ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.187.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 187

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
21. júla 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/404/SZBP zo 14. júna 2010 o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

1

Dohoda medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla 2010 o pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dovozné clá pre sektor obilnín

5

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 643/2010 z 20. júla 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

23

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 644/2010 z 20. júla 2010, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o dovozné povolenia predložené v období od 9. do 16. júla 2010 v rámci colnej kvóty otvorenej pre kukuricu nariadením (ES) č. 969/2006

25

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 645/2010 z 20. júla 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

26

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 637/2010 z 19. júla 2010, ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o dovozné povolenia na výrobky z cukru v rámci určitých colných kvót (Ú. v. EÚ L 186, 20.7.2010)

28

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

21.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/1


ROZHODNUTIE RADY 2010/404/SZBP

zo 14. júna 2010

o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“), a najmä jej článok 37, a Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „Zmluva o fungovaní EÚ“), a najmä jej článok 218 ods. 5 a článok 218 ods. 6 prvý pododsek,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada na svojom zasadnutí 9. júna 2008 rozhodla poveriť predsedníctvo, aby začalo v súlade s pôvodným článkom 24 Zmluvy o EÚ rokovania s Lichtenštajnským kniežatstvom s cieľom uzavrieť dohodu o bezpečnosti informácií.

(2)

Predsedníctvo na základe poverenia dojednalo dohodu s Lichtenštajnským kniežatstvom o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností.

(3)

Táto dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať túto dohodu s cieľom zaviazať Úniu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 14. júna 2010

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


PREKLAD

DOHODA

medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

EURÓPSKA ÚNIA (ďalej len „Únia“), a

LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO (ďalej len „Lichtenštajnsko“)

ďalej len „zmluvné strany“,

BERÚC DO ÚVAHY, ŽE zmluvné strany majú rovnaké ciele posilniť vo všetkých smeroch svoju vlastnú bezpečnosť a poskytnúť svojim občanom vysokú úroveň ochrany v oblasti bezpečnosti,

BERÚC DO ÚVAHY, ŽE zmluvné strany sa zhodli na tom, že by medzi nimi mali prebiehať konzultácie a mala by sa rozvíjať spolupráca v otázkach spoločného záujmu týkajúcich sa bezpečnosti,

BERÚC DO ÚVAHY, ŽE v tomto kontexte preto existuje stála potreba výmeny utajovaných skutočností medzi zmluvnými stranami,

UZNÁVAJÚC, ŽE komplexné a účinné konzultácie a spolupráca si môžu vyžadovať prístup k utajovaným informáciám a veciam EÚ a Lichtenštajnska, ako aj výmenu utajovaných informácií a súvisiacich vecí medzi zmluvnými stranami,

S VEDOMÍM, ŽE takýto prístup k utajovaným informáciám a súvisiacim veciam a ich výmena si vyžadujú náležité bezpečnostné opatrenia,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

V záujme splnenia cieľov posilňovania bezpečnosti každej zo zmluvných strán vo všetkých smeroch sa táto dohoda medzi Lichtenštajnským kniežatstvom a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností (ďalej len „dohoda“) vzťahuje na utajované informácie alebo veci v akejkoľvek forme, ktoré sa poskytujú alebo vymieňajú medzi zmluvnými stranami.

Článok 2

Na účely tejto dohody „utajovaná skutočnosť“ je každá informácia (t. j. poznatok, ktorý môže byť oznámený v akejkoľvek forme) alebo vec, pre ktoré ktorákoľvek zo zmluvných strán vyžaduje ochranu pred neoprávnenou manipuláciou a ktoré boli takto označené stupňom utajenia.

Článok 3

Táto dohoda sa vzťahuje na tieto inštitúcie a subjekty EÚ: Európska Rada, Rada Európskej únie (ďalej len „Rada“), Generálny sekretariát Rady, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“) a Európska komisia. Na účely tejto dohody sa tieto inštitúcie a subjekty označujú ako „EÚ“.

Článok 4

Každá zmluvná strana:

a)

chráni a zabezpečí utajované skutočnosti, ktoré jej poskytuje alebo si s ňou vymieňa druhá zmluvná strana podľa tejto dohody;

b)

zabezpečí, aby si utajované skutočnosti poskytované alebo vymieňané podľa tejto dohody zachovali označenie bezpečnostnej klasifikácie, ktoré im pridelila poskytujúca zmluvná strana; prijímajúca zmluvná strana chráni a zabezpečí utajované skutočnosti v súlade s ustanoveniami svojich vlastných bezpečnostných predpisov pre informácie alebo veci s rovnocenným stupňom utajenia, aký je uvedený v bezpečnostných mechanizmoch, ktoré sa zavedú podľa článku 11;

c)

nepoužíva takéto utajované skutočnosti na iné účely ako tie, ktoré určil pôvodca alebo na ktoré sa tieto skutočnosti poskytujú alebo vymieňajú;

d)

bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytujúcej zmluvnej strany nesprístupní takéto utajované skutočnosti tretím stranám alebo akejkoľvek inštitúcii či subjektu EÚ, ktoré sa neuvádzajú v článku 3;

e)

neumožní prístup k utajovaným skutočnostiam jednotlivcom, okrem prípadov, keď majú potrebu ich poznať a boli náležite bezpečnostne preverení.

Článok 5

1.   Utajované skutočnosti môže jedna zmluvná strana (poskytujúca zmluvná strana) v súlade so zásadou kontroly pôvodcom sprístupniť alebo uvoľniť druhej zmluvnej strane (prijímajúcej zmluvnej strane).

2.   Vo veci uvoľnenia iným príjemcom, ako sú zmluvné strany, rozhoduje o sprístupnení alebo uvoľnení utajovanej skutočnosti prijímajúca zmluvná strana na základe písomného súhlasu poskytujúcej zmluvnej strany v súlade so zásadou kontroly pôvodcom tak, ako je vymedzená v jej bezpečnostných predpisoch.

3.   Pri vykonávaní odsekov 1 a 2 nie je možné žiadne všeobecné uvoľnenie, pokiaľ si zmluvné strany nezavedú a neodsúhlasia postupy týkajúce sa určitých kategórií informácií a zodpovedajúce ich operačným požiadavkám.

