ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.102.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 102

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
23. apríla 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 331/2010 z 22. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťacie úrovne dodatočných ciel v prípade uhoriek a čerešní okrem višní

8

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 332/2010 z 22. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Izraela v zozname tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek ( 1 )

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 333/2010 z 22. apríla 2010 o povolení nového použitia Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ako kŕmnej doplnkovej látky pre odstavené ciciaky (držiteľ povolenia spoločnosť Calpis Co. Ltd. Japan v Európskej únii zastúpená spoločnosťou Co. Ltd. Europe Representative Office) ( 1 )

19

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 334/2010 z 22. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 721/2008, pokiaľ ide o zloženie kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

21

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 335/2010 z 22. apríla 2010 o povolení chelátu zinku hydroxyanalógu metionínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

22

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 336/2010 z 21. apríla 2010 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

25

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 337/2010 z 22. apríla 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

27

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 338/2010 z 22. apríla 2010, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore hovädzieho mäsa

29

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 339/2010 z 22. apríla 2010, ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na maslo v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

33

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 340/2010 z 22. apríla 2010, ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

34

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 341/2010 z 22. apríla 2010, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore vajec

35

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 342/2010 z 22. apríla 2010, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady v sektore hydinového mäsa

37

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 343/2010 z 22. apríla 2010, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore bravčového mäsa

39

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 344/2010 z 22. apríla 2010, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

41

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 345/2010 z 22. apríla 2010, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

43

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/227/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. apríla 2010 o Európskej databanke zdravotníckych pomôcok (Eudamed) [oznámené pod číslom K(2010) 2363]  ( 1 )

45

 

 

2010/228/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. apríla 2010, ktorým sa povoľuje umiestnenie pyré a koncentrátu z ovocia Morinda citrifolia ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2010) 2397]

49

 

 

2010/229/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. apríla 2010 o talianskom návrhu vyhlášky stanovujúcej normy upravujúce označovanie trvanlivého mlieka, mlieka UHT, pasterizovaného mlieka ošetreného mikrofiltráciou a mlieka pasterizovaného pri vysokej teplote, ako aj mliečnych výrobkov [oznámené pod číslom K(2010) 2436]  ( 1 )

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 330/2010

z 20. apríla 2010

o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady č. 19/65/EHS z 2. marca 1965 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov (1), a najmä jeho článok 1,

po uverejnení návrhu tohto nariadenia,

po konzultácii s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie,

keďže:

(1)

Nariadenie č. 19/65/EHS splnomocňuje Komisiu, aby prostredníctvom nariadenia uplatnila článok 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2) na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a príslušných zosúladených postupov, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2790/1999 z 22. decembra 1999 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (3) vymedzuje kategóriu vertikálnych dohôd, ktoré podľa Komisie zvyčajne spĺňajú podmienky stanovené v článku 101 ods. 3 zmluvy. Vzhľadom na celkovú pozitívnu skúsenosť s uplatňovaním uvedeného nariadenia, ktoré je účinné do 31. mája 2010, ako aj pri zohľadnení ďalších skúseností získaných od jeho prijatia, je vhodné prijať nové nariadenie o skupinovej výnimke.

(3)

Do kategórie dohôd, ktoré možno považovať za dohody zvyčajne spĺňajúce podmienky stanovené v článku 101 ods. 3 zmluvy, patria vertikálne dohody o nákupe alebo predaji tovarov alebo služieb, ak sú tieto dohody uzatvorené medzi nekonkurujúcimi podnikmi, medzi určitými konkurentmi alebo určitými združeniami maloobchodníkov s tovarom. Patria sem aj vertikálne dohody, ktoré obsahujú vedľajšie dojednania o poskytnutí alebo využívaní práv duševného vlastníctva. Pojem „vertikálne dohody“ by mal zahŕňať aj príslušné zosúladené postupy.

(4)

Na účely uplatnenia článku 101 ods. 3 zmluvy prostredníctvom nariadenia nie je potrebné vymedziť vertikálne dohody, ktoré by mohli spadať do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy. Pri individuálnom posudzovaní dohôd podľa článku 101 ods. 1 zmluvy sa musí zohľadniť niekoľko faktorov a najmä štruktúra trhu na strane ponuky a dopytu.

(5)

Výhoda skupinovej výnimky ustanovenej týmto nariadením by sa mala obmedziť a poskytnúť len tým vertikálnym dohodám, v prípade ktorých je možné s dostatočnou istotou predpokladať, že spĺňajú podmienky článku 101 ods. 3 zmluvy.

(6)

Niektoré typy vertikálnych dohôd môžu zlepšiť hospodársku efektívnosť v rámci reťazca výroby alebo distribúcie tým, že uľahčujú lepšiu koordináciu medzi zúčastnenými podnikmi. Môžu viesť najmä k zníženiu transakčných a distribučných nákladov strán a k optimalizácii úrovní predaja a investícií.

(7)

Pravdepodobnosť, že takéto vplyvy, ktoré zvyšujú efektívnosť, prevážia akékoľvek protisúťažné vplyvy spôsobené obmedzeniami obsiahnutými vo vertikálnych dohodách, závisí od stupňa trhovej sily zmluvných strán a teda od rozsahu, v ktorom tieto podniky čelia konkurencii ostatných dodávateľov tovarov alebo služieb, ktoré ich zákazníci považujú z dôvodu vlastností produktov, ich cien a zamýšľaného použitia za vzájomne zameniteľné alebo nahraditeľné.

(8)

Je možné predpokladať, že ak podiel žiadneho z podnikov, ktoré sú účastníkmi zmluvy, na relevantnom trhu nepresiahne 30 %, tak vertikálne dohody, ktoré neobsahujú určité typy závažných obmedzení hospodárskej súťaže, vo všeobecnosti vedú k zlepšeniu vo výrobe alebo distribúcii a umožňujú spotrebiteľom primeraný podiel na výhodách z toho vyplývajúcich.

(9)

Ak trhový podiel presahuje hranicu 30 %, nie je možné predpokladať, že vertikálne dohody, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy zvyčajne prinesú objektívne výhody takého charakteru a veľkosti, aby kompenzovali nevýhody, ktoré spôsobujú pre hospodársku súťaž. Zároveň nie je možné predpokladať, že tieto vertikálne dohody patria do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy alebo že nespĺňajú podmienky uvedené v článku 101 ods. 3 zmluvy.

(10)

Toto nariadenie by nemalo vyňať vertikálne dohody obsahujúce obmedzenia, ktoré pravdepodobne obmedzia hospodársku súťaž a poškodia spotrebiteľov alebo ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie zlepšenia hospodárskej efektívnosti. Najmä vertikálne dohody obsahujúce určité typy závažných obmedzení hospodárskej súťaže ako sú minimálne a fixné ceny ďalšieho predaja, ako aj určité typy teritoriálnej ochrany, by mali byť vyňaté z výhody skupinovej výnimky zavedenej týmto nariadením, a to bez ohľadu na trhový podiel dotknutých podnikov.

(11)

Aby bol zabezpečený vstup na relevantný trh alebo bolo zabránené kolúzii na ňom, je potrebné so skupinovou výnimkou spojiť určité podmienky. Na tento účel by sa mala výnimka pre záväzky nekonkurovania obmedziť a poskytnúť len záväzkom, ktoré nepresahujú vymedzený čas. Z rovnakých dôvodov by akýkoľvek priamy alebo nepriamy záväzok spôsobujúci, že členovia selektívneho distribučného systému nemôžu predávať značky určitých konkurenčných dodávateľov, mal byť z výhody poskytovanej týmto nariadením vyňatý.

(12)

Obmedzenie podielu na trhu, nevyňatie určitých vertikálnych dohôd a podmienky stanovené týmto nariadením zvyčajne zabezpečujú, že dohody, na ktoré sa vzťahuje skupinová výnimka, neumožňujú zúčastneným podnikom vylúčiť hospodársku súťaž vo vzťahu k podstatnej časti predmetných produktov.

(13)

Komisia môže odňať výhody vyplývajúce z tohto nariadenia na základe článku 29 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (4), ak v konkrétnom prípade zistí, že dohoda, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa tohto nariadenia, má účinky, ktoré nie sú zlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy.

(14)

Orgán členského štátu na ochranu hospodárskej súťaže môže podľa článku 29 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 odobrať výhodu vyplývajúcu z tohto nariadenia na území tohto členského štátu alebo na jeho časti, ak v konkrétnom prípade dohoda, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa článku 2, má na území tohto členského štátu alebo na jeho časti účinky, ktoré nie sú zlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy a toto územie má všetky charakteristiky osobitného geografického trhu.

(15)

Pri rozhodnutí o odobratí výhody vyplývajúcej z tohto nariadenia podľa článku 29 nariadenia (ES) č. 1/2003 sú osobitne dôležité protisúťažné vplyvy existencie paralelných sietí vertikálnych dohôd majúce podobné účinky, ktoré významne obmedzujú prístup na relevantný trh alebo hospodársku súťaž na tomto trhu. Takéto kumulatívne účinky môžu napríklad nastať v prípade selektívnej distribúcie alebo záväzkov nekonkurovania.

(16)

Na posilnenie dohľadu nad paralelnými sieťami vertikálnych dohôd, ktoré majú podobné protisúťažné účinky a ktoré pokrývajú viac ako 50 % daného trhu, môže Komisia prostredníctvom nariadenia vyhlásiť, že toto nariadenie sa nevzťahuje na vertikálne dohody obsahujúce špecifické obmedzenia vzťahujúce sa na predmetný trh, a tým obnoviť plnú uplatniteľnosť článku 101 zmluvy na takéto dohody,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„vertikálne dohody“ sú dohody alebo zosúladené postupy dvoch alebo viacerých podnikov, z ktorých každý na účely tejto dohody alebo zosúladeného postupu pôsobí na inej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, a ktoré sa týkajú podmienok, za ktorých strany môžu kupovať, predávať alebo ďalej predávať určité tovary alebo služby;

b)

„vertikálne obmedzenia“ sú obmedzenia hospodárskej súťaže vo vertikálnej dohode, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy;

c)

„konkurujúce podniky“ sú skutoční alebo potenciálni konkurenti; „skutočný konkurent“ je podnik, ktorý pôsobí na tom istom relevantnom trhu; „potenciálny konkurent“ je podnik, ktorý by sa, uvažujúc na realistickom základe a nie iba ako o čisto teoretickej možnosti, pri neexistencii vertikálnej dohody v prípade malého, ale trvalého zvýšenia relatívnych cien pravdepodobne v krátkom čase podujal vynaložiť potrebné dodatočné investície alebo iné nevyhnutné náklady súvisiace so zmenou, aby vstúpil na relevantný trh;

d)

