ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.123.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 123

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
19. mája 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 425/2010 z 18. mája 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/278/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 10. mája 2010, ktorým sa vymenúva jeden nemecký člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

3

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/279/SZBP z 18. mája 2010 o policajnej misii Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

4

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

19.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 425/2010

z 18. mája 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. mája 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

65,9

MK

66,4

TN

111,8

TR

96,5

ZZ

85,2

0707 00 05

MA

46,5

MK

48,7

TR

117,1

ZZ

70,8

0709 90 70

TR

114,2

ZZ

114,2

0805 10 20

EG

59,0

IL

55,9

MA

57,6

PY

48,3

TN

51,1

TR

49,3

ZA

74,5

ZZ

56,5

0805 50 10

AR

97,0

TR

83,7

ZA

103,0

ZZ

94,6

0808 10 80

AR

79,1

BR

78,6

CA

69,6

CL

82,2

CN

74,8

CR

59,1

MK

24,7

NZ

117,5

US

123,6

UY

77,5

ZA

85,5

ZZ

79,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

19.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/3


ROZHODNUTIE RADY

z 10. mája 2010,

ktorým sa vymenúva jeden nemecký člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

(2010/278/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 302,

so zreteľom na rozhodnutie 2006/524/ES, Euratom (1),

so zreteľom na návrh nemeckej vlády,

so zreteľom na stanovisko Komisie,

keďže v dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Wilfrieda WOLLERA sa uvoľnilo miesto člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pán Egbert BIERMANN, Hauptvorstand IG BCE [hlavná výkonná rada Zväzu zamestnancov ťažobného, chemického a energetického priemyslu], sa vymenúva za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 20. septembra 2010.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 10. mája 2010

Za Radu

predseda

M. Á. MORATINOS


(1)  Ú. v. EÚ L 207, 28.7.2006, s. 30.


19.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/4


ROZHODNUTIE RADY 2010/279/SZBP

z 18. mája 2010

o policajnej misii Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 28 a článok 43 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 30. mája 2007 prijala jednotnú akciu 2007/369/SZBP (1) o zriadení policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN). Účinnosť uvedenej jednotnej akcie sa skončí 30. mája 2010.

(2)

Politický a bezpečnostný výbor (PBV) 8. marca 2010 odporučil, aby sa misia EUPOL AFGHANISTAN predĺžila o tri roky.

(3)

Štruktúra velenia a kontroly misie EUPOL AFGHANISTAN by sa nemala dotýkať zmluvných záväzkov vedúceho misie voči Európskej komisii v oblasti plnenia rozpočtu misie.

(4)

Pre misiu EUPOL AFGHANISTAN by sa mala aktivovať spôsobilosť neustáleho monitorovania.

(5)

EUPOL AFGHANISTAN sa uskutoční v kontexte situácie, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by ohroziť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky stanovené v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Misia

1.   Policajná misia Európskej únie v Afganistane (ďalej len „EUPOL AFGHANISTAN“ alebo „misia“) zriadená jednotnou akciou 2007/369/SZBP sa predlžuje od 31. mája 2010 do 31. mája 2013.

2.   EUPOL AFGHANISTAN pôsobí v súlade s cieľmi stanovenými v článku 2 a vykonáva úlohy uvedené v článku 3.

Článok 2

Ciele

EUPOL AFGHANISTAN výrazne prispieva k vytvoreniu trvalo udržateľných a účinných civilných policajných postupov v rámci afganskej správy, čo zabezpečí primeranú interakciu so širším systémom trestného súdnictva v súlade s politickým poradenstvom a prácou Únie, členských štátov a ostatných medzinárodných aktérov na budovaní inštitúcií. Misia ďalej bude podporovať reformný proces smerom k dôveryhodnej a účinnej policajnej službe, ktorá pracuje v súlade s medzinárodnými normami v rámci právneho štátu a dodržiava ľudské práva.