Článok 6

Každá zmluvná strana a inštitúcie a subjekty uvedené v článku 3 tejto dohody zabezpečia, aby mali zavedený bezpečnostný systém a bezpečnostné opatrenia, ktoré vychádzajú zo základných zásad a minimálnych štandardov bezpečnosti ustanovených v ich príslušných zákonoch alebo iných právnych predpisoch a ktoré sú zohľadnené v mechanizmoch, ktoré sa zavedú podľa článku 11, s cieľom zabezpečiť, aby sa na utajované skutočnosti poskytované alebo vymieňané podľa tejto dohody uplatňovala rovnaká úroveň ochrany.

Článok 7

1.   Zmluvné strany zabezpečia, aby všetky osoby, ktoré pri vykonávaní svojich služobných povinností potrebujú prístup k utajovaným skutočnostiam poskytovaným alebo vymieňaným podľa tejto dohody, alebo osoby, ktorých povinnosti či funkcie môžu umožňovať takýto prístup, boli náležite bezpečnostne preverené predtým, ako im bude udelený prístup k takýmto utajovaným skutočnostiam.

2.   Vypracujú sa postupy bezpečnostnej previerky s cieľom určiť, či jednotlivec môže mať prístup k utajovaným skutočnostiam, pričom sa zohľadňuje jeho lojalita, dôveryhodnosť a spoľahlivosť.

Článok 8

Zmluvné strany si poskytujú vzájomnú pomoc, pokiaľ ide o bezpečnosť utajovaných skutočností poskytovaných alebo vymieňaných podľa tejto dohody a záležitosti spoločného bezpečnostného záujmu. Orgány uvedené v článku 11 uskutočňujú vzájomné bezpečnostné konzultácie a inšpekcie s cieľom zhodnotiť v rámci ich príslušnej zodpovednosti účinnosť bezpečnostných mechanizmov, ktoré sa zavedú podľa uvedeného článku.

Článok 9

1.   Na účely tejto dohody:

a)

pokiaľ ide o EÚ, všetka korešpondencia sa zasiela prostredníctvom vedúceho spisovej služby Rady, ktorý ju postúpi ďalej členským štátom a inštitúciám alebo subjektom uvedeným v článku 3, ak sa v odseku 2 neustanovuje inak;

b)

pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, všetka korešpondencia sa zasiela vedúcemu spisovej služby ministerstva vnútra Lichtenštajnska, ktorý ju podľa potreby postúpi ďalej prostredníctvom misie Lichtenštajnska pri EÚ.

2.   Výnimočne sa môže z operačných dôvodov korešpondencia jednej zmluvnej strany, ktorá je prístupná len určitým príslušným úradníkom, orgánom alebo službám tejto zmluvnej strany, zaslať a sprístupniť len určitým príslušným úradníkom, orgánom alebo službám druhej zmluvnej strany jednoznačne určeným za príjemcov, pričom sa zohľadní ich právomoc a dodrží sa zásada „need-to-know“. Pokiaľ ide o EÚ, táto korešpondencia sa zasiela – podľa toho, čo je najvhodnejšie – prostredníctvom vedúceho spisovej služby Rady, vedúceho spisovej služby Európskej komisie alebo vedúceho spisovej služby Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, takáto korešpondencia sa zasiela prostredníctvom misie Lichtenštajnska pri EÚ.

Článok 10

Na vykonávanie tejto dohody dohliadajú minister vnútra Lichtenštajnska, generálny tajomník Rady a člen Európskej komisie zodpovedný za otázky bezpečnosti.

Článok 11

1.   Na vykonávanie tejto dohody sa medzi tromi orgánmi určenými v odsekoch 2, 3 a 4 zavedú bezpečnostné mechanizmy s cieľom ustanoviť normy pre vzájomnú bezpečnostnú ochranu utajovaných skutočností podľa tejto dohody.

2.   Ministerstvo vnútra Lichtenštajnska vypracuje bezpečnostné mechanizmy na ochranu a uchovávanie utajovaných skutočností, ktoré sa poskytujú Lichtenštajnsku podľa tejto dohody.

3.   Bezpečnostný úrad Generálneho sekretariátu Rady vypracuje pod vedením a v mene generálneho tajomníka Rady, konajúceho v mene Rady a pod jej vedením, bezpečnostné mechanizmy na ochranu a zabezpečenie utajovaných skutočností, ktoré sa poskytujú EÚ podľa tejto dohody.

4.   Bezpečnostné riaditeľstvo Európskej komisie, konajúce pod vedením člena Komisie zodpovedného za otázky bezpečnosti, vypracuje bezpečnostné mechanizmy na ochranu utajovaných skutočností, ktoré sa poskytujú alebo vymieňajú podľa tejto dohody v rámci Európskej komisie a jej priestorov.

5.   V prípade EÚ podliehajú bezpečnostné mechanizmy uvedené v odseku 1 schváleniu Bezpečnostným výborom Rady.

Článok 12

Orgány uvedené v článku 11 ustanovia postupy, podľa ktorých sa má konať v prípade preukázaného vyzradenia utajovaných skutočností poskytovaných alebo vymieňaných podľa tejto dohody alebo v prípade podozrenia naň.

Článok 13

Každá zmluvná strana znáša vlastné náklady, ktoré jej vzniknú pri vykonávaní tejto dohody.

Článok 14

Predtým, ako sa utajované skutočnosti poskytnú alebo vymenia medzi zmluvnými stranami podľa tejto dohody, musia sa zodpovedné bezpečnostné orgány uvedené v článku 11 zhodnúť na tom, že prijímajúca zmluvná strana je schopná ochrániť a zabezpečiť utajované skutočnosti v súlade s mechanizmami, ktoré sa zavedú podľa uvedeného článku.

Článok 15

Táto dohoda nebráni zmluvným stranám uzavrieť iné dohody týkajúce sa poskytovania alebo výmeny utajovaných skutočností za predpokladu, že nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 16

Všetky sporné otázky medzi Lichtenštajnskom a EÚ vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa urovnávajú rokovaním zmluvných strán.

Článok 17

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca po tom, ako si zmluvné strany vzájomne oznámia ukončenie vnútorných postupov potrebných na tento účel.

2.   Zmluvné strany sa navzájom informujú o každej zmene vo svojich zákonoch a iných právnych predpisoch, ktorá by mohla mať vplyv na ochranu utajovaných skutočností uvedených v tejto dohode.

3.   Táto dohoda sa môže na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany prehodnotiť, aby sa zvážili prípadné zmeny a doplnenia.

4.   Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody sa vykonajú iba písomne a po vzájomnej dohode zmluvných strán. Platnosť nadobúda po vzájomnom oznámení podľa odseku 1.