„záväzok nekonkurovania“ je akýkoľvek priamy či nepriamy záväzok, ktorý spôsobuje, že kupujúci nemôže vyrábať, kupovať, predávať alebo ďalej predávať tovary alebo služby konkurujúce zmluvným tovarom alebo službám, alebo akýkoľvek priamy či nepriamy záväzok kupujúceho kupovať od dodávateľa alebo iného podniku určeného dodávateľom viac ako 80 % svojho celkového nákupu zmluvných tovarov alebo služieb a ich náhrad na relevantnom trhu; základom tohto výpočtu je hodnota nákupov uskutočnených v predchádzajúcom kalendárnom roku, alebo, ak je to v danom odvetví bežné, objem takýchto nákupov;

e)

„selektívny distribučný systém“ je distribučný systém, v ktorom sa dodávateľ zaväzuje predať zmluvné tovary alebo služby, či už priamo alebo nepriamo, iba distribútorom vybraným na základe určených kritérií a v ktorom sa títo distribútori zaväzujú nepredávať tieto tovary alebo služby neautorizovaným distribútorom na území, ktoré dodávateľ vyhradil na prevádzku tohto systému;

f)

„práva duševného vlastníctva“ zahŕňajú práva priemyselného vlastníctva, know-how, autorské práva a práva súvisiace s autorským právom;

g)

„know-how“ je súbor patentovo nechránených praktických informácií, ktoré dodávateľ nadobudol na základe skúsenosti a skúšania a ktoré sú tajné, významné a identifikované; v tomto kontexte pojem „tajný“ znamená, že know-how nie je všeobecne známe alebo ľahko prístupné; „významný“ znamená, že know-how je dôležité a užitočné pre kupujúceho z hľadiska používania, predaja alebo ďalšieho predaja zmluvných tovarov alebo služieb; „identifikovaný“ znamená, že know-how je popísané dostatočne zrozumiteľným spôsobom tak, aby bolo možné overiť, či spĺňa kritériá utajenia a významnosti;

h)

„kupujúci“ zahŕňa podnik, ktorý podľa dohody spadajúcej do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy predáva tovary alebo služby v mene iného podniku;

i)

„zákazník kupujúceho“ je podnik, ktorý nie je stranou dohody a ktorý kupuje zmluvný tovar alebo služby od kupujúceho, ktorý je stranou dohody.

2.   Na účely tohto nariadenia, pojmy „podnik“, „dodávateľ“, a „kupujúci“ zahŕňajú aj s nimi spojené podniky.

„Spojené podniky“ sú:

a)

podniky, v ktorých strana dohody, či už priamo alebo nepriamo:

i)

má právomoc vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv, alebo

ii)

má právomoc vymenovať viac ako polovicu členov dozornej rady, správnej rady alebo orgánov právne zastupujúcich daný podnik, alebo

iii)

má právo riadiť záležitosti podniku;

b)

podniky, ktoré majú priamo alebo nepriamo voči strane dohody práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

c)

podniky, v ktorých má podnik uvedený v písmene b) priamo alebo nepriamo, práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

d)

podniky, v ktorých strana dohody spolu s jedným alebo viacerými podnikmi uvedenými v písmenách a), b) alebo c) alebo v ktorých dva alebo viacero z posledne uvedených podnikov, majú spoločne práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

e)

podniky, v ktorých majú práva alebo právomoci uvedené v písmene a) spoločne:

i)

strany dohody alebo s nimi spojené podniky uvedené v písmenách a) až d), alebo

ii)

jedna alebo viacero strán dohody alebo jeden alebo viacero s nimi spojených podnikov uvedených v písmene a) až d) a jedna alebo viacero tretích strán.

Článok 2

Výnimka

1.   Podľa článku 101 ods. 3 zmluvy a s výhradou ustanovení tohto nariadenia sa týmto vyhlasuje, že článok 101 ods. 1 zmluvy sa nevzťahuje na vertikálne dohody.

Táto výnimka platí v rozsahu, v akom takéto dohody obsahujú vertikálne obmedzenia.

2.   Výnimka podľa odseku 1 sa vzťahuje na vertikálne dohody medzi združením podnikov a jeho členmi alebo medzi takýmto združením a jeho dodávateľmi, iba ak sú všetci členovia združenia maloobchodníkmi s tovarom a ak celkový ročný obrat žiadneho jednotlivého člena združenia spolu s podnikmi s ním spojenými nepresahuje 50 miliónov EUR. Toto nariadenie sa na vertikálne dohody medzi takýmito združeniami vzťahuje bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 101 zmluvy na horizontálne dohody uzavreté medzi členmi združenia alebo na rozhodnutia prijaté združením.

3.   Výnimka podľa odseku 1 sa vzťahuje na vertikálne dohody obsahujúce ustanovenia, ktoré sa týkajú poskytnutia práv duševného vlastníctva kupujúcemu alebo ich využitia kupujúcim, pod podmienkou, že tieto ustanovenia nepredstavujú hlavný cieľ takýchto dohôd a že priamo súvisia s použitím, predajom alebo ďalším predajom tovarov alebo služieb kupujúcim alebo jeho zákazníkmi. Výnimka platí pod podmienkou, že tieto ustanovenia neobsahujú v súvislosti so zmluvným tovarom alebo službami také obmedzenia hospodárskej súťaže, ktoré majú rovnaký cieľ ako vertikálne obmedzenia, ktoré týmto nariadením nie sú vyňaté.

4.   Výnimka podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vertikálne dohody uzavreté medzi konkurujúcimi podnikmi. Uplatňuje sa však, ak konkurujúce podniky uzavrú nerecipročnú vertikálnu dohodu a:

a)

dodávateľ je výrobcom a distribútorom tovarov, zatiaľ čo kupujúci je distribútorom a nie je konkurujúcim podnikom na úrovni výroby; alebo

b)

dodávateľ je poskytovateľom služieb na viacerých úrovniach obchodu, zatiaľ čo kupujúci poskytuje svoj tovar a služby na úrovni maloobchodu a nie je konkurujúcim podnikom na úrovni obchodu, na ktorej zmluvné služby kupuje.

5.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na vertikálne dohody, ktorých predmet spadá do rozsahu pôsobnosti akéhokoľvek iného nariadenia o skupinovej výnimke, ak sa v takomto nariadení nestanovuje inak.

Článok 3

Hraničný trhový podiel

1.   Výnimka podľa článku 2 platí pod podmienkou, že trhový podiel dodávateľa nepresahuje 30 % relevantného trhu, na ktorom predáva zmluvné tovary alebo služby, a trhový podiel kupujúceho nepresahuje 30 % relevantného trhu, na ktorom kupuje zmluvné tovary alebo služby.

2.   Na účely odseku 1, keď za podmienok stanovených v dohode, na ktorej sa zúčastňuje viacero strán, podnik kupuje zmluvné tovary alebo služby od iného podniku, ktorý je účastníkom tejto dohody, a predáva zmluvné tovary alebo služby ďalšiemu podniku zúčastnenému na tejto dohode, trhový podiel prvého podniku musí rešpektovať hraničný trhový podiel uvedený v uvedenom odseku, ktorý má ako kupujúci a zároveň ako dodávateľ, aby sa uplatnila výnimka ustanovená v článku 2.

Článok 4

Obmedzenia, ktoré vedú k odňatiu výhody skupinovej výnimky (závažné obmedzenia)

Výnimka podľa článku 2 sa nevzťahuje na vertikálne dohody, ktoré priamo alebo nepriamo, samostatne alebo v kombinácii s inými faktormi pod kontrolou strán, majú za cieľ:

a)

obmedzenie možnosti kupujúceho stanoviť svoju predajnú cenu, bez toho, aby bola dotknutá možnosť dodávateľa uložiť maximálnu predajnú cenu alebo odporúčať predajnú cenu pod podmienkou, že nepredstavujú pevne stanovenú alebo minimálnu predajnú cenu v dôsledku tlaku ktorejkoľvek zo strán alebo v dôsledku nimi poskytnutých stimulov;

b)

obmedzenie územia alebo okruhu zákazníkov, na ktorom alebo ktorým môže kupujúci, ktorý je stranou dohody, predávať zmluvné tovary alebo služby, pričom týmto nie je dotknuté obmedzenie kupujúceho na miesto usadenia, a s výnimkou:

i)

obmedzenia aktívnych predajov na výhradnom území alebo výhradnej skupine zákazníkov, ktoré sú vyhradené pre dodávateľa alebo určené dodávateľom pre iného kupujúceho, ak takéto obmedzenie neohraničuje predaje zákazníkov kupujúceho,

ii)

obmedzenie predajov konečným užívateľom kupujúcim pôsobiacim na veľkoobchodnej úrovni obchodu,

iii)

obmedzenie predajov neautorizovaným distribútorom členmi selektívneho distribučného systému na území, ktoré dodávateľ vyhradil na prevádzku tohto systému, a

iv)

obmedzenie možnosti kupujúceho predávať komponenty dodávané na účely zabudovania zákazníkom, ktorí by ich použili na výrobu toho istého druhu tovaru ako vyrába dodávateľ;

c)

obmedzenie aktívnych alebo pasívnych predajov konečným užívateľom členmi selektívneho distribučného systému uplatňovaného na maloobchodnej úrovni obchodu bez toho, aby bola dotknutá možnosť zakázať členovi systému pôsobiť z miesta usadenia, ktoré nebolo povolené;

d)

obmedzenie krížových dodávok medzi distribútormi v rámci selektívneho distribučného systému, a to aj v prípade distribútorov pôsobiacich na rôznych úrovniach obchodu;

e)

obmedzenie dohodnuté medzi dodávateľom komponentov a kupujúcim, ktorý zabudováva tieto komponenty, ak ide o obmedzenie možnosti dodávateľa predávať komponenty ako náhradné diely konečným užívateľom alebo opravovniam alebo iným poskytovateľom služieb, ktorí nie sú poverení kupujúcim opravou alebo servisnými službami pre jeho tovar.

Článok 5

Obmedzenia, na ktoré sa nevzťahuje výnimka

1.   Výnimka podľa článku 2 sa nevzťahuje na tieto záväzky obsiahnuté vo vertikálnych dohodách:

a)

akýkoľvek priamy alebo nepriamy záväzok nekonkurovania, ktorého doba trvania je neurčitá alebo presahuje päť rokov;

b)

akýkoľvek priamy alebo nepriamy záväzok, ktorý spôsobuje, že kupujúci po skončení platnosti dohody nemôže vyrábať, kupovať, predávať alebo ďalej predávať tovary alebo služby;

c)

akýkoľvek priamy alebo nepriamy záväzok, ktorý spôsobuje, že členovia selektívneho distribučného systému nemôžu predávať značky určitých konkurujúcich dodávateľov.

Pre účely prvého pododseku písmena a), záväzok nekonkurovania, ktorý je konkludentne obnoviteľný po období piatich rokov, sa považuje za uzavretý na dobu neurčitú.

