ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.201.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 201

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
3. augusta 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 691/2010 z 29. júla 2010, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti letových navigačných služieb a sieťových funkcií a mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2096/2005, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 692/2010 z 30. júla 2010 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

23

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 693/2010 z 2. augusta 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

26

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 694/2010 z 2. augusta 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

28

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/427/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť

30

 

 

2010/428/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. júla 2010, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom K(2010) 5138]  ( 1 )

41

 

 

2010/429/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. júla 2010, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom K(2010) 5139]  ( 1 )

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

3.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 691/2010

z 29. júla 2010,

ktorým sa stanovuje systém výkonnosti letových navigačných služieb a sieťových funkcií a mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2096/2005, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (1), a najmä na jeho článok 11,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 549/2004 sa vyžaduje, aby sa systém výkonnosti letových navigačných služieb a sieťových funkcií zriadil prostredníctvom vykonávacích nariadení.

(2)

Systém výkonnosti by mal prispievať k udržateľnému rozvoju systému leteckej dopravy zlepšením celkovej účinnosti letových navigačných služieb v kľúčových oblastiach výkonnosti týkajúcich sa bezpečnosti, životného prostredia, kapacity a efektívnosti nákladov v súlade s oblasťami uvedenými vo výkonnostnom rámci „základného plánu ATM“, a to pri všeobecnom zohľadnení prvoradých bezpečnostných cieľov.

(3)

Systém výkonnosti by mal poskytnúť ukazovatele a záväzné ciele výkonnosti v kľúčových oblastiach, ktorými sa bezpečnostné úrovne dosiahnu a zachovajú v plnej miere, pričom sa umožní stanovenie cieľov výkonnosti v iných kľúčových oblastiach.

(4)

Systém výkonnosti by sa mal zriadiť a prevádzkovať z dlhodobého hľadiska a na vysokej úrovni spoločenských cieľov.

(5)

Systém výkonnosti by sa mal zaoberať letovými navigačnými službami v rámci prístupu „gate-to-gate“ (od odletu až po pristátie) vrátane letísk s cieľom zlepšiť celkovú výkonnosť siete.

(6)

Vzájomná závislosť medzi vnútroštátnymi a funkčnými úrovňami blokov vzdušného priestoru a sieťových úrovní, ako aj vzájomná závislosť medzi cieľmi výkonnosti pri všeobecnom zohľadnení prvoradých bezpečnostných cieľov by sa mala v plnej miere zohľadniť pri príprave a monitorovaní systému výkonnosti.

(7)

V systémoch výkonnosti by sa mali zaznamenať záväzky členských štátov, že počas referenčného obdobia dosiahnu ciele jednotného európskeho neba a rovnováhu medzi potrebami všetkých používateľov vzdušného priestoru a poskytovaním služieb zo strany poskytovateľov letových navigačných služieb.

(8)

Vnútroštátne orgány dohľadu zohrávajú kľúčovú úlohu pri vykonávaní systému výkonnosti. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, že budú schopné účinne vykonávať tieto dodatočné povinnosti.

(9)

V plánoch výkonnosti by mali byť opísané opatrenia, napr. systémy podnetov, zamerané na správanie zúčastnených strán, ktoré by viedlo k zlepšeniu výkonnosti na vnútroštátnej úrovni, úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru a európskej úrovni.

(10)

Za okolností, ktoré sa v čase prijímania plánov výkonnosti nedali predvídať a ktoré sú neprekonateľné a zároveň mimo kontroly členských štátov a subjektov, na ktoré sa vzťahujú ciele výkonnosti, by malo zriadenie vhodného varovného mechanizmu umožniť vykonávanie adekvátnych opatrení zameraných na zachovanie bezpečnostných požiadaviek, a tiež kontinuity poskytovania služieb.

(11)

Mali by sa uskutočniť účinné konzultácie so zúčastnenými stranami na vnútroštátnej úrovni a/alebo úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru, ako aj na európskej úrovni.

(12)

S príslušným zreteľom na účinnosť vojenských misií má civilno-vojenská spolupráca a koordinácia maximálnu dôležitosť pri dosahovaní cieľov výkonnosti.

(13)

Systémom výkonnosti by nemali byť dotknuté ustanovenia článku 13 nariadenia (ES) č. 549/2004, ktorých cieľom je zaručiť základné bezpečnostné alebo obranné záujmy.

(14)

Kľúčové ukazovatele výkonnosti by sa mali vybrať tak, aby boli konkrétne a merateľné a umožňovali rozdelenie zodpovednosti za dosahovanie cieľov výkonnosti. Súvisiace ciele by mali byť dosiahnuteľné, realistické a včasné a mali by byť zamerané na účinné riadenie udržateľnej výkonnosti letových navigačných služieb.

(15)

Plnenie záväzných cieľov výkonnosti podporovaných podnetmi, ktoré môžu mať finančný charakter, si vyžaduje vhodné prepojenie s nariadením Komisie (ES) č. 1794/2006 zo 6. decembra 2006, ktorým sa stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých navigačných služieb (2).

(16)

Vytvorenie a vykonávanie kľúčových ukazovateľov a cieľov výkonnosti si vyžaduje zodpovedajúce zosúladenie s cieľmi a normami bezpečnosti, ktoré sú ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (3), a v jeho vykonávacích pravidlách, spolu s opatreniami, ktoré prijala Európska únia na dosiahnutie a zachovanie týchto cieľov.

(17)

Počas referenčných období by sa mal zaviesť účinný postup monitorovania výkonnosti s cieľom zabezpečiť, aby vývoj výkonnosti umožnil splniť ciele a v prípade potreby uskutočniť príslušné opatrenia.

(18)

Komisia by pri prijímaní cieľov výkonnosti celej Európskej únie na prvé referenčné obdobie mala náležite zohľadniť skutočnú finančnú situáciu poskytovateľov letových navigačných služieb vyplývajúcu predovšetkým z opatrení zameraných na znižovanie nákladov, ktoré už boli prijaté, konkrétne od roku 2009, ako aj možné preplatky a nedoplatky v traťových poplatkoch prenesené z predchádzajúcich rokov. Náležite by sa mal zohľadniť aj pokrok, ktorý sa dosiahol v existujúcich funkčných blokoch vzdušného priestoru.

(19)

V súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 549/2004 by sa toto nariadenie malo uplatňovať na funkcie siete riadenia leteckej dopravy uvedené v článku 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 (4) prostredníctvom vhodných zmien a doplnení k tomuto nariadeniu.

(20)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre jednotné nebo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa ustanovujú potrebné opatrenia na zlepšenie celkovej výkonnosti letových navigačných služieb a sieťových funkcií pre všeobecnú letovú prevádzku v rámci regiónov ICAO EUR a AFI, kde sú členské štáty zodpovedné za poskytovanie letových navigačných služieb s cieľom plniť požiadavky všetkých používateľov vzdušného priestoru.

2.   Na účel stanovenia cieľa sa toto nariadenie uplatňuje na letové navigačné služby, ktoré poskytujú poskytovatelia služieb letovej prevádzky určení v súlade s článkom 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 (5) a poskytovatelia meteorologických služieb, ak sú určení v súlade s článkom 9 ods. 1 uvedeného nariadenia.

3.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňovať toto nariadenie na terminálové letové navigačné služby poskytované na letiskách s menej ako 50 000 pohybmi obchodnej leteckej dopravy za rok. Informujú o tom Komisiu. Ak žiadne letisko v členskom štáte nedosahuje prahovú hodnotu 50 000 pohybov obchodnej leteckej dopravy za rok, ciele výkonnosti sa vzťahujú minimálne na letisko s najvyšším počtom pohybov obchodnej leteckej dopravy.

4.   Ak sa členský štát domnieva, že na niektoré alebo na všetky jeho terminálové letové navigačné služby sa vzťahujú trhové podmienky, v súlade s postupmi ustanovenými v článku 1 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1794/2006 a za pomoci vnútroštátneho orgánu dohľadu posúdi najneskôr 12 mesiacov pred začiatkom každého referenčného obdobia, či sú splnené podmienky ustanovené v prílohe I k uvedenému nariadeniu. Ak členský štát zistí, že tieto podmienky sú splnené bez ohľadu na počet obsluhovaných pohybov obchodnej leteckej dopravy, môže sa rozhodnúť neurčovať náklady v súlade s uvedeným nariadením, ani neuplatňovať záväzné ciele na efektívnosť nákladov na tieto služby.

5.   V súlade s článkom 11 ods. 6 písm. c) bodom ii) nariadenia (ES) č. 549/2004 a článkom 15 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 550/2004 a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 2 tohto nariadenia, sa stanovenie cieľa efektívnosti nákladov vzťahuje na všetky určené náklady účtovateľné používateľom vzdušného priestoru.

6.   Toto nariadenie môžu členské štáty uplatňovať aj:

a)

vo vzdušnom priestore, za ktorý sú zodpovedné v rámci iných regiónov ICAO, ak o tom informujú Komisiu a ostatné členské štáty, a bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti členských štátov podľa Chicagského dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve z roku 1944 (Chicagský dohovor);

b)

na poskytovateľov letových navigačných služieb, ktorí dostali povolenie poskytovať letové navigačné služby bez osvedčenia v súlade s článkom 7 ods. 5 nariadenia (ES) č. 550/2004.

7.   Bez ohľadu na ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES (6) o ochrane informácií a jej vykonávacích nariadení, nariadení Komisie (ES) č. 1321/2007 (7) a (ES) č. 1330/2007 (8), sa požiadavky týkajúce sa poskytovania údajov vymedzených v kapitole V vzťahujú podľa podmienok vymedzených v prílohe IV na vnútroštátne orgány, poskytovateľov letových navigačných služieb, prevádzkovateľov letísk, koordinátorov letísk a leteckých dopravcov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú definície ustanovené v článku 2 nariadenia (ES) č. 549/2004.

Okrem toho sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„prevádzkovateľ letiska“ znamená „riadiaci orgán letiska“ podľa definície v nariadení Rady (EHS) č. 95/93 z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (9);

b)

„údaje“ znamenajú kvalitatívne, kvantitatívne a iné relevantné informácie, ktoré sa týkajú výkonnosti letovej navigácie a ktoré na účel vykonávania systému výkonnosti zbiera a systematicky spracúva Komisia alebo sa zbierajú a systematicky spracúvajú v mene Komisie;

c)

„ukazovatele výkonnosti“ znamenajú ukazovatele používané na účel monitorovania, určovania hodnotiacich kritérií a skúmania výkonnosti;

d)

„kľúčové ukazovatele výkonnosti“ znamenajú ukazovatele výkonnosti používané na účel stanovenia cieľov výkonnosti;

e)

„pohyby obchodnej leteckej dopravy“ znamenajú súčet vzlietnutí a pristátí zahŕňajúcich cestujúcich, náklad alebo poštu za úhradu alebo v prenájme vypočítaný ako priemer za posledné tri roky pred prijatím plánu výkonnosti bez ohľadu na maximálnu vzletovú hmotnosť a počet používaných sedadiel;

f)

„záväzný cieľ“ znamená cieľ výkonnosti prijatý členským štátom v rámci vnútroštátneho plánu výkonnosti alebo plánu výkonnosti funkčného bloku vzdušného priestoru a podlieha systému podnetov, ktorý počíta s odmenami, odrádzaním alebo plánmi nápravných akcií;

g)

„letecký dopravca“ znamená podnik leteckej dopravy s platnou prevádzkovou licenciou vydanou členským štátom v súlade s právnymi predpismi Európskej únie;

h)

„zástupca používateľov vzdušného priestoru“ znamená ktorúkoľvek právnickú osobu alebo subjekt zastupujúci jednu alebo niekoľko kategórií používateľov letových navigačných služieb;

i)

„určené náklady“ znamenajú náklady podľa definície v článku 15 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 550/2004;

j)

„vnútroštátne orgány“ znamenajú regulačné orgány na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru, ktorých náklady sú oprávnené na refundáciu používateľmi vzdušného priestoru, ak vzniknú v súvislosti s poskytovaním letových navigačných služieb v rámci uplatňovania článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1794/2006;

k)

„kultúra primeranosti“ znamená kultúru, v ktorej prevádzkovatelia alebo iné osoby v prvej línii nie sú potrestaní za svoje konania, vynechania alebo rozhodnutia, ktoré zodpovedajú ich skúsenostiam a odbornému vzdelaniu, pričom sa však netoleruje hrubá nedbalosť, úmyselné násilie a deštruktívne činy;

l)

„koordinátor letiska“ znamená funkciu ustanovenú na koordinovaných letiskách v rámci uplatňovania nariadenia (EHS) č. 95/93;

m)

„monitorovanie výkonnosti“ znamená nepretržitý proces zberu a analyzovania údajov s cieľom zistiť skutočný výsledok systému oproti vopred definovaným cieľom.

Článok 3

Orgán na preskúmanie výkonnosti

1.   Ak sa Komisia rozhodne vymenovať orgán na preskúmanie výkonnosti, ktorý jej má pomáhať pri vykonávaní systému výkonnosti, toto menovanie sa na pevne stanovené obdobie zhoduje s referenčnými obdobiami.

2.   Orgán na preskúmanie výkonnosti má zodpovedajúcu právomoc a nestrannosť na nezávislé vykonávanie úloh, ktoré mu pridelila Komisia, najmä v uplatniteľných kľúčových oblastiach výkonnosti.

3.   Orgán na preskúmanie výkonnosti pomáha Komisii pri vykonávaní systému výkonnosti, najmä v týchto úlohách:

a)

zber, skúmanie, overovanie a šírenie údajov súvisiacich s výkonnosťou;

b)

vymedzenie nových kľúčových oblastí alebo prispôsobenie kľúčových oblastí výkonnosti v súlade s oblasťami určenými vo výkonnostnom rámci základného plánu ATM (riadenie letovej prevádzky – Air Traffic Management) uvedenom v článku 8 ods. 1 a príslušných kľúčových ukazovateľoch výkonnosti;

c)

vymedzenie vhodných kľúčových ukazovateľov výkonnosti na druhé a ďalšie referenčné obdobie s cieľom pokryť vo všetkých kľúčových oblastiach výkonnosti výkonnosť sieťových funkcií a letových navigačných služieb v rámci traťových aj terminálových služieb;

d)

vytvorenie alebo preskúmanie cieľov výkonnosti celej Európskej únie;

e)

vytvorenie prahových hodnôt na aktiváciu varovných mechanizmov uvedených v článku 9 ods. 3;

f)

hodnotenie súladu prijatých plánov výkonnosti vrátane cieľov výkonnosti s cieľmi celej Európskej únie;

g)

v príslušných prípadoch hodnotenie súladu varovných prahov prijatých v rámci uplatňovania článku 18 ods. 3 s varovnými prahmi celej Európskej únie uvedenými v článku 9 ods. 3;

h)

v príslušných prípadoch hodnotenie zrevidovaných cieľov výkonnosti alebo nápravných opatrení prijatých príslušnými členskými štátmi;

i)

monitorovanie, určovanie hodnotiacich kritérií a preskúmanie výkonnosti letových navigačných služieb na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru a Európskej únie;

j)

monitorovanie, určovanie hodnotiacich kritérií a preskúmanie výkonnosti sieťových funkcií;

k)

nepretržité monitorovanie celkovej výkonnosti siete ATM vrátane vypracúvania výročných správ pre Výbor pre jednotné nebo;

l)

hodnotenie dosiahnutia cieľov výkonnosti na konci každého referenčného obdobia s cieľom pripraviť nasledujúce obdobie.

4.   Orgán na preskúmanie výkonnosti poskytne Komisii na požiadanie ad hoc informácie alebo správy o otázkach týkajúcich sa výkonnosti.

5.   Orgán na preskúmanie výkonnosti môže Komisii nahlásiť a predložiť odporúčania na zlepšenie systému.

6.   Pokiaľ ide o vzťahy s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu:

a)

Na to, aby mohol orgán na preskúmanie výkonnosti vykonávať svoju funkciu nepretržitého monitorovania siete ATM, dostáva od vnútroštátnych orgánov dohľadu informácie potrebné v súvislosti s vnútroštátnymi výkonnostnými plánmi alebo výkonnostnými plánmi funkčného bloku vzdušného priestoru.

b)

Orgán na preskúmanie výkonnosti pomáha vnútroštátnym orgánom dohľadu na požiadanie poskytovaním nezávislého názoru na otázky vnútroštátnej výkonnosti alebo výkonnosti funkčného bloku vzdušného priestoru, ako sú faktické porovnania medzi poskytovateľmi letových navigačných služieb pracujúcimi v podobných prostrediach (určovanie hodnotiacich kritérií), analýzy zmeny vo výkonnosti za posledných 5 rokov alebo analýzy prognóz pre budúcnosť.

c)

Vnútroštátne orgány dohľadu môžu požiadať orgán na preskúmanie výkonnosti o pomoc pri vymedzení rozsahov orientačných hodnôt na stanovenie vnútroštátnych cieľov alebo cieľov funkčného bloku vzdušného priestoru so zreteľom na európsku perspektívu. Tieto hodnoty sa sprístupnia vnútroštátnym orgánom dohľadu, poskytovateľom letových navigačných služieb, prevádzkovateľom letísk a používateľom vzdušného priestoru.

7.   S cieľom zabezpečiť súlad s cieľmi a normami ustanovenými a vykonávanými v súlade s nariadením (ES) č. 216/2008 orgán na preskúmanie výkonnosti primerane spolupracuje s Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva na úlohách uvedených v odseku 3, keď sa týkajú bezpečnosti.

8.   Na to, aby mohol orgán na preskúmanie výkonnosti vykonávať svoju funkciu nepretržitého monitorovania celkovej výkonnosti siete riadenia letovej prevádzky, vypracuje vhodné pracovné dohody s poskytovateľmi letových navigačných služieb, prevádzkovateľmi letísk, koordinátormi letísk a leteckými dopravcami.

Článok 4

Vnútroštátne orgány dohľadu

1.   Vnútroštátne orgány dohľadu sú zodpovedné za vypracovanie plánov výkonnosti na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru, za dohľad nad výkonnosťou a monitorovanie plánov a cieľov výkonnosti. Pri vykonávaní týchto úloh konajú nestranne, nezávisle a transparentne.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány dohľadu mali potrebné zdroje a právomoci, alebo aby mali prístup k potrebným zdrojom a právomociam vo všetkých kľúčových oblastiach na vykonávanie úloh uvedených v tomto nariadení vrátane vyšetrovacích právomoci na vykonávanie úloh uvedených v článku 19.

3.   Ak má členský štát viac ako jeden vnútroštátny orgán dohľadu, Komisii oznámi, ktorý vnútroštátny orgán dohľadu je zodpovedný za vnútroštátnu koordináciu a vzťahy s Komisiou v rámci vykonávania tohto nariadenia.

Článok 5

Funkčné bloky vzdušného priestoru

1.   Členské štáty podporujú úzku spoluprácu medzi svojimi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu s cieľom vytvoriť plán výkonnosti na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru.

2.   Ak sa členské štáty rozhodnú prijať plán výkonnosti na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru, musia:

a)

zabezpečiť, aby bol plán výkonnosti v súlade so vzorom ustanoveným v prílohe II;

b)

oznámiť Komisii, ktorý vnútroštátny orgán dohľadu alebo úrad je zodpovedný za koordináciu v rámci funkčného bloku vzdušného priestoru a za vzťahy s Komisiou pri vykonávaní plánu výkonnosti;

c)

urobiť primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť:

i)

stanovenie jednotného cieľa pre každý kľúčový ukazovateľ výkonnosti;

ii)

vymedzenie a používanie opatrení uvedených v článku 11 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 549/2004 počas referenčného obdobia, keď sa ciele nesplnia. Na tento účel sa použijú ročné hodnoty uvedené v pláne výkonnosti;

iii)

primerané rozdelenie dôsledkov plnenia alebo neplnenia cieľov v rámci funkčného bloku vzdušného priestoru;

d)

spoločne zodpovedať za dosiahnutie cieľov výkonnosti stanovených pre funkčný blok vzdušného priestoru;

e)

v prípade, že nebola ustanovená spoločná oblasť spoplatňovania v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1794/2006, zoskupiť vnútroštátne ciele efektívnosti nákladov a pre informáciu poskytnúť celkový údaj preukazujúci snahu o rentabilitu na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru.

3.   Ak členské štáty funkčného bloku vzdušného priestoru neprijmú plán výkonnosti s cieľmi na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru, pre informáciu oznámia Komisii celkové ciele výkonnosti zdôrazňujúce súlad na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru s cieľmi výkonnosti celej Európskej únie.