Článok 3

Úlohy

1.   S cieľom splniť ciele stanovené v článku 2, EUPOL AFGHANISTAN:

a)

podporuje afganskú vládu pri koherentnom vykonávaní jej stratégie s cieľom zaviesť udržateľné a účinné opatrenia v oblasti práce civilnej polície, najmä pokiaľ ide o afganskú uniformovanú (civilnú) políciu a afganskú políciu pre boj proti trestnej činnosti, ako sa stanovuje v národnej policajnej stratégii;

b)

zlepší súdržnosť a koordináciu medzi medzinárodnými aktérmi;

c)

pracuje na tvorbe stratégie, pričom kladie dôraz na prácu na spoločnej celkovej stratégii medzinárodného spoločenstva v policajnej reforme a posilňuje spoluprácu s kľúčovými partnermi v oblasti policajnej reformy a odborného výcviku vrátane misie ISAF pod vedením NATO a výcvikovej misie NATO a s ďalšími prispievateľmi;

d)

podporuje prepojenie medzi políciou a širšou oblasťou právneho štátu.

Tieto úlohy sa ďalej rozpracujú v operačnom pláne (OPLAN). Misia vykonáva svoje úlohy popri iných prostriedkoch aj prostredníctvom monitorovania, školenia, porád a odborného výcviku.

2.   EUPOL AFGHANISTAN je nevýkonnou misiou.

3.   EUPOL AFGHANISTAN má projektovú jednotku na identifikáciu a vykonávanie projektov. EUPOL AFGHANISTAN podľa potreby koordinuje, uľahčuje a poskytuje poradenstvo k projektom, ktoré vykonávajú členské štáty a tretie štáty podľa ich zodpovednosti v oblastiach spojených s misiou a na podporu jej cieľov.

Článok 4

Štruktúra misie

1.   Misia bude mať ústredie v Kábule. Misiu tvorí:

i)

veliteľ misie a jeho úrad vrátane bezpečnostného úradníka misie;

ii)

policajná zložka;

iii)

zložka na podporu právneho štátu;

iv)

výcvikový útvar;

v)

podpora misie;

vi)

pobočky mimo Kábulu;

vii)

prvok podpory v Bruseli.

2.   Personál misie sa vyšle na ústrednú, regionálnu a provinčnú úroveň a pri vykonávaní mandátu môže podľa potreby pracovať na úrovni okresov na základe posúdenia bezpečnosti a ak sú k dispozícii faktory, ktoré to umožňujú, napr. náležitá logistická a bezpečnostná podpora. Vyvinie sa úsilie o technické dojednania s ISAF-om a regionálnym vedením/vedúcimi národmi provinčných budovateľských skupín (PRT) na účely výmeny informácií, zdravotníckej, bezpečnostnej a logistickej podpory vrátane umiestnenia regionálnych veliteľstiev a PRT.

3.   Okrem toho sa časť personálu misie podľa potreby nasadí s cieľom zlepšovať strategickú koordináciu policajnej reformy v Afganistane, a najmä na sekretariáte Rady medzinárodnej policajnej koordinácie (IPCB – International Police Coordination Board) v Kábule. Sekretariát IPCB sa podľa vhodnosti nachádza v ústredí EUPOL AFGHANISTAN.

Článok 5

Veliteľ civilnej operácie

1.   Veliteľom civilnej operácie EUPOL AFGHANISTAN je riaditeľ štábu pre spôsobilosť civilného plánovania a realizácie (CPCC).

2.   Veliteľ civilnej operácie velí EUPOL AFGHANISTAN a riadi ju na strategickej úrovni, pričom podlieha politickej kontrole a strategickému usmerňovaniu zo strany PBV a celkovej právomoci vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP).

3.   Veliteľ civilnej operácie zabezpečuje riadne a efektívne vykonávanie rozhodnutí Rady i PBV, a to aj vydávaním prípadných potrebných pokynov veliteľovi misie.

4.   Všetok vyslaný personál zostáva v plnom rozsahu pod velením vnútroštátnych orgánov vysielajúceho štátu alebo inštitúcie EÚ. Vnútroštátne orgány odovzdajú operačnú kontrolu (OPCON) nad svojim personálom, tímami a jednotkami veliteľovi civilnej operácie.

5.   Veliteľ civilnej operácie má celkovú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa zo strany Únie riadne plnila povinnosť starostlivosti.

