ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.281.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 281

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
27. októbra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 961/2010 z 25. októbra 2010, o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2007

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 962/2010 z 26. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2042/2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností ( 1 )

78

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 963/2010 z 26. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

79

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/644/SZBP z 25. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP

81

 

 

2010/645/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. októbra 2010, ktorým sa predlžuje obdobie platnosti rozhodnutia 2002/887/ES, pokiaľ ide o prirodzene alebo umelo zakrpatené rastliny cyprušteka (Chamaecyparis Spach), borievky (Juniperus L.) a borovice (Pinus L.), pôvodom z Japonska [oznámené pod číslom K(2010) 7249]

96

 

 

2010/646/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. októbra 2010, ktorým sa predlžuje obdobie platnosti rozhodnutia 2002/499/ES, pokiaľ ide o prirodzene alebo umelo zakrpatené rastliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L., pôvodom z Kórejskej republiky [oznámené pod číslom K(2010) 7281]

98

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

27.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 281/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 961/2010

z 25. októbra 2010,

o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2007

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 26. júla 2010 schválila rozhodnutie 2010/413/SZBP, ktorým sa potvrdzujú reštriktívne opatrenia prijaté od roku 2007 a stanovujú ďalšie reštriktívne opatrenia voči Iránskej islamskej republike (ďalej len „Irán“) na dosiahnutie súladu s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1929 (2010), ako aj sprievodné opatrenia požadované Európskou radou vo vyhlásení zo 17. júna 2010.

(2)

Medzi uvedené reštriktívne opatrenia patria predovšetkým ďalšie obmedzenia obchodovania s tovarom a technológiami s dvojakým použitím, ako aj s vybavením, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, obmedzenia obchodovania s kľúčovými zariadeniami a technológiami pre iránsky ropný a plynárenský priemysel a obmedzenia investovania do iránskeho ropného a plynárenského priemyslu, obmedzenia investovania Iránu do ťažby uránu a do jadrového priemyslu, obmedzenia prevodov finančných prostriedkov do Iránu a z Iránu, obmedzenia týkajúce sa iránskeho bankového sektoru, obmedzenia prístupu Iránu na poistné trhy a na trhy s dlhopismi v EÚ a obmedzenia poskytovania určitých služieb pre iránske lode a nákladné lietadlá.

(3)

V rozhodnutí 2010/413/SZBP sa tiež stanovilo, že zmrazeniu finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov majú podliehať ďalšie kategórie osôb, a stanovili sa niektoré ďalšie technické zmeny a doplnenia existujúcich opatrení.

(4)

Uvedené reštriktívne opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a preto sú na ich vykonanie, pokiaľ ide o Úniu, potrebné právne predpisy na úrovni Únie, najmä ak sa má zaručiť ich jednotné uplatňovanie hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(5)

Nariadenie (ES) č. 423/2007 z 19. apríla 2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (2) ustanovilo reštriktívne opatrenia, ktoré Únia prijala popri opatreniach stanovených v spoločnej pozícii 2007/140/SZBP. (3) V záujme jasnosti by sa nariadenie (ES) č. 423/2007 malo zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(6)

Revidované reštriktívne opatrenia týkajúce sa tovaru s dvojakým použitím by sa mali vzťahovať na všetok tovar a technológie uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (4) s výnimkou určitých položiek v kategórii 5. Uvedené položky v kategórii 5, ktoré sa týkajú jadrových a raketových technológií a v súčasnosti podliehajú zákazu ich presunu do Iránu a z neho, by však mali takémuto zákazu podliehať aj naďalej. Navyše by sa mal uvaliť zákaz aj na presun určitých druhov tovaru a technológií, ktoré v predchádzajúcom období podliehali povoleniu, ktoré sa vyžaduje vopred podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 423/2007, do Iránu a z neho.

(7)

V záujme zabezpečenia účinného uplatňovania zákazu predaja, dodávania, presunu alebo vývozu určitého kľúčového vybavenia alebo technológií, ktoré by sa mohli použiť v kľúčových odvetviach ropného a plynárenského priemyslu, do Iránu by sa mal poskytnúť zoznam takéhoto kľúčového vybavenia a technológií

(8)

Okrem toho, aby obmedzenia investícií v iránskom ropnom a plynárenskom sektore boli účinné, mali by sa vzťahovať na určité kľúčové činnosti, ako napr. služby prepravy zemného plynu vo veľkom na účely prepravy alebo dodávania do priamo prepojenej rozvodnej siete, a z rovnakého dôvodu by sa mali uplatňovať na spoločné podniky, ako aj na ďalšie formy združení a spolupráce s Iránom v sektore prepravy zemného plynu.

(9)

Reštriktívne opatrenia by nemali mať vplyv na vývoz alebo dovoz ropy alebo zemného plynu z Iránu resp. do Iránu vrátane splnenia platobných záväzkov súvisiacich s takýmto vývozom alebo dovozom.

(10)

Účinné obmedzenia iránskych investícií v Únii si vyžadujú, aby sa prijali opatrenia, na základe ktorých sa fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom a orgánom podliehajúcim právomoci členských štátov zakáže takéto investície umožniť alebo povoliť.

(11)

V súlade s povinnosťou zmraziť finančné prostriedky a hospodárske zdroje spoločnosti Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) a označených subjektov vlastnených alebo kontrolovaných spoločnosťou IRISL sa v prístavoch členských štátov zakazuje nakladať náklady na plavidlá vlastnené alebo prenajaté spoločnosťou IRISL či takýmito subjektmi alebo náklady z takýchto plavidiel vykladať. Povinnosť zmraziť finančné prostriedky a hospodárske zdroje spoločnosti IRISL a označených subjektov vlastnených alebo kontrolovaných spoločnosťou IRISL si však nevyžaduje zabavenie alebo zadržanie plavidiel, ktoré tieto subjekty vlastnia, ani nákladu prepravovaného týmito plavidlami, pokiaľ tento náklad patrí tretím stranám, a nevyžaduje si ani zadržanie členov posádky, ktorých tieto subjekty najali.

(12)

Je potrebné upresniť, že predkladanie a postupovanie potrebných dokumentov banke na účely konečného transferu osobe, subjektu alebo orgánu, ktorý nie je zaradený do zoznamu, s cieľom uvolniť platby povolené na základe článku 18 tohto nariadenia nepredstavuje sprístupnenie finančných prostriedkov v zmysle článku 16 ods. 3 tohto nariadenia.

(13)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie, predovšetkým právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces, vlastnícke právo a právo na ochranu osobných údajov. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(14)

Týmto nariadením sa plne rešpektujú aj záväzky členských štátov vyplývajúce z Charty Organizácie Spojených národov a právne záväzná povaha rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.

(15)

Vzhľadom na konkrétne ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti v tomto regióne zo strany Iránu, ako to vyjadrením prehlbujúcich sa obáv v súvislosti s jadrovým programom Iránu zdôraznila Európska rada 17. júna 2010, a s cieľom zabezpečiť konzistentnosť s postupom zmeny, doplnenia a preskúmania príloh I a II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP by právomoc meniť a dopĺňať prílohy VII a VIII k tomuto nariadeniu mala mať Rada.

(16)

Súčasťou postupu zmeny a doplnenia zoznamov v prílohách VII a VIII k tomuto nariadeniu by malo byť aj informovanie označených fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov o dôvodoch ich zaradenia do zoznamu, aby mali možnosť predložiť k týmto dôvodom pripomienky. V prípade, že sa predložia pripomienky alebo nové zásadné dôkazy, mala by Rada na základe týchto pripomienok preskúmať svoje rozhodnutie a dotknutú osobu, subjekt alebo orgán príslušným spôsobom informovať.

(17)

Na účely vykonávania tohto nariadenia a na zabezpečenie najvyššej právnej istoty v rámci Únie by sa mali zverejniť mená a ďalšie relevantné údaje týkajúce sa fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, ktorých finančné prostriedky a hospodárske zdroje musia byť zmrazené v súlade s týmto nariadením. Pri akomkoľvek spracovávaní osobných údajov fyzických osôb na základe tohto nariadenia by sa malo dodržiavať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (6).

(18)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„pobočka“ finančnej alebo úverovej inštitúcie je miesto podnikania, ktoré tvorí právne závislú súčasť finančnej alebo úverovej inštitúcie a ktoré priamo vykonáva všetky alebo niektoré transakcie, ktoré sú charakteristické pre podnikanie finančných alebo úverových inštitúcií;

b)

„sprostredkovateľské služby“ sú:

(i)

rokovanie alebo dojednávanie transakcií na účely nákupu, predaja alebo dodávky tovaru alebo technológie z tretej krajiny do akejkoľvek inej tretej krajiny alebo

(ii)

predaj alebo nákup tovaru a technológie, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách, na účely ich prepravy do inej tretej krajiny.

c)

„zmluva alebo transakcia“ je každá transakcia v akejkoľvek forme a podľa akéhokoľvek uplatniteľného práva bez ohľadu na to, či pozostáva z jednej alebo viacerých zmlúv alebo podobných záväzkov uzatvorených medzi rovnakými alebo rôznymi stranami; na tento účel pojem „zmluva“ zahŕňa dlhopis, záruku alebo zabezpečenie najmä finančnej povahy, a úver, či už právne nezávislý alebo nie, a akékoľvek súvisiace ustanovenie vyplývajúce z transakcie alebo s ňou súvisiace;

d)

„úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (7) vrátane jej pobočiek v Únii aj mimo nej;

e)

„colné územie Únie“ je územie, ako je vymedzené v článku 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (8), a v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 (9);

f)

„hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, hmotné aj nehmotné, hnuteľné aj nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale možno ich použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

g)

„finančná inštitúcia“ je

(i)

podnik iný ako úverová inštitúcia, ktorý vykonáva jednu alebo viacero operácií uvedených v bodoch 2 až 12 a v bodoch 14 a 15 prílohy I k smernici 2006/48/ES vrátane činností zmenární;

(ii)

poisťovňa, riadne oprávnená v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (10), pokiaľ vykonáva činnosti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica;

(iii)

investičná spoločnosť, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 bodu 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (11);

(iv)

podnik kolektívneho investovania, ktorý obchoduje so svojimi podielovými listami alebo akciami; alebo

(v)

sprostredkovateľ poistenia, ako je vymedzený v článku 2 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (12), s výnimkou sprostredkovateľov uvedených v článku 2 ods. 7 uvedenej smernice, ak konajú v súvislosti so životným poistením a ostatnými investičnými službami,

vrátane ich pobočky v Únii alebo mimo nej;

h)

„zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie využívaniu hospodárskych zdrojov na účely získania finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa okrem iného ich predaj, prenájom alebo založenie;

i)

„zmrazenie finančných prostriedkov“ je zabránenie akémukoľvek pohybu, prevodu, úprave, použitiu a prístupu k finančným prostriedkom alebo manipulácii s nimi, ktoré by mali za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, charakteru, miesta určenia, alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov, vrátane spravovania portfólií;

j)

„finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a výhody každého druhu, ktoré zahŕňajú, nie však výlučne:

(i)

hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, zmenky, peňažné poukážky a iné platobné nástroje;

(ii)

vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch, pohľadávky a dlhopisy;

(iii)

verejne alebo súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje vrátane akcií a majetkových podielov, certifikátov zastupujúcich cenné papiere, dlhopisov, zmeniek, záruk, dlžobných úpisov a zmlúv o finančných derivátoch;

(iv)

úroky, dividendy alebo ďalšie príjmy z aktív alebo z hodnoty akumulovanej alebo vytváranej aktívami;

(v)

úvery, práva na započítanie pohľadávok, záruky, záruky plnenia zmluvy alebo iné finančné záväzky;

(vi)

akreditívy, konosamenty, kúpne zmluvy a

(vii)

dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;

k)

„tovar“ zahŕňa položky, materiál a vybavenie;

l)

„poistenie“ je záruka alebo záväzok, na základe ktorého je jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb povinných za úhradu poskytnúť inej osobe alebo osobám v prípade vzniku poistnej udalosti náhradu škody alebo iné poistné plnenie, ako sa ustanovuje v záruke alebo záväzku;

m)

„osoba, subjekt alebo orgán v Iráne“ je:

(i)

štát Irán alebo akýkoľvek jeho orgán verejnej moci;

(ii)

každá fyzická osoba v Iráne alebo s bydliskom v Iráne;

(iii)

každá právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré majú sídlo v Iráne;

(iv)

každá právnická osoba, subjekt alebo orgán v Iráne alebo mimo neho, ktoré sú priamo či nepriamo vlastnené alebo kontrolované jednou alebo viacerými z uvedených osôb alebo orgánov;

n)

„zaistenie“ je činnosť spočívajúca v prijatí rizík postúpených poisťovňou alebo inou zaisťovňou, alebo v prípade združenia upisovateľov známeho ako Lloyd’s činnosť spočívajúca v prijatí rizík postúpených akýmkoľvek členom Lloyd’s poisťovňou alebo zaisťovňou inou ako združenie upisovateľov známe ako Lloyd’s;

o)

„sankčný výbor“ je výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zriadený podľa odseku 18 rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) 1737 (2006);

p)

„technická pomoc“ je akákoľvek technická podpora pri opravách, vývoji, výrobe, montáži, testovaní, údržbe alebo akýchkoľvek iných technických službách a môže mať napr. podobu inštruktáže, poradenstva, odborného vzdelávania, odovzdávania pracovných poznatkov alebo zručností alebo poradenských služieb; vrátane pomoci v slovnej podobe;

q)

„územie Únie“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa podmienok v nej stanovených, vrátane ich vzdušného priestoru;

r)

„prevod finančných prostriedkov“ je každá operácia vykonaná v mene príkazcu elektronickými prostriedkami prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, ktorej cieľom je sprístupniť príjemcovi finančné prostriedky u poskytovateľa platobných služieb bez ohľadu na to, či je príkazca alebo príjemca tá istá osoba. Pojmy príkazca, príjemca a poskytovateľ platobných služieb majú rovnaký význam ako v nariadení Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (13);

s)

„nárok“ je každý nárok uplatnený v súdnom konaní alebo mimo neho, uskutočnený pred alebo po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, podľa zmluvy alebo transakcie alebo v súvislosti s nimi a zahŕňa najmä:

(i)

nárok na splnenie akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho zo zmluvy alebo transakcie alebo v súvislosti s nimi;

(ii)

nárok na rozšírenie alebo úhradu dlhopisu, finančnej záruky alebo zabezpečenia v akejkoľvek forme;

(iii)

nárok na vyrovnanie vo vzťahu k zmluve alebo k transakcii;

(iv)

protinárok;

(v)

nárok na uznanie alebo výkon, okrem iného prostredníctvom doložky vykonateľnosti, rozsudku, rozhodcovského nálezu alebo iného rovnocenného rozhodnutia kdekoľvek vyneseného alebo vydaného.

KAPITOLA II

OBMEDZENIA VÝVOZU A DOVOZU

Článok 2

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať tovar a technológie uvedené v prílohách I a II bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v Únii, a to akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne; alebo

b)

priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať vybavenie uvedené v prílohe III, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, bez ohľadu na to, či má alebo nemá pôvod v Únii, a to akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;

c)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a) a b).

2.   Príloha I obsahuje tovar a technológie vrátane softvéru, ktoré sú položkami alebo technológiami s dvojakým použitím v zmysle nariadenia (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím, s výnimkou tovaru a technológií uvedených v kategórii 5 prílohy I k uvedenému nariadeniu, ktoré nie sú uvedené na zoznamoch Skupiny jadrových dodávateľov a Režimu kontroly raketových technológií.

3.   Príloha II obsahuje iný tovar a technológie, ktoré by sa mohli využiť pri činnostiach Iránu súvisiacich s obohacovaním a prepracovaním uránu alebo s ťažkou vodou, pri vývoji nosičov jadrových zbraní alebo pri činnostiach súvisiacich s inými oblasťami, v súvislosti s ktorými Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vyjadrila obavy alebo ktoré označila za nedoriešené, vrátane tých, ktoré určila Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor.

4.   Prílohy I, II a III neobsahujú tovar a technológie uvedené na Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie (14) (ďalej len „Spoločný zoznam vojenského materiálu“).

Článok 3

1.   Na priamy alebo nepriamy predaj, dodávku, presun alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v prílohe IV bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v Únii, akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne sa vyžaduje predchádzajúce povolenie.

2.   Na všetky vývozy, pre ktoré sa podľa tohto článku vyžaduje povolenie, vydajú takéto povolenie príslušné orgány členského štátu, v ktorom je vývozca usadený; takéto povolenie bude v súlade s podrobnými pravidlami stanovenými v článku 11 nariadenia (ES) č. 428/2009. Povolenia sú platné v celej Únii.

3.   Príloha IV obsahuje iný tovar a technológie, ako tovar a technológie uvedené v prílohách I a II, ktoré by sa mohli využiť pri činnostiach súvisiacich s obohacovaním a prepracovaním uránu alebo s ťažkou vodou, pri vývoji nosičov jadrových zbraní alebo pri činnostiach súvisiacich s inými oblasťami, v súvislosti s ktorými MAAE vyjadrila obavy alebo ktoré označila za nedoriešené.

4.   Vývozcovia poskytnú príslušným orgánom ku svojim žiadostiam o vývozné povolenie všetky relevantné informácie.

5.   Príslušné orgány členských štátov, ktoré sú uvedené na webových stránkach v prílohe V, neudelia povolenie na predaj, dodávku, presun ani vývoz tovaru alebo technológií uvedených v prílohe IV, ak majú oprávnený dôvod dospieť k záveru, že tento predaj, dodávka, presun alebo vývoz by prispeli k jednej z týchto činností:

a)

činnosti Iránu súvisiace s obohacovaním a prepracovaním uránu alebo s ťažkou vodou;

b)

vývoj nosičov jadrových zbraní Iránom; alebo

c)

k činnostiam Iránu súvisiacim s inými oblasťami, v súvislosti s ktorými MAAE vyjadrila obavy alebo ktoré označila za nedoriešené.

6.   Za podmienok uvedených v odseku 5 môžu príslušné orgány členských štátov, ktoré sú uvedené na webových stránkach v prílohe V, zrušiť, pozastaviť, zmeniť alebo odvolať vývozné povolenie, ktoré udelili.

7.   Ak príslušný orgán členského štátu odmietne povolenie udeliť alebo ho zruší, pozastaví, zásadne obmedzí alebo odvolá v súlade s odsekom 5, členský štát to oznámi ostatným členským štátom a Komisii a poskytne im relevantné informácie, pričom dodrží ustanovenia o dôvernosti takýchto informácií uvedené v nariadení Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (15).

8.   Predtým, ako členský štát udelí povolenie v súlade s odsekom 5 pre transakciu, ktorá je v podstate zhodná s transakciou, na ktorú sa vzťahuje stále platné odmietnutie vydané iným členským štátom alebo inými členskými štátmi podľa odsekov 6 a 7, poradí sa najskôr s členským štátom alebo štátmi, ktoré toto povolenie odmietli udeliť. Ak sa po tejto porade dotknutý členský štát rozhodne povolenie udeliť, oznámi to ostatným členským štátom a Komisii, pričom im poskytne všetky relevantné informácie na odôvodnenie svojho rozhodnutia.

Článok 4

Zakazuje sa nákup, dovoz alebo preprava tovaru a technológií uvedených v prílohách I, II a III z Iránu bez ohľadu na to, či príslušná položka má alebo nemá pôvod v Iráne.

Článok 5

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými na Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v súvislosti so získavaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného na tomto zozname akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohách I a II alebo v súvislosti so získavaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v prílohách I a II akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;

c)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v súvislosti s vybavením uvedeným v prílohe III, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;

d)

priamo alebo nepriamo poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými na Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v prílohách I, II a III, a to najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodanie, presun alebo vývoz týchto položiek, alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej pomoci akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;

e)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a) až d).

2.   Povoleniu vydanému príslušným orgánom dotknutého členského štátu podlieha poskytovanie:

a)

technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe IV a pri získavaní, výrobe, údržbe a používaní uvedených položiek priamo alebo nepriamo akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;

b)

finančných prostriedkov alebo finančnej pomoci v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe IV, a to najmä grantov, pôžičiek a poistenia vývozného úveru, na akýkoľvek predaj, dodávku, presun alebo vývoz uvedených položiek alebo na súvisiacu technickú pomoc priamo alebo nepriamo akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne.

3.   Príslušné orgány členských štátov, ktoré sú uvedené na webových stránkach v prílohe V, neudelia povolenie na transakcie uvedené v odseku 2, ak majú oprávnený dôvod dospieť k záveru, že by prispeli k jednej z týchto činností:

a)

činnosti Iránu súvisiace s obohacovaním a prepracovaním uránu alebo s ťažkou vodou;

b)

vývoj nosičov jadrových zbraní Iránom; alebo

c)

k činnostiam Iránu súvisiacim s inými oblasťami, v súvislosti s ktorými MAAE vyjadrila obavy alebo ktoré označila za nedoriešené.

Článok 6

Článok 2 ods. 1 písm. c) sa neuplatňuje na:

a)

priamy alebo nepriamy presun tovaru patriaceho do časti B prílohy I cez územie členských štátov, ak sa uvedený tovar predáva, dodáva, presúva alebo vyváža do Iránu alebo na použitie v Iráne pre ľahkovodný jadrový reaktor v Iráne, ktorého výstavba sa začala v období pred decembrom 2006;

b)

transakcie stanovené v programe technickej spolupráce Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE);

c)

tovar dodaný, prepravený do Iránu alebo na použitie v Iráne vzhľadom na záväzky zmluvných štátov Parížskeho dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení z 13. januára 1993.

Článok 7

1.   Príslušné orgány členských štátov uvedené na webových stránkach vymenovaných v prílohe V môžu udeliť za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povolenie na transakciu v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v článku 2 ods. 1, s pomocou alebo sprostredkovateľskými službami uvedenými v článku 5 ods. 1, ak s výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahuje písm. c), dospejú k záveru, že transakcia jednoznačne neprispeje k vývoju technológií na podporu činností Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia alebo k vývoju nosičov jadrových zbraní, a to aj v prípade, že sú tovar a technológie, pomoc alebo sprostredkovateľské služby určené na potravinové, poľnohospodárske, lekárske a iné humanitárne účely a ak sú splnené tieto podmienky:

a)

zmluva na dodanie tovaru alebo technológií alebo na poskytnutie pomoci alebo sprostredkovateľských služieb obsahuje primerané záruky, pokiaľ ide o koncového užívateľa;

b)

Irán sa zaviazal, že príslušný tovar a technológie, prípadne pomoc alebo sprostredkovateľské služby nepoužije pri činnostiach v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia zbraní ani pri vývoji nosičov jadrových zbraní; a

c)

v prípadoch, keď sa transakcia týka tovaru alebo technológií uvedených na zoznamoch Skupiny jadrových dodávateľov a Režimu kontroly raketových technológií, ak sankčný výbor vopred prípad posúdi a rozhodne, že táto transakcia jednoznačne neprispeje k vývoju technológií na podporu činností Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia alebo k vývoju nosičov jadrových zbraní.

2.   Ak príslušný členský štát zamietne žiadosť o udelenie povolenia, oznámi to ostatným členským štátom a Komisii.

3.   Odsek 1 sa nevzťahuje na transakcie alebo sprostredkovateľské služby týkajúce sa tovarov a technológií uvedených v prílohe III.

Článok 8

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať kľúčové vybavenie alebo technológie uvedené v prílohe VI akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne.

2.   Príloha VI obsahuje kľúčové vybavenie a technológie pre tieto hlavné sektory ropného a plynárenského priemyslu v Iráne:

a)

prieskum ropy a zemného plynu;

b)

ťažba ropy a zemného plynu;

c)

rafinácia;

d)

skvapalňovanie zemného plynu.

3.   Príloha VI neobsahuje položky uvedené na Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v prílohe I, prílohe II ani v prílohe IV.

Článok 9

Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v súvislosti s kľúčovými zariadeniami a technológiami uvedenými v prílohe VI alebo v súvislosti so získavaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v prílohe VI akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti s kľúčovými zariadeniami a technológiami uvedenými v prílohe VI akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;

c)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a) a b).

Článok 10

Zákazy uvedené v článku 8 a 9 sa neuplatňujú na transakcie vyžadované na základe obchodnej zmluvy uzatvorenej pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, alebo na základe zmluvy alebo dohody uzatvorenej do 26. júla 2010 a týkajúcej sa investícií v Iráne uskutočnených do 26. júla 2010 , ani nebránia plneniu záväzkov, ktoré z nich vyplývajú, ak fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré sa chystajú podieľať na transakcii alebo poskytnúť pomoc, danú transakciu alebo pomoc oznámili aspoň 20 pracovných dní vopred príslušným orgánom členského štátu, v ktorom majú sídlo, ako je uvedené na webových stránkach v prílohe V.

KAPITOLA III

OBMEDZENIA FINANCOVANIA URČITÝCH PODNIKOV

Článok 11

1.   Zakazuje sa:

a)

udeľovať finančné pôžičky alebo úvery akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré sú uvedené v ods. 2;

b)

nadobúdať alebo rozširovať účasť v akejkoľvek iránskej osobe, subjekte alebo orgáne, ktoré sú uvedené v ods. 2;

c)

vytvárať akékoľvek spoločné podniky s akoukoľvek iránskou osobou, subjektom alebo orgánom, ktoré sú uvedené v ods. 2;

d)

vedome a úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a), b) a c).

2.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa uplatňuje na akúkoľvek iránsku osobu, subjekt alebo orgán, ktoré pôsobia v oblasti:

a)

výroby tovaru alebo technológií uvedených v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v prílohe I alebo II;

b)

výroby vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, ako sa uvádza v prílohe III;

c)

prieskumu alebo ťažby ropy a zemného plynu, rafinácie palív alebo skvapalňovania zemného plynu.

3.   Iba na účely odseku 2 písm. c) platia tieto vymedzenia pojmov:

a)

„prieskum ropy a zemného plynu“ zahŕňa prieskum, vyhľadávanie a riadenie ložísk ropy a zemného plynu, ako aj poskytovanie geologických služieb v súvislosti s týmito ložiskami;

b)

„ťažba ropy a zemného plynu“ zahŕňa služby prepravy zemného plynu vo veľkom na účely prepravy alebo dodávania do priamo prepojenej rozvodnej siete;

c)

„rafinácia“ je spracovanie, úprava alebo príprava uhľovodíkov na účely konečného predaja palív;

4.   Zakazuje sa nadväzovanie spolupráce s iránskou osobou, subjektom alebo orgánom zapojeným do prepravy zemného plynu, ako sa uvádza v ods. 3 písm. b).

5.   Na účely článku 4 spolupráca znamená:

a)

spoločné znášanie investičných nákladov v integrovanom alebo riadenom dodávateľskom reťazci dodávania zemného plynu na účel prijímania alebo dodávky zemného plynu priamo z územia Iránu alebo naň a

b)

priama spolupráca na účely investovania do závodov na skvapalňovanie zemného plynu na území Iránu alebo závodov na skvapalňovanie zemného plynu priamo s ním spojeným.

Článok 12

1.   Investície prostredníctvom transakcií uvedených v článku 11 ods. 1 do akejkoľvek iránskej osoby, subjektu alebo orgánu, ktorý pôsobí v oblasti výroby tovaru alebo technológií uvedených v prílohe IV, podliehajú udeleniu povolenia od príslušného orgánu dotknutého členského štátu.

2.   Príslušné orgány členských štátov, ktoré sú uvedené na webových stránkach vymenovaných v prílohe V, neudelia povolenie na transakcie uvedené v odseku 1, ak majú oprávnený dôvod dospieť k záveru, že by tieto transakcie prispeli k jednej z týchto činností:

a)

činnosti Iránu súvisiace s obohacovaním a prepracovaním uránu alebo s ťažkou vodou;

b)

vývoj nosičov jadrových zbraní Iránom; alebo

c)

k činnostiam Iránu súvisiacim s inými oblasťami, v súvislosti s ktorými MAAE vyjadrila obavy alebo ktoré označila za nedoriešené.

