ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.218.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 218

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
19. augusta 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 744/2010 z 18. augusta 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, pokiaľ ide o kritické použitia halónov ( 1 )

2

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 745/2010 z 18. augusta 2010, ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy na rok 2010 uplatniteľné pre určité režimy priamej podpory ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 73/2009

9

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 746/2010 z 18. augusta 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

19

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 747/2010 z 18. augusta 2010 o vydávaní dovozných licencií v prípade žiadostí predložených v prvých siedmich dňoch mesiaca augusta 2010 v rámci colnej kvóty pre vysokokvalitné hovädzie mäso otvorenej nariadením (ES) č. 620/2009

21

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/456/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. augusta 2010, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 687/2008, pokiaľ ide o lehoty dodávky a prevzatia obilnín na intervenciu vo Fínsku v hospodárskom roku 2009/2010 [oznámené pod číslom K(2010) 5659]

22

 

 

2010/457/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. augusta 2010, ktorým sa členským štátom umožňuje predĺžiť dočasné povolenia, pokiaľ ide o nové účinné látky Candida oleophila kmeň O, jodid draselný a tiokyanatan draselný [oznámené pod číslom K(2010) 5662]  ( 1 )

24

 

 

2010/458/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. augusta 2010, ktorým sa povoľuje vykonávanie fyzických kontrol podľa nariadenia (ES) č. 669/2009 v schválených priestoroch prevádzkovateľov krmivárskych a potravinárskych podnikov na Malte [oznámené pod číslom K(2010) 5684]  ( 1 )

26

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1298/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa na rok 2010 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady zavedená nariadením (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2009)

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

19.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/1


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch nadobudla platnosť 1. mája 2010, pričom postup ustanovený v článku 8 dohody sa ukončil 22. marca 2010.


NARIADENIA

19.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/2


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 744/2010

z 18. augusta 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, pokiaľ ide o kritické použitia halónov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2,

keďže:

(1)

Halón 1301, halón 1211 a halón 2402 (ďalej len „halóny“) sú látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, ktoré sú uvedené ako kontrolované látky v skupine III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1005/2009. Ich výroba v členských štátoch bola od roku 1994 v súlade s požiadavkami Montrealského protokolu zakázaná. Naďalej je však povolené ich používanie pri určitých kritických použitiach ustanovených v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1005/2009.

(2)

Komisia preskúmala prílohu VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (2), ako sa to vyžaduje v článku 4 ods. 4 bode iv) uvedeného nariadenia. Vyhodnotila pritom súčasné použitia halónov i dostupnosť a realizáciu technicky a ekonomicky uskutočniteľných alternatív alebo technológií, ktoré sú prijateľné z hľadiska životného prostredia a zdravia (ďalej len „alternatívy“). Medzičasom sa nariadenie (ES) č. 2037/2000 nahradilo nariadením (ES) č. 1005/2009, pričom sa príloha VII k nariadeniu (ES) č. 2037/2000 bez zmeny stala prílohou VI k nariadeniu (ES) č. 1005/2009.

(3)

Preskúmaním sa ukázalo, že medzi členskými štátmi existujú isté rozdiely pri výklade použití halónov, ktoré zodpovedajú kritickým použitiam opísaným v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1005/2009. Každé kritické použitie halónov by sa preto malo podrobnejšie opísať, pričom sa bližšie určí kategória vybavenia alebo zariadenia, účel použitia, typ halónového hasiaceho prístroja a typ halónu.

(4)

Preskúmaním sa takisto ukázalo, že okrem niekoľkých výnimiek už halóny nie sú potrebné v nových konštrukčných návrhoch vybavenia a zariadeniach na splnenie požiadaviek protipožiarnej ochrany a že v súčasnosti sa bežne inštalujú alternatívy. Halónové hasiace prístroje a protipožiarne systémy sú však aj naďalej potrebné v niektorých prípadoch vybavenia, ktoré sa vyrába alebo sa bude vyrábať podľa súčasných konštrukčných návrhov.

(5)

Preskúmaním sa takisto ukázalo, že halóny sa nahrádzajú alebo by sa postupom času a s primeranými nákladmi mohli nahradiť alternatívami pri väčšine protipožiarnych použití, či už v rámci existujúceho vybavenia a existujúcich zariadení, alebo vybavenia vyrábaného podľa súčasných konštrukčných návrhov.

(6)

Vzhľadom na lepšiu dostupnosť a realizáciu alternatív je preto vhodné, aby sa pre každé použitie ustanovili termíny na ukončenie používania halónov, po uplynutí ktorých by použitie halónov v novom vybavení a v nových zariadeniach nebolo kritickým použitím a inštalácia halónového hasiaceho prístroja alebo protipožiarneho systému by teda nebola povolená. Pri definovaní „nového vybavenia“ a „nových zariadení“ by sa mala náležite zohľadniť fáza životného cyklu vybavenia a zariadení, v ktorej sa účinne pevne určí konštrukčný návrh priestoru, v ktorom sa vyžaduje protipožiarna ochrana.

(7)

Je taktiež vhodné, aby sa pre každé použitie ustanovili termíny na ukončenie používania halónov, po uplynutí ktorých by použitie halónov v hasiacich prístrojoch alebo protipožiarnych systémoch vo všetkom vybavení a zariadeniach prestalo byť kritickým použitím, či už v existujúcom vybavení a existujúcich zariadeniach, alebo vo vybavení, ktoré sa vyrába alebo sa bude vyrábať podľa súčasných konštrukčných návrhov. Použitie halónov by preto nebolo povolené a všetky halónové hasiace prístroje a protipožiarne systémy by sa mali nahradiť, upraviť alebo vyradiť z prevádzky do konečného dátumu v súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1005/2009.

(8)

V termínoch na ukončenie používania by sa mala zohľadniť dostupnosť alternatív pre nové vybavenie a nové zariadenia, ako aj prekážky ich realizácie. Takisto by mali poskytovať dostatok času na vývoj alternatív v prípade, že je to potrebné, a súčasne by takýto vývoj mali stimulovať. Pokiaľ ide o lietadlá, nakoľko sa civilné letectvo reguluje na medzinárodnej úrovni, mali by sa náležite zohľadniť iniciatívy Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO – International Civil Aviation Organisation) v súvislosti s inštaláciou a používaním halónov v hasiacich prístrojoch na palube lietadla.

