ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.253.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 253

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
28. septembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 848/2010 z 27. septembra 2010, ktorým sa na hospodársky rok 2010/2011 ustanovuje odchýlka od článku 63 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dátumy, ku ktorým sa oznámi prevedenie nadbytočného cukru

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 849/2010 z 27. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch ( 1 )

2

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 850/2010 z 27. septembra 2010 o začatí preskúmania nového vývozcu v súvislosti s nariadením Rady (ES) č. 1659/2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo uložené na dovoz určitých magnéziových tehál s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, o zrušení cla, pokiaľ ide o dovoz od jedného vývozcu v tejto krajine, a o zavedení registrácie tohto dovozu

42

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 851/2010 z 27. septembra 2010, ktorým sa stotridsiaty šiestykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom

46

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 852/2010 z 27. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

48

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 853/2010 z 27. septembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

50

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 854/2010 z 27. septembra 2010, ktorým sa ustanovuje prideľovací koeficient na vydávanie dovozných povolení na výrobky z cukru v rámci určitých colných kvót, na ktoré sa podali žiadosti od 8. septembra do 14. septembra 2010, a ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o tieto povolenia

52

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/573/SZBP z 27. septembra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky

54

 

 

2010/574/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 21. septembra 2010 o správe pôžičiek poskytovaných EFSF členským štátom, ktorých menou je euro (ECB/2010/15)

58

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2010/575/EÚ

 

*

Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Jordánsko č. 1/2010 zo 16. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa článok 15 ods. 7 protokolu 3 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, týkajúceho sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce

60

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

28.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 253/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 848/2010

z 27. septembra 2010,

ktorým sa na hospodársky rok 2010/2011 ustanovuje odchýlka od článku 63 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dátumy, ku ktorým sa oznámi prevedenie nadbytočného cukru

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 85 písm. c) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 63 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 každý podnik, ktorý sa rozhodol previesť celú svoju produkciu alebo jej časť predstavujúcu nadbytok nad pridelenú kvótu na cukor, musí svoje rozhodnutie oznámiť príslušnému členskému štátu pred dátumom, ktorý daný členský štát určí v rámci časových hraníc stanovených v danom článku.

(2)

S cieľom uľahčiť dodávky cukru mimo kvóty na trh Únie, čím sa podnikom umožní reagovať na nepredvídané zmeny dopytu počas posledných mesiacov hospodárskeho roka 2010/2011, je potrebné umožniť členským štátom, aby stanovili neskoršie dátumy, ku ktorým im podniky oznámia množstvo prevedeného nadbytočného cukru.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 63 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 na hospodársky rok 2010/2011 platí, že podniky, ktoré sa rozhodli previesť množstvá cukru v súlade s článkom 63 ods. 1 uvedeného nariadenia, oznámia túto skutočnosť príslušnému členskému štátu pred dátumom, ktorý daný členský štát stanoví v termíne od 1. februára do 15. augusta 2011.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2010 do 30. septembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. septembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.


28.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 253/2


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 849/2010

z 27. septembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

Hodnotenie údajov, ktoré boli prvýkrát zaslané v rokoch 2006 a 2008, ukázalo, že je potrebné preskúmať určité koncepčné nedostatky príloh k nariadeniu (ES) č. 2150/2002.

(2)

Komisia informovala Európsky parlament a Radu o vykonávaní nariadenia (ES) č. 2150/2002 (2) a navrhla viacero zmien.

(3)

Nariadenie (ES) č. 2150/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I, II a III k nariadeniu (ES) č. 2150/2002 sa nahrádzajú znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. septembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s. 1.

(2)  KOM(2008) 355 v konečnom znení.

(3)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

VZNIK ODPADU

ČASŤ 1

Rozsah

1.

Štatistika sa zostavuje za všetky činnosti zaradené do sekcií A až U NACE Rev. 2. Tieto sekcie sa vzťahujú na všetky ekonomické činnosti.

Táto príloha okrem toho zahŕňa:

a)

odpad vznikajúci v domácnostiach;

b)

odpady vznikajúce pri zhodnocovaní a (alebo) zneškodňovaní.

2.

Do tejto prílohy nie sú zahrnuté odpady, ktoré sa recyklujú na mieste ich vzniku.

ČASŤ 2

Kategórie odpadov

Vypracúva sa štatistika o týchto kategóriách odpadov:

Zoznam súhrnov

 

Európsky katalóg odpadov – Stat/4. verzia

 

Položka č.

 

Opis

nebezpečný/ostatný odpad

1

01.1

použité rozpúšťadlá

nebezpečný

2

01.2

odpady obsahujúce kyseliny, zásady alebo soli

ostatný

3

01.2

odpady obsahujúce kyseliny, zásady alebo soli

nebezpečný

4

01.3

odpadové oleje

nebezpečný

5

01.4, 02, 03.1

chemické odpady

ostatný

6

01.4, 02, 03.1

chemické odpady

nebezpečný

7

03.2

kaly z priemyselných odpadových vôd

ostatný

8

03.2

kaly z priemyselných odpadových vôd

nebezpečný

9

03.3

kaly a kvapalné odpady zo spracovania odpadov

ostatný

10

03.3

kaly a kvapalné odpady zo spracovania odpadov

nebezpečný

11

05

odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady

ostatný

12

05

odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady

nebezpečný

13

06.1

odpady zo železných kovov

ostatný

14

06.2

odpady z neželezných kovov

ostatný

15

06.3

zmiešané odpady zo železných a z neželezných kovov

ostatný

16

07.1

odpady zo skla

ostatný

17

07.1

odpady zo skla

nebezpečný

18

07.2

odpady z papiera a lepenky

ostatný

19

07.3

odpady z gumy

ostatný

20

07.4

odpady z plastov

ostatný

21

07.5

odpady z dreva

ostatný

22

07.5

odpady z dreva

nebezpečný

23

07.6

odpady z textilu

ostatný

24

07.7

odpad obsahujúci PCB

nebezpečný

25

08 (okrem 08.1, 08.41)

vyradené zariadenia (okrem vyradených vozidiel, odpadov z batérií a akumulátorov)

ostatný

26

08 (okrem 08.1, 08.41)

vyradené zariadenia (okrem vyradených vozidiel, odpadov z batérií a akumulátorov)

nebezpečný

27

08.1

vyradené vozidlá

ostatný

28

08.1

vyradené vozidlá

nebezpečný

29

08.41

odpady z batérií a akumulátorov

ostatný

30

08.41

odpady z batérií a akumulátorov

nebezpečný

31

09.1

živočíšne a zmiešané odpady z potravín

ostatný

32

09.2

rastlinné odpady

ostatný

33

09.3

zvierací trus, moč a hnoj

ostatný

34

10.1

odpady z domácností a im podobné odpady

ostatný

35

10.2

zmiešané a netriedené materiály

ostatný

36

10.2

zmiešané a netriedené materiály

nebezpečný

37

10.3

zvyšky z triedenia

ostatný

38

10.3

zvyšky z triedenia

nebezpečný

39

11

bežné kaly

ostatný

40

12.1

minerálne stavebné odpady a odpady z demolácií

ostatný

41

12.1

minerálne stavebné odpady a odpady z demolácií

nebezpečný

42

12.2, 12.3, 12.5

ostatné minerálne odpady

ostatný

43

12.2, 12.3, 12.5

ostatné minerálne odpady

nebezpečný

44

12.4

odpady zo spaľovania

ostatný

45

12.4

odpady zo spaľovania

nebezpečný

46

12.6

zemina

ostatný

47

12.6

zemina

nebezpečný

48

12.7

výkopová zemina

ostatný

49

12.7

výkopová zemina

nebezpečný

50

12.8, 13

minerálne odpady zo spracovania odpadov a stabilizované odpady

ostatný

51

12.8, 13

minerálne odpady zo spracovania odpadov a stabilizované odpady

nebezpečný

ČASŤ 3

Ukazovatele

Štatistika sa zostavuje pre tieto ukazovatele a členenia:

1.