2.   Odchylne od odseku 1 písmena a), časové obmedzenie piatich rokov sa neuplatňuje, ak sú zmluvné tovary alebo služby predávané kupujúcim z priestorov a pozemkov vlastnených dodávateľom alebo ním prenajatých od tretích osôb neprepojených s kupujúcim, a to pod podmienkou, že doba trvania záväzku nekonkurovania nepresiahne obdobie využívania týchto priestorov a pozemkov kupujúcim.

3.   Odchylne od odseku 1 písm. b), výnimka ustanovená v článku 2 sa uplatní na akýkoľvek priamy alebo nepriamy záväzok, ktorý spôsobuje, že kupujúci po skončení platnosti dohody nemôže vyrábať, kupovať, predávať alebo ďalej predávať tovary alebo služby, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

a)

záväzok sa vzťahuje na tovary alebo služby, ktoré konkurujú zmluvným tovarom alebo službám;

b)

záväzok je obmedzený len na priestory a pozemky, z ktorých kupujúci prevádzkoval činnosť počas zmluvného obdobia;

c)

záväzok je nevyhnutný na ochranu know-how postúpeného kupujúcemu od dodávateľa;

d)

doba trvania záväzku nekonkurovania je obmedzená na obdobie jedného roka po skončení platnosti dohody.

Ustanovením odseku 1 písmena b) nie je dotknutá možnosť uloženia časovo neohraničeného obmedzenia o použití a sprístupnení know-how, ktoré sa nestalo voľným.

Článok 6

Neuplatňovanie tohto nariadenia

Podľa článku 1a nariadenia č. 19/65/EHS môže Komisia v prípade, že paralelné siete podobných vertikálnych obmedzení pokrývajú viac ako 50 % relevantného trhu, nariadením vyhlásiť, že toto nariadenie sa nevzťahuje na vertikálne dohody, ktoré obsahujú osobitné obmedzenia vzťahujúce sa na uvedený trh.

Článok 7

Uplatňovanie hraničného trhového podielu

Na účely uplatňovania hraničných trhových podielov stanovených v článku 3 platia tieto pravidlá:

a)

trhový podiel dodávateľa sa vypočítava na základe údajov týkajúcich sa hodnoty predajov na trhu a trhový podiel kupujúceho sa vypočítava na základe údajov týkajúcich sa hodnoty nákupov na trhu. Ak nie sú údaje týkajúce sa hodnoty predajov na trhu alebo hodnoty nákupov na trhu k dispozícii, môžu sa na stanovenie trhového podielu dotknutého podniku využiť odhady založené na iných spoľahlivých informáciách o trhu vrátane údajov o objeme predajov a nákupov na trhu;

b)

trhové podiely sa vypočítavajú na základe údajov týkajúcich sa predchádzajúceho kalendárneho roka;

c)

trhový podiel dodávateľa zahŕňa všetky tovary alebo služby dodané vertikálne integrovaným distribútorom na účely predaja;

d)

ak trhový podiel najprv nebol väčší ako 30 %, ale následne stúpol nad túto hranicu, pričom nepresiahol 35 %, výnimka podľa článku 2 platí naďalej aj počas obdobia dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola po prvýkrát prekročená hranica 30 %;

e)

ak trhový podiel najprv nebol väčší ako 30 %, ale následne presiahol 35 %, výnimka podľa článku 2 platí naďalej aj počas obdobia jedného kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola po prvýkrát prekročená hranica 35 %;

f)

výhody vyplývajúce z písmena d) a písmena e) sa nesmú kombinovať tak, že sa presiahne obdobie dvoch kalendárnych rokov;

g)

trhový podiel podnikov uvedených v článku 1 ods. 2 druhom pododseku písm. e) sa rovnomerne rozdelí na každý podnik, ktorý má práva alebo právomoci uvedené v článku 1 ods. 2 druhom pododseku písm. a).

Článok 8

Uplatňovanie hraničného obratu

1.   Na účely výpočtu celkového ročného obratu v zmysle článku 2 ods. 2 sa spočítajú spolu obrat dosiahnutý príslušnou stranou vertikálnej dohody počas predchádzajúceho finančného roka a obrat dosiahnutý s ňou spojenými podnikmi v súvislosti so všetkým tovarom a službami, a s odrátaním daní a ostatných finančných povinností. Na tento účel sa neprihliada na obchody medzi stranou vertikálnej dohody a s ňou spojenými podnikmi ani na obchody medzi s ňou spojenými podnikmi navzájom.

2.   Výnimka podľa článku 2 zostane platná, ak počas ktoréhokoľvek obdobia dvoch po sebe idúcich finančných rokov nie je hraničný celkový ročný obrat prekročený o viac ako 10 %.

Článok 9

Prechodné obdobie

Zákaz stanovený v článku 101 ods. 1 zmluvy sa počas obdobia od 1. júna 2010 do 31. mája 2011 nebude uplatňovať na dohody platné 31. mája 2010 a nespĺňajúce podmienky na výnimku podľa tohto nariadenia, ak 31. mája 2010 spĺňali podmienky na výnimku podľa nariadenia (ES) č. 2790/1999.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

Jeho platnosť sa skončí 31. mája 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. apríla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES 36, 6.3.1965, s. 533.

(2)  S účinnosťou od 1. decembra 2009 sa článok 81 Zmluvy o ES zmenil na článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Obe ustanovenia sa obsahovo zhodujú. Na účely tohto nariadenia sa majú odkazy na článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie chápať ako odkazy na článok 81 Zmluvy o ES, pokiaľ to je vhodné.

(3)  Ú. v. ES L 336, 29.12.1999, s. 21.

(4)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.


23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/8


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 331/2010

z 22. apríla 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťacie úrovne dodatočných ciel v prípade uhoriek a čerešní okrem višní

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143 písm. b) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), sa ustanovuje dozor nad dovozom produktov uvedených v prílohe XVII k uvedenému nariadeniu. Tento dozor sa vykonáva v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 308d nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3).

(2)

Na účely uplatňovania článku 5 ods. 4 Dohody o poľnohospodárstve (4) uzatvorenej v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní a na základe posledných dostupných údajov za roky 2007, 2008 a 2009 by sa mala zmeniť spúšťacia úroveň dodatočných ciel v prípade uhoriek a čerešní okrem višní.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1580/2007 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA XVII

DODATOČNÉ DOVOZNÉ CLÁ: HLAVA IV KAPITOLA II ODDIEL 2

Opis výrobkov nemá vplyv na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry a slúži len na informáciu. Rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je na účely tejto prílohy určený rozsahom pôsobnosti číselných znakov KN v ich aktuálnej podobe v čase prijatia tohto nariadenia.

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie uplatňovania

Spúšťacie úrovne (v tonách)

78.0015

0702 00 00

Rajčiaky

Od 1. októbra do 31. mája

415 907

78.0020

Od 1. júna do 30. septembra

40 107

78.0065

0707 00 05

Uhorky

Od 1. mája do 31. októbra

11 879

78.0075

Od 1. novembra do 30. apríla

18 611

78.0085

0709 90 80

Artičoky

Od 1. novembra do 30. júna

8 866

78.0100

0709 90 70

Cukety

Od 1. januára do 31. decembra

55 369

78.0110

0805 10 20

Pomaranče

Od 1. decembra do 31. mája

355 386

78.0120

0805 20 10

Klementínky

Od 1. novembra do konca februára

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarínky (vrátane tangerínok a satsuma); wilkingy a iné podobné citrusové hybridy

Od 1. novembra do konca februára

96 377

78.0155

0805 50 10

Citróny

Od 1. júna do 31. decembra

334 680

78.0160

Od 1. januára do 31. mája

62 311

78.0170

0806 10 10

Stolové hrozno

Od 21. júla do 20. novembra

89 140

78.0175

0808 10 80

Jablká

Od 1. januára do 31. augusta

829 840

78.0180

Od 1. septembra do 31. decembra

884 648

78.0220

0808 20 50

Hrušky

Od 1. januára do 30. apríla

224 927

78.0235

Od 1. júla do 31. decembra

38 957

78.0250

0809 10 00

Marhule

Od 1. júna do 31. júla

5 785

78.0265

0809 20 95

Čerešne okrem višní

Od 21. mája do 10. augusta

90 511

78.0270

0809 30

Broskyne vrátane nektáriniek

Od 11. júna do 30. septembra

131 459

78.0280

0809 40 05

Slivky

Od 11. júna do 30. septembra

129 925“


23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/10


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 332/2010

z 22. apríla 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Izraela v zozname tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na úvodnú vetu jej článku 8, článok 8 bod 1 prvý pododsek a článok 8 bod 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2009/158/ES z 30. novembra 2009 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 24 ods. 2,

keďže:

(1)

V smernici 2002/99/ES sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadia všetky stupne produkcie, spracovania a distribúcie v rámci Únie, a pre uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín a produktov z nich získaných určených na ľudskú spotrebu. V tejto smernici sa uvádza, že sa majú ustanoviť osobitné podmienky dovozu pre každú tretiu krajinu alebo skupinu tretích krajín so zreteľom na situáciu, pokiaľ ide o zdravie zvierat.

(2)

V smernici Rady 2009/158/ES sa ustanovujú veterinárne podmienky, ktorými sa riadi obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Únie a ich dovoz z tretích krajín. V uvedenej smernici sa uvádza, že hydina má pochádzať z krajín bez výskytu vtáčej chrípky alebo z krajín, ktoré, aj keď nie sú bez výskytu tejto choroby, uplatňujú opatrenia s cieľom jej kontroly aspoň rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v príslušných právnych predpisoch Únie.

(3)

V nariadení Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania (3), sa ustanovuje, že komodity, na ktoré sa nariadenie vzťahuje, možno do Únie dovážať a cez jej územie prevážať len z tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek uvedených v tabuľke v časti 1 prílohy I k uvedenému nariadeniu.

(4)

Ak sa vyskytne ohnisko vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) v tretej krajine, na území, v oblasti alebo jednotke, ktoré boli predtým bez výskytu tejto choroby, v zmysle uvedeného nariadenia sa takáto tretia krajina, územie, oblasť alebo jednotka opätovne považujú za celky bez výskytu vtáčej chrípky za predpokladu, že sú splnené určité podmienky: tieto podmienky sa týkajú uplatňovania politiky depopulácie na účely kontroly choroby vrátane náležitého vyčistenia a dezinfekcie všetkých prevádzok, v ktorých sa predtým vyskytla nákaza. Okrem toho sa v súlade s časťou II prílohy IV musel počas obdobia troch mesiacov po ukončení depopulácie a čistenia a dezinfekcie vykonávať dohľad nad vtáčou chrípkou.

(5)

Izrael sa v súčasnosti uvádza v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 ako tretia krajina bez výskytu vysokopatogénnej vtáčej chrípky. Dovoz komodít z hydiny, na ktoré sa vzťahuje uvedené nariadenie, je preto povolený z celého územia tejto tretej krajiny.

(6)

Izrael oznámil Komisii, že na jeho území sa vyskytlo ohnisko vysokopatogénnej vtáčej chrípky podtypu H5N1.

