ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.105.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 105

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
27. apríla 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 356/2010 z 26. apríla 2010, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, vzhľadom na situáciu v Somálsku

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 357/2010 z 23. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva ( 1 )

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 358/2010 z 23. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva ( 1 )

12

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 359/2010 z 26. apríla 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP z 26. apríla 2010, o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku a o zrušení spoločnej pozície 2009/138/SZBP

17

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/232/SZBP z 26. apríla 2010, ktorým sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku

22

 

 

2010/233/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. apríla 2010, ktorým sa zriaďuje skupina odborníkov pre spoločný referenčný rámec v oblasti európskeho zmluvného práva

109

 

 

2010/234/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. apríla 2010, ktorým sa Luxembursku udeľuje čiastočná výnimka z rozhodnutia 2006/66/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému vozový park – hluk transeurópskej konvenčnej železnice a z rozhodnutia 2006/861/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému vozový park – nákladné vozne transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy [oznámené pod číslom K(2010) 2546]

112

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

27.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 105/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 356/2010

z 26. apríla 2010,

ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, vzhľadom na situáciu v Somálsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215 ods. 1 a 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP z 26 apríla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku a o zrušení spoločnej pozície 2009/138/SZBP (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

V súlade s kapitolou VII Charty Organizácie Spojených národov prijala Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (ďalej len „Bezpečnostná rada“) 20. novembra 2008 rezolúciu 1844 (2008), ktorou sa potvrdzuje všeobecné a úplné zbrojné embargo voči Somálsku uvalené rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (rezolúcia BR OSN) 733 (1992) a zavádzajú sa ďalšie reštriktívne opatrenia.

(2)

Ďalšie reštriktívne opatrenia sa týkajú obmedzení vstupu a finančných reštriktívnych opatrení voči jednotlivcom a subjektom označeným Bezpečnostnou radou alebo Sankčným výborom Organizácie Spojených národov zriadeným na základe rezolúcie BR OSN 751 (1992) týkajúcej sa Somálska (ďalej len „sankčný výbor“). Okrem platného všeobecného zbrojného embarga sa rezolúciou zavádza osobitný zákaz priamych alebo nepriamych dodávok, predaja alebo transferu zbraní a vojenského vybavenia a osobitný zákaz poskytovania súvisiacej pomoci a služieb jednotlivcom a subjektom, ktoré sankčný výbor zaradil do zoznamu.

(3)

Reštriktívne opatrenia sú namierené proti jednotlivcom a subjektom, ktoré Organizácia Spojených národov (OSN) označila ako jednotlivcov a subjekty zapojené do činností alebo poskytujúce podporu činnostiam, ktoré ohrozujú mier, bezpečnosť alebo stabilitu Somálska, vrátane činností, ktoré ohrozujú dohodu z Džibuti z 18. augusta 2008 alebo politický proces, alebo násilím ohrozujú dočasné federálne inštitúcie (TFI – Transitional Federal Institutions) alebo misiu Africkej únie v Somálsku (AMISOM), ako jednotlivcov a subjekty, ktoré konajú v rozpore so zbrojným embargom a súvisiacimi opatreniami alebo bránia dodávkam humanitárnej pomoci do Somálska alebo prístupu k humanitárnej pomoci alebo jej distribúcii v Somálsku.

(4)

Rada Európskej únie prijala 16. februára 2009 spoločnú pozíciu 2009/138/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku (2), v ktorej sa okrem iného stanovujú finančné reštriktívne opatrenia voči fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, ktoré OSN zaradila do zoznamu, ako aj zákaz priameho a nepriameho poskytovania pomoci a služieb súvisiacich so zbraňami a vojenským vybavením takýmto osobám, subjektom alebo orgánom.

(5)

Bezpečnostná rada prijala 19. marca 2010 rezolúciu BR OSN 1916 (2010), v ktorej sa okrem iného rozhodlo o zmiernení niektorých obmedzení a povinností uložených v rámci systému sankcií, aby medzinárodné, regionálne a subregionálne organizácie mohli dodávať tovar a poskytovať technickú pomoc a aby OSN mohla zabezpečiť včasné poskytovanie naliehavo potrebnej humanitárnej pomoci.

(6)

Sankčný výbor prijal 12. apríla 2010 zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(7)

Na základe toho Rada prijala 26 apríla 2010 rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP.

(8)

Tieto opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a preto, najmä na účely zabezpečenia ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch, je na ich vykonávanie, pokiaľ ide o Úniu, potrebný akt Únie.

(9)

Nariadením Rady (ES) č. 147/2003 z 27. januára 2003 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Somálsku (3) sa zaviedol všeobecný zákaz poskytovania technického poradenstva, pomoci, odbornej prípravy, financovania alebo finančnej pomoci v súvislosti s vojenskými činnosťami akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Somálsku. Malo by sa prijať nové nariadenie Rady na vykonávanie opatrení týkajúcich sa fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré OSN zaradila do zoznamu.

(10)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie (4), konkrétne právo na účinné opravné prostriedky a spravodlivý proces, právo vlastniť majetok a právo na ochranu osobných údajov. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(11)

Týmto nariadením sa plne rešpektujú aj záväzky členských štátov vyplývajúce z Charty Organizácie Spojených národov a právne záväzná povaha rezolúcií Bezpečnostnej rady.

(12)

Vzhľadom na situáciu v Somálsku, ktorá predstavuje konkrétne ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti v tomto regióne a s cieľom zabezpečiť súlad s postupom zmeny, doplnenia a preskúmania prílohy k rozhodnutiu Rady 2010/231/SZBP, by právomoc zmeniť a doplniť zoznam v prílohe I k tomuto nariadeniu mala mať Rada.

(13)

Postup zmeny a doplnenia zoznamu v prílohe I k tomuto nariadeniu by mal zahŕňať poskytnutie dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré predložil sankčný výbor, označeným fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, aby mali možnosť vyjadriť k týmto dôvodom pripomienky. V prípade, že sa predložia pripomienky alebo nové zásadné dôkazy, by Rada mala na základe týchto pripomienok preskúmať svoje rozhodnutie a príslušným spôsobom informovať dotknutú osobu, subjekt alebo orgán.

(14)

Aby sa zabezpečila maximálna právna istota v rámci Únie, mali by sa zverejniť mená a ďalšie relevantné údaje na identifikáciu fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktorých finančné prostriedky a hospodárske zdroje sa zmrazili v súlade s týmto nariadením.

(15)

Pri akomkoľvek spracúvaní osobných údajov o fyzických osobách podľa tohto nariadenia by sa malo dodržiavať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (6).

(16)

Členské štáty by mali stanoviť sankcie vzťahujúce sa na porušenia ustanovení tohto nariadenia. Stanovené sankcie by mali byť primerané, účinné a odradzujúce,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a hospodárske výhody každého druhu, ktoré zahŕňajú, ale neobmedzujú sa iba na:

i)

hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, zmenky, peňažné poukážky a iné platobné nástroje,

ii)

vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch, pohľadávky a dlhopisy,

iii)

verejne alebo súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje, vrátane akcií a majetkových podielov, certifikáty predstavujúce cenné papiere, dlhopisy, vlastné zmenky, záruky, obligácie bez záruky a zmluvy o derivátových finančných nástrojoch,

iv)

úroky, dividendy alebo ďalšie príjmy z aktív alebo z hodnoty akumulovanej alebo vytváranej aktívami,

v)

úvery, práva na započítanie pohľadávky, záruky, zábezpeky splnenia zmluvy alebo iné finančné záväzky,

vi)

akreditívy, náložné listy, kúpne zmluvy,

vii)

dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;

b)

„zmrazenie finančných prostriedkov“ je zabránenie akémukoľvek pohybu, prevodu, úprave, použitiu, prístupu k finančným prostriedkom alebo manipulácii s nimi, ktoré by mali za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, povahy, miesta určenia, alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov, vrátane spravovania portfólií;

c)

„hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, hmotné aj nehmotné, hnuteľné aj nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale možno ich použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

d)

„zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie ich využívaniu na účely získania finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa, ale neobmedzuje sa iba na ich predaj, prenájom alebo založenie;

e)

„sankčný výbor“ je výbor Bezpečnostnej rady zriadený podľa rezolúcie BR OSN 751 (1992) týkajúcej sa Somálska;

f)

„technická pomoc“ je akákoľvek technická podpora týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, montáže, testovania, údržby alebo akýchkoľvek iných technických služieb a môže nadobúdať formy, akými sú inštruktáž, poradenstvo, školenie, odovzdávanie poznatkov alebo zručností, alebo konzultačné služby vrátane pomoci v slovnej forme;

g)

„investičné služby“ sú:

i)

prijímanie a prevod príkazov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov,

ii)

vykonávanie príkazov v mene klientov,

iii)

obchodovanie na vlastný účet,

iv)

správa portfólií,

v)

investičné poradenstvo,

vi)

upisovanie finančných nástrojov a/alebo umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku,

vii)

umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku alebo

viii)

riadenie multilaterálnych obchodných systémov,

za predpokladu, že sa táto činnosť týka akéhokoľvek z finančných nástrojov uvedených v oddiele C prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (7);

h)

„územie Únie“ znamená územia, na ktoré sa vzťahujú zmluvy podľa podmienok stanovených v zmluvách;

i)

„odôvodnenie“ je zverejniteľná časť vyhlásenia k prípadu, ktoré poskytol sankčný výbor, a/alebo prípadne opisné zhrnutie dôvodov zaradenia na zoznam, ktoré poskytol sankčný výbor.

Článok 2

1.   Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe I, alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú.

2.   Žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje sa nesprístupnia, a to priamo alebo nepriamo, fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe I a nepoužijú sa v ich prospech.

3.   Prílohu I tvorí zoznam fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré označila Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor v súlade s rezolúciou BR OSN 1844 (2008).

4.   Zakazuje sa vedomé a zámerné zapojenie sa do činností, ktorých cieľom alebo účinkom je priame alebo nepriame obchádzanie opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2.

5.   Zákaz uvedený v odseku 2 nezakladá žiadnu zodpovednosť dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sprístupnili finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ak nevedeli a nemohli odôvodnene predpokladať, že svojím konaním tento zákaz porušujú.

Článok 3

1.   Článok 2 ods. 2 sa nevzťahuje na pripisovanie na zmrazené účty:

a)

úrokov alebo iných príjmov z týchto účtov alebo

b)

platieb splatných podľa zmlúv, dohôd alebo povinností, ktoré sa uzavreli alebo ktoré vznikli pred dátumom, kedy boli fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v článku 2 označené sankčným výborom alebo Bezpečnostnou radou,

za predpokladu, že sa na takéto úroky, iné výnosy a platby naďalej vzťahuje článok 2 ods. 1.

2.   Ustanovenia článku 2 ods. 2 nebránia finančným alebo úverovým inštitúciám v Únii, ktoré dostávajú finančné prostriedky prevádzané na účet fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedenej v zozname, aby pripisovali úhrady na zmrazené účty za predpokladu, že všetky sumy pripísané na takéto účty budú takisto zmrazené. Finančná alebo úverová inštitúcia o takýchto transakciách bezodkladne informuje príslušné orgány v členskom štáte uvedené na webových stránkach v prílohe II.

Článok 4

1.   Článok 2 ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na sprístupnenie finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov potrebných na zabezpečenie včasného poskytnutia naliehavo potrebnej humanitárnej pomoci v Somálsku zo strany Organizácie Spojených národov, jej špecializovaných agentúr a programov, humanitárnych organizácií so štatútom pozorovateľa v rámci Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, ktoré poskytujú humanitárnu pomoc, alebo ich realizačných partnerov.

2.   Výnimka uvedená v odseku 1 neukladá žiadnu zodpovednosť fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, ktoré sprístupnili finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ak nevedeli a nemali primeraný dôvod predpokladať, že sa na ich konanie táto výnimka nevzťahuje.

Článok 5

1.   Odchylne od článku 2 môžu príslušné orgány v členských štátoch uvedené na webových stránkach v prílohe II povoliť za podmienok, ktoré považujú za primerané, uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

dotknutý príslušný orgán stanovil, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

i)

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených v prílohe I a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov, vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby,

ii)

určené výlučne na platbu primeraných honorárov za odbornú prácu a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb alebo

iii)

určené výlučne na zaplatenie poplatkov alebo úhradu nákladov na bežnú držbu alebo správu zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov a

b)

dotknutý členský štát oboznámil sankčný výbor s týmto rozhodnutím a svojim zámerom udeliť povolenie a sankčný výbor voči tomuto postupu nevyslovil námietky do troch pracovných dní od oznámenia.

2.   Odchylne od článku 2 môžu príslušné orgány v členských štátoch uvedené v prílohe II povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak dospeli k záveru, že tieto sú potrebné na úhradu mimoriadnych výdavkov, za predpokladu, že dotknutý členský štát s týmto rozhodnutím oboznámil sankčný výbor, ktorý toto rozhodnutie schválil.

3.   Príslušný členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o akomkoľvek povolení udelenom na základe odsekov 1 a 2.

Článok 6

Odchylne od článku 2 môžu príslušné orgány v členských štátoch uvedené na webových stránkach v prílohe II povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje podliehajú súdnemu, administratívnemu alebo arbitrážnemu záložnému právu, ktoré vzniklo pred dátumom, keď boli fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v článku 2 označené sankčným výborom alebo Bezpečnostnou radou alebo súdnym, administratívnym alebo arbitrážnym rozhodnutím vyneseným pred uvedeným dátumom;

b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zaistených takýmto záložným právom alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených príslušnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c)

záložné právo alebo rozhodnutie nie je v prospech fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú uvedené v prílohe I;

d)

záložné právo alebo rozhodnutie nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte a

e)

členský štát oboznámil sankčný výbor so záložným právom alebo rozhodnutím.

Článok 7

Zmrazením finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutím sprístupniť finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje uskutočneným v dobrej viere na základe toho, že takýto krok je v súlade s týmto nariadením, nevzniká fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré tento krok podniknú, ani ich riaditeľom alebo zamestnancom zodpovednosť žiadneho druhu, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje boli zmrazené alebo zadržané v dôsledku nedbanlivosti.

Článok 8

1.   Všetkým fyzickým alebo právnický osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe I sa zakazuje priamo alebo nepriamo poskytovať:

a)

technickú pomoc súvisiacu s vojenskými činnosťami alebo dodávkou, predajom, prepravou, výrobou, údržbou alebo používaním tovarov a technológií, ktoré sú zaradené do Spoločného zoznamu vojenského materiálu Európskej únie (8);

b)

finančné prostriedky alebo finančnú pomoc súvisiacu s vojenskými činnosťami alebo dodávkou, predajom, prepravou, výrobou, údržbou alebo používaním tovarov a technológií, ktoré sú zaradené do Spoločného zoznamu vojenského materiálu Európskej únie;

c)

investičné služby súvisiace s vojenskými činnosťami alebo dodávkou, predajom, prepravou, výrobou, údržbou alebo používaním tovarov a technológií, ktoré sú zaradené do Spoločného zoznamu vojenského materiálu Európskej únie.

2.   Zakazuje sa vedomé a úmyselné zapojenie sa do činností, ktorých predmetom alebo dôsledkom je priame alebo nepriame obchádzanie zákazu uvedeného v odseku 1.

