ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.118.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 118

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
12. mája 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 408/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 194/2008, ktorým sa obnovujú a posilňujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku

5

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 409/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Castaña de Galicia (CHZO)]

6

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 410/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (CHOP)]

8

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 411/2010 z 10. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 194/2008, ktorým sa obnovujú a posilňujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku

10

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 412/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

43

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/269/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. marca 2010 o pomoci udelenej v prospech spoločnosti Farm Dairy Flevoland (C 45/08) [oznámené pod číslom K(2010) 1240]

45

 

 

2010/270/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. mája 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú časti 1 a 2 prílohy E k smernici Rady 92/65/EHS, pokiaľ ide o vzory zdravotných certifikátov pre zvieratá z poľnohospodárskych podnikov a pre včely a čmeliaky [oznámené pod číslom K(2010) 2624]  ( 1 )

56

 

 

2010/271/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 2008/185/ES, pokiaľ ide zahrnutie Írska do zoznamu regiónov, v ktorých sa realizuje schválený vnútroštátny program na kontrolu Aujeszkého choroby [oznámené pod číslom K(2010) 2983]  ( 1 )

63

 

 

USMERNENIA

 

 

2010/272/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 21. apríla 2010 o TARGET2-Securities (ECB/2010/2)

65

 

 

IV   Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

 

2010/273/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. marca 2009 o štátnej pomoci C 47/05 (ex NN 86/05), ktorú Grécko poskytlo spoločnosti Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) [oznámené pod číslom K(2009) 1476]  ( 1 )

81

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, korigendum v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007)

89

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

12.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 407/2010

z 11. mája 2010,

ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej článok 122 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Článok 122 ods. 2 zmluvy predpokladá možnosť, aby sa členskému štátu, ktorý sa nachádza v ťažkostiach alebo mu hrozia závažné ťažkosti spôsobené výnimočnými udalosťami, ktoré sú mimo jeho kontroly, poskytla finančná pomoc Únie.

(2)

Takéto ťažkosti môžu byť spôsobené vážnym narušením medzinárodného hospodárskeho a finančného prostredia.

(3)

Bezprecedentná globálna finančná kríza a hospodársky pokles, ktoré zasiahli svet v ostatných dvoch rokoch, vážne poškodili hospodársky rast a finančnú stabilitu a vyvolali výrazné zhoršenie stavu deficitu a dlhu členských štátov.

(4)

Prehlbovanie finančnej krízy viedlo k závažnému zhoršeniu podmienok, za ktorých niektoré členské štáty získavajú úvery, nad rámec toho, čo je možné vysvetliť ekonomickými fundamentmi. V tejto chvíli by táto situácia, ak by sa neriešila ako naliehavá vec, mohla predstavovať vážne ohrozenie finančnej stability Európskej únie ako celku.

(5)

S cieľom riešiť túto výnimočnú situáciu, ktorá je mimo kontroly členských štátov, zdá sa byť ako nevyhnutné ihneď zaviesť stabilizačný mechanizmus Únie, aby sa zachovala finančná stabilita v Európskej únii. Takýto mechanizmus by mal Únii umožniť koordinovane, rýchlo a účinne reagovať na naliehavé ťažkosti v konkrétnom členskom štáte. Jeho aktivácia bude v kontexte spoločnej podpory EÚ/Medzinárodného menového fondu (MMF).

(6)

Rozhodnutia poskytnúť finančnú pomoc Únie podľa tohto nariadenia vyžadujú vzhľadom na ich konkrétne finančné dôsledky výkon vykonávacích právomocí, ktoré by sa mali preniesť na Radu.

(7)

So zreteľom na zachovanie udržateľnosti verejných financií členského štátu prijímajúceho úver a na obnovenie jeho schopnosti získavať financie na finančných trhoch by sa v prípade aktivácie tohto mechanizmu mali uložiť prísne podmienky hospodárskej politiky.

(8)

Komisia by mala pravidelne preskúmavať, či stále existujú výnimočné okolnosti, ktoré ohrozujú finančnú stabilitu Európskej únie ako celku.

(9)

Mal by sa ponechať existujúci nástroj, ktorým sa poskytuje strednodobá finančná pomoc pre členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, zavedeného nariadením Rady (ES) č. 332/2002 (1),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa na účely zachovania finančnej stability Európskej únie ustanovujú podmienky a postupy, na základe ktorých sa finančná pomoc Únie môže poskytnúť členskému štátu, ktorý je vystavený závažným hospodárskym alebo finančným otrasom spôsobeným výnimočnými udalosťami mimo jeho kontroly, alebo mu takéto otrasy vážne hrozia, berúc do úvahy možné uplatnenie existujúceho nástroja, ktorým sa poskytuje strednodobá finančná pomoc pre bilancie bežných platieb členských štátov, ktoré nie sú členmi eurozóny, zavedeného nariadením (ES) č. 332/2002.

Článok 2

Forma finančnej pomoci Únie

1.   Na účely tohto nariadenia má finančná pomoc Únie formu úveru alebo úverovej linky poskytnutej dotknutému členskému štátu.

Na tento účel a v súlade s rozhodnutím Rady podľa článku 3 je Komisia splnomocnená v mene Európskej únie uzavrieť zmluvu o pôžičkách na kapitálových trhoch alebo s finančnými inštitúciami.

2.   Zostatková suma týchto úverov alebo úverových liniek, ktoré sa majú poskytnúť členským štátom podľa tohto nariadenia je obmedzená na rezervu dostupnú v rámci stropu vlastných zdrojov pre platobné rozpočtové prostriedky.

Článok 3

Postup

1.   Členský štát, ktorý sa uchádza o finančnú pomoc Únie, prerokuje s Komisiou v súčinnosti s Európskou centrálnou bankou (ECB) posúdenie svojich finančných potrieb a predloží návrh programu hospodárskeho a finančného ozdravenia Komisii a Hospodárskemu a finančnému výboru.

2.   Finančná pomoc Únie sa poskytne rozhodnutím prijatým Radou, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie.

3.   Rozhodnutie o poskytnutí úveru obsahuje:

a)

sumu, priemernú dobu splatnosti, vzorec pre oceňovanie, maximálny počet splátok, obdobie dostupnosti finančnej pomoci Únie a ostatné podrobné pravidlá potrebné na vykonávanie pomoci;

b)

všeobecné podmienky hospodárskej politiky, ktoré sú pripojené k finančnej pomoci Únie v záujme opätovného nastolenia zdravej hospodárskej alebo finančnej situácie v členskom štáte prijímajúcom úver a na obnovu jeho schopnosti získavať financie na finančných trhoch; Komisia určí tieto podmienky po porade s ECB; a

c)

schválenie ozdravného programu, ktorý členský štát prijímajúci úver pripravil s cieľom splniť hospodárske podmienky pripojené k finančnej pomoci Únie.

4.   Rozhodnutie o poskytnutí úverovej linky obsahuje:

a)

a) sumu, poplatok za dostupnosť úverovej linky, vzorec pre oceňovanie uplatniteľný na uvoľnenie finančných prostriedkov a obdobie dostupnosti finančnej pomoci Únie a ostatné podrobné pravidlá potrebné na vykonávanie pomoci;

b)

všeobecné podmienky hospodárskej politiky, ktoré sú pripojené k finančnej pomoci Únie v záujme opätovného nastolenia zdravej hospodárskej alebo finančnej situácie v členskom štáte prijímajúcom úver; Komisia určí tieto podmienky po porade s ECB; a

c)

schválenie ozdravného programu, ktorý členský štát prijímajúci úver pripravil s cieľom splniť hospodárske podmienky pripojené k finančnej pomoci Únie..

5.   Komisia a členský štát prijímajúci úver uzavrú po získaní stanoviska Hospodárskeho a finančného výboru memorandum o porozumení, v ktorom sa podrobne uvedú všeobecné podmienky hospodárskej politiky ustanovené Radou. Komisia postúpi memorandum o porozumení Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Komisia po porade s ECB opätovne preskúma všeobecné podmienky hospodárskej politiky uvedené v odseku 3 písm. b) a v odseku 4 písm. b), aspoň raz za šesť mesiacov a s členským štátom prijímajúcim úver prediskutuje zmeny, ktoré môžu byť potrebné v jeho ozdravnom programe.

7.   Rada na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou rozhodne o každej úprave, ktorá sa má vykonať v pôvodných všeobecných podmienkach hospodárskej politiky a schváli zrevidovaný ozdravný program, ktorý pripravil členský štát prijímajúci úver.

8.   Ak sa predpokladá financovanie mimo Únie podliehajúce podmienkam hospodárskej politiky, predovšetkým z MMF, dotknutý členský štát sa najprv poradí s Komisiou. Komisia preskúma možnosti, ktoré sú dostupné v rámci nástroja finančnej pomoci Únie a zlučiteľnosť predpokladaných podmienok hospodárskej politiky so záväzkami, ktoré prijal dotknutý členský štát na vykonávanie odporúčaní Rady a rozhodnutí Rady prijatých na základe článku 121, článku 126 a článku 136 ZFEÚ. Komisia o tom informuje Hospodársky a finančný výbor.

Článok 4

Vyplatenie úveru

1.   Úver sa vypláca spravidla v splátkach.

2.   Komisia v pravidelných intervaloch overuje, či hospodárska politika členského štátu prijímajúceho úver je v súlade s jeho ozdravným programom a s podmienkami, ktoré ustanovila Rada podľa článku 3 ods. 3 písm. b). Tento členský štát poskytne na uvedený účel Komisii všetky potrebné informácie a v plnej miere s ňou spolupracuje.

3.   Komisia na základe zistení takéhoto overenia rozhodne o uvoľnení ďalších splátok.

Článok 5

Uvoľnenie finančných prostriedkov

1.   Členský štát prijímajúci úver vopred informuje Komisiu o svojom zámere čerpať finančné prostriedky z jej úverovej linky. Podrobné pravidlá sa ustanovia v rozhodnutí uvedenom v článku 3 ods. 4.

2.   Komisia v pravidelných intervaloch overuje, či hospodárska politika členského štátu prijímajúceho úver je v súlade s jeho ozdravným programom a s podmienkami, ktoré ustanovila Rada podľa článku 3 ods. 4 písm. b). Tento členský štát poskytne na uvedený účel Komisii všetky potrebné informácie a v plnej miere s ňou spolupracuje.

3.   Komisia na základe zistení takéhoto overenia rozhodne o uvoľnení finančných prostriedkov.

Článok 6

Operácie prijímania a poskytovania úveru

1.   Operácie prijímania a poskytovania úveru uvedené v článku 2 sa vykonávajú v eurách.

2.   Charakteristiky postupných splátok uvoľňovaných Úniou v rámci nástroja finančnej pomoci sa dohodnú medzi členským štátom prijímajúcim úver a Komisiou.

3.   Keď Rada už rozhodla o úvere, Komisia je oprávnená požičiavať si na kapitálových trhoch alebo od finančných inštitúcií v najvhodnejšom čase medzi plánovanými výplatami tak, aby optimalizovala náklady financovania a zachovala si svoju povesť na trhoch ako eminent Únie. Získané finančné prostriedky, ktoré zatiaľ neboli vyplatené, sa musia vždy viesť na účelovom bežnom účte alebo na účelovom účte cenných papierov, s ktorým sa nakladá v súlade s pravidlami vzťahujúcimi sa na mimorozpočtové operácie, a ktorý sa nemôže použiť na žiadne iné účely než na poskytnutie finančnej pomoci členskému štátu podľa tohto mechanizmu.

4.   Ak členský štát získa úver, s ktorým je spojená klauzula predčasného splatenia a rozhodne sa uplatniť túto možnosť, Komisia prijme potrebné opatrenia.

5.   Na žiadosť členského štátu prijímajúceho úver a tam, kde okolnosti umožňujú zlepšenie úrokovej sadzby úveru, Komisia môže refinancovať všetky pôvodné úvery alebo časť z nich alebo reštrukturalizovať zodpovedajúce finančné podmienky.

6.   Hospodársky a finančný výbor musí byť informovaný o vývojoch operácií uvedených v odseku 5.

Článok 7

Náklady

Náklady, ktoré vznikli Únii pri uzatváraní a vykonávaní každej operácie, znáša členský štát prijímajúci úver.

Článok 8

Spravovanie úverov

1.   Komisia zavedie potrebné opatrenia na spravovanie úverov s ECB.

2.   Členský štát prijímajúci úver si v národnej centrálnej banke otvorí osobitný účet na riadenie strednodobej finančnej pomoci prijatej od Únie. Tento členský štát takisto prevádza istinu a splatné úroky súvisiace s úverom na účet v ECB štrnásť pracovných dní TARGET2 pred zodpovedajúcim dátumom splatnosti.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 27 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, Európsky dvor audítorov má právo vykonávať v členskom štáte prijímajúcom úver, akékoľvek finančné kontroly alebo audity, ktoré v súvislosti s riadením tejto pomoci považuje za potrebné. Komisia vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom má najmä právo vyslať svojich vlastných úradníkov alebo riadne splnomocnených zástupcov, aby vykonali v členskom štáte prijímajúcom úver, akékoľvek technické alebo finančné kontroly alebo audity, ktoré v súvislosti s touto pomocou považuje za potrebné.

Článok 9

Preskúmanie a úprava

1.   Komisia postúpi Hospodárskemu a finančnému výboru a Rade do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a v prípade potreby potom každých šesť mesiacov správu o vykonávaní tohto nariadenia a o pretrvávaní výnimočných udalostí, ktoré sú dôvodom na prijatie tohto nariadenia.

2.   K správe sa v prípade potreby pripojí návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia s cieľom upraviť možnosť poskytnúť finančnú pomoc bez ovplyvnenia platnosti už prijatých rozhodnutí.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. mája 2010

Za Radu

predsedníčka

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1).


12.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/5


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 408/2010

z 11. mája 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 194/2008, ktorým sa obnovujú a posilňujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215 ods. 1,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/232/SZBP z 26. apríla 2010, ktorým sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku (1),

so zreteľom na spoločný návrh Európskej komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Článkom 4 rozhodnutia 2010/232/SZBP sa ustanovuje, že sa zakazuje nákup, dovoz a preprava určitých konkrétnych kategórií výrobkov z Barmy/Mjanmarska do Únie.

(2)

Článkom 8 rozhodnutia 2010/232/SZBP sa tiež ustanovuje, že sa nehumanitárna pomoc alebo rozvojové programy pozastavujú, ale že sa udelia výnimky pre projekty a programy, ktoré podporujú určité konkrétne ciele.

(3)

Nariadením (ES) č. 194/2008 (2) sa vykonáva zákaz nákupu, dovozu a prepravy kategórií výrobkov opísaných v jeho článku 2 ods. 2. Je však potrebné objasniť, že zákaz nákupu týchto výrobkov v Barme/Mjanmarsku by sa nemal uplatňovať, ak sa takýto nákup vykonáva ako súčasť projektu alebo programu humanitárnej pomoci alebo projektu alebo programu nehumanitárneho rozvoja, ktorý podporuje ciele opísané v článku 8 písm. a), b) a c) rozhodnutia 2010/232/SZBP.

(4)

Nariadenie (ES) č. 194/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 2 nariadenia (ES) č. 194/2008 sa dopĺňa tento odsek 5:

„5.   Zákaz nákupu tovarov, na ktoré je uvalené obmedzenie, uvedených v odseku. 2 písm. b) sa neuplatňuje na projekty alebo programy humanitárnej pomoci alebo na projekty alebo programy nehumanitárneho rozvoja, ktoré sa vykonávajú v Barme/Mjanmarsku a podporujú:

a)

ľudské práva, demokraciu, dobrú správu vecí verejných, predchádzanie konfliktom a budovanie občianskej spoločnosti;

b)

zdravie a vzdelávanie, zmierňovanie chudoby, a najmä zabezpečenie základných potrieb a živobytia pre najchudobnejšie a najzraniteľnejšie časti obyvateľstva, alebo

c)

ochrana životného prostredia, a najmä programy zamerané na riešenie problému neudržateľnej, nadmernej ťažby dreva, ktorá má za následok odlesňovanie.

Príslušný orgán, ako sa uvádza na webovej stránke v zozname v prílohe IV, vopred povolí nákup dotknutého tovaru, na ktorý je uvalené obmedzenie. Príslušný členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa tohto odseku.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. mája 2010

Za Radu

predsedníčka

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 66, 10.3.2008, s. 1.


12.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/6


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 409/2010

z 11. mája 2010,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Castaña de Galicia (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Castaña de Galicia“ do registra, ktorú predložilo Španielsko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. mája 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 232, 26.9.2009, s. 22.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

ŠPANIELSKO

Castaña de Galicia (CHZO)


12.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/8


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 410/2010

z 11. mája 2010,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom a podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) do registra, ktorú predložilo Grécko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. mája 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 232, 26.9.2009, s. 27.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.5.   Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje atď.)

GRÉCKO

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (CHOP)


12.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/10


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 411/2010

z 10. mája 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 194/2008, ktorým sa obnovujú a posilňujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 194/2008, ktorým sa obnovujú a posilňujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 817/2006 (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 194/2008 sú uvedené osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov podľa uvedeného nariadenia.

(2)

V prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 194/2008 sú uvedené podniky, ktoré vlastní alebo kontroluje vláda Barmy/Mjanmarska alebo jej členovia alebo osoby s nimi spojené a na ktoré sa vzťahujú obmedzenia týkajúce sa investícií stanovené v uvedenom nariadení.

(3)

V prílohách II a III rozhodnutia Rady 2009/232/SZBP (2) z 26. apríla 2010 sú určené právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia podľa článku 10 uvedeného rozhodnutia, a nariadenie Rady (ES) č. 194/2008 umožňuje uplatnenie tohto rozhodnutia v rozsahu, v akom je potrebné opatrenie na úrovni Únie. Prílohy VI a VII k nariadeniu (ES) č. 194/2008 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia ustanovené v tomto nariadení účinné, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť v deň jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 194/2008 sa nahrádza textom prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.   Príloha VII k nariadeniu (ES) č. 194/2008 sa nahrádza textom prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. mája 2010

Za Komisiu v mene predsedu

João VALE DE ALMEIDA

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. EÚ L 66, 10.3.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 22.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA VI

Zoznam členov vlády Barmy/Mjanmarska a osôb, subjektov a orgánov, ktoré sú s nimi spojené, uvedených v článku 11

Poznámky

(1)

Prezývky/alternatívne názvy alebo pravopisné varianty sú označené slovom „alias“.

(2)

„Nar.“ znamená dátum narodenia.

(3)

„M. nar.“ znamená miesto narodenia.

(4)

Ak nie je uvedené inak, všetky cestovné pasy a preukazy totožnosti sú vydané Barmou/Mjanmarskom.

A.   ŠTÁTNA RADA PRE MIER A ROZVOJ (SPDC)

#

Meno (a prípadné prezývky)

Identifikačné údaje (funkcia/titul, dátum a miesto narodenia, číslo pasu/preukazu totožnosti, manžel/-ka, syn/dcéra …)

Pohlavie (M/Ž)

A1a

vysoký generál Than Shwe

predseda; nar. 2.2.1933

M

A1b

Kyaing Kyaing

manželka vysokého generála Thana Shweho

Ž

A1c

Thandar Shwe

dcéra vysokého generála Thana Shweho

Ž

A1d

major Zaw Phyo Win

manžel Thandar Shwe, námestník riaditeľa sekcie vývozu na ministerstve obchodu

M

A1e

Khin Pyone Shwe

dcéra vysokého generála Thana Shweho

Ž

A1f

Aye Aye Thit Shwe

dcéra vysokého generála Thana Shweho

Ž

A1g

Tun Naing Shwe alias Tun Tun Naing

syn vysokého generála Thana Shweho. Majiteľ J and J Company

M

A1h

Khin Thanda

manželka Tuna Nainga Shweho

Ž

A1i

Kyaing San Shwe

syn vysokého generála Thana Shweho, majiteľ J's Donuts

M

A1j

Dr. Khin Win Sein

manželka Kyainga Sana Shweho

Ž

A1k

Thant Zaw Shwe alias Maung Maung

syn vysokého generála Thana Shweho

M

A1l

Dewar Shwe

dcéra vysokého generála Thana Shweho

Ž

A1m

Kyi Kyi Shwe alias Ma Aw

dcéra vysokého generála Thana Shweho

Ž

A1n

podplukovník Nay Soe Maung

manžel Kyi Kyi Shwe

M

A1o

Pho La Pyae (Full Moon) alias Nay Shwe Thway Aung

syn Kyi Kyi Shwe a Naya Soea Maunga, riaditeľ Yadanabon Cybercity

M

A2a

zástupca vysokého generála Maung Aye

zástupca predsedu; nar. 25.12.1937

M

1937 M A2b

Mya Mya San

manželka zástupcu vysokého generála Maunga Ayeho

Ž

A2c

Nandar Aye

dcéra zástupcu vysokého generála Maunga Ayeho, manželka majora Pyeho Aunga (D15g). Majiteľka Queen Star Computer Co.

Ž

A3a

generál Thura Shwe Mann

náčelník štábu, koordinátor špeciálnych operácií (pozemné, námorné a vzdušné sily), nar. 11.7.1947

M

A3b

Khin Lay Thet

manželka generála Thuru Shweho Manna; nar. 19.6.1947

Ž

A3c

Aung Thet Mann alias Shwe Mann Ko Ko

syn generála Thuru Shweho Manna; Ayeya Shwe War (Wah) Company; 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon a spolumajiteľ RedLink Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, nar. 19.6.1977

M

A3d

Khin Hnin Thandar

manželka Aunga Theta Manna

Ž

A3e

Toe Naing Mann

syn generála Thuru Shweho Manna, nar. 29.6.1978; majiteľ Global Net and Red Link Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon; poskytovatelia internetových služieb

M

A3f

Zay Zin Latt

manželka Toeho Nainga Manna, dcéra Khina Shweho (ref. č. J5a), nar. 24.3.1981

Ž

A4a

generálporučík Thein Sein

„predseda vlády“, nar. 20.4.1945, Pathein

M

A4b

Khin Khin Win

manželka generálporučíka Theina Seina

Ž

A5a

generál (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura je titul), „1. tajomník“, nar. 1950, predseda Mjanmarského národného olympijského výboru a predseda Myanmar Economic Corporation

M

A5b

Khin Saw Hnin

manželka generálporučíka Thihu Thuru Tina Aunga Myinta Ooa

Ž

A5c

kapitán Naing Lin Oo

syn generálporučíka Thihu Thuru Tina Aunga Myinta Ooa

M

A5d

Hnin Yee Mon

manželka kapitána Nainga Lina Ooa

Ž

A6a

generálmajor Min Aung Hlaing

náčelník 2. úradu pre špeciálne operácie (štáty Kaja, Šan) od 23.6.2008

M

A6b

Kyu Kyu Hla

manželka generálmajora Mina Aunga Hlainga

Ž

A7a

generálporučík Tin Aye

náčelník vojenského arzenálu, predseda UMEHL

M

A7b

Kyi Kyi Ohn

manželka generálporučíka Tina Ayeho

Ž

A7c

Zaw Min Aye

syn generálporučíka Tina Ayeho

M

A8a

generálmajor Thar Aye alias Tha Aye

náčelník 1. úradu pre špeciálne operácie (Kačjin, Čjin, Sagain, Magwej, Mandalaj) od mája 2009, nar. 16. 2.1945 (predtým A11a)

M

A8b

Wai Wai Khaing alias Wei Wei Khaing

manželka generálmajora Thara Ayeho (predtým A11b)

Ž

A8c

See Thu Aye

manželka generálmajora Thara Ayeho (predtým A11c)

M

A9a

generálmajor Hla Htay Win

náčelník pre výcvik ozbrojených síl, od 23.6.2008, (predtým B1a). Majiteľ Htay Co. (ťažba a spracovanie dreva)

M

A9b

Mar Mar Wai

manželka generálmajora Hlaa Htaya Wina

Ž

A10a

generálmajor Ko Ko

náčelník 3. úradu pre špeciálne operácie (Pegu, Iravadi, Arakan). od 23.6.2008

M

A10b

Sao Nwan Khun Sum

manželka generálmajora Koa Koa

Ž

A11a

generálporučík Khin Zaw

náčelník 4. úradu pre špeciálne operácie (Karen, Mon, Tenas serim) od mája 2009; predtým náčelník 6. úradu pre špeciálne operácie od júna 2008 (predtým G42a)

M

A11b

Khin Pyone Win

manželka generálporučíka Khina Zawa (predtým G42b)

Ž

A11c

Kyi Tha Khin Zaw

syn generálporučíka Khina Zawa (predtým G42c)

M

A11d

Su Khin Zaw

dcéra generálporučíka Khina Zawa (predtým G42d)

Ž

A12a

generálporučík Myint Swe

náčelník 5. úradu pre špeciálne operácie (Rangún/Jangoun)

M

A12b

Khin Thet Htay

manželka generálporučíka Myinta Sweho

Ž

A13a

Arnt Maung

generálny riaditeľ vo výslužbe, riaditeľstvo pre náboženské záležitosti

M

A14a

generálporučík Ohn Myint

náčelník 6. úradu pre špeciálne operácie (Naypyidaw a Mandalaj – A8a) od mája 2009. (predtým A8a)

M

A14b

Nu Nu Swe

manželka generálporučíka Ohna Myinta

Ž

A14c

Kyaw Thiha alias Kyaw Thura

syn generálporučíka Ohna Myinta

M

A14d

Nwe Ei Ei Zin

manželka Kyawa Thihu

Ž


B.   REGIONÁLNI VELITELIA

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane veliteľstva)

Pohlavie (M/Ž)

B1a

generálmajor Win Myint

Rangún (Jangoun)

M

B1b

Kyin Myaing

manželka generálmajora Wina Myinta

Ž

B2a

generálmajor Yar Pyae alias Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye a Yar Pyrit

východné – štát Šan (juh)

M

B2b

Thinzar Win Sein

manželka generálmajora Yara Pyaeho alias Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye a Yar Pyrit

Ž

B3a

generálmajor Myint Soe

Severozápadná – Sagainská oblasť, regionálny minister bez kresla

M

B4a

generálmajor Khin Zaw Oo

Pobrežná – Taninsarijská oblasť, nar. 24.6.1951

M

B5a

generálmajor Aung Than Htut

Severovýchodná oblasť – Šanský štát (sever)

M

B5b

Cherry

manželka generálmajora Aunga Thana Htuta

Ž

B6a

generálmajor Tin Ngwe

stredné – Mándalejská oblasť

M

B6b

Khin Thida

manželka generálmajora Tina Ngweho

Ž

B7a

generálmajor Thaung Aye

Západná oblasť – Arakanský štát

M

B7b

Thin Myo Myo Aung

manželka generálmajora Thaunga Ayeho

Ž

B8a

generálmajor Kyaw Swe

Juhozápadná (Iravadijská oblasť), regionálny minister bez kresla

M

B8b

Win Win Maw

manželka generálmajora Kyawa Sweho

Ž

B9a

generálmajor Soe Win

Sever (Kačjinský štát)

M

B9b

Than Than Nwe

manželka generálmajora Soeho Wina

Ž

B10a

generálmajor Hla Min

Juh (Bagoská oblasť)

M

B11a

generálmajor Thet Naing Win

Juhovýchod (Monský štát)

M

B12a

generálmajor Kyaw Phyo

Trojuholník [Šanský štát (východ)]

M

B13a

generálmajor Wai Lwin

Nepjito (Naypyidaw)

M

B13b

Swe Swe Oo

manželka generálmajora Waia Lwina

Ž

B13c

Wai Phyo Aung

syn generálmajora Waia Lwina

M

B13d

Oanmar Kyaw Tun alias Ohnmar Kyaw Tun

manželka Waia Phyoa Aunga

Ž

B13e

Wai Phyo

syn generálmajora Waia Lwina

M

B13f

Lwin Yamin

dcéra generálmajora Waia Lwina

Ž


C.   ZÁSTUPCOVIA REGIONÁLNYCH VELITEĽOV

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane veliteľstva)

Pohlavie (M/Ž)

C1a

brigádny generál Kyaw Kyaw Tun

Rangún (Jangoun)

M

C1b

Khin May Latt

manželka brigádneho generála Kyawa Kyawa Tuna

Ž

C2a

brigádny generál Than Htut Aung

Stred

M

C2b

Moe Moe Nwe

manželka brigádneho generála Thana Htuta Aunga

Ž

C3a

brigádny generál Tin Maung Ohn

Severozápad

M

C4a

brigádny generál San Tun

Sever, nar. 2.3.1951, Rangoon/Yangon

M

C4b

Tin Sein

dcéra brigádneho generála Sana Tuna, nar. 27.9.1950, Rangoon/Yangon

Ž

C4c

Ma Khin Ei Ei Tun

dcéra brigádneho generála Sana Tuna, nar. 1979, riaditeľka Ar Let Yone Co. Ltd

Ž

C4d

Min Thant

syn brigádneho generála Sana Tuna, nar. 11.11.1982, Rangún/Yangon, riaditeľka Ar Let Yone Co. Ltd

