ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.084.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 84

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
31. marca 2010


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie Nariadenie Rady (EÚ) č. 270/2010 z 29. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (KE) č. 452/2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 271/2010 z 24. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 so zreteľom na logo ekologickej výroby Európskej únie

19

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 272/2010 z 30. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 972/2006, ktorým sa stanovujú špecifické pravidlá uplatniteľné na dovoz ryže Basmati a prechodný kontrolný systém na určenie jej pôvodu

23

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 273/2010 z 30. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva ( 1 )

25

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 274/2010 z 30. marca 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

50

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/192/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. marca 2010, ktorým sa vyníma prieskum ložísk ropy a plynu a ich ťažba v Anglicku, Škótsku a Walese z pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [oznámené pod číslom K(2010) 1920]  ( 1 )

52

 

 

2010/193/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/135/ES, pokiaľ ide o plány eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania proti nemu u diviačej zveri v určitých oblastiach Severného Porýnia-Vestfálska a Porýnia-Falcka (Nemecko) [oznámené pod číslom K(2010) 1931]

56

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

31.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/1


SMERNICA RADY 2010/24/EÚ

zo 16. marca 2010

o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 113 a 115,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Vzájomná pomoc medzi členskými štátmi pri vymáhaní pohľadávok, ktoré majú členské štáty voči sebe, ako aj pri vymáhaní pohľadávok Únie v súvislosti s určitými daňami a inými opatreniami prispieva k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu. Zabezpečuje sa ňou daňová neutralita a umožňuje členským štátom v prípade cezhraničných transakcií odstraňovať diskriminačné ochranné opatrenia, ktorých zmyslom bolo zabraňovať podvodom a rozpočtovým stratám.

(2)

Mechanizmy vzájomnej pomoci pri vymáhaní sa prvýkrát vymedzili v smernici Rady 76/308/EHS z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri refundácii pohľadávok vyplývajúcich z činností, ktoré tvoria časť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu a o poľnohospodárskych poplatkoch a clách (3). Uvedená smernica a akty, ktorými sa zmenila a doplnila, boli kodifikované smernicou Rady 2008/55/ES z 26. mája 2008 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (4).

(3)

Tieto mechanizmy, ktoré predstavovali prvý krok vedúci k zlepšeniu postupov vymáhania v rámci Únie tým, že sa aproximovali uplatniteľné vnútroštátne pravidlá, sa však ukázali ako nedostatočné na splnenie požiadaviek vnútorného trhu, ktorý zaznamenal vývoj za posledných tridsať rokov.

(4)

V záujme lepšej ochrany finančných záujmov členských štátov a zabezpečenia neutrality na vnútornom trhu je potrebné rozšíriť rozsah uplatňovania vzájomnej pomoci pri vymáhaní na pohľadávky týkajúce daní a poplatkov, na ktoré sa zatiaľ nevzťahuje vzájomná pomoc pri vymáhaní, pričom v snahe zvládnuť zvýšený počet žiadostí o pomoc a dosiahnuť lepšie výsledky je nevyhnutné, aby táto pomoc bola efektívnejšia, účinnejšia a ľahšie uplatniteľná v praxi. Na splnenie týchto cieľov sú potrebné dôležité úpravy, pretože len zmena a doplnenie platnej smernice 2008/55/ES by nestačila. Smernica 2008/55/ES by sa preto mala zrušiť a nahradiť novým právnym nástrojom, ktorý sa opiera o výsledky dosiahnuté smernicou 2008/55/ES, ale tam, kde je to potrebné, stanovuje jasnejšie a presnejšie pravidlá.

(5)

Jasnejšími pravidlami by sa prispelo k širšej výmene informácií medzi členskými štátmi. Zavedením takýchto pravidiel by sa tiež umožnilo, aby sa vzťahovali na všetky právnické a fyzické osoby v Únii, čím sa zohľadní neustále sa rozširujúca škála právnych inštitútov, ktoré zahŕňajú nielen tradičné inštitúty ako trusty a nadácie, ale aj všetky nové nástroje, ktoré môžu vytvoriť platitelia dane v členských štátoch. Navyše by vďaka nim bolo možné zohľadniť všetky formy, ktoré môžu mať pohľadávky orgánov verejnej moci týkajúce sa daní, poplatkov, náhrad a intervencií vrátane všetkých peňažných pohľadávok voči dotknutému platiteľovi dane alebo tretej strane, ktoré nahrádzajú pôvodnú pohľadávku. Presnejšie pravidlá sú v prvom rade potrebné na účely lepšieho vymedzenia práv a povinností všetkých dotknutých strán.

(6)

Táto smernica by nemala mať vplyv na právomoc členských štátov určovať opatrenia na vymáhanie, ktoré majú k dispozícii podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Je však potrebné zabezpečiť, aby bezproblémové fungovanie systému vzájomnej pomoci ustanoveného v tejto smernici neohrozovali ani rozdiely medzi vnútroštátnymi zákonmi, ani nedostatok koordinácie medzi príslušnými orgánmi.

(7)

Vzájomná pomoc môže spočívať v tom, že dožiadaný orgán môže poskytovať dožadujúcemu orgánu informácie, ktoré dožadujúci orgán potrebuje na vymáhanie pohľadávok vzniknutých v dožadujúcom členskom štáte, a dlžníkovi oznamovať všetky dokumenty súvisiace s takýmito pohľadávkami, ktoré pochádzajú z dožadujúceho členského štátu. Dožiadaný orgán môže tiež vymáhať pohľadávky vzniknuté v dožadujúcom členskom štáte alebo prijať predbežné opatrenia na zabezpečenie vymáhania týchto pohľadávok.

(8)

Prijatím jednotného nástroja, ktorý sa má používať na exekučné opatrenia v dožiadanom členskom štáte, ako aj prijatím jednotného štandardného formulára na oznamovanie nástrojov a rozhodnutí týkajúcich sa pohľadávky by sa mali vyriešiť problémy uznávania a prekladu nástrojov pochádzajúcich z iného členského štátu, ktoré sú hlavnou príčinou neefektívnosti súčasných mechanizmov pomoci.

(9)

Mal by sa vytvoriť právny základ pre výmenu informácií bez predchádzajúcej žiadosti o osobitných prípadoch vrátenia dane. Z dôvodu efektivity by sa tiež malo umožniť daňovým úradníkom členského štátu, aby mohli byť prítomní alebo aby sa mohli zúčastňovať na správnych vyšetrovaniach v inom členskom štáte. Mala by sa taktiež ustanoviť priamejšia výmena informácií medzi úradmi s cieľom urýchliť a zefektívniť pomoc.

(10)

Z dôvodu zvyšujúcej sa mobility v rámci vnútorného trhu a obmedzení uložených zmluvou alebo inými právnymi predpismi na záruky, ktoré možno požadovať od platcov dane, ktorí nie sú usadení na území určitej krajiny, by sa mali rozšíriť možnosti žiadať o opatrenia na vymáhanie alebo o predbežné opatrenia v inom členskom štáte. Keďže rozhodujúcim faktorom je vek pohľadávky, členské štáty by mali mať možnosť požiadať o vzájomnú pomoc aj vtedy, keď sa ešte úplne nevyčerpali domáce prostriedky na vymáhanie, okrem iného v prípade, pokiaľ by použitie takýchto postupov v dožadujúcom členskom štáte spôsobilo neprimerané ťažkosti.

(11)

Všeobecná povinnosť zasielať žiadosti a dokumenty v digitálnej forme a prostredníctvom elektronickej siete a presné pravidlá používania jazykov pri žiadostiach a dokumentoch by mali členským štátom umožniť vybavovať žiadosti rýchlejšie a jednoduchšie.

(12)

Počas procesu vymáhania v dožiadanom členskom štáte môže dotknutá osoba napadnúť pohľadávku, oznámenie orgánov dožadujúceho členského štátu alebo nástroj, ktorý umožňuje vymáhanie tejto pohľadávky. Malo by sa ustanoviť, že v takýchto prípadoch by sa dotknutá osoba mala obrátiť na orgán dožadujúceho členského štátu, ktorý je v tejto veci príslušný, a že dožiadaný orgán by mal prerušiť, ak dožadujúci orgán nepožiada inak, akékoľvek exekučné konanie, ktoré už začal, až do prijatia rozhodnutia príslušným orgánom dožadujúceho členského štátu.

(13)

S cieľom motivovať členské štáty, aby na vymáhanie pohľadávok iných členských štátov venovali dostatok prostriedkov, by mal byť dožiadaný členský štát schopný vymôcť od dlžníka náklady súvisiace s vymáhaním.

(14)

Efektivita by sa najlepšie dosiahla vtedy, keď by dožiadaný orgán pri vybavovaní žiadosti o pomoc mohol využiť právomoci vyplývajúce z jeho vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú na pohľadávky týkajúce sa rovnakých alebo podobných daní alebo poplatkov. Ak podobná daň alebo podobný poplatok neexistujú, najvhodnejším postupom by bol postup ustanovený v právnych predpisoch dožiadaného členského štátu, ktorý sa uplatňuje na pohľadávky týkajúce sa dane z príjmu fyzických osôb. Takéto využívanie vnútroštátnych právnych predpisov by sa nemalo stať všeobecným pravidlom v súvislosti s udeľovaním prednosti pohľadávkam, ktoré vzniknú v dožiadanom členskom štáte. Malo by sa však umožniť, aby sa prednosť mohla udeľovať aj pohľadávkam iných členských štátov na základe dohody medzi príslušnými členskými štátmi.

(15)

Pokiaľ ide o otázku premlčania, je potrebné súčasné pravidlá zjednodušiť a ustanoviť, že pozastavenie, prerušenie alebo predĺženie premlčacích lehôt sa vo všeobecnosti určuje podľa zákonov platných v dožiadanom členskom štáte s výnimkou prípadov, keď podľa zákonov platných v tomto štáte pozastavenie, prerušenie alebo predĺženie premlčacej lehoty nie je možné.

(16)

V záujme efektivity sa vyžaduje, aby sa informácie zasielané v priebehu poskytovania vzájomnej pomoci mohli použiť v členskom štáte, ktorý informácie prijíma, na iné účely ako tie, ktoré sú ustanovené v tejto smernici, ak to umožňujú vnútroštátne právne predpisy členského štátu, ktorý tieto informácie poskytol, ako aj členského štátu, ktorý ich prijal.

(17)

Táto smernica by nemala brániť plneniu akejkoľvek povinnosti poskytovať širšiu pomoc, ktorá vyplýva z dvojstranných alebo mnohostranných dohôd alebo dojednaní.

(18)

Opatrenia potrebné na vykonanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(19)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva sa členské štáty vyzývajú, aby vo vlastnom záujme a v záujme Únie vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky zhody zobrazujúce v čo najväčšej možnej miere vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(20)

Keďže ciele tejto smernice, a to ustanovenie jednotného systému pomoci pri vymáhaní v rámci vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu potreby jednotnosti, užitočnosti a účinnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(21)

Touto smernicou sa dodržiavajú základné práva a zachovávajú zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá, podľa ktorých si majú členské štáty v jednotlivých členských štátoch poskytovať pomoc pri vymáhaní pohľadávok uvedených v článku 2, pokiaľ tieto pohľadávky vznikli v inom členskom štáte.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa vzťahuje na pohľadávky, ktoré sa týkajú:

a)

všetkých daní a poplatkov akéhokoľvek druhu, ktoré vyberá členský štát alebo jeho územný či správny celok vrátane miestnych orgánov, alebo ktoré sa vyberajú v jeho mene alebo v mene Únie;

b)

náhrad, intervencií a iných opatrení tvoriacich súčasť systému celkového alebo čiastočného financovania z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) vrátane súm, ktoré sa majú vybrať v súvislosti s uvedenými činnosťami;

c)

poplatkov a iných odvodov ustanovených v rámci spoločnej organizácie trhu v sektore cukru.

2.   Do rozsahu pôsobnosti tejto smernice patria:

a)

správne sankcie, pokuty, poplatky a prirážky súvisiace s pohľadávkami, pri ktorých je možné požiadať o vzájomnú pomoc v súlade s odsekom 1, uložené správnymi orgánmi, ktoré sú príslušné vyberať predmetné dane alebo poplatky alebo vykonávať správne vyšetrovanie súvisiace s týmito daňami alebo poplatkami, alebo potvrdené na žiadosť týchto správnych orgánov správnymi alebo súdnymi orgánmi;

b)

poplatky za osvedčenia a podobné doklady vydávané v súvislosti s administratívnymi postupmi týkajúcimi sa poplatkov a daní;

c)

úroky a náklady súvisiace s pohľadávkami, pri ktorých je možné požiadať o vzájomnú pomoc v súlade s odsekom 1 alebo písmenami a) alebo b) tohto odseku.

3.   Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

povinné príspevky sociálneho zabezpečenia splatné členskému štátu alebo jeho celku, alebo inštitúciám sociálneho zabezpečenia zriadeným podľa verejného práva;

b)

poplatky neuvedené v odseku 2;

c)

poplatky zmluvnej povahy, ako napríklad protihodnota za verejnoprospešné služby;

d)

trestné sankcie uložené na základe trestného stíhania alebo iné trestné sankcie, na ktoré sa nevzťahuje písmeno a) odseku 2.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

a)

„dožadujúci orgán“ je ústredný kontaktný úrad, kontaktný úrad alebo kontaktná jednotka členského štátu, ktorý alebo ktorá žiada o pomoc v súvislosti s pohľadávkou uvedenou v článku 2;

b)

„dožiadaný orgán“ je ústredný kontaktný úrad, kontaktný úrad alebo kontaktná jednotka členského štátu, ktorý alebo ktorá sa žiada o pomoc;

c)

„osoba“ je:

i)

fyzická osoba;

ii)

právnická osoba;

iii)

pokiaľ to platné právne predpisy ustanovujú, združenie osôb uznané za spôsobilé k právnym úkonom, ktoré však nemá právne postavenie právnickej osoby, alebo

iv)

akýkoľvek iný právny inštitút akejkoľvek povahy a formy, s právnou subjektivitou alebo bez nej, ktorý vlastní alebo spravuje aktíva, ktoré vrátane príjmu z nich odvodeného podliehajú akejkoľvek dani, na ktorú sa vzťahuje táto smernica;

d)

„elektronicky“ znamená používanie elektronického zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie) a uchovávanie údajov, ako aj používanie drôtov, rádiového prenosu, optických technológií alebo iných elektromagnetických prostriedkov;

e)

„sieť CCN“ je spoločná platforma založená na spoločnej komunikačnej sieti (Common Communication Network – CCN), ktorú vytvorila Únia pre všetky elektronické prenosy medzi príslušnými orgánmi v oblasti ciel a daní.

Článok 4

Organizácia

1.   Každý členský štát oznámi Komisii do 20. mája 2010 svoj príslušný orgán alebo orgány (ďalej len „príslušný orgán“) na účely tejto smernice a bezodkladne informuje Komisiu o akejkoľvek zmene v tejto súvislosti.

Komisia prijaté informácie sprístupní ostatným členským štátom a zoznam orgánov členských štátov uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Príslušný orgán určí ústredný kontaktný úrad, ktorý má hlavnú zodpovednosť za kontakty s ostatnými členskými štátmi v oblasti vzájomnej pomoci, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Ústredný kontaktný úrad sa môže určiť aj ako úrad zodpovedný za kontakty s Komisiou.

3.   Príslušný orgán každého členského štátu môže určiť kontaktné úrady, ktoré sú zodpovedné za kontakty s ostatnými členskými štátmi, pokiaľ ide o vzájomnú pomoc v súvislosti s jedným či viacerými konkrétnymi druhmi alebo kategóriami daní a poplatkov uvedených v článku 2.

4.   Príslušný orgán každého členského štátu môže určiť úrady, ktoré nie sú ústredným kontaktným úradom ani kontaktnými úradmi, za kontaktné jednotky. Kontaktné jednotky žiadajú o vzájomnú pomoc alebo ju poskytujú podľa tejto smernice vo vzťahu k ich konkrétnej územnej alebo operačnej pôsobnosti.

5.   Keď kontaktný úrad alebo kontaktná jednotka dostanú žiadosť o vzájomnú pomoc, ktorá si vyžaduje kroky nad rámec im pridelenej právomoci, žiadosť bezodkladne postúpia príslušnému úradu alebo jednotke, pokiaľ ich poznajú, alebo ústrednému kontaktnému úradu a oznámia to dožadujúcemu orgánu.

6.   Príslušný orgán každého členského štátu informuje Komisiu o svojom ústrednom kontaktnom úrade a všetkých kontaktných úradoch alebo kontaktných jednotkách, ktoré určil. Komisia dáva prijaté informácie k dispozícii ostatným členským štátom.

7.   Všetky informácie posiela ústredný kontaktný úrad alebo sa posielajú v jeho mene alebo na individuálnom základe po dohode s ním, čím sa zabezpečuje efektívnosť komunikácie.

KAPITOLA II

VÝMENA INFORMÁCIÍ

Článok 5

Žiadosť o informácie

1.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu poskytuje dožiadaný orgán všetky informácie, pri ktorých je možné predvídať, že budú pre dožadujúci orgán relevantné pri vymáhaní jeho pohľadávok uvedených v článku 2.

Na účely poskytnutia týchto informácií zabezpečuje dožiadaný orgán vykonanie všetkých správnych vyšetrovaní, ktoré sú potrebné na ich získanie.

2.   Dožiadaný orgán nie je povinný poskytovať informácie:

a)

ktoré by nemohol získať na účely vymáhania podobných pohľadávok, ktoré by vznikli v dožiadanom členskom štáte;

b)

ktorými by sa mohlo porušiť akékoľvek obchodné, priemyselné alebo služobné tajomstvo;

c)

ktorých zverejnenie by mohlo mať za následok ohrozenie bezpečnosti dožiadaného členského štátu alebo by mohlo byť v rozpore s jeho verejným poriadkom.

3.   Odsek 2 sa v nijakom prípade nemôže vykladať tak, že sa ním povoľuje dožiadanému orgánu členského štátu odmietnuť poskytnutie informácií len preto, lebo tieto informácie má banka, iná finančná inštitúcia, poverenec alebo osoba konajúca v zastúpení alebo v postavení splnomocnenca, alebo pretože sa týkajú obchodných podielov na určitej osobe.

4.   Dožiadaný orgán informuje dožadujúci orgán o dôvodoch zamietnutia žiadosti o poskytnutie informácií.

Článok 6

Výmena informácií bez predchádzajúcej žiadosti

Ak sa vrátenie daní alebo poplatkov iných ako daň z pridanej hodnoty týka osoby usadenej alebo s trvalým pobytom v inom členskom štáte, členský štát, z ktorého sa má vrátenie uskutočniť, môže informovať členský štát usadenia alebo trvalého pobytu o nadchádzajúcom vrátení.

Článok 7

Prítomnosť v správnych úradoch a účasť na správnych vyšetrovaniach

1.   Na základe dohody medzi dožadujúcim orgánom a dožiadaným orgánom a v súlade s mechanizmami ustanovenými dožiadaným orgánom môžu úradníci poverení dožadujúcim orgánom byť v záujme podpory vzájomnej pomoci ustanovenej v tejto smernici:

a)

prítomní v úradoch, v ktorých správne orgány dožiadaného členského štátu vykonávajú svoju činnosť;

b)

prítomní na správnych vyšetrovaniach vykonávaných na území dožiadaného členského štátu;

c)

pomáhať príslušným úradníkom dožiadaného členského štátu počas súdneho konania v tomto členskom štáte.

2.   Pokiaľ je to povolené na základe platných právnych predpisov v dožiadanom členskom štáte, môže sa v dohode uvedenej v písmene b) odseku 1 ustanoviť, že úradníci dožadujúceho členského štátu môžu klásť otázky jednotlivcom a skúmať záznamy.

3.   Úradníci poverení dožadujúcim orgánom, ktorí využívajú možnosti uvedené v odsekoch 1 a 2, musia byť kedykoľvek schopní predložiť písomné poverenie, v ktorom je uvedená ich totožnosť a funkcia.

KAPITOLA III

POMOC PRI OZNAMOVANÍ DOKUMENTOV

Článok 8

Žiadosť o oznámenie určitých dokumentov týkajúcich sa pohľadávok

1.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu oznamuje dožiadaný orgán adresátovi všetky dokumenty vrátane dokumentov súdnej povahy, ktoré pochádzajú z dožadujúceho členského štátu a ktoré sa týkajú pohľadávky, ako je uvedená v článku 2, alebo jej vymáhania.

K žiadosti o oznámenie sa prikladá štandardný formulár, ktorý obsahuje minimálne tieto informácie:

a)

meno, adresu a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu adresáta;

b)

účel oznámenia a lehota, v ktorej by sa malo oznámenie vykonať;

c)

opis priloženého dokumentu a povahy dotknutej pohľadávky a jej výšku;

d)

meno, adresu a ďalšie kontaktné údaje týkajúce sa:

i)

úradu zodpovedného v súvislosti s priloženým dokumentom, a ak je odlišný, aj

ii)

úradu, na ktorom je možné získať ďalšie informácie týkajúce sa oznámeného dokumentu alebo možností napadnúť platobnú povinnosť.

2.   Dožadujúci orgán zasiela žiadosť o oznámenie podľa tohto článku len v prípade, ak nemôže uskutočniť oznámenie v súlade s predpismi upravujúcimi oznamovanie dotknutých dokumentov v dožadujúcom členskom štáte alebo ak by takéto oznámenie spôsobilo neprimerané ťažkosti.

3.   Dožiadaný orgán bezodkladne informuje dožadujúci orgán o každom opatrení prijatom na základe jeho žiadosti o oznámenie, a najmä o dátume, keď bol dokument oznámený adresátovi.

Článok 9

Spôsoby oznamovania

1.   Dožiadaný orgán zabezpečuje, aby sa oznámenie v dožiadanom členskom štáte uskutočnilo v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi postupmi platnými v dožiadanom členskom štáte.

2.   Odsekom 1 nie je dotknutá žiadna iná forma oznámenia, ktoré vykonáva príslušný orgán dožadujúceho členského štátu v súlade s platnými pravidlami tohto členského štátu.

Príslušný orgán zriadený v dožadujúcom členskom štáte môže osobe na území iného členského štátu priamo oznámiť akýkoľvek dokument doporučene alebo elektronicky.

KAPITOLA IV

OPATRENIA NA VYMÁHANIE ALEBO PREDBEŽNÉ OPATRENIA

Článok 10

Žiadosť o vymáhanie

1.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu vymáha dožiadaný orgán pohľadávky, na ktoré sa vzťahuje exekučný titul v dožadujúcom členskom štáte.

2.   Len čo dožadujúci orgán získa akékoľvek relevantné informácie týkajúce sa záležitosti, v súvislosti s ktorou vznikla žiadosť o vymáhanie, postupuje ich dožiadanému orgánu.

Článok 11

Podmienky, ktoré sa vzťahujú na žiadosť o vymáhanie

1.   Dožadujúci orgán nemôže požiadať o vymáhanie, ak a pokým je pohľadávka a/alebo nástroj umožňujúci jej vymáhanie v dožadujúcom členskom štáte napadnutý, s výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ods. 4 tretí pododsek.

