ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.161.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 161

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
29. júna 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2010/360/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. júna 2010 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb

1

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 562/2010 z 28. júna 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

2

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 563/2010 z 28. júna 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

4

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/42/EÚ z 28. júna 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť FEN 560 (prášok zo semien senovky gréckej) medzi účinné látky ( 1 )

6

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/361/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. júna 2010 o uznaní Izraela v oblasti vzdelávania, prípravy a osvedčovania námorníkov, pokiaľ ide o uznávanie osvedčení o spôsobilosti [oznámené pod číslom K(2010) 4227]

9

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009)

11

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

29.6.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 161/1


ROZHODNUTIE RADY

z 24. júna 2010

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb

(2010/360/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) a článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Dňa 5. júna 2003 Rada oprávnila Komisiu na začatie rokovaní s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v platných bilaterálnych dohodách dohodou Spoločenstva.

(2)

Komisia prerokovala v mene Spoločenstva dohodu s Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb (ďalej len „dohoda“) v súlade s mechanizmami a smernicami podľa prílohy k rozhodnutiu Rady, ktorým sa Komisia oprávňuje na začatie rokovaní s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v platných bilaterálnych dohodách dohodou Spoločenstva.

(3)

Dohoda bola podpísaná v mene Spoločenstva 5. mája 2006 s výhradou jej možného neskoršieho uzavretia v súlade s rozhodnutím Rady 2006/426/ES (1).

(4)

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 by Európska únia mala urobiť oznámenie Bosne a Hercegovine o tom, že Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom.

(5)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie (2) schvaľuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu splnomocnenú urobiť oznámenie podľa článku 8 ods. 1 dohody a urobiť toto oznámenie:

„V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom a od tohto dátumu vykonáva všetky práva a preberá všetky povinnosti Európskeho spoločenstva. Odkazy na ‚Európske spoločenstvo‘ alebo ‚Spoločenstvo‘ v texte dohody preto v prípade potreby znejú ako odkazy na ‚Európsku úniu‘.“

V Luxemburgu 24. júna 2010

Za Radu

predseda

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  Ú. v. EÚ L 169, 22.6.2006, s. 47.

(2)  Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb vyšla v Ú. v. EÚ L 169, 22.6.2006, s. 48, spolu s rozhodnutím o podpise.


NARIADENIA

29.6.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 161/2


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 562/2010

z 28. júna 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. júna 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

44,4

MK

36,4

TR

53,0

ZZ

44,6

0707 00 05

MK

41,0

TR

118,1

ZZ

79,6

0709 90 70

TR

98,7

ZZ

98,7

0805 50 10

AR

75,8

TR

97,3

US

84,1

ZA

94,4

ZZ

87,9

0808 10 80

AR

109,9

BR

92,1

CA

95,4

CL

94,5

CN

57,9

NZ

114,3

US

114,3

UY

160,6

ZA

91,3

ZZ

103,4

0809 10 00

TR

232,5

ZZ

232,5

0809 20 95

SY

178,6

TR

297,6

US

700,6

ZZ

392,3

0809 30

AR

133,5

TR

158,2

ZZ

145,9

0809 40 05

AU

258,9

EG

218,2

IL

210,4

US

319,2

ZZ

251,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


29.6.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 161/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 563/2010

z 28. júna 2010,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2009/10 sa stanovila v nariadení Komisie (ES) č. 877/2009 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (EÚ) č. 552/2010 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. júna 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 157, 24.6.2010, s. 9.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 29. júna 2010

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

42,47

0,00

1701 11 90 (1)

42,47

2,16

1701 12 10 (1)

42,47

0,00

1701 12 90 (1)

42,47

1,87

1701 91 00 (2)

44,41

4,15

1701 99 10 (2)

44,41

1,01

1701 99 90 (2)

44,41

1,01

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


SMERNICE

29.6.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 161/6


SMERNICA KOMISIE 2010/42/EÚ

z 28. júna 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť FEN 560 (prášok zo semien senovky gréckej) medzi účinné látky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS Francúzsko prijalo 24. júna 2003 od spoločnosti Société occitane de fabrications et de technologies žiadosť o zaradenie účinnej látky FEN 560 (tiež nazývanej senovka grécka alebo prášok zo semien senovky gréckej) do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutím Komisie 2004/131/ES (2) sa potvrdilo, že príslušná dokumentácia je „úplná“ v tom zmysle, že v zásade spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií stanovené v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS.

