ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.080.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 80

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
26. marca 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 254/2010 z 10. marca 2010, ktorým sa schvaľuje program kontroly salmonely u hydiny v určitých tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o status kontroly salmonely v určitých tretích krajinách ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 255/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá manažmentu toku letovej prevádzky ( 1 )

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 256/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Alubia de La Bañeza-León (CHZO)]

17

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 257/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ustanovuje program schválených prídavných látok v potravinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách ( 1 )

19

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 258/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky pre dovoz guarovej gumy pochádzajúcej alebo odoslanej z Indie z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórofenolom a dioxínmi a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/352/ES ( 1 )

28

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 259/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Colline Pontine (CHOP)]

32

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 260/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (CHOP)]

34

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 261/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 297/95, pokiaľ ide o úpravu poplatkov splatných Európskej agentúre pre lieky na základe miery inflácie

36

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 262/2010 z 24. marca 2010, ktorým sa stodvadsiatydruhýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom

40

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 263/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

44

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 264/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

46

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/179/SZBP z 11. marca 2010 na podporu činností kontroly zbraní vykonávaných strediskom SEESAC na západnom Balkáne v rámci stratégie EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu RĽZ a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi

48

 

 

2010/180/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. marca 2010, o zmene a doplnení rozhodnutia 2008/911/ES, ktorým sa vytvára zoznam rastlinných látok, rastlinných prípravkov a ich kombinácií určených na používanie v tradičných rastlinných liekoch [oznámené pod číslom K(2010) 1867]  ( 1 )

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

26.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 254/2010

z 10. marca 2010,

ktorým sa schvaľuje program kontroly salmonely u hydiny v určitých tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o status kontroly salmonely v určitých tretích krajinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 90/539/EHS z 15. októbra 1990 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 21 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (2), a najmä na jeho článok 10 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania (3), sa ustanovuje, že komodity spadajúce do rozsahu jeho pôsobnosti možno do Únie dovážať a cez územie Únie prevážať z tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek uvedených v tabuľke v prílohe I k uvedenému nariadeniu.

(2)

V nariadení (ES) č. 2160/2003 sa stanovujú pravidlá kontroly salmonely v rôznych populáciách hydiny v Únii. Pridanie na zoznam alebo ponechanie na zozname tretích krajín, z ktorých je podľa právnych predpisov Únie členským štátom povolené dovážať zvieratá v pôsobnosti uvedeného nariadenia, podlieha predloženiu programu kontroly salmonely Komisii príslušnou treťou krajinou, ktorá má záruky rovnocenné, ako sú záruky uvedené vo vnútroštátnych programoch kontroly salmonely v členských štátoch.

(3)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 584/2008 (4) sa programy kontroly salmonely týkajúce sa chovných a úžitkových moriek, ich násadových vajec, jednodňových kurčiat moriek a jatočnej hydiny a hydiny na obnovenie populácie moriek stanovené v nariadení (ES) č. 2160/2003 majú v rámci Únie uplatňovať od 1. januára 2010.

(4)

Kanada, Izrael a Spojené štáty predložili Komisii programy kontroly salmonely v chovných kŕdľoch moriek, ich násadových vajciach a u jednodňových kurčiat moriek. V týchto programoch sa stanovujú záruky požadované v nariadení (ES) č. 2160/2003 a mali by sa preto schváliť.

(5)

Určité tretie krajiny, ktoré sú v súčasnosti uvedené na zozname v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, ešte Komisii nepredložili žiadny program kontroly salmonely v kŕdľoch moriek alebo prípadne nimi predložené programy neposkytujú záruky rovnocenné zárukám stanoveným v nariadení (ES) č. 2160/2003. Od 1. januára 2010 by a preto už nemal z uvedených tretích krajín povoľovať dovoz chovných a úžitkových moriek, ich násadových vajec, jednodňových kurčiat moriek a jatočnej hydiny a hydiny na obnovenie populácie moriek.

(6)

Izrael predložil Komisii program kontroly salmonely u jednodňových kurčiat druhu Gallus gallus určený pre kŕdle nosníc a brojlerov, ktorý doplnil program kontroly Izraela schválený rozhodnutím Komisie 2007/843/ES (5). Programy kontroly salmonely v kŕdľoch chovných sliepok a ich násadových vajec a u jednodňových kurčiat druhu Gallus gallus predložila aj Brazília. V týchto programoch sa poskytujú záruky požadované v nariadení (ES) č. 2160/2003 a mali by sa preto schváliť.

(7)

Zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek a vzory veterinárnych osvedčení na dovoz chovnej a úžitkovej hydiny, jednodňových kurčiat a násadových vajec uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Program kontroly v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2160/2003 sa týmto schvaľuje, pokiaľ ide o salmonelu:

a)

v chovných kŕdľoch moriek, ich násadových vajciach a u jednodňových kurčiat moriek, ktorý predložila Kanada, Izrael a Spojené štáty;

b)

u jednodňových kurčiat druhu Gallus gallus určených pre kŕdle nosníc alebo brojlerov, ktorý predložil Izrael;

c)

u chovných sliepok druhu Gallus gallus, v ich násadových vajciach a u jednodňových kurčiat druhu Gallus gallus, ktorý predložila Brazília.

Článok 2

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. marca 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 303, 31.10.1990, s. 6.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 162, 21.6.2008, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 81.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Časť 1 sa nahrádza takto:

„ČASŤ 1

Zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek

Kód ISO a názov tretej krajiny alebo územia

Kód tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Opis tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Veterinárne osvedčenie

Osobitné podmienky

Osobitné podmienky

Status dohľadu nad vtáčou chrípkou

Status očkovania proti vtáčej chrípke

Status kontroly salmonely

Vzor(-y)

Ďalšie záruky

Dátum ukončenia (1)

Dátum začatia (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albánsko

AL-0

Celá krajina

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentína

AR-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Austrália

AU-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brazília

BR-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Štáty:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo a Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Štáty:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Distrito Federal a štáty:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW – Botswana

BW-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY – Bielorusko

BY-0

Celá krajina

EP a E (oba ‚iba pre tranzit cez EÚ‘)

IX

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH – Švajčiarsko

CH-0

Celá krajina

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Čile

CL-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

KN – Čína

KN-0

Celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

KN-1

Provincia Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL – Grónsko

GL-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – HongKong

HK-0

Celé územie osobitnej administratívnej oblasti Hongkong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Chorvátsko

HR-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL – Izrael

IL-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

IN – India

IN-0

Celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Island

IS-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR –

Kórejská republika

KR-0

Celá krajina

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME – Čierna Hora

ME-O

Celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malajzia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Západná polostrovná časť

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK –

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (4)

MK-0 (4)

Celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Mexiko

MX-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namíbia

NA-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Nová Kaledónia

NC-0

Celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Nový Zéland

NZ-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM –

St. Pierre a Miquelon

PM-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Srbsko (5)

RS-0 (5)

Celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Rusko

RU-0

Celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapúr

SG-0

Celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Thajsko

TH-0

Celá krajina

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN – Tunisko

TN-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Turecko

TR-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US – Spojené štáty

US-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY – Uruguaj

UY-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Južná Afrika

ZA-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Celá krajina

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

2.

Časť 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V oddiele „Program kontroly salmonel“ sa pridávajú tieto údaje:

„ ‚S5‘

Zákaz vyvážať do Únie chovnú a úžitkovú hydinu druhu Gallus gallus (BPP), jatočnú hydinu a hydinu určenú na zazverenie (SRP) druhu Gallus gallus z toho dôvodu, že Komisii nebol predložený alebo ňou nebol schválený príslušný program kontroly salmonely v súlade s nariadením (ES) č. 2160/2003.

‚ST0‘

Zákaz vyvážať do Únie chovné alebo úžitkové (BPP) morky, jednodňové kurčatá (DOC) moriek, jatočné morky a morky určenú na zazverenie (SRP) a násadové vajcia (HEP) moriek z toho dôvodu, že Komisii nebol predložený alebo ňou nebol schválený príslušný program kontroly salmonely v súlade s nariadením (ES) č. 2160/2003.

‚ST1‘

Zákaz vyvážať do Únie chovné alebo úžitkové (BPP) morky, jatočné morky a morky určenú na zazverenie (SRP) z toho dôvodu, že Komisii nebol predložený alebo ňou nebol schválený príslušný program kontroly salmonely v súlade s nariadením (ES) č. 2160/2003.“

b)

Vo vzore veterinárneho osvedčenia pre chovnú alebo úžitkovú hydinu inú ako vtáky nadradu bežce (BPP) sa poznámka 6 časti II nahrádza takto:

„(6)

Táto záruka sa vzťahuje na hydinu druhu Gallus gallus a morky.“

c)

Vo vzore veterinárneho osvedčenia pre jednodňové kurčatá hydiny inej ako vtáky nadradu bežce (DOC) sa poznámka 6 časti II nahrádza takto:

„(6)

Táto záruka sa vzťahuje na hydinu druhu Gallus gallus a morky.“

d)

Vo vzore veterinárneho osvedčenia pre násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce (HEP) sa poznámka 5 časti II nahrádza takto:

„(5)

Táto záruka sa vzťahuje na hydinu druhu Gallus gallus a morky.“

e)

Vo vzore veterinárneho osvedčenia pre jatočnú hydinu a hydinu určenú na zazverenie voľne žijúcou zverou inú ako vtáky nadradu bežce (SRP) sa poznámka 6 časti II nahrádza takto:

„(6)

Táto záruka sa vzťahuje na hydinu druhu Gallus gallus a morky.“


(1)  Komodity vrátane komodít prepravovaných na otvorenom mori vyprodukované pred týmto dátumom možno do Únie dovážať počas obdobia 90 dní od tohto dátumu.

(2)  Len komodity vyprodukované po tomto dátume možno dovážať do Únie.

(3)  V súlade s Dohodou medzi Európskou Úniou a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132).

(4)  Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko; predbežný kód, ktorým nie je žiadnym spôsobom dotknuté konečné označenie krajiny. Jej označenie sa stanoví po ukončení rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú v súvislosti s touto otázkou v Organizácii Spojených národov.

(5)  Okrem Kosova, ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.“


26.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/10


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 255/2010

z 25. marca 2010,

ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá manažmentu toku letovej prevádzky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 z 10. marca 2004 o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi (nariadenie o vzdušnom priestore) (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 7,

keďže:

(1)

Komisia je povinná ustanoviť opatrenia týkajúce sa manažmentu toku letovej prevádzky (ďalej len „ATFM“ – air traffic flow management) s cieľom optimalizovať dostupné kapacity vo využívaní vzdušného priestoru a posilniť procesy ATFM.

(2)

Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol) bola v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (2), poverená vypracovaním vykonávacích predpisov pre ATFM. Toto nariadenie sa zakladá na výslednej správe o poverení zo 7. decembra 2007.

(3)

Jednotné uplatňovanie špecifických pravidiel a postupov v rámci vzdušného priestoru jednotného európskeho neba je rozhodujúce pre dosiahnutie optimálneho využitia dostupných kapacít riadenia letovej prevádzky prostredníctvom účinného manažmentu a prevádzkovania funkcie ATFM.

(4)

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na vojenské operácie a výcvik uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 549/2004. Avšak vojenské lietadlá prevádzkované podľa pravidiel všeobecnej letovej prevádzky by mali podliehať opatreniam ATFM, keď sú prevádzkované alebo existuje úmysel prevádzkovať ich v rámci vzdušného priestoru alebo letísk, na ktoré sa uplatňujú opatrenia ATFM.

(5)

V súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 549/2004 by sa základné záujmy bezpečnostnej alebo obrannej politiky členských štátov mali pri definovaní a implementovaní opatrení ATFM zachovať.

(6)

Eurocontrol s prihliadnutím na odporúčania Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) zriadil jediné centrálne stanovište pre ATFM poverené plánovaním, koordináciou a vykonávaním opatrení ATFM. Členské štáty by mali povinne prijať opatrenia potrebné na to, aby centrálne stanovište pre ATFM optimalizovalo celkové účinky opatrení ATFM na európsku sieť manažmentu letovej prevádzky (ďalej len „EATMN“ – European air traffic management network).

(7)

Opatrenia ATFM by sa mali zakladať na zásadách ustanovených organizáciou ICAO a všetky strany zúčastnené v systéme ATFM by mali dodržiavať pravidlá zaisťujúce, aby sa kapacita riadenia letovej prevádzky využívala bezpečne a v maximálnom možnom rozsahu.

(8)

Opatrenia ATFM by mali zohľadniť dostupnosť tratí a vzdušného priestoru, a to najmä prostredníctvom uplatňovania pružného využívania vzdušného priestoru na všetky príslušné strany vrátane pracoviska spravovania vzdušného priestoru ustanoveného v nariadení Komisie (ES) č. 2150/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pružného využívania vzdušného priestoru (3).

(9)

S cieľom optimalizovať dostupnú kapacitu EATMN vrátane letísk mali by sa zriadiť postupy na lepšie zosúladenie letiskových prevádzkových intervalov a letových plánov.

(10)

Je vhodné poskytnúť členským štátom a stranám zúčastneným na procesoch ATFM dostatočný čas pre dosiahnutie súladu s požiadavkami týkajúcimi sa manažmentu toku letovej prevádzky.

(11)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre jednotné nebo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa ustanovujú požiadavky na manažment toku letovej prevádzky (ďalej len „ATFM“) s cieľom optimalizovať dostupnú kapacitu európskej siete manažmentu letovej prevádzky (ďalej len „EATMN“) a posilniť procesy ATFM.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje v rámci vzdušného priestoru uvedeného v článku 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 551/2004 na:

a)

všetky lety, ktoré sa plánujú prevádzkovať alebo sa prevádzkujú ako všeobecná letová prevádzka v súlade s pravidlami letu podľa prístrojov (ďalej len „IFR“) čiastočne alebo úplne;

b)

všetky fázy letov uvedených v písmene a) a manažment letovej prevádzky.

3.   Toto nariadenie sa uplatňuje na nasledujúce strany zapojené do procesov ATFM alebo na zástupcov konajúcich v ich mene:

a)

prevádzkovatelia lietadiel;

b)

stanovištia letových prevádzkových služieb (ďalej len „ATS“ – air traffic service) vrátane ohlasovní ATS a letiskových služieb riadenia;

c)

letecké informačné služby;

d)

subjekty zapojené do manažmentu vzdušného priestoru;

e)

riadiace orgány letiska;

f)

centrálne stanovište pre ATFM;

g)

miestne stanovištia ATFM;

h)

koordinátori prevádzkových intervalov koordinovaných letísk.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov ustanovené v článku 2 nariadenia (ES) č. 549/2004 a v článku 2 nariadenia Rady (EHS) č. 95/93 (4).

Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

1.

