ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.156.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 156

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
23. júna 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 546/2010 z 22. júna 2010, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 891/2009 na hospodársky rok 2009/2010, pokiaľ ide o povinnosť predložiť vývozné povolenie spolu so žiadosťami o dovozné povolenie na koncesný cukor CXL s poradovými číslami 09.4317, 09.4318 a 09.4319

1

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 547/2010 z 22. júna 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 548/2010 z 22. júna 2010, ktorým sa stanovuje, do akej miery možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v júni 2010 na niektoré mliečne výrobky v rámci určitých colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001

5

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/39/EÚ z 22. júna 2010, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o osobitné ustanovenia týkajúce sa účinných látok klofentezín, diflubenzurón, lenacil, oxadiazón, pikloram a pyriproxyfén ( 1 )

7

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/349/EÚ

 

*

Rozhodnutie prijaté vzájomnou dohodou zástupcov vlád členských štátov z 31. mája 2010 o sídle úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)

12

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Súhrnné Rozhodnutie č. 1/2010 Výboru pre spoluprácu EÚ – San Maríno z 29. marca 2010 o zavedení rôznych vykonávacích opatrení Dohody o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou

13

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

23.6.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 546/2010

z 22. júna 2010,

ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 891/2009 na hospodársky rok 2009/2010, pokiaľ ide o povinnosť predložiť vývozné povolenie spolu so žiadosťami o dovozné povolenie na koncesný cukor CXL s poradovými číslami 09.4317, 09.4318 a 09.4319

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 148 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 7 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 891/2009 z 25. septembra 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v sektore cukru a zabezpečuje ich správa (2), sa k žiadostiam o dovozné povolenie na koncesný cukor CXL s poradovými číslami 09.4317, 09.4318, 09.4319 a 09.4321 a cukor z Balkánu má prikladať originál vývozných povolení, ktoré vydali príslušné orgány dotknutej tretej krajiny. Dovoz koncesného cukru CXL s poradovými číslami 09.4317, 09.4318 a 09.4319 v rámci kvóty podlieha platbe so sadzbou 98 EUR na tonu. Keďže vysoké ceny surového trstinového cukru na svetových trhoch, ktoré prevládali počas prvých mesiacov hospodárskeho roku, viedli k nedostatočnému využívaniu koncesného cukru CXL, je dôležité uľahčiť uvedený dovoz, a to zjednodušením administratívneho postupu. Mala by sa preto ustanoviť odchýlka, ktorou by sa umožnilo predkladať žiadosti o dovozné povolenie na koncesný cukor CXL s tromi uvedenými poradovými číslami bez príslušného vývozného povolenia.

(2)

Účinkom takejto odchýlky bude rozšírenie prístupu k príslušným dovozným kvótam na väčší počet prevádzkovateľov. Prevádzkovatelia, ktorí už získali vývozné povolenia, by však mali mať možnosť naďalej žiadať o dovozné povolenia počas krátkeho obdobia predtým, ako sa toto nariadenie začne uplatňovať.

(3)

Odchýlka ustanovená v tomto nariadení by sa mala uplatňovať výhradne do konca hospodárskeho roku 2009/2010.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 891/2009 sa k žiadostiam o dovozné povolenie na koncesný cukor CXL s poradovými číslami 09.4317, 09.4318 a 09.4319 neprikladá originál vývozných povolení, ktoré vydali príslušné orgány Austrálie, Brazílie alebo Kuby.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2010.

Účinnosť tohto nariadenia sa končí 30. septembra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júna 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 254, 26.9.2009, s. 82.


23.6.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 547/2010

z 22. júna 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. júna 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júna 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

44,4

MK

45,6

TR

59,4

ZZ

49,8

0707 00 05

MK

33,9

TR

117,5

ZZ

75,7

0709 90 70

TR

102,6

ZZ

102,6

0805 50 10

AR

89,5

BR

112,1

TR

84,9

US

83,2

ZA

91,0

ZZ

92,1

0808 10 80

AR

113,8

BR

76,9

CA

68,4

CL

90,2

CN

46,9

NZ

119,8

US

161,4

UY

160,6

ZA

97,4

ZZ

103,9

0809 10 00

TR

234,3

US

396,9

ZZ

315,6

0809 20 95

SY

178,6

TR

305,4

US

700,6

ZZ

394,9

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

AU

185,7

EG

218,2

IL

235,2

US

373,2

ZZ

253,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


23.6.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/5


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 548/2010

z 22. júna 2010,

ktorým sa stanovuje, do akej miery možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v júni 2010 na niektoré mliečne výrobky v rámci určitých colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

Žiadosti o dovozné povolenia podané v období od 1. do 10. júna 2010 pre určité colné kvóty uvedené v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót (3), sa vzťahujú na väčšie množstvá, ako sú dostupné množstvá. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadostiam o dovozné povolenia na výrobky patriace pod colné kvóty uvedené v častiach I.A, I.F, I.H, I.I a I.J prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2535/2001, podaným v období od 1. do 10. júna 2010 sa vyhovie vydaním dovozných povolení na požadované množstvá upravené koeficientmi pridelenia stanovenými v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. júna 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júna 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29.


PRÍLOHA

I.A

Číslo colnej kvóty

Koeficient pridelenia

09.4590

09.4599

100 %

09.4591

100 %

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

100 %

09.4596

100 %

„—“: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.