(2)

Účinky uvedenej účinnej látky na ľudské zdravie a životné prostredie sa posúdili v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS, pokiaľ ide o spôsoby použitia, ktoré navrhol žiadateľ. Vymenovaný spravodajský členský štát predložil 18. februára 2005 návrh hodnotiacej správy.

(3)

Členské štáty a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) preskúmali návrh hodnotiacej správy spôsobom partnerského preskúmania a predložili ho vo forme záverov EFSA z 18. decembra 2009 týkajúcich sa partnerského preskúmania posúdenia rizika pesticídov v súvislosti s účinnou látkou prášok zo semien senovky gréckej (FEN 560) (3). Členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat túto správu preskúmali a finalizovali ju 11. mája 2010 vo forme hodnotiacej správy Komisie týkajúcej sa FEN 560 (prášku zo semien senovky gréckej).

(4)

Z rôznych vykonaných preskúmaní vyplynulo, že prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú FEN 560 (prášok zo semien senovky gréckej), podľa všetkého vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) a článku 5 ods. 3 smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o spôsoby použitia, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Preto je vhodné zaradiť FEN 560 (prášok zo semien senovky gréckej) do prílohy I k uvedenej smernici s cieľom zabezpečiť udeľovanie povolení na prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku, vo všetkých členských štátoch v súlade s ustanoveniami uvedenej smernice.

(5)

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vymedzené v smernici 91/414/EHS v dôsledku zaradenia účinnej látky do prílohy I, by sa po zaradení mala členským štátom poskytnúť lehota šiestich mesiacov na preskúmanie existujúcich dočasných povolení týkajúcich sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom FEN 560 (prášku zo semien senovky gréckej), aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek stanovených v smernici 91/414/EHS, najmä v jej článku 13, a príslušných podmienok stanovených v prílohe I. Členské štáty by mali zmeniť súčasné dočasné povolenia na trvalé povolenia alebo tieto dočasné povolenia zmeniť a doplniť alebo ich odobrať v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS. Odchylne od uvedeného termínu by sa mala poskytnúť dlhšia lehota na podanie a posúdenie úplnej dokumentácie súvisiacej s prílohou III, pokiaľ ide o každý prípravok na ochranu rastlín v prípade každého plánovaného použitia v súlade s jednotnými zásadami stanovenými v smernici 91/414/EHS.

(6)

Preto je vhodné smernicu 91/414/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. apríla 2011 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie uvedených ustanovení a tabuľku zhody medzi uvedenými ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. mája 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

1.   V súlade so smernicou 91/414/EHS členské štáty v prípade potreby do 30. apríla 2011 menia a dopĺňajú alebo odoberajú existujúce povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom FEN 560 (prášku zo semien senovky gréckej) ako účinnej látky. Do uvedeného dátumu overujú najmä to, či sú podmienky stanovené v prílohe I k uvedenej smernici, týkajúce sa FEN 560 (prášku zo semien senovky gréckej), splnené s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B položky týkajúcej sa tejto účinnej látky a či držiteľ povolenia má dokumentáciu spĺňajúcu požiadavky prílohy II k uvedenej smernici alebo má k nej prístup v súlade s podmienkami článku 13 ods. 2 uvedenej smernice.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty prehodnocujú najneskôr do 31. októbra 2010 každý povolený prípravok na ochranu rastlín s obsahom látky FEN 560 (prášku zo semien senovky gréckej) ako jedinej účinnej látky alebo ako jednej z viacerých účinných látok, z ktorých všetky sú uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS, v súlade s jednotnými zásadami stanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS, na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k uvedenej smernici a s prihliadnutím na časť B položky v prílohe I k uvedenej smernici, pokiaľ ide o látku FEN 560 (prášok zo semien senovky gréckej). Na základe uvedeného hodnotenia určujú, či príslušný prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Po uvedenom určení členské štáty postupujú takto:

