Článok 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81).

5.

Poskytovanie bezpečnostných informácií

Článok 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 z 31. marca 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných zariadení (Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 6).

Kým sa na medzinárodnej úrovni neprijme harmonizovaný formulár, na prenos informácií, ktoré sa vyžadujú podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 725/2004, sa používa formulár uvedený v dodatku k tejto prílohe. Formulár možno zasielať elektronicky.

6.

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe

Článok 36a nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1) a článok 87 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) (Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 1).

B.   Formuláre FAL a formality vyplývajúce z medzinárodných právnych nástrojov

Táto kategória ohlasovacích formalít zahŕňa informácie, ktoré sa poskytujú v súlade s dohovorom FAL a inými príslušnými medzinárodnými právnymi nástrojmi.

1.

Formulár FAL 1: všeobecné vyhlásenie.

2.

Formulár FAL 2: vyhlásenie o náklade.

3.

Formulár FAL 3: vyhlásenie o lodných zásobách.

4.

Formulár FAL 4: vyhlásenie o osobnom majetku posádky.

5.

Formulár FAL 5: zoznam posádky.

6.

Formulár FAL 6: zoznam cestujúcich.

7.

Formulár FAL 7: nebezpečný tovar.

8.

Námorné vyhlásenie o zdravotnom stave

C.   Všetky príslušné vnútroštátne právne predpisy

Členské štáty môžu do tejto kategórie zahrnúť informácie, ktoré sa poskytujú v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi. Takéto informácie sa zasielajú elektronickými prostriedkami.

Dodatok

FORMULÁR O BEZPEČNOSTNÝCH INFORMÁCIÁCH PRED PRÍCHODOM LODE PRE VŠETKY LODE PRED VSTUPOM DO PRÍSTAVU ČLENSKÉHO ŠTÁTU EÚ

[nariadenie 9 kapitoly XI-2 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori z roku 1974 (SOLAS) a článok 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 725/2004]

Informácie o lodi a kontaktné údaje

Číslo IMO

 

Meno lode

 

Prístav registrácie

 

Vlajkový štát

 

Typ lode

 

Volací znak

 

Hrubá priestornosť

 

Volacie čísla Inmarsat (ak sú k dispozícii)

 

Názov spoločnosti a jej identifikačné číslo

 

Meno bezpečnostného dôstojníka spoločnosti a 24-hod. kontaktné údaje

 

Prístav príchodu

 

Zariadenia prístavu príchodu (ak sú známe)

 

Informácie o prístave a prístavných zariadeniach

Predpokladaný dátum a čas príchodu lode do prístavu (ETA)

 

Hlavný účel zastavenia

 

Informácie vyžadované na základe nariadenia 9.2.1 kapitoly XI-2 dohovoru SOLAS

Má loď platné medzinárodné lodné bezpečnostné osvedčenie (ISSC)?

ÁNO

ISSC

NIE – prečo nie?

Vydal (názov orgánu alebo uznanej bezpečnostnej organizácie)

Platnosť do (dd/mm/rrrr)

Má loď na palube schválený bezpečnostný plán lode?

ÁNO

NIE

Na akej úrovni bezpečnosti sa loď v súčasnosti prevádzkuje?

Úroveň bezpečnosti 1

Úroveň bezpečnosti 2

Úroveň bezpečnosti 3

Poloha lode v čase podania tejto správy

 

Uveďte posledných desať zastavení v prístavných zariadeniach v chronologickom poradí (začnite posledným):

Číslo

Od (dd/mm/rrrr)

Do (dd/mm/rrrr)

Prístav

Krajina

UN/LOCODE

(ak je k dispozícii)

Prístavné zariadenie

Úroveň bezpečnosti

1.

 

 

 

 

 

 

Ú.B. =

2.

 

 

 

 

 

 

Ú.B. =

3.

 

 

 

 

 

 

Ú.B. =

4.

 

 

 

 

 

 

Ú.B. =

5.

 

 

 

 

 

 

Ú.B. =

6.

 

 

 

 

 

 

Ú.B. =

7.

 

 

 

 

 

 

Ú.B. =

8.

 

 

 

 

 

 

Ú.B. =

9.

 

 

 

 

 

 

Ú.B. =

10.

 

 

 

 

 

 

Ú.B. =

Vykonali sa na lodi osobitné alebo dodatočné bezpečnostné opatrenia nad rámec tých, ktoré sa uvádzajú v schválenom bezpečnostnom pláne lode?

Ak ÁNO, uveďte, aké osobitné alebo dodatočné bezpečnostné opatrenia sa na lodi vykonali.

ÁNO

NIE

Číslo

(ako sa uvádza vyššie)

Osobitné alebo dodatočné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa na lodi vykonali

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

V chronologickom poradí uveďte činnosti z lode na loď (začnite poslednou), ktoré sa vykonali počas uvedených posledných desiatich zastavení v prístavných zariadeniach. Rozšírte túto tabuľku alebo v prípade potreby pokračujte na samostatnom hárku – uveďte celkový počet činností z lode na loď:

Dodržali sa bezpečnostné postupy uvedené v schválenom bezpečnostnom pláne lode počas každej činnosti z lode na loď?

Ak NIE, v poslednom stĺpci uveďte podrobnosti o alternatívnych bezpečnostných opatreniach, ktoré sa uplatnili.

ÁNO

NIE

Číslo

Od (dd/mm/rrrr)

Do (dd/mm/rrrr)

Poloha alebo zemepisná dĺžka a šírka

Činnosť z lode na loď

Uplatnené alternatívne bezpečnostné opatrenia

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

Všeobecný opis nákladu na palube lode

 

Obsahuje náklad lode nebezpečné látky, ktoré patria do niektorej z týchto tried kódexu IMDG: 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 alebo 8?

ÁNO

NIE

Ak ÁNO, potvrďte, že je k formuláru pripojený zoznam nebezpečného tovaru (alebo príslušný výpis).

Potvrďte, že je k formuláru pripojená kópia zoznamu posádky lode.

ÁNO

Potvrďte, že je k formuláru pripojená kópia zoznamu cestujúcich na lodi.

ÁNO

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti

Existuje nejaká záležitosť týkajúca sa bezpečnosti, ktorú by ste chceli nahlásiť?

ÁNO

Uveďte podrobnosti:

NIE

Zástupca lode v plánovanom prístave príchodu

Meno:

Kontaktné údaje (tel. č.):

Totožnosť osoby poskytujúcej informácie

Hodnosť alebo funkcia (nehodiace sa prečiarknite):

Kapitán/bezpečnostný dôstojník lode/bezpečnostný dôstojník spoločnosti/zástupca lode (ako sa uvádza vyššie)

Meno:

Podpis:

Dátum/čas/miesto zostavenia správy

 


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

29.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/11


ROZHODNUTIE RADY

z 11. marca 2010

o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom

(2010/652/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 172 v spojení s jej článkom 218 ods. 5 a článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Komisia dojednala s Nórskym kráľovstvom Dohodu o spolupráci na systéme satelitnej navigácie (ďalej len „dohoda“), ktorá bola parafovaná 17. júla 2009.