(7)

Z dôvodu potvrdeného výskytu ohniska HPAI nemožno územie Izraela naďalej považovať za územie bez výskytu tejto choroby, a preto veterinárne orgány Izraela pozastavili vydávanie veterinárnych osvedčení pre zásielky určitých komodít z hydiny. S cieľom kontrolovať túto chorobu a zamedziť jej šírenie Izrael takisto zaviedol politiku depopulácie.

(8)

Komisii boli predložené informácie o kontrolných opatreniach. Komisia vyhodnotila predložené informácie a epidemiologickú situáciu v Izraeli.

(9)

Rýchle a rozhodné opatrenia, ktoré prijal Izrael na zamedzenie šírenia choroby, ako aj kladný výsledok hodnotenia epidemiologickej situácie umožňujú, aby sa obmedzenia dovozu určitých komodít z hydiny do Únie vzťahovali len na zóny infikované touto chorobou, v prípade ktorých veterinárne orgány Izraela uplatňujú obmedzenia z dôvodu výskytu ohniska vysokopatogénnej vtáčej chrípky.

(10)

Izrael okrem toho vykonáva činnosti dohľadu nad vtáčou chrípkou, ktoré sa zdajú byť v súlade s požiadavkami ustanovenými v časti II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 798/2008.

(11)

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie a súvisiace činnosti dohľadu nad vtáčou chrípkou zamerané na likvidáciu ohniska nákazy je vhodné, aby sa obdobie, počas ktorého je povolenie dovozu do Únie pozastavené, obmedzilo do 1. mája 2010.

(12)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

V záujme splnenia požiadaviek na zónovanie, čím sa umožní, aby sa obchod obnovil v najkratšom možnom čase, toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 26. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1.


PRÍLOHA

Časť 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa nahrádza takto:

„ČASŤ 1

Zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek

Kód ISO a názov tretej krajiny alebo územia

Kód tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Opis tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Veterinárne osvedčenie

Osobitné podmienky

Osobitné podmienky

Status dohľadu nad vtáčou chrípkou

Status očkovania proti vtáčej chrípke

Status kontroly salmonely

Vzor(-y)

Ďalšie záruky

Dátum ukončenia (1)

Dátum začatia (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albánsko

AL-0

celá krajina

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentína

AR-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Austrália

AU-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brazília

BR-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

štáty:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo a Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

štáty:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Distrito Federal a štáty:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW – Botswana

BW-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY – Bielorusko

BY-0

celá krajina

EP a E (v oboch prípadoch len ‚na tranzit cez EÚ‘)

IX

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH – Švajčiarsko

CH-0

celá krajina

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Čile

CL-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN – Čína

CN-0

celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

provincia Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL – Grónsko

GL-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hongkong

HK-0

celé územie osobitnej administratívnej oblasti Hongkong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Chorvátsko

HR-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL – Izrael

IL-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

územie Izraela okrem IL-2

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

 

IL-2

Územie Izraela v rámci týchto hraníc:

na západe:

cesta číslo 4,

na juhu:

cesta číslo 5812, ktorá sa pripája na cestu číslo 5815,

na východe:

bezpečnostný múr až po cestu číslo 6513,

na severe:

cesta číslo 6513 až po miesto, kde sa spája s cestou číslo 65.

Od tohto miesta v priamom smere po vstup do Givat Nili a odtiaľ v priamom smere po miesto, kde sa spája cesta číslo 652 s cestou číslo 4.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

26.1.2010

1.5.2010

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

26.1.2010

1.5.2010

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

26.1.2010

1.5.2010

 

 

S4

IN – India

IN-0

celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Island

IS-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR – Kórejská republika

KR-0

celá krajina

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME – Čierna Hora

ME-O

celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malajzia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

západný polostrov

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK –

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (4)

MK-0 (4)

celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Mexiko

MX-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namíbia

NA-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Nová Kaledónia

NC-0

celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Nový Zéland

NZ-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM – Saint Pierre a Miquelon

PM-0

celé územie

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Srbsko (5)

RS-0 (5)

celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Rusko

RU-0

celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapur

SG-0

celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Thajsko

TH-0

celá krajina

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN – Tunisko

TN-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Turecko

TR-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US – Spojené štáty

US-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY – Uruguaj

UY-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Južná Afrika

ZA-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

celá krajina

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4


(1)  Komodity vrátane komodít prepravovaných na otvorenom mori vyprodukované pred týmto dátumom možno do Únie dovážať počas obdobia 90 dní od tohto dátumu.

(2)  Len komodity vyprodukované po tomto dátume možno dovážať do Únie.

(3)  V súlade s Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132).

(4)  Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko; predbežný kód, ktorým nie je žiadnym spôsobom dotknuté konečné označenie krajiny. Jej označenie sa stanoví po ukončení rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú v súvislosti s touto otázkou v Organizácii Spojených národov.

(5)  Okrem Kosova, ako je vymedzené v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN 1244 z 10. júna 1999.“


23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/19


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 333/2010

z 22. apríla 2010

o povolení nového použitia Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ako kŕmnej doplnkovej látky pre odstavené ciciaky (držiteľ povolenia spoločnosť Calpis Co. Ltd. Japan v Európskej únii zastúpená spoločnosťou Co. Ltd. Europe Representative Office)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a dokumenty vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia nového použitia prípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ako kŕmnej doplnkovej látky pre odstavené ciciaky, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Použitie uvedeného prípravku z mikroorganizmov bolo povolené v prípade kurčiat na výkrm nariadením Komisie (ES) č. 1444/2006 (2).

(5)

Na podporu žiadosti o povolenie tohto prípravku pre odstavené ciciaky boli predložené nové údaje. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vo svojom stanovisku z 9. decembra 2009 (3) dospel k záveru, že Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) nemá nežiaduce účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani na životné prostredie a že používanie uvedeného prípravku môže zlepšiť úžitkovosť zvierat. Úrad sa nedomnieva, že sú potrebné osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory črevnej mikroflóry“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok, ktoré sú stanovené v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 271, 30.9.2006, s. 19.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1426.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry

4b1820

Spoločnosť Calpis Co. Ltd. Japan v Európskej únii zastúpená spoločnosťou Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office, Francúzsko

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Zloženie doplnkovej látky:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) s minimálne 1,0 × 1010 CFU/g

 

Charakteristika účinnej látky:

Životaschopné spóry (CFU) of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Analytická metóda (1)

 

Meranie: metódou nanášania na tryptón sójový agar vo všetkých cieľových matriciach (EN 15874:2009)

 

Identifikácia: gélovou elektroforézou s pulzným poľom (PFGE)

Ciciaky (odstavené)

3 × 108

1.

V pokynoch na použitie prídavnej látky, premixu a kŕmnej zmesi uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní.

2.

Používa sa pre odstavené ciciaky do hmotnosti cca 35 kg.

3.

Na účely bezpečnosti: počas manipulácie sa má použiť ochranná dýchacia maska, okuliare a rukavice.

13. mája 2020


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/21


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 334/2010

z 22. apríla 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 721/2008, pokiaľ ide o zloženie kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 721/2008 (2) sa do 15. augusta 2018 povoľuje prípravok z baktérie Paracoccus carotinifaciens bohatej na červený karotenoid ako kŕmnej doplnkovej látky pre lososy a pstruhy. Táto kŕmna doplnková látka je zaradená do kategórie „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „a) ii) farbivá: látky, ktoré pri podávaní zvieratám sfarbujú potraviny živočíšneho pôvodu“.

(2)

Komisii bola predložená žiadosť o zmenu podmienok povolenia, pokiaľ ide o zloženie kŕmnej doplnkovej látky. K tejto žiadosti boli priložené relevantné podporné údaje. Komisia túto žiadosť postúpila Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“).

(3)

Úrad vo svojom stanovisku z januára 2010 dospel k záveru, že požadovaná zmena nebude mať vplyv na bezpečnosť a účinnosť produktu (3).

(4)

Z posúdenia zmeneného prípravku vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené.

(5)

Nariadenie (ES) č. 721/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 721/2008 v treťom stĺpci „Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda“

 

sa slová:

„—

10 – 15 g/kg adonirubínu

3 – 5 g/kg kantaxantínu“

 

nahrádzajú slovami:

„—

7 – 15 g/kg adonirubínu

1 – 5 g/kg kantaxantínu“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 198, 26.7.2008, s. 23.

(3)  The EFSA Journal (2010); 8(1):1428.


23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/22


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 335/2010

z 22. apríla 2010

o povolení chelátu zinku hydroxyanalógu metionínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k uvedenému nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a dokumenty vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia chelátu zinku hydroxyanalógu metionínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „výživové doplnkové látky“.

(4)

Zo stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) prijatého 11. novembra 2009 (2) v spojení so stanoviskami zo 16. apríla 2008 (3) a z 2. apríla 2009 (4) vyplýva, že chelát zinku hydroxyanalógu metionínu nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí, ani na životné prostredie. Podľa uvedeného stanoviska zo 16. apríla 2008 sa používanie uvedeného prípravku môže považovať za zdroj dostupného zinku a spĺňa kritériá výživovej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat. Úrad odporúča primerané opatrenia pre bezpečnosť používateľov. Osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení prípravku na trh nepovažuje za potrebné. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Nariadením Komisie (ES) č. 888/2009 z 25. septembra 2009 o povolení chelátu zinku hydroxyanalógu metionínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm (5) bol už uvedený prípravok povolený ako kŕmna doplnková látka pre kurčatá na výkrm. Uvedené nariadenie by sa malo zrušiť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok vymedzený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „výživové doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „zlúčeniny mikroprvkov“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 888/2009 sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 7(11): 1381.

(3)  The EFSA Journal (2008) 694,1.

(4)  The EFSA Journal (2009) 1042:1.

(5)  Ú. v. EÚ L 254, 26.9.2009, s. 71.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Obsah prvku (Zn) v mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória výživových doplnkových látok. Funkčná skupina: zlúčeniny mikroprvkov

3b6.10

Chelát zinku hydroxyanalógu metionínu

 

Charakterizácia doplnkovej látky:

 

Chelát zinku hydroxyanalógu metionínu s obsahom 17,5 %–18 % zinku a 81 % kyseliny (2-hydroxy-4-metylsulfanyl) butánovej

 

Minerálny olej: ≤ 1 %

 

Analytická metóda (1):

Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES) podľa EN 15510:2007

Všetky druhy

 

Spoločenské zvieratá: 250 (celkovo)

Ryby: 200 (celkovo)

Iné druhy: 150 (celkovo)

Úplné a doplnkové náhrady mlieka: 200 (celkovo)

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

Na účely bezpečnosti používateľov: počas manipulácie sa používa ochranná dýchacia maska, ochranné okuliare a rukavice.

13. mája 2020


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/25


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 336/2010

z 21. apríla 2010

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa naďalej po dobu troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. apríla 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný kód KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

1.