(9)

Konečné dátumy by navyše mali poskytnúť dostatok času na dokončenie činností nahradenia alebo konverzie halónu ako súčasti programov bežnej alebo plánovanej údržby alebo modernizácie vybavenia alebo zariadenia bez toho, aby bola príliš ovplyvnená prevádzka príslušného vybavenia alebo zariadení a aby vznikli nadmerné náklady. Mal by sa v nich zohľadniť aj čas potrebný na získanie každého osvedčenia, povolenia alebo schválenia, ktoré sa môže vyžadovať pri inštalácii alternatív v príslušnom vybavení alebo zariadeniach.

(10)

Pri väčšine použití v novom vybavení a nových zariadeniach, kde už halónové hasiace prístroje a protipožiarne systémy nie sú potrebné alebo sa už neinštalujú, je vhodné stanoviť ako termín na ukončenie používania rok 2010. Rok 2011 je však vhodné stanoviť ako termín na ukončenie používania pri niektorých použitiach vo vojenských pozemných vozidlách a lietadlách, pri ktorých sa alternatívy považujú v súčasnosti za dostupné, ale k realizácii ktorých nedošlo počas teraz už takmer ukončených vývojových programov a ktorých úpravy už nemusia byť technicky a ekonomicky uskutočniteľné. Rok 2014 je vhodné stanoviť ako termín na ukončenie používania pri použitiach v gondole motora a prenosnom hasiacom prístroji na palube lietadla, čo by zodpovedalo časovému rámcu na plánovanú realizáciu rovnocenného obmedzenia prostredníctvom ICAO. Rok 2018 je vhodné stanoviť ako termín na ukončenie používania pri použitiach v nákladných priestoroch lietadla, ak sa pre ne ešte neidentifikovali alternatívy, ale možno dôvodne predpokladať, že na základe ďalšieho výskumu a vývoja budú do uvedeného dátumu k dispozícii alternatívy na inštaláciu v nových lietadlách, pre ktoré sa predloží žiadosť o typové osvedčenie.

(11)

Pri mnohých použitiach je vhodné stanoviť konečné dátumy v rozpätí rokov 2013 až 2025 podľa úrovne technickej a ekonomickej náročnosti nahradenia alebo konverzie halónu. Tieto konečné dátumy by mali poskytnúť dostatok času na nahradenie halónu počas programov bežnej údržby pre väčšinu vybavenia a zariadení v prípade, ak sú v súčasnosti dostupné alternatívy. Rok 2030 alebo 2035 je vhodné stanoviť ako konečný dátum pri určitých použitiach vo vojenských pozemných vozidlách a vojenských lodiach, pri ktorých je nahradenie halónu pravdepodobne technicky a ekonomicky uskutočniteľné iba v rámci programov plánovanej aktualizácie alebo modernizácie vybavenia a pri ktorých môže byť v niektorých členských štátoch potrebný ďalší výskum a vývoj s cieľom overiť dostupnosť alternatív.

(12)

Pri niektorých použitiach v existujúcich vojenských vozidlách, existujúcich vojenských hladinových lodiach, existujúcich vojenských ponorkách, existujúcich vojenských lietadlách a v tých vozidlách, lodiach, ponorkách a lietadlách, ktoré sa vyrábajú alebo sa budú vyrábať podľa súčasných konštrukčných návrhov, sa ešte neidentifikovali alternatívy. Dá sa však odôvodnene očakávať, že do roku 2040 dosiahne veľká časť príslušného vybavenia koniec svojej životnosti alebo že už budú v tomto čase k dispozícii alternatívy, ktoré vyplynú z ďalšieho výskumu a vývoja. Rok 2040 je preto vhodné stanoviť ako primeraný konečný dátum pri uvedených použitiach.

(13)

Pre protipožiarne systémy v nákladných priestoroch, gondolách motorov a pomocných zdrojoch v existujúcich civilných lietadlách alebo v lietadlách vyrábaných v súlade s existujúcim typovým osvedčením sa ešte takisto neidentifikovali alternatívy. Značné množstvo civilných lietadiel sa navyše bude v blízkej budúcnosti aj naďalej vyrábať pri uvedených použitiach s použitím halónov a táto výroba bude od nich závisieť. Hoci sa uznáva, že existujú značné technické, ekonomické a regulačné obmedzenia týkajúce sa nahradenia halónov v prípade uvedených použití, vzhľadom na neistotu v súvislosti s dostupnosťou recyklovaných halónov v dlhodobom horizonte a na potrebu ďalšieho výskumu a vývoja zameraného na identifikovanie a vývoj vhodných alternatív je takisto vhodné stanoviť rok 2040 ako primeraný konečný dátum.

(14)

Príloha VI vrátane časových harmonogramov postupného vyraďovania kritických použití bude aj naďalej predmetom preskúmania s cieľom zohľadniť výsledky pokračujúceho výskumu a vývoja alternatív, ako aj nové informácie o ich dostupnosti. Okrem toho možno udeliť výnimky z konečných dátumov a termínov na ukončenie používania v špecifických prípadoch, v ktorých sa preukáže, že neexistuje žiadna alternatíva.

(15)

Nariadenie (ES) č. 1005/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(16)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2009,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 1005/2009 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA VI

KRITICKÉ POUŽITIA HALÓNOV

Na účely tejto prílohy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

‚Termín na ukončenie používania‘ je dátum, po ktorom sa halóny nesmú používať v halónových hasiacich prístrojoch a protipožiarnych systémoch v novom vybavení a v nových zariadeniach na príslušné použitie.

2.

‚Nové vybavenie‘ je vybavenie, pri ktorom sa do termínu na ukončenie používania nevykonal ani jeden z týchto úkonov:

a)

podpísanie príslušnej zmluvy o verejnom obstarávaní alebo o stavbe;

b)

predloženie žiadosti o typové schválenie alebo o typové osvedčenie zodpovedajúcemu regulačnému orgánu.