Článok 6

Koordinácia s Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA)

Pri uplatňovaní článku 13a nariadenia (ES) č. 549/2004 a v súlade s nariadením (ES) č. 216/2008 Komisia prípadne koordinuje s EASA (European Aviation Safety Agency):

a)

bezpečnostné aspekty systému sledovania výkonnosti vrátane stanovenia, preskúmania a plnenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti v oblasti bezpečnosti a cieľov výkonnosti celej Európskej únie v oblasti bezpečnosti, ako aj predkladanie návrhov na vhodné akcie a opatrenia pri spustení varovného mechanizmu;

b)

súlad kľúčových ukazovateľov a cieľov výkonnosti v oblasti bezpečnosti s vykonávaním programu bezpečnosti európskeho letectva, ktorý môže prijať Európska únia.

Článok 7

Trvanie referenčných období

1.   Prvé referenčné obdobie pre systém výkonnosti sa týka kalendárnych rokov 2012 až 2014 vrátane. Nasledujúce referenčné obdobia majú päť kalendárnych rokov, pokiaľ sa nerozhodne inak prostredníctvom zmeny a doplnenia tohto nariadenia.

2.   Rovnaké referenčné obdobie sa vzťahuje na ciele výkonnosti celej Európskej únie a vnútroštátne plány a ciele výkonnosti alebo plány a ciele výkonnosti funkčných blokov vzdušného priestoru.

Článok 8

Kľúčové oblasti výkonnosti a ukazovatele výkonnosti

1.   Na účel stanovenia cieľov Komisia rozhodne o možnom pridaní a prispôsobení iných kľúčových oblastí výkonnosti podľa článku 11 ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 549/2004 v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 uvedeného nariadenia.

2.   Na účel stanovenia cieľov zodpovedá každej kľúčovej oblasti výkonnosti jeden alebo obmedzený počet kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Výkonnosť letových navigačných služieb sa hodnotí podľa záväzných cieľov každého kľúčového ukazovateľa výkonnosti.

3.   Kľúčové ukazovatele výkonnosti na stanovenie cieľov celej Európskej únie vybrané pre každú kľúčovú oblasť výkonnosti sú uvedené v oddiele 1 prílohy I.

4.   Kľúčové ukazovatele výkonnosti na stanovenie vnútroštátnych cieľov alebo cieľov funkčných blokov vzdušného priestoru sú uvedené v oddiele 2 prílohy II.

5.   Kľúčové ukazovatele výkonnosti sa v priebehu referenčného obdobia nemenia. Zmeny sa prijímajú zmenou a doplnením tohto nariadenia najneskôr šesť mesiacov pred prijatím nových cieľov výkonnosti celej Európskej únie.

6.   Okrem kľúčových oblastí výkonnosti a kľúčových ukazovateľov výkonnosti uvedených v tomto článku môžu členské štáty na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru rozhodnúť, že na monitorovanie vlastnej výkonnosti a/alebo v rámci svojich plánov výkonnosti vytvoria a budú používať dodatočné ukazovatele výkonnosti a súvisiace ciele nad rámec cieľov vymedzených v oddiele 2 prílohy I. Tieto dodatočné ukazovatele a ciele podporujú dosiahnutie výsledkov celej Európskej únie a vyplývajúcich vnútroštátnych cieľov alebo cieľov funkčného bloku vzdušného priestoru. Môžu napríklad integrovať a opisovať civilno-vojenský alebo meteorologický rozmer plánu výkonnosti. Tieto dodatočné ukazovatele a ciele môžu sprevádzať príslušné systémy podnetov, o ktorých sa rozhodlo na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru.

KAPITOLA II

PRÍPRAVA PLÁNOV VÝKONNOSTI

Článok 9

Ciele výkonnosti celej Európskej únie

1.   Komisia prijme ciele výkonnosti celej Európskej únie v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 549/2004 so zreteľom na príslušné vstupy od vnútroštátnych orgánov dohľadu a po porade so zainteresovanými stranami uvedenými v článku 10 uvedeného nariadenia, inými príslušnými organizáciami podľa vhodnosti a s Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva o bezpečnostných aspektoch výkonnosti.

2.   Ciele celej Európskej únie navrhne Európska komisia najneskôr pätnásť mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia a prijme najneskôr dvanásť mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia.

3.   Zároveň s prijatím cieľov výkonnosti celej Európskej únie Komisia vymedzí pre každý kľúčový ukazovateľ výkonnosti varovné prahy, po prekročení ktorých sa môžu spustiť varovné mechanizmy uvedené v článku 18. Varovné prahy pre kľúčové ukazovatele výkonnosti v oblasti efektívnosti nákladov sa týkajú vývoja prevádzky aj nákladov.

4.   Komisia odôvodní každý cieľ výkonnosti celej Európskej únie opisom predpokladov a odôvodnením použitým na vytvorenie týchto cieľov, ako je využitie vstupov od vnútroštátnych orgánov dohľadu a iných faktických údajov, predpovedí prevádzky a v príslušných prípadoch očakávaná úroveň efektívnych nákladov určených pre Európsku úniu.

Článok 10

Vypracovanie plánov výkonnosti

1.   Vnútroštátne orgány dohľadu vypracujú plány výkonnosti obsahujúce ciele, ktoré sú v súlade s cieľmi výkonnosti celej Európskej únie, a hodnotiace kritériá vymedzené v prílohe III buď na vnútroštátnej úrovni, alebo na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru. Každý členský štát alebo funkčný blok vzdušného priestoru, ak sa príslušný členský štát rozhodne vypracovať plán výkonnosti na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru v rámci uplatňovania článku 5 ods. 1 a 2, má iba jeden plán výkonnosti.

2.   S cieľom podporiť prípravu plánov výkonnosti vnútroštátne orgány dohľadu zabezpečia:

a)

aby poskytovatelia služieb letovej navigácie oznámili príslušné prvky svojich obchodných plánov vypracovaných v súlade s cieľmi celej Európskej únie;

b)

poradu o plánoch a cieľoch výkonnosti so zainteresovanými stranami v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 549/2004. Zainteresovaným stranám sa poskytnú primerané informácie najneskôr tri týždne pred konzultačným zasadnutím.

3.   Plány výkonnosti obsahujú najmä:

a)

predpoveď prevádzky vyjadrenú v obslužných jednotkách, ktorá sa predkladá na každý rok referenčného obdobia s odôvodnením použitých údajov;

b)

náklady určené na letové navigačné služby stanovené členským(-i) štátom(-mi) v súlade s ustanoveniami článku 15 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 550/2004;

c)

opis investície potrebnej na dosiahnutie cieľov výkonnosti s opisom ich relevantnosti vo vzťahu k európskemu základnému plánu ATM a ich súdržnosti s hlavnými oblasťami a smermi postupu a zmeny, ktoré sú v ňom vymedzené;

d)

ciele výkonnosti v každej príslušnej kľúčovej oblasti výkonnosti stanovené odkazom na každý kľúčový ukazovateľ výkonnosti pre celé referenčné obdobie s ročnými hodnotami, ktoré sa použijú na účely monitorovania a podnetov;

e)

opis civilno-vojenského rozmeru plánu opisujúci výkonnosť uplatňovania pružného využívania vzdušného priestoru s cieľom zvýšiť kapacitu s príslušným zreteľom na účinnosť vojenských misií, a ak sa to považuje za vhodné, príslušné ukazovatele a ciele výkonnosti v súlade s ukazovateľmi a cieľmi plánu výkonnosti;

f)

opis a odôvodnenie odsúhlasenia a príspevku cieľov výkonnosti uvedených pod písmenom d) k cieľom výkonnosti celej Európskej únie;

g)

jednoznačnú identifikáciu rôznych subjektov zodpovedných za plnenie cieľov a ich osobitný príspevok;

h)

opis mechanizmov podnetov, ktoré sa vzťahujú na rôzne zodpovedné subjekty s cieľom podporiť dosiahnutie cieľov za referenčné obdobie;

i)

opatrenia prijaté vnútroštátnymi orgánmi dohľadu na monitorovanie dosahovania cieľov výkonnosti;

j)

opis výsledku porady so zainteresovanými stranami vrátane otázok nastolených účastníkmi, ako aj dohodnutých opatrení.

4.   Plány výkonnosti sú založené na vzoroch vymedzených v prílohe II, a ak sa členský štát tak rozhodne v rámci uplatňovania článku 8 ods. 6, môžu obsahovať dodatočné ukazovatele so súvisiacimi cieľmi.

Článok 11

Systémy podnetov

1.   Systémy podnetov uplatňované členskými štátmi v rámci ich plánov výkonnosti musia byť v súlade s týmito všeobecnými zásadami:

a)

sú účinné, úmerné, dôveryhodné a počas referenčného obdobia sa nemenia;

b)

vykonávajú sa na nediskriminačnom a transparentnom základe na podporu zlepšení výkonnosti v oblasti poskytovania služieb;

c)

sú súčasťou regulačného prostredia, ktoré je vopred známe všetkým zainteresovaným stranám, a sú uplatniteľné počas celého referenčného obdobia;

d)

usmerňujú správanie subjektov podliehajúcich stanoveniu cieľov so zámerom dosiahnuť vysokú úroveň výkonnosti a plnenia súvisiacich cieľov.

2.   Účelom podnetov na dosiahnutie bezpečnostných cieľov je podporiť dosiahnutie a udržanie všetkých potrebných bezpečnostných cieľov a zároveň umožniť zlepšenie výkonnosti v ostatných kľúčových oblastiach výkonnosti. Ich povaha nie je finančná a pozostávajú z akčných plánov s termínmi a/alebo súvisiacimi opatreniami v rámci uplatňovania nariadenia Komisie (ES) č. 2096/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb (10), a/alebo vykonávacích predpisov vyplývajúcich z nariadenia (ES) č. 216/2008.

3.   Podnety pre ciele efektívnosti nákladov sú finančného charakteru a riadia sa príslušnými ustanoveniami článku 11 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1794/2006. Pozostávajú z mechanizmu zdieľania rizika na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru.

4.   Podnety pre ciele súvisiace s kapacitou môžu byť finančného charakteru alebo iného charakteru, ako sú plány nápravných opatrení prijaté členskými štátmi s termínmi a súvisiacimi opatreniami, ktoré môžu zahŕňať bonusy a pokuty. Ak sú podnety finančného charakteru, riadia sa ustanoveniami článku 12 nariadenia (ES) č. 1794/2006.

5.   Účelom podnetov pre environmentálne ciele je podporiť dosiahnutie požadovaných úrovní environmentálnej výkonnosti v ostatných kľúčových oblastiach výkonnosti. Sú finančného alebo nefinančného charakteru a rozhodujú o nich členské štáty so zreteľom na miestne okolnosti.

6.   Okrem toho môžu členské štáty na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru ustanoviť alebo schváliť systémy podnetov pre používateľov vzdušného priestoru uvedené v článku 12 nariadenia (ES) č. 1794/2006.

KAPITOLA III

PRIJATIE PLÁNOV VÝKONNOSTI

Článok 12

Počiatočné prijatie plánov výkonnosti

Na návrh vnútroštátnych orgánov dohľadu členské štáty prijmú svoje plány výkonnosti obsahujúce záväzné ciele výkonnosti na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru a oznámia ich Komisii najneskôr šesť mesiacov po prijatí cieľov celej Európskej únie.

Článok 13

Posúdenie plánov výkonnosti a preskúmanie cieľov

1.   Komisia posúdi plány výkonnosti, ich ciele a najmä ich súlad cieľmi výkonnosti celej Európskej únie a ich primeraný príspevok k týmto cieľom na základe kritérií ustanovených v prílohe III s príslušným zreteľom na vývoj kontextu, ku ktorému môže dôjsť od dátumu prijatia cieľov celej Európskej únie do dátumu posúdenia plánu výkonnosti.

2.   Ak sa zistí, že ciele výkonnosti obsiahnuté v pláne výkonnosti nie sú v súlade s cieľmi celej Európskej únie a primerane k nim neprispievajú, Komisia o tom informuje členský(-é) štát(-y) najneskôr štyri mesiace po prijatí plánu.

3.   Ak sa zistí, že cieľ (ciele) výkonnosti nie je (sú) v súlade s cieľmi celej Európskej únie a primerane k nim neprispieva(-ajú), Komisia môže najneskôr štyri mesiace po prijatí plánu a v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 549/2004 rozhodnúť o vydaní odporúčania príslušnému(-ým) členskému(-ým) štátu(-om) týkajúceho sa prijatia zrevidovaného(-ých) cieľa(-ov) výkonnosti. Toto rozhodnutie sa prijme po porade s príslušným(-i) členským(-i) štátom(-mi) a presne určuje, ktorý(-é) cieľ (ciele) treba preskúmať, ako aj odôvodnenie hodnotenia Komisie.

4.   V takom prípade príslušný(-é) členský(-é) štát(-y) prijme(-ú) najneskôr dva mesiace po vydaní odporúčania zrevidované ciele výkonnosti s náležitým ohľadom na názory Komisie spolu s primeranými opatreniami na dosiahnutie týchto cieľov a informuje(-ú) o tom Komisiu.

Článok 14

Posúdenie zrevidovaných cieľov výkonnosti a prijatie nápravných opatrení

1.   Do dvoch mesiacov po oznámení Komisia posúdi zrevidované ciele výkonnosti, a najmä ich súlad s cieľmi výkonnosti celej Európskej únie a ich primeraný príspevok k týmto cieľom na základe kritérií ustanovených v prílohe III.

2.   Ak sa zistí, že zrevidované ciele uvedené v článku 13 ods. 4 nie sú v súlade s cieľmi celej Európskej únie a primerane k nim neprispievajú, Komisia to oznámi členskému štátu (členským štátom) najneskôr dva mesiace po prijatí zrevidovaných cieľov.

3.   Ak zrevidované ciele a primerané opatrenia stále nie sú v súlade s cieľmi celej Európskej únie a primerane k nim neprispievajú, Komisia môže najneskôr dva mesiace po prijatí zrevidovaných cieľov a v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 549/2004 rozhodnúť, aby členský(-é) štát(-y) prijal(-i) nápravné opatrenia.

4.   V tomto rozhodnutí je presne uvedené, ktorý(-é) cieľ (ciele) treba preskúmať, a odôvodnenie hodnotenia Komisie. Môže obsahovať úroveň očakávanej výkonnosti pre tieto ciele, aby mohol príslušný(-é) členský(-é) štát(-y) prijať vhodné nápravné opatrenia, a/alebo môže obsahovať odporúčania na takéto vhodné opatrenia.

5.   Najneskôr dva mesiace po rozhodnutí Komisie sa Komisii oznámia nápravné opatrenia prijaté príslušným(-i) členským(-i) štátom(-mi) spolu s prvkami, ktoré dokazujú zabezpečenie súladu s rozhodnutím Komisie.

Článok 15

Plány a ciele výkonnosti prijaté na začiatku referenčného obdobia

Plány výkonnosti alebo nápravné opatrenia prijaté na začiatku referenčného obdobia v dôsledku vykonávania postupov vymedzených v článkoch 13 a 14 sa spätne uplatňujú od prvého dňa referenčného obdobia.

Článok 16

Preskúmanie cieľov celej Európskej únie

1.   Komisia sa môže rozhodnúť preskúmať ciele celej Európskej únie v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 549/2004:

a)

pred začiatkom referenčného obdobia, keď má podstatný dôkaz, že počiatočné údaje, predpoklady a odôvodnenia použité na stanovenie cieľov celej Európskej únie sú už neplatné;

b)

počas referenčného obdobia v dôsledku uplatňovania varovného mechanizmu uvedeného v článku 18.

2.   Preskúmanie cieľov celej Európskej únie môže mať za následok zmenu a doplnenie existujúcich plánov výkonnosti. V takom prípade môže Komisia rozhodnúť o primeranej úprave harmonogramu ustanoveného v kapitolách II a III tohto nariadenia.

KAPITOLA IV

MONITOROVANIE DOSAHOVANIA VÝKONNOSTI

Článok 17

Nepretržité monitorovanie a predkladanie správ

1.   Plnenie plánov výkonnosti monitorujú vnútroštátne orgány dohľadu na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru a Komisia. Ak sa počas referenčného obdobia ciele neplnia, vnútroštátne orgány dohľadu použijú vhodné opatrenia vymedzené v pláne výkonnosti s cieľom napraviť situáciu. Na tento účel sa používajú ročné hodnoty uvedené v pláne výkonnosti.

2.   Ak je Komisia svedkom výrazného a pretrvávajúceho poklesu výkonnosti v členskom štáte alebo vo funkčnom bloku vzdušného priestoru, ktorý ovplyvňuje iné štáty – strany jednotného európskeho neba a/alebo celý európsky vzdušný priestor, môže požiadať príslušné členské štáty a vnútroštátny orgán dohľadu alebo orgán dohľadu funkčného bloku vzdušného priestoru, alebo príslušný orgán, aby definoval, uplatňoval a oznámil Komisii vhodné opatrenia na dosiahnutie cieľov stanovených v jeho pláne výkonnosti.

3.   Členské štáty podávajú Komisii správy o monitorovaní plánov a cieľov výkonnosti svojimi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu alebo orgánmi dohľadu funkčného bloku vzdušného priestoru najmenej na ročnom základe a ak hrozí, že sa ciele výkonnosti nedosiahnu. Komisia podáva správy o dosiahnutí cieľov výkonnosti Výboru pre jednotné nebo najmenej na ročnom základe.

Článok 18

Varovné mechanizmy

1.   Ak sa z dôvodu okolností, ktoré boli na začiatku obdobia nepredvídateľné a zároveň neprekonateľné a mimo kontroly členských štátov, dosiahnu na úrovni Európskej únie varovné prahy uvedené v článku 9 ods. 3, Komisia preskúma situáciu po porade s členskými štátmi prostredníctvom Výboru pre jednotné nebo a do troch mesiacov predloží návrhy na vhodné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať preskúmanie cieľov výkonnosti celej Európskej únie a následné preskúmanie vnútroštátnych cieľov výkonnosti alebo cieľov výkonnosti funkčného bloku vzdušného priestoru.

2.   Ak sa pre okolnosti, ktoré boli na začiatku obdobia nepredvídateľné a zároveň neprekonateľné a mimo kontroly členských štátov a subjektov podliehajúcich cieľom výkonnosti, dosiahnu na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru varovné prahy uvedené v článku 9 ods. 3, vnútroštátny orgán dohľadu alebo príslušný orgán preskúma situáciu v spolupráci s Komisiou a do troch mesiacov môže predložiť návrhy na vhodné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať preskúmanie vnútroštátnych cieľov výkonnosti alebo cieľov výkonnosti funkčného bloku vzdušného priestoru.

3.   Členské štáty sa môžu na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru rozhodnúť prijať varovné prahy odlišné od hodnôt uvedených v článku 9 ods. 3 s cieľom zohľadniť miestne okolnosti a špecifiká. V takom prípade sa tieto prahové hodnoty vymedzia v pláne výkonnosti a v súlade s prahovými hodnotami prijatými podľa článku 9 ods. 3. Odchýlky sú doložené podrobným odôvodnením. Pri aktivácii týchto prahových hodnôt sa uplatňuje proces vymedzený v odseku 2.

4.   Ak vykonávanie varovných mechanizmov zahŕňa preskúmanie plánov a cieľov výkonnosti, Komisia toto preskúmanie uľahčí prostredníctvom vhodnej úpravy harmonogramu uplatniteľného v súlade s postupom uvedeným v kapitolách II a III tohto nariadenia.

Článok 19

Uľahčenie sledovania plnenia požiadaviek

Poskytovatelia letových navigačných služieb uľahčia inšpekcie a prehliadky Komisie a vnútroštátneho(-ych) orgánu(-ov) dohľadu, ktorý(-é) zodpovedá(-ajú) za dohľad nad nimi, prostredníctvom kvalifikovaného subjektu konajúceho v ich mene alebo v príslušnom prípade EASA vrátane návštev na mieste. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci dohľadu zverené vnútroštátnym orgánom dohľadu a EASA, oprávnené osoby sú splnomocnené:

a)

preskúmať v súvislosti so všetkými kľúčovými oblasťami výkonnosti príslušné dokumenty a všetky ostatné materiály relevantné na ustanovenie plánov a cieľov výkonnosti;

b)

urobiť si kópie alebo výpisy z týchto dokumentov;

c)

požiadať o ústne vysvetlenie na mieste.

Takéto inšpekcie a prehliadky sa vykonávajú v súlade s postupmi platnými v členskom štáte, v ktorom sa majú uskutočniť.

