ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.055.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 55

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
5. marca 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva ( 1 )

1

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 186/2010 zo 4. marca 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

56

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 187/2010 zo 4. marca 2010, ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na maslo v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

58

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 188/2010 zo 4. marca 2010, ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

59

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/138/EÚ, Euratom

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rokovací poriadok Komisie

60

 

 

2010/139/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. marca 2010, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom K(2010) 1197]  ( 1 )

68

 

 

2010/140/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. marca 2010, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom K(2010) 1198]  ( 1 )

73

 

 

2010/141/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. marca 2010, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom K(2010) 1203]  ( 1 )

78

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009)

83

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

5.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 185/2010

zo 4. marca 2010

o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008 by Komisia mala prijať podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva uvedených v článku 4 ods. 1 a všeobecných opatrení dopĺňajúcich spoločné základné normy a uvedených v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia.

(2)

V prípade, že tieto opatrenia obsahujú citlivé informácie o bezpečnostnej ochrane, mali by sa považovať za utajované skutočnosti EÚ v zmysle rozhodnutia Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok (2), ako sa stanovuje v článku 18 písm. a) nariadenia (ES) č. 300/2008, a preto by sa nemali zverejniť. Tieto opatrenia by sa mali prijať osobitne prostredníctvom rozhodnutia určeného členským štátom.

(3)

Nariadenie (ES) č. 300/2008 sa uplatňuje v plnom rozsahu od dátumu stanoveného vo vykonávacích predpisoch prijatých v súlade s postupmi uvedenými v článku 4 ods. 2 a článku 4 ods. 3 tohto nariadenia, avšak najneskôr 29. apríla 2010. Toto nariadenie by sa preto malo takisto uplatňovať od 29. apríla 2010 s cieľom zosúladiť uplatňovanie nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov.

(4)

Časom sa vyvinú metódy, vrátane technológií, odhaľovania tekutých výbušnín. V súlade s technologickým vývojom a skúsenosťami z prevádzky tak na úrovni Spoločenstva, ako aj na celosvetovej úrovni Komisia vo vhodnom čase predloží návrhy na revíziu technologických a prevádzkových ustanovení o kontrole tekutín, aerosólov a gélov.

(5)

Nariadenia Komisie (ES) č. 1217/2003 zo 4. júla 2003 o ustanovení spoločných vymedzení národného programu kontroly kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva (3), (ES) č. 1486/2003 z 22. augusta 2003 ustanovujúce postupy na vykonávanie inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (4), (ES) č. 1138/2004 z 21. júna 2004, ktorým sa stanovuje spoločná definícia citlivých častí vyhradených ochranných priestorov na letiskách (5), a (ES) č. 820/2008 z 8. augusta 2008 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (6), ktorými sa vykonávalo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (7), by sa preto mali zrušiť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnostnú ochranu civilného letectva zriadeného článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 300/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

Týmto nariadením sa ustanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem na zabezpečenie civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť civilného letectva, a všeobecné opatrenia dopĺňajúce spoločné základné normy.

Článok 2

Vykonávacie predpisy

1.   Opatrenia uvedené v článku 1 sú stanovené v prílohe.

2.   Toto nariadenie sa primeraným spôsobom zohľadňuje v národných programoch bezpečnostnej ochrany civilného letectva v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 300/2008.

Článok 3

Zrušenie

Nariadenia (ES) č. 1217/2003, (ES) č. 1486/2003, (ES) č. 1138/2004 a (ES) č. 820/2008 sa zrušujú s účinnosťou od 29. apríla 2010.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 29. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. marca 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 169, 8.7.2003, s. 44.

(4)  Ú. v. EÚ L 213, 23.8.2003, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ L 221, 22.6.2004, s. 6.

(6)  Ú. v. EÚ L 221, 19.8.2008, s. 8.

(7)  Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 1.


PRÍLOHA

1.   BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA LETISKA

1.0.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.0.1.

Pokiaľ nie je uvedené inak, orgán, prevádzkovateľ letiska, letecký dopravca alebo subjekt zodpovedný v súlade s vnútroštátnym programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 300/2008, zabezpečí vykonávanie opatrení stanovených v tejto kapitole.

1.0.2.

Na účely odsekov tejto kapitoly sa lietadlo, autobus, batožinový voz alebo iný dopravný prostriedok, alebo priechod, alebo nástupný tunel považujú rovnako za súčasť letiska.

Na účely tejto kapitoly „zabezpečená batožina“ znamená detekčne skontrolovanú a podanú batožinu pripravenú na odlet, fyzicky chránenú s cieľom zabrániť tomu, aby sa do nej umiestňovali akékoľvek predmety.

1.0.3.

Bez toho, aby boli dotknuté kritériá pre výnimky stanovené v nariadení (ES) č. 272/2009, príslušný orgán môže uplatňovanie osobitných bezpečnostných postupov alebo oslobodení, pokiaľ ide o ochranu a bezpečnosť letových častí letísk, povoliť v dňoch, v ktorých sa neplánuje viac ako osem odlietajúcich letov, za predpokladu, že v tom istom čase vždy len jedno lietadlo sa bude vykladať, nakladať, budú do neho nastupovať alebo budú z neho vystupovať cestujúci, a to buď v citlivej časti vyhradeného bezpečnostného priestoru, alebo na letisku, ktoré nespadá do rozsahu pôsobnosti bodu 1.1.3.

1.1.   POŽIADAVKY NA PROJEKTOVANIE LETISKA

1.1.1.   Hranice

1.1.1.1.

Hranice medzi verejnou časťou letiska, letovou časťou letiska, vyhradenými bezpečnostnými priestormi a v prípade potreby aj demarkačnými priestormi by mali byť na každom letisku jasne identifikovateľné s cieľom umožniť, aby sa v každom z týchto priestorov prijali vhodné opatrenia bezpečnostnej ochrany.

1.1.1.2.

Hranicu medzi verejnou časťou letiska a letovou časťou letiska tvorí fyzická prekážka, ktorá je pre širokú verejnosť jasne viditeľná a ktorá zabraňuje vstupu neoprávnených osôb.

1.1.2.   Vyhradené bezpečnostné priestory

1.1.2.1.

Vyhradené bezpečnostné priestory zahŕňajú najmenej tieto priestory:

a)

časť letiska, do ktorej majú prístup odlietajúci cestujúci, ktorí sa podrobili detekčnej kontrole, a

b)

časť letiska, cez ktorú detekčne skontrolovaná odlietajúca podaná batožina môže prechádzať alebo v ktorej môže byť umiestnená, pokiaľ sa to nevzťahuje na zabezpečenú batožinu, a

c)

časť letiska určená na parkovanie lietadla, do ktorého majú nastúpiť cestujúci alebo sa má nakladať.

1.1.2.2.

Časť letiska sa považuje za vyhradený bezpečnostný priestor prinajmenšom v časovom období, v ktorom sa uskutočňujú činnosti uvedené v bode 1.1.2.1.

Keď sa stanoví vyhradený bezpečnostný priestor, bezprostredne pred stanovením takého priestoru sa vykoná bezpečnostná prehliadka tých častí, ktoré by mohli byť kontaminované, s cieľom primeraným spôsobom zabezpečiť, aby sa v ňom nenachádzali zakázané predmety. V prípade lietadiel sa toto ustanovenie považuje za splnené, ak sa podrobili bezpečnostnej prehliadke lietadla.

1.1.2.3.

V prípadoch, keď neoprávnené osoby mohli mať prístup do vyhradených bezpečnostných priestorov, bezpečnostná prehliadka častí, ktoré mohli byť kontaminované, sa vykoná čo najskôr s cieľom primeraným spôsobom zabezpečiť, aby sa v nich nenachádzali zakázané predmety. V prípade lietadiel sa toto ustanovenie považuje za splnené, ak sa podrobili bezpečnostnej prehliadke lietadla.

1.1.3.   Citlivé časti vyhradených bezpečnostných priestorov

1.1.3.1.

Citlivé časti sa stanovia na letiskách, kde viac ako 40 zamestnancov vlastní letiskový identifikačný preukaz, ktorý umožňuje vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov.

1.1.3.2.

Citlivé časti zahŕňajú najmenej tieto časti:

a)

všetky časti letiska, do ktorých majú vstup odlietajúci cestujúci, ktorí sa podrobili detekčnej kontrole,; a

b)

všetky časti letiska, cez ktoré môže prechádzať odlietajúca podaná batožina, ktorá sa podrobila detekčnej kontrole, alebo v ktorých sa môže nachádzať, pokiaľ nejde o zabezpečenú batožinu.

Časť letiska sa považuje za citlivú časť prinajmenšom v časovom období, v ktorom sa uskutočňujú činnosti uvedené v písmenách a) alebo b).

1.1.3.3.

Keď sa stanoví citlivá časť, bezprostredne pred stanovením takej časti sa vykoná bezpečnostná prehliadka tých častí, ktoré by mohli byť kontaminované s cieľom primeraným spôsobom zabezpečiť, aby sa v nich nenachádzali zakázané predmety. V prípade lietadiel sa toto ustanovenie považuje za splnené, ak sa podrobili bezpečnostnej prehliadke lietadla.

1.1.3.4.

V prípade, keď osoby, ktoré sa nepodrobili detekčnej kontrole, mohli mať prístup do citlivých častí, bezpečnostná prehliadka častí, ktoré mohli byť kontaminované, sa vykoná čo najskôr s cieľom primeraným spôsobom zabezpečiť, aby sa v nich nenachádzali zakázané predmety.

V prípade lietadiel sa toto ustanovenie považuje za splnené, ak sa podrobili bezpečnostnej prehliadke lietadla alebo kontrole.

Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade, ak prístup do týchto častí majú osoby, na ktoré sa vzťahuje bod 1.3.2 a bod 4.1.1.7.

Osoby prilietajúce z iných tretích krajín ako z krajín uvedených v dodatku 4-B sa považujú za osoby, ktoré sa nepodrobili detekčnej kontrole.

1.2.   KONTROLA PRÍSTUPU

1.2.1.   Vstup do letovej časti

1.2.1.1.

Vstup do letovej časti letiska sa môže povoliť len osobám a vozidlám, ktoré majú na vstup opodstatnený dôvod.

1.2.1.2.

Vstup do letovej časti letiska sa povolí len osobe, ktorá sa preukáže oprávnením.

1.2.1.3.

Vstup do letovej časti letiska sa povolí len vozidlu, ktoré má povolenie vjazdu.

1.2.1.4.

Osoby, ktoré sa nachádzajú v letovej časti letiska, na požiadanie predložia svoje oprávnenie na účely kontroly.

1.2.2.   Vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov

1.2.2.1.

Vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov sa umožní len osobám a vozidlám, ktoré majú na vstup opodstatnený dôvod.

1.2.2.2.

Vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov sa povolí len osobe, ktorá predloží jedno z týchto oprávnení:

a)

platný palubný lístok alebo jeho ekvivalent, alebo

b)

platný identifikačný preukaz posádky, alebo

c)

platný letiskový identifikačný preukaz, alebo

d)

platný identifikačný preukaz príslušného vnútroštátneho orgánu, alebo

e)

platný identifikačný preukaz orgánu na monitorovanie súladu uznaného príslušným vnútroštátnym orgánom.

1.2.2.3.

Vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov sa povolí len vozidlu, ktoré má platné povolenie vjazdu.

1.2.2.4.

Palubný lístok alebo jeho ekvivalent uvedený v bode 1.2.2.2 písm. a) sa kontroluje predtým, ako sa osobe povolí vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov, s cieľom primeraným spôsobom sa uistiť, že je platný.

Preukazy uvedené v bode 1.2.2.2 písm. b) až e) sa kontrolujú predtým, ako sa osobe povolí vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov, s cieľom primeraným spôsobom sa uistiť, že sú platné a zodpovedajú totožnosti držiteľa.

1.2.2.5.

S cieľom zabrániť neoprávnenému vstupu do vyhradených bezpečnostných priestorov sa miesta vstupu kontrolujú prostredníctvom:

a)

elektronického systému, ktorý umožní vstup vždy len jednej osobe, alebo

b)

oprávnených osôb, ktoré vykonávajú kontrolu vstupu.

1.2.2.6.

Povolenie vjazdu sa kontroluje predtým, ako sa vozidlu povolí vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov, s cieľom uistiť sa, že je platný a zodpovedá totožnosti vozidla.

1.2.2.7.

Vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov takisto podlieha doplňujúcim ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

1.2.3.   Požiadavky na identifikačné preukazy posádky a letiskové identifikačné preukazy Spoločenstva

1.2.3.1.

Identifikačný preukaz posádky člena posádky, ktorý je zamestnancom leteckého dopravcu Spoločenstva, a letiskový identifikačný preukaz sa môžu vydávať len osobám, pri ktorých to vyžadujú prevádzkové potreby a ktoré úspešne absolvovali previerku osoby v súlade s bodom 11.1.3.

1.2.3.2.

Identifikačný preukaz posádky a letiskový identifikačný preukaz sa vydávajú na obdobie, ktoré nepresiahne päť rokov.

1.2.3.3.

Identifikačný preukaz osoby, ktorá neprejde previerkou osoby, sa okamžite odoberie.

1.2.3.4.

Identifikačný preukaz sa nosí na viditeľnom mieste prinajmenšom vtedy, keď sa jeho držiteľ nachádza vo vyhradených bezpečnostných priestoroch.

Osobu, ktorá sa nepreukáže svojím preukazom v iných vyhradených bezpečnostných priestoroch, ako sú priestory, v ktorých sa nachádzajú cestujúci, na to vyzvú osoby zodpovedné za vykonávanie bodu 1.5.1 písm. c) a v prípade potreby ju nahlásia.

1.2.3.5.

Identifikačný preukaz sa neodkladne vráti vydávajúcemu subjektu:

a)

na žiadosť vydávajúceho subjektu alebo

b)

pri ukončení pracovného pomeru, alebo

c)

pri zmene zamestnávateľa, alebo

d)

pri zmene, pokiaľ ide o potrebu vstupu do priestorov, na ktorý bolo vydané oprávnenie, alebo

e)

pri skončení platnosti preukazu, alebo

f)

pri odobratí preukazu.

1.2.3.6.

Strata, krádež alebo nevrátenie identifikačného preukazu sa okamžite oznámi vydávajúcemu subjektu.

1.2.3.7.

Po vrátení, skončení platnosti, odobratí alebo oznámení o strate, krádeži alebo nevrátení sa elektronický preukaz okamžite zablokuje.

1.2.3.8.

Identifikačné preukazy posádky a letiskové identifikačné preukazy v rámci Spoločenstva takisto podliehajú doplňujúcim ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

1.2.4.   Doplňujúce požiadavky na identifikačné preukazy posádky v rámci Spoločenstva

1.2.4.1.

Identifikačný preukaz posádky v prípade člena posádky, ktorého zamestnáva letecký dopravca Spoločenstva, obsahuje:

a)

meno a fotografiu držiteľa a

b)

názov leteckého dopravcu a

c)

slovo „crew“ (posádka) v anglickom jazyku, pričom táto požiadavka sa má uplatňovať najneskôr 5 rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, a

d)

dátum skončenia platnosti, pričom táto požiadavka sa má uplatňovať najneskôr 5 rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

1.2.5.   Doplňujúce požiadavky na letiskové identifikačné preukazy

1.2.5.1.

Letiskový identifikačný preukaz obsahuje:

a)

meno a fotografiu držiteľa a

b)

názov zamestnávateľa držiteľa, pokiaľ nie je naprogramovaný elektronicky, a

c)

názov vydávajúceho subjektu alebo letiska a

d)

priestory, do ktorých má nositeľ oprávnenie na vstup, a

e)

dátum skončenia platnosti, pokiaľ nie je naprogramovaný elektronicky.

Mená, názvy a priestory, do ktorých možno vstupovať, možno nahradiť rovnocennou identifikáciou.

1.2.5.2.

S cieľom zabrániť zneužívaniu letiskových identifikačných preukazov sa zavedie systém, ktorý vhodným spôsobom zabezpečí odhalenie pokusov o použitie preukazov, ktoré sa stratili, boli odcudzené alebo neboli vrátené. Po odhalení sa vykonajú príslušné opatrenia.

1.2.6.   Požiadavky na povolenie vjazdu vozidla

1.2.6.1.

Povolenie vjazdu sa môže vydávať len na základe prevádzkových potrieb.

1.2.6.2.

Povolenie vjazdu je určené pre dané vozidlo a obsahuje tieto údaje:

a)

priestory, na ktoré sa vzťahuje oprávnenie na vstup, a

b)

dátum skončenia platnosti.

Na elektronických povoleniach vjazdu nemusia byť vyznačené priestory, do ktorých má vozidlo oprávnenie na vstup, ani dátum skončenia platnosti za predpokladu, že táto informácia sa pred povolením vstupu do vyhradených bezpečnostných priestorov dá elektronicky prečítať a overiť.

1.2.6.3.

Elektronické povolenie vjazdu je nainštalované na vozidle spôsobom, ktorý zabezpečuje, aby bolo neprenosné.

1.2.6.4.

Povolenie vjazdu je viditeľne vystavené zakaždým, keď sa vozidlo nachádza v letovej časti letiska.

1.2.6.5.

Povolenie vjazdu sa bezodkladne vracia vydávajúcemu subjektu:

a)

na žiadosť vydávajúceho subjektu alebo

b)

keď sa už vozidlo nepoužíva na účely vstupu do letovej časti letiska, alebo

c)

pri skončení platnosti povolenia, pokiaľ platnosť povolenia neskončí automaticky.

1.2.6.6.

Strata, krádež alebo nevrátenie povolenia vjazdu sa okamžite oznámi vydávajúcemu subjektu.

1.2.6.7.

Po vrátení, skončení platnosti alebo oznámení o strate, krádeži alebo nevrátení sa elektronické povolenie vjazdu okamžite zablokuje.

1.2.6.8.

S cieľom zabrániť zneužívaniu povolení vjazdu sa zavedie systém, ktorý vhodným spôsobom zabezpečí odhalenie pokusov o použitie povolení vjazdu, ktoré sa stratili, boli odcudzené alebo neboli vrátené. Po odhalení sa vykonajú príslušné opatrenia.

1.2.7.   Sprevádzaný vstup

1.2.7.1.

Iní členovia posádky ako tí, ktorí sú držiteľmi platného letiskového identifikačného preukazu, sú sprevádzaní vždy, keď sa nachádzajú v iných vyhradených bezpečnostných priestoroch ako:

a)

v priestoroch, v ktorých sa môžu nachádzať cestujúci, a

b)

v priestoroch v bezprostrednej blízkosti lietadla, ktorým prileteli alebo ktorým odletia, a

c)

v priestoroch určených pre posádky.

1.2.7.2.

Osoba môže byť výnimočne oslobodená od požiadaviek bodu 1.2.5.1 a povinností, pokiaľ ide o previerky osôb, pod podmienkou, že je sprevádzaná vždy, keď sa nachádza vo vyhradených bezpečnostných priestoroch.

1.2.7.3.

Sprievod:

a)

je držiteľom platného identifikačného preukazu uvedeného v bode 1.2.2.2 písm. c), d) alebo e) a

b)

má oprávnenie na sprevádzanie vo vyhradených bezpečnostných priestoroch a

c)

má sprevádzanú osobu alebo osoby pod sústavným priamym dohľadom a

d)

primeraným spôsobom zabezpečuje, aby osoba alebo osoby, ktoré má sprevádzať, neporušili bezpečnostnú ochranu.

1.2.7.4.

Vozidlo možno oslobodiť od požiadaviek bodu 1.2.6 pod podmienkou, že je sprevádzané zakaždým, keď sa nachádza vo vyhradených bezpečnostných priestoroch.

1.2.8.   Ďalšie výnimky

Ďalšie výnimky podliehajú ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

1.3.   DETEKČNÁ KONTROLA OSÔB INÝCH, AKO SÚ CESTUJÚCI, A PREDMETOV, KTORÉ MAJÚ PRI SEBE

1.3.1.   Detekčná kontrola osôb iných, ako sú cestujúci, a predmetov, ktoré majú pri sebe

1.3.1.1.

Detekčná kontrola osôb iných, ako sú cestujúci, a predmetov, ktoré majú pri sebe, sa vykonáva rovnakým spôsobom ako detekčná kontrola cestujúcich a detekčná kontrola príručnej batožiny.

1.3.1.2.

Pokiaľ ide o detekčnú kontrolu osôb iných, ako sú cestujúci, uplatňujú sa body 4.1.1.1 až 4.1.1.6 a bod 4.1.1.8.

1.3.1.3.

Pokiaľ ide o detekčnú kontrolu predmetov, ktoré majú pri sebe osoby iné, ako sú cestujúci, uplatňujú sa body 4.1.2.1 až 4.1.2.9 a 4.1.2.12.

1.3.1.4.

Predmety uvedené v dodatku 4-C môže mať osoba pri sebe, iba ak má na to oprávnenie s cieľom vykonávať úlohy, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku letiskových zariadení alebo lietadla alebo pre plnenie služobných povinností počas letu.

1.3.1.5.

V prípade, že sa osoby iné ako cestujúci a predmety, ktoré majú pri sebe, majú podrobiť náhodnej opakovanej detekčnej kontrole, frekvenciu stanoví príslušný orgán na základe posúdenia rizika.

1.3.1.6.

Detekčná kontrola osôb iných ako cestujúci a predmetov, ktoré majú pri sebe, takisto podlieha doplňujúcim ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

1.3.2.   Výnimky a osobitné postupy detekčnej kontroly

1.3.2.1.

Príslušný orgán môže z objektívnych dôvodov povoliť osobám iným ako cestujúci, aby boli oslobodené od detekčnej kontroly alebo aby sa podrobili osobitným postupom detekčnej kontroly za predpokladu, že ich sprevádza osoba, ktorá má oprávnenie na sprevádzanie v súlade s bodom 1.2.7.3.

1.3.2.2.

Osoby iné ako cestujúci, ktoré sa podrobili detekčnej kontrole a ktoré dočasne opustili citlivé časti, môžu byť oslobodené od detekčnej kontroly pri návrate za predpokladu, že boli pod nepretržitým dohľadom oprávnených osôb, postačujúcim na zabezpečenie toho, aby nemohli umiestniť zakázané predmety do týchto citlivých častí.

1.3.2.3.

Výnimky a osobitné postupy detekčnej kontroly takisto podliehajú doplňujúcim ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

1.4.   KONTROLY VOZIDIEL

1.4.1.   Vozidlá vstupujúce do citlivých častí

1.4.1.1.

Všetky vozidlá sa pred vstupom do citlivých častí kontrolujú. Po kontrole sú chránené pred neoprávnených zásahom dovtedy, kým nevstúpia do citlivých častí.

1.4.1.2.

Vodič a ďalší cestujúci vo vozidle nie sú počas kontroly vo vozidle. Vyžaduje sa od nich, aby si svoje osobné veci vybrali z vozidla a vzali so sebou na účely detekčnej kontroly.

1.4.1.3.

Vymedzia sa metodické postupy na zabezpečenie náhodnosti výberu priestorov, ktoré sa majú kontrolovať.

1.4.1.4.

Vozidlá vstupujúce do citlivých častí takisto podliehajú doplňujúcim ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

1.4.2.   Vozidlá vstupujúce do iných ako citlivých častí vyhradených bezpečnostných priestorov

1.4.2.1.

Vodič a ďalší cestujúci vo vozidle nie sú počas kontroly vo vozidle. Vyžaduje sa od nich, aby si svoje osobné veci vybrali z vozidla a vzali so sebou na účely detekčnej kontroly.

1.4.2.2.

Vymedzia sa metodické postupy na zabezpečenie náhodnosti výberu vozidiel a priestorov, ktoré sa majú podrobiť kontrole.

1.4.2.3.

Vozidlá vstupujúce do iných ako citlivých častí vyhradených bezpečnostných priestorov takisto podliehajú doplňujúcim ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

1.4.3.   Metódy kontroly

1.4.3.1.

Ručná prehliadka pozostáva z dôkladnej manuálnej kontroly vybraných priestorov vrátane obsahu s cieľom primeraným spôsobom zabezpečiť, aby sa v nich nenachádzali zakázané predmety.

1.4.3.2.

Ako doplnkové prostriedky kontroly je možné použiť len tieto metódy:

a)

psy na detekciu výbušnín a

b)

zariadenie na stopovú detekciu výbušnín (ETD).

1.4.3.3.

Metódy kontroly takisto podliehajú doplňujúcim ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

1.4.4.   Výnimky a osobitné kontrolné postupy

1.4.4.1.

Príslušný orgán môže z objektívnych dôvodov povoliť vozidlám, aby boli oslobodené od kontroly alebo aby sa podrobili osobitným kontrolným postupom za predpokladu, že ich sprevádza osoba, ktorá má oprávnenie na sprevádzanie v súlade s bodom 1.2.7.3.

1.4.4.2.

Výnimky a osobitné kontrolné postupy takisto podliehajú doplňujúcim ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

1.5.   DOHĽAD, HLIADKY A INÉ FYZICKÉ KONTROLY

1.5.1.

Dohľad alebo hliadky sa vykonávajú s cieľom monitorovať:

a)

hranice medzi verejnou časťou letiska, letovou časťou letiska, vyhradenými bezpečnostnými priestormi, citlivými časťami a v prípade potreby demarkačnými priestormi, a

b)

priestory terminálu a priestory v blízkosti terminálu, ktoré sú prístupné verejnosti, vrátane parkovacích plôch a vozoviek, a

c)

viditeľné nosenie a platnosť identifikačných preukazov osôb v iných vyhradených bezpečnostných priestoroch, ako sú priestory, v ktorých sa nachádzajú cestujúci, a

d)

viditeľné nosenie a platnosť povolení vjazdu v letovej časti letiska a

e)

podanú batožinu, náklad a poštové zásielky, zásoby potrebné počas letu a poštové zásielky a materiály leteckého dopravcu v citlivých častiach, ktoré čakajú na naloženie.

1.5.2.

Frekvencia a prostriedky vykonávania dohľadu a hliadok vychádzajú z posúdenia rizika vypracovaného príslušným orgánom s prihliadnutím na:

a)

veľkosť letiska vrátane počtu a charakteru činností a

b)

usporiadanie letiska, najmä vzájomný vzťah medzi priestormi zriadenými na letisku a

c)

možnosti a obmedzenia prostriedkov na vykonávanie dohľadu a hliadok.

Časti posúdenia rizika súvisiace s frekvenciou a prostriedkami na vykonávanie dohľadu a hliadok sa na požiadanie sprístupnia v písomnej forme na účely monitorovania súladu.

1.5.3.

Dohľad a hliadky nedodržiavajú vopred naplánovaný rozvrh. Platnosť identifikačných preukazov sa overuje náhodne.

1.5.4.

Zavedú sa opatrenia, ktoré zabraňujú osobám narušovať kontrolné miesta bezpečnostnej ochrany, a ak by k takému narušeniu došlo, okamžite umožnia, aby sa narušenie a jeho dôsledky vyriešili a napravili.

2.   DEMARKAČNÉ PRIESTORY LETÍSK

Žiadne ustanovenia v tomto nariadení.

3.   BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA LIETADLA

3.0.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

3.0.1.

Pokiaľ nie je uvedené inak, letecký dopravca zabezpečuje vykonávanie opatrení stanovených v tejto kapitole so zreteľom na jeho lietadlá.

3.0.2.

Tretie krajiny, v ktorých sú uplatňované bezpečnostné normy uznávané ako rovnocenné spoločným základným normám, pokiaľ ide o bezpečnosť lietadiel, sú uvedené v dodatku 3-B.

3.0.3.

Lietadlo sa nemusí podrobiť bezpečnostnej kontrole lietadla. Podrobí sa bezpečnostnej prehliadke lietadla v súlade s bodom 3.1.

3.0.4.

Prevádzkovateľ letiska na požiadanie oznámi leteckému dopravcovi, či sa jeho lietadlo nachádza v citlivej časti. Ak to nie je jasné, predpokladá sa, že lietadlo sa nachádza v inej ako citlivej časti.

3.0.5.

Keď sa priestor už nepovažuje za citlivú časť vzhľadom na zmenu štatútu bezpečnostnej ochrany, letisko následne informuje tých dopravcov, ktorých to ovplyvní.

3.1.   BEZPEČNOSTNÁ PREHLIADKA LIETADLA

3.1.1.   Kedy vykonávať bezpečnostnú prehliadku lietadla

3.1.1.1.

Lietadlo sa podrobí bezpečnostnej prehliadke lietadla vždy, keď je dôvod domnievať sa, že k nemu môžu mať prístup neoprávnené osoby.

3.1.1.2.

Bezpečnostná prehliadka lietadla pozostáva z preskúmania vymedzených priestorov lietadla, ktoré sú stanovené v samostatnom rozhodnutí Komisie.

3.1.1.3.

Lietadlo prilietajúce do citlivej časti z tretej krajiny neuvedenej v dodatku 3-B sa podrobí bezpečnostnej prehliadke lietadla vždy po vystúpení cestujúcich a/alebo vyložení nákladného priestoru.

3.1.1.4.

Lietadlo prilietajúce z členského štátu, v ktorom sa nachádzalo v tranzite po prílete z tretej krajiny neuvedenej v dodatku 3-B, sa považuje za lietadlo prilietajúce z tretej krajiny.

3.1.1.5.

Čas, keď sa má vykonávať bezpečnostná prehliadka lietadla, takisto podlieha doplňujúcim ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

3.1.2.   Ako vykonávať bezpečnostnú prehliadku lietadla

Spôsob, akým sa vykonáva bezpečnostná prehliadka lietadla, podlieha ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

3.1.3.   Informácie o bezpečnostnej prehliadke lietadla

Tieto informácie o bezpečnostnej prehliadke lietadla, ktoré má odletieť, sa zaznamenávajú a uchovávajú na mieste, ktoré sa nenachádza v lietadle, počas trvania letu alebo počas 24 hodín podľa toho, ktorý z týchto časových úsekov trvá dlhšie:

číslo letu a

miesto určenia a

pôvod predchádzajúceho letu a

údaj, či bola alebo nebola ukončená bezpečnostná prehliadka lietadla.