„opatrenie manažmentu toku letovej prevádzky (ATFM)“ znamená opatrenia prijaté na vykonávanie činností týkajúcich sa manažmentu toku letovej prevádzky a manažmentu kapacít;

2.

„prevádzkovateľ“ znamená osobu, organizáciu alebo podnik, ktoré sú zapojené alebo ponúkajú svoje zapojenie do prevádzkovania lietadiel;

3.

„pravidlá letu podľa prístrojov (IFR – instrumental flight rules)“ znamenajú pravidlá letu podľa prístrojov, tak ako sú vymedzené v prílohe 2 k Chicagskému dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve z roku 1944 (ďalej len „Chicagský dohovor“);

4.

„ohlasovňa letových prevádzkových služieb (ATS)“ znamená stanovište ATS zriadené na účely prijímania hlásení týkajúcich sa ATS a letových plánov pred prvým vydaním letového povolenia;

5.

„miestne stanovište manažmentu toku letovej prevádzky (ATFM)“ znamená pracovisko manažmentu toku prevádzkované v mene jedného alebo viacerých iných pracovísk manažmentu toku ako rozhranie medzi centrálnym stanovišťom pre ATFM a stanovišťom ATS alebo skupinou takýchto stanovíšť;

6.

„kritická udalosť“ znamená nezvyčajnú situáciu alebo krízu, ktorá má za následok významnú stratu kapacity EATMN alebo významnú nevyváženosť medzi kapacitou EATMN a dopytom, alebo závažnú poruchu v informačnom toku v jednej alebo viacerých častiach EATMN;

7.

„odletový prevádzkový interval manažmentu toku letovej prevádzky (ATFM)“ znamená vypočítaný čas vzletu pridelený centrálnym stanovišťom pre ATFM s časovou toleranciou, ktorú riadi miestne stanovište ATS;

8.

„organizácia tratí a letovej prevádzky“ znamená zásady a postupy využívania tratí lietadlom;

9.

„viacnásobný letový plán“ znamená viac než jeden letový plán na rovnaký zamýšľaný let medzi dvomi letiskami;

10.

„sektorová konfigurácia stanovišťa letových prevádzkových služieb (ATS)“ znamená štvorrozmerný opis sektora alebo skupiny sektorov vzdušného priestoru stanovišťa ATS, ktorý možno prevádzkovať trvalo alebo dočasne;

11.

„čas rolovania na letisku“ znamená vopred určenú časovú hodnotu od začatia rolovania po vzlet vyjadrenú v minútach a platnú počas bežnej letiskovej prevádzky;

12.

„aktualizovaná letová poloha“ znamená polohu lietadla aktualizovanú o údaje prehľadového sledovania, údaje letového plánu alebo hlásenia o polohe;

13.

„letové povolenie“ znamená povolenie pre lietadlo postupovať podľa podmienok určených stanovišťom riadenia letovej prevádzky;

14.

„prerušenie platnosti letového plánu“ znamená proces, ktorý sa začne na podnet subjektu vykonávajúceho ATFM s cieľom zabezpečiť, aby prevádzkovateľ vykonal zmenu v letovom pláne pred uskutočnením letu;

15.

„letecká dopravná služba“ znamená let alebo sériu letov, pri ktorých sa prepravujú cestujúci, náklad alebo pošta za odplatu alebo v prenájme;

16.

„prevádzkový zápisník“ znamená zápisník systému ATFM konvertovaný do databázy s cieľom umožniť rýchle vyhľadávanie údajov ATFM.

Článok 3

Rámec manažmentu toku letovej prevádzky

1.   Plánovanie, koordinovanie a výkon opatrení ATFM stranami, na ktoré sa odkazuje v článku 1 ods. 3, sú v súlade s ustanoveniami ICAO uvedenými v prílohe.

2.   ATFM sa riadi nasledujúcimi zásadami:

a)

Opatrenia ATFM:

i)

predchádzajú nadmernému dopytu po letovej prevádzke v porovnaní s deklarovanou kapacitou riadenia letovej prevádzky (ATC) sektorov a letísk;

ii)

využívajú kapacity EATMN v maximálnej možnej miere s cieľom optimalizovať účinnosť EATMN a minimalizovať nepriaznivé účinky na prevádzkovateľov;

iii)

optimalizujú kapacity EATMN, ktoré sa sprístupnia pomocou vypracovania a uplatňovania opatrení na posilnenie kapacít prostredníctvom stanovíšť ATS;

iv)

podporujú manažment kritických udalostí;

b)

miestne stanovištia ATFM a centrálne stanovište pre ATFM sa považujú za súčasť funkcie ATFM.

3.   Pri prideľovaní odletových prevádzkových intervalov ATFM sa uprednostnia lety podľa poradia ich plánovaného vstupu do príslušného miesta, na ktoré sa bude uplatňovať opatrenie ATFM, pokiaľ si špecifické okolnosti nevyžadujú uplatňovanie odlišného pravidla o prednosti, ktoré je formálne odsúhlasené a je pre EATMN výhodné.

Prvý pododsek sa môže uplatňovať na lety, v ktorých sa nedá akceptovať možnosť zmeny trate s cieľom vyhnúť sa preťaženým oblastiam alebo zmierniť ich preťaženie s prihliadnutím na polohu a rozsah preťaženej oblasti.

Článok 4

Všeobecné záväzky členských štátov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby funkcia ATFM bola dostupná stranám uvedeným v článku 1 ods. 3 denne 24 hodín.

2.   Definícia a implementácia opatrení ATFM je v súlade s bezpečnostnými a obrannými požiadavkami členských štátov, aby sa zabezpečila efektívnosť v plánovaní, prideľovaní a využívaní vzdušného priestoru na prospech strán uvedených v článku 1 ods. 3.

3.   Ustanovia sa konzistentné postupy spolupráce medzi stranami zapojenými do funkcie ATFM, stanovišťami ATS a subjektmi zapojenými do manažmentu vzdušného priestoru s cieľom optimalizovať využívanie vzdušného priestoru.

4.   Vypracuje sa spoločný referenčný dokument obsahujúci zásady, postupy a opis organizácie tratí a letovej prevádzky V prípade potreby je uverejnenie použiteľnosti trate v národných leteckých informačných príručkách v úplnom súlade s týmto spoločným referenčným dokumentom.

5.   Spoločné postupy týkajúce sa žiadostí o výnimku z odletového prevádzkového intervalu ATFM sa vypracujú v súlade s ustanoveniami ICAO uvedenými v prílohe. Tieto postupy sa koordinujú s centrálnym stanovišťom pre ATFM a uverejnia sa v národných leteckých informačných príručkách.

Článok 5

Povinnosti členských štátov týkajúce sa centrálneho stanovišťa pre ATFM

Členské štáty zabezpečia, aby centrálne stanovište pre ATFM:

a)

optimalizovalo účinky na celkovú výkonnosť EATMN prostredníctvom plánovania, koordinácie a implementácie opatrení ATFM;

b)

konzultovalo s prevádzkovateľmi definovanie opatrení ATFM;

c)

zabezpečilo účinnú implementáciu opatrení ATFM spolu s miestnymi stanovišťami ATFM;

d)

v koordinácii s miestnymi stanovišťami ATFM identifikovalo alternatívne smerovanie tratí s cieľom vyhnúť sa preťaženým oblastiam alebo zmierniť ich preťaženie s prihliadnutím na účinky na celkovú výkonnosť EATMN;

e)

ponúkalo zmenu trate pre tie lety, ktoré by optimalizovali účinky uvedené v písmene d);

f)

prevádzkovateľom a stanovištiam ATS poskytovalo včas informácie o ATFM vrátane:

i)

plánovaných opatrení ATFM;

ii)

vplyvu opatrení ATFM na čas vzletu a na letový profil jednotlivých letov;

g)

monitorovalo zaevidované prípady chýbajúcich letových plánov a viacnásobných letových plánov;

h)

prerušilo platnosť letového plánu, keď vzhľadom na časovú toleranciu nemožno dodržať odletový prevádzkový interval ATFM a nový predpokladaný čas začatia rolovania nie je známy;

i)

monitorovalo počet výnimiek udelených v súlade s článkom 4 ods. 5.

Článok 6

Všeobecné povinnosti stanovíšť ATS

1.   Keď sa musí uplatniť opatrenie ATFM, stanovištia ATS uskutočňujú koordináciu prostredníctvom miestneho stanovišťa ATFM s centrálnym stanovišťom pre ATFM s cieľom zabezpečiť, aby sa výber opatrenia vykonal s ohľadom na optimalizáciu celkových výkonnostných účinkov EATMN.

2.   V prípade potreby ohlasovne ATS uľahčujú výmenu informácií medzi pilotmi alebo prevádzkovateľmi a miestnym alebo centrálnym stanovišťom pre ATFM.

3.   Stanovištia ATS zabezpečia, aby sa opatrenia ATFM uplatňované na letiská koordinovali s príslušným riadiacim orgánom letiska s cieľom zabezpečiť efektívnosť plánovania a využívania letiska na prospech strán uvedených v článku 1 ods. 3.

4.   Stanovištia ATS oznamujú centrálnemu stanovišťu pre ATFM prostredníctvom miestneho stanovišťa ATFM všetky udalosti, ktoré môžu ovplyvniť kapacitu riadenia letovej prevádzky alebo dopytu po letovej prevádzke.

5.   Stanovištia ATS poskytnú centrálnemu stanovišťu pre ATFM nasledujúce údaje a ich neskoršie aktualizácie, a to včas a so zabezpečením ich kvality:

a)

použiteľnosť vzdušného priestoru a traťových štruktúr;

b)

sektorové konfigurácie a aktivácie stanovíšť ATS;

c)

čas rolovania na letisku;

d)

kapacity sektorov riadenia letovej prevádzky a kapacity letísk;

e)

použiteľnosť trate vrátane použiteľnosti pomocou uplatňovania pružného využívania vzdušného priestoru v súlade s nariadením (ES) č. 2150/2005;

f)

aktualizované letové polohy;

g)

odchýlky od letových plánov;

h)

použiteľnosť vzdušného priestoru vrátane použiteľnosti pomocou uplatňovania pružného využívania vzdušného priestoru v súlade s nariadením (ES) č. 2150/2005;

i)

skutočné časy vzletov.

Tieto údaje sa sprístupnia stranám uvedeným v článku 1 ods. 3 a bezplatne sa poskytnú centrálnemu stanovišťu pre ATFM, ktoré ich taktiež poskytne bezplatne.

6.   Stanovište ATS na letisku odletu zabezpečí, že:

a)

ak let podlieha odletovému prevádzkovému intervalu ATFM, tento prevádzkový interval sa zahrnie do letového povolenia ako jeho súčasť;

b)

lety dodržiavajú odletové prevádzkové intervaly ATFM;

c)

letom, ktoré nedodržiavajú svoj predpokladaný čas začatia rolovania, s prihliadnutím na ustanovenú časovú toleranciu, sa nevydá povolenie na vzlet;

d)

letom, ktorých letový plán bol zamietnutý alebo jeho platnosť bola prerušená, sa nevydá povolenie na vzlet.

Článok 7

Všeobecné povinnosti prevádzkovateľov

1.   Na každý zamýšľaný let sa musí vzťahovať jeden letový plán. Tento podaný letový plán musí riadne zohľadňovať zamýšľaný letový profil.

2.   Všetky relevantné opatrenia ATFM a ich zmeny sa musia začleniť do vykonania plánovaného letu a oznámiť pilotovi.

3.   Ak sa odlet uskutočňuje z letiska, ktoré nepodlieha odletovému prevádzkovému intervalu ATFM, prevádzkovatelia sú zodpovední za dodržanie svojho predpokladaného času začatia rolovania, s prihliadnutím na časovú toleranciu, ako sa ustanovuje v príslušných ustanoveniach ICAO uvedených v prílohe.

4.   Ak bola platnosť letového plánu prerušená v súlade s článkom 5 písm. h), príslušný prevádzkovateľ musí zariadiť aktualizáciu alebo zrušenie letového plánu.

Článok 8

Všeobecné povinnosti riadiacich orgánov letiska

Riadiace orgány letiska oznamujú centrálnemu stanovišťu pre ATFM, priamo alebo prostredníctvom miestneho stanovišťa ATFM alebo miestnych stanovíšť ATS, alebo oboma spôsobmi, všetky udalosti, ktoré môžu ovplyvniť kapacitu riadenia letovej prevádzky alebo dopytu po letovej prevádzke. Ak sa oznámenie vykoná priamo, informujú o tom miestne stanovište ATFM a stanovištia ATS.

Článok 9

Súlad medzi letovými plánmi a letiskovými prevádzkovými intervalmi

1.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že to požiada koordinátor letiskových prevádzkových intervalov alebo riadiaci orgán koordinovaného letiska, centrálne stanovište pre ATFM alebo miestne stanovište ATFM im poskytlo schválený letový plán pre let vykonávaný na tomto letisku, a to pred uskutočnením tohto letu. Koordinátori letiskových prevádzkových intervalov alebo riadiace orgány koordinovaných letísk zabezpečia prístup k schváleným letovým plánom, ktoré poskytlo centrálne stanovište pre ATFM alebo miestne stanovište ATFM.

2.   Prevádzkovatelia musia pred každým letom poskytnúť letiskám odletu a príletu potrebné informácie, aby sa umožnila súvzťažnosť medzi označením letu v letovom pláne a označením letu, ktoré bolo oznámené pre zodpovedajúci letiskový prevádzkový interval.

3.   Každý prevádzkovateľ, každý riadiaci orgán letiska a každé stanovište ATS musia byť oprávnené nahlasovať koordinátorovi letiskových prevádzkových intervalov opakované vykonávanie leteckých služieb v časoch, ktoré sa významne líšia od pridelených letiskových prevádzkových intervalov, alebo využívanie prevádzkových intervalov spôsobom, ktorý sa významne odlišuje od spôsobu oznámeného v čase pridelenia, pokiaľ to spôsobuje ujmu letisku alebo letovej prevádzke.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby centrálne stanovište pre ATFM hlásilo koordinátorom letiskových prevádzkových intervalov opakované vykonávanie leteckých služieb v časoch, ktoré sa významne líšia od pridelených letiskových prevádzkových intervalov alebo využívanie prevádzkových intervalov spôsobom, ktorý sa významne odlišuje od spôsobu oznámeného v čase pridelenia, pokiaľ to spôsobuje ujmu ATFM.

Článok 10

Povinnosti týkajúce sa kritických udalostí

1.   Členské štáty zabezpečia, aby centrálne stanovište pre ATFM ustanovilo a zverejnilo postupy ATFM na riešenie kritických udalostí s cieľom minimalizovať narušenie EATMN.