Množstvo vzniknutého odpadu za každú kategóriu odpadov uvedenú v časti 2 ods. 1 a za každú činnosť, pri ktorej vznikajú odpady, uvedenú v časti 8 ods. 1.

2.

Obyvatelia, ktorým sú poskytované služby v rámci systému zberu zmiešaného odpadu z domácností alebo podobného odpadu.

ČASŤ 4

Štatistická jednotka

1.

Štatistická jednotka, ktorá sa má používať v prípade všetkých kategórií odpadov, je 1 tona (bežného) vlhkého odpadu okrem kategórií odpadov ‚kaly z priemyselných odpadových vôd‘, ‚bežné kaly‘, ‚kaly a kvapalné odpady zo spracovania odpadov‘ a ‚výkopová zemina‘, v prípade ktorých je štatistickou jednotkou 1 tona sušiny.

2.

Štatistickou jednotkou v prípade ukazovateľa uvedeného v časti 3 ods. 2 je percento obyvateľov, ktorým sú poskytované služby.

ČASŤ 5

Prvý referenčný rok a periodicita

1.

Prvým referenčným rokom je druhý kalendárny rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

2.

Prvým referenčným rokom pre štatistiku odpadov založenú na tejto revízii je rok 2010.

3.

Po prvom referenčnom roku poskytujú členské štáty údaje za každý druhý rok.

ČASŤ 6

Zasielanie výsledkov Eurostatu

Výsledky sa zasielajú do 18 mesiacov od konca referenčného roku.

ČASŤ 7

Správa o rozsahu a kvalite štatistiky

1.

Členské štáty uvedú v prípade každej položky uvedenej v časti 8 (činnosti a domácnosti), koľko percent celkového odpadu príslušnej položky pokrývajú zbierané údaje. Minimálne požiadavky na rozsah údajov stanoví Komisia. Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť menej zásadné prvky tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 3.

2.

Členské štáty každý rok predkladajú správu o kvalite s uvedením úrovne presnosti zbieraných údajov. Uvedie sa opis zostavovania odhadov, agregovania alebo vylučovania údajov, ako aj spôsobu, akým tieto postupy ovplyvňujú rozdelenie kategórií odpadov uvedených v časti 2 ods. 1 podľa ekonomických činností a domácností uvedených v časti 8.

3.

Komisia zahŕňa správy o rozsahu a kvalite do správy stanovenej v časti 8 tohto nariadenia.

ČASŤ 8

Zostavovanie výsledkov

1.

Výsledky v prípade ukazovateľov uvedených v časti 3 ods. 1 sa zostavujú pre:

1.1.

tieto položky používané v klasifikácii NACE Rev. 2:

Položka č.

 

Opis

1

Sekcia A

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

2

Sekcia B

Ťažba a dobývanie

3

Divízia 10

Výroba potravín

Divízia 11

Výroba nápojov

Divízia 12

Výroba tabakových výrobkov

4

Divízia 13

Výroba textilu

Divízia 14

Výroba odevov

Divízia 15

Výroba kože a kožených výrobkov

5

Divízia 16

Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu

6

Divízia 17

Výroba papiera a papierových výrobkov

Divízia 18

Tlač a reprodukcia záznamových médií

7

Divízia 19

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov

8

Divízia 20

Výroba chemikálií a chemických produktov

Divízia 21

Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov

Divízia 22

Výroba výrobkov z gumy a plastu

9

Divízia 23

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

10

Divízia 24

Výroba a spracovanie kovov

Divízia 25

Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení

11

Divízia 26

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

Divízia 27

Výroba elektrických zariadení

Divízia 28

Výroba strojov a zariadení i. n.

Divízia 29

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

Divízia 30

Výroba ostatných dopravných prostriedkov

12

Divízia 31

Výroba nábytku

Divízia 32

Iná výroba

Divízia 33

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

13

Sekcia D

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

14

Divízia 36

Zber, úprava a dodávka vody

Divízia 37

Čistenie a odvod odpadových vôd

Divízia 39

Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

15

Divízia 38

Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov

16

Sekcia F

Stavebníctvo

17

 

Služby:

Sekcia G okrem triedy 46.77

Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov

Sekcia H

Doprava a skladovanie

Sekcia I

Ubytovacie a stravovacie služby

Sekcia J

Informácie a komunikácia

Sekcia K

Finančné a poisťovacie činnosti

Sekcia L

Činnosti v oblasti nehnuteľností

Sekcia M

Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy

Sekcia N

Administratívne a podporné služby

Sekcia O

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Sekcia P

Vzdelávanie

Sekcia Q

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Sekcia R

Umenie, zábava a rekreácia

Sekcia S

Ostatné činnosti

Sekcia T

Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie

Sekcia U

Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení

18

Trieda 46.77

Veľkoobchod s odpadom a šrotom

1.2.

domácnosti

Položka č.

 

Opis

19

 

Odpad vznikajúci v domácnostiach

2.

Pokiaľ ide o ekonomické činnosti, štatistickými jednotkami sú miestne jednotky alebo činnostné jednotky vymedzené v nariadení Rady (EHS) č. 696/93 (1) podľa štatistického systému každého členského štátu.

V správe o kvalite, ktorá má vypracovať podľa časti 7, by sa mal uviesť opis, ako zvolená štatistická jednotka ovplyvňuje rozdelenie údajov podľa zoskupení NACE Rev. 2.

PRÍLOHA II

ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV

ČASŤ 1

Rozsah

1.

Štatistika sa zostavuje za všetky zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, ktoré vykonávajú ktorúkoľvek z činností uvedených v časti 8 ods. 2 a ktoré sú zaradené do niektorej z ekonomických činností alebo sú súčasťou niektorej z ekonomických činností podľa zoskupení NACE Rev. 2, ktoré sú uvedené v časti 8 ods. 1.1 prílohy I.

2.

Táto príloha sa nevzťahuje na zariadenia, v ktorých sa spracovanie odpadov obmedzuje na recykláciu odpadov priamo na mieste, kde odpad vzniká.

ČASŤ 2

Kategórie odpadov

Zoznam kategórií odpadov, pre ktoré sa musí vypracovať štatistika v súlade s činnosťami na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov uvedenými v časti 8 ods. 2, sú kategórie stanovené v časti 2 ods. 1 prílohy I.

ČASŤ 3

Ukazovatele

Štatistika sa zostavuje pre tieto ukazovatele a členenia:

Položka

Opis

Regionálna úroveň

1

Množstvo spracovaných odpadov v prípade každej kategórie uvedenej v časti 2 a v prípade každej položky činností na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov uvedených v časti 8 ods. 2 okrem recyklácie odpadov priamo na mieste, kde odpad vzniká.

Celoštátna

2

Počet a kapacita zariadení v prípade položky 4 z časti 8 ods. 2 v členení podľa:

a) nebezpečného odpadu, b) ostatného odpadu a c) inertného odpadu.

Celoštátna

3

Počet zariadení v prípade položky 4 časti 8 ods. 2 zatvorených od posledného referenčného roku (zastavenie likvidácie odpadov) v členení podľa:

a) nebezpečného odpadu, b) ostatného odpadu a c) inertného odpadu.

Celoštátna

4

Počet zariadení s činnosťami na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov uvedenými v časti 8 ods. 2 okrem položky 5.

NUTS2

5

Kapacita zariadení s činnosťami na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov uvedenými v časti 8 ods. 2 okrem položiek 3 a 5.

NUTS2

ČASŤ 4

Štatistická jednotka

Štatistická jednotka, ktorá sa má používať v prípade všetkých kategórií odpadov, je 1 tona (bežného) vlhkého odpadu okrem kategórií odpadov ‚kaly z priemyselných odpadových vôd‘, ‚bežné kaly‘, ‚kaly a kvapalné odpady zo spracovania odpadov‘ a ‚výkopová zemina‘, v prípade ktorých je štatistickou jednotkou 1 tona sušiny.

ČASŤ 5

Prvý referenčný rok a periodicita

1.