a)

v prípade prípravku s obsahom FEN 560 (prášku zo semien senovky gréckej) ako jedinej účinnej látky v prípade potreby menia, dopĺňajú alebo rušia príslušné povolenie najneskôr do 30. apríla 2012 alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom FEN 560 (prášku zo semien senovky gréckej) ako jednej z viacerých účinných látok v prípade potreby menia, dopĺňajú alebo rušia príslušné povolenie najneskôr do 30. apríla 2012 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu, doplnenie alebo zrušenie v príslušnej smernici alebo smerniciach, ktoré dopĺňajú príslušnú látku alebo látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 28. júna 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 37, 10.2.2004, s. 34.

(3)  The EFSA Journal (2010) 8(1):1448. Závery partnerského preskúmania posúdenia rizika pesticídov v súvislosti s účinnou látkou prášok zo semien senovky gréckej (FEN 560). doi:10.2903/j.efsa.2010.1448. K dispozícii na internetovej stránke: www.efsa.europa.eu


PRÍLOHA

V prílohe I k smernici 91/414/EHS sa na konci tabuľky dopĺňa táto položka:

Číslo

Spoločný názov, identifikačné čísla

Názov podľa IUPAC

Čistota (1)

Účinnosť od

Zaradenie platí do

Osobitné ustanovenia

„313

FEN 560 (nazývaný tiež prášok zo semien senovky gréckej)

Číslo CAS:

žiadne

Číslo CIPAC:

žiadne

Účinná látka je pripravená z prášku zo semien Trigonella foenum-graecum L. (senovky gréckej)

neuplatňuje sa

100 % prášok zo semien senovky gréckej bez akýchkoľvek prídavných látok a výťažkov; semená zodpovedajú požiadavkám týkajúcim sa potravín určených na ľudskú spotrebu

1. novembra 2010

31. októbra 2020

ČASŤ A

Povolené smie byť len použitie ako spúšťača sebaobranného mechanizmu plodiny.

ČASŤ B

Na účely uplatňovania jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa látky FEN 560 (prášok zo semien senovky gréckej), ktorú 11. mája 2010 finalizoval Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať zvláštnu pozornosť riziku pre operátorov, pracovníkov a prítomné osoby.

V prípade potreby podmienky povolenia zahŕňajú opatrenia na zníženie rizika.“


(1)  Ďalšie podrobnosti týkajúce sa totožnosti a špecifikácie účinných látok sú uvedené v revíznej správe.


ROZHODNUTIA

29.6.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 161/9


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. júna 2010

o uznaní Izraela v oblasti vzdelávania, prípravy a osvedčovania námorníkov, pokiaľ ide o uznávanie osvedčení o spôsobilosti

[oznámené pod číslom K(2010) 4227]

(2010/361/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES z 19. novembra 2008 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (1), a najmä jej článok 19 ods. 3,

so zreteľom na list cyperských orgánov z 13. mája 2005, ktorým žiadajú uznanie Izraela s cieľom uznávať osvedčenia o spôsobilosti vydané touto krajinou,

keďže:

(1)

Členské štáty sa môžu rozhodnúť schváliť osvedčenia spôsobilosti námorníkov vydané tretími krajinami za predpokladu, že Komisia príslušnú tretiu krajinu uznala za krajinu, ktorá zabezpečuje súlad s požiadavkami medzinárodného Dohovoru o normách prípravy, osvedčovania a o hliadkovaní námorníkov, 1978 v znení zmien a doplnení (dohovor STCW) (2).

(2)

Po prijatí žiadosti cyperských orgánov Komisia posúdila izraelské systémy vzdelávania, prípravy a osvedčovania s cieľom overiť, či táto krajina spĺňa požiadavky dohovoru STCW a či boli prijaté vhodné opatrenia na zabránenie podvodom pri osvedčovaní. Toto posúdenie sa opieralo o výsledky zisťovacej kontroly, ktorú v marci 2007 vykonali odborníci z Európskej námornej bezpečnostnej agentúry.

