ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.268.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 268

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
12. októbra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 905/2010 z 11. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na uhorky, artičoky, klementínky, mandarínky a pomaranče

19

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 906/2010 z 11. októbra 2010, ktorým sa stotridsiaty siedmykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom

21

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2010 z 11. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

23

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2010 z 11. októbra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

25

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 909/2010 z 11. októbra 2010, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient pre žiadosti o vývozné povolenia na syr, ktorý sa má vyvážať do Spojených štátov amerických v roku 2011 v rámci niektorých kvót podľa GATT

27

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 910/2010 z 11. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 869/2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. októbra 2010

29

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/612/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. júla 2010 vo veci opatrenia C 48/07 (ex NN 60/07) zavedeného Poľskom v prospech WRJ a WRJ-Serwis [oznámené pod číslom K(2010) 4476]  ( 1 )

32

 

 

2010/613/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. októbra 2010, ktorým sa stanovuje výnimka z rozhodnutí 92/260/EHS a 2004/211/ES, pokiaľ ide o dočasný vstup niektorých registrovaných koní samčieho pohlavia, ktoré sa zúčastnia jazdeckých súťaží predolympijských skúšobných pretekov v roku 2011, olympijských hier alebo paraolympijských hier v Spojenom kráľovstve v roku 2012 [oznámené pod číslom K(2010) 6854]  ( 1 )

40

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 665/2010 z 23. júla 2010, ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 327/98 na čiastkové obdobie mesiaca júla 2010 (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2010)

43

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

12.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 904/2010

zo 7. októbra 2010

o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty

(prepracované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 113,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

uznášajúc sa v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1798/2003 zo 7. októbra 2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty (3), bolo viackrát podstatným spôsobom zmenené a doplnené. Pri príležitosti ďalších zmien a doplnení je z dôvodu prehľadnosti vhodné toto nariadenie prepracovať.

(2)

Nástroje na boj proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) uvedené v nariadení (ES) č. 1798/2003 by sa mali zlepšiť a doplniť podľa záverov Rady zo 7. októbra 2008, oznámenia Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o koordinovanej stratégii na zefektívnenie boja proti podvodom v oblasti DPH v Európskej únii a správy Komisie Rade a Európskemu parlamentu o uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 1798/2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty (ďalej len „správa Komisie“). Potrebné sú aj redakčné a praktické spresnenia ustanovení nariadenia (ES) č. 1798/2003.

(3)

Daňové podvody a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam prekračujúce hranice členských štátov vedú k rozpočtovým stratám a porušovaniu zásady spravodlivého zdaňovania. Môžu tiež spôsobovať narušenie pohybu kapitálu a podmienok hospodárskej súťaže. Ovplyvňujú tak fungovanie vnútorného trhu.

(4)

Boj proti daňovým podvodom v prípade DPH si vyžaduje úzku spoluprácu medzi príslušnými orgánmi jednotlivých členských štátov, ktoré sú zodpovedné za uplatňovanie ustanovení v uvedenej oblasti.

(5)

Opatrenia na harmonizáciu daní prijaté na dobudovanie vnútorného trhu by mali zahrňovať zriadenie spoločného systému na spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o výmenu informácií, v rámci ktorého si príslušné orgány členských štátov majú navzájom pomáhať a spolupracovať s Komisiou, aby sa zabezpečilo náležité uplatňovanie DPH na dodania tovarov a poskytovania služieb, nadobúdanie tovaru v rámci Spoločenstva a dovoz tovaru.

(6)

Administratívna spolupráca by nemala viesť k nenáležitému presunu administratívneho zaťaženia medzi členskými štátmi.

(7)

S cieľom vyberať splatnú daň by mali členské štáty spolupracovať, aby spoločne zabezpečili správny výmer DPH. Preto musia nielen monitorovať správne uplatňovanie dane splatnej na svojom území, ale takisto by mali poskytovať pomoc iným členským štátom v záujme zabezpečenia správneho uplatňovanie dane súvisiacej s činnosťou vykonávanou na svojom území a splatnej v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

(8)

Monitorovanie správneho uplatňovania DPH pri cezhraničných transakciách zdaniteľných v inom členskom štáte ako je ten, v ktorom je usadený dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služieb, závisí v mnohých prípadoch od informácií, ktoré má členský štát usadenia k dispozícii, alebo ktoré by mohol oveľa jednoduchšie získať tento členský štát. Účinný dohľad nad takýmito transakciami preto závisí na zhromažďovaní alebo schopnosti členského štátu usadenia zhromažďovať uvedené informácie.

(9)

Na zavedenie systému jednotného kontaktného miesta ustanoveného smernicou Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (4) a na uplatnenie postupu na vrátenie dane v prípade zdaniteľných osôb, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ustanoveného v smernici 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (5), sa vyžadujú pravidlá v oblasti výmeny informácií medzi členskými štátmi a uchovávania týchto informácií.

(10)

V cezhraničných situáciách je dôležité uviesť povinnosti každého členského štátu, aby bolo možné účinne monitorovať daň v členskom štáte, v ktorom je splatná.

(11)

Na náležité fungovanie systému DPH je nevyhnutné elektronické uchovávanie a prenos určitých údajov na účely kontroly DPH. Tieto činnosti umožňujú rýchlu výmenu informácií a automatizovaný prístup k nim, čo posilňuje boj proti podvodom. To možno dosiahnuť posilnením databáz o zdaniteľných osobách v oblasti DPH a ich transakciách v rámci Spoločenstva prostredníctvom zahrnutia vymedzených informácií o zdaniteľných osobách a ich transakciách do týchto databáz.

(12)

Členské štáty by mali zaviesť náležité postupy overovania, aby zabezpečili, že informácie sú aktuálne, porovnateľné a kvalitné, čím zvýšia ich spoľahlivosť. Podmienky pre výmenu elektronicky uchovávaných údajov v jednotlivých členských štátoch a automatizovaný prístup k nim by sa mali jasne vymedziť.

(13)

S cieľom účinne bojovať proti podvodom je potrebné, aby sa zabezpečila výmena informácií bez predchádzajúcej žiadosti. Na uľahčenie výmeny informácií by sa mali spresniť kategórie, pre ktoré je potrebné zaviesť automatickú výmenu.

(14)

Ako sa uvádza v správe Komisie, spätné informovanie je vhodným nástrojom na zabezpečenie neustáleho zlepšovania kvality vymieňaných informácií. Mal by sa preto ustanoviť rámec pre spätné informovanie.

(15)

Na účinné monitorovanie DPH pri cezhraničných transakciách je potrebné, aby sa v rámci administratívnej spolupráce ustanovila možnosť súčasne vykonávaných kontrol zo strany členských štátov, ako aj možnosť prítomnosti úradníkov jedného členského štátu na území iného členského štátu.

(16)

Hospodárske subjekty stále viac využívajú na potvrdenie platnosti identifikačných čísel pre DPH Internet. Systém na potvrdzovanie platnosti identifikačných čísel pre DPH by mal poskytovať hospodárskym subjektom automatické potvrdenie relevantných informácií.

(17)

Na určité zdaniteľné osoby sa môžu vzťahovať špecifické povinnosti odlišné od tých, ktoré platia v členských štátoch, kde sú usadené, a to najmä pri fakturácii, a to vtedy, keď dodávajú tovar alebo poskytujú služby odberateľom usadeným na území iného členského štátu. Pre tieto zdaniteľné osoby by sa mal zaviesť mechanizmus s ľahko a rýchlo dostupnými informáciami o predmetných povinnostiach.

(18)

Z nedávnej praktickej skúsenosti s uplatňovaním nariadenia (ES) č. 1798/2003 v rámci boja proti podvodom typu kolotoč vyplynulo, že v istých prípadoch je na účinný boj proti podvodom nevyhnutné zaviesť oveľa rýchlejší mechanizmus výmeny informácií, ktorý sa vzťahuje na oveľa širší záber cielenejších informácií. V súlade so závermi Rady zo 7. októbra 2008 by sa mala v rámci tohto nariadenia pre všetky členské štáty vytvoriť decentralizovaná sieť bez právnej subjektivity, ktorá sa bude volať Eurofisc, s cieľom podporovať a uľahčovať mnohostrannú a decentralizovanú spoluprácu umožňujúcu cielené a rýchle opatrenia na boj proti osobitným typom podvodov.

(19)

Členské štáty spotreby nesú prvoradú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby neusadení dodávatelia tovaru a poskytovatelia služieb dodržiavali svoje záväzky. Na tento účel si uplatňovanie dočasnej osobitnej úpravy na elektronicky poskytované služby, ktorá je ustanovená v hlave XII kapitole 6 smernice 2006/112/ES, vyžaduje vymedzenie pravidiel týkajúcich sa poskytovania informácií a prevodu peňazí medzi členským štátom identifikácie a členským štátom spotreby.

(20)

Informácie získané členským štátom od tretích krajín môžu byť pre ostatné členské štáty veľmi užitočné. Podobne ako informácie získané členským štátom od iných členských štátov môžu byť veľmi užitočné pre tretie krajiny. Mali by sa preto uviesť podmienky výmeny takýchto informácií.

(21)

Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa bankového tajomstva by nemali brániť uplatňovaniu tohto nariadenia.

(22)

Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na ostatné opatrenia prijaté na úrovni Únie, ktoré prispievajú k boju proti podvodom v oblasti DPH.

(23)

V záujme účinnosti, rýchlosti a úspory nákladov je nevyhnutné, aby sa informácie oznamované na základe tohto nariadenia poskytovali podľa možnosti elektronickými prostriedkami.

(24)

Vzhľadom na to, že určité žiadosti sa opakujú, ako aj vzhľadom na jazykovú rôznorodosť v rámci Únie je s cieľom umožniť rýchlejšie spracovanie žiadostí o informácie dôležité, aby sa na účely výmeny informácií rozšírilo používanie vzorových tlačív.

(25)

Lehoty ustanovené v tomto nariadení na poskytovanie informácií sa majú chápať ako maximálne lehoty, ktoré sa nemajú prekračovať, pričom zásada je taká, že na to, aby bola spolupráca efektívna, by sa informácie, ktoré má už žiadaný členský štát k dispozícii, mali poskytnúť bez ďalšieho odkladu.

(26)

Na účely tohto nariadenia je vhodné zvážiť obmedzenia určitých práv a povinností ustanovených smernicou 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (6), aby sa zabezpečili záujmy uvedené v článku 13 ods. 1 písm. e) uvedenej smernice. Tieto obmedzenia sú nevyhnutné a primerané vzhľadom na možné straty príjmov členských štátov a na zásadný význam informácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, pre efektívnosť boja proti podvodom.

(27)

Keďže opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sú opatreniami všeobecnej pôsobnosti v zmysle článku 2 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7), mali by sa ustanoviť podľa regulačného postupu ustanoveného v článku 5 uvedeného rozhodnutia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

1.   Toto nariadenie stanovuje podmienky, za ktorých majú príslušné orgány v členských štátoch zodpovedné za uplatňovanie zákonov o DPH spolupracovať navzájom medzi sebou a s Komisiou, aby zabezpečili dodržiavanie uvedených zákonov.

Na tento účel stanovuje pravidlá a postupy, ktoré umožnia príslušným orgánom členských štátov, aby spolupracovali a navzájom si vymieňali akékoľvek informácie, ktoré môžu pomôcť pri uskutočňovaní správneho výmeru DPH, kontrole riadneho uplatňovania DPH, najmä pri transakciách v rámci Spoločenstva, a boji proti podvodom súvisiacim s DPH. Konkrétne ustanovuje pravidlá a postupy, ktoré členským štátom umožňujú zhromažďovať a vymieňať si uvedené informácie elektronickými prostriedkami.

2.   Týmto nariadením sa ustanovujú podmienky, za ktorých orgány uvedené v odseku 1 poskytujú pomoc pri ochrane príjmov DPH všetkých členských štátov.

3.   Toto nariadenie neovplyvňuje uplatňovanie pravidiel o vzájomnej spolupráci v trestných záležitostiach v členských štátoch.

4.   Toto nariadenie tiež stanovuje pravidlá a postupy pre elektronickú výmenu informácií o DPH na služby poskytované elektronicky v súlade s osobitnou úpravou ustanovenou v hlave XII kapitole 6 smernice 2006/112/ES, ako aj pre akúkoľvek následnú výmenu informácií, a pokiaľ ide o služby, na ktoré sa vzťahuje uvedená osobitná úprava, stanovuje aj pravidlá a postupy pre prevod peňazí medzi príslušnými orgánmi členských štátov.

Článok 2

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„ústredný kontaktný úrad“ je úrad, ktorý bol na základe článku 4 ods. 1 určený ako najvyšší úrad zodpovedný za kontakty s ostatnými členskými štátmi v oblasti administratívnej spolupráce;

b)

„kontaktné oddelenie“ je akýkoľvek iný úrad ako ústredný kontaktný úrad, ktorý bol ako taký príslušným úradom podľa článku 4 ods. 2 určený bezprostredne si vymieňať informácie na základe tohto nariadenia;

c)

„príslušný úradník“ je každý úradník, ktorý si na základe poverenia podľa článku 4 ods. 3 môže bezprostredne vymieňať informácie na základe tohto nariadenia;

d)

„žiadajúci orgán“ je ústredný kontaktný úrad, kontaktné oddelenie alebo každý príslušný úradník členského štátu, ktorý žiada o pomoc za príslušný orgán;

e)

„žiadaný orgán“ je ústredný kontaktný úrad, kontaktné oddelenie alebo každý príslušný úradník členského štátu, ktorý prijíma žiadosť o pomoc za príslušný orgán;

f)

„transakcie v rámci Spoločenstva“ sú dodávky tovarov a služieb vo vnútri Spoločenstva;

g)

„dodanie tovaru v rámci Spoločenstva“ je každé dodanie tovaru, ktoré sa musí uviesť v súhrnnom výkaze ustanovenom v článku 262 smernice 2006/112/ES;

h)

„poskytovanie služieb v rámci Spoločenstva“ je každé poskytnutie služieb, ktoré sa musí uviesť v súhrnnom výkaze ustanovenom v článku 262 smernice 2006/112/ES;

i)

„nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva“ je získanie práva disponovať ako majiteľ hmotným hnuteľným majetkom podľa článku 20 smernice 2006/112/ES;

j)

„identifikačné číslo pre DPH“ je číslo ustanovené v článkoch 214, 215 a 216 smernice 2006/112/ES;

k)

„administratívne vyšetrovanie“ sú všetky kontroly, overovania a ostatné kroky prijaté členskými štátmi pri vykonávaní svojich povinností s cieľom zabezpečenia náležitého uplatňovania právnych predpisov v oblasti DPH;

l)

„automatická výmena“ je systematické oznamovanie vopred určených informácií ďalšiemu členskému štátu bez predchádzajúceho požiadania;

m)

„spontánna výmena“ je nesystematické oznamovanie informácií ďalšiemu členskému štátu kedykoľvek a bez predchádzajúcej žiadosti o informácie;

n)

„osoba“ je:

i)

fyzická osoba;

ii)

právnická osoba;

iii)

pokiaľ to platné právne predpisy tak ustanovujú, združenie osôb uznaných ako osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať právne úkony, avšak chýba im právne postavenie právnickej osoby, alebo

iv)

akýkoľvek iný právny inštitút akejkoľvek povahy a formy, s právnou subjektivitou alebo bez nej, uskutočňujúci transakcie, ktoré podliehajú DPH;

o)

„automatický prístup“ je možnosť bezodkladného prístupu do elektronického systému k určitým informáciám, ktoré sa v ňom nachádzajú;

p)

„elektronickými prostriedkami“ znamená používanie elektronického zariadenia na spracovanie, vrátane digitálnej kompresie, a uchovávanie údajov a používanie káblov, rádiového prenosu, optických technológií a ostatných elektromagnetických prostriedkov;

q)

„sieť CCN/CSI“ je spoločná platforma založená na spoločnej komunikačnej sieti (ďalej len „CCN“) a spoločnom systémovom rozhraní (ďalej len „CSI“), ktoré vyvinula Únia na zabezpečenie všetkých prenosov elektronickými prostriedkami medzi príslušnými orgánmi v oblasti ciel a daní;

r)

„súčasne vykonávaná kontrola“ je koordinovaná kontrola daňovej situácie jednej zdaniteľnej osoby alebo viacerých navzájom prepojených zdaniteľných osôb, vykonávaná aspoň dvomi zúčastnenými členskými štátmi, ktoré majú spoločné či dopĺňajúce sa záujmy.

2.   Od 1. januára 2015 sa vymedzenia pojmov v článkoch 358, 358a a 369a smernice 2006/112/ES uplatňujú aj na účely tohto nariadenia.

Článok 3

Príslušné orgány sú orgány, v ktorých mene sa toto nariadenie má uplatňovať či už priamo, alebo prostredníctvom poverenia.

Každý členský štát informuje Komisiu do 1. decembra 2010 o svojom príslušnom orgáne na účely tohto nariadenia a následne bezodkladne informuje Komisiu o akejkoľvek zmene tohto orgánu.

Komisia sprístupní členským štátom zoznam všetkých príslušných orgánov a uverejní túto informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

1.   Každý členský štát určí jediný ústredný kontaktný úrad, ktorý na základe poverenia ponesie najvyššiu zodpovednosť za kontakty s ostatnými členskými štátmi v oblasti administratívnej spolupráce. Informuje o tom Komisiu a ostatné členské štáty. Ústredný kontaktný úrad môže byť tiež určený ako úrad zodpovedný za kontakty s Komisiou.

2.   Príslušný orgán každého členského štátu môže určiť kontaktné oddelenia. Ústredný kontaktný úrad je zodpovedný za aktualizovanie zoznamu uvedených oddelení a jeho sprístupňovanie ústredným kontaktným úradom ostatných príslušných členských štátov.

3.   Príslušný orgán každého členského štátu môže navyše na základe ním stanovených podmienok určiť príslušných úradníkov, ktorí môžu bezprostredne vymieňať informácie na základe tohto nariadenia. Pokiaľ tak urobí, môže rozsah takéhoto poverenia ohraničiť. Ústredný kontaktný úrad je zodpovedný za aktualizovanie zoznamu uvedených úradníkov a jeho sprístupňovanie ústredným kontaktným úradom ostatných dotknutých členských štátov.

4.   Úradníci, ktorí si vymieňajú informácie na základe článkov 28, 29 a 30, sa v každom prípade považujú za príslušných úradníkov na tento účel v súlade s podmienkami stanovenými príslušnými orgánmi.

