ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.110.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 110

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
1. mája 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 371/2010 zo 16. apríla 2010, ktorým sa nahrádzajú prílohy V, X, XV a XVI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 372/2010 z 30. apríla 2010, ktorým sa stodvadsiaty šiestykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom

22

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 373/2010 z 30. apríla 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

24

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 374/2010 z 30. apríla 2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. mája 2010

26

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/246/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. apríla 2010, ktorým sa vymenúva deväť členov Dvora audítorov

29

 

 

2010/247/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. apríla 2010, ktorým sa vymenúva jeden poľský člen a jeden poľský náhradník Výboru regiónov

30

 

 

2010/248/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. apríla 2010, ktorým sa upravujú príspevky ustanovené rozhodnutím 2003/479/ES a rozhodnutím 2007/829/ES o pravidlách pridelenia národných expertov a vojenského personálu na Generálny sekretariát Rady

31

 

 

2010/249/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2010 o prijatí rozhodnutia o financovaní prípravnej akcie, ktorá sa týka kontrolných miest na rok 2010

32

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2010/250/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 28. apríla 2010 o spoločnej výskumnej programovej iniciatíve Zdravým stravovaním za zdravý život

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

1.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 371/2010

zo 16. apríla 2010,

ktorým sa nahrádzajú prílohy V, X, XV a XVI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (1), a najmä na jej článok 41 ods. 6, článok 11 ods. 5 a článok 39 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou 2007/46/ES sa stanovuje harmonizovaný rámec, ktorý obsahuje administratívne ustanovenia a všeobecné technické požiadavky pre všetky nové vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky. Obsahuje najmä opis postupov, ktoré sa majú dodržiavať v súvislosti s typovým schválením vrátane praktických opatrení, ktoré sa majú prijať s cieľom zabezpečiť, aby sa vozidlá vyrábali v súlade s ich dokumentáciou typového schválenia a ustanoveniami týkajúcimi sa spôsobu vykonania skúšok s cieľom udelenia typového schválenia.

(2)

Pri skúmaní hlavných politických oblastí s vplyvom na konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu sa skupina na vysokej úrovni CARS 21 založená Komisiou v roku 2005 s cieľom načrtnúť cestu smerom k trvalo udržateľnému rozvoju konkurencieschopného európskeho automobilového priemyslu dohodla na niekoľkých odporúčaniach zameraných na posilnenie globálnej konkurencieschopnosti automobilového priemyslu a zamestnanosti, a zároveň aj zabezpečenie ďalšieho pokroku v oblasti bezpečnosti a environmentálneho správania. V oblasti zjednodušenia skupina odporučila zaviesť pre výrobcu možnosť sám vykonávať skúšky potrebné na schválenie, ktorých predpokladom je určenie výrobcu za technickú službu (ďalej len „vlastné skúšky“). Zároveň odporučila aj možnosť používať počítačové simulácie namiesto vykonania fyzických skúšok (ďalej len „virtuálne skúšky“).

(3)

Jedna z hlavných charakteristík systému typového schválenia spočíva vo vysokej úrovni dôvery, ktorá musí existovať medzi schvaľovacím orgánom a technickými službami, ktoré určil. Preto je dôležité, aby dokumenty, ktoré si vymieňajú technické služby so schvaľovacím orgánom, zaručovali transparentnosť a zrozumiteľnosť. Z tohto dôvodu by sa formát skúšobných protokolov a informácie, ktoré musí obsahovať, mali jasne stanoviť v prílohe V k smernici 2007/46/ES, ktorá sa týka postupov, ktoré sa majú dodržiavať v súvislosti s typovým schválením.

(4)

Overovanie zhody vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek počas celého výrobného procesu je základným mechanizmom systému typového schválenia. Jeden zo spôsobov overovania zhody výroby spočíva vo vykonaní fyzických skúšok vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek vybraných z výroby s cieľom uistiť sa, že stále spĺňajú technické požiadavky. Aj keď sa na účely typového schválenia používali virtuálne skúšobné metódy, je potrebné objasniť, že ak príslušný orgán vyberá vzorky náhodne, vykonávať sa môžu iba fyzické skúšky.

(5)

Skúšky potrebné na udelenie typového schválenia vykonávajú technické služby náležite oznámené schvaľovacími orgánmi členských štátov po posúdení ich kvalifikácie a spôsobilosti podľa príslušných medzinárodných noriem. Tieto normy obsahujú potrebné požiadavky, na základe ktorých môže výrobcu alebo subdodávateľa konajúceho v jeho mene určiť za technickú službu schvaľovací orgán v zmysle smernice 2007/46/ES. Dôležité je však určiť povinnosti výrobcov s cieľom predísť možnému konfliktu záujmov, najmä ak skúšky vykonáva subdodávateľ.

(6)

Zoznam regulačných aktov, pri ktorých možno určiť výrobcu za technickú službu, je uvedený v prílohe XV k smernici 2007/46/ES. S cieľom splniť odporúčania skupiny na vysokej úrovni CARS 21 je potrebné tento zoznam zmeniť a doplniť.

(7)

Techniky podporované počítačom, najmä projektovanie pomocou počítača, sa používajú vo veľkej miere v celom technickom procese, od koncepčného návrhu a náčrtu komponentov a zariadení cez analýzu pevnosti a dynamiky montážnych zostáv, až po vymedzenie výrobných metód. Dostupný softvér umožňuje použitie virtuálnych skúšobných metód založených na technikách, ktorých zavedenie skupina na vysokej úrovni CARS 21 identifikovala ako prostriedok na zníženie nákladov výrobcov prostredníctvom odstránenia povinnosti vyrábať prototypy na účely typového schválenia. S cieľom splniť odporúčania skupiny na vysokej úrovni je potrebné vytvoriť zoznam regulačných aktov, v prípade ktorých sú virtuálne skúšky povolené.

(8)

Virtuálna skúšobná metóda by mala poskytovať rovnakú úroveň dôveryhodnosti výsledkov ako fyzická skúška. Preto je vhodné stanoviť príslušné podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa vykonávalo primerané overovanie matematických modelov.

(9)

Vzhľadom na zabezpečenie správneho fungovania systému typového schvaľovania je vhodné aktualizovať prílohy k smernici 2007/46/ES s cieľom prispôsobiť ich vývoju poznatkov v oblasti vedy a techniky. Keďže ustanovenia týchto príloh sú dostatočne podrobné a nepotrebujú ďalšie transpozičné opatrenia členských štátov, je vhodné nahradiť ich pomocou nariadenia v súlade s článkom 39 ods. 8 smernice 2007/46/ES.

(10)

Prílohy V, X, XV a XVI k smernici 2007/46/ES by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Technického výboru – motorové vozidlá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Smernica 2007/46/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha V sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha X sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3.

Príloha XV sa nahrádza textom uvedeným v prílohe III k tomuto nariadeniu.

4.

Príloha XVI sa nahrádza textom uvedeným v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 29. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. apríla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.


PRÍLOHA I

PRÍLOHA V

POSTUPY, KTORÉ SA MAJÚ DODRŽAŤ PRI TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES

0.   Ciele a rozsah pôsobnosti

0.1.

V tejto prílohe sa stanovujú postupy správneho vykonávania typového schválenia vozidiel v súlade s ustanoveniami článku 9.

0.2.

Zahŕňa aj:

a)

zoznam medzinárodných noriem, ktoré sú relevantné pre určenie technických služieb v súlade s článkom 41;

b)

opis postupu, ktorý sa má dodržať pri posúdení kvalifikácie technických služieb v súlade s článkom 42;

c)

všeobecné požiadavky prípravy skúšobných protokolov technickými službami.

1.   Proces typového schválenia

Po prijatí žiadosti o typové schválenie vozidla schvaľovací orgán:

a)

overí, či sa všetky osvedčenia o typovom schválení ES vydané podľa regulačných aktov, ktoré sú uplatniteľné na typové schválenie vozidla, vzťahujú na typ vozidla a zodpovedajú predpísaným požiadavkám;

b)

sa odkazom na dokumentáciu ubezpečí, že špecifikácie vozidla a údaje uvedené v časti I informačného dokumentu o vozidle sú zahrnuté v údajoch v informačných zväzkoch a/alebo v osvedčeniach o typovom schválení ES vzhľadom na príslušné regulačné akty;

c)

ak číslo položky v časti I informačného dokumentu nie je zahrnuté v informačnom zväzku ktoréhokoľvek regulačného aktu, potvrdí, že príslušná časť alebo charakteristika zodpovedá údajom v informačnej zložke;

d)

na vybranej vzorke vozidiel typu, ktorý má byť schválený, vykoná alebo zariadi vykonanie kontroly častí a systémov vozidiel s cieľom overiť, že vozidlo alebo vozidlá sú vyrobené v súlade s príslušnými údajmi uvedenými v overenom informačnom zväzku, pokiaľ ide o príslušné osvedčenia o typovom schválení ES;

e)

prípadne vykoná alebo nechá vykonať príslušné kontroly montáže samostatných technických jednotiek;

f)

prípadne vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly prítomnosti zariadení uvedených v poznámke pod čiarou č. 1 a poznámke pod čiarou č. 2 v časti I prílohy IV;

g)

prípadne vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly splnenia požiadaviek stanovených v poznámke pod čiarou č. 5 v časti I prílohy IV.