(3)

Keď sa počas posudzovania zistili nedostatky, pokiaľ ide o súlad s dohovorom STCW, izraelské orgány vo väčšine prípadov poskytli Komisii požadované relevantné informácie a dôkazy o implementácii vhodných a dostatočných nápravných opatrení.

(4)

Zostávajúce nedostatky v súvislosti s prípravou a postupom osvedčovania námorníkov sa prevažne týkajú chýbajúcich právnych ustanovení, pokiaľ ide o menej dôležité aspekty prípravy poskytnutej námornými vzdelávacími inštitúciami, vymedzenie relevantných cieľov v oblasti uplatňovania systému noriem kvality a požiadaviek na prípravu týkajúcu sa osobných záchranných techník a použitia záchranných plavidiel. Izraelské orgány boli preto vyzvané na vykonanie nápravných opatrení v tejto veci. Tieto nedostatky však neoprávňujú na spochybňovanie celkovej úrovne súladu izraelských systémov s dohovorom STCW, pokiaľ ide o vzdelávanie, prípravu a osvedčovanie spôsobilosti námorníkov.

(5)

Výsledky posúdenia súladu a hodnotenie informácií poskytnutých izraelskými orgánmi preukázali, že Alžírsko spĺňa relevantné požiadavky dohovoru STCW, pričom krajina prijala vhodné opatrenia na zabránenie podvodom pri osvedčovaní, a preto by ju mala Únia uznať.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Izrael sa uznáva v oblasti vzdelávania, prípravy a osvedčovania námorníkov, pokiaľ ide o uznávanie osvedčení o spôsobilosti vydávané touto krajinou.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť od dátumu jeho oznámenia členským štátom.

V Bruseli 28. júna 2010

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 323, 3.12.2008, s. 33.

(2)  Prijatý Medzinárodnou námornou organizáciou.


Korigendá

29.6.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 161/11


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov

( Úradný vestník Európskej únie L 309 z 24. novembra 2009 )

Na strane 75 v článku 4 ods. 2 prvom pododseku:

namiesto:

„2.   Členské štáty do 14. decembra 2012 oboznámia …“

má byť:

„2.   Členské štáty do 26. novembra 2012 oboznámia …“.

Na strane 75 v článku 4 ods. 3 prvom pododseku:

namiesto:

„3.   Do 14. decembra 2014 Komisia predloží …“

má byť:

„3.   Do 26. novembra 2014 Komisia predloží …“.

Na strane 75 v článku 4 ods. 3 druhom pododseku:

namiesto:

„Do 14. decembra 2018 Komisia predloží …“

má byť:

„Do 26. novembra 2018 Komisia predloží …“.

Na strane 75 v článku 5 ods. 2:

namiesto:

„2.   Členské štáty do 14. decembra 2013 zavedú …“

má byť:

„2.   Členské štáty do 26. novembra 2013 zavedú …“.

Na strane 76 v článku 6 ods. 4:

namiesto:

„4.   Opatrenia ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa zavedú do 14. decembra 2015.“

má byť:

„4.   Opatrenia ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa zavedú do 26. novembra 2015.“

Na strane 76 v článku 7 ods. 3:

namiesto:

„… vypracuje Komisia v spolupráci s členskými štátmi najneskôr do 14. decembra 2012 …“

má byť:

„… vypracuje Komisia v spolupráci s členskými štátmi najneskôr do 26. novembra 2012 …“.

Na strane 76 v článku 8 ods. 2 prvom pododseku:

namiesto:

„2.   Členské štáty do 14. decembra 2016 zabezpečia …“

má byť:

„2.   Členské štáty do 26. novembra 2016 zabezpečia …“.

Na strane 80 v článku 17 druhom odseku:

namiesto:

„Členské štáty informujú Komisiu o týchto ustanoveniach do 14. decembra 2012 a …“

má byť:

„Členské štáty informujú Komisiu o týchto ustanoveniach do 26. novembra 2012 a …“.

Na strane 81 v článku 23 ods. 1 prvom pododseku:

namiesto:

„1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 14. decembra 2011.“

má byť:

„1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 26. novembra 2011.“