ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.067.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 67

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
17. marca 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 220/2010 zo 16. marca 2010, ktorým sa prijíma program modulov ad hoc na roky 2013 až 2015 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 ( 1 )

1

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 221/2010 zo 16. marca 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/156/SZBP zo 16. marca 2010, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

6

 

 

2010/157/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. marca 2010, ktorým sa predlžuje platnosť rozhodnutia 2006/502/ES, ktorým sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba také zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh [oznámené pod číslom K(2010) 1314]  ( 1 )

9

 

 

2010/158/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. marca 2010 o určitých dočasných ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Rumunsku [oznámené pod číslom K(2010) 1862]  ( 1 )

10

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2010/159/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 11. marca 2010 o sebaobranných a preventívnych opatreniach proti pirátstvu a ozbrojeným útokom voči plavidlám ( 1 )

13

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

17.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 220/2010

zo 16. marca 2010,

ktorým sa prijíma program modulov ad hoc na roky 2013 až 2015 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením (ES) č. 577/98 je potrebné presne stanoviť prvky programu modulov ad hoc na roky 2013 až 2015.

(2)

V niektorých sektoroch s vysokým rizikom pracovných úrazov alebo chorôb z povolania a ďalších zdravotných problémov súvisiacich s prácou, na ktoré sa však obvykle nevzťahujú alebo úplne nevzťahujú vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia, ako napríklad Rybolov a akvakultúra (divízia 03 NACE rev. 2), Ťažba a dobývanie (sekcia B NACE rev. 2) alebo Zdravotníctvo a sociálna pomoc (sekcia Q NACE rev. 2), sú potrebné dodatočné zdroje (2).

(3)

Nový modul ad hoc o pracovných úrazoch a zdravotných problémov súvisiacich s prácou poskytne významnú pridanú hodnotu k informáciám, ktoré možno získať z európskej štatistiky pracovných úrazov (European Statistics on Accidents at Work – ESAW) a európskej štatistiky chorôb z povolania (European Occupational Diseases Statistics – EODS), čo najmä umožňuje dať do priamej súvislosti údaje o úrazoch a chorobách z povolania so situáciou ľudí na trhu práce a získať informácie o vznikajúcich rizikách (napr. zdravotných problémoch súvisiacich s prácou, ktoré nie sú vo vnútroštátnych právnych predpisoch uznané za choroby z povolania).

(4)

Európska stratégia zamestnanosti plne odráža potrebu zohľadniť pracovné aspekty prisťahovalectva, najmä potrebu zlepšiť situáciu migrujúcich osôb na trhu práce. Usmernenia politík zamestnanosti, prijaté rozhodnutím Rady 2008/618/ES (3), ktoré sú integrálnou súčasťou súboru integrovaných usmernení, ktorý bol vytvorený na podporu rastu a zamestnanosti v Európe ako súčasť obnovenej Lisabonskej stratégie, vyzývajú k tomu, aby sa venovala osobitná pozornosť výraznému zníženiu rozdielu v zamestnanosti znevýhodnených osôb vrátane rozdielu medzi občanmi tretích krajín a občanmi EÚ. Tieto usmernenia výslovne stanovujú, že boj proti diskriminácii a integrácia prisťahovalcov sú nevyhnutné a vyzývajú k vhodnému riadeniu ekonomickej migrácie s cieľom zlepšiť prispôsobenie sa potrebám trhu práce. Zodpovedajúce údaje na monitorovanie uvedených záležitostí sú veľmi dôležité najmä z dôvodu, že vzhľadom na starnutie pracovnej sily EÚ a predpokladaný nedostatok kvalifikovaných síl bude v nasledujúcich rokoch naďalej rásť potreba zamestnávať migrujúcich pracovníkov.

(5)

V súvislosti s prebiehajúcou diskusiou o flexiistote a výslovnou potrebou väčšej adaptability tak podnikov, ako aj pracovníkov v Európe, čo predstavuje kľúčový bod zdôraznený v európskej stratégii zamestnanosti a v usmerneniach politík zamestnanosti, je nutné mať k dispozícii údaje z rozsiahleho európskeho zisťovania týkajúceho sa rozsahu uplatňovania rôznych foriem nových spôsobov organizácie práce, rozvrhnutia pracovného času a skúseností pracovníkov s nimi.

(6)

Ustanovenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa prijíma program modulov ad hoc na roky 2013 až 2015 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovený v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov na tému Zlepšenie kvality a produktivity práce: stratégia Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2007 – 2012, prijaté 21.2.2007 – KOM(2007) 62.

(3)  Ú. v. EÚ L 198, 26.7.2008, s. 47.


PRÍLOHA

VÝBEROVÉ ZISŤOVANIE PRACOVNÝCH SÍL

Viacročný program modulov ad hoc

1.   PRACOVNÉ ÚRAZY A INÉ ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY SÚVISIACE S PRÁCOU

Zoznam premenných: bude vymedzený do decembra 2011.

Referenčné obdobie: rok 2013. Členské štáty môžu poskytnúť údaje za všetkých 52 týždňov alebo za druhý štvrťrok.

Dotknuté členské štáty a regióny: budú vymedzené do decembra 2011.

Reprezentatívnosť výsledkov: bude vymedzená do decembra 2011.

Úplnosť výberového súboru modulu ad hoc: Výberový súbor modulu ad hoc by mal spĺňať požiadavky stanovené v bode 4 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 377/2008 (1), t. j. výberový súbor používaný na zber údajov o moduloch ad hoc musí poskytovať údaje aj o štrukturálnych premenných.

Zasielanie výsledkov: do 31. marca 2014.

2.   POSTAVENIE MIGRANTOV A ICH PRIAMYCH POTOMKOV NA TRHU PRÁCE

Zoznam premenných: bude vymedzený do decembra 2012.

Referenčné obdobie: rok 2014. Členské štáty môžu poskytnúť údaje za všetkých 52 týždňov alebo za druhý štvrťrok.

Dotknuté členské štáty a regióny: budú vymedzené do decembra 2012.

Reprezentatívnosť výsledkov: bude vymedzená do decembra 2012.

Úplnosť výberového súboru modulu ad hoc: Výberový súbor modulu ad hoc by mal spĺňať požiadavky stanovené v bode 4 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 377/2008, t. j. výberový súbor používaný na zber údajov o moduloch ad hoc musí poskytovať údaje aj o štrukturálnych premenných.

Zasielanie výsledkov: do 31. marca 2015.

3.   ORGANIZÁCIA PRÁCE A ROZVRHNUTIE PRACOVNÉHO ČASU

Zoznam premenných: bude vymedzený do decembra 2013.

Referenčné obdobie: rok 2015. Členské štáty môžu poskytnúť údaje za všetkých 52 týždňov alebo za druhý štvrťrok.

Dotknuté členské štáty a regióny: budú vymedzené do decembra 2013.

Reprezentatívnosť výsledkov: bude vymedzená do decembra 2013.

Úplnosť výberového súboru modulu ad hoc: Výberový súbor modulu ad hoc by mal spĺňať požiadavky stanovené v bode 4 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 377/2008, t. j. výberový súbor používaný na zber údajov o moduloch ad hoc musí poskytovať údaje aj o štrukturálnych premenných.

Zasielanie výsledkov: do 31. marca 2016.


(1)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 57.


17.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 221/2010

zo 16. marca 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

107,2

JO

59,4

MA

78,3

TN

133,8

TR

115,0

ZZ

98,7

0707 00 05

EG

219,6

JO

134,1

MK

134,1

TR

137,6

ZZ

156,4

0709 90 70

MA

192,2

TR

93,9

ZZ

143,1

0709 90 80

EG

32,4

ZZ

32,4

0805 10 20

EG

42,9

IL

54,6

MA

56,9

TN

49,7

TR

61,4

ZZ

53,1

0805 50 10

EG

76,3

IL

97,8

TR

68,0

ZZ

80,7

0808 10 80

AR

103,6

BR

89,3

CA

73,7

CN

74,2

MK

24,7

US

116,6

ZZ

80,4

0808 20 50

AR

84,0

CL

74,8

CN

82,0

ZA

101,9

ZZ

85,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

17.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/6


ROZHODNUTIE RADY 2010/156/SZBP

zo 16. marca 2010,

ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 31 ods. 2 a článok 33,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Dňa 17. októbra 2005 Rada prijala jednotnú akciu 2005/724/SZBP (1), ktorou vymenovala pána Erwana FOUÉRÉHO za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko.

(2)

Dňa 15. septembra 2009 Rada prijala jednotnú akciu 2009/706/SZBP (2), ktorou sa predlžuje mandát OZEÚ do 31. marca 2010.

