ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.129.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 129

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
28. mája 2010


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 458/2010/EÚ z 19. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013, pokiaľ ide o zrušenie financovania určitých akcií Spoločenstva a zmenu maximálnej výšky ich financovania

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 459/2010 z 27. mája 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí určitých pesticídov v alebo na určitých produktoch ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 460/2010 z 27. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na rajčiaky, marhule, citróny, slivky, broskyne vrátane nektáriniek, hrušky a stolové hrozno

50

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 461/2010 z 27. mája 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel ( 1 )

52

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 462/2010 z 27. mája 2010 o otvorení výberového konania na zníženie dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín do Španielska na kvótový rok 2010

58

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 463/2010 z 27. mája 2010 o otvorení výberového konania na zníženie dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín do Portugalska na kvótový rok 2010

60

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 464/2010 z 27. mája 2010 o otvorení výberového konania na zníženie dovozného cla na dovoz ciroku z tretích krajín do Španielska na kvótový rok 2010

62

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 465/2010 z 27. mája 2010 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

64

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 466/2010 z 27. mája 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

66

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/302/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 10. mája 2010 o uzavretí memoranda o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva v oblasti bezpečnostných auditov/inšpekcií a súvisiacich záležitostí

68

 

 

2010/303/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. mája 2010, ktorým sa vymenúva dánsky člen Výboru regiónov

69

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

ROZHODNUTIA

28.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 458/2010/EÚ

z 19. mája 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013, pokiaľ ide o zrušenie financovania určitých akcií Spoločenstva a zmenu maximálnej výšky ich financovania

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 78 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Cieľom politiky Únie týkajúcej sa spoločného európskeho azylového systému (Common European Asylum System – CEAS) (ďalej len „CEAS“) je v zmysle ustanovení Haagskeho programu vytvorenie spoločného azylového priestoru prostredníctvom účinného harmonizovaného postupu v súlade s hodnotami a humanitárnou tradíciou Európskej únie.

(2)

Vďaka zavedeniu spoločných minimálnych noriem došlo v posledných rokoch na ceste k vytvoreniu CEAS k veľkému pokroku. Napriek tomu však medzi členskými štátmi pretrvávajú veľké rozdiely v poskytovaní medzinárodnej ochrany a v jej formách.

(3)

Vo svojom akčnom pláne v oblasti azylu prijatom v júni 2008 Komisia oznámila úmysel vytvoriť CEAS prostredníctvom návrhu revízie existujúcich právnych nástrojov s cieľom dosiahnuť väčšiu harmonizáciu uplatniteľných noriem a posilniť podporu praktickej spolupráce medzi členskými štátmi, a to najmä prostredníctvom legislatívneho návrhu na zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl (ďalej len „podporný úrad“), ktorý umožní zvýšiť koordináciu operačnej spolupráce medzi členskými štátmi na účely účinného vykonávania spoločných pravidiel.

(4)

V Európskom pakte o prisťahovalectve a azyle prijatom v septembri 2008 Európska rada slávnostne pripomenula, že podľa Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 o právnom postavení utečencov, zmeneného a doplneného newyorským protokolom z 31. januára 1967 a inými príslušnými zmluvami, má každý prenasledovaný cudzinec právo získať pomoc a ochranu na území Európskej únie. Zároveň sa tiež výslovne dohodla na zriadení Európskeho podporného úradu v roku 2009.

(5)

V európskom legislatívnom rámci je cieľom praktickej spolupráce v oblasti azylu zvýšenie súladu a zabezpečenie pretrvávajúcej kvality rozhodovacích postupov členských štátov v uvedenej oblasti. V posledných rokoch sa prijalo viacero opatrení týkajúcich sa praktickej spolupráce, predovšetkým prijatie spoločného prístupu k informáciám o krajinách pôvodu a zriadenie spoločného európskeho vzdelávacieho programu v oblasti azylu. S cieľom posilniť a ďalej rozvíjať tieto opatrenia týkajúce sa praktickej spolupráce by sa mal zriadiť podporný úrad.

