ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.194.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 194

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
24. júla 2010


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 640/2010 zo 7. júla 2010, ktorým sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1984/2003

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 641/2010 zo 7. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 247/2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie

23

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

24.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 640/2010

zo 7. júla 2010,

ktorým sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1984/2003

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Únia je zmluvnou stranou Dohovoru Organizácie Spojených národov z 10. decembra 1982 o morskom práve schváleného rozhodnutím Rady 98/392/ES (3), dohody o uplatňovaní ustanovení uvedeného dohovoru o ochrane a využívaní transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti ratifikovanej rozhodnutím Rady 98/414/ES (4) a dohody o podporovaní dodržiavania medzinárodných ochranných a riadiacich opatrení rybárskymi plavidlami na šírom mori prijatej rozhodnutím Rady 96/428/ES (5). V rámci týchto medzinárodných záväzkov sa Únia podieľa na úsilí, ktoré sa vynakladá na zabezpečenie udržateľného riadenia populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti.

(2)

Únia je zmluvnou stranou Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov podľa rozhodnutia Rady 86/238/EHS (6) (ďalej len „dohovor ICCAT“). V dohovore ICCAT sa ustanovuje rámec regionálnej spolupráce v oblasti ochrany a riadenia populácií tuniakov a príbuzných druhov v Atlantickom oceáne a priľahlých moriach prostredníctvom Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ďalej len „ICCAT“) a rámec pre prijatie odporúčaní platných v oblasti dohovoru ICCAT, ktoré sa stávajú záväznými pre zmluvné strany, spolupracujúce nezmluvné strany, subjekty a rybárske subjekty.

(3)

Odporúčania ICCAT 1992-01, 1993-03, 1996-10, 1997-04, 1998-12, 03-19 a 06-15 a rezolúcie 1993-02, 1994-04 a 1994-05 o programe pre štatistické dokumenty pre tuniaka modroplutvého sa vykonali nariadením Rady (ES) č. 1984/2003 z 8. apríla 2003, ktorým sa zavádza systém štatistického monitorovania obchodu s tuniakom modroplutvým, mečiarom a tuniakom zavalitým v Únii (7).

(4)

V rámci opatrení na reguláciu populácií tuniaka modroplutvého, na zvýšenie kvality a spoľahlivosti štatistických údajov a s cieľom predchádzať nezákonnému rybolovu, odrádzať od neho a odstrániť ho, ICCAT na svojom výročnom zasadnutí 15. novembra 2009 v Recife (Brazília) prijala odporúčanie 09-11, ktorým sa mení a dopĺňa odporúčanie 08-12 o programe ICCAT na dokumentáciu úlovkov tuniaka modroplutvého. Uvedené odporúčanie nadobudlo účinnosť 1. júna 2010 a je potrebné, aby ho Únia vykonala.

(5)

S cieľom zabezpečiť, aby ustanovenia o programe ICCAT na dokumentáciu úlovkov tuniaka modroplutvého boli ľahko zrozumiteľné a aby sa uplatňovali jednotne, príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1984/2003 týkajúce sa štatistického dokumentu ICCAT pre tuniaka modroplutvého a osvedčenia o opätovnom vývoze by sa mali vypustiť. Nariadenie (ES) č. 1984/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Komisia by mala byť v súvislosti s transpozíciou nových ochranných opatrení prijatých ICCAT splnomocnená na prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a tak aktualizovať a doplniť prílohy k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie aj na expertnej úrovni,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa zriaďuje program Únie na dokumentáciu úlovkov tuniaka modroplutvého s cieľom podporiť vykonávanie ochranných a riadiacich opatrení, ktoré prijala Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) a ktoré zahŕňajú ustanovenia programu ICCAT na dokumentáciu úlovkov tuniaka modroplutvého na účely zisťovania pôvodu všetkých tuniakov modroplutvých.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„tuniak modroplutvý“ sú ryby druhu Thunnus thynnus, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky kombinovanej nomenklatúry uvedené v prílohe I;

b)

„domáci obchod“ je:

i)

obchod v jednom členskom štáte alebo medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi s tuniakom modroplutvým, ktorý bol ulovený loviacim plavidlom alebo pascou Únie v oblasti dohovoru ICCAT a vyložený na území Únie, a

ii)

obchod v jednom členskom štáte alebo medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi s chovným tuniakom modroplutvým, ktorého ulovilo loviace plavidlo Únie v oblasti dohovoru ICCAT a ktorý je umiestnený do klietky v rybochovnom zariadení na území Únie;

c)

„vývoz“ je akýkoľvek presun tuniaka modroplutvého uloveného v oblasti dohovoru ICCAT loviacim plavidlom alebo pascou Únie do tretej krajiny, a to aj z územia Únie, z územia tretích krajín alebo z lovísk rýb;

d)

„dovoz“ je vstup tuniaka modroplutvého uloveného v oblasti dohovoru ICCAT loviacim plavidlom alebo pascou tretej krajiny na územie Únie, a to aj na účely umiestnenia do klietky, výkrmu, chovu alebo prekládky;

e)

„opätovný vývoz“ je akýkoľvek presun tuniaka modroplutvého z územia Únie, ak sa tento tuniak modroplutvý predtým doviezol na územie Únie;

f)

„oblasť dohovoru ICCAT“ je oblasť vymedzená Medzinárodným dohovorom o zachovaní atlantických tuniakov;

g)

„vlajkový členský štát“ je členský štát, pod ktorého vlajkou sa plaví loviace plavidlo;

h)

„členský štát pasce“ je členský štát, v ktorom je pasca zriadená;

i)

„členský štát rybochovného zariadenia“ je členský štát, v ktorom je rybochovné zariadenie zriadené;

j)

„zmluvné alebo spolupracujúce strany“ sú zmluvné strany, spolupracujúce nezmluvné strany, subjekty a rybárske subjekty ICCAT;

k)

„dávka“ je množstvo produktov z tuniaka modroplutvého, ktoré majú rovnakú úpravu a pochádzajú z rovnakej relevantnej geografickej oblasti a z rovnakého rybárskeho plavidla alebo rovnakej skupiny rybárskych plavidiel alebo rovnakej pasce.

KAPITOLA II

DOKUMENT O ÚLOVKU TUNIAKA MODROPLUTVÉHO

Článok 3

Všeobecné ustanovenia

1.   Členské štáty požadujú vyplnený dokument o úlovku tuniaka modroplutvého (ďalej len „dokument o úlovku“) pri všetkých tuniakoch modroplutvých, ktorých vykládka alebo prekládka sa uskutoční v ich prístavoch, ktoré sa umiestnia do klietky podľa prílohy IV a ktoré sa vylovia z ich rybochovných zariadení.

2.   Ku každej dávke tuniaka modroplutvého, s ktorou sa obchoduje na domácom trhu, ktorá sa dováža na územie Únie alebo vyváža alebo opätovne vyváža z územia Únie, musí byť pripojený potvrdený dokument o úlovku, okrem prípadov, v ktorých sa uplatňuje článok 4 ods. 3, a podľa potreby aj vyhlásenie ICCAT o premiestnení alebo potvrdené osvedčenie o opätovnom vývoze tuniaka modroplutvého (ďalej len „osvedčenie o opätovnom vývoze“).

Zakazuje sa akákoľvek vykládka, prekládka, umiestnenie do klietky, výlov, domáci obchod, dovoz, vývoz alebo opätovný vývoz tuniaka modroplutvého bez vyplneného a potvrdeného dokumentu o úlovku a v prípade potreby osvedčenia o opätovnom vývoze.

3.   Členské štáty nesmú umiestniť tuniaka modroplutvého do rybochovného zariadenia, ktoré nie je schválené členským štátom alebo zmluvnými alebo spolupracujúcimi stranami, alebo ktoré nie je uvedené v zozname rybochovných zariadení ICCAT oprávnených prevádzkovať chov tuniaka modroplutvého uloveného v oblasti dohovoru ICCAT.

4.   Členské štáty rybochovného zariadenia zabezpečia, aby boli úlovky tuniaka modroplutvého umiestnené do samostatných klietok alebo sérií klietok a oddelené na základe členského štátu alebo zmluvnej alebo spolupracujúcej strany pôvodu.