(3)

Mandát OZEÚ by sa mal predĺžiť do 31. augusta 2010. Môže sa však ukončiť skôr, ak o tom rozhodne Rada na odporúčanie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP) po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o vytvorení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Erwana FOUÉRÉHO ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko sa týmto predlžuje do 31. augusta 2010. Môže sa však ukončiť skôr, ak o tom rozhodne Rada na odporúčanie VP po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o vytvorení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Článok 2

Cieľ politiky

Mandát OZEÚ sa zakladá na cieli politiky Európskej únie v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, ktorým je prispieť k upevňovaniu mierového politického procesu a k plnému vykonávaniu Ochridskej rámcovej dohody, čím sa uľahčí ďalší pokrok smerom k európskej integrácii prostredníctvom procesu stabilizácie a pridruženia.

OZEÚ podporuje pôsobenie VP v regióne.

Článok 3

Mandát

Na dosiahnutie cieľa politiky je mandátom OZEÚ:

a)

udržiavať úzke styky s vládou Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko a s účastníkmi politického procesu;

b)

poskytovať politickému procesu poradenstvo a podporu Únie;

c)

zabezpečovať koordináciu úsilia medzinárodného spoločenstva s cieľom podporiť vykonávanie a trvalú udržateľnosť ustanovení rámcovej dohody z 13. augusta 2001, ako sa uvádzajú v dohode a jej prílohách;

d)

podrobne sledovať oblasti bezpečnosti a medzietnických vzťahov a podávať o nich správy, ako aj nadväzovať na tento účel styky so všetkými príslušnými orgánmi;

e)

prispievať k rozvoju a upevňovaniu dodržiavania ľudských práv a základných slobôd v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko v súlade s politikou EÚ v oblasti ľudských práv a usmerneniami EÚ pre oblasť ľudských práv.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie mandátu, pričom podlieha právomoci VP.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ v rámci mandátu bez toho, aby boli dotknuté právomoci VP.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. apríla do 31. augusta 2010 je 340 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy ustanovenej v odseku 1 sú oprávnené od 1. apríla 2010. S výdavkami sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu. Tím má odborné znalosti o osobitných politických otázkach vyplývajúcich z mandátu. OZEÚ bezodkladne informuje Radu a Komisiu o zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Únie môžu navrhnúť vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat personálu, ktorý členský štát alebo inštitúcia Únie vyšle k OZEÚ, zabezpečí dotknutý členský štát alebo dotknutá inštitúcia Únie. Aj odborníci, ktorých vyšlú členské štáty na Generálny sekretariát Rady, sa môžu umiestniť k OZEÚ. Zahraničný zmluvný personál musí mať štátnu príslušnosť členského štátu.

3.   Všetok vyslaný personál naďalej podlieha administratívnej právomoci vysielajúceho členského štátu alebo inštitúcie Únie, vykonáva svoje povinnosti a koná v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a jeho personálu

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na uskutočnenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov jeho personálu, sa podľa potreby dohodnú s hostiteľskou stranou/stranami. Členské štáty a Komisia poskytnú potrebnú podporu na dosiahnutie tohto cieľa.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcom bezpečnostné nariadenia Rady (3), a to najmä pri správe utajovaných skutočností EÚ.

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečia, aby OZEÚ získal prístup k všetkým dôležitým informáciám.

2.   Delegácie Únie a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 10

Bezpečnosť

OZEÚ prijme v súlade s politikou Únie v oblasti bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo Únie v operáciách podľa hlavy V zmluvy, ako aj v súlade so svojím mandátom a bezpečnostnou situáciou v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti personálu, ktorý je pod jeho priamym vedením, konkrétne:

a)

stanoví bezpečnostný plán konkrétnej misie, ktorý vychádza z usmernení Generálneho sekretariátu Rady a obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia konkrétnej misie, zásady riadenia bezpečného presunu personálu do oblasti misie a v rámci nej, ako aj riadenia bezpečnostných incidentov, a pohotovostný a evakuačný plán misie;

b)

zabezpečí, aby všetok personál, ktorý sa nasadzuje mimo Únie, bol poistený na vysoké riziko, ako si to vyžadujú podmienky v oblasti misie;

c)

zabezpečí, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí majú byť nasadení mimo Únie, vrátane miestneho zmluvného personálu, zúčastnili pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom na primeranom bezpečnostnom výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelil Generálny sekretariát Rady;

d)

zabezpečí, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelných posudkov bezpečnosti, a predkladá VP, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu.

Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva VP a PBV ústne a písomné správy. V prípade potreby OZEÚ podáva správy aj pracovným skupinám Rady. Pravidelné písomné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže na odporúčanie VP alebo PBV podávať správy Rade pre zahraničné veci.

Článok 12

Koordinácia

1.   OZEÚ podporuje celkovú politickú koordináciu v rámci Únie. Pomáha zabezpečiť, aby všetky nástroje Únie v teréne pôsobili jednotne na účely splnenia cieľov politiky Únie. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou Komisie a prípadne aj s ďalšími OZEÚ, ktorí pôsobia v regióne. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Únie.

2.   V teréne sa udržiavajú úzke styky s vedúcimi delegácií Únie a vedúcimi misií členských štátov. Títo vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ tiež nadväzuje styky s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v danej oblasti.

Článok 13

Preskúmanie

Vykonávanie tohto rozhodnutia a jeho súlad s inými príspevkami Únie v regióne sa pravidelne preskúmava. OZEÚ predloží VP, Rade a Komisii ku koncu svojho mandátu súhrnnú správu o jeho vykonávaní.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom prijatia.

Článok 15

Uverejnenie

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. marca 2010

Za Radu

predseda

E. SALGADO


(1)  Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2005, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 244, 16.9.2009, s. 25.

(3)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/9


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. marca 2010,

ktorým sa predlžuje platnosť rozhodnutia 2006/502/ES, ktorým sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba také zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh

[oznámené pod číslom K(2010) 1314]

(Text s významom pre EHP)

(2010/157/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (1), a najmä na jej článok 13,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2006/502/ES (2) sa od členských štátov vyžaduje prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba také zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh.

(2)

Rozhodnutie 2006/502/ES bolo prijaté v súlade s ustanoveniami článku 13 smernice 2001/95/ES, ktorou sa obmedzuje platnosť rozhodnutia na obdobie najviac jedného roka, ale povoľuje sa jeho potvrdenie na ďalšie obdobia, z ktorých ani jedno nepresahuje jeden rok.

(3)

Rozhodnutie 2006/502/ES bolo zmenené a doplnené tri razy, po prvý raz rozhodnutím 2007/231/ES (3), ktorým sa predĺžila platnosť uvedeného rozhodnutia do 11. mája 2008, po druhý raz rozhodnutím 2008/322/ES (4), ktorým sa platnosť uvedeného rozhodnutia predĺžila do 11. mája 2009, a po tretí raz rozhodnutím 2009/298/ES (5), ktorým sa platnosť uvedeného rozhodnutia predĺžila o ďalší rok do 11. mája 2010.

(4)

Vzhľadom na to, že neexistujú iné uspokojivé opatrenia zamerané na bezpečnosť detí v súvislosti so zapaľovačmi, je potrebné predĺžiť platnosť rozhodnutia 2006/502/ES o ďalších 12 mesiacov a zodpovedajúcim spôsobom ho zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveným smernicou 2001/95/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 6 rozhodnutia 2006/502/ES sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 11. mája 2011.“

Článok 2

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s týmto rozhodnutím najneskôr do 11. mája 2010 a uverejnia uvedené opatrenia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. marca 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 198, 20.7.2006, s. 41.

(3)  Ú. v. EÚ L 99, 14.4.2007, s. 16.

(4)  Ú. v. EÚ L 109, 19.4.2008, s. 40.

(5)  Ú. v. EÚ L 81, 27.3.2009, s. 23.


17.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/10


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 16. marca 2010

o určitých dočasných ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Rumunsku

[oznámené pod číslom K(2010) 1862]

(Text s významom pre EHP)

(2010/158/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vo vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 3

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (3), a najmä na prvý odsek jeho článku 18,

keďže:

(1)

Vtáčia chrípka je infekčná vírusová choroba u vtákov vrátane hydiny. Infekcia domácej hydiny vírusmi vtáčej chrípky spôsobuje dve hlavné formy tejto choroby, ktoré sa rozlišujú podľa ich virulencie. Nízkopatogénna forma sa prejavuje obyčajne iba miernymi príznakmi, zatiaľ čo vysokopatogénna forma spôsobuje veľmi vysokú úmrtnosť u väčšiny druhov hydiny. Uvedená choroba môže mať vážny dosah na ziskovosť chovu hydiny.

(2)

Vtáčia chrípka sa vyskytuje hlavne u vtákov, ale za určitých podmienok sa môže infekcia vyskytnúť aj u ľudí, i keď riziko je vo všeobecnosti veľmi nízke.

(3)

V prípade ohniska nákazy vtáčou chrípkou existuje riziko, že prenášač choroby sa môže rozšíriť do ostatných chovov hydiny a na voľne žijúce vtáky. Preto sa môže preniesť z jedného členského štátu do druhého členského štátu a do tretích krajín prostredníctvom obchodu so živými zvieratami alebo produktmi z nich a migráciou voľne žijúcich vtákov.