V prípade, že bola vykonaná bezpečnostná prehliadka lietadla, informácie takisto zahŕňajú:

dátum a čas, kedy bola ukončená bezpečnostná prehliadka lietadla, a

meno a podpis osoby zodpovednej za vykonanie bezpečnostnej prehliadky lietadla.

3.2.   OCHRANA LIETADLA

3.2.1.   Ochrana lietadla – všeobecne

3.2.1.1.

Bez ohľadu na to, kde je lietadlo na letisku zaparkované, je chránené pred neoprávneným vstupom prostredníctvom:

a)

zabezpečenia toho, aby osoby, ktoré usilujú o neoprávnený vstup, boli okamžite zastavené, alebo

b)

zatvorenia jeho vonkajších dverí. V prípade, že sa lietadlo nachádza v citlivej časti, jeho vonkajšie dvere, ktoré nie sú prístupné zo zeme, sa považujú za zatvorené, ak boli pomôcky umožňujúce vstup odstránené a umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od lietadla s cieľom vhodným spôsobom zabrániť vstupu, alebo

c)

elektronických prostriedkov, ktoré neodkladne odhalia neoprávnený vstup.

3.2.1.2.

Bod 3.2.1.1 sa neuplatňuje na lietadlo zaparkované v hangári, ktorý je uzamknutý alebo inak chránený pred neoprávneným vstupom.

3.2.2.   Dodatočná ochrana lietadla so zatvorenými vonkajšími dverami v inej ako citlivej časti

3.2.2.1.

Ak sú vonkajšie dvere zatvorené a lietadlo sa nachádza v inej ako citlivej časti, každé vonkajšie dvere takisto:

a)

majú odstránené pomôcky umožňujúce vstup alebo

b)

sú zapečatené, alebo

c)

sú uzamknuté, alebo

d)

sú monitorované.

Písmeno a) sa neuplatňuje na dvere, ktoré sú prístupné zo zeme.

3.2.2.2.

Ak sa odo dverí, ktoré nie sú prístupné zo zeme, odstránia pomôcky umožňujúce vstup, umiestnia sa dostatočne ďaleko od lietadla, aby sa vhodným spôsobom zabránilo vstupu.

3.2.2.3.

Ak sú vonkajšie dvere uzamknuté, ich odomknutie sa umožní len osobám, v prípade ktorých si to vyžadujú prevádzkové potreby.

3.2.2.4.

Ak sa vonkajšie dvere monitorujú, toto monitorovanie zabezpečuje, že sa okamžite zistí neoprávnený vstup do lietadla.

3.2.2.5.

Ochrana lietadla so zatvorenými vonkajšími dverami v inej ako kritickej časti podlieha doplňujúcim ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

DODATOK 3-A

BEZPEČNOSTNÁ PREHLIADKA LIETADLA

Podrobné ustanovenia, pokiaľ ide o bezpečnostnú prehliadku lietadla, sú uvedené v samostatnom rozhodnutí Komisie.

DODATOK 3-B

BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA LIETADLA

TRETIE KRAJINY UZNANÉ AKO KRAJINY, KTORÉ UPLATŇUJÚ NORMY BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY ROVNOCENNÉ SPOLOČNÝM ZÁKLADNÝM NORMÁM

Pokiaľ ide o bezpečnostnú ochranu lietadla, tieto tretie krajiny sú uznávané ako krajiny uplatňujúce normy bezpečnostnej ochrany rovnocenné spoločným základným normám:

4.   CESTUJÚCI A PRÍRUČNÁ BATOŽINA

4.0.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

4.0.1.

Pokiaľ nie je uvedené inak, orgán, prevádzkovateľ letiska, letecký dopravca alebo subjekt zodpovedný v súlade s vnútroštátnym programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 300/2008, zabezpečí vykonávanie opatrení stanovených v tejto kapitole.

4.0.2.

Tretie krajiny, v ktorých sú uplatňované bezpečnostné normy uznávané ako rovnocenné spoločným základným normám, pokiaľ ide o cestujúcich a príručnú batožinu, sú uvedené v dodatku 4-B.

4.0.3.

Cestujúci prilietajúci z členského štátu, v ktorom sa lietadlo nachádzalo v tranzite po prílete z tretej krajiny neuvedenej v dodatku 4-B, a ich príručná batožina sa považujú za cestujúcich a príručnú batožinu prilietajúcich z tretej krajiny, pokiaľ sa nepotvrdí, že títo cestujúci a ich príručná batožina sa podrobili detekčnej kontrole v tomto členskom štáte.

4.0.4.

Na účely tejto kapitoly „tekutiny, aerosóly a gély“ (LAG – liquids, aerosols and gels) zahŕňajú pasty, krémy, zmesi tekutina/pevná látka a obsah nádob pod tlakom, ako sú napríklad zubná pasta, gél na vlasy, nápoje, polievky, sirupy, voňavky, pena na holenie, aerosóly a ostatné predmety podobnej konzistencie.

4.1.   DETEKČNÁ KONTROLA CESTUJÚCICH A PRÍRUČNEJ BATOŽINY

4.1.1.   Detekčná kontrola cestujúcich

4.1.1.1.

Pred detekčnou kontrolou si cestujúci vyzlečú kabáty a bundy, ktoré sa podrobia detekčnej kontrole ako príručná batožina.

4.1.1.2.

Detekčná kontrola cestujúcich sa vykonáva:

a)

ručnou prehliadkou alebo

b)

rámovým detektorom kovov (WTMD).

V prípade, že pracovník detekčnej kontroly nedokáže určiť, či cestujúci nemá pri sebe zakázané predmety, cestujúcemu sa zamietne vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov alebo sa znovu podrobí detekčnej kontrole k spokojnosti pracovníka detekčnej kontroly.

4.1.1.3.

Ak sa uplatňuje ručná prehliadka, vykonáva sa s cieľom primerane zaistiť, aby osoba nemala pri sebe zakázané predmety.

4.1.1.4.

Ak sa spustí výstražné zariadenie rámového detektora kovov (WTMD), zistí sa dôvod jeho spustenia.

4.1.1.5.

Ručný detektor kovov (HHMD) sa môže používať len ako doplnkový prostriedok detekčnej kontroly. Nemožno ním nahradiť ručnú prehliadku.

4.1.1.6.

V prípade, že je povolené prepravovať na palube lietadla živé zviera, podrobí sa detekčnej kontrole buď ako cestujúci, alebo ako príručná batožina.

4.1.1.7.

Príslušný orgán môže stanoviť kategórie cestujúcich, ktoré sa z objektívnych dôvodov podrobujú zvláštnym detekčným postupom alebo majú výnimky z detekčnej kontroly. O stanovených kategóriách informuje Komisiu.

4.1.1.8.

Detekčná kontrola cestujúcich takisto podlieha doplňujúcim ustanoveniam ustanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

4.1.2.   Detekčná kontrola príručnej batožiny

4.1.2.1.

Prenosné počítače a iné veľké elektrické spotrebiče treba z príručnej batožiny pred detekčnou kontrolou vybrať a detekčne skontrolovať samostatne.

4.1.2.2.

Tekutiny, aerosóly a gély treba z príručnej batožiny pred detekčnou kontrolou vybrať a detekčne skontrolovať samostatne, pokiaľ zariadenie používané na detekčnú kontrolu príručnej batožiny nedokáže skontrolovať aj viaceré uzavreté nádoby s tekutinami, aerosólmi a gélmi v batožine.

V prípade, že sa tekutiny, aerosóly a gély z príručnej batožiny vyberú, cestujúci predloží:

a)

všetky tekutiny v samostatných nádobách s objemom maximálne 100 mililitrov alebo ich ekvivalentoch, ktoré sú umiestnené do priehľadného plastového vrecka, ktoré sa dá opätovne zatvoriť, s objemom maximálne 1 liter, pričom obsah tohto plastového vrecka sa doň bez problémov zmestí a vrecko je úplne zatvorené, a

b)

ostatné tekutiny, aerosóly a gély osobitne.

4.1.2.3.

Detekčná kontrola príručnej batožiny sa vykonáva:

a)

ručnou prehliadkou alebo

b)

röntgenovým zariadením, alebo

c)

zariadením systému detekcie výbušnín (EDS – explosive detection systems).

V prípade, že pracovník detekčnej kontroly nedokáže určiť, či sa v príručnej batožine nenachádzajú zakázané predmety, batožina sa zamietne alebo sa znovu podrobí detekčnej kontrole k spokojnosti pracovníka detekčnej kontroly.

4.1.2.4.

Ručná prehliadka príručnej batožiny pozostáva z dôkladnej manuálnej kontroly batožiny vrátane jej obsahu s cieľom primeraným spôsobom zabezpečiť, aby sa v nej nenachádzali zakázané predmety.

4.1.2.5.

V prípade, že sa používa röntgenové zariadenie alebo zariadenie systému detekcie výbušnín (EDS), pracovník detekčnej kontroly prezerá každé zobrazenie.

4.1.2.6.

V prípade, že sa používa röntgenové zariadenie alebo zariadenie systému detekcie výbušnín (EDS), všetky prípady spustenia výstražného zariadenia sa musia vyriešiť k spokojnosti pracovníka detekčnej kontroly, s cieľom primerane zabezpečiť, aby do vyhradených bezpečnostných priestorov alebo na palubu lietadla neboli prinesené žiadne zakázané predmety.

4.1.2.7.

V prípade, že sa používa röntgenové zariadenie alebo zariadenie systému detekcie výbušnín (EDS), každý predmet, ktorého hustota zhorší schopnosť pracovníka detekčnej kontroly analyzovať obsah príručnej batožiny, sa vyloží z batožiny. Batožina sa opätovne podrobí detekčnej kontrole a predmet sa podrobí detekčnej kontrole osobitne ako príručná batožina.

4.1.2.8.

Každý kus batožiny, o ktorom sa zistí, že obsahuje veľký elektrický spotrebič, sa po vyložení spotrebiča znovu podrobí detekčnej kontrole a elektrický spotrebič sa podrobí detekčnej kontrole osobitne.

4.1.2.9.

Psy na detekciu výbušnín a zariadenie na stopovú detekciu výbušnín (ETD) sa môžu používať iba ako doplnkové prostriedky detekčnej kontroly.

4.1.2.10.

Príslušný orgán môže stanoviť kategórie príručnej batožiny, ktoré sa z objektívnych dôvodov podrobujú zvláštnym detekčným postupom alebo majú výnimky z detekčnej kontroly. O stanovených kategóriách informuje Komisiu.

4.1.2.11.

Príslušný orgán môže povoliť, aby bola diplomatická pošta oslobodená od detekčnej kontroly alebo aby sa podrobila osobitným bezpečnostným postupom za predpokladu, že sú splnené požiadavky Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch.

4.1.2.12.

Detekčná kontrola príručnej batožiny takisto podlieha doplňujúcim ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

4.1.3.   Detekčná kontrola tekutín, aerosólov a gélov (LAG)

4.1.3.1.

Detekčná kontrola tekutín, aerosólov a gélov sa vykonáva:

a)

röntgenovým zariadením;

b)

zariadením systému detekcie výbušnín (EDS);

c)

zariadením na stopovú detekciu výbušnín (ETD – explosive trace detection);

d)

testovacími pásikmi na chemickú reakciu alebo

e)

skenermi na tekutiny vo fľašiach.

4.1.3.2.

Ochutnávanie alebo testovanie na pokožke sa môžu používať ako doplnkové prostriedky detekčnej kontroly.

4.1.3.3.

Detekčná kontrola tekutín, aerosólov a gélov takisto podlieha doplňujúcim ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

4.1.3.4.

Tekutiny, aerosóly a gély, ktoré majú cestujúci pri sebe, možno oslobodiť od detekčnej kontroly, ak tekutiny, aerosóly a gély sú:

a)

v samostatných nádobách s objemom maximálne 100 mililitrov alebo ich ekvivalentoch, ktoré sú umiestnené do priehľadného plastového vrecka, ktoré sa dá opätovne zatvoriť, s objemom maximálne 1 liter, pričom obsah tohto plastového vrecka sa doň bez problémov zmestí a vrecko je úplne zatvorené, alebo

b)

určené na použitie počas cesty a sú potrebné zo zdravotného hľadiska alebo z dôvodu osobitných požiadaviek na stravovanie vrátane dojčenskej výživy. Cestujúci na požiadanie predloží dôkaz o pôvode tekutiny, na ktorú je udelená výnimka, alebo

c)

získané v prevádzkových priestoroch letiska za miestom, na ktorom sa kontrolujú palubné lístky, z obchodov podliehajúcich schváleným bezpečnostným postupom v rámci bezpečnostného programu letiska a pod podmienkou, že tekutina je zabalená v taške, ktorá je odolná proti manipulácii a obsahuje dostatočný dôkaz o zakúpení na letisku v daný deň, alebo

d)

získané vo vyhradených bezpečnostných priestoroch z obchodov podliehajúcich schváleným bezpečnostným postupom v rámci bezpečnostného programu letiska, alebo

e)

získané v priestoroch iného letiska Spoločenstva pod podmienkou, že tekutina je zabalená v taške, ktorá je odolná proti manipulácii, a obsahuje dostatočný dôkaz o zakúpení v prevádzkových priestoroch letiska v daný deň, alebo

f)

získané na palube lietadla leteckého dopravcu Spoločenstva pod podmienkou, že tekutina je zabalená v taške, ktorá je odolná proti manipulácii, a obsahuje dostatočný dôkaz o zakúpení na palube lietadla v daný deň.

4.2.   OCHRANA CESTUJÚCICH A PRÍRUČNEJ BATOŽINY

Ochrana cestujúcich a príručnej batožiny podlieha ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

4.3.   POTENCIÁLNE NEBEZPEČNÍ CESTUJÚCI

4.3.1.

Príslušný orgán písomne oznámi leteckému dopravcovi vopred, kedy plánuje prepravovať potenciálne nebezpečného cestujúceho na palube jeho lietadla.

4.3.2.

Oznámenie obsahuje tieto údaje:

a)

totožnosť a pohlavie osoby a

b)

dôvod prepravy a

c)

meno a funkciu sprevádzajúcej osoby (osôb), ak je (sú) poskytnutá(-é), a

d)

posúdenie rizika príslušnými orgánmi vrátane dôvodov na pridelenie alebo nepridelenie sprievodu a

e)

v prípade potreby určenie čísla sedadla vopred; a

f)

charakter cestovných dokladov, ktoré sú k dispozícii.

Letecký dopravca dá tieto informácie k dispozícii veliacemu pilotovi pred nástupom cestujúcich do lietadla.

4.3.3.

Príslušný orgán zabezpečí, aby mali osoby vo väzbe neustály sprievod.

4.4.   ZAKÁZANÉ PREDMETY

4.4.1.

Cestujúcim sa nepovoľuje mať pri sebe vo vyhradených bezpečnostných priestoroch alebo na palube lietadla predmety uvedené v dodatku 4-C.

4.4.2.

Výnimku z bodu 4.4.1. možno udeliť pod podmienkou, že:

a)

príslušný orgán súhlasil s tým, že cestujúci bude mať pri sebe tento predmet, a

b)

letecký dopravca bol informovaný o takomto cestujúcom a o predmete, ktorý má pri sebe, pred nástupom cestujúcich do lietadla, a

c)

dodržiavajú sa platné bezpečnostné predpisy.

Tieto predmety sa potom uvedú do bezpečného stavu na palube lietadla.

4.4.3.

Letecký dopravca zabezpečí, aby boli cestujúci pred absolvovaním kontroly batožiny informovaní o zakázaných predmetoch uvedených v dodatku 4-C.

DODATOK 4-A

POŽIADAVKY NA RUČNÚ PREHLIADKU

Podrobné ustanovenia, pokiaľ ide o ručnú prehliadku, sú stanovené v samostatnom rozhodnutí Komisie.

DODATOK 4-B

CESTUJÚCI A PRÍRUČNÁ BATOŽINA

TRETIE KRAJINY UZNANÉ AKO KRAJINY, KTORÉ UPLATŇUJÚ NORMY BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY ROVNOCENNÉ SPOLOČNÝM ZÁKLADNÝM NORMÁM

Pokiaľ ide o cestujúcich a príručnú batožinu, tieto tretie krajiny boli uznané ako tretie krajiny, ktoré uplatňujú normy bezpečnostnej ochrany rovnocenné spoločným základným normám:

DODATOK 4-C

CESTUJÚCI A PRÍRUČNÁ BATOŽINA

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH PREDMETOV

Bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné bezpečnostné predpisy, cestujúcim sa nepovoľuje mať pri sebe vo vyhradených bezpečnostných priestoroch a na palube lietadla tieto predmety:

a)   palné a strelné zbrane a iné prostriedky na vystrelenie náboja– predmety, ktoré môžu alebo budia dojem, že by mohli spôsobiť vážne zranenie vystrelením náboja, vrátane:

všetkých druhov strelných zbraní, ako sú pištole, revolvery, pušky, brokovnice,

hračkárskych zbraní, replík a napodobenín strelných zbraní, ktoré si možno pomýliť so skutočnými zbraňami,

súčiastok strelných zbraní s výnimkou teleskopických zameriavacích zariadení,

zbraní na stlačený vzduch a CO2, ako sú pištole a pušky, do ktorých sa používajú ako náboje plastové prípadne kovové diabolky či broky (pellet guns, ball bearing guns),

signálnych pištolí a štartovacích pištolí,

lukov, kuší a šípov,

zbraní vystreľujúcich harpúny a oštepy,

prakov a katapultov;

b)   omračujúce zariadenia– zariadenia špeciálne vyhotovené na omráčenie alebo znehybnenie vrátane:

zariadení spôsobujúcich šoky, ako sú napríklad omračujúce pištole, tasery a omračujúce obušky,

omračovačov zvierat a jatočných pištolí,

ochromujúcich a znehybňujúcich chemických látok, plynov a sprejov, ako sú koreninové spreje, slzný plyn, chemické spreje a spreje na odpudzovanie zvierat;

c)   predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou– predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie, vrátane:

predmetov určených na sekanie, ako sú napríklad sekery, sekerky a sekáčiky,

nástrojov na drvenie a sekanie ľadu,

žiletiek,

orezávacích nožov,

nožov s čepeľou dlhšou ako 6 cm,

nožníc s ostrím dlhším ako 6 cm meraným od čapu,

nástrojov bojových umení s hrotom alebo ostrím,

mečov a šablí;

d)   pracovné nástroje– nástroje, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie alebo môžu byť použité na ohrozenie bezpečnosti lietadla, vrátane:

sochorov,

vrtákov a vŕtacích koruniek vrátane prenosných vŕtačiek na batérie,

nástrojov s ostrím alebo vretenom dlhším ako 6 cm, ktoré sa môžu použiť ako zbraň, ako sú skrutkovače a dláta,

píl vrátane prenosných píl na batérie,

spájkovacích lámp,

svorkovačiek a klincovačiek;

e)   tupé nástroje– predmety, ktoré môžu pri údere spôsobiť vážne zranenie, vrátane:

bejzbalových a softbalových pálok,

palíc a obuškov, ako sú napríklad kyjaky, obušky s olovenou hlavicou a policajné obušky,

nástrojov bojových umení;

f)   výbušniny a zápalné látky a zariadenia– výbušniny a zápalné látky a zariadenia, ktoré môžu, alebo budia dojem, že by mohli, spôsobiť vážne zranenia alebo predstavujú hrozbu pre bezpečnosť lietadla, vrátane:

munície,

výbušných hlavíc,

detonátorov a rozbušiek,

replík alebo napodobenín výbušných zariadení,

mín, granátov a iných vojenských výbušných materiálov,

ohňostrojov a inej pyrotechniky,

dymotvorných nádob a zásobníkov,

dynamitu, pušného prachu a plastických trhavín.

5.   PODANÁ BATOŽINA

5.0.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

5.0.1.

Pokiaľ nie je uvedené inak, orgán, prevádzkovateľ letiska, letecký dopravca alebo subjekt zodpovedný v súlade s vnútroštátnym programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 300/2008, zabezpečí vykonávanie opatrení stanovených v tejto kapitole.

5.0.2.

Tretie krajiny, v ktorých sú uplatňované bezpečnostné normy uznávané ako rovnocenné spoločným základným normám, pokiaľ ide o podanú batožinu, sú uvedené v dodatku 5-A.

5.0.3.

Podaná batožina prilietajúca z členského štátu, v ktorom sa lietadlo nachádzalo v tranzite po prílete z tretej krajiny neuvedenej v dodatku 5-A, sa považuje za podanú batožinu prilietajúcu z tretej krajiny, pokiaľ sa nepotvrdí, že táto podaná batožina sa podrobila detekčnej kontrole v tomto členskom štáte.

5.0.4.

Na účely tejto kapitoly „zabezpečená batožina“ znamená detekčne skontrolovaná a podaná batožina pripravená na odlet, ktorá je fyzicky chránená s cieľom zabrániť, aby boli do nej umiestnené akékoľvek predmety.

5.1.   DETEKČNÁ KONTROLA PODANEJ BATOŽINY

5.1.1.

Na detekčnú kontrolu podanej batožiny sa použijú tieto metódy, a to samostatne alebo v kombinácii:

a)

ručná prehliadka alebo

b)

röntgenové zariadenie, alebo

c)

zariadenie systému detekcie výbušnín (EDS), alebo

d)

zariadenie na stopovú detekciu výbušnín (ETD).

V prípade, že pracovník detekčnej kontroly nedokáže určiť, či sa v podanej batožine nenachádzajú zakázané predmety, batožina sa zamietne alebo sa znovu podrobí detekčnej kontrole k spokojnosti pracovníka detekčnej kontroly.

5.1.2.

Ručná prehliadka pozostáva z dôkladnej manuálnej kontroly batožiny vrátane jej obsahu s cieľom primeraným spôsobom zabezpečiť, aby sa v nej nenachádzali zakázané predmety.

5.1.3.

V prípade, že sa používa röntgenové zariadenie alebo zariadenie na stopovú detekciu výbušnín (EDS), každý predmet, ktorého hustota zhorší schopnosť pracovníka detekčnej kontroly analyzovať obsah batožiny, spôsobí, že na detekčnú kontrolu batožiny sa použije iný prostriedok.

5.1.4.

Detekčná kontrola pomocou zariadenia na stopovú detekciu výbušnín (ETD) pozostáva z analýzy vzoriek odobratých z vnútrajška aj z vonkajška batožiny a z jej obsahu. Obsah sa môže podrobiť aj ručnej prehliadke.

5.1.5.

Príslušný orgán môže stanoviť kategórie podanej batožiny, ktoré sa z objektívnych dôvodov podrobujú zvláštnym detekčným postupom alebo majú výnimky z detekčnej kontroly. O stanovených kategóriách informuje Komisiu.

5.1.6.

Detekčná kontrola podanej batožiny takisto podlieha doplňujúcim ustanovením stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

5.2.   OCHRANA PODANEJ BATOŽINY

5.2.1.

Cestujúcim sa nesmie umožniť prístup k podanej batožine, ktoré prešla detekčnou kontrolou, pokiaľ to nie je ich vlastná batožina a pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom, aby sa zabezpečilo, že:

a)

žiadne zakázané predmety uvedené v dodatku 5-B sa nedostanú do podanej batožiny alebo

b)

žiadne zakázané predmety uvedené v dodatku 4-C sa neprenesú z podanej batožiny do vyhradených bezpečnostných priestorov alebo na palubu lietadla.

5.2.2.

Podaná batožina, ktorá nebola chránená pred neoprávneným zásahom, sa znovu podrobí detekčnej kontrole.

5.2.3.

Ochrana podanej batožiny takisto podlieha doplňujúcim ustanovením stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

5.3.   OVERENIE ZHODY BATOŽINY

5.3.1.   Identifikácia podanej batožiny

5.3.1.1.

Letecký dopravca počas procesu nástupu do lietadla zabezpečí, aby sa cestujúci preukázal platným palubným lístkom alebo jeho ekvivalentom zodpovedajúcim podanej batožine, ktorá bola na let prihlásená.

5.3.1.2.

Letecký dopravca zabezpečí, aby bol zavedený postup na identifikáciu podanej batožiny cestujúcich, ktorí nenastúpili na palubu lietadla alebo opustili lietadlo pred odletom.

5.3.1.3.

V prípade, že sa cestujúci nenachádza na palube lietadla, podaná batožina zodpovedajúca jeho palubnému lístku alebo jeho ekvivalentu sa považuje za nesprevádzanú.

5.3.1.4.

Letecký dopravca zabezpečí, aby bol každý kus nesprevádzanej podanej batožiny jednoznačne identifikovateľný ako batožina, ktorú je povolené prepravovať letecky.

5.3.2.   Faktory, ktoré cestujúci nemôže ovplyvniť

5.3.2.1.

Pred naložením batožiny do lietadla sa zaznamená dôvod, prečo sa batožina stala nesprevádzanou batožinou, pokiaľ sa neuplatňujú kontroly bezpečnostnej ochrany uvedené v bode 5.3.3.

5.3.2.2.

Podrobné doplňujúce ustanovenia, pokiaľ ide o faktory, ktoré cestujúci nemôže ovplyvniť, sú stanovené v samostatnom rozhodnutí Komisie.

5.3.3.   Príslušné bezpečnostné kontroly nesprevádzanej podanej batožiny

5.3.3.1.

Nesprevádzaná podaná batožina, na ktorú sa nevzťahuje bod 5.3.2, sa podrobí detekčnej kontrole jednou z metód stanovených v bode 5.1.1 a v prípade potreby sa uplatnia aj doplňujúce požiadavky stanovené v samostatnom rozhodnutí Komisie.

5.3.3.2.

Podaná batožina, ktorá sa stane nesprevádzanou batožinou v dôsledku iných faktorov, ako sú faktory uvedené v bode 5.3.2, sa pred vyložením z lietadla a jej opätovným naložením znovu podrobí detekčnej kontrole.

5.3.3.3.

Podrobné doplňujúce ustanovenia, pokiaľ ide o príslušné bezpečnostné kontroly nesprevádzanej podanej batožiny sú stanovené v samostatnom rozhodnutí Komisie.

5.4.   ZAKÁZANÉ PREDMETY

5.4.1.

Cestujúcim sa nepovoľuje, aby vo svojej podanej batožine prepravovali predmety uvedené v dodatku 5-B.

5.4.2.

Výnimka z bodu 5.4.1 sa môže udeliť pod podmienkou, že:

a)

príslušný orgán sa riadi vnútroštátnymi predpismi, ktorými sa vydáva súhlas s prepravou daného predmetu, a

b)

dodržiavajú sa platné bezpečnostné predpisy.

5.4.3.

Cestujúci sú informovaní o zakázaných predmetoch uvedených v dodatku 5-B pred ukončením registrácie pred odletom.

DODATOK 5-A

PODANÁ BATOŽINA

TRETIE KRAJINY UZNANÉ AKO KRAJINY, KTORÉ UPLATŇUJÚ NORMY BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY ROVNOCENNÉ SPOLOČNÝM ZÁKLADNÝM NORMÁM

Pokiaľ ide o podanú batožinu, tieto tretie krajiny boli uznané ako tretie krajiny, ktoré uplatňujú normy bezpečnostnej ochrany rovnocenné spoločným základným normám:

DODATOK 5-B

PODANÁ BATOŽINA

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH PREDMETOV

Cestujúcim sa nepovoľuje, aby vo svojej podanej batožine prepravovali tieto predmety:

výbušniny a zápalné látky a zariadenia– výbušniny a zápalné látky a zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia alebo predstavujú hrozbu pre bezpečnosť lietadla, vrátane:

munície,

výbušných hlavíc,

detonátorov a rozbušiek,

mín, granátov a iných vojenských výbušných materiálov,

ohňostrojov a inej pyrotechniky,

dymotvorných nádob a zásobníkov,

dynamitu, pušného prachu a plastických trhavín.

6.   NÁKLAD A POŠTA

6.0.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

6.0.1.

Orgán, prevádzkovateľ letiska, letecký dopravca alebo subjekt definovaný v tejto kapitole zabezpečí vykonávanie opatrení stanovených v tejto kapitole.

6.0.2.

V nákladných leteckých zásielkach sa za zakázané považujú tieto predmety:

zmontované výbušné a zápalné zariadenia, ktoré nie sú prepravované v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi.

6.0.3.

V poštových leteckých zásielkach sa za zakázané považujú tieto predmety:

zmontované alebo nezmontované výbušné a zápalné zariadenia a ich komponenty.

6.1.   BEZPEČNOSTNÉ KONTROLY – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

6.1.1.

Detekčné kontroly všetkých nákladov a poštových zásielok vykonáva oprávnený zástupca pred naložením do lietadla, okrem prípadov keď:

a)

požadované bezpečnostné kontroly zásielky vykonal oprávnený zástupca a zásielka bola chránená pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa tieto bezpečnostné kontroly vykonali, a až do naloženia do lietadla, alebo

b)

požadované bezpečnostné kontroly zásielky vykonal známy odosielateľ a zásielka bola chránená pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa tieto bezpečnostné kontroly vykonali, a až do naloženia do lietadla, alebo

c)

požadované bezpečnostné kontroly zásielky vykonal známy odosielateľ pre nákladné lietadlo a zásielka bola chránená pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa tieto bezpečnostné kontroly vykonali, a až do naloženia do lietadla, alebo

d)

zásielka je oslobodená od detekčnej kontroly a bola chránená pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa stala identifikovateľným leteckým nákladom alebo identifikovateľnou leteckou poštovou zásielkou, a až do naloženia.

6.1.2.

V prípade, že existuje nejaký dôvod sa domnievať, že so zásielkou, ktorá sa podrobila bezpečnostným kontrolám, sa manipulovalo alebo že od chvíle, keď sa vykonali tieto kontroly, nebola chránená pred neoprávnenými zásahmi, pred naložením do lietadla sa podrobí detekčnej kontrole oprávneného zástupcu.