2.   Predtým ako dožadujúci orgán podá žiadosť o vymáhanie, musí uplatniť vhodné postupy vymáhania, ktoré sú dostupné v dožadujúcom členskom štáte, s výnimkou týchto situácií:

a)

ak je zrejmé, že v dožadujúcom členskom štáte sa nenachádzajú žiadne aktíva, ktoré by sa mohli vymáhať, alebo že takéto postupy nebudú viesť k úplnej úhrade pohľadávky, pričom dožadujúci orgán má konkrétne informácie o tom, že dotknutá osoba má aktíva v dožiadanom členskom štáte;

b)

ak by použitie takýchto postupov v dožadujúcom členskom štáte spôsobilo neprimerané ťažkosti.

Článok 12

Exekučný titul v dožiadanom členskom štáte a ďalšie sprievodné dokumenty

1.   Ku každej žiadosti o vymáhanie je priložený jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte.

Tento jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte zohľadňuje podstatné prvky pôvodného exekučného titulu a predstavuje jediný základ pre opatrenia na vymáhanie a predbežné opatrenia, ktoré sa prijali v dožiadanom členskom štáte. V tomto členskom štáte nepodlieha nijakému úkonu uznania, doplnenia alebo nahradenia.

Jednotný exekučný titul obsahuje minimálne tieto informácie:

a)

informácie dôležité na identifikovanie pôvodného exekučného titulu, opis pohľadávky vrátane jej povahy, obdobie, na ktoré sa pohľadávka vzťahuje, akékoľvek dátumy dôležité pre exekučné konanie, ako aj výšku pohľadávky a jej jednotlivé zložky ako istina, naakumulovaný úrok atď.;

b)

meno a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu dlžníka;

c)

meno, adresu a ďalšie kontaktné údaje týkajúce sa:

i)

úradu zodpovedného za stanovenie pohľadávky, a ak sa líši, aj

ii)

úradu, na ktorom je možné získať ďalšie informácie týkajúce sa pohľadávky alebo možností napadnúť platobnú povinnosť.

2.   K žiadosti o vymáhanie pohľadávky sa môžu priložiť ďalšie dokumenty týkajúce sa tejto pohľadávky, ktoré boli vydané v dožadujúcom členskom štáte.

Článok 13

Vybavenie žiadosti o vymáhanie

1.   Na účely vymáhania v dožiadanom členskom štáte sa s každou pohľadávkou, v súvislosti s ktorou sa podala žiadosť o vymáhanie, zaobchádza tak, akoby išlo o pohľadávku dožiadaného členského štátu, pokiaľ nie je v tejto smernici ustanovené inak. Ak sa v tejto smernici neustanovuje inak, dožiadaný orgán využíva právomoci a postupy stanovené v zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach dožiadaného členského štátu, ktoré sa vzťahujú na pohľadávky týkajúce sa rovnakej, alebo ak rovnaká neexistuje, podobnej dane alebo podobného poplatku.

Ak dožiadaný orgán dospeje k záveru, že sa rovnaké alebo podobné dane alebo poplatky na jeho území nevyberajú, využije právomoci a postupy stanovené v zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach dožiadaného členského štátu, ktoré sa vzťahujú na pohľadávky týkajúce sa dane z príjmu fyzických osôb, ak sa v tejto smernici neustanovuje inak.

Dožiadaný členský štát nie je povinný dať pohľadávkam iných členských štátov prednosť, ktorú dáva podobným pohľadávkam vznikajúcim v tomto členskom štáte, ak sa dotknuté členské štáty nedohodnú inak alebo ak sa neustanovuje inak v právnych predpisoch dožiadaného členského štátu. Členský štát, ktorý dáva pohľadávkam iného členského štátu prednosť, nesmie odmietnuť dať za rovnakých podmienok takú istú prednosť rovnakým alebo podobným pohľadávkam ostatných členských štátov.

Dožiadaný členský štát vymáha pohľadávku vo svojej mene.

2.   Dožiadaný orgán vyvinie úsilie, aby riadne informoval dožadujúci orgán o každom opatrení prijatom na základe žiadosti o vymáhanie.

3.   Od dátumu prijatia žiadosti o vymáhanie účtuje dožiadaný orgán úrok z omeškania v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami platnými v dožiadanom členskom štáte.

4.   Dožiadaný orgán môže v prípadoch, ak to umožňujú zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia platné v dožiadanom členskom štáte, poskytnúť dlžníkovi čas na zaplatenie alebo povoliť platbu v splátkach a môže v tejto súvislosti účtovať úrok. Dožiadaný orgán následne informuje dožadujúci orgán o takomto rozhodnutí.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 1, dožiadaný orgán poukáže dožadujúcemu orgánu sumy vymožené v súvislosti s pohľadávkou a úrok uvedený v odsekoch 3 a 4 tohto článku.

Článok 14

Spory

1.   Spory týkajúce sa pohľadávky, pôvodného exekučného titulu v dožadujúcom členskom štáte alebo jednotného exekučného titulu v dožiadanom členskom štáte, ako aj spory týkajúce sa platnosti oznámenia, ktoré zaslal príslušný orgán dožadujúceho členského štátu, patria do pôsobnosti orgánov dožadujúceho členského štátu, ktoré sú v tejto veci príslušné. Ak v priebehu procesu vymáhania zainteresovaná strana napadne pohľadávku, pôvodný exekučný titul v dožadujúcom členskom štáte alebo jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte, dožiadaný orgán oznámi tejto strane, že sa musí obrátiť na orgán dožadujúceho členského štátu, ktorý je v tejto veci príslušný, v súlade s jeho platnými zákonmi.

2.   Spory týkajúce sa exekučných opatrení prijatých v dožiadanom členskom štáte alebo týkajúce sa platnosti oznámenia, ktoré zaslal príslušný orgán dožiadaného členského štátu, sa predkladajú orgánu tohto členského štátu, ktorý je v tejto veci príslušný, v súlade s jeho zákonmi a inými právnymi predpismi.

3.   Ak bola pohľadávka napadnutá v zmysle odseku 1 pred orgánom dožadujúceho členského štátu, ktorý je v tejto veci príslušný, dožadujúci orgán o tom informuje dožiadaný orgán a uvedie rozsah, v akom pohľadávka napadnutá nebola.

4.   Hneď ako dožiadaný orgán dostane od dožadujúceho orgánu alebo zainteresovanej strany informácie uvedené v odseku 3, preruší exekučné konanie v rozsahu, v akom bola pohľadávka napadnutá, až do rozhodnutia orgánu, ktorý je v tejto veci príslušný, pokiaľ dožadujúci orgán nepožiada inak v súlade s tretím pododsekom tohto odseku.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16, môže dožiadaný orgán na žiadosť dožadujúceho orgánu alebo v prípade, že to dožiadaný orgán z iného dôvodu považuje za potrebné, prijať predbežné opatrenia na zabezpečenie vymáhania do tej miery, do akej to umožňujú zákony alebo iné právne predpisy platné v dožiadanom členskom štáte.

Dožadujúci orgán môže v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi postupmi platnými v dožadujúcom členskom štáte požiadať dožiadaný orgán o vymáhanie napadnutej pohľadávky alebo napadnutej časti pohľadávky, pokiaľ takýto postup umožňujú príslušné zákony, iné právne predpisy a správne postupy platné v dožiadanom členskom štáte. Každá takáto žiadosť musí byť odôvodnená. Ak je následný výsledok sporu v prospech dlžníka, dožadujúci orgán je povinný uhradiť všetky vymožené sumy spolu s akoukoľvek prípadnou dlhovanou kompenzáciou v súlade so zákonmi platnými v dožiadanom členskom štáte.

Ak príslušné orgány dožadujúceho členského štátu alebo dožiadaného členského štátu iniciovali postup na účely dosiahnutia vzájomnej dohody a ak výsledok tohto postupu môže mať vplyv na pohľadávku, v súvislosti s ktorou sa o požiadalo o pomoc, opatrenia na vymáhanie sa prerušia alebo pozastavia do ukončenia tohto postupu, pokiaľ sa netýka prípadu, ktorý je bezodkladne naliehavý z dôvodu podvodov alebo platobnej neschopnosti. Ak sa opatrenia na vymáhanie prerušili alebo pozastavili, uplatňuje sa druhý pododsek.

Článok 15

Zmena alebo stiahnutie žiadosti o pomoc pri vymáhaní

1.   Dožadujúci orgán bezodkladne dožiadanému orgánu oznamuje každú následnú zmenu vo svojej žiadosti o vymáhanie alebo jej stiahnutie spolu s dôvodmi, ktoré k zmene alebo stiahnutiu vedú.

2.   Ak zmena v žiadosti vyplýva z rozhodnutia vecne príslušného orgánu uvedeného v článku 14 ods. 1, dožadujúci orgán oznamuje toto rozhodnutie spolu so zmeneným jednotným exekučným titulom v dožiadanom členskom štáte. Dožiadaný orgán následne prijme ďalšie opatrenia na vymáhanie na základe zmeneného nástroja.

Opatrenia na vymáhanie alebo predbežné opatrenia, ktoré už boli prijaté na základe pôvodného jednotného exekučného titulu v dožiadanom členskom štáte, sa môžu aj naďalej uplatňovať na základe zmeneného nástroja, pokiaľ zmena v žiadosti nie je spôsobená neplatnosťou pôvodného exekučného titulu v dožadujúcom členskom štáte alebo pôvodného jednotného exekučného titulu v dožiadanom členskom štáte.

Články 12 a 14 sa uplatňujú v súvislosti so zmeneným nástrojom.

Článok 16

Žiadosť o predbežné opatrenia

1.   Dožiadaný orgán na žiadosť dožadujúceho orgánu prijíma, ak to umožňujú jeho vnútroštátne právne predpisy a v súlade so svojimi správnymi postupmi, predbežné opatrenia s cieľom zabezpečiť vymáhanie v prípade, keď sa pohľadávka alebo exekučný titul v dožadujúcom členskom štáte napadnú v čase podania žiadosti alebo keď pohľadávka ešte nie je predmetom exekučného titulu v dožadujúcom členskom štáte, pokiaľ predbežné opatrenia sú možné v podobnej situácii aj podľa vnútroštátnych právnych predpisov a správnych postupov dožadujúceho členského štátu.

K žiadosti o predbežné opatrenia v dožiadanom členskom štáte sa prikladá dokument, ak existuje, ktorý je vystavený s cieľom umožniť prijať predbežné opatrenia v dožadujúcom členskom štáte a ktorý sa týka pohľadávky, v súvislosti s ktorou sa žiada o vzájomnú pomoc. V dožiadanom členskom štáte nepodlieha tento dokument nijakému úkonu uznania, doplnenia alebo nahradenia.

2.   K žiadosti o predbežné opatrenia môžu byť priložené ďalšie dokumenty týkajúce sa pohľadávky, ktoré boli vydané v dožadujúcom členskom štáte.

Článok 17

Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na žiadosť o predbežné opatrenia

Na uplatňovanie článku 16 sa primerane vzťahuje článok 10 ods. 2, článok 13 ods. 1 a 2 a články 14 a 15.

Článok 18

Obmedzenie povinností dožiadaného orgánu

1.   Dožiadaný orgán nie je povinný poskytovať pomoc ustanovenú v článkoch 10 až 16, ak by vymáhanie pohľadávky z dôvodu situácie dlžníka spôsobilo vážne ekonomické alebo sociálne ťažkosti v dožiadanom členskom štáte, pokiaľ takúto výnimku pri vnútroštátnych pohľadávkach umožňujú zákony, iné právne predpisy a správne postupy platné v tomto členskom štáte.

2.   Dožiadaný orgán nie je povinný poskytovať pomoc ustanovenú v článku 5 a článkoch 7 až 16, ak sa pôvodná žiadosť o pomoc podľa článku 5, 7, 8, 10 alebo 16 týka pohľadávok, pri ktorých medzi dátumom splatnosti pohľadávky v dožadujúcom členskom štáte a dátumom pôvodnej žiadosti o pomoc uplynulo viac ako päť rokov.

V prípadoch, keď sú pohľadávka alebo pôvodný exekučný titul v dožadujúcom členskom štáte napadnuté, sa však za začiatok päťročnej lehoty považuje okamih, keď sa v dožadujúcom členskom štáte stanoví, že už nie je možné ďalej túto pohľadávku alebo exekučný titul spochybňovať.

Okrem toho v prípadoch, keď príslušné orgány dožadujúceho členského štátu povolia odloženie platby alebo splátkový kalendár, sa za začiatok päťročnej lehoty považuje okamih, keď uplynula celá lehota splatnosti.

V takýchto prípadoch však dožiadaný orgán nie je povinný poskytovať pomoc v súvislosti s pohľadávkami, pri ktorých uplynulo viac ako desať rokov od dátumu splatnosti pohľadávky v dožadujúcom členskom štáte.

3.   Členský štát nie je povinný poskytovať pomoc, ak celková suma pohľadávok upravených v tejto smernici, v súvislosti s ktorými sa žiada po pomoc, je nižšia ako 1 500 EUR.

4.   Dožiadaný orgán informuje dožadujúci orgán o dôvodoch zamietnutia žiadosti o pomoc.

Článok 19

Premlčanie

1.   Na premlčacie lehoty sa vzťahujú výlučne zákony platné v dožadujúcom členskom štáte.

2.   Pokiaľ ide o pozastavenie, prerušenie alebo predĺženie premlčacích lehôt, všetky kroky prijaté pri vymáhaní pohľadávok dožiadaným orgánom alebo v jeho mene na základe žiadosti o pomoc, ktorých účinkom je pozastavenie, prerušenie alebo predĺženie premlčacej lehoty podľa právnych predpisov platných v dožiadanom členskom štáte, sa považujú za kroky, ktoré majú rovnaký účinok v dožadujúcom členskom štáte pod podmienkou, že zodpovedajúci účinok je ustanovený v právnych predpisoch platných v dožadujúcom členskom štáte.

Ak pozastavenie, prerušenie alebo predĺženie premlčacej lehoty nie je možné podľa právnych predpisov platných v dožiadanom členskom štáte, všetky kroky prijaté pri vymáhaní pohľadávok dožiadaným orgánom alebo v jeho mene na základe žiadosti o pomoc, ktorých účinkom by bolo pozastavenie, prerušenie alebo predĺženie premlčacej lehoty podľa právnych predpisov platných v dožadujúcom členskom štáte, ak by ich vykonal dožadujúci orgán vo svojom členskom štáte alebo ak by sa vykonali v jeho mene, sa považujú za prijaté v dožadujúcom členskom štáte, pokiaľ ide o uvedený účinok.

Prvým a druhým pododsekom nie je dotknuté právo príslušných orgánov v dožadujúcom členskom štáte prijímať opatrenia na pozastavenie, prerušenie alebo predĺženie premlčacej lehoty v súlade s právnymi predpismi platnými v tomto členskom štáte.

3.   Dožadujúci orgán a dožiadaný orgán sa navzájom informujú o každom úkone, ktorým sa prerušuje, pozastavuje alebo predlžuje premlčacia lehota týkajúca sa pohľadávky, v súvislosti s ktorou sa žiadalo o opatrenia na vymáhanie alebo predbežné opatrenia, alebo ktorý môže mať takýto účinok.

Článok 20

Náklady

1.   V súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi dožiadaného členského štátu sa dožiadaný orgán usiluje od dotknutej osoby vymôcť okrem súm uvedených v článku 13 ods. 5 náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s vymáhaním, ktoré si ponechá.

2.   Členské štáty sa zriekajú všetkých vzájomných nárokov na náhradu nákladov vzniknutých pri poskytovaní akejkoľvek vzájomnej pomoci, ktorú si navzájom poskytujú podľa tejto smernice.

Ak však vymáhanie spôsobí vznik osobitného problému, zahŕňa veľmi vysoké sumy nákladov alebo sa týka boja proti organizovanej trestnej činnosti, dožadujúci a dožiadaný orgán sa môžu dohodnúť na spôsobe náhrady nákladov v takýchto osobitných prípadoch.

3.   Bez ohľadu na odsek 2 zostáva dožadujúci členský štát zodpovedný voči dožiadanému členskému štátu za všetky náklady a všetky straty, ktoré vznikli v dôsledku opatrení považovaných za neodôvodnené, pokiaľ ide buď o podstatu pohľadávky alebo platnosť exekučného titulu a/alebo nástroja na predbežné opatrenia, ktoré vydal dožadujúci orgán.

KAPITOLA V

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA VŠETKY DRUHY ŽIADOSTÍ O POMOC

Článok 21

Štandardné formuláre a spôsoby komunikácie

1.   Žiadosti o informácie podľa článku 5 ods. 1, žiadosti o oznámenie podľa článku 8 ods. 1, žiadosti o vymáhanie podľa článku 10 ods. 1 alebo žiadosti o predbežné opatrenia podľa článku 16 ods. 1 sa zasielajú elektronicky prostredníctvom štandardného formulára, pokiaľ tomu nebránia technické dôvody. Tieto formuláre sa používajú, pokiaľ je to možné, aj na ďalšiu komunikáciu v súvislosti so žiadosťou.

Jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte a dokument umožňujúci prijať predbežné opatrenia v dožadujúcom členskom štáte, ako aj ďalšie dokumenty uvedené v článkoch 12 a 16 sa tiež zasielajú elektronicky, pokiaľ tomu nebránia technické dôvody.

K štandardným formulárom sa môžu prípadne priložiť správy, výkazy a ďalšie dokumenty alebo overené kópie alebo výpisy z týchto dokumentov, ktoré sa takisto zasielajú elektronicky, pokiaľ tomu nebránia technické dôvody.

Štandardné formuláre a komunikácia elektronicky sa smú používať aj pri výmene informácií podľa článku 6.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na informácie a dokumenty získané v dôsledku prítomnosti v správnych úradoch v inom členskom štáte alebo účasti na správnych vyšetrovaniach v inom členskom štáte podľa článku 7.

3.   Ak sa komunikácia neuskutočňuje elektronicky alebo prostredníctvom štandardných formulárov, neovplyvňuje to platnosť získaných informácií ani opatrení prijatých v rámci vybavovania žiadosti o pomoc.

Článok 22

Používanie jazykov

1.   Všetky žiadosti o pomoc, štandardné formuláre na oznamovanie a jednotné exekučné tituly v dožiadanom členskom štáte sa zasielajú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov dožiadaného členského štátu, prípadne je k nim priložený preklad do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov dožiadaného členského štátu. Skutočnosť, že niektoré ich časti sú napísané v inom jazyku, než je úradný jazyk – alebo jeden z úradných jazykov – dožiadaného členského štátu, nemá vplyv na ich platnosť alebo na platnosť postupu, pokiaľ sa na tomto inom jazyku dohodnú dotknuté členské štáty.

2.   Dokumenty, v súvislosti s ktorými sa žiada o oznámenie podľa článku 8, môžu byť dožiadanému orgánu zaslané v úradnom jazyku dožadujúceho členského štátu.

3.   Ak sú k žiadosti priložené iné dokumenty než dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2, dožiadaný orgán môže v prípade potreby požiadať dožadujúci orgán o preklad týchto dokumentov do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov dožiadaného členského štátu, alebo do akéhokoľvek iného jazyka, na ktorom sa dotknuté členské štáty dvojstranne dohodnú.

Článok 23

Zverejňovanie informácií a dokumentov

1.   Na informácie oznamované v akejkoľvek forme podľa tejto smernice sa vzťahuje povinnosť dodržiavať úradné tajomstvo, pričom takéto informácie požívajú ochranu vzťahujúcu sa na podobné informácie na základe vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, ktorý ich prijal.

Takéto informácie sa môžu využívať na účely uplatnenia exekučných alebo predbežných opatrení v súvislosti s pohľadávkami, ktoré upravuje táto smernica. Tiež sa môžu používať na účely stanovenia a vymáhania povinných príspevkov sociálneho zabezpečenia.

2.   Osoby, ktoré sú náležite akreditované Bezpečnostným akreditačným orgánom Európskej komisie, môžu mať prístup k týmto informáciám, len keď je to potrebné na zabezpečenie starostlivosti o sieť CCN, jej údržbu a vývoj.

3.   Členský štát, ktorý informácie poskytuje, povolí ich použitie na iné účely ako účely uvedené v odseku 1 v členskom štáte, ktorý informácie prijíma, ak na základe právnych predpisov členského štátu, ktorý informácie poskytuje, možno tieto informácie využívať na podobné účely.

4.   Ak dožadujúci alebo dožiadaný orgán dospeje k záveru, že informácie získané podľa tejto smernice môžu byť užitočné pre tretí členský štát na účely uvedené v odseku 1, môže tieto informácie tomuto tretiemu členskému štátu odoslať pod podmienkou, že toto odoslanie je v súlade s pravidlami a postupmi ustanovenými v tejto smernici. Zároveň informuje členský štát, z ktorého informácie pochádzajú, o svojom zámere poskytnúť tieto informácie tretiemu členskému štátu. Členský štát, z ktorého informácie pochádzajú, môže proti takémuto poskytnutiu informácií namietať do desiatich pracovných dní odo dňa, keď mu túto skutočnosť oznámil členský štát, ktorý si želá uvedené informácie poskytnúť.

5.   Povolenie použiť podľa odseku 3 informácie, ktoré boli odoslané podľa odseku 4, môže udeliť iba členský štát, z ktorého tieto informácie pochádzajú.

6.   Informácie oznamované v akejkoľvek forme podľa tejto smernice môžu ako dôkaz uviesť alebo použiť všetky orgány členského štátu, ktorý tieto informácie prijíma, na rovnakom základe ako podobné informácie získané v rámci tohto štátu.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 24

Uplatňovanie iných dohôd o pomoci

1.   Táto smernica sa nedotýka plnenia akýchkoľvek povinností poskytovať širšiu pomoc, ktoré vyplývajú z dvojstranných alebo mnohostranných dohôd alebo dojednaní, vrátane dohôd a dojednaní na účely oznamovanie právnych alebo mimoprávnych aktov.

2.   Keď členské štáty uzatvárajú takéto dvojstranné alebo mnohostranné dohody alebo dojednania v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, s iným cieľom, ako je riešenie jednotlivých prípadov, bezodkladne o tom informujú Komisiu. Komisia zase informuje ostatné členské štáty.

3.   Keď členské štáty poskytujú na základe dvojstrannej alebo mnohostrannej dohody alebo dojednania takúto väčšiu mieru vzájomnej pomoci, môžu využívať elektronickú komunikačnú sieť a štandardné formuláre prijaté na vykonanie tejto smernice.

Článok 25

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre vymáhanie.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

Článok 26

Vykonávacie ustanovenia

V súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 prijme Komisia podrobné pravidlá na vykonávanie článku 4 ods. 2, 3 a 4, článku 5 ods. 1, článkov 8 a 10, článku 12 ods. 1, článku 13 ods. 2, 3, 4 a 5, článku 15, článku 16 ods. 1 a článku 21 ods. 1.