3.   Zákaz uvedený v odseku 1 písm. b) nezakladá žiadnu zodpovednosť dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré poskytli finančné prostriedky alebo finančnú pomoc, ak nevedeli a nemali opodstatnený dôvod domnievať sa, že svojim konaním tento zákaz porušujú.

Článok 9

1.   Bez toho, aby boli dotknuté platné predpisy týkajúce sa podávania správ, dôvernosti a služobného tajomstva, fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány:

a)

bezodkladne poskytujú orgánom uvedeným na webových stránkach v prílohe II, ktoré sú príslušné pre krajinu, v ktorej majú bydlisko alebo sídlo, všetky informácie, ktoré by uľahčili dodržiavanie tohto nariadenia, ako sú napríklad účty a sumy zmrazené v súlade s článkom 2, a postúpia takéto informácie Komisii, a to buď priamo alebo prostredníctvom týchto príslušných orgánov a

b)

spolupracujú s príslušnými orgánmi uvedenými na webových stránkach v prílohe II pri akomkoľvek overovaní týchto informácií.

2.   Akékoľvek informácie poskytnuté alebo prijaté v súlade s týmto článkom budú použité iba na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo prijaté.

Článok 10

Komisia a členské štáty sa navzájom bezodkladne informujú o opatreniach prijatých na základe tohto nariadenia a poskytujú si všetky ďalšie dôležité informácie, ktoré majú v súvislosti s týmto nariadením k dispozícii, najmä informácie o porušovaní, problémoch s presadzovaním a o rozsudkoch vynesených vnútroštátnymi súdmi.

Článok 11

Komisia je oprávnená meniť a dopĺňať prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 12

1.   V prípade, že Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor zaradí fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán do zoznamu a poskytne odôvodnenie tohto označenia, Rada zaradí takúto fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán do prílohy I. Rada oznámi svoje rozhodnutie a jeho odôvodnenie dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, a to buď priamo, v prípade, že je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť vyjadriť pripomienky.

2.   V prípade, že sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a príslušným spôsobom informuje osobu, subjekt alebo orgán.

Článok 13

Pokiaľ sa OSN rozhodne vyradiť osobu, subjekt alebo orgán zo zoznamu alebo zmeniť a doplniť identifikačné údaje osoby, subjektu alebo orgánu uvedeného v zozname, Rada príslušným spôsobom zmení a doplní prílohu I.

Článok 14

Príloha I obsahuje, v prípade, že sú k dispozícii, informácie, ktoré poskytla Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor a ktoré sú potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov. V prípade osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, národnosť, číslo pasu a dokladu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických osôb, subjektov alebo orgánov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, dátum a miesto registrácie, registračné číslo a miesto podnikania. Príloha I tiež obsahuje dátum označenia Bezpečnostnou radou alebo sankčným výborom.

Článok 15

1.   Členské štáty ustanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijímajú všetky opatrenia potrebné na ich vykonávanie. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.   Členské štáty Komisiu bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia oboznámia s týmito pravidlami, ako aj s každou ich následnou zmenou a doplnením.

Článok 16

1.   Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v tomto nariadení a identifikujú ich na stránkach uvedených v prílohe II alebo prostredníctvom nich.

2.   Členské štáty oznámia Komisii svoje príslušné orgány bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a oznámia jej aj každú následnú zmenu a doplnenie.

3.   Ak toto nariadenie ustanovuje požiadavku informovať Komisiu, alebo s ňou inak komunikovať, na takúto komunikáciu sa použije adresa a iné kontaktné údaje uvedené v prílohe II.

Článok 17

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a)

na území Únie vrátane jeho vzdušného priestoru;

b)

na palube akéhokoľvek lietadla alebo plavidla podliehajúceho súdnej právomoci členského štátu;

c)

na každú osobu nachádzajúcu sa na území Únie alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého členského štátu;

d)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ak sú zaregistrované alebo založené podľa práva niektorého členského štátu;

e)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán v súvislosti s akoukoľvek podnikateľskou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Únii.

Článok 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 26. apríla 2010

Za Radu

predsednička

C. ASHTON


(1)  Pozri stranu 17 tohto úradného vestníka.

(2)  Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2009, s. 73.

(3)  Ú. v. ES L 24, 29.1.2003, s. 2.

(4)  Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ C 69, 18.3.2010, s. 19.


PRÍLOHA I

FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY, SUBJEKTY ALEBO ORGÁNY UVEDENÉ V ČLÁNKOCH 2 A 8

I.   Fyzické osoby

1.

Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Dátum narodenia: približne v roku 1966. Štátna príslušnosť: Somálsko. Alt. štátna príslušnosť: Švédsko. Miesto: Rinkeby, Štokholm, Švédsko; Mogadišo, Somálsko.

2.

Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, Sheikh“) Dátum narodenia: 1935. Občiasntvo: Somálsko. Štátna príslušnosť: Somálsko. Miesto: Somálsko, Eritrea.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Dátum narodenia: približne v roku 1944. Miesto narodenia: oblasť Ogaden, Etiópia. Štátna príslušnosť: Somálsko. Miesto: Somálsko.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane“, f) „Godani“, g) „Mukhtar, Shaykh“, h) „Zubeyr, Abu“) Dátum narodenia: 10. júla 1977. Miesto narodenia: Hargeisa, Somálsko. Štátna príslušnosť: Somálsko.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Štátna príslušnosť: Somálsko. Miesto: Mogadišo, Somálsko. Alt. miesto: Somálsko.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu Muscab“, i) „Qorgab“) Dátum narodenia: približne v rokoch 1979-1982. Alt. dátum narodenia: 1982. Štátna príslušnosť: Somálsko. Miesto: Mogadišo, Somálsko.

7.

Mohamed Sa’id (alias a) „Atom“, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Dátum narodenia: približne v roku 1966. Miesto narodenia: Galgala, Somálsko. Miesto: Galgala, Somálsko. Alt. miesto: Badhan, Somálsko.

8.

Fares Mohammed Mana’a (alias: a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Dátum narodenia: 8. februára 1965. Miesto narodenia: Sadah, Jemen. Číslo cestovného pasu: 00514146; miesto vydania: Saná, Jemen. Číslo preukazu totožnosti: 1417576; miesto vydania: Al-Amana, Jemen; dátum vydania: 7. januára 1996.

II.   Právnické osoby, subjekty alebo orgány

AL-SHABAAB (alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Miesto: Somálsko.


PRÍLOHA II

WEBOVÉ STRÁNKY S INFORMÁCIAMI O PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOCH UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3 ODS. 2 A ČLÁNKOCH 5, 6 A 9 A ADRESA NA ZASIELANIE OZNÁMENÍ EURÓPSKEJ KOMISII

 

BELGICKO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

 

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

NEMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRÉCKO

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

ŠPANIELSKO

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

TALIANSKO

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

 

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

HOLANDSKO

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

 

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKO

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

 

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii:

European Commission

DG for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049

Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 -2) 295 55 85

Fax: (32 -2) 299 08 73


27.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 105/10


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 357/2010

z 23. apríla 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 820/2008 z 8. augusta 2008 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (2) obsahuje bezpečnostné postupy pri dodávkach tekutín a tašiek odolných voči vonkajšej manipulácii. Toto nariadenie sa však od 29. apríla 2010 zrušuje.

(2)

Nariadenie (ES) č. 820/2008 sa nahradí nariadením Komisie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (3). Nariadenie (EÚ) č. 185/2010 nezahŕňa bezpečnostné postupy pri dodávkach tekutín a tašiek odolných voči vonkajšej manipulácii.

(3)

S cieľom ochrániť civilné letectvo pred činmi nezákonného zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť civilného letectva, by sa bezpečnostné postupy pri dodávkach tekutín, aerosólov a gélov a tašiek odolných voči vonkajšej manipulácii, ktoré sa predávajú v prevádzkovej časti letísk v Únii, mali zachovať. Z tohto dôvodu je potrebné začleniť ich do nariadenia (EÚ) č. 185/2010.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 185/2010 sa bude uplatňovať od 29. apríla 2010. Nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia je teda naliehavé, pretože by sa malo začať uplatňovať od toho istého dátumu.

(5)

Nariadenie (EÚ) č. 185/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnostnú ochranu civilného letectva zriadeného článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 300/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 sa mení a dopĺňa tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 29. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. apríla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Ú. v. EÚ L 221, 19.8.2008, s. 8.

(3)  Ú. v. EÚ L 55, 5.3.2010, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V kapitole 8 sa dopĺňa tento bod 8.3:

„8.3.   DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE DODÁVKY TEKUTÍN, AEROSÓLOV A GÉLOV (LAG) A TAŠIEK ODOLNÝCH VOČI VONKAJŠEJ MANIPULÁCII (STEB) POTREBNÝCH POČAS LETU

1.

Dodávky STEB potrebných počas letu sa realizujú v obaloch odolných voči vonkajšej manipulácii v prevádzkovej časti letísk alebo v ich vyhradených bezpečnostných priestoroch.

2.

Po prvom prevzatí v prevádzkovej časti letiska alebo vo vyhradených bezpečnostných priestoroch a až do ich konečného predaja na palube lietadla musia byť LAG a STEB chránené pred nezákonnými zásahmi.

3.

Podrobné ustanovenia pre dodatočné bezpečnostné opatrenia pre dodávky LAG a STEB potrebných počas letu sa ustanovujú v samostatnom rozhodnutí.“

2.

V kapitole 9 sa dopĺňa tento bod 9.3:

„9.3.   DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE DODÁVKY TEKUTÍN, AEROSÓLOV A GÉLOV (LAG) A TAŠIEK ODOLNÝCH VOČI VONKAJŠEJ MANIPULÁCII (STEB)

1.

Dodávky STEB sa realizujú v obaloch odolných voči vonkajšej manipulácii v prevádzkovej časti letísk za miestom, kde sa kontrolujú palubné lístky, alebo vo vyhradených bezpečnostných priestoroch letísk.

2.

Po prvom prevzatí v prevádzkovej časti letiska alebo vo vyhradených bezpečnostných priestoroch a až do ich konečného predaja v obchodoch musia byť LAG a STEB chránené pred nezákonnými zásahmi.

3.

Podrobné ustanovenia pre dodatočné bezpečnostné opatrenia pre dodávky LAG a STEB sa ustanovujú v samostatnom rozhodnutí.“


27.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 105/12


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 358/2010

z 23. apríla 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Obmedzenia týkajúce sa tekutín, aerosólov a gélov, ktoré majú pri sebe cestujúci prilietajúci z tretích krajín a prestupujúci na letiskách Únie, určitým spôsobom sťažujú prevádzku na týchto letiskách a príslušným cestujúcim spôsobujú nepríjemnosti.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 820/2008 z 8. augusta 2008 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (2) sa ustanovujú výnimky z uplatňovania týchto obmedzení, ktoré sa majú udeliť, ak sú splnené určité podmienky. Po overení, že tieto podmienky boli splnené na letiskách v určitých tretích krajinách a že tieto krajiny sú známe dobrou spoluprácou s Úniou a jej členskými štátmi, Komisia udelila takéto výnimky.

(3)

Nariadenie (ES) č. 820/2008 sa od 29. apríla 2010 zrušuje, a preto aj tieto výnimky budú zrušené. Obmedzenia týkajúce sa tekutín, aerosólov a gélov, ktoré majú pri sebe cestujúci prilietajúci z tretích krajín a prestupujúci na letiskách Únie, však zostávajú v platnosti tak, ako sa ustanovuje v nariadení (EÚ) č. 297/2010 z 9. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 272/2009, ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva. (3)

(4)

Platnosť výnimiek z uplatňovania obmedzení týkajúcich sa tekutín, aerosólov a gélov, ktoré majú pri sebe cestujúci prilietajúci z tretích krajín, by sa preto mala predĺžiť, pokým tieto obmedzenia zostanú v platnosti, za predpokladu, že tieto tretie krajiny budú aj naďalej spĺňať podmienky, za ktorých boli tieto výnimky udelené.

(5)

Nariadenie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (4) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 297/2010 z 9. apríla 2010 sa bude uplatňovať od 29. apríla 2010. Nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia je preto naliehavé, keďže by sa malo začať uplatňovať od toho istého dňa.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnostnú ochranu civilného letectva zriadeného článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 300/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 sa mení a dopĺňa tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 29. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. apríla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Ú. v. EÚ L 221, 19.8.2008, s. 8.

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 10.4.2010, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 55, 5.3.2010, s. 1.


PRÍLOHA

Kapitola 4 prílohy sa mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 4.0.4 sa nahrádza takto:

„4.

Na účely tejto prílohy:

a)

‚tekutiny, aerosóly a gély‘ (LAG) zahŕňajú pasty, krémy, zmesi tekutiny a pevnej látky a obsah nádob pod tlakom, ako sú napríklad zubná pasta, gél na vlasy, nápoje, polievky, sirupy, voňavka, pena na holenie a iné predmety podobnej konzistencie;

b)

‚dokázateľne neporušená bezpečnostná taška‘ (STEB) je taška, ktorá je v súlade s odporúčanými usmerneniami o bezpečnostnej kontrole, ktoré vydala Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO).“

2.

Bod 4.1.3.4 sa nahrádza takto:

„4.

Tekutiny, aerosóly a gély, ktoré majú cestujúci pri sebe, možno oslobodiť od detekčnej kontroly, ak tekutiny, aerosóly a gély:

a)

sú v samostatných nádobách s objemom maximálne 100 mililitrov alebo s ekvivalentným objemom, ktoré sú umiestnené do priehľadného plastového vrecka, ktoré sa dá opätovne zatvoriť, s objemom maximálne 1 liter, pričom obsah tohto plastového vrecka sa doň bez problémov zmestí a vrecko je úplne zatvorené; alebo

b)

sú určené na použitie počas cesty a sú potrebné zo zdravotného hľadiska alebo z dôvodu osobitných požiadaviek na stravovanie vrátane dojčenskej výživy. Cestujúci na požiadanie predloží dôkaz o pôvode tekutín, aerosólov a gélov, na ktoré je udelená výnimka; alebo

c)

boli získané v prevádzkových priestoroch letiska za miestom, na ktorom sa kontrolujú palubné lístky, z obchodov podliehajúcich schváleným bezpečnostným postupom v rámci bezpečnostného programu letiska a pod podmienkou, že tekutiny, aerosóly a gély sú zabalené v dokázateľne neporušenej bezpečnostnej taške, ktorá obsahuje dostatočný viditeľný dôkaz o zakúpení na letisku v daný deň; alebo

d)

boli získané vo vyhradených bezpečnostných priestoroch z obchodov podliehajúcich schváleným bezpečnostným postupom v rámci bezpečnostného programu letiska; alebo

e)

boli získané v priestoroch iného letiska Únie pod podmienkou, že tekutiny, aerosóly a gély sú zabalené v dokázateľne neporušenej bezpečnostnej taške, ktorá obsahuje dostatočný viditeľný dôkaz o zakúpení v prevádzkových priestoroch letiska v daný deň; alebo

f)

boli získané na palube lietadla leteckého dopravcu Spoločenstva pod podmienkou, že tekutiny, aerosóly a gély sú zabalené v dokázateľne neporušenej bezpečnostnej taške, ktorá obsahuje dostatočný viditeľný dôkaz o zakúpení na palube lietadla v daný deň; alebo

g)

boli získané v priestoroch letiska nachádzajúceho sa v tretej krajine uvedenej v dodatku 4-D pod podmienkou, že tekutiny, aerosóly a gély sú zabalené v dokázateľne neporušenej bezpečnostnej taške, ktorá obsahuje dostatočný viditeľný dôkaz o zakúpení v prevádzkových priestoroch daného letiska v rámci predchádzajúcich 36 hodín. Platnosť výnimiek uvedených v tomto bode uplynie 29. apríla 2011.“

3.