(6)

V záujme zjednodušovania akcií na podporu praktickej spolupráce v oblasti azylu a vzhľadom na skutočnosť, že by podpornému úradu mali byť zverené určité úlohy, ktoré sa v súčasnosti financujú z Európskeho fondu pre utečencov, je potrebné previesť zodpovednosť za niektoré akcie Spoločenstva uvedené v článku 4 rozhodnutia č. 573/2007/ES (2) z Európskeho fondu pre utečencov na podporný úrad, aby sa tak primeraným spôsobom zabezpečila praktická spolupráca v oblasti azylu.

(7)

S ohľadom na toto obmedzenie rozsahu pôsobnosti Spoločenstva by sa mala maximálna výška ich financovania stanovená v rozhodnutí č. 573/2007/ES znížiť z 10 % na 4 % dostupných prostriedkov fondu.

(8)

S cieľom sprístupniť finančné prostriedky na účely financovania podporného úradu je vhodné znížiť výšku finančného krytia na vykonávanie rozhodnutia č. 573/2007/ES.

(9)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska vo vzťahu k priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, Spojené kráľovstvo a Írsko oznámili svoju vôľu zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(10)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie č. 573/2007/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa údaj „10 %“ nahrádza údajom „4 %“;

b)

v odseku 2 sa vypúšťajú písmená a) a f);

2.

v článku 12 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Finančné krytie na vykonávanie tohto rozhodnutia od 1. januára 2008 do 31. decembra 2013 je 614 miliónov EUR.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom v súlade so zmluvami.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 19. mája 2010

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku), pozícia Rady v prvom čítaní z 25. februára 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z 19. mája 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 1.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

28.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 459/2010

z 27. mája 2010,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí určitých pesticídov v alebo na určitých produktoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 14 ods. 1,

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (maximum residue levels, MRL) pre azoxystrobín, cypermetrín, indoxakarb, izoxaflutol, etefón, fenitrotión, lambda-cyhalotrín, metomyl, profenofos, pyraklostrobín, tiakloprid, triadimefón, triadimenol a trifloxystrobín boli stanovené v prílohe II a časti B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005. MRL pre aminopyralid, boskalid, buprofezín, chlorantraniliprol, cyprodinil, difenokonazol, flusilazol, fosetyl, imidakloprid, mandipropamid, metazachlór, protiokonazol, spinetoram, spirotetramat, síru a tebukonazol boli stanovené v časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(2)

V kontexte postupu podľa smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (2) bola na účely povolenia prípravku na ochranu rastlín, ktorý obsahuje aktívnu látku azoxystrobín a je určený na ošetrovanie kvaky, podaná v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 žiadosť o úpravu existujúcej MRL.

(3)