M

C4e

Khin Mi Mi Tun

dcéra brigádneho generála Sana Tuna, nar. 25.10.1984, Rangún/Yangon, riaditeľka Ar Let Yone Co. Ltd

Ž

C5a

brigádny generál Hla Myint

Severovýchod

M

C5b

Su Su Hlaing

manželka brigádneho generála Hlaa Myinta

Ž

C6a

brigádny generál Wai Lin

Trojuholník

M

C7a

brigádny generál Chit Oo

Východ

M

C7b

Kyin Myaing

manželka brigádneho generála Chita Ooa

Ž

C8a

brigádny generál Zaw Min

Juhovýchod

M

C8b

Nyunt Nyunt Wai

manželka brigádneho generála Zawa Mina

Ž

C9a

brigádny generál Hone Ngaing alias Hon Ngai

pobrežie

M

C9b

Wah Wah

manželka brigádneho generála Honeho Ngainga alias Hong Ngai

Ž

C10a

brigádny generál Win Myint

(predtým C7a) Juh

M

C10b

Mya Mya Aye

manželka brigádneho generála Wina Myinta

Ž

C11a

brigádny generál Tint Swe

Juhozápad

M

C11b

Khin Thaung

manželka brigádneho generála Tinta Sweho

Ž

C11c

Ye Min alias Ye Kyaw Swar Swe

syn brigádneho generála Tinta Sweho

M

C11d

Su Mon Swe

manželka Yeho Mina

Ž

C12a

brigádny generál Tin Hlaing

Západ

M

C12b

Hla Than Htay

manželka brigádneho generála Tina Hlainga

Ž


D.   MINISTRI

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane ministerstva)

Pohlavie (M/Ž)

D1a

generálmajor Htay Oo

poľnohospodárstvo a zavlažovanie, (od 18.9.2004) (predtým družstvá – pozri prílohu II/VII, od 25.8.2003), generálny tajomník Odborového združenia solidarity a rozvoja (USDA), nar. 20.1.1950, m. nar. Hintada, č. pasu DM 105413, preukaz totožnosti č. 10/Khatana (N) 009325

M

D1b

Ni Ni Win

manželka generálmajora Htaya Ooa

Ž

D1c

Thein Zaw Nyo

kadet, syn generálmajora Htaya Ooa

M

D2a

brigádny generál Tin Naing Thein

obchod (od 18.9.2004), predtým námestník ministra lesného hospodárstva, nar. 1955

M

D2b

Aye Aye

manželka brigádneho generála Tina Nainga Theina

Ž

D3a

generálmajor Khin Maung Myint

výstavba, tiež ministerstvo pre elektrickú energiu 2

M

D3b

Win Win Nu

manželka generálmajora Khina Maunga Myinta

Ž

D4a

generálmajor Tin Htut

družstvá (od 15.5.2006)

M

D4b

Tin Tin Nyunt

manželka generálmajora Tina Htuta

Ž

D5a

generálmajor Khin Aung Myint

kultúra (od 15.5.2006)

M

D5b

Khin Phyone

manželka generálmajora Khina Aunga Myinta

Ž

D6a

Dr. Chan Nyein

školstvo, (od 10.8.2005), predtým námestník ministra vedy a techniky, člen výkonného výboru USDA, nar. 15.12.1944

M

D6b

Sandar Aung

manželka Dr. Chana Nyeina

Ž

D7a

plukovník Zaw Min

elektrická energia (1) (od 15.5.2006), nar. 10.1.1949

M

D7b

Khin Mi Mi

manželka plukovníka Zawa Mina

Ž

D8a

brigádny generál Lun Thi

energetika (od 20.12.1997), nar. 18.7.1940

M

D8b

Khin Mar Aye

manželka brigádneho generála Luna Thiho

Ž

D8c

Mya Sein Aye

dcéra brigádneho generála Luna Thiho

Ž

D8d

Zin Maung Lun

syn brigádneho generála Luna Thiho

M

D8e

Zar Chi Ko

manželka Zina Maunga Luna

Ž

D9a

generálmajor Hla Tun

financie a dane (od 1.2.2003), nar. 11.7.1951

M

D9b

Khin Than Win

manželka generálmajora Hlaa Tuna

Ž

D10a

Nyan Win

zahraničné veci (od 18.9.2004), predtým zástupca náčelníka pre výcvik ozbrojených síl, nar. 22.1.1953

M

D10b

Myint Myint Soe

manželka Nyana Wina, nar. 15.1.1953

Ž

D11a

brigádny generál Thein Aung

lesné hospodárstvo (od 25.8.2003)

M

D11b

Khin Htay Myint

manželka brigádneho generála Theina Aunga

Ž

D12a

prof. Dr. Kyaw Myint

zdravotníctvo (od 1.2.2003), nar. 1940

M

D12b

Nilar Thaw

manželka prof. Dr. Kyawa Myinta

Ž

D13a

generálmajor Maung Oo

vnútro (od 5.11.2004) a minister pre prisťahovalectvo a obyvateľstvo od februára 2009, nar. 1952

M

D13b

Nyunt Nyunt Oo

manželka generálmajora Maunga Ooa

Ž

D14a

generálmajor Maung Maung Swe

sociálne zabezpečenie, pomoc a presídľovanie (od 15.5.2006)

M

D14b

Tin Tin Nwe

manželka generálmajora Maunga Maunga Sweho

Ž

D14c

Ei Thet Thet Swe

dcéra generálmajora Maunga Maunga Sweho

Ž

D14d

Kaung Kyaw Swe

syn generálmajora Maunga Maunga Sweho

M

D15a

Aung Thaung

priemysel 1 (od 15.11.1997)

M

D15b

Khin Khin Yi

manželka Aunga Thaunga

Ž

D15c

major Moe Aung

syn Aunga Thaunga

M

D15d

Dr. Aye Khaing Nyunt

manželka majora Moeho Aunga

Ž

D15e

Nay Aung

syn Aunga Thaunga, obchodník, výkonný riaditeľ, Aung Yee Phyoe Co. Ltd a riaditeľ IGE Co.Ltd

M

D15f

Khin Moe Nyunt

manželka Naya Aunga

Ž

D15g

Major Pyi Aung alias Pye Aung

syn Aunga Thaunga (ženatý s A2c). Riaditeľ IGE Co.Ltd.

M

D15h

Khin Ngu Yi Phyo

dcéra Aunga Thaunga

Ž

D15i

Dr. Thu Nanda Aung

dcéra Aunga Thaunga

Ž

D15j

Aye Myat Po Aung

dcéra Aunga Thaunga

Ž

D16a

viceadmirál Soe Thein

priemysel 2 (od júna 2008) (predtým G38a).

M

D16b

Khin Aye Kyin alias Aye Aye

manželka viceadmirála Soeho Theina

Ž

D16c

Yimon Aye

dcéra viceadmirála Soeho Theina, nar. 12.7.1980, v súčasnosti je v USA

Ž

D16d

Aye Chan

syn viceadmirála Soeho Theina, nar. 23.9.1973

M

D16e

Thida Aye

dcéra viceadmirála Soeho Theina, nar. 23.3.1979

Ž

D17a

brigádny generál Kyaw Hsan

informácie (od 13.9.2002)

M

D17b

Kyi Kyi Win

manželka brigádneho generála Kyawa Hsana. Vedúca oddelenia informácií Mjanmarskej federácie pre otázky žien

Ž

D18a

brigádny generál Maung Maung Thein

hospodárske zvieratá a rybné hospodárstvo

M

D18b

Myint Myint Aye

manželka brigádneho generála Maunga Maunga Theina

Ž

D18c

Min Thein alias Ko Pauk

syn brigádneho generála Maunga Maunga Theina

M

D19a

brigádny generál Ohn Myint

banský priemysel (od 15.11.1997)

M

D19b

San San

manželka brigádneho generála Ohna Myinta

Ž

D19c

Thet Naing Oo

syn brigádneho generála Ohna Myinta

M

D19d

Min Thet Oo

syn brigádneho generála Ohna Myinta

M

D20a

Soe Tha

štátne plánovanie a hospodársky rozvoj (od 20.12.1997), nar. 7.11.1944

M

D20b

Kyu Kyu Win

manželka Soeho Thaa, nar. 3.11.1949

Ž

D20c

Kyaw Myat Soe aka Aung Myat Soe

syn Soeho Thaa, nar. 14.2.1973/7.10.1974, v súčasnosti je v Austrálii

M

D20d

Wei Wei Lay

manželka Kyawa Myata Soeho, nar. 12.9.1978/18.8.1975, v súčasnosti je v Austrálii

Ž

D20e

Aung Soe Tha

syn Soeho Thaa, nar. 5.10.1980

M

D20f

Myat Myitzu Soe

dcéra Soeho Thaa, nar. 14.2.1973

Ž

D20g

San Thida Soe

dcéra Soeho Thaa, nar. 12.9.1978

Ž

D20h

Phone Myat Soe

syn Soeho Thaa, nar. 3.3.1983

M

D21a

plukovník Thein Nyunt

rozvoj pohraničných oblastí, národné etniká a rozvojové otázky (od 15.11.1997), tiež starosta mesta Nepjito (Naypyidaw)

M

D21b

Kyin Khaing alias Kyin Khine

manželka plukovníka Theina Nyunta

Ž

D22a

generálmajor Aung Min

železničná doprava (od 1.2.2003)

M

D22b

Wai Wai Thar alias Wai Wai Tha

manželka generálmajora Aunga Mina

Ž

D22c

Aye Min Aung

dcéra generálmajora Aunga Mina

Ž

D22d

Htoo Char Aung

syn generálmajora Aunga Mina

M

D23a

brigádny generál Thura Myint Maung

náboženské otázky (od 25.8.2003)

M

D23b

Aung Kyaw Soe

syn brigádneho generála Thuru Myinta Maunga

M

D23c

Su Su Sandi

manželka Aunga Kyawa Soeho

Ž

D23d

Zin Myint Maung

dcéra brigádneho generála Thuru Myinta Maunga

Ž

D24a

Thaung

veda a technika (od novembra 1998), nar. 6.7.1937, Kyaukse

M

D24b

May Kyi Sein

manželka Thaunga

Ž

D24c

Aung Kyi

syn Thaunga, nar. 1971

M

D25a

brigádny generál Thura Aye Myint

šport (od 29.10.1999)

M

D25b

Aye Aye

manželka brigádneho generála Thuru Ayeho Myinta

Ž

D25c

Nay Linn

syn brigádneho generála Thuru Ayeho Myinta

M

D26a

brigádny generál Thein Zaw

minister telekomunikácií, pôšt a telegrafie (od 10.5.2001)

M

D26b

Mu Mu Win

manželka brigádneho generála Theina Zawa

Ž

D27a

generálmajor Thein Swe

doprava (od 18.9.2004), predtým kancelária predsedu vlády (od 25.8.2003)

M

D27b

Mya Theingi

manželka generálmajora Theina Sweho

Ž

D28a

generálmajor Soe Naing

minister pre hotelierstvo a cestovný ruch (od 15.5.2006)

M

D28b

Tin Tin Latt

manželka generálmajora Soeho Nainga

Ž

D28c

Wut Yi Oo

dcéra generálmajora Soeho Nainga

Ž

D28d

kapitán Htun Zaw Win

manžel Wut Yi Oo

M

D28e

Yin Thu Aye

dcéra generálmajora Soeho Nainga

Ž

D28f

Yi Phone Zaw

syn generálmajora Soeho Nainga

M

D29a

Aung Kyi

zamestnanosť/práca (8.10.2007 vymenovaný za ministra pre vzťahy, zodpovedný za vzťahy s Aung San Suu Kyi)

M

D29b

Thet Thet Swe

manželka Aunga Kyiho

Ž

D30a

Kyaw Thu

člen Výberovej a školiacej rady pre štátnu službu, nar. 15.8.1949

M

D30b

Lei Lei Kyi

manželka Kyawa Thuho

Ž


E.   NÁMESTNÍCI MINISTROV

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane ministerstva)

Pohlavie (M/Ž)

E1a

Ohn Myint

poľnohospodárstvo a zavlažovanie (od 15.11.1997)

M

E1b

Thet War

manželka Ohna Myinta

Ž

E2a

brigádny generál Aung Tun

obchod (od 13.9.2003)

M

E3a

brigádny generál Myint Thein

výstavba (od 5.1.2000)

M

E3b

Mya Than

manželka brigádneho generála Myinta Theina

Ž

E4a

Tint Swe

výstavba, nar. 7.11.1936 (od 7.5.1998)

M

E5a

generálmajor Aye Myint

obrana (od 15.5.2006)

M

E6a

brigádny generál Aung Myo Min

školstvo (od 19.11.2003)

M

E6b

Thazin Nwe

manželka brigádneho generála Aunga Myoa Mina

Ž

E6c

Si Thun Aung

syn brigádneho generála Aunga Myoa Mina

M

E7a

Myo Myint

elektrická energia 1 (od 29.10.1999)

M

E7b

Tin Tin Myint

manželka Myoa Myinta

Ž

E8a

brigádny generál Than Htay

energetika (od 25.8.2003)

M

E8b

Soe Wut Yi

manželka brigádneho generála Thana Htaya

Ž

E9a

plukovník Hla Thein Swe

Nar. 8.3.1957, financie a dane (od 25.8.2003)

M

E9b

Thida Win

manželka plukovníka Hlaa Theina Sweho

Ž

E10a

brigádny generál Win Myint

Elektrická energia 2

M

E10b

Tin Ma Ma Than

manželka brigádneho generála Wina Myinta

Ž

E11a

Maung Myint

zahraničné veci; nar. 21.5.1958, Mandalaj (od 18.9.2004)

M

E11b

Dr. Khin Mya Win

nar. 21.1.1956, manželka Maunga Myinta

Ž

E12a

prof. Dr. Mya Oo

zdravotníctvo (od 16.11.1997), nar. 25.1.1940

M

E12b

Tin Tin Mya

manželka prof. Dr. Myaa Ooa

Ž

E12c

Dr. Tun Tun Oo

syn prof. Dr. Mya Ooa, nar. 26.7.1965

M

E12d

Dr. Mya Thuzar

dcéra prof. Dr. Myaa Ooa, nar. 23.9.1971

Ž

E12e

Mya Thidar

dcéra prof. Dr. Myaa Ooa, nar. 10.6.1973

Ž

E12f

Mya Nandar

dcéra prof. Dr. Myaa Ooa, nar. 29.5.1976

Ž

E13a

brigádny generál Phone Swe

vnútro (od 25.8.2003)

M

E13b

San San Wai

manželka brigádneho generála Phona Sweho

Ž

E14a

brigádny generál Aye Myint Kyu

hotelierstvo a cestovný ruch (od 16.11.1997)

M

E14b

Prof. Khin Swe Myint

manželka brigádneho generála Ayeho Myinta Kyua

Ž

E15a

brigádny generál Win Sein

prisťahovalectvo a obyvateľstvo (od novembra 2006)

M

E15b

Wai Wai Linn

manželka brigádneho generála Wina Seina

Ž

E16a

brigádny generál Thein Tun

Priemysel 1 (ďalší námestník ministra)

M

E17a

podplukovník Khin Maung Kyaw

priemysel 2 (od 5.1.2000)

M

E17b

Mi Mi Wai

manželka podplukovníka Khina Maunga Kyawa

Ž

E18a

generálmajor Kyaw Swa Khine

Priemysel 2 (od 24.10.2007) (predtým G29a), (ďalší námestník ministra)

M

E18b

Khin Phyu Mar

manželka generálmajora Kyawa Khineho

Ž

E19a

plukovník Tin Ngwe

rozvoj pohraničných oblastí, národné etniká a rozvojové otázky (od 25.8.2003)

M

E19b

Khin Mya Chit

manželka plukovníka Tina Ngweho

Ž

E20a

Thaung Lwin

železničná doprava (od 16.11.1997)

M

E20b

Dr. Yi Yi Htwe

manželka Thuru Thaunga Lwina

Ž

E21a

brigádny generál Aung Ko

náboženské otázky, člen ústredného výkonného výboru USDA (od 17.11.1997)

M

E21b

Myint Myint Yee alias Yi Yi Myint

manželka brigádneho generála Thuru Aunga Koa

Ž

E22a

Kyaw Soe

Veda a technika, nar. 16.10.1944 (od 15.11.2004)

M

E23a

plukovník Thurein Zaw

štátne plánovanie a hospodársky rozvoj (od 10.8.2005)

M

E23b

Tin Ohn Myint

manželka plukovníka Thureina Zawa

Ž

E24a

brigádny generál Kyaw Myin

sociálne zabezpečenie, pomoc a presídľovanie (od 25.8.2003)

M

E24b

Khin Nwe Nwe

manželka brigádneho generála Kyawa Myina

Ž

E25a

Pe Than

železničná doprava (od 14.11.1998)

M

E25b

Cho Cho Tun

manželka Peho Thana

Ž

E26a

plukovník Nyan Tun Aung

doprava (od 25.8.2003)

M

E26b

Wai Wai

manželka plukovníka Nyana Tuna Aunga

Ž

E27a

Dr. Paing Soe

zdravotníctvo (ďalší námestník ministra) (od 15.5.2006)

M

E27b

Khin Mar Swe

manželka Dr. Painga Soeho

Ž

E28a

generálmajor Thein Tun

námestník ministra pôšt a telekomunikácií

M

E28b

Mya Mya Win

manželka Theina Tuna

Ž

E29a

generálmajor Kyaw Swa Khaing

námestník ministra priemyslu 2

M

E29b

Khin Phyu Mar

manželka Kyawa Swa Khainga

Ž

E30a

generálmajor Thein Htay

námestník ministra obrany

M

E30b

Myint Myint Khine

manželka generálmajora Theina Htaya

Ž

E31a

brigádny generál Tin Tun Aung

námestník ministra práce (od 7.11.2007)

M


F.   ĎALŠIE FUNKCIE V OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU

#

Meno

Identifikačné údaje

(vrátane funkcie)

Pohlavie (M/Ž)

F1a

Hla Htay

generálny riaditeľ, riaditeľstvo hotelierstva a cestovného ruchu (výkonný riaditeľ mjanmarských hotelov a turistických služieb do augusta 2004)

M

F2a

Tin Maung Shwe

námestník generálneho riaditeľa, riaditeľstvo hotelierstva a cestovného ruchu

M

F3a

Soe Thein

výkonný riaditeľ, mjanmarské hotely a turistické služby od októbra 2004 (predtým generálny manažér)

M

F4a

Khin Maung Soe

generálny manažér

M

F5a

Tint Swe

generálny manažér

M

F6a

podplukovník Yan Naing

generálny manažér, ministerstvo hotelierstva a cestovného ruchu

M

F7a

Kyi Kyi Aye

riaditeľka pre propagáciu cestovného ruchu, ministerstvo hotelierstva a cestovného ruchu

Ž

G.   VYSOKÍ VOJENSKÍ DÔSTOJNÍCI

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane funkcie)

Pohlavie (M/Ž)

G1a

generálmajor Hla Shwe

zástupca pobočníka generála

M

G2a

generálmajor Soe Maung

hlavný vojenský prokurátor

M

G2b

Nang Phyu Phyu Aye

manželka generálmajora Soeho Maunga

Ž

G3a

generálmajor Thein Htaik alias Hteik

generálny inšpektor

M

G4a

generálmajor Saw Hla

náčelník vojenskej polície

M

G4b

Cho Cho Maw

manželka generálmajora Sawa Hlaa

Ž

G5a

generálmajor Htin Aung Kyaw

zástupca náčelníka zásobovania

M

G5b

Khin Khin Maw

manželka generálmajora Htina Aunga Kyawa

Ž

G6a

generálporučík Lun Maung

Auditor General

M

G6b

May Mya Sein

manželka generálporučíka Luna Maunga

Ž

G7a

generálmajor Nay Win

vojenský asistent predsedu SPDC

M

G8a

generálmajor Hsan Hsint

generál pre vojenské vymenovania, nar. 1951

M

G8b

Khin Ma Lay

manželka generálmajora Hsana Hsinta

Ž

G8c

Okkar San Sint

syn generálmajora Hsana Hsinta

M

G9a

generálmajor Hla Aung Thein

veliteľ tábora, Rangún

M

G9b

Amy Khaing

manželka Hlaa Aunga Theina

Ž

G10a

generálporučík Ye Myint

náčelník bezpečnosti vojenských vecí

M

G10b

Myat Ngwe

manželka generálporučíka Yeho Myinta

Ž

G11a

brigádny generál Mya Win

veliteľ, Vysoká škola národnej obrany

M

G12a

brigádny generál Maung Maung Aye

veliteľ, Vysoká škola generálneho štábu (od júna 2008)

M

G12b

San San Yee

manželka brigádneho generála Maunga Maunga Ayeho

Ž

G13a

brigádny generál Tun Tun Oo

riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou a psychologickú vojnu

M

G14a

generálmajor Thein Tun

náčelník pre signalizáciu; člen riadiaceho výboru zvolávajúceho zasadanie Národného zhromaždenia

M

G15a

generálmajor Than Htay

náčelník pre zásobovanie a dopravu

M

G15b

Nwe Nwe Win

manželka generálmajora Thana Htaya

Ž

G16a

generálmajor Khin Maung Tint

riaditeľ pre bezpečnostné tlačoviny

M

G17a

generálmajor Sein Lin

riaditeľ, ministerstvo obrany (Presné pracovné zaradenie neznáme. Predtým náčelník arzenálu)

M

G18a

generálmajor Kyi Win

riaditeľ delostrelectva a obrnenej techniky, člen rady UMEHL.

M

G18b

Khin Mya Mon

manželka generálmajora Kyiho Wina

Ž

G19a

generálmajor Tin Tun

náčelník vojenských inžinierov

M

G19b

Khin Myint Wai

manželka generálmajora Tina Tuna

Ž

G20a

generálmajor Aung Thein

náčelník pre presídľovanie

M

G20b

Htwe Yi alias Htwe Htwe Yi

manželka generálmajora Aunga Theina

Ž

G21a

brigádny generál Than Maung

zástupca veliteľa Vysokej školy národnej obrany

M

G22a

brigádny generál Win Myint

rektor Technickej akadémie obranných služieb

M

G23a

brigádny generál Tun Nay Lin

rektor/veliteľ, Lekárska akadémia obranných služieb

M

G24a

brigádny generál Than Sein

Veliteľ Nemocnice obranných služieb, Mingaladon, nar. 1.2.1946, m. nar. Bago

M

G24b

Rosy Mya Than

manželka brigádneho generála Thana Seina

Ž

G25a

brigádny generál Win Than

riaditeľ pre obstarávanie a výkonný riaditeľ Union of Myanmar Economic Holdings (predtým generálmajor Win Hlaing, K1a)

M

G26a

brigádny generál Than Maung

náčelník ľudových milícií a pohraničných síl

M

G27a

generálmajor Khin Maung Win

riaditeľ, obranný priemysel

M

G28a

brigádny generál Win Aung

člen Výberovej a školiacej rady pre štátnu službu

M

G29a

brigádny generál Soe Oo

člen Výberovej a školiacej rady pre štátnu službu

M

G30a

brigádny generál Nyi Tun alias Nyi Htun

člen Výberovej a školiacej rady pre štátnu službu

M

G31a

brigádny generál Kyaw Aung

člen Výberovej a školiacej rady pre štátnu službu

M

G32a

generálporučík Myint Hlaing

náčelník štábu (vzdušná obrana)

M

G32b

Khin Thant Sin

manželka generálporučíka Myinta Hlainga

Ž

G32c

Hnin Nandar Hlaing

dcéra generálporučíka Myinta Hlainga

Ž

G32d

Thant Sin Hlaing

syn generálporučíka Myinta Hlainga

M

G33a

generálmajor Mya Win

riaditeľ delostrelectva, ministerstvo obrany

M

G34a

generálmajor Tin Soe

riaditeľ obrnených vozidiel, ministerstvo obrany

M

G35a

generálmajor Than Aung

riaditeľ, ministerstvo obrany, riaditeľstvo zdravotníckeho personálu

M

G36a

generálmajor Ngwe Thein

ministerstvo obrany

M

G37a

plukovník Thant Shin

generálny riaditeľ Úradu predsedu vlády

M

G38a

Generálporučík Thura Myint Aung

pobočník generála (predtým B8a, povýšený z veliteľstva juhozápadnej oblasti)

M

G39a

generálmajor Maung Shein

Inšpekcia obranných služieb a generálny audítor

M

G40a

generálmajor Tha Aye

ministerstvo obrany

M

G41a

plukovník Myat Thu

veliteľ vojenskej oblasti Rangún 1 (severný Rangún)

M

G42a

plukovník Nay Myo

veliteľ vojenskej oblasti Rangún 2 (východný Rangún)

M

G43a

plukovník Tin Hsan

veliteľ vojenskej oblasti Rangún 3 (západný Rangún)

M

G44a

plukovník Khin Maung Htun

veliteľ vojenskej oblasti Rangún 4 (južný Rangún)

M

G45a

plukovník Tint Wai

veliteľ veliteľstva operačnej kontroly č. 4 (Mawbi)

M

G46a

San Nyunt

veliteľ jednotky vojenskej podpory č. 2 vojenskej bezpečnostnej služby

M

G47a

podplukovník Zaw Win

veliteľ 3. základne práporu Lon Htein, Shwemyayar (po čiarke netreba skloňovať

M

G48a

major Mya Thaung

veliteľ 5. základne práporu Lon Htein, Mawbi

M

G49a

major Aung San Win

veliteľ 7. základne práporu Lon Htein, kraj Thanlin

M


Námorné sily

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane funkcie)

Pohlavie (M/Ž)

G50a

kontreadmirál Nyan Tun

najvyšší veliteľ (námorné sily), od júna 2008. Člen rady UMEHL. (predtým G39a)

M

G50b

Khin Aye Myint

manželka Nyana Tuna

Ž

G51a

komodor Win Shein

veliteľ, veliteľstvo námorného výcviku

M

G52a

komodor, brigádny generál Thura Thet Swe

veliteľ veliteľstva námornej oblasti Taninthayi

M

G53a

komodor Myint Lwin

veliteľ veliteľstva námornej oblasti Iravadi

M


Vzdušné sily

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane funkcie)

Pohlavie (M/Ž)

G54a

generálporučík Myat Hein

najvyšší veliteľ (vzdušné sily)

M

G54b

Htwe Htwe Nyunt

manželka generálporučíka Myata Heina

Ž

G55a

generálmajor Khin Aung Myint

náčelník štábu (vzdušná obrana)

M

G56a

brigádny generál Ye Chit Pe

štáb najvyššieho veliteľa vzdušných síl, Mingaladon

M

G57a

brigádny generál Khin Maung Tin

veliteľ Školy leteckého výcviku, Šande, Meiktila

M

G58a

brigádny generál Zin Yaw

veliteľ leteckej základne Pathein, náčelník štábu (vzdušné sily), člen rady UMEHL

M

G58b

Khin Thiri

manželka brigádneho generála Zina Yawa

Ž

G58c

Zin Mon Aye

dcéra brigádneho generála Zina Yawa, nar. 26.3.1985

Ž

G58d

Htet Aung

syn brigádneho generála Zina Yawa, nar. 9.7.1988

M


Ľahké pechotné divízie (LID)

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane funkcie)

Pohlavie (M/Ž)

G59a

brigádny generál Than Htut

11 LID

M

G60a

brigádny generál Tun Nay Lin

22 LID

M

G61a

brigádny generál Kyaw Htoo Lwin

33 LID, Sagaing

M

G62a

brigádny generál Taut Tun

44 LID

M

G63a

brigádny generál Aye Khin

55 LID, Lalaw

M

G64a

brigádny generál San Myint

66 LID, Pyi

M

G65a

brigádny generál Tun Than

77 LID, Bago

M

G66a

brigádny generál Aung Kyaw Hla

88 LID, Magwe

M

G67a

brigádny generál Tin Oo Lwin

99 LID, Meiktila

M

G68a

brigádny generál Sein Win

101 LID, Pakokku

M

G69a

plukovník Than Han

LID 66

M

G70a

podplukovník Htwe Hla

LID 66

M

G71a

podplukovník Han Nyunt

LID 66

M

G72a

plukovník Ohn Myint

LID 77

M

G73a

podplukovník Aung Kyaw Zaw

LID 77

M

G74a

major Hla Phyo

LID 77

M

G75a

plukovník Myat Thu

taktický veliteľ 11. LID

M

G76a

plukovník Htein Lin

taktický veliteľ 11. LID

M

G77a

podplukovník Tun Hla Aung

taktický veliteľ 11. LID

M

G78a

plukovník Aung Tun

brigáda 66

M

G79a

kapitán Thein Han

brigáda 66

M

G79b

Hnin Wutyi Aung

manželka kapitána Theina Hana

Ž

G80a

podplukovník Mya Win

taktický veliteľ 77. LID

M

G81a

plukovník Win Te

taktický veliteľ 77. LID

M

G82a

plukovník Soe Htway

taktický veliteľ 77. LID

M

G83a

podplukovník Tun Aye

veliteľ 702. práporu ľahkej pechoty

M

G84a

Nyan Myint Kyaw

veliteľ práporu pechoty č. 281 [Mongyang, štát Šan (východ)]