Dopĺňa sa nasledujúci dodatok 4-D:

DODATOK 4-D

Letiská, z ktorých smerujú lety na letiská Únie:

Kanada:

Všetky medzinárodné letiská

Chorvátska republika:

Letisko Dubrovník (DBV)

Letisko Pula (PUY)

Letisko Rijeka (RJK)

Letisko Split (SPU)

Letisko Zadar (ZAD)

Letisko Záhreb (ZAG)

Malajzia

Medzinárodné letisko Kuala Lumpur (KUL)

Singapurská republika:

Letisko Changi (SIN)

Spojené štáty americké

Všetky medzinárodné letiská“


27.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 105/15


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 359/2010

z 26. apríla 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. apríla 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

94,2

MA

84,5

TN

113,3

TR

95,1

ZZ

96,8

0707 00 05

MA

47,7

TR

115,4

ZZ

81,6

0709 90 70

MA

86,8

TR

95,1

ZZ

91,0

0805 10 20

EG

46,1

IL

59,5

MA

53,3

TN

49,5

TR

75,7

ZZ

56,8

0805 50 10

IL

58,2

TR

67,6

ZA

70,1

ZZ

65,3

0808 10 80

AR

92,8

BR

81,3

CA

113,4

CL

85,7

CN

79,2

MK

26,2

NZ

120,4

US

131,1

UY

68,9

ZA

83,0

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

92,3

CL

102,3

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

86,8

ZZ

105,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

27.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 105/17


ROZHODNUTIE RADY 2010/231/SZBP

z 26. apríla 2010,

o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku a o zrušení spoločnej pozície 2009/138/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 10. decembra 2002 prijala na základe rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (rezolúcia BR OSN) 733 (1992), 1356 (2001) a 1452 (2002) súvisiacich so zbrojným embargom proti Somálsku spoločnú pozíciu 2002/960/SZBP, ktorá sa týka obmedzujúcich opatrení proti Somálsku (1).

(2)

Rada 16. februára 2009 prijala spoločnú pozíciu 2009/138/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku a o zrušení spoločnej pozície 2002/960/SZBP (2), ktorou sa vykonáva rezolúcia BR OSN 1844 (2008), ktorou sa zaviedli reštriktívne opatrenia voči tým, ktorí sa snažia zabrániť mierovému politickému procesu alebo blokovať ho, alebo tým, ktorí násilím ohrozujú dočasné federálne inštitúcie (TFI) Somálska alebo misiu Africkej únie v Somálsku (AMISOM), alebo vykonávajú činnosti, ktoré ohrozujú stabilitu Somálska alebo tohto regiónu.

(3)

Rada 1. marca 2010 prijala rozhodnutie Rady 2010/126/SZBP, ktorým sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2009/138/SZBP (3) a vykonáva rezolúcia BR OSN 1907 (2009), ktorou sa všetky štáty vyzývajú, aby v súlade so svojimi vnútroštátnymi orgánmi, právnymi predpismi a medzinárodným právom skontrolovali každý náklad zo Somálska alebo doň na svojom území vrátane morských prístavov a letísk, ak má dotknutý štát informácie, ktoré ho vedú k dôvodnému podozreniu, že náklad obsahuje položky, ktorých dodávky, predaj, presun alebo vývoz je zakázaný podľa všeobecného a úplného zbrojného embarga zavedeného na základe odseku 5 rezolúcie BR OSN 733 (1992) a upresneného a zmeneného a doplneného ďalšími rezolúciami.

(4)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (ďalej len „Bezpečnostná rada“) 19. marca 2010 prijala rezolúciu BR OSN 1916 (2010), ktorou sa okrem iného predĺžil mandát monitorovacej skupiny uvedenej v odseku 3 rezolúcie BR OSN 1558 (2004) a prijala rozhodnutie o zmiernení niektorých obmedzení a povinností vyplývajúcich zo sankčného režimu, aby medzinárodné, regionálne a subregionálne organizácie mohli dodať materiál a poskytnúť technickú pomoc a aby sa zabezpečilo včasné poskytnutie naliehavo potrebnej humanitárnej pomoci zo strany Organizácie Spojených národov (OSN).

(5)

Sankčný výbor zriadený na základe rezolúcie BR OSN 751 (1992) týkajúcej sa Somálska (ďalej len „sankčný výbor“) prijal 12. apríla 2010 zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(6)

Z dôvodu jasnosti by sa opatrenia uložené spoločnou pozíciou 2009/138/SZBP zmenenou a doplnenou rozhodnutím Rady 2010/126/SZBP a výnimky ustanovené v rezolúcii BR OSN 1916 (2010) mali spojiť do jedného právneho nástroja.

(7)

Spoločná pozícia 2009/138/SZBP by sa preto mala zrušiť.

(8)

Toto rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie (4), konkrétne právo na účinné opravné prostriedky a spravodlivý proces, právo vlastniť majetok a právo na ochranu osobných údajov. Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(9)

Týmto rozhodnutím sa plne rešpektujú aj záväzky členských štátov vyplývajúce z Charty Organizácie Spojených národov a právne záväzná povaha rezolúcií Bezpečnostnej rady.

(10)

Postup zmeny a doplnenia zoznamu v prílohe k tomuto rozhodnutiu by mal zahŕňať poskytnutie dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré predložil sankčný výbor označeným osobám, subjektom a orgánom, aby mali možnosť vyjadriť k týmto dôvodom pripomienky. V prípade, že sa predložia pripomienky alebo nové zásadné dôkazy, mala by Rada na základe týchto pripomienok preskúmať svoje rozhodnutie a príslušným spôsobom informovať dotknutú osobu, subjekt alebo orgán.

(11)

Na vykonanie určitých opatrení je potrebná ďalšia činnosť Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Priame alebo nepriame dodávky, predaj alebo presun zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedené položky do Somálska príslušníkmi členských štátov alebo z území členských štátov sú zakázané, a to bez ohľadu na to, či ich pôvod je, alebo nie je na území členských štátov.

2.   Priame alebo nepriame poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy týkajúcej sa vojenských činností, vrátane najmä odborných školení a technickej pomoci, ktoré sa týkajú zaobstarania, výroby, údržby alebo používania položiek uvedených v odseku 1, Somálsku sa štátnym príslušníkom členských štátov alebo z území členských štátov zakazuje.

3.   Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na:

a)

dodávky, predaj alebo presun zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov a priame alebo nepriame poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy súvisiacej s vojenskými činnosťami, ktoré sú určené výhradne na podporu AMISOM alebo na využitie touto misiou podľa odseku 4 rezolúcie BR OSN 1744 (2007), alebo výhradne na využitie štátmi a regionálnymi organizáciami prijímajúcimi opatrenia v súlade s odsekom 6 rezolúcie BR OSN 1851 (2008) a odsekom 10 rezolúcie BR OSN 1846 (2008);

b)

dodávky, predaj alebo presun zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov a priame alebo nepriame poskytovanie technického poradenstva, ktoré sú určené výhradne na účely pomoci pri vybudovaní inštitúcií v oblasti bezpečnosti v súlade s politickým procesom stanoveným v odsekoch 1, 2 a 3 rezolúcie BR OSN 1744 (2007) a v prípade neexistencie negatívneho rozhodnutia sankčného výboru do piatich pracovných dní od doručenia príslušného oznámenia;

c)

dodávky, predaj alebo presun nesmrtiaceho vojenského vybavenia určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné použitie alebo na materiál určený na programy Únie alebo členských štátov zamerané na inštitucionálny rozvoj vrátane programov v oblasti bezpečnosti vykonávaných v rámci mierového procesu a procesu zmierenia, ako vopred schválil sankčný výbor, a na ochranné oblečenie vrátane ochranných viest a vojenských heliem dočasne vyvážaných do Somálska iba na osobnú potrebu personálom OSN, zástupcami oznamovacích prostriedkov, humanitárnymi a rozvojovými pracovníkmi a sprievodným personálom.

Článok 2

Reštriktívne opatrenia ustanovené v článku 3, článku 5 ods. 1 a článku 6 ods. 1 a 2 sa ukladajú voči osobám a subjektom určeným sankčným výborom, ktoré:

sa zúčastňujú na činnostiach ohrozujúcich mier, bezpečnosť alebo stabilitu Somálska vrátane činností ohrozujúcich dohodu z Džibuti z 18. augusta 2008 alebo politický proces alebo na činnostiach, ktoré násilným spôsobom ohrozujú TFI alebo AMISOM, ako aj voči osobám a subjektom, ktoré uvedené činnosti podporujú,

porušujú zbrojné embargo a súvisiace opatrenia uvedené v článku 1,

bránia dodávkam humanitárnej pomoci Somálsku, prístupu k nim alebo ich distribúcii.

Zoznam príslušných osôb a subjektov je uvedený v prílohe.

Článok 3

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby sa zabránilo priamym a nepriamym dodávkam, predaju alebo presunu zbraní a vojenského vybavenia a priamemu alebo nepriamemu poskytovaniu technickej pomoci alebo odbornej prípravy, finančnej a inej pomoci vrátane investícií, sprostredkovania alebo iných finančných služieb, ktorá súvisí s vojenskými činnosťami alebo dodávkou, predajom, presunom, výrobou, údržbou alebo použitím zbraní a vojenského vybavenia, osobám alebo subjektom uvedeným v článku 2.

Článok 4

1.   Členské štáty kontrolujú v súlade so svojimi vnútroštátnymi orgánmi, právnymi predpismi a medzinárodným právom každý náklad zo Somálska alebo doň na svojom území vrátane svojich morských prístavov a letísk, ak majú informácie, ktoré ich vedú k dôvodnému podozreniu, že náklad obsahuje položky, ktorých dodávky, predaj, presun alebo vývoz je podľa článku 3 zakázaný.

2.   Lietadlá a plavidlá prepravujúce náklad do Somálska a z neho podliehajú požiadavke poskytovania dodatočných informácií pred príchodom alebo odchodom o všetkých tovaroch, ktoré sa prepravujú do členského štátu alebo z neho.

3.   Ak členské štáty zistia položky, ktorých dodávky, predaj, presun alebo vývoz je podľa článku 3 zakázaný, zadržia a zlikvidujú ich (buď ich zničením alebo znefunkčnením).

Článok 5

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby osobám uvedeným v článku 2 zabránili vstúpiť na svoje územie alebo cezeň prechádzať.

2.   Odsek 1 nezaväzuje členský štát na to, aby vlastným štátnym príslušníkom odmietol vstup na svoje územie.

3.   Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sankčný výbor:

a)

v jednotlivých prípadoch určí, že vstup alebo prechod je odôvodnený na základe humanitárnej potreby vrátane náboženských povinností;

b)

v jednotlivých prípadoch určí, že udelenie výnimky by na druhej strane pomohlo splniť ciele, ako je nastolenie mieru a dosiahnutie národného zmierenia v Somálsku, ako aj stability v regióne.

4.   V prípadoch, v ktorých podľa odseku 3 členský štát udeľuje povolenie na vstup na svoje územie alebo prechod cez svoje územie osobám určeným sankčným výborom, sa toto povolenie obmedzí len na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa týka.

Článok 6

1.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje vo vlastníctve alebo pod priamou alebo nepriamou kontrolou osôb alebo subjektov uvedených v článku 2 alebo v držbe subjektov, ktoré vlastnia alebo priamo či nepriamo ovládajú tieto osoby alebo akékoľvek osoby alebo subjekty, ktoré konajú v ich mene alebo na ich príkaz, ako ich určil sankčný výbor, sa zmrazujú. Dotknuté osoby a subjekty sa uvádzajú v prílohe.

2.   Ani osobám alebo subjektom uvedeným v odseku 1 ani v ich prospech sa nedajú priamo alebo nepriamo k dispozícii žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

3.   Členské štáty môžu povoliť výnimky z opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2 v súvislosti s finančnými prostriedkami a hospodárskymi zdrojmi, ktoré sú:

a)

nevyhnutné na základné výdavky vrátane platieb za potraviny, nájomné alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, dane, platby poistného a poplatky za verejné služby;

b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu vzniknutých výdavkov súvisiacich s poskytovaním právnych služieb;

c)

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov za služby za bežné vedenie alebo správu zmrazených finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov v súlade s vnútroštátnym právom;

d)

potrebné na mimoriadne výdavky po oznámení dotknutým členským štátom sankčnému výboru a po schválení sankčným výborom;

e)

predmetom súdneho, správneho alebo arbitrážneho záložného práva alebo rozsudku, pričom v tomto prípade sa môžu finančné prostriedky a hospodárske zdroje použiť na uspokojenie pohľadávok zabezpečených týmto záložným právom alebo rozsudkom za predpokladu, že záložné právo alebo rozsudok existuje pred určením dotknutej osoby alebo subjektu sankčným výborom a nie je v prospech osoby ani subjektu uvedeného v článku 2 po tom, ako to dotknutý členský štát oznámi sankčnému výboru.

4.   Výnimky uvedené v odseku 3 písm. a), b) a c) sa môžu udeliť po tom, ako dotknutý členský štát oznámi sankčnému výboru svoj zámer povoliť prípadný prístup k takýmto finančným prostriedkom a hospodárskym zdrojom a ak sankčný výbor do troch pracovných dní od tohto oznámenia neprijme rozhodnutie o zamietnutí.

5.   Odsek 2 sa nevzťahuje na pripísanie na zmrazené účty:

a)

úrokov ani iných príjmov z týchto účtov alebo

b)

platieb splatných na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo vznikli pred dátumom, ku ktorému sa na tieto účty vzťahujú reštriktívne opatrenia,

za predpokladu, že akýkoľvek takýto úrok, iné výnosy alebo platby naďalej podliehajú odseku 1.

6.   Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na sprístupnenie finančných prostriedkov, ostatných finančných aktív alebo hospodárskych zdrojov potrebných na včasné poskytnutie naliehavo potrebnej humanitárnej pomoci OSN v Somálsku, jej špecializovanými agentúrami alebo prostredníctvom jej špecializovaných programov, ako aj humanitárnymi organizáciami so štatútom pozorovateľa na Valnom zhromaždení OSN, ktoré poskytujú humanitárnu pomoc, alebo ich realizačnými partnermi.

Článok 7

Rada vypracuje zoznam uvedený v prílohe a vykoná v ňom zmeny a doplnenia v súlade s rozhodnutiami Bezpečnostnej rady alebo sankčného výboru.

Článok 8

1.   V prípade, že Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor zaradí osobu, subjekt alebo orgán do zoznamu a poskytne odôvodnenie tohto označenia, zaradí Rada takúto osobu, subjekt alebo orgán do prílohy. Rada oznámi svoje rozhodnutie a jeho odôvodnenie dotknutej osobe, subjektu alebo orgánu, a to buď priamo, v prípade, že je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak dotknutej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť vyjadriť pripomienky.

2.   V prípade, že sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a príslušným spôsobom informuje osobu, subjekt alebo orgán.

