ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.270.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 270

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
14. októbra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 920/2010 zo 7. októbra 2010 o normalizovanom a zabezpečenom systéme registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES ( 1 )

1

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 921/2010 z 13. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

53

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 922/2010 z 13. októbra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

55

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

14.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 270/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 920/2010

zo 7. októbra 2010

o normalizovanom a zabezpečenom systéme registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 19,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES z 11. februára 2004 o mechanizme sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu (2), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 prvý pododsek druhú vetu,

po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

V článku 6 rozhodnutia č. 280/2004/ES sa vyžaduje, aby Únia a jej členské štáty pri vytváraní a prevádzke registrov a CITL uplatňovali funkčné a technické špecifikácie pre normy výmeny údajov platné pre systémy registrov na základe Kjótskeho protokolu prijaté rozhodnutím 12/CMP.1 konferencie zmluvných strán UNFCCC, ktorá bola zároveň zasadnutím zmluvných strán Kjótskeho protokolu (ďalej len „rozhodnutie 12/CMP.1“).

(2)

V článku 19 ods. 1 smernice 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (ďalej len „ETS“) sa vyžaduje, aby boli všetky kvóty držané v registri Únie na účtoch spravovaných členskými štátmi. S cieľom zabezpečiť možnosť držby kjótskych jednotiek a kvót na tých istých účtoch v registri Únie musí register Únie spĺňať aj funkčné a technické špecifikácie pre normy výmeny údajov platné pre systémy registrov na základe Kjótskeho protokolu prijaté rozhodnutím 12/CMP.1.

(3)

V článku 20 smernice 2003/87/ES sa vyžaduje vytvorenie nezávislého protokolu transakcií (ďalej len „protokol transakcií EÚ“ alebo „EUTL“), do ktorého sa zaznamenáva vydanie, prevod a zrušenie kvót. V článku 6 ods. 2 rozhodnutia č. 280/2004/ES sa vyžaduje, aby sa informácie o vydávaní, držbe, prevode, nadobúdaní, zrušení a odobratí jednotiek prideleného množstva, jednotiek sekvestrácie, jednotiek zníženia emisií a certifikovaných znížení emisií a o prenose jednotiek prideleného množstva, jednotiek zníženia emisií a certifikovaných znížení emisií sprístupnili na účely protokolu transakcií.

(4)

V článku 19 ods. 3 smernice 2003/87/ES sa vyžaduje, aby sa vypracovalo nariadenie o normalizovanom a zabezpečenom systéme registrov vo forme normalizovaných elektronických databáz, ktoré obsahujú bežné prvky dát na vyhľadávanie vydania, držania, prevodu a zrušenia kvót tak, aby sa umožnil prístup verejnosti a zachovanie dôvernosti a aby sa zabezpečilo, že sa neuskutočnia žiadne prevody v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi z Kjótskeho protokolu.

(5)

Každý register zriadený v súlade s článkom 6 rozhodnutia č. 280/2004/ES by mal obsahovať aspoň jeden holdingový účet strany, jeden vyraďovací účet a stornovacie a nahradzovacie účty požadované podľa rozhodnutia 13/CMP.1 konferencie zmluvných strán UNFCCC, ktorá bola zároveň zasadnutím zmluvných strán Kjótskeho protokolu (ďalej len „rozhodnutie 13/CMP.1“), a register Únie, v ktorom sa držia všetky emisné kvóty podľa článku 19 smernice 2003/87/ES, by mal obsahovať prevádzkové účty a užívateľské účty požadované na účely plnenia požiadaviek uvedenej smernice. Každý účet by mal byť zriadený v súlade s normalizovanými postupmi, aby sa zabezpečila celistvosť systému registrov a prístup verejnosti k informáciám uchovávaným v tomto systéme.

(6)

Jednotky prideleného množstva (ďalej len „AAU“) podľa rozhodnutia 13/CMP.1 by sa mali vydávať v rámci každého registra zriadeného v súlade s článkom 6 rozhodnutia č. 280/2004/ES, zatiaľ čo emisné kvóty by sa mali vydávať v rámci registra Únie. Je potrebné, aby sa registroch zriadených v súlade s článkom 6 rozhodnutia č. 280/2004/ES uchovávalo množstvo AAU rovnajúce sa množstvu emisných kvót, ktoré tieto registre vydali v registri Únie, aby sa zabezpečilo, že všetky transakcie s emisnými kvótami budú zodpovedať prevodom AAU prostredníctvom mechanizmu zúčtovania na konci každého obdobia.

(7)

Keďže členské štáty nemajú žiadny vplyv na množstvo emisných kvót, ktoré sa majitelia účtov rozhodnú preniesť do svojich registrov, akékoľvek prípadné medzinárodné obmedzenia prenosu AAU slúžiacich ako depozit vydaných emisných kvót by spôsobilo vážne ťažkosti v prípade tých registrov, v ktorých sa drží neprimerané množstvo takýchto emisných kvót. Aby sa zabezpečilo rovnomerné rozdelenie rizík, ktorým v tejto súvislosti čelia členské štáty, mal by mechanizmus zúčtovania fungovať tak, že po jeho dokončení bude množstvo AAU držané na zúčtovacom účte v registri Únie zodpovedať množstvu emisných kvót, ktoré sa majú preniesť z obdobia rokov 2008 – 2012.

(8)

Transakcie s emisnými kvótami v rámci registra Únie by sa mali vykonávať prostredníctvom komunikačného spojenia zahŕňajúceho EUTL, zatiaľ čo transakcie s kjótskymi jednotkami by sa mali vykonávať cez komunikačné spojenie zahŕňajúce EUTL aj medzinárodný protokol transakcií UNFCCC (ďalej len „ITL“). Malo by sa ustanoviť, že členské štáty, ktoré nemôžu vydávať AAU na základe Kjótskeho protokolu, pretože nemajú záväznú povinnosť znižovať emisie, sa môžu naďalej rovnocenne podieľať na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami. Takáto účasť by nebola možná v období rokov 2008 – 2012, pretože tieto členské štáty by na rozdiel od všetkých ostatných členských štátov nemohli vydávať emisné kvóty, ktoré sú spojené s AAU uznanými na základe Kjótskeho protokolu. Takáto rovnaká účasť by sa mala umožniť prostredníctvom osobitných mechanizmov v rámci registra Únie.

(9)

EUTL by mal vykonávať automatizované kontroly všetkých procesov v systéme registrov v súvislosti s emisnými kvótami, overenými emisiami, účtami a kjótskymi jednotkami a ITL by mal vykonávať automatizované kontroly procesov týkajúcich sa kjótskych jednotiek, aby sa zabezpečilo, že nejestvujú žiadne nezrovnalosti. Procesy, ktoré neprejdú týmito kontrolami, by sa mali prerušiť, aby sa zabezpečilo, že transakcie v systéme registrov Únie zodpovedajú požiadavkám smernice 2003/87/ES a požiadavkám vypracovaným podľa UNFCCC a Kjótskeho protokolu.

(10)

Mali by sa uplatňovať primerané a harmonizované požiadavky na preverovanie a prístupové práva s cieľom chrániť bezpečnosť informácií uchovávaných v integrovanom systéme registrov a mali by sa viesť záznamy týkajúce sa všetkých procesov, prevádzkovateľov a subjektov v systéme registrov.

(11)

Centrálny správca by mal zabezpečiť čo najmenší výskyt prípadov prerušenia prevádzky systému registrov Únie prijatím všetkých primeraných krokov s cieľom zabezpečiť dostupnosť registra Únie a EUTL a zabezpečením spoľahlivých systémov a postupov na ochranu všetkých informácií.

(12)

Systém registrov by mal byť schopný zvládnuť zahrnutie leteckej dopravy do systému EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov od 1. januára 2012. Väčšinu úloh vyplývajúcich z revízie ETS ustanovenej v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (3), treba plniť len od 1. januára 2013. Tieto požiadavky sú oddelené od funkcií, ktoré treba zaviesť v roku 2012 z dôvodu zahrnutia činností v odvetví leteckej dopravy do ETS.

(13)

Vzhľadom na to, že prevádzkovatelia lietadiel sú oprávnení odovzdávať iný súbor emisných kvót ako prevádzkovatelia zariadení, prevádzkovatelia lietadiel by mali disponovať iným typom účtu – holdingovým účtom prevádzkovateľa lietadiel. Emisné kvóty vydané podľa kapitoly II smernice o EÚ ETS, ktorá sa vzťahuje na odvetvie leteckej dopravy, sa odlišujú od doteraz vydaných emisných kvót, keďže sa týkajú emisií, ktoré z väčšej časti nie sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti Kjótskeho protokolu. Ako také by sa mali odlíšiť od iných emisných kvót.

(14)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva (4), sa vyžaduje, aby sa kjótske jednotky alebo emisné kvóty kryté kjótskymi jednotkami, ktoré odovzdali prevádzkovatelia lietadiel, vyradili do množstva, ktoré je rovnaké ako množstvo emisií z vnútroštátnej leteckej dopravy. Keďže však členské štáty nemôžu ovplyvniť to, či sa prevádzkovatelia lietadiel rozhodnú odovzdať emisné kvóty alebo jednotky podľa kapitoly II, ktoré možno vyradiť, mal by sa zriadiť centralizovaný systém odovzdávania a redistribúcie, ktorý zabezpečuje, aby sa jednotky, ktoré odovzdali prevádzkovatelia lietadiel a ktoré možno vyradiť, zbierali a používali predovšetkým na krytie emisií z vnútroštátnej leteckej dopravy v rovnakej miere vo všetkých členských štátoch. Členské štáty by sa mali v neskoršom štádiu rozhodnúť, ako použiť takto vyzbierané jednotky, ktoré možno vyradiť.

(15)

Na účely vykonania preskúmania ETS a s cieľom zvládnuť zahrnutie leteckej dopravy do ETS v roku 2012 postačuje zlúčiť na technickej úrovni súčasné funkcie členských štátov týkajúce sa registra ETS a ponechať technické vykonávanie funkcií registra Kjótskeho protokolu na osobitných registroch Kjótskeho protokolu (ďalej len „registre KP“) prevádzkovaných členskými štátmi.

(16)

S cieľom uskutočniť zmeny uvedené v smernici 2009/29/ES a zvládnuť zahrnutie činností leteckej dopravy do ETS v roku 2012 postačuje zlúčiť na technickej úrovni súčasné funkcie členských štátov týkajúce sa registra ETS a ponechať technické vykonávanie funkcií registra na osobitných registroch prevádzkovaných členskými štátmi, pokiaľ je to potrebné. Takéto riešenie by však nebolo nákladovo efektívne, nakoľko by si v každom členskom štáte vyžadovalo udržiavanie rozsiahlych súbežných kapacít informačných technológií s malým využitím. Z tohto dôvodu sa Komisia spoločne s členskými štátmi snažia vybudovať „konsolidovaný systém európskych registrov“, ktorý by zlúčil funkcie všetkých členských štátov týkajúce sa registra KP súvisiace s informačnými technológiami.

(17)

Podmienky zúčtovania emisných kvót a kjótskych jednotiek vymedzené v tomto nariadení a možnosť zriadenia konsolidovaného systému európskych registrov sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek budúce rozhodnutie Európskej únie o tom, či sa rozhodne zaviazať k spoločnému cieľu Únie v oblasti znižovania emisií alebo stanoviť jednotlivé ciele členských štátov v oblasti znižovania emisií na základe akejkoľvek budúcej medzinárodnej zmluvy o zmene klímy.

(18)

Podľa článku 19 ods. 4 smernice 2003/87/ES je potrebné ustanoviť postupy riadenia zmien a incidentov v registri Únie, ako aj vhodné podmienky pre register Únie, aby sa umožnili iniciatívy členských štátov týkajúce sa zlepšenia efektívnosti, riadenia administratívnych nákladov a opatrení na kontrolu kvality. Držba všetkých emisných kvót v registri Únie by sa mala zabezpečovať bez toho, aby bolo dotknuté udržiavanie vnútroštátnych registrov emisií nezahrnutých do ETS, a register Únie by mal poskytovať rovnakú kvalitu služieb ako vnútroštátne registre.

(19)

Nakoľko sa od roku 2009 v rámci systému registrov značne zvýšil počet prípadov podvodov v oblasti DPH, prania špinavých peňazí a iných trestných činností, je potrebné zabezpečiť podrobnejšie a prísnejšie pravidlá pri kontrole informácií o totožnosti, ktoré poskytujú majitelia účtov, ako aj osoby žiadajúce o otvorenie účtov. Navyše je potrebné, aby členské štáty mohli zamietnuť otvorenie účtu tým žiadateľom, o ktorých sa možno oprávnene domnievať, že by chceli zneužiť systém registrov na účely podvodu. Napokon sa vypracujú podrobné pravidlá v záujme rýchleho a účinného poskytovania údajov orgánom presadzovania práva, ktoré by potom mali byť schopné využívať takto získané údaje na účely vyšetrovania.

(20)

Nariadením Komisie (ES) č. 994/2008 z 8. októbra 2008 o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (5) sa od roku 2012 zrušuje a nahrádza nariadenie Komisie (ES) č. 2216/2004 z 21. decembra 2004 o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (6). Keďže sa týmto nariadením do značnej miery menia ustanovenia o niekoľkých regulovaných oblastiach uplatniteľné od 1. januára 2012, v záujme zrozumiteľnosti je potrebné zrušiť a nahradiť nariadenie (ES) č. 994/2008 v celom rozsahu a súčasne zachovať účinnosť zrušenia a nahradenia nariadenia (ES) č. 2216/2004, ustanoveného v nariadení (ES) č. 994/2008.

(21)

Nakoľko nariadenie (ES) č. 2216/2004 ostáva účinné až do konca roku 2011, je potrebné prijať určité čiastočné zmeny a doplnenia uvedeného nariadenia, a to s okamžitou účinnosťou. Tieto zmeny a doplnenia sa týkajú boja proti podvodom a iných trestných činností a procesu odovzdávania. V záujme zrozumiteľnosti by sa mali vypustiť aj zastarané ustanovenia. Keďže by sa zmeny a doplnenia týkajúce sa činností v oblasti boja proti podvodom a procesu odovzdávania mali uplatňovať čo najskôr, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť bezodkladne po svojom uverejnení.

(22)

Nariadenie (ES) č. 2216/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť s okamžitou účinnosťou. Uvedené nariadenie by sa malo od 1. januára 2012 zrušiť.

(23)

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (7), a v súlade s rozhodnutím 13/CMP.1, by sa mali pravidelne uverejňovať osobitné správy, aby sa zabezpečil prístup verejnosti k informáciám uchovávaným v integrovanom systéme registrov v súlade s určitými požiadavkami dôvernosti.

(24)

Právne predpisy Únie týkajúce sa ochrany osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (8), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (9) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (10), by sa mali dodržiavať, ak sa vzťahujú na informácie uchovávané a spracúvané podľa tohto nariadenia.

(25)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zmenu klímy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú všeobecné požiadavky, ako aj požiadavky na prevádzku a udržiavanie normalizovaného a zabezpečeného systému registrov tvoreného registrami, ako aj nezávislého protokolu transakcií ustanoveného v článku 20 ods. 1 smernice 2003/87/ES a v článku 6 rozhodnutia č. 280/2004/ES. Ustanovuje sa v ňom aj komunikačný systém medzi systémom registrov a medzinárodným protokolom transakcií, ktorý zriaďuje, prevádzkuje a udržiava Sekretariát Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov ustanovené v článku 3 smernice 2003/87/ES. Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

1.

„majiteľ účtu“ znamená osobu, ktorá vlastní účet v systéme registrov;

2.

„centrálny správca“ znamená osobu, ktorú Komisia vymenovala podľa článku 20 smernice 2003/87/ES;

3.

„príslušný orgán“ znamená orgán alebo orgány určené členským štátom podľa článku 18 smernice 2003/87/ES;

4.

„strana KP“ znamená zmluvnú stranu Kjótskeho protokolu;

5.

„obchodná platforma“ znamená akýkoľvek typ multilaterálnej výmeny, ktorá spája alebo umožňuje spájanie záujmov viacerých tretích strán nakupovať a predávať záujmy, tak ako sa vymedzuje v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (11), a to v prípade, keď kupované alebo predávané záujmy predstavujú emisné kvóty alebo kjótske jednotky;

6.

„overovateľ“ znamená overovateľa, ako sa definuje v písmene m) oddiele 5 bode 2 prílohy I k rozhodnutiu 2007/589/ES (12);

7.

„jednotky prideleného množstva“ alebo „AAU“ znamenajú jednotky vydané podľa článku 7 ods. 3 rozhodnutia č. 280/2004/ES;

8.

„emisné kvóty podľa kapitoly II“ znamenajú emisné kvóty vydané podľa kapitoly II smernice 2003/87/ES;

9.

„emisné kvóty podľa kapitoly III“ znamenajú všetky emisné kvóty nevydané podľa kapitoly II smernice 2003/87/ES;

10.

„dlhodobé CER“ alebo „lCER“ znamenajú jednotky vydané na projektovú aktivitu zalesňovania alebo opätovného zalesňovania v rámci CDM v súlade s rozhodnutím 5/CMP.1 konferencie zmluvných strán, ktorá bola zároveň zasadnutím zmluvných strán Kjótskeho protokolu; ich platnosť končí na konci úverovacieho obdobia znižovania emisií projektovej aktivity zalesňovania alebo opätovného zalesňovania v rámci CDM, pre ktoré boli vydané;

11.

„jednotka sekvestrácie“ alebo „RMU“ znamená jednotku vydanú podľa článku 3 Kjótskeho protokolu;

12.

„dočasné CER“ alebo „tCER“ znamenajú jednotky vydané na projektovú aktivitu zalesňovania alebo opätovného zalesňovania v rámci CDM v súlade s rozhodnutím 5/CMP.1, ich platnosť končí na konci obdobia záväzkov Kjótskeho protokolu nasledujúceho po období, pre ktoré boli vydané;

13.

„proces“ znamená automatizovaný technický prostriedok na vykonanie činnosti týkajúcej sa účtu alebo jednotky v registri;

14.

„transakcia“ znamená proces zahŕňajúci prevod emisnej kvóty alebo kjótskej jednotky z jedného účtu na druhý;

15.

„odovzdanie“ znamená zúčtovanie emisných kvót alebo kjótskych jednotiek prevádzkovateľom alebo prevádzkovateľom lietadla zodpovedajúcich množstvu overených emisií jeho zariadenia alebo lietadla;

16.

„stornovanie“ znamená definitívne zrušenie kjótskej jednotky jej vlastníkom bez jej zúčtovania oproti overeným emisiám;

17.

„zrušenie“ znamená definitívne zrušenie emisnej kvóty jej vlastníkom bez jej zúčtovania oproti overeným emisiám;

18.

„vyradenie“ znamená zúčtovanie kjótskej jednotky stranou Kjótskeho protokolu oproti nahlásenému množstvu emisií danej strany;

19.

„pranie špinavých peňazí“ znamená pranie špinavých peňazí podľa vymedzenia v článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (13);

20.

„závažný trestný čin“ znamená závažný trestný čin podľa vymedzenia v článku 3 ods. 5 smernice 2005/60/ES;

21.

„financovanie terorizmu“ znamená financovanie terorizmu podľa vymedzenia v článku 1 ods. 4 smernice 2005/60/ES;

22.

„správca registra“ znamená správcu registra Únie alebo akéhokoľvek iného registra Kjótskeho protokolu;

23.

„vnútroštátny správca“ znamená subjekt, ktorý je v mene členského štátu zodpovedný za riadenie súboru užívateľských účtov patriacich do právomoci členského štátu v rámci registra Únie, a ktorý je určený v súlade s článkom 6;

24.

„správca účtu“ znamená správcu určeného pre konkrétny typ účtu uvedený v treťom stĺpci tabuľky I-I v prílohe I.

KAPITOLA II

SYSTÉM REGISTROV

Článok 3

Registre

1.   Každý členský štát a Únia na účely plnenia svojich povinností ako zmluvné strany KP a podľa článku 6 rozhodnutia č. 280/2004/ES s cieľom zabezpečiť presné zúčtovanie kjótskych jednotiek prevádzkujú register (ďalej len „register KP“) vo forme normalizovanej elektronickej databázy, ktorá spĺňa požiadavky UNFCCC týkajúce sa registrov, a najmä funkčné a technické špecifikácie pre normy výmeny údajov platné pre systémy registrov na základe Kjótskeho protokolu vypracované podľa rozhodnutia 12/CMP.1 konferencie zmluvných strán, ktorá bola zároveň zasadnutím zmluvných strán Kjótskeho protokolu.

2.   Od 1. januára 2012 členské štáty na účely plnenia svojich povinností podľa článku 19 smernice 2003/87/ES zabezpečiť presné zúčtovanie emisných kvót, používajú register Únie, ktorý pre Európske spoločenstvo ako osobitnú stranu KP slúži aj ako register KP. Register Únie zabezpečuje pre vnútroštátnych správcov a majiteľov účtov vykonávanie všetkých procesov opísaných v kapitolách IV až VI.

3.   Odchylne od odseku 1 sa od členských štátov, ktoré nemôžu vydávať AAU z iného dôvodu ako z toho, že boli v rámci UNFCCC označené ako neoprávnené na prevod ERU, AAU a CER v súlade s ustanoveniami rozhodnutia 11/CMP.1 konferencie zmluvných strán, ktorá bola zároveň zasadnutím zmluvných strán Kjótskeho protokolu (ďalej len „členské štáty bez registra KP“), nepožaduje zriadenie registra KP.

4.   Register Únie a každý iný register KP musí spĺňať funkčné a technické špecifikácie pre normy výmeny údajov platné pre systémy registrov na základe Kjótskeho protokolu vypracované podľa rozhodnutia 12/CMP.1, ako aj požiadavky týkajúce sa hardvéru, siete a softvéru a bezpečnosti ustanovené v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách uvedených v článku 71.

Článok 4

Protokol transakcií Európskej únie

1.   Komisia na účely plnenia svojich povinností podľa článku 20 smernice 2003/87/ES viesť nezávislý protokol transakcií, pomocou ktorého sa zaznamenáva a kontroluje vydanie, prevod a zrušenie emisných kvót, zriaďuje protokol transakcií Európskej únie (ďalej len „EUTL“) vo forme normalizovanej elektronickej databázy. EUTL slúži aj na zaznamenávanie všetkých informácií v súvislosti s držbou a prevodmi kjótskych jednotiek sprístupnených v súlade s článkom 6 ods. 2 rozhodnutia č. 280/2004/ES.