Uvedené pravidlá sa týkajú minimálne týchto písmen:

a)

praktických opatrení týkajúcich sa organizácie kontaktov medzi ústrednými kontaktnými úradmi, ostatnými kontaktnými úradmi a kontaktnými jednotkami uvedenými v článku 4 ods. 2, 3 a 4 rôznych členských štátov a kontaktov s Komisiou;

b)

prostriedkov, ktorými sa môžu zasielať oznámenia medzi orgánmi;

c)

formátu a ďalších údajov štandardných formulárov, ktoré sa majú používať na účely článku 5 ods. 1, článku 8, článku 10 ods. 1, článku 12 ods. 1 a článku 16 ods. 1;

d)

prepočtu súm, ktoré sa majú vymôcť, a prevodu súm, ktoré sa vymohli.

Článok 27

Správy

1.   Každý členský štát každý rok do 31. marca oznamuje Komisii:

a)

počet žiadostí o informácie, žiadostí o oznámenie a o vymáhanie pohľadávky alebo žiadostí o predbežné opatrenia, ktoré zaslal každému dožiadanému členskému štátu a ktoré dostal od každého dožadujúceho členského štátu každý rok;

b)

výšku pohľadávok, v súvislosti s ktorými bol požiadaný o pomoc pri vymáhaní, a vymožené sumy.

2.   Členské štáty môžu poskytovať aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu byť užitočné pri hodnotení vzájomnej pomoci poskytovanej podľa tejto smernice.

3.   Komisia každých päť rokov predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní mechanizmov ustanovených touto smernicou.

Článok 28

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia do 31. decembra 2011 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. januára 2012.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 29

Zrušenie smernice 2008/55/ES

Smernica 2008/55/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2012.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 30

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 31

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 16. marca 2010

Za Radu

predsedníčka

E. SALGADO


(1)  Stanovisko z 10. februára 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko zo 16. júla 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 73, 19.3.1976, s. 18.

(4)  Ú. v. EÚ L 150, 10.6.2008, s. 28.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

31.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 270/2010

z 29. marca 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (KE) č. 452/2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 3,

so zreteľom na návrh predložený Európskou komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Platné opatrenia

(1)

Rada prostredníctvom nariadenia (ES) č. 452/2007 (2) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“). Opatrenia pozostávajú zo sadzby cla ad valorem vo výške 38,1 %, s výnimkou presne uvedených piatich spoločností, ktoré podliehajú individuálnym sadzbám cla.

1.2.   Žiadosť o preskúmanie

(2)

Komisii bola v roku 2008 doručená žiadosť o čiastočné predbežné preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia (ďalej len „predbežné preskúmanie“). Žiadosť, ktorá sa z hľadiska rozsahu obmedzila na preskúmanie dumpingu, predložil čínsky vyvážajúci výrobca Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou (ďalej len „Power Team“ alebo „žiadateľ“). Sadzba konečného antidumpingového cla vzťahujúceho sa na žiadateľa je 36,5 %.

(3)

Žiadateľ vo svojej žiadosti tvrdil, že okolnosti, na základe ktorých sa uložili opatrenia, sa zmenili a že tieto zmeny sú trvalého charakteru. Žiadateľ predložil dôkazy prima facie, že zachovanie uloženého opatrenia na súčasnej úrovni už na vyrovnanie dumpingu nie je potrebné.

(4)

Žiadateľ tvrdil najmä to, že teraz pôsobí v podmienkach trhového hospodárstva, t. j. že spĺňa kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia. Žiadateľ preto tvrdil, že jeho normálna hodnota by sa mala stanoviť v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia. Porovnanie tejto normálnej hodnoty a jeho vývozných cien do Európskej únie („EÚ“) ukázalo, že dumpingové rozpätie je podstatne nižšie, ako súčasná úroveň opatrenia.

(5)

Žiadateľ preto tvrdil, že zachovanie uložených opatrení na súčasnej úrovni, založené na predtým stanovenej úrovni dumpingu, už nie je ďalej potrebné na vyrovnanie dumpingu.

1.3.   Začatie preskúmania

(6)

Po tom, ako Komisia po porade s poradným výborom stanovila, že existovali dostatočné dôkazy na začatie predbežného preskúmania, sa rozhodla začať predbežné preskúmanie v súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia, ktoré sa z hľadiska rozsahu obmedzilo na preskúmanie dumpingu, pokiaľ ide o žiadateľa (3).

1.4.   Príslušný výrobok a podobný výrobok

(7)

Príslušný výrobok, ktorého sa týka predbežné preskúmanie, je rovnaký ako výrobok v prešetrovaní, ktoré viedlo k uloženiu platných opatrení („pôvodné prešetrovanie“), t. j. žehliace dosky, tiež voľne stojace, s odsávaním pary alebo bez odsávania a (alebo) s vyhrievaním dosky a (alebo) s ofukom dosky vrátane rukávnikov a ich hlavné časti, t. j. stojany, dosky a podstavce pod žehličku, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré sa v súčasnosti zaraďujú pod kódy KNex 3924 90 00 (4), ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 a ex 8516 90 00.

(8)

Príslušný výrobok, ktorý sa vyrába a predáva na čínskom domácom trhu a ktorý sa vyváža do EÚ, ako aj výrobok, ktorý sa vyrába a predáva na Ukrajine (ktorá sa použila ako analogická krajina), má rovnaké základné fyzikálne a technické vlastnosti a spôsoby použitia, a preto sa považuje za rovnaký výrobok v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

1.5.   Príslušné strany

(9)

Komisia oficiálne informovala zástupcu výrobného odvetvia Únie, žiadateľa a zástupcov vyvážajúcej krajiny o začatí preskúmania. Zainteresované strany mali možnosť písomne sa vyjadriť a byť vypočuté.

(10)

Komisia zaslala žiadateľovi formulár žiadosti o trhovo-hospodárske zaobchádzanie (ďalej len „THZ“) a dotazník a odpoveď jej bola doručená v lehote stanovenej na tento účel. Komisia zistila a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na stanovenie dumpingu, a v priestoroch žiadateľa vykonala overovaciu návštevu.

1.6.   Obdobie revízneho prešetrovania

(11)

Prešetrovanie dumpingu sa týkalo obdobia od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“ alebo „ORP“). Je potrebné uviesť, že obdobie prešetrovania pôvodného prešetrovania, ktoré viedlo k uloženiu opatrení, bolo od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005 (ďalej len „pôvodné obdobie prešetrovania“).

2.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

2.1.   Trhovo-hospodárske zaobchádzanie (THZ)

(12)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia sa v prípade antidumpingových prešetrovaní týkajúcich sa dovozu s pôvodom v ČĽR normálna hodnota stanovuje v súlade s odsekmi 1 až 6 článku 2 základného nariadenia v prípade výrobcov, ktorí splnili kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, t. j. v prípade, že sa ukáže, že prevládajú podmienky trhového hospodárstva, pokiaľ ide o výrobu a predaj podobného výrobku. Uvádzame zhrnutie týchto kritérií:

obchodné rozhodnutia sa prijímajú na základe signálov trhu, bez výrazného zásahu štátu a náklady odrážajú trhové hodnoty,

podniky majú jeden jednoznačný súbor účtovných záznamov, ktoré sú predmetom nezávislého auditu v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi (ďalej len „IAS“) a uplatňujú sa na všetky účely,

nedochádza k výrazným skresleniam spôsobeným bývalým systémom netrhového hospodárstva,

zákony o bankrote a zákony o vlastníctve majetku zabezpečujú stabilitu a právnu istotu,

prepočty výmenných kurzov sa uskutočňujú podľa trhových sadzieb.

(13)

Žiadateľ požiadal o THZ podľa článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia a bol požiadaný, aby vyplnil formulár žiadosti o THZ.

(14)

Pri prešetrovaní sa zistilo, že žiadateľ nesplnil kritérium na udelenie THZ uvedené v prvej zarážke článku 2 ods. 7 písm. c) (kritérium 1) základného nariadenia, pokiaľ ide o náklady na hlavné vstupy. Zistilo sa, že po období prešetrovania v pôvodnom prešetrovaní, t. j. po roku 2005, štát zaviedol obmedzenia vývozu niekoľkých oceľových výrobkov, vrátane hlavných surovín na výrobu žehliacich dosiek, t. j. oceľová platňa, oceľové rúry a oceľové drôty. Je potrebné uviesť, že náklady na tieto suroviny predstavujú významnú časť celkových nákladov na suroviny. Uloženie vývozných daní viedlo k zníženiu stimulu vyvážať, a tým sa zvýšili objemy dostupné na domácom trhu, čo zase viedlo k nižším cenám. Zistilo sa aj to, že čínski výrobcovia ocele mali k dispozícii niekoľko systémov dotácií (5), pričom verejne dostupné účty niekoľkých výrobcov ocele potvrdzujú aj to, že čínsky štát aktívne podporuje rozvoj oceliarskeho sektora v ČĽR.

(15)

V dôsledku toho boli domáce ceny ocele v ČĽR počas obdobia revízneho prešetrovania výrazne pod úrovňou cien na iných veľkých svetových trhoch, najmä cien ocele v severnej Amerike a severnej Európe (6), a tieto rozdiely v cenách nemožno vysvetliť žiadnou konkurenčnou výhodou vo výrobe ocele.

(16)

Okrem toho sa na základe dostupných informácií zistilo, že žiadateľ mal prospech z týchto umelo nízkych a deformovaných cien ocele, keďže nakupoval svoje suroviny na domácom čínskom trhu.

(17)

Preto sa dospelo k záveru, že hlavné vstupy spoločnosti Power Team presvedčivo neodrážajú trhové hodnoty. V dôsledku toho sa dospelo k záveru, že žiadateľ nepreukázal, že spĺňa všetky kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, a preto mu nemohlo byť udelené THZ.

(18)

Žiadateľ, vyvážajúca krajina a výrobné odvetvie Únie mali možnosť predložiť pripomienky k uvedeným zisteniam. Pripomienky zaslal žiadateľ a výrobné odvetvie Únie.

(19)

Žiadateľ uviedol v rámci lehoty tri hlavné tvrdenia. Po prvé, uviedol, že ceny surovín Power Team sú stále v súlade s domácimi cenami a že toto zistenie bolo dostatočné na splnenie kritéria 1 v pôvodnom prešetrovaní. V dôsledku toho sa spoločnosť domnievala, že došlo k porušeniu článku 11 ods. 9 základného nariadenia, ak sa porovnávajú ceny na čínskom domácom trhu s cenami na iných medzinárodných trhoch s oceľou. V tejto súvislosti spoločnosť spochybnila aj relevantnosť cien na trhoch s oceľou v severnej Európe a severnej Amerike, s ktorými sa vykonalo porovnanie. Žiadateľ uviedol, že nižšie ceny, ako domáce ceny v ČĽR, boli aj na iných medzinárodných trhoch, napríklad, turecké vývozné ceny.

(20)

Je skutočne pravda, že žiadateľ v pôvodnom prešetrovaní splnil kritérium 1, ale nesplnil kritérium 2. Usudzuje sa však, že nedošlo k porušeniu článku 11 ods. 9 základného nariadenia, pretože sa nezmenila metodika posudzovania, či spoločnosť pôsobí v podmienkach trhového hospodárstva, a najmä či stále spĺňa kritérium 1. V oboch prešetrovaniach – v pôvodnom prešetrovaní aj revíznom prešetrovaní – sa posudzovala otázka, či suroviny odrážajú trhové hodnoty. Jedným z preskúmaných ukazovateľov v oboch prešetrovaniach boli domáce ceny ocele, ale v pôvodnom prešetrovaní neboli žiadne ďalšie významné faktory, ktoré by ovplyvnili ceny surovín. Metodika teda zostala rovnaká, iba zistenia boli odlišné.

(21)

Revízne prešetrovanie ukázalo, že po pôvodnom období prešetrovania, t. j. od roku 2006, sa okolnosti zmenili, keďže čínsky štát uložil niekoľko opatrení, ktoré mali zabrániť vývozu oceľových platní, rúr a drôtov, prostredníctvom zavedenia vývoznej dane a zrušenia vrátenia DPH pri vývoze. Tieto opatrenia spolu s už uvedenými dotačnými systémami viedli k narušeniu ceny ocele na čínskom domácom trhu, pretože cenový rozdiel zistený medzi týmito cenami a domácimi cenami uverejnenými pre severnú Ameriku a severnú Európu sa výrazne zvýšil na približne 30 %. Žiadateľ nenapadol tento cenový rozdiel po zverejnení zistení týkajúcich sa THZ.

(22)

Pokiaľ ide o tvrdenie, že domáce severoamerické a severoeurópske ceny ocele nie sú jedinými medzinárodne príslušnými cenami, je potrebné uviesť, že obidva trhy s oceľou sa vybrali za účelom porovnania cien, pretože obidva tieto trhy majú vysokú spotrebu ocele a sú konkurenčnými trhmi s niekoľkými aktívnymi výrobcami. Preto sa mohlo primerane predpokladať, že tieto domáce ceny sú reprezentatívnymi pre konkurenčné trhové ceny. Okrem toho tvrdenie, že turecké vývozné ceny boli nižšie ako čínske domáce ceny, nebolo v tomto štádiu ďalej odôvodnené, t. j. žiadne konkrétne ceny neboli predložené v stanovenej lehote. Okrem toho chýbalo vysvetlenie, prečo by sa za relevantnejšie mali pokladať turecké vývozné ceny, vzhľadom na očividne pomerne malú veľkosť tureckého vývozného trhu v porovnaní s domácim severoamerickým a severoeurópskym trhom.

(23)

Po druhé, spoločnosť tvrdila, že bola diskriminovaná pri uplatňovaní práva EÚ, pretože v niekoľkých ďalších nedávnych prípadoch, v ktorých oceľ predstavovala hlavný vstup, existovali určité čínske oceliarske spoločnosti spĺňajúce kritérium 1. Všetky tieto prípady sa preskúmali a zistilo sa, že žiadnej zo spoločností zahrnutých do týchto prípadov, nebolo udelené THZ, pretože všetky nesplnili ani jedno ďalšie kritérium článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia. Z dôvodov administratívnych úspor nebolo teda potrebné podrobne rozšíriť kritérium 1, keď bolo jasné, že spoločnosť nesplní podmienky z iného dôvodu. Komisia v žiadnom z týchto nedávnych prípadov rozhodne nedospela k záveru, že neexistovali žiadne narušenia čínskeho domáceho trhu s oceľou, ale naopak, v nedávnych prípadoch sa udelenie THZ zamietlo vždy, keď sa zistili narušenia týkajúce sa surovín (7).

(24)

Nakoniec, žiadateľ tvrdil, že úprava normálnej hodnoty by bola vhodnejšia, ako zamietnutie THZ. Zdá sa však, že úprava normálnej hodnoty je nevhodná vzhľadom na to, že jedným z kritérií na udelenie THZ je, aby náklady na hlavné vstupy odrážali trhové hodnoty. Ak to tak nie je, dôsledkom by malo byť skôr zamietnutie THZ a normálna hodnota sa nahradí normálnou hodnotou analogickej krajiny, najmä ak suroviny predstavujú takúto významnú časť nákladov na vstupy.

(25)

Na záver, žiadne z tvrdení, ktoré uviedla spoločnosť Power Team, nebolo presvedčivé ani neviedlo k inému hodnoteniu zistení.

(26)

Výrobné odvetvie Únie uviedlo, že čínsky štát výrazne zasiahol do oceliarskeho priemyslu, ktorý už vyzval EÚ a USA, aby požiadali WTO o konzultácie na vyriešenie tejto záležitosti.

(27)

Na základe uvedených skutočností sa potvrdili zistenia a záver, že spoločnosti Power Team by sa nemalo udeliť THZ.

(28)

Po zverejnení základných skutočností a úvah, na základe ktorých bolo zámerom odporučiť zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 452/2007, žiadateľ predložil ďalšie pripomienky k zisteniu, ktoré sa týkalo THZ.

(29)

Žiadateľ najmä zopakoval svoje tvrdenie, že jeho hlavné vstupy odzrkadľujú trhové hodnoty v ČĽR a že čínske ceny sú vo všeobecnosti v súlade s cenami na iných medzinárodných trhoch. Hoci uznal, že zvýšenie ceny hlavných vstupov bolo v ČĽR v roku 2008 menej výrazné v porovnaní s inými medzinárodnými trhmi s oceľou, žiadateľ tvrdil, že to nebolo v dôsledku narušení, ale že dôvodom nižších cien na čínskom domácom trhu mohli byť iné čisto obchodné faktory. Žiadateľ poukázal na zvýšenie výroby v roku 2008 a uviedol, že existujúce antidumpingové alebo vyrovnávacie clo zavedené proti vývozu väčšiny oceľových vstupov vyrobených v ČĽR viedlo k tomu, že čínski výrobcovia znížili svoje ceny na domácom trhu.

(30)

Je potrebné uviesť, že doplňujúce informácie o cenách, ktoré predložil žiadateľ, podporili zistenie, že hlavné suroviny na výrobu žehliacich dosiek boli v roku 2008 na čínskom domácom trhu v priemere výrazne lacnejšie, ako na iných veľkých svetových trhoch.

(31)

Pokiaľ ide o tvrdenie, že dôvodom cenového rozdielu boli výlučne obchodné faktory, t. j. zvýšená výroba v ČĽR, je potrebné uviesť, že toto tvrdenie nebolo dostatočne zdôvodnené, najmä pokiaľ ide o akúkoľvek možnú koreláciu medzi údajným zvýšením výroby a situáciou na strane dopytu. Tvrdenie žiadateľa, že sa zaviedli vyrovnávajúce clá proti vývozu niekoľkých výrobkov z ocele z ČĽR, iba súčasne dokazuje, že čínski výrobcovia ocele mali v skutočnosti prospech zo subvencií.

(32)

V dôsledku toho sa tvrdenie žiadateľa, že trh s oceľou v ČĽR nie je narušený, nemôže uznať a dospelo sa ku konečnému záveru, že stanovenie THZ by sa nemalo revidovať a že spoločnosti Power Team by sa nemalo udeliť THZ.

2.2.   Individuálne zaobchádzanie („IZ“)

(33)

Podľa článku 2 ods. 7 základného nariadenia sa celoštátne clo, ak existuje, zavádza pre krajiny, na ktoré sa vzťahuje uvedený článok, okrem prípadov, keď sú spoločnosti schopné preukázať, že spĺňajú všetky kritériá na udelenie individuálneho zaobchádzania uvedené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia. Tieto kritériá sa uvádzajú v súhrnnej forme takto:

v prípade úplného alebo čiastočného zahraničného vlastníctva podniku alebo spoločného podniku môžu vývozcovia voľne repatriovať kapitál a zisky,

vývozné ceny, množstvá, podmienky a náležitosti predaja sú voľne určené,

väčšina akcií patrí súkromným osobám a musí sa preukázať, že spoločnosť je dostatočne nezávislá od zásahu štátu,

prepočty výmenných kurzov sa uskutočňujú podľa trhovej sadzby,

ak sa jednotlivým vývozcom poskytujú rôzne sadzby cla, zasahovanie štátu nie je také, aby umožňovalo obchádzanie príslušných opatrení.

(34)

Žiadateľ žiadajúci o THZ požiadal aj o IZ v prípade, že by mu nebolo udelené THZ.

(35)

Prešetrovanie ukázalo, že žiadateľ splnil všetky uvedené kritériá a dospelo sa k záveru, že spoločnosti Power Team by sa malo udeliť IZ.

2.3.   Normálna hodnota

(36)

Podľa článku 2 ods. 7 základného nariadenia v prípade dovozu z krajín s iným ako trhovým hospodárstvom a v prípade, že sa THZ nemohlo udeliť, sa pre krajiny uvedené v článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia normálna hodnota musí stanoviť na základe ceny alebo vytvorenej hodnoty v analogickej krajine.

(37)

V oznámení o začatí konania Komisia uviedla svoj zámer použiť ako vhodnú analogickú krajinu na účely stanovenia normálnej hodnoty pre ČĽR opäť Turecko, ktoré sa použilo ako analogická krajina v pôvodnom prešetrovaní, ale žiadny turecký výrobca v tomto predbežnom preskúmaní nespolupracoval. Spoluprácu však ponúkol ukrajinský vyvážajúci výrobca, ktorý bol predmetom paralelného prešetrovania v rámci iného predbežného preskúmania. Zainteresované strany boli informované zodpovedajúcim spôsobom a v uvedenom štádiu neboli doručené žiadne pripomienky proti tomu, aby sa Ukrajina použila ako analogická krajina.

(38)

Keďže sa nezistili žiadne zjavné dôvody na to, aby sa Ukrajina nezvolila za analogickú krajinu, a najmä preto, že nespolupracoval žiadny ďalší výrobca z tretej krajiny, normálna hodnota sa stanovila podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia, t. j. na základe overených informácií, ktoré poskytol spolupracujúci výrobca v analogickej krajine.

(39)

V súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia sa zistilo, že objem domáceho predaja podobného výrobku spolupracujúceho výrobcu v analogickej krajine bol reprezentatívny v porovnaní s predajom žiadateľa na vývoz do EÚ. Okrem toho, v prípade všetkých vyvážaných druhov výrobku sa porovnateľný domáci predaj (upravený, ak to bolo potrebné, pokiaľ ide o fyzické vlastnosti) považoval za reprezentatívny, keďže ich objem predaja predstavoval minimálne 5 % objemu príslušného predaja na vývoz do EÚ.

(40)

Komisia následne preskúmala, či by sa domáci predaj každého druhu žehliacej dosky predanej na domácom trhu v analogickej krajine v reprezentatívnych množstvách mohol považovať za predaj uskutočnený za bežných obchodných podmienok, prostredníctvom stanovenia podielu ziskového predaja daného druhu žehliacej dosky nezávislým zákazníkom.

(41)

Transakcie týkajúce sa predaja na domácom trhu sa považovali za ziskové vtedy, ak jednotková cena osobitného druhu výrobku bola rovnaká alebo vyššia ako úroveň nákladov na výrobu. Preto sa stanovili náklady na výrobu každého druhu predaného na domácom trhu analogickej krajiny počas OP.

(42)

V prípade, že objem predaja druhu výrobku predaného za čistú predajnú cenu rovnú alebo vyššiu ako je úroveň vypočítaných nákladov predstavoval viac ako 80 % celkového objemu predaja uvedeného druhu, a v prípade, že vážený priemer cien uvedeného druhu bol rovný alebo vyšší ako úroveň nákladov na výrobu, normálna hodnota bola založená na skutočnej domácej cene. Táto cena sa vypočítala ako vážený priemer cien všetkých domácich predajov uvedeného druhu uskutočnených počas OP, bez ohľadu na to, či bol tento predaj ziskový alebo nie.