(4)

V smernici Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky (4) sa stanovujú opatrenia na kontrolu nízkopatogénnych a vysokopatogénnych foriem vtáčej chrípky. V článku 16 uvedenej smernice sa stanovuje zriadenie ochranných pásiem, pásiem dozoru a ďalších pásiem s obmedzeným pohybom v prípade výskytu ohnísk vysokopatogénnej vtáčej chrípky.

(5)

V rozhodnutí Komisie 2006/415/ES zo 14. júna 2006 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve (5) sa stanovujú dodatočné ochranné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v členskom štáte s výskytom vysokopatogénneho vírusu vtáčej chrípky podtypu H5N1 s cieľom zabrániť rozšíreniu uvedenej choroby pri zohľadnení špecifickej epidemiológie tohto konkrétneho vírusového kmeňa.

(6)

V článku 4 rozhodnutia 2006/415/ES sa vyžaduje, aby členské štáty hneď po podozrení na výskyt ohniska vysokopatogénnej vtáčej chrípky podtypu H5N1 alebo jeho potvrdení stanovili vysokorizikovú oblasť založenú na ochranných pásmach a pásmach dozoru (oblasť A) a nízkorizikovú oblasť oddeľujúcu oblasť A od tých častí členského štátu s výskytom choroby, na ktorých sa daná choroba nevyskytuje (oblasť B). Uvedené oblasti sú na zozname v prílohe k uvedenému rozhodnutiu.

(7)

Rumunsko potvrdilo Komisii výskyt vysokopatogénnej vtáčej chrípky podtypu H5N1 na svojom území a prijalo vhodné opatrenia stanovené v rozhodnutí 2006/415/ES vrátane vytvorenia oblastí A a B.

(8)

Komisia teraz v spolupráci s Rumunskom preskúmala uvedené ochranné opatrenia a s uspokojením zistila, že hranice oblastí A a B stanovené príslušným orgánom v uvedenom členskom štáte sú v dostatočnej vzdialenosti od skutočného miesta potvrdeného ohniska.

(9)

Aby sa predišlo akýmkoľvek zbytočným prekážkam obchodu v rámci Únie a prijatiu neopodstatnených prekážok v obchode s tretími krajinami, je nevyhnutné urýchlene stanoviť zoznam oblastí A a B v Rumunsku na úrovni Únie.

(10)

Preto by mali byť až do ďalšieho stretnutia Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat tie oblasti A a B v Rumunsku, kde platia ochranné opatrenia stanovené v rozhodnutí 2006/415/ES, uvedené v zozname v tomto rozhodnutí a malo by sa stanoviť trvanie uvedenej regionalizácie.

(11)

Toto rozhodnutie bude preskúmané na ďalšom stretnutí Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V tomto rozhodnutí sa vymedzujú oblasti, v ktorých sa uplatňujú dočasné ochranné opatrenia stanovené v rozhodnutí 2006/415/ES, ako aj obdobie uplatňovania takýchto opatrení.

Článok 2

1.   Oblasť uvedená na zozname v časti A prílohy k tomuto rozhodnutiu sa považuje za vysokorizikovú oblasť (oblasť A), ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 rozhodnutia 2006/415/ES.

2.   Oblasť uvedená na zozname v časti B prílohy k tomuto rozhodnutiu sa považuje za nízkorizikovú oblasť (oblasť B), ako sa uvádza v článku 3 ods. 2 rozhodnutia 2006/415/ES.

Článok 3

Rozhodnutie je uplatniteľné do 17. apríla 2010.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 16. marca 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29

(3)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  Ú. v. EÚ L 164, 16.6.2006, s. 51.


PRÍLOHA

ČASŤ A

Oblasť A uvedená v článku 2 ods. 1:

ISO kód krajiny

Členský štát

Oblasť A

Dátum ukončenia platnosti

Kód

Názov

RO

Rumunsko

00038

Oblasť zahŕňa:

17.4.2010

Ochranné pásmo:

Letea

Pásmo dozoru:

 

C.A. Rosetti

 

Sfiștofca

 

Cardon

ČASŤ B

Oblasť B uvedená v článku 2 ods. 2:

ISO kód krajiny

Členský štát

Oblasť B

Dátum ukončenia platnosti

Kód

Názov

RO

Rumunsko

00038

Oblasti okresu Tulcea iné ako tie, ktoré sú uvedené v oblasti A

17.4.2010


ODPORÚČANIA

17.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/13


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 11. marca 2010

o sebaobranných a preventívnych opatreniach proti pirátstvu a ozbrojeným útokom voči plavidlám

(Text s významom pre EHP)

(2010/159/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

keďže:

(1)

Vzhľadom na opätovný nárast pirátstva pri pobreží Somálska prijal Výbor pre námornú bezpečnosť Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) na svojom 86. zasadnutí 27. mája až 5. júna 2009 súbor opatrení prostredníctvom niekoľkých obežníkov, ktorými sa buď aktualizujú platné všeobecné odporúčania týkajúce sa boja proti pirátstvu a ozbrojeným lúpežiam voči plavidlám, alebo sa definujú zvláštne opatrenia, ktorých cieľom je čeliť pirátstvu v Adenskom zálive a pri pobreží Somálska.

(2)

V obežníku MSC.1/Circ.1334 z 23. júna 2009 sa uvádzajú „Hlavné zásady určené pre vlastníkov, prevádzkovateľov, kapitánov a posádky plavidiel týkajúce sa predchádzania pirátstvu a ozbrojeným lúpežiam plavidiel a ich potláčania“. V tomto obežníku sa preberajú všetky opatrenia, ktoré sa môžu prijať na palube plavidiel za každých okolností, aby sa zabránilo útokom, alebo pokiaľ k nim dôjde, aby sa maximálne znížilo riziko pre posádku a plavidlo.

(3)

V obežníku MSC.1/Circ.1332 zo 16. júna 2009 sa preberajú opatrenia označené ako „najlepšie postupy riadenia s cieľom zabrániť pirátstvu v Adenskom zálive a pri pobreží Somálska, obmedziť ho alebo od neho odradiť“ („Best Management Practices to Avoid, Deter or Delay Acts of Piracy in the Gulf of Aden and off the Coast of Somalia“), ktoré vypracovali partneri námorného odvetvia na dobrovoľnom základe a zmluvné strany ich podporili a napomáhali vzhľadom na naliehavosť hrozieb pri pobreží Somálska. Partneri námorného odvetvia zaktualizovali tieto opatrenia v 2. verzii, ktorá bola uverejnená v obežníku MSC.1/Circ. 1335 z 29. septembra 2009.

(4)

Aj keď tieto opatrenia zhrnuté v obežníkoch IMO nie sú povinné a záväzné, evidentný záujem na zlepšení námornej bezpečnosti vedie k zabezpečeniu toho, aby plavidlá plaviace sa pod vlajkou niektorého z členských štátov boli čo možno najlepšie oboznámené so súčasnými znalosťami v prípade, že sa nachádzajú v zónach s vysokým rizikom pirátstva a ozbrojených útokov.

(5)

Pirátstvo a ozbrojené útoky proti plavidlám sú často násilné a okrem súčasnej situácie pri pobreží Somálska, v Adenskom zálive a v Indickom oceáne predstavujú vážnu hrozbu v niekoľkých oblastiach sveta.

(6)

Údaje za rok 2008 týkajúce sa pirátstva sú najvyššie od roku 1991, keď ich začal Medzinárodný námorný úrad evidovať, a uvádza sa v nich 293 útokov na plavidlá, 49 zajatých, 889 námorníkov zobratých za rukojemníkov, 11 zabitých, 21 nezvestných a pravdepodobne mŕtvych. Od roku 2008 sa útoky na plavidlá a ich únosy znásobili najmä pri pobreží Somálska, v Adenskom zálive a v Indickom oceáne. Piráti napadli a zadržali mnoho plavidiel s posádkami v očakávaní výplaty výkupného za ich prepustenie. Doba zajatia trvá niekoľko týždňov alebo dokonca niekoľko mesiacov a pre zajatých námorníkov je to neprijateľné a ťažko znesiteľné.

(7)

Od začiatku roku 2009 sa zistil nárast útokov v Indickom oceáne a Adenskom zálive, a to aj napriek relatívnemu poklesu počas leta, spôsobenému monzúnom a ťažkými plavebnými podmienkami pre pirátov. V roku 2009 podnikli piráti minimálne 164 útokov, 48 z nich skončilo zajatím plavidla.

(8)

V „najlepších postupoch riadenia“ sa odporúča námorným spoločnostiam a plavidlám, aby sa pred prejazdom Adenským zálivom zaregistrovali na internetovej stránke Strediska pre námornú bezpečnosť v Africkom rohu (http://www.mschoa.org). Zaregistrované plavidlá dostávajú všetky dostupné informácie týkajúce sa situácie v tejto plavebnej zóne a sledujú ich sily operácie EU NAVFOR-ATALANTA, čo znižuje riziká útokov. Viac ako tretina prechádzajúcich plavidiel sa však v Stredisku pre námornú bezpečnosť v Africkom rohu stále neregistruje a v dôsledku toho nemôžu využívať opatrenia, ktoré sa zaviedli pre zabezpečenie ich prejazdu touto zónou.