2.   Centrálny správca prevádzkuje a udržiava EUTL v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

3.   EUTL musí byť schopný kontrolovať a zaznamenávať všetky procesy uvedené v článku 3 ods. 2 a musí spĺňať funkčné a technické špecifikácie pre normy výmeny údajov platné pre systémy registrov na základe Kjótskeho protokolu vypracované podľa rozhodnutia 12/CMP.1, ako aj požiadavky týkajúce sa hardvéru, siete a softvéru ustanovené v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách uvedených v článku 71.

4.   EUTL musí byť schopný zaznamenávať všetky procesy opísané v kapitolách IV až VI.

Článok 5

Komunikačné spojenia medzi registrami, ITL a EUTL

1.   Register Únie a každý iný register KP udržiava komunikačné spojenie s medzinárodným protokolom transakcií UNFCCC (ďalej len „ITL“) na účely oznamovania transakcií, v rámci ktorých dochádza k prevodu kjótskych jednotiek do alebo z iných registrov KP.

2.   EUTL udržiava aj komunikačné spojenie s ITL na účely zaznamenávania a kontrolovania prevodov uvedených v odseku 1. Na tento účel oznamuje ITL protokolu transakcií EÚ všetky navrhované prevody zahŕňajúce register KP ešte pred zaznamenaním prevodu.

3.   Register Únie udržiava aj priame komunikačné spojenie s EUTL na účely kontrolovania a zaznamenávania transakcií, v rámci ktorých dochádza k prevodu emisných kvót, ako aj na účely procesov riadenia účtov opísaných v kapitole IV. Všetky transakcie zahŕňajúce emisné kvóty sa uskutočňujú v rámci registra Únie a zaznamenáva ich a kontroluje EUTL, nie ITL.

4.   Výbor pre zmenu klímy sa môže rozhodnúť zlúčiť externé komunikačné spojenia, infraštruktúru pre informačné technológie, postupy týkajúce sa prístupu k užívateľským účtom a mechanizmy správy účtov KP v rámci registra Únie s tými, ktoré sú súčasťou všetkých iných registrov KP, do konsolidovaného systému európskych registrov, ktorý udržiava centrálny správca. Po prijatí takéhoto rozhodnutia Komisia navrhuje zmeny a doplnenia tohto nariadenia s cieľom vymedziť podmienky vykonávania konsolidovaného systému európskych registrov.

5.   Centrálny správca môže vytvoriť obmedzené komunikačné spojenie medzi EUTL a registrom pristupujúcej krajiny v záujme umožnenia komunikácie takýchto registrov s ITL prostredníctvom EUTL a zaznamenávania údajov o overených emisiách prevádzkovateľov v EUTL. Pred vytvorením takéhoto komunikačného spojenia musia tieto registre úspešne prejsť všetkými testovacími a inicializačnými postupmi.

Článok 6

Vnútroštátni správcovia a správcovia registrov KP

1.   Každý členský štát určí vnútroštátneho správcu. Členský štát má prostredníctvom svojho vnútroštátneho správcu prístup k svojim vlastným účtom a účtom v registri Únie v rámci svojej právomoci a jeho prostredníctvom ich aj spravuje. Vnútroštátny správca každého členského štátu koná aj ako správca jeho registra KP. Správca registra KP prevádzkuje a udržiava register KP svojho členského štátu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

2.   Centrálny správca prevádzkuje a udržiava register Únie. Centrálny správca koná aj ako správca registra KP tej časti registra Únie, ktorá je registrom KP EÚ.

3.   Členské štáty aj Komisia zabezpečujú, aby medzi vnútroštátnymi správcami, centrálnym správcom a majiteľmi užívateľských účtov nedochádzalo k žiadnemu konfliktu záujmov.

4.   Každý členský štát oznamuje Komisii údaje o totožnosti a kontaktné údaje o svojom vnútroštátnom správcovi.

5.   Komisia koordinuje vykonávanie tohto nariadenia so správcami registrov každého členského štátu a centrálnym správcom. Komisia uskutočňuje najmä konzultácie s pracovnou skupinou správcov vytvorenou v rámci Výboru pre zmenu klímy o otázkach a postupoch týkajúcich sa prevádzky registrov a vykonávania tohto nariadenia. Pracovná skupina správcov schvaľuje spoločné prevádzkové postupy na vykonávanie tohto nariadenia vrátane postupov riadenia zmien a incidentov, pokiaľ ide o register Únie. Rokovací poriadok pracovnej skupiny správcov registrov prijíma Výbor pre zmenu klímy.

6.   Centrálny správca, príslušné orgány a vnútroštátni správcovia vykonávajú procesy iba v prípadoch, keď sú tieto potrebné na výkon ich príslušných funkcií.

KAPITOLA III

JEDNOTKY

Článok 7

Jednotky

1.   V registri Únie možno viesť emisné kvóty podľa kapitoly II a emisné kvóty podľa kapitoly III.

2.   V každom registri KP a v registri Únie možno viesť AAU, ERU, CER, RMU, lCERs a tCER (označené spoločným názvom „kjótske jednotky“).

KAPITOLA IV

ÚČTY

ODDIEL 1

Ustanovenia platné pre všetky účty

Článok 8

Účty

1.   Register Únie obsahuje účty uvedené v prílohe I v časti s názvom „II. Prevádzkové účty“ a „III. Užívateľské účty v registri Únie“.

2.   Register Únie a každý iný register KP obsahuje účty uvedené v prílohe I v časti s názvom „I. Účty strany KP v registroch KP“.

3.   Typy jednotiek, ktoré možno držať na každom type účtu, sa ustanovujú v prílohe I, a typy transakcií, ktoré môže každý typ účtu iniciovať alebo prijať, sa ustanovujú v prílohe II.

Článok 9

Stav účtu

1.   Stav účtu musí byť: otvorený, neaktívny, zablokovaný alebo zatvorený.

2.   Zo zablokovaných účtov nemožno iniciovať žiadne procesy s výnimkou procesu odovzdávania jednotiek, zápisu overených emisií a aktualizovania údajov o účte.

3.   Zo zatvorených účtov nemožno iniciovať žiadne procesy. Zatvorený účet nemožno znovu otvoriť a nesmie prijímať žiadne prevody jednotiek.

Článok 10

Správa účtov

1.   Každý účet má správcu, ktorý je zodpovedný za správu účtu v mene členského štátu alebo v mene Únie.

2.   Správca účtu je určený pre každý typ účtu v treťom stĺpci tabuľky I-1 v prílohe I.

3.   Správca účtu je zodpovedný za otvorenie účtu, pozastavenie prístupu k účtu alebo zatvorenie účtu, za schvaľovanie splnomocnených zástupcov na účely povolenia takých zmien údajov o účte, ktoré si vyžadujú súhlas správcu, ako aj za iniciovanie transakcií, ak to vyžaduje majiteľ účtu v súlade s článkom 19 ods. 4.

4.   Užívateľské účty podliehajú zákonom a patria do právomoci členského štátu svojho správcu a jednotky, ktoré sú držané na týchto účtoch, sa považujú za jednotky nachádzajúce sa na území daného členského štátu.

Článok 11

Oznámenia správcov

Centrálny správca informuje majiteľa a správcu účtu v registri Únie o iniciácii a dokončení alebo prerušení každého procesu súvisiaceho s účtom, a to prostredníctvom automatizovaného mechanizmu opísaného v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách ustanovených v článku 71.

ODDIEL 2

Otvorenie a aktualizácia účtov

Článok 12

Otvorenie účtov strany KP a prevádzkových účtov

1.   Komisia dáva pokyn centrálnemu správcovi, aby otvoril účty strany KP Únie a všetky prevádzkové účty v registri Únie s výnimkou národných holdingových účtov pre emisné kvóty.

2.   Príslušný orgán členského štátu dáva pokyn vnútroštátnemu správcovi, aby v registri Únie otvoril jeho národný holdingový účet pre emisné kvóty.

3.   Pokyny uvedené v odsekoch 1 a 2 obsahujú informácie ustanovené v prílohe III.

4.   Do 20 pracovných dní od vydania pokynu správca registra alebo centrálny správca otvorí účet strany KP alebo prevádzkový účet.

Článok 13

Otvorenie osobných holdingových účtov v registri Únie

1.   Žiadosť o otvorenie osobného holdingového účtu v registri Únie sa predkladá vnútroštátnemu správcovi členského štátu. Osoba žiadajúca o otvorenie účtu poskytuje informácie, ktoré vyžaduje vnútroštátny správca a ktoré zahŕňajú aspoň informácie ustanovené v prílohe IV.

2.   Členský štát vnútroštátneho správcu môže požadovať, aby osoby z EÚ žiadajúce o otvorenie účtu mali svoje trvalé bydlisko/sídlo alebo miesto registrácie v členskom štáte vnútroštátneho správcu, ktorý účet spravuje.

3.   Do 20 pracovných dní od doručenia kompletného súboru informácií požadovaných v súlade s odsekmi 1 a 2 a po schválení požadovaného počtu splnomocnených zástupcov v súlade s článkom 20 otvorí vnútroštátny správca osobný holdingový účet v registri Únie alebo informuje osobu žiadajúcu o otvorenie účtu o tom, že jej žiadosť o otvorenie účtu zamieta.

4.   Ak vnútroštátny správca zamietol otvorenie účtu, môže sa osoba žiadajúca o otvorenie účtu obrátiť s námietkou na príslušný orgán alebo dotknutý orgán podľa vnútroštátnych právnych predpisov a tento orgán buď vydá pokyn, aby vnútroštátny správca otvoril účet, alebo potvrdí zamietnutie v odôvodnenom rozhodnutí. Otvorenie účtu možno zamietnuť, ak sa proti osobe žiadajúcej o otvorenie účtu vedie vyšetrovanie pre účasť na podvode zahŕňajúcom emisné kvóty alebo kjótske jednotky, praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu alebo na inej závažnej trestnej činnosti, na ktorú možno účet zneužiť, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu ustanoveného vo vnútroštátnom práve.

Článok 14

Otvorenie holdingových účtov obchodnej platformy v registri Únie

1.   Obchodné platformy môžu predložiť žiadosť o otvorenie holdingového účtu obchodnej platformy v registri Únie. Táto žiadosť sa predkladá vnútroštátnemu správcovi členského štátu, ktorý povoľuje otvorenie holdingových účtov obchodnej platformy. Osoba žiadajúca o otvorenie účtu poskytuje informácie, ktoré vyžaduje vnútroštátny správca a ktoré zahŕňajú aspoň informácie ustanovené v prílohe IV a prílohe V.

2.   Obchodné platformy musia spĺňať technické požiadavky opísané v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách ustanovených v článku 71. Členský štát vnútroštátneho správcu môže požadovať, aby osoby z EÚ žiadajúce o otvorenie účtu mali svoje trvalé bydlisko/sídlo alebo miesto registrácie v členskom štáte vnútroštátneho správcu, ktorý účet spravuje.

3.   Do 20 pracovných dní od doručenia kompletného súboru informácií požadovaných v súlade s odsekmi 1 a 2 a po schválení požadovaného počtu splnomocnených zástupcov v súlade s článkom 20 otvorí vnútroštátny správca holdingový účet obchodnej platformy v registri Únie alebo informuje osobu žiadajúcu o otvorenie účtu o tom, že jej žiadosť o otvorenie účtu zamieta.

4.   Ak vnútroštátny správca zamietol otvorenie účtu, osoba žiadajúca o otvorenie účtu sa môže obrátiť s námietkou na príslušný orgán alebo dotknutý orgán podľa vnútroštátnych právnych predpisov a tento orgán buď vydá pokyn, aby vnútroštátny správca otvoril účet, alebo potvrdí zamietnutie v odôvodnenom rozhodnutí. Otvorenie účtu možno zamietnuť, ak sa proti osobe žiadajúcej o otvorenie účtu vedie vyšetrovanie pre účasť na podvode zahŕňajúcom emisné kvóty alebo kjótske jednotky, praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu alebo na inej závažnej trestnej činnosti, na ktorú možno účet zneužiť, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu ustanoveného vo vnútroštátnom práve.

Článok 15

Otvorenie holdingového účtu prevádzkovateľa v registri Únie

1.   Do 20 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti povolenia na emisie skleníkových plynov v súvislosti s prevádzkou nového zariadenia príslušný orgán, ktorý toto povolenie vydal, poskytne vnútroštátnemu správcovi zo svojho členského štátu informácie ustanovené v prílohe VII a prevádzkovateľ predkladá vnútroštátnemu správcovi žiadosť o otvorenie holdingového účtu prevádzkovateľa v registri Únie.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 môže do termínu stanoveného v odseku 1 poskytnúť vnútroštátnemu správcovi aj prevádzkovateľ, ak tak rozhodne príslušný orgán.

3.   Do 20 pracovných dní od doručenia kompletného súboru informácií uvedených v odseku 1 a po schválení požadovaného počtu splnomocnených zástupcov v súlade s článkom 20 vnútroštátny správca otvorí pre každé zariadenie osobitný holdingový účet prevádzkovateľa v registri Únie.

Článok 16

Otvorenie holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla v registri Únie

1.   Do 20 pracovných dní od schválenia monitorovacieho plánu prevádzkovateľa lietadla alebo do 1. januára 2012 podľa toho, ktorý dátum je neskorší, príslušný orgán poskytne svojmu vnútroštátnemu správcovi informácie ustanovené v prílohe VIII a prevádzkovateľ lietadla predloží vnútroštátnemu správcovi žiadosť o otvorenie holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla v registri Únie. Každý prevádzkovateľ lietadla má jeden holdingový účet prevádzkovateľa lietadla.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 môže do termínu stanoveného v odseku 1 poskytnúť vnútroštátnemu správcovi aj prevádzkovateľ, ak tak rozhodne príslušný orgán.

3.   Do 40 pracovných dní od doručenia kompletného súboru informácií uvedených v odseku 1 a po schválení požadovaného počtu splnomocnených zástupcov v súlade s článkom 20 vnútroštátny správca otvorí pre každého prevádzkovateľa lietadla osobitný holdingový účet prevádzkovateľa lietadla v registri Únie.

Článok 17

Otvorenie účtu overovateľa v registri Únie

1.   Žiadosť o otvorenie účtu overovateľa v registri Únie sa predkladá vnútroštátnemu správcovi. Osoba žiadajúca o otvorenie účtu poskytuje informácie, ktoré vyžaduje vnútroštátny správca a ktoré zahŕňajú aspoň informácie ustanovené v prílohe IV a prílohe V.

2.   Do 20 pracovných dní od doručenia kompletného súboru informácií uvedených v odseku 1 a po schválení požadovaného počtu splnomocnených zástupcov v súlade s článkom 20 vnútroštátny správca otvorí účet overovateľa v registri Únie.

Článok 18

Podmienky vlastníctva účtov

Tento článok neobsahuje žiadne ustanovenia.

Článok 19

Splnomocnení zástupcovia

1.   Každý účet má aspoň dvoch splnomocnených zástupcov. Splnomocnený zástupca iniciuje transakcie a iné procesy v mene majiteľa účtu prostredníctvom webovej stránky registra.

2.   Správca účtu môže povoliť, aby mali účty dodatočných splnomocnených zástupcov, ktorí si môžu prezerať účet alebo ktorých súhlas sa požaduje spolu so súhlasom splnomocneného zástupcu pri predkladaní žiadosti o vykonanie procesu.

3.   Správca účtu môže majiteľom užívateľských účtov umožniť prístup k ich účtom prostredníctvom obchodnej platformy. Majitelia účtov, ktorí umožňujú prístup k svojmu účtu prostredníctvom obchodnej platformy, navrhujú za splnomocneného zástupcu osobu, ktorá je už splnomocneným zástupcom holdingového účtu obchodnej platformy.

4.   Ak splnomocnený zástupca nemá prístup k internetu, môže takisto vyžadovať od správcu účtu, aby inicioval transakcie v jeho mene za predpokladu, že správca takéto žiadosti schváli a že nedošlo k pozastaveniu prístupu v súlade s článkom 27.

5.   V špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách sa môže stanoviť maximálny počet splnomocnených zástupcov a dodatočných splnomocnených zástupcov pre každý typ účtu. Vnútroštátny správca môže pre svoj účet počet splnomocnených zástupcov znížiť, nemôže však ísť o hodnotu nižšiu ako tri.

6.   Splnomocnení zástupcovia a dodatoční splnomocnení zástupcovia musia byť fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov. V prípade jedného účtu platí, že splnomocnenými zástupcami alebo dodatočnými splnomocnenými zástupcami musia byť rôzne osoby, kým v prípade viacerých účtov to môže byť jedna a tá istá osoba. Členský štát vnútroštátneho správcu môže požadovať, že aspoň jeden zo splnomocnených zástupcov užívateľských účtov musí mať trvalé bydlisko v členskom štáte vnútroštátneho správcu spravujúceho účet.

Článok 20

Navrhovanie a schvaľovanie splnomocnených zástupcov a dodatočných splnomocnených zástupcov

1.   Pri predkladaní žiadosti o otvorenie účtu osoba žiadajúca o otvorenie účtu navrhuje aspoň dvoch splnomocnených zástupcov a v prípade, že to povolí správca účtu, môže navrhnúť dodatočných splnomocnených zástupcov.

2.   Pri navrhovaní splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu poskytuje osoba žiadajúca o otvorenie účtu informácie, ktoré požaduje správca. Tieto informácie obsahujú aspoň dokumenty a údaje o totožnosti nominanta uvedené v prílohe IX.

3.   Do 20 pracovných dní od doručenia kompletného súboru informácií požadovaných v súlade s odsekom 2 schváli vnútroštátny správca splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu alebo informuje osobu žiadajúcu o otvorenie účtu o tom, že schválenie zamieta. Ak si hodnotenie nominanta vyžaduje viac času, správca môže proces hodnotenia predĺžiť jedenkrát až o ďalších 20 pracovných dní a o tomto predĺžení informuje osobu žiadajúcu o otvorenie účtu.

4.   Ak vnútroštátny správca zamietol schválenie splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu, môže sa osoba žiadajúca o otvorenie účtu obrátiť s námietkou na príslušný orgán alebo dotknutý orgán podľa vnútroštátnych právnych predpisov a tento orgán buď vydá pokyn, aby vnútroštátny správca nominanta schválil, alebo potvrdí zamietnutie v odôvodnenom rozhodnutí. Schválenie možno zamietnuť, pokiaľ sa proti osobe navrhnutej za splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu vedie vyšetrovanie pre účasť na podvode zahŕňajúcom emisné kvóty alebo kjótske jednotky, praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu alebo na inej závažnej trestnej činnosti, na ktorú možno účet zneužiť, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu ustanoveného vo vnútroštátnom práve.

5.   Splnomocnený zástupca centrálneho zúčtovacieho účtu ETS koná ako splnomocnený zástupca centrálneho správcu. Splnomocnený zástupca každého národného holdingového účtu pre emisné kvóty koná ako splnomocnený zástupca vnútroštátneho správcu v prípade členského štátu, ktorý je majiteľom národného holdingového účtu pre emisné kvóty.

Článok 21

Aktualizácia informácií o účtoch a splnomocnených zástupcoch

1.   Všetci majitelia účtov informujú správcu účtu do 10 pracovných dní o akýchkoľvek zmenách informácií predložených na účely žiadosti o otvorenie účtu a navrhnutia splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu. V prípade, že došlo k zlúčeniu dvoch alebo viacerých prevádzkovateľov lietadiel alebo k ich oddeleniu, prevádzkovatelia lietadiel oznámia túto skutočnosť do 10 pracovných dní správcovi svojho účtu. Ak sa od majiteľa účtu vyžadovalo poskytnutie dôkazov, pokiaľ ide o konkrétnu informáciu pri otvorení účtu alebo navrhnutí splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu, k oznámeniu o zmenách musí byť pripojený aj požadovaný dôkaz. Do 15 pracovných dní od doručenia takéhoto oznámenia a sprievodného dôkazu správca účtu zaktualizuje informácie o majiteľovi účtu alebo aktualizáciu zamietne a informuje o tom majiteľa účtu. S námietkou voči takémuto zamietnutiu sa možno obrátiť na príslušný orgán alebo dotknutý orgán podľa vnútroštátnych právnych predpisov v súlade s článkom 13 ods. 4, článkom 14 ods. 4 alebo článkom 20 ods. 4.

2.   Majiteľ osobného holdingového účtu, holdingového účtu obchodnej platformy, účtu overovateľa alebo holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla nesmie predať vlastníctvo svojho účtu inej osobe ani ho na inú osobu previesť. Majiteľ holdingového účtu prevádzkovateľa môže predať svoj holdingový účet prevádzkovateľa alebo ho previesť len spolu so zariadením prepojeným s holdingovým účtom prevádzkovateľa.

3.   Splnomocnený zástupca alebo dodatočný splnomocnený zástupca nesmie previesť svoj štatút na inú osobu.

4.   Každý majiteľ účtu môže oznámiť odvolanie splnomocnených zástupcov za predpokladu, že ostanú aspoň dvaja splnomocnení zástupcovia. Zodpovedný správca odvolá splnomocneného zástupcu do 10 pracovných dní od doručenia takéhoto oznámenia.

5.   Každý majiteľ účtu môže navrhnúť nových splnomocnených zástupcov alebo dodatočných splnomocnených zástupcov v súlade s postupom ustanoveným v článku 20.

6.   Ak sa zmení riadiaci členský štát prevádzkovateľa lietadla v súlade s postupom ustanoveným v článku 18a smernice 2003/87/ES alebo v dôsledku rozšírenia Európskej únie, centrálny správca oznámi vnútroštátnemu správcovi aktuálne informácie o zodpovedajúcom holdingovom účte prevádzkovateľa lietadla. Ak sa zmení správca holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla, nový správca môže od prevádzkovateľa lietadla požadovať predloženie informácií poskytnutých pri žiadosti o otvorenie účtu vyžadovaných novým správcom v súlade s článkom 16 a informácií o splnomocnených zástupcoch vyžadovaných novým správcom v súlade s článkom 20.

7.   Okrem výnimky ustanovenej v odseku 6 sa členský štát zodpovedný za riadenie účtu nemení.

ODDIEL 3

Zatvorenie účtov

Článok 22

Zatvorenie účtov strany KP, prevádzkových účtov, osobných holdingových účtov a holdingových účtov obchodnej platformy

Správca do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti majiteľa účtu o zatvorenie účtu strany KP v registri Únie, prevádzkového účtu, osobného holdingového účtu alebo holdingového účtu obchodnej platformy zatvorí účet, ktorý spravuje.