I.F

Výrobky s pôvodom vo Švajčiarsku

Číslo colnej kvóty

Koeficient pridelenia

09.4155

50,00 %

I.H

Výrobky s pôvodom v Nórsku

Číslo colnej kvóty

Koeficient pridelenia

09.4179

100 %

I.I

Výrobky s pôvodom na Islande

Číslo colnej kvóty

Koeficient pridelenia

09.4205

100 %

09.4206

100 %

I.J

Výrobky s pôvodom v Moldavskej republike

Číslo colnej kvóty

Koeficient pridelenia

09.4210

„—“: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


SMERNICE

23.6.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/7


SMERNICA KOMISIE 2010/39/EÚ

z 22. júna 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o osobitné ustanovenia týkajúce sa účinných látok klofentezín, diflubenzurón, lenacil, oxadiazón, pikloram a pyriproxyfén

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

Smernicou Komisie 2008/69/ES (2) sa účinné látky klofentezín, diflubenzurón, lenacil, oxadiazón, pikloram a pyriproxyfén zaradili do prílohy I k smernici 91/414/EHS v súlade s postupom stanoveným v článku 11b nariadenia Komisie (ES) č. 1490/2002 (3).

(2)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) predložil Komisii v súlade s článkom 12a nariadenia (ES) č. 1490/2002 závery z partnerského preskúmania klofentezínu (4)4. júna 2009, diflubenzurónu (5)16. júla 2009, lenacilu (6)25. septembra 2009, oxadiazónu (7) a pikloramu (8)26. novembra 2009 a pyriproxyfénu (9)21. júla 2009. Členské štáty a Komisia tieto závery v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat preskúmali a finalizovali 11. mája 2010 vo forme revíznych správ Komisie týkajúcich sa klofentezínu, diflubenzurónu, lenacilu, oxadiazónu, pikloramu a pyriproxyfénu.

(3)

Závery EFSA potvrdzujú, že možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú klofentezín, diflubenzurón, lenacil, oxadiazón, pikloram alebo pyriproxyfén, vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o použitia, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie.

(4)

V prípade určitých látok je potrebné zahrnúť osobitné ustanovenia, v ktorých by sa od členských štátov vyžadovalo, aby pri povoľovaní uvedených látok venovali osobitnú pozornosť určitým bodom, či zabezpečili prijatie vhodných opatrení na zmiernenie rizika.

(5)

Bez toho, aby boli dotknuté závery uvedené v odôvodnení 3, je vhodné získať ďalšie informácie o určitých osobitných bodoch. V článku 6 ods. 1 smernice 91/414/ES sa stanovuje, že zaradenie látky do prílohy I k uvedenej smernici môže podliehať určitým podmienkam. Pokiaľ ide o klofentezín, je vhodné vyžadovať, aby oznamovateľ vykonal program monitorovania s cieľom prehodnotiť možnosť rozsiahleho prenosu uvedenej látky vzduchom a súvisiace enviromentálne riziká. Oznamovateľ okrem toho predloží konfirmačné štúdie o toxikologických a enviromentálnych rizikách metabolitov klofentenzínu.

(6)

Pokiaľ ide o diflubenzurón, je vhodné vyžadovať, aby oznamovateľ predložil konfirmačné údaje o nečistote a metabolite 4-chlóranilín (PCA) z hľadiska ich možného toxikologického významu.

(7)

Pokiaľ ide o lenacil, je vhodné vyžadovať, aby oznamovateľ predložil ďalšie informácie o určitých metabolitoch v pôde, ktoré sa vyskytli v lyzimetrických štúdiách, a konfirmačné údaje o striedajúcich sa plodinách vrátane možných fytotoxických účinkov. Ak sa v rozhodnutí o klasifikácii lenacilu podľa smernice Rady 67/548/EHS (10) určí potreba ďalších informácií o význame určitých metabolitov, príslušné členské štáty by mali požiadať o predloženie takýchto informácií.

(8)

Pokiaľ ide o oxadiazón, je vhodné vyžadovať, aby oznamovateľ predložil ďalšie informácie o nečistote v navrhovanej technickej špecifikácii z jej možného toxikologického hľadiska a o výskyte metabolitu v prvotných a striedajúcich sa plodinách. Malo by sa okrem toho vyžadovať, aby oznamovateľ predložil štúdiu metabolizmu u prežúvavcov a informácie o ďalších skúškach na striedajúcich sa plodinách, ako aj informácie o riziku pre vtáky a cicavce živiace sa dážďovkami a o dlhodobom riziku pre ryby.

(9)

Pokiaľ ide o pikloram, je vhodné vyžadovať, aby oznamovateľ predložil konfirmačné informácie o analytickej metóde monitorovania použitej v skúškach na rezíduá a štúdii fotolýzy v pôde s cieľom potvrdiť hodnotenie rozkladu pikloramu.

(10)

Pokiaľ ide o pyriproxyfén, je vhodné vyžadovať, aby oznamovateľ predložil informácie potvrdzujúce posúdenie rizika, pokiaľ ide o dva body, konkrétne riziko, ktoré predstavuje pyriproxyfén a metabolit DPH-pyr pre vodný hmyz, a riziko, ktoré predstavuje pyriproxyfén pre opeľovače.

(11)

Smernica 91/414/EHS by sa preto mala zodpovedajúci spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. decembra 2010 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. januára 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze určia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 22. júna 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 2.7.2008, s. 9.

(3)  Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  Vedecká správa EFSA (2009) 269. Záver partnerského preskúmania účinnej látky klofentezín z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná: 4. júna 2009).

(5)  Vedecká správa EFSA (2009) 332. Záver partnerského preskúmania účinnej látky diflubenzurón z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná: 16. júla 2009).

