ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.223.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 223

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
25. augusta 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2010/465/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady a zástupcov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, z 24. júna 2010 o podpise a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej

1

Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, podpísaná 25. a 30. apríla 2007

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 756/2010 z 24. augusta 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohy IV a V ( 1 )

20

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 757/2010 z 24. augusta 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohy I a III ( 1 )

29

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 758/2010 z 24. augusta 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu týkajúce sa látky valnemulin ( 1 )

37

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 759/2010 z 24. augusta 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu týkajúce sa látky tildipirozín ( 1 )

39

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 760/2010 z 24. augusta 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

42

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

25.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/1


ROZHODNUTIE RADY A ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE, KTORÍ SA ZIŠLI NA ZASADNUTÍ RADY,

z 24. júna 2010

o podpise a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej

(2010/465/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÍ SA ZIŠLI NA ZASADNUTÍ RADY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 5 a článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej podpísaná 25. a 30. apríla 2007 (ďalej len „dohoda“) obsahuje povinnosť pre obe strany začať druhú etapu rokovaní.

(2)

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009, Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho nástupcom.

(3)

Komisia v mene Únie a členských štátov prerokovala protokol, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda (ďalej len „protokol“) v súlade s článkom 21 uvedenej dohody.

(4)

Tento protokol bol parafovaný 25. marca 2010.

(5)

Protokol je plne v súlade s právnymi predpismi Únie, najmä so systémom EÚ na obchodovanie s emisiami.

(6)

Únia a členské štáty by mali protokol prerokovaný Komisiou podpísať a predbežne vykonávať v rozsahu, v akom to umožňuje vnútroštátne právo, s výhradou jeho možného uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(7)

Je potrebné prijať procesné ustanovenia o prípadnom rozhodnutí, ako ukončiť predbežné vykonávanie uvedeného protokolu a ako prijať opatrenia podľa článku 21 ods. 5 dohody zmenenej a doplnenej týmto protokolom. Tiež je potrebné prijať procesné ustanovenia o pozastavení vzájomného uznávania regulačných rozhodnutí týkajúcich sa spôsobilosti leteckej spoločnosti a občianstva podľa článku 6a ods. 2 dohody zmenenej a doplnenej protokolom a o vykonávaní určitých ustanovení dohody vrátane ustanovení týkajúcich sa životného prostredia podľa článku 15 ods. 5 dohody zmenenej a doplnenej protokolom,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Podpis a predbežné vykonávanie

1.   Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (ďalej len „protokol“) s výhradou uzavretia uvedeného protokolu.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

2.   Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať protokol v mene Únie s výhradou jeho uzavretia.

3.   Kým protokol nenadobudne platnosť, Únia a jej členské štáty ho predbežne vykonávajú v rozsahu, v akom to umožňuje vnútroštátne právo, a to od dátumu jeho podpisu.

4.   Rada v mene Únie a členských štátov v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy jednomyseľne prijíma rozhodnutie o ukončení predbežného vykonávania protokolu a o oznámení tejto skutočnosti Spojeným štátom americkým v súlade s článkom 9 ods. 2 protokolu, ako aj rozhodnutie o stiahnutí takéhoto oznámenia.

Článok 2

Pozastavenie vzájomného uznávania

Rada v mene Únie a členských štátov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy jednomyseľne prijíma rozhodnutie o pozastavení vzájomného uznávania regulačných rozhodnutí týkajúcich sa spôsobilosti leteckej spoločnosti a občianstva a o informovaní Spojených štátov amerických o tejto skutočnosti v súlade s článkom 6a ods. 2 dohody zmenenej a doplnenej protokolom.

Článok 3

Spoločný výbor

1.   Úniu a členské štáty zastupujú v spoločnom výbore zriadenom podľa článku 18 dohody zmenenej a doplnenej týmto protokolom zástupcovia Komisie a členských štátov.

2.   Pozíciu, ktorú má prijať Únia a jej členské štáty v spoločnom výbore so zreteľom na veci, ktoré patria do výlučnej právomoci Únie a ktoré nevyžadujú prijatie rozhodnutia s právnym účinkom, prijme Komisia a vopred ju oznámi Rade a členským štátom.

3.   V prípade rozhodnutí vo veciach, ktoré patria do právomoci Únie, pozíciu Únie a jej členských štátov v spoločnom výbore prijíma Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, pokiaľ sa na základe platného hlasovacieho postupu stanoveného v zmluve.

4.   V prípade rozhodnutí vo veciach, ktoré patria do právomoci členských štátov, pozíciu Únie a jej členských štátov v spoločnom výbore prijíma jednomyseľne Rada na návrh Komisie alebo ktoréhokoľvek členského štátu, pokiaľ členský štát neinformuje Generálny sekretariát Rady do jedného mesiaca od prijatia uvedenej pozície, že s rozhodnutím, ktoré má prijať spoločný výbor, môže súhlasiť len na základe dohody svojich legislatívnych orgánov, najmä z dôvodu výhrady parlamentného preskúmania.

5.   Pozíciu Únie a členských štátov v rámci spoločného výboru prezentuje Komisia s výnimkou vecí, ktoré patria do výlučnej právomoci členských štátov, keď pozíciu prezentuje predsedníctvo Rady alebo na základe rozhodnutia Rady Komisia.

Článok 4

Rozhodnutia v súlade s článkom 21 ods. 5 dohody

Rada v mene Únie a členských štátov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy jednomyseľne prijíma rozhodnutie o neumožnení leteckej spoločnosti druhej strany využívať ďalšie frekvencie alebo vstupovať na nové trhy v rámci dohody a o oznámení tejto skutočnosti Spojeným štátom americkým alebo o súhlase so zrušením takéhoto rozhodnutia, ktoré sa prijalo v súlade s článkom 21 ods. 5 dohody zmenenej a doplnenej protokolom.

Článok 5

Informácie predkladané Komisii

Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o všetkých žiadostiach alebo oznámeniach, ktoré podali alebo prijali podľa článku 15 dohody zmenenej a doplnenej protokolom.

V Luxemburgu 24. júna 2010

Za Radu

predseda

J. BLANCO LÓPEZ


PROTOKOL,

ktorým sa mení a dopĺňa dohoda o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, podpísaná 25. a 30. apríla 2007

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ (ďalej len „Spojené štáty“)

na jednej strane a

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

ako zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie a ako členské štáty Európskej únie (ďalej len „členské štáty“)

a EURÓPSKA ÚNIA

na strane druhej,

S ÚMYSLOM vychádzať z rámca stanoveného na základe Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, podpísanej 25. a 30. apríla 2007 (ďalej len „dohoda“), s cieľom otvoriť prístup na trhy, maximalizovať výhody pre spotrebiteľov, letecké spoločnosti, pracovníkov a verejnosť na obidvoch stranách Atlantického oceánu,

SPLNENÍM mandátu uvedeného v článku 21 dohody na urýchlené prerokovanie druhej etapy dohody, ktorá povedie k splneniu tohto cieľa,

UZNÁVAJÚC, že Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho nástupcom v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, 1. decembra 2009 a že k tomuto dátumu všetky práva a povinnosti Európskeho spoločenstva ako aj všetky odkazy naň v tejto dohode sa vzťahujú na Európsku úniu,

DOHODLI SA NA ZMENE A DOPLNENÍ DOHODY TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Článok 1 dohody sa nahrádza takto:

1.

Za odsek 2 sa vkladá táto nová definícia:

„2a   ‚zistenie štátnej príslušnosti‘ znamená zistenie, že letecký dopravca navrhujúci prevádzku služieb v rámci tejto dohody spĺňa požiadavky článku 4, týkajúce sa vlastníctva, účinnej kontroly a hlavného miesta podnikania;“.

2.

Za odsek 3 sa vkladá táto nová definícia:

„3a   ‚zistenie spôsobilosti‘ znamená zistenie, že letecký dopravca navrhujúci prevádzku služieb v rámci tejto dohody má uspokojivé finančné schopnosti a adekvátne manažérske skúsenosti a že je pripravený dodržiavať právne predpisy, nariadenia a požiadavky, ktorými sa musia takéto služby pri svojej prevádzke riadiť;“.

Článok 2

Vzájomné uznanie regulačných zistení týkajúcich sa spôsobilosti leteckej spoločnosti a štátnej príslušnosti

Za článok 6 sa vkladá tento nový článok 6a:

„Článok 6a

Vzájomné uznanie regulačných zistení týkajúcich sa spôsobilosti leteckej spoločnosti a štátnej príslušnosti

1.   Po prijatí žiadosti o prevádzkové oprávnenie od leteckého dopravcu jednej strany letecké orgány druhej strany podľa článku 4 uznajú zistenie spôsobilosti a/alebo štátnej príslušnosti leteckými orgánmi prvej strany v súvislosti s týmto leteckým dopravcom, ako keby také zistenie vydali jeho vlastné letecký orgány, a nebudú sa týmito záležitosťami ďalej zaoberať s výnimkou ustanovení písmena a) nižšie:

a)

Ak letecké orgány prijímajúcej strany po prijatí žiadosti o prevádzkové oprávnenie od leteckého dopravcu alebo po udelení takéhoto oprávnenia majú konkrétny dôvod domnievať sa, že napriek uznaniu leteckých orgánov druhej strany podmienky stanovené v článku 4 tejto dohody potrebné na udelenie príslušných oprávnení alebo povolení neboli splnené, majú okamžite informovať tieto orgány a uviesť podstatné dôvody svojich obáv. V takomto prípade môže ktorákoľvek strana požiadať o konzultácie, na ktorých by sa mali zúčastniť zástupcovia príslušných leteckých orgánov, a/alebo o poskytnutie dodatočných informácií v tejto súvislosti, a takáto žiadosť by sa mala splniť čo najskôr. Ak sa táto záležitosť nevyrieši, môže ju ktorákoľvek strana predložiť spoločnému výboru;

b)

Tento článok sa nevzťahuje na ustanovenia týkajúce sa osvedčení o bezpečnosti alebo bezpečnostných oprávnení, opatrení bezpečnostnej ochrany alebo poistného krytia.

2.   Ak je to možné, každá strana informuje druhú stranu vopred a v opačnom prípade čo najskôr potom, o akýchkoľvek zásadných zmenách týkajúcich sa uplatňovaných kritérií pri ustanoveniach uvedených v odseku 1 vyššie, a to prostredníctvom spoločného výboru. Ak prijímajúca strana požiada o konzultácie týkajúce sa ktorejkoľvek z takýchto zmien, tieto konzultácie sa uskutočnia v spoločnom výbore do 30 dní od takejto žiadosti, ak sa strany nedohodnú inak. Ak sa prijímajúca strana po týchto konzultáciách domnieva, že zrevidované kritériá druhej strany nie sú pre vzájomné uznanie regulačných zistení uspokojivé, prijímajúca strana môže informovať druhú stranu o pozastavení odseku 1. Toto pozastavenie môže prijímajúca strana kedykoľvek zrušiť. Spoločný výbor je o tom primerane informovaný.“

Článok 3

Životné prostredie

Článok 15 dohody sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa takto:

„Článok 15

Životné prostredie

1.   Strany uznávajú dôležitosť ochrany životného prostredia pri tvorbe a vykonávaní medzinárodnej leteckej politiky, pričom pri tvorbe takejto politiky starostlivo zvažujú náklady na ochranu životného prostredia a ich prínos a v prípade potreby spoločne hľadajú účinné globálne riešenia. Strany v súlade s tým spoločne pracujú na obmedzení alebo znížení vplyvu medzinárodnej leteckej dopravy na životné prostredie hospodársky primeraným spôsobom.