Článok 23

Zatvorenie holdingových účtov prevádzkovateľa

1.   Príslušný orgán do 10 pracovných dní informuje vnútroštátneho správcu o zrušení povolenia na emisie skleníkových plynov alebo o odovzdaní takéhoto povolenia v prípade zariadenia, na ktoré sa v dôsledku toho žiadne takéto povolenie nevzťahuje. Príslušný orgán do 10 pracovných dní informuje vnútroštátneho správcu aj v prípade, keď sa dozvie, že zariadenie sa zatvorilo bez toho, aby sa táto skutočnosť oznámila príslušnému orgánu. Vnútroštátny správca do 10 pracovných dní od doručenia oznámenia príslušného orgánu zaznamená v registri Únie dátum, keď skončí platnosť povolenia na emisie skleníkových plynov. Ak sa zariadenie zatvorí ešte v období platnosti povolenia, dátum zatvorenia, ktorý oznámil príslušný orgán, sa zaznamenáva ako dátum skončenia platnosti povolenia.

2.   Vnútroštátny správca môže zatvoriť holdingové účty prevádzkovateľa do 30. júna roku nasledujúceho po roku, v ktorom sa skončila platnosť povolenia, ak príslušné zariadenie odovzdalo také množstvo emisných kvót a kjótskych jednotiek, ktoré sa aspoň rovná množstvu jeho overených emisií.

Článok 24

Zatvorenie holdingových účtov prevádzkovateľa lietadla

Holdingové účty prevádzkovateľa lietadla môže zatvoriť len vnútroštátny správca, ak mu dal na to pokyn príslušný orgán, pretože príslušný orgán na základe oznámenia majiteľa účtu alebo iného dôkazu zistil, že prevádzkovateľ lietadla sa zlúčil s iným prevádzkovateľom lietadla alebo že prevádzkovateľ lietadla prestal úplne vykonávať všetky svoje činnosti, na ktoré sa vzťahuje príloha I k smernici 2003/87/ES.

Článok 25

Zatvorenie účtov overovateľa

1.   Vnútroštátny správca do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti overovateľa o zatvorenie jeho účtu zatvorí účet overovateľa.

2.   Príslušný orgán môže dať pokyn na zatvorenie účtu overovateľa aj vnútroštátnemu správcovi v prípade, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

platnosť akreditácie overovateľa sa skončila alebo mu bola odobratá;

b)

overovateľ prestal vykonávať svoje činnosti.

Článok 26

Kladný zostatok na zatváraných účtoch

1.   Ak existuje kladný zostatok emisných kvót alebo kjótskych jednotiek na účte, ktorý má správca zatvoriť v súlade s článkami 22 až 25 a 28, správca najprv požiada majiteľa účtu, aby špecifikoval iný účet spravovaný tým istým správcom, na ktorý sa potom takéto emisné kvóty alebo kjótske jednotky prevedú. V prípade, ak majiteľ účtu neodpovedal na žiadosť správcu do 40 pracovných dní, správca môže previesť emisné kvóty na svoj národný holdingový účet pre emisné kvóty v registri Únie a kjótske jednotky na holdingový účet strany KP vo svojom registri KP.

2.   Ak existuje kladný zostatok emisných kvót alebo kjótskych jednotiek na účte, ku ktorému bol pozastavený prístup v súlade s článkom 27 ods. 3, príslušný orgán môže vo svojich pokynoch v súlade s článkom 28 ods. 1 požadovať, aby sa emisné kvóty bezodkladne previedli na príslušný národný holdingový účet pre emisné kvóty a kjótske jednotky na príslušný holdingový účet strany KP.

ODDIEL 4

Pozastavenie prístupu k účtom

Článok 27

Pozastavenie prístupu k účtom

1.   Správca môže pozastaviť prístup splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu k akýmkoľvek účtom vo svojom registri alebo k procesom, ku ktorým by mal splnomocnený zástupca inak prístup, v prípade, ak správca zistil alebo sa odôvodnene domnieva, že sa splnomocnený zástupca pokúsil:

a)

o prístup k účtom alebo procesom, na prístup ku ktorým nie je splnomocnený;

b)

opakovane o prístup k účtu alebo procesu s použitím nezodpovedajúceho užívateľského mena a hesla alebo

c)

sa pokúsil alebo sa pokúša narušiť bezpečnosť registra alebo systému registrov.

2.   Správca môže pozastaviť prístup všetkých splnomocnených zástupcov alebo dodatočných splnomocnených zástupcov ku konkrétnemu účtu, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

došlo k úmrtiu majiteľa účtu bez vymenovania jeho právneho nástupcu alebo majiteľ účtu ako právnická osoba zanikol;

b)

majiteľ účtu nezaplatil svoje poplatky;

c)

majiteľ účtu porušil podmienky platné pre daný účet;

d)

majiteľ účtu nesúhlasil so zmenami v podmienkach, ktoré ustanovil vnútroštátny správca a centrálny správca;

e)

majiteľ účtu neposkytol dôkazy týkajúce sa zmien v informáciách o účte alebo dôkazy v súvislosti s požiadavkami na informácie, pokiaľ ide o nový účet;

f)

majiteľ účtu nezabezpečil pre daný účet požadovaný minimálny počet splnomocnených zástupcov;

g)

majiteľ účtu nezabezpečil súlad s požiadavkou členského štátu, na základe ktorej musí mať splnomocnený zástupca trvalé bydlisko v členskom štáte správcu účtu;

h)

majiteľ účtu nezabezpečil súlad s požiadavkou členského štátu, na základe ktorej musí mať majiteľ účtu trvalé bydlisko alebo miesto registrácie v členskom štáte správcu účtu.

3.   Vnútroštátny správca môže pozastaviť prístup k osobnému holdingovému účtu alebo holdingovému účtu obchodnej platformy, ak sa domnieva, že ich otvorenie by sa malo zamietnuť v súlade s článkom 13 ods. 3 alebo článkom 14 ods. 3.

4.   Správca účtu zruší pozastavenie prístupu bezodkladne potom, ako sa vyrieši situácia, ktorá k nemu viedla.

5.   Majiteľ účtu sa do 30 kalendárnych dní môže obrátiť s námietkou proti pozastaveniu prístupu v súlade s odsekmi 1 a 3 na príslušný orgán alebo dotknutý orgán podľa vnútroštátnych právnych predpisov a tento orgán buď vydá pokyn, aby vnútroštátny správca obnovil prístup, alebo potvrdí pozastavenie prístupu v odôvodnenom rozhodnutí.

6.   Príslušný orgán, alebo v prípade účtov v registri Únie centrálny správca, môže dať pokyn na vykonanie pozastavenia prístupu aj správcovi.

7.   V prípade pozastavenia prístupu k holdingovému účtu obchodnej platformy správca pozastavuje aj prístup, ktorý umožňuje obchodnej platforme prístup k užívateľským účtom v súlade s článkom 19 ods. 3. V prípade pozastavenia prístupu splnomocnených zástupcov a dodatočných splnomocnených zástupcov holdingového účtu obchodnej platformy správca pozastavuje aj ich prístup, ktorý umožňuje obchodnej platforme prístup k užívateľským účtom v súlade s článkom 19 ods. 3.

8.   Ak v dôsledku pozastavenia prístupu v súlade s odsekmi 1 a 2 majiteľ holdingového účtu prevádzkovateľa alebo holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla nemôže uskutočniť odovzdanie do 10 pracovných dní pred uplynutím lehoty na odovzdanie stanovenej v článku 12 ods. 2a a 3 smernice 2003/87/ES, vnútroštátny správca odovzdá množstvo emisných kvót a ERU a CER určené majiteľom účtu v prípade, ak ho o to majiteľ účtu požiada a ak sa prostredníctvom podporných dôkazov predložia údaje o totožnosti splnomocneného zástupcu.

Článok 28

Zatvorenie účtov a odvolanie splnomocneného zástupcu na podnet správcu

1.   Ak v primeranom čase nedôjde k vyriešeniu situácie vedúcej k pozastaveniu prístupu k účtom podľa článku 27 ani napriek opakovaným oznámeniam, príslušný orgán môže dať vnútroštátnemu správcovi pokyn, aby zatvoril tie osobné holdingové účty alebo holdingové účty obchodnej platformy, ku ktorým je pozastavený prístup.

2.   Ak je na osobnom holdingovom účte nulový zostatok a počas roka neboli zaznamenané nijaké transakcie, vnútroštátny správca môže informovať majiteľa účtu o tom, že osobný holdingový účet bude do 40 pracovných dní zatvorený, pokiaľ v priebehu uvedeného obdobia vnútroštátny správca nedostane od majiteľa účtu žiadosť o ponechanie osobného holdingového účtu. Ak vnútroštátny správca žiadnu takúto žiadosť od majiteľa účtu nedostane, vnútroštátny správca môže účet zatvoriť.

3.   Vnútroštátny správca zatvorí každý holdingový účet prevádzkovateľa, ak mu dal na to pokyn vnútroštátny správca, pretože sa nemožno odôvodnene domnievať, že prevádzkovateľ zariadenia odovzdá ďalšie emisné kvóty.

4.   Vnútroštátny správca môže odvolať splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu, ak sa domnieva, že schválenie splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu malo byť na základe článku 20 ods. 3 zamietnuté, a to najmä v prípade, ak zistí, že dokumenty a údaje o totožnosti poskytnuté pri nominácii boli falošné alebo chybné.

5.   Majiteľ účtu sa do 30 kalendárnych dní môže obrátiť s námietkou proti zatvoreniu svojho účtu v súlade s odsekom 1 alebo proti odvolaniu splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu v súlade s odsekom 4 na príslušný orgán, ktorý buď vydá pokyn, aby vnútroštátny správca obnovil účet alebo znovu vymenoval splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu, alebo potvrdí zatvorenie účtu alebo odvolanie v odôvodnenom rozhodnutí.

KAPITOLA V

OVERENÉ EMISIE A DODRŽIAVANIE SÚLADU

Článok 29

Údaje o overených emisiách v prípade prevádzkovateľa zariadenia alebo lietadla

1.   Pred poskytnutím údajov o ročných emisiách registru Únie každý prevádzkovateľ a prevádzkovateľ lietadla vyberá overovateľa spomedzi overovateľov registrovaných u vnútroštátneho správcu spravujúceho jeho účet. Ak je prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla aj overovateľom, sám seba nesmie zvoliť za overovateľa.

2.   Vnútroštátny správca zapisuje údaje o emisiách za rok od 1. januára do 31. marca nasledujúceho roku. Údaje o emisiách v prípade zariadenia sa môžu zapísať za rok v priebehu daného roku, ak sa už skončila platnosť povolenia zariadenia na emisie skleníkových plynov. Príslušný orgán môže rozhodnúť, že zodpovednosť za zápis údajov o emisiách do stanovenej lehoty bude namiesto vnútroštátneho správcu niesť majiteľ účtu alebo overovateľ (vrátane tých príslušných orgánov, ktoré konajú ako overovatelia).

3.   Údaje o ročných emisiách sa predkladajú pomocou formulára uvedeného v prílohe X.

4.   Po overení s uspokojivým výsledkom v súlade s článkom 15 ods. 1 smernice 2003/87/ES, predmetom ktorého je správa prevádzkovateľa o emisiách zo zariadenia počas predchádzajúceho roku alebo správa prevádzkovateľa lietadla o emisiách zo všetkých činností leteckej dopravy ním vykonaných počas predchádzajúceho roku, overovateľ schváli ročné overené emisie.

5.   Emisie schválené v súlade s odsekom 4 označuje vnútroštátny správca v registri Únie ako overené. Príslušný orgán môže rozhodnúť, že zodpovednosť za označovanie emisií v registri Únie ako overených emisií bude namiesto vnútroštátneho správcu niesť overovateľ.

6.   Príslušný orgán môže dať vnútroštátnemu správcovi pokyn, aby opravil ročné overené emisie v prípade zariadenia alebo prevádzkovateľa lietadla s cieľom zabezpečiť súlad s podrobnými požiadavkami, ktoré ustanovil členský štát podľa prílohy V k smernici 2003/87/ES, a to zápisom opravených overených alebo odhadovaných emisií v prípade daného zariadenia alebo prevádzkovateľa lietadla za daný rok do záznamov registra Únie.

7.   Ak 1. mája každého roka nebol v registri Únie zaznamenaný žiadny údaj o overených emisiách v prípade zariadenia alebo prevádzkovateľa lietadla za predchádzajúci rok, alebo sa dokázalo, že údaj o overených emisiách je nesprávny, do registra Únie sa zapisuje náhradný odhadovaný údaj o emisiách vypočítaný čo možno najpresnejšie v súlade s podrobnými požiadavkami, ktoré ustanovil členský štát podľa prílohy V k smernici 2003/87/ES.

Článok 30

Blokovanie účtov z dôvodu nepredloženia údajov o overených emisiách

1.   Ak 1. apríla každého roku neboli v registri Únie zaznamenané ročné overené emisie zariadenia alebo prevádzkovateľa lietadla za predchádzajúci rok, v registri Únie sa upraví stav príslušného holdingového účtu prevádzkovateľa alebo holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla na zablokovaný.

2.   Keď sa do registra Únie zaznamenajú všetky chýbajúce overené emisie zariadenia alebo prevádzkovateľa lietadla za rok, v registri Únie sa upraví stav účtu na otvorený.

Článok 31

Výpočet údajov o stave dodržiavania súladu

1.   Register Únie stanovuje 1. mája každého roku údaj o stave dodržiavania súladu za predchádzajúci rok pre každého prevádzkovateľa zariadenia a lietadla s otvoreným alebo zablokovaným holdingovým účtom prevádzkovateľa alebo holdingovým účtom prevádzkovateľa lietadla vypočítaním súčtu všetkých emisných kvót, CER a ERU odovzdaných za aktuálne obdobie a odpočítaním súčtu všetkých overených emisií za aktuálne obdobie až do súčasného roku (vrátane) a pripočítaním opravného faktora.

2.   Opravný faktor uvedený v odseku 1 sa rovná nule v prípade, ak bol údaj o stave dodržiavania súladu za posledný rok predchádzajúceho obdobia vyšší ako nula, ale v prípade, ak je tento údaj menší ako nula alebo rovný nule, zostane rovnaký ako údaj o stave dodržiavania súladu za posledný rok predchádzajúceho obdobia.

3.   V registri Únie sa zaznamenáva údaj o stave dodržiavania súladu v prípade každého prevádzkovateľa zariadenia a lietadla za každý rok.

Článok 32

Neaktívne holdingové účty prevádzkovateľa lietadla

1.   Ak sa do lehoty na odovzdanie emisných kvót stanovenej v článku 12 ods. 2a smernice 2003/87/ES zaznamená do registra Únie hodnota overených emisií rovná nule v prípade prevádzkovateľa lietadla za predchádzajúci rok v súlade s článkom 29, v registri Únie sa upraví stav príslušného holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla na neaktívny.

2.   Keď sa hodnota overených emisií za rok predchádzajúci aktuálnemu roku nerovná nule, v registri Únie sa stav účtu upraví na otvorený.

KAPITOLA VI

TRANSAKCIE

ODDIEL 1

Prideľovanie a vydávanie emisných kvót

Článok 33

Tabuľky národného alokačného plánu

1.   EUTL obsahuje jednu tabuľku národného alokačného plánu pre každý členský štát na obdobie rokov 2008 – 2012. Tabuľky národného alokačného plánu obsahujú tieto informácie:

a)

celkové množstvo emisných kvót, ktoré sa vydajú zariadeniam: v jednej kolónke celkové množstvo emisných kvót, ktoré sa vydajú zariadeniam na obdobie zahrnuté do národného alokačného plánu;

b)

celkové množstvo emisných kvót nepridelených etablovaným zariadeniam (rezerva): v jednej kolónke celkové množstvo emisných kvót (vydaných alebo zakúpených), ktoré sú vyčlenené pre nové zariadenia a na účely aukcie na obdobie zahrnuté do národného alokačného plánu;

c)

roky: v samostatných kolónkach pre každý z rokov zahrnutých do národného alokačného plánu vzostupne;

d)

identifikačný kód zariadenia v prípade každého zariadenia, ktoré má v tom čase platné povolenie: v samostatných kolónkach vzostupne. Uvedené zariadenia zahŕňajú zariadenia jednostranne zahrnuté podľa článku 24 smernice 2003/87/ES, a nesmú zahŕňať žiadne zariadenia dočasne vylúčené podľa článku 27 smernice 2003/87/ES;

e)

pridelené emisné kvóty: emisné kvóty, ktoré sa majú prideliť na určený rok stanovenému zariadeniu, sa zapisujú do kolónky spájajúcej daný rok s identifikačným kódom daného zariadenia.

2.   Tabuľky národného alokačného plánu musia byť vo formáte uvedenom v prílohe XI.

Článok 34

Alokačná tabuľka Únie v oblasti leteckej dopravy

1.   EUTL obsahuje jednu alokačnú tabuľku Únie v oblasti leteckej dopravy na rok 2012. Táto tabuľka obsahuje tieto informácie:

a)

celkové množstvo emisných kvót podľa kapitoly II, ktoré sa majú prideliť v Únii v roku 2012;

b)

množstvo emisných kvót podľa kapitoly II, ktoré sa už bezplatne pridelili každému majiteľovi účtu uvedenému v tabuľke;

c)

množstvo emisných kvót podľa kapitoly II, ktoré členské štáty ešte nepridelili a ktoré sa uvádzajú osobitne pre každý členský štát;

d)

totožnosť príjemcov pridelených emisných kvót (v prípade emisných kvót pridelených prostredníctvom aukcie je príjemcom licitátor).

2.   Alokačné tabuľky Únie v oblasti leteckej dopravy musia byť vo formáte uvedenom v prílohe XII.

Článok 35

Zápis tabuliek národného alokačného plánu do EUTL

1.   Každý členský štát oznamuje Komisii aspoň 12 mesiacov pred začatím obdobia rokov 2008 – 2012 svoju tabuľku národného alokačného plánu v súlade s rozhodnutím prijatým podľa článku 11 ods. 2 smernice 2003/87/ES.

2.   Ak sa tabuľka alokačného národného plánu zakladá na národnom alokačného pláne oznámenom Komisii, ktorý nebol zamietnutý podľa článku 9 ods. 3 smernice 2003/87/ES alebo ku ktorému Komisia prijala navrhované zmeny a doplnenia, Komisia dá centrálnemu správcovi pokyn, aby tabuľku národného alokačného plánu zapísal do EUTL.

Článok 36

Zápis rozhodnutí o pridelení do tabuľky alokačného plánu Únie v oblasti leteckej dopravy

Ak sú rozhodnutia o pridelení emisných kvót podľa kapitoly II prijaté členskými štátmi na základe článku 3e ods. 4 smernice 2003/87/ES v súvislosti s rokom 2012 v súlade so smernicou 2003/87/ES, Komisia dá centrálnemu správcovi pokyn, aby rozhodnutia o pridelení zapísal do tabuľky alokačného plánu Únie v oblasti leteckej dopravy v EUTL.

Článok 37

Opravy tabuliek národného alokačného plánu

1.   V rámci obdobia rokov 2008 – 2012 uskutočňuje vnútroštátny správca opravy tabuľky národného alokačného plánu v EUTL bez toho, aby to vopred oznámil Komisii, ak:

a)

novému subjektu boli pridelené kvóty;

b)

členský štát doplnil rezervu nákupom emisných kvót;

c)

platnosť povolenia zariadenia skončila a všetky pridelené kvóty, ktoré sa ešte nedostali na jeho účet, sa presúvajú do rezervy;

d)

zariadenie sa rozdelilo na dve alebo viaceré zariadenia;

e)

dve alebo viaceré zariadenia sa zlúčili do jedného zariadenia.

Uvedenými opravami sa nemení celkové množstvo vydaných emisných kvót stanovené v tabuľke národného alokačného plánu.

2.   Členský štát oznamuje Komisii vopred každú opravu svojho národného alokačného plánu s výnimkou opráv uvedených v odseku 1 spolu s každou príslušnou opravou tabuľky svojho národného alokačného plánu. Ak oprava v tabuľke národného alokačného plánu vychádza z národného alokačného plánu oznámeného Komisii, ktorý nebol zamietnutý podľa článku 9 ods. 3 smernice 2003/87/ES alebo ku ktorému Komisia prijala zmeny a doplnenia, a cieľom tejto opravy je zlepšenie údajov, Komisia dá centrálnemu správcovi pokyn zapísať príslušnú opravu do tabuľky národného alokačného plánu v EUTL.

3.   Po každej oprave podľa odseku 2, ktorá sa vykoná po vydaní alebo pridelení emisných kvót a na základe ktorej sa znižuje celkové množstvo emisných kvót na obdobie rokov 2008 – 2012, vnútroštátny správca uskutoční prevod množstva a typu emisných kvót špecifikovaného v registri Únie na národný účet pre zrušenie emisných kvót na príslušné obdobie.

Článok 38

Opravy tabuľky alokačného plánu Únie v oblasti leteckej dopravy

1.   Vnútroštátny správca môže uskutočniť príslušné opravy alokačnej tabuľky Únie v oblasti leteckej dopravy v EUTL bez toho, aby to vopred oznámil Komisii, ak:

a)

začal prevádzku nový prevádzkovateľ lietadla;

b)

licitátor získal na účely aukcie emisné kvóty podľa kapitoly II;

c)

prevádzkovateľ lietadla sa rozdelil na dvoch alebo viacerých prevádzkovateľov lietadiel;

d)

dvaja alebo viacerí prevádzkovatelia lietadiel sa zlúčili do jedného prevádzkovateľa lietadla.

2.   Takýmito opravami sa nemení celkové množstvo emisných kvót podľa kapitoly II stanovené v alokačnej tabuľke Únie v oblasti letectva.

3.   Členský štát oznamuje Komisii každú opravu svojho rozhodnutia o pridelení emisných kvót podľa kapitoly II prijatého podľa článku 3e ods. 4 smernice 2003/87/ES, potrebnú na upravenie nadmerného množstva prideleného v dôsledku pochybenia Komisie alebo členského štátu s výnimkou opráv uvedených v odseku 1. Ak je oprava v súlade so smernicou 2003/87/ES, Komisia dá centrálnemu správcovi pokyn uskutočniť opravu tabuľky alokačného plánu Únie v oblasti leteckej dopravy na základe tohto rozhodnutia a zapísať ju do EUTL.

4.   Po každej oprave podľa odseku 2, ktorá sa vykoná po pridelení emisných kvót podľa kapitoly II v súlade s článkom 41 a na základe ktorej sa znižuje celkové množstvo emisných kvót podľa kapitoly II na obdobie rokov 2008 – 2012, vnútroštátny správca uskutoční prevod množstva emisných kvót podľa kapitoly II špecifikovaného centrálnym správcom na účet Únie pre zrušenie emisných kvót na príslušné obdobie.