2.   Kombinácia technických špecifikácií

Počet vozidiel, ktoré sa majú predložiť, musí byť dostatočný na to, aby umožnil náležitú kontrolu rôznych kombinácií v súvislosti s typovým schválením podľa týchto kritérií:

Technické špecifikácie

Kategória vozidla

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Motor

X

X

X

X

X

X

Prevodovka

X

X

X

X

X

X

Počet náprav

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie

X

X

X

X

X

X

Riadené nápravy (počet a umiestnenie)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Typ karosérie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Počet dverí

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Riadenie ľavostranné alebo pravostranné

X

X

X

X

X

X

Počet sedadiel

X

X

X

X

X

X

Úroveň vybavenia

X

X

X

X

X

X

3.   Osobitné ustanovenia

V prípade, že nie sú k dispozícii žiadne osvedčenia o schválení podľa príslušných regulačných aktov, schvaľovací orgán:

a)

zabezpečí potrebné skúšky a kontroly podľa požiadaviek každého príslušného regulačného aktu;

b)

overí, či vozidlo zodpovedá údajom v informačnej zložke vozidla a či spĺňa technické požiadavky každého príslušného regulačného aktu;

c)

prípadne vykoná alebo nechá vykonať príslušné kontroly montáže samostatných technických jednotiek;

d)

prípadne vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly prítomnosti zariadení uvedených v poznámke pod čiarou č. 1 a poznámke pod čiarou č. 2 v časti I prílohy IV;

e)

vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly splnenia požiadaviek stanovených v poznámke pod čiarou č. 5 v časti I prílohy IV.

Doplnok 1

Normy, ktoré musia spĺňať subjekty uvedené v článku 41

1.   Činnosti týkajúce sa skúšok typového schválenia, ktoré sa majú vykonať v súlade s regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV:

1.1.

Kategória A (skúšky vykonané vo vlastných zariadeniach):

 

EN ISO/IEC 17025: 2005 o všeobecných požiadavkách na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií.

 

Technická služba určená pre činnosti kategórie A môže vykonávať skúšky alebo mať dohľad nad skúškami ustanovenými v regulačných aktoch, pre ktoré bola určená, v zariadeniach výrobcu alebo tretej strany.

1.2.

Kategória B (dohľad nad skúškami vykonávanými v zariadeniach výrobcu alebo v zariadeniach tretej strany):

 

EN ISO/IEC 17020:2004 o všeobecných kritériách činnosti rôznych druhov orgánov vykonávajúcich inšpekciu.

 

Pred vykonaním akejkoľvek skúšky alebo dohľadu nad ňou v zariadeniach výrobcu alebo tretej strany technická služba skontroluje, či skúšobné zariadenia, alebo meracie prístroje spĺňajú príslušné požiadavky noriem uvedených v bode 1.1.

2.   Činnosti týkajúce sa zhody výroby

2.1.

Kategória C (postup počiatočného posúdenia a dozorných auditov systému riadenia kvality výrobcu):

EN ISO/IEC 17021:2006 o požiadavkách na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov riadenia.

2.2.

Kategória D (kontrola alebo skúšanie výrobných vzoriek alebo dohľad nad takouto kontrolou alebo skúškami):

EN ISO/IEC 17020:2004 o všeobecných kritériách činnosti rôznych druhov orgánov vykonávajúcich inšpekciu.

Doplnok 2

Postup pri posudzovaní technických služieb

1.   Účel tohto doplnku

1.1.

V tomto doplnku sa stanovujú podmienky, podľa ktorých príslušný orgán uvedený v článku 42 vykonáva postup posudzovania technických služieb.

1.2.

Tieto požiadavky sa uplatňujú mutatis mutandis na všetky technické služby bez ohľadu na ich právne postavenie (nezávislá organizácia, výrobca alebo schvaľovací orgán konajúci ako technická služba).

2.   Zásady posudzovania

Posudzovanie je charakterizované tým, že sa opiera o niekoľko zásad:

nezávislosť, ktorá je základom nestrannosti a objektivity záverov,

prístup založený na dôkazoch, ktorý zaručuje spoľahlivé a reprodukovateľné závery.

Audítori musia preukázať dôveryhodnosť a bezúhonnosť. Musia zachovávať dôvernosť a mlčanlivosť.

Musia podávať pravdivé správy a presné zistenia a závery.

3.   Kvalifikácia vyžadovaná od audítorov

3.1.

Posúdenia môžu vykonávať len audítori, ktorí majú technické a administratívne znalosti potrebné na tieto účely.

3.2.

Audítori musia mať absolvovanú osobitnú odbornú prípravu na činnosti posudzovania. Okrem toho musia mať konkrétne poznatky v technickej oblasti, v ktorej bude technická služba vykonávať svoje činnosti.

3.3.

Bez toho, aby boli dotknuté body 3.1 a 3.2 tohto doplnku, posúdenie uvedené v článku 42 vykonávajú audítori, ktorí sú nezávislí od činností, ktorých posúdenie sa vykonáva.

4.   Žiadosť o určenie

4.1.

Riadne oprávnený zástupca technickej služby, ktorá podáva žiadosť, podá príslušnému orgánu formálnu žiadosť, ktorá obsahuje:

a)

všeobecné charakteristiky technickej služby vrátane právnickej osoby, názvu, adries, právneho postavenia a technických zdrojov;

b)

podrobný opis vrátane životopisu zamestnancov zodpovedných za skúšky a riadiacich pracovníkov s dokladmi o vzdelaní a odbornej kvalifikácii;

c)

okrem vyššie uvedených údajov musia technické služby používajúce metódy virtuálnych skúšok poskytnúť dôkaz o ich schopnosti pracovať v prostredí využívajúcom podporu počítača;

d)

všeobecné informácie o technickej službe, ako napr. o jej činnosti, jej vzťahoch v rámci väčšieho právnického subjektu, ak existujú, a adries všetkých jej prevádzok, na ktoré sa má určenie vzťahovať;

e)

dohodu o plnení požiadaviek určenia a ďalších povinností technickej služby uplatniteľných na základe príslušných smerníc;

f)

opis služieb posudzovania zhody, ktoré vykonáva technická služba v rámci uplatniteľných regulačných aktov a zoznam regulačných aktov, v oblasti ktorých technická služba žiada o určenie vrátane prípadných obmedzení kapacít;

g)

kópiu príručky kvality technickej služby.

4.2.

Príslušný orgán musí preskúmať primeranosť informácií, ktoré poskytla technická služba.

5.   Preskúmanie zdrojov

Príslušný orgán musí preskúmať svoju schopnosť vykonať posúdenie technickej služby z hľadiska jej vlastnej politiky, jej spôsobilosti a dostupnosti vhodných audítorov a expertov.

6.   Zadanie posudzovania subdodávateľovi

6.1.

Príslušný orgán môže zadať vykonanie častí posúdenia inému menovaciemu orgánu alebo požiadať o pomoc technických expertov, ktorých zabezpečia iné príslušné orgány. Technická služba, ktorá podala žiadosť, musí subdodávateľov a expertov akceptovať.

6.2.

Príslušný orgán musí zohľadniť akreditačné osvedčenia s primeraným rozsahom, aby dokončil svoje celkové posúdenie technickej služby.

7.   Príprava na posúdenie

7.1.

Príslušný orgán formálne vymenuje posudzujúci tím. Príslušný orgán zabezpečí, aby každej úlohe zodpovedala primeraná odborná spôsobilosť. Tím ako celok musí mať najmä:

a)

primerané poznatky z tej oblasti, v ktorej sa usiluje získať určenie, a

b)

dostatočné odborné znalosti, aby spoľahlivo posúdil spôsobilosť technickej služby, ktorá má vykonávať činnosti v oblasti svojho určenia.

7.2.

Príslušný orgán jasne vymedzí úlohu pridelenú posudzujúcemu tímu. Úlohou posudzujúceho tímu je preskúmať doklady od technickej služby, ktorá podáva žiadosť, a vykonať posúdenie na mieste.

7.3.

Príslušný orgán sa spolu s technickou službou a povereným posudzujúcim tímom dohodne na dátume a pláne posúdenia. Príslušný orgán však zostáva zodpovedný za dodržanie termínu, ktorý je v súlade s plánom dohľadu a opätovného posúdenia.

7.4.

Príslušný orgán zabezpečí, aby sa posudzujúcemu tímu poskytli primerané dokumenty o kritériách, predchádzajúce záznamy posúdenia a príslušné dokumenty a záznamy technickej služby.

8.   Posúdenie na mieste

Posudzujúci tím vykoná posúdenie technickej služby v priestoroch technickej služby, v ktorých sa vykonáva jedna alebo viac kľúčových činností a v príslušných prípadoch osobne sleduje činnosti na ďalších vybraných miestach, ktoré technická služba prevádzkuje.

9.   Analýza zistení a správa o posúdení

9.1.

Posudzujúci tím analyzuje všetky príslušné informácie a dôkazy získané počas skúmania dokumentov a záznamov a z posúdenia na mieste. Táto analýza musí byť dostatočná na to, aby umožnila tímu určiť rozsah spôsobilosti a zhody technickej služby s požiadavkami určenia.

9.2.

Postupy podávania správ príslušného orgánu musia zabezpečiť splnenie nasledujúcich požiadaviek.

9.2.1.