Článok 5

Pokiaľ kontaktné oddelenie alebo príslušný úradník posiela alebo dostane žiadosť alebo odpoveď na žiadosť o pomoc, informuje o tom ústredný kontaktný úrad svojho členského štátu na základe podmienok stanovených ústredným kontaktným orgánom.

Článok 6

Pokiaľ kontaktné oddelenie alebo príslušný úradník dostane žiadosť o pomoc, ktorá si vyžaduje kroky mimo jeho územnej alebo funkčnej právomoci, bezodkladne takúto žiadosť postúpi ústrednému kontaktnému úradu svojho členského štátu a informuje o tom žiadajúci orgán. V takomto prípade lehota ustanovená v článku 10 začína v deň po dni, kedy bola žiadosť o pomoc postúpená ústrednému kontaktnému úradu.

KAPITOLA II

VÝMENA INFORMÁCIÍ NA POŽIADANIE

ODDIEL 1

Žiadosť o informácie a o administratívne vyšetrovania

Článok 7

1.   Na požiadanie žiadajúceho orgánu žiadaný orgán oznamuje informácie uvedené v článku 1 vrátane informácií týkajúcich sa jednotlivého prípadu alebo prípadov.

2.   Na účely oznamovania informácií uvedeného v odseku 1 žiadaný orgán zabezpečí vykonávanie akýchkoľvek administratívnych vyšetrovaní potrebných na získanie takýchto informácií.

3.   Do 31. decembra 2014 môže žiadosť uvedená v odseku 1 obsahovať odôvodnenú žiadosť o administratívne vyšetrovanie. Ak žiadaný orgán dospeje k záveru, že administratívne vyšetrovanie nie je potrebné, bezodkladne o svojich dôvodoch informuje žiadajúci orgán.

4.   Od 1. januára 2015 môže byť súčasťou žiadosti uvedenej v odseku 1 odôvodnená žiadosť o konkrétne administratívne vyšetrovanie. Ak žiadaný orgán dospeje k záveru, že žiadne administratívne vyšetrovanie nie je potrebné, bezodkladne o svojich dôvodoch informuje žiadajúci orgán.

Bez ohľadu na prvý pododsek je možné odmietnuť vyšetrovania týkajúce sa súm, ktoré zdaniteľná osoba priznala v súvislosti s dodaniami tovaru alebo poskytnutiami služieb uvedenými v prílohe I, ktoré uskutočnila zdaniteľná osoba usadená v členskom štáte žiadaného orgánu a ktoré sú zdaniteľné v členskom štáte žiadajúceho orgánu, iba:

a)

z dôvodov ustanovených v článku 54 ods. 1, ktoré žiadaný orgán vyhodnotil v súlade s usmerneniami na vykonávanie najlepších postupov týkajúcimi sa interakcie tohto odseku a článku 54 ods. 1, ktoré sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2, alebo

b)

z dôvodov ustanovených v článku 54 ods. 2, 3 a 4, alebo

c)

z toho dôvodu, že žiadaný orgán už poskytol žiadajúcemu orgánu informácie o tej istej zdaniteľnej osobe, získané v rámci administratívneho vyšetrovania, ktoré sa uskutočnilo menej ako dva roky predtým.

Ak žiadaný orgán odmietne administratívne vyšetrovanie uvedené v druhom pododseku z dôvodov uvedených v písmene a) alebo b), napriek tomu poskytne žiadajúcemu orgánu dátumy a hodnoty všetkých príslušných dodaní tovaru a poskytnutí služieb, ktoré zdaniteľná osoba za posledné dva roky uskutočnila v členskom štáte žiadajúceho orgánu.

5.   Aby bolo možné získať požadované informácie alebo vykonať požadované administratívne vyšetrovanie, žiadaný orgán alebo administratívny orgán, na ktorý sa žiadaný orgán obráti, postupuje akoby konal za seba alebo na požiadanie ďalšieho orgánu svojho vlastného členského štátu.

Článok 8

Žiadosti o informácie a o administratívne vyšetrovania podľa článku 7 sa posielajú s použitím vzorového formulára prijatého v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 okrem prípadov uvedených v článku 50 alebo okrem výnimočných prípadov, keď žiadosť obsahuje dôvody, pre ktoré žiadajúci orgán nepovažuje použitie vzorového formulára za vhodné.

Článok 9

1.   Na žiadosť žiadajúceho orgánu mu žiadaný orgán oznamuje akékoľvek relevantné informácie, ktoré získa alebo má, rovnako ako aj výsledky administratívnych vyšetrovaní v podobe správ, vyhlásení a ostatných dokumentov alebo ich overených kópií alebo výpisov z nich.

2.   Originály dokumentov sa poskytujú iba vtedy, ak to nie je v protiklade s platnými ustanoveniami v členskom štáte, v ktorom žiadaný orgán sídli.

ODDIEL 2

Lehota na poskytovanie informácií

Článok 10

Žiadaný orgán poskytuje informácie uvedené v článku 7 a 9 tak rýchlo, ako je to len možné, no najneskôr tri mesiace po dni prijatia žiadosti.

Pokiaľ však žiadaný orgán už uvedenú informáciu má, lehota sa znižuje maximálne na jeden mesiac.

Článok 11

V niektorých osobitných kategóriách prípadov si môžu žiadaný a žiadajúci orgán navzájom dohodnúť iné lehoty, ako sú ustanovené v článku 10.

Článok 12

Pokiaľ žiadaný orgán nie je schopný odpovedať na žiadosť v stanovenej lehote, okamžite písomne informuje žiadajúci orgán o dôvodoch, prečo tak neurobil, pričom uvedie, kedy bude pravdepodobne schopný odpovedať.

KAPITOLA III

VÝMENA INFORMÁCIÍ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ ŽIADOSTI

Článok 13

1.   Príslušný orgán každého členského štátu podáva informácie uvedené v článku 1 bez predchádzajúcej žiadosti príslušnému orgánu ktoréhokoľvek iného dotknutého členského štátu v týchto prípadoch:

a)

pokiaľ sa zdaňovanie považuje za uskutočňované v členskom štáte určenia a informácie poskytnuté členským štátom pôvodu sú nevyhnutné pre účinnosť kontrolného systému členského štátu určenia;

b)

pokiaľ má niektorý členský štát dôvody domnievať sa, že došlo alebo pravdepodobne došlo k porušeniu právnych predpisov v oblasti DPH v inom členskom štáte;

c)

pokiaľ existuje riziko daňovej straty v inom členskom štáte.

2.   Výmena informácií bez predchádzajúcej žiadosti je buď automatická v súlade s článkom 14, alebo spontánna v súlade s článkom 15.

3.   Informácie sa postupujú prostredníctvom vzorových formulárov prijatých v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2.

Článok 14

1.   V súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 sa stanovia:

a)

presné kategórie informácií, ktoré podliehajú automatickej výmene;

b)

periodicita automatickej výmeny pre každú kategóriu informácie a

c)

praktické pravidlá automatickej výmeny informácií.

Členský štát sa môže zdržať účasti na automatickej výmene informácie vo vzťahu k jednej alebo viacerým kategóriám, pokiaľ by si takéto zhromažďovanie informácií na takúto výmenu vyžadovalo uloženie nových povinností osobám povinným platiť DPH, alebo by sa ňou členskému štátu spôsobilo neprimerané administratívne zaťaženie.

Výsledky automatickej výmeny informácií pre každú kategóriu zhodnotí raz za rok výbor uvedený v článku 58 ods. 1, aby sa zabezpečilo, že k tomuto druhu výmeny dochádza len vtedy, keď je najefektívnejším prostriedkom výmeny informácií.

2.   Od 1. januára 2015 príslušný orgán každého členského štátu uskutočňuje najmä automatickú výmenu informácií, aby mohli členské štáty spotreby stanoviť, či zdaniteľné osoby neusadené na ich území správne priznávajú a uhrádzajú splatnú DPH z telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytovaných služieb, bez ohľadu na to, či tieto zdaniteľné osoby použijú osobitnú úpravu ustanovenú v hlave XII kapitole 6 oddiele 3 smernice 2006/112/ES. Členský štát usadenia informuje členský štát spotreby o všetkých nezrovnalostiach, o ktorých sa dozvie.

Článok 15

Príslušné orgány členských štátov spontánnou výmenou pošlú príslušným orgánom ostatných členských štátov informácie uvedené v článku 13 ods. 1, ktoré sa neoznámili v rámci automatickej výmeny uvedenej v článku 14, s ktorými sú oboznámené a ktoré podľa ich názoru môžu byť užitočné pre ostatné príslušné orgány.

KAPITOLA IV

SPÄTNÉ INFORMOVANIE

Článok 16

Ak príslušný orgán poskytne informácie podľa článku 7 alebo 15, môže požiadať príslušný orgán, ktorý tieto informácie prijal, aby k prijatým informáciám poskytol spätnú väzbu. V prípade takejto žiadosti príslušný orgán, ktorý prijme informáciu, poskytne bez toho, aby boli dotknuté pravidlá o daňovom tajomstve a ochrane údajov uplatniteľné v jeho členskom štáte, spätnú väzbu čo najskôr za predpokladu, že nespôsobí neprimerané administratívne zaťaženie. Praktické pravidlá sa stanovia v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2.

KAPITOLA V

UCHOVÁVANIE INFORMÁCIÍ A VÝMENA KONKRÉTNYCH INFORMÁCIÍ

Článok 17

1.   Každý členský štát uchováva v elektronickom systéme tieto informácie:

a)

informácie, ktoré zhromažďuje podľa hlavy XI kapitoly 6 smernice 2006/112/ES;

b)

údaje týkajúce sa totožnosti, činnosti, právnej formy a adresy osôb, ktorým pridelil identifikačné číslo pre DPH, zhromaždené podľa článku 213 smernice 2006/112/ES, ako aj dátum pridelenia tohto čísla;

c)

údaje o identifikačných číslach pre DPH, ktoré pridelil, ktoré sa stali neplatnými, ako aj dátumy, ku ktorým sa tieto čísla stali neplatnými, a

d)

informácie, ktoré zhromažďuje v súlade s článkami 360, 361, 364 a 365 smernice 2006/112/ES, a od 1. januára 2015 aj informácie, ktoré zhromažďuje v súlade s článkami 369c, 369f a 369g uvedenej smernice.

2.   Technické podrobnosti týkajúce sa automatických žiadostí o informácie uvedených v odseku 1 písm. b), c) a d) sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2.

Článok 18

Aby bolo možné používať informácie uvedené v článku 17 v postupoch ustanovených v tomto nariadení, tieto informácie sú dostupné prinajmenšom počas piatich rokov od skončenia prvého kalendárneho roku, v ktorom sa má poskytnúť prístup k informáciám.

Článok 19

Členské štáty zabezpečia, aby informácie dostupné v elektronickom systéme uvedenom v článku 17 boli aktuálne, úplné a presné.

Kritériá na určenie, ktoré zmeny nie sú relevantné, nevyhnutné alebo užitočné, a preto ich netreba vykonať, sa vymedzia v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2.

Článok 20

1.   Informácia uvedená v článku 17 sa bezodkladne vloží do elektronického systému.

2.   Odchylne od odseku 1 informácie uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a) sa vkladajú do elektronického systému najneskôr v lehote jedného mesiaca po skončení obdobia, na ktoré sa dané informácie vzťahujú.

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2, v prípade, že sa informácie v elektronickom systéme majú opraviť alebo doplniť podľa článku 19, tieto informácie sa tam musia vložiť najneskôr v mesiaci, ktorý nasleduje po období, v ktorom boli zhromaždené.

Článok 21

1.   Každý členský štát poskytne príslušnému orgánu akéhokoľvek iného členského štátu automatický prístup k informáciám uchovávaným podľa článku 17.

2.   Pokiaľ ide o informácie uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a), sprístupnia sa aspoň tieto podrobné údaje:

a)

identifikačné čísla pre DPH vydávané členským štátom prijímajúcim informácie;

b)

celkovú hodnotu všetkých tovarov dodaných v rámci Spoločenstva a celkovú hodnotu všetkých služieb poskytnutých v rámci Spoločenstva osobám s identifikačným číslom pre DPH uvedeným v písmene a) všetkými subjektmi identifikovanými pre DPH v členskom štáte poskytujúcom informácie;

c)

identifikačné čísla pre DPH osôb, ktoré dodali tovar a poskytli služby uvedené v písmene b);

d)

celkovú hodnotu dodaného tovaru a poskytnutých služieb uvedených v písmene b) od každej z osôb uvedených v písmene c) každej osobe, ktorej bolo pridelené identifikačné číslo pre DPH uvedené v písmene a);

e)

celkovú hodnotu dodaného tovaru a poskytnutých služieb uvedených v písmene b) od každej z osôb uvedených v písmene c) každej osobe, ktorej pridelil identifikačné číslo pre DPH iný členský štát za týchto podmienok:

i)

prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu;

ii)

prístup sa uskutočňuje prostredníctvom styčného úradníka Eurofiscu uvedeného v článku 36 ods. 1, ktorý má identifikáciu osobného používateľa elektronických systémov umožňujúcu prístup k týmto informáciám, a

iii)

prístup sa udelí len počas bežných pracovných hodín.

Hodnoty uvedené v písmenách b), d) a e) sú vyjadrené v mene členského štátu poskytujúceho informácie a vzťahujú sa na obdobia, za ktoré každá zdaniteľná osoba podáva súhrnné výkazy, stanovené v súlade s článkom 263 smernice 2006/112/ES.

Článok 22

1.   Aby sa daňovým správam zabezpečila primeraná miera istoty, pokiaľ ide o kvalitu a spoľahlivosť informácií dostupných prostredníctvom elektronického systému uvedeného v článku 17, členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby údaje poskytnuté zdaniteľnými osobami a nezdaniteľnými právnickými osobami na účely ich identifikácie pre DPH v súlade s článkom 214 smernice 2006/112/ES boli úplné a správne.

Členské štáty zavedú vykonávacie postupy na overenie týchto údajov v závislosti od výsledkov posúdenia ich rizík. Toto overenie sa v zásade uskutoční pred identifikáciou na účely DPH, alebo ak sa pred identifikáciou vykonávajú len predbežné overenia, najneskôr šesť mesiacov po takejto identifikácii.

2.   Členské štáty informujú výbor uvedený v článku 58 ods. 1 o opatreniach zavedených na vnútroštátnej úrovni na zabezpečenie kvality a spoľahlivosti informácií v súlade s odsekom 1.

Článok 23

Členské štáty zabezpečia, aby sa identifikačné číslo pre DPH uvedené v článku 214 smernice 2006/112/ES zobrazilo v elektronickom systéme uvedenom v článku 17 tohto nariadenia ako neplatné, aspoň v niektorej z nasledujúcich situácií:

a)

ak osoby, identifikované na účely DPH, ktoré uviedli, že sa ich ekonomická činnosť, ako sa vymedzuje v článku 9 smernice 2006/112/ES, skončila, alebo ktoré príslušná daňová správa považuje za osoby, ktoré skončili svoju ekonomickú činnosť. Daňová správa môže najmä usúdiť, že osoba skončila svoju ekonomickú činnosť, ak táto osoba nepodala daňové priznania k DPH a súhrnné výkazy za niektorý rok po uplynutí lehoty na podanie chýbajúceho prvého daňového priznania alebo súhrnného výkazu napriek tomu, že bola o to požiadaná. Táto osoba má právo preukázať svoju ekonomickú činnosť inými prostriedkami;

b)

osoby, ktoré uviedli nepravdivé údaje s cieľom získať identifikáciu na účely DPH alebo neoznámili zmeny v ich údajoch, pričom ak by daňová správa o tejto skutočnosti vedela, zamietla by identifikáciu na účely DPH alebo by stiahla identifikačné číslo DPH.

Článok 24

Pokiaľ si na účely článkov 17 až 21 príslušné orgány členských štátov vymieňajú informácie elektronickými prostriedkami, prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s článkom 55.

Členské štáty sú zodpovedné za akýkoľvek vývoj systémov, ktorý bude potrebný na to, aby umožnil výmenu týchto informácií s použitím siete CCN/CSI.

KAPITOLA VI

ŽIADOSŤ O ADMINISTRATÍVNE OZNAMOVANIE

Článok 25

Žiadaný orgán na žiadosť žiadajúceho orgánu a v súlade s pravidlami regulujúcimi oznamovanie obdobných aktov v členskom štáte, kde je usadený žiadaný orgán, oznamuje adresátovi všetky akty a rozhodnutia, ktoré pochádzajú od príslušných orgánov a týkajú sa uplatňovania právnych predpisov v oblasti DPH na území členského štátu, kde je usadený žiadajúci orgán.

Článok 26

Žiadosti o oznamovanie obsahujú predmet aktu alebo rozhodnutia, ktorý sa má oznamovať, a uvádzajú meno, adresu a akékoľvek iné relevantné informácie potrebné na určenie adresáta.

Článok 27

Žiadaný orgán okamžite informuje žiadajúci orgán o úkonoch v súvislosti s vybavením žiadosti o oznámenie a oznamuje mu najmä deň oznámenia rozhodnutia alebo aktu adresátovi.

KAPITOLA VII

PRÍTOMNOSŤ V ÚRADNÝCH PRIESTOROCH SPRÁVNYCH ORGÁNOV A ÚČASŤ NA ADMINISTRATÍVNYCH VYŠETROVANIACH

Článok 28

1.   Dohodou medzi žiadajúcim orgánom a žiadaným orgánom, a v súlade s úpravami stanovenými žiadaným orgánom úradníci schválení žiadajúcim orgánom môžu byť s cieľom výmeny informácií uvedenej v článku 1 prítomní v úradoch správnych orgánov žiadaného členského štátu alebo na akomkoľvek inom mieste, kde takéto orgány vykonávajú svoje úlohy. Pokiaľ sú žiadané informácie obsiahnuté v dokumentoch, ku ktorým úradníci žiadaného orgánu majú prístup, úradníci žiadajúceho orgánu dostanú kópie dokumentov obsahujúcich žiadané informácie.