(43)

V prípade, že objem ziskového predaja druhu výrobku predstavoval 80 % alebo menej z celkového objemu predaja uvedeného druhu, alebo v prípade, že vážený priemer cien uvedeného druhu bol nižší ako náklady na výrobu, normálna hodnota bola založená na skutočnej domácej cene vypočítanej ako vážený priemer iba ziskového predaja uvedeného druhu.

(44)

Po zverejnení zistení žiadateľ uviedol, že v prípadoch, keď ziskový predaj predstavuje menej ako 10 % celkového objemu predaja konkrétneho druhu, by sa obvykle mala použiť vytvorená normálna hodnota.

(45)

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v tomto prešetrovaní sa nevyskytla situácia, aby ziskový predal bol menej ako 10 %. Okrem toho sa už za takýchto okolností nepoužíva postup automatickej tvorby normálnej hodnoty.

2.4.   Vývozná cena

(46)

Vo všetkých prípadoch sa príslušný výrobok predával na vývoz nezávislým zákazníkom v Únii prostredníctvom nezávislých obchodníkov v ČĽR, a preto sa vývozná cena stanovila v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia, konkrétne na základe cien skutočne zaplatených alebo splatných za výrobok predaný na vývoz do EÚ.

(47)

Po zverejnení zistení žiadateľ vyhlásil, že vývozná cena by sa mala stanoviť na základe predajnej ceny nezávislého čínskeho obchodníka faktúrovanej nezávislým zákazníkom v EÚ, a nie ako to bolo urobené, na základe ceny zaplatenej alebo splatnej za výrobok, keď ho spoločnosť Power Team predala nezávislému obchodníkovi v ČĽR na vývoz. Takýto prístup by však nebol v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia, ktorý vyžaduje, aby v prípade predaja výrobkov na vývoz bola základom na stanovenie vývoznej ceny prvá nezávislá transakcia. Preto sa toto tvrdenie musí zamietnuť.

2.5.   Porovnanie

(48)

Normálna hodnota a vývozná cena sa porovnali na základe cien zo závodu. Aby sa zabezpečilo spravodlivé porovnanie medzi normálnou hodnotou a vývoznou cenou, v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia sa zohľadnili rozdiely vo faktoroch, v prípade ktorých sa tvrdilo a preukázalo, že majú vplyv na ceny a porovnateľnosť cien. Na tomto základe sa podľa potreby, a ak to bolo odôvodnené, vykonali úpravy rozdielov vo fyzikálnych vlastnostiach, nákladoch na prepravu, poistení, poplatkoch na manipuláciu a nákladoch na úvery. Vzhľadom na to, že vývozná cena sa stanovila výlučne na základe domáceho predaja čínskym obchodníkom na vývoz, nebol žiadny dôvod na úpravu rozdielov v zdaňovaní, pretože normálna hodnota sa tiež stanovila na základe domáceho predaja v analogickej krajine podliehajúceho podobnému daňového režimu. Normálna hodnota aj vývozná cena sa preto vypočítali na základe hodnoty bez DPH.

(49)

Po zverejnení zistení žiadateľ uviedol, že zoskupenie druhov výrobkov (ktoré sa v skutočnosti vykonalo na účely porovnania) vyvoláva určité pochybnosti, pokiaľ ide o správnosť porovnania cien.

(50)

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že zoskupenie druhov výrobkov v tomto prešetrovaní bolo rovnaké ako zoskupenie urobené v pôvodnom prešetrovaní, a považovalo sa za nevyhnutné, aby sa zvýšila porovnateľnosť výrobkov predávaných spoločnosťou Power Team na vývoz do Únie a výrobkov predávaných na domácom trhu v analogickej krajine. Je potrebné uviesť aj to, že žiadateľ podrobnejšie nezdôvodnil svoje tvrdenie, najmä pokiaľ ide o to, prečo by zoskupenie, tak ako sa vykonalo (a vysvetlilo v osobitnom zverejnení určenom žiadateľovi), nebolo primerané. V dôsledku toho sa toto tvrdenie musí zamietnuť.

2.6.   Dumpingové rozpätie

(51)

Ako je stanovené v článku 2 ods. 11 základného nariadenia, vážený priemer normálnej hodnoty podľa druhu sa porovnal s váženým priemerom vývozných cien zodpovedajúceho druhu príslušného výrobku. Toto porovnanie poukázalo na existenciu dumpingu.

(52)

Zistilo sa, že dumpingové rozpätie Power Team vyjadrené ako podiel čistej franko ceny na hranici Únie je 39,6 %.

3.   TRVALÝ CHARAKTER ZMENENÝCH OKOLNOSTÍ

(53)

V súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia sa preskúmalo aj to, či by sa zmenené okolnosti mohli dôvodne považovať za okolnosti trvalého charakteru.

(54)

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že žiadateľovi bola žiadosť o THZ v pôvodnom prešetrovaní zamietnutá v dôsledku zistených nezrovnalostí v jeho účtovných postupoch. V tomto preskúmaní sa dospelo k záveru, že spoločnosť Power Team splnila toto kritérium. Ako však už bolo uvedené, žiadateľ nesplnil kritérium na udelenie THZ uvedené v prvej zarážke článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, pokiaľ ide o náklady na hlavné vstupy. V dôsledku toho sa okolnosti, pokiaľ ide o THZ, v prípade žiadateľa nezmenili.

(55)

Údaje, ktoré sa získali a overili počas prešetrovania (t. j. individuálne ceny žiadateľa na vývoz do EÚ a normálna hodnota stanovená na Ukrajine ako analogickej krajine) však viedli k vyššiemu dumpingovému rozpätiu. Táto zmena sa považuje sa významnú a ďalšie uplatňovanie opatrenia na jeho súčasnej úrovni by nebolo potrebné na vyrovnanie dumpingu.

4.   ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(56)

Z hľadiska výsledkov tohto revízneho prešetrovania sa považuje za vhodné upraviť antidumpingové clo vzťahujúce sa na dovoz príslušného výrobku zo spoločnosti Power Team na 39,6 %.

(57)

Pokiaľ ide o úroveň zostatkového cla, je potrebné pripomenúť, že v pôvodnom prešetrovaní bola spolupráca na nízkej úrovni. Preto clo pre nespolupracujúce spoločnosti sa stanovilo na úrovni, ktorá zodpovedala váženému priemeru dumpingového rozpätia najviac predávaných druhov výrobku spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu s najvyšším dumpingovým rozpätím. Uplatňujúc rovnakú metodiku a zohľadňujúc príslušné údaje, ktoré poskytol žiadateľ, sa zostatkové clo musí upraviť na 42,3 %.

(58)

Zainteresované strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých bolo zámerom odporučiť zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 452/2007, a mali možnosť predložiť pripomienky. Pripomienky predložené stranami sa posúdili a v prípade potreby sa zodpovedajúcim spôsobom upravili konečné zistenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 452/2007 sa týmto mení a dopĺňa takto:

Zápis týkajúci sa spoločnosti Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou v tabuľke v článku 1 ods. 2 sa nahrádza takto:

Krajina

Výrobca

Colná sadzba (%)

Doplnkový kód TARIC

ČĽR

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou

39,6

A783

Zápis týkajúci sa všetkých ostatných spoločností v ČĽR v tabuľke v článku 1 ods. 2 sa nahrádza takto:

Krajina

Výrobca

Colná sadzba (%)

Doplnkový kód TARIC

ČĽR

Všetky ostatné spoločnosti

42,3

A999

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2010

Za Radu

predsedníčka

E. ESPINOSA


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2007, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ C 3, 8.1.2009, s. 14 („Oznámenie o začatí konania“).

(4)  Upravený kód (3924 90 00 namiesto 3924 90 90, ako je uvedené v oznámení o začatí konania) je výsledkom novej kombinovanej nomenklatúry, ktorá sa uplatňuje od 1.1.2010 [pozri nariadenie Komisie (ES) č. 948/2009, Ú. v. EÚ L 287, 31.10.2009, s. 1].

(5)  Napríklad, „Money for Metal: A detailed Examination of Chinese Government Subsidies to its Steel Industry“ od Wiley Rein LLP, júl 2007, „China Government Subsidies Survey“ od Anne Stevenson- Yang, február 2007, „Shedding Light on Energy Subsidies in China: An Analysis of China's Steel Industry from 2000-2007“ od Usha C.V. Haley, „China's Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive and Illegal“ od Specialty Steel Industry of North America (Zväz severoamerických výrobcov ocele), „The China Syndrome: How Subsidies and Government Intervention Created the World's Largest Steel Industry“ od Wiley Rein & Fielding LLP, júl 2006 a „The State-Business Nexus in China’s Steel Industry – Chinese Market Distortions in Domestic and International Perspective“ od Prof. Dr. Markusa Taubeho a Dr. Christiana Schmidkonza z THINK!DESK China Research & Consulting, 25.2.2009.

(6)  Zdroj: Steel Business Briefing, priemerné ceny za roky 2005 a 2008.

(7)  Pozri nariadenie Rady (ES) č. 91/2009 z 26. januára 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2009, s. 1); nariadenie Komisie (ES) č. 287/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009, s. 17).


31.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/19


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 271/2010

z 24. marca 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 so zreteľom na logo ekologickej výroby Európskej únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 25 ods. 3, článok 38 písm. b) a článok 40,

keďže:

(1)

V článku 24 nariadenia (ES) č. 834/2007 sa ustanovuje, že logo Spoločenstva je jedným z povinných označení, ktoré sa majú používať na obale výrobkov s uvedením pojmov odkazujúcich na ekologický spôsob výroby, ako sa uvádza v článku 23 ods. 1, a že pre produkty dovezené z tretích krajín je použitie tohto loga dobrovoľné. Článkom 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007 sa umožňuje používať logo Spoločenstva pri označovaní, prezentácii a reklame produktov, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení.

(2)

Zo skúseností získaných pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (2), ktoré bolo nahradené nariadením (ES) č. 834/2007, vyplýva, že logo Spoločenstva, ktoré by sa mohlo používať dobrovoľne, už viac nespĺňa očakávania prevádzkovateľov v sektore a ani spotrebiteľov.

(3)

Nové pravidlá týkajúce sa loga by sa mali zaviesť v nariadení Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (3). Tieto pravidlá by mali umožniť, aby sa logo lepšie prispôsobilo vývoju v sektore, predovšetkým tým, že umožní spotrebiteľovi lepšiu identifikáciu ekologických výrobkov, pre ktoré platia nariadenia Európskej únie týkajúce sa ekologickej výroby.

(4)

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy by sa namiesto „loga ekologickej výroby Spoločenstva“ malo používať „logo ekologickej výroby Európskej únie“.

(5)

S cieľom získať návrhy nového loga zorganizovala Komisia súťaž medzi študentmi umenia a dizajnu z členských krajín a nezávislá porota urobila výber a poradie desiatich najlepších návrhov. Po ďalšom preskúmaní z hľadiska duševného vlastníctva boli vybrané tri najlepšie vyhovujúce návrhy, ktoré sa následne v období od 7. decembra 2009 do 31. januára 2010 na účely konzultácie predstavili verejnosti na internete. Navrhované logo, ktoré za toto obdobie vybrala väčšina návštevníkov webovej stránky, by sa malo schváliť ako nové logo ekologickej výroby Európskej únie.

(6)

Zmena loga ekologickej výroby Európskej únie od 1. júla 2010 by nemala spôsobiť ťažkosti na trhu, a predovšetkým by mala umožniť, aby sa ekologické výrobky, ktoré sa už uviedli na trh, mohli predávať bez povinného označenia požadovaného podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 834/2007, a to za predpokladu, že tieto výrobky sú v súlade s nariadením (EHS) č. 2092/91 alebo nariadením (ES) č. 834/2007.

(7)

S cieľom umožniť používanie loga ihneď, ako to bude povinné v súlade s právnymi predpismi EÚ, a zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného trhu, zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž a ochraňovať záujmy spotrebiteľa bolo nové logo ekologickej výroby Európskej únie zaregistrované ako kolektívna ochranná známka pre ekologické poľnohospodárstvo na Úrade Beneluxu pre ochranu duševného vlastníctva, a preto je platné, použiteľné a chránené. Toto logo bude takisto zaregistrované v registri Spoločenstva a medzinárodných registroch.

(8)

V článku 58 nariadenia (ES) č. 889/2008 sa ustanovuje, že číselný kód štátnej alebo súkromnej inšpekčnej organizácie by sa mal umiestniť hneď pod logo Spoločenstva bez špecifických ukazovateľov týkajúcich sa formátu a charakteristík týchto kódov. S cieľom dosiahnuť harmonizované uplatňovanie týchto číselných kódov by sa mali ustanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa formátu a charakteristík týchto kódov.

(9)

Nariadenie (ES) č. 889/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre ekologickú výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 889/2008 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V hlave III sa názov kapitoly 1 nahrádza takto:

 

„Logo ekologickej výroby Európskej únie“.

2.

Článok 57 sa nahrádza takto:

„Článok 57

Ekologické logo EÚ

V súlade s článkom 25 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 logo ekologickej výroby Európskej únie (ďalej len ,ekologické logo EÚ) nadväzuje na model ustanovený v časti A prílohy XI k tomuto nariadeniu.

Ekologické logo EÚ sa používa iba vtedy, ak je príslušný výrobok vyrobený v súlade s požiadavkami nariadenia (EHS) č. 2092/91 a jeho vykonávacími nariadeniami alebo nariadenia (ES) č. 834/2007 a s požiadavkami tohto nariadenia.‘

3.

V článku 58 ods. 1 sa písmená b), c) a d) nahrádzajú takto:

„b)

obsahuje pojem, ktorý preukazuje spojenie s ekologickou výrobnou metódou, ako sa uvádza v článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007 v súlade s časťou B ods. 2 prílohy XI k tomuto nariadeniu;

c)

zahŕňa referenčné číslo, o ktorom rozhoduje Komisia alebo príslušný orgán členského štátu v súlade s časťou B ods. 3 prílohy XI k tomuto nariadeniu, a

d)

je umiestnené v rovnakom zornom poli ako ekologické logo EÚ, ak sa pri označení používa toto logo.“

4.

Článok 95 ods. 9 a 10 sa nahrádzajú takto:

„9.   V súlade s nariadením (EHS) č. 2092/91 alebo nariadením (ES) č. 834/2007 sa zásoby výrobkov vyrobených, zabalených a označených pred 1. júlom 2010 aj naďalej môžu uvádzať na trh s použitím pojmov odkazujúcich na ekologickú výrobu, a to až do vyčerpania zásob.

10.   Obalový materiál sa v súlade s nariadením (EHS) č. 2092/91 alebo nariadením (ES) č. 834/2007 môže naďalej používať na výrobky uvedené na trh s použitím pojmov odkazujúcich na ekologickú výrobu, a to až do 1. júla 2012, pokiaľ výrobky spĺňajú ostatné požiadavky nariadenia (ES) č. 834/2007.“

5.

Príloha XI sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. marca 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA XI

A.   Ekologické logo EÚ uvedené v článku 57

1.

Ekologické logo EÚ je v súlade s týmto modelom:

Image

2.

Referenčná farba v Pantone je zelená Pantone č. 376 a zelená [50 % CYAN + 100 % žltá], ak sa používa systém štyroch farieb.

3.

Ekologické logo EÚ sa môže používať aj v nasledujúcej čierno-bielej podobe, ale len v prípade, že nie je vhodné použitie farebnej verzie.

Image

4.

Ak je farba pozadia na obale alebo etikete tmavá, môžu byť symboly použité v negatívnom formáte pri použití farby pozadia obalu alebo etikety.

5.

Ak sa farebný symbol použije na farebnom pozadí, na ktorom je ťažko viditeľný, na zvýšenie kontrastu s farbami podkladu možno symbol ohraničiť vonkajšou líniou.

6.

V určitých špecifických situáciách, keď sú ukazovatele uvedené na obale jednofarebné, môže sa použiť ekologické logo EÚ rovnakej farby.

7.

Ekologické logo EÚ musí mať výšku najmenej 9 mm a šírku najmenej 13,5 mm; pomer výšky a šírky musí byť vždy 1: 1,5. V prípade veľmi malých balení sa minimálna veľkosť môže výnimočne znížiť na výšku 6 mm.

8.

Ekologické logo EÚ sa môže spájať s grafickými alebo textovými prvkami odkazujúcimi na ekologické poľnohospodárstvo pod podmienkou, že sa tým neovplyvní ani nezmení charakter ekologického loga EÚ ani ukazovatele uvedené v článku 58. Pokiaľ bude ekologické logo EÚ spojené s národnými alebo súkromnými logami v zelenej farbe, ktorá je iná ako referenčná farba uvedená v bode 2, ekologické logo EÚ sa môže použiť v tejto nereferenčnej farbe.

9.

Používanie ekologického loga EÚ musí byť v súlade s pravidlami týkajúcimi sa jeho registrácie ako kolektívnej ochrannej známky pre ekologické poľnohospodárstvo na úrade Beneluxu pre ochranu duševného vlastníctva, v registri Spoločenstva a medzinárodných registroch ochranných známok.

B.   Číselné kódy uvedené v článku 58

Všeobecný formát číselných kódov je takýto:

AB-CDE-999

pričom:

1.

‚AB‘ je ISO kód ustanovený v článku 58 ods. 1 písm. a) označenia krajiny, v ktorej sa uskutočňujú kontroly;

2.

‚CDE‘ je pojem pozostávajúci z troch písmen, ktorý zvolí Komisia alebo každý členský štát, napríklad ‚bio‘, ‚öko‘, ‚org‘ alebo ‚eko‘ na vytvorenie väzby s ekologickým spôsobom výroby v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. b) a

3.

‚999‘ je referenčné číslo pozostávajúce maximálne z troch číslic, ktoré v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) prideľuje:

a)

príslušný orgán každého členského štátu štátnym alebo súkromným inšpekčným organizáciám, ktoré boli v súlade s článkom 27 nariadenia (ES) č. 834/2007 poverené kontrolnými úlohami;

b)

Komisia, a to:

i)

štátnym alebo súkromným inšpekčným organizáciám podľa článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 1235/2008 (1), ktoré sú uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu;

ii)

príslušným štátnym alebo súkromným inšpekčným organizáciám tretích krajín podľa článku 7 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1235/2008, ktoré sú uvedené v prílohe III k uvedenému nariadeniu;

iii)

štátnym alebo súkromným inšpekčným organizáciám podľa článku 10 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1235/2008, ktoré sú uvedené v prílohe IV k uvedenému nariadeniu;

c)

príslušný orgán každého členského štátu štátnej alebo súkromnej inšpekčnej organizácii, ktorá bola do 31. decembra 2012 oprávnená vydávať certifikát o inšpekcii v súlade s článkom 19 ods. 1 štvrtým pododsekom nariadenia (ES) č. 1235/2008 (dovozné povolenia), a to na základe návrhu Komisie.

Komisia sprístupní verejnosti číselné kódy pomocou vhodných technických prostriedkov vrátane uverejnenia na internete.


(1)  Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25.“


31.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/23


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 272/2010

z 30. marca 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 972/2006, ktorým sa stanovujú špecifické pravidlá uplatniteľné na dovoz ryže Basmati a prechodný kontrolný systém na určenie jej pôvodu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho články 138 a 143 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Indiou podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou povolení týkajúcich sa ryže stanovených v ES zozname CXL pripojenom ku GATT 1994 (2), schválenou rozhodnutím Rady 2004/617/ES (3), sa stanovuje nulová colná sadzba na dovoz lúpanej ryže niektorých odrôd Basmati s pôvodom v Indii.

(2)

Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanom podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou povolení týkajúcich sa ryže stanovených v ES zozname CXL pripojenom ku GATT 1994 (4), schválenou rozhodnutím Rady 2004/618/ES (5), sa stanovuje nulová colná sadzba na dovoz lúpanej ryže niektorých odrôd Basmati s pôvodom v Pakistane.

(3)

V článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 972/2006 (6) sa ustanovuje, že pravidlá v uvedenom nariadení sa uplatňujú na lúpanú ryžu Basmati, ktorá patrí do jednej z odrôd uvedených v prílohe XVIII k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(4)

V článku 6 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 972/2006 sa ustanovuje, že ak výsledky testov vykonaných členskými štátmi na dovezenej ryži Basmati ukážu, že analyzovaný výrobok nezodpovedá tomu, čo je uvedené v príslušnom osvedčení o pravosti, uplatňuje sa pre lúpanú ryžu dovozné clo. V tomto ustanovení sa v tejto súvislosti neuvádza žiadna tolerancia pre prítomnosť ryže, ktorá nezodpovedá odrodám uvedeným v prílohe XVIII k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(5)

Podmienky pestovania a obchodovania s ryžou Basmati mimoriadne sťažujú možnosť záruky, že akákoľvek jediná dodávka pozostáva na 100 % z odrôd ryže Basmati, uvedených v prílohe XVIII k nariadeniu (ES) č. 1234/2007. Na zabezpečenie plynulých obchodných tokov ryže Basmati do Európskej únie je vhodné pre dovážanú ryžu Basmati stanoviť 5 % toleranciu na prítomnosť dlhozrnnej ryže, nezodpovedajúcej žiadnej z odrôd uvedených v prílohe XVIII, aj s ohľadom na skutočnosť, že systém kontroly v Únii, založený na DNA ešte nie je v prevádzke, a preto členské štáty môžu uplatňovať svoje vlastné kontrolné protokoly s neistotou najmenej 5 %, ktorá sa kumuluje na ktoromkoľvek stupni tolerancie.

(6)

S cieľom rozšíriť pozitívny vplyv tohto opatrenia na všetkých príslušných dovozcov by sa malo ustanoviť, že tolerancia sa uplatňuje na všetky dovozy ryže Basmati, pri ktorých príslušné orgány členského štátu ešte neprijali konečné rozhodnutie o oprávnenosti dodávky.

(7)

Nariadenie (ES) č. 972/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 972/2006 sa dopĺňa táto veta:

„Akceptuje sa však prítomnosť do 5 % lúpanej ryže s kódom KN 1006 20 17 alebo KN 1006 20 98, ktorá nezodpovedá žiadnej z odrôd uvedených v prílohe XVIII k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 (7).

Článok 2

Článok 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 972/2006 zmenený a doplnený článkom 1 tohto nariadenia sa uplatňuje aj na dovozy ryže Basmati, uskutočnené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, pri ktorých príslušné orgány členského štátu ešte nerozhodli o oprávnenosti na nulovú colnú sadzbu ustanovenú v článku 138 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2 sa prestáva uplatňovať na konci dvanásteho mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 279, 28.8.2004, s. 19.

(3)  Ú. v. EÚ L 279, 28.8.2004, s. 17.

(4)  Ú. v. EÚ L 279, 28.8.2004, s. 25.

(5)  Ú. v. EÚ L 279, 28.8.2004, s. 23.

(6)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 53.

(7)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.“


31.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/25


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 273/2010

z 30. marca 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Európskej únie, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 474/2006 z 22. marca 2006 sa vytvoril zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Európskej únie, uvedený v kapitole II nariadenia (ES) č. 2111/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2111/2005 oznámili niektoré členské štáty Komisii informácie, ktoré sú relevantné v súvislosti s aktualizáciou zoznamu Spoločenstva. Relevantné informácie oznámili aj tretie krajiny. Na tomto základe by sa mal zoznam Spoločenstva aktualizovať.