Medzi posudzujúcim tímom a technickou službou sa pred opustením priestorov technickej služby uskutoční schôdza. Na tejto schôdzi musí posudzujúci tím poskytnúť písomnú a/alebo ústnu správu o svojich zisteniach získaných z analýzy. Technickej službe sa poskytne príležitosť klásť otázky o zisteniach vrátane prípadných nezhôd a o ich základe.

9.2.2.

Technická služba musí byť bezodkladne upovedomená o písomnej správe o výsledku posúdenia. Táto správa o posúdení obsahuje pripomienky k spôsobilosti a zhode a určí prípadné nezhody, ktoré treba vyriešiť, aby sa dosiahol súlad so všetkými požiadavkami určenia.

9.2.3.

Technická služba sa vyzve, aby reagovala na správu o posúdení a opísala konkrétne opatrenia, ktoré prijala alebo plánuje prijať v určenom čase na vyriešenie každej zistenej nezhody.

9.3.

Príslušný orgán zabezpečí, aby sa odpovede technickej služby s cieľom vyriešiť nezhody preskúmali, aby sa zistilo, či sú tieto opatrenia dostatočné a účinné. Ak sa zistí, že odpovede technickej služby nie sú dostatočné, vyžiadajú sa od technickej služby ďalšie informácie. Okrem toho možno požadovať aj dôkazy o účinnom vykonávaní prijatých opatrení alebo sa môže uskutočniť následné posúdenie, aby sa overilo účinné vykonanie nápravných opatrení.

9.4.

Správa o posúdení musí obsahovať aspoň:

a)

jednoznačnú identifikáciu technickej služby;

b)

dátum(-y) posúdenia na mieste;

c)

meno(-á) audítora(-ov) a/alebo expertov zapojených do posúdenia;

d)

jednoznačnú identifikáciu všetkých posudzovaných priestorov;

e)

navrhovaný rozsah určenia, ktorý sa posudzoval;

f)

vyhlásenie o primeranosti vnútornej organizácie a postupov prijatých technickou službou s cieľom zabezpečiť dôveru v jej spôsobilosť určenú prostredníctvom splnenia požiadaviek jej určenia;

g)

informácie o riešení všetkých nezhôd;

h)

odporúčanie, či by mal byť žiadateľ určený za technickú službu, alebo potvrdený ako technická služba a ak áno, v akom rozsahu.

10.   Udelenie/potvrdenie určenia

10.1.

Schvaľovací orgán bez zbytočného odkladu prijme rozhodnutie o tom, či udeliť, potvrdiť alebo predĺžiť určenie na základe správy (správ) alebo akýchkoľvek iných relevantných informácií.

10.2.

Schvaľovací orgán poskytne technickej službe osvedčenie. V tomto osvedčení sa uvedie:

a)

totožnosť a logo schvaľovacieho orgánu;

b)

jednoznačná identifikácia určenej technickej služby;

c)

dátum platnosti určenia a dátum ukončenia jeho platnosti;

d)

stručný opis alebo odkaz na rozsah určenia (uplatniteľné smernice, nariadenia alebo ich časti);

e)

vyhlásenie o zhode a odkaz na súčasnú smernicu.

11.   Opätovné posúdenie a dohľad

11.1.

Opätovné posúdenie je podobné počiatočnému posúdeniu s výnimkou, že sa musia zohľadniť skúsenosti získané počas predchádzajúcich posúdení. Posúdenia dohľadu na mieste sú menej komplexné ako opätovné posúdenia.

11.2.

Príslušný orgán navrhne svoj plán opätovného posúdenia každej určenej technickej služby a dohľadu nad ňou tak, aby sa reprezentatívne vzorky rozsahu určenia posudzovali pravidelne.

Frekvencia posúdení na mieste, či už ide o opätovné posúdenie, alebo dohľad, závisí od preukázanej stability, ktorú dosiahla technická služba.

11.3.

Ak sa počas dohľadu alebo opätovných posúdení zistia nezhody, príslušný orgán vymedzí prísne lehoty na vykonanie nápravných opatrení.

11.4.

Ak sa nápravné alebo zlepšovacie opatrenia neprijali v dohodnutom časovom rámci alebo sa nepovažujú za dostatočné, príslušný orgán prijme vhodné opatrenia, ako napríklad vykonanie ďalšieho posúdenia, pozastavenie/odvolanie určenia v súvislosti s jednou alebo viacerými činnosťami, v oblasti ktorých bola technická služba určená.

11.5.

Ak sa príslušný orgán rozhodne pozastaviť alebo odvolať určenie technickej služby, informuje o tom doporučenou poštou. V každom prípade musí príslušný orgán prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie pokračovania činností, ktoré už technická služba vykonáva.

12.   Záznamy o určených technických službách

12.1.

Príslušný orgán vedie záznamy o technických službách, aby preukázal účinné splnenie požiadaviek určenia vrátane spôsobilosti.

12.2.

Príslušný orgán uchováva záznamy o technických službách zabezpečeným spôsobom, aby sa zaistila dôvernosť.

12.3.

Záznamy o technických službách musia obsahovať aspoň:

a)

príslušnú korešpondenciu;

b)

záznamy a správy o posúdení;

c)

kópie osvedčení o určení.

Doplnok 3

Všeobecné požiadavky týkajúce sa formátu skúšobných protokolov

1.

V prípade každého regulačného aktu uvedeného v časti I prílohy IV musí skúšobný protokol spĺňať ustanovenia normy EN ISO/IEC 17025:2005. Musí obsahovať najmä informácie uvedené v bode 5.10.2 vrátane poznámky pod čiarou č. 1 uvedenej normy.

2.

Schvaľovací orgán určí vzor skúšobných protokolov v súlade so svojimi pravidlami o osvedčenom postupe.

3.

Skúšobný protokol sa vypracuje v úradnom jazyku Spoločenstva, ktorý určí schvaľovací orgán.

4.

Navyše musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

identifikáciu vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré sú podrobené skúške;

b)

podrobný opis charakteristík vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v súvislosti s regulačným aktom;

c)

výsledky meraní stanovených v príslušných regulačných aktoch a podľa požiadavky aj limity alebo prahové hodnoty, ktoré sa majú dodržať;

d)

v súvislosti s každým meraním uvedeným v bode 4 písm. c) príslušné rozhodnutie: vyhovuje alebo nevyhovuje;

e)

podrobné a vyhlásenie o zhode s rozličnými ustanoveniami, ktoré sa majú splniť, t. j. s takými ustanoveniami, pri ktorých sa nevyžaduje meranie.

Príklad z oddielu 3.2.2 prílohy I k smernici Rady 76/114/EHS (1):

‚Skontrolujte, či je identifikačné číslo vozidla umiestnené tak, aby sa nemohlo zmazať alebo poškodiť.‘

Protokol musí obsahovať vyhlásenie, ako napríklad: ‚Miesto, kde je vyrazené identifikačné číslo vozidla, spĺňa požiadavky oddielu 3.2.2 prílohy I‘;

f)

ak sú okrem skúšobných metód stanovených v regulačných aktoch povolené aj iné skúšobné metódy, protokol musí obsahovať opis skúšobnej metódy použitej pri výkone skúšky.

To isté platí aj v prípade, keď sa môžu použiť alternatívne ustanovenia regulačných aktov;

g)

fotografie vyhotovené počas skúšky, ktorých počet určí schvaľovací orgán.

V prípade virtuálnych skúšok sa môžu fotografie nahradiť výtlačkami snímky obrazovky alebo inými vhodnými dôkazmi;

h)

vypracované závery;

i)

ak boli vypracované stanoviská a výklady, musia sa v skúšobnom protokole ako také náležite zdokumentovať a označiť.

5.

Ak sa skúšky vykonávajú na vozidle, komponente alebo technickej jednotke, ktorá predstavuje kombináciu niekoľkých najnepriaznivejších charakteristík v súvislosti s požadovanou úrovňou výkonu (t. j. najhorší prípad), skúšobný protokol musí obsahovať odkaz, v ktorom sa uvedie, akým spôsobom výrobca vykonal výber po dohode so schvaľovacím orgánom.


(1)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, s. 1.


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA X

ZHODA VÝROBNÝCH POSTUPOV

0.   Ciele

0.1.

Zhoda výrobného postupu má za cieľ zabezpečiť, aby každé vyrobené vozidlo, systém, komponent a samostatná technická jednotka boli zhodné so schváleným typom.

0.2.

Neoddeliteľnou súčasťou postupov je posudzovanie systémov riadenia kvality, ďalej len ‚počiatočné posúdenie‘, a overovanie predmetu schvaľovania a kontrol týkajúcich sa výrobkov, ďalej len ‚opatrenia na zabezpečenie zhody výrobku‘.

1.   Počiatočné posúdenie

1.1.

Schvaľovací orgán členského štátu overí existenciu dostatočných opatrení a postupov na zabezpečenie účinnej kontroly tak, aby komponenty, systémy, samostatné technické jednotky alebo vozidlá počas výroby boli zhodné so schváleným typom.

1.2.

Návod na vykonávanie posúdení je možné nájsť v norme EN ISO 19011:2002 – Návod na auditovanie systému manažérstva kvality a/alebo systému environmentálneho manažérstva.

1.3.

Požiadavky uvedené v bode 1.1 sa overia k spokojnosti orgánu udeľujúceho typové schválenie.