2.   Dohodou medzi žiadajúcim orgánom a žiadaným orgánom, a v súlade s úpravami stanovenými žiadaným orgánom úradníci schválení žiadajúcim orgánom môžu byť s cieľom výmeny informácií uvedenej v článku 1 prítomní pri administratívnych vyšetrovaniach vykonávaných na území žiadaného členského štátu. Takéto administratívne vyšetrovania vykonávajú výlučne úradníci žiadaného orgánu. Úradníci žiadajúceho orgánu nevykonávajú kontrolné právomoci zverené úradníkom žiadaného orgánu. Napriek tomu môžu mať úradníci žiadajúceho orgánu prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako úradníci žiadaného orgánu prostredníctvom sprostredkovania zo strany úradníkov žiadaného orgánu a výlučne na účely prebiehajúceho administratívneho vyšetrovania.

3.   Úradníci žiadajúceho orgánu prítomní v inom členskom štáte v súlade s odsekmi 1 a 2 musia byť vždy schopní predložiť písomné poverenie uvádzajúce ich totožnosť a ich úradnú funkciu.

KAPITOLA VIII

SÚČASNE VYKONÁVANÉ KONTROLY

Článok 29

Členské štáty môžu súhlasiť s uskutočnením súčasne vykonávaných kontrol, kedykoľvek keď považujú takéto kontroly za účinnejšie ako kontroly vykonávané iba jedným členským štátom.

Článok 30

1.   Členský štát nezávisle určuje zdaniteľné osoby, ktoré plánuje navrhnúť na súčasne vykonávanú kontrolu. Príslušný orgán uvedeného členského štátu oznámi príslušnému orgánu v ostatných dotknutých členských štátoch prípady navrhované na súčasne vykonávanú kontrolu. Svoju voľbu odôvodní poskytnutím informácií, ktoré viedli k jeho rozhodnutiu, do takej miery, pokiaľ je to len možné. Uvedie časové obdobie, počas ktorého by sa takéto kontroly mali vykonať.

2.   Príslušný orgán členského štátu, ktorý prijme návrh na súčasne vykonávanú kontrolu, potvrdí svoj súhlas alebo oznámi svoje odôvodnené odmietnutie zodpovedajúcemu orgánu druhého členského štátu, v zásade do dvoch týždňov od prijatia návrhu, ale najneskôr do jedného mesiaca.

3.   Každý príslušný orgán dotknutých členských štátov vymenuje zástupcu, ktorý na kontrolu dohliada a koordinuje ju.

KAPITOLA IX

INFORMOVANIE ZDANITEĽNÝCH OSÔB

Článok 31

1.   Príslušné orgány každého členského štátu zabezpečia, aby sa osobám, ktoré sa zúčastňujú na dodávaní tovaru alebo poskytovaní služieb v rámci Spoločenstva, ako aj neusadeným zdaniteľným osobám, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytované služby, najmä tie, ktoré sú uvedené v prílohe II k smernici 2006/112/ES, umožnilo získať pre potreby tohto druhu transakcií potvrdenie elektronickými prostriedkami o platnosti identifikačného čísla pre DPH prideleného akejkoľvek konkrétnej osobe, ako aj zodpovedajúceho mena a adresy. Tieto informácie musia zodpovedať údajom uvedeným v článku 17.

2.   Každý členský štát poskytne elektronickými prostriedkami potvrdenie o mene a adrese osoby, ktorej pridelil identifikačné číslo pre DPH v súlade so svojimi vnútroštátnymi pravidlami na ochranu údajov.

3.   Počas obdobia ustanoveného v článku 357 smernice 2006/112/ES sa odsek 1 tohto článku neuplatňuje na neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby a služby rozhlasového a televízneho vysielania.

Článok 32

1.   Na základe informácií poskytnutých členskými štátmi Komisia na svojej internetovej stránke uverejňuje podrobnosti ustanovení uplatňovaných v každom členskom štáte v súlade s hlavou XI kapitolou 3 smernice 2006/112/ES.

2.   Podrobný zoznam a forma informácií, ktoré sa majú oznamovať, sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 58 ods. 2.

KAPITOLA X

EUROFISC

Článok 33

1.   Na podporu a uľahčenie mnohostrannej spolupráce v boji proti podvodom s DPH sa touto kapitolou zriaďuje sieť pre rýchlu výmenu cielených informácií medzi členskými štátmi (ďalej len „Eurofisc“).

2.   V rámci Eurofiscu členské štáty:

a)

zavedú mnohostranný mechanizmus včasného varovania na boj proti podvodom s DPH;

b)

koordinujú rýchlu mnohostrannú výmenu cielených informácií v tematických oblastiach, v ktorých Eurofisc vykonáva činnosť, ďalej len „pracovné oblasti Eurofiscu“;

c)

koordinujú prácu styčných úradníkov Eurofiscu zo zúčastnených členských štátov, ktorí konajú vo veci prijatých varovaní.

Článok 34

1.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť, v ktorých pracovných oblastiach Eurofiscu chcú pracovať, a tiež sa môžu rozhodnúť svoju účasť v týchto pracovných oblastiach ukončiť.

2.   Členské štáty, ktoré sa rozhodli zúčastňovať na činnosti v rámci niektorej pracovnej oblasti Eurofiscu, sú aktívnymi účastníkmi mnohostrannej výmeny cielených informácií medzi všetkými zúčastnenými členskými štátmi.

3.   Vymieňané informácie sú dôverné, ako sa ustanovuje v článku 55.

Článok 35

Komisia poskytuje Eurofiscu technickú a logistickú podporu. Komisia nemá prístup k informáciám uvedeným v článku 1, ktoré sa môžu vymieňať prostredníctvom Eurofiscu.

Článok 36

1.   Príslušné orgány každého členského štátu určia najmenej jedného styčného úradníka Eurofiscu. Styční úradníci Eurofiscu sú príslušnými úradníkmi v zmysle článku 2 ods. 1 písm. c) a vykonávajú činnosť uvedenú v článku 33 ods. 2. Naďalej podliehajú len svojim vnútroštátnym orgánom.

2.   Styční úradníci členských štátov zúčastňujúci sa v špeciálnej pracovnej oblasti Eurofiscu (ďalej len „zúčastňujúci sa styční úradníci Eurofiscu“) určia spomedzi zúčastnených styčných úradníkov Eurofiscu koordinátora (ďalej len „koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu“), a to na obmedzené obdobie. Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu:

a)

usporadúvajú informácie prijaté od zúčastňujúcich sa styčných úradníkov Eurofiscu a sprístupňujú všetky informácie ostatným zúčastňujúcich sa styčným úradníkom Eurofiscu. Tieto informácie sa vymieňajú elektronickými prostriedkami;

b)

zabezpečujú, aby sa informácie prijaté od zúčastňujúcich sa styčných úradníkov Eurofiscu spracovali v súlade s dohodou účastníkov v danej pracovnej oblasti a aby výsledok sprístupnili zúčastňujúcim sa styčným úradníkom Eurofiscu;

c)

poskytujú spätnú väzbu zúčastňujúcim sa styčným úradníkom Eurofiscu.

Článok 37

Koordinátori pracovnej oblasti Eurofiscu predložia výboru uvedenému v článku 58 ods. 1 výročnú správu o činnostiach vo všetkých pracovných oblastiach.

KAPITOLA XI

USTANOVENIA O OSOBITNÝCH ÚPRAVÁCH USTANOVENÝCH V HLAVE XII KAPITOLE 6 SMERNICE 2006/112/ES

ODDIEL I

Ustanovenia uplatniteľné do 31. decembra 2014

Článok 38

Nasledujúce ustanovenia sa uplatňujú na osobitnú úpravu ustanovenú v hlave XII kapitole 6 smernice 2006/112/ES. Vymedzenia pojmov, ktoré sa nachádzajú v článku 358 uvedenej smernice, sa uplatňujú aj na účely tejto kapitoly.

Článok 39

1.   Oznámenie, ktoré poskytuje členskému štátu identifikácie zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva, keď začína vykonávať svoju činnosť podľa článku 361 smernice 2006/112/ES, sa podáva elektronickými prostriedkami. Technické podrobnosti spolu s jednotnou elektronickou správou sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   Členský štát identifikácie odovzdá tieto informácie elektronickými prostriedkami príslušným orgánom iných členských štátov do 10 dní od skončenia mesiaca, počas ktorého boli prijaté informácie od neusadenej zdaniteľnej osoby. Tým istým spôsobom sú príslušné orgány ostatných členských štátov informované o pridelenom identifikačnom čísle. Technické podrobnosti, najmä jednotná elektronická správa, ktorými sa riadi odovzdávanie týchto informácií, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2.

3.   Členský štát identifikácie bezodkladne informuje elektronickými prostriedkami príslušné orgány ostatných členských štátov, ak bola neusadená zdaniteľná osoba vylúčená z identifikačného registra.

Článok 40

1.   Daňové priznanie s údajmi stanovenými v článku 365 smernice 2006/112/ES sa podáva elektronickými prostriedkami. Technické podrobnosti spolu s jednotnou elektronickou správou sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   Členský štát identifikácie odovzdá tieto informácie elektronickými prostriedkami príslušnému orgánu dotknutého členského štátu najneskôr do 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie prijaté. Členské štáty, ktoré požadovali, aby sa daňové priznanie vypracovalo v inej národnej mene, ako je euro, prepočítajú sumy na eurá s použitím výmenného kurzu platného pre posledný deň zdaňovacieho obdobia. Prepočet sa vykoná po zverejnení výmenných kurzov pre uvedený deň Európskou centrálnou bankou, alebo ak v tento deň zverejňované neboli, podľa kurzov nasledujúceho dňa zverejňovania. Technické podrobnosti, ktorými sa riadi odovzdávanie týchto informácií, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2.

3.   Členský štát identifikácie odovzdáva elektronickými prostriedkami členskému štátu spotreby informácie potrebné na spojenie každej platby s príslušným štvrťročným daňovým priznaním.

Článok 41

1.   Členský štát identifikácie zabezpečí, aby sa suma dane, ktorú neusadená zdaniteľná osoba zaplatila, previedla na bankový účet vedený v eurách, ktorý bol určený členským štátom spotreby, ktorému je platba dlžná. Členské štáty, ktoré požadovali platby v inej medzinárodnej mene, ako je euro, prepočítajú sumy na eurách s použitím výmenného kurzu platného pre posledný deň zdaňovacieho obdobia. Prepočet sa vykoná po zverejnení výmenných kurzov pre uvedený deň Európskou centrálnou bankou, alebo ak v tento deň zverejňované neboli, podľa kurzov nasledujúceho dňa zverejňovania. Prevod sa uskutoční najneskôr 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

2.   Ak neusadená zdaniteľná osoba nezaplatí celkovú splatnú daň, členský štát identifikácie zabezpečí, aby sa platba previedla členským štátom spotreby v pomere k dani splatnej v jednotlivých členských štátoch. Členský štát identifikácie o tom informuje elektronickými prostriedkami príslušné orgány dotknutých členských štátov spotreby.

Článok 42

Členské štáty elektronickými prostriedkami oznámia príslušným orgánom ostatných členských štátov príslušné čísla bankových účtov na prijímanie platieb podľa článku 41.

Členské štáty bezodkladne oznámia elektronickými prostriedkami príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii zmeny v štandardnej daňovej sadzbe.

ODDIEL 2

Ustanovenia uplatniteľné od 1. januára 2015

Článok 43

Nasledujúce ustanovenia sa uplatňujú na osobitné úpravy ustanovené v hlave XII kapitole 6 smernice 2006/112/ES.

Článok 44

1.   Oznámenie, ktoré poskytuje členskému štátu identifikácie zdaniteľná osoba neusadená v Spoločenstve, keď začína vykonávať svoju činnosť podľa článku 361 smernice 2006/112/ES, sa podáva elektronickými prostriedkami. Technické podrobnosti, najmä jednotná elektronická správa, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   Členský štát identifikácie elektronickými prostriedkami zasiela uvedené oznámenie príslušným orgánom ostatných členských štátov do 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom mu zdaniteľná osoba neusadená v Spoločenstve toto oznámenie doručila. Podobné údaje potrebné na identifikáciu zdaniteľnej osoby, na ktorú sa vzťahuje osobitná úprava podľa článku 369b smernice 2006/112/ES, sa zasielajú do 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom zdaniteľná osoba oznámila začatie svojej zdaniteľnej činnosti v rámci uvedenej úpravy. Rovnakým spôsobom sa príslušné orgány ostatných členských štátov informujú aj o pridelenom identifikačnom čísle.

Technické podrobnosti, najmä jednotná elektronická správa, ktorými sa riadi odovzdávanie týchto informácií, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 tohto nariadenia.

3.   Členský štát identifikácie bezodkladne elektronickými prostriedkami oznámi príslušným orgánom iných členských štátov, ak z osobitnej úpravy vylúči zdaniteľnú osobu neusadenú v rámci Spoločenstva alebo zdaniteľnú osobu neusadenú v členskom štáte spotreby.

Článok 45

1.   Daňové priznanie s údajmi stanovenými v článkoch 365 a 369g smernice 2006/112/ES sa podáva elektronickými prostriedkami. Technické podrobnosti, najmä jednotná elektronická správa, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   Členský štát identifikácie elektronickými prostriedkami zasiela tieto informácie príslušnému orgánu dotknutého členského štátu spotreby najneskôr do 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom sa mu doručilo daňové priznanie. Informácie stanovené v článku 369g ods. 2 smernice 2006/112/ES sa tiež zasielajú príslušnému orgánu dotknutého členského štátu usadenia. Členské štáty, ktoré požiadali, aby sa daňové priznanie vyhotovilo v inej národnej mene ako euro, prepočítajú sumy na eurá použitím výmenného kurzu platného v posledný deň zdaňovacieho obdobia. Prepočet sa vykoná podľa výmenných kurzov zverejnených Európskou centrálnou bankou pre uvedený deň, alebo ak v tento deň zverejnené neboli, podľa výmenných kurzov uverejnených v nasledujúci deň zverejňovania. Technické podrobnosti, ktorými sa riadi odovzdávanie týchto informácií, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 tohto nariadenia.

3.   Členský štát identifikácie odovzdáva elektronickými prostriedkami členskému štátu spotreby informácie potrebné na spojenie každej platby s príslušným štvrťročným daňovým priznaním.

Článok 46

1.   Členský štát identifikácie zabezpečí, aby sa suma dane, ktorú neusadená zdaniteľná osoba zaplatila, previedla na bankový účet vedený v eurách, ktorý bol určený členským štátom spotreby, ktorému je platba dlžná. Členské štáty, ktoré požadovali platby v inej medzinárodnej mene, ako je euro, prepočítajú sumy na eurá s použitím výmenného kurzu platného pre posledný deň zdaňovacieho obdobia. Prepočet sa vykoná po zverejnení výmenných kurzov pre uvedený deň Európskou centrálnou bankou, alebo ak v tento deň zverejnené neboli, podľa kurzov nasledujúceho dňa zverejňovania. Prevod sa uskutoční najneskôr 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

2.   Ak neusadená zdaniteľná osoba nezaplatí celkovú splatnú daň, členský štát identifikácie zabezpečí, aby sa platba previedla členským štátom spotreby v pomere k dani splatnej v jednotlivých členských štátoch. Členský štát identifikácie o tom informuje elektronickými prostriedkami príslušné orgány dotknutých členských štátov spotreby.

3.   Pokiaľ ide o platby, ktoré sa majú previesť do členského štátu spotreby v súlade s osobitnou úpravou ustanovenou v hlave XII kapitole 6 oddiele 3 smernice 2006/112/ES, členský štát identifikácie je oprávnený ponechať si zo súm uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku:

a)

od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016: 30 %;

b)

od 1. januára 2017 do 31. decembra 2018: 15 %;

c)

od 1. januára 2019: 0 %.

Článok 47

Členské štáty elektronickými prostriedkami oznámia príslušným orgánom ostatných členských štátov príslušné čísla bankových účtov na prijímanie platieb v súlade s článkom 46.

Členské štáty bezodkladne oznámia elektronickými prostriedkami príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii zmeny v daňovej sadzbe uplatniteľnej na poskytovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytovaných služieb.

KAPITOLA XII

VÝMENA A UCHOVÁVANIE INFORMÁCIÍ V SÚVISLOSTI S POSTUPOM VRÁTENIA DPH ZDANITEĽNÝM OSOBÁM NEUSADENÝM V ČLENSKOM ŠTÁTE, KTORÝ DAŇ VRACIA, ALE USADENÝM V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE

Článok 48

1.   Ak sa príslušnému orgánu členského štátu usadenia doručí žiadosť o vrátenie DPH podľa článku 5 smernice 2008/9/ES a článok 18 uvedenej smernice nie je uplatniteľný, zašle elektronickými prostriedkami túto žiadosť do 14 kalendárnych dní od jej doručenia príslušným orgánom každého dotknutého členského štátu vrátenia dane s potvrdením, že žiadateľ v zmysle článku 2 bodu 5 smernice 2008/9/ES je zdaniteľnou osobou na účely DPH a že identifikačné alebo registračné číslo, ktoré táto osoba uviedla, je platné na obdobie vrátenia dane.

2.   Príslušné orgány každého členského štátu vrátenia dane elektronickými prostriedkami oznámia príslušným orgánom ostatných členských štátov akékoľvek informácie, ktoré od nich vyžadujú v súlade s článkom 9 ods. 2 smernice 2008/9/ES. Technické podrobnosti, najmä jednotná elektronická správa, ktorými sa riadi odovzdávanie týchto informácií, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 tohto nariadenia.

3.   Príslušné orgány každého členského štátu vrátenia dane elektronickými prostriedkami oznámia príslušným orgánom ostatných členských štátov, že chcú využívať možnosť požadovať od žiadateľa poskytnutie opisu podnikateľskej činnosti prostredníctvom harmonizovaných kódov, ako sa uvádza v článku 11 smernice 2008/9/ES.

Harmonizované kódy uvedené v prvom pododseku sa určia v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 tohto nariadenia na základe klasifikácie NACE ustanovenej nariadením Rady (EHS) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 (8).

KAPITOLA XIII

VZŤAHY S KOMISIOU

Článok 49

1.   Členské štáty a Komisia preskúmajú a zhodnotia, ako funguje systém administratívnej spolupráce ustanovený v tomto nariadení. Komisia zhromaždí skúsenosti členských štátov s cieľom zlepšiť fungovanie uvedeného systému.

2.   Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek dostupné informácie, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia.

3.   Zoznam štatistických údajov potrebných na vyhodnotenie tohto nariadenia sa určí v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 Členské štáty oznámia tieto údaje Komisii, pokiaľ sú tieto dostupné, a ak oznámenie nepredstavuje administratívnu záťaž, ktorá by bola bezdôvodná.