6.1.3.

Osoba, ktorá má oprávnenie na nesprevádzaný prístup k identifikovateľnému leteckému nákladu alebo identifikovateľným leteckým poštovým zásielkam, u ktorých sa vykonali požadované bezpečnostné kontroly, úspešne absolvovala previerku osoby alebo previerku pred nástupom do zamestnania v súlade s bodom 11.1.

6.2.   DETEKČNÁ KONTROLA

6.2.1.   Detekčná kontrola

6.2.1.1.

Keď sa vykonáva detekčná kontrola nákladu alebo poštových zásielok:

a)

použijú sa prostriedky alebo metódy, ktoré sú na zistenie zakázaných predmetov najvhodnejšie, s ohľadom na charakter zásielky a

b)

použité prostriedky alebo metódy sú na úrovni postačujúcej na zabezpečenie toho, že v zásielke nebude možné ukryť žiadny zakázaný predmet.

6.2.1.2.

V prípade, že si pracovník detekčnej kontroly nie je dostatočne istý, či sa zásielke nenachádzajú zakázané predmety, zásielka sa zamietne alebo sa znovu podrobí detekčnej kontrole k spokojnosti pracovníka detekčnej kontroly.

6.2.1.3.

Detekčná kontrola nákladu a poštových zásielok takisto podlieha doplňujúcim ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

6.2.2.   Výnimky z detekčnej kontroly

Ustanovenia, pokiaľ ide o výnimky z detekčnej kontroly, sú stanovené v samostatnom rozhodnutí Komisie.

6.3.   OPRÁVNENÍ ZÁSTUPCOVIA

6.3.1.   Schválenie oprávnených zástupcov

6.3.1.1.

Oprávnených zástupcov schvaľuje príslušný orgán.

Oprávnený zástupca sa schvaľuje pre určené miesta.

Každý subjekt, ktorý vykonáva bezpečnostné kontroly uvedené v bode 6.3.2, je schválený ako oprávnený zástupca. Zahŕňa to poskytovateľov logistických služieb v prospech tretej strany zodpovedných za integrované skladovacie a prepravné služby, leteckých dopravcov a prepravných zástupcov.

Oprávnený zástupca môže zmluvne zadať:

a)

akékoľvek bezpečnostné kontroly uvedené v bode 6.3.2 inému oprávnenému zástupcovi;

b)

akékoľvek bezpečnostné kontroly uvedené v bode 6.3.2 inému subjektu v prípade, že sa kontroly vykonávajú vo vlastných priestoroch oprávneného zástupcu alebo na letisku a sú zahrnuté do programu bezpečnostnej ochrany oprávneného zástupcu alebo letiska;

c)

akékoľvek bezpečnostné kontroly uvedené v bode 6.3.2 inému subjektu v prípade, že sa kontroly vykonávajú na inom mieste ako vo vlastných priestoroch oprávneného zástupcu alebo na letisku a subjekt bol certifikovaný alebo schválený a zaregistrovaný príslušným orgánom ako poskytovateľ týchto služieb, a

d)

ochranu a dopravu zásielok dopravcovi, ktorý spĺňa požiadavky bodu 6.6.

6.3.1.2.

Príslušný orgán každého členského štátu vo svojom vnútroštátnom programe bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 300/2008, vymedzí zodpovednosti za vykonávanie tohto postupu schvaľovania oprávnených zástupcov:

a)

Žiadateľ požiada o schválenie príslušný orgán toho členského štátu, v ktorom sa nachádzajú priestory zahrnuté do žiadosti.

Žiadateľ predloží dotknutému príslušnému orgánu bezpečnostný program. V tomto programe sa opisujú metódy a postupy, ktoré má zástupca dodržiavať, aby dosiahol súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov. V programe sa taktiež opisuje, ako samotný zástupca monitoruje súlad s týmito metódami a postupmi. Program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu, v ktorom sa opisujú metódy a postupy, ktoré má dodržiavať letecký dopravca, aby dosiahol súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov, sa považuje za program spĺňajúci požiadavku na bezpečnostný program oprávneného zástupcu.

Žiadateľ tiež predloží „Vyhlásenie o záväzkoch – oprávnený zástupca“ zahrnuté do dodatku 6-A. Toto vyhlásenie podpíše právny zástupca žiadateľa alebo osoba zodpovedná za bezpečnosť.

Podpísané vyhlásenie uchováva dotknutý príslušný orgán.

b)

Príslušný orgán alebo nezávislý overovateľ konajúci v jeho mene preskúma bezpečnostný program a potom na mieste preverí určené miesta s cieľom posúdiť, či žiadateľ dosahuje súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov.

Príslušný orgán alebo nezávislý overovateľ konajúci v jeho mene by mal vziať do úvahy, či je žiadateľ držiteľom osvedčenia SHS uvedeného v článku 14a ods. 1 písm. b) alebo c) nariadenia Komisie (ES) č. 1875/2006 (1), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93 (2).

c)

Ak je príslušný orgán spokojný s informáciami poskytnutými v rámci písmen a) a b), zabezpečí, aby boli potrebné podrobné údaje zástupcu zaznamenané do „databázy oprávnených zástupcov a známych odosielateľov ES“ najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Keď príslušný orgán zaznamenáva údaje do databázy, pridelí každému schválenému miestu jednoznačný alfanumerický identifikátor v štandardnom formáte.

Ak príslušný orgán nie je spokojný s informáciami poskytnutými v rámci písmen a) a b), subjektu žiadajúcemu o schválenie štatútu oprávneného zástupcu neodkladne oznámi dôvody.

V prípade, že v programe bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu sa opisujú metódy a postupy, ktoré má dodržiavať letecký dopravca s cieľom dosiahnuť súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov, leteckého dopravcu možno považovať za dopravcu, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v písmenách a) a b) pre všetky miesta určené v programe. Previerka miest určených v programe bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu sa vykoná na mieste najneskôr 2 roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

V prípade, že oprávnený zástupca bol schválený v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2320/2002 alebo nariadením Komisie (ES) č. 820/2008 a rozhodnutím Komisie K(2008) 4333, môže sa považovať za oprávneného zástupcu na účely nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov pre všetky miesta, kde sa uskutočnila previerka na mieste.

d)

Oprávnený zástupca sa nepovažuje za schváleného, pokiaľ jeho údaje nie sú zaregistrované v „databáze oprávnených zástupcov a známych odosielateľov ES“.

6.3.1.3.

Oprávnený zástupca vymenuje na každom mieste najmenej jednu osobu, ktorá zodpovedá za vykonávanie predloženého programu bezpečnostnej ochrany. Táto osoba úspešne absolvovala previerku osoby v súlade s bodom 11.1.

6.3.1.4.

Oprávnený zástupca sa opätovne podrobuje overovaniu v pravidelných intervaloch, ktoré nepresiahnu 5 rokov. Overovanie zahŕňa previerku na mieste s cieľom posúdiť, či oprávnený zástupca ešte vždy dosahuje súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov.

Inšpekciu, ktorú vykoná príslušný orgán v priestoroch oprávneného zástupcu v súlade s jeho vnútroštátnym programom kontroly kvality, možno považovať za previerku na mieste za predpokladu, že sa vzťahuje na všetky požiadavky potrebné pre schválenie.

6.3.1.5.

Ak príslušný orgán už nie je presvedčený o tom, že oprávnený zástupca dosahuje súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov, odoberie mu štatút oprávneného zástupcu pre určené miesto(-a).

Ihneď po odobratí štatútu a vo všetkých prípadoch do 24 hodín príslušný orgán zabezpečí, aby bola zmena štatútu zástupcu zaznamenaná do „databázy oprávnených zástupcov a známych odosielateľov ES“.

6.3.1.6.

Bez toho, aby bolo dotknuté právo každého členského štátu uplatňovať prísnejšie opatrenia v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 300/2008, oprávnený zástupca schválený v súlade s bodom 6.3 je uznaný vo všetkých členských štátoch.

6.3.1.7.

Iné požiadavky uvedené v bode 6.3.1 ako požiadavka uvedená v bode 6.3.1.2 písm. d) sa neuplatňujú, keď má byť samotný príslušný orgán schválený ako oprávnený zástupca.

6.3.2.   Kontroly bezpečnostnej ochrany, ktoré má vykonávať oprávnený zástupca

6.3.2.1.

Keď oprávnený zástupca preberá akékoľvek zásielky, stanoví, či je subjekt, od ktorého prijíma zásielky, oprávneným zástupcom, známym odosielateľom, známym odosielateľom pre nákladné lietadlo alebo nie je ani jedným z týchto subjektov.

6.3.2.2.

Osoba, ktorá doručuje zásielky oprávnenému zástupcovi alebo leteckému dopravcovi, predloží preukaz totožnosti, pas, vodičský preukaz alebo iný doklad, v ktorom sa nachádza jej fotografia a ktorý vydal alebo ktorý uznáva vnútroštátny orgán. Preukaz alebo doklad sa použije na zistenie totožnosti osoby, ktorá doručuje zásielku.

6.3.2.3.

Ak sa prijímajú zásielky, v prípade ktorých sa predtým nevykonali všetky požadované kontroly bezpečnostnej ochrany, oprávnený zástupca zabezpečí, aby sa podrobili detekčnej kontrole v súlade s bodom 6.2.

6.3.2.4.

Po vykonaní bezpečnostných kontrol uvedených v bodoch 6.3.2.1 až 6.3.2.3 tohto nariadenia a v bode 6.3. samostatného rozhodnutia Komisie oprávnený zástupca zabezpečí, aby:

a)

prístup k týmto zásielkam bol kontrolovaný a

b)

tieto zásielky sa chránili pred neoprávneným zásahom až dovtedy, kým sa neodovzdajú inému oprávnenému zástupcovi alebo leteckému dopravcovi.

6.3.2.5.

Po vykonaní kontrol bezpečnostnej ochrany uvedených v bodoch 6.3.2.1 až 6.3.2.4 tohto nariadenia oprávnený zástupca zabezpečí, aby ku každej zásielke odovzdanej na prepravu leteckému dopravcovi alebo inému oprávnenému zástupcovi boli priložené príslušné doklady buď vo forme nákladného listu, alebo v samostatnom vyhlásení, a to v elektronickej alebo písomnej podobe.

6.3.2.6.

Dokumentácia sa predloží na inšpekciu príslušnému orgánu v ktoromkoľvek mieste pred naložením zásielky do lietadla a uvedú sa v nej tieto údaje:

a)

meno a adresa oprávneného zástupcu pre určené miesta, ktorý vydal bezpečnostný štatút, a/alebo jednoznačný alfanumerický identifikátor určeného miesta, ktorý mu pridelil príslušný orgán;

b)

jednoznačný identifikátor zásielky, ako je napríklad číslo (vlastného alebo leteckou spoločnosťou vyhotoveného) leteckého nákladného listu;

c)

obsah zásielky;

d)

bezpečnostný štatút zásielky vyjadrený skratkou:

„SPX“, čo znamená, že zásielka je bezpečná pre cestujúcich a pre nákladné aj poštové lietadlo, alebo

„SCO“, čo znamená, že zásielka je bezpečná len pre nákladné a poštové lietadlo;

e)

dôvod vydania bezpečnostného štatútu, kde sa uvedie(-ú):

„KC“, čo znamená zásielku prijatú od známeho odosielateľa, alebo

„AC“, čo znamená zásielku prijatú od známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo, alebo

použitý prostriedok alebo metóda detekčnej kontroly, alebo

dôvody pre oslobodenie zásielky od detekčnej kontroly;

f)

meno osoby, ktorá vydala bezpečnostný štatút alebo rovnocennú identifikáciu a dátum a čas vydania;

g)

meno a adresa alebo príslušným orgánom pridelený jednoznačný identifikátor ktoréhokoľvek oprávneného zástupcu pre určené miesta, ktorý akceptoval bezpečnostný štatút pridelený zásielke iným oprávneným zástupcom.

6.3.2.7.

V prípade zlúčených zásielok sa požiadavky uvedené v bode 6.3.2.6 písm. c), e), f) a g) považujú za splnené, ak je oprávnený zástupca schopný potvrdiť charakter obsahu, dôvod vydania bezpečnostného štatútu a/alebo meno osoby, ktorá vydala bezpečnostný štatút, a dátum a čas vydania prostredníctvom overiteľného revízneho záznamu kedykoľvek pred naložením zásielky do lietadla a potom počas trvania letu alebo počas 24 hodín, podľa toho, ktorý časový úsek je dlhší.

6.3.2.8.

Keď oprávnený zástupca prijíma zásielky, v prípade ktorých sa predtým nevykonali všetky požadované bezpečnostné kontroly, môže sa tiež rozhodnúť, že nevykoná bezpečnostné kontroly uvedené v bode 6.3.2, ale odovzdá zásielky inému oprávnenému zástupcovi s cieľom zabezpečiť vykonanie týchto bezpečnostných kontrol.

Bezpečnostné kontroly, ktoré má vykonať oprávnený zástupca, takisto podliehajú doplňujúcim ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

6.4.   ZNÁMI ODOSIELATELIA

6.4.1.   Schválenie známych odosielateľov

6.4.1.1.

Známych odosielateľov schvaľuje príslušný orgán.

Známy odosielateľ sa schvaľuje pre určené miesta.

6.4.1.2.

Príslušný orgán každého členského štátu vymedzí vo svojom vnútroštátnom programe bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 300/2008, zodpovednosti za vykonávanie tohto postupu na schvaľovanie známych odosielateľov:

a)

Žiadateľ požiada o schválenie príslušný orgán toho členského štátu, v ktorom sa nachádzajú jeho priestory.

Žiadateľovi sa poskytnú „Pokyny pre známych odosielateľov“ zahrnuté do dodatku 6-B.

b)

Príslušný orgán alebo nezávislý overovateľ konajúci v jeho mene preverí na mieste určené miesta s cieľom posúdiť, či žiadateľ dosahuje súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacími aktmi.

S cieľom posúdiť, či žiadateľ dosiahol súlad s týmito požiadavkami, príslušný orgán alebo nezávislý overovateľ konajúci v jeho mene použije „Overovací kontrolný zoznam pre známych odosielateľov“ zahrnutý do dodatku 6-C. Tento kontrolný zoznam zahŕňa vyhlásenie o záväzkoch, ktoré podpíše právny zástupca žiadateľa alebo osoba zodpovedná za bezpečnosť na danom mieste.

Príslušný orgán alebo nezávislý overovateľ konajúci v jeho mene by mal vziať do úvahy, či je žiadateľ držiteľom osvedčenia SHS uvedeného v článku 14a ods. 1 písm. b) alebo c) nariadenia Komisie (ES) č. 1875/2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93.

Po vyplnení overovacieho kontrolného zoznamu sa s informáciami v kontrolnom zozname zaobchádza ako s utajovanými skutočnosťami.

Podpísané vyhlásenie uchováva dotknutý príslušný orgán alebo ho uchováva nezávislý overovateľ a na požiadanie ho sprístupní príslušnému dotknutému orgánu.

c)

Ak je príslušný orgán spokojný s informáciami poskytnutými v rámci písmen a) a b), zabezpečí, aby boli potrebné podrobné údaje odosielateľa zaznamenané do „databázy oprávnených zástupcov a známych odosielateľov ES“ najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Keď príslušný orgán zaznamenáva údaje do databázy, pridelí každému schválenému miestu jednoznačný alfanumerický identifikátor v štandardnom formáte.

Ak príslušný orgán nie je spokojný s informáciami poskytnutými v rámci písmen a) a b), subjektu žiadajúcemu o schválenie štatútu známeho odosielateľa neodkladne oznámi dôvody.

d)

V prípade, že je známy odosielateľ schválený pred 29. aprílom 2010, aby bolo zabezpečené splnenie požiadaviek zahrnutých v bode 6.4.2, možno ho považovať za známeho odosielateľa na účely nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov až na obdobie 3 rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

e)

Známy odosielateľ sa nepovažuje za schváleného, pokiaľ jeho údaje nie sú zaregistrované v „databáze oprávnených zástupcov a známych odosielateľov ES“.

6.4.1.3.

Známy odosielateľ vymenuje najmenej jednu osobu na každom mieste, ktorá zodpovedá za uplatňovanie bezpečnostných kontrol na tomto mieste a dohľad nad ich vykonávaním. Táto osoba úspešne absolvuje previerku osoby.

6.4.1.4.

Známy odosielateľ sa opätovne podrobuje overovaniu v pravidelných intervaloch, ktoré nepresiahnu 5 rokov. Overovanie zahŕňa previerku na mieste s cieľom posúdiť, či oprávnený zástupca ešte vždy dosahuje súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov.

Inšpekciu, ktorú vykoná príslušný orgán v priestoroch známeho odosielateľa v súlade s jeho vnútroštátnym programom kontroly kvality, možno považovať za previerku na mieste za predpokladu, že sa vzťahuje na všetky oblasti uvedené v kontrolnom zozname v dodatku 6-C.

6.4.1.5.

Ak príslušný orgán už nie je presvedčený o tom, že známy odosielateľ dosahuje súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov, odoberie mu štatút oprávneného zástupcu pre určené miesto(-a).

Ihneď po odobratí štatútu a vo všetkých prípadoch do 24 hodín príslušný orgán zabezpečí, aby bola zmena štatútu odosielateľa zaznamenaná do „databázy oprávnených zástupcov a známych odosielateľov ES“.

6.4.1.6.

Bez toho, aby bolo dotknuté právo každého členského štátu uplatňovať prísnejšie opatrenia v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 300/2008, známy odosielateľ schválený v súlade s bodom 6.4 je uznaný vo všetkých členských štátoch.

Známi odosielatelia schválení v súlade s bodom 6.4.1.2 písm. d) takisto podliehajú dodatočnému ustanoveniu ustanovenému v bode 6.4 samostatného rozhodnutia Komisie.

6.4.2.   Kontroly bezpečnostnej ochrany, ktoré má vykonávať známy odosielateľ

6.4.2.1.

Známy odosielateľ zabezpečí, aby:

a)

úroveň bezpečnostnej ochrany na mieste alebo v priestoroch bola postačujúca na účely ochrany identifikovateľného leteckého nákladu a identifikovateľných leteckých poštových zásielok pred neoprávneným zásahom a

b)

všetci zamestnanci s prístupom k identifikovateľnému leteckému nákladu alebo identifikovateľným leteckým poštovým zásielkam, ktoré sa podrobili požadovaným bezpečnostným kontrolám, boli prijatí a absolvovali odbornú prípravu v súlade s požiadavkami kapitoly 11 a

c)

počas výroby, balenia, skladovania, expedície a/alebo dopravy podľa toho, čo je potrebné, sú identifikovateľné letecké náklady a identifikovateľné letecké poštové zásielky chránené pred neoprávneným zásahom alebo manipuláciou.

Ak sa z akéhokoľvek dôvodu nevykonali tieto bezpečnostné kontroly zásielky alebo ak zásielka nepochádza od známeho odosielateľa a nie je určená na prepravu na jeho vlastné náklady, známy odosielateľ to jednoznačne potvrdí oprávnenému zástupcovi, aby bolo možné uplatniť bod 6.3.2.3.

6.4.2.2.

Známy odosielateľ súhlasí s tým, že zásielky, v prípade ktorých sa nevykonali príslušné bezpečnostné kontroly, sa podrobia detekčným kontrolám v súlade s bodom 6.2.1.

6.5.   ZNÁMI ODOSIELATELIA PRE NÁKLADNÉ LIETADLO

6.5.1.

Známych odosielateľov pre nákladné lietadlo ustanovuje oprávnený zástupca.

6.5.2.

Na účely ustanovenia známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo sa uplatňuje tento postup:

a)

Oprávnený zástupca poskytne subjektu „Pokyny o bezpečnostnej ochrane leteckej dopravy pre známych odosielateľov pre nákladné lietadlo“ a „Vyhlásenie o záväzkoch – známy odosielateľ pre nákladné lietadlo“ zahrnuté do dodatku 6-D. Tieto pokyny a vyhlásenie dá oprávnenému zástupcovi k dispozícii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza jeho určené miesto.

b)

Subjekt predloží oprávnenému zástupcovi podpísané „Vyhlásenie o záväzkoch – známy odosielateľ pre nákladné lietadlo“ zahrnuté do dodatku 6-D, pokiaľ subjekt nie je držiteľom osvedčenia SHS uvedeného v článku 14a ods. 1 písm. b) alebo c) nariadenia Komisie (ES) č. 1875/2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93.

Subjekt takisto vymenuje aspoň jednu osobu zodpovednú za bezpečnostnú ochranu v jeho priestoroch a oprávnenému zástupcovi oznámi meno a kontaktné údaje tejto osoby.

Ak je to potrebné, podpísané vyhlásenie uchováva oprávnený zástupca a na požiadanie ho sprístupní príslušnému dotknutému orgánu.

Ak sa na základe osvedčenia SHS upustilo od požiadavky vyplniť vyhlásenie o záväzkoch, v prípade, že známy odosielateľ pre nákladné lietadlo už nie je držiteľom takého osvedčenia, neodkladne oznámi túto skutočnosť oprávnenému zástupcovi.

c)

Oprávnený zástupca vykoná kontrolu platnosti potvrdením týchto údajov perspektívneho známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo:

údaje spoločnosti vrátane riadnej obchodnej adresy a

charakter podnikania a

kontaktné údaje vrátane údajov osoby (osôb) zodpovednej(-ých) za bezpečnostnú ochranu a

IČ DPH alebo registračné číslo spoločnosti a

v prípade, že sa uplatňuje výnimka podľa bodu 6.5.2 písm. b), číslo osvedčenia SHS.

d)

Ak je oprávnený zástupca spokojný s informáciami poskytnutými v rámci písmen b) a c), môže ustanoviť subjekt ako známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo.

6.5.3.

Oprávnený zástupca vedie databázu údajov uvedených v bode 6.5.2 písm. c). Databázu môže kontrolovať príslušný orgán.

6.5.4.

Ak sa nevykonáva žiadna činnosť v súvislosti s pohybmi leteckého nákladu alebo leteckej pošty na účet známeho odosielateľa pre letecký náklad v rámci obdobia 2 rokov, platnosť štatútu známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo sa skončí.

6.5.5.

Ak príslušný orgán alebo oprávnený zástupca už nie je presvedčený o tom, že známy odosielateľ pre nákladné lietadlo dodržiava pokyny uvedené v dodatku 6-D, oprávnený zástupca neodkladne odoberie štatút známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo.

6.5.6.

Ak sa z akéhokoľvek dôvodu nevykonali bezpečnostné kontroly zásielky stanovené v „Pokynoch o bezpečnostnej ochrane leteckej dopravy pre známych odosielateľov pre nákladné lietadlo“ alebo ak zásielka nepochádza od známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo a nie je určená na prepravu na jeho vlastné náklady, známy odosielateľ pre nákladné lietadlo to jednoznačne potvrdí oprávnenému zástupcovi, aby bolo možné uplatniť bod 6.3.2.3.

6.6.   OCHRANA NÁKLADU A POŠTOVÝCH ZÁSIELOK

6.6.1.   Ochrana nákladu a poštových zásielok počas prepravy

6.6.1.1.

S cieľom zabezpečiť, aby boli zásielky, v prípade ktorých sa vykonali požadované kontroly bezpečnostnej ochrany, chránené pred neoprávneným zásahom počas prepravy:

a)

oprávnený zástupca, známy odosielateľ alebo známy odosielateľ pre náklad zabalí alebo zapečatí zásielky tak, aby bolo zabezpečené, že na nich bude vidieť, či sa s nimi nemanipulovalo, a

b)

nákladný priestor vozidla, v ktorom sa majú prepravovať zásielky, sa uzamkne alebo zapečatí, vozidlá s bočnými závesmi sa zaistia lanami TIR, aby bolo zabezpečené, že na nich bude vidieť, či sa s nimi nemanipulovalo, a nákladný priestor plošinových nákladných vozidiel je pod neustálym dohľadom; a buď

c)

vyhlásenie zmluvného dopravcu uvedené v dodatku 6-E odsúhlasí zmluvný dopravca, ktorý dopravuje v mene oprávneného zástupcu, známeho odosielateľa alebo známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo, pokiaľ sám zmluvný dopravca nie je schválený ako oprávnený zástupca.

Podpísané vyhlásenie uchováva oprávnený zástupca, známy odosielateľ alebo známy odosielateľ pre náklad, pre ktorého zmluvný dopravca zabezpečuje dopravu. Kópia podpísaného vyhlásenia sa na požiadanie takisto poskytne oprávnenému zástupcovi alebo leteckému dopravcovi, ktorý zásielku prevzal, alebo dotknutému príslušnému orgánu, alebo

d)

zmluvný dopravca poskytne dôkaz oprávnenému zástupcovi, známemu odosielateľovi alebo známemu odosielateľovi pre nákladné lietadlo, pre ktorého zabezpečuje dopravu, že bol certifikovaný alebo schválený príslušným orgánom.

Tento dôkaz zahŕňa požiadavky uvedené v dodatku 6-E a kópie uchováva príslušný oprávnený zástupca, známy odosielateľ alebo známy odosielateľ pre náklad. Kópia sa na požiadanie takisto poskytne oprávnenému zástupcovi alebo leteckému dopravcovi, ktorý zásielku prevzal, alebo inému príslušnému orgánu.

6.6.1.2.

Bod 6.6.1.1 písm. b), c) a d) sa neuplatňujú počas prepravy v letovej časti letiska.

6.6.2.   Ochrana nákladu a poštových zásielok na letiskách

6.6.2.1.

Zásielky nákladu a pošty, ktoré sa nachádzajú v citlivej časti, sa považujú za chránené pred neoprávneným zásahom.

6.6.2.2.

Zásielky nákladu a pošty, ktoré sa nachádzajú inej ako v citlivej časti, sa považujú za chránené pred neoprávneným zásahom v prípade, že:

a)

sú fyzicky chránené tak, aby sa zabránilo umiestneniu akéhokoľvek predmetu, ktorý by sa mohol použiť na spáchanie činu neoprávneného zasahovania, alebo

b)

sa neponechávajú bez dozoru a prístup k nim sa obmedzí na osoby zapojené do ochrany a nakladania nákladu a poštových zásielok do lietadla.

DODATOK 6-A

VYHLÁSENIE O ZÁVÄZKOCH – OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a jeho vykonávacími aktmi

vyhlasujem, že:

pokiaľ mi je známe, informácie uvedené v programe bezpečnostnej ochrany spoločnosti sú pravdivé a presné,

praktiky a postupy stanovené v tomto programe bezpečnostnej ochrany sa budú vykonávať a dodržiavať na všetkých miestach, na ktoré sa program vzťahuje,

tento program bezpečnostnej ochrany sa bude upravovať a prispôsobovať, aby sa dosahoval súlad so všetkými budúcimi závažnými zmenami právnych predpisov EÚ, pokiaľ [názov spoločnosti] neinformuje [názov príslušného orgánu], že už nechce podnikať ako oprávnený zástupca,

[názov spoločnosti] bude písomne informovať [názov príslušného orgánu]:

a)

o menších zmenách vo svojom programe bezpečnostnej ochrany, ako je napríklad názov spoločnosti, meno osoby zodpovednej za bezpečnostnú ochranu alebo jej kontaktné údaje, zmenu osoby požadujúcej prístup k „databáze oprávnených zástupcov a známych odosielateľov ES“, a to bez zbytočného odkladu a najneskôr do 10 pracovných dní, a

b)

o dôležitých plánovaných zmenách, ako sú napríklad nové postupy detekčnej kontroly, rozsiahle stavebné práce, ktoré by mohli ovplyvniť jej súlad s príslušnými právnymi predpismi ES alebo zmena miesta/adresy, a to najneskôr 15 pracovných dní pred ich začatím/plánovanou zmenou,

s cieľom zabezpečiť súlad s príslušnými právnymi predpismi ES [názov spoločnosti] bude v plnom rozsahu spolupracovať so všetkými inšpekciami podľa potreby a umožní prístup ku všetkým dokumentom podľa požiadaviek inšpektorov,

[názov spoločnosti] bude informovať [názov príslušného orgánu] o všetkých závažných porušeniach bezpečnostnej ochrany a o akýchkoľvek podozrivých okolnostiach, ktoré by mohli byť dôležité pre bezpečnostnú ochranu leteckého nákladu/leteckých poštových zásielok, najmä o akomkoľvek pokuse o ukrytie zakázaných predmetov v zásielkach,

[názov spoločnosti] zabezpečí, aby všetci príslušní zamestnanci absolvovali primeranú odbornú prípravu a aby si boli vedomí svojej zodpovednosti za bezpečnostnú ochranu v rámci programu bezpečnostnej ochrany spoločnosti, a

[názov spoločnosti] bude informovať [názov príslušného orgánu], v prípade, že:

a)

ukončí obchodnú činnosť;

b)

už sa nezaoberá leteckými nákladmi/leteckými poštovými zásielkami alebo

c)

už nespĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov ES.

Preberám plnú zodpovednosť za toto vyhlásenie.

Meno:

Pracovné zaradenie v spoločnosti:

Dátum:

Podpis:

DODATOK 6-B

Ustanovenia, pokiaľ ide o pokyny pre známych odosielateľov, sú stanovené v samostatnom rozhodnutí Komisie.

DODATOK 6-C

Ustanovenia, pokiaľ ide o overovací kontrolný zoznam pre známych odosielateľov, sú stanovené v samostatnom rozhodnutí Komisie.

DODATOK 6–D

POKYNY V OBLASTI BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY LETECTVA

ZNÁMI ODOSIELATELIA PRE NÁKLADNÉ LIETADLO

Tieto pokyny boli vypracované pre vašu potrebu a s cieľom informovať vašich zamestnancov, ktorí sa zaoberajú prípravou a kontrolou zásielok leteckého nákladu/leteckej pošty. Tieto pokyny sa vám poskytujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a jeho vykonávacími aktmi.