5.   Ak dôjde k zlúčeniu prevádzkovateľov lietadiel zahŕňajúcemu prevádzkovateľov lietadiel spravovaných rôznymi členskými štátmi, opravu podľa odseku 1 písm. d) iniciuje vnútroštátny správca spravujúci prevádzkovateľa lietadla, ktorého pridelené kvóty sa majú zlúčiť s pridelenými kvótami ďalšieho prevádzkovateľa lietadla. Pred vykonaním opravy je potrebné získať súhlas vnútroštátneho správcu spravujúceho prevádzkovateľa lietadla, ktorého pridelené kvóty budú zahŕňať pridelené kvóty zlúčeného prevádzkovateľa lietadla.

Článok 39

Vydávanie emisných kvót podľa kapitoly III

1.   Po zápise tabuľky národného alokačného plánu do EUTL vnútroštátny správca do 28. februára prvého roku v rámci obdobia rokov 2008 – 2012:

a)

prevedie množstvo AAU vydané na obdobie rokov 2008 – 2012 a rovnajúce sa množstvu emisných kvót podľa kapitoly III, ktoré sa majú vydať, z holdingového účtu strany KP na depozitný účet ETS AAU;

b)

na svoj národný holdingový účet pre emisné kvóty v registri Únie vydá celkové množstvo emisných kvót podľa kapitoly III stanovené v tabuľke národného alokačného plánu.

2.   Pred vykonaním kroku uvedeného v odseku 1 správcovia registra KP oznamujú centrálnemu správcovi identifikačný kód určeného depozitného účtu ETS AAU vo svojom registri KP.

3.   Každej emisnej kvóte sa pri jej vydaní v súlade s odsekom 1 prideľuje v registri Únie jedinečný identifikačný kód jednotky.

4.   Členské štáty bez registra KP nevykonávajú krok podľa odseku 1 písm. a).

Článok 40

Prideľovanie emisných kvót podľa kapitoly III

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 37 a 47, vnútroštátny správca do 28. februára každého roku prevedie z národného holdingového účtu pre emisné kvóty na otvorený holdingový účet príslušného prevádzkovateľa podiel celkového množstva emisných kvót vydaných podľa kapitoly III, ktorý bol pridelený príslušnému zariadeniu na daný rok v súlade s príslušným oddielom tabuľky národného alokačného plánu.

2.   Vnútroštátny správca môže previesť tento podiel v neskoršom termíne každého roku, ak sa takáto možnosť uvádza pre zariadenie v národnom alokačnom pláne členského štátu.

3.   Ak sa zariadeniu pridelia v tabuľke národného alokačného plánu dodatočné emisné kvóty podľa kapitoly III v dôsledku opráv uskutočnených v súlade s článkom 37, vnútroštátny správca prevedie z národného holdingového účtu pre emisné kvóty na otvorený holdingový účet príslušného prevádzkovateľa dodatočne pridelené emisné kvóty podľa kapitoly III za aktuálny rok v čase, keď na to dostane pokyn od príslušného orgánu.

Článok 41

Prideľovanie emisných kvót podľa kapitoly II

1.   Po zápise alokačnej tabuľky Únie v oblasti leteckej dopravy do EUTL vnútroštátny správca vytvorí do 28. februára 2012 na každom otvorenom holdingovom účte prevádzkovateľa lietadla množstvo emisných kvót podľa kapitoly II, ktoré sa rovná množstvu pridelených kvót stanovenému v alokačnej tabuľke Únie v oblasti leteckej dopravy pre majiteľa daného účtu na daný rok.

2.   Každej emisnej kvóte sa pri jej vytvorení v súlade s odsekom 1 prideľuje v registri Únie jedinečný identifikačný kód jednotky.

3.   Ak sa majiteľovi účtu pridelia v tabuľke alokačného plánu Únie v oblasti leteckej dopravy dodatočné emisné kvóty podľa kapitoly II v dôsledku opráv uskutočnených v súlade s článkom 38, vnútroštátny správca v prípade, ak na to dostane pokyn od príslušného orgánu, vytvorí na každom otvorenom holdingovom účte prevádzkovateľa lietadla dodatočné množstvo pridelených emisných kvót podľa kapitoly II, ktoré sa rovná množstvu dodatočných pridelených kvót stanovenému v alokačnej tabuľke Únie v oblasti leteckej dopravy pre majiteľa daného účtu na daný rok.

4.   Ak neaktívny holdingový účet prevádzkovateľa lietadla neprijíma emisné kvóty podľa odseku 1, tieto emisné kvóty sa na tomto účte nesmú vytvoriť, ak by sa jeho status zmenil následne na otvorený.

Článok 42

Prideľovanie emisných kvót podľa kapitoly III po ich odpredaní zo strany členského štátu

V priebehu obdobia rokov 2008 – 2012 po tom, ako členský štát odpredal emisné kvóty podľa kapitoly III na roky 2008 – 2012, vnútroštátny správca v prípade, že na to dostal pokyn od príslušného orgánu, prevedie množstvo emisných kvót podľa kapitoly III z národného holdingového účtu pre emisné kvóty na holdingový účet, ktorý určil príslušný orgán.

ODDIEL 2

Prevody emisných kvót a kjótskych jednotiek

Článok 43

Prevody emisných kvót majiteľmi účtov

Na základe žiadosti majiteľa účtu sa v registri Únie vykoná akýkoľvek prevod emisných kvót držaných na jeho účte v rámci registra Únie na akýkoľvek iný účet v registri Únie, pokiaľ uskutočneniu tohto prevodu nezabránil stav iniciujúceho účtu alebo typ emisných kvót, ktoré môžu byť držané na nadobúdajúcom účte v súlade s článkom 8 ods. 3.

Článok 44

Prevody kjótskych jednotiek majiteľmi účtov

Na základe žiadosti majiteľa účtu sa v registri Únie vykoná akýkoľvek prevod kjótskych jednotiek držaných na účte v rámci registra Únie na akýkoľvek iný účet v registri Únie alebo v registri KP, pokiaľ uskutočneniu tohto prevodu nezabránil stav iniciujúceho účtu alebo kjótske jednotky, ktoré môžu byť držané na nadobúdajúcom účte v súlade s článkom 8 ods. 3.

Článok 45

Minimálne množstvo emisných kvót podľa kapitoly III držané na holdingových účtoch v registri Únie, ktoré spravuje ten istý členský štát

1.   Ak by prevod emisných kvót, ktorý navrhol majiteľ účtu v súlade s článkom 43, viedol po odpočítaní množstva kjótskych jednotiek v súčasnosti držaných v registri KP daného členského štátu mimo depozitného účtu ETS AAU a stornovacieho účtu k celkovému množstvu emisných kvót podľa kapitoly III na obdobie rokov 2008 – 2012 držaných na všetkých účtoch v registri Únie, ktoré spravuje vnútroštátny správca konkrétneho členského štátu, nižšiemu ako je množstvo kjótskych jednotiek, ktoré musí byť držané v registri KP daného členského štátu podľa rozhodnutia 11/CMP.1 ako rezerva v období záväzkov, EUTL navrhovaný prevod zamietne.

2.   Ak by prevod emisných kvót, ktorý navrhol majiteľ účtu v súlade s článkom 43, viedol po odpočítaní množstva kjótskych jednotiek v súčasnosti držaných v registroch KP členských štátov EÚ 15 mimo depozitných účtov ETS AAU a stornovacích účtov, k celkovému množstvu emisných kvót podľa kapitoly III na obdobie rokov 2008 – 2012 držaných na všetkých účtoch v registri Únie, ktoré spravuje vnútroštátny správca týchto 15 členských štátov, nižšiemu, ako je množstvo kjótskych jednotiek, ktoré musí byť držané v registroch KP týchto členských štátov podľa rozhodnutia 11/CMP.1 ako rezerva Európskej únie v období záväzkov, EUTL navrhovaný prevod zamietne.

ODDIEL 3

Odovzdanie emisných kvót, ERU a CER

Článok 46

Odovzdanie emisných kvót

1.   Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla odovzdáva emisné kvóty na obdobie rokov 2008 – 2012 tým, že navrhne registru Únie:

a)

prevod stanoveného množstva emisných kvót na obdobie rokov 2008 – 2012 z príslušného holdingového účtu prevádzkovateľa alebo holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla na účet Únie pre zrušenie emisných kvót;

b)

zaznamenanie počtu a typu prevedených emisných kvót ako odovzdaných v prípade emisií zariadenia prevádzkovateľa alebo emisií prevádzkovateľa lietadla v aktuálnom období.

2.   Emisné kvóty podľa kapitoly II môžu odovzdávať len prevádzkovatelia lietadiel.

3.   Už odovzdaná emisná kvóta sa nesmie znovu odovzdať.

Článok 47

Odovzdanie emisných kvót na pokyn príslušného orgánu

Správca registra v prípade pokynu príslušného orgánu odovzdáva časť podielu alebo celý podiel celkového množstva vydaných emisných kvót, ktoré bolo pridelené danému zariadeniu alebo prevádzkovateľovi lietadla na konkrétny rok, zaznamenaním množstva odovzdaných emisných kvót pre dané zariadenie alebo prevádzkovateľa lietadla za súčasné obdobie.

Článok 48

Odovzdanie CER a ERU

1.   Odovzdanie ERU a CER zo strany prevádzkovateľa v súlade s článkom 11a smernice 2003/87/ES sa uskutočňuje tak, že prevádzkovateľ navrhne registru Únie, aby:

a)

sa stanovené množstvo CER alebo ERU na obdobie rokov 2008 – 2012 previedlo z príslušného holdingového účtu prevádzkovateľa na:

i)

holdingový účet strany KP riadiaceho členského štátu v prípade účtov spravovaných členskými štátmi s registrom KP;

ii)

stornovací účet v registri Únie v prípade účtov spravovaných členskými štátmi bez registra KP;

b)

sa množstvo prevedených CER a ERU zaznamenalo ako odovzdané v prípade emisií zariadenia prevádzkovateľa za aktuálne obdobie.

2.   Odovzdanie ERU a CER zo strany prevádzkovateľa lietadla v súlade s článkom 11a smernice 2003/87/ES sa uskutočňuje tak, že prevádzkovateľ lietadla navrhne registru Únie, aby:

a)

sa stanovené množstvo CER alebo ERU na obdobie rokov 2008 – 2012 previedlo z príslušného holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla na účet vyhradený pre odovzdané jednotky v oblasti leteckej dopravy v registri Únie;

b)

sa množstvo prevedených CER a ERU zaznamenalo ako odovzdané v prípade emisií prevádzkovateľa lietadla za aktuálne obdobie.

3.   Register Únie povoľuje odovzdanie CER a ERU len:

a)

do maximálneho množstva, ktoré stanovil vnútroštátny správca holdingového účtu prevádzkovateľa, v prípade prevádzkovateľov;

b)

pokiaľ ide o rok 2012, do 15 % množstva emisných kvót, ktoré sa musia odovzdať podľa článku 12 ods. 2a smernice 2003/87/ES, v prípade prevádzkovateľov lietadiel.

4.   Register Únie zamieta všetky žiadosti o odovzdanie CER a ERU, ktorých množstvo by prekročilo maximálne množstvo CER a ERU, ktoré môžu odovzdať prevádzkovatelia z členského štátu v súlade s národným alokačným plánom členského štátu.

5.   Register Únie zamieta všetky žiadosti o odovzdanie CER alebo ERU, ktorých používanie v ETS sa zakazuje v súlade s článkom 11a smernice 2003/87/ES.

6.   Už odovzdaná CER alebo ERU sa nesmie znovu odovzdať ani previesť na holdingový účet prevádzkovateľa alebo osobný holdingový účet v rámci EÚ ETS.

7.   Register Únie zabezpečuje automatizované procesy s cieľom zaistiť, aby majitelia účtov nemohli odovzdávať jednotky na nesprávne účty podľa článkov 46 a 48.

ODDIEL 4

Zrušenie emisných kvót a stornovanie kjótskych jednotiek

Článok 49

Zrušenie emisných kvót

1.   Register Únie vykonáva všetky žiadosti majiteľa účtu podľa článku 12 ods. 4 smernice 2003/87/ES o zrušenie emisných kvót držaných na jeho účtoch prostredníctvom:

a)

prevodu stanoveného množstva emisných kvót z príslušného účtu na účet Únie pre zrušenie emisných kvót a

b)

zaznamenania počtu prevedených emisných kvót ako zrušených za aktuálny rok.

2.   Zrušené emisné kvóty sa nesmú zaznamenať ako odovzdané, nech už ide o akékoľvek emisie.

3.   Register Únie zamieta žiadosť o zrušenie emisných kvót, ak bola iniciovaná z účtu spravovaného členským štátom bez registra KP a ak by viedla k minimálnemu vloženému množstvu vypočítanému pre daný členský štát v súlade s článkom 52 nižšiemu, ako je vstupné množstvo vypočítané pre daný členský štát v súlade s článkom 53.

Článok 50

Stornovanie kjótskych jednotiek

Register vykonáva všetky žiadosti majiteľa účtu podľa článku 12 ods. 4 smernice 2003/87/ES o zrušenie kjótskych jednotiek držaných na jeho účtoch prostredníctvom prevodu stanoveného typu a počtu kjótskych jednotiek z príslušného účtu na stornovací účet v registri KP správcu účtu.

ODDIEL 5

Napravenie transakcie

Článok 51

Napravenie finalizovaných procesov iniciovaných omylom

1.   Ak majiteľ účtu alebo správca registra konajúci v mene majiteľa účtu neúmyselne alebo omylom iniciuje jednu z transakcií uvedených v odseku 2, majiteľ účtu môže v písomnej žiadosti navrhnúť správcovi svojho účtu, aby napravil dokončenú transakciu. Žiadosť musí(-ia) riadne podpísať splnomocnený(-í) zástupca(-ovia) majiteľa účtu, ktorý(-í) je(sú) oprávnený(-í) iniciovať ten typ transakcie, ktorý sa má napraviť. Žiadosť sa musí odoslať do piatich pracovných dní od finalizácie procesu. Obsahuje vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že transakcia bola iniciovaná omylom alebo neúmyselne.

2.   Majitelia účtov môžu navrhnúť napravenie týchto transakcií:

a)

pridelenie emisných kvót podľa kapitoly III;

b)

pridelenie emisných kvót podľa kapitoly II;

c)

odovzdanie emisných kvót;

d)

odovzdanie CER a ERU;

e)

zrušenie emisných kvót;

f)

stornovanie kjótskych jednotiek.

3.   Ak správca účtu rozhodne, že žiadosť spĺňa požiadavky podľa odseku 1, a ak so žiadosťou súhlasí, môže navrhnúť napravenie transakcie v registri Únie.

4.   Register Únie prijíma návrh na napravenie, napravením zablokuje jednotky, ktoré sa majú previesť, a postupuje návrh centrálnemu správcovi za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

transakcia, ktorá sa má napraviť, nebola ukončená viac ako 30 pracovných dní pred predložením návrhu správcu účtu v súlade s odsekom 3;

b)

v prípade žiadneho z prevádzkovateľov nedôjde v dôsledku napravenia k nedodržaniu súladu za predchádzajúci rok;

c)

na cieľovom účte transakcie, ktorá sa má napraviť, sa stále nachádza množstvo jednotiek daného typu, ktoré boli predmetom transakcie, ktorá sa má napraviť;

d)

po transakcii, ktorá sa má napraviť, ešte nenasledovalo odpočítanie od minimálneho vloženého množstva v súlade s článkom 52 po zúčtovacom prevode vykonanom na základe transakcie, ktorá sa má napraviť;

e)

pridelenie emisných kvót podľa kapitoly III, ktoré sa má napraviť, sa vykonalo po dátume skončenia platnosti povolenia zariadenia.

5.   Centrálny správca schvaľuje návrh do 10 pracovných dní. Ak sú súčasťou transakcie, ktorá sa má napraviť, prevody kjótskych jednotiek z jedného registra KP do druhého, súhlas sa v tomto prípade poskytne len vtedy, ak správca ITL súhlasil s napravením transakcie v ITL.

6.   Register Únie môže dokončiť postup napravenia s rôznymi jednotkami toho istého typu, ktoré sa nachádzajú na cieľovom účte transakcie, ktorá je predmetom napravenia.

ODDIEL 6

Mechanizmy zúčtovania

Článok 52

Minimálne množstvo vložené na depozitnom účte ETS AAU

1.   V EUTL sa zaznamenáva minimálne vložené množstvo v prípade každého členského štátu. V prípade členských štátov s registrami KP EUTL zabraňuje prevodom kjótskych jednotiek z ich depozitných účtov ETS AAU, ktoré by viedli k držbe kjótskych jednotiek na depozitnom účte ETS AAU v množstvách nižších, ako je minimálne vložené množstvo. V prípade členských štátov bez registra KP je minimálne vložené množstvo hodnotou použitou v procese zúčtovania.

2.   EUTL po vydaní emisných kvót podľa kapitoly III v súlade s článkom 39 pridáva k minimálnemu vloženému množstvu také množstvo, ktoré sa rovná množstvu vydaných emisných kvót podľa kapitoly III.

3.   EUTL odpočítava od minimálneho vloženého množstva určité množstvo bezodkladne:

a)

po prevode emisných kvót podľa kapitoly III na účet Únie pre zrušenie emisných kvót uskutočnenom v dôsledku opravy množstva emisných kvót podľa kapitoly III smerom nadol po ich pridelení v súlade s článkom 37 ods. 3. V tomto prípade sa odpočítané množstvo rovná množstvu prevedených emisných kvót podľa kapitoly III;

b)

po vyhradení kjótskych jednotiek zodpovedajúcich množstvu emisných kvót podľa kapitoly III odovzdaných prevádzkovateľmi lietadiel v súlade s článkom 54. V tomto prípade sa odpočítané množstvo rovná vyhradenému množstvu;

c)

po stornovaní kjótskych jednotiek zodpovedajúcich množstvu emisných kvót podľa kapitoly III zrušených v súlade s článkom 55 ods. 1. V tomto prípade sa odpočítané množstvo rovná množstvu stornovaných jednotiek;

d)

po zrušení emisných kvót podľa článku 55 ods. 2. V tomto prípade sa odpočítané množstvo rovná množstvu zrušených kvót.

4.   Centrálny správca odpočítava dané množstvo od minimálneho vloženého množstva zaznamenaného v EUTL po vykonaní zúčtovacích transakcií v súlade s článkom 56. Odpočítané množstvo sa rovná celkovému množstvu emisných kvót podľa kapitoly III odovzdaných z užívateľských účtov, ktoré spravuje vnútroštátny správca členského štátu, za obdobie rokov 2008 – 2012, ku ktorému sa pripočíta zúčtovacia hodnota vypočítaná v súlade s článkom 56 ods. 3.

Článok 53

Vstupné množstvo a vstupný depozitný účet

1.   EUTL zaznamenáva vstupné množstvo pre každý členský štát bez registra KP.

2.   EUTL po prevode emisných kvót podľa kapitoly III z užívateľského účtu spravovaného členským štátom bez registra KP na užívateľský účet spravovaný iným členským štátom pridáva k vstupnému množstvu také množstvo, ktoré sa rovná množstvu prevedených emisných kvót podľa kapitoly III.

3.   EUTL po prevode emisných kvót podľa kapitoly III z užívateľského účtu spravovaného členským štátom bez registra KP na užívateľský účet spravovaný členským štátom odpočítava od vstupného množstva také množstvo, ktoré sa rovná množstvu prevedených emisných kvót podľa kapitoly III.

4.   EUTL nepovolí žiadny prevod emisných kvót podľa kapitoly III z účtov spravovaných členským štátom bez registra KP, ktorý by viedol k vstupnému množstvu vyššiemu ako je množstvo kjótskych jednotiek držaných na vstupnom depozitnom účte v prípade daného členského štátu.

5.   Do 1. júla 2013 alebo do dátumu dokončenia zúčtovania podľa článku 56, podľa toho, ktorý dátum je neskorší, EUTL nepovolí žiadny prevod kjótskych jednotiek zo vstupného depozitného účtu v prípade konkrétneho členského štátu bez registra KP, ktorý by na vstupnom depozitnom účte členského štátu viedol k držbe množstiev nižších, ako je vstupné množstvo.

6.   Do 1. júla 2013 alebo do dátumu dokončenia zúčtovania podľa článku 56 podľa toho, ktorý dátum je neskorší, centrálny správca vynuluje vstupné množstvo a vyprázdni vstupný depozitný účet prostredníctvom prevodov vykonaných v tomto poradí dôležitosti:

a)

prevody v súlade s článkom 54 ods. 2;

b)

prevody na depozitný účet ETS AAU členského štátu využívajúceho vstupný depozitný účet do množstva potrebného na prenos všetkých emisných kvót podľa kapitoly III v súlade s článkom 57;

c)

prevody na holdingový účet strany KP Európskej únie do výšky všetkých predchádzajúcich prevodov z daného účtu na vstupný depozitný účet;

d)

prevody na holdingový účet strany KP členského štátu využívajúceho vstupný depozitný účet.

Článok 54

Vyhradenie AAU zodpovedajúcich množstvu emisných kvót podľa kapitoly III odovzdaným prevádzkovateľmi lietadiel

1.   Do 5. mája 2013 a potom každý rok správcovia registrov KP členských štátov s registrami KP prevedú na účet vyhradený pre odovzdané jednotky v oblasti leteckej dopravy v registri Únie množstvo AAU, ktoré sa rovná množstvu emisných kvót podľa kapitoly III odovzdaných prevádzkovateľmi lietadiel podľa článku 46 za aktuálne obdobie od 1. mája predchádzajúceho roku do 30. apríla aktuálneho roku.

2.   Do 1. júla 2013 alebo do dátumu dokončenia procesu zúčtovania podľa článku 56 podľa toho, ktorý dátum je neskorší, centrálny správca prevedie zo vstupného depozitného účtu členského štátu bez registra KP na účet vyhradený pre odovzdané jednotky v oblasti leteckej dopravy v registri Únie také množstvo kjótskych jednotiek, ktoré sa rovná nižšiemu množstvu z týchto množstiev:

a)

celkovému množstvu emisných kvót podľa kapitoly III odovzdaných z holdingových účtov prevádzkovateľa lietadla, ktoré spravuje daný členský štát bez registra KP;

b)

celkovému množstvu jednotiek držaných na vstupnom účte.