Prvým referenčným rokom je druhý kalendárny rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

2.

Prvým referenčným rokom pre štatistiku odpadov založenú na tejto revízii je rok 2010.

3.

Po prvom referenčnom roku musia členské štáty poskytnúť údaje za každý druhý rok za zariadenia, ktoré sú uvedené v časti 8 ods. 2.

ČASŤ 6

Zasielanie výsledkov Eurostatu

Výsledky sa zasielajú do 18 mesiacov od konca referenčného roku.

ČASŤ 7

Správa o rozsahu a kvalite štatistiky

1.

Členské štáty uvedú v prípade každého ukazovateľa uvedeného v časti 3 a v prípade každej položky druhov činností uvedených v časti 8 ods. 2, koľko percent celkového odpadu príslušnej položky pokrývajú zbierané údaje. Minimálne požiadavky na rozsah údajov stanoví Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu menej zásadných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 3.

2.

V prípade ukazovateľov uvedených v časti 3 členské štáty predkladajú správu o kvalite s uvedením úrovne presnosti zbieraných údajov.

3.

Komisia zahŕňa správy o rozsahu a kvalite do správy stanovenej v časti 8 tohto nariadenia.

ČASŤ 8

Činnosti na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

1.

Výsledky sa zostavujú za každú položku druhov činností uvedených v časti 8 ods. 2 podľa ukazovateľov, ktoré sú uvedené v časti 3.

2.

Zoznam činností na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov; kódy zodpovedajú kódom, ktoré sú uvedené v prílohách I a II smernice 2008/98/ES (2).

Položka č.

 

Druhy činností zhodnocovania a zneškodňovania odpadov

Spaľovanie

1

R1

Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom

2

D10

Spaľovanie na pevnine

Činnosti zhodnocovania (okrem energetického zhodnocovania)

3a

R2 +

Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel

R3 +

Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)

R4 +

Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a zlúčenín kovov

R5 +

Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických látok

R6 +

Regenerácia kyselín alebo zásad

R7 +

Spätné získavanie komponentov, ktoré sa používajú pri odstraňovaní znečistenia

R8 +

Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov

R9 +

Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie

R10 +

Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia

R11

Využitie odpadov získaných z ktorejkoľvek z činností označených R1 až R10

3b

 

Spätné zasypávanie

Zneškodňovanie

4

D1 +

Ukladanie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov atď.)

D5 +

Špeciálne vybudovaná skládka (napr. umiestnenie do samostatných kaziet s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia atď.)

D12

Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.)

5

D2 +

Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.)

D3 +

Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)

D4 +

Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov alebo lagún atď.)

D6 +

Vypúšťanie a vyhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov

D7

Vypúšťanie a vyhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno

PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODY

ako je uvedená v článku 1 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2150/2002, medzi EWC-Stat Rev. 4 (štatistická nomenklatúra odpadov orientovaná hlavne na látky) a európskym katalógom odpadov („katalóg odpadov“) vydaným rozhodnutím Komisie 2000/532/ES  (3)

01   

odpady z chemických zlúčenín

01.1   

použité rozpúšťadlá

01.11   

použité halogénované rozpúšťadlá

1   

nebezpečné

 

 

 

 

07 01 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

07 02 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

07 03 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

07 04 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

07 05 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

07 06 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

07 07 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

14 06 01*

chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

 

 

 

 

14 06 02*

iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

 

 

 

 

14 06 04*

kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

01.12   

použité nehalogénované rozpúšťadlá

1   

nebezpečné

 

 

 

 

07 01 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

07 02 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

07 03 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

07 04 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

07 05 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

07 06 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

07 07 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

14 06 03*

iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

 

 

 

 

14 06 05*

kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá

 

 

 

 

20 01 13*

rozpúšťadlá

01.2   

odpady obsahujúce kyseliny, zásady alebo soli

01.21   

odpady obsahujúce kyseliny

1   

nebezpečné

 

 

 

 

06 01 01*

kyselina sírová a kyselina siričitá

 

 

 

 

06 01 02*

kyselina chlorovodíková

 

 

 

 

06 01 03*

kyselina fluorovodíková

 

 

 

 

06 01 04*

kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

 

 

 

 

06 01 05*

kyselina dusičná a kyselina dusitá

 

 

 

 

06 01 06*

ostatné kyseliny

 

 

 

 

06 07 04*

roztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina

 

 

 

 

08 03 16*

odpadové leptavé roztoky

 

 

 

 

09 01 04*

roztoky ustaľovačov

 

 

 

 

09 01 05*

bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov

 

 

 

 

10 01 09*

kyselina sírová

 

 

 

 

11 01 05*

kyslé moriace roztoky

 

 

 

 

11 01 06*

kyseliny inak bližšie neurčené

 

 

 

 

16 06 06*

oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov

 

 

 

 

20 01 14*

kyseliny

01.22   

odpady obsahujúce zásady

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

03 03 09

odpad z vápennej usadeniny

 

 

 

 

11 01 14

odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13

1   

nebezpečné

 

 

 

 

05 01 11*

odpady z čistenia palív zásadami

 

 

 

 

06 02 01*

hydroxid vápenatý

 

 

 

 

06 02 03*

hydroxid amónny

 

 

 

 

06 02 04*

hydroxid sodný a hydroxid draselný

 

 

 

 

06 02 05*

iné zásady

 

 

 

 

09 01 01*

roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov

 

 

 

 

09 01 02*

roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových tlačových platní

 

 

 

 

09 01 03*

roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách

 

 

 

 

11 01 07*

alkalické moriace roztoky

 

 

 

 

11 01 13*

odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

11 03 01*

odpady obsahujúce kyanidy

 

 

 

 

19 11 04*

odpady z čistenia palív zásadami

 

 

 

 

20 01 15*

zásady

01.24   

iné odpady obsahujúce soli

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

05 01 16

odpady s obsahom síry z odsírovania ropy

 

 

 

 

05 07 02

odpady obsahujúce síru

 

 

 

 

06 03 14

tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13

 

 

 

 

06 03 16

oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

 

 

 

 

06 06 03

odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02

 

 

 

 

11 02 06

odpady z hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05

1   

nebezpečné

 

 

 

 

06 03 11*

tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy

 

 

 

 

06 03 13*

tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy

 

 

 

 

06 03 15*

oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy

 

 

 

 

06 04 03*

odpady obsahujúce arzén

 

 

 

 

06 04 04*

odpady obsahujúce ortuť

 

 

 

 

06 04 05*

odpady obsahujúce iné ťažké kovy

 

 

 

 

06 06 02*

odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy

 

 

 

 

10 03 08*

soľné trosky z druhého tavenia

 

 

 

 

10 04 03*

arzeničnan vápenatý

 

 

 

 

11 01 08*

kaly z fosfátovania

 

 

 

 

11 02 05*

odpady z hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

11 03 02*

iné odpady

 

 

 

 

11 05 04*

použité tavivo

 

 

 

 

16 09 01*

manganistany, napr. manganistan draselný (hypermangán)

 

 

 

 

16 09 02*

chrómany, napr. chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný

01.3   

odpadové oleje

01.31   

odpadové motorové oleje

1   

nebezpečné

 

 

 

 

13 02 04*

chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

 

 

 

 

13 02 05*

nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

 

 

 

 

13 02 06*

syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

 

 

 

 

13 02 07*

biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje

 

 

 

 

13 02 08*

iné motorové, prevodové a mazacie oleje

01.32   

iné odpadové oleje

1   

nebezpečné

 

 

 

 

05 01 02*

kaly z odsoľovania

 

 

 

 

05 01 03*

kaly z dna nádrží

 

 

 

 

05 01 04*

kaly z kyslej alkylácie

 

 

 

 

05 01 12*

ropné látky obsahujúce kyseliny

 

 

 

 

08 03 19*

disperzný olej

 

 

 

 

08 04 17*

živičný olej

 

 

 

 

12 01 06*

minerálne rezné oleje obsahujúce halogény (okrem emulzií a roztokov)