Priestory

Vstup do priestorov, v ktorých sa pripravujú, balia a/alebo skladujú zásielky identifikovateľného leteckého nákladu/leteckej pošty, sa kontroluje s cieľom zabezpečiť, aby žiadne neoprávnené osoby nemali prístup k zásielkam.

V tých priestoroch, v ktorých sa zásielky identifikovateľného leteckého nákladu/leteckej pošty pripravujú, balia a/alebo skladujú, sa návštevníci vždy sprevádzajú, alebo sa im zabráni v prístupe do týchto priestorov.

Zamestnanci

Overuje sa integrita všetkých prijatých zamestnancov, ktorí budú mať prístup k identifikovateľnému leteckému nákladu/leteckej pošte. Toto overenie zahŕňa prinajmenšom kontrolu totožnosti (ak je to možné podľa preukazu totožnosti, vodičského preukazu alebo pasu, na ktorých je fotografia) a kontrolu životopisu a/alebo predložených odporúčaní.

Všetci zamestnanci, ktorí majú prístup k identifikovateľnému leteckému nákladu/leteckej pošte, sú informovaní o svojich zodpovednostiach v oblasti bezpečnostnej ochrany, ako je stanovené v týchto pokynoch.

Zodpovedná vymenovaná osoba

Vymenuje sa najmenej jedna osoba zodpovedná za uplatňovanie a kontrolu týchto pokynov (zodpovedná vymenovaná osoba).

Integrita zásielky

Zásielky leteckého nákladu/leteckej pošty neobsahujú žiadne zakázané predmety, pokiaľ neboli riadne prihlásené a nevzťahujú sa na ne platné zákony a právne predpisy.

Zásielky leteckého nákladu/leteckej pošty sú chránené pred neoprávneným zásahom.

Zásielky leteckého nákladu/leteckej pošty sú vhodne zabalené, a ak je to možné, obsahujú uzáver odolný proti manipulácii.

Zásielky leteckého nákladu/leteckej pošty určené na odoslanie sú podrobne opísané v pripojenej dokumentácii spolu so správnymi údajmi o adrese.

Doprava

Ak za dopravu zásielok leteckého nákladu/leteckej pošty zodpovedá známy odosielateľ pre náklad, zásielky sú odolné proti manipulácii.

Ak známy odosielateľ pre náklad používa zmluvného dopravcu:

a)

zásielky sa pred prepravou zapečatia a

b)

vyhlásenie zmluvného dopravcu uvedené v dodatku 6-E odsúhlasí zmluvný dopravca, ktorý dopravuje v mene známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo.

Známy odosielateľ pre náklad uchováva podpísané vyhlásenie alebo kópiu rovnocenného dokladu príslušného orgánu.

Nezrovnalosti

Ak sa v súvislosti s týmito pokynmi vyskytnú nezrovnalosti alebo ak je podozrenie, že sa vyskytnú, oznámia sa zodpovednej vymenovanej osobe. Zodpovedná vymenovaná osoba prijme vhodné opatrenia.

Zásielky z iných zdrojov

Známy odosielateľ pre náklad môže postúpiť zásielky, ktoré nepochádzajú od neho, oprávnenému zástupcovi za predpokladu, že:

a)

sú oddelené od zásielok, ktoré pochádzajú od neho, a

b)

na zásielke alebo na sprievodnej dokumentácii je zreteľne uvedený pôvod.

Všetky také zásielky sa pred naložením do lietadla musia podrobiť detekčnej kontrole.

Neohlásené inšpekcie

Inšpektori bezpečnostnej ochrany letectva z príslušného orgánu môžu vykonávať neohlásené inšpekcie s cieľom overiť súlad s týmito pokynmi. Inšpektori vždy nosia pri sebe úradný preukaz, ktorý musia na požiadanie predložiť, keď sa má vo vašich priestoroch vykonávať inšpekcia. V preukaze je meno a fotografia inšpektora.

Zakázané predmety

V nákladných zásielkach sa nesmú prepravovať zmontované výbušné a zápalné zariadenia, pokiaľ nie sú v plnom rozsahu splnené všetky bezpečnostné predpisy. V poštových zásielkach sa nesmú prepravovať zmontované ani nezmontované výbušné a zápalné zariadenia.

Vyhlásenie o záväzkoch

„Vyhlásenie o záväzkoch – známy odosielateľ pre nákladné lietadlo“ sa nemusí podpísať a predložiť oprávnenému zástupcovi, ak je vaša spoločnosť držiteľom osvedčenia SHS uvedeného v článku 14a ods. 1 písm. b) alebo c) nariadenia Komisie (ES) č. 1875/2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93.

Ak však vaša spoločnosť už nie je držiteľom osvedčenia SHS, musíte o tom neodkladne informovať oprávneného zástupcu. V tomto prípade vás oprávnený zástupca bude informovať, akým spôsobom sa má zabezpečiť štatút známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo.

VYHLÁSENIE O ZÁVÄZKOCH – ZNÁMY ODOSIELATEĽ PRE NÁKLADNÉ LIETADLO

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a jeho vykonávacími aktmi

vyhlasujem, že:

[názov spoločnosti] dosahuje súlad s týmito „pokynmi v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva určenými známym odosielateľom pre nákladné lietadlo“,

[názov spoločnosti] zaistí, aby boli s týmito pokynmi oboznámení zamestnanci, ktorí majú prístup k leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam,

[názov spoločnosti] uchováva letecké náklady/leteckého poštové zásielky v bezpečí až do ich odovzdania oprávnenému zástupcovi,

[názov spoločnosti] akceptuje, že zásielky sa môžu podrobiť bezpečnostným kontrolám vrátane detekčnej kontroly, a

[názov spoločnosti] akceptuje neohlásené inšpekcie vo svojich priestoroch zo strany príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo, s cieľom posúdiť, či [názov spoločnosti] dosahuje súlad s týmito pokynmi.

Preberám plnú zodpovednosť za toto vyhlásenie.

Meno:

Pracovné zaradenie v spoločnosti:

Dátum:

Podpis:

DODATOK 6-E

VYHLÁSENIE ZMLUVNÉHO DOPRAVCU

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a jeho vykonávacími aktmi

potvrdzujem [v zastúpení meno oprávneného zástupcu/známeho odosielateľa/známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo], že pri zhromažďovaní, preprave, skladovaní a doručovaní leteckých nákladov/leteckých poštových zásielok, ktoré sa podrobili bezpečnostným kontrolám, sa budú dodržiavať tieto postupy bezpečnostnej ochrany:

všetci zamestnanci, ktorí prepravujú tieto letecké náklady/poštové zásielky, budú absolvovať odbornú prípravu v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane,

overí sa integrita všetkých prijatých zamestnancov, ktorí budú mať prístup k leteckému nákladu/leteckej pošte. Toto overenie zahŕňa prinajmenšom kontrolu totožnosti (ak je to možné, podľa preukazu totožnosti, vodičského preukazu alebo pasu, na ktorých je fotografia) a kontrolu životopisu a/alebo predložených odporúčaní,

nákladné priestory vo vozidlách sa uzamknú alebo zapečatia. Vozidlá s bočnými závesmi sa zaistia lanami TIR. Nákladný priestor plošinových nákladných vozidiel bude počas prepravy nákladu pod neustálym dohľadom,

bezprostredne pred naložením nákladu sa vykoná prehliadka nákladného priestoru a integrita tejto prehliadky sa dodrží až do ukončenia nakladania,

každý vodič bude mať pri sebe preukaz totožnosti, pas, vodičský preukaz alebo iný doklad s fotografiou osoby, ktorý vydali alebo ktorý uznávajú vnútroštátne orgány,

vodiči nebudú robiť neplánované zastávky medzi vyzdvihnutím a doručením nákladu. V prípade, že zastávka je nevyhnutná, vodič po návrate skontroluje bezpečnostnú ochranu nákladu a integritu zámkov a/alebo pečatí. Ak vodič nájde akýkoľvek dôkaz o zasahovaní, oznámi to svojmu nadriadenému a letecký náklad/pošta, nebude doručený(-á) bez oznámenia pri doručení,

s treťou stranou sa nebude uzatvárať zmluva o subdodávke na dopravu, pokiaľ tretia strana takisto nemá uzavretú dohodu zmluvného dopravcu [to isté meno oprávneného zástupcu/známeho odosielateľa/známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo, ako je uvedené vyššie, alebo názov príslušného orgánu, ktorý schválil alebo certifikoval zmluvného dopravcu], a

zmluva o subdodávkach iných služieb (napríklad skladovanie) sa neuzavrie so žiadnou inou stranou okrem oprávneného zástupcu alebo subjektu, ktorý bol certifikovaný alebo schválený a zaregistrovaný príslušným orgánom ako poskytovateľ týchto služieb.

Preberám plnú zodpovednosť za toto vyhlásenie.

Meno:

Pracovné zaradenie v spoločnosti:

Dátum:

Podpis:

DODATOK 6-F

NÁKLAD A POŠTA

TRETIE KRAJINY UZNANÉ AKO KRAJINY, KTORÉ UPLATŇUJÚ NORMY BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY ROVNOCENNÉ SPOLOČNÝM ZÁKLADNÝM NORMÁM

Pokiaľ ide o náklad a poštu, tieto tretie krajiny boli uznané ako tretie krajiny, ktoré uplatňujú normy bezpečnostnej ochrany rovnocenné spoločným základným normam:

7.   POŠTOVÉ ZÁSIELKY LETECKÉHO DOPRAVCU A MATERIÁLY LETECKÉHO DOPRAVCU

7.0.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Pokiaľ nie je uvedené inak alebo pokiaľ vykonávanie bezpečnostných kontrol uvedených v kapitolách 4, 5 a 6 nezabezpečuje orgán, prevádzkovateľ letiska, subjekt alebo iný letecký dopravca, vykonávanie opatrení stanovených v tejto kapitole, pokiaľ ide o poštové zásielky leteckého dopravcu a materiály leteckého dopravcu, zabezpečuje letecký dopravca.

7.1.   POŠTOVÉ ZÁSIELKY LETECKÉHO DOPRAVCU A MATERIÁLY LETECKÉHO DOPRAVCU, KTORÉ SA MAJÚ NALOŽIŤ DO LIETADLA

7.1.1.

Poštové zásielky leteckého dopravcu a materiály leteckého dopravcu sa pred naložením do nákladného priestoru lietadla podrobia detekčnej kontrole a chránia v súlade s kapitolou 5 alebo sa podrobia kontrolám bezpečnostnej ochrany a chránia v súlade s kapitolou 6.

7.1.2.

Poštové zásielky leteckého dopravcu a materiály leteckého dopravcu sa pred naložením do akejkoľvek inej časti lietadla ako do nákladného priestoru podrobia detekčnej kontrole a chránia v súlade s ustanoveniami o príručnej batožine uvedenými v kapitole 4.

7.1.3.

Poštové zásielky leteckého dopravcu a materiály leteckého dopravcu, ktoré sa majú naložiť do lietadla, takisto podliehajú doplňujúcim ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

7.2.   MATERIÁLY LETECKÉHO DOPRAVCU POUŽÍVANÉ NA VYBAVOVANIE CESTUJÚCICH A BATOŽINY

7.2.1.

Materiály leteckého dopravcu, ktoré sa používajú na účely vybavovania cestujúcich a batožiny a ktoré by sa mohli použiť na ohrozenie bezpečnostnej ochrany letectva, sú chránené alebo pod neustálym dohľadom, aby sa predišlo neoprávnenému prístupu.

Samostatná registrácia pred odletom a použiteľné možnosti registrácie cez Internet, ktoré môžu cestujúci využiť, sa považujú za oprávnený prístup k takýmto materiálom alebo systémom.

7.2.2.

Vyradené materiály ktoré by sa mohli použiť na uľahčenie neoprávneného prístupu alebo na presun batožiny do vyhradeného bezpečnostného priestoru alebo do lietadla, sa zničia alebo znehodnotia.

7.2.3.

Systémy riadenia odletu a systémy registrácie pred odletom sa riadia takým spôsobom, aby sa predišlo neoprávnenému prístupu.

Samostatná registrácia pred odletom, ktorú môžu cestujúci využívať, sa považuje za oprávnený prístup k takým systémom.

8.   DODÁVKY POTREBNÉ POČAS LETU

8.0.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

8.0.1.

Pokiaľ nie je uvedené inak, orgán, prevádzkovateľ letiska, letecký dopravca alebo subjekt zodpovedný v súlade s vnútroštátnym programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 300/2008, zabezpečí vykonávanie opatrení stanovených v tejto kapitole.

8.0.2.

Na účely tejto kapitoly, „dodávky potrebné počas letu“ sú všetky predmety, ktoré sa majú dopraviť na palubu lietadla s cieľom ich použitia, spotreby alebo ich nákupu cestujúcimi alebo posádkou počas letu okrem:

a)

príručnej batožiny;

b)

predmetov, ktoré prinášajú osoby iné, ako sú cestujúci, a

c)

poštových zásielok leteckého dopravcu a materiálov leteckého dopravcu.

Na účely tejto kapitoly, „oprávnený dodávateľ dodávok potrebných počas letu“ je dodávateľ, ktorého postupy spĺňajú spoločné bezpečnostné predpisy a normy dostatočné na povolenie dodávok potrebných počas letu priamo do lietadla.

Na účely tejto kapitoly, „známy dodávateľ dodávok potrebných počas letu“ je dodávateľ, ktorého postupy spĺňajú spoločné bezpečnostné predpisy a normy dostatočné na povolenie dodávok potrebných počas letu leteckému dopravcovi alebo oprávnenému dodávateľovi, ale nie priamo do lietadla.

8.0.3.

Dodávky sa považujú za dodávky potrebné počas letu od momentu, keď sa stali identifikovateľnými ako dodávky, ktoré sa majú dopraviť na palubu lietadla s cieľom ich použitia, spotreby alebo ich nákupu cestujúcimi alebo posádkou počas letu.

8.1.   BEZPEČNOSTNÉ KONTROLY

8.1.1.   Bezpečnostné kontroly – všeobecné ustanovenia

8.1.1.1.

Dodávky potrebné počas letu sa pred dopravením do vyhradeného bezpečnostného priestoru podrobia detekčnej kontrole okrem prípadov, keď:

a)

požadované bezpečnostné kontroly dodávok vykonal letecký dopravca, ktorý ich dodá do vlastného lietadla, a dodávky boli chránené pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa tieto bezpečnostné kontroly vykonali, až do chvíle doručenia do lietadla, alebo

b)

požadované bezpečnostné kontroly dodávok vykonal oprávnený dodávateľ a dodávky boli chránené pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa tieto kontroly vykonali, až do chvíle privezenia do vyhradených bezpečnostných priestorov, alebo ak to bolo potrebné, do chvíle doručenia leteckému dopravcovi či inému oprávnenému dodávateľovi, alebo

c)

požadované bezpečnostné kontroly dodávok vykonal známy dodávateľ a dodávky boli chránené pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa tieto kontroly vykonali, až do chvíle doručenia leteckému dopravcovi alebo oprávnenému dodávateľovi.

8.1.1.2.

Všetky dodávky potrebné počas letu, ktoré boli prevzaté od oprávneného dodávateľa alebo známeho dodávateľa a ktoré vykazujú známky manipulácie alebo pri ktorých existuje dôvod na presvedčenie, že neboli chránené pred neoprávneným zásahom od chvíle, keď sa vykonali kontroly, sa podrobia detekčnej kontrole.

8.1.1.3.

Bezpečnostné kontroly dodávok potrebných počas letu takisto podliehajú doplňujúcim ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

8.1.2.   Detekčná kontrola

8.1.2.1.

Pri detekčnej kontrole dodávok potrebných počas letu sa použijú prostriedky alebo metódy, ktoré zohľadnia charakter dodávok a budú na úrovni postačujúcej na zabezpečenie toho, aby sa v zásobách neukryli žiadne zakázané predmety.

8.1.2.2.

Detekčná kontrola dodávok potrebných počas letu takisto podlieha doplňujúcim ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

8.1.3.   Schválenie oprávnených dodávateľov

8.1.3.1.

Oprávnených dodávateľov schvaľuje príslušný orgán.

Oprávnený dodávateľ sa schvaľuje pre určené miesta.

Každý subjekt, ktorý zabezpečuje bezpečnostné kontroly uvedené v bode 8.1.5 a dodáva dodávky potrebné počas letu priamo do lietadla, je schválený ako oprávnený dodávateľ. Neuplatňuje sa to na leteckého dopravcu, ktorý vykonáva tieto bezpečnostné kontroly sám a dodáva dodávky iba do svojho vlastného lietadla.

8.1.3.2.

Príslušný orgán každého členského štátu vo svojom vnútroštátnom programe bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 300/2008, vymedzí zodpovednosti za vykonávanie tohto postupu na schvaľovanie oprávnených dodávateľov:

a)

Subjekt požiada o schválenie príslušný orgán toho členského štátu, v ktorom sa nachádzajú jeho priestory, aby mu bol udelený štatút oprávneného dodávateľa.

Žiadateľ predloží dotknutému príslušnému orgánu bezpečnostný program. V tomto programe sa opisujú metódy a postupy, ktoré má dodávateľ spĺňať, aby dosiahol súlad s požiadavkami uvedenými v bode 8.1.5. V programe sa taktiež opisuje, ako samotný dodávateľ monitoruje súlad s týmito metódami a postupmi.

Žiadateľ tiež predloží „Vyhlásenie o záväzkoch – oprávnený dodávateľ dodávok potrebných počas letu“ zahrnuté do dodatku 8-A. Toto vyhlásenie podpíše právny zástupca alebo osoba zodpovedná za bezpečnostnú ochranu.

Podpísané vyhlásenie uchováva dotknutý príslušný orgán.

b)

Príslušný orgán alebo nezávislý overovateľ konajúci v jeho mene preskúma bezpečnostný program a potom na mieste preverí určené miesta s cieľom posúdiť, či žiadateľ dosahuje súlad s požiadavkami uvedenými v bode 8.1.5.

c)

Ak je príslušný orgán spokojný s informáciami poskytnutými v rámci písmen a) a b), môže schváliť dodávateľa ako oprávneného dodávateľa pre určené miesta. Ak príslušný orgán nie je spokojný, subjektu žiadajúcemu o schválenie štatútu oprávneného dodávateľa neodkladne oznámi dôvody.

8.1.3.3.

Oprávnený dodávateľ sa opätovne podrobuje overovaniu v pravidelných intervaloch, ktoré nepresiahnu 5 rokov. Overovanie zahŕňa previerku na mieste s cieľom posúdiť, či oprávnený dodávateľ ešte vždy dosahuje súlad s požiadavkami uvedenými v bode 8.1.5.

Inšpekciu, ktorú vykoná príslušný orgán v priestoroch oprávneného dodávateľa v súlade s jeho vnútroštátnym programom kontroly kvality, možno považovať za previerku na mieste za predpokladu, že sa vzťahuje na všetky požiadavky uvedené v bode 8.1.5.

8.1.3.4.

Ak príslušný orgán už nie je presvedčený o tom, že oprávnený dodávateľ dosahuje súlad s požiadavkami uvedenými v bode 8.1.5, odoberie mu štatút oprávneného dodávateľa pre určené miesta.

8.1.3.5.

Bez toho, aby bolo dotknuté právo každého členského štátu uplatňovať prísnejšie opatrenia v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 300/2008, oprávnený dodávateľ schválený v súlade s bodom 8.1.3 je uznaný vo všetkých členských štátoch.

8.1.4.   Ustanovenie známych dodávateľov

8.1.4.1.

Všetky subjekty, ktoré zabezpečujú bezpečnostné kontroly uvedené v bode 8.1.5.1 a dodávajú dodávky potrebné počas letu, ale nedodávajú ich priamo do lietadla, ustanovuje za známych dodávateľov spoločnosť, ktorej dodávajú. Toto neplatí pre oprávneného dodávateľa.

8.1.4.2.

Na účely ustanovenia za známeho dodávateľa subjekt predloží „Vyhlásenie o záväzkoch – známy dodávateľ dodávok potrebných počas letu“ uvedené v dodatku 8-B každej spoločnosti, ktorej dodáva. Toto vyhlásenie podpíše právny zástupca alebo osoba zodpovedná za bezpečnostnú ochranu.

Podpísané vyhlásenie uchováva spoločnosť, ktorej známy dodávateľ dodáva, ako prostriedok určený na overenie.

8.1.4.3.

V prípade, že sa v rámci obdobia 2 rokov neuskutočnia žiadne dodávky, platnosť štatútu známeho dodávateľa skončí.

8.1.4.4.

Ak príslušný orgán alebo spoločnosť, ktorej známy dodávateľ dodáva, už nie sú presvedčení o tom, že známy dodávateľ dosahuje súlad s požiadavkami uvedenými v bode 8.1.5.1, dotknutá spoločnosť mu odoberie štatút známeho dodávateľa.

8.1.5.   Bezpečnostné kontroly, ktoré má vykonávať letecký dopravca, oprávnený dodávateľ a známy dodávateľ

8.1.5.1.

Letecký dopravca, oprávnený dodávateľ a známy dodávateľ dodávok potrebných počas letu:

a)

vymenuje osobu zodpovednú za bezpečnostnú ochranu v spoločnosti a

b)

zabezpečí, aby osoba, ktorá má prístup k dodávkam potrebným počas letu, absolvovala odbornú prípravu v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane ešte pred udelením prístupu k týmto dodávkam a

c)

predchádza neoprávnenému prístupu do svojich priestorov a k dodávkam potrebným počas letu a

d)

primeraným spôsobom zabezpečí, aby sa v dodávkach potrebných počas letu nedali ukryť žiadne zakázané predmety, a

e)

používa pečate odolné proti manipulácii na všetkých vozidlách a/alebo kontajneroch, v ktorých sa prepravujú dodávky potrebné počas letu, alebo ich fyzicky chráni.

Písmeno e) sa neuplatňuje počas prepravy v letovej časti letiska.

8.1.5.2.

Bezpečnostné kontroly, ktoré má vykonávať letecký dopravca a oprávnený dodávateľ, takisto podliehajú doplňujúcim ustanoveniam ustanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

8.2.   OCHRANA DODÁVOK POTREBNÝCH POČAS LETU

Podrobné ustanovenia, pokiaľ ide o ochranu dodávok potrebných počas letu, sú stanovené v samostatnom rozhodnutí Komisie.

DODATOK 8-A

VYHLÁSENIE O ZÁVÄZKOCH

OPRÁVNENÝ DODÁVATEĽ DODÁVOK POTREBNÝCH POČAS LETU

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a jeho vykonávacími aktmi

vyhlasujem, že:

pokiaľ mi je známe, informácie uvedené v programe bezpečnostnej ochrany spoločnosti sú pravdivé a presné,

praktiky a postupy stanovené v tomto programe bezpečnostnej ochrany sa budú vykonávať a dodržiavať na všetkých miestach, na ktoré sa program vzťahuje,

tento program bezpečnostnej ochrany sa bude upravovať a prispôsobovať, aby sa dosahoval súlad so všetkými budúcimi závažnými zmenami právnych predpisov EÚ, pokiaľ [názov spoločnosti] neinformuje [názov príslušného orgánu], že už nechce dodávať dodávky potrebné počas letu priamo do lietadla (a preto už nechce podnikať ako oprávnený dodávateľ),

[názov spoločnosti] bude písomne informovať [názov príslušného orgánu]:

a)

o menších zmenách vo svojom programe bezpečnostnej ochrany, ako je napríklad názov spoločnosti, meno osoby zodpovednej za bezpečnostnú ochranu alebo jej kontaktné údaje, a to bez zbytočného odkladu a najneskôr do 10 pracovných dní a

b)

o dôležitých plánovaných zmenách, ako sú napríklad nové postupy detekčnej kontroly, rozsiahle stavebné práce, ktoré by mohli ovplyvniť jej súlad s príslušnými právnymi predpismi ES alebo zmena miesta/adresy, a to najneskôr 15 pracovných dní pred ich začatím/plánovanou zmenou,

s cieľom zabezpečiť súlad s príslušnými právnymi predpismi ES [názov spoločnosti] bude v plnom rozsahu spolupracovať so všetkými inšpekciami podľa potreby a umožní prístup ku všetkým dokumentom podľa požiadaviek inšpektorov,

[názov spoločnosti] bude informovať [názov príslušného orgánu] o všetkých závažných porušeniach bezpečnostnej ochrany a o akýchkoľvek podozrivých okolnostiach, ktoré by mohli byť dôležité pre dodávky potrebné počas letu, najmä o akomkoľvek pokuse o ukrytie zakázaných predmetov v dodávkach,

[názov spoločnosti] zabezpečí, aby všetci príslušní zamestnanci absolvovali primeranú odbornú prípravu a aby si boli vedomí svojej zodpovednosti za bezpečnostnú ochranu v rámci programu bezpečnostnej ochrany spoločnosti, a

[názov spoločnosti] bude informovať [názov príslušného orgánu], v prípade, že:

a)

ukončí obchodnú činnosť;

b)

už nedodáva dodávky potrebné počas letu priamo do lietadla alebo

c)

už nespĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov ES.

Preberám plnú zodpovednosť za toto vyhlásenie.

Meno:

Pracovné zaradenie v spoločnosti:

Dátum:

Podpis:

DODATOK 8-B

VYHLÁSENIE O ZÁVÄZKOCH

ZNÁMY DODÁVATEĽ DODÁVOK POTREBNÝCH POČAS LETU

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a jeho vykonávacími aktmi

vyhlasujem, že:

[názov spoločnosti] dosahuje súlad s požiadavkami právnych predpisov ES,

s cieľom zabezpečiť súlad s príslušnými právnymi predpismi ES [názov spoločnosti] bude v plnom rozsahu spolupracovať so všetkými inšpekciami podľa potreby a umožní prístup ku všetkým dokumentom podľa požiadaviek inšpektorov,

[názov spoločnosti] bude informovať [leteckého dopravcu alebo oprávneného dodávateľa, ktorému dodáva dodávky potrebné počas letu] o všetkých závažných porušeniach bezpečnostnej ochrany a o akýchkoľvek podozrivých okolnostiach, ktoré by mohli byť dôležité pre dodávky potrebné počas letu, najmä o akomkoľvek pokuse o ukrytie zakázaných predmetov v dodávkach,

[spoločnosť] zabezpečí, aby všetci príslušní zamestnanci absolvovali primeranú odbornú prípravu a aby si boli vedomí svojej zodpovednosti za bezpečnostnú ochranu, a

[názov spoločnosti] bude informovať [leteckého dopravcu alebo oprávneného dodávateľa, ktorému dodáva dodávky potrebné počas letu] v prípade, že:

a)

ukončí obchodnú činnosť alebo

b)

už nespĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov ES.

Preberám plnú zodpovednosť za toto vyhlásenie.

Meno:

Pracovné zaradenie v spoločnosti:

Dátum:

Podpis:

9.   LETISKOVÉ DODÁVKY

9.0.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

9.0.1.

Pokiaľ nie je uvedené inak alebo pokiaľ vykonávanie detekčnej kontroly nezabezpečuje orgán alebo subjekt, prevádzkovateľ letiska zabezpečuje vykonávanie opatrení stanovených v tejto kapitole.

9.0.2.

Na účely tejto kapitoly,

a)

„letiskové dodávky“ sú všetky predmety určené na predaj, použitie alebo na to, aby boli k dispozícii vo vyhradených bezpečnostných priestoroch letísk;

b)

„známy dodávateľ letiskových dodávok“ je dodávateľ, ktorý spĺňa spoločné bezpečnostné opatrenia a normy dostatočné na povolenie letiskových dodávok do vyhradených bezpečnostných priestorov.

9.0.3.

Dodávky sa považujú za letiskové dodávky od chvíle, keď sa stali identifikovateľnými ako dodávky určené na predaj, použitie alebo na to, aby boli k dispozícii vo vyhradených bezpečnostných priestoroch letísk.

9.1.   BEZPEČNOSTNÉ KONTROLY

9.1.1.   Bezpečnostné kontroly – všeobecné ustanovenia

9.1.1.1.

Letiskové dodávky sa podrobia detekčnej kontrole pred povolením ich dodania do vyhradených bezpečnostných priestorov okrem prípadov, keď bezpečnostné kontroly dodávok vykonal známy dodávateľ a dodávky boli chránené pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa tieto bezpečnostné kontroly vykonali, až do chvíle doručenia do vyhradených bezpečnostných priestorov.

9.1.1.2.

Letiskové dodávky, ktoré pochádzajú z vyhradených bezpečnostných priestorov, môžu byť oslobodené od týchto bezpečnostných kontrol.

9.1.1.3.

Všetky letiskové dodávky prevzaté od známeho dodávateľa, ktoré vykazujú známky manipulácie alebo pri ktorých existuje dôvod na presvedčenie, že neboli chránené pred neoprávneným zásahom od chvíle, keď sa vykonali kontroly, sa podrobia detekčnej kontrole.

9.1.1.4.

Pri dodávke do predajne vo vyhradenom bezpečnostnom priestore vykonajú zamestnanci predajne vizuálnu kontrolu letiskových dodávok s cieľom uistiť sa, či na dodávkach nie sú známky manipulácie.

9.1.2.   Detekčná kontrola

9.1.2.1.

Na detekčnú kontrolu letiskových dodávok sa použijú prostriedky alebo metódy, ktoré zohľadnia charakter dodávok a budú na úrovni postačujúcej na zabezpečenie toho, aby sa v zásobách neukryli žiadne zakázané predmety.

9.1.2.2.

Detekčná kontrola letiskových dodávok takisto podlieha doplňujúcim ustanoveniam stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

9.1.3.   Ustanovenie známych dodávateľov

9.1.3.1.

Všetky subjekty, ktoré zabezpečujú bezpečnostné kontroly uvedené v bode 9.1.4 a dodávajú letiskové dodávky, ustanovuje za známych dodávateľov prevádzkovateľ letiska.

9.1.3.2.