(6)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Záver z partnerského preskúmania účinnej látky lenacil z hľadiska posúdenia rizika pesticídov na žiadosť Európskej komisie. EFSA Journal 2009, 7(9):1326. [83 s]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1326. Dostupné na internetovej stránke: www.efsa.europa.eu (finalizovaná: 25. septembra 2009).

(7)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Záver z partnerského preskúmania účinnej látky oxadiazón z hľadiska posúdenia rizika pesticídov na žiadosť EFSA. EFSA Journal 2009, 7(12): [92 s]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1389. Dostupné na internetovej stránke: www.efsa.europa.eu (finalizovaná: 25. novembra 2009).

(8)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Záver z partnerského preskúmania účinnej látky pikloram z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. EFSA Journal 2009, 7(12):1390. [78 s]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1390. K dispozícii na internetovej stránke: www.efsa.europa.eu (finalizovaná: 25. novembra 2009).

(9)  Vedecká správa EFSA (2009) 336. Záver partnerského preskúmania účinnej látky pyriproxyfén z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná: 21. júla 2009).

(10)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

V riadku 177 týkajúcom sa klofentezínu sa v stĺpci o osobitných ustanoveniach nahrádza časť B takto:

„ČASŤ B

Pri implementácii jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy pre klofentezín, a najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 11. mája 2010.

Pri tomto celkovom hodnotení sa musí pozornosť členských štátov zamerať najmä na tieto body:

špecifikácia technického materiálu ako komerčne vyrobeného musí byť potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi. Testovací materiál použitý v dokumentoch týkajúcich sa toxicity sa porovnáva a overuje s touto špecifikáciou technického materiálu,

bezpečnosť používateľa a pracovníka a na zabezpečenie, aby v podmienkach používania bolo podľa potreby predpísané používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov,

možnosť rozsiahleho prenosu vzduchom,

riziko pre necieľové organizmy. Podmienky povolenia zahŕňajú v prípade potreby opatrenia na zmiernenie rizika.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ predložil Komisii do 31. júla 2011 program monitorovania na hodnotenie možnosti rozsiahleho prenosu klofentezínu vzduchom a súvisiacich environmentálnych rizík. Výsledky uvedeného programu monitorovania sa odovzdajú do 31. júla 2013 ako správa o monitorovaní spravodajskému členskému štátu a Komisii.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ predložil Komisii do 30. júna 2012 konfirmačné štúdie metabolitov klofentezínu vzťahujúce sa na posúdenie rizika, ktoré predstavujú z toxikologického a enviromentálneho hľadiska.“

2.

V riadku 180 týkajúcom sa diflubenzurónu sa v stĺpci o osobitných ustanoveniach nahrádza časť B takto:

„ČASŤ B

Pri implementácii jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy pre diflubenzurón, a najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 11. mája 2010.

Pri tomto celkovom hodnotení sa musí pozornosť členských štátov zamerať najmä na tieto body:

špecifikácia technického materiálu ako komerčne vyrobeného musí byť potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi. Testovací materiál použitý v dokumentoch týkajúcich sa toxicity sa porovnáva a overuje s touto špecifikáciou technického materiálu,

ochrana vodných organizmov,

ochrana suchozemských organizmov,

ochrana necieľových článkonožcov vrátane včiel.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať primerané opatrenia na zmiernenie rizika.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ predložil Komisii do 30. júna 2011 ďalšie štúdie zamerané na nečistotu a metabolit 4-chlóranilín (PCA) z hľadiska ich možného toxikologického významu.“

3.

V riadku 182 týkajúcom sa lenacilu sa v stĺpci o osobitných ustanoveniach nahrádza časť B takto:

„ČASŤ B

Pri implementácii jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy pre lenacil, a najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 11. mája 2010.

Pri tomto celkovom hodnotení sa musí pozornosť členských štátov zamerať najmä na tieti body:

riziko pre vodné organizmy, najmä riasy a vodné rastliny. Podmienky pre udelenie povolenia zahŕňajú opatrenia na zmiernenie rizika, akými sú napr. ochranné zóny medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami,

ochrana podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi alebo klimatickými podmienkami. Podmienky povolenia zahŕňajú opatrenia na zníženie rizika a v prípade potreby sa začnú programy monitorovania na overenie možnej kontaminácie podzemnej vody metabolitmi IN-KF 313, M1, M2 a M3 v citlivých oblastiach.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ predložil Komisii konfirmačné informácie o totožnosti a charakterizácii metabolitov v pôde Polar B a Polars a metabolitov M1, M2 a M3, ktoré sa vyskytli v lyzimetrických štúdiách, a konfirmačné údaje o striedajúcich sa plodinách vrátane možných fytotoxických účinkov. Zabezpečia, aby oznamovateľ poskytol Komisii takéto informácie do 30. júna 2012.

Ak sa v rozhodnutí o klasifikácii lenacilu podľa smernice 67/548/EHS určí potreba ďalších informácií o význame metabolitov IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B a Polars, príslušné členské štáty požiadajú o predloženie takýchto informácií. Zabezpečia, aby oznamovateľ poskytol uvedené informácie Komisii do šiestich mesiacov od oznámenia takéhoto rozhodnutia o klasifikácii.“

4.

V riadku 183 týkajúcom sa oxadiazónu sa v stĺpci o osobitných ustanoveniach nahrádza časť B takto:

„ČASŤ B

Na uplatňovanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy pre oxadiazón, a najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 11. mája 2010.