2.   Stanovištia ATS a riadiace orgány letiska pri príprave na kritické udalosti koordinujú relevantnosť a obsah záložných postupov vrátane prípadnej úpravy prioritných pravidiel s prevádzkovateľmi, ktorých sa kritické udalosti dotýkajú.

Tieto záložné postupy musia obsahovať:

a)

organizačné a koordinačné mechanizmy;

b)

opatrenia ATFM na správu prístupu k dotknutým oblastiam s cieľom predísť nadmernému dopytu po letovej prevádzke v porovnaní s deklarovanou kapacitou celého vzdušného priestoru alebo jeho časti alebo príslušných letísk;

c)

okolnosti, podmienky a postupy uplatňovania prioritných pravidiel pre lety, pričom sa dodržiavajú základné záujmy bezpečnostnej alebo obrannej politiky členských štátov;

d)

mechanizmy na obnovu normálneho stavu.

Článok 11

Monitorovanie súladu s opatreniami ATFM

1.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, keď je počas roka dodržiavanie odletových prevádzkových intervalov na letisku odletu 80 % alebo menej, stanovište ATS na tomto letisku poskytlo relevantné informácie o nesúlade, ako aj o opatreniach na zabezpečenie dodržiavania odletových prevádzkových intervalov ATFM. Takéto opatrenia sa musia uviesť v správe, ktorú príslušný členský štát predkladá Komisii.

2.   Stanovište ATS na príslušnom letisku poskytne relevantné informácie o každom nedodržaní zamietnutia alebo prerušenia platnosti letového plánu na tomto letisku a o opatreniach prijatých na zabezpečenie tohto dodržiavania. Takéto opatrenia sa uvedú v správe, ktorú príslušný členský štát predkladá Komisii.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby:

a)

centrálne stanovište pre ATFM informovalo členský štát, ktorý udelí výnimky presahujúce 0,6 % ročných odletov tohto členského štátu;

b)

členský štát informovaný podľa písmena a) vypracoval správu, v ktorej uvedie podrobnosti o udelených výnimkách, a predložil ju Komisii.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, keď sa zistí nesúlad s opatreniami ATFM vyplývajúci z uplatňovania článku 5 písm. g), centrálne stanovište pre ATFM oznámilo prevádzkovateľovi tento nesúlad.

5.   Prevádzkovatelia predložia centrálnemu stanovišťu pre ATFM správu o každom nesúlade s opatreniami ATFM s uvedením podrobností o okolnostiach, ktorých výsledkom je chýbajúci letový plán alebo viacnásobné letové plány, a o opatreniach prijatých na nápravu takéhoto nesúladu.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby centrálne stanovište pre ATFM vypracovalo ročnú správu s uvedením podrobností o chýbajúcich letových plánoch alebo viacnásobných letových plánoch, ktoré boli predložené, a aby bola správa predložená Komisii.

7.   Členské štáty vykonajú ročné preskúmanie dodržiavania opatrení ATFM, aby zabezpečili, že strany uvedené v článku 1 ods. 3 zlepšia úroveň dodržiavania týchto opatrení.

Článok 12

Posúdenie výkonnosti

1.   Pri vykonávaní článku 11 členské štáty zabezpečia, aby centrálne stanovište pre ATFM vypracovalo ročné správy uvádzajúce kvalitu ATFM, ktoré obsahujú údaje týkajúce sa:

a)

príčin opatrení ATFM;

b)

účinkov opatrení ATFM;

c)

dodržiavania opatrení ATFM;

d)

príspevkov strán uvedených v článku 1 ods. 3 k optimalizácii celkového sieťového účinku.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby centrálne stanovište pre ATFM zriadilo a uchovávalo archív údajov ATFM uvedených v článku 6 ods. 5, letových plánov, prevádzkových zápisníkov a relevantných kontextuálnych údajov.

Údaje, na ktoré sa odkazuje v prvom pododseku, sa uchovávajú 2 roky od ich predloženia a sprístupnia sa Komisii, členským štátom, stanovištiam ATS a prevádzkovateľom.

Uvedené údaje sa sprístupnia letiskovým koordinátorom a letiskovým prevádzkovateľom na podporu ich pravidelného hodnotenia deklarovanej kapacity.

Článok 13

Požiadavky na bezpečnosť

Členské štáty zabezpečia, aby sa vykonalo posúdenie bezpečnosti vrátane identifikácie nebezpečenstva, posúdenia rizika a jeho zmiernenia, a to pred zavedením akýchkoľvek význačných zmien a postupov v systémoch ATFM, vrátane posúdenia procesu manažmentu bezpečnosti, ktorý sa zaoberá celkovou životnosťou systému manažmentu letovej prevádzky.

Článok 14

Dodatočné požiadavky

1.   Členské štáty zabezpečia, aby zamestnanci strán uvedených v článku 1 ods. 3 zapojení do činností ATFM boli:

a)

riadne informovaní o ustanoveniach tohto nariadenia;

b)

adekvátne vyškolení a mali potrebnú kvalifikáciu pre svoje pracovné funkcie.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby strany uvedené v článku 1 ods. 3 so zodpovednosťou pre funkcie ATFM:

a)

vypracovali a spravovali prevádzkové príručky obsahujúce potrebné pokyny a informácie, aby umožnili svojmu prevádzkovému personálu uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia;

b)

zabezpečili, aby tieto príručky boli konzistentné, dostupné a aktualizované a aby ich aktualizácia a distribúcia podliehala náležitému riadeniu kvality a konfigurácie dokumentácie;

c)

zabezpečili, aby pracovné metódy a prevádzkové postupy boli v súlade s týmto nariadením.

Článok 15

Sankcie

Členské štáty ustanovujú pravidlá o sankciách platných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do 26. septembra 2011 a bezodkladne informujú o všetkých následných zmenách a doplneniach, ktoré majú na ne vplyv.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 26. septembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 20.

(2)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005, s. 20.

(4)  Ú. v. ES L 14, 22.1.1993, s. 1.


PRÍLOHA

Zoznam ustanovení ICAO pre účely manažmentu toku letovej prevádzky

1.

Kapitola 3 odsek 37.5 (Air Traffic Flow Management – Manažment toku letovej prevádzky) prílohy 11 k Chicagskému dohovoru – Air Traffic Services – Letové prevádzkové služby (13. vydanie – júl 2001, obsahuje zmenu a doplnenie č. 47).

2.

Kapitola 3 (ATS Capacity and Air Traffic Flow Management – Kapacita ATS a manažment toku letovej prevádzky) dokumentu ICAO 4444 – Procedures for Air Navigation Services – Air Traffic Management (PANS-ATM) (15. vydanie – 2007).

3.

Kapitola 8.3 (exemptions from ATFM slot allocation – výnimky z udeľovania prevádzkových intervalov ATFM) dokumentu ICAO 7030 European (EUR) Regional Supplementary Procedures – Regionálne doplnkové postupy (5. vydanie 2007).

4.

Kapitola 8.4 1.c) (Aircraft operator adherence to ATFM measures – Dodržiavanie opatrení ATFM prevádzkovateľmi lietadiel) dokumentu ICAO 7030 European (EUR) Regional Supplementary Procedures – Regionálne doplnkové postupy (5. vydanie 2007).

5.

Kapitola 2 odsek 23.2 (Changes to EOBT – Zmeny EOBT) dokumentu ICAO 7030, European (EUR) Region Supplementary Procedures – Európske regionálne doplnkové postupy (5. vydanie 2007).


26.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/17


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 256/2010

z 25. marca 2010,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Alubia de La Bañeza-León (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom a podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Alubia de La Bañeza-León“ do registra, ktorú predložilo Španielsko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa teda musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 186, 8.8.2009, s. 28.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny, čerstvé alebo spracované

ŠPANIELSKO

Alubia de La Bañeza-León (CHZO)


26.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/19


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 257/2010

z 25. marca 2010,

ktorým sa ustanovuje program schválených prídavných látok v potravinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 32,

po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1333/2008 sa požaduje, aby Komisia prostredníctvom Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) ustanovila program prehodnotenia bezpečnosti prídavných látok v potravinách povolených v Únii už pred 20. januárom 2009.

(2)

V roku 2007 predložila Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku pri prehodnocovaní potravinárskych prídavných látok (2). Uvedená správa poskytuje zhrnutie najnovších prehodnotení prídavných látok uskutočnených Vedeckým výborom pre potraviny (Scientific Committee on Food, ďalej len „SCF“) a úradom EFSA, ako aj opis s ním súvisiacich činností, ktoré vykonala Európska komisia na základe vedeckých stanovísk.

(3)

Prehodnocovanie potravinárskych farbív sa už prioritne začalo, keďže tieto prídavné látky v potravinách majú najstaršie hodnotenia SCF. Prehodnotenie určitých farbív (konkrétne E 102 tartrazínu, E 104 chinolínovej žltej, E 110 žltej SY (FCF), E 124 Ponceau 4R, E 129 Allura červenej AC a E 122 karmín, E 160d lykopénu) sa už ukončilo. Okrem toho sa v posledných rokoch odvtedy, ako sa vyžiadali nové vedecké údaje, alebo ako sa iným spôsobom sprístupnili, prehodnotili niektoré prídavné látky v potravinách, ako napríklad E 234 nizín a E 214 – 219 p-hydroxybenzoáty. Dôsledkom toho nemusia byť uvedené prídavné látky opätovne prehodnocované.

(4)

Vzhľadom na to, že sladidlá majú najnovšie hodnotenia, mali by byť prehodnotené ako posledné.

(5)

Poradie priorít pre prehodnocovanie v súčasnosti schválených prídavných látok v potravinách by sa malo stanoviť na základe týchto kritérií: čas, ktorý uplynul od posledného hodnotenia SCF alebo EFSA, dostupnosť nových vedeckých dôkazov, miera využitia prídavnej látky v potravinách a expozícia ľudí prídavnej látke, pri súčasnom zohľadnení výsledku správy Komisie o príjme prídavných látok v potravinách v EÚ (3) z roku 2001. V správe „Prídavné látky v potravinách v Európe v roku 2000“ (4), ktorú Komisii predložila Severská rada ministrov, sú poskytnuté dodatočné informácie pre prioritizáciu prídavných látok pre prehodnotenie.

(6)

V záujme efektívnosti a z praktických dôvodov by sa malo prehodnocovanie vykonávať pokiaľ možno po skupinách prídavných látok v potravinách podľa hlavných funkčných skupín, do ktorých patria. Úrad EFSA by však mal mať možnosť začať prehodnocovanie prídavnej látky v potravinách alebo skupiny prídavných látok v potravinách s vyššou prioritou na žiadosť Komisie alebo z vlastnej iniciatívy v prípade, ak sa objavia nové vedecké dôkazy, ktoré poukazujú na možné riziko pre zdravie ľudí, alebo ktoré môžu mať vplyv na posúdenie bezpečnosti prídavnej látky v potravinách.

(7)

Lehoty pre prehodnotenie by sa mali stanoviť v súlade s uvedeným poradím priorít. V náležite opodstatnených prípadoch a len vtedy, ak môže takéto prehodnotenie významne pozdržať prehodnocovanie iných prídavných látok v potravinách, môžu byť lehoty stanovené v tomto nariadení prehodnotené.

(8)

V budúcnosti sa môžu stanoviť konkrétnejšie lehoty pre individuálne prídavné látky v potravinách alebo skupiny prídavných látok v potravinách s cieľom umožniť hladký priebeh procesu prehodnocovania alebo v prípade vzniku nových obáv.

(9)

Aby bol proces prehodnocovania efektívny, je dôležité, aby získal úrad EFSA od zainteresovaných strán všetky údaje relevantné pre prehodnocovanie a aby boli zainteresované strany dostatočne vopred informované v prípade, že sú potrebné dodatočné údaje v záujme dokončenia prehodnocovania prídavnej látky v potravinách.

(10)

Prevádzkovatelia podnikov, ktorí majú záujem na tom, aby bola prídavná látka v potravinách pri prehodnotení opätovne schválená, mali by predložiť všetky údaje relevantné pre prehodnocovanie príslušnej prídavnej látky v potravinách. Ak je to možné, prevádzkovatelia podnikov by mali prijať opatrenia v záujme kolektívneho predkladania informácií.

(11)

Úrad EFSA by mal uverejniť jednu alebo viac otvorených výziev na predkladanie údajov o všetkých prídavných látkach v potravinách v záujme ich prehodnotenia. Zainteresované strany by mali úradu EFSA v rámci stanoveného časového obmedzenia predložiť všetky technické a vedecké informácie o prídavnej látke v potravinách, ktoré sú nevyhnutné pre jej prehodnotenie, predovšetkým toxikologické údaje a údaje relevantné pre odhad expozície ľudí príslušnej prídavnej látke v potravinách.

(12)

Prídavné látky v potravinách, ktoré má EFSA prehodnotiť, boli predtým vzhľadom na ich bezpečnosť posúdené SCF a mnohé z nich sa už dlhú dobu používajú. Informácie, ktoré sa majú predložiť v záujme prehodnotenia, by mali zahŕňať existujúce údaje, na ktorých sa zakladalo predchádzajúce hodnotenie, ako aj všetky príslušné nové údaje o danej prídavnej látke v potravinách, ktoré boli získané od jej posledného hodnotenia SCF. Uvedené informácie by mali byť čo najkomplexnejšie, aby mohol úrad EFSA dokončiť svoje prehodnocovanie a sformulovať aktuálne stanovisko, a pokiaľ možno v súlade s platnými usmerneniami týkajúcimi sa predkladania údajov pre hodnotenie prídavných látok v potravinách (v súčasnosti usmernenia vypracované SCF 11. júla 2001 (5).

(13)

EFSA môže vyžiadať dodatočné informácie s cieľom dokončiť prehodnocovanie prídavnej látky v potravinách. V uvedenom prípade by mal úrad EFSA vyžiadať potrebné údaje v dostatočnom predstihu buď prostredníctvom otvorenej výzvy na predkladanie údajov alebo nakontaktovaním sa na subjekty, ktoré predložili údaje o príslušnej prídavnej látke v potravinách. Zainteresované strany by mali predkladať požadované informácie do termínu stanoveného úradom EFSA po prípadnom zvážení názorov zúčastnených strán.

(14)

V nariadení (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje, že pri schvaľovaní prídavných látok v potravinách by sa mali zohľadniť aj environmentálne činitele. Preto by mali zainteresované strany v rámci prehodnocovania prídavnej látky v potravinách informovať Komisiu a EFSA o všetkých environmentálnych rizikách v súvislosti s výrobou a používaním uvedenej prídavnej látky alebo s jej odpadom.

(15)

Ak sa neposkytnú požadované informácie nevyhnutné pre dokončenie prehodnocovania, príslušná prídavná látka v potravinách môže byť vyňatá zo zoznamu Únie, v ktorom sú uvedené schválené prídavné látky v potravinách.