Článok 13

Odchylne od článku 11 ods. 2 písm. a) príslušné orgány členských štátov, ktoré sú uvedené na webových stránkach vymenovaných v prílohe V, môžu za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, udeliť povolenie na investície prostredníctvom transakcií uvedených v článku 11 ods. 1, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

iránska osoba, subjekt alebo orgán sa zaviazal uplatňovať vo vzťahu k dotknutému tovaru alebo technológiám primerané záruky, pokiaľ ide o koncového užívateľa;

b)

Irán sa zaviazal, že dotknutý tovar a technológie nepoužije pri činnostiach v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia ani pri vývoji nosičov jadrových zbraní; a

c)

v prípadoch, keď sa investícia týka iránskej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré pôsobia v oblasti výroby tovaru alebo technológií uvedených na zoznamoch Skupiny jadrových dodávateľov a Režimu kontroly raketových technológií, sankčný výbor vopred prípad posúdi a rozhodne, že táto transakcia jednoznačne neprispeje k vývoju technológií na podporu činností Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia alebo k vývoju nosičov jadrových zbraní.

Článok 14

Článok 11 ods. 2 písm. c) sa neuplatňuje na poskytovanie finančnej pôžičky alebo úveru ani na nadobúdanie alebo rozširovanie účasti, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

transakcia sa vyžaduje na základe dohody alebo zmluvy uzatvorenej pred 26. júlom 2010; a

b)

príslušný orgán bol o uvedenej dohode alebo zmluve aspoň 20 pracovných dní vopred informovaný.

Článok 15

Zakazuje sa:

a)

uzavretím dohody alebo iným spôsobom prijať alebo schváliť poskytnutie finančnej pôžičky alebo úveru alebo nadobudnutie alebo rozšírenie účasti, alebo vytvorenie akéhokoľvek spoločného podniku zo strany jednej alebo viacerých iránskych osôb, subjektov alebo orgánov vo vzťahu k podniku, ktorý pôsobí v niektorej z týchto oblastí:

(i)

ťažba uránu,

(ii)

obohacovanie a prepracovanie uránu;

(iii)

výroba tovaru a technológií, ktoré sú uvedené na zoznamoch Skupiny jadrových dodávateľov a Režimu kontroly raketových technológií.

b)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazu uvedeného v písmene a).

KAPITOLA IV

ZMRAZENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A HOSPODÁRSKYCH ZDROJOV

Článok 16

1.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám, subjektom a orgánom uvedeným v prílohe VII alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú, sa zmrazia. Príloha VII zahŕňa osoby, subjekty a orgány, ktoré v súlade s odsekom 12 rezolúcie BR OSN 1737 (2006), s odsekom 7 rezolúcie BR OSN 1803 (2008) alebo s odsekom 11, 12 alebo 19 rezolúcie BR OSN 1929 (2010) označila Bezpečnostná rada alebo Sankčný výbor Organizácie Spojených národov.

2.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám, subjektom a orgánom uvedeným v prílohe VIII alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú, sa zmrazia. Príloha VIII zahŕňa fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, na ktoré sa nevzťahuje príloha VII a ktoré boli v súlade s článkom 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP označené za osoby, subjekty alebo orgány:

a)

ktoré sa podieľajú na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska nedovoleného šírenia zbraní, sú s nimi priamo spojené alebo ich podporujú, alebo ktoré sa podieľajú na vývoji nosičov jadrových zbraní Iránom, sú s ním priamo spojené alebo ho podporujú, a to aj prostredníctvom zapojenia sa do obstarávania zakázaného tovaru a technológií, alebo ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou takejto osoby, subjektu alebo orgánu, a to aj nezákonným spôsobom, alebo konajú v ich mene alebo na ich pokyn;

b)

ktoré sú fyzickými alebo právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi, ktoré pomáhajú osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným na zozname obísť alebo porušiť ustanovenia tohto nariadenia, rozhodnutia Rady 2010/413/ SZBP alebo rezolúcií BR OSN 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) a 1929 (2010);

c)

ktoré sú vysokopostavenými členmi Zboru islamských revolučných gárd alebo právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi vo vlastníctve Zboru islamských revolučných gárd alebo jedného či viacerých z jeho vysokopostavených členov, alebo kontrolovanými Zborom islamských revolučných gárd alebo jedným či viacerými z jeho vysokopostavených členov;

d)

ktoré sú právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi vo vlastníctve spoločnosti Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) alebo kontrolovanými touto spoločnosťou.

V súlade s povinnosťou zmraziť finančné prostriedky a hospodárske zdroje spoločnosti IRISL a označených subjektov vlastnených alebo kontrolovaných spoločnosťou IRISL sa v prístavoch členských štátov zakazuje nakladať náklady na plavidlá vlastnené alebo prenajaté spoločnosťou IRISL či takýmito subjektmi a náklady z takýchto plavidiel vykladať. Tento zákaz nebráni plneniu zmlúv uzatvorených pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Povinnosť zmraziť finančné prostriedky a hospodárske zdroje spoločnosti IRISL a označených subjektov vlastnených alebo kontrolovaných spoločnosťou IRISL si nevyžaduje zabavenie alebo zadržanie plavidiel, ktoré tieto subjekty vlastnia, ani nákladu prepravovaného týmito plavidlami, pokiaľ tento náklad patrí tretím stranám, a nevyžaduje si ani zadržanie členov posádky, ktorých tieto subjekty najali.

3.   Žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje sa priamo ani nepriamo nesprístupnia fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohách VII a VIII, ani v ich prospech.

4.   Zakazuje sa vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je priame alebo nepriame obchádzanie opatrení uvedených v odsekoch 1, 2 a 3.

5.   V prílohách VII a VIII sa uvádzajú dôvody zaradenia osôb, subjektov a orgánov do zoznamu, ktoré stanoví Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor pre prílohu VII.

6.   Prílohy VII a VIII podľa možnosti obsahujú aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré stanoví Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor pre prílohu VII. Pokiaľ ide o fyzické osoby, tieto informácie môžu zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických osôb, subjektov alebo orgánov môžu tieto informácie zahŕňať názov, dátum a miesto registrácie, registračné číslo a miesto podnikania. Príloha VII tiež obsahuje dátum označenia Bezpečnostnou radou alebo sankčným výborom.

Článok 17

Odchylne od článku 16 môžu príslušné orgány členských štátov, ktoré sú uvedené na webových stránkach v prílohe V, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sa splnia tieto podmienky:

a)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje podliehajú súdnemu, administratívnemu alebo arbitrážnemu záložnému právu, ktoré vzniklo pred dátumom, kedy osoba, subjekt alebo orgán uvedené v článku 16 boli označené sankčným výborom, Bezpečnostnou radou alebo Radou, alebo podliehajú súdnemu, administratívnemu alebo arbitrážnemu rozhodnutiu, ktoré bolo prijaté pred týmto dátumom;

b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zaistených takýmto záložným právom alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených v uplatniteľných zákonoch a právnych predpisoch, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito nárokmi;

c)

záložné právo alebo rozhodnutie nie je v prospech osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohách VII alebo VIII;

d)

uznanie záložného práva alebo rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte; a

e)

ak sa uplatňuje článok 16 ods. 1, členský štát o tomto záložnom práve alebo rozhodnutí informoval sankčný výbor.

Článok 18

Odchylne od článku 16 a za predpokladu, že platba, ktorú uskutočnili osoba, subjekt alebo orgán uvedené v prílohách VII alebo VIII, je splatná na základe zmluvy alebo dohody, ktoré dotknutá osoba, subjekt alebo orgán uzavreli, alebo záväzku, ktorý dotknutej osobe, subjektu alebo orgánu vznikol pred dátumom, kedy táto osoba, subjekt alebo orgán boli označené sankčným výborom, Bezpečnostnou radou alebo Radou, môžu príslušné orgány členských štátov uvedené na webových stránkach uvedených v prílohe V za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sa splnia tieto podmienky:

a)

dotknutý príslušný orgán dospel k záveru, že:

(i)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú na platbu, ktorú uskutočnia osoba, subjekt alebo orgán uvedené v prílohe VII alebo VIII;

(ii)

zmluva, dohoda alebo záväzok neprispejú k výrobe, predaju, nákupu, presunu, vývozu, dovozu, preprave ani použitiu tovaru a technológií uvedených v prílohách I, II, III a VI; a

(iii)

platba nie je v rozpore s článkom 16 ods. 3;

b)

ak sa uplatňuje článok 16 ods. 1, dotknutý členský štát oznámil tento záver a svoje rozhodnutie udeliť povolenie sankčnému výboru, ktorý voči tomuto postupu do desiatich pracovných dní od oznámenia nevyslovil námietky; a

c)

ak sa uplatňuje článok 16 ods. 2, dotknutý členský štát oznámil najneskôr dva týždne pred udelením uvedeného povolenia ostatným členským štátom a Komisii tento záver a jeho rozhodnutie udeliť povolenie.

Článok 19

1.   Odchylne od článku 16 môžu príslušné orgány členských štátov, ktoré sú uvedené na webových stránkach uvedených v prílohe V, za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sa splnia tieto podmienky:

a)

dotknutý príslušný orgán dospel k záveru, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

(i)

potrebné na zabezpečenie základných potrieb osôb uvedených v prílohách VII alebo VIII a potrieb ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a zdravotnícku starostlivosť, daní, poistenia a poplatkov za verejné služby;

(ii)

určené výlučne na platbu primeraných poplatkov odborníkom a úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb; alebo

(iii)

určené výlučne na zaplatenie poplatkov alebo úhradu nákladov na bežnú držbu alebo správu zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov; a

b)

ak sa povolenie týka osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohe VII, dotknutý členský štát oznámil sankčnému výboru tento záver a svoje rozhodnutie udeliť povolenie a sankčný výbor nevyslovil voči tomuto postupu do piatich pracovných dní od oznámenia žiadne námietky.

2.   Odchylne od článku 16 môžu príslušné orgány členských štátov, ktoré sú uvedené na webových stránkach uvedených v prílohe V, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, alebo povoliť sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak dospeli k záveru, že tieto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na úhradu mimoriadnych výdavkov alebo na platbu za tovar alebo jeho prepravu, ak je určený pre ľahkovodný reaktor v Iráne, ktorého výstavba sa začala v období pred decembrom 2006 alebo za tovar uvedený v článku 6 písm. b) a c), ak sa splnia tieto podmienky:

a)

ak sa povolenie týka osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohe VII, dotknutý členský štát oznámil tento záver sankčnému výboru a tento výbor ho schválil, a

b)

ak sa povolenie týka osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohe VIII, príslušný orgán oznámil ostatným príslušným orgánom členských štátov a Komisii dôvody, na základe ktorých dospel k záveru, že by sa malo udeliť osobitné povolenie, a to aspoň dva týždne pred jeho udelením.

3.   Príslušný členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o akomkoľvek povolení udelenom na základe odsekov 1 alebo 2.

Článok 20

1.   Článok 16 ods. 3 nie je prekážkou toho, aby finančné a úverové inštitúcie v prípade, že prijímajú finančné prostriedky prevedené na účet fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených na zozname, pripísali tieto finančné prostriedky v prospech zmrazených účtov, a to za predpokladu, že sumy pripísané na týchto účtoch budú takisto zmrazené. Finančná alebo úverová inštitúcia o takýchto transakciách bezodkladne informuje príslušné orgány.

2.   Článok 16 ods. 3 sa neuplatňuje, ak sa na zmrazené účty pripisujú:

a)

úroky alebo iné výnosy z týchto účtov, alebo

b)

platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo ktoré vznikli pred dátumom, kedy osoba, subjekt alebo orgán uvedené v článku 16 boli označené sankčným výborom, Bezpečnostnou radou alebo Radou;

pod podmienkou, že všetky takéto úroky alebo iné výnosy a platby sa zmrazia v súlade s článkom 16 ods. 1 alebo 2.

3.   Tento článok sa nemá vykladať tak, že sa ním povoľujú prevody finančných prostriedkov uvedené v článku 21.

KAPITOLA V

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA PREVODOV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A FINANČNÝCH SLUŽIEB

Článok 21

1.   Prevody finančných prostriedkov iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo od iránskej osoby, subjektu alebo orgánu sa vykonávajú takto:

a)

prevody súvisiace s transakciami týkajúcimi sa potravín, zdravotnej starostlivosti, medicínskeho vybavenia a humanitárnych účelov sa vykonávajú bez akéhokoľvek predchádzajúceho povolenia. Prevod sa vopred písomne oznamuje príslušným orgánom členských štátov, ktoré sa uvádzajú na webových stránkach uvedených v prílohe V, ak jeho výška presahuje 10 000 EUR alebo ekvivalentnú hodnotu v inej mene;

b)

akýkoľvek iný prevod, ktorý nepresahuje sumu 40 000 EUR, sa vykonáva bez akéhokoľvek predchádzajúceho povolenia. Prevod sa vopred písomne oznamuje príslušným orgánom členských štátov, ktoré sa uvádzajú na webových stránkach uvedených v prílohe V, ak jeho výška presahuje 10 000 EUR alebo ekvivalentnú hodnotu v inej mene;

c)

pre akýkoľvek iný prevod, ktorý sa rovná sume 40 000 EUR alebo ekvivalentnej hodnote v inej mene alebo túto sumu presahuje, sa vyžaduje predchádzajúce povolenie príslušných orgánov členských štátov, ktoré sa uvádzajú na webových stránkach uvedených v prílohe V.

2.   Tieto ustanovenia sa uplatňujú bez ohľadu na to, či sa prevod finančných prostriedkov vykonal ako jediná operácia alebo niekoľkými operáciami, ktoré sa zdajú byť prepojené.

3.   Oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov iránskej osobe, subjektu alebo orgánu zasiela príkazcov poskytovateľ platobných služieb alebo sa zasielajú v jeho mene, ako sa uvádza v článku 1 písm. r), príslušným orgánom členského štátu, v ktorom bol vydaný prvotný príkaz na vykonanie prevodu.

Oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov od iránskej osoby, subjektu alebo orgánu zasiela príjemcov poskytovateľ platobných služieb alebo sa zasielajú v jeho mene, ako sa uvádza v článku 1 písm. r), príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má príjemca bydlisko alebo v ktorom je poskytovateľ platobných služieb usadený.

Ak poskytovateľ platobných služieb príkazcu alebo príjemcu nepatrí do rozsahu pôsobnosti článku 39, zasiela oznámenia a žiadosti o povolenie príkazca alebo príjemca príslušným orgánom členských štátov, v ktorých je príkazca alebo príjemca usadený.

4.   Pre účely odseku 1 písm. c) príslušné orgány členských štátov, ktoré sú uvedené na webových stránkach uvedených v prílohe V, udelia za podmienok, ktoré pokladajú za primerané, povolenie na prevod finančných prostriedkov v hodnote 40 000 EUR alebo vyššej, pokiaľ nemajú oprávnený dôvod dospieť k záveru, že prevod finančných prostriedkov, pre ktorý sa požaduje povolenie, by prispel k jednej z týchto činností:

a)

činnosti Iránu súvisiace s obohacovaním a prepracovaním uránu alebo s ťažkou vodou;

b)

vývoj nosičov jadrových zbraní Iránom;

c)

činnosti Iránu týkajúce sa iných oblastí, v súvislosti s ktorými MAAE vyjadrila obavy alebo ktoré označila za nedoriešené, alebo

d)

zakázanej činnosti súvisiacej s prieskumom ropy a zemného plynu, ťažbou ropy a zemného plynu, rafináciou alebo skvapalňovaním zemného plynu, ktorá je uvedená v článkoch 8, 9 a 11, iránskou osobou, subjektom alebo orgánom.

Príslušný orgán si môže za posúdenie žiadosti o povolenie účtovať poplatok.

Povolenie sa považuje za udelené, ak bola príslušnému orgánu doručená písomná žiadosť o povolenie a ak príslušný orgán v lehote štyroch týždňov nepredložil písomnú námietku voči prevodu finančných prostriedkov. Ak je vznesená námietka na základe toho, že sa vyšetrovanie ešte neukončilo, príslušný orgán to uvedie a čo najskôr oznámi svoje rozhodnutie. Príslušné orgány majú priamy alebo nepriamy a včasný prístup k finančným a administratívnym informáciám, ako aj informáciám týkajúcim sa presadzovania práva, ktoré sa vyžadujú na vykonanie vyšetrovania.

Ak príslušný členský štát zamietne žiadosť o udelenie povolenia, oznámi to ostatným členským štátom a Komisii.

5.   Tento článok sa neuplatňuje, ak bolo povolenie na prevod udelené v súlade s článkami 13, 17, 18, 19 alebo 20.

Článok 22

1.   Pobočky a dcérske spoločnosti úverových a finančných inštitúcií so sídlom v Iráne, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 39, oznámia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadené a ktorý je uvedený na webových stránkach uvedených v prílohe V, všetky prevody finančných prostriedkov, ktoré vykonali alebo prijali, mená strán transakcie a sumu a dátum uskutočnenia transakcie, a to v lehote piatich pracovných dní od vykonania alebo prijatia príslušného prevodu finančných prostriedkov. Ak sú k dispozícii potrebné informácie, musí sa v oznámení uviesť povaha transakcie a v prípade potreby povaha tovaru, ktorého sa transakcia týka, a predovšetkým to, či sa na tento tovar vzťahuje príloha I, II, III, IV alebo VI tohto nariadenia, a ak vývoz tohto tovaru podlieha povoleniu, musí sa uviesť číslo udelenej licencie.

2.   V súlade s pravidlami pre výmenu informácií a s výhradou týchto pravidiel v prípade potreby ostatné príslušné orgány, ktorým sa uvedené skutočnosti oznámili, postúpia uvedené údaje bezodkladne príslušným orgánom iných členských štátov, v ktorých sú protistrany takýchto transakcií usadené, a to s cieľom zabrániť transakciám, ktoré by mohli prispieť k činnostiam v jadrovej oblasti citlivým z hľadiska nedovoleného šírenia zbraní alebo vývoja nosičov jadrových zbraní.

Článok 23

1.   Úverové a finančné inštitúcie patriace do rozsahu pôsobnosti článku 39 v rámci svojich aktivít súvisiacich s úverovými a finančnými inštitúciami uvedenými v odseku 2 a s cieľom vyhnúť sa tomu, aby tieto aktivity prispievali k činnostiam v jadrovej oblasti citlivým z hľadiska nedovoleného šírenia zbraní alebo k vývoju nosičov jadrových zbraní:

a)

venujú trvalú pozornosť činnostiam spojeným s vedením účtov, a to aj v rámci svojich programov povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a v rámci záväzkov v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;

b)

vyžadujú, aby sa v platobných príkazoch vyplnili všetky informačné kolónky, ktoré sa týkajú príkazcu a príjemcu predmetnej transakcie, a v prípade neuvedenia týchto informácií transakciu odmietnu vykonať;

c)

uchovávajú všetky záznamy o transakciách za obdobie piatich rokov a na žiadosť ich sprístupňujú vnútroštátnym orgánom;

d)

v prípade, že sa domnievajú alebo majú oprávnený dôvod sa domnievať, že finančné prostriedky sa týkajú financovania nedovoleného šírenia zbraní, svoje podozrenie okamžite nahlásia finančnej spravodajskej jednotke (FIU) alebo akémukoľvek inému príslušnému orgánu určenému dotknutým členským štátom, ktorý sa uvádza na webových stránkach uvedených v prílohe V, bez toho, aby boli dotknuté články 5 a 16. FIU alebo podobný príslušný orgán slúžia ako národné centrum prijímania a analyzovania záznamov o podozrivých transakciách týkajúcich sa potenciálneho financovania nedovoleného šírenia zbraní. FIU alebo podobný príslušný orgán musia mať priamy alebo nepriamy včasný prístup k finančným a administratívnym informáciám, ako aj k informáciám dôležitým pre presadzovanie práva, ktoré potrebujú na riadny výkon svojej funkcie, vrátane možnosti analyzovať záznamy o podozrivých transakciách.

Vyššie uvedené požiadavky na úverové a finančné inštitúcie dopĺňajú existujúce povinnosti vyplývajúce z nariadenia (ES) 1781/2006 a z vykonávania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (16).

2.   Opatrenia stanovené v odseku 1 sa týkajú finančných a úverových inštitúcií a ich činností spojených s:

a)

úverovými a finančnými inštitúciami so sídlom v Iráne vrátane Iránskej centrálnej banky;

b)

pobočkami a dcérskymi spoločnosťami finančných a úverových inštitúcií so sídlom v Iráne, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 39;

c)

pobočkami a dcérskymi spoločnosťami finančných a úverových inštitúcií so sídlom v Iráne, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 39;

d)

úverovými a finančnými inštitúciami, ktoré nemajú sídlo v Iráne, ale sú kontrolované osobami a subjektmi so sídlom v Iráne.

Článok 24

1.   Úverovým a finančným inštitúciám, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 39, sa zakazujú akékoľvek z týchto činností:

a)

otvoriť si nový bankový účet v úverovej alebo finančnej inštitúcii so sídlom v Iráne vrátane Iránskej centrálnej banky alebo v ktorejkoľvek z úverových alebo finančných inštitúcií uvedených v článku 23 ods. 2;

b)

nadviazať nový korešpondenčný bankový vzťah s úverovou alebo finančnou inštitúciou so sídlom v Iráne vrátane Iránskej centrálnej banky, alebo s akoukoľvek úverovou alebo finančnou inštitúciou uvedenou v článku 23 ods. 2;

c)

otvoriť nové zastúpenie v Iráne alebo zriadiť novú pobočku alebo dcérsku spoločnosť v Iráne;

d)

vytvoriť nový spoločný podnik s úverovou alebo finančnou inštitúciou so sídlom v Iráne vrátane Iránskej centrálnej banky alebo s akoukoľvek úverovou alebo finančnou inštitúciou uvedenou v článku 23 ods. 2.

2.   Zakazuje sa:

a)

na území Únie povoliť otvorenie zastúpenia alebo zriadenie pobočky alebo dcérskej spoločnosti úverovej alebo finančnej inštitúcie so sídlom v Iráne vrátane Iránskej centrálnej banky alebo akejkoľvek úverovej alebo finančnej inštitúcie uvedenej v článku 23 ods. 2;

b)

uzatvoriť dohody, ktoré sa týkajú otvorenia zastúpenia alebo zriadenia pobočky alebo dcérskej spoločnosti v Únii, pre úverovú alebo finančnú inštitúciu so sídlom v Iráne vrátane Iránskej centrálnej banky alebo v jej mene alebo pre akúkoľvek úverovú alebo finančnú inštitúciu uvedenú v článku 23 ods. 2 alebo v jej mene;

c)

udeliť povolenie na začatie a vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie alebo akejkoľvek inej činnosti, ktorá si vyžaduje predchádzajúce povolenie, zastúpením, pobočkou alebo dcérskou spoločnosťou úverovej alebo finančnej inštitúcie so sídlom v Iráne vrátane Iránskej centrálnej banky alebo akoukoľvek úverovou alebo finančnou inštitúciou uvedenou v článku 23 ods. 2, pokiaľ zastúpenie, pobočka alebo dcérska spoločnosť nezačali fungovať do 26. júla 2010;

d)

nadobudnutie alebo rozšírenie účasti alebo nadobudnutie akéhokoľvek iného vlastníckeho podielu v úverovej alebo finančnej inštitúcii, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti článku 39, akoukoľvek úverovou alebo finančnou inštitúciou uvedenej v článku 23 ods. 2.

Článok 25

Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo predávať štátne dlhopisy alebo dlhopisy garantované štátom, ktoré boli vydané po 26. júli 2010, niektorému z týchto subjektov alebo ich priamo alebo nepriamo nakupovať od niektorého z týchto subjektov:

(i)

Irán alebo jeho vláda, jeho verejné orgány, spoločnosti a agentúry;

(ii)

úverová alebo finančná inštitúcia so sídlom v Iráne vrátane Iránskej centrálnej banky alebo ktorákoľvek z úverových alebo finančných inštitúcií uvedených v článku 23 ods. 2;

(iii)

fyzická osoba alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán konajúci v mene alebo podľa pokynov právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v bodoch (i) alebo (ii);

(iv)

právnická osoba, subjekt alebo orgán vo vlastníctve osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v bodoch (i), (ii) alebo (iii) alebo takouto osobou, subjektom alebo orgánom kontrolované;

b)

poskytovať osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v písmene a) sprostredkovateľské služby týkajúce sa štátnych dlhopisov alebo dlhopisov garantovaných štátom, ktoré boli vydané po 26. júli 2010;

c)

napomáhať osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v písmene a) pri vydávaní štátnych dlhopisov alebo dlhopisov garantovaných štátom, a to poskytovaním sprostredkovateľských služieb, reklamy alebo akýchkoľvek iných služieb týkajúcich sa týchto dlhopisov.

Článok 26

1.   Zakazuje sa:

a)

poskytovať poistenie alebo zaistenie:

(i)

Iránu alebo jeho vláde, jeho verejným orgánom, spoločnostiam a agentúram;

(ii)

iránskej osobe, subjektu alebo orgánu inému ako fyzická osoba; alebo

(iii)

fyzickej osobe alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, keď koná v mene alebo podľa pokynov právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v bodoch (i) alebo (ii);

b)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazu uvedeného v písmene a).

2.   Odsek 1 písm. a) bod (i) a (ii) sa neuplatňuje na poskytovanie povinného poistenia alebo poistenia zodpovednosti iránskym osobám, subjektom alebo orgánom so sídlom v Únii.

3.   Odsek 1 písm. a) bod (iii) sa neuplatňuje na poskytovanie poistenia vrátane zdravotného a cestovného poistenia osobám vystupujúcim ako súkromné osoby s výnimkou osôb uvedených v prílohách VII a VIII, ako aj zaistenia, ktoré s ním súvisí.

Odsek 1 písm. a) bod (iii) nebráni poskytovaniu poistenia alebo zaistenia vlastníkovi plavidla, lietadla alebo vozidla prenajatého osobou, subjektom alebo orgánom uvedeným v odseku 1 písm. a) bod (i) alebo (ii) a ktoré nie sú uvedené v prílohách VII alebo VIII.

Na účely odseku 1 písm. a) bod (iii) sa osoba, subjekt alebo orgán nepovažujú za konajúce podľa pokynov osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v odseku 1 písm. a) bodoch (i) alebo (ii), keď sú tieto pokyny vydávané na účely dočasného zakotvenia plavidla, naloženia, vyloženia alebo bezpečnej prepravy plavidla, ktoré sa dočasne nachádza v iránskych vodách alebo lietadla v iránskom vzdušnom priestore.

4.   Týmto článkom sa zakazuje rozširovanie alebo obnovovanie dohôd o poistení a zaistení, ktoré boli uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, ale – bez toho, aby tým bol dotknutý článok 16 ods. 3 – sa ním nezakazuje plnenie dohôd uzatvorených pred týmto dátumom.

KAPITOLA VI

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DOPRAVY

Článok 27

1.   S cieľom predchádzať presunu tovaru a technológií, na ktoré sa vzťahuje Spoločný zoznam vojenského materiálu alebo ktorých dodávky, predaj, presun, vývoz alebo dovoz sú týmto nariadením zakázané, sa príslušným colným orgánom dotknutého členského štátu predkladajú informácie pred príchodom a odchodom všetkého tovaru, ktorý prichádza na colné územie Únie z Iránu alebo z colného územia Únie odchádza do Iránu.

2.   Pravidlá upravujúce povinnosť poskytovať informácie pred odchodom a príchodom tovaru, najmä pokiaľ ide o osobu, ktorá tieto informácie poskytuje, vyžadované časové lehoty a údaje, sú zhodné s tými, ktoré sú uvedené v príslušných ustanoveniach týkajúcich sa predbežných vstupných a výstupných colných vyhlásení a colných vyhlásení v nariadení (EHS) č. 2913/92 a v nariadení (EHS) č. 2454/93.

3.   Okrem toho osoba, ktorá poskytuje informácie uvedené v odseku 2, vo vyhlásení uvedie, či sa na daný tovar vzťahuje Spoločný zoznam vojenského materiálu alebo toto nariadenie, a ak ich vývoz podlieha povoleniu, uvedie podrobnosti týkajúce sa udeleného vývozného povolenia.

4.   Predbežné vstupné a výstupné colné vyhlásenia a požadované doplňujúce doklady uvedené v odseku 3 možno do 31. decembra 2010 predkladať v písomnej forme a môžu sa zakladať na obchodných informáciách alebo informáciách o prístave alebo preprave, pokiaľ obsahujú potrebné údaje.

5.   Od 1. januára 2011 sa požadované doplnkové prvky uvedené v tomto článku predkladajú podľa potreby buď v písomnej forme, alebo prostredníctvom colného vyhlásenia.