5.   Odchylne od odseku 4 členské štáty rybochovného zariadenia zabezpečia, aby tuniaky modroplutvé ulovené v rámci spoločnej rybolovnej operácie vymedzenej v článku 2 písm. g) nariadenia Rady (ES) č. 302/2009 zo 6. apríla 2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori (8) boli umiestnené do samostatných klietok alebo sérií klietok a oddelené na základe spoločných rybolovných operácií.

6.   Členské štáty rybochovného zariadenia zabezpečia, aby boli tuniaky modroplutvé vylovené z rybochovných zariadení v tom istom roku, v ktorom boli ulovené, alebo pred začiatkom sezóny lovu vakovými sieťami, ak sa vylovia v nasledujúcom roku. Ak sa výlov nedokončí v tomto období, členské štáty rybochovného zariadenia vyplnia a postúpia Komisii ročné vyhlásenie o prenose do desiatich dní po skončení tohto obdobia. Uvedené vyhlásenie zahŕňa:

množstvo (v kg) a počet rýb, ktoré sa majú preniesť,

rok úlovku,

zloženie podľa veľkosti,

vlajkový členský štát alebo zmluvná alebo spolupracujúca strana, číslo ICCAT a názov loviaceho plavidla,

referenčné číslo dokumentu o úlovku zodpovedajúceho preneseným úlovkom,

názov a číslo ICCAT výkrmného zariadenia,

číslo klietky a

informácie o vylovenom množstve (v kg) po dokončení.

Komisia takéto vyhlásenia postúpi sekretariátu ICCAT do piatich dní.

7.   Množstvá prenesené v súlade s odsekom 6 sa umiestnia do samostatných klietok alebo sérií klietok v rybochovnom zariadení a oddelia sa na základe roku úlovku.

8.   Vlajkové členské štáty alebo členské štáty pasce poskytnú formuláre dokumentov o úlovku iba svojim loviacim plavidlám a pasciam oprávneným loviť tuniaka modroplutvého v oblasti dohovoru ICCAT, a to aj ako vedľajší úlovok.

9.   Každý formulár dokumentu o úlovku má jedinečné identifikačné číslo dokumentu. Čísla dokumentov sú špecifické pre vlajkový členský štát alebo členský štát pasce a prideľujú sa každému loviacemu plavidlu alebo pasci. Tieto formuláre sú neprenosné na iné loviace plavidlo alebo pascu.

10.   Kópie dokumentov o úlovku sa pripájajú ku každej časti rozdelených dávok alebo spracovaného produktu, aby ich bolo možné vysledovať, pričom sa používa jedinečné identifikačné číslo originálu dokumentu o úlovku.

11.   Domáci obchod s časťami rýb inými ako mäso (napríklad s hlavami, očami, ikrami, vnútornosťami a chvostmi), ich dovoz, vývoz a opätovný vývoz sa oslobodzujú od požiadaviek tohto nariadenia.

Článok 4

Potvrdzovanie

1.   Kapitáni loviacich plavidiel, prevádzkovatelia pascí, prevádzkovatelia rybochovných zariadení, predajcovia, vývozcovia alebo ich oprávnení zástupcovia vyplnia podľa možnosti elektronicky dokument o úlovku tak, že uvedú požadované informácie v náležitých oddieloch, a požiadajú o jeho potvrdenie v súlade s odsekom 2 vždy vtedy, keď vykonávajú vykládku, premiestnenie, umiestnenie do klietky, výlov, prekládku, domáci obchod alebo vývoz tuniaka modroplutvého.

2.   Dokument o úlovku potvrdzuje príslušný orgán vlajkového členského štátu alebo členského štátu pasce alebo členského štátu rybochovného zariadenia, alebo príslušný orgán členského štátu, v ktorom je usadený predajca alebo vývozca. Členské štáty potvrdzujú dokument o úlovku pre všetky tuniaky modroplutvé iba vtedy, ak:

a)

sa loviace plavidlo plaví pod vlajkou členského štátu, ktorý tuniaka modroplutvého vylovil, alebo ak je pasca alebo rybochovné zariadenie zriadené v členskom štáte, ktorý tuniaka modroplutvého vylovil;

b)

sa overením dávky preukáže, že všetky informácie uvedené v dokumente o úlovku sú správne;

c)

akumulované množstvá, ktoré sa majú potvrdiť, sú v rámci príslušných kvót alebo obmedzení úlovkov za každý rok riadenia a v prípade potreby aj v rámci jednotlivých kvót pridelených loviacim plavidlám alebo pasciam; a

d)

tuniak modroplutvý zodpovedá príslušným ustanoveniam ochranných a riadiacich opatrení ICCAT.

3.   Potvrdenie podľa odseku 2 tohto článku sa nevyžaduje, ak vlajkový členský štát alebo členský štát pasce, ktorý tuniaky modroplutvé ulovil, označil štítkami všetky tuniaky modroplutvé, ktoré sú k dispozícii na predaj, podľa článku 5.

4.   Ak množstvá ulovených a vyložených tuniakov modroplutvých sú menšie ako 1 tona alebo tri ryby, rybolovný lodný denník alebo potvrdenie o predaji sa môžu použiť ako dočasný dokument o úlovku, kým sa dokument o úlovku nepotvrdí do siedmich dní a pred domácim obchodovaním alebo vývozom.

5.   Potvrdený dokument o úlovku obsahuje príslušné informácie uvedené v prílohe II.

6.   Vzor dokumentu o úlovku je uvedený v prílohe III. V prípadoch, keď oddiel vzoru dokumentu o úlovku neposkytuje dostatok miesta na úplné sledovanie presunov tuniaka modroplutvého od ulovenia po predaj, oddiel určený na relevantné informácie sa môže podľa potreby rozšíriť a pripojiť ako príloha. Príslušný orgán dotknutého členského štátu takúto prílohu potvrdí čo najskôr, avšak najneskôr do ďalšieho presunu tuniaka modroplutvého.

7.   Pokyny týkajúce sa vydávania, číslovania, vyplňovania a potvrdzovania dokumentu o úlovku sú vymedzené v prílohe IV.

Článok 5

Označovanie štítkami

1.   Členské štáty môžu vyžadovať od svojich loviacich plavidiel alebo pascí, aby na každého tuniaka modroplutvého pripevnili štítok, najlepšie pri usmrtení, avšak najneskôr v čase vykládky. Štítky majú jedinečné čísla špecifické pre členský štát a sú chránené proti neoprávnenej manipulácii. Čísla štítkov súvisia s dokumentom o úlovku.

2.   Dotknuté členské štáty predložia Komisii zhrnutie vykonávania programu označovania štítkami. Komisia tieto zhrnutia v primeranom čase postúpi sekretariátu ICCAT.

3.   Použitie štítkov je povolené iba vtedy, ak akumulované množstvá úlovkov sú v rámci kvót členských štátov alebo obmedzení úlovkov za každý rok riadenia a v prípade potreby aj v rámci jednotlivých kvót pridelených loviacim plavidlám alebo pasciam.

KAPITOLA III

OSVEDČENIE O OPÄTOVNOM VÝVOZE TUNIAKA MODROPLUTVÉHO

Článok 6

Všeobecné ustanovenia

1.   Členské štáty zabezpečia, aby ku každej dávke tuniaka modroplutvého, ktorá sa opätovne vyváža z ich územia, bolo pripojené potvrdené osvedčenie o opätovnom vývoze.

Osvedčenie o opätovnom vývoze sa neuplatňuje v prípadoch, keď sa chovný tuniak modroplutvý dováža živý.

2.   Prevádzkovateľ zodpovedný za opätovný vývoz vyplní osvedčenie o opätovnom vývoze tak, že v jeho náležitých oddieloch uvedie požadované informácie, a požiada o jeho potvrdenie na účel opätovného vývozu dávky tuniaka modroplutvého. K vyplnenému osvedčeniu o opätovnom vývoze sa pripojí kópia potvrdeného(-ých) dokumentu(-ov) o úlovku týkajúceho(-ich) sa predchádzajúceho dovozu tuniaka modroplutvého.