(2)

Dohodu podlieha ratifikácii aj členskými štátmi.

(3)

V súlade s článkom 12 ods. 4 dohody by dohodu mali predbežne vykonávať Európska únia, pokiaľ ide o prvky, ktoré patria do jej právomoci, a Nórske kráľovstvo, pokiaľ nenadobudne platnosť.

(4)

Dohoda by sa mala podpísať v mene Európskej únie a predbežne vykonávať tak, ako je ustanovené v tomto rozhodnutí,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom s výhradou jej uzavretia.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie s výhradou jej uzavretia.

Článok 3

V súlade s článkom 12 ods. 4 dohody by sa dohoda, pokiaľ ide o prvky, ktoré patria do právomoci Únie, mala predbežne vykonávať, pokiaľ nenadobudne platnosť. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie s informáciami o dátume začatia predbežného vykonávania dohody.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 11. marca 2010

Za Radu

predseda

J. BLANCO


DOHODA O SPOLUPRÁCI

na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej aj ako „Únia“

a

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvné strany Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ďalej len „členské štáty“,

na jednej strane a

NÓRSKE KRÁĽOVSTVO, ďalej len „Nórsko“,

na strane druhej,

Európska únia, členské štáty a Nórsko, ďalej spoločne označované ako „zmluvné strany“,

UZNÁVAJÚC úzku spoluprácu Nórska na programoch Galileo a EGNOS od fázy vymedzenia týchto programov,

UVEDOMUJÚC si vývoj v riadení, vlastníctve a financovaní európskych programov GNSS v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1321/2004 z 12. júla 2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie (1), jeho zmien a doplnení, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní v implementácii európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo) (2),

BERÚC DO ÚVAHY prínos rovnakej miery ochrany európskych GNSS a ich služieb na území zmluvných strán,

UZNÁVAJÚC zámer Nórska včas prijať a presadzovať v rámci svojej jurisdikcie opatrenia zabezpečujúce rovnakú mieru bezpečnosti a ochrany ako opatrenia uplatniteľné v Európskej únii,

UZNÁVAJÚC záväzky zmluvných strán podľa medzinárodného práva,

UZNÁVAJÚC záujem Nórska o všetky služby systému Galileo vrátane verejne regulovanej služby,

UZNÁVAJÚC Dohodu medzi Nórskom a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností,

ŽELAJÚC SI formálne nadviazať úzku spoluprácu vo všetkých aspektoch európskych programov GNSS,

POVAŽUJÚC Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“) za vhodný právny a inštitucionálny základ na rozvoj spolupráce medzi Európskou úniou a Nórskom v oblasti satelitnej navigácie,

ŽELAJÚC SI doplniť ustanovenia Dohody o EHP v otázkach osobitného významu pre Nórsko, Úniu a jej členské štáty prostredníctvom dvojstrannej dohody o satelitnej navigácii,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Cieľ dohody

Hlavným cieľom tejto dohody je ďalej posilniť spoluprácu medzi zmluvnými stranami doplnením ustanovení Dohody o EHP uplatniteľných na satelitnú navigáciu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„európske globálne navigačné satelitné systémy (GNSS)“ zahŕňajú systém Galileo a Európsky prekryvný systém geostacionárnej navigácie (EGNOS – European Geostationary Navigation Overlay System);

b)

„rozširujúce prostriedky“ sú regionálne mechanizmy, ako je EGNOS. Tieto mechanizmy umožňujú používateľom GNSS dosiahnuť vyššiu výkonnosť (kvalitu, vlastnosti), ako napríklad väčšiu presnosť, dostupnosť, integritu a spoľahlivosť;

c)

„Galileo“ je autonómny civilný európsky globálny systém satelitnej navigácie a určovania času pod civilnou kontrolou, ktorý je určený na poskytovanie služieb GNSS a ktorý navrhla a vyvinula Únia a jej členské štáty. Prevádzka systému Galileo sa môže zveriť súkromnému subjektu.

Galileo je zameraný na poskytovanie verejne prístupnej služby, komerčnej služby, služby ochrany života a pátracej a záchrannej služby, ako aj zabezpečenej verejne regulovanej služby s obmedzeným prístupom pre potreby oprávnených používateľov z verejného sektora;

d)

„regulačné opatrenie“ je akýkoľvek zákon, právny predpis, stratégia, pravidlo, postup, rozhodnutie alebo podobný administratívny úkon jednej zo zmluvných strán;

e)

„utajované skutočnosti“ sú skutočnosti v akejkoľvek podobe, ktoré si vyžadujú ochranu pred neoprávneným zverejnením, ktoré by mohlo spôsobiť rôzne stupne poškodenia základných záujmov zmluvných strán alebo jednotlivých členských štátov vrátane ich národnej bezpečnosti. Miera ich utajenia sa označuje stupňom utajenia. Zmluvné strany takéto skutočnosti utajujú v súlade s uplatniteľnými zákonmi a právnymi predpismi a chránia ich pred akoukoľvek stratou dôvernosti, integrity a dostupnosti.

Článok 3

Zásady spolupráce

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že pri spolupráci, na ktorú sa vzťahuje táto dohoda, uplatňujú tieto zásady:

a)

základ pre spoluprácu medzi zmluvnými stranami v oblasti satelitnej navigácie tvorí Dohoda o EHP;

b)

sloboda poskytovať služby satelitnej navigácie na území zmluvných strán;

c)

sloboda používať všetky služby Galileo a EGNOS vrátane verejne regulovanej služby s výhradou splnenia podmienok, ktoré sa vzťahujú na používanie týchto služieb;

d)

úzka spolupráca v otázkach bezpečnosti GNSS prostredníctvom prijímania a presadzovania rovnakých bezpečnostných opatrení v rámci GNSS v Únii a tiež v Nórsku;

e)

riadne dodržiavanie medzinárodných záväzkov zmluvných strán v súvislosti s pozemnými zariadeniami európskych GNSS.

2.   Táto dohoda neovplyvní inštitucionálnu štruktúru ustanovenú v práve Európskej únie na účely prevádzky programu Galileo. Táto dohoda neovplyvní ani uplatniteľné regulačné opatrenia, ktorými sa vykonávajú záväzky v oblasti nešírenia a kontroly vývozu a v oblasti kontroly nehmotných prenosov technológií, ani vnútroštátne opatrenia v oblasti bezpečnosti.