3.

‚Nové zariadenia‘ sú zariadenia, pri ktorých sa do termínu na ukončenie používania nevykonal ani jeden z týchto úkonov:

a)

podpísanie príslušnej zmluvy o stavbe;

b)

predloženie žiadosti o plánovacie povolenie zodpovedajúcemu regulačnému orgánu.

4.

‚Konečný dátum‘ je dátum, po ktorom sa halóny nesmú používať na príslušné použitie a po ktorom sa hasiace prístroje alebo protipožiarne systémy obsahujúce halóny vyradia z prevádzky.

5.

‚Inertizácia‘ je zabránenie roznetu spaľovania horľavej alebo výbušnej atmosféry pridaním inhibičného alebo riediaceho činidla.

6.

‚Nákladná loď‘ je loď, ktorá nie je osobnou loďou, má hrubú hmotnosť viac ako 500 ton a vydáva sa na medzinárodnú plavbu, v súlade s vymedzením týchto pojmov podľa dohovoru o Bezpečnosti života na mori (SOLAS – Safety of Life at Sea). Podľa vymedzenia pojmu v dohovore SOLAS ‚osobnou loďou‘ je ‚loď prepravujúca viac než dvanásť cestujúcich‘ a ‚medzinárodnou plavbou‘ je ‚plavba z krajiny, na ktorú sa vzťahuje uvedený dohovor, do prístavu nachádzajúceho sa mimo tejto krajiny, alebo opačným smerom‘.

7.

‚Bežne obsadený‘ priestor je chránený priestor, kde osoby potrebujú byť prítomné väčšinu času alebo po celý čas nato, aby vybavenie alebo zariadenie účinne fungovalo. Pri vojenských použitiach stav obsadenosti chráneného priestoru je stav uplatniteľný počas bojovej situácie.

8.

‚Bežne neobsadený‘ priestor je chránený priestor obsadený iba počas obmedzených časových úsekov najmä na vykonanie údržby, kde nepretržitá prítomnosť osôb nie je potrebná na účinné fungovanie vybavenia alebo zariadenia.

KRITICKÉ POUŽITIA HALÓNOV

Použitie

Termín na ukončenie používania

(31. december uvedeného roka)

Konečný dátum

(31. december uvedeného roka)

Kategória vybavenia alebo zariadenia

Účel

Typ hasiaceho prístroja

Typ halónu

1.

Vojenské pozemné vozidlá

1.1.

Ochrana priestorov motora

Pevný systém

1301

1211

2402

2010

2035

1.2.

Ochrana priestorov posádky

Pevný systém

1301

2402

2011

2040

1.3.

Ochrana priestorov posádky

Prenosný hasiaci prístroj

1301

1211

2011

2020

2.

Vojenské hladinové lode

2.1.

Ochrana bežne obsadených strojovní

Pevný systém

1301

2402

2010

2040

2.2.

Ochrana bežne neobsadených motorových priestorov

Pevný systém

1301

1211

2402

2010

2035

2.3.

Ochrana bežne neobsadených elektrických priestorov

Pevný systém

1301

1211

2010

2030

2.4.

Ochrana veliteľských centier

Pevný systém

1301

2010

2030

2.5.

Ochrana miestností s palivovým čerpadlom

Pevný systém

1301

2010

2030

2.6.

Ochrana priestorov na skladovanie horľavých kvapalín

Pevný systém

1301

1211

2402

2010

2030

2.7.

Ochrana lietadla v hangároch a priestoroch na údržbu

Prenosný hasiaci prístroj

1301

1211

2010

2016

3.

Vojenské ponorky

3.1.

Ochrana strojovní

Pevný systém

1301

2010

2040

3.2.

Ochrana veliteľských centier

Pevný systém

1301

2010

2040

3.3.

Ochrana priestorov s naftovými generátormi

Pevný systém

1301

2010

2040

3.4.

Ochrana elektrických priestorov

Pevný systém

1301

2010

2040

4.

Lietadlá

4.1.

Ochrana bežne neobsadených nákladných priestorov

Pevný systém

1301

1211

2402

2018

2040

4.2.

Ochrana kabín a priestorov posádky

Prenosný hasiaci prístroj

1211

2402

2014

2025

4.3.

Ochrana gondol motora a pomocných zdrojov

Pevný systém

1301

1211

2402

2014

2040

4.4.

Inertizácia palivových nádrží

Pevný systém

1301

2402

2011

2040

4.5.

Ochrana odpadových nádrží hygienických zariadení

Pevný systém

1301

1211

2402

2011

2020

4.6.

Ochrana suchých priestorov

Pevný systém

1301

1211

2402

2011

2040

5.

Ropné, plynové a petrochemické zariadenia

5.1.

Ochrana priestorov, v ktorých môže dôjsť k uvoľneniu horľavej kvapaliny alebo plynu

Pevný systém

1301

2402

2010

2020

6.

Obchodné nákladné lode

6.1.

Inertizácia bežne obsadených priestorov, v ktorých môže dôjsť k uvoľneniu horľavej kvapaliny alebo plynu

Pevný systém

1301

2402

1994

2016

7.

Pozemné veliteľské a komunikačné zariadenia významné z hľadiska národnej bezpečnosti

7.1.

Ochrana bežne obsadených priestorov

Pevný systém

1301

2402

2010

2025

7.2.

Ochrana bežne obsadených priestorov

Prenosný hasiaci prístroj

1211

2010

2013

7.3.

Ochrana bežne neobsadených priestorov

Pevný systém

1301

2402

2010

2020

8.

Pristávacie plochy a letiská

8.1.

Vo vozidlách záchrannej a požiarnej služby

Prenosný hasiaci prístroj

1211

2010

2016

8.2.

Ochrana lietadla v hangároch a priestoroch na údržbu

Prenosný hasiaci prístroj

1211

2010

2016

9.

V jadrových energetických a výskumných zariadeniach

9.1.

Ochrana priestorov nevyhnutná na minimalizovanie rizika disperzie rádioaktívneho materiálu

Pevný systém

1301

2010

2020

10.