Článok 18

Túto dohodu môže zmluvná strana vypovedať na základe písomnej výpovede doručenej druhej zmluvnej strane. Takáto výpoveď je účinná šesť mesiacov po jej doručení druhej zmluvnej strane, čo sa však nedotkne už vzniknutých záväzkov podľa tejto dohody. Predovšetkým sa všetky utajované skutočnosti poskytnuté alebo vymenené podľa tejto dohody budú aj naďalej ochraňovať v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Na dôkaz toho podpísaní, náležite na tento účel splnomocnení, podpísali túto dohodu.

V Bruseli šiesteho júla dvetisícdesať v dvoch vyhotoveniach, obe v anglickom jazyku.

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Európsku úniu


NARIADENIA

21.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/5


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 642/2010

z 20. júla 2010

o pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dovozné clá pre sektor obilnín

(kodifikované znenie)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 143 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2) bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Článok 135 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovuje pre Spoločný colný sadzobník clá, ktoré sa musia účtovať pri dovoze výrobkov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia. Avšak v prípade výrobkov uvedených v článku 136 ods. 1 uvedeného nariadenia musí byť dovozným clom intervenčná cena platná v čase dovozu, zvýšená o 55 % a potom znížená o cif (výdavky, poistné a prepravné) dovoznú cenu platnú pre danú zásielku.

(3)

Pre účely triedenia dovážaných výrobkov sú produkty, na ktoré sa vzťahuje článok 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007, v určitých prípadoch rozdelené do niekoľkých štandardných kvalitatívnych tried. Štandardné akosti, ktoré sa budú používať, musia byť preto stanovené pomocou objektívnych kritérií na zatrieďovanie a musia sa taktiež stanoviť miery tolerancie, ktoré umožnia výrobkom pridelenie najvhodnejšieho kvalitatívneho zatriedenia. Z možných objektívnych kritérií na kvalitatívne zatriedenie obyčajnej pšenice sú obsah proteínu, merná hmotnosť a obsah rôznych nečistôt (Schwarzbesatz) najbežnejšie používané pri obchodovaní a sú aj najjednoduchšie na používanie. Pre tvrdú pšenicu sú týmito kritériami merná hmotnosť, obsah rôznych nečistôt (Schwarzbesatz) a obsah sklovitého zrna. Dovážané tovary sa preto musia podrobiť analýzam na stanovenie týchto parametrov v prípade každej dovážanej dávky. Avšak v prípadoch, keď Únia určila úradný uznávací postup pre certifikáty kvality vydávané úradom krajiny pôvodu tovarov, tieto analýzy musí byť možné robiť overením na dostatočne reprezentatívnom počte dovezených dávok.

(4)

Článok 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovuje, že pre výpočet dovozného cla sa musia pravidelne stanovovať reprezentatívne cif dovozné ceny pre každú z kvalitatívnych vlastností definovaných pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje jeho odsek 1. Pre stanovenie týchto cien musia byť dohodnuté cenové ponuky pre niekoľko kvalitatívnych vlastností pšenice, ako aj pre ostatné obilniny. Musia byť preto špecifikované skutočné zdroje cenových ponúk, ktoré sa musia uplatňovať.

(5)

Používanie cenových ponúk pre rôzne druhy pšenice a pre ostatné obilniny na komoditných burzách v Spojených štátoch amerických vytvorí tak transparentný, ako aj objektívny základ pre stanovenie reprezentatívnych cif dovozných cien. Pripočítanie obchodnej prémie pridelenej na trhu USA každej kvalitatívnej triede rôznych druhov obilnín umožní v prípade každej obilniny cenovú ponuku na burze previesť na vývoznú cenu fob zo Spojených štátov amerických. Pripočítaním nákladov na námorné prepravné medzi Mexickým zálivom alebo Veľkými jazerami a prístavom v Únii, ktoré sú uvádzané na nákladných trhoch, sa môžu tieto vývozné ceny fob previesť na reprezentatívne cif dovozné ceny. Vychádzajúc z objemu prepravovaného nákladu a z objemu obchodu v rotterdamskom prístave je tento prístav cieľovým miestom v Únii, pre ktoré sú cenové ponuky za námornú prepravu všeobecne známe, najtransparentnejšie a najdostupnejšie. Cieľovým prístavom v Únii musí byť z uvedeného dôvodu Rotterdam.

(6)

V dôsledku toho v záujme transparentnosti sa reprezentatívne cif dovozné ceny uvedené v článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 musia určiť na základe cenových ponúk komoditnej burzy pre danú obilninu plus obchodná prémia pridelená pre obilniny a náklady na námorné prepravné medzi Mexickým zálivom alebo Veľkými jazerami a rotterdamským prístavom. Avšak rozdiely v nákladoch na dopravné do cieľového prístavu oprávňujú k paušálnej úprave dovozného cla pre prístavy v Únii nachádzajúce sa v Stredozemnom mori a na Čiernom mori, na atlantickom pobreží Iberského polostrova a v Spojenom kráľovstve, v Írsku, v severských, pobaltských krajinách a v Poľsku. Takto stanovené faktory pre výpočet reprezentatívnych cif dovozných cien sa musia monitorovať denne tak, aby bolo možné sledovať vývoj týchto cien. V prípade ciroku a raže, reprezentatívna cif dovozná cena vypočítaná pre jačmeň umožňuje odhadnúť vývoj na trhu pre tieto dva uvedené produkty a následne sa môže reprezentatívna cif dovozná cena stanovená pre jačmeň uplatniť aj na tieto obilniny.

(7)

Pre účely stanovenia dovozného cla pre obilniny uvedené v článku 136 nariadenia (ES) č. 1234/2007 obdobie zaznamenávania reprezentatívnych cif dovozných cien pre každú obilninu po dobu 10 pracovných dní zachytí vývoj na trhu bez zavedenia neistoty. Dovozné clá pre tieto produkty sa môžu z tohto dôvodu stanoviť v pätnásty deň a v posledný pracovný deň každého mesiaca s použitím priemernej reprezentatívnej cif dovoznej ceny zaznamenanej v priebehu 10 pracovných dní. Dovozné clo vypočítané takýmto spôsobom sa môže použiť na tieto dva uvedené týždne bez akéhokoľvek citeľne deformujúceho účinku na dovoznú cenu so zaplateným clom. V prípade, že pre obdobie výpočtu reprezentatívnych cif dovozných cien nie je k dispozícii žiadna cenová ponuka na burze alebo ak v dôsledku náhlych zmien v jednotlivých položkách výpočtu dovoznej ceny tieto ceny počas obdobia výpočtu veľmi výrazne kolíšu, tak sa musia podniknúť kroky na udržanie reprezentatívnej ceny pre daný produkt. V prípade veľkých výkyvov či už v cenových ponukách na burze, v obchodných prémiách, ktoré sú súčasťou cenovej ponuky, v nákladoch na námorné, prepravné alebo vo výmennom kurze používanom na výpočet reprezentatívnej cif dovoznej ceny daného produktu, cena používaná na výpočet dovozného cla sa musí udržať na reprezentatívnej úrovni úpravou zodpovedajúcou odchýlke od tejto ceny, ktorá bola zapríčinená uvedenými zmenami. Dokonca aj v prípadoch, kde bol realizovaný tento spôsob úpravy, terminovanie nasledujúceho stanovenia nemusí byť ovplyvnené.