Tento orgán musí vyjadriť spokojnosť s počiatočným posudzovaním a opatreniami na zabezpečenie zhody výrobku podľa nižšie uvedeného oddielu 2, pričom podľa potreby berie do úvahy jedno z opatrení opísaných v bodoch 1.3.1 až 1.3.3, alebo prípadne úplnú alebo čiastočnú kombináciu uvedených opatrení.

1.3.1.

Samotné počiatočné posúdenie a/alebo overovanie opatrení na zabezpečenie zhody výrobku vykoná orgán udeľujúci typové schválenie alebo určený orgán konajúci v mene schvaľovacieho orgánu.

1.3.1.1.

Pri stanovení rozsahu počiatočného posúdenia, ktoré sa má vykonať, môže schvaľovací orgán zohľadniť dostupné informácie týkajúce sa:

a)

osvedčenia výrobcu opísaného v nižšie uvedenom bode 1.3.3, ktoré nespĺňalo podmienky alebo nebolo uznané podľa uvedeného bodu;

b)

v prípade typového schválenia komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, posúdenia systému kvality vykonané výrobcom alebo výrobcami vozidla v priestoroch výrobcu komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa jednej alebo viacerých špecifikácií priemyselného odvetvia v súlade s požiadavkami harmonizovanej normy EN ISO 9001:2008.

1.3.2.

Samotné počiatočné posúdenie a/alebo overovanie opatrení na zabezpečenie zhody výrobku môže vykonať aj schvaľovací orgán iného členského štátu alebo určený orgán menovaný na tento účel schvaľovacím orgánom.

1.3.2.1.

V tom prípade vyhotoví schvaľovací orgán iného členského štátu vyhlásenie o zhode, v ktorom sa uvedú priestory a výrobné zariadenia vzťahujúce sa na schvaľovaný(-é) výrobok(-ky), ako aj regulačné akty, podľa ktorých sa majú tieto výrobky typovo schváliť.

1.3.2.2.

Po prijatí žiadosti o vyhlásenie o zhode od schvaľovacieho orgánu členského štátu udeľujúceho typové schválenie schvaľovací orgán iného členského štátu pošle ihneď vyhlásenie o zhode alebo oznámi, že nie je schopný poskytnúť takéto vyhlásenie.

1.3.2.3.

Vyhlásenie o zhode obsahuje aspoň tieto údaje:

a)

Skupina alebo spoločnosť

(napríklad automobilový závod XYZ)

b)

Konkrétna organizácia

(napríklad európska divízia)

c)

Závody/prevádzky

[napríklad závod na motory 1 (Spojené kráľovstvo) – závod na vozidlá 2 (Nemecko)]

d)

Sortiment vozidiel/komponentov

(napríklad všetky modely kategórie M1)

e)

Posudzované oblasti

(napríklad montáž motorov, lisovanie a montáž karosérií, montáž vozidla)

f)

Preskúmané dokumenty

(napríklad príručka a postupy zabezpečenia kvality spoločnosti a prevádzky)

g)

Dátum posúdenia

(napríklad audit uskutočnený od 18. do 30.5.2009)

h)

Plánovaná monitorovacia návšteva

(napríklad október 2010)

1.3.3.

Schvaľovací orgán akceptuje aj zodpovedajúce osvedčenie výrobcu podľa harmonizovanej normy EN ISO 9001:2008 alebo rovnocennej harmonizovanej normy ako osvedčenie spĺňajúce požiadavky počiatočného posúdenia podľa bodu 1.3. Výrobca poskytne podrobné údaje o osvedčovaní a zaviaže sa, že bude informovať schvaľovací orgán o každej zmene platnosti alebo rozsahu osvedčovania.

1.4.

Na účely typového schválenia vozidla sa nemusia opakovať počiatočné posudzovania vykonávané s cieľom udeliť typové schválenie pre systémy, komponenty a technické jednotky vozidla, doplnia sa však o posúdenie, ktoré sa týka miest a činností súvisiacich s montážou vozidla ako celku, ktoré neboli zahrnuté v predchádzajúcich posúdeniach.

2.   Opatrenia na zabezpečenie zhody výrobku

2.1.

Každé vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka schválené podľa tejto smernice alebo podľa samostatnej smernice alebo nariadenia sa vyrobia tak, aby boli zhodné s typom schváleným na základe splnenia požiadaviek tejto smernice alebo uplatniteľných regulačných aktov uvedených v prílohe IV.

2.2.

Schvaľovací orgán členského štátu overí existenciu primeraných opatrení a zdokumentovaných plánov kontrol, ktoré sa dohodnú s výrobcom v prípade každého schválenia, s cieľom vykonať v určených intervaloch tieto skúšky alebo súvisiace kontroly potrebné na overenie neustáleho súladu so schváleným typom, vrátane fyzických skúšok stanovených v regulačných aktoch.

2.3.

Držiteľ typového schválenia najmä:

2.3.1.

zabezpečí existenciu a používanie postupov účinnej kontroly zhody výrobkov (vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek) so schváleným typom;

2.3.2.

má prístup k skúšobnému alebo inému vhodnému zariadeniu potrebnému na kontrolu zhody s každým schváleným typom;

2.3.3.

zabezpečí, aby boli výsledky skúšok alebo kontrol zaznamenávané a aby pripojené doklady boli prístupné počas obdobia stanoveného po dohode so schvaľovacím orgánom. Toto obdobie nesmie byť dlhšie ako 10 rokov;

2.3.4.

analyzuje výsledky každého typu skúšky alebo kontroly s cieľom overiť a zabezpečiť stabilitu charakteristík výrobku v prípustných odchýlkach priemyselnej výroby;

2.3.5.

zabezpečí, aby sa pri každom type výrobku vykonávali aspoň kontroly predpísané v tejto smernici a skúšky predpísané v uplatniteľných regulačných aktoch uvedených v prílohe IV;

2.3.6.

zabezpečí, aby sa po každom dokázaní nezhody akéhokoľvek súboru vzoriek alebo skúšobných častí v danom druhu príslušnej skúšky alebo kontroly odobrali ďalšie vzorky a vykonali ďalšie skúšky alebo kontroly. Prijmú sa všetky potrebné kroky na obnovenie zhody príslušnej výroby;

2.3.7.

V prípade typového schválenia vozidla kontroly uvedené v bode 2.3.5 pozostávajú aspoň z overenia špecifikácií správnej konštrukcie v súvislosti so schválením a z informácií potrebných pre osvedčenia o zhode uvedené v prílohe IX.

3.   Opatrenia priebežného overovania

3.1.

Orgán, ktorý udelil typové schválenie, môže kedykoľvek overiť metódy kontroly zhody používané v každom výrobnom zariadení.

3.1.1.

Bežné opatrenia spočívajú v monitorovaní priebežnej účinnosti postupov stanovených v oddieloch 1 a 2 (opatrenia počiatočného posúdenia a zhody výrobkov) tejto prílohy.

3.1.1.1.

Dozorné činnosti vykonávané technickými službami (kvalifikovanými alebo uznanými v súlade s požiadavkami bodu 1.3.3) sa akceptujú ako činnosti zodpovedajúce požiadavkám bodu 3.1.1 z hľadiska postupov vytvorených pri počiatočnom posúdení.

3.1.1.2.

Bežná frekvencia overovania zo strany schvaľovacieho orgánu (iná než je uvedené v bode 3.1.1.1) má byť taká, aby zabezpečila, že sa príslušné kontroly vykonávané v súlade s oddielmi 1 a 2 preskúmali v časovom období, ktoré zodpovedá stupňu dôvery stanovenému schvaľovacím orgánom.

3.2.

Pri každom preskúmaní sa inšpektorovi predložia záznamy zo skúšok alebo kontrol a záznamy o výrobe, najmä záznamy skúšok a kontrol zdokumentované podľa požiadaviek uvedených v bode 2.2.

3.3.

Inšpektor môže náhodne vybrať vzorky, ktoré sa majú skúšať v laboratóriu výrobcu alebo v priestoroch technickej služby. V takomto prípade sa vykoná iba fyzická skúška. Minimálny počet vzoriek sa môže určiť podľa výsledkov vlastného overenia výrobcu.

3.4.

Keď je úroveň kontroly neuspokojivá alebo keď sa zdá, že je potrebné overiť platnosť skúšok vykonaných v súlade s bodom 3.2, inšpektor vyberie vzorky, ktoré sa pošlú technickej službe na účel vykonania fyzických skúšok.

3.5.

Keď sa počas kontroly alebo monitorovacieho preskúmania zistia neuspokojivé výsledky, schvaľovací orgán zabezpečí, aby sa čo najrýchlejšie prijali všetky potrebné opatrenia s cieľom obnoviť zhodu výroby.“


PRÍLOHA III

PRÍLOHA XV

REGULAČNÉ AKTY, V PRÍPADE KTORÝCH MOŽNO URČIŤ VÝROBCU ZA TECHNICKÚ SLUŽBU

0.   Ciele a rozsah pôsobnosti

0.1.

V tejto prílohe sa stanovuje zoznam regulačných aktov, v prípade ktorých možno určiť výrobcu za technickú službu v súlade s článkom 41 ods. 6.

0.2.

Táto príloha obsahuje aj príslušné ustanovenia týkajúce sa určenia výrobcu za technickú službu, ktoré sa majú uplatňovať v rámci typového schvaľovania vozidiel, komponentov a samostatných technických jednotiek, na ktoré sa vzťahuje časť I prílohy IV.

