ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.039.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 39

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
12. februára 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 124/2010 z 11. februára 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 125/2010 z 11. februára 2010, ktorým sa stanovuje maximálne zníženie cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 676/2009

3

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/86/EÚ, Euratom

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 20. januára 2010 o zvolení Európskeho ombudsmana

4

 

 

2010/87/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. februára 2010 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES [oznámené pod číslom K(2010) 593]  ( 1 )

5

 

 

IV   Akty, ktoré sa prijali pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/88/SZBP/SVV z 30. novembra 2009 o podpísaní v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach

19

Dohoda medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

12.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 124/2010

z 11. februára 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže v súlade:

keďže v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. februára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. februára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

176,4

JO

82,9

MA

82,1

TN

124,7

TR

99,6

ZZ

113,1

0707 00 05

JO

150,4

MA

75,9

TR

140,4

ZZ

122,2

0709 90 70

IL

247,1

MA

123,7

TR

143,3

ZZ

171,4

0709 90 80

EG

69,8

MA

131,9

ZZ

100,9

0805 10 20

EG

49,7

IL

57,3

MA

47,1

TN

47,0

TR

52,0

ZZ

50,6

0805 20 10

IL

150,5

MA

89,1

ZZ

119,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,3

EG

57,3

IL

92,1

JM

109,6

MA

85,7

PK

45,0

TR

61,9

ZZ

72,6

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

TR

70,0

ZZ

74,2

0808 10 80

CL

60,1

CN

68,1

MK

24,7

US

111,9

ZZ

66,2

0808 20 50

CN

52,8

US

100,1

ZA

110,3

ZZ

87,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


12.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 125/2010

z 11. februára 2010,

ktorým sa stanovuje maximálne zníženie cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 676/2009

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 144 ods. 1 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 676/2009 (2) bola vyhlásená verejná súťaž na maximálne zníženie cla na dovoz kukurice z tretích krajín do Španielska.

(2)

V súlade s článkom 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1296/2008 z 18. decembra 2008 o ustanovení podrobných pravidiel na uplatňovanie colných kvót na dovoz kukurice a ciroku do Španielska a dovoz kukurice do Portugalska (3) môže Komisia podľa postupu uvedeného v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozhodnúť o stanovení maximálneho zníženia dovozného cla. Pri stanovení tohto zníženia treba najmä zohľadniť kritériá ustanovené v článkoch 7 a 8 nariadenia (ES) č. 1296/2008.

(3)

Vo verejnej súťaži sa vyberie ktorýkoľvek uchádzač, ktorého ponuka sa nachádza na úrovni maximálneho zníženia dovozného cla alebo na nižšej úrovni.

(4)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 676/2009 sa pre ponuky doručené od 29. januára do 11. februára 2010 stanovuje maximálne zníženie cla na dovoz kukurice vo výške 19,61 EUR/t pre celkové maximálne množstvo 8 000 t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. februára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. februára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2009, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 57.


ROZHODNUTIA

12.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/4


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 20. januára 2010

o zvolení Európskeho ombudsmana

(2010/86/EÚ, Euratom)

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 24 tretí odsek a článok 228,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na svoje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o predpisoch a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (1),

so zreteľom na článok 204 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na výzvu na podávanie prihlášok (2),

so zreteľom na svoje hlasovanie dňa 20. januára 2010,

ROZHODOL TAKTO:

zvolil Nikiforosa DIAMANDOUROSA za Európskeho ombudsmana.

V Štrasburgu 20. januára 2010

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK


(1)  Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15.

(2)  Ú. v. EÚ C 216, 10.9.2009, s. 7.


12.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/5


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 5. februára 2010

o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES

[oznámené pod číslom K(2010) 593]

(Text s významom pre EHP)

(2010/87/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (1), a najmä na jej článok 26 ods. 4,

po konzultácii s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

Podľa smernice 95/46/ES sa od členských štátov vyžaduje, aby stanovili, že prenos osobných údajov do tretej krajiny sa môže uskutočniť, len ak príslušná tretia krajina zabezpečí primeranú úroveň ochrany a ak budú pred prenosom rešpektované zákony členských štátov, ktoré sú v súlade s ostatnými ustanoveniami smernice.

(2)

Avšak článok 26 ods. 2 smernice 95/46/ES stanovuje, že pod podmienkou určitých záruk môžu členské štáty povoliť prenos alebo súbor prenosov osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany. Takéto záruky môžu vyplývať najmä z vhodných zmluvných doložiek.

(3)

Podľa smernice 95/46/ES má byť úroveň ochrany údajov zhodnotená z hľadiska všetkých okolností sprevádzajúcich operáciu prenosu údajov alebo súbor operácií prenosu údajov. Pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov vytvorená podľa tejto smernice vydala usmernenia, ktoré majú pomôcť pri takomto hodnotení.

(4)

Štandardné zmluvné doložky by sa mali vzťahovať iba na ochranu údajov. Vývozcovi a dovozcovi údajov preto nič nebráni začleniť do zmluvy ďalšie doložky týkajúce sa otázok súvisiacich s obchodom, ktoré považujú za vhodné na jej účely, pokiaľ nie sú v rozpore so štandardnými zmluvnými doložkami.

(5)

Toto rozhodnutie sa nemá dotknúť vnútroštátnych oprávnení, ktoré môžu členské štáty udeľovať v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 26 ods. 2 smernice 95/46/ES. Toto rozhodnutie má len ten účinok, že vyžaduje od členských štátov, aby neodmietli uznať, že v ňom stanovené štandardné zmluvné doložky poskytujú primerané záruky a nemá preto žiaden účinok na iné zmluvné doložky.

(6)

Rozhodnutie Komisie 2002/16/ES z 27. decembra 2001 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom z tretích krajín podľa smernice 95/46/ES (2) bolo prijaté s cieľom umožniť prenos osobných údajov prevádzkovateľom údajov usadeným v Európskej únii spracovateľovi usadenému v tretej krajine, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany.

(7)

Od prijatia rozhodnutia 2002/16/ES bolo získaných veľa skúseností. Navyše správa o vykonávaní rozhodnutí o štandardných zmluvných doložkách pre prenosy osobných údajov do tretích krajín (3) ukázala, že existuje vzrastajúci záujem o podporu používania štandardných zmluvných doložiek pri medzinárodných prenosoch osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany. Zainteresované strany okrem toho predložili návrhy s cieľom aktualizovať štandardné zmluvné doložky stanovené v rozhodnutí 2002/16/ES, aby sa zohľadnil rýchle sa rozširujúci rozsah činností spojených so spracovaním údajov vo svete a vyriešili sa niektoré otázky, na ktoré sa toto rozhodnutie nevzťahovalo (4).

(8)

Rozsah pôsobnosti tohto rozhodnutia by sa mal obmedzovať na stanovenie toho, že doložky, ktoré popisuje, môže prevádzkovateľ údajov usadený v Európskej únii použiť s cieľom uvedenia primeraných záruk v zmysle článku 26 ods. 2 smernice 95/46/ES pre prenos osobných údajov spracovateľovi usadenému v tretej krajine.

(9)

Toto rozhodnutie by sa nemalo týkať prenosu osobných údajov prevádzkovateľmi usadenými v Európskej únii prevádzkovateľom usadeným mimo Európskej únie, ktorí spadajú do pôsobnosti rozhodnutia Komisie 2001/497/ES z 15. júna 2001 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov do tretích krajín podľa smernice 95/46/ES (5).

(10)

Toto rozhodnutie by malo zaviesť povinnosť stanovenú v článku 17 ods. 3 smernice 95/46/ES a nemal by ním byť dotknutý obsah zmlúv alebo právnych úkonov vytvorených v súlade s týmto ustanovením. Niektoré zo štandardných zmluvných doložiek, najmä pokiaľ ide o povinnosti vývozcu údajov, by však mali byť začlenené s cieľom zabezpečiť zrozumiteľnosť ustanovení, ktoré môžu byť obsiahnuté v zmluve medzi prevádzkovateľom a spracovateľom.

(11)

Dozorné orgány členských štátov hrajú kľúčovú úlohu v tomto zmluvnom mechanizme, pokiaľ ide o zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov po prenose. Vo výnimočných prípadoch, kedy vývozcovia údajov odmietnu alebo nie sú schopní poskytnúť dovozcovi údajov náležité pokyny, za bezprostredného rizika vážneho poškodenia subjektov údajov, majú štandardné zmluvné doložky umožniť dozorným orgánom audit dovozcov údajov a subdodávateľov spracovateľských operácií a v prípade potreby prijať rozhodnutia, ktoré sú pre dovozcov údajov a subdodávateľov záväzné. Dozorné orgány majú mať právomoc zakázať alebo pozastaviť prenos údajov alebo skupinu prenosov na základe štandardných zmluvných doložiek v tých výnimočných prípadoch, kde sa zistí, že prevod na zmluvnom základe bude mať pravdepodobne závažný nepriaznivý účinok na záruky a záväzky poskytujúce primeranú ochranu subjektu údajov.