KAPITOLA V

ZBER, OVEROVANIE, SKÚMANIE, HODNOTENIE A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA VÝKONNOSTI LETOVEJ NAVIGÁCIE PRE JEDNOTNÉ EURÓPSKE NEBO

Článok 20

Zber a overovanie údajov na skúmanie výkonnosti

1.   Okrem údajov, ktoré Komisia už zozbierala prostredníctvom iných nástrojov Európskej únie a ktoré tiež možno použiť na preskúmanie výkonnosti, vnútroštátne orgány, poskytovatelia letových navigačných služieb, prevádzkovatelia letísk, koordinátori letísk a leteckí dopravcovia zabezpečia poskytnutie údajov uvedených v prílohe IV Komisii v súlade s požiadavkami vymedzenými v tejto prílohe.

2.   Vnútroštátne orgány môžu delegovať alebo v plnej miere alebo sčasti zreorganizovať úlohu poskytovania údajov medzi svoje vnútroštátne orgány dohľadu, poskytovateľov letových navigačných služieb, prevádzkovateľov letísk a koordinátorov letísk s cieľom zohľadniť miestne špecifiká a existujúce kanály podávania správ.

3.   Poskytovatelia údajov prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie kvality, overenia a včasného prenosu údajov vrátane dôkazov o ich kontrolách kvality a procesoch overovania, vysvetlení ku konkrétnym žiadostiam Európskej komisie týkajúcim sa kvality údajov a v prípade potreby akčných plánov na zlepšenie kvality údajov. Údaje sa poskytujú bezplatne v elektronickej forme, v príslušných prípadoch s použitím formátu definovaného Komisiou.

4.   Komisia posúdi kvalitu a overí údaje prenášané v súlade s odsekom 1. Ak údaje neumožňujú riadne použitie na preskúmanie výkonnosti, Komisia môže prijať primerané opatrenia na posúdenie a zlepšenie kvality údajov v spolupráci s členskými štátmi, a najmä ich vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

5.   Na účel tohto nariadenia sa údaje týkajúce sa výkonnosti uvedené v odseku 1 považujú za poskytnuté Komisii, ak ich už poskytla organizácia Eurocontrol. Vo všetkých ostatných prípadoch urobí Komisia a Eurocontrol potrebné opatrenia na zabezpečenie sprístupnenia týchto údajov Komisii za rovnakých požiadaviek, ako sú uvedené v odseku 3.

6.   Vždy, keď sa zistia významné nové požiadavky na údaje alebo sa očakáva nedostatočná kvalita údajov, Komisia môže uskutočniť pilotné štúdie, ktoré na dobrovoľnom základe dokončia členské štáty pred zavedením nových požiadaviek na údaje zmenou a doplnením tohto nariadenia. Takéto pilotné štúdie sa vykonávajú s cieľom posúdiť uskutočniteľnosť zberu príslušných údajov vzhľadom na výhody dostupnosti údajov vo vzťahu k nákladom na zber a k zaťaženiu respondentov.

Článok 21

Šírenie informácií

1.   Komisia šíri všeobecné údaje na účel cieľov vymedzených v článku 11 nariadenia (ES) č. 549/2004 v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (11), najmä s jeho článkom 4 a s článkom 18 nariadenia (ES) č. 550/2004.

2.   Informácie zahrnuté v článku 3 ods. 3 písm. a) sú verejne prístupné príslušným zainteresovaným stranám, najmä elektronickými prostriedkami.

3.   Výročné správy uvedené v článku 3 ods. 3 písm. k) sú verejne prístupné. Odkaz na tieto správy sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia sa môže rozhodnúť pravidelne poskytovať príslušným zainteresovaným stranám iné všeobecné informácie, najmä elektronickými prostriedkami.

4.   Ciele celej Európskej únie uvedené v článku 9 a odkaz na prijaté plány výkonnosti uvedené v kapitole III sa verejne sprístupnia a uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.   Individuálny prístup ku konkrétnym informáciám, ako sú overené údaje a štatistika, sa poskytne poskytovateľovi údajov, ktorého sa informácie a činnosti týkajú.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Odvolanie

Členské štáty zabezpečia, aby sa rozhodnutia prijaté podľa tohto nariadenia riadne odôvodnili a podliehali účinnému preskúmaniu a/alebo odvolaciemu konaniu.

Článok 23

Prechodné opatrenia

Ak sa členské štáty rozhodnú prijať plán výkonnosti s cieľmi na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru v priebehu prvého referenčného obdobia, musia zabezpečiť:

a)

že plán nahradí vnútroštátne plány od 1. januára jedného z rokov referenčného obdobia;

b)

že trvanie plánu neprekročí zostávajúcu časť referenčného obdobia;

c)

že plán preukazuje, že jeho ciele výkonnosti sú aspoň také ambiciózne ako konsolidácia predchádzajúcich vnútroštátnych cieľov.

Článok 24

Preskúmanie systému

Komisia preskúma účinnosť procesu do 1. júla 2013. Komisia preskúma systém výkonnosti do konca roka 2014, a potom ho bude skúmať pravidelne a zanalyzuje najmä vplyv, účinnosť a rozsah tohto systému s primeraným ohľadom na prácu, ktorú v tejto oblasti vykonala ICAO.

Článok 25

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 2096/2005

Nariadenie (ES) č. 2096/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Oddiel 2.2 prílohy I sa nahrádza takto:

„2.2.   Manažment organizácie

Poskytovateľ letových navigačných služieb vytvorí obchodný plán pokrývajúci najmenej päťročné obdobie. V obchodnom pláne sa:

a)

vymedzia celkové zámery a ciele poskytovateľa letových navigačných služieb a jeho stratégiu zameranú na ich dosiahnutie a v súlade s akýmkoľvek všeobecným dlhodobejším plánom poskytovateľa a s príslušnými požiadavkami Európskej únie týkajúcimi sa vývoja infraštruktúry alebo inej technológie;

b)

stanovia vhodné ciele výkonnosti v zmysle bezpečnosti, kapacity, životného prostredia a efektívnosti nákladov, ktoré sa na ne môžu vzťahovať.

Informácie uvedené v písmenách a) a b) sú v súlade s vnútroštátnym plánom výkonnosti alebo plánom výkonnosti funkčného bloku vzdušného priestoru uvedeným v článku 11 nariadenia (ES) č. 549/2004, a pokiaľ ide o bezpečnostné údaje, v súlade so štátnym bezpečnostným programom uvedeným v prílohe 11 k norme 2.27.1 ICAO, zmenenej a doplnenej 47B-A z 20. júla 2009, podľa uplatniteľnosti.

Poskytovateľ letových navigačných služieb predloží bezpečnostné a obchodné odôvodnenia hlavných investičných projektov, v príslušných prípadoch vrátane odhadovaného vplyvu na primerané ciele výkonnosti uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b) a identifikácie investícií pochádzajúcich z právnych požiadaviek súvisiacich s vykonávaním SESAR.

Poskytovateľ letových navigačných služieb predloží ročný plán týkajúci sa nadchádzajúceho roka, v ktorom sú ďalej uvedené funkcie obchodného plánu a opis všetkých jeho zmien.

Ročný plán sa zahŕňa nasledujúce ustanovenia týkajúce sa úrovne a kvality služby, ako je očakávaná úroveň kapacity, bezpečnosti, životného prostredia a efektívnosti nákladov, podľa uplatniteľnosti:

a)

informácie o zavedení novej infraštruktúry alebo iného vývoja a vyhlásenie, ako prispievajú k zlepšeniu výkonnosti poskytovateľa letových navigačných služieb vrátane úrovne a kvality služieb;

b)

ukazovatele výkonnosti v súlade s vnútroštátnym plánom výkonnosti alebo plánom výkonnosti funkčného bloku vzdušného priestoru uvedeným v článku 11 nariadenia (ES) č. 549/2004, v porovnaní s ktorým je možné primerane posúdiť úroveň výkonnosti a kvalitu služby;

c)

informácie o opatreniach plánovaných na zmiernenie bezpečnostných rizík identifikovaných v pláne bezpečnosti poskytovateľa letových navigačných služieb vrátane bezpečnostných ukazovateľov na monitorovanie bezpečnostného rizika a v príslušných prípadoch odhadované náklady na opatrenia na zmiernenie;

d)

očakávaná krátkodobá finančná pozícia poskytovateľa letových navigačných služieb, ako aj všetky zmeny obchodného plánu alebo vplyvy na obchodný plán.

Poskytovateľ letových navigačných služieb sprístupní Komisii na požiadanie obsah tej časti obchodného plánu a ročného plánu, ktorá sa týka výkonnosti, za podmienok stanovených vnútroštátnym orgánom dohľadu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.“

2.

Oddiel 9 prílohy I sa nahrádza takto:

„9.   POŽIADAVKY NA PODÁVANIE SPRÁV

Poskytovateľ letovej navigačnej služby musí byť schopný predložiť výročnú správu o svojich činnostiach príslušnému vnútroštátnemu orgánu dohľadu. Táto správa sa vzťahuje na jeho finančné výsledky bez toho, aby bol dotknutý článok 12 nariadenia (ES) č. 550/2004, ako aj na jeho prevádzkovú výkonnosť a akékoľvek iné významné činnosti a pokroky, najmä v oblasti bezpečnosti.

Výročná správa musí obsahovať aspoň:

hodnotenie úrovne výkonnosti uskutočnenej služby,

výkonnosť poskytovateľa letových navigačných služieb v porovnaní s cieľmi výkonnosti ustanovenými v obchodnom pláne, porovnanie skutočnej výkonnosti s ročným plánom s použitím ukazovateľov výkonnosti ustanovených v ročnom pláne,

poskytnutie vysvetlenia rozdielov v cieľoch a identifikáciu opatrení na uzavretie všetkých medzier počas referenčného obdobia uvedených v článku 11 nariadenia (ES) č. 549/2004,

vývoj v prevádzke a infraštruktúre,

finančné výsledky, pokiaľ nie sú osobitne uverejnené v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 550/2004,

informácie o postupe formálnej konzultácie s používateľmi jeho služieb,

informácie o politike ľudských zdrojov.

Poskytovateľ letovej navigačnej služby sprístupní obsah ročnej správy verejnosti na základe podmienok, ktoré stanovuje vnútroštátny orgán dohľadu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.“

Článok 26

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Kapitola V sa uplatňuje od 1. januára 2011. Prvé referenčné obdobie sa začína od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 341, 7.12.2006, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 20.

(5)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 10.

(6)  Ú. v. EÚ L 167, 4.7.2003, s. 23.

(7)  Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 3.

(8)  Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2007, s. 7.

(9)  Ú. v. ES L 14, 22.1.1993, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 335, 21.12.2005, s. 13.

(11)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.


PRÍLOHA I

KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI

Oddiel 1:   Na stanovenie cieľov celej Európskej únie

1.   KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI V OBLASTI BEZPEČNOSTI

a)

Prvým kľúčovým ukazovateľom výkonnosti celej Európskej únie v oblasti bezpečnosti je minimálna úroveň prvého kľúčového ukazovateľa výkonnosti v oblasti bezpečnosti vymedzeného v oddiele 2 bode 1 písm. a) pre poskytovateľov letových navigačných služieb a vnútroštátne orgány dohľadu.

b)

Druhým kľúčovým ukazovateľom výkonnosti celej Európskej únie v oblasti bezpečnosti je percento uplatňovania klasifikácie závažnosti nástroja analýzy rizika vymedzené v oddiele 2 bode 1 písm. b) v štátoch, kde sa táto regulácia uplatňuje s cieľom umožniť harmonizované podávanie správ o hodnotení závažnosti porušení minimálnych rozstupov, preniknutia na dráhu a špecifických technických udalostí ATM.

c)

Tretím kľúčovým ukazovateľom výkonnosti celej Európskej únie v oblasti bezpečnosti je minimálna úroveň opatrenia kultúry primeranosti na konci referenčného obdobia vymedzená v oddiele 2 bode 1 písm. c).

V prvom referenčnom období nie sú stanovené žiadne ciele celej EÚ pre uvedené kľúčové ukazovatele výkonnosti. Počas prvého referenčného obdobia Komisia použije zozbierané údaje na overenie týchto kľúčových ukazovateľov výkonnosti a posúdi ich s cieľom zabezpečiť primeranú identifikáciu, zmiernenie a zvládnutie bezpečnostného rizika. Na základe toho Komisia v prípade potreby prijme nové kľúčové ukazovatele v oblasti bezpečnosti preskúmaním tejto prílohy.

2.   ENVIRONMENTÁLNY UKAZOVATEĽ

2.1.

Na prvé referenčné obdobie

 

Prvým kľúčovým ukazovateľom environmentálnej výkonnosti celej Európskej únie je priemerná horizontálna efektívnosť traťových letov, ktorá je vymedzená takto:

Ukazovateľ priemernej horizontálnej efektívnosti traťových letov je rozdiel medzi dĺžkou časti skutočnej trajektórie trate a optimálnej trajektórie, ktorou je v priemere hlavná kružnica.

„Trať“ je definovaná ako vzdialenosť preletená mimo okruhu 40 NM okolo letiska.

Lety posudzované na účel tohto ukazovateľa sú:

a)

všetky obchodné lety IFR (Instrumental Flight Rules – pravidlá letu podľa prístrojov) v rámci európskeho vzdušného priestoru;

b)

ak lietadlo odlieta alebo pristáva mimo európskeho vzdušného priestoru, posudzuje sa iba časť vo vnútri európskeho vzdušného priestoru.

Vylúčené sú okružné lety a lety so vzdialenosťou hlavnej kružnice medzi koncovými oblasťami kratšou ako 80 NM.

 

Druhým kľúčovým ukazovateľom environmentálnej výkonnosti celej Európskej únie je efektívne využívanie civilno-vojenských štruktúr vzdušného priestoru, napr. CDR (Conditional Routes – podmienené trate). Tento ukazovateľ pre prvé referenčné obdobie monitoruje Komisia. Cieľ sa stanoví od druhého referenčného obdobia.

2.2.

Od druhého referenčného obdobia sa začne vyvíjať tretí kľúčový ukazovateľ environmentálnej výkonnosti celej Európskej únie, ktorým sa riešia otázky životného prostredia súvisiace s letovými navigačnými službami konkrétnych letísk.

3.   UKAZOVATEĽ KAPACITY

3.1.

Na prvé referenčné obdobie

 

Kľúčovým ukazovateľom kapacitnej výkonnosti celej Európskej únie je zápisnica meškania ATFM (Air Traffic Flow Management – riadenie toku letovej prevádzky) na trati každého letu. Je vymedzená takto:

a)

Meškanie ATFM na trati je meškanie vypočítané centrálnym stanovišťom ATFM vymedzeným v nariadení Komisie (EÚ) č. 255/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá manažmentu toku letovej prevádzky (1), a vyjadrené ako rozdiel medzi časom vzletu požadovaným prevádzkovateľom lietadla v poslednom predloženom letovom pláne a vypočítaným časom vzletu prideleným centrálnym stanovišťom ATFM.

b)

Ukazovateľ zahŕňa všetky lety podľa IFR v rámci európskeho vzdušného priestoru a týka sa všetkých príčin meškaní ATFM.

c)

Ukazovateľ sa vypočítava za celý kalendárny rok.

 

S cieľom pripraviť vývoj druhého kľúčového ukazovateľa kapacitnej výkonnosti celej Európskej únie Komisia zbiera, konsoliduje a monitoruje od prvého referenčného obdobia:

a)

súčet meškaní ATFM, ktoré možno pripísať terminálovým a letiskovým letovým navigačným službám;

b)

dodatočný čas vo fáze rolovania;

c)

u letísk s viac ako 100 000 obchodnými pohybmi za rok, dodatočný čas pre ASMA (Arrival Sequencing and Metering Area – oblasť radenia a počítania príletov).

3.2.

Od druhého referenčného obdobia sa vyvíja druhý ukazovateľ kapacity celej Európskej únie na základe sledovania opísaného v bode 3.1, ktorý má riešiť otázky kapacity súvisiace s letovými navigačnými službami konkrétnych letísk.

4.   UKAZOVATEĽ EFEKTÍVNOSTI NÁKLADOV

4.1.

Pre prvé referenčné obdobie

Kľúčovým ukazovateľom výkonnosti celej Európskej únie v oblasti efektívnosti nákladov je priemerná jednotková sadzba určená pre celú Európsku úniu za traťové letové navigačné služby. Je vymedzená takto:

a)

ukazovateľ je výsledkom pomeru medzi určenými nákladmi a predpoveďou prevádzky, vyjadrený v obslužných jednotkách, ktorá sa očakáva za dané obdobie na úrovni Európskej únie a ktorý je uvedený v predpokladoch Komisie pre ustanovenie cieľov celej Európskej únie v rámci uplatňovania článku 9 ods. 4;

b)

ukazovateľ je vyjadrený v eurách a v reálnych podmienkach;

c)

ukazovateľ sa uvádza za každý rok referenčného obdobia.

Náklady na terminálové letové navigačné služby a jednotkové sadzby za prvé referenčné obdobie zbiera, konsoliduje a sleduje Komisia v súlade s nariadením (ES) č. 1794/2006.

4.2.

Od druhého referenčného obdobia je druhým kľúčovým ukazovateľom výkonnosti celej Európskej únie v oblasti efektívnosti nákladov priemerná jednotková sadzba určená Európskou úniou za terminálové letové navigačné služby.

Oddiel 2:   Na stanovenie vnútroštátnych cieľov alebo cieľov funkčného bloku vzdušného priestoru (FAB)

1.   KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI V OBLASTI BEZPEČNOSTI

a)

Prvým vnútroštátnym kľúčovým ukazovateľom/ukazovateľom FAB v oblasti bezpečnosti je účinnosť riadenia bezpečnosti meraná pomocou metodiky založenej na rámci prehliadky bezpečnostnej zrelosti ATM (ATM Safety Maturity Survey Framework). Tento ukazovateľ vyvíjajú spoločne Komisia, členské štáty, EASA a Eurocontrol a Komisia ho prijme pred začiatkom prvého referenčného obdobia. Počas tohto prvého referenčného obdobia budú tieto kľúčové ukazovatele výkonnosti monitorovať a uverejňovať vnútroštátne orgány dohľadu a členské štáty si môžu stanoviť zodpovedajúce ciele.

b)

Druhým vnútroštátnym kľúčovým ukazovateľom/ukazovateľom FAB v oblasti bezpečnosti je uplatňovanie klasifikácie závažnosti nástroja analýzy rizika s cieľom umožniť harmonizované podávanie správ o hodnotení závažnosti porušení minimálnych rozstupov, preniknutia na dráhu a špecifických technických udalostí ATM vo všetkých strediskách riadenia letovej prevádzky s viac ako 150 000 pohybmi obchodnej leteckej dopravy za rok v rámci rozsahu tohto nariadenia (hodnota áno/nie). Klasifikáciu závažnosti vyvíjajú spoločne Komisia, členské štáty, EASA a Eurocontrol a Komisia ju prijme pred začiatkom prvého referenčného obdobia. Počas tohto prvého referenčného obdobia budú tieto kľúčové ukazovatele výkonnosti monitorovať a uverejňovať vnútroštátne orgány dohľadu a členské štáty si môžu stanoviť zodpovedajúce ciele.

c)

Tretím vnútroštátnym kľúčovým ukazovateľom/ukazovateľom FAB v oblasti bezpečnosti je podávanie správ o kultúre primeranosti. Toto opatrenie vyvíjajú spoločne Komisia, členské štáty, EASA a Eurocontrol a Komisia ho prijme pred začiatkom prvého referenčného obdobia. Počas tohto prvého referenčného obdobia budú tieto kľúčové ukazovatele výkonnosti monitorovať a uverejňovať vnútroštátne orgány dohľadu a členské štáty si môžu stanoviť zodpovedajúce ciele.

2.   ENVIRONMENTÁLNY UKAZOVATEĽ

2.1.

Na prvé referenčné obdobie neexistuje žiadny povinný vnútroštátny kľúčový ukazovateľ environmentálnej výkonnosti/ukazovateľ environmentálnej výkonnosti FAB.

Bez toho, aby boli dotknuté miestne predpisy o životnom prostredí, členské štáty spolupracujú s Komisiou aj s cieľom vytvoriť kľúčový ukazovateľ environmentálnej výkonnosti na riešenie environmentálnych otázok súvisiacich s letovými navigačnými službami konkrétnych letísk, ktorý sa bude uplatňovať od druhého referenčného obdobia.

2.2.

Na druhé referenčné obdobie je vnútroštátnym kľúčovým ukazovateľom výkonnosti/ukazovateľom výkonnosti FAB v oblasti životného prostredia proces zlepšenia návrhu trate pred koncom referenčného obdobia vrátane efektívneho využívania civilno-vojenských štruktúr vzdušného priestoru (napr. CDR).

3.   UKAZOVATEĽ KAPACITY

3.1.

Na prvé referenčné obdobie:

Kľúčovým ukazovateľom vnútroštátnej výkonnosti/ukazovateľom výkonnosti FAB v oblasti kapacity je zápisnica meškania ATFM na trati každého letu. Je vymedzená takto:

a)

ukazovateľ je vymedzený v oddiele 1 bode 31;

b)

ukazovateľ sa udáva za každý rok referenčného obdobia.