Pri tomto celkovom hodnotení sa musí pozornosť členských štátov zamerať najmä na tieti body:

špecifikácia technického materiálu ako komerčne vyrobeného musí byť potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi; testovací materiál použitý v dokumentoch týkajúcich sa toxicity sa porovnáva a overuje s touto špecifikáciou technického materiálu,;

možnosť kontaminácie podzemných vôd metabolitom AE0608022 pri používaní účinnej látky v situáciách, keď možno očakávať výskyt dlhodobých anaeróbnych podmienok alebo v regiónoch s citlivými pôdnymi alebo klimatickými podmienkami. Podmienky registrácie musia prípadne zahrňovať opatrenia na zmiernenie rizika.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ predložil Komisii:

ďalšie štúdie zamerané na nečistotu v navrhovanej technickej špecifikácii z hľadiska jej možného toxikologického významu,

informácie, ktoré by bližšie objasnili výskyt metabolitu AE0608033 v prvotných a striedajúcich sa plodinách,

ďalšie skúšky na striedajúcich sa plodinách (konkrétne koreňové plodiny a obilniny) a štúdiu metabolizmu u prežúvavcov s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre spotrebiteľov,

informácie na ďalšie riešenie rizika pre vtákov a cicavcov živiacich sa dážďovkami a dlhodobého rizika pre ryby.

Zabezpečia, aby oznamovateľ poskytol Komisii takéto informácie do 30. júna 2012.“

5.

V riadku 184 týkajúcom sa pikloramu sa v stĺpci o osobitných ustanoveniach nahrádza časť B takto:

„ČASŤ B

Pri implementácii jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy pre pikloram, a najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 11. mája 2010.

Pri celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

možnosti kontaminácie podzemných vôd, ak sa pikloram použije v regiónoch s citlivými pôdnymi alebo klimatickými podmienkami. Podmienky registrácie musia v prípade potreby zahŕňať opatrenia na zmiernenie rizika.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ predložil Komisii:

ďalšie informácie s cieľom potvrdiť, že analytická metóda monitorovania použitá v skúškach na rezíduá správne kvantifikuje rezíduá pikloramu a jeho konjugátov,

štúdiu fotolýzy v pôde s cieľom potvrdiť hodnotenie rozkladu pikloramu.

Zabezpečia, aby oznamovateľ poskytol Komisii takéto informácie do 30. júna 2012.“

6.

V riadku 185 týkajúcom sa pyriproxyfénu sa v stĺpci o osobitných ustanoveniach nahrádza časť B takto:

„ČASŤ B

Pri implementácii jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy pre pyriproxyfén, a najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 11. mája 2010.

Pri celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti používateľov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov,

riziku pre vodné organizmy. Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať primerané opatrenia na zmiernenie rizika.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ predložil Komisii ďalšie informácie potvrdzujúce posúdenie rizika, pokiaľ ide o dva body, konkrétne riziko, ktoré predstavuje pyriproxyfén a metabolit DPH-pyr pre vodný hmyz, a riziko, ktoré predstavuje pyriproxyfén pre opeľovače. Zabezpečia, aby oznamovateľ poskytol Komisii takéto informácie do 30. júna 2012.“


ROZHODNUTIA

23.6.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/12


ROZHODNUTIE PRIJATÉ VZÁJOMNOU DOHODOU ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

z 31. mája 2010

o sídle úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)

(2010/349/EÚ)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV,

so zreteľom Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej na článok 341,

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 (1) sa zriadil Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad.

(2)

Malo by sa určiť sídlo BEREC-u,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) má sídlo v Rige.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 31. mája 2010

Predseda

P. L. MARÍN URIBE


(1)  Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

23.6.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/13


SÚHRNNÉ ROZHODNUTIE č. 1/2010 VÝBORU PRE SPOLUPRÁCU EÚ – SAN MARÍNO

z 29. marca 2010

o zavedení rôznych vykonávacích opatrení Dohody o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou

VÝBOR PRE SPOLUPRÁCU EÚ – SAN MARÍNO,

so zreteľom na Dohodu o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou (1), a najmä na jej článok 7 ods. 2, článok 8 ods. 3, článok 13 ods. 2 a článok 23 ods. 3,

keďže:

(1)

Dohoda o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť 1. apríla 2002.

(2)

V dôsledku nadobududnutia platnosti dohody uplynula platnosť Dočasnej dohody o obchode a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou (2).

(3)

V dohode sa od Výboru pre spoluprácu EÚ – San Maríno (ďalej len „výbor pre spoluprácu“) vyžaduje, aby na účely riadneho vykonávania dohody prijímal určitý počet rozhodnutí.

(4)

V článku 7 ods. 2 dohody sa stanovuje, že výbor pre spoluprácu by mal spresniť ustanovenia Únie o fungovaní colnej únie. Vzhľadom na Colný kódex Spoločenstva a na skutočnosť, že colné konanie v súčasnosti vykonávajú colné úrady Únie, nie je potrebné vyhotoviť podrobný zoznam platných ustanovení.

(5)

Sanmarínska republika je zmluvnou stranou Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Uplatnenie právnych predpisov Únie v tejto oblasti zo strany Sanmarínskej republiky by prispelo k riadnemu fungovaniu colnej únie zriadenej dohodou.

(6)

Na dosiahnutie súladu s článkom 6 ods. 4 a s článkom 7 ods. 1 dohody má Sanmarínska republika prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby sa na jej území uplatňovali právne predpisy Únie v oblasti potravinovej, veterinárnej a fytosanitárnej bezpečnosti v miere potrebnej na riadne fungovanie dohody. S cieľom napomôcť orgánom Sanmarínskej republiky v tomto smere by sa mala zriadiť administratívna spolupráca.