6.   Veliteľ civilnej operácie a osobitný zástupca Európskej únie (OZEÚ) sa podľa požiadaviek vzájomne radia.

Článok 6

Veliteľ misie

1.   Veliteľ misie preberá zodpovednosť a vykonáva velenie a riadenie misie na mieste operácie.

2.   Veliteľ misie velí a riadi personál, tímy a jednotky prispievajúcich štátov, ako ich pridelil veliteľ civilnej operácie, pričom má aj administratívnu a logistickú zodpovednosť za prostriedky, zdroje a informácie, ktoré sa misii poskytli.

3.   Veliteľ misie vydáva pokyny všetkým členom personálu misie, v tomto prípade i prvku podpory v Bruseli, s cieľom účinne realizovať EUPOL AFGHANISTAN na mieste operácie, a na základe pokynov veliteľa civilnej operácie preberá jej koordináciu a každodenné riadenie.

4.   Veliteľ misie zodpovedá za plnenie rozpočtu misie. Veliteľ misie na tento účel podpíše zmluvu s Komisiou.

5.   Veliteľ misie zodpovedá za disciplinárnu kontrolu personálu. Disciplinárne konania voči vyslanému personálu vykonáva dotknutý vnútroštátny orgán alebo orgán Únie.

6.   Veliteľ misie zastupuje EUPOL AFGHANISTAN v operačnej oblasti a zabezpečuje náležité zviditeľňovanie misie.

7.   Veliteľ misie podľa potreby koordinuje činnosť s ostatnými aktérmi EÚ v teréne. Bez toho, aby bola dotknutá štruktúra velenia, OZEÚ poskytuje veliteľovi misie miestne politické usmernenia.

8.   Veliteľ misie zabezpečuje, aby EUPOL AFGHANISTAN podľa potreby úzko spolupracovala a koordinovala svoju činnosť s afganskou vládou a s príslušnými medzinárodnými aktérmi vrátane misie ISAF pod vedením NATO a výcvikovej misie NATO, vedúcimi krajinami PRT, Misiou pomoci Organizácie Spojených národov v Afganistane (UNAMA) a tretími štátmi, ktoré sú v súčasnosti zapojené do policajnej reformy v Afganistane.

Článok 7

Personál

1.   Počet a právomoci personálu EUPOL AFGHANISTAN sú v súlade s cieľmi stanovenými v článku 2, s úlohami stanovenými v článku 3 a štruktúrou misie stanovenou v článku 4.

2.   EUPOL AFGHANISTAN sa skladá hlavne z personálu, ktorý dočasne vyslali členské štáty alebo inštitúcie EÚ.

3.   Každý členský štát alebo inštitúcia EÚ znáša náklady spojené s každým dočasne vyslaným personálom vrátane cestovných nákladov do a z miesta rozmiestnenia, miezd, zdravotného poistenia a prídavkov, iných príplatkov ako sú diéty rovnako ako príspevky za náročnú a rizikovú prácu.

4.   EUPOL AFGHANISTAN môže uzatvárať pracovné zmluvy s medzinárodným civilným personálom a v prípade potreby aj s miestnym personálom, pokiaľ potrebné funkcie nebudú poskytovať členovia personálu vyslaní členskými štátmi. V riadne odôvodnených výnimočných prípadoch, keď nie sú k dispozícii kvalifikované prihlášky zo strany členských štátov, sa môžu podľa potreby uzatvárať pracovné zmluvy so štátnymi príslušníkmi zúčastnených tretích štátov.

5.   Všetok personál si plní svoje povinnosti a koná v záujme misie. Všetci členovia personálu misie dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy ustanovené rozhodnutím Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcim bezpečnostné nariadenia Rady (2).

Článok 8

Postavenie personálu EUPOL AFGHANISTAN

1.   Postavenie personálu EUPOL AFGHANISTAN v Afganistane, ak je to vhodné vrátane výsad, imunít a ďalších záruk potrebných pre plnenie a hladké fungovanie EUPOL AFGHANISTAN, sa ustanoví v dohode, ktorá sa uzavrie v súlade s článkom 37 zmluvy.

2.   Štát alebo inštitúcia EÚ, ktorá dočasne vyslala člena personálu, zodpovedá za riešenie všetkých nárokov súvisiacich s dočasným vyslaním, ktoré člen personálu uplatní alebo ktoré sa ho týkajú. Dotknutý štát alebo inštitúcia EÚ zodpovedajú za začatie akéhokoľvek konania voči vyslanému pracovníkovi.