Na účely ustanovenia za známeho dodávateľa subjekt predloží „Vyhlásenie o záväzkoch – známy dodávateľ letiskových dodávok“ uvedené v dodatku 9-A prevádzkovateľovi letiska. Toto vyhlásenie podpíše právny zástupca alebo osoba zodpovedná za bezpečnostnú ochranu.

Podpísané vyhlásenie uchováva prevádzkovateľ letiska ako prostriedok určený na overenie.

9.1.3.3.

V prípade, že sa v rámci obdobia 2 rokov neuskutočnia žiadne dodávky, platnosť štatútu známeho dodávateľa skončí.

9.1.3.4.

Ak príslušný orgán alebo prevádzkovateľ letiska už nie je presvedčený o tom, že známy dodávateľ dosahuje súlad s požiadavkami uvedenými v bode 9.1.4, prevádzkovateľ letiska mu odoberie štatút známeho dodávateľa.

9.1.4.   Bezpečnostné kontroly, ktoré má uplatňovať známy dodávateľ

Známy dodávateľ letiskových dodávok:

a)

vymenuje osobu zodpovednú za bezpečnostnú ochranu v spoločnosti a

b)

zabezpečí, aby osoba, ktorá má prístup k letiskovým dodávkam, absolvovala odbornú prípravu v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane ešte pred udelením prístupu k týmto dodávkam, a

c)

predchádza neoprávnenému prístupu do svojich priestorov a k letiskovým dodávkam a

d)

primeraným spôsobom zabezpečí, aby sa v letiskových dodávkach nedali ukryť žiadne zakázané predmety a

e)

používa pečate odolné proti manipulácii na všetkých vozidlách a/alebo kontajneroch, v ktorých sa prepravujú letiskové dodávky, alebo ich fyzicky chráni.

9.2.   OCHRANA LETISKOVÝCH DODÁVOK

Podrobné ustanovenia, pokiaľ ide o ochranu letiskových dodávok, sú stanovené v samostatnom rozhodnutí Komisie.

DODATOK 9-A

VYHLÁSENIE O ZÁVÄZKOCH

ZNÁMY DODÁVATEĽ LETISKOVÝCH DODÁVOK

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a jeho vykonávacími aktmi

vyhlasujem, že:

[názov spoločnosti] dosahuje súlad s požiadavkami právnych predpisov ES,;

s cieľom zabezpečiť súlad s príslušnými právnymi predpismi ES [názov spoločnosti] bude v plnom rozsahu spolupracovať so všetkými inšpekciami podľa potreby a umožní prístup ku všetkým dokumentom podľa požiadaviek inšpektorov,

[názov spoločnosti] bude informovať [príslušný orgán a prevádzkovateľa letiska] o všetkých závažných porušeniach bezpečnostnej ochrany a o akýchkoľvek podozrivých okolnostiach, ktoré by mohli byť dôležité pre letiskové dodávky, najmä o akomkoľvek pokuse o ukrytie zakázaných predmetov v dodávkach,

[spoločnosť] zabezpečí, aby všetci príslušní zamestnanci absolvovali primeranú odbornú prípravu a aby si boli vedomí svojej zodpovednosti za bezpečnostnú ochranu, a

[názov spoločnosti] bude informovať [prevádzkovateľa letiska] v prípade, že:

a)

ukončí obchodnú činnosť alebo

b)

už nespĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov ES.

Preberám plnú zodpovednosť za toto vyhlásenie.

Meno:

Pracovné zaradenie v spoločnosti:

Dátum:

Podpis:

10.   BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA POČAS LETU

Žiadne ustanovenia v tomto nariadení.

11.   PRIJÍMANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA ZAMESTNANCOV

11.0.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

11.0.1.

Orgán, prevádzkovateľ letiska, letecký dopravca alebo subjekt, ktorý rozmiestňuje osoby vykonávajúce alebo zodpovedné za vykonávanie opatrení, za ktoré zodpovedá v súlade s vnútroštátnym programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 300/2008, zabezpečí, aby tieto osoby spĺňali normy stanovené v tejto kapitole.

11.0.2.

Na účely tejto kapitoly, „osvedčenie“ je formálne hodnotenie a potvrdenie vykonané príslušným orgánom alebo v jeho mene, v ktorom sa uvádza, že daná osoba úspešne absolvovala príslušnú odbornú prípravu a že táto osoba má potrebné schopnosti na vykonávanie pridelených funkcií na prijateľnej úrovni.

11.0.3.

Na účely tejto kapitoly „štát pobytu“, je akákoľvek krajina, v ktorej mala daná osoba pobyt nepretržite počas 6 mesiacov alebo dlhšie a „časová medzera“ v priebehu vzdelávania alebo praxe v zamestnaní znamená akúkoľvek medzeru v trvaní viac ako 28 dní.

11.0.4.

Pri posudzovaní akýchkoľvek potrieb odbornej prípravy v rámci tohto oddielu možno vziať do úvahy schopnosti, ktoré osoby nadobudli pred prijatím do zamestnania.

11.1.   PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

11.1.1.

Osoby, ktoré sa prijímajú do zamestnania, aby vykonávali alebo aby boli zodpovedné za vykonávanie detekčnej kontroly, kontroly vstupu alebo iných kontrol bezpečnostnej ochrany vo vyhradenom bezpečnostnom priestore, úspešne absolvujú previerku osoby.

11.1.2.

Osoby, ktoré sa prijímajú do zamestnania, aby vykonávali alebo aby boli zodpovedné za vykonávanie detekčnej kontroly, kontroly vstupu alebo iných kontrol bezpečnostnej ochrany v inom ako vo vyhradenom bezpečnostnom priestore, úspešne absolvujú previerku osoby alebo previerku pred nástupom do zamestnania. Pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak, príslušný orgán v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi predpismi určuje, či je potrebné absolvovať previerku osoby alebo previerku pred nástupom do zamestnania.

11.1.3.

V súlade s pravidlami Spoločenstva a vnútroštátnymi pravidlami previerka osoby prinajmenšom:

a)

potvrdí totožnosť osoby na základe listinného dôkazu;

b)

zahŕňa trestné záznamy vo všetkých štátoch pobytu počas najmenej 5 predchádzajúcich rokov a

c)

zahŕňa zamestnanie, vzdelanie a akékoľvek časové medzery v nich počas najmenej 5 predchádzajúcich rokov.

11.1.4.

V súlade s pravidlami Spoločenstva a vnútroštátnymi pravidlami previerka pred nástupom do zamestnania:

a)

potvrdí totožnosť osoby na základe listinného dôkazu;

b)

zahŕňa zamestnanie, vzdelanie a akékoľvek časové medzery v nich počas najmenej 5 predchádzajúcich rokov a

c)

vyžaduje, aby osoba podpísala vyhlásenie, v ktorom uvedie podrobné údaje o akomkoľvek trestnom zázname vo všetkých štátoch pobytu počas najmenej 5 predchádzajúcich rokov.

11.1.5.

Previerky osoby alebo previerky pred nástupom do zamestnania sa ukončia predtým, ako daná osoba absolvuje akúkoľvek odbornú prípravu v oblasti bezpečnostnej ochrany vyžadujúcu prístup k informáciám, ktoré nie sú verejne dostupné.

11.1.6.

Proces prijímania do zamestnania v prípade všetkých osôb, ktoré sa majú prijať na základe bodov 11.1.1 a 11.1.2, pozostáva prinajmenšom z písomnej žiadosti a etapy pohovoru, ktorá má umožniť počiatočné posúdenie schopností a vlôh.

11.1.7.

Osoby, ktoré sa prijmú na vykonávanie bezpečnostných kontrol, majú duševné a fyzické schopnosti a vlohy potrebné na efektívne vykonávanie určených úloh a je potrebné ich informovať o charaktere týchto požiadaviek na začiatku procesu prijímania.

Tieto schopnosti a vlohy sa posudzujú počas prijímacieho procesu a pred ukončením akéhokoľvek skúšobného obdobia.

11.1.8.

Záznamy o prijímacom procese vrátane výsledkov všetkých hodnotiacich testov sa uchovávajú v prípade všetkých osôb prijatých do zamestnania na základe bodov 11.1.1 a 11.1.2 najmenej počas trvania ich pracovnej zmluvy.

11.2.   ODBORNÁ PRÍPRAVA

11.2.1.   Všeobecné povinnosti v rámci odbornej prípravy

11.2.1.1.

Osoby úspešne absolvujú príslušnú odbornú prípravu predtým, ako dostanú oprávnenie na vykonávanie bezpečnostných kontrol bez dohľadu.

11.2.1.2.

Odborná príprava osôb vykonávajúcich úlohy uvedené v bodoch 11.2.3.1 až 11.2.3.5 a v bode 11.2.4 zahŕňa prvky teoretickej a praktickej prípravy a prípravy na pracovisku.

11.2.1.3.

Obsah kurzov stanoví alebo schváli príslušný orgán predtým, ako:

a)

inštruktor poskytne akúkoľvek odbornú prípravu požadovanú podľa nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov alebo

b)

sa použije odborná príprava prostredníctvom počítača s cieľom splniť požiadavky nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov.

Odborná príprava na báze počítača sa môže použiť bez podpory alebo s podporou inštruktora alebo školiteľa.

11.2.1.4.

Záznamy o odbornej príprave sa uchovávajú v prípade všetkých školených osôb najmenej počas trvania ich zmluvy.

11.2.2.   Základná odborná príprava

Výsledkom základnej odbornej prípravy osôb vykonávajúcich úlohy uvedené v bodoch 11.2.3.1, 11.2.3.4 a 11.2.3.5, ako aj v bodoch 11.2.4, 11.2.5 a 11.5 sú tieto znalosti a schopnosti:

a)

znalosť predchádzajúcich činov nezákonného zasahovania v civilnom letectve, teroristických činov a aktuálnych hrozieb;

b)

znalosť právneho rámca bezpečnostnej ochrany letectva;

c)

znalosť cieľov a organizácie bezpečnostnej ochrany letectva vrátane povinností a zodpovedností osôb vykonávajúcich bezpečnostné kontroly;

d)

znalosť postupov pri kontrole vstupu;

e)

znalosť systémov preukazov totožnosti používaných na letisku;

f)

znalosť postupov zastavovania osôb a okolností, za akých možno osoby zastaviť alebo ohlásiť;

g)

znalosť postupov ohlasovania;

h)

schopnosť identifikovať zakázané predmety;

i)

schopnosť primerane reagovať na incidenty súvisiace s bezpečnostnou ochranou;

j)

znalosť toho, ako môže ľudské správanie a reakcie ovplyvniť výkon bezpečnostnej ochrany, a

k)

schopnosť zrozumiteľne a presvedčivo komunikovať.

11.2.3.   Odborná príprava špecifická pre dané pracovné miesto v prípade osôb vykonávajúcich bezpečnostné kontroly

11.2.3.1.

Výsledkom odbornej prípravy špecifickej pre dané pracovné miesto v prípade osôb vykonávajúcich detekčnú kontrolu osôb, príručnej batožiny, predmetov, ktoré majú cestujúci pri sebe, a podanej batožiny sú tieto znalosti a schopnosti:

a)

poznanie konfigurácie miest bezpečnostnej kontroly a procesu detekčnej kontroly;

b)

znalosť spôsobov ukrytia zakázaných predmetov;

c)

schopnosť primerane reagovať na odhalenie zakázaných predmetov;

d)

znalosť možností a obmedzení používaného zariadenia bezpečnostnej ochrany alebo používaných metód detekčnej kontroly;

e)

znalosť postupov v reakcii na mimoriadne situácie;

a v prípade, že to pridelené úlohy danej osoby vyžadujú:

f)

zručnosti pri riešení medziľudských vzťahov, najmä ako riešiť kultúrne rozdiely a ako zaobchádzať s potenciálne nebezpečnými cestujúcimi;

g)

znalosť metód ručnej prehliadky;

h)

schopnosť vykonávať ručné prehliadky na úrovni, ktorá je postačujúca na zabezpečenie odhalenia ukrytých zakázaných predmetov;

i)

znalosť výnimiek z detekčnej kontroly a osobitných postupov bezpečnostnej ochrany;

j)

schopnosť pracovať s používaným zariadením bezpečnostnej ochrany;

k)

schopnosť správne interpretovať zobrazenia, ktoré sú výsledkom činnosti bezpečnostného zariadenia, a

l)

znalosť požiadaviek na ochranu podanej batožiny.

11.2.3.2.

Výsledkom odbornej prípravy osôb vykonávajúcich detekčnú kontrolu nákladu a poštových zásielok sú tieto znalosti a schopnosti:

a)

znalosť predchádzajúcich činov nezákonného zasahovania v civilnom letectve, teroristických činov a aktuálnych hrozieb;

b)

informovanosť o príslušných právnych požiadavkách;

c)

znalosť cieľov a organizácie bezpečnostnej ochrany letectva vrátane povinností a zodpovedností osôb vykonávajúcich bezpečnostné kontroly v dodávateľskom reťazci;

d)

schopnosť identifikovať zakázané predmety;

e)

schopnosť primerane reagovať na odhalenie zakázaných predmetov;

f)

znalosť možností a obmedzení používaného zariadenia bezpečnostnej ochrany alebo používaných metód detekčnej kontroly;

g)

znalosť spôsobov ukrytia zakázaných predmetov;

h)

znalosť postupov v reakcii na mimoriadne situácie;

i)

znalosť požiadaviek na ochranu nákladu a poštových zásielok;

a v prípade, že to pridelené úlohy danej osoby vyžadujú:

j)

znalosť požiadaviek na detekčnú kontrolu nákladu a poštových zásielok vrátane výnimiek a osobitných bezpečnostných postupov;

k)

znalosť metód detekčnej kontroly, ktoré sú vhodné pre rôzne druhy nákladu a poštových zásielok;

l)

znalosť metód ručnej prehliadky;

m)

schopnosť vykonávať ručné prehliadky na úrovni, ktorá je postačujúca na zabezpečenie odhalenia ukrytých zakázaných predmetov;

n)

schopnosť pracovať s používaným zariadením bezpečnostnej ochrany;

o)

schopnosť správne interpretovať zobrazenia, ktoré sú výsledkom činnosti bezpečnostného zariadenia, a

p)

znalosť požiadaviek na prepravu.

11.2.3.3.

Výsledkom odbornej prípravy osôb vykonávajúcich detekčnú kontrolu pošty a materiálov leteckého dopravcu, dodávok potrebných počas letu a letiskových dodávok sú tieto znalosti a schopnosti:

a)

znalosť predchádzajúcich činov nezákonného zasahovania v civilnom letectve, teroristických činov a aktuálnych hrozieb;

b)

informovanosť o príslušných právnych požiadavkách;

c)

znalosť cieľov a organizácie bezpečnostnej ochrany letectva vrátane povinností a zodpovedností osôb vykonávajúcich bezpečnostné kontroly v dodávateľskom reťazci;

d)

schopnosť identifikovať zakázané predmety;

e)

schopnosť primerane reagovať na odhalenie zakázaných predmetov;

f)

znalosť spôsobov ukrytia zakázaných predmetov;

g)

znalosť postupov v reakcii na mimoriadne situácie;

h)

znalosť možností a obmedzení používaného zariadenia bezpečnostnej ochrany alebo používaných metód detekčnej kontroly;

a v prípade, že to pridelené úlohy danej osoby vyžadujú:

i)

znalosť metód ručnej prehliadky;

j)

schopnosť vykonávať ručné prehliadky na úrovni, ktorá je postačujúca na zabezpečenie odhalenia ukrytých zakázaných predmetov;

k)

schopnosť pracovať s používaným zariadením bezpečnostnej ochrany;

l)

schopnosť správne interpretovať zobrazenia, ktoré sú výsledkom činnosti bezpečnostného zariadenia, a

m)

znalosť požiadaviek na prepravu.

11.2.3.4.

Výsledkom osobitnej odbornej prípravy osôb vykonávajúcich kontroly vozidiel sú tieto znalosti a schopnosti:

a)

znalosť právnych požiadaviek, pokiaľ ide o kontroly vozidiel, vrátane výnimiek a osobitných bezpečnostných postupov;

b)

schopnosť primerane reagovať na odhalenie zakázaných predmetov;

c)

znalosť spôsobov ukrytia zakázaných predmetov;

d)

znalosť postupov v reakcii na mimoriadne situácie;

e)

znalosť metód kontroly vozidiel a

f)

schopnosť vykonávať kontroly vozidiel na úrovni, ktorá je postačujúca na zabezpečenie odhalenia ukrytých zakázaných predmetov.

11.2.3.5.

Výsledkom osobitnej odbornej prípravy osôb vykonávajúcich kontrolu vstupu na letisku, ako aj dohľad a hliadky, sú tieto znalosti a schopnosti:

a)

znalosť právnych požiadaviek, pokiaľ ide o kontrolu vstupu vrátane výnimiek a osobitných bezpečnostných postupov;

b)

znalosť systémov na kontrolu vstupu používaných na letisku;

c)

znalosť oprávnení vrátane preukazov totožnosti a povolení na vjazd vozidiel, umožňujúcich vstup do priestorov letovej časti letiska a schopnosť identifikovať tieto oprávnenia;

d)

znalosť postupov hliadkovania a zastavovania osôb a okolností, za akých možno osoby zastaviť alebo ohlásiť;

e)

schopnosť primerane reagovať na odhalenie zakázaných predmetov;

f)

znalosť postupov v reakcii na mimoriadne situácie a

g)

zručnosti pri riešení medziľudských vzťahov, najmä ako riešiť kultúrne rozdiely a ako zaobchádzať s potenciálne nebezpečnými cestujúcimi.

11.2.3.6.

Výsledkom odbornej prípravy osôb vykonávajúcich bezpečnostné prehliadky lietadla sú tieto znalosti a schopnosti:

a)

znalosť právnych požiadaviek, pokiaľ ide o bezpečnostné prehliadky lietadiel;

b)

znalosť konfigurácie typu(-ov) lietadla(-iel), v ktorom(-ých) má daná osoba vykonať bezpečnostnú prehliadku lietadla;

c)

schopnosť identifikovať zakázané predmety;

d)

schopnosť primerane reagovať na odhalenie zakázaných predmetov;

e)

znalosť spôsobov ukrytia zakázaných predmetov a

f)

schopnosť vykonávať bezpečnostné prehliadky lietadla na úrovni, ktorá je postačujúca na zabezpečenie odhalenia ukrytých zakázaných predmetov.

11.2.3.7.

Výsledkom odbornej prípravy osôb vykonávajúcich ochranu lietadla sú tieto znalosti:

a)

znalosť metód na ochranu a zabránenie pred neoprávneným vstupom do lietadla;

b)

znalosť postupov na zapečatenie lietadla, ak sú potrebné;

c)

znalosť systémov preukazov totožnosti používaných na letisku;

d)

znalosť postupov zastavovania osôb a okolností, za akých možno osoby zastaviť alebo ohlásiť, a

e)

znalosť postupov v reakcii na mimoriadne situácie.

11.2.3.8.

Výsledkom odbornej prípravy osôb, ktoré zabezpečujú zhodu batožiny, sú tieto znalosti a schopnosti:

a)

znalosť predchádzajúcich činov nezákonného zasahovania v civilnom letectve, teroristických činov a aktuálnych hrozieb;

b)

informovanosť o príslušných právnych požiadavkách;

c)

znalosť cieľov a organizácie bezpečnostnej ochrany letectva vrátane povinností a zodpovedností osôb vykonávajúcich bezpečnostné kontroly;

d)

schopnosť primerane reagovať na odhalenie zakázaných predmetov;

e)

znalosť postupov v reakcii na mimoriadne situácie;

f)

znalosť požiadaviek a metód zabezpečenia zhody batožiny a cestujúcich a

g)

znalosť požiadaviek na ochranu materiálov leteckého dopravcu používaných na vybavovanie cestujúcich a batožiny.

11.2.3.9.

Výsledkom odbornej prípravy osôb, ktoré vykonávajú iné bezpečnostné kontroly ako detekčnú kontrolu nákladu a poštových zásielok alebo majú prístup k identifikovateľnému leteckému nákladu alebo identifikovateľným leteckým poštovým zásielkam, sú tieto znalosti a schopnosti:

a)

znalosť predchádzajúcich činov nezákonného zasahovania v civilnom letectve, teroristických činov a aktuálnych hrozieb;

b)

informovanosť o príslušných právnych požiadavkách;

c)

znalosť cieľov a organizácie bezpečnostnej ochrany letectva vrátane povinností a zodpovedností osôb vykonávajúcich bezpečnostné kontroly v dodávateľskom reťazci;

d)

znalosť postupov zastavovania osôb a okolností, za akých možno osoby zastaviť alebo ohlásiť;

e)

znalosť postupov ohlasovania;

f)

schopnosť identifikovať zakázané predmety;

g)

schopnosť primerane reagovať na odhalenie zakázaných predmetov;

h)

znalosť spôsobov ukrytia zakázaných predmetov;

i)

znalosť požiadaviek na ochranu nákladu a poštových zásielok a

j)

znalosť požiadaviek na prepravu, ak sa uplatňujú.

11.2.3.10.

Výsledkom odbornej prípravy osôb, ktoré vykonávajú iné bezpečnostné kontroly ako detekčnú kontrolu poštových zásielok a materiálov leteckého dopravcu, dodávok potrebných počas letu a letiskových dodávok, sú tieto znalosti a schopnosti:

a)

znalosť predchádzajúcich činov nezákonného zasahovania v civilnom letectve, teroristických činov a aktuálnych hrozieb;

b)

informovanosť o príslušných právnych požiadavkách;

c)

znalosť cieľov a organizácie bezpečnostnej ochrany letectva vrátane povinností a zodpovedností osôb vykonávajúcich bezpečnostné kontroly;

d)

znalosť postupov zastavovania osôb a okolností, za akých možno osoby zastaviť alebo ohlásiť;

e)

znalosť postupov ohlasovania;

f)

schopnosť identifikovať zakázané predmety;

g)

schopnosť primerane reagovať na odhalenie zakázaných predmetov;

h)

znalosť spôsobov ukrytia zakázaných predmetov;

i)

znalosť požiadaviek na ochranu poštových zásielok a materiálov leteckého dopravcu, dodávok potrebných počas letu a letiskových dodávok podľa potreby a

j)

znalosť požiadaviek na prepravu, ak sa uplatňujú.

11.2.4.   Osobitná odborná príprava určená pre osoby, ktoré priamo dohliadajú na osoby vykonávajúce bezpečnostné kontroly (supervízori)

Výsledkom osobitnej odbornej prípravy osôb vykonávajúcich dohľad sú okrem kompetencií osôb, nad ktorými sa dohľad vykonáva, sú tieto znalosti a schopnosti:

a)

znalosť príslušných právnych požiadaviek a spôsobov, akými by sa mali plniť;

b)

znalosť úloh spojených s vykonávaním dohľadu;

c)

znalosť vnútornej kontroly kvality;

d)

schopnosť primerane reagovať na odhalenie zakázaných predmetov;

e)

znalosť postupov v reakcii na mimoriadne situácie;

f)

schopnosť poskytovať poradenstvo a praktickú odbornú prípravu a schopnosť motivovať iných;

a v prípade, že to pridelené úlohy danej osoby vyžadujú:

g)

znalosť riadenia konfliktov a

h)

znalosť možností a obmedzení používaného zariadenia bezpečnostnej ochrany alebo používaných metód detekčnej kontroly.

11.2.5.   Osobitná odborná príprava určená pre osoby, ktoré majú všeobecnú zodpovednosť na vnútroštátnej alebo miestnej úrovni za zabezpečenie toho, aby program bezpečnostnej ochrany a jeho vykonávanie spĺňali všetky právne predpisy (manažéri bezpečnostnej ochrany)

Výsledkom osobitnej odbornej prípravy riadiacich pracovníkov v oblasti bezpečnostnej ochrany sú tieto znalosti a schopnosti:

a)

znalosť príslušných právnych požiadaviek a spôsobov, akými by sa mali plniť;

b)

znalosť kontroly kvality na vnútornej, vnútroštátnej úrovni, na úrovni Spoločenstva a na medzinárodnej úrovni;

c)

schopnosť motivovať iných;

d)

znalosť možností a obmedzení používaného zariadenia bezpečnostnej ochrany alebo používaných metód detekčnej kontroly.

11.2.6.   Odborná príprava iných osôb ako sú cestujúci, vyžadujúcich nesprevádzaný vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov

11.2.6.1.

Osoby iné ako cestujúci, ktoré vyžadujú nesprevádzaný vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov a ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti bodov 11.2.3 až 11.2.5 a 11.5, absolvujú odbornú prípravu v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane pred vydaním oprávnenia na nesprevádzaný vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov.

11.2.6.2.

Výsledkom odbornej prípravy v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane sú tieto znalosti a schopnosti:

a)

znalosť predchádzajúcich činov nezákonného zasahovania v civilnom letectve, teroristických činov a aktuálnych hrozieb;

b)

informovanosť o príslušných právnych požiadavkách;

c)

znalosť cieľov a organizácie bezpečnostnej ochrany letectva vrátane povinností a zodpovedností osôb vykonávajúcich bezpečnostné kontroly;

d)

poznanie konfigurácie miest bezpečnostnej kontroly a procesu detekčnej kontroly;

e)

informovanosť o kontrole vstupu a príslušných postupoch detekčnej kontroly;

f)

znalosť letiskových identifikačných preukazov používaných na letisku;

g)

znalosť postupov ohlasovania a

h)

schopnosť primerane reagovať na incidenty súvisiace s bezpečnostnou ochranou.

11.2.6.3.

Od každej osoby, ktorá absolvovala odbornú prípravu v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane, sa vyžaduje, aby preukázala pochopenie všetkých tém uvedených v bode 11.2.6.2 ešte predtým, ako jej bude vydané oprávnenie na nesprevádzaný vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov.

11.3.   CERTIFIKÁCIA ALEBO SCHVÁLENIE

11.3.1.

Osoby vykonávajúce úlohy uvedené v bodoch 11.2.3.1.to 11.2.3.5 sa podrobia:

a)

základnej certifikácii alebo schvaľovaciemu postupu a

b)

v prípade osôb, ktoré pracujú s röntgenovým zariadením alebo zariadením na stopovú detekciu výbušnín, opakovanej certifikácii najmenej každé 3 roky a

c)

v prípade všetkých ostatných osôb, opakovanej certifikácii alebo schváleniu najmenej každých 5 rokov.

11.3.2.

Osoby, ktoré pracujú s röntgenovým zariadením alebo zariadením na stopovú detekciu výbušnín, absolvujú štandardný test interpretácie zobrazení ako súčasť základnej certifikácie alebo schvaľovacieho postupu.

11.3.3.

Opakovaná certifikácia alebo opakovaný schvaľovací postup v prípade osôb, ktoré pracujú s röntgenovým zariadením alebo zariadením na stopovú detekciu výbušnín, zahŕňa štandardný test interpretácie zobrazení a hodnotenie pracovného výkonu.

11.3.4.

Pracovníkovi, ktorý neabsolvuje a úspešne neukončí opakovanú certifikáciu alebo schválenie v primeranej lehote, ktorá obvykle nepresiahne 3 mesiace, sa odoberú príslušné bezpečnostné oprávnenia.

11.3.5.

Záznamy o certifikácii všetkých certifikovaných osôb a záznamy o schválení všetkých schválených osôb sa vedú prinajmenšom počas trvania ich pracovnej zmluvy.

11.4.   OPAKOVANÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA

11.4.1.

Osoby, ktoré pracujú s röntgenovým zariadením alebo zariadením na stopovú detekciu výbušnín, sa podrobujú opakovanej odbornej príprave, ktorá pozostáva z výcviku v rozoznávaní zobrazení a testovania. Výcvik a testovanie sú vo forme:

a)

odbornej prípravy v učebných priestoroch alebo pri počítačoch, alebo

b)

odbornej prípravy zameranej na obrazovú projekciu ohrozenia (TIP) priamo na pracovisku pod podmienkou, že knižnica TIP obsahuje najmenej 6 000 zobrazení, ako je uvedené v ďalšom texte, využíva sa na používanom röntgenovom zariadení alebo zariadení na stopovú detekciu výbušnín a daná osoba pracuje s týmto zariadením najmenej počas jednej tretiny svojej pracovnej doby.

Výsledky testov sa dajú k dispozícii danej osobe a zaznamenajú a môžu sa vziať do úvahy ako súčasť opakovanej certifikácie alebo schvaľovacieho postupu.

V prípade odbornej prípravy v učebných priestoroch alebo pri počítači sa osoby podrobujú výcviku v rozlišovaní zobrazení počas najmenej 6 hodín každých 6 mesiacov. Používa sa knižnica zobrazení, ktorá obsahuje najmenej 1 000 zobrazení minimálne 250 rozličných nebezpečných predmetov vrátane zobrazení jednotlivých častí nebezpečných predmetov, a každý predmet je zachytený v rôznych polohách. Výber zobrazení z knižnice je počas výcviku a testovania nepredvídateľný.

V prípade výcviku zameraného na obrazovú projekciu ohrozenia priamo na pracovisku knižnica TIP pozostáva z najmenej 6 000 zobrazení minimálne 1 500 nebezpečných predmetov vrátane zobrazení jednotlivých častí nebezpečných predmetov a každý predmet je zachytený v rôznych polohách.

11.4.2.

Osoby vykonávajúce úlohy uvedené v bode 11.2 iné ako osoby uvedené v bode 11.4.1 absolvujú opakovanú odbornú prípravu tak často, aby to bolo postačujúce na zabezpečenie toho, že si udržiavajú a nadobúdajú nové znalosti a schopnosti v súlade s pokrokom v oblasti bezpečnostnej ochrany.

Opakovaná odborná príprava sa vykonáva:

a)

v prípade kompetencií nadobudnutých počas počiatočnej základnej a osobitnej prípravy najmenej jedenkrát za 5 rokov alebo v prípadoch, kde sa kompetencie nevykonávali dlhšie ako 6 mesiacov, pred návratom k služobným povinnostiam v oblasti bezpečnostnej ochrany a

b)

v prípade nových alebo rozšírených znalostí, pokiaľ je potrebné zabezpečiť, aby osoby, ktoré vykonávajú alebo sú zodpovedné za vykonávanie bezpečnostných kontrol, boli promptne informované o nových hrozbách a právnych požiadavkách ešte predtým, než ich bude treba uplatňovať.