Článok 4

Rádiové frekvenčné spektrum

1.   Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci v otázkach rádiového frekvenčného spektra týkajúcich sa európskych systémov satelitnej navigácie v rámci Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), pričom zohľadňujú Memorandum o porozumení o evidencii systému služieb družicovej navigácie Galileo pri ITU (Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radio-navigation satellite service system) podpísané 5. novembra 2004.

2.   V tomto kontexte zmluvné strany chránia primerané frekvenčné spektrá pre európske systémy satelitnej navigácie s cieľom zabezpečiť dostupnosť služieb týchto systémov v prospech používateľov.

3.   Zmluvné strany okrem toho uznávajú význam ochrany frekvenčného spektra na rádiovú navigáciu pred narušením a interferenciou. Na tento účel určia zdroje interferencie a hľadajú vzájomne prijateľné riešenia na potláčanie takejto interferencie.

4.   Žiadne ustanovenie v tejto dohode nemožno vykladať ako odchýlku od uplatniteľných ustanovení ITU vrátane Rádiokomunikačného poriadku ITU.

Článok 5

Pozemné zariadenia európskych GNSS

1.   Nórsko prijme všetky uskutočniteľné opatrenia na uľahčenie rozmiestnenia, údržby a výmeny pozemných zariadení európskych GNSS (ďalej len „pozemné zariadenia“) na území, ktoré patrí do jeho jurisdikcie.

2.   Nórsko prijme všetky uskutočniteľné opatrenia na zabezpečenie ochrany a nepretržitej a nerušenej prevádzky pozemných zariadení na svojom území vrátane prípadnej mobilizácie svojich orgánov presadzovania práva. Nórsko prijme všetky uskutočniteľné opatrenia na ochranu zariadení pred lokálnou rádiofrekvenčnou interferenciou, ako aj pokusom o neoprávnený vstup do komunikačných sietí a odpočúvanie.

3.   Zmluvné vzťahy týkajúce sa pozemných zariadení sa dojednajú medzi Európskou komisiou a držiteľom vlastníckych práv. Nórske orgány budú v plnej miere rešpektovať osobitný štatút pozemných zariadení a pred prijatím akýchkoľvek opatrení týkajúcich sa pozemných zariadení sa budú vždy, keď je to možné, usilovať sa o dohodu s Európskou komisiou.

4.   Nórsko umožní nepretržitý a nerušený prístup k pozemným zariadeniam všetkým osobám určeným alebo inak povereným Európskou úniou. Nórsko na tieto účely zriadi kontaktný bod, ktorému sa doručujú informácie o osobách cestujúcich k pozemným zariadeniam a ktorý tiež inak v praxi uľahčí pohyb a prácu týchto osôb.

5.   Archívy pozemných zariadení, ich vybavenie, ani dokumenty v tranzite s úradnou pečaťou alebo označením nepodliehajú kontrole colnými ani policajnými orgánmi, bez ohľadu na ich formu.

6.   V prípade ohrozenia bezpečnosti pozemných zariadení alebo ich prevádzky, alebo v prípade jej narušenia sa Nórsko a Európska komisia bezodkladne navzájom informujú o takejto udalosti a o opatreniach na nápravu situácie. Európska komisia môže určiť iný dôveryhodný subjekt, aby fungoval ako kontaktný bod na výmenu takýchto informácií s Nórskom.

7.   Zmluvné strany zavedú v osobitnom opatrení podrobnejšie postupy týkajúce sa otázok uvedených v odsekoch 1 až 6. Tieto postupy by mali okrem iného obsahovať upresnenia týkajúce sa inšpekcií, povinností kontaktných bodov, požiadaviek na kuriérov a opatrení voči interferencii lokálnych rádiových frekvencií a pokusmi o nepriateľské činy.

Článok 6

Bezpečnosť

1.   Zmluvné strany sú presvedčené o potrebe chrániť globálne satelitné navigačné systémy pred hrozbami, ako sú zneužitie, interferencia, narušenie a nepriateľské činy. Zmluvné strany preto prijmú všetky uskutočniteľné kroky, prípadne aj osobitné dohody, na zabezpečenie nepretržitosti, ochrany a bezpečnosti služieb satelitnej navigácie a súvisiacej infraštruktúry, ako aj kritických zariadení na svojom území.

Európska komisia má v súvislosti s takýmito hrozbami a nežiaducim šírením v úmysle vypracovať opatrenia na ochranu, kontrolu a riadenie citlivých zariadení, informácií a technológií európskych programov GNSS.

2.   V tomto kontexte Nórsko potvrdzuje svoj zámer včas prijať a presadzovať v rámci svojej jurisdikcie opatrenia zabezpečujúce rovnakú mieru ochrany a bezpečnosti ako tie, ktoré sú uplatniteľné v Európskej únii.

Uznávajúc túto skutočnosť zmluvné strany budú riešiť otázky bezpečnosti GNSS vrátane akreditácie v príslušných výboroch riadiacej štruktúry európskych GNSS. Praktické opatrenia a postupy sa určia v rokovacom poriadku príslušných výborov a zohľadní sa v nich aj rámec Dohody o EHP.

3.   V konkrétnom prípade, keď by nebolo možné dosiahnuť rovnakú úroveň bezpečnosti a ochrany, zmluvné strany vedú konzultácie s cieľom napraviť túto situáciu. Rozsah spolupráce v tomto sektore je prípadne možné primerane upraviť.

Článok 7

Výmena utajovaných skutočností

1.   Výmena a ochrana utajovaných skutočností Únie prebieha v súlade s Dohodou medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností (3) podpísanou 22. novembra 2004, ako aj s vykonávacími opatreniami uvedenej dohody.

2.   Nórsko si môže vymieňať utajované skutočnosti o programe Galileo s vnútroštátnym stupňom utajenia s tými členskými štátmi, s ktorými na tieto účely uzavrelo dvojstranné dohody.

3.   Zmluvné strany sa usilujú zriadiť komplexný a ucelený právny rámec umožňujúci výmenu utajovaných skutočností týkajúcich sa programu Galileo medzi nimi.

Článok 8

Kontrola vývozu

1.   S cieľom zabezpečiť uplatňovanie jednotnej stratégie kontroly vývozu a nešírenia medzi zmluvnými stranami v súvislosti s programom Galileo Nórsko potvrdzuje svoj zámer včas prijať a presadzovať v rámci svojej jurisdikcie opatrenia zabezpečujúce rovnakú mieru kontroly vývozu a nešírenia údajov a položiek súvisiacich s technológiami systému Galileo ako tie, ktoré sú uplatniteľné v Únii a jej členských štátoch.