(16)

Proces prehodnocovania prídavných látok v potravinách musí spĺňať požiadavky v súvislosti s transparentnosťou a verejne prístupnými informáciami, a zároveň musí byť garantovaná dôvernosť určitých informácií.

(17)

Do dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sprístupní Komisia verejnosti zoznam schválených prídavných látok v potravinách, ktoré sa prehodnocujú, spolu s dátumom ich posledného hodnotenia SCF alebo úradom EFSA.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovuje program prehodnocovania schválených prídavných látok v potravinách Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“), ako je stanovené v článku 32 nariadenia (ES) č. 1333/2008.

2.   Schválené prídavné látky v potravinách, ktorých prehodnotenie bolo ukončené v čase prijatia tohto nariadenia, sa opätovne neprehodnocujú. Uvedené prídavné látky v potravinách sa uvádzajú v prílohe I.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„schválená prídavná látka v potravinách“ je prídavná látka v potravinách povolená pred 20. januárom 2009 a uvedená v smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 94/35/ES z 30. júna 1994 o sladidlách používaných v potravinách (6), v smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 94/36/ES z 30. júna 1994 o farbivách pre použitie v potravinách (7) alebo v smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 95/2/ES o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá (8),

b)

„prevádzkovateľ podniku“ je fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za zabezpečenie toho, aby sa v potravinárskom podniku pod jej kontrolou plnili požiadavky nariadenia (ES) č. 1333/2008,

c)

„zainteresovaný prevádzkovateľ podniku“ je prevádzkovateľ podniku, ktorý má záujem o kontinuitu povolenia jednej alebo viacerých schválených prídavných látok v potravinách,

d)

„pôvodná dokumentácia“ je dokumentácia, na základe ktorej bola príslušná prídavná látka v potravinách vyhodnotená a povolená na používanie v potravinách pred 20. januárom 2009.

Článok 3

Priority pre prehodnocovanie schválených prídavných látok v potravinách

1.   Schválené prídavné látky v potravinách sa prehodnocujú v tomto poradí a v rámci týchto lehôt:

a)

prehodnocovanie všetkých schválených potravinárskych farbív uvedených v smernici 94/36/ES sa dokončí do 31. decembra 2015,

b)

prehodnocovanie všetkých schválených prídavných látok v potravinách iných ako farbivá a sladidlá uvedených v smernici 95/2/ES sa dokončí do 31. decembra 2018,

c)

prehodnocovanie všetkých schválených sladidiel uvedených v smernici 94/35/ES sa dokončí do 31. decembra 2020.

2.   Pre určité prídavné látky v potravinách v rámci funkčných skupín uvedených v odseku 1 sú konkrétnejšie lehoty stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu. Uvedené prídavné látky v potravinách sa prehodnocujú ako prvé spomedzi ostatných prídavných látok v potravinách tej istej funkčnej skupiny.

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môže EFSA na žiadosť Komisie alebo z vlastnej iniciatívy kedykoľvek začať prioritné prehodnocovanie prídavnej látky v potravinách alebo skupiny prídavných látok v potravinách, ak sa objavia nové vedecké dôkazy, ktoré

a)

poukazujú na možné riziko pre zdravie ľudí, alebo

b)

môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť bezpečnostné posúdenie uvedenej prídavnej látky v potravinách alebo skupiny prídavných látok v potravinách.

Článok 4

Prehodnocovací postup

Pri prehodnocovaní schválenej prídavnej látky v potravinách EFSA:

a)

skúma pôvodné stanovisko a pracovnú dokumentáciu Vedeckého výboru pre potraviny (ďalej len „SCF“) alebo EFSA,

b)

v prípade dostupnosti skúma pôvodnú dokumentáciu,

c)

skúma údaje predložené zainteresovaným/-i prevádzkovateľom/-mi podnikov a/alebo inou zainteresovanou stranou,

d)

skúma všetky údaje sprístupnené Komisiou a členskými štátmi,

e)

identifikuje všetku príslušnú literatúru uverejnenú od posledného hodnotenia každej prídavnej látky v potravinách.

Článok 5

Výzva na predkladanie údajov

1.   S cieľom získať údaje od zainteresovaných prevádzkovateľov podnikov a/alebo od ostatných zainteresovaných strán vyhlasuje EFSA otvorenú/-é výzvu/-y na predkladanie údajov týkajúcich sa prídavných látok v potravinách, ktoré sú predmetom prehodnocovania. Pri určovaní časového rozvrhu pre predkladanie údajov vyhradzuje EFSA primerané časové obdobie po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia s cieľom umožniť zainteresovaným prevádzkovateľom podnikov a/alebo iným zainteresovaným stranám splniť si túto povinnosť.

2.   Údaje uvedené v odseku 1 môžu okrem iného zahŕňať:

a)

výsledky štúdií z pôvodnej dokumentácie vyhodnotené SCF alebo EFSA alebo Spoločným expertným výborom FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách (the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, JECFA),

b)

informácie o údajoch o bezpečnosti príslušnej prídavnej látky v potravinách, ktorá nebola predtým skúmaná SCF alebo JECFA,

c)

informácie o špecifikáciách prídavných látok v potravinách využívaných v súčasnosti vrátane informácií o veľkosti častíc a príslušných fyzikálno–chemických charakteristikách a vlastnostiach,

d)

informácie o výrobnom postupe,

e)

informácie o dostupných analytických metódach na zisťovanie v potravinách,

f)

informácie o expozícii ľudí prídavným látkam v potravinách (napr. spotrebiteľské vzorce a využitie, súčasná miera využívania a maximálna miera použitia, frekvencia spotreby a ostatné činitele ovplyvňujúce expozíciu),

g)

reakcia a osud v potravinách.

Článok 6

Predkladanie údajov

1.   Zainteresovaný/-í prevádzkovateľ/-lia podniku/-ov a všetky ostatné zainteresované strany predkladajú údaje súvisiace s prehodnocovaním prídavnej látky v potravinách uvedené v článku 5 ods. 2 v rámci obdobia stanoveného EFSA v jeho výzve na predkladanie údajov. Pri predkladaní údajov zainteresovaný prevádzkovateľ podniku a ostatné zainteresované strany zahŕňajú údaje požadované EFSA, pričom čo možno najpresnejšie dodržiavajú platné usmernenie o predkladaní materiálov na hodnotenia potravinárskych prídavných látok (9).

2.   Ak existuje viac zainteresovaných prevádzkovateľov podnikov, môžu, ak je to možné, predkladať údaje spoločne.

3.   Ak sú počas prehodnocovania potrebné dodatočné informácie, ktoré sa pokladajú za relevantné pre prehodnotenie konkrétnej prídavnej látky v potravinách, EFSA požaduje od zainteresovaných prevádzkovateľov podnikov a prostredníctvom otvorenej výzvy na predkladanie údajov vyzýva ostatné zainteresované strany, aby predložili tieto informácie. Stanovuje lehotu, v rámci ktorej sa uvedené informácie predkladajú, pričom prípadne zváži názory zainteresovaného prevádzkovateľa podniku a/alebo iných zainteresovaných strán vzhľadom na požadovanú dobu. V takýchto prípadoch vyžaduje EFSA dodatočné informácie v dostatočnom predstihu tak, aby to nemalo vplyv na celkové lehoty na prehodnotenie stanovené v článku 3 ods. 1 a v prílohe II.

4.   Informácie, ktoré neboli predložené v rámci lehoty stanovenej EFSA, nebudú zohľadnené pri prehodnocovaní. EFSA sa môže však vo výnimočných prípadoch so súhlasom Komisie rozhodnúť zohľadniť informácie predložené po lehote, ak uvedené informácie majú význam z hľadiska prehodnotenia prídavnej látky v potravinách.

5.   Ak neboli požadované informácie predložené EFSA v rámci stanovených lehôt, príslušná prídavná látka v potravinách môže byť vyňatá zo zoznamu Únie v súlade s postupom stanoveným v článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1333/2008 (10).

Článok 7

Iné informácie

V rámci prehodnocovania prídavnej látky v potravinách informuje/-ú zainteresovaný/-í prevádzkovateľ/-lia podniku/-ov alebo akákoľvek zainteresovaná strana Komisiu a EFSA o všetkých environmentálnych rizikách v súvislosti s výrobou a používaním uvedenej prídavnej látky v potravinách alebo s jej odpadom.

Článok 8

Dôvernosť

1.   Informácie, ktorých uverejnenie by mohlo významne poškodiť postavenie prevádzkovateľov podnikov alebo iných zainteresovaných strán v rámci hospodárskej súťaže môžu byť predmetom dôverného spracovania.

2.   Za žiadnych okolností sa za dôverné nepovažujú tieto informácie:

a)

názov a adresa zainteresovaného prevádzkovateľa podniku,

b)

chemický názov a jasný opis látky,

c)

informácie o využití látky v konkrétnej potravine alebo kategórii potravín,

d)

informácie, ktoré sú relevantné pre posúdenie bezpečnosti príslušnej látky,

e)

metóda/-y analýzy v potravinách.

3.   Na účely odseku 1 určuje/-ú zainteresovaný/-í prevádzkovateľ/-lia podniku/-ov a ostatné zainteresované strany, ktoré z poskytnutých informácií si želajú, aby boli spracované ako dôverné. V takýchto prípadoch sa poskytuje overiteľné odôvodnenie.

4.   Na žiadosť EFSA rozhoduje Komisia po konzultácii s príslušným zainteresovaným prevádzkovateľom podniku a/alebo s ostatnými zainteresovanými stranami, ktoré informácie môžu zostať dôverné a v súlade s tým informuje EFSA a členské štáty.

5.   Komisia, EFSA a členské štáty prijímajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (11) opatrenia potrebné na zabezpečenie primeranej dôvernosti informácií získaných v rámci pôsobnosti tohto nariadenia okrem informácií, ktoré sa musia zverejniť v prípade, že si to okolnosti vyžadujú v záujme ochrany zdravia ľudí, zvierat alebo životného prostredia.

6.   Vykonávanie odsekov 1 až 5 nemá vplyv na obeh informácií medzi Komisiou, EFSA a členskými štátmi.

Článok 9

Monitorovanie pokroku

Každý rok v decembri informuje EFSA Komisiu a členské štáty o pokroku v programe prehodnocovania.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  KOM(2007) 418 v konečnom znení.

(3)  KOM(2001) 542 v konečnom znení.

(4)  Potravinárske prídavné látky v Európe 2000, Stav hodnotení bezpečnosti potravinárskych prídavných látok povolených v EÚ, Severská rada ministrov, TemaNord 2002:560.

(5)  Usmernenie o predkladaní materiálov na hodnotenia potravinárskych prídavných látok vypracované Vedeckým výborom pre potraviny. Stanovisko oznámené 11. júla 2001. SCF/CS/ADD/GEN/26 v konečnom znení.

(6)  Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 3.

(7)  Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 13.

(8)  Ú. v. ES L 61, 18.3.1995, s. 1.

(9)  V súčasnosti stanovisko vydané SCF 11. júla 2001. SCF/CS/ADD/GEN/26 v konečnom znení.

(10)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(11)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.


PRÍLOHA I

Zoznam schválených prídavných látok v potravinách schválených pred 20. januárom 2009, ktorých prehodnotenie EFSA je dokončené v čase prijatia tohto nariadenia

Číslo E

LÁTKA

Rok posledného hodnotenia SCF alebo EFSA

Status prehodnotenia EFSA

E 102

tartrazín

2009

prehodnotenie ukončené 23. septembra 2009

E 104

chinolínová žltá

2009

prehodnotenie ukončené 23. septembra 2009

E 110

žltá SY (FCF), pomarančovožltá S

2009

prehodnotenie ukončené 24. septembra 2009

E 122

azorubín, karmín

2009

prehodnotenie ukončené 24. septembra 2009

E 124

Ponceau 4R, košenilová červená A

2009

prehodnotenie ukončené 23. septembra 2009

E 129

Allura červená AC

2009

prehodnotenie ukončené 23. septembra 2009

E 160d

lykopén

2008

prehodnotenie ukončené 30. januára 2008

E 234

nizín

2006

prehodnotenie ukončené 26. januára 2006

E 173

hliník

2008

prehodnotenie ukončené 22. mája 2008

E 214

etyl-p-hydroxybenzoát

2004

prehodnotenie ukončené 13. júla 2004

E 215

etyl-p-hydroxybenzoan sodný

2004

prehodnotenie ukončené 13. júla 2004

E 218

metyl-p-hydroxybenzoát

2004

prehodnotenie ukončené 13. júla 2004

E 219

metyl-p-hydroxybenzoan sodný

2004

prehodnotenie ukončené 13. júla 2004

E 235

natamycín

2009

prehodnotenie ukončené 26. novembra 2009

E 473

sacharózoestery mastných kyselín

2006

prehodnotenie ukončené 23. novembra 2004, revidované 26. januára 2006

E 474

sacharózoglyceroly

2006

prehodnotenie ukončené 23. novembra 2004, revidované 26. januára 2006

E 901

včelí vosk, biely a žltý

2007

prehodnotenie ukončené 27. novembra 2007


PRÍLOHA II

Špecifické prirority pre určité prídavné látky v potravinách v rámci funkčných skupín prídavných látok v potravinách uvedené v článku 3 ods. 1 a 2

ČASŤ I:   POTRAVINÁRSKE FARBIVÁ

V rámci celkovej lehoty 31. decembra 2015, ktorá je stanovená pre prehodnocovanie potravinárskych farbív v článku 3 ods. 1, sú stanovené tieto konkrétne lehoty pre tieto potravinárske farbivá:

1.

Tieto potravinárske farbivá sa vyhodnocujú do 15. apríla 2010

E 123

amaranth

E 151

briliantová čierna BN, čierna PN

E 154

hnedá FK

E 155

hnedá HT a

E 180

litolrubín BK

2.

Tieto potravinárske farbivá sa vyhodnocujú do 31. decembra 2010

E 100

kurkumín

E 127

erythorosin

E 131

patentná modrá V

E 132

indigotín, indigo karmín

E 133

brilantná modrá FCF

E 142

zelená S

E 150a

obyčajný karamel

E 150b

kaustický sulfitový karamel

E 150c

amoniakový karamel

E 150d

amoniakový sulfitový karamel

E 161b

lutein

E 161g

kantaxantín

E 170

uhličitan vápenatý

3.