Pokiaľ ide o aminopyralid, bola podaná takáto žiadosť o použitie na ošetrovanie pastvín. Vzhľadom na uvedenú žiadosť je nutné zmeniť existujúcu MRL pre hovädzie obličky, pretože tento pesticíd prijíma dobytok pri spásaní pastvín. Pokiaľ ide o boskalid, bola podaná takáto žiadosť o použitie na ošetrovanie uhoriek nakladačiek a cukiet. Pokiaľ ide o cyprodinil, bola podaná takáto žiadosť o použitie na ošetrovanie zeleru. Pokiaľ ide o difenokonazol, bola podaná takáto žiadosť o použitie na ošetrovanie fenikla, petržlenu, zelerovej vňate a trebuľky. Pokiaľ ide o indoxakarb, bola podaná takáto žiadosť o použitie na ošetrovanie čerešní a cukrovej repy. Pokiaľ ide o izoxaflutol, bola podaná takáto žiadosť o zmenu definície rezídua. Pokiaľ ide o fosetyl, bola podaná takáto žiadosť o použitie na ošetrovanie reďkovky. Pokiaľ ide o ambda-cyhalotrín, bola podaná takáto žiadosť o použitie na ošetrovanie pravých artičokov a ríbezlí. Pokiaľ ide o metazachlór, bola podaná takáto žiadosť o použitie na ošetrovanie semien repky, kelu, kapusty, kvaky, okrúhlice a obilnín. Vzhľadom na uvedenú žiadosť je nutné zmeniť existujúce MRL pre pečeň hovädzieho dobytka, oviec a kôz, pretože repka olejná, kel, kapusta, kvaka, okrúhlica a obilniny sa používajú ako krmivo a rezíduá sa tak môžu vyskytovať v potrave pre tieto zvieratá. Okrem toho je nutné zmeniť definíciu rezíduí pre živočíšne produkty. Pokiaľ ide o pyraklostrobín, bola podaná takáto žiadosť o použitie na ošetrovanie repy cviklovej, uhoriek nakladačiek a cukiet. Pokiaľ ide o spirotetramat, bola podaná takáto žiadosť o použitie na ošetrovanie sliviek a čerešní. Pokiaľ ide o tebukonazol, bola podaná takáto žiadosť o použitie na ošetrovanie kvaky a okrúhlice. Pokiaľ ide o tiakloprid, bola podaná takáto žiadosť o použitie na ošetrovanie valeriánky poľnej, zeleru a fenikla. Pokiaľ ide o trifloxystrobín, bola podaná takáto žiadosť o použitie na ošetrovanie paštrnáka, koreňa petržlenu, kozej brady, kvaky a okrúhlice.

(4)

V súlade s článkom 6 ods. 2 a 4 nariadenia (ES) č. 396/2005 boli podané žiadosti pre spinetoram na ošetrovanie broskýň (vrátane nektáriniek) a marhúľ. Povolené použitie spinetoramu na ošetrovanie broskýň, nektáriniek a marhúľ v Južnej Afrike, Argentíne, Čile, na Novom Zélande a v Izraeli má za následok vyššie rezíduá ako MRL stanovená v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 396/2005. Aby sa nevytvárali prekážky obchodu pri dovoze broskýň, nektáriniek a marhúľ, je potrebná vyššia MRL.

(5)

V súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 396/2005 príslušné členské štáty posúdili tieto žiadosti a zaslali Komisii hodnotiace správy.

(6)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) posúdil žiadosti a hodnotiace správy a preskúmal najmä riziká pre spotrebiteľov a, ak to bolo potrebné, aj pre zvieratá a vydal odôvodnené stanoviská k navrhovaným MRL (3). Tieto stanoviská zaslal Komisii a členským štátom a zverejnil ich.

(7)

Úrad dospel vo svojich odôvodnených stanoviskách k záveru, že všetky požiadavky na údaje boli splnené a že úpravy MRL, ktoré žiadatelia potrebujú, sú prijateľné, pokiaľ ide o bezpečnosť spotrebiteľa, na základe posúdenia vystavenia spotrebiteľov pre 27 špecifických európskych spotrebiteľských skupín. Úrad zohľadnil najnovšie informácie o toxikologických vlastnostiach látok. Ani celoživotné vystavenie spotrebiteľov účinkom týchto látok prostredníctvom konzumácie akýchkoľvek potravín, ktoré môžu obsahovať tieto látky, ani krátkodobé vystavenie spôsobené extrémnou konzumáciou príslušných plodín nepreukázali, že existuje riziko prekročenia prijateľného denného príjmu (ADI) alebo akútnej referenčnej dávky (ARfD). V niektorých prípadoch úrad usúdil, že je potrebná vyššia MRL než MRL navrhnutá hodnotiacim členským štátom. V takýchto prípadoch je vhodné povoliť v súlade s návrhom úradu vyššiu MRL za predpokladu, že úrad považuje takú MRL za bezpečnú. V iných prípadoch úrad usúdil, že postačuje nižšia MRL než MRL navrhnutá hodnotiacim členským štátom. V takýchto prípadoch je vhodné stanoviť nižšiu MRL.