(12)

Štandardné zmluvné doložky majú stanovovať technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré majú uplatniť spracovatelia údajov usadení v tretej krajine neposkytujúcej primeranú ochranu, s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú rizikám, ktoré predstavuje spracovanie a charakter údajov, ktoré sa majú chrániť. Zmluvné strany majú v zmluve stanoviť také technické a organizačné opatrenia, ktoré sú, so zreteľom na použiteľné právo týkajúce sa ochrany údajov, stav techniky a náklady na ich realizáciu, potrebné na ochranu osobných údajov proti neúmyselnému alebo neoprávnenému zničeniu, prípadne neúmyselnej strate, zmene, neoprávnenému prezradeniu alebo prístupu, prípadne akýmkoľvek iným nezákonným formám spracovania.

(13)

S cieľom uľahčenia tokov údajov z Európskej únie je žiaduce, aby sa spracovateľom poskytujúcim služby spracovania údajov viacerým prevádzkovateľom údajov v Európskej únii umožnilo uplatňovať rovnaké technické a organizačné bezpečnostné opatrenia bez ohľadu na členský štát, v ktorom má prenos údajov pôvod, najmä v tých prípadoch, keď dovozcovia údajov prijímajú údaje s cieľom ďalšieho spracovania z rôznych zariadení vývozcu údajov v Európskej únii, pričom v takom prípade sa má uplatniť právo príslušného členského štátu, v ktorom je vývozca údajov usadený.

(14)

Je vhodné stanoviť minimálne informácie, ktoré majú zmluvné strany špecifikovať v zmluve týkajúcej sa prenosu. Členské štáty si majú zachovať právomoc podrobne špecifikovať informácie, ktorých poskytnutie sa od zmluvných strán vyžaduje. Uplatňovanie tohto rozhodnutia by sa malo preskúmať z hľadiska skúseností.

(15)

Dovozca údajov má spracovávať prenesené osobné údaje len v mene vývozcu údajov a v súlade s jeho pokynmi a záväzkami obsiahnutými v doložkách. Dovozca údajov predovšetkým nemá prezradiť osobné údaje tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu vývozcu údajov. Vývozca údajov má poučiť dovozcu údajov, aby v priebehu trvania služieb spracovania údajov tieto spracovával v súlade s jeho pokynmi, príslušnými zákonmi na ochranu údajov a záväzkami obsiahnutými v doložkách.

(16)

V správe o vykonávaní rozhodnutí o štandardných zmluvných doložkách pre prenosy osobných údajov do tretích krajín bolo doporučené zaviesť príslušné štandardné zmluvné doložky o ďalších následných prenosoch údajov spracovateľom údajov usadeným v tretej krajine inému spracovateľovi údajov (zadávanie zákaziek na spracovanie údajov subdodávateľom) s cieľom zohľadniť obchodné trendy a postupy stále viac globalizovaných spracovateľských činností.

(17)

Toto rozhodnutie by malo obsahovať osobitné štandardné zmluvné doložky o zadávaní zákaziek na služby spracovania údajov spracovateľmi usadenými v tretej krajine (dovozca údajov) iným spracovateľom (subdodávateľom) usadeným v tretích krajinách. Okrem toho by toto rozhodnutie malo stanoviť podmienky, ktoré by zadávanie zákaziek subdodávateľom malo spĺňať na zabezpečenie toho, že prenášané osobné údaje budú naďalej chránené aj napriek následným prenosom ďalším subdodávateľom.

(18)

Zadávanie zákaziek na spracovanie údajov subdodávateľom by okrem toho malo pozostávať len z operácií dohodnutých v zmluve uzatvorenej medzi vývozcom údajov a dovozcom údajov, do ktorej by sa mali začleniť štandardné zmluvné doložky stanovené v tomto rozhodnutí a nemalo by sa vzťahovať na iné operácie alebo účely spojené so spracovaním údajov, aby bola dodržaná zásada obmedzenia účelu stanovená v smernici 95/46/ES. Navyše, ak si subdodávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti súvisiace so spracovaním údajov, dovozca údajov by mal aj naďalej niesť zodpovednosť voči vývozcovi údajov. Prenosom osobných údajov spracovateľom usadeným mimo Európskej únie by nemala byť dotknutá skutočnosť, že činnosti v rámci spracovania sa majú v každom prípade riadiť príslušným právom týkajúcim sa ochrany údajov.

(19)

Štandardné zmluvné doložky majú byť vymáhateľné nielen organizáciami, ktoré sú stranami zmluvy, ale taktiež subjektmi údajov, najmä ak subjekty údajov utrpeli škodu v dôsledku porušenia zmluvy.

(20)

Subjekt údajov má mať nárok na žalobu a v prípade potreby na odškodnenie od vývozcu údajov, ktorý je prevádzkovateľom prenesených osobných údajov. Výnimočne má mať subjekt údajov taktiež nárok na žalobu a v prípade potreby nárok na odškodnenie od vývozcu údajov, pokiaľ došlo k porušeniu akýchkoľvek záväzkov dovozcu údajov alebo jeho subdodávateľa uvedených v odseku 2 doložky 3, ak vývozca údajov fakticky zmizol alebo prestal právne existovať, alebo sa stal platobne neschopným. Výnimočne má mať subjekt údajov taktiež nárok na žalobu a v prípade potreby nárok na odškodnenie od subdodávateľa, pokiaľ vývozca aj dovozca údajov fakticky zmizli, alebo prestali právne existovať, alebo sa stali platobne neschopnými. Táto zodpovednosť subdodávateľa voči tretím stranám by mala byť obmedzená na jeho vlastné operácie súvisiace so spracovaním údajov podľa zmluvných doložiek.

(21)

V prípade sporu medzi subjektom údajov uplatňujúcim doložku o oprávnenosti tretej strany a dovozcom údajov, ktorý sa nevyrieši mimosúdnym urovnaním, dovozca údajov by mal poskytnúť subjektu údajov možnosť voľby medzi sprostredkovaním alebo súdnym sporom. To, do akej miery bude mať subjekt údajov účinnú možnosť voľby, bude závisieť od dostupnosti spoľahlivých a uznaných systémov sprostredkovania. Sprostredkovanie dozornými orgánmi pre ochranu údajov členského štátu, v ktorom vývozca údajov pôsobí, by mala byť jedna z možností v prípade, že dozorné orgány takúto službu poskytujú.

(22)

Zmluva by sa mala riadiť právom členského štátu, v ktorom je vývozca údajov usadený, čím sa oprávnenej tretej strane umožní vymáhanie plnenia zmluvy. Subjektom údajov má byť daná možnosť, aby ich zastupovali združenia alebo iné subjekty, ak si to želajú a ak to vnútroštátne právo povoľuje. Rovnakým právom by sa mali riadiť aj ustanovenia o ochrane údajov zahrnuté v akejkoľvek zmluve so subdodávateľom, ktoré sa týkajú subdodávateľského zabezpečovania činností spojených so spracovaním osobných údajov prenesených vývozcom údajov dovozcovi údajov podľa zmluvných doložiek.

(23)

Vzhľadom na to, že toto rozhodnutie sa vzťahuje len na zadávanie spracovateľských operácií spracovateľom usadeným v tretej krajine subdodávateľovi usadenému v tretej krajine, nemalo by sa uplatňovať na situáciu, keď spracovateľ usadený v Európskej únii a vykonávajúci spracovanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa usadeného v Európskej únii zadá svoje spracovateľské operácie subdodávateľovi usadenému v tretej krajine. V takýchto situáciách sa členské štáty môžu rozhodnúť, či zohľadnia skutočnosť, že pri zadaní zákazky subdodávateľovi usadenému v tretej krajine boli uplatnené zásady a záruky podľa štandardných zmluvných doložiek stanovených v tomto rozhodnutí, s cieľom poskytnúť primeranú ochranu práv subjektov údajov, ktorých osobné údaje sú prenášané na spracovateľské operácie subdodávateľom.

(24)

Pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov ustanovená podľa článku 29 smernice 95/46/ES vyjadrila stanovisko k úrovni ochrany poskytovanej podľa štandardných zmluvných doložiek pripojených k tomuto rozhodnutiu, ktoré bolo zohľadnené pri príprave tohto rozhodnutia.

(25)

Rozhodnutie 2002/16/ES by sa malo zrušiť.

(26)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 31 smernice 95/46/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Štandardné zmluvné doložky uvedené v prílohe sa považujú za doložky, ktoré poskytujú primerané záruky, pokiaľ ide o ochranu súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov ako aj pokiaľ ide o uplatnenie príslušných práv, ako to požaduje článok 26 ods. 2 smernice 95/46/ES.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa týka len primeranosti ochrany poskytovanej štandardnými zmluvnými doložkami uvedenými v prílohe pre prenos osobných údajov spracovateľom. Nedotkne sa uplatňovania iných vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES a ktoré sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov v rámci členských štátov.

Toto rozhodnutie sa bude týkať prenosu osobných údajov prevádzkovateľmi usadenými v Európskej únii príjemcom usadeným mimo územia Európskej únie, ktorí vykonávajú len funkciu spracovateľov.

