ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.273.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 273

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
19. októbra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2010/620/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. októbra 2010 o podpise Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o všeobecných zásadách účasti Marockého kráľovstva na programoch Únie

1

 

 

2010/621/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. októbra 2010 o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pasov v mene Európskej únie

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 929/2010 z 18. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1033/2006, pokiaľ ide o ustanovenia ICAO uvedené v článku 3 ods. 1 ( 1 )

4

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 930/2010 z 18. októbra 2010, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Ovčí salašnícky údený syr (ZTŠ)]

5

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 931/2010 z 18. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

7

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 932/2010 z 18. októbra 2010 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca októbra 2010 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

9

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 933/2010 z 18. októbra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

11

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 934/2010 z 18. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 927/2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 16. októbra 2010

13

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 935/2010 z 18. októbra 2010 o vydávaní dovozných povolení na cesnak v podobdobí od 1. decembra 2010 do 28. februára 2011

16

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

19.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/1


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. októbra 2010

o podpise Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o všeobecných zásadách účasti Marockého kráľovstva na programoch Únie

(2010/620/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217 v spojení s článkom 218 ods. 5 a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 18. júna 2007 oprávnila Komisiu, aby s Marockým kráľovstvom rokovala o protokole k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (1) o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o všeobecných zásadách účasti Marockého kráľovstva na programoch Únie (ďalej len „protokol“) (2).

(2)

Tieto rokovania boli uzavreté k spokojnosti Komisie.

(3)

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009, Európska únia nahrádza Európske spoločenstvo a je jeho právnym nástupcom.

(4)

S výhradou uzavretia protokolu k neskoršiemu dátumu by sa mal protokol podpísať v mene Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o všeobecných zásadách účasti Marockého kráľovstva na programoch Únie (ďalej len „protokol“) s výhradou uzavretia protokolu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať v mene Únie protokol s výhradou jeho uzavretia.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 7. októbra 2010

Za Radu

predseda

M. WATHELET


(1)  Ú. v. ES L 70, 18.3.2000, s. 2.

(2)  Text protokolu sa uverejní s rozhodnutím o jeho uzavretí.


19.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/2


ROZHODNUTIE RADY

z 8. októbra 2010

o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pasov v mene Európskej únie

(2010/621/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

S cieľom zosúladiť svoje vízové politiky s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (1), niektoré členské štáty zrušili vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov Brazílskej federatívnej republiky („Brazília“) pred svojím pristúpením k Únii, keďže Brazília je na zozname tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti.

(2)

Brazília z ústavných dôvodov nemôže členským štátom poskytnúť jednostranné zrušenie vízovej povinnosti; na zrušenie vízovej povinnosti je potrebné uzatvoriť dohodu, ktorú by ratifikoval brazílsky parlament.

(3)

Brazília má s väčšinou členských štátov bilaterálne dohody o zrušení vízovej povinnosti, ktoré boli uzatvorené pred pristúpením týchto štátov k Európskej únii alebo pred zavedením spoločnej vízovej politiky. Existujú však štyri členské štáty, s ktorými Brazília v minulosti bilaterálne dohody neuzatvorila, v dôsledku čoho ešte stále vyžaduje od ich štátnych príslušníkov víza aj pri krátkodobých pobytoch.

(4)

Z povahy spoločnej vízovej politiky a výlučnej vonkajšej právomoci Únie v tejto oblasti vyplýva, že iba Únia – a nie jednotlivé členské štáty – môže rokovať o dohodách o zrušení vízovej povinnosti a uzatvárať ich.

(5)

Vzhľadom na nerecipročné zaobchádzanie Brazílie voči niektorým členským štátom Rada svojím rozhodnutím z 18. apríla 2008 poverila Komisiu, aby rokovala o dohode medzi Európskou úniou a Brazíliou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch s cieľom zabezpečiť opätovné recipročné zrušenie vízovej povinnosti v plnej miere.