(8)

V prípade dovozov tvrdozrnnej kukurice, cenová ponuka na burze použitá na výpočet reprezentatívnej cif dovoznej ceny nemôže buď kvôli mimoriadnej kvalite tovarov, alebo kvôli tomu, že cena tovarov zahŕňa kvalitatívnu prémiu nad rámec bežnej ceny, brať do úvahy existenciu takejto prémie nad rámec bežných trhových podmienok. S cieľom zohľadniť túto kvalitatívnu prémiu k cenám alebo cenovým ponukám dovozcovia, ktorí preukážu, že použili tovary na výrobu produktov vysokej kvality, ktoré oprávňujú existenciu takejto prémie, musia byť refundovaní paušálnou sadzbou, časťou zaplateného dovozného cla.

(9)

S cieľom zabezpečiť, aby dovozcovia dodržiavali ustanovenia tohto nariadenia, musí sa z ich strany vyžadovať zábezpeka navyše ku zábezpeke týkajúcej sa licencií.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre jednotnú spoločnú organizáciu trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Colné sadzby podľa Spoločného colného sadzobníka uvedené v článku 135 a v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 musia byť tie, ktoré sú platné k dátumu stanovenému podľa článku 67 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (4).

Článok 2

1.   Dovozné clá uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 na výrobky spadajúce pod číselné kódy KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90, okrem hybridov na siatie, vypočítava Komisia denne a určuje v 15. deň a posledný pracovný deň každého mesiaca, pričom sa uplatňujú od 16. dňa mesiaca a prvého dňa nasledujúceho mesiaca. Ak 15. deň nie je pracovným dňom Komisie, clá sa určia v pracovný deň, ktorý predchádza 15. dňu príslušného mesiaca.

Ak sa však počas doby uplatňovania ciel takto vypočítané priemerné dovozné clo zvýši o 5 EUR na tonu alebo viac v porovnaní s určeným clom, vykoná sa zodpovedajúca úprava.

2.   Cena, ktorá sa má použiť pre výpočet dovozného cla, je denná reprezentatívna dovozná cena cif určená podľa článku 5. Uvažované dovozné clo pre každé určenie je priemer dovozných ciel vypočítaných počas predchádzajúcich 10 pracovných dní. Pri určovaní a úpravách Komisia nezohľadňuje denné dovozné clá použité pre predchádzajúce určenie.

Intervenčná cena, ktorá sa má použiť pre výpočet ciel, je cena v mesiaci, v ktorom sa dovozné clo uplatňuje.

3.   Dovozné clá stanovené tak, ako je ustanovené v tomto nariadení, budú uplatniteľné dovtedy, kým nenadobudne účinnosť nová úprava.

Pri príležitosti každého stanovenia alebo úpravy musí Komisia zverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie dovozné clá a údaje použité na výpočet týchto ciel.

4.   Ak sa vykladací prístav v Únii nachádza:

a)

v Stredozemnom mori (za Gibraltárskym prielivom) alebo v Čiernom mori a tovar sa prepravuje cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav, Komisia zníži dovozné clo o 3 eurá na tonu;

b)

v atlantických prístavoch na Iberskom polostrove, v Spojenom kráľovstve, v Írsku, v Dánsku, v Estónsku, v Lotyšsku, v Litve, v Poľsku, vo Fínsku alebo Švédsku a ak tovary prichádzajú cez Atlantický oceán, Komisia zníži dovozné clo o 2 EUR na tonu.

Colný úrad v prístave vykládky vydá certifikát v súlade so vzorom uvedeným v prílohe I potvrdzujúci množstvo každého vyloženého produktu. Aby bolo povolené zníženie cla uvedené v prvom pododseku, musí tento sprevádzať tovar až do ukončenia dovozných colných formalít.

Článok 3

1.   Dovozné clá sa znížia o 24 EUR na tonu pre tvrdozrnnú kukuricu, ktorá spĺňa špecifikácie ustanovené v prílohe II.

2.   Pre využitie zníženia uvedeného v odseku 1 sa tvrdozrnná kukurica musí spracovávať na výrobok patriaci pod číselné kódy KN 1904 10 10, 1103 13 alebo 1104 23 do šiestich mesiacov odo dňa prepustenia do voľného obehu.

3.   Uplatňujú sa ustanovenia článku 82 nariadenia (EHS) č. 2913/92 o konečnom použití a články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (5).

4.   Odchylne od článku 293 ods. 1 písm. e) nariadenia (EHS) č. 2454/93 predloží dovozca príslušnému orgánu doplnkovú zábezpeku vo výške 24 EUR na tonu tvrdozrnnej kukurice okrem prípadov, keď je k dovoznej licencii pripojené osvedčenie o zhode vydané argentínskou organizáciou Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senesa) v súlade s článkom 7 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia. V tom prípade musí žiadosť o dovoznú licenciu a dovozná licencia obsahovať v kolónke 24 druh osvedčenia o zhode a jeho číslo.

Ak je však clo platné v deň prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu nižšie ako 24 EUR na tonu kukurice, zábezpeka sa rovná výške cla.

Článok 4

Normy kvality, ktoré sa musia dodržiavať pri dovoze do Únie, a prípustné tolerancie sú uvedené v prílohe II.

Článok 5

1.   Pre bežnú pšenicu vysokej kvality, tvrdú pšenicu, kukuricu a ostatné krmivové obilniny uvedené v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia určujú reprezentatívnu dovoznú cenu cif uvedenú v článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 tieto komponenty:

a)

reprezentatívna burzová cena na trhu Spojených štátov amerických;

b)

známe komerčné prémie a zľavy spojené s touto cenou na trhu Spojených štátov amerických v deň určenia ceny, ktoré sú predovšetkým v prípade tvrdej pšenice spojené s kvalitou múky;

c)

námorná preprava a súvisiace náklady medzi Spojenými štátmi americkými (Mexický záliv alebo Duluth) a prístavom Rotterdam pre plavidlo s výtlakom aspoň 25 000 ton.