(7)

Príloha II dohody uvádza zoznam colných úradov, ktoré môžu uskutočňovať colné konanie v mene a na účet Sanmarínskej republiky. Vzhľadom na to, že Taliansko a Sanmarínska republika sa dohodli na rozšírení počtu úradov s cieľom podporovať hospodársky rozvoj napomáhaním obchodnej výmeny medzi Sanmarínskou republikou a tretími krajinami, tento zoznam je potrebné aktualizovať.

(8)

Rozhodnutia výboru pre spoluprácu o colnej spolupráci prijaté v súlade s dočasnou dohodou sú naďalej relevantné, a preto je vhodné zachovať ich platnosť.

(9)

Výbor pre spoluprácu má v súlade s článkom 8 ods. 3 písm. b) dohody stanoviť podmienky sprístupnenia dovozného cla, ktoré sa vyberie a zapíše na účet Sanmarínskej republiky. Je potrebné zosúladiť percento odpočítané na správne náklady s percentom ustanoveným v článku 2 ods. 3 rozhodnutia Rady č. 2000/597/ES z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (3),

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rokovací poriadok výboru pre spoluprácu uvedený v prílohe I sa týmto schvaľuje.

Článok 2

1.   Týmto sa zriaďuje výbor pre colnú spoluprácu, ktorý je poverený najmä dohľadom nad správnym a jednotným uplatňovaním colných ustanovení dohody a pracuje pod vedením výboru pre spoluprácu.

2.   Výbor pre colnú spoluprácu pozostáva z colných expertov Únie a Sanmarínskej republiky. Zasadnutiam striedavo predsedá zástupca Európskej komisie a zástupca Sanmarínskej republiky. Rokovací poriadok výboru pre spoluprácu sa mutatis mutandis vzťahuje na výbor pre colnú spoluprácu.

3.   Výbor pre colnú spoluprácu pravidelne informuje výbor pre spoluprácu o všetkých svojich činnostiach. Tieto informácie a oznamy sa poskytujú prostredníctvom sekretariátu výboru pre spoluprácu. Vo všetkých prípadoch nastoľujúcich zásadnú otázku alebo otázku interpretácie dohody je potrebné obrátiť sa na výbor pre spoluprácu.

Článok 3

1.   Sanmarínska republika uplatňuje právne predpisy Únie v oblasti colníctva, predovšetkým Colný kódex Spoločenstva (4) a jeho vykonávacie ustanovenia, spôsobom, akým sa uplatňujú v Únii. Sanmarínska republika uplatňuje právne predpisy Únie v oblasti medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

2.   Na uplatnenie osobitných colných režimov, ako aj na uplatnenie právnych predpisov v oblasti medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín sa colné územie Únie a colné územie Sanmarínskej republiky považujú za jednotné colné územie.

Článok 4

Útvary Európskej komisie a orgány Sanmarínskej republiky stanovia praktické opatrenia na uplatňovanie právnych predpisov Únie v oblasti potravinovej, veterinárnej alebo fytosanitárnej bezpečnosti.

Článok 5

Ak sa v ustanovení Únie, ktoré má Sanmarínska republika uplatňovať podľa článku 7 ods. 1 dohody v colnej oblasti, v oblasti spoločnej obchodnej politiky, v oblasti medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, v poľnohospodárskej oblasti alebo v oblasti potravinovej, veterinárnej alebo fytosanitárnej bezpečnosti, stanovuje, že na riešenie niektorých prípadov musí Európska komisia prijať rozhodnutie, orgány Sanmarínskej republiky toto rozhodnutie prijmú po dohode s Európskou komisiou. Ak sa v takomto ustanovení Únie stanovuje, že rozhodnutie prijíma alebo oznámenie podáva členský štát, toto rozhodnutie prijímajú alebo oznámenie podávajú orgány Sanmarínskej republiky. Tieto orgány zohľadňujú stanoviská vedeckých výborov Únie a základom ich rozhodnutí je judikatúra Súdneho dvora a praxou, ktorú uplatňuje Európska komisia.

Článok 6

1.   Zoznam colných úradov Únie, ktorým sú oprávnené uskutočňovať colné konanie tovaru určeného Sanmarínskej republike, ktorý je uvedený v prílohe k dohode, sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

2.   Operácie colného konania v súvislosti s vývozom sa môžu vykonávať na všetkých talianskych colných úradoch s výnimkou formalít:

a)

vykonávaných v colných režimoch s ekonomickým účinkom;

b)

týkajúcich sa vývozu zbraní, umeleckých diel, prekurzorov alebo tovaru dvojakého použitia,

ktoré sa musia uskutočňovať na úradoch a pobočkách uvedených v prílohe II.

Článok 7

Podmienky sprístupnenia dovozného cla, ktoré Únia vyberie v prospech štátnej pokladnice San Marína, sú uvedené v prílohe III.

Článok 8

1.   Rozhodnutie Výboru pre spoluprácu EHS – San Maríno č. 3/92 z 22. decembra 1992 o podmienkach uplatňovania vzájomnej pomoci ustanovenej v článku 13 dohody medzi Spoločenstvom a Sanmarínskou republikou (5) zostáva v platnosti a predstavuje vykonávanie článku 23 ods. 8 dohody.

2.   Rozhodnutie Výboru pre spoluprácu EHS – San Maríno č. 4/92 z 22. decembra 1992 o niektorých metódach administratívnej spolupráce na uplatňovanie dočasnej dohody a o postupe reexpedície tovaru do Sanmarínskej republiky (6), zmenené a doplnené rozhodnutím Výboru pre spoluprácu ES – San Maríno č. 1/2002 (7), zostáva v platnosti. Predstavuje vykonávanie článku 8 ods. 3 písm. a) a c) a článku 23 ods. 8 dohody a uplatňuje sa mutatis mutandis na používanie elektronických postupov spracúvania údajov v tranzitnom režime Únie.