Článok 28

1.   Štátnym príslušníkom členských štátov sa zakazuje poskytovanie tankovacích alebo zásobovacích služieb, prípadne iných služieb pre plavidlá, ktoré vlastnia iránske osoby, subjekty alebo orgány alebo ktoré sú pod priamou alebo nepriamou kontrolou iránskych osôb, subjektov alebo orgánov, a zároveň sa zakazuje aj poskytovanie takýchto služieb z územia členských štátov, ak majú poskytovatelia služieb k dispozícii informácie vrátane informácií od príslušných colných orgánov týkajúcich sa údajov poskytnutých pred príchodom a odchodom uvedených v článku 27, na základe ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že tieto plavidlá prepravujú tovar, na ktorý sa vzťahuje Spoločný zoznam vojenského materiálu, alebo tovar, ktorého dodávky, predaj, presun alebo vývoz sú podľa tohto nariadenia zakázané, pokiaľ poskytnutie týchto služieb nie je potrebné na humanitárne účely.

2.   Štátnym príslušníkom členských štátov sa zakazuje poskytovanie inžinierskych služieb a údržby pre nákladné lietadlá, ktoré vlastnia iránske osoby, subjekty alebo orgány alebo ktoré sú pod priamou alebo nepriamou kontrolou iránskych osôb, subjektov alebo orgánov, a zároveň sa zakazuje aj poskytovanie takýchto služieb z územia členských štátov, ak majú poskytovatelia služieb k dispozícii informácie vrátane informácií od príslušných colných orgánov týkajúcich sa údajov poskytnutých pred príchodom a odchodom uvedených v článku 27, na základe ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že tieto nákladné lietadlá prepravujú tovar, na ktorý sa vzťahuje Spoločný zoznam vojenského materiálu EÚ, alebo tovar, ktorého dodávky, predaj, presun alebo vývoz sú podľa tohto nariadenia zakázané, pokiaľ poskytnutie týchto služieb nie je potrebné na humanitárne a bezpečnostné účely.

3.   Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatňujú dovtedy, kým sa tovar neskontroloval a prípadne podľa konkrétnej situácie nezhabal alebo nezlikvidoval.

Každé zadržanie a likvidácia sa môžu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo podľa rozhodnutia príslušného orgánu vykonať na náklady dovozcu, alebo sa tieto náklady môžu vymáhať od akejkoľvek inej osoby alebo subjektu, ktoré sa pokúsili o nedovolené dodávanie, predaj, presun alebo vývoz.

KAPITOLA VII

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 29

1.   Neuznajú sa žiadne nároky v súvislosti s akoukoľvek zmluvou alebo transakciou, ktorých plnenie bolo úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo ovplyvnené opatreniami, ktoré sa ukladajú podľa nariadenia (ES) č. 423/2007 alebo podľa tohto nariadení, a to vrátane nároku na kompenzáciu alebo akéhokoľvek iného nároku takéhoto druhu, ako je nárok na započítanie pohľadávky alebo pohľadávka so zárukou, konkrétne nárok na rozšírenie alebo úhradu záruky alebo zabezpečenia, najmä záruky alebo zabezpečenia finančnej povahy v akejkoľvek forme, ak ich predložia:

a)

označené osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohách VII a VIII;

b)

akékoľvek iné iránske osoby, subjekty alebo orgány vrátane iránskej vlády;

c)

akékoľvek osoby, subjekty alebo orgány konajúce prostredníctvom alebo v mene jednej z osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písmenách a) a b).

2.   Plnenie zmluvy alebo transakcie sa považuje za ovplyvnené opatreniami uloženými podľa nariadenia (ES) č. 423/2007 alebo podľa tohto nariadenia, pokiaľ existencia alebo obsah pohľadávky vyplývajú priamo alebo nepriamo z týchto opatrení.

3.   Pri akomkoľvek konaní, ktorého cieľom je vymáhanie pohľadávky, nesie dôkazné bremeno o tom, že uspokojenie tejto pohľadávky nie je odsekom 1 zakázané, osoba, ktorá túto pohľadávku vymáha.

4.   Týmto článkom nie je dotknuté právo osôb, subjektov a orgánov uvedených v odseku 1 na súdne preskúmanie zákonnosti neplnenia zmluvných záväzkov v súlade s nariadením (ES) č. 423/2007 alebo týmto nariadením.

Článok 30

Na účely článkov 8 a 9, čl. 11 ods. 2 písm. c) a článkov 21 a 26 sa za iránsku osobu, subjekt alebo orgán nepovažuje žiaden orgán, subjekt alebo držiteľ práv, ktorý vyplýva z pôvodnej dohody o spoločnej výrobe uzavretej zvrchovanou, inou ako iránskou vládou pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia. V takýchto prípadoch a v súvislosti s článkom 8 môže príslušný orgán členského štátu vyžadovať od akéhokoľvek orgánu alebo subjektu primerané záruky s ohľadom na koncového užívateľa v súvislosti s akýmkoľvek predajom, dodávkou, presunom alebo vývozom kľúčového vybavenia alebo technológií uvedených v prílohe VI.

Článok 31

1.   Bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné predpisy vzťahujúce sa na podávanie správ, dôvernosť údajov a služobné tajomstvo, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

príslušným orgánom členských štátov, ako sa uvádzajú na webových stránkach uvedených v prílohe V, v ktorých majú bydlisko alebo v ktorých sú usadené, bezodkladne poskytujú akékoľvek informácie, ktoré by uľahčili dodržiavanie tohto nariadenia, ako napr. informácie o účtoch a sumách zmrazených v súlade s článkom 16, a tieto informácie zasielajú Komisii, a to buď priamo, alebo prostredníctvom týchto členských štátov;

b)

spolupracujú s príslušnými orgánmi, ako sa uvádzajú na webových stránkach uvedených v prílohe V, pri akomkoľvek overovaní týchto informácií.

2.   Akékoľvek dodatočné informácie, ktoré získala Komisia priamo, sa sprístupnia dotknutému členskému štátu.

3.   Akékoľvek informácie poskytnuté alebo prijaté v súlade s týmto článkom sa použijú výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo prijaté.

Článok 32

1.   Zmrazením finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutím sprístupnenia finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré sa uskutočnilo v dobrej viere, že takýto postup je v súlade s týmto nariadením, nevzniká fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré ho uskutočnia, ani ich vedúcim pracovníkom či zamestnancom žiadna zodpovednosť, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje boli zmrazené alebo zadržiavané v dôsledku nedbanlivosti.

2.   Zákazmi uvedenými v tomto nariadení nevzniká dotknutým fyzickým alebo právnickým osobám alebo subjektom zodpovednosť žiadneho druhu, ak nevedeli a nemali žiadny rozumný dôvod predpokladať, že svojím konaním tieto zákazy porušujú.

3.   Oznámením informácií uvedených v článkoch 21, 22 a 23, ktoré v súlade s článkami 21, 22 a 23 v dobrej viere uskutočnila inštitúcia alebo osoba, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, prípadne zamestnanec alebo vedúci pracovník takejto inštitúcie, nevzniká tejto inštitúcii alebo osobe ani jej vedúcim pracovníkom alebo zamestnancom žiadna zodpovednosť.

Článok 33

1.   Členský štát môže prijať všetky opatrenia, ktoré považuje za potrebné na zabezpečenie toho, aby sa v prípade, že spolupráca s iránskou osobou, subjektom alebo orgánom môže byť ovplyvnená vykonávaním tohto nariadenia, dodržiavali príslušné medzinárodné záväzky, záväzky v rámci Únie a vnútroštátne záväzky týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov a ochrany životného prostredia.

2.   Na účely opatrení prijatých podľa odseku 1, sa zákazy uvedené v článkoch 8 a 9, článku 11 ods. 2 písm. c), článku 16 ods. 2 a článkoch 21 a 26 neuplatňujú.

3.   Členské štáty sa navzájom vopred informujú o opatreniach podľa odseku 1.

Článok 34

Komisia a členské štáty sa bezodkladne navzájom informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a poskytujú si v súvislosti s týmto nariadením všetky ostatné relevantné informácie, ktoré majú k dispozícii, najmä informácie o jeho porušovaní, problémoch s jeho presadzovaním a o rozhodnutiach vnútroštátnych súdov.

Článok 35

Komisia:

a)

mení a dopĺňa prílohu II na základe rozhodnutí Bezpečnostnej rady alebo Sankčného výboru Organizácie Spojených národov alebo na základe informácií poskytnutých členskými štátmi;

b)

mení a dopĺňa prílohu IV na základe informácií poskytnutých členskými štátmi;

c)

mení a dopĺňa prílohu V na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 36

1.   Ak Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor uvedú fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán na svojom zozname, Rada takúto fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán zahrnie do prílohy VII.

2.   Ak Rada rozhodne, že sa na fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán vzťahujú opatrenia uvedené v článku 16 ods. 2, príslušným spôsobom zmení a doplní prílohu VIII.

3.   Rada dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v odsekoch 1 a 2 oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu, a to buď priamo, v prípade, že je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť vyjadriť pripomienky.

4.   V prípade, že sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada svoje rozhodnutie preskúma a príslušným spôsobom informuje fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán.

5.   Ak sa Organizácia Spojených národov rozhodne fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán vyradiť zo zoznamu alebo zmeniť a doplniť identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu v zozname, Rada zodpovedajúcim spôsobom zmení a doplní prílohu VII.

6.   Zoznam v prílohe VIII sa pravidelne, a to aspoň raz za 12 mesiacov preskúma.

Článok 37

1.   Členské štáty stanovia pravidlá pre sankcie uplatniteľné v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.   Členské štáty oznámia Komisii tieto predpisy bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a Komisii oznamujú každú následnú zmenu a doplnenie.

Článok 38

1.   Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v tomto nariadení a údaje o nich uvedú na webových stránkach uvedených v prílohe V. Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny adries svojich webových stránok uvedených v prílohe V.

2.   Členské štáty bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia oznámia Komisii svoje príslušné orgány vrátane ich kontaktných údajov, ako aj každú následnú zmenu a doplnenie týchto údajov.

3.   Ak sa podľa tohto nariadenia vyžaduje predloženie oznámenia alebo informácií, prípadne iná komunikácia vo vzťahu ku Komisii, na účely takejto komunikácie sa použije adresa a ďalšie kontaktné údaje uvedené v prílohe V.

Článok 39

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a)

na území Únie vrátane jeho vzdušného priestoru;

b)

na palube akéhokoľvek lietadla alebo akéhokoľvek plavidla podliehajúceho právomoci členského štátu;

c)

na akúkoľvek osobu na území Únie alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu;

d)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré sú založené alebo zaregistrované podľa práva členského štátu;

e)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán v súvislosti s akoukoľvek podnikateľskou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Únii.

Článok 40

Nariadenie (ES) č. 423/2007 sa týmto zrušuje. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 41

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburg 25. októbra 2010

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ L 103, 20.4.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 61, 28.2.2007, s. 49.

(4)  Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3.

(13)  Ú. v. EÚ L 345, 8.12.2006, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ C 69, 18.3.2010, s. 19.

(15)  Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1.

(16)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Tovar a technológie, na ktoré sa odkazuje v článku 2 ods. 1 písm. a), článku 2 ods. 2, článku 4 a článku 5 ods. 1 písm. b) a d)

Táto príloha obsahuje všetky tovary a technológie uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č 428/2009, ako sa vymedzujú v predmetnom nariadení, s výnimkou položiek:

Položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

Opis

5A001

Telekomunikačné systémy, vybavenie, súčasti a príslušenstvo:

a.

akýkoľvek druh telekomunikačných zariadení vyznačujúcich sa niektorou z týchto charakteristík, funkcií alebo vlastností:

1.

osobitne navrhnuté tak, aby odolávali prechodným elektronickým javom alebo elektromagnetickým impulzným javom, ku ktorým dochádza pri jadrovom výbuchu;

2.

osobitne spevnené tak, aby odolávali žiareniu gama, neutrónovému alebo iónovému žiareniu, alebo

3.

osobitne navrhnuté na prevádzku mimo teplotného rozsahu 218 K (–55 °C) až 397 K (124 °C);

Poznámka: 5A001.a.3. sa vzťahuje iba na elektronické zariadenia.

Poznámka: 5A001.a.2 a 5A001.a.3 nezahŕňajú zariadenia navrhnuté alebo upravené na použitie na palubách satelitov.

b.

telekomunikačné systémy a zariadenia a ich osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo, vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík, funkcií alebo vlastností:

1.

ak sú to neupevnené komunikačné systémy určené na použitie pod vodou, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto charakteristík:

a.

akustická nosná frekvencia je mimo rozsahu 20 kHz až 60 kHz;

b.

používajú elektromagnetickú nosnú frekvenciu nižšiu ako 30 kHZ;

c.

používajú techniku riadenia elektronickým lúčom, alebo

d.

používajú „lasery“ alebo svietiace diódy (LED) s výstupnou vlnovou dĺžkou väčšou ako 400 nm a menšou ako 700 nm v „miestnej sieti“ LAN;

2.

ak sú to rádiové zariadenia, ktoré pracujú v pásme 1,5 MHz až 87,5 MHz a vyznačujú sa všetkými týmito vlastnosťami:

a.

automaticky predpovedajú a volia frekvencie a „celkové rýchlosti digitálneho prenosu“ pre daný kanál na optimalizáciu prenosu, a

b.

ich súčasťou je konfigurácia s lineárnym výkonovým zosilňovačom, schopná podporovať viacnásobné signály súčasne pri výkone najmenej 1 kW vo frekvenčnom rozsahu 1,5 MHz až 30 MHz alebo najmenej 250 W vo frekvenčnom rozsahu 30 MHz až 87,5 MHz, v „okamžitej šírke pásma“ najmenej jednej oktávy a s výstupným harmonickým alebo skresľujúcim obsahom lepším ako –80 dB;

3.

ak sú to rádiové zariadenia používajúce techniky „rozprestretého spektra“ vrátane techník „frekvenčného skákania“, iných ako sú uvedené v 5A001.b.4., ktoré majú niektorú z týchto charakteristík:

a.

kódy rozprestrenia sú programovateľné užívateľom, alebo

b.

celková prenášaná šírka pásma je najmenej stonásobkom šírky pásma ktoréhokoľvek informačného kanála a je vyššia ako 50 kHz;

Poznámka: 5A001.b.3.b. nezahŕňa rádiové zariadenia osobitne navrhnuté na používanie v civilných celulárnych rádiokomunikačných systémoch.

Poznámka: 5A001.b.3. nezahŕňa zariadenia navrhnuté na prevádzku pri výstupnom výkone najviac 1 W.

4.

ak sú to rádiové zariadenia používajúce modulovacie techniky ultraširokého pásma, ktoré majú užívateľsky programovateľné kódy združovania kanálov, scramblovacie kódy alebo identifikačné kódy sietí s niektorou z týchto vlastností:

a.

šírka pásma je najmenej 500 MHz, alebo

b.

„frakčná šírka pásma“ je najmenej 20 %;

5.

ak sú to digitálne riadené rádiové prijímače vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a.

viac ako 1 000 kanálov;

b.

„doba prepínania frekvencií“ menej ako 1 ms;

c.

automatické vyhľadávanie alebo skenovanie časti elektromagnetického spektra, a

d.

identifikácia prijímaných signálov alebo typu vysielača, alebo

Poznámka: 5A001.b.5. nezahŕňa rádiové zariadenia osobitne navrhnuté na používanie v celulárnych rádiokomunikačných systémoch na civilné použitie.

6.

využívajú funkcie digitálneho „spracovania signálu“ tak, aby sa dosiahlo „kódovanie hlasu“ rýchlosťou nižšou ako 2 400 bit/s.

1.

Pre „kódovanie hlasu“ pri rozličných rýchlostiach sa 5A001.b.6 uplatňuje na „kódovanie hlasu“ pri súvislej reči.

2.

Na účely 5A001.b.6 sa „kódovanie hlasu“ vymedzuje ako technika na zaznamenávanie vzoriek ľudského hlasu, ktoré sa potom konvertujú na digitálny signál, pričom sa zohľadňujú osobitné vlastnosti ľudskej reči.

c.

komunikačné káble z optických vlákien, optické vlákna a príslušenstvo:

1.

optické vlákna dlhšie ako 500 m, o ktorých výrobca uvádza, že sú schopné odolávať v „dôkaznej skúške“ namáhaniu ťahom najmenej 2 x 109 N/m2;

Technická poznámka:

„dôkazná skúška“: priame alebo nepriame skúšanie vo výrobe metódou skríningu, kedy sa dynamicky aplikuje predpísaná pevnosť v ťahu na 0,5 až 3 m dĺžky vlákna pri rýchlosti chodu 2 až 5 m/s pri prechode navijakmi o priemere približne 150 mm. Teplota prostredia je nominálnych 293 K (20 °C) a relatívna vlhkosť je 40 %. Na vykonanie dôkaznej skúšky sa môžu použiť aj rovnocenné vnútroštátne normy.

2.

káble z optických vlákien a príslušenstvo navrhnuté pre použitie pod vodou;

Poznámka: 5A001.c.2. nezahŕňa štandardné telekomunikačné káble a príslušenstvo na civilné použitie.

Dôležité upozornenie 1: Pre podmorské spojovacie káble a ich konektory pozri 8A002.a.3.

Dôležité upozornenie 2: K trupovým priechodkám alebo konkektorom z vláknovej optiky pozri 8A002.c.

d.

„elektronicky riaditeľné fázované anténové sústavy“ pracujúce nad 31,8 GHz;

Poznámka: 5A001.d. nezahŕňa „elektronicky riaditeľné fázované anténové sústavy“ pre pristávacie systémy s prístrojmi vyhovujúcimi normám ICAO pre mikrovlnové pristávacie systémy (MLS).

e.

zameriavacie rádiové zariadenia vrátane ich osobitne navrhnutých súčastí, pracujúce na frekvenciách nad 30 MHz a vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

„okamžitá šírka pásma“ 10 MHz alebo viac, a

2.

schopné zistiť okamžitý smer (LOB) nespolupracujúcich rádiových vysielačov s trvaním signálu kratším ako 1 ms;

f.

elektronické rušiace zariadenia vrátane ich osobitne navrhnutých súčastí, osobitne navrhnuté alebo upravené na zámerné alebo selektívne rušenie, odmietanie, obmedzovanie, znehodnocovanie alebo mätenie mobilných telekomunikačných služieb, ktoré vykonávajú niektorú z týchto funkcií:

1.

simulujú funkcie zariadenia rádiovej prístupovej siete (RAN);

2.

zisťujú a využívajú osobitné vlastnosti použitého mobilného telekomunikačného protokolu (napr. GSM), alebo

3.

využívajú osobitné vlastnosti použitého mobilného telekomunikačného protokolu (napr. GSM);

Dôležité upozornenie: K elektronickým rušiacim zariadeniam GNSS pozri kontroly vojenských tovarov.

g.

systémy alebo zariadenia pasívnej ucelenej lokalizácie (PCL) určené na detekciu a sledovanie pohyblivých objektov meraním odrazov rádiových vĺn vysielaných neradarovými vysielačmi do vonkajšieho prostredia;

Neradarové vysielače môžu zahŕňať základné stanice pre komerčné rádiové a televízne vysielanie alebo mobilnú komunikáciu.

Poznámka: 5A001.g. nezahŕňa žiadne z nasledujúcich zariadení:

a.

rádiové astronomické zariadenia, alebo

b.

systémy alebo zariadenia, ktoré si vyžadujú rádiové vysielanie z cieľa.

h.

elektronické zariadenia navrhnuté alebo upravené na predčasnú aktiváciu rádiovo ovládaných improvizovaných výbušných zariadení (RCIED) alebo na zabránenie ich spustenia.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV.

5A002

Systémy „informačnej ochrany“, ich zariadenia a súčasti:

a.

Systémy, zariadenia, aplikačno-špecifické „elektronické montážne celky“, moduly a integrované obvody na „zabezpečenie informácií“ a iné pre ne navrhnuté súčasti:

Dôležité upozornenie: Ku kontrole prijímacích zariadení globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) obsahujúcich alebo používajúcich dekódovanie (napr. GPS alebo GLONASS) pozri 7A005.

1.

navrhnuté alebo upravené na používanie „kryptografie“ s použitím digitálnych techník vykonávajúcich niektorú kryptografickú funkciu okrem overovania alebo digitálneho podpisu, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto charakteristík:

1.

Funkcie overovania a digitálneho podpisu obsahujú aj pridruženú funkciu správy kľúčov.

2.

Overovanie zahŕňa všetky aspekty riadenia prístupu všade tam, kde neexistuje šifrovanie súborov alebo textu okrem prípadov priamej súvislosti s ochranou hesiel, osobných identifikačných čísiel (PIN) alebo podobných údajov na zabránenie neoprávneného prístupu.

3.

„Kryptografia“ nezahŕňa techniky komprimovania alebo kódovania „pevne stanovených“ údajov.

Poznámka: 5A002.a.1. zahŕňa zariadenia navrhnuté alebo upravené na používanie „kryptografie“ využívajúcej analógové princípy, ak sa používajú spolu s digitálnou technikou.

a.

„symetrický algoritmus“ s použitím kľúča dĺžky viac ako 56 bitov, alebo

b.

„asymetrický algoritmus“ tam, kde je bezpečnosť algoritmu založená na niektorej z týchto vlastností:

1.

faktorizácia celých čísel nad 512 bitov (napr. RSA);

2.

výpočet diskrétnych algoritmov v multiplikatívnej skupine konečného poľa veľkosti nad 512 bitov (napr. Diffie-Hellman v Z/pZ), alebo

3.

diskrétne logaritmy nad 112 bitov v inej skupine, než sú uvedené v 5A002.a.1.b.2. (napr. Diffie-Hellman na eliptickej krivke);

2.

navrhnuté alebo upravené tak, aby vykonávali dešifrovacie funkcie;

3.

nepoužíva sa;

4.

osobitne navrhnuté alebo upravené na zníženie vyrovnávacích emanácií signálov nesúcich informácie nad rámec toho, čo je nevyhnutné z hľadiska noriem zdravia, bezpečnosti alebo elektromagnetickej interferencie;

5.

navrhnuté alebo upravené tak, aby používali šifrovacie techniky na vytvorenie rozptylového kódu pre systémy s „rozprestretým spektrom“ iné ako uvedené v 5A002.a.6. vrátane skokového kódu pre systémy s „frekvenčným skákaním“;

6.

navrhnuté alebo upravené tak, aby používali šifrovacie techniky na vytvorenie kódu na združovanie kanálov, scramblovacích alebo identifikačných kódov sietí pre systémy používajúce techniky modulácie s ultraširokým pásmom, a ktoré majú jednu z týchto vlastností:

a.

šírka pásma je najmenej 500 MHz, alebo

b.

„frakčná šírka pásma“ je najmenej 20 %;

7.

nešifrovacie bezpečnostné systémy a zariadenia informačných a komunikačných technológií (IKT) ohodnotené stupňom bezpečnosti vyšším ako EAL-6 (evaluation assurance level – vyhodnotená úroveň bezpečnosti) v zmysle Spoločných kritérií (CC) alebo rovnocennej normy;

8.

systémy komunikačných káblov navrhnuté alebo upravené tak, aby mechanickými, elektrickými alebo elektronickými prostriedkami odhaľovali tajné vniknutie do systémov;

9.

navrhnuté alebo upravené na použitie „kvantovej kryptografie“.

Technická poznámka:

„Kvantová kryptografia“ je známa aj ako distribúcia kvantového kľúča (QKD).

Poznámka: 5A002 nezahŕňa žiadne:

a.

„personalizované inteligentné karty“:

1.

ktorých šifrovacia schopnosť je obmedzená na používanie v zariadeniach alebo systémoch vyňatých spod kontroly v zmysle písmen b. až g. tejto poznámky, alebo

2.

určené na používanie širokou verejnosťou, ak šifrovacia schopnosť nie je prístupná užívateľom a je osobitne navrhnutá a obmedzená tak, aby umožňovala ochranu v nej uložených osobných údajov.

Dôležité upozornenie: Ak má „personalizovaná inteligentná karta“ viac funkcií, potom sa kontrolný status každej funkcie hodnotí samostatne.

b.

prijímacie zariadenia pre rozhlasové vysielanie, vysielanie účastníckej televízie alebo podobné vysielanie pre obmedzené publikum zákazníckeho typu bez digitálneho kódovania okrem prípadov, keď sa používa výhradne na vysielanie fakturačných alebo s programom súvisiacich informácií späť k poskytovateľom vysielania;

c.

zariadenia, ktorých šifrovacia schopnosť nie je užívateľom prístupná a ktoré sú osobitne navrhnuté a obmedzené tak, aby umožňovali niektorú z týchto možností:

1.

spustenie „softvéru“ chráneného proti kopírovaniu;

2.

prístup k niektorej z týchto možností:

a.

trvalé médiá, ktorých obsah je chránený proti kopírovaniu, alebo

b.

informácie uložené v zašifrovanej forme na médiách (napr. v spojení s ochranou práv duševného vlastníctva), ak sa tieto médiá ponúkajú na predaj verejnosti v identických skupinách;

3.

zaistenie autorských práv pri kopírovaní audio/video údajov, alebo

4.

kódovanie alebo dekódovanie na ochranu knižníc, konštrukčných atribútov alebo súvisiacich údajov na navrhovanie polovodičových zariadení alebo integrovaných obvodov;

d.

šifrovacie zariadenia osobitne navrhnuté a obmedzené na používanie v bankovníctve alebo na „peňažné transakcie“;

Technická poznámka:

„Peňažné transakcie“ v 5A002., písmene d. zahŕňajú inkaso a úhrady cestovného alebo úverové funkcie.

e.

prenosné alebo mobilné rádiotelefóny na civilné použitie (napr. na použitie v komerčných civilných celulárnych rádiokomunikačných systémoch), ktoré nie sú schopné zasielať šifrované údaje priamo inému rádiotelefónu alebo zariadeniu [inému ako je zariadenie siete rádiového prístupu (RAN)] ani zasielať šifrované údaje cez zariadenia RAN [napr. cez riadiacu jednotku rádiovej siete (RNC) alebo riadiacu jednotku základňovej stanice (BSC)];

f.

bezšnúrové telefónne zariadenia neschopné šifrovania bez medzifáz, ak maximálny efektívny dosah nezosilnenej bezšnúrovej činnosti (t.j. jediný nereléový skok medzi koncovou a domácou základňovou stanicou) je podľa špecifikácie výrobcu menej ako 400 m, alebo

g.

prenosné alebo mobilné rádiotelefóny a podobné klientské bezdrôtové zariadenia na civilné používanie, v ktorých sú implementované iba zverejnené alebo komerčné kryptografické normy (s výnimkou protipirátskych funkcií, ktoré nemusia byť zverejnené), a ktoré tiež spĺňajú ustanovenia odsekov b. až d. poznámky o kryptografii (poznámka 3 v kategórii 5 – časť 2), a ktoré sa prispôsobili pre osobitné aplikácie civilného sektoru s vlastnosťami, ktoré neovplyvňujú kryptografické funkcie pôvodných neupravených prístrojov;

h.

zariadenia osobitne navrhnuté na obsluhu prenosných alebo mobilných rádiotelefónov a podobných klientskych bezdrôtových zariadení, ktoré spĺňajú všetky ustanovenia poznámky o kryptografii (poznámka 3 v kategórii 5 časti 2), pričom obslužné zariadenia musia spĺňať všetky nasledujúce požiadavky:

1.

kryptografické funkcie obslužných zariadení sa nesmú dať ľahko zmeniť užívateľom zariadenia;

2.

obslužné zariadenia sú navrhnuté na inštaláciu bez ďalšej podstatnej podpory dodávateľa, a

3.

obslužné zariadenia nesmú meniť kryptografické funkcie zariadenia, ktorému slúžia;

i.

bezdrôtové zariadenia „osobnej siete“, ktoré používajú iba zverejnené alebo komerčné kryptografické normy a v ktorých je šifrovacia schopnosť obmedzená na menovitý prevádzkový rozsah nepresahujúci 30 metrov podľa špecifikácií výrobcu.

5B001

Telekomunikačné skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia, ich súčasti a príslušenstvo:

a.

zariadenia a ich osobitne navrhnuté súčasti alebo príslušenstvo, osobitne navrhnuté na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení uvedených v bode 5A001;

Poznámka: 5B001.a. nezahŕňa charakterizačné zariadenie optických vlákien.

b.

zariadenia a ich osobitne navrhnuté súčasti alebo príslušenstvo, osobitne navrhnuté na „vývoj“ niektorého z týchto prepájacích alebo prenosových telekomunikačných zariadení:

1.

zariadenia využívajúce digitálne techniky navrhnuté tak, aby pracovali pri „celkovej rýchlosti digitálneho prenosu“ viac ako 15 Gbit/s;

Pri prepájačoch sa „celková rýchlosť digitálneho prenosu“ meria na najrýchlejšom porte alebo linke.