4.   S cieľom zhodnotenia účinnosti tohto systému administratívnej spolupráce v boji proti daňovým podvodom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam môžu členské štáty Komisii oznamovať akékoľvek iné informácie uvedené v článku 1.

5.   Komisia odovzdáva informácie uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 ostatným príslušným členským štátom.

6.   Ak je to potrebné, Komisia odovzdáva príslušným orgánom každého členského štátu na dôvažok k iným ustanoveniam tohto nariadenia také informácie, ktoré im umožnia bojovať proti podvodom v oblasti DPH, len čo ich má k dispozícii.

7.   Komisia môže na žiadosť členského štátu poskytnúť na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia svoje odborné poradenstvo, technickú alebo logistickú pomoc, alebo akúkoľvek inú podporu.

KAPITOLA XIV

VZŤAHY S TRETÍMI KRAJINAMI

Článok 50

1.   Pokiaľ príslušný orgán členského štátu prijíma informácie od tretej krajiny, uvedený orgán môže tieto informácie odovzdávať príslušným orgánom členských štátov, ktoré by o ne mohli mať záujem, a za každých okolností všetkým tým, ktoré o ne žiadajú, pokiaľ to umožňujú dojednania o pomoci s uvedenou konkrétnou treťou krajinou.

2.   Príslušné orgány môžu v súlade so svojimi vnútroštátnymi ustanoveniami o oznamovaní osobných údajov tretím krajinám oznamovať informácie získané v súlade s týmto nariadením tretím krajinám za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

a)

príslušný orgán členského štátu, z ktorého informácie pochádzajú, s takýmto oznámením súhlasil a

b)

dotknutá tretia krajina sa zaviazala poskytovať spoluprácu potrebnú na zhromažďovanie dôkazov o podvodnej povahe transakcií, ktoré sa zdajú v rozpore s právnymi predpismi v oblasti DPH.

KAPITOLA XV

PODMIENKY UPRAVUJÚCE VÝMENU INFORMÁCIÍ

Článok 51

1.   Informácie oznamované podľa tohto nariadenia sa, pokiaľ je to možné, poskytujú elektronickými prostriedkami podľa podrobných pravidiel, ktoré sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2.

2.   V prípadoch, keď žiadosť nebola podaná úplne prostredníctvom elektronického systému uvedeného v odseku 1, žiadaný orgán potvrdí prijatie žiadosti elektronickými prostriedkami bezodkladne, ale v každom prípade najneskôr do piatich pracovných dní po jej prijatí.

V prípadoch, keď orgán prijal žiadosť alebo informácie, ktorých príjemcom nemal byť on, bezodkladne zašle elektronickými prostriedkami odosielateľovi správu, ale v každom prípade najneskôr do piatich pracovných dní po jej, resp. ich prijatí.

Článok 52

Žiadosti o pomoc, vrátane žiadostí o oznamovanie, a pripojené dokumenty sa môžu vypracovať v akomkoľvek jazyku dohodnutom medzi žiadaným a žiadajúcim orgánom. Uvedené žiadosti sú doplnené prekladom do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu, v ktorom je žiadaný orgán usadený, iba vo zvláštnych prípadoch, keď žiadaný orgán poskytne zdôvodnenie žiadosti o takýto preklad.

Článok 53

Komisia a členské štáty zabezpečujú funkčnosť takýchto existujúcich alebo nových komunikačných systémov a systémov na výmenu informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie výmen informácií opísaných v tomto nariadení. Dohoda o úrovni poskytovaných služieb, ktorou sa zabezpečí technická kvalita a kvantita služieb, ktoré majú Komisia a členské štáty poskytovať na zaistenie fungovania týchto komunikačných systémov a systémov na výmenu informácií, sa stanoví v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2. Komisia je zodpovedná za vývoj siete CCN/CSI, ktoré je potrebné na umožnenie výmeny týchto informácií medzi členskými štátmi. Členské štáty sú zodpovedné za ďalší vývoj svojich systémov potrebných na umožnenie výmeny informácií prostredníctvom siete CCN/CSI.

Členské štáty sa vzdajú akýchkoľvek nárokov na preplatenie nákladov vzniknutých pri uplatňovaní tohto nariadenia okrem prípadných poplatkov zaplatených odborníkom.

Článok 54

1.   Žiadaný orgán jedného členského štátu poskytne žiadajúcemu orgánu v ďalšom členskom štáte informácie uvedené v článku 1 za podmienky, že:

a)

množstvo a povaha žiadostí o informácie podaných žiadajúcim orgánom v rámci konkrétneho obdobia nespôsobuje žiadanému orgánu neprimerané administratívne zaťaženie;

b)

uvedený žiadajúci orgán vyčerpal svoje zvyčajné zdroje informácií, ktoré mohol používať za daných okolností na získanie žiadaných informácií bez toho, aby riskoval ohrozenie dosiahnutia želaného cieľa.

2.   Toto nariadenie neukladá žiadny záväzok vykonávať vyšetrovania alebo poskytovať informácie v súvislosti s konkrétnym prípadom, ak zákony alebo administratívna prax členského štátu, ktorý by mal dodávať informácie, nedovoľujú danému členskému štátu vykonávať uvedené vyšetrovania, ani zhromažďovať alebo používať uvedené informácie na vlastné účely.

3.   Príslušný orgán žiadaného členského štátu môže odmietnuť poskytovať informácie, pokiaľ žiadajúci členský štát nie je z právnych dôvodov schopný podobné informácie poskytovať. Komisia je informovaná o dôvodoch odmietnutia žiadaným členským štátom.

4.   Poskytovanie informácií sa môže odmietnuť, pokiaľ by viedlo k zverejňovaniu obchodného, priemyselného alebo profesionálneho tajomstva alebo obchodného postupu či informácií, ktorých zverejnenie by bolo v rozpore s verejným poriadkom.

5.   Odseky 2, 3 a 4 sa v žiadnom prípade nemôžu vykladať tak, že umožňujú žiadanému orgánu členského štátu odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa zdaniteľnej osoby identifikovanej na účely DPH v členskom štáte žiadajúceho orgánu len z dôvodu, že dané informácie má k dispozícii banka, iná finančná inštitúcia alebo osoba poverená či konajúca v zastúpení alebo ako správca, alebo že sa vzťahujú na vlastnícke podiely nejakej právnickej osoby.

6.   Žiadaný orgán informuje žiadajúci orgán o dôvodoch odmietnutia žiadosti o pomoc.

7.   Minimálna suma potrebná na podanie žiadosti o pomoc sa môže zaviesť v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2.

Článok 55

1.   Na informácie oznamované alebo zhromažďované akýmkoľvek spôsobom podľa tohto nariadenia vrátane informácií dostupných úradníkovi za okolností ustanovených v kapitolách VII, VIII a X, ako aj v prípadoch uvedených v odseku 2 tohto článku sa vzťahuje povinnosť dodržiavania úradného tajomstva a požívajú ochranu vzťahujúcu sa na takéto informácie tak na základe vnútroštátneho práva členského štátu, ktorý ich prijal, ako aj príslušných ustanovení uplatňovaných na orgány Únie. Takéto informácie sa môžu používať len za okolností ustanovených týmto nariadením.

Takéto informácie sa môžu používať na účely stanovenia vymeriavacieho základu alebo výberu daní alebo administratívnej kontroly daní na účely stanovenia vymeriavacieho základu.

Informácie sa tiež môžu používať na určovanie ostatných poplatkov, ciel a daní, na ktoré sa vzťahuje článok 2 smernice Rady 2008/55/ES z 26. mája 2008 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (9).

Navyše sa môžu používať v spojitosti so súdnymi konaniami, ktoré môžu zahrňovať pokuty uložené v dôsledku porušení daňových právnych predpisov bez toho, aby boli dotknuté všeobecné predpisy a právne ustanovenia upravujúce práva žalovaných strán a svedkov v takýchto konaniach.

2.   Osoby, ktoré sú náležite akreditované Bezpečnostným akreditačným orgánom Komisie, môžu mať prístup k týmto informáciám iba potiaľ, pokiaľ je to potrebné na údržbu a vývoj siete CCN/CSI.

3.   Odchylne od odseku 1 povolí príslušný orgán členského štátu poskytujúci informácie ich využívanie v členskom štáte žiadajúceho orgánu na iné účely, ak na základe právnych predpisov členského štátu žiadaného orgánu možno informácie na podobné účely používať.

4.   Pokiaľ žiadajúci orgán usúdi, že informácie, ktoré prijal od žiadaného orgánu, môžu byť užitočné pre príslušný orgán tretieho členského štátu, môže ich uvedenému príslušnému orgánu tretieho členského štátu odovzdať. Žiadaný orgán o tom dopredu informuje. Žiadaný orgán môže požadovať, aby zasielanie informácií tretej strane podliehalo jeho predchádzajúcemu súhlasu.

5.   Na každé uchovávanie alebo výmenu informácií uvedené v tomto nariadení sa vzťahujú ustanovenia, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES. Členské štáty však na účely správneho uplatňovania tohto nariadenia obmedzia rozsah povinností a práv ustanovených v článku 10, článku 11 ods. 1, článkoch 12 a 21 smernice 95/46/ES v rozsahu požadovanom na zabezpečenie záujmov uvedených v článku 13 ods. 1 písm. e) uvedenej smernice.

Článok 56

Správy, vyhlásenia a akékoľvek iné dokumenty alebo ich overené kópie alebo výpisy získané pracovníkmi žiadaného orgánu a oznámené žiadajúcemu orgánu na základe pomoci ustanovenej týmto nariadením sa môžu používať ako dôkaz zo strany príslušných orgánov členského štátu žiadajúceho orgánu rovnako ako ekvivalentné dokumenty, ktoré poskytne orgán vlastnej krajiny.

Článok 57

1.   Na účely uplatňovania tohto nariadenia členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na:

a)

zabezpečenie účinnej vnútornej koordinácie medzi príslušnými orgánmi;

b)

nadviazanie bezprostrednej spolupráce medzi orgánmi poverenými takouto koordináciou;

c)

zabezpečenie hladkého fungovania systému výmeny informácií ustanoveného v tomto nariadení.

2.   Komisia čo najrýchlejšie oznamuje jednotlivým členským štátom informácie, ktoré dostáva a ktoré je schopná poskytnúť.

KAPITOLA XVI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 58

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre administratívnu spoluprácu.

2.   Pri uvádzaní odkazov na tento odsek sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota podľa článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 59

1.   Do 1. novembra 2013 a potom každých päť rokov podáva Komisia správu o uplatňovaní tohto nariadenia Európskemu parlamentu a Rade.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie všetkých ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tohto nariadenia.

Článok 60

1.   Toto nariadenie sa nijako nedotýka plnenia akýchkoľvek širších povinností ohľadom vzájomnej pomoci vyplývajúcej z iných právnych aktov, vrátane dvojstranných alebo viacstranných dohôd.

2.   Pokiaľ členské štáty uzatvárajú dvojstranné dojednania v záležitostiach patriacich do pôsobnosti tohto nariadenia, predovšetkým na základe článku 11, a s iným cieľom, ako je riešenie jednotlivých prípadov, bezodkladne informujú Komisiu. Komisia zase informuje ostatné členské štáty.

Článok 61

Nariadenie (ES) č. 1798/2003 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2012. Účinky článku 2 ods. 1 uvedeného nariadenia však zostávajú zachované dovtedy, pokiaľ Komisia neuverejní zoznam príslušných orgánov uvedených v článku 3 tohto nariadenia.

Kapitola V s výnimkou článku 27 ods. 4 uvedeného nariadenia zostáva uplatniteľná do 31. decembra 2012.

Odkazy vykonané na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 62

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Články 33 až 37 sa však uplatňujú od 1. novembra 2010.

Kapitola V s výnimkou článkov 22 a 23 sa uplatňuje od 1. januára 2013.

Články 38 až 42 sa uplatňujú od 1. januára 2012 do 31. decembra 2014 a

články 43 až 47 sa uplatňujú od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 7. októbra 2010

Za Radu

predseda

S. VANACKERE


(1)  Stanovisko z 5. mája 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko zo 17. februára 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 23.

(6)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 150, 10.6.2008, s. 28.


PRÍLOHA I

Zoznam dodaní tovaru a poskytnutí služieb, na ktoré sa uplatňuje článok 7 ods. 3 a 4:

1.

predaj na diaľku (články 33 a 34 smernice 2006/112/ES);

2.

služby súvisiace s nehnuteľným majetkom (článok 47 smernice 2006/112/ES);

3.

telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytované služby (článok 58 smernice 2006/112/ES);

4.

prenájom dopravných prostriedkov nezdaniteľnej osobe s výnimkou krátkodobého prenájmu (článok 56 smernice 2006/112/ES).


PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie a jeho následné zmeny a doplnenia

Nariadenie Rady (ES) č. 1798/2003

Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 1.

Nariadenie Rady (ES) č. 885/2004

Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 1.

Nariadenie Rady (ES) č. 1791/2006

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1.

Nariadenie Rady (ES) č. 143/2008

Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 1.

Nariadenie Rady (ES) č. 37/2009

Ú. v. EÚ L 14, 20.1.2009, s. 1.


PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 1798/2003

Toto nariadenie

Článok 1 ods. 1 prvý a druhý pododsek

Článok 1 ods. 1 prvý a druhý pododsek

Článok 1 ods. 1 tretí pododsek

Článok 1 ods. 1 štvrtý pododsek

Článok 1 ods. 4

Článok 1 ods. 2

Článok 1 ods. 3

Článok 2 ods. 1 bod 1

Článok 3

Článok 2 ods. 1 bod 2

Článok 2 ods. 1 písm. a)

Článok 2 ods. 1 bod 3

Článok 2 ods. 1 písm. b)

Článok 2 ods. 1 bod 4

Článok 2 ods. 1 písm. c)

Článok 2 ods. 1 bod 5

Článok 2 ods. 1 písm. d)

Článok 2 ods. 1 bod 6

Článok 2 ods. 1 písm. e)

Článok 2 ods. 1 bod 7

Článok 2 ods. 1 písm. f)

Článok 2 ods. 1 bod 8

Článok 2 ods. 1 písm. g)

Článok 2 ods. 1 bod 9

Článok 2 ods. 1 písm. h)

Článok 2 ods. 1 bod 10

Článok 2 ods. 1 písm. i)

Článok 2 ods. 1 bod 11

Článok 2 ods. 1 písm. j)

Článok 2 ods. 1 bod 12

Článok 2 ods. 1 písm. k)

Článok 2 ods. 1 bod 13

Článok 2 ods. 1 písm. l)

Článok 2 ods. 1 bod 14

Článok 2 ods. 1 bod 15

Článok 2 ods. 1 písm. m)

Článok 2 ods. 1 bod 16

Článok 2 ods. 1 písm. n)

Článok 2 ods. 1 bod 17

Článok 2 ods. 1 bod 18

Článok 2 ods. 1 písm. p)

Článok 2 ods. 1 bod 19

Článok 2 ods. 1 písm. q)

Článok 2 ods. 2

Článok 2 ods. 2

Článok 3 ods. 1

Článok 3 ods. 2

Článok 4 ods. 1

Článok 3 ods. 3

Článok 4 ods. 2

Článok 3 ods. 4

Článok 4 ods. 3

Článok 3 ods. 5

Článok 4 ods. 4

Článok 3 ods. 6

Článok 5

Článok 3 ods. 7

Článok 6

Článok 4

Článok 5 ods. 1

Článok 7 ods. 1

Článok 5 ods. 2

Článok 7 ods. 2

Článok 5 ods. 3

Do 31. decembra 2014: článok 7 ods. 3

Od 1. januára 2015: článok 7 ods. 4

Článok 5 ods. 4

Článok 7 ods. 5

Článok 6

Článok 8

Článok 7

Článok 9

Článok 8

Článok 10

Článok 9

Článok 11

Článok 10

Článok 12

Článok 11

Článok 28

Článok 12

Článok 29

Článok 13

Článok 30

Článok 14

Článok 25

Článok 15

Článok 26

Článok 16

Článok 27

Článok 17 prvý pododsek

Článok 13 ods. 1

Článok 17 druhý pododsek

Článok 14 ods. 2

Článok 18

Článok 14 ods. 1 prvý pododsek

Článok 19

Článok 20

Článok 21

Článok 14 ods. 1 druhý pododsek

Článok 22 ods. 1 prvý pododsek

Článok 17 ods. 1 písm. a)

Článok 22 ods. 1 druhý pododsek

Článok 18

Článok 22 ods. 2

Článok 19

Článok 23 prvý pododsek

Článok 21 ods. 2 písm. a) a b)

Článok 23 druhý pododsek

Článok 21 ods. 2 druhý pododsek

Článok 24 prvý pododsek bod 1

Článok 21 ods. 2 písm. c)

Článok 24 prvý pododsek bod 2

Článok 21 ods. 2 písm. d)

Článok 24 druhý pododsek

Článok 21 ods. 2 druhý pododsek

Článok 25 ods. 1

Článok 20 ods. 1

Článok 25 ods. 2

Článok 20 ods. 2

Článok 25 ods. 3

Článok 26

Článok 24 prvý pododsek

Článok 27 ods. 1

Článok 17 ods. 1 písm. b)

Článok 27 ods. 2

Článok 17 ods. 1 písm. b) a článok 21 ods. 1

Článok 27 ods. 3

Článok 17 ods. 1 písm. b) a článok 21 ods. 1

Článok 27 ods. 4

Článok 31

Článok 27 ods. 5

Článok 24

Článok 28

Do 31. decembra 2014: článok 38

Od 1. januára 2015: článok 43

Článok 29

Do 31. decembra 2014: článok 39

Od 1. januára 2015: článok 44

Článok 30

Do 31. decembra 2014: článok 40

Od 1. januára 2015: článok 45

Článok 31

Článok 17 ods. 1 písm. d)

Článok 32

Do 31. decembra 2014: článok 41

Od 1. januára 2015: článok 46

Článok 33

Do 31. decembra 2014: článok 42

Od 1. januára 2015: článok 47

Článok 34

Článok 34a

Článok 48

Článok 35

Článok 49

Článok 36

Článok 50

Článok 37

Článok 51 ods. 1

Článok 38

Článok 52

Článok 39

Článok 53

Článok 40

Článok 54

Článok 41

Článok 55

Článok 42

Článok 56

Článok 43

Článok 57

Článok 44

Článok 58

Článok 45

Článok 59

Článok 46

Článok 60

Článok 47

Článok 61

Článok 48

Článok 62


12.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/19


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 905/2010

z 11. októbra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na uhorky, artičoky, klementínky, mandarínky a pomaranče

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143 písm. b) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), sa ustanovuje dohľad nad dovozom výrobkov uvedených v prílohe XVII k uvedenému nariadeniu. Uvedený dohľad sa vykonáva v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 308d nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3).