Článok 7

Potvrdzovanie opätovného vývozu

1.   Osvedčenie o opätovnom vývoze potvrdzuje príslušný orgán členského štátu opätovného vývozu.

2.   Príslušný orgán potvrdí osvedčenie o opätovnom vývoze všetkých produktov z tuniaka modroplutvého iba vtedy, ak:

a)

sa preukáže, že všetky informácie uvedené v osvedčení o opätovnom vývoze sú správne;

b)

potvrdený(-é) dokument(-y) o úlovku predložený(-é) na podporu osvedčenia o opätovnom vývoze bol(-i) akceptovaný(-é) na účely dovozu produktov uvedených v osvedčení o opätovnom vývoze;

c)

produkty určené na opätovný vývoz sú úplne alebo čiastočne tie isté produkty, ktoré sa nachádzajú v potvrdenom(-ých) dokumente(-och) o úlovku; a

d)

k potvrdenému osvedčeniu o opätovnom vývoze je pripojená kópia dokumentu(-ov) o úlovku.

3.   Potvrdené osvedčenie o opätovnom vývoze obsahuje informácie uvedené v prílohe V.

KAPITOLA IV

ODOVZDÁVANIE DOKUMENTOV A OVEROVANIE

Článok 8

Odovzdávanie a uchovávanie potvrdených dokumentov

1.   Členské štáty odovzdajú prostredníctvom elektronických prostriedkov kópiu všetkých potvrdených dokumentov o úlovku alebo osvedčení o opätovnom vývoze, okrem prípadov, v ktorých sa uplatňuje článok 4 ods. 3, čo najskôr a v každom prípade do piatich pracovných dní od dátumu potvrdenia alebo bezodkladne, ak očakávané trvanie prepravy by nemalo byť viac ako päť pracovných dní, a to:

a)

Komisii;

b)

príslušným orgánom členského štátu alebo zmluvnej alebo spolupracujúcej strany, na ktorých území sa uskutoční domáci obchod s tuniakom modroplutvým alebo jeho chov, alebo na ktorých územie sa dovezie; a

c)

sekretariátu ICCAT.

2.   Členské štáty uchovávajú kópie vydaných alebo prijatých potvrdených dokumentov o úlovku a osvedčení o opätovnom vývoze najmenej po dobu dvoch rokov.

Článok 9

Overovanie

1.   Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány identifikovali každú dávku tuniaka modroplutvého, ktorá sa vyloží na ich území, preloží na ich území, s ktorou sa obchoduje na domácom trhu na ich území, ktorá sa dováža na ich územie alebo vyváža či opätovne vyváža z ich územia. Príslušné orgány si vyžiadajú a preskúmajú potvrdený(-é) dokument(-y) o úlovku a súvisiacu dokumentáciu pre každú dávku tuniaka modroplutvého. Preskúmanie zahŕňa nahliadnutie do databázy o potvrdzovaní, ktorú vedie sekretariát ICCAT.

2.   Príslušné orgány môžu preskúmať aj obsah dávky s cieľom overiť informácie uvedené v dokumente o úlovku a v súvisiacich dokumentoch a v prípade potreby vykonajú overenie u dotknutých prevádzkovateľov.

3.   Ak v dôsledku preskúmania alebo overenia vykonaného podľa odsekov 1 a 2 vzniknú pochybnosti v súvislosti s informáciami uvedenými v dokumente o úlovku, členské štáty spolupracujú s príslušnými orgánmi, ktoré potvrdili dokument(-y) o úlovku alebo osvedčenie(-ia) o opätovnom vývoze, aby sa takéto pochybnosti odstránili.

4.   Ak členský štát identifikuje dávku bez dokumentu o úlovku, svoje zistenia oznámi dodávateľskému členskému štátu alebo vyvážajúcej zmluvnej alebo spolupracujúcej strane a, ak sú známe, aj vlajkovému členskému štátu alebo vlajkovej zmluvnej alebo spolupracujúcej strane.

5.   Do vykonania preskúmania alebo overenia podľa odsekov 1 a 2 nesmú členské štáty uvoľniť dávku pre domáci obchod, dovoz alebo vývoz, ani akceptovať vyhlásenie o premiestnení v prípade, ak ide o živého tuniaka modroplutvého určeného pre rybochovné zariadenia.

6.   Ak členský štát v rámci preskúmania alebo overenia podľa odseku 1 a v spolupráci s príslušnými potvrdzujúcimi orgánmi zistí, že dokument o úlovku alebo osvedčenie o opätovnom vývoze je neplatné, domáci obchod s dotknutou dávkou tuniakov modroplutvých, jej dovoz, vývoz alebo opätovný vývoz sa zakáže.

KAPITOLA V

ZASIELANIE ÚDAJOV

Článok 10

Informácie týkajúce sa potvrdzovania a kontaktných miest

1.   Členské štáty oznámia Komisii:

a)

názov a celú adresu svojich orgánov príslušných na potvrdzovanie a overovanie dokumentov o úlovku alebo osvedčení o opätovnom vývoze;

b)

mená, tituly a vzorový odtlačok pečiatky alebo pečate potvrdzujúcich splnomocnených úradníkov; a

c)

podľa potreby vzory štítkov.

2.   V oznámení sa uvádza deň, v ktorý informácie uvedené v odseku 1 nadobúdajú účinnosť. Aktualizované údaje potvrdzujúcich orgánov a úradníkov sa včas oznámia Komisii.

3.   Členské štáty oznámia Komisii kontaktné miesta, ktoré by sa mali upovedomiť v prípade otázok súvisiacich s dokumentmi o úlovku alebo osvedčeniami o opätovnom vývoze, a najmä ich názov.

4.   Komisia tieto informácie bezodkladne postúpi sekretariátu ICCAT.

Článok 11

Výročná správa o programe

1.   Členské štáty Komisii každoročne do 15. septembra poskytnú prostredníctvom elektronických prostriedkov správu o programe vrátane informácií uvedených v prílohe VI za obdobie od 1. júla predchádzajúceho roka do 30. júna uvedeného roka.

2.   Komisia každoročne do 1. októbra vypracuje výročnú správu Únie o programe a odovzdá ju sekretariátu ICCAT.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Zmeny a doplnenia príloh

Na účely uplatnenia ochranných opatrení prijatých ICCAT môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 13 a za podmienok stanovených v článkoch 14 a 15 zmeniť a doplniť prílohy k tomuto nariadeniu.

Komisia pri prijímaní takýchto delegovaných aktov koná v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

Článok 13

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 14. augusta 2010. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 14 neodvolajú.

2.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3.   Právomoci prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 14 a 15.

Článok 14

Odvolanie delegovania právomoci

1.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.

2.   Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, vyvinie úsilie na účely informovania druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia.

3.   Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť už účinných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 15

Námietky voči delegovaným aktom

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia.

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

2.   Ak do uplynutia uvedenej lehoty Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.

3.   Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.

Článok 16

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1984/2003

1.   Nariadenie (ES) č. 1984/2003 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v názve sa vypúšťajú slová „tuniakom modroplutvým“;

b)

v článku 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus)“;

c)

v článku 2 sa vypúšťajú slová „tuniaky modroplutvé“;

d)

v článku 3 sa vypúšťa písmeno a);

e)

v článku 4 ods. 1 sa vypúšťa prvá zarážka;

f)

v článku 4 ods. 2 písm. b) bod iii) sa vypúšťajú slová „tuniakov modroplutvých“;

g)

v článku 5 ods. 1 sa vypúšťa prvá zarážka;

h)

v článku 6 ods. 1 druhý pododsek sa vypúšťa písmeno a);

i)

v článku 8 písm. a) sa vypúšťajú slová „tuniaka modroplutvého“;

j)

v článku 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a);

k)

prílohy I, IVa, IX a XV sa týmto zrušujú.

2.   Odkazy na zrušené ustanovenia nariadenia (ES) č. 1984/2003 sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 17

Preskúmanie

Komisia uskutoční preskúmanie tohto nariadenia v nadväznosti na odporúčania prijaté ICCAT s ohľadom na aktualizované vedecké stanoviská k veľkosti populácií, ktoré budú predložené na jej zasadnutiach, a v prípade potreby predloží návrhy na zmenu a doplnenie.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 7. júla 2010

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

O. CHASTEL


(1)  Stanovisko zo 17. marca 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 17. júna 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 29. júna 2010.

(3)  Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 189, 3.7.1998, s. 14.