Článok 55

Stornovanie kjótskych jednotiek vo vzťahu k zrušeným emisným kvótam podľa kapitoly III

1.   Do 5. mája 2013 a potom každý rok každý správca registra KP prevedie dané množstvo AAU, ERU alebo CER, ale nie lCER ani tCER na stornovací účet v registri Únie. Prevedené množstvo sa rovná množstvu emisných kvót podľa kapitoly III zrušených v súlade s článkom 49 z užívateľských účtov spravovaných členským štátom užívateľa v období od 1. mája predchádzajúceho roku do 30. apríla aktuálneho roku.

2.   Odchylne od odseku 1 správca registra nie je povinný previesť na stornovací účet v registri Únie množstvá AAU, ERU alebo CER, ktoré sa rovnajú zrušeným množstvám spĺňajúcim jednu z týchto podmienok:

a)

k zrušeniu došlo na účte spravovanom členským štátom bez registra KP;

b)

k zrušeniu došlo po 30. apríli roku nasledujúceho po poslednom roku obdobia.

Článok 56

Zúčtovanie prevodov emisných kvót

1.   Aby sa na konci obdobia rokov 2008 – 2012 zaistilo, aby po prevodoch emisných kvót podľa kapitoly III medzi účtami spravovanými vnútroštátnymi správcami z rôznych členských štátov nasledovali prevody rovnakého množstva kjótskych jednotiek medzi registrami KP, uplatňujú sa odseky 2 až 4.

2.   Prvý pracovný deň po 1. júni 2013 alebo deň po tom, ako sa dokončia všetky zmeny v minimálnych vložených množstvách súvisiace s opravami emisných kvót smerom nadol podľa článku 52 ods. 3 písm. a), podľa toho, ktorý dátum je neskorší, centrálny správca vypočíta zúčtovaciu hodnotu pre každý členský štát a oznámi ju vnútroštátnym správcom.

3.   V prípade členských štátov s registrom KP sa zúčtovacia hodnota rovná:

a)

minimálnemu vloženému množstvu 1. júna po odpočítaní;

b)

celkovému množstvu emisných kvót podľa kapitoly III odovzdaných prevádzkovateľmi a spravovaných vnútroštátnym správcom členského štátu za obdobie rokov 2008 – 2012.

4.   V prípade členských štátov bez registra KP sa zúčtovacia hodnota rovná vstupnému množstvu vypočítanému 1. júna 2013 v súlade s článkom 53.

5.   Do piatich pracovných dní od oznámenia uvedeného v odseku 2 každý správca registra KP, ktorého členský štát má kladnú zúčtovaciu hodnotu, prevedie množstvo AAU rovnajúce sa zúčtovacej hodnote na centrálny zúčtovací účet ETS v registri Únie. V prípade členských štátov bez registra KP vykonáva tento prevod centrálny správca, a to zo vstupného depozitného účtu členského štátu bez registra KP.

6.   Do piatich pracovných dní od dokončenia prevodov podľa odseku 5 centrálny správca prevedie množstvo AAU z centrálneho zúčtovacieho účtu ETS v registri Únie na holdingový účet strany KP v registri KP každého členského štátu so zápornou zúčtovacou hodnotou, ktoré sa rovná kladnému ekvivalentu zúčtovacej hodnoty. V prípade členských štátov bez registra KP sa toto množstvo prevedie na vstupný depozitný účet.

Článok 57

Prenos medzi obdobiami

Do 10 pracovných dní od dokončenia zúčtovacích transakcií podľa článku 56 sa v registri Únie zrušia emisné kvóty podľa kapitoly III a emisné kvóty podľa kapitoly II platné na obdobie rokov 2008 – 2012 držané na užívateľských účtoch v registri Únie a vydá sa rovnaké množstvo emisných kvót podľa kapitoly III platných na obdobie rokov 2013 – 2020 na tých istých účtoch.

Článok 58

Vyraďovanie AAU, ERU alebo CER zodpovedajúcich množstvu emisií prevádzkovateľov lietadiel z vnútroštátnej leteckej dopravy

1.   Centrálny správca do 30. septembra roku nasledujúceho po roku nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia prevedie z účtu vyhradeného pre odovzdané jednotky v oblasti leteckej dopravy v registri Únie na holdingový účet strany každého členského štátu množstvo kjótskych jednotiek, ktoré sa rovná takému množstvu overených emisií prevádzkovateľov lietadiel, ktoré bolo zahrnuté do vnútroštátneho inventára daného členského štátu v rámci UNFCCC za daný rok. Takto prevedené množstvá tvoria v čo najväčšom možnom rozsahu AAU. Ak množstvo AAU na účte vyhradenom pre odovzdané jednotky v oblasti leteckej dopravy nepostačuje na dokončenie všetkých prevodov, centrálny správca uskutočňuje prevody AAU prednostne do tých členských štátov, ktorých emisie z vnútroštátnej leteckej dopravy sú nižšie ako množstvo AAU, ktoré previedli na účet vyhradený pre odovzdané jednotky v oblasti leteckej dopravy v súlade s článkom 54 ods. 1.

2.   Ak množstvá držané na účte vyhradenom pre odovzdané jednotky v oblasti leteckej dopravy nepostačujú na vykonanie prevodu podľa odseku 1, všetky množstvá, ktoré sa majú previesť, sa znížia s použitím faktoru, ktorý zodpovedá celkovému množstvu jednotiek držaných na účte vyhradenom pre odovzdané jednotky v oblasti leteckej dopravy, vydelenému celkovým množstvom jednotiek, ktoré treba previesť.

KAPITOLA VII

TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA SYSTÉM REGISTROV

ODDIEL 1

Dostupnosť

Článok 59

Dostupnosť a spoľahlivosť registra Únie a EUTL

1.   EUTL reaguje na akúkoľvek správu z akéhokoľvek registra do 24 hodín od jej doručenia.

2.   Centrálny správca prijíma všetky primerané opatrenia, aby zaistil:

a)

možnosť prístupu majiteľov účtov k registru Únie 24 hodín denne, 7 dní v týždni;

b)

udržiavanie komunikačných spojení medzi registrom Únie a EUTL 24 hodín denne, 7 dní v týždni podľa článku 5 ods. 1 a 2;

c)

zálohové technické a programové vybavenie pre prípad technickej poruchy v operáciách primárneho technického a programového vybavenia;

d)

pohotové reakcie registra Únie a EUTL na žiadosti majiteľov účtov.

3.   Centrálny správca zabezpečuje, aby sa do registra Únie a EUTL začlenili spoľahlivé systémy a postupy na ochranu všetkých údajov a na rýchle obnovenie všetkých údajov a operácií v prípade poruchy systému.

4.   Centrálny správca sa usiluje, aby k prerušeniu prevádzky registra Únie a EUTL dochádzalo čo najmenej.

Článok 60

Konzultačné strediská

1.   Vnútroštátni správcovia zabezpečujú prostredníctvom konzultačných stredísk poradenstvo a poskytujú pomoc majiteľom účtov v registri Únie, ktoré spravujú.

2.   Centrálny správca zabezpečuje poradenstvo pre vnútroštátnych správcov prostredníctvom centrálneho konzultačného strediska na účely poskytovania pomoci v súlade s odsekom 1.

ODDIEL 2

Bezpečnosť a preverovanie

Článok 61

Preverovanie registrov a EUTL

1.   Totožnosť registra Únie sa preveruje podľa EUTL prostredníctvom digitálnych osvedčení a užívateľských mien a hesiel, ako sa uvádza v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách ustanovených v článku 71.

2.   Členské štáty a Únia používajú digitálne osvedčenia vydané Sekretariátom UNFCCC alebo ním menovaným subjektom na preverenie svojich registrov v rámci ITL na účely vytvorenia komunikačného spojenia uvedeného v článku 5.

Článok 62

Prístup k účtom v registri Únie

1.   Majitelia účtov majú prístup k svojim účtom v registri Únie prostredníctvom zabezpečenej oblasti registra Únie. Centrálny správca zaisťuje možnosť prístupu k zabezpečenej oblasti webovej stránky registra Únie prostredníctvom internetu. Webová stránka registra Únie je dostupná vo všetkých jazykoch Európskej únie.

2.   Centrálny správca zaisťuje, aby k účtom v registri Únie, ku ktorým sa umožňuje prístup prostredníctvom obchodných platforiem v súlade s článkom 19 ods. 3 a v prípade ktorých je jeden splnomocnený zástupca aj splnomocneným zástupcom holdingového účtu obchodnej platformy, mala prístup obchodná platforma, ktorú prevádzkuje majiteľ daného holdingového účtu obchodnej platformy.

3.   Komunikácia medzi splnomocnenými zástupcami alebo obchodnými platformami a zabezpečenou oblasťou registra Únie je zakódovaná v súlade s bezpečnostnými požiadavkami ustanovenými v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách podľa článku 71.

4.   Centrálny správca prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému prístupu k zabezpečenej oblasti webovej stránky registra Únie.

5.   Ak dôjde k narušeniu bezpečnosti autentifikačných referencií splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu, splnomocnený zástupca alebo dodatočný splnomocnený zástupca o tom bezodkladne informuje správcu účtu a požaduje za seba náhradu.

Článok 63

Preverovanie a schvaľovanie splnomocnených zástupcov v registri Únie

1.   Register Únie prideľuje každému splnomocnenému zástupcovi a dodatočnému splnomocnenému zástupcovi užívateľské meno a heslo v záujme ich preverenia na účely prístupu do registra.

2.   Splnomocnený zástupca alebo dodatočný splnomocnený zástupca má prístup len k tým účtom v rámci registra Únie, na prístup ku ktorým je splnomocnený, a môže požadovať iniciovanie len tých postupov, ktoré je splnomocnený požadovať podľa článku 19. Tento prístup alebo žiadosť sa uskutočňujú cez zabezpečenú oblasť webovej stránky registra Únie.

3.   Okrem užívateľského mena a hesla uvedeného v odseku 1 vnútroštátni správcovia zabezpečujú aj druhotné preverenie všetkých účtov, ktoré spravujú. Typy mechanizmov druhotného preverovania, ktoré možno použiť pri prístupe k registru Únie, sa ustanovujú v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách podľa článku 71.

4.   Správca účtu sa môže domnievať, že užívateľ, ktorého preverenie v registri Únie prebehlo úspešne, je splnomocneným zástupcom alebo dodatočným splnomocneným zástupcom zaregistrovaným na základe poskytnutých autentifikačných referencií na účely preverenia, pokiaľ splnomocnený zástupca alebo dodatočný splnomocnený zástupca neinformuje správcu účtu, že došlo k narušeniu bezpečnosti jeho autentifikačných referencií, a nepožaduje náhradu.

Článok 64

Úplné pozastavenie prístupu splnomocnených zástupcov v dôsledku narušenia bezpečnosti

1.   Centrálny správca môže pozastaviť prístup k registru Únie alebo EUTL, ak dôjde k narušeniu bezpečnosti registra Únie alebo EUTL, ktoré ohrozuje integritu systému registrov vrátane zálohových zariadení uvedených v článku 59.

2.   Správca registra KP môže pozastaviť prístup k svojmu registru KP všetkým užívateľom, ak dôjde k narušeniu bezpečnosti registra KP, ktoré ohrozuje integritu systému registrov vrátane zálohových zariadení uvedených v článku 59.

3.   V prípade narušenia bezpečnosti, ktoré by mohlo viesť k pozastaveniu prístupu, správca po zistení, že došlo k narušeniu, urýchlene informuje centrálneho správcu o akýchkoľvek rizikách, ktorým sú vystavené ďalšie časti systému registrov. Centrálny správca potom informuje všetkých ostatných správcov.

4.   Ak správca zistí, že došlo k situácii, ktorá si vyžaduje úplné pozastavenie prístupu k jeho systému, informuje prostredníctvom zodpovedajúceho predbežného oznámenia o pozastavení centrálneho správcu a majiteľov účtov. Centrálny správca potom čo najskôr informuje všetkých ostatných správcov.

5.   Oznámenie uvedené v odseku 3 zahŕňa pravdepodobné trvanie pozastavenia a je zreteľne zobrazené vo verejne dostupnej časti webovej stránky daného registra KP alebo vo verejne dostupnej časti webovej stránky EUTL.

Článok 65

Pozastavenie procesov

1.   Komisia môže dať pokyn centrálnemu správcovi, aby sa v EUTL dočasne pozastavilo prijímanie príkazov na vykonanie niektorých alebo všetkých procesov, ktoré sa zadávajú v registri KP, ak sa prevádzka alebo údržba tohto registra neuskutočňuje v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, a bezodkladne o tom informuje správcu registra KP.

2.   Komisia môže dať pokyn centrálnemu správcovi, aby sa v EUTL dočasne pozastavili niektoré alebo všetky procesy, ktoré sa zadávajú v registri Únie, ak sa jeho prevádzka alebo údržba neuskutočňuje v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, a bezodkladne o tom informuje vnútroštátnych správcov.

3.   Správca registra KP môže požiadať centrálneho správcu o dočasné pozastavenie všetkých alebo niektorých procesov do svojho registra KP na účely údržby svojho registra KP.

4.   Centrálny správca môže dočasne zastaviť iniciovanie niektorých alebo všetkých procesov v registri Únie alebo prijímanie príkazov na ich vykonanie na účely naplánovanej údržby registra Únie.

5.   Správca registra KP môže požiadať centrálneho správcu o obnovenie procesov pozastavených v súlade s odsekom 1, ak sa domnieva, že sporné otázky, v dôsledku ktorých došlo k pozastaveniu, sa vyriešili. Centrálny správca informuje správcu registra o svojom rozhodnutí čo najskôr.

ODDIEL 3

Automatizované kontrolovanie, zaznamenávanie a dokončovanie procesov

Článok 66

Automatizované kontrolovanie procesov

1.   Všetky procesy musia byť v súlade so všeobecnými požiadavkami informačných technológií v oblasti elektronického prenosu správ, na základe ktorých sa v registri Únie zabezpečuje úspešné prečítanie, skontrolovanie a zaznamenanie procesu. Všetky procesy musia byť v súlade s osobitnými požiadavkami súvisiacimi s procesmi, ktoré sú ustanovené v kapitolách IV až VI tohto nariadenia.

2.   EUTL vykonáva automatizované kontroly všetkých procesov s cieľom zistiť nedostatky (ďalej len „nezrovnalosti“), na základe ktorých nie je navrhovaný proces v súlade s požiadavkami smernice 2003/87/ES a tohto nariadenia.

Článok 67

Zisťovanie nezrovnalostí

1.   V prípade procesov dokončených prostredníctvom priameho komunikačného spojenia medzi registrom Únie a EUTL uvedeného v článku 5 ods. 2 EUTL preruší všetky procesy, v súvislosti s ktorými zistí nezrovnalosti pri vykonaní automatizovaných kontrol uvedených v článku 66 ods. 2 a zaslaním kódu odpovede týkajúceho sa automatizovanej kontroly o tom informuje register Únie a správcu účtov zahrnutých do prerušenej transakcie. Register Únie bezodkladne informuje príslušných majiteľov účtov o prerušení procesu.

2.   V prípade transakcií dokončených prostredníctvom ITL uvedeného v článku 5 ods. 1 ITL preruší všetky procesy, v súvislosti s ktorými ITL alebo EUTL zistí nezrovnalosti pri vykonaní automatizovaných kontrol uvedených v článku 66 ods. 2. Potom, ako transakciu preruší ITL, preruší ju aj EUTL. ITL informuje správcov dotknutých registrov o prerušení transakcie zaslaním kódu odpovede týkajúceho sa automatizovanej kontroly. Ak je jedným z dotknutých registrov register Únie, register Únie informuje zaslaním kódu odpovede týkajúceho sa automatizovanej kontroly aj správcu účtov v registri Únie zahrnutých do prerušenej transakcie. Register Únie bezodkladne informuje príslušných majiteľov účtov o prerušení procesu.

Článok 68

Zisťovanie nezrovnalostí prostredníctvom registrov

1.   Register Únie a každý iný register KP obsahuje vstupné kontrolné kódy a kontrolné kódy odpovedí, aby sa informácie vymieňané počas každého procesu interpretovali správnym spôsobom. Kontrolné kódy zodpovedajú kódom uvedeným v špecifikáciách pre výmenu údajov a v technických špecifikáciách podľa článku 71.

2.   Pred vykonaním všetkých procesov a počas neho register Únie uskutočňuje vhodné automatizované kontroly v záujme zistenia nezrovnalostí a prerušenia chybných procesov ešte predtým, ako automatizované kontroly vykoná EUTL.

Článok 69

Zosúlaďovanie – zisťovanie nesúladu prostredníctvom EUTL

1.   EUTL pravidelne iniciuje zosúlaďovanie údajov s cieľom zabezpečiť, aby záznamy EUTL o účtoch, držbách kjótskych jednotiek a emisných kvót zodpovedali záznamom o týchto držbách v registri Únie. EUTL na tento účel zaznamenáva všetky procesy.

2.   ITL pravidelne iniciuje zosúlaďovanie údajov s cieľom zabezpečiť, aby záznamy ITL o držbách kjótskych jednotiek zodpovedali záznamom o týchto držbách v registri Únie a v každom inom registri KP.

3.   Ak EUTL počas procesu zosúlaďovania údajov uvedeného v odseku 1 zistí nedostatok (ďalej len „nesúlad“), na základe ktorého sa informácie o účtoch, držbách kjótskych jednotiek a emisných kvót, ktoré poskytol register Únie v rámci pravidelného procesu zosúlaďovania, odlišujú od informácií uvedených v EUTL, EUTL musí zabezpečiť, aby nedošlo k dokončeniu žiadnych ďalších procesov zahŕňajúcich všetky účty, emisné kvóty alebo kjótske jednotky, ktoré sú predmetom nesúladu. EUTL bezodkladne informuje centrálneho správcu a správcov príslušných účtov o každom prípade nesúladu.

Článok 70

Finalizácia procesov

1.   Všetky transakcie oznámené ITL v súlade s článkom 5 ods. 1 sú finalizované, keď ITL informuje EUTL, že dokončil proces.

2.   Všetky transakcie a ostatné procesy oznámené EUTL v súlade s článkom 5 ods. 3 sa považujú za finalizované, keď EUTL informuje register Únie o tom, že dokončil procesy.

3.   Proces zosúlaďovania údajov uvedený v článku 69 ods. 1 sa považuje za dokončený, keď sa vyriešia všetky prípady nesúladu medzi informáciami v registri Únie a informáciami v EUTL pre konkrétny čas a dátum a keď sa úspešne znovu iniciuje a dokončí proces zosúlaďovania údajov.

ODDIEL 4

Špecifikácie a riadenie zmien

Článok 71

Špecifikácie pre výmenu údajov a technické špecifikácie

Po prijatí stanoviska Výboru pre zmenu klímy podľa článku 3 rozhodnutia Rady 1999/468/ES (14) Komisia prijíma špecifikácie pre výmenu údajov a technické špecifikácie potrebné na výmenu údajov medzi registrami a protokolmi transakcií vrátane identifikačných kódov, kódov automatizovaných kontrol a kódov odpovedí, ako aj testovacích postupov a bezpečnostných požiadaviek potrebných na začatie výmeny údajov. Špecifikácie pre výmenu údajov a technické špecifikácie musia spĺňať funkčné a technické špecifikácie pre normy výmeny údajov platných pre systémy registrov na základe Kjótskeho protokolu, ktoré boli vypracované podľa rozhodnutia 12/CMP.1.

Článok 72

Riadenie zmien

Ak je potrebná nová verzia alebo vydanie registra KP vrátane registra Únie, daný register dokončuje testovacie postupy ustanovené v špecifikáciách pre výmenu údajov a technických špecifikáciách podľa článku 71 pred vytvorením a aktiváciou komunikačného spojenia medzi novou verziou alebo vydaním daného registra a EUTL alebo ITL.

KAPITOLA VIII

ZÁZNAMY, SPRÁVY, DÔVERNÝ CHARAKTER A POPLATKY

Článok 73

Záznamy

1.   Register Únie a každý iný register KP uchováva záznamy týkajúce sa všetkých procesov a majiteľov účtov počas 15 rokov alebo do vyriešenia akýchkoľvek otázok v oblasti vykonávania, ktoré sa ich týkajú, podľa toho, čo nastane neskôr.

2.   Vnútroštátni správcovia majú prístup k všetkým záznamom v registri Únie v súvislosti s účtami, ktoré spravujú, ako aj možnosť prezerania týchto záznamov a ich odosielania.

3.   Záznamy sa uchovávajú v súlade s požiadavkami na protokolovanie údajov uvedenými v špecifikáciách pre výmenu údajov a technických špecifikáciách podľa článku 71.

Článok 74

Predkladanie správ

1.   Centrálny správca sprístupňuje príjemcom uvedeným v prílohe XIII informácie podľa prílohy XIII v intervaloch stanovených v uvedenej prílohe, a to transparentným a usporiadaným spôsobom cez webovú stránku EUTL. Centrálny správca nesmie zverejňovať dodatočné informácie uchovávané v EUTL alebo v registri Únie, pokiaľ na to nemá povolenie podľa článku 75.

2.   Vnútroštátni správcovia môžu sprístupniť príjemcom uvedeným v prílohe XIII aj časť informácií podľa prílohy XIII, ku ktorým majú prístup v súlade s článkom 73, v intervaloch stanovených v uvedenej prílohe, a to transparentným a usporiadaným spôsobom na verejne dostupnej stránke prostredníctvom internetu. Vnútroštátni správcovia nesmú zverejňovať dodatočné informácie uchovávané v registri Únie, pokiaľ na to nemajú povolenie podľa článku 75.

3.   Webová stránka EUTL umožňuje príjemcom správ uvedeným v prílohe XIII prezerať si tieto správy s použitím nástrojov na vyhľadávanie.

4.   Správcovia registrov KP musia splniť požiadavku uverejniť informácie týkajúce sa vydania ERU podľa odseku 46 prílohy k rozhodnutiu 13/CMP.1 konferencie zmluvných strán, ktorá bola zároveň zasadnutím zmluvných strán Kjótskeho protokolu, a to do jedného týždňa od ich vydania.

5.   Register Únie a každý register KP musí splniť požiadavku uverejniť informácie uvedené v odseku 47 písm. a), d), f) a l) prílohy k rozhodnutiu 13/CMP.1 konferencie zmluvných strán, ktorá bola zároveň zasadnutím zmluvných strán Kjótskeho protokolu, a to 1. januára piateho roku nasledujúceho po zaznamenaní informácií.

6.   Register Únie a každý register KP musí splniť požiadavku uverejniť informácie uvedené v odseku 47 písm. b), c), e) a g) až k) prílohy k rozhodnutiu 13/CMP.1 konferencie zmluvných strán, ktorá bola zároveň zasadnutím zmluvných strán Kjótskeho protokolu, a to 1. januára prvého roku nasledujúceho po zaznamenaní informácií.