(9)

Dňa 15. júna 2009 sa rozhodla Rada Európskej únie predĺžiť na dobu jedného roku, od 13. decembra 2009, vojenskú operáciu Európskej únie EU NAVFOR-ATALANTA s cieľom prispieť k prevencii, potláčaniu pirátstva a ozbrojených lúpeží pri pobreží Somálska a odrádzaniu od nich. Táto vojenská operácia je prvou námornou operáciou uskutočnenou v rámci Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP). Rada skonštatovala, že pirátstvo pri somálskom pobreží aj naďalej predstavuje vážnu hrozbu pre námornú plavbu v tejto zóne.

(10)

Z dôvodu ich doplnkovosti ku krokom podniknutým v rámci operácie EU NAVFOR-ATALANTA môže účinné a harmonizované zavedenie preventívnych opatrení, odporučených obežníkmi MSC.1/Circ. 1334 a MSC.1/Circ. 1335, iba prispieť k efektivite činnosti námornej ochrany, o ktorej rozhodla Rada v boji proti pirátstvu pri pobreží Somálska.

(11)

Je na členských štátoch, aby zrealizovali opatrenia na posilnenie námornej bezpečnosti a uistili sa, že na tento účel pridelili a poskytli všetky potrebné prostriedky,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.   Členské štáty sa vyzývajú, aby dbali na účinné a harmonizované uplatňovanie preventívnych opatrení s cieľom čeliť hrozbám, ktorým môžu byť plavidlá vystavené pri pirátstve a ozbrojených útokoch. Tieto už zhrnuté a skonsolidované opatrenia získali veľkú podporu od Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) a partnerov námorného odvetvia.

2.   Všeobecné opatrenia

2.1.

Členské štáty sa vyzývajú, aby oboznámili u nich zaregistrovaných prevádzkovateľov s obežníkom MSC.1/Circ. 1334, prijatým na 86. zasadnutí Výboru pre námornú bezpečnosť Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), v ktorom sa uvádzajú a aktualizujú preventívne sebaobranné opatrenia, ktoré by mali plavidlá a námorné spoločnosti prijať v boji proti pirátstvu a ozbrojeným útokom kdekoľvek, kde takéto nebezpečenstvo hrozí, v súlade s ustanoveniami Medzinárodného kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavných zariadení (kódex ISPS).

2.2.

Členské štáty sa vyzývajú, aby preverili predovšetkým skutočnosť, či majú plavidlá výkonnú posádku v dostatočnom počte v súlade s pravidlom 4.28 časti B kódexu ISPS, ktoré sa stalo záväzným na základe článku 3 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 (1).

3.   Zvláštne opatrenia pre situáciu pri pobreží Somálska

3.1.

Členské štáty sa vyzývajú, aby oboznámili u nich zaregistrovaných prevádzkovateľov s obežníkom MSC.1/Circ. 1332, prijatým na 86. zasadnutí Výboru pre námornú bezpečnosť Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), doplneným obežníkom MSC.1/Circ. 1335, v ktorých sa na medzinárodnej úrovni preberajú „najlepšie postupy riadenia s cieľom zabrániť pirátstvu v Adenskom zálive a pri pobreží Somálska, odradiť od neho, alebo ho obmedziť“, ktoré partneri námorného odvetvia pravidelne zverejňujú a zabezpečujú ich pravidelnú aktualizáciu.

3.2.

Členské štáty sa vyzývajú, aby prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie zverejňovania a pravidelných aktualizácií a na kontrolu realizácie najlepších postupov riadenia na odrádzanie od pirátstva pri pobreží Somálska, ktoré sa uvádzajú v prílohe k tomuto odporúčaniu.

V Bruseli 11. marca 2010

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 6.


PRÍLOHA

Najlepšie postupy riadenia v rámci boja proti pirátstvu v Adenskom zálive a pri somálskom pobreží

(2. verzia – august 2009)

Najlepšie postupy riadenia v úsilí čeliť pirátstvu v Adenskom zálive a pri somálskom pobreží podporujú títo medzinárodní zástupcovia v odvetví:

1.

Medzinárodné združenie nezávislých majiteľov cisternových plavidiel (INTERTANKO)

2.

Medzinárodná komora lodnej dopravy (ICS)

3.

Medzinárodné námorné fórum naftových spoločností (OCIMF)

4.

Baltská a medzinárodná námorná rada (BIMCO)

5.

Spoločnosť medzinárodných prevádzkovateľov cisternových lodí na prepravu plynu a terminálov (SIGTTO)

6.

Medzinárodné združenie vlastníkov lodí na prepravu suchého nákladu (INTERCARGO)

7.

Medzinárodná skupina klubov na ochranu a odškodnenie (IGP&I)

8.

Medzinárodné združenie spoločností zabezpečujúcich okružné plavby (CLIA)

9.

Medzinárodná únia námorných poisťovateľov (IUMI)

10.

Spoločný vojnový výbor (JWC) a Spoločný výbor pre lodné dopravné prostriedky (JHC)

11.

Medzinárodná námorná kancelária (IMB)

12.

Medzinárodná federácia pracovníkov v doprave (ITF)

Tieto najlepšie postupy riadenia podporujú tiež:

13.

Stredisko pre námornú bezpečnosť v Africkom rohu (MSCHOA)

14.

Námorná obchodná organizácia Spojeného kráľovstva (UKMTO Dubaj)

15.

Námorná styčná kancelária (MARLO)

Odporúčané postupy plánovania a prevádzky pre majiteľov, prevádzkovateľov, manažérov a kapitánov lodí plávajúcich tranzitom cez Adenský záliv a pri somálskom pobreží

Účel

1.

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť najlepšie postupy riadenia (NPR), aby sa spoločnostiam a lodiam pomohlo vyhnúť sa pirátskym útokom, odradiť pirátske útoky a oddialiť úspešné útoky v Adenskom zálive (AZ) a pri somálskom pobreží. Organizácie, s ktorými bol tento dokument konzultovaný, predstavujú prevažujúcu väčšinu vlastníkov a prevádzkovateľov lodí plávajúcich tranzitom cez túto oblasť.

2.

Tieto organizácie budú svojich členov podporovať, aby využívali tieto NPR, a budú sa snažiť rozšíriť ich na ďalšie záujmy v plavbe, ako sú NPR pre boj s pirátstvom v tejto oblasti. Tento dokument dopĺňa usmernenia poskytnuté v obežníku IMO MSC.1/Circ. 1334.

Typické formy útokov a získané poučenia

1.

Počas roku 2008 a v prvej polovici roku 2009 sa v celom AZ a pri somálskom pobreží, ako aj v severozápadných vodách Indického oceánu vyskytol zvýšený počet pirátskych útokov na obchodné lode. Väčšina útokov sa zozačiatku sústreďovala okolo severnej strany AZ, ale dochádzalo k nim aj pri východnom pobreží Somálska.

2.

Analýza úspešných útokov ukazuje, že piráti využívajú tieto spoločné prvky zraniteľnosti:

a)

malá rýchlosť;

b)

nízky voľný bok lode;

c)

neprimerané plánovanie a postupy;

d)

viditeľne nízka pracovná pohotovosť a/alebo zjavný nedostatok prostriedkov na vlastnú ochranu;

e)

ak je zrejmá pomalá reakcia lode.

3.

Pri útokoch na otvorené lode/ľahké člny sa všeobecne používajú dve alebo viac malých rýchlosti (do 25 uzlov) v útokoch, ktoré často prichádzajú z ľavej prednej strany a/alebo z kormy lode.

4.

Používanie pirátskej „materskej lode“, čo je väčšia loď, ktorá má na palube personál, vybavenie, zásoby a menšie útočné plavidlo, umožnilo úspešné podnikanie útokov vo väčšej vzdialenosti od pobrežia.

5.

Ostražitosť by mala byť väčšia za ranného brieždenia a za súmraku, pretože väčšina útokov sa uskutočnila v tejto dobe.

6.

Plavidlá o vyššej rýchlosti (15 uzlov a viac) by nemali predpokladať, že sú bezpečné pred útokom, ale rýchlosť je účinná forma ochrany. V oblasti sa použila streľba z ľahkých strelných zbraní, granáty s raketovým pohonom (RPG), aby sa kapitáni plavidiel zastrašili a aby znížili rýchlosť plavidiel. Ukázalo sa, že udržovanie plnej rýchlosti na mori je za takýchto okolností účinné.

7.

Väčšinu pokusov o únos odrazili lodné posádky, ktoré vopred plánovali plavbu, absolvovali výcvik na ňu a použili pasívne protiopatrenia s dobrým výsledkom.