M


Ostatní brigádni generáli

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane funkcie)

Pohlavie (M/Ž)

G85a

brigádny generál Htein Win

posádka Taikkyi

M

G86a

brigádny generál Khin Maung Htay

veliteľ posádky Meiktila

M

G87a

brigádny generál Kyaw Oo Lwin

veliteľ posádky Kalay

M

G88a

brigádny generál Khin Zaw Win

posádka Khamaukgyi

M

G89a

brigádny generál Kyaw Aung

južná vojenská oblasť, veliteľ posádky Toungoo

M

G90a

brigádny generál Myint Hein

veliteľstvo vojenských operácií – 3, stanica Mogaung

M

G91a

brigádny generál Tin Ngwe

ministerstvo obrany

M

G92a

brigádny generál Myo Lwin

veliteľstvo vojenských operácií – 7, posádka Pekon

M

G93a

brigádny generál Myint Soe

veliteľstvo vojenských operácií – 5, posádka Taungup

M

G94a

brigádny generál Myint Aye

veliteľstvo vojenských operácií – 9, posádka Kyauktaw

M

G95a

brigádny generál Nyunt Hlaing

veliteľstvo vojenských operácií – 17, posádka Mong Pan

M

G96a

brigádny generál Ohn Myint

Monský štát, člen USDA CEC

M

G97a

brigádny generál Soe Nwe

veliteľstvo vojenských operácií – 21, posádka Bhamo

M

G98a

brigádny generál Than Tun

veliteľ posádky Kyaukpadaung

M

G99a

brigádny generál Than Tun Aung

veliteľstvo regionálnych operácií – Sittwe

M

G100a

brigádny generál Thet Naing

veliteľ posádky Aungban

M

G101a

brigádny generál Thein Hteik

veliteľstvo vojenských operácií – 13, posádka Bokpyin

M

G102a

brigádny generál Thura Myint Thein

veliteľstvo taktických operácií – Namhsan, v súčasnosti výkonný riaditeľ Myanmar Economic Corporation (MEC)

M

G103a

brigádny generál Win Aung

veliteľ posádky Mong Hsat

M

G104a

brigádny generál Myo Tint

dôstojník špeciálneho poverenia, ministerstvo dopravy

M

G105a

brigádny generál Thura Sein Thaung

dôstojník špeciálneho poverenia, ministerstvo sociálneho zabezpečenia

M

G106a

brigádny generál Phone Zaw Han

primátor mesta Mandalaj od februára 2005 a predseda výboru pre rozvoj mesta Mandalaj, predtým veliteľ Kyaukme

M

G106b

Moe Thidar

manželka brigádneho generála Phonea Zawa Hana

Ž

G107a

brigádny generál Win Myint

veliteľ posádky Pyinmana

M

G108a

brigádny generál Kyaw Swe

veliteľ posádky Pyin Oo Lwin

M

G109a

brigádny generál Soe Win

veliteľ posádky Bahtoo

M

G110a

brigádny generál Thein Htay

zástupca náčelníka pre výrobu vojenských zbraní, ministerstvo obrany

M

G111a

brigádny generál Myint Soe

veliteľ posádky Rangún

M

G112a

brigádny generál Myo Myint Thein

veliteľ Nemocnice obranných služieb, Pyin Oo Lwin

M

G113a

brigádny generál Sein Myint

podpredseda Rady pre mier a rozvoj v Bagoskej (Peguskej) oblasti

M

G114a

brigádny generál Hong Ngai (Ngaing)

predseda Rady pre mier a rozvoj v štáte Čin

M

G115a

brigádny generál Win Myint

predseda Rady pre mier a rozvoj v štáte Čin

M

H.   VOJENSKÍ DÔSTOJNÍCI RIADIACI VÄZNICE A POLÍCIU

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane funkcie)

Pohlavie (M/Ž)

H1a

brigádny generál Khin Yi

generálny riaditeľ mjanmarských policajných síl, nar. 29.12.1952

M

H1b

Khin May Soe

manželka brigádneho generála Khina Yiho

Ž

H2a

Zaw Win

generálny riaditeľ odboru väzenstva (ministerstvo vnútra) od augusta 2004, predtým námestník generálneho riaditeľa mjanmarských policajných síl a bývalý brigádny generál, predtým príslušník armády

M

H2b

Nwe Ni San

manželka Zawa Wina

Ž

H3a

Aung Saw Win

generálny riaditeľ, Úrad špeciálneho vyšetrovania

M

H4a

brigádny generál polície Khin Maung Si

náčelník policajného štábu

M

H5a

podplukovník Tin Thaw

veliteľ vládneho technologického inštitútu

M

H6a

Maung Maung Oo

vedúci vyšetrovacej skupiny vojenskej bezpečnostnej služby vo väznici Insein

M

H7a

Myo Aung

riaditeľ rangúnskych väzenských zariadení

M

H8a

brigádny generál polície Zaw Win

zástupca policajného riaditeľa

M

H9a

podplukovník polície Zaw Min Aung

špeciálna zložka

M


I.   ODBOROVÉ ZDRUŽENIE SOLIDARITY A ROZVOJA (USDA)

(vysokí úradníci USDA nezahrnutí inde)

#

Meno

Identifikačné údaje

(vrátane funkcie)

Pohlavie (M/Ž)

I1a

brigádny generál Aung Thein Lin alias Aung Thein Lynn

starosta mesta Rangún a predseda rangúnskeho mestského výboru pre rozvoj (tajomník), člen ústredného výkonného výboru USDA, nar. 1952

M

I1b

Khin San Nwe

manželka brigádneho generála Aunga Theina Lina

Ž

I1c

Thidar Myo

dcéra brigádneho generála Aunga Theina Lina

Ž

I2a

plukovník Maung Par alias Maung Pa

zástupca starostu mesta Rangún pre rozvoj I (člen ústredného výkonného orgánu I)

M

I2b

Khin Nyunt Myaing

manželka plukovníka Maunga Para

Ž

I2c

Naing Win Par

syn plukovníka Maunga Para

M

I3a

Nyan Tun Aung

člen ústredného výkonného výboru

M

I4a

Aye Myint

člen výkonného výboru mesta Rangún

M

I5a

Tin Hlaing

člen výkonného výboru mesta Rangún

M

I6a

Soe Nyunt

dôstojník štábu Yangon východ

M

I7a

Chit Ko Ko

predseda Rady pre mier a rozvoj v kraji Mingala Taungnyunt

M

I8a

Soe Hlaing Oo

tajomník Rady pre mier a rozvoj v kraji Mingala Taungnyunt

M

I9a

kapitán Kan Win

riaditeľ polície v kraji Mingala Taungnyunt

M

I10a

That Zin Thein

vedúci výboru pre otázky rozvoja v kraji Mingala Taungnyunt

M

I11a

Khin Maung Myint

vedúci oddelenia pre prisťahovalectvo a obyvateľstvo v kraji Mingala Taungnyunt

M

I12a

Zaw Lin

tajomník USDA v kraji Mingala Taungnyunt

M

I13a

Win Hlaing

spoločný tajomník USDA v kraji Mingala Taungnyunt

M

I14a

San San Kyaw

štábny dôstojník oddelenia ministerstva informácií pre informačné otázky a vzťahy s verejnosťou v kraji Mingala Taungnyunt

Ž

I15a

generálporučík Myint Hlaing

Ministerstvo obrany, člen USDA

M

J.   OSOBY, KTORÉ MAJÚ PROSPECH Z HOSPODÁRSKEJ POLITIKY VLÁDY A OSTATNÉ OSOBY SPOJENÉ S REŽIMOM

#

Meno

Identifikačné údaje

(vrátane spoločnosti)

Pohlavie (M/Ž)

J1a

Tay Za

výkonný riaditeľ Htoo Trading Co, Htoo Construction Co., nar. 18.7.1964, preukaz totožnosti MYGN 006415.

majiteľ Yangon United Football Club. Otec: Myint Swe (6.11.1924), matka: Ohn (12.8.1934)

M

J1b

Thidar Zaw

manželka Taya Zaa; nar. 24.2.1964,

preukaz totožnosti KMYT 006865.

Rodičia: Zaw Nyunt (zosnulý), Htoo (zosnulá)

Ž

J1c

Pye Phyo Tay Za

syn Taya Zaa, nar. 29.1.1987

M

J1d

Ohn

matka Taya Zaa, nar. 12.8.1934

Ž

J2a

Thiha

brat Taya Zaa (J1a), nar. 24.6.1960.

Riaditeľ Htoo Trading. Distribútor cigariet London (Myawaddy Trading)

M

J2b

Shwe Shwe Lin

manželka Thihu

Ž

J3a

Aung Ko Win alias Saya Kyaung

Kanbawza Bank, takisto Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd, East Yoma Co. Ltd a zástupca spoločnosti London Cigarettes v štátoch Šan a Kaja a majiteľ Kanbawza Football Club

M

J3b

Nan Than Htwe alias Nan Than Htay

manželka Aunga Koa Wina

Ž

J3c

Nang Lang Kham alias Nan Lan Khan

dcéra Aunga Koa Wina, nar. 1.6.1988

Ž

J4a

Tun Myint Naing alias Steven Law, Htun Myint Naing, Htoon Myint Naing

Asia World Co., Ltd, nar. 15.5.1958 alebo 27.8.1960, majiteľ Magway Football Club

M

J4b

Ng Seng Hong, alias Seng Hong, Cecilia Ng alebo Ng Sor Hon

manželka Tuna Myinta Nainga. Vedúci riadiaci pracovník Golden Aaron Pte Ltd (Singapore)

Ž

J4c

Lo Hsing-han

otec Tuna Myinta Nainga alias Stewen Law z Asia World Co., nar. 1938 alebo 1935

M

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co, nar. 21.1.1952. pozri tiež A3f

M

J5b

San San Kywe

manželka Khina Shweho

Ž

J5c

Zay Thiha

syn Khina Shweho, nar. 1.1.1977, výkonný riaditeľ Zaykabar Co. Ltd

M

J5d

Nandar Hlaing

manželka Zaya Thihu

Ž

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., nar. 6.2.1955, tiež Yuzana Supermarket, Yuzana Hotel, Yuzana Oil Palm Project a majiteľ Southern Myanmar United Football Club

M

J6b

Aye Aye Maw

manželka Htaya Myinta, nar. 17.11.1957

Ž

J6c

Win Myint

brat Htaya Myinta, nar. 29.5.1952, riaditeľ Yuzana Co.

M

J6d

Lay Myint

brat Htaya Myinta, nar. 6.2.1955, riaditeľ Yuzana Co.

M

J6e

Kyin Toe

brat Htaya Myinta, nar. 29.4.1957, riaditeľ Yuzana Co.

M

J6f

Zar Chi Htay

dcéra Htaya Myinta, riaditeľka Yuzana Co., nar. 17.2.1981

Ž

J6g

Khin Htay Lin

riaditeľ, Yuzana Co., nar. 14.4.1969

M

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co. (výhradný distribútor pneumatík Thaton Tires podriadený ministerstvu priemyslu 2)

M

J7b

Nan Mauk Loung Sai alias Nang Mauk Lao Hsai

manželka Kyawa Wina

Ž

J8a

generálmajor (vo výslužbe) Nyunt Tin

bývalý minister poľnohospodárstva a zavlažovania, vo výslužbe od septembra 2004

M

J8b

Khin Myo Oo

manželka generálmajora (vo výslužbe) Nyunta Tina

Ž

J8c

Kyaw Myo Nyunt

syn generálmajora (vo výslužbe) Nyunta Tina

M

J8d

Thu Thu Ei Han

dcéra generálmajora (vo výslužbe) Nyunta Tina

Ž

J9a

Than Than Nwe

manželka generála Soeho Wina, bývalého predsedu vlády (zosnulý)

Ž

J9b

Nay Soe

syn generála Soeho Wina, bývalého predsedu vlády (zosnulý)

M

J9c

Theint Theint Soe

dcéra generála Soeho Wina, bývalého predsedu vlády (zosnulý)

Ž

J9d

Sabai Myaing

manželka Naya Soeho

Ž

J9e

Htin Htut

manžel Theint Theint Soe

M

J10a

Maung Maung Myint

výkonný riaditeľ Myangon Myint Co Ltd

M

J11a

Maung Ko

riaditeľ banskej spoločnosti Htarwara

M

J12a

Zaw Zaw alias Phoe Zaw

výkonný riaditeľ Max Myanmar, nar. 22.10.1966

M

J12b

Htay Htay Khine (Khaing)

manželka Zawa Zawa

Ž

J13a

Chit Khaing alias Chit Khine

výkonný riaditeľ Eden group of companies a majiteľ Delta United Football Club

M

J14a

Maung Weik

Maung Weik & Co Ltd

M

J15a

Aung Htwe

výkonný riaditeľ Golden Flower Construction Company

M

J16a

Kyaw Thein

riaditeľ a partner v Htoo Trading, nar. 25.10.1947

M

J17a

Kyaw Myint

majiteľ, Golden Flower Co. Ltd., 214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

M

J18a

Nay Win Tun

Ruby Dragon Jade and Gems Co. Ltd

M

J19a

Win Myint

predseda Združenia obchodných a priemyselných komôr Mjanmarského zväzu (UMFCCI) a majiteľ spoločnosti Shwe Nagar Min Co a majiteľ Zeya Shwe Myay Football Club

M

J20a

Eike (Eik) Htun alias Ayke Htun alias Aik Tun alias Patric Linn

nar. 21.10.1948, m. nar. Mongkai Výkonný riaditeľ Olympic Construction Co. a Shwe Taung Development Co. Ltd (584, 5F High Tech Tower Corner 7th Street a Strand Road, Lanmadaw Township, Yangon) a Asia Wealth Bank

M

J20b

Sandar Tun

dcéra Eikeho Htuna, nar. 23.8.1974, Yangon

Ž

J20c

Aung Zaw Naing

syn Eikeho Htuna

M

J20d

Mi Mi Khaing

syn Eikeho Htuna

M

J21a

„Dagon“ Win Aung

Dagon International Co. Ltd, nar. 30.9.1953, m. nar. Pyay, preukaz totožnosti: PRE 127435

M

J21b

Moe Mya Mya

manželka „Dagona“ Wina Aunga, nar. 28.8.1958, preukaz totožnosti: B/ RGN 021998

Ž

J21c

Ei Hnin Pwint alias Christabelle Aung

dcéra „Dagona“ Wina Aunga,

nar. 22.2.1981,

riaditeľka Palm Beach Resort Ngwe Saung

Ž

J21d

Thurane Aung alias Christopher Aung, Thurein Aung

syn „Dagona“ Wina Aunga, nar. 23.7.1982

M

J21e

Ei Hnin Khine alias Christina Aung

dcéra „Dagona“ Wina Aunga, nar. 18.12.1983, v súčasnosti je v Spojenom kráľovstve

Ž

J22a

Aung Myat alias Aung Myint

Mother Trading

M

J23a

Win Lwin

Kyaw Tha Company

M

J24a

Dr. Sai Sam Tun

Loi Hein Co. spolupracujúca s Ministerstvom priemyslu č. 1, majiteľ Yadanabon Football Club

M

J25a

San San Yee (Yi)

skupina spoločností Super One Group

Ž

J26a

Aung Zaw Ye Myint

majiteľ Yetagun Construction Co

M


Členovia justičného zboru

#

Meno

Identifikačné údaje

(vrátane spoločnosti)

Pohlavie (M/Ž)

J27a

Aung Toe

predseda Najvyššieho súdu

M

J28a

Aye Maung

generálny prokurátor

M

J29a

Thaung Nyunt

právny radca

M

J30a

Dr. Tun Shin

nar. 2.10.1948, námestník generálneho prokurátora

M

J31a

Tun Tun Oo alias Htun Htun Oo

námestník generálneho prokurátora

M

J32a

Tun Tun Oo

podpredseda Najvyššieho súdu

M

J33a

Thein Soe

podpredseda Najvyššieho súdu

M

J34a

Tin Aung Aye

sudca Najvyššieho súdu

M

J35a

Tin Aye

sudca Najvyššieho súdu

M

J36a

Myint Thein

sudca Najvyššieho súdu

M

J37a

Chit Lwin

sudca Najvyššieho súdu

M

J38a

sudca Thaung Lwin

Krajský súd Kyauktada

M

J39a

Thaung Nyunt

sudca, súd pre severný okruh; tiež tajomník pracovného výboru pre zvolávanie Národného konventu

M

J40a

Nyi Nyi Soe

sudca, súd pre západný okruh;

adresa (39) Ni-Gyaw-Da Street, (corner of Sake-Ta-Thu-Kha Street), Kyar-Kwet-Thit Ward, Tamway Township, Rangoon, Barma

M

J41a

Myint Kyine

štátny prokurátor, súd pre severný okruh

M

K.   PODNIKY VO VLASTNÍCTVE ARMÁDY

Jednotlivci

#

Meno

Identifikačné údaje

(vrátane spoločnosti)

Pohlavie (M/Ž)

K1a

generálmajor (vo výslužbe) Win Hlaing

bývalý výkonný riaditeľ, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank

M

K1b

Ma Ngeh

dcéra generálmajora (vo výslužbe) Wina Hlainga

Ž

K1c

Zaw Win Naing

výkonný riaditeľ Kambawza (Kanbawza) Bank. Manžel Ma Ngeh (K1b) a synovec Aunga Koa Wina (J3a).

M

K1d

Win Htway Hlaing

syn generálmajora (vo výslužbe) Wina Hlainga, zástupca KESCO company

M

K2a

plukovník Myo Myint

výkonný riaditeľ, Union of Myanmar Economic Holding Ltd (UMEHL)

M

K2b

Khin Htay Htay

manželka plukovníka Myoa Myinta

Ž

K3a

plukovník Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

M

K4a

plukovník Myint Aung

výkonný riaditeľ Myawaddy Trading Co., nar. 11.8.1949

M

K4b

Nu Nu Yee

manželka Myinta Aunga, laborantka, nar. 11.11.1954

Ž

K4c

Thiha Aung

syn Myinta Aunga, zamestnaný vo firme Schlumberger, nar. 11.6.1982

M

K4d

Nay Linn Aung

syn Myinta Aunga, námorník, nar. 11.4.1981

M

K5a

plukovník Myo Myint

výkonný riaditeľ Bandoola Transportation Co.

M

K6a

plukovník (vo výslužbe) Thant Zin

výkonný riaditeľ Myanmar Land and Development

M

K7a

podplukovník (vo výslužbe) Maung Maung Aye

výkonný riaditeľ, Union of Myanmar Economic Holding Ltd (UMEHL)

M

K8a

plukovník Aung San

výkonný riaditeľ Hsinmin Cement Plant Construction Project

M

K9a

generálmajor Maung Nyo

správna rada, Union of Myanmar economic holdingsLtd.

M

K10a

generálmajor Kyaw Win

správna rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd.

M

K11a

brigádny generál Khin Aung Myint

správna rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd.

M

K12a

plukovník Nyun Tun (námorníctvo)

správna rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd.

M

K13a

plukovník Thein Htay (vo výslužbe)

správna rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd.

M

K14a

podplukovník Chit Swe (vo výslužbe)

správna rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd.

M

K15a

Myo Nyunt

správna rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd.

M

K16a

Myint Kyine

správna rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd.

M

K17a

podplukovník Nay Wynn

výkonný riaditeľ odboru, Myawaddy Trading

M


Vládné finančné inštitúcie

#

Meno

Identifikačné údaje

(vrátane spoločnosti)

Pohlavie (M/Ž)

K18a

Than Nyein

guvernér centrálnej banky Mjanmarska (podlieha ministerstvu financií)

M

K19a

Maung Maung Win

viceguvernér centrálnej banky Mjanmarska (podlieha ministerstvu financií)

M

K20a

Mya Than

poverený funkciou výkonného riaditeľa Mjanmarskej investičnej a obchodnej banky (MICB)

M

K21a

Soe Min

generálny riaditeľ Mjanmarskej investičnej a obchodnej banky (MICB)

M


Podniky

#

Názov

Adresa

Riaditeľ/majiteľ/ďalšie informácie

Dátum zaradenia do zoznamu

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS LTD. (UMEHL) alias UNION OF MYANMA ECONOMIC HOLDINGS LTD.

K22a

Union Of Myanmar Economic Holdings Ltd. alias Union Of Myanma Economic Holdings Ltd. (UMEHL)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

Chairman: generálporučík Tin Aye; výkonný riaditeľ: generálmajor Win Than

13.8.2009

A.   

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

K22b

Myanmar Ruby Enterprise alias Mayanma Ruby Enterprise

24/26, 2nd Fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

13.8.2009

K22c

Myanmar Imperial Jade Co. Ltd alias Myanma Imperial Jade Co.

Ltd 24/26, 2nd Fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

13.8.2009

K22d

Myanmar Rubber Wood Co. Ltd. alias Myanma Rubber Wood Co. Ltd.

 

 

13.8.2009

K22e

Myanmar Pineapple Juice Production alias Myanma Pineapple Juice Production

 

 

13.8.2009

K22f

Myawaddy Clean Drinking Water Service

4/A, No. 3 Main Road, Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22g

Sin Min (King Elephants) Cement Factory (Kyaukse)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

plukovník Maung Maung Aye, výkonný riaditeľ

13.8.2009

K22h

Tailoring Shop Service

 

 

13.8.2009

K22i

Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding And Fishery Co.

1093, Shwe Taung Gyar Street, Industrial Zone Ii, Ward 63, South Dagon Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K22j

Granite Tile Factory (Kyaikto)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

13.8.2009

K22k

Soap Factory (Paung)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

plukovník Myint Aung, výkonný riaditeľ

13.8.2009

B.   

OBCHOD

K22l

Myawaddy Trading Ltd

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

plukovník Myint Aung, výkonný riaditeľ

13.8.2009

C.   

SLUŽBY

K22m

Bandoola Transportation Co. Ltd.

399, Thiri Mingalar Road, Insein Tsp. Yangon a/alebo Parami Road, South Okkalapa, Yangon

plukovník Myo Myint, výkonný riaditeľ

13.8.2009

K22n

Myawaddy Travel Services

24-26 Sule Pagoda Road, Yangon

 

13.8.2009

K22o

Nawaday Hotel And Travel Services

335/357, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp. Yangon

plukovník (vo výslužbe) Maung Thaung, výkonný riaditeľ

13.8.2009

K22p

Myawaddy Agriculture Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

13.8.2009

K22q

Myanmar Ar (Power) Construction Services alias Myanma Ar (Power) Construction Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

13.8.2009

SPOLOČNÉ PODNIKY

A.   

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

#

Názov

Adresa

Riaditeľ/majiteľ/ďalšie informácie

Dátum zaradenia do zoznamu

K22r

Myanmar Segal International Ltd. alias Myanma Segal International Ltd.

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

Be Aung, manažér

13.8.2009

K22s

Myanmar Daewoo International alias Myanma Daewoo International

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22t

Rothman Of Pall Mall

Myanmar Private Ltd. alias

Rothman Of Pall Mall

Myanma Private Ltd.

No. 38, Virginia Park, No. 3,

Trunk Road, Pyinmabin

Industrial Zone, Yangon

generálny riaditeľ Lai Wei Chin

13.8.2009

K22u

Myanmar Brewery Ltd. alias

Myanma Brewery Ltd.

No 45, No 3, Trunk Road

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp, Yangon

podplukovník (vo výslužbe) Ne Win,

predseda; alias Nay Win

13.8.2009

K22v

Myanmar Posco Steel Co. Ltd.

alias Myanma Posco Steel Co.

Ltd.

Plot 22, No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22w

Myanmar Nouveau Steel Co.

Ltd. alias Myanma Nouveau

Steel Co. Ltd.

No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22x

Berger Paint Manufactoring

Co. Ltd.

Plot No. 34/A, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22y

The First Automotive Co. Ltd.

Plot No. 47, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp, Yangon

U Aye Cho a/alebo podplukovník Tun Myint, výkonný riaditeľ

13.8.2009

B.   

SLUŽBY

K22z

National Development Corp.

3/A, Thamthumar Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon

Dr. Khin Shwe, predseda

13.8.2009

K22aa

Hantha Waddy Golf Resort

a Myodaw (City) Club Ltd.

No 1, Konemyinttha Street, 7

Mile, Mayangone Tsp, Yangon

and Thiri Mingalar Road,

Insein Tsp, Yangon

 

13.8.2009

II.   MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC) alias MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

K23a

Myanmar Economic

Corporation (MEC) alias

Myanma Economic

Corporation (MEC)

Shwedagon Pagoda Road

Dagon Tsp, Yangon

Predseda, generálporučík Tin Aung

Myint Oo,

plukovník Ye Htut alebo brigádny generál,

Kyaw Win,

výkonný riaditeľ: brigádny generál (vo výslužbe) Thura Myint Thein

13.8.2009

K23b

Myaing Galay (Rhino Brand

Cement Factory)

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

plukovník Khin Maung Soe

13.8.2009

K23c

Dagon Brewery

555/B, No 4, Highway Road,

Hlaw Gar Ward, Shwe Pyi

Thar Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K23d

Mec Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/ Ywama

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

plukovník Khin Maung Soe

13.8.2009

K23e

Mec Sugar Mill

Kant Balu

 

13.8.2009

K23f

Mec Oxygen and Gases Factory

Mindama Road, Mingalardon Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K23g

Mec Marble Mine

Pyinmanar

 

13.8.2009

K23h

Mec Marble Tiles Factory

Loikaw

 

13.8.2009

K23i

Mec Myanmar Cable Wire Factory alias Mec Myanma Cable Wire Factory

No 48, Bamaw A Twin Wun Road, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon

 

13.8.2009

K23j

MEC Ship Breaking Service

Thilawar, Than Nyin Tsp

 

13.8.2009

K23k

Mec Disposable Syringe Factory

Factories Dept, Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K23l

Gypsum Mine

Thibaw

 

13.8.2009

III.   OBCHODNÉ PODNIKY VLASTNENÉ VLÁDOU

K24a

Myanma Salt and Marine Chemicals Enterprise alias Myanmar Salt and Marine Chemicals Enterprise

kraj Thakayta, Yangon

výkonný riaditeľ: Win Htain (ministerstvo banského priemyslu)

13.8.2009

K25a

Myanmar Defence Products Industry alias Myanma Defence Products Industry

Ngyaung Chay Dauk

(ministerstvo obrany)

13.8.2009

K26a

Myanma Timber Enterprise alias Myanma Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon a 504-506, Merchant Road, Kyauktada, Yangon

výkonný riaditeľ: Win Tun

13.8.2009

K27a

Myanmar Gems Enterprise alias Myanma Gems Enterprise

(ministerstvo banského priemyslu, Head Office Building 19, Naypyitaw Výkonní riaditelia:

výkonný riaditeľ: Thein Swe

13.8.2009

K28a

Myanmar Pearls Enterprise alias Myanma Pearls Enterprise

(ministerstvo banského priemyslu), Head Office Building 19, Naypyitaw

výkonný riaditeľ: Maung Toe

13.8.2009

K29a

Myanmar Mining Enterprise Number 1 alias Myanma Mining Enterprise Number 1

(ministerstvo banského priemyslu), Head Office Building 19, Naypyitaw

výkonný riaditeľ: Saw Lwin

13.8.2009

K30a

Myanmar Mining Enterprise Number 2 alias Myanma Mining Enterprise Number 2

(ministerstvo banského priemyslu), Head Office Building 19, Naypyitaw

výkonný riaditeľ: Hla Theing

13.8.2009

K31a

Myanmar Mining Enterprise Number 3 alias Myanma Mining Enterprise Number 1

(ministerstvo banského priemyslu), Head Office Building 19, Naypyitaw

výkonný riaditeľ: San Tun

13.8.2009

K32a

Myanma Machine Tool and Electrical Industries (MTEI) alias Myanmar Machine Tool and Electrical Industries (MTEI)

Block No. (12), Parami Road, Hlaing Township Yangon, Mjanmarsko, telefón: 095-1-660437, 662324, 650822

výkonný riaditeľ: Kyaw Win

riaditeľ: Win Tint

13.8.2009

K33a

Myanmar Paper & Chemical Industries alias Myanma Paper & Chemical Industries

 

výkonný riaditeľ: Nyunt Aung

13.8.2009

K34a

Myanma General and Maintenance Industries alias Myanmar General and Maintenance Industries

 

výkonný riaditeľ: Aye Mauk

13.8.2009

K35a

Road Transport Enterprise

(ministerstvo dopravy)

výkonný riaditeľ:

Thein Swe

13.8.2009

K36a

Inland Water Transport

No.50, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon, Mjanmarský zväz

výkonný riaditeľ: Soe Tint

13.8.2009

K37a

Myanma Shipyards, alias Myanmar Shipyards, Sinmalike

Bayintnaung Road, Kamayut Township Yangon

výkonný riaditeľ: Kyi Soe

13.8.2009

K38a

Myanma Five Star Line, alias Myanmar Five Star Line

132-136, Theinbyu Road, P.O. Box,1221,Yangon

výkonný riaditeľ: Maung Maung Nyein

13.8.2009

K39a

Myanma Automobile and Diesel Engine Industries alias Myanmar Automobile and Diesel Engine Industries

56, Kaba Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon

výkonný riaditeľ: Hla Myint Thein

13.8.2009

K40a

Myanmar Infotech alias Myanma Infotech

 

(ministerstvo pôšt a telekomunikácií)

13.8.2009

K41a

Myanma Industrial Construction Services alias Myanmar Industrial Construction Services

No. (1), Thitsa Road, Yankin

Township, Yangon, Mjanmarsko

výkonný riaditeľ: Soe Win

13.8.2009

K42a

Myanmar Machinery and Electric Appliances Enterprise alias Myanma Machinery and Electric Appliances Enterprise

Hlaing Township, Yangon

 

13.8.2009

IV.   ŠTÁTOM VLASTNENÉ MEDIÁLNE SPOLOČNOSTI, KTORÉ SA PODIEĽAJÚ NA PODPORE POLITIKY REŽIMU A PROPAGANDE

K43a

Myanmar News and Periodicals Enterprise alias Myanma News and Periodicals Enterprise

212 Theinbyu Road, Botahtaung Township, Yangon (tel: +95-1-200810, +95-1-200809)

výkonný riaditeľ: Soe Win (manželka Than Than Aye, členka MWAF)

13.8.2009

K44a

Myanmar Radio and Television (MRTV) alias Myanma Radio and Television (MRTV)

Pyay Road, Kamayut Township, Yangon (tel: +95-1-527122, +95-1-527119)

generálny riaditeľ: Khin Maung Htay (manželka: Nwe New, členka MWAF)

13.8.2009

K45a

Myawaddy Television, Tatmadaw Telecasting Unit

Hmawbi Township, Yangon

(tel.: +95-1-600294)

 

13.8.2009

K46a

Myanma Motion Picture Enterprise, alias Myanmar Motion Picture Enterprise

 

výkonný riaditeľ: Aung Myo Myint (manželka: Malar Win, členka MWAF)

13.8.2009“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA VII

Zoznam podnikov uvedených v článku 15, ktoré vlastní alebo kontroluje vláda Barmy/Mjanmarska alebo jej členovia, alebo osoby s nimi spojené

Názov

Adresa

Riaditeľ/majiteľ/ďalšie informácie

Dátum zaradenia do zoznamu

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD. (UMEHL)

SLUŽBY

Myawaddy Bank Ltd

24-26 Sule Pagoda Road,

Yangon

brigádny generál Win Hlaing (K1a, príloha II) a U Tun Kyi, výkonní riaditelia

25.10.2004

II.   MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

Innwa Bank

554-556, Merchant Street,

Corner of 35th Street,

Kyauktada Tsp, Yangon

U Yin Sein, generálny riaditeľ

25.10.2004

III.   OBCHODNÉ PODNIKY VLASTNENÉ VLÁDOU

1.