Disk s priemerom približne 580 mm a hrúbkou približne 3 mm, pozostávajúci z 2 vrstiev z polyuretánu, pričom jedna z nich má strojom vyrobené drážky a druhá má lepiaci náter chránený odnímateľnou plastovou fóliou (tzv. polymerická podložka).

Výrobok sa používa v strojoch na výrobu kremíkových a polovodičových doštičiek. Upevňuje sa na nosnú hlavicu vymeniteľného nástroja takýchto strojov a používa sa na vyrovnanie/uhladenie a leštenie doštičiek.

3919 90 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných kódov KN 3919 a 3919 90 00.

Zatriedenie do položky 8486 ako súčasť alebo príslušenstvo stroja druhu používaného výhradne alebo hlavne na výrobu polovodičových doštičiek je vylúčené, keďže výrobok nemá také vlastnosti, aby sa mohol považovať za súčasť alebo príslušenstvo takéhoto stroja.

Keďže výrobok patrí do spotrebného tovaru, je potrebné ho zatriediť podľa základného materiálu, z ktorého je vyrobený, do číselného kódu KN 3919 90 00 ako samolepiacu platňu alebo plastovú fóliu.

2.

Disk s priemerom približne 580 mm a hrúbkou približne 2 mm, pozostávajúci z 2 vrstiev syntetickej plste, jedna z nich je impregnovaná polymérnym spojivom (polyuretánom) (tzv. poromerická podložka). Druhá vrstva má lepiaci náter chránený odnímateľnou plastovou fóliou.

Výrobok sa používa v strojoch na výrobu kremíkových a polovodičových doštičiek. Upevňuje sa na nosnú hlavicu vymeniteľného nástroja takýchto strojov a používa sa na vyrovnanie/uhladenie a leštenie doštičiek.

5911 90 90

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 7 písm. a) k oddielu XI, poznámkou 1 písm. e) k oddielu XVI, poznámkou 7 písm. b) ku kapitole 59 a znením číselných kódov KN 5911, 5911 90 a 5911 90 90.

Zatriedenie do položky 8486 ako súčasť alebo príslušenstvo stroja druhu používaného výhradne alebo hlavne na výrobu polovodičových doštičiek je vylúčené, keďže výrobok nemá také vlastnosti, aby sa mohol považovať za súčasť alebo príslušenstvo takéhoto stroja.

Výrobok je predmetom na technické použitie v zmysle poznámky 1 písm. e) k oddielu XVI, keďže sa používa v strojoch na výrobu kremíkových a polovodičových doštičiek na vyrovnanie/uhladenie a leštenie doštičiek.

Je preto potrebné ho zatriediť do číselného kódu KN 5911 90 90 ako textilný výrobok (podstatný materiál) používaný na technické účely (pozri poznámku 7 písm. b) ku kapitole 59).


23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/27


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 337/2010

z 22. apríla 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

94,2

MA

90,1

TN

106,8

TR

99,1

ZZ

97,6

0707 00 05

MA

45,9

TR

111,1

ZZ

78,5

0709 90 70

MA

86,8

TR

91,8

ZZ

89,3

0805 10 20

EG

45,1

IL

54,0

MA

52,3

TN

48,9

TR

57,7

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

65,6

IL

58,2

TR

63,3

ZA

63,4

ZZ

62,6

0808 10 80

AR

94,2

BR

79,8

CA

113,4

CL

86,0

CN

78,5

MK

24,7

NZ

120,7

US

134,1

UY

78,3

ZA

82,2

ZZ

89,2

0808 20 50

AR

95,6

CL

102,2

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

93,8

ZZ

107,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/29


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 338/2010

z 22. apríla 2010,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore hovädzieho mäsa

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 posledný pododsek a článok 170,

keďže:

(1)

V zmysle článku 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 môžu rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v časti XV prílohy I k uvedenému nariadeniu na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov v Spoločenstve pokryť vývozné náhrady.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s hovädzím mäsom je potrebné stanoviť vývozné náhrady v súlade s predpismi a požiadavkami ustanovenými v článkoch 162 až 164 a 167 až 170 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

V zmysle článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa náhrady môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať len na výrobky, ktoré sú oprávnené na voľný pohyb v Spoločenstve a na ktorých je uvedená zdravotná značka ustanovená v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2). Tieto výrobky musia takisto spĺňať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (4).

(5)

V podmienkach článku 7 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia Komisie (ES) č. 1359/2007 z 21. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytovania osobitných vývozných náhrad na určité kusy vykosteného mäsa hovädzieho dobytka (5), sa stanovuje zníženie osobitnej náhrady, ak je množstvo vykosteného hovädzieho mäsa určené na vývoz nižšie ako 95 % celkovej hmotnosti kusov získaných vykosťovaním, nie však nižšie ako 85 % z tohto celkového množstva.

(6)

Nariadenie Komisie (ES) č. 62/2010 (6) by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Výrobky, na ktoré sa poskytujú vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a výška týchto náhrad sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou podmienok ustanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Výrobky, na ktoré možno poskytnúť náhradu podľa odseku 1, musia spĺňať požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, a najmä musia byť vyhotovené v schválenom podniku a spĺňať podmienky zdravotného označovania stanovené v kapitole III oddiele I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.

Článok 2

V prípade uvedenom v treťom pododseku ods. 2 článku 7 nariadenia (ES) č. 1359/2007 sa výška náhrady na výrobky patriace pod číselný znak výrobku 0201 30 00 9100 zníži o 7 EUR/100 kg.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 62/2010 sa zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 21.

(6)  Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2010, s. 33.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za hovädzie mäso uplatniteľné od 23. apríla 2010

Kód produktov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg živej hmotnosti

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg živej hmotnosti

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

48,8

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

48,8

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

61,0

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

CA (5)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

22,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg čistej hmotnosti

84,7

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

49,8

EG

EUR/100 kg čistej hmotnosti

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg čistej hmotnosti

50,8

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

29,9

EG

EUR/100 kg čistej hmotnosti

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

CA (5)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

22,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

20,7

Poznámka: Kódy produktov, ako aj kódy miest určenia série A sa definujú v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

B00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, iné územia, zásobovanie a miesta určenia, v súvislosti s ktorými sa vývoz považuje za vývoz von zo Spoločenstva).

B02

:

B04 a miesto určenia EG.

B03

:

Albánsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosova (), Čierna Hora, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, zásobovanie a palivové zásoby [miesta určenia uvedené v článkoch 33 a 42 a v prípade potreby v článku 41 nariadenia Komisie (ES) č. 612/2009 (Ú. v. ES L 186, 17.7.2009, s. 1)].

B04

:

Turecko, Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Turkménsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizsko, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Libanon, Sýria, Irak, Irán, Izrael, Predjordánsko/pásmo Gazy, Jordánsko, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pakistan, Srí Lanka, Mjanmarsko (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonézia, Filipíny, Čína, Severná Kórea, Hongkong, Sudán, Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libéria, Pobrežie Slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Stredoafrická republika, Rovníková Guinea, Sv. Tomáš a Princov ostrov, Gabon, Kongo, Konžská demokratická republika, Rwanda, Burundi, Svätá Helena a závislé územia, Angola, Etiópia, Eritrea, Džibutsko, Somálsko, Uganda, Tanzánia, Seychely a závislé územia, britské teritóriá v Indickom oceáne, Mozambik, Maurícius, Komory, Mayotte, Zambia, Malawi, Juhoafrická republika, Lesotho.


(1)  Ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999.

(2)  Zápis do tejto podpoložky podlieha predloženiu potvrdenia uvedeného v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 433/2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21.4.2007, s. 3).

(3)  Náhrada sa udeľuje vzhľadom na dodržanie podmienok stanovených v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (ES) č. 1359/2007 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 21), a ak je to uplatniteľné, v nariadení Komisie (ES) č. 1741/2006 (Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 7).

(4)  Uskutočnené za podmienok v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1643/2006 (Ú. v. EÚ L 308, 8.11.2006, s. 7).

(5)  Uskutočnené za podmienok v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1041/2008 (Ú. v. EÚ L 281, 24.10.2008, s. 3).

(6)  Udelenie náhrady podlieha dodržaniu podmienok ustanovených nariadením Komisie (ES) č. 1731/2006 (Ú. v. EÚ L 325, 24.11.2006, s. 12).

(7)  Obsah chudého hovädzieho mäsa s výnimkou tuku sa stanovuje podľa analytického postupu uvedeného v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2429/86 (Ú. v. ES L 210, 1.8.1986, s. 39).

Výraz „priemerný obsah“ sa vzťahuje na množstvo vzorky definovanej v článku 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 765/2002 (Ú. v. ES L 117, 4.5.2002, s. 6). Vzorka sa odoberá z časti príslušnej série, ktorá predstavuje najvyššie riziko.


23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/33


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 339/2010

z 22. apríla 2010,

ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na maslo v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 164 ods. 2 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 619/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov (2), sa ustanovuje konanie stálej verejnej súťaže.

(2)

V súlade s článkom 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1454/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá vypísania verejnej súťaže na stanovenie vývozných náhrad za určité poľnohospodárske výrobky (3), a po preskúmaní ponúk predložených vo výberovom konaní je vhodné neposkytnúť žiadnu vývoznú náhradu na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 20. apríla 2010.

(3)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rámci stálej verejnej súťaže otvorenej nariadením (ES) č. 619/2008 na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 20. apríla 2010, sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na výrobky uvedené v článku 1 písm. a) a b) uvedeného nariadenia a miesta určenia uvedené v článku 2 uvedeného nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 69.


23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/34


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 340/2010

z 22. apríla 2010,

ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 164 ods. 2 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 619/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov (2), sa ustanovuje konanie stálej verejnej súťaže.

(2)

V súlade s článkom 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1454/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá vypísania verejnej súťaže na stanovenie vývozných náhrad za určité poľnohospodárske výrobky (3), a po preskúmaní ponúk predložených vo výberovom konaní je vhodné neposkytnúť žiadnu vývoznú náhradu na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 20. apríla 2010.

(3)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rámci stálej verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (ES) č. 619/2008 na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 20. apríla 2010, sa na výrobok uvedený v článku 1 písm. c) a v článku 2 uvedeného nariadenia neposkytuje žiadna vývozná náhrada.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 69.


23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/35


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 341/2010

z 22. apríla 2010,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore vajec

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 posledný pododsek a článok 170,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozdiel medzi cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v časti XIX prílohy I k uvedenému nariadeniu a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva možno pokryť vývoznými náhradami.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s vajcami by sa mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 162 až 164, 167, 169 a 170 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

V článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy.