8.

Schopnosť útočníkov zasiahnuť značne ovplyvňujú aj poveternostné podmienky a podmienky na mori. Sila vetra presahujúca 18 uzlov a výška vĺn viac ako 2 metre sa považujú sa dostatočné na zaistenie ochrany pre všetky plavidlá okrem najzraniteľnejších, najmä ak kapitáni vezmú plne do úvahy najlepšie postupy riadenia.

Odporúčané najlepšie postupy riadenia

1.   Úvod

a)   Aj keď sa uznáva absolútna voľnosť rozhodovania kapitána, ktorý môže v tejto oblasti vždy podľa vlastného uváženia prijať príslušné opatrenia na zamedzenie pirátskych útokov, na odradenie od nich alebo na ich zdržanie, tento dokument o najlepších postupoch je určený vlastníkom, prevádzkovateľom a kapitánom lodí a ich posádkam.

b)   Nie všetky opatrenia, ktorými sa zaoberá tento dokument, musia byť použiteľné pre každú loď. Preto sa ako súčasť analýzy rizika odporúča posúdenie s cieľom určiť, ktoré z NPR budú pre loď najvhodnejšie. Ako účinné sa však všeobecne osvedčili tieto:

2.   Pred tranzitnou plavbou – všeobecné plánovanie

a)   Všeobecné informácie

i)

UKMTO Dubaj je v tejto oblasti prvým kontaktným miestom pre lode. UKMTO Dubaj zaisťuje každodenné spojenie medzi kapitánmi a ozbrojenými silami, komunikuje s loďami a je v priamom spojení s MSCHOA a vojenskými veliteľmi na mori. UKMTO Dubaj vyžaduje pravidelnú aktualizáciu polohy a predpokladaného pohybu lodí. Tieto informácie používa na pomoc pre námorné jednotky v udržovaní presného obrazu o plavbe. (Ďalšie podrobnosti pozri v slovníku v prílohe A.)

ii)

Stredisko pre námornú bezpečnosť v Africkom rohu (MSCHOA) je plánovací a koordinačný orgán pre vojenské sily EÚ (EUNAVFOR) v Adenskom zálive a v oblasti pri somálskom pobreží. (Pozri slovník v prílohe A.)

iii)

Námorná styčná kancelária (MARLO) pôsobí ako sprostredkovateľ výmeny informácií medzi Spojenými námornými silami (CMF) a spoločenstvom obchodnej plavby v oblasti. (Pozri slovník v prílohe A.)

iv)

Pred tranzitnou plavbou cez vysoko rizikovú oblasť by vlastník a kapitán mali uskutočniť vlastné posúdenie rizika, aby vyhodnotili pravdepodobnosť a dôsledky pirátskych útokov na loď na základe najnovších dostupných informácií. Výsledkom tohto posúdenia rizika by malo byť určenie opatrení na zamedzenie, zmiernenie a obnovu a bude znamenať spojenie štatutárnych požiadaviek s doplňujúcimi opatreniami na boj s pirátstvom.

v)

Postupy krízového riadenia spoločnosti by sa mali považovať za primerané opatrenia, aby sa mohlo čeliť hrozbe pirátstva tým, že sa prijmú postupy odporúčané organizáciou IMO a iné postupy odporúčané v tomto odvetví, ktoré sú vhodné za konkrétnych okolností a pre konkrétny typ lode.

vi)

Vojenské námorné orgány vyžadujú predbežné oznámenie o zamýšľanej plavbe plavidla, aby mohli určiť jej zraniteľnosť a naplánovať vhodnú ochranu. Dosahuje sa to predovšetkým:

1.

Úvodnou správou pre UKMTO Dubaj (elektronickou poštou alebo faxom).

2.

Úvodnou správou pre MARLO (elektronickou poštou alebo faxom).

3.

Okrem toho, ak sa plánuje tranzitná plavba cez Adenský záliv alebo v oblasti vymedzenej 12° severnej šírky, 58° východnej dĺžky a 10° južnej šírky: registrovaním pohybu plavidla v MSCHOA (buď online, elektronickou poštou alebo faxom).

vii)

Aj keď by sa mali prijať opatrenia, aby sa pirátom zamedzilo nalodenie na palubu, najdôležitejšia je bezpečnosť posádky a cestujúcich.

b)   Plánovanie v spoločnosti

Rozhodne sa odporúča, aby sa manažéri a/alebo prevádzkové oddelenie zaregistrovali s cieľom získať prístup do tajnej časti internetovej stránky MSCHOA (www.mschoa.eu), aby preskúmali informácie, ktoré sú tam obsiahnuté, a aby ich príslušným spôsobom oznámili svojej flotile.

i)

Štyri až päť dní pred tým, než plavidlo vstúpi do medzinárodného odporúčaného tranzitného koridoru (IRTC) alebo do oblasti vymedzenej 12 stupňami severnej šírky alebo 58 stupňami východnej dĺžky alebo 10 stupňami južnej šírky, zaistiť, aby organizácii MSCHOA bola predložená „Registrácia pohybu plavidla“ (online, elektronickou poštou alebo faxom). Poznámka: Môže to podať buď loď, alebo spoločnosť.

ii)

Preskúmať posúdenie bezpečnosti lode (SSA) a realizáciu plánu bezpečnosti lode (SSP) tak, ako to vyžaduje Kódex medzinárodných lodí a prístavných zariadení (ISPS) s cieľom čeliť hrozbe pirátstva.

iii)

Bezpečnostnému dôstojníkovi spoločnosti (CSO) sa odporúča zaistiť, aby pohotovostný plán pre vysoko rizikovú plavbu bol zavedený, aby sa plnil, aby sa vysvetlil kapitánovi a bezpečnostnému dôstojníkovi lode (SSO) a aby sa s nimi prerokoval.

iv)

Byť informovaný o morských oblastiach, ktoré boli vyhlásené ako oblasti s mimoriadne vysokým rizikom.

v)

Poskytnúť svojmu kapitánovi lode usmernenia týkajúce sa prioritných a dostupných metód tranzitnej plavby v oblasti (skupinový tranzit, sprevádzaný skupinový tranzit, národný konvoj atď.).

vi)

Uskutočňovať pravidelný výcvik posádky.

vii)

Použitie ďalších súkromných stráží sa ponecháva na uváženie spoločnosti, ale neodporúča sa použitie ozbrojených stráží.

viii)

Posúdiť ďalšie zdroje pre zvýšenie počtu členov strážnej služby.

ix)

Pred tranzitnou plavbou cez oblasti s vysokým rizikom zvážiť vybavenie lodí prostriedkami na vlastnú ochranu (SPM).

c)   Plánovanie kapitána lode:

i)

Oznámenie „Úvodnej správy“ organizáciám UKMTO Dubaj a MARLO (elektronickou poštou alebo faxom) pri vstupe do vyhlásenej oblasti medzi Suezom a 78 stupňami východnej dĺžky a 10 stupňami južnej šírky, pozri diagram plánovania proti pirátstvu Q6099.

ii)

Štyri až päť dní pred vstupom do IRTC alebo do oblasti vymedzenej 12 stupňami severnej šírky, 58 stupňami východnej dĺžky alebo 10 stupňami južnej šírky zaistiť, aby organizácii MSCHOA bola podaná „Registrácia pohybu plavidla“ (online, elektronickou poštou alebo faxom). Poznámka: Môže ju podať buď loď, alebo spoločnosť. Keď ju spoločnosť vyplní, kapitáni by sa mali so svojimi spoločnosťami presvedčiť, že organizácia MSCHOA správne zaregistrovala ich podrobné údaje.

iii)

Pred tranzitnou plavbou v oblasti sa odporúča, aby posádka bola dôkladne poučená.

iv)

Pohotovostný plán proti pirátstvu sa ukázal ako najúčinnejší, keď sa zaviedol dopredu. Pred vstupom do oblasti sa uskutočňuje nácvik, preskúmava plán a všetok personál je poučený o svojich povinnostiach vrátane oboznámenia s výstražným signálom oznamujúcim pirátsky útok.

v)

Kapitánom sa odporúča pripraviť tiež núdzový plán spojenia, ktorý obsahuje všetky dôležité núdzové kontaktné čísla a dopredu pripravené správy, ktoré by mali byť pohotovo k dispozícii alebo by sa mali trvale zobrazovať vedľa komunikačného panelu (napr. telefónne čísla MSCHOA, IMB PRC, CSO atď. – pozri zoznam kontaktov v prílohe B).

vi)

Stanoviť zásady automatického identifikačného systému (AIS) lode: SOLAS umožňuje kapitánovi podľa jeho uváženia vypnúť AIS, ak sa domnieva, že jeho používanie zvyšuje zraniteľnosť lode. Aby sa však námorným vojenským silám poskytli informácie pre lokalizáciu v AZ, odporúča sa, aby prenos AIS pokračoval ďalej, ale aby sa obmedzil na identitu, polohu, kurz, rýchlosť a navigačnú situáciu lode a na informácie týkajúce sa bezpečnosti. Rozhodnutie pri somálskom pobreží sa zase ponecháva na uváženie kapitána, ale vojenské námorníctvo v súčasnej dobe odporúča úplne systém vypnúť. V prípade pochybností si to možno overiť v organizácii MSCHOA.