Myanma Electric Power Enterprise

 

(ministerstvo pre elektrickú energiu 2)

výkonný riaditeľ: Dr. San Oo alias Sann Oo

29.4.2008

2.

Electric Power Distribution Enterprise

 

(ministerstvo pre elektrickú energiu 2),

výkonný riaditeľ: Tin Aung

27.4.2009

3.

Myanma Agricultural Produce Trading

 

výkonný riaditeľ: Kyaw Htoo (ministerstvo obchodu)

29.4.2008

4.

Myanmar Tyre and Rubber Industries

30, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, Mjanmarsko

(ministerstvo priemyslu 2), výkonný riaditeľ: Oo Zune

29.4.2008

5.

Co-Operative Import Export Enterprise

 

(ministerstvo pre družstvá),

výkonný riaditeľ: Hla Moe

29.4.2008

IV.   OSTATNÉ

1.

Htoo Trading Co

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Tay Za (J1a, príloha II)

10.3.2008

2.

Htoo Group of Companies

5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon

 

 (1)

3.

Htoo Transportation Services

 

Tay Za

10.3.2008

4.

Htoo Furniture, alias Htoo Wood Products, alias Htoo Wood based Industry, alias Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon And5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon

Tay Za

29.4.2008

5.

Treasure Hotels and Resorts (including Myanmar Treasure Resort, Ngwe Saung; Myanmar Treasure Resort, Bagan; Myanmar Treasure Resort, Inle;

41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

6.

Aureum Palace Hotels And Resorts (including Aureum Palace Hotel and Resort, Ngapali; Aureum Hotel-Resort, Naypyitaw; Aureum Palace Hotel and Resort, Bagan; Aureum Palace Hotel and Resort, Pyin Oo Lwin; Aureum Resort and Spa, Ngwe Saung)

41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

7.

Malikha Lodge, Putao; Popa Mountain Resort; Kandawgyi Hill Resort, Pyin Oo Lwin

No 41 Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

 (1)

8.

Espace Avenir

523, Pyay Road Kamayut Township, Yangon

Tay Za

 (1)

9.

Yangon United Football Club

No. 718, Ywar Ma Kyaung Street, One Ward, Hlaing Township Yangon, Mjanmarsko

Tay Za

 (1)

10.

Air Bagan

No. 56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

 

10.3.2008

11.

Myanmar Avia Export

 

Tay Za

10.3.2008

12.

Pavo Aircraft Leasing PTE Ltd alias Pavo Trading Pte Ltd.

 

Tay Za

29.4.2008

13.

Kanbawza Bank

Head Office: 615/1 Pyay Road, Kamaryut, Township, Yangon

Aung Ko Win (J3a, príloha II)

10.3.2008

14.

Zaykabar Co

3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon, Yangon

Chairman: Khin Shwe (J5a, príloha), výkonný riaditeľ: Zay Thiha (J5c, príloha II)

10.3.2008

15.

Shwe Thanlwin Trading Co

262 Pazundaung Main Road Lower, Pazundaung, Yangon

Kyaw Win (J7a, príloha II)

10.3.2008

16.

Max Myanmar Co. Ltd (vrátane: Hotel Max, Chaungtha Beach; Royal Kumudra Hotel, Naypyitaw; Max Myanmar Construction Co. Ltd)

1 Ywama Curve, Bayint Naung Road, Blk (2), Hlaing Township, Yangon

U Zaw Zaw alias Phoe Zaw (J12a, príloha II) Daw Htay Htay Khaing (J12b, príloha II), manželka Zawa Zawa. Člen vedenia U Than Zaw

10.3.2008

17.

Hsinmin Cement Plant

Construction Project

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd, Kyaukse

plukovník Aung San (K8a, príloha II)

10.3.2008

18.

Ayer Shwe Wa (Wah, War)

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Aung Thet Mann alias Shwe Mann Ko Ko (A3c, príloha II) a Tay Za

10.3.2008

19.

Myanmar Land And Development

 

plukovník (vo výslužbe) Thant Zin (K6a, príloha II)

10.3.2008

20.

Eden Group of Companies

30-31 Shwe Padauk Yeikmon Bayint Naung Road Kamayut Tsp Yangon

Chit Khaing alias Chit Khine (J13a, príloha II)

10.3.2008

21.

Eden Hotels and Resorts (vrátane: Marina Residence, Kaba Aye Pagoda Road, Yangon; The Tingaha Hotel, Naypyitaw; Aye Thar Yar Golf Resort, Taunggyi; Signature Restaurant and Garden Café Bistro, Yangon; Eden BBB Restaurant, Bagan)

Unit 107, Marina Residence Kaba Aye Pagoda Road Yangon

výkonný riaditeľ: Chit Khaing alias Chit Khine (J13a, príloha II)

 (1)

22.

Golden Flower Co. Ltd

214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

výkonný riaditeľ: Aung Htwe (J15a, príloha II),

majiteľ: Kyaw Myint (J17a, príloha II)

10.3.2008

23.

Maung Weik Et Co., Ltd.

334/344 2nd Floor, Anawratha Road, Bagan Bldg, Lamadaw, Yangon

Maung Weik (J14a, príloha II)

10.3.2008

24.

National Development

Company Ltd.

3/A Thathumar Rd, Cor of Waizayantar Road, Thingangyun, Yangon

 

10.3.2008

25.

A1 Construction And Trading Co. Ltd

41 Nawady St, Alfa Hotel Building, Dagon, Yangon

Tel.: 00-95-1-241905/245323/254812

Fax: 00 95 1 252806

Email: aone@mptmail.net.mm

výkonný riaditeľ: U Yan Win

10.3.2008

26.

Asia World Co. Ltd

6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw, Yangon a 61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

Tun Myint Naing alias Steven Law (J4a, príloha II)

10.3.2008

27.

dcérske spoločnosti Asia World:

 

Asia World Industries

 

Asia Light Co. Ltd.

 

Asia World Port

 

Management Co.

 

Ahlon Warves

61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

predseda/riaditeľ: Tun Myint Naing alias Steven Law (J4a, príloha II)

29.4.2008

28.

Leo Express Bus

23/25 Upper Pansodan Street, Aung San Stadium (East Wing),

Mingalar Taungnyunt Township, Yangon

predseda/riaditeľ: Tun Myint Naing alias Steven Law (J4a, príloha II)

 (1)

29.

Yuzana Co. Ltd

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

predseda/riaditeľ: Htay Myint (J6a, príloha II)

10.3.2008

30.

Yuzana Construction

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

predseda/riaditeľ: Htay Myint (J6a, príloha II)

10.3.2008

31.

Yuzana Hotels (vrátane: Yuzana Hotel, Yangon; Yuzana Garden Hotel, Yangon; Yuzana Resort Hotel, Ngwe Saung)

130, Shwegondine (Shwegondaing) Road

Bahan Township

Yangon

predseda/riaditeľ: Htay Myint

 (1)

32.

Myangonmyint Co (podnik v držbe USDA)

 

 

10.3.2008

33.

Dagon International/Dagon Timber Ltd,

262-264 Pyay Road

Dagon Centre

Sanchaung

Yangon

riaditelia: ‚Dagon‘ Win Aung (J21a, príloha II) a Daw Moe Mya Mya (J21b, príloha II)

29.4.2008

34.

Palm Beach Resort

Ngwe Saung

vlastnené spoločnosťou Dagon International, Riaditelia: ‚Dagon‘ Win Aung (J21a, príloha II),

Daw Moe Mya Mya (J21b, príloha II) a Ei Hnin Pwint alias Christabelle Aung (J21c, príloha II)

29.4.2008

35.

IGE Co Ltd

No. 27-B, Kaba Aye Pagoda

Road, Bahan Township

Yangon

Tel.: 95-1-558266

Fax: 95-1-555369

ako aj

No. H-11, Naypyitaw,

Naypuitaw

Tel.: 95-67-41-4211

riaditelia Nay Aung (D15e, príloha II) a Pyi (Pye) Aung (D15g, príloha II) a

Výkonný riaditeľ Win Kyaing

29.4.2008

36.

Aung Yee Phyo Co.

 

vo vlastníctve rodiny Aunga Thaunga (ministerstvo priemyslu 1) (D15a, príloha II)

27.4.2009

37.

Queen Star Computer Company

 

majiteľom je Nandar Aye (A2c, príloha II), dcéra Maunga Ayeho

27.4.2009

38.

Htay Co.

 

majiteľom je generálmajor Hla Htay Win (A9a, príloha II)

27.4.2009

39.

Mother Trading and Construction

77/78, Wadan Street,Bahosi

Ward, Lanmadaw, Yangon

Tel.: 95-1-21-0514

E-mail:

mother.trade@mptmail.net.mm

riaditeľ Aung Myat alias Aung Myint (J22a, príloha II)

29.4.2008

40.

Kyaw Tha Company a Kyaw Tha Construction Group

98, 50th Street,

Pazundaung Township,

Yangon,

Tel.: 95-1-296733

Fax: 95-1-296914

E-mail:

kyawtha.wl@mptmail.net.mm

Internetová lokalita: http://www.kyawtha.com

riaditeľ: U Win Lwin (J23a, príloha II),

výkonný riaditeľ: Maung Aye

29.4.2008

41.

Ye Ta Khun (Yetagun) Construction Group

Yuzana Plaza West,

Tamwe Township

Yangoon

majiteľ: Aung Zaw Ye Myint (J26a, príloha II) syn generála Yeho Myinta (predtým A9a)

29.4.2008

42.

J’s Donuts

26-28 Lanmadaw Street

Lanmadaw Tsp, Yangon

Tel.: 95-1-710242

Junction 8 Shopping Centre 8th Mile Mayangon Tsp, Yangon

Tel.: 95-1-650771

(2nd Floor.) Yuzana Plaza

Banyar Dala Road

Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

Tel.: 95-1-200747

173-175 Pansodan Street

Kyauktada Tsp, Yangon

Tel.: 95-1-287525

381-383 Near Bogyoke Aung

San Market Shwebontha Street

Pabedan Tsp, Yangon

Tel.: 95-1-243178

majiteľ: Kyaing San Shwe(A1i, príloha II) syn vysokého generála Thana Shweho (A1a, príloha II)

29.4.2008

43.

Sun Tac alebo Sun Tec Suntac Int'l Trading Co. Ltd.

151 (B) Thiri Mingalar Lane

Mayangon Township

Yangon

Tel.: 01- 650021 654463

majiteľ: Sit Taing Aung, syn Aunga Phonea (bývalého ministra lesného hospodárstva)

29.4.2008

44.

(MMS) Min Min Soe Group of Companies

23-A, Inya Myaing Street,

Bahan Tsp. Tel.: 95-1-511098,

514262 E-mail:

mms@mptmail.net.mm

akcionár Kyaw Myo Nyunt (J8c, príloha II), syn generálmajora Nyunta Tina, ministra poľnohospodárstva, (vo výslužbe) (J8a, príloha II)

29.4.2008

45.

Myanmar Information and Communication Technology alias Myanmar Infotech

MICT Park, Hlaing University

Campus

spolumajiteľ: Aung Soe Tha (D20e, príloha II)

29.4.2008

46.

MNT (Myanmar New Technology)

 

majiteľ: Yin Win Thu, partner:

Nandar Aye (A2c príloha II)

29.4.2008

47.

Forever Group

No (14 02/03), Olympic Tower I, Corner of Boaungkyaw

Street and Mahabandoola Street

Kyauktada Township.

Yangon.

Tel.: 95-1-204013,

95-1-204107

e-mail:

forevergroup@mptmail.net.mm

výkonný riaditeľ: Daw Khin Khin Lay, člen predstavenstva: Khin Maung Htay,

člen vedenia: U Kyaw Kyaw

29.4.2008


(1)  Ú. v. EÚ: Vložiť dátum prijatia rozhodnutia.“


12.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/43


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 412/2010

z 11. mája 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. mája 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. mája 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

65,5

TN

120,6

TR

73,2

ZZ

86,4

0707 00 05

EG

140,2

MA

41,0

MK

54,8

TR

118,3

ZZ

88,6

0709 90 70

TR

102,7

ZZ

102,7

0805 10 20

EG

48,5

IL

62,7

MA

53,2

TN

46,4

TR

51,4

US

67,7

ZZ

55,0

0805 50 10

TR

68,2

ZA

78,6

ZZ

73,4

0808 10 80

AR

87,0

BR

76,9

CA

119,3

CL

80,6

CN

78,9

CR

59,1

MK

22,1

NZ

113,0

US

126,3

UY

72,1

ZA

86,3

ZZ

83,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

12.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/45


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. marca 2010

o pomoci udelenej v prospech spoločnosti Farm Dairy Flevoland (C 45/08)

[oznámené pod číslom K(2010) 1240]

(Iba holandské znenie je autentické)

(2010/269/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (1), a najmä na jej článok 108 ods. 2 prvý pododsek,

po vyzvaní zúčastnených strán na predloženie ich pripomienok v súlade s uvedeným článkom a so zreteľom na tieto pripomienky,

keďže:

I.   Postup

(1)

Pri preskúmaní informačného hárku zaslaného v rámci žiadosti o výnimku podľa nariadenia Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu (2) Komisia získala informácie vo veci pomoci, ktorá bola alebo mala byť poskytnutá spoločnosti Farm Dairy Flevoland. Listom z 29. júna 2004 (ref.: AGR/16887) Komisia požiadala Holandsko o informácie o tomto opatrení.

(2)

Holandské orgány odpovedali listom z 28. novembra 2005, ktorý bol zaevidovaný 29. novembra 2005.

(3)

Komisia požiadala o ďalšie informácie listom z 22. mája 2007, na ktorý Holandsko odpovedalo listom z 22. júna 2007, ktorý bol zaevidovaný 25. júna 2007.

(4)

Opatrenie bolo zahrnuté do registra neoznámenej pomoci s číslom NN 97/05.

(5)

Rozhodnutie Komisie o začatí konania bolo prijaté 26. novembra 2008 a uverejnilo sa v Úradnom vestníku Európskej únie  (3). Komisia vyzvala ostatné členské štáty a iné zainteresované strany, aby k predmetnej pomoci vyjadrili svoje pripomienky.

(6)

Holandsko poslalo svoje pripomienky listom zaslaným a zaevidovaným 19. januára 2009.

(7)

Pripomienky spoločnosti Farm Dairy ako zúčastnenej strany boli Komisii doručené listom z 18. mája 2009. V súvislosti so žiadosťou o predĺženie lehoty, ktorú podala Farm Dairy, a vzhľadom na osobitné okolnosti, o ktorých sa zmienila, boli Komisii listom z 15. júna 2009 doručené dodatočné prílohy k listu z 18. mája 2009. List bol zaevidovaný 18. júna 2009. Tieto pripomienky boli holandským orgánom zaslané listom z 24. júna 2009. Holandské orgány odpovedali listom zaslaným a zaevidovaným 17. júla 2009.

(8)

V liste z 18. septembra 2009 Komisia položila holandským orgánom niekoľko doplňujúcich otázok. Holandsko požiadalo listom zo 16. októbra 2009 o predĺženie lehoty na odpoveď do 18. novembra 2009. Listom z 10. novembra 2009 im bola daná lehota priznaná. Holandsko poskytlo doplňujúce informácie v liste z 23. novembra, ktorý bol zaevidovaný v ten istý deň.

II.   Opis

II.1.   Súvislosti opatrenia

(9)

Spoločnosť Farm Dairy vyrába mliečne výrobky. Premiestnila sa na svoje súčasné pôsobisko v Lelystade (Flevoland), ktorý je regiónom zaradeným pod cieľ 1. 24. augusta 1998 spoločnosť Farm Dairy predložila žiadosť o pomoc na investície podľa bodu 3.3 jednotného programovacieho dokumentu (Enig Programmeringsdocument) regiónu Flevoland. Od zriadenia tejto spoločnosti sa očakávalo vytvorenie priamych a nepriamych pracovných miest v regióne.

(10)

Región schválil danú žiadosť o pomoc 23. septembra 1998. Rozhodnutie regiónu vychádzalo medziiným z priaznivej perspektívy, pokiaľ ide o vytvorenie pracovných miest, životné prostredie, zníženie nákladov na prevoz mlieka (až dovtedy sa mlieko vyprodukované vo Flevolande spracúvalo mimo tohto regiónu, dokonca až v Belgicku), a z predpokladov rentability spoločnosti. Spoločnosť Farm Dairy totiž plánovala nadviazať zmluvné vzťahy s producentmi mlieka z Flevolandu, ako aj dohody so známymi veľkoobchodnými reťazcami, čím by zabezpečila odbyt mliečnych výrobkov. Farm Dairy predpokladala, že ročne spracuje 48 miliónov kilogramov mlieka.

(11)

Región podal žiadosť o spolufinancovanie na ministerstve pôdohospodárstva (Ministerie voor Landbouw, Natuur and Voedselkwaliteit – LNV) a požiadal aj o posúdenie projektu. Región a „Directie Noordwest“ ministerstva LNV mali pravdepodobne na žiadosť o spolufinancovanie rozdielne názory, a to najmä pokiaľ ide o inovačný aspekt projektu. Z tohto dôvodu IKC vydal druhé stanovisko. V tomto stanovisku zo 17. decembra 1998 sú zhrnuté pozitíva projektu týkajúce sa zamestnanosti, odbytu, rentability. Uzatvára však, že projekt má slabiny, pokiaľ ide o inovačný charakter. Samotný výrobný postup skutočne nebol inovačný, hoci sa pri ňom používajú najmodernejšie metódy, ale súčasťou projektu bola inovácia trhu. V druhom stanovisku sa zohľadňujú viaceré kritériá, ako napríklad rozvoj regiónu a finančný vývoj projektu. Vzhľadom na to, že prospešnosť projektu sa prejaví najmä na regionálnej úrovni (a v menšej miere na celoštátnej), obvyklý vzorec rozdelenia spolufinancovania dotácií sa upravil smerom nadol tak, že regionálny podiel sa zvýšil.

(12)

Na základe uvedeného stanoviska holandského ministerstva pôdohospodárstva región vydal rozhodnutie o udelení dotácie spoločnosti Farm Dairy v celkovej výške 1 575 000 miliónov NLG (t. j. 715 909 EUR) a svoj úmysel udeliť dotáciu spoločnosti oznámil 3. marca 1999. Táto dotácia sa mala financovať príspevkami z EPUZF, štátnych prostriedkov a prostriedkov regiónu.

(13)

V dôsledku pochybností o možnosti získať schválenie tejto pomoci Európskou komisiou sa holandské ministerstvo pôdohospodárstva rozhodlo neposkytnúť financovanie z verejných zdrojov a regiónu to oznámilo listom zo 14. septembra 1999.

(14)

Po kontrole vykonanej GR pre poľnohospodárstvo Komisia rozhodla o tom, že projekt sa nemôže financovať prostredníctvom jednotného programovacieho dokumentu a v dôsledku toho sa neposkytne časť financovania pochádzajúca z EPUZF. Komisia toto rozhodnutie oznámila regiónu listom z 25. júna 1999.

(15)

Región však napriek tomu rozhodol o financovaní projektu výhradne z vlastných prostriedkov. Spoločnosť Farm Dairy bola informovaná o definitívnom poskytnutí dotácie a o jej vyplatení listom z 20. novembra 2000.

(16)

Na žiadosť predstaviteľov regiónu Flevoland sa 23. februára 2001 konalo neformálne stretnutie so zástupcami GR pre poľnohospodárstvo. Na tomto stretnutí zástupcovia Komisie poukázali na to, že pomoc spoločnosti Farm Dairy nie je zlučiteľná so spoločným trhom a mala by sa od príjemcu vymôcť a prípadne využiť dané prostriedky v rámci iného projektu.

(17)

Región sa rozhodol prideliť spoločnosti Farm Dairy pomoc v podobe odškodnenia za ujmu spôsobenú odvolaním rozhodnutia o udelení pomoci. Výška tohto odškodnenia bola rovnaká ako suma, ktorú by spoločnosť Farm Dairy bola dostala v prípade schválenia pomoci. Keďže v rozhodnutí o udelení pomoci sa nepredpokladala možnosť odobratia pomoci, región usúdil, že je daným rozhodnutím zaviazaný a povinný poskytnúť pomoc, aby sa nevystavil súdnemu stíhaniu zo strany Farm Dairy. Región oznámil Farm Dairy svoj návrh na odškodnenie listom z 10. mája 2001. Farm Dairy tento návrh prijala listom z 21. mája 2001.

II.2.   Právny základ

(18)

Pomoc bola pôvodne udelená v rámci jednotného programovacieho dokumentu regiónu Flevoland ako pomoc na investície na základe bodu 3.3 uvedeného dokumentu. Neskôr sa z uvedených dôvodov pomoc poskytla ako odškodnenie za straty spôsobené rozhodnutím o odvolaní poskytnutia pomoci.

II.3.   Výška pomoci

(19)

Výška pomoci je 1 575 000 NLG, teda 715 909 EUR. Táto suma zodpovedá 8,5 % sumy všetkých investícií, ktoré predstavujú 18 597 000 NLG čiže 8 438 951 EUR.

II.4.   Príjemca pomoci

(20)

Príjemcom pomoci je Farm Dairy Holding B.V. v Lelystade. Ide o spoločnosť vyrábajúcu mliečne výrobky (napr. jogurty a iné mliečne dezerty).

II.5.   Trvanie opatrenia

(21)

Pomoc bola pridelená na obdobie od 1. októbra 1998 do 1. mája 2000 podľa dátumov začiatku a ukončenia projektu Farm Dairy. Samotné rozhodnutie o udelení pomoci bolo prijaté 3. marca 1999.

III.   Argumenty predložené Komisiou v rámci začatia konania vo veci zisťovania

(22)

Komisia začala konanie vo veci zisťovania ustanovené v článku 108 ods. 2 ZFEÚ, pretože mala vážne pochybnosti o zlučiteľnosti tejto pomoci s vnútorným trhom.

(23)

Komisia najmä predbežne preskúmala zlučiteľnosť predmetných opatrení z hľadiska pomoci na investície a pomoci v podobe odškodnenia za straty.

(24)

V prípade pomoci na investície Komisia uplatnila pravidlá platné v čase udelenia pomoci, teda rámcové pravidlá pre štátnu pomoc týkajúcu sa investícií v odvetví spracovania a uvádzania na trh poľnohospodárskych produktov (4) (ďalej len „rámcové pravidlá“), keďže išlo o investíciu. Tieto rámcové pravidlá vo všeobecnosti vylučujú pomoc na investície v odvetví kravského mlieka a výrobkov z neho okrem výnimiek uvedených v bode 2.3 prílohy k rozhodnutiu Komisie 94/173/ES z 22. marca 1994 o stanovení výberových kritérií, ktoré sa majú zohľadniť pri investíciách na zlepšenie podmienok spracovania a uvádzania na trh poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva (5). Uvedené výnimky sa týkajú aj investícií s výrazným podielom inovácií. Komisia v tejto súvislosti urobila v prvotnom rozhodnutí záver, že nemá dostatok informácií na to, aby z nich mohla vyvodiť, že predmetná pomoc spĺňa podmienky na udelenie jednej z ustanovených výnimiek. V bode 3 písm. d) rámcových pravidiel sa umožňuje vyhlásiť určitú pomoc za zlučiteľnú, ak je oprávnená na spolufinancovanie. Komisia v prvotnom rozhodnutí uzavrela, že táto možnosť sa nedá uplatniť na daný prípad, keďže v liste Komisie Holandsku z 25. júna 1999 sa zamietalo akékoľvek financovanie prostredníctvom jednotného programovacieho dokumentu.

(25)

Komisia zároveň posúdila argument holandských orgánov, podľa ktorého bola pomoc poskytnutá ako odškodnenie za škody vzniknuté v dôsledku administratívnej chyby, keď bola udelená pomoc, ktorá sa neskôr ukázala v rozpore s pravidlami a možno nezlučiteľná. Skonštatovala, že spoločnosť, ktorá bola príjemcom danej pomoci, nemohla mať legitímnu dôveru v zákonnosť pomoci, ktorá nebola udelená v súlade s ustanoveným postupom. Komisia v dôsledku toho vyjadrila pochybnosti o tom, či odškodnenie predstavuje adekvátne odôvodnenie umožňujúce dospieť k záveru, že predmetné opatrenie nepredstavovalo pomoc.

(26)

Keďže holandské orgány neuviedli iný právny základ, Komisia uzavrela, že pochybnosti o zlučiteľnosti predmetných opatrení pretrvávajú, a domnieva sa, že nie je vylúčené, že môže ísť o prevádzkovú pomoc.

IV.   Pripomienky tretích strán

(27)

Farm Dairy na začiatok vyjadrila svoje prekvapenie nad uverejnením rozhodnutia o začatí konania vo veci formálneho zisťovania. Spoločnosť bola presvedčená, že spis bol už dávno uzavretý. Zároveň s poľutovaním uviedla, že nemohla zasiahnuť do korešpondencie medzi regiónom Flevoland a Komisiou, keďže o vyšetrovaní Komisie sa dozvedela, až keď sa začalo konanie vo veci formálneho zisťovania.

(28)

Spoločnosť Farm Dairy zhrnula svoje pripomienky do štyroch okruhov: po prvé všeobecný kontext opatrenia a legitímna dôvera príjemcu, po druhé uplatňovanie opatrení jednotného programovacieho dokumentu Flevoland, po tretie posúdenie so zreteľom na rozhodnutie 94/173/ES a po štvrté námietka voči uplatneniu zloženého úroku v prípade záporného rozhodnutia s vymáhaním pomoci.