2.

zariadenie využívajúce „laser“ a vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

a.

vlnová dĺžka prenosu viac ako 1 750 nm;

b.

vykonáva „optické zosilňovanie“ použitím zosilňovačov z fluoridových vlákien dotovaných prazeodýmom (PDFFA);

c.

používa techniky koherentného optického prenosu alebo koherentnej optickej detekcie (tiež známe ako optické heterodynové alebo homodynové techniky), alebo

d.

zariadenie používajúce analógové techniky a majúce šírku pásma viac ako 2,5 GHz;

Poznámka: 5B001.b.2.d. nezahŕňa zariadenia osobitne navrhnuté na „vývoj“ komerčných televíznych systémov.

3.

zariadenie používajúce „optické prepájanie“,

4.

rádiové zariadenie používajúce techniky kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM) nad úrovňou 256, alebo

5.

zariadenia používajúce „signalizáciu spoločným kanálom“, ktoré pracujú v nezdruženom režime prevádzky.

5B002

Skúšobné, kontrolné a „výrobné“ zariadenia „informačnej ochrany“:

a.

zariadenia osobitne navrhnuté na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení uvedených v 5A002 alebo 5B002.b.;

b.

meracie zariadenia osobitne navrhnuté na vyhodnocovanie a overovanie platnosti funkcií „informačnej ochrany“ zariadení uvedených v 5A002 alebo „softvéru“ uvedeného v 5D002.a. alebo 5D002.c.

5D001

Nasledujúci „softvér“:

a.

„softvér“ špeciálne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, funkcií alebo vlastností uvedených v 5A001;

b.

„softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na podporu „technológie“ uvedenej v 5E001;

c.

špecifický „softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený tak, aby poskytoval charakteristiky, funkcie alebo vlastnosti zariadení uvedených v 5A001 a 5B001;

d.

„softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“ niektorého z týchto prenosových alebo prepájacích telekomunikačných zariadení:

1.

zariadenia využívajúce digitálne techniky navrhnuté tak, aby pracovali pri „celkovej rýchlosti digitálneho prenosu“ viac ako 15 Gbit/s;

Technická poznámka:

Pri prepájačoch sa „celková rýchlosť digitálneho prenosu“ meria na najrýchlejšom porte alebo linke.

2.

zariadenie využívajúce „laser“ a vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

a.

vlnová dĺžka prenosu viac ako 1 750 nm, alebo

b.

zariadenie používajúce analógové techniky a majúce šírku pásma viac ako 2,5 GHz;

Poznámka: 5D001.d.2.b. nezahŕňa „softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“ komerčných televíznych systémov.

3.

zariadenie používajúce „optické prepájanie“, alebo

4.

rádiové zariadenie používajúce techniky kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM) nad úrovňou 256.

5D002

Nasledujúci „softvér“:

a.

„softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení uvedených v 5A002 alebo „softvér“ uvedený v 5D002.c;

b.

„softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na podporu „technológie“ uvedenej v 5E002;

c.

špecifický „softvér“:

1.

„softvér“ vyznačujúci sa vlastnosťami alebo vykonávajúci alebo simulujúci funkcie zariadení uvedených v 5A002;

2.

„softvér“ na certifikovanie „softvéru“ uvedeného v 5D002.c.1.

Poznámka: 5D002 nezahŕňa tento „softvér“:

a.

„softvér“, ktorý sa požaduje na „používanie“ zariadení vyňatých spod kontroly podľa poznámky k bodu 5A002;

b.

„softvér“, ktorý poskytuje niektorú z funkcií zariadení vyňatých spod kontroly podľa poznámky k bodu 5A002.

5E001

Táto „technológia“:

a.

„technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ (okrem prevádzky) zariadení, funkcií alebo vlastností uvedených v bode 5A001, alebo „softvér“ uvedený v bode 5D001.a.;

b.

špecifická „technológia“:

1.

„vyžadovaná“„technológia“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ telekomunikačných zariadení osobitne navrhnutých na používanie na palubách satelitov;

2.

„technológia“ na „vývoj“ alebo „používanie“„laserových“ komunikačných techník schopných automaticky zisťovať a sledovať signály a udržiavať komunikáciu cez exoatmosféru alebo v podpovrchových (vodných) médiách;

3.

„technológia“ na „vývoj“ digitálnych celulárnych rádiových prijímačov pre základné stanice, ktorých schopnosti príjmu umožňujúce viacpásmové, viackanálové, viacrežimové, viackódové algoritmy alebo viacprotokolovú prevádzku možno upravovať zmenami „softvéru“,

4.

„technológia“ na „vývoj“ techník „rozptýleného spektra“, vrátane techník „frekvenčných skokov“.

c.

„technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“ alebo „výrobu“ niektorého z týchto zariadení:

1.

zariadenia využívajúce digitálne techniky navrhnuté tak, aby pracovali pri „celkovej rýchlosti digitálneho prenosu“ viac ako 15 Gbit/s;

Technická poznámka:

Pri prepájačoch sa „celková rýchlosť digitálneho prenosu“ meria na najrýchlejšom porte alebo linke.

2.

zariadenie využívajúce „laser“ a vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

a.

vlnová dĺžka prenosu viac ako 1 750 nm;

b.

vykonáva „optické zosilňovanie“ použitím zosilňovačov z fluoridových vlákien dotovaných prazeodýmom (PDFFA);

c.

používa techniky koherentného optického prenosu alebo koherentnej optickej detekcie (tiež známe ako optické heterodynové alebo homodynové techniky);

d.

používa združovacie techniky delenia vlnovej dĺžky optickými nosičmi s rozostupom menším ako 100 GHz, alebo

e.

zariadenie používajúce analógové techniky a majúce šírku pásma viac ako 2,5 GHz;

Poznámka5E001.c.2.e. nezahŕňa „technológiu“ na „vývoj“, alebo „výrobu“ komerčných televíznych systémov.

Dôležité upozornenie K „technológii“, „vývoju“ alebo „výrobe“ netelekomunikačných zariadení používajúcich laser pozri6E.

3.

zariadenie používajúce „optické prepájanie“,

4.

rádiové zariadenie vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a.

techniky kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM) nad úrovňou 256;

b.

zariadenia pracujúce pri vstupných alebo výstupných frekvenciách nad 31,8 GHz, alebo

Poznámka: 5E001.c.4.b. nezahŕňa „technológiu“ na „vývoj“, alebo „výrobu“ zariadení navrhnutých alebo upravených na prevádzku v ľubovoľnom frekvenčnom pásme „pridelenom od ITU“ pre rádiokomunikačné služby, ale nie pre rádiové určovanie polohy.

c.

zariadenia pracujúce v pásme 1,5 MHz až 87,5 MHz a využívajúce adaptívne techniky, ktoré zabezpečujú potlačenie interferujúceho signálu o viac ako 15 dB;

5.

zariadenia používajúce „signalizáciu spoločným kanálom“, ktoré pracujú v nezdruženom režime prevádzky, alebo

6.

mobilné zariadenia, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

a.

pracujú pri optickej vlnovej dĺžke najmenej 200 nm a najviac 400 nm, a

b.

sú prevádzkované ako „miestna sieť“;

d.

„technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“ alebo „výrobu“ výkonových zosilňovačov mikrovlnových monolitických integrovaných obvodov (MMIC) osobitne navrhnutých pre oblasť telekomunikácií a vyznačujúcich sa akoukoľvek z týchto charakteristík:

1.

dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 3,2 GHz do 6 GHz vrátane a s priemerným výstupným výkonom nad 4 W (36 dBm) s „frakčnou šírkou pásma“ nad 15%;

2.

dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 6 GHz do 16 GHz vrátane a s priemerným výstupným výkonom nad 1 W (30 dBm) s „frakčnou šírkou pásma“ nad 10 %;

3.

dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 16 GHz do 31,8 GHz vrátane a s priemerným výstupným výkonom nad 0,8 W (29 dBm) s „relatívnou šírkou pásma“ nad 10 %;

4.

dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 31,8 GHz do 37,5 GHz vrátane;

5.

dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 37,5 GHz do 43,5 GHz vrátane a s priemerným výstupným výkonom nad 0,25 W (24 dBm) s „relatívnou šírkou pásma“ nad 10 %, alebo

6.

dimenzované pre prácu pri frekvenciách nad 43,5 GHz;

e.

„technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“ alebo „výrobu“ elektronických zariadení a obvodov osobitne navrhnutých pre oblasť telekomunikácií, ktoré obsahujú súčasti vyrobené zo „supravodivých“ materiálov osobitne navrhnutých na prevádzku pri teplotách nižších ako je „kritická teplota“ alebo najmenej jednu zo „supravodivých“ zložiek, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto charakteristík:

1.

prúdové spínanie pre digitálne obvody s použitím „supravodivých“ hradiel so súčinom doby oneskorenia na jedno hradlo (v sekundách) a rozptylu energie na jedno hradlo (vo wattoch) menej ako 10–14 J, alebo

2.

frekvenčná selekcia pri všetkých frekvenciách s využitím rezonančných obvodov s hodnotou Q viac ako 10 000.

5E002

„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“,„výrobu“ alebo „používanie“ zariadení uvedených v 5A002, 5B002 alebo „softvéru“ uvedeného v 5D002.a. alebo 5D002.c.

ČASŤ B

Článok 6 sa uplatňuje na nasledujúce tovary:

Položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

Opis

0A001

„jadrové reaktory“ a ich osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a.

„jadrové reaktory“;

b.

kovové nádoby alebo ich hlavné dielensky zhotovené časti vrátane hlavy nádoby reaktora pre tlakovú nádobu reaktora, osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali aktívnu zónu „jadrového reaktora“;

c.

manipulačné zariadenie osobitne navrhnuté alebo upravené na vkladanie alebo vyberanie paliva v „jadrovom reaktore“;

d.

regulačné tyče osobitne navrhnuté alebo upravené na riadenie štiepneho procesu v „jadrovom reaktore“, ich podporné alebo závesné konštrukcie, mechanizmus pohonu tyčí a vodiace rúrky tyčí;

e.

tlakové rúrky osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali palivové články a primárne chladiace médium v „jadrovom reaktore“ pri prevádzkovom tlaku vyššom ako 5,1 MPa;

f.

zirkóniový kov a zliatiny vo forme rúrok alebo sústav rúrok s pomerom hafnia a zirkónia menej ako 1:500 hmotnostných dielov, osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v „jadrovom reaktore“;

g.

čerpadlá pre chladiace médium osobitne navrhnuté alebo upravené na cirkuláciu primárneho chladiaceho média „jadrových reaktorov“;

h.

„vnútorné časti reaktorov“ osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v „jadrovom reaktore“ vrátane podporných stĺpov pre aktívnu zónu reaktora, palivových kanálikov, tepelných štítov, usmerňovačov toku, platní roštu aktívnej zóny reaktora a platní difúzora;

Poznámka: V 0A001h. „vnútorné časti jadrového reaktora“ znamenajú každú väčšiu konštrukciu v nádobe reaktora, ktorá má jednu alebo viacero funkcií, ako napríklad podopieranie aktívnej zóny, udržiavanie orientácie paliva, smerovanie toku primárneho chladiaceho média, zabezpečovanie radiačných štítov pre nádobu reaktora a vedenie prístrojového vybavenia v aktívnej zóne jadrového reaktora.

i.

výmenníky tepla (parné generátory) osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v primárnom okruhu chladiaceho média „jadrového reaktora“;

j.

prístroje na detekciu a meranie neutrónov osobitne navrhnuté alebo upravené na stanovovanie úrovne toku neutrónov v aktívnej zóne „jadrového reaktora“.

0C002

Nízkoobohatený urán, ktorý patrí do oddielu 0C002, ak je súčasťou zložených jadrových palivových článkov


PRÍLOHA II

Tovar a technológie, na ktoré sa odkazuje v článku 2 ods. 1 písm. a), článku 2 ods. 3, článku 4 a článku 5 ods. 1 písm. b) a d)

ÚVODNÉ POZNÁMKY

1.

Pokiaľ nie je uvedené inak, referenčné čísla uvedené v stĺpci „Opis“ odkazujú na opisy položiek a technológií s dvojakým použitím, ktoré sa uvádzajú v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

2.

Referenčné číslo v stĺpci „Súvisiaca položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009“ znamená, že vlastnosti položky opísanej v stĺpci „Opis“ presahujú parametre stanovené v opise príslušnej položky s dvojakým využitím.

3.

Vymedzenia pojmov uvedených medzi čiarkou a obrátenou čiarkou (‘’) sú uvedené v technickej poznámke k príslušnej položke.

4.

Vymedzenia pojmov uvedených v úvodzovkách (“”) sú uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1.

Účel zákazov obsiahnutých v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadnych nezakázaných tovarov (vrátane prevádzkových celkov) obsahujúcich jednu alebo viacero zakázaných súčastí, ak je zakázaná súčasť alebo súčasti základným prvkom tovarov a dá sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

Dôležité upozornenie: Pri posudzovaní, či zakázanú súčasť alebo súčasti treba považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť činitele množstva, hodnoty a obsiahnutého technologického know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré môžu urobiť zo zakázanej súčasti alebo súčastí základný prvok zaobstarávaných tovarov.

2.

Medzi tovary uvedené v tejto prílohe patria nové, ako aj použité tovary.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLÓGII (GTN)

(Platí v spojení s časťou II.B)

1.

Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz „technológie“, ktorá je „potrebná“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov, ktorých predaj, dodávka, prevod alebo vývoz je zakázaný v časti A (Tovar) uvedenej nižšie, je zakázaný na základe ustanovení časti II.B.

2.

„Technológia“, ktorá je „potrebná“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zakázaných tovarov, zostáva predmetom zákazu aj vtedy, keď sa vzťahuje na nezakázané tovary.

3.

Zákazy sa nevzťahujú na takú „,technológiu“, ktorá predstavuje minimum nevyhnutné na inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu takých tovarov, ktoré nie sú zakázané, alebo ktorých vývoz sa povolil v súlade s nariadením (ES) č. 423/2007 alebo týmto nariadením.

4.

Zákazy transferu „technológie“ sa nevzťahujú na informácie „vo verejnej sfére“, na „základný vedecký výskum“, ani na minimálne nevyhnutné informácie na účely patentových prihlášok.

II.A.   TOVAR

A0.   Jadrové materiály, prostriedky a príslušenstvo

Č.

Opis

Súvisiaca položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A0.001

Výbojky s dutou katódou:

a.

jódové výbojky s dutou katódou s otvormi z čistého kremíka alebo kremeňa

b.

uránové výbojky s dutou katódou

II.A0.002

Faradayove izolátory pre vlnovú dĺžku v rozsahu 500 nm – 650 nm

II.A0.003

Optické mriežky pre vlnovú dĺžku v rozsahu 500 nm – 650 nm

II.A0.004

Optické vlákna pre vlnovú dĺžku v rozsahu 500 nm – 650 nm, potiahnuté antireflexnými vrstvami pre vlnovú dĺžku v rozsahu 500 – 650 nm, s priemerom jadra väčším ako 0,4 mm, ale nepresahujúcim 2 mm

II.A0.005

Súčasti nádoby jadrového rektora a skúšobné zariadenie okrem tých, ktoré sú uvedené v 0A001:

1.

uzávery

2.

vnútorné komponenty

3.

vybavenie na uzatváranie, testovanie a meranie

0A001

II.A0.006

Jadrové detekčné systémy na detekciu, identifikáciu alebo kvantifikáciu rádioaktívnych materiálov a žiarenia jadrového pôvodu a ich špeciálne navrhnuté súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 0A00.1.j. alebo 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Vlnovcové ventily s tesnením vyrobené zo zliatiny hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele typu 304, 304L alebo 316 L.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na vlnovcové ventily vymedzené v 0B001.c.6 a 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Laserové zrkadlá, okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A005.e, pozostávajúce zo substrátov s koeficientom tepelnej rozťažnosti najviac Formula pri 20 °C (napr. kremenné sklo alebo zafír).

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na optické systémy špeciálne navrhnuté na použitie v astronómii, pokiaľ zrkadlá neobsahujú kremenné sklo.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Laserové šošovky okrem tých, ktoré sa uvádzajú v 6A005.e.2, pozostávajúce zo substrátov s koeficientom tepelnej rozťažnosti najviac

Formula

pri 20 °C (napr. kremenné sklo).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Rúrky, potrubia, obruby, fitingy vyrobené z niklu alebo ním potiahnuté, alebo zo zliatiny niklu s obsahom minimálne 40 hmotnostných percent niklu okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.h.1., pokiaľ ide o rúrky s vnútorným priemerom do 100 mm.

2B350

II.A0.012

Uzatvorené priestranstvo na manipuláciu, skladovanie a zaobchádzanie s radioaktívnymi látkami (horúce komory).

0B006

II.A0.013

„Prírodný urán“ alebo „, ochudobnený urán“ alebo tórium vo forme kovu, zliatiny, chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu alebo ľubovoľný iný materiál s obsahom jednej alebo viacerých predtým vymenovaných položiek, iné ako uvedené v 0C001.

0C001

II.A0.014

Výbuchové komory s absorpčnou kapacitou viac ako 2,5 kg ekvivalentu TNT.


A1.   Materiály, chemikálie, „mikroorganizmy“ a „toxíny“

Č.

Opis

Súvisiaca položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A1.001

Bis(2-etylhexyl) kyselina fosforečná (HDEHP alebo D2HPA) CAS 298-07-7 rozpustná v akomkoľvek množstve s čistotou väčšou ako 90 %.

II.A1.002

Fluór (Chemical Abstract Service Number (číslo CAS): 7782-41-4) s čistotou najmenej 95 %.

II.A1.005

Elektrolytické články na výrobu fluóru s výkonom nad 100 g fluóru za hodinu.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na elektrolytické články vymedzené v položke 1B225.

1B225

II.A1.006

Katalyzátory, okrem tých, ktoré sú zakázané podľa 1A225, obsahujúce platinu, paládium alebo ródium, použiteľné na podporu reakcie výmeny izotopov vodíka medzi vodíkom a vodou na získanie trícia z ťažkej vody alebo na výrobu ťažkej vody.

1B231, 1A225

II.A1.007

Hliník a jeho zliatiny, okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C002.b.4 alebo 1C202.a, v surovej alebo poloopracovanej forme, ktoré sa vyznačujú týmito vlastnosťami:

a.

dosahujú medzu pevnosti v ťahu najmenej 460 MPa pri 293 K (20 °C), alebo

b.

majú pevnosť v ťahu najmenej 415 MPa pri 298 K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Magnetické kovy všetkých druhov a foriem s počiatočnou relatívnou permeabilitou najmenej 120 000 a hrúbkou medzi 0,05 a 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

„Vláknité alebo vláknové materiály“ alebo predimpregnované lamináty:

a.

uhlíkové alebo aramidové „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

1.

„špecifický modul“ minimálne 10 × 106 m, alebo

2.

„špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 17 × 104 m;

b.

sklenené „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú ktoroukoľvek z týchto vlastností:

1.

„špecifický modul“ minimálne 3,18 × 106 m, alebo

2.

„špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 76,2 × 103 m;

c.

nekonečné „priadze“, „predpriadze“ „kúdele“ alebo „pásky“ impregnované živicou vytvrditeľnou teplom so šírkou najviac 15 mm (predimpregnované lamináty) vyrobené z uhlíkových alebo sklených „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v II.A1.010.a. alebo b.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na „,vláknité alebo vláknové materiály“ vymedzené v položkách 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a a 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

živicou alebo dechtom impregnované vlákna (predimpregnované lamináty), kovom alebo uhlíkom potiahnuté vlákna (predformy) alebo „predformy z uhlíkových vlákien“:

a.

vyrobené z „,vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených vyššie v II.A1.009,

b.

uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ (predimpregnované lamináty) impregnované „,matricou“ z epoxidovej živice, uvedené v 1C010.a, 1C010.b alebo 1C010.c, určené na opravu leteckých konštrukcií alebo lamináty, pri ktorých veľkosť jednotlivých tabúľ neprekračuje rozmery 50 cm × 90 cm;

c.

predimpregnované lamináty uvedené v 1C010.a, 1C010.b alebo 1C010.c, ak sú impregnované fenoplastickými alebo epoxidovými živicami, ktoré majú teplotu skleného prechodu (Tg) nižšiu ako 433 K (160 °C) a teplotu vulkanizácie nižšiu ako teplotu skleného prechodu.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na „vláknité alebo vláknové materiály“ vymedzené v položke 1C010.e.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Keramické kompozitné materiály vystužené karbidom kremíka, použiteľné na hroty predných častí, návratové stupne rakiet, hlavice a klapky dýz „riadených striel“, okrem tých, ktoré sa uvádzajú v 1C107.

1C107

II.A1.012

Martenzitické ocele iné ako tie, ktoré sa uvádzajú v 1C116 alebo 1C216, „,dosahujúce“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 2050 MPa pri 293 K (20 °C).

Technická poznámka:

Pod pojmom „,martenzitická oceľ dosahujúca“ sa rozumie oceľ pred tepelným spracovaním alebo po ňom.

1C216

II.A1.013

Volfrám, tantal, karbid volfrámu, karbid tantalu a zliatiny vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami:

a.

sú v tvaroch s dutou valcovitou alebo guľovitou symetriou (vrátane valcových segmentov) s vnútorným priemerom 50 až 300 mm, a

b.

majú hmotnosť väčšiu ako 5 kg.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na volfrám, karbid volfrámu a zliatiny vymedzené v položke 1C226.

1C226

II.A1.014

Elementárne prášky kobaltu, neodýmu alebo samária, alebo ich zliatiny alebo zmesi s obsahom minimálne 20 hmotnostných percent kobaltu, neodýmu alebo samária, s veľkosťou častíc najviac 200 μm.

II.A1.015

Čistý tributylfosfát (TBP) [číslo CAS 126-73-8] alebo zmes s obsahom TBP viac ako 5 hmotnostných percent.

II.A1.016

Martenzitické ocele okrem tých, ktoré sú zakázané v 1C116, 1C216 alebo II.A1.012.

Technická poznámka:

Martenzitické ocele sú zliatiny železa, pre ktoré je vo všeobecnosti charakteristický vysoký obsah niklu, veľmi nízky obsah uhlíka a použitie substitučných prvkov alebo precipitátov na dosiahnutie tvrdenia a tvrdenia starnutím zliatiny.

II.A1.017

Kovy, kovové prášky a nasledujúci materiál:

a.

volfrám a volfrámové zliatiny, okrem tých, ktoré sú zakázané v 1C117, vo forme rovnomerných (homogénnych) sférických alebo atomizovaných častíc s priemerom najviac 500 μm a obsahom volfrámu najmenej 97 hmotnostných percent;

b.

molybdén a zliatiny molybdénu, okrem tých, ktoré sú zakázané v 1C117, vo forme rovnomerných (homogénnych) sférických alebo atomizovaných častíc s priemerom najviac 500 μm a obsahom molybdénu najmenej 97 hmotnostných percent;

c.

materiály z volfrámu v pevnej forme, okrem tých, ktoré sú zakázané v 1C226 alebo II.A1.013, s týmto zložením materiálu:

1.

volfrám a zliatiny s obsahom volfrámu najmenej 97 hmotnostných percent;

2.

volfrám infiltrovaný meďou s obsahom volfrámu najmenej 80 hmotnostných percent, alebo

3.

volfrám infiltrovaný striebrom s obsahom volfrámu najmenej 80 hmotnostných percent.

II.A1.018

Jemné magnetické zliatiny s týmto chemickým zložením:

a.

obsah železa od 30 % do 60 % a

b.

obsah kobaltu od 40 % do 60 %.

II.A1.019

„Vláknité a vláknové materiály“ alebo predimpregnované lamináty nezakázané v prílohe I alebo prílohe II (v rámci položiek II.A1.009 alebo II.A1.010) k tomuto nariadeniu, alebo neuvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009:

a)

uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“,

Poznámka: I.A1.019a. sa nevzťahuje na tkaniny.

b)

nekonečné „priadze“, „predpriadze“, „kúdele“ alebo „pásky“ impregnované živicou vytvrditeľnou teplom, vyrobené z uhlíkových „vláknitých alebo vláknových materiálov“,

c)

polyakrylonitrylové (PAN) nekonečné „priadze“, „predpriadze“, „kúdele“ alebo „pásky“.


A2.   Spracovanie materiálov

Č.

Opis

Súvisiaca položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A2.001

Vibračné skúšobné systémy, ich zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B116:

a.

vibračné skúšobné systémy používajúce techniky spätnej väzby alebo uzavretého obvodu, ktorých súčasťou je digitálna riadiaca jednotka schopná rozvibrovať systém pri zrýchlení najmenej 0,1 g rms v celom rozsahu 0,1 Hz až 2 kHz, a prenášajúce sily s veľkostou najmenej 50 kN, merané na „holom stole“;

b.

digitálne riadiace jednotky kombinované so špeciálne navrhnutým „softvérom“ na vibračné skúšanie, so šírkou kmitočtového pásma v reálnom čase väčšou ako 5 kHz, navrhnuté na používanie vo vibračných skúšobných systémoch uvedených v písmene a.;

c.

generátory vibrácií (vibračné jednotky) s pripojenými zosilňovačmi alebo bez nich, ktoré sú schopné prenášať sily najmenej 50 kN, merané na „,holom stole“, a použiteľné vo vibračných skúšobných systémoch uvedených v písmene a.;

d.

nosné konštrukcie pre testované vzorky a elektronické jednotky navrhnuté s cieľom zlúčiť viaceré vibračné jednotky do systému schopného vyvinúť účinnú kombinovanú silu najmenej 50 kN meranú na „,holom stole“, ktoré sú použiteľné vo vibračných systémoch uvedených v písmene a.

Technická poznámka:

Pod pojmom „,holý stôl“ sa rozumie plochý stôl alebo plocha bez upínacích prípravkov alebo tvaroviek.

2B116

II.A2.002

Obrábacie stroje a ich súčasti a číslicové riadiace systémy pre obrábacie stroje:

a.

obrábacie stroje na brúsenie s presnosťou polohovania so „všetkými dostupnými kompenzáciami“ rovnou alebo menšou (lepšou) ako 15 μm pozdĺž ktorejkoľvek lineárnej osi podľa normy ISO 230/2 (1988) (1) alebo jej vnútroštátnych ekvivalentov;

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na obrábacie stroje na brúsenie vymedzené v položkách 2B201.b a 2B001.c.

b.

súčasti a numerické riadiace systémy špeciálne navrhnuté pre obrábacie stroje uvedené v 2B001, 2B201 alebo v písmene a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Vyvažovacie stroje a príbuzné zariadenia:

a.

vyvažovacie stroje navrhnuté alebo upravené pre zubnolekárske alebo iné lekárske zariadenia a vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

neschopné vyvažovať rotory/montážne celky s hmotnosťou nad 3 kg;

2.

schopné vyvažovať rotory/montážne celky pri rýchlostiach nad 12 500 ot/min;

3.

schopné korigovať nevyváženosť vo dvoch alebo viacerých rovinách a

4.

schopné vyvažovať na zostatkovú špecifickú nevyváženosť 0,2 g × mm na kg hmotnosti rotora;

b.

indikačné hlavy navrhnuté alebo upravené na používanie v strojoch uvedených v písmene a.

Technická poznámka:

Indikačné hlavy sú známe aj pod názvom vyvažovacie prístroje.

2B119

II.A2.004

Diaľkové manipulátory, ktoré možno použiť na diaľkové úkony pri rádiochemických separačných operáciách alebo v horúcich komorách, iné ako manipulátory uvedené v 2B225, vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

a.

schopnosť preniknúť stenou horúcej komory s hrúbkou najmenej 0,3 m (operácia vykonávaná cez stenu), alebo

b.

schopnosť premostiť hornú časť steny horúcej komory s hrúbkou najmenej 0,3 m (operácia ponad stenu).

2B225

II.A2.006

Oxidačné pece schopné prevádzky pri teplotách nad 400 °C

Poznámka: Táto položka nezahŕňa tunelové pece s valčekovým alebo vozíkovým dopravníkom, tunelové pece s pásovým dopravníkom, posunovacie pece „pusher type kilns“, ani mobilné pece špeciálne navrhnuté na výrobu skla, keramického riadu alebo štruktúrovanej keramiky.