(3)

Komisia informovala všetkých príslušných leteckých dopravcov buď priamo, alebo, ak to nebolo možné, prostredníctvom orgánov zodpovedných za regulačný dohľad nad nimi, o základných skutočnostiach a úvahách, ktoré budú podkladom rozhodnutia o uložení zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Európskej únie alebo o zmene podmienok zákazu vykonávania leteckej dopravy uloženého leteckému dopravcovi, ktorý je zaradený v zozname Spoločenstva.

(4)

Komisia poskytla príslušným leteckým dopravcom príležitosť nahliadnuť do dokumentov, ktoré poskytli členské štáty, predložiť písomné pripomienky a do 10 pracovných dní predniesť ústne svoje stanovisko Komisii a Výboru pre leteckú bezpečnosť zriadenému nariadením Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (3).

(5)

Komisia a v osobitných prípadoch aj niektoré členské štáty viedli konzultácie s orgánmi zodpovednými za regulačný dohľad nad príslušnými leteckými dopravcami.

(6)

Výbor pre leteckú bezpečnosť si vypočul prezentácie Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) a Komisie o projektoch technickej pomoci uskutočňovaných v krajinách, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2111/2005. Výbor bol informovaný o požiadavkách na ďalšiu technickú pomoc a spoluprácu s cieľom zlepšiť administratívnu a technickú schopnosť úradov civilného letectva na účely riešenia akéhokoľvek nesúladu s uplatniteľnými medzinárodnými normami.

(7)

Výbor pre leteckú bezpečnosť bol informovaný aj o vykonávacích opatreniach agentúry EASA a členských štátov na zabezpečenie trvalej letovej spôsobilosti a údržby lietadiel registrovaných v Európskej únii a prevádzkovaných leteckými dopravcami s osvedčením od orgánov civilného letectva tretích krajín.

(8)

Nariadenie (ES) č. 474/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

V nadväznosti na informácie z inšpekcií na ploche v rámci programu SAFA vykonaných na lietadlách určitých leteckých dopravcov Európskej únie, ako aj z inšpekcií a auditov vykonaných v osobitných oblastiach leteckými úradmi jednotlivých členských štátov, prijali niektoré členské štáty isté donucovacie opatrenia. Komisiu a Výbor pre leteckú bezpečnosť informovali o týchto opatreniach: príslušné španielske orgány začali 12. marca 2010 konanie na pozastavenie platnosti osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC) leteckého dopravcu Baleares Link Express a 12. januára 2010 na pozastavenie platnosti AOC leteckého dopravcu Euro Continental; príslušné nemecké orgány pozastavili platnosť AOC dopravcu Regional Air Express od 28. januára 2010; príslušné orgány Spojeného kráľovstva informovali, že AOC leteckého dopravcu Trans Euro Air Limited bolo pozastavené 8. decembra 2009; príslušné slovenské orgány písomne informovali, že AOC leteckého dopravcu Air Slovakia bolo pozastavené 1. marca 2010.

(10)

Napokon príslušné lotyšské orgány informovali Výbor pre leteckú bezpečnosť, že na základe vážnych pochybností o bezpečnosti letovej prevádzky a trvalej letovej spôsobilosti lietadla typu IL-76 prevádzkovaného leteckým dopravcom Aviation Company Inversija, sa 26. februára 2010 rozhodli vyradiť toto lietadlo z AOC, ktorého držiteľom je letecký dopravca Aviation Company Inversija, a že platnosť tohto AOC bola pozastavená 16. marca 2010.

(11)

Komisia získala v zmysle nariadenia (ES) 1543/2006 podrobné informácie o opatreniach, ktoré prijal príslušný orgán Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (GACA) zodpovedný za regulačný dohľad nad spoločnosťami Air Koryo, a ktoré prijala spoločnosť Air Koryo pri odstraňovaní bezpečnostných nedostatkov uvedených v nariadení (ES) 474/2006.

(12)

Komisia v decembri 2008 komunikovala s úradom GACA a od spoločnosti Air Koryo požadovala nápravný akčný plán, ktorým by sa preukázalo, ako spoločnosť napravila vážne bezpečnostné nedostatky zistené v rámci inšpekcií na ploche, ktoré sa uskutočnili pred zaradením dopravcu do prílohy A k zoznamu leteckých dopravcov so zákazom vykonávať leteckú dopravu v Európskej únii. Komisia okrem toho požiadala o relevantné informácie, ktoré by preukazovali, že GACA vykonáva zodpovedajúci dohľad nad spoločnosťou Air Koryo v súlade s ustanoveniami ICAO.

(13)

Úrad GACA oficiálne odpovedal v júni 2009 a zaslal súbor dokumentov, ktoré poskytli vyčerpávajúcu odpoveď na požadované informácie. Medzi Komisiou a úradom GACA potom opakovane prebiehala komunikácia, vďaka ktorej sa podarilo objasniť súčasnú situáciu v oblasti leteckej bezpečnosti v Kórejskej ľudovodemokratickej republike.

(14)

Dokumenty, ktoré poskytol úrad GACA a diskusie medzi Komisiou a GACA ukázali, že v prípade lietadla Tupolev Tu 204-300 môže spoločnosť Air Koryo preukázať, že lietadlo možno prevádzkovať v úplnom súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami vrátane trvalej letovej spôsobilosti a prevádzkovania leteckej dopravy a že GACA môže poskytovať dohľad nad týmto leteckým dopravcom v súlade s medzinárodnými normami.

(15)

V prípade všetkých ostatných typov lietadiel lietadlového parku spoločnosti Air Koryo úrad GACA potvrdil, že úplne nespĺňajú medzinárodné normy pre vybavenie lietadiel, najmä EGPWS, a že pre tieto typy lietadiel úrad GACA nevydal povolenie na vykonávanie leteckej dopravy v európskom vzdušnom priestore.

(16)

Úrad GACA počas celého obdobia pohotovo a ochotne reagoval na žiadosti Komisie o informácie. Dopravca Air Koryo uskutočnil 18. marca 2010 prezentácie vo Výbore pre leteckú bezpečnosť, ktorými potvrdil pozitívny vývoj v spoločnosti.

(17)

Z uvedených dôvodov sa na základe spoločných kritérií dospelo k záveru, že spoločnosti Air Koryo by sa malo povoliť prevádzkovanie dvoch lietadiel typu Tupolev Tu-204 s registračnými značkami P-632 a P-633 do Európskej únie bez prevádzkových obmedzení. Keďže však zvyšok lietadlového parku nie je v súlade s príslušnými požiadavkami ICAO, nemalo by sa im povoliť vykonávať leteckú dopravu do Európskej únie, pokým celkom nesplnia uvedené požiadavky. Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že spoločnosť Air Koryo by sa mala zaradiť do prílohy B. Do EÚ môže mať prístup len dvomi lietadlami typu Tupolev Tu-204.

(18)

Príslušné svazijské orgány 17. decembra 2009 poskytli písomné dôkazy o odobratí osvedčení leteckého prevádzkovateľa a prevádzkových licencií týmto leteckým dopravcom: Aero Africa (PTY) Ltd, Jet Africa (PTY) Ltd, Royal Swazi National Airways, Scan Air Charter Ltd a Swazi Express Airways. Títo leteckí dopravcovia ukončili svoju činnosť k 8. decembru 2009.

(19)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa na základe spoločných kritérií dospelo k záveru, že uvedení leteckí dopravcovia s licenciou v Svazijsku by sa mali z prílohy A vyradiť.

(20)

Existujú overené dôkazy o vážnych nedostatkoch na strane leteckého dopravcu Bellview Airlines s osvedčením získaným v Nigérii, čo preukázali výsledky vyšetrovania, ktoré uskutočnili príslušné francúzske orgány a Európska agentúra pre bezpečnosť letectva.

(21)

Príslušné francúzske orgány (DGAC) informovali Komisiu, že spomínaný dopravca má vo svojom lietadlovom parku dve lietadlá typu Boeing 737-200 zaregistrované vo Francúzsku s registračnými značkami F-GHXK a F-GHXL, v prípade ktorých platnosť osvedčení o letovej spôsobilosti uplynula v máji (F-GHXK) a auguste 2008 (F-GHXL). Tieto lietadlá preto už nie sú v stave letovej spôsobilosti.

(22)

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) Komisii oznámila, že schválenie s referenčným označením EASA.145.0172 podľa časti 145, ktoré vydala tejto organizácii, bolo pozastavené 8. mája 2009 s okamžitým účinkom z dôvodu neodstránenia bezpečnostných nedostatkov, ktorými sa znižuje úroveň bezpečnostných noriem a vážne sa ohrozuje letová bezpečnosť, a že sa uvažuje o zrušení tohto schválenia.

(23)

Existujú dôkazy, že dopravca Bellview Airlines s osvedčením získaným v Nigérii prevzal vykonávanie letov od leteckého dopravcu Bellview Airlines s osvedčením získaným v Sierra Leone, t. j. od leteckého dopravcu, ktorý bol 22. marca 2006 zaradený do prílohy A (4) a ktorý z nej bol vyradený 14. novembra 2008 (5) po tom, ako príslušné sierraleonské orgány informovali Komisiu o odobratí jeho osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC).

(24)

Lietadlo typu Boeing B737-200 s registračnou značkou 5N-BFN havarovalo 22. októbra 2005 v Lagose, pričom o život prišlo 117 osôb a lietadlo bolo úplne zničené. Príslušné nigérijské orgány neposkytli o nehode žiadne podrobnosti a dosiaľ nevydali ani žiadnu vyšetrovaciu správu o nehode.

(25)

Komisia s prihliadnutím na uvedené nedostatky začala konzultácie s príslušnými nigérijskými orgánmi, pričom vyjadrila vážne znepokojenie nad bezpečnosťou letovej prevádzky a letovou spôsobilosťou Bellview Airlines a požiadala o vysvetlenie týkajúce sa danej situácie a opatrení na odstránenie týchto nedostatkov prijatých príslušnými orgánmi, a zároveň požiadala leteckého dopravcu, aby zistené nedostatky odstránil.

(26)

Príslušné nigérijské orgány 19. februára 2010 uviedli, že tento prevádzkovateľ je držiteľom AOC, no prevádzkovanie letov zastavil. Neposkytli však informácie o stave osvedčení, ktoré tento dopravca vlastní, ani o stave jeho lietadiel.

(27)

Spoločnosť Bellview Airlines požiadala o vypočutie vo Výbore pre leteckú bezpečnosť. Toto vypočutie sa uskutočnilo 18. marca 2010 a zúčastnili sa na ňom príslušné nigérijské orgány (NCAA). Spoločnosť Bellview Airlines predložila AOC, na ktorom sa uvádzala platnosť do 22. apríla 2010, pričom poznamenala, že platnosť tohto AOC bola pozastavená na základe stiahnutia všetkých lietadiel uvedených v tomto AOC. Úrad NCAA vyhlásil, že v súlade s platným nigérijským nariadením platnosť tohto AOC uplynula 4. decembra 2009, 60 dní po skončení letovej prevádzky posledného lietadla, no neposkytol dôkaz o tom, že AOC bolo pozastavené, prípadne zrušené. V dôsledku toho bol úrad NCAA požiadaný, aby súrne poskytol písomné potvrdenie týchto skutočností: a) administratívny akt pozastavenia alebo zrušenia AOC spoločnosti Bellview Airlines; b) potvrdenie, že spoločnosť sa nachádza v procese (re)certifikácie vykonávanej nigérijským úradom pre civilné letectvo; c) formálny záväzok nigérijského úradu pre civilné letectvo oznámiť Komisii výsledky (re)certifikačného auditu pred vydaním AOC.

(28)

Príslušné nigérijské orgány predložili požadované informácie 25. marca 2010. Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že v tejto etape nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia.

(29)

V súlade s nariadením (ES) č. 1144/2009 (6) predložili príslušné egyptské orgány štyri mesačné správy vzťahujúce sa na november a december 2009, ako aj na január 2010 a február 2010, s cieľom dokumentovať stav plnenia plánu podľa overenia týchto orgánov. Okrem týchto správ, ktoré sa zamerali na inšpekcie lietadiel spoločnosti Egypt Air na ploche, boli 18. novembra odovzdané správy o audite týkajúce sa trvalej letovej spôsobilosti, ako aj letovej a pozemnej prevádzky.

(30)

Príslušné egyptské orgány sa tiež zaviazali naďalej poskytovať informácie o uspokojivom uzavretí zistení, ktoré už vyplynuli z inšpekcií lietadiel Egypt Air na ploche v rokoch 2008, 2009 a 2010. Na tento účel zaslali relevantnú korešpondenciu niektorým členským štátom, kde sa lietadlá dopravcu Egypt Air podrobili inšpekciám na ploche. Proces uzavretia týchto zistení prebieha a pravidelne sa bude overovať.

(31)

V súlade s nariadením (ES) č. 1144/2009 (7) sa od 21 do 25. februára 2010 uskutočnila návšteva predstaviteľov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva s účasťou členských štátov. Počas tejto návštevy sa vykonalo posúdenie dohľadu, ktorý vykonáva Egyptský úrad pre civilné letectvo (ECAA) vo všeobecnosti a najmä v rámci implementácie nápravného akčného plánu, ako aj posúdenie postupného uzatvárania zistení zo strany dopravcu Egypt Air. Hodnotiaca návšteva poskytla dôkaz, že úrad ECAA dokáže plniť svoje záväzky v zmysle noriem ICAO, pokiaľ ide o dohľad na prevádzkovateľmi, ktorým vydáva osvedčenie leteckého prevádzkovateľa, a identifikovala oblasti, v ktorých treba dosiahnuť zlepšenie, najmä pokiaľ ide o konzistentný systém ďalšieho sledovania nálezov zistených počas činností dohľadu, ktoré vykonáva úrad ECAA, ako aj v odbornej príprave personálu povereného vydávaním licencií.

(32)

Hodnotiaca návšteva ukázala, že Egypt Air je v procese realizácie nápravného akčného plánu. Celkovo sa nezistilo žiadne významné porušenie noriem ICAO. Komisia berie na vedomie úsilie, ktoré vyvinul tento dopravca s cieľom zavŕšiť opatrenia potrebné na nápravu svojej bezpečnostnej situácie. Avšak vzhľadom na pôsobnosť a rozsah nápravného akčného plánu tohto leteckého dopravcu a na nutnosť zabezpečiť udržateľné/trvalé riešenia mnohých bezpečnostných nedostatkov, ktoré sa zistili v minulosti, Komisia žiada príslušné egyptské orgány, aby jej naďalej zasielali mesačné správy o overovaní realizácie nápravného akčného plánu vrátane nápravných opatrení, ktorými sa riešia nálezy zistené počas hodnotiacej návštevy a aby poskytovali informácie o všetkých činnostiach dohľadu v oblasti trvalej letovej spôsobilosti, údržby a letovej prevádzky, ktoré úrad ECAA vykonáva v súvislosti s týmto leteckým dopravcom.

(33)

Členské štáty budú naďalej overovať účinné dodržiavanie príslušných bezpečnostných noriem spoločnosťou Egypt Air prostredníctvom stanovenia priorít pri vykonávaní inšpekcií na ploche, ktoré sa majú vykonať na lietadlách tohto leteckého dopravcu podľa nariadenia (ES) č. 351/2008.

(34)

Hodnotiaca návšteva sa týkala aj niekoľkých ďalších egyptských leteckých dopravcov. Značné bezpečnostné problémy boli ohlásené v prípade dvoch leteckých dopravcov: AlMasria Universal Airlines a Midwest Airlines.

(35)

V prípade dopravcu AlMasria Universal Airlines boli oznámené závažné nedostatky v oblasti letovej prevádzky a odbornej prípravy, najmä pokiaľ ide o kvalifikovanosť a vedomosti niektorých prevádzkových manažérov. Je to o to dôležitejšie v prípade rozširovania lietadlového parku.

(36)

Letecký dopravca AlMasria Universal Airlines bol listom z 3. marca 2010 vyzvaný, aby sa dostavil na Výbor pre leteckú bezpečnosť a predložil tam svoje pripomienky. Dopravca AlMasria uskutočnil 17. marca 2010 pred Výborom pre leteckú bezpečnosť prezentáciu, v rámci ktorej predstavil nápravné opatrenia na riešenie nedostatkov zistených počas hodnotiacej návštevy. Keďže spoločnosť plánuje rozširovanie svojho lietadlového parku, Komisia žiada od príslušných egyptských orgánov, aby jej každý mesiac zasielali správy o overovaní realizácie nápravných opatrení a poskytovali informácie o všetkých činnostiach dohľadu v oblasti trvalej letovej spôsobilosti, údržby a letovej prevádzky, ktoré úrad ECAA vykonáva v súvislosti s týmto leteckým dopravcom.

(37)

Členské štáty budú overovať, či spoločnosť AlMasria účinne dodržiava príslušné bezpečnostné normy prostredníctvom stanovenia priorít pri vykonávaní inšpekcií na ploche, ktoré sa majú uskutočniť na lietadlách tohto dopravcu podľa nariadenia (ES) č. 351/2008.

(38)

V prípade Midwest Airlines existuje overený dôkaz o bezpečnostných nedostatkoch, ktoré zistili príslušné talianske orgány a týkajú sa kontroly váženia a vyvažovania v rámci letu spoločnosti Midwest Airlines. Na základe tohto dôkazu talianske orgány odmietli povoliť tomuto prevádzkovateľovi vykonať let (8). Okrem toho boli počas hodnotiacej návštevy zistené závažné nedostatky aj v oblasti riadenia prevádzky a údržby, prevádzkovej kontroly a odbornej prípravy posádok, ako aj v oblasti trvalej letovej spôsobilosti s vplyvom na bezpečnosť. V dôsledku toho sa na základe spoločných kritérií dospelo k záveru, že tento dopravca nie je schopný zabezpečovať svoju prevádzku a údržbu v súlade s normami ICAO. Egyptský úrad pre civilné letectvo počas návštevy informoval, že prijal opatrenie na pozastavenie prevádzky spoločnosti Midwest Airlines.

(39)

Letecký dopravca Midwest Airlines bol listom z 3. marca 2010 vyzvaný, aby sa dostavil na Výbor pre leteckú bezpečnosť a predložil tam svoje pripomienky. Príslušné egyptské orgány poskytli 15. marca 2010 dôkaz, že AOC dopravcu Midwest Airlines bolo zrušené k 28. februáru 2010.

(40)

Vzhľadom na opatrenie, ktoré prijal úrad ECAA, nie je ďalšie opatrenie potrebné. Od úradu ECAA sa požaduje, aby ešte pred vydaním AOC tejto spoločnosti poskytol Komisii informácie o procese a výsledkoch opätovného získania osvedčenia.

(41)

Podľa nariadenia (ES) č. 715/2008 členské štáty naďalej overovali účinné dodržiavanie príslušných bezpečnostných noriem spoločnosťou Iran Air prostredníctvom pravidelných inšpekcií na ploche týkajúcich sa jej lietadiel pristávajúcich na letiskách Európskej únie. Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Švédsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo podali v roku 2009 správu o takýchto inšpekciách. Výsledky týchto inšpekcií ukázali, že za rok došlo k zreteľnému oslabeniu v dodržiavaní medzinárodných bezpečnostných noriem.

(42)

Komisia požiadala príslušné orgány a spoločnosť o informácie s cieľom overiť spôsob, akým sa zistené nedostatky odstraňujú. Letecký dopravca Iran Air predložil vo februári 2010 akčný plán, ktorým uznal zlyhania vo svojom predošlom akčnom pláne a zároveň identifikoval príčiny a určil konkrétne opatrenia na riešenie zistených nedostatkov.

(43)

Avšak z informácií, ktoré predložili príslušné iránske orgány (CAO-IRI) zodpovedné za regulačný dohľad nad spoločnosťou Iran Air vyplynulo, že nedokázali preukázať prijatie účinných opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených v rámci inšpekcií vykonaných v rámci programu SAFA. Okrem toho úrad CAO-IRI nedokázal preukázať, že sa prijali príslušné opatrenia na zníženie značnej nehodovosti lietadiel registrovaných v Iráne a prevádzkovaných leteckými dopravcami s osvedčením získaným od úradu CAO-IRI.

(44)

Úrad CAO-IRI navyše predložil vo februári 2010 dokumentáciu, ktorá preukázala neexistujúci dohľad nad spoločnosťou Iran Air v oblasti údržby a letových inšpekcií, ako aj chýbajúci účinný systém na uzatváranie závažných bezpečnostných zistení. Okrem toho sa v údajoch o nehodách a incidentoch, ktoré poskytol CAO-IRI, uvádza značný počet závažných udalostí v prípade lietadiel spoločnosti Iran Air v predchádzajúcich 11 mesiacoch, pričom viac ako polovica z nich súvisela s lietadlami typu Fokker 100. Dokumentácia však neobsahovala dôkaz o tom, že úrad CAO-IRI prijal nejaké následné opatrenia.

(45)

Úrad CAO-IRI poskytol v marci 2010 informácie, ktoré preukazujú, že inšpekcie o dodržiavaní požiadaviek údržby spoločnosťou Iran Air sa uskutočnili, no zistenia poukázali na problémy týkajúce sa kontroly motorov a systému kvality dopravcu.

(46)

Dopravca na stretnutí Výboru pre leteckú bezpečnosť, ktoré sa konalo 17. marca 2010, uznal, že došlo k poklesu kvality, no potvrdil, že zriadil stredisko riadenia údržby a výbor na overovanie údržby s cieľom riešiť otázky letovej spôsobilosti, vo všetkých divíziách spoločnosti skvalitnil odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti, posilnil činnosť oddelenia pre bezpečnosť a zabezpečovanie kvality a v jednotlivých divíziách spoločnosti zriadil výbory pre bezpečnosť. Dopravca tiež začal s rozsiahlym preskúmaním štruktúry spoločnosti s cieľom posilniť svoju schopnosť zaisťovať bezpečnú prevádzku. Výsledky inšpekcií na ploche, ktoré sa v spoločnosti Iran Air uskutočnili od februára 2010, ukazujú značné skvalitnenie činnosti tohto leteckého dopravcu.

(47)

Hoci v poslednom čase došlo k výraznému zlepšeniu výsledkov v rámci programu SAFA a spoločnosť Iran Air uznala potrebu zlepšovania a prijala kroky na riešenie zistených bezpečnostných problémov, Komisia sa domnieva, že z dôvodu vysokého počtu incidentov lietadiel Fokker 100 by sa prevádzkovanie týchto lietadiel do Európskej únie malo pozastaviť. Pokiaľ ide o ostatné typy lietadiel v lietadlovom parku spoločnosti Iran Air (podanie úradu CAO/IRI z 10. marca 2010) – t. j. Boeing 747, Airbus A300, A310 a A320, nemalo by sa povoliť, aby ich prevádzka prekročila súčasnú úroveň (počet letov a destinácie) dovtedy, kým Komisia nezíska jasný dôkaz o účinnom vyriešení zistených bezpečnostných nedostatkov.