(2)

Na účely uplatňovania článku 5 ods. 4 dohody o poľnohospodárstve (4) uzavretej v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní a na základe posledných dostupných údajov za roky 2007, 2008 a 2009 by sa mala upraviť spúšťacia úroveň dodatočných ciel na uhorky, artičoky, klementínky, mandarínky a pomaranče.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1580/2007 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. októbra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA XVII

DODATOČNÉ DOVOZNÉ CLÁ: HLAVA IV KAPITOLA II ODDIEL 2

Opis výrobkov nemá vplyv na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry a slúži len na informáciu. Rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je na účely tejto prílohy určený rozsahom pôsobnosti číselných znakov KN v ich aktuálnej podobe v čase prijatia tohto nariadenia.

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie uplatňovania

Spúšťacie úrovne

(tony)

78.0015

0702 00 00

Rajčiaky

Od 1. októbra do 31. mája

1 215 717

78.0020

Od 1. júna do 30. septembra

966 474

78.0065

0707 00 05

Uhorky

Od 1. mája do 31. októbra

12 303

78.0075

Od 1. novembra do 30. apríla

33 447

78.0085

0709 90 80

Artičoky

Od 1. novembra do 30. júna

17 258

78.0100

0709 90 70

Cukety

Od 1. januára do 31. decembra

55 369

78.0110

0805 10 20

Pomaranče

Od 1. decembra do 31. mája

368 535

78.0120

0805 20 10

Klementínky

Od 1. novembra do konca februára

175 110

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarínky (vrátane tangeríniek a satsumov); wilkingy a podobné citrusové hybridy

Od 1. novembra do konca februára

115 625

78.0155

0805 50 10

Citróny

Od 1. júna do 31. decembra

329 903

78.0160

Od 1. januára do 31. mája

92 638

78.0170

0806 10 10

Stolové hrozno

Od 21. júla do 20. novembra

146 510

78.0175

0808 10 80

Jablká

Od 1. januára do 31. augusta

1 262 435

78.0180

Od 1. septembra do 31. decembra

95 357

78.0220

0808 20 50

Hrušky

Od 1. januára do 30. apríla

280 764

78.0235

Od 1. júla do 31. decembra

83 435

78.0250

0809 10 00

Marhule

Od 1. júna do 31. júla

49 314

78.0265

0809 20 95

Čerešne okrem višní

Od 21. mája do 10. augusta

90 511

78.0270

0809 30

Broskyne vrátane nektáriniek

Od 11. júna do 30. septembra

6 867

78.0280

0809 40 05

Slivky

Od 11. júna do 30. septembra

57 764“


12.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/21


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 906/2010

z 11. októbra 2010,

ktorým sa stotridsiaty siedmykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane, (1) a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5 (2),

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Sankčný výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 27. a 29. septembra 2010 rozhodol o zmene a doplnení údajov o totožnosti dvoch fyzických osôb z jeho zoznamu osôb, skupín a subjektov, ktorých finančné prostriedky a hospodárske zdroje by sa mali zmraziť.

(3)

Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. októbra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Karel KOVANDA

úradujúci generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2)  Článok 7a bol vložený nariadením (EÚ) č. 1286/2009 (Ú. v. EÚ L 346, 23.12.2009, s. 42).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Záznam „Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Dátum narodenia: 20. 11. 1973. Miesto narodenia: Benghazi, Líbya. Cestovný pas č.: a) 939254 (egyptský cestovný dokument); b) 0003213 (egyptský cestovný pas); c) 981358 (egyptský cestovný pas); d) C00071659 (náhradný pas vydaný Spolkovou republikou Nemecko). Ďalšie informácie: od januára 2005 vo väzbe v Nemecku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6. 12. 2005.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Dátum narodenia: 20. 11. 1973. Miesto narodenia: Benghazi, Líbya. Cestovný pas č.: a) 939254 (egyptský cestovný dokument); b) 0003213 (egyptský cestovný pas); c) 981358 (egyptský cestovný pas); d) C00071659 (náhradný pas vydaný Spolkovou republikou Nemecko). Ďalšie informácie: Jeho brat je Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6. 12. 2005.“

(2)

Záznam „Mohammed Benhammedi [alias a) Mohamed Hannadi; b) Mohamed Ben Hammedi; c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi; d) Ben Hammedi; e) Panhammedi; f) Abu Hajir; g) Abu Hajir Al Libi; h) Abu Al Qassam]. Adresa: Midlands, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 22. 9. 1966. Miesto narodenia: Líbya. Štátna príslušnosť: Líbya.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Mohammed Benhammedi [alias a) Mohamed Hannadi; b) Mohamed Ben Hammedi; c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi; d) Ben Hammedi; e) Panhammedi; f) Abu Hajir; g) Abu Hajir Al Libi; h) Abu Al Qassam; i) Hammedi Mohamedben]. Adresa: Midlands, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 22. 9. 1966. Miesto narodenia: Líbya. Štátna príslušnosť: Líbya.“


12.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/23


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 907/2010

z 11. októbra 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. októbra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. októbra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

80,7

MK

56,9

TR

78,0

XS

50,2

ZZ

66,5

0707 00 05

MK

54,8

TR

135,2

ZZ

95,0

0709 90 70

TR

120,5

ZZ

120,5

0805 50 10

AR

92,3

BR

100,4

CL

62,4

IL

102,3

TR

98,9

UY

117,2

ZA

73,9

ZZ

92,5

0806 10 10

BR

221,3

TR

124,4

ZA

64,2

ZZ

136,6

0808 10 80

AR

75,7

BR

51,1

CL

121,2

CN

82,6

NZ

96,3

ZA

86,9

ZZ

85,6

0808 20 50

CN

75,4

ZA

77,5

ZZ

76,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


12.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/25


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 908/2010

z 11. októbra 2010,

ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2010/11 sa stanovila v nariadení Komisie (EÚ) č. 867/2010 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (EÚ) č. 903/2010 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. októbra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. októbra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 266, 9.10.2010, s. 58.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 12. októbra 2010

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

57,56

0,00

1701 11 90 (1)

57,56

0,00

1701 12 10 (1)

57,56

0,00

1701 12 90 (1)

57,56

0,00

1701 91 00 (2)

48,93

2,79

1701 99 10 (2)

48,93

0,00

1701 99 90 (2)

48,93

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


12.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/27


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 909/2010

z 11. októbra 2010,

ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient pre žiadosti o vývozné povolenia na syr, ktorý sa má vyvážať do Spojených štátov amerických v roku 2011 v rámci niektorých kvót podľa GATT

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1187/2009 z 27. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky (2), a najmä na jeho článok 23 ods. 1 prvý pododsek a ods. 3 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 635/2010 z 19. júla 2010, ktorým sa začína konanie o udelení vývozných licencií na syr, ktorý sa má vyvážať do Spojených štátov amerických v roku 2011 v rámci určitých kvót podľa GATT (3), sa otvára konanie o udelení vývozných povolení na syr, ktorý sa má vyvážať do Spojených štátov amerických v roku 2011 v rámci kvót podľa GATT uvedených v článku 21 nariadenia (ES) č. 1187/2009.

(2)

V prípade niektorých kvót a skupín výrobkov žiadosti o povolenia presahujú množstvá dostupné pre kvótový rok 2011. V súlade s ustanoveniami článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1187/2009 by sa preto mali stanoviť prideľovacie koeficienty.

(3)

V súlade s článkom 23 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1187/2009 je vhodné, aby sa v prípade skupín výrobkov a kvót, pri ktorých sú množstvá požadované v podaných žiadostiach menšie ako dostupné množstvá, dbalo na to, aby sa zvyšné množstvá pridelili pomerne k množstvám, o ktoré sa žiadalo. Pridelenie dodatočných množstiev by sa malo podmieniť tým, že príslušný hospodársky subjekt oznámi príslušnému orgánu prijaté množstvá a zloží záruku.

(4)

Vzhľadom na časovú lehotu stanovenú na zavedenie postupu určovania týchto koeficientov v súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 635/2010, by sa toto nariadenie malo uplatňovať čo najskôr,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadosti o vývozné povolenia podané podľa nariadenia (EÚ) č. 635/2010 pre skupiny výrobkov a kvóty označené ako „16-Tokio, 16-, 17-, 18-, 20- a 21-Uruguaj“, ktoré sú uvedené v stĺpci 3 prílohy k tomuto nariadeniu, sú prijaté, pokiaľ sa v nich uplatnia prideľovacie koeficienty uvedené v stĺpci 5 tejto prílohy.

Článok 2

Žiadosti o vývozné povolenia podané podľa nariadenia (EÚ) č. 635/2010 pre skupiny výrobkov a kvóty označené ako „22- a 25-Tokio, 22- a 25-Uruguaj“, ktoré sú uvedené v stĺpci 3 prílohy k tomuto nariadeniu, sú pre požadované množstvá prijaté.

Na dodatočné množstvá, rozdelené pomocou prideľovacích koeficientov uvedených v stĺpci 6 danej prílohy, možno vydať vývozné povolenia po tom, ako ich do jedného týždňa od uverejnenia tohto nariadenia prijme hospodársky subjekt, a pokiaľ sa zloží požadovaná záruka.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. októbra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 318, 4.12.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 186, 20.7.2010, s. 16.


PRÍLOHA

Označenie skupiny v súlade s dodatočnými poznámkami v kapitole 4 harmonizovanej tarifnej nomenklatúry Spojených štátov amerických

Označenie skupiny a kvóty

Množstvá dostupné v roku 2011

(v tonách)

Prideľovací koeficient stanovený v článku 1

Prideľovací koeficient stanovený v článku 2

Poznámka č.

Skupina

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokio

908,877

0,2409568

 

16-Uruguaj

3 446,000

0,1832277

 

17

Blue Mould

17-Uruguaj

350,000

0,0542064

 

18

Cheddar

18-Uruguaj

1 050,000

0,3125000

 

20

Edam/Gouda

20-Uruguaj

1 100,000

0,1776486

 

21

Italian type

21-Uruguaj

2 025,000

0,0851556

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokio

393,006

 

4,9125750

22-Uruguaj

380,000

 

4,7500000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokio

4 003,172

 

4,2262326

25-Uruguaj

2 420,000

 

2,5548447


12.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/29


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 910/2010

z 11. októbra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 869/2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. októbra 2010

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla 2010 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 869/2010 (3) sa stanovili dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. októbra 2010.

(2)

Keďže sa vypočítaný priemer dovozných ciel odchýlil od stanoveného cla o 5 EUR na tonu, treba pristúpiť k úprave zodpovedajúcej dovozným clám stanoveným nariadením (EÚ) č. 869/2010.

(3)

Nariadenie (EÚ) č. 869/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (EÚ) č. 869/2010 sa nahrádzajú znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 12. októbra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. októbra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 259, 1.10.2010, s. 7.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od 12. októbra 2010

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

14,39

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

0,00

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

0,00

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

14,39


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Únie cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori alebo Čiernom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

30.9.2010-8.10.2010

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

221,79

150,02

Cena FOB USA

182,97

172,97

152,97

93,04

Prémia – Záliv

15,90

Prémia – Veľké jazerá

13,18

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

20,48 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

49,61 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].


ROZHODNUTIA

12.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/32


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 6. júla 2010

vo veci opatrenia C 48/07 (ex NN 60/07) zavedeného Poľskom v prospech WRJ a WRJ-Serwis

[oznámené pod číslom K(2010) 4476]

(Iba poľské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2010/612/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej článok 108 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

so zreteľom na protokol č. 8 zmluvy o pristúpení týkajúci sa reštrukturalizácie poľského oceliarskeho priemyslu (1),

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky v súlade s uvedenými ustanoveniami (2) a so zreteľom na ich pripomienky,

keďže:

1.   POSTUP

(1)

Komisia bola v priebehu monitorovania reštrukturalizácie poľského oceliarskeho priemyslu informovaná o nedostatkoch v poľskom sektore oceľových rúr. Po pristúpení Poľska k EÚ sa pomoc v prospech spoločnosti Walcownia Rur Jedność Sp. z o.o. (ďalej len „spoločnosť WRJ“) a WRJ-Serwis Sp. z o.o. (ďalej len „spoločnosť WRJ-Serwis“) podrobila prevereniu z úradnej moci. V listoch zo 6. apríla 2005, 4. augusta 2005, 3. novembra 2005, 4. mája 2006, 17. novembra 2006 a 11. júla 2007 Komisia požiadala poľské orgány o informácie. Poľské orgány odpovedali v listoch zo 7. júna 2005, 29. septembra 2005. 2. decembra 2005, 18. mája 2006, 31. mája 2006, 10. januára 2007 a 3. augusta 2007.

(2)

V liste z 23. októbra 2007 Komisia informovala Poľsko o svojom rozhodnutí začať konanie ustanovené v článku 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (3) v súvislosti s radom opatrení poskytnutých pre spoločnosti WRJ a WRJ-Serwis.

(3)

Rozhodnutie Komisie o začatí konania bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 24. novembra 2007 (4). Komisia požiadala zainteresované strany, aby predložili svoje pripomienky týkajúce sa predmetných opatrení.

(4)

Komisia dostala pripomienky od jednej zainteresovanej strany. Odovzdala ich Poľsku, čím mu bola poskytnutá možnosť reagovať na predložené pripomienky. Pripomienky Poľska dostala v liste zo 16. februára 2009. Poľsko reagovalo na začatie formálneho preskúmavacieho konania v listoch z 21. januára 2008 a 1. februára 2008.

(5)

Dňa 16. februára 2009 Komisia požiadala o doplňujúce informácie, ktoré Poľsko poskytlo v liste zo 4. júna 2009.

2.   PODROBNÝ OPIS OPATRENÍ

2.1.   Príjemcovia

2.1.1.   WRJ

(6)

Spoločnosť WRJ má sídlo v Katoviciach a na administratívne účely zamestnáva 12 ľudí. 40,736 % akcií spoločnosti vlastní Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. (ďalej len „spoločnosť TFS“), čo je podnik, ktorý je na 99,6 % vo vlastníctve štátu. Ďalších 7,235 % akcií vlastní Walcownia Rur Silesia S.A. (ďalej len „Walcownią Rur Silesia“), čo je subjekt podriadený spoločnosti TFS na 100 %.

(7)

Ostatní akcionári sú:

PIW Enpol Sp. z o.o. (19,009 % akcií),

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (8,3 % akcií),

Kulczyk Privatstiftung (4,533 % akcií),

Huta Jedność (0,817 % akcií),

rad ďalších menšinových akcionárov, ktorí vlastnia podiely v rozsahu od 0,004 % do 3,4 %.

(8)

Spoločnosť WRJ bola založená v roku 1995 s cieľom vybudovať novú valcovňu bezšvových rúr s výrobnou kapacitou 160 tis. ton ročne (ďalej len „projekt WRJ“).

(9)

Valcovňu bezšvových rúr s výrobnou kapacitou 400 tis. ton pôvodne začal budovať iný podnik s názvom Huta Jedność v roku 1978 a v roku 1980 bola výstavba prerušená v súvislosti so zastavením štátnych dotácií. Po nasledujúcich pokusoch o obnovenie projektu Huta Jedność podala žiadosť o vyhlásenie úpadku zahŕňajúceho likvidáciu majetku, avšak súd túto žiadosť zamietol. Huta Jedność je v súčasnosti spoločnosťou v likvidácii a predmetom jej činnosti je prenájom výrobných aktív iným subjektom a dodávka energií.

(10)

Projekt WRJ zahŕňal prvky infraštruktúry a časť strojov a zariadení, ktoré Huta Jedność v minulosti nadobudla pre potreby pôvodného projektu, a mal sa realizovať na pozemku, ktorý bol predtým majetkom Huty Jedność. Do účasti na projekte WRJ, ktorý sa začal v roku 1997, boli prizvaní noví investori. Jeho realizácia bola prerušená v roku 2001 a investori z neho medzitým odstúpili. Zdá sa, že sa vykonalo 86 % prác, avšak spoločnosť WRJ nikdy nezačala žiadnu výrobnú činnosť.

(11)

Dňa 4. septembra 2007 Walcownia Rur Silesia, dcérska spoločnosť patriaca v celku spoločnosti TFS, založená v rámci plánov konsolidácie poľského odvetvia oceľových rúr (pozri ďalej uvedené odôvodnenia 15 až 17), podala žiadosť o začatie konkurzného konania voči spoločnosti WRJ zahŕňajúceho likvidáciu majetku. Dňa 23. januára 2008 Oblastný súd v Katoviciach vyhlásil konkurz na spoločnosť WRJ zahŕňajúci likvidáciu jej majetku, pričom vymenoval správcu konkurznej podstaty. Zdá sa, že v rámci konkurzného konania sa zatiaľ nepredala žiadna časť majetku spoločnosti.

2.1.2.   WRJ-Serwis

(12)

Spoločnosť WRJ-Serwis bola založená v roku 2001 formou transformácie podniku Zakład Usług Energomechanicznych Jedność S.A., založeného v roku 1999. Jej akcionármi sú spoločnosti TFS (54,66 % akcií), PIW ENPOL Sp. z o.o. (36,77 % akcií), Commplex Sp. z o.o. (8,29 % akcií) a Huta Jedność (0,28 % akcií).

(13)

Pôvodným cieľom spoločnosti WRJ-Serwis bola realizácia časti projektu WRJ, ako aj zabezpečenie lepších úverových možností pre spoločnosť WRJ. Spoločnosť WRJ-Serwis však nezačala žiadnu investičnú činnosť, ale po pozastavení výrobnej činnosti v ťahárni v Huti Jedność začiatkom roka 2004 vyrába od mája 2004 bezšvové oceľové rúry ťahané za studena. Túto činnosť vykonáva využívajúc majetok, ktorý si spočiatku prenajímala od Huty Jedność. Tento majetok následne prevzala banka ING Bank Śląski S.A. a napokon Walcownia Rur Silesia. Spoločnosť WRJ-Serwis okrem toho nadobudla 9/10 práv večného užívania pozemku, na ktorom sa nachádza projekt WRJ, ako aj 9/10 vlastníckych práv k budovám nachádzajúcim sa na tomto pozemku.