Článok 75

Dôverný charakter

1.   Všetky informácie vrátane informácií o držbe všetkých účtov a o všetkých transakciách, uchovávané v EUTL a v registri Únie a v každom inom registri KP, sa musia považovať za dôverné na všetky účely s výnimkou vykonávania požiadaviek tohto nariadenia, smernice 2003/87/ES alebo vnútroštátneho práva.

2.   Údaje uložené v registri Únie a v EUTL môžu získať tieto subjekty:

a)

orgány presadzovania práva a daňové orgány členského štátu;

b)

Úrad Európskej komisie pre boj proti podvodom;

c)

Europol;

d)

vnútroštátni správcovia členských štátov.

3.   Údaje možno poskytovať subjektom uvedeným v odseku 2 na základe ich žiadosti predloženej centrálnemu správcovi alebo vnútroštátnemu správcovi, ak sú takéto žiadosti oprávnené a potrebné na účely vyšetrovania, odhaľovania a trestného stíhania podvodov, daňovej správy alebo výberu daní, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo závažných trestných činov.

4.   Subjekt prijímajúci údaje v súlade s odsekom 3 zabezpečuje, aby sa prijaté údaje použili len na účely uvedené v žiadosti v súlade s odsekom 3 a aby sa ani zámerne ani neúmyselne nesprístupnili osobám, na ktoré sa nevzťahuje zamýšľaný účel použitia údajov. Týmto ustanovením sa nevylučuje, aby tieto subjekty sprístupnili údaje iným subjektom uvedeným v odseku 2, ak je to potrebné na účely uvedené v žiadosti predloženej v súlade s odsekom 3.

5.   Centrálny správca môže subjektom uvedeným v odseku 2 sprístupniť na základe ich žiadosti anonymizované údaje o transakciách na účely odhaľovania podozrivých transakcií. Subjekty s takýmto prístupom môžu informovať o podozrivých transakciách ostatné subjekty uvedené v odseku 2.

6.   Vnútroštátni správcovia sprístupňujú všetkým ostatným vnútroštátnym správcom zabezpečenými prostriedkami mená/názvy a totožnosť osôb, ktorým odmietli otvoriť účet v súlade s článkom 13 ods. 3 alebo článkom 14 ods. 3 alebo ktorých odmietli navrhnúť za splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu v súlade s článkom 20 ods. 3.

7.   Vnútroštátni správcovia sa môžu rozhodnúť informovať vnútroštátne orgány presadzovania práva o všetkých transakciách zahŕňajúcich množstvo jednotiek presahujúce množstvo, ktoré stanovil vnútroštátny správca, a o každom účte, na ktorom v rámci 24 hodín prebieha súčasne viac transakcií, ako stanovil vnútroštátny správca.

8.   Majitelia účtov môžu písomne požiadať vnútroštátneho správcu, aby sa na verejne dostupnej webovej stránke registra Únie nezobrazovali niektoré alebo žiadne z údajových položiek uvedených v riadkoch 2 až 12 tabuľky VII-II v prílohe VII.

9.   Majitelia účtov môžu písomne požiadať vnútroštátneho správcu, aby sa na verejne dostupnej webovej stránke registra Únie zobrazovali niektoré alebo všetky údajové položky uvedené v riadkoch 3 až 15 tabuľky IX-I v prílohe IX.

10.   EUTL ani registre KP nesmú vyžadovať od majiteľov účtov, aby predkladali informácie o cenách týkajúce sa emisných kvót alebo kjótskych jednotiek.

Článok 76

Poplatky

1.   Centrálny správca nesmie účtovať majiteľom účtov v registri Únie žiadne poplatky.

2.   Vnútroštátni správcovia môžu účtovať primerané poplatky majiteľom účtov, ktoré spravujú.

3.   Za transakcie uvedené v kapitole VI sa nesmú účtovať žiadne poplatky.

4.   Vnútroštátni správcovia oznamujú účtované poplatky centrálnemu správcovi a do desiatich pracovných dní ho informujú o akýchkoľvek zmenách poplatkov. Centrálny správca zobrazuje na svojej verejne dostupnej webovej stránke všetky poplatky, ktoré mu boli oznámené.

KAPITOLA IX

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIAPRESUN A ODDELENIE

Článok 77

Presun a oddelenie

1.   Pri vykonávaní tohto nariadenia sa uplatňuje tento proces presunu:

a)

správcovia registrov KP prekonvertujú na AAU všetky emisné kvóty držané na všetkých účtoch uznané v rámci ITL ako AAU, a to odstránením prvku emisnej kvóty z jedinečného identifikačného kódu jednotky každej takejto AAU, a prevádzajú ich na depozitný účet ETS AAU vo svojom registri KP;

b)

centrálny správca:

i)

vytvorí v registri Únie také množstvo emisných kvót neuznaných v rámci ITL ako AAU, ktoré sa rovná množstvu prevedenému v súlade s odsekom 1 písm. a);

ii)

sprístupní v registri Únie súbor účtov zodpovedajúci súboru účtov, z ktorých sa uskutočnil prevod emisných kvót v súlade s odsekom 1 písm. a);

iii)

prevedie množstvo emisných kvót vytvorené v súlade s bodom i) na účty uvedené v bode ii). Množstvo emisných kvót prevedené na každý takýto účet sa rovná množstvu prevedenému zo zodpovedajúceho účtu v súlade s odsekom 1 písm. a).

2.   Správcovia registrov KP a centrálny správca zaisťujú, aby sa príslušné historické údaje týkajúce sa účtu previedli z registrov členských štátov do registra Únie.

3.   Proces presunu sa vykonáva v súlade s postupmi vymedzenými v špecifikáciách pre výmenu údajov a technických špecifikáciách podľa článku 71. Počas procesu presunu môže centrálny správca pozastaviť prevádzku systému registrov na obdobie v trvaní až do 14 kalendárnych dní.

Článok 78

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 2216/2004

Nariadenie (ES) č. 2216/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 6 sa dopĺňa tento odsek 4:

„4.   Centrálny správca môže vytvoriť obmedzené komunikačné spojenie medzi CITL a registrom pristupujúcej krajiny v záujme umožnenia komunikácie takýchto registrov s medzinárodným protokolom transakcií UNFCCC prostredníctvom CITL a zaznamenávania údajov o overených emisiách prevádzkovateľov v CITL. Takéto registre musia úspešne prejsť všetkými testovacími a inicializačnými postupmi, ktoré sa požadujú od registrov.“

2.

V článku 10 sa odsek 2 nahrádza týmito odsekmi 2 až 2e:

„2.   Údaje uložené v registroch a v CITL môžu získať tieto subjekty:

a)

orgány presadzovania práva a daňové orgány členského štátu;

b)

Úrad Európskej komisie pre boj proti podvodom;

c)

Europol;

d)

správcovia registrov členských štátov.

2a.   Údaje o transakciách možno poskytovať subjektom uvedeným v odseku 2 na základe ich žiadosti predloženej centrálnemu správcovi alebo správcovi registra, ak sú takéto žiadosti oprávnené a potrebné na účely vyšetrovania, odhaľovania a trestného stíhania podvodov, daňovej správy alebo výberu daní, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo závažných trestných činov.

2b.   Subjekt prijímajúci údaje v súlade s odsekom 2a zabezpečuje, aby sa prijaté údaje použili len na účely uvedené v žiadosti v súlade s odsekom 2a a aby sa nesprístupnili či už zámerne alebo neúmyselne osobám, na ktoré sa nevzťahuje zamýšľaný účel použitia údajov. Týmto ustanovením sa nevylučuje, aby tieto subjekty sprístupnili údaje iným subjektom uvedeným v odseku 2, ak je to potrebné na účely uvedené v žiadosti predloženej v súlade s odsekom 2a.

2c.   Centrálny správca môže subjektom uvedeným v odseku 2 sprístupniť na základe ich žiadosti anonymizované údaje o transakciách na účely odhaľovania podozrivých transakcií. Subjekty s takýmto prístupom môžu informovať o podozrivých transakciách ostatné subjekty uvedené v odseku 2.

2d.   Správcovia registrov sprístupňujú všetkým ostatným správcom registrov zabezpečenými prostriedkami mená/názvy a totožnosť osôb, ktorým odmietli otvoriť účet alebo ktorých odmietli navrhnúť za splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu.

2e.   Správcovia registrov sa môžu rozhodnúť informovať vnútroštátne orgány presadzovania práva o všetkých transakciách zahŕňajúcich množstvo jednotiek presahujúce množstvo, ktoré stanovil správca registra, a o každom účte, na ktorom v rámci 24 hodín prebieha viac transakcií, ako stanovil správca registra.“

3.

V článku 11 sa dopĺňa tento odsek 6:

„6.   Majiteľ osobného holdingového účtu, účtu overovateľa alebo holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla nesmie predať vlastníctvo svojho účtu inej osobe ani ho na inú osobu previesť. Majiteľ holdingového účtu prevádzkovateľa môže predať svoj holdingový účet prevádzkovateľa alebo previesť jeho vlastníctvo len spolu so zariadením prepojeným s holdingovým účtom prevádzkovateľa.“

4.

V článku 19 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti v súlade s odsekom 1 vytvorí správca registra vo svojom registri osobný holdingový účet v súlade s postupom vytvárania účtov uvedeným v prílohe VIII alebo informuje osobu žiadajúcu o otvorenie účtu, že jej žiadosť o otvorenie účtu zamieta.“

5.

V článku 19 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Žiadateľ do 10 dní oznamuje správcovi registra všetky zmeny v informáciách poskytnutých správcovi registra podľa odseku 1. Správca registra do 10 dní od doručenia takéhoto oznámenia aktualizuje osobné údaje v súlade s postupom aktualizácie účtov uvedeným v prílohe VIII alebo aktualizáciu zamietne a informuje o tom majiteľa účtu.“

6.

V článku 19 sa dopĺňajú tieto odseky 5 a 6:

„5.   Ak správca registra zamietol otvorenie účtu alebo aktualizáciu informácií týkajúcich sa účtu, môže sa osoba žiadajúca o otvorenie účtu obrátiť s námietkou na príslušný orgán, ktorý buď vydá pokyn, aby správca registra otvoril účet, alebo potvrdí zamietnutie v odôvodnenom rozhodnutí. Otvorenie účtu možno zamietnuť, ak sa proti osobe žiadajúcej o otvorenie účtu vedie vyšetrovanie pre účasť na podvode zahŕňajúcom emisné kvóty alebo kjótske jednotky, praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu alebo na inej závažnej trestnej činnosti, na ktorú možno účet zneužiť, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu ustanoveného vo vnútroštátnom práve.

6.   Správca registra môže požadovať, aby osoby z EÚ žiadajúce o otvorenie účtu mali svoje trvalé bydlisko/sídlo alebo miesto registrácie v členskom štáte registra.“

7.

Vkladá sa tento článok 21a:

„Článok 21a

Zatvorenie účtov a odvolanie splnomocneného zástupcu na podnet správcu

1.   Ak v primeranom čase nedôjde k vyriešeniu situácie vedúcej k pozastaveniu prístupu k účtom podľa článku 67 ani napriek opakovaným oznámeniam, príslušný orgán môže dať pokyn správcovi registra, aby zatvoril tie osobné holdingové účty, ku ktorým je pozastavený prístup.

2.   Majiteľ účtu sa do 30 kalendárnych dní môže obrátiť s námietkou proti zatvoreniu svojho účtu v súlade s odsekom 1 na príslušný orgán, ktorý buď vydá pokyn, aby správca registra obnovil účet, alebo potvrdí zatvorenie účtu v odôvodnenom rozhodnutí.

3.   Ak je na účte, ktorý má správca registra zatvoriť v súlade s článkom 67 ods. 1, kladný zostatok emisných kvót alebo kjótskych jednotiek, správca registra najprv požiada majiteľa účtu, aby uviedol iný účet spravovaný tým istým správcom, na ktorý sa potom takéto emisné kvóty alebo kjótske jednotky prevedú. V prípade, ak majiteľ účtu neodpovedal na žiadosť správcu do 40 pracovných dní, správca môže previesť emisné kvóty alebo kjótske jednotky na svoj národný holdingový účet pre emisné kvóty.

4.   Ak je na účte, ku ktorému bol pozastavený prístup v súlade s článkom 67 ods. 1b, kladný zostatok emisných kvót alebo kjótskych jednotiek, príslušný orgán môže vo svojich pokynoch v súlade s odsekom 1 požadovať, aby sa tieto emisné kvóty alebo kjótske jednotky bezodkladne previedli na príslušný národný holdingový účet pre emisné kvóty a na holdingový účet strany KP.“

8.

V článku 23 sa dopĺňajú tieto odseky 5 až 10:

„5.   Splnomocnení zástupcovia musia byť fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov. V prípade jedného účtu platí, že splnomocnenými zástupcami a dodatočnými splnomocnenými zástupcami musia byť rôzne osoby, kým v prípade viacerých účtov to môže byť jedna a tá istá tá istá osoba. Správca registra môže požadovať, aby aspoň jeden zo splnomocnených zástupcov holdingových účtov prevádzkovateľa alebo osobných holdingových účtov mal trvalé bydlisko v členskom štáte registra.

6.   Pri navrhovaní splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu majiteľ účtu poskytuje informácie, ktoré požaduje správca registra. Tieto informácie obsahujú aspoň dokumenty a údaje o totožnosti nominanta uvedené v prílohe IVa.

7.   Správca registra vyhodnotí prijaté informácie, a ak ich považuje za dostatočné, do 20 pracovných dní od doručenia informácií schváli nominanta alebo oznámi osobe žiadajúcej o otvorenie účtu, že schválenie zamieta. Ak si hodnotenie nominanta vyžaduje viac času, správca registra môže proces hodnotenia predĺžiť jedenkrát až o ďalších 20 pracovných dní a o tomto predĺžení informuje majiteľa účtu.

8.   Ak správca registra zamietol schválenie splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu, osoba žiadajúca o otvorenie účtu sa môže obrátiť s námietkou na príslušný orgán, ktorý buď vydá pokyn, aby správca registra nominanta schválil, alebo potvrdí zamietnutie v odôvodnenom rozhodnutí. Schválenie možno zamietnuť, ak sa proti osobe navrhnutej za splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu vedie vyšetrovanie pre účasť na podvode zahŕňajúcom emisné kvóty alebo kjótske jednotky, praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu alebo na inej závažnej trestnej činnosti, na ktorú možno účet zneužiť, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu ustanoveného vo vnútroštátnom práve.

9.   Splnomocnený zástupca alebo dodatočný splnomocnený zástupca nesmie previesť svoj štatút na inú osobu.

10.   Správca registra môže odvolať splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu, ak sa domnieva, že schválenie splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu malo byť na základe článku 7 zamietnuté, a to najmä v prípade, ak zistí, že dokumenty a údaje o totožnosti poskytnuté pri nominácii boli falošné alebo chybné. Majiteľ účtu sa môže s námietkou proti tomuto odvolaniu obrátiť na príslušný orgán, ktorý buď vydá pokyn, aby správca registra znovu vymenoval splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu, alebo potvrdí odvolanie v odôvodnenom rozhodnutí. Splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu možno odvolať, ak je/bola táto osoba odsúdená za účasť na podvode zahŕňajúcom emisné kvóty alebo kjótske jednotky, praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu alebo na inej závažnej trestnej činnosti, na ktorú možno účet zneužiť, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu ustanoveného vo vnútroštátnom práve.“

9.

V článku 34a sa vkladá tento odsek 2a:

„2a.   Ak správca registra neúmyselne alebo omylom inicioval pridelenie kvót podľa článku 46, v dôsledku ktorého sa emisné kvóty pridelili zariadeniu, ktoré bolo v čase transakcie pridelenia kvót už mimo prevádzky, príslušný orgán môže predložiť centrálnemu správcovi žiadosť, aby napravil transakciu v lehotách stanovených v odseku 2.“

10.

Oddiel 1 kapitoly V sa vypúšťa.

11.

V článku 49 ods. 1 sa písmeno b) vypúšťa.

12.

Článok 53 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Druhý odsek sa nahrádza takto:

„Správca registra akceptuje len žiadosti o odovzdanie CER a ERU do výšky percentuálneho podielu kvót pridelených každému zariadeniu, ktorý je stanovený v právnych predpisoch členského štátu. CITL zamietne všetky žiadosti o odovzdanie CER a ERU, ktoré by prekročili maximálne povolené množstvo CER a ERU, ktoré sa má odovzdať v členskom štáte, alebo ktoré by viedli k odovzdaniu CER alebo ERU, ktoré sa nesmú odovzdať v súlade s článkom 11a smernice 2003/87/ES.“

b)

Dopĺňajú sa tieto odseky:

„Už odovzdaná CER alebo ERU sa nesmie znovu odovzdať ani previesť na holdingový účet prevádzkovateľa alebo osobný holdingový účet v rámci EÚ ETS.

Odovzdané CER alebo ERU sa môžu previesť len na vyraďovací účet.“

13.

Článok 54 sa vypúšťa.

14.

Článok 58 sa vypúšťa.

15.

Oddiel 7 kapitoly V sa vypúšťa.

16.

V článku 62 sa odsek 2 vypúšťa.

17.

V článku 67 sa vkladajú tieto odseky 1a, 1b a 1c:

„1a.   Správca môže pozastaviť prístup všetkých splnomocnených zástupcov a dodatočných splnomocnených zástupcov ku konkrétnemu účtu, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

došlo k úmrtiu majiteľa účtu bez vymenovania jeho právneho nástupcu alebo majiteľ účtu ako právnická osoba zanikol;

b)

majiteľ účtu nezaplatil svoje poplatky alebo

c)

majiteľ účtu porušil podmienky platné pre daný účet alebo

d)

majiteľ účtu nesúhlasil so zmenami v podmienkach;

e)

majiteľ účtu neposkytol dôkazy týkajúce sa zmien v informáciách o účte;

f)

majiteľ účtu nezabezpečil pre daný účet požadovaný minimálny počet splnomocnených zástupcov;

g)

majiteľ účtu nezabezpečil súlad s požiadavkou členského štátu, na základe ktorej musí mať splnomocnený zástupca trvalé bydlisko v členskom štáte správcu účtu;

h)

majiteľ účtu nezabezpečil súlad s požiadavkou členského štátu, na základe ktorej musí mať majiteľ účtu trvalé bydlisko alebo miesto registrácie v členskom štáte správcu účtu.

1b.   Správca registra môže pozastaviť prístup k osobnému holdingovému účtu, ak sa domnieva, že jeho otvorenie by sa malo zamietnuť na základe článku 19 ods. 2. Majiteľ účtu sa do 30 kalendárnych dní môže obrátiť s námietkou proti pozastaveniu na príslušný orgán alebo dotknutý orgán podľa vnútroštátnych právnych predpisov a tento orgán buď vydá pokyn, aby správca registra obnovil prístup, alebo potvrdí pozastavenie prístupu v odôvodnenom rozhodnutí.

1c.   Príslušný orgán, alebo v prípade účtov v registri Únie centrálny správca, môže dať pokyn na vykonanie pozastavenia prístupu v súlade s odsekom 1a aj správcovi.“

18.

Príloha IV sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA IV

Informácie týkajúce sa osobných holdingových účtov, ktoré sa majú poskytnúť správcovi registra

1.

Informácie uvedené v tabuľke IV-I (Identifikačný kód účtu a alfanumerický identifikátor musí byť v rámci registra jedinečný.)

Tabuľka IV-I

1

Identifikačný kód účtu (pridelený registrom)

2

Typ účtu

3

Obdobie záväzkov

4

Identifikačný kód majiteľa účtu (pridelený registrom)

5

Meno majiteľa účtu

6

Identifikátor účtu (pridelený majiteľom účtom)

7

Adresa majiteľa účtu – krajina

8

Adresa majiteľa účtu – región alebo štát

9

Adresa majiteľa účtu – mesto

10

Adresa majiteľa účtu – PSČ

11

Adresa majiteľa účtu – ulica

12

Adresa majiteľa účtu – číslo

13

Adresa majiteľa účtu, registračné alebo identifikačné číslo spoločnosti

14

Adresa majiteľa účtu, telefón 1

15

Adresa majiteľa účtu, telefón 2

16

Adresa majiteľa účtu, emailová adresa

17

Dátum narodenia (v prípade fyzických osôb)

18

Miesto narodenia (v prípade fyzických osôb)

19

Registračné číslo DPH s kódom krajiny

2.

Dôkaz o tom, že osoba žiadajúca o otvorenie účtu má otvorený bankový účet v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.

3.

Dôkaz na preukázanie totožnosti osoby žiadajúcej o otvorenie účtu, ktorým môže byť overená kópia jedného z týchto dokladov:

a)

cestovného pasu alebo preukazu totožnosti vydaného v štáte, ktorý je členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj;

b)

akéhokoľvek iného cestovného pasu, platnosť ktorého bola overená na jednom z veľvyslanectiev v rámci EÚ.

4.

Dôkaz na potvrdenie adresy trvalého bydliska fyzickej osoby, ktorá je majiteľom účtu, ktorým môže byť overená kópia jedného z týchto dokladov:

a)

dokladu totožnosti predloženého podľa bodu 3, ak obsahuje adresu trvalého bydliska;

b)

akéhokoľvek iného, vládou vydaného dokladu totožnosti, ktorý obsahuje adresu trvalého bydliska;

c)

vyhlásenia, v ktorom miestne orgány potvrdzujú trvalé bydlisko nominanta v prípade, ak krajina trvalého bydliska nevydáva doklady totožnosti, ktoré obsahujú adresu trvalého bydliska;

d)

akéhokoľvek iného dokladu bežne akceptovaného v členskom štáte správcu účtu ako dôkaz trvalého bydliska nominanta.

5.

Dôkaz na potvrdenie registrovanej adresy právnickej osoby, ktorá je majiteľom účtu, ktorým môže byť overená kópia jedného z týchto dokladov:

a)

listiny zakladajúcej právnickú osobu;

b)

potvrdenia o zaregistrovaní právnickej osoby.

6.

Pravosť každého dokladu predloženého ako dôkaz podľa bodu 4 alebo 5, ktorý vydala vláda štátu mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, musí overiť notár.

7.

Správca registra môže požadovať, aby bol k predloženým dokladom pripojený aj overený preklad do jazyka, ktorý určil správca registra.“

19.