(8)

V súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005 úrad vyhodnotil bezpečnosť existujúcich MRL pre etefón (4) a dospel k záveru, že v prípade 12 plodín by mohli byť stanovené vyššie MRL, aby sa zohľadnili existujúce CXL.

(9)

Pokiaľ ide o fenitrotión, 1. júna 2009 vypršala platnosť MRL pre obilniny. V záujme jasnosti je v prípade tohto pesticídu vhodné uviesť v nariadení (ES) č. 396/2005 dolnú hranicu analytického stanovenia (the lowest limit of analytical determination, LOD) na účely ošetrovania obilnín.

(10)

Pokiaľ ide o síru, úrad vo svojom závere (5) odporučil, aby sa z dôvodu nízkej toxicity tohto pesticídu už preň ďalej neustanovovala MRL. Vzhľadom na tento záver je vhodné vypustiť existujúce MRL stanovené pre tento pesticíd a zaradiť ho do prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(11)

Na základe odôvodnených stanovísk úradu a vzhľadom na faktory týkajúce sa zvažovanej skutočnosti príslušné úpravy MRL spĺňajú požiadavky článku 5 ods. 1 a článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(12)

Dňa 4. júla 2009 prijal výbor pre Codex Alimentarius (Codex Alimentarius Commission, CAC) CXL pre azoxystrobín, buprofezín, chlorantraniliprol, cypermetrín, flusilazol, imidakloprid, lambda-cyhalotrín, mandipropamid, metomyl, profenofos, protiokonazol, spinetoram, spirotetramat, tebukonazol, triadimefón a triadimenol. Tieto CXL by mali byť zahrnuté do nariadenia (ES) č. 396/2005 ako MRL s výnimkou tých hodnôt CXL, ktoré nie sú pre európsku skupinu spotrebiteľov bezpečné a v súvislosti s ktorými predložila Únia Výboru pre Codex Alimentarius výhrady.

(13)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II, III a IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

MRL pre etefón sa uplatňujú od 8. júna 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. mája 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Vedecké správy EFSA sú k dispozícii na: http://www.efsa.europa.eu:

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy (PRAPeR), o zmene existujúcich MRL pre aminopyralid v hovädzích obličkách. Vedecká správa EFSA (2009) 302, 1.

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy (PRAPeR), o zmene existujúcej MRL pre azoxystrobín v kvake. Vestník EFSA 2009, 7(9):1308.

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy (PRAPeR), o zmene existujúcich MRL pre cyprodinil v zelere. Vedecká správa EFSA (2009) 325.

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy (PRAPeR), o zmene existujúcich MRL pre difenokonazol v listovej zelenine. Vedecká správa EFSA (2009) 337.

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy (PRAPeR), o zmene existujúcich MRL pre indoxakarb v čerešniach a cukrovej repe. Vedecká správa EFSA (2009) 324.

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy (PRAPeR), o zmene definície rezíduí pre izoxaflutol. Vedecká správa EFSA (2009) 323.

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy (PRAPeR), o zmene existujúcich MRL pre fosetyl-Al na reďkovkách. Vestník EFSA 2009, 7(9):1313.

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy, o zmene existujúcich MRL pre lambda-cyhalotrín, Vedecká správa EFSA (2009) 226 a 330.

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy (PRAPeR), o zmene existujúcich MRL pre metazachlór na pečeni. Vedecká správa EFSA (2009) 320.

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy, o zmene existujúcich MRL pre pyraklostrobín v cuketách, uhorkách nakladačkách a repe cviklovej. Vedecká správa EFSA (2009) 342.

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy o stanovovaní dovoznej tolerancie pre spinetoram na broskyniach a marhuliach. Vestník EFSA 2009, 7(9):1312.