 

 

 

 

12 01 07*

minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény (okrem emulzií a roztokov)

 

 

 

 

12 01 08*

rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény

 

 

 

 

12 01 09*

rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény

 

 

 

 

12 01 10*

syntetické rezné oleje

 

 

 

 

12 01 12*

použité vosky a tuky

 

 

 

 

12 01 18*

kovový kal (z brúsenia, honovania a lapovania) obsahujúci olej

 

 

 

 

12 01 19*

biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej

 

 

 

 

13 01 04*

chlórované emulzie

 

 

 

 

13 01 05*

nechlórované emulzie

 

 

 

 

13 01 09*

chlórované minerálne hydraulické oleje

 

 

 

 

13 01 10*

nechlórované minerálne hydraulické oleje

 

 

 

 

13 01 11*

syntetické hydraulické oleje

 

 

 

 

13 01 12*

biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje

 

 

 

 

13 01 13*

iné hydraulické oleje

 

 

 

 

13 03 06*

chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01

 

 

 

 

13 03 07*

nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje

 

 

 

 

13 03 08*

syntetické izolačné a teplonosné oleje

 

 

 

 

13 03 09*

biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje

 

 

 

 

13 03 10*

iné izolačné a teplonosné oleje

 

 

 

 

13 05 06*

olej z odlučovačov oleja a vody

 

 

 

 

20 01 26*

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

01.4   

použité chemické katalyzátory

01.41   

použité chemické katalyzátory

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

16 08 01

použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu (okrem 16 08 07)

 

 

 

 

16 08 03

použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov, inak bližšie neurčené

 

 

 

 

16 08 04

použité katalyzátory z krakovacích procesov (okrem 16 08 07)

1   

nebezpečné

 

 

 

 

16 08 02*

použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo ich zlúčeniny

 

 

 

 

16 08 05*

použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú

 

 

 

 

16 08 06*

použité kvapaliny využité ako katalyzátory

 

 

 

 

16 08 07*

použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami

02   

odpady z chemikálií

02.1   

odpady z bližšie neurčených chemikálií

02.11   

odpady z agrochemických výrobkov

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

02 01 09

agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

1   

nebezpečné

 

 

 

 

02 01 08*

agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

06 13 01*

anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy

 

 

 

 

20 01 19*

pesticídy

02.12   

nepoužité liečivá

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

07 05 14

tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13

 

 

 

 

18 01 09

liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

 

 

 

 

18 02 08

liečivá iné ako uvedené v 18 02 07

 

 

 

 

20 01 32

liečivá iné ako uvedené v 20 01 31

1   

nebezpečné

 

 

 

 

07 05 13*

tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

18 01 08*

cytotoxické a cytostatické liečivá

 

 

 

 

18 02 07*

cytotoxické a cytostatické liečivá

 

 

 

 

20 01 31*

cytotoxické a cytostatické liečivá

02.13   

odpady obsahujúce farby, laky, tlačiarenské farby a lepidlá

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

04 02 17

farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

 

 

 

 

08 01 12

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

 

 

 

 

08 01 14

kaly z farieb alebo lakov iné ako uvedené v 08 01 13

 

 

 

 

08 01 16

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 15

 

 

 

 

08 01 18

odpady z odstraňovania farieb alebo lakov iné ako uvedené v 08 01 17

 

 

 

 

08 01 20

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19

 

 

 

 

08 02 01

odpadové náterové prášky

 

 

 

 

08 03 07

vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu

 

 

 

 

08 03 08

vodné kvapalné odpady obsahujúce tlačiarenskú farbu

 

 

 

 

08 03 13

odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12

 

 

 

 

08 03 15

kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14

 

 

 

 

08 03 18

odpadové tonery do tlačiarní iné ako uvedené v 08 03 17

 

 

 

 

08 04 10

odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

 

 

 

 

08 04 12

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11

 

 

 

 

08 04 14

vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 13

 

 

 

 

08 04 16

vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 15

 

 

 

 

20 01 28

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27

1   

nebezpečné

 

 

 

 

04 02 16*

farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

08 01 11*

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

 

 

 

 

08 01 13*

kaly z farieb alebo lakov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

 

 

 

 

08 01 15*

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

 

 

 

 

08 01 17*

odpady z odstraňovania farieb alebo lakov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

 

 

 

 

08 01 19*

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

 

 

 

 

08 03 12*

odpadové tlačiarenské farby obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

08 03 14*

kaly z tlačiarenských farieb obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

08 03 17*

odpadové tonery do tlačiarní obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

08 04 09*

odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

 

 

 

 

08 04 11*

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

 

 

 

 

08 04 13*

vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

 

 

 

 

08 04 15*

vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

 

 

 

 

20 01 27*

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

02.14   

iné odpady z chemických prípravkov

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

02 07 03

odpady z chemického spracovania

 

 

 

 

03 02 99

prostriedky na ochranu dreva inak bližšie neurčené

 

 

 

 

04 01 09

odpady z vypracúvania a apretácie

 

 

 

 

04 02 15

odpady z apretácie iné ako uvedené v 04 02 14

 

 

 

 

07 02 15

odpadové prísady (aditíva) iné ako uvedené v 07 02 14

 

 

 

 

07 02 17

odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16

 

 

 

 

10 09 16

odpady z prostriedkov na indikáciu trhlín iné ako uvedené v 10 09 15

 

 

 

 

10 10 14

odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13

 

 

 

 

10 10 16

odpady z prostriedkov na indikáciu trhlín iné ako uvedené v 10 10 15

 

 

 

 

16 01 15

nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14

 

 

 

 

16 05 05

plyny v tlakových nádobách iné ako uvedené v 16 05 04

 

 

 

 

18 01 07

chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06

 

 

 

 

18 02 06

chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05

 

 

 

 

20 01 30

detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

1   

nebezpečné

 

 

 

 

03 02 01*

bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva

 

 

 

 

03 02 02*

organochlórované prostriedky na ochranu dreva

 

 

 

 

03 02 03*

organokovové prostriedky na ochranu dreva

 

 

 

 

03 02 04*

anorganické prostriedky na ochranu dreva

 

 

 

 

03 02 05*

iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

04 02 14*

odpady z apretácie obsahujúce organické rozpúšťadlá

 

 

 

 

05 07 01*

odpady obsahujúce ortuť

 

 

 

 

06 08 02*

odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilány

 

 

 

 

06 10 02*

odpady obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

07 02 14*

odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

07 02 16*

odpady obsahujúce nebezpečné silikóny

 

 

 

 

07 04 13*

tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

08 01 21*

odpadový odstraňovač farby alebo laku

 

 

 

 

08 05 01*

odpadové izokyanáty

 

 

 

 

10 09 13*

odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 09 15*

odpady z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 10 13*

odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 10 15*

odpady z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

11 01 16*

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

 

 

 

 

11 01 98*

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

16 01 13*

brzdové kvapaliny

 

 

 

 

16 01 14*

nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

16 05 04*

plyny v tlakových nádobách (vrátane halónov) obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

16 09 03*

peroxidy, napr. peroxid vodíka

 

 

 

 

16 09 04*

oxidujúce látky inak bližšie neurčené

 

 

 

 

18 01 06*

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

18 02 05*

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

20 01 17*

fotochemické látky

 

 

 

 

20 01 29*

detergenty obsahujúce nebezpečné látky

02.2   

nepoužité výbušniny

02.21   

odpadové výbušniny a pyrotechnické výrobky

1   

nebezpečné

 

 

 

 

16 04 02*

pyrotechnické odpady

 

 

 

 

16 04 03*

iné odpadové výbušniny

02.22   

odpadové strelivo

1   

nebezpečné

 

 

 

 

16 04 01*

odpadové strelivo

02.3   

zmiešané chemické odpady

02.31   

zmiešané chemické odpady vyskytujúce sa v menších množstvách

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

16 05 09

vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08

1   

nebezpečné

 

 

 

 

16 05 06*

laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií

 