V tuneli pod Lamanšským prielivom

10.1.

Na ochranu technických zariadení

Pevný systém

1301

2010

2016

10.2.

Ochrana motorových vozňov a kyvadlových vozňov vlakov Eurotunela

Pevný systém

1301

2010

2020

11.

Iné

11.1.

Počiatočné hasenie požiarnymi zbormi nevyhnutné z hľadiska osobnej bezpečnosti

Prenosný hasiaci prístroj

1211

2010

2013

11.2.

Použitie na ochranu osôb vojenským a policajným personálom

Prenosný hasiaci prístroj

1211

2010

2013


19.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/9


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 745/2010

z 18. augusta 2010,

ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy na rok 2010 uplatniteľné pre určité režimy priamej podpory ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 73/2009

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (1), a najmä na jeho článok 51 ods. 2 prvý pododsek, článok 69 ods. 3, článok 87 ods. 3, článok 123 ods. 1, článok 128 ods. 1 druhý pododsek, článok 128 ods. 2 druhý pododsek a článok 131 ods. 4,

keďže:

(1)

Za jednotlivé platby uvedené v článkoch 52, 53 a 54 uvedeného nariadenia je potrebné stanoviť rozpočtové stropy na rok 2010 pre členské štáty, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby stanovený v hlave III nariadenia (ES) č. 73/2009 na rok 2010.

(2)

Je potrebné určiť rozpočtové stropy uplatniteľné na priame platby vylúčené z režimu jednotnej platby na rok 2010 pre tie členské štáty, ktoré v roku 2010 využívajú možnosť stanovenú v článku 87 nariadenia (ES) č. 73/2009.

(3)

Je potrebné určiť rozpočtové stropy uplatniteľné pre osobitnú podporu uvedenú v kapitole 5 hlavy III nariadenia (ES) č. 73/2009 na rok 2010 pre tie členské štáty, ktoré v roku 2010 využívajú možnosť stanovenú v článkoch 69 ods. 1 alebo 131 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009.

(4)

V článku 69 ods. 4 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa výška podpory, ktorá sa môže použiť na akékoľvek viazané opatrenie stanovené v článku 68 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii), iii) a iv) a v článku 68 ods. 1 písm. b) a e) obmedzí na 3,5 % vnútroštátnych stropov uvedených v článku 40 toho istého nariadenia. Z dôvodu jasnosti by Komisia mala uverejniť strop, ktorý vyplýva zo sumy oznámenej členskými štátmi pre príslušné opatrenia.

(5)

Podľa článku 69 ods. 6 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009 sú sumy vypočítané v súlade s článkom 69 ods. 7 uvedeného nariadenia ustanovené v prílohe III k nariadeniu Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (2). Z dôvodu jasnosti by Komisia mala uverejniť sumy oznámené členskými štátmi, ktoré tieto štáty plánujú použiť v súlade s článkom 69 ods. 6 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009.

(6)

Z dôvodu jasnosti by sa mali uverejniť rozpočtové stropy na rok 2010 pre režim jednotnej platby po odpočítaní stropov stanovených pre platby uvedené v článkoch 52, 53, 54, 68 a 87 nariadenia (ES) č. 73/2009 od stropov určených v prílohe VIII k tomu istému nariadeniu. Suma, ktorá sa má odpočítať od stropu uvedeného v prílohe VIII s cieľom financovať osobitnú podporu ustanovenú v článku 68 nariadenia (ES) č. 73/2009, zodpovedá rozdielu medzi celkovou výškou osobitnej podpory oznámenej členskými štátmi a sumami oznámenými na financovanie osobitnej podpory v súlade s článkom 69 ods. 6 písm. a) toho istého nariadenia. Ak sa členský štát, ktorý uplatňuje režim jednotnej platby, rozhodne poskytnúť podporu uvedenú v článku 68 ods. 1 písm. c), zahrnie sa suma oznámená Komisii do stropu režimu jednotnej platby, keďže táto podpora má formu zvýšenia jednotkovej hodnoty a/alebo počtu platobných nárokov poľnohospodára.

(7)

V súlade s článkom 123 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 by sa mali stanoviť ročné finančné rámce na rok 2010 pre členské štáty, ktoré v roku 2010 uplatňujú režim jednotnej platby na plochu ustanovený v hlave V kapitole 2 uvedeného nariadenia.

(8)

Z dôvodu jasnosti by sa mala uverejniť maximálna výška finančných prostriedkov, ktoré majú členské štáty uplatňujúce režim jednotnej platby na plochu k dispozícii na poskytnutie osobitnej platby na cukor v roku 2010 podľa článku 126 nariadenia (ES) č. 73/2009, ktorá sa stanovila na základe ich oznámení.

(9)

Z dôvodu jasnosti by sa mala uverejniť maximálna výška finančných prostriedkov, ktoré majú členské štáty uplatňujúce režim jednotnej platby na plochu k dispozícii na poskytnutie osobitnej platby na ovocie a zeleninu v roku 2010 podľa článku 127 nariadenia (ES) č. 73/2009, ktorá sa stanovila na základe ich oznámení.

(10)

Na rok 2010 by sa mali uverejniť rozpočtové stropy uplatniteľné na prechodné platby na ovocie a zeleninu v súlade s článkom 128 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 pre členské štáty uplatňujúce režim jednotnej platby na plochu, ktoré sa stanovili na základe ich oznámení.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Rozpočtové stropy na rok 2010 uvedené v článku 51 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Rozpočtové stropy na rok 2010 uvedené v článku 87 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3.   Rozpočtové stropy na rok 2010 uvedené v článku 69 ods. 3 a v článku 131 ods. 4 nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

4.   Rozpočtové stropy na rok 2010 na podporu ustanovenú v článku 68 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii), iii) a iv) a v článku 68 ods. 1 písm. b) a e) nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

5.   Sumy, ktoré môžu členské štáty použiť v súlade s článkom 69 ods. 6 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009 na pokrytie osobitnej podpory stanovenej v článku 68 ods. 1 toho istého nariadenia sú stanovené v prílohe V k tomuto nariadeniu.