0.3.

Nevzťahuje sa však na výrobcov, ktorí žiadajú o schválenie malých sérií v súlade s článkom 22.

1.   Určenie výrobcu za technickú službu

1.1.

Výrobca určený za technickú službu je výrobca, ktorého určil schvaľovací orgán za skúšobné laboratórium, v ktorom sa vykonávajú schvaľovacie skúšky v jeho mene v zmysle bodu 31 článku 3.

V súlade s článkom 41 ods. 6 je možné výrobcu určiť za technickú službu iba pre činnosti kategórie A.

1.2.

Výraz ‚vykonať skúšku‘ nie je obmedzený na meranie výkonu, ale zahŕňa aj zaznamenávanie výsledkov skúšky a predloženie protokolu schvaľovaciemu orgánu, vrátane súvisiacich záverov.

Zahŕňa kontrolu zhody s ustanoveniami, ktoré nemusia nevyhnutne vyžadovať meranie. Ide o prípad posúdenia konštrukcie z hľadiska právnych požiadaviek.

Napríklad ‚kontrola zhody umiestnenia palivovej nádrže vo vozidle s ustanoveniami bodu 5.10 prílohy I k smernici 70/221/EHS‘ sa musí chápať ako súčasť ‚vykonania skúšky‘.

2.   Zoznam regulačných aktov a obmedzení

 

Odkaz na regulačný akt

Predmet

4.

Smernica 70/222/EHS

Miesto pre zadnú tabuľku s evidenčným číslom

7.

Smernica 70/388/EHS

Zvukový výstražný signál

18.

Smernica 76/114/EHS

Štítky (povinné)

20.

Smernica 76/756/EHS

Montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu

27.

Smernica 77/389/EHS

Odťahové háky

33.

Smernica 78/316/EHS

Označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov

34.

Smernica 78/317/EHS

Odmrazovanie/odhmlievanie

35.

Smernica 78/318/EHS

Ostrekovanie/stieranie

36.

Smernica 2001/56/ES

Vykurovacie systémy

Okrem ustanovení v prílohe VIII súvisiacich s požiadavkami na inštaláciu vykurovacích systémov na LPG vo vozidle.

37.

Smernica 78/549/EHS

Kryty kolies

44.

Smernica 92/21/EHS

Hmotnosti a rozmery (osobné vozidlá)

45.

Smernica 92/22/EHS

Bezpečnostné zasklenie

Obmedzené na ustanovenia uvedené v prílohe 21 predpisu EHK OSN č. 43

46.

Smernica 92/23/EHS

Pneumatiky

48.

Smernica 97/27/ES

Hmotnosti a rozmery (iné než vozidlá uvedené v bode 44)

49.

Smernica 92/114/EHS

Vonkajšie výčnelky kabín

50.

Smernica 94/20/ES

Spojovacie zariadenia

Obmedzené na ustanovenia uvedené v prílohe V (po oddiel 8 vrátane) a prílohe VII

61.

Smernica 2006/40/ES

Klimatizačný systém

Doplnok

Určenie výrobcu za technickú službu

1.   Všeobecne

1.1.

Určenie a oznámenie výrobcu za technickú službu sa uskutoční v súlade s ustanoveniami článkov 41, 42 a 43, ako aj praktickými opatreniami uvedenými v tomto doplnku.

1.2.

Výrobca je akreditovaný na základe normy EN ISO/IEC 17025:2005 – Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií.

2.   Zadávanie zákaziek subdodávateľom

2.1.

V súlade s ustanoveniami článku 41 ods. 6 prvým pododsekom môže výrobca menovať subdodávateľa, ktorý bude skúšky vykonávať v jeho mene.

Pojmom subdodávateľ sa rozumie:

a)

buď dcérska spoločnosť, ktorú výrobca poverí vykonávaním skúšobných činností v rámci vlastnej organizácie, alebo

b)

tretia strana, ktorá s výrobcom uzatvorí zmluvu o vykonávaní skúšobných činností.

2.2.

Využitím služieb subdodávateľa sa výrobca nezbavuje povinnosti dodržiavať ustanovenia článku 41, najmä tie, ktoré sa týkajú kvalifikácie technických služieb a súladu s normou EN ISO/IEC 17025:2005.

2.3.

Oddiel 1 prílohy XV sa vzťahuje na subdodávateľa.

3.   Skúšobný protokol

Skúšobné protokoly sa vypracujú v súlade so všeobecnými požiadavkami stanovenými v doplnku 3 prílohy V k smernici 2007/46/ES.


PRÍLOHA IV

PRÍLOHA XVI

OSOBITNÉ PODMIENKY PRE VIRTUÁLNE SKÚŠOBNÉ METÓDY A REGULAČNÉ AKTY, V PRÍPADE KTORÝCH MÔŽE VÝROBCA ALEBO TECHNICKÁ SLUŽBA POUŽIŤ VIRTUÁLNE SKÚŠOBNÉ METÓDY

0.   Ciele a rozsah pôsobnosti

V tejto prílohe sa stanovujú príslušné ustanovenia týkajúce sa virtuálnych skúšok v súlade s článkom 11 ods. 3.

Nevzťahuje sa na článok 11 ods. 2 druhý pododsek.

1.   Zoznam regulačných aktov

Č.

Odkaz na regulačný akt

Predmet

3.

Smernica 70/221/EHS

Palivové nádrže/zadné ochranné zariadenie

6.

Smernica 70/387/EHS

Dverové zámky a závesy

8.

Smernica 2003/97/ES

Zariadenia pre nepriamy výhľad

12.

Smernica 74/60/EHS

Vnútorné zariadenie

16.

Smernica 74/483/EHS

Vonkajšie výčnelky

20.

Smernica 76/756/EHS

Montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu

27.

Smernica 77/389/EHS

Odťahové háky

32.

Smernica 77/649/EHS

Výhľad dopredu

35.

Smernica 78/318/EHS

Ostrekovanie/stieranie

37.

Smernica 78/549/EHS

Kryty kolies

42.

Smernica 89/297/EHS

Bočná ochrana

49.

Smernica 92/114/EHS

Vonkajšie výčnelky kabín

50.

Smernica 94/20/ES

Spojovacie zariadenia

52.

Smernica 2001/85/ES

Autobusy a diaľkové autobusy

57.

Smernica 2000/40/ES

Predná ochrana proti podbehnutiu

Doplnok 1

Všeobecné podmienky pre virtuálne skúšobné metódy

1.   Vzor virtuálnych skúšok

Na opis a vykonávanie virtuálnych skúšok sa ako základná štruktúra použije táto schéma:

a)

účel;

b)

model konštrukcie;

c)

hraničné podmienky;

d)

predpoklady záťaže;

e)

výpočet;

f)

posúdenie;

g)

dokumentácia.

2.   Základy počítačovej simulácie a výpočtu

2.1.   Matematický model

Výrobca dodá matematický model. Tento model musí zodpovedať zložitosti konštrukcie vozidla, systému a komponentov, ktoré sa majú podrobiť skúške v súvislosti s požiadavkami regulačného aktu a jeho hraničnými podmienkami.

Tie isté ustanovenia sa uplatnia mutatis mutandis v prípade skúšania komponentov alebo technických jednotiek nezávisle od vozidla.

2.2.   Overovací proces matematického modelu

Matematický model sa overí porovnaním s podmienkami skutočnej skúšky.

Na tento účel sa vykoná fyzická skúška so zámerom porovnať výsledky získané pri použití matematického modelu s výsledkami fyzickej skúšky. Musí sa dokázať porovnateľnosť výsledkov skúšky. Výrobca alebo technická služba vypracuje správu o overení a predloží ju schvaľovaciemu orgánu.

Na akúkoľvek zmenu matematického modelu alebo softvéru, ktorá môže zrušiť platnosť správy o overení, musí byť upozornený schvaľovací orgán, ktorý môže vyžadovať vykonanie nového overovacieho procesu.

V doplnku 3 sa nachádza bloková schéma overovacieho procesu.

2.3.   Dokumentácia

Údaje a pomocné nástroje použité pri simulácii a výpočte výrobca sprístupní a vhodne zdokumentuje.

3.   Nástroje a podpora

Na žiadosť technickej služby výrobca dodá potrebné nástroje vrátane vhodného softvéru, alebo poskytne prístup k nim.

Okrem toho technickej službe poskytne aj vhodnú podporu.

Poskytnutie prístupu a podpory technickej službe nezbavuje technickú službu povinnosti v súvislosti s kvalifikáciou jej zamestnancov, úhradou licenčných poplatkov a zachovaním dôvernosti.

Doplnok 2

Osobitné podmienky týkajúce sa virtuálnych skúšobných metód

1.

Zoznam regulačných aktov

 

Odkaz na regulačný akt

Príloha a odsek

Osobitné podmienky

3.

Smernica 70/221/EHS

Príloha II (Zadná ochrana proti podbehnutiu)

Bod 5.4.5

 

6.

Smernica 70/387/EHS

Príloha II

Bod 4.3

 

8.

Smernica 2003/97/ES

Príloha III

Všetky ustanovenia v oddieloch 3, 4 a 5

Predpísané polia výhľadu spätných zrkadiel.

12.