Článok 9

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 29. marca 2010

Za Výbor pre spoluprácu

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. ES L 84, 28.3.2002, s. 43.

(2)  Ú. v. ES L 359, 9.12.1992, s. 14.

(3)  Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.

(4)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, ktoré bolo niekoľkokrát zmenené a doplnené. Nariadenie (EHS) č. 2913/92 sa nahradilo nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) spôsobom stanoveným v článku 188 nariadenia (ES) č. 450/2008.

(5)  Ú. v. ES L 42, 19.2.1993, s. 29.

(6)  Ú. v. ES L 42, 19.2.1993, s. 34.

(7)  Ú. v. ES L 99, 16.4.2002, s. 23.


PRÍLOHA I

ROKOVACÍ PORIADOK VÝBORU PRE SPOLUPRÁCU EÚ – SAN MARÍNO

Článok 1

Predsedníctvo výboru pre spoluprácu sa vykonáva striedavo na obdobie šiestich mesiacov, a to podľa týchto podmienok:

a)

od 1. januára do 30. júna výboru predsedá zástupca Európskej komisie;

b)

od 1. júla do 31. decembra výboru predsedá zástupca Sanmarínskej republiky.

Článok 2

Po získaní súhlasu oboch delegácií predseda výboru pre spoluprácu stanoví dátum a miesto zasadnutí. Zasadnutia sa striedavo konajú v Bruseli a Sanmarínskej republike.

Článok 3

Pred každým zasadnutím je predseda informovaný o plánovanom zložení každej delegácie.

Článok 4

1.   Predseda vypracúva predbežný program každého zasadnutia. Ten sa zašle obom delegáciám najneskôr 15 dní pred začiatkom zasadnutia.

2.   Predbežný program zahŕňa body, ku ktorým sa obom delegáciám zašle dokumentácia, a to najneskôr v deň zaslania tohto programu.

3.   Po dohode s oboma delegáciami môže predseda skrátiť lehoty stanovené v odsekoch 1 a 2, aby sa tak zohľadnili osobitné okolnosti.

4.   Výbor pre spoluprácu schvaľuje program na začiatku každého zasadnutia. Rozhodnutie o zaradení iných bodov do programu ako tých, ktoré sú uvedené v predbežnom programe, sa prijíma so súhlasom Únie a Sanmarínskej republiky.

Článok 5

1.   Ak sa nerozhodne inak, zasadnutia výboru pre spoluprácu sú neverejné.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté iné uplatniteľné ustanovenia, a pokiaľ výbor pre spoluprácu nerozhodne inak, sa na jeho rokovania vzťahuje povinnosť zachovania služobného tajomstva.

Článok 6

Pokiaľ s tým Únia a Sanmarínska republika súhlasia, rokovania výboru pre spoluprácu sa môžu uskutočniť písomným postupom.

Článok 7

Akty prijaté výborom pre spoluprácu podpisuje predseda.

Článok 8

1.   Odporúčania a rozhodnutia výboru pre spoluprácu podľa článku 23 dohody sa označujú „odporúčanie“ alebo „rozhodnutie“, za ktorým nasleduje poradové číslo a vymedzenie ich predmetu.

2.   Odporúčania a rozhodnutia výboru pre spoluprácu sa zasielajú adresátom uvedeným v článku 10.

Článok 9

1.   Po spoločnej dohode sa vyhotoví záznam záverov prijatých výborom pre spoluprácu.

2.   Služby sekretariátu spoločne zabezpečujú zástupca Európskej komisie a zástupca Sanmarínskej republiky.

Článok 10

Všetky oznámenia predsedu ustanovené v tomto rokovacom poriadku sa zasielajú Európskej komisii a Sanmarínskej republike.

Článok 11

1.   Zmluvné strany hradia výdavky, ktoré im vznikajú z dôvodu ich účasti na zasadnutiach výboru pre spoluprácu, a to pokiaľ ide o výdavky na zamestnancov, cestovné výdavky a výdavky na pobyt, ako aj poštovné a telekomunikačné výdavky.

2.   Výdavky súvisiace s praktickým organizovaním zasadnutí (priestory, zariadenia atď.) znášajú Únia alebo Sanmarínska republika, podľa toho, kde sa zasadnutie koná.

Článok 12

Úradnými jazykmi výboru pre spoluprácu sú úradné jazyky inštitúcií Európskej únie.

Článok 13

Korešpondencia určená výboru pre spoluprácu sa zasiela jeho predsedovi na sekretariát výboru pre spoluprácu, pričom sa použije adresa Európskej komisie.