6.   Rozpočtové stropy na rok 2010 pre režim jednotnej platby uvedenej v hlave III nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

7.   Ročné finančné rámce na rok 2010 uvedené v článku 123 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

8.   Maximálne sumy finančných prostriedkov dostupné Českej republike, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku a Slovensku na poskytnutie oddelenej platby na cukor v roku 2010 uvedenej v článku 126 nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

9.   Maximálne sumy finančných prostriedkov dostupné Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Slovensku na poskytnutie osobitnej platby na ovocie a zeleninu v roku 2010 uvedenej v článku 127 nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

10.   Rozpočtové stropy na rok 2010 uvedené v článku 128 ods. 1 druhom pododseku a v článku 128 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe X k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 1.


PRÍLOHA I

ROZPOČTOVÉ STROPY PRE PRIAME PLATBY, KTORÉ TREBA POSKYTNÚŤ V SÚLADE S USTANOVENIAMI ČLÁNKOV 52, 53 A 54 NARIADENIA (ES) č. 73/2009

Kalendárny rok 2010

(v tisícoch EUR)

 

BE

DK

EL

ES

FR

IT

AT

PT

SI

FI

SE

Prémie na ovce a kozy

 

855

 

 

 

 

 

21 892

 

600

 

Doplnkové prémie na ovce a kozy

 

 

 

 

 

 

 

7 184

 

200

 

Prémia na dojčiace kravy

77 565

 

 

261 153

525 622

 

70 578

78 695

 

 

 

Doplnková prémia na dojčiace kravy

19 389

 

 

26 000

 

 

99

9 462

 

 

 

Osobitná prémia na hovädzie mäso

 

33 085

 

 

 

 

 

 

8 817

 

37 446

Prémia za zabitie, dospelé kusy

 

 

 

47 175

 

 

 

8 657

 

 

 

Prémia za zabitie, teľatá

6 384

 

 

560

 

 

 

946

 

 

 

Rajčiaky – článok 54 ods. 1

 

 

10 720

28 117

4 017

91 984

 

16 667

 

 

 

Ovocie a zelenina okrem rajčiakov – článok 54 ods. 2

 

 

 

 

43 152

9 700

 

 

 

 

 


PRÍLOHA II

ROZPOČTOVÉ STROPY PRE PRIAME PLATBY, KTORÉ TREBA POSKYTNÚŤ V SÚLADE S USTANOVENIAMI ČLÁNKU 87 NARIADENIA (ES) č. 73/2009

Kalendárny rok 2010

(v tisícoch EUR)

 

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Holandsko

Portugalsko

Fínsko

Pomoc na osivo

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150


PRÍLOHA III

ROZPOČTOVÉ STROPY PRE OSOBITNÚ PODPORU STANOVENÚ V ČLÁNKU 68 ODS. 1 NARIADENIA (ES) č. 73/2009

Kalendárny rok 2010

Členský štát

(v tisícoch EUR)

Belgicko

6 389

Bulharsko

11 761

Česká republika

31 826

Dánsko

15 800

Nemecko

2 000

Estónsko

1 253

Írsko

25 000

Grécko

107 600

Španielsko

247 865

Francúzsko

472 600

Taliansko

316 250

Lotyšsko

5 130

Maďarsko

77 290

Holandsko

22 020

Rakúsko

11 900

Poľsko

40 800

Portugalsko

32 411

Rumunsko

25 545

Slovinsko

10 237

Slovensko

8 700

Fínsko

45 140

Švédsko

3 434

Spojené kráľovstvo

29 800

(*)

Sumy, ktoré oznámili členské štáty na poskytnutie podpory uvedenej v článku 68 ods. 1 písm. c), ktoré sú zahrnuté v strope režimu jednotnej platby.

Grécko: 30 000 tisíc EUR

Slovinsko: 4 200 tisíc EUR


PRÍLOHA IV

ROZPOČTOVÉ STROPY PRE PODPORU STANOVENÚ V ČLÁNKU 68 ODS. 1 PÍSM. a) BODOCH i), ii), iii) A iv) A V ČLÁNKU 68 ODS. 1 PÍSM. b) A e) NARIADENIA (ES) č. 73/2009

Kalendárny rok 2010

Členský štát

(v tisícoch EUR)

Belgicko

6 389

Bulharsko

11 761

Česká republika

31 826

Dánsko

4 300

Nemecko

2 000

Estónsko

1 253

Írsko

25 000

Grécko

77 600

Španielsko

178 265

Francúzsko

232 600

Taliansko

147 250

Lotyšsko

5 130

Maďarsko

46 164

Holandsko

15 000

Rakúsko

11 900

Poľsko

40 800

Portugalsko

19 510

Rumunsko

25 545

Slovinsko

6 037

Slovensko

8 700

Fínsko

45 140

Švédsko

3 434

Spojené kráľovstvo

29 800


PRÍLOHA V

SUMY, KTORÉ MAJÚ ČLENSKÉ ŠTÁTY POUŽIŤ V SÚLADE S ČLÁNKOM 69 ODS. 6 PÍSM. a) NARIADENIA (ES) č. 73/2009 NA POKRYTIE OSOBITNEJ PODPORY STANOVENEJ V ČLÁNKU 68 ODS. 1 UVEDENÉHO NARIADENIA

Kalendárny rok 2010

Členský štát

(v tisícoch EUR)

Belgicko

6 389

Dánsko

15 800

Írsko

23 900

Grécko

70 000

Španielsko

144 200

Francúzsko

90 000

Taliansko

144 900

Holandsko

22 020

Rakúsko

11 900

Portugalsko

21 700

Slovinsko

4 200

Fínsko

4 762


PRÍLOHA VI

ROZPOČTOVÉ STROPY PRE REŽIM JEDNOTNEJ PLATBY

Kalendárny rok 2010

Členský štát

(v tisícoch EUR)

Belgicko

508 479

Dánsko

997 381

Nemecko

5 769 981

Írsko

1 339 421

Grécko

2 210 268

Španielsko

4 642 028

Francúzsko

7 465 495

Taliansko

3 924 520

Luxembursko

37 569

Malta

4 231

Holandsko

852 443

Rakúsko

676 667

Portugalsko

435 325

Slovinsko

92 740

Fínsko

523 192

Švédsko

724 349

Spojené kráľovstvo

3 946 625


PRÍLOHA VII

ROČNÉ FINANČNÉ RÁMCE PRE REŽIM JEDNOTNEJ PLATBY NA PLOCHU

Kalendárny rok 2010

Členský štát

(v tisícoch EUR)

Bulharsko

326 671

Česká republika

581 177

Estónsko

70 531

Cyprus

34 898

Lotyšsko

95 653

Litva

262 311

Maďarsko

831 578

Poľsko

1 994 196

Rumunsko

700 424

Slovensko

268 304


PRÍLOHA VIII

MAXIMÁLNE SUMY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV DOSTUPNÉ ČLENSKÝM ŠTÁTOM NA POSKYTNUTIE OSOBITNEJ PLATBY NA CUKOR UVEDENEJ V ČLÁNKU 126 NARIADENIA (ES) č. 73/2009

Kalendárny rok 2010

Členský štát

(v tisícoch EUR)

Česká republika

44 245

Lotyšsko

4 962

Litva

10 260

Maďarsko

41 010

Poľsko

159 392

Rumunsko

4 041

Slovensko

8 856


PRÍLOHA IX

MAXIMÁLNE SUMY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV DOSTUPNÉ ČLENSKÝM ŠTÁTOM NA POSKYTNUTIE OSOBITNEJ PLATBY NA OVOCIE A ZELENINU UVEDENEJ V ČLÁNKU 127 NARIADENIA (ES) č. 73/2009

Kalendárny rok 2010

Členský štát

(v tisícoch EUR)

Česká republika

414

Maďarsko

4 756

Poľsko

6 715

Slovensko

690


PRÍLOHA X

ROZPOČTOVÉ STROPY PRE PRECHODNÉ PLATBY V SEKTORE OVOCIA A ZELENINY UVEDENÉ V ČLÁNKU 128 NARIADENIA (ES) č. 73/2009

Kalendárny rok 2010

(v tisícoch EUR)

Členský štát

Cyprus

Rumunsko

Slovensko

Rajčiaky – článok 128 ods. 1

 

869

335

Ovocie a zelenina okrem rajčiakov – článok 128 ods. 2

4 478

 

 


19.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/19


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 746/2010

z 18. augusta 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. augusta 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

50,2

TR

85,0

ZZ

67,6

0707 00 05

MK

41,0

TR

133,3

ZZ

87,2

0709 90 70

TR

98,8

ZZ

98,8

0805 50 10

AR

151,1

CL

92,0

TR

151,4

UY

138,0

ZA

119,8

ZZ

130,5

0806 10 10

EG

153,0

IL

202,2

TR

121,8

ZZ

159,0

0808 10 80

AR

87,2

BR

74,9

CL

91,0

CN

65,6

NZ

104,9

US

87,8

UY

100,6

ZA

90,8

ZZ

87,9

0808 20 50

AR

92,7

CL

150,5

TR

149,8

ZA

92,4

ZZ

121,4

0809 30

TR

139,8

ZZ

139,8

0809 40 05

BA

61,5

IL

154,7

XS

64,6

ZA

172,8

ZZ

113,4


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


19.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/21


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 747/2010

z 18. augusta 2010

o vydávaní dovozných licencií v prípade žiadostí predložených v prvých siedmich dňoch mesiaca augusta 2010 v rámci colnej kvóty pre vysokokvalitné hovädzie mäso otvorenej nariadením (ES) č. 620/2009

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 620/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje správa dovoznej colnej kvóty pre vysokokvalitné hovädzie mäso (3), sa zavádzajú podrobné pravidlá predkladania a vydávania dovozných licencií.

(2)

V článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 sa ustanovuje, že v prípadoch, keď množstvá, ktoré sú predmetom žiadostí o licenciu, prekračujú množstvá dostupné na obdobie kvóty, mali by sa pre množstvá, ktoré sú predmetom jednotlivých žiadostí o licenciu, stanoviť alokačné koeficienty. Žiadosti o dovozné licencie predložené na základe článku 3 nariadenia (ES) č. 620/2009 v období od 1. do 7. augusta 2010 prekračujú dostupné množstvá. Preto by sa malo určiť, v akom rozsahu sa môžu vydávať dovozné licencie, a mal by sa stanoviť alokačný koeficient,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné licencie, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4449, ktoré boli predložené v období od 1. do 7. augusta 2010 podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 620/2009, sa uplatní alokačný koeficient 79,54388 %.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 182, 15.7.2009, s. 25.


ROZHODNUTIA

19.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/22


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. augusta 2010,

ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 687/2008, pokiaľ ide o lehoty dodávky a prevzatia obilnín na intervenciu vo Fínsku v hospodárskom roku 2009/2010

[oznámené pod číslom K(2010) 5659]

(Iba fínske a švédske znenie je autentické)

(2010/456/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. a) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 687/2008 z 18. júla 2008, ktoré stanovuje postupy pre preberanie obilnín platobnými agentúrami a intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy pre určenie akosti obilnín (2), sa ustanovuje, že v prípade prijateľnosti ponuky sú prevádzkovatelia čo najskôr informovaní o pláne dodávok. Na tento účel sa v článku 2 ods. 4 prvom pododseku uvedeného nariadenia ustanovuje, že v prípade obilnín iných ako kukurica sa posledná dodávka do intervenčného centra, pre ktoré sa urobila ponuka, musí uskutočniť najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ponuka prijatá, pričom najneskoršou lehotou pre Fínsko je 31. júl.

(2)

V nariadení (ES) č. 687/2008 sa v článku 6 ods. 6 ustanovuje, že posledné prevzatie obilnín iných ako kukurica sa musí uskutočniť najneskôr do konca druhého mesiaca nasledujúceho po poslednej dodávke uvedenej v článku 2 ods. 4 prvom pododseku, pričom najneskoršou lehotou pre Fínsko je 31. august.

(3)

V nariadení (ES) č. 687/2008 sa v článku 7 ods. 1 ustanovuje lehota 20 pracovných dní od zostavenia reprezentatívnej vzorky na vykonanie analýz fyzikálnych a technických vlastností.

(4)

Úroda obilnín dosiahla vo Fínsku v hospodárskom roku 2009/2010 rekordnú úroveň 4,3 milióna ton, z toho 2,2 milióna ton tvorí jačmeň. Vzhľadom na situáciu na trhu s obilninami vo Fínsku, ktorá sa vyznačuje relatívne nízkymi výrobnými cenami, ktoré sú nižšie ako intervenčné ceny, boli vo Fínsku v hospodárskom roku 2009/2010 ponúknuté na intervenciu veľké množstvá obilnín: približne 823 000 ton, z toho 796 000 ton jačmeňa a 27 000 ton pšenice obyčajnej. Od začiatku intervenčného obdobia sa v posledných dostupných štatistikách zostavených 1. júla 2010 uvádza celkové množstvo obilnín prevzatých na intervenciu v objeme približne 573 000 ton, z toho 566 000 ton jačmeňa a 7 000 ton pšenice obyčajnej. V dôsledku toho zostáva nezanedbateľné množstvo ponúk na intervenciu, ktoré sa ešte musia dodať a analyzovať na účely ich prevzatia na intervenciu.

(5)

Dňa 24. júna 2010 Fínsko informovalo útvary Komisie, že hľadanie dodatočných skladovacích kapacít na uspokojenie bohatého množstva ponúk obilnín na intervenciu trvalo istý čas a malo za následok určité oneskorenie. V dôsledku toho fínske orgány požadujú, aby sa v hospodárskom roku 2009/2010 posunula lehota na dodávku obilnín na 30. septembra 2010 a lehota na prevzatie obilnín na 31. októbra 2010 a aby sa predĺžila lehota na vykonanie analýz akosti.

(6)

Vzhľadom na uvedené okolnosti a s cieľom umožniť zodpovedajúce prevzatie obilnín ponúkaných v hospodárskom roku 2009/2010 by sa malo požiadavke Fínska vyhovieť a na základe výnimky z nariadenia (ES) č. 687/2008 by sa malo schváliť predĺženie lehoty dodania, lehoty na vykonanie analýz akosti, ako aj obdobia na prevzatie produktov ponúkaných na intervenciu v uvedenom hospodárskom roku.

(7)

V prípade ponúk predložených vo Fínsku v rámci hospodárskeho roka 2009/2010 je potrebné zabezpečiť uplatňovanie opatrení ustanovených v tomto rozhodnutí.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 2 ods. 4 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 687/2008 sa posledná dodávka obilnín ponúknutých na intervenciu vo Fínsku v rámci hospodárskeho roka 2009/2010 musí uskutočniť najneskôr 30. septembra 2010.

Článok 2

Odchylne od článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 687/2008 sa posledné prevzatie obilnín ponúknutých na intervenciu vo Fínsku v rámci hospodárskeho roka 2009/2010 musí uskutočniť najneskôr 31. októbra 2010.

Článok 3

Odchylne od článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 687/2008 je lehota na vykonanie analýz fyzikálnych a technických vlastností vzoriek vo Fínsku v rámci hospodárskeho roka 2009/2010 tridsať pracovných dní.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na intervenčné ponuky predložené v rámci hospodárskeho roka 2009/2010.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené Fínskej republike.

V Bruseli 17. augusta 2010

Za Komisiu

Dacian CIOLOŞ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 192, 19.7.2008, s. 20.


19.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/24


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. augusta 2010,

ktorým sa členským štátom umožňuje predĺžiť dočasné povolenia, pokiaľ ide o nové účinné látky Candida oleophila kmeň O, jodid draselný a tiokyanatan draselný

[oznámené pod číslom K(2010) 5662]

(Text s významom pre EHP)

(2010/457/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS Spojené kráľovstvo dostalo v júli 2006 žiadosť spoločnosti Bionext sprl o zaradenie účinnej látky Candida oleophila kmeň O do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutím Komisie 2007/380/ES (2) sa potvrdilo, že dokumentácia je úplná a možno skonštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k uvedenej smernici.

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS Holandsko dostalo v septembri 2004 žiadosť spoločnosti Koppert Beheer BV o zaradenie účinnej látky jodid draselný do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutím Komisie 2005/751/ES (3) sa potvrdilo, že dokumentácia je úplná a možno skonštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k uvedenej smernici.

(3)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS Holandsko dostalo v septembri 2004 žiadosť spoločnosti Koppert Beheer BV o zaradenie účinnej látky tiokyanatan draselný do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutím 2005/751/ES sa potvrdilo, že dokumentácia je úplná a možno skonštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k uvedenej smernici.

(4)

Potvrdenie úplnosti dokumentácií bolo potrebné, aby mohli byť podrobne preskúmané a aby mohli členské štáty v súvislosti s prípravkami na ochranu rastlín obsahujúcimi príslušné účinné látky udeľovať dočasné povolenia na obdobie najviac troch rokov, pokiaľ splnia podmienky stanovené v článku 8 ods. 1 smernice 91/414/EHS, a najmä podmienku týkajúcu sa vykonania podrobného posúdenia účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín s ohľadom na požiadavky stanovené v uvedenej smernici.

(5)

Účinky týchto účinných látok na zdravie ľudí a na životné prostredie sa posudzovali v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS, a to z hľadiska spôsobov použitia navrhnutých žiadateľmi. Spravodajské členské štáty predložili Komisii príslušné návrhy hodnotiacich správ 5. februára 2008 (Candida oleophila kmeň O) a 27. júla 2007 (jodid draselný a tiokyanatan draselný).

(6)

Po predložení návrhov hodnotiacich správ spravodajskými členskými štátmi sa uznalo za potrebné požiadať žiadateľov o ďalšie informácie a spravodajské členské štáty o preskúmanie týchto informácií a predloženie ich posúdenia. Z toho dôvodu preverovanie dokumentácie stále prebieha a hodnotenie nebude možné ukončiť v období stanovenom v smernici 91/414/EHS.

(7)

Keďže na základe hodnotenia sa doteraz nezistili žiadne dôvody na bezprostredné obavy, v súlade s ustanoveniami článku 8 smernice 91/414/EHS by sa členským štátom malo umožniť predĺženie dočasných povolení udelených v súvislosti s prípravkami na ochranu rastlín obsahujúcimi príslušné účinné látky o 24 mesiacov s cieľom umožniť, aby sa pokračovalo v preverovaní dokumentácií Očakáva sa, že hodnotenie a rozhodovací proces v súvislosti s rozhodnutím o možnom zaradení účinných látok Candida oleophila kmeň O, jodid draselný a tiokyanatan draselný do prílohy I k uvedenej smernici sa ukončia v období 24 mesiacov.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty môžu predlžiť dočasné povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom Candida oleophila kmeň O, jodidu draselného a tiokyanatanu draselného o časové obdobie, ktoré skončí najneskôr 31. augusta 2012.

Článok 2

Toto rozhodnutie stráca účinnosť 31. augusta 2012.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 17. augusta 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 2.6.2007, s. 78.

(3)  Ú. v. EÚ L 282, 26.10.2005, s. 18.


19.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/26


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. augusta 2010,

ktorým sa povoľuje vykonávanie fyzických kontrol podľa nariadenia (ES) č. 669/2009 v schválených priestoroch prevádzkovateľov krmivárskych a potravinárskych podnikov na Malte

[oznámené pod číslom K(2010) 5684]

(Iba anglické a maltské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2010/458/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 669/2009 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zvýšenej miery úradných kontrol pri dovoze niektorých krmív a potravín iného než živočíšneho pôvodu vrátane fyzických kontrol, ktoré sa majú vykonávať v určených miestach vstupu do Európskej únie. Ustanovujú sa ním tiež minimálne požiadavky, pokiaľ ide o uvedené miesta vstupu, a zabezpečuje sa, aby členské štáty verejne sprístupnili zoznam uvedených miest vstupu na internete.

(2)

V článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 669/2009 sa stanovuje, že Komisia môže na žiadosť členského štátu príslušným orgánom určitých určených miest vstupu, ktoré pôsobia v rámci špecifických zemepisných obmedzení, za určitých podmienok povoliť vykonávanie fyzických kontrol v priestoroch prevádzkovateľov krmivárskych a potravinárskych podnikov.

(3)

V liste z 18. decembra 2009 Malta poukázala na špecifickú zemepisnú situáciu určeného miesta vstupu – prístavu Floriana, pomerne nízky objem dovozu výrobkov iného než živočíšneho pôvodu z tretích krajín a tiež na malú rozlohu a blízkosť ostrovov tvoriacich jej územie a požiadala Komisiu, aby príslušným orgánom uvedeného miesta vstupu povolila vykonávanie požadovaných fyzických kontrol v priestoroch určitých prevádzkovateľov krmivárskych a potravinárskych podnikov.

(4)

V liste z 28. februára 2010 a v následnej korešpondencii Mala ubezpečila Komisiu o tom, že: na vykonávanie fyzických kontrol budú schválené iba priestory prevádzkovateľov krmivárskych a potravinárskych podnikov, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky, pokiaľ ide o určené miesta vstupu, ustanovené nariadením (ES) č. 669/2009; úroveň zdrojov pridelených príslušným orgánom prístavu Floriana bude taká, aby kontrolné činnosti vykonávané na uvedenom určenom mieste vstupu neboli narušené alebo nepriaznivo ovplyvnené možnosťou, že by sa fyzické kontroly vykonávali mimo jeho priestorov a že zásielky vybrané na fyzické kontroly v priestoroch prevádzkovateľov krmivárskych a potravinárskych podnikov ostanú pod neustálou kontrolou zo strany príslušných orgánov prístavu Floriana od chvíle ich príchodu na takéto miesto vstupu, a že s nimi počas všetkých kontrol nebude možné žiadnym spôsobom nedovolene manipulovať.

(5)

Pri zohľadnení špecifických zemepisných obmedzení určeného miesta vstupu – prístavu Floriana – a potvrdenia zo strany Malty, že dodrží podmienky stanovené v článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 669/2009, je preto vhodné povoliť vykonávanie fyzických kontrol v priestoroch určitých prevádzkovateľov krmivárskych a potravinárskych podnikov, ktoré na tieto kontroly schválila Malta.

(6)

Aby bolo povolenie ustanovené týmto rozhodnutím dostatočným spôsobom zverejnené, je vhodné, aby sa zoznam priestorov prevádzkovateľov krmivárskych a potravinárskych podnikov, ktorým sa schvaľujú fyzické kontroly podľa nariadenia (ES) č. 669/2009, zverejnil na internete prostredníctvom národnej internetovej adresy zriadenej podľa článku 5 uvedeného nariadenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Príslušným orgánom určeného miesta vstupu – prístavu Floriana – sa týmto v súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 669/2009 povoľuje, aby vykonávali fyzické kontroly ustanovené v článku 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia pri dovoze určitých krmív a potravín iného než živočíšneho pôvodu uvedených v prílohe 1 uvedeného nariadenia, a to v priestoroch prevádzkovateľov krmivárskych a potravinárskych podnikov, v ktorých takéto kontroly schválila Malta, za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v článku 9 ods. 1 písm. a), b) a c) uvedeného nariadenia.

2.   Zoznam prevádzkovateľov krmivárskych a potravinárskych podnikov, ktorých priestory schválila Malta, ako sa uvádza v odseku 1 tohto článku, sa uverejní na internete prostredníctvom národnej internetovej adresy zriadenej podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 669/2009.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Maltskej republike.

V Bruseli 18. augusta 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11.


Korigendá

19.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/28


Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1298/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa na rok 2010 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady zavedená nariadením (EHS) č. 3846/87

( Úradný vestník Európskej únie L 353 z 31. decembra 2009 )

Na strane 46 v prílohe II v položke A02:

namiesto:

„Všetky destinácie Spojených štátov amerických.“

má byť:

„Všetky destinácie okrem Spojených štátov amerických.“