(5)  Ú. v. ES L 177, 16.7.1996, s. 24.

(6)  Ú. v. ES L 162, 18.6.1986, s. 33.

(7)  Ú. v. EÚ L 295, 13.11.2003, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 96, 15.4.2009, s. 1.


PRÍLOHA I

PRODUKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 PÍSM. a)

Opis tovaru

Číselný znak kombinovanej nomenklatúry (1)

Živé tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus)

0301 94 00

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), čerstvé alebo chladené okrem filé a iného mäsa

0302 35 10

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), čerstvé alebo chladené okrem filé a iného mäsa, iné ako na priemyselnú výrobu pripravených alebo konzervovaných rýb

0302 35 90

Celé tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), mrazené, okrem filé a iného mäsa na priemyselnú výrobu pripravených alebo konzervovaných rýb

0303 45 11

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), mrazené, bez žiaber a vypitvané okrem filé a iného mäsa na priemyselnú výrobu pripravených alebo konzervovaných rýb

0303 45 13

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), mrazené, iné ako celé alebo bez žiaber a vypitvané okrem filé a iného mäsa na priemyselnú výrobu pripravených alebo konzervovaných rýb

0303 45 19

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), mrazené, okrem filé a iného mäsa, iné ako na priemyselnú výrobu pripravených alebo konzervovaných rýb

0303 45 90

Filé z tuniakov modroplutvých (Thunnus thynnus), čerstvé alebo chladené

ex 0304 19 39

Mäso iné ako filé z tuniakov modroplutvých (Thunnus thynnus), čerstvé alebo chladené

ex 0304 19 39

Filé a iné mäso z tuniakov modroplutvých (Thunnus thynnus), mrazené

ex 0304 29 45

Iné mäso z tuniakov modroplutvých (Thunnus thynnus)

ex 0304 99 99

Filé z tuniakov modroplutvých (Thunnus thynnus), sušené, solené alebo v slanom náleve, ale neúdené

ex 0305 30 90

Údené tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) vrátane filé

ex 0305 49 80

Sušené tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), buď solené alebo nesolené, ale neúdené

ex 0305 59 80

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), solené, ale nesušené ani neúdené, a v slanom náleve

ex 0305 69 80

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), celé alebo ich časti, ale nemleté, pripravené alebo konzervované v rastlinnom oleji

ex 1604 14 11

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), celé alebo ich časti, ale nemleté, pripravené alebo konzervované (nie v rastlinnom oleji) a filé známe ako „chrbtové“

ex 1604 14 16

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), celé alebo ich časti, ale nemleté, pripravené alebo konzervované (nie v rastlinnom oleji) a iné ako filé známe ako „chrbtové“

ex 1604 14 18

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) iné ako celé alebo ich časti, ale nemleté, pripravené alebo konzervované

ex 1604 20 70


(1)  Príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA II

ÚDAJE, KTORÉ SA MAJÚ UVIESŤ V DOKUMENTE O ÚLOVKU TUNIAKA MODROPLUTVÉHO

1.   Číslo dokumentu ICCAT o úlovku tuniaka modroplutvého

2.   Informácie o úlovku

Opis plavidla alebo pasce

Názov loviaceho plavidla alebo pasce

Vlajkový štát alebo štát pasce

Číslo záznamu ICCAT pre plavidlá alebo pasce (ak je to vhodné)

Opis úlovku

Dátum, oblasť úlovku a použitý výstroj

Počet rýb, celková zaokrúhlená hmotnosť a priemerná hmotnosť (1)

Číslo štítku (ak je to vhodné)

Číslo záznamu ICCAT pre spoločné rybolovné operácie (ak je to vhodné)

Štátne potvrdenie

Názov orgánu a meno signatára, titul, podpis, pečiatka a dátum

3.   Obchodné informácie o obchode so živými rybami

Opis produktu

Celková živá hmotnosť, počet rýb, oblasť úlovku

Informácie o vývozcovi/predajcovi

Miesto vývozu alebo opustenia územia

Názov vývoznej spoločnosti, adresa, podpis a dátum

Rybochovné zariadenie (názov a číslo ICCAT) a štát určenia

Opis prepravy (pripojiť príslušnú dokumentáciu)

Informácie o dovozcovi/kupujúcom

Miesto dovozu alebo určenia

Názov dovoznej spoločnosti, adresa, podpis a dátum podpisu

Štátne potvrdenie

Názov orgánu a meno signatára, titul, podpis, pečiatka a dátum

4.   Informácie o premiestnení

Opis vlečného plavidla

Číslo vyhlásenia ICCAT o premiestnení

Názov plavidla, vlajka

Číslo záznamu ICCAT a číslo vlečnej klietky (ak je to vhodné)

Počet rýb uhynutých počas premiestňovania, celková hmotnosť

5.   Informácie o prekládke

Opis prepravného plavidla

Názov

Vlajkový štát

Číslo záznamu ICCAT

Dátum

Prístav (názov a krajina alebo poloha)

Opis produktu

(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT)

Celková hmotnosť (NETTO)

Štátne potvrdenie

Názov orgánu a meno signatára, titul, podpis, pečiatka a dátum

6.   Informácie o chove rýb

Opis rybochovného zariadenia

Názov, členský štát rybochovného zariadenia

Číslo FFB ICCAT a miesto rybochovného zariadenia

Účasť na národnom programe odberu vzoriek (odpovedajte áno alebo nie)

Opis klietky

Dátum umiestnenia do klietky, číslo klietky

Opis rýb

Odhad počtu rýb, celkovej hmotnosti a priemernej hmotnosti (2)

Informácie o regionálnom pozorovateľovi ICCAT

Meno, číslo ICCAT, podpis

Odhadované zloženie podľa veľkosti (< 8 kg, 8-30 kg, > 30 kg)

Štátne potvrdenie

Názov orgánu a meno signatára, titul, podpis, pečiatka a dátum

7.   Informácie o výlove

Opis výlovu

Dátum výlovu

Počet rýb, celková zaokrúhlená hmotnosť a priemerná hmotnosť

Čísla štítkov (ak je to vhodné)

Informácie o regionálnom pozorovateľovi ICCAT

Meno, číslo ICCAT, podpis

Štátne potvrdenie

Názov orgánu a meno signatára, titul, podpis, pečiatka a dátum

8.   Obchodné informácie

Opis produktu

F/FR; RD/GG/DR/FL/OT (ak sa v tomto oddieli zapisujú rôzne druhy produktov, pri každom druhu produktu sa uvádza hmotnosť)

Celková hmotnosť (NETTO)

Informácie o vývozcovi/predajcovi

Miesto vývozu alebo opustenia územia

Názov vývoznej spoločnosti, adresa, podpis a dátum

Štát určenia

Opis prepravy (pripojiť príslušnú dokumentáciu)

Štátne potvrdenie

Názov orgánu a meno signatára, titul, podpis, pečiatka a dátum

Informácie o dovozcovi/kupujúcom

Miesto dovozu alebo určenia

Názov dovoznej spoločnosti, adresa, podpis a dátum podpisu


(1)  Hmotnosť sa nahlasuje ako zaokrúhlená hmotnosť, ak je k dispozícii. Ak sa zaokrúhlená hmotnosť nepoužíva, uveďte v oddieli formulára s názvom „celková hmotnosť“ a „priemerná hmotnosť“ druh produktu (napr. GG).

(2)  Hmotnosť sa nahlasuje ako zaokrúhlená hmotnosť, ak je k dispozícii. Ak sa zaokrúhlená hmotnosť nepoužíva, uveďte v oddieli formulára s názvom „celková hmotnosť“ a „priemerná hmotnosť“ druh produktu (napr. GG).


PRÍLOHA III

VZOR DOKUMENTU ICCAT O ÚLOVKU TUNIAKA MODROPLUTVÉHO

Image

Image


PRÍLOHA IV

Pokyny týkajúce sa vydávania, číslovania, vyplňovania a potvrdzovania dokumentu o úlovku

1.   VŠEOBECNÉ ZÁSADY

1.   Jazyk

Ak sa pri vypĺňaní dokumentu o úlovku používa iný jazyk než niektorý z úradných jazykov ICCAT (angličtina, francúzština a španielčina), je k nemu potrebné priložiť preklad do angličtiny.