Smernica 74/60/EHS

Príloha I

Všetky ustanovenia v oddiele 5 (Špecifikácie)

Meranie všetkých polomerov zakrivenia a všetkých výčnelkov okrem požiadaviek, pri ktorých sa musí na kontrolu súladu s ustanoveniami použiť sila.

Príloha II

Stanovenie zóny nárazu hlavy.

16.

Smernica 74/483/EHS

Príloha I

Všetky ustanovenia v oddiele 5 (Všeobecné špecifikácie) a v oddiele 6 (Zvláštna špecifikácia)

Meranie všetkých polomerov zakrivenia a všetkých výčnelkov okrem požiadaviek, pri ktorých sa musí na kontrolu súladu s ustanoveniami použiť sila.

20.

Smernica 76/756/EHS

Oddiel 6 (Individuálne špecifikácie) predpisu EHK OSN č. 48

Skúšobná jazda stanovená v bode 6.22.9.2.2 sa vykoná na skutočnom vozidle.

Ustanovenia príloh 4, 5 a 6 predpisu EHK OSN č. 48

 

27.

Smernica 77/389/EHS

Príloha II oddiel 2

 

32.

Smernica 77/649/EHS

Príloha I oddiel 5 (Špecifikácie)

 

35.

Smernica 78/318/EHS

Príloha I

Bod 5.1.2. Iba meranie stieranej plochy.

37.

Smernica 78/549/EHS

Príloha I oddiel 2 (Špeciálne požiadavky)

 

42.

Smernica 89/297/EHS

Príloha I bod 2.8

Meranie odolnosti proti horizontálnej sile a priehybu.

49.

Smernica 92/114/EHS

Príloha I

Všetky ustanovenia v oddiele 4 (Špecifické požiadavky)

Pokiaľ ide o vozidlá N 1, uplatňujú sa ustanovenia uvedené v položke 16 tohto doplnku.

Meranie všetkých polomerov zakrivenia a všetkých výčnelkov okrem požiadaviek, pri ktorých sa musí na kontrolu súladu s ustanoveniami použiť sila.

50.

Smernica 94/20/ES

Príloha V – Požiadavky na mechanické spojovacie zariadenia

Všetky ustanovenia oddielov 1 až 8 vrátane.

Príloha VI bod 1.1

Skúšky pevnosti mechanických spojovacích zariadení jednoduchej konštrukcie sa môžu nahradiť virtuálnymi skúškami.

Oddiel 4 prílohy VI – Skúšky mechanických spojovacích zariadení

Iba body 4.5.1 (Skúška pevnosti), 4.5.2 (Vzperná pevnosť) a 4.5.3 (Odolnosť voči ohnutiu).

52.

Smernica 2001/85/ES

Príloha I

Bod 7.4.5. Skúška stability v podmienkach stanovených v doplnku k prílohe I.

Príloha IV – Pevnosť nadstavby

Doplnok 4 – Overenie pevnosti nadstavby výpočtom.

57.

Smernica 2000/40/ES

Oddiel 3 prílohy 5 predpisu EHK OSN č. 93

Meranie odolnosti proti horizontálnej sile a priehybu.

Doplnok 3

Overovací proces

Image


1.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/22


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 372/2010

z 30. apríla 2010,

ktorým sa stodvadsiaty šiestykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 1 (2),

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 22. apríla 2010 Výbor Bezpečnostnej rady OSN pre sankcie rozhodol o pridaní dvoch fyzických osôb do zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, a o vymazaní jednej fyzickej osoby z tohto zoznamu.

(3)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.

(4)

S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia ustanovené v tomto nariadení účinné, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2010

Za Komisiu

v mene predsedu

João VALE DE ALMEIDA

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2)  Článok 7a bol vložený nariadením (EÚ) č. 1286/2009 (Ú. v. EÚ L 346, 23.12.2009, s. 42).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Pod nadpis „Fyzické osoby“ sa dopĺňajú tieto záznamy:

a)

„Mohamed Belkalem [alias a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi]. Dátum narodenia: 19.12.1969. Miesto narodenia: Hussein Dey, Alžír, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) údajne sa zdržiava v Mali, b) meno otca je Ali Belkalem, meno matky je Fatma Saadoudi; c) člen organizácie The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 22.4.2010.“

b)

„Tayeb Nail [alias a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali]. Dátum narodenia: a) približne rok 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Miesto narodenia: Faidh El Batma, Djelfa, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) údajne sa zdržiava v Mali, b) meno otca bolo Benazouz Nail, meno matky je Belkheiri Oum El Kheir; c) člen organizácie The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 22.4.2010.“

2.

Zo zoznamu pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa vypúšťa tento záznam:

„Ahmed Said Zaki Khedr [alias a) Ahmed Said Al Kader, b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, c) Shaikh Said Abdul Rehman, d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman]. Dátum narodenia: 1.3.1948. Miesto narodenia: Káhira, Egypt. Štátna príslušnosť: Kanada. Ďalšie informácie: údajne zomrel v októbri 2003.“


1.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/24


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 373/2010

z 30. apríla 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

82,9

MA

90,4

TN

107,3

TR

91,6

ZZ

93,1

0707 00 05

MA

64,9

TR

120,2

ZZ

92,6

0709 90 70

TR

91,1

ZZ

91,1

0805 10 20

EG

45,5

IL

61,6

MA

54,7

TN

47,1

TR

60,5

ZZ

53,9

0805 50 10

TR

70,0

ZA

67,9

ZZ

69,0

0808 10 80

AR

90,7

BR

79,3

CA

80,5

CL

81,4

CN

76,5

MK

22,1

NZ

117,0

US

126,4

UY

93,0

ZA

89,8

ZZ

85,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


1.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/26


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 374/2010

z 30. apríla 2010,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. mája 2010

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že dovozné clo na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002, ex 1005 okrem hybridných osív a ex 1007, okrem hybridov na siatie, je rovnaké ako intervenčná cena platná pre takéto výrobky pri dovoze zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 daného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96 sa na výpočet dovozného cla na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne stanovuje podľa metódy ustanovenej v článku 4 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 1. mája 2010 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novo stanovené clá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 1. mája 2010 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od 1. mája 2010

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

31,76

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

16,00

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

16,00

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

31,76


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori alebo Čiernom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

16.4.2010-29.4.2010

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minneapolis

Chicago

Kvotácia

157,20

105,53

Cena FOB USA

133,24

123,24

103,24

72,80

Prémia – Záliv

14,06

Prémia – Veľké jazerá

18,66

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv – Rotterdam:

26,43 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá – Rotterdam:

57,46 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


ROZHODNUTIA

1.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/29


ROZHODNUTIE RADY

z 26. apríla 2010,

ktorým sa vymenúva deväť členov Dvora audítorov

(2010/246/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 286 ods. 2,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Funkčné obdobia pána Jana KINŠTA, pani Kersti KALJULAIDOVEJ, pána Igorsa LUDBORŽSA, pani Ireny PETRUŠKEVIČIENĖOVEJ, pána Gejzu HALÁSZA, pána Josefa BONNICIHO, pána Jaceka UCZKIEWICZA, pána Vojka Antona ANTONČIČA a pána Júliusa MOLNÁRA končia 6. mája 2010.

(2)

Je preto potrebné uskutočniť nové vymenovania,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Za členov Dvora audítorov sa na obdobie od 7. mája 2010 do 6. mája 2016 vymenúvajú:

pán Jan KINŠT,

pani Kersti KALJULAID,

pán Igors LUDBORŽS,

pani Rasa BUDBERGYTĖ,

pán Szabolcs FAZAKAS,

pán Louis GALEA,

pán Augustyn KUBIK,

pán Milan Martin CVIKL,

pán Ladislav BALKO.

V Luxemburgu 26. apríla 2010

Za Radu

predseda

M. Á. MORATINOS


(1)  Stanovisko z 25. marca 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).


1.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/30


ROZHODNUTIE RADY

z 26. apríla 2010,

ktorým sa vymenúva jeden poľský člen a jeden poľský náhradník Výboru regiónov

(2010/247/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh poľskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 22. decembra 2009 prijala rozhodnutie 2009/1014/EÚ a 18. januára 2010 rozhodnutie 2010/29/EÚ, ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015 (1).

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Tadeusza WRONU sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov. V dôsledku vymenovania pána Jana BRONŚA za člena Výboru regiónov sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Na zvyšný čas súčasného funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za člena:

Jan BRONŚ, starosta mesta Oleśnica (zmena mandátu),

a

b)

za náhradníka:

Zbigniew PODRAZA, starosta mesta Dąbrowa Górnicza.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 26. apríla 2010

Za Radu

predseda

M. Á. MORATINOS


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.


1.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/31


ROZHODNUTIE RADY

z 26. apríla 2010,

ktorým sa upravujú príspevky ustanovené rozhodnutím 2003/479/ES a rozhodnutím 2007/829/ES o pravidlách pridelenia národných expertov a vojenského personálu na Generálny sekretariát Rady

(2010/248/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 41 ods. 1,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 240 ods. 2,

keďže:

(1)

Článok 15 ods. 7 rozhodnutia Rady 2003/479/ES (1) a článok 15 ods. 6 rozhodnutia Rady 2007/829/ES (2) ustanovujú, že výška denných a mesačných príspevkov sa upravuje každý rok bez spätného účinku podľa úpravy základných platov úradníkov Európskej únie v Bruseli a Luxemburgu.