(48)

Z týchto dôvodov sa na základe spoločných kritérií dospelo k záveru, že tento dopravca by sa mal zaradiť do prílohy B a prevádzkovanie letov do Európskej únie by sa mu malo povoliť len pod podmienkou, že jeho prevádzka sa prísne obmedzí na súčasnú úroveň (počet letov a destinácie) s lietadlami, ktoré v súčasnosti používa. Okrem toho by sa nemalo povoliť, aby sa lietadlovým parkom pozostávajúcim zo strojov Fokker 100 prevádzkovali lety do Európskej únie.

(49)

Komisia bude naďalej dôsledne monitorovať činnosť dopravcu Iran Air. Členské štáty budú overovať účinné dodržiavanie príslušných bezpečnostných noriem prostredníctvom stanovenia priorít pri vykonávaní posilnených inšpekcií na ploche, ktoré sa majú vykonávať na lietadlách tohto dopravcu podľa nariadenia (ES) č. 351/2008. Komisia má v spolupráci s členskými štátmi a Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva v úmysle overovať uspokojivé plnenie oznámených opatrení zo strany úradu CAO-IRI a spoločnosti Iran Air prostredníctvom návštevy na mieste pred ďalším stretnutím Výboru pre leteckú bezpečnosť.

(50)

Orgány Sudánu zodpovedné za regulačný dohľad (SCAA) nepreukázali dostatočnú schopnosť zaoberať sa dôležitými zisteniami, ku ktorým sa dospelo počas auditu ICAO USOAP v Sudáne v novembri 2006. Úrad SCAA Komisii v marci 2008 oznámil, že v oblasti prevádzky, letovej spôsobilosti a osvedčení pre personál boli všetky zistenia vážnych a veľmi vážnych nedostatkov uzavreté alebo riešené. V decembri 2009 úrad SCAA Komisii oznámil, že v 70 % zistení USOAP sa vykonala náprava v súlade odporúčaniami ICAO.

(51)

Avšak v informáciách, ktoré úrad SCAA poskytol Komisii v decembri 2009 a v marci 2010, sa uvádza, že značný počet zistení sa neriešil, prípadne že opatrenia prijaté na uzavretie zistení neboli účinné. Najmä v oblasti vyškolených a kvalifikovaných inšpektorov letovej prevádzky a zabezpečenia schválenej príručky odbornej prípravy pre prevádzkovateľov.

(52)

Navyše krátko pred tragickou nehodou lietadla Boeing 707, registračná značka ST-AKW, zistil audit, ktorý vykonal úrad SCAA u leteckého dopravcu Azza Air Transport v októbri 2009, že tento dopravca nerealizoval dôležité bezpečnostné opatrenia v oblasti odbornej prípravy, čo bolo jedným z dôležitých zistení auditu vykonaného organizáciou ICAO. Úrad SCAA potvrdil, že platnosť osvedčenia obnovoval každoročne od jeho prvého vydania v roku 1996.

(53)

Úrad SCAA 10. decembra 2009 Komisiu taktiež informoval, že AOC leteckého dopravcu Air West Company Ltd bol tomuto úradu vrátený v júli 2008, a že Air West Ltd už preto nie je registrovaným držiteľom AOC v Sudánskej republike. Vzhľadom na to, že dopravca už nevlastní AOC, a v dôsledku toho jeho prevádzkovú licenciu nemožno považovať za platnú, sa na základe spoločných kritérií dospelo k záveru, že Air West Ltd už nie je „leteckým dopravcom“.

(54)

V dôsledku chýbajúceho pokroku pri realizácii nápravných opatrení z auditu USOAP, ako aj neschopnosti úradu SCAA zabezpečiť, aby sa oznámené nápravné opatrenia účinne realizovali, sa na základe spoločných kritérií dospelo k záveru, že úrad SCAA nedokázal preukázať svoju schopnosť realizovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy, a preto by všetci leteckí dopravcovia s osvedčením získaným v Sudánskej republike mali podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy a mali by sa zaradiť do prílohy A.

(55)

Po preskúmaní situácie spoločnosti Albanian Airlines MAK v novembri 2009 a podľa ustanovení nariadenia č. 1144/2009 (9) bola Európska agentúra pre bezpečnosť letectva poverená vykonaním komplexnej normalizačnej inšpekcie v Albánsku, ktorá sa uskutočnila v januári 2010. Záverečná správa z tejto inšpekcie vydaná 7. marca 2010 odhalila závažné nedostatky vo všetkých oblastiach, v ktorých sa audit uskutočnil: v oblasti letovej spôsobilosti bolo ohlásených 13 zistení nedodržania predpisov, 6 z nich súviselo s bezpečnosťou; v oblasti vydávania licencií a zdravotnej spôsobilosti bolo ohlásených 13 zistení nedodržania predpisov, 3 z nich súviseli s bezpečnosťou; v oblasti letovej prevádzky bolo ohlásených 9 zistení nedodržania predpisov, 6 z nich súviselo s bezpečnosťou. Okrem toho sa zistilo bezprostredné bezpečnostné riziko v súvislosti s AOC jedného z dvoch držiteľov AOC a po okamžitom nápravnom opatrení úradu DGCA bolo toto zistenie počas návštevy uzavreté.

(56)

Príslušné albánske orgány (DGCA) boli vyzvané, aby Výboru pre leteckú spoločnosť podali správu. Správa bola predložená 18. marca 2010.

(57)

Výbor pre leteckú bezpečnosť vzal na vedomie, že príslušné albánske orgány (DGCA) už predložili akčný plán agentúre EASA. Úrad DGCA sa vyzýva, aby zabezpečil prijateľnosť tohto akčného plánu pre agentúru EASA, a naliehavo sa od neho žiada, aby prijal potrebné opatrenia na účinnú realizáciu tohto akčného plánu, pričom prioritu treba udeliť odstráneniu nedostatkov, ktoré zistila EASA a ktoré vyvolajú bezpečnostné obavy, ak sa urýchlene nevyriešia.

(58)

Keďže je potrebné naliehavo riešiť bezpečnostné nedostatky v Albánsku a komplexné a účinné opatrenia zo strany úradu DGCA chýbajú, Komisia bude nútená uplatniť svoje zodpovednosti v zmysle článku 21 Multilaterálnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou OSN pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (dohoda ECAA) bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek opatrenie podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005.

(59)

Dopravca TAAG Angolan Airlines má povolenie prevádzkovať lety do Portugalska len lietadlami typu Boeing 777-200 s registračnými značkami D2-TED, D2-TEE, D2-TEF a štyrmi lietadlami typu B-737-700 s registračnými značkami D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH a D2-TBJ podľa podmienok uvedených v odôvodnení (88) nariadenia (ES) č. 1144/2009 (10). Komisia požiadala príslušné angolské orgány (INAVIC), aby poskytli informácie o dohľade nad leteckým dopravcom TAAG Angolan Airlines, konkrétne v súvislosti so zvýšeným dohľadom nad letmi do Portugalska a o zistených výsledkoch.

(60)

INAVIC informoval Výbor pre leteckú bezpečnosť, že ďalej konsolidoval trvalý dohľad nad spoločnosťou TAAG Angolan Airlines. V roku 2009 vykonal 34 plánovaných inšpekcií tohto dopravcu. Okrem toho sa pred každým letom tohto dopravcu do Európy systematicky vykonávali inšpekcie na ploche.

(61)

Dopravca TAAG Angolan Airlines požiadal o vypočutie vo Výbore pre leteckú bezpečnosť s cieľom poskytnúť aktuálne informácie o svojej situácii. Toto vypočutie sa konalo 18. marca 2010. Dopravca oznámil, že v decembri 2009 sa opäť stal členom organizácie IATA a Výboru poskytol rozsiahle informácie preukazujúce vysokú úroveň svojej letovej prevádzky do Lisabonu, na základe čoho požiadal o povolenie obnoviť svoju letovú prevádzku aj do zvyšku EÚ.

(62)

Príslušné portugalské orgány (INAC) poskytli svoje vyhodnotenie výsledkov inšpekcií na ploche týkajúcich sa dopravcu TAAG Angolan Airlines, ktoré uskutočnili od obnovenia letovej prevádzky do Lisabonu. Úrad INAC oznámil, že od obnovenia letovej prevádzky dopravcu TAAG 1. augusta 2009 bolo vykonaných približne 200 takýchto inšpekcií. INAC potvrdil, že tieto inšpekcie nevyvolali bezpečnostné obavy a že je plne spokojný s letovou prevádzkou dopravcu TAAG Angolan Airlines do Lisabonu a z Lisabonu. Úrad preto môže odporúčať rozšírenie letovej prevádzky dopravcu aj do zvyšku EÚ.

(63)

Dopravca informoval aj o svojich investíciách do modernizácie vybavenia svojho lietadlového parku Boeing B737-200 s cieľom nainštalovať EGPWS, ELT406, schopnosť RVSM, dvere do oddelenia letovej posádky, digitálny letový zapisovač a digitálny palubný meteorologický radar v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami, avšak tento proces je v štádiu realizácie a nie je ešte ukončený na všetkých lietadlách tohto lietadlového parku. Dopravca informoval aj o svojom úmysle postupne vyraďovať z prevádzky lietadlá typu Boeing B747-300, najmä z dôvodu ich slabšej prevádzkovej spoľahlivosti.

(64)

V dôsledku toho sa na základe spoločných kritérií a vzhľadom na odporúčania podľa odseku 62, ako aj na pozitívne výsledky inšpekcií lietadiel tohto leteckého dopravcu na ploche, dospelo k záveru, že TAAG by sa mal ponechať v prílohe B v prípade troch lietadiel typu Boeing B777 s registračnými značkami D2-TED, D2-TEE a D2-TEF a v prípade štyroch lietadiel typu Boeing B737-700 s registračnými značkami D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH a D2-TBJ, a že by sa mali odstrániť súčasné obmedzenia prevádzkovať tieto lietadlá len do Lisabonu. Prevádzkovanie letov tohto dopravcu do Európskej únie by však malo podliehať príslušnému overeniu účinného dodržiavania príslušných bezpečnostných noriem prostredníctvom stanovenia priorít pri vykonávaní inšpekcií na ploche, ktoré sa majú vykonať na lietadlách tohto leteckého dopravcu podľa nariadenia č. 351/2008.

(65)

Úrad INAVIC informoval o ďalšom pokroku v riešení zistení, ktoré zostali otvorené po poslednej návšteve EÚ týkajúcej sa posúdenia bezpečnosti, ktorá sa uskutočnila v júni 2009. INAVIC predovšetkým aktualizoval angolské právne predpisy o leteckej bezpečnosti, aby zohľadňovali najnovšie zmeny a doplnenia noriem ICAO, konsolidoval svoj program dohľadu a zamestnal ďalších dvoch kvalifikovaných inšpektorov letovej prevádzky.

(66)

INAVIC informoval aj o pokroku v opätovnom získavaní osvedčení angolskými leteckými dopravcami, pričom dokončenie tohto procesu sa očakáva do konca roku 2010. Ak uvedení dopravcovia dovtedy nezískajú nové osvedčenie v súlade s angolskými právnymi predpismi o leteckej bezpečnosti, prevádzkovanie ich letov sa podľa úradu INAVIC zastaví. Okrem TAAG Angolan Airlines však dosiaľ žiadny iný letecký dopravca nové osvedčenie nezískal.

(67)

INAVIC informoval, že v priebehu opätovného získavania osvedčení odhalili činnosti dohľadu nad niektorými leteckými dopravcami bezpečnostné problémy a porušenia platných bezpečnostných predpisov. Úrad preto prijal príslušné vykonávacie opatrenia. V dôsledku toho bolo v decembri 2009 zrušené osvedčenie AOC dopravcu Air Gemini a vo februári 2010 bolo zrušené AOC dopravcov PHA a SAL. Platnosť AOC dopravcov Giraglobo, Mavewa a Airnave bola pozastavená vo februári 2010. INAVIC však neposkytol o zrušení týchto osvedčení dôkaz.

(68)

Komisia naliehavo vyzýva INAVIC, aby pokračoval v opätovnom udeľovaní osvedčení angolským leteckým dopravcom rozhodným spôsobom a s náležitým uvážením možných bezpečnostných problémov zistených v tomto procese. Na základe spoločných kritérií sa dospelo k záveru, že ostatní leteckí dopravcovia, nad ktorými vykonáva regulačný dohľad úrad INAVIC, čiže Aerojet, Air26, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Rui & Conceicao, Servisair a Sonair, ako aj Air Gemini, PHA, SAL by mali zostať v prílohe A.

(69)

Príslušné orgány Ruskej federácie 19. februára 2010 Komisiu informovali, že upravili svoje rozhodnutie z 25. apríla 2008, čím vylúčili z letovej prevádzky do Európskej únie lietadlá uvedené na osvedčeniach AOC 13 ruských leteckých dopravcov. Tieto lietadlá neboli vybavené tak, aby mohli uskutočňovať medzinárodné lety podľa noriem ICAO (nemali vo výbave TAWS/E-GPWS) a/alebo platnosť ich osvedčenia o letovej spôsobilosti uplynula a/alebo nebola obnovená.

(70)

Podľa tohto nového rozhodnutia sa z prevádzky do Európskej únie, v rámci Európskej únie a z Európskej únie vylučujú tieto lietadlá:

a)

Letecká spoločnosť Yakutia: Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.

b)

Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 a RA-85682.

c)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 a RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 a RA-88300; Yak-40K: RA-21505 a RA-98109; Yak-42D: RA-42437; všetkých (22) vrtuľníkov Kamov Ka-26 (neznáma registrácia); všetkých (49) vrtuľníkov Mi-8 (neznáma registrácia); všetkých (11) vrtuľníkov Mi-171 (neznáma registrácia); všetkých (8) vrtuľníkov Mi-2 (neznáma registrácia); všetky (1) vrtuľníky EC-120B: RA-04116.

d)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 a RA-85457.

e)

Krasnoyarsky Airlines: lietadlo typu TU-154M RA-85682, predtým na osvedčení AOC dopravcu Krasnoyarsky Airlines, ktoré bolo zrušené v roku 2009, v súčasnosti prevádzkuje iný letecký dopravca s osvedčením získaným v Ruskej federácii.

f)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538, a RA-42541.

g)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; všetky lietadlá TU-134 (neznáma registrácia); všetky lietadlá Antonov An-24 (neznáma registrácia); všetky lietadlá An-2 (neznáma registrácia); všetky vrtuľníky Mi-2 (neznáma registrácia); všetky vrtuľníky Mi-8 (neznáma registrácia).

h)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 a RA-85690.

i)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374, RA-42433; všetky lietadlá Tupolev TU-134A vrátane: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 a RA-65973; všetky lietadlá Antonov AN-24RV vrátane: RA-46625 a RA-47818; lietadlá typu AN24RV s registračnými značkami RA-46625 a RA-47818 v súčasnosti prevádzkuje iný ruský dopravca.

j)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85508 (lietadlá RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 a RA-85432 v súčasnosti nie sú prevádzkované z finančných dôvodov).

k)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85733, RA-85755, RA-85806, RA-85820; všetky (25) lietadlá TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902 a RA-65977; lietadlá RA-65143 a RA-65916 prevádzkuje iný ruský dopravca; všetky (1) lietadlá TU-134B: RA-65726; všetky lietadlá (10) Yakovlev Yak-40: RA-87348 (v súčasnosti sa neprevádzkuje z finančných dôvodov), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 a RA-88280; všetky vrtuľníky Mil-26: (neznáma registrácia); všetky vrtuľníky Mil-10: (neznáma registrácia); všetky vrtuľníky Mil-8 (neznáma registrácia); všetky vrtuľníky AS-355 (neznáma registrácia); všetky vrtuľníky BO-105 (neznáma registrácia); lietadlá typu AN-24B: RA-46388, lietadlá RA-46267 a RA-47289 a lietadlá typu AN-24RV RA-46509, RA-46519 a RA-47800 prevádzkuje iný ruský dopravca.

l)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65979, lietadlá RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 a RA-65555 prevádzkuje iný ruský dopravca; TU-214: RA-64504 a RA-64505 prevádzkuje iný ruský dopravca; Iľjušin IL-18: RA-75454 a RA-75464 prevádzkuje iný ruský dopravca; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971 a RA-88200 prevádzkuje iný ruský dopravca.

(71)

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) a členské štáty vykonali v decembri 2009 návštevu na mieste v Jemenskej republike podľa nariadenia (ES) č. 1144/2009, aby overili bezpečnostnú situáciu spoločnosti Yemenia s cieľom zhodnotiť jej skutočné dodržiavanie medzinárodných bezpečnostných noriem, ako aj schopnosť úradu CAMA zabezpečovať dohľad nad bezpečnosťou civilného letectva v Jemene.

(72)

Hodnotiaca návšteva preukázala, že úrad CAMA dokáže vykonávať účinný regulačný dohľad nad spoločnosťou Yemenia Yemen Airways a tým aj zabezpečiť, aby dopravcovia, ktorým vydáva AOC, boli schopní zachovávať bezpečnosť prevádzky v súlade s normami ICAO, a že kontrola spoločnosti Yemenia Yemen Airways a dohľad nad jej prevádzkou sú primerané na zabezpečenie toho, aby leteckú dopravu vykonávala v súlade s požiadavkami, ktorými sa riadi jej AOC.

(73)

Vzhľadom na výsledky hodnotiacej návštevy nie je v tejto etape potrebné žiadne ďalšie opatrenie. Komisia bude naďalej dôsledne monitorovať činnosť tohto dopravcu a nabáda jemenské orgány, aby pokračovali vo svojom úsilí v rámci vyšetrovania nehody letu 626 spoločnosti Yemenia Yemen Airways z 30. júna 2009. Členské štáty budú overovať účinné dodržiavanie príslušných bezpečnostných noriem prostredníctvom stanovenia priorít pri vykonávaní inšpekcií na ploche, ktoré sa majú vykonávať na lietadlách tohto leteckého dopravcu podľa nariadenia (ES) č. 351/2008.

(74)

Existuje overený dôkaz o nedostatočnej schopnosti orgánov zodpovedných za regulačný dohľad nad leteckými dopravcami s osvedčením získaným na Filipínach odstraňovať bezpečnostné nedostatky a zároveň nie je k dispozícii dostatočný dôkaz o tom, že leteckí dopravcovia s osvedčením získaným na Filipínach dodržiavajú platné bezpečnostné normy ICAO a odporúčané postupy, o čom svedčia výsledky auditu, ktorý na Filipínach uskutočnila organizácia ICAO v októbri 2009 v rámci svojho Všeobecného programu hodnotenia dohľadu nad bezpečnosťou (USOAP), ako aj neustále znižovanie bezpečnostného ratingu Filipín príslušnými orgánmi Spojených štátov amerických.

(75)

Na základe auditu USOAP, ktorý sa na Filipínach uskutočnil v októbri 2009, organizácia ICAO oznámila všetkým zmluvným štátom Chicagského dohovoru existenciu závažných bezpečnostných problémov týkajúcich sa bezpečnostného dohľadu nad dopravcami a lietadlami zaregistrovanými na Filipínach (11), a síce že 47 leteckých prevádzkovateľov na Filipínach vrátane medzinárodných leteckých dopravcov vykonáva leteckú dopravu s takými osvedčeniami leteckého prevádzkovateľa, ktoré boli vydané podľa zrušených správnych rozhodnutí. Príslušné filipínske orgány nevypracovali žiadny druh vykonávacieho alebo prechodného plánu na osvedčovanie zvyšných leteckých prevádzkovateľov v súlade s predpismi civilného letectva, ktorými sa tieto správne rozhodnutia nahradili. Príslušné filipínske orgány okrem toho viac než rok nevykonávali kontroly dohľadu nad leteckými prevádzkovateľmi. Nápravné akčné plány, ktoré tieto orgány predložili organizácii ICAO, sa nepovažovali za vhodné na odstránenie tohto závažného bezpečnostného problému, ktorý zostáva nevyriešený.

(76)

Okrem toho Federálny letecký úrad Ministerstva dopravy USA (FAA) naďalej ponecháva bezpečnostný rating tejto krajiny v kategórii dva v rámci svojho programu IASA, čím dáva najavo, že Filipínska republika nespĺňa medzinárodné bezpečnostné normy stanovené organizáciou ICAO.

(77)

Významný bezpečnostný problém, ktorý zverejnila organizácia ICAO, ukazuje na skutočnosť, že nápravný akčný plán, ktorý predložili príslušné filipínske orgány Komisii 13. októbra 2008 (12) a ktorého splnenie očakávalo do 31. marca 2009, nebol ukončený a že príslušné filipínske orgány nedokázali uvedený plán včas realizovať.

(78)

Komisia s prihliadnutím na významné bezpečnostné problémy, ktoré zverejnila organizácia ICAO, uskutočnila konzultácie s príslušnými filipínskymi orgánmi, pričom vyjadrila vážne znepokojenie nad bezpečnosťou prevádzky všetkých leteckých dopravcov, ktorí získali licenciu v tomto štáte, a požiadala o vysvetlenie týkajúce sa opatrení prijatých príslušnými štátnymi orgánmi na nápravu zistených bezpečnostných nedostatkov.

(79)

Príslušné filipínske orgány (CAAP) predložili v období od januára do marca 2010 dokumentáciu, avšak neposkytli všetky požadované informácie, najmä dôkaz, že bezpečnostné nedostatky sa riadne odstránili.

(80)

Vypočutie úradu CAAP vo Výbore pre leteckú bezpečnosť sa konalo 18. marca 2010 a úrad potvrdil, že 20 leteckých dopravcov naďalej prevádzkuje lety s osvedčeniami AOC, ktoré boli vydané podľa zrušených správnych rozhodnutí, a to až do získania nového osvedčenia alebo najneskôr do 1. decembra 2010. Ide o týchto dopravcov: Aerowurks Aerial Spraying Services, Airtrack Agricultural Corp., Asia Aircraft Overseas, Philippines Inc., Aviation Technology Innovators Inc., Bendice Transport Management Inc., Canadian Helicopter Philippines Inc., CM Aero, Cyclone Airways, INAEC Aviation Corp., Macro Asia Air Taxi Services, Omni Aviation, Corp., Philippine Agricultural Aviation Corp., Royal Air Charter Services Inc., Royal Star Aviation Inc., Southstar Aviation Company, Subic International Air Charter Inc., Subic Seaplane Inc.. Okrem toho úrad potvrdil, že značný počet týchto dopravcov naďalej prevádzkuje lety s osvedčením AOC, ktorého platnosť uplynula, podľa ustanovení o dočasných výnimkách, podľa ktorých sú títo dopravcovia oslobodení od povinnosti vlastniť takéto AOC. Konkrétne letecký dopravca Pacific East Asia Cargo Airlines Inc. naďalej vykonáva medzinárodnú leteckú prepravu nákladu s veľkými lietadlami typu Boeing B727, zatiaľ čo platnosť jeho osvedčenia AOC vydaného 31. marca 2008 podľa zrušených správnych rozhodnutí uplynula 30. marca 2009, a to v zmysle výnimky z dodržiavania ustanovení tohto AOC vydaného 16. decembra 2009 na maximálne obdobie 90 dní a ktorého platnosť uplynie 16. marca 2010. Úrad CAAP nedokázal potvrdiť, či tento dopravca napokon zastavil svoju prevádzku 18. marca 2010.