3.   Plánovanie pred tranzitnou plavbou

a)   V prípade plavby v oblasti sa plavidlám odporúča oznámiť svoju poludňajšiu polohu, kurz, rýchlosť, odhadnutú a skutočnú dobu príchodu do UKMTO Dubaj a MARLO.

b)   Plavidlám sa tiež odporúča, aby zvýšili početnosť týchto správ, keď plávajú v oblastiach, ktoré sú známe vysokým rizikom/pirátskymi útokmi, a aby oznámili, keď prechádzajú cez bod A alebo B v AZ, ako je to znázornené na diagrame proti pirátstvu Q6099.

c)   V AZ

i)

EUNAVFOR naliehavo odporúčajú, aby lode plávali v IRTC. Lode smerujúce na západ by sa mali držať severnej časti koridoru a lode smerujúce na východ južnej časti koridoru. Usmernenia pre skupinový tranzit (GT) v AZ týkajúce sa doby a rýchlostí sú na internetovej stránke MSCHOA, ak sa predpokladá GT.

ii)

Lode by sa mali v tranzite vyhnúť vstupu do jemenských teritoriálnych vôd (YTW). Je to z dôvodov medzinárodného obyčajového práva, pretože medzinárodné vojenské (nejemenské) sily nemôžu chrániť lode napadnuté v jemenských teritoriálnych vodách.

iii)

Lode sa môžu požiadať o úpravu plánov plavby tak, aby zodpovedali trase odporúčanej organizáciou MSCHOA.

iv)

Lode by nemali očakávať, že počas GT ich bude stále sprevádzať vojnová loď. Ale všetky vojnové lode v AZ, či už sú súčasťou EUNAVFOR, alebo sú s nimi koordinované, budú informované o GT v AZ a budú mať prístup k všetkým podrobným údajom o zraniteľnom loďstve.

v)

MSCHOA naliehavo odporúča kapitánom, aby vyvinuli všetky snahy pre plánovanie dôb tranzitnej plavby cez vysoko rizikové oblasti AZ v nočnej dobe (MSCHOA to lodiam oznámi). V noci došlo k veľmi málo úspešným útokom.

d)   Mimo AZ

i)

Lode plávajúce pri východnom pobreží Somálska by sa mali pozrieť na internetovú stránku MSCHOA alebo UKMTO Dubaj, aby získali najnovšie odporúčanie trasy.

ii)

Kapitáni by mali UKMTO Dubaj ešte obvyklým spôsobom oznámiť posledné aktualizované údaje o kurze lode a ďalšie podrobnosti.

e)   Zoznam užitočných podrobných kontaktných údajov je obsiahnutý v prílohe B.

4.   Pred tranzitom – obranné opatrenia

a)   S prihliadnutím na úrovne obsadenia lodí posádkami zaistiť, že každodenné práce na lodi sa budú vykonávať s dostatočným predstihom, aby dobre oddýchnutá a poučená posádka držala strážnu službu a aby bol k dispozícii dostatočný počet členov strážnej služby. Kapitán a strážni dôstojníci by mali byť oboznámení s vplyvom kľukatého manévrovania na palube ich konkrétnej lode (za všetkých podmienok na mori), a najmä s vplyvom, ktorý toto manévrovanie môže mať za zníženej rýchlosti plavidla.

b)   Počas tranzitu v AZ a plavby pri somálskom pobreží zvážiť minimalizovanie vonkajšej komunikácie (rádiá, mobilné telefóny a informácie AIS) iba na nevyhnutnú komunikáciu týkajúcu sa bezpečnosti a zabezpečenia a na informácie SOLAS.

c)   Zvýšiť pohotovosť a rezervu spustením ďalších pomocných zariadení vrátane generátorov a kormidelných motorov.

d)   Zvýšiť hliadky/obsadiť lodný mostík členmi posádky.

e)   Obsadiť strojovňu členmi posádky.

f)   Zaistiť a kontrolovať prístup na lodný mostík, do strojovne, kormidelne a do všetkých ubytovacích/vnútorných priestorov. Všetky potenciálne prístupové miesta (dvere, lodné okná, vetracie otvory) by sa mali posúdiť z hľadiska rizika a náležite zaistiť, najmä ak sa potenciálne prístupové miesto považuje za dostatočne veľké, aby sa útočník dostal tadiaľ dovnútra. V tranzitnej plavbe cez vysoko rizikové oblasti by sa prístup do a z ubytovacích priestorov a priestorov pre vnútorné práce mal obmedziť na jedno prístupové miesto. Žiadne použité opatrenia by nemali zahradiť núdzový VÝCHOD z vnútorného priestoru, aj keď bude zabezpečený proti vstupu pirátov zvonku.

g)   V prípade nebezpečenstva možno kontaktovať vojnové lode na 16. kanále VHF (záložný kanál 08).

h)   Skontrolovať, či všetky rebríky a vonkajšie zariadenia sú zložené alebo vytiahnuté na palubu.

i)   Skontrolovať, či prostriedky na vlastnú ochranu, ktoré boli zavedené dopredu, sú bezpečne namontované a či fungujú podľa ich určenia. Mať na pamäti, že dočasné prostriedky nemusia pracovať naplno, takže môžu poskytovať iba zníženú úroveň ochrany.

j)   Ak má loď pomerne nízky voľný bok, zvážte možnosť zväčšiť šírku palubného zábradlia, aby sa zabránilo uchyteniu hákov. Príklady takýchto opatrení si pozrite na internetovej stránke MSCHOA.

k)   Odporúča sa určiť vybrané miesta alebo „bašty“ pirátskych útokov a nacvičiť blokovacie postupy, aby sa zdržal prístup k riadeniu lode a získal čas. V ideálnom prípade by mali byť mimo vonkajších priehradiek a lodných okien. Keďže prebieha diskusia o používaní vybraných miest útokov a metódach ich využitia, kapitánom sa odporúča, aby si túto otázku pravidelne overovali v organizácii MSCHOA.

l)   Zvážiť použitie figurín na koľajniciach na simulovanie ďalších hliadok. Ak však konštrukčné riešenie lode vytvára čierne miesta v zornom poli a v posúdení bezpečnosti sa zistí toto riziko, môže sa to kompenzovať obsadením členmi posádky.

m)   Odporúča sa, aby protipožiarne čerpadlá a/alebo hadice boli pod tlakom a pripravené na kropenie cez palubu okolo plavidla, a to najmä na najzraniteľnejších miestach.

n)   Pozornosť by sa mala tiež venovať vytváraniu vodnej clony okolo plavidla, aby sa ďalej zamedzilo nalodeniu.

o)   Zvážiť používanie drôtených lán/fyzických prekážok okolo kormy lode/najnižších miest prístupu primeraných pre bezpečnosť a únik posádky.

p)   Zvážiť používanie pasívneho obranného vybavenia.

q)   Zvážiť zaistenie optiky na videnie za šera, ktorá sa používa za tmy.

r)   Zapnúť kamery pre uzatvorené televízne okruhy – CCTV (ak sú namontované).

5.   V tranzite – prevádzka

a)   Lodná posádka by nemala byť vystavená prílišnému riziku, keď používa prostriedky na vlastnú ochranu (SPM).

b)   Všetky lode v AZ sa naliehavo vyzývajú, aby používali IRTC a dodržiavali odporúčanie MSCHOA na GT a doby plavby tak, ako je to vyhlásené na internetovej stránke MSCHOA.

c)   Námorníci sa upozorňujú tiež na obežník IMO SN.1 Circ. 281 zo 4. augusta 2009, „Informácie o medzinárodne uznávanom tranzitnom koridore (IRTC) pre lode plávajúce tranzitom cez Adenský záliv“, kde sa odporúča, aby vojenské orgány menili IRTC v závislosti od prevažujúcich okolností. Námorníci sa preto vyzývajú, aby si najnovšie informácie alebo výstrahy pre plavbu vyhlásené pre túto oblasť vyhľadali na internetovej stránke „MSCHOA“ http://www.mschoa.org

d)   Ak sa hodláte plaviť v skupinovom tranzite (GT) cez IRTC: Plavte sa tranzitom pri rýchlosti skupinového tranzitu, ale buďte si vedomí obmedzení lode. (Napríklad v súčasnej dobe sa odporúča, že ak je vaša plná rýchlosť 16 uzlov, zvážte v skupinovom tranzite plavbu o rýchlosti 14 uzlov a 2 uzly si ponechajte v rezerve.)