(2)

Dňa 23. decembra 2009 Rada prijala nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1296/2009, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2009 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky (3), ktorým sa uplatňuje úprava 1,85 %,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   V článku 15 ods. 1 rozhodnutia 2003/479/ES a v článku 15 ods. 1 rozhodnutia 2007/829/ES sa sumy 30,75 EUR a 122,97 EUR nahrádzajú sumami 31,32 EUR a 125,25 EUR.

2.   V článku 15 ods. 2 rozhodnutia 2003/479/ES a v článku 15 ods. 2 rozhodnutia 2007/829/ES sa tabuľka nahrádza takto:

„Vzdialenosť medzi miestom pôvodu a miestom pridelenia

(v km)

Suma v EUR

0 – 150

0,00

> 150

80,50

> 300

143,12

> 500

232,59

> 800

375,71

> 1 300

590,40

> 2 000

706,72“

3.   V článku 15 ods. 4 rozhodnutia 2003/479/ES sa suma 30,75 EUR nahrádza sumou 31,32 EUR.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jeho prijatí.

V Luxemburgu 26. apríla 2010

Za Radu

predseda

M. Á. MORATINOS


(1)  Ú. v. EÚ L 160, 28.6.2003, s. 72.

(2)  Ú. v. EÚ L 327, 13.12.2007, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 10.


1.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/32


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. apríla 2010

o prijatí rozhodnutia o financovaní prípravnej akcie, ktorá sa týka kontrolných miest na rok 2010

(2010/249/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), a najmä na jeho článok 49 ods. 6 úvodnú vetu, článok 49 ods. 6 písm. b) a článok 75 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2) (ďalej len „vykonávacie pravidlá“), a najmä na jeho článok 90,

keďže:

(1)

V oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade o akčnom pláne Spoločenstva na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010 (3) sa určuje ako jedna z oblastí činnosti zvýšenie existujúcich minimálnych noriem týkajúcich sa ochrany a dobrých životných podmienok zvierat v súlade s novými vedeckými poznatkami a sociálno-ekonomickými hodnoteniami, ako aj zabezpečenie účinného presadzovania.

(2)

Na účely zlepšenia dobrých životných podmienok určitých kategórií prepravovaných zvierat sa v právnych predpisoch Únie stanovujú požiadavky týkajúce sa maximálneho trvania prepravy, po ukončení ktorej sa musia zvieratá vyložiť, nakŕmiť a napojiť a musia odpočívať. Takéto povinné zastávky pri preprave zvierat na dlhú vzdialenosť sa uskutočňujú na kontrolných miestach, ako je vymedzené v článku 1 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1255/97 z 25. júna 1997 o kritériách Spoločenstva na oddychové miesta (4).

(3)

Väčší počet zvierat prepravovaných cestnou dopravou na dlhú vzdialenosť si vyžaduje lepšie kontrolné miesta. Prostredníctvom konzultácií so zúčastnenými stranami a pri využití ich technických odborných posudkov treba pre kontrolné miesta určiť kritériá kvality a rozhodnúť, aké postupy by sa mali v Únii vyvinúť.

(4)

Okrem toho kontrolné miesta na niektorých miestach chýbajú a kvalita viacerých existujúcich miest je nedostatočná. Mala by sa preto vykonať prípravná akcia, ktorá bude zahŕňať výstavbu alebo obnovu určitých kontrolných miest.

(5)

V roku 2008 Komisia uverejnila výzvu na predkladanie návrhov na podobnú prípravnú akciu, ale žiadny z doručených návrhov z dôvodu nedostatku potrebných informácií týkajúcich sa hospodárskej životaschopnosti projektu a zdroja spolufinancovania nespĺňal minimálne kritériá výzvy.

(6)

Rozhodnutím Komisie 2009/755/ES z 13. októbra 2009 o prijatí rozhodnutia o financovaní prípravnej akcie, ktorá sa týka kontrolných miest na rok 2009 (5), sa stanovili dve etapy prípravnej akcie na rok 2009: prvá prostredníctvom predbežnej štúdie o postupe zadávania zákaziek a druhá prostredníctvom grantov.

(7)

V roku 2009 sa začala predbežná štúdia uvedená v rozhodnutí 2009/755/ES, ktorej cieľom je zhromaždiť informácie o súčasnom stave kontrolných miest a určiť kritériá kvality pre vysoko kvalitné kontrolné miesta. Uvedená štúdia má tiež stanoviť ekonomické kritériá pre poskytovanie dotácií na príslušnú renováciu alebo výstavbu vysoko kvalitných kontrolných miest. Výsledky uvedenej štúdie by mali byť k dispozícii v máji 2010 a postup pre granty uvedené v rozhodnutí 2009/755/ES sa začne na základe kritérií stanovených v štúdii.

(8)

Uvedenú prípravnú akciu je vhodné naďalej financovať z prostriedkov Únie. Vo všeobecnom rozpočte Európskych Únie na rok 2010 pridelil rozpočtový orgán na prípravnú akciu týkajúcu sa kontrolných miest 2 000 000 EUR.

(9)

Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 a článku 90 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002.

(10)

Podľa článku 83 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 by sa potvrdenie platnosti, povolenie a výplata výdavkov mali uskutočniť v lehotách ustanovených vo vykonávacích predpisoch.

(11)

Na účely uplatňovania tohto rozhodnutia je vhodné vymedziť pojem „podstatná zmena“ v zmysle článku 90 ods. 4 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijíma prípravná akcia, ako je stanovená v prílohe (ďalej len „prípravná akcia“).

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje vymedzenie pojmu „kontrolné miesto“ uvedené v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/97.

Článok 3

Maximálna výška príspevku Európskej únie na vykonanie prípravnej akcie sa stanovuje na 2 000 000 EUR, ktoré sa majú financovať z rozpočtovej položky 17 04 03 03 všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2010.

Článok 4

1.   Schvaľujúca osoba môže k tomuto rozhodnutiu prijať akékoľvek zmeny, ktoré nie sú považované za podstatné v zmysle článku 90 ods. 4 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a proporcionality.

2.   Kumulatívne zmeny v rozdelení príspevkov na činnosti súvisiace s prípravnou akciou, ktoré neprevyšujú 10 % maximálnej výšky príspevku stanoveného v článku 3, sa nepovažujú za podstatné v zmysle článku 90 ods. 4 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 pod podmienkou, že významne neovplyvňujú povahu a cieľ prípravnej akcie.

V Bruseli 30. apríla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(3)  KOM(2006) 13 v konečnom znení.

(4)  Ú. v. ES L 174, 2.7.1997, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2009, s. 26.


PRÍLOHA

PRÍPRAVNÁ AKCIA, KTORÁ SA TÝKA KONTROLNÝCH MIEST NA ROK 2010

1.1.   Úvod

Táto prípravná akcia obsahuje dve vykonávacie opatrenia na rok 2010.

Na základe cieľov stanovených v prípravnej akcii je rozpočet pridelený na granty na výstavbu alebo renováciu niektorých kontrolných miest (ktoré sa majú vykonávať priamym centralizovaným riadením) a je stanovený vo výške: 2 000 000 EUR.

1.2.   Granty na výstavbu alebo obnovu kontrolných miest

Granty sa udelia prostredníctvom písomnej dohody (ďalej len „grantová dohoda“).

PRÁVNY ZÁKLAD

Prípravná akcia v zmysle článku 49 ods. 6 písm. b) nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA

17 04 03 03

ROČNÉ PRIORITY, CIELE, KTORÉ SA MAJÚ DOSIAHNUŤ A PREDPOKLADANÉ VÝSLEDKY

Väčší počet zvierat prepravovaných cestnou dopravou na dlhú vzdialenosť si vyžaduje lepšie kontrolné miesta, kde môžu zvieratá odpočívať. V záujme dobrých životných podmienok a zdravia zvierat je nutné zaviesť osobitné opatrenia s cieľom zabrániť stresu zvierat a šíreniu infekčných chorôb. Cieľom prípravnej akcie je zvýšenie používania kontrolných miest a podpora vysoko kvalitných kontrolných miest. Prípravná akcia nadväzuje na predchádzajúcu prípravnú akciu uvedenú v rozhodnutí 2009/755/ES.

OPIS A CIEĽ VYKONÁVACIEHO OPATRENIA

Prípravná akcia pozostáva z výstavby alebo obnovy vysoko kvalitných kontrolných miest s cieľom potvrdiť skúšobný certifikačný systém založený na výsledkoch štúdie uskutočniteľnosti z roku 2009 podľa rozhodnutia 2009/755/ES. Očakáva sa, že prípravná akcia podporí hospodársky životaschopný certifikačný systém pre vysoko kvalitné kontrolné miesta s cieľom zlepšiť životné podmienky zvierat prepravovaných na dlhé vzdialenosti.

VYKONÁVANIE

Vykoná priamo Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov.

ROZVRH A PREDBEŽNÁ SUMA VÝZVY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV/PRIAMEHO ZADANIA ZÁKAZKY

Uverejní sa jediná výzva na predkladanie návrhov na 2 000 000 EUR.

Prípravná akcia sa vykoná do 24 mesiacov od podpisu grantovej dohody.

Výzva na predkladanie návrhov sa vyhlási po dokončení štúdie posúdenia uskutočniteľnosti uvedenej v oddiele 1.2 rozhodnutia 2009/755/ES, ktorá je plánovaná na koniec mája 2010.