IV.1.   Všeobecný kontext opatrenia

(29)

Spoločnosť Farm Dairy požiadala v auguste 1998 región Flevoland o subvenciu v rámci jednotného programovacieho dokumentu na roky 1994 – 1999. V tomto dokumente sa zdôrazňovala potreba rozšíriť možnosti spracovania a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh v regióne Flevoland. Projekt Farm Dairy sa zdal v tejto súvislosti obzvlášť nosný, pretože sa zameriaval na vybudovanie samostatného závodu na spracovanie mlieka v Lelystade.

(30)

Spoločnosť spätne zhrnula pozitíva, ktoré vyplynuli z postavenia závodu v Lelystade: vznik hospodárskej súťaže na holandskom trhu s mliečnymi výrobkami, ktorý vtedy ovládali Friesland Coberco a Campina Melkunie; blízkosť dodávateľov mlieka; inovácie (make-to-order system); zavedenie dvojlitrových obalov na holandský trh; nárast zamestnanosti v regióne patriacom pod „cieľ 1“; stimulovanie hospodárskeho rastu. Zámerom Farm Dairy v danom období bolo vyvinúť rad osobitných a novátorských výrobkov na holandskom trhu.

(31)

Spoločnosť uvádza, že región a ministerstvo pôdohospodárstva (LNV) posúdili žiadosť o pomoc kladne na základe nezávislého stanoviska IKC, v ktorom sa konštatovalo, že projekt je čiastočne inovačný. 24. februára 1999 sa teda podpísal dohovor medzi regiónom Flevoland a spoločnosťou Farm Dairy o udelení subvencie v rámci opatrenia 3.3 jednotného programovacieho dokumentu Flevolandu. Farm Dairy zdôrazňuje, že región Flevoland ju upovedomil o tom, že pomoc nie je vzhľadom na pravidlá o štátnej pomoci povolená, až v roku 2001. Aby sa vyhol súdnemu procesu, región navrhol vyplatiť odškodnenie. Farm Dairy uvádza, že v rozhodnutí o začatí konania je zmienka o tom, že v priebehu konverzácie medzi predstaviteľmi regiónu a zástupcami Komisie sa spomenula nezlučiteľnosť pomoci. Predstaviteľ regiónu uviedol spoločnosti Farm Dairy, že úradník Komisie údajne navrhol možné vyplatenie odškodnenia. Na základe týchto skutočností sa Farm Dairy domnieva, že mala dôvod na legitímnu dôveru v to, že spis bol uzavretý.

(32)

Pokiaľ ide o intenzitu pomoci, podľa údajov Farm Dairy bola konečná intenzita pomoci na úrovni […] (6) % skutočných investičných nákladov oproti odhadovaným 8,5 % investičných nákladov. Tento percentuálny podiel je výrazne nižší ako povolený podiel (napr. pre malé a stredné podniky).

IV.2.   Pripomienky Farm Dairy týkajúce sa posúdenia so zreteľom na jednotný programovací dokument Flevolandu

(33)

Región Flevoland posúdil opatrenie so zreteľom na opatrenie 3.3 jednotného programovacieho dokumentu Flevolandu, ktorého cieľom je podporovať nové poľnohospodárske činnosti zamerané na tvorbu pracovných miest a environmentálne ciele. Farm Dairy prekvapilo, že podľa Komisie bolo potrebné posúdiť opatrenie so zreteľom na bod 3.2 jednotného programovacieho dokumentu Flevolandu týkajúceho sa nariadenia Rady (EHS) č. 866/90 z 29. marca 1990 o zlepšení podmienok spracovania a uvádzania na trh poľnohospodárskych produktov (7). Dôsledkom posúdenia z tohto hľadiska je povinnosť dodržiavať kritériá pre investície uvedené v bode 2.3 prílohy k rozhodnutiu 94/173/ES.

(34)

Farm Dairy uvádza, že podľa jej názoru sú podmienky ustanovené v bode 3.3 jednotného programovacieho dokumentu splnené: konkrétne v roku 2000 Farm Dairy vytvorila 61 miest (namiesto pôvodne plánovaných 35) a investovala celkovo […] miliónov NLG namiesto pôvodne plánovaných 18,5 milióna. Investícia mala navyše pozitívny vplyv na životné prostredie: znížili sa emisie CO2 a obmedzilo sa používanie palív vďaka blízkej vzdialenosti dodávateľov mlieka. Inovačným charakterom systému „make-to-order“ sa zmenšila potreba chladiarenských kapacít zariadení, ktoré majú vysokú spotrebu energie.

(35)

Na záver tohto bodu Farm Dairy konštatuje, že Komisia mala subvenciu schváliť na základe opatrenia 3.3, a nie 3.2 jednotného programovacieho dokumentu Flevolandu.

IV.3.   Pripomienky Farm Dairy týkajúce sa posúdenia so zreteľom na rozhodnutie 94/173/ES

(36)

Spoločnosť Farm Dairy sa na úvod domnieva, že pomoc je zlučiteľná s kritériami vymenovanými v bode 1.1 rozhodnutia 94/173/ES. Ako už bolo predtým uvedené, investícia mala priaznivý vplyv na životné prostredie a zaviedla inovácie z hľadiska technológií. Blízkosť dodávateľov mlieka zároveň umožnila znížiť preklenovacie náklady na zber mlieka a centralizovaný charakter výrobného reťazca v podniku umožňoval priamu distribúciu.

(37)

Farm Dairy sa zároveň domnieva, že predmetná pomoc zodpovedá požiadavkám kladeným v kritériách uvedených v bode 2.3 prílohy k uvedenému rozhodnutiu 94/173/ES.

(38)

Spoločnosť hlavne tvrdí, že inovácie sú významným podielom danej investície, a to z dvoch dôvodov: po prvé vnútorný postup fungovania spoločnosti sa zakladá na systéme „make-to-order“. Znamená to, že surovina – mlieko – sa spracúva v rámci podniku na konečný výrobok, ktorý sa na mieste zabalí a bezodkladne naloží do chladiarenských kamiónov. Úplne sa tak odstránila potreba využiť logistické distribučné centrum. Tento systém zároveň umožňuje, aby pôvodný prísun mlieka presne zodpovedal množstvu daných objednávok. Dôsledkom toho sú výrazne nižšie chladiarenské náklady spojené s prepravou mlieka z podniku. Farm Dairy zdôrazňuje, že spoločnosť investovala do moderných pasterizačných liniek s vyššou výkonnosťou vzhľadom na spotrebu energie. Tento výrobný postup prispel k vyššej kvalite výrobkov Farm Dairy.

(39)

Ako druhý bod Farm Dairy uvádza, že vykonala inovácie aj na výrobnej úrovni tým, že na holandský trh uviedla dvojlitrové polyetylénové obaly. V roku 1999 bola Farm Dairy prvou spoločnosťou, ktorá na trh uviedla tento typ obalov. V danom čase boli k dispozícii len menšie kartónové obaly. Farm Dairy na tento účel doviezla zo Spojených štátov špeciálny stroj na výrobu uvedených obalov. Dopyt po takýchto obaloch však v roku 1999 ešte nebol výrazný, značne narástol až v roku 2004. Od roku 2004 Farm Dairy plní viac ako […] miliónov litrov mlieka do dvojlitrových obalov, čo predstavuje […] % jej celkovej produkcie mlieka. Farm Dairy pripája k svojim pripomienkam novinový článok, v ktorom sa píše o tejto inovácií, ako aj o štatistických údajoch spoločnosti ukazujúcich nárast množstva mlieka uvádzaného na trh v dvojlitrových nádobách počas obdobia rokov 1999 – 2008.

(40)

Farm Dairy pripája k svojim pripomienkam aj správu pod názvom Inovácie uskutočnené spoločnosťou Farm Dairy v období podania žiadosti DOCUP v roku 1998, ktorej autorom je […], vtedajší […] v konkurenčnej spoločnosti […]. Farm Dairy zdôrazňuje, že sa v tejto nezávislej správe uvádza, že uvedenie dvojlitrových nádob z polyetylénu na holandský trh predstavovalo takú revolúciu, že sa obe dominantné strany (Friesland Coberco a Campina Melkunie) usilovali o zdržanie uvedenia tohto obalu na trh. Táto nádoba predstavovala v porovnaní s vtedajšími kartónovými nádobami na trhu mnoho výhod. Farm Dairy bola v skutočnosti prvá spoločnosť, ktorá túto nádobu uviedla na holandský trh. Okrem toho je vďaka logistickému konceptu spoločnosti (výrobný reťazec v rámci jedného podniku) lehota uchovávania mlieka dlhšia, pretože nie sú potrebné centrálne logistické distribučné centrá ani rozsiahle zásobovacie linky.

(41)

Farm Dairy poskytla aj tabuľku, v ktorej sú špecifické investičné náklady na výrobu dvojlitrových nádob oddelené od ostatných investičných nákladov. Pri výstavbe Farm Dairy sa postavili štyri stáčacie linky, z ktorých bola jedna priamo určená na stáčanie do dvojlitrových fliaš. Tieto náklady boli takisto oddelené od ostatných investičných nákladov.

(42)

Farm Dairy takisto uvádza, že v čase podania investičnej žiadosti mala v pláne uviesť na trh nový rad osobitných výrobkov: smotana v téglikoch, ovocné jogurty a iné dezerty na báze smotany a ovocia.

(43)

Ako reakciu na kritérium uvedené v bode 2.3 prílohy k rozhodnutiu 94/173/ES o vývoji dopytu Farm Dairy uvádza, že dopyt pochádza najmä zo supermarketov, ktoré boli nadšené pri predstave, že sa na trhu objaví nový aktér. Hneď od začiatku mala spoločnosť Farm Dairy dodávateľské zmluvy s hlavnými supermarketmi, ktoré pôsobia v Holandsku.

(44)

Pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa nedostačujúcej kapacity, ako aj existencie skutočných a efektívnych odbytísk, z reakcie supermarketov uvedených v odôvodnení 43 vyplýva, že existencia skutočných a efektívnych odbytísk sa zreteľne dokázala. Nedostačujúca kapacita vyplýva podľa Farm Dairy z rozhodnutia holandských orgánov pre hospodársku súťaž (NMa) z 23. decembra 1998 v rámci odkúpenia spoločnosti s produkciou mliečnych výrobkov De Kievit spoločnosťou Friesland Coberco Dairy Foods. Holandsko dováža viac mlieka na priemyselné spracovanie, ako ho vyváža. Účtovný zostatok za dovoz-vývoz ukazuje, že 2,5 % mlieka spracovaného v Holandsku sa doviezlo. Farm Dairy z týchto všetkých informácií vyvodzuje, že trh s čerstvým mliekom v Holandsku nemal prebytočné kapacity.

(45)

Farm Dairy zároveň poznamenáva, že dodávatelia mlieka z Flevolandu sa rozhodli, že už nebudú dodávať mlieko spoločnosti Campina Melkunie, ich zákazníkovi, a budú dodávať mlieko spoločnosti Comelco v Belgicku. Odkúpenie spoločnosti Comelco spoločnosťou Campina Melkunie v roku 1991 a konečná realizácia tohto odkúpenia v roku 1996 však prinútili dodávateľov mlieka, aby hľadali inú alternatívu. Touto alternatívou sa stal príchod spoločnosti Farm Dairy na trh v roku 1999.

(46)

Na záver Farm Dairy poukazuje na ťažkosti pri hľadaní presnejších informácií 10 rokov po vzniku skutočností a spochybňuje dĺžku trvania konania medzi Komisiou a Holandskom.

IV.4.   Platenie zloženého úroku

(47)

Farm Dairy sa odvoláva na dĺžku trvania konania a na svoju legitímnu dôveru v to, že spis považovali za uzavretý, aby tak vyjadrila svoj nesúhlas s uložením zloženého úroku odo dňa poskytnutia pomoci. Spoločnosť Farm Dairy sa nemôže považovať za zodpovednú za fakt, že spis zostal dlho odložený, čo spôsobilo nárast úrokovej sadzby. Preto spoločnosť Farm Dairy žiada o uplatnenie jednoduchej úrokovej sadzby vzhľadom na skutočnosť, že keby bývali mali informácie o tom, že pomoc je protizákonná, a pokiaľ by mali na výber, rozhodli by sa uhradiť sumu skôr.

(48)

Farm Dairy zakladá svoju žiadosť na oznámení Komisie z 8. mája 2003, podľa ktorého až dosiaľ nebolo jasné, aký typ úrokovej sadzby sa má použiť. Vzhľadom na princíp rovnosti Farm Dairy žiada, aby Komisia rozhodla, že na obdobie pred 8. májom 2003 sa neuplatní zložená úroková sadzba.

V.   Pripomienky predložené Holandskom

(49)

Holandsko predložilo listom z 19. januára 2009 svoje pripomienky k rozhodnutiu Komisie začať konanie ustanovené v článku 108 ods. 2 ZFEÚ voči neoznámenej pomoci. Reakcia Holandska sa obmedzuje na zhrnutie, že už nemá čo dodať, pretože všetky informácie už boli poskytnuté v rámci konania predbežného vyšetrovania.

(50)

Na základe pripomienok spoločnosti Farm Dairy Komisia požadovala ďalšie vysvetlenia. Na tento účel požiadala Holandsko, aby jej oznámilo, či uvedenie dvojlitrových fliaš na trh bolo inováciou, tak ako to uvádza Farm Dairy, a či tento aspekt zohľadnili holandské orgány pri hodnotení projektu. Pokiaľ ide o postup make-to-order, Komisia požiadala Holandsko, aby sa vyjadrilo k informáciám, ktoré poskytla spoločnosť Farm Dairy a podľa ktorých tento proces predstavoval v čase podania investičnej žiadosti inováciu. Komisia nakoniec požiadala Holandsko, aby sa vyjadrilo k existencii skutočných odbytísk a nedostačujúcej kapacite v čase poskytnutia pomoci a aby poskytlo akúkoľvek štúdiu alebo dokument, ktoré by mohli byť v tejto veci prínosné.

(51)

Holandsko uviedlo, že pokiaľ ide o dvojlitrové nádoby, v roku 1999 išlo naozaj o inováciu. V tejto veci sa opiera o štúdie uskutočnené firmou TNO (8), organizáciou Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) a [x], reťazcami supermarketov. Holandsko poskytlo Komisii správu TNO, ako aj listy, ktoré predložili NZO a [x]. Z týchto informácií vyplýva, že Farm Dairy bola vskutku prvá spoločnosť, ktorá uviedla dvojlitrové nádoby na holandský trh, a že v roku 1999 tieto nádoby predstavovali inováciu, keďže predtým sa mlieko predávalo iba v kartónových nádobách s objemom jeden alebo jeden a pol litra.

(52)

IKC pri svojom hodnotení nezobral tento aspekt do úvahy a provincia nebola o tomto aspekte informovaná. Holandsko uviedlo, že tento aspekt by v danom období bezpochybne zmenil stanovisko IKC, a tým aj stanovisko týkajúce sa inovatívneho charakteru projektu. Keďže IKC už neexistuje, nemožno ho požiadať o druhé stanovisko.

(53)

Na žiadosť Komisie zaslalo Holandsko podrobnosti o nákladoch súvisiacich výlučne so špecifickou investíciou na uvedenie dvojlitrových nádob na trh. Podľa týchto údajov bola čiastka 1 840 000 FL (t. j. 834 956 EUR) určená na špecifické investície na výrobu dvojlitrových nádob. Holandské orgány k tomu pripočítali náklady na štvrtinu stáčacích liniek, keďže zo štyroch stáčacích liniek bola jedna určená výlučne na plnenie dvojlitrových fliaš. Táto čiastka predstavuje 2 936 250 FL (t. j. 1 332 412 EUR). Celková čiastka teda predstavuje 4 776 250 FL (t. j. 2 167 367 EUR).

(54)

Čo sa týka konceptu „make-to-order“, Komisia požiadala Holandsko, aby sa vyjadrilo k jeho inovatívnemu charakteru a uviedlo, či pripomienky predložené spoločnosťou Farm Dairy mohli zmeniť hodnotenie uskutočnené predtým, podľa ktorého mal projekt slabiny z hľadiska svojho inovatívneho charakteru. Holandsko poslalo odpoveď, že IKC sa domnieval, že projekt je čiastočne inovatívny v tom zmysle, že inovatívny charakter nepredstavujú inovácie výrobkov, ale inovácia trhu. Hodnotenie sa uskutočnilo v rámci žiadosti ministerstva poľnohospodárstva o spolufinancovaní. Holandsko sa však odvoláva na ďalšie argumenty, aby tak podalo dôkaz o inovatívnom charaktere projektu: systém „make-to-order“ údajne zefektívnil dodávku mlieka tým, že umožnil uchovávanie mlieka počas dlhšieho obdobia, a to v krajine, kde sa konzumuje prevažne pasterizované mlieko (miesto sterilizovaného mlieka, ktoré sa uchováva dlhšie). Holandsko cituje aj štúdiu uskutočnenú firmou TNO o inovatívnom charaktere systému „make-to-order“. V tejto štúdii sa uvádza, že v tom čase bol hlavným systémom systém „make-to-stock“, v rámci ktorého sa určité množstvo ponechá na sklade, odkiaľ sa predáva neskôr. Lehota dodania výrobkov sa skracuje, ale flexibilita, pokiaľ ide o potreby zákazníkov, ako napr. supermarkety, sa tým takisto znižuje. Systém „make-to-order“ umožňuje reagovať na túto potrebu flexibility. Holandsko preto došlo k záveru, že tento koncept má inovatívny charakter.

(55)

Pokiaľ ide o existenciu odbytísk a neexistenciu nadmerných kapacít, Holandsko cituje správu ústavu Rabobank International z apríla 1999, v ktorej sa uvádza, že 2,5 % celkového množstva spracúvaného surového mlieka sa dováža. Ak vezmeme do úvahy aj mlieko zo závodu (t. j. pasterizované mlieko určené na dlhšiu prepravu), dováža sa 10,5 % celkového množstva spracúvaného mlieka. Podľa Holandska to ilustruje neexistenciu nadmerných kapacít v Holandsku. Pokiaľ ide o existenciu odbytísk, Holandsko potvrdzuje analýzu, ktorú uskutočnila spoločnosť Farm Dairy (pozri odôvodnenia 44 a 45). Okrem toho štatistické údaje spoločnosti Farm Dairy uvádzajú možnosti odbytísk. Aj z listu od [x] vyplýva, že predaj dvojlitrových fliaš vyrábaných spoločnosťou Farm Dairy zvýšil obrat.

VI.   Posúdenie opatrenia

(56)

Komisia konštatuje, že články 92, 93 a 94 Zmluvy o ES (teraz články 107, 108 a 109 ZFEÚ) boli uplatniteľné na výrobu mliečnych výrobkov a iných mliečnych dezertov podľa článku 23 nariadenia Rady (EHS) č. 804/68 z 27. júna 1968, ktorým sa zaviedla spoločná organizácia trhov s mliekom a mliečnymi výrobkami (9), ktoré boli uplatniteľné v čase poskytnutia pomoci.

VI.1.   Existencia štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ

(57)

V súlade s článkom 107 ods. 1 ZFEÚ je pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.

(58)

Opatrenie poskytnuté štátom: Táto podmienka je splnená, keďže opatrenie poskytla provincia Flevoland.

(59)

Opatrenie, ktoré vedie k ovplyvňovaniu obchodu medzi členskými štátmi a ktoré narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže: Odvetvie mliečnych výrobkov je otvorené hospodárskej súťaži na úrovni Spoločenstva (10), a teda vnímavé voči každému opatreniu v prospech výroby v tom či onom členskom štáte. Okrem toho bolo v tomto prípade zámerom spracúvať mlieko v provincii Flevoland, zatiaľ čo predtým sa mlieko spracúvalo čiastočne v Belgicku. Toto opatrenie preto môže narúšať hospodársku súťaž na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.

(60)

Opatrenie, ktoré zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru: pomoc je udelená v prospech jedinej spoločnosti Farm Dairy.

(61)

Z týchto dôvodov dochádza Komisia k záveru, že dotknuté opatrenie patrí do oblasti pôsobnosti článku 107 ods. 1 ZFEÚ a predstavuje štátnu pomoc. Pripomienky prijaté na základe začatia konania túto kvalifikáciu nespochybnili.

VI.2.   Kvalifikovanie opatrenia ako protiprávna pomoc

(62)

Vzhľadom na to, že pomoc bola udelená a vyplatená bez predchádzajúceho oznámenia Komisii, ide o protiprávnu pomoc v zmysle článku 1 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (11).

VI.3.   Posúdenie zlučiteľnosti opatrenia pomoci

(63)

V uvedenom rozhodnutí o začatí konania sa do úvahy brali dve možné odôvodnenia na poskytnutie pomoci, ktoré predložili holandské orgány. V prvom rade, t. j. pri poskytnutí pomoci, orgány uviedli, že ide o investičnú pomoc, ktorá by mala spadať do rámca dokumentu DOCUP Flevoland (pozri vyššie uvedené odôvodnenie 9). Neskôr orgány provincie Flevoland zmenili túto investičnú pomoc na náhradu za škody spôsobené neposkytnutím pomoci. Informácie poskytnuté spoločnosťou Farm Dairy v rámci začatia konania sa posúdia podľa časti týkajúcej sa zlučiteľnosti pomoci ako investičnej pomoci. Posúdenie zlučiteľnosti opatrenia pomoci bude obsahovať dve časti: zlučiteľnosti pomoci ako investičnej pomoci (VI.3.1) a ako náhrady (VI.3.2).

(64)

Komisia by však na začiatok chcela posúdiť argument predložený spoločnosťou Farm Dairy, ktorým spochybňuje kvalifikovanie opatrenia Komisiou ako opatrenia patriaceho pod bod 3.2 dokumentu DOCUP Flevoland, zatiaľ čo provincia predložila Komisii opatrenie ako opatrenie patriace pod bod 3.3 DOCUP Flevoland (pozri odôvodnenie 33 a nasledujúce).

(65)

Komisia predovšetkým zastáva názor, že táto diskusia súvisí s pridelením prostriedkov Spoločenstva, čo nie je predmetom tohto rozhodnutia, ktoré posudzuje opatrenie poskytnuté výhradne z prostriedkov provincie po tom, čo ministerstvo LNV zaprotokolovalo odmietnutie Komisie poskytnúť prostriedky Spoločenstva. Posúdenie dôvodov, kvôli ktorým Komisia odmietla poskytnúť prostriedky Spoločenstva, nespadá do rámca tohto rozhodnutia a malo sa včas spochybniť v rámci postupov uplatniteľných pri poskytovaní prostriedkov Spoločenstva. Keďže odmietnutie Komisie poskytnúť prostriedky Spoločenstva sa Holandsku oznámilo listom z 25. júna 1999 a Holandsko toto vzalo na vedomie bez toho, aby sa snažilo proti tomuto opatreniu protestovať (12), nemožno už toto rozhodnutie spochybniť v rámci tohto rozhodnutia.

(66)

Komisia však poznamenáva, že kritériá použité na posúdenie opatrení z hľadiska pravidiel o štátnej pomoci v oblasti investícií odkazujú späť na tie isté kritériá ako použité v prípade posúdenia z hľadiska bodu 2.3 DOCUP. Pravidlá o štátnej pomoci uplatniteľné v čase poskytnutia pomoci sú totiž obsiahnuté v rámcových pravidlách a odkazujú v bode 3 písm. b) na body 1.2 a 2 rozhodnutia 94/173/ES. V tomto rozhodnutí ide vo všeobecnosti o výberových kritériách Spoločenstva na výber investícií, ktoré by sa mohli financovať Spoločenstvom na základe nariadenia (EHS) č. 866/90 a nariadenia Rady (EHS) č. 867/90 z 29. marca 1990 o zlepšení podmienok spracovania a uvádzania na trh výrobkov lesného hospodárstva (13). A to s cieľom dosiahnuť súdržnosť medzi prostriedkami Spoločenstva a vnútroštátnymi prostriedkami. Komisia však zdôrazňuje, že neuplatňuje rozhodnutie 94/173/ES ako také, ale uplatňuje ho iba v prípade, keď sa naň rámcové pravidlá odvolávajú.

VI.3.1.   Pomoc na investície

(67)

Komisia prešetrila opatrenia na základe rámcových pravidiel uplatniteľných v čase poskytnutia pomoci, t. j. 3. marca 1999.

(68)

Podľa bodu 3 písm. b) rámcových pravidiel sa investičná pomoc v prospech investícií uvedených v bode 1.2 druhej a tretej zarážke prílohy k rozhodnutiu 94/173/ES nemôže pokladať za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Rovnako aj investície, ktoré sú vylúčené na základe bodu 2 tej istej prílohy, sa považujú za nezlučiteľné so spoločným trhom, ak nie sú splnené osobitné podmienky uvedené v uvedenej prílohe.

(69)

V bode 2.3 prílohy k rozhodnutiu 94/173/ES sa stanovuje: „V odvetví kravského mlieka a výrobkov z kravského mlieka sa vylučujú tieto investície:

[…]

investície týkajúce sa týchto výrobkov: maslo, práškové sérum, práškové mlieko, maslový olej, laktóza, kazeín, kazeinát,

investície spojené s výrobou čerstvých výrobkov alebo syrov okrem tej výroby, ktorá zahŕňa výrazný podiel inovácií v súlade s vývojom dopytu okrem výrobkov, pri ktorých je dokázaná nedostačujúca kapacita, ako aj existencia skutočných a efektívnych odbytísk, a takisto okrem výroby produktov podľa tradičných alebo biologických postupov, tak ako sú ustanovené právnymi predpismi Spoločenstva.

Zákazy uvedené v predchádzajúcich zarážkach sa netýkajú nasledujúcich investícií za predpokladu, že tieto investície nespôsobujú zvýšenie kapacity:

investície zamerané na dodržiavanie zdravotných noriem Spoločenstva,

investície zamerané na ochranu životného prostredia.“

(70)

Z toho a priori vyplýva, že pomoc na investície, pokiaľ ide o výrobu čerstvých výrobkov, ako je v tomto prípade prešetrená pomoc, je zlučiteľná s vnútorným trhom, iba ak táto investícia spadá do jednej z výnimiek uvedených v bode 2.3 prílohy k rozhodnutiu 94/173/ES.

(71)

Jednou z hlavných otázok položených v rozhodnutí o začatí konania bola otázka, či je splnená jedna z výnimiek uvedených v bode 2.3 prílohy k rozhodnutiu 94/173/ES. V tomto rozhodnutí sa preto posúdia všetky tri výnimky: výrazný podiel inovácií vo výrobe v súlade s vývojom dopytu, nedostačujúca kapacita a existencia skutočných a efektívnych odbytísk, výroba produktov podľa tradičných alebo biologických postupov, tak ako sú ustanovené právnymi predpismi Spoločenstva.

a)   Kritérium o výraznom podiele inovácií v súlade s dopytom

(72)

Z dokumentov, ktoré Holandsko poskytlo Komisii v roku 2005, vyplývalo, že výrobný postup nie je inovatívny s ohľadom na informácie poskytnuté v danom období. Tak ako sa uvádza v rozhodnutí o začatí konania, IKC sa domnieval, že projekt nie je úplne inovatívny. Projekt najmä neprezentoval inovatívne výrobky, ale trhové inovácie a výrobný proces neboli inovatívne, ale použili sa najmodernejšie technológie. S ohľadom na skutočnosť, že ostatné prehodnotené kritériá boli splnené, však IKC došiel k záveru, že projekt spĺňa kritériá na získanie pomoci, ale znížil jej podiel (pozri vyššie uvedené odôvodnenie 11).

(73)

Otázkou je, či skutočnosti uvedené spoločnosťou Farm Dairy a Holandskom v rámci začatia konania môžu spochybniť analýzu, ktorá sa vtedy vykonala v rámci posúdenia kritérií o hodnotení subvencií DOCUP. Tieto skutočnosti (pozri odôvodnenia 36 až 46) potvrdili, že časť investície, ktorá bola určená na nové dvojlitrové nádoby z polyetylénu, bola úplne inovatívna a že Farm Dairy bol prvá spoločnosť, ktorá tento výrobok vyrábala a uviedla na holandský trh. Správa, ktorú poskytla Farm Dairy na tento účel, opisuje inovatívny charakter a táto správa sa zdá byť vierohodná, keďže ju vyhotovil expert daného odboru, ktorý vtedy pracoval pre konkurenčnú firmu spoločnosti Farm Dairy. Uvedená správa nespochybňuje analýzu, ktorú v danom období uskutočnilo IKC a ministerstvo LNV, ale obsahuje skutočnosť, ktorá sa Komisii neoznámila pred rozhodnutím o začatí konania a ktorá sa neuviedla v dokumentoch, ktoré sa Komisii predtým predložili. Uvedená dvojlitrová nádoba mala už vtedy veľký úspech na britskom a americkom trhu. Farm Dairy bola prvá spoločnosť, ktorá tento typ nádoby uviedla na trh. Neskôr sa ukázalo, že Farm Dairy bola priekopníkom, keďže dvojlitrová nádoba sa stala na holandskom trhu bežnou záležitosťou.