(14)

Spoločnosť WRJ-Serwis prestala vykonávať operačnú činnosť v apríli 2008, kedy Walcownia Rur Silesia prevzala výrobu oceľových rúr v ťahárni.

2.1.3.   Konsolidácia spoločností WRJ a WRJ-Serwis a pokusy o ich privatizáciu

(15)

V roku 2004 spoločnosť TFS začala hľadať strategického investora pre spoločnosti WRJ a WRJ-Serwis. V roku 2005 vyzvala zainteresované strany na prekladanie ponúk a dve z nich predložili ponuky. S jedným z uchádzačov sa napokon uzavrela rámcová zmluva o nadobudnutí majetku spoločností WRJ a WRJ-Serwis bez akýchkoľvek bremien, ktorá však bola vypovedaná v októbri 2006 z dôvodu neplnenia jej podmienok. V decembri 2006 spoločnosť TFS začala nové výberové konanie, v ktorom neboli predložené žiadne platné ponuky.

(16)

Po ďalšej výzve na predkladanie ponúk oznámenej v roku 2007 sa spoločnosť TFS rozhodla skonsolidovať spoločnosti WRJ a WRJ-Serwis, aby ich mohla ľahšie sprivatizovať. Na tento účel vytvorila dve nové spoločnosti, a to konkrétne FEREX Sp. z o.o. (ďalej len „spoločnosť FEREX“) a Walcownia Rur Silesia. Spoločnosť TFS je vlastníkom 100 % akcií oboch spoločností. Prostredníctvom spoločností Walcownia Rur Silesia a FEREX spoločnosť TFS získala majetok potrebný na realizáciu projektu WRJ a prevzala dlhy spoločností WRJ a WRJ-Serwis:

a)

Walcownia Rur Silesia sa stala veriteľom spoločnosti WRJ, pričom od konzorcia bánk nadobudla pohľadávky splatné spoločnosťou WRJ vo výške 168 940 469 PLN, a od spoločnosti Stalexport nadobudla pohľadávky splatné spoločnosťou WRJ vo výške 95 595 057 PLN. Spoločnosť Walcownia Rur Silesia okrem toho odkúpila od konzorcia bánk pod vedením banky ING Bank Śląski hnuteľný majetok predstavujúci zariadenie ťahárne;

b)

aj spoločnosť FEREX sa stala veriteľom spoločnosti WRJ, pričom od bánk nadobudla pohľadávky splatné spoločnosťou WRJ v celkovej výške 142 941 270,43 PLN zabezpečené hypotékou na pozemku patriacom spoločnostiam WRJ a WRJ-Serwis.

(17)

V auguste 2008 poľské orgány podnikli ďalší pokus o predaj spoločností WRJ, WRJ-Serwis, FEREX a Walcownia Rur Silesia. Spoločnosti TFS a Walcownia Rur Silesia vyzvali zainteresované strany na rokovania o spoločnom odkúpení majetku spoločnosti Walcownia Rur Silesia, základného imania spoločnosti FEREX, pohľadávok spoločnosti TFS voči spoločnosti FEREX a akcií spoločnosti TFS v imaní spoločnosti WRJ-Serwis. Postup sa ukončil 15. januára 2009 a neviedol k predaju žiadnej ponúkanej zložky majetku.

2.2.   Hodnotené opatrenia

(18)

K opatreniam poskytnutým pre spoločnosť WRJ patria kapitálové investície vykonané spoločnosťou TFS (2.2.1), záruky udelené spoločnosťou TFS (2.2.2) a zabezpečenie udelené štátnou pokladnicou (2.2.3). K opatreniam poskytnutým pre spoločnosť WRJ-Serwis patria kapitálové investície vykonané spoločnosťou TFS (2.2.4).

2.2.1.   Kapitálové investície v spoločnosti WRJ vykonané spoločnosťou TFS

(19)

Prvá kapitálová investícia spoločnosti TFS v spoločnosti WRJ sa uskutočnila 26. júna 2002, keď akcionári spoločnosti WRJ prijali rozhodnutie o navýšení základného imania. Výmenou za pohľadávky spoločnosť TFS nadobudla akcie nominálnej hodnoty 15 miliónov PLN. Predmetné pohľadávky boli splatné pre spoločnosť TFS od Huty Andrzej a Huty Katowice a predstavovali sumu 15 miliónov PLN. Navýšenie kapitálu bolo zaregistrované a nadobudlo účinnosť 22. novembra 2002.

(20)

Druhé navýšenie základného imania sa uskutočnilo 17. januára 2003, kedy akcionári spoločnosti WRJ rozhodli o opätovnom navýšení základného imania spoločnosti. Výmenou za pohľadávky splatné pre spoločnosť TFS od spoločnosti WRJ spoločnosť TFS nadobudla akcie nominálnej hodnoty 40 miliónov PLN (výmena dlhu za podiely na základnom imaní). Nominálna hodnota pohľadávok bola 40 miliónov PLN a spoločnosť TFS ich prevzala už predtým, v decembri 2002, od banky ING Bank Śląski S.A. Navýšenie kapitálu bolo zaregistrované a nadobudlo účinnosť 25. augusta 2003.

2.2.2.   Záruky udelené spoločnosti WRJ spoločnosťou TFS

(21)

V roku 2001 spoločnosť TFS poskytla záruky do výšky 5 miliónov PLN v súvislosti s pôžičkou v objeme 20 miliónov PLN. Spoločnosť WRJ získala túto pôžičku v roku 1999 od Krajského fondu ochrany životného prostredia a vodného hospodárstva.

(22)

Spoločnosť TFS poskytla záruku do výšky 50 miliónov PLN aj v roku 2001 v súvislosti s pôžičkou v objeme 115 miliónov PLN. Spoločnosť WRJ získala túto pôžičku v roku 1996 od Národného fondu ochrany životného prostredia a vodného hospodárstva.

2.2.3.   Zabezpečenie udelené spoločnosti WRJ štátnou pokladnicou

(23)

Dňa 14. októbra 1997 štátna pokladnica poskytla záruku predstavujúcu 45 % hlavnej sumy a úrokov z dvoch pôžičiek, ktoré dosiahli celkovo sumu 262,5 miliónov PLN. Uvedené pôžičky predstavovali úver v zahraničnej mene a úver v poľských zlotých, obidva poskytnuté konzorciom bánk v roku 1997.

(24)

Dňa 2. januára 2003 Rada ministrov podpísala príslušné dokumenty a zvýšila štátnu záruku na 55 %. K zvýšeniu záruky nedošlo.

2.2.4.   Kapitálové investície v spoločnosti WRJ-Serwis vykonané spoločnosťou TFS

(25)

Spoločnosť TFS uskutočnila kapitálové intervencie v spoločnosti WRJ-Serwis v decembri 2003 s cieľom získať väčšinový podiel, čo jej malo umožniť prevziať kontrolu nad projektom WRJ. V rozhodnutí z decembra 2003 akcionári spoločnosti WRJ-Serwis vyjadrili súhlas s prevzatím jej podielov spoločnosťou TFS. Nominálna hodnota akcií bola 7 910 000 PLN. Spoločnosť TFS prevzala podiely predovšetkým výmenou za pohľadávky splatné spoločnosti TFS zo strany Huty Jedność. Predmetné pohľadávky prešli na spoločnosť WRJ-Serwis. Okrem toho spoločnosť TFS výmenou za podiely priniesla aj hotovosť (890 tis. PLN) a vklad (materiálový vklad – lupy z Huty Jedność na ďalšie spracovanie so zostatkovou hodnotou 450 tis. PLN). Porozumenie o prevzatí podielov bolo podpísané 8. júna 2004. Navýšenie imania bolo zaregistrované až 17. augusta 2007.

(26)

Súbežne so spoločnosťou TFS prevzal podiely na navýšenom imaní jeden z vtedajších akcionárov PIW Enpol Sp. z o.o. a nový akcionár Commplex Sp. z o.o. (v oboch prípadoch súkromné spoločnosti). Spoločnosti prevzali podiely, čím v prospech spoločnosti WRJ-Serwis postúpili pohľadávky splatné zo strany Huty Jedność.

3.   VÝCHODISKÁ PRE ZAČATIE FORMÁLNEHO PRESKÚMAVACIEHO KONANIA

(27)

Ako je uvedené v odôvodnení 3, Komisia 23. októbra 2007 prijala rozhodnutie o začatí formálneho preskúmavacieho konania (ďalej označované ako „rozhodnutie o začatí konania“). V rozhodnutí o začatí konania Komisia vyjadrila v úvode názor, že je orgánom príslušným na rozhodnutie vo veci a že uvedené opatrenia predstavujú štátnu pomoc nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

3.1.   Uplatniteľné právo a právomoci Komisie

(28)

V rozhodnutí o začatí konania Komisia uznala, že články 107 a 108 ZFEÚ (vtedy: články 87 a 88 Zmluvy o ES) sa zvyčajne neuplatňujú na pomoc poskytnutú pred pristúpením, ktorá už po pristúpení nebola aplikovaná. Avšak ustanovenia protokolu č. 8 zmluvy o pristúpení týkajúceho sa reštrukturalizácie poľského oceliarskeho priemyslu (ďalej len „protokolu č. 8“) možno uznať za lex specialis v zmysle článkov 107 a 108 ZFEÚ, rozširujúci rozsah kontroly štátnej pomoci na základe ZFEÚ na všetku pomoc poskytnutú na reštrukturalizáciu poľského oceliarskeho priemyslu v období rokov 1997 až 2006. Vzhľadom na to by Komisia bola príslušným orgánom na hodnotenie takejto pomoci.

(29)

V súvislosti s otázkou, či výrobcovia rúr ako spoločnosti WRJ a WRJ-Serwis predstavujú súčasť „oceliarskeho“ odvetvia na účely protokolu č. 8, Komisia zohľadnila nasledujúce: protokol č. 8 vychádza z národného programu reštrukturalizácie (programu „Reštrukturalizácia a rozvoj oceliarstva v Poľsku“, ďalej ako „NPR“). Rozsah NPR ani protokolu č. 8 sa nevymedzoval na rozsah prílohy č. I k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ďalej len „Zmluve o ESUO“), ale zahŕňal aj niektoré oceliarske odvetvia, ako napríklad odvetvie bezšvových rúr a veľkých zváraných rúr.

(30)

V súlade s rozhodnutím o začatí konania, po prvé, uvedený výklad zodpovedal definícii oceliarstva v rámci predpisov EÚ v oblasti štátnej pomoci, a to konkrétne definícii v prílohe B multisektorového rámca (5). Po druhé, vyplývalo to z predmetu NPR, keďže polovicu jeho príjemcov predstavovali výrobcovia rúr. Huta Jedność, predchodkyňa spoločností WRJ a WRJ-Serwis, sa skutočne podieľala na procese určenom reštrukturalizačným programom a niekoľkokrát bola menovaná priamo v projekte NPR, ale napokon nebola uznaná za možného príjemcu, keďže v tom čase sa po konkurze v roku 2002 predpokladala jej likvidácia.

(31)

Komisia preto uznala, že zákaz poskytovania pomoci mimo rozsahu NPR a protokolu č. 8 sa vzťahuje na Hutu Jedność a spoločnosti WRJ a WRJ-Serwis.

3.2.   Existencia štátnej pomoci

(32)

V súvislosti s investíciami spoločnosti TFS v spoločnosti WRJ a ňou poskytnutým zabezpečením Komisia vyjadrila vážne pochybnosti, či by naplnili podmienky testu súkromného investora. V čase prijatia týchto opatrení sa spoločnosť WRJ borila s ťažkosťami a nedokázala by zhromaždiť finančné prostriedky na kapitálovom trhu. Komisia okrem toho vyjadrila pochybnosti, či by sa podarilo dosiahnuť dostatočnú návratnosť investície. Taktiež pripustila, že investíciu len ťažko možno odôvodniť skutočnosťou, že spoločnosť TFS plánovala v budúcnosti sprivatizovať spoločnosť WRJ.

(33)

V súvislosti so zárukou, ktorú spoločnosti WRJ poskytla štátna pokladnica, si Komisia všimla, že nie je jasné, či v čase poskytnutia záruky – čiže v roku 1997 – sa spoločnosť WRJ nachádzala v ťažkej situácii. Na druhej strane, vzhľadom na navýšenie záruky v roku 2003 bolo možné uznať, že spoločnosť WRJ sa nachádza v ťažkej situácii, a preto Komisia vyjadrila pochybnosti v súvislosti so zlučiteľnosťou uvedeného navýšenia záruky s podmienkami testu súkromného investora.

(34)

V súvislosti s investíciami spoločnosti TFS v spoločnosti WRJ-Serwis Komisia vyjadrila pochybnosti, či by naplnili podmienky testu súkromného investora. Komisia si všimla, že spoločnosť sa v roku 2003 nachádzala v ťažkej situácii, nie je však isté, či by tieto investície mohli priniesť uspokojivý zvrat.

3.3.   Zlučiteľnosť štátnej pomoci s vnútorným trhom

(35)

Komisia nedokázala definovať žiadne východiská pre uznanie prípadnej štátnej pomoci za zlučiteľnú s východiskami platnými pre vnútorný trh, keďže v rokoch 1997 – 2006 boli zakázané investície alebo pomoc na reštrukturalizáciu oceliarstva na základe protokolu č. 8 a navyše aj na základe zásad EÚ v oblasti štátnej pomoci.

4.   PRIPOMIENKY POĽSKA K ROZHODNUTIU O ZAČATÍ KONANIA

(36)

Poľsko v listoch z 21. januára 2008 a 1. februára 2008 uviedlo svoje pripomienky týkajúce sa rozhodnutia o začatí konania. V súhrne možno povedať, že Poľsko nesúhlasí so spôsobom, akým Komisia interpretuje protokol č. 8, a tvrdí, že predmetné opatrenia nepredstavujú štátnu pomoc.

4.1.   Uplatniteľné právo a právomoci Komisie

(37)

Poľsko sa domnieva, že protokol č. 8 ako výnimka zo zásady nezasahovania v súvislosti so štátnou pomocou pred pristúpením sa nemá interpretovať zovšeobecňujúco.

(38)

Po prvé pripomína, že príloha I k protokolu č. 2 Európskej dohody tvoriacej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Poľskou republikou na druhej strane (6) (ďalej len protokol č. 2 Európskej dohody) nezahŕňa výrobcov rúr ani ich výrobky, takže predmet protokolu sa na nich nevzťahoval.

(39)

Po druhé, zákaz poskytovania štátnej pomoci výrobcom rúr v členských štátoch bol zavedený 24. júla 2002, kedy nadobudla platnosť príloha B multisektorového rámca, ktorá definuje pojem „oceliarstvo“. Podľa tejto definície časť odvetvia „oceliarstva“ tvorí segment bezšvových rúr a veľkých zváraných rúr. V súvislosti s tým sa v programe NPR schválenom Komisiou v roku 2003 a v protokole č. 8 zohľadňujú aj výrobcovia rúr. V minulosti, kedy sa uplatňovala Zmluva o EUSO, sa segment rúr nezohľadňoval.

(40)

Poľsko tvrdí, že protokol č. 8 treba vykladať tak, že podpora poskytovaná výrobcom rúr pred 24. júlom 2002 nepodliehala kontrole Komisie, podobne ako všetky iné intervencie, ktoré sa uskutočnili pred nadobudnutím platnosti zmluvy o pristúpení. Po tomto dátume výrobcovia rúr už podliehali uvedeným obmedzeniam.

(41)

Vzhľadom na vedomosť príjemcov Poľsko podotýka, že spoločnosť WRJ-Serwis možno uznať za producenta výrobkov z ocele len od roku 2004, kedy začala činnosť s využitím zariadení ťahárne, a že dovtedy žiadne štátne intervencie nemožno uznať za štátnu pomoc pre oceliarstvo.

(42)

Poľsko navyše zdôrazňuje, že projekt WRJ nepredstavuje pokračovanie predchádzajúceho projektu Huta Jedność.

4.2.   Existencia štátnej pomoci

(43)

Poľsko okrem toho tvrdí, že hoci je spoločnosť TFS kontrolovaná štátnou pokladnicou, pôsobí podľa zásad trhu s cieľom vytvárať zisk. Úkony, ktoré podnikla voči spoločnostiam WRJ a WRJ-Serwis, nevyplývali zo žiadnej osobitnej kontroly ani dohľadu zo strany štátu. V súvislosti s tým štátna pokladnica nemusela nevyhnutne vykonávať kontrolu v zmysle rozhodnutia vo veci Stardust Marine (7).

(44)

Vzhľadom na navýšenie imania spoločnosti WRJ a záruky poskytnuté spoločnosťou TFS sa Poľsko domnieva, že spoločnosť TFS nevyplatila žiadne značné finančné zdroje v prospech projektu WRJ. Výmena pohľadávok za podiely v spoločnosti WRJ bola skôr hospodársky racionálnou než priamou exekúciou uvedených pohľadávok. Okrem toho v čase, keď spoločnosť TFS uskutočňovala investície do spoločnosti WRJ, mala k dispozícii operačné plány, ktoré svedčili o ziskovosti projektu WRJ. Aj konzorcium bánk bolo vtedy pripravené zaručiť spoločnosti WRJ ďalšie financovanie. Spoločnosť TFS teda postupovala ako súkromný investor.

(45)

Poľsko sa domnieva, že rozšírenie predmetu záruky štátu za spoločnosť WRJ bolo v súlade s podmienkami testu súkromného investora, keďže bolo potvrdené zabezpečenie veľkej hodnoty a spoločnosť WRJ zaplatila do štátnej pokladnice poplatok za rozšírenie záruky podľa trhovej sadzby. Záruka bola navyše podmienená obnovením financovania projektu WRJ zo strany bánk, k čomu nedošlo. Dôsledkom bolo, že rozšírenie záruky sa neuskutočnilo, a Poľsko sa domnieva, že spoločnosť WRJ z toho nemala prospech.

(46)

Kapitálová intervencia v spoločnosti WRJ-Serwis sa považuje za zásah spĺňajúci podmienky testu súkromného investora. Po prvé, podiely okrem spoločnosti TFS prevzali súkromní akcionári. Po druhé, spoločnosť WRJ-Serwis nebola v ťažkej finančnej situácii a spoločnosť TFS prijala rozhodnutie s ohľadom na zisky, aké mala v budúcnosti priniesť spoločnosť WRJ-Serwis. Spoločnosť TFS okrem toho dokázala prevziať kontrolu nad spoločnosťou WRJ-Serwis a nehnuteľnosťou, na ktorej sa budoval projekt WRJ.