2.   V konkrétnom prípade, keď by nebolo možné dosiahnuť rovnakú úroveň kontroly vývozu a nešírenia, zmluvné strany vedú konzultácie s cieľom napraviť túto situáciu. Rozsah spolupráce v tomto sektore je prípadne možné primerane upraviť.

Článok 9

Verejne regulovaná služba

Nórsko vyjadrilo záujem o verejne regulovanú službu programu Galileo, keďže ju považuje za dôležitý prvok svojej účasti na európskych programoch GNSS. Strany sa dohodli, že túto záležitosť budú riešiť po určení stratégií a prevádzkových opatrení, ktoré sa vzťahujú na prístup k PRS.

Článok 10

Medzinárodná spolupráca

1.   Zmluvné strany uznávajú hodnotu koordinovaných prístupov v medzinárodných fórach pre normalizáciu a certifikáciu, pokiaľ ide o služby globálnej satelitnej navigácie. Zmluvné strany najmä spoločne podporujú vývoj noriem Galileo a podporujú ich uplatňovanie na celom svete s dôrazom na interoperabilitu s inými GNSS.

2.   Zmluvné strany preto s cieľom podporiť a dosiahnuť ciele tejto dohody prípadne spolupracujú na všetkých otázkach týkajúcich sa GNSS, ktoré sa vyskytnú najmä v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva, Medzinárodnej námornej organizácie a ITU.

Článok 11

Konzultácia a riešenie sporov

Zmluvné strany urýchlene konzultujú na žiadosť ktorejkoľvek z nich akúkoľvek otázku, ktorá vyplýva z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody. Zmluvné strany urovnávajú všetky spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody prostredníctvom konzultácie.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti a vypovedanie

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom si zmluvné strany navzájom oznámili ukončenie postupov potrebných na tento účel.

Oznámenia sa zasielajú Generálnemu sekretariátu Rady, ktorá je depozitárom tejto dohody.

2.   Uplynutie platnosti ani vypovedanie tejto dohody neovplyvní platnosť ani trvanie žiadnych opatrení, ktoré sa v rámci nej prijali, ani žiadne špecifické práva a povinnosti, ktoré vznikli v oblasti práv duševného vlastníctva.

3.   Túto dohodu možno zmeniť a doplniť po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán. Akákoľvek zmena a doplnenie nadobúda platnosť dňom doručenia poslednej diplomatickej nóty, ktorou zmluvné strany oznámia, že boli ukončené ich príslušné vnútorné postupy potrebné na nadobudnutie platnosti.

4.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 sa Nórsko a Európska únia, pokiaľ ide o prvky, ktoré patria do jej právomoci, dohodli, že túto dohodu predbežne vykonávajú od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom si navzájom oznámia ukončenie postupov potrebných na tento účel.

5.   Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže túto dohodu vypovedať písomným oznámením druhej zmluvnej strane so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a nórskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grande-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjunga vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


(1)  Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 362, 9.12.2004, s. 29.


NARIADENIA

29.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/21


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 970/2010

z 28. októbra 2010,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Lapin Poron kuivaliha (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom a podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Lapin Poron kuivaliha“ do registra, ktorú predložilo Fínsko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa teda musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 42, 19.2.2010, s. 12.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.2.   Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)

FÍNSKO

Lapin Poron kuivaliha (CHOP)


29.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/23


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 971/2010

z 28. októbra 2010,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Vastedda della valle del Belìce (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Žiadosť Talianska o zápis názvu „Vastedda della valle del Belìce“ do registra bola v súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa teda musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 42, 19.2.2010, s. 16.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.3.   Syry

TALIANSKO

Vastedda della valle del Belìce (CHOP)


29.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/25


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 972/2010

z 28. októbra 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. októbra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AR

51,6

MA

79,3

MK

62,0

TR

77,0

XS

73,2

ZZ

68,6

0707 00 05

EG

140,6

MK

59,4

TR

154,7

ZZ

118,2

0709 90 70

TR

140,9

ZZ

140,9

0805 50 10

AR

75,5

BR

68,9

CL

67,3

TR

86,9

UY

61,0

ZA

70,8

ZZ

71,7

0806 10 10

BR

217,5

TR

134,0

US

217,9

ZA

62,8

ZZ

158,1

0808 10 80

AR

75,7

BR

64,9

CL

113,3

CN

85,1

MK

26,7

NZ

104,8

ZA

76,7

ZZ

78,2

0808 20 50

CN

67,5

ZZ

67,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


SMERNICE

29.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/27


SMERNICA KOMISIE 2010/70/EÚ

z 28. októbra 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o dátum skončenia platnosti zaradenia účinnej látky karbendazím do prílohy I

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä jej článok 6 ods. 1 druhý pododsek druhú zarážku,

keďže:

(1)

Smernicou Komisie 2006/135/ES (2) bol karbendazím zaradený medzi účinné látky v prílohe I k smernici Rady 91/414/EHS. Platnosť tohto zaradenia sa skončí 31. decembra 2010.

(2)

Zaradenie účinnej látky môže byť na požiadanie obnovené na obdobie nepresahujúce desať rokov. Dňa 6. augusta 2007 dostala Komisia od oznamovateľa takúto žiadosť o obnovenie zaradenia tejto látky.

(3)

Dňa 10. januára 2008 predložil oznamovateľ spravodajskému členskému štátu Nemecku technickú dokumentáciu na podloženie svojej žiadosti. Nemecko odovzdalo svoj návrh novej hodnotiacej správy 27. júla 2009. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín potom vykonal partnerské preskúmanie, ktoré sa ukončilo 30. apríla 2010.

(4)

Keďže nie je možné postup obnovenia ukončiť pred dátumom ukončenia zaradenia karbendazímu a keďže žiadosť o obnovenie bola podaná v dostatočnom časovom predstihu, v súlade s článkom 5 ods. 5 smernice 91/414/EHS by sa obnovenie malo udeliť na obdobie potrebné na ukončenie daného postupu.

(5)

Preto je vhodné smernicu 91/414/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V prílohe I k smernici 91/414/EHS sa v riadku č. 149 [karbendazím (bez uvedenia stereochémie) č. CAS 10605-21-7 č. CIPAC 263] v šiestom stĺpci (skončenie platnosti zaradenia) slová „31. decembra 2010“ nahrádzajú slovami „13. júna 2011“.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2010 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. januára 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 28. októbra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 349, 12.12.2006, s. 37.