 

 

 

16 05 07*

vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

16 05 08*

vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

02.33   

obaly znečistené nebezpečnými látkami

1   

nebezpečné

 

 

 

 

15 01 10*

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

03   

iné chemické odpady

03.1   

chemické usadeniny a zvyšky

03.11   

dechty a odpady obsahujúce uhlík

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

05 01 17

bitúmen

 

 

 

 

06 13 03

priemyselné sadze

 

 

 

 

10 01 25

odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne

 

 

 

 

10 03 02

anódový šrot

 

 

 

 

10 03 18

odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17

 

 

 

 

10 08 13

odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12

 

 

 

 

10 08 14

anódový šrot

 

 

 

 

11 02 03

odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy

 

 

 

 

20 01 41

odpady z vymetania komínov

1   

nebezpečné

 

 

 

 

05 01 07*

kyslé dechty

 

 

 

 

05 01 08*

iné dechty

 

 

 

 

05 06 01*

kyslé dechty

 

 

 

 

05 06 03*

iné dechty

 

 

 

 

06 13 05*

sadze z pecí a komínov

 

 

 

 

10 03 17*

odpady obsahujúce decht z výroby anód

 

 

 

 

10 08 12*

odpady obsahujúce decht z výroby anód

 

 

 

 

19 11 02*

kyslé dechty

03.12   

kaly z olejovo-vodných emulzií

1   

nebezpečné

 

 

 

 

05 01 06*

kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok a zariadení

 

 

 

 

13 04 01*

odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby

 

 

 

 

13 04 02*

odpadové oleje z prístavných kanálov

 

 

 

 

13 04 03*

odpadové oleje z prevádzky iných lodí

 

 

 

 

13 05 01*

tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

 

 

 

 

13 05 02*

kaly z odlučovačov oleja z vody

 

 

 

 

13 05 03*

kaly z lapačov nečistôt

 

 

 

 

13 05 07*

voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody

 

 

 

 

13 05 08*

zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

 

 

 

 

13 07 01*

vykurovací olej a motorová nafta

 

 

 

 

13 07 02*

benzín

 

 

 

 

13 07 03*

iné palivá (vrátane zmesí)

 

 

 

 

13 08 01*

kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení

 

 

 

 

13 08 02*

iné emulzie

 

 

 

 

13 08 99*

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

16 07 09*

odpady obsahujúce iné nebezpečné látky

 

 

 

 

19 02 07*

olej a koncentráty zo separácie

03.13   

zvyšky z chemických reakcií

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

03 03 02

usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)

 

 

 

 

04 01 04

činiaca brečka obsahujúca chróm

 

 

 

 

04 01 05

činiaca brečka neobsahujúca chróm

 

 

 

 

11 01 12

vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11

1   

nebezpečné

 

 

 

 

04 01 03*

odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy

 

 

 

 

06 07 03*

kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť

 

 

 

 

07 01 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

07 01 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

 

 

 

 

07 01 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

 

 

 

 

07 02 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

07 02 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

 

 

 

 

07 02 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

 

 

 

 

07 03 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

07 03 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

 

 

 

 

07 03 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

 

 

 

 

07 04 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

07 04 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

 

 

 

 

07 04 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

 

 

 

 

07 05 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

07 05 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

 

 

 

 

07 05 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

 

 

 

 

07 06 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

07 06 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

 

 

 

 

07 06 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

 

 

 

 

07 07 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

 

 

 

 

07 07 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

 

 

 

 

07 07 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

 

 

 

 

09 01 13*

vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v 09 01 06

 

 

 

 

11 01 11*

vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

03.14   

použité filtračné a absorbčné materiály

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

15 02 03

absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02

 

 

 

 

19 09 03

kaly z dekarbonizácie

 

 

 

 

19 09 04

použité aktívne uhlie

 

 

 

 

19 09 05

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

 

 

 

 

19 09 06

roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov

1   

nebezpečné

 

 

 

 

05 01 15*

použité filtračné hlinky

 

 

 

 

06 07 02*

aktívne uhlie z výroby chlóru

 

 

 

 

06 13 02*

použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02)

 

 

 

 

07 01 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

 

 

 

 

07 01 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

 

 

 

 

07 02 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

 

 

 

 

07 02 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

 

 

 

 

07 03 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

 

 

 

 

07 03 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

 

 

 

 

07 04 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

 

 

 

 

07 04 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

 

 

 

 

07 05 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

 

 

 

 

07 05 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

 

 

 

 

07 06 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

 

 

 

 

07 06 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

 

 

 

 

07 07 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

 

 

 

 

07 07 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

 

 

 

 

11 01 15*

eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

15 02 02*

absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak bližšie neurčených), handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

 

 

 

 

19 01 10*

použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov

 

 

 

 

19 08 06*

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

 

 

 

 

19 08 07*

roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov

 

 

 

 

19 08 08*

odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov

 

 

 

 

19 11 01*

použité filtračné hlinky

03.2   

kaly z priemyselných odpadových vôd

03.21   

kaly z priemyselných procesov a z čistenia odpadových vôd

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

03 03 05

kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (deinking)

 

 

 

 

03 03 10

výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

 

 

 

 

04 01 06

kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm

 

 

 

 

04 01 07

kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm

 

 

 

 

04 02 20

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19

 

 

 

 

05 01 10

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09

 

 

 

 

05 01 14

odpady z chladiacich kolón

 

 

 

 

05 06 04

odpad z chladiacich kolón

 

 

 

 

06 05 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02

 

 

 

 

07 01 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11

 

 

 

 

07 02 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11

 

 

 

 

07 03 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11

 

 

 

 

07 04 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11

 

 

 

 

07 05 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11

 

 

 

 

07 06 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11

 

 

 

 

07 07 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11

 

 

 

 

10 01 21

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20

 

 

 

 

10 01 23

vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22

 

 

 

 

10 01 26

odpady z úpravy chladiacej vody

 

 

 

 

10 02 12

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

 

 

 

 

10 02 15

iné kaly a filtračné koláče

 

 

 

 

10 03 28

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27

 

 

 

 

10 04 10

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09

 

 

 

 

10 05 09

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08

 

 

 

 

10 06 10

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09

 

 

 

 

10 07 08

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07

 

 

 

 

10 08 20

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19

 

 

 

 

10 11 20

tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19

 

 

 

 

10 12 13

kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

 

 

 

 

11 01 10

kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09

 

 

 

 

12 01 15

kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14

 

 

 

 

16 10 02

vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01

 

 

 

 

16 10 04

vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03

 

 

 

 

19 08 12

kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11

 

 

 

 

19 08 14

kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13

 

 

 

 

19 13 04

kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03

 

 

 

 

19 13 06

kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05

 

 

 

 

19 13 08

vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07

1   

nebezpečné

 

 

 

 

04 02 19*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

05 01 09*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

06 05 02*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

07 01 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

07 02 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

07 03 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

07 04 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

07 05 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

07 06 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

07 07 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 01 20*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 01 22*

vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 11 19*

tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

11 01 09*

kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

11 02 07*

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

12 01 14*

kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

16 10 01*

vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

16 10 03*

vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

19 08 11*

kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd

 

 

 

 

19 08 13*

kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd

 

 

 

 

19 13 03*

kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

19 13 05*

kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

19 13 07*

vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky

03.22   

kaly obsahujúce uhľovodíky

1   

nebezpečné

 

 

 

 

01 05 05*

vrtné kaly a odpady obsahujúce olej

 

 

 

 

10 02 11*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

 

 

 

 

10 03 27*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

 

 

 

 

10 04 09*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

 

 

 

 

10 05 08*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

 

 

 

 

10 06 09*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

 

 

 

 

10 07 07*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

 

 

 

 

10 08 19*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

 

 

 

 

12 03 01*

vodné premývacie kvapaliny

 

 

 

 

12 03 02*

odpady z odmasťovania parou

 

 

 

 

16 07 08*

odpady obsahujúce olej

 

 