(6)

Rokovania o dohode sa začali 2. júla 2008 a skončili 19. novembra 2009.

(7)

S výhradou jej možného neskoršieho uzatvorenia by sa Dohoda medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pasov parafovaná v Bruseli 28. apríla 2010 mala podpísať.

(8)

Toto rozhodnutie rozvíja ustanovenia schengenského acquis, na ktorých sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (2). Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijímaní, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(9)

Toto rozhodnutie rozvíja ustanovenia schengenského acquis, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (3). Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpísanie Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pasov („dohoda“) s výhradou jej uzatvorenia (4).

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) oprávnenú(-é) podpísať dohodu v mene Európskej únie s výhradou jej uzavretia.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 8. októbra 2010

Za Radu

predseda

M. WATHELET


(1)  Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Text dohody sa uverejní spolu s rozhodnutím o jej uzavretí.


NARIADENIA

19.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 929/2010

z 18. októbra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1033/2006, pokiaľ ide o ustanovenia ICAO uvedené v článku 3 ods. 1

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite) (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 5,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (2), a najmä na jeho článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

Príloha k nariadeniu Komisie (ES) č. 1033/2006 zo 4. júla 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na postupy pre letové plány v predletovej fáze pre jednotný európsky vzdušný priestor (3) odkazuje na viaceré ustanovenia zakotvené Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ďalej len „ICAO“). Od prijatia nariadenia (ES) č. 1033/2006 ICAO tieto ustanovenia zmenila a doplnila. Odkazy v nariadení (ES) č. 1033/2006 by sa mali aktualizovať v záujme plnenia medzinárodných právnych záväzkov členských štátov a zabezpečenia súladu s medzinárodným regulačným rámcom.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1033/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre jednotný vzdušný priestor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 1033/2006 sa body 1, 2 a 3 nahrádzajú takto:

„1.

Kapitola 3 oddiel 3.3 (Letové plány) prílohy 2 k dokumentu ICAO – Pravidlá lietania (10. vydanie – júl 2005 vrátane všetkých zmien a doplnení po č. 42).

2.

Kapitola 4 oddiel 4.4 (Letové plány) a kapitola 11 ods. 11.4.2.2 (Správy o pohybe) dokumentu 4444, PANS-ATM (15. vydanie z roku 2007 vrátane všetkých zmien a doplnení po č. 2) vydané ICAO.

3.

Kapitola 2 (Letové plány) a kapitola 6 ods. 6.12.3 (Odhady časov preletu hraníc) dokumentu 7030, Regionálne doplnkové postupy, Európske regionálne doplnkové postupy (5. vydanie z roku 2008 vrátane všetkých zmien a doplnení po č. 2).“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 15. novembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 186, 7.7.2006, s. 46.


19.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/5


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 930/2010

z 18. októbra 2010,

ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Ovčí salašnícky údený syr (ZTŠ)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 8 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 509/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Ovčí salašnícky údený syr“ do registra, ktorú predložilo Slovensko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 509/2006, tento názov sa musí zapísať do registra.

(3)

O ochranu uvedenú v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006 sa nepožiadalo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 305, 16.12.2009, s. 27.


PRÍLOHA

Výrobky určené na ľudskú spotrebu, uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.3.   Syry

SLOVENSKO

Ovčí salašnícky údený syr (ZTŠ)


19.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/7


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 931/2010

z 18. októbra 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. októbra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