Článok 9

Príloha obsahuje, v prípade, že sú k dispozícii, informácie, ktoré poskytla Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor a ktoré sú potrebné na identifikáciu dotknutých osôb alebo subjektov. V prípade osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, národnosť, číslo pasu a dokladu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade subjektov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, dátum a miesto registrácie, registračné číslo a miesto podnikania. Príloha tiež obsahuje dátum označenia Bezpečnostnou radou alebo sankčným výborom.

Článok 10

Toto rozhodnutie sa preskúma, zmení a doplní alebo zruší podľa potreby v súlade s príslušnými rozhodnutiami Bezpečnostnej rady.

Článok 11

Spoločná pozícia 2009/138/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 12

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 26. apríla 2010

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. ES L 334, 11.12.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2009, s. 73.

(3)  Ú. v. EÚ L 51, 2.3.2010, s. 18.

(4)  Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.


PRÍLOHA

ZOZNAM OSÔB A SUBJEKTOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2

I.   Osoby

1.

Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Dátum narodenia: približne v roku 1966. Štátna príslušnosť: Somálsko. Alt. štátna príslušnosť: Švédsko. Miesto: Rinkeby, Štokholm, Švédsko; Mogadišo, Somálsko.

2.

Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, Sheikh“) Dátum narodenia: 1935. Občiasntvo: Somálsko. Štátna príslušnosť: Somálsko. Miesto: Somálsko, Eritrea.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Dátum narodenia: približne v roku 1944. Miesto narodenia: oblasť Ogaden, Etiópia. Štátna príslušnosť: Somálsko. Miesto: Somálsko.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane“, f) „Godani“, g) „Mukhtar, Shaykh“, h) „Zubeyr, Abu“) Dátum narodenia: 10. júla 1977. Miesto narodenia: Hargeisa, Somálsko. Štátna príslušnosť: Somálsko.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Štátna príslušnosť: Somálsko. Miesto: Mogadišo, Somálsko. Alt. miesto: Somálsko.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu Muscab“, i) „Qorgab“) Dátum narodenia: približne v rokoch 1979-1982. Alt. dátum narodenia: 1982. Štátna príslušnosť: Somálsko. Miesto: Mogadišo, Somálsko.

7.

Mohamed Sa’id (alias a) „Atom“, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Dátum narodenia: približne v roku 1966. Miesto narodenia: Galgala, Somálsko. Miesto: Galgala, Somálsko. Alt. miesto: Badhan, Somálsko.

8.

Fares Mohammed Mana’a (alias: a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Dátum narodenia: 8. februára 1965. Miesto narodenia: Sadah, Jemen. Číslo cestovného pasu: 00514146; miesto vydania: Saná, Jemen. Číslo preukazu totožnosti: 1417576; miesto vydania: Al-Amana, Jemen; dátum vydania: 7. januára 1996.

II.   Subjekty

AL-SHABAAB (alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Miesto: Somálsko.


27.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 105/22


ROZHODNUTIE RADY 2010/232/SZBP

z 26. apríla 2010,

ktorým sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 27. apríla 2006 prijala spoločnú pozíciu 2006/318/SZBP, ktorou sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku (1). Tieto opatrenia nahradili predchádzajúce opatrenia, z ktorých prvé sa prijali v roku 1996 v spoločnej pozície 96/635/SZBP (2).

(2)

Spoločnou pozíciou Rady 2009/351/SZBP (3) prijatou 27. apríla 2009 sa spoločná pozícia 2006/318/SZBP predĺžila do 30. apríla 2010.

(3)

Vzhľadom na situáciu v Barme/Mjanmarsku, najmä na nedostatočné zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv, ako aj na to, že sa nedosiahol dostatočný pokrok v rámci inkluzívneho demokratizačného procesu, a to aj napriek vyhláseniu nového volebného zákona a oznámeniu vlády Barmy/Mjanmarska, že v roku 2010 sa budú konať voľby s účasťou viacerých politických strán, by sa reštriktívne opatrenia ustanovené v spoločnej pozícii 2006/318/SZBP mali predĺžiť o ďalšie obdobie 12 mesiacov.

(4)

Zoznamy osôb a podnikov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, by sa mali zmeniť a doplniť tak, aby zohľadňovali zmeny vo vláde, v bezpečnostných zložkách, Rade pre štátny mier a rozvoj a vo verejnej správe Barmy/Mjanmarska, ako aj v osobnej situácii dotknutých osôb, a aby sa aktualizoval zoznam podnikov, ktoré vlastní alebo kontroluje režim v Barme/Mjanmarsku alebo osoby s ním spojené.

(5)

Na vykonanie určitých opatrení je potrebná ďalšia činnosť Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Predaj, dodávky, prevod alebo vývoz zbraní a súvisiaceho materiálu akéhokoľvek druhu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedený tovar, ako aj vybavenia, ktoré by mohlo byť použité na vnútornú represiu, do Barmy/Mjanmarska štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z území členských štátov alebo prostredníctvom ich vlajkových plavidiel alebo lietadiel je zakázaný, či už majú pôvod na ich územiach alebo nie.

2.   Zakazuje sa:

a)

poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby a iné služby súvisiace s vojenskými činnosťami a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním všetkých druhov zbraní a súvisiaceho materiálu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedený tovar, ako aj s vybavením, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, priamo alebo nepriamo akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Barme/Mjanmarsku alebo na použitie v Barme/Mjanmarsku;

b)

poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti s vojenskými činnosťami, najmä granty, pôžičky a poistenie vývozných úverov na akýkoľvek predaj, dodávky, prevod alebo vývoz zbraní a súvisiaceho materiálu, ako aj vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu alebo poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských a iných služieb, priamo alebo nepriamo akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Barme/Mjanmarsku alebo na použitie v Barme/Mjanmarsku;

c)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a) alebo b).

Článok 2

1.   Článok 1 sa nevzťahuje na:

a)

predaj, dodávky, prevod alebo vývoz nesmrtiaceho vojenského vybavenia alebo vybavenia, ktoré by mohlo byť použité na vnútorné represie, určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné účely, alebo pre programy OSN a EÚ na budovanie inštitúcií, alebo materiálu určeného pre operácie krízového riadenia EÚ a OSN;

b)

predaj, dodávky, prevod alebo vývoz odmínovacieho vybavenia a materiálu používaného pri odmínovacích operáciách;

c)

poskytovanie finančných prostriedkov alebo finančnej pomoci v súvislosti s takýmto vybavením alebo takýmito programami a operáciami;

d)

poskytovanie technickej pomoci súvisiacej s takýmto vybavením alebo takýmito programami a operáciami;

pod podmienkou, že také vývozy boli vopred schválené príslušným orgánom.

2.   Článok 1 sa nevzťahuje na ochranné odevy vrátane nepriestrelných viest a vojenských heliem, ktoré do Barmy/Mjanmarska výlučne pre svoju osobnú potrebu dočasne vyváža personál OSN, EÚ alebo jej členských štátov, zástupcovia médií a humanitárni a rozvojoví pracovníci a sprievodný personál.

Článok 3

1.   Zakazuje sa predaj, dodávky, prevod alebo vývoz príslušného vybavenia a technológií určených podnikom v Barme/Mjanmarsku, ktoré sú činné v nižšie uvedených priemyselných odvetviach, štátnymi príslušníkmi členských štátov, alebo z územia členských štátov alebo prostredníctvom plavidiel alebo lietadiel podliehajúcich ich jurisdikcii bez ohľadu na to, či majú pôvod na ich území:

a)

ťažba a spracovanie dreva;

b)

ťažba zlata, cínu, železa, medi, volfrámu, striebra, uhlia, olova, mangánu, niklu a zinku;

c)

ťažba a spracovanie drahokamov a polodrahokamov vrátane diamantov, rubínov, zafírov, jadeitu a smaragdov.

2.   Zakazuje sa:

a)

poskytovať technickú pomoc alebo odbornú prípravu súvisiacu s príslušným vybavením a technológiami určenými podnikom v Barme/Mjanmarsku, ktoré sú činné v priemyselných odvetviach uvedených v odseku 1;

b)

poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc na akýkoľvek predaj, dodávky, prevod alebo vývoz príslušného vybavenia a technológií určených podnikom v Barme/Mjanmarsku uvedeným v prílohe I, ktoré sú činné v priemyselných odvetviach uvedených v odseku 1, alebo na zabezpečenie súvisiacej odbornej technickej pomoci alebo odbornej prípravy.

Článok 4

Zakazuje sa nákup, dovoz alebo preprava týchto výrobkov z Barmy/Mjanmarska do Únie:

a)

guľatina, drevo a výrobky z dreva;

b)

zlato, cín, železo, meď, volfrám, striebro, uhlie, olovo, mangán, nikel a zinok;

c)

drahokamy a polodrahokamy vrátane diamantov, rubínov, zafírov, jadeitu a smaragdov.

Článok 5

Zakazuje sa:

a)

poskytovanie akýchkoľvek finančných pôžičiek alebo úverov podnikom v Barme/Mjanmarsku uvedeným v prílohe I, ktoré sú činné v priemyselných odvetviach uvedených v článku 3 ods. 1;

b)

nadobúdanie alebo zvyšovanie účasti v podnikoch v Barme/Mjanmarsku uvedených v prílohe I, ktoré sú činné v priemyselných odvetviach uvedených v článku 3 ods. 1, vrátane úplného nadobúdania týchto podnikov a nadobúdania akcií a podielových cenných papierov;

c)

vytváranie akýchkoľvek spoločných podnikov s podnikmi v Barme/Mjanmarsku uvedenými v prílohe I, ktoré sú činné v priemyselných odvetviach uvedených v článku 3 ods. 1, a s akýmikoľvek dcérskymi spoločnosťami alebo pobočkami, ktoré sú nimi riadené.

Článok 6

1.   Zákazmi v článku 3 ods. 1 a článku 4 nie je dotknutý výkon záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv týkajúcich sa tovaru, ktorý bol zaslaný pred 19. novembrom 2007.

2.   Zákazmi v článku 3 nie je dotknutý výkon záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých pred 19. novembrom 2007 a týkajúcich sa investícií, ktoré podniky so sídlom v členských štátoch uskutočnili v Barme/Mjanmarsku pred tým istým dátumom.

3.   Zákazy v článku 5 písm. a) a b):

i)

nemajú vplyv na výkon záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv alebo dohôd uzavretých pre dátumom uvedenia dotknutého podniku na zoznam v prílohe I;

ii)

nebránia zvyšovaniu účasti v podnikoch uvedených v prílohe I, pokiaľ je toto zvyšovanie stanovené v dohode uzavretej s dotknutým podnikom pred dátumom jeho uvedenia na zoznam v prílohe I.

Článok 7

Vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je priame alebo nepriame obchádzanie ustanovení článkov 3, 4 a 5, sa zakazuje.

Článok 8

Nehumanitárna pomoc alebo rozvojové programy sa pozastavujú. Výnimky sa udelia pre projekty a programy, ktoré podporujú:

a)

ľudské práva, demokraciu, dobrú správu vecí verejných, predchádzanie konfliktom a budovanie občianskej spoločnosti;

b)

zdravie a vzdelávanie, zmierňovanie chudoby, a najmä zabezpečenie základných potrieb a živobytia pre najchudobnejšie a najzraniteľnejšie časti obyvateľstva;

c)

ochranu životného prostredia, a najmä programy zamerané na riešenie problému neudržateľnej, nadmernej ťažby dreva, ktorá má za následok odlesňovanie.

Projekty a programy by sa mali realizovať prostredníctvom agentúr OSN, mimovládnych organizácií a prostredníctvom decentralizovanej spolupráce s miestnymi občianskymi správami. V tejto súvislosti bude Európska únia naďalej rokovať s vládou Barmy/Mjanmarska o jej zodpovednosti za vynaloženie väčšej snahy na dosiahnutie Rozvojových cieľov tisícročia OSN.

Projekty a programy by sa podľa možnosti mali definovať, monitorovať, realizovať a hodnotiť po porade s občianskou spoločnosťou a všetkými demokratickými skupinami vrátane Národnej ligy za demokraciu.

Článok 9

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabránenie vstupu na svoje územie alebo prechodu cezeň:

a)

vyšším úradníkom Rady pre štátny mier a rozvoj (SPDC), členom barmských orgánov z odvetvia cestovného ruchu, vyšším armádnym dôstojníkom, členom vlády alebo príslušníkom bezpečnostných síl, ktorí tvoria a uskutočňujú politiky, ktoré bránia prechodu Barmy/Mjanmarska k demokracii, alebo majú prospech z takých politík, ako aj ich rodinným príslušníkom, ktorí sú fyzickými osobami uvedenými v prílohe II;

b)

služobne vyšším dôstojníkom barmskej armády a ich rodinným príslušníkom, ktorí sú fyzickými osobami uvedenými v prílohe II.

2.   Odsek 1 neukladá členským štátom povinnosť zamietnuť vstup svojim štátnym príslušníkom na svoje územie.

3.   Odsekom 1 nie sú dotknuté prípady, v ktorých je členský štát viazaný povinnosťou podľa medzinárodného práva, a to:

a)

ak je hostiteľskou krajinou medzinárodnej medzivládnej organizácie;

b)

ak je hostiteľskou krajinou medzinárodnej konferencie zvolanej Organizáciou Spojených národov alebo pod jej záštitou;

c)

podľa mnohostrannej dohody, ktorá udeľuje výsady a imunity; alebo

d)

podľa Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú uzavrela Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) a Taliansko.

4.   Odsek 3 sa vzťahuje tiež na prípady, keď je členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

5.   Rada sa náležite informuje o všetkých prípadoch, v ktorých členský štát udelí výnimku podľa odsekov 3 alebo 4.

6.   Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených v odseku 1, ak je vycestovanie odôvodnené na základe naliehavej humanitárnej potreby alebo na základe účasti na medzivládnych zasadnutiach vrátane tých, ktoré podporuje Európska únia alebo tých, ktorých hostiteľskou krajinou je členský štát predsedajúci v úrade OBSE, na ktorých sa vedie politický dialóg, ktorý priamo podporuje demokraciu, ľudské práva a právny štát v Barme/Mjanmarsku.

7.   Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 6, to písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, ak jeden alebo viacerí členovia Rady písomne nevznesú námietku v lehote dvoch pracovných dní od prijatia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že jeden alebo viacerí členovia Rady vznesú námietku, môže Rada uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o udelení navrhovanej výnimky.

8.   V prípadoch, v ktorých členský štát povolí osobám uvedeným na zozname v prílohe II vstup na svoje územie alebo prechod cezeň podľa odsekov 3, 4, 6 a 7, toto povolenie sa obmedzí na účel, na ktorý sa udeľuje, a na osoby, ktorých sa týka.

Článok 10

1.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú jednotliví členovia vlády Barmy/Mjanmarska a fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány s nimi spojené, ako sa uvádzajú v prílohe II, sa zmrazujú.

2.   Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe II sa priamo ani nepriamo a ani v ich prospech neposkytnú žiadne finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje.