3.   Podmienky zamestnania a práva a povinnosti medzinárodného a miestneho personálu sa ustanovia v zmluvách medzi veliteľom misie a členmi personálu.

Článok 9

Štruktúra velenia

1.   EUPOL AFGHANISTAN má ako operácia krízového riadenia jednotné velenie.

2.   PBV vykonáva v rámci zodpovednosti Rady a VP politickú kontrolu a strategické usmerňovanie EUPOL AFGHANISTAN.

3.   Veliteľ civilnej operácie, podliehajúc politickej kontrole a strategickému usmerňovaniu zo strany PBV a celkovej právomoci VP, je veliteľom EUPOL AFGHANISTAN na strategickej úrovni a ako taký vydáva pokyny veliteľovi misie, radí mu a poskytuje mu technickú podporu.

4.   Veliteľ civilnej operácie podáva Rade správy prostredníctvom VP.

5.   Veliteľ misie velí EUPOL AFGHANISTAN a riadi ju na mieste operácie a je priamo zodpovedný veliteľovi civilnej operácie.

Článok 10

Politická kontrola a strategické usmerňovanie

1.   PBV vykonáva v rámci zodpovednosti Rady a VP politickú kontrolu a strategické usmerňovanie misie. Rada týmto oprávňuje PBV, aby na tento účel prijal príslušné rozhodnutia v súlade s tretím odsekom článku 38 zmluvy. Toto poverenie zahŕňa právomoc vymenovať vedúceho misie na návrh VP a meniť a dopĺňať CONOPS a OPLAN. Rada si ponecháva právomoc rozhodovať o cieľoch a ukončení misie.

2.   PBV pravidelne podáva Rade správy.

3.   Veliteľ civilnej operácie a veliteľ misie pravidelne a podľa potreby posielajú PBV správy o oblastiach, za ktoré sú zodpovední.

Článok 11

Bezpečnosť

1.   Veliteľ civilnej operácie riadi plánovanie bezpečnostných opatrení veliteľa misie a v koordinácii s bezpečnostným úradom Rady a v súlade s článkami 5 a 9 zabezpečuje ich riadne a účinné plnenie v rámci EUPOL AFGHANISTAN.

2.   Veliteľ misie je zodpovedný za bezpečnosť operácie a dodržiavanie minimálnych bezpečnostných požiadaviek platných pre operáciu v súlade s politikou Únie v oblasti bezpečnosti personálu rozmiestneného mimo Únie v operačnej kapacite podľa hlavy V zmluvy a jej podporných dokumentov.

3.   Veliteľovi misie pomáha hlavný bezpečnostný úradník misie (SMSO – Senior Mission Security Officer), ktorý mu zodpovedá a udržiava úzky vzťah s bezpečnostným úradom Rady.

4.   Veliteľ misie vymenuje bezpečnostných úradníkov v provinčných a regionálnych sídlach misie, ktorí budú v rámci zodpovednosti SMSO zodpovední za každodenné riadenie všetkých bezpečnostných aspektov príslušných prvkov misie.

5.   Personál EUPOL AFGHANISTAN prejde pred nástupom do funkcií povinným bezpečnostným výcvikom v súlade s operačným plánom. Pravidelne sa tiež zúčastňuje opakovacieho výcviku na mieste operácie, ktorý organizuje SMSO.

Článok 12

Účasť tretích štátov

1.   Bez toho, aby bola dotknutá autonómia rozhodovania Únie a jej jednotný inštitucionálny rámec, je možné vyzvať kandidátske a ostatné tretie štáty, aby prispeli k EUPOL AFGHANISTAN s tým, že budú znášať náklady na vyslanie policajných expertov a/alebo civilného personálu, ktorý dočasne vyšlú, vrátane platov, príspevkov, zdravotného poistenia, poistenia vysokého rizika a cestovných výdavkov do a z Afganistanu, a aby primerane prispeli na prevádzkové náklady EUPOL AFGHANISTAN.

2.   Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal príslušné rozhodnutia o prijatí navrhovaných príspevkov.

3.   Tretie štáty, ktoré prispievajú k EUPOL AFGHANISTAN, majú rovnaké práva a povinnosti, pokiaľ ide o každodenné riadenie operácie ako členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na operácii.