(47)

Čo sa týka konsolidácie spoločností WRJ a WRJ-Serwis, Poľsko tvrdí, že to bola jediná možnosť, ako rýchlo zabezpečiť prevzatie a ukončenie projektu WRJ súkromným investorom a súčasne zabezpečiť získanie maximálnej časti prostriedkov, ktoré štát doposiaľ do projektu investoval.

5.   PRIPOMIENKY ZÚČASTNENÝCH STRÁN

(48)

Komisia dostala pripomienky jednej zainteresovanej tretej strany, ktorá je rozhodne proti dotáciám, ktoré Poľsko poskytlo. Táto osoba pripomína, že rúry nikdy neboli výrobkom, na ktorý sa vzťahuje Zmluva o ESUO, a že odvetvie výroby rúr sa muselo reštrukturalizovať na vlastné náklady bez pomoci štátu. Akceptácia pomoci by v danom prípade predstavovala ujmu pre európske odvetvie výroby rúr. Zainteresovaná strana taktiež tvrdí, že akceptácia pomoci môže ohroziť jej pokus dokázať, že niektoré krajiny importujúce rúry dovážajú do EÚ za dumpingové alebo dotované ceny. Strana argumentuje aj tým, že európske odvetvie bezšvových oceľových rúr sa nachádzalo v mimoriadnej hospodárskej situácii vzhľadom na nadbytok výrobných kapacít a potrebu vývozu veľkých množstiev v situácii, keď v roku 2007 rástol objem dovozu z Číny.

6.   PRIPOMIENKY POĽSKA TÝKAJÚCE SA KOMENTÁRA ZAINTERESOVANEJ STRANY

(49)

Komentáre zainteresovanej strany sa poskytli Poľsku, ktoré uviedlo svoje pripomienky 16. februára 2009. Poľsko podporuje názor týkajúci sa potreby transparentných zásad spravodlivej súťaže na trhu rúr.

(50)

Poľsko súhlasí s treťou stranou, že rúry nikdy neboli výrobkom, na ktorý sa vzťahuje Zmluva o ESUO, a opakuje, že až multisektorový rámec, ktorý nadobudol platnosť 24. júla 2002, zaradil výrobcov rúr do „sektora oceliarstva“. Vzhľadom na to sa zákaz štátnej pomoci pre sektor rúr uplatňuje až od 24. júla 2002, kedy nadobudla platnosť „rozšírená“ definícia sektora oceliarstva.

(51)

Poľsko navyše opakuje, že spoločnosť WRJ nikdy nezačala výrobnú činnosť a spoločnosť WRJ-Serwis zastavila výrobu v roku 2008. Poľsko zdôrazňuje, že nikdy neposkytlo štátnu pomoc pre spoločnosť WRJ.

7.   POSÚDENIE OPATRENIA

7.1.   Uplatniteľné právo a právomoci Komisie

(52)

Uvedené opatrenia boli poskytnuté pred pristúpením Poľska k Európskej únii, t. j. pred 1. májom 2004. Články 107 a 108 ZFEÚ sa zásadne neuplatňujú na pomoc poskytnutú pred pristúpením, ktorá už po pristúpení nebola aplikovaná (8). Odchylne od uvedenej všeobecnej zásady a zároveň formou výnimky Komisia má spôsobilosti v oblasti preskúmania štátnej pomoci, ktorú Poľsko poskytlo v spojitosti s reštrukturalizáciou štátneho oceliarstva pred pristúpením k EÚ na základe protokolu č. 8 zmluvy o pristúpení.

7.1.1.   Protokol č. 8 ako lex specialis

(53)

Protokol č. 8 obsahuje ustanovenie, ktoré Poľsku umožňuje dokončiť reštrukturalizáciu oceliarstva začatú ešte pred pristúpením. Reštrukturalizácia poľského oceliarstva sa začala pred pristúpením na základe protokolu 2 Európskej dohody a pokračovala na základe rozhodnutia Asociačnej rady EÚ – Poľsko (ďalej len rozhodnutia Asociačnej rady) (9).

(54)

V protokole 2 Európskej dohody bolo Poľsku poskytnuté päťročné prechodné obdobie od roku 1992 do roku 1996, v priebehu ktorého mohol tento štát použiť verejnú pomoc na účely reštrukturalizácie svojho oceľového priemyslu ESUO.

(55)

Uvedené prechodné obdobie bolo predĺžené rozhodnutím Asociačnej rady na ďalších osem rokov od 1. januára 1997 alebo do pristúpenia Poľska k EÚ. V tomto období Poľsko mohlo výnimočne poskytovať verejnú pomoc na „výrobky z ocele“ pre potreby reštrukturalizácie podľa podmienok vyplývajúcich z protokolu 2 Európskej dohody (ktorých aplikácia sa predĺžila rozhodnutím Asociačnej rady) a na základe programu NPR, ktorý Poľsko predložilo Komisii v máji 2003. Po posúdení programu NPR zo strany Komisie členské štáty v júli 2003 odsúhlasili žiadosť Poľska (10).

(56)

V súlade s protokolom č. 8 je Komisia oprávnená monitorovať štátnu pomoc, ktorú po pristúpení Poľska k EÚ tento štát poskytuje pre oceliarstvo na základe protokolu 2 Európskej dohody (a následne na základe rozhodnutia Asociačnej rady) a na základe NPR. Protokol č. 8 navyše ustanovuje, že Komisia má právo nariadiť vrátenie pomoci poskytnutej v rozpore s protokolom 2 Európskej dohody a programom NPR. V súvislosti s tým má protokol č. 8 charakter lex specialis, ktorý formou výnimky a odchylne od všeobecných zásad umožňuje so spätnou platnosťou monitorovanie a preskúmanie štátnej pomoci, ktorú Poľsko poskytlo na štátne oceliarstvo pred pristúpením. To potvrdil Súd, ktorý konštatoval, že protokol č. 8 predstavuje lex specialis vzhľadom na články 107 a 108 ZFEÚ a rozširuje preskúmanie štátnej pomoci vykonávané Komisiou na základe ZFEÚ na pomoc poskytnutú na účely reorganizácie poľského oceliarstva v rokoch 1997 – 2003 (11).

7.1.2.   Rozsah právomocí Komisie, čo sa týka kontroly so spätnou platnosťou na základe protokolu č. 8

(57)

V kontexte aktuálneho konania musí Komisia posúdiť, či rozsah právomocí, čo sa týka výnimočnej kontroly so spätnou platnosťou spomínanej v uvedených odôvodneniach 53 – 54, zahŕňa aj opatrenia, ktoré Poľsko poskytlo výrobcom rúr pred pristúpením k EÚ. V tomto smere je potrebné interpretovať právny základ, ktorý sa použije v tomto prípade, t. j. protokol č. 8 v súvislosti s protokolom 2 Európskej dohody a rozhodnutie Asociačnej rady s cieľom overiť, či tieto predpisy zahŕňajú opatrenia poskytnuté poľským výrobcom rúr pred pristúpením do EÚ.

(58)

V súlade so všeobecne uznávanou právnou zásadou sa predpisy lex specialis, ktoré predstavujú odchýlku od všeobecných predpisov, musia interpretovať presným spôsobom. Použitie presnej interpretácie uvedeného právneho základu (pozri nasledujúce odôvodnenia 59 – 65) vedie k záveru, že právomoci Komisie v oblasti výnimočnej kontroly so spätnou platnosťou sú vymedzené na opatrenia poskytnuté pred pristúpením pre výrobcov výrobkov, na ktoré sa vzťahuje ESUO, čiže nezahŕňajú opatrenia pre výrobcov rúr.

7.1.3.   Interpretácia právneho základu

(59)

Právomoci Komisie v oblasti monitorovania a kontroly predvstupovej pomoci pre poľské oceliarstvo so spätnou právomocou sú stanovené v ods. 8 a 12 protokolu č. 8. V zmysle ods. 12 sú Komisia a Rada oprávnené monitorovať plnenie NPR v období pred pristúpením aj po ňom do roku 2006. V zmysle ods. 18 je Komisia oprávnená nariadiť vrátenie štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s podmienkami stanovenými v protokole č. 8.

(60)

Ods. 1 protokolu č. 8 ustanovuje, že štátna pomoc, ktorú Poľsko poskytlo na potreby reštrukturalizácie „určených častí poľského oceliarstva“ sa uznáva za zlučiteľnú s vnútorným trhom pod podmienkou, že: „obdobie spomínané v článku 8 pododseku 4 protokolu 2 o výrobkoch ESUO k Európskej dohode […] sa predlžuje do dňa pristúpenia“; sú dodržané podmienky stanovené v NPR; boli splnené podmienky stanovené v protokole č. 8 a „po pristúpení nebude poľskému oceliarskemu priemyslu vyplatená žiadna štátna pomoc na reštrukturalizáciu“.

(61)

Ďalej v ods. 2 protokolu č. 8 sa vyžaduje, aby sa reštrukturalizácia poľského oceliarstva podľa opisu v podnikateľských zámeroch jednotlivých spoločností uvedených v prílohe 1 dokončila najneskôr do 31. decembra 2006. Ods. 3 protokolu č. 8 stanovuje, že na poskytnutie štátnej pomoci v rámci programu reštrukturalizácie poľského oceliarstva sú oprávnené jedine spoločnosti uvedené v prílohe 1 k tomuto protokolu.

(62)

Ods. 1 protokolu č. 8 obsahuje jednoznačný odkaz na článok 8 ods. 4 protokolu 2 Európskej dohody (aplikácia tohto predpisu bola predĺžená rozhodnutím Asociačnej rady). Protokol 2 Európskej dohody sa vzťahoval jedine na výrobky z ocele ESUO (článok 8 ods. 4 protokolu 2) a súpis takýchto výrobkov z ocele sa uvádza v prílohe. Obsah tejto prílohy predstavoval zopakovanie výkazu výrobkov ESUO, uvedeného v prílohe I k Zmluve o ESUO, v ktorom sú z definície „výrobkov z ocele ESUO“ jednoznačne vylúčené rúry <„oceľové rúry (bezšvové alebo zvárané) […] oceľové tyče ťahané a brúsené alebo lakované a odliatky zo železa (rúry, hrubostenné rúry a spojky a iné odliatky zo železa)“>.

(63)

Zmluva o ESUO prestala platiť dňa 23. júla 2002. Od tohto dňa sa štátna pomoc pre sektor oceliarstva stala predmetom všeobecného právneho rámca ES. Pri tejto príležitosti sa rozhodlo, že definícia európskeho oceliarskeho sektora sa rozšíri aj o výrobcov rúr. Upravená definícia sa zaradila do článku 27 a prílohy B multisektorového rámca, v zmysle ktorého sektor oceliarstva v EÚ zahŕňa bezšvové rúry, potrubia a duté profily, ako aj „zvárané rúry alebo potrubia zo železa alebo z ocele […]“. Táto rozšírená definícia oceliarstva sa následne opakuje v prílohe I k usmerneniam pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013 (12) a v článku 2 bode 29 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách (13).

(64)

Okrem toho príslušná zmena, zohľadňujúca novú definíciu sektora oceliarstva v EÚ rozšírenú o výrobcov rúr, nebola jednoznačne zavedená do protokolu 2 Európskej dohody ani do rozhodnutia Asociačnej rady. Protokol 2 Európskej dohody prestal platiť dňa 31. decembra 1996. Rozhodnutím Asociačnej rady sa doba platnosti protokolu 2 Európskej dohody predĺžila na osem rokov od 1. januára 1997 alebo do dátumu pristúpenia Poľska k EÚ (podľa toho, čo nastane skôr). Článok 1 rozhodnutia Asociačnej rady sa týka „výrobkov z ocele“ celkovo, pričom rozsah jeho aplikácie tiež jednoznačne súvisí s článkom 8 ods. 4 protokolu 2 Európskej dohody, ktorý sa týka jedine výrobkov ESUO z ocele. Predĺženie platnosti protokolu 2 Európskej dohody bolo konkrétne podmienené tým, že Poľsko predloží Komisii NPR a podnikateľské zámery príjemcov, ktoré – ako hovorí článok 2 Asociačnej rady – „spĺňajú požiadavky určené v článku 8 ods. 4 protokolu 2 a boli vyhodnotené a schválené národným orgánom monitorujúcim štátnu pomoc (Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov)“.

(65)

Vzhľadom na uvedené Komisia konštatuje, že ods. 18 protokolu č. 8, interpretovaný v zmysle ods. 1 – 3 protokolu č. 8, ako aj protokolu 2 Európskej dohody a rozhodnutia Asociačnej rady nedáva Komisii právomoc v oblasti kontroly pomoci, ktorá bola poľským výrobcom rúr poskytnutá pred pristúpením.

7.1.4.   Vykonávacie predpisy k Európskej dohode ako nástroj interpretácie

(66)

Nezávisle od právneho výkladu rozsahu príslušného právneho základu (t. j. protokolu č. 8, protokolu 2 Európskej dohody a rozhodnutia Asociačnej rady – pozri uvedené odôvodnenia 59 – 65) Komisia zároveň preskúmala otázku, či vykonávacie predpisy prijaté na účely aplikácie predpisov týkajúcich sa štátnej pomoci v Európskej dohode a protokole 2, prijaté v roku 2001 Asociačnou radou EÚ – Poľsko (ďalej len „vykonávacie predpisy“) (14), sú relevantné pre určenie rozsahu právomoci Komisie v súvislosti s kontrolou so spätnou platnosťou vo veci opatrení uplatnených pre poľských výrobcov rúr pred pristúpením.

(67)

Vykonávacie predpisy v princípe zahŕňajú procedurálne predpisy, ktoré treba odlíšiť od vecných predpisov týkajúcich sa štátnej pomoci obsiahnutých v Európskej dohode a protokole 2 Európskej dohody. Treba však poznamenať, že vykonávacie predpisy obsahujú aj podrobné predpisy o hodnotiacich kritériách zlučiteľnosti pomoci v súlade s Európskou dohodou a protokolom 2 Európskej dohody.

(68)

V článku 2 ods. 1 prvej vete vykonávacích predpisov sa ustanovuje: „Posúdenie zlučiteľnosti poskytnutej individuálnej pomoci a programov pomoci s Európskou dohodou, ako ustanovuje článok 1 týchto vykonávacích predpisov, sa vykonáva podľa kritérií vyplývajúcich z aplikácie predpisov článku 87 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva spolu s aktuálne platnými a budúcimi predpismi sekundárnych právnych predpisov, rámcami, usmerneniami a inými relevantnými správnymi normami platnými v Spoločenstve, ako aj z judikatúry Súdu prvého stupňa a Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a všetkých rozhodnutí Asociačnej rady prijatých na základe článku 4 ods. 3“. V uvedenom predpise je ustanovená všeobecná zásada, podľa ktorej vecné kritériá na posúdenie zlučiteľnosti štátnej pomoci vo všeobecnom chápaní s Európskou dohodou majú „evolučný“ charakter v tom zmysle, že zohľadňujú aktuálne zmeny v legislatíve EÚ a judikatúre.

(69)

V článku 2 ods. 1 druhej vete vykonávacích predpisov sa uvádza podrobný odkaz na kritériá zlučiteľnosti na základe protokolu 2: „V rozsahu, v akom sa poskytnutá pomoc alebo programy pomoci v súlade so svojím účelom týkajú produktov zahrnutých v protokole 2 Európskej dohody, prvá veta tohto odseku sa uplatňuje v úplnosti s výhradou, že posúdenie sa nevykonáva podľa kritérií vyplývajúcich z aplikácie ustanovení článku 87 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ale podľa kritérií vyplývajúcich z aplikácie ustanovení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele týkajúcich sa štátnej pomoci“. Z formulácie uvedeného ustanovenia jasne vyplýva, že na rozdiel od prípadu všeobecnej pomoci, ktorého sa týka článok 2 ods. 1 prvá veta (pozri uvedené odôvodnenie 68), na účely pomoci, na ktorú sa vzťahuje protokol 2 Európskej dohody, evolúcia kritérií zlučiteľnosti súvisí so zmluvou o ESUO. Nie je jednoznačný odkaz na evolúciu kritérií zlučiteľnosti po uplynutí platnosti Zmluvy o ESUO v roku 2002.

(70)

Článok 2 ods. 2 a 3 vykonávacích predpisov ustanovuje mechanizmus zmeny európskych kritérií zlučiteľnosti, ktoré má Poľsko brať do úvahy. Poľsko je konkrétne informované o všetkých zmenách komunitárnych kritérií zlučiteľnosti, ktoré neboli sprístupnené verejne, ale „ak Poľská republika nevznesie výhrady k takýmto zmenám do troch mesiacov odo dňa prevzatia oficiálneho oznámenia o týchto zmenách, stanú sa kritériami zlučiteľnosti v súlade s ods. 1 tohto článku. Ak Poľsko vznesie výhrady, s ohľadom na aproximáciu právnych predpisov spomínanú v Európskej dohode prebehne konzultácia podľa článku 7 a 8 týchto vykonávacích predpisov.“

(71)

I keď Poľsko nevznieslo v trojmesačnej lehote výhrady k zmene komunitárnej definície oceliarstva, ktorá sa v roku 2002 rozšírila aj o výrobcov rúr, takéto zmeny právnych predpisov Spoločenstva sa nemohli aplikovať na opatrenia mimo predmetu Európskej dohody, a to konkrétne na opatrenia, na ktoré sa Zmluva o ESUO nevzťahuje. Protokol č. 8 má okrem toho charakter lex specialis a navyše Komisia pri definovaní rozsahu jeho aplikácie nemôže vychádzať z rozšírenia definície sektora oceliarstva v Únii po uplynutí platnosti Zmluvy o ESUO. Preto treba uznať, že je nevyhnutné jednoznačné rozlíšenie medzi „evolučným“ charakterom práva na jednej strane, ktoré sa aplikuje na štátnu pomoc pre poľské oceliarstvo na základe Európskej dohody pred pristúpením k EÚ, a na druhej strane medzi nevyhnutne presnou interpretáciou právomoci Komisie v súvislosti s kontrolou so spätnou splatnosťou vyplývajúcej z protokolu č. 8, protokolu 2 Európskej dohody a rozhodnutia Asociačnej rady.