S cieľom pripraviť vývoj druhého vnútroštátneho kľúčového ukazovateľa/ukazovateľa FAB v oblasti kapacity členské štáty podávajú od prvého referenčného obdobia správy:

a)

o súčte meškaní ATFM, ktoré možno pripísať terminálovým a letiskovým letovým navigačným službám;

b)

o dodatočnom čase vo fáze rolovania;

c)

u letísk s viac ako 100 000 obchodnými pohybmi za rok, o dodatočnom čase pre ASMA (oblasť radenia a počítania príletov).

3.2.

Od druhého referenčného obdobia sa zavedie druhý ukazovateľ vnútroštátnej výkonnosti/výkonnosti FAB, ktorý sa bude zaoberať otázkami kapacity súvisiacimi s konkrétnymi terminálmi a letiskami.

4.   UKAZOVATEĽ EFEKTÍVNOSTI NÁKLADOV

4.1.

Na prvé referenčné obdobie je kľúčovým vnútroštátnym ukazovateľom/ukazovateľom FAB v oblasti efektívnosti jednotková sadzba určená štátom alebo FAB za traťové letové navigačné služby. Je vymedzená takto:

a)

ukazovateľ je výsledkom pomeru medzi určenými nákladmi a predpoveďou prevádzkou, ktorá je uvedený v plánoch výkonnosti v súlade s článkom 10 ods. 3 písm. a) a b);

b)

ukazovateľ je vyjadrený v eurách a v reálnych podmienkach;

c)

ukazovateľ sa uvádza za každý rok referenčného obdobia.

Okrem toho oznamujú štáty svoje náklady na terminálové letové navigačné služby a jednotkové sadzby v súlade s nariadením (ES) č. 1794/2006 a Komisii odôvodnia každú odchýlku od predpovedí.

4.2.

Od druhého referenčného obdobia sa zavádza druhý ukazovateľ vnútroštátnej výkonnosti/výkonnosti FAB: jednotková(-é) sadzba(-y) určené štátom alebo FAB za terminálové letové navigačné služby.


(1)  Ú. v. EÚ L 80, 26.3.2010, s. 10.


PRÍLOHA II

VZOR PLÁNOV VÝKONNOSTI

Plány vnútroštátnej výkonnosti/výkonnosti funkčného bloku vzdušného priestoru vychádzajú z tejto štruktúry:

1.   ÚVOD

1.1.   Opis situácie (rozsah plánu, zahrnuté subjekty, vnútroštátny plán alebo plán FAB atď.).

1.2.   Opis makroekonomického scenára na referenčné obdobie vrátane celkových predpokladov (predpoveď prevádzky, trend jednotkových sadzieb atď.).

1.3.   Opis výsledku porady so zainteresovanými stranami pri príprave plánu výkonnosti (hlavné otázky nastolené účastníkmi, a ak je to možné, dohodnuté kompromisy).

2.   CIELE VÝKONNOSTI NA VNÚTROŠTÁTNEJ ÚROVNI ALEBO NA ÚROVNI FUNKČNÉHO BLOKU VZDUŠNÉHO PRIESTORU

2.1.   Ciele výkonnosti v každej z kľúčových oblastí stanovené odkazom na každý kľúčový ukazovateľ výkonnosti na celé referenčné obdobie s ročnými hodnotami, ktoré sa použijú na účely monitorovania a podnetov:

a)   Bezpečnosť

—   Účinnosť riadenia bezpečnosti: ciele vnútroštátneho alebo funkčného bloku vzdušného priestoru vymedzené v súlade s oddielom 2 bodom 1 písm. a) prílohy I na každý rok referenčného obdobia,

—   uplatňovanie klasifikácie závažnosti nástroja analýzy rizika: vnútroštátne ciele/ciele FAB vymedzené v súlade s oddielom 2 bodom 1 písm. b) prílohy I na každý rok referenčného obdobia (hodnoty áno/nie),

—   kultúra primeranosti: vnútroštátne ciele/ciele FAB alebo vymedzené v súlade s oddielom 2 bodom 1 písm. a) prílohy I na každý rok referenčného obdobia (v prvom referenčnom období dobrovoľné).

b)   Kapacita

Zápisnica meškania ATFM na trati každého letu.

c)   Životné prostredie

Opis procesu zlepšenia vnútroštátneho návrhu trate/návrhu trate FAB (v prvom referenčnom období dobrovoľné).

d)   Efektívnosť nákladov

Určené náklady na traťové a terminálové letové navigačné služby stanovené v súlade s ustanoveniami článku 15 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 550/2004 a v rámci uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 1794/2006 na každý rok referenčného obdobia,

predpoveď traťových obslužných jednotiek na každý rok referenčného obdobia,

v dôsledku toho stanovené jednotkové sadzby na referenčné obdobie,

opis a odôvodnenie kapitálovej návratnosti poskytovateľov letových navigačných služieb v súvislosti so skutočným vzniknutým rizikom,

opis investície potrebnej na dosiahnutie cieľov výkonnosti s opisom ich relevantnosti v súvislosti s európskym základným plánom ATM a ich súdržnosti s hlavnými oblasťami a smerovaniami pokroku a zmeny, ktoré sú v ňom uvedené.

2.2.   Opis a vysvetlenie súladu cieľov výkonnosti s cieľmi výkonnosti celej Európskej únie.

2.3.   Opis a vysvetlenie prenosov z rokov pred referenčným obdobím.

2.4.   Opis parametrov použitých členskými štátmi na stanovenie zdieľania rizika a podnetov.

3.   PRÍSPEVOK KAŽDÉHO ZODPOVEDNÉHO SUBJEKTU

3.1.   Individuálne ciele výkonnosti každého zodpovedného subjektu.

3.2.   Opis mechanizmov podnetov, ktoré sa uplatňujú na každý subjekt s cieľom podporiť splnenie cieľov za referenčné obdobie.

4.   VOJENSKÝ ROZMER PLÁNU

Opis civilno-vojenského rozmeru plánu opisujúceho výkonnosť uplatňovania pružného využívania vzdušného priestoru s cieľom zvýšiť kapacitu s náležitým ohľadom na účinnosť vojenských misií, a ak sa to považuje za vhodné, príslušné ukazovatele a ciele výkonnosti v súlade s ukazovateľmi a cieľmi plánu výkonnosti.

5.   ANALÝZA CITLIVOSTI A POROVNANIE S PREDCHÁDZAJÚCIM PLÁNOM VÝKONNOSTI

5.1.   Citlivosť na vonkajšie predpoklady.

5.2.   Porovnanie s predchádzajúcim plánom výkonnosti (neuplatňuje sa v prvom referenčnom období).

6.   VYKONÁVANIE PLÁNU VÝKONNOSTI

Opis opatrení zavedených vnútroštátnymi orgánmi dohľadu na dosiahnutie cieľov výkonnosti, ako sú:

mechanizmy monitorovania s cieľom zabezpečiť vykonávanie programov bezpečnosti riadenia letovej prevádzky a obchodných plánov,

opatrenia na monitorovanie vykonávania plánov výkonnosti a podávanie správ vrátane spôsobu riešenia situácie v prípade nesplnenia cieľov počas referenčného obdobia.


PRÍLOHA III

ZÁSADY POSUDZOVANIA SÚLADU MEDZI CIEĽMI VÝKONNOSTI CELEJ EURÓPSKEJ ÚNIE A VNÚTROŠTÁTNYMI CIEĽMI ALEBO CIEĽMI FUNKČNÉHO BLOKU VZDUŠNÉHO PRIESTORU

Komisia použije tieto hodnotiace kritériá:

1.   Všeobecné kritériá

a)

Súlad s požiadavkami týkajúcimi sa prípravy a prijatia plánu výkonnosti, a najmä posúdenie odôvodnení uvedených v pláne výkonnosti;

b)

faktická analýza vzhľadom na celkovú situáciu každého jednotlivého štátu;

c)

vzájomné vzťahy medzi všetkými cieľmi výkonnosti;

d)

normy výkonnosti na začiatku referenčného obdobia a výsledný rozsah na ďalšie zlepšenie.

2.   Bezpečnosť

a)   Účinnosť riadenia bezpečnosti: Dodatočné rozpätie pre poskytovateľov letových navigačných služieb aj vnútroštátne orgány dohľadu použité v pláne výkonnosti a posúdené Komisiou sa rovná alebo je väčšie ako bodové hodnoty zodpovedajúceho ukazovateľa celej Európskej únie na konci referenčného obdobia (v prvom referenčnom období dobrovoľné).

b)   Uplatňovanie klasifikácie závažnosti nástroja analýzy rizika: Súlad miestneho kľúčového ukazovateľa výkonnosti vymedzeného v oddiele 2 bode 1 písm. b) prílohy I s ukazovateľom celej EÚ za každý rok referenčného obdobia.

c)   Kultúra primeranosti: Úroveň vnútroštátneho cieľa výkonnosti/cieľa FAB na konci referenčného obdobia s použitím kľúčového ukazovateľa výkonnosti vymedzeného v oddiele 2 bode 1 písm. c) prílohy I sa rovná alebo je vyššia ako cieľ celej EÚ vymedzený v súlade s oddielom 1 bodom 1 písm. c) prílohy I (v prvom referenčnom období dobrovoľné).

3.   Životné prostredie

Návrh trate: Počas prvého referenčného obdobia sa neuplatňuje. Počas druhého referenčného obdobia sa posudzuje proces návrhu trate použitý v pláne výkonnosti.

4.   Kapacita

Úroveň meškania: Porovnanie očakávanej úrovne traťového meškania ATFM použitej v plánoch výkonnosti s referenčnou hodnotou poskytnutou procesom plánovania kapacity organizácie Eurocontrol.

5.   Efektívnosť nákladov

a)   Trend jednotkových sadzieb: Posúdenie, či sa predpokladá, že predložené určené jednotkové sadzby sa vyvíjajú v súlade s cieľom celej Európskej únie v oblasti efektívnosti nákladov a či primeraným spôsobom prispievajú k dosiahnutiu uvedeného cieľa počas celého referenčného obdobia, ako aj jednotlivo za každý rok.

b)   Určená úroveň jednotkových sadzieb: Porovnanie predložených miestnych jednotkových sadzieb s priemernou jednotkovou sadzbou členských štátov alebo FAB, ktoré majú podobné prevádzkové a hospodárske prostredie vymedzené Komisiou.

c)   Kapitálová návratnosť: Posúdenie kapitálovej návratnosti poskytovateľov letových navigačných služieb v súvislosti so skutočným vzniknutým rizikom.

d)   Predpoklady predpovede prevádzky: Porovnanie predpovedí miestnych obslužných jednotiek použitých v pláne výkonnosti s referenčnou predpoveďou, ako je štatistika Eurocontrol a predpovede prevádzky predpovednej služby (STATFOR).

e)   Hospodárske predpoklady: Kontrola, či sú predpoklady inflácie použité v pláne výkonnosti v súlade s referenčnou predpoveďou, ako sú predpovede MMF (Medzinárodný menový fond) alebo Eurostat.


PRÍLOHA IV

ZOZNAM ÚDAJOV POSKYTOVANÝCH NA ÚČEL TOHTO NARIADENIA

1.   ÚDAJE POSKYTOVANÉ VNÚTROŠTÁTNYMI ORGÁNMI:

1.1.   Špecifikácia súboru údajov

Na účel preskúmania výkonnosti poskytujú vnútroštátne orgány tieto údaje:

a)

informácie potrebné na dosiahnutie súladu s kľúčovým ukazovateľom výkonnosti v oblasti bezpečnosti uvedeným v oddiele 2 bode 1 písm. a) prílohy I;

b)

štátny program bezpečnosti podľa požiadaviek prílohy 11 k norme ICAO 2.27.1, zmenenej a doplnenej 47-B z 20. júla 2009.

Okrem toho vnútroštátne orgány zabezpečia na účel preskúmania výkonnosti dostupnosť týchto údajov:

c)

údaje používané a vypočítané centrálnym stanovišťom ATFM vymedzené v nariadení Komisie (EÚ) č. 255/2010 o ATFM, ako sú letové plány pre všeobecnú letovú prevádzku podľa pravidiel IFR, skutočné smerovanie tratí, údaje prehľadového sledovania, meškania traťového a letiskového riadenia letovej prevádzky, výnimky z opatrení riadenia toku letovej prevádzky, dodržiavanie prevádzkových intervalov riadenia letovej prevádzky, frekvencia podmieneného využívania tratí;

d)

bezpečnostné udalosti súvisiace s ATM vymedzené v Bezpečnostnej regulačnej požiadavke organizácie Eurocontrol – ESARR 2, vydanie 3.0 – s názvom: Ohlasovanie a posudzovanie bezpečnostných udalostí v ATM;

e)

správy o bezpečnosti NBÚ uvedené v článkoch 6, 7 a 14 nariadenia Komisie (ES) č. 1315/2007 (1), ako aj správy NBÚ o riešení nedostatkov zistených v oblasti bezpečnosti, ktoré podliehajú nápravným akčným plánom;

f)

informácie o bezpečnostných odporúčaniach a nápravných opatreniach prijatých na základe analýzy alebo vyšetrovania incidentu súvisiaceho s ATM v súlade so smernicou Rady 94/56/ES (2) o vyšetrovaní nehôd a smernice 2003/42/ES o hlásení udalostí v civilnom letectve;

g)

informácie o prvkoch zavedených na podporu uplatňovania kultúry primeranosti;

h)

údaje podporujúce úlohy uvedené v článku 4 ods. 1 písm. m) a n) nariadenia Komisie (ES) č. 2150/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pružného využívania vzdušného priestoru (3).

1.2.   Periodicita a konečné termíny pre poskytovanie údajov

Údaje uvedené v bode 1.1 písm. a), b), d), e), g) a h) sa poskytujú na ročnom základe.

Údaje uvedené v bode 1.1 písm. c) a f) sa sprístupňujú na mesačnom základe.

2.   ÚDAJE POSKYTOVANÉ POSKYTOVATEĽMI LETOVÝCH NAVIGAČNÝCH SLUŽIEB

Tento oddiel sa vzťahuje na poskytovateľov letových navigačných služieb uvedených v článku 1 ods. 2. V jednotlivých prípadoch môžu medzi vnútroštátne orgány patriť poskytovatelia letových navigačných služieb pod hranicou uvedenou v tomto článku 1 ods. 2. Informujú o tom Komisiu.

2.1.   Špecifikácia súboru údajov

Na účel preskúmania výkonnosti poskytujú poskytovatelia letových navigačných služieb tieto údaje:

a)

údaje uvedené v špecifikácii organizácie Eurocontrol s názvom Špecifikácia Eurocontrol pre poskytovanie ekonomických informácií, vydanie 2.6 z 31. decembra 2008 s odkazom na Eurocontrol-SPEC-0117;

b)

výročné správy a časť obchodných plánov týkajúca sa výkonnosti a ročný plán vytvorený poskytovateľom letových navigačných služieb v súlade s oddielom 2.2 a 9 prílohy I k nariadeniu o spoločných požiadavkách;

c)

informácie potrebné na dosiahnutie súladu s kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti v oblasti bezpečnosti uvedenými v oddiele 2 bode 1 písm. a) prílohy I;

d)

informácie o prvkoch zavedených na podporu uplatňovania kultúry primeranosti.

2.2.   Periodicita a konečné termíny na poskytovanie údajov

Údaje za rok (n) uvedené v článku 2 písm. a) sa poskytujú na ročnom základe do 15. júla roku (n + 1) s výnimkou údajov orientovaných na budúcnosť, ktoré treba poskytnúť do 1. novembra roku (n + 1). Prvým referenčným rokom (n) je rok 2010.

Údaje uvedené v článku 2 písm. b) a c) sa poskytujú na ročnom základe.

3.   ÚDAJE POSKYTOVANÉ PREVÁDZKOVATEĽMI LETÍSK

Tento oddiel sa vzťahuje na prevádzkovateľov letísk poskytujúcich služby na letiskách Spoločenstva s viac ako 150 000 pohybmi obchodnej leteckej dopravy za rok a na všetkých koordinovaných letiskách a letiskách so zjednodušenými formalitami s viac ako 50 000 pohybmi obchodnej leteckej dopravy za rok. V jednotlivých prípadoch členské štáty môžu zahrnúť letiská pod touto prahovou hodnotou. Informujú o tom Komisiu.

3.1.   Vymedzenie pojmov

Na účel tejto konkrétnej prílohy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„identifikácia letiska“ znamená opis letiska pomocou štandardného štvorpísmenového kódu ICAO vymedzeného v dokumente ICAO 7910 (120. vydanie – jún 2006);

b)

„koordinačné parametre“ znamenajú koordinačné parametre vymedzené v nariadení (EHS) č. 95/93;

c)

„deklarovaná kapacita letiska“ znamená koordinačné parametre, ktoré sa poskytujú vo forme opisujúcej maximálny počet prevádzkových intervalov za časovú jednotku (doba bloku), ktorý môže prideliť prevádzkovateľ. Trvanie blokov môže byť rôzne; okrem toho možno niekoľko blokov s rôznym trvaním navrstviť s cieľom regulovať koncentráciu letov v rámci určitého časového obdobia. Používanie hodnôt deklarovanej kapacity na celú sezónu znamená stanovenie sezónnej kapacity infraštruktúry letiska v ranej etape;

d)

„registrácia lietadla“ znamená alfanumerické znaky zodpovedajúce skutočnej registrácii lietadla;

e)

„typ lietadla“ znamená označenie typu lietadla (najviac 4 znaky) uvedené v usmerneniach ICAO;

f)

„identifikátor letu“ znamená skupinu alfanumerických znakov používaných na identifikáciu letu;

g)

„kód letiska odletu“ a „kód letiska príletu“ znamená kód letiska používajúci štvorpísmenové označenie ICAO alebo trojpísmenové označenie IATA;

h)

„časové údaje odletu a príletu“ znamenajú tieto údaje na najbližšiu minútu:

plánovaný čas odletu (začatia rolovania),

skutočný čas začatia rolovania,

skutočný čas vzlietnutia,

skutočný čas pristátia,

plánovaný čas príletu (úplné zastavenie),

skutočný čas úplného zastavenia;

i)

„plánovaný čas odletu (začatie rolovania)“ znamená dátum a čas, kedy je plánovaný odlet letu z odletového stojiska;

j)

„skutočný čas začatia rolovania“ znamená skutočný dátum a čas, kedy lietadlo uvoľnilo parkovaciu pozíciu (pohlo sa vpred alebo vzad vlastnou silou);

k)

„skutočný čas vzlietnutia“ znamená dátum a čas, kedy lietadlo vzlietlo zo štartovacej dráhy (zdvihlo kolesá);

l)

„skutočný čas pristátia“ znamená skutočný dátum a čas, kedy lietadlo pristálo (dotklo sa zeme);

m)

„plánovaný čas príletu (úplné zastavenie)“ znamená dátum a čas plánovaného pristátia letu na príletovom stojisku;

n)

„skutočný čas úplného zastavenia“ znamená skutočný dátum a čas, kedy lietadlo zatiahlo parkovacie brzdy na príletovom stojisku;

o)

„pravidlá letu“ znamenajú pravidlá používané pri vykonávaní letu: „IFR“ pre lietadlo, ktoré vykonáva let podľa prístrojov, ako to vymedzuje príloha 2 k Chicagskému dohovoru, alebo „VFR“ pre lietadlo, ktoré vykonáva let podľa pravidiel letu za viditeľnosti, ako to vymedzuje rovnaká príloha. Operatívna letová prevádzka (OAT) pre štátne lietadlo, ktoré nedodržiava pravidlá vymedzené v prílohe 2 k Chicagskému dohovoru;

p)

„typ letu“ znamená „IFR“ pre lietadlo letiace podľa prístrojov, ako to vymedzuje príloha 2 k Chicagskému dohovoru z roku 1944 (10. vydanie – júl 2005), alebo „VFR“ pre lietadlo letiace podľa pravidiel letu za viditeľnosti, ako to vymedzuje rovnaká príloha;

q)

„príletový prevádzkový interval letiska“ a „odletový prevádzkový interval letiska“ znamená prevádzkový interval letiska pridelený buď prilietajúcemu alebo odlietajúcemu letu, ako to vymedzuje nariadenie (EHS) č. 95/93;

r)

„označenie pristávacej dráhy“ a „označenie vzletovej dráhy“ znamená označenie ICAO pre dráhu používanú na vzlietnutie (napr. 10L);

s)

„príletové stojisko“ znamená označenie prvej parkovacej pozície, kde lietadlo zaparkovalo po prílete;

t)

„odletové stojisko“ znamená označenie poslednej parkovacej pozície, kde bolo lietadlo zaparkované pred odletom z letiska;

u)

„príčiny meškania“ znamenajú štandardné kódy IATA pre meškania vymedzené v prílohe 2 k publikácii – Zhrnutie meškania leteckej dopravy v Európe v roku 2008 (ECODA) (4) s uvedením trvania meškania. Ak jeden let mešká z viacerých príčin, predkladá sa zoznam príčin meškania;

v)

„informácie o odmrazovaní alebo opatreniach proti námraze“ znamenajú oznámenie o odmrazovacích alebo protimrazových operáciách a o mieste ich vykonávania (pred opustením odletového stojiska alebo vo vzdialenej polohe po odchode zo stojiska, t. j. po začatí rolovania);

w)

„operatívne zrušenie“ prílet alebo odlet plánovaného letu, na ktorý sa vzťahujú tieto podmienky:

let dostal prevádzkový interval letiska a

letecký dopravca potvrdil let deň pred operáciami a/alebo bol zahrnutý do denného zoznamu plánovaných letov, ktorý prevádzkovateľ letiska predkladá deň pred operáciami, ale

k skutočnému pristátiu alebo vzletu nikdy nedošlo.