Vkladá sa táto príloha IVa:

„PRÍLOHA IVa

Informácie týkajúce sa splnomocnených zástupcov a dodatočných splnomocnených zástupcov, ktoré sa majú poskytnúť správcovi registra

Tabuľka IVa-I:   Údaje o splnomocnenom zástupcovi

1

Identifikačný kód osoby

2

Typ SZ

3

Meno

4

Priezvisko

5

Oslovenie

6

Pracovné zaradenie

7

Adresa – krajina

8

Adresa – región alebo štát

9

Adresa – mesto

10

Adresa – PSČ

11

Adresa – ulica

12

Adresa – číslo

13

Telefón 1

14

Telefón 2

15

Emailová adresa

16

Dátum narodenia

17

Miesto narodenia

18

Uprednostňovaný jazyk

19

Stupeň utajenia

20

Práva DSZ

1.

Informácie uvedené v tabuľke IVa-I.

2.

Podpísané vyhlásenie majiteľa účtu, v ktorom vyjadrí svoj zámer navrhnúť konkrétnu osobu za splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu.

3.

Dôkaz o tom, že nominant má otvorený bankový účet v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.

4.

Dôkaz na preukázanie totožnosti nominanta, ktorým môže byť overená kópia jedného z týchto dokladov:

a)

cestovného pasu alebo preukazu totožnosti vydaného v štáte, ktorý je členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj;

b)

akéhokoľvek iného cestovného pasu, platnosť ktorého sa overila na jednom z veľvyslanectiev v rámci EÚ.

5.

Dôkaz na potvrdenie adresy trvalého bydliska nominanta, ktorým môže byť overená kópia jedného z týchto dokladov:

a)

dokladu totožnosti predloženého podľa bodu 4, ak obsahuje adresu trvalého bydliska;

b)

akéhokoľvek iného, vládou vydaného dokladu totožnosti, ktorý obsahuje adresu trvalého bydliska;

c)

vyhlásenia, v ktorom miestne orgány potvrdzujú trvalé bydlisko nominanta v prípade, ak krajina trvalého bydliska nevydáva doklady totožnosti, ktoré obsahujú adresu trvalého bydliska;

d)

akéhokoľvek iného dokladu bežne akceptovaného v členskom štáte správcu účtu ako dôkaz trvalého bydliska nominanta.

6.

Pravosť každého dokladu predloženého ako dôkaz podľa bodu 5, ktorý vydala vláda štátu mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, musí overiť notár.

7.

Správca registra môže požadovať, aby bol k predloženým dokladom pripojený aj overený preklad do jazyka, ktorý určil správca registra.“

20.

Príloha XIa sa mení a dopĺňa takto:

a)

V tabuľke XIa-3 sa vypúšťa veta: „Emisné kvóty pridelené na rok predchádzajúci aktuálny rok budú mať hodnotu nula.“

b)

V tabuľke XIa-4 sa vypúšťa veta: „Emisné kvóty pridelené v rokoch predchádzajúcich aktuálny rok sa nemenia.“

c)

V tabuľke XIa-7 sa vypúšťa kód „7215“.

21.

V prílohe XII sa opis vedľa kódu odpovede 7701 v tabuľke XII-I nahrádza týmto textom:

„Emisná kvóta sa musí poskytnúť na všetky roky.“

22.

Príloha XVI sa mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

Centrálny správca zobrazuje a aktualizuje informácie v odsekoch 2 až 4c týkajúce sa systému registrov vo verejnej časti webovej stránky nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva podľa stanoveného časového harmonogramu a každý správca registra zobrazuje a aktualizuje informácie v odsekoch 2 až 4b týkajúce sa jeho registra vo verejnej časti webovej stránky daného registra podľa stanoveného časového harmonogramu.“

2.

V bode 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

meno, adresa, mesto, poštové smerové číslo, krajina, telefónne číslo a emailová adresa majiteľa účtu;“.

3.

V bode 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

meno, adresa, mesto, poštové smerové číslo, krajina, telefónne číslo, faxové číslo a emailová adresa primárnych a sekundárnych splnomocnených zástupcov účtu, ktorých pre tento účet určil majiteľ účtu, za predpokladu, že majiteľ účtu písomne požiadal správcu registra, aby zobrazil všetky tieto informácie alebo niektoré z nich.“

4.

V bode 4 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)

číselný údaj o overených emisiách spolu s jeho opravami za zariadenie prepojené na holdingový účet prevádzkovateľa za rok X sa zobrazuje od 1. apríla roku (X + 1), alebo ak 1. apríl pripadá na víkend alebo sviatok, číselný údaj o overených emisiách sa zobrazuje od prvého pracovného dňa po 1. apríli;

b)

jednotky odovzdané podľa článkov 52 a 53 sa za rok X zobrazujú podľa identifikačného kódu jednotky (v prípade ERU a CER) od 1. mája roku (X + 1);“.

5.

Dopĺňa sa bod 4c:

„4c.

Zoznam, v ktorom sa uvádzajú identifikačné kódy jednotiek všetkých odovzdaných emisných kvót, CER a ERU, sa zobrazuje a aktualizuje raz za 24 hodín. V prípade CER a ERU sa zobrazuje aj názov projektu, krajina pôvodu a identifikačný kód projektu.“

6.

Bod 12a sa nahrádza takto:

„12a.

CITL 30. apríla každého roku zobrazuje na svojej verejne dostupnej webovej stránke tieto všeobecné informácie:

percentuálny podiel emisných kvót odovzdaných v každom členskom štáte v predchádzajúcom kalendárnom roku z účtu, na ktorý boli pridelené,

súčet overených emisií členského štátu zapísaných za predchádzajúci kalendárny rok ako percentuálny podiel súčtu overených emisií za rok pred daným rokom,

percentuálny podiel na účtoch spravovaných konkrétnym členským štátom, pokiaľ ide o počet a objem všetkých transakcií súvisiacich s prevodmi emisných kvót a kjótskych jednotiek v predchádzajúcom kalendárnom roku,

percentuálny podiel na účtoch spravovaných konkrétnym členským štátom, pokiaľ ide o počet a objem všetkých transakcií súvisiacich s prevodmi emisných kvót a kjótskych jednotiek medzi účtami spravovanými rôznymi členskými štátmi v predchádzajúcom kalendárnom roku.“

Článok 79

Zrušenie

Nariadenia (ES) č. 2216/2004 a (ES) č. 994/2008 sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2012.

Článok 80

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 2 až 76 a prílohy sa uplatňujú od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. októbra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 63.

(4)  Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ L 271, 11.10.2008, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2004, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

(8)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(9)  Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.

(10)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 229, 31.8.2007, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

(14)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


PRÍLOHA I

Tabuľka I-I:   Typy účtov a typy jednotiek, ktoré možno držať na každom type účtu

Názov typu účtu

Majiteľ účtu

Správca účtu

Počet účtov tohto typu

Emisné kvóty (iné ako kjótske jednotky)

Kjótske jednotky

Emisné kvóty podľa kapitoly III

Emisné kvóty podľa kapitoly II

AAU

CER

ERU

lCER/tCER/RMU

I.   Účty strany KP v registroch KP (vrátane registra Únie)

Holdingový účet strany

strana KP

správca registra KP (v prípade registra Únie: centrálny správca)

aspoň 1

nie

nie

áno

áno

áno

áno

Stornovací účet

1

nie

nie

áno

áno

áno

áno

Vyraďovací účet

1

nie

nie

áno

áno

áno

áno

Depozitný účet ETS AAU

1

nie

nie

áno

nie

nie

nie

II.   Prevádzkové účty v registri Únie

Národný holdingový účet pre emisné kvóty

členský štát

vnútroštátny správca z členského štátu, ktorý je majiteľom účtu

1 pre každý členský štát

áno

áno

nie

nie

nie

nie

Centrálny zúčtovací účet ETS

centrálny správca

1

nie

nie

áno

nie

nie

nie

Vstupný depozitný účet

1 pre každý členský štát bez registra KP

nie

nie

áno

nie

nie

nie

Účet Únie pre zrušenie emisných kvót

1

áno

áno

nie

nie

nie

nie

Účet vyhradený pre odovzdané jednotky v oblasti leteckej dopravy

1

nie

nie

áno

áno

áno

nie

III.   Užívateľské účty v registri Únie

Holdingový účet prevádzkovateľa

prevádzkovateľ

vnútroštátny správca z členského štátu, v ktorom sa nachádza zariadenie

jeden pre každé zariadenie/prevádzkovateľa lietadla/každú osobu/obchodnú platformu v členskom štáte

áno

nie

podľa daného členského štátu (1)

áno

áno

podľa daného členského štátu (1)

Holdingový účet prevádzkovateľa lietadla

prevádzkovateľ lietadla

vnútroštátny správca z členského štátu spravujúceho prevádzkovateľa lietadla

áno

áno

podľa daného členského štátu (1)

áno

áno

podľa daného členského štátu (1)

Osobný holdingový účet

osoba

vnútroštátny správca, ktorý otvoril účet

áno

áno

podľa daného členského štátu (1)

áno

áno

podľa daného členského štátu (1)

Holdingový účet obchodnej platformy

obchodná platforma

áno

áno

podľa daného členského štátu (1)

áno

áno

podľa daného členského štátu (1)

Účet overovateľa

overovateľ

jeden pre každého overovateľa

nie

nie

nie

nie

nie

nie


(1)  Vnútroštátny správca z členského štátu môže rozhodnúť, či na tomto účte (alebo type účtu) možno držať tento typ jednotky.


PRÍLOHA II

Typy transakcií, ktoré možno iniciovať a prijať na každom type účtu (v súvislosti s typom jednotiek, ktoré možno zahrnúť do transakcie)

Názov typu účtu

Názov transakcie a typ akcie (I = iniciovať, P = prijať)

Prevod jednotiek

Odovzdanie jednotiek

Zrušenie emisných kvót

Stornovanie kjótskych jednotiek

z účtu v registri Únie

na účet v registri Únie (z účtu mimo registra Únie)

medzi dvomi účtami mimo registra Únie (v rámci EHP)

I

P

I

P

I

P

I

P

I

P

I

P

I.   Účty strany KP v registri Únie a vo všetkých iných registroch KP

Holdingový účet strany KP

neuv.

áno

áno

neuv.

áno

áno

nie

áno

nie

nie

áno

nie

Stornovací účet

neuv.

áno

nie

neuv.

nie

áno

nie

nie

nie

nie

nie

áno

Vyraďovací účet

neuv.

áno

nie

neuv.

nie

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Depozitný účet ETS AAU

neuv.

neuv.

áno

neuv.

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

II.   Prevádzkové účty v registri Únie

Centrálny zúčtovací účet ETS

áno

áno

neuv.

áno

neuv.

neuv.

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Vstupný depozitný účet (pre členské štáty bez registra KP)

áno

áno

neuv.

áno

neuv.

neuv.

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Národný holdingový účet pre emisné kvóty (len pre členské štáty s registrami KP)

áno

áno

neuv.

áno

neuv.

neuv.

nie

nie

áno

nie

nie

nie

Účet Únie pre zrušenie emisných kvót

nie

nie

neuv.

nie

neuv.

neuv.

nie

áno

nie

áno

nie

nie

Účet vyhradený pre odovzdané jednotky v oblasti leteckej dopravy

áno

áno

neuv.

áno

neuv.

neuv.

nie

áno

nie

nie

áno

nie

III.   Užívateľské účty v registri Únie

Holdingový účet prevádzkovateľa

áno

áno

neuv.

áno

neuv.

neuv.

áno

nie

áno

nie

áno

nie

Holdingový účet prevádzkovateľa lietadla

áno

áno

neuv.

áno

neuv.

neuv.

áno

nie

áno

nie

áno

nie

Osobný holdingový účet

áno

áno

neuv.

áno

neuv.

neuv.

nie

nie

áno

nie

áno

nie

Holdingový účet obchodnej platformy

áno

áno

neuv.

áno

neuv.

neuv.

nie

nie

áno

nie

áno

nie

Účet overovateľa

nie

nie

neuv.

nie

neuv.

neuv.

nie

nie

nie

nie

nie

nie


PRÍLOHA III

Informácie, ktoré sa majú predložiť spolu so žiadosťami o otvorenie účtov strany KP a prevádzkových účtov

1.

Informácie uvedené v tabuľke III-I.

Tabuľka III-I:   Údaje o účtoch v prípade všetkých účtov

 

A

B

C

D

E

F

Číslo položky

Položka údajov o účte

Povinný (P) alebo nepovinný (N) údaj?

Typ

Existuje možnosť aktualizácie?

Je na účel aktualizácie potrebný súhlas vnútroštátneho správcu?

Zobrazený na verejne dostupnej webovej stránke registra Únie?

1

Identifikačný kód účtu (pridelený registrom Únie)

P

stanovený

nie

neuv.

nie

2

Typ účtu

P

voliteľný

nie

neuv.

áno

3

Obdobie záväzkov

P

voliteľný

nie

neuv.

áno

4

Identifikačný kód majiteľa účtu (pridelený registrom Únie)

P

neurčený

áno

áno

áno

5

Meno majiteľa účtu

P

neurčený

áno

áno

áno

6

Identifikátor účtu (pridelený majiteľom účtom)

P

neurčený

áno

nie

nie

7

Adresa majiteľa účtu – krajina

P

voliteľný

áno

áno

áno

8

Adresa majiteľa účtu – región alebo štát

N

neurčený

áno

áno

áno

9

Adresa majiteľa účtu – mesto

P

neurčený

áno

áno

áno

10

Adresa majiteľa účtu – PSČ

P

neurčený

áno

áno

áno

11

Adresa majiteľa účtu – ulica

P

neurčený

áno

áno

áno

12

Adresa majiteľa účtu – číslo

P

neurčený

áno

áno

áno

13

Registračné alebo identifikačné číslo spoločnosti majiteľa účtu

P

neurčený

áno

áno

áno

14

Telefón 1 majiteľa účtu

P

neurčený

áno

nie

áno

15

Telefón 2 majiteľa účtu

P

neurčený

áno

nie

áno

16

Emailová adresa majiteľa účtu

P

neurčený

áno

nie

áno

17

Dátum narodenia (v prípade fyzických osôb)

N

neurčený

nie

neuv.

nie

18

Miesto narodenia (v prípade fyzických osôb)

N

neurčený

nie

neuv.

nie

19

Registračné číslo DPH s kódom krajiny

N

neurčený

áno

áno

nie

20

Dátum otvorenia účtu

P

stanovený

nie

neuv.

áno

21

Dátum zatvorenia účtu

N

stanovený

áno

áno

áno

2.

Identifikátor účtu musí byť v rámci systému registrov jedinečný.


PRÍLOHA IV

Informácie týkajúce sa osobných holdingových účtov, holdingových účtov obchodných platforiem a účtov overovateľov, ktoré sa majú poskytnúť vnútroštátnemu správcovi

1.

Informácie uvedené v tabuľke III-I (identifikačný kód účtu a alfanumerický identifikátor musí byť v rámci systému registrov jedinečný).

2.

Dôkaz o tom, že osoba žiadajúca o otvorenie účtu, má otvorený bankový účet v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.

3.

Dôkaz na preukázanie totožnosti fyzickej osoby žiadajúcej o otvorenie účtu, ktorým môže byť overená kópia jedného z týchto dokladov:

a)

cestovného pasu alebo preukazu totožnosti vydaného v štáte, ktorý je členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj;

b)

akéhokoľvek iného cestovného pasu, platnosť ktorého sa overila na jednom z veľvyslanectiev v rámci EÚ.

4.

Dôkaz na preukázanie totožnosti právnickej osoby žiadajúcej o otvorenie účtu, ktorým môže byť overená kópia jedného z týchto dokladov:

a)

listiny zakladajúcej právnickú osobu;

b)

dokladu potvrdzujúceho registráciu právnickej osoby.

5.

Dôkaz na potvrdenie adresy trvalého bydliska fyzickej osoby, ktorá je majiteľom účtu, ktorým môže byť overená kópia jedného z týchto dokladov:

a)

dokladu totožnosti predloženého podľa bodu 3, ak obsahuje adresu trvalého bydliska;

b)

akékoľvek iného, vládou vydaného dokladu totožnosti, ktorý obsahuje adresu trvalého bydliska;

c)

vyhlásenia, v ktorom miestne orgány potvrdzujú trvalé bydlisko nominanta v prípade, ak krajina trvalého bydliska nevydáva doklady totožnosti, ktoré obsahujú adresu trvalého bydliska;

d)

akéhokoľvek iného dokladu bežne akceptovaného v členskom štáte správcu účtu ako dôkaz trvalého bydliska nominanta.

6.

Dôkaz na potvrdenie registrovanej adresy právnickej osoby, ktorá je majiteľom účtu, ak adresa nie je jednoznačná v doklade predloženom v súlade s bodom 4.

7.

Pravosť každého dokladu predloženého ako dôkaz podľa bodu 3, 4 alebo 5, ktorý vydala vláda štátu mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, musí overiť notár.

8.

Správca účtu môže požadovať, aby bol k predloženým dokladom pripojený aj overený preklad do jazyka, ktorý určil správca.

9.

Namiesto papierových dokladov môže správca registra pri overovaní dokumentov, ktoré sa majú predložiť v súlade s bodmi 3, 4 a 5, využiť elektronické mechanizmy.


PRÍLOHA V

Dodatočné informácie týkajúce sa holdingových účtov obchodných platforiem, ktoré sa majú poskytnúť vnútroštátnemu správcovi

1.

Podpísané vyhlásenie príslušných finančných orgánov členského štátu správcu otvárajúceho účet, v ktorom sa potvrdzuje, že osoba žiadajúca o otvorenie účtu je splnomocnená daným členským štátom ako:

a)

regulovaný trh podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 14 zmenenej a doplnenej smernice 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi;

b)

multilaterálny obchodný systém podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 15 zmenenej a doplnenej smernice 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi;

c)

akýkoľvek iný typ výmeny, ktorá je multilaterálnym systémom, ktorý prevádzkuje a/alebo riadi organizátor trhu a ktorý spája alebo umožňuje spájanie záujmov viacerých tretích strán nakupovať a predávať emisné kvóty alebo kjótske jednotky, vrátane každého systému zúčtovania alebo vyrovnania zabezpečujúceho platby za emisné kvóty a ich poskytovanie, ako aj správu záruk poskytovanú príslušnému regulovanému trhu alebo multilaterálnemu obchodnému systému, alebo akýkoľvek iný typ výmeny.

Dodatočné informácie týkajúce sa účtov overovateľov, ktoré sa majú poskytnúť vnútroštátnemu správcovi

2.

Doklad preukazujúci, že osoba žiadajúca o otvorenie účtu je akreditovaná ako overovateľ v členskom štáte správcu, ktorému predložila žiadosť o otvorenie účtu.


PRÍLOHA VI

Základné podmienky

Štruktúra a účinok základných podmienok

1.

Vzťah medzi majiteľmi účtov a správcami registrov.

Povinnosti majiteľa účtu a splnomocneného zástupcu

2.

Povinnosti majiteľa účtu a splnomocneného zástupcu v súvislosti s bezpečnosťou, užívateľskými menami a heslami a prístupom k webovej stránke registra.

3.

Povinnosť majiteľa účtu a splnomocneného zástupcu uverejniť údaje na webovej stránke registra a zabezpečiť, aby uverejnené údaje boli presné.

4.

Povinnosť majiteľa účtu a splnomocneného zástupcu dodržiavať podmienky používania webovej stránky registra.

Povinnosti správcu registra

5.

Povinnosť správcu registra plniť pokyny majiteľa účtu.

6.

Povinnosť správcu registra protokolovať údaje majiteľa účtu.

7.

Povinnosť správcu registra otvoriť, aktualizovať alebo zatvoriť účet v súlade s ustanoveniami nariadenia.

Procesné postupy

8.

Ustanovenia o finalizácii a potvrdení procesu.

Platba

9.

Podmienky týkajúce sa všetkých poplatkov registra za zriaďovanie a udržiavanie účtov.

Prevádzkovanie webovej stránky registra

10.

Ustanovenia týkajúce sa práva správcu registra vykonávať zmeny na webovej stránke registra.

11.

Podmienky používania webovej stránky registra.

Záruky a odškodnenie

12.

Presnosť informácií.

13.

Právomoc iniciovať procesy.

Úpravy týchto základných podmienok s cieľom zohľadniť zmeny tohto nariadenia alebo zmeny vnútroštátnych právnych predpisov

Bezpečnosť a reakcia na porušenie bezpečnosti

14.

Uvádza sa, že vnútroštátni správcovia môžu postúpiť všetky podozrivé správy týkajúce sa transakcií vnútroštátnym orgánom presadzovania práva.

Riešenie sporov

15.

Ustanovenia týkajúce sa sporov medzi majiteľmi účtov.

Zodpovednosť

16.

Obmedzenie zodpovednosti pre správcu registra.

17.

Obmedzenie zodpovednosti pre majiteľa účtu.

Práva tretej strany

Zastúpenie, oznámenia a rozhodné právo


PRÍLOHA VII

Informácie týkajúce sa každého holdingového účtu prevádzkovateľa, ktoré sa majú poskytnúť vnútroštátnemu správcovi

1.

Informácie uvedené v tabuľke III-I.

2.

Podľa údajov poskytnutých v súlade s tabuľkou III-I sa prevádzkovateľ zariadenia uvádza ako majiteľ účtu. Meno uvedené pre majiteľa účtu by malo byť totožné s menom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je držiteľom príslušného povolenia na emisie skleníkových plynov.

3.

Informácie uvedené v tabuľkách VII-I a VII-II.

Tabuľka VII-I:   Údaje o účtoch v prípade holdingových účtov prevádzkovateľa

 

A

B

C

D

E

F

Číslo položky

Položka údajov o účte

Povinný alebo nepovinný údaj?

Typ

Existuje možnosť aktualizácie?

Je na účel aktualizácie potrebný súhlas vnútroštátneho správcu?

Zobrazený na verejne dostupnej webovej stránke registra Únie?