ROZHODNUTIA

29.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/28


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. októbra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 2009/861/ES o prechodných opatreniach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajúcich sa spracovania surového mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, v určitých prevádzkarňach na spracovanie mlieka v Bulharsku

[oznámené pod číslom K(2010) 7153]

(Text s významom pre EHP)

(2010/653/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovujú osobitné predpisy týkajúce sa hygieny potravín živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 9 prvý odsek,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 853/2004 sa pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov stanovujú osobitné predpisy týkajúce sa hygieny potravín živočíšneho pôvodu. Uvedené predpisy zahŕňajú hygienické požiadavky na surové mlieko a mliečne výrobky.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2009/861/ES (2) sa stanovujú určité výnimky v súvislosti s požiadavkami stanovenými v podkapitolách II a III kapitoly I oddielu IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o prevádzkarne na spracovanie mlieka v Bulharsku uvedené v uvedenom rozhodnutí.

(3)

Na základe toho môžu určité prevádzkarne na spracovanie mlieka uvedené v prílohe II k uvedenému rozhodnutiu spracúvať mlieko, ktoré nespĺňa požiadavky, bez oddelených výrobných liniek do 31. decembra 2011.

(4)

Bulharsko zaslalo Komisii 25. februára 2010 zrevidovaný a aktualizovaný zoznam uvedených prevádzkarní na spracovanie mlieka. Preto je potrebné zmeniť a doplniť zoznam prevádzkarní v prílohe II k rozhodnutiu 2009/861/ES.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k rozhodnutiu 2009/861/ES sa nahrádza znením v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. októbra 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2009, s. 83.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

Zoznam prevádzkarní na spracovanie mlieka, ktorým sa povoľuje spracúvanie mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, ako sa uvádza v článku 3

Číslo

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

1

BG 2412037

‚Stelimeks‘ EOOD

s. Asen

2

0912015

‚Anmar‘ OOD

s. Padina

obsht. Ardino

3

0912016

OOD ‚Persenski‘

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

4

1012014

ET ‚Georgi Gushterov DR‘

s. Yahinovo

5

1012018

‚Evro miyt end milk‘ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

6

1112004

‚Matev-Mlekoprodukt‘ OOD

s. Goran

7

1112017

ET ‚Rima-Rumen Borisov‘

s. Vrabevo

8

1312023

‚Inter-D‘ OOD

s. Kozarsko

9

1612049

‚Alpina -Milk‘ EOOD

s. Zhelyazno

10

1612064

OOD ‚Ikay‘

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

11

2112008

MK ‚Rodopa milk‘

s. Smilyan

obsht. Smolyan

12

2412039

‚Penchev‘ EOOD

gr. Chirpan

ul. ‚Septemvriytsi‘ 58

13

2512021

‚Keya-Komers-03‘ EOOD

s. Svetlen

14

1312002

‚Milk Grup‘ EOOD

s. Yunacite

15

0112014

ET ‚Veles-Kostadin Velev‘

gr. Razlog

ul. ‚Golak‘ 14

16

2312041

‚Danim-D.Stoyanov‘ EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

17

2712010

‚Kamadzhiev-milk‘ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N.Kozlevo

18

BG 1212029

SD ‚Voynov i sie‘

gr. Montana

ul. ‚N.Yo.Vaptsarov‘ 8

19

0712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

20

1512012

ET ‚Ahmed Tatarla‘

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

21

2212027

‚Ekobalkan‘ OOD

gr. Sofia

bul ‚Evropa‘ 138

22

2312030

ET ‚Favorit- D.Grigorov‘

s. Aldomirovtsi

23

2312031

ET ‚Belite kamani‘

s. Dragotintsi

24

BG 1512033

ET ‚Voynov-Ventsislav Hristakiev‘

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

25

BG 1612020

ET ‚Bor -Chvor‘

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

26

BG 1512029

‚Lavena‘ OOD

s. Dolni Dębnik

obl. Pleven

27

BG 1612028

ET ‚Slavka Todorova‘

s. Trud

obsht. Maritsa

28

BG 1612051

ET ‚Radev-Radko Radev‘

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

29

BG 1612066

‚Lakti ko‘ OOD

s. Bogdanitza

30

BG 2112029

ET ‚Karamfil Kasakliev‘

gr. Dospat

31

BG 0912004

‚Rodopchanka‘ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

32

0112003

ET ‚Vekir‘

s. Godlevo

33

0112013

ET ‚Ivan Kondev‘

gr. Razlog

Stopanski dvor

34

0212037

‚Megakomers‘ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

35

0512003

SD ‚LAF-Velizarov i sie‘

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

36

0612035

OOD ‚Nivego‘

s. Chiren

37

0612041

ET ‚Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova‘

gr. Vratsa

‚Ilinden‘ 3

38

0612042

ET ‚Mlechen puls – 95 – Tsvetelina Tomova‘

gr. Krivodol

‚Vasil Levski‘

39

1012008

‚Kentavar‘ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

40

1212022

‚Milkkomm‘

EOOD

gr. Lom

ul. ‚Al.Stamboliyski‘ 149

41

1212031

‚ADL‘ OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

42

1512006

‚Mandra‘ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

43

1512008

ET ‚Petar Tonovski-Viola‘

gr. Koynare

‚Hr.Botev‘ 14

44

1512010

ET ‚Militsa Lazarova-90‘

gr. Slavyanovo,

ul. ‚Asen Zlatarev‘ 2

45

1612024

SD ‚Kostovi – EMK‘

gr. Saedinenie

‚L.Karavelov‘ 5

46

1612043

ET ‚Dimitar Bikov‘

s. Karnare

obsht. ‚Sopot‘

47

1712046

ET ‚Stem-Tezdzhan Ali‘

gr. Razgrad

‚Knyaz Boris‘ 23

48

2012012

ET ‚Olimp-P.Gurtsov‘

gr. Sliven

m-t ‚Matsulka‘

49

2112003

‚Milk- inzhenering‘ OOD

gr. Smolyan

‚Chervena skala‘ 21

50

2112027

‚Keri‘ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

51

2312023

‚Mogila‘ OOD

gr. Godech,

‚Ruse‘ 4

52

2512018

‚Biomak‘ EOOD

gr. Omurtag

‚Rodopi‘ 2

53

2712013

‚Ekselans‘ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

54

2812018

ET ‚Bulmilk-Nikolay Nikolov‘

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

55

2812010

ET ‚Mladost-2-Yanko Yanev‘

gr. Yambol,

‚Yambolen‘ 13

56

BG 1012020

ET ‚Petar Mitov-Universal‘

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

57

BG 1112016

Mandra ‚IPZHZ‘

gr. Troyan

‚V.Levski‘ 281

58

BG 1712042

ET ‚Madar‘

s. Terter

59

BG 2612042

‚Bulmilk‘ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

60

BG 0912011

ET ‚Alada-Mohamed Banashak‘

s. Byal izvor

obsht. Ardino

61

1112026

‚ABLAMILK‘ EOOD

gr. Lukovit,

‚Yordan Yovkov‘ 13

62

1312005

‚Ravnogor‘ OOD

s. Ravnogor

63

1712010

‚Bulagrotreyd-chastna kompaniya‘ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