(4)

Náhrady sa môžu poskytnúť len na tie produkty, ktoré majú povolenie voľne sa pohybovať v Spoločenstve a spĺňajú požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (2) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (3), ako aj podmienky označovania ustanovené v bode A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Výrobky, na ktoré sa poskytujú vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a výška týchto náhrad sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou podmienok ustanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Výrobky, na ktoré možno poskytnúť náhrady podľa odseku 1, musia spĺňať požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 a hlavne musia byť vyrobené v schválenom podniku a spĺňať podmienky označovania, ktoré sú ustanovené v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004, ako aj podmienky stanovené v bode A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 23. apríla 2010

Kód produktov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 ks

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 ks

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

22,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

E09

:

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Hongkong špeciálny administratívny región, Rusko, Turecko

E10

:

Južná Kórea, Japonsko, Malajzia, Thajsko, Taiwan, Filipíny

E19

:

Všetky miesta určenia s výnimkou Švajčiarskaa a skupín E09, E10


23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/37


NARIADENIEKOMISIE (EÚ) č. 342/2010

z 22. apríla 2010,

ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady v sektore hydinového mäsa

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 posledný pododsek a článok 170,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozdiel medzi cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v časti XX prílohy I k uvedenému nariadeniu a cenami týchto výrobkov v Spoločenstve možno pokryť vývoznými náhradami.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s hydinovým mäsom treba stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a kritériami ustanovenými v článkoch 162 až 164, 167, 169 a 170 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

V článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 Zmluvy.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať len na výrobky, ktoré majú povolenie voľného pohybu v Spoločenstve a na ktorých je uvedená identifikačná značka ustanovená v článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2). Tieto výrobky by takisto mali spĺňať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Výrobky, na ktoré sa poskytujú vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a výška týchto náhrad sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou podmienok ustanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Výrobky, na ktoré možno poskytnúť náhrady podľa odseku 1, musia spĺňať požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 a hlavne musia byť vyrobené v schválenom podniku a spĺňať podmienky označovania, ktoré sú ustanovené v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004, ako aj podmienky stanovené v nariadení (ES) č. 853/2004.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za hydinové mäso uplatniteľné od 23. apríla 2010

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj krajín určenia série A sa definujú v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Ďalšie krajiny určenia sú definované takto:

V03:

A24, Angola, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Jemen, Libanon, Irak, Irán.


23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/39


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 343/2010

z 22. apríla 2010,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore bravčového mäsa

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 164 ods. 2 posledný pododsek a článok 170,

keďže:

(1)

V zmysle článku 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozdiel medzi cenami produktov uvedených v časti XVII prílohy I k uvedenému nariadeniu na svetovom trhu a cenami týchto produktov v Spoločenstve môže pokryť vývozná náhrada.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s bravčovým mäsom je potrebné stanoviť vývozné náhrady v súlade s predpismi a požiadavkami ustanovenými v článkoch 162 až 164, 167, 169 a 170 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

V zmysle článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa náhrady môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať len na výrobky, ktoré sú oprávnené na voľný pohyb v Spoločenstve a na ktorých je uvedená zdravotná značka ustanovená v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2). Tieto produkty musia takisto spĺňať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (4).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Produkty, na ktoré sa poskytujú vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a výška týchto náhrad sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou podmienky ustanovenej v odseku 2 tohto článku.

2.   Produkty, na ktoré možno poskytnúť náhradu podľa odseku 1, musia spĺňať požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, a najmä musia byť vyhotovené v schválenom podniku a spĺňať podmienky zdravotného označovania stanovené v kapitole III oddiele I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za bravčové mäso uplatniteľné od 23. apríla 2010

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Pozn.: Kódy produktov ako aj krajín určenia série „A“ sa definujú v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366 z 24.12.1987, s. 1).


23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/41


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 344/2010

z 22. apríla 2010,

ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 614/2009 zo 7. júla 2009 o spoločnom systéme obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1484/95 (3) sa stanovili podrobné pravidlá uplatňovania systému dodatočných dovozných ciel a stanovili sa reprezentatívne ceny v sektoroch hydinového mäsa, vajec a pre vaječný albumín.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, na ktorých spočíva určovanie reprezentatívnych cien produktov v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu, vyplýva, že reprezentatívne ceny na dovoz niektorých produktov treba zmeniť a zohľadniť pritom rôzne ceny podľa krajiny pôvodu. Reprezentatívne ceny preto treba zverejniť.

(3)

Vzhľadom na situáciu na trhu treba túto zmenu a doplnenie uplatniť čo najskôr.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 181, 14.7.2009, s. 8.

(3)  Ú. v. EÚ L 145, 29.6.1995, s. 47.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 22. apríla 2010, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

„PRÍLOHA I

Číselný znak KN

Opis tovaru

Reprezentatívna cena

(EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa článku 3 ods. 3

(EUR/100 kg)

Pôvod (1)

0207 12 10

Mrazené kuracie trupy označované ako ‚kurčatá 70 %‘

114,5

0

AR

0207 12 90

Mrazené kuracie trupy označované ako ‚kurčatá 65 %‘

124,2

0

BR

108,7

3

AR

0207 14 10

Mrazené vykostené kohútie alebo kuracie kusy

217,9

25

BR

223,1

23

AR

291,5

3

CL

0207 14 50

Mrazené kuracie prsia

190,1

7

BR

0207 14 60

Mrazené kuracie stehná

110,3

10

BR

0207 25 10

Mrazené trupy z moriakov označované ako ‚morky 80 %‘

146,0

4

BR

0207 27 10

Mrazené vykostené morčacie kusy

262,6

10

BR

286,8

3

CL

0408 11 80

Vaječné žĺtky

318,2

0

AR

0408 91 80

Vajcia bez škrupín sušené

325,9

0

AR

1602 32 11

Tepelne neupravené kohútie alebo slepačie prípravky

300,8

0

BR

311,4

0

TH

3502 11 90

Vaječný albumín sušený

531,4

0

AR


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód ‚ZZ‘ znamená ‚iného pôvodu‘.“


23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/43


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 345/2010

z 22. apríla 2010,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 164 ods. 2,

keďže:

(1)

Článok 162 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. s) a vymenované v časti XIX prílohy I k uvedenému nariadeniu a cenami v rámci Spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov vymenovaných v časti V prílohy XX k uvedenému nariadeniu.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v časti V prílohy XX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1043/2005 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku stanoviť na rovnaké obdobie ako to, pre ktoré sú náhrady stanovené pre rovnaké výrobky vyvážané nespracované.

(4)

Článok 11 Dohody o poľnohospodárstve uzavretej počas Uruguajského kola stanovuje, že vývozná náhrada pre výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1. písm. s) nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a vyvážané vo forme tovarov uvedených v časti V prílohy XX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.


PRÍLOHA

Sadzba náhrad uplatniteľná od 23. apríla 2010 na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis

Miesto určenia (1)

Sadzba náhrad

0407 00

Vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené:

 

 

– Z hydiny:

 

 

0407 00 30

– – Ostatné:

 

 

a)

Na vývoz albumínu patriaceho pod kódy KN 3502 11 90 a 3502 19 90

02

0,00

03

22,00

04

0,00

b)

Na vývoz iných tovarov

01

0,00

0408

Vtáčie vajcia bez škrupín a vaječné žĺtky čerstvé, sušené, varené vo vode alebo v pare, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel:

 

 

– Vaječné žĺtky:

 

 

0408 11

– – Sušené:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

84,72

0408 19

– – Ostatné:

 

 

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Tekuté:

 

 

nesladené

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – Mrazené:

 

 

nesladené

01

42,53

– Ostatné:

 

 

0408 91

– – Sušené:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

53,67

0408 99

– – Ostatné:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

9,00


(1)  Miesta určenia sú tieto:

01

tretie krajiny. Pre Švajčiarsko a Lichtenštajnsko sa tieto sadzby neuplatňujú na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972;

02

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Turecko, Hongkong špeciálny administratívny región a Rusko;

03

Južná Kórea, Japonsko, Malajzia, Thajsko, Taiwan a Filipíny;

04

všetky miesta určenia okrem Švajčiarska a tých, ktoré sú uvedené v 02 a 03.


ROZHODNUTIA

23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/45


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. apríla 2010

o Európskej databanke zdravotníckych pomôcok (Eudamed)

[oznámené pod číslom K(2010) 2363]

(Text s významom pre EHP)

(2010/227/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach (1), a najmä na jej článok 10b ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach (2), a najmä na jej článok 14a ods. 3,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (3), a najmä na jej článok 12 ods. 3,

keďže:

(1)

Smernice 90/385/EHS, 93/42/EHS a 98/79/ES obsahujú ustanovenia o Európskej databanke zdravotníckych pomôcok, ktoré si vyžadujú zriadenie takejto databanky.

(2)

Cieľom Európskej databanky zdravotníckych pomôcok je posilniť trhový dozor ustanovením príslušných orgánov s rýchlym prístupom k informáciám o výrobcoch a splnomocnených zástupcoch, pomôckach a osvedčeniach a k údajom o vigilancii, umožniť výmenu informácií o výsledkoch klinického skúšania, ako aj prispieť k jednotnému uplatňovaniu týchto smerníc, najmä pokiaľ ide o požiadavky na registráciu.

(3)

Uvedená databanka by preto mala obsahovať údaje predpísané smernicami 90/385/EHS, 93/42/EHS a 98/79/ES, predovšetkým údaje o registrácii výrobcov a pomôcok, údaje o vydaných alebo obnovených, pozmenených, pozastavených, odobraných alebo zamietnutých osvedčeniach, údaje získané v súlade s postupom vigilancie a údaje o klinickom skúšaní.

(4)

Túto databanku vyvinula Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi pod názvom Európska databanka zdravotníckych pomôcok (Eudamed) a využívajú ju mnohé členské štáty na báze dobrovoľnosti.

(5)

Údaje by sa mali do databanky vkladať s použitím predpísaných metód prenosu údajov.

(6)

Pri vkladaní údajov do Eudamedu je vhodné používať medzinárodne uznávanú nomenklatúru zdravotníckych pomôcok v snahe umožniť jednotný opis príslušných pomôcok a efektívne využívanie databanky. Keďže údaje možno vkladať v každom z úradných jazykov Spoločenstva, mal by sa používať číselný kód, aby sa pomôcky dali ľahko vyhľadať.

(7)

Globálna nomenklatúra zdravotníckych pomôcok, ktorá bola vytvorená na základe EN ISO 15225:2000 Nomenclature — Specification for a nomenclature system for medical devices for the purpose of regulatory data exchange (Nomenklatúra – Špecifikácia systému nomenklatúry zdravotníckych pomôcok na účely výmeny regulačných údajov), je takou medzinárodne uznávanou nomenklatúrou. Potreba zriadiť a spravovať Eudamed, ako aj začať implementovať Globálnu nomenklatúru zdravotníckych pomôcok (Global Medical Device Nomenclature – GMDN) ako základ pre túto databanku sa opätovne spomenula v záveroch Rady z 2. decembra 2003 o zdravotníckych pomôckach (4).