3.2.   Špecifikácia súboru údajov

3.2.1.

Prevádzkovatelia koordinovaných letísk a letísk so zjednodušenými formalitami poskytujú tieto údaje:

identifikácia letiska,

deklarovaná kapacita letiska,

všetky koordinačné parametre súvisiace s letovými navigačnými službami,

plánovaná úroveň kvality služby (meškanie, presnosť atď.) súvisiace s deklarovaním kapacity letiska, ak je ustanovená,

podrobný opis ukazovateľov použitých na stanovenie plánovanej kvality služby, ak je stanovená.

3.2.2.

Na účel preskúmania výkonnosti poskytujú prevádzkovatelia letísk tieto prevádzkové údaje o pristátí alebo vzlietnutí každého letu:

registrácia lietadla,

typ lietadla,

identifikátor letu,

kód letiska odletu a príletu,

časové údaje odletu a príletu,

pravidlá letu a typ letu,

príletový a odletový prevádzkový interval letiska, ak je k dispozícii,

označenie pristávacej a vzletovej dráhy,

príletové a odletové stojisko,

príčiny meškania, ak sú k dispozícii (iba na odlety),

informácie o odmrazovaní alebo opatreniach proti námraze, ak sú k dispozícii.

3.2.3.

Na účel preskúmania výkonnosti poskytujú prevádzkovatelia letísk tieto prevádzkové údaje o každom operatívnom zrušení:

identifikátor letu,

typ lietadla,

plánované letisko odletu a príletu,

príletový a odletový prevádzkový interval letiska, ak je k dispozícii,

dôvody zrušenia.

3.2.4.

Na účel preskúmania výkonnosti môžu prevádzkovatelia letísk poskytnúť:

dobrovoľné správy týkajúce sa zhoršenia alebo prerušenia letových navigačných služieb na letiskách,

dobrovoľné správy týkajúce sa bezpečnostných udalostí letových navigačných služieb,

dobrovoľné správy o naplneniach kapacity terminálov,

dobrovoľné správy o poradných zasadnutiach s ANSP a štátmi.

3.3.   Periodicita a konečné termíny pre poskytovanie údajov

Údaje uvedené v bode 3.2.1 sa poskytujú dvakrát ročne v súlade s harmonogramom vymedzeným v článku 6 nariadenia (EHS) č. 95/93.

Ak sa poskytujú údaje uvedené v bodoch 3.2.2 a 3.2.3, poskytujú sa na mesačnom základe do jedného mesiaca po ukončení letového mesiaca.

Správy uvedené v bode 3.2.4 možno predložiť kedykoľvek.

4.   ÚDAJE POSKYTOVANÉ KOORDINÁTORMI LETÍSK

4.1.   Špecifikácia súboru údajov

Na účel preskúmania výkonnosti poskytujú koordinátori letísk tieto údaje:

Údaje uvedené v článku 4 ods. 8 nariadenia (EHS) č. 95/93.

4.2.   Periodicita a konečné termíny na poskytovanie údajov

Údaje sa sprístupňujú dvakrát ročne v súlade s harmonogramom vymedzeným v článku 6 nariadenia (ES) č. 95/93.

5.   ÚDAJE POSKYTOVANÉ LETECKÝMI DOPRAVCAMI

Tento oddiel sa vzťahuje na leteckých dopravcov, ktorí prevádzkujú v rámci európskeho vzdušného priestoru viac ako 35 000 letov za rok vypočítaných ako priemer za predchádzajúce tri roky.

5.1.   Vymedzenie pojmov

5.1.1.

Na účel tejto konkrétnej prílohy sa uplatňujú rovnaké vymedzenia pojmov ako v bode 3.1 prílohy IV a okrem toho:

a)

„spálené palivo“ znamená množstvo paliva spáleného počas letu (gate-to-gate);

b)

„skutočná hmotnosť na rampe“ znamená skutočnú hmotnosť lietadla pred naštartovaním motora v metrických tonách.

5.2.   Špecifikácia súboru údajov

5.2.1.

Na účel preskúmania výkonnosti poskytujú leteckí dopravcovia tieto údaje pre každý let, ktorý vykonajú v rámci geografického rozsahu tohto nariadenia:

registrácia lietadla,

identifikátor letu,

pravidlá letu a typ letu,

kód letiska odletu a príletu,

označenie príletovej a odletovej dráhy, ak je k dispozícii,

príletové a odletové stojisko, ak je k dispozícii,

časové údaje odletu a príletu, plánované aj skutočné,

príčiny meškania,

informácie o odmrazovaní alebo opatreniach proti námraze, ak sú k dispozícii.

5.2.2.

Na účel preskúmania výkonnosti poskytujú leteckí dopravcovia údaje uvedené v bode 32.3 prílohy IV pre každé operatívne zrušenie v rámci geografického rozsahu tohto nariadenia.

5.2.3.

Okrem údajov uvedených v rámci požiadaviek časti B prílohy IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (5), môžu leteckí dopravcovia poskytnúť Komisii tieto údaje pre každý let, ktorý prevádzkujú v rámci geografického rozsahu tohto nariadenia:

spálené palivo,

skutočná hmotnosť na rampe.

5.2.4.

Na účel preskúmania výkonnosti môžu leteckí dopravcovia poskytnúť:

dobrovoľné správy týkajúce sa prístupu do vzdušného priestoru,

dobrovoľnú správu týkajúcu sa zhoršenia alebo prerušenia letových navigačných služieb na letiskách,

dobrovoľné správy týkajúce sa bezpečnostných udalostí letových navigačných služieb,

dobrovoľné správy o naplnení kapacity trate, vrstve stabilného vzduchu alebo presmerovaní,

dobrovoľné správy o poradných zasadnutiach s ANSP a štátmi.

5.3.   Periodicita poskytovania údajov

Údaje uvedené v bodoch 5.2.1, 5.2.2 a 5.2.3 prílohy IV sa poskytujú na mesačnom základe.

Správy uvedené v bode 5.2.4 možno predložiť kedykoľvek.


(1)  Ú. v. EÚ L 291, 9.11.2007, s. 16.

(2)  Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005, s. 20.

(4)  https://extranet.eurocontrol.int/http://prisme-web.hq.corp.eurocontrol.int/ecoda/coda/public/standard_page/codarep/2008/2008DIGEST.pdf

(5)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.


3.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/23


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 692/2010

z 30. júla 2010

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa s výhradou opatrení platných v Európskej únii, týkajúcich sa systémov dvojitej kontroly a predbežného a následného dohľadu nad dovozom textilných výrobkov do Európskej únie, mohol držiteľ naďalej odvolávať na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, počas 60 dní podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

S výhradou opatrení platných v Európskej únii, týkajúcich sa systémov dvojitej kontroly a predbežného a následného dohľadu nad dovozom textilných výrobkov do Európskej únie, sa možno odvolávať na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, naďalej počas 60 dní podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. júla 2010

Za Komisiu

Neelie KROES

podpredsedníčka


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

1.

Hrubý polkruhový výrobok s celkovými rozmermi približne 75 cm na dĺžku a 45 cm na šírku, vyrobený z tkaniny zo spriadaných kokosových vláken, ktorá tvorí väčšinu povrchu, s kaučukovým podkladom. Výrobok je olemovaný ozdobným kaučukovým okrajom (rohožka).

Pozri obrázok 652 (1).

5702 20 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 písm. b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 písm. a) ku kapitole 40, poznámkou 1 ku kapitole 46, poznámkou 1 ku kapitole 57 a znením číselných znakov KN 5702 a 5702 20 00.

Kokosové vlákna sú rastlinné textilné vlákna, ktoré spadajú do položky 5308, keď sú spriadané, a preto patria do triedy XI (textílie a textilné výrobky) kombinovanej nomenklatúry.

Povrch výrobku je vyrobený z tkaniny z priadze z kokosových vláken a z kaučuku, pričom kokosové vlákna dávajú povrchu podstatný charakter v zmysle všeobecného interpretačného pravidla 3 písm. b), pretože výrobok umožňuje ľuďom oškrabať alebo otrieť si podrážky topánok, a navyše kokosové vlákna tvoria väčšinu povrchu.

Keďže textilný materiál (tkanina z priadze z kokosových vláken) slúži ako vrchná (nášľapná) vrstva výrobku pri použití, tento výrobok je v zmysle poznámky 1 ku kapitole 57 „textilnou podlahovou krytinou“.

Vďaka svojej veľkosti, hrúbke, tuhosti a pevnosti má výrobok objektívne vlastnosti textilnej podlahovej krytiny (rohožky).

Znenie položky 5702 navyše zahŕňa „ostatné textilné podlahové krytiny, tkané“, bez rozlišovania, či sú na vnútorné, alebo vonkajšie použitie rohožiek, a bez vymedzenia ich veľkosti.

V dôsledku toho sa tento výrobok nemôže podľa poznámky 2 písm. a) ku kapitole 40 zatriediť do kapitoly 40, pretože do tejto kapitoly nepatrí tovar triedy XI (textílie a textilné výrobky).

Tento výrobok sa nemôže zatriediť ani do kapitoly 46, pretože podľa poznámky 1 k tejto kapitole táto kapitola nezahŕňa spriadané prírodné textilné vlákna.

Výrobok sa má preto zatriediť ako textilná podlahová krytina do kapitoly 57.

2.

Hrubý obdĺžnikový výrobok s rozmermi približne 60 cm na dĺžku a 40 cm na šírku, vyrobený z kokosových vláken tvoriacich vlasový povrch. Kokosové vlákna sú spojené s polyvinylchloridovým materiálom tvoriacim podklad. Rohož je olemovaná ozdobným polyvinylchloridovým okrajom (rohožka).

Pozri obrázok 653 (1).

5705 00 90

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 písm. b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 písm. p) ku kapitole 39, poznámkou 1 ku kapitole 57 a znením číselných znakov KN 5705 a 5705 00 90.

Kokosové vlákna sú rastlinné textilné vlákna v rámci položky 5305, a preto patria do triedy XI (textílie a textilné výrobky) kombinovanej nomenklatúry.

Povrch výrobku je vyrobený z kokosových vláken a polyvinylchloridu, pričom kokosové vlákna dávajú povrchu podstatný charakter v zmysle všeobecného interpretačného pravidla 3 písm. b), pretože výrobok umožňuje ľuďom oškrabať alebo otrieť si podrážky topánok.

Keďže textilný materiál (kokosové vlákna) slúži ako vrchná (nášľapná) vrstva výrobku pri použití, tento výrobok je v zmysle poznámky 1 ku kapitole 57 „textilnou podlahovou krytinou“.

Vďaka svojej veľkosti, hrúbke, tuhosti a pevnosti má výrobok objektívne vlastnosti textilnej podlahovej krytiny (rohožky).

Položka 5705 navyše zahŕňa koberce a textilné podlahové krytiny bez rozlišovania, či sú na vnútorné, alebo vonkajšie použitie rohožiek, a bez vymedzenia ich veľkosti (pozri tiež vysvetlivky HS k položke 5705, prvý odsek). Táto položka zahŕňa lepené vlasové koberce, ktorých vlas použitý na povrch je buď prilepený na podklad, alebo priamo vložený do lepidla, ktoré tvorí podklad [pozri tiež vysvetlivky HS k položke 5705, druhý odsek (1)].

V dôsledku toho sa tento výrobok podľa poznámky 2 písm. p) ku kapitole 39 nemôže zatriediť do kapitoly 39, pretože do tejto kapitoly nepatrí tovar triedy XI (textílie a textilné výrobky).

Výrobok sa má preto zatriediť ako textilná podlahová krytina do kapitoly 57.

Image

Image


(1)  Obrázok má len informačný charakter.


3.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/26


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 693/2010

z 2. augusta 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. augusta 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. augusta 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

27,7

TR

50,2

ZZ

39,0

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 90 70

TR

110,0

ZZ

110,0

0805 50 10

AR

117,4

UY

81,1

ZA

103,0

ZZ

100,5

0806 10 10

CL

134,6

EG

129,8

IL

126,4

MA

157,0

TR

150,5

ZA

98,7

ZZ

132,8

0808 10 80

AR

83,7

BR

76,0

CL

103,0

CN

87,3

NZ

101,5

US

98,3

UY

112,9

ZA

104,3

ZZ

95,9

0808 20 50

AR

74,3

CL

178,9

CN

93,7

ZA

105,5

ZZ

113,1

0809 20 95

TR

223,1

ZZ

223,1

0809 30

TR

162,4

ZZ

162,4

0809 40 05

BA

62,1

IL

162,3

XS

70,3

ZZ

98,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


3.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/28


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 694/2010

z 2. augusta 2010,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2009/10 sa stanovila v nariadení Komisie (ES) č. 877/2009 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (EÚ) č. 689/2010 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. augusta 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. augusta 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2010, s. 21.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 3. augusta 2010

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

44,37

0,00

1701 11 90 (1)

44,37

1,59

1701 12 10 (1)

44,37

0,00

1701 12 90 (1)

44,37

1,30

1701 91 00 (2)

45,04

3,96

1701 99 10 (2)

45,04

0,83

1701 99 90 (2)

45,04

0,83

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


ROZHODNUTIA

3.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/30


ROZHODNUTIE RADY

z 26. júla 2010

o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť

(2010/427/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 27 ods. 3,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na súhlas Európskej komisie,

keďže:

(1)

Účelom tohto rozhodnutia je stanoviť organizáciu a spôsob fungovania Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“), funkčne samostatného orgánu Únie pod vedením vysokého predstaviteľa, zriadenej článkom 27 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluvy o EÚ“) zmenenej a doplnenej Lisabonskou zmluvou. Toto rozhodnutie, a najmä odkaz na výraz „vysoký predstaviteľ“, sa bude vykladať v súlade s jeho rôznymi funkciami podľa článku 18 Zmluvy o EÚ.

(2)

V súlade s článkom 21 ods. 3 druhým pododsekom Zmluvy o EÚ Únia zabezpečuje vzájomný súlad medzi rôznymi oblasťami svojej vonkajšej činnosti a medzi uvedenými oblasťami a ostatnými politikami. Rada a Komisia s pomocou vysokého predstaviteľa zabezpečujú tento vzájomný súlad a na tento účel spolupracujú.

(3)

ESVČ bude podporovať vysokého predstaviteľa, ktorý je tiež podpredsedom Komisie a predsedom Rady pre zahraničné veci, pri plnení jeho úlohy viesť spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (ďalej len „SZBP“) Únie a zabezpečovať súlad vonkajšej činnosti Únie, ako sa uvádza najmä v článkoch 18 a 27 Zmluvy o EÚ. ESVČ podporuje vysokého predstaviteľa v jeho funkcii predsedu Rady pre zahraničné veci bez toho, aby boli dotknuté bežné úlohy Generálneho sekretariátu Rady. ESVČ tiež podporuje vysokého predstaviteľa vzhľadom na jeho funkciu podpredsedu Komisie, v rámci ktorej zodpovedá za úlohy, ktoré Komisii prislúchajú v oblasti vonkajších vzťahov, a koordinuje ostatné aspekty vonkajšej činnosti Únie bez toho, aby boli dotknuté bežné úlohy útvarov Komisie.

(4)

Pri prispievaní k programom Únie v oblasti vonkajšej spolupráce by sa ESVČ mala usilovať zabezpečiť, aby programy spĺňali ciele vonkajšej činnosti stanovené v článku 21 Zmluvy o EÚ, a najmä v jeho odseku 2 písm. d), a aby boli v súlade s cieľmi rozvojovej politiky Únie podľa článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „Zmluva o fungovaní EÚ“). V tejto súvislosti by ESVČ mala presadzovať aj plnenie cieľov Európskeho konsenzu o rozvoji (1) a Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci (2).

(5)

Z Lisabonskej zmluvy vyplýva, že na vykonanie jej ustanovení musí byť ESVČ funkčná čo najskôr po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy.

(6)

Európsky parlament bude v úplnej miere zohrávať svoju úlohu vo vonkajšej činnosti Únie vrátane svojich funkcií politickej kontroly ustanovených v článku 14 ods. 1 Zmluvy o EÚ, ako aj v legislatívnych a rozpočtových záležitostiach ustanovených v zmluvách. Okrem toho sa vysoký predstaviteľ bude v súlade s článkom 36 Zmluvy o EÚ pravidelne radiť s Európskym parlamentom o hlavných aspektoch a základných rozhodnutiach v oblasti SZBP a zabezpečí, aby sa názory Európskeho parlamentu náležite zohľadnili. ESVČ bude pritom vysokému predstaviteľovi pomáhať. Mali by sa prijať osobitné opatrenia, pokiaľ ide o prístup poslancov Európskeho parlamentu k utajovaným dokumentom a informáciám v oblasti SZBP. Do prijatia takýchto opatrení sa uplatňujú platné ustanovenia podľa Medziinštitucionálnej dohody z 20. novembra 2002 medzi Európskym parlamentom a Radou týkajúcej sa prístupu Európskeho parlamentu k dôverným informáciám Rady v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky (3).

(7)

Vysoký predstaviteľ alebo jeho zástupca by mal vykonávať funkcie ustanovené v zakladajúcich aktoch Európskej obrannej agentúry (4), Satelitného strediska Európskej únie (5), Inštitútu Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (6) a Európskej akadémie bezpečnosti a obrany (7). ESVČ by mala týmto subjektom poskytovať podporu, ktorú im v súčasnosti poskytuje Generálny sekretariát Rady.

(8)

Mali by sa prijať ustanovenia o personáli ESVČ a jeho prijímaní v prípade, že sú potrebné na stanovenie organizácie a spôsobu fungovania ESVČ. Zároveň by sa mali v súlade s článkom 336 Zmluvy o fungovaní EÚ vykonať potrebné zmeny a doplnenia Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len „služobný poriadok“) a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (8) (ďalej len „PZOZ“) bez toho, aby bol dotknutý článok 298 Zmluvy o fungovaní EÚ. V otázkach týkajúcich sa personálu by sa ESVČ mala považovať za inštitúciu v zmysle služobného poriadku a PZOZ. Vysoký predstaviteľ bude menovacím orgánom, a to pokiaľ ide o úradníkov, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok, aj zamestnancov, na ktorých sa vzťahujú PZOZ. O počte úradníkov a ostatných zamestnancov ESVČ sa každý rok rozhodne v rámci rozpočtového postupu a premietne sa do plánu pracovných miest.

(9)

Personál ESVČ by mal plniť svoje povinnosti a správať sa výlučne v súlade so záujmami Únie.

(10)

Prijímanie personálu by sa malo zakladať na zásluhách a zabezpečí sa pri ňom primeraná geografická a rodová rovnováha. V rámci personálu ESVČ by primeraným spôsobom mali byť zastúpení štátni príslušníci všetkých členských štátov. Preskúmanie, ktoré je naplánované na rok 2013, by sa malo zaoberať aj touto otázkou vrátane prípadných návrhov doplnkových osobitných opatrení na nápravu možnej nerovnováhy.

(11)

V súlade s článkom 27 ods. 3 Zmluvy o EÚ sa ESVČ skladá z úradníkov z príslušných útvarov Generálneho sekretariátu Rady a Komisie, ako aj z personálu pochádzajúceho z diplomatických služieb členských štátov. Na tento účel sa príslušné oddelenia a funkcie na Generálnom sekretariáte Rady a v Komisii presunú do ESVČ spolu s úradníkmi a dočasnými zamestnancami, ktorí zastávajú pracovné miesta v takých oddeleniach alebo funkciách. Do 1. júla 2013 bude ESVČ prijímať výhradne úradníkov z Generálneho sekretariátu Rady a Komisie, ako aj personál pochádzajúci z diplomatických služieb členských štátov. Po tomto dátume by mali mať možnosť uchádzať sa o voľné pracovné miesta v ESVČ všetci úradníci a ostatní zamestnanci Európskej únie.