Článok 3

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„osobitné kategórie údajov“ sú údaje uvedené v článku 8 smernice 95/46/ES;

b)

„dozorný orgán“ je bezpečnostný orgán uvedený v článku 28 smernice 95/46/ES;

c)

„vývozca údajov“ je prevádzkovateľ, ktorý prenáša osobné údaje;

d)

„dovozca údajov“ je spracovateľ usadený v tretej krajine, ktorý súhlasí, že bude od vývozcu údajov prijímať osobné údaje určené na spracovanie v mene vývozcu údajov po prenose v súlade s jeho pokynmi a podmienkami tohto rozhodnutia a ktorý nepodlieha systému tretej krajiny zaisťujúcemu primeranú ochranu v zmysle článku 25 ods. 1 smernice 95/46/ES;

e)

„subdodávateľ“ je akýkoľvek spracovateľ najatý dovozcom údajov alebo iným subdodávateľom dovozcu údajov, ktorý sa zaviaže prijímať od dovozcu údajov alebo od iného subdodávateľa dovozcu údajov osobné údaje výhradne určené na spracovateľské činnosti, ktoré sa majú v mene vývozcu údajov vykonať po prenose údajov v súlade s inštrukciami vývozcu, štandardnými zmluvnými doložkami stanovenými v prílohe a podmienkami písomnej zmluvy o spracovaní údajov subdodávateľom;

f)

„príslušné právo týkajúce sa ochrany údajov“ sú právne predpisy chrániace základné práva a slobody jednotlivcov a najmä ich právo vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov, uplatniteľné na prevádzkovateľa údajov v členskom štáte, v ktorom je vývozca údajov usadený;

g)

„technické a organizačné bezpečnostné opatrenia“ sú tie opatrenia, ktoré sa zameriavajú na ochranu osobných údajov proti neúmyselnému alebo neoprávnenému zničeniu, prípadne neúmyselnej strate, zmene, neoprávnenému prezradeniu alebo prístupu, najmä ak spracovanie zahŕňa prenos údajov prostredníctvom siete, a proti všetkým ostatným nezákonným formám spracovania.

Článok 4

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ich právomoci podnikať právne opatrenia na zabezpečenie dodržiavania vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa kapitol II, III, V a VI smernice 95/46/ES, môžu príslušné úrady v členských štátoch uplatniť svoje existujúce právomoci zakázať alebo pozastaviť toky údajov do tretích krajín s cieľom ochrany osôb vo vzťahu k spracovaniu ich osobných údajov v prípadoch, ak:

a)

sa zistí, že právo, ktorému vývozca údajov alebo subdodávateľ podlieha, mu ukladá povinnosti vo forme výnimky z príslušného práva týkajúceho sa ochrany údajov, ktoré presahujú obmedzenia nevyhnutné v demokratickej spoločnosti stanovené v článku 13 smernice 95/46/ES, ak je pravdepodobné, že tieto povinnosti budú mať závažný nepriaznivý účinok na záruky poskytované príslušným právom týkajúcim sa ochrany údajov a štandardnými zmluvnými doložkami;

b)

príslušný orgán zistí, že dovozca údajov alebo subdodávateľ nerešpektoval štandardné zmluvné doložky uvedené v prílohe, alebo

c)

existuje veľká pravdepodobnosť, že štandardné zmluvné doložky uvedené v prílohe nie sú alebo nebudú dodržiavané a pokračujúcim prenosom by vzniklo bezprostredné riziko vážneho poškodenia subjektov údajov.

2.   Zákaz alebo pozastavenie podľa odseku 1 bude zrušený, len čo dôvody pre pozastavenie alebo zákaz prestanú existovať.

3.   Ak členské štáty prijmú opatrenia podľa odsekov 1 a 2, budú o tom bezodkladne informovať Komisiu, ktorá príslušné informácie postúpi ostatným členským štátom.

Článok 5

Komisia zhodnotí pôsobenie tohto rozhodnutia na základe dostupných informácií tri roky po jeho prijatí. Predloží správu o zisteniach výboru vytvorenému podľa článku 31 smernice 95/46/ES. Správa bude obsahovať všetky dôkazné údaje, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť hodnotenie týkajúce sa primeranosti štandardných zmluvných doložiek v prílohe a všetky dôkazy o tom, že toto rozhodnutie sa uplatňuje diskriminačným spôsobom.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 15. mája 2010.

Článok 7

1.   Rozhodnutie 2002/16/ES sa zrušuje s účinnosťou od 15. mája 2010.

2.   Zmluva uzavretá medzi vývozcom údajov a dovozcom údajov podľa rozhodnutia 2002/16/ES pred 15. májom 2010 je aj naďalej platná a účinná, pokiaľ nedôjde k zmene prenosov a spracovateľských operácií, ktoré sú predmetom zmluvy, a pokiaľ sa medzi stranami budú aj naďalej prenášať údaje, na ktoré sa toto rozhodnutie vzťahuje. V prípade, že sa zmluvné strany rozhodnú uskutočniť zmeny v tomto zmysle alebo zadávať predmetné spracovateľské operácie subdodávateľovi, musia uzatvoriť novú zmluvu, ktorá bude v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami stanovenými v prílohe.

Článok 8

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 5. februára 2010

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  Ú. v. ES L 6, 10.1.2002, s. 52.

(3)  SEK(2006) 95, 20.1.2006.

(4)  Medzinárodná obchodná komora (ICC), Japonská obchodná rada v Európe (JBCE), Výbor EÚ Americkej obchodnej komory v Belgicku (Amcham), Európska federácia priameho marketingu (FEDMA).

(5)  Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 19.


PRÍLOHA

ŠTANDARDNÉ ZMLUVNÉ DOLOŽKY (SPRACOVATELIA)

Na účely článku 26 ods. 2 smernice 95/46/ES pre prenos osobných údajov spracovateľom v tretích krajinách, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany

Názov organizácie vyvážajúcej údaje: …

adresa: …

telefón: …, fax: …, e-mail: …

ďalšie informácie potrebné na identifikáciu organizácie:

(vývozca údajov)

a

názov organizácie dovážajúcej údaje: …

adresa: …

telefón: …, fax: …, e-mail: …

ďalšie informácie potrebné na identifikáciu organizácie:

(dovozca údajov)

jednotlivo „strana“, spolu „strany“

SA DOHODLI na týchto zmluvných doložkách (ďalej len „doložky“) s cieľom uvedenia primeraných záruk, pokiaľ ide o ochranu súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov pri prenose vývozcom údajov dovozcovi údajov osobných údajov uvedených v dodatku 1.

Doložka 1

Vymedzenie pojmov

Na účely doložiek:

a)

„osobné údaje“, „osobitné kategórie údajov“, „spracovávať/spracovanie“, „prevádzkovateľ“, „spracovateľ“, „subjekt údajov“ a „dozorný orgán“ majú rovnaký význam ako v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (1);

b)

„vývozca údajov“ je prevádzkovateľ, ktorý prenáša osobné údaje;

c)

„dovozca údajov“ je spracovateľ, ktorý súhlasí, že bude od vývozcu údajov prijímať osobné údaje určené na spracovanie v mene vývozcu údajov po prenose v súlade s jeho pokynmi a podmienkami doložiek a ktorý nepodlieha systému tretej krajiny zabezpečujúcej primeranú ochranu podľa článku 25 ods. 1 smernice 95/46/ES;

d)

„subdodávateľ“ je akýkoľvek spracovateľ najatý dovozcom údajov alebo iným subdodávateľom dovozcu údajov, ktorý súhlasí, že bude od vývozcu údajov alebo od iného subdodávateľa prijímať osobné údaje určené na spracovanie v mene vývozcu údajov po prenose v súlade s jeho pokynmi, podmienkami doložiek a podmienkami písomnej zmluvy o spracovaní údajov subdodávateľom;

e)

„príslušné právo týkajúce sa ochrany údajov“ sú právne predpisy chrániace základné práva a slobody jednotlivcov a najmä ich právo vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov, uplatniteľné na prevádzkovateľa údajov v členskom štáte, v ktorom má vývozca údajov sídlo;

f)

„technické a organizačné bezpečnostné opatrenia“ sú tie opatrenia, ktoré sa zameriavajú na ochranu osobných údajov proti neúmyselnému alebo neoprávnenému zničeniu, neúmyselnej strate, zmene, neoprávnenému prezradeniu alebo prístupu, najmä ak spracovanie zahŕňa prenos údajov prostredníctvom siete, a proti všetkým ostatným nezákonným formám spracovania.

Doložka 2

Podrobné informácie o prenose

Podrobné informácie o prenose a najmä o prípadných osobitných kategóriách osobných údajov sú uvedené v dodatku 1, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou doložiek.

Doložka 3

Doložka o oprávnenosti tretej strany

1.

Subjekt údajov môže ako oprávnená tretia strana uplatňovať voči vývozcovi údajov túto doložku, doložku 4 písm. b) až i), doložku 5 písm. a) až e) a písm. g) až j), doložku 6 ods. 1 a 2, doložku 7, doložku 8 ods. 2 a doložky 9 až 12.

2.

Subjekt údajov môže uplatňovať voči dovozcovi údajov túto doložku, doložku 5 písm. a) až e) a písm. g), doložku 6, doložku 7, doložku 8 ods. 2 a doložky 9 až 12 v prípadoch, keď vývozca údajov fakticky zmizol alebo prestal právne existovať, pokiaľ prípadný nástupnícky subjekt neprevzal na základe zmluvy alebo podľa zákona všetky právne záväzky vývozcu údajov, v dôsledku čoho prijíma práva a záväzky vývozcu údajov a subjekt údajov ich v takom prípade môže uplatňovať voči tomuto subjektu.

3.