Tieto potravinárske farbivá sa vyhodnocujú do 31. decembra 2015

E 101

i) riboflavín ii) riboflavín-5′-fosfát

E 120

košenila, kyselina karmínová, karmíny

E 140

chlorofyly a chlorofíny: i) chlorofyly ii) chlorofíny

E 141

meďnaté komplexy chlorofylov a chlorofínov: i) meďnaté komplexy chlorofylov ii) meďnaté komplexy chlorofínov

E 153

aktívne uhlie

E 160b

Annatto, bixín, norbixín

E 160a

karotény: i) zmes karoténov, ii) beta-karotén

E 160c

extrakt papriky, kapsatín, kapsorubín

E 160e

Beta-apo-8′-karotenál (C 30)

E 160f

ethylester kyseliny beta-apo-8′- karoténovej (C 30)

E 162

cviklové farbivo, betanín

E 163

antokyaníny

E 171

titanová beloba

E 172

oxidy a hydroxidy železa

E 174

striebro

E 175

zlato

ČASŤ II:   PRÍDAVNÉ LÁTKY INÉ AKO FARBIVÁ A SLADIDLÁ

V rámci celkovej lehoty 31. decembra 2018, ktorá je stanovená pre prehodnocovanie prídavných látok v potravinách iných ako farbivá a sladidlá v článku 3 ods. 1, sú stanovené tieto konkrétne lehoty pre určité prídavné látky v potravinách alebo skupiny prídavných látok v potravinách:

1.

Konzervačné látky a antioxidanty E 200-203, E 210-215, E 218-252, E 280-285, E 300-E 321 a E 586 sa vyhodnocujú do 31. decembra 2015

s vyššou prioritou v rámci tejto skupiny pre:

E 310-312

galáty

E 320

butylhydroxyanizol (BHA)

E 321

butylhydroxytoluén (BHT)

E 220-228

oxid siričitý a siričitany

E 304

estery mastných kyselín kyseliny askorbovej: i) askorbyl-palmitát ii) askorbyl stearát

E 200-203

kyselina sorbová a sorbany

E 284

kyselina boritá

E 285

tetraboritan sodný (borax)

E 239

hexametyléntetramín

E 242

dimetyldikarbonát

E 249

dusitan draselný

E 250

dusitan sodný

E 251

dusičnan sodný

E 252

dusičnan draselný

E 280-283

kyselina propiónová a jej sodné, vápenaté a draselné soli

E 306

Extrakt tokoferolu

E 307

alfa-tokoferol

E 308

gama-tokoferol

E 309

delta-tokoferol

2.

Emulgátory, stabilizátory, želírujúce činidlá E 322, E 400-E 419, E 422-E 495, E 1401-E 1451 sa vyhodnocujú do 31. decembra 2016

s vyššou prioritou v rámci tejto skupiny pre:

E 483

stearoyltartrát

E 491-495

estery sorbitanu

E 431

polyoxyetylén (40) stearát

E 432-436

polysorbáty

E 444

izobutyrát sacharózoacetátu

E 481

stearoyl-2-laktylát Na

E 482

stearoyl-2-laktylát Ca

E 414

arabská guma (1)

E 410

karobová guma (1)

E 417

guma tara (1)

E 422

glycerol

E 475

polyglycerolestery mastných kyselín

3.

E 551 oxid kremičitý, E 620-625 glutamany, E 1105 lysozým a E 1103 invertáza sa vyhodnocujú do 31. decembra 2016

4.

Zvyšné prídavné látky v potravinách iné ako potravinárske farbivá a sladidlá sa vyhodnocujú do 31. decembra 2018

S vyššou prioritou

E 552

kremičitan vápenatý

E 553a

kremičitan Mg a trikremičitan Mg

E 553b

talek

E 558

bentonit

E 999

extrakt quillaia

E 338-343

kyselina fosforečná a fosfáty

E 450-452

difosfáty, trifosfáty a polyfosfáty

E 900

dimetylpolysiloxán

E 912

estery kyseliny montánovej

E 914

oxidovaný polyetylénový vosk

E 902

kandelila vosk

E 904

šelak

E 626-629

kyselina guanylová, guanylan disodný, guanylan didraselný a guanylan Ca

E 630-633

inozínová kyselina, inozinan disodný, Inozinan didraselný a inozinan Ca

E 634-635

Ca - 5′- ribonukleotidy a Na - 5′- ribonukleotidy

E 507-511

kyselina chlorovodíková, chlorid draselný, chlorid vápenatý, chlorid horečnatý

E 513

kyselina sírová


(1)  Všetky prírodné gumy E 400-418 a E 425 sa vyhodnucujú súčasne.


26.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/28


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 258/2010

z 25. marca 2010,

ktorým sa ukladajú osobitné podmienky pre dovoz guarovej gumy pochádzajúcej alebo odoslanej z Indie z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórofenolom a dioxínmi a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/352/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod ii),

keďže:

(1)

V článku 53 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa stanovuje možnosť prijať v záujme ochrany verejného zdravia, zdravia zvierat alebo životného prostredia primerané mimoriadne opatrenia v súvislosti s potravinami alebo krmivami dovážanými z tretej krajiny, ak sa takéto riziko nedá uspokojivo zvládnuť prostredníctvom opatrení prijatých jednotlivými členskými štátmi.

(2)

V júli 2007 boli v EÚ zistené zvýšené hodnoty pentachlórfenolu a dioxínov v niektorých šaržách guarovej gumy pochádzajúcej alebo odoslanej z Indie. Pokiaľ sa neprijmú žiadne opatrenia, aby sa predišlo prítomnosti pentachlórfenolu a dioxínov v guarovej gume, takáto kontaminácia je hrozbou pre verejné zdravie v rámci Európskej únie.

(3)

V nadväznosti na uvedené zistenie vysokých hodnôt pentachlórfenolu a dioxínov Potravinový a veterinárny úrad Európskej komisie (PVÚ) uskutočnil v októbri 2007 okamžitú inšpekčnú cestu do Indie. Jej cieľom bolo zhromaždiť informácie o možnom zdroji kontaminácie a posúdiť kontrolné opatrenia, ktoré zaviedli indické orgány s cieľom predísť opätovnej kontaminácii. Inšpekčná skupina dospela k záveru, že neexistujú dostatočné dôkazy o príčine tejto kontaminácie a že vyšetrovanie vykonané indickými orgánmi nepostačuje na to, aby bolo možné vyvodiť akékoľvek závery. Vzhľadom na dostupnosť nátrium-pentachlórfenolátu a jeho používanie v odvetví guarovej gumy, v ktorom je výrazná miera samokontroly, uplatňované kontroly nepostačujú na to, aby sa zabezpečilo, že k uvedenej kontaminácii už opätovne nedôjde.

(4)

Preto sa v rozhodnutí Komisie 2008/352/ES z 29. apríla 2008, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky vzťahujúce sa na guarovú gumu pochádzajúcu alebo odoslanú z Indie v dôsledku rizík kontaminácie týchto výrobkov pentachlórfenolom a dioxínmi (2), stanovuje, že ku každej zásielke guarovej gumy a kŕmnych zmesí a viaczložkových potravín obsahujúcich aspoň 10 % guarovej gumy pochádzajúcej alebo odoslanej z Indie musí byť priložený originál analytickej správy schválený zástupcom príslušného orgánu krajiny, v ktorej sa nachádza laboratórium, ktorou sa preukazuje, že výrobok neobsahuje viac ako 0,01 mg/kg pentachlórfenolu. Príslušné orgány členských štátov musia odobrať a analyzovať vzorky z 5 % zásielok týchto výrobkov s cieľom overiť, že obsah pentachlórfenolu nepresiahol hodnotu 0,01 mg/kg. Referenčné laboratórium Spoločenstva pre dioxíny a pentachlórfenol v krmivách a potravinách uskutočnilo štúdiu o súvislosti medzi výskytom pentachlórfenolu a dioxínov v kontaminovanej guarovej gume z Indie. Z tejto štúdie možno vyvodiť, že guarová guma s obsahom pentachlórfenolu pod úrovňou 0,01 mg/kg neobsahuje neprijateľné množstvo dioxínov.

(5)

V októbri 2009 vykonal PVÚ nadväzujúcu inšpekčnú misiu na posúdenie kontrolných opatrení zavedených indickými orgánmi s cieľom predísť kontaminácii guarovej gumy pentachlórfenolom a dioxínmi a v nadväznosti na odporúčania z misie uskutočnenej v októbri 2007.

(6)

V rámci uvedenej inšpekčnej misie bolo zistených niekoľko závažných nedostatkov. Nie je jasné, aká je situácia v súvislosti s používaním pentachlórfenolu v priemysle v Indii a v čase uskutočnenia misie neboli predložené žiadne dôkazy o tom, že by boli prijaté akékoľvek opatrenia na zastavenie jeho výroby alebo predaja. Vzorky odoberá vyvážajúca súkromná spoločnosť bez akéhokoľvek úradného dohľadu. Nezrovnalosti zistené laboratóriom u približne 2,5 % analyzovaných vzoriek sa oznamujú vyvážajúcej spoločnosti bez toho, aby bol o tom upovedomený príslušný orgán. Keďže príslušný orgán nebol o týchto nezrovnalostiach upovedomený, neboli v súvislosti s nevyhovujúcimi sériami prijaté žiadne opatrenia.

(7)

Zo zistení vyplýva, že na kontamináciu guarovej gumy pentachlórfenolom a/alebo dioxínmi nemožno nazerať ako na izolovaný prípad a že len účinnou analýzou vykonanou súkromným laboratóriom sa predišlo tomu, aby bol kontaminovaný výrobok ďalej vyvážaný do Európskej únie. Vzhľadom na to, že nedošlo k zlepšeniu systému kontroly, mali by sa v záujme zníženia možných rizík prijať ďalšie opatrenia.

(8)

Keďže nemožno vylúčiť, že guarová guma pochádzajúca z Indie sa do EÚ vyváža cez inú tretiu krajinu, je vhodné zabezpečiť výkon náhodných kontrol prítomnosti pentachlórfenolu v guarovej gume odoslanej z iných krajín než India.

(9)

Rozhodnutie 2008/352/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. Vzhľadom na povahu pozmeňujúcich a doplňujúcich ustanovení, ktoré sú priamo použiteľné a záväzné v celom rozsahu, je však vhodné nahradiť uvedené rozhodnutie nariadením.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na:

a)

guarovú gumu zaradenú pod kód KN 1302 32 90 pochádzajúcu alebo odoslanú z Indie a určenú na výživu zvierat alebo ľudskú spotrebu.

b)

krmivo a potraviny obsahujúce aspoň 10 % guarovej gumy pochádzajúcej alebo odoslanej z Indie.

Článok 2

Osvedčovanie

1.   Ku každej zásielke výrobkov uvedených v článku 1 určenej na dovoz sa prikladajú tieto dokumenty:

a)

osvedčenie o zdravotnej neškodnosti uvedené v prílohe, ktorým sa osvedčuje, že dovezený výrobok neobsahuje viac ako 0,01 mg/kg pentachlórfenolu a

b)

analytická správa vydaná laboratóriom akreditovaným podľa normy EN ISO/IEC 17025 na analýzu pentachlórfenolu v krmive a potravinách, v ktorej sa uvádzajú výsledky odberu vzoriek a analýzy na prítomnosť pentachlórfenolu, neistota merania analytického výsledku ako aj limit detekcie a limit kvantifikácie analytickej metódy.

2.   Osvedčenie doložené analytickou správou podpisuje schválený zástupca ministerstva obchodu a priemyslu Indie a platnosť osvedčenia nesmie presiahnuť 4 mesiace odo dňa jeho vystavenia.

3.   Analýza uvedená v odseku 1 písm. b) sa musí vykonať na vzorke odobratej príslušnými indickými orgánmi zo zásielky v súlade s ustanoveniami smernice Komisie 2002/63/ES z 11. júla 2002, ktorou sa ustanovujú metódy odberu vzoriek Spoločenstva pre úradnú kontrolu rezíduí pesticídov v a na výrobkoch rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu a ktorá ruší smernicu č. 79/700/EHS (3). Extrakcia pred analýzou sa uskutočňuje pomocou acidifikovaného rozpúšťadla. Analýza sa vykonáva v súlade s upravenou verziou metódy QuEChERS, ako sa uvádza na webovej stránke Referenčného laboratória Spoločenstva pre rezíduá pesticídov (4), alebo podľa rovnako spoľahlivej metódy.

Článok 3

Označenie

Každá zásielka výrobkov uvedených v článku 1 sa označuje kódom, ktorý je uvedený na osvedčení o zdravotnej neškodnosti, analytickej správe uvádzajúcej výsledky odberu vzoriek a analýzy a na všetkých obchodných dokladoch priložených k zásielke. Uvedeným kódom sa označuje každé vrece alebo iná forma balenia dodávky.

Článok 4

Oznamovanie vopred

Prevádzkovatelia krmivárskych alebo potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia vopred oznamujú kontrolnému miestu uvedenému v článku 5 ods. 4 predpokladaný dátum a čas príchodu všetkých zásielok výrobkov uvedených v článku 1.

Článok 5

Úradné kontroly

1.   Príslušné orgány členských štátov vykonávajú kontrolu dokumentácie, kontrolu totožnosti a fyzickú kontrolu vrátane laboratórnej analýzy pri zásielkach výrobkov uvedených v článku 1.

2.   Kontrola totožnosti a fyzická kontrola vrátane odberu vzoriek a analýzy na kontrolu prítomnosti pentachlórfenolu sa vykonávajú najmenej u 5 % zásielok.

3.   Zásielky sa až do získania výsledkov laboratórnej analýzy držia pod úradným dozorom, a to najviac 15 pracovných dní.

4.   Kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonávajú na kontrolných miestach, ktoré na tento účel osobitne určia členské štáty.

5.   Členské štáty uverejnia zoznam týchto kontrolných miest a oznámia ho Komisii.

6.   Príslušné orgány členských štátov takisto vykonávajú náhodné fyzické kontroly vrátane odberu vzoriek a analýzy na kontrolu prítomnosti pentachlórfenolu v guarovej gume odoslanej z iných krajín než India.

Článok 6

Rozdelenie zásielky

Zásielky nemožno rozdeliť, kým neboli vykonané všetky úradné kontroly. Ak sa zásielka rozdelí, ku každej časti rozdelenej zásielky sa až do jej prepustenia do voľného obehu priloží overená kópia osvedčenia o zdravotnej neškodnosti uvedeného v článku 2 ods. 1 písm. a).

Článok 7

Náklady

Všetky náklady vyplývajúce z úradných kontrol uvedených v článku 5 ods. 1 vrátane odberu vzoriek, analýzy, skladovania a všetkých opatrení prijatých v dôsledku nesúladu s predpismi, znášajú prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov.

Článok 8

Prepustenie do voľného obehu

Prepustenie zásielok do voľného obehu je podmienené predložením dôkazov zo strany prevádzkovateľov krmivárskych a potravinárskych podnikov alebo ich zástupcov colným orgánom o tom, že:

a)

boli vykonané úradné kontroly uvedené v článku 5 ods. 1 a

b)

výsledky fyzických kontrol (ak sa takéto kontroly vyžadovali) sú priaznivé.