(12)

ESVČ môže v osobitných prípadoch využiť špecializovaných vyslaných národných expertov, nad ktorými bude mať vysoký predstaviteľ právomoc. Vyslaní národní experti zastávajúci pozície v ESVČ sa nebudú započítavať do jednej tretiny personálu ESVČ na úrovni administrátora (AD), ktorú by mal v ESVČ po dosiahnutí plného stavu predstavovať personál z členských štátov. Ich presun nebude vo fáze zriaďovania ESVČ automatický a bude sa realizovať so súhlasom orgánov členských štátov pôvodu. Najneskôr v deň ukončenia platnosti zmluvy s vyslaným národným expertom, ktorý bol prevedený do ESVČ v súlade s článkom 7, sa príslušná funkcia zmení na pozíciu dočasného zamestnanca v prípadoch, v ktorých funkcia vykonávaná vyslaným národným expertom zodpovedá funkcii, ktorú zvyčajne vykonávajú zamestnanci v triede AD, a to za predpokladu, že s potrebnou pozíciou počíta plán pracovných miest.

(13)

Komisia a ESVČ sa dohodnú na podrobných dojednaniach týkajúcich sa vydávania pokynov Komisie delegáciám. Tieto by mali predovšetkým ustanovovať, že ak Komisia vydá pokyny delegáciám, poskytne zároveň kópiu týchto pokynov vedúcemu delegácie a ústrednej správe ESVČ.

(14)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (9) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) by sa malo zmeniť a doplniť s cieľom začleniť ESVČ do článku 1 uvedeného nariadenia s osobitným oddielom v rozpočte Únie. V súlade s platnými pravidlami, a keďže sa to vykonáva aj pre iné inštitúcie, časť výročnej správy Dvora audítorov sa bude venovať aj ESVČ a ESVČ sa k takýmto správam vyjadrí. Na ESVČ sa vzťahujú postupy udeľovania absolutória ustanovené v článku 319 Zmluvy o fungovaní EÚ a článkov 145 až 147 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Vysoký predstaviteľ poskytne Európskemu parlamentu všetku potrebnú podporu na to, aby Európsky parlament mohol uplatniť svoje právo ako orgán udeľujúci absolutórium. Za plnenie prevádzkového rozpočtu bude v súlade s článkom 317 Zmluvy o fungovaní EÚ zodpovedať Komisia. Rozhodnutia s finančným dosahom budú predovšetkým v súlade so zodpovednosťou ustanovenou v štvrtej hlave nariadenia o rozpočtových pravidlách, najmä v jeho článkoch 64 až 68, pokiaľ ide o zodpovednosť účastníkov finančných operácií, a v jeho článku 75, pokiaľ ide o výdavkové operácie.

(15)

Zriadenie ESVČ by malo vychádzať zo zásady nákladovej efektívnosti zameranej na rozpočtovú neutralitu. Na tento účel sa budú musieť použiť prechodné opatrenia a postupné zvyšovanie kapacity. Malo by sa predísť zbytočnému zdvojovaniu úloh, funkcií a zdrojov s inými štruktúrami. Mali by sa využiť všetky príležitosti na racionalizáciu.

Okrem toho bude potrebných viacero ďalších miest pre dočasných zamestnancov z členských štátov, ktoré sa budú musieť financovať v rámci súčasného viacročného finančného rámca.

(16)

Mali by sa ustanoviť pravidlá týkajúce sa bezpečnosti, ochrany utajovaných skutočností a transparentnosti vzťahujúce sa na činnosti a personál ESVČ.

(17)

Pripomína sa, že na ESVČ, jej úradníkov a ostatných zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok alebo PZOZ, sa bude vzťahovať Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie.

(18)

Európska únia a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu naďalej využívajú jednotný inštitucionálny rámec. Preto je potrebné zabezpečiť konzistentnosť medzi vonkajšími činnosťami oboch organizácií a umožniť delegáciám Únie zastupovať Európske spoločenstvo pre atómovú energiu v tretích krajinách a medzinárodných organizáciách.

(19)

Vysoký predstaviteľ by do prvého polroku 2013 mal vykonať preskúmanie organizácie a fungovania ESVČ a v prípade potreby ho doplniť návrhmi revízie tohto rozhodnutia. Takéto preskúmanie by sa malo prijať najneskôr začiatkom roka 2014,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Povaha a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto rozhodnutím sa ustanovuje organizácia a fungovanie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“).

2.   ESVČ, ktorej sídlo je v Bruseli, je funkčne nezávislý orgán Európskej únie oddelený od Generálneho sekretariátu Rady a od Komisie a disponuje právomocami potrebnými na výkon svojich úloh a plnenie svojich cieľov.

3.   ESVČ podlieha právomoci vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“).

4.   ESVČ sa skladá z ústrednej správy a delegácií Únie v tretích krajinách a pri medzinárodných organizáciách.

Článok 2

Úlohy

1.   ESVČ podporuje vysokého predstaviteľa pri výkone jeho funkcie, ako sa uvádza najmä v článkoch 18 a 27 Zmluvy o EÚ:

pri plnení jeho úlohy viesť spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (ďalej len „SZBP“) Európskej únie vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (ďalej len „SBOP“), prispievať svojimi návrhmi k rozvoju tejto politiky, ktorú vedie v súlade s mandátom Rady, a zabezpečovať súlad vonkajšej činnosti Únie,

v jeho funkcii predsedu Rady pre zahraničné veci bez toho, aby boli dotknuté bežné úlohy Generálneho sekretariátu Rady,

v jeho funkcii podpredsedu Komisie, v rámci ktorej zodpovedá za úlohy, ktoré Komisii prislúchajú v oblasti vonkajších vzťahov, a koordinuje ostatné aspekty vonkajšej činnosti Únie bez toho, aby boli dotknuté bežné úlohy útvarov Komisie.

2.   ESVČ pomáha predsedovi Európskej rady, predsedovi Komisie a Komisii pri plnení ich funkcií v oblasti vonkajších vzťahov.

Článok 3

Spolupráca

1.   ESVČ poskytuje podporu a pracuje v spolupráci s diplomatickými službami členských štátov, ako aj s Generálnym sekretariátom Rady a útvarmi Komisie, aby sa zabezpečil súlad medzi rôznymi oblasťami vonkajšej činnosti Únie navzájom a súlad medzi uvedenými oblasťami a ostatnými politikami Únie.

2.   ESVČ a útvary Komisie sa pri plnení svojich funkcií s výnimkou záležitostí SBOP navzájom radia o všetkých otázkach súvisiacich s vonkajšou činnosťou Únie. ESVČ sa zúčastňuje na prípravnej práci a prípravných postupoch v súvislosti s aktmi, ktoré Komisia vypracúva v tejto oblasti.

Tento odsek sa vykonáva v súlade s hlavou V kapitolou 1 Zmluvy o EÚ a článkom 205 Zmluvy o fungovaní EÚ.

3.   ESVČ môže uzatvárať s príslušnými útvarmi Generálneho sekretariátu Rady, Komisie alebo inými úradmi alebo medziinštitucionálnymi orgánmi Únie dojednania na úrovni útvarov.

4.   ESVČ poskytuje primeranú podporu a spoluprácu aj ostatným inštitúciám a orgánom Únie, najmä Európskemu parlamentu. Uvedené inštitúcie a orgány, v prípade potreby vrátane agentúr, môžu, naopak, poskytovať primeranú podporu a spoluprácu ESVČ. Vnútorný audítor ESVČ bude spolupracovať s vnútorným audítorom Komisie, aby sa zabezpečila jednotná politika v oblasti auditu, a to s osobitným odkazom na zodpovednosť Komisie za prevádzkové výdavky. ESVČ okrem toho spolupracuje s Európskym úradom pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) v súlade s nariadením (ES) č. 1073/1999 (10). Predovšetkým bezodkladne prijme rozhodnutie o podmienkach vnútorných vyšetrovaní, ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vyžaduje. Ako sa ustanovuje v uvedenom nariadení, členské štáty v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ako aj inštitúcie poskytujú podporu potrebnú na to, aby zamestnanci OLAF-u mohli plniť svoje úlohy.

Článok 4

Ústredná správa ESVČ

1.   ESVČ riadi výkonný generálny tajomník, ktorý koná pod vedením vysokého predstaviteľa. Výkonný generálny tajomník prijíma všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie plynulého fungovania ESVČ vrátane administratívneho a rozpočtového riadenia. Výkonný generálny tajomník zabezpečuje účinnú koordináciu medzi všetkými oddeleniami ústrednej správy, ako aj s delegáciami Únie.

2.   Výkonnému generálnemu tajomníkovi pomáhajú dvaja zástupcovia generálneho tajomníka.

3.   Ústredná správa ESVČ sa delí na generálne riaditeľstvá.

a)

Patrí medzi ne najmä:

niekoľko generálnych riaditeľstiev s geografickými útvarmi, ktoré zastrešujú všetky krajiny a regióny sveta, ako aj viacstrannými a tematickými útvarmi. Tieto oddelenia sa podľa potreby koordinujú s Generálnym sekretariátom Rady a s príslušnými útvarmi Komisie,

generálne riaditeľstvo pre administratívne, personálne, rozpočtové, bezpečnostné a komunikačno-informačné otázky vykonávajúce svoje činnosti v rámci ESVČ pod vedením výkonného generálneho tajomníka. Vysoký predstaviteľ vymenuje v súlade s bežnými pravidlami prijímania personálu generálneho riaditeľa pre rozpočet a správu, ktorý pracuje pod vedením vysokého predstaviteľa. Generálny riaditeľ zodpovedá vysokému predstaviteľovi za administratívne riadenie a vnútorné rozpočtové hospodárenie ESVČ. Riadi sa tými istými rozpočtovými položkami a administratívnymi pravidlami, ktoré sa uplatňujú v oddiele III rozpočtu Únie, ktorý patrí pod položku 5 viacročného finančného rámca,

riaditeľstvo pre krízové riadenie a plánovanie, útvar pre plánovanie a vedenie civilných operácií, Vojenský štáb Európskej únie a Situačné centrum Európskej únie, ktoré sú pod priamym vedením a zodpovednosťou vysokého predstaviteľa a ktoré mu pomáhajú pri riadení SZBP Únie v súlade s ustanoveniami zmluvy a pri rešpektovaní ostatných právomocí Únie v súlade s článkom 40 Zmluvy o EÚ.

Rešpektujú sa špecifické znaky týchto štruktúr, ako aj osobitosti ich funkcií, prijímania a postavenia personálu.

Medzi všetkými štruktúrami ESVČ sa zabezpečí úplná koordinácia.

b)

Ústredná správa ESVČ zahŕňa aj:

oddelenie strategického politického plánovania,

právne oddelenie pod administratívnym vedením výkonného generálneho tajomníka, ktorý úzko spolupracuje s právnymi servismi Rady a Komisie,

oddelenia pre medziinštitucionálne vzťahy, informovanie a verejnú diplomaciu, vnútorný audit a inšpekcie, ako aj ochranu osobných údajov.

4.   Vysoký predstaviteľ určí predsedov prípravných orgánov Rady, ktorým predsedá zástupca vysokého predstaviteľa, vrátane Politického a bezpečnostného výboru v súlade s podrobnými dojednaniami stanovenými v prílohe II k rozhodnutiu Rady 2009/908/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie rozhodnutia Európskej rady o vykonávaní predsedníctva Rady a o predsedníctve prípravných orgánov Rady (11).

5.   Vysokému predstaviteľovi a ESVČ v prípade potreby pomáha Generálny sekretariát Rady a príslušné útvary Komisie. ESVČ, Generálny sekretariát Rady a príslušné útvary Komisie môžu na tento účel vypracovať dojednania na úrovni útvarov.

Článok 5

Delegácie Únie

1.   Rozhodnutie o otvorení alebo zatvorení delegácie prijíma vysoký predstaviteľ po dohode s Radou a Komisiou.

2.   Každá delegácia Únie podlieha právomoci vedúceho delegácie.

Vedúci delegácie má právomoc nad všetkými členmi personálu delegácie bez ohľadu na ich postavenie a nad všetkými jej činnosťami. Zodpovedá vysokému predstaviteľovi za celkové riadenie práce delegácie a za zabezpečenie koordinácie všetkých činností Únie.

Personál delegácií sa skladá z personálu ESVČ, a ak je to vhodné z hľadiska plnenia rozpočtu Únie a politík Únie, ktoré nepatria do pôsobnosti ESVČ, aj personálu Komisie.

3.   Vedúci delegácie dostáva pokyny od vysokého predstaviteľa a ESVČ a zodpovedá za ich plnenie.

V oblastiach, v ktorých Komisia vykonáva právomoci zverené zmluvami, môže pokyny delegáciám vydávať v súlade s článkom 221 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ aj Komisia, pričom za ich plnenie celkovo zodpovedá vedúci delegácie.

4.   Vedúci delegácie čerpá v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách operačné úvery vo vzťahu k projektom Únie v príslušnej tretej krajine, ak ho tým poverí Komisia.

5.   Prevádzku každej delegácie pravidelne hodnotí výkonný generálny tajomník ESVČ; hodnotenie zahŕňa finančný a administratívny audit. Na tento účel môže výkonný generálny tajomník ESVČ požiadať, aby mu pomáhali príslušné útvary Komisie. Okrem vnútorných opatrení, ktoré vykonáva ESVČ, uplatňuje svoje právomoci OLAF, a to predovšetkým pri vykonávaní opatrení na boj proti podvodom v súlade s nariadením (ES) č. 1073/1999.

6.   Vysoký predstaviteľ uzatvára s dotknutou hostiteľskou krajinou, medzinárodnou organizáciou alebo treťou krajinou potrebné dojednania. V prvom rade vysoký predstaviteľ prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby hostiteľské štáty udelili delegáciám Únie, ich personálu a ich majetku výsady a imunity rovnocenné s tými, ktoré sa uvádzajú vo Viedenskom dohovore o diplomatických vzťahoch z 18. apríla 1961.

7.   Delegácie Únie sú oprávnené vykonávať úkony na žiadosť iných inštitúcií Únie, najmä Európskeho parlamentu, pri ich kontaktoch s medzinárodnými organizáciami alebo tretími krajinami, pri alebo v ktorých sú delegácie akreditované.

8.   Vedúci delegácie má právomoc zastupovať Úniu v krajine, v ktorej je delegácia akreditovaná, najmä pokiaľ ide o uzatváranie zmlúv a účasť na súdnych konaniach.

9.   Delegácie Únie úzko spolupracujú s diplomatickými službami členských štátov a vymieňajú si s nimi informácie.

10.   Delegácie Únie v súlade s článkom 35 tretím odsekom Zmluvy o EÚ a na požiadanie členských štátov podporia členské štáty v ich diplomatických vzťahoch a ich úlohe poskytovateľa konzulárnej ochrany občanom Únie v tretích krajinách na neutrálnom základe z hľadiska zdrojov.

Článok 6

Personál

1.   Tento článok sa s výnimkou odseku 3 uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len „služobný poriadok“) a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (ďalej len „PZOZ“), vrátane zmien a doplnení uvedených predpisov, v súlade s článkom 336 Zmluvy o fungovaní EÚ s cieľom prispôsobiť ich potrebám ESVČ.

2.   ESVČ zahŕňa úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie vrátane členov personálu z diplomatických služieb členských štátov vymenovaných za dočasných zamestnancov.

Na personál ESVČ sa vzťahuje služobný poriadok a PZOZ.

3.   V prípade potreby môže ESVČ v osobitných prípadoch využiť obmedzený počet špecializovaných vyslaných národných expertov.

Vysoký predstaviteľ prijíma pravidlá, ktoré sú rovnocenné s pravidlami ustanovenými v rozhodnutí Rady 2003/479/ES zo 16. júna 2003 o pravidlách pridelenia národných expertov a vojenského personálu na Generálny sekretariát Rady (12) a za ktorých sa špecializovaní vyslaní národní experti dávajú k dispozícii ESVČ na účely poskytovania špecializovanej expertízy.

4.   Personál ESVČ plní svoje povinnosti a správa sa výlučne v súlade so záujmami Únie. Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 1 tretia zarážka, článok 2 ods. 2 a článok 5 ods. 3, nevyžaduje ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády, orgánu, organizácie ani osoby mimo ESVČ ani od žiadneho iného orgánu alebo osoby ako od vysokého predstaviteľa. V súlade s článkom 11 druhým odsekom služobného poriadku personál ESVČ neprijme žiadnu platbu akéhokoľvek druhu zo žiadnych iných zdrojov mimo ESVČ.

5.   Právomoci zverené služobným poriadkom menovaciemu orgánu a orgánu oprávnenému uzatvárať zmluvy podľa PZOZ prislúchajú vysokému predstaviteľovi, ktorý ich môže delegovať v rámci ESVČ.

6.   Prijímanie personálu do ESVČ je založené na zásluhách a zabezpečuje sa pri ňom primeraná geografická a rodová rovnováha. V rámci personálu ESVČ sú primeraným spôsobom zastúpení štátni príslušníci všetkých členských štátov. Preskúmanie ustanovené v článku 13 ods. 3 sa zaoberá aj touto otázkou vrátane prípadných návrhov doplnkových osobitných opatrení na nápravu možnej nerovnováhy.

7.   Úradníci Únie a dočasní zamestnanci pochádzajúci z diplomatických služieb členských štátov majú rovnaké práva a povinnosti a zaobchádza sa s nimi rovnako, najmä pokiaľ ide o oprávnenosť zastávať akúkoľvek funkciu za rovnakých podmienok. Pri prideľovaní úloh vo všetkých oblastiach činností a politík, ktoré vykonáva ESVČ, sa nerozlišuje medzi dočasnými zamestnancami z diplomatických služieb členských štátov a úradníkmi Únie. V súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách členské štáty podporujú Úniu pri presadzovaní finančnej zodpovednosti vyplývajúcej z akejkoľvek zodpovednosti dočasných zamestnancov ESVČ pochádzajúcich z diplomatických služieb členských štátov podľa článku 66 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

8.   Vysoký predstaviteľ stanoví postupy výberu personálu ESVČ, ktoré sú transparentné a vychádzajú zo zásluh s cieľom zabezpečiť služby personálu s najvyššou úrovňou schopností, efektívnosti a bezúhonnosti a zároveň zabezpečiť primeranú geografickú a rodovú rovnováhu a zmysluplnú prítomnosť štátnych príslušníkov všetkých členských štátov v ESVČ. Na prijímaní personálu na voľné pracovné miesta v ESVČ sa zúčastňujú zástupcovia členských štátov, Generálneho sekretariátu Rady a Komisie.

9.   Keď ESVČ dosiahne plný stav, personál z členských štátov by mal predstavovať aspoň jednu tretinu personálu ESVČ na úrovni AD, ako sa uvádza v odseku 2 prvom pododseku. Podobne stáli úradníci Únie by mali v súlade s ustanoveniami služobného poriadku predstavovať 60 % personálu ESVČ na úrovni AD vrátane členov personálu pochádzajúceho z diplomatických služieb členských štátov, ktorí sa stali stálymi úradníkmi Únie. Vysoký predstaviteľ predloží Európskemu parlamentu a Rade každý rok správu o obsadení pracovných miest v ESVČ.

10.   Vysoký predstaviteľ stanoví pravidlá mobility, aby sa pre členov personálu ESVČ zabezpečila vysoká miera mobility. Na personál uvedený v článku 4 ods. 3 písm. a) tretej zarážke sa vzťahujú osobitné a podrobné dojednania. V zásade všetci členovia personálu ESVČ slúžia pravidelne v delegáciách Únie. Vysoký predstaviteľ stanoví na tento účel pravidlá.

11.   Každý členský štát poskytne v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami svojho vnútroštátneho práva svojim úradníkom, ktorí sa stali dočasnými zamestnancami ESVČ, záruku bezodkladného opätovného zaradenia po ukončení ich služby v ESVČ. Toto obdobie služby v súlade s ustanoveniami článku 50b PZOZ nepresiahne osem rokov, pokiaľ sa za mimoriadnych okolností a v záujme služby nepredĺži najviac o dva roky.

Úradníci Únie, ktorí slúžia v ESVČ, majú právo uchádzať sa o pracovné miesta vo svojej pôvodnej inštitúcii za rovnakých podmienok ako interní kandidáti.

12.   Prijmú sa opatrenia, aby sa personálu ESVČ poskytla vhodná spoločná odborná príprava vychádzajúca najmä z existujúcej praxe a štruktúr na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Únie. Vysoký predstaviteľ prijme do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia vhodné opatrenia na tento účel.