MAXIMÁLNA MOŽNÁ MIERA SPOLUFINANCOVANIA

70 %

ZÁKLADNÉ KRITÉRIÁ A KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Podmienky účasti

Finančná spôsobilosť žiadateľa:

žiadatelia musia preukázať finančnú spôsobilosť na uskutočnenie financovanej akcie;

žiadatelia musia predložiť dôkaz o dostupnosti vlastných zdrojov potrebných na požadované spolufinancovanie Únie a na riadenie nevyhnutných peňažných tokov pre riadenie projektu. Výška grantu udeleného príjemcovi nesmie prekročiť celkovú výšku jeho/jej vlastného kapitálu a dlohodobého dlhu.

Technická a odborná spôsobilosť žiadateľa:

žiadatelia musia disponovať technickou kapacitou a odbornou spôsobilosťou na vykonanie akcie, ktorá sa má spolufinancovať. Sú povinní predložiť doklad o svojich znalostiach a skúsenostiach v oblasti infraštruktúry spojenej so zvieratami a ich prepravou. Musia predložiť osvedčenie a opis projektov a činností, ktoré podnikli počas troch rokov pred dátumom podania žiadosti, a zamerať sa najmä na projekty, ktoré sa týkajú príslušnej oblasti (preprava alebo chov zvierat, výstavba infraštruktúry súvisiacej so zvieratami). Mali by tiež predložiť podrobné životopisy každého člena svojho tímu a preukázať riadiace schopnosti vedúceho projektu a manažéra vrátane jeho/jej vzdelania, titulov a diplomov, pracovných skúseností, výskumnej práce a publikácií;

žiadatelia musia preukázať, že žiadajúce organizácie sa zaväzujú plniť ciele projektu a podporovať zásadu zavedenia certifikačného systému pre kontrolné miesta, ktorý sa má implementovať touto akciou. Sú povinní predložiť zoznam kontaktov a medzinárodných zúčastnených strán, ktoré zamýšľajú konzultovať, najmä pokiaľ ide o certifikáciu, a zdroje, z ktorých zamýšľajú čerpať počas vykonávania prípravnej akcie.

Kritériá udeľovania

Uplatňujú sa tieto všeobecné kritériá udelenia zákazky:

spoľahlivosť prístupu (20 %),

organizácia práce a stupeň zainteresovanosti príslušných orgánov/organizácií v členskom štáte, na ktoré sa akcia vzťahuje (30 %),

význam projektu na úrovni Únie a multiplikačný efekt (30 %),

pomer nákladov a efektívnosti projektu (20 %).

FORMA GRANTU

Písomná dohoda


ODPORÚČANIA

1.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/36


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 28. apríla 2010

o spoločnej výskumnej programovej iniciatíve Zdravým stravovaním za zdravý život

(2010/250/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 181 ods. 2,

keďže:

(1)

Zdravie občanov je základným faktorom rastu a prosperity Únie.

(2)

V posledných troch desaťročiach došlo k dramatickému nárastu úrovne nadváhy a obezity u obyvateľstva Únie, najmä u detí.

(3)

Trend zlého stravovania a nízkej telesnej aktivity u obyvateľstva Únie sa zhoršuje.

(4)

Narastá výskyt množstva chronických ochorení, ako sú kardiovaskulárne choroby, vysoký krvný tlak, cukrovka typu 2, mŕtvice, určité druhy rakoviny, poruchy pohybového ústrojenstva a dokonca aj rad porúch duševného zdravia.

(5)

Ak by sa odstránili rizikové faktory súvisiace s bežným životným štýlom, okrem iného aj rizikové faktory súvisiace so stravovaním, mohlo by sa predísť 80 % prípadov srdcových ochorení, mŕtvic a cukrovky typu 2 a 40 % prípadov rakoviny.

(6)

Rada pre konkurencieschopnosť na svojom zasadaní 3. decembra 2009 uznala iniciatívu Zdravie, výživa a prevencia ochorení súvisiacich so stravovaním (názov navrhovatelia neskôr zmenili na názov Zdravým stravovaním za zdravý život) za oblasť, v ktorej by sa spoločným programovaním vniesla veľká pridaná hodnota do súčasného roztriešteného výskumného úsilia členských štátov. Preto prijala závery, ktorými uznala potrebu začať spoločnú programovú iniciatívu na túto tému, a vyzvala Komisiu, aby prispela k jej príprave. Rada takisto znovu potvrdila, že spoločné programovanie je proces, ktorý vedú členské štáty a pri ktorom Komisia pôsobí ako sprostredkovateľ.

(7)

Spoločné programovanie výskumu v oblasti výživy a zdravia by znamenalo koordináciu výskumu vplyvu životného štýlu a stravovania na zdravie, čím by sa významne prispelo k vybudovaniu plne funkčného európskeho výskumného priestoru v oblasti prevencie ochorení súvisiacich so stravovaním a k posilneniu vedúceho postavenia a konkurencieschopnosti výskumnej činnosti v tejto oblasti.

(8)

S cieľom zabezpečiť efektívnosť spoločného úsilia členských štátov v oblasti výživy a zdravia by členské štáty mali vytvoriť a vykonať strategický výskumný plán na základe spoločného prístupu k prevencii ochorení súvisiacich so stravovaním.

(9)

S cieľom zabezpečiť účinné riadenie spoločnej akcie, ktorá sa má zrealizovať, by členské štáty mali vytvoriť spoločnú riadiacu štruktúru s mandátom na stanovenie spoločných podmienok, pravidiel a postupov spolupráce a koordinácie a na monitorovanie vykonávania tohto strategického výskumného plánu.

(10)

S cieľom dosiahnuť ciele stanovené v tomto odporúčaní by členské štáty mali s Komisiou spolupracovať na preskúmaní možných iniciatív Komisie na pomoc členským štátom pri vypracúvaní a vykonávaní tohto strategického výskumného plánu.

(11)

S cieľom umožniť Komisii informovať o tejto záležitosti Európsky parlament a Radu by členské štáty mali Komisii pravidelne podávať správy o pokroku dosiahnutom v tomto spoločnom programovaní,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.

Členským štátom sa odporúča vypracovať spoločnú víziu v súvislosti s tým, ako spolupráca a koordinácia v oblasti výskumu na úrovni Únie môže pomôcť pri zlepšovaní prevencie ochorení súvisiacich so stravovaním.

2.

Členským štátom sa odporúča vypracovať strategický výskumný plán so stanovením strednodobých až dlhodobých potrieb a cieľov výskumu v oblasti prevencie ochorení súvisiacich so stravovaním. Tento strategický výskumný plán by mal obsahovať plán vykonávania so stanovením priorít a časových lehôt a s určením akcií, nástrojov a zdrojov potrebných na vykonávanie uvedeného strategického výskumného plánu.

3.

Členským štátom sa odporúča zahrnúť do strategického výskumného plánu a plánu vykonávania tieto akcie:

a)

určenie a výmena informácií o príslušných národných programoch a výskumných činnostiach;

b)

určenie oblastí alebo výskumných činností, v ktorých by koordinácia, spoločné výzvy na predkladanie návrhov alebo zlúčenie zdrojov boli prínosom;

c)

výmena informácií, zdrojov, najlepších postupov, metód a usmernení najmä pri vytváraní veľkých kohort a klinických štúdií;

d)

vymedzenie postupu (vrátane kritérií kvality) výskumu, ktorý sa má v oblastiach uvedených v písmene b) vykonávať spoločne;

e)

kde je to vhodné, spoločné využívanie existujúcej výskumnej infraštruktúry alebo vyvíjanie nových nástrojov, ako sú koordinované databázy, biobanky alebo modely na účely extrapolácie údajov na ľudí;

f)

exportovanie a šírenie poznatkov, inovácií a interdisciplinárnych prístupov a zabezpečovanie účinného využívania výsledkov výskumu s cieľom posilniť európsku konkurencieschopnosť a tvorbu politiky;

g)

povzbudzovanie a podporovanie užšej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom spolu s otvorenou inováciou medzi rôznymi podnikateľskými sektormi;

h)

vytvorenie siete existujúcich stredísk, ktoré sa špecializujú najmä na vedu o spotrebe, výživu a spracovateľské technológie.

4.

Členským štátom sa odporúča vytvoriť spoločnú riadiacu štruktúru v oblasti prevencie ochorení súvisiacich so stravovaním s mandátom na ustanovenie spoločných podmienok, pravidiel a postupov spolupráce a koordinácie a monitorovať vykonávanie tohto strategického výskumného plánu.

5.

Členským štátom sa odporúča spoločne vykonávať strategický výskumný plán vrátane vykonávania prostredníctvom národných výskumných programov alebo iných národných výskumných činností.

6.

Členským štátom sa odporúča spolupracovať s Komisiou s cieľom preskúmať možné iniciatívy Komisie na pomoc členským štátom pri vytváraní a vykonávaní uvedeného strategického výskumného plánu a s cieľom koordinovať spoločné programy s inými iniciatívami Únie v tejto oblasti.

7.

Členským štátom sa odporúča pravidelne podávať Komisii správy o pokroku dosiahnutom v tejto spoločnej programovej iniciatíve.

V Bruseli 28. apríla 2010

Za Komisiu

Máire GEOGHEGAN-QUINN

členka Komisie