2.   Číslovanie

Členské štáty musia vypracovať jedinečné systémy číslovania dokumentov o úlovku s použitím svojho dvojmiestneho abecedného kódu krajiny ISO v kombinácii s najmenej osemciferným číslom, z ktorého by najmenej dve číslice mali označiť rok úlovku.

Príklad: FR-09-123456 (kde FR znamená Francúzsko)

V prípade rozdelených dávok alebo spracovaných produktov musia byť kópie originálu dokumentu o úlovku očíslované doplnením čísla originálu dokumentu o úlovku dvojciferným číslom.

Príklad: FR-09-123456-01, FR-09-123456-02, FR-09-123456-03 atď.

Číslovanie musí byť sekvenčné a podľa možnosti tlačené. Sériové čísla vydaných nevyplnených dokumentov o úlovku sa zaznamenávajú podľa mena príjemcu.

3.   Potvrdenie

Vzor dokumentu o úlovku nenahrádza predchádzajúce povolenie na premiestnenie, alebo predchádzajúce povolenie na umiestnenie do klietky.

2.   INFORMÁCIE O ÚLOVKU

1.   Vyplnenie

a)   Všeobecné zásady

Tento oddiel sa uplatňuje na všetky úlovky tuniaka modroplutvého.

Kapitán loviaceho plavidla alebo prevádzkovateľ pasce alebo ich oprávnený zástupca alebo oprávnený zástupca vlajkového členského štátu alebo členského štátu pasce je zodpovedný za vyplnenie oddielu INFORMÁCIE O ÚLOVKU a žiadosť o jeho potvrdenie.

Oddiel INFORMÁCIE O ÚLOVKU musí byť vyplnený najneskôr do konca prvého premiestnenia do vlečnej klietky, prekládky alebo vykládky.

NB: V prípade spoločných rybolovných operácií kapitán každého loviaceho plavidla, ktoré sa zúčastnilo na spoločnej rybolovnej operácii, musí vyplniť dokument o úlovku pre každý úlovok.

b)   Osobitné pokyny

„VLAJKA“: uveďte vlajkový členský štát alebo členský štát pasce;

„Č. záznamu ICCAT“: uveďte číslo ICCAT loviaceho plavidla alebo pasce, ktoré je oprávnené loviť tunika modroplutvého v oblasti dohovoru ICCAT. Táto informácia sa neuplatňuje v prípade loviacich plavidiel, ktoré lovia tuniaky modroplutvé ako vedľajší úlovok.

„VÝSTROJ“: uveďte rybársky výstroj s použitím týchto kódov:

BB loď s návnadou

GILL žiabrovka

HAND Udica

HARP harpúna

LL lovná šnúra

MWT pelagická vlečná sieť

PS vaková sieť

RR prút a navijak

SURF neklasifikovaný hladinný lov

TL vlasec

TRAP pasca

TROL vlečná lovná šnúra

UNCL nešpecifikované metódy

OT iné.

„CELKOVÁ HMOTNOSŤ“: uveďte zaokrúhlenú hmotnosť v kilogramoch. Ak sa v čase lovu nepoužíva zaokrúhlená hmotnosť, uveďte druh produktu (napr. GG). V prípade spoločných rybolovných operácií musí uvádzané množstvo zodpovedať prideľovaciemu kľúču vymedzenému pre každé loviace plavidlo.

„ZÓNA“: uveďte Stredozemné more, západná časť Atlantického oceánu alebo východná časť Atlantického oceánu.

„Č. ŠTÍTKOV (ak je to vhodné)“: môžu sa doplniť ďalšie riadky, aby sa mohlo uviesť číslo každého štítku jednotlivých rýb.

2.   Potvrdenie

Vlajkový členský štát alebo členský štát pasce je zodpovedný za potvrdenie oddielu INFORMÁCIE O ÚLOVKU, okrem prípadov, ak sú tuniaky modroplutvé označené štítkom v súlade s článkom 5 tohto nariadenia.

V prípade vyložených alebo preložených rýb sa potvrdenie musí uskutočniť najneskôr do konca prekládky alebo vykládky.

V prípade živých premiestňovaných rýb sa potvrdenie môže uskutočniť v čase prvého premiestnenia do vlečných klietok, ale za každých okolností najneskôr do konca operácie umiestňovania do klietok.

3.   OBCHODNÉ INFORMÁCIE O OBCHODE SO ŽIVÝMI RYBAMI

1.   Vyplnenie

a)   Všeobecné zásady:

Tento oddiel sa uplatňuje len na domáci obchod so živými tuniakmi modroplutvými alebo na ich vývoz.

Kapitán loviaceho plavidla alebo jeho oprávnený zástupca alebo oprávnený zástupca vlajkového členského štátu je zodpovedný za vyplnenie oddielu OBCHODNÉ INFORMÁCIE O OBCHODE SO ŽIVÝMI RYBAMI a žiadosť o jeho potvrdenie.

Oddiel OBCHODNÉ INFORMÁCIE O OBCHODE SO ŽIVÝMI RYBAMI musí byť vyplnený najneskôr do konca prvého premiestnenia do vlečných klietok.

NB: Ak určité množstvo rýb uhynie počas premiestňovania a s rybami sa obchoduje na domácom trhu alebo sa vyvážajú, je potrebné skopírovať originál dokumentu o úlovku (s vyplneným a v prípade potreby potvrdeným oddielom INFORMÁCIE O ÚLOVKU) a oddiel OBCHODNÉ INFORMÁCIE skopírovaného dokumentu o úlovku musí vyplniť kapitán loviaceho plavidla alebo jeho oprávnený zástupca alebo oprávnený zástupca vlajkového členského štátu a postúpiť ho domácemu kupujúcemu/dovozcovi. Potvrdenie kópie zaručuje, že ide o vernú kópiu zaznamenanú orgánmi dotknutého členského štátu.

Dokument o úlovku sa bez potvrdenia považuje za neplatný.

b)   Osobitné pokyny:

„ZÓNA“: uveďte oblasť premiestnenia, Stredozemné more, západná časť Atlantického oceánu alebo východná časť Atlantického oceánu.

„MIESTO VÝVOZU/OPUSTENIA ÚZEMIA“: uveďte členský štát alebo názov zmluvnej alebo spolupracujúcej strany rybolovnej zóny, kde bol tuniak modroplutvý premiestnený alebo inak uveďte „otvorené more“.

„OPIS PREPRAVY“: priložte akýkoľvek príslušný dokument, ktorý osvedčuje obchod.

2.   Potvrdenie

Vlajkový členský štát nesmie potvrdiť dokumenty o úlovku, v ktorých nebol vyplnený a v prípade potreby potvrdený oddiel INFORMÁCIE O ÚLOVKU.

Potvrdenie sa môže uskutočniť v čase prvého premiestnenia do vlečných klietok, ale za každých okolností najneskôr do konca umiestňovania do klietok.

4.   INFORMÁCIE O PREMIESTNENÍ

1.   Vyplnenie

a)   Všeobecné zásady:

Tento oddiel sa uplatňuje len na živé tuniaky modroplutvé.

Kapitán loviaceho plavidla alebo jeho oprávnený zástupca alebo oprávnený zástupca vlajkového členského štátu je zodpovedný za vyplnenie oddielu INFORMÁCIE O PREMIESTNENÍ.

Oddiel INFORMÁCIE O PREMIESTNENÍ sa musí vyplniť najneskôr do konca prvého premiestnenia.

Na konci prvého premiestnenia musí kapitán loviaceho plavidla odovzdať dokument o úlovku (s vyplnenými a v prípade potreby potvrdenými oddielmi INFORMÁCIE O ÚLOVKU, OBCHODNÉ INFORMÁCIE O OBCHODE SO ŽIVÝMI RYBAMI a INFORMÁCIE O PREMIESTNENÍ) kapitánovi vlečného plavidla.

Vyplnený a v prípade potreby potvrdený dokument o úlovku musí sprevádzať premiestňovanie rýb počas premiestňovania do rybochovného zariadenia vrátane premiestňovania živých tuniakov modroplutvých z jednej prepravnej klietky do inej prepravnej klietky alebo uhynutých tuniakov modroplutvých z prepravnej klietky na pomocné plavidlo.