Požiadavky uvedené v písmene a) sa neuplatňujú na znalosti a schopnosti nadobudnuté počas osobitnej odbornej prípravy, ktoré sa už nevyžadujú pri plnení úloh, ktoré boli danej osobe pridelené.

11.4.3.

Záznamy o opakovanej odbornej príprave všetkých školených osôb sa vedú najmenej počas trvania ich pracovnej zmluvy.

11.5.   KVALIFIKÁCIA INŠTRUKTOROV A NEZÁVISLÝCH OVEROVATEĽOV

11.5.1.

Príslušný orgán vedie alebo má prístup k zoznamom certifikovaných inštruktorov a v prípade potreby aj nezávislých overovateľov, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v bode 11.5.2, 11.5.3 alebo 11.5.4.

11.5.2.

Inštruktori a nezávislí overovatelia musia úspešne absolvovať previerku osoby v súlade s bodom 11.1.3 a predložiť dôkaz o príslušných kvalifikáciách alebo znalostiach. Nezávislí overovatelia nesmú mať žiadne zmluvné ani finančné záväzky voči prevádzkovateľom letísk, leteckým dopravcom alebo subjektom, ktoré majú monitorovať.

11.5.3.

Inštruktori, ktorí boli prijatí do zamestnania alebo ktorým bola poskytnutá odborná príprava stanovená v tomto nariadení pred nadobudnutím jeho účinnosti, presvedčia príslušný orgán minimálne o tom, že:

a)

majú znalosti a schopnosti špecifikované v bode 11.5.5 a

b)

poskytujú iba kurzy, ktoré schválil príslušný orgán v súlade s bodom 11.2.1.3.

11.5.4.

Nezávislí overovatelia, ktorí boli prijatí do zamestnania pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, presvedčia príslušný orgán minimálne o tom, že:

a)

majú znalosti a schopnosti špecifikované v bode 11.5.6 a

b)

nemajú žiadne zmluvné ani peňažné záväzky voči prevádzkovateľom letísk, leteckým dopravcom alebo subjektom, ktoré majú monitorovať.

11.5.5.

Aby osoba získala certifikát inštruktora oprávneného vykonávať odbornú prípravu vymedzenú v bodoch 11.2.3.1 až 11.2.3.5 a v bodoch 11.2.4 a 11.2.5, musí mať znalosti o pracovnom prostredí v príslušnej oblasti bezpečnostnej ochrany letectva a kvalifikáciu a znalosti z týchto oblastí:

a)

výcvikové metódy a

b)

prvky bezpečnostnej ochrany, ktoré sa majú vyučovať.

11.5.6.

Aby osoba získala certifikát nezávislého overovateľa, musí mať znalosti o pracovnom prostredí v príslušnej oblasti bezpečnostnej ochrany a znalosti z týchto oblastí:

a)

kontrola kvality a

b)

oblasti bezpečnostnej ochrany, ktoré sa majú overovať alebo monitorovať.

11.5.7.

Príslušný orgán buď sám zabezpečuje odbornú prípravu inštruktorov a nezávislých overovateľov, alebo schvaľuje a vedie zoznam vhodných kurzov odbornej prípravy v oblasti bezpečnostnej ochrany. Príslušný orgán zabezpečuje, aby inštruktori a nezávislí overovatelia pravidelne absolvovali odbornú prípravu alebo aby dostávali informácie o pokroku v príslušných oblastiach.

11.5.8.

V prípade, že príslušný orgán už nie je presvedčený o tom, že výsledkom odbornej prípravy, ktorú vykonáva kvalifikovaný inštruktor, sú príslušné znalosti a schopnosti, príslušný orgán buď zruší schválenie kurzu, alebo zabezpečí, aby bol školiteľ vylúčený prípadne vyradený zo zoznamu kvalifikovaných inštruktorov.

11.6.   VZÁJOMNÉ UZNÁVANIE ODBORNEJ PRÍPRAVY

Všetky znalosti a schopnosti, ktoré osoba nadobudla s cieľom splniť požiadavky v súlade s nariadením (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacími aktmi v jednom členskom štáte, sa berú do úvahy v inom členskom štáte.

12.   BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

12.0.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

12.0.1.

Orgán, prevádzkovateľ alebo subjekt, ktorý používa zariadenia na vykonávanie opatrení, za ktoré je zodpovedný v súlade s vnútroštátnym, programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 300/2008, podnikne primerané kroky s cieľom zabezpečiť, aby zariadenie spĺňalo normy uvedené v tejto kapitole.

Príslušný orgán sprístupní výrobcom skutočnosti utajované v súlade s rozhodnutím Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom (3) na základe zásady „informovanie len v prípade potreby“.

12.0.2.

Každý kus bezpečnostného zariadenia sa podrobí rutinným testom.

12.1.   RÁMOVÝ DETEKTOR KOVOV (WTMD)

12.1.1.   Všeobecné zásady

12.1.1.1.

Rámový detektor kovov (WTMD) je schopný zistiť a prostredníctvom spustenia výstražného zariadenia indikovať najmenšie špecifikované kovové predmety, a to jednotlivo aj v kombinácii.

12.1.1.2.

Detekcia prostredníctvom rámového detektora kovov sa vykonáva nezávisle od polohy a orientácie kovového predmetu.

12.1.1.3.

Rámový detektor kovov je pevne upevnený k masívnemu základu.

12.1.1.4.

Rámový detektor kovov je vybavený vizuálnym indikátorom, ktorý signalizuje, že zariadenie je v prevádzke.

12.1.1.5.

Prostriedky na úpravu nastavení detekcie rámového detektora kovov sú chránené a majú k nim prístup len oprávnené osoby.

12.1.1.6.

Keď rámcový detektor kovov odhalí kovové predmety podľa bodu 12.1.1.1, musí vydať vizuálnu aj zvukovú výstrahu. Obidva druhy spustenia výstražného zariadenia sa dajú spozorovať na vzdialenosť 2 metrov.

12.1.1.7.

Vizuálna výstraha indikuje intenzitu signálu detegovaného rámovým detektorom kovov.

12.1.1.8.

Rámový detektor kovov je umiestnený tak, aby bolo zabezpečené, že ho neovplyvňujú zdroje rušenia.

12.1.2.   Normy pre rámové detektory kovov

12.1.2.1.

Uplatňujú sa dve normy pre rámové detektory kovov. Podrobné požiadavky, pokiaľ ide o tieto normy, sú stanovené v samostatnom rozhodnutí Komisie.

12.1.2.2.

Všetky rámové detektory kovov spĺňajú normu 1.

Platnosť úrovne 1 skončí 1. januára 2011.

12.1.2.3.

Úroveň 2 sa uplatňuje na rámové detektory kovov inštalované od 5. januára 2007, pokiaľ zmluva o inštalácii rámového detektora kovov, ktorý spĺňa úroveň 1, nebola už uzavretá pred týmto dátumom.

Všetky rámové detektory kovov budú spĺňať úroveň 2 do 1. januára 2011.

12.1.3.   Ďalšie požiadavky na rámové detektory kovov

Všetky rámové detektory kovov, na ktoré je uzavretá zmluva od 5. januára 2007, sú schopné:

a)

vydávať zvukový a/alebo vizuálny signál indikujúci percento osôb prechádzajúcich cez rámový detektor kovov, ktoré nespustili výstražné zariadenie, ako sa uvádza v bode 12.1.1.1. Je možné nastaviť percento, a

b)

počítať počet skontrolovaných osôb s výnimkou osôb, ktoré prešli cez rámcový detektor kovov opačným smerom, a

c)

zaznamenávať počet spustení výstražného zariadenia a

d)

vypočítať počet spustení výstražného zariadenia ako percento z počtu osôb, ktoré sa podrobili detekčnej kontrole.

12.2.   RUČNÝ DETEKTOR KOVOV (HHMD)

12.2.1.

Ručný detektor kovov (HHMD) je schopný zistiť prítomnosť železných aj neželezných kovových predmetov. Detekcia a identifikácia polohy zisteného kovu je signalizovaná prostredníctvom spustenia výstražného zariadenia.

12.2.2.

Prostriedky na úpravu nastavení citlivosti ručného detektora kovov sú chránené a majú k nim prístup len oprávnené osoby.

12.2.3.

Keď ručný detektor kovov zistí prítomnosť kovového predmetu, vydáva zvukový výstražný signál. Výstražný signál sa dá zachytiť na vzdialenosť 1 metra.

12.2.4.

Výkon ručného detektora kovov neovplyvňujú zdroje rušenia.

12.2.5.

Ručný detektor kovov je vybavený vizuálnym indikátorom, ktorý signalizuje, že zariadenie je v prevádzke.

12.3.   RÖNTGENOVÉ ZARIADENIE

Röntgenové zariadenie je v súlade s podrobnými požiadavkami stanovenými v samostatnom rozhodnutí Komisie.

12.4.   SYSTÉMY DETEKCIE VÝBUŠNÍN (EDS)

12.4.1.   Všeobecné zásady

12.4.1.1.

Systémy detekcie výbušnín (EDS) sú schopné zistiť prítomnosť a prostredníctvom spustenia výstražného zariadenia signalizovať presne stanovené a vyššie jednotlivé množstvá výbušného materiálu uloženého v batožine alebo v iných zásielkach.

12.4.1.2.

Detekcia sa vykonáva nezávisle od tvaru, polohy alebo orientácie výbušného materiálu.

12.4.1.3.

Systém detekcie výbušnín spustí výstražné zariadenie v každej z týchto situácií:

keď deteguje výbušný materiál a

keď zistí prítomnosť predmetu, ktorý zabraňuje detekcii výbušného materiálu, a

keď má obsah batožiny alebo zásielky príliš veľkú hustotu, aby sa dal analyzovať.

12.4.2.   Normy pre systémy detekcie výbušnín

12.4.2.1.

Uplatňujú sa tri normy pre systémy detekcie výbušnín. Podrobné požiadavky, pokiaľ ide o tieto normy, sú stanovené v samostatnom rozhodnutí Komisie.

12.4.2.2.

Všetky systémy detekcie výbušnín spĺňajú úroveň 1.

Platnosť úrovne 1 končí 1. septembra 2012.

Príslušný orgán môže povoliť, aby sa systém detekcie výbušnín úrovne 1 inštalovaný v období od 1. januára 2003 do 1. septembra 2006 naďalej používal, a to najneskôr do 1. januára 2014.

12.4.2.3.

Úroveň 2 sa uplatňuje na všetky systémy detekcie výbušnín inštalované od 1. januára 2007, pokiaľ zmluva o inštalácii systému detekcie výbušnín, ktorý spĺňa úroveň 1, nebola uzavretá do 19. októbra 2006.

Všetky systémy detekcie výbušnín splnia úroveň 2 najneskôr do 1. septembra 2012, pokiaľ sa neuplatňuje tretí pododsek bodu 12.4.2.2.

Platnosť úrovne 2 skončí 1. septembra 2018.

12.4.2.4.

Úroveň 3 sa uplatňuje na všetky systémy detekcie výbušnín inštalované od 1. septembra 2012.

Všetky systémy detekcie výbušnín splnia úroveň 3 najneskôr do 1. septembra 2018.

12.4.3.   Požiadavky na kvalitu zobrazenia v prípade systémov detekcie výbušnín

Kvalita zobrazenia systémov detekcie výbušnín je v súlade s podrobnými požiadavkami stanovenými v samostatnom rozhodnutí Komisie.

12.5.   OBRAZOVÁ PROJEKCIA OHROZENIA (TIP)

12.5.1.   Všeobecné zásady

12.5.1.1.

Obrazová projekcia ohrozenia (TIP) umožňuje premietať virtuálne zobrazenia nebezpečných predmetov v röntgenovom obraze batožín alebo iných zásielok, ktoré sa podrobujú detekčnej kontrole.

Virtuálne zobrazenia sú rozmiestnené na röntgenovom zobrazení batožín a zásielok, ktoré sa podrobujú detekčnej kontrole, rovnomerne a ich poloha nie je fixná.

Je možné nastaviť percento virtuálnych zobrazení, ktoré sa majú premietať.

12.5.1.2.

Obrazová projekcia ohrozenia nezhoršuje výkonnosť a obvyklú prevádzku röntgenového zariadenia.

Pracovník detekčnej kontroly nedostane žiadny signál, že sa premietne alebo že sa premietlo virtuálne zobrazenie nebezpečného predmetu dovtedy, kým sa nezobrazí hlásenie v súlade s bodom 12.5.2.2.

12.5.1.3.

Prostriedky na ovládanie obrazovej projekcie ohrozenia (TIP) sú chránené a prístup k nim majú len oprávnené osoby.

12.5.2.   Zloženie obrazovej projekcie ohrozenia

12.5.2.1.

Obrazová projekcia ohrozenia pozostáva prinajmenšom:

a)

z knižnice virtuálnych zobrazení nebezpečných predmetov;

b)

z prostriedkov na prezentáciu hlásení a na vymazávanie hlásení a

c)

z prostriedkov na zaznamenávanie a predkladanie výsledkov reakcií jednotlivých pracovníkov detekčnej kontroly.

12.5.2.2.

Obrazová projekcia ohrozenia (TIP) ukáže pracovníkovi detekčnej kontroly hlásenie v prípade, že:

a)

pracovník reagoval a premietlo sa virtuálne zobrazenie nebezpečného predmetu;

b)

pracovník nereagoval a premietlo sa virtuálne zobrazenie nebezpečného predmetu;

c)

pracovník poverený kontrolou reagoval a nepremietol sa virtuálny obraz nebezpečného predmetu a

d)

pokus o premietnutie nebezpečného predmetu bol neúspešný a pracovník detekčnej kontroly si to všimol.

Hlásenie sa zobrazí tak, aby nezakrylo obraz batožiny alebo zásielky, ktorej sa týka.

Hlásenie zostáva na obrazovke dovtedy, kým ho pracovník detekčnej kontroly nevymaže. V prípade písmen a) a b) sa hlásenie zobrazí spolu s virtuálnym zobrazením nebezpečného predmetu.

12.5.2.3.

Prístup k zariadeniu, ktoré má inštalovanú a zavedenú obrazovú projekciu ohrozenia, vyžaduje, aby pracovník detekčnej kontroly používal jednoznačný identifikátor.

12.5.2.4.

Obrazová projekcia ohrozenia umožňuje uchovávať výsledky reakcií jednotlivých pracovníkov detekčnej kontroly najmenej počas 12 mesiacov vo formáte, ktorý umožňuje podávanie správ.

12.5.2.5.

Zloženie obrazovej projekcie ohrozenia takisto podlieha doplňujúcim podrobným požiadavkám stanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.

12.6.   ZARIADENIE NA STOPOVÚ DETEKCIU VÝBUŠNÍN (ETD)

Zariadenie na stopovú detekciu výbušnín (ETD) je schopné zhromažďovať a analyzovať častice alebo výpary z kontaminovaných povrchov alebo obsahu batožiny alebo zásielok a prostredníctvom spustenia výstražného zariadenia signalizovať prítomnosť stôp výbušnín.

12.7.   ZARIADENIE NA DETEKČNÚ KONTROLU TEKUTÍN, AEROSÓLOV A GÉLOV (LAG)

12.7.1.   Všeobecné zásady

12.7.1.1.

Zariadenie uvedené v bode 4.1.3.1, ktoré sa používa na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov (LAG), je schopné zistiť a prostredníctvom výstražného zariadenia signalizovať prítomnosť presne stanovených a vyšších jednotlivých množstiev nebezpečných materiálov v tekutinách, aerosóloch a géloch.

12.7.1.2.

Detekcia sa vykonáva nezávisle od tvaru alebo materiálu nádoby, v ktorej sa tekutiny, aerosóly a gély nachádzajú.

12.7.1.3.

Zariadenie sa používa spôsobom, ktorým sa zabezpečí taká poloha a orientácia nádoby, aby sa v plnom rozsahu využili možnosti detekcie.

12.7.1.4.

Zariadenie spustí výstražné zariadenie v každej z týchto situácií:

a)

keď zistí prítomnosť nebezpečného materiálu;

b)

keď zistí prítomnosť predmetu, ktorý zabraňuje detekcii nebezpečného materiálu;

c)

keď nedokáže posúdiť, či tekutina, aerosól alebo gél sú neškodné, a

d)

keď má obsah detekčne kontrolovanej batožiny príliš veľkú hustotu, aby sa dal analyzovať.

12.7.2.   Normy pre zariadenie na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov

12.7.2.1.

Uplatňujú sa dve normy pre zariadenia na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov. Podrobné požiadavky, pokiaľ ide o tieto normy, sú stanovené v samostatnom rozhodnutí Komisie.

12.7.2.2.

Všetky zariadenia na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov (LAG) spĺňajú úroveň 1.

Platnosť úrovne 1 skončí 28. apríla 2014.

12.7.2.3.

Úroveň 2 sa uplatňuje na všetky zariadenia na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov (LAG) inštalované od 29. apríla 2014.

Všetky zariadenia na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov (LAG) splnia úroveň 2 najneskôr do 29. apríla 2016.

12.7.3.   Schvaľovanie zariadenie na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov

Zariadenie, ktoré schváli príslušný orgán členského štátu, alebo ktoré sa schváli v mene tohto príslušného orgánu, na potvrdenie toho, že spĺňa normy stanovené v samostatnom rozhodnutí Komisie, ostatné členské štáty uznajú ako zariadenie, ktoré spĺňa tieto normy. Členské štáty predložia Komisii názvy a na požiadanie aj iné relevantné podrobnosti týkajúce sa orgánov príslušných pre schvaľovanie zariadenia. Komisia informuje o týchto orgánoch ostatné členské štáty.

12.8.   METÓDY DETEKČNEJ KONTROLY VYUŽÍVAJÚCE NOVÉ TECHNOLÓGIE

12.8.1.

Členský štát môže povoliť inú metódu detekčnej kontroly využívajúcu nové technológie, ako sú metódy stanovené v tomto nariadení, za predpokladu, že:

a)

sa použije na účely hodnotenia novej metódy detekčnej kontroly a

b)

negatívnym spôsobom neovplyvní celkovú dosiahnutú úroveň bezpečnostnej ochrany a

c)

dotknutým osobám vrátane cestujúcich sa poskytnú príslušné informácie o tom, že sa vykonáva testovanie.

12.8.2.

Dotknutý členský štát písomne informuje Komisiu a ďalšie členské štáty o navrhovanej metóde detekčnej kontroly, ktorú má v úmysle povoliť, a to najmenej štyri mesiace pred jej plánovaným zavedením, a priloží posúdenie, v ktorom uvedie, akým spôsobom zaručí, aby uplatňovanie novej metódy spĺňalo požiadavku uvedenú v bode 12.8.1 písm. b). Oznámenie takisto musí obsahovať podrobné informácie o mieste(-ach), kde sa plánuje používanie metódy detekčnej kontroly a o plánovanej dĺžke hodnotiaceho obdobia.

12.8.3.

V prípade, že členský štát dostane od Komisie kladnú odpoveď, alebo ak do troch mesiacov po prijatí písomnej žiadosti nedostane žiadnu odpoveď, členský štát môže následne povoliť zavedenie metódy detekčnej kontroly využívajúcej nové technológie.

Ak Komisia nie je presvedčená o tom, že navrhovaná metóda detekčnej kontroly poskytuje dostatočné záruky, že celková úroveň bezpečnostnej ochrany civilného letectva sa v Spoločenstve zachová, informuje o tom členský štát do troch mesiacov od doručenia oznámenia uvedeného v bode 12.8.2 a vysvetlí svoje obavy. V takom prípade príslušný štát nezavedie takúto metódu detekčnej kontroly, kým nebude spĺňať požiadavky Komisie.

12.8.4.

Maximálne obdobie hodnotenia každej metódy detekčnej kontroly využívajúcej nové technológie je osemnásť mesiacov. Uvedené obdobie hodnotenia môže Komisia predĺžiť maximálne o ďalších dvanásť mesiacov za predpokladu, že členský štát poskytne dostatočné odôvodnenie predĺženia.

12.8.5.

V intervaloch, ktoré počas obdobia hodnotenia nepresiahnu šesť mesiacov, poskytne príslušný orgán dotknutého členského štátu Komisii správu o pokrokoch v hodnotení. Komisia informuje ostatné členské štáty o obsahu správy o pokrokoch. Ak členský štát nepredkladá žiadne správy o pokrokoch, Komisia ho môže požiadať o dočasné zastavenie testovania.

12.8.6.

Ak Komisia na základe správy nenadobudne presvedčenie o tom, že testovaná metóda detekčnej kontroly poskytuje dostatočné záruky, že celková úroveň bezpečnostnej ochrany civilného letectva sa v Spoločenstve zachová, informuje členský štát, že testovanie sa dočasne pozastavuje dovtedy, kým nebude možné poskytnúť také záruky.

12.8.7.

Žiadne obdobie hodnotenia nepresiahne tridsať mesiacov.

DODATOK 12-A

Podrobné ustanovenia týkajúce sa výkonnostných požiadaviek na WTMD sú uvedené v samostatnom rozhodnutí Komisie.

DODATOK 12-B

Podrobné ustanovenia týkajúce sa výkonnostných požiadaviek na EDS sú uvedené v samostatnom rozhodnutí Komisie.

DODATOK 12-C

Podrobné ustanovenia týkajúce sa výkonnostných požiadaviek na zariadenia na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov (LAG) sú uvedené v samostatnom rozhodnutí Komisie.


(1)  Ú. v. EÚ L 360, 19.12.2006, s. 64.

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.


5.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/56


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 186/2010

zo 4. marca 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. marca 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. marca 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

121,5

JO

65,0

MA

115,7

TN

143,3

TR

124,3

ZZ

114,0

0707 00 05

EG

211,5

JO

143,3

MK

134,1

TR

144,5

ZZ

158,4

0709 90 70

MA

132,9

TR

106,0

ZZ

119,5

0709 90 80

EG

40,8

ZZ

40,8

0805 10 20

CL

52,4

EG

43,5

IL

56,2

MA

42,1

TN

46,2

TR

58,4

ZZ

49,8

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

65,7

TR

66,2

ZZ

71,1

0808 10 80

CA

96,5

CN

67,7

MK

24,7

US

110,7

ZZ

74,9

0808 20 50

AR

86,8

CL

188,1

CN

68,1

US

95,6

ZA

101,2

ZZ

108,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


5.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/58


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 187/2010

zo 4. marca 2010,

ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na maslo v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 164 ods. 2 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 619/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov (2), sa ustanovuje konanie stálej verejnej súťaže.

(2)

V súlade s článkom 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1454/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá vypísania verejnej súťaže na stanovenie vývozných náhrad za určité poľnohospodárske výrobky (3), a po preskúmaní ponúk predložených vo výberovom konaní je vhodné neposkytnúť žiadnu vývoznú náhradu na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 2. marca 2010.

(3)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rámci stálej verejnej súťaže otvorenej nariadením (ES) č. 619/2008 na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 2. marca 2010, sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na výrobky uvedené v článku 1 písm. a) a b) uvedeného nariadenia a miesta určenia uvedené v článku 2 uvedeného nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. marca 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. marca 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 69.


5.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/59


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 188/2010

zo 4. marca 2010,

ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 164 ods. 2 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 619/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov (2), sa ustanovuje konanie stálej verejnej súťaže.

(2)

V súlade s článkom 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1454/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá vypísania verejnej súťaže na stanovenie vývozných náhrad za určité poľnohospodárske výrobky (3), a po preskúmaní ponúk predložených vo výberovom konaní je vhodné neposkytnúť žiadnu vývoznú náhradu na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 2. marca 2010.

(3)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rámci stálej verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (ES) č. 619/2008 na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 2. marca 2010, sa na výrobok uvedený v článku 1 písm. c) a v článku 2 uvedeného nariadenia neposkytuje žiadna vývozná náhrada.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. marca 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. marca 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 69.


ROZHODNUTIA

5.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/60


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. februára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa rokovací poriadok Komisie

(2010/138/EÚ, Euratom)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 249,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Články 1 až 29 rokovacieho poriadku Komisie (1) sa nahrádzajú textom prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 308, 8.12.2000, s. 26.


PRÍLOHA

„KAPITOLA I

KOMISIA

Článok 1

Zásada kolektívnej zodpovednosti

Komisia koná kolektívne v súlade s týmto rokovacím poriadkom a v súlade s prioritami stanovenými v rámci politických usmernení, ktoré ustanovil jej predseda podľa článku 17 ods. 6 Zmluvy o EÚ.

Článok 2

Politické usmernenia, priority, pracovný program a rozpočet

V súlade s politickými usmerneniami ustanovenými predsedom Komisia stanoví svoje priority a premietne ich do pracovného programu a návrhu rozpočtu, ktorý prijíma každý rok.

Článok 3

Predseda

1.   Predseda ustanovuje politické usmernenia, v súlade s ktorými vykonáva Komisia svoje úlohy (1). Vedie prácu Komisie k dosahovaniu konkrétnych výsledkov.

2.   Predseda rozhoduje o vnútornej organizácii Komisie tak, aby sa zabezpečil súlad, účinnosť a kolegialita jej činnosti (2).

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 18 ods. 4 Zmluvy o EÚ, predseda poveruje členov Komisie zvláštnymi oblasťami činností, v rámci ktorých sú výslovne zodpovední za prípravu práce Komisie a uskutočňovanie jej rozhodnutí (3).

Predseda môže od členov Komisie žiadať, aby realizovali osobitné úlohy s cieľom zabezpečiť uplatňovanie politických usmernení, ktoré ustanovil, a priorít určených Komisiou.

Tieto poverenia môže kedykoľvek zmeniť (4).

Členovia Komisie pod vedením jej predsedu vykonávajú úlohy, ktorými ich predseda poveril (5).

3.   Spomedzi členov Komisie predseda vymenuje podpredsedov, okrem vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (6), a stanovuje poradie v rámci Komisie.

4.   Predseda môže zostaviť z členov Komisie skupiny, vymenovať ich predsedov, stanoviť ich mandát a spôsob práce a určiť ich zloženie a funkčné obdobie.

5.   Predseda zastupuje Komisiu. Vymenúva členov Komisie, ktorí mu pri tom pomáhajú.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 18 ods. 1 Zmluvy o EÚ, člen Komisie podáva demisiu na žiadosť predsedu (7).

Článok 4

Rozhodovacie postupy

Rozhodnutia Komisie sa prijímajú:

a)

na zasadnutiach Komisie na základe ústneho postupu podľa článku 8 tohto rokovacieho poriadku alebo

b)

na základe písomného postupu v súlade s článkom 12 tohto rokovacieho poriadku, alebo

c)

na základe splnomocnenia podľa článku 13 tohto rokovacieho poriadku, alebo

d)

na základe delegovania v súlade s článkom 14 tohto rokovacieho poriadku.

ODDIEL 1

Zasadnutia Komisie

Článok 5

Zvolávanie zasadnutia

1.   Zasadnutie Komisie zvoláva predseda.

2.   Komisia sa spravidla schádza minimálne raz týždenne. Pokiaľ je to nutné, zasadá častejšie.

3.   Členovia Komisie sú povinní zúčastňovať sa všetkých zasadnutí. V prípade, že sa nemôžu zúčastniť, včas oznámia predsedovi dôvody svojej neprítomnosti. Predseda posudzuje, či členovia môžu byť za určitých okolností uvoľnení.

Článok 6

Program zasadnutia Komisie

1.   Predseda prijíma program rokovania každého zasadnutia Komisie.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá právomoc predsedu prijímať program rokovania, musí byť každý návrh, ktorý zahŕňa značné výdavky, predložený so súhlasom člena Komisie povereného rozpočtom.

3.   Každý bod, ktorý člen Komisie navrhne zaradiť do programu zasadnutia, musí byť oznámený predsedovi za podmienok ustanovených Komisiou v súlade s vykonávacími pravidlami stanovenými v článku 28 tohto rokovacieho poriadku, ďalej len ‚vykonávacie pravidlá‘.

4.   Program zasadnutia a potrebné dokumenty sa členom Komisie oznamujú za podmienok ustanovených v súlade s vykonávacími pravidlami.

5.   Komisia môže na základe návrhu predsedu prerokovať akýkoľvek bod, ktorý nie je zaradený do programu zasadnutia alebo ku ktorému boli potrebné podklady dodané oneskorene.

Článok 7

Uznášaniaschopnosť

Počet prítomných členov, ktorý je potrebný na to, aby Komisia bola uznášaniaschopná, sa rovná väčšine členov, ktorých počet je stanovený v zmluve.

Článok 8

Prijímanie rozhodnutí

1.   Komisia prijíma rozhodnutia na základe návrhov jedného člena alebo viacerých svojich členov.

2.   Komisia hlasuje na návrh niektorého zo svojich členov. Hlasovanie sa týka pôvodného návrhu alebo návrhu zmeneného a doplneného členom alebo členmi zodpovednými za daný návrh, alebo predsedom.

3.   Rozhodnutia Komisie sú prijaté vtedy, ak väčšina členov, ktorých počet je stanovený v zmluve, hlasuje kladne.

4.   Predseda zaznamená výsledky zasadnutia, ktoré sa zapíšu do zápisnice zo zasadnutia, ako je ustanovené v článku 11 tohto rokovacieho poriadku.

Článok 9

Dôvernosť

Zasadnutia Komisie nie sú verejné. Zasadnutia sú dôverné.

Článok 10

Účasť úradníkov a iných osôb

1.   Pokiaľ Komisia nerozhodne inak, zasadnutia sa zúčastní generálny tajomník a vedúci kabinetu predsedu. Podmienky účasti iných osôb sú ustanovené vo vykonávacích pravidlách.

2.   V prípade neprítomnosti člena Komisie sa na zasadnutí môže zúčastniť vedúci jeho kabinetu a na základe výzvy predsedu môže predniesť stanovisko neprítomného člena.