3.   Príslušný orgán môže povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považuje za vhodné potom, ako určí, že dotknuté finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a)

potrebné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených v prílohe II a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhradu daní, poistného a poplatkov za verejnoprospešné služby;

b)

určené výlučne na zaplatenie primeraných honorárov za odbornú prácu a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb;

c)

určené výlučne na zaplatenie poplatkov alebo nákladov na bežnú držbu alebo správu zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov;

d)

potrebné na mimoriadne výdavky za podmienky, že príslušný orgán oznámil všetkým ostatným príslušným orgánom a Komisii dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že osobitné povolenie by malo byť udelené, najmenej dva týždne pred povolením.

4.   Odsek 2 sa nevzťahuje na pripísanie v prospech zmrazených účtov:

a)

úrokov alebo iných výnosov na týchto účtoch, alebo

b)

platieb splatných podľa zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo vznikli pred dátumom, od ktorého sa na tieto účty vzťahujú reštriktívne opatrenia,

za predpokladu, že akýkoľvek takýto úrok, iné výnosy alebo platby naďalej podliehajú odseku 1.

5.   Zakazuje sa:

a)

poskytovanie akýchkoľvek finančných pôžičiek alebo úverov podnikom, ktoré vlastní alebo kontroluje režim alebo osoby, či subjekty s ním spojené, uvedeným v prílohe III, alebo nadobúdanie dlhopisov, vkladových certifikátov, záruk alebo obligácií vydaných týmito podnikmi;

b)

nadobúdanie alebo zvyšovanie účasti v podnikoch, ktoré vlastní alebo kontroluje režim alebo osoby, či subjekty s ním spojené, uvedených v prílohe III vrátane úplného nadobúdania týchto podnikov a nadobúdania akcií a podielových cenných papierov;

c)

vytváranie akýchkoľvek spoločných podnikov s podnikmi uvedenými v prílohe III a akýmikoľvek dcérskymi spoločnosťami alebo pobočkami, ktoré sú nimi riadené.

6.   Ustanoveniami odseku 5 písm. a) nie je dotknutý výkon záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv alebo dohôd uzavretých s dotknutým podnikom pre dátumom jeho uvedenia na zoznam v prílohe III.

7.   Zákaz podľa odseku 5 písm. b) nebráni zvyšovaniu účasti v podnikoch uvedených v prílohe III, pokiaľ je toto zvyšovanie stanovené v dohode uzavretej pred dátumom uvedenia dotknutého podniku na zoznam v prílohe III.

Článok 11

Bilaterálne vládne návštevy na vysokej úrovni (ministri a úradníci na úrovni politického riaditeľa a vyššej) do Barmy/Mjanmarska sa naďalej pozastavujú. Rada môže za výnimočných okolností rozhodnúť o udelení výnimiek z tohto pravidla.

Článok 12

Členské štáty nepovoľujú pridelenie vojenského personálu k diplomatickým zastupiteľstvám Barmy/Mjanmarska v členských štátoch. Všetok vojenský personál pridelený k diplomatickým zastupiteľstvám členských štátov v Barme/Mjanmarsku zostáva stiahnutý.

Článok 13

Rada, ktorá sa uznáša na návrh členského štátu alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, podľa potreby schváli úpravy v zozname uvedenom v prílohe II.

Článok 14

Toto rozhodnutie podlieha sústavnej revízii. Podľa potreby sa obnoví, zmení a doplní, najmä pokiaľ ide o podniky uvedené v prílohách I a III, ak Rada usúdi, že jeho ciele neboli dosiahnuté.

Článok 15

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa do 30. apríla 2011.

V Bruseli 26. apríla 2010

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 116, 29.4.2006, s. 77.

(2)  Ú. v. ES L 287, 8.11.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 108, 29.4.2009, s. 54.


PRÍLOHA I

Zoznam podnikov, na ktorý sa odkazuje v článku 3 ods. 2 písm. b), článku 5 a článku 14

 

DREVO A GUĽATINA

 

Názov

Dátum zápisu do zoznamu

19.11.2007

1.

Alkemal Representative Office,

142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangon

 

2.

Asia Wood Co Ltd

24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangon

 

3.

Aung Chanthar

1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangon

 

4.

Aung Gonyi

9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangon

 

5.

Aung Khant Phyo Coop Ltd

144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangon

 

6.

Aung Khin & Sons

1-3, Thikhwa Pan St, Cor of Zaygyi St, KMDGG, Yangon

 

7.

Aung Kyin

11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangon

 

8.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

9.

Aung Zeya

33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangon

 

10.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

11.

Aye Myittar

1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangon

 

12.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Room 5, Maha Bandoola St, Cor of 46th St, BTHHGG, Yangon

 

13.

C.D. Industries & Construction Co Ltd

105(b) Parami Road, Mayangon, Yangon

 

14.

Century Dragon Co Ltd

3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Yangon

 

15.

Chantha

Rm 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA, Yangon

 

16.

Coffer Manufacturing Co Ltd

Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

17.

Dagon Timber Ltd,

262-264, Rm A03-01, Dagon Centtre, Pyay RD, Myayangone, Sanchaung, Yangon

 

18.

Diamond Mercury Co Ltd

Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, Mayangon, Yangon

 

19.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangon

 

20.

Family

798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangon

 

21.

Flying Tiger Wood Industry Ltd,

171-173, 51st St, Pazundaung, Yangon

 

22.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

23.

Friend

300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangon

 

24.

Fudak Enterprise Co Ltd

120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

25.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Yangon

 

26.

Green Gold Industrial Co Ltd

209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangon

 

27.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangon

 

28.

Hla Shwe, U & Family

18/19 64 Ward, Industrial Zone 2, South Dagon, Yangon

 

29.

Hong Kong Nu San International Co Ltd

120 (twin-B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangon

 

30.

Htay

145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangon

 

31.

Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry,

aka Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

 

32.

Htoo Trading Co Ltd

5 Pyay Rd, Hlaing, Yangon

 

33.

Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd

205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

34.

Khine Industries

42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

35.

Khine International Co Ltd

116/8 15th St, LMDWW, Yangon

 

36.

Kyi Kyi Saw Mill & Wood Trading

55 Thameinbayan RD, Tamwe, Yangon

 

37.

Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1

Shwe Pyi Tha, Yangon

 

38.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

39.

Lin Win Co Ltd

89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangon

 

40.

Maha Nandar Co Ltd

90 Thudhamar St, NOKAA, Yangon

 

41.

Master Timber Excel Ltd

146a pyay Rd, 9th mile, Mayangon, Yangon

 

42.

Master Timber Exel Ltd (KLN Group)

282, Room 8, 1st floor, Seikkantha St, KTDAA, Yangon

 

43.

Miba Gon Shein

709, Cor of Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangon

 

44.

Mingala Family

107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangon

 

45.

Myanmar Channel Quest International Co Ltd

42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

46.

Myanmar Forest Timber Association

504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

47.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd

288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

48.

Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd

226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangon

 

49.

Myanmar Singh Ltd

18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangon

 

50.

Myanmar Touchwood Ltd

805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

51.

Myanmar WoodMart Co Ltd

Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangon

 

52.

Myitmakha International Trading Ltd

19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon

 

53.

Myo Nwe Thit Trading Co Ltd

147 (G/F), 47th St, Botahtaung, Yangon

 

54.

Myotaw

492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangon

 

55.

Nay Chi Tun Family

4 Thumingalar RD, TGKNN, Yangon

 

56.

Nay Chi Tun Family,

729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangon

 

57.

New Brothers Co Ltd

302a Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangon

 

58.

New Telesonic Co Ltd

94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangon

 

59.

New Telesonic Wood & General Trading

218 (B) 36th St, KTDAA, Yangon

 

60.

Ngwe Zaw,

728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangon

 

61.

Nightingale Co Ltd

221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Yangon

 

62.

Nilar

118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

63.

Phan Nay Wun Co Ltd

47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangon

 

64.

Premio Int’l Co Ltd

60/75 Corner of Inwa Street & Bo Tay Za St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon

 

65.

RCC Co Ltd

65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Yangon

 

66.

San Family

1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangon

 

67.

San Family

790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangon

 

68.

Scantrade Co Ltd

422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

69.

Sein Mandaing

1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangon

 

70.

Shwe Chain Trading co Ltd

Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangon

 

71.

Shwe Hlaing Bwar

462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho HlaingSt, HLTAA, Yangon

 

72.

Shwe Wel Htay

6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

73.

Shwe Yi Oo

113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

74.

Soe Than Brothers Co Ltd

189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

75.

Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine)

74, 5th St, LMDWW, Yangon

 

76.

Swe Myo

86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

77.

Swe Thadar

78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangon

 

78.

Taw Win Family Co Ltd

355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangon

Name of director: Ko Ko Htwe

 

79.

Teak Farm Co Ltd

Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Yangon

 

80.

Teak Farm Industries Co ltd

122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

81.

Teakteam Ltd

50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

82.

Toenayar Co Ltd

91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

83.

United Int’l Group Co Ltd

58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Yangon

 

84.

United Internation Group (UIG)

Cor of West Race Course Rd & Sayasan Rd, Kyaikksan Ward, Yankin, Yangon

 

85.

VES Group Co Ltd

83, 50th St, Pazundaung, Yangon

 

86.

Win

383 Hla Theingi St, HLTAA, Yangon

 

87.

Win Enterprise Ltd

66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

88.

Win Kabar International Timber Trading

Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

89.

Win & Win Co Ltd

6 Pyay Rd, 6th mile, Hlaing, Yangon

 

90.

Wood Technology Industries

247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

91.

Yangon Wood Industries Ltd

Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangon

 

92.

Yee Shin Co Ltd

63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

93.

Ye Yint Aung

156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangon

 

94.

Yin Mar Myat Noe Co Ltd

120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Yangon

 

95.

YN Co Ltd

120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

96.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

97.

Shwe Chain Manufacturing Co Ltd

168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay

 

DREVÁRSKY PRIEMYSEL

98.

Aung Chan Tha Services Co Ltd

708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangon

 

99.

Aung Myanmar,

42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Yangon

 

100.

Hau Hau Parquet & Wood Based Industries Pte Ltd

135, 1st floor, 41st St, BTHGG, Yangon

 

101.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor U Shwe Bin St & Phan Chat Wun U Shwe Ohn St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

102.

Hi-Tech Forest Industrial Co Ltd

216-222, B7, 8th floor, Yuzana Building, Bo Myat Tun Rd, Pazundaung, Yangon

 

103.

Laural Ltd,

Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, Cor of 54th St, Pazundaung, Yangon

 

104.

Lin Shing Co (Myanmar) Ltd

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone 1, SPTAA, Yangon

 

105.

Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd

238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangon

 

106.

Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangon

 

107.

Myint Soe (U)

42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangon

 

108.

National Wood Industry Ltd

113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangon

 

109.

New Brothers Ltd,

42/302A, Ind Zone, 1st St, Ind Zone 1 SPTAA, Yangon

Noble

DSRH (500 beds) Compound, Pyay Rd, MDNN, Yangon

 

110.

Scansia Myanmar Ltd

Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangon

 

111.

Super Chen Co Ltd

88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Yangon

 

112.

Teak World Co Ltd

110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangon

 

113.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426 Botahtaung Pagoda Road, Cor of Strand Rd, Botahtaung, Yangon

 

114.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

10 Kwethit St, Pazundaung, Yangon

 

115.

Win Kabar International Timber Trading

89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangon

 

116.

Win Yadanar

58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangon

 

117.

Wood Rich Manufacturing

349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangon

 

118.

YN Co Ltd

120A Ind Zone 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

119.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay

 

120.

Myanmar Yunnan Wood Industries Co Ltd

137-138 Cor of Pho Yazar St & 62nd St, Ind Zone 1, Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

121.

National Wood Industry Ltd

Pyinmana Tsp, Mandalay

 

122.

Taiho

124, 78th St Bet 36 & 37th St, Mandalay

 

123.

Myat Zaw & Young Brothers

52/13 Bogyoke Aung San Rd & Chindwin St, Monywa

 

124.

Banner Wood Based Industry

17A Padamyar Industrial Zone

Sagaing Division

 

DREVOOBRÁBACIE STROJE

125.

East Union Woodworking Machinery Co Ltd

288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Yangon

 

126.

Everest W Trading Co Ltd

43 Parami Road, 6 Ward, Yankin, Yangon

 

127.

Hardware World

111 Shwedagon Pagoda Road, Latha, Yangon

 

128.

I.S. Tin Win

44, 27th Street, Pabdan Yangon

 

129.

Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd

506/508 Mogok Street, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangon

 

130.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5, Bayint Naung Road, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangon

 

131.

Star Trek Co Ltd

74, 5th Street, Lamasaw, Yangon

 

132.

Wel Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola Street, Botahtaung, Yangon

 


 

EXPORTÉRI GUĽATINY

 

Názov

Dátum zápisu do zoznamu

19.11.2007

133.

A1 Construction & Trading Co,. Ltd

41 Nawaday St, Dagon,

Yangon

 

134.

Concorde Commodities Pte Ltd

339, Rm (1203), Level (12), Bogyoke Aung Sun St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

135.

Dagon Timber Ltd

262/264 Dagon Centre, Block (A), Pyay Rd, Sanchaung,

Yangon

 

136.

Diamond Mercury Co., Ltd.

Bldg (2), Rm (21/22), Pyay Rd, 8 Mile Junction,

Mayangon

Yangon

 

137.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Road, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

138.

Green Gold Industrial Co., Ltd

209, Than Thu Mar Rod, (23) Ward, Thingankyun

Yangon

 

139.

Green Hardwood Enterprise Ltd

422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

140.

Hi-Tech Forest Industries Co., Ltd.

216/222, Rm (7/B), Maha Bandoola St., Bo Myat Htun Housing, Pazundaung,

Yangon

 

141.

Kappa International Timber Trading Ltd.

288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Road, M.W.E.A. Tower, Dagon

Yangon

 

142.

Khine Int’l Ltd

116/8, 1st floor, 15th Street, Lanmadaw,

Yangon

 

143.

Khine Shwe Win Co., Ltd.

102(A), Inya Rd, Kamayut,

Yangon

 

144.

Lin Win Co., Ltd

89, Hnisi Go St, Ahlone,

Yangon

 

145.

Master Timber Excel Ltd

146(a) Pyay Rd, 9th mile, Mayangon

Yangon

 

146.

Mayar (H.K) Ltd.

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

147.

Myanmar Goodwood Trading Co., Ltd

189/195, Rm (4), 4th floor, Pansodan St, Pansodan Tower, Kyauktada,

Yangon

 

148.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co., Ltd.

288/290 Rm (905), Shwedagon Pagoda Rd, MWEA Tower, Dagon

Yangon

 

149.

Myanmar Touchwood Ltd

37, Rm (805), Level 8, Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

150.

New Telesonic Co., Ltd

218 (b), 36th Street, Kyauktada

Yangon

 

151.

New Wave Co Ltd

81(c), New University Avenue Rd, Bahan

Yangon

 

152.

Searock Int’l Ltd

339, (0904), Level 9, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada,

Yangon

 

153.

Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd

16 Bahosi Housing, Lanmadaw

Yangon

 

154.

Shivah Sawa Shoji

339, Rm 1004, Level 10, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

155.

Taw Win Family Co Ltd

355, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

339, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

 

156.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada,

Yangon

 

157.

Timber World Ltd

173, 31st Street, Pabdean,

Yangon

 

158.

Well Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola St, Botahtaung

Yangon

 

159.

Yangon Wood Industries Ltd

4th Quarter, Bayint Naung Rd, Hlaing

Yangon

 

160.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379, Bo Sun Pat Road, Pabedan

Yangon

 

161.