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy, o zmene existujúcich MRL pre spirotetramat. Vedecká správa EFSA (2009) 306.

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy (PRAPeR), o zmene existujúcich MRL pre tebukonazol v mandarínkach a plodoch mučenky. Vedecká správa EFSA (2009) 1368.

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy (PRAPeR), o zmene existujúcich MRL pre tiakloprid. Vedecká správa EFSA (2009) 307.

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy (PRAPeR), o zmene existujúcich MRL pre trifloxystrobín v rôznych plodinách. Vedecká správa EFSA (2008) 314.

(4)  Odôvodnené stanovisko: revízia existujúcich MRL pre etefón. Vestník EFSA 2009; 7(10):1347.

(5)  Záver z partnerského preskúmania pesticídov týkajúci sa posúdenia rizika účinnej látky síry. Vedecká správa EFSA (2008) 221.


PRÍLOHA

Prílohy II, III a IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe II sa z položky „Izoxaflutol (suma izoxaflutolov, RPA 202248 a RPA 203328, vyjadrená ako izoxaflutol)“ vypúšťa „a RPA 203328“; stĺpce pre azoxystrobín, cypermetrín, indoxakarb, etefón, fenitrotión, lambda-cyhalotrín, metomyl, profenofos, pyraklostrobín, tiakloprid, triadimefón, triadimenol a trifloxystrobín sa nahrádzajú takto:

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (1)

Azoxystrobín

Cypermetrín [cypermetrín vrátane iných izomérových zmesí (suma izomérov)] (F)

Etefón

Fenitrotión

Indoxakarb ako suma izomérov S a R (F)

Lambda-cyhalotrín (F) (R)

Metomyl a tiodikarb (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl)

Profenofos (F)

Pyraklostrobín (F)

Tiakloprid (F)

Triadimefón a triadimenol (suma triadimefónu a triadimenolu) (F)

Trifloxystrobín

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

citrusové plody

15

2

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

0,05 (2)

1

0,02 (2)

0,1 (2)

0,3

0110010

grapefruityy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

pomaranče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

citróny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

limety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

mandarínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

orechy stromové (vylúpané alebo nevylúpané)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,2 (2)

0,02 (2)

0120010

mandle

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120020

para orechy

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120030

kešu orechy

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120040

gaštany jedlé

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120050

kokosové orechy

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120060

lieskovce

0,1 (2)

 

0,2

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120070

makadamové orechy

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120080

pekanové orechy

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120090

píniové oriešky

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

1

 

0,1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

0120110

vlašské orechy

0,1 (2)

 

0,5

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0120990

ostatné

0,1 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0130000

iii)

jadrové ovocie

0,05 (2)

1

 

 

 

0,1

 

0,05 (2)

0,3

0,3

 

0,5

0130010

jablká

 

 

0,6

0,01 (2)

0,5

 

0,02 (2)

 

 

 

0,2 (2)

 

0130020

hrušky

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0,3

 

0,02 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

0130030

dule

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0,3

 

0,02 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

0130040

mišpuľa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

mišpuľník japonský

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

ostatné

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0,3

 

0,2

 

 

 

0,1 (2)

 

0140000

iv)

kôstkové ovocie

2

2

 

0,01 (2)

 

 

 

0,05 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0140010

marhule

 

 

0,05 (2)

 

0,3

0,2

0,02 (2)

 

0,2

0,3

 

1

0140020

čerešne a višne

 

 

3

 

0,5

0,3

0,1

 

0,3

0,3

 

1

0140030

broskyne

 

 

0,05 (2)

 

0,3

0,2

0,02 (2)

 

0,2

0,3

 

1

0140040

slivky

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

 

0,2

0,1

 

0,2

0140990

ostatné

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0150000

v)

bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0151000

a)

stolové hrozno a muštové hrozno

2

0,5

 

0,01 (2)

2

0,2

 

 

 

0,02 (2)

2

5

0151010

stolové hrozno

 

 

0,7

 

 