Subjekt údajov môže uplatňovať voči subdodávateľovi túto doložku, doložku 5 písm. a) až e) a písm. g), doložku 6, doložku 7, doložku 8 ods. 2 a doložky 9 až 12 v prípadoch, keď vývozca aj dovozca údajov fakticky zmizli alebo prestali právne existovať, alebo sa stali platobne neschopnými, pokiaľ prípadný nástupnícky subjekt neprevzal na základe zmluvy alebo podľa zákona všetky právne záväzky vývozcu údajov, v dôsledku čoho prijíma práva a záväzky vývozcu údajov a subjekt údajov ich v takom prípade môže uplatňovať voči tomuto subjektu. Táto zodpovednosť subdodávateľa voči tretím stranám je obmedzená na jeho vlastné operácie súvisiace so spracovaním údajov podľa doložiek.

4.

Strany nenamietajú proti tomu, aby bol subjekt údajov zastupovaný združeniami alebo inými subjektmi, ak si to výslovne želá a ak to vnútroštátne právo povoľuje.

Doložka 4

Povinnosti vývozcu údajov

Vývozca údajov súhlasí a zaručuje sa, že:

a)

spracovanie osobných údajov vrátane ich prenosu bolo a bude aj naďalej vykonávané v súlade s relevantnými ustanoveniami príslušného práva týkajúceho sa ochrany údajov (a prípadne bolo oznámené príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má vývozca údajov sídlo) a že neporušuje relevantné ustanovenia daného štátu;

b)

nariadil a v priebehu trvania služieb spracovania osobných údajov bude nariaďovať dovozcovi údajov, aby prenášané osobné údaje spracovával len v mene vývozcu údajov a v súlade s príslušným právom týkajúcim sa ochrany osobných údajov a s doložkami;

c)

dovozca údajov poskytne dostatočné záruky, pokiaľ ide o technické a organizačné bezpečnostné opatrenia uvedené v dodatku 2 k tejto zmluve;

d)

po vyhodnotení požiadaviek príslušného práva týkajúceho sa ochrany údajov sú bezpečnostné opatrenia primerané na zabezpečenie ochrany osobných údajov proti neúmyselnému alebo neoprávnenému zničeniu alebo neúmyselnej strate, zmene, neoprávnenému prezradeniu alebo prístupu najmä v prípadoch, ak spracovanie zahŕňa prenos údajov prostredníctvom siete, ako aj proti všetkým ostatným nezákonným formám spracovania, a že tieto opatrenia zabezpečujú úroveň bezpečnosti primeranú rizikám spojeným so spracovávaním údajov a s povahou údajov, ktoré sa majú chrániť, vzhľadom na stav techniky a nákladnosť ich implementácie;

e)

zabezpečí plnenie bezpečnostných opatrení;

f)

ak bude prenos zahŕňať osobitné kategórie údajov, subjekt údajov bol alebo bude informovaný pred jeho uskutočnením alebo čo najskôr po ňom, že môže dôjsť k prenosu jeho údajov do tretej krajiny, ktorá neposkytuje primeranú ochranu v zmysle smernice 95/46/ES;

g)

postúpi akékoľvek oznámenie prijaté od vývozcu údajov alebo subdodávateľa podľa doložky 5 písm. b) a doložky 8 ods. 3 dozornému orgánu na ochranu údajov, pokiaľ sa vývozca údajov rozhodne pokračovať v prenose alebo zrušiť jeho pozastavenie;

h)

na požiadanie poskytne subjektom údajov kópiu doložiek uvedených v tejto prílohe s výnimkou dodatku 2 a súhrnný opis bezpečnostných opatrení, ako aj kópiu akejkoľvek subdodávateľskej zmluvy o službách spracovania údajov, ktorú je nutné uzavrieť v súlade s doložkami, pokiaľ doložky alebo zmluva neobsahujú obchodné informácie, v tomto prípade môže tieto obchodné informácie vynechať;

i)

v prípade zadania zákazky na spracovanie údajov subdodávateľovi sa činnosť spojená so spracovaním vykonáva v súlade s doložkou 11 subdodávateľom, ktorý zabezpečuje prinajmenšom rovnakú úroveň ochrany osobných údajov a práv subjektu údajov ako dovozca údajov podľa doložiek, a

j)

zabezpečí dodržiavanie doložky 4 písm. a) až i).

Doložka 5

Povinnosti vývozcu údajov  (2)

Dovozca údajov sa zaväzuje a zaručuje, že:

a)

bude spracovávať osobné údaje iba v mene vývozcu údajov a v súlade s jeho pokynmi a doložkami; ak z akýchkoľvek dôvodov nebude môcť toto dodržiavanie pokynov a doložiek zabezpečiť, zaväzuje sa bezodkladne o tom informovať vývozcu údajov, ktorý je v takom prípade oprávnený pozastaviť prenos údajov a/alebo zmluvu vypovedať;

b)

nemá dôvod sa domnievať, že právne predpisy, ktorým podlieha, mu bránia plniť pokyny vývozcu údajov a jeho záväzky vyplývajúce zo zmluvy a že v prípade zmeny týchto právnych predpisov, ktorá by mohla mať závažný nepriaznivý účinok na záruky a záväzky stanovené doložkami, bezodkladne oznámi túto zmenu vývozcovi údajov, ktorý je v takom prípade oprávnený pozastaviť prenos údajov a/alebo zmluvu vypovedať;

c)

pred spracovaním prenášaných osobných údajov vykonal organizačné a technické zabezpečenia uvedené v dodatku 2;

d)

vývozcovi údajov bezodkladne oznámi:

i)

akékoľvek právne záväzné požiadavky na sprístupnenie osobných údajov zo strany orgánu presadzovania práva, pokiaľ to nie je inak zakázané, napríklad trestným právom, v záujme zachovania dôvernosti vyšetrovania v rámci presadzovania práva;

ii)

akýkoľvek neúmyselný alebo neoprávnený prístup a

iii)

akékoľvek požiadavky pochádzajúce priamo od subjektov údajov bez toho, aby na tieto požiadavky reagoval s výnimkou prípadu, ak je tým inak poverený;

e)

bude bezodkladne a riadne reagovať na všetky otázky vývozcu údajov súvisiace s jeho spracovateľskými činnosťami osobných údajov, ktoré sú predmetom prenosu, a že bude rešpektovať odporučenia dozorného orgánu, pokiaľ ide o spracovanie prenášaných údajov;

f)

na žiadosť vývozcu údajov sprístupní svoje zariadenia spracovania údajov na audit spracovateľských činností zahrnutých v doložkách, ktorý vykoná vývozca údajov alebo inšpekčný orgán zložený z nezávislých členov s požadovanou odbornou kvalifikáciou, ktorí budú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a budú vybraní vývozcom údajov prípadne po dohode s dozorným orgánom;

g)

na požiadanie poskytne subjektu údajov kópiu doložiek alebo akúkoľvek existujúcu subdodávateľskú zmluvu o spracovaní údajov, pokiaľ doložky alebo zmluva neobsahujú obchodné informácie; v takom prípade možno tieto obchodné informácie vynechať s výnimkou dodatku 2 ktorý bude nahradený súhrnným opisom bezpečnostných opatrení v prípadoch, ak subjekt údajov nie je schopný získať kópiu vývozcu údajov;

h)

v prípade zadania zákazky na spracovanie údajov subdodávateľom vopred informoval vývozcu údajov a získal jeho predchádzajúci písomný súhlas;

i)

spracovateľské služby poskytované subdodávateľom budú vykonávané v súlade s doložkou 11;

j)

bezodkladne zašle vývozcovi údajov kópiu akejkoľvek subdodávateľskej dohody o spracovaní údajov, ktorú uzavrie podľa týchto doložiek.

Doložka 6

Zodpovednosť

1.

Strany sa dohodli že subjekt údajov, ktorý utrpel škodu v dôsledku porušenia povinností uvedených v doložke 3 alebo doložke 11 spôsobeného ktoroukoľvek zo strán alebo subdodávateľom, má nárok na odškodnenie od vývozcu údajov.

2.

Ak subjekt údajov nemôže v súlade s odsekom 1 požadovať odškodnenie od vývozcu údajov za porušenie niektorej z povinností dovozcu údajov alebo jeho subdodávateľa uvedených v doložke 3 alebo doložke 11, pretože vývozca údajov fakticky zmizol, prestal právne existovať alebo sa stal platobne neschopným, dovozca údajov sa zaväzuje, že subjekt údajov smie uplatňovať nároky voči dovozcovi údajov, ako by bol vývozcom údajov, pokiaľ prípadný nástupnícky subjekt neprevzal na základe zmluvy alebo podľa zákona všetky právne záväzky vývozcu údajov, v dôsledku čoho ich subjekt údajov môže uplatňovať voči tomuto subjektu.

Dovozca údajov sa nemôže spoliehať na to, že subdodávateľ poruší svoje povinnosti, aby sa vyhol vlastnej zodpovednosti.

3.

Ak subjekt údajov nemôže v súlade s odsekom 1 a 2 požadovať odškodnenie od vývozcu údajov alebo dovozcu údajov za porušenie niektorej z povinností subdodávateľa uvedených v doložke 3 alebo doložke 11, pretože vývozca údajov aj dovozca údajov fakticky zmizli, prestali právne existovať alebo sa stali platobne neschopnými, subdodávateľ sa zaväzuje, že subjekt údajov smie uplatňovať nároky voči subdodávateľovi, pokiaľ ide o jeho vlastné spracovateľské operácie podľa doložiek, ako by bol vývozcom alebo dovozcom údajov, pokiaľ prípadný nástupnícky subjekt neprevzal na základe zmluvy alebo podľa zákona všetky právne záväzky vývozcu údajov alebo dovozcu údajov, v dôsledku čoho ich subjekt údajov môže uplatňovať voči tomuto subjektu. Zodpovednosť subdodávateľa je obmedzená na jeho vlastné operácie súvisiace so spracovaním údajov podľa doložiek.