3.   Komisia môže rozhodnúť, že vypočuje akúkoľvek inú osobu.

Článok 11

Zápisnica zo zasadnutia

1.   Z každého zasadnutia Komisie sa vypracuje zápisnica.

2.   Návrh zápisnice sa predkladá Komisii na schválenie na nasledujúcom zasadnutí. Schválená zápisnica je overená podpismi predsedu a generálneho tajomníka.

ODDIEL 2

Ďalšie rozhodovacie postupy

Článok 12

Rozhodnutia prijímané písomným postupom

1.   Súhlas Komisie s návrhom jedného člena alebo viacerých jej členov možno získať prostredníctvom písomného postupu za predpokladu, že právny útvar vopred poskytol k takémuto návrhu priaznivé stanovisko a útvary konzultované v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 23 tohto rokovacieho poriadku s ním súhlasili.

Takéto schválenie a/alebo súhlas môže byť v súlade s vykonávacími pravidlami ustanovenými Komisiou nahradené dohodou medzi členmi Komisie, ak sa na zasadnutí na návrh predsedu kolektívne rozhodne o uplatnení konečného písomného postupu.

2.   Na tento účel sa znenie návrhu zašle v písomnej forme všetkým členom Komisie za podmienok ustanovených Komisiou v súlade s vykonávacími pravidlami a s uvedením lehoty, počas ktorej musia členovia vyjadriť akékoľvek výhrady alebo zmeny, ktoré navrhujú vykonať.

3.   Ktorýkoľvek člen Komisie môže v priebehu písomného postupu požiadať o prerokovanie návrhu. Na tento účel zašle predsedovi odôvodnenú žiadosť.

4.   Návrh, ku ktorému žiadny z členov Komisie nepredložil žiadosť o odklad alebo na nej netrval do uplynutia lehoty stanovenej na písomný postup, sa považuje za návrh prijatý Komisiou.

Článok 13

Rozhodnutia na základe splnomocnenia

1.   Komisia môže, pokiaľ je splnená zásada kolektívnej zodpovednosti, splnomocniť jedného člena alebo viacerých svojich členov, aby v jej mene prijali riadiace alebo správne opatrenia, ktoré podliehajú takým obmedzeniam a podmienkam, ktoré ustanoví Komisia.

2.   So súhlasom predsedu môže Komisia rovnako poveriť jedného člena alebo viacerých svojich členov, aby prijali konečnú verziu akéhokoľvek aktu alebo akéhokoľvek návrhu predkladaného iným inštitúciám, ktorého obsah bol ustanovený už v priebehu zasadnutí.

3.   Právomoci prenesené týmto spôsobom možno ďalej delegovať na generálnych riaditeľov a vedúcich útvarov, pokiaľ to nie je v rozhodnutí o splnomocnení výslovne zakázané.

4.   Ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté pravidlá týkajúce sa delegovania vo finančných záležitostiach a právomociach prenesených na orgán, ktorý je oprávnený vymenovať a splnomocnený uzatvárať zamestnanecké zmluvy.

Článok 14

Rozhodnutia na základe delegovania

Pri plnom dodržiavaní zásady kolektívnej zodpovednosti môže Komisia delegovať prijatie riadiacich alebo správnych opatrení na generálnych riaditeľov a vedúcich útvarov, ktorí konajú v jej mene a v rámci obmedzení a podmienok, ktoré Komisia ustanoví.

Článok 15

Subdelegovanie pri rozhodnutiach týkajúcich sa udeľovania grantov a verejného obstarávania

Generálny riaditeľ alebo vedúci útvaru, ktorí v súlade s článkami 13 a 14 získali na základe subdelegovania alebo delegovania právomoc na prijímanie rozhodnutí spojených s financovaním, môžu rozhodnúť o subdelegovaní prijímania určitých rozhodnutí o výbere projektov a určitých individuálnych rozhodnutí týkajúcich sa udeľovania grantov a verejného obstarávania na zodpovedného riaditeľa, alebo ak získajú súhlas príslušného člena Komisie, na príslušného vedúceho oddelenia v rámci určitých obmedzení a podmienok ustanovených vo vykonávacích pravidlách.

Článok 16

Informácie o prijatých rozhodnutiach

Rozhodnutia prijaté na základe písomného postupu, splnomocnenia alebo delegovania sú zaznamenané v dennom alebo týždennom zázname, ktorý sa prenesie do zápisnice z nasledujúceho zasadnutia Komisie.

ODDIEL 3

Spoločné ustanovenia pre rozhodovacie postupy

Článok 17

Overovanie aktov prijatých Komisiou

1.   Akty prijaté Komisiou počas zasadnutia tvoria, v autentickom jazyku alebo v jazykoch, neoddeliteľnú súčasť súhrnnej zápisnice vypracovanej na zasadnutí Komisie, na ktorom boli prijaté. Tieto akty sú overené podpisom predsedu a generálneho tajomníka na poslednej strane súhrnnej zápisnice.

2.   Nelegislatívne akty Komisie uvedené v článku 297 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a prijaté na základe písomného postupu sú overené podpismi predsedu a generálneho tajomníka na poslednej strane súhrnnej zápisnice uvedenej v predchádzajúcom odseku, pokiaľ nie je potrebné, aby tieto akty boli uverejnené a nadobudli účinnosť pred konaním ďalšieho zasadnutia Komisie. Na účely tohto overenia tvorí jedna kópia dennej zápisnice uvedenej v článku 16 tohto rokovacieho poriadku neoddeliteľnú súčasť súhrnnej zápisnice uvedenej v predchádzajúcom odseku.

Ďalšie akty prijaté na základe písomného postupu a akty prijaté na základe splnomocnenia v súlade s článkom 12 a článkom 13 ods. 1 a 2 tohto rokovacieho poriadku tvoria, v autentickom jazyku alebo v jazykoch, neoddeliteľnú súčasť denného záznamu uvedeného v článku 16 tohto rokovacieho poriadku. Sú overené podpisom generálneho tajomníka na poslednej strane denného záznamu.

3.   Akty prijaté na základe delegovania alebo subdelegovania sú prostredníctvom softvéru, ktorý je na to určený, neoddeliteľne prepojené, v autentickom jazyku alebo v jazykoch, s denným záznamom uvedeným v článku 16 tohto rokovacieho poriadku. Sú overené potvrdzujúcim vyhlásením podpísaným subdelegovaným alebo delegovaným úradníkom v súlade s článkom 13 ods. 3, článkami 14 a 15 tohto rokovacieho poriadku.

4.   Na účely tohto rokovacieho poriadku sa výrazom ‚akty‘ rozumie jedna z foriem aktu, ktoré sú stanovené v článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

5.   Na účely tohto rokovacieho poriadku sa výrazom ‚autentické jazyky‘ rozumejú všetky úradné jazyky Európskej únie, bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 920/2005 (8), v prípade všeobecných aktov a v ostatných prípadoch jazyky tých, ktorým sú určené.

ODDIEL 4

Príprava a plnenie rozhodnutí Komisie

Článok 18

Skupiny členov Komisie

Skupiny členov Komisie prispievajú ku koordinácii a príprave práce Komisie v súlade s politickými usmerneniami a mandátom stanovenými predsedom.

Článok 19

Kabinety a vzťahy s útvarmi

1.   Členovia Komisie majú k dispozícii kabinet, ktorý im pomáha pri vykonávaní ich práce a pri príprave rozhodnutí Komisie. Pravidlá týkajúce sa zloženia a spôsobu práce kabinetu stanovuje predseda.

2.   V súlade so zásadami ustanovenými predsedom člen Komisie schvaľuje spôsob práce s útvarmi, za ktoré je zodpovedný. V spôsobe práce sa upresňuje najmä spôsob, akým člen Komisie dáva pokyny príslušným útvarom, ktoré mu pravidelne poskytujú všetky informácie týkajúce sa jeho oblasti činnosti a informácie potrebné na vykonávanie jeho zodpovednosti.

Článok 20

Generálny tajomník

1.   Generálny tajomník pomáha predsedovi, aby si Komisia v rámci politických usmernení ustanovených predsedom plnila priority, ktoré si stanovila.

2.   Generálny tajomník prispieva k zabezpečeniu politickej súdržnosti organizovaním potrebnej koordinácie medzi útvarmi od začiatku prípravných prác, okrem iného v súlade s ustanoveniami článku 23 tohto rokovacieho poriadku.

Dbá na kvalitu obsahu a na dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa formy dokumentov, ktoré sú predkladané Komisii, a v tomto kontexte prispieva k ich súladu so zásadami subsidiarity a proporcionality, vonkajšími záväzkami, medziinštitucionálnymi úvahami a komunikačnou stratégiou Komisie.

3.   Generálny tajomník pomáha predsedovi pri príprave rokovaní a vedení zasadnutí Komisie.

Rovnako pomáha pri príprave rokovaní a vedení zasadnutí predsedom skupín členov Komisie, ktoré boli zriadené podľa článku 3 ods. 4 tohto rokovacieho poriadku. Zabezpečuje sekretariát týchto skupín.

4.   Generálny tajomník zabezpečuje uplatňovanie rozhodovacích postupov a vykonávanie rozhodnutí uvedených v článku 4 tohto rokovacieho poriadku.

Okrem osobitných prípadov prijíma opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby sa akty Komisie oznamovali a uverejňovali v Úradnom vestníku Európskej únie a aby sa dokumenty Komisie a jej útvarov postupovali ostatným inštitúciám Európskej únie a národným parlamentom.

Zabezpečuje šírenie písomných informácií, ktoré si členovia Komisie prajú navzájom odovzdávať.

5.   Generálny tajomník je zodpovedný za oficiálne vzťahy s ostatnými inštitúciami Európskych spoločenstiev, s výnimkou právomocí, ktoré sa Komisia rozhodne vykonávať sama alebo ich pridelí svojim členom alebo útvarom.

V tomto kontexte dohliada na zabezpečenie všeobecného súladu prostredníctvom koordinácie medzi útvarmi počas práce ostatných inštitúcií.

6.   Generálny tajomník zabezpečí, aby Komisia bola náležite informovaná o stave vývoja vnútorných a medziinštitucionálnych postupov.

KAPITOLA II

ÚTVARY KOMISIE

Článok 21

Štruktúra útvarov

Na účely prípravy a vykonávania svojich úloh a na účely plnenia priorít a politických usmernení ustanovených predsedom Komisia zriaďuje jednotlivé útvary, ktoré sú rozdelené do generálnych riaditeľstiev a im zodpovedajúcich útvarov.

Generálne riaditeľstvá a im zodpovedajúce útvary sa zvyčajne delia na riaditeľstvá a riaditeľstvá na oddelenia.

Článok 22

Vytvorenie osobitných funkcií a štruktúr

Predseda môže v osobitných prípadoch vytvoriť osobitné funkcie a štruktúry, ktoré sa zaoberajú osobitnými záležitosťami, a stanoviť ich zodpovednosť a spôsob práce.

Článok 23

Spolupráca a koordinácia v rámci útvarov

1.   Aby bola zabezpečená efektívnosť činnosti Komisie, útvary pracujú v úzkej spolupráci a koordinovaným spôsobom od začiatku prípravy alebo vykonávania rozhodnutí Komisie.

2.   Útvar zodpovedný za prípravu iniciatívy dbá na to, aby bola od začiatku prípravných prác zabezpečená účinná koordinácia medzi všetkými útvarmi, ktoré majú oprávnený záujem na tejto iniciatíve z dôvodov ich právomocí a zodpovednosti alebo charakteru záležitosti.

3.   Pred tým, ako sa dokument predloží Komisii, zodpovedný útvar ho včas prerokuje s ostatnými útvarmi, ktoré majú na danom projekte oprávnený záujem v súlade s vykonávacími pravidlami.

4.   S právnym servisom sa povinne konzultujú všetky návrhy aktov alebo návrhy právnych dokumentov, ako aj všetky dokumenty, ktoré by mohli mať právne dôsledky.

Na právny servis je nevyhnutné obrátiť sa v prípade rozhodovacích postupov ustanovených v článkoch 12, 13 a 14 tohto rokovacieho poriadku, okrem prípadov rozhodnutí týkajúcich sa bežných aktov, s ktorými právny servis súhlasil vopred (repetitívne akty). Konzultácia sa nevyžaduje v prípade aktov uvedených v článku 15 tohto rokovacieho poriadku.

5.   S generálnym sekretariátom sa musia konzultovať všetky iniciatívy, ktoré:

podliehajú ústnemu schvaľovaciemu postupu, a to bez toho, aby boli dotknuté individuálne otázky personálu, alebo

sú politicky dôležité, alebo

sú súčasťou ročného pracovného programu Komisie a platného programového nástroja, alebo

týkajú sa inštitucionálnych záležitostí, alebo

podliehajú analýze vplyvu, či verejnej diskusii,

ako aj v prípade všetkých stanovísk alebo spoločných iniciatív, ktoré by Komisiu istým spôsobom mohli zaväzovať voči iným inštitúciám alebo subjektom.

6.   Okrem aktov uvedených v článku 15 tohto rokovacieho poriadku sa s generálnym riaditeľstvom zodpovedným za rozpočet a s generálnym riaditeľstvom zodpovedným za ľudské zdroje a bezpečnosť musia konzultovať všetky dokumenty, ktoré majú prípadné dôsledky na rozpočet, financie, zamestnancov a správu. Podľa potreby sa rovnako konzultuje generálne riaditeľstvo zodpovedné za boj proti podvodom.

7.   Zodpovedný útvar sa snaží zostaviť návrh, ku ktorému má súhlas útvarov, s ktorými tento návrh prekonzultoval. V prípade nezhody pripojí k svojmu návrhu odlišné stanoviská týchto útvarov bez toho, aby bol dotknutý článok 12 tohto rokovacieho poriadku.

KAPITOLA III

ZASTUPOVANIE

Článok 24

Kontinuita služby

Členovia Komisie a útvary dbajú na prijatie všetkých opatrení potrebných na zabezpečenie kontinuity služby v súlade s opatreniami, ktoré v tomto smere prijala Komisia alebo predseda.

Článok 25

Zastupovanie predsedu

Ak predseda nemôže vykonávať svoje funkcie, vykonáva ich jeden z podpredsedov alebo členov v poradí, ktoré stanovil predseda.

Článok 26

Zastupovanie generálneho tajomníka

Ak generálny tajomník nemôže vykonávať svoje funkcie alebo ak miesto tajomníka nie je obsadené, zastupuje ho prítomný zástupca generálneho tajomníka nachádzajúci sa v najvyššej platovej triede; v prípade, že sa v najvyššej platovej triede nachádza viacero osôb, zastupuje ho osoba služobne najstaršia v príslušnej platovej triede a v prípade, že sa v tejto platovej triede nachádza viacero takýchto služobne starých osôb, zastupuje ho najstaršia osoba z nich alebo úradník určený Komisiou.

Ak zástupca generálneho tajomníka nie je prítomný alebo Komisia neurčila žiadneho úradníka, zastupuje ho prítomný podriadený úradník nachádzajúci sa v rámci najvyššej funkčnej skupiny v najvyššej platovej triede; v prípade, že sa v tejto platovej triede nachádza viacero osôb, zastupuje ho služobne najstaršia osoba v rámci príslušnej platovej triedy a v prípade, že sa v tejto platovej triede nachádza viacero takýchto služobne starých osôb, zastupuje ho najstaršia osoba z nich.

Článok 27

Zastupovanie nadriadených

1.   Ak generálny riaditeľ nemôže vykonávať svoje funkcie alebo ak jeho miesto nie je obsadené, zastupuje ho prítomný zástupca generálneho riaditeľa nachádzajúci sa v najvyššej platovej triede; v prípade, že sa v tejto platovej triede nachádza viacero osôb, zastupuje ho služobne najstaršia osoba v rámci príslušnej platovej triedy a v prípade, že sa v tejto platovej triede nachádza viacero takýchto služobne starých osôb, zastupuje ho najstaršia osoba z nich alebo úradník určený Komisiou.

Ak zástupca generálneho riaditeľa nie je prítomný alebo Komisia neurčila žiadneho úradníka, zastupuje ho prítomný podriadený úradník nachádzajúci sa v rámci najvyššej funkčnej skupiny v najvyššej platovej triede; v prípade, že sa v tejto platovej triede nachádza viacero osôb, zastupuje ho služobne najstaršia osoba v rámci príslušnej platovej triedy a v prípade, že sa v tejto platovej triede nachádza viacero takýchto služobne starých osôb, zastupuje ho najstaršia osoba z nich.

2.   Ak vedúci oddelenia nemôže vykonávať svoje funkcie alebo ak jeho miesto nie je obsadené, zastupuje ho zástupca vedúceho oddelenia alebo úradník určený generálnym riaditeľom.

Ak zástupca vedúceho oddelenia nie je prítomný alebo generálny riaditeľ neurčil žiadneho úradníka, zastupuje ho prítomný podriadený úradník nachádzajúci sa v rámci najvyššej funkčnej skupiny v najvyššej platovej triede; v prípade, že sa v tejto platovej triede nachádza viacero osôb, zastupuje ho služobne najstaršia osoba v rámci príslušnej platovej triedy a v prípade, že sa v tejto platovej triede nachádza viacero takýchto služobne starých osôb, zastupuje ho najstaršia osoba z nich.

3.   Ak niektorý iný nadriadený nemôže vykonávať svoje funkcie alebo ak jeho miesto nie je obsadené, generálny riaditeľ určí po dohode so zodpovedným členom Komisie zastupujúceho úradníka. Ak nie je takto určený žiaden úradník, vykonáva príslušné funkcie prítomný podriadený úradník nachádzajúci sa v rámci najvyššej funkčnej skupiny v najvyššej platovej triede; v prípade, že sa v tejto platovej triede nachádza viacero osôb, vykonáva tieto funkcie služobne najstaršia osoba v rámci príslušnej platovej triedy a v prípade, že sa v tejto platovej triede nachádza viacero takýchto služobne starých osôb, vykonáva tieto funkcie najstaršia osoba z nich.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 28

Komisia podľa potreby ustanoví vykonávacie pravidlá tohto rokovacieho poriadku.

Komisia môže vzhľadom na technologický a informačný vývoj prijať doplňujúce opatrenia týkajúce sa fungovania Komisie a jej útvarov.

Článok 29

Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.“


(1)  Článok 17 ods. 6 písm. a) Zmluvy o Európskej únii.

(2)  Článok 17 ods. 6 písm. b) Zmluvy o Európskej únii.

(3)  Článok 248 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(4)  Pozri poznámku pod čiarou č. 3.

(5)  Pozri poznámku pod čiarou č. 3.

(6)  Článok 17 ods. 6 písm. c) Zmluvy o Európskej únii.

(7)  Článok 17 ods. 6 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii.

(8)  Ú. v. EÚ L 156, 18.6.2005, s. 3.


5.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/68


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. marca 2010,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené

[oznámené pod číslom K(2010) 1197]

(Iba francúzske a holandské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2010/139/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

keďže:

(1)

Dňa 2. novembra 2004 predložila spoločnosť Monsanto Europe S.A. v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 príslušným orgánom Belgicka žiadosť o uvedenie potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú kukuricu MON863xMON810xNK603, sú z nej zložené alebo vyrobené, na trh (ďalej len „žiadosť“).

(2)

Žiadosť sa vzťahuje aj na uvedenie iných produktov, ktoré obsahujú kukuricu MON863xMON810xNK603 alebo sú z nej zložené, na trh na účely rovnakého použitia ako akákoľvek iná kukurica, s výnimkou kultivácie. Preto v súlade s ustanovením článku 5 ods. 5 a článku 17 ods. 5 nariadenia (ES) č.1829/2003 zahŕňa údaje a informácie požadované v prílohách III a IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/ES (2), ako aj informácie a závery z posúdenia rizika vykonaného v súlade so zásadami stanovenými v prílohe II k smernici 2001/18/ES.

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) vydal 31. marca 2006 priaznivé stanovisko v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a dospel k záveru, že uvedenie produktov, ktoré obsahujú kukuricu MON863xMON810xNK603, sú z nej zložené alebo vyrobené, opísaných v uvedenej žiadosti (ďalej len „produkty“), na trh pravdepodobne nebude mať nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie, zdravie zvierat, ani na životné prostredie (3). EFSA vo svojom stanovisku dospel k záveru, že je prijateľné použiť údaje pri jednotlivých prípadoch na podporu bezpečnosti týchto produktov a zvážil všetky špecifické otázky a problémy, ktoré nastolili členské štáty v rámci konzultácií príslušných vnútroštátnych orgánov podľa článku 6 ods. 4 a článku 18 ods. 4 uvedeného nariadenia.

(4)

V októbri 2006 zverejnil EFSA na žiadosť Komisie podrobné vysvetlenie, akým spôsobom boli v jeho stanovisku zohľadnené pripomienky príslušných orgánov členských štátov, a zároveň zverejnil ďalšie informácie o rôznych otázkach, ktorými sa zaoberala Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy.

(5)

EFSA dospel vo svojom stanovisku k záveru, že plán monitorovania životného prostredia, ktorého súčasťou je všeobecný plán pozorovania predložený žiadateľom, je v súlade s plánovaným použitím uvedených produktov.

(6)

Vzhľadom na správu Svetovej zdravotníckej organizácie, v ktorej sa kanamycín a neomycín zaraďujú medzi „veľmi dôležité antibakteriálne látky pre humánnu medicínu a pre stratégie riadenia rizika v oblasti použitia iného ako v humánnej medicíne“, vydala dňa 26. februára 2007 Európska agentúra pre lieky vyhlásenie, v ktorom zdôraznila liečebný význam obidvoch antibiotík v humánnej aj veterinárnej medicíne. S prihliadnutím na uvedené stanovisko EFSA 13. apríla 2007 uviedol, že prítomnosť génu nptII v geneticky modifikovaných rastlinách nenaruší liečebný účinok príslušných antibiotík. Je tomu tak vďaka extrémne nízkej pravdepodobnosti prenosu génu z rastlín na baktérie a jeho následnej expresie, ako aj vďaka skutočnosti, že tento gén rezistencie na antibiotiká nachádzajúci sa v baktériách je už rozšírený v životnom prostredí. EFSA tak potvrdil svoje predchádzajúce hodnotenie týkajúce sa bezpečného použitia markerového génu rezistencie na antibiotiká nptII v geneticky modifikovaných organizmoch a produktoch z nich vyrobených, určených na potravinárske a krmivárske účely.

(7)

Komisia 14. mája 2008 poverila EFSA i) pripraviť konsolidované vedecké stanovisko, v ktorom sa zohľadní predchádzajúce stanovisko a vyhlásenie o používaní markerové gény rezistencie na antibiotiká v geneticky modifikovaných rastlinách určených alebo už povolených na uvedenie na trh a o ich možných použitiach na dovoz, spracovania a pestovanie, ii) uviesť možné následky tohto konsolidovaného stanoviska na predchádzajúce hodnotenia EFSA o jednotlivých GMO obsahujúcich markerové gény rezistencie na antibiotiká. Komisia okrem iného upozornila EFSA na listy z Dánska a od organizácie Greenpeace.

(8)

EFSA 11. júna 2009 zverejnil vyhlásenie o používaní génov ARM v geneticky modifikovaných rastlinách, v ktorom dospel k záveru, že predchádzajúce posúdenie EFSA týkajúce sa kukurice MON863xMON810xNK603 je v súlade so stratégiou hodnotenia rizika opísanou vo vyhlásení a že sa nevyskytli žiadne nové dôkazy, na základe ktorých by mal EFSA svoje pôvodné stanovisko zmeniť.

(9)

Dňa 15. marca 2007 na základe vedeckej publikácie týkajúcej sa opätovnej analýzy 90-dňového testu kukurice MON 863 na potkanoch a otázky bezpečnosti kukurice MON 863 sa Komisia obrátila na EFSA, pokiaľ ide o dosah tejto analytickej štúdie na jeho predchádzajúce priaznivé hodnotenie bezpečnosti kukurice MON 863. Dňa 28. júna 2007 EFSA uviedol, že táto publikácia nevyvoláva nové otázky, ktoré by boli toxikologicky významné, a potvrdil svoje predchádzajúce priaznivé hodnotenie bezpečnosti kukurice MON 863.

(10)

Vzhľadom na tieto skutočnosti by sa malo udeliť povolenie pre tieto výrobky.

(11)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifikátorov pre geneticky modifikované organizmy (4), by sa mal každému GMO prideliť jednoznačný identifikátor.

(12)

Podľa stanoviska EFSA sa zdá, že pre potraviny, zložky potravín a krmivo, ktoré obsahujú kukuricu MON863xMON810xNK603, sú z nej zložené alebo vyrobené, nie sú potrebné iné osobitné požiadavky na označovanie ako tie, ktoré sú ustanovené v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Aby sa však zabezpečilo, že uvedené produkty sa budú používať v rámci rozsahu povolenia stanoveného týmto rozhodnutím, malo by byť na označení krmiva, ktoré obsahuje GMO alebo je z nich zložené, a produktov iných, ako sú potraviny a krmivo obsahujúce GMO alebo z nich zložené, pre ktoré sa povolenie žiada, jasne uvedené, že tieto produkty sa nesmú používať na kultiváciu.

(13)

Podobne, na základe stanoviska EFSA, požiadavky špecifických podmienok alebo obmedzení vzťahujúcich sa na umiestnenie týchto produktov na trh a/alebo špecifické podmienky alebo obmedzenia vzťahujúce sa na ich používanie a zaobchádzanie s nimi vrátane požiadaviek monitorovania po ich uvedení na trh alebo osobitných podmienok ochrany špecifických ekosystémov/životného prostredia a/alebo geografických oblastí podľa článku 6 ods. 5 písm. e) a článku 18 ods. 5 písm. e) nariadenia (ES) č.1829/2003 nie sú opodstatnené. Všetky relevantné informácie o povolení týchto produktov by sa v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 mali zapísať do Registra geneticky modifikovaných potravín a krmív Spoločenstva.

(14)

Článkom 4 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (5), sa ustanovujú požiadavky označovania výrobkov, ktoré obsahujú GMO alebo sú z nich zložené.

(15)

Toto rozhodnutie sa oznámi prostredníctvom Informačného strediska pre biologickú bezpečnosť (Biosafety Clearing House) stranám Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite podľa článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov (6).

(16)

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat neposkytol stanovisko v rámci časovej lehoty, ktorú stanovil jeho predseda.

(17)

Rada na svojom zasadnutí 18. februára 2008 nerozhodla kvalifikovanou väčšinou v prospech návrhu ani v jeho neprospech. Na základe toho má Komisia prijať tieto opatrenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Geneticky modifikovaný organizmus a jednoznačný identifikátor

Geneticky modifikovanej kukurici (Zea mays L.) MON863xMON810xNK603 získanej krížením kukurice obsahujúcej MON-ØØ863-5, MON-ØØ81Ø-6 a MON-ØØ6Ø3-6 vymedzenej v písmene b) prílohy k tomuto rozhodnutiu sa v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 65/2004 prideľuje jednoznačný identifikátor MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6.

Článok 2

Povolenie a uvedenie produktu na trh

Na účely článku 4 ods. 2 a článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 sa v súlade s podmienkami vymedzenými v tomto rozhodnutí povoľujú tieto produkty:

a)

potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6, sú z nej zložené alebo vyrobené;

b)

krmivo, ktoré obsahuje kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6, je z nej zložené alebo vyrobené;

c)

produkty iné ako potraviny a krmivo, ktoré obsahujú kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6 alebo sú z nej zložené a sú určené na rovnaké použitie ako akákoľvek iná kukurica, s výnimkou kultivácie.

Článok 3

Označenie

1.   Na účely požiadaviek označovania produktov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 je „názov organizmu“„kukurica“.

2.   Na označení produktov a v dokumentoch sprevádzajúcich tieto produkty obsahujúce kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6 alebo z nej zložené, ktoré sú uvedené v článku 2 písm. b) a c), sa uvádza „neurčené na kultiváciu“.

Článok 4

Monitorovanie účinkov na životné prostredie

1.   Držiteľ povolenia zabezpečí zavedenie a implementáciu plánu monitorovania účinkov na životné prostredie podľa písmena h) prílohy.

2.   Držiteľ povolenia Komisii predkladá výročné správy o implementácii a výsledkoch činností stanovených v tomto monitorovacom pláne.

Článok 5

Register Spoločenstva

Informácie uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa v súlade s článkom 28 nariadenia (ES) č. 1829/2003 zapíšu do Registra geneticky modifikovaných potravín a krmív Spoločenstva.

Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľom povolenia je spoločnosť Monsanto Europe S.A., Belgicko, zastupujúca spoločnosť Monsanto Company, Spojené štáty americké.

Článok 7

Platnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje počas 10 rokov od dátumu jeho oznámenia.

Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Monsanto Europe S.A., Scheldelaan 460, Haven 627 – B 2040 Antverpy – Belgicko.

V Bruseli 2. marca 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-159

(4)  Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.

(6)  Ú. v. EÚ L 287, 5.11.2003, s. 1.


PRÍLOHA

a)   Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov

:

Monsanto Europe S.A.

Adresa

:

Scheldelaan 460, Haven 627 – B 2040 Antverpy, Belgicko

V mene spoločnosti Monsanto Company – 800 N. Lindbergh Boulevard – St. Louis, Missouri 63167 – Spojené štáty americké

b)   Označenie a špecifikácia produktov:

1.

potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6, sú z nej zložené alebo vyrobené;

2.

krmivo, ktoré obsahuje kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6, je z nej zložené alebo vyrobené;

3.

produkty iné ako potraviny a krmivo, ktoré obsahujú kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6 alebo sú z nej zložené a sú určené na rovnaké použitie ako akákoľvek iná kukurica, s výnimkou kultivácie.