 

0,02 (2)

 

1

 

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

2

 

 

 

0,5

 

2

 

 

 

0152000

b)

jahody

10

0,07

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,5

0,02 (2)

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0153000

c)

krovité ovocné druhy

5

0,5

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

 

 

0,1 (2)

0,02 (2)

0153010

ostružiny

 

 

 

 

0,5

 

 

 

1

3

 

 

0153020

ostružinové maliny

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0,02 (2)

1

 

 

0153030

maliny

 

 

 

 

0,5

 

 

 

1

3

 

 

0153990

ostatné

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0,02 (2)

1

 

 

0154000

d)

ostatné drobné a bobuľové ovocie

 

0,05 (2)

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

0154010

čučoriedky

5

 

20

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

0,5

 

 

2

0154020

brusnice

0,5

 

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

0,5

 

 

0,02 (2)

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

5

 

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

2

 

 

1

0154040

egreše

5

 

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

0,5

 

 

1

0154050

šípky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

moruše

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

azarole (plody stredomorskej mišpule)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

plody bazy čiernej

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

ostatné

5

 

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,2

0,02 (2)

 

0,5

 

 

0,02 (2)

0160000

vi)

rôzne ovocie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161000

a)

s jedlou šupou

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0161010

ďatle

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0161020

figy

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0161030

stolové olivy

 

0,05 (2)

5 (+)

0,01 (2)

 

1

0,02 (2)

 

 

 

 

0,3

0161040

kumkváty

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0161050

karambola

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

persimon

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

jambolan (jávska slivka)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

ostatné

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0162000

b)

s nejedlou šupou, malé

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0162010

kiwi

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0162020

liči

0,05 (2)

2

 

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0162030

mučenka – granadilla

4

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

4

0162040

nopál (kaktusová figa)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

kaimito (star apple)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

americký persimon (Virginia kaki)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

ostatné

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0163000

c)

s nejedlou šupou, veľké

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

avokádo

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0163020

banány

2

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,2

0,1

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

1

0,05

0163030

mango

0,7

0,7

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

0,2

0,05

0,02 (2)

0,1 (2)

0,5

0163040

papája

0,3

0,5

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05

0,5

0,1 (2)

1

0163050

granátové jablko

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0163060

cherimoya

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

guava

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

ananás

0,05 (2)

0,05 (2)

2

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

3

0,02 (2)

0163090

plody chlebovníka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

durian

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

guanabana (soursop)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

ostatné

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

koreňová a hľuzová zelenina

1

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0211000

a)

zemiaky

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0212010

maniok (kasava)

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0212030

jamy

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0212040

tapioka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

ostatné

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0213010

repa cviklová

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,1

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0213020

mrkva

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,1

0,02 (2)

 

0,05

0213030

zeler

 

 

 

 

0,02 (2)

0,1

 

 

0,02 (2)

0,1

 

0,02 (2)

0213040

chren

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,3

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury)

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0213060

paštrnák

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,3

0,02 (2)

 

0,04

0213070

koreň petržlenu

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,1

0,02 (2)

 

0,04

0213080

reďkovka

 

 

 

 

0,2

0,1

 

 

0,2

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0213090

kozia brada

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,1

0,02 (2)

 

0,04

0213100

kvaka

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,04

0213110

okrúhlica

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,04

0213990

ostatné

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0220000

ii)

cibuľová zelenina

10

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0220010

cesnak

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0220020

cibuľa

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0.5

 

0220030

šalotka

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0220040

cibuľa jarná

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

0,1

1

 

0220990

ostatné

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0230000

iii)

plodová zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

ľuľkovité

3

0,5

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

1

 

0231010

rajčiaky

 

 

1

 

0,5

0,1

 

10

0,2

0,5

 

0,5

0231020

paprika

 

 

0,05 (2)

 

0,3

0,1

 

0,05 (2)

0,5

1

 

0,3

0231030

baklažán („egg plant“)