Zar Ni Zaw Co Ltd

72, 51st St, Pazundaung

Yangon

 

GUĽATINA

162.

AAA

6TH Street, (8) ward, South Okkalapa,

Yangon

 

163.

AAA 90

No 4 Main Road, Pann Chan Su SPTAA

Yangon

 

164.

Academy

108 Htar Nar Street, Makyeedan (north East) Ward, KMDGG,

Yangon

 

165.

Alkemal Rerentative Office

142(a) Dhamazaydi Rd, BHNN,

Yangon

 

166.

Andaman International Traders Limited (Ext. 37)

Bldg. 21/22, Rm# B-1, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

167.

Arkar San

336, No 4 Main Road, SPTAA,

Yangon

 

168.

Asia Win Mfrg Co Ltd

170-176, #704 (7th floor), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG,

Yangon

 

169.

Aung Aye (u) & Sons

4-5 Anawrahta Rd, Ind Zone (5), HLTAA,

Yangon

 

170.

Aung Bawga

91(B) 3rd Street, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa

Yangon

 

171.

Aung Chan Tha Construction & Services Co., Ltd.

Rm# 708, Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

172.

Aung Cha Tha

1018 Myittar St, (9) Ward, South Okkalappa

Yangon

 

173.

Aung Chan Tha

72(B), 1st Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

174.

Aung Chan Tha

10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon,

Yangon

 

175.

Aung Family

118, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

176.

Aung Family

15, 139th Street, Tamwe,

Yangon

 

177.

Aung Gabar Timber

79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA,

Yangon

 

178.

Aung Htet

72, Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

179.

Aung Kabar

79, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

180.

Aung Khant Phyo

25, Kyaik Waing Pagoda Road, (3) Ward, Mayangon

Yangon

 

181.

Aung Khant Phyo Co-op Ltd

144(a) Kyaikwine Pagoda Road, Ward (3), MYGNN,

Yangon

 

182.

Aung Khin & Sons

1-3 ThikhwaPan St, KMDGG, Yangon

 

183.

Aung Kyaw Thein

15(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

184.

Aung Kyam Thein

57(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

185.

Aung Kyaw Thein

229 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

186.

Aung Kyin

11 Mani May Khalar Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

187.

Aung Si

828 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

 

188.

Aung Su Pan

43, 4th Street, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

189.

Aung Theikdi

996 Myittar Street (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

190.

Aung Theikdi

13, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

191.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

192.

Aung Thit Tun

46, Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

193.

Aung Thitsar

991 Myittar Street, South Okkalapa

Yangon

 

194.

Aung Thukha

41 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

195.

Aung Thukha (1)

70/70(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

196.

Aung Thukha (2)

124/125 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

197.

Aung Thukha (3)

123/126 3rd Street, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

198.

Aung Thukha

71-B/72(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

199.

Aung Wood Working Enterprise Ltd.

Bldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd., Thingangyun Tsp,

Yangon

 

200.

Aung Zeya

33 SeikkanIndustrial Zone, HLTAA,

Yangon

 

201.

Ayarwun

123 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

202.

Aye Gabar Group

151-170 Bogyoke Aung San Road, BTHGG, Yangon

 

203.

Aye Gabar Group

282 cor of 81st and 23rd Street, Mandalay

 

204.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

205.

Aye Myittar

1820/21-22, P Moe Nin St, HLTAA,

Yangon

 

206.

Aye Myittar

115, 37th St, KTDAA, Yangon

 

207.

Aye, U & Sons

351, Bo Tuay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

208.

Aye, U & Sons

481 Waibargi Rd, Ward L, NOKAA

Yangon

 

209.

Aye, U & Sons

126 Than Chat Wun U Nyunt St, Industrial Zone, SPTAA

Yangon

 

210.

Aye’s Family Ltd

92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Road, BHNN,

Yangon

 

211.

Bamaw Veneer & Timber Products Co Ltd

44 Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Industrial Zone 3, SPTAA,

Yangon

 

212.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

136, (1st Floor), 36th St., Kyauktada Tsp,

Yangon

 

213.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17(A) Padamyar Ind Zone, Sagaing

 

214.

Bawga Mandaing

41, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

215.

BDS Moe Wood Industries Co Ltd

196 Bogyoke Aung San Road, BHNN,

Yangon

 

216.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Rm 5, Maha Bandoola Street, Botahtaung,

Yangon

 

217.

BLLB Development Co Ltd

159-161 Myanma Gonyi St, MTNTT

 

218.

Chan Nyein Ko

899, Lay Daunk Kan Road, Nga Moe Yeik, Ward

Yangon

 

219.

Chan Tha Aung

72 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

220.

Chantha

90(A/B) 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

221.

Chantha

Rm, 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA

Yangon

 

222.

Chantha Gyi

72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG,

Yangon

 

223.

Chanthar

90 (A-B), 6th St, Cor of 2nd Street, Ward 8, SOKAA,

Yangon

 

224.

Cheung Hing Timber Co

106-108, Hnin Zin Gon Road, Ahlone Tsp.,

Yangon

Name of director: P C Chun

 

225.

China Hope Holding

18 Bo Yar Njunt St, DGNN

Yangon

 

226.

Coffer Manufacturing Co Ltd

803, 8th floor, Myaing Hay Wun, Condominium, Junction 8,

Yangon

 

227.

Conqueror Trading Co Ltd

C-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

228.

Dagon International Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

229.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

230.

Dagon Timber Ltd

121 F, Sule Pagoda Road, KTDAA,

Yangon

 

231.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A03-01 Dagon Centre, Pyay Rd, Myaynigone,

Yangon

 

232.

Dana Theikdi

985(a), Thu Mingalar St, Thingankyun

Yangon

 

233.

Dana Thiri Co Ltd

139 G/F Bogalay Zay St, BTHGG, Yangon

 

234.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethrmu 6th Street, Industrial Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

235.

Doh Bamar

23-27 Nat Sin Street, Cor of Salin Street, KMDGG,

Yangon

 

236.

Doh Lokehar

514 Zabu Thiri 1st Street, Ward (6/west)TKAA,

Yangon

 

237.

Doh Myanmar

23/27, Corner of Salin Street and Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

238.

Ever Green Wood Int'l Co., Ltd.

Public Construction Compound, Myittar St., Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

239.

Family (1)

1011 Thudamar Street, (2) Wtard, North Okkalapa

Yangon

 

240.

Farlin Timbers

Rm 704 (7th floor) 170-6 MGW Tower, Bo Aung Kyaw Street, BTHGG,

Yangon

 

241.

Five Oceans Co Ltd

Bldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, LMDWW,

Yangon

 

242.

Flying Tiger Wood Industry Ltd

171-173, 51st Street, PZDGG,

Yangon

 

243.

Forest Product JV Branch (Upper Myanmar)

37b 26th b St between 64th and 65th,

Mandalay

 

244.

Friend

200 A-B, Yaarzardinit St, Ward (72), SDGNN,

Yangon

 

245.

GIG Japan Co Ltd

25 Golden Valley, BHNN,

Yangon

 

246.

Golden Door

354/347 Bo Tay Za Street, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okklalapa

Yangon

 

247.

Golden Hawks Int'l Ltd.

158, Bogyoke Aung San Rd., Pazundaung Tsp,

Yangon

 

248.

Gold Wood Co Ltd (Kaung Shwe)

42(A)/103(A-B) Mahawgari Street, cor of Sethmu 3rd St, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

249.

Golden Hook Co Ltd

7 Sitha St, Oh Bo St.

Mandalay

 

250.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60B Aung Myay Thasi Ave, KMYTT,

Yangon

 

251.

Great Jupiter International Co Ltd

81 1st floor Bogyoke Aung San Road, PZDGG,

Yangon

 

252.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

615-C/2, Malar Lane, Kamayut Tsp,

Yangon

 

253.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

176-178, Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

 

254.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

178-180 50th St, PZDGG,

Yangon

 

255.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

209 Thanthumar Road, Ward 23, Thwunna, TGKNN,

Yangon

 

256.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

109, Waizayandar Rd., Ward (3/B), South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

257.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

102-A, Kha Yay Pin Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

258.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

202, U Wisara Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

259.

Green Treasure Wood Co Ltd

8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Road, AHLNN,

Yangon

 

260.

Green Treasure Wood Co Ltd

Plot 42, 287-289 Sethmu 6th Street, Ind Zone 1 SPTAA,

Yangon

 

261.

Hayman Trading Co., Ltd.

7, Shan Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

262.

Hein

24 Kyaung Gyi Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

263.

Hein Htet Aung

188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA

Yangon

 

264.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor of U Shwe Bin St and Phan Chat Wun U Shwe Oh St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

265.

Hein Soe Co Ltd

23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Road, KMYTT,

Yangon

 

266.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

23, 64th Street between 26th and 27th Street,

Mandalay

 

267.

Hla Kyi, U Family

356 Bo Tay Za Street, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

268.

Hla Kyi, U & Family

452 Mya Yadanar Street (Kha) Ward, North Okkalapa

Yangon

 

269.

Hla Shwe, U

18-19 Ward (64), Ind Zone (2), SDGNN, Yangon

 

270.

Hla Shwe, U & Family

223 Banyadala Road, Tamwe

Yangon

 

271.

Hlaing

71 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

272.

Hlaing Family

8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA,

Yangon

Yangon

 

273.

Hmine (U) & Sons

248-249 Makkhayar Minthargyi St, NOKAA,

Yangon

 

274.

Htate Tan Aung

2734 Pyi Daung Su Road, (63) Ward, Injdustrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

275.

Htay

145 Kanaung Lane 7, NOKAA,

Yangon

 

276.

Htet

989 Myittar Street, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

277.

Htet Htet Aung

430 Thitsar Road, Ward 10 SOKAA

Yangon

 

278.

Htun Htun Tauk

13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN

Yangon

 

279.

Htun Thit Sa

44 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

280.

Hundred Smiles Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp,

Yangon

 

281.

Imperial Builders Co Ltd

46 Eaingyi Street, PZDGG,

Yangon

 

282.

K.T. Nine

817 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

283.

Kama Gasifier Power Plant

167, Bayint Naung Main Rd., Hlaing Tsp,

Yangon

 

284.

Kaung Thant

62 Nat Sin St, KMDGG,

Yangon

 

285.

Kaw-Lin – Kathar

1058 Zay Street, Ward 7, TKAA,

Yangon

 

286.

Kha Yae Nan Int'l Co., Ltd

Bldg. 61, Rm# 3-4, Sawbwagyigon Warehouse, Insein Tsp,

Yangon

 

287.

Khin Hninsi (Daw)

33 Hantharwaddy Street, KMYTT,

Yangon

 

288.

Khin Maung Latt, U & Family

37/4, 53rd Street, Botahtaung,

Yangon

 

289.

Khin Myanmar Trading

865 Myittar Street, SOKAA, Yangon

 

290.

Khine International Co Ltd

116/8, 15th Street, LMDWW, Yangon

 

291.

KKK

106, Si Pin St, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

292.

Kyan Taing Aung

30, Thamine Station Street, Mayangon

Yangon

 

293.

Kyan Taing Aung

Waizanyantar Road, (9) Ward South Okkapala,

Yangon

 

294.

Kyaw

209, Banyadala Road, Tamwe,

Yangon

 

295.

Kyaw Family

2886/2887 Pat St, Industrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

296.

Kyaw Soe San

819 Waizayantar Rd, Ward (9), South Okkalapa,

Yangon

 

297.

Kyaw Than Construction Co. Ltd

139 (G/F), Bogalay Zay Street, BTHGG,

Yangon

 

298.

Kyi Kyi

55 Thamein Bayan Road, Tamwe,

Yangon

 

299.

Kyi Kyi

2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE,

Yangon

 

300.

Kyun Shwe Wah

74 Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

301.

La Yaung Lin Co Ltd

25-29 Yadanar Road, Ward 16-2, TGKNN,

Yangon

 

302.

Lal Way (1)

3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTAA,

Yangon

 

303.

Lal Way (2)

3-147 Anawrahta Road, Industrial Zone 5, HLTAA,

Yangon

 

304.

Laural Ltd

Rm 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, cor of 54th Street, PZDGG,

Yangon

 

305.

Laural Ltd

27, 13th Street, LMDWW,

Yangon

 

306.

Lay Pyay Hnyin Trading co Ltd

168 (A_B), Sethmu 1st Street, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

307.

Light World Co., Ltd.

619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp,

Yangon

 

308.

Light World Co., Ltd.

Field No (H-167, H-168), Ward 1, Industrial Zone1 Pye Gyi, Tagun., Tsp, Mandalay

 

309.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay Street, Cor of Sethmu, 6th Street, Ind Zone 1, SPTAA

Yangon

 

310.

Lin Win Co Ltd

89 Hninsigon St, AHLNN,

Yangon

 

311.

Lucky Hand Co Ltd

13 148th Street, MTNTT,

Yangon

 

312.

Maesod Forestry Ltd

69 Sule Pagoda Road, PBDNN, Yangon

 

313.

Maha Engineering Co. Ltd.

20-251, Seikkantha St. KTDAA, Yangon

 

314.

Maha Nandar Co. Ltd

90, Thudhamar St. NOKAA, Yangon

 

315.

Maha New

29, Ind. Zone (2), Cor. Of Ind. Zone St. and Inn Taw St, SDGNN, Yangon

 

316.

Maha Thit Min Co. Ltd.

51 (B), Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

317.

Maha Kyaw Mahar Co. Ltd.

50, 46th Street, BTHGG, Yangon

 

318.

Mandalar Win Sawmill Co. Ltd.

262-264, C (10-1), Dagon Centre, Pyay Road, SCHGG, Yangon

 

319.

Market System Trading (MST Co. Ltd)

501 (C), Dagon Centre, SCHGG, Yangon

 

320.

Master Timber Excel Ltd,

282, Rm 8, (1st Floor) Seikkantha Street, KTDAA, Yangon

 

321.

MGJ Group Co-op Ltd,

125, 1st Floor, Anawrahta Road, PZDGG, Yangon

 

322.

Miba Gon Shein

709, Cor. Of Hlawga Str, Ward (21) SDGNN, Yangon

 

323.

Miba Myittar

115/116 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

324.

Miba Myittar

110/111 2nd Street, Industrial Zone (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

325.

Mingala Family

107, Thumana St. South Ward (2), TKAA, Yangon

 

326.

Mingalar

28 (B), Zaygyi St. KMDGG, Yangon

 

327.

Minn Wun Industries Co. Ltd

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

328.

Moe Int’l Co. Ltd.

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

329.

Momentum Trading Co. Ltd.

21-A, Cor. Of U Phoe Hlaing St. and Hla Theingi St. Ind. Zone (3), SPTAA, Yangon

 

330.

Multi World Trade Centre

183, Anawrahta St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

331.

Multi World Trade Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon.

 

332.

Mya Gabar Co. Ltd.

106-108, Sint-oh-dan St. LTAA, Yangon

 

333.

Myan Aung Myin Int’l Co. Ltd

O-140, FMI City, Golden Orchid 4th St. HLTAA, Yangon

 

334.

Myanma Htate Tan Co. Ltd

61, (4th Flr), Kaing Dan St. LMDWW, Yangon

 

335.

Myanma Marble Co. Ltd.

Bldg. 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

336.

Myanmar Automobile Group Co., Ltd.