2B226

2B227

II.A2.007

„Prevodníky tlaku“, okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B230, schopné merať absolútny tlak v ktoromkoľvek bode v rozsahu od 0 do 200 kPa a vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami:

a.

snímače tlaku sú vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej fluoridom uránovým (UF6)“, alebo sú nimi chránené a

b.

vyznačujú sa jednou z týchto charakteristík:

1.

rozsah stupnice menej ako 200 kPa a „presnosť“ lepšia ako ±1 % celej stupnice, alebo

2.

rozsah stupnice od 200 kPa a „presnosť“ lepšia ako 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Odstredivé separátory schopné kontinuálnej separácie bez šírenia aerosólov a vyrobené z týchto látok:

1.

zliatiny s obsahom viac ako 25 hmotnostných percent niklu a 20 hmotnostných percent chrómu;

2.

fluórpolyméry;

3.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4.

nikel alebo zliatiny s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

5.

tantal alebo zliatiny tantalu;

6.

titán alebo zliatiny titánu, alebo

7.

zirkónium alebo zliatiny zirkónia.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na odstredivé separátory definované v položke 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Spekané kovové filtre vyrobené z niklu alebo zliatiny niklu s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných percent.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na filtračné zariadenia uvedené v položke 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Stroje na rotačné tvárnenie a stroje na tokové tvárnenie, okrem tých, ktoré podliehajú kontrole podľa 2B009, 2B109 alebo 2B209, so silou valca väčšou ako 60 kN a súčiastky špeciálne navrhnuté pre tieto stroje.

Technická poznámka:

Na účely II.A2.013 sa stroje s kombinovanou funkciou rotačného a tokového tvárnenia považujú za stroje na tokové tvárnenie.


A3.   Elektronika

Č.

Opis

Súvisiaca položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A3.001

Vysokonapäťové zdroje jednosmerného prúdu vyznačujúce sa obidvoma týmito charakteristikami:

a.

sú schopné počas ôsmich hodín nepretržite vytvárať napätie minimálne 10 kV pri výkone minimálne 5 kW s vychýlením (sweeping) aj bez neho, a

b.

stabilita prúdu alebo napätia počas štyroch hodín je lepšia ako 0,1 %.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na zdroje prúdu vymedzené v položkách 0B001.j.5 a 3A227.

3A227

II.A3.002

Hmotnostné spektrometre iné ako sú uvedené v 3A233 alebo 0B002.g, schopné merať ióny s hmotnosťou 200 atómových hmotnostných jednotiek a ťažšie, s rozlíšením lepším ako 2 častice v 200, a ich príslušné iónové zdroje:

a.

hmotnostné spektrometre s indukčne viazanou plazmou (ICP/MS);

b.

hmotnostné spektrometre s tlejivým výbojom (GDMS);

c.

hmotnostné spektrometre s tepelnou ionizáciou (TIMS);

d.

hmotnostné spektrometre s elektrónovým bombardovaním so zdrojovou komorou vyrobenou z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej fluoridom uránovým UF6“ alebo nimi obloženou alebo oplátovanou;

e.

hmotnostné spektrometre s molekulárnym zväzkom lúčov vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

1.

zdrojová komora je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele alebo molybdénu, alebo je nimi obložená alebo oplátovaná, a je vybavená vymrazovacou jednotkou schopnou ochladzovať na teplotu 193 K (– 80 °C) alebo nižšiu, alebo

2.

zdrojová komora je vyrobená z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej fluoridom uránovým UF6“ alebo je nimi obložená alebo oplátovaná;

f.

hmotnostné spektrometre so zdrojom iónov na mikrofluoráciu, určené pre aktinidy alebo fluoridaktinidy.

3A233

II.A3.003

Meniče frekvencie alebo generátory okrem tých, ktoré sú zakázané v 0B001 alebo 3A225, vyznačujúce sa všetkými nižšie uvedenými vlastnosťami a špeciálne pre ne navrhnuté súčiastky a softvér:

a.

s viacfázovým výstupom, schopné poskytovať výkon najmenej 40 W;

b.

schopné pracovať vo frekvenčnom rozsahu 600 až 2 000 Hz, a

c.

so stabilitou frekvencie lepšou (menšou) ako 0,1 %.

Technická poznámka:

Meniče frekvencie uvedené v II.A3.003 sú známe aj pod názvom konvertory alebo invertory.


A6.   Snímače a lasery

Č.

Opis

Súvisiaca položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A6.001

Tyčinky z ytriovo-hlinitého granátu (YAG)

II.A6.002

Optické zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A002 a 6A004.b:

infračervená optika pre vlnovú dĺžku v rozsahu 9 000 nm – 17 000 nm a jej súčasti, vrátane súčastí z teluridu kadmia (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Systémy na korekciu čelnej vlny pre lasery, ktoré majú lúč s priemerom presahujúcim 4 mm a ich osobitne navrhnuté súčasti vrátane kontrolných systémov, snímačov čelnej fázy a „,deformovateľných zrkadiel“ vrátane bimorfných zrkadiel.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na zrkadlá uvedené v 6A004.a, 6A005.e a 6A005.f.

6A003

II.A6.004

„Lasery“ na báze iónov argónu s priemerným výkonom 5 W alebo väčším.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na „lasery“ na báze iónov argónu uvedené v položkách 0B001.g.5, 6A005 a 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

Tieto polovodičové „lasery“ a ich súčasti:

a.

samostatné polovodičové „lasery“ s výstupným výkonom každého z nich väčším ako 200 mW v množstvách väčších ako 100;

b.

polovodičové „laserové“ polia s výkonom väčším ako 20 W.

1.

Polovodičové „lasery“ sa bežne nazývajú „laserové“ diódy.

2.

Táto položka sa nevzťahuje na „lasery“ definované v položkách 0B001.g.5, 0B001.h.6 a 6A005.b.

3.

Táto položka sa nevzťahuje na „laserové“ diódy s vlnovou dĺžkou v rozsahu 1 200 nm – 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

Laditeľné polovodičové „lasery“ a laditeľné polovodičové „laserové“ polia s vlnovou dĺžkou medzi 9 μm a 17 μm, ako aj skupiny polí polovodičových „laserov“ obsahujúcich aspoň jedno laditeľné polovodičové „laserové“ pole takejto vlnovej dĺžky.

1.

Polovodičové „lasery“ sa bežne nazývajú „laserové“ diódy.

2.

Táto položka sa nevzťahuje na polovodičové „lasery“ definované v 0B001.h.6 a 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

Tuhofázové „laditeľné“ „lasery“ a ich špeciálne navrhnuté súčasti:

a.

titán-zafírové lasery;

b.

alexandritové lasery.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na titán-zafírové lasery a alexandritové lasery definované v položkách 0B001.g.5, 0B001.h.6 a 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

„Lasery“ (iné ako sklené) s prímesou neodýmu s výstupnou vlnovou dĺžkou prekračujúcou 1 000 nm, ale kratšou ako 1 100 nm a výstupnou energiou presahujúcou 10 J na pulz.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na „,lasery“ (iné ako sklené) s prímesou neodýmu definované v položke 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Akusticko-optické súčasti:

a.

elektrónky na nastavovanie obrazu a polovodičové zobrazovacie zariadenia s opakovacím kmitočtom rovným 1 kHz alebo vyšším;

b.

príslušenstvo pre opakovací kmitočet;

c.

Pockelsove bunky.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Radiačne vytvrdené kamery alebo ich šošovky, iné ako uvedené v 6A203.c, osobitne navrhnuté alebo dimenzované ako radiačne vytvrdené, aby odolali celkovej dávke žiarenia väčšej ako 50 × 103 Gy (kremík), [5 × 106 rad (kremík)] bez toho, aby počas prevádzky došlo k degradácii ich vlastností.

Technická poznámka:

Termín Gy (kremík) sa vzťahuje na energiu v jouloch na kilogram, absorbovanú netienenou vzorkou kremíka pri vystavení účinkom ionizačného žiarenia.

6A203.c

II.A6.011

Laditeľné zosilňovače a oscilátory impulzných laserov na báze farbív, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

pracujú pri vlnových dĺžkach 300 nm až 800 nm;

2.

priemerný výkon je vyšší ako 10 W, ale neprekračuje 30 W,

3.

opakovací kmitočet je vyšší ako 1 kHz, a

4.

šírka impulzu je menej ako 100 ns.

1.

Táto položka sa nevzťahuje na oscilátory pracujúce v jednom režime.

2.

Táto položka sa nevzťahuje na laditeľné zosilňovače a oscilátory impulzných laserov na báze farbív definované v položke 6A205.c, 0B001.g.5 a 6A005.

6A205.c

II.A6.012

Impulzné „lasery“ na báze oxidu uhličitého, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

pracujú pri vlnových dĺžkach 9 000 nm až 11 000 nm;

2.

opakovací kmitočet je vyšší ako 250 Hz;

3.

priemerný výkon je vyšší ako 100 W, ale neprekračuje 500 W, a

4.

šírka impulzu je menej ako 200 ns.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na zosilňovače a oscilátory impulzných laserov na báze oxidu uhličitého, definované v položke 6A205.d, 0B001.h.6 a 6A005.

6A205.d


A7.   Navigácia a letecká elektronika

Č.

Opis

Súvisiaca položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A7.001

Inerciálne navigačné systémy a ich osobitne navrhnuté súčasti:

I.

Inerciálne navigačné systémy, ktoré sú certifikované na používanie v „civilných lietadlách“ civilnými orgánmi štátu zúčastňujúceho sa na Wassenaarskej dohode a ich špeciálne navrhnuté súčasti:

a.

systémy inerciálnej navigácie (INS) (na kardanových závesoch alebo priviazané remeňmi) a inerciálne zariadenia navrhnuté na navigáciu, stabilizáciu priestorovej polohy, navádzanie alebo riadenie „lietadiel“, pozemných vozidiel, plavidiel (hladinových alebo podvodných) alebo „kozmických lodí“ a s niektorou z nižšie uvedených charakteristík, ako aj ich osobitne navrhnuté súčasti:

1.

chyba navigácie (neinerciálna) po bežnom nastavení, „CEP“ (pravdepodobná kruhová odchýlka) 0,8 námornej míle za hodinu (nm/h) alebo menšia (lepšia), alebo

2.

špecifikované tak, aby fungovali pri úrovni lineárneho zrýchlenia viac ako 10 g;

b.

hybridné inerciálne systémy navigácie zabudované v globálnych navigačných satelitných systémoch (GNSS) alebo v „systémoch referenčnej navigácie na základe údajov“ („DBRN“) na určenie polohy, navádzanie alebo riadenie, po normálnom nastavení, s navigačnou presnosťou polohy INS, po strate GNSS alebo „DBRN“ po dobu najviac štyroch minút, s „pravdepodobnou kruhovou odchýlkou“ (CEP) menšou (lepšou) ako 10 metrov;

c.

inerciálne zariadenie na stanovenie azimutu, smeru alebo severu, ktoré má jednu z nižšie uvedených vlastností, ako aj ich špeciálne navrhnuté súčasti:

1.

navrhnuté na stanovenie azimutu, smeru alebo severu s presnosťou rovnou alebo menšou (lepšou) ako 6 uhlových minút RMS pri 45 stupňoch zemepisnej šírky, alebo

2.

navrhnuté pre neoperačnú nárazovú hladinu 900 g alebo viac po dobu najmenej 1 ms.

Poznámka: Parametre I.a a I.b sú uplatniteľné v každej z týchto podmienok prostredia:

1.

vstupné náhodné vibrácie celkovej veľkosti 7,7 g rms počas prvej polhodiny – celková doba trvania skúšky 1,5 hodiny pre každú os v každej z troch kolmých osí, ak náhodné vibrácie vyhovujú týmto podmienkam:

a.

konštantná hodnota výkonovej spektrálnej hustoty (PSD) je 0,04 g2/Hz v intervale frekvencií 15 až 1 000 Hz, a

b.

výkonová spektrálna hustota slabne s frekvenciou z hodnoty 0,04 g2/Hz na hodnotu 0,01 g2/Hz v intervale frekvencií od 1 000 do 2 000 Hz,

2.

uhlová rýchlosť naklonenia a zatočenia je rovná alebo vyššia ako + 2,62 radiánov/s (150o/s), alebo

3.

podľa národných noriem rovnocenných s podmienkou 1. alebo 2.

1.

I.b. sa vzťahuje na systémy, v ktorých sú INS a iné nezávislé navigačné pomôcky zabudované do jedného celku (vstavané) na dosiahnutie lepšieho výkonu.

2.

„Pravdepodobná kruhová odchýlka“ (CEP) – Pri kruhovom normálnom rozdelení polomer kruhu obsahujúceho 50 percent jednotlivých vykonávaných meraní alebo polomer kruhu, v ktorom je 50-percentná pravdepodobnosť lokalizácie výskytu.

II.

Teodolitové systémy obsahujúce inerciálne navigačné systémy osobitne navrhnuté na účely civilného pozorovania a navrhnuté na stanovenie azimutu, smeru alebo severu s presnosťou rovnou alebo menšou (lepšou) ako 6 uhlových minút RMS pri 45 stupňoch zemepisnej šírky a ich osobitne navrhnuté súčasti.

III.

Inerciálne alebo iné zariadenia využívajúce akcelerometre uvedené v položke 7A001 alebo 7A101, ak sú takéto akcelerometre špeciálne navrhnuté a vyvinuté pre ne ako snímače MWD (meranie počas vŕtania) na použitie pri zvislých vrtoch.

7A003

7A103


A9.   Letectvo, kozmonautika a pohon

Č.

Opis

Súvisiaca položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A9.001

Výbušné svorníky (explosive bolts).

II.B.   TECHNOLÓGIA

Č.

Opis

Súvisiaca položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.B.001

Technológia potrebná na vývoj, výrobu alebo použitie položiek uvedených v predchádzajúcej časti II.A. (Tovar).

II.B.002

Technológia potrebná na vývoj, výrobu alebo použitie položiek uvedených v časti IV A (Tovar) prílohy IV.

Technická poznámka:

Pojem „technológia“ zahŕňa aj softvér.


PRÍLOHA III

Zoznam vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, ako sa uvádza v článku 2 ods. 1 písm. b), článku 5 ods. 1 písm. c) a článku 5 ods. 1 písm. e)

1.

Strelné zbrane, strelivo a súvisiace príslušenstvo:

1.1

Strelné zbrane, ktoré sa neuvádzajú v časti ML 1 a ML 2 Spoločného zoznamu vojenského materiálu Európskej únie (ďalej len „Spoločný zoznam vojenského materiálu“) (1);

1.2

Strelivo osobitne určené pre strelné zbrane uvedené v bode 1.1 a časti a súčasti osobitne určené pre ne;

1.3

Zameriavače zbraní, ktoré nepodliehajú kontrole podľa Spoločného zoznamu vojenského materiálu.

2.

Bomby a granáty, ktoré nepodliehajú kontrole podľa Spoločného zoznamu vojenského materiálu.

3.

Tieto vozidlá:

3.1

vozidlá vybavené vodným delom, špeciálne určené alebo upravené na zvládanie nepokojov;

3.2

vozidlá osobitne určené alebo upravené tak, aby s využitím elektriny odrážali útoky demonštrantov;

3.3

vozidlá osobitne určené alebo upravené na odstraňovanie barikád vrátane stavebných zariadení s balistickou ochranou;

3.4

Vozidlá osobitne určené na prepravu alebo prevoz väzňov a/alebo zadržaných osôb;

3.5

vozidlá osobitne určené na rozmiestňovanie pohyblivých zátarás;

3.6

časti a súčasti vozidiel uvedených v bodoch 3.1 až 3.5, osobitne určených na zvládanie nepokojov.

Poznámka 1 Táto položka nezahŕňa vozidlá osobitne určené na protipožiarne účely.

Poznámka 2 Na účely bodu 3.5 výraz „vozidlá“ zahŕňa aj prívesy.

4.

Výbušné látky a súvisiace vybavenie:

4.1

vybavenie a prístroje osobitne určené na vyvolanie výbuchov elektrickými alebo neelektrickými prostriedkami vrátane zápalných sád, rozbušiek, zapaľovačov, zosilňovačov a zápalnej šnúry a súčasti osobitne určené pre ne; s výnimkou tých, ktoré sú osobitne určené na osobitné komerčné použitie spočívajúce vo využívaní výbušnín na uvádzanie do činnosti alebo ovládanie iných zariadení alebo prístrojov, ktorých funkciou nie je spôsobenie výbuchov (napr. nafukovače airbagov v autách, prepäťové poistky ovládačov hasiacich zariadení);

4.2

výbušné náplne na lineárne rezanie, ktoré nepodliehajú kontrole podľa Spoločného zoznamu vojenského materiálu;

4.3

ostatné výbušniny, ktoré nepodliehajú kontrole podľa Spoločného zoznamu vojenského materiálu a súvisiace látky:

a.

amatol;

b.

nitrocelulóza (s obsahom dusíka viac ako 12,5 %);

c.

nitroglykol;

d.

tetranitrát pentaerytritolu (PETN);

e.

chlorid pikrylu;

f.

2,4,6-trinitrotoluén (TNT).

5.

Ochranné vybavenie, ktoré nepodlieha kontrole podľa časti ML 13 Spoločného zoznamu vojenského materiálu:

5.1

ochranný odev, ktorý poskytuje balistickú ochranu a/alebo ochranu proti bodným ranám;

5.2

prilby poskytujúce balistickú ochranu a/alebo ochranu proti šrapnelom, prilby a štíty používané pri zásahoch proti nepokojom a nepriestrelné štíty.

Poznámka: Táto položka nezahŕňa:

vybavenie osobitne určené na športové činnosti,

vybavenie osobitne určené na plnenie požiadaviek bezpečnosti pri práci.

6.

Simulátory na výcvik používania strelných zbraní, iné ako tie, ktoré podliehajú kontrole podľa časti ML 14 Spoločného zoznamu vojenského materiálu, a ich osobitne navrhnutý softvér.

7.

Vybavenie na nočné videnie, termo-optické prístroje a elektrónkové zosilňovače obrazu iné ako tie, ktoré podliehajú kontrole podľa Spoločného zoznamu vojenského materiálu.

8.

Žiletkový ostnatý drôt.

9.

Vojenské nože, bojové nože a bodáky s čepeľou dlhšou ako 10 cm.

10.

Zariadenia osobitne určené na výrobu položiek uvedených v tomto zozname.

11.

Osobitná technológia na vývoj, výrobu alebo použitie položiek uvedených v tomto zozname.


(1)  Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 58.


PRÍLOHA IV

Tovar a technológie, na ktoré sa odkazuje v článku 3 a článku 5 ods. 2

ÚVODNÉ POZNÁMKY

1.

Pokiaľ nie je uvedené inak, referenčné čísla uvedené v stĺpci „Opis“ odkazujú na opisy položiek a technológií s dvojakým použitím uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

2.

Referenčné číslo v stĺpci „Súvisiaca položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009“ znamená, že vlastnosti položky opísanej v stĺpci „Opis“ presahujú parametre stanovené v opise príslušnej položky s dvojakým využitím.

3.

Vymedzenia pojmov uvedených medzi čiarkou a obrátenou čiarkou (‘ ’) sú uvedené v technickej poznámke k príslušnej položke.

4.

Vymedzenia pojmov uvedených v úvodzovkách (“ ”) sú uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1.

Účel kontrol obsiahnutých v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadnych nekontrolovaných tovarov (vrátane prevádzkových celkov) obsahujúcich jednu alebo viacero kontrolovaných súčastí, ak kontrolovaná súčasť alebo súčasti sú základným prvkom tovarov a dajú sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

Dôležité upozornenie: Pri posudzovaní, či kontrolovanú súčasť alebo súčasti treba považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť činitele množstva, hodnoty a obsiahnutého technologického know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré by z kontrolovanej súčasti alebo súčastí mohli urobiť základný prvok zaobstarávaných tovarov.

2.

Medzi tovary uvedené v tejto prílohe patria nové, ako aj použité tovary.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLÓGII (GTN)

(Platí v spojení s časťou IV.B)

1.

Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz „technológie“, ktorá je „potrebná“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov, ktorých predaj, dodávka, prevod alebo vývoz je kontrolovaný podľa časti A (Tovar) uvedenej nižšie, podlieha kontrole v súlade s ustanoveniami časti IV.B.

2.

„Technológia“„potrebná“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov podliehajúcich kontrole zostáva pod kontrolou aj vtedy, keď sa vzťahuje na nekontrolované tovary.

3.

Kontroly sa nevzťahujú na takú „technológiu“, ktorá predstavuje nevyhnutné minimum na inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu takých tovarov, ktoré nie sú kontrolované alebo ktorých vývoz sa povolil v súlade s nariadením (ES) č. 423/2007 alebo nariadením (EÚ) č. …/2010.

4.

Kontroly prenosu „technológie“ sa nevzťahujú na informácie „vo verejnej sfére“, na „základný vedecký výskum“, ani na minimálne nevyhnutné informácie na účely patentových prihlášok.

IV.A.   TOVAR

A0.   Jadrové materiály, prostriedky a prislušenstvo

č.

Opis

Súvisiaca položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

IV.A0.010

Rúrky, potrubia, obruby, fitingy vyrobené z niklu alebo ním potiahnuté alebo zo zliatiny niklu s obsahom minimálne 40 % hmotnostných niklu okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.h.1., pokiaľ ido o rúrky s vnútorným priemerom väčším ako 100 mm.

2B350

IV.A0.011

Vákuové vývevy okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B002.f.2 alebo 2B231:

 

turbomolekulárne vývevy s prietokom minimálne 400 l/s,

 

rootsové vývevy na predvákuum s objemovým prietokom odsávania väčším ako 200 m3/h.

Suchý špirálový kompresor s vlnovcovým utesnením a suché špirálové vákuové vývevy s vlnovcovým utesnením.

0B002.f.2, 2B231


A1.   Materiály, chemikálie, „mikroorganizmy“ a „toxíny“

č.

Opis

Súvisiaca položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 28/2009

IV.A1.003

Okrúhle upchávky a tesnenia s vnútorným priemerom najviac 400 mm, vyrobené z týchto materiálov:

a.

kopolyméry vinylidénfluoridu, ktoré pozostávajú z aspoň 75 % betakryštalickej štruktúry, ktorá sa nerozťahuje;

b.

fluórované polyimidy s obsahom najmenej 10 hmotnostných percent kombinovaného fluóru;

c.

elastoméry z fluórovaného fosfazénu s obsahom najmenej 30 hmotnostných percent kombinovaného fluóru;

d.

polychlórtrifluóretylén (PCTFE, napr. Kel-F ®),

e.

fluórelastoméry (napr. Viton ®, Tecnoflon ®),

f.

polytetrafluóretylén (PTFE).

 

IV.A1.004

Osobné zariadenie na zisťovanie žiarenia jadrového pôvodu vrátane osobných dozimetrov.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na zariadenia na zisťovanie jadrového žiarenia, vymedzené v položke 1A004.c.

1A004.c


A2.   Spracovanie materiálov

č.

Opis

Súvisiaca položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

IV.A2.005

Pece s riadenou atmosférou:

2B226

Pece schopné prevádzky pri teplotách nad 400 °C.

2B227

IV.A2.008

Kontaktné zariadenia na premiešavanie kvapalín (zmiešavacie a usadzovacie nádrže, pulzové kolóny a odstredivkové kontaktory) a rozdeľovače kvapalín, rozdeľovače pár alebo zberače kvapalín pre takéto zariadenia, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

zliatiny s obsahom viac ako 25 hmotnostných percent niklu a 20 hmotnostných percent chrómu;

2.

fluórpolyméry;

3.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4.

grafit alebo ‚uhlíkový grafit‘;

5.

nikel alebo zliatiny s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

6.

tantal alebo zliatiny tantalu;

7.

titán alebo zliatiny titánu;

8.

zirkónium alebo zliatiny zirkónia, alebo

9.

nehrdzavejúca oceľ.

Technická poznámka:

„Uhlíkový grafit“ sa skladá z amorfného uhlíka a grafitu, pričom obsah grafitu je 8 % hmotnosti alebo viac.

2B350.e

IV.A2.009

Priemyselné zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.d:

výmenníky tepla alebo chladiče s teplovýmennou plochou väčšou ako 0,05 m2, ale menšou ako 30 m2 a rúrky, platne, cievky alebo bloky (jadrá) určené pre tieto výmenníky tepla alebo chladiče, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku s kvapalinou sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

zliatiny s obsahom viac ako 25 hmotnostných percent niklu a 20 hmotnostných percent chrómu;

2.

fluórpolyméry;

3.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4.

grafit alebo „uhlíkový grafit“;

5.

nikel alebo zliatiny s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

6.

tantal alebo zliatiny tantalu;

7.

titán alebo zliatiny titánu;

8.

zirkónium alebo zliatiny zirkónia,

9.

karbid kremičitý;

10.

karbid titaničitý, alebo

11.

nehrdzavejúca oceľ.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na radiátory vo vozidlách.

Technická poznámka:

Materiály použité na tesnenia, upchávky a iné funkcie súvisiace s tesnením neurčujú režim kontroly výmenníka tepla.

2B350.d

IV.A2.010

Viacupchávkové čerpadlá a čerpadlá bez upchávok, okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.i, vhodné pre korozívne kvapaliny, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 0,6 m3/hod alebo vákuové vývevy, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 5 m3/hod. [meraný pri štandardnej teplote (273 K alebo 0 °C) a tlaku (101,3 kPa)] a telesá (skrine čerpadiel), predformované výstelky telies, obežné kolesá, rotory alebo dýzy tryskových čerpadiel navrhnuté pre tieto čerpadlá, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

zliatiny s obsahom viac ako 25 hmotnostných percent niklu a 20 hmotnostných percent chrómu;

2.

keramické materiály;

3.

ferosilícium;

4.

fluórpolyméry;

5.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov),

6.

grafit alebo ‚uhlíkový grafit‘;

7.

nikel alebo zliatiny s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnosti;

8.

tantal alebo zliatiny tantalu;

9.

titán alebo zliatiny titánu;

10.

zirkónium alebo zliatiny zirkónia,

11.

niób (kolumbium) alebo zliatiny nióbu,

12.

nehrdzavejúca oceľ, alebo

13.

zliatiny hliníka.

Technická poznámka:

Materiály použité na tesnenia, upchávky a iné funkcie súvisiace s tesnením neurčujú režim kontroly čerpadla.

2B350.d


A3.   Elektronika

č.

Opis

Súvisiaca položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

IV.A3.004

Spektrometre a difraktometre určené na indikatívny test alebo kvantitatívnu analýzu elementárneho zloženia kovov alebo zliatin bez chemickej dekompozície látky.

 

IV.B.   TECHNOLÓGIA

č.

Opis

Súvisiaca položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

IV.B.001

Technológia potrebná na vývoj, výrobu alebo použitie položiek uvedených v časti IV. A. (Tovar) vyššie.

Technická poznámka:

Pojem „technológia“ zahŕňa aj softvér

 


PRÍLOHA V

Webové stránky s informáciami o príslušných orgánoch uvedených v článku 3 ods. 5 a 6, článku 5 ods. 3, článku 7 ods. 1, článku 10, článku 12 ods. 2, článkoch 13, 17 a 18, článku 19 ods. 1 a 2, článku 21 ods. 1 a 4, článku 22 ods. 1, článku 23 ods. 1, článku 31 ods. 1 a článku 38 ods. 1, a adresa Európskej komisie pre zasielanie oznámení

BELGICKO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÉCKO

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ŠPANIELSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

TALIANSKO

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLANDSKO

http://www.minbuza.nl/sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa Európskej komisie pre zasielanie oznámení:

European Commission

DG External Relations

Directorate A – Crisis Platform – Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy (CFSP)

Unit A.2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32-2) 295 55 85

Fax: (32-2) 299 08 73


PRÍLOHA VI

Zoznam kľúčových tovarov a technológií, na ktoré sa odkazuje v článku 8

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1.

Účel zákazov obsiahnutých v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadnych nezakázaných tovarov (vrátane prevádzkových celkov) obsahujúcich jednu alebo viacero zakázaných súčastí, ak je zakázaná súčasť alebo súčasti základným prvkom tovarov a dá sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

Dôležité upozornenie: Pri posudzovaní, či zakázanú súčasť alebo súčasti treba považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť činitele množstva, hodnoty a obsiahnutého technologického know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré by zo zakázanej súčasti alebo súčastí mohli urobiť základný prvok zaobstarávaných tovarov.

2.

Medzi tovary uvedené v tejto prílohe patria nové, ako aj použité tovary.

3.

Vymedzenia pojmov uvedených medzi čiarkou a obrátenou čiarkou (‘ ’) sú uvedené v technickej poznámke k príslušnej položke.

4.

Vymedzenia pojmov uvedených v úvodzovkách (“ ”) sú uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLÓGII (GTN)

1.

„Technológia“, ktorá je „potrebná“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zakázaných tovarov, zostáva predmetom zákazu aj vtedy, keď sa vzťahuje na nezakázané tovary.