PRÍLOHA II

Zoznam colných úradov Únie, ktoré sú oprávnené uskutočňovať colné konanie tovaru určeného Sanmarínskej republike

ANCONA Ufficio delle Dogane di Ancona; Sezione Operativa Territoriale di Falconara Aeroporto,

BOLOGNA Ufficio delle Dogane di Bologna, Sezione Operativa Territoriale Aeroporto „G. Marconi“,

FORLÌ Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena; Sezione Operativa Territoriale Aeroporto „Ridolfi“,

GENOVA Ufficio delle Dogane di Genova; Sezione Operativa Territoriale Passo Nuovo; Sezione Operativa Territoriale Voltri; Sezione Operativa Territoriale Aeroporto,

GIOIA TAURO Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro,

LA SPEZIA Ufficio delle Dogane di La Spezia,

LIVORNO Ufficio delle Dogane di Livorno,

MILANO Ufficio delle Dogane di Varese, Sezione Operativa Territoriale di Malpensa,

ORIO AL SERIO Ufficio delle Dogane di Bergamo, Sezione Operativa Territoriale di Orio al Serio,

RAVENNA Ufficio delle Dogane di Ravenna; Sezione Operativa Territoriale di San Vitale,

RIMINI Ufficio delle Dogane di Rimini; Sezione Operativa Territoriale di Aeroporto „F. Fellini“,

ROMA Ufficio delle Dogane di Roma II; Sezione Operativa Territoriale di Fiumicino,

TARANTO Ufficio delle Dogane di Taranto,

TRIESTE Ufficio delle Dogane di Trieste; Sezione Operativa Territoriale di Porto industriale; Sezione Operativa Territoriale di Punto Franco Vecchio; Sezione Operativa Territoriale di Punto Franco Nuovo,

VENEZIA Ufficio delle Dogane di Venezia; Sezione Operativa Territoriale di Interporto; Sezione Operativa Territoriale di Portogruaro.


PRÍLOHA III

Postupy, ktorými sa štátnej pokladnici San Marína sprístupňuje dovozné clo, ktoré Únia vyberie v mene Sanmarínskej republiky

Článok 1

Pokiaľ ide o vymeranie, kontrolu a sprístupnenie dovozného cla vybraného za tovar určený Sanmarínskej republike, článok 3, článok 6 ods. 1 a ods. 3 písm. a) a b) a ods. 4 prvý pododsek, článok 10 ods. 1 a článok 17 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 (1) sa uplatňujú mutatis mutandis. Uplatňujú sa najmä tieto ustanovenia:

a)

členské štáty Únie s colnými úradmi uvedenými v prílohe II k tomuto rozhodnutiu vedú pre dovozné clo vybrané za tovar určený Sanmarínskej republike samostatné účty, ktoré sú rovnaké ako účty určené pre vlastné zdroje Únie v článku 6 ods. 1 a ods. 3 písm. a) a b) nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000;

b)

dovozné clo týkajúce sa dokladov T2 SM alebo T2L SM vymeriavajú colné úrady uvedené v prílohe II tohto rozhodnutia v čase jeho zápisu do účtovnej evidencie uvedenej v písmene a).

V prípade, že colný úrad odoslania colného režimu tranzitu T2 SM alebo vydania dokladu T2L SM nedostane informácie preukazujúce príchod tovaru do Sanmarínskej republiky a tieto informácie nie sú predložené v lehote troch mesiacov colnému úradu, ktorý ich odoslal alebo vydal, vykoná sa oprava pôvodného účtovného zápisu.

V takomto prípade sa dovozné clo eviduje ako vlastné zdroje Únie a zapíše sa do účtovnej evidencie uvedenej v článku 6 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000, prípadne do samostatných účtovných záznamov podľa článku 6 ods. 3 písm. b) uvedeného nariadenia.

Rovnaký postup sa mutatis mutandis uplatňuje v prípade zušľachtených výrobkov alebo tovaru v nezmenenom stave, ktorý sa predáva na území Sanmarínskej republiky v colnom režime aktívneho zušľachťovacieho styku, alebo v prípade tovaru, pri ktorom vznikol colný dlh, v colnom režime dočasného použitia;

c)

dotknuté členské štáty odovzdajú Európskej komisii v súlade s článkom 6 ods. 4 prvým pododsekom nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 výpisy zo svojich účtov spolu s výpismi vlastných zdrojov. Vo výpisoch, ktoré sa vyhotovujú rovnakým spôsobom ako v prípade vlastných zdrojov, sa uvádzajú aj celkové sumy dovozného cla vybraného každým colným úradom;

d)

sprievodné doklady sa uchovávajú v súlade s článkom 3 ods. 1 a 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000. Tieto doklady a doklady týkajúce sa vlastných zdrojov sa zakladajú oddelene;

e)

opravy vymeraného cla alebo účtov vykonané po 31. decembri tretieho roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k pôvodnému vymeraniu, sa nezapíšu do účtovnej evidencie okrem bodov, ktoré po tomto dni oznámi buď Európska komisia, členský štát, alebo Sanmarínska republika;

f)

uplatňuje sa článok 18 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000. Kontrolné opatrenia sa týkajú aj dokladov uvedených v článku 18 ods. 2 prvom pododseku písmene b) uvedeného nariadenia osvedčujúce príchod tovaru do Sanmarínskej republiky. Úradníci, ktorých splnomocní Sanmarínska republika, sa môžu týchto kontrol zúčastniť;

g)

dotknuté členské štáty pripíšu v prospech účtu Európskej komisie ustanoveného v článku 9 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 v lehotách uvedených v článku 10 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 a po odpočítaní nákladov na výber nároky zapísané do účtovných záznamov ustanovených v článku 6 ods. 3 písm. a) a b) uvedeného nariadenia.

Percento dovozného cla vybraného Úniou v mene Sanmarínskej republiky, ktoré môže Únia odpočítať ako náklady na výber, je stanovené na 25 %;

h)

dotknuté členské štáty sú oslobodené od povinnosti sprístupniť Európskej komisii sumy zodpovedajúce vymeranému clu pre Sanmarínsku republiku, len ak splnia podmienky uvedené v článku 17 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000.

Článok 2

Európska komisia do tridsiatich dní po oznámení zápisu členskými štátmi prevedie zaúčtované sumy na účet otvorený Sanmarínskou republikou. Sanmarínska republika poskytne Európskej komisii informácie o účte, na ktorý sa majú sumy previesť, a hradí náklady na správu tohto účtu

Článok 3

Pri vykonávaní článku 1 písm. a) a b) sa uplatňuje dodatok.