Geneticky modifikovaná kukurica MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6 opísaná v žiadosti sa získava krížením kukurice obsahujúcej MON-ØØ863-5, MON-ØØ81Ø-6 a MON-ØØ6Ø3-6 a vyjadruje proteín CryBb1, ktorý jej poskytuje ochranu proti určitým škodlivým chrobákom (Diabrotica spp.), proteín Cry 1 Ab, ktorý rastline zabezpečuje ochranu proti určitým škodcom radu motýľov (Ostrinia nubilalis, Sesammia spp.), a proteín CP4 EPSPS, ktorý rastline dáva schopnosť tolerancie ku glyfosátovému herbicídu. Gén nptII, ktorý dáva rezistenciu voči kanamycínu, bol použitý ako voliteľný ukazovateľ v procese genetickej modifikácie.

c)   Označenie:

1.

Na účely požiadaviek označovania produktov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 je „názov organizmu“„kukurica“.

2.

Na označení produktov a v dokumentoch sprevádzajúcich tieto produkty obsahujúce kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6 alebo z nej zložené, ktoré sú uvedené v článku 2 písm. b) a c), sa uvádza „neurčené na kultiváciu“.

d)   Metóda detekcie:

Kvantitatívne metódy založené na PCR v reálnom čase špecifické pre jednotlivé prípady pre geneticky modifikovanú kukuricu MON-ØØ863-5, MON-ØØ81Ø-6 a MON-ØØ6Ø3-6 schválené v prípade kukurice MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6.

Schválenie referenčným laboratóriom Spoločenstva zriadeným v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003 je uverejnené na internetovej stránke http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Referenčný materiál: ERM®-BF416 (pre MON-ØØ863-5), ERM®-BF413 (pre MON-ØØ81Ø-6) and ERM®-BF415 (pre MON-ØØ6Ø3-6) prístupné na internetovej stránke Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie, Inštitútu pre referenčné materiály a merania (IRMM): http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)   Jednoznačný identifikátor:

MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6

f)   Informácie požadované v zmysle prílohy II ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite:

Informačné stredisko pre biologickú bezpečnosť (Biosafety Clearing House), záznam ID: pozri [vyplní sa pri oznámení]

g)   Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa umiestnenia týchto produktov na trh, ich používania alebo zaobchádzania s nimi:

Nevyžadujú sa.

h)   Plán monitorovania:

Plán monitorovania účinkov na životné prostredie podľa prílohy VII k smernici 2001/18/ES.

[Odkaz: plán uverejnený na internete]

i)   Požiadavky týkajúce sa monitorovania využívania potravín určených na ľudskú spotrebu po ich umiestnení na trh:

Nevyžadujú sa.

Poznámka: Je možné, že odkazy na príslušné dokumenty bude potrebné priebežne upravovať. Tieto úpravy budú verejnosti sprístupnené formou aktualizácie registra geneticky modifikovaných potravín a krmív Spoločenstva.


5.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/73


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. marca 2010,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6), sú z nej zložené alebo vyrobené

[oznámené pod číslom K(2010) 1198]

(Iba francúzske a holandské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2010/140/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

keďže:

(1)

Dňa 24. júna 2004 predložila spoločnosť Monsanto Europe S.A. v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 príslušným orgánom Nemecka žiadosť o uvedenie na trh potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú kukuricu MON863xMON810, sú z nej zložené alebo vyrobené (ďalej len „žiadosť“).

(2)

Žiadosť sa vzťahuje aj na uvedenie iných produktov, ktoré obsahujú kukuricu MON863xMON810 alebo sú z nej zložené, na trh na účely rovnakého použitia ako akákoľvek iná kukurica, s výnimkou pestovania. Preto v súlade s ustanovením článku 5 ods. 5 a článku 17 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1829/2003 zahŕňa údaje a informácie požadované v prílohách III a IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (2), ako aj informácie a závery z posúdenia rizika vykonaného v súlade so zásadami stanovenými v prílohe II k smernici 2001/18/ES.

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) vydal 31. marca 2006 priaznivé stanovisko v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a dospel k záveru, že umiestnenie na trh produktov, ktoré obsahujú kukuricu MON863xMON810, sú z nej zložené alebo vyrobené, opísaných v uvedenej žiadosti (ďalej len „produkty“), pravdepodobne nebude mať nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie, zdravie zvierat, ani na životné prostredie (3). EFSA vo svojom stanovisku dospel k záveru, že je prijateľné použiť údaje pri jednotlivých prípadoch na podporu bezpečnosti týchto produktov a zvážil všetky špecifické otázky a problémy, ktoré nastolili členské štáty v rámci konzultácií príslušných vnútroštátnych orgánov podľa článku 6 ods. 4 a článku 18 ods. 4 uvedeného nariadenia.

(4)

V októbri 2006 zverejnil EFSA na žiadosť Komisie podrobné vysvetlenie, akým spôsobom boli v jeho stanovisku zohľadnené pripomienky príslušných orgánov členských štátov a zároveň zverejnil ďalšie informácie o rôznych otázkach, ktorými sa zaoberala Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy.

(5)

EFSA dospel vo svojom stanovisku k záveru, že plán monitorovania životného prostredia, ktorého súčasťou je všeobecný plán pozorovania predložený žiadateľom, je v súlade s plánovaným použitím uvedených produktov.

(6)

Vzhľadom na správu Svetovej zdravotníckej organizácie, v ktorej sa kanamycín a neomycín zaraďujú medzi „veľmi dôležité antibakteriálne látky pre humánnu medicínu a pre stratégie riadenia rizika v oblasti použitia iného ako v humánnej medicíne“ vydala dňa 26. februára 2007 Európska agentúra pre lieky vyhlásenie, v ktorom zdôraznila liečebný význam obidvoch antibiotík v humánnej aj veterinárnej medicíne. S prihliadnutím na uvedené stanovisko EFSA 13. apríla 2007 uviedol, že prítomnosť génu nptII v geneticky modifikovaných rastlinách nenaruší liečebný účinok príslušných antibiotík. Je tomu tak vďaka extrémne nízkej pravdepodobnosti prenosu génu z rastlín na baktérie a jeho následnej expresie, ako aj vďaka skutočnosti, že tento gén rezistencie na antibiotiká nachádzajúci sa v baktériách je už rozšírený v životnom prostredí. EFSA tak potvrdil svoje predchádzajúce hodnotenie týkajúce sa bezpečného použitia markerového génu rezistencie na antibiotiká nptII v geneticky modifikovaných organizmoch a produktoch z nich vyrobených určených na potravinárske a krmivárske účely.

(7)

Komisia 14. mája 2008 poverila EFSA: i) pripraviť konsolidované vedecké stanovisko, v ktorom sa zohľadní predchádzajúce stanovisko a vyhlásenie o používaní markerové gény rezistencie na antibiotiká v geneticky modifikovaných rastlinách určených alebo už povolených na uvedenie na trh a o ich možných použitiach na dovoz, spracovanie a pestovanie; ii) uviesť možné následky tohto konsolidovaného stanoviska na predchádzajúce hodnotenia EFSA o jednotlivých GMO obsahujúcich markerové gény rezistencie na antibiotiká. Komisia okrem iného upozornila EFSA na listy z Dánska a od organizácie Greenpeace.

(8)

EFSA 11. júna 2009 zverejnil vyhlásenie o používaní génov ARM v geneticky modifikovaných rastlinách, v ktorom dospel k záveru, že predchádzajúce posúdenie EFSA týkajúce sa kukurice MON863xMON810 je v súlade so stratégiou hodnotenia rizika popísanou vo vyhlásení a že sa nevyskytli žiadne nové dôkazy, na základe ktorých by mal EFSA svoje pôvodné stanovisko zmeniť.

(9)

Dňa 15. marca 2007 na základe vedeckej publikácie týkajúcej sa opätovnej analýzy 90-dňového testu kukurice MON 863 na potkanoch a otázky bezpečnosti kukurice MON 863 sa Komisia obrátila na EFSA, pokiaľ ide o dosah tejto analytickej štúdie na jeho predchádzajúce priaznivé hodnotenie bezpečnosti kukurice MON 863. Dňa 28. júna 2007 EFSA uviedol, že táto publikácia nevyvoláva nové otázky, ktoré by boli toxikologicky významné a potvrdil svoje predchádzajúce priaznivé hodnotenie bezpečnosti kukurice MON 863.

(10)

Vzhľadom na tieto skutočnosti by sa malo udeliť povolenie pre tieto výrobky.

(11)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifikátorov pre geneticky modifikované organizmy (4), by sa mal každému GMO prideliť jednoznačný identifikátor.

(12)

Podľa stanoviska EFSA sa zdá, že pre potraviny, zložky potravín a krmivo, ktoré obsahujú kukuricu MON863xMON810, sú z nej zložené alebo vyrobené, nie sú potrebné iné osobitné požiadavky na označovania ako tie, ktoré sú ustanovené v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Aby sa však zabezpečilo, že uvedené produkty sa budú používať v rámci rozsahu povolenia stanoveného týmto rozhodnutím, malo by byť na označení krmiva, ktoré obsahuje GMO alebo je z nich zložené, a produktov iných ako sú potraviny a krmivo obsahujúce GMO alebo z nich zložené, pre ktoré sa povolenie žiada, jasne uvedené, že tieto produkty sa nesmú používať na pestovanie.

(13)

Podobne, na základe stanoviska EFSA požiadavky špecifických podmienok alebo obmedzení vzťahujúcich sa na umiestnenie týchto produktov na trh a/alebo špecifické podmienky alebo obmedzenia vzťahujúce sa na ich používanie a zaobchádzanie s nimi vrátane požiadaviek monitorovania po ich uvedení na trh alebo osobitných podmienok ochrany špecifických ekosystémov/životného prostredia a/alebo geografických oblastí podľa článku 6 ods. 5 písm. e) a článku 18 ods. 5 písm. e) nariadenia (ES) č. 1829/2003 nie sú opodstatnené. Všetky relevantné informácie o povolení týchto produktov by sa v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 mali zapísať do Registra geneticky modifikovaných potravín a krmív Spoločenstva.

(14)

Článkom 4 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (5), sa ustanovujú požiadavky označovania výrobkov, ktoré obsahujú GMO alebo sú z nich zložené.

(15)

Toto rozhodnutie sa oznámi prostredníctvom Informačného strediska pre biologickú bezpečnosť (Biosafety Clearing House) stranám Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite podľa článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov (6).

(16)

Iné použitie ako na potraviny a krmivo povolené pre rovnaké GMO v súlade s rozhodnutím Komisie 2006/47/ES (7), ako aj rovnaké podmienky pre uvedenie na trh a monitorovanie sú zahrnuté v tomto rozhodnutí a sú preto upravené iba týmto rozhodnutím.

(17)

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat neposkytol stanovisko v rámci časovej lehoty, ktorú stanovil jeho predseda.

(18)

Rada na svojom zasadnutí 18. februára 2008 nerozhodla kvalifikovanou väčšinou v prospech návrhu ani v jeho neprospech. Na základe toho má Komisia prijať tieto opatrenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Geneticky modifikovaný organizmus a jednoznačný identifikátor

Geneticky modifikovanej kukurici (Zea mays L.) MON863xMON810 získanej krížením kukurice obsahujúcej MON-ØØ863-5 a MON-ØØ81Ø-6 vymedzenej v písmene b) prílohy k tomuto rozhodnutiu sa v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 65/2004 prideľuje jednoznačný identifikátor MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6.

Článok 2

Povolenie a uvedenie produktu na trh

Na účely článku 4 ods. 2 a článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 sa v súlade s podmienkami vymedzenými v tomto rozhodnutí povoľujú tieto produkty:

a)

potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, sú z nej zložené alebo vyrobené;

b)

krmivo, ktoré obsahuje kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, je z nej zložené alebo vyrobené;

c)

produkty iné ako potraviny a krmivo, ktoré obsahujú kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 alebo sú z nej zložené a sú určené na rovnaké použitie ako akákoľvek iná kukurica, s výnimkou pestovania.

Článok 3

Označenie

1.   Na účely požiadaviek označovania produktov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 je „názov organizmu“„kukurica“.

2.   Na označení produktov a v dokumentoch sprevádzajúcich tieto produkty obsahujúce kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 alebo z nej zložené, ktoré sú uvedené v článku 2 písm. b) a c), sa uvádza „neurčené na pestovanie“.

Článok 4

Monitorovanie účinkov na životné prostredie

1.   Držiteľ povolenia zabezpečí zavedenie a implementáciu plánu monitorovania účinkov na životné prostredie podľa písmena h) prílohy.

2.   Držiteľ povolenia Komisii predkladá výročné správy o implementácii a výsledkoch činností stanovených v tomto pláne monitorovania.

Článok 5

Register Spoločenstva

Informácie uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa v súlade s článkom 28 nariadenia (ES) č. 1829/2003 zapíšu do Registra geneticky modifikovaných potravín a krmív Spoločenstva.

Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Monsanto Europe S.A., Belgicko zastupujúca spoločnosť Monsanto Company, Spojené štáty americké.

Článok 7

Platnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje počas 10 rokov od dátumu jeho oznámenia.

Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Monsanto Europe S.A., Scheldelaan 460, Haven 627 – B 2040 Antverpy – Belgicko.

V Bruseli 2. marca 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2004-112

(4)  Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.

(6)  Ú. v. EÚ L 287, 5.11.2003, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 26, 31.1.2006, s. 17.


PRÍLOHA

a)   Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Monsanto Europe S.A.

Adresa:

V mene spoločnosti Monsanto Company – 800 N. Lindbergh Boulevard – St. Louis, Missouri 63167 – Spojené štáty americké

b)   Označenie a špecifikácia produktov:

1.

potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, sú z nej zložené alebo vyrobené;

2.

krmivo, ktoré obsahuje kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, je z nej zložené alebo vyrobené;

3.

produkty iné ako potraviny a krmivo, ktoré obsahujú kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 alebo sú z nej zložené a sú určené na rovnaké použitie ako akákoľvek iná kukurica, s výnimkou pestovania.

Geneticky modifikovaná kukurica MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 opísaná v žiadosti sa získava krížením kukurice obsahujúcej MON-ØØ863-5 a MON-ØØ81Ø-6 a vyjadruje proteín CryBb1, ktorá jej poskytuje ochranu proti určitým škodlivým chrobákom (Diabrotica spp.), a proteín Cry 1 Ab, ktorý rastline zabezpečuje ochranu proti určitým škodcom radu motýľov (Ostrinia nubilalis, Sesammia spp.). Gén nptII, ktorý dáva rezistenciu voči kanamycínu, bol použitý ako voliteľný ukazovateľ v procese genetickej modifikácie.

c)   Označenie:

1.

Na účely požiadaviek označovania produktov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 je „názov organizmu“„kukurica“.

2.

Na označení produktov a v dokumentoch sprevádzajúcich tieto produkty obsahujúce kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 alebo z nej zložené, ktoré sú uvedené v článku 2 písm. b) a c), sa uvádza „neurčené na pestovanie“.

d)   Metóda detekcie:

Kvantitatívne metódy založené na PCR v reálnom čase špecifické pre jednotlivé prípady pre geneticky modifikovanú kukuricu MON-ØØ863-5 a kukuricu MON-ØØ81Ø-6 schválené v prípade kukurice MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6.

Schválenie referenčným laboratóriom Spoločenstva zriadeným v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003 je uverejnené na internetovej stránke http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Referenčný materiál: ERM®-BF416 (pre MON-ØØ863-5) a ERM®-BF413 (pre MON-ØØ81Ø-6) prístupné na internetovej stránke Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie, Inštitútu pre referenčné materiály a merania (IRMM): http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)   Jednoznačný identifikátor:

MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6.

f)   Informácie požadované v zmysle prílohy II ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite:

Informačné stredisko pre biologickú bezpečnosť (Biosafety Clearing House), záznam ID: pozri [vyplní sa pri oznámení].

g)   Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa umiestnenia týchto produktov na trh, ich používania alebo zaobchádzania s nimi:

Nevyžadujú sa.

h)   Plán monitorovania

Plán monitorovania účinkov na životné prostredie podľa prílohy VII k smernici 2001/18/ES.

[Odkaz: Plán uverejnený na internete.]

i)   Požiadavky týkajúce sa monitorovania využívania potravín určených na ľudskú spotrebu po ich umiestnení na trh

Nevyžadujú sa.

Poznámka: Je možné, že odkazy na príslušné dokumenty bude potrebné priebežne upravovať. Tieto úpravy budú verejnosti sprístupnené formou aktualizácie registra geneticky modifikovaných potravín a krmív Spoločenstva.


5.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/78


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. marca 2010,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené

[oznámené pod číslom K(2010) 1203]

(Iba francúzske a holandské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2010/141/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

keďže:

(1)

Dňa 22. októbra 2004 spoločnosť Monsanto Europe S.A. predložila v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 príslušným orgánom Spojeného kráľovstva žiadosť o uvedenie potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú kukuricu MON863xNK603, sú z nej zložené alebo vyrobené, na trh (ďalej len „žiadosť“).

(2)

Žiadosť sa vzťahuje aj na uvedenie iných produktov, ktoré obsahujú kukuricu MON863xNK603 alebo sú z nej zložené, na trh na účely rovnakého použitia ako akejkoľvek inej kukurice s výnimkou kultivácie. Preto v súlade s ustanovením článku 5 ods. 5 a článku 17 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1829/2003 zahŕňa údaje a informácie požadované v prílohách III a IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (2), ako aj informácie a závery z posúdenia rizika vykonaného v súlade so zásadami stanovenými v prílohe II k smernici 2001/18/ES.

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) vydal 31. marca 2006 priaznivé stanovisko v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a dospel k záveru, že umiestnenie produktov, ktoré obsahujú kukuricu MON863xNK603, sú z nej zložené alebo vyrobené, opísaných v uvedenej žiadosti (ďalej len „produkty“), na trh pravdepodobne nebude mať nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie, zdravie zvierat ani na životné prostredie (3). EFSA vo svojom stanovisku dospel k záveru, že je prijateľné použiť údaje pri jednotlivých prípadoch na podporu bezpečnosti týchto produktov, a zvážil všetky špecifické otázky a problémy, ktoré nastolili členské štáty v rámci konzultácií príslušných vnútroštátnych orgánov podľa článku 6 ods. 4 a článku 18 ods. 4 uvedeného nariadenia.

(4)

V októbri 2006 EFSA zverejnil na žiadosť Komisie podrobné vysvetlenie, akým spôsobom boli v jeho stanovisku zohľadnené pripomienky príslušných orgánov členských štátov, a zároveň zverejnil ďalšie informácie o rôznych otázkach, ktorými sa zaoberala Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy.

(5)

EFSA dospel vo svojom stanovisku k záveru, že plán monitorovania životného prostredia, ktorého súčasťou je všeobecný plán pozorovania predložený žiadateľom, je v súlade s plánovaným použitím uvedených produktov.

(6)

Vzhľadom na správu Svetovej zdravotníckej organizácie, v ktorej sa kanamycín a neomycín zaraďujú medzi „veľmi dôležité antibakteriálne látky pre humánnu medicínu a pre stratégie riadenia rizika v oblasti iného použitia ako v humánnej medicíne“, Európska agentúra pre lieky vydala 26. februára 2007 vyhlásenie, v ktorom zdôraznila liečebný význam obidvoch antibiotík v humánnej aj veterinárnej medicíne. S prihliadnutím na uvedené stanovisko EFSA 13. apríla 2007 uviedol, že prítomnosť génu nptII v geneticky modifikovaných rastlinách nenaruší liečebný účinok príslušných antibiotík. Je to tak vďaka extrémne nízkej pravdepodobnosti prenosu génu z rastlín na baktérie a jeho následnej expresie, ako aj vďaka skutočnosti, že tento gén rezistencie na antibiotiká nachádzajúci sa v baktériách je už rozšírený v životnom prostredí. EFSA tak potvrdil svoje predchádzajúce hodnotenie týkajúce sa bezpečného použitia markerového génu rezistencie na antibiotiká nptII v geneticky modifikovaných organizmoch a z nich vyrobených produktoch určených na potravinárske a krmovinárske účely.

(7)

Dňa 14. mája 2008 Komisia poverila EFSA: i) aby pripravil konsolidované vedecké stanovisko, v ktorom sa zohľadní predchádzajúce stanovisko a vyhlásenie o používaní markerových génov rezistencie na antibiotiká v geneticky modifikovaných rastlinách určených alebo už povolených na uvedenie na trh a o ich možných použitiach na dovoz, spracovanie a pestovanie; ii) aby uviedol možné následky tohto konsolidovaného stanoviska na predchádzajúce hodnotenia EFSA o jednotlivých GMO obsahujúcich markerové gény rezistencie na antibiotiká. Komisia okrem iného upozornila EFSA na listy z Dánska a od organizácie Greenpeace.

(8)

Dňa 11. júna 2009 EFSA zverejnil vyhlásenie o používaní génov ARM v geneticky modifikovaných rastlinách, v ktorom dospel k záveru, že predchádzajúce posúdenie EFSA týkajúce sa kukurice MON863xNK603 je v súlade so stratégiou hodnotenia rizika opísanou vo vyhlásení a že sa nevyskytli žiadne nové dôkazy, na základe ktorých by EFSA mal svoje pôvodné stanovisko zmeniť.

(9)

Dňa 15. marca 2007 sa na základe vedeckej publikácie týkajúcej sa opätovnej analýzy 90-dňového testu kukurice MON 863 na potkanoch a otázky bezpečnosti kukurice MON 863 Komisia obrátila na EFSA, pokiaľ ide o dosah tejto analytickej štúdie na jeho predchádzajúce priaznivé hodnotenie bezpečnosti kukurice MON 863. Dňa 28. júna 2007 EFSA uviedol, že táto publikácia nevyvoláva nové otázky, ktoré by boli toxikologicky významné, a potvrdil svoje predchádzajúce priaznivé hodnotenie bezpečnosti kukurice MON 863.

(10)

Vzhľadom na tieto skutočnosti by sa malo udeliť povolenie na tieto výrobky.

(11)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifikátorov pre geneticky modifikované organizmy, by sa mal každému GMO prideliť jednoznačný identifikátor (4).

(12)

Podľa stanoviska EFSA sa zdá, že pre potraviny, zložky potravín a krmivo, ktoré obsahujú kukuricu MON863xNK603, sú z nej zložené alebo vyrobené, nie sú potrebné žiadne osobitné požiadavky na označovanie ako tie, ktoré sú ustanovené v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Aby sa však zabezpečilo, že uvedené produkty sa budú používať v rámci rozsahu povolenia stanoveného týmto rozhodnutím, malo by byť na označení krmiva, ktoré obsahuje GMO alebo je z nich zložené, a iných produktov, ako sú potraviny a krmivo obsahujúce GMO alebo z nich zložené, na ktoré sa povolenie žiada, jasne uvedené, že tieto produkty sa nesmú používať na kultiváciu.

(13)

Podobne na základe stanoviska EFSA požiadavky špecifických podmienok alebo obmedzení vzťahujúcich sa na uvádzanie týchto produktov na trh a/alebo špecifické podmienky alebo obmedzenia vzťahujúce sa na ich používanie a zaobchádzanie s nimi vrátane požiadaviek monitorovania po ich uvedení na trh alebo osobitných podmienok ochrany špecifických ekosystémov/životného prostredia a/alebo geografických oblastí podľa článku 6 ods. 5 písm. e) a článku 18 ods. 5 písm. e) nariadenia (ES) č. 1829/2003 nie sú opodstatnené. Všetky relevantné informácie o povolení týchto produktov by sa v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 mali zapísať do Registra geneticky modifikovaných potravín a krmív Spoločenstva.

(14)

Článkom 4 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (5), sa ustanovujú požiadavky označovania výrobkov, ktoré obsahujú GMO alebo sú z nich zložené.

(15)

Toto rozhodnutie sa oznámi prostredníctvom Informačného strediska pre biologickú bezpečnosť (Biosafety Clearing House) stranám Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite podľa článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov (6).

(16)

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat neposkytol stanovisko v rámci časovej lehoty, ktorú stanovil jeho predseda.

(17)

Rada na svojom zasadnutí 18. februára 2008 nerozhodla kvalifikovanou väčšinou v prospech návrhu ani v jeho neprospech. Na základe toho má Komisia prijať tieto opatrenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Geneticky modifikovaný organizmus a jednoznačný identifikátor

Geneticky modifikovanej kukurici (Zea mays L.) MON863xNK603 získanej krížením kukurice obsahujúcej MON-ØØ863-5 a MON-ØØ6Ø3-6, vymedzenej v písmene b) prílohy k tomuto rozhodnutiu, sa v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 65/2004 prideľuje jednoznačný identifikátor MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6.

Článok 2

Povolenie a uvedenie produktu na trh

Na účely článku 4 ods. 2 a článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 sa v súlade s podmienkami vymedzenými v tomto rozhodnutí povoľujú tieto produkty:

a)

potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6, sú z nej zložené alebo vyrobené;

b)

krmivo, ktoré obsahuje kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6, je z nej zložené alebo vyrobené;

c)

iné produkty ako potraviny a krmivo, ktoré obsahujú kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6 alebo sú z nej zložené a sú určené na rovnaké použitie ako akákoľvek iná kukurica, s výnimkou kultivácie.

Článok 3

Označenie

1.   Na účely požiadaviek označovania produktov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 je „názov organizmu“„kukurica“.

2.   Na označení produktov a v dokumentoch sprevádzajúcich tieto produkty obsahujúce kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6 alebo z nej zložené, ktoré sú uvedené v článku 2 písm. b) a c), sa uvádza „neurčené na kultiváciu“.

Článok 4

Monitorovanie účinkov na životné prostredie

1.   Držiteľ povolenia zabezpečí zavedenie a implementáciu plánu monitorovania účinkov na životné prostredie podľa písmena h) prílohy.

2.   Držiteľ povolenia predkladá Komisii výročné správy o implementácii a výsledkoch činností stanovených v tomto pláne monitorovania.

Článok 5

Register Spoločenstva

Informácie uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa v súlade s článkom 28 nariadenia (ES) č. 1829/2003 zapíšu do Registra geneticky modifikovaných potravín a krmív Spoločenstva.

Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľom povolenia je spoločnosť Monsanto Europe S.A., Belgicko, zastupujúca spoločnosť Monsanto Company, Spojené štáty americké.

Článok 7

Platnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje 10 rokov od dátumu jeho oznámenia.

Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Monsanto Europe S.A., Scheldelaan 460, Haven 627, 2040 Antverpy, Belgicko.

V Bruseli 2. marca 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2004-154

(4)  Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.

(6)  Ú. v. EÚ L 287, 5.11.2003, s. 1.


PRÍLOHA

a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov

:

Monsanto Europe S.A.

Adresa

:

Scheldelaan 460, Haven 627, 2040 Antverpy, Belgicko

V mene spoločnosti Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.

b)

Označenie a špecifikácia produktov:

1.

potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6, sú z nej zložené alebo vyrobené;

2.

krmivo, ktoré obsahuje kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6, je z nej zložené alebo vyrobené;

3.

iné produkty ako potraviny a krmivo, ktoré obsahujú kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6 alebo sú z nej zložené a sú určené na rovnaké použitie ako akákoľvek iná kukurica, s výnimkou kultivácie.

Geneticky modifikovaná kukurica MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6 opísaná v žiadosti sa získava krížením kukurice obsahujúcej MON-ØØ863-5 a MON-ØØ6Ø3-6 a vyjadruje proteín CryBb1, ktorý jej poskytuje ochranu proti určitým škodlivým chrobákom (Diabrotica spp.), a proteín CP4 EPSPS, ktorý rastline dáva schopnosť tolerancie na glyfosátový herbicíd. Gén nptII, ktorý dáva rezistenciu voči kanamycínu, sa použil ako voliteľný ukazovateľ v procese genetickej modifikácie.

c)

Označenie:

1.

Na účely požiadaviek označovania produktov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 je „názov organizmu“„kukurica“.

2.

Na označení produktov a v dokumentoch sprevádzajúcich tieto produkty obsahujúce kukuricu MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6 alebo z nej zložené, ktoré sú uvedené v článku 2 písm. b) a c), sa uvádza „neurčené na kultiváciu“.

d)

Metóda detekcie:

kvantitatívne metódy založené na PCR v reálnom čase špecifické pre jednotlivé prípady pre geneticky modifikovanú kukuricu MON-ØØ863-5 a kukuricu MON-ØØ6Ø3-6, schválené v prípade kukurice MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6,

schválenie referenčným laboratóriom Spoločenstva zriadeným v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003 je uverejnené na internetovej stránke: http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

referenčný materiál: ERM®-BF416 (pre MON-ØØ81Ø-5) a ERM®-BF415 (pre MON-ØØ6Ø3-6) prístupné na internetovej stránke Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie, Inštitútu pre referenčné materiály a merania (IRMM): http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)

Jednoznačný identifikátor:

MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6.

f)

Informácie požadované v zmysle prílohy II ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite:

Informačné stredisko pre biologickú bezpečnosť (Biosafety Clearing House), záznam ID: pozri [vyplní sa pri oznámení].

g)

Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa umiestnenia týchto produktov na trh, ich používania alebo zaobchádzania s nimi:

Nevyžadujú sa.

h)

Plán monitorovania

Plán monitorovania účinkov na životné prostredie podľa prílohy VII k smernici 2001/18/ES.

[Odkaz: plán uverejnený na internete].

i)

Požiadavky týkajúce sa monitorovania využívania potravín určených na ľudskú spotrebu po ich umiestnení na trh

Nevyžadujú sa.

Poznámka: Je možné, že odkazy na príslušné dokumenty bude potrebné priebežne upravovať. Tieto úpravy budú verejnosti sprístupnené formou aktualizácie Registra geneticky modifikovaných potravín a krmív Spoločenstva.


Korigendá

5.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/83


Korigendum k rozhodnutiu Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady

( Úradný vestník Európskej únie L 325 z 11. decembra 2009 )

Na stranách 46 a 48 v poznámkach pod čiarou č. 1 v prílohe Rokovací poriadok Rady:

namiesto:

„… a Ú. v. ES L 5, 1.1.1999, s. 71).“

má byť:

„… a Ú. v. ES L 5, 9.1.1999, s. 71).“