(8)

Na to, aby sa členské štáty mohli pripraviť na povinné používanie databanky Eudamed a aby sa zohľadnili zmeny zavedené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/47/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/385/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach, smernica Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach a smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (5), by sa členským štátom malo povoliť zodpovedajúce prechodné obdobie.

(9)

Od členských štátov by sa malo vyžadovať len to, aby vkladali údaje existujúce pred 1. májom 2011 do tej miery, ktorá sa vyžaduje na účely budúceho fungovania Eudamedu. V záujme úplnosti Eudamedu je potrebné vložiť údaje existujúce pred 1. májom 2011, týkajúce sa výrobcu, splnomocneného zástupcu a registrácie pomôcky, ako sa vyžaduje v smerniciach 93/42/EHS a 98/79/ES, v podobe, v akej sú dostupné na vnútroštátnej úrovni.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zdravotnícke pomôcky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto rozhodnutím sa zriaďuje Európska databanka zdravotníckych pomôcok (Eudamed) ako databanka na účely článku 10b ods. 3 smernice 90/385/EHS, článku 14a ods. 3 smernice 93/42/EHS a článku 12 ods. 3 smernice 98/79/ES.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje uvedené v článku 10b ods. 1 písm. a) a b) smernice 90/385/EHS, článku 14a ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 93/42/EHS a článku 12 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 98/79/ES vkladali do databanky Eudamed v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

V prípade klinického skúšania členské štáty zabezpečia, aby sa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu do databanky Eudamed vkladal výpis z oznámení uvedených v článku 10 ods. 1 smernice 90/385/EHS a v článku 15 ods. 1 smernice 93/42/EHS, ako aj informácie uvedené v článku 10 ods. 3 a 4 smernice 90/385/EHS a v článku 15 ods. 6 a 7 smernice 93/42/EHS.

Článok 3

Eudamed využíva zabezpečený hypertextový protokol (HTTPS) a rozšíriteľný značkovací jazyk (XML).

Článok 4

Pri vkladaní údajov do databanky Eudamed si členské štáty môžu vybrať medzi vkladaním údajov online a odosielaním súborov vo formáte XML.

Členské štáty zabezpečia, aby sa pri vkladaní údajov do databanky Eudamed pri opise zdravotníckych pomôcok používal kód medzinárodne uznávanej nomenklatúry zdravotníckych pomôcok.

Článok 5

Pokiaľ ide o údaje existujúce pred dátumom uvedeným v článku 6, členské štáty zabezpečia, aby sa údaje o registrácii výrobcov, splnomocnených zástupcov a pomôcok vkladali do databanky Eudamed v súlade s článkom 14a ods. 1 písm. a) smernice 93/42/EHS a článkom 12 ods. 1 písm. a) smernice 98/79/ES.

Tieto údaje sa vložia najneskôr do 30. apríla 2012.

Článok 6

Členské štáty uplatňujú toto rozhodnutie od 1. mája 2011.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. apríla 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 189, 20.7.1990, s. 17.

(2)  Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 20, 24.1.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 21.


PRÍLOHA

Tabuľka s podrobným opisom povinných údajov v príslušnom module databanky Eudamed podľa požiadaviek uvedených v smerniciach 93/42/EHS, 90/385/EHS a 98/79/ES

Smernica 93/42/EHS

Minimálne údaje potrebné na zápis do databanky Eudamed

Článok 14a ods. 1 písm. a) a článok 14 ods. 1 a 2

1.

Subjekt (výrobca/splnomocnený zástupca):

a)

meno;

b)

ulica;

c)

miesto;

d)

PSČ;

e)

krajina;

f)

telefón alebo e-mail;

g)

funkcia.

2.

Pomôcka:

a)

kód v medzinárodne uznávanej nomenklatúre (týka sa údajov po 1. máji 2011);

b)

názov pomôcky/výrobný alebo ak neexistuje, generický názov.

Článok 14a ods. 1 písm. b)

3.

Osvedčenie:

a)

číslo osvedčenia;

b)

typ osvedčenia;

c)

dátum vydania osvedčenia;

d)

dátum skončenia platnosti osvedčenia;

e)

výrobca, príp. splnomocnený zástupca (pozri položky v bode 1. Subjekt);

f)

notifikovaný orgán (vybraný systémovo);

g)

opis všeobecného použitia a v prípade potreby aj podrobnosti o pomôcke (pozri položky v bode 2. Pomôcka);

h)

stav a v prípade potreby aj dôvody rozhodnutia notifikovaného orgánu.

Článok 14a ods. 1 písm. c) a článok 10 ods. 3

4.

Incident (správa príslušného vnútroštátneho orgánu):

a)

referenčné číslo pridelené príslušným orgánom;

b)

výrobca, príp. splnomocnený zástupca (pozri položky v bode 1. Subjekt);

c)

kontaktné údaje výrobcu;

d)

ref. číslo pridelené výrobcom/bezpečnostné nápravné opatrenie (FSCA) č.;

e)

pomôcka (pozri položky v bode 2. Pomôcka) a v prípade potreby aj číslo šarže, sériové číslo, softvérová verzia;

f)

notifikovaný orgán (vybraný systémovo);

g)

pomôcka je na trhu v;

h)

dôverné;

i)

ukončené vyšetrovanie;

j)

základné informácie (opis);

k)

záver;

l)

odporúčanie;

m)

opatrenia a opis opatrení.

Článok 14a ods. 1 písm. d) a článok 15 ods. 1, 6 a 7

5.

Klinické skúšanie:

a)

výrobca, príp. splnomocnený zástupca (pozri položky v bode 1. Subjekt);

b)

pomôcka (pozri položky v bode 2. Pomôcka);

c)

názov skúšania;

d)

číslo protokolu;

e)

hlavný cieľ;

f)

kontaktné údaje príslušného orgánu pre toto klinické skúšanie;

g)

rozhodnutie príslušného orgánu v zmysle článku 15 ods. 6, dátum vydania rozhodnutia a odôvodnenie;

h)

predčasné ukončenie z bezpečnostných dôvodov v zmysle článku 15 ods. 7, dátum vydania rozhodnutia a odôvodnenie.

Smernica 90/385/EHS

Minimálne údaje potrebné na zápis do databanky Eudamed

Článok 10b ods. 1 písm. a)

6.

Osvedčenie (pozri položky v bode 3. Osvedčenie)

Článok 10b ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 3

7.

Incident (pozri položky v bode 4. Incident)

Článok 10b ods. 1 písm. c) a článok 10 ods. 1, 3 a 4

8.

Klinické skúšanie [pozri položky a) až f) v bode 5. Klinické skúšanie]

a)

rozhodnutia vydané príslušným orgánom v zmysle článku 10 ods. 3, dátum vydania rozhodnutia a odôvodnenie;

b)

predčasné ukončenie z bezpečnostných dôvodov v zmysle článku 10 ods. 4, dátum vydania rozhodnutia a odôvodnenie.

Smernica 98/79/ES

Minimálne údaje potrebné na zápis do databanky Eudamed

Článok 12 ods. 1 písm. a) a článok 10 ods. 1, 3 a 4 a príloha VIII ods. 4

9.

Subjekt [v prípade všetkých zdravotníckych pomôcok in vitro (IVD)]:

adresa výrobcu, resp. splnomocneného zástupcu (pozri položky v bode 1. Subjekt).

10.

Pomôcka:

pre všetky IVD:

a)

pomôcka (pozri položky v bode 2. Pomôcka);

b)

informácia, či ide o „novú“ pomôcku;

c)

prerušenie uvádzania na trh;

osobitne pre prílohu II a samodiagnostiku:

d)

výsledky hodnotenia funkčnosti (v prípade potreby);

e)

osvedčenia (pozri položky v bode 3. Osvedčenie);

f)

súlad so spoločnými technickými špecifikáciami (v prípade potreby);

g)

identifikácia pomôcky.

Článok 12 ods. 1 písm. b)

11.

Osvedčenie (pozri položky v bode 3. Osvedčenie)

Článok 12 ods. 1 písm. c) a článok 11 ods. 3

12.

Incident (pozri položky v bode 4. Incident)


23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/49


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. apríla 2010,

ktorým sa povoľuje umiestnenie pyré a koncentrátu z ovocia Morinda citrifolia ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

[oznámené pod číslom K(2010) 2397]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2010/228/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (1), a najmä na jeho článok 7,

keďže:

(1)

Dňa 20. apríla 2006 spoločnosť Tahitian Noni International Inc. požiadala príslušné orgány Belgicka o umiestnenie pyré a koncentrátu z ovocia Morinda citrifolia ako novej zložky potravín na trh.

(2)

Príslušný orgán Belgicka pre posudzovanie potravín vydal 28. februára 2007 svoju prvú hodnotiacu správu. V uvedenej správe orgán dospel k záveru, že používanie pyré a koncentrátu z ovocia Morinda citrifolia ako zložky potravín je prijateľné.

(3)

Dňa 28. marca 2007 Komisia zaslala prvú hodnotiacu správu všetkým členským štátom.

(4)

V rámci 60-dňovej lehoty stanovenej v článku 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 258/97 boli v súlade s uvedeným ustanovením vznesené odôvodnené námietky proti umiestneniu výrobku na trh.

(5)

Preto sa 7. novembra 2007 uskutočnili konzultácie s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA).

(6)

Dňa 13. marca 2009 EFSA v stanovisku vedeckej skupiny pre dietetické výrobky, výživu a alergie na žiadosť Európskej komisie k bezpečnosti „pyré a koncentrátu ovocia Morinda citrifolia (Noni)“ ako novej zložky potravín dospel k záveru, že pyré a koncentrát z ovocia Noni sú pre verejnosť bezpečné.

(7)

Na základe vedeckého posudku sa ustanovuje, že pyré a koncentrát z ovocia Morinda citrifolia (Noni) spĺňajú kritériá ustanovené v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 258/97.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pyré a koncentrát z ovocia Morinda citrifolia (Noni) uvedené v prílohe I sa môžu umiestňovať na trh v Únii ako nová zložka potravín na použitie uvedené v prílohe II.

Článok 2

Pri označovaní pyré z ovocia Morinda citrifolia povoleného na základe tohto rozhodnutia sa použije označenie „pyré z ovocia Morinda citrifolia“ alebo „pyré z ovocia Noni“.

Pri označovaní koncentrátu z ovocia Morinda citrifolia povoleného na základe tohto rozhodnutia sa použije označenie „koncentrát z ovocia Morinda citrifolia“ alebo „koncentrát z ovocia Noni“.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Tahitian Noni International Inc., 333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA.

V Bruseli 21. apríla 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1.


PRÍLOHA I

Špecifikácie pyré a koncentrátu z ovocia Morinda citrifolia

Opis:

Ovocie Morinda citrifolia sa zberá ručne. Semená a šupy sa z pretlačeného ovocia oddeľujú mechanicky. Po pasterizácii sa pyré balí do sterilných nádob a skladuje sa v chlade.