Článok 9

Výrobky nespĺňajúce požiadavky

Akýkoľvek výrobok, v prípade ktorého sa, na základe kontrol vykonaných v súlade s článkom 5 po zohľadnení rozšírenej neistoty merania zistí, že obsahuje viac ako 0,01 mg/kg pentachlórfenolu, nesmie vstúpiť do krmivového a potravinového reťazca. Výrobky nespĺňajúce požiadavky sa bezpečným spôsobom zničia v súlade s ustanoveniami článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (5).

Článok 10

Správy

Členské štáty informujú Komisiu prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá o všetkých zásielkach, v prípade ktorých sa zistilo, že po zohľadnení rozšírenej neistoty merania obsahujú viac než 0,01 mg/kg pentachlórfenolu.

Členské štáty každé tri mesiace predkladajú Komisii správu o všetkých analytických výsledkoch kontrol uvedených v článku 5 ods. 1. Takéto správy sa predkladajú počas mesiaca nasledujúceho po každom štvrťroku.

Článok 11

Zrušenie

Rozhodnutie Komisie 2008/352/ES sa zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 12

Prechodné ustanovenia

Odchylne od článku 2 ods. 1 členské štáty povoľujú dovoz zásielok výrobkov uvedených v článku 1, ktoré opustili krajinu pôvodu pred 1. aprílom 2010 a ku ktorým je priložená analytická správa v súlade s rozhodnutím 2008/352/ES.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nadobudnutia účinnosti.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 117, 1.5.2008, s. 42.

(3)  Ú. v. ES L 187, 16.7.2002, s. 30.

(4)  http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf

(5)  Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Image


26.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/32


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 259/2010

z 25. marca 2010,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Colline Pontine (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom a podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Colline Pontine“ do registra, ktorú predložilo Taliansko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 197, 21.8.2009, s. 14.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.5.   Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje atď.)

TALIANSKO

Colline Pontine (CHOP)


26.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/34


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 260/2010

z 25. marca 2010,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom a podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga“ do registra, ktorú predložilo Španielsko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 197, 21.8.2009, s. 10.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny, čerstvé alebo spracované

ŠPANIELSKO

Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (CHOP)


26.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/36


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 261/2010

z 25. marca 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 297/95, pokiaľ ide o úpravu poplatkov splatných Európskej agentúre pre lieky na základe miery inflácie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 297/95 z 10. februára 1995 o poplatkoch splatných Európskej agentúre na hodnotenie liekov (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

Podľa článku 67 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (2), príjmy Európskej agentúry pre lieky (ďalej len „agentúra“) pozostávajú z príspevku Únie a poplatkov, ktoré podniky platia agentúre. V nariadení (ES) č. 297/95 sa stanovujú kategórie a výška takýchto poplatkov.

(2)

V článku 12 nariadenia (ES) č. 297/95 sa požaduje, aby sa poplatky splatné agentúre aktualizovali každý rok na základe miery inflácie.

(3)

Tieto poplatky by sa preto mali aktualizovať na základe miery inflácie v roku 2009. Podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom Európskej únie (Eurostat) v roku 2009 miera inflácie dosahovala v Únii výšku 1 %.

(4)

V záujme zjednodušenia by sa upravená výška poplatkov mala zaokrúhliť na najbližších 100 EUR.

(5)

Nariadenie (ES) č. 297/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Na účely právnej istoty by sa toto nariadenie nemalo uplatňovať na platné žiadosti, o ktorých sa má rozhodnúť k 1. aprílu 2010.

(7)

Podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 297/95 sa poplatky musia aktualizovať s účinnosťou od 1. apríla 2010. Preto je vhodné, aby toto nariadenie urýchlene nadobudlo účinnosť a uplatňovalo sa od uvedeného dátumu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 297/95 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno a) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „251 600 EUR“ nahrádza sumou „254 100 EUR“,

v druhom pododseku sa suma „25 200 EUR“ nahrádza sumou „25 500 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „6 300 EUR“ nahrádza sumou „6 400 EUR“;

ii)

písmeno b) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „97 600 EUR“ nahrádza sumou „98 600 EUR“,

v druhom pododseku sa suma „162 600 EUR“ nahrádza sumou „164 200 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „9 700 EUR“ nahrádza sumou „9 800 EUR“,

vo štvrtom pododseku sa suma „6 300 EUR“ nahrádza sumou „6 400 EUR“;

iii)

písmeno c) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „75 500 EUR“ nahrádza sumou „76 300 EUR“,

v druhom pododseku sa spojenie „od 18 900 EUR do 56 600 EUR“ nahrádza spojením „od 19 100 EUR do 57 200 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „6 300 EUR“ nahrádza sumou „6 400 EUR“.

b)

Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno a) prvý pododsek sa mení a dopĺňa takto:

suma „6 300 EUR“ sa nahrádza sumou „6 400 EUR“;

ii)

písmeno b) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „75 500 EUR“ nahrádza sumou „76 300 EUR“,

v druhom pododseku sa spojenie „od 18 900 EUR do 56 600 EUR“ nahrádza spojením „od 19 100 EUR do 57 200 EUR“.

c)

V odseku 3 sa suma „12 500 EUR“ nahrádza sumou „12 600 EUR“.

d)

V odseku 4 sa suma „18 900 EUR“ nahrádza sumou „19 100 EUR“.

e)

V odseku 5 sa suma „6 300 EUR“ nahrádza sumou „6 400 EUR“.

f)

Odsek 6 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v prvom pododseku sa suma „90 200 EUR“ nahrádza sumou „91 100 EUR“;

ii)

v druhom pododseku sa spojenie „od 22 500 EUR do 67 600 EUR“ nahrádza spojením „od 22 700 EUR do 68 300 EUR“.

2.

V článku 4 sa suma „62 800 EUR“ nahrádza sumou „63 400 EUR“.

3.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno a) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „125 800 EUR“ nahrádza sumou „127 100 EUR“,

v druhom pododseku sa suma „12 500 EUR“ nahrádza sumou „12 600 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „6 300 EUR“ nahrádza sumou „6 400 EUR“,

štvrtý pododsek sa mení a dopĺňa takto:

suma „62 800 EUR“ sa nahrádza sumou „63 400 EUR“,

suma „6 300 EUR“ sa nahrádza sumou „6 400 EUR“;

ii)

písmeno b) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „62 800 EUR“ nahrádza sumou „63 400 EUR“,

v druhom pododseku sa suma „106 300 EUR“ nahrádza sumou „107 400 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „12 500 EUR“ nahrádza sumou „12 600 EUR“,

vo štvrtom pododseku sa suma „6 300 EUR“ nahrádza sumou „6 400 EUR“,

piaty pododsek sa mení a dopĺňa takto:

suma „31 400 EUR“ sa nahrádza sumou „31 700 EUR“,

suma „6 300 EUR“ sa nahrádza sumou „6 400 EUR“;

iii)

písmeno c) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „31 400 EUR“ nahrádza sumou „31 700 EUR“,

v druhom pododseku sa spojenie „od 7 800 EUR do 23 500 EUR“ nahrádza spojením „od 7 900 EUR do 23 700 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „6 300 EUR“ nahrádza sumou „6 400 EUR“.

b)

Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v písmene a) sa suma „6 300 EUR“ nahrádza sumou „6 400 EUR“;

ii)

písmeno b) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „37 700 EUR“ nahrádza sumou „38 100 EUR“,

v druhom pododseku sa spojenie „od 9 400 EUR do 28 300 EUR“ nahrádza spojením „od 9 500 EUR do 28 600 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „6 300 EUR“ nahrádza sumou „6 400 EUR“.

c)

V odseku 3 sa suma „6 300 EUR“ nahrádza sumou „6 400 EUR“.

d)

V odseku 4 sa suma „18 900 EUR“ nahrádza sumou „19 100 EUR“.

e)

V odseku 5 sa suma „6 300 EUR“ nahrádza sumou „6 400 EUR“.

f)

Odsek 6 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v prvom pododseku sa suma „30 100 EUR“ nahrádza sumou „30 400 EUR“;

ii)

v druhom pododseku sa spojenie „od 7 500 EUR do 22 500 EUR“ nahrádza spojením „od 7 600 EUR do 22 700 EUR“.

4.

V článku 6 sa suma „37 700 EUR“ nahrádza sumou „38 100 EUR“.

5.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V prvom odseku sa suma „62 800 EUR“ nahrádza sumou „63 400 EUR“.

b)

V druhom odseku sa suma „18 900 EUR“ nahrádza sumou „19 100 EUR“.

6.

Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v druhom pododseku sa suma „75 500 EUR“ nahrádza sumou „76 300 EUR“;

ii)

v treťom pododseku sa suma „37 700 EUR“ nahrádza sumou „38 100 EUR“;

iii)

vo štvrtom pododseku sa spojenie „od 18 900 EUR do 56 600 EUR“ nahrádza spojením „od 19 100 EUR do 57 200 EUR“;

iv)

v piatom pododseku sa spojenie „od 9 400 EUR do 28 300 EUR“ nahrádza spojením „od 9 500 EUR do 28 600 EUR“.

b)

Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v druhom pododseku sa suma „251 600 EUR“ nahrádza sumou „254 100 EUR“;

ii)

v treťom pododseku sa suma „125 800 EUR“ nahrádza sumou „127 100 EUR“;

iii)

v piatom pododseku sa spojenie „od 2 700 EUR do 216 800 EUR“ nahrádza spojením „od 2 700 EUR do 219 000 EUR“;

iv)

v šiestom pododseku sa suma „108 500 EUR“ nahrádza sumou „109 600 EUR“.

c)

V odseku 3 sa suma „6 300 EUR“ nahrádza sumou „6 400 EUR“.

Článok 2

Toto nariadenie sa neuplatní na platné žiadosti nevybavené k 1. aprílu 2010.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 35, 15.2.1995, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.


26.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/40


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 262/2010

z 24. marca 2010,

ktorým sa stodvadsiatydruhýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, z 27. mája 2002 ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 1 (2),

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN dňa 10. marca 2010 rozhodol o odstránení jednej fyzickej osoby a dvoch právnických osôb alebo subjektov z jeho zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov (ďalej len „zoznam“). Dňa 11. marca 2010 sa výbor rozhodol pridať do zoznamu dve fyzické osoby a zmeniť a doplniť identifikačné údaje šiestich fyzických osôb a jednej právnickej osoby alebo subjektu v zozname.

(3)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. marca 2010

Za Komisiu v mene predsedu

João VALE DE ALMEIDA

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2)  Článok 7a bol vložený na základe nariadenia (EÚ) č. 1286/2009 (Ú. v. EÚ L 346, 23.12.2009, s. 42).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa vypúšťajú tieto záznamy:

(a)

Waldenberg AG [alias a) Al Taqwa Trade, Property and Industry, b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited, c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment, d) Himmat Establishment]. Adresa: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Lichtenštajnsko, b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Taliansko. Ďalšie informácie: v likvidácii.

(b)

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Taliansko.

(c)

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adresa: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viedeň, Rakúsko. Ďalšie informácie: spoločnosť bola v októbri 2002 zrušená a v novembri 2002 vymazaná z obchodného registra.

(2)

Pod nadpis „Fyzické osoby“ sa dopĺňajú tieto záznamy:

(a)

Akram Turki Hishan Al-Mazidih [alias a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram]. Dátum narodenia: a) 1974, b) 1975 c) 1979. Adresa: Zabadani, Sýrska arabská republika. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 11.3.2010.

(b)

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih [alias a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy]. Dátum narodenia: (a) 1974, (b) 1975. Adresa: Zabadani, Sýrska arabská republika. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 11.3.2010.

(3)

Záznam „Nadácia pre globálnu pomoc (GRF) [alias a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp – België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial – Kosova, h) Fondation Secours Mondial ‚World Relief‘]. Adresa: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Štrasburg, Francúzsko; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brusel), Belgicko; f) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brusel), Belgicko; g) Mula Mustafe Bašeskije č. 72, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; h) Put Mladih Muslimana 30/A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; i) Poturmahala 64, Travnik, Bosna a Hercegovina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; 1) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albánsko; m) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan. Ďalšie informácie: a) Ďalšie miesta v zahraničí: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladéš, Čečensko (Rusko), Čína, Eritrea, Etiópia, Gruzínsko, India, Ingušsko (Rusko), Irak, Jordánsko, Libanon, Predjordánsko a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýria; b) U.S. Identifikačné číslo ‚U.S Federal Employer Identification‘: 36-3804626; c) identifikačné číslo pre DPH: Číslo pomoci: BE 454419759; d) Belgické adresy sú od roku 1998 identické s adresou subjektu Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a subjektu Fondation Secours Mondial vzw. A Stichting Wereldhulp — België, v.z.w. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 22.10.2002“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Nadácia pre globálnu pomoc (GRF) [alias a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp – België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial – Kosova, h) Fondation Secours Mondial „World Relief“]. Adresa: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Štrasburg, Francúzsko; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brusel), Belgicko; f) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brusel), Belgicko; g) Mula Mustafe Bašeskije č. 72, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; h) Put Mladih Muslimana 30/A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; i) Poturmahala 64, Travnik, Bosna a Hercegovina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; 1) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albánsko; m) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan. Ďalšie informácie: a) Ďalšie miesta v zahraničí: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladéš, Čína, Eritrea, Etiópia, Gruzínsko, India, Irak, Jordánsko, Libanon, Predjordánsko a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýria; b) U.S. Identifikačné číslo „U.S Federal Employer Identification“: 36-3804626; c) identifikačné číslo pre DPH: Číslo pomoci: BE 454419759; d) Belgické adresy sú od roku 1998 identické s adresou subjektu Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a subjektu Fondation Secours Mondial vzw. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 22.10.2002.

(4)

Záznam „Mohamed Abu Dhess [alias a) Yaser Hassan, narodený 1.2.1966; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, narodený 1.2.1966 v meste Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, narodený 1.2.1966 v meste Hasmija, Irak]. Dátum narodenia: a) 22.2.1964, b) 1.2.1966. Miesto narodenia: Irbid, Jordánsko. Štátna príslušnosť: Jordánsko. Číslo cestovného pasu: a) nemecký medzinárodný cestovný doklad č. 0695982, neplatný; b) nemecký medzinárodný cestovný doklad č. 0785146 platný do 8.4.2004. Ďalšie informácie: a) meno otca: Mouhemad Saleh Hassan; b) meno matky: Mariam Hassan, rod. Chalabia; c) v októbri 2008 vo väzbe v Nemecku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.9.2003“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess [alias a) Yaser Hassan, narodený 1.2.1966; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, narodený 1.2.1966 v meste Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, narodený 1.2.1966 v meste Hashmija, Irak]. Dátum narodenia: a) 22.6.1966, b) 1.2.1966. Miesto narodenia: Irbid, Jordánsko. Štátna príslušnosť: Jordánsko. Číslo cestovného pasu: a) nemecký medzinárodný cestovný doklad č. 0695982, neplatný; b) nemecký medzinárodný cestovný doklad č. 0785146 platný do 8.4.2004. Ďalšie informácie: a) meno otca: Mouhemad Saleh Hassan; b) meno matky: Mariam Hassan, rod. Chalabia; c) v októbri 2008 vo väzbe v Nemecku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.9.2003.