(74)

Na základe judikatúry Súdneho dvora Európskej únie je Komisia povinná brať do úvahy rôzne skutočnosti, ktoré sa jej predložia, a preskúmať všetky potrebné stanoviská, vyžiadajúc si najmä informácie od príjemcov, aby mohla v deň prijatia rozhodnutia (14) rozhodnúť na základe úplnej znalosti relevantných vecných skutočností.

(75)

V tomto prípade Komisia požiadala Holandsko, aby potvrdilo skutočnosti predložené spoločnosťou Farm Dairy. Holandsko tieto skutočnosti potvrdilo a poskytlo tri samostatné dokumenty (pozri vyššie uvedené odôvodnenia 51 až 53), ktorými sa potvrdil inovatívny charakter investície do dvojlitrových nádob. Z týchto informácií na jednu stranu vyplýva, že Holandsko nezobralo pri posudzovaní inovatívneho charakteru do úvahy investíciu, ktorá bola určená na dvojlitrové nádoby, bezpochyby z toho dôvodu, že posúdenie sa uskutočnilo na základe kritérií dokumentu DOCUP, a nie osobitne podľa uvedených rámcových pravidiel. Na druhú stranu sa Holandsko odvolalo na nezávislých expertov so znalosťou trhu a spôsobu, ktorým sa mliečne výrobky uvádzali na trh. Štúdiami uskutočnenými expertmi sa ukázalo, že Farm Dairy bola naozaj prvá spoločnosť, ktorá tento typ nádob uviedla na holandský trh.

(76)

Na základe týchto nových skutočností predložených orgánmi a spoločnosťou Farm Dairy po začatí konania sa Komisia domnieva, že uvedenie na trh a výroba dvojlitrových nádob predstavuje inovatívny charakter.

(77)

Pokiaľ ide o koncept „make-to-order“, otázka znie takto: došlo by v dôsledku spresnení, ktoré uviedla spoločnosť Farm Dairy a Holandsko, k zmene hodnotenia Komisie pri príležitosti začatia konania?

(78)

Na rozdiel od prípadu dvojlitrových nádob Holandsko v priebehu posudzovania žiadosti o subvencie v roku 1998 zohľadnilo koncept „make-to-order“. Vtedy sa došlo k záveru, že výrobný postup nie je inovatívny sám osebe, ale že sa pri ňom používajú tie najmodernejšie technológie a že je vysokoúčinný z hľadiska zníženia spotreby energie a priaznivejšie prispieva k ochrane životného prostredia. Tieto argumenty použilo Holandsko aj spoločnosť Farm Dairy už vo svojej predchádzajúcej korešpondencii. V prípade konceptu „make-to-order“ sa nedokázala žiadna iná inovácia.

(79)

Je takisto dôležité overiť, či je výroba v súlade s vývojom dopytu, ak to požaduje prvá výnimka uvedená v rozhodnutí 94/173/ES. Z informácií poskytnutých Komisii (pozri odôvodnenie 43) vyplýva, že dopyt po týchto výrobkoch pochádzal najmä zo supermarketov a že sa uzatvorili zmluvy najmenej s piatimi supermarketmi. Komisia sa domnieva, že táto skutočnosť je spoľahlivým ukazovateľom toho, že inovácia je v súlade s vývojom dopytu. Toto potvrdzuje skutočnosť, že [x] citovaný Holandskom (pozri odôvodnenie 55) významne zvýšil svoj obrat vďaka mlieku predávanému spoločnosťou Farm Dairy.

(80)

V dôsledku toho sa Komisia domnieva, že v tomto konkrétnom prípade sa spĺňajú podmienky prvej výnimky pre tú časť investície, ktorá bola určená na dvojlitrové nádoby, keďže investícia má inovatívny charakter v súlade s vývojom dopytu. Komisia nemôže na základe informácií, ktoré sa jej poskytli po začatí konania formálneho vyšetrovania, dospieť k záveru, že podmienky tejto prvej výnimky nie sú splnené. Úlohou Komisie nie je skúmať, ktoré skutočnosti sa jej mohli predložiť, ale Komisia musí na jednej strane preskúmať všetky potrebné stanoviská a na strane druhej vychádzať z informácií, ktoré má k dispozícii v čase prijatia rozhodnutia (15). V tomto prípade Komisia na jednej strane začala konanie a listom z 18. septembra 2009 požiadala Holandsko o potvrdenie niektorých skutočností, ktoré uviedla spoločnosť Farm Dairy vo svojich pripomienkach. Takto Komisia využila všetky prostriedky, ktoré mala k dispozícii na získanie informácií od zúčastnených strán alebo členského štátu. Na strane druhej Komisia v tomto rozhodnutí vychádza zo všetkých informácií, ktoré získala po začatí konania. Nezískala však ani jednu protikladnú informáciu, ktorá by vypovedala o tom, že investícia určená na dvojlitrové nádoby nie je inovatívna ani nie je v súlade s vývojom dopytu.

(81)

Vzhľadom na to, že kritériá uvedené v rámcových pravidlách v spojení s rozhodnutím 94/173/ES sú splnené, pokiaľ ide o inovatívny charakter investície týkajúcej sa dvojlitrových fliaš, ale nie sú splnené v prípade zvyšnej časti investície, je dôležité oddeliť náklady na túto investíciu, aby z toho bolo možné odvodiť maximálnu intenzitu pomoci.

(82)

Holandské orgány uviedli, že na špecifické investície na výrobu dvojlitrových nádob sa pridelila čiastka 1 840 000 FL (t. j. 834 956 EUR). Holandské orgány k tomu pripočítali náklady na štvrtinu stáčacích liniek, keďže zo štyroch stáčacích liniek bola jedna určená výlučne na plnenie dvojlitrových fliaš. Táto suma predstavuje 2 936 250 FL (t. j. 1 332 412 EUR). Celková suma teda predstavuje 4 776 250 FL (t. j. 2 167 367 EUR) (pozri odôvodnenie 53). K tejto celkovej sume sa nepripočítali žiadne všeobecné náklady (ako napr. náklady na stavbu alebo pozemky).

(83)

Maximálna intenzita pomoci sa preto musí posúdiť so zreteľom na tieto oprávnené náklady. Flevoland je región, ktorý bol pri podaní investičnej žiadosti zaradený pod cieľ 1, a teda sa pomoc môže udeliť až do výšky 75 % oprávnených nákladov. Udelená pomoc, ktorá je vo výške 715 909 EUR, predstavuje menej ako 75 % oprávnených nákladov. Navrhnutá investícia je preto zlučiteľná s pravidlami o štátnej pomoci.

b)   Existencia odbytísk a nedostačujúca kapacita

(84)

Keďže podmienky prvej výnimky uvedené v bode 2.3 prílohy k rozhodnutiu 94/173/ES sú splnené, čo umožňuje schváliť udelenú pomoc v plnej výške, nie je potrebné vyjadrovať sa k skutočnosti, že ostatné podmienky výnimiek sú splnené.

c)   Výroba produktov podľa tradičných alebo biologických postupov, tak ako sú ustanovené právnymi predpismi Spoločenstva.

(85)

Tak ako v písmene b), analýza tejto tretej výnimky nie je potrebná, keďže analýza prvej výnimky umožnila dokázať zlučiteľnosť príslušnej pomoci. Okrem toho sa tento bod nezdá byť relevantný vzhľadom na príslušný investičný projekt, ktorý sa vôbec netýka výroby produktov podľa tradičných alebo biologických postupov.

(86)

Komisia nakoniec posúdila predmetnú pomoc z hľadiska článku 3 písm. d) uvedených rámcových pravidiel, v ktorom sa uvádza, že „Komisia posudzuje prípad od prípadu každé opatrenie pomoci, ktoré možno pri uplatnení týchto rámcových pravidiel a týchto potrebných opatrení vylúčiť, ale ktoré je v podstate oprávnené na spolufinancovanie zo strany Spoločenstva podľa ustanovení nariadenia Rady (EHS) č. 2328/91 (16)“. Z listu, ktorý Komisia poslala Holandsku 25. júna 1999, vyplýva, že projekt sa nemohol financovať prostredníctvom DOCUP. Preto Komisia v tejto fáze usudzuje, že v prípade predmetného opatrenia nemožno uplatniť výnimky podľa bodu 3 písm. d) uvedených rámcových pravidiel.

VI.3.2.   Ďalšie argumenty posudzované pri príležitosti začatia konania, týkajúce sa zlučiteľnosti pomoci v celej výške

(87)

Pri príležitosti začatia konania Komisia posudzovala náhradu za škody spôsobené neposkytnutím pomoci ako základ schválenia investície v celej jej výške. Počas úvodnej fázy holandské orgány uviedli, že pomoc bola poskytnutá ako náhrada za škody vzniknuté v dôsledku chyby orgánu, ktorý najprv pomoc udelil, no neskôr sa táto pomoc ukázala ako nezákonná a možno nezlučiteľná.

(88)

Súdny dvor uviedol, že náhrada škôd nie je pomocou (17). Súdny dvor sa opieral o skutočnosť, že štátna pomoc má úplne inú právnu povahu ako náhrady škôd, ktoré by štátne orgány mali prípadne vyplatiť súkromným osobám ako náhradu kvôli ujme, ktorú by im spôsobili. Preto náhrada škôd v zásade neposkytuje príjemcom zvýhodnenie, pretože ide iba o kompenzáciu jeho práva.

(89)

V tomto prípade sa ťažko hovorí o práve na odškodnenie v prípade príjemcu, keďže toto údajné právo je už od začiatku založené na protiprávnom správaní členského štátu. Z judikatúry však jasne vyplýva, že vzhľadom na záväzný charakter kontrol štátnej pomoci, ktoré Komisia vykonáva podľa článku 108 ZFEÚ, spoločnosti, ktorým bola udelená pomoc, v zásade môžu legitímne predpokladať, že pomoc je zákonná, iba ak bola udelená v súlade s postupom ustanoveným v uvedenom článku. Okrem toho platí, že zodpovedný hospodársky subjekt musí byť za bežných okolností schopný overiť si, či sa tento postup dodržal (18).

(90)

V tomto prípade je takisto dôležité zdôrazniť, že poskytnutie náhrady by viedlo k obchádzaniu zákazu poskytovať pomoc bez schválenia Komisie. To potvrdzuje aj skutočnosť, že v čase, keď provincia Flevoland uviedla, že predmetná pomoc bola udelená ako odškodnenie za chybu spôsobenú administratívou, provincia si bola veľmi dobre vedomá toho, že pomoc mala byť pred uskutočnením predložená Komisii na schválenie.

(91)

Komisia sa preto domnieva, že investícia v celej výške sa nemôže považovať za zlučiteľnú, keďže predmetná pomoc by predstavovala náhradu za ujmu, ktorú utrpel príjemca.

VI.3.3.   Ďalšie argumenty predložené spoločnosťou Farm Dairy v rámci začatia konania

(92)

Spoločnosť Farm Dairy spochybnila použitie zloženého úroku v prípade záporného rozhodnutia Komisie s vymáhaním pomoci (pozri vyššie uvedené odôvodnenie 47). Keďže predmetným rozhodnutím sa vyhlasuje pomoc za zlučiteľnú, vymáhanie protiprávnej pomoci sa nepredpokladá a pripomienky spoločnosti Farm Dairy už preto nie sú relevantné.

VII.   Záver

(93)

Štátna pomoc v prospech Farm Dairy, ktorú poskytlo Holandsko, je zlučiteľná iba v prípade tej časti investície, ktorá bola určená na nové dvojlitrové nádoby. Pôvodná výška pomoci sa preto prepočítala so zreteľom na túto časť celkových investícií a z tohto výpočtu vyplýva, že udelená pomoc je zlučiteľná s požiadavkami rámcových pravidiel štátnej pomoci na investície v odvetví spracovania a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh.

(94)

Komisia však ľutuje, že Holandsko poskytlo uvedenú pomoc v rozpore s článkom 108 ods. 3 ZFEÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Štátna pomoc Holandska v prospech spoločnosti Farm Dairy v sume 715 909 EUR nie je zlučiteľná s vnútorným trhom.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Holandskému kráľovstvu.

V Bruseli 9. marca 2010

Za Komisiu

Dacian CIOLOŞ

člen Komisie


(1)  Od 1. decembra 2009 sa z článkov 87 a 88 Zmluvy o ES stali články 107 a 108 ZFEÚ. Obe série ustanovení sú v podstate totožné. Pre potreby tohto rozhodnutia sa odkazmi na články 107 a 108 ZFEÚ prípadne rozumejú odkazy na články 87 a 88 Zmluvy o ES.

(2)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ C 87, 16.4.2009, s. 5.

(4)  Ú. v. ES C 29, 2.2.1996, s. 4.

(5)  Ú. v. ES L 79, 23.3.1994, s. 29.

(6)  Informácia, na ktorú sa vzťahuje povinnosť profesionálneho tajomstva.

(7)  Ú. v. ES L 91, 6.4.1990, s. 1.

(8)  TNO je nezávislá poradenská firma, ktorej úlohou je docieliť, aby bol vedecký výskum použiteľný na zvýšenie inovatívneho potenciálu spoločností a verejných orgánov (www.tno.nl).

(9)  Ú. v. ES L 148, 28.6.1968, s. 13.

(10)  Podľa jurisdikcie Súdneho dvora zlepšenie konkurenčnej pozície podniku po udelení štátnej pomoci svedčí vo všeobecnosti o narušení hospodárskej súťaže s inými konkurenčnými podnikmi, ktoré takúto pomoc nedostali (vec 730/79, Zb. 1980, s. 2671, body 11 a 12). Pokiaľ ide o existenciu obchodu s mliekom v rámci Spoločenstva, pozri odôvodnenia 44, 45 a 55, ktoré Komisia považuje za opodstatnené.

(11)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(12)  Ministerstvo LNV totiž vo svojom liste z 15. júla 1999, ktorý zaslalo provincii Flevoland, uvádza, že Komisia projekt neschválila, a z tohto dôvodu ho ministerstvo odmieta financovať.

(13)  Ú. v. ES L 91, 6.4.1990, s. 7.

(14)  SPS, 9. septembra 2009, vec T-369/06, Holland Malt / Komisia, bod 195 (zatiaľ neuverejnené).

(15)  SPS, 9. septembra 2009, vec T-369/06, Holland Malt / Komisia, body 195 – 198 (zatiaľ neuverejnené).

(16)  Ú. v. ES L 218, 6.8.1991, s. 1.

(17)  SDES, spojené veci 106/87 – 120/87, Asteris a ostatní/Grécko a Európske hospodárske spoločenstvo, Zb. 1988, s. I-5515.

(18)  SDES, vec C-169/95, Španielsko/Komisia, Zb. 1997, s. I-135.


12.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/56


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 6. mája 2010,

ktorým sa menia a dopĺňajú časti 1 a 2 prílohy E k smernici Rady 92/65/EHS, pokiaľ ide o vzory zdravotných certifikátov pre zvieratá z poľnohospodárskych podnikov a pre včely a čmeliaky

[oznámené pod číslom K(2010) 2624]

(Text s významom pre EHP)

(2010/270/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v oddiele I prílohy A k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 22,

keďže:

(1)

V článku 10 smernice 92/65/EHS sú stanovené veterinárne požiadavky pre zvieratá, ktorými sa riadi obchod so psami, mačkami a fretkami.

(2)

V časti 1 prílohy E k uvedenej smernici sú predpísané vzory veterinárnych osvedčení na obchodovanie so zvieratami z poľnohospodárskych podnikov vrátane psov, mačiek a fretiek.

(3)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 (2) sa stanovujú veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a pravidlá kontroly takéhoto premiestňovania. Toto nariadenie sa uplatňuje na premiestňovanie druhov spoločenských zvierat uvedených v jeho prílohe I medzi členskými štátmi alebo z tretích krajín. Psy, mačky a fretky sú uvedené v častiach A a B danej prílohy.

(4)

Požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 998/2003 sú rôzne v závislosti od cieľového členského štátu a členského štátu alebo tretej krajiny pôvodu.

(5)

Tretie krajiny, ktoré na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat uplatňujú predpisy minimálne rovnocenné s predpismi v nariadení (ES) č. 998/2003, sú uvedené v oddiele 2 časti B jeho prílohy II.

(6)

Aby sa zabránilo komerčným premiestneniam, ktoré sa podvodne maskujú ako nekomerčné premiestnenia spoločenských zvierat v zmysle nariadenia (ES) č. 998/2003, sa v článku 12 prvom odseku písm. b) tohto nariadenia zavádzajú požiadavky a kontroly stanovené smernicou 92/65/EHS, ktoré sa vzťahujú na premiestnenie viac ako piatich kusov spoločenských zvierat v prípade, že boli do Únie prinesené z tretej krajiny, ktorá nie je v zozname tretích krajín uvedenom v oddiele 2 časti B prílohy II k uvedenému nariadeniu.

(7)

Okrem toho sa v nariadení Komisie (EÚ) č 388/2010 zo 6. mája 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o maximálny počet spoločenských zvierat z určitých druhov, ktoré môžu byť predmetom nekomerčného premiestnenia (3), uvádza, že požiadavky a kontroly uvedené v článku 12 prvom odseku písm. b) nariadenia (ES) č. 998/2003 sa majú uplatňovať aj na všetky premiestnenia spoločenských psov, mačiek a fretiek, pokiaľ celkový počet zvierat premiestnených do členského štátu z iného členského štátu alebo z tretej krajiny v zozname v oddiele 2 časti B prílohy II k uvedenému nariadeniu je vyšší ako päť.

(8)

V nariadení (ES) č. 998/2003 sa tiež uvádza, že v prechodnom období nekomerčné premiestnenia psov, mačiek a fretiek na územie Írska, Malty, Švédska alebo Spojeného kráľovstva podliehajú určitým dodatočným požiadavkám.

(9)

V smernici 92/65/EHS sa na tieto dodatočné požiadavky odkazuje len z hľadiska obchodu so psami, mačkami a fretkami určenými pre Írsko, Švédsko alebo Spojené kráľovstvo.

(10)

Vzory osvedčení pre obchod v rámci Únie by mali byť kompatibilné s integrovaným počítačovým veterinárnym systémom TRACES, ktorý bol vyvinutý v súlade s rozhodnutím Komisie 2003/623/ES (4).

(11)

Aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie požiadaviek a kontrol týkajúcich sa nekomerčných premiestňovaní viac ako piatich psov, mačiek a fretiek do všetkých členských štátov vrátane Malty, je potrebné prispôsobiť vzor veterinárneho osvedčenia predpísaný v časti 1 prílohy E k smernici 92/65/EHS.

(12)

Okrem toho je v časti 2 prílohy E k smernici 92/65/EHS predpísaný vzor veterinárneho osvedčenia pre obchod so živými včelami (Apis mellifera) a čmeliakmi (Bombus spp.) v rámci Únie.

(13)

V danom osvedčení sú stanovené veterinárne požiadavky, pokiaľ ide o mor včelieho plodu v prípade včiel aj čmeliakov. Na základe týchto požiadaviek sa môžu premiestňovať len včely a čmeliaky z oblastí bez výskytu tejto nákazy. V prípade prepuknutia nákazy je predpísaný 30-dňový zákaz premiestňovania, ktorý sa vzťahuje na oblasť troch kilometrov v okolí ohniska nákazy.

(14)

Vo väčšine prípadov sa však čmeliaky chovajú v zariadeniach izolovaných od okolitého prostredia, ktoré pravidelne kontroluje príslušný úrad a ktoré sa kontrolujú na výskyt nákaz. V okolí troch kilometrov vymedzených v časti 2 prílohy E od takýchto prevádzkarní, ktoré uzná a kontroluje príslušný úrad daného členského štátu, je malá pravdepodobnosť výskytu moru včelieho plodu v porovnaní s kolóniami chovanými vo voľnej prírode.

(15)

Preto je dôležité zmeniť a doplniť vzor veterinárneho osvedčenia na obchodovanie so včelami a čmeliakmi s cieľom zaviesť určité veterinárne požiadavky týkajúce sa čmeliakov chovaných v zariadení izolovanom od okolitého prostredia.

(16)

Časti 1 a 2 prílohy E k smernici 92/65/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha E k smernici 92/65/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 6. mája 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 114, 7.5.2010, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 216, 28.8.2003, s. 58.


PRÍLOHA

Príloha E k smernici 92/65/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

Časť 1 sa nahrádza takto:

„Časť 1 –   Veterinárne osvedčenie na obchodovanie so zvieratami z poľnohospodárskych podnikov (kopytníky, vtáky, zajacovité, psy, mačky a fretky)

92/65 EI

Image

Image

Image

2.

Časť 2 sa nahrádza týmto:

„Časť 2 –   Veterinárne osvedčenie na obchodovanie so včelami a čmeliakmi

92/65 EII

Image

Image


12.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/63


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. mája 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 2008/185/ES, pokiaľ ide zahrnutie Írska do zoznamu regiónov, v ktorých sa realizuje schválený vnútroštátny program na kontrolu Aujeszkého choroby

[oznámené pod číslom K(2010) 2983]

(Text s významom pre EHP)

(2010/271/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou 64/432/EHS sa stanovujú pravidlá obchodu s hovädzím dobytkom a ošípanými v rámci Spoločenstva. V článku 9 uvedenej smernice sa stanovujú kritériá schvaľovania povinných vnútroštátnych programov na kontrolu určitých nákazlivých chorôb vrátane Aujeszkého choroby.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2008/185/ES z 21. februára 2008 o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými v rámci Spoločenstva, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu, a o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe (2) sa ustanovujú dodatočné záruky pri premiestňovaní ošípaných medzi členskými štátmi. Tieto záruky súvisia s klasifikáciou členských štátov v závislosti od ich statusu, pokiaľ ide o choroby.

(3)

V prílohe II k rozhodnutiu 2008/185/ES sa uvádzajú členské štáty alebo ich regióny, v ktorých sa realizujú schválené vnútroštátne programy na kontrolu Aujeszkého choroby.

(4)

Írsko predložilo Komisii podkladovú dokumentáciu týkajúcu sa statusu tohto členského štátu, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu. V Írsku sa už niekoľko rokov realizujú vnútroštátne programy na kontrolu Aujeszkého choroby.

(5)

Komisia preskúmala dokumentáciu, ktorú predložilo Írsko, a zistila, že vnútroštátny program kontroly v tomto členskom štáte zodpovedá kritériám stanoveným v článku 9 ods. 1 smernice 64/432/EHS. Z tohto dôvodu by sa Írsko malo zahrnúť do zoznamu uvedeného v prílohe II k rozhodnutiu 2008/185/ES.

(6)

Na účely zrozumiteľnosti je potrebné uskutočniť určité menšie zmeny a doplnenia údajov týkajúcich sa Španielska v zozname v prílohe II k rozhodnutiu 2008/185/ES.

(7)

Príloha II k rozhodnutiu 2008/185/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k rozhodnutiu 2008/185/ES sa nahrádza znením v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. mája 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Ú. v. EÚ L 59, 4.3.2008, s. 19.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

Členské štáty alebo regióny, v ktorých sa realizujú schválené vnútroštátne programy na kontrolu Aujeszkého choroby

Kód ISO

Členský štát

Regióny

BE

Belgicko

všetky regióny

ES

Španielsko

územie autonómnych oblastí Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja

územie provincií León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid a Ávila v autonómnej oblasti Castilla y León

územie provincie Las Palmas v autonómnej oblasti Kanárske ostrovy

HU

Maďarsko

všetky regióny

IE

Írsko

všetky regióny

IT

Taliansko

provincia Bolzano

UK

Spojené kráľovstvo

všetky regióny v Severnom Írsku“


USMERNENIA

12.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/65


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 21. apríla 2010

o TARGET2-Securities

(ECB/2010/2)

(2010/272/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho články 3.1, 12.1, 17, 18 a 22,

keďže:

(1)

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) 6. júla 2006 rozhodla o tom, že v spolupráci s centrálnymi depozitármi cenných papierov (CDCP) a inými účastníkmi trhu preskúma možnosť vytvorenia novej služby Eurosystému pre vyrovnanie obchodov s cennými papiermi v peniazoch centrálnej banky, ktorá by sa mala volať TARGET2-Securities (T2S). T2S má ako súčasť úloh Eurosystému podľa článkov 17, 18 a 22 štatútu ESCB za cieľ umožniť zjednotenie postupov po uzatvorení obchodov poskytnutím základného a nestranného celoeurópskeho vyrovnania hotovosti a obchodov s cennými papiermi v peniazoch centrálnej banky bez ohľadu na hranice tak, aby mohli CDCP poskytovať svojim zákazníkom harmonizované a štandardizované služby spojené s vyrovnaním formou dodania oproti platbe v integrovanom technickom prostredí s cezhraničnými možnosťami. Vzhľadom na to, že poskytovanie peňazí centrálnej banky je základnou úlohou Eurosystému, T2S má povahu verejnej služby. Národné centrálne banky eurozóny budú poskytovať služby v oblasti správy zábezpeky a vyrovnanie v peniazoch centrálnej banky v T2S.

(2)

Článok 22 štatútu ESCB dáva Eurosystému mandát na „zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov v rámci Únie“. Vyrovnanie v peniazoch centrálnej banky navyše predchádza rizikám likvidity a je preto dôležité pre spoľahlivosť postupov po uzatvorení obchodov s cennými papiermi, ako aj pre finančný trh vo všeobecnosti.

(3)

Rada guvernérov rozhodla 17. júla 2008 o spustení projektu T2S a o poskytnutí finančných prostriedkov potrebných až do jeho ukončenia. Rada guvernérov na základe ponuky Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d’Italia (ďalej len „4CB“) tiež rozhodla, že 4CB vytvoria a budú prevádzkovať T2S.

(4)

Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2009/6 z 19. marca 2009 o zriadení Programovej rady TARGET2-Securities („TARGET2-Securities Programme Board“) (1) ako operatívneho riadiaceho orgánu Eurosystému, ktorý bude pre Radu guvernérov vypracovávať návrhy týkajúce sa kľúčových strategických otázok a vykonávať úlohy čisto technickej povahy. Mandát Programovej rady T2S, ktorý je upravený v prílohe k rozhodnutiu ECB/2009/6, predstavuje jeden zo základných prvkov riadenia T2S. Centrálne banky Eurosystému zároveň poverili Programovú radu T2S vykonávaním niektorých úloh v oblasti implementácie tak, aby mohla vykonávať činnosť v plnom rozsahu a konať v mene celého Eurosystému.

(5)

Toto usmernenie upravuje najmä základné princípy programu T2S vo fáze jeho špecifikácie a vývoja. Predstavuje vyvrcholenie spomínaných rozhodnutí Rady guvernérov a bližšie upravuje najmä úlohy a zodpovednosť Programovej rady T2S a 4CB, ako aj ich vzájomný vzťah. Vzhľadom na to, že program T2S sa ďalej vyvíja, toto usmernenie sa doplní ďalšími právnymi aktmi a zmluvnými dojednaniami, za ktoré nesie konečnú zodpovednosť Rada guvernérov.

(6)

V súlade s vyššie uvedenými rozhodnutiami Rady guvernérov má program T2S tri úrovne riadenia. Na prvej úrovni riadenia je konečné rozhodovanie vo veciach T2S zverené Rade guvernérov, ktorá má celkovú zodpovednosť za program T2S a je podľa článku 8 štatútu ESCB rozhodovacím orgánom celého Eurosystému. Na druhej úrovni riadenia bola zriadená Programová rada T2S, aby orgánom ECB s rozhodovacími právomocami pomáhala pri zabezpečovaní úspešného a včasného dokončenia programu T2S. Tretiu úroveň riadenia predstavujú 4CB.

(7)

Keďže sa služby T2S ponúkajú CDCP, je dôležité, aby sa vzťah k nim usporiadal počas vývoja T2S, prechodu na T2S a následného prevádzkovania T2S. Na tento účel sa vytvorí kontaktná skupina. Národné skupiny užívateľov predstavujú fórum pre komunikáciu a súčinnosť medzi prevádzkovateľmi a užívateľmi služieb vyrovnania obchodov s cennými papiermi v rámci národných trhov. Poradná skupina T2S predstavuje fórum pre komunikáciu a súčinnosť medzi Eurosystémom a externými osobami zúčastnenými na T2S.

(8)

T2S nie je podnikateľskou činnosťou a jej cieľom nie je konkurovať CDCP ani žiadnemu inému účastníkovi trhu. To znamená, že hoci cieľom finančného režimu T2S je plná návratnosť nákladov, služby T2S nie sú poskytované za účelom dosiahnutia zisku. O celkovej výške investícií Eurosystému do T2S sa prijme interné rozhodnutie, pričom rozhodnutie o cenách za služby T2S bude mať za cieľ plnú návratnosť nákladov. Eurosystém by mal navyše vo vzťahu k CDCP prísne uplatňovať zásadu nediskriminácie a snažiť sa zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých CDCP, ktorí budú na vyrovnanie obchodov využívať T2S.