Článok 7

Prechodné ustanovenia týkajúce sa personálu

1.   Príslušné oddelenia a funkcie Generálneho sekretariátu Rady a Komisie uvedené v prílohe sa prevedú do ESVČ. Úradníci a dočasní zamestnanci, ktorí zastávajú pracovné miesta v oddeleniach alebo vo funkciách uvedených v prílohe, sa prevedú do ESVČ. Platí to mutatis mutandis pre zmluvných a miestnych pracovníkov pridelených do týchto oddelení a funkcií. Do ESVČ sa so súhlasom orgánov členského štátu pôvodu prevedú aj špecializovaní vyslaní národní experti, ktorí pracujú v týchto oddeleniach alebo funkciách.

Tieto prevody nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.

V súlade so služobným poriadkom vysoký predstaviteľ pridelí každému úradníkovi pri jeho presune do ESVČ pracovné miesto vo funkčnej skupine, ktoré zodpovedá platovej triede úradníka.

2.   Postupy prijímania personálu na pracovné miesta prevedené do ESVČ prebiehajúce ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia zostávajú v platnosti: pokračujú a dokončia sa pod vedením vysokého predstaviteľa v súlade s príslušnými oznámeniami o voľných pracovných miestach a príslušnými normami služobného poriadku a PZOZ.

Článok 8

Rozpočet

1.   Povinnosti povoľujúceho úradníka pre oddiel ESVČ všeobecného rozpočtu Európskej únie sa stanovujú v súlade s článkom 59 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Vysoký predstaviteľ prijíma vnútorné pravidlá pre hospodárenie s rozpočtovými položkami na administratívu. Prevádzkové výdavky ostávajú v rámci oddielu Komisie pre rozpočet.

2.   ESVČ vykonáva svoje právomoci v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, v rámci pridelených rozpočtových prostriedkov.

3.   Pri vypracúvaní odhadov prevádzkových výdavkov ESVČ bude vysoký predstaviteľ konzultovať s komisárom zodpovedným za rozvojovú politiku a komisárom zodpovedným za susedskú politiku o ich príslušných zodpovednostiach.

4.   ESVČ vypracuje v súlade s článkom 314 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ odhad svojich výdavkov na nasledujúci rozpočtový rok. Komisia zlúči uvedené odhady do návrhu rozpočtu, ktorý môže obsahovať rôzne odhady. Komisia môže zmeniť a doplniť návrh rozpočtu, ako sa ustanovuje v článku 314 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ.

5.   S cieľom zabezpečiť rozpočtovú transparentnosť v oblasti vonkajších činností Únie Komisia zašle rozpočtovému orgánu spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie pracovný dokument, v ktorom sa komplexne vykážu všetky výdavky súvisiace s vonkajšou činnosťou Únie.

6.   Na ESVČ sa vzťahujú postupy udeľovania absolutória ustanovené v článku 319 Zmluvy o fungovaní EÚ a v článkoch 145 až 147 nariadenia o rozpočtových pravidlách. ESVČ bude v tejto súvislosti plne spolupracovať s inštitúciami, ktoré sa zúčastňujú na postupe udelenia absolutória, a podľa potreby poskytovať ďalšie potrebné informácie, a to aj prostredníctvom účasti na zasadnutiach príslušných orgánov.

Článok 9

Nástroje vonkajších činností a programovanie

1.   Za riadenie programov Únie v oblasti vonkajšej spolupráce zodpovedá Komisia bez toho, aby boli dotknuté úlohy Komisie a ESVČ, pokiaľ ide o programovanie, ako sa uvádza v odsekoch nižšie.

2.   Vysoký predstaviteľ zabezpečuje celkovú politickú koordináciu vonkajšej činnosti Únie, pričom sa zabezpečí jednotnosť, súlad a účinnosť vonkajšej činnosti Únie najmä prostredníctvom týchto vonkajších nástrojov pomoci:

nástroj rozvojovej spolupráce (13),

Európsky rozvojový fond (14),

európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (15),

nástroj európskeho susedstva a partnerstva (16),

nástroj spolupráce s industrializovanými krajinami (17),

nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti (18),

nástroj stability v súvislosti s pomocou ustanovenou v článku 4 nariadenia (ES) č. 1717/2006 (19).

3.   ESVČ prispieva predovšetkým k programovaciemu a riadiacemu cyklu nástrojov uvedených v odseku 2 na základe strategických cieľov stanovených v uvedených nástrojoch. Okrem toho zodpovedá za prípravu týchto rozhodnutí Komisie o strategických a viacročných opatreniach v rámci programovacieho cyklu:

i)

pridelenie prostriedkov jednotlivým krajinám na účely stanovenia celkového finančného balíka pre jednotlivé regióny, ktoré podlieha orientačnému rozdeleniu viacročného finančného rámca. V rámci každého regiónu sa určitá časť financií vyhradí na regionálne programy;

ii)

dokumenty o stratégii krajín a regiónov;

iii)

národné a regionálne orientačné programy.

V súlade s článkom 3 vysoký predstaviteľ a ESVČ počas celého cyklu programovania, plánovania a uplatňovania nástrojov uvedených v odseku 2 spolupracujú s príslušnými členmi a útvarmi Komisie bez toho, aby bol dotknutý článok 1 ods. 3. Všetky návrhy rozhodnutí sa vypracúvajú v súlade s postupmi Komisie a predkladajú sa Komisii na prijatie.

4.   Pokiaľ ide o Európsky rozvojový fond a nástroj rozvojovej spolupráce, všetky návrhy vrátane návrhov na zmenu základných nariadení a programových dokumentov uvedených v odseku 3 spoločne vypracúvajú príslušné útvary ESVČ a Komisie pod vedením komisára zodpovedného za rozvojovú politiku a spoločne s vysokým predstaviteľom ich predkladajú Komisii na prijatie.

Tematické programy okrem európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, nástroja spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti a časti nástroja stability uvedenej v odseku 2 siedmej zarážke vypracúva príslušný útvar Komisie pod vedením komisára zodpovedného za rozvojovú politiku a predkladá ich kolégiu po dohode s vysokým predstaviteľom a inými príslušnými komisármi.

5.   Pokiaľ ide o nástroj európskeho susedstva a partnerstva, všetky návrhy vrátane návrhov na zmenu základných nariadení a programových dokumentov uvedených v odseku 3 spoločne vypracúvajú príslušné útvary ESVČ a Komisie pod vedením komisára zodpovedného za politiku susedstva a spoločne s vysokým predstaviteľom ich predkladajú Komisii na prijatie.

6.   Činnosti vykonávané v rámci rozpočtu SZBP: nástroj stability okrem časti uvedenej v odseku 2 siedmej zarážke; nástroj spolupráce s industrializovanými krajinami; komunikácia a verejná diplomacia a volebné pozorovateľské misie patria pod zodpovednosť vysokého predstaviteľa/ESVČ. Za ich finančné plnenie zodpovedá Komisia pod vedením vysokého predstaviteľa v jeho funkcii podpredsedu Komisie. Útvar Komisie zodpovedný za toto plnenie má spoločné sídlo s ESVČ.

Článok 10

Bezpečnosť

1.   Vysoký predstaviteľ po porade s výborom uvedeným v bode 3 oddielu I časti II prílohy k rozhodnutiu Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcemu bezpečnostné nariadenia Rady (20) rozhodne o bezpečnostných nariadeniach ESVČ a prijme všetky vhodné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že ESVČ efektívne riadi riziká týkajúce sa jej personálu, fyzického majetku a informácií a že plní svoju povinnosť starostlivosti a zodpovednosti v tomto ohľade. Tieto nariadenia sa vzťahujú na všetkých členov personálu ESVČ a delegácií Únie bez ohľadu na ich administratívne postavenie alebo pôvod.

2.   Do prijatia rozhodnutia uvedeného v odseku 1:

v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností ESVČ uplatňuje bezpečnostné opatrenia ustanovené v prílohe k rozhodnutiu 2001/264/ES,

v súvislosti s ostatnými aspektmi bezpečnosti ESVČ uplatňuje ustanovenia Komisie o bezpečnosti ustanovené v príslušnej prílohe k rokovaciemu poriadku Komisie (21).

3.   ESVČ má oddelenie zodpovedné za bezpečnostné otázky, ktorému pomáhajú príslušné útvary členských štátov.

4.   Vysoký predstaviteľ prijme všetky opatrenia potrebné na vykonávanie bezpečnostných nariadení v ESVČ, najmä vo vzťahu k ochrane utajovaných skutočností a opatreniam, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržania bezpečnostných nariadení personálom ESVČ. Na tento účel sa ESVČ radí s bezpečnostným úradom Generálneho sekretariátu Rady, príslušnými útvarmi Komisie a príslušnými útvarmi členských štátov.

Článok 11

Prístup k dokumentom, archívy a ochrana údajov

1.   ESVČ uplatňuje pravidlá ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (22). O vykonávacích predpisoch pre ESVČ rozhodne vysoký predstaviteľ.

2.   Výkonný generálny tajomník ESVČ organizuje archívy tejto služby. Do ESVČ sa prevedú príslušné archívy oddelení prevedených z Generálneho sekretariátu Rady a Komisie.

3.   ESVČ chráni jednotlivcov v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov v súlade s pravidlami ustanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (23). O vykonávacích predpisoch pre ESVČ rozhodne vysoký predstaviteľ.

Článok 12

Nehnuteľný majetok

1.   Generálny sekretariát Rady a príslušné útvary Komisie prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby súčasne s prevodmi uvedenými v článku 7 mohlo dôjsť aj k prevodom budov Rady a Komisie potrebných na fungovanie ESVČ.

2.   O podmienkach, za ktorých sa nehnuteľný majetok sprístupní ústrednej správe ESVČ a delegáciám Únie, rozhodne podľa potreby spoločne vysoký predstaviteľ, Generálny sekretariát Rady a Komisia.

Článok 13

Záverečné a všeobecné ustanovenia

1.   Za vykonávanie tohto rozhodnutia zodpovedá vysoký predstaviteľ, Rada, Komisia a členské štáty a na tento účel prijmú všetky potrebné opatrenia.

2.   Vysoký predstaviteľ predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o fungovaní ESVČ najneskôr do konca roka 2011. Uvedená správa sa vzťahuje najmä na vykonávanie článku 5 ods. 3 a 10 a článku 9.

3.   Vysoký predstaviteľ vykoná do polovice roka 2013 preskúmanie organizácie a fungovania ESVČ, ktoré sa bude okrem iného vzťahovať na uplatňovanie článku 6 ods. 6, 8 a 11. K tomuto preskúmaniu sa podľa potreby pripoja vhodné návrhy na revíziu tohto rozhodnutia. Rada v takom prípade vykoná do začiatku roka 2014 na základe uvedeného preskúmania revíziu tohto rozhodnutia v súlade s článkom 27 ods. 3 Zmluvy o EÚ.

4.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. Ustanovenia o finančnom hospodárení a nábore personálu nadobúdajú účinnosť až po prijatí potrebných zmien a doplnení služobného poriadku, PZOZ a nariadenia o rozpočtových pravidlách, ako aj opravného rozpočtu. S cieľom zabezpečiť plynulý prechod vysoký predstaviteľ, Generálny sekretariát Rady a Komisia uzavrú potrebné dojednania a uskutočnia konzultácie s členskými štátmi.

5.   Do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia vysoký predstaviteľ predloží Komisii odhad príjmov a výdavkov ESVČ vrátane plánu pracovných miest, aby Komisia mohla predložiť návrh opravného rozpočtu.

6.   Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. júla 2010

Za Radu

predseda

S. VANACKERE


(1)  Ú. v. EÚ C 46, 24.2.2006, s. 1.

(2)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Smerom k Európskemu konsenzu o humanitárnej pomoci (KOM/2007/0317 v konečnom znení) (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES C 298, 30.11.2002, s. 1.

(4)  Jednotná akcia Rady 2004/551/SZBP z 12. júla 2004 o zriadení Európskej obrannej agentúry (Ú. v. EÚ L 245, 17.7.2004, s. 17).

(5)  Jednotná akcia Rady 2001/555/SZBP z 20. júla 2001 o zriadení Satelitného strediska Európskej únie (Ú. v. ES L 200, 25.7.2001, s. 5).

(6)  Jednotná akcia Rady 2001/554/SZBP z 20. júla 2001 o zriadení Inštitútu Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (Ú. v. ES L 200, 25.7.2001, s. 1).

(7)  Jednotná akcia Rady 2008/550/SZBP z 23. júna 2008, ktorou sa zriaďuje Európska akadémia bezpečnosti a obrany (EABO) (Ú. v. EÚ L 176, 4.7.2008, s. 20).

(8)  Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. ES 45, 14.6.1962, s. 1387/62).

(9)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1).

(11)  Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 28.

(12)  Ú. v. EÚ L 160, 28.6.2003, s. 72.

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 41).

(14)  Nariadenie Rady č. 5, ktorým sa stanovujú pravidlá pre aktiváciu a prevody finančných príspevkov, rozpočtové opatrenia a správu prostriedkov Rozvojového fondu pre zámorské krajiny a územia (Ú. v. ES 33, 31.12.1958, s. 681/58).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 z 20. decembra 2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 1).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 1).

(17)  Nariadenie Rady (ES) č. 382/2001 z 26. februára 2001 o vykonávaní projektov na podporu spolupráce a obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a priemyselnými krajinami Severnej Ameriky, Ďalekého východu a Južnej Ázie (Ú. v. ES L 57, 27.2.2001, s. 10).

(18)  Nariadenie Rady (Euratom) č. 300/2007 z 19. februára 2007, ktorým sa ustanovuje nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 81, 22.3.2007, s. 1).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1717/2006 z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj stability (Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 1).

(20)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.

(21)  Ú. v. ES L 308, 8.12.2000, s. 26.

(22)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(23)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


PRÍLOHA

ODDELENIA A FUNKCIE, KTORÉ SA PREVEDÚ DO ESVČ  (1)

Tu uvádzame zoznam všetkých administratívnych subjektov, ktoré sa ako celok prevedú do ESVČ. Nie sú ním dotknuté ďalšie potreby a vyčlenenie zdrojov, ktoré sa stanovia v rámci rokovaní o celkovom rozpočte v súvislosti so zriadením ESVČ, ani rozhodnutia o poskytnutí primeraného personálu zodpovedného za podporné funkcie a ani s tým súvisiaca potreba dojednaní na úrovni útvarov medzi Generálnym sekretariátom Rady a Komisiou a ESVČ.

1.   GENERÁLNY SEKRETARIÁT RADY

Do ESVČ sa ako celok presunie všetok personál oddelení a funkcií, ktoré sa uvádzajú nižšie, s výnimkou veľmi obmedzeného počtu zamestnancov, ktorí budú plniť bežné úlohy Generálneho sekretariátu Rady v súlade s článkom 2 ods. 1 druhou zarážkou, a s výnimkou určitých konkrétnych funkcií, ktoré sa tu tiež uvádzajú:

Jednotka pre strategické plánovanie

SBOP a štruktúry krízového riadenia:

riaditeľstvo pre krízové riadenie a plánovanie (CMPD),

útvar pre plánovanie a vedenie civilných operácií (CPCC),

Vojenský štáb Európskej únie (VŠEÚ):

oddelenia pod priamym vedením generálneho riaditeľstva VŠEÚ,

riaditeľstvo pre koncepcie a spôsobilosti,

riaditeľstvo pre spravodajské informácie,

riaditeľstvo pre operácie,

riaditeľstvo pre logistiku,

riaditeľstvo pre komunikačné a informačné systémy,

Situačné centrum EÚ (SITCEN).

Výnimka:

personál SITCEN-u, ktorý pracuje pre orgán bezpečnostnej certifikácie.

Generálne riaditeľstvo E:

subjekty pod priamym vedením generálneho riaditeľa,

riaditeľstvo pre Ameriku a Organizáciu Spojených národov,

riaditeľstvo pre západný Balkán, východnú Európu a Strednú Áziu,

riaditeľstvo pre nešírenie zbraní hromadného ničenia,

riaditeľstvo pre parlamentné záležitosti v oblasti SZBP,

styčný úrad v New Yorku,

styčný úrad v Ženeve.

Vyslaní úradníci Generálneho sekretariátu Rady pri osobitných zástupcoch Európskej únie a na misiách SZOP

2.   KOMISIA (VRÁTANE DELEGÁCIÍ)

Do ESVČ sa ako celok presunie všetok personál oddelení a funkcií, ktoré sa uvádzajú nižšie, s výnimkou obmedzeného počtu zamestnancov, ktorí sa uvádzajú ako výnimky.

Generálne riaditeľstvo pre vonkajšie vzťahy:

všetky pozície v rámci hierarchie a ich priamy pomocný personál,

riaditeľstvo A (krízová platforma a koordinácia politiky v rámci SZBP),

riaditeľstvo B (multilaterálne vzťahy a ľudské práva),

riaditeľstvo C (Severná Amerika, východná Ázia, Austrália, Nový Zéland, EHP, EZVO, San Maríno, Andorra, Monako),

riaditeľstvo D (koordinácia európskej politiky susedstva),

riaditeľstvo E (východná Európa, južný Kaukaz, stredoázijské republiky),

riaditeľstvo F (Stredný východ, južné Stredozemie),

riaditeľstvo G (Latinská Amerika),

riaditeľstvo H (Ázia okrem Japonska a Kórey),

riaditeľstvo I (zdroje v ústredí, informácie, medziinštitucionálne vzťahy),

riaditeľstvo K (vonkajšia služba),

riaditeľstvo L (stratégia, koordinácia a analýza),

osobitná skupina pre východné partnerstvo,

jednotka Relex-01 (audit).

Výnimky:

pracovníci zodpovední za riadenie finančných nástrojov,

pracovníci zodpovední za výplatu miezd a dávok zamestnancov v delegáciách.

Vonkajšia služba:

všetci vedúci delegácií a zástupcovia vedúcich delegácií, ako aj ich priamy pomocný personál,

všetky politické sekcie alebo bunky a ich personál,

všetky informačné sekcie a sekcie verejnej diplomacie a ich personál,

všetky administratívne sekcie.

Výnimky:

zamestnanci zodpovední za uplatňovanie finančných nástrojov.

Generálne riaditeľstvo pre rozvoj:

riaditeľstvo D (AKT II – západná a stredná Afrika, Karibik a ZKÚ) s výnimkou osobitnej skupiny pre ZKÚ,

riaditeľstvo E (Somálsky polostrov, východná a južná Afrika, Indický oceán a Tichý oceán),

jednotka CI (AKT I: plánovanie a riadenie pomoci): zamestnanci zodpovední za plánovanie,

jednotka C2 (panafrické záležitosti a inštitúcie, správa a migrácia): zamestnanci zodpovední za panafrické vzťahy,

príslušné pozície v hierarchii a ich priamy pomocný personál.


(1)  Ľudské zdroje, ktoré sa majú presunúť, sa všetky financujú z výdavkovej položky 5 (Správa) viacročného finančného rámca.


3.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/41


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. júla 2010,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené

[oznámené pod číslom K(2010) 5138]

(Iba francúzske a holandské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2010/428/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

keďže:

(1)

Dňa 26. augusta 2005 predložila spoločnosť Pioneer Overseas Corporation v súlade s článkom 5 a článkom 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 príslušnému orgánu Spojeného kráľovstva žiadosť o umiestnenie na trh potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú kukuricu 59122x1507xNK603, sú z nej zložené alebo vyrobené (ďalej len „žiadosť“).

(2)

Žiadosť sa vzťahuje aj na uvádzanie na trh iných produktov, ako sú potraviny a krmivá, ktoré obsahujú kukuricu 59122x1507xNK603 alebo sú z nej zložené, na účely rovnakého použitia ako akákoľvek iná kukurica s výnimkou kultivácie. Žiadosť preto v súlade s článkom 5 ods. 5 a článkom 17 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1829/2003 zahŕňa údaje a informácie požadované v prílohách III a IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (2), ako aj informácie a závery o posúdení rizika vykonaného v súlade so zásadami stanovenými v prílohe II k smernici 2001/18/ES. Zahŕňa takisto plán monitorovania účinkov na životné prostredie podľa prílohy VII k smernici 2001/18/ES.

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal 8. apríla 2009 priaznivé stanovisko v súlade s článkom 6 a článkom 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Úrad usúdil, že kukurica 59122x1507xNK603 je rovnako bezpečná ako kukurica, ktorá nebola geneticky modifikovaná, pokiaľ ide o možné účinky na zdravie ľudí a zvierat alebo na životné prostredie. Preto dospel k záverom, že je nepravdepodobné, že by uvádzanie na trh produktov, ktoré obsahujú kukuricu 59122x1507xNK603, sú z nej zložené alebo vyrobené, ako sa opisuje v žiadosti (ďalej len „produkty“), malo v rámci plánovaných spôsobov používania nepriaznivé účinky na zdravie ľudí, zvierat alebo na životné prostredie (3). Úrad EFSA vo svojom stanovisku zvážil všetky osobitné otázky a pripomienky, ktoré členské štáty vzniesli v rámci konzultácie s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi podľa článku 6 ods. 4 a článku 18 ods. 4 uvedeného nariadenia.