NB: Ak niektoré ryby uhynú počas premiestňovania, je potrebné skopírovať originál dokument o úlovku (s vyplnenými a v prípade potreby potvrdenými oddielmi INFORMÁCIE O ÚLOVKU, OBCHODNÉ INFORMÁCIE O OBCHODE SO ŽIVÝMI RYBAMI a INFORMÁCIE O PREMIESTNENÍ) a oddiel OBCHODNÉ INFORMÁCIE kópie dokumentu o úlovku musí vyplniť domáci predajca/vývozca alebo jeho oprávnený zástupca alebo oprávnený zástupca vlajkového členského štátu a postúpiť ho domácemu kupujúcemu/dovozcovi. Potvrdenie kópie zaručuje, že ide o vernú kópiu zaznamenanú orgánmi dotknutého členského štátu. Dokument o úlovku sa bez potvrdenia považuje za neplatný.

b)   Osobitné pokyny:

„POČET RÝB UHYNUTÝCH POČAS PREMIESTŇOVANIA“ a „CELKOVÁ HMOTNOSŤ UHYNUTÝCH RÝB“: informácie (v prípade potreby) vypĺňa kapitán vlečného plavidla.

„KLIETKA Č.“: v prípade vlečného plavidla s viac ako jednou klietkou uveďte číslo každej klietky.

2.   Potvrdenie

Potvrdenie tohto oddielu sa nevyžaduje.

5.   INFORMÁCIE O PREKLÁDKE

1.   Vyplnenie

a)   Všeobecné zásady:

Tento oddiel sa uplatňuje len na uhynuté tuniaky modroplutvé.

Kapitán prekladajúceho rybárskeho plavidla alebo jeho oprávnený zástupca alebo oprávnený zástupca vlajkového členského štátu je zodpovedný za vyplnenie oddielu INFORMÁCIE O PREKLÁDKE a žiadosť o jeho potvrdenie.

Oddiel INFORMÁCIE O PREKLÁDKE sa musí vyplniť najneskôr do konca prekládky.

b)   Osobitné pokyny:

„DÁTUM“: uveďte dátum prekládky.

„NÁZOV PRÍSTAVU“: uveďte určený prístav prekládky.

„ŠTÁT PRÍSTAVU“: uveďte členský štát alebo zmluvnú alebo spolupracujúcu stranu určeného prístavu prekládky.

2.   Potvrdenie

Vlajkový členský štát nesmie potvrdiť dokumenty o úlovku, v ktorých nebol vyplnený a v prípade potreby potvrdený oddiel INFORMÁCIE O ÚLOVKU.

Potvrdenie sa musí uskutočniť najneskôr do konca prekládky.

6.   INFORMÁCIE O CHOVE RÝB

1.   Vyplnenie

a)   Všeobecné zásady:

Tento oddiel sa uplatňuje len na živé tuniaky umiestnené v klietkach.

Kapitán vlečného plavidla musí odovzdať dokument o úlovku (s vyplnenými a v prípade potreby potvrdenými oddielmi INFORMÁCIE O ÚLOVKU, OBCHODNÉ INFORMÁCIE O OBCHODE SO ŽIVÝMI RYBAMI a INFORMÁCIE O PREMIESTNENÍ) prevádzkovateľovi rybochovného zariadenia v čase umiestňovania do klietky.

Prevádzkovateľ rybochovného zariadenia alebo jeho oprávnený zástupca alebo oprávnený zástupca členského štátu rybochovného zariadenia je zodpovedný za vyplnenie oddielu INFORMÁCIE O CHOVE RÝB a žiadosť o jeho potvrdenie.

Oddiel INFORMÁCIE O CHOVE RÝB sa musí vyplniť najneskôr do konca umiestňovania do klietky.

b)   Osobitné pokyny:

„KLIETKA Č.“: uveďte číslo každej klietky.

„Informácie o regionálnom pozorovateľovi ICCAT“: uveďte meno, číslo ICCAT a podpis.

2.   Potvrdenie

Za potvrdenie oddielu INFORMÁCIE O CHOVE RÝB je zodpovedný členský štát rybochovného zariadenia.

Členský štát rybochovného zariadenia nesmie potvrdiť dokumenty o úlovku, v ktorých neboli vyplnené a v prípade potreby potvrdené oddiely INFORMÁCIE O ÚLOVKU, OBCHODNÉ INFORMÁCIE O OBCHODE SO ŽIVÝMI RYBAMI a INFORMÁCIE O PREMIESTNENÍ.

Potvrdenie sa musí uskutočniť najneskôr do konca umiestňovania do klietky.

7.   INFORMÁCIE O VÝLOVE

1.   Vyplnenie

a)   Všeobecné zásady:

Tento oddiel sa uplatňuje len na uhynuté chované tuniaky.

Prevádzkovateľ rybochovného zariadenia alebo jeho oprávnený zástupca alebo oprávnený zástupca členského štátu rybochovného zariadenia je zodpovedný za vyplnenie oddielu INFORMÁCIE O VÝLOVE a žiadosť o jeho potvrdenie.

Oddiel INFORMÁCIE O VÝLOVE sa musí vyplniť najneskôr do konca výlovu.

b)   Osobitné pokyny:

„Č. ŠTÍTKOV (ak je to vhodné)“: môžu sa doplniť ďalšie riadky, aby sa mohlo uviesť číslo každého štítku jednotlivých rýb.

„Informácie o regionálnom pozorovateľovi ICCAT“: uveďte meno, číslo ICCAT a podpis.

2.   Potvrdenie

Za potvrdenie oddielu INFORMÁCIE O VÝLOVE je zodpovedný členský štát rybochovného zariadenia.

Členský štát rybochovného zariadenia nesmie potvrdiť dokumenty o úlovku, v ktorých neboli vyplnené a v prípade potreby potvrdené oddiely INFORMÁCIE O ÚLOVKU, OBCHODNÉ INFORMÁCIE O OBCHODE SO ŽIVÝMI RYBAMI, INFORMÁCIE O PREMIESTNENÍ a INFORMÁCIE O CHOVE RÝB.

Potvrdenie sa musí uskutočniť najneskôr do konca výlovu.

8.   OBCHODNÉ INFORMÁCIE

1.   Vyplnenie

a)   Všeobecné zásady:

Tento oddiel sa uplatňuje na domáci obchod alebo na vývoz uhynutých tuniakov modroplutvých.

Domáci predajca alebo vývozca alebo ich oprávnený zástupca alebo oprávnený zástupca členského štátu predajcu/vývozcu je zodpovedný za vyplnenie oddielu OBCHODNÉ INFOMÁCIE, okrem pododdielu DOVOZCA/KUPUJÚCI, a žiadosť o jeho potvrdenie.

Oddiel OBCHODNÉ INFORMÁCIE, okrem pododdielu DOVOZCA/KUPUJÚCI, musí byť vyplnený pred obchodovaním s rybami na domácom trhu alebo pred ich vývozom.

V prípade domáceho obchodu musí pododdiel DOVOZCA/KUPUJÚCI vyplniť domáci kupujúci po dokončení obchodovania s danými rybami na domácom trhu.

V prípade medzinárodného obchodu musí pododdiel DOVOZCA/KUPUJÚCI vyplniť dovozca.

b)   Osobitné pokyny:

„OPIS PREPRAVY“: priložte akýkoľvek príslušný dokument, ktorý osvedčuje obchod.

2.   Potvrdenie

Členský štát predajcu/vývozcu je zodpovedný za potvrdenie oddielu OBCHODNÉ INFORMÁCIE (okrem pododdielu DOVOZCA/KUPUJÚCI) okrem prípadov, ak sú tuniaky modroplutvé označené štítkom v súlade s článkom 5 tohto nariadenia.

NB: V prípadoch, ak z jedného dokumentu o úlovku vychádza viac ako jeden domáci obchod alebo vývoz, kópiu originálneho dokumentu o úlovku musí potvrdiť členský štát domáceho predajcu alebo vývozcu a musí ju používať a prijímať ako originál dokumentu o úlovku. Potvrdenie kópie zaručuje, že ide o vernú kópiu zaznamenanú orgánmi dotknutého členského štátu. Dokument o úlovku sa bez potvrdenia považuje za neplatný.