(81)

Úrad CAAP informoval, že platnosť týchto deviatich osvedčení AOC uplynula alebo nebola obnovená: Beacon, Corporate Air, Frontier Aviation Corp., Mora Air Service Inc., Pacific Airways Corp., Pacific Alliance Corp., Topflite Airways Inc., World Aviation Corp. a Yokota Aviation Corp. Úrad však neposkytol dôkaz o tom, že osvedčenie AOC týchto dopravcov bolo zrušené a že títo dopravcovia následne zanikli.

(82)

Úrad CAAP uviedol, že začiatkom roku 2009 začal s procesom opätovného získavania osvedčení a 21 leteckých dopravcov už nové osvedčenie získalo v súlade s právnymi predpismi o civilnom letectve, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2008. Ide o týchto dopravcov: Air Philippines Corp., Aviatour's Fly'n Inc., Cebu Pacific Air, Chemtrad Aviation Corp., Far East Aviation Services, F.F. Cruz & Company Inc., Huma Corp., Interisland Airlines Inc., Island Aviation, Lion Air Inc., Mindanao Rainbow Agricultural Development Services, Misibis Aviation and Development Corp., Philippine Airlines, South East Asian Airlines Inc., Spirit of Manila Airlines Corp., TransGlobal Airways Corp., WCC Aviation Company, Zenith Air Inc., Zest Airways Inc. Úrad CAAP však nepreukázal spoľahlivosť tohto procesu opätovného získavania osvedčení. Úrad CAAP nedokázal poskytnúť kompletné osvedčenia všetkých týchto dopravcov, keďže predložené osvedčenia AOC predovšetkým neumožňovali identifikovať čísla a registračné značky týchto dopravcov s opätovne získaným osvedčením: Zest Airways Inc., Lion Air, Inc., Aviatour's Fly'sn Inc., Misibis Aviation a Development Corp. Okrem toho úrad CAAP nezabezpečil žiadny audit pred certifikáciou, ani neposkytol dôkaz o tom, že pred opätovným vydaním osvedčenia týmto dopravcom sa vykonalo dostatočné prešetrenie ich letovej prevádzky a údržby s cieľom preukázať účinné uplatňovanie schválených príručiek a súlad letovej prevádzky a údržby týchto dopravcov s platnými bezpečnostnými normami. Úrad CAAP navyše nepreukázal, že dopravcovia s opätovne získaným osvedčením podliehajú náležitému dohľadu po udelení osvedčenia, keďže v plánoch dohľadu, ktoré vypracoval pre letovú spôsobilosť a vydávanie licencií na rok 2010, sa neuvádzajú žiadne dátumy pre tieto plánované činnosti.

(83)

Dopravca Philippines Airlines požiadal o vypočutie vo Výbore pre leteckú bezpečnosť a vypočutie sa uskutočnilo 18. marca 2010. Tento letecký dopravca predstavil svoju činnosť, ako aj proces opätovného získania osvedčenia, ktorý podstúpil v roku 2009, kým 9. októbra 2009 získal svoje nové osvedčenie AOC, v ktorom sa uvádza súlad s právnymi predpismi o bezpečnosti v civilnom letectve, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2008. Dopravca sa vo vypočutí venoval aj overeniam, ktoré sa uskutočnili pred opätovným získaním osvedčenia, a potvrdil, že sa zamerali na preskúmanie a schválenie nových príručiek a postupov. Dopravca tiež uviedol, že úrad CAAP u neho pred opätovným získaním osvedčenia nevykonal komplexný audit na mieste a že pokiaľ ide o jeho letovú prevádzku, úrad CAAP nevykonal jej audit, pričom takýto audit sa ešte len má uskutočniť. Dopravca Philippines Airlines vyhlásil, že nevykonáva letovú prevádzku do EÚ a uviedol, že po tom, ako Federálny letecký úrad USA znížil Filipínam rating, podlieha jeho letová prevádzka do Spojených štátov obmedzeniam a nie je mu umožnené prevádzkovať ďalšie trasy, ani meniť lietadlá na trasách, ktoré v súčasnosti prevádzkuje.

(84)

Dopravca Cebu Pacific Airlines požiadal o vypočutie vo Výbore pre leteckú bezpečnosť a vypočutie sa uskutočnilo 18. marca 2010. Tento letecký dopravca predstavil svoju činnosť, ako aj proces opätovného získania osvedčenia, ktorý podstúpil v roku 2009, kým 25. novembra 2009 získal svoje nové osvedčenie AOC, v ktorom sa uvádza súlad s právnymi predpismi o bezpečnosti v civilnom letectve, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2008. Dopravca sa vo vypočutí venoval overeniam, ktoré sa uskutočnili pred opätovným získaním osvedčenia, a predovšetkým potvrdil, že získané osvedčenie obsahuje nové schválenie na prepravu nebezpečného tovaru, aj keď táto záležitosť nebola predmetom auditu, ktorý vykonal úrad CAAP. Dopravca však vyhlásil, že takéto schválenie dobrovoľne nevyužíva. Dopravca Cebu Pacific vyhlásil, že po tom, ako Federálny letecký úrad USA znížil Filipínam rating, mu nie je umožnené prevádzkovať lety do Spojených štátov. Dopravca ďalej uviedol, že nemá v úmysle prevádzkovať lety do EÚ.

(85)

Komisia oceňuje úsilie, ktoré títo dvaja leteckí dopravcovia v poslednom čase vyvinuli na zabezpečenie bezpečnej letovej prevádzky a tiež uznáva, že zaviedli interné opatrenia na posilnenie bezpečnosti. Komisia je pripravená vykonať u týchto prevádzkovateľov návštevu za účasti členských štátov a Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva s cieľom overiť dodržiavanie medzinárodných bezpečnostných noriem.

(86)

Komisia oceňuje aj úsilie, ktoré v poslednom čase vyvinuli príslušné orgány na reformu systému civilného letectva na Filipínach, a kroky vykonané na riešenie bezpečnostných nedostatkov, ktoré oznámili FAA a ICAO. Kým však nedôjde k účinnej realizácii primeraných opatrení na nápravu závažných bezpečnostných problémov, ktoré oznámila ICAO, dospelo sa na základe spoločných kritérií k záveru, že príslušné filipínske orgány nie sú v tomto štádiu schopné vykonávať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy voči všetkým leteckým dopravcom pod ich regulačnou kontrolou. Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie na Filipínach, by preto mali podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy a mali by sa zaradiť do prílohy A.

(87)

Komisia sa však domnieva, že nedávne zmeny v manažmente CAAP, ako aj okamžité opatrenia tohto nového manažmentu vrátane zamestnania 23 kvalifikovaných inšpektorov a využitia značnej technickej podpory poskytnutej organizáciou ICAO, preukazujú ochotu tohto štátu urýchlene odstraňovať bezpečnostné nedostatky, ktoré zistili FAA a ICAO, a pripravujú pôdu na úspešné a bezodkladné odstránenie týchto nedostatkov. Komisia je pripravená podporiť úsilie Filipín prostredníctvom hodnotiacej návštevy vrátane úrovne jeho prevádzkovateľov pri dodržiavaní bezpečnosti, s cieľom odstrániť zistené bezpečnostné nedostatky.

(88)

Napriek tomu, že Komisia o to výslovne žiadala, ostatní leteckí dopravcovia zaradení do zoznamu Spoločenstva aktualizovaného 26. novembra 2009 ani orgány zodpovedné za regulačný dohľad nad týmito leteckými dopravcami doteraz neoznámili žiadne dôkazy o úplnej realizácii primeraných nápravných opatrení. Na základe spoločných kritérií sa preto usudzuje, že títo leteckí dopravcovia by mali naďalej podliehať či už zákazu vykonávania leteckej dopravy (príloha A), alebo prevádzkovým obmedzeniam (príloha B).

(89)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre leteckú bezpečnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 474/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha A sa nahrádza znením prílohy A k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha B sa nahrádza znením prílohy B k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2010

Za Komisiu

v mene predsedu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 14.

(3)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4.

(4)  Odôvodnenia (75) až (86) nariadenia (ES) č. 474/2006 z 22. marca 2006, Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 19–21.

(5)  Odôvodnenie (21) nariadenia (ES) č. 1131/2008 zo 14. novembra 2008, Ú. v. EÚ L 306, 15.11.2008, s. 49.

(6)  Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2009, s. 16.

(7)  Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2009, s. 16.

(8)  Taliansky úrad pre civilné letectvo (ENAC) informoval 5.2.2010 dopravcu Midwest Airlines o bezpečnostných nedostatkoch, ktoré viedli k zrušeniu povolenia na vykonanie letu.

(9)  Odôvodnenia (10) až (16) nariadenia (ES) č. 1144/2009 z 26. novembra 2009, Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2009, s. 17.

(10)  Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2009, s. 24.

(11)  Zistenie ICAO OPS/01.

(12)  Odôvodnenie (16) nariadenia (ES) č. 1131/2008 zo 14. novembra 2008, Ú. v. EÚ L 306, 15.11.2008, s. 49.


PRÍLOHA A

ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÍ PODLIEHAJÚ ÚPLNÉMU ZÁKAZU VYKONÁVANIA LETECKEJ DOPRAVY V RÁMCI SPOLOČENSTVA  (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC) alebo číslo prevádzkovej licencie

Označenie ICAO pre leteckú spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistan

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Kambodžské kráľovstvo

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Neznáme

VRB

Rwandská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od angolských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou leteckej spoločnosti TAAG Angola Airlines zaradenej do prílohy B, vrátane

 

 

Angolská republika

AEROJET

015

Neznáme

Angolská republika

AIR26

004

DCD

Angolská republika

AIR GEMINI

002

GLL

Angolská republika

AIR GICANGO

009

Neznáme

Angolská republika

AIR JET

003

MBC

Angolská republika

AIR NAVE

017

Neznáme

Angolská republika

ALADA

005

RAD

Angolská republika

ANGOLA AIR SERVICES

006

Neznáme

Angolská republika

DIEXIM

007

Neznáme

Angolská republika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolská republika

HELIANG

010

Neznáme

Angolská republika

HELIMALONGO

011

Neznáme

Angolská republika

MAVEWA

016

Neznáme

Angolská republika

PHA

019

Neznáme

Angolská republika

RUI & CONCEICAO

012

Neznáme

Angolská republika

SAL

013

Neznáme

Angolská republika

SERVISAIR

018

Neznáme

Angolská republika

SONAIR

014

SOR

Angolská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od beninských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

Beninská republika

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Neznáme

Beninská republika

AFRICA AIRWAYS

Neznáme

AFF

Beninská republika

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Neuvádza sa

Beninská republika

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS

Neznáme

Beninská republika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

LTL

Beninská republika

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

COB

Beninská republika

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Beninská republika

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Beninská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Konžskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Konžská republika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Konžská republika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Konžská republika

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Neznáme

Konžská republika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Neznáme

Konžská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Konžskej demokratickej republiky (KDR) zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

Konžská demokratická republika (KDR)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/036/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Konžská demokratická republika (KDR)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Konžská demokratická republika (KDR)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Konžská demokratická republika (KDR)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Konžská demokratická republika (KDR)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Konžská demokratická republika (KDR)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministerský podpis (výnos č. 78/205)

LCG

Konžská demokratická republika (KDR)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Konžská demokratická republika (KDR)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od džibutských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Džibutsko

DAALLO AIRLINES

Neznáme

DAO

Džibutsko

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Rovníkovej Guiney zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Rovníková Guinea

CRONOS AIRLINES

neznáme

Neznáme

Rovníková Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

neznáme

CEL

Rovníková Guinea

EGAMS

neznáme

EGM

Rovníková Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Rovníková Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

neuvádza sa

Rovníková Guinea

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Rovníková Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

neuvádza sa

Rovníková Guinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Neznáme

Neznáme

Rovníková Guinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Rovníková Guinea

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od indonézskych orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou týchto dopravcov: Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines a Ekspres Transportasi Antarbenua, vrátane

 

 

Indonézska republika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Neznáme

Indonézska republika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Neznáme

Indonézska republika

ASCO NUSA AIR

135-022

Neznáme

Indonézska republika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Neznáme

Indonézska republika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Neznáme

Indonézska republika

CARDIG AIR

121-013

Neznáme

Indonézska republika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Neznáme

Indonézska republika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonézska republika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonézska republika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonézska republika

EASTINDO

135-038

Neznáme

Indonézska republika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonézska republika

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonézska republika

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Indonézska republika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Neznáme

Indonézska republika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Neznáme

Indonézska republika

KAL STAR

121-037

KLS

Indonézska republika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonézska republika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonézska republika

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonézska republika

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Neznáme

Indonézska republika

MEGANTARA

121-025

MKE

Indonézska republika

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indonézska republika

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonézska republika

MIMIKA AIR

135-007

Neznáme

Indonézska republika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Neznáme

Indonézska republika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Neznáme

Indonézska republika

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Neznáme

Indonézska republika

NYAMAN AIR

135-042

Neznáme

Indonézska republika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonézska republika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Neznáme

Indonézska republika

PURA WISATA BARUNA

135-025

Neznáme

Indonézska republika

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Indonézska republika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonézska republika

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Indonézska republika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Neznáme

Indonézska republika

SKY AVIATION

135-044

Neznáme

Indonézska republika

SMAC

135-015

SMC

Indonézska republika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonézska republika

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Neznáme

Indonézska republika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Neznáme

Indonézska republika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonézska republika

TRAVIRA UTAMA

135-009

Neznáme

Indonézska republika

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonézska republika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonézska republika

UNINDO

135-040

Neznáme

Indonézska republika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonézska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od kazašských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou dopravcu Air Astana zaradeného do prílohy B, vrátane

 

 

Kazašská republika

AERO AIR COMPANY

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

AEROPRAKT KZ

Neznáme

APK

Kazašská republika

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Kazašská republika

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kazašská republika

AIR DIVISION OF EKA

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

AIR FLAMINGO

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

AIR TRUST AIRCOMPANY

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Neznáme

AKS

Kazašská republika

ALMATY AVIATION

Neznáme

LMT

Kazašská republika

ARKHABAY

Neznáme

KEK

Kazašská republika

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Kazašská republika

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Kazašská republika

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Kazašská republika

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Kazašská republika

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Kazašská republika

AVIA-JAYNAR

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

BEYBARS AIRCOMPANY

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Kazašská republika

BERKUT KZ

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Kazašská republika

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Kazašská republika

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Kazašská republika

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Kazašská republika

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Kazašská republika

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Kazašská republika

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Neznáme

KZE

Kazašská republika

FENIX

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Kazašská republika

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Kazašská republika

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Kazašská republika

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Kazašská republika

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Kazašská republika

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Kazašská republika

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Kazašská republika

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Kazašská republika

KAZAIRWEST

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

KAZAVIA

Neznáme

KKA

Kazašská republika

KAZAVIASPAS

Neznáme

KZS

Kazašská republika

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kazašská republika

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Kazašská republika

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Kazašská republika

NAVIGATOR

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Neznáme

KOV

Kazašská republika

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

PRIME AVIATION

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

SALEM AIRCOMPANY

Neznáme

KKS

Kazašská republika

SAMAL AIR

Neznáme

SAV

Kazašská republika

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Kazašská republika

SEMEYAVIA

Neznáme

SMK

Kazašská republika

SCAT

AK-0350-08

VSV

Kazašská republika

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Kazašská republika

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Kazašská republika

SKYSERVICE

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

TYAN SHAN

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Kazašská republika

ZHETYSU AIRCOMPANY

Neznáme

JTU

Kazašská republika

ZHERSU AVIA

Neznáme

RZU

Kazašská republika

ZHEZKAZGANAIR

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Kirgizskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Kirgizská republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizská republika

ASIAN AIR

Neznáme

AAZ

Kirgizská republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizská republika

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kirgizská republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizská republika

DAMES

20

DAM

Kirgizská republika

EASTOK AVIA

15

EEA

Kirgizská republika

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizská republika

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizská republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizská republika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizská republika

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizská republika

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgizská republika

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizská republika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizská republika

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizská republika

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizská republika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od libérijských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad

 

Libéria

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Gabonskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou Gabon Airlines, Afrijet SN2AG zaradených do prílohy B, vrátane

 

 

Gabonská republika

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Gabonská republika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Gabonská republika

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Neznáme

Gabonská republika

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Neznáme

Gabonská republika

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Gabonská republika

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Neznáme

Gabonská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od filipínskych orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Filipínska republika

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

4AN2008003

Neznáme

Filipínska republika

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

Neznáme

Filipínska republika

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Neznáme

Filipínska republika

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

4AN2005003

Neznáme

Filipínska republika

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Neznáme

Filipínska republika

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Neznáme

Filipínska republika

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Neznáme

Filipínska republika

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Neznáme

Filipínska republika

BEACON

Neznáme

Neznáme

Filipínska republika

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Neznáme

Filipínska republika

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Neznáme

Filipínska republika

CEBU PACIFIC AIR

2009002

Neznáme

Filipínska republika

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Neznáme

Filipínska republika

CM AERO

4AN2000001

Neznáme

Filipínska republika

CORPORATE AIR

Neznáme

Neznáme

Filipínska republika

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Neznáme

Filipínska republika

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Neznáme

Filipínska republika

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Neznáme

Filipínska republika

HUMA CORPORATION

2009014

Neznáme

Filipínska republika

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Neznáme

Filipínska republika

ISLAND AVIATION

2009009

Neznáme

Filipínska republika

INTERISLAND AIRLINES, INC.

2010023

Neznáme

Filipínska republika

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Neznáme

Filipínska republika

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Neznáme

Filipínska republika

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

4AN9800035

Neznáme

Filipínska republika

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Neznáme

Filipínska republika

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Neznáme

Filipínska republika

OMNI AVIATION CORP.

4AN2002002

Neznáme

Filipínska republika

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

Neznáme

Filipínska republika

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

Neznáme

Neznáme

Filipínska republika

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

Neznáme

Neznáme

Filipínska republika

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

Neznáme

Filipínska republika

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Neznáme

Filipínska republika

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

4AN2003003

Neznáme

Filipínska republika

ROYAL STAR AVIATION, INC.

4AN9800029

Neznáme

Filipínska republika

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

Neznáme

Filipínska republika

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Neznáme

Filipínska republika

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

Neznáme

Filipínska republika

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Neznáme

Filipínska republika

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Neznáme

Filipínska republika

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

Neznáme

Neznáme

Filipínska republika

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

Neznáme

Filipínska republika

WORLD AVIATION, CORP.

Neznáme

Neznáme

Filipínska republika

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Neznáme

Filipínska republika

YOKOTA AVIATION, INC.

Neznáme

Neznáme

Filipínska republika

ZENITH AIR, INC.

2009012

Neznáme

Filipínska republika

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

Neznáme

Filipínska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Svätého Tomáša a Princovho ostrova zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Svätý Tomáš a Princov ostrov

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Neznáme

Svätý Tomáš a Princov ostrov

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Svätý Tomáš a Princov ostrov

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Svätý Tomáš a Princov ostrov

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Neznáme

Svätý Tomáš a Princov ostrov

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Svätý Tomáš a Princov ostrov

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Neznáme

Svätý Tomáš a Princov ostrov

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Svätý Tomáš a Princov ostrov

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Svätý Tomáš a Princov ostrov

TRANSCARG

01/AOC/2009

Neznáme

Svätý Tomáš a Princov ostrov

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Svätý Tomáš a Princov ostrov

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od sierraleonských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Neznáme

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Neznáme

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Neznáme

Neznáme

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Neznáme

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Neznáme

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Neznáme

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Neznáme

Neznáme

Sierra Leone

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od sudánskych orgánov zodpovedných za regulačný dohľad

 

 

Sudánska republika

SUDAN AIRWAYS

Neznáme

 

Sudánska republika

SUN AIR COMPANY

Neznáme

 

Sudánska republika

MARSLAND COMPANY

Neznáme

 

Sudánska republika

ATTICO AIRLINES

Neznáme

 

Sudánska republika

FOURTY EIGHT AVIATION

Neznáme

 

Sudánska republika

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

Neznáme

 

Sudánska republika

ALMAJARA AVIATION

Neznáme

 

Sudánska republika

BADER AIRLINES

Neznáme

 

Sudánska republika

ALFA AIRLINES

Neznáme

 

Sudánska republika

AZZA TRANSPORT COMPANY

Neznáme

 

Sudánska republika

GREEN FLAG AVIATION

Neznáme

 

Sudánska republika

ALMAJAL AVIATION SERVICE

Neznáme

 

Sudánska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali oprávnenie od svazijských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Svazijsko

SWAZILAND AIRLINK

Neznáme

SZL

Svazijsko

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí dostali osvedčenie od zambijských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe A by sa mohlo povoliť vykonávať práva prevádzky tým, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.


PRÍLOHA B

ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÝCH VYKONÁVANIE LETECKEJ DOPRAVY PODLIEHA PREVÁDZKOVÝM OBMEDZENIAM V RÁMCI SPOLOČENSTVA  (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC)

Označenie ICAO pre leteckú spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

Obmedzenie pre typ lietadla

Registračné značky a prípadne sériové výrobné čísla

Štát registrácie

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

 

DPRK

Všetky lietadlá s výnimkou: 2 lietadiel typu Tu 204

Všetky lietadlá s výnimkou: P-632, P-633

DPRK

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Gabonská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 2 lietadiel typu Falcon 50, 1 lietadla typu Falcon 900

Všetky lietadlá s výnimkou: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Gabonská republika

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazachstan

Všetky lietadlá s výnimkou: 2 lietadiel typu B767; 4 lietadiel typu B757; 10 lietadiel typu A319/320/321; 5 lietadiel typu Fokker 50

Všetky lietadlá s výnimkou: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Holandské kráľovstvo)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladéš

B747-269B

S2-ADT

Bangladéš

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Všetky lietadlá s výnimkou: LET 410 UVP

Všetky lietadlá s výnimkou: D6-CAM (851336)

Komory

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Gabonská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 1 lietadla typu Boeing B-767-200

Všetky lietadlá s výnimkou: TR-LHP

Gabonská republika

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Iránska islamská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 14 lietadiel typu A300, 4 lietadiel typu A310, 9 lietadiel typu B747, 1 lietadlo typu B737, 6 lietadiel typu A320

Všetky lietadlá s výnimkou:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-IAA

EP-IAB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IAG

EP-IAH

EP-IAI

EP-IAM

EP-ICD

EP-AGA

EP-IEA

EP-IEB

EP-IED

EP-IEE

EP-IEF

EP-IEG

Iránska islamská republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 1 lietadla typu Challenger; CL601 1 lietadla typu HS-125-800

Všetky lietadlá s výnimkou: TR-AAG, ZS-AFG

Gabonská republika; Juhoafrická republika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 3 lietadiel typu Boeing B-777 a 4 lietadiel typu Boeing B-737-700

Všetky lietadlá s výnimkou: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Angolská republika

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Ukrajina

Všetky lietadlá s výnimkou jedného lietadla typu MD-83

Všetky lietadlá s výnimkou: UR-CFF

Ukrajina


(1)  Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe B by sa mohlo povoliť vykonávať práva prevádzky tým, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.