(5)

Záznam „Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Dátum narodenia: 10.3.1977. Miesto narodenia: Benghazi, Líbya. Štátna príslušnosť: Palestínčan bez štátnej príslušnosti. Číslo cestovného pasu: a) 0003684 (egyptský cestovný doklad), b) 981354 (egyptský pas). Ďalšie informácie: od 22. mája 2005 vo vyšetrovacej väzbe vo väzení Weiterstadt, Nemecko“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Dátum narodenia: 10.3.1977. Miesto narodenia: Benghazi, Líbya. Štátna príslušnosť: Palestínčan bez štátnej príslušnosti. Číslo cestovného pasu: a) 0003684 (egyptský cestovný doklad), b) 981354 (egyptský pas). Ďalšie informácie: vo väzbe v Nemecku od 22.5.2005. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 2.8.2006.

(6)

Záznam „Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Dátum narodenia: 20.11.1973. Miesto narodenia: Benghazi, Líbya. Číslo cestovného pasu: a) 939254 (egyptský cestovný dokument), b) 0003213 (egyptský cestovný pas), c) 981358 (egyptský cestovný pas), d) ‚C00071659‘ (náhradný pas vydaný Spolkovou republikou Nemecko). Ďalšie informácie: od januára 2005 vo väzbe vo Wuppertali, Nemecko“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Dátum narodenia: 20.11.1973. Miesto narodenia: Benghazi, Líbya. Číslo cestovného pasu: a) 939254 (egyptský cestovný dokument), b) 0003213 (egyptský cestovný pas), c) 981358 (egyptský cestovný pas), d) C00071659 (náhradný pas vydaný Spolkovou republikou Nemecko). Ďalšie informácie: od januára 2005 vo väzbe v Nemecku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.12.2005.

(7)

Záznam „Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Dátum narodenia: 28.4.1969. Miesto narodenia: a) Absan, pásmo Gazy, Palestínske územia; b) Kannyouiz, Palestínske územia. Štátna príslušnosť: nevyriešené/cestovný pas palestínskeho pôvodu č.: utečenecký cestovný dokument vydaný Landratsamt Altenburger Land (okresný správny orgán v Altenburgu), Nemecko, z 30. apríla 2000. Ďalšie informácie: v októbri 2008 vo väzbe v Nemecku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.9.2003“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Dátum narodenia: 28.4.1969. Miesto narodenia: a) Absan, pásmo Gazy, Palestínske územia; b) Kannyouiz, Palestínske územia. Štátna príslušnosť: Nevyriešené/palestínsky pôvod. Číslo cestovného pasu: utečenecký cestovný doklad vydaný Landratsamt Altenburger Land (okresný správny orgán v Altenburgu), Nemecko, z 30. apríla. 2000. Ďalšie informácie: v Nemecku vo februári 2010. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.9.2003.

(8)

Záznam „Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) [alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula]. Dátum narodenia: 14.1.1965. Miesto narodenia: a) Dyšni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonómna sovietská socialistická republika (Ruská federácia), b) okres Vedensk, Čečenská republika, Ruská federácia. Štátna príslušnosť: Rusko. Číslo cestovného pasu: 623334 (ruský pas, január 2002). Národné identifikačné číslo: IY-OZH č. 623334 (vydané 9.6.1989 okresom Vedensk). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.8.2003“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) [alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q)Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula]. Dátum narodenia: 14.1.1965. Miesto narodenia: a) Dyšni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonómna sovietská socialistická republika (Ruská federácia), b) okres Vedensk, Čečenská republika, Ruská federácia. Štátna príslušnosť: Rusko. Číslo cestovného pasu: 623334 (ruský pas, január 2002). Národné identifikačné číslo: IY-OZH č. 623334 (vydané 9.6.1989 okresom Vedensk). Ďalšie informácie: Potvrdené úmrtie v 2006. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.8.2003.

(9)

Záznam „Dawood Ibrahim Kaskar [alias (a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat]. Titul: a) Sheikh, b) Shaikh. Adresa: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karáči, Pakistan, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karáči, Pakistan. Dátum narodenia: 26.12.1955. Miesto narodenia: a) Bombaj, b) Ratnagiri, India. Štátna príslušnosť: India. Číslo cestovného pasu: a) A-333602 (indický pas vydaný 4.6.1985 v Bombaji, India), b) M110522 (indický pas vydaný 13.11.1978 v Bombaji, India), c) R841697 (indický pas vydaný 26.11.1981 v Bombaji), d) F823692 (JEDDAH) (indický pas vydaný 2.9.1989 CGI v Jeddah), e) A501801 (BOMBAJ) (indický pas vydaný 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAJ) (indický pas vydaný 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAJ) (vydaný 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAJ) (vydaný 30.7.1979), i) A717288 (MISUSE) (vydaný 18.8.1985 v Dubaji, j) G866537 (MISUSE) (pakistanský pas vydaný 12.8.1991 v Rawalpindi). Ďalšie informácie: a) platnosť cestovného pasu č. A-333602 bola zrušená indickou vládou, b) Indická vláda vydala medzinárodný zatýkací rozkaz“ pod nadpisom „Fyzické osoby“sa nahrádza takto:

Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat]. Titul: a) Sheikh, b) Shaikh. Adresa: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karáči, Pakistan, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karáči, Pakistan. Dátum narodenia: 26.12.1955. Miesto narodenia: a) Bombaj, b) Ratnagiri, India. Štátna príslušnosť: India. Číslo cestovného pasu: a) A-333602 (indický pas vydaný 4.6.1985 v Bombaji, India), b) M110522 (indický pas vydaný 13.11.1978 v Bombaji, India), c) R841697 (indický pas vydaný 26.11.1981 v Bombaji), d) F823692 (JEDDAH) (indický pas vydaný 2.9.1989 CGI v Jeddah), e) A501801 (BOMBAJ) (indický pas vydaný 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAJ) (indický pas vydaný 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAJ) (vydaný 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAJ) (vydaný 30.7.1979), i) A717288 (MISUSE) (vydaný 18.8.1985 v Dubaji, j) G866537 (MISUSE) (pakistanský pas vydaný 12.8.1991 v Rawalpindi), k) C-267185 (vydaný v Karáči v júli 1996), l) H-123259 (vydaný v Rawalpindi v júli 2001), m) G-869537 (vydaný v Rawalpindi), n) KC-285901. Ďalšie informácie: Platnosť cestovného pasu č. A-333602 zrušená indickou vládou. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 3.11.2003.


26.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/44


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 263/2010

z 25. marca 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. marca 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

126,5

JO

64,0

MA

114,8

TN

135,9

TR

89,8

ZZ

106,2

0707 00 05

JO

75,8

MA

75,4

TR

135,4

ZZ

95,5

0709 90 70

MA

143,0

TR

106,8

ZZ

124,9

0805 10 20

EG

42,9

IL

52,4

MA

51,1

TN

47,9

TR

63,7

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

66,4

IL

91,6

MA

49,1

TR

66,5

ZA

69,5

ZZ

68,6

0808 10 80

AR

87,7

BR

88,2

CA

100,2

CL

86,9

CN

72,9

MK

24,7

US

131,5

UY

68,2

ZA

82,0

ZZ

82,5

0808 20 50

AR

87,1

CL

74,0

CN

35,0

US

134,2

UY

106,8

ZA

98,3

ZZ

89,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


26.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/46


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 264/2010

z 25. marca 2010,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2009/10 sa stanovila v nariadení Komisie (ES) č. 877/2009 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (EÚ) č. 253/2010 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. marca 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 79, 25.3.2010, s. 11.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 26. marca 2010

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

35,27

0,70

1701 11 90 (1)

35,27

4,32

1701 12 10 (1)

35,27

0,57

1701 12 90 (1)

35,27

4,03

1701 91 00 (2)

36,48

6,99

1701 99 10 (2)

36,48

3,39

1701 99 90 (2)

36,48

3,39

1702 90 95 (3)

0,36

0,31


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


ROZHODNUTIA

26.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/48


ROZHODNUTIE RADY 2010/179/SZBP

z 11. marca 2010

na podporu činností kontroly zbraní vykonávaných strediskom SEESAC na západnom Balkáne v rámci stratégie EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu RĽZ a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 26 ods. 2,

keďže:

(1)

Nadmerné a nekontrolované hromadenie a šírenie ručných a ľahkých zbraní (RĽZ) podporuje neistotu v juhovýchodnej Európe, v ktorej sa vyhrocuje konflikt v regióne, a ohrozuje sa budovanie mieru po ukončení konfliktu, čím vzniká vážna hrozba pre mier a bezpečnosť v danom regióne.

(2)

Európska rada na svojom zasadnutí 15. – 16. decembra 2005 prijala Stratégiu EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu RĽZ a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi (stratégia EÚ pre RĽZ), v ktorej sa stanovujú usmernenia pre činnosť EÚ v oblasti RĽZ.

(3)

Medzi ciele, ktoré sa stanovili v stratégii EÚ pre RĽZ, patrí aj podporovanie účinného multilateralizmu v záujme vytvorenia medzinárodných a regionálnych mechanizmov a mechanizmov v rámci EÚ a jej členských štátov proti dodávkam a destabilizačnému šíreniu ručných a ľahkých zbraní a ich munície. V stratégii EÚ pre RĽZ sa tiež západný Balkán určil ako jeden z regiónov, ktoré sú najviac ovplyvnené nedovoleným obchodovaním a nadmerným hromadením zbraní, či už v pozícii prijímajúcich, vyvážajúcich alebo tranzitných regiónov.

(4)

Pod záštitou Rozvojového programu Spojených národov (UNDP) a bývalého Paktu stability pre juhovýchodnú Európu (od roku 2008 známy pod názvom Regionálna rada pre spoluprácu) sa založilo Stredisko na kontrolu ručných a ľahkých zbraní v regióne juhovýchodnej a východnej Európy (ďalej len „stredisko SEESAC“). Stredisko SEESAC sa nachádza v Belehrade a pozostáva z technickej podpornej jednotky, ktorá podporuje množstvo prevádzkových činností na regionálnej a vnútroštátnej úrovni.

(5)

Medzi ciele strediska SEESAC patrí predchádzanie šíreniu a nadmernému hromadeniu RĽZ a ich munície v juhovýchodnej Európe. Stredisko SEESAC kladie mimoriadny dôraz na rozvoj regionálnych projektov pre riešenie existujúceho cezhraničného pohybu zbraní.

(6)

EÚ už podporila stredisko SEESAC prijatím rozhodnutia Rady 2002/842/SZBP z 21. októbra 2002 týkajúceho sa vykonania jednotnej akcie 2002/589/SZBP, predĺženého a zmeneného a doplneného rozhodnutím Rady 2003/807/SZBP zo 17. novembra 2003 a rozhodnutím Rady 2004/791/SZBP z 22. novembra 2004. Rada Európskej únie zhodnotila vykonávanie uvedených rozhodnutí Rady ako pozitívne,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   EÚ aktívne podporuje bezpečnosť a mier na západnom Balkáne prostredníctvom podpory účinného multilateralizmu a príslušných regionálnych iniciatív zameraných na zníženie hrozby pre mier a bezpečnosť vyplývajúcej zo šírenia a nadmerného hromadenia RĽZ a ich munície.

2.   EÚ v záujme dosiahnutia cieľa uvedeného v odseku 1 podporí projekt strediska SEESAC zameraný na zníženie hrozby pre bezpečnosť na západnom Balkáne vyplývajúcej zo šírenia RĽZ. EÚ podporí činnosti, ktoré budú mať tieto konkrétne ciele:

zlepšiť riadenie a bezpečnosť nebezpečných a nestabilných zásob zbraní a munície,

znížiť dostupné zásoby zbraní a munície prostredníctvom činností na ich zničenie a

posilniť kontrolu RĽZ aj prostredníctvom uplatňovania medzinárodných a vnútroštátnych nástrojov na označovanie a sledovanie RĽZ v krajinách západného Balkánu a zlepšenia procesu registrácie zbraní.

Podrobný opis uvedeného projektu sa uvádza v prílohe.

Článok 2

1.   Za vykonávanie tohto rozhodnutia zodpovedá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP).

2.   Technickým vykonávaním projektu uvedeného v článku 1 ods. 2 sa poveruje stredisko SEESAC. Túto úlohu vykonáva pod vedením predsedníctva a pod kontrolou VP. Na tento účel VP uzavrie so strediskom SEESAC potrebné dohody.

Článok 3

1.   Finančná referenčná suma na vykonávanie projektu uvedeného v článku 1 ods. 2 je 1 600 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie.

3.   Komisia dohliada na riadne spravovanie výdavkov uvedených v odseku 1. Na tento účel uzavrie s UNFDP konajúcim v mene strediska SEESAC dohodu o financovaní. V nej sa stanoví, že stredisko SEESAC má zabezpečiť zviditeľnenie príspevku EÚ primerané jeho výške.

4.   Komisia vyvinie úsilie na uzatvorenie finančnej dohody uvedenej v odseku 3 čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia Rady. Informuje Radu o všetkých ťažkostiach počas procesu uzatvárania tejto finančnej dohody a o dátume jej uzatvorenia.

Článok 4

Predsedníctvo, ktorému pomáha GT/VP, podáva Rade správu o vykonávaní tohto rozhodnutia na základe pravidelných správ, ktoré pripraví stredisko SEESAC. Tieto správy tvoria základ pre hodnotenie, ktoré uskutoční Rada. Komisia podáva správy o finančných aspektoch implementácie projektu.

Článok 5

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

2.   Účinnosť tohto rozhodnutia sa končí 24 mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody o financovaní uvedenej v článku 3 ods. 3, alebo ak sa dohoda o financovaní do stanoveného dňa neuzavrie, šesť mesiacov odo dňa jeho prijatia.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 11. marca 2010

Za Radu

predseda

J. BLANCO


PRÍLOHA

PRÍSPEVOK EÚ K PROJEKTU STREDISKA SEESAC PRE RĽZ NA ZÁPADNOM BALKÁNE

1.   Úvod

V stratégii EÚ pre RĽZ sa za významnú hrozbu mieru a bezpečnosti uznalo hromadenie ručných a ľahkých zbraní (RĽZ) vo veľkom meradle v juhovýchodnej Európe. Krajiny západného Balkánu vyvolávajú mimoriadne obavy z dôvodu historicky nahromadených zbraní a zásob munície. Tento región je nielen naďalej priamo ovplyvňovaný šírením RĽZ a ich munície, ale zároveň predstavuje hrozbu pašovania zbraní do iných oblastí postihnutých konfliktom.