2.   Komisia každý pracovný deň zaznamená:

a)

komponent uvedený v odseku 1 písm. a) z búrz, pričom použije referenčné kvality uvedené v prílohe III;

b)

komponenty uvedené v odseku 1 písm. b) a c) podľa verejne dostupných informácií.

3.   Pre výpočet komponentu uvedeného v odseku 1 písm. b) alebo príslušnej ceny fob sa uplatňujú nasledujúce prémie a zľavy:

a)

prémia 14 EUR na tonu pre bežnú pšenicu vysokej kvality;

b)

zľava 10 EUR na tonu tvrdej pšenice strednej kvality;

c)

zľava 30 EUR na tonu pre tvrdú pšenicu nízkej kvality.

4.   Reprezentatívne dovozné ceny cif pre tvrdú pšenicu, bežnú pšenicu vysokej kvality a kukuricu predstavujú súčet komponentov uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c). Reprezentatívne dovozné ceny cif pre raž a cirok sa vypočítajú podľa cien pre jačmeň v Spojených štátoch amerických podľa ustanovení prílohy III.

5.   Reprezentatívne dovozné ceny cif pre semená bežnej pšenice pod číselným kódom KN 1001 90 91 a semená kukurice pod číselným kódom KN 1005 10 90 sú ceny vypočítané pre bežnú pšenicu vysokej kvality respektíve kukurice.

Článok 6

1.   Žiadosti o dovoznú licenciu pre bežnú pšenicu vysokej kvality sú platné len vtedy, ak žiadateľ:

a)

v odseku 20 dovoznej licencie uvedie kvalitu, ktorá sa má doviezť;

b)

predloží písomný záväzok, že príslušnému orgánu v deň prijatia vyhlásenia pre prepustenie do voľného obehu zloží osobitnú doplnkovú zábezpeku k zábezpekám požadovaným podľa článku 12 nariadenia Komisie (ES) č. 1342/2003 (6).

Doplnková zábezpeka uvedená v prvom pododseku písm. b) je 95 EUR na tonu. V prípadoch, keď sú k dovoznej licencii priložené osvedčenia o súlade vydané Federálnou inšpekčnou službou pre obilniny (Federal Grain Inspection Service; FGIS) a Kanadskou komisiou pre obilniny (Canadian Grain Commission; CGC) uvedené v článku 7 ods. 2 písm. b) alebo c), sa však nevyžaduje žiadna doplnková zábezpeka. V tom prípade musí žiadosť o dovoznú licenciu a dovozná licencia obsahovať v kolónke 24 druh osvedčenia o zhode a jeho číslo.

2.   Žiadosti o dovoznú licenciu pre tvrdú pšenicu sú platné len vtedy, ak žiadateľ:

a)

v kolónke 20 dovoznej licencie uvedie kvalitu, ktorá sa má doviezť;

b)

predloží písomný záväzok, že príslušnému orgánu v deň prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu zloží osobitnú doplnkovú zábezpeku k zábezpekám požadovaným podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 1342/2003, ak dovozné clo na kvalitu uvedenú v kolónke 20 dovoznej licencie nie je najvyššie clo pre príslušnú kategóriu výrobkov.

Výška doplnkovej zábezpeky uvedenej v prvom pododseku písm. b) v deň prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu predstavuje rozdiel medzi najvyšším clom a clom platným pre uvedenú kvalitu zvýšený o prirážku 5 EUR na tonu. Ak je však dovozné clo platné pre rôzne kvality tvrdej pšenice nulové, záväzok uvedený v prvom pododseku písm. b) sa nevyžaduje.

Ak má byť k dovoznej licencii pripojené osvedčenie o zhode vydané Federálnou inšpekčnou službou pre obilniny (FGIS) a Kanadskou komisiou pre obilniny (CGC) uvedenými v článku 7, nevyžaduje sa žiadna ďalšia zábezpeka. V tomto prípade dovozná licencia musí v kolónke 24 obsahovať druh osvedčenia o zhode.

3.   V prípade pozastavenia dovozného cla pre všetky akostné kategórie bežnej pšenice podľa článku 187 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa už nepožaduje doplnková zábezpeka 95 EUR na tonu uvedená v odseku 1 tohto článku počas celého obdobia, keď sa uplatňuje pozastavenie cla.

Článok 7

1.   Colný úrad, ktorý prepúšťa do voľného obehu, odoberie reprezentatívne vzorky v súlade s prílohou I k nariadeniu Komisie (ES) č. 152/2009 (7) z každej zásielky bežnej pšenice vysokej kvality, tvrdej pšenice a tvrdozrnnej kukurice. Odoberanie vzoriek sa však nevykonáva, ak je dovozné clo rovnaké pre rôzne kvality.

Ak však Komisia úradne uzná osvedčenie o kvalite pre bežnú pšenicu vysokej kvality, tvrdú pšenicu alebo tvrdozrnú kukuricu vydané krajinou pôvodu týchto obilnín, vzorky sa odoberajú na overenie osvedčenej kvality len z dostatočne reprezentatívneho počtu zásielok.

2.   Komisia úradne uzná nasledujúce osvedčenia o zhode podľa zásad ustanovených v článkoch 63 až 65 nariadenia (EHS) č. 2454/93:

a)

osvedčenia vydané argentínskym Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) pre tvrdozrnnú kukuricu;

b)

osvedčenia vydané Federálnou inšpekčnou službou pre obilniny (FGIS) Spojených štátov amerických pre bežnú pšenicu vysokej kvality a tvrdú pšenicu vysokej kvality;

c)

osvedčenia vydané Kanadskou komisiou pre obilniny (CGC) Kanady pre bežnú pšenicu vysokej kvality a tvrdú pšenicu vysokej kvality.

Formulár osvedčenia o zhode vydaných Senasa sa nachádza v prílohe IV. Odtlačok pečiatok povolených argentínskou vládou sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Formuláre osvedčení o zhode a pečiatok vydaných FGIS sú uvedené v prílohe V.

Formuláre osvedčení o zhode, špecifikácií stupňa vývozu a pečiatok vydaných CGC sú uvedené v prílohe VI.

Ak sú analytické parametre uvedené v osvedčeniach o zhode vydaných subjektmi uvedenými v prvom pododseku v súlade s normami kvality pre bežnú pšenicu vysokej kvality, tvrdú pšenicu a tvrdozrnnú kukuricu uvedenými v prílohe II, vzorky sa odoberú aspoň z 3 % nákladu, ktorý je dovezený do každého vstupného prístavu počas marketingového roka.

Tovar sa zaraďuje do tried v štandardnej kvalite, pri ktorej sú splnené všetky požiadavky uvedené v prílohe II.

3.   Štandardnými metódami pre určenia uvedené v odseku 1 budú metódy stanovené v nariadení Komisie (EÚ) č. 1272/2009 (8).

Kukuricou s tvrdými zrnami je kukurica odrody Zea mays indurata, ktorej zrná predstavujú dominantne sklovitý endosperm (tvrdá alebo stvrdnutá štruktúra). Sú spravidla oranžové alebo červené. Vrchná časť (oproti klíčku) alebo koruna nemá štrbiny.

Sklovité zrná kukurice s tvrdými zrnami sú definované ako zrná, ktoré spĺňajú dve kritériá:

a)

ich koruna nemá štrbinu a

b)

ak je zrno rozrezané po dĺžke, jeho endosperm ukazuje strednú múčnatú časť úplne obklopenú stvrdnutou časťou. Stvrdnutá časť musí byť dominantnou časťou celého povrchu rezu.

Percento sklovitých zŕn bude stanovené spočítaním počtu zŕn spĺňajúcich kritériá uvedené v treťom pododseku v reprezentatívnej vzorke 100 zŕn.

Referenčná metóda pre stanovenie flotačného indexu je uvedená v prílohe VII.

4.   Ak výsledky analýzy ukážu, že dovezená bežná pšenica vysokej kvality, tvrdá pšenica a tvrdozrnná kukurica má nižší kvalitatívny štandard, ako je uvedené v dovoznej licencii, dovozca uhradí rozdiel medzi dovozným clom platným pre výrobok uvedený v licencii a clom na skutočne dovezený výrobok. V tomto prípade sa uvoľní zábezpeka pre dovoznú licenciu uvedená v článku 12 písm. a) nariadenia (ES) č. 1342/2003 a ďalšia zábezpeka uvedená v článku 3 ods. 4, článku 6 ods. 1 a 2 tohto nariadenia, okrem prirážky 5 EUR ustanovenej v druhom pododseku odseku 2.

Ak rozdiel uvedený v prvom pododseku nie je uhradený do jedného mesiaca, dodatočná zábezpeka uvedená v článku 3 ods. 4 a v článku 6 ods. 1 a 2 prepadá.

5.   Reprezentatívne vzorky dovážaných obilnín odoberané príslušným úradom členského štátu sa budú uchovávať po dobu 6 mesiacov.

Článok 8

Nariadenie (ES) č. 1249/96 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IX.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  Pozri prílohu VIII.

(4)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12.

(7)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2009, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2009, s. 1.


PRÍLOHA I

Image


PRÍLOHA II

Klasifikačné normy pre dovážané produkty

(na základe obsahu vlhkosti 12 váhových alebo ekvivalentných %)

Produkt

Obyčajná pšenica a lúpaná pšenica (1) špalda okrem súraže

Tvrdá pšenica

Kukurica s tvrdými zrnami

Kukurica iná než s tvrdými zrnami

Ostatné zrná

Kód KN

1001 90

1001 10 00

1005 90 00

1005 10 90 a 1005 90 00

1002, 1003 a 1007 00 90

Kvalita (2)

Vysoká

Stredná

Nízka

Vysoká

Stredná

Nízka

 

 

 

1.

Minimálne % bielkovín

14,0

11,5

2.

Minimálna merná hmotnosť kg/hl

77,0

74,0

76,0

76,0

76,0

3.

Maximálne percento nečistôt (Schwarzbesatz)

1,5

1,5

1,5

1,5

4.

Minimálne % sklovitých zŕn

75,0

62,0

95,0

5.

Maximálny flotačný index

25,0


Tolerancie

Povolená tolerancia

Pšenica mäkká/tvrdá

Tvrdozrnná kukurica

Percento proteínov

–0,7

Merná hmotnosť

–0,5

–0,5

Percento nečistoty

+0,5

Percento sklovitého zrna

–2,0

–3,0

Flotačný index

+1,0


(1)  Vrátane lúpanej pšenice.

(2)  Platia metódy analýzy stanovené v časti IV prílohy I nariadenia (EÚ) č. 1272/2009.


PRÍLOHA III

Cenové ponuky na burze a referenčné odrody

Produkt

Obyčajná pšenica

Tvrdá pšenica

Kukurica

Ostatné kŕmne obilniny

Štandardná kvalita

Vysoká

Stredná

Nízka

 

 

 

Referenčná odroda (druh/trieda) pre cenovú ponuku na burze

Tvrdá červená jarná č. 2

Tvrdá červená zimná č. 2

Mäkká červená zimná č. 2

Tvrdá žltá Durum č. 2

Žltozrnná kukurica č. 3

Americký (USA) jačmeň č. 2

Cenová ponuka na burze

Minneapolis Grain Exchange

Kansas City Board of Trade

Chicago Board of Trade

Minneapolis Grain Exchange (1)

Chicago Board of Trade

Minneapolis Grain Exchange (2)


(1)  V prípade, keď nie je k dispozícii žiadna cenová ponuka, ktorá sa môže použiť na výpočet reprezentatívnej dovoznej ceny cif, budú použité ponuky fob verejne dostupné v USA.

(2)  Ak nie sú k dispozícii cenové ponuky, ktoré by sa mohli použiť na výpočet reprezentatívnej dovoznej ceny cif, použijú sa najreprezentatívnejšie fob cenové ponuky, ktoré sú verejne dostupné v Spojených štátoch amerických.


PRÍLOHA IV

VZOR OSVEDČENIA O KVALITE VYDANÉHO SENASA POVOLENÉHO ARGENTÍNSKOU VLÁDOU UVEDENÉHO V ČLÁNKU 7 ODS. 2

Image


PRÍLOHA V

VZOR OSVEDČENIA O SÚLADE POVOLENÉHO VLÁDOU SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH PRE BEŽNÚ PŠENICU

Image

VZOR OSVEDČENIA O ZHODE POVOLENÉHO VLÁDOU SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH PRE TVRDÚ PŠENICU

Image


PRÍLOHA VI

VZOR OSVEDČENIA O ZHODE POVOLENÉHO KANADSKOU VLÁDOU, POKIAĽ IDE O ŠPECIFIKÁCIE STUPŇOV PRE VÝVOZ BEŽNEJ A TVRDEJ PŠENICE

Image

Špecifikácie stupňov vývozu pre kanadskú bežnú a tvrdú pšenicu

BEŽNÁ PŠENICA

Canada Western Red Spring

(CWRS)

Testovacia hmotnosť

Celkové prímesi vrátane iných obilnín

č. 1 CWRS

(min.) 79,0 kg/hl

(max.) 0,4 % vrátane 0,2 % ostatného osiva

č. 2 CWRS

(min.) 77,5 kg/hl

(max.) 0,75 % vrátane 0,2 % ostatného osiva

č. 3 CWRS

(min.) 76,5 kg/hl

(max.) 1,25 % vrátane 0,2 % ostatného osiva


Canada Western Extra Strong Red Spring

(CWES)

Testovacia hmotnosť

Celkové prímesi vrátane iných obilnín

č. 1 CWES

(min.) 78,0 kg/hl

(max.) 0,75 % vrátane 0,2 % ostatného osiva

č. 2 CWES

(min.) 76,0 kg/hl

(Max.) 1,5 % vrátane 0,2 % ostatného osiva


Canada Prairie Spring Red

(CPSR)

Testovacia hmotnosť

Celkové prímesi vrátane iných obilnín

č. 1 CPSR

(min.) 77,0 kg/hl

(max.) 0,75 % vrátane 0,2 % ostatného osiva

č. 2 CPSR

(min.) 75,0 kg/hl

(max.) 1,5 % vrátane 0,2 % ostatného osiva


Canada Prairie Spring White

(CPSW)

Testovacia hmotnosť

Celkové prímesi vrátane iných obilnín

č. 1 CPSW

(min.) 77,0 kg/hl

(max.) 0,75 % vrátane 0,2 % ostatného osiva

č. 2 CPSW

(min.) 75,0 kg/hl

(max.) 1,5 % vrátane 0,2 % ostatného osiva


Canada Western Red Winter

(CWRW)

Testovacia hmotnosť

Celkové prímesi vrátane iných obilnín

č. 1 CWRW

(min.) 78,0 kg/hl

(max.) 1,0 % vrátane 0,2 % ostatného osiva

č. 2 CWRW

(min.) 74,0 kg/hl

(max.) 2,0 % vrátane 0,2 % ostatného osiva


Canada Western Soft White Spring

(CWSWS)

Testovacia hmotnosť

Celkové prímesi vrátane iných obilnín

č. 1 CWSWS

(min.) 78,0 kg/hl

(max.) 0,75 % vrátane 0,2 % ostatného osiva

č. 2 CWSWS

(min.) 75,5 kg/hl

(max.) 1,0 % vrátane 0,2 % ostatného osiva

č. 3 CWSWS

(min.) 75,0 kg/hl

(max.) 1,5 % vrátane 0,2 % ostatného osiva

TVRDÁ PŠENICA

Canada Western Amber Durum

(CWAD)

Testovacia hmotnosť

Celkové prímesi vrátane iných obilnín

č. 1 CWAD

(min.) 80,0 kg/hl

(max.) 0,5 % vrátane 0,2 % ostatného osiva

č. 2 CWAD

(min.) 79,5 kg/hl

(max.) 0,8 % vrátane 0,2 % ostatného osiva

č. 3 CWAD

(min.) 78,0 kg/hl

(max.) 1,0 % vrátane 0,2 % ostatného osiva

č. 4 CWAD

(min.) 75,0 kg/hl

(max.) 3,0 % vrátane 0,2 % ostatného osiva

Poznámky:

„Ostatné obilniny“

:

pri týchto stupňoch len pre ovos, jačmeň, raž a triticale.

„Bežná pšenica“

:

pre vývoz bežnej pšenice dodá Kanadská komisia pre obilniny dokumentáciu s osvedčením, v ktorom je uvedené percento bielkovín pre príslušnú dávku.

„Tvrdá pšenica“

:

pre vývoz tvrdej pšenice dodá Kanadská komisia pre obilniny dokumentáciu s osvedčením, ktoré osvedčuje percento sklovitého jadra a špecifickú hmotnosť (kilogramy/hektolitre) príslušnej dodávky.


PRÍLOHA VII

ŠTANDARDNÁ METÓDA PRE STANOVENIE FLOTAČNÉHO INDEXU ČLÁNOK 7 ODS. 3

Pripravte vodný roztok dusičnanu sodného mernej hmotnosti 1,25 a udržiavajte ho pri 35 °C.

Dajte do roztoku 100 zŕn kukurice z reprezentatívnej vzorky s najvyšším obsahom vlhkosti 14,5 %.

Pretriasajte roztok v 30 sekundových intervaloch počas piatich minút, aby sa vylúčili vzduchové bubliny.

Oddeľte plávajúce zrná od ponorených a spočítajte ich.

Flotačný index sa vypočítava takto:

Flotačný index pre test = (počet plávajúcich zŕn)/(počet ponorených zŕn) × 100.

Zopakujte päťkrát.

Flotačný index je aritmetickým priemerom piatich testov s vylúčením dvoch extrémnych hodnôt.


PRÍLOHA VIII

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96

(Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 641/97

(Ú. v. ES L 98, 15.4.1997, s. 2).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2092/97

(Ú. v. ES L 292, 25.10.1997, s. 10).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2519/98

(Ú. v. ES L 315, 25.11.1998, s. 7).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2235/2000 (1)

(Ú. v. ES L 256, 10.10.2000, s. 13).

Iba článok 2.

Nariadenie Komisie (ES) č. 2104/2001

(Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 8).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 597/2002

(Ú. v. ES L 91, 6.4.2002, s. 9).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1900/2002

(Ú. v. ES L 287, 25.10.2002, s. 15).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1110/2003

(Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 777/2004

(Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).

Iba článok 5.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1074/2008

(Ú. v. EÚ L 294, 1.11.2008, s. 3).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 459/2009

(Ú. v. EÚ L 139, 5.6.2009, s. 3).

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 170/2010

(Ú. v. EÚ L 51, 2.3.2010, s. 8).

 


(1)  Toto nariadenie bolo zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2015/2001 (Ú. v. ES L 272, 13.10.2001, s. 31).