e)   Ak sa nehodláte plaviť v GT cez IRTC: Pri plavbe cez vysoko rizikovú oblasť si zachovajte plnú rýchlosť na mori. (V súčasnej dobe sa odporúča, že ak je vaša plná rýchlosť na mori vyššia ako 18 uzlov, neznižujte ju v prípade GT. Radšej si zachovajte plnú rýchlosť na mori a snažte sa čo najrýchlejšie preplávať tranzitom cez vysoko rizikovú oblasť, pokiaľ možno za tmy.)

f)   Lode by mali vždy spĺňať Medzinárodné pravidlá pre zabránenie zrážkam na mori. Kapitáni by sa mali snažiť nesťažovať ostatným plavidlám bezpečnú plavbu, keď prichádzajú do IRTC a keď ho opúšťajú. Navigačné svetlá by sa nemali v noci vypínať. Dodržujte usmernenia, ktoré vydal príslušný orgán vlajkového štátu.

g)   Zaistite len také osvetlenie paluby, ktoré je potrebné pre bezpečnosť. Osvetlenie v tieňových zónach okolo lodného trupu môže rozšíriť oblasť viditeľnosti pre hliadku, ale len ak je v súlade s bezpečnou plavbou. Ak spozorujete podozrivé dianie okolo plavidla, zvážte okamžité použitie „diaľkovo ovládaných“ svetlometov lode, pokiaľ sú namontované a pokiaľ sa považujú za vhodné; použitie svetlometov môže zastaviť možný útok a odradiť od neho. (Vojenské námorné sily v súčasnej dobe odporúčajú tranzitnú plavbu len s navigačnými svetlami.)

h)   Majte na lodnom mostíku fotografie pirátskych „materských lodí“. Keď ich spozorujete, okamžite to hláste. Každé spozorovanie podozrivých materských lodí nahláste UKMTO Dubaj a IMB PRC. (Príklad hlásenia pirátstva určeného na odovzdávanie takých informácií alebo nahlásenie akéhokoľvek iného útoku či pozorovania – pozri prílohu C.)

i)   Kapitán by sa mal snažiť čo najskôr hrozbu vyhodnotiť. Len čo kapitán nadobudne presvedčenie, že loď je ohrozená, mal by ihneď zavolať UKMTO Dubaj.

j)   Všetkými dostupnými prostriedkami si udržujte dobrý výhľad na podozrivé plavidlo, a to najmä z kormy a zo všetkých strán lode.

k)   Chráňte posádku pred vystavením prílišnému riziku. V tranzitnej plavbe cez vysoko rizikovú oblasť by sa na palube mali vykonávať len nevyhnutné práce. Za tmy by kapitáni mali podľa možnosti držať členov posádky ďalej od vonkajších palubných priestorov, aj keď dbajú na ich povinnosť udržovať si vždy úplný a náležitý výhľad.

l)   Používajte svetlá, zvonenie na poplach a aktivitu posádky na varovanie podozrivých pirátov, že ste ich spozorovali.

m)   K dispozícii sú rôzne iné doplňujúce, komerčne dostupné, nesmrtonosné obranné prostriedky, ktoré by bolo možné zvážiť; mali by ich však posúdiť spoločnosti podľa skutkovej podstaty a konkrétnych charakteristík, ako aj zraniteľnosti danej lode.

6.   V prípade útoku pirátov

a)   Dodržujte dopredu spracovaný pohotovostný plán lode.

b)   Aktivujte núdzový plán komunikácie a ihneď nahláste útok jedinému hlavnému kontaktnému miestu pre prípad útoku, ktorým je UKMTO Dubaj. (MSCHOA ako stredisko pre dohľad nad bezpečnosťou na mori z hľadiska pirátskych útokov v oblasti, ktoré je trvale obsadené personálom, bude aj naďalej fungovať ako záložný kontaktný bod v prípade útoku).

c)   Aktivujte lodný výstražný bezpečnostný systém (SSAS), ktorý bude varovať bezpečnostného dôstojníka vašej spoločnosti a vlajkový štát. Hlásenia po útoku by sa mali podať čo najrýchlejšie príslušným strediskám pre hlásenie pirátskych útokov tak, ako je to vysvetlené v oddiele 9.

d)   Ak kapitán využil svoje právo vypnúť automatický identifikačný systém (AIS) počas tranzitu cez pirátsku oblasť, mal by sa tento systém zapnúť, keď na loď zaútočia piráti.

e)   Spusťte núdzový poplach a ohláste „pirátsky útok“ (PA) v súlade s pohotovostným plánom lode.

f)   Vyšlite tiesňové volanie na 16. kanále VHF (a záložnom kanále 08, ktoré monitorujú jednotky vojenského námorníctva). Prípadne pošlite núdzovú správu cez systém digitálneho selektívneho volania – DSC a Inmarsat-C. Nadviažte telefonické spojenie s UKMTO Dubaj.

g)   Zabráňte obkľúčeniu člnov na lodi zmenou kurzu a zvýšením rýchlosti, ak je to možné (1). Piráti majú veľké ťažkosti dostať sa na palubu lode, ktorá:

i)

pláva o vyššej rýchlosti ako 15 uzlov;

ii)

manévruje – odporúča sa, aby kapitáni čo najskôr zahájili nepretržité manévrovanie kľučkovaním v malých zákrutách s cieľom zabrániť nalodeniu na palubu, aj keď sa pritom udržuje rýchlosť. Zvážte zvýšené vystavenie pirátov vetru/vlnám a použitie vlny na prove a kropenie kormy, aby sa obmedzil príchod pirátskych síl pozdĺž lode. Kapitáni a strážni dôstojníci (OOW) by mali byť informovaní o charakteristikách manipulácie a manévrovania s plavidlom. Mimoriadna pozornosť by sa mala venovať účinkom rôznych kormidelných povelov a vplyvu, ktoré môžu mať na rýchlosť lode.

h)   Uveďte do činnosti obranné prostriedky za pomoci protipožiarnych čerpadiel.

i)   Posúďte zapnutie predných palubných svetiel s cieľom upozorniť na vaše plavidlo a prispieť k tomu, aby vás vojenské sily pri príchode spoľahlivo identifikovali ako plavidlo vystavené útoku.

j)   Nechajte nastúpiť všetkých ostatných členov posádky v súlade s pohotovostným plánom lode.

7.   Keď sa piráti nalodia na palubu

a)   Skôr, ako piráti získajú prístup na lodný mostík, informujte UKMTO Dubaj, a pokiaľ to čas dovolí, aj spoločnosť.

b)   Neklaďte odpor; mohlo by to viesť k zbytočnému násiliu a zraneniu posádky.

c)   Ak sa musí lodný mostík/strojovňa evakuovať, mal by sa hlavný motor zastaviť; podľa možnosti by sa plavidlo malo vzdialiť a malo by sa plaviť s odstupom od ostatných lodí.

d)   Zachovajte pokoj a plne s pirátmi spolupracujte.

e)   Zabezpečte celú posádku okrem skupiny členov posádky na lodnom mostíku, zostaňte všetci spolu na jednom mieste.

f)   Ak je na zablokovanom „prístupovom mieste“ k dispozícii zaisťovacia vnútorná ochrana/kryt v prípade, že sa piráti snažia vynútiť si vstup na loď. Nechajte prístupové miesto/dvere a lodné okná/okná voľné – nebráňte vstupu. Používajte metódy núdzovej komunikácie z prístupových miest pre spojenie s orgánmi.

8.   V prípade vojenskej akcie

a)   Posádke by sa malo odporúčať, aby nikdy NEPOUŽÍVALA fotoaparáty s bleskom, keď prebieha akákoľvek vojenská akcia.

b)   Ak príslušníci armády podnikajú zásah na palube lodí, všetok personál by sa mal držať dole na palube a zakryť si hlavu obidvoma rukami, ktoré sú viditeľné a prázdne.

c)   Buďte pripravení odpovedať na otázky o vašej totožnosti a postavení na palube.

d)   Uvedomte si, že angličtina nie je pracovným jazykom všetkých jednotiek vojenského námorníctva v tejto oblasti.

e)   Vojenské sily môžu zozačiatku zaistiť všetky osoby, na ktoré narazia. Je to obvyklá prax. Inštruujte o tom lodný personál a pripravte ho na to, aby to očakával a aby počas počiatočných fáz vojenského zásahu na palube plne spolupracoval.

9.   Podanie správy po udalosti (referenčná príloha C)

a)   Po každom pirátskom útoku alebo podozrivej aktivite je dôležité podať podrobnú správu o udalosti organizáciám MSCHOA, UKMTO DUBAJ a IMB.

b)   Tým sa zaistí komplexná analýza, určia sa trendy v pirátskych aktivitách a umožní sa tiež hodnotenie pirátskych metód alebo zmien v ich taktike a okrem toho sa zabezpečí, že pre ostatné obchodné lode, ktoré sa nachádzajú v blízkosti, sa budú môcť vydať príslušné varovania.

c)   Kapitáni sa preto žiadajú, aby vyplnili štandardizovaný formulár správy o pirátstve obsiahnutý v prílohe C.