V súčasnosti hlavnú výzvu pre krajiny západného Balkánu predstavuje praktické vykonávanie ich právnych a politických záväzkov v oblasti kontroly RĽZ vrátane plnenia akčného programu OSN pre RĽZ a uplatňovania medzinárodného nástroja na označovanie a sledovanie (ITI).

V dôsledku uvedeného a s cieľom minimalizovať nebezpečenstvo šírenia RĽZ je mimoriadne dôležité zvýšiť ochranu existujúcich zásob RĽZ a munície, zničiť ich nadbytok a zaviesť prísnejšie kontroly RĽZ, aj prostredníctvom uplatňovania ITI na regionálnej úrovni a zlepšenia procesu registrácie. Tieto ciele a činnosti sú v súlade s cieľmi a činnosťami, ktoré sa ustanovili v stratégii EÚ pre RĽZ. Stredisko SEESAC navrhuje, aby sa vykonávali projekty vzťahujúce sa na tri vyššie uvedené oblasti činnosti.

2.   Opis projektu

2.1.   Zlepšenie riadenia zásob

2.1.1.   Regionálne moduly odbornej prípravy v oblasti riadenia zásob RĽZ

S cieľom napomáhať zvýšenie bezpečnosti a ochrany zásob zbraní a munície projekt predpokladá vypracovanie troch modulov vzdelávania pre úradníkov zodpovedných za materiálne zdroje na ministerstvách obrany a ministerstvách vnútra v krajinách západného Balkánu. Kurz bude určený inšpekčným tímom a úradníkom s cieľom pomôcť im, aby sa oboznámili s najlepšími postupmi techník riadenia zásob.

Vykonávanie projektu povedie k zvýšeniu informovanosti o medzinárodných normách a najlepších postupoch pri riadení zásob. Zvýši sa úroveň a kvalita uplatňovania postupov riadenia zásob, čím sa zvýši bezpečnosť a ochrana zásob.

2.1.2.   Zlepšenie bezpečnosti a ochrany v skladoch RĽZ a munície

Projekt zlepší bezpečnosť a ochranu skladov zbraní a munície na západnom Balkáne tým, že zabezpečí konkrétnu technickú pomoc a pomoc v oblasti infraštruktúry v záujme posilnenia bezpečných skladovacích priestorov. Projektové činnosti pomôžu ministerstvám obrany v Bosne a Hercegovine a v Čiernej Hore, ako aj Ministerstvu vnútra Chorvátskej republiky pri obstarávaní a inštalácii potrebného vybavenia na zaistenie bezpečnosti zásob zbraní a munície. Zamestnancom, ktorí sú zodpovední za riadenie zásob, sa poskytne odborná príprava v tejto oblasti.

Projekt povedie k zlepšeniu bezpečnostných opatrení a kontroly prístupu na vybraných miestach, čím sa zvýši ochrana zásob munície. V dôsledku uvedeného sa prostredníctvom lepšej kontroly stavu munície a zbraní značne zníži nebezpečenstvo krádeže a nekontrolovaných výbuchov.

2.2.   Likvidácia RĽZ

Cieľom projektu je zvýšiť ochranu a znížiť nebezpečenstvo šírenia značným obmedzením množstva nadbytočných zbraní v skladoch. S cieľom znížiť nadbytok RĽZ, ktorými disponujú ministerstvá vnútra v Chorvátsku a Srbsku, sa v rámci projektu vykoná niekoľko činností na zničenie RĽZ. Projekt predpokladá zničenie približne 30 000 kusov zbraní v Chorvátsku. Množstvo zbraní, ktoré sa majú zničiť v Srbsku, sa odhaduje na 40 000 kusov.

Projekt povedie k značnému zníženiu množstva nadbytočných a skonfiškovaných RĹZ v skladoch ministerstiev vnútra v Chorvátsku a Srbsku. Zničenie odovzdaných zbraní významnou mierou prispeje k predchádzaniu ďalšieho šírenia RĽZ. Povedie to aj k zvýšeniu bezpečnosti, ako aj informovanosti o otázkach RĽZ v týchto dvoch krajinách.

2.3.   Zvýšenie kontrol RĽZ

2.3.1.   Rozvoj vnútroštátnych systémov na registráciu zbraní a vedenie záznamov

Projekt zabezpečí rozvoj a posilnenie výkonnosti existujúcich systémov na registráciu, udeľovanie zbrojných preukazov a vedenie záznamov. Systémy registrácie budú zahŕňať operácie týkajúce sa vedenia záznamov o strelných zbraniach vo vlastníctve jednotlivcov a/alebo právnických osôb a množstva munície v oprávnenej držbe. V rámci podpory vedenia záznamov sa vytvoria softvéry na identifikáciu nielen zbraní v civilnej držbe, ale aj transakcií súvisiacich s riadením zbraní, munície a/alebo výbušnín v skladoch, schválených arzenáloch alebo zbrojniciach, ako napríklad miestnych policajných staniciach alebo centrálnych skladoch. Bude tým možné identifikovať zbrane, ich používateľov a miesto skladovania nepoužívaného vybavenia. V rámci projektových činností sa tiež zabezpečí primeraná technická infraštruktúra na zavedenie softvéru na registráciu zbraní.

Rozvoj a zriadenie elektronických systémov na registráciu zbraní a vedenie záznamov povedú k realizácii požiadaviek na vykonávanie registrácie a vedenie záznamov, ktoré sa ustanovili v rámci protokolu OSN o strelných zbraniach a ITI.

2.3.2.   Zber a registrácia zbraní

Cieľom projektu je podpora zberu akýchkoľvek zbraní, výbušných zariadení, streliva do vojenského zbrojného materiálu a súvisiacej munície, a to aj prostredníctvom legalizácie, t. j. registrácie zbraní v civilnej držbe.

Činnosti na zvýšenie informovanosti budú koordinované výbormi pozostávajúcimi zo špecialistov ministerstiev vnútra a UNDP/SEESAC, ku ktorým sa v prípade potreby pridajú ďalší príslušní experti v oblasti styku s verejnosťou, s cieľom správne informovať o podrobnostiach legalizácie a dobrovoľného odovzdania strelných zbraní v nelegálnej držbe. Kampane sa zamerajú na miestne informačné kanály, ktoré sú schopné informácie účinne sprostredkovať až na miestnu úroveň. Šírenie informácií na miestnej úrovni sa posilní aj na celoštátnej úrovni prostredníctvom spravodajstva, rozhovorov a dokumentárnych filmov. Informácie o prebiehajúcich kampaniach sa budú sprostredkovávať elektronickými a tlačovými médiami. Posolstvá kampane budú pozitívne a ukážu výkon práva v praxi.

Projekt posilní bezpečnosť na západnom Balkáne tým, že obojstrannou komunikáciou medzi verejnosťou a policajným zborom stiahne z ulíc nebezpečné zbrane. Projekt sa konkrétne zameria na všetky vekové skupiny, ktoré majú zbrane v nelegálnej držbe, a všetkých tých, ktorí majú v úmysle zaobstarať si zbrane.

2.3.3.   Regionálny seminár o označovaní a sledovaní

V projekte sa predpokladá organizácia dvojdňového regionálneho seminára, ktorý sa predbežne naplánoval v Belehrade v Srbsku. Na seminári sa poskytnú aktuálne informácie o pristúpení k medzinárodným nástrojom a o prijatí vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti označovania a sledovania zbraní na západnom Balkáne. Na seminári sa poskytnú informácie aj o preskúmaní vykonávania vnútroštátnych právnych predpisov. Konkrétnym cieľom bude realizácia požiadaviek na označovanie dovezených zbraní podľa protokolu OSN o strelných zbraniach.

Medzi účastníkmi tohto regionálneho semináru budú okrem iného zástupcovia z krajín západného Balkánu, medzinárodných organizácií vrátane mimovládnych organizácií a národných priemyselných odvetví a technickí experti z členských štátov EÚ. Očakáva sa, že semináru sa zúčastní do 50 účastníkov.

Zo seminára sa vypracuje správa o prezentáciách, diskusiách a odporúčaniach. Dokumenty použité na seminári sa sprístupnia na internete.

3.   Trvanie

Celková odhadovaná dĺžka trvania projektu je 24 mesiacov.

4.   Príjemcovia

Tento projekt je určený národným inštitúciám v krajinách západného Balkánu zodpovedným za kontrolu zbraní a riadenie zásob.

Bežné obyvateľstvo krajín západného Balkánu bude mať z tohto projektu osoh vzhľadom na znížené riziko neistoty a nestability vyplývajúcich z rozsiahleho šírenia RĽZ.


26.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/52


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. marca 2010,

o zmene a doplnení rozhodnutia 2008/911/ES, ktorým sa vytvára zoznam rastlinných látok, rastlinných prípravkov a ich kombinácií určených na používanie v tradičných rastlinných liekoch

[oznámené pod číslom K(2010) 1867]

(Text s významom pre EHP)

(2010/180/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (1), a najmä na jej článok 16f,

so zreteľom na stanovisko Európskej agentúry pre lieky vydané 6. novembra 2008 Výborom pre rastlinné lieky,

keďže:

(1)

Mentha x piperita L. možno pokladať za rastlinnú látku, rastlinný prípravok alebo ich kombináciu v zmysle smernice 2001/83/ES, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v uvedenej smernici.

(2)

Preto je vhodné zahrnúť Mentha x piperita L. do zoznamu rastlinných látok, rastlinných prípravkov a ich kombinácií určených na používanie v tradičných rastlinných liekoch, vytvoreného rozhodnutím Komisie 2008/911/ES (2).

(3)

V záujme vyhnúť sa duplicite a možným rozporom medzi prílohami a článkami 1 a 2 rozhodnutia 2008/911/ES je vhodné odstrániť odkazy na jednotlivé látky v uvedených článkoch.

(4)

Rozhodnutie 2008/911/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre humánne lieky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2008/911/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Články 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„Článok 1

V prílohe I sa vytvára zoznam rastlinných látok, rastlinných prípravkov a ich kombinácií určených na používanie v tradičných rastlinných liekoch.

Článok 2

Príslušné indikácie, špecifikovaná sila, dávkovanie, spôsob podávania a všetky potrebné informácie pre bezpečné použitie rastlinnej látky ako tradičného lieku vzťahujúce sa na rastlinné látky uvedené v prílohe I sa stanovujú v prílohe II.“

2.

Prílohy I a II sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 25. marca 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.

(2)  Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 42.


PRÍLOHA

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2008/911/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe I sa za Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (Fenikel sladký, plod) vkladá táto látka:

Mentha x piperita L.“

2.

V prílohe II sa za položku vzťahujúcu sa na Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung, fructus vkladá:

ZÁPIS DO ZOZNAMU SPOLOČENSTVA MENTHA x PIPERITA L., AETHEROLEUM

Vedecký názov rastliny

Mentha x piperita L.

Botanická čeľaď

Lamiaceae (Labiatae)

Rastlinný prípravok (prípravky)

Olej z mäty piepornej: esenciálny olej získaný z čerstvých nadzemných častí kvitnúcej rastliny destiláciou za pomoci vodnej pary

Odkaz na monografiu v Európskom liekopise

Olej z mäty piepornej – Menthae piperitae aetheroleum (01/2008:0405)

Indikácia (indikácie)

Rastlinný liek tradičné používaný:

1.

na zmiernenie symptómov súvisiacich s kašľom a prechladnutím;

2.

na zmiernenie symptomatickej lokálnej svalovej bolesti;

3.

na zmiernenie symptomatického lokálneho svrbenia neporušenej kože.

Produkt je tradičný rastlinný liek na použitie pri špecifických indikáciách výlučne na základe dlhodobého používania.

Druh tradície

Európska

Špecifikovaná sila

Indikácie 1, 2 a 3

Jedna dávka

Deti od 4 do 10 rokov

Polotuhé prípravky 2 – 10 %

Prípravky s vodným roztokom etanolu 2 – 4 %

Deti od 10 do 12 rokov, adolescenti od 12 do 16 rokov

Polotuhé prípravky 5 – 15 %

Prípravky s vodným roztokom etanolu 3 – 6 %

Adolescenti nad 16 rokov, dospelí

Polotuhé a olejové prípravky 5 – 20 %

V prípravkoch s vodným roztokom etanolu 5 – 10 %

V nosových mastiach 1 – 5 % esenciálneho oleja.

Špecifikované dávkovanie

Jeden až trikrát denne

Použitie u detí do 2 rokov je kontraindikované (pozri časť Kontraindikácie).

Neodporúča sa používanie u detí od 2 do 4 rokov (pozri časť Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

Spôsob podávania

Dermálne a transdermálne podávanie.

Dĺžka užívania alebo obmedzenia týkajúce sa dĺžky užívania

Indikácia 1

Nepoužívať viac ako 2 týždne.

Indikácie 2 a 3

Neodporúča sa používať liek nepretržite dlhšie ako 3 mesiace.

Ak symptómy pretrvávajú počas používania lieku, je potrebné poradiť sa s lekárom alebo s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

Ďalšie informácie potrebné na bezpečné užívanie

Kontraindikácie

Deti do 2 rokov, keďže mentol môže spôsobiť zastavenie dýchania a laryngospazmus.

Deti s anamnézou záchvatov (febrilných alebo iných).

Precitlivenosť na mätu piepornú alebo mentol.

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri kontakte neumytých rúk s očami po aplikácii oleja z mäty piepornej môže dôjsť k podráždeniu.

Olej z mäty piepornej by sa nemal aplikovať na poranenú alebo podráždenú kožu.

Vzhľadom na nedostatok dostupných skúseností sa neodporúča používanie u detí od 2 do 4 rokov.

Liekové a iné interakcie

Neboli hlásené žiadne.

Gravidita a laktácia

Vzhľadom na chýbajúce dostatočné údaje sa neodporúča používanie počas gravidity a laktácie.

Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Nežiaduce účinky

Hlásené boli prípady reakcií precitlivenosti ako kožná vyrážka, kontaktná dermatitída a podráždenie očí. Tieto reakcie majú väčšinou mierny priebeh a sú prechodné. Ich frekvencia nie je známa.

Po lokálnej aplikácii je možné podráždenie kože a sliznice nosa. Ich frekvencia nie je známa.

Ak sa vyskytnú ďalšie nežiaduce reakcie, ktoré neboli uvedené, je potrebné vyhľadať lekára alebo kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.

Predávkovanie

Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania.“