 

 

19 08 10*

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09

 

 

 

 

19 11 03*

vodné kvapalné odpady

03.3   

Kaly a kvapalné odpady zo spracovania odpadov

03.31   

Kaly a kvapalné odpady zo spracovania odpadov

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

19 02 06

kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05

 

 

 

 

19 04 04

vodné kvapalné odpady z ochladzovania vitrifikovaného odpadu

 

 

 

 

19 06 03

kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

 

 

 

 

19 06 04

zvyšky z kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

 

 

 

 

19 06 05

kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu

 

 

 

 

19 06 06

zvyšky z kvasenia z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu

 

 

 

 

19 07 03

priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02

 

 

 

 

19 11 06

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05

1   

nebezpečné

 

 

 

 

19 02 05*

kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

19 02 08*

kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

19 02 11*

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

19 07 02*

priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky

 

 

 

 

19 11 05*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

05   

odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady

05.1   

infekčné odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti

05.11   

infekčné odpady zo zdravotnej starostlivosti

1   

nebezpečné

 

 

 

 

18 01 03*

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z dôvodu prevencie nákazy

05.12   

živočíšne infekčné odpady z veterinárnej starostlivosti

1   

nebezpečné

 

 

 

 

18 02 02*

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z dôvodu prevencie nákazy

05.2   

neinfekčné odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti

05.21   

neinfekčné odpady zo zdravotnej starostlivosti

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

18 01 01

ostré predmety (okrem 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 02

časti a orgány tiel, vrátane krvných vreciek a krvných konzerv (okrem 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 04

iné odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z dôvodu prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)

05.22   

neinfekčné odpady z veterinárnej starostlivosti

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

18 02 01

ostré predmety (okrem 18 02 02)

 

 

 

 

18 02 03

iné odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z dôvodu prevencie nákazy

06   

kovové odpady

06.1   

odpady zo železných kovov

06.11   

odpady a šrot zo železných kovov

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

10 02 10

okuje z valcovania

 

 

 

 

10 12 06

vyradené formy

 

 

 

 

12 01 01

piliny a triesky zo železných kovov

 

 

 

 

12 01 02

prach a zlomky zo železných kovov

 

 

 

 

16 01 17

železné kovy

 

 

 

 

17 04 05

železo a oceľ

 

 

 

 

19 01 02

železné materiály odstránené z popola

 

 

 

 

19 10 01

odpad zo železa a ocele

 

 

 

 

19 12 02

železné kovy

06.2   

odpady z neželezných kovov

06.23   

iné odpady z hliníka

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

17 04 02

hliník

06.24   

odpady z medi

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

17 04 01

meď, bronz, mosadz

06.25   

odpady z olova

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

17 04 03

olovo

06.26   

iné odpady z iných kovov

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

11 05 01

tvrdý zinok

 

 

 

 

12 01 03

piliny a triesky z neželezných kovov

 

 

 

 

12 01 04

prach a zlomky z neželezných kovov

 

 

 

 

16 01 18

neželezné kovy

 

 

 

 

17 04 04

zinok

 

 

 

 

17 04 06

cín

 

 

 

 

17 04 11

káble iné ako uvedené v 17 04 10

 

 

 

 

19 10 02

odpad z neželezných kovov

 

 

 

 

19 12 03

neželezné kovy

06.3   

zmiešané odpady zo železných a z neželezných kovov

06.31   

zmiešané obaly z kovu

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

15 01 04

obaly z kovu

06.32   

iné zmiešané kovové odpady

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

02 01 10

odpadové kovy

 

 

 

 

17 04 07

zmiešané kovy

 

 

 

 

20 01 40

kovy

07   

nekovové odpady

07.1   

odpady zo skla

07.11   

obaly zo skla

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

15 01 07

obaly zo skla

07.12   

iné sklené odpady

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

10 11 12

odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

 

 

 

 

16 01 20

sklo

 

 

 

 

17 02 02

sklo

 

 

 

 

19 12 05

sklo

 

 

 

 

20 01 02

sklo

1   

nebezpečné

 

 

 

 

10 11 11*

sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy (napr. katódové trubice)

07.2   

odpady z papiera a lepenky

07.21   

odpadové obaly z papiera a lepenky

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

07.23   

iné odpady z papiera a lepenky

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

19 12 01

papier a lepenka

 

 

 

 

20 01 01

papier a lepenka

07.3   

Odpady z gumy

07.31   

použité pneumatiky

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

16 01 03

opotrebované pneumatiky

07.4   

odpady z plastov

07.41   

odpady z obalov z plastov

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

15 01 02

obaly z plastov

07.42   

iné odpady z plastov

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

02 01 04

odpadové plasty (okrem obalov)

 

 

 

 

07 02 13

odpadové plasty

 

 

 

 

12 01 05

hobliny a triesky z plastov

 

 

 

 

16 01 19

plasty

 

 

 

 

17 02 03

plasty

 

 

 

 

19 12 04

plasty a guma

 

 

 

 

20 01 39

plasty

07.5   

odpady z dreva

07.51   

obaly z dreva

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

15 01 03

obaly z dreva

07.52   

piliny a hobliny

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

1   

nebezpečné

 

 

 

 

03 01 04*

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky

07.53   

iné odpady z dreva

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

03 01 01

odpadová kôra a korok

 

 

 

 

03 03 01

odpadová kôra a drevo

 

 

 

 

17 02 01

drevo

 

 

 

 

19 12 07

drevo iné ako uvedené v 19 12 06

 

 

 

 

20 01 38

drevo iné ako uvedené v 20 01 37

1   

nebezpečné

 

 

 

 

19 12 06*

drevo obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

20 01 37*

drevo obsahujúce nebezpečné látky

07.6   

odpady z textilu

07.61   

obnosené šatstvo

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

20 01 10

šatstvo

07.62   

rozličné odpady z textilu

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

04 02 09

odpady z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

 

 

 

 

04 02 10

organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)

 

 

 

 

04 02 21

odpady z nespracovaných textilných vlákien

 

 

 

 

04 02 22

odpady zo spracovaných textilných vlákien

 

 

 

 

15 01 09

obaly z textilu

 

 

 

 

19 12 08

textílie

 

 

 

 

20 01 11

textílie

07.63   

odpady z kože

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

04 01 01

odpadová glejovka a štiepenka

 

 

 

 

04 01 02

odpad z lúhovania

 

 

 

 

04 01 08

odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm

07.7   

odpad obsahujúci PCB

07.71   

oleje obsahujúce PCB

1   

nebezpečné

 

 

 

 

13 01 01*

hydraulické oleje obsahujúce PCB

 

 

 

 

13 03 01*

izolačné alebo teplonosné oleje obsahujúce PCB

07.72   

zariadenia obsahujúce PCB alebo nimi znečistené

1   

nebezpečné

 

 

 

 

16 01 09*

dielce obsahujúce PCB

 

 

 

 

16 02 09*

transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB

 

 

 

 

16 02 10*

vyradené zariadenia obsahujúce PCB alebo nimi znečistené, iné ako uvedené v 16 02 10

07.73   

odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB

1   

nebezpečné

 

 

 

 

17 09 02*

odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, zatavené zasklievacie jednotky obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB)

08   

vyradené zariadenia

08.1   

vyradené vozidlá

08.12   

iné vyradené vozidlá

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

16 01 06

staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny ani iné nebezpečné dielce

1   

nebezpečné

 

 

 

 

16 01 04*

staré vozidlá

08.2   

vyradené elektrické a elektronické zariadenia

08.21   

vyradené veľké vybavenie domácností

1   

nebezpečné

 

 

 

 

16 02 11*

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

 

 

 

 

20 01 23*

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

08.23   

iné vyradené elektrické a elektronické zariadenia

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

09 01 10

fotoaparáty na jedno použitie bez batérií

 

 

 

 

09 01 12

fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

 

 

 

 

16 02 14

vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

 

 

 

 

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

1   

nebezpečné

 

 

 

 

09 01 11*

fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradené do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03