3.

Zákazy sa nevzťahujú na takú „technológiu“, ktorá predstavuje nevyhnutné minimum na inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu takých tovarov, ktoré nie sú zakázané, alebo ktorých vývoz sa povolil v súlade s nariadením (ES) č. 423/2007 alebo týmto nariadením.

4.

Zákazy transferu „technológie“ sa nevzťahujú na informácie „vo verejnej sfére“, na „základný vedecký výskum“, ani na minimálne nevyhnutné informácie na účely patentových prihlášok.

PRIESKUM A ŤAŽBA ROPY A ZEMNÉHO PLYNU

1.A   Vybavenie

1.

Vybavenie pre geofyzikálny prieskum, vozidlá, plavidlá a lietadlá, osobitne navrhnuté alebo upravené na získavanie údajov na účely prieskumu ropy a zemného plynu a ich osobitne navrhnuté súčasti.

2.

Snímače osobitne navrhnuté na vykonávanie operácií vo vrtoch ropných a plynových studní vrátane snímačov používaných na meranie počas vrtov a súvisiace vybavenie osobitne navrhnuté na získavanie a uchovávanie údajov z takýchto snímačov.

3.

Vrtné zariadenia navrhnuté na vrty v skalných formáciách, konkrétne na účely prieskumu alebo ťažby ropy, plynu a iných, prirodzene sa vyskytujúcich uhľovodíkových látok.

4.

Vŕtacie dláta, vrtné tyče, ťažidlá, centralizéry a iné vybavenie osobitne navrhnuté na využívanie v zariadeniach a so zariadeniami na ropné a plynové vrty.

5.

Ústia vrtov, „protierupčné uzávery“ a „produkčné kríže“ a ich osobitné navrhnuté súčasti, ktoré zodpovedajú ‚špecifikáciám API a ISO‘ na používanie v ropných a plynových vrtoch.

Technické poznámky:

a.

„Protierupčný uzáver“ je zariadenie používané spravidla na úrovni terénu (alebo v prípade podmorských vrtov pri morskom dne) počas vŕtania na zamedzenie nekontrolovaného úniku ropy a/alebo plynu z vrtu.

b.

„Produkčný kríž“ je zariadenie používané spravidla na riadenie prietoku látok z vrtu, keď je vrt ukončený a začala sa ťažba ropy a/alebo plynu.

c.

„Špecifikácie API a ISO“ znamenajú na účely tejto položky špecifikácie č. 6A, 16A, 17D a 11IW Amerického ropného inštitútu a/alebo špecifikácie č. 10423 a 13533 Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu, ktoré sa týkajú protierupčných uzáverov, ústí vrtov a produkčných krížov určených na využívanie v ropných a/alebo plynových vrtoch.

6.

Vrtné a ťažobné plošiny pre ropu a zemný plyn.

7.

Plavidlá a nákladné člny so zariadením určeným na vŕtanie alebo na spracovanie ropy, využívané na ťažbu ropy, plynu a iných, prirodzene sa vyskytujúcich horľavých látok.

8.

Separátory tekutín a plynov zodpovedajúce špecifikácii API č. 12J, určené na spracovanie vyťažených látok z ropného alebo plynového vrtu, ktoré oddeľujú ropné tekutiny od všetkej vody a plynu obsiahnutých vo vyťaženej tekutine.

9.

Plynový kompresor s projektovaným tlakom 40 barov (PN 40 a/alebo ANSI 300) alebo viac a s objemovým výkonom nasávania 300 000 Nm3/h alebo viac na prvotné spracovanie a prepravu zemného plynu s výnimkou plynových kompresorov pre čerpacie stanice CNG (stlačený zemný plyn) a ich osobitne navrhnuté súčasti.

10.

Zariadenia na kontrolu podmorskej ťažby a ich súčasti zodpovedajúce ‚špecifikáciám API a ISO‘ určené na využívanie v ropných a plynových vrtoch.

Technická poznámka:

„Špecifikácie API a ISO“ znamenajú na účely tejto položky špecifikácie č. 17F Amerického ropného inštitútu a/alebo špecifikácie č. 13268 Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu, ktoré sa týkajú systémov na kontrolu podmorskej ťažby.

11.

Čerpadlá zvyčajne vysokokapacitné a/alebo vysokotlakové (viac ako 0,3 m3 za minútu a/alebo 40 barov) osobitne navrhnuté na čerpanie vrtných kalov a/alebo cementov do ropných a plynových vrtov.

1.B   Skúšobné a kontrolné vybavenie

1.

Vybavenie osobitne navrhnuté na odber vzoriek, testovanie a analýzu vlastností vrtného kalu, cementov z ropných vrtov a iných materiálov osobitne navrhnutých a/alebo namiešaných na použitie v ropných a plynových vrtoch.

2.

Vybavenie osobitne navrhnuté na odber vzoriek, testovanie a analýzu vlastností vzoriek skál, vzoriek tekutých, plynných a iných látok odobratých z ropného a/alebo plynového vrtu buď počas vrtu, alebo po ňom, alebo zo zariadení na prvotné spracovanie, ktoré sú k nim pripojené.

3.

Vybavenie osobitne navrhnuté na zhromažďovanie a výklad informácií o fyzickom alebo mechanickom stave ropného a/alebo plynového vrtu a na určenie lokálnych vlastností skalnej formácie a formácie ložiska.

1.C   Materiály

1.

Vrtné kaly, prísady do vrtných kalov a ich zložky osobitne namiešané na stabilizáciu ropy a plynu počas vŕtania, na vynášanie vrtných úlomkov na povrch a na premazávanie a chladenie vrtného zariadenia vo vrte.

2.

Cementy a iné materiály zodpovedajúce „špecifikáciám API a ISO“, určené na použitie v ropných a plynových vrtoch.

Technická poznámka:

„Špecifikácie API a ISO“ znamenajú špecifikáciu č. 10A Amerického ropného inštitútu a/alebo špecifikáciu č. 10426 Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu, ktoré sa týkajú cementu pre ropné vrty a iných materiálov osobitne namiešaných na použitie pri cementácii ropných a plynových vrtov.

3.

Antikorózne a emulzné ošetrovacie prípravky, odpeňovacie činidlá a iné chemikálie osobitne namiešané na použitie pri vŕtaní a pri prvotnom spracovaní ropy vyťaženej z ropného a/alebo plynového vrtu.

1.D   Softvér

1.

„Softvér“ osobitne navrhnutý na zhromažďovanie a výklad údajov získaných zo seizmických, elektromagnetických magnetických a gravitačných prieskumov na účely posúdenia perspektívnosti ťažby ropy alebo plynu.

2.

„Softvér“ osobitne navrhnutý na uchovávanie, analýzu a výklad informácií získaných počas vŕtania a ťažby, určený na posúdenie fyzikálnych vlastností a správania ložísk ropy alebo plynu.

3.

„Softvér“ osobitne navrhnutý na „použitie“ v prevádzkach na výrobu a spracovanie ropy alebo v osobitných podriadených jednotkách takýchto prevádzok.

1.E   Technológia

1.

„Technológia“„potrebná“ na „vývoj“, „výrobu“ a „použitie“ zariadenia uvedeného v 1.A.01 – 1.A.11.

RAFINÁCIA ROPY A SKVAPALŇOVANIE ZEMNÉHO PLYNU

2.A   Zariadenia

1.

Výmenníky tepla a ich osobitne navrhnuté súčasti, ako sú uvedené ďalej:

a.

doskové výmenníky tepla s pomerom plochy/objemu väčším ako 500 m2/m3, osobitne navrhnuté na predchladzovanie zemného plynu;

b.

špirálové výmenníky tepla osobitne navrhnuté na skvapalňovanie alebo podchladzovanie zemného plynu.

2.

Kryogénne čerpadlá na prepravu médií pri teplote pod – 120 °C s prepravnou kapacitou presahujúcou 500 m3/h a ich osobitne navrhnuté súčasti.

3.

„Zásobníky skvapalneného zemného plynu (LNG)“ a vybavenie „zásobníkov LNG“, neuvedené pod 2.A.1.

Technická poznámka:

„Zariadenie zásobník LNG“ je osobitne navrhnutá konštrukcia, ktorá sa používa v prevádzkach na skvapalňovanie zemného plynu a zahŕňa spracovateľskú fázu skvapalňovania. „Zásobník LNG“ zahŕňa výmenníky tepla, potrubia, iné príslušenstvo a tepelné izolačné materiály. Teplota vo vnútri „zásobníka LNG“ je nižšia ako – 120 °C (podmienky vhodné na kondenzáciu zemného plynu). Účelom „zásobníka LNG“ je tepelná izolácia uvedeného zariadenia.

4.

Zariadenia pre nakládkové terminály skvapalnených plynov s vnútornou teplotou – 120 °C a ich osobitne navrhnuté súčasti.

5.

Pružné a pevné prepravné potrubie s priemerom väčším ako 50 mm na prepravu média s teplotou pod – 120 °C.

6.

Námorné plavidlá osobitne navrhnuté na prepravu skvapalneného zemného plynu.

7.

Elektrostatické odsoľovacie zariadenia osobitne navrhnuté na odstraňovanie znečisťujúcich látok, napríklad soli, zeminy a vody z ropy a ich osobitné navrhnuté súčasti.

8.

Všetky krakovacie jednotky vrátane hydrokrakerov a koksovacích jednotiek, osobitne navrhnuté na konverziu vákuových plynových olejov alebo vákuových zvyškov a ich osobitne navrhnuté súčasti.

9.

Hydrogenizačné zariadenia osobitne určené na odsírovanie benzínu, naftových frakcií a kerozínu a ich osobitne navrhnuté súčasti.

10.

Katalytické štiepiace zariadenia osobitne navrhnuté na konverziu odsíreného benzínu na vysokooktánový benzín a ich osobitne navrhnuté súčasti.

11.

Rafinačné jednotky na izomerizáciu frakcií C5-C6 a rafinačné jednotky na alkyláciu ľahkých olefínov na zvýšenie oktánového indexu uhľovodíkových frakcií.

12.

Čerpadlá osobitne navrhnuté na prepravu ropy a palív s kapacitou najmenej 50 m3/h a ich osobitne navrhnuté súčasti.

13.

Rúrky s vonkajším priemerom najmenej 0,2 m, vyrobené z týchto materiálov:

a.

nehrdzavejúce ocele s obsahom chrómu najmenej 23 % hmotnosti;

b.

nehrdzavejúce ocele a zliatiny na báze nehrdzavejúcej ocele a niklu s ‚ekvivalentom odolnosti proti bodovej korózii‘ vyšším ako 33.

Technická poznámka:

„Odolnosťproti bodovej korózii“ (Pitting resistance equivalent – PRE) je hodnota vyjadrujúca odolnosť nehrdzavejúcich ocelí a niklu proti bodovej a dotykovej korózii. Odolnosť nehrdzavejúcich ocelí a zliatin niklu proti bodovej korózii je prvotne daná ich zložením, najmä obsahom chrómu, molybdénu a dusíka. Vzorec na výpočet hodnoty PRE je: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N.

14.

„Ježkovia“ (Pipeline Inspection Gauge) a ich osobitne navrhnuté súčasti.

Technická poznámka:

„Ježko“ je zariadenie používané najčastejšie na čistenie a kontrolu potrubia znútra (stav korózie alebo tvorba usadenín), ktoré je poháňané tlakom produktu v potrubí.

15.

Štartovacie a prijímacie komory ježkov na vpúšťanie a vypúšťanie ježkov.

16.

Nasledujúce druhy nádrží na skladovanie ropy a palív s objemom väčším ako 1 000 m3 (1 000 000 litrov) a ich osobitne navrhnuté súčasti:

a.

stacionárne nádrže;

b.

plávajúce nádrže.

17.

Pružné podmorské rúry osobitne navrhnuté na prepravu uhľovodíkov a injekčných látok, vody alebo plynu s priemerom väčším ako 50 mm.

18.

Pružné potrubia používané pri povrchových a podmorských vysokotlakových aplikáciách.

19.

Izomerizačné zariadenia osobitne navrhnuté na výrobu vysokooktánového benzínu vyrábaného na báze ľahkých uhľovodíkov a ich osobitne navrhnuté súčasti.

2.B   Skúšobné a kontrolné vybavenie

1.

Vybavenie osobitne určené na testovanie a analýzu kvality (vlastností) ropy a palív.

2.

Kontrolné systémy rozhrania osobitne navrhnuté na kontrolu a optimalizáciu odsoľovacieho procesu.

2.C   Materiály

1.

Dietylénglykol (CAS: 111-46-6), trietylénglykol (CAS: 112-27-6).

2.

N-metylpyrolidón (CAS 872-50-4), sulfolán (CAS: 126-33-0).

3.

Zeolity prírodného alebo syntetického pôvodu, osobitne určené na fluidné katalytické krakovanie alebo na čistenie a/alebo odvodňovanie plynov vrátane zemných plynov.

4.

Katalyzátory na krakovanie a konverziu uhľovodíkov:

a.

s jediným kovom (platinovej skupiny) na hliníku alebo zeolite, osobitne určené na proces katalytickej premeny;

b.

so zmesou kovov (platina v kombinácii s inými ušľachtilými kovmi) na hliníku alebo zeolite, osobitne určené na proces katalytickej premeny

c.

kobaltové alebo niklové katalyzátory dotované molybdénom na hliníku alebo zeolitu, osobitne určené na katalytický odsírovací proces;

d.

paládiové, niklové, chrómové alebo volfrámové katalyzátory na hliníkualebo zeolitu, osobitne určené na katalytický hydrokrakovací proces;

5.

Prísady do benzínu osobitne namiešané na zvýšenie oktánového čísla benzínu.

Poznámka:

Táto položka zahŕňa etyltercbutyléter (ETBE) (CAS: 637-92-3) a metyltercbutyléter (MTBE) (CAS: 1634-04-4).

2.D   Softvér

1.

„Softvér“ osobitne navrhnutý na „použitie“ v prevádzkach na skvapalňovanie zemného plynu alebo v osobitných podriadených jednotkách takýchto prevádzok.

2.

„Softvér“ osobitne navrhnutý na „vývoj“, „výstavbu“alebo „použitie“ prevádzkových jednotiek (vrátane ich podriadených jednotiek) na rafináciu ropy.

2.E   Technológia

1.

„Technológia“ na úpravu a čistenie surového zemného plynu (odvodňovanie, odstraňovanie sírnych zlúčenín, odstraňovanie nečistôt).

2.

„Technológia“ na skvapalňovanie zemného plynu vrátane „technológie“ potrebnej na „vývoj“, „výstavbu“ alebo „využívanie“ prevádzkových jednotiek na skvapalňovanie zemného plynu.

3.

„Technológia“ na prepravu skvapalneného zemného plynu.

4.

„Technológia“ potrebná na „vývoj“, „stavbu“ alebo „využívanie“ námorných plavidiel osobitne navrhnutých na prepravu skvapalneného zemného plynu.

5.

„Technológia“ na skladovanie ropy a palív.

6.

„Technológia“„potrebná“ na „vývoj“, „výstavbu“ alebo „využívanie“ rafinačnej prevádzkovej jednotky, ako napr.:

6.1.

„Technológia“ na konverziu ľahkého olefínu na benzín.

6.2.

Technológia na katalytické reformovanie a izomerizáciu.

6.3.

Tepelná a katalytická krakovacia technológia.


PRÍLOHA VII

Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa odkazuje v článku 16 ods. 1

A.   Právnické osoby, subjekty a orgány

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.)

 

Podieľa sa na výrobe dielcov do centrifúg.

Dátum označenia zo strany OSN:

3. 3. 2008

2.

Amin Industrial Complex [alias a) Amin IndustrialCompound, b) Amin Industrial Company]

Adresa:

a)

P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran;

b)

Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Irán;

c)

Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Irán.

a)

Amin Industrial Complex sa snažil získať regulátory teploty, ktoré sa môžu použiť v jadrovom výskume a prevádzkových/výrobných zariadeniach,

b)

Amin Industrial Complex je vo vlastníctve alebo pod kontrolou, alebo koná v mene Defense Industries Organization (DIO), ktorá bola označená v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN 1737 (2006).

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

3.

Ammunition and Metallurgy Industries Group alias a) AMIG, b) Ammunition Industries Group]

 

a)

AMIG kontroluje spoločnosť 7th of Tir;

b)

AMIG je vo vlastníctve a pod kontrolou Defence Industries Organisation (DIO).

Dátum označenia zo strany OSN:

4. 3. 2007

4.

Armament Industries Group

Adresa:

a)

Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran;

b)

Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teherán, Irán.

a)

Armament Industries Group (AIG) vyrába rôzne malé ručné a ľahké zbrane vrátane zbraní veľkého a stredného kalibru a súvisiacej technológie a poskytuje k nim servis;

b)

vykonáva väčšinu svojej obstarávateľskej činnosti prostredníctvom Hadid Industries Complex.

Dátum označenia zo strany EÚ:

24. 4. 2007

(OSN: 9. 6. 2010)

5.

Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI (Iránska organizácia pre atómovú energiu)

 

Podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006

6.

Bank Sepah a Bank Sepah International.

 

Bank Sepah podporuje Organizáciu leteckého priemyslu (Aerospace Industries Organisation – AIO) a podriadené subjekty vrátane Shadid Hemmat Industrial Group (SHIG) a Shadid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

7.

Spoločnosti Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal

 

a)

Dcérska spoločnosť spoločností Saccal System;

b)

táto spoločnosť sa pokúšala o nákup citlivého tovaru pre subjekt uvedený v rezolúcii 1737 (2006).

Dátum označenia zo strany OSN:

3. 3. 2008

8.

Cruise Missile Industry Group (alias Naval Defence Missile Industry Group)

 

 

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

9.

Defence Industries Organisation (DIO)

 

a)

Zastrešujúci subjekt pod dozorom ministerstva obrany, logistiky a ozbrojených síl (MODALF); niektoré jeho podriadené subjekty sa ako výrobcovia komponentov podieľajú na centrifúgovom programe, ako aj na raketovom programe;

b)

podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006

10.

Defense Technology and Science Research Center (Stredisko obrannej technológie a vedeckého výskumu)

Adresa:

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán, Irán.

Stredisko obrannej technológie a vedeckého výskumu (Defense Technology and Science Research Center – DTSRC) je vo vlastníctve alebo pod kontrolou iránskeho ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL), alebo koná v mene tohto ministerstva, ktoré dohliada na iránsky obranný výskum a vývoj, výrobu, údržbu, vývoz a obstarávanie.

Dátum označenia zo strany EÚ:

24. 4. 2007

(OSN: 9. 6. 2010)

11.

Doostan International Company

 

Doostan International Company (DICO) dodáva dielce pre iránsky program balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

12.

Electro Sanam Company [alias a) E. S. Co., b) E. X. Co.]

 

Krycia spoločnosť AIO, ktorá sa podieľa na programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN:

3. 3. 2008

13.

Nuclear Fuel Research and Production Centre – NFRPC (Stredisko pre výskum a výrobu jadrového paliva v Isfaháne) a Esfahan Nuclear Technology Centre – ENTC (Stredisko pre jadrové technológie v Isfaháne)

 

Obe strediská tvoria súčasť Spoločnosti na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company) Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI).

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

14.

Ettehad Technical Group (Tecnická skupina Ettehad)

 

Krycia spoločnosť AIO, ktorá sa podieľa na programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN:

3. 3. 2008

15.

Fajr Industrial Group (Priemyslová skupina Fajr)

 

a)

Predtým Instrumentation Factory Plant;

b)

subjekt podriadený AIO;

c)

podieľa sa na programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006

16.

Farasakht Industries

Adresa:

Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Isfahán, Irán.

Farasakht Industries je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Iran Aircraft Manufacturing Company, alebo koná v mene tejto spoločnosti, ktorá je zasa vo vlastníctve alebo pod kontrolou ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL).

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

17.

Farayand Technique

 

a)

Podieľa sa na iránskom jadrovom programe (na centrifúgovom programe);

b)

uvádza sa v správach MAAE.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006

18.

Inštitút Fater (alebo Faater)

 

a)

Dcérska spoločnosť subjektu Khatam al-Anbiya (KAA),

b)

Fater spolupracuje so zahraničnými dodávateľmi, pravdepodobne v mene ostatných spoločností KAA, na projektoch IRGC v Iráne,

c)

inštitút je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Zboru islamských revolučných gárd, alebo koná v jeho mene.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

19.

First East Export Bank, P.L.C.

Adresa:

Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malajzia.

a)

First East Export Bank, PLC vlastní alebo kontroluje banka Bank Mellat alebo First East Export Bank, PLC koná v jej mene;

b)

počas uplynulých siedmich rokov Bank Mellat zabezpečovala stovky miliónov dolárov v transakciách pre iránske jadrové, raketové a obranné subjekty;

c)

indetifikačné číslo spoločnosti LL06889 (Malajzia).

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

20.

Gharagahe Sazandegi Ghaem

 

Subjekt je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Zboru islamských revolučných gárd, alebo koná v jeho mene. Gharagahe Sazandegi Ghaem je vo vlastníctve alebo pod kontrolou KAA (pozri ďalej).

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

21.

Ghorb Karbala

 

Subjekt je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Zboru islamských revolučných gárd, alebo koná v jeho mene. Ghorb Karbala vlastní alebo kontroluje skupina KAA (pozri ďalej).

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

22.

Ghorb Nooh

 

Subjekt je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Zboru islamských revolučných gárd, alebo koná v jeho mene. Ghorb Nooh vlastní alebo kontroluje skupina KAA (pozri ďalej).

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

23.

Hara Company

 

Subjekt je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Zboru islamských revolučných gárd, alebo koná v jeho mene. Je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Ghorb Nooh.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

24.

Imensazan Consultant Engineers Institute

 

Subjekt je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Zboru islamských revolučných gárd, alebo koná v jeho mene. Subjekt vlastní alebo kontroluje skupina KAA, alebo subjekt koná v jej mene (pozri ďalej).

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

25.

Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant)

 

Využívané zo strany AIO na pokusy o nákup.

Dátum označenia zo strany OSN:

3. 3. 2008

26.

Irano Hind Shipping Company

Adresa:

a)

18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, oproti Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teherán, Irán,

b)

265, pri Mehrshad, Sedaghat St., oproti Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Irán.

Subjekt je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), alebo koná v mene tohto subjektu.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

27.

IRISL Benelux NV

Adresa:

Noorderlaan 139, B-2030, Antverpy, Belgicko. Číslo DPH BE480224531 (Belgicko).

Subjekt je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), alebo koná v mene tohto subjektu.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

28.

Jabber Ibn Hayan

 

Laboratórium AEOI, ktoré sa podieľa na činnostiach týkajúcich sa palivového cyklu.

Dátum označenia zo strany EÚ:

24. 4. 2007

(OSN: 3. 3. 2008)

29.

Joza Industrial Co.

 

Krycia spoločnosť AIO, ktorá sa podieľa na programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN:

3. 3. 2008

30.

Kala-Electric (alias Kalaye Electric)

 

a)

Dodávateľ pre PFEP – Natanz;

b)

podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006

31.

Karaj Nuclear Research Centre (Stredisko jadrového výskumu v Karadži)

 

Súčasť divízie výskumu AEOI.

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

32.

Kaveh Cutting Tools Company

Adresa:

a)

3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Irán;

b)

Km 4 of Khalaj Road, koniec Seyedi Street, Mashad, Irán;

c)

P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran;

d)

Khalaj Rd., koniec Seyyedi Alley, Mashad, Irán;

e)

Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teherán, Irán.

Kaveh Cutting Tools Company je vo vlastníctve alebo pod kontrolou DIO, alebo koná v mene DIO.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

33.

Kavoshyar Company

 

Dcérska spoločnosť AEOI.

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

34.

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters

 

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) je spoločnosť vo vlastníctve Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) a podieľa sa na rozsiahlych civilných a vojenských stavebných projektoch a ostatných inžinierskych činnostiach. Vykonáva veľkú časť práce na projektoch Passive Defense Organization. Dcérske subjekty KAA sa vo veľkej miere podieľali najmä na výstavbe zariadenia na obohacovanie uránu v Komme/Fordowe.

Dátum označenia zo strany EÚ:

24. 6. 2008

(OSN: 9. 6. 2010)

35.

Khorasan Metallurgy Industries

 

a)

Dcérsky subjekt Ammunition Industries Group (AMIG), ktorý je podriadený DIO;

b)

podieľa sa na výrobe dielcov do centrifúg.

Dátum označenia zo strany OSN:

3. 3. 2008

36.

M. Babaie Industries

Adresa:

Box 16535-76, Teherán, 16548, Irán.

a)

Spoločnosť M. Babaie Industries je podriadená Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (pôvodne Air Defense Missile Industries Group) iránskej Aerospace Industries Organization (AIO);

b)

AIO kontroluje organizácie Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) a Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG) zaoberajúce sa raketami, ktoré boli označené v rezolúcii 1737 (2006).

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010.

37.

Makin

 

Subjekt je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Zboru islamských revolučných gárd, alebo koná v jeho mene. Makin je vo vlastníctve alebo pod kontrolou KAA alebo koná v mene KAA a je dcérskou spoločnosťou KAA.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010.

38.

Univerzita Maleka Ashtara

Adresa:

Corner of Imam Ali Highway a Babaei Highway, Teherán, Irán.

a)

Subjekt podriadený DTRSC v rámci MODAFL;

b)

patria tam aj výskumné skupiny, ktoré predtým patrili do Výskumného strediska fyziky (Physics Research Center – PHRC);

c)

inšpektorom MAAE nebolo povolené, aby vypočuli pracovníkov alebo nahliadli do dokumentov, ktoré sú v správe tejto organizácie, aby sa tak mohli vyjadriť k nevyriešenej otázke možného vojenského rozmeru jadrového programu Iránu.

Dátum označenia zo strany EÚ:

24. 6. 2008

(OSN: 9. 6. 2010)

39.

Mesbah Energy Company

 

a)

Dodávateľ pre výskumný reaktor A40 v Araku;

b)

podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006

40.

Ministry of Defense Logistics Export (Ministerstvo obrany, útvar logistiky a športu)

Adresa:

a)

P.O. Box 16315-189, Teherán, Irán;

b)

sídli na západnej strane Dabestan Street, Abbas Abad District, Teherán, Irán.

Exportný subjekt Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODLEX), predáva zbrane vyrobené v Iráne zákazníkom na celom svete v rozpore s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1747 (2007), ktorá zakazuje Iránu predávať zbrane alebo súvisiaci materiál.

Dátum označenia zo strany EÚ:

24. 6. 2008

(OSN: 9. 6. 2010)

41.

Mizan Machinery Manufacturing, alias 3MG (Strojárne Mizan)

Adresa:

P.O. Box 16595-365, Teherán, Irán.

Mizan Machinery Manufacturing (3M) je vo vlastníctve alebo pod kontrolou SHIG, alebo koná v mene SHIG.

Dátum označenia zo strany EÚ:

24. 6. 2008

(OSN: 9. 6. 2010)

42.

Spoločnosť Modern Industries Technique Company [alias a) Rahkar Company, b) Rahkar Industries, c) Rahkar Sanaye Company, d) Rahkar Sanaye Novin]

Adresa:

Arak, Irán.

a)

Modern Industries Technique Company (MITEC) zodpovedá za návrh a konštrukciu ťažkovodného reaktora IR-40 v Araku;

b)

MITEC má na starosti dodávky pre konštrukciu ťažkovodného reaktora IR-40.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

43.

Niru Battery Manufacturing Company

 

a)

dcérska spoločnosť DIO;

b)

jej úlohou je vyrábať energetické jednotky pre iránsku armádu vrátane raketových systémov.

Dátum označenia zo strany OSN:

3. 3. 2008

44.

Novin Energy Company (alias Pars Novin)

 

Pôsobí v rámci AEOI.

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

45.

Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (Stredisko pre jadrový výskum v poľnohospodárstve a medicíne) [alias a) Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; b) Karaji Agricultural and Medical Research Center]

Adresa:

P.O. Box 31585-4395, Karaj, Irán.

a)

Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) je rozsiahla výskumná zložka Organizácie pre jadrovú energiu v Iráne (Atomic Energy Organization of Iran – AEOI), ktorá bola označená v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN 1737 (2006);

b)

NFRPC je centrum AEOI pre vývoj jadrového paliva, ktoré sa podieľa na činnostiach zameraných na obohacovanie jadrového paliva.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

46.

Omran Sahel

 

Subjekt je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Zboru islamských revolučných gárd, alebo koná v jeho mene. Je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Ghorb Nooh.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

47.