2.   V prípade, keď strana posudzuje navrhované opatrenia v oblasti životného prostredia, mala by vyhodnotiť možné negatívne vplyvy na vykonávanie práv stanovených v tejto dohode, a ak sa tieto opatrenia prijmú, mala by prijať primerané kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych vplyvov. Na žiadosť jednej strany poskytne druhá strana opis takéhoto hodnotenia a krokov na zmiernenie.

3.   Ak sa zavedú opatrenia na ochranu životného prostredia, musia sa dodržiavať normy ochrany životného prostredia v letectve, ktoré prijala Medzinárodná organizácia civilného letectva v prílohách k dohovoru, okrem prípadov, keď sa zaevidovali odlišnosti. Akékoľvek opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré majú vplyv na letecké dopravné služby podľa tejto dohody, uplatňujú strany v súlade s článkom 2 a článkom 3 ods. 4 tejto dohody.

4.   Strany opätovne potvrdzujú záväzok členských štátov a Spojených štátov uplatňovať zásadu vyváženého prístupu.

5.   Pri zavádzaní nových povinných prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách, kde počet pohybov civilných podzvukových prúdových lietadiel v kalendárnom roku presahuje 50 000, sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

Príslušné orgány strany dohody poskytnú príležitosť na zohľadnenie stanovísk zainteresovaných strán v rozhodovacom procese.

b)

Oznámenie o zavedení akéhokoľvek nového prevádzkového obmedzenia sa sprístupní druhej strane najneskôr 150 dní pred nadobudnutím platnosti tohto prevádzkového obmedzenia. Na žiadosť tejto druhej strany sa jej bezodkladne poskytne správa vysvetľujúca dôvody zavedenia prevádzkových obmedzení, s uvedením environmentálneho cieľa stanoveného pre dané letisko a opatrení, ktoré sa zvažovali na dosiahnutie tohto cieľa. Táto správa musí obsahovať relevantné vyhodnotenie pravdepodobných nákladov a prínosov rôznych zvažovaných opatrení.

c)

Prevádzkové obmedzenia nesmú byť i) diskriminačné; ii) reštriktívnejšie než je potrebné na dosiahnutie environmentálneho cieľa stanoveného pre dané letisko a iii) svojvoľné.

6.   Strany podporujú výmenu informácií a pravidelný dialóg medzi odborníkmi, vedený najmä prostredníctvom existujúcich komunikačných kanálov, s cieľom zintenzívniť v súlade s uplatniteľnými zákonmi a právnymi predpismi spoluprácu v oblasti vplyvu medzinárodnej leteckej dopravy na životné prostredie a jeho zmiernenia vrátane:

a)

výskumu a vývoja ekologickej leteckej technológie;

b)

zlepšenia vedeckých poznatkov týkajúcich sa vplyvu emisií z leteckej dopravy s cieľom zvýšiť informovanosť v rámci politických rozhodnutí;

c)

inovácie v oblasti manažmentu letovej prevádzky s cieľom znížiť environmentálny vplyv leteckej dopravy;

d)

výskumu a vývoja udržateľných alternatívnych palív pre leteckú dopravu a

e)

výmeny názorov na problémy a možnosti na medzinárodných fórach týkajúcich sa vplyvu leteckej dopravy na životné prostredie, v prípade potreby vrátane koordinácie pozícií.

7.   Ak o to strany požiadajú, spoločný výbor s pomocou odborníkov vypracuje odporúčania zamerané na riešenie problematiky prípadného prekrývania trhových opatrení týkajúcich sa emisií, ktoré uplatňujú strany, a zabezpečenia súladu medzi nimi s cieľom zabrániť zdvojeniu opatrení a nákladov a čo najviac znížiť administratívnu záťaž leteckých spoločností. Vykonávanie takýchto odporúčaní podlieha internému schváleniu alebo ratifikácii v závislosti od požiadaviek každej strany.

8.   Ak sa jedna strana domnieva, že záležitosť týkajúca sa ochrany životného prostredia v letectve vrátane navrhovaných nových opatrení vzbudzuje obavy z hľadiska uplatňovania alebo vykonávania tejto dohody, môže požiadať o zvolanie spoločného výboru v súlade s článkom 18 s cieľom preskúmať predmetnú záležitosť a prijať vhodné opatrenia na riešenie obáv, ktorých oprávnenosť sa preukázala.“

Článok 4

Sociálny rozmer

Za článok 17 sa vkladá tento nový článok 17a:

„Článok 17a

Sociálny rozmer

1.   Strany uznávajú význam sociálneho rozmeru tejto dohody a prínos otvorenia trhu sprevádzaného vysokými štandardmi práce. Účelom príležitostí, ktoré vyplynuli z dohody, nie je narušiť štandardy práce alebo pracovné práva a zásady stanovené v príslušných právnych predpisoch zmluvných strán.

2.   Zásady uvedené v odseku 1 slúžia na usmernenie strán pri vykonávaní dohody, ako aj na pravidelné posudzovanie sociálnych dôsledkov dohody spoločným výborom podľa článku 18 a prípravu vhodných opatrení reagujúcich na obavy, ktoré sa preukážu ako oprávnené.“

Článok 5

Spoločný výbor

Odseky 3, 4 a 5 článku 18 dohody sa vypúšťajú v plnom rozsahu a nahrádzajú sa takto:

„3.   Spoločný výbor hodnotí podľa potreby celkové vykonávanie dohody vrátane akýchkoľvek vplyvov obmedzení leteckej infraštruktúry na vykonávanie práv ustanovených v článku 3, vplyvov bezpečnostných opatrení prijatých podľa článku 9, vplyvov na podmienky hospodárskej súťaže, a to aj v oblasti počítačových rezervačných systémov, a akýchkoľvek sociálnych dôsledkov vykonávania dohody. Spoločný výbor takisto priebežne skúma jednotlivé otázky alebo návrhy, o ktorých sa ktorákoľvek strana domnieva, že majú alebo potenciálne môžu mať vplyv na prevádzku v súlade s touto dohodou, napríklad konfliktné regulačné požiadavky.

4.   Spoločný výbor okrem toho rozvíja spoluprácu:

a)

zvažovaním potenciálnych oblastí ďalšieho rozvoja dohody vrátane odporúčania zmien a doplnení dohody;

b)

skúmaním sociálnych dôsledkov dohody pri jej vykonávaní a vypracovaním vhodných reakcií na obavy, ktoré sa preukážu ako oprávnené;

c)

udržiavaním prehľadu o problémoch týkajúcich sa štátnych dotácií alebo podpory, na ktoré upozornila jedna alebo druhá strana v spoločnom výbore;

d)

prijímaním rozhodnutí na základe konsenzu o všetkých záležitostiach týkajúcich sa vykonávania článku 11 ods. 6;

e)

vypracovaním pravidiel vzájomného uznávania regulačných zistení, ak o to strany požiadajú;

f)

posilnením spolupráce medzi príslušnými orgánmi strán v snahe rozvinúť ich jednotlivé systémy manažmentu letovej prevádzky s cieľom optimalizovať interoperabilitu a zlučiteľnosť týchto systémov, znížiť náklady a zlepšiť ich bezpečnosť, kapacitu a environmentálne dôsledky;

g)

podporou prípravy návrhov spoločných projektov a iniciatív v oblasti bezpečnosti letectva, a to aj s tretími krajinami;

h)

podporou pokračovania úzkej spolupráce medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán zodpovednými za bezpečnosť letectva vrátane iniciatív zameraných na rozvoj bezpečnostných postupov na zjednodušenie osobnej a nákladnej dopravy bez ohrozenia bezpečnosti;

i)

zvážením, či príslušné zákony, právne predpisy a postupy strán dohody v oblastiach uvedených v prílohe 9 dohovoru (zjednodušenie), môžu ovplyvniť vykonávanie práv podľa tejto dohody;

j)

podporou výmeny nových legislatívnych alebo regulačných iniciatív a zmien na úrovni expertov, okrem iných v oblasti bezpečnostnej ochrany, bezpečnosti, životného prostredia, leteckej infraštruktúry (vrátane prevádzkových intervalov) a ochrany spotrebiteľa;

k)

podporou prípadných konzultácií v súvislosti s otázkami leteckej dopravy, ktorými sa zaoberajú medzinárodné organizácie a ktoré sa týkajú tretích krajín, vrátane zvažovania prípadného prijatia spoločného prístupu, a

l)

prijímaním rozhodnutí na základe konsenzu uvedených v článku 1 ods. 3 prílohy 4 a článku 2 ods. 3 prílohy 4.

5.   Strany majú spoločný cieľ, ktorý spočíva v maximalizácii výhod pre spotrebiteľov, letecké spoločnosti, pracovníkov a verejnosť na oboch stranách Atlantického oceánu prostredníctvom rozšírenia tejto dohody o tretie krajiny. Spoločný výbor na tento účel podľa potreby skúma podmienky a postupy vrátane všetkých potrebných zmien a doplnení tejto dohody, ktoré by si vyžadovalo pristúpenie ďalších tretích krajín k tejto dohode.“

Článok 6

Ďalšie rozšírenie príležitostí

Článok 21 sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa takto:

„Článok 21

Ďalšie rozšírenie príležitostí

1.   Strany sa zaväzujú sledovať spoločný cieľ, ktorým je ďalšie odstraňovanie prekážok prístupu na trh so zámerom maximalizovať výhody pre spotrebiteľov, letecké spoločnosti, pracovníkov a verejnosť na oboch stranách Atlantického oceánu vrátane zlepšenia prístupu leteckých spoločností ku globálnym kapitálovým trhom v záujme lepšieho zohľadnenia reality svetového leteckého priemyslu, posilnenia systému transatlantickej leteckej dopravy a vytvorenia rámca schopného povzbudiť iné krajiny, aby otvorili svoje trhy s leteckými službami.

2.   V súlade so spoločným cieľom uvedeným v odseku 1 a po naplnení svojej zodpovednosti podľa článku 18, pokiaľ ide o kontrolu vykonávania tejto dohody, spoločný výbor každoročne preskúma dosiahnutý pokrok vrátane smerovania k legislatívnym zmenám uvedeným v tomto článku. Spoločný výbor vypracuje v tejto súvislosti postup spolupráce vrátane primeraných odporúčaní pre strany dohody. Európska únia a jej členské štáty umožnia Spojeným štátom alebo ich štátnym príslušníkom väčšinové vlastníctvo a účinnú kontrolu svojich leteckých spoločností na základe reciprocity a potvrdenia spoločného výboru, že zákony a právne predpisy Spojených štátov umožňujú väčšinové vlastníctvo a účinnú kontrolu svojich leteckých spoločností členskými štátmi alebo ich štátnymi príslušníkmi.