(1)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1).

Dodatok

Administratívny postup uplatňovaný pri vykonávaní článku 1 písm. a) a b)

1.   Splnenie formalít na prepustenie tovaru do voľného obehu na oprávnených colných úradoch

Pri prepustení tovaru určeného Sanmarínskej republike do voľného obehu sa použije colný režim tranzitu T2 SM alebo prípadne doklad T2L SM. Dovozné clo sa zapíše do účtovnej evidencie v lehotách stanovených príslušnými právnymi predpismi Únie.

Na účely kontroly sa clo zapísané do účtovnej evidencie zaznamená aj do registra osobitne vedeného dotknutým colným úradom, v ktorom sa zaznamenávajú podrobné informácie o všetkom dovoze do Sanmarínskej republiky vrátane odkazu na dovezený tovar, dátum prijatia dovozného colného vyhlásenia, položky, na ktoré bolo vymerané dovozné clo, suma príslušného cla, ako aj referenčné číslo prepravy alebo vydaný doklad (T2 SM alebo T2L SM).

Orgány Sanmarínskej republiky informujú úrad odoslania prostredníctvom správy „potvrdenie o príchode“ o príchode tovaru v deň jeho predloženia na colnom úrade určenia a colnému úradu odoslania zašlú správu „výsledky kontroly“ najneskôr tretí deň nasledujúci po dni predloženia tovaru na colnom úrade určenia.

Ak sa v rámci núdzového postupu v colnom režime tranzitu použije doklad T2 SM alebo sa použije doklad T2L SM, colný úrad na týchto dokladoch uvedie lehotu troch mesiacov od vydania uvedeného dokladu na vrátenie výtlačku č. 5 dokladu T2 SM alebo výtlačku dokladu T2L SM vydávajúcemu colnému úradu, riadne potvrdených orgánmi sanmarínskej republiky.

2.   Splnenie účtovných formalít na oprávnených colných úradoch

Zápis dovozného cla do účtovnej evidencie San Marína (postup analogický s postupom podrobne opísaným v článku 6 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000) sa vykonáva v súlade s uvedeným článkom.

V prípade, že sa proti vymeranému clu, ktoré bolo zabezpečené, namieta a môže sa zmeniť v dôsledku vzniknutých sporov, orgány členských štátov s colnými úradmi uvedenými v prílohe II môžu rozhodnúť o nevykonaní zápisu do účtovnej evidencie San Marína. V takomto prípade a do ukončenia vnútroštátneho správneho alebo súdneho konania zo strany príslušných orgánov sa suma dovozného cla zapíše do samostatných účtov San Marína (postup analogický s postupom podrobne opísaným v článku 6 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000).

Na účely tohto odseku sa za príslušné orgány považujú:

správne alebo súdne orgány členského štátu, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie, prípadne orgány Únie, a to v prípade všetkých otázok týkajúcich sa uplatňovania ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení platných v colnej oblasti,

správne alebo súdne orgány členského štátu, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie, a to v prípade všetkých otázok súvisiacich s procesnými ustanoveniami (oznámenia, lehoty atď.),

súdne orgány Sanmarínskej republiky, a to v prípade všetkých otázok súvisiacich s uplatňovaním vykonávacieho opatrenia na nútené vymáhanie pohľadávok na území Sanmarínskej republiky.

3.   Ukončenie tranzitnej operácie a vrátenie sprievodných dokladov

Tranzitnú operáciu je možné ukončiť, ak colný úrad odoslania tovaru dostal náležitú správu „potvrdenie o príchode“ a správu „výsledky kontroly“ v lehote ustanovenej v colných predpisoch Únie.

V prípade, že sa na účely colného režimu tranzitu použije núdzový postup alebo sa vydá doklad T2L SM, vydávajúcemu colnému orgánu sa v lehote troch mesiacov uvedenej v odseku 4 bode 1 vráti výtlačok č. 5 dokladu T2 SM alebo výtlačok dokladu T2L SM, riadne potvrdené orgánmi Sanmarínskej republiky.

V prípade, že sa nepredložia správy uvedené v prvom pododseku alebo sa úradu odoslania nevráti vzor dokladu T2 SM č. 5 alebo kópia dokladu T2L SM v stanovenej lehote, do už uvedeného registra sa vloží poznámka a vykoná sa oprava pôvodného účtovného zápisu. V takomto prípade je dovozné clo evidované ako vlastný zdroj Únie a zapísané do účtovných záznamov uvedených v článku 6 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000, prípadne do samostatných účtov uvedených v článku 6 ods. 3 písm. b) uvedeného nariadenia.

Týmto zápisom nie sú dotknuté prípadné opravy v dôsledku ukončenia postupu vyšetrovania ustanoveného v colnom režime tranzitu Únie alebo v dôsledku krokov podniknutých v rámci vzájomnej pomoci ustanovenej rozhodnutím Výboru pre spoluprácu EHS – San Maríno č. 3/92.

4.   Uplatňovanie osobitného postupu v colnom režime aktívneho zušľachťovacieho styku a colnom režime dočasného použitia

Uvedený postup sa mutatis mutandis uplatňuje v prípade zušľachtených výrobkov alebo tovaru v nezmenenom stave, ktorý sa predáva na území Sanmarínskej republiky v colnom režime aktívneho zušľachťovacieho styku, alebo v prípade tovaru, pri ktorom vznikol colný dlh, v colnom režime dočasného použitia.