4.   PBV prijme príslušné opatrenia vzhľadom na dojednania o účasti, a ak sa to bude vyžadovať, predloží Rade návrh vrátane dojednaní o možnom finančnom príspevku alebo materiálnych príspevkoch tretích štátov.

5.   Podrobné dojednania týkajúce sa účasti tretích štátov podliehajú dohodám podľa článku 37 zmluvy a prípadným dodatočným technickým dojednaniam. Ak Únia a tretí štát uzavrú dohodu ustanovujúcu rámec účasti tohto tretieho štátu v operáciách EÚ na riešenie krízových situácií, ustanovenia takejto dohody sa uplatňujú v súvislosti s touto operáciou.

Článok 13

Finančné ustanovenia

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s EUPOL AFGHANISTAN do 31. mája 2011 je 54 600 000 EUR.

2.   O finančnej referenčnej sume na nasledujúce roky pre EUPOL AFGHANISTAN rozhodne Rada.

3.   Všetky výdavky sa spravujú v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie.

4.   Veliteľ misie podáva Komisii, ktorá nad ním vykonáva dohľad, úplné správy o činnostiach, ktoré vykonal v rámci svojej zmluvy.

5.   Štátni príslušníci tretích štátov môžu predkladať ponuky v rámci verejného obstarávania. Veliteľ misie s výhradou schválenia zo strany Komisie môže uzavrieť technické dojednania s regionálnym vedením/vedúcimi národmi provinčných budovateľských skupín (PRT) a medzinárodnými aktérmi rozmiestnenými v Afganistane, pokiaľ ide o ustanovenie o zariadení, službách a priestoroch misie, najmä ak si to vyžadujú bezpečnostné podmienky.

6.   Finančné dojednania rešpektujú prevádzkové požiadavky EUPOL AFGHANISTAN vrátane kompatibility vybavenia a schopnosti jej tímov spolupracovať a zohľadňujú rozmiestnenie personálu v regionálnom velení a PRT.

7.   Výdavky sú oprávnené odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 14

Sprístupnenie utajovaných skutočností

1.   VP je v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady oprávnený poskytovať utajované skutočnosti a dokumenty EÚ vytvorené na účely misie NATO/ISAF. Na tento účel sa vypracujú miestne technické dojednania.

2.   VP je oprávnený podľa potreby a v súlade s potrebami misie poskytnúť v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu utajované skutočnosti a dokumenty EÚ vypracované na účely misie až po stupeň „CONFIDENTIEL UE“.

3.   VP je taktiež splnomocnený v súlade s operačnými potrebami misie poskytnúť UNAMA utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa „RESTREINT UE“, ktoré boli vytvorené na účely misie v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady. Na tento účel sa vypracujú miestne dojednania.

4.   V prípade špecifickej a okamžitej operačnej potreby je VP taktiež splnomocnený v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady poskytnúť hostiteľskému štátu EÚ utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa „RESTREINT UE“, ktoré boli vytvorené na účely misie. Vo všetkých ostatných prípadoch sa takéto skutočnosti a dokumenty poskytnú hostiteľskému štátu v súlade s postupmi pre spoluprácu tohto hostiteľského štátu s Úniou.

5.   VP je splnomocnený poskytnúť tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu neutajované dokumenty EÚ, ktoré sa týkajú rokovaní Rady so zreteľom na misiu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva podľa článku 6 ods. 1 rokovacieho poriadku Rady (3).

Článok 15

Spôsobilosť neustáleho monitorovania

Pre EUPOL AFGHANISTAN sa aktivuje spôsobilosť neustáleho monitorovania.

Článok 16

Preskúmanie

1.   Toto rozhodnutie sa preskúma každých šesť mesiacov s cieľom prispôsobiť podľa potreby veľkosť misie a rozsah jej pôsobnosti.

2.   Toto rozhodnutie sa preskúma najneskôr tri mesiace pred skončením jeho účinnosti s cieľom určiť, či má misia pokračovať.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti a trvanie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 31. mája 2010 do 31. mája 2013.

V Bruseli 18. mája 2010

Za Radu

predsedníčka

E. SALGADO


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 31.5.2007, s. 33.

(2)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.

(3)  Rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa schvaľuje rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35).