Doložka 7

Mediácia a súdna právomoc

1.

Dovozca údajov súhlasí, že ak subjekt údajov voči nemu uplatní práva v prospech tretej strany a/alebo nárok na odškodnenie podľa týchto doložiek, dovozca údajov prijme rozhodnutie subjektu údajov:

a)

postúpiť spor na sprostredkovanie nezávislou osobou alebo prípadne dozorným orgánom;

b)

postúpiť spor súdom v členskom štáte, v ktorom má sídlo vývozca údajov.

2.

Strany sa dohodli, že rozhodnutím subjektu údajov nebudú dotknuté jeho hmotné ani procesné práva na podávanie žalôb v súlade s ostatnými ustanoveniami vnútroštátneho alebo medzinárodného práva.

Doložka 8

Spolupráca s dozornými orgánmi

1.

Vývozca údajov súhlasí, že uloží kópiu tejto zmluvy u dozorného orgánu, ak to vyžaduje tento orgán alebo príslušné právo týkajúce sa ochrany údajov.

2.

Strany súhlasia, že dozorný orgán má právo vykonať audit dovozcu údajov alebo akéhokoľvek subdodávateľa v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok, aké by sa uplatňovali pri audite vývozcu údajov v súlade s príslušným právom týkajúcim sa ochrany údajov.

3.

Dovozca údajov bezodkladne informuje vývozcu údajov o existencii právnych predpisov, ktorým on alebo subdodávateľ podlieha a ktoré podľa odseku 2 bránia vykonaniu auditu dovozcu údajov alebo subdodávateľa. V takom prípade je vývozca údajov oprávnený vykonať opatrenia podľa doložky 5 písm. b).

Doložka 9

Rozhodné právo

Doložky sa majú riadiť právom členského štátu, v ktorom je vývozca údajov usadený, menovite …

Doložka 10

Zmena zmluvy

Strany sa zaväzujú, že doložky nebudú meniť ani upravovať. Toto nevylučuje, aby strany v prípade potreby pripojili ďalšie doložky týkajúce sa obchodných záležitostí, pokiaľ tieto doložky nie sú v rozpore s týmito doložkami.

Doložka 11

Spracovanie údajov subdodávateľmi

1.

Dovozca údajov nezadá na spracovanie subdodávateľom žiadnu zo spracovateľských operácií, ktoré vykonáva v mene vývozcu údajov podľa doložiek, bez predchádzajúceho písomného súhlasu vývozcu údajov. Pokiaľ dovozca údajov so súhlasom vývozcu údajov zadáva zákazky na spracovanie údajov subdodávateľom podľa doložiek, môže to uskutočniť len formou písomnej dohody so subdodávateľom, ktorá subdodávateľovi uloží rovnaké záväzky, aké má dovozca údajov podľa doložiek (3). Pokiaľ subdodávateľ neplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany údajov na základe tejto písomnej dohody, je dovozca údajov naďalej v plnej miere zodpovedný voči vývozcovi údajov za plnenie povinností subdodávateľa podľa tejto dohody.

2.

Predchádzajúca písomná zmluva medzi dovozcom údajov a subdodávateľom má tiež ustanoviť doložku o oprávnenosti tretej strany, ako je uvedené v doložke 3, pre tie prípady, keď subjekt údajov nemôže požadovať odškodnenie podľa odseku 1 doložky 6 od vývozcu údajov alebo dovozcu údajov, pretože fakticky zmizli alebo prestali právne existovať, alebo sa stali platobne neschopnými a žiaden nástupnícky subjekt neprevzal na základe zmluvy alebo podľa zákona všetky právne záväzky vývozcu údajov. Táto zodpovednosť subdodávateľa voči tretím stranám je obmedzená na jeho vlastné operácie súvisiace so spracovaním údajov podľa doložiek.

3.

Ustanovenia týkajúce sa aspektov ochrany údajov pri zadávaní zákaziek na spracovanie údajov subdodávateľom podľa zmluvy uvedenej v odseku 1 sa majú riadiť právom členského štátu, v ktorom je vývozca údajov usadený, menovite …

4.

Vývozca údajov vedie zoznam subdodávateľských dohôd o spracovaní údajov, ktoré uzavrel podľa doložiek a oznámil dovozcovi údajov podľa doložky 5 písm. j) a aktualizuje ho aspoň raz za rok. Tento zoznam má byť k dispozícii dozornému orgánu pre ochranu údajov vývozcu údajov.

Doložka 12

Povinnosti po ukončení poskytovania služieb spojených so spracovaním osobných údajov

1.

Strany sa dohodli, že po ukončení poskytovania služieb spojených so spracovaním údajov dovozca údajov a subdodávateľ podľa rozhodnutia vývozcu údajov vráti všetky prenášané osobné údaje a ich kópie vývozcovi údajov alebo zničí všetky osobné údaje a predloží vývozcovi potvrdenie o ich zničení, pokiaľ právne predpisy vzťahujúce sa na dovozcu údajov nezakazujú dovozcovi vrátenie alebo zničenie všetkých alebo časti prenášaných osobných údajov. V takom prípade dovozca údajov garantuje, že zaručí dôvernosť prenášaných osobných údajov a že nebude prenášané osobné údaje už ďalej aktívne spracovávať.

2.

Dovozca údajov a subdodávateľ zaručujú, že na požiadanie vývozcu údajov a/alebo dozorného orgánu sprístupnia svoje zariadenia na spracovanie údajov na audit opatrení uvedených v odseku 1.

Za vývozcu údajov:

Meno (napísané v neskrátenej podobe): …

Funkcia: …

Adresa: …

Prípadné ďalšie informácie potrebné na to, aby zmluva bola záväzná:

Image

Podpis …

Za dovozcu údajov:

Meno (napísané v neskrátenej podobe): …

Funkcia: …

Adresa: …

Prípadné ďalšie informácie potrebné na to, aby zmluva bola záväzná:

Image

Podpis …


(1)  Strany môžu v rámci tejto doložky citovať vymedzenia pojmov a významy uvedené v smernici 95/46/ES, ak to budú považovať za vhodné pre význam zmluvy ako samostatného dokumentu.

(2)  Povinné požiadavky vnútroštátnych právnych predpisov vzťahujúcich sa na dovozcu údajov, ktoré nepresahujú rámec toho, čo je nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na základe jedného zo záujmov uvedených v článku 13 ods. 1 smernice 95/46/ES, t. j. ak predstavujú opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie obrany národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, na predchádzanie, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov alebo porušenie etických zásad regulovaných profesií, významného hospodárskeho alebo finančného záujmu štátu alebo ochrany subjektov údajov alebo práv a slobôd iných, nie sú v rozpore so štandardnými zmluvnými doložkami. Príkladmi takých povinných požiadaviek, ktoré nepresahujú rámec toho, čo je v demokratickej spoločnosti nevyhnutné, sú okrem iného medzinárodne uznávané sankcie, požiadavky na priznanie daní alebo požiadavky v súvislosti s ohlasovacou povinnosťou na účely boja proti praniu špinavých peňazí.

(3)  Táto požiadavka môže byť splnená tak, že subdodávateľ podpíše spolu zmluvu uzatvorenú medzi vývozcom a dovozcom údajov podľa tohto rozhodnutia.

Dodatok 1

k štandardným zmluvným doložkám

Tento dodatok je súčasťou doložiek a musí byť vyplnený a podpísaný stranami.

Členské štáty môžu v súlade so svojimi vnútroštátnymi postupmi doplniť alebo uviesť akékoľvek potrebné dodatočné informácie, ktoré majú byť do tohto dodatku zahrnuté.

Vývozca údajov

Vývozca údajov (uveďte stručne svoje činnosti, ktoré súvisia s prenosom údajov):

Dovozca údajov

Dovozca údajov (uveďte stručne svoje činnosti, ktoré súvisia s prenosom údajov):

Subjekty údajov

Prenášané osobné údaje sa týkajú týchto kategórií subjektov údajov (uveďte podrobnosti):

Kategórie údajov

Prenášané osobné údaje sa týkajú týchto kategórií údajov (uveďte podrobnosti):

Osobitné kategórie údajov (ak sú predmetom spracovania)

Prenášané osobné údaje sa týkajú týchto osobitných kategórií údajov (uveďte podrobnosti):

Spracovateľské činnosti

Prenášané osobné údaje budú predmetom týchto základných spracovateľských činností (uveďte podrobnosti):

 

VÝVOZCA ÚDAJOV

Meno: …

Podpis oprávnenej osoby …

 

DOVOZCA ÚDAJOV

Meno: …

Podpis oprávnenej osoby …

Dodatok 2

k štandardným zmluvným doložkám

Tento dodatok je súčasťou doložiek a musí byť vyplnený a podpísaný stranami

Opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení zavedených dovozcom údajov v súlade s doložkou 4 písm. d) a doložkou 5 písm. c) (alebo pripojeným dokumentom/pripojenými právnymi predpismi):

PRÍKLAD DOLOŽKY O ODŠKODNENÍ (NEPOVINNÉ)

Zodpovednosť

Strany sa dohodli, že v prípade uznania jednej strany zodpovednou za porušenie doložiek, ktorého sa dopustí druhá strana, druhá strana nahradí prvej strane všetky náklady, poplatky, škody, výdavky alebo straty, ktoré prvej strane vznikli, a to v rozsahu v akom je za ne zodpovedná.

Odškodnenie závisí od toho:

a)

či vývozca údajov bezodkladne oboznámi dovozcu údajov so vzneseným nárokom a

b)

či je dovozcovi údajov umožnené spolupracovať s vývozcom údajov pri obhajobe v rámci sporu o vznesený nárok a jeho riešení (1).


(1)  Odsek o zodpovednosti nie je povinný.


IV Akty, ktoré sa prijali pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

12.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/19


ROZHODNUTIE RADY 2010/88/SZBP/SVV

z 30. novembra 2009

o podpísaní v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 24 a 38,

keďže:

(1)

Rada 26. – 27. februára 2009 rozhodla o poverení predsedníctva, ktorému pomáha Komisia, začať rokovania o dohode o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach medzi Európskou úniou a Japonskom. Tieto rokovania úspešne prebehli a vypracoval sa návrh dohody.

(2)

Vzhľadom na to, že neexistujú bilaterálne zmluvy o vzájomnej právnej pomoci medzi členskými štátmi a Japonskom, sa Európska únia snaží o zabezpečenie účinnejšej spolupráce medzi svojimi členskými štátmi a Japonskom v oblasti vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach.

(3)

Táto dohoda by sa mala podpísať s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie schvaľuje podpísanie Dohody o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach medzi Európskou úniou a Japonskom, s výhradou uzavretia uvedenej dohody.

Znenie dohody je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Európskej únie s výhradou jej uzavretia.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Radu

predsedníčka

B. ASK


PREKLAD

DOHODA

medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach

EURÓPSKA ÚNIA

a

JAPONSKO,

ŽELAJÚC si nadviazať efektívnejšiu spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a Japonskom v oblasti vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach,

ŽELAJÚC si, aby táto spolupráca prispela k boju proti organizovanej trestnej činnosti,

OPÄTOVNE potvrdzujúc svoj záväzok rešpektovať právo, zásady právneho štátu a demokracie a justičnú nezávislosť,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Cieľ a účel

1.   Dožiadaný štát na základe žiadosti dožadujúceho štátu poskytne vzájomnú právnu pomoc (ďalej len „pomoc“) v súvislosti s vyšetrovaním, stíhaním a iným konaním vrátane súdneho konania v trestných veciach v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

2.   Táto dohoda sa nevzťahuje na vydávanie, odovzdávanie konania v trestných veciach a výkon iných trestov ako konfiškácie, ako sa ustanovuje v článku 25.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„zmluvné strany“ sú Európska únia a Japonsko;

b)

„členský štát“ je členský štát Európskej únie;

c)

„štát“ je členský štát alebo Japonsko;

d)

„časť majetku“ sú písomnosti, záznamy a iné dôkazné prostriedky;

e)

„majetok“ znamená aktíva akejkoľvek povahy bez ohľadu na to, či sú hmotné alebo nehmotné, hnuteľné alebo nehnuteľné, a právne písomnosti a listiny, ktoré dokazujú titul k takýmto aktívam alebo podiel na nich;

f)

„nástroje“ znamenajú akýkoľvek majetok, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom, celkom alebo sčasti, použil alebo mal použiť na spáchanie trestného činu;

g)

„výnos“ je akýkoľvek majetok, ktorý priamo alebo nepriamo pochádza zo spáchania trestného činu alebo ním bol získaný;

h)

„zmrazenie alebo zaistenie“ je dočasný zákaz prevodu majetku, jeho zmeny, nakladania s ním alebo jeho pohybu alebo dočasné prevzatie majetku do držby alebo kontroly nad majetkom súdom alebo iným príslušným orgánom a

i)

„konfiškácia“, ktorej súčasťou je prípadne aj prepadnutie, je trest alebo opatrenie uložené súdom následne po konaní vzhľadom na trestný čin alebo trestné činy, ktorého dôsledkom je konečné pozbavenie vlastníctva majetku.

Článok 3

Rozsah pomoci

Pomoc zahŕňa:

a)

výsluch svedkov (svedecké výpovede) alebo iných osôb (vyjadrenia);

b)

umožnenie výsluchu formou videokonferencie;

c)

získavanie častí majetku, aj prostredníctvom prehliadky a zaistenia;

d)

získavanie záznamov, písomností alebo dokladov o bankových účtoch;

e)

prehliadku osôb, skúmanie častí majetku alebo obhliadku miesta;

f)

lokalizovanie a identifikovanie osôb, častí majetku alebo miest;

g)

poskytovanie častí majetku, ktoré sa nachádzajú v držbe zákonodarných, správnych alebo justičných orgánov dožiadaného štátu, ako aj jeho miestnych orgánov;

h)

doručenie písomnosti a informovanie osoby o pozvaní na pojednávanie v dožadujúcom štáte;

i)

dočasné odovzdanie osoby vo väzbe alebo výkone trestu na účely svedeckej výpovede alebo iné účely dokazovania;

j)

pomoc pri konaniach týkajúcich sa zmrazenia alebo zaistenia a konfiškácie výnosov alebo nástrojov a

k)

akúkoľvek pomoc, ktorú umožňuje právny poriadok dožiadaného štátu a na ktorej sa členský štát a Japonsko dohodli.

Článok 4

Určenie ústredných orgánov a ich zodpovednosti

Každý štát určí ústredný orgán, ktorý je orgánom zodpovedným za zasielanie a prijímanie žiadostí o pomoc, ako aj odpovedanie na ne, ich vybavovanie alebo ich zasielanie orgánom, ktoré majú právomoc ich vybaviť podľa právneho poriadku daného štátu. Ústrednými orgánmi sú orgány uvedené v zozname v prílohe I k tejto dohode.

Článok 5

Spôsob komunikácie medzi ústrednými orgánmi

1.   Žiadosti o pomoc podľa tejto dohody zasiela ústredný orgán dožadujúceho štátu ústrednému orgánu dožiadaného štátu.

2.   Ústredné orgány členských štátov a Japonska komunikujú na účely tejto dohody priamo medzi sebou.

Článok 6

Orgány príslušné podávať žiadosti

Orgány, ktoré sú podľa práva štátov príslušné podávať žiadosti o pomoc podľa tejto dohody, sa uvádzajú v prílohe II k tejto dohode.

Článok 7

Overovanie pravosti

Písomnosti zasielané štátom podľa tejto dohody, ktoré sú potvrdené podpisom alebo odtlačkom pečiatky príslušného orgánu alebo ústredného orgánu štátu, nevyžadujú overenie.

Článok 8

Žiadosti o pomoc

1.   Dožadujúci štát podáva žiadosť písomne.

2.   Dožadujúci štát môže v naliehavých prípadoch po skontaktovaní dožiadaného štátu podať žiadosť inými spoľahlivými komunikačnými prostriedkami vrátane faxu alebo e-mailu. V takých prípadoch dožadujúci štát urýchlene následne dodatočne potvrdí žiadosť v písomnej forme, ak o to dožiadaný štát požiada.

3.   Žiadosť obsahuje:

a)

názov príslušného orgánu, ktorý vedie vyšetrovanie, stíhanie alebo iné konanie vrátane súdneho konania;

b)

skutočnosti týkajúce sa predmetu vyšetrovania, stíhania alebo iného konania vrátane súdneho konania;

c)

povahu a štádium vyšetrovania, stíhania alebo iného konania vrátane súdneho konania;

d)

znenie alebo opis príslušných právnych predpisov, ako aj príslušné tresty dožadujúceho štátu;

e)

opis pomoci, o ktorú sa žiada, a

f)

opis účelu požadovanej pomoci.

4.   Do tej miery, ktorá je v súvislosti s požadovanou pomocou možná a potrebná, žiadosť tiež obsahuje:

a)

informácie o totožnosti a mieste, kde sa zdržiava osoba, ktorej svedecká výpoveď, vyjadrenia alebo časti majetku sa požadujú;

b)

zoznam otázok, ktoré sa majú položiť osobe, ktorej svedecká výpoveď alebo vyjadrenia sa požadujú;

c)

presný opis osôb alebo miest, ktoré sa majú prehľadať, resp. obhliadnuť, a častí majetku, ktoré sa majú vyhľadať;

d)

opis dôvodov, prečo dožadujúci štát považuje žiadané záznamy, písomnosti alebo doklady o bankových účtoch za relevantné a potrebné na účely vyšetrovania trestného činu, a iné informácie, ktoré môžu uľahčiť vybavenie žiadosti;

e)

informácie o osobách, častiach majetku alebo miestach, ktoré sa majú preskúmať;

f)

informácie o osobách, častiach majetku alebo miestach, ktoré sa majú lokalizovať alebo identifikovať;

g)

informácie o totožnosti a mieste, kde sa zdržiava osoba, ktorej sa má doručiť písomnosť alebo ktorá má byť informovaná o pozvaní, jej vzťah ku konaniu a spôsob, akým sa má doručenie uskutočniť;

h)

informácie o príspevkoch alebo náhrade nákladov, na ktoré má nárok osoba, ktorej dostavenie pred príslušný orgán v dožadujúcom štáte sa požaduje, a

i)

presný opis výnosov alebo nástrojov, miesto, kde sa nachádzajú, a totožnosť ich vlastníka.

5.   Pokiaľ je to potrebné, žiadosť tiež obsahuje:

a)

opis akéhokoľvek osobitného spôsobu alebo postupu, ktorý sa má pri vybavovaní žiadosti dodržať;

b)

uvedenie dôvodov dôvernosti žiadosti a

c)

akékoľvek ďalšie informácie, ktoré by sa mali poskytnúť dožiadanému štátu na uľahčenie vybavenia žiadosti.

6.   Ak sa dožiadaný štát domnieva, že informácie uvedené v žiadosti o pomoc nie sú dostatočné a nespĺňajú požiadavky podľa tejto dohody na to, aby umožnili vybavenie žiadosti, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií.

Článok 9

Jazyk

K žiadosti a akýmkoľvek k nej priloženým písomnostiam sa pripojí preklad do úradného jazyka dožiadaného štátu, alebo vo všetkých alebo len v naliehavých prípadoch do jazyka uvedeného v prílohe III k tejto dohode.

Článok 10

Vybavenie žiadostí

1.   Dožiadaný štát vybaví žiadosť urýchlene v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto dohody. Príslušné orgány dožiadaného štátu prijmú všetky opatrenia vo svojej právomoci, aby zabezpečili vybavenie žiadosti.

2.   Žiadosť sa vybaví použitím opatrení, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom dožiadaného štátu. Osobitný spôsob alebo postup opísaný v žiadosti uvedený v článku 8 ods. 4 písm. g) alebo v článku 8 ods. 5 písm. a) sa dodrží v rozsahu, ktorý nie je v rozpore s právnym poriadkom dožiadaného štátu, a ak je to v praxi možné. Ak vybavovanie žiadosti spôsobom alebo postupom opísaným v žiadosti predstavuje pre dožiadaný štát praktický problém, dožiadaný štát konzultuje dožadujúci štát na účely vyriešenia tohto problému.

3.   Ak sa vybavenie žiadosti považuje za zasahujúce do prebiehajúceho vyšetrovania, stíhania alebo iného konania vrátane súdneho konania v dožiadanom štáte, dožiadaný štát môže jej vybavenie odložiť. Dožiadaný štát informuje dožadujúci štát o dôvodoch odkladu a konzultuje s ním ďalší postup. Namiesto odkladu vybavenia môže dožiadaný štát po konzultáciách s dožadujúcim štátom podmieniť vybavenie podmienkami považovanými za potrebné. Ak dožadujúci štát tieto podmienky akceptuje, musí ich dodržať.

4.   Ak dožadujúci štát žiadal o dôvernosť, dožiadaný štát vynaloží všetko úsilie na dodržanie dôvernosti skutočnosti, že sa podala žiadosť, jej obsahu, výsledku vybavenia žiadosti a ostatných relevantných informácií týkajúcich sa jej vybavenia. Ak žiadosť nemožno vybaviť bez sprístupnenia takýchto informácií, dožiadaný štát informuje dožadujúci štát, ktorý potom rozhodne, či sa má žiadosť vybaviť aj napriek tomu.

5.   Dožiadaný štát reaguje na opodstatnené otázky dožadujúceho štátu týkajúce sa stavu vybavovania žiadosti.

6.   Dožiadaný štát urýchlene informuje dožadujúci štát o výsledku vybavenia žiadosti a poskytne mu svedecké výpovede, vyjadrenia alebo časti majetku získané na jeho základe, vrátane akejkoľvek žiadosti o imunitu, nespôsobilosť alebo výsadu podľa právneho poriadku dožadujúceho štátu zo strany osoby, o ktorej svedeckú výpoveď, vyjadrenie alebo časti majetku sa žiada. Dožiadaný štát poskytne originály alebo – ak je to opodstatnené – overené kópie záznamov alebo písomností. Ak žiadosť nemožno úplne alebo sčasti vybaviť, dožiadaný štát informuje dožadujúci štát o dôvodoch.

Článok 11

Dôvody odmietnutia pomoci

1.   Dožiadaný štát môže odmietnuť poskytnúť pomoc, ak sa domnieva, že:

a)

žiadosť sa týka politického trestného činu alebo trestného činu súvisiaceho s politickým trestným činom;

b)

vybavenie žiadosti môže ohroziť jeho suverenitu, bezpečnosť, verejný poriadok alebo iné základné záujmy. Na účely tohto písmena môže dožiadaný štát zastávať názor, že vybavenie žiadosti týkajúcej sa trestného činu, za ktorý je podľa právneho poriadku dožadujúceho štátu možné uložiť trest smrti, alebo – vo vzťahu medzi jedným z členských štátov uvedených v prílohe IV k tejto dohode a Japonskom – trestného činu, za ktorý je podľa právneho poriadku dožadujúceho štátu možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie, by mohlo ohroziť základné záujmy dožiadaného štátu, pokiaľ sa dožiadaný štát a dožadujúci štát nedohodnú na podmienkach, za ktorých by sa žiadosť mohla vybaviť;

c)

sú opodstatnené dôvody domnievať sa, že žiadosť o pomoc sa podala s cieľom stíhať alebo potrestať osobu z dôvodu rasy, náboženstva, národnosti, etnického pôvodu, politických názorov alebo pohlavia, alebo že postavenie danej osoby je ohrozené z iných dôvodov;

d)

osoba, voči ktorej sa v dožadujúcom štáte vedie trestné vyšetrovanie, stíhanie alebo iné konanie vrátane súdneho konania, pre ktoré sa žiada o pomoc, už bola v niektorom členskom štáte alebo Japonsku pre tie isté skutky s konečnou platnosťou odsúdená alebo oslobodená, alebo

e)

žiadosť nespĺňa požiadavky tejto dohody.

2.   Dožiadaný štát môže odmietnuť poskytnúť pomoc, ktorá by si vyžadovala donucovacie opatrenia podľa jeho právneho poriadku, keď sa skutok, ktorý je predmetom vyšetrovania, stíhania alebo iného konania vrátane súdneho konania v dožadujúcom štáte, nepovažuje za trestný čin podľa právneho poriadku dožiadaného štátu. Vo vzťahu medzi Japonskom a tými dvomi členskými štátmi, ktoré sa uvádzajú v prílohe IV k tejto dohode, sa poskytnutie pomoci môže odmietnuť, ak sa dožiadaný štát domnieva, že skutok, ktorý je predmetom vyšetrovania, stíhania alebo iného konania vrátane súdneho konania v dožadujúcom štáte, by sa nepovažoval za trestný čin podľa právneho poriadku dožiadaného štátu.

3.   Poskytnutie pomoci nemožno odmietnuť z dôvodu bankového tajomstva.

4.   Pred odmietnutím poskytnutia pomoci podľa tohto článku dožiadaný štát konzultuje so dožadujúcim štátom, ak sa dožiadaný štát domnieva, že by pomoc mohol poskytnúť za určitých podmienok. Ak dožadujúci štát tieto podmienky akceptuje, musí ich dodržať.

5.   Ak sa poskytnutie pomoci odmietne, dožiadaný štát informuje dožadujúci štát o dôvodoch odmietnutia.

Článok 12

Náklady

1.   Dožiadaný štát znáša všetky náklady súvisiace s vybavením žiadosti, pokiaľ sa dožadujúci štát a dožiadaný štát nedohodnú inak.

2.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 dožadujúci štát znáša náklady:

a)

na odmenu znalca;

b)

na preklad, tlmočenie, prepis;

c)

na príspevky a náhradu cestovných nákladov osôb podľa článkov 22 a 24;

d)

na zriadenie videospojenia a obsluhu videospojenia v dožiadanom štáte a

e)

mimoriadnej povahy,

pokiaľ sa dožadujúci štát a dožiadaný štát nedohodnú inak.

3.   Ak by vybavením žiadosti vznikli náklady mimoriadnej povahy, dožadujúci štát a dožiadaný štát navzájom konzultujú s cieľom určiť podmienky, za akých sa žiadosť vybaví.

Článok 13

Obmedzenia používania svedeckých výpovedí, vyjadrení, častí majetku alebo informácií

1.   Bez predchádzajúceho súhlasu dožiadaného štátu nepoužije dožadujúci štát žiadnu svedeckú výpoveď, vyjadrenie, časť majetku ani akékoľvek informácie vrátane osobných údajov poskytnutých alebo inak získaných podľa tejto dohody na iné účely ako na vyšetrovanie, stíhanie alebo iné konanie vrátane súdneho konania opísané v žiadosti. Dožiadaný štát môže pri udeľovaní predchádzajúceho súhlasu stanoviť podmienky, aké považuje za vhodné.

2.   Dožiadaný štát môže žiadať, aby sa zachovala dôvernosť svedeckých výpovedí, vyjadrení, častí majetku alebo akýchkoľvek informácií vrátane osobných údajov poskytnutých alebo inak získaných podľa tejto dohody, alebo aby sa použili iba za iných podmienok, ktoré určí. Ak dožadujúci štát súhlasí s dôvernosťou alebo akceptuje takéto podmienky, musí ich dodržať.

3.   Štát môže za výnimočných okolností počas poskytovania svedeckých výpovedí, vyjadrení, častí majetku alebo informácií vrátane osobných údajov žiadať, aby prijímajúci štát poskytol informácie o ich použití.

Článok 14

Preprava, údržba a vrátenie častí majetku

1.   Dožiadaný štát môže žiadať, aby dožadujúci štát prepravil a udržiaval časti majetku poskytnuté podľa tejto dohody v súlade s podmienkami určenými dožiadaným štátom vrátane podmienok, ktoré sa považujú za nevyhnutné na ochranu záujmov tretích osôb na častiach majetku, ktoré sa majú odovzdať.

2.   Dožiadaný štát môže žiadať, aby dožadujúci štát po tom, ako sa použili na účel opísaný v žiadosti, vrátil akékoľvek časti majetku poskytnuté podľa tejto dohody v súlade s podmienkami určenými dožiadaným štátom.

3.   Dožadujúci štát vyhovie žiadosti podľa odseku 1 alebo 2. Ak sa taká žiadosť podala, dožadujúci štát neskúma časti majetku bez predchádzajúceho súhlasu dožiadaného štátu, ak preskúmanie časť majetku poškodí alebo by ju mohlo poškodiť.

Článok 15

Výsluch svedkov a iných osôb

1.   Dožiadaný štát vypočuje svedkov (svedecké výpovede) alebo iné osoby (vyjadrenia). Dožiadaný štát na to použije donucovacie opatrenia, ak sú potrebné, a dožadujúci štát poskytne dožiadanému štátu informácie, ktoré ich použitie opodstatňuje podľa právneho poriadku dožiadaného štátu.

2.   Dožiadaný štát vynaloží všetko úsilie, aby sa osobám určeným v žiadosti o výsluch svedkov alebo iných osôb počas vybavovania žiadosti umožnila účasť a vypočúvanie osoby, o ktorej svedeckú výpoveď alebo vyjadrenie sa žiada. Ak takéto priame vypočúvanie nie je povolené, takýmto osobám sa umožní predložiť otázky, ktoré sa majú položiť osobe, o ktorej svedeckú výpoveď alebo vyjadrenie sa žiada.

3.   Svedok alebo iná osoba sa môže vypočuť aj napriek tomu, že sa osoba, o ktorej svedeckú výpoveď alebo vyjadrenie sa žiada podľa tohto článku, dožaduje imunity, nespôsobilosti alebo výsady podľa právneho poriadku dožadujúceho štátu, pokiaľ dožadujúci štát v žiadosti neuvedie, že ak sa svedok alebo iná osoba odvoláva na takúto imunitu, nespôsobilosť alebo výsadu, nesmie sa vypočuť.

Článok 16

Výsluch formou videokonferencie

1.   Ak sa osoba nachádza v dožiadanom štáte a má byť vypočutá ako svedok alebo znalec príslušnými orgánmi dožadujúceho štátu, tento môže umožniť, aby príslušné orgány získali od tejto osoby svedeckú výpoveď alebo vyjadrenie formou videokonferencie, ak je takýto výsluch potrebný na účely konania dožadujúceho štátu. Dožadujúci štát a dožiadaný štát v prípade potreby navzájom konzultujú s cieľom uľahčiť vyriešenie právnych, technických alebo logistických problémov, ktoré môžu vzniknúť pri vybavovaní žiadosti.

2.   Ak sa dožadujúci štát a dožiadaný štát nedohodnú inak, na výsluch formou videokonferencie sa vzťahujú tieto pravidlá:

a)

orgán dožiadaného štátu identifikuje osobu, ktorá sa má vypočuť a ktorá je v žiadosti určená, a pozve ju, aby jej uľahčil dostavenie;

b)

výsluch vykoná priamo príslušný orgán dožadujúceho štátu, alebo sa výsluch vykoná pod jeho vedením v súlade s právnym poriadkom jeho štátu a základnými zásadami právneho poriadku dožiadaného štátu;

c)

orgán dožiadaného štátu sa zúčastní výsluchu, v prípade potreby aj s tlmočníkom, a výsluch bude pozorovať. Ak sa orgán dožiadaného štátu domnieva, že počas výsluchu dochádza k porušeniu základných zásad právneho poriadku dožiadaného štátu, bezodkladne prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby výsluch pokračoval v súlade s uvedenými zásadami;

d)

ak je to potrebné, dožiadaný štát na žiadosť dožadujúceho štátu alebo osoby, ktorá sa má vypočuť, zabezpečí pre túto osobu tlmočníka a

e)

osoba, ktorá sa má vypočuť, sa môže dovolávať práva odmietnuť vypovedať podľa právneho poriadku dožadujúceho alebo dožiadaného štátu. Prijmú sa aj iné opatrenia potrebné na ochranu tejto osoby, na ktorých sa dohodnú príslušné orgány dožadujúceho a dožiadaného štátu.

Článok 17

Získanie častí majetku

1.   Dožiadaný štát získava časti majetku. Dožiadaný štát na to použije donucovacie opatrenia vrátane prehliadky a zaistenia, ak sú takéto opatrenia potrebné, a dožadujúci štát poskytne dožiadanému štátu informácie, ktoré použitie týchto opatrení opodstatňuje podľa právneho poriadku dožiadaného štátu.

2.   Dožiadaný štát vynaloží všetko úsilie, aby sa osobám určeným v žiadosti o získanie častí majetku umožnila účasť počas vybavovania žiadosti.

Článok 18

Bankový účet

1.   Dožiadaný štát potvrdí, či je fyzická alebo právnická osoba, voči ktorej sa vedie trestné vyšetrovanie, majiteľom jedného alebo viacerých účtov alebo má k takýmto účtom dispozičné práva v bankách uvedených v žiadosti.

2.   Dožiadaný štát poskytne určené záznamy, písomnosti alebo správy o určených účtoch, záznamy o bankových operáciách, ktoré sa vykonali počas určeného obdobia na účtoch uvedených v žiadosti alebo zistených v súlade s odsekom 1 a určené záznamy, písomnosti alebo správy o účte akéhokoľvek odosielateľa alebo príjemcu týchto bankových operácií.

3.   Povinnosti ustanovené v tomto článku sa uplatnia len v rozsahu, v akom má tieto informácie k dispozícii banka, ktorá vedie účet.

4.   Dožiadaný štát môže podmieniť vybavenie žiadosti podľa odsekov 1 a 2 podmienkam, ktoré uplatňuje v súvislosti so žiadosťou o získanie častí majetku.

Článok 19

Prehliadka osôb, skúmanie častí majetku alebo obhliadka miesta

1.   Dožiadaný štát vykoná prehliadku osôb, skúmanie častí majetku alebo obhliadku miesta. Dožiadaný štát na to použije donucovacie opatrenia, ak sú potrebné, a dožadujúci štát poskytne dožiadanému štátu informácie, ktoré ich použitie opodstatňuje podľa právneho poriadku dožiadaného štátu.

2.   Dožiadaný štát vynaloží všetko úsilie, aby sa osobám určeným v žiadosti o prehliadku osôb, skúmanie častí majetku alebo obhliadku miesta umožnila účasť počas vybavovania žiadosti.

Článok 20

Lokalizovanie a identifikovanie osôb, častí majetku alebo miest

Dožiadaný štát vynaloží všetko úsilie, aby lokalizoval alebo identifikoval osoby, časti majetku alebo miesta.

Článok 21

Poskytovanie častí majetku, ktoré sa nachádzajú v držbe zákonodarných, správnych, justičných alebo miestnych orgánov

1.   Dožiadaný štát poskytne dožadujúcemu štátu časti majetku, ktoré sa nachádzajú v držbe zákonodarných, správnych alebo justičných orgánov dožiadaného štátu, ako aj jeho miestnych orgánov a sú dostupné všeobecnej verejnosti.

2.   Dožiadaný štát vynaloží všetko úsilie, aby dožadujúcemu štátu poskytol časti majetku vrátane registrov trestov, ktoré sa nachádzajú v držbe zákonodarných, správnych alebo justičných orgánov dožiadaného štátu, ako aj jeho miestnych orgánov a nie sú dostupné všeobecnej verejnosti v rovnakom rozsahu, v akom by boli prístupné jeho vlastným vyšetrovacím a stíhajúcim orgánom.

Článok 22

Doručovanie písomností a informovanie osoby o pozvaní

1.   Dožiadaný štát doručí písomnosti vrátane predvolaní alebo iných písomností, ktorými sa požaduje dostavenie osoby pred príslušný orgán v dožadujúcom štáte, osobám v dožiadanom štáte. Dožiadaný štát informuje osobu v tomto štáte o pozvaní pred príslušný orgán dožadujúceho štátu.

2.   Ak sa žiadosť týka doručenia písomnosti, ktorou sa požaduje dostavenie osoby pred príslušný orgán dožadujúceho štátu, žiadosť sa doručí ústrednému orgánu dožiadaného štátu najneskôr päťdesiat (50) dní pred dňom plánovaného dostavenia. V naliehavých prípadoch môže dožiadaný štát upustiť od tejto požiadavky.

3.   Ak je dožadujúcemu štátu známe, že adresát nerozumie jazyku, v ktorom sú písomnosti doručované alebo zasielané podľa článku 1 vypracované alebo do ktorého sú preložené, dožadujúci štát vynaloží snahu o preklad týchto písomností, alebo preloží aspoň ich dôležité časti aj do jazyