ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.049.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 49

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
26. februára 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 157/2010 z 22. februára 2010, ktorým sa na základe preskúmania pred uplynutím platnosti v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých mechanizmov krúžkových viazačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 158/2010 z 25. februára 2010, ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie masla na rok 2010

14

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 159/2010 z 25. februára 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

16

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 160/2010 z 25. februára 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

18

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 161/2010 z 25. februára 2010, ktorým sa stanovuje maximálne zníženie cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 676/2009

20

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 162/2010 z 25. februára 2010, ktorým sa stanovuje maximálne zníženie cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 677/2009

21

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/118/SZBP z 25. februára 2010, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Kosove

22

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/119/SZBP z 25. februára 2010, ktorým sa predlžuje a mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pri Africkej únii

26

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/120/SZBP z 25. februára 2010, ktorým sa predlžuje a mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Afganistan a Pakistan

28

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/121/SZBP z 25. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k spoločnej pozícii 2004/161/SZBP o obnovení reštriktívnych opatrení voči Zimbabwe

30

 

 

2010/122/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. februára 2010, ktorým sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimku pre používanie kadmia [oznámené pod číslom K(2010) 1034]  ( 1 )

32

 

 

2010/123/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. februára 2010, ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. februára 2009, 1. marca 2009, 1. apríla 2009, 1. mája 2009 a 1. júna 2009 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskych spoločenstiev pôsobiacich v tretích krajinách

34

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

26.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 157/2010

z 22. februára 2010,

ktorým sa na základe preskúmania pred uplynutím platnosti v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých mechanizmov krúžkových viazačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1), ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (2) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na článok 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009,

so zreteľom na návrh predložený Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

Rada uložila nariadením (ES) č. 119/97 (3) konečné antidumpingové clo v rozsahu od 32,5 % do 39,4 % na dovoz určitých mechanizmov krúžkových viazačov (ďalej len „MKV“) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“). Tieto colné sadzby sa uplatňovali na iné MKV ako so 17 alebo 23 krúžkami, pričom MKV so 17 a 23 krúžkami podliehali clu, ktoré zodpovedalo rozdielu medzi minimálnou dovoznou cenou (ďalej len „MDC“ 325 EUR za 1 000 kusov) a frankocenou na hranici Únie pred preclením, kedykoľvek bola nižšia ako MDC.

(2)

Rada nariadením (ES) č. 2100/2000 (4) zmenila a zvýšila tieto clá v prípade určitých iných MKV ako so 17 alebo 23 krúžkami na základe revízneho prešetrovania podľa článku 12 základného nariadenia. Zmenené clá sa pohybovali v rozsahu od 51,2 % do 78,8 %.

(3)

Na základe žiadosti dvoch výrobcov z Únie sa v januári 2002 (5) začalo preskúmanie pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia a nariadením (ES) č. 2074/2004 (6) Rada predĺžila existujúce antidumpingové opatrenia o štyri roky.

(4)

Rada po prešetrovaní zameranom na obchádzanie opatrení v zmysle článku 13 základného nariadenia rozšírila nariadením (ES) č. 1208/2004 (7) konečné antidumpingové opatrenia na dovoz určitých MKV zasielaných z Vietnamu, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod vo Vietname.

(5)

Rada po prešetrovaní zameranom na obchádzanie opatrení v zmysle článku 13 základného nariadenia rozšírila nariadením (ES) č. 33/2006 (8) konečné antidumpingové opatrenia na dovoz určitých MKV zasielaných z Laoskej ľudovodemokratickej republiky, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Laoskej ľudovodemokratickej republike.

(6)

Napokon v auguste 2008 Rada rozšírila nariadením (ES) č. 818/2008 (9) rozsah opatrení na určité mierne upravené MKV, keďže sa preukázalo, že opatrenia sa obchádzali.

2.   Žiadosť o preskúmanie

(7)

Po uverejnení oznámenia o blížiacom sa uplynutí platnosti antidumpingových opatrení vzťahujúcich sa na dovoz určitých MKV s pôvodom v ČĽR (10) bola 4. septembra 2008 Komisii doručená žiadosť o preskúmanie týchto opatrení podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia.

(8)

Žiadosť podal výrobca z Únie, spoločnosť Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (ďalej len „žiadateľ“), predstavujúci podstatnú časť celkovej výroby mechanizmov krúžkových viazačov v Únii, v tomto prípade viac ako 50 %. Žiadosť bola odôvodnená tým, že uplynutie platnosti opatrení by mohlo viesť k pokračovaniu alebo opakovanému výskytu dumpingu a ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.

(9)

Komisia začala preskúmanie po tom, čo po porade s poradným výborom rozhodla, že existujú dostatočné dôkazy na začatie preskúmania podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia (11).

3.   Prešetrovanie

a)   Postup

(10)

Komisia oficiálne informovala o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti vyvážajúcich výrobcov, dovozcov a používateľov, o ktorých sa vedelo, že sa ich toto preskúmanie týka, zástupcov vyvážajúcej krajiny, žiadajúceho výrobcu z Únie a druhého známeho výrobcu z Únie. Zainteresovaným stranám bola daná možnosť, aby predložili svoje názory v písomnej podobe a požiadali o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí preskúmania.

(11)

Všetky strany, ktoré o to požiadali vo vyššie uvedenej lehote a ktoré preukázali, že existujú osobitné dôvody na to, aby boli vypočuté, dostali príležitosť na vypočutie.

(12)

Dotazníky boli zaslané všetkých stranám, ktorým sa oficiálne oznámilo začatie preskúmania, a tým stranám, ktoré požiadali o dotazník v lehote stanovenej v oznámení o začatí preskúmania. Okrem toho sa nadviazal kontakt s jedným výrobcom z Thajska (navrhnutá analogická krajina), ktorému bol doručený dotazník.

(13)

Vyplnený dotazník zaslal jeden vyvážajúci výrobca z ČĽR, ktorý nevyvážal MKV do Európskej únie (ďalej len „EÚ“), a jeho prepojená spoločnosť v Thajsku, žiadajúci výrobca z Únie, traja neprepojení dovozcovia a jeden používateľ prepojený s navrhovateľom. Druhý výrobca z Únie nespolupracoval pri tomto prešetrovaní a jeden neprepojený dovozca len predložil pripomienky.

(14)

Všetky príslušné strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa plánovalo odporučiť uloženie konečných antidumpingových ciel. Následne po oznámení im bola poskytnutá lehota na vyjadrenie. Pripomienky strán sa zvážili a v prípadoch, keď to bolo vhodné, sa zistenia zodpovedajúcim spôsobom upravili.

b)   Zainteresované strany a overovacie návštevy

(15)

Útvary Komisie vyhľadali a overili všetky informácie, ktoré považovali za potrebné na účely stanovenia pravdepodobnosti pokračovania alebo opakovaného výskytu dumpingu a ujmy a stanovenia záujmu Únie. Overovacie návštevy sa uskutočnili v priestoroch týchto spoločností:

i)

žiadajúci výrobca z Únie:

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Viedeň, Rakúsko;

ii)

výrobca vo vyvážajúcej krajine:

Wah Hing Stationery Manufactory Ltd (WHS), Guangzhou, a jeho prepojená spoločnosť Wah Hing Stationery Manufactory Ltd („WHS“) v Hongkongu, ČĽR;

iii)

neprepojený dovozca v EÚ:

Giardini S.r.l., Settimo Milanese, Taliansko.

c)   Obdobie prešetrovania

(16)

Prešetrovanie pokračovania alebo opakovaného výskytu dumpingu sa vzťahovalo na obdobie od 1. októbra 2007 do 30. septembra 2008 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“ alebo „ORP“). Preskúmanie trendov relevantných z hľadiska posúdenia pravdepodobnosti pokračovania alebo opakovaného výskytu ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2005 do konca ORP (ďalej len „posudzované obdobie“).

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

1.   Príslušný výrobok

(17)

Príslušný výrobok je rovnaký ako výrobok vymedzený v nariadení Rady (ES) č. 2074/2004, t. j. určité mechanizmy krúžkových viazačov pozostávajúce z dvoch oceľových plátov alebo drôtov najmenej so štyrmi k nim upevnenými polkrúžkami vyrobenými z oceľového drôtu, ktoré spája oceľový kryt. Môžu sa otvárať buď roztiahnutím polkrúžkov, alebo pomocou malého oceľového otváracieho mechanizmu, ktorý je pripevnený k mechanizmu krúžkového viazača. Krúžky môžu mať rôzne tvary, najbežnejšie sú kruhové a v tvare D (ďalej len „príslušný výrobok“). MKV sú v súčasnosti zaradené pod kód KN ex 8305 10 00. Pákovooblúkové mechanizmy zaradené pod ten istý kód KN nie sú zahrnuté do rozsahu príslušného výrobku.

(18)

MKV sa používajú na viazanie papierových, kartónových a plastom potiahnutých kancelárskych zakladačov, prezentačných a iných viazaných zakladačov.

(19)

Počas ORP sa v EÚ predal veľký počet rôznych druhov MKV. Rozdiely medzi týmito druhmi boli stanovené na základe šírky základne, druhu mechanizmu, počtu krúžkov, otváracieho systému, nominálnej kapacity viazaného papiera, priemeru krúžkov, tvaru krúžkov, dĺžky odstupu a vzdialenosti medzi krúžkami. Vzhľadom na skutočnosť, že všetky druhy majú rovnaké fyzikálne a technické vlastnosti a sú do určitej miery zameniteľné, bolo stanovené, že na účely súčasného konania všetky MKV tvoria jeden samostatný výrobok.

2.   Podobný výrobok

(20)

Zistilo sa tiež, že nie je žiadny rozdiel medzi základnými fyzikálnymi a technickými vlastnosťami a použitím MKV, ktoré sa vyrábajú v ČĽR, a MKV, ktoré vyrába výrobné odvetvie Únie a predávajú sa na trhu EÚ.

(21)

Preto sa dospelo k záveru, že MKV s pôvodom v ČĽR a MKV vyrábané a predávané výrobným odvetvím Únie na trhu EÚ sú podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

C.   PRAVDEPODOBNOSŤ POKRAČOVANIA ALEBO OPAKOVANÉHO VÝSKYTU DUMPINGU

(22)

V súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia sa preskúmalo, či by uplynutie platnosti existujúcich opatrení mohlo viesť k pokračovaniu alebo opakovanému výskytu dumpingu.

1.   Predbežné poznámky

(23)

Žiadny čínsky výrobca vyvážajúci MKV do EÚ nespolupracoval pri prešetrovaní. Zo štyroch čínskych spoločností uvedených v žiadosti spolupracovala len jedna spoločnosť, ako aj jej prepojená spoločnosť so sídlom v Thajsku. Ostatné tri vyvážajúce spoločnosti nevyplnili dotazník. Jediný spolupracujúci čínsky výrobca nevyvážal príslušný výrobok do EÚ, ale realizoval vývoz príslušného výrobku na trhy iných tretích krajín. Pri chýbajúcej spolupráci akéhokoľvek čínskeho vyvážajúceho výrobcu MKV do EÚ počas ORP museli zistenia týkajúce sa dumpingu vychádzať z informácií, ktoré Komisia mala k dispozícii z iných zdrojov v súlade s ustanoveniami článku 18 základného nariadenia. V tomto prípade sa usúdilo, že najprimeranejšie a najvhodnejšie informácie sú informácie, ktoré o vývoze poskytuje Eurostat. Ak to bolo účelné a s náležitým ohľadom na časové ohraničenie prešetrovania sa tieto informácie skontrolovali porovnaním s informáciami od jediného čínskeho výrobcu, ktorý spolupracoval pri tomto prešetrovaní, ale nevyvážal MKV do EÚ, a s čínskou vývoznou štatistikou. Vzhľadom na skutočnosť, že od čínskych vyvážajúcich výrobcov neexistujú žiadne údaje o konkrétnych spoločnostiach, pokiaľ ide o množstvo a objem, sa však štatistika Eurostatu považuje za jediný dostupný náhradný zdroj informácií o čínskom vývoze do EÚ, aj keď sa absolútna úroveň cien uvádzaných Eurostatom zdá dosť vysoká v porovnaní s dovoznými cenami vykazovanými čínskou vývoznou štatistikou a údajmi Eurostatu uvádzanými za ostatné tretie krajiny.

2.   Pokračovanie dumpingu

a)   Analogická krajina

(24)

Keďže ČĽR je transformujúce sa hospodárstvo v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia, normálna hodnota sa musela stanoviť na základe ceny alebo vytvorenej normálnej hodnoty získanej vo vhodnej tretej krajine s trhovým hospodárstvom (ďalej len „analogická krajina“) alebo ceny z analogickej krajiny do iných krajín vrátane Únie, alebo ak toto nie je možné, na inom odôvodnenom základe vrátane ceny skutočne zaplatenej alebo splatnej v Únii za podobný výrobok, ktorá sa v prípade potreby riadne upraví tak, aby zahŕňala primerané ziskové rozpätie.

(25)

Počas predchádzajúceho prešetrovania bola za analogickú krajinu zvolená India. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že Komisia informovala jediného indického výrobcu, ktorý spolupracoval v predchádzajúcom prešetrovaní, o začatí tohto prešetrovania, ale príslušná strana odmietla spolupracovať. V žiadosti o preskúmanie pred uplynutím platnosti bolo na účely stanovenia normálnej hodnoty za analogickú krajinu navrhnuté Thajsko. Tento výber napadli určité strany zúčastnené v konaní, ktoré tvrdili, že ako vhodná analogická krajina sa mala použiť India.

(26)

Pokiaľ ide o Thajsko, jeden thajský výrobca súhlasil so spoluprácou. Komisia preto preskúmala možnosť použiť údaje získané z Thajska na účely stanovenia normálnej hodnoty pre ČĽR. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že v Thajsku nebol žiadny predaj príslušného výrobku na domácom trhu. Normálna hodnota v Thajsku sa preto musela stanoviť na základe článku 2 ods. 6 písm. c).

(27)

Okrem toho z porovnania úrovne priemernej vývoznej ceny príslušného výrobku pri vývoze z Thajska s priemernou vývoznou cenou príslušného výrobku z ČĽR uvádzanou Eurostatom vyplynulo, že čínske ceny sú vyššie ako thajské ceny. V súvislosti s tým je potrebné poznamenať, že existuje značná škála rôznych druhov výrobkov, ktoré patria pod príslušný výrobok, a ceny sa môžu líšiť v závislosti od druhu výrobku. V dôsledku chýbajúcej spolupráce vyvážajúcich výrobcov z ČĽR nebolo možné určiť presné zloženie ich predaja na vývoz do EÚ a porovnať ho so zložením výrobkov thajských vyvážajúcich výrobcov. Keďže neexistovali žiadne náznaky, že značný rozdiel vývozných cien možno pripísať inému faktoru, dospelo sa preto k záveru, že existuje rozdiel v zložení výrobkov MKV vyvážaných do EÚ čínskymi a thajskými vyvážajúcimi výrobcami. V skutočnosti sa na základe rozdielov vo vývozných cenách z Thajska a ČĽR do Európskej únie dospelo s použitím najlepších dostupných údajov k záveru, že vývoz z ČĽR zahŕňa drahšie, dokonalejšie druhy výrobku a že aj z tohto dôvodu by nebolo vhodné používať údaje z Thajska na stanovenie normálnej hodnoty pre ČĽR.

(28)

Thajská spoločnosť bola okrem toho prepojená s jediným spolupracujúcim čínskym výrobcom MKV. Komisia prešetrovala, či by skutočnosť, že tieto dve spoločnosti sú prepojené, mohla mať vplyv na stanovenie normálnej hodnoty. V tejto súvislosti sa pripomína, že z predchádzajúcich prešetrovaní (menovite z dvoch prešetrovaní zameraných na obchádzanie opatrení) vyplynulo, že thajská spoločnosť bola zriadená ako obchodná reakcia čínskeho výrobcu na uloženie antidumpingových opatrení na príslušný výrobok. Ten istý záver potvrdilo toto prešetrovanie, ako sa podrobne vysvetľuje v odôvodnení 38. Vzhľadom na toto dôkladne potvrdené prepojenie medzi čínskym a thajským výrobcom sa dospelo k záveru, že nie je vhodné použiť informácie predložené jedinou spoločnosťou, ktorá spolupracovala v navrhovanej analogickej krajine. Pri zohľadnení všetkých uvedených faktorov a v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa preto dospelo k záveru, že Thajsko nie je vhodná analogická krajina na stanovenie normálnej hodnoty.

(29)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti týkajúce sa Thajska, neexistujúcu spoluprácu zo strany predtým použitej analogickej krajiny (India), ako aj skutočnosti, že žiadna čínska spoločnosť, ktorá vyvážala MKV do EÚ, nespolupracovala pri prešetrovaní, sa pokladalo za vhodné vychádzať pri stanovení normálnej hodnoty z iného primeraného základu, t. j. zo skutočne zaplatených alebo splatných cien v Únii za podobný výrobok.

b)   Normálna hodnota

(30)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa prijalo rozhodnutie vychádzať pri stanovení normálnej hodnoty z cien výrobného odvetvia Únie v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia, t. j. na základe skutočne zaplatených alebo splatných cien v Únii za podobný výrobok. Normálna hodnota sa teda vypočítala na základe údajov overených v priestoroch žiadajúceho výrobcu z Únie. Zistilo sa, že predaj podobného výrobku týmto výrobcom na domácom trhu je reprezentatívny v porovnaní s príslušným výrobkom vyvážaným do EÚ z ČĽR. Keďže predajné ceny výrobného odvetvia Únie boli stratové, museli sa primerane upraviť tak, aby zahŕňali primerané ziskové rozpätie, ako sa ustanovuje v článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia. V súvislosti s tým sa použilo primerané ziskové rozpätie vo výške 5 %, ktoré sa považuje za primerané pre tento druh obchodných činností.

c)   Vývozná cena

(31)

V súlade s článkom 18 základného nariadenia a pri neexistujúcej spolupráci čínskych vyvážajúcich výrobcov sa vývozná cena vypočítala použitím údajov Eurostatu.

d)   Porovnanie

(32)

Normálna hodnota sa porovnala s vývoznou cenou na základe cien zo závodu. V snahe zabezpečiť spravodlivé porovnanie normálnej hodnoty s vývoznou cenou sa riadne zohľadnili rozdiely ovplyvňujúce ceny a porovnateľnosť cien podľa článku 2 ods. 10 základného nariadenia. Úpravy sa v prípade potreby vykonali na zohľadnenie rozdielov v nákladoch na dopravu, poistenie a iných nákladoch súvisiacich s dopravou.

e)   Dumpingové rozpätie

(33)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a neexistenciu iných spoľahlivých informácií o Číne bolo celoštátne dumpingové rozpätie založené na porovnaní vážených priemerných hodnôt a vyjadrené ako percento z ceny CIF na hranici EÚ pred preclením vypočítané a stanovené vo výške 20,7 %.

f)   Záver o dumpingu

(34)

Prešetrovaním sa stanovil výskyt dumpingu počas ORP. Tento záver vychádzal: i) na jednej strane z vývozných cien stanovených z údajov Eurostatu z dôvodov uvedených v odôvodnení 23 a ii) na druhej strane z normálnej hodnoty stanovenej na základe cien výrobného odvetvia Únie v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia z dôvodov uvedených v odôvodneniach 24 až 29.

3.   Opakovaný výskyt dumpingu

(35)

Pokiaľ ide o analýzu výskytu dumpingu počas ORP, prešetrila sa pravdepodobnosť opakovaného výskytu dumpingu. Pre chýbajúcu spoluprácu čínskych vyvážajúcich výrobcov okrem jednej spoločnosti, ktorá vyvážala len do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, a vzhľadom na neexistenciu verejne dostupných informácií sa závery uvedené ďalej v texte opierajú v súlade s článkom 18 základného nariadenia najmä o dostupné skutočnosti, a to o údaje Eurostatu, údaje od jedinej spolupracujúcej spoločnosti, o čínsku štatistiku a o žiadosť o preskúmanie.

(36)

Z tohto hľadiska sa analyzovali tieto prvky: a) voľná kapacita a správanie vyvážajúcich čínskych výrobcov z hľadiska objemu a cien a b) atraktívnosť trhu EÚ pre čínskych vývozcov z hľadiska cien a objemu.

a)   Voľná kapacita a správanie vyvážajúcich čínskych výrobcov

(37)

Je potrebné pripomenúť, že pre chýbajúcu spoluprácu iných vyvážajúcich výrobcov ako spoločnosť WHS neboli k dispozícii žiadne informácie o výrobe v ČĽR, voľnej výrobnej kapacite a predaji na čínskom trhu okrem informácií o spolupracujúcom výrobcovi.

(38)

Jediný čínsky spolupracujúci výrobca od roku 2005 do ORP výrazne znížil svoju výrobnú kapacitu (presný číselný údaj nemožno zverejniť z dôvodu ochrany dôverných informácií). Tento čínsky výrobca je však schopný opäť rozšíriť svoju výrobnú kapacitu. Túto zníženú výrobnú kapacitu by bolo možné okamžite a bez vynaloženia úsilia obnoviť vzhľadom na to, že tento výrobca stále vlastní prázdny výrobný závod v blízkosti funkčného závodu. V tomto závode by čínsky výrobca mohol v krátkom čase, t. j. do šiestich mesiacov, znovu zriadiť výrobnú linku na výrobu MKV s použitím existujúcich zariadení, ktoré v súčasnosti uspokojujú iné výrobné potreby, ale mohli by sa znovu upraviť s cieľom zvýšiť celkovú produkciu MKV. V súvislosti s tým je tiež potrebné pripomenúť, že tento čínsky výrobca nemá predaj na domácom trhu a žiadne zjavné plány začať v blízkej budúcnosti predaj na domácom trhu. Tento výrobca by preto mohol rýchlo zvýšiť výrobu a nasmerovať ju na ktorékoľvek vývozné trhy (vrátane trhu EÚ, na ktorom v súčasnosti nepredáva), ak by sa povolilo uplynutie platnosti opatrení. Táto spoločnosť tiež potvrdila, že v prípade, ak by sa antidumpingové opatrenia zrušili, zatvorila by výrobný závod svojej prepojenej thajskej spoločnosti a presťahovala by výrobu MKV späť do Číny. Spolupracujúca spoločnosť nezachovala vysokú úroveň investícií, čo možno ľahko vysvetliť vzhľadom na existenciu jej prepojenej thajskej spoločnosti, nízku úroveň investícií, ktorá je vo všeobecnosti potrebná pre tento druh výrobnej činnosti, a krátky čas potrebný na presun strojov na výrobu MKV.

(39)

Pokiaľ ide o nespolupracujúcich čínskych výrobcov, dospelo sa k záveru, že v ČĽR stále existujú voľné kapacity. To sa zakladá na skutočnosti, že celkový čínsky vývoz sa znížil a neexistujú žiadne informácie, z ktorých by vyplývalo, že kapacita v ČĽR sa znížila. Okrem toho je potrebné poznamenať, že pokiaľ ide o prispôsobiteľnosť strojov a celkovú univerzálnosť zariadení v odvetví výroby MKV, je čas na realizáciu krátky, takže kapacity by sa mohli ľahko obnoviť s cieľom reagovať na vývoj na trhu s MKV.

(40)

Pokiaľ ide o predaj jediného spolupracujúceho čínskeho výrobcu na vývoz do tretích krajín, tento poskytol len čiastočné informácie, ktoré poukazujú, že jeho predaj sa od roku 2006 po ORP zvýšil približne o 10 %. Počas toho istého obdobia sa jeho priemerná vývozná cena do tretích krajín zvýšila o 0,7 %.

(41)

V súvislosti s vývojom celkového čínskeho vývozu do iných krajín sa vyhľadávali informácie z dostupných čínskych štatistík s cieľom stanoviť objem a ceny čínskeho vývozu. Tieto údaje potvrdzujú, že v období od roku 2004 do ORP došlo k výraznému poklesu MKV z Číny. Objem MKV vyvezených v roku 2004 predstavoval podľa čínskej štatistiky 198 miliónov kusov, pričom tento objem poklesol počas ORP na 89 miliónov kusov. Na druhej strane priemerná predajná cena počas obdobia od roku 2004 do roku 2007 klesla a počas ORP dosiahla len úrovne mierne nižšie ako v roku 2004. Skutočnosť, že objem čínskeho vývozu MKV predstavoval počas ORP len 45 % úrovne z roku 2004, pričom priemerná vývozná cena bola počas ORP o 7 % nižšia ako úroveň z roku 2004, potvrdzuje, že všetci čínski výrobcovia bez ohľadu na to, či spolupracovali pri prešetrovaní, majú silnú motiváciu vrátiť sa k vývoznej výkonnosti dosiahnutej v minulosti vzhľadom na svoje dostupné kapacity a tendenciu zvyšovania vývozných cien zaznamenanú v minulých rokoch. Za týchto okolností je odôvodnené domnievať sa, že v prípade, ak by sa povolilo uplynutie platnosti antidumpingových opatrení, trh Únie by sa stal veľmi atraktívnym cieľom pre čínskych vývozcov, ktorí by sa potom snažili vyvážať na trh Únie v značných množstvách.

b)   Atraktívnosť trhu EÚ

(42)

Pred uložením antidumpingových ciel bola EÚ pre ČĽR druhým najvýznamnejším vývozným trhom s MKV z hľadiska celkového objemu. Po uložení antidumpingových opatrení, ich rozšírení na základe dvoch prešetrovaní zameraných na obchádzanie opatrení a ich preskúmania v roku 2008 s cieľom rozšíriť ich rozsah podiel ČĽR na trhu stále klesal. Podiely na trhu zostali počas posudzovaného obdobia v podstate stabilné a počas ORP sa znížili len mierne na 3,2 % (– 0,4 %). Veľkosť trhu EÚ, ktorý je druhý najväčší po USA, a z toho vyplývajúci dopyt vytvárajú z EÚ dôležitý cieľ v porovnaní s ostatnými čínskymi vývoznými trhmi. Prítomnosť Číny na trhu EÚ v minulosti a dôležitosť tohto trhu možno považovať za jasný znak toho, že čínski výrobcovia sa v budúcnosti pokúsia opäť získať podiely na trhu EÚ.

(43)

Okrem toho existujú jasné náznaky, že strany v Číne pozorne sledujú toto prešetrovanie a zvažujú možnosť začať vývoz do EÚ. V súvislosti s tým je potrebné pripomenúť, že Komisii boli po začatí konania doručené otázky od čínskeho výrobcu, ktoré sa nespomenuli v žiadosti o preskúmanie pred uplynutím platnosti, v ktorých sa uvádza, že spoločnosť bola zriadená v roku 2005, vyrába MKV a plánuje vyvážať MKV do EÚ od roku 2009. Táto spoločnosť zo začiatku zvažovala možnosť spolupracovať na konaní, ale nepredložila príslušný vyplnený dotazník. Uvedená skutočnosť potvrdzuje, že EÚ zostáva pre čínskych výrobcov atraktívnym trhom aj pri existujúcich antidumpingových opatreniach, a preto v prípade, ak by sa povolilo uplynutie platnosti opatrení, ich motivácia začať, zvýšiť alebo opätovne začať vývoz do EÚ by sa značne posilnila.

(44)

Dôležitosť a atraktívnosť EÚ ako trhu pre odbyt MKV v minulosti potvrdzujú aj pretrvávajúce minulé pokusy obísť alebo absorbovať súčasné antidumpingové opatrenia. Od uloženia antidumpingových opatrení voči ČĽR skutočne stále existovali pokusy čínskych vývozcov obísť a absorbovať ich s cieľom získať prístup na trh EÚ. Je potrebné pripomenúť, že súčasné opatrenia sa v roku 2000 zvýšili v dôsledku postupu zameraného proti absorbovaniu, v roku 2004 sa rozšírili na Vietnam a v roku 2006 na Laos v dôsledku existencie praktík obchádzania a v roku 2008 sa zmenili a doplnili, pokiaľ ide o vymedzenie príslušného výrobku, tiež v dôsledku praktík obchádzania prostredníctvom menšej úpravy výrobku.

(45)

Pokiaľ ide o ceny, podľa čínskej štatistiky je priemerná čínska vývozná cena na trhy tretích krajín vyššia ako priemerná čínska vývozná cena do EÚ, ale stále výrazne nižšia ako priemerná úroveň indických a thajských cien na trhu EÚ, t. j. ich potenciálnych priamych konkurentov. Príslušné údaje o čínskom vývoze naznačujú, že čínski výrobcovia majú na väčšine ostatných trhov už dobre vybudovanú pozíciu na rozdiel od ich súčasných výsledkov v rámci EÚ. Je preto jasné, že trh EÚ by bol pre čínskych vývozcov finančne zaujímavou možnosťou, keďže v EÚ by mohli predávať za vyššie ceny bez toho, aby ohrozili svoj predaj pre zvyšok sveta, a stále by mohli podhodnotiť svojich hlavných konkurentov v EÚ predajom za dumpingové ceny.

c)   Opatrenia na ochranu obchodu uplatňované tretími krajinami

(46)

Tretie krajiny neuplatňujú opatrenia na ochranu obchodu vzťahujúce sa na dovoz MKV s pôvodom v ČĽR.

4.   Záver

(47)

Prešetrovaním sa ukázalo, že spolupracujúci vyvážajúci výrobca a s najväčšou pravdepodobnosťou aj ďalší čínski vyvážajúci výrobcovia majú značné voľné kapacity vzhľadom na značný pokles ich vývozu v období od roku 2004 do ORP. Ukázalo sa tiež, že čínske strany majú trvalý záujem o vstup na trh EÚ. Okrem toho jediný spolupracujúci výrobca by mohol ľahko presunúť svoju výrobnú kapacitu z Thajska späť do Číny, ak by sa antidumpingové opatrenia zrušili.

(48)

Vzhľadom na voľné kapacity čínskych výrobcov a univerzálnosť ich strojov a zariadení je pravdepodobné, že dovoz z ČĽR na trh EÚ by sa mohol obnoviť v značných množstvách, ak by sa povolilo uplynutie platnosti antidumpingových opatrení. Trh EÚ je v súčasnosti jediný trh na svete, na ktorom existujú antidumpingové opatrenia, a zistené fakty naznačujú, že čínski vývozcovia by sa určite snažili čo najskôr získať späť svoje minulé podiely na trhu s využitím potrebnej schopnosti upraviť kapacitu. Uvedený záver podporuje skutočnosť, že by si mohli dovoliť predávať za ceny, ktoré sú nižšie ako ceny všetkých ich konkurentov na trhu EÚ, čo už dokázali, keď takto konali počas ORP.

(49)

Na základe týchto zistení a udalostí je pravdepodobné, že v prípade obnovy vývozu čínskych vývozcov do EÚ by ceny tohto vývozu boli stanovené pod normálnou hodnotou. Preto sa stanovilo, že v prípade zrušenia existujúcich opatrení možno predpokladať opakovaný výskyt dumpingu zo strany Číny.

D.   VYMEDZENIE VÝROBNÉHO ODVETVIA ÚNIE

(50)

Počas ORP MKV vyrábali v EÚ títo výrobcovia:

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Viedeň, Rakúsko,

Industria Meccanica Lombarda srl, Offanengo, Taliansko.

(51)

Prvý výrobca je žiadateľ a spolupracoval pri prešetrovaní. Druhý (menší) výrobca z Únie nespolupracoval. Pri prešetrovaní sa zistilo, že žiadateľ predstavoval počas ORP viac ako 50 % celkovej výroby MKV v Únii. Dospelo sa preto k záveru, že tento výrobca predstavuje výrobné odvetvie Únie v zmysle článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 4 základného nariadenia. Ďalej sa bude uvádzať ako „výrobné odvetvie Únie“. Žiadateľ a jeho dcérske spoločnosti nie sú prepojení s čínskymi vyvážajúcimi výrobcami.

(52)

Je potrebné uviesť, že v minulosti výrobné odvetvie Únie pôvodne pozostávalo z dvoch rôznych výrobcov (Koloman Handler – Rakúsko a Robert Krause – Nemecko), ktorí sa dostali do úpadku a prevzala ich rakúska skupina. Spoločnosti prešli výraznou reštrukturalizáciou, pričom súčasná štruktúra spoločnosti Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH vznikla v roku 2003, t. j. približne dva roky pred posudzovaným obdobím. Ústredie sa nachádza v Rakúsku, kým výroba je v Maďarsku.

E.   SITUÁCIA NA TRHU EÚ

1.   Spotreba na trhu EÚ

(53)

Na stanovenie predaja MKV výrobným odvetvím Únie na trhu EÚ sa použil vyplnený dotazník spolupracujúceho výrobcu z Únie. Na výpočet predaja výrobcu z Únie, ktorý nebol zahrnutý do vymedzenia výrobného odvetvia Únie, sa použili aj ďalšie dostupné informácie.

(54)

Údaje týkajúce sa objemu dovozu sa získali zo štatistiky Eurostatu s výnimkou údajov o dovoze z Thajska, ktoré sa získali z vyplneného dotazníka doručeného v rámci paralelne prebiehajúceho antidumpingového konania týkajúceho sa uvedenej krajiny.

(55)

Na základe toho spotreba MKV v EÚ počas posudzovaného obdobia klesla o 4 %, približne zo 170 až 180 miliónov kusov v roku 2005 na 165 až 175 miliónov kusov počas ORP (12).

2.   Dovoz z príslušnej krajiny

a)   Objem dovozu a podiel na trhu

 

2005

2006

2007

ORP

Objem dovozu

100

49

41

43

Podiel na trhu (%)

7,0 %

3,8 %

3,2 %

3,2 %

(56)

Na stanovenie celkového objemu dovozu príslušného výrobku z ČĽR sa považovalo za správne zahrnúť dovoz z tých krajín, na ktoré sa súčasné antidumpingové opatrenia rozšírili podľa článku 13 ods. 3 základného nariadenia, t. j. z Vietnamu a Laosu (pozri odôvodnenia 4 a 5). Dospelo sa k záveru, že dovoz z týchto krajín v skutočnosti predstavovali výrobky s pôvodom v ČĽR. Na základe toho sa stanovilo, že celkový objem dovozu MKV z ČĽR poklesol počas posudzovaného obdobia o viac ako 50 %. Podiel na trhu sa počas tohto obdobia znížil v rovnakom rozsahu. Je však potrebné poznamenať, že tento číselný údaj zahŕňa dovoz odosielaný z Laosu len v roku 2005 a v uvedenom roku predstavoval polovicu dovozu. Poznamenáva sa tiež, že prešetrovanie zamerané na obchádzanie opatrení týkajúce sa dovozu MKV odosielaných z Laosu sa začalo v apríli 2005.

(57)

Podiel ČĽR na trhu sa v roku 2006 znížil zo 7,0 % na 3,8 % a odvtedy zostal stabilný (približne 3 %). Je potrebné poznamenať, že v rámci predchádzajúceho preskúmania pred uplynutím platnosti sa podiel ČĽR na trhu znížil zo 14,8 % v roku 1998 na 1,9 % v roku 2001, t. j. podiel čínskych MKV na trhu je v súčasnosti vyšší ako na konci skúmaného obdobia v prípade predchádzajúceho preskúmania pred uplynutím platnosti.

b)   Cena dovozu príslušného výrobku/podhodnotenie

(58)

Z troch spolupracujúcich dovozcov len jeden dovážal MKV z ČĽR počas ORP. Tento dovoz bol veľmi malý v porovnaní s celkovým dovozom z ČĽR a pozostával z mechanizmov so 17 a 23 krúžkami, na ktoré sa vzťahovala minimálna dovozná cena. Nemohol sa preto použiť ako reprezentatívny základ. Podľa štatistiky Eurostatu sa dovozné ceny MKV s pôvodom v ČĽR znížili počas posudzovaného obdobia o 5 % a čínske ceny podhodnotili ceny výrobného odvetvia Únie približne o 10 % (bez započítania antidumpingových ciel). Absolútna úroveň cien uvádzaných Eurostatom sa však zdá dosť vysoká v porovnaní s dovoznými cenami vykazovanými v čínskej vývoznej štatistike a v číselných údajoch Eurostatu za ostatné tretie krajiny. Ako sa už uviedlo, je pravdepodobné, že v prípade zrušenia opatrení by sa čínske vývozné ceny museli zosúladiť s ich zahraničnými konkurentmi (Thajsko, India) a na tomto základe by miera podhodnotenia bola omnoho výraznejšia.

c)   Dovoz z tretích krajín

 

2005

2006

2007

ORP

India

52,9 %

48,3 %

44,9 %

43,3 %

Thajsko

11,5 %

12,2 %

7,9 %

13,0 %

Hongkong

0,2 %

0,0 %

5,1 %

4,9 %

Ostatné

1,2 %

2,7 %

4,4 %

1,7 %

(59)

Pokiaľ ide o dovoz z ostatných tretích krajín, dovoz MKV s pôvodom v Indii sa znižuje, kým dovoz MKV s pôvodom v Thajsku sa počas ORP mierne zvýšil a je vyšší v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Hongkong, ako aj ďalšie krajiny vyvážajú MKV do EÚ, ale v súvislosti s tým sa nevzniesli žiadne námietky a nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie.

3.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie  (13)

a)   Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

 

2005

2006

2007

ORP

Výroba

100

102

118

119

Výrobná kapacita

100

91

100

103

Využitie kapacity (%)

59 %

66 %

70 %

68 %

(60)

Počas posudzovaného obdobia sa výroba zvýšila takmer o 20 %, kým kapacita zostala relatívne stabilná. V dôsledku toho využitie kapacity sledovalo podobný trend ako výroba, pričom vzrástlo o 9 percentuálnych bodov.

(61)

Úroveň využitia kapacity počas ORP však bola pod úrovňou dosiahnutou v roku 2001, t. j. počas obdobia prešetrovania predchádzajúceho preskúmania pred uplynutím platnosti. Miera využitia kapacity bola vtedy v rozsahu od 70 % do 75 %.

b)   Zásoby

 

2005

2006

2007

ORP

Konečné zásoby

100

95

119

143

(62)

Zásoby výrobného odvetvia Únie počas posudzovaného obdobia celkovo vzrástli o 43 %. Značná časť výroby MKV pozostáva zo štandardných výrobkov a výrobné odvetvie Únie musí preto zachovávať určitú úroveň zásob, aby bolo schopné rýchlo uspokojiť dopyt zákazníkov. Zvýšenie konečnej zásoby nad priemernú úroveň naznačuje ťažkosti s predajom výrobkov (na vnútroštátnom trhu a na vývoznom trhu). Zohľadniť by sa mala aj sezónnosť predaja: predaj je významnejší počas posledného štvrťroka roka, čo zodpovedá začiatku školského roku.

c)   Objem predaja, podiel na trhu a rast

 

2005

2006

2007

ORP

Objem predaja

100

113

118

123

Podiel na trhu

24,4 %

30,2 %

31,5 %

31,1 %

(63)

Predaj výrobného odvetvia Únie na trhu EÚ vzrástol počas posudzovaného obdobia o 23 % a podiel na trhu vzrástol z 24,4 % na 31,1 %, t. j. zaznamenal nárast takmer o 7 percentuálnych bodov. Tento nárast podielu na trhu naznačuje, že rast výrobného odvetvia Únie bol vyšší ako vývoj spotreby.

(64)

Absolútna úroveň podielu na trhu však zostala pod úrovňou z roku 2001 v predchádzajúcom období prešetrovania, keď dosahovala približne 40 %.

d)   Predajné ceny a náklady

 

2005

2006

2007

ORP

Predajné ceny

100

88

88

88

(65)

Vážená priemerná predajná cena výrobného odvetvia Únie sa počas posudzovaného obdobia znížila o 12 %. Je potrebné poznamenať, že v posledných rokoch ceny surovín (ocele) kopírovali celosvetový trend rastu a že oceľ predstavuje približne 40 % celkových jednotkových nákladov. Predajné ceny boli od roku 2006 stratové.

e)   Ziskovosť, návratnosť investícií, peňažný tok

 

2005

2006

2007

ORP

Ziskovosť

100

– 646

–62

– 115

Návratnosť čistých aktív

100

–72

– 103

–53

Peňažný tok

100

56

42

– 131

(66)

Výrobné odvetvie Únie bolo v roku 2005 ešte ziskové, ale situácia sa vážne zhoršila nasledujúci rok v dôsledku praktík obchádzania, ktoré viedli v roku 2006 k rozšíreniu opatrení a v roku 2008 k rozšíreniu vymedzenia výrobku. Hoci sa ziskovosť v roku 2007 zlepšila, výrobné odvetvie Únie nebolo schopné dosiahnuť prah rentability a počas ORP bolo stratové. Straty počas ORP boli malé.

(67)

Peňažný tok a návratnosť čistých aktív mali vo veľkej miere spoločný trend. Pri takejto finančnej situácii by sa žiadateľ predstavujúci výrobné odvetvie Únie nepochybne stretol s ťažkosťami pri navyšovaní kapitálu mimo skupiny.

f)   Investície a schopnosť navyšovať kapitál

 

2005

2006

2007

ORP

Investície (v EUR)

100

190

85

80

(68)

Aj keď investície mali klesajúci trend, t. j. 20 % počas posudzovaného obdobia, výrobné odvetvie Únie si zachovalo určitú úroveň investícií, aby zostalo konkurencieschopné. Tieto investície pozostávali z nových strojov s cieľom zlepšiť výrobný proces a zvýšiť konkurencieschopnosť.

(69)

Ako sa uvádza v odôvodnení 66, vzhľadom na zlú finančnú situáciu výrobného odvetvia Únie možno vyvodiť záver, že jeho schopnosť navyšovať kapitál z nezávislých zdrojov bola vážne postihnutá.

g)   Zamestnanosť, produktivita a mzdy

 

2005

2006

2007

ORP

Zamestnanosť

100

94

105

104

Produktivita

100

109

113

114

Celkové mzdy

100

102

107

111

Mzdy

100

109

102

106

(70)

Zamestnanosť počas posudzovaného obdobia (jednotky plného pracovného času) vzrástla o 4 % a produktivita vyjadrená v tisícoch kusov vyrobených na zamestnanca sa počas tohto obdobia zlepšila o 14 %; celkové náklady práce vzrástli o 11 %, čo je vo veľkej miere zdôvodnené zvýšením zamestnanosti; zvýšenie priemernej mzdy na zamestnanca zostalo obmedzenejšie.

h)   Rozsah skutočného dumpingového rozpätia

(71)

Na základe najlepších dostupných skutočností sa prešetrovaním stanovil výskyt dumpingu počas ORP vo výške 20,7 %, čo je pomerne vysoká hodnota.

4.   Záver

(72)

Výrobné odvetvie Únie sa reštrukturalizovalo a v určitej miere využilo výhody z opatrení uložených proti dumpingovému dovozu. Jeho hospodárska situácia sa v posledných rokoch skutočne zlepšila: výroba, predaj, podiel na trhu a zamestnanosť vykazujú pozitívny trend.

(73)

Napriek uvedenému pozitívnemu vývoju sa však výrobné odvetvie nedokázalo úplne zotaviť z ujmy, ktorú utrpelo v minulosti. Dôkazom toho sú najmä finančné ukazovatele: ziskovosť, peňažný tok a návratnosť čistých aktív stále vykazujú známky ujmy. Výrobné odvetvie nedokázalo ani dosiahnuť úroveň predaja a výroby, ktorú dosahovalo v minulosti. To by sa malo posudzovať aj z hľadiska skutočnosti, že počas časti skúmaného obdobia boli opatrenia oslabené aj praktikami obchádzania opísanými skôr v texte.

(74)

Aj keď sa dosiahlo zlepšenie hospodárskej situácie výrobného odvetvia Únie, počas posudzovaného obdobia zostalo v zložitej situácii.

F.   PRAVDEPODOBNOSŤ POKRAČOVANIA ALEBO OPAKOVANÉHO VÝSKYTU UJMY

(75)

Výrobné odvetvie Únie reštrukturalizovalo svoje činnosti a využilo antidumpingové opatrenia. Hoci však tieto opatrenia boli uložené prvý raz v roku 1997, úplnú účinnosť nadobudli, až keď sa vyrovnali účinky absorbovania a praktík obchádzania. Hoci sa situácia výrobného odvetvia Únie zlepšila, zostáva nestabilná a citlivá.

(76)

Za týchto okolností je vhodné vykonať analýzu pravdepodobnosti opakovaného výskytu značnej ujmy s cieľom preskúmať, či by v prípade zrušenia opatrení prognózovaný vývoj z hľadiska objemu a cien dovozu s pôvodom v ČĽR ďalej zhoršoval situáciu výrobného odvetvia a spôsoboval značnú ujmu.

1.   Vplyv predpokladaného nárastu dumpingového dovozu na výrobné odvetvie Únie

(77)

Je potrebné pripomenúť, že v Číne existuje značná voľná kapacita a že výrobu MKV by sa dalo ľahko zvýšiť na vysokú úroveň. To vychádza z uvedených zistení, že jediný spolupracujúci čínsky výrobca by mohol ľahko obnoviť svoju súčasnú zníženú výrobnú kapacitu a dokonca zatvoriť svoj výrobný závod v Thajsku s cieľom repatriovať výrobu do Číny. Okrem toho aj ostatní nespolupracujúci čínski výrobcovia majú značnú voľnú kapacitu alebo by mohli takúto kapacitu ľahko obnoviť vzhľadom na krátky čas potrebný na prispôsobenie strojov a vzhľadom na celkovú univerzálnosť zariadení potrebných na výrobu MKV.

(78)

Stanovilo sa, že v prípade, ak by sa opatrenia zrušili, každé zvýšenie výroby MKV v ČĽR by sa s najväčšou pravdepodobnosťou v značnom rozsahu vyvážalo do EÚ. To vychádza zo skutočnosti, že trh EÚ zostáva významný z hľadiska veľkosti a v minulosti bol významným trhom pre čínskych vývozcov, ktorí sa budú určite snažiť získať späť svoje stratené podiely na trhu. Jasným dôkazom atraktívnosti trhu EÚ pre čínskych vývozcov boli početné pokusy obchádzať zavedené antidumpingové opatrenia. Opatrenia sa v skutočnosti absorbovali, obchádzali sa prostredníctvom tretích krajín, a dokonca prostredníctvom miernej úpravy výrobkov.

(79)

Nakoniec sa stanovilo, že podmienky akéhokoľvek budúceho zvýšenia dovozu MKV do EÚ by mali vážne negatívne dôsledky na situáciu výrobného odvetvia Únie. Ako sa už uviedlo, v prípade zrušenia opatrení by bol očakávaný objem dovozu MKV z ČĽR značný. Tento dovoz by okrem toho s najväčšou pravdepodobnosťou vyvolal značný tlak na ceny na trhu EÚ, a tým na výrobné odvetvie Únie, ako vyplýva z analýzy úrovne cien na trhu EÚ a trhoch tretích krajín. Podľa Eurostatu súčasné čínske ceny v skutočnosti podhodnocujú ceny EÚ približne o 10 % (bez započítania antidumpingových ciel) a sú v súčasnosti omnoho vyššie ako priemerná cena potenciálnych čínskych konkurentov (India a Thajsko) na trhu EÚ. V prípade, ak by sa opatrenia zrušili a čínski výrobcovia by boli schopní vyvážať všetky druhy MKV bez akýchkoľvek antidumpingových ciel do EÚ, je viac ako pravdepodobné, že by aspoň v určitej miere prispôsobili svoje ceny cenám svojich konkurentov. To potvrdzuje aj (nízka) úroveň čínskych cien na trhu tretích krajín podľa čínskej vývoznej štatistiky. Bez akýchkoľvek opatrení by sa trh EÚ teda stal veľmi atraktívny pre čínskych vývozcov.

2.   Záver o pravdepodobnosti opakovaného výskytu ujmy

(80)

Na základe uvedeného je pravdepodobné, že uplynutie platnosti antidumpingových opatrení na dovoz MKV s pôvodom v ČĽR by viedlo k prudkému zvýšeniu objemu dovozu do EÚ za veľmi nízke ceny, a to by spôsobilo pokles celkovej úrovne cien na trhu EÚ. Je potrebné poznamenať, že väčšina výrobkov na trhu MKV je vysoko štandardizovaná a že cena je preto hlavný rozhodujúci faktor.

(81)

Vzhľadom na už zložitú situáciu výrobného odvetvia Únie by značný nárast dovozu z ČĽR za dumpingové ceny spolu so značným cenovým podhodnotením mal nepochybne vážne dôsledky na jeho situáciu. To by spôsobilo značnú ujmu, a tým by sa zmarilo úsilie vynaložené výrobným odvetvím na reštrukturalizáciu.

G.   ZÁUJEM ÚNIE

1.   Úvod

(82)

Skúmalo sa, či existujú závažné dôvody, ktoré by mohli viesť k záveru, že nie je v záujme Únie predĺžiť platné antidumpingové opatrenia. Na tento účel a v súlade s článkom 21 základného nariadenia sa na základe všetkých predložených dôkazov posudzoval vplyv predĺženia opatrení na všetky strany zúčastnené v tomto konaní a dôsledky uplynutia platnosti opatrení.

(83)

Aby sa posúdil vplyv možného zachovania opatrení, všetky zainteresované strany dostali možnosť vyjadriť svoje názory podľa článku 21 ods. 2 základného nariadenia. Ako sa už uviedlo, dotazník vyplnili len spolupracujúci výrobcovia z Únie a traja neprepojení dovozcovia. Pripomienky bez vyplnenia dotazníka predložil aj jeden neprepojený dovozca a jeden používateľ.

2.   Záujem výrobného odvetvia Únie

(84)

Pri podaní prvého antidumpingového podnetu v roku 1995 tvorili výrobné odvetvie Únie dvaja výrobcovia: rakúska spoločnosť Koloman Handler GmbH a nemecká spoločnosť Robert Krause GmbH & Co. Tieto dve spoločnosti pôsobili na trhu EÚ dlho, ale dostali sa do značných finančných ťažkostí okrem iného z dôvodu nekalých praktík pri dovoze.

(85)

Ich hospodárska situácia bola taká zlá, že obidve museli vyhlásiť úpadok. Kým Robert Krause GmbH vyhlásil úpadok v roku 1998 a jeho nástupnícka spoločnosť musela urobiť to isté v roku 2002, Koloman Handler sa v roku 2001 stal platobne neschopný. Obidve spoločnosti prevzala iná spoločnosť SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH, ktorú zasa prevzal Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, navrhovateľ v tomto preskúmaní.

(86)

Odvtedy sa činnosť reštrukturalizovala s cieľom dosiahnuť lepšiu celosvetovú konkurencieschopnosť, ale najmä na hlavnom trhu navrhovateľa, t. j. na trhu EÚ.

(87)

Akvizícia spoločnosti Bensons, uznávaného obchodníka s MKV, ktorá má spoločnosti v Holandsku, Singapure, Spojenom kráľovstve a USA, jasne dokumentovala vôľu výrobného odvetvia Únie zlepšiť svoj prístup na svetový trh a vážnosť jeho reštrukturalizačného úsilia.

(88)

Úsilie navrhovateľa bolo úspešné aspoň sčasti, ako vidieť z analýzy hospodárskej situácie spoločnosti. V posledných rokoch sa zvýšila výroba, objem predaja a podiel na trhu, ako aj zamestnanosť.

(89)

Úsilie vynaložené výrobným odvetvím na zlepšenie jeho situácie však bolo narušené vzhľadom na skutočnosť, že vplyv opatrení proti nekalému dovozu oslabilo absorbovanie a praktiky obchádzania. V dôsledku toho situácia výrobného odvetvia zostáva zraniteľná napriek výraznému zlepšeniu, ako to dokazuje vývoj finančných ukazovateľov.

(90)

Výrobné odvetvie je preto stále citlivé na účinky akéhokoľvek zvýšenia dovozu z ČĽR za nízke a dumpingové ceny. Je zjavné, že v prípade zrušenia opatrení by výrobné odvetvie opäť čelilo vážnym ťažkostiam, ktoré môžu viesť k jeho konečnému zániku. Výrobné odvetvie Únie prostredníctvom reštrukturalizačného úsilia dokázalo, že predstavuje životaschopné odvetvie, ktoré je ešte stále schopné pokrývať potreby významnej časti trhu EÚ, ale potrebuje dodatočnú a účinnú ochranu proti dumpingovému dovozu, aby dosiahlo stabilný a zdravý stav.

(91)

Na základe toho sa dospelo k záveru, že bude v záujme výrobného odvetvia Únie zachovať opatrenia na obdobie ďalších piatich rokov.

3.   Záujmy dovozcov

(92)

Na prešetrovaní sa zúčastnili štyria neprepojení dovozcovia, ale len traja z nich zaslali vyplnený dotazník. Títo však už nedovážajú MKV z ČĽR okrem jedného, ktorý dovážal len mechanizmy so 17 a 23 krúžkami, na ktoré sa vzťahovala minimálna dovozná cena. Zatiaľ čo dvaja z nich sa vyslovili proti prešetrovaniu a namietali proti platným 10-ročným antidumpingovým opatreniam, tretí bol skôr neutrálny a uviedol, že súčasné opatrenia sa ho nedotkli negatívnym spôsobom.

(93)

Dovozcovia sa sťažovali najmä na obmedzené zdroje dodávok na trhu EÚ vzhľadom na rozsah antidumpingových opatrení proti dovozu z ČĽR a vzhľadom na významný podiel výrobného odvetvia Únie na trhu, ako aj na skutočnosť, že toto odvetvie vlastní aj významného distribútora MKV na trhu EÚ, ktorý má údajne určitý druh exkluzivity na MKV s pôvodom v Indii.

(94)

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že v súčasnosti existujú viaceré zdroje dodávok na trhu EÚ, buď od výrobného odvetvia Únie, druhého výrobcu z Únie, alebo z iných zdrojov ako ČĽR, napríklad z Thajska.

(95)

Hoci je úroveň súčasných opatrení skutočne relatívne vysoká, je okrem toho potrebné pripomenúť, že opatrenia sa zvýšili v dôsledku prešetrovania, z ktorého vyplynulo, že čínski vývozcovia opatrenia absorbovali. Súčasná úroveň je preto úplne odôvodnená.

(96)

Od uloženia opatrení a zvýšenia ich úrovne dovoz z ČĽR počas ORP výrazne klesol a tvoril len malý podiel na trhu EÚ. Dovozcovia sa však prispôsobili situácii a zmenili zdroje dodávok. Hoci sa uznáva, že bez opatrení by mali širší zdroj dodávok, keďže dovozcovia v súčasnosti nedovážajú MKV s pôvodom v ČĽR, zachovanie opatrení nebude mať negatívny vplyv na hospodársku situáciu týchto dovozcov.

(97)

Na základe toho sa dospelo k záveru, že zachovanie zavedených opatrení nebude mať podstatný negatívny vplyv na dovozcov.

4.   Záujmy používateľov

(98)

Jediný používateľ, ktorý vyplnil dotazník, predložil argumenty v prospech rozšírenia opatrení, pričom tvrdil, že MKV vyrábané v EÚ sú oveľa lepšej kvality ako MKV dovážané z ČĽR.

(99)

Ďalší používateľ vyjadril určité pripomienky, ale neposkytol dôkazy na ich potvrdenie. To poukazuje na fakt, že hoci sa opatrenia zaviedli, na používateľov nemali závažný negatívny vplyv. Preto nie je pravdepodobné, že by sa situácia používateľov zhoršila v dôsledku zachovania antidumpingových opatrení.

5.   Záujmy dodávateľského odvetvia

(100)

Dodávatelia oceľového drôtu a oceľových pásov predávajú výrobnému odvetviu Únie len zanedbateľné percento svojej výroby a ako takí nie sú ovplyvnení výsledkom tohto konania. Žiadny z nich sa neprihlásil ako zainteresovaná strana.

6.   Hospodárska súťaž a účinky narúšajúce obchod

(101)

Pokiaľ ide o účinky možného uplynutia platnosti opatrení na hospodársku súťaž v EÚ, je potrebné poznamenať, že na celom svete existujú len niekoľkí výrobcovia MKV, ktorými sú zväčša čínski vyvážajúci výrobcovia alebo ktorí sú kontrolovaní čínskymi vyvážajúcimi výrobcami. Zánik niekoľkých zostávajúcich výrobcov, ktorých nekontrolujú čínske spoločnosti, by preto mal negatívny účinok na hospodársku súťaž v EÚ.

7.   Záver o záujme Únie

(102)

Vzhľadom na uvedené faktory a úvahy sa dospelo k záveru, že neexistujú žiadne presvedčivé dôvody proti zachovaniu súčasných antidumpingových opatrení.

H.   ZVEREJNENIE A ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(103)

Všetky strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa plánovalo odporučiť, aby sa existujúce opatrenia zachovali. Bola im poskytnutá aj lehota na predloženie pripomienok a tvrdení po zverejnení. Príslušné predložené informácie sa analyzovali, ale neviedli k zmene základných skutočností a úvah, na základe ktorých sa rozhodlo o zachovaní súčasných antidumpingových opatrení.

(104)

Z uvedených skutočností vyplýva, že v súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia by sa antidumpingové opatrenia vzťahujúce sa na dovoz určitých mechanizmov krúžkových viazačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, uložené nariadením (ES) č. 2074/2004, mali predĺžiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých mechanizmov krúžkových viazačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré sa v súčasnosti zaraďujú pod kód KN ex 8305 10 00.

2.   Na účely tohto článku mechanizmy krúžkových viazačov pozostávajú z dvoch oceľových plátov alebo drôtov najmenej so štyrmi k nim pripojenými polkrúžkami vyrobenými z oceľového drôtu, ktoré sú spojené oceľovým krytom. Môžu sa otvárať buď roztiahnutím polkrúžkov, alebo pomocou malého oceľového otváracieho mechanizmu, ktorý je pripevnený k mechanizmu krúžkového viazača.

3.   Sadzba konečného antidumpingového cla uplatniteľná na čistú frankocenu na hranici Únie pred preclením je takáto:

a)

pre mechanizmy so 17 a 23 krúžkami (kódy TARIC 8305100021, 8305100023, 8305100029 a 8305100035) sa výška cla rovná rozdielu medzi minimálnou dovoznou cenou 325 EUR za 1 000 kusov a čistou frankocenou na hranici Únie pred preclením;

b)

pre iné mechanizmy než mechanizmy so 17 alebo 23 krúžkami (kódy TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019 a 8305100034).

 

Sadzba cla

Doplnkový kód TARIC

Čínska ľudová republika:

 

 

World Wide Stationery Mfg, Hongkong, Čínska ľudová republika

51,2 %

8934

všetky ostatné spoločnosti

78,8 %

8900

Článok 2

1.   Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých mechanizmov krúžkových viazačov v súčasnosti zaradených pod kód KN ex 8305 10 00, zasielaných z Vietnamu, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod vo Vietname (kódy TARIC 8305100011 a 8305100021).

2.   Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých mechanizmov krúžkových viazačov v súčasnosti zaradených pod kód KN ex 8305 10 00, zasielaných z Laoskej ľudovodemokratickej republiky, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Laoskej ľudovodemokratickej republike (kódy TARIC 8305100013 a 8305100023).

3.   Na účely tohto článku mechanizmy krúžkových viazačov pozostávajú z dvoch obdĺžnikových oceľových plátov alebo drôtov najmenej so štyrmi k nim pripojenými polkrúžkami vyrobenými z oceľového drôtu, ktoré sú spojené oceľovým krytom. Môžu sa otvárať buď roztiahnutím polkrúžkov, alebo pomocou malého oceľového otváracieho mechanizmu, ktorý je pripevnený k mechanizmu krúžkového viazača.

4.   Sadzba konečného antidumpingového cla uplatniteľná na čistú frankocenu na hranici Únie pred preclením je takáto:

a)

pre mechanizmy so 17 a 23 krúžkami (kódy TARIC 8305100021 a 8305100023) sa výška cla rovná rozdielu medzi minimálnou dovoznou cenou 325 EUR za 1 000 kusov a čistou frankocenou na hranici Únie pred preclením;

b)

pre iné mechanizmy než mechanizmy so 17 alebo 23 krúžkami (kódy TARIC 8305100011 a 8305100013) sa výška cla rovná 78,8 %.

Článok 3

Ak nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa ciel.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Toto nariadenie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. februára 2010

Za Radu

predsedanička

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 22, 24.1.1997, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 250, 5.10.2000, s. 1.

(5)  Ú. v. ES C 21, 24.1.2002, s. 25.

(6)  Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 11.

(7)  Ú. v. EÚ L 232, 1.7.2004, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 7, 12.1.2006, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 221, 19.8.2008, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ C 146, 12.6.2008, s. 33.

(11)  Ú. v. EÚ C 310, 5.12.2008, s. 15.

(12)  Z dôvodu ochrany dôverných informácií jediného navrhovateľa sa uvádzajú len rozpätia.

(13)  Vždy keď je potrebné zachovať dôvernosť údajov, údaje sa uvádzajú ako indexy (1998 = 100) alebo rozpätia.


26.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/14


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 158/2010

z 25. februára 2010,

ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie masla na rok 2010

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. a) a d) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 28 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje pomoc poskytovaná na súkromné skladovanie masla.

(2)

Vývoj cien a zásob masla naznačuje, že na trhu vládne nerovnováha, ktorú možno odstrániť alebo zmierniť prostredníctvom sezónneho skladovania. S ohľadom na súčasný stav na trhu je vhodné poskytnúť od 1. marca 2010 pomoc na súkromné skladovanie masla.

(3)

V nariadení Komisie (ES) č. 826/2008 z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych produktov (2), sa stanovili všeobecné pravidlá vykonávania schémy pomoci na súkromné skladovanie.

(4)

Podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 826/2008 sa pomoc stanovená vopred má poskytnúť v súlade s podrobnými pravidlami a podmienkami ustanovenými v kapitole III uvedeného nariadenia.

(5)

Na uľahčenie vykonávania súčasného opatrenia pri zohľadnení existujúcej praxe v členských štátoch by sa článok 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 826/2008 mal vzťahovať len na výrobky, ktoré už boli úplne uskladnené. Z tohto dôvodu je potrebné ustanoviť odchýlku od uvedeného článku.

(6)

V súlade s článkom 29 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa pomoc stanovuje s prihliadnutím na náklady na skladovanie a pravdepodobné trendy vo vývoji cien čerstvého masla a masla zo zásob.

(7)

Je vhodné stanoviť pomoc na náklady na uskladnenie a vyskladnenie príslušných výrobkov a pomoc na denné náklady na skladovanie v chladiarenských skladoch a financovanie.

(8)

Ak sú požadované informácie týkajúce sa podrobností skladovania už zahrnuté v žiadosti o pomoc, je vhodné v záujme zvýšenia administratívnej účinnosti a zjednodušenia upustiť od požiadavky oznámiť tie isté informácie po uzavretí zmluvy, ako sa ustanovuje v článku 20 prvom odseku písm. a) nariadenia (ES) č. 826/2008.

(9)

V záujme zvýšenia administratívnej účinnosti a zjednodušenia a vzhľadom na osobitnú situáciu v oblasti skladovania masla by sa mali kontroly ustanovené v článku 36 ods. 6 nariadenia (ES) č. 826/2008 vykonať minimálne v prípade polovice zmlúv. Z tohto dôvodu je potrebné ustanoviť odchýlku od uvedeného článku. Táto odchýlka by sa mala uplatňovať aj na vyskladnenia uvedené v článku 4 ods. 3 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 1182/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie masla na rok 2009 (3).

(10)

V záujme zjednodušenia a zvýšenia logistickej účinnosti sa môže od požiadavky uvádzať na každej skladovanej jednotke číslo zmluvy upustiť v prípade záznamu čísla zmluvy v skladovej evidencii.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V tomto nariadení sa ustanovuje pomoc na súkromné skladovanie soleného a nesoleného masla, ako sa uvádza v článku 28 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007, v prípade zmlúv uzavretých od 1. marca 2010.

Článok 2

1.   Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, uplatňuje sa nariadenie (ES) č. 826/2008.

2.   Odchylne od článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 826/2008 sa žiadosti vzťahujú len na výrobky, ktoré už boli úplne uskladnené.

Článok 3

Jednotkou množstva uvedenou v článku 16 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 826/2008 je „skladovaná dávka“, ktorá zodpovedá množstvu výrobku, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré váži aspoň jednu tonu a ktoré je homogénneho zloženia a kvality, vyrobené v jednom závode, uskladnené v jednom sklade v jeden deň.

Článok 4

1.   Pomoc na výrobky uvedené v článku 1 je:

18,31 EUR na tonu skladovaného výrobku v prípade fixných nákladov na skladovanie,

0,34 EUR na tonu skladovaného výrobku na deň v prípade zmluvného skladovania.

2.   Zmluvné skladovanie sa začína medzi 1. marcom a 15. augustom 2010. Vyskladnenie sa môže začať len v období od 16. augusta 2010. Zmluvné skladovanie sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyskladnenia alebo najneskôr posledný februárový deň roku nasledujúceho po uskladnení.

3.   Pomoc sa môže poskytnúť len v prípade, ak obdobie zmluvného skladovania trvá 90 až 210 dní.

Článok 5

Každý utorok do 12.00 hod. (bruselského času) členské štáty oznámia Komisii množstvá, na ktoré sa uzavreli zmluvy, ako sa vyžaduje podľa článku 35 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 826/2008, ako aj množstvá výrobkov, na ktoré sa podali žiadosti o uzavretie zmlúv.

Článok 6

1.   Článok 20 prvý odsek písm. a) nariadenia (ES) č. 826/2008 sa neuplatní.

2.   Členské štáty môžu upustiť od požiadavky uvedenej v článku 22 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 862/2008 uvádzať číslo zmluvy v prípade, že sa vedúci skladu zaviaže zaznamenať číslo zmluvy do evidencie uvedenej v bode III prílohy I k uvedenému nariadeniu.

3.   Odchylne od článku 36 ods. 6 nariadenia (ES) č. 826/2008 príslušný orgán zodpovedný za kontrolu vykoná ku koncu obdobia zmluvného skladovania kontrolu hmotnosti a identifikačných údajov skladovaného masla metódou odberu vzoriek minimálne v prípade polovice zmlúv, a to za celé obdobie vyskladňovania trvajúce od augusta 2010 do februára 2011.

Pododsek 1 sa uplatní na kontroly počas obdobia vyskladňovania so začiatkom 16. augusta 2010, ako sa uvádza v článku 4 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1182/2008.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2008, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 49.


26.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/16


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 159/2010

z 25. februára 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. februára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

114,6

JO

79,9

MA

92,1

TN

128,5

TR

109,1

ZZ

104,8

0707 00 05

EG

216,8

JO

138,7

TR

146,0

ZZ

167,2

0709 90 70

IL

265,5

MA

137,3

TR

125,8

ZZ

176,2

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

EG

49,3

IL

58,3

MA

50,3

TN

48,2

TR

60,4

ZZ

53,3

0805 20 10

EG

65,1

IL

140,3

MA

87,5

TR

80,4

ZZ

93,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,5

EG

69,6

IL

81,8

JM

97,9

MA

112,6

PK

34,1

TR

60,6

ZZ

73,9

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

68,6

TR

57,9

ZZ

69,8

0808 10 80

CA

77,1

CL

59,9

CN

68,0

MK

24,7

US

110,2

ZZ

68,0

0808 20 50

AR

85,3

CL

75,8

CN

45,8

US

91,8

ZA

101,2

ZZ

80,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


26.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/18


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 160/2010

z 25. februára 2010,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2009/10 sa stanovila v nariadení Komisie (ES) č. 877/2009 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (EÚ) č. 155/2010 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. februára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 48, 25.2.2010, s. 9.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 26. februára 2010

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

43,40

0,00

1701 11 90 (1)

43,40

1,88

1701 12 10 (1)

43,40

0,00

1701 12 90 (1)

43,40

1,59

1701 91 00 (2)

49,77

2,54

1701 99 10 (2)

49,77

0,00

1701 99 90 (2)

49,77

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


26.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/20


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 161/2010

z 25. februára 2010,

ktorým sa stanovuje maximálne zníženie cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 676/2009

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 144 ods. 1 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 676/2009 (2) bola vyhlásená verejná súťaž na maximálne zníženie cla na dovoz kukurice z tretích krajín do Španielska.

(2)

V súlade s článkom 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1296/2008 z 18. decembra 2008 o ustanovení podrobných pravidiel na uplatňovanie colných kvót na dovoz kukurice a ciroku do Španielska a dovoz kukurice do Portugalska (3) môže Komisia podľa postupu uvedeného v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozhodnúť o stanovení maximálneho zníženia dovozného cla. Pri stanovení tohto zníženia treba najmä zohľadniť kritériá ustanovené v článkoch 7 a 8 nariadenia (ES) č. 1296/2008.

(3)

Vo verejnej súťaži sa vyberie ktorýkoľvek uchádzač, ktorého ponuka sa nachádza na úrovni maximálneho zníženia dovozného cla alebo na nižšej úrovni.

(4)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 676/2009 sa pre ponuky doručené od 12. februára do 25. februára 2010 stanovuje maximálne zníženie cla na dovoz kukurice vo výške 19,06 EUR/t pre celkové maximálne množstvo 1 000 t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. februára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2009, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 57.


26.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/21


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 162/2010

z 25. februára 2010,

ktorým sa stanovuje maximálne zníženie cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 677/2009

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 144 ods. 1 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 677/2009 (2) bola vyhlásená verejná súťaž na maximálne zníženie cla na dovoz kukurice z tretích krajín do Portugalska.

(2)

V súlade s článkom 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1296/2008 z 18. decembra 2008 o ustanovení podrobných pravidiel na uplatňovanie colných kvót na dovoz kukurice a ciroku do Španielska a dovoz kukurice do Portugalska (3) môže Komisia podľa postupu uvedeného v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozhodnúť o stanovení maximálneho zníženia dovozného cla. Pri stanovení tohto zníženia treba najmä zohľadniť kritériá ustanovené v článkoch 7 a 8 nariadenia (ES) č. 1296/2008.

(3)

Vo verejnej súťaži sa vyberie ktorýkoľvek uchádzač, ktorého ponuka sa nachádza na úrovni maximálneho zníženia dovozného cla alebo na nižšej úrovni.

(4)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 677/2009 sa pre ponuky doručené od 12. februára do 25. februára 2010 stanovuje maximálne zníženie cla na dovoz kukurice vo výške 19,25 EUR/t pre celkové maximálne množstvo 20 000 t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. februára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2009, s. 7.

(3)  Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 57.


ROZHODNUTIA

26.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/22


ROZHODNUTIE RADY 2010/118/SZBP

z 25. februára 2010,

ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Kosove (1)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 31 ods. 2 a článok 33,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 10. júna 1999 rezolúciu 1244.

(2)

Rada prijala 15. septembra 2006 jednotnú akciu 2006/623/SZBP (2) o zriadení tímu EÚ, ktorý by prispel k prípravám na zriadenie možnej medzinárodnej civilnej misie v Kosove, vrátane zložky osobitného zástupcu Európskej únie (prípravný tím ICM/OZEÚ).

(3)

Európska rada na zasadnutí 13. a 14. decembra 2007 zdôraznila, že Únia je pripravená zohrávať vedúcu úlohu pri posilňovaní stability v regióne a pri realizácii riešenia vymedzujúceho budúci štatút Kosova. Ohlásila pripravenosť EÚ pomáhať Kosovu na ceste k udržateľnej stabilite aj misiou Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP) a príspevkom k medzinárodnej civilnej misii ako súčasti medzinárodnej prítomnosti.

(4)

Rada prijala 4. februára 2008 jednotnú akciu 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO (3) a jednotnú akciu 2008/123/SZBP (4), ktorou sa Pieter FEITH vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Kosove do 28. februára 2009.

(5)

Rada 16. februára 2009 prijala jednotnú akciu 2009/137/SZBP, ktorou sa mandát OZEÚ predlžuje do 28. februára 2010 (5).

(6)

Mandát OZEÚ by sa mal predĺžiť do 31. augusta 2010. Môže sa však ukončiť skôr, ak o tom rozhodne Rada na odporúčanie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP) po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o vytvorení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

(7)

Proces stabilizácie a pridruženia je strategickým rámcom pre politiku Únie vo vzťahu k západnému Balkánu a jeho nástroje sa vzťahujú na Kosovo vrátane európskeho partnerstva, politického a technického dialógu v rámci mechanizmu sledovania PSP a súvisiacich programov pomoci Únie.

(8)

Mandát OZEÚ by sa mal vykonávať koordinovane s Komisiou s cieľom zabezpečiť súlad s inými príslušnými činnosťami, ktoré patria do právomoci Únie.

(9)

Rada predpokladá, že právomoci a kompetencie OZEÚ a právomoci a kompetencie medzinárodného civilného zástupcu sa udelia jednej a tej istej osobe.

(10)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky tak, ako sú uvedené v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát Pietera FEITHA ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Kosove sa týmto predlžuje do 31. augusta 2010. Môže sa však ukončiť skôr, ak o tom rozhodne Rada na odporúčanie VP po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o vytvorení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Článok 2

Politické ciele

Mandát OZEÚ vychádza z cieľov politiky Únie v Kosove. Patrí medzi ne zohrávanie vedúcej úlohy pri posiľňovaní stability v regióne a pri realizácii riešenia vymedzujúceho budúci štatút Kosova s cieľom vytvoriť stabilné, životaschopné, mierumilovné, demokratické a mnohonárodnostné Kosovo, ktoré bude prispievať k spolupráci a stabilite v regióne na základe dobrých susedských vzťahov; Kosovo dodržiavajúce zásady právneho štátu, ochrany menšín a kultúrneho a náboženského dedičstva.

Článok 3

Mandát

Na účely dosiahnutia politických cieľov vykonáva OZEÚ tento mandát:

a)

ponúka poradenstvo a podporu Únie v politickom procese;

b)

podporuje celkovú politickú koordináciu Únie v Kosove;

c)

poskytuje vedúcemu misie Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX KOSOVO), vrátane politických aspektov otázok týkajúcich sa výkonných povinností;

d)

zabezpečuje súlad a súdržnosť činností Únie voči verejnosti. Hovorca OZEÚ je hlavnou kontaktnou osobou Únie pre médiá Kosova v otázkach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky/spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SZBP/SBOP). Všetky tlačové činnosti a činnosti informovania verejnosti sa realizujú v úzkej koordinácii s hovorcom vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP)/ tlačovým úradom sekretariátu Rady;

e)

prispieva k rozvoju a upevňovaniu dodržiavania ľudských práv a základných slobôd v Kosove aj vzhľadom na ženy a deti v súlade s politikou EÚ v oblasti ľudských práv a usmerneniami EÚ pre oblasť ľudských práv.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu, pričom podlieha právomoci VP.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je jeho hlavným kontaktným bodom s Radou. PBV poskytuje OZEÚ v rámci jeho mandátu strategické usmernenie a politické vedenie bez toho, aby boli dotknuté právomoci VP.

Článok 5

Financovanie

1.   Referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. marca 2010 do 31. augusta 2010 je 1 660 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy ustanovenej v odseku 1 sú oprávnené od 1. marca 2010. Hospodári sa s nimi v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie. Štátni príslušníci krajín západného Balkánu sa môžu uchádzať o zákazky.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   Na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu a na prispievanie k súdržnosti, viditeľnosti a účinnosti celkovej činnosti Únie v Kosove sa prideľuje osobitný personál Únie. OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu. Tím má odborné znalosti o osobitných politických otázkach vyplývajúcich z mandátu. OZEÚ bezodkladne informuje Radu a Komisiu o zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Únie môžu navrhnúť vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat personálu, ktorý členský štát alebo inštitúcia Únie vyšle k OZEÚ, zabezpečí dotknutý členský štát alebo inštitúcia Únie. Experti, ktorých vyšlú členské štáty na Generálny sekretariát Rady, sa tiež môžu umiestniť k OZEÚ. Medzinárodní zmluvní zamestnanci musia byť štátnymi príslušníkmi členského štátu.

3.   Všetok vyslaný personál naďalej podlieha administratívnej právomoci vysielajúceho členského štátu alebo inštitúcie Únie, vykonáva svoje povinnosti a koná v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a jeho personálu

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na vykonávanie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov jeho personálu, sa podľa potreby dohodnú s hostiteľskou stranou/stranami. Členské štáty a Komisia poskytnú na dosiahnutie tohto cieľa všetku potrebnú pomoc.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností

1.   OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcom bezpečnostné nariadenia Rady (6), a to najmä pri manipulácii s utajovanými skutočnosťami EÚ.

2.   VP je oprávnený sprístupniť NATO/KFOR utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia „CONFIDENTIEL UE“, ktoré sa vypracovali na účely akcie v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady.

3.   VP je taktiež v súlade s prevádzkovými potrebami OZEÚ oprávnený poskytnúť Organizácii Spojených národov (OSN) a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia „RESTREINT UE“, ktoré sa vypracovali na účely akcie v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady. Na tento účel sa vypracujú miestne úpravy.

4.   VP je oprávnený poskytnúť tretím stranám pridruženým k tomuto rozhodnutiu neutajované dokumenty EÚ, ktoré sa týkajú rokovaní Rady so zreteľom na akciu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva podľa článku 6 ods. 1 rokovacieho poriadku Rady (7).

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečia, aby malOZEÚ prístup ku všetkým dôležitým informáciám.

2.   Delegácia Únie a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 10

Bezpečnosť

OZEÚ prijme v súlade s politikou Únie v oblasti bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo Únie v operáciách podľa hlavy V zmluvy, ako aj v súlade so svojím mandátom a bezpečnostnou situáciou v územnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti personálu, ktorý priamo podlieha jeho právomoci, konkrétne:

a)

stanoví bezpečnostný plán konkrétnej misie, ktorý vychádza z usmernení Generálneho sekretariátu Rady a obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia konkrétnej misie, zásady riadenia bezpečného presunu personálu do oblasti misie a v rámci nej, zásady riadenia bezpečnostných incidentov a pohotovostný a evakuačný plán misie;

b)

zabezpečí, aby bol všetok personál nasadený mimo Únie poistený pre prípad zvýšeného rizika, ako si to vyžadujú podmienky v oblasti misie;

c)

zabezpečí, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí sa majú nasadiť mimo Únie, vrátane miestneho zmluvného personálu pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom zúčastnili primeraného bezpečnostného výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelil Generálny sekretariát Rady;

d)

zabezpečí, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelného posúdenia bezpečnosti, a predkladá VP, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu.

Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva VP a PBV ústne a písomné správy. V prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám Rady. Pravidelné písomné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže na odporúčanie VP alebo PBV poskytovať správy Rade pre zahraničné veci.

Článok 12

Koordinácia

1.   OZEÚ podporuje celkovú politickú koordináciu v rámci Únie. Pomáha zabezpečiť, aby všetky nástroje Únie v teréne pôsobili jednotne na účely splnenia politických cieľov Únie. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou Komisie a prípadne aj s ďalšími OZEÚ, ktorí pôsobia v regióne. OZEÚ pravidelne informuje misie členských štátov a delegácie Únie.

2.   V teréne sa udržiavajú úzke styky s vedúcimi delegácií Únie v regióne a vedúcimi misií členských štátov, ktorí vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ na miestnej úrovni politicky usmerňuje vedúceho EULEX KOSOVO, vrátane politických aspektov otázok týkajúcich sa výkonných povinností. OZEÚ a veliteľ civilných operácií sa podľa potreby vzájomne radia.

3.   OZEÚ nadväzuje styky aj s relevantnými miestnymi orgánmi a inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v teréne.

4.   OZEÚ spolu s ostatnými aktérmi Únie prítomnými v oblasti zabezpečuje šírenie a výmenu informácií medzi aktérmi Únie v oblasti s cieľom dosiahnuť vysoký stupeň spoločného povedomia o situácii a jej posudzovania.

Článok 13

Preskúmanie

Vykonávanie tohto rozhodnutia a jeho súlad s inými príspevkami Únie v regióne sa pravidelne preskúmava. OZEÚ predloží na konci svojho mandátu VP, Rade a Komisii správu o jeho vykonávaní.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. marca 2010.

Článok 15

Uverejnenie

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. februára 2010

Za Radu

predseda

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1244 (1999).

(2)  Ú. v. EÚ L 253, 16.9.2006, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ L 42, 16.2.2008, s. 92.

(4)  Ú. v. EÚ L 42, 16.2.2008, s. 88.

(5)  Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2009, s. 69. Jednotná akcia zmenená a doplnená jednotnou akciou 2009/605/SZBP (Ú. v. EÚ L 206, 8.8.2009, s. 20).

(6)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.

(7)  Rozhodnutie 2009/937/EÚ, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35).


26.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/26


ROZHODNUTIE RADY 2010/119/SZBP

z 25. februára 2010,

ktorým sa predlžuje a mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pri Africkej únii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 31 ods. 2 a článok 33,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 6. decembra 2007 prijala jednotnú akciu 2007/805/SZBP (1), ktorou sa Koen VERVAEKE vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pri Africkej únii (AÚ).

(2)

Rada 1. decembra 2008 prijala jednotnú akciu 2008/898/SZBP (2), ktorou sa mandát OZEÚ predlžuje do 28. februára 2010.

(3)

Mandát OZEÚ by sa mal predĺžiť do 31. augusta 2010. Môže sa však ukončiť skôr, ak o tom rozhodne Rada na odporúčanie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP) po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o vytvorení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

(4)

OZEÚ má svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky tak, ako sú uvedené v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Jednotná akcia 2008/898/SZBP sa mení a dopĺňa takto:

1)

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Koena VERVAEKEHO ako OZEÚ pri AÚ sa predlžuje do 31. augusta 2010. Môže sa však ukončiť skôr, ak o tom rozhodne Rada na odporúčanie VP po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o vytvorení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.“

2)

V článku 3 sa úvodná veta prvého odseku a písmená a) a k) nahrádzajú takto:

„Na účely splnenia tých aspektov cieľov uvedených v článku 2, ktoré súvisia so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou (SZBP) a Spoločnou bezpečnostnou a obrannou politikou (SBOP), má OZEÚ mandát:

a)

posilňovať celkový VPlyv EÚ na dialóg s AÚ a jej komisiou o úplnej škále otázok súvisiacich s SBZP/SBOP, ktoré sú súčasťou vzťahu EÚ – AÚ, ako aj posilňovať koordináciu tohto dialógu, ktorý sa odohráva v Addis Abebe;

k)

udržiavať úzke vzťahy a podporovať koordináciu s kľúčovými medzinárodnými partnermi AÚ zastúpenými v Addis Abebe, najmä s Organizáciou Spojených národov, ale aj s neštátnymi aktérmi, v úplnej škále otázok spojených s SBZP/SBOP, ktoré sú súčasťou vzťahu EÚ – AÚ.“

3)

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu, pričom podlieha právomoci VP.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je jeho hlavným kontaktným bodom s Radou. PBV poskytuje OZEÚ v rámci jeho mandátu strategické usmernenie a politické vedenie bez toho, aby boli dotknuté právomoci VP.“

4)

V článku 5 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. januára 2009 do 31. augusta 2010 je 1 850 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy ustanovenej v odseku 1 sú oprávnené od 1. januára 2009. Hospodári sa s nimi v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie.“

5)

V článku 6 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu. Tím má odborné znalosti o osobitných politických otázkach vyplývajúcich z mandátu. OZEÚ bezodkladne informuje Radu a Komisiu o zložení svojho tímu.“

6)

V článku 9 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Delegácia Únie a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.“

7)

V článku 10 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

zabezpečí, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelného posúdenia bezpečnosti, a predkladá VP, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu.“

8)

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva VP a PBV ústne a písomné správy. V prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám Rady. Pravidelné písomné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže na odporúčanie VP alebo PBV poskytovať správy Rade pre zahraničné veci.“

9)

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Koordinácia

OZEÚ podporuje celkovú politickú koordináciu v rámci Únie. Pomáha zabezpečiť, aby všetky nástroje Únie v teréne pôsobili jednotne na účely splnenia politických cieľov Únie. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou Komisie a prípadne aj s ďalšími OZEÚ, ktorí pôsobia v regióne. OZEÚ pravidelne informuje misie členských štátov a delegácie Únie.

V teréne sa udržiavajú úzke styky s vedúcimi delegácií Únie v regióne a vedúcimi misií členských štátov, ktorí vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ nadväzuje styky aj s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v teréne.“

Článok 2

OZEÚ predloží pred koncom svojho mandátu VP, Rade a Komisii správu o jeho vykonávaní.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. marca 2010.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. februára 2010

Za Radu

predseda

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2007, s. 45.

(2)  Ú. v. EÚ L 322, 2.12.2008, s. 50.


26.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/28


ROZHODNUTIE RADY 2010/120/SZBP

z 25. februára 2010,

ktorým sa predlžuje a mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Afganistan a Pakistan

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 31 ods. 2 a článok 33,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 24. júla 2008 prijala jednotnú akciu 2008/612/SZBP (1), ktorou sa Ettore F. SEQUI vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Afganistan na obdobie od 1. septembra 2008 do 28. februára 2009.

(2)

Rada 16. februára 2009 prijala jednotnú akciu 2009/135/SZBP (2), ktorou sa mandát OZEÚ pre Afganistan predlžuje do 28. februára 2010.

(3)

Rada na základe preskúmania jednotnej akcie 2009/135/SZBP prijala 15. júna 2009 jednotnú akciu 2009/467/SZBP (3), ktorou sa mandát OZEÚ pre Afganistan rozširuje na Pakistan.

(4)

Mandát OZEÚ by sa mal predĺžiť do 31. marca 2010.

(5)

OZEÚ pre Afganistan a Pakistan bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky tak, ako sú uvedené v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Jednotná akcia 2009/467/SZBP sa mení a dopĺňa takto:

1)

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Pán Ettore F. SEQUI sa týmto vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Afganistan a Pakistan do 31. marca 2010.“

2)

V článku 2 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

podporuje činnosť vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP) v regióne.“

3)

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu, pričom podlieha právomoci VP.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je jeho hlavným kontaktným bodom s Radou. PBV poskytuje OZEÚ v rámci jeho mandátu strategické usmernenie a politické vedenie bez toho, aby boli dotknuté právomoci VP.“

4)

V článku 5 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. marca 2009 do 31. marca 2010 je 2 830 000 EUR.“

„2.   Výdavky financované zo sumy ustanovenej v odseku 1 sú oprávnené od 1. marca 2009. Hospodári sa s nimi v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie.“

5)

V článku 6 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu. Tím má odborné znalosti o osobitných politických otázkach vyplývajúcich z mandátu. OZEÚ bezodkladne informuje Radu a Komisiu o zložení svojho tímu.“

6)

V článku 9 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Delegácie Únie a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.“

7)

V článku 10 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

zabezpečí, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelného posúdenia bezpečnosti, a predkladá VP, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu.“

8)

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva VP a PBV ústne a písomné správy. V prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám Rady. Pravidelné písomné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže na odporúčanie VP alebo PBV poskytovať správy Rade pre zahraničné veci.“

9)

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Koordinácia

1.   OZEÚ podporuje celkovú politickú koordináciu v rámci Únie. Pomáha zabezpečiť, aby všetky nástroje Únie v teréne pôsobili jednotne na účely splnenia politických cieľov EÚ. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou Komisie, ako aj s činnosťou OZEÚ pre Strednú Áziu. OZEÚ pravidelne informuje misie členských štátov a delegácie Únie.

2.   V teréne sa udržiavajú úzke styky s vedúcimi delegácií Únie a vedúcimi misií členských štátov, ktorí vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ na miestnej úrovni politicky usmerňuje vedúceho policajnej misie EÚ v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN). OZEÚ a veliteľ civilnej operácie sa podľa potreby vzájomne radia. OZEÚ nadväzuje styky aj s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v teréne.“

Článok 2

OZEÚ predloží na konci svojho mandátu VP, Rade a Komisii správu o jeho vykonávaní.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. marca 2010.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. februára 2010

Za Radu

predseda

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Ú. v. EÚ L 197, 25.7.2008, s. 60.

(2)  Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2009, s. 61.

(3)  Ú. v. EÚ L 151, 16.6.2009, s. 41.


26.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/30


ROZHODNUTIE RADY 2010/121/SZBP

z 25. februára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha k spoločnej pozícii 2004/161/SZBP o obnovení reštriktívnych opatrení voči Zimbabwe

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 19. februára 2004 prijala spoločnú pozíciu 2004/161/SZBP o obnovení reštriktívnych opatrení voči Zimbabwe (1).

(2)

Rozhodnutím Rady 2010/92/SZBP (2), prijatým 15. februára 2010, sa predĺžili reštriktívne opatrenia ustanovené v spoločnej pozícii 2004/161/SZBP do 20. februára 2011.

(3)

Rada sa domnieva, že na zoznam osôb a subjektov podliehajúcich reštriktívnym opatreniam ustanoveným v spoločnej pozícii 2004/161/SZBP by sa mala zaradiť jedna osoba. Zoznam uvedený v prílohe k spoločnej pozícii 2004/161/SZBP by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osoba, ktorá sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu, sa zaraďuje do zoznamu ustanoveného v prílohe k spoločnej pozícii 2004/161/SZBP.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. februára 2010

Za Radu

predseda

M. Á. MORATINOS


(1)  Ú. v. EÚ L 50, 20.2.2004, s. 66.

(2)  Ú. v. EÚ L 41, 16.2.2010, s. 6.


PRÍLOHA

Osoba, na ktorú sa odkazuje v článku 1

57.

Jangara (alias Changara), Thomsen


26.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/32


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. februára 2010,

ktorým sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimku pre používanie kadmia

[oznámené pod číslom K(2010) 1034]

(Text s významom pre EHP)

(2010/122/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

V smernici 2002/95/ES sa od Komisie vyžaduje, aby vykonala akékoľvek zmeny a doplnenia, ktoré sú nutné na to, aby sa zoznam použití, ktoré sú vyňaté z požiadaviek článku 4 ods. 1 uvedeného nariadenia, prispôsobil vedeckému a technickému pokroku.

(2)

Technicky ešte nie je možné nahradiť kadmium prítomné vo svetelných diódach (LED) konvertujúcich farbu vyrobených z polovodičov skupiny II-VI bez toho, aby sa tým podstatne nezhoršila výkonnosť. Niektoré materiály a zložky obsahujúce kadmium by sa preto mali vyňať zo zákazu. Výskum v oblasti technológií bez využitia kadmia však stále pokračuje a najneskôr o štyri až päť rokov by mali byť dostupné náhrady.

(3)

Smernica 2002/95/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Podľa článku 5 ods. 2 smernice 2002/95/ES Komisia uskutočnila konzultácie s príslušnými stranami.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k smernici 2002/95/ES sa mení a dopĺňa tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 25. februára 2010

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2)  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.


PRÍLOHA

V prílohe k smernici 2002/95/ES sa dopĺňa tento bod 39:

„39.

Kadmium vo svetelných diódach (LED) konvertujúcich farbu vyrobených z polovodičov skupiny II – VI (< 10 μg Cd na mm2 plochy emitujúcej svetlo), určených na použitie v polovodičových osvetľovacích alebo zobrazovacích systémoch, do 1. júla 2014.“


26.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/34


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. februára 2010,

ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. februára 2009, 1. marca 2009, 1. apríla 2009, 1. mája 2009 a 1. júna 2009 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskych spoločenstiev pôsobiacich v tretích krajinách

(2010/123/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ustanovené v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na jeho prílohu X článok 13 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 613/2009 (2) sa na základe článku 13 prvého pododseku prílohy X k služobnému poriadku stanovili opravné koeficienty uplatniteľné od 1. júla 2008 na odmeny vyplácané v miestnej mene úradníkom, dočasným zamestnancom a zmluvným zamestnancom Európskych spoločenstiev pôsobiacim v tretích krajinách.

(2)

V súlade s článkom 13 druhým pododsekom prílohy X k služobnému poriadku je vhodné niektoré z týchto opravných koeficientov upraviť od 1. februára 2009, 1. marca 2009, 1. apríla 2009, 1. mája 2009 a 1. júna 2009, keďže vzhľadom na štatistické údaje, ktoré má Komisia k dispozícii, došlo od ich posledného stanovenia k zmene životných nákladov vypočítaných podľa opravného koeficientu a príslušného výmenného kurzu v niektorých tretích krajinách o viac ako 5 %,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny vyplácané v miestnej mene úradníkom, dočasným zamestnancom a zmluvným zamestnancom Európskych spoločenstiev pôsobiacim v tretích krajinách sa v prípade niektorých krajín upravujú tak, ako je uvedené v prílohe. Príloha obsahuje päť mesačných tabuliek, v ktorých sú uvedené príslušné krajiny a dátumy uplatniteľnosti úprav pre každú z nich (1. február 2009, 1. marec 2009, 1. apríl 2009, 1. máj 2009 a 1. jún 2009).

Výmenné kurzy na výpočet týchto odmien sa stanovujú v súlade s vykonávacími pravidlami nariadenia o rozpočtových pravidlách a zodpovedajú jednotlivým dátumom uvedeným v prvom pododseku.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť prvým dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. februára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Catherine ASHTON

podpredsedníčka


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 181, 14.7.2009, s. 1.


PRÍLOHA

FEBRUÁR 2009

Miesta pôsobenia

Ekonomické parity Február 2009

Výmenný kurz Február 2009 (1)

Opravné koeficienty Február 2009 (2)

Azerbajdžan (3)

0,9962

1,0578

94,2

Bielorusko (4)

2 192

3 495,42

62,7

Čile

478,2

810,48

59,0

Čína

8,502

8,9653

94,8

Kolumbia

2 300

2 990,32

76,9

India

35,8

64,075

55,9

Indonézia (Jakarta)

10 540

14 913,8

70,7

Kazachstan (Alma-Ata) (3)

150,2

161,79

92,8

Keňa

78,23

103,009

75,9

Lesoto

6,198

12,9979

47,7

Libéria

84,28

84,6997

99,5

Pakistan

48,48

101,889

47,6

Sierra Leone

3 356

3 998,59

83,9

Trinidad a Tobago

6,291

8,10395

77,6

Zambia (3)

3 331

6 548,29

50,9


MAREC 2009

Miesta pôsobenia

Ekonomické parity Marec 2009

Výmenný kurz Marec 2009 (5)

Opravné koeficienty Marec 2009 (6)

Chorvátsko (7)

7,21

7,386

97,6

Spojené štáty americké (New York)

1,367

1,2782

106,9

Etiópia

12,93

14,289

90,5

Kazachstan (Astana)

140,3

191,460

73,3

Papua-Nová Guinea (7)

3,265

3,47947

93,8

Sýria

50,24

60,97

82,4

Venezuela (8)

2,496

2,74813

90,8


APRÍL 2009

Miesta pôsobenia

Ekonomické parity Apríl 2009

Výmenný kurz Apríl 2009 (9)

Opravné koeficienty Apríl 2009 (10)

Južná Afrika

6,162

12,8433

48,0

Belize

1,902

2,5947

73,3

Kamerun (11)

678,9

655,957

103,5

Eritrea

10,43

20,8173

50,1

Spojené štáty americké (Washington)

1,264

1,3193

95,8

Ghana

1,045

1,859

56,2

Izrael

5,915

5,5288

107,0

Maroko (11)

9,319

11,2015

83,2

Nigéria

176,4

196,571

89,7

Konžská demokratická republika (11)

1 185

1 100,11

107,7


MÁJ 2009

Miesta pôsobenia

Ekonomické parity Máj 2009

Výmenný kurz Máj 2009 (12)

Opravné koeficienty Máj 2009 (13)

Saudská Arábia

4,62

4,8515

95,2

Bielorusko (14)

2 348

3 735,22

62,9

Haiti

66,21

55,0576

120,3

Kirgizsko

53,52

56,48

94,8

Libanon

1 795

1 999,85

89,8

Nová Kaledónia

157

119,332

131,6

Srbsko

61,49

94,1782

65,3

Venezuela (15)

2,64

2,85219

92,6


JÚN 2009

Miesta pôsobenia

Ekonomické parity Jún 2009

Výmenný kurz Jún 2009 (16)

Opravné koeficienty Jún 2009 (17)

Alžírsko

80,51

100,892

79,8

Azerbajdžan (18)

1,048

1,11513

94,0

Bosna a Hercegovina (Sarajevo)

1,437

1,95583

73,5

Kamerun (19)

644,4

655,957

98,2

Kongo (Brazzaville)

794

655,957

121,0

Chorvátsko (20)

6,843

7,3305

93,3

Gruzínsko

2,06

2,2857

90,1

Guinea Bissau

712,6

655,957

108,6

Fidži

1,78

2,91971

61,0

Šalamúnove ostrovy

10,23

10,9681

93,3

Kazachstan (Alma-Ata) (18)

159,4

209,7

76,0

Maroko (19)

8,821

11,2615

78,3

Mexiko

11,97

18,3176

65,3

Nikaragua

15,79

28,0214

56,3

Nórsko

11,26

8,9615

125,6

Uzbekistan

1 053

2 032,12

51,8

Papua-Nová Guinea (20)

3,456

3,87597

89,2

Paraguaj

4 748

7 003,48

67,8

Konžská demokratická republika (19)

1 277

1 083,84

117,8

Južný Sudán (Juba)

3,108

3,37579

92,1

Švajčiarsko (Ženeva)

1,692

1,5117

111,9

Tadžikistan

3,498

6,04787

57,8

Turecko

1,654

2,1775

76,0

Ukrajina

8,155

10,6411

76,6

Uruguaj

23,59

32,7002

72,1

Jemen

187,9

279,175

67,3

Zambia (18)

3 540

7 126,41

49,7


(1)  1 EURO = jednotky miestnej meny (okrem Kuby, Ekvádora a Salvádora, kde sa využíva USD).

(2)  Brusel = 100 %.

(3)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: vo februári 2009 a júni 2009.

(4)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: vo februári 2009 a máji 2009.

(5)  1 EURO = jednotky miestnej meny (okrem Kuby, Ekvádora a Salvádora, kde sa využíva USD).

(6)  Brusel = 100 %.

(7)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v marci 2009 a júni 2009.

(8)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v marci 2009 a máji 2009.

(9)  1 EURO = jednotky miestnej meny (okrem Kuby, Ekvádora a Salvádora, kde sa využíva USD).

(10)  Brusel = 100 %.

(11)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v apríli 2009 a júni 2009.

(12)  1 EURO = jednotky miestnej meny (okrem Kuby, Ekvádora a Salvádora, kde sa využíva USD).

(13)  Brusel = 100 %.

(14)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: vo februári 2009 a máji 2009.

(15)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v marci 2009 a máji 2009.

(16)  1 EURO = jednotky miestnej meny (okrem Kuby, Ekvádora a Salvádora, kde sa využíva USD).

(17)  Brusel = 100 %.

(18)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: vo februári 2009 a júni 2009.

(19)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v apríli 2009 a júni 2009.

(20)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v marci 2009 a júni 2009.