(9)

T2S predstavuje technický prostriedok, ktorý bude možné používať nielen na vyrovnanie v eurách, ale bude tiež otvorený pre NCB mimo eurozóny a iné centrálne banky, ktoré by mohli mať záujem zúčastňovať sa na ňom tým, že dajú svoju menu k dispozícii na vyrovnanie v peniazoch centrálnej banky v T2S, ako sa upravuje v tomto usmernení,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet a rozsah

1.   T2S sa zakladá na jednotnej technickej platforme integrovanej v systémoch centrálnych bánk pre hrubé vyrovnanie platieb v reálnom čase. Ide o službu, ktorú Eurosystém poskytuje CDCP a ktorá umožňuje základné a nestranné vyrovnanie obchodov s cennými papiermi v peniazoch centrálnej banky formou dodania oproti platbe bez ohľadu na hranice.

2.   Toto usmernenie upravuje pravidlá riadenia programu T2S. Upravuje aj základné znaky programu T2S, vymedzuje príslušné úlohy a zodpovednosť Programovej rady T2S a 4CB a vzťahy medzi nimi vo fáze špecifikácie a vývoja. Vymedzuje aj hlavné rozhodnutia, ktoré má Rada guvernérov prijať v súvislosti s T2S. Toto usmernenie navyše v súvislosti s T2S ustanovuje základné zásady týkajúce sa: a) finančného režimu, práv a záruk, b) spôsobu vymedzenia prístupu CDCP a zmluvných vzťahov s týmito CDCP, c) podmienok, za akých bude možné v T2S používať iné meny ako euro, a d) vývoja programu T2S.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia:

„centrálnym depozitárom cenných papierov“ (CDCP) sa rozumie subjekt, ktorý: a) umožňuje spracovanie a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi zaknihovaním; b) poskytuje služby úschovy a správy, napr. správu udalostí súvisiacich s právami a záväzkami z cenných papierov a splatenie istiny, a c) hrá aktívnu úlohu pri zabezpečovaní integrity emisií cenných papierov,

„dodaním oproti platbe“ sa rozumie mechanizmus, ktorý prepája prevod cenných papierov a prevod peňažných prostriedkov takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že k dodaniu cenných papierov dôjde len v prípade, ak sa uskutočnila platba,

„NCB eurozóny“ sa rozumie národná centrálna banka (NCB) členského štátu, ktorého menou je euro,

„centrálnou bankou Eurosystému“ sa rozumie buď NCB eurozóny, alebo prípadne ECB,

„rámcovou dohodou“ sa rozumie zmluvný rámec uzatváraný medzi CDCP a Eurosystémom pre fázu vývoja a prevádzky,

„všeobecnými funkčnými špecifikáciami“ sa rozumie všeobecný opis funkčného riešenia, ktoré sa má vyvinúť na uspokojenie požiadaviek užívateľov T2S. Bude zahŕňať prvky, ako sú funkčná architektúra (domény, moduly a interakcie), koncepčné modely, dátový model alebo postup dátových tokov,

„dohodou medzi druhou a treťou úrovňou riadenia“ sa rozumie dohoda o dodávke a prevádzkovaní dohodnutá medzi Programovou radou T2S a 4CB, schválená Radou guvernérov a následne podpísaná centrálnymi bankami Eurosystému a 4CB. Obsahuje ďalšie podrobnosti týkajúce sa úloh a zodpovednosti 4CB, Programovej rady T2S a centrálnych bánk Eurosystému,

„členským štátom“ sa rozumie krajina, ktorá je členom Únie,

„NCB mimo eurozóny“ sa rozumie NCB členského štátu, ktorého menou nie je euro,

„prevádzkovou fázou“ sa rozumie časové obdobie, ktoré sa začína v momente, keď prvý CDCP prešiel na T2S,

„inou centrálnou bankou“ sa rozumie centrálna banka krajiny, ktorá je mimo Únie,

„platobným kalendárom“ sa rozumie kalendár stanovujúci poradie splátok náhrady pre 4CB,

„dohodou o úrovni služieb“ sa v súvislosti s T2S rozumie tak dohoda vymedzujúca úroveň služieb, ktoré majú 4CB poskytovať Eurosystému, ako aj dohoda vymedzujúca úroveň služieb, ktoré má Eurosystém poskytovať CDCP,

„fázou špecifikácie a vývoja“ sa rozumie časové obdobie, ktoré sa začína schválením požiadaviek užívateľov Radou guvernérov a končí začiatkom prevádzkovej fázy,

„obchodnou aplikáciou T2S“ sa rozumie softvér vytvorený a prevádzkovaný 4CB v mene Eurosystému, ktorý umožňuje Eurosystému poskytovať služby T2S na platforme T2S,

„postupom riadenia zmien T2S a ich zverejňovania“ sa rozumie súbor pravidiel a postupov, ktoré sa uplatňujú pri každom návrhu zmien služieb T2S,

„finančným krytím T2S“ sa rozumie horná hranica celkových nákladov T2S, ktoré sa majú nahradiť. Finančné krytie vymedzuje a) maximálnu sumu, ktorú majú zúčastnené NCB zaplatiť za T2S, a b) sumu, ktorú zúčastnené NCB zaplatia 4CB po dodávke na základe dohodnutého platobného kalendára,

„platformou T2S“ sa na účely tohto usmernenia a bez ohľadu na používanie pojmu platforma T2S v iných dokumentoch týkajúcich sa T2S rozumie hardvér a všetky prvky softvéru (t. j. všetok použitý softvér okrem obchodnej aplikácie T2S), ktorý je potrebný na prevádzku obchodnej aplikácie T2S,

„programom T2S“ sa rozumie súbor súvisiacich činností a dodávok potrebných pre vývoj T2S do úplného prechodu všetkých CDCP, ktorí podpísali rámcovú dohodu s Eurosystémom,

„Programovou radou T2S“ sa rozumie riadiaci orgán Eurosystému zriadený na základe rozhodnutia ECB/2009/6, ktorého úlohou v súvislosti s T2S je pripravovať pre Radu guvernérov návrhy týkajúce sa kľúčových strategických otázok a vykonávať úlohy čisto technickej povahy,

„účtom projektu T2S“ sa rozumie účet T2S, ktorý sa používa na prijímanie a rozdeľovanie splátok, náhrad a poplatkov. Účet projektu môže mať podúčty na oddelenie rôznych druhov peňažných tokov. Nemá rozpočtový charakter,

„službami T2S“ sa rozumejú služby, ktoré má Eurosystém na základe rámcovej dohody poskytovať CDCP,

„užívateľmi T2S“ sa rozumejú právnické osoby, ktoré na účely T2S vstúpili do zmluvného vzťahu s CDCP, ktorí podpísali rámcovú dohodu s Eurosystémom. Patria sem aj platobné banky, ktoré majú zmluvný vzťah s centrálnymi bankami a poskytujú finančnej inštitúcii, ktorá uskutočňuje vyrovnanie v T2S, likviditu na hotovostný účet určený pre T2S prostredníctvom účtu v systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase,

„podrobnými funkčnými špecifikáciami pre užívateľov“ sa rozumie podrobný opis funkcií, ktorými sa riadi externý tok údajov T2S (od aplikácie k aplikácii). Bude obsahovať potrebné informácie pre užívateľov, aby mohli prispôsobiť alebo vyvinúť svoj vnútorný informačný systém s cieľom pripojiť ho k T2S,

„užívateľskou príručkou“ sa rozumie dokument, ktorý opisuje spôsob, akým môžu užívatelia T2S použiť množstvo funkcií softvéru T2S, ktoré sú dostupné v režime „od užívateľa k aplikácii“ (prostredníctvom koncového terminálu),

„požiadavkami užívateľov“ sa rozumie dokument, ktorý ustanovuje požiadavky užívateľov na T2S, ako ich ECB uverejnila 3. júla 2008 a ako boli následne zmenené a doplnené prostredníctvom postupu riadenia zmien T2S a ich zverejňovania.

ODDIEL II

RIADENIE PROGRAMU T2S

Článok 3

Úrovne riadenia

Riadenie programu T2S má tri úrovne, ako sa uvádza v tomto oddiele tohto usmernenia. Úroveň 1 predstavuje Rada guvernérov, úroveň 2 programová rada T2S a úroveň 3 predstavujú 4CB.

Článok 4

Rada guvernérov

1.   Rada guvernérov je zodpovedná za riadenie, celkovú správu a kontrolu programu T2S. Zodpovedá aj za konečné rozhodovanie v súvislosti s programom T2S a rozhoduje o pridelení úloh, ktoré nie sú priamo zverené druhej alebo tretej úrovni riadenia.

2.   Do pôsobnosti Rady guvernérov patrí najmä:

a)

zodpovednosť za riadenie programu T2S prostredníctvom týchto činností:

i)

rozhodovanie o všetkých otázkach týkajúcich sa riadenia T2S, prevzatie zodpovednosti za program T2S ako celok a tým aj konečné rozhodovanie v prípade sporov;

ii)

prijímanie rozhodnutí ad hoc o úlohách zverených Programovej rade T2S alebo 4CB;

iii)

prideľovanie následných alebo dodatočných osobitných úloh týkajúcich sa programu T2S Programovej rade T2S a/alebo 4CB, pričom stanoví, ktoré rozhodnutia týkajúce sa plnenia týchto úloh prijme sama;

iv)

prijímanie všetkých rozhodnutí, ktoré sa týkajú organizácie Programovej rady T2S;

b)

vybavovanie žiadostí členov poradnej skupiny T2S, ktoré boli predložené v súlade s pravidlami poradnej skupiny T2S;

c)

rozhodovanie o základnom finančnom režime T2S, konkrétne o:

i)

cenovej politike za služby T2S;

ii)

metodike nákladov T2S;

iii)

finančných dojednaniach podľa článku 12;

d)

určovanie kritérií pre prístup CDCP;

e)

overovanie a prijímanie programového plánu T2S, monitorovanie plnenia programu T2S a rozhodovanie o opatreniach na skrátenie prípadného meškania pri implementácii T2S;

f)

rozhodovanie o základných prevádzkových aspektoch T2S, konkrétne o:

i)

prevádzkovom rámci T2S vrátane stratégie riadenia počas mimoriadnych udalostí a krízového riadenia;

ii)

bezpečnostnom rámci pre ochranu informácií T2S;

iii)

postupe riadenia zmien T2S a ich zverejňovania;

iv)

stratégii testovania T2S;

v)

stratégii prechodu na T2S;

vi)

rámci pre riadenie rizík v T2S;

g)

schvaľovanie základného zmluvného rámca, konkrétne:

i)

dohôd medzi druhou a treťou úrovňou riadenia;

ii)

dohôd o úrovni služieb dohodnutých medzi Programovou radou T2S a CDCP a centrálnymi bankami Eurosystému, ako aj s 4CB;

iii)

zmlúv s CDCP, ktoré Programová rada T2S dohodla spolu s centrálnymi bankami Eurosystému na jednej strane a s CDCP na strane druhej;

iv)

zmlúv s NCB mimo eurozóny, inými centrálnymi bankami alebo inými príslušnými menovými orgánmi vrátane príslušných dohôd o úrovni služieb;

h)

zodpovednosť za prijatie vhodných opatrení na zabezpečenie uplatňovania pravidiel a zásad dohľadu;

i)

rozhodovanie o dátume, ku ktorému sa začne prechod CDCP na T2S.

Článok 5

Programová rada T2S

1.   Zloženie a mandát Programovej rady T2S sú upravené v rozhodnutí ECB/2009/6. Programová rada T2S vykonáva úlohy zverené druhej úrovni riadenia v rámci všeobecného rámca vymedzeného Radou guvernérov.

2.   Mandát Programovej rady T2S zahŕňa aj:

a)

prerokovanie a schvaľovanie všeobecných funkčných špecifikácií, podrobných funkčných špecifikácií pre užívateľov a užívateľských príručiek;

b)

implementáciu prevádzkového rámca T2S vrátane stratégie riadenia počas mimoriadnych udalostí a krízového riadenia v rámci parametrov stanovených Radou guvernérov;

c)

vyjednávanie dohôd o účasti iných mien v zmysle článku 18 ods. 1 a 2;

d)

poskytovanie informácií príslušným regulačným orgánom a orgánom dohľadu;

e)

vyjednávanie dohody medzi druhou a treťou úrovňou riadenia s 4CB, ktorú schvaľuje Rada guvernérov.

Článok 6

4CB

1.   4CB vyvíjajú a prevádzkujú T2S a poskytujú Programovej rade T2S informácie o ich vnútornej organizácii a rozdelení práce.

4CB plnia najmä tieto úlohy:

a)

na základe požiadaviek užívateľov a pod vedením Programovej rady T2S pripravujú všeobecné funkčné špecifikácie, podrobné funkčné špecifikácie pre užívateľov a užívateľské príručky v súlade s programovým plánom T2S;

b)

vyvíjajú a budujú T2S v mene Eurosystému a poskytujú technické komponenty T2S v súlade s programovým plánom T2S a s požiadavkami užívateľov, všeobecnými funkčnými špecifikáciami a podrobnými funkčnými špecifikáciami pre užívateľov a ďalšími špecifikáciami a úrovňami služieb;

c)

sprístupňujú T2S Programovej rade T2S v súlade so schváleným časovým rozvrhom, špecifikáciami a úrovňami služieb;

d)

na účely finančných dojednaní T2S podľa článku 12 Programovej rade T2S predkladajú:

i)

odhad nákladov, ktoré im vzniknú pri vývoji a prevádzke T2S, vo forme umožňujúcej hodnotenie a/alebo audit príslušným výborom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) alebo Eurosystému a/alebo externými audítormi;

ii)

finančnú ponuku, vrátane typu ponuky, platobného kalendára, ako aj časového obdobia, na ktoré sa vzťahuje;

e)

získavajú všetky povolenia potrebné na vybudovanie a prevádzkovanie T2S a na to, aby Eurosystém mohol CDCP poskytovať služby T2S;

f)

vykonávajú zmeny T2S v súlade s postupom riadenia zmien T2S a ich zverejňovania;

g)

v oblasti svojej pôsobnosti odpovedajú na žiadosti Rady guvernérov alebo Programovej rady T2S;

h)

pod koordináciou Programovej rady T2S uskutočňujú školenia, poskytujú technickú a prevádzkovú podporu pre testovanie a pre prechod na T2S;

i)

vyjednávajú dohodu medzi druhou a treťou úrovňou riadenia s Programovou radou T2S.

2.   4CB spoločne a nerozdielne zodpovedajú Eurosystému za plnenie svojich úloh. Ich zodpovednosť zahŕňa podvod, úmyselné protiprávne konanie a hrubú nedbanlivosť. Režim zodpovednosti sa podrobnejšie upraví v dohode medzi druhou a treťou úrovňou riadenia.

3.   Externé zadávanie uvedených úloh alebo ich zadávanie externým dodávateľom formou subdodávateľskej zmluvy zo strany 4CB nemá vplyv na zodpovednosť 4CB voči Eurosystému a ďalším zúčastneným osobám a musí byť prehľadné pre Programovú radu T2S.

Článok 7

Vzťahy k externým zúčastneným osobám

1.   Poradná skupina T2S predstavuje fórum pre komunikáciu a súčinnosť medzi Eurosystémom a externými osobami zúčastnenými na T2S. Poradná skupina T2S podáva správy Programovej rade T2S a vo výnimočných prípadoch môže oboznámiť s určitými záležitosťami Radu guvernérov.

Poradnej skupine T2S predsedá predseda Programovej rady T2S. Zloženie a mandát poradnej skupiny T2S vymedzuje príloha k tomuto usmerneniu.

Poradná skupina vykonáva svoju funkciu v súlade s rokovacím poriadkom schváleným Radou guvernérov.

2.   Kontaktná skupina CDCP predstavuje fórum pre komunikáciu a súčinnosť s CDCP. Zabezpečuje prípravu a vyjednávanie rámcovej dohody medzi Eurosystémom na jednej strane a CDCP, ktorí majú záujem zúčastniť sa na T2S, na strane druhej. Kontaktnej skupine CDCP predsedá predseda Programovej rady T2S. Zloženie a mandát kontaktnej skupiny CDCP vymedzuje príloha.

3.   Národné skupiny užívateľov predstavujú fórum pre komunikáciu a súčinnosť medzi poskytovateľmi a užívateľmi služieb vyrovnania obchodov s cennými papiermi na národných trhoch na podporu vývoja a implementácie T2S a za účelom posúdenia dosahu T2S na národné trhy. Národným skupinám užívateľov predsedajú príslušné národné centrálne banky. Zloženie a mandát národných skupín užívateľov vymedzuje príloha.

Článok 8

Správne riadenie

1.   V záujme zabránenia konfliktu záujmov medzi poskytovaním služieb T2S Eurosystémom a jeho regulačnými funkciami centrálne banky Eurosystému zabezpečia, aby:

a)

sa členovia Programovej rady T2S nezúčastňovali na činnosti dohľadu svojej centrálnej banky vo vzťahu k T2S, ako sa vymedzuje v rokovacom poriadku Programovej Rady T2S schválenom Radou guvernérov. Nesmú byť členmi Výboru pre platobné a zúčtovacie systémy, Výboru pre informačné technológie ani Riadiaceho výboru Eurosystému pre informačné technológie;

b)

boli činnosti týkajúce sa dohľadu T2S oddelené od prevádzkových činností T2S.

2.   Na Programovú radu T2S sa vzťahujú spravodajské povinnosti, kontrola a audit, ako sú vymedzené v tomto usmernení. Audity týkajúce sa vývoja, prevádzky a nákladov T2S sa musia začať a vykonávať na základe zásad a dojednaní upravených v pravidlách ESCB pre vykonávanie auditu, ktoré prijala Rada guvernérov a ktoré sú platné v čase konania príslušného auditu.

Článok 9

Spolupráca a výmena informácií

1.   4CB a Programová rada T2S počas vývoja programu T2S vzájomne spolupracujú, vymieňajú si informácie a poskytujú si navzájom technickú a inú podporu.

2.   4CB, ostatné centrálne banky Eurosystému a Programová rada T2S sa navzájom ihneď informujú o všetkých záležitostiach, ktoré by mohli podstatne ovplyvniť vývoj alebo budovanie T2S, a usilujú sa znížiť akékoľvek súvisiace riziko.

3.   Programová rada T2S podáva Rade guvernérov štvrťročné správy o vývoji programu T2S. Návrhy správ sa posielajú na pripomienky Výboru pre platobné a zúčtovacie systémy a Riadiacemu výboru Eurosystému pre informačné technológie predtým, ako ich Výkonná rada predloží Rade guvernérov.

4.   Programová rada T2S poskytuje členom Výboru pre platobné a zúčtovacie systémy program, zápisnicu a príslušnú dokumentáciu z každého zasadnutia, aby k nim v prípade potreby mohli vyjadriť svoje pripomienky.

5.   Programová rada T2S môže v prípade potreby uskutočňovať konzultácie s ktorýmkoľvek príslušným výborom ESCB tak na svoj podnet, ako aj na podnet príslušného výboru.

6.   4CB podávajú Programovej rade T2S pravidelné správy o programe T2S.

7.   Obsah a podrobný postup týkajúci sa spravodajských povinností Programovej rady T2S a 4CB sa podrobne upraví v dohode medzi druhou a treťou úrovňou riadenia.

ODDIEL III

FINANČNÝ REŽIM

Článok 10

Cenová politika

1.   Cenová politika T2S sa riadi základnými zásadami neziskovosti, plnej návratnosti nákladov a nediskriminácie voči CDCP.

2.   Programová rada T2S predloží Rade guvernérov do šiestich mesiacov od prijatia tohto usmernenia návrh cenovej politiky pre služby T2S, vrátane všeobecných postupov a správy o tom, ako T2S plní stanovený cieľ prevádzky na neziskovom základe a dosiahnutia plnej návratnosti nákladov, ako aj posúdenie prípadného z toho vyplývajúceho finančného rizika, ktorému by Eurosystém mohol čeliť. Cenová politika sa predtým, ako sa predloží Rade guvernérov, prerokuje s CDCP a užívateľmi.

Článok 11

Metodika nákladov a účtovníctva

1.   Na T2S sa uplatňuje spoločná metodika nákladov Eurosystému a usmernenie ECB/2006/16 z 10. novembra 2006 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (2), pokiaľ Rada guvernérov nerozhodne inak.

2.   Programová rada T2S v úvodnej fáze zapojí príslušné výbory ESCB/Eurosystému do hodnotenia správnosti implementácie:

a)

spoločnej metodiky nákladov Eurosystému v súvislosti s odhadmi nákladov T2S a výpočtom ročných nákladov T2S a

b)

usmernenia ECB/2006/16 zo strany ECB a 4CB v súvislosti s vykazovaním nákladov a aktív T2S.

Článok 12

Finančné dojednania

1.   Programová rada T2S predkladá Rade guvernérov návrh finančného krytia T2S, ktorý obsahuje náklady T2S, t. j. náklady 4CB a ECB na vývoj, údržbu a prevádzku T2S.

2.   Návrh zahŕňa aj:

a)

typ ponuky;

b)

platobný kalendár;

c)

časové obdobie, na ktoré sa vzťahuje;

d)

mechanizmus podieľania sa na nákladoch;

e)

náklady kapitálu.

3.   O finančných dojednaniach rozhoduje Rada guvernérov.

Článok 13

Platby

1.   Účet projektu T2S vedie ECB v mene Eurosystému. Účet projektu T2S nesmie mať rozpočtový charakter, ale sa má využívať na prijímanie a rozdeľovanie všetkých zálohových platieb, splátok a náhrad súvisiacich s nákladmi T2S, ako aj poplatkov za používanie T2S.

2.   Programová rada T2S spravuje účet projektu T2S v mene Eurosystému. Ak sa dodávky 4CB overia a prijmú, Programová rada T2S schváli platbu každej splátky v prospech 4CB v súlade s platobným kalendárom, ktorý schválila Rada guvernérov a ktorý je vymedzený v dohode medzi druhou a treťou úrovňou riadenia.

Článok 14

Práva Eurosystému k T2S

1.   Výlučným vlastníkom obchodnej aplikácie T2S je Eurosystém.

2.   4CB na tento účel udelia Eurosystému povolenia týkajúce sa práv duševného vlastníctva, ktoré sú potrebné na to, aby Eurosystém mohol CDCP v plnom rozsahu poskytovať služby T2S podľa platných pravidiel, na rovnakých úrovniach služieb a na základe rovnosti. 4CB odškodnia Eurosystém v prípade, ak tretie osoby uplatnia nároky za porušenie práv v súvislosti s týmito právami duševného vlastníctva.

3.   Podrobnosti týkajúce sa práv Eurosystému k T2S sa dohodnú medzi 4CB a Programovou radou T2S v dohode medzi druhou a treťou úrovňou riadenia. Práva orgánov, ktoré podpísali dohody o účasti ich mien, ako je to vymedzené v článku 18, sa upravia v takejto dohode.

ODDIEL IV

CENTRÁLNI DEPOZITÁRI CENNÝCH PAPIEROV

Článok 15

Kritériá pre prístup CDCP

1.   CDCP majú prístup k službám T2S, ak:

a)

bola o nich informovaná Európska komisia podľa článku 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (3), alebo v prípade centrálnych depozitárov cenných papierov z jurisdikcie mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ak vykonávajú svoju činnosť na základe právneho a regulačného rámca, ktorý je rovnocenný s rámcom platným v Únii;

b)

príslušné orgány pozitívne posúdili, že spĺňajú odporúčania CESR/ESCB pre systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi;

c)

na základe žiadosti sprístupnili iným CDCP v T2S každý cenný papier/ISIN, ktorého emitentom (alebo technickým emitentom) sú CDCP;

d)

zaviazali sa, že poskytnú iným CDCP v T2S základnú službu úschovy a správy tak, aby nedochádzalo k diskriminácii;

e)

voči iným CDCP v T2S sa zaviazali, že uskutočnia ich vyrovnanie v peniazoch centrálnej banky v T2S, ak je táto mena v T2S k dispozícii.

2.   Pravidlá vzťahujúce sa na kritériá pre prístup CDCP sa implementujú prostredníctvom zmluvných dojednaní medzi centrálnymi bankami Eurosystému a CDCP.

3.   ECB vedie na svojej internetovej stránke zoznam CDCP, ktorí môžu uskutočňovať vyrovnanie v T2S.

Článok 16

Zmluvné vzťahy s CDCP

1.   Zmluvy medzi centrálnymi bankami Eurosystému a CDCP, vrátane dohôd o úrovniach služieb, sú plne harmonizované.

2.   Programová rada T2S spolu s centrálnymi bankami Eurosystému dojednáva zmluvy s CDCP.

3.   Zmluvy s CDCP schvaľuje Rada guvernérov a následne ich podpisuje centrálna banka Eurosystému z krajiny, v ktorej má CDCP svoje sídlo, alebo ECB, ak ide o CDCP nachádzajúcich sa mimo eurozóny, pričom v obidvoch prípadoch konajú v mene všetkých centrálnych bánk Eurosystému. Pokiaľ ide o Írsko, zmluvu podpíše centrálna banka Eurosystému toho členského štátu, ktorý informoval Európsku komisiu o systéme vyrovnania obchodov s cennými papiermi v súlade s článkom 10 smernice 98/26/ES.

Článok 17

Dodržiavanie regulačných požiadaviek

1.   Cieľom Programovej rady T2S je podporovať, aby CDCP trvalo dodržiavali príslušné právne a regulačné požiadavky a požiadavky v oblasti dohľadu.

2.   Programová rada T2S posúdi, či by ECB mala vydať odporúčania na podporu legislatívnych úprav na zabezpečenie rovnakých prístupových práv CDCP k službám T2S, a v tejto súvislosti predloží príslušné návrhy Rade guvernérov.

ODDIEL V

INÉ MENY AKO EURO

Článok 18

Podmienky spôsobilosti na zahrnutie do T2S

1.   Mena krajiny EHP iná ako euro je spôsobilá na použitie v T2S, ak národná centrálna banka mimo eurozóny, iná centrálna banka alebo iný orgán zodpovedný za túto menu uzavrie s Eurosystémom dohodu o účasti meny a ak Rada guvernérov schváli spôsobilosť tejto meny.

2.   Mena iná ako mena krajiny EHP je spôsobilá na použitie v T2S, ak Rada guvernérov schváli spôsobilosť tejto meny a ak:

a)

právny a regulačný rámec a rámec v oblasti dohľadu, ktoré sa uplatňujú na vyrovnanie v tejto mene, poskytujú v podstate rovnaký alebo vyšší stupeň právnej istoty ako ten, ktorý platí v Únii;

b)

zahrnutie tejto meny do T2S by malo pozitívny vplyv na prispievanie T2S k fungovaniu trhu vyrovnania obchodov s cennými papiermi v Únii;

c)

iná centrálna banka alebo iný orgán zodpovedný za túto menu uzavrie s Eurosystémom vzájomne uspokojivú dohodu o účasti meny.

3.   V súlade s mandátom Programovej rady T2S môžu byť NCB mimo eurozóny zastúpené v Programovej rade T2S.

ODDIEL VI

VÝVOJ PROGRAMU T2S

Článok 19

Programový plán T2S

1.   Po prijatí tohto usmernenia Programová rada T2S predloží Rade guvernérov návrh programového plánu T2S, ktorý je založený na požiadavkách užívateľov a pozostáva zo štruktúrovaného zoznamu dodávok a činností týkajúcich sa programu T2S vrátane ich vzájomnej previazanosti a predpokladaných dátumov začatia a ukončenia.

2.   Rada guvernérov na základe návrhov predložených Programovou radou T2S posúdi, schváli a prijme programový plán T2S.

3.   Programová rada T2S vyhotoví na základe programového plánu T2S podrobný časový rozvrh, ktorý určí medzníky programu T2S. Tento časový rozvrh sa zverejní a oznámi sa osobám zúčastneným na T2S.

4.   V prípade vážneho rizika, že niektorý medzník programu T2S nebude dosiahnutý, Programová rada T2S to bez meškania oznámi Rade guvernérov a navrhne opatrenia na skrátenie prípadného meškania pri implementácii programu T2S.

ODDIEL VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Dohoda medzi druhou a treťou úrovňou riadenia

1.   V súlade s týmto usmernením dohoda medzi druhou a treťou úrovňou riadenia upravuje ďalšie podrobnosti týkajúce sa úloh a zodpovednosti 4CB, Programovej rady T2S a centrálnych bánk Eurosystému.

2.   Návrh dohody medzi druhou a treťou úrovňou riadenia sa predkladá na schválenie Rade guvernérov a potom ju podpisujú Eurosystém a 4CB.

Článok 21

Riešenie sporov

1.   Ak spor týkajúci sa otázok upravených týmto usmernením nemožno vyriešiť dohodu dotknutých strán, ktorákoľvek z nich môže spornú záležitosť predložiť Rade guvernérov na rozhodnutie.