NB: V prípade opätovného vývozu sa musí na ďalšie sledovanie presunov použiť OSVEDČENIE O OPÄTOVNOM VÝVOZE, ktoré sa musí vzťahovať na informácie o úlovku originálu dokumentu o úlovku prostredníctvom čísla originálu dokumentu o úlovku.

Ak tuniaky modroplutvé loví loviace plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu alebo zmluvnej alebo spolupracujúcej strany alebo pasca zriadená v členskom štáte alebo zmluvnej alebo spolupracujúcej strane, ktoré používajú systém označovania štítkami, a tuniaky sú potom vyvážané alebo opätovne vyvážané mŕtve, dokument o úlovku sprevádzajúci OSVEDČENIE O OPÄTOVNOM VÝVOZE nie je nutné potvrdiť. Je však nutné potvrdiť OSVEDČENIE O OPÄTOVNOM VÝVOZE.

Po dovoze môže byť tuniak modroplutvý rozdelený na niekoľko kusov, ktoré sa môžu následne vyviezť. V takomto prípade členský štát alebo zmluvná alebo spolupracujúca strana, ktorá uskutočňuje opätovný vývoz, musí potvrdiť, že opätovne vyvezený kus je časťou pôvodnej ryby sprevádzanej dokumentom o úlovku.


PRÍLOHA V

ÚDAJE, KTORÉ SA MAJÚ UVIESŤ V OSVEDČENÍ ICCAT O OPÄTOVNOM VÝVOZE TUNIAKA MODROPLUTVÉHO

1.   Číslo osvedčenia o opätovnom vývoze

2.   Oddiel týkajúci sa opätovného vývozu

Členský štát uskutočňujúci opätovný vývoz

Miesto opätovného vývozu

3.   Opis dovezeného tuniaka modroplutvého

Druh produktu F/FR RD/GG/DR/FL/OT (ak sa v tomto oddieli zapisujú rôzne druhy produktov, pri každom druhu produktu sa uvádza hmotnosť)

Hmotnosť netto (kg)

Číslo(-a) dokumentu(-ov) o úlovku a dátum(-y) dovozu

Vlajka(-y) rybárskeho(-ych) plavidla(-iel) alebo štát, v ktorom je pasca zriadená, ak je to vhodné

4.   Opis tuniaka modroplutvého, ktorý sa má opätovne vyviezť

Druh produktu F/FR RD/GG/DR/FL/OT (ak sa v tomto oddieli zapisujú rôzne druhy produktov, pri každom druhu produktu sa uvádza hmotnosť)

Hmotnosť netto (kg)

Číslo(-a) príslušného(-ých) dokumentu(-ov) o úlovku z oddielu 3

Štát určenia

5.   Vyhlásenie vývozcu uskutočňujúceho opätovný vývoz

Názov

Adresa

Podpis

Dátum

6.   Potvrdenie orgánmi

Názov a adresa orgánu

Meno a pozícia úradníka

Podpis

Dátum

Štátna pečať

7.   Oddiel týkajúci sa dovozu

Vyhlásenie dovozcu v členskom štáte alebo zmluvnej alebo spolupracujúcej strane o dovoze dávky tuniaka modroplutvého

Názov a adresa dovozcu

Meno a podpis zástupcu dovozcu a dátum

Miesto dovozu: mesto a zmluvná alebo spolupracujúca strana

Poznámka – pripoja sa kópie dokumentu(-ov) o úlovku a prepravného(-ých) dokladu(-ov)

Image

POZNÁMKA: AK SA PRI VYPĹŇANÍ TOHTO FORMULÁRA POUŽÍVA INÝ JAZYK NEŽ ANGLIČTINA, JE POTREBNÉ K NEMU PRILOŽIŤ PREKLAD DO ANGLIČTINY.

Poznámka: Priložiť platný prepravný doklad a kópie dokumentov o úlovku.


PRÍLOHA VI

SPRÁVA O VYKONÁVANÍ PROGRAMU ICCAT NA DOKUMENTÁCIU ÚLOVKOV TUNIAKA MODROPLUTVÉHO

Členský štát podávajúci správu:

Referenčné obdobie: 1. júl [2XXX] až 30. jún [2XXX]

1.   Informácie získané z dokumentov o úlovku

počet potvrdených dokumentov o úlovku,

počet potvrdených dokumentov o úlovku, ktoré boli prijaté od iných členských štátov alebo zmluvných alebo spolupracujúcich strán,

celkové množstvo tuniaka modroplutvého, s ktorým sa obchoduje na domácom trhu, s rozdelením podľa rybolovných oblastí a rybárskeho výstroja,

celkové množstvo tuniaka modroplutvého, ktorý sa doviezol, vyviezol, premiestnil do rybochovných zariadení a opätovne vyviezol, s rozdelením podľa zmluvných alebo spolupracujúcich strán pôvodu, opätovného vývozu alebo určenia, rybolovných oblastí a rybárskeho výstroja,

počet žiadostí o overenie dokumentov o úlovku adresovaných iným členským štátom alebo zmluvným alebo spolupracujúcim stranám a súhrnné výsledky,

počet žiadostí o overenie dokumentov o úlovku prijatých od iných členských štátov alebo zmluvných alebo spolupracujúcich strán a súhrnné výsledky,

celkové množstvo dávok tuniaka modroplutvého, ktoré boli predmetom rozhodnutia o zákaze, s rozdelením podľa produktov, charakteru operácie (domáci obchod, dovoz, vývoz, opätovný vývoz, premiestnenie do rybochovných zariadení), dôvody zákazu a členské štáty, zmluvné alebo spolupracujúce strany a/alebo nezmluvné strany pôvodu alebo určenia.

2.   Informácie o dávkach podľa článku 9 ods. 1 a 2 tohto nariadenia

počet dávok,

celkové množstvo tuniaka modroplutvého s rozdelením podľa produktov, charakteru operácie (domáci obchod, dovoz, vývoz, opätovný vývoz, premiestnenie do rybochovných zariadení), členské štáty, zmluvné alebo spolupracujúce strany alebo iné krajiny uvedené v článku 9 ods. 1 a 2 tohto nariadenia.


24.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/23


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 641/2010

zo 7. júla 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 247/2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 42, článok 43 ods. 2 a článok 349,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V článku 4 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (3) sa na obdobie štyroch rokov povoľuje odosielať cukor z Azor do zvyšku Únie v množstvách presahujúcich tradičné obchodné toky. Vzhľadom na to, že diverzifikácia poľnohospodárstva na Azorách by mohla byť výhodná, a teda v záujme uľahčenia tejto diverzifikácie, najmä so zreteľom na postupné rušenie systému mliečnych kvót, je potrebné prijať primerané opatrenia na podporu reštrukturalizácie cukrovarníckeho odvetvia v tomto regióne. S cieľom zabezpečiť životaschopnosť miestneho priemyslu na spracovanie cukru je na tento účel vhodné povoliť opätovné odosielanie cukru v množstvách presahujúcich tradičné toky na obmedzené obdobie piatich rokov a podliehajúcich postupne znižovaným ročným množstvám.

(2)

V článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 247/2006 sa v rámci predbežného odhadu zásobovania ustanovuje režim oslobodenia od dovozného cla na zásobovanie Azor, Madeiry a Kanárskych ostrovov cukrom C na obdobie ustanovené v článku 10 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (4). V dôsledku reformy trhu s cukrom a začlenenia cukrovarníckeho odvetvia do nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (5) by sa mali ustanovenia článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 247/2006 prispôsobiť. Najmä Azorám by sa malo povoliť, aby mali prospech z režimu oslobodenia od dovozných ciel na surový trstinový cukor v rámci ich predbežného odhadu zásobovania.

(3)

V článku 6 nariadenia (ES) č. 247/2006 sa ustanovuje prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu Kanárske ostrovy naďalej zásobovať určenými množstvami mliečnych prípravkov patriacich pod kódy KN 1901 90 99 a 2106 90 92 určených na priemyselné spracovanie. Toto prechodné obdobie sa skončilo 31. decembra 2009. Prípravok patriaci pod kód KN 1901 90 99 – sušené odstredené mlieko s rastlinným tukom – sa však stal tradičným výrobkom pre miestnych spotrebiteľov vrátane najodkázanejších osôb. Zásobovanie týmto prípravkom viedlo k vzniku osobitného miestneho priemyslu, ktorý zaisťuje zamestnanosť a pridanú hodnotu. Je preto vhodné zachovať zásobovanie týmto osobitným prípravkom, ktorý sa používa iba na miestnu spotrebu.