(4)

EFSA vo svojom stanovisku takisto dospel k záveru, že žiadateľom predložený plán monitorovania životného prostredia, ktorého súčasťou je všeobecný plán dohľadu, je v súlade s plánovaným použitím uvedených produktov.

(5)

Vzhľadom na tieto skutočnosti by sa malo udeliť povolenie, pokiaľ ide o tieto produkty.

(6)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifikátorov pre geneticky modifikované organizm (4), by sa mal každému GMO prideliť jednoznačný identifikátor.

(7)

Podľa stanoviska EFSA sa zdá, že pre potraviny, zložky potravín a krmivo, ktoré obsahujú kukuricu 59122x1507xNK603, sú z nej zložené alebo vyrobené, sú potrebné len osobitné požiadavky označovania ustanovené v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Aby sa však zabezpečilo, že uvedené produkty sa budú používať v rámci rozsahu povolenia stanoveného týmto rozhodnutím, malo by byť na označení krmiva, ktoré obsahuje GMO alebo je z nich zložené, a produktov iných ako sú potraviny a krmivo, ktoré obsahujú GMO alebo sú z nich zložené, v prípade ktorých sa povolenie žiada, jasne uvedené, že sa predmetné produkty nesmú používať na kultiváciu.

(8)

Držiteľ povolenia by mal predkladať výročné správy o realizácii a výsledkoch činností stanovených v pláne monitorovania účinkov na životné prostredie. Uvedené výsledky by sa mali predkladať v súlade s rozhodnutím Komisie 2009/770/ES z 13. októbra 2009, ktorým sa zavádzajú štandardné formuláre na oznamovanie výsledkov monitorovania zámerného uvoľnenia do životného prostredia geneticky modifikovaných organizmov ako výrobkov alebo zložiek výrobkov na účel ich umiestňovania na trhu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (5).

(9)

Stanovisko EFSA neoprávňuje na ukladanie špecifických podmienok alebo obmedzení vzťahujúcich sa na uvádzanie potravín a krmiva na trh a/alebo špecifických podmienok alebo obmedzení vzťahujúcich sa na ich používanie a zaobchádzanie s nimi vrátane požiadaviek monitorovania ich používania po uvedení na trh alebo osobitných podmienok ochrany špecifických ekosystémov/životného prostredia a/alebo zemepisných oblastí podľa článku 6 ods. 5 písm. e) a článku 18 ods. 5 písm. e) nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(10)

Všetky relevantné informácie o povolení týchto produktov by sa v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 mali zapísať do Registra geneticky modifikovaných potravín a krmív Spoločenstva.

(11)

Článkom 4 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (6), sa stanovujú požiadavky na označovanie produktov, ktoré obsahujú GMO alebo sú z nich zložené.

(12)

Toto rozhodnutie sa oznámi prostredníctvom Strediska pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti (Biosafety Clearing House) stranám Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite podľa článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov (7).

(13)

Žiadateľ bol oboznámený s opatreniami stanovenými v tomto rozhodnutí.

(14)

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydal stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom.

(15)

Rada na svojom zasadnutí 29. júna 2010 nerozhodla kvalifikovanou väčšinou v prospech návrhu ani v jeho neprospech. Rada uviedla, že jej konanie v súvislosti s týmto spisom je ukončené. Na základe toho má Komisia prijať tieto opatrenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Geneticky modifikovaný organizmus a jednoznačný identifikátor

Geneticky modifikovanej kukurici (Zea mays L.) 59122x1507xNK603 vymedzenej v písmene b) prílohy k tomuto rozhodnutiu sa v súlade s nariadením (ES) č. 65/2004 prideľuje jednoznačný identifikátor DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6.

Článok 2

Povolenie

Na účely článku 4 ods. 2 a článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 sa v súlade s podmienkami vymedzenými v tomto rozhodnutí povoľujú tieto produkty:

a)

potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú kukuricu DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, sú z nej zložené alebo vyrobené;

b)

krmivo, ktoré obsahuje kukuricu DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, je z nej zložené alebo vyrobené;

c)

produkty iné ako potraviny a krmivo, ktoré obsahujú kukuricu DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 alebo sú z nej zložené a sú určené na rovnaké použitie ako akákoľvek iná kukurica s výnimkou kultivácie.

Článok 3

Označovanie

1.   Na účely požiadaviek na označovanie produktov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 je „názov organizmu“„kukurica“.

2.   Na označení produktov obsahujúcich kukuricu DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 alebo z nej zložených a v dokumentoch, ktoré sprevádzajú tieto produkty a ktoré sú uvedené v článku 2 písm. b) a c), je uvedené označenie „neurčené na kultiváciu“.

Článok 4

Monitorovanie účinkov na životné prostredie

1.   Držiteľ povolenia zabezpečí zavedenie a vykonávanie plánu monitorovania účinkov na životné prostredie podľa písmena h) prílohy.

2.   Držiteľ povolenia predkladá Komisii výročné správy o vykonávaní a výsledkoch činností stanovených v pláne monitorovania v súlade s rozhodnutím 2009/770/ES.

Článok 5

Register Spoločenstva

Informácie uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa v súlade s článkom 28 nariadenia (ES) č. 1829/2003 zapíšu do Registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá.

Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľom povolenia je spoločnosť Pioneer Overseas Corporation, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Pioneer Hi-Bred International, Inc. Spojené štáty americké.

Článok 7

Platnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje počas obdobia 10 rokov od dátumu jeho oznámenia.

Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Brusel, Belgicko.

V Bruseli 28. júla 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-248

(4)  Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  Ú. v. EÚ L 275, 21.10.2009, s. 9.

(6)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.

(7)  Ú. v. EÚ L 287, 5.11.2003, s. 1.


PRÍLOHA

a)   Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov

:

Pioneer Overseas Corporation

Adresa

:

Avenue des Arts 44, 1040 Brusel, Belgicko

v mene spoločnosti Pioneer Hi-Bred International, Inc. – 7100 NW 62nd Avenue – P.O. Box 1014 – Johnston, IA 50131-1014, Spojené štáty americké.

b)   Určenie a špecifikácia produktov:

1.

potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú kukuricu DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, sú z nej zložené alebo vyrobené;

2.

krmivo, ktoré obsahuje kukuricu DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, je z nej zložené alebo vyrobené;

3.

produkty iné ako potraviny a krmivo, ktoré obsahujú kukuricu DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 alebo sú z nej zložené, a sú určené na rovnaké použitie ako akákoľvek iná kukurica s výnimkou kultivácie.

Geneticky modifikovaná kukurica DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, opísaná v žiadosti, sa získava krížením kukurice obsahujúcej DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7 a MON-ØØ6Ø3-6 a vyjadruje proteíny Cry34Ab1 a Cry35Ab1, ktoré jej poskytujú ochranu proti určitým škodcom z radu Coleoptera, proteín Cry1F, ktorý jej poskytuje ochranu proti určitým škodcom z radu Lepidoptera, proteín PAT, použitý ako voliteľný ukazovateľ, ktorý jej dáva schopnosť tolerancie na herbicíd na báze glufosinátu ammónneho, a proteín CP4 EPSPS, ktorý jej dáva schopnosť tolerancie na glyfosátový herbicíd.

c)   Označovanie:

1.

Na účely osobitných požiadaviek týkajúcich sa označovania, ktoré sú stanovené v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003, je „názov organizmu“„kukurica“.

2.

Na označení produktov obsahujúcich kukuricu DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 alebo z nej zložených a v dokumentoch sprevádzajúcich tieto produkty, ktoré sú uvedené v článku 2 písm. b) a c) tohto rozhodnutia, je uvedené označenie „neurčené na kultiváciu“.

d)   Metóda detekcie:

kvantitatívne metódy založené na polymerázovej reťazovej reakcii v reálnom čase špecifické pre jednotlivé prípady, pokiaľ ide o geneticky modifikovanú kukuricu DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7 a kukuricu MON-ØØ6Ø3-6, schválené v prípade kukurice DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6,

schválená pre osivá referenčným laboratóriom Spoločenstva zriadeným v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003 a uverejnená na internetovej stránke http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm,

referenčný materiál: ERM®-BF424 (pre DAS-59122-7), ERM®-BF418 (v súvislosti s DAS-Ø15Ø7) a ERM®-BF415 (v súvislosti s MON-ØØ6Ø3-6) prístupný prostredníctvom Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie, Inštitútu pre referenčné materiály a merania (IRMM) na internetovej stránke: https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue

e)   Jednoznačný identifikátor:

DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6.

f)   Informácie požadované podľa prílohy II ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite:

Stredisko pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti (Biosafety Clearing-House), záznam ID: pozri [vyplní sa pri oznámení].

g)   Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa uvádzania týchto produktov na trh, ich používania alebo zaobchádzania s nimi:

Nevyžadujú sa.

h)   Plán monitorovania

Plán monitorovania vplyvov na životné prostredie podľa prílohy VII k smernici 2001/18/ES.

[Odkaz: plán uverejnený na internete]

i)   Požiadavky týkajúce sa monitorovania používania potravín určených na ľudskú spotrebu po ich uvedení na trh

Nevyžadujú sa.

Poznámka: Je možné, že odkazy na príslušné dokumenty bude potrebné priebežne upravovať. Tieto úpravy sa verejnosti sprístupnia formou aktualizácie Registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá.


3.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/46


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. júla 2010,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6), sú z nej zložené alebo vyrobené

[oznámené pod číslom K(2010) 5139]

(Iba francúzske a holandské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2010/429/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

keďže:

(1)

Dňa 29. novembra 2005 spoločnosť Monsanto Europe S.A. predložila v súlade s článkom 5 a článkom 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 príslušnému orgánu Českej republiky žiadosť o uvedenie na trh potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú kukuricu MON 88017 x MON 810, sú z nej zložené alebo vyrobené (ďalej len „žiadosť“).

(2)

Žiadosť sa vzťahuje aj na uvádzanie na trh iných produktov, ako sú potraviny a krmivá, ktoré obsahujú kukuricu MON 88017 x MON 810 alebo sú z nej zložené, na účely rovnakého používania ako akákoľvek iná kukurica s výnimkou kultivácie. Žiadosť preto v súlade s článkom 5 ods. 5 a článkom 17 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1829/2003 zahŕňa údaje a informácie požadované v prílohách III a IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (2), ako aj informácie a závery o posúdení rizika vykonaného v súlade so zásadami stanovenými v prílohe II k smernici 2001/18/ES. Zahŕňa takisto plán monitorovania účinkov na životné prostredie podľa prílohy VII k smernici 2001/18/ES.

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal 21. júla 2009 priaznivé stanovisko v súlade s článkom 6 a článkom 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Úrad usúdil, že kukurica MON 88017 x MON 810 je rovnako bezpečná ako kukurica, ktorá nebola geneticky modifikovaná, pokiaľ ide o možné účinky na zdravie ľudí a zvierat alebo na životné prostredie. Preto dospel k záverom, že je nepravdepodobné, že by uvádzanie na trh produktov, ktoré obsahujú kukuricu MON 88017 x MON 810, sú z nej zložené alebo vyrobené, ako sa opisuje v žiadosti (ďalej len „produkty“), malo v rámci plánovaného určeného používania nepriaznivé účinky na zdravie ľudí, zvierat alebo na životné prostredie (3). Úrad EFSA vo svojom stanovisku zvážil všetky osobitné otázky a pripomienky, ktoré členské štáty vzniesli v rámci konzultácie s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi podľa článku 6 ods. 4 a článku 18 ods. 4 uvedeného nariadenia.

(4)

EFSA vo svojom stanovisku takisto dospel k záveru, že žiadateľom predložený plán monitorovania životného prostredia, ktorého súčasťou je plán všeobecného dohľadu, je v súlade s plánovaným použitím uvedených produktov.

(5)

Vzhľadom na tieto skutočnosti by sa malo udeliť povolenie, pokiaľ ide o tieto produkty.

(6)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifikátorov pre geneticky modifikované organizmy (4), by sa mal každému GMO prideliť jednoznačný identifikátor.

(7)

Podľa stanoviska EFSA sa zdá, že pre potraviny, zložky potravín a krmivo, ktoré obsahujú kukuricu MON 88017 x MON 810, sú z nej zložené alebo vyrobené, sú potrebné len požiadavky špecifického označovania ustanovené v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Aby sa však zabezpečilo, že uvedené produkty sa budú používať v rámci rozsahu povolenia stanoveného týmto rozhodnutím, malo by byť na označení krmiva, ktoré obsahuje GMO alebo je z nich zložené, a produktov iných ako sú potraviny a krmivo, ktoré obsahujú GMO alebo sú z nich zložené, v prípade ktorých sa povolenie žiada, jasne uvedené, že sa predmetné produkty nesmú používať na kultiváciu.

(8)

Držiteľ povolenia by mal predkladať výročné správy o realizácii a výsledkoch činností stanovených v pláne monitorovania účinkov na životné prostredie. Uvedené výsledky by sa mali predkladať v súlade s rozhodnutím Komisie 2009/770/ES z 13. októbra 2009, ktorým sa zavádzajú štandardné formuláre na oznamovanie výsledkov monitorovania zámerného uvoľnenia do životného prostredia geneticky modifikovaných organizmov ako výrobkov alebo zložiek výrobkov na účel ich umiestňovania na trhu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (5).

(9)

Stanovisko EFSA neoprávňuje na ukladanie špecifických podmienok alebo obmedzení vzťahujúcich sa na uvádzanie potravín a krmiva na trh a/alebo špecifických podmienok alebo obmedzení vzťahujúcich sa na ich používanie a zaobchádzanie s nimi vrátane požiadaviek monitorovania ich používania po uvedení na trh alebo osobitných podmienok ochrany špecifických ekosystémov/životného prostredia a/alebo zemepisných oblastí podľa článku 6 ods. 5 písm. e) a článku 18 ods. 5 písm. e) nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(10)

Všetky relevantné informácie o povolení týchto produktov by sa v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 mali zapísať do Registra geneticky modifikovaných potravín a krmív Spoločenstva.

(11)

Článkom 4 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (6), sa stanovujú požiadavky na označovanie produktov, ktoré obsahujú GMO alebo sú z nich zložené.

(12)

Toto rozhodnutie sa oznámi prostredníctvom Strediska pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti (Biosafety Clearing House) stranám Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite podľa článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov (7).

(13)

Žiadateľ bol oboznámený s opatreniami stanovenými v tomto rozhodnutí.

(14)

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydal stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom.

(15)

Rada na svojom zasadnutí 29. júna 2010 nerozhodla kvalifikovanou väčšinou v prospech návrhu ani v jeho neprospech. Rada uviedla, že jej konanie v súvislosti s týmto spisom je ukončené. Na základe toho má Komisia prijať tieto opatrenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Geneticky modifikovaný organizmus a jednoznačný identifikátor

Geneticky modifikovanej kukurici (Zea mays L.) MON 88017 x MON 810 vymedzenej v písmene b) prílohy k tomuto rozhodnutiu sa v súlade s nariadením (ES) č. 65/2004 prideľuje jednoznačný identifikátor MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6.

Článok 2

Povolenie

Na účely článku 4 ods. 2 a článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 sa v súlade s podmienkami vymedzenými v tomto rozhodnutí povoľujú tieto produkty:

a)

potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú kukuricu MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, sú z nej zložené alebo vyrobené;

b)

krmivo, ktoré obsahuje kukuricu MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, je z nej zložené alebo vyrobené;

c)

produkty iné ako potraviny a krmivo, ktoré obsahujú kukuricu MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 alebo sú z nej zložené a sú určené na rovnaké použitie ako akákoľvek iná kukurica s výnimkou kultivácie.

Článok 3

Označenie

1.   Na účely požiadaviek na označovanie produktov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 je „názov organizmu“„kukurica“.

2.   Na označení produktov a v dokumentoch sprevádzajúcich tieto produkty obsahujúce kukuricu MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 alebo z nej zložené, ktoré sú uvedené v článku 2 písm. b) a c), sa uvádza označenie „neurčené na kultiváciu“.

Článok 4

Monitorovanie účinkov na životné prostredie

1.   Držiteľ povolenia zabezpečí zavedenie a vykonávanie plánu monitorovania účinkov na životné prostredie podľa písmena h) prílohy.

2.   Držiteľ povolenia predkladá Komisii výročné správy o vykonávaní a výsledkoch činností stanovených v tomto pláne monitorovania v súlade s rozhodnutím 2009/770/ES.

Článok 5

Register Spoločenstva

Informácie uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa v súlade s článkom 28 nariadenia (ES) č. 1829/2003 zapíšu do Registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá.

Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Monsanto Europe S.A., Belgicko zastupujúca spoločnosť Monsanto Company, Spojené štáty americké.

Článok 7

Platnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje počas obdobia 10 rokov od dátumu jeho oznámenia.

Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Monsanto Europe S.A., Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Brusel, Belgicko.

V Bruseli 28. júla 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2006-020

(4)  Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  Ú. v. EÚ L 275, 21.10.2009, s. 9.

(6)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.

(7)  Ú. v. EÚ L 287, 5.11.2003, s. 1.


PRÍLOHA

a)   Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov

:

Monsanto Europe S.A.

Adresa

:

Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Brusel, Belgicko

v mene spoločnosti Monsanto Company – 800 N. Lindbergh Boulevard – St. Louis, Missouri 63167 – Spojené štáty americké.

b)   Určenie a špecifikácia produktov:

1.

potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú kukuricu MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, sú z nej zložené alebo vyrobené;

2.

krmivo, ktoré obsahuje kukuricu MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, je z nej zložené alebo vyrobené;

3.

produkty iné ako potraviny a krmivo, ktoré obsahujú kukuricu MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 alebo sú z nej zložené a sú určené na rovnaké použitie ako akákoľvek iná kukurica s výnimkou kultivácie.

Geneticky modifikovaná kukurica MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, opísaná v žiadosti, sa získava krížením kukurice obsahujúcej MON-88Ø17-3 a MON-ØØ81Ø-6 a vyjadruje proteíny Cry3Bb1 a Cry1Ab, ktoré jej poskytujú ochranu proti určitým škodcom z radu Coleoptera a z radu Lepidoptera, a proteín CP4 EPSPS, ktorý jej dáva schopnosť tolerancie na glyfosátové herbicídy.

c)   Označovanie:

1.

Na účely osobitných požiadaviek týkajúcich sa označovania, ktoré sú stanovené v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003, a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003, je „názov organizmu“„kukurica“.

2.

Na označení produktov a v dokumentoch sprevádzajúcich tieto produkty obsahujúce kukuricu MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 alebo z nej zložené, ktoré sú uvedené v článku 2 písm. b) a c) tohto rozhodnutia, sa uvádza označenie „neurčené na kultiváciu“.

d)   Metóda detekcie:

kvantitatívna metóda založená na polymerázovej reťazovej reakcii v reálnom čase, špecifická pre jednotlivé prípady, pokiaľ ide o geneticky modifikovanú kukuricu MON-88Ø17-3 a kukuricu MON-ØØ81Ø-6, schválená v prípade kukurice MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6;

schválená pre osivá referenčným laboratóriom Spoločenstva zriadeným v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003 a uverejnená na internetovej stránke http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm;

referenčný materiál: AOCS 0406-D (pre MON-88Ø17-3) prístupný prostredníctvom American Oil Chemists Society na internetovej stránke http://www.aocs.org/tech/crm/ a ERM®-BF413 (pre MON-ØØ81Ø-6) prístupný prostredníctvom Spoločného výskumného strediska (JRC) Európskej komisie, Ústavu pre referenčné materiály a merania (IRMM) na internetovej stránke https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue

e)   Jednoznačný identifikátor:

MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6.

f)   Informácie požadované podľa prílohy II ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite:

Stredisko pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti (Biosafety Clearing-House), záznam ID: pozri [vyplní sa pri oznámení].

g)   Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa uvádzania týchto produktov na trh, ich používania alebo zaobchádzania s nimi:

Nevyžadujú sa.

h)   Plán monitorovania:

Plán monitorovania vplyvov na životné prostredie podľa prílohy VII k smernici 2001/18/ES.

[Odkaz: plán uverejnený na internete]

i)   Požiadavky týkajúce sa monitorovania používania potravín určených na ľudskú spotrebu po ich uvedení na trh:

Nevyžadujú sa.

Poznámka: Je možné, že odkazy na príslušné dokumenty bude potrebné priebežne upravovať. Tieto úpravy sa verejnosti sprístupnia formou aktualizácie Registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá.