ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.175.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 175

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
10. júla 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 605/2010 z 2. júla 2010, ktorým sa stanovujú veterinárne a hygienické podmienky a podmienky vydávania veterinárnych certifikátov, pokiaľ ide o vstup surového mlieka a mliečnych výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 606/2010 z 9. júla 2010 o schválení zjednodušeného nástroja na odhadovanie spotreby paliva prevádzkovateľov lietadiel s nízkym množstvom emisií, ktorý vytvorila Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol) ( 1 )

25

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2010 z 9. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1542/2007 o postupoch vykládky a váženia sleďov, makrel a stavríd

27

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 608/2010 z 9. júla 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

29

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 609/2010 z 9. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 576/2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. júla 2010

31

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/383/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. júna 2010 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnením protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtové položky)

34

 

 

2010/384/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. júla 2010 o množstve kvót pre celé Spoločenstvo, ktoré sa majú vydať v rámci systému obchodovania s emisiami v EÚ na rok 2013 [oznámené pod číslom K(2010) 4658]

36

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009)

38

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

10.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 605/2010

z 2. júla 2010,

ktorým sa stanovujú veterinárne a hygienické podmienky a podmienky vydávania veterinárnych certifikátov, pokiaľ ide o vstup surového mlieka a mliečnych výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na úvodnú vetu jej článku 8, článok 8 ods. 1 prvý pododsek, článok 8 ods. 4 a článok 9 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (2), a najmä na jeho článok 12,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (3), a najmä na jeho článok 9,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (4), a najmä na jeho článok 11 ods. 1, článok 14 ods. 4 a článok 16,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (5), a najmä na jeho článok 48 ods. 1,

keďže:

(1)

V smernici Rady 92/46/EHS zo 16. júna 1992, ktorou sa stanovujú hygienické predpisy pre výrobu surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov a ich uvádzanie na trh (6) je stanovená požiadavka vyhotoviť zoznam tretích krajín alebo častí tretích krajín, z ktorých môžu členské štáty povoliť vstup mlieka alebo mliečnych výrobkov s priloženým zdravotným certifikátom za predpokladu, že spĺňajú určité požiadavky vrátane požiadaviek na tepelné ošetrenie a poskytujú predpísané záruky.

(2)

Takisto bolo prijaté rozhodnutie Komisie 2004/438/ES z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú veterinárne a hygienické podmienky a podmienky na vydávanie veterinárnych certifikátov pre uvádzanie tepelne upraveného mlieka, výrobkov na báze mlieka a surového mlieka určeného na ľudskú spotrebu na trh Spoločenstva (7).

(3)

Od prijatia uvedeného rozhodnutia bolo stanovených niekoľko nových veterinárnych a hygienických požiadaviek, ktoré vytvárajú nový právny rámec v tejto oblasti, a preto by mali byť zohľadnené v tomto nariadení. Navyše smernica 92/46/EHS sa zrušila smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES z 21. apríla 2004, ktorou sa rušia určité smernice o hygiene potravín a zdravotné podmienky pre výrobu a uvádzanie na trh určitých produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (8).

(4)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (9), sú stanovené všeobecné zásady týkajúce sa potravín a krmív vo všeobecnosti a najmä bezpečnosti potravín a krmív na úrovni Európskej únie a na vnútroštátnej úrovni.

(5)

Smernicou 2002/99/ES sa stanovujú pravidlá, ktorými sa riadi uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu z tretích krajín. V zmysle znenia smernice môžu takéto produkty vstupovať na územie Európskej únie len v prípade, že spĺňajú požiadavky uplatniteľné na všetky fázy produkcie, spracovania a distribúcie takýchto produktov v Európskej únii alebo ak poskytujú rovnocenné záruky, pokiaľ ide o zdravie zvierat.

(6)

Nariadením (ES) č. 852/2004 sa pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov stanovujú všeobecné pravidlá hygieny potravín pre všetky úrovne potravinového reťazca vrátane prvovýroby.

(7)

Nariadením (ES) č. 853/2004 sa pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov stanovujú osobitné predpisy týkajúce sa hygieny potravín živočíšneho pôvodu. V uvedenom nariadení sa uvádza, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí vyrábajú surové mlieko a mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu, musia spĺňať príslušné ustanovenia prílohy III k danému nariadeniu.

(8)

Nariadením (ES) č. 854/2004 sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu.

(9)

V nariadení Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (10) sú stanovené mikrobiologické kritériá pre niektoré mikroorganizmy a vykonávacie pravidlá, ktoré majú dodržiavať prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pri implementácii všeobecných a osobitných hygienických opatrení uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 852/2004. Nariadením (ES) č. 2073/2005 sa stanovuje, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia, aby potraviny spĺňali príslušné mikrobiologické kritériá stanovené v uvedenom nariadení.

(10)

Do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 92/46/EHS patrí len surové mlieko a výrobky z neho získané z kráv, oviec, kôz alebo byvolích kráv. Vymedzením pojmov „surové mlieko“ a „mliečne výrobky“ v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 853/2004 sa však rozsah pôsobnosti hygienických predpisov týkajúcich sa mlieka rozširuje na všetky druhy cicavcov a surovým mliekom sa rozumie mlieko produkované sekréciou mliečnej žľazy zvierat chovaných na farmách, ktoré nebolo zohriate na viac ako 40 °C alebo nebolo podrobené inému ošetreniu, ktoré by malo rovnocenný účinok Za mliečne výrobky sa potom považujú spracované produkty, ktoré sú výsledkom spracovania surového mlieka alebo ďalšieho spracovania takto spracovaných produktov.

(11)

Vzhľadom na nadobudnutie účinnosti nariadení (ES) č. 852/2004, 853/2004 a 854/2004 a právnych aktov na ich vykonávanie, je potrebné zmeniť a doplniť veterinárne a hygienické podmienky Európskej únie a takisto požiadavky na certifikáciu vstupu surového mlieka a mliečnych výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie.

(12)

Z dôvodu jednotnosti práva Únie by sa v tomto nariadení mali zohľadniť aj predpisy stanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (11) a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov stanovených v nariadení Komisie (EÚ) č. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu (12) a v smernici Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch a o zrušení smerníc 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (13).

(13)

V smernici Rady 96/93/ES zo 17. decembra 1996 o osvedčovaní zvierat a živočíšnych výrobkov (14) sú stanovené pravidlá vydávania certifikátov v zmysle veterinárnych právnych predpisov, ktorými sa má predísť klamlivej alebo falošnej certifikácii. Je vhodné zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány tretích krajín uplatňovali požiadavky na certifikáciu, ktoré sú minimálne rovnocenné s požiadavkami stanovenými v uvedenej smernici.

(14)

Okrem toho sa v smernici Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcej sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (15) uvádza potreba zriadiť počítačový systém vyvinutý v Európskej únii, ktorý spája veterinárne úrady. Je potrebné zmeniť a doplniť formát všetkých vzorov zdravotných certifikátov, aby sa zohľadnila ich kompatibilita v prípade možnej elektronickej certifikácie v rámci systému TRACES, ktorý sa uvádza v smernici 90/425/EHS. Systém TRACES by sa takisto mal zohľadniť aj v predpisoch stanovených týmto nariadením.

(15)

V smernici Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (16), sú stanovené pravidlá týkajúce sa veterinárnych kontrol výrobkov živočíšneho pôvodu vstupujúcich do Európskej únie z tretích krajín pri ich dovoze alebo prevoze vrátane určitých požiadaviek na certifikáciu. Tieto pravidlá platia pre komodity v pôsobnosti tohto nariadenia.

(16)

Vzhľadom na zemepisnú polohu Kaliningradu by sa mali stanoviť osobitné podmienky pre prevoz zásielok z a do Ruska cez územie Európskej únie. Táto úprava by sa týkala iba Lotyšska, Litvy a Poľska.

(17)

V záujme jednoznačnosti európskeho práva by sa malo rozhodnutie Komisie 2004/438/ES zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(18)

S cieľom vyhnúť sa narušeniu obchodu by sa malo počas prechodného obdobia povoliť používanie zdravotných certifikátov vydaných v súlade s rozhodnutím 2004/438/ES.

(19)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú:

a)

hygienické a veterinárne podmienky a požiadavky na vydávanie certifikátov, pokiaľ ide o vstup zásielok surového mlieka a mliečnych výrobkov do Európskej únie,

b)

zoznam tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup takýchto zásielok do Európskej únie.

Článok 2

Dovoz surového mlieka a mliečnych výrobkov z tretích krajín alebo z ich častí uvedených v stĺpci A prílohy I

Členské štáty povolia dovoz zásielok surového mlieka a mliečnych výrobkov z tretích krajín alebo z ich častí uvedených v stĺpci A prílohy I.

Článok 3

Dovoz určitých mliečnych výrobkov z tretích krajín alebo z ich častí uvedených v stĺpci B prílohy I

Členské štáty povolia dovoz zásielok mliečnych výrobkov – zo surového mlieka kráv, oviec, kôz alebo byvolích kráv – z tretích krajín alebo z ich častí, ktoré nie sú ohrozené slintačkou a krívačkou, ako sa uvádza v stĺpci B prílohy I, za predpokladu, že tieto mliečne výrobky alebo surové mlieko, z ktorého sú vyrobené, boli ošetrené pasterizáciou vrátane jednorazového tepelného ošetrenia:

a)

tepelným účinkom, ktorý je minimálne rovnocenný účinku počas pasterizácie pri teplote najmenej 72 °C počas 15 sekúnd,

b)

ktoré, v prípade potreby, dostatočne zaručí negatívnu reakciu na alkalický fosfatázový test bezprostredne po takomto ošetrení.

Článok 4

Dovoz určitých mliečnych výrobkov z tretích krajín alebo z ich častí uvedených v stĺpci C prílohy I

1.   Členské štáty povolia dovoz zásielok mliečnych výrobkov – zo surového mlieka kráv, oviec, kôz alebo byvolích kráv – z tretích krajín alebo z ich častí, ktoré nie sú ohrozené slintačkou a krívačkou, ako sa uvádza v stĺpci C prílohy I, za predpokladu, že tieto mliečne výrobky alebo surové mlieko, z ktorého sú vyrobené, boli tepelne ošetrené vrátane:

a)

procesu sterilizácie, pomocou ktorého bola dosiahnutá hodnota F0 ≥ 3,

b)

ošetrenia ultravysokotepelným zahriatím (UHT) na teplotu najmenej 135 °C v kombinácii s primeranou dĺžkou jej udržania,

c)

i)

krátkodobej pasterizácie pri vysokej teplote (HTST) – 72 °C počas 15 sekúnd – aplikovanou dvakrát na mlieko s pH ≥ 7, ktorou sa, v prípade potreby, dosiahne negatívna reakcia na alkalický fosfatázový test bezprostredne po takomto ošetrení, alebo

ii)

ošetrenia s rovnocenným pasterizačným účinkom ako v bode i), ktorým sa, v prípade potreby, dosiahne negatívna reakcia na alkalický fosfatázový test bezprostredne po takomto ošetrení,

d)

ošetrenia mlieka pomocou HTST, ktorého pH je nižšie ako 7,0; alebo

e)

HTST v kombinácii s iným fyzikálnym ošetrením buď:

i)

znižovaním pH pod 6 počas jednej hodiny, alebo

ii)

dodatočným zahriatím na teplotu ≥ 72 °C v kombinácii s vysúšaním.

2.   Členské štáty povolia dovoz zásielok mliečnych výrobkov – zo surového mlieka iných zvierat, ako sú tie uvedené v ods. 1 – z tretích krajín alebo z ich častí, ktoré nie sú ohrozené slintačkou a krívačkou, ako sa uvádza v stĺpci C prílohy I, za predpokladu, že tieto mliečne výrobky alebo surové mlieko, z ktorého sú vyrobené, boli ošetrené vrátane:

a)

procesu sterilizácie, pomocou ktorého bola dosiahnutá hodnota F0 ≥ 3, alebo

b)

ošetrenia ultravysokotepelným zahriatím (UHT) na teplotu najmenej 135 °C v kombinácii s primeranou dĺžkou jej udržania.

Článok 5

Certifikáty

Zásielky, ktoré sa môžu dovážať v súlade s článkami 2, 3 a 4, musí sprevádzať zdravotný certifikát vyhotovený podľa vzoru, ktorý je pre príslušnú komoditu stanovený v časti 2 prílohy II a vyplnený v súlade s vysvetlivkami uvedenými v časti 1 danej prílohy.

Požiadavky tohto článku však nemajú brániť používaniu elektronickej certifikácie alebo iných dohodnutých systémov zosúladených na úrovni Európskej únie.

Článok 6

Podmienky prevozu a skladovania

Vstup na územie Európskej únie, pokiaľ ide o zásielky surového mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré nie sú určené na dovoz do Európskej únie, ale pre tretiu krajinu buď okamžitým prevozom, alebo po uskladnení v Európskej únii v súlade s článkami 11, 12 alebo 13 smernice Rady 97/78/ES, sa môže povoliť len v prípade, že zásielky spĺňajú tieto podmienky:

a)

pochádzajú z tretej krajiny alebo z jej časti, z ktorej sa povolil vstup zásielok surového mlieka alebo mliečnych výrobkov na územie Európskej únie, a spĺňajú podmienky tepelného ošetrenia takýchto zásielok uvedené v článkoch 2, 3, a 4,

b)

sú v súlade s osobitnými veterinárnymi požiadavkami na dovoz surového mlieka alebo mliečnych výrobkov do Európskej únie, ktoré sú stanovené vo veterinárnom certifikáte v časti II.1 príslušného vzorového zdravotného certifikátu vymedzeného v časti 2 prílohy II,

c)

sprevádza ich zdravotný certifikát vydaný v súlade s príslušným vzorom pre daný typ zásielky vymedzeným v časti 3 prílohy II a vyplneným v súlade s vysvetlivkami uvedenými v časti 1 danej prílohy,

d)

v spoločnom veterinárnom vstupnom dokumente uvedenom v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 136/2004 (17) a podpísanom úradným veterinárnym lekárom hraničnej inšpekčnej stanice pri vstupe do Európskej únie je potvrdené, že sa môžu prevážať a sú vhodné na uskladnenie.

Článok 7

Výnimky týkajúce sa prevozu a podmienok skladovania

1.   Odchylne od článku 6 je možné povoliť prevoz zásielok smerujúcich z Ruska a do Ruska, priamo alebo cez ďalšiu tretiu krajinu, po ceste alebo po železnici na území Európskej únie medzi určenými hraničnými inšpekčnými stanicami v Lotyšsku, Litve a Poľsku zo zoznamu uvedenom v rozhodnutí Komisie 2009/821/ES (18), ak sú splnené tieto podmienky:

a)

zásielka je na hraničnej inšpekčnej stanici pri vstupe do Európskej únie zapečatená veterinárnymi službami príslušného orgánu pečaťou s poradovým číslom,

b)

sprievodné doklady k zásielke uvedené v článku 7 smernice 97/78/ES majú na každej strane pečiatku „IBA NA PREVOZ DO RUSKA CEZ EÚ“ od úradného veterinárneho lekára príslušného orgánu, ktorý zodpovedá za hraničnú inšpekčnú stanicu pri vstupe do Európskej únie,

c)

sú splnené procesné požiadavky uvedené v článku 11 smernice 97/78/ES,

d)

zásielka je v spoločnom veterinárnom vstupnom dokumente potvrdená úradným veterinárnym lekárom hraničnej inšpekčnej stanice pri vstupe do Európskej únie ako vhodná na prevoz.

2.   Vykládka alebo uskladnenie, vymedzené v článku 12 ods. 4 alebo v článku 13 smernice 97/78/ES, sa v prípade takýchto zásielok nesmie na území Európskej únie povoliť.

3.   Príslušný orgán vykoná pravidelné kontroly, ktoré zabezpečia, aby sa počet zásielok a množstvá produktov, ktoré opúšťajú územie Európskej únie, zhodovali s počtom a množstvami, ktoré na toto územie vstupujú.

Článok 8

Osobitné ošetrenie

Zásielky mliečnych výrobkov, ktoré môžu vstupovať na územie Európskej únie v súlade s článkami 2, 3, 4, 6 alebo 7 z tretích krajín alebo z ich častí, v ktorých sa 12 mesiacov pred dátumom vydania zdravotného certifikátu vyskytlo ohnisko nákazy slintačky a krívačky, alebo bola v uvedenom období vykonaná vakcinácia proti tejto nákaze, môžu na územie Európskej únie vstupovať iba v prípade, že boli ošetrené jedným z postupov uvedených v článku 4.

Článok 9

Zrušenie

Rozhodnutie 2004/438/ES sa zrušuje.

Odkazy na rozhodnutie 2004/438/ES sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 10

Prechodné ustanovenia

V prechodnom období do 30. novembra 2010 môžu zásielky surového mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sú vymedzené v rozhodnutí 2004/438/ES a ktorým boli vydané príslušné zdravotné certifikáty v zmysle rozhodnutia 2004/438/ES, naďalej vstupovať na územie Európskej únie.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. júla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 206.

(6)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 154, 30.4.2004, s. 72.

(8)  Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33.

(9)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11.

(12)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2010, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10.

(14)  Ú. v. ES L 13, 16.1.1997, s. 28.

(15)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(16)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(17)  Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2004, s. 11.

(18)  Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2009, s. 1.


PRÍLOHA I

Zoznam tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok surového mlieka a mliečnych výrobkov na územie Európskej únie, a spôsob predpísaného tepelného ošetrenia takýchto zásielok

„+“

:

povolená tretia krajina

„0“

:

nepovolená tretia krajina


Kód ISO tretej krajiny

Tretia krajina alebo jej časť

Stĺpec A

Stĺpec B

Stĺpec C

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albánsko

0

0

+

AN

Holandské Antily

0

0

+

AR

Argentína

0

0

+

AU

Austrália

+

+

+

BR

Brazília

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Bielorusko

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosna a Hercegovina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Švajčiarsko (1)

+

+

+

CL

Čile

0

+

+

CN

Čína

0

0

+

CO

Kolumbia

0

0

+

CR

Kostarika

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Alžírsko

0

0

+

ET

Etiópia

0

0

+

GL

Grónsko

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Chorvátsko

0

+

+

IL

Izrael

0

0

+

IN

India

0

0

+

IS

Island

+

+

+

KE

Keňa

0

0

+

MA

Maroko

0

0

+

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (2)

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

0

+

+

MR

Mauretánia

0

0

+

MU

Maurícius

0

0

+

MX

Mexiko

0

0

+

NA

Namíbia

0

0

+

NI

Nikaragua

0

0

+

NZ

Nový Zéland

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguaj

0

0

+

RS (3)

Srbsko

0

+

+

RU

Rusko

0

0

+

SG

Singapur

0

0

+

SV

Salvádor

0

0

+

SZ

Svazijsko

0

0

+

TH

Thajsko

0

0

+

TN

Tunisko

0

0

+

TR

Turecko

0

0

+

UA

Ukrajina

0

0

+

US

Spojené štáty americké

+

+

+

UY

Uruguaj

0

0

+

ZA

Juhoafrická republika

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Certifikáty v súlade s dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)  Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko; konečné označenie pre túto krajinu sa má dohodnúť po ukončení rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú na úrovni OSN.

(3)  Nevzťahuje sa na Kosovo, ktoré je v súčasnosti v medzinárodnej správe podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.


PRÍLOHA II

ČASŤ 1

Vzory zdravotných certifikátov

„Mlieko-RM“

:

zdravotný certifikát pre surové mlieko z tretích krajín alebo z ich častí povolených v stĺpci A prílohy I určené na ďalšie spracovanie v Európskej únii pred jeho použitím na ľudskú spotrebu.

„Mlieko-RMP“

:

zdravotný certifikát pre mliečne výrobky zo surového mlieka na ľudskú spotrebu pochádzajúce z tretích krajín alebo z ich častí povolených v stĺpci A prílohy I určené na dovoz do Európskej únie.

„Mlieko-HTB“

:

zdravotný certifikát pre mliečne výrobky na ľudskú spotrebu – z mlieka kráv, oviec, kôz a byvolích kráv – z tretích krajín alebo z ich častí povolených v stĺpci B prílohy I určené na dovoz do Európskej únie.

„Mlieko-HTC“

:

zdravotný certifikát pre mliečne výrobky na ľudskú spotrebu z tretích krajín alebo z ich častí povolených v stĺpci C prílohy I určené na dovoz do Európskej únie.

„Mlieko-T/S“

:

veterinárny certifikát pre surové mlieko alebo mliečne výrobky na ľudskú spotrebu určené na prevoz/uskladnenie v Európskej únii.

Vysvetlivky

a)

Zdravotné certifikáty vydávajú príslušné orgány tretej krajiny pôvodu podľa vzoru vymedzeného v časti 2 tejto prílohy, ktorý zodpovedá danému druhu surového mlieka alebo mliečnych výrobkov. Ich súčasťou sú potvrdenia v číselnom poradí uvedenom na vzore, ktoré sa vyžadujú od každej tretej krajiny, a v prípade potreby aj dodatočné záruky, ktoré sa vyžadujú od danej vyvážajúcej tretej krajiny.

b)

Originál zdravotného certifikátu musí pozostávať z jedného listu potlačeného z obidvoch strán alebo v prípade dlhšieho textu z viacerých strán, ktoré musia tvoriť nedeliteľný celok.

c)

Každá zásielka príslušnej komodity vyvážanej na rovnaké miesto určenia z tretej krajiny uvedenej v stĺpci 2 tabuľky v prílohe I a prepravovanej v tom istom železničnom vagóne, nákladnom vozidle, lietadle alebo na tej istej lodi musí mať samostatný zdravotný certifikát.

d)

Originál zdravotného certifikátu a označenia uvedené na jeho vzore musia byť aspoň v jednom úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa vykonáva inšpekcia na hraničnej stanici a členského štátu určenia. Avšak tieto členské štáty môžu povoliť použitie iného úradného jazyka Európskej únie namiesto ich vlastného a v prípade potreby priložiť úradný preklad.

e)

Ak sú z dôvodu identifikácie komodít tvoriacich zásielku pripojené k certifikátu ďalšie strany, tieto sa považujú za súčasť originálu certifikátu za predpokladu, že sa na každej strane uvedie podpis a pečiatka osvedčujúceho úradného veterinárneho lekára.

f)

Ak má zdravotný certifikát viac ako jednu stranu, každá strana musí byť v dolnej časti očíslovaná „–x(číslo strany) z y(celkový počet strán)–“ a v hornej časti musí byť uvedené referenčné číslo osvedčenia pridelené príslušným orgánom.

g)

Originál zdravotného certifikátu musí byť vyplnený a podpísaný zástupcom príslušného orgánu zodpovedného za overenie a certifikáciu súladu surového mlieka alebo mliečnych výrobkov s hygienickými požiadavkami stanovenými v kapitole I oddielu IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a v smernici 2002/99/ES.

h)

Príslušné orgány vyvážajúcej tretej krajiny zabezpečia, aby sa dodržiavali zásady certifikácie, ktoré sú rovnocenné so zásadami stanovenými smernicou 96/93/ES (1).

i)

Farba podpisu úradného veterinárneho lekára sa musí líšiť od farby tlače na zdravotnom certifikáte. Rovnaké pravidlo platí pre pečiatky iné ako reliéfne alebo vodotlačové.

j)

Originál zdravotného certifikátu musí sprevádzať zásielku až po hraničnú inšpekčnú stanicu v mieste jej vstupu na územie Európskej únie.

k)

Pokiaľ sa na vzore certifikátu uvádza, že sa určité nehodiace tvrdenia majú podľa potreby preškrtnúť, môže osvedčujúca úradná osoba tvrdenia, ktoré považuje za irelevantné, preškrtnúť, podpísať a opečiatkovať, príp. celkom vypustiť z certifikátu.

ČASŤ 2

Vzor Mlieko-RM

Zdravotný certifikát pre surové mlieko z tretích krajín alebo z ich častí povolených v stĺpci A prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010 určené na ďalšie spracovanie v Európskej únii pred jeho použitím na ľudskú spotrebu

Image

Image

Image

Vzor Mlieko-RMP

Zdravotný certifikát pre mliečne výrobky na ľudskú spotrebu zo surového mlieka pochádzajúce z tretích krajín alebo z ich častí povolených v stĺpci A prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010 určené na dovoz do Európskej únie

Image

Image

Image

Vzor Mlieko-HTB

Zdravotný certifikát pre mliečne výrobky na ľudskú spotrebu – z mlieka kráv, oviec, kôz a byvolích kráv – z tretích krajín alebo z ich častí povolených v stĺpci B prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010 určené na dovoz do Európskej únie

Image

Image

Image

Vzor Mlieko-HTC

Zdravotný certifikát pre mliečne výrobky na ľudskú spotrebu z tretích krajín alebo z ich častí povolených v stĺpci C prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010 určené na dovoz do Európskej únie

Image

Image

Image

Image

ČASŤ 3

Vzor Mlieko-T/S

Veterinárny certifikát pre surové mlieko alebo mliečne výrobky na ľudskú spotrebu určené na [prevoz]/[uskladnenie] (1) (2) na území Európskej únie

Image

Image

Image


(1)  Ú. v. ES L 13, 16.1.1997, s. 28.


10.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/25


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 606/2010

z 9. júla 2010

o schválení zjednodušeného nástroja na odhadovanie spotreby paliva prevádzkovateľov lietadiel s nízkym množstvom emisií, ktorý vytvorila Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 14 ods. 1,

keďže:

(1)

Úplné, konzistentné, transparentné a presné monitorovanie a podávanie správ o emisiách skleníkových plynov v súlade s týmito usmerneniami stanovenými v rozhodnutí Komisie 2007/589/ES z 18. júla 2007, ktorým sa zavádzajú usmernenia o monitorovaní a predkladaní správ o emisiách skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (2) je základom účinného fungovania systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov zriadeného smernicou 2003/87/ES.

(2)

V článku 14 ods. 3 smernice 2003/87/ES sa vyžaduje, aby letecký prevádzkovateľ od 1. januára 2010 v každom kalendárnom roku monitoroval množstvo emisií oxidu uhličitého z letov, ktoré prevádzkuje, a podával o ňom správy v súlade s usmerneniami ustanovenými v rozhodnutí 2007/589/ES.

(3)

Každý letecký prevádzkovateľ by mal pripraviť a predložiť plán monitorovania svojmu riadiacemu členskému štátu obsahujúci opatrenia, ktoré má v úmysle prijať na monitorovanie svojich emisií a na podávanie správ o nich, a príslušné orgány riadiaceho členského štátu by mali takýto plán monitorovania schváliť v súlade s usmerneniami uvedenými v rozhodnutí 2007/589/ES.

(4)

Časť 4 prílohy XIV k rozhodnutiu 2007/589/ES znižuje administratívne zaťaženie niektorých leteckých prevádzkovateľov zodpovedných za obmedzený počet letov ročne alebo s nízkym množstvom emisií oxidu uhličitého zriadením zjednodušeného postupu na odhadovanie spotreby paliva ich lietadla s použitím nástrojov uplatňovaných Európskou organizáciou pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol) alebo inými príslušnými organizáciami, ktoré môžu spracovávať všetky príslušné informácie o letovej prevádzke, napríklad tie, ktoré má k dispozícii Eurocontrol, ak tieto nástroje schválila Komisia.

(5)

Eurocontrol zriadil a zdokumentoval zjednodušený nástroj na odhadovanie spotreby paliva a množstva emisií oxidu uhličitého pre konkrétne lety medzi letiskami. Tento nástroj využíva aktuálnu dĺžku trasy založenú na čo najkomplexnejších informáciách o letovej prevádzke a operačných letových informáciách, ktoré sú aktuálne dostupné, a zohľadňuje palivo spotrebované v celom priebehu konkrétneho letu vrátane odletových východov, rolovania, pristávania, vzletu a letu, ako aj počas manažmentu letovej prevádzky. Nástroj využíva štatisticky spoľahlivé koeficienty spotreby paliva pre najvýznamnejšie typy lietadiel, ako aj generickejší prístup k ďalším lietadlám, ktorým sa stanovujú koeficienty spotreby paliva, ako je funkcia maximálnej vzletovej hmotnosti lietadla, čoho výsledkom je prijateľná úroveň nepresnosti.

(6)

Tento nástroj spĺňa požiadavky usmernení uvedených v rozhodnutí 2007/589/ES, pokiaľ ide o prístup založený na jednotlivých letoch, skutočnej dĺžke trasy a štatisticky spoľahlivých vzťahoch v oblasti spotreby paliva. Preto je vhodné dať tento nástroj k dispozícii a schváliť ho na používanie príslušnými leteckými prevádzkovateľmi, aby si mohli plniť svoje záväzky týkajúce sa monitorovania a podávania správ administratívne nenáročnejším spôsobom.

(7)

Je možné, že z dôvodov, ktoré letecký prevádzkovateľ nemôže nijako ovplyvniť, pri určitom lete nebude schopný monitorovať skutočnú spotrebu paliva. Za týchto okolností a ak neexistujú iné možnosti určovania skutočnej spotreby paliva je vhodné, aby bol nástroj na odhadovanie spotreby paliva, ktorý používajú prevádzkovatelia s nízkym množstvom emisií, dostupný aj ostatným leteckým prevádzkovateľom na stanovenie odhadov spotreby paliva konkrétnych letov, pri ktorých chýbajú údaje o skutočnej spotrebe paliva.

(8)

Časť 6 prílohy XIV k rozhodnutiu 2007/589/ES vyžaduje od leteckého prevádzkovateľa, ktorý používa nástroj na odhadovanie spotreby paliva, aby do svojho plánu monitorovania zahrnul dôkaz o splnení podmienok pre prevádzkovateľov s nízkym množstvom emisií, ako aj potvrdenie a opis používaného nástroja.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zmenu klímy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nástroj na odhadovanie spotreby paliva, ktorý vytvorila a poskytla na používanie Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol) (3), sa schvaľuje na používanie:

1.

prevádzkovateľmi s nízkym množstvom emisií pri plnení záväzkov týkajúcich sa monitorovania a podávania správ v súlade s článkom 14 ods. 3 smernice 2003/87/ES a časťou 4 prílohy XIV k rozhodnutiu 2007/589/ES;

2.

všetkými leteckými prevádzkovateľmi v súlade s časťou 5 prílohy XIV k rozhodnutiu 2007/589/ES na účely odhadovania spotreby paliva určitých letov, na ktoré sa vzťahuje príloha I k smernici 2003/87/ES, ak v dôsledku okolností, ktoré letecký prevádzkovateľ nemôže nijako ovplyvniť, nie sú k dispozícii údaje potrebné na monitorovanie emisií oxidu uhličitého a nie je možné ich získať alternatívnym spôsobom uvedeným v pláne monitorovania leteckého prevádzkovateľa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 229, 31.8.2007, s. 1.

(3)  www.eurocontrol.int/ets/small_emitters


10.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/27


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 607/2010

z 9. júla 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1542/2007 o postupoch vykládky a váženia sleďov, makrel a stavríd

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (1), a najmä na jeho článok 5 písm. b),

keďže:

(1)

Postupy vykládky a váženia sú výsledkom úzkej spolupráce Spoločenstva s Nórskom a Faerskými ostrovmi. Tieto postupy sú stanovené v nariadení (ES) č. 1542/2007 (2). Rozsah pôsobnosti týchto pravidiel bol obmedzený na zásoby, ktoré podliehali spolupráci medzi Nórskom a Faerskými ostrovmi. Neboli však pokryté zóny zodpovedajúce južnej zložke lovu makrely a stavridy, ako aj ďalšie zóny, ktoré podliehajú obmedzeniam výlovu. Je preto vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti týchto pravidiel na všetky zóny, v ktorých sú stanovené obmedzenia výlovu a všade tam, kde to vyžaduje stav ochrany zásob a potreba zabezpečiť účinnú kontrolu.

(2)

Podľa článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1542/2007 vedie denník strana, ktorá ryby váži. V článku sa však neuvádza časový rámec na dodržanie tejto požiadavky. Aby sa predišlo nejasnostiam vo výklade tohto ustanovenia, mala by sa určiť presná lehota na vyplnenie denníka.

(3)

Podľa článku 9 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1542/2007 sa každá jednotlivá náplň cisternového vozidla, ktoré sa používa na prepravu rýb z prístavu do spracovateľského závodu, váži a zaznamenáva osobitne. S cieľom vyhnúť sa zbytočným zdržaniam, pokiaľ ide o vyloženie nákladu, by sa malo umožniť zaznamenávať iba celkovú hmotnosť náplne všetkých cisternových vozidiel z toho istého plavidla za predpokladu, že sa tieto náplne cisternových vozidiel vážia následne po sebe a bez prerušenia.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1542/2007 by sa preto malo príslušným spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

V článku 60 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (3), sa ustanovujú všeobecné pravidlá váženia produktov rybného hospodárstva a Komisia sa splnomocňuje prijať podrobné pravidlá jeho uplatňovania. Vzhľadom na to, že tento článok sa bude uplatňovať až od 1. januára 2011, a vzhľadom na naliehavú potrebu uplatňovať zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 1542/2007 počas rybárskeho hospodárskeho roku 2010, je vhodné použiť článok 5 písm. b) nariadenia (EHS) č. 2847/93 ako právny základ tejto zmeny a doplnenia.

(6)

Riadiaci výbor pre rybné hospodárstvo a akvakultúru nepredložil v lehote stanovenej jeho predsedom žiadne stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1542/2007 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na vykládky rybárskych plavidiel Európskej únie a rybárskych plavidiel tretích krajín v EÚ alebo rybárskych plavidiel EÚ v tretích krajinách, pri ktorých množstvo na jednu vykládku presahuje 10 ton sleďov (Clupea harengus), makrel (Scomber scombrus) a stavríd (Trachurus spp.) alebo ich kombinácie

a)

v prípade sleďov v zónach ICES (4) I, II, IIIa, IV, Vb, VI a VII;

b)

v prípade makrel v zónach ICES: IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV a vody EÚ CECAF (5);

c)

v prípade stavríd v zónach ICES: IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV a vody EÚ CECAF.

2.

V článku 9 sa odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Strana, ktorá ryby váži, vedie pre každý vážiaci systém viazaný stránkovaný denník (‚denník váženia‘). Vyplní sa okamžite po ukončení váženia jednotlivých vykládok a najneskôr do 23.59 hod. miestneho času v deň ukončenia váženia. V denníku váženia sa uvedie:

a)

názov a registračné číslo plavidla, z ktorého sa ryby vyložili;

b)

identifikačné číslo cisternových vozidiel v prípadoch, keď boli ryby v súlade s článkom 7 prevážané z prístavu vykládky pred vážením. Každá jednotlivá náplň cisternového vozidla sa váži a zaznamenáva osobitne. Celková hmotnosť náplne všetkých cisternových vozidiel z toho istého plavidla sa môže zaznamenať ako celok v prípade, že sa tieto náplne cisternových vozidiel vážia následne po sebe a bez prerušenia;

c)

druh rýb;

d)

hmotnosť každej vykládky;

e)

dátum a čas začiatku a konca váženia.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 56.

(3)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12. 2009, s. 1.

(4)  Zóny ICES (Medzinárodnej rady pre výskum morí) definované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 70).

(5)  Zóny CECAF (východný a stredný Atlantik alebo hlavná rybolovná zóna 34 FAO) definované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantiku (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 1).“


10.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/29


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 608/2010

z 9. júla 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. júla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júla 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

54,3

ZZ

54,3

0707 00 05

MK

41,0

TR

121,6

ZZ

81,3

0709 90 70

TR

94,2

ZZ

94,2

0805 50 10

AR

86,9

TR

111,6

UY

78,6

ZA

77,9

ZZ

88,8

0808 10 80

AR

95,7

BR

63,7

CA

119,1

CL

86,9

CN

65,8

NZ

115,1

US

113,7

UY

116,3

ZA

92,5

ZZ

96,5

0808 20 50

AR

105,7

CL

104,4

CN

98,4

NZ

144,8

ZA

102,2

ZZ

111,1

0809 10 00

TR

204,6

ZZ

204,6

0809 20 95

TR

299,8

US

509,9

ZZ

404,9

0809 30

AR

137,1

TR

162,6

ZZ

149,9

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


10.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/31


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 609/2010

z 9. júla 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 576/2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. júla 2010

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 576/2010 (3) sa stanovili dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. júla 2010.

(2)

Keďže sa vypočítaný priemer dovozných ciel odchýlil od stanoveného cla o 5 EUR na tonu, treba pristúpiť k úprave zodpovedajúcej dovozným clám stanoveným nariadením (EÚ) č. 576/2010.

(3)

Nariadenie (EÚ) č. 576/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (EÚ) č. 576/2010 sa nahrádzajú znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 10. júla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júla 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  Ú. v. EÚ L 166, 1.7.2010, s. 11.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od 10. júla 2010

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

29,07

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

5,34

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

5,34

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

29,07


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori alebo Čiernom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

30.6.2010-8.7.2010

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

170,70

111,08

Cena FOB USA

139,88

129,88

109,88

74,05

Prémia – Záliv

14,26

Prémia – Veľké jazerá

40,50

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

26,36 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

53,91 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


ROZHODNUTIA

10.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/34


ROZHODNUTIE RADY

z 29. júna 2010

o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnením protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtové položky)

(2010/383/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 114 a článok 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Protokol 31 k Dohode o EHP obsahuje osobitné ustanovenia o spolupráci v oblastiach mimo štyroch slobôd medzi Európskou úniou a štátmi EZVO, ktoré sú členmi EHP.

(2)

Je vhodné pokračovať v spolupráci zmluvných strán dohody na činnostiach Únie financovaných zo všeobecného rozpočtu Únie v oblasti zavádzania, fungovania a rozvoja vnútorného trhu aj po 31. decembri 2009. Týka sa to týchto rozpočtových položiek:

12 01 04 01 Zavedenie a rozvoj vnútorného trhu – Výdavky na administratívne riadenie.

12 02 01 Budovanie a rozvoj vnútorného trhu.

02 03 01 Fungovanie a rozvoj vnútorného trhu osobitne v oblastiach oznamovania, vydávania osvedčení a odvetvovej aproximácie.

02 01 04 01 Fungovanie a rozvoj vnútorného trhu najmä v oblastiach oznamovania, vydávania osvedčení a odvetvovej aproximácie – Výdavky na administratívne riadenie

(3)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorú má Únia zaujať v Spoločnom výbore EHP,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Pozícia, ktorú má Európska únia prijať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti s plánovanou zmenou a doplnením protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd, je, že sa má schváliť návrh rozhodnutia Spoločného výboru EHP, ktorý je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

V Luxemburgu 29. júna 2010

Za Radu

predsedníčka

E. ESPINOSA


(1)  Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.


PRÍLOHA

NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č.

z,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 93/2009 z 3. júla 2009 (1).

(2)

Je vhodné pokračovať v spolupráci zmluvných strán dohody na činnostiach Únie financovaných zo všeobecného rozpočtu Únie v oblasti zavádzania, fungovania a rozvoja vnútorného trhu.

(3)

Protokol 31 k dohode by sa mal preto zmeniť a doplniť, aby sa v tejto rozšírenej spolupráci mohlo pokračovať po 31. decembri 2009,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 7 protokolu 31 k dohode sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Slová „roky 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009“ v odseku 6 sa nahrádzajú slovami „roky 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010“.

2.

Slová „roky 2006, 2007, 2008 a 2009“ v odseku 7 sa nahrádzajú slovami „roky 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010“.

3.

Slová „roky 2008 a 2009“ v odseku 8 sa nahrádzajú slovami „roky 2008, 2009 a 2010“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 dohody (2).

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Tajomníci

Spoločného výboru EHP


(1)  Ú. v. EÚ L 277, 22.10.2009, s. 49.

(2)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.].


10.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/36


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. júla 2010

o množstve kvót pre celé Spoločenstvo, ktoré sa majú vydať v rámci systému obchodovania s emisiami v EÚ na rok 2013

[oznámené pod číslom K(2010) 4658]

(2010/384/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 9 druhý odsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 9 smernice 2003/87/ES má Komisia založiť absolútne množstvo kvót pre celé Spoločenstvo na rok 2013 na celkových množstvách kvót, ktoré členské štáty vydali alebo majú vydať v súlade s rozhodnutiami Komisie o ich národných alokačných plánoch na obdobie rokov 2008 až 2012.

(2)

Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva poskytuje relevantné informácie o celkových množstvách kvót, ktoré sa vydali alebo vydajú v súlade s článkom 9 smernice 2003/87/ES. Doplňujúce informácie týkajúce sa množstiev kvót, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie v období rokov 2008 až 2012, sú poskytnuté v tabuľkách národného plánu prideľovania uvedených v článku 44 nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004 z 21. decembra 2004 o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (2).

(3)

Kvóty, ktoré sa vydali alebo vydajú zariadeniam v systéme obchodovania s emisiami v EÚ vrátane nových účastníkov, a kvóty podľa tabuliek národného plánu prideľovania, ktoré sa vydajú na obchodovanie formou aukcie, ako sa uvádza v tabuľke národného plánu prideľovania, by sa mali považovať za kvóty v zmysle článku 9 smernice 2003/87/ES.

(4)

Tieto kvóty predstavujú kvóty v zmysle článku 9 smernice 2003/87/ES, pretože predstavujú množstvá kvót na počiatočné vydanie, ako sa uvádza príslušnej tabuľke národných plánov prideľovania členských štátov na obdobie rokov 2008 až 2012 a v súlade s článkom 45 nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004.

(5)

Na účel tohto rozhodnutia kvóty vyhradené pre nových účastníkov pred 30. aprílom 2010 by sa mali chápať ako kvóty predstavujúce kvóty v zmysle článku 9 smernice 2003/87/ES, len ak sa pridelia novým účastníkom alebo prípadne predajú, alebo vydajú na obchodovanie formou aukcie pred koncom obdobia rokov 2008 až 2012, pretože zodpovedajúce množstvo kvót sa vydá len v čase pridelenia.

(6)

Hoci sa môžu objaviť dodatočné informácie, najmä zmeny národného plánu prideľovania vrátane zmien, ktoré vyplynú z právnych postupov, tieto informácie bude možné zohľadniť budúcimi úpravami množstva kvót pre celé Spoločenstvo na rok 2013.

(7)

Z týchto dôvodov Komisia pri určovaní množstva kvót pre celé Spoločenstvo, ktoré sa majú vydať na rok 2013, vzala do úvahy tieto množstvá kvót:

kvóty, ktoré sa pridelili, alebo sa pridelia zariadeniam, ktoré sú v systéme obchodovania s emisiami v EÚ od roku 2008,

kvóty, ktoré sa vydajú na obchodovanie formou aukcie alebo predajú v systéme obchodovania s emisiami v EÚ v období rokov 2008 až 2012 a ktoré sú na tento účel označené v príslušnom národnom pláne prideľovania členských štátov,

kvóty, ktoré boli pridelené novým účastníkom z národných rezerv členských štátov pre nových účastníkov medzi 1. januárom 2008 a 30. aprílom 2010,

kvóty, ktoré neboli pridelené novým účastníkom z národných rezerv členských štátov pre nových účastníkov v prípade, ak príslušný členský štát určil, prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov, alebo, ak takéto vnútroštátne právne predpisy ešte neexistujú, vhodnými vyhláseniami v svojom národnom pláne prideľovania, že kvóty z rezervy pre nových účastníkov, ktoré sa nepridelili novým účastníkom do konca obdobia rokov 2008 až 2012 sa vydajú na obchodovanie formou aukcie alebo predajú.

(8)

Kvóty vyčlenené v súlade s rozhodnutím Komisie 2006/780/ES z 13. novembra 2006 o zabránení dvojitému započítaniu znižovania emisií skleníkových plynov v rámci systému obchodovania s emisiami v Spoločenstve pri projektových aktivitách Kjótskeho protokolu v zmysle smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady (3) alebo z iných dôvodov, ako sa uvádza v rozhodnutiach o tabuľke národného plánu prideľovania niektorých členských štátov, by sa mali pridať k množstvu kvót pre celé Spoločenstvo na rok 2013 a ďalšie roky len vtedy, keď budú vydané a pridelené, alebo keď budú vydané na obchodovanie formou aukcie alebo predané do 31. decembra 2012.

(9)

Nakoľko v článku 10 smernice 2003/87/ES sa od členských štátov žiada, aby pridelili najmenej 90 % kvót zadarmo, kvóty rezervované pre nových účastníkov by sa mali pri určovaní množstva kvót pre celé Spoločenstvo na rok 2013 brať do úvahy len do takej miery, aby celkové množstvo týchto kvót zvýšené o množstvo kvót, ktoré sa má obchodovať formou aukcie alebo predať, neprekročilo 10 % celkového množstva kvót uvedeného v národnom pláne prideľovania členského štátu.

(10)

Množstvo kvót, ktoré sa pridelia prevádzkovateľom lietadiel podľa smernice 2003/87/ES, sa nezahŕňa do množstiev ustanovených v tomto rozhodnutí, pretože podľa článku 3c tejto smernice sa vyžaduje osobitné rozhodnutie.

(11)

Výpočet absolútneho množstva kvót pre celé Spoločenstvo na rok 2013 vychádza z informácií, ktoré mala Komisia k dispozícii do 30. apríla 2010.

(12)

Priemerné ročné celkové množstvo kvót vydaných členskými štátmi v súlade s rozhodnutím Komisie o ich národných plánoch prideľovania na obdobie rokov 2008 až 2012, ktoré sa berie do úvahy pri výpočte množstva kvót pre celé Spoločenstvo podľa článku 9 smernice 2003/87/ES, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES (4), dosahuje počet 2 032 998 912 kvót.

(13)

Celkové množstvo kvót, ktoré sa vydá od roku 2013, sa každý rok zníži o lineárny faktor 1,74 %, čo znamená o 35 374 181 kvót,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Absolútne množstvo kvót pre celé Spoločenstvo na rok 2013 uvedené v článku 9 smernice 2003/87/ES sa rovná 1 926 876 368.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. júla 2010

Za Komisiu

Connie HEDEGAARD

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 316, 16.11.2006, s. 12.

(4)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 63.


Korigendá

10.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/38


Korigendum k rozhodnutiu Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady

( Úradný vestník Európskej únie L 325 z 11. decembra 2009 )

Na strane 42 v prílohe „Rokovací poriadok Rady“ v článku 11 ods. 5:

namiesto:

„…, ako o to člen Rady požiada podľa článku 3 ods. 2 …“

má byť:

„…, ak o to člen Rady požiada podľa článku 3 ods. 2 …“.

Na strane 43 v prílohe „Rokovací poriadok Rady“ v článku 12 ods. 2 písm. c):

namiesto:

„…, ak takého konzultácie vyžadujú zmluvy;“

má byť:

„…, ak takéto konzultácie vyžadujú zmluvy;“.

Na strane 47 v prílohe „Rokovací poriadok Rady“ v článku 19 ods. 6:

namiesto:

„… Praktické vykonávanie tohto odseku je …“

má byť:

„… Praktické vykonávanie tohto pododseku je …“.

Na strane 51 v prílohe I k Rokovaciemu poriadku Rady v poznámke pod čiarou č. 2:

namiesto:

(2)

Toto zloženie je zriadené článkom 16 ods. 6 druhým pododsekom Zmluvy o EÚ.“

má byť:

(2)

Toto zloženie je zriadené článkom 16 ods. 6 tretím pododsekom Zmluvy o EÚ.“