K-38/39, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

337.

Myanmar Channel Quest Int’l Co. Ltd.

42-242, Kanaung Minthar Gyi 4th St. Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

338.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd.

422-426, Strand Road, Cor. Of Botahtaung Pagoda Rd. BTHGG, Yangon

 

339.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd

Ward (22), SDGNN, Yangon

 

340.

Myanmar Chinlax Trading Co., Ltd.

382, Inya Myaing Lane (4), Thuwunna, Thingankyun Tsp, Yangon.

 

341.

Myanmar Development Int’l Co. Ltd.

53-61, Strand Road, Cor. Of Theinbyu Rd, BTHGG, Yangon

 

342.

Myanmar Guan Soon Ltd

106-108, Sint-oh-dan St, LTAA, Yangon

 

343.

Myanmar May Kaung Wood Based Ind. Co.

288-290, #0906 (9th floor), MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Road, DGNN, Yangon

 

344.

Myanmar Shin Poong Daewoo Pharma Co.

22, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

345.

Myanmar Shwehintha Int'l Co., Ltd.

226, Botayza St., Blk. No. (18), Shwe Paukkan Ind. Zone, North Okkalapa Tsp, Yangon

 

346.

Myanmar Singh Ltd.

18-20 Botahtaung Lane (4), BTHGG, Yangon

 

347.

Myanmar Technologies Industry Co. Ltd.

1389-1391, Hlaing River Road, Ind. Zone (2), Ward (63), SDGNN, Yangon

 

348.

Myanmar Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon

 

349.

Myanmar Timber Enterprise

504-506, Merchant Road, KTDAA, Yangon

 

350.

Myanmar Wood Mart Co. Ltd, (Ext 1504)

Rm# 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St. MTNTT, Yangon

 

351.

Myanmar-NC Wood Work Co. Ltd.

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, ISNN, Yangon

 

352.

Myint

970, Yadanar St, SOKAA, Yangon

 

353.

Myitmakha Engineering Co., Ltd.

206-207, Dhamma Thukha Kyaung St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

354.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

19-20, Bahosi Ward, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

355.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

1, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

356.

Myitmakha Int’l Trading Ltd.

55-64 Mingalardon Garden, Yangon Ind, MDNN, Yangon

 

357.

Myo Nwe Thit Trading Co. Ltd.

147, (G/F) 47th St. BTHGG, Yangon

 

358.

Myodaw Eain Yar

1080, Shukhintha Rd. East Ward 6, TKAA, Yangon

 

359.

Myotaw

492-493, Sethmu Zone Patt St. Ind. Zone (2), Ward (64), SDGNN, Yangon

 

360.

Myo Taw

495 Min Nadar St, Dawbon

Yangon

 

361.

Naing Lay (U)

7, 139th St. TMWEE, Yangon

 

362.

Nay Chi Tun Family,

4, Thumingalar Rd. TGKNN, Yangon

 

363.

Nay Chi Tun

729 Lay Daunk Kan Road

Yangon

 

364.

New Telesonic Co. Ltd

94, Yhan Chat Wun U Nyunt St. Dagon Port Ind. City, Zone (1), SPTAA, Yangon

 

365.

New Telesonic Wood and General Trading

218 (B), 36th St. KTDAA, Yangon

 

366.

Ngwe Nan Taw

119-120, 3rd St. Ward (8), Ind. Zone, SOKAA, Yangon

 

367.

Ngwe San Eain

22-23 (A), U Wisara Rd. NDGNN, Yangon

 

368.

Ngwe Zaw

728, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

369.

Nifty Int’l Co. Ltd.

Rm #7, Bldg 30-A, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

370.

Nightingale Co. Ltd.

221, Botahtaung Pagoda Rd. PZDGG, Yangon

 

371.

Nilar

118, Waizayandar Rd. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

372.

Nitco Industrial Co. Ltd.

175, (G/F), 47th St. BTHGG, Yangon

 

373.

Nyein Chan Aung

122 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

374.

Nyo (Daw) Family

113/8, Oakkyin Station St. HLGG, Yangon

 

375.

OAC

289, Rm #10, East Yankin, YKNN, Yangon

 

376.

Ohn Kywe & Co. Ltd.

81, Harkhar St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

377.

One Star General Trading Co. Ltd.

87, (2nd Flr), Bogyoke Aung San Rd, Cor. of 49th St. and 50th St. PZDGG, Yangon

 

378.

Pacific Rim Asia Co. Ltd. (PRA)

145 (E), Thiri Mingalar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

379.

Padamyar Construction and Woodworks Co.

19-20, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

380.

Pale Shwe Wah Timber Co., Ltd.

B-156/158, 34th St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

381.

Phan Nay Wun Co. Ltd.

47, Rm # 8-9, Sawbwagyigon, ISNN, Yangon

 

382.

Phyo Mauk

106 Nat Sin, Kyeemyindaing

Yangon

 

383.

Pioneer Venture Ltd.

7-8, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San St. LMDWW, Yangon

 

384.

Pyi See Pwar Ltd,

45, Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

385.

R.C.C Co., Ltd. (Chitosan)

65, Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon

 

386.

Red Sea Brothers Co. Ltd.

43, (2nd Flr), 43rd St. BTHGG, Yangon

 

387.

San & Family

790 Pyinma Myaing Street, (a) ward, Thingankyun,

Yangon

 

388.

San Aye (U),

531-B, Myittar St. Cor. of Thihathu St. SOKAA, Yangon

 

389.

San Myint & Family

189, Waizayantar Rd, (16) ward, South Okkalapa, Yangon

 

390.

San Myint, U Family

9, 139th Street, Tamwe

Yangon

 

391.

Sanfoco Wood Industries Ltd.

1B, Plot-22, Pinma Thit Seik St, SDGNN, Yangon

 

392.

Sarmi, U & Family

12, 53rd St, Botahtaung

Yangon

 

393.

Se Than

E(1/2), U Wisara Street, Economic Development Zone North Dagon

Yangon

 

394.

Sein Family

9, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

395.

Sein Htay Han

812, Waisayamtar Rd, (9) Ward South Okkalapa

Yangon

 

396.

Sein Mandaing

1155-1156, Thudhamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

397.

Sein Pan Myaing

1019, Rm (2), Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

398.

Shadow

990, Myittar St. Ward (9), SOKAA, Yangon

 

399.

Shwe Chain Manufacturing Co., Ltd.

619 (R), 6th Flr., Blk. (A), Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp, Yangon

 

400.

Shwe Gon Thar Trading

Suite 297, Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp, Yangon

 

401.

Shwe Hinthar

70 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

402.

Shwe Hlaing Bwar

462-463, Yaw A-twinn-wun U Pho Hlaing St. HLTAA, Yangon

 

403.

Shwe Me Co. Ltd.

785-787, (11th Flr), Maha Bandoola Rd. Cor of 13th St. LMDWW, Yangon

 

404.

Shwe Me Industry Ltd.

51-52, Cor. Panle Wun U Shwe Bin St. & Twin Thin Tke Wun U Tun Nyo St. SPTAA, Yangon

 

405.

Shwe Nandaw

F-306, Pauk Pagoda St. Ward (6), 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

406.

Shwe Ni Timber Co. Ltd.

12, 14th St. LMDWW, Yangon

 

407.

Shwe Nyaung Pin

109, Arthawka St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

408.

Shwe Nyaung Pin

71, Bago River St. Ward (58), DGSKNN, Yangon

 

409.

Shwe Pearl Ngwe Pearl

730-731, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

410.

Shwe Tagon

813, Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

411.

Shwe Takhar

347-354, Bo Tayza St. Shwe Paukkan Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

412.

Shwe Tha Min

816 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

413.

Shwe Tha Pyay Co. Ltd.

5 (B-3), Yankin Centre, YKNN, Yangon

 

414.

Shwe Thit

5(a), 6th Street Industrial Zone, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

415.

Shwe Twin Wah

46, Bo Hmu Ba Htoo St. NDGNN, Yangon

 

416.

Shwe Wah Tun

26/27 Chin Dwin Street, Industrial Zone (2), South Dagon

Yangon

 

417.

Shwe Wel Htay

6, Thmar Deikdi St. Kyauk Myaung, TMWEE, Yangon

 

418.

Shwe Yi Oo

113(C), 4th St. Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

419.

Shwe Yi Moe

227(a) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

420.

Silver Born Trading Ltd

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

421.

Silver Valley Wood Industry Ltd.

65, Konzaydan St. PBDNN, Yangon

 

422.

SK Wood Industries Ltd.

82-C, Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

423.

Soe

Junction of Thitsar St. & Station Rd., Near Moe Kaung Pagoda Rd., Kanbe, Yankin Tsp, Yangon

 

424.

Soe

453, Top of Nga-mo-Yeik 5th St., Thingankyun Tsp, Yangon

 

425.

Soe Thiha

Pa(50), Pyi Daung Su Rd, (38) Ward, North Dagon,

Yangon

 

426.

Soe Thiri Co., Ltd.

808, Kyaw Thu St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

427.

Southern Myanmar Timber Co. Ltd.

4 (A-2), Padaethar St. Myaynigon, SCHGG, Yangon

 

428.

Special

53, Kyuntaw St., Sanchaung Tsp, Yangon

 

429.

Star Tek Co. Ltd. (Woodworking Machine)

74, 5th Street, LMDWW, Yangon

 

430.

Sun Myint & Association

70 (K), Ngwe Wut Hmon Ward, BHNN, Yangon

 

431.

Swe Myo

86 Yadanar St, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

432.

Swe Thahar

78, Innwa St. Shwe Pauk Kan Ind. Zone, Ward (18), NOKAA, Yangon

 

433.

Taw Win Family Co. Ltd.

355 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

339 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

 

434.

T&M Group Decoration Centre

5, Lion City Food Centre, Bayint Naung Rd. KMYTT, Yangon

 

435.

TKK Int'l Ltd.

127, (G/F), 51st St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

436.

Teak Farm Industries Co. Ltd.

122 (A), Depeyinn Wun Htauk U Myel St. Ind. Zone (2), HLTAA, Yangon

 

437.

Teak World Co. Ltd.

110, Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St. TGKNN, Yangon

 

438.

Than Hlaing (U)

105, Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

439.

Than Hlaing (U)

55(A), Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

440.

Than Than Sein & Sein Hinthar

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

441.

Than Tun

1055, 7th Zay St. Ward (6), TKAA, Yangon

 

442.

Theik Nan Shin Co., Ltd.

27, 13th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

443.

Thein Industry Dvpt. Ent. Ltd.

23 (A), Pyihtaungsu St. TGKNN, Yangon

 

444.

Thiha

4 Than Thu Mar Road, Bo Tayze Ward, Thangankyun

Yangon

 

445.

Thiri Khit Tayar

68 (B), Waizayandar Rd. Ward (11), SOKAA, Yangon

 

446.

Thiri Yadanar Myint

61, 27th St. PBDNN, Yangon

 

447.

Thu Htet Thar

52, Nat Sin St. KMDGG, Yangon

 

448.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, (1st Floor), Maha Bandoola Garden St. KTDAA, Yangon

 

449.

Tin Aung (U)-Tun Hla (Daw)

280-C, Cor. of Waizayanda Rd. & Byamaso Rd. SOKAA, Yangon

 

450.

Tin Oo (U) Brothers

No 18 & 29, 5th St. Ward (5), Ind. Zone SOKAA, Yangon

 

451.

Tin Shwe U & Brothers

112(C ) Arthawka St, (15) Ward, Hiaing

Yangon

 

452.

Tin Win Tun Co

Tin Win Tun Int'l Trading Co., Ltd

Bldg. C-1, Rm 002, Strand Rd., Thiri Mingalar Garden Housing,

Loot Latt Yay Ward, Ahlone Tsp, Yangon

Name of director: (Monywa) Tin Win

 

453.

Toenayar Co. Ltd.

91, (1st Floor), Myanma Gonyi St. Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

454.

Top Winner

26 (B-3), Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

455.

TPS Garden Furniture

22/2 (B), Khattar St. SCHGG, Yangon

 

456.

Traditions

24, Inya Myaing Rd., Golden Valley, Bahan Tsp, Yangon

 

457.

Tri Vadana Enterprise

99, 3-D, U Aung Kain Lane, Than Lwin St. BHNN, Yangon

 

458.

Tricer Company Limited

78, Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

459.

Tun Family

1030/1031 Thu Mingstar (Thumingalar) St, (16/1) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

460.

Tun Kyi, U & Sons

44 Waizayanatar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

461.

Tun Nay Lin

Rm #003, Bldg B-2, 215 Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

462.

Tun Nay Lin Family

6, 139th St, Ma-U-Gone, Tamwe

Yangon

 

463.

Tun Pwar

1055-1056, Maung Makan Kanthar St. Ward (19), SDGNN, Yangon

 

464.

U Chit

B (1/08-9) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

465.

Uni Brothers Co. Ltd.

28, 49th St. BTHGG, Yangon

 

466.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

10, Kwetthit St. PZDGG, Yangon

 

467.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426, Botahtaung Pagoda Rd. Cor. of Strand Rd. BTHGG, Yangon

 

468.

United Internation Group (U.I.G)

Cor. of West Race Course Rd. & Saya San Rd. Kyaikkasan, YKNN, Yangon

 

469.

VES Group Co. Ltd.

83, 50th St. PZDGG, Yangon

 

470.

Vivid Media

27, Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

471.

Win

59-60, Cor. of Khaymarthi Rd. & A-ma-rar St. Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

472.

Win

91, Cor. of Zizawa St. & Thudamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

473.

Win

383, Hla Theingi St. HLTAA, Yangon

 

474.

Win Enterprise

158, Rm# (6-C), Kyaikkasan Rd. TMWEE, Yangon

 

475.

Win Enterprise Co. Ltd.

166, Ahlon Rd, AHLNN, Yangon

 

476.

Win Kabar Int’l Timber Trading

89 Waizayantar (3) St, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon

 

477.

Win Kabar Int’l Timber Trading

Top of 6th St, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

478.

Win Kabar Trading Co. Ltd

146, Sint-oh-dan St. Ward (4), LTAA, Yangon

 

479.

Win Kyaw Thu

6/8(b) Botahtaung (4)th Street, Botahtaung

Yangon

 

480.

Win Marlar Aung Trading Co., Ltd.

Bldg. 5, Rm# 202, Thiri Mingalar Housing, Ahlone Tsp, Yangon

No (G-5), A/C, Hpoyarzar Street, Pyigyitagun Township, Industrial Zone (12),

Mandalay

Name of director: Win Ko

 

481.

Win Yadanar Ent. Co. Ltd.

Saya San Rd. Cor. of West Race Course Rd., Kyaikkasan Ward, YKNN, Yangon

 

482.

Wint Wint

345 Kanaung Min Tha Gyi St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

483.

Wood Industry (Myanmar) Ltd.

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

484.

Wood Rich Co. Ltd.

223, Kyaington St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

485.

Wood Working Machinery Co. Ltd.

4, Baya Theikdi St. HLGG, Yangon

 

486.

Wood World Trading Ent. Ltd.

19, Myay Nu St. SCHGG, Yangon

 

487.

Wunna

144/148 Hlaw Kar Street, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

488.

Yadanar Moe Co Ltd

502 Olympic Tower (3), Lay DaunkKan Rd, Thingankyun

Yangon

 

489.