 

 

0,05 (2)

 

0,5

0,5

 

0,05 (2)

0,2

0,5

 

0,02 (2)

0231040

okra, ibištek jedlý

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,3

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0231990

ostatné

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,3

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

1

0,2

0,05 (2)

 

0,2

0,1

0,1

0,05 (2)

 

0,3

0,2

0,2

0232010

uhorky šalátové

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0232020

uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0232030

cukety

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0232990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

1

0,2

0,05 (2)

 

0,1

0,05

0,1

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0,2

 

0233010

melón cukrový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

0,3

0233020

tekvica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,2

0233030

melón vodový/dyňa červená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

0,2

0233990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0234000

d)

sladká kukurica

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,05

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1

0,1 (2)

0,02 (2)

0239000

e)

iná plodová zelenina

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

hlúbová zelenina

5

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0241000

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

 

 

 

0,3

 

0,02 (2)

 

0,1

0,1

 

 

0241010

brokolica

 

1

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

0,05

0241020

karfiol

 

0,5

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

0,05

0241990

ostatné

 

1

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

0,02 (2)

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

 

 

0,1

0,05

0,05

 

0,2

0,05

 

0,5

0242020

hlávková kapusta

 

 

 

 

3

0,2

0,02 (2)

 

0,2

0,2

 

0,3

0242990

ostatné

 

 

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

1

 

 

 

1

0,02 (2)

 

0,02 (2)

1

 

0,02 (2)

0243010

čínska kapusta

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

0243020

kel

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

0243990

ostatné

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

kaleráb

 

1

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05

 

0,5

0250000

v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0251000

a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

valeriánka poľná

 

 

 

 

1

1

0,02 (2)

 

10

5

 

0,02 (2)

0251020

šalát

 

 

 

 

2

0,5

0,2

 

2

2

 

10

0251030

endívia (širokolistá)

 

 

 

 

2

1

0,02 (2)

 

2

2

 

10

0251040

žerucha

 

 

 

 

0,02 (2)

1

0,02 (2)

 

2

2

 

0,02 (2)

0251050

barborka jarná

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

rukola (eruka, roketa)

 

 

 

 

0,02 (2)

1

0,02 (2)

 

2

3

 

0,02 (2)

0251070

červená horčica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

listy a výhonky plodiny Brassica spp

 

 

 

 

1

1

0,02 (2)

 

2

2

 

0,02 (2)

0251990

ostatné

 

 

 

 

0,02 (2)

1

0,02 (2)

 

2

2

 

0,02 (2)

0252000

b)

špenát a podobné plodiny (listy)

 

0,7

 

 

 

0,5

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0252010

špenát

0,05 (2)

 

 

 

2

 

0,05

 

0,5

 

 

 

0252020

portulaka zeleninová

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

mangold

0,5

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

 

0,5

 

 

 

0252990

ostatné

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

 

0,5

 

 

 

0253000

c)

listy viniča

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,05 (2)

0,7

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0255000

e)

witloof (belgická čakanka)

0,2

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0256000

f)

bylinky

 

2

 

 

2

1

 

 

2

5

 

10

0256010

trebuľka

3

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256020

cesnak pažítkový

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256030

zelerová vňať

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256040

petržlen

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0256050

šalvia

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

rozmarín

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

materina dúška

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

bazalka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

bobkový list

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

estragón

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

ostatné

70

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0260000

vi)

strukoviny (čerstvé)

3

0,7

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,2

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0,1 (2)

 

0260010

fazuľa (so strukmi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

0,5

0260020

fazuľa (bez strukov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0260030

hrach (so strukmi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0260040

hrach (bez strukov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0,02 (2)

0260050

šošovica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0260990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0270000

vii)

stonková zelenina (čerstvá)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0270010

špargľa

0,05 (2)

0,1

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0270030

zeler

5

0,05 (2)

 

 

2

0,3

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,5

0,1 (2)