PRÍLOHA IX

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 1249/96

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1 prvá a druhá veta

článok 2 ods. 1 prvý pododsek

článok 2 ods. 1 tretia veta

článok 2 ods. 1 druhý pododsek

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 4 prvý pododsek prvá zarážka

článok 2 ods. 4 prvý pododsek, písm. a)

článok 2 ods. 4 prvý pododsek druhá a tretia zarážka

článok 2 ods. 4 prvý pododsek, písm. b)

článok 2 ods. 4 druhý pododsek

článok 2 ods. 4 druhý pododsek

článok 2 ods. 5 prvý pododsek prvá veta

článok 3 ods. 1

článok 2 ods. 5 prvý pododsek druhá veta

článok 3 ods. 2

článok 2 ods. 5 prvý pododsek tretia veta

článok 3 ods. 3

článok 2 ods. 5 druhý pododsek

článok 3 ods. 4 prvý pododsek

článok 2 ods. 5 tretí pododsek

článok 3 ods. 4 druhý pododsek

článok 2a

článok 3

článok 4

článok 4 ods. 1

článok 5 ods. 1

článok 4 ods. 2

článok 5 ods. 2

článok 4 ods. 3 prvá druhá a tretia zarážka

článok 5 ods. 3 písm. a), b) a c)

článok 4 ods. 4

článok 5 ods. 4

článok 4 ods. 5

článok 5 ods. 5

článok 5

článok 6

článok 6 ods. 1

článok 7 ods. 1

článok 6 ods. 1a prvý pododsek prvá druhá a tretia zarážka

článok 7 ods. 2 prvý pododsek. písm. a), b) a c)

článok 6 ods. 1a druhý až šiesty pododsek

článok 7 ods. 2 druhý až šiesty pododsek

článok 6 ods. 2 prvý pododsek

článok 7 ods. 3 prvý pododsek

článok 6 ods. 2 druhý pododsek

článok 7 ods. 3 druhý pododsek

článok 6 ods. 2 tretí pododsek prvá a druhá zarážka

článok 7 ods. 3 tretí pododsek písm. a) a b)

článok 6 ods. 2 štvrtý pododsek

článok 7 ods. 3 štvrtý pododsek

článok 6 ods. 2 piaty pododsek

článok 7 ods. 3 piaty pododsek

článok 6 ods. 3

článok 7 ods. 4

článok 6 ods. 4

článok 7 ods. 5

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha III

príloha IV

príloha IV

príloha IVa

príloha V

príloha IVb

príloha VI

príloha V

príloha VII

príloha VI

príloha I

príloha VIII

príloha IX


21.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/23


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 643/2010

z 20. júla 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. júla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júla 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

41,0

TR

77,3

ZZ

59,2

0707 00 05

MK

41,0

TR

105,8

ZZ

73,4

0709 90 70

TR

90,3

ZZ

90,3

0805 50 10

AR

86,8

UY

75,9

ZA

82,1

ZZ

81,6

0808 10 80

AR

85,4

BR

79,9

CA

99,3

CL

88,8

CN

81,0

NZ

110,6

US

121,1

UY

111,6

ZA

94,9

ZZ

97,0

0808 20 50

AR

82,0

CL

109,0

CN

98,4

NZ

176,5

ZA

97,4

ZZ

112,7

0809 10 00

TR

195,5

ZZ

195,5

0809 20 95

CL

150,0

TR

256,7

US

769,6

ZZ

392,1

0809 30

AR

75,9

TR

160,0

ZZ

118,0

0809 40 05

BR

123,2

IL

165,9

TR

133,7

ZZ

140,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


21.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/25


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 644/2010

z 20. júla 2010,

ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o dovozné povolenia predložené v období od 9. do 16. júla 2010 v rámci colnej kvóty otvorenej pre kukuricu nariadením (ES) č. 969/2006

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 969/2006 (3) sa otvorila ročná dovozná colná kvóta na 242 074 ton kukurice (poradové číslo 09.4131).

(2)

V článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 969/2006 sa stanovil objem čiastkového obdobia č. 2 na 121 037 ton na obdobie od 1. júla do 31. decembra 2010.

(3)

Z oznámenia podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 969/2006 vyplýva, že žiadosti podané v období od 9. júla 2010 od 13. hod. bruselského času do 16. júla 2010 do 13.00 hod. bruselského času, v súlade s článkom 4 ods. 1 uvedeného nariadenia, prekračujú objemy, ktoré sú k dispozícii. Z uvedeného dôvodu by sa malo určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované objemy.

(4)

Podľa nariadenia (ES) č. 969/2006 je takisto potrebné už nevydávať dovozné povolenia na prebiehajúce kvótové čiastkové obdobie.

(5)

S cieľom zabezpečiť dobré riadenie postupu vydávania dovozných povolení by malo toto nariadenie nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Každej žiadosti o dovozné povolenie pre kvótu kukurice uvedenú v nariadení (ES) č. 969/2006 podanej v období od 9. júla 2010 od 13. hod. do 16. júla 2010 do 13.00 hod. bruselského času sa musí vyhovieť vydaním povolenia na požadovaný objem upravený podľa koeficientu pridelenia o 40,231108 %.

2.   Vydávanie povolení na požadovaný objem sa od 16. júla 2010 od 13.00 hod. bruselského času na prebiehajúce kvótové čiastkové obdobie pozastavuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júla 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 44.


21.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/26


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 645/2010

z 20. júla 2010,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2009/10 sa stanovila v nariadení Komisie (ES) č. 877/2009 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (EÚ) č. 639/2010 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. júla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júla 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 186, 20.7.2010, s. 27.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 21. júla 2010

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

41,32

5,07

1701 99 10 (2)

41,32

1,94

1701 99 90 (2)

41,32

1,94

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


Korigendá

21.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/28


Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 637/2010 z 19. júla 2010, ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o dovozné povolenia na výrobky z cukru v rámci určitých colných kvót

( Úradný vestník Európskej únie L 186 z 20. júla 2010 )

Na strane 25 v prílohe tabuľka v časti „Cukor z Balkánu“ znie takto:

Cukor z Balkánu

Hospodársky rok 2009/2010

Žiadosti podané od 1.7.2010 do 7.7.2010

Poradové číslo

Krajina

Prideľovací koeficient

(%)

Ďalšie žiadosti

09.4324

Albánsko

 

09.4325

Bosna a Hercegovina

 (2)

pozastavené

09.4326

Srbsko, Čierna Hora a Kosovo (1)

 (2)

 

09.4327

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

 

09.4328

Chorvátsko

 (2)

 

„—“

:

Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


(1)  Kosovo podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov 1244/1999.

(2)  Neuplatňuje sa: žiadosti neprekračujú dostupné množstvá a vyhovie sa im v plnej miere.