Oriental Oil Kish

 

Subjekt je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Zboru islamských revolučných gárd, alebo koná v jeho mene. Oriental Oil Kish je vo vlastníctve alebo pod kontrolou KAA alebo koná v mene KAA.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

48.

Parchin Chemical Industries

 

Pobočka DIO.

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

49.

Pars Aviation Services Company

 

Vykonáva údržbu lietadiel.

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

50.

Pars Trash Company

 

a)

Podieľa sa na iránskom jadrovom programe (na centrifúgovom programe);

b)

uvádza sa v správach MAAE.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006

51.

Pejman Industrial Services Corporation

Adresa:

P.O. Box 16785-195, Teherán, Irán

Pejman Industrial Services Corporation je vo vlastníctve alebo pod kontrolou SBIG, alebo koná v mene SBIG.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

52.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries

 

Spoločnosť sa podieľala na výstavbe zariadenia na konverziu uránu (Uranium Conversion Facility) v Isfaháne.

Dátum označenia zo strany OSN:

3. 3. 2008

53.

Qods Aeronautics Industries

 

vyrába bezpilotné lietadlá (unmanned aerial vehicles – UAVs), padáky, padákové klzáky, motorové padákové klzáky atď.

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

54.

Rah Sahel

 

Subjekt je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Zboru islamských revolučných gárd, alebo koná v jeho mene. Rah Sahel je vo vlastníctve alebo pod kontrolou KAA, alebo koná v mene KAA.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

55.

Rahab Engineering Institute

 

Subjekt je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Zboru islamských revolučných gárd, alebo koná v jeho mene. Rehab je vo vlastníctve alebo pod kontrolou KAA alebo koná v mene KAA a je dcérskou spoločnosťou KAA.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

56.

Sabalan Company

Adresa:

Damavand Tehran Highway, Teherán, Irán.

Sabalan je krycí názov pre SHIG.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

57.

Sanam Industrial Group

 

Subjekt podriadený AIO.

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

58.

Safety Equipment Procurement (SEP)

 

Krycia spoločnosť AIO, ktorá sa podieľa na programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN:

3. 3. 2008

59.

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO)

Adresa:

Damavand Tehran Highway, Teherán, Irán.

SAPICO je krycí názov pre SHIG.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

60.

Sahel Consultant Engineers

 

Subjekt je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Zboru islamských revolučných gárd, alebo koná v jeho mene. Je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Ghorb Nooh.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

61.

Sepanir

 

Subjekt je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Zboru islamských revolučných gárd, alebo koná v jeho mene. Sepanir je vo vlastníctve alebo pod kontrolou KAA, alebo koná v mene KAA.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

62.

Sepasad Engineering Company

 

Subjekt je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Zboru islamských revolučných gárd, alebo koná v jeho mene. Sepasad Engineering Company je vo vlastníctve alebo pod kontrolou KAA, alebo koná v mene KAA.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

63.

7th of Tir.

 

a)

Subjekt, ktorý je podriadený organizácii DIO, všeobecne považovanej za subjekt podieľajúci sa priamo na iránskom jadrovom programe;

b)

podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006.

64.

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG)

 

a)

Subjekt podriadený AIO;

b)

podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006.

65.

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)

 

a)

Subjekt podriadený AIO;

b)

podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006.

66.

Shahid Karrazi Industries

Adresa:

Teherán, Irán.

Shahid Karrazi Industries je vo vlastníctve alebo pod kontrolou SBIG, alebo koná v mene SBIG.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

67.

Shahid Satarri Industries (alias Shahid Sattari Group Equipment Industries)

Adresa:

juhovýchodný Teherán, Irán.

Shahid Sattari Industries je vo vlastníctve alebo pod kontrolou SBIG, alebo koná v mene SBIG.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

68.

Shahid Sayyade Shirazi Industries

Adresa:

a)

Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teherán, Irán;

b)

Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teherán 1835, Irán;

c)

Babaei Highway – Next to Niru M.F.G, Teherán, Irán.

Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) je vo vlastníctve alebo pod kontrolou DIO, alebo koná v mene DIO.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

69.

Sho’a’ Aviation

 

Vyrába ultraľahké lietadlá.

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

70.

South Shipping Line Iran (SSL)

Adresa:

a)

Apt. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teherán, Irán;

b)

Qaem Magham Farahani St., Teherán, Irán.

Subjekt je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), alebo koná v mene tohto subjektu.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

71.

Special Industries Group

Adresa:

Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teherán, Irán.

Special Industries Group (SIG) je subjekt podriadený DIO.

Dátum označenia zo strany EÚ:

24. 4. 2007

(OSN: 9. 6. 2010)

72.

TAMAS Company

 

a)

Podieľa sa činnostiach súvisiacich s obohacovaním uránu;

b)

TAMAS je zastrešujúcim orgánom pre štyri dcérske spoločnosti, z ktorých jedna sa venuje činnostiam od ťažby po koncentrovanie uránu a ďalšia spracovaniu a obohacovaniu uránu a nakladaniu s odpadom.

Dátum označenia zo strany EÚ:

24. 4. 2007

(OSN: 3. 3. 2008)

73.

Tiz Pars

Adresa:

Damavand Tehran Highway, Teherán, Irán.

a)

Tiz Pars je krycí názov pre SHIG;

b)

v období od apríla do júla 2007 sa Tiz Pars pokúsil v mene SHIG zaobstarať päť špeciálnych laserových zváracích a kovoobrábacích strojov, čím mohol výrazne prispieť k raketovému programu Iránu.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010

74.

Ya Mahdi Industries Group

 

Subjekt podriadený AIO.

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

75.

Yazd Metallurgy Industries [alias a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries; b) Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.]

Adresa:

a)

Pasdaran Avenue, pri Telecommunication Industry, Teherán 16588, Irán;

b)

P.O. Box 89195/878, Yazd, Irán;

c)

P.O. Box 89195-678, Yazd, Irán;

d)

5. kilometer Taft Road, Yazd, Irán.

Yazd Metallurgy Industries (YMI) je subjekt podriadený DIO.

Dátum označenia zo strany OSN:

9. 6. 2010


B.   Fyzické osoby

 

Meno

Identifikační údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

Fereidoun ABBASI-DAVANI

 

Vedúci vedec ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL) s väzbami na Inštitút aplikovanej fyziky (Institute of Applied Physics). Úzko spolupracuje s Mohsenom Fakhrizadehom-Mahabadim.

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

2.

Dawood AGHA-JANI

 

Funkcia: riaditeľ PFEP v Natanze.

Podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006

3.

Ali Akbar AHMADIAN

 

Titul:

viceadmirál. Funkcia: veliteľ spoločného štábu Zboru iránskych revolučných gárd (IRGC).

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

4.

Amir Moayyed ALAI

 

Podieľa sa na riadení montáže a konštrukcie centrifúg.

Dátum označenia zo strany EÚ:

24. 4. 2007

(OSN: 3. 3. 2008)

5.

Behman ASGARPOUR

 

Funkcia: prevádzkový vedúci (Arak).

Podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006

6.

Mohammad Fedai ASHIANI

 

Podieľa sa na výrobe uhličitanu ammónno-uránového a riadení komplexu na obohacovanie uránu v Natanze.

Dátum označenia zo strany EÚ:

24. 4. 2007

(OSN: 3. 3. 2008)

7.

Abbas Rezaee ASHTIANI

 

Vedúci predstaviteľ Úradu pre prieskum a ťažbu (Office of Exploration and Mining Affairs) Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI).

Dátum označenia zo strany OSN:

3. 3. 2008

8.

Bahmanyar Morteza BAHMANYAR

 

Funkcia: vedúci oddelenia financií a rozpočtu Organizácie leteckého priemyslu (Aerospace Industries Organisation – AIO). Podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006

9.

Haleh BAKHTIAR

 

Podieľa sa na výrobe horčíka s koncentráciou 99,9 %.

Dátum označenia zo strany EÚ:

24. 4. 2007

(OSN: 3. 3. 2008)

10.

Morteza BEHZAD

 

Podieľa sa na výrobe dielcov do centrifúg.

Dátum označenia zo strany EÚ:

24. 4. 2007

(OSN: 3. 3. 2008)

11.

Ahmad Vahid DASTJERDI

 

Funkcia: predseda Organizácie leteckého priemyslu (Aerospace Industries Organisation – AIO).

Podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006

12.

Ahmad DERAKHSHANDEH

 

Funkcia: predseda a výkonný riaditeľ Bank Sepah.

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

13.

Mohammad ESLAMI

Titul: Dr.

Riaditeľ Inštitútu pre odbornú prípravu a výskum v oblasti obranného priemyslu (Defence Industries Training and Research Institute).

Dátum označenia zo strany OSN:

3. 3. 2008

14.

Reza-Gholi ESMAELI

 

Funkcia: vedúci oddelenia obchodu a medzinárodných vzťahov Organizácie leteckého priemyslu (Aerospace Industries Organisation – AIO).

Podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006

15.

Mohsen FAKHRIZADEH-MAHABADI

 

Vedúci vedec iránskeho ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL) a bývalý riaditeľ Výskumného strediska fyziky (Physics Research Centre – PHRC).

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

16.

Mohammad HEJAZI

 

Titul: brigádny generál. Funkcia: veliteľ síl odporu Basidž.

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

17.

Mohsen HOJATI

 

Funkcia: Prezident Fajr Industrial Group.

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

18.

Seyyed Hussein HOSSEINI

 

Predstaviteľ AEOI, ktorý sa podieľa na výskumnom projekte reaktoru využívajúceho ťažkú vodu v Araku.

Dátum označenia zo strany EÚ:

24. 4. 2007

(OSN: 3. 3. 2008)

19.

M. Javad KARIMI SABET

 

Riaditeľ Novin Energy Company, ktorá je označená v rezolúcii BR OSN 1747 (2007).

Dátum označenia zo strany EÚ:

24. 4. 2007

(OSN: 3. 3. 2008)

20.

Mehrdada Akhlaghi KETABACHI

 

Funkcia: prezident Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

21.

Ali Hajinia LEILABADI

 

Funkcia: generálny riaditeľ Mesbah Energy Company.

Podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006

22.

Naser MALEKI

 

Funkcia: prezident Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

Naser Maleki je aj úradníkom MODAFL a je poverený dohľadom nad prácami na programe balistických rakiet Šahab-3. Šahab-3 je balistická raketa s dlhým doletom, ktorá je v súčasnosti vo výzbroji iránskych síl.

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

23.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Podieľa sa na riadení výroby v zariadení na konverziu uránu (the Uranium Conversion Facility – UCF) v Isfaháne.

Dátum označenia zo strany EÚ:

24. 4. 2007

(OSN: 3. 3. 2008)

24.

Jafar MOHAMMADI

 

Funkcia: Technický poradca Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI) (zodpovedný za riadenie výroby ventilov pre centrifúgy).

Podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006

25.

Ehsan MONAJEMI

 

Funkcia: vedúci projektu výstavby zariadenia v Natanze. Podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006

26.

Mohammad Reza NAQDI

Titul: brigádny generál.

Bývalý zástupca veliteľa generálneho štábu ozbrojených síl pre logistiku a priemyselný výskum/šéf štátneho velenia pre boj s pašovaním, ktorý sa snažil obchádzať sankcie uvalené rezolúciami BR OSN 1737 (2006) a 1747 (2007).

Dátum označenia zo strany OSN:

3. 3. 2008

27.

Houshang NOBARI

 

Podieľa sa na riadení komplexu na obohacovanie uránu v Natanze.

Dátum označenia zo strany EÚ:

24. 4. 2007

(OSN: 3. 3. 2008)

28.

Mohammad Mehdi Nejad NOURI

Titul: generálporučík.

Funkcia: rektor Univerzity obranných technológií Maleka Ashtara. Katedra chémie Univerzity obranných technológií je prepojená na iránske ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL) a vykonáva experimenty s berýliom. Podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006

29.

Mohammad QANNADI

 

Funkcia: viceprezident AEOI pre výskum a vývoj. Podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006

30.

Amir RAHIMI

 

Funkcia: Riaditeľ Výskumného a výrobného strediska pre jadrové palivo (Nuclear Fuel Research and Production Center) v Isfaháne. Výskumné a výrobné stredisko pre jadrové palivo v Isfaháne tvorí súčasť Spoločnosti na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company) Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI), ktorá sa podieľa na činnostiach v oblasti obohacovania uránu.

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

31.

Javad RAHIQI

 

Dátum narodenia:

24. 4. 1954.

 

Miesto narodenia:

Marshad.

Funkcia: riaditeľ Strediska jadrovej technológie (Nuclear Technology Center) Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) v Isfaháne.

Dátum označenia zo strany EÚ:

24. 4. 2007

(OSN: 9. 6. 2010)

32.

Abbas RASHIDI

 

Podieľa sa na činnosti v oblasti obohacovania uránu v Natanze.

Dátum označenia zo strany EÚ:

24. 4. 2007

(OSN: 3. 3. 2008)

33

Morteza REZAIE

Titul: brigádny generál. Funkcia: zástupca veliteľa IRGC.

 

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

34.

Morteza SAFARI

Titul: kontreadmirál.

Funkcia: veliteľ námorníctva IGRC.

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

35.

Yahya Rahim SAFAVI

Titul: generálmajor.

Funkcia: veliteľ IGRC (Pasdaran). Podieľa sa na iránskom jadrovom programe, ako aj na programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006

36.

Seyed Jaber SAFDARI

 

Vedúci zariadenia na obohacovanie uránu v Natanze (Natanz Enrichment Facilities).

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

37.

Hosein SALIMI

Titul: generál.

Funkcia: veliteľ vzdušných síl IGRC (Pasdaran). Podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN:

23. 12. 2006

38.

Qasem SOLEIMANI

Titul: brigádny generál.

Funkcia: veliteľ jednotky Qods.

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

39.

Ghasem SOLEYMANI

 

Riaditeľ pre ťažbu uránu v saghandskej uránovej bani.

Dátum označenia zo strany OSN:

3. 3. 2008

40.

Mohammad Reza ZAHEDI

Titul: brigádny generál.

Funkcia: veliteľ pozemných síl IGRC.

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007

41.

General ZOLQADR

 

Funkcia: štátny tajomník ministra vnútra pre bezpečnostné záležitosti, dôstojník IGRC.

Dátum označenia zo strany OSN:

24. 3. 2007


PRÍLOHA VIII

Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa odkazuje v článku 16 ods. 2

A.   Fyzické osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

Reza AGHAZADEH

Dátum narodenia: 15. 3. 1949. Číslo cestovného pasu: S4409483, platný 26. 4. 2000 – 27. 4. 2010 Miesto vydania: Teherán. Číslo diplomatického pasu: D9001950, vydaný 22. 1. 2008, platný do 21. 1. 2013, miesto narodenia: Khoy

Bývalý predseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI). Organizácia AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN č. 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Javad DARVISH-VAND

 

Brigádny generál IRGC. Štátny tajomník MODAFL pre inšpekcie. Zodpovedá za všetky objekty a zariadenia MODAFL.

23.6.2008

3.

Ali DIVANDARI (alias DAVANDARI)

 

Riaditeľ Bank Mellat (pozri časť B, č. 4)

26.7.2010

4.

Kontreadmirál Ali FADAVI

 

Veliteľ námorníctva IRGC.

26.7.2010

5.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teherán, Irán

Zástupca a generálny riaditeľ Spoločnosti na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (NFPC) (pozri časť B, č. 30), ktorá je súčasťou AEOI. Organizácia AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN č. 1737 (2006). NFPC sa podieľa na činnostiach spojených s obohacovaním uránu, ktoré Rada guvernérov MAAE a Bezpečnostná rada OSN žiadajú pozastaviť.

23.4.2007

6.

Seyyed Mahdi FARAHI

 

Brigádny generál IRGC. Výkonný riaditeľ organizácie Defence Industries Organisation (DIO), ktorá sa uvádza v rezolúcii BR OSN č. 1737 (2006).

23.6.2008

7.

Parviz FATAH

Narodený v roku 1961

Druhý najvyšší predstaviteľ spoločnosti Khatam al Anbiya.

26.7.2010

8.

Inžinier Mojtaba HAERI

 

Štátny tajomník MODAFL pre priemysel. Dohliada na činnosť AIO a DIO.

23.6.2008

9.

Ali HOSEYNITASH

 

Brigádny generál IRGC. Vedúci oddelenia pre všeobecné otázky Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť, zapojený do určovania jadrovej politiky.

23.6.2008

10.

Mohammad Ali JAFARI

 

Veliteľ IRGC.

23.6.2008

11.

Mahmood JANNATIAN

Dátum narodenia: 21. 4. 1946. Číslo cestovného pasu: T12838903

Podpredseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI).

23.6.2008

12.

Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)

Dátum narodenia: 24. 11. 1945. Miesto narodenia: Langroud

Podpredseda AEOI. Organizácia AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN č. 1737 (2006).

23.4.2007

13.

Ali Reza KHANCHI

Addresa NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Teherán, Irán; fax: (+9821) 8021412

Riaditeľ teheránskeho centra jadrového výskumu AEOI. MAAE naďalej od Iránu žiada, aby objasnil experimenty zamerané na separáciu plutónia, ktoré sa uskutočnili v TNRC, vrátane objasnenia prítomnosti častíc vysoko obohateného uránu (HEU) vo vzorkách z prostredia odobratých v zariadení na ukladanie odpadu v Karadži, v ktorom sa nachádzajú kontajnery používané na skladovanie terčov z ochudobneného uránu. Organizácia AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN č. 1737 (2006).

23.4.2007

14.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Narodený 7. 11. 1943 v Iráne. Pas číslo 05HK31387, vydaný 1. 1. 2002 v Iráne, platný do 7. 8. 2010.

Francúzske občianstvo získal 7. 5. 2008

Riaditeľ spoločnosti Fulmen (pozri časť B, č. 13)

26.7.2010

15.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Výkonný riaditeľ Iránskeho elektronického priemyslu (pozri časť B, č. 20)

23.6.2008

16.

Brigádny generál Beik MOHAMMADLU

 

Štátny tajomník ministerstva obrany pre dodávky a logistiku (pozri časť B, č. 29)

23.6.2008

17.

Mohammad MOKHBER

4th Floor, No39 Ghandi street Teherán

Irán 1517883115

Prezident nadácie Setad Ejraie, investičného fondu s väzbou na Alího Chameneího, najvyššieho duchovného vodcu. Člen predstavenstva Sina Bank.

26.7.2010

18.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Prezident skupiny Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), tiež známej pod názvom Cruise Missile Industry Group. Táto organizácia sa uvádza v rezolúcii BR OSN 1747 a je zaradená do zoznamu v prílohe I k spoločnej pozícii 2007/140/SZBP.

26.7.2010

19.

Anis NACCACHE

 

Správca spoločností Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; jeho spoločnosť sa pokúšala o nákup citlivého tovaru pre subjekty uvedené v rezolúcii č. 1737 (2006).

23.6.2008

20.

Brigádny generál Mohammad NADERI

 

Predseda Aerospace Industries Organisation (AIO) (pozri časť B, č. 1); AIO sa zúčastňovala na citlivých iránskych programoch.

23.6.2008

21.

Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Brigádny generál IRGC. Minister vnútra a bývalý minister obrany, zodpovedný za všetky vojenské programy vrátane programov balistických rakiet.

23.6.2008

22.

Mohammad Reza NAQDI

Narodený v roku 1953 v Nadžáfe (Irak)

Brigádny generál, veliteľ síl odporu Basidž.

26.7.2010

23.

Mohammad PAKPUR

 

Brigádny generál, veliteľ pozemných síl IRGC.

26.7.2010

24.

Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)

Narodený v roku 1961

Veliteľ Khatam al Anbiya

26.7.2010

25.

Hossein SALAMI

 

Brigádny generál, zástupca veliteľa IRGC.

26.7.2010

26.

Ali Akbar SALEHI

 

Predseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI). Organizácia AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN č. 1737 (2006).

17.11.2009

27.

Kontradmirál Mohammad SHAFI'I RUDSARI

 

Bývalý štátny tajomník ministerstva obrany pre koordináciu (pozri časť B, č. 29).

23.6.2008

28.

Ali SHAMSHIRI

 

Brigádny generál IRGC. Štátny tajomník ministerstva obrany pre kontrarozviedku, zodpovedný za bezpečnosť personálu a zariadení MODAFL.

23.6.2008

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Výkonný riaditeľ zariadenia na konverziu uránu (Uranium Conversion Facility – UCF) v Isfaháne. Toto zariadenie vyrába vstupný materiál (UF6) pre obohacovacie zariadenia v Natanze. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Solatovi Sanovi za jeho úlohu osobitné ocenenie.

23.4.2007

30.

Ahmad VAHIDI

 

Brigádny generál IRGC. Minister obrany a bývalý štátny tajomník ministerstva obrany.

23.6.2008


B.   Právnické osoby, subjekty a orgány

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

Aerospace Industries Organisation – AIO (Organizácia pre letecký a kozmický priemysel).

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teherán,

Langare Street,

Nobonyad Square, Teherán, Irán

AIO vykonáva dohľad nad výrobou riadených striel v Iráne vrátane priemyselnej skupiny Shahid Hemmat Industrial Group, priemyselnej skupiny Shahid Bagheri Industrial Group a priemyselnej skupiny Fajr Industrial Group, ktoré sú všetky označené v rezolúcii BR OSN č. 1737 (2006). V rezolúcii BR OSN č. 1737 (2006) je označený aj riaditeľ AIO a dvaja ďalší vyššie postavení pracovníci.

23.4.2007

2.

Armed Forces Geographical Organisation (Geografická organizácia ozbrojených síl)

 

Poskytuje geopriestorové údaje pre program zameraný na balistické rakety.

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teherán, Irán

Spoločnosť činná v odvetví energetiky, ktorá poskytuje podporu jadrovému programu v oblasti výroby vrátane označených citlivých činností z hľadiska nedovoleného šírenia zbraní. Zapojená do výstavby ťažkovodného reaktora v Araku.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti:

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teherán 15817, Irán.

P.O. Box 11365-5964, Teherán 15817, Irán

Bank Mellat sa angažuje v takých činnostiach, ktoré podporujú a uľahčujú iránsky jadrový program a program balistických rakiet. Poskytovala bankové služby subjektom označeným OSN a EÚ alebo subjektom, ktoré konajú v ich mene alebo na základe ich pokynov, alebo subjektom, ktoré vlastnia alebo kontrolujú. Je materskou bankou First East Export Bank, ktorá bola označená v rezolúcii BR OSN č. 1929.

26.7.2010

a)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Jerevan 0010, Arménska republika

Bank Mellat v nej má 100 % účasť.

26.7.2010

b)

Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Spojené kráľovstvo

Bank Mellat v nej má 60 % účasť.

26.7.2010

5.

Bank Melli,

Bank Melli Iran (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teherán, Irán

Poskytnutie alebo pokus o poskytnutie finančnej podpory pre spoločnosti, ktoré sú zapojené do iránskeho jadrového programu a programu riadených striel alebo pre ne obstarávajú materiál (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company a DIO). Bank Melli slúži ako sprostredkovateľ pre citlivé aktivity Iránu. Umožnila veľké množstvo nákupov citlivého tovaru pre iránsky jadrový program a program riadených striel. Poskytuje širokú škálu finančných služieb v mene subjektov spojených s iránskym jadrovým priemyslom a priemyslom riadených striel vrátane otvorenia akreditívov a vedenia účtov. Mnohé z týchto spoločností sú označené v rezolúciách BR OSN č. 1737 (2006) a č. 1747 (2007).

Bank Melli pokračuje v tejto úlohe tým, že sa angažuje v takých činnostiach, ktoré podporujú a uľahčujú citlivé aktivity Iránu. Vo vzťahu k týmto aktivitám pomocou svojich bankových kontaktov naďalej poskytuje podporu a finančné služby subjektom uvedeným na zozname OSN a EÚ. Koná aj v mene takýchto subjektov, vrátane Bank Sepah, a na ich príkaz, pričom často operuje pomocou ich dcérskych spoločností a partnerov.

23.6.2008

a)

Arian Bank (alias Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kábul, Afganistan

Arian Bank je spoločným podnikom Bank Melli a Bank Saderat.

26.7.2010

b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (alebo 500) Fifth Avenue, New York, USA;

DIČ 1368932 (Spojené štáty)

Assa Corporation je krycia spoločnosť vytvorená a kontrolovaná Bank Melli. Bank Melli ju zriadila na prevod peňazí zo Spojených štátov do Iránu.

26.7.2010

c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands

Assa Corporation Ltd je materskou organizáciou spoločnosti Assa Corporation. Vlastní alebo kontroluje ju Bank Melli.

26.7.2010

(d)

Bank Kargoshaie (alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa’i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teherán 11986, Irán

Vlastníkom Bank Kargoshaee je Bank Melli.

26.7.2010

e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Teherán Irán;

alternatívna adresa: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teherán, Irán, P.O. Box 3898-15875;

alternatívna adresa: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teherán, Irán 15116;

alternatívna adresa: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teherán, Irán. Identifikačné číslo spoločnosti: 89584

Prepojená so spoločnosťami, na ktoré sa od roku 2000 vzťahujú sankcie Spojených štátov, Európskej únie alebo Organizácie Spojených národov. Označená Spojenými štátmi z dôvodu, že ju vlastní alebo kontroluje Bank Melli.

26.7.2010

f)

Bank Melli Iran

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Rusko;

alternatívna adresa:

Mashkova st. 9/1 Moskva 105062 Rusko

 

23.6.2008

g)

Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teherán, Irán, P.O. Box 37515-183;

alternatívna adresa: Km 16 Karaj Special Road, Teherán, Irán;

Identifikačné číslo spoločnosti: 382231

Označená Spojenými štátmi z dôvodu, že ju vlastní alebo kontroluje Bank Melli.

26.7.2010

h)

Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Tehran, Iran, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Teherán, Irán

Vo výlučnom vlastníctve Bank Melli Investment Co. Holdingová spoločnosť na riadenie všetkých cementární vo vlastníctve BMIIC.

26.7.2010

i)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kajmanie ostrovy;

alternatívna adresa: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104 Kajmanie ostrovy;

alternatívna adresa: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teherán, 15116, Irán, P.O. Box 15875-3898

Fond na Kajmanských ostrovoch, ktorý má od iránskej vlády licenciu na zahraničné investície na teheránskej burze cenných papierov.

26.7.2010

j)

Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st. Afric Ave. Teherán Irán

alternatívna adresa: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teherán, Irán 19688;

alternatívna adresa: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teherán, Irán

Kontroluje ju Bank Melli.

26.7.2010

k)

Mehr Cayman Ltd.

Kajmanie ostrovy; číslo v obchodnom registri: 188926 (Kajmanie ostrovy)

Vlastní alebo kontroluje ju Bank Melli.

26.7.2010

(l)

Melli Agrochemical Company PJS (alias Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran

alternatívna adresa: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teherán, Irán

Vlastní alebo kontroluje ju Bank Melli.

26.7.2010

m)

Melli Bank Plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Spojené kráľovstvo

 

23.6.2008

n)

Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubaj, Spojené arabské emiráty;

číslo osvedčenia o registrácii (Dubaj): 0107, vydané 30. novembra 2005

Vlastní alebo kontroluje ju Bank Melli.

26.7.2010

o)

Shemal Cement Company (alias Siman Shomal, alias Shomal Cement Company )

No269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teherán - 15146 Irán

alternatívna adresa: Dr Beheshti Ave No. 289, Teherán, Irán 151446;;

alternatívna adresa: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teherán, Irán

Kontroluje ju Bank Melli.

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teherán, 19917 Irán

Bank Refah prevzala od Bank Melli prebiehajúce operácie po tom, ako na túto banku Európska únia uvalila sankcie.

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teherán, Irán.

Bank Saderat je sčasti vo vlastníctve iránskej vlády. Bank Saderat poskytovala finančné služby subjektom, ktoré obstarávali pre iránsky jadrový program a program balistických rakiet vrátane subjektov označených v rezolúcii BR OSN č. 1737. Bank Saderat ešte v marci 2009 spracovávala platby a akreditívy spoločností DIO (sankcie uvalené v rezolúcii BR OSN č. 1737) a Iran Electronic Industries. V roku 2003 Bank Saderat spracovala akreditív v prospech iránskej spoločnosti Mesbah Energy Company činnej v jadrovej oblasti (následne uložené sankcie v rezolúcii BR OSN č. 1737).

26.7.2010

a)

Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, London EC2R 7HD, Spojené kráľovstvo

Dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve Bank Saderat.

 

8.