(2)  Afrijet smie na svoju bežnú prevádzku v rámci Európskeho spoločenstva použiť len konkrétne uvedené lietadlá.

(3)  Air Astana smie na svoju bežnú prevádzku v rámci Európskeho spoločenstva použiť len konkrétne uvedené lietadlá.

(4)  Gabon Airlines smie na svoju bežnú prevádzku v rámci Európskeho spoločenstva použiť len konkrétne uvedené lietadlá.

(5)  Iran Air má povolenie prevádzkovať lety do Európskej únie s použitím konkrétnych lietadiel podľa podmienok stanovených v odôvodneniach (48) a (49) tohto nariadenia.


31.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/50


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 274/2010

z 30. marca 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. marca 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

156,4

JO

98,8

MA

166,6

TN

154,7

TR

123,2

ZZ

139,9

0707 00 05

JO

75,8

MA

108,5

TR

127,2

ZZ

103,8

0709 90 70

MA

142,0

TR

100,2

ZZ

121,1

0805 10 20

EG

47,6

IL

53,2

MA

50,7

TN

46,9

TR

62,7

ZZ

52,2

0805 50 10

EG

63,7

IL

91,6

MA

49,1

TR

64,8

ZA

71,7

ZZ

68,2

0808 10 80

AR

80,6

BR

89,2

CA

74,4

CL

94,4

CN

95,2

MK

23,6

US

132,0

UY

93,5

ZA

92,9

ZZ

86,2

0808 20 50

AR

78,4

CL

150,4

CN

35,0

MX

100,0

UY

106,8

ZA

92,6

ZZ

93,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

31.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/52


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. marca 2010,

ktorým sa vyníma prieskum ložísk ropy a plynu a ich ťažba v Anglicku, Škótsku a Walese z pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

[oznámené pod číslom K(2010) 1920]

(Iba anglické znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2010/192/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 30 ods. 5 a 6,

so zreteľom na žiadosť, ktorú predložil Shell U.K. Limited (ďalej len Shell) e-mailom z 15. októbra 2009,

po porade s Poradným výborom pre verejné obstarávanie,

keďže:

I.   SKUTOČNOSTI

(1)

Podľa článku 27 smernice 2004/17/ES obstarávateľom, ktorí vykonávajú prieskum ložísk ropy alebo plynu alebo ich ťažbu v Spojenom kráľovstve, sa povolilo uplatňovať alternatívny režim namiesto zvyčajného súboru pravidiel. Alternatívny režim so sebou prinášal určité štatistické povinnosti a povinnosť dodržiavať zásady nediskriminácie a verejného obstarávania založeného na hospodárskej súťaži v súvislosti so zadávaním zákaziek na dodávky tovaru, prác a služieb, najmä pokiaľ ide o informácie, ktoré obstarávateľ sprístupňuje hospodárskym subjektom a ktoré sa týkajú jeho obstarávacích zámerov.

(2)

Mechanizmus článku 30, týkajúci sa výnimky z ustanovení smernice 2004/17/ES, ktorá platí za určitých okolností pre určité hospodárske subjekty, sa uplatňuje aj v súvislosti s týmito obmedzenými povinnosťami podľa článku 27 tej istej smernice.

(3)

Dňa 15. októbra 2009 Shell zaslal Komisii e-mailom žiadosť podľa článku 30 ods. 5 smernice 2004/17/ES. V súlade s článkom 30 ods. 5 prvým pododsekom Komisia o tom informovala orgány Spojeného kráľovstva listom z 21. októbra 2009, na ktorý tieto orgány odpovedali e-mailom zo 16. novembra 2009. Komisia si takisto vyžiadala od Shellu e-mailom zo 17. novembra 2009 ďalšie informácie, ktoré jej Shell zaslal e-mailom z 25. novembra 2009.

(4)

Žiadosť, ktorú predložil Shell, sa týka prieskumu ložísk ropy a plynu a ich ťažby v Anglicku, Škótsku a Walese. V súlade s predchádzajúcimi rozhodnutiami Komisie o fúziách (2) sa v žiadosti uviedli tri rozdielne činnosti, ktoré Shell vykonáva, a to:

a)

prieskum ropy a zemného plynu;

b)

ťažba ropy a

c)

ťažba zemného plynu.

V súlade s uvedenými rozhodnutiami Komisie „ťažba“ na účely tohto rozhodnutia zahŕňa aj „rozvoj“, t. j. zriadenie primeranej infraštruktúry na budúcu ťažbu (ropné plošiny, potrubie, terminály atď.).

II.   PRÁVNY RÁMEC

(5)

V článku 30 smernice 2004/17/ES sa ustanovuje, že zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie jednej z činností, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/17/ES, nepodliehajú uvedenej smernici, ak v členskom štáte, v ktorom sa vykonáva, je táto činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Priame vystavenie hospodárskej súťaži sa posudzuje na základe objektívnych kritérií, pričom sa zohľadňujú osobité charakteristiky príslušného sektora. Prístup sa považuje za neobmedzený, ak členský štát vykonal a uplatnil príslušné právne predpisy EÚ, ktorými sa otvára daný sektor alebo jeho časť.

(6)

Keďže Spojené kráľovstvo implementovalo a uplatnilo smernicu Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (3), prístup na trh by sa mal považovať za prístup, ktorý nie je obmedzený, v súlade s článkom 30 ods. 3 prvým pododsekom smernice 2004/17/ES. Priame vystavenie hospodárskej súťaži na konkrétnom trhu by sa malo hodnotiť na základe rôznych kritérií, z ktorých ani jedno nie je samo o sebe rozhodujúce.

(7)

Na účely posúdenia, či príslušné hospodárske subjekty podliehajú priamej hospodárskej súťaži na trhoch, ktorých sa týka toto rozhodnutie, sa zoberú do úvahy trhový podiel hlavných aktérov a stupeň koncentrácie týchto trhov. Keďže podmienky pri rôznych činnostiach, ktorých sa týka toto rozhodnutie, sú rozličné, pre každú činnosť/každý trh sa vykonáva osobitné posúdenie.

(8)

Toto rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá hospodárskej súťaže.

III.   POSÚDENIE

(9)

V predchádzajúcich rozhodnutiach Komisie uvedených v odôvodnení 4 sa všetky tri uvedené činnosti, ktoré sú predmetom tejto žiadosti (prieskum ložísk ropy a zemného plynu, ťažba ropy a ťažba zemného plynu), považovali za samostatné trhy produktov. Mali by sa preto posudzovať oddelene.

(10)

Podľa zavedenej praxe Komisie (4) predstavuje prieskum ropy a zemného plynu jeden relevantný trh s výrobkami, pretože na začiatku nie je možné určiť, či výsledkom prieskumu bude nájdenie ropy alebo zemného plynu. Z toho istého dôvodu sa ďalej stanovilo, že zemepisný rozsah tohto trhu je celosvetový.

(11)

Trhové podiely hospodárskych subjektov vyvíjajúcich aktivity v oblasti prieskumu je možné merať na základe troch premenných veličín, ktorými sú: kapitálové výdavky, overené zásoby a očakávaná produkcia. Ukázalo sa, že používanie kapitálových výdavkov na meranie trhového podielu nie je vhodné, o. i. v dôsledku veľkých rozdielov medzi požadovanými úrovňami investícií, ktoré sú potrebné v rôznych zemepisných oblastiach. Napríklad na prieskum ložísk ropy a plynu v Severnom mori sú potrebné väčšie investície než v prípade prieskumu napríklad na Strednom východe.

(12)

Na posudzovanie trhových podielov hospodárskych subjektov v rámci tohto sektora sa typicky uplatňovali dva ďalšie parametre, a to ich podiel overených zásob a očakávaná produkcia (5).

(13)

Podľa dostupných informácií predstavovali celosvetové overené zásoby ropy a plynu k 31. decembru 2008 celkovú hodnotu 385 miliárd štandardných kubických metrov ekvivalentu ropy (ďalej len Sm3 e. r.). Podiel Shellu na týchto zásobách dosiahol podľa dostupných informácií (6) 1,759 miliardy Sm3 e. r., čo predstavovalo trhový podiel vo výške 0,46 %. K 1. januáru 2009 predstavovali kombinované overené zásoby ropy a plynu vo Veľkej Británii o niečo viac ako 0,88 miliardy Sm3 e. r. (7), čiže o niečo viac ako 0,22 %. Z toho je podiel Shellu ešte menší. Podľa dostupných informácií existuje priama korelácia medzi overenými zásobami ropy a zemného plynu a predpokladanými objemami ťažby. V dostupných informáciách preto nič nenaznačuje, že trhový podiel Shellu by bol výrazne odlišný, ak by sa meral podľa očakávanej ťažby, a nie podľa podielu na overených zásobách ropy. Odôvodnenia 14 a 17 predstavujú trhové podiely Shellu a jeho hlavných konkurentov na ťažbe ropy resp. zemného plynu. Vzhľadom na spojenie medzi overenými zásobami a skutočnou ťažbou možno tieto čísla zároveň chápať ako ukazovatele stavu hospodárskej súťaže na príslušnom trhu. Trh prieskumu nie je veľmi koncentrovaný. Odhliadnuc od spoločností vo vlastníctve štátu sa tento trh vyznačuje prítomnosťou dvoch ďalších medzinárodných vertikálne integrovaných aktérov zo súkromnej sféry, nazývaných superveľké spoločnosti (angl. super majors – BP a EXXonMobil), ako aj určitým počtom takzvaných veľkých spoločností (angl. „majors“). Tieto prvky sú ukazovateľom priameho vystavenia hospodárskej súťaži.

(14)

Podľa osvedčenej praxe Komisie (8) predstavuje rozvoj a ťažba (surovej) ropy osobitný trh produktov, ktorého zemepisný rozsah je celosvetový. Podľa dostupných informácií (9) dosiahla v roku 2008 celková celosvetová denná produkcia ropy 81 820 miliónov barelov. V tom istom roku Shell vyťažil celkovo 1 771 miliónov barelov za deň, čo predstavovalo trhový podiel vo výške 2,16 %. Na účely tejto analýzy je dôležité prihliadať na stupeň koncentrácie a relevantný trh ako celok. Z tohto hľadiska Komisia poznamenáva, že trh ťažby ropy charakterizuje prítomnosť veľkých spoločností vo vlastníctve štátu a dvoch iných medzinárodných vertikálne integrovaných súkromných aktérov (takzvaných superveľkých spoločností: BP a ExxonMobil, ktorí sa na ťažbe ropy v roku 2008 podieľali 3,08 % a 2,32 %), ako aj istého počtu takzvaných veľkých spoločností (10). Tieto faktory naznačujú, že trh pozostáva z istého počtu aktérov, medzi ktorými sa dá predpokladať účinná hospodárska súťaž.

(15)

V predchádzajúcom rozhodnutí Komisie (11) týkajúcom sa dodávok plynu pre koncových zákazníkov („downstream“ dodávky) sa rozlišuje medzi plynom s nízkou výhrevnosťou (LCV, z angl. Low Calorific Value) a plynom s vysokou výhrevnosťou (HCV, z angl. High Calorific Value). Komisia takisto zvažovala, či by sa malo rozlišovať medzi dodávkami skvapalneného zemného plynu (LNG, z angl. Liquefied Natural Gas) a dodávkami zemného plynu cez plynovody (12). V ďalšom rozhodnutí Komisie (13) týkajúcom sa okrem iného rozvoja a ťažby zemného plynu sa však neriešila otázka, či na účely uvedeného rozhodnutia existovali osobitné trhy pre plyn s nízkou výhrevnosťou (LCV), plyn s vysokou výhrevnosťou (HCV) a skvapalnený zemný plyn (LNG), „keďže záverečné posúdenie sa neovplyvní bez ohľadu na prijatú definíciu“. Na účely tohto rozhodnutia sa táto otázka takisto nemusí riešiť z týchto dôvodov:

Shell neprodukuje LNG,

Shell U. K. Limited má svoje prevádzky vo Veľkej Británii (Anglicko, Škótsko a Wales), kde spotový trh pre plyn, takzvaný Národný plynárenský uzol (National Balancing Point) nerozlišuje medzi LCV a HCV. National Grid plc (správca Britskej národnej siete plynovodov) je zodpovedný za dohľad nad kvalitou plynu vstupujúceho do siete.

(16)

Pokiaľ ide o zemepisný trh, v predchádzajúcich rozhodnutiach Komisie (14) sa stanovilo, že zahŕňa Európsky hospodársky priestor (EHP) a prípadne aj Rusko a Alžírsko.

(17)

Podľa dostupných informácií (15) v roku 2008 dosiahla celková produkcia plynu v EÚ 190,3 miliardy Sm3 a produkcia EHP v tom istom roku 289,5 miliárd Sm3. Produkcia Shellu v roku 2008 dosiahla 37,60 miliárd Sm3, čo predstavovalo trhový podiel vo výške 12,99 %. V roku 2008 produkcia v Rusku dosiahla 601,7 miliardy Sm3 a v Alžírsku 86,5 miliardy Sm3. Celková produkcia EHP vrátane Ruska a Alžírska preto dosiahla celkovú výšku 976,7 miliárd Sm3, z čoho podiel Shellu predstavoval 3,85 %. Stupeň koncentrácie trhu ťažby zemného plynu je tiež nízky, vzhľadom na prítomnosť superveľkých spoločností (ExxonMobil a BP s trhovými podielmi medzi [10 – 20] % a [5 – 10] %) a veľkých spoločností (Statoil a Total s trhovými podielmi v rozsahoch [10 – 20] % a [5 – 10] %), ako aj tlak dvoch ďalších dôležitých spoločností vo vlastníctve štátu, ruského Gazpromu a alžírskeho Sonatrachu (s trhovými podielmi medzi [30 – 40] % a [10 – 20] % ) (16). Tieto fakty takisto poukazujú na priame vystavenie hospodárskej súťaži.

IV.   ZÁVERY

(18)

Vzhľadom na faktory posudzované v odôvodneniach 5 až 17 by sa podmienka priameho vystavenia hospodárskej súťaži ustanovená v článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES mala považovať v Anglicku, Škótsku a Walese za splnenú, pokiaľ ide o tieto služby:

a)

prieskum ropy a zemného plynu;

b)

ťažba ropy a

c)

ťažba zemného plynu.

(19)

Keďže podmienka neobmedzeného prístupu na trh sa považuje za splnenú, smernica 2004/17/ES by sa nemala uplatňovať v prípadoch, keď obstarávatelia zadávajú zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie služieb uvedených v písmenách a) až c) odôvodnenia 18 v Anglicku, Škótsku a Walese, ani v prípade, keď sa organizujú súťaže na projekty vykonávania takejto činnosti v týchto zemepisných oblastiach.

(20)

Toto rozhodnutie je založené na právnej a faktickej situácii z októbra a decembra 2009, ako je zrejmé z informácií predložených Shellom a Spojeným kráľovstvom. Toto rozhodnutie sa môže revidovať, ak by značné zmeny v právnej alebo skutkovej situácii znamenali, že už nie sú splnené podmienky uplatniteľnosti článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Smernica 2004/17/ES sa nevzťahuje na zákazky, ktoré boli zadané obstarávateľmi a ktorých cieľom je umožniť v Anglicku, Škótsku a Walese vykonávanie týchto služieb:

a)

prieskum ropy a zemného plynu;

b)

ťažba ropy a

c)

ťažba zemného plynu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 29. marca 2010

Za Komisiu

Michel BARNIER

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Pozri najmä rozhodnutie Komisie 2004/284/ES z 29. septembra 1999, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP (vec č. IV/M.1383 – Exxon/Mobil) (Ú. v. EÚ L 103, 7.4.2004, s. 1), a ďalšie rozhodnutia, okrem iného rozhodnutie Komisie z 3. mája 2007, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (vec č. IV/M.4545 – Statoil/Hydro) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004.

(3)  Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 3.

(4)  Pozri najmä uvedené rozhodnutie Exxon/Mobil a nedávne rozhodnutie Komisie z 19. novembra 2007 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (vec COMP/M.4934 – KazMunaiGaz/Rompetrol) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004.

(5)  Pozri najmä uvedené rozhodnutie Exxon/Mobil (odôvodnenia 25 a 27).

(6)  Pozri bod 5.2.1 prihlášky a v ňom citované zdroje, najmä BP Statistical Review of World Energy z júna 2009, ktorý je k nej priložený.

(7)  To predstavuje 0,34 biliónov Sm3 plynu, čo sa rovná 0,34 miliardám Sm3 e. r. a 3,4 tisíca miliónov barelov ropy, čo sa rovná 0,540 miliardám Sm3, čiže celkovo 0,88 miliárd Sm3.

(8)  Pozri najmä uvedené rozhodnutie Exxon/Mobil a uvedené rozhodnutie KazMunaiGaz/Rompetrol.

(9)  Pozri s. 8 štatistického prehľadu „BP Statistical Review of World Energy, June 2009“, ktorý tvorí prílohu k žiadosti, ďalej len „štatistický prehľad BP“.

(10)  Ich trhové podiely sú menšie ako v prípade superveľkých spoločností.

(11)  Rozhodnutie Komisie 2007/194/ES zo 14. novembra 2006, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP (vec COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 47).

(12)  Pozri najmä uvedené rozhodnutie Gaz de France/Suez.

(13)  Uvedené rozhodnutie Statoil/Hydro, bod 12.

(14)  Pozri napríklad rozhodnutia uvedené v odôvodnení 4.

(15)  Pozri najmä štatistický prehľad BP, s. 24.

(16)  Pozri uvedené rozhodnutie Statoil/Hydro.


31.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/56


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. marca 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/135/ES, pokiaľ ide o plány eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania proti nemu u diviačej zveri v určitých oblastiach Severného Porýnia-Vestfálska a Porýnia-Falcka (Nemecko)

[oznámené pod číslom K(2010) 1931]

(Iba francúzske a nemecké znenie je autentické)

(2010/193/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných (1), a najmä na jej článok 16 ods. 1 piaty pododsek a článok 20 ods. 2 piaty pododsek,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2003/135/ES z 27. februára 2003 o schválení plánov eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných v Nemecku v spolkových krajinách Dolné Sasko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko a Sársko (2) bolo prijaté ako jedno z niekoľkých opatrení na boj proti klasickému moru ošípaných.

(2)

Nemecko informovalo Komisiu o najnovšom vývoji uvedeného ochorenia u diviačej zveri v určitých oblastiach spolkových krajín Severné Porýnie-Vestfálsko a Porýnie-Falcko.

(3)

Z týchto informácií vyplýva, že klasický mor ošípaných u diviačej zveri bol v určitých oblastiach na juhu Porýnia-Falcka a v regióne Eifel eradikovaný. Preto v týchto konkrétnych oblastiach nie je potrebné naďalej uplatňovať plány eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania proti nemu u diviačej zveri.

(4)

Rozhodnutie 2003/135/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2003/135/ES sa nahrádza znením prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko a Francúzskej republike.

V Bruseli 29. marca 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 316, 1.12.2001, s. 5.

(2)  Ú. v. EÚ L 53, 28.2.2003, s. 47.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

1.   OBLASTI, V KTORÝCH SA UPLATŇUJÚ PLÁNY ERADIKÁCIE

A.   V spolkovej krajine Porýnie-Falcko

a)

Okresy Altenkirchen a Neuwied;

b)

v okrese Westerwald: obce Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod a Westerburg, obec Höhr-Grenzhausen severne od diaľnice A48, obec Montabaur severne od diaľnice A3 a obec Wirges severne od diaľnice A48 a A3;

c)

v okrese Südwestpfalz: obce Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben, Rodalben a Wallhalben;

d)

v okrese Kaiserslautern: obce Bruchmühlbach-Miesau južne od diaľnice A6, Kaiserslautern-Süd a Landstuhl;

e)

mesto Kaiserslautern južne od diaľnice A6.

B.   V spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko

a)

V okrese Rhein-Sieg: mestá Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg a Lohmar a obce Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck a Much;

b)

v okrese Siegen-Wittgenstein: v obci Kreuztal lokality Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees a Mittelhees, v meste Siegen lokality Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern a Eiserfeld, obce Freudenberg, Neunkirchen a Burbach, v obci Wilnsdorf lokality Rinsdorf a Wilden;

c)

v okrese Olpe: v meste Drolshagen lokality Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth a Buchhagen, v meste Olpe lokality Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen a Rüblinghausen, obec Wenden;

d)

v okrese Märkische Kreis: mestá Halver, Kierspe a Meinerzhagen;

e)

v meste Remscheid: lokality Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld a Bergisch Born;

f)

v mestách Kolín a Bonn: obce na pravom brehu rieky Rýn;

g)

mesto Leverkusen;

h)

okres Rheinisch-Bergischer Kreis;

i)

okres Oberbergischer Kreis.

2.   OBLASTI, V KTORÝCH SA VYKONÁVA NÚDZOVÉ OČKOVANIE

A.   V spolkovej krajine Porýnie-Falcko

a)

Okresy Altenkirchen a Neuwied;

b)

v okrese Westerwald: obce Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod a Westerburg, obec Höhr-Grenzhausen severne od diaľnice A48, obec Montabaur severne od diaľnice A3 a obec Wirges severne od diaľnice A48 a A3;

c)

v okrese Südwestpfalz: obce Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben, Rodalben a Wallhalben;

d)

v okrese Kaiserslautern: obce Bruchmühlbach-Miesau južne od diaľnice A6, Kaiserslautern-Süd a Landstuhl;

e)

mesto Kaiserslautern južne od diaľnice A6.

B.   V spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko

a)

V okrese Rhein-Sieg: mestá Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg a Lohmar a obce Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck a Much;

b)

v okrese Siegen-Wittgenstein: v obci Kreuztal lokality Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees a Mittelhees, v meste Siegen lokality Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern a Eiserfeld, obce Freudenberg, Neunkirchen a Burbach, v obci Wilnsdorf lokality Rinsdorf a Wilden;

c)

v okrese Olpe: v meste Drolshagen lokality Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth a Buchhagen, v meste Olpe lokality Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen a Rüblinghausen, obec Wenden;

d)

v okrese Märkische Kreis: mestá Halver, Kierspe a Meinerzhagen;

e)

v meste Remscheid: lokality Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld a Bergisch Born;

f)

v mestách Kolín a Bonn: obce na pravom brehu rieky Rýn;

g)

mesto Leverkusen;

h)

okres Rheinisch-Bergischer Kreis;

i)

okres Oberbergischer Kreis.“