2.   Dohoda medzi druhou a treťou úrovňou riadenia ustanoví, že Programová rada T2S alebo 4CB môžu predložiť Rade guvernérov každý spor, ktorý z tejto dohody vznikne.

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. mája 2010.

Článok 23

Adresáti a vykonávacie opatrenia

Toto usmernenie sa vzťahuje na všetky centrálne banky Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. apríla 2010

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 102, 22.4.2009, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ L 348, 11.12.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.


PRÍLOHA

PORADNÁ SKUPINA T2S

Mandát a zloženie

1.   Mandát a pôsobnosť

Poradná skupina TARGET2-Securities (T2S) (ďalej len „poradná skupina“):

a)

podporuje Eurosystém pri preskúmavaní všeobecných špecifikácií a podrobných funkčných špecifikácií pre užívateľov, aby sa zabezpečila ich plná zhoda s požiadavkami užívateľov;

b)

podporuje Eurosystém pri preskúmavaní akejkoľvek žiadosti o zmenu požiadaviek užívateľov;

c)

poskytuje poradenstvo týkajúce sa ďalšieho vymedzenia právneho základu pre všeobecné špecifikácie a podrobné funkčné špecifikácie pre užívateľov;

d)

podporuje Eurosystém pri ďalšom vymedzení cenového rámca;

e)

pokračuje v harmonizačnej práci v oblasti vyrovnania obchodov s cennými papiermi vo vzťahu k T2S;

f)

podporuje implementačné opatrenia na trhu;

g)

poskytuje poradenstvo ohľadom dohody a politík, ktoré napomáhajú efektívnemu a úspornému poobchodnému prostrediu T2S medzi T2S a CDCP, a podporuje ich implementáciu s cieľom motivovať centrálnych depozitárov cenných papierov (CDCP) a účastníkov trhu, aby presmerovali zostatky a zúčtovacie aktivity do T2S;

h)

poskytuje poradenstvo ohľadom otázok prechodu na T2S a jednotlivých fáz.

2.   Zloženie

2.1.

Poradná skupina sa skladá z predsedu, tajomníka, riadnych členov a pozorovateľov.

2.2.

Ak je to vhodné, predseda môže na základe vlastného uváženia príležitostne pozvať ďalších odborníkov na zasadnutie poradnej skupiny a informovať o tom poradnú skupinu.

3.   Riadni členovia

3.1.

Riadni členovia sú oprávnení zúčastňovať sa na rozhodovaní poradnej skupiny.

3.2.

Každá skupina oprávnená na riadne členstvo podľa odseku 3.3 má pridelený rovnaký počet riadnych členov. Počet riadnych členov každej inej skupiny zúčastnených osôb sa rovná počtu riadnych členov v skupine „centrálne banky“.

3.3.

Zástupca ktorejkoľvek z nasledujúcich skupín je oprávnený byť riadnym členom poradnej skupiny:

a)

centrálne banky – ECB a každá národná centrálna banka (NCB) eurozóny má byť zastúpená jedným riadnym členom. Príslušná NCB členského štátu, ktorý prijal euro, sa odo dňa vstupu do eurozóny zúčastňuje poradnej skupiny ako riadny člen. Centrálna banka mimo eurozóny, ktorá sa rozhodla zahrnúť svoju menu do T2S, je odo dňa prijatia takého rozhodnutia taktiež zastúpená jedným riadnym členom. Európska komisia ako orgán verejnej moci je riadnym členom a považuje sa za člena skupiny centrálnych bánk;

b)

centrálni depozitári cenných papierov (CDCP) – každá skupina CDCP, ktorá môže pozostávať z niekoľkých CDCP, alebo prípadne každý CDCP, ktorí uskutočňujú vyrovnanie svojich transakcií v eurách a/alebo v ich národnej mene inej ako euro, sú riadnymi členmi poradnej skupiny a každý z nich môže vymenovať jedného zástupcu, ak spĺňajú nasledujúce kritériá:

vyjadrili svoju podporu T2S,

sú ochotní vstúpiť do zmluvných vzťahov s Eurosystémom,

vyjadrili svoj úmysel používať T2S, akonáhle bude v prevádzke.

V súlade s odsekom 3.2 a s odsekom 3.3 písm. a) sa počet zástupcov CDCP rovná počtu zástupcov centrálnych bánk. To znamená, že väčšie skupiny CDCP a väčší CDCP majú v závislosti od objemu nimi uskutočnených vyrovnaní väčší počet zástupcov. Počet dodatočných zástupcov určujú CDCP, ktorí sú zastúpení v poradnej skupine, a predseda poradnej skupiny v súlade s d’Hondtovou metódou pre pomerné zastúpenie;

c)

užívatelia – nominačný výbor vyberá členov z radov užívateľov na základe prihlášok prijatých tajomníkom podľa vopred stanoveného kľúča:

najmenej jedenásť riadnych členov zastupujúcich významné obchodné banky pôsobiace v oblasti obchodov s cennými papiermi v menách, v ktorých možno uskutočniť vyrovnanie v T2S, bez ohľadu na miesto ich založenia,

najmenej dvaja riadni členovia zastupujúci medzinárodné investičné banky,

najmenej dvaja riadni členovia zastupujúci banky, ktoré sú aktívne v oblasti vyrovnania obchodov s cennými papiermi s cieľom poskytovať služby svojim miestnym klientom,

najmenej jeden riadny člen zastupujúci centrálnu zmluvnú stranu.

4.   Pozorovatelia

4.1.

Pozorovatelia sú oprávnení zúčastňovať sa na zasadnutiach poradnej skupiny, nesmú sa však zúčastňovať na jej rozhodovacom procese.

4.2.

Pozorovateľom poradnej skupiny môže byť jeden zástupca každej z nasledujúcich skupín/inštitúcií:

a)

Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov;

b)

Európska banková federácia;

c)

Európska skupina sporiteľní;

d)

Európska asociácia družstevných bánk;

e)

Európske fórum služieb v oblasti cenných papierov;

f)

Federácia európskych búrz cenných papierov;

g)

CDCP, ktorí podporujú T2S a ktorých prevádzkovateľom je NCB;

h)

predsedovia podskupín poradnej skupiny.

4.3.

Centrálne banky Eurosystému, ktoré vytvoria a budú prevádzkovať platformu T2S (4CB), môžu vymenovať jedného zástupcu za každú centrálnu banku, aby sa zúčastňoval na práci poradnej skupiny ako pozorovateľ. Títo zástupcovia vyjadrujú svoj názor v poradnej skupine jednotne.

5.   Postupy pri vymenovaní

5.1.

Na vymenovanie riadnych členov a pozorovateľov sa uplatňujú nasledujúce postupy:

a)

zástupca centrálnej banky je vymenovaný guvernérom/prezidentom príslušnej centrálnej banky podľa príslušného štatútu centrálnej banky;

b)

zástupca CDCP je vymenovaný riadiacim orgánom príslušného CDCP;

c)

zástupca užívateľov je vymenovaný príslušnými organizáciami na základe prihlášok ad personam. Ustanovuje ho nominačný výbor v súlade s príslušnými postupmi a kritériami nominačného výboru;

d)

pozorovateľ je vymenovaný vedúcim príslušnej skupiny/inštitúcie.

5.2.

Každý vymenovaný zástupca musí mať zodpovedajúce služobné postavenie a príslušné odborné znalosti. Subjekty, ktoré menujú zástupcov, sú povinné zabezpečiť, aby si vymenovaný zástupca vytvoril dostatočný čas na aktívne pôsobenie v práci poradnej skupiny.

5.3.

Každé vymenovanie sa musí tajomníkovi písomne potvrdiť.

6.   Účasť

6.1.

Riadni členovia a pozorovatelia poradnej skupiny sa zúčastňujú na práci poradnej skupiny výlučne osobne. Ich účasť na zasadnutiach poradnej skupiny je považovaná za znak ich angažovanosti na projekte.

6.2.

Riadni členovia a pozorovatelia sú oprávnení vymenovať náhradníka (s rovnocenným služobným postavením a rovnocennými znalosťami), ktorý sa vo výnimočných prípadoch v prípade neprítomnosti riadneho člena alebo pozorovateľa zúčastňuje na práci poradnej skupiny a môže vyjadriť svoj názor alebo v prípade riadneho člena môže hlasovať v jeho mene ako splnomocnený zástupca. Príslušní riadni členovia a pozorovatelia o tom informujú tajomníka v dostatočnom predstihu.

6.3.

V prípade, ak riadny člen alebo pozorovateľ ukončil svoje pôsobenie v subjekte, ktorý zastupuje, jeho členstvo okamžite zaniká.

6.4.

Ak sa riadny člen alebo pozorovateľ vzdá funkcie alebo ak jeho členstvo zanikne, predseda poradnej skupiny požiada podľa okolností príslušnú organizáciu alebo nominačný výbor, aby ustanovili náhradného člena v súlade s platnými postupmi pri vymenovaní uvedenými v článku 5.

7.   Predseda

7.1.

Predseda musí byť vyšším riadiacim pracovníkom ECB a vymenúva ho Rada guvernérov. Predseda je vo výnimočných prípadoch oprávnený ustanoviť náhradníka na svoje zastupovanie.

7.2.

Predseda zodpovedá za organizovanie zasadnutí poradnej skupiny a predsedá týmto zasadnutiam. V súvislosti s tým rozhoduje o programe zasadnutí, pričom berie do úvahy príspevky členov poradnej skupiny a rozhoduje o dokumentoch, ktoré sa majú zaslať poradnej skupine.

7.3.

Predseda rozhoduje, či určitá záležitosť patrí do oblasti pôsobnosti poradnej skupiny (podľa odseku 1.2), a ak sa rozhodne, že záležitosť nepatrí do oblasti pôsobnosti poradnej skupiny, informuje o tom poradnú skupinu.

7.4.

Predseda vykonáva všetky úlohy stanovené rozhodnutím Rady guvernérov, ako aj iné úlohy, ktorými ho následne poverila poradná skupina.

7.5.

Predseda vymenúva predsedov a riadnych členov podskupín, ktoré sú vytvorené pod záštitou poradnej skupiny.

7.6.

Predseda je jedinou osobou, ktorá zastupuje poradnú skupinu navonok. Poradná skupina sa vhodným spôsobom informuje vždy predtým, ako ju bude predseda navonok zastupovať. Poradná skupina musí byť dostatočne vopred informovaná o akejkoľvek externej komunikácii poradnej skupiny.

8.   Sekretariát

8.1.

Tajomník musí byť zamestnancom ECB s veľkými skúsenosťami a vymenúva ho predseda. Predseda môže ustanoviť náhradníka, ktorý vo výnimočných prípadoch tajomníka zastúpi.

8.2.

ECB poskytuje tajomníkovi prevádzkovú a administratívnu podporu.

8.3.

Tajomník pracuje na základe pokynov predsedu. Medzi tajomníkove úlohy patrí najmä:

a)

pomáhať predsedovi pri plnení jeho povinností;

b)

organizovať zasadnutia a pripravovať zápisnicu zo zasadnutí;

c)

pomáhať pri vypracúvaní dokumentov prijímaných poradnou skupinou;

d)

vykonávať úlohy koordinátora v prípade konzultácií;

e)

organizovať externú komunikáciu týkajúcu sa práce poradnej skupiny a iných skupín (ako napr. zverejňovanie dokumentov poradnej skupiny);

f)

vykonávať všetky ostatné úlohy, ktoré sú mu pridelené podľa okolností rokovacím poriadkom, poradnou skupinou alebo predsedom.

8.4.

Tajomník je ex officio členom nominačného výboru. Môže sa tiež zúčastňovať na práci nižších zložiek poradnej skupiny.

8.5.

Tajomník nie je oprávnený zúčastňovať sa na rozhodovaní poradnej skupiny.

9.   Pracovné postupy

9.1.

Pracovná skupina spravidla zasadá raz za štvrťrok. Predseda môže zvolať ďalšie zasadnutia, pričom o ich termínoch sa pracovná skupina dozvie v dostatočnom predstihu. Zasadnutia sa v zásade konajú v priestoroch ECB.

9.2.

Pracovným jazykom je angličtina.

9.3.

Predbežné závery o hlavných výsledkoch zasadnutí pracovnej skupiny sa uverejňujú na internetovej stránke ECB do troch pracovných dní po zasadnutí. Za zverejnenie predbežných záverov zodpovedá predseda bez účasti pracovnej skupiny a táto skutočnosť je vyznačená. Tajomník pripraví po každom zasadnutí poradnej skupiny aj zoznam činností, ktorý obsahuje úlohy a termíny stanovené počas daného zasadnutia. Tajomník pripraví zápisnicu zo zasadnutia poradnej skupiny a pošle ju členom poradnej skupiny do šiestich pracovných dní po zasadnutí. Pripomienky k návrhu zápisnice musia členovia poradnej skupiny doručiť do troch pracovných dní. Konečná zápisnica sa uverejní po jej schválení poradnou skupinou. Nahrádza predbežné závery predsedu, ktoré sa po zverejnení zápisnice odstránia z internetovej stránky. Zápisnica obsahuje témy, o ktorých sa rokovalo, ako aj výsledky týchto rokovaní.

9.4.

Pracovná skupina pracuje otvoreným a transparentným spôsobom.

Program zasadnutia a dokumenty, ktoré sa majú prerokovať (vrátane príspevkov nižších zložiek poradnej skupiny), sa posielajú členom a zverejňujú na internetovej stránke ECB najmenej päť pracovných dní pred zasadnutím. Poradná skupina rozhodne, či na svojom zasadnutí prerokuje dokumenty, ktoré boli zaslané menej ako päť dní pred zasadnutím. Pripomienky a iné podnety, ktoré boli doručené tajomníkovi najmenej tri pracovné dni pred zasadnutím, sa posielajú poradnej skupine a spravidla sa zverejňujú na internetovej stránke ECB. Dokumenty dôvernej povahy (napr. dokumenty prijaté od účastníkov trhu pod podmienkou zachovania dôvernosti alebo dokumenty, ktoré predseda označí za dôverné) sa nezverejňujú.

9.5.

Rozhodnutia poradnej skupiny majú buď formu stanoviska, ktoré sa zasiela priamo orgánom ECB s rozhodovacími právomocami, t. j. Rade guvernérov a Výkonnej rade, alebo uznesenia, ktoré sa týka organizácie práce poradnej skupiny alebo práce podskupín.

9.6.

Členovia poradnej skupiny, ktorí sa zúčastňujú na rozhodovaní poradnej skupiny, spravidla prijímajú stanovisko pre orgány ECB s rozhodovacími právomocami konsenzom. Ak nie je možné dosiahnuť konsenzus, predseda môže rozhodnúť, že miera podpory pre konkrétne stanovisko sa zistí tak, že požiada všetkých riadnych členov poradnej skupiny, ktorí sa zúčastňujú na rozhodovaní poradnej skupiny, o vyjadrenie, či súhlasia, alebo nesúhlasia s návrhom. Miera podpory sa oznámi orgánom ECB s rozhodovacími právomocami. V prípade existencie viacerých návrhov stanoviska, ktoré sa týkajú rovnakej veci, sa orgánom ECB s rozhodovacími právomocami oznamujú iba tie návrhy, ktoré majú podporu aspoň siedmich riadnych členov poradnej skupiny (alebo ich náhradníkov). Riadni členovia nemôžu podporiť viac ako jeden návrh týkajúci sa rovnakej veci. V prípade veľmi významných otázok môže sedem riadnych členov požiadať, aby sa ich menšinový názor ihneď predložil orgánom ECB s rozhodovacími právomocami.

9.7.

Poradná skupina môže zriadiť nižšie zložky na podporu svojej práce týkajúcej sa: a) technickej implementácie užívateľských požiadaviek, b) harmonizácie v otázkach súvisiacich s T2S, c) právnych otázok súvisiacich s T2S alebo d) iných oblastí, v ktorých poradná skupina považuje špecifickú podporu za potrebnú. Poradná skupina vymedzuje a prijíma mandáty týchto nižších zložiek.

Poradná skupina môže zriadiť podskupiny, ktoré zahŕňajú všetky skupiny zúčastnených osôb v poradnej skupine a ktoré sú dlhodobejšej povahy. Poradná skupina môže naviac zriadiť aj pracovné skupiny, ktoré nemusia zahŕňať všetky v poradnej skupine zúčastnené osoby a/alebo sú krátkodobej povahy. Okrem toho poradná skupina, ako aj projektový tím T2S môžu zvolať ad hoc pracovné stretnutia na prerokovanie určitých tém.

Rozhodnutia pracovnej skupiny, ktoré sa týkajú organizácie práce nižších zložiek, sa prijímajú konsenzom alebo jednoduchou väčšinou hlasov, ak sa nedosiahne konsenzus.

9.8.

Poradná skupina musí zabezpečiť, aby mal veľký okruh účastníkov trhu a orgánov možnosť prispievať k činnosti poradnej skupiny a aby sa tieto osoby informovali o rokovaniach poradnej skupiny. Tajomník pôsobí ako koordinátor týchto konzultácií a podporuje ho tím T2S v ECB a v prípade potreby ďalší zamestnanci ECB.

Na tento účel sa v každej krajine zriadi národná skupina užívateľov ako prepojenie medzi národným trhom a poradnou skupinou. Národné skupiny užívateľov môžu prostredníctvom tajomníka predkladať poradnej skupine návrhy alebo uznesenia.

Poradná skupina musí uskutočňovať konzultácie s účastníkmi trhu, orgánmi ako aj inými zúčastnenými osobami a záujemcami vhodným spôsobom, napr. prostredníctvom národných skupín užívateľov, verejných konzultácií, diskusií za okrúhlym stolom, na tieto účely organizovaných zasadnutí a informatívnych stretnutí alebo prostredníctvom zverejnenia odozvy na konzultácie.

Pokiaľ predseda poradnej skupiny nerozhodne inak, musí sa pri všetkých konzultáciách poskytnúť spravidla aspoň trojtýždňová lehota na pripomienky.

10.   Hierarchické vzťahy a vzťah k výborom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB)

10.1.

Rada guvernérov môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť poskytovať poradnej skupine všeobecné pokyny.

10.2.

Poradná skupina predkladá svoje stanovisko na posúdenie priamo orgánom ECB s rozhodovacími právomocami.

10.3.

V rámci výkonu svojho mandátu môže poradná skupina dávať prostredníctvom príslušného predsedu pokyny priamo podskupinám, a to buď z vlastnej iniciatívy, alebo na ich žiadosť.

10.4.

Poradná skupina sa môže prostredníctvom predsedu poradiť s výborom ESCB alebo jeho podskupinou (podskupinami) o určitých technických otázkach, ktoré patria do oblasti pôsobnosti a odborných znalostí príslušného výboru (napr. právne otázky súvisiace s T2S). Pokiaľ si mimoriadne okolnosti nevyžadujú kratšiu lehotu, spravidla sa pre akúkoľvek takúto konzultáciu poskytne minimálna lehota troch týždňov. Predseda taktiež zabezpečí, aby práca poradnej skupiny nezasahovala do mandátu niektorého výboru ESCB.

KONTAKTNÁ SKUPINA CDCP

Mandát a zloženie

1.   Rozsah mandátu

Kontaktná skupina CDCP (ďalej len „kontaktná skupina“) zabezpečuje prípravu a vyjednávanie rámcovej dohody medzi Eurosystémom na jednej strane a CDCP, ktorí majú záujem zúčastňovať sa na T2S, na strane druhej. Rámcová dohoda je dokumentom, ktorý Rada guvernérov predloží všetkým európskym CDCP. Pokrýva fázu vývoja a prevádzky T2S. CDCP ju podpisujú individuálne.

2.   Zloženie

Kontaktnú skupinu tvoria garanti projektu z CDCP a členovia a náhradníci Programovej rady T2S.

Garantov projektu vymenúvajú riadiace orgány tých CDCP, ktorí 16. júla 2009 podpísali memorandum o porozumení s Eurosystémom alebo ktorí následne urobili jednostranné vyhlásenie o pristúpení k nemu. Každý člen CDCP môže ustanoviť náhradníka, ktorý ho môže zastupovať v prípade jeho neprítomnosti. Ak nie je k dispozícii ani garant projektu, ani jeho náhradník, CDCP nie je zastúpený. Ak nie sú členovia Programovej rady T2S ani ich náhradníci k dispozícii, nemôže ich zastúpiť žiadna tretia osoba.

Predsedom kontaktnej skupiny je predseda Programovej rady T2S. Predseda v spolupráci s CDCP: 1. rozhoduje o frekvencii, forme a programe zasadnutí; 2. pozýva externých odborníkov a/alebo členov tímu T2S na zasadnutia o špecifických otázkach. Spravodajcom je člen tímu T2S v ECB. Jeho úlohou je: 1. koordinovať organizáciu zasadnutí a včasné zasielanie príslušných dokumentov; 2. pomáhať predsedovi pri príprave zasadnutí skupiny; 3. vypracovávať závery zasadnutí; 4. pomáhať predsedovi pri riadení vzťahov s príslušnými (pod)skupinami.

3.   Pracovné postupy, súčinnosť a podpora

Pracovné postupy

Kontaktná skupina sa snaží prijímať uznesenia konsenzom. Ak sa na dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach nedosiahne konsenzus, odlišné stanoviská sa musia podrobne zdokumentovať. V takom prípade je povinnosťou Programovej rady T2S predložiť návrh Rade guvernérov. CDCP, ktorí nesúhlasia s návrhom Programovej rady T2S, majú možnosť vyjadriť svoje odlišné stanovisko.

Súčinnosť medzi poradnou skupinou T2S a kontaktnou skupinou

Predseda kontaktnej skupiny pravidelne informuje poradnú skupinu o pokroku pri vyjednávaní o rámcovej dohode.

Ak je to relevantné, kontaktná skupina (prípadne prostredníctvom podskupiny projektových manažérov a pracovnej skupiny pre zmluvné záležitosti) prijme podnety od existujúcich nižších zložiek poradnej skupiny.

Podpora kontaktnej skupiny

Kontaktnej skupine poskytujú podporu:

podskupina projektových manažérov zodpovedná za prípravu obchodného stanoviska pre rokovanie (vrátane okrem iného funkčných a technických otázok a otázok plánovania),

pracovná skupina pre zmluvné záležitosti, ktorá poskytuje kontaktnej skupine právnu podporu a pri plnení tejto úlohy „preloží“ obchodné stanovisko kontaktnej skupiny a podskupiny projektových manažérov do zodpovedajúcej právnej formy.

Kontaktná skupina vymedzí mandát týchto dvoch pracovných skupín a všeobecne stanoví ich úlohy.

NÁRODNÁ SKUPINA UŽÍVATEĽOV

Mandát a zloženie

1.   Úvod

Národná skupina užívateľov spája poskytovateľov a užívateľov služieb vyrovnania obchodov s cennými papiermi v rámci ich národného trhu na účely podpory vývoja a implementácie TARGET2-Securities (T2S). Vytvára priestor pre zahrnutie účastníkov národného trhu do činnosti Poradnej skupiny T2S a zriaďuje formálne prepojenie medzi poradnou skupinou a národným trhom. Poskytuje spätnú väzbu projektovému tímu T2S a podnety pre poradnú skupinu vo všetkých záležitostiach, ktorými sa poradná skupina zaoberá. Ako taká môže tiež navrhovať otázky, ktorými by sa poradná skupina mohla zaoberať.

Národné skupiny užívateľov sa môžu zúčastňovať na procese riadenia zmeny požiadaviek užívateľov a môžu hrať dôležitú úlohu pri hodnotení takýchto požiadaviek v kontexte fungovania národného trhu. Národné skupiny užívateľov by si mali osvojiť zásadu T2S spočívajúcu v snahe vyhnúť sa zohľadňovaniu národných špecifík v T2S a mali by aktívne presadzovať harmonizáciu.

2.   Mandát

Mandát národných skupín užívateľov zahŕňa:

zhodnotenie dosahu funkčnosti T2S, najmä akýchkoľvek zmien v požiadavkách užívateľov T2S, na ich národný trh, pričom by sa mal starostlivo zvážiť koncept „štíhlej T2S“, ktorý je zameraný na odstraňovanie národných špecifík a presadzovanie harmonizácie,

upozorňovanie poradnej skupiny na závažné obavy národného trhu,

zvyšovanie povedomia o T2S vo všetkých zložkách národného sektora cenných papierov,

podpora členov poradnej skupiny zastupujúcich príslušný národný sektor.

3.   Zloženie

Národné skupiny užívateľov sa skladajú z predsedu, tajomníka a členov.

Predsedom národnej skupiny užívateľov by mal prednostne byť riadny člen alebo pozorovateľ poradnej skupiny. Túto úlohu bude zväčša zastávať riadiaci pracovník príslušnej národnej centrálnej banky. Ak príslušná centrálna banka neposkytne ani neustanoví predsedu národnej skupiny užívateľov, predsedu vymenuje predseda poradnej skupiny, ktorý sa bude snažiť o dosiahnutie konsenzu medzi hlavnými účastníkmi príslušného trhu. Ak predseda nie je členom poradnej skupiny, na účely úzkeho prepojenia medzi poradnou skupinou a skupinou národných užívateľov by mal člen poradnej skupiny zabezpečiť koordináciu medzi poradnou skupinou a predsedom národnej skupiny užívateľov.

Tajomník národnej skupiny užívateľov je vyslaný príslušnou národnou centrálnou bankou krajín eurozóny, v ostatných krajinách je tajomník národnej skupiny užívateľov vymenovaný predsedom národnej skupiny užívateľov. Očakáva sa, že tajomník sa zúčastňuje pravidelných informačných stretnutí organizovaných tímom T2S pre tajomníkov národných skupín užívateľov.

Členmi národnej skupiny užívateľov sú príslušní členovia a pozorovatelia poradnej skupiny (alebo nimi vymenovaný zástupca so zodpovedajúcim služobným postavením prijateľný pre predsedu národnej skupiny užívateľov) a ďalšie osoby s takými znalosťami a postavením, aby mohli zastupovať všetky kategórie užívateľov a poskytovateľov na národnom trhu. Členmi národnej skupiny užívateľov môžu preto byť centrálni depozitári cenných papierov, makléri, banky, investičné banky, správcovia, emitenti a/alebo ich agenti, centrálne zmluvné strany, burzy a mnohostranné systémy obchodovania, príslušná národná centrálna banka, orgány dohľadu a príslušné bankové asociácie.

4.   Pracovné postupy

Národné skupiny užívateľov sa zaoberajú iba otázkami súvisiacimi s T2S. Môžu aktívne požadovať informácie od členov tímu T2S v súvislosti s aktuálnymi otázkami a včas poskytovať národné stanoviská k záležitostiam, v ktorých ich o to požiadal tajomník poradnej skupiny alebo ktoré predložila národná skupina užívateľov. Tím T2S pravidelne poskytuje informácie národným skupinám užívateľov a organizuje stretnutia s ich tajomníkmi s cieľom podporiť spoluprácu medzi národnými skupinami užívateľov a tímom T2S.

Národné skupiny užívateľov sa vynasnažia pravidelne zasadať v súlade s časovým rozvrhom zasadnutí poradnej skupiny tak, aby mohli ponúknuť poradenstvo národným členom poradnej skupiny. Žiadny člen poradnej skupiny však nie je takouto radou viazaný. Národné skupiny užívateľov môžu poradnej skupine prostredníctvom tajomníka poradnej skupiny predkladať aj písomné návrhy a požiadať člena poradnej skupiny, aby prezentoval stanovisko poradnej skupiny.

Tajomník národnej skupiny užívateľov usiluje o to, aby sa program a príslušné dokumenty, ktoré sa majú na zasadnutí národnej skupiny užívateľov prerokovať, doručili najneskôr päť pracovných dní pred zasadnutím. Zápisnica zo zasadnutí národnej skupiny užívateľov sa do troch týždňov po každom zasadnutí uverejní v angličtine a v akomkoľvek inom jazyku Únie na internetovej stránke T2S, a ak je to vhodné, na internetovej stránke príslušnej národnej centrálnej banky.

Členovia národných skupín užívateľov sa uverejnia na internetovej stránke T2S. Národné skupiny užívateľov uverejnia na internetovej stránke T2S aj svoje kontaktné emailové adresy, aby účastníci národných trhov vedeli, koho môžu kontaktovať na účely vyjadrenia svojich názorov.


IV Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

12.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/81


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. marca 2009

o štátnej pomoci C 47/05 (ex NN 86/05), ktorú Grécko poskytlo spoločnosti Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO)

[oznámené pod číslom K(2009) 1476]

(Iba grécke znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2010/273/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili svoje pripomienky v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami (1),

keďže:

1.   POSTUP

(1)

Komisia dostala listom z 27. mája 2002 sťažnosť, podľa ktorej grécke orgány poskytli spoločnosti ELVO – Hellenic Industry SA (ďalej len „ELVO“) štátnu pomoc.

(2)