Aktualizácia najlepších postupov riadenia

1.

Predpokladá sa, že tieto NPR sa budú pravidelne aktualizovať na základe prevádzkových skúseností a získaných poučení. Strany tohto dokumentu sa budú snažiť dodržiavať pravidelnú aktualizáciu týchto NPR a rozosielať revízie svojim príslušným členom a iným zainteresovaným organizáciám.

2.

V prípade pochybností navštívte internetovú stránku MSCHOA, na ktorej budú vždy uverejnené príslušné doplňujúce informácie (s tým, že ich nemusia schváliť všetky vyššie uvedené organizácie).


(1)  Možnosť získať čas, dokiaľ neprídu vojenské sily, často vedie k prerušeniu útoku pirátov. Preto je veľmi dôležité, aby ste sa včas registrovali v MSCHOA, používali doby plavby skupinového tranzitu a aktualizovali svoju polohu v UKMTO Dubaj: je tak väčšia pravdepodobnosť, že vojenská námorná pomoc bude v dobe útoku pirátov blízko.

PRÍLOHA A

SLOVNÍK

Úlohy a vzájomné vzťahy zúčastnených koordinačných orgánov.

EUNAVFOR

EUNAVFOR je koordinačný orgán, ktorý prevádzkuje Stredisko pre námornú bezpečnosť (Africký roh). Všetky informácie a podrobné kontaktné údaje sú uvedené na internetovej stránke MSCHOA.

MSC (HOA) Stredisko pre námornú bezpečnosť (Africký roh)

Organizáciu MSCHOA založila Európska únia (EÚ) ako súčasť iniciatívy európskej bezpečnostnej a obrannej politiky pre boj s pirátstvom v Africkom rohu. Táto práca začala vytvorením EÚ NAVCO v septembri 2008. Koordinačná bunka, ktorá pracuje v Bruseli, nadviazala spojenie s širokým okruhom námorného spoločenstva a zaisťuje koordináciu s vojenskými silami EÚ operujúcimi v oblasti. V novembri 2008 urobila Rada Európskej únie hlavný krok k vytvoreniu vojenskej námornej misie EUNAVFOR ATALANTA – s cieľom zvýšiť námornú bezpečnosť pri somálskom pobreží prostredníctvom zamedzovania a odvracania pirátskych útokov a napomáhania v ochrane obchodných lodí v tejto oblasti.

UKMTO Dubaj – Námorné obchodné operácie (Spojené kráľovstvo)

Kancelária Námorných obchodných operácií Spojeného kráľovstva (UKMTO Dubaj) v Dubaji pôsobí ako kontaktné miesto pre spojenie odvetvia so spojenými vojenskými silami (CMF). UKMTO Dubaj tiež spravuje systém dobrovoľných hlásení, na základe ktorého sa obchodným lodiam odporúča, aby v tranzitnej plavbe cez oblasť vymedzenú Suezom a 78° východnej dĺžky a 10° južnej šírky zasielali každodenné správy s uvedením svojej polohy a očakávanej doby príchodu (ETA) do ich ďalšieho prístavu. UKMTO Dubaj potom lode sleduje a informácie o ich polohe odovzdáva CMF a do sídla EÚ. Príslušné informácie, ktoré sa objavujú a ktoré ovplyvňujú obchodnú dopravu, sa potom môžu odovzdávať priamo lodiam skôr ako kanceláriám spoločností a môžu zlepšiť reakciu na akúkoľvek udalosť a ušporiť čas.

Pre ďalšie informácie alebo pripojenie k systému dobrovoľných hlásení kontaktujte UKMTO Dubaj: UKMTO@eim.ae

PRÍLOHA B

Užitočné podrobné kontaktné údaje

UKMTO Dubaj

E-mail

UKMTO@eim.ae

Telefón

+ 971 505523215

Mobil

Fax

+ 971 43065710

Telex

(51) 210473

MSCHOA

Cez internetovú stránku pre hlásenia

www.mschoa.org

Telefón

+ 44 1923958545

Fax

+ 44 1923958520

E-mail

postmaster@mschoa.org

IMB PRC

E-mail

piracy@icc-ccs.org

Telefón

+ 60 320310014

Mobil

Fax

+ 60 320785769

Telex

MA34199 IMBPC1

MARLO

E-mail

Marlo.bahrain@me.navy.mil

Telefón

+ 973 17853927

Mobil

+ 973 39442117

PRÍLOHA C

NÁSLEDNÁ SPRÁVA – SPRÁVA O PIRÁTSKOM ÚTOKU

Image

Image

Ďalšie usmernenia pre plavidlá zapojené do činností rybolovu, ktoré dopĺňajú najlepšie postupy riadenia v rámci boja proti pirátstvu v Adenskom zálive a pri somálskom pobreží

I.   Odporúčania pre plavidlá v rybolovných oblastiach

1.

Nesomálske rybárske lode by sa mali vyhýbať činnosti rybolovu alebo tranzitu do vzdialenosti 200 námorných míľ od Somálska nezávisle od toho, či im boli vydané povolenia na túto činnosť, alebo nie.

2.

Nezačínajte rybolovné činnosti, ak radar ukazuje prítomnosť neidentifikovaných člnov.

3.

Ak spozorujete polyesterové člny takého typu, ktorý obvykle používajú piráti, plnou rýchlosťou sa od nich vzdiaľte a plávajte do vetra a mora, aby ste im sťažili plavbu.

4.

Vyhnite sa zastaveniu v noci, buďte ostražití a držte strážnu službu na lodnom mostíku, na palube a v strojovni.

5.

Počas rybolovných činností, keď je plavidlo zraniteľnejšie, buďte ostražití a držte strážnu službu pri radare, aby ste orgánom poskytli čo najviac správ, keď prebieha útok.

6.

Počas nočnej plavby používajte iba povinné navigačné a bezpečnostné svetlá, aby ste zamedzili tomu, že svetelný jas upúta pirátov, ktorí sú niekedy na člnoch bez radaru a iba číhajú okolo.

7.

Keď sa loď počas nočného rybolovu pohybuje pomaly, držte strážnu službu na lodnom mostíku, na palube a v strojovni. Používajte len povinné navigačné a bezpečnostné svetlá. Motor musí byť pripravený na okamžité spustenie.

8.

Držte sa ďalej od neidentifikovaných lodí.

9.

VHF používajte čo najmenej, aby ste zamedzili tomu, že vás budú počuť piráti a aby ste im sťažili určenie vašej polohy.

10.

Aktivujte AIS, keď v oblasti operujú námorné prieskumné lietadlá, aby ste napomohli svojej identifikácii a lokalizácii.

II.   Identifikácia

1.

Manažérom sa naliehavo odporúča, aby svoje rybárske plavidlá zaregistrovali v MSCHOA na celú dobu činnosti pri somálskom pobreží. Malo by to zahŕňať oznámenie úplného zoznamu členov posádky na palube a podľa možností zámery s plavidlom.

2.

Uskutočnite výcvik pred plavbou alebo rybolovnými činnosťami v oblasti.

3.

Vždy, keď sú rybárske plavidlá vybavené systémom pre monitorovanie plavidiel – VMS, ich manažér by mal organizácii MSCHOA poskytnúť prístup k údajom VMS.

4.

Rybárske plavidlá by sa mali vyhnúť plavbe cez oblasti, o ktorých boli informované, že v nich bola identifikovaná podozrivá pirátska „materská loď“, a mali by použiť všetky prostriedky, aby čo najskôr zistili akýkoľvek pohyb veľkých alebo malých plavidiel, ktoré by mohli byť podozrivé.

5.

Na žiadosť lietadiel alebo lodí z operácie ATLANTA alebo z inej medzinárodnej alebo národnej operácie proti pirátom by sa rybárske plavidlá mali vždy identifikovať.

6.

Vojenské, obchodné a rybárske plavidlá by mali bezodkladne odpovedať na každú žiadosť rybárskeho plavidla o identifikáciu, ku ktorej sa približujú (aby sa pomohlo včasnému úniku, najmä ak plavidlo loví ryby).

III.   V prípade útoku

1.

V prípade útoku alebo spozorovania podozrivého plavidla upozornite príslušné orgány (UKMTO a MSCHOA) a ostatné lode.

2.

Oznámte podrobné kontaktné údaje o druhom kapitánovi lode (ktorý je na zemi), ktorého znalosti plavidla by mohli prispieť k úspechu vojenského zásahu.

Odporúčania len pre plavidlá používajúce vlečné siete

3.

Evakuujte všetok personál z paluby a zo sťažňového koša.

4.

Ak piráti prevzali kontrolu nad plavidlom a vlečné siete sú rozhodené, vyzvite pirátov, aby umožnili ich vytiahnutie. Ak povolia vytiahnutie vlečných sietí, dodržte pokyny pre ich uloženie a vysvetlite fungovanie ich riadiaceho mechanizmu, aby sa zamedzilo nedorozumeniu.