Koncentrát Morinda citrifolia sa pripravuje z pyré M. citrifolia s použitím pektolytických enzýmov (50 °C – 60 °C počas 1 – 2 hod.). Pyré sa potom zohreje na účely inaktivácie pektináz a vzápätí sa ochladí. Šťava sa oddeľuje v dekantačnej centrifúge. Šťava sa potom zberá a pasterizuje a neskôr sa koncentruje vo vákuovom odparovači pri 6 – 8 až 49 – 51 Brixových stupňov v konečnom koncentráte.

Zloženie pyré a koncentrátu z ovocia Morinda citrifolia

Vlhkosť

89 – 93 %

48 – 53 %

Bielkoviny

< 0,6 g/100 g

3 – 3,5 g/100 g

Tuk

< 0,2 g/100 g

< 0,04 g/100 g

Popol

< 1 g/100 g

4,5 – 5 g/100 g

Uhľovodíky spolu

5 – 10 g/100 g

37 – 45 g/100 g

Fruktóza

0,5 – 2 g/100 g

9 – 11 g/100 g

Glukóza

0,5 – 2 g/100 g

9 – 11 g/100 g

Vláknina

1,5 – 3 g/100 g

1,5 – 5 g/100 g

5,15-dimetylmorindol (1)

0,19 – 0,20 μg/ml

0,11 – 0,77 μg/ml

Lucidín (1)

nedetekovateľný

nedetekovateľný

Alizarín (1)

nedetekovateľný

nedetekovateľný

Rubiadín (1)

nedetekovateľný

nedetekovateľný


(1)  Metódou HPLC-UV vyvinutou a preverenou žiadateľom o analýzu antrachinónov v pyré a koncentráte z Morinda citrifolia.

Hraničné hodnoty detekcie: 2,5 ng/ml (5,15-dimetylmorindol); 50,0 ng/ml (lucidín); 6,3 ng/ml (alizarín) a 62,5 ng/ml (rubiadín).


PRÍLOHA II

Použitie pyré a koncentrátu z ovocia Morinda citrifolia

Skupina výrobkov

Najvyšší obsah ovocia Morinda citrifolia

pyré

koncentrát

Cukríky/cukrovinky

45 g/100 g

10 g/100 g

Cereálne tyčinky

53 g/100 g

12 g/100 g

Výživné nápojové zmesi v prášku (v sušine)

53 g/100 g

12 g/100 g

Sýtené nápoje

11 g/100 g

3 g/100 g

Zmrzlina a sorbet

31 g/100 g

7 g/100 g

Jogurt

12 g/100 g

3 g/100 g

Sušienky

53 g/100 g

12 g/100 g

Sladké pečivo, koláče a pečivo

53 g/100 g

12 g/100 g

Raňajkové cereálie (celozrnné)

88 g/100 g

20 g/100 g

Džemy a želé (ovocné zaváraniny)

 (1) 133 g/100 g

30 g/100 g

Sladké nátierky, plnky a polevy

31 g/100 g

7 g/100 g

Omáčky, nálevy, šťavy a koreninové zmesi

88 g/100 g

20 g/100 g

Potravinové doplnky [v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES (2)]

26 g v dennej dávke podľa odporúčania výrobcu

6 g v dennej dávke podľa odporúčania výrobcu


(1)  Množstvo pred spracovaním potrebné na výrobu 100 g konečného výrobku.

(2)  Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51.


23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/52


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. apríla 2010

o talianskom návrhu vyhlášky stanovujúcej normy upravujúce označovanie trvanlivého mlieka, mlieka UHT, pasterizovaného mlieka ošetreného mikrofiltráciou a mlieka pasterizovaného pri vysokej teplote, ako aj mliečnych výrobkov

[oznámené pod číslom K(2010) 2436]

(Iba talianske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2010/229/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (1), a najmä na jej článok 19,

keďže:

(1)

V súlade s postupom stanoveným v článku 19 druhom odseku smernice 2000/13/ES talianske orgány oznámili 25. augusta 2009 Komisii návrh vyhlášky stanovujúcej normy, ktorými sa riadi označovanie trvanlivého mlieka, mlieka UHT, pasterizovaného mlieka ošetreného mikrofiltráciou a mlieka pasterizovaného pri vysokej teplote, ako aj mliečnych výrobkov.

(2)

Podľa článku 1 oznámenej vyhlášky sa toto vzťahuje na trvanlivé mlieko, mlieko UHT, mlieko ošetrené mikrofiltráciou a mlieko pasterizované pri vysokej teplote, ako aj na mliečne výrobky.

(3)

V článku 2 oznámenej vyhlášky sa požaduje, aby sa na označeniach trvanlivého mlieka, mlieka UHT, pasterizovaného mlieka ošetreného mikrofiltráciou a mlieka pasterizovaného pri vysokej teplote muselo uvádzať miesto pôvodu mlieka, ktoré sa podrobilo danému ošetreniu.

(4)

V článku 3 ods. 1 oznámenej vyhlášky sa stanovuje, že na označeniach mliečnych výrobkov sa musí uvádzať miesto pôvodu mlieka použitého pri príprave takýchto výrobkov.

(5)

V článku 3 ods. 3 oznámenej vyhlášky sa stanovuje, že označenia syrov vrátane tvarohových syrov, ktoré obsahujú látky získané zo spracovania mlieka alebo mliečnych výrobkov, musia zahŕňať tieto látky v zozname zložiek s odkazom na miesto pôvodu mlieka použitého pri spracovaní uvedených látok.

(6)

V článku 4 oznámenej vyhlášky sa stanovuje, že na označeniach syrov získaných z tvarohu sa musí uvádzať miesto pôvodu mlieka použitého v tvarohu.

(7)

Smernicou 2000/13/ES sa harmonizujú pravidlá upravujúce označovanie potravín na jednej strane prostredníctvom ustanovenia harmonizácie určitých vnútroštátnych predpisov a na strane druhej prostredníctvom ustanovenia opatrení pre neharmonizované vnútroštátne predpisy. Rozsah harmonizácie je vymedzený v článku 3 ods. 1 uvedenej smernice, v ktorom sa uvádzajú všetky povinné údaje, ktoré musí označenie potravín obsahovať v súlade s článkami 4 až 17 a na základe výnimiek, ktoré obsahujú.

(8)

V súlade s článkom 3 ods. 1 bodom 8 smernice 2000/13/ES údaj o pôvode alebo mieste pôvodu je povinný najmä v prípade, keď by neuvedenie takýchto údajov mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu s ohľadom na podstatu látky, pokiaľ ide o skutočný pôvod alebo miesto pôvodu potraviny. Týmto ustanovením sa poskytuje vhodný mechanizmus proti riziku zavádzania spotrebiteľov v prípadoch, keď by niektoré prvky mohli naznačovať, že príslušná potravina pochádza z iného miesta, ako je skutočné.

(9)

V článku 4 ods. 2 smernice 2000/13/ES sa okrem toho stanovuje, že v prípade určitých potravín sa môžu ustanoveniami Spoločenstva, alebo ak takéto ustanovenia neexistujú, vnútroštátnymi ustanoveniami vyžadovať okrem údajov uvedených v článku 3 ods. 1 uvedenej smernice dodatočné údaje.

(10)

Na základe článku 18 ods. 2 smernice 2000/13/ES sa umožňuje prijatie neharmonizovaných vnútroštátnych ustanovení, ak sú oprávnené na základe jedného z dôvodov uvedených v danom článku, ako je okrem iného predchádzanie podvodom a ochrana verejného zdravia, ak nie sú takého charakteru, že by bránili uplatňovaniu vymedzení a pravidiel stanovených v smernici 2000/13/ES. Preto keď sa v členskom štáte navrhnú vnútroštátne ustanovenia o označovaní, je potrebné preskúmať ich súlad s uvedenými požiadavkami a ustanoveniami zmluvy.

(11)

Talianske orgány zastávajú názor, že oznámená vyhláška je potrebná pre definíciu a reguláciu systému vysledovateľnosti trvanlivého mlieka, mlieka UHT, pasterizovaného mlieka ošetreného mikrofiltráciou a mlieka pasterizovaného pri vysokej teplote, ako aj mliečnych výrobkov. Tiež uviedli, že oznámená vyhláška je potrebná na reguláciu označovania potravín uvedených v článku 1 uvedenej vyhlášky, aby sa v čo najväčšej miere zabezpečila ochrana záujmov spotrebiteľov.

(12)

Vzhľadom na vysledovateľnosť výrobkov uvedených v článku 1 oznámenej vyhlášky sa v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (2), požaduje, aby potravinárske podniky vo všetkých štádiách výroby, spracovania a distribúcie vytvorili komplexný systém vysledovateľnosti, aby sa výrobky mohli cielene a presne stiahnuť z trhu alebo aby sa mohli poskytnúť informácie spotrebiteľom alebo kontrolným úradníkom. Najmä podľa článku 18 uvedeného nariadenia musia byť prevádzkovatelia potravinárskych podnikov schopní identifikovať každú osobu, ktorá im dodala potraviny, a iné podniky, ktorým dodali svoje výrobky. Okrem toho sa v článku 19 uvedeného nariadenia stanovujú špecifické povinnosti pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Povinné uvedenie pôvodu na označení daných hotových výrobkoch nie je povinnou informáciou na účely splnenia uvedených požiadaviek na vysledovateľnosť.

(13)

Navyše okrem všeobecného odkazu na potrebu ochrany záujmov spotrebiteľa talianske orgány neposkytli žiadne odôvodnenie, ktoré by umožňovalo dospieť k záveru, že pokiaľ ide o výrobky uvedené v článku 1 oznámenej vyhlášky, je potrebné povinné uvedenie pôvodu okrem povinnosti stanovenej v článku 3 ods. 1 bode 8 smernice 2000/13/ES.

(14)

Talianske orgány preto nepreukázali, že je uvedenie pôvodu podľa oznámenej vyhlášky nutné na dosiahnutie jedného z cieľov uvedených v článku 18 ods. 2 smernice 2000/13/ES.

(15)

Na základe týchto zistení Komisia v súlade s článkom 19 tretím odsekom smernice 2000/13/ES vydala negatívne stanovisko k uvedeným ustanoveniam oznámenej vyhlášky.

(16)

Talianske orgány by sa preto mali vyzvať, aby neprijali ustanovenia uvedenej oznámenej vyhlášky.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Taliansko neprijíma článok 2, článok 3 ods. 1 a 3 a článok 4 (pokiaľ ide o povinnosť uvádzať miesto pôvodu mlieka použitého v tvarohu) návrhu vyhlášky stanovujúcej normy upravujúce označovanie trvanlivého mlieka, mlieka UHT, pasterizovaného mlieka ošetreného mikrofiltráciou a mlieka pasterizovaného pri vysokej teplote, ako aj mliečnych výrobkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike.

V Bruseli 22. apríla 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29.

(2)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.