 

 

 

 

16 02 13*

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12

 

 

 

 

20 01 35*

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

08.4   

vyradené časti strojov a zariadení

08.41   

odpadové batérie a akumulátory

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

16 06 04

alkalické batérie (okrem 16 06 03)

 

 

 

 

16 06 05

iné batérie a akumulátory

 

 

 

 

20 01 34

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

1   

nebezpečné

 

 

 

 

16 06 01*

olovené batérie

 

 

 

 

16 06 02*

niklovo-kadmiové batérie

 

 

 

 

16 06 03*

batérie obsahujúce ortuť

 

 

 

 

20 01 33*

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

08.43   

iné vyradené časti strojov a zariadení

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

16 01 12

brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11

 

 

 

 

16 01 16

nádrže na skvapalnený plyn

 

 

 

 

16 01 22

časti inak bližšie neurčené

 

 

 

 

16 02 16

časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15

1   

nebezpečné

 

 

 

 

16 01 07*

olejové filtre

 

 

 

 

16 01 08*

dielce obsahujúce ortuť

 

 

 

 

16 01 10*

výbušné časti (napr. bezpečnostné vzduchové vankúše)

 

 

 

 

16 01 21*

nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

 

 

 

 

16 02 15*

nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení

 

 

 

 

20 01 21*

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

09   

živočíšne a rastlinné odpady

09.1   

Živočíšny a zmiešaný odpad z potravín

09.11   

živočíšne odpady z prípravy a výroby potravín

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

02 01 02

odpadové živočíšne tkanivá

 

 

 

 

02 02 01

kaly z prania a čistenia

 

 

 

 

02 02 02

odpadové živočíšne tkanivá

 

 

 

 

02 02 03

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

 

 

 

 

02 05 01

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

09.12   

zmiešané odpady z prípravy a výroby potravín

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

02 03 02

odpady z konzervačných činidiel

 

 

 

 

02 06 02

odpady z konzervačných činidiel

 

 

 

 

19 08 09

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky

 

 

 

 

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

 

 

 

 

20 01 25

jedlé oleje a tuky

09.2   

Rastlinné odpady

09.21   

odpady zo zelených porastov

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

02 01 07

odpady z lesného hospodárstva

 

 

 

 

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

09.22   

rastlinné odpady z prípravy a výroby potravín

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

02 01 01

kaly z prania a čistenia

 

 

 

 

02 01 03

odpadové rastlinné tkanivá

 

 

 

 

02 03 01

kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

 

 

 

 

02 03 03

odpady z extrakcie rozpúšťadlami

 

 

 

 

02 03 04

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

 

 

 

 

02 06 01

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

 

 

 

 

02 07 01

odpady z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

 

 

 

 

02 07 02

odpady z destilácie liehovín

 

 

 

 

02 07 04

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

09.3   

zvierací trus, moč a hnoj

09.31   

zvierací trus, moč a hnoj

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

02 01 06

zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, zhromažďované oddelene a spracúvané mimo miesta ich vzniku

10   

zmiešané odpady

10.1   

odpady z domácností a podobné odpady

10.11   

odpady z domácností

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

20 03 01

zmiešaný komunálny odpad

 

 

 

 

20 03 02

odpad z trhovísk

 

 

 

 

20 03 07

objemný odpad

 

 

 

 

20 03 99

komunálne odpady inak bližšie neurčené

10.12   

odpady z čistenia ulíc

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

20 03 03

odpady z čistenia ulíc

10.2   

zmiešané a nerozlíšené materiály

10.21   

zmiešané obaly

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

15 01 05

kompozitné obaly

 

 

 

 

15 01 06

zmiešané obaly

10.22   

iné zmiešané a nerozlíšené materiály

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

01 03 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

01 04 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

01 05 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

02 01 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

02 02 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

02 03 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

02 04 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

02 05 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

02 06 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

02 07 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

03 01 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

03 03 07

mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky

 

 

 

 

03 03 08

odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

 

 

 

 

03 03 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

04 01 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

04 02 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

05 01 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

05 06 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

05 07 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

06 01 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

06 02 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

06 03 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

06 04 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

06 06 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

06 07 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

06 08 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

06 09 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

06 10 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

06 11 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

06 13 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

07 01 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

07 02 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

07 03 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

07 04 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

07 05 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

07 06 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

07 07 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

08 01 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

08 02 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

08 03 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

08 04 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

09 01 07

fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

 

 

 

 

09 01 08

fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

 

 

 

 

09 01 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

10 01 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

10 02 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

10 03 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

10 04 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

10 05 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

10 06 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

10 07 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

10 08 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

10 09 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

10 10 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

10 11 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

10 12 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

10 13 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

11 01 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

11 02 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

11 05 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

12 01 13

odpady zo zvárania

 

 

 

 

12 01 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

16 01 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

16 03 04

anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

 

 

 

 

16 03 06

organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

 

 

 

 

16 07 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

19 01 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

19 02 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

19 05 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

19 06 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

19 08 01

zhrabky z hrablíc

 

 

 

 

19 08 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

19 09 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

19 11 99

odpady inak bližšie neurčené

 

 

 

 

20 01 99

iné frakcie inak bližšie neurčené

1   

nebezpečné

 

 

 

 

09 01 06*

odpady zo spracovania fotografických odpadov s obsahom striebra v mieste ich vzniku obsahujúce striebro

 

 

 

 

16 03 03*

anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

16 03 05*

organické odpady obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

17 04 09*

kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

 

 

 

 

17 04 10*

káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky

 

 

 

 

18 01 10*

amalgámový odpad zo zubnej starostlivostí

10.3   

zvyšky z triedenia

10.32   

ostatné zvyšky z triedenia

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

19 02 03

predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov nezatriedených ako nebezpečné

 

 

 

 

19 02 10

horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09

 

 

 

 

19 05 01

nekompostované zložky komunálnych a podobných odpadov

 

 

 

 

19 05 02

nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu

 

 

 

 

19 05 03

kompost bližšie neurčený

 

 

 

 

19 10 04

úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03

 

 

 

 

19 10 06

iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05

 

 

 

 

19 12 10

horľavý odpad (palivo z odpadkov)

 

 

 

 

19 12 12

iné odpady (vrátane zmiešaných materiálov) z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

1   

nebezpečné

 

 

 

 

19 02 04*

predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň jeden je označený ako nebezpečný

 

 

 

 

19 02 09*

tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

19 04 03*

nevitrifikovaná tuhá fáza

 

 

 

 

19 10 03*

úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

19 10 05*

iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

19 12 11*

iné odpady (vrátane zmiešaných materiálov) z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky

11   

bežné kaly

11.1   

kaly z čistenia odpadových vôd

11.11   

kaly z čistenia vôd z verejnej kanalizácie

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

19 08 05

kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

11.12   

biologicky rozložiteľné kaly z čistenia iných odpadových vôd

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

02 02 04

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

 

 

 

 

02 03 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

 

 

 

 

02 04 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

 

 

 

 

02 05 02

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

 

 

 

 

02 06 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

 

 

 

 

02 07 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

 

 

 

 

03 03 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10

11.2   

kaly z čistenia pitnej a úžitkovej vody

11.21   

kaly z čistenia pitnej a úžitkovej vody

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

05 01 13

kaly z napájacej vody pre kotly

 

 

 

 

19 09 02

kaly z čírenia vody

11.4   

obsah žúmp

11.41   

obsah žúmp

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

20 03 04

kal zo septikov

 

 

 

 

20 03 06

odpad z čistenia kanalizácie

12   

minerálne odpady

12.1   

stavebné odpady a odpady z demolácií

12.11   

betón, tehly a sadrový odpad

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

17 01 01

betón

 

 

 

 

17 01 02

tehly

 

 

 

 

17 01 03

obkladačky, dlaždice a keramika

 

 

 

 

17 01 07

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

 

 

 

 

17 05 08

štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

 

 

 

 

17 08 02

stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

1   

nebezpečné

 

 

 

 

17 01 06*

zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

17 05 07*

štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky

 

 

 

 

17 08 01*

stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami

12.12   

odpadové uhľovodíkové materiály používané na povrchoch ciest

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

17 03 02

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

1   

nebezpečné

 

 

 

 

17 03 01*

bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

 

 

 

 

17 03 03*

uhoľný decht a dechtové výrobky

12.13   

zmiešané stavebné odpady

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

17 06 04

izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

 

 

 

 

17 09 04

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

1   

nebezpečné

 

 

 

 

17 02 04*

sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami

 

 

 

 

17 06 03*

ostatné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

17 09 01*

odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť

 

 

 

 

17 09 03*

ostatné odpady zo stavieb a demolácií (vrátane zmiešaných materiálov) obsahujúce nebezpečné látky

12.2   

odpady obsahujúce azbest

12.21   

odpady obsahujúce azbest

1   

nebezpečné

 

 

 

 

06 07 01*

odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest

 

 

 

 

06 13 04*

odpady zo spracovania azbestu

 

 

 

 

10 13 09*

odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbest

 

 

 

 

15 01 11*

kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest), vrátané prázdnych tlakových nádob

 

 

 

 

16 01 11*

brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest

 

 

 

 

16 02 12*

vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest

 

 

 

 

17 06 01*

izolačné materiály obsahujúce azbest

 

 

 

 

17 06 05*

stavebné materiály obsahujúce azbest

12.3   

odpady z bežne sa vyskytujúcich minerálov

12.31   

odpady z bežne sa vyskytujúcich minerálov

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

01 01 01

odpad z ťažby rudných nerastov

 

 

 

 

01 01 02

odpad z ťažby nerudných nerastov

 

 

 

 

01 03 06

hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

 

 

 

 

01 03 08

prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07

 

 

 

 

01 03 09

červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01 03 07

 

 

 

 

01 04 08

odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

 

 

 

 

01 04 09

odpadový piesok a íly

 

 

 

 

01 04 10

prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

 

 

 

 

01 04 11

odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07

 

 

 

 

01 04 12

hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a 01 04 11

 

 

 

 

01 04 13

odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07

 

 

 

 

01 05 04

vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

 

 

 

 

01 05 07

vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

 

 

 

 

01 05 08

vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

 

 

 

 

02 04 01

zemina z čistenia a prania repy

 

 

 

 

08 02 02

vodné kaly obsahujúce keramické materiály

 

 

 

 

10 11 10

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09

 

 

 

 

10 12 01

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

 

 

 

 

10 13 01

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

 

 

 

 

19 08 02

odpad z lapačov piesku

 

 

 

 

19 09 01

tuhé odpady z primárnej filtrácie a preosievania

 

 

 

 

19 13 02

tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

 

 

 

 

20 02 03

iné biologicky nerozložiteľné odpady

1   

nebezpečné

 

 

 

 

01 03 04*

kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy

 

 

 

 

01 03 05*

iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky

 

 

 

 

01 03 07*

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov

 

 

 

 

01 04 07*

odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov

 

 

 

 

01 05 06*

vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 11 09*

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky

 

 

 

 

19 13 01*

tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

12.4   

odpady zo spaľovania

12.41   

odpady z čistenia dymových plynov

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

10 01 05

tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

 

 

 

 

10 01 07

reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

 

 

 

 

10 01 19

odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

 

 

 

 

10 02 08

tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 07

 

 

 

 

10 02 14

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13

 

 

 

 

10 03 20

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19

 

 

 

 

10 03 24

tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 03 23

 

 

 

 

10 03 26

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 03 25

 

 

 

 

10 07 03

tuhé odpady z čistenia plynov

 

 

 

 

10 07 05

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

 

 

 

 

10 08 16

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

 

 

 

 

10 08 18

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17

 

 

 

 

10 09 10

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09

 

 

 

 

10 10 10

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09

 

 

 

 

10 11 16

tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15

 

 

 

 

10 11 18

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17

 

 

 

 

10 12 05

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

 

 

 

 

10 12 10

tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09

 

 

 

 

10 13 07

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

 

 

 

 

10 13 13

tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 13 12

1   

nebezpečné

 

 

 

 

10 01 18*

odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 02 07*

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 02 13*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 03 19*

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

 

 

 

 

10 03 23*

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 03 25*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 04 04*

prach z dymových plynov

 

 

 

 

10 04 06*

tuhé odpady z čistenia plynov

 

 

 

 

10 04 07*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

 

 

 

 

10 05 03*

prach z dymových plynov

 

 

 

 

10 05 05*

tuhý odpad z čistenia plynov

 

 

 

 

10 05 06*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

 

 

 

 

10 06 03*

prach z dymových plynov

 

 

 

 

10 06 06*

tuhý odpad z čistenia plynov

 

 

 

 

10 06 07*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

 

 

 

 

10 08 15*

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

 

 

 

 

10 08 17*

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 09 09*

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

 

 

 

 

10 10 09*

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

 

 

 

 

10 11 15*

tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 11 17*

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 12 09*

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 13 12*

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 14 01*

odpady z čistenia plynov obsahujúce ortuť

 

 

 

 

11 05 03*

tuhé odpady z čistenia plynov

12.42   

škvara a popol z tepelnej úpravy a spaľovania

0   

nezatriedené ako nebezpečné

 

 

 

 

06 09 02

troska obsahujúca fosfor

 

 

 

 

10 01 01

popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

 

 

 

 

10 01 02

popolček z uhlia

 

 

 

 

10 01 03

popolček z rašeliny a neupraveného dreva

 

 

 

 

10 01 15

popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14

 

 

 

 

10 01 17

popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16

 

 

 

 

10 01 24

piesky z fluidnej vrstvy

 

 

 

 

10 02 01

odpady zo spracovania trosky

 

 

 

 

10 02 02

nespracovaná troska

 

 

 

 

10 03 16

peny iné ako uvedené v 10 03 15

 

 

 

 

10 03 22

iné tuhé častice a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) iné ako uvedené v 10 03 21

 

 

 

 

10 03 30

odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29

 

 

 

 

10 05 01

trosky z prvého a druhého tavenia

 

 

 

 

10 05 04

iné tuhé častice a prach

 

 

 

 

10 05 11

stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

 

 

 

 

10 06 01

trosky z prvého a druhého tavenia

 

 

 

 

10 06 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

 

 

 

 

10 06 04

iné tuhé častice a prach

 

 

 

 

10 07 01

trosky z prvého a druhého tavenia

 

 

 

 

10 07 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

 

 

 

 

10 07 04

iné tuhé častice a prach

 

 

 

 

10 08 04

tuhé častice a prach

 

 

 

 

10 08 09

iné trosky

 

 

 

 

10 08 11

stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10

 

 

 

 

10 09 03

pecná troska

 

 

 

 

10 09 12

iné tuhé častice iné ako uvedené v 10 09 11

 

 

 

 

10 10 03

pecná troska

 

 

 

 

10 10 12

iné tuhé častice iné ako uvedené v 10 10 11

 

 

 

 

10 12 03

tuhé častice a prach

 

 

 

 

11 05 02

zinkový popol

1   

nebezpečné

 

 

 

 

10 01 04*

popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja

 

 

 

 

10 01 13*

popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo

 

 

 

 

10 01 14*

popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 01 16*

popolček zo spaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky

 

 

 

 

10 03 04*

trosky z prvého tavenia

 

 

 

 

10 03 09*

čierne stery z druhého tavenia

 

 

 

 

10 03 15*

peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

 

 

 

 

10 03 21*

iné tuhé častice a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 03 29*

odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky

 

 

 

 

10 04 01*

troska z prvého a druhého tavenia

 

 

 

 

10 04 02*

stery a peny z prvého a druhého tavenia

 

 

 

 

10 04 05*

iné tuhé častice a prach

 

 

 

 

10 05 10*

stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

 

 

 

 

10 08 08*

soľná troska z prvého a druhého tavenia