1

0270040

fenikel

10

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,3

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,5

0,1 (2)

0,02 (2)

0270050

artičoky pravé

5

2

 

 

0,1

0,2

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

1

0,02 (2)

0270060

pór

10

0,5

 

 

0,02 (2)

0,3

0,02 (2)

 

0,5

0,1

0,1 (2)

0,2

0270070

rebarbora

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0270080

bambusové výhonky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

sabal palmetto

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

ostatné

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0280000

viii)

huby

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0280010

pestované

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0280020

divorastúce

 

1

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

0280990

ostatné

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0290000

ix)

morské riasy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

0,1

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05

0,02 (2)

0,05 (2)

0,3

0,1

0,1 (2)

0,02 (2)

0300010

fazuľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

šošovica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

hrach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

lupínia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0401000

i)

olejnaté semená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (2)

0,05 (2)

0401010

ľanové semená

0,05 (2)

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401020

arašidy (plody podzemnice olejnej)

0,2

0,1

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,1

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401030

mak siaty

0,05 (2)

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401040

sezamové semená

0,05 (2)

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401050

slnečnicové semená

0,5

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401060

semená repky

0,5

0,2

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0401070

sójové bôby

0,5

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,5

0,05 (2)

0,1

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401080

horčicové semená

0,05 (2)

0,1

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,2

 

 

0401090

semená bavlny

0,7

0,2

2 (+)

 

0,05 (2)

0,2

0,1

3

 

0,05 (2)

 

 

0401100

semená tekvice obrovskej

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401110

požlt farbiarsky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

borák lekársky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

ľaničník siaty

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

konope siate

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0401150

ricín obyčajný

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

ostatné

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0402000

ii)

olejnaté plody

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

 

10

 

 

1

 

 

 

0,02 (2)

0,1 (2)

0,3

0402020

palmové orechy (jadrá palmy olejnej)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

plod palmy olejnej

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

kapok

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

ostatné

 

 

0,05 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

0,2 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

OBILNINY

 

 

 

0,05  (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

0500010

jačmeň

0,5

2

1

 

 

0,5

 

 

0,3

1

0,2

0,3

0500020

pohánka

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500030

kukurica

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500040

proso

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500050

ovos

0,5

2

0,05 (2)

 

 

0,05

 

 

0,3

1

0,2

0,02 (2)

0500060

ryža

5

2

0,05 (2)

 

 

1

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500070

raž

0,3

2

1

 

 

0,05

 

 

0,1

0,05

0,2

0,05

0500080

cirok

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0500090

pšenica

0,3

2

1

 

 

0,05

 

 

0,1

0,1

0,2

0,05

0500990

ostatné

0,05 (2)

0,3

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0,05

0,1 (2)

0,02 (2)

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

 

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

0,2 (2)

0,05 (2)

0610000

i)

čaj (fermentované alebo inak upravené sušené lístky a steblá druhu Camellia sinensis)

0,1 (2)

0,5

 

0,5

0,05 (2)

1

 

 

 

10

 

 

0620000

ii)

kávové zrná

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

byliny na prípravu nálevov (sušené)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

kvety

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

kvet rumančeka kamilkového

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

kvet ibišteka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

lupienky ruže

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

kvet jazmínu

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

lipa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

listy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

listy jahody

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

listy kríka rooibos

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

maté

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

korene

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

koreň valeriány lekárskej

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

koreň všehoja (ženšeňa)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

iné byliny na prípravu nálevov

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

kakao (fermentované zrná)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

karob (tzv. svätojánsky chlieb)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

CHMEĽOVÉ ŠIŠKY (sušené) vrátane peliet a nekoncentrovaného prášku

30

30

0,1

0,02 (2)

0,05 (2)

10

10

0,1 (2)

10

0,1 (2)

10

30

0800000

8.

KORENINY

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

semená

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

aníz

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

čierna egyptská rasca

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

semená zeleru

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

semená koriandra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

semená rasce

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)