Bank Sina

187, Avenue Motahari, Teherán, Irán

Táto banka má veľmi úzke väzby na záujmy subjektu Daftar (kancelária najvyššieho vodcu: administratívny orgán skladajúci sa asi z 500 spolupracovníkov). Týmto spôsobom prispieva k financovaniu strategických záujmov režimu.

26.7.2010

9.

ESNICO (dodávateľ zariadení pre Nuclear Industries Corporation)

No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teherán, Irán

Obstaráva priemyselný tovar, konkrétne pre činnosti v rámci jadrového programu, ktoré vykonávajú AEOI, Novin Energy a Kalaye Electric Company (všetky označené v rezolúcii BR OSN č. 1737). Riaditeľom spoločnosti ESNICO je Haleh Bakhtiar (označený v rezolúcii BR OSN č. 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teherán, Irán

Spoločnosť Etemad Amin Invest Co Mobin, blízka subjektom Naftar a Bonyad-e Mostazafan, prispieva k financovaniu strategických záujmov režimu a paralelnému iránskemu štátu.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti:

Export Development Building,

21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711

next to 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teherán, Irán;

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teherán, Irán;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teherán, Irán;

C.R. No. 86936

(Irán)

Export Development Bank of Iran (EDBI) sa angažovala v poskytovaní finančných služieb spoločnostiam prepojeným s programami Iránu súvisiacimi s nedovoleným šírením zbraní a pomáhala subjektom označeným OSN obchádzať a porušovať sankcie. Poskytuje finančné služby subjektom podriadeným MODAFL a ich krycím spoločnostiam, ktoré podporujú iránsky jadrový program a program balistických rakiet. Pokračuje vo vykonávaní platieb pre Bank Sepah po označení OSN vrátane platieb súvisiacich s iránskym jadrovým program a programom balistických rakiet. EDBI vykonala početné transakcie súvisiace s iránskymi subjektmi z oblasti obrany a rakiet, na mnohé z ktorých BR OSN uvalila sankcie. EDBI slúžila ako hlavný sprostredkovateľ pri financovaní Bank Sepah (sankcie uložené BR OSN od roku 2007) vrátane platieb súvisiacich so zbraňami hromadného ničenia. EDBI poskytuje finančné služby rôznym subjektom MODAFL a uľahčovala prebiehajúce obstarávanie krycích spoločností s väzbami na subjekty MODAFL.

26.7.2010

a)

EDBI Exchange Company (alias Export Development Exchange Broker Co.)

No20, 13th St., Vozara Ave., Teherán, Irán 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

alternatívna adresa: Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teherán, Irán

70 % podiel v EDBI Exchange Company so sídlom v Teheráne vlastní Export Development Bank of Iran (EDBI). V októbri 2008 ju Spojené štáty označili z dôvodu, že ju vlastní alebo kontroluje EDBI.

26.7.2010

b)

EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teherán, Irán

EDBI Stock Brokerage Company so sídlom v Teheráne je dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve Export Development Bank of Iran (EDBI). V októbri 2008 ju Spojené štáty označili z dôvodu, že ju vlastní alebo kontroluje EDBI.

26.7.2010

c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA je vo vlastníctve Export Development Bank of Iran.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, P.O. Box 13445-885, Teherán, Irán

Dcérska spoločnosť IAIO v rámci MODAFL (pozri č. 29), ktorá vyrába predovšetkým kompozitné materiály pre letecký priemysel, ale je zapojená aj do vývoja kapacít na výrobu uhlíkových vlákien na použitie v jadrovej oblasti a v oblasti rakiet. Prepojená na úrad pre technickú spoluprácu (Technology Cooperation Office). Irán nedávno oznámil, že má v úmysle hromadne vyrábať novú generáciu centrifúg, pre ktorú budú potrebné kapacity na výrobu uhlíkových vlákien FACI.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard – Shahrak Ghods, 14669-8356 Teherán.

Spoločnosť Fulmen sa podieľala na elektroinštalácii v zariadení v Komme/Fordowe predtým, ako sa zistila jeho existencia.

26.7.2010

a)

Arya Niroo Nik

 

Arya Niroo Nik je krycia spoločnosť, ktorú Fulmen využíva na niektoré svoje operácie.

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrajn. P.O. Box 785; registračný dokument spoločnosti: 54514-1 (Bahrajn) platný do 9. júna 2009; Č. obchodnej licencie: 13388 (Bahrajn)

Dvojtretinový podiel Future Bank so sídlom na Bahrajne vlastnia iránske banky. Bank Melli a Bank Saderat označené EÚ vlastnia po tretinovom podiele, zvyšný podiel vlastní Ahli United Bank (AUB) z Bahrajnu. Hoci AUB podľa výročnej správy z roku 2007 stále vlastní podiel vo Future Bank, neuplatňuje v nej výrazný vplyv, ktorú v skutočnosti kontrolujú jej iránske materské spoločnosti, ktoré boli v rezolúcii BR OSN č. 1803 označené za iránske banky, ktoré si vyžadujú osobitnú „pozornosť“. O úzkej väzbe medzi Future Bank a Iránom ďalej svedčí skutočnosť, že predseda predstavenstva Bank Melli zároveň vykonával funkciu predsedu predstavenstva vo Future Bank.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Štátny subjekt zodpovedný za urýchlenie industrializácie Iránu. Kontroluje rôzne spoločnosti zapojené do prác v rámci jadrového programu a programu riadených striel alebo do obstarávania pokrokových výrobných technológií zo zahraničia s cieľom podporovať ich.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Dcérska spoločnosť IAIO v rámci MODAFL (pozri č. 29). Vyrába, opravuje a modernizuje lietadlá a lietadlové motory a obstaráva náhradné dielce pre letectvo, často s pôvodom v USA, spravidla cez zahraničných sprostredkovateľov. Zistilo sa, že IACI a jej dcérske spoločnosti využívajú na obstarávanie tovaru pre leteckú dopravu celosvetovú sieť sprostredkovateľov.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (alias: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Isfahán, Irán;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teherán 15946, Irán;

P.O. Box 81465-935, Isfahán, Irán Shahih Shar Industrial Zone, Isfahán, Irán;

P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teherán, Irán

Vlastnená alebo kontrolovaná MODAFL, alebo koná v jeho mene (pozri č. 29).

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA alebo TESA)

 

TESA prevzala činnosti po spoločnosti Farayand Technique (označená v rezolúcii BR OSN č. 1737). Vyrába dielce centrifúgy na obohacovanie uránu a priamo podporuje činnosti citlivé z hľadiska nedovoleného šírenia zbraní, ktoré je Irán podľa rezolúcií BR OSN povinný zastaviť. Vykonáva práce pre Kalaye Electric Company (označená v rezolúcii BR OSN č. 1737).

26.7.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

P.O. Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán;

alternatívna adresa: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teherán, Irán;

alternatívna adresa: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teherán

Iran Communications Industries je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Iran Electronics Industries (pozri č. 20), vyrába rôzne tovary vrátane komunikačných systémov, leteckej elektroniky, optických a elektro-optických zariadení, mikroelektroniky, informačných technológií, vyrába a modernizuje skúšobné a meracie zariadenia, zariadenia v oblasti telekomunikačného zabezpečenia, vojenskú elektroniku, vyrába a opravuje elektrónky do radaru, a vyrába aj odpaľovacie zariadenia pre rakety. Tieto tovary sa môžu použiť v programoch, na ktoré sa podľa rezolúcie BR OSN č. 1737 vzťahujú sankcie.

26.7.2010

20.

Iran Electronics Industries (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti:

P. O. Box 18575-365, Teherán, Irán

Dcérska spoločnosť, ktorú úplne vlastní MODAFL (a preto sesterská organizácia AIO, AvIO a DIO). Jej úlohou je vyrábať elektronické súčiastky pre iránske systémy zbraní.

23.6.2008

a)

Isfahan Optics

P.O. Box 81465 - 313 Kaveh Ave. Isfahán - Irán

P.O. Box 81465 - 117, Isfahán, Irán

Vlastnená, kontrolovaná Iran Electronics Industries, alebo koná v ich mene.

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teherán, Irán,

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teherán, Irán

Iran Insurance Company poistila nákup rôzneho tovaru, ktorý sa môže použiť v programoch, na ktoré sa podľa rezolúcie BR OSN č. 1737 vzťahujú sankcie. Poistený kúpený tovar zahŕňa náhradné dielce pre helikoptéry, elektroniku a počítače na použitie v letectve a pri riadení striel.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teherán, Irán

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teherán, Irán

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teherán, Irán

Organizácia MODAFL (pozri č. 29), zodpovedná za plánovanie a riadenie v rámci iránskeho vojenského leteckého priemyslu.

26.7.2010

23.

IRGC Air Force (Vzdušné sily IRGC)

 

Prevádzkujú iránsky arzenál balistických rakiet krátkeho a stredného doletu. Veliteľ vzdušných síl IRGC je označený v rezolúcii BR OSN č. 1737 (2006).

23.6.2008

24.

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command (veliteľstvo Al-Ghadir pre riadené strely letectva, IRGC)

 

Veliteľstvo Al-Ghadir pre riadené strely letectva IRGC, ktoré je osobitným prvkom v rámci letectva IRGC, spolupracovalo s SBIG (označená v rezolúcii BR OSN č. 1737) v súvislosti s balistickými raketami krátkeho doletu FATEH 110, ako aj balistickými raketami stredného doletu Ashura. Zdá sa, že toto veliteľstvo je subjektom, ktoré má v skutočnosti operačnú kontrolu nad raketami.

26.7.2010

25.

Organizácia Qods Force IRGC

Teherán, Irán

Organizácia Qods Force Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) je zodpovedná za operácie mimo Iránu a je hlavným nástrojom zahraničnej politiky Teheránu na špeciálne operácie a podporu teroristov a islamských militantov v zahraničí. V konflikte s Izraelom v roku 2006 používal Hizballáh rakety, protilodné strely (anti-ship cruise missiles – ASCM), protilietadlové pechotné obranné systémy (man-portable air defense systems – MANPADS) a bezpilotné lietadlá (unmanned aerial vehicles – UAV), ktoré dodala organizácia Qods Force, a podľa správ z tlače využíval výcvik Qods Force pre tieto systémy. Podľa rôznych zdrojov organizácia Qods Force prispieva k zásobovaniu a výcviku Hizballáhu v oblasti moderných zbraní, protilietadlových striel a rakiet s dlhým doletom. Organizácia Qods Force naďalej poskytuje v obmedzenom rozsahu bojovú podporu, výcvik a finančné prostriedky bojovníkom Talibanu v južnom a západnom Afganistane vrátane ručných zbraní, munície, mínometov a bojových rakiet krátkeho doletu. Na veliteľa boli rezolúciou BR OSN uvalené sankcie.

26.7.2010

26.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán;

No. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teherán, Irán

IRISL bola zapojená do prepravy vojenského nákladu vrátane zakázaného nákladu z Iránu. Tri takéto incidenty zahŕňali jednoznačné porušenia, ktoré boli ohlásené výboru pre sankcie voči Iránu Bezpečnostnej rady OSN. Povaha väzby IRISL na nedovolené šírenie zbraní viedla k tomu, že BR OSN vyzvala štáty, aby uskutočňovali inšpekcie plavidiel IRISL, keď sa možno opodstatnene domnievať, že dotknuté plavidlo prepravuje tovar zakázaný podľa rezolúcií BR OSN č. 1803 a č. 1929.

26.7.2010

a)

Bushehr Shipping Company Limited (Teherán)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teherán, Irán

Vlastnená alebo kontrolovaná IRISL.

26.7.2010

b)

Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)

No35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Teherán, Irán P.O. Box: 1944833546

alternatívna adresa: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán;

alternatívna adresa: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Koná v mene IRISL, uskutočňuje transakcie s kontajnermi, pričom využíva plavidlá vo vlastníctve IRISL.

26.7.2010

c)

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH;

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Nemecko;

Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Kontrolovaná zo strany IRISL a/alebo v jej mene koná.

26.7.2010

d)

Irano Misr Shipping Company

No 37 Asseman tower, Shahid Lavasani (Farmanieh) Junction, Pasdaran Ave. Teherán - Irán P.O. Box: 19395- 1311

alternatívna adresa: No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teherán;

265, pri Mehrshad, Sedaghat St., oproti Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Irán

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., oproti Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Irán

Koná v mene IRISL pozdĺž Suezkého prieplavu, v Alexandrii a v Port Said. 51 % podiel vlastní IRISL.

26.7.2010

e)

Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Spojené kráľovstvo;

Číslo registračného dokumentu spoločnosti: #4110179 (Spojené kráľovstvo)

Vo vlastníctve IRISL. Zabezpečuje finančné, právne a poisťovacie služby pre IRISL, ako aj marketingové a charterové služby a správu posádok.

26.7.2010

f)

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Koná v mene HDSL na Malte. Spoločný podnik s nemeckou a maltskou účasťou. IRISL využíva maltskú trasu od roku 2004, používa Freeport ako prekladisko medzi Perzským zálivom a Európou.

26.7.2010

g)

IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán

Vo vlastníctve IRISL.

26.7.2010

h)

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemecko

č. DPH DE217283818 (Nemecko).

Zastupuje IRISL v Nemecku.

26.7.2010

i)

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Irán;

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teherán, Irán;

No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teherán, Irán

Vo vlastníctve IRISL. Poskytuje palivo, palivové nádrže, vodu, farby, mazivá a chemikálie plavidlám IRISL. Táto spoločnosť tiež vykonáva dozor nad údržbou lodí a poskytuje vybavenie a služby členom posádky. Dcérske spoločnosti majú v Európe a na Blízkom východe bankové účty v amerických dolároch vedené pod krycími menami na uľahčenie bežných prevodov finančných prostriedkov. IRISL pomáhala opakovane porušovať ustanovenia rezolúcie BR OSN č. 1747.

26.7.2010

j)

IRISL Multimodal Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teherán, Irán

Vo vlastníctve IRISL. Zodpovedá za prepravu tovaru po železnici. Dcérska spoločnosť plne kontrolovaná IRISL.

26.7.2010

k)

IRITAL Shipping SRL

Číslo v obchodnom registri: GE 426505 (Taliansko); taliansky fiškálny kód: 03329300101 (Taliansko); Číslo DPH: 12869140157 (Taliansko),

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Janov (GE), Taliansko;

Kontaktné miesto pre služby ECL a PCL. Spoločnosť využívaná dcérskou spoločnosťou DIO Marine Industries Group (MIG v súčasnosti známa ako Marine Industries Organization, MIO), ktorá zodpovedá za projektovanie a výstavbu rôznych námorných zariadení a vojenských aj nevojenských plavidiel. Organizácia DIO bola označená v rezolúcii BR OSN č. 1737.

26.7.2010

l)

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teherán, Irán

Vlastnená alebo kontrolovaná IRISL.

26.7.2010

m)

Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

No. 1: End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Irán; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Irán

Dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve IRISL. Jej flotilu tvorí celkovo šesť plavidiel. Činná v Kaspickom mori. Uskutočňuje prepravu s účasťou subjektov označených OSN a USA, napríklad Bank Melli, vrátane prepravy tovaru súvisiaceho s nedovolením šírením zbraní z krajín ako Rusko či Kazachstan do Iránu.

26.7.2010

n)

Leading Maritime Pte Ltd (alias Leadmarine, alias Asia Marine Network Pte Ltd, alias IRISL Asia Pte Ltd, alias Leadmaritime)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)

Leadmarine koná v mene HDSL v Singapure. Spoločnosť známa predtým ako Asia Marine Network Pte Ltd a IRISL Asia Pte Ltd, konala v mene IRISL v Singapure.

26.7.2010

o)

Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Vlastnená alebo kontrolovaná IRISL.

26.7.2010

p)

Oasis Freight Agency

Al Meena Street, oproti Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubaj, SAE;

Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O.Box 5562, Dubaj, Spojené arabské emiráty;

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, oproti Customs, Dubaj, Spojené arabské emiráty,

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (rovnobežne s Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Spojené arabské emiráty

Koná v mene IRISL v Spojených arabských emirátoch, poskytuje palivo, sklady, vybavenie, náhradné diely a opravy lodí. Koná aj v mene HDSL.

26.7.2010

q)

Safiran Payam Darya Shipping Lines (alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, alias SAPID Shipping Company)

No1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Teherán, Irán;

alternatívna adresa:33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teherán, Irán;

alternatívna adresa: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Koná v mene IRISL, poskytuje služby súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme.

26.7.2010

r)

Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd, alias Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Šanghaj, Čína;

alternatívna adresa: F23A-D, Times Plaza No.1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Čína

Santexlines koná v mene HDSL. Predtým známa ako IRISL China Shipping Company, konala v mene IRISL v Číne.

26.7.2010

s)

Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teherán, Irán;

No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teherán 15976, Irán.

Je vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL, alebo koná v mene tohto subjektu.

26.7.2010

t)

SISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)

Má kancelárie v juhokórejskom Soule a Busane.

Koná v mene IRISL v Južnej Kórei.

26.7.2010

u)

Soroush Saramin Asatir (SSA)

No5, Shabnam Alley, Golriz St., Shahid Motahhari Ave., Teherán- Irán, P.O. Box 19635- 114,

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teherán, Irán

Koná v mene IRISL. Spoločnosť pre správu lodí so sídlom v Teheráne, vykonáva technickú správu plavidiel spoločnosti SAPID.

26.7.2010

v)

South Way Shipping Agency Co Ltd No.

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teherán, Irán

Kontrolovaná spoločnosťou IRISL, v iránskych prístavoch vykonáva v jej mene dozor nad činnosťami ako nakládka a vykládka.

26.7.2010

w)

Valfajr 8th Shipping Line Co. (alias Valfajr)

No119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Teherán - Irán P.O. Box 15875/4155

alternatívna adresa: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teherán, Irán;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley; P.O. Box 4155, Teherán, Irán

Dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve IRISL. Uskutočňuje prepravu medzi Iránom a krajinami Perzského zálivu, napr. Kuvajtom, Katarom, Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi a Saudskou Arábiou. Valfajr je dcérskou spoločnosťou Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) so sídlom v Dubaji, poskytuje trajektové a zberné služby, niekedy kuriérske služby prepravy tovaru a osôb cez Perzský záliv. Valfajr v Dubaji rezervoval palubný personál pre lode a zásobovacie služby pre plavidlá, pripravoval lode na príchod a odchod a nakládku a vykládku v prístave. Valfajr využíva prístavy v Perzskom zálive a Indii. Od polovice júna 2009 používa Valfajr rovnakú budovu ako IRISL v Port Rashid v Dubaji v Spojených arabských emirátoch a tiež v Teheráne v Iráne.

26.7.2010

27.

Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC (Zbor islamských revolučných gárd)

Teherán, Irán

Zodpovedá za iránsky jadrový program. Operačne kontroluje iránsky program balistických rakiet. Pokúša sa o obstarávanie pre iránsky program balistických rakiet a jadrový program.

26.7.2010

28.

Javedan Mehr Toos

 

Strojárenská spoločnosť, ktorá pôsobí ako obstarávateľ pre Iránsku organizáciu pre atómovú energiu (AEOI) označenú v rezolúcii BR OSN č. 1737.

26.7.2010

29.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teherán, Irán;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teherán;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Irán;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Obchoduje so zariadeniami pre ropné a plynárenské odvetvie, ktoré sa môžu použiť pre iránsky jadrový program. Spoločnosť sa pokúsila obstarať materiál (veľmi odolné zliatinové dvere), ktorý sa používa iba v jadrovom priemysle. Má väzby na spoločnosti zapojené do iránskeho jadrového programu.

26.7.2010

30.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Irán

Spoločnosť činná v odvetví energetiky s väzbou na organizáciu IDRO, ktorá poskytuje podporu jadrovému programu v oblasti výroby, vrátane označených citlivých činností z hľadiska nedovoleného šírenia zbraní. Zapojená do výstavby ťažkovodného reaktora v Araku. Spojené kráľovstvo vydalo v júli 2009 pre spoločnosť Machine Sazi Arak oznámenie o odopretí vývozu „zátkovej tyče z oxidu hliníka a grafitu“. Švédsko odoprelo tejto istej spoločnosti v máji 2009 vývoz „plášťov pre klenuté dná tlakových nádob“.

26.7.2010

31.

Marine Industries

Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Teherán, Irán

Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (DIO).

23.4.2007

32.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran), spoločnosť pre riadenie výstavby jadrových elektrání

 

Podriadená AEOI a Novin Energy (obe označené v rezolúcii BR OSN č. 1737). Zúčastňuje sa na výstavbe jadrových reaktorov.

26.7.2010

33.

Mechanic Industries Group

 

Zúčastňovala sa na výrobe dielcov pre balistický program.

23.6.2008

34.

Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teherán

Zodpovedá za iránsky obranný výskum, programy rozvoja a výroby vrátane podpory programu riadených striel a jadrového programu.

23.6.2008

35.

Naserin Vahid

 

Spoločnosť Naserin Vahid vyrába súčasti zbraní pre IRGC. Krycia spoločnosť IRGC.

26.7.2010

36.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC (Spoločnosť na výrobu a obstarávanie jadrového paliva)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teherán, Irán,

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teherán, Irán

Divízia výroby jadrového paliva (NFPD) organizácie AEOI sa venuje výskumu a vývoju v oblasti jadrového palivového cyklu, čo okrem iného zahŕňa prieskum, ťažbu, spracovanie a konverziu uránu a nakladanie s jadrovým odpadom. NFPC je nástupcom NFPD, dcérskej spoločnosti AEOI, ktorá uskutočňuje výskum a vývoj jadrového palivového cyklu vrátane konverzie a obohacovania.

23.4.2007

37.

Parchin Chemical Industries

 

Pracoval na technikách pohonu na účely iránskeho programu balistických rakiet.

23.6.2008

38.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teherán, 15178 Irán.

Výrobca meničov frekvencie, schopný vyvinúť/upraviť meniče frekvencie dovezené zo zahraničia tak, aby sa dali použiť na obohacovanie v plynových centrifúgach. Predpokladá sa, že je zapojená do činností šírenia jadrových zbraní.

26.7.2010

39.

Passive Defense Organization

 

Zodpovedá za výber a výstavbu strategických zariadení vrátane (podľa vyhlásení Iránu) zariadenia na obohacovanie uránu vo Fordowe (Komm), ktoré sa v rozpore so záväzkami Iránu (potvrdenými v rezolúcii Rady guvernérov MAAE) buduje bez ohlásenia MAAE. Predsedom PDO je brigádny generál Gholam-Reza Jalali, bývalý člen IRGC.

26.7.2010

40.

Post Bank

237, Motahari Ave., Teherán, Irán 1587618118

Z pôvodne vnútroštátnej iránskej banky Post Bank sa stala banka, ktorá Iránu umožňuje medzinárodné obchodovanie. Koná v mene Bank Sepah (označená v rezolúcii BR OSN č. 1747), vykonáva jej transakcie a kryje jej prepojenie s transakciami na účely obchádzania sankcií. Banka Post Bank v roku 2009 umožnila v mene Bank Sepah obchod medzi iránskym obranným priemyslom a zámorskými príjemcami. Umožnila obchod medzi krycou spoločnosťou patriacou Tranchon Commercial Bank z KĽDR, ktorá je známa sprostredkovaním obchodov medzi Iránom a KĽDR súvisiacich s nedovoleným šírením zbraní.

26.7.2010

41.

Raka

 

Útvar Kalaye Electric Company (označená v rezolúcii BR OSN č. 1737). Zriadený koncom roku 2006, zodpovedný za výstavbu zariadenia na obohacovanie uránu vo Fordowe (Komm).

26.7.2010

42.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute)

 

Inštitút podriadený organizácii AEOI, pokračuje v činnosti jej bývalého výskumného odboru. Jeho generálnym riaditeľom je viceprezident AEOI Mohammad Ghannadi (označený v rezolúcii BR OSN č. 1737).

26.7.2010

43.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue – no153 – 3rd Floor – P.O. BOX 17665/153 6 19389 Teherán

Koná v mene Defense Industries Organisation (DIO).

26.7.2010

44.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)

 

Dcérska spoločnosť spoločnosti Khatam al-Anbya Construction Headquarters, ktorá bola označená v rezolúcii BR OSN č. 1929. Sepanir Oil and Gas Engineering Company sa zúčastňuje na projekte rozvoja príbrežného náleziska zemného plynu South Pars, Phase 15-16.

26.7.2010

45.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

SAKIG vyvíja a vyrába systémy striel zem-vzduch pre iránsku armádu. Vykonáva vojenské projekty, projekty riadených striel a projekty vzdušnej obrany a obstaráva tovar z Ruska, Bieloruska a Severnej Kórey.

26.7.2010

46.

Shakhese Behbud Sanat

 

Zúčastňuje sa na výrobe zariadení a dielcov pre cyklus jadrového paliva.

26.7.2010

47.

State Purchasing Organisation – SPO (Organizácia štátneho nákupu)

 

SPO pravdepodobne uľahčuje dovoz celých zbraní. Zdá sa, že je dcérskou spoločnosťou MODAFL.

23.6.2008

48.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office (úrad kancelárie iránskeho prezidenta pre technickú spoluprácu)

Teherán, Irán

Zodpovedný za technický pokrok Iránu prostredníctvom príslušného obstarávania v zahraničí a stykov na účely odborného vzdelávania. Podporuje jadrový program a program riadených striel.

26.7.2010

49.

Yasa Part (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti:

 

Spoločnosť, ktorá sa zaoberá obstarávaním súvisiacim s nákupom materiálov a technológií potrebných pre jadrový a balistický program.

26.7.2010

a)

Arfa Paint Company

 

Koná v mene spoločnosti Yasa Part.

26.7.2010

b)

Arfeh Company

 

Koná v mene spoločnosti Yasa Part.

26.7.2010

c)

Farasepehr Engineering Company

 

Koná v mene spoločnosti Yasa Part.

26.7.2010

d)

Hosseini Nejad Trading Co.

 

Koná v mene spoločnosti Yasa Part.

26.7.2010

e)

Iran Saffron Company or Iransaffron Co.

 

Koná v mene spoločnosti Yasa Part.

26.7.2010

f)

Shetab G.

 

Koná v mene spoločnosti Yasa Part.

26.7.2010

g)

Shetab Gaman

 

Koná v mene spoločnosti Yasa Part.

26.7.2010

h)

Shetab Trading

 

Koná v mene spoločnosti Yasa Part.

26.7.2010

i)

Y.A.S. Co. Ltd

 

Koná v mene spoločnosti Yasa Part.

26.7.2010


27.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 281/78


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 962/2010

z 26. októbra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2042/2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1108/2009 (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

S cieľom zachovať vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti letectva v Európe je nevyhnutné udržať súčasné požiadavky a postupy týkajúce sa zachovania letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a schvaľovania organizácií a personálu zapojených do týchto činností, najmä v súvislosti s požiadavkami na odbornú prípravu, preskúšanie, vedomosti a skúsenosti na vydanie licencií na údržbu lietadiel v prípade lietadiel, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave.

(2)

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) predložila Komisii tri stanoviská (3) vydané v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. b) a článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008. Je potrebné poskytnúť dostatočný čas na vyhodnotenie vplyvu akýchkoľvek zmien pravidiel platných v súčasnosti, aby sa zaručilo, že tieto pravidlá zostanú vo všetkých prípadoch jednoduché, proporčné, rentabilné a efektívne, so zohľadnením posúdenia rizika.

(3)

Je preto potrebné umožniť príslušným orgánom členských štátov a zainteresovaným stranám oddialenie uplatňovania určitých ustanovení týkajúcich sa lietadiel, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej doprave, iných ako veľkých lietadiel, na ďalšie obdobie jedného roka.

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 (4) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 7 ods. 3 písm. g) nariadenia (ES) č. 2042/2003 sa nahrádza takto:

„g)

v prípade lietadiel, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave, iných než veľké lietadlá, nutnosť spĺňať tieto ustanovenia prílohy III (časť 66) do 28. septembra 2011:

M.A.606 písm. g) a M.A.801 písm. b) bod 2 prílohy I (časť M),

145.A.30 písm. g) a h) prílohy II (časť 145).“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. októbra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 51.

(3)  Stanovisko EASA č. 05/2008 o „časovom limite na preukazovanie súladu s požiadavkami na vedomosti a skúsenosti“, stanovisko č. 04/2009 o „licencii na údržbu lietadiel pre lietadlá s jednoduchou motorovou konštrukciou“ a stanovisko č. 05/2009 o „výsadách licencií B1 a B2 na údržbu lietadiel“ a „druhu a skupine tried“ a „druhu odbornej prípravy pre danú triedu“.

(4)  Ú. v. EÚ L 315, 28.11.2003, s. 1.


27.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 281/79


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 963/2010

z 26. októbra 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. októbra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. októbra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

79,1

MK

64,0