81,4

MK

68,6

TR

95,0

XS

68,6

ZZ

78,4

0707 00 05

MK

77,8

TR

131,0

ZZ

104,4

0709 90 70

TR

125,6

ZZ

125,6

0805 50 10

AR

75,6

BR

100,4

CL

86,2

IL

91,2

TR

85,3

UY

117,2

ZA

107,6

ZZ

94,8

0806 10 10

BR

213,4

TR

138,1

US

149,0

ZA

64,2

ZZ

141,2

0808 10 80

AR

75,7

BR

51,1

CL

76,2

CN

82,6

NZ

102,5

US

82,4

ZA

82,5

ZZ

79,0

0808 20 50

CN

67,2

ZA

88,6

ZZ

77,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


19.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/9


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 932/2010

z 18. októbra 2010

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca októbra 2010 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 616/2007 zo 4. júna 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 616/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz produktov v sektore hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca októbra 2010 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2011 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Z uvedeného dôvodu by sa malo určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2011 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. októbra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 142, 5.6.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2011-31.3.2011

(%)

1

09.4211

0,324859

5

09.4215

0,321808

6

09.4216

0,593588


19.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/11


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 933/2010

z 18. októbra 2010,

ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2010/11 sa stanovila v nariadení Komisie (EÚ) č. 867/2010 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (EÚ) č. 922/2010 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. októbra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 270, 14.10.2010, s. 55.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 19. októbra 2010

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

56,88

0,00

1701 11 90 (1)

56,88

0,00

1701 12 10 (1)

56,88

0,00

1701 12 90 (1)

56,88

0,00

1701 91 00 (2)

50,43

2,34

1701 99 10 (2)

50,43

0,00

1701 99 90 (2)

50,43

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


19.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/13


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 934/2010

z 18. októbra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 927/2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 16. októbra 2010

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla 2010 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 927/2010 (3) sa stanovili dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. októbra 2010.

(2)

Keďže sa vypočítaný priemer dovozných ciel odchýlil od stanoveného cla o 5 EUR na tonu, treba pristúpiť k úprave zodpovedajúcej dovozným clám stanoveným nariadením (EÚ) č. 927/2010.

(3)

Nariadenie (EÚ) č. 927/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (EÚ) č. 927/2010 sa nahrádzajú znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 19. októbra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 272, 16.10.2010, s. 14.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od 19. októbra 2010

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

0,00

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

0,00

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

0,00

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Únie cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori alebo Čiernom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

15.10.2010

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

207,19

147,91

Cena FOB USA

203,13

193,13

173,13

109,31

Prémia – Záliv

17,02

Prémia – Veľké jazerá

20,14

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

19,34 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

47,73 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].


19.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/16


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 935/2010

z 18. októbra 2010

o vydávaní dovozných povolení na cesnak v podobdobí od 1. decembra 2010 do 28. februára 2011

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 341/2007 (3) sa otvára a ustanovuje správa colných kvót a zavádza systém dovozných povolení a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín.

(2)

Množstvá, na ktoré tradiční a noví dovozcovia podali počas prvých siedmich dní v októbri 2010 žiadosti o povolenia „A“ v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 341/2007, presahujú dostupné množstvá pre produkty pochádzajúce z Číny a zo všetkých tretích krajín okrem Číny a Argentíny.

(3)

V súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 je preto nevyhnutné ustanoviť, do akej miery je možné vyhovieť žiadostiam o povolenia „A“ poslaným Komisii najneskôr do 14. októbra 2010 podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 341/2007.

(4)

S cieľom zabezpečiť dobré riadenie postupu vydávania dovozných povolení by malo toto nariadenie nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadostiam o dovozné povolenia „A“ podaným v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 341/2007 počas prvých siedmich dní v októbri 2010 a poslaným Komisii najneskôr do 14. októbra 2010 sa vyhovuje do miery percentuálneho podielu požadovaných množstiev uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 12.


PRÍLOHA

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia

Argentína

Tradiční dovozcovia

09.4104

46,154895 %

Noví dovozcovia

09.4099

1,226229 %

Čína

Tradiční dovozcovia

09.4105

18,796736 %

Noví dovozcovia

09.4100

0,380476 %

Ostatné tretie krajiny

Tradiční dovozcovia

09.4106

100 %

Noví dovozcovia

09.4102

2,999253 %