1

Identifikačný kód zariadenia

P

stanovený

nie

áno

2

Identifikačný kód povolenia

P

neurčený

áno

áno

áno

3

Dátum nadobudnutia platnosti povolenia

P

neurčený

nie

áno

4

Dátum skončenia platnosti povolenia

N

neurčený

áno

áno

áno

5

Názov zariadenia

P

neurčený

áno

áno

áno

6

Druh činnosti zariadenia

P

voliteľný

áno

áno

áno

7

Adresa zariadenia – krajina

P

stanovený

áno

áno

áno

8

Adresa zariadenia – región alebo štát

N

neurčený

áno

áno

áno

9

Adresa zariadenia – mesto

P

neurčený

áno

áno

áno

10

Adresa zariadenia – PSČ

P

neurčený

áno

áno

áno

11

Adresa zariadenia – ulica

P

neurčený

áno

áno

áno

12

Adresa zariadenia – číslo

P

neurčený

áno

áno

áno

13

Zariadenie, telefón 1

P

neurčený

áno

nie

áno

14

Zariadenie, telefón 2

P

neurčený

áno

nie

áno

15

Emailová adresa zariadenia

P

neurčený

áno

nie

áno

16

Materská spoločnosť

N

neurčený

áno

nie

áno

17

Dcérska spoločnosť

N

neurčený

áno

nie

áno

18

Identifikačné číslo EPRTR

P

neurčený

áno

nie

áno

19

Zemepisná šírka

N

neurčený

áno

nie

áno

20

Zemepisná dĺžka

N

neurčený

áno

nie

áno

Tabuľka VII-II:   Údaje o overovateľovi účtu a kontaktnej osobe

 

A

B

C

D

E

F

Číslo položky

Položka údajov o účte

Povinný alebo nepovinný údaj?

Typ

Existuje možnosť aktualizácie?

Je na účel aktualizácie potrebný súhlas vnútroštátneho správcu?

Zobrazený na verejne dostupnej webovej stránke registra Únie?

1

Overovateľ

N

voliteľný

áno

nie

áno

 

Názov spoločnosti

N

neurčený

áno

nie

áno (1)

 

Oddelenie spoločnosti

N

neurčený

áno

nie

áno (1)

2

Meno kontaktnej osoby v členskom štáte

N

neurčený

áno

nie

áno (1)

3

Priezvisko kontaktnej osoby v členskom štáte

N

neurčený

áno

nie

áno (1)

4

Adresa kontaktnej osoby – krajina

N

stanovený

áno

nie

áno (1)

5

Adresa kontaktnej osoby – región alebo štát

N

neurčený

áno

nie

áno (1)

6

Adresa kontaktnej osoby – mesto

N

neurčený

áno

nie

áno (1)

7

Adresa kontaktnej osoby – PSČ

N

neurčený

áno

nie

áno (1)

8

Adresa kontaktnej osoby – ulica

N

neurčený

áno

nie

áno (1)

9

Adresa kontaktnej osoby – číslo

N

neurčený

áno

nie

áno (1)

10

Telefón 1 kontaktnej osoby

N

neurčený

áno

nie

áno (1)

11

Telefón 2 kontaktnej osoby

N

neurčený

áno

nie

áno (1)

12

Emailová adresa kontaktnej osoby

N

neurčený

áno

nie

áno (1)

4.

Názov zariadenia je totožný s názvom uvedeným v príslušnom povolení na emisie skleníkových plynov.


(1)  Tieto položky sa nezobrazujú, ak majiteľ účtu požiada v súlade s článkom 75, aby ostali dôverné.


PRÍLOHA VIII

Informácie týkajúce sa každého holdingového účtu prevádzkovateľa lietadla, ktoré sa majú poskytnúť správcovi registra

1.

Informácie uvedené v tabuľke III-I a VII-II.

2.

Podľa údajov poskytnutých v súlade s tabuľkou III-I sa prevádzkovateľ lietadla uvádza ako majiteľ účtu. Názov zaznamenaný pre majiteľa účtu je totožný s názvom v pláne monitorovania. Ak názov v pláne monitorovania už neplatí, použije sa názov uvedený v obchodnom registri, alebo názov, ktorý používa Eurocontrol.

3.

Informácie uvedené v tabuľke VIII-I.

Tabuľka VIII-I:   Údaje o účtoch v prípade holdingových účtov prevádzkovateľa lietadla

 

A

B

C

D

E

F

Číslo položky

Položka údajov o účte

Povinný alebo nepovinný údaj?

Typ

Existuje možnosť aktualizácie?

Je na účel aktualizácie potrebný súhlas vnútroštátneho správcu?

Zobrazený na verejne dostupnej webovej stránke registra Únie?

1

Identifikačný kód prevádzkovateľa lietadla (pridelený registrom Únie)

P

neurčený

nie

áno

2

Jedinečný kód podľa nariadenia Komisie (ES) č. 748/2009

P

neurčený

áno

áno

áno

3

Volací znak (označenie ICAO)

N

neurčený

áno

áno

áno

4

Identifikačný kód plánu monitorovania

P

neurčený

áno

áno

áno

5

Plán monitorovania – prvý rok uplatniteľnosti

P

neurčený

nie

áno

6

Plán monitorovania – rok skončenia platnosti

N

neurčený

áno

áno

áno

4.

Volacím znakom je označenie ICAO v kolónke 7 letového plánu a v prípade, ak nie je k dispozícii, je ním označenie registrácie lietadla.


PRÍLOHA IX

Informácie týkajúce sa splnomocnených zástupcov a dodatočných splnomocnených zástupcov, ktoré sa majú poskytnúť správcovi účtu

Tabuľka IX-I:   Údaje o splnomocnenom zástupcovi

 

A

B

C

D

E

F

Číslo položky

Položka údajov o účte

Povinný alebo nepovinný údaj?

Typ

Existuje možnosť aktualizácie?

Je na účel aktualizácie potrebný súhlas vnútroštátneho správcu?

Zobrazený na verejne dostupnej webovej stránke registra Únie?

1

Totožnosť osoby

P

neurčený

nie

neuv.

nie

2

Typ SZ

P

voliteľný

áno

nie

áno

3

Meno

P

neurčený

áno

áno

nie (1)

4

Priezvisko

P

neurčený

áno

áno

nie (1)

5

Oslovenie

N

neurčený

áno

nie

nie (1)

6

Pracovné zaradenie

N

neurčený

áno

nie

nie (1)

 

Názov spoločnosti

N

neurčený

áno

nie

nie (1)

 

Oddelenie spoločnosti

N

neurčený

áno

nie

nie (1)

7

Adresa – krajina

P

stanovený

nie

neuv.

nie (1)

8

Adresa – región alebo štát

N

neurčený

áno

áno

nie (1)

9

Adresa – mesto

P

neurčený

áno

áno

nie (1)

10

Adresa – PSČ

P

neurčený

áno

áno

nie (1)

11

Adresa – ulica

P

neurčený

áno

áno

nie (1)

12

Adresa – číslo

P

neurčený

áno

áno

nie (1)

13

Telefón 1

P

neurčený

áno

nie

nie (1)

14

Telefón 2

P

neurčený

áno

nie

nie (1)

15

Emailová adresa

P

neurčený

áno

nie

nie

16

Dátum narodenia

P

neurčený

nie

neuv.

nie

17

Miesto narodenia

P

neurčený

nie

neuv.

nie

18

Uprednostňovaný jazyk

N

voliteľný

áno

nie

nie

19

Stupeň utajenia

N

voliteľný

áno

nie

nie

20

Práva DSZ

P

výber viacerých možností

áno

nie

nie

1.

Informácie uvedené v tabuľke IX-I.

2.

Podpísané vyhlásenie majiteľa účtu, v ktorom vyjadrí svoj zámer navrhnúť konkrétnu osobu za splnomocneného zástupcu alebo dodatočného splnomocneného zástupcu a v ktorom potvrdí, že splnomocnený zástupca alebo dodatočný splnomocnený zástupca má právo iniciovať transakcie v mene majiteľa účtu, a uvedie všetky obmedzenia tohto práva.

3.

Dôkaz na preukázanie totožnosti nominanta, ktorým môže byť overená kópia jedného z týchto dokladov:

a)

cestovného pasu alebo preukazu totožnosti vydaného v štáte, ktorý je členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj;

b)

akéhokoľvek iného cestovného pasu, platnosť ktorého sa overila na jednom z veľvyslanectiev v rámci EÚ.

4.

Dôkaz na potvrdenie adresy trvalého bydliska nominanta, ktorým môže byť overená kópia jedného z týchto dokladov:

a)

dokladu totožnosti predloženého podľa bodu 3, ak obsahuje adresu trvalého bydliska;

b)

akékoľvek iného, vládou vydaného dokladu totožnosti, ktorý obsahuje adresu trvalého bydliska;

c)

vyhlásenia, v ktorom miestne orgány potvrdzujú trvalé bydlisko nominanta v prípade, ak krajina trvalého bydliska nevydáva doklady totožnosti, ktoré obsahujú adresu trvalého bydliska;

d)

akéhokoľvek iného dokladu bežne akceptovaného v členskom štáte správcu účtu ako dôkaz trvalého bydliska nominanta.

5.

Pravosť každého dokladu predloženého ako dôkaz podľa bodu 4, ktorý vydala vláda štátu mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, musí overiť notár.

6.

Správca účtu môže požadovať, aby bol k predloženým dokladom pripojený aj overený preklad do jazyka, ktorý určil správca registra.

7.

Namiesto papierových dokladov môže správca registra pri overovaní dokumentov, ktoré sa majú predložiť v súlade s bodmi 3 a 4, využiť elektronické mechanizmy.


(1)  Tieto položky sa zobrazujú len vtedy, ak o to majiteľ účtu požiada v súlade s článkom 75.


PRÍLOHA X

Formáty na predkladanie údajov o ročných emisiách

1.

Údaje o emisiách prevádzkovateľov obsahujú informácie uvedené v tabuľke X-I.

Tabuľka X-I:   Údaje o emisiách prevádzkovateľov

 

A

B

C

1

Identifikačný kód zariadenia:

 

2

Sledovaný rok

 

Emisie skleníkových plynov

 

v tonách

v tonách CO2ekv

3

Emisie CO2

 

 

4

Emisie N2O

 

 

5

Emisie PFC

 

 

6

Celkové emisie

Σ (C2 + C3 + C4)

2.

Údaje o emisiách prevádzkovateľov lietadiel obsahujú údaje vymedzené podľa odsekov 8 a 9 oddielu 8 v prílohe XIV k rozhodnutiu 2007/589/ES.

3.

Elektronický formát na predkladanie údajov o emisiách sa uvádza v špecifikáciách pre výmenu údajov a technických špecifikáciách podľa článku 71.


PRÍLOHA XI

Tabuľka národného alokačného plánu na obdobie rokov 2008 – 2012

Číslo riadku

Názov

Množstvo emisných kvót podľa kapitoly III

Vkladanie („r“ znamená „riadok“)

 

Kód krajiny členského štátu

 

manuálne vloženie

1

Celkový počet emisných kvót, ktoré sa vydajú zariadeniam

 

Σ (r5 až r9, r12 až r16)

2

Celkový počet emisných kvót v rezerve

 

manuálne vloženie

3

 

Identifikačný kód zariadenia A

 

manuálne vloženie

4

 

Množstvo, ktoré sa má prideliť zariadeniu A:

 

 

5

 

 

v roku 2008

 

manuálne vloženie

6

 

 

v roku 2009

 

manuálne vloženie

7

 

 

v roku 2010

 

manuálne vloženie

8

 

 

v roku 2011

 

manuálne vloženie

9

 

 

v roku 2012

 

manuálne vloženie

10

 

Identifikačný kód zariadenia B

 

manuálne vloženie

11

 

Množstvo, ktoré sa má prideliť zariadeniu B:

 

 

12

 

 

v roku 2008

 

manuálne vloženie

13

 

 

v roku 2009

 

manuálne vloženie

14

 

 

v roku 2010

 

manuálne vloženie

15

 

 

v roku 2011

 

manuálne vloženie

16

 

 

v roku 2012

 

manuálne vloženie


PRÍLOHA XII

Alokačná tabuľka Únie v oblasti leteckej dopravy na obdobie rokov 2008 – 2012

Číslo riadku

Názov

Počet emisných kvót podľa kapitoly II

Vkladanie („r“ znamená „riadok“)

1

Množstvo emisných kvót podľa kapitoly II v celej Únii v roku 2012:

 

manuálne vloženie

2

 

Množstvo, ktoré má ešte v roku 2012 prideliť

 

(r1 × 0,15) = Σ (r3, r4, r5)

3

 

 

členský štát 1:

 

manuálne vloženie

4

 

 

členský štát 2:

 

manuálne vloženie

5

 

 

členský štát n:

 

manuálne vloženie

6

 

Množstvo, ktoré sa už pridelilo na rok 2012

 

(r1 – r2) = Σ (r7, r8, r9)

7

 

 

prevádzkovateľovi lietadla 1:

 

manuálne vloženie

8

 

 

prevádzkovateľovi lietadla 2:

 

manuálne vloženie

9

 

 

majiteľovi účtu n:

 

manuálne vloženie


PRÍLOHA XIII

Požiadavky na centrálneho správcu v súvislosti s predkladaním správ

Informácie, ktoré sú k dispozícii verejnosti

1.

EUTL zobrazuje na svojej verejne dostupnej webovej stránke tieto informácie v prípade každého účtu:

a)

všetky informácie, ktoré sa uvádzajú v tabuľkách III-I, VII-I, VII-II, VIII-I, IX-I s označením „zobraziť na verejne dostupnej webovej stránke registra Únie“. Tieto informácie sa musia aktualizovať raz za 24 hodín;

b)

emisné kvóty, ktoré sa pridelili jednotlivým majiteľom účtov podľa článkov 40 a 41. Tieto informácie sa musia aktualizovať raz za 24 hodín;

c)

stav účtu v súlade s článkom 9 ods. 1. Tieto informácie sa musia aktualizovať raz za 24 hodín;

d)

množstvo emisných kvót a ERU a CER odovzdaných v súlade s článkom 46 a identifikačný kód jednotky odovzdaných ERU a CER. Množstvo emisných kvót a ERU a CER odovzdaných v období od 1. januára do 15. mája sa zobrazuje až po 15. máji. V období od 15. mája do 31. decembra sa tieto informácie musia aktualizovať raz za 24 hodín;

e)

číselný údaj o overených emisiách spolu s jeho opravami za zariadenie prepojené na holdingový účet prevádzkovateľa za rok X sa zobrazuje od 1. apríla roku (X + 1);

f)

symbol a oznam, v ktorom sa uvádza, či zariadenie alebo prevádzkovateľ lietadla prepojený na holdingový účet prevádzkovateľa odovzdal do 30. apríla také množstvo kjótskych jednotiek alebo emisných kvót, ktoré sa aspoň rovná množstvu všetkých jeho emisií za všetky predchádzajúce roky. Symboly a oznamy, ktoré sa majú zobrazovať, sa uvádzajú v tabuľke XIII-I. Symboly sa aktualizujú 1. mája a s výnimkou pridania „*“ v prípadoch uvedených v riadku 5 tabuľky sa nemenia až do 1. mája nasledujúceho roku.

Tabuľka XIII-I: Oznamy o dodržiavaní súladu

Číslo riadku

Údaj o stave dodržiavania súladu podľa článku 31

Zaznamenali sa overené emisie za celý predchádzajúci rok?

Symbol

Oznam

zobrazuje sa na verejne dostupnej webovej stránke EUTL

1

0 alebo akékoľvek kladné číslo

áno

A

„Množstvo emisných kvót a ERU/CER odovzdaných do 30. apríla je vyššie ako množstvo overených emisií alebo sa mu rovná.“

2

akékoľvek záporné číslo

áno

B

„Množstvo emisných kvót a ERU/CER odovzdaných do 30. apríla je nižšie ako množstvo overených emisií.“

3

akékoľvek číslo

nie

C

„Overené emisie za predchádzajúci rok neboli zaznamenané do 30. apríla.“

4

akékoľvek číslo

nie (pretože v prípade registra členského štátu sa pozastavuje proces odovzdávania emisných kvót a/alebo proces aktualizácie overených emisií)

X

„Zápis overených emisií a/alebo odovzdanie do 30. apríla nebolo možné, pretože v prípade registra členského štátu sa pozastavuje proces odovzdávania emisných kvót a/alebo proces aktualizácie overených emisií.“

5

akékoľvek číslo

áno alebo nie (ale následnú aktualizáciu vykonáva príslušný orgán)

* [pridáva sa k pôvodnému symbolu]

„Množstvo overených emisií odhadol alebo opravil príslušný orgán.“

2.

EUTL zobrazuje na svojej verejne dostupnej webovej stránke tieto všeobecné informácie a aktualizuje ich raz za 24 hodín:

a)

tabuľku národného alokačného plánu každého členského štátu vrátane uvedenia všetkých opráv tabuľky uskutočnených v súlade s článkom 37;

b)

tabuľku alokačného plánu Únie v oblasti leteckej dopravy vrátane uvedenia všetkých opráv tabuľky uskutočnených v súlade s článkom 38;

c)

každú tabuľku vyhradených jednotiek vypracovanú v súlade s rozhodnutím Komisie 2006/780/ES (1);

d)

celkové množstvo emisných kvót, ERU a CER držaných v registri Únie na všetkých užívateľských účtoch predchádzajúci deň;

e)

zoznam identifikačných kódov jednotiek všetkých odovzdaných emisných kvót, CER a ERU, pričom sa označia tie jednotky, ktoré sa previedli z účtu, na ktorý boli odovzdané, a v súčasnosti sú držané na osobných holdingových účtoch alebo holdingových účtoch prevádzkovateľa. V prípade CER a ERU sa zobrazuje aj názov projektu, krajina pôvodu a identifikačný kód projektu;

f)

zoznam typov kjótskych jednotiek s výnimkou CER a ERU, ktoré možno držať na užívateľských účtoch, ktoré spravuje konkrétny vnútroštátny správca v súlade s bodom 1 prílohy I;

g)

celkové množstvo CER a ERU, ktoré môžu prevádzkovatelia v každom členskom štáte odovzdať za každé obdobie podľa článku 11a ods. 1 smernice 2003/87/ES;

h)

poplatky, ktoré účtujú vnútroštátni správcovia v súlade s článkom 76.

3.

EUTL 30. apríla každého roku zobrazuje na svojej verejne dostupnej webovej stránke tieto všeobecné informácie:

a)

percentuálny podiel emisných kvót odovzdaných v každom členskom štáte v predchádzajúcom kalendárnom roku z účtu, na ktorý boli pridelené;

b)

súčet overených emisií členského štátu zapísaných za predchádzajúci kalendárny rok ako percentuálny podiel súčtu overených emisií za rok pred daným rokom;

c)

percentuálny podiel na účtoch spravovaných konkrétnym členským štátom, pokiaľ ide o počet a objem všetkých transakcií súvisiacich s prevodmi emisných kvót a kjótskych jednotiek v predchádzajúcom kalendárnom roku,

d)

percentuálny podiel na účtoch spravovaných konkrétnym členským štátom, pokiaľ ide o počet a objem všetkých transakcií súvisiacich s prevodmi emisných kvót a kjótskych jednotiek medzi účtami spravovanými rôznymi členskými štátmi v predchádzajúcom kalendárnom roku.

4.

EUTL 1. januára piateho roku nasledujúceho po zaznamenaní informácií zobrazuje na svojej verejne dostupnej webovej stránke tieto informácie o každej dokončenej transakcii zaznamenanej v EUTL:

a)

meno/názov majiteľa účtu a identifikačný kód majiteľa prevádzajúceho účtu;

b)

meno/názov majiteľa účtu a identifikačný kód majiteľa nadobúdajúceho účtu;

c)

emisné kvóty alebo kjótske jednotky zahrnuté do transakcie podľa identifikačného kódu jednotky;

d)

identifikačný kód transakcie;

e)

dátum a čas, kedy bola transakcia dokončená (stredoeurópsky čas);

f)

typ transakcie.

Informácie, ktoré sú k dispozícii pre majiteľov účtov

5.

Register Únie zobrazuje v časti svojej webovej stránky prístupnej len majiteľom účtov tieto informácie, ktoré aktualizuje v reálnom čase:

a)

v súčasnosti držané emisné kvóty a kjótske jednotky s identifikačnými kódmi jednotiek;

b)

zoznam navrhovaných transakcií, ktoré iniciuje daný majiteľ účtu, pričom sa v prípade každej navrhovanej transakcie uvádzajú:

i)

údaje stanovené v odseku 4;

ii)

dátum a čas, kedy bola transakcia navrhnutá (stredoeurópsky čas);

iii)

súčasný stav danej navrhnutej transakcie;

iv)

všetky kódy odpovedí odoslané následne po kontrolách, ktoré vykonal register a EUTL;

c)

zoznam emisných kvót alebo kjótskych jednotiek, ktoré tento účet nadobudol v dôsledku dokončených transakcií, pričom sa v prípade každej transakcie uvádzajú údaje stanovené v bode 4;

d)

zoznam emisných kvót alebo kjótskych jednotiek, ktoré sa previedli z daného účtu v dôsledku dokončených transakcií, pričom sa v prípade každej transakcie uvádzajú údaje stanovené v bode 4.

Informácie, ktoré sú k dispozícii pre vnútroštátnych správcov

6.

Register Únie zobrazuje v časti svojej webovej stránky prístupnej len vnútroštátnym správcom tieto informácie:

a)

súčasný stav a históriu transakcií na centrálnom zúčtovacom účte ETS, vstupnom depozitnom účte, účte Únie pre zrušenie emisných kvót a účte vyhradenom pre odovzdané jednotky v oblasti leteckej dopravy;

b)

majiteľov účtov a splnomocnených zástupcov, ktorých prístup k akémukoľvek účtu v registri Únie pozastavil ktorýkoľvek vnútroštátny správca v súlade s článkom 27.


(1)  Ú. v. EÚ L 316, 16.11.2006, s. 12.


14.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 270/53


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 921/2010

z 13. októbra 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. októbra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. októbra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

70,7

MK

58,1

TR

95,0

ZZ

74,6

0707 00 05

MK

66,6

TR

128,9

ZZ

97,8

0709 90 70

TR

125,7

ZZ

125,7

0805 50 10

AR

71,2

BR

100,4

CL

95,2

IL

91,2

TR

94,6

UY

117,2

ZA

64,9

ZZ

90,7

0806 10 10

BR

211,5

TR

133,1

ZA

64,2

ZZ

136,3

0808 10 80

AR

75,7

BR

51,1

CL

149,6

CN

82,6

NZ

111,9

ZA

94,5

ZZ

94,2

0808 20 50

CN

96,0

ZA

88,6

ZZ

92,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


14.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 270/55


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 922/2010

z 13. októbra 2010,

ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2010/11 sa stanovila v nariadení Komisie (EÚ) č. 867/2010 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (EÚ) č. 908/2010 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. októbra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. októbra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 25.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 14. októbra 2010

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

58,91

0,00

1701 11 90 (1)

58,91

0,00

1701 12 10 (1)

58,91

0,00

1701 12 90 (1)

58,91

0,00

1701 91 00 (2)

50,43

2,34

1701 99 10 (2)

50,43

0,00

1701 99 90 (2)

50,43

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.