8.   ZÁVER

(72)

Komisia musí v súvislosti s uvedeným konštatovať, že nemá právomoc preskúmať opatrenia poskytnuté poľským výrobcom rúr pred pristúpením, konkrétne v rokoch 1997 – 2003, na základe protokolu č. 8. Toto konanie sa ukončuje zistením, že Komisia nemá právomoc posudzovať opatrenia, ktorých sa konanie týka,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Formálne zisťovacie konanie ustanovené v článku 108 ods. 2 ZFEÚ, začaté listom z 23. októbra 2007 adresovaným Poľsku, sa ukončuje vzhľadom na to, že Komisia nemá právomoc v zmysle ustanovení protokolu č. 8 k zmluve o pristúpení Poľska k EÚ na preskúmanie opatrení poskytnutých Poľskom v prospech spoločností WRJ a WRJ-Serwis v rokoch 2001, 2002 a 2003.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Poľskej republike.

V Bruseli 6. júla 2010

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 948.

(2)  Ú. v. EÚ C 282, 24.11.2007, s. 21.

(3)  S účinnosťou od 1. decembra 2009 sa články 87 a 88 Zmluvy o ES stali príslušne článkami 107 a 108 ZFEÚ. Obsah týchto dvoch skupín ustanovení je v podstate rovnaký. Na účely tohto rozhodnutia sa odkazy na články 107 a 108 ZFEÚ príslušne chápu – tam, kde je to vhodné – ako odkazy na články 87 a 88 Zmluvy o ES.

(4)  Pozri poznámku pod čiarou č. 2.

(5)  Príloha B k multisektorovému rámcu (Ú. v. ES C 70, 19.3.2002, s. 8), ktorá sa uplatňuje od 24. júla 2002 (ods. 39), ktorú nahradila príloha I k usmerneniam pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013 (Ú. v. EÚ C 54, 4.3.2006, s. 13).

(6)  Ú. v. ES L 348, 31.12.1993, s. 2.

(7)  Vec C-482/99, Stardust Marine, Zb. 2002, s. I-4397.

(8)  V rozhodnutí z 1. júla 2009 v spojených veciach T-273/06 a T-297/06 ISD Poľsko a i./Komisia Súd prvého stupňa v bode 90 uviedol, že „medzi účastníkmi konania panuje zhoda, že články 87 ES a 88 ES sa v zásade neuplatňujú na štátnu pomoc poskytnutú pred pristúpením, ktorá už po pristúpení nie je aplikovateľná“. Pozri tiež odôvodnenie 108 rozhodnutia Komisie 2006/937/ES z 5. júla 2005 o štátnej pomoci C 20/04 (ex NN 25/04) v prospech spoločnosti Huta Częstochowa S.A. (Ú. v. EÚ L 366, 21.12.2006, s. 1) a odôvodnenie 202 a nasledujúce rozhodnutia Komisie 2010/3/ES zo 6. novembra 2008 vo veci štátnej pomoci C 19/05 (ex N 203/05), ktorú Poľsko poskytlo v prospech Stocznia Szczecińska (Ú. v. EÚ L 5, 8.1.2010, s. 1).

(9)  Rozhodnutie č. 3/2002 Asociačnej rady EÚ – Poľsko z 23. októbra 2002 o predĺžení doby ustanovenej v článku 8 ods. 4 protokolu 2 o produktoch Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO) k Európskej dohode (Ú. v. EÚ L 186, 25.7.2003, s. 38).

(10)  Rozhodnutie Rady 2003/588/ES z 21. júla 2003, týkajúce sa plnenia podmienok stanovených v článku 3 rozhodnutia Asociačnej rady EÚ – Poľsko č. 3/2002 z 23. októbra 2002 o predĺžení doby ustanovenej v článku 8 ods. 4 protokolu 2 o produktoch Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO) k Európskej dohode (Ú. v. EÚ L 199, 7.8.2003, s. 17).

(11)  Vec T-288/06 z 1. júla 2009, Huta Częstochowa, Zb. 2009, s. II-2247, bod 44.

(12)  Ú. v. EÚ C 54, 4.3.2006, s. 13.

(13)  Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3.

(14)  Rozhodnutie č. 3/2001 Asociačnej rady EÚ – Poľsko z 23. mája 2001 o prijatí vykonávacích predpisov na základe článku 63 ods. 3 na účely aplikácie predpisov týkajúcich sa štátnej pomoci, spomínaných v článku 63 ods. 1 bode iii) a ods. 2 Európskej dohody tvoriacej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Poľskou republikou na druhej strane, a v článku 8 ods. 1 bode iii) a ods. 2 protokolu 2 o výrobkoch Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO) k tejto dohode (Ú. v. ES L 215, 9.8.2001, s. 39).


12.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/40


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. októbra 2010,

ktorým sa stanovuje výnimka z rozhodnutí 92/260/EHS a 2004/211/ES, pokiaľ ide o dočasný vstup niektorých registrovaných koní samčieho pohlavia, ktoré sa zúčastnia jazdeckých súťaží predolympijských skúšobných pretekov v roku 2011, olympijských hier alebo paraolympijských hier v Spojenom kráľovstve v roku 2012

[oznámené pod číslom K(2010) 6854]

(Text s významom pre EHP)

(2010/613/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 90/426/EHS z 26. júna 1990 o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovitých equidae z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 19 bod ii),

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 92/260/EHS z 10. apríla 1992 o veterinárnych podmienkach a o veterinárnom osvedčovaní pre dočasný vstup registrovaných koní (2) sa tretie krajiny, z ktorých sa má povoliť dočasný dovoz registrovaných koní do Únie, začleňujú do osobitných sanitárnych skupín, na ktoré sa vzťahujú zodpovedajúce veterinárne osvedčenia stanovené v prílohe II k uvedenému rozhodnutiu. V tomto rozhodnutí sa stanovujú záruky, že nekastrované kone samčieho pohlavia staršie ako 180 dní nepredstavujú riziko, pokiaľ ide o vírusovú arteritídu koní.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2004/211/ES zo 6. januára 2004, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a častí ich územia, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz živých zvierat koňovitých a ich spermy, oocytov a embryí (3), sa ustanovuje takýto zoznam tretích krajín a častí ich územia, z ktorých majú členské štáty povoliť dočasný dovoz registrovaných koní, a stanovujú sa podmienky dovozu koňovitých z tretích krajín.

(3)

XXX. letné olympijské hry (ďalej len „olympijské hry“) sa budú konať v Londýne, v Spojenom kráľovstve, od 27. júla do 12. augusta 2012, a po nich budú nasledovať XIV. letné paraolympijské hry (ďalej len „paraolympijské hry“) v termíne od 29. augusta do 9. septembra 2012. Jazdeckým súťažiam olympijských a paraolympijských hier, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou olympijských a paraolympijských hier v roku 2012, budú predchádzať jazdecké súťaže v rámci predolympijských skúšobných pretekov vo forme medzinárodnej dvojhviezdičkovej súťaže všestrannej spôsobilosti v termíne od 4. do 10. júla 2011.

(4)

Registrované kone, ktoré sa zúčastnia jazdeckých súťaží predolympijských skúšobných pretekov, olympijských a paraolympijských hier, budú pod veterinárnym dozorom príslušných orgánov Spojeného kráľovstva a Svetovej jazdeckej organizácie (World Equestrian Federation, FEI), ktorá je usporiadateľom.

(5)

Môže sa stať, že niektoré registrované kone samčieho pohlavia, ktoré sú kvalifikované na účasť na týchto jazdeckých súťažiach na vysokej úrovni, nespĺňajú požiadavky, pokiaľ ide o vírusovú arteritídu koní, stanovené v rozhodnutiach 92/260/EHS a 2004/211/ES. Mala by sa preto stanoviť výnimka z týchto požiadaviek pre nekastrované kone samčieho pohlavia dočasne dovezené, aby sa zúčastnili týchto športových podujatí. Touto výnimkou by sa mali stanoviť veterinárne požiadavky a požiadavky na veterinárne osvedčovanie, aby sa vylúčilo riziko šírenia vírusovej arteritídy koní prostredníctvom chovu alebo odberu spermy.

(6)

Keďže vírusová arteritída koní je v Južnej Afrike nákazou podliehajúcou hláseniu, nebola hlásená od roku 2001 a je v tejto krajine predmetom kontrol, nie je potrebné rozšíriť túto výnimku na kone, ktoré sprevádza veterinárne osvedčenie v súlade so vzorom „F“ uvedeným v prílohe II k rozhodnutiu 92/260/EHS.

(7)

Požiadavky na veterinárne kontroly pri dovoze z tretích krajín sú stanovené v smernici Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcej princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín (4).

(8)

Vývoj integrovaného počítačového veterinárneho systému Traces stanoveného v rozhodnutí Komisie 2003/623/ES z 19. augusta 2003 o rozvoji integrovaného počítačového veterinárneho systému známeho ako Traces (5) zahŕňa štandardizáciu dokumentov týkajúcich sa deklarovania zvierat a vykonávania kontrol, aby sa zhromaždené údaje mohli riadne uchovávať a spracúvať a aby sa tým zlepšila zdravotná bezpečnosť v Európskej únii. Komisia preto prijala nariadenie (ES) č. 282/2004 z 18. februára 2004, ktorým sa zavádza doklad na účely deklarovania zvierat a vykonávania veterinárnej kontroly zvierat z tretích krajín, ktoré vstupujú na územie Spoločenstva (6).

(9)

Rozhodnutím Komisie 2004/292/EC z 30. marca 2004 o zavedení systému Traces (7) sa vytvorila jednotná elektronická databáza („TRACES“) na dohľad nad presunom zvierat v rámci Európskej únie a z tretích krajín, ako aj na poskytovanie referenčných údajov, ktoré sa vzťahujú na obchod s takýmto tovarom.

(10)

V nariadení Komisie (ES) č. 599/2004 z 30. marca 2004 o prijatí harmonizovaného vzorového certifikátu a kontrolnej správy týkajúcich sa obchodu so zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu v rámci Spoločenstva (8) sa stanovuje formulár pre identifikáciu zásielky, ktorým sa umožňuje prepojiť veterinárne doklady sprevádzajúce príslušné zviera na hraničnú inšpekčnú stanicu v mieste vstupu do Európskej únie.

(11)

V rozhodnutí Komisie 2009/821/ES z 28. septembra 2009, ktorým sa zostavuje zoznam schválených hraničných inšpekčných staníc, ustanovujú určité pravidlá o inšpekciách vykonávaných veterinárnymi odborníkmi Komisie a ustanovujú veterinárne jednotky v TRACES (9), sa stanovujú podrobnosti komunikačnej siete, ktorá spája veterinárne jednotky v členských štátoch s cieľom kontroly presunov napríklad dočasne dovážených registrovaných koní.

(12)

Spoločný veterinárny vstupný doklad vydaný v súlade s nariadením (ES) č. 282/2004 spolu s ďalším osvedčením o presune takýchto koní z členského štátu prvého určenia do iného členského štátu (ďalej len „ďalšie osvedčenie“) je tým najvhodnejším nástrojom na zabezpečenie toho, že registrované nekastrované kone samčieho pohlavia dočasne dovezené za špecifických podmienok, pokiaľ ide o vírusovú arteritídu koní, opustia Európsku úniu v lehote kratšej ako 90 dní nasledujúcich po ich vstupe a bezodkladne po ukončení jazdeckých súťaží, na ktorých sa zúčastnili.

(13)

Avšak vzhľadom na to, že ďalšie osvedčovanie uvedené v oddiele VII vzoru veterinárneho osvedčenia v súlade s rozhodnutím 92/260/EHS nie je implementované do systému TRACES, je potrebné prepojiť toto ďalšie osvedčovanie prostredníctvom spoločného veterinárneho vstupného dokladu s údajmi o zdravotnom stave v súlade s prílohou B k smernici 90/426/EHS.

(14)

Vzhľadom na význam uvedeného podujatia a obmedzený počet jednotlivých známych koní, ktoré vstupujú do Európskej únie za špecifických podmienok stanovených v tomto rozhodnutí, sa doplnkové administratívne postupy zdajú byť vhodné.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 1 rozhodnutia 92/260/EHS a článku 6 písm. a) rozhodnutia 2004/211/ES členské štáty povolia dočasný dovoz registrovaných nekastrovaných koní samčieho pohlavia, ktoré nespĺňajú požiadavku týkajúcu sa vírusovej arteritídy koní stanovenú v oddiele III písm. e) bode v) vzorov osvedčení „A“ až „E“ stanovených v prílohe II k rozhodnutiu 92/260/EHS, za predpokladu, že tieto kone

a)

sú určené zúčastniť sa týchto jazdeckých súťaží v Londýne, v Spojenom kráľovstve:

i)

predolympijské skúšobné preteky v termíne od 4. júla 2011 do 10. júla 2011;

ii)

XXX. olympijské hry (ďalej len „olympijské hry“) v termíne od 27. júla 2012 do 12. augusta 2012;

iii)

XIV. letné paraolympijské hry (ďalej len „paraolympijské hry“) v termíne od 29. augusta 2012 do 9. septembra 2012 a

b)

spĺňajú podmienky stanovené v článku 2 tohto rozhodnutia.

Článok 2

1.   Členské štáty zabezpečia, aby kone uvedené v článku 1 („kone“) sprevádzalo veterinárne osvedčenie zodpovedajúce príslušnému vzoru „A“ až „E“ stanovenému v prílohe II k rozhodnutiu 92/260/EHS, ktoré bolo zmenené a doplnené takto:

a)

v oddiele III sa do písmena e) bodu v) týkajúceho sa vírusovej arteritídy koní pridáva toto:

„alebo

registrovanému koňovi sa má povoliť vstup v súlade s rozhodnutím Komisie 2010/613/EÚ.“;

b)

do časti oddielu IV sa pridávajú tieto zarážky, ktoré má vyplniť úradný veterinárny lekár:

„—

kôň je určený na účasť na jazdeckých súťažiach predolympijských skúšobných pretekov v júli 2011/olympijských hier v júli a v auguste 2012/paraolympijských hier v auguste a septembri 2012 (podčiarknite podľa vhodnosti a nehodiace sa prečiarknite),

prijali sa opatrenia, aby sa kôň bezodkladne prepravil z Európskej únie po ukončení jazdeckej súťaže predolympijských skúšobných pretekov/olympijských hier/paraolympijských hier (podčiarknite podľa vhodnosti a nehodiace sa prečiarknite) dňa … (vložte dátum) cez miesto výstupu … (uveďte názov miesta výstupu),

kôň nie je počas svojho pobytu v členskom štáte Európskej únie kratšieho ako 90 dní určený na chov alebo odber spermy.“

2.   Členské štáty v prípade koní neuplatnia iný kontrolný systém uvedený v článku 6 smernice 90/426/EHS.

3.   Status koní nesmie byť zmenený z dočasného vstupu na trvalý.

Článok 3

1.   Členské štáty zabezpečia, že veterinárne orgány vydávajúce spoločný veterinárny doklad o vstupe (common veterinary entry document, ďalej len „CVED“) v súlade s nariadením (ES) č. 282/2004 okrem veterinárnych kontrol koní v súlade so smernicou 91/496/EHS taktiež:

a)

oznámia miesto výstupu pri plánovanom vývoze z Európskej únie uvedené v oddiele IV osvedčenia uvedeného v článku 2 písm. b) tak, že vyplnia bod 20 CVED, a

b)

oznámia faxom alebo e-mailom príchod koní miestnej veterinárnej jednotke (GB04001) definovanej v článku 2 písm. b) bode iii) rozhodnutia 2009/821/ES, ktorá je zodpovedná za miesto určené na jazdeckú súťaž podľa článku 1 (ďalej len „miesto“).

2.   Členské štáty zabezpečia, že kone na ceste z členského štátu prvého miesta určenia, ktoré je uvedené v CVED, do ďalšieho členského štátu alebo na miesto konania sprevádzajú tieto veterinárne doklady:

a)

veterinárne osvedčenie vyplnené v súlade s článkom 2 ods. 1, v ktorom je vyplnený oddiel VII, vyhradený na osvedčenie presunov medzi členskými štátmi, a

b)

veterinárne potvrdenie v súlade s prílohou B k smernici 90/426/EHS, ktoré musí byť miestu určenia oznámené na formulári predpísanom nariadením (ES) č. 599/2004 a musí mať v kolónke I.6 časti I uvedeného formulára odkaz na osvedčenie uvedené v písmene a).

3.   Členské štáty, ktorým bol oznámený presun koní v súlade s odsekom 2, potvrdia príchod koní v bode 45 časti 3 CVED.

Článok 4

Spojené kráľovstvo zabezpečí, aby príslušný orgán v spolupráci s organizátorom podujatí uvedených v článku 1 a určenou dopravnou spoločnosťou uskutočnil potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že kone:

a)

sa môžu doviesť na miesto konania, ak je ich presun z členského štátu prvého určenia uvedeného v CVED do Spojeného kráľovstva zdokumentovaný podľa článku 3 ods. 2, a

b)

po skončení uvedeného podujatia bezodkladne opustia Európsku úniu.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 8. októbra 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 42.

(2)  Ú. v. ES L 130, 15.5.1992, s. 67.

(3)  Ú. v. EÚ L 73, 11.3.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56.

(5)  Ú. v. EÚ L 216, 28.8.2003, s. 58.

(6)  Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 11.

(7)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 63.

(8)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 44.

(9)  Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2009, s. 1.


Korigendá

12.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/43


Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 665/2010 z 23. júla 2010, ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 327/98 na čiastkové obdobie mesiaca júla 2010

( Úradný vestník Európskej únie L 193 z 24. júla 2010 )

Na strane 13 prílohy by tabuľka „a) kvóta na bielenú alebo polobielenú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 30 ustanovená v článku 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 327/98“ mala znieť takto:

„Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie mesiaca júla 2010

Celkové dostupné množstvá na čiastkové obdobie mesiaca septembra 2010

(v kg)

Spojené štáty americké

09.4127

 (1)

10 026 128

Thajsko

09.4128

 (1)

2 623 395

Austrália

09.4129

 (1)

790 000

Iný pôvod

09.4130

 (2)

0


(1)  Žiadosti sa vzťahujú na množstvá, ktoré sú rovnaké alebo menšie ako dostupné množstvá: všetky žiadosti sa teda môžu akceptovať.

(2)  Pre toto čiastkové obdobie už nie je k dispozícii žiadne množstvo.“