64

1712013

ET ‚Deniz‘

s. Ezerche

65

2012011

ET ‚Ivan Gardev 52‘

gr. Kermen

‚Hadzhi Dimitar‘ 2

66

2012024

ET ‚Denyo Kalchev 53‘

gr. Sliven

‚Samuilovsko shose‘ 17

67

2112015

OOD ‚Rozhen Milk‘

s. Davidkovo,

obsht. Banite

68

2112026

ET ‚Vladimir Karamitev‘

s. Varbina

obsht. Madan

69

2312007

ET ‚Agropromilk‘

gr. Ihtiman,

ul. ‚P.Slaveikov‘ 19

70

2412041

‚Mlechen svyat 2003‘ OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

71

2612038

‚Bul Milk‘ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

72

2612049

ET ‚Todorovi-53‘

gr. Topolovgrad

‚Bulgaria‘ 65

73

BG 1812008

‚Vesi‘ OOD

s. Novo selo

74

BG 2512003

‚Si Vi Es‘ OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

75

BG 2612034

ET ‚Eliksir-Petko Petev‘

s. Gorski izvor

76

BG 1812003

‚Sirma Prista‘ AD

gr. Ruse

bul. ‚3-ti mart‘ 51

77

BG 2512001

‚Mladost -2002‘ OOD

gr. Targovishte

bul. ‚29-ti yanuari‘ 7

78

0312002

ET ‚Mario‘

gr. Suvorovo

79

0712015

‚Rosta‘ EOOD

s. M. Varshets

80

0812030

‚FAMA‘ AD

gr. Dobrich

bul. ‚Dobrudzha‘ 2

81

0912003

‚Koveg-mlechni produkti‘ OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

82

1412015

ET ‚Boycho Videnov – Elbokada 2000‘

s. Stefanovo

obsht. Radomir

83

1712017

‚Diva 02‘ OOD

gr. Isperih

‚An.Kanchev‘

84

1712019

ET ‚Ivaylo-Milena Stancheva‘

gr. Isperih

Parvi stopanski dvor

85

1712037

ET ‚Ali Isliamov‘

s. Yasenovets

86

1712043

‚Maxima milk‘ OOD

s. Samuil

87

1812005

‚DAV – Viktor Simonov‘ EOOD

gr. Vetovo

‚Han Kubrat‘ 52

88

2012010

‚Saray‘ OOD

s. Mokren

89

2012032

‚Kiveks‘ OOD

s. Kovachite

90

2012036

‚Minchevi‘ OOD

s. Korten

91

2212009

‚Serdika -94‘ OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

92

2212023

‚EL BI BULGARIKUM‘ EAD

gr. Sofia

‚Malashevska‘ 12 A

93

2312028

ET ‚Sisi Lyubomir Semkov‘

s. Anton

94

2312033

‚Balkan spetsial‘ OOD

s. Gorna Malina

95

2312039

EOOD ‚Laktoni‘

s. Ravno pole,

obl.

96

2412040

‚Inikom‘ OOD

gr. Galabovo

‚G. S. Rakovski‘ 11

97

2512011

ET ‚Sevi 2000- Sevie Ibryamova‘

s. Krepcha

obsht. Opaka

98

2612015

ET ‚Detelina 39‘

s. Brod

99

2812002

‚Arachievi‘ OOD

s. Kirilovo,

obl. ‚Yambolska‘

100

BG 1612021

ET ‚Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov‘

s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

101

BG 2012019

‚Hemus Milk komers‘ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

102

2012008

‚Raftis‘ EOOD

s. Byala

103

2112023

ET ‚Ilijan Isakov‘

s. Trigrad

obsht. Devin

104

2312020

‚MAH 2003‘ EOOD

gr. Etropole

bul. ‚Al. Stamboliyski‘ 21

105

2712005

‚Nadezhda‘ OOD

s. Kliment“


29.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/34


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. októbra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/852/ES, pokiaľ ide o určité prevádzkarne na spracovanie mlieka v Rumunsku, na ktoré sa vzťahujú určité prechodné opatrenia

[oznámené pod číslom K(2010) 7258]

(Text s významom pre EHP)

(2010/654/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (1), a najmä na jeho článok 12 druhý pododsek,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2), a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2009/852/ES (3) sa umožňuje, aby sa stavebno-technické požiadavky stanovené v kapitole II prílohy II k nariadeniu (ES) č. 852/2004 a v kapitolách II a III oddielu I, v kapitolách II a III oddielu II a v kapitole I oddielu V prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 do 31. decembra 2011 neuplatňovali na prevádzkarne na spracovanie mlieka v Rumunsku uvedené v prílohe I k uvedenému rozhodnutiu.

(2)

Rumunské orgány v júli 2010 oficiálne informovali Komisiu, že od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2009/852/ES bolo zatvorených päť prevádzkarní uvedených v prílohe I k uvedenému rozhodnutiu a jedna prevádzkareň bola schválená, jedna prevádzkareň uvedená v prílohe II k uvedenému rozhodnutiu ukončila spracovanie surového mlieka spĺňajúceho alebo nespĺňajúceho požiadavky na oddelených výrobných linkách a mala by sa presunúť do prílohy III k rozhodnutiu, päť prevádzkarní uvedených v prílohe III k rozhodnutiu bolo schválených na obchod v rámci Únie, jedna prevádzkareň bola doplnená a jedna bola zatvorená.

(3)

Vzhľadom na prebiehajúce stavebno-technické zlepšenia je vhodné, aby sa zoznamy prevádzkarní uvedené v prílohách I až III k rozhodnutiu 2009/852/ES zodpovedajúcim spôsobom zmenili a doplnili.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zoznamy prevádzkarní na spracovanie mlieka v Rumunsku uvedené v prílohách I až III k rozhodnutiu 2009/852/ES (ďalej len „prevádzkarne“) sa nahrádzajú zoznamom prevádzkarní uvedeným v prílohách I až III k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 27. októbra 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2009, s. 59.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2 ODS. 1 ROZHODNUTIA 2009/852/ES

Č.

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

1

AB 641

SC Biomilk SRL

Lopadea Nouă, județul Alba, 517395

2

AB 1256

SC Binal Mob SRL

Râmetea, județul Alba, 517610

3

AB 3386

SC Lactate C.H. SRL

Sânmiclăuș, județul Alba, 517761

4

AR 563

SC Silmar Prod SRL

Sântana, județul Arad, 317280

5

AG 11

SC Agrolact Cosesti

Cosești, județul Argeș, 115202

6

BC 2519

SC Marlact SRL

Buhoci, județul Bacău, 607085

7

BH 4020

SC Moisi Serv Com SRL

Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431

8

BN 2120

SC Eliezer SRL

Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125

9

BN 2192

SC Simcodrin Com SRL

Budești-Fânațe, județul Bistrița-Năsăud, 427021

10

BN 2399

SC Carmo-Lact Prod SRL

Monor, județul Bistrița-Năsăud, 427175

11

BN 209

SC Calatis Group Prod SRL

Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, 427006

12

BN 2125

SC Sinelli SRL

Milaș, județul Bistrița-Năsăud, 427165

13

BT 8

SC General Suhardo SRL

Păltiniș, județul Botoșani, 717295

14

BT 11

SC Portas Com SRL

Vlăsinești, județul Botoșani, 717465

15

BT 109

SC Lacto Mac SRL

Bucecea, județul Botoșani, 717045

16

BT 115

SC Comintex SRL

Dărăbani, județul Botoșani, 715100

17

BT 263

SC Cosmi SRL

Săveni, județul Botoșani 715300

18

BT 50

SC Pris Com Univers SRL

Flămânzi, județul Botoșani, 717155

19

BV 8

SC Prodlacta SA Homorod

Homorod, județul Brașov, 507105

20

BV 2451

SC Prodlacta SA Fagaras

Făgăraș, județul Brașov, 505200

21

BR 36

SC Hatman SRL

Vădeni, județul Brăila, 817200

22

BR 63

SC Cas SRL

Brăila, județul Brăila, 810224

23

BZ 0098

SC Meridian Agroind

Râmnicu Sărat, județul Buzău, 125300

24

BZ 0627

SC Ianis Cos Lact SRL

C.A. Rosetti, județul Buzău, 127120

25

BZ 2012

SC Zguras Lacto SRL

Pogoanele, județul Buzău, 25200

26

CL 0044

SC Ianis Dim SRL

Lehliu Gară, județul Călărași, 915300

27

CL 0368

SC Lacto GMG SRL

Jegălia, județul Călărași, 917145

28

CJ 41

SC Kazal SRL

Dej, județul Cluj, 405200

29

CJ 7584

SC Aquasala SRL

Bobâlna, județul Cluj, 407085

30

CT 04

SC Lacto Baneasa SRL

Băneasa, județul Constanța, 907035

31

CT 15

SC Nic Costi Trade SRL

Dorobanțu, județul Constanța, 907211

32

CT 225

SC Mih Prod SRL

Cobadin, județul Constanța, 907065

33

CT 256

SC Ian Prod SRL

Târgușor, județul Constanța, 907275

34

CT 258

SC Binco Lact SRL

Săcele, județul Constanța, 907260

35

CT 311

SC Alltocs Market SRL

Pietreni, județul Constanța, 907112

36

CT 12203

SC Lacto Genimico SRL

Hârșova, județul Constanța, 905400

37

CT 30

SC Eastern European Foods SRL

Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, 907195

38

CT 294

SC Suflaria Import Export SRL

Cheia, județul Constanța, 907277

39

L9

SC Covalact SA

Sfântu Gheorghe, județul Covasna, 520076

40

CV 2451

SC Agro Pan Star SRL

Sfântu Gheorghe, județul Covasna, 520020

41

DJ 80

SC Duvadi Prod Com SRL

Breasta, județul Dolj, 207115

42

DJ 730

SC Lactido SA

Craiova, județul Dolj, 200378

43

GL 4136

SC Galmopan SA

Galați, județul Galați, 800506

44

GR 5610

SC Lacta SA

Giurgiu, județul Giurgiu, 080556

45

GJ 231

SC Sekam Prod SRL

Novaci, județul Gorj, 215300

46

GJ 2202

SC Arte Import Export

Târgu Jiu, județul Gorj, 210112

47

HR 383

SC Lactate Harghita SA

Cristuru Secuiesc, județul Harghita, 535400

48

HR 119

SC Bomilact SRL

Mădăraș, județul Harghita, 537071

49

HR 213

SC Paulact SA

Mărtiniș, județul Harghita, 537175

50

HR 625

SC Lactis SRL

Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, 535600

51

HD 1014

SC Sorilact SA

Râșculița, județul Hunedoara, 337012

52

IL 0750

SC Balsam Med SRL

Țăndărei, județul Ialomița, 925200

53

IL 1167

SC Sanalact SRL

Slobozia, județul Ialomița, 920002

54

IS 1540

SC Promilch SRL

Podu Iloaiei, județul Iași, 707365

55

MM 793

SC Wromsal SRL

Satulung, județul Maramureș, 437270

56

MM 6325

SC Ony SRL

Larga, județul Maramureș, 437317

57

MM 1795

SC Calitatea SRL

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349

58

MM 4714

SC Saturil SRL

Giulești, județul Maramureș, 437162

59

MH 1304

SC IL SA Mehedinti

Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, 220167

60

MS 297

SC Rodos SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

61

MS 483

SC Heliantus Prod

Reghin, județul Mureș, 545300

62

MS 532

SC Horuvio Service SRL

Lunca Sântu, județul Mureș, 547375

63

MS 2462

SC Lucamex Com SRL

Gornești, județul Mureș, 547280

64

MS 5554

SC Globivetpharm SRL

Batoș, județul Mureș, 547085

65

L12

SC Camytex Prod SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615200

66

NT 900

SC Complex Agroalimentar SRL

Bicaz, județul Neamț, 615100

67

PH 212

SC Vitoro SRL

Ploiești, județul Prahova, 100537

68

SM 4189

SC Primalact SRL

Satu Mare, județul Satu Mare, 440089

69

SV 1085

SC Bucovina SA Falticeni

Fălticeni, județul Suceava, 725200

70

SV 1562

SC Bucovina SA Suceava

Suceava, județul Suceava, 720290

71

SV 1888

SC Tocar Prod SRL

Frătăuții Vechi, județul Suceava, 727255

72

SV 4909

SC Zada Prod SRL

Horodnic de Jos, județul Suceava, 727301

73

SV 6159

SC Ecolact SRL

Milișăuți, județul Suceava, 727360

74

TR 78

SC Interagro SRL

Zimnicea, județul Teleorman, 145400

75

TR 27

SC Violact SRL

Putineiu, județul Teleorman, 147285

76

TR 81

SC Big Family SRL

Videle, județul Teleorman, 145300

77

TR 239

SC Comalact SRL

Nanov, județul Teleorman, 147215

78

TR 241

SC Investrom SRL

Sfințești, județul Teleorman, 147340

79

TL 965

SC Mineri SRL

Mineri, județul Tulcea, 827211

80

VN 231

SC Vranlact SA

Focșani, județul Vrancea, 620122

81

VN 348

SC Stercus Lacto SRL

Ciorăști, județul Vrancea, 627082

82

VN 35

SC Monaco SRL

Vrâncioaia, județul Vrancea, 627445“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3 ROZHODNUTIA 2009/852/ES

Č.

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

1

L35

SC Danone PDPA Romania SRL

București, 032451“


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA III

ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 4 ROZHODNUTIA 2009/852/ES

Č.

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

1

L18

SC Depcoinf MBD SRL

Târgu Trotuș, județul Bacău, 607630

2

L72

SC Lactomuntean SRL

Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345

3

L78

SC Romfulda Prod SRL

Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100

4

L107

SC Bendear Cris Prod Com SRL

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295

5

L109

SC G&B Lumidan SRL

Rodna, județul Bistrița-Năsăud, 427245

6

L110

SC Lech Lacto SRL

Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105

7

L3

SC Aby Impex SRL

Șendriceni, județul Botoșani, 717380

8

L4

SC Spicul 2 SRL

Dorohoi, județul Botoșani, 715200

9

L116

SC Ram SRL

Ibănești, județul Botoșani, 717215

10

L73

SC Eurocheese Productie SRL

București, 030608

11

L97

SC Terra Valahica SRL

Berca, județul Buzău, 127035

12

L129

SC Bonas Import Export SRL

Dezmir, județul Cluj, 407039

13

L84

SC Picolact Prodcom SRL

Iclod, județul Cluj, 407335

14

L122

SC Napolact SA

Cluj-Napoca, județul Cluj, 400236

15

L43

SC Lactocorv SRL

Ion Corvin, județul Constanța, 907150

16

L40

SC Betina Impex SRL

Ovidiu, județul Constanța, 905900

17

L41

SC Elda Mec SRL

Topraisar, județul Constanța, 907210

18

L87

SC Niculescu Prod SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

19

L118

SC Assla Kar SRL

Medgidia, județul Constanța, 905600

20

L130

SC Muntina Prod SRL

Constanța, județul Constanța, 900735

21

L58

SC Lactate Natura SA (SC Industrializarea Laptelui SA)

Târgoviște, județul Dâmbovița, 130062

22

L82

SC Totallact Group SA

Dragodana, județul Dâmbovița, 137200

23

L91

SC Cosmilact SRL

Schela, județul Galați, 807265

24

L55

SC Gordon Prod SRL

Bisericani, județul Harghita, 535062

25

L65

SC Karpaten Milk

Suseni, județul Harghita, 537305

26

L124

SC Primulact SRL

Miercurea Ciuc, județul Harghita, 530242

27

L15

SC Teletext SRL

Slobozia, județul Ialomița, 920066

28

L99

SC Valizvi Prod Com SRL

Gârbovi, județul Ialomița, 927120

29

L47

SC Oblaza SRL

Bârsana, județul Maramureș, 437035

30

L85

SC Avi-Seb Impex SRL

Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103

31

L86

SC Zea SRL

Boiu Mare, județul Maramureș, 437060

32

L16

SC Roxar Prod Com SRL

Cernești, județul Maramureș, 437085

33

L54

SC Rodlacta SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

34

L21

SC Industrializarea Laptelui Mures SA

Târgu Mureș, județul Mureș, 540390

35

L108

SC Lactex Reghin SRL

Solovăstru, județul Mureș, 547571

36

L121

SC Mirdatod Prod SRL

Ibănești, județul Mureș, 547325

37

L96

SC Prod A.B.C. Company SRL

Grumăzești, județul Neamț, 617235

38

L101

SC 1 Decembrie SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

39

L106

SC Rapanu SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

40

L6

SC Lacta Han Prod SRL

Urecheni, județul Neamt, 617490

41

L123

SC ProCom Pascal SRL

Păstrăveni, județul Neamț, 617300

42

L63

SC Zoe Gab SRL

Fulga, județul Prahova, 107260

43

L100

SC Alto Impex SRL

Provița de Jos, județul Prahova, 107477

44

L53

SC Friesland Romania SA

Carei, județul Satu Mare, 445100

45

L93

SC Agrostar Company Lyc SRL

Ciuperceni, județul Satu Mare, 447067

46

L88

SC Agromec Crasna SA

Crasna, județul Sălaj, 457085

47

L89

SC Ovinex SRL

Sărmășag, județul Sălaj, 457330

48

L71

SC Lacto Sibiana SA

Șura Mică, județul Sibiu, 557270

49

L5

SC Niro Serv Com SRL

Gura Humorului, județul Suceava, 725300

50

L36

SC Prolact Prod Com SRL

Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610

51

L83

SC Balaceana Prod SRL

Bălăceana, județul Suceava, 727125

52

L128

SC Tudia SRL

Grămești, județul Suceava, 727285

53

L68

SC Aida SRL

Gălănești, județul Suceava, 727280

54

L80

SC Industrial Marian SRL

Drănceni, județul Vaslui, 737220

55

L 136

SC Campaei Prest SRL

Hidișeul de Sus, județul Bihor, 417277

56

L135

SC Multilact SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430015

57

L81

SC Raraul SA

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100

58

L146

SC Napolact SA

Țaga, județul Cluj, 407565“


Korigendá

29.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/40


Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2010/651/EÚ z 26. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/89/EÚ, pokiaľ ide o zoznam určitých prevádzkarní na spracovanie mäsa, produktov rybolovu a vaječných výrobkov a chladiarní v Rumunsku, na ktoré sa vzťahujú prechodné opatrenia v súvislosti s uplatňovaním určitých stavebnotechnických požiadaviek

( Úradný vestník Európskej únie L 282 z 28. októbra 2010 )

Na strane 43 za prílohu I sa vkladá nasledujúca príloha II:

„PRÍLOHA II

‚PRÍLOHA II

ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ NA SPRACOVANIE PRODUKTOV RYBOLOVU

Číslo

Veterinárne číslo

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

Činnosti

SP

PSČR

1

BR 184

SC ROFISH GROUP SRL (SC TAZZ TRADE SRL) (1)

Brăila, str. Fata Portului nr. 2, jud. Brăila, 810529

X

 

2

BR 185

SC ROFISH GROUP SRL (SC TAZZ TRADE SRL) (1)

Brăila, str. Fata Portului nr. 2, jud. Brăila, 810529

X

 

3

PH1817

SC DIVERTAS S.R.L.

Comuna Fântânele nr. 578, jud. Prahova, 107240

X

X

SP

=

spracovateľská prevádzkareň

PSČR

=

prevádzkareň na spracovanie čerstvých rýb.‘


(1)  Prevádzkareň SC. TAZZ TRADE SRL zmenila názov na SC. ROFISH GROUP SRL.