Yadanar Moe Co Ltd

Pa-50, Blk 38 (Extension), Pyihtaungsu Main Rd. NDGNN, Yangon

 

490.

Yadanar Shwe Sin Min Co Ltd

349-A, Zeyar Kaymar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

491.

Yaung Ni Oo

164/5 Yadana St (16/1) Ward, Thingankun

Yangon

 

492.

Yee Shin Co., Ltd.

25-26, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

493.

Yee Shin Co., Ltd.

63-64, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

494.

Ye Yint Aung

156 Waisayanter Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

495.

Yinmar Co. Ltd.

45 (A), Yaw Min Gyi Rd, DGNN, Yangon

 

496.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

120-A, Ind. Zone, SPTAA, Yangon

 

497.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

73 (A), Unversity Ave Rd. BHNN, Yangon

 

498.

YN Co. Ltd.

120(A), Ind. Zone 10th St. Ind. Ward, SPTAA, Yangon

 

499.

Yoma

5(b) Myittar Street (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

500.

Yoma

351, Myittar St. Ward (17), SOKAA, Yangon

 

501.

Yoma Timber Trading

1010, Myittar St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

502.

Yoma Timber Trading

110-B, 2nd St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

503.

Yoma Timber Trading

12, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

504.

Ywat Hla

3 (Ka), 6th St, Railway Myay 6th St. Zone, SOKAA, Yangon

 

505.

Ywet Hla

3(A) 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

506.

Zabu Yadanar Co. Ltd.

521, Mogok St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

507.

Zambu Yadanar Co. Ltd.

377-379, Rm# 3, Bo Sun Pat St. PBDNN, Yangon

 

508.

Zaw

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

509.

Zaw Enterprise Ltd.

9-11 54th St. BTHGG, Yangon

 

510.

Zenith Myanmar Advantage (ZMA)

50, Latha St. LTAA, Yangon

 

511.

Zin Yaw

132/133, No. 4 Main Road, SPTAA, Yangon

 

Mandalay

512.

Ayegabar Timber Co. Ltd.

282, Cor. of 81st and 23rd St, Mandalay

 

513.

Forest Product J.V. Branch (Upper Myanmar)

37 (B), 26th (B) St. Bet. 64th St. and 65th St. Mandalay

 

514.

Golden Hook Co. Ltd.

7, Sitha St, Oh Bo St. Mandalay

 

515.

Hi-Tech Forest Industries Co. Ltd.

23, 64th St. Bet. 26th St. and 27th St. Mandalay

 

516.

Myanmar Teak Wood Ind. Co. Ltd.

No 2 Sawmill, Amarapura Tsp. Mandalay

 

517.

Myanmar Timber Enterprise

A.D.B. (1), At the foot of Mandalay Hill, Mandalay

 

518.

Shwe Chain Mfrg. Co. Ltd.

168, 62nd St. Ind. Zone (1), Mandalay

 

519.

Upper Myanmar Wood and Lumber Co-op (Branch)

37 (B), 27th (B) St, Bet 64th St. and 65th St. Mandalay

 

520.

Light World Co., Ltd.

155, 30th St., Bet. 82nd St. & 83rd St., Chan Aye Thar San Tsp., Mandalay

 

521.

Pyi See Pwar Ltd.

71-Hta, 10th St., Bet. 74th St. & 75th St., Oo Boketaw Qtr., Mandalay

 

522.

Win Malar Aung Trading Co., Ltd.

G-5 (A), Industrial Zone (1), Pyi Gyi Dagun Tsp, Mandalay

 

523.

Yee Shin Co., Ltd.

287, 82nd St., Bet. 27th & 28th St., Mandalay

 

524.

Tun Family

105-106, Bogyoke Nay Win St. Thanlyin

 

525.

Mahar Kyaw Mahar Co. Ltd

5, Nayapati Sithu St. Salin Tsp, Magway

 

526.

Thiri Khit Tayar

106, 7th St. Mingalar Ward, Pyinmana

 

527.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17-A, Padamyar Ind. Zone, Sagaing Division

 


 

ZLIEVÁRNE ŽELEZA A OCELE

 

Názo

Dátum zápisu do zoznamu

19.11.2007

528.

111 (Triple One),

111, 2nd St., Industrial Zone, Okkalapa (South) Tsp, Yangon

 

529.

Aung Chanthar,

1, Cor. of Nanmatu 1st St., & Zaung Tu St., Zone (3), Dagon Myothit (South) Tsp, Yangon

 

530.

Excellence Mineral Casting Co., Ltd.

Plot No 142, U Tayoke Gyi St., Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Tsp, Yangon

 

531.

MET Co-op Ltd.

42-49, Industrial Rd., Ind. Zone, Shwepyitha Tsp, Yangon

 

532.

Sein Win & Bros (U)

45, 55th St., (2) Ward, Pazundaung Tsp, Yangon

 

533.

Win (U) & Sons

19 (B), Yadana Theingi St., Zone (3), South Dagon Tsp, Yangon

 

534.

Aung Naing Thu

I/H-171, Cor. of 61st St & Awarat St., Industrial Zone, Mandalay

 

535.

Aung Naing Thu

Cor. 41st St., & Sein Pan Rd., Near No. (3) Bus Stop, Mandalay

 

536.

Aung Naing Thu

Plot-589, D/13-16, Yangon Main Rd., May Zin Thein St.,

Htein Kone Ward, Zone (1), Mandalay

 

BANSKÉ SPOLOČNOSTI

537.

Asia Guiding Star Services

Rm 21, Bldg 207, Anawratha Rd, Pabedan, Yangon

 

538.

Boom Tip Private Co Ltd

001-C (G/F), Shwegon Plaza, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon

 

539.

Chit Thein Mining Joint Venture

556, 6th Street, East Gyogone, Insein, Yangon

 

540.

Concordia International

B-2, R-5, Myanmar Info-Tech, Hlaing, Yangon

 

541.

Concordia International

3rd-5th Floor, Shwegon Plaza Office Tower, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan, Yangon

 

542.

Delco Ltd

5D Thurein Yeikmon, Bayint Naung Road, Hlaing, Yangon

 

543.

East Asia Gold Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

544.

East One Mining Co Ltd

56 Aung Thabyay St, Kyuntaw South Ward, Sanchaung, Yangon

 

545.

East One Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

546.

Explorers Consulting Ltd

Bldg 4, Room 4, Bayint Naung St, Saunh Hay Man Housing, North Dagon, Yangon

 

547.

Future Engineering & Gold Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

548.

Haw Khan Co Ltd

37 (tha-2), Sibintharyar St, Parami, Myayagon, Yangon

 

549.

Htarwara mining company

Name of director: Maung Ko

 

550.

Ivanhoe Myanmar Holdings Ltd

88 Room 302 Pyay Road, Int’l Business Centre, Hlaing, Yangon

 

551.

Jinghpaw Academy Co Ltd

D2-A Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon

 

552.

KTM Mineral Prod Coop Society

Nya-73, Yuzana St, Bayint Naung Warehouse, MYGNN, Yangon

 

553.

Kang Long Gold Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

554.

Kang Long Gem Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

555.

Kayah Golden Gate Mining Co Ltd

233/235 3rd floor, 32nd Street, Pabedan, Yangon

 

556.

KTM Enterprise Ltd

30A University Avenue Road, Bahan, Yangon

 

557.

Kwan Lon Regional Development Co Ltd

30, Room 1, Yaw Min Gyi Rd, Dagon, Yangon

 

558.

Lamintayar Mining Co Ltd

124 (G/F) 52nd St, Pazundaung, Yangon

 

559.

Maha Dana Mining Co Ltd

5 Hospital Street, Bauk Htaw, Pyithaya, Yankin, Yangon

 

560.

Ma Naw Ahla

112A Phone Gyi Street, Lanmadaw, Yangon

 

561.

May Flower Mining Enterprise Ltd,

159-161 Myanmar Gongyi St, MTNTT, Yangon

 

562.

MGJ Group Coop Ltd

125, 1st Floor, Anawratha Rd, Pazundaung, Yangon

 

563.

Mining Enterprise no 1

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

564.

Mining enterprise no 2

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

565.

Mining enterprise no 3

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

566.

Moon Co Ltd

70-K, Ngwe Wut Hmon Yeiktha, Shwe Taung Gyar, Bahan, Yangon

 

567.

Myanmar Austino Resources Ltd

03-04 Sedona Hotel, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin, Yangon

 

568.

Myanmar BPL Resources Ltd,

189 Bo Myat Tun Rd, Pazunaung, Yangon

 

569.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

1 Shwe Li Street, Bahan, Yangon

 

570.

Myanmar First Dynasty Mines Ltd

88, Unit b302, IBC Compund, Pyay Rd, 6.5 mile, Hlaing, Yangon

 

571.

Myanmar Ivanhoe Copper Trading Co Ltd

70(I), Bo Chein Lane, Pyay Road, 6th Mile, Hlaing, Yangon

 

572.

Myanmar Shwe Kone Lone Mining Co

14 Wut Kyaung St, Pazundaung, Yangon

 

573.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

7 Thiri Yadanar Yeiktha, Michaungkan Bk 3, WAizayandar RD,TGKNN, Yangon

 

574.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

100/101A Pale Myothit, 3 Main Rd, Cor of Baydar Lane (2), MDNN, Yangon

 

575.

Myanmar Tin/Tungsten Co Ltd

171, 28th St, Pabedan, Yangon

 

576.

Nan Cherry International Co Ltd

10, 001, Near Bayint Naung Tower, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

577.

Oil & Gas Services Co Ltd

23 Thukha St, Yankin, Yangon

 

578.

Panthu Geological Services Co-operative Ltd

262/264, Room (B/03-04), 3rd floor, Dagon Centre, Pyay Road, Sanchaung, Yangon

 

579.

Sandi Mining Co Ltd

170/176 Room 201, 2nd floor, Bo Aung Kyaw Street, MGW Centre, Bohahtaung, Yangon

 

580.

Sea Sun Star Mining Prod. & Marketing Co

16A, Room 17 (3rd floor), Ma Kyee Kyee St, Sanchaung, Yangon

 

581.

Shan Yoma Nagar Co Ltd

19 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayintt Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

582.

Shwe Moung Taan Trading & Mining Co

117 (1st floor) 42nd St, BTHGG, Yangon

 

583.

Shwe Thanlwin Co Ltd

61-W, Bayint Naung Rd, Hlsing, Yangon

 

584.

Smart Technical Services Co Ltd

5th Floor, Banyadala Road, City Bank Bldg, Mingala Taung, Nyunt, Yangon

 

585.

Thein Than Mining Co Ltd

266 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

586.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

293 (1st floor) Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

587.

Vantage Co Ltd

80, 50th Street, Pazundaung, Yangon

 

588.

Wa Regional Development General Trading Co Ltd

8 Kan St, 6 Mile, Hlaing, Yangon

 

589.

Yadanar Win Co Ltd

117, 1st floor, 42nd St, BTHGG, Yangon

 

590.

Zarli Group of Companies

18 Inya Road, Kamayut, Yangon

 

591.

Concordia International

5 (GF) SY Bldg, Bet 77 & 78th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay

 

592.

Future Engineering and Gold Mining Co Ltd

197, 32nd St bet 79 and 80th St, Mandalay

 

593.

Shwe Thanlwin Co Ltd,

78th St, opposite 42nd St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay

 

594.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

1-F, Cor of 27 & 78th St, Mandalay

 

595.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

Barite Powdering Plant, Thazi

 

596.

Myanmar Ivanhoe Copper Ltd

Salingyi/Salingyi Tsp, Monywa

 

597.

Sea Sun Star Mining Prod & Marketing Co Ltd

432 Yuzana Ward, Myitkyina

 

598.

May Flower Mining Ent Ltd,

Inbyin, Kalaw

 

599.

Kayah Golden Gate Mining Co

Da-5, Padauk St, Dhamaryon Ward, Loikaw

 

BANSKÉ ZARIADENIA A ZÁSOBOVANIE

Ťažba a banské zariadenia

600.

Diethelm Technology

400/406 Merchant Street, Botahtaung, Yangon

 

601.

Geocomp Myanmar Ltd

360 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon

 

602.

Jinghpaw Academy Co., Ltd.

D2 (A), Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, (14/3) Qtr.,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

603.

Lamintayar Co., Ltd.

124, (G/F), 52nd St., Pazundaung Tsp, Yangon

Tel. (01) 203531, 293055, (09) 5006900

 

604.

M-Ways Ltd

274A Rm 1 (1st floor) Pyay RD, SCHGG, Yangon

 

605.

Ma Naw Ahla

112 (A), Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

606.

Ma Naw Ahla

D2-A, Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Quarter,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

607.

Mantra Machinery & Trading Co Ltd

17 Pan Chan Street, Sanchaung, Yangon

 

608.

MSP Ltd

7 Waizayanatar Rd, Thiriyadana Yeiktha, Thingankyan, Yangon

 

609.

Myanmar JPN Equipment Trading Co., Ltd.

Blk. No. (2), Ywama Curve, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

610.

Myanmar Tractors Ltd

16 Mya Martar St, Industrial Zone, Thaketa, Yangon

 

611.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5 Shwe Padauk Yeik Mon, Shwe Yinmar St, Kamayut, Yangon

 

612.

SAKAMOTO International Co., Ltd.

33-A, Pyay Rd., 7 1/2 Mile, Mayangon Tsp, Yangon

 

613.

Shwe Kywe

101-102 Bldg B, Laydauntkan Rd, Thumingalar Ward, TGKNN, Yangon

 

614.

Sum Cheong (Myanmar) Limited

8-A, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

615.

Sum Cheong (Myanmar) Ltd.

Thaketa Ind. Ward, Ayeyarwun Rd., Thaketa Tsp, Yangon

 

616.

Supreme Enterprise Limited.

73 (Nya), Yuzana St., Bayint Naung, Mayangon Tsp, Yangon

 

617.

Techno Marketing Ltd

50 Thumingalar Housing Estate, Laydauntkan Rd, TGKNN, Yangon

 

618.

Thein Than Mining Co., Ltd.

266, Shwe Bon Thar St., Pabedan Tsp, Yangon

 

619.

Tractors World Co Ltd

Room 88, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan, Yangon

 

620.

Tractors World Co., Ltd. (Ingersollrand)

Rm# No. 7-B & 8-B, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan Tsp, Yangon

 

621.

TWP Co Ltd

1B, Ind. Zone, Ward 23, SDGNN, Yangon

 

622.

United Machinery Co Ltd

1947b Bogyoke Lane, Yangon Pathein Highway Road, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

623.

Kyin Lon

234, 83rd Street (Bet 27th and 28th Streets), Mandalay

 

624.

Myanmar Tractors Ltd

30, 27th Street, (between 68th and 69th St), Mandalay

 

625.

Myanmar Tractors & Trading Co., Ltd.

Mashikahtaung Qtr., Pharkant-Sittaung Rd.,

 

626.

United Machinery Co., Ltd.

G-16, Kywee-se-kan 8th St., Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

627.

United Machinery Co., Ltd.

Yumar (2) Ward, Pharkant Sethmu Rd., Pharkant

 

ZINKOVŇA

628.

Ko Nyein Maung

167 U Chit Maung Rd, Bahan, Yangon

 

629.

Lucky Sunday

Shed (59) Rm (4) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

630.

Maung Maung Thein & Sons

475 Baho Rd, West Gyo Gon, Insein, Yangon