(4)

V článku 12 písm. f) nariadenia (ES) č. 247/2006 sa odkazuje na ustanovenia týkajúce sa kontrol a sankcií v podporných programoch Spoločenstva pre najvzdialenejšie regióny, ktoré sa majú Komisii predložiť na schválenie. Vzhľadom na skúsenosti, ktoré získala Komisia, a s cieľom zabezpečiť účinné a riadne vykonávanie podporných programov Spoločenstva je potrebné odstrániť odkazy na kontroly a sankcie v článku 12 písm. f) uvedeného nariadenia. Takéto vnútroštátne opatrenia sa však Komisii budú naďalej oznamovať v súlade s článkom 27 uvedeného nariadenia.

(5)

V článku 18 nariadenia (ES) č. 247/2006 sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa uplatniteľnosti osobitných pravidiel v odvetví vína v najvzdialenejších regiónoch Únie. Spoločná organizácia trhu s vínom bola zmenená a doplnená nariadením Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom (6) a následne sa začlenila do nariadenia (ES) č. 1234/2007. Odkazy na tieto opatrenia by sa teda mali aktualizovať. Okrem toho, článok 85u ods. 7 nariadenia (ES) č. 1234/2007 obsahuje explicitnú výnimku pre Azory, Madeiru a Kanárske ostrovy z programu klčovania. Takáto výnimka už teda nemusí byť uvedená v nariadení (ES) č. 247/2006.

(6)

V článku 18 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 247/2006 sa ustanovuje postupné zlikvidovanie vinohradov osadených zakázanými hybridnými odrodami vínnej révy na Azorách a na Madeire do 31. decembra 2013. Podľa článku 18 ods. 2 tretieho pododseku uvedeného nariadenia je Portugalsko povinné každoročne oznámiť Komisii pokrok dosiahnutý v rámci premeny a reštrukturalizácie pozemkov osadených takýmito odrodami vínnej révy. Tieto ustanovenia sú prísnejšie ako pravidlá stanovené v článku 120a ods. 5 nariadenia (ES) č. 1234/2007, konkrétne v tom, že zakázané hybridné odrody vínnej révy sa majú vyklčovať s výnimkou prípadu, keď sa získaný vinič použije na víno výlučne pre rodiny výrobcov. Dátum 31. decembra 2013 uvedený v článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 247/2006 by sa preto mal vypustiť, aby sa odstránili rozdiely v prístupe k Azorám a Madeire na jednej strane a k ostatným oblastiam Únie na druhej strane.

(7)

Napriek nedávnemu vývoju miestnej výroby mlieka vo francúzskom zámorskom departemente Réunion nie je súčasná potreba konzumného mlieka na tomto ostrove dostatočne zabezpečená. Okrem toho, odľahlosť a ostrovný charakter tohto regiónu neumožňujú iné zdroje surového mlieka. V dôsledku toho by sa povolenie na výrobu mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka pochádzajúceho z Únie, udelené Madeire v článku 19 ods. 4 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 247/2006, malo rozšíriť na Réunion.

(8)

Podmienky na ďalšie rozšírenie miestnej výroby mlieka v najvzdialenejších regiónoch, ktoré majú prospech z povolenia ustanoveného v článku 19 ods. 4 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 247/2006, sú vzhľadom na topografiu príslušných ostrovov veľmi obmedzené. Hoci je povinnosť zabezpečiť zber a odbyt miestnej výroby mlieka zachovaná, je vhodné zrušiť povinnosť Komisie ustanovenú v druhom pododseku uvedeného článku, a to určiť množstvo miestne vyrobeného čerstvého mlieka, ktoré sa má zapracovať do obnoveného mlieka UHT.

(9)

Spätným uplatňovaním ustanovení tohto nariadenia od 1. januára 2010 by sa mala zabezpečiť kontinuita osobitných opatrení v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie, ako aj splnenie oprávnených očakávaní príslušných subjektov.

(10)

Nariadenie (ES) č. 247/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 247/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

článok 4 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Odchylne od odseku 2 písm. a) možno počas piatich rokov z Azor do zvyšku Únie každoročne odosielať tieto maximálne množstvá cukru (kód KN 1701):

:

v roku 2011

:

3 000 ton,

:

v roku 2012

:

2 500 ton,

:

v roku 2013

:

2 000 ton,

:

v roku 2014

:

1 500 ton,

:

v roku 2015

:

1 000 ton.“;

2.

článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Cukor

1.   Počas obdobia ustanoveného v článku 204 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (7) sa tento cukor vyprodukovaný nad množstvo kvóty ustanovenej v článku 61 uvedeného nariadenia oslobodzuje od dovozného cla v rámci limitu predbežného odhadu zásobovania uvedeného v článku 2 tohto nariadenia:

a)

cukor dovezený na spotrebu na Madeiru alebo Kanárske ostrovy v podobe bieleho cukru patriaceho pod kód KN 1701;

b)

cukor rafinovaný a spotrebovaný na Azorách v podobe surového cukru patriaceho pod kód KN 1701 12 10 (surový repný cukor).

2.   Na Azorách sa môžu na účely rafinácie doplniť množstvá uvedené v ods. 1 v rámci limitu predbežného odhadu zásobovania surovým cukrom patriacim pod kód KN 1701 11 10 (surový trstinový cukor). V prípade zásobovania Azor surovým cukrom sa požiadavky stanovujú s ohľadom na vývoj miestnej produkcie cukrovej repy. Množstvá, na ktoré sa vzťahuje režim zásobovania, sa určia tak, aby celkový ročný objem cukru rafinovaného na Azorách neprekročil 10 000 ton.

3.

článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Mliečne prípravky

Odchylne od článku 2 sa Kanárske ostrovy môžu naďalej zásobovať mliečnymi prípravkami patriacimi pod kód KN 1901 90 99 (sušené odstredené mlieko s rastlinným tukom) určenými na priemyselné spracovanie v ročnom limite do 800 ton. Pomoc poskytnutá zo strany Únie na toto zásobovanie nemôže prekročiť 210 EUR na tonu a je zahrnutá do obmedzenia uvedeného v článku 23. Tento výrobok je určený len na miestnu spotrebu.“;

4.

v článku 12 sa písmeno f) nahrádza takto:

„f)

opatrenia prijaté na zabezpečenie účinného a riadneho plnenia programov vrátane opatrení týkajúcich sa zverejňovania, monitorovania a hodnotenia, ako aj vymedzenie kvantifikovaných ukazovateľov, ktoré slúžia na hodnotenie programu;“;

5.

článok 18 sa nahrádza takto:

„Článok 18

Víno

1.   Opatrenia uvedené v článkoch 103v, 103w, 103x a 182a nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa neuplatňujú na Azory a Madeiru.

2.   Bez ohľadu na článok 120a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa hrozno pochádzajúce zo zakázaných pravokorenných hybridných odrôd viniča (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont) a zbierané na Azorách a Madeire môže použiť na výrobu vína, ktoré však musí zostať len v týchto regiónoch.

Portugalsko postupne zlikviduje vinohrady osadené zakázanými pravokorennými hybridnými odrodami viniča s prípadným využitím podpory stanovenej v článku 103q nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.   Opatrenia uvedené v článkoch 103v, 103w a 103y nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa neuplatňujú na Kanárske ostrovy.“;

6.

článok 19 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Bez ohľadu na článok 114 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa v rámci požiadaviek miestnej spotreby na Madeire a vo francúzskom zámorskom departemente Réunion povoľuje výroba mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka pochádzajúceho z Únie, pokiaľ toto opatrenie nebráni zberu a odbytu miestnej výroby mlieka. Tento výrobok je určený len na miestnu spotrebu.

Spôsob výroby mlieka UHT, ktoré bolo takto obnovené, musí byť na predajnom obale jasne označený.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 7. júla 2010

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

O. CHASTEL


(1)  Stanovisko zo 17. marca 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 18. mája 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 29. júna 2010.

(3)  Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.“;