3.   Na základe písomného potvrdenia spoločného výboru v súlade s článkom 18 ods. 6, že zákony a právne predpisy každej strany umožňujú väčšinové vlastníctvo a účinnú kontrolu jej leteckých spoločností druhou stranou alebo jej štátnymi príslušníkmi:

a)

časť 3 prílohy 1 k tejto dohode stráca platnosť;

b)

letecké spoločnosti Spojených štátov majú právo poskytovať pravidelné služby kombinovanej leteckej dopravy cestujúcim medzi jednotlivými destináciami v Európskej únii a jej členských štátoch a piatich krajinách bez toho, že by mali v letovom poriadku destinácie na území Spojených štátov. Tieto krajiny určuje spoločný výbor v priebehu jedného roka odo dňa podpísania tohto protokolu. Spoločný výbor môže zoznam takýchto krajín zmeniť a doplniť alebo môže zvýšiť počet takýchto krajín, a

c)

znenie článku 2 prílohy 4 k tejto dohode (Vlastníctvo a kontrola leteckých spoločností tretej krajiny) stráca platnosť a namiesto neho nadobúda platnosť znenie prílohy 6 k tejto dohode so zreteľom na letecké spoločnosti tretích krajín, ktoré vlastnia a kontrolujú Spojené štáty alebo ich štátni príslušníci.

4.   Na základe písomného potvrdenia spoločného výboru v súlade s článkom 18 ods. 6, že zákony a právne predpisy Európskej únie a jej členských štátov týkajúce sa zavedenia prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách, kde počet pohybov civilných podzvukových prúdových lietadiel v roku presahuje 50 000, obsahujú ustanovenie, že Európska komisia má právomoc preskúmať tento postup pred zavedením takýchto opatrení, a ak nie je presvedčená, že príslušné postupy prebehli v súlade s platnými záväzkami, môže pred ich zavedením prijať príslušné právne kroky týkajúce sa daných opatrení:

a)

letecké spoločnosti Európskej únie majú právo poskytovať pravidelné služby kombinovanej leteckej dopravy cestujúcim medzi jednotlivými destináciami v Spojených štátoch a piatich ďalších krajinách bez toho, že by mali v letovom poriadku destinácie na území Európskej únie a jej členských štátov. Tieto krajiny určuje spoločný výbor v priebehu jedného roka odo dňa podpísania tohto protokolu. Spoločný výbor môže zoznam takýchto krajín zmeniť a doplniť alebo môže zvýšiť počet takýchto krajín, a

b)

znenie článku 2 prílohy 4 k tejto dohode (Vlastníctvo a kontrola leteckých spoločností tretej krajiny) stráca platnosť a namiesto neho nadobúda platnosť znenie prílohy 6 k tejto dohode so zreteľom na letecké spoločnosti tretích krajín, ktoré vlastnia a kontrolujú členské štáty alebo ich štátni príslušníci.

5.   Na základe písomného potvrdenia spoločného výboru, že strana dohody splnila podmienky odsekov 3 a 4 uplatniteľné na túto stranu, môže táto strana požiadať o konzultácie na vysokej úrovni týkajúce sa vykonávania tohto článku. Takéto konzultácie sa začnú v priebehu 60 dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na vyriešenie otázok, ktoré sa stali predmetom konzultácií. Ak strana, ktorá požiadala o konzultácie, nie je spokojná s výsledkom týchto konzultácií, môže diplomatickou cestou písomne oznámiť svoje rozhodnutie nedovoliť nijakej leteckej spoločnosti druhej strany využívať ďalšie frekvencie alebo vstupovať na nové trhy v rámci tejto dohody. Takéto rozhodnutie nadobudne platnosť 60 dní odo dňa oznámenia. V rámci tohto obdobia môže druhá strana rozhodnúť o zákaze pre letecké spoločnosti prvej strany využívať ďalšie frekvencie alebo vstupovať na nové trhy v rámci tejto dohody. Takéto rozhodnutie nadobúda platnosť v ten istý deň ako rozhodnutie prvej strany. Akékoľvek takéto rozhodnutie strany môže byť zrušené na základe dohody oboch strán, ktoré písomnou formou potvrdí spoločný výbor.“

Článok 7

Preprava obstarávaná vládou USA

Príloha 3 k dohode sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa takto:

„PRÍLOHA 3

o preprave obstarávanej vládou USA

Letecké spoločnosti Spoločenstva majú právo prepravovať cestujúcich a náklad pravidelnými a chartrovými letmi, ktorými civilné ministerstvá a agentúry vlády USA alebo organizácie zriadené vládou USA:

1.

obstarajú dopravu pre seba alebo v rámci vykonávania dojednania, na základe ktorého platbu uskutočňuje vláda alebo sa na platbu použijú finančné prostriedky poskytnuté vláde, alebo

2.

zabezpečujú dopravu do zahraničnej krajiny alebo pre zahraničnú krajinu, alebo medzinárodnú alebo inú organizáciu bez náhrady finančných prostriedkov,

pričom ide o dopravu:

a)

medzi ktorýmkoľvek bodom v Spojených štátoch a ktorýmkoľvek bodom mimo Spojených štátov v rozsahu, v akom bola táto doprava schválená podľa článku 3 pododseku 1 c) okrem prípadu, ak ide o cestujúcich medzi dvoma mestami, v súvislosti s ktorými existuje platná zmluva o výške cestovného za dopravu, alebo

b)

medzi ktorýmikoľvek dvoma bodmi mimo územia Spojených štátov.

Táto príloha sa nevzťahuje na dopravu, ktorú zaobstará alebo hradí minister obrany alebo štátny tajomník pre letectvo, armádu alebo námorníctvo.“

Článok 8

Prílohy

Text dodatku k tomuto protokolu sa prikladá k dohode ako príloha 6.

Článok 9

Predbežné vykonávanie

1.   Do nadobudnutia platnosti strany súhlasia, že budú tento protokol predbežne vykonávať v rozsahu prípustnom podľa vnútroštátneho práva od dátumu jeho podpisu.

2.   Ktorákoľvek strana môže kedykoľvek písomne oznámiť diplomatickou cestou druhej strane svoje rozhodnutie prestať uplatňovať tento protokol. V takom prípade sa uplatňovanie tohto protokolu ukončí o polnoci greenwichského času na konci dopravnej sezóny Medzinárodného združenia leteckej dopravy (IATA), ktorá platí jeden rok odo dňa písomného oznámenia, ak nie je toto oznámenie zrušené dohodou strán pred koncom tohto obdobia. V prípade, že sa predbežné vykonávanie dohody ukončí podľa článku 25 ods. 2 tejto dohody, zároveň sa ukončí aj predbežné vykonávanie tohto protokolu.

Článok 10

Nadobudnutie platnosti

Tento protokol nadobúda platnosť k neskoršiemu z týchto termínov:

1.

dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo

2.

jeden mesiac od datovania poslednej nóty v rámci výmeny diplomatických nót medzi stranami, ktorou sa potvrdzuje ukončenie všetkých postupov potrebných na nadobudnutie platnosti tohto protokolu.

Na účely tejto výmeny diplomatických nót budú diplomatické nóty Európskej únii a jej členským štátom alebo Európskej únie a jej členských štátov doručené Európskej únii alebo odoslané Európskou úniou. Diplomatická nóta alebo nóty Európskej únie a jej členských štátov musia obsahovať oznámenie každého členského štátu, ktorým sa potvrdzuje, že boli splnené jeho postupy potrebné pre nadobudnutie platnosti tohto protokolu.

NA DÔKAZ TOHO nižšie podpísaní a riadne splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

Съставено в Люксембург на двадесет и четвърти юни две хиляди и десета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticuatro de junio de dos mil diez.

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Luxembourg den fireogtyvende juni to tusind og ti.

Geschehen zu Luxemburg am vierundzwanzigsten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Luxembourg on the twenty-fourth day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Luxembourg, le vingt-quatre juin deux mille dix.

Fatto a Lussemburgo, addì ventiquattro giugno duemiladieci.

Luksemburgā, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizedik év június havának huszonnegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Luxemburg, de vierentwintigste juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e quatro de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și patru iunie două mii zece.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho štvrtého júna dvetisícdesať.

V Luxembourgu, dne štiriindvajsetega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Luxemburg den tjugofjärde juni tjugohundratio.

За Репyблика Бългaрия

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskύ republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Eurόpsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

For the United States of America

Image

Dodatok k protokolu

PRÍLOHA 6

Vlastníctvo a kontrola leteckých spoločností tretej krajiny

1.

Ani jedna zo strán nevykonáva nijaké z práv, ktoré pre ňu vyplývajú z dojednaní s tretími krajinami o leteckých dopravných službách, aby odmietla, zrušila, pozastavila alebo obmedzila oprávnenia alebo povolenia pre ktorúkoľvek leteckú spoločnosť tejto tretej krajiny kvôli tomu, že rozhodujúci vlastnícky podiel tejto leteckej spoločnosti je v rukách druhej strany, jej štátnych príslušníkov alebo oboch.

2.

Spojené štáty nevykonávajú nijaké z práv, ktoré pre ne vyplývajú z dojednaní o leteckých dopravných službách, aby zamietli, zrušili, pozastavili alebo obmedzili oprávnenia alebo povolenia pre ktorúkoľvek leteckú spoločnosť Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie, člena ECAA odo dňa podpísania tejto dohody alebo ktorejkoľvek africkej krajiny, ktorá vykonáva dohodu so Spojenými štátmi o leteckých dopravných službách otvoreného neba, odo dňa podpísania tejto dohody kvôli tomu, že účinná kontrola tejto leteckej spoločnosti je v rukách členského štátu alebo štátov, štátnych príslušníkov tohto štátu alebo štátov alebo oboch.

3.

Ani jedna zo strán nevykonáva nijaké z práv, ktoré pre ňu vyplývajú z dojednaní s tretími krajinami o leteckých dopravných službách, aby zamietla, zrušila, pozastavila alebo obmedzila oprávnenia alebo povolenia pre ktorúkoľvek leteckú spoločnosť tejto tretej krajiny kvôli tomu, že účinná kontrola tejto leteckej spoločnosti je v rukách druhej strany, jej štátnych príslušníkov alebo oboch, za predpokladu, že táto tretia krajina udržiava dobrú spoluprácu v oblasti leteckých dopravných služieb s oboma stranami.

4.

Spoločný výbor vedie zoznam tretích krajín, ktoré obe strany považujú za krajiny udržiavajúce dobrú spoluprácu v oblasti leteckých dopravných služieb.

Spoločné vyhlásenie

Zástupcovia Spojených štátov a Európskej únie a jej členských štátov potvrdili, že protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, parafovaný v Bruseli 25. marca 2010, musí byť overený v ostatných jazykoch, tak ako je stanovené, buď výmenou listov pred podpisom protokolu, alebo na základe rozhodnutia spoločného výboru po jeho podpise.

Toto spoločné vyhlásenie je neoddeliteľnou súčasťou protokolu.

Za Spojené štáty:

John BYERLY (podpísaný)

25. marca 2010

Za Európsku úniu a jej členské štáty:

Daniel CALLEJA (podpísaný)

25. marca 2010

EMORANDUM O KONZULTÁCIÁCH

1.

Delegácie zastupujúce Európsku úniu a jej členské štáty a Spojené štáty americké sa stretli 23. – 25. marca 2010 v Bruseli, aby ukončili rokovania o druhej etape dohody o leteckej doprave. Zoznam delegácií je uvedený v dodatku A.

2.

Delegácie dosiahli dohodu ad referendum o protokole, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi podpísaná 25. a 30. apríla 2007 (ďalej len „protokol“, uvedený v dodatku B), a parafovali jeho znenie. Delegácie majú v úmysle predložiť návrh protokolu svojim príslušným orgánom na schválenie, aby tento protokol nadobudol platnosť v blízkej budúcnosti.

3.

Odkazy v tomto memorande na dohodu a jej články, odseky a prílohy k nej sa vzťahujú na túto dohodu, ako by bola zmenená a doplnená protokolom.

4.

Delegácia EÚ potvrdila, že Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho nástupcom v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, 1. decembra 2009 a že k tomuto dátumu všetky práva a povinnosti Európskeho spoločenstva ako aj všetky odkazy naň v tejto dohode sa vzťahujú na Európsku úniu.

5.

Delegácie potvrdili, že cieľom postupov vzájomného uznania regulačných zistení týkajúcich sa spôsobilosti a štátnej príslušnosti leteckej spoločnosti v novom článku 6a nie je upraviť podmienky stanovené v zákonoch a iných právnych predpisoch, ktoré strany bežne uplatňujú pri prevádzke medzinárodnej leteckej dopravy, uvedené v článku 4 dohody.

6.

Pokiaľ ide o článok 9, delegácie vyjadrili želanie rozšíriť spoluprácu medzi EÚ a USA v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva, s cieľom dosiahnuť všade, kde je to možné, maximálnu dôveru v bezpečnostné opatrenia druhej strany v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi, aby sa znížilo nepotrebné zdvojenie takýchto opatrení.

7.

Delegácie vyjadrili očakávanie, že spolupráca v oblasti bezpečnosti bude zahŕňať pravidelné konzultácie o zmenách a doplneniach existujúcich požiadaviek, pokiaľ možno pred ich vykonaním; úzku koordináciu hodnotenia letiska a v prípadoch, kde je to možné a vhodné, kontroly leteckých prepravcov; a výmenu informácií o nových bezpečnostných technológiách a postupoch.

8.

Delegácie zaznamenali prínos rýchlej a podľa možnosti koordinovanej reakcie na nové hrozby so zreteľom na posilnenie efektívneho využívania dostupných zdrojov, zvýšenie bezpečnosti a presadzovanie zjednodušenia postupov.

9.

Obe delegácie vzali na vedomie, že tento protokol sa nevzťahuje na ustanovenia o príslušných platných dohovorov medzi členským štátom a Spojenými štátmi o zamedzení dvojitého zdanenia príjmov a kapitálu.

10.

So zreteľom na článok 15 ods. 7 delegácia EÚ vyjadrila očakávanie, že medzi problémy, ktoré sa budú riešiť v tejto oblasti, sa okrem iného zahrnie environmentálna účinnosť a technická integrita jednotlivých opatrení, potreba vyhnúť sa narušeniu hospodárskej súťaže, zabrániť úniku uhlíka a v prípade potreby aj to, či a akým spôsobom možno tieto opatrenia navzájom prepojiť a integrovať. Delegácia USA vyjadrila očakávanie, že pripravované odporúčania sa okrem iného zamerajú na konzistentnosť s chicagským dohovorom a podporu cieľov dohody.

11.

Obe delegácie zdôraznili, že žiadna časť tejto dohody nemá vplyv na ich právne a politické stanoviská týkajúce sa rozličných environmentálnych otázok súvisiacich s leteckou dopravou.

12.

Ako dôkaz uznania spoločných environmentálnych cieľov delegácie vypracovali spoločné vyhlásenie o spolupráci v oblasti životného prostredia, ktoré je pripojené ako dodatok C k tomuto memorandu o konzultáciách.

13.

Delegácia EÚ znovu potvrdila zámer EÚ pokračovať v činnosti prostredníctvom Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a stanoviť ciele globálneho zníženia emisií pre oblasť medzinárodnej leteckej dopravy.

14.

Delegácie USA a EÚ znovu potvrdili zámer USA a EÚ pracovať prostredníctvom Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) na riešení problematiky emisií skleníkových plynov z medzinárodnej leteckej dopravy. Obe delegácie takisto zaznamenali prínos priemyslu k podpore tohto procesu.

15.

Obe delegácie poznamenali, že odkazy na vyvážený prístup v článku 15 ods. 4 sa týkajú uznesenia A35-5, ktoré bolo jednomyseľne prijaté na 35. zhromaždení ICAO. Delegácie zdôraznili, že všetky aspekty zásady vyváženého prístupu stanovené v tomto uznesení sú relevantné a dôležité vrátane uznania skutočnosti, že „štáty majú príslušné právne záväzky, existujúce dohody, platné právne predpisy a zavedené politiky, čo môže ovplyvniť ich implementovanie vyváženého prístupu ICAO“.

16.

Obe delegácie zdôraznili svoju podporu uplatňovania „usmernení týkajúcich sa vyváženého prístupu k hluku spôsobenému leteckou dopravou“, ktoré vydala ICAO a ktoré sú uverejnené v dokumente ICAO č. 9829 (2. vydanie).

17.

Delegácia EÚ so zreteľom na článok 15 ods. 5 písm. a) uviedla, že „zainteresované strany“ sú v článku 2 písm. f) smernice 2002/30/ES vymedzené tak, že znamenajú „fyzické alebo právnické osoby, na ktoré má alebo by mohlo mať vplyv zavedenie opatrení na zníženie hluku vrátane prevádzkových obmedzení, alebo, ktoré majú na zavedení týchto opatrení legitímny záujem.“ Delegácia EÚ takisto poznamenala, že podľa článku 10 tejto smernice musia členské štáty zabezpečiť, aby sa na účely použitia článkov 5 a 6 tejto smernice stanovili postupy konzultácií zainteresovaných strán v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

18.

Delegácia EÚ uznala problémy súvisiace s rastúcou cezhraničnou mobilitou pracovníkov a štruktúrou podnikov a poznamenala, že Európska komisia túto situáciu pozorne sleduje a zvažuje ďalšie iniciatívy s cieľom zlepšiť vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie predpisov v tejto oblasti. Delegácia EÚ sa zmienila aj o činnosti Európskej komisie v rámci nadnárodných podnikových dohôd a vyjadrila svoju ochotu podľa potreby informovať spoločný výbor o týchto dohodách a o ostatných súvisiacich iniciatívach.

19.

Delegácia USA poznamenala, že zásada, ktorá v Spojených štátoch umožňuje výber jedného zástupcu pre určitú triedu alebo skupinu zamestnancov leteckej spoločnosti, pomohla presadzovať práva posádok i pozemných pracovníkov leteckých spoločností na organizovanie a na vyjednávanie a presadzovanie kolektívnych dohôd.

20.

Obe delegácie uviedli, že v prípade, že jedna strana prijme opatrenia, ktoré nie sú v súlade s touto dohodou vrátane článku 21, druhá strana môže uplatniť akékoľvek primerané a vyvážené opatrenia v súlade s medzinárodným právom vrátane tejto dohody.

21.

Pokiaľ ide o článok 21 ods. 4, delegácia EÚ uviedla, že preskúmanie, na ktoré odkazuje uvedený odsek, vykoná Európska komisia ex officio alebo ex parte.

22.

Delegácie poznamenali, že prepravné práva uvedené v článku 21 ods. 4 a) by boli dodatkom k právam udeleným Európskej únii a jej členským štátom v článku 3 dohody.

23.

Delegácie vyjadrili svoju spokojnosť so spoluprácou medzi Ministerstvom dopravy USA a Európskou komisiou, ako sa uvádza v dohode, ktorej spoločným cieľom je zlepšiť vzájomné porozumenie právnych predpisov, postupov a praktík režimov hospodárskej súťaže druhej strany a vplyvu, ktorý mal alebo ktorý by mohol mať rozvoj odvetvia leteckej dopravy na hospodársku súťaž v tomto sektore.

24.

Delegácie potvrdili záväzok príslušných orgánov pre hospodársku súťaž v oblasti dialógu, spolupráce a dodržiavania zásady transparentnosti v súlade s právnymi požiadavkami vrátane ochrany dôverných obchodných informácií. Delegácie ďalej potvrdili ochotu príslušných orgánov pre hospodársku súťaž poskytnúť v prípade potreby usmernenia k procedurálnym požiadavkám.

25.

Delegácie poznamenali, že akákoľvek komunikácia so spoločným výborom alebo týkajúca sa spolupráce podľa prílohy 2 musí rešpektovať pravidlá sprístupňovania dôverných alebo trhovo citlivých informácií.

26.

Na účely odseku 4 prílohy 6 delegácie vyjadrili svoje očakávanie, že spoločný výbor v priebehu jedného roka od podpísania protokolu vypracuje primerané kritériá na stanovenie, či krajiny udržiavajú dobrú spoluprácu v oblasti leteckých dopravných služieb.

27.

Delegácie privítali účasť zástupcov Islandu a Nórska ako pozorovateľov v rámci delegácie EÚ a poznamenali, že v spoločnom výbore budú naďalej pracovať na návrhu o podmienkach a postupoch pre Island a Nórsko, pokiaľ ide o pristúpenie k dohode zmenenej a doplnenej protokolom.

28.

Obe delegácie vyjadrili očakávanie, že ich príslušné letecké orgány povolia prevádzku v súlade s podmienkami dohody zmenenej a doplnenej protokolom na základe porozumenia a vzájomnosti alebo na administratívnom základe, a to odo dňa podpísania protokolu.

Za delegáciu Európskej únie a jej členských štátov

Daniel CALLEJA

Za delegáciu Spojených štátov amerických

John BYERLY

Dodatok C

Spoločné vyhlásenie o spolupráci v oblasti životného prostredia

Delegácie Spojených štátov a Európskej únie a jej členských štátov opätovne potvrdili kľúčový význam riešenia problematiky vplyvu medzinárodnej leteckej dopravy na životné prostredie. Vyjadrili svoj spoločný záväzok dosiahnuť environmentálne ciele stanovené na 35. zhromaždení Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), konkrétne snahu o:

a)

obmedzenie alebo zníženie množstva ľudí postihnutých výrazným hlukom spôsobeným leteckou dopravou;

b)

obmedzenie alebo zníženie vplyvu emisií z leteckej dopravy na miestnu kvalitu ovzdušia a

c)

obmedzenie alebo zníženie vplyvu emisií skleníkových plynov z leteckej dopravy na globálnu klímu.

Delegácie uznali závery 15. konferencie zmluvných strán Rámcovej dohody OSN o zmene klímy a Kodanskej dohody vrátane spoločného uznania vedeckého stanoviska, podľa ktorého by zvýšenie globálnej teploty nemalo presiahnuť dva stupne Celzia.

Delegácie potvrdili veľký záujem a ochotu zmluvných strán spoločne nadviazať na pokrok dosiahnutý na zasadnutí ICAO na vysokej úrovni o medzinárodnej leteckej doprave a zmene klímy snahou o pripojenie ku kolektívnemu úsiliu medzinárodných partnerov v rámci ICAO o vypracovanie ambicióznejšieho akčného programu obsahujúceho zásadné ciele, rámec pre trhové opatrenia a úvahy o osobitných potrebách rozvojových krajín.

Obe strany uviedli svoj záväzok spolupracovať v rámci Výboru ICAO pre ochranu životného prostredia v letectve (CAEP) s cieľom zabezpečiť včasné a účinné predloženie jeho pracovného programu vrátane prijatia celosvetovej normy pre emisie CO2 z leteckej dopravy a iných opatrení týkajúcich sa zmeny klímy, hluku a kvality ovzdušia.

Delegácie zdôraznili význam zníženia environmentálneho vplyvu leteckej dopravy prostredníctvom:

pokračujúcej spolupráce na programoch modernizácie NextGen a SESAR v oblasti manažmentu letovej prevádzky vrátane Atlantickej iniciatívy interoperability na zníženie emisií (AIRE),

náležitého posilnenia a urýchlenia vývoja a implementácie nových leteckých technológií a udržateľných alternatívnych palív, a to aj prostredníctvom spoločnej technologickej iniciatívy Čistá obloha, programu na postupné znižovanie energie, emisií a hluku (CLEEN), iniciatívy Alternatívne palivá v komerčnej leteckej doprave (CAAFI) a iniciatívy Udržateľný spôsob využívania alternatívnych palív a energie v leteckej doprave (SWAFEA), a

spolupráce s vedeckou komunitou, napríklad prostredníctvom skupiny CAEP pre vplyvy a vedecký výskum s cieľom lepšie pochopiť a kvantifikovať vplyv leteckej dopravy na životné prostredie, napríklad vplyv na zdravie a na klímu, ktorý nie je spôsobený emisiami CO2.


NARIADENIA

25.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/20


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 756/2010

z 24. augusta 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohy IV a V

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 písm. a) a ods. 5 a na jeho článok 14,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 850/2004 sa do právnych predpisov Únie začleňujú záväzky ustanovené v Štokholmskom dohovore o perzistentných organických látkach (ďalej len „dohovor“) schválenom rozhodnutím Rady 2006/507/ES zo 14. októbra 2004 o uzavretí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach v mene Európskeho spoločenstva (2) a v Protokole k dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov týkajúcom sa perzistentných látok z roku 1979 (ďalej len „protokol“) schválenom rozhodnutím Rady 2004/259/ES z 19. februára 2004 o uzatvorení v mene Európskeho spoločenstva Protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (3).

(2)

Na základe návrhov zaradenia látok do zoznamu, ktoré predložila Európska únia a jej členské štáty, Nórsko a Mexiko, Revízny výbor pre perzistentné organické znečisťujúce látky zriadený podľa Štokholmského dohovoru po preskúmaní deviatich navrhovaných látok dospel k záveru, že dané látky zodpovedajú kritériám dohovoru. Na štvrtom zasadnutí Konferencie zmluvných strán dohovoru 4. – 8. mája 2009 (Conference of the Parties to the Convention, ďalej len „COP4“) sa dospelo k dohode, že sa do príloh k dohovoru pridá všetkých deväť látok.

(3)

Prílohy IV a V k nariadeniu (ES) č. 850/2004 by sa mali zmeniť a doplniť s cieľom zohľadniť nové látky, ktoré sa doplnili počas zasadnutia COP4.

(4)

Na COP4 sa rozhodlo o uvedení chlórdekónu, hexabrómbifenylu a hexachlórcyklohexánov vrátane lindánu do prílohy A (eliminácia) k dohovoru. Tieto látky sú zaradené do príloh IV a V k nariadeniu (ES) č. 850/2004, keďže sa uviedli v protokole.

(5)

Na COP4 sa rozhodlo o uvedení pentachlórbenzénu do prílohy A (eliminácia) k dohovoru. Pentachlórbenzén by sa teda mal uviesť v prílohách IV a V k nariadeniu (ES) č. 850/2004 s uvedením zodpovedajúcich maximálnych limitov koncentrácie, ktoré sa stanovili pomocou metodológie používanej na stanovenie limitných hodnôt pre perzistentné organické znečisťujúce látky (persistent organic pollutants, ďalej len „POP“) v nariadení Rady (ES) č. 1195/2006 z 18. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (4) a v nariadení Rady (ES) č. 172/2007 zo 16. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (5). Tieto predbežné maximálne limity koncentrácie by sa mali prehodnotiť so zreteľom na výsledky štúdie o vykonávaní ustanovení nariadenia (ES) č. 850/2004 týkajúcich sa odpadov, ktorá sa má vykonať v mene Komisie.

(6)

Na COP4 sa rozhodlo o uvedení kyseliny heptadekafluóroktán-1-sulfónovej a jej derivátov (Perfluorooctane sulfonic acid, ďalej len „PFOS“) v prílohe B (obmedzenie) k dohovoru s niekoľkými výnimkami pre osobitné použitia. Používanie PFOS je v súčasnosti povolené v prípade niekoľkých osobitných použití. Z dôvodu životnosti výrobkov obsahujúcich PFOS budú tieto výrobky niekoľko rokov naďalej vstupovať do toku odpadov, hoci sa ich množstvo bude znižovať. V rámci daného toku odpadov by mohlo dôjsť k praktickým ťažkostiam pri určovaní niektorých materiálov, ktoré obsahujú PFOS. Údaje o množstvách a koncentráciách PFOS vo výrobkoch a odpadoch nie sú v súčasnosti stále postačujúce. Predĺženie povinnosti ustanovenej v nariadení (ES) č. 850/2004 zničiť alebo nenávratne transformovať obsah POP na PFOS na odpad pri presiahnutí limitov koncentrácie stanovených v prílohe IV by mohlo mať negatívny vplyv na existujúce systémy recyklovania, čo môže ohroziť ďalšiu prioritu v oblasti ochrany životného prostredia a to zaistenie udržateľného používania zdrojov. Vzhľadom na túto skutočnosť sa PFOS uvádzajú v prílohách IV a V bez uvedenia limitov koncentrácie.

(7)

Na COP4 sa rozhodlo o zaradení tetrabrómdifenyléteru, pentabrómdifenyléteru, hexabrómodifenyletéru a heptabrómodifenyléteru, ďalej len „polybromované difenylétery “do prílohy A (eliminácia) k dohovoru. Uvádzanie pentabrómdifenyléteru a oktabrómdifenyléteru na trh a jeho používanie sa v Únii obmedzilo v dôsledku prílohy XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (6) s maximálnym limitom koncentrácie 0,1 hmotnostných %. Pentabrómdifenyléter, hexabrómdifenyléter, heptabrómdifeniléter a tetrabrómdifenyléter sa v súčasnosti neuvádzajú na trh v Únii, pretože sú obmedzené nariadením Komisie (ES) č. 552/2009 z 22. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (7) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (8). Vzhľadom na životnosť výrobkov obsahujúcich tieto polybrómované difenylétery však bude životnosť výrobkov obsahujúcich tieto látky naďalej vstupovať do toku odpadov ešte niekoľko rokov. Berúc do úvahy praktické ťažkosti pri identifikácii materiálov obsahujúcich polybrómované difenylétery vo frakciách zmiešaného odpadu a vzhľadom na súčasné nedostatky v súhrnných vedeckých údajoch o množstvách a koncentráciách polybrómovaných difenyléterov vo výrobkoch a v odpadoch by rozšírenie povinnosti zničiť alebo nenávratne transformovať obsah POP na tieto nové odpadové látky pri presiahnutí limitov koncentrácie uvedených v prílohe IV mohlo ohroziť existujúce systémy recyklovania a brániť tak udržateľnému využívaniu zdrojov. Tento problém uznalo aj zasadnutie COP4 a pre priebežnú recykláciu odpadov, ktoré obsahujú uvedené polybrómované difenylétery sa udelili osobitné výnimky, aj napriek tomu, že to môže viesť k recyklovaniu POP. Tieto výnimky by sa teda mali zahrnúť do nariadenia (ES) č. 850/2004.

(8)

Jednotné maximálne limity koncentrácie sa v Únii vyžadujú, aby nedošlo k rozvráteniu vnútorného trhu. V prílohách IV a V k nariadeniu (ES) č. 850/2004 sa na základe dostupných údajov a zásady predbežnej opatrnosti stanovili predbežné maximálne limity koncentrácie pre pentachlórbenzén.

(9)

Vzhľadom na nedostatok súhrnných vedeckých informácií o množstvách a koncentráciách vo výrobkoch a odpadoch, ako aj na scenáre expozície, nemožno v tomto štádiu stanoviť v prílohách IV a V k nariadeniu (ES) č. 850/2004 maximálne limity koncentrácie pre PFOS a polybrómované difenylétery. S výhradou ďalších informácií, ktoré sa stanú dostupnými, a preskúmania realizovaného Komisiou sa so zreteľom na ciele stanovené v nariadení o POP navrhnú maximálne limity koncentrácie pre deväť POP.

(10)

V súlade s článkom 22 dohovoru vstupujú zmeny a doplnenia k prílohám A, B a C k danému dohovoru do platnosti odo dňa, keď depozitár oznámi prijatie zmien a doplnení, čo bude 26. augusta 2010. Z tohto dôvodu a v záujme zabezpečenia súladu by sa toto nariadenie malo uplatňovať od toho istého dátumu.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveným v smernici Rady 75/442/EHS (9). Toto nariadenie by malo nadobudnúť okamžitú účinnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 850/2004 sa nahrádza prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.   Príloha V k nariadeniu (ES) č. 850/2004 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 26. augusta 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. augusta 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7.

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 31.7.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 35.

(4)  Ú. v. EÚ L 217, 8.8.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 55, 23.2.2007, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2009, s. 7.

(8)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.

(9)  Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA IV

Zoznam látok, ktoré podliehajú ustanoveniam o odpadovom hospodárstve ustanovenom v článku 7

Látka

Číslo CAS

Číslo EC

Limit koncentrácie uvedený v článku 7 ods. 4 písm. a)

tetrabrómdifenyléter C12H6Br4O

 

 

 

pentabrómdifenyléter C12H5Br5O

 

 

 

hexabrómdifenyléter C12H4Br6O

 

 

 

heptabrómdifenyléter C12H3Br7O

 

 

 

kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová a jej deriváty (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, soľ kovov (O-M+), halogenid, amid a iné deriváty vrátane polymérov)

 

 

 

polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (1)

DDT (1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)etán)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlórdan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

hexachlórcyklohexány vrátane lindánu

58-89-9

210-168-9

50 mg/kg

319-84-6

200-401-2

319-85-7

206-270-8

608-73-1

206-271-3

dieldrín

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

endrín

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

heptachlór

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

hexachlórbenzén

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

chlórdekón

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrín

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

pentachlórbenzén

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

polychlórované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a iné

215-648-1

50 mg/kg (2)

mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

toxafén

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

hexabrómbifenyl

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Limit sa vypočíta ako PCDD a PCDF podľa týchto faktorov toxickej ekvivalencie (toxic equivalency factors, TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8 – PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(2)  Ak je to vhodné, uplatňuje sa metóda výpočtu ustanovená v európskych normách EN 12766-1 a EN 12766-2.“


PRÍLOHA II

V časti 2 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 850/2004 sa tabuľka nahrádza touto tabuľkou:

„Odpad klasifikovaný v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES

Maximálne limity koncentrácie látok uvedených v prílohe IV (1)

Činnosť

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV

aldrín: 5 000 mg/kg;

chlórdan: 5 000 mg/kg;

chlórdekon:

5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)etán) 5 000 mg/kg;

dieldrín: 5 000 mg/kg;

endrín: 5 000 mg/kg;

heptabrómdifenyléter (C12H3Br7O)

heptachlór: 5 000 mg/kg;

hexabrómbifenyl: 5 000 mg/kg;

hexabrómdifenyléter (C12H4Br6O)

hexachlórbenzén: 5 000 mg/kg;

hexachlórcyklohexány vrátane lindánu

5 000 mg/kg;

mirex: 5 000 mg/kg;

pentabrómdifenyléter (C12H4Br6O)

pentachlórbenzén: 5 000 mg/kg;

kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová a jej deriváty (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, soľ kovov (O-M+), halogenid, amid a iné deriváty vrátane polymérov);

polychlórované bifenyly (PCB) (5): 50 mg/kg;

polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF) (6): 5 mg/kg;

tetrabrómdifenyléter (C12H6Br4O);

toxafén: 5 000 mg/kg;

Trvalé uskladnenie sa povolí, len ak sú splnené všetky tieto podmienky:

1.

Uskladňuje sa v jednom z nasledujúcich miest:

bezpečných, hlbokých, podzemných, ťažkých horninových formáciách,

soľných baniach,

skládke pre nebezpečný odpad za predpokladu, že odpad je stuhnutý alebo stabilizovaný, ak je to technicky možné, ako to požaduje klasifikácia odpadu v podkapitole 1903 rozhodnutia 2000/532/ES);

2.

Ustanovenia smernice Rady 1999/31/ES (3) a rozhodnutia Rady 2003/33/ES (4) sa dodržali;

3.

Preukázalo sa, že vybratá činnosť je pre ochranu životného prostredia preferovateľná.

10 01

Odpady z elektrární a iných spaľovacích zariadení (okrem 19)

10 01 14 * (2)

Popol, škvara a kotolný prach zo spoločného spaľovania obsahujúce nebezpečné látky

10 01 16 *

Popolček zo spoločného spaľovania obsahujúci nebezpečné látky

10 02

Odpady zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu

10 02 07 *

Tuhý odpad z čistenia plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 03

Odpady z termickej metalurgie hliníka

10 03 04 *

Trosky z prvého tavenia

10 03 08 *

Soľné trosky z druhého tavenia

10 03 09 *

Čierne stery z druhého tavenia

10 03 19 *

Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 03 21 *

Iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) obsahujúce nebezpečné látky

10 03 29 *

Odpady z čistenia soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky

10 04

Odpady z termickej metalurgie olova

10 04 01 *

Trosky z prvého a druhého tavenia

10 04 02 *

Stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 04 04 *

Prach z dymových plynov

10 04 05 *

Iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 04 06 *

Tuhý odpad z čistenia plynov

10 05

Odpady z termickej metalurgie zinku

10 05 03 *

Prach z dymových plynov

10 05 05 *

Tuhý odpad z čistenia plynov

10 06

Odpady z termickej metalurgie medi

10 06 03 *

Prach z dymových plynov

10 06 06 *

Tuhý odpad z čistenia plynov

10 08

Odpady z termickej metalurgie iných neželezných kovov

10 08 08 *

Soľná troska z prvého a druhého tavenia

10 08 15 *

Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 09

Odpady zo zlievania železných kovov

10 09 09 *

Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

16

ODPADY V ZOZNAME INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

16 11

Odpadové výmurovky a žiaruvzdorné materiály

16 11 01 *

Karbónové výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

16 11 03 *

Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

17

STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)

17 01

Betón, tehly, škridly a keramika

17 01 06 *

Zmes alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

17 05

Zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest, kamenivo a materiál z bagrovísk

17 05 03 *

Anorganická zložka zeminy a kameniva obsahujúce nebezpečné látky

17 09

Iné stavebné odpady a odpady z demolácií

17 09 02 *

Stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce PCB, okrem vybavenia, ktoré obsahuje PCB

17 09 03 *

Iné stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce nebezpečné látky

19

ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIČIEK ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA SVOJHO VZNIKU A Z ÚPRAVY VODY URČENEJ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU A Z PRIEMYSELNEJ VODY

19 01

Odpady zo spaľovania alebo pyrolýzy odpadu

19 01 07 *

Tuhý odpad z čistenia plynov

19 01 11 *

Popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky

19 01 13 *

Popolček obsahujúci nebezpečné látky

19 01 15 *

Kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky

19 04

Vitrifikovaný odpad a odpady z vitrifikácie

19 04 02 *

Popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov

19 04 03 *

Nevitrifikovaná tuhá fáza


(1)  Tieto limity sa uplatňujú výlučne na skládkach pre nebezpečný odpad a neuplatňujú sa na zariadenia pre trvalé podzemné uskladnenie nebezpečného odpadu vrátane soľných baní.

(2)  Odpad označený hviezdičkou * sa podľa smernice 91/689/EHS považuje za nebezpečný odpad a podlieha ustanoveniam danej smernice.

(3)  Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 11, 16.1.2003, s. 27.

(5)  Uplatňuje sa metóda výpočtu ustanovená v európskych normách EN 12766-1 a EN 12766-2.

(6)  Limit sa vypočíta ako PCDD a PCDF podľa týchto faktorov toxickej ekvivalencie (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003“


25.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/29


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 757/2010

z 24. augusta 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohy I a III

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 850/2004 sa do právnych predpisov únie začleňujú záväzky stanovené v Štokholmskom dohovore o perzistentných organických látkach (ďalej len „dohovor“) schválenom rozhodnutím Rady 2006/507/ES zo 14. októbra 2004 o uzavretí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach v mene Európskeho spoločenstva (2) a v Protokole k dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov týkajúcom sa perzistentných látok z roku 1979 (ďalej len „protokol“) schválenom rozhodnutím Rady 2004/259ES z 19. februára 2004 o uzatvorení v mene Európskeho spoločenstva Protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (3).

(2)

Na základe návrhov zaradenia látok do zoznamu, ktoré predložila Európska únia a jej členské štáty, Nórsko a Mexiko, revízny výbor pre perzistentné organické znečisťujúce látky zriadený podľa Štokholmského dohovoru po preskúmaní deviatich navrhovaných látok dospel k záveru, že dané látky zodpovedajú kritériám dohovoru. Na štvrtom zasadnutí Konferencie zmluvných strán dohovoru 4. – 8. mája 2009 (ďalej len „zasadnutie COP4“) sa dospelo k dohode, že sa do príloh k dohovoru pridá všetkých deväť látok.

(3)

Vzhľadom na rozhodnutia prijaté na COP4 treba aktualizovať prílohy I a III k nariadeniu (ES) č. 850/2004. Príloha I k nariadeniu (ES) č. 850/2004 by sa mala zmeniť a doplniť tak, aby sa do nej mohli zaradiť len látky podľa dohovoru.

(4)

Na COP4 sa dosiahla dohoda uviesť osem látok v prílohe A (eliminácia) k dohovoru. Deviata látka, kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová (CAS č. 1763-23-1) a jej deriváty (ďalej len „PFOS“), sa naďalej na celom svete používajú a na COP4 sa dospelo k dohode zaradiť ju na zoznam v prílohe B (obmedzenie) s celým radom výnimiek. Nariadenie (ES) č. 850/2004 má podobné členenie ako príloha I (zákaz) a príloha II (obmedzenie). V dohovore je zahrnutá povinnosť zakázať alebo obmedziť výrobu, používanie, dovoz a vývoz látok uvedených na zozname v prílohe A a B. Začlenením látok, na ktoré sa vzťahujú rozhodnutia dosiahnuté na COP4, do nariadenia (ES) č. 850/2004 sa rozsah obmedzení zosúladí s rozhodnutiami prijatými na COP4, pretože nariadenie (ES) č. 850/2004 dodatočne k obmedzeniam uvádzania na trh zahŕňa aj podmienky výroby, používania a odpadového hospodárstva.

(5)

Uvádzanie PFOS na trh a ich používanie sa v únii obmedzilo vďaka tomu, že sa uviedli v prílohe XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (4). Platné obmedzenia týkajúce sa PFOS v únii obsahujú v porovnaní s obmedzeniami zahrnutými v rozhodnutí COP4 len málo výnimiek. PFOS sa uviedli aj v prílohe I k revidovanému protokolu prijatému 18. decembra 2009. Preto by sa PFOS mali uviesť spolu s ostatnými ôsmimi látkami v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 850/2004. Odchýlky, ktoré sa vzťahovali na PFOS uvedené na zozname v prílohe XVII sa preberajú a začleňujú do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 850/2004 len s malými zmenami a doplneniami. Odchýlky by mali byť prípadne podmienené použitím najlepších dostupných techník. Platnosť osobitnej odchýlky umožňujúcej použitie PFOS ako zvlhčovačov v kontrolovaných systémoch na elektrolytické pokovovanie je časovo obmedzená, čo je v súlade s rozhodnutím z COP4. Platnosť tejto odchýlky sa môže predĺžiť za predpokladu, že to je z technického hľadiska opodstatnené, a pod podmienkou, že sa tento postup schváli na konferencii zmluvných strán dohovoru. Členské štáty musia každé štyri roky predložiť správu o využívaní povolených odchýlok. Európska únia ako zmluvná strana dohovoru by mala predkladať správy na základe správ členských štátov. Komisia by naďalej mala skúmať zostávajúce odchýlky a dostupnosť bezpečnejších alternatívnych látok alebo technológií.

(6)

Ustanovenia článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 850/2004 týkajúce sa látok, ktoré sa vyskytujú v podobe neúmyselných stopových kontaminantov by sa mali vymedziť vzhľadom na PFOS, aby sa zabezpečilo zladené presadzovanie uplatňovania a kontrola uvedeného nariadenia a zároveň súlad s dohovorom. Na základe prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa povolilo používane PFOS v množstvách menších ako určité hraničné hodnoty. Kým sa nesprístupnia ďalšie informácie, hraničné hodnoty v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 pre PFOS vo výrobkoch zodpovedajú hodnote, pod ktorou sa PFOS nemôžu zmysluplne používať, pričom je ešte stále možná kontrola a presadzovanie uplatňovania pomocou existujúcich metód. Pomocou hraničných hodnôt by sa teda používanie PFOS malo obmedziť na úroveň zodpovedajúcu úrovni neúmyselných stopových kontaminantov. V prípade PFOS ako látok alebo v prípravkoch by sa v tomto nariadení mali stanoviť hraničné hodnoty zodpovedajúce podobnej úrovni. Aby sa mohlo vylúčiť zámerné použitie, táto hodnota by mala byť nižšia ako hodnota uplatnená v nariadení (ES) č. 1907/2006.

(7)

Uvádzanie pentabrómdifenyléteru a oktabrómdifenyléteru na trh a jeho používanie sa v únii obmedzilo vďaka tomu, že sa uviedol v prílohe XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a určil sa maximálny koncentračný limit 0,1 hmotnostného percenta, pod ktorým sa jeho použitie nepovažuje za obmedzené. Na COP4 sa dosiahla dohoda uviesť na zozname kongenéry prítomné v komerčných formách pentabrómdifenyléterov a oktabrómdifenyléterov s vlastnosťami POP. V záujme súladu by sa pri zostavovaní zoznamu k nariadeniu (ES) č. 850/2004 malo postupovať rovnakým spôsobom ako pri prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 pri tých derivátoch, pri ktorých sa na COP4 určili vlastnosti POP, a teda by sa deriváty hexabrómdifenyléteru, heptabrómdifenyléteru, tetrabrómdifenyléteru a pentabrómdifenyléteru mali uviesť na zozname v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 850/2004.

(8)

Ustanovenia článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 850/2004 týkajúce sa látok, ktoré sa vyskytujú v podobe neúmyselných stopových kontaminantov, by sa mali vymedziť vzhľadom na polybrómované difenylétery (PBDE), aby sa zabezpečilo zladené presadzovanie uplatňovania a kontrola uvedeného nariadenia a zároveň súlad s dohovorom. V tomto nariadení by sa mala stanoviť pevná hraničná hodnota PDBE v látkach, prípravkoch a výrobkoch, pod ktorú sa ich výskyt považuje za neúmyselný stopový kontaminant. Pokiaľ sa nesprístupnia ďalšie dostupné informácie a zistenia Komisie, v súlade s cieľmi tohto nariadenia, hraničné hodnoty v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 pre PBDE vo výrobkoch vyrobených z recyklovaných materiálov by mali mať za následok obmedzenie používania PBDE do miery výskytu ako neúmyselných stopových kontaminantov, ktorá zodpovedá hodnote, pod ktorou sa PBDE nemôžu vedome používať, pričom je ešte stále možná kontrola a presadzovanie uplatňovania pomocou existujúcich metód. V prípade PBDE ako látok, v prípravkoch alebo vo výrobkoch by sa v tomto nariadení mali stanoviť hraničné hodnoty zodpovedajúce podobnej úrovni.

(9)

Je nevyhnutné objasniť, že zákaz v článku 3 nariadenia (ES) č. 850/2004 sa neuplatňuje na výrobky obsahujúce PBDE a PFOS, ktoré sa už používajú k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(10)

DDT a hexachlórcyklohexány (HCH) vrátane lindánu by sa na zoznam mali začleniť bez odchýlok. V časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 850/2004 sa členským štátom povoľuje zachovať existujúcu výrobu a používanie DDT na účely výroby dikofolu. V súčasnosti túto odchýlku nevyužíva ani jeden členský štát. Okrem toho sa zamietlo zaradenie dikofolu do prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (5), ako aj do smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (6). Preto by sa táto odchýlka mala vypustiť. HCH vrátane lindánu sú uvedené v časti B prílohy I k nariadeniu (ES) č. 850/2004 spolu s dvoma konkrétnymi odchýlkami týkajúcimi sa použitia na osobitné účely. Platnosť odchýlok uplynula 1. septembra 2006 a 31. decembra 2007, a preto by sa mali vypustiť.

(11)

V súlade s rozhodnutiami dosiahnutými na COP4 by sa pentachlórbenzén mal doplniť do príloh I a III k nariadeniu (ES) č. 850/2004, aby sa na naň vzťahoval všeobecný zákaz, ako aj ustanovenia o zníženej miere jeho uvoľňovania v uvedenom nariadení. Chlórdekón a hexabrómbifenyl by sa mali presunúť do časti A prílohy I, pretože sú v súčasnosti uvedené v oboch medzinárodných nástrojoch.

(12)

V súlade s článkom 22 dohovoru vstupujú zmeny a doplnenia k prílohám A, B a C k nemu do platnosti odo dňa, keď depozitár oznámi prijatie zmien a doplnení, čo bude 26. augusta 2010. Z tohto dôvodu a v záujme zabezpečenia súladu by sa toto nariadenie malo uplatňovať od toho istého dátumu. Toto nariadenie by preto malo urgentne nadobudnúť účinnosť.

(13)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveným v smernici 67/548/EHS,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a III k nariadeniu (ES) č. 850/2004 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 26. augusta 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. augusta 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7.

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 31.7.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 35.

(4)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.


PRÍLOHA

1.

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 850/2004 sa nahrádza týmto textom:

„PRÍLOHA I

Časť A –   Látky uvedené na zozname v dohovore a v protokole, ako aj látky uvedené na zozname len v dohovore

Látka

Číslo CAS

Číslo EC

Osobitná výnimka pri prechodnom používaní alebo iná špecifikácia

Tetrabrómdifenyléter

C12H6Br4O

 

 

1.

Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie tetrabrómdifenyléteru rovnajúce sa 10 mg/kg (0,001 % hmotnosti) alebo nižšie, keď sa vyskytuje v látkach, prípravkoch, výrobkoch alebo ako retardačná zložka proti horeniu.

2.

Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie týchto výrobkov:

a)

bez toho aby boli dotknuté ustanovenia písm. b) výrobky a prípravky s koncentráciou menej ako 0,1 % hmotnosti tetrabrómdifenyléteru, pokiaľ sa čiastočne vyrábajú alebo úplne získavajú z recyklovaných materiálov alebo z materiálov z odpadu pripraveného na opakované využitie;

b)

elektrického a elektronického zariadenia patriaceho do rozsahu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES (1).

3.

Povoľuje sa použitie výrobkov už používaných v Únii pred 25. augustom 2010, ktoré obsahujú tetrabrómdifenyléter ako zložku týchto výrobkov. Na takéto výrobky sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

Pentabrómdifenyléter

C12H5Br5O

 

 

1.

Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie pentabrómdifenyléteru rovnajúce sa 10 mg/kg (0,001 % hmotnosti) alebo nižšie, keď sa vyskytuje v látkach, prípravkoch alebo ako zložka častí výrobkov, na ktoré sa aplikovali retardanty horenia.

2.

Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie týchto výrobkov:

a)

bez toho aby boli dotknuté ustanovenia písm. b) výrobky a prípravky s koncentráciou menej ako 0,1 % hmotnosti pentabrómdifenyléteru, pokiaľ sa čiastočne vyrábajú alebo úplne získavajú z recyklovaných materiálov alebo z materiálov z odpadu pripraveného na opakované využitie;

b)

na elektrické a elektronické zariadenia v pôsobnosti smernice 2002/95/ES.

3.

Povoľuje sa použitie výrobkov už používaných v Únii pred 25. augustom 2010, ktoré obsahujú pentabrómdifenyléter ako zložku týchto výrobkov. Na takéto výrobky sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

Hexabrómdifenyléter

C12H4Br6O

 

 

1.

Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie hexabrómdifenyléteru rovnajúce sa 10 mg/kg (0,001 % hmotnosti) alebo nižšie, keď sa vyskytuje v látkach, prípravkoch alebo ako zložka častí výrobkov, na ktoré sa aplikovali retardanty horenia.

2.

Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie týchto výrobkov:

a)

bez toho aby boli dotknuté ustanovenia písm. b) výrobky a prípravky s koncentráciou menej ako 0,1 % hmotnosti hexabrómdifenyléteru, pokiaľ sa čiastočne vyrábajú alebo úplne získavajú z recyklovaných materiálov alebo z materiálov z odpadu pripraveného na opakované využitie;

b)

na elektrické a elektronické zariadenia v pôsobnosti smernice 2002/95/ES.

3.

Povoľuje sa použitie výrobkov už používaných v Únii pred 25. augustom 2010, ktoré obsahujú hexabrómdifenyléter ako zložku týchto výrobkov. Na takéto výrobky sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

Heptabrómdifenyléter

C12H3Br7O

 

 

1.

Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie heptabrómdifenyléteru rovnajúce sa 10 mg/kg (0,001 % hmotnosti) alebo nižšie, keď sa vyskytuje v látkach, prípravkoch alebo ako zložka častí výrobkov, na ktoré sa aplikovali retardanty horenia.

2.

Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie týchto výrobkov:

a)

bez toho aby boli dotknuté ustanovenia písm. b) výrobky a prípravky s koncentráciou menej ako 0,1 % hmotnosti heptabrómdifenyléteru, pokiaľ sa čiastočne vyrábajú alebo úplne získavajú z recyklovaných materiálov alebo z materiálov z odpadu pripraveného na opakované využitie;

b)

na elektrické a elektronické zariadenia v pôsobnosti smernice 2002/95/ES.

3.

Povoľuje sa použitie výrobkov už používaných v Únii pred 25. augustom 2010, ktoré obsahujú heptabrómdifenyléter ako zložku týchto výrobkov. Na takéto výrobky sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová a jej deriváty (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, soľ kovov (O-M+), halogenid, amid a iné deriváty vrátane polymérov)

 

 

1.

Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie PFOS rovnajúce sa 10 mg/kg (0,001 % hmotnosti) alebo nižšie, keď sa vyskytuje v látkach alebo prípravkoch.

2.

Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie PFOS v nedokončených výrobkoch a výrobkoch, alebo ich častiach, pokiaľ koncentrácia PFOS je menej ako 0,1 % hmotnosti vypočítaná s referenciou na štrukturálne alebo mikroštrukturálne odlišné častice, ktoré obsahujú PFOS alebo v prípade textilu alebo iných potiahnutých materiálov, pokiaľ hmotnosť PFOS je menej ako 1 μg/m2 poťahového materiálu.

3.

Povoľuje sa použitie výrobkov už používaných v Únii pred 25. augustom 2010, ktoré obsahujú PFOS ako zložku týchto výrobkov. Na takéto výrobky sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

4.

Protipožiarne hasiace peny, ktoré boli uvedené na trh pred 27. decembrom 2006 sa môžu používať do 27. júna 2011.

5.

Pokiaľ sa množstvo vypúšťané do životného prostredia minimalizovalo, povoľuje sa výroba a umiestňovanie na trh na nasledujúce osobitné použitie, za predpokladu že členské štáty každé štyri roky Komisiu oboznámia o vykonanom pokroku:

a)

do 26. augusta 2015 ako zvlhčovače v kontrolovaných systémoch na elektrolytického pokovovania;

b)

fotorezistenty alebo antireflektívne nátery pre fotolitografické postupy;

c)

fotografické nátery, ktoré sa používajú na filmy, papiere alebo tlačiarenské platne;

d)

prísady proti zahmlievaniu pre nedekoratívne hrubé pochrómovanie šesťmocným chrómom v uzavretých obehových systémoch;

e)

hydraulické kvapaliny pre leteckú techniku.

V prípadoch, keď sa odchýlky uvedené v písm. a) až e) týkajú výroby alebo používania v prevádzkach, ktoré patria do rozsahu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES (2), uplatňujú sa príslušné najlepšie dostupné techniky prevencie a minimalizácie emisií PFOS opísané v informáciách, ktoré zverejňuje Komisia podľa článku 17 ods. 2 druhého pododseku smernice 2008/1/ES.

Hneď, ako sú dostupné nové informácie o podrobnostiach používania a bezpečnejších alternatívnych látok alebo technológií na použitie podľa písm. b) až e), Komisia preskúma odchýlky v druhom pododseku tak, aby:

i)

sa postupne ukončilo používanie PFOS, len čo bude použitie bezpečnejších alternatív technicky a ekonomicky uskutočniteľné;

ii)

sa odchýlka mohla naďalej uplatňovať len pre nevyhnutné použitia, pre ktoré neexistujú bezpečnejšie alternatívy, a ak sa oznámili snahy o nájdenie bezpečnejších alternatív;

iii)

uvoľňovanie PFOS do životného prostredia sa minimalizovalo pomocou najlepších dostupných techník.

6.

Od momentu, keď Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) normy prijme, používajú sa ako metódy analytických testov na preukázanie súladu látok, prípravkov a výrobkov s odsekmi 1 a 2.

DDT (1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)etán)

50-29-3

200-024-3

chlórdan

57-74-9

200-349-0

hexachlórcyklohexány vrátane lindánu

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

dieldrín

60-57-1

200-484-5

endrín

72-20-8

200-775-7

heptachlór

76-44-8

200-962-3

hexachlórbenzén

118-74-1

200-273-9

chlórdekón

143-50-0

205-601-3

aldrín

309-00-2

206-215-8

pentachlórbenzén

608-93-5

210-172-5

polychlórované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a iné

215-648-1 a iné

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 96/59/ES, je povolené naďalej používať výrobky, ktoré sa používajú v čase, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť

mirex

2385-85-5

219-196-6

toxafén

8001-35-2

232-283-3

hexabrómbifenyl

36355-01-8

252-994-2


Časť B –   Látky uvedené na zozname len v protokole

Látka

Číslo CAS

Číslo EC

Osobitná výnimka pri prechodnom používaní alebo iná špecifikácia

—“

 

 

 

2.

Do prílohy III sa dopĺňa táto látka:

„Pentachlórbenzén (CAS No 608-93-5)“


(1)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8.


25.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/37


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 758/2010

z 24. augusta 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu týkajúce sa látky valnemulin

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a najmä na jeho článok 14 s spojení s článkom 17,

so zreteľom na stanovisko Európskej agentúry pre lieky sformulované Výborom pre lieky na veterinárne použitie,

keďže:

(1)

Maximálny limit rezíduí farmakologicky účinných látok určených na použitie vo veterinárnych liekoch pre zvieratá chované na produkciu potravín alebo v biocídnych výrobkoch používaných v chovoch zvierat v EÚ by sa mal stanoviť v súlade s nariadením (ES) č. 470/2009.

(2)

Farmakologicky účinné látky a ich klasifikácia, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, sú stanovené v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu (2).

(3)

Valnemulin je v súčasnosti zaradený do tabuľky 1 v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 ako povolená látka použiteľná na svalovinu, pečeň a obličky ošípaných.

(4)

Európska agentúra pre lieky dostala žiadosť o rozšírenie terajšieho zápisu týkajúceho sa valnemulinu o králiky.

(5)

Výbor pre lieky na veterinárne použitie odporučil rozšírenie uvedeného zápisu tak, aby sa uplatňoval aj na svalovinu, pečeň a obličky králikov.

(6)

Zápis týkajúci sa valnemulinu v tabuľke 1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 by sa preto mal zmeniť a doplniť tak, aby v ňom boli zahrnuté králiky.

(7)

Je vhodné stanoviť primerané obdobie, počas ktorého by príslušné zainteresované subjekty mohli prijať opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na dodržanie nových MRL.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre lieky na veterinárne použitie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 24. októbra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. augusta 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA

Zápis týkajúci sa valnemulinu v tabuľke 1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa nahrádza takto:

Farmakologicky účinná látka

Markér rezídua

Druh zvierat

MRL

Cieľové tkanivá

Iné ustanovenia (podľa článku 14 ods. 7 nariadenia (ES) č. 470/2009)

Terapeutická klasifikácia

„Valnemulin

valnemulin

ošípané, králiky

50 μg/kg

svalovina

ŽIADNE

antiinfekčné látky/antibiotiká“

500 μg/kg

pečeň

100 μg/kg

obličky


25.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/39


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 759/2010

z 24. augusta 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu týkajúce sa látky tildipirozín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a najmä na jeho článok 14 s spojení s článkom 17,

so zreteľom na stanovisko Európskej agentúry pre lieky sformulované Výborom pre lieky na veterinárne použitie,

keďže:

(1)

Maximálny limit rezíduí farmakologicky účinných látok určených na použitie vo veterinárnych liekoch pre zvieratá chované na produkciu potravín alebo v biocídnych výrobkoch používaných v chovoch zvierat v EÚ by sa mal stanoviť v súlade s nariadením (ES) č. 470/2009.

(2)

Farmakologicky účinné látky a ich klasifikácia, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, sú stanovené v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu (2).

(3)

Európska agentúra pre lieky dostala žiadosť o stanovenie maximálnych limitov rezíduí (ďalej len „MRL“) tildipirozínu pre hovädzí dobytok a ošípané.

(4)

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (ďalej len „CVMP“, Commitee for Medicinal Products for Veterinary Use) odporučil stanoviť dočasné MRL tildipirozínu, ktoré by sa vzťahovali na svalovinu, tuk, pečeň a obličky, u všetkých druhov hovädzieho dobytka s výnimkou zvierat produkujúcich mlieko určené na ľudskú spotrebu. Dočasné MRL stanovené pre svalovinu by sa nemali vzťahovať na miesto vpichu, kde by úrovne rezíduí nemali presahovať 11 500 μg/kg.

(5)

Európska agentúra pre lieky má na základe článku 5 nariadenia (ES) č. 470/2009 zvážiť používanie MRL stanovených pre farmakologicky účinné látky v konkrétnej potravine pri inej potravine získanej z toho istého druhu alebo MRL stanovených pre farmakologicky účinnú látku v jednom alebo viacerých druhoch pri iných druhoch. CVMP odporučil extrapolovať dočasné MRL tildipirozínu z hovädzieho dobytka na kozy.

(6)

CVMP odporučil stanoviť dočasné MRL tildipirozínu pre ošípané, ktoré by sa vzťahovali na svalovinu, tuk, pečeň a obličky. Dočasné MRL stanovené pre svalovinu by sa nemali vzťahovať na miesto vpichu, kde by úrovne rezíduí nemali presahovať 7 500 μg/kg.

(7)

Tabuľka 1 v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 by sa preto mala zmeniť a doplniť tak, aby zahŕňala látku tildipirozín pre hovädzí dobytok, kozy a ošípané. Dočasné MRL tildipirozínu stanovené v uvedenej tabuľke pre hovädzí dobytok, kozy a ošípané by sa mali prestať uplatňovať 1. januára 2012.

(8)

Je vhodné stanoviť primerané obdobie, ktoré by umožnilo príslušným zainteresovaným subjektom prijať opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na dodržanie nových MRL.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre lieky na veterinárne použitie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 24. októbra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. augusta 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA

Do tabuľky 1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa vkladá v abecednom poradí táto látka:

Farmakologicky účinná látka

Markér rezídua

Druh zvierat

MRL

Cieľové tkanivá

Iné ustanovenia

(podľa článku 14 ods. 7 nariadenia (ES) č. 470/2009)

Terapeutická klasifikácia

„Tildipirozín

tildipirozín

hovädzí dobytok, kozy

400 μg/kg

svalovina

Nepoužívať u zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudskú spotrebu.

Dočasné MRL stanovené pre svalovinu sa nevzťahujú na miesto vpichu, kde úrovne rezíduí presahujú 11 500 μg/kg.

Dočasné MRL strácajú účinnosť 1. januára 2012.

makrolid“

200 μg/kg

tuk

2 000 μg/kg

pečeň

3 000 μg/kg

obličky

ošípané

1 200 μg/kg

svalovina

MRL stanovené pre svalovinu sa nevzťahujú na miesto vpichu, kde úrovne rezíduí nepresahujú 7 500 μg/kg.

Dočasné MRL sa prestanú uplatňovať 1. januára 2012.

800 μg/kg

koža a tuk

5 000 μg/kg

pečeň

10 000 μg/kg

obličky


25.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/42


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 760/2010

z 24. augusta 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. augusta 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. augusta 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

TR

103,0

ZZ

103,0

0707 00 05

TR

132,5

ZZ

132,5

0709 90 70

TR

122,5

ZZ

122,5

0805 50 10

AR

113,6

CL

123,2

TR

151,3

UY

118,5

ZA

139,7

ZZ

129,3

0806 10 10

BA

91,2

EG

281,8

TR

120,1

ZZ

164,4

0808 10 80

AR

114,0

BR

66,8

CL

91,6

CN

65,6

NZ

90,0

US

119,5

UY

95,9

ZA

94,6

ZZ

92,3

0808 20 50

AR

115,4

CL

150,5

CN

80,6

TR

133,1

ZA

94,5

ZZ

114,8

0809 30

TR

135,8

ZZ

135,8

0809 40 05

BA

59,9

IL

160,9

XS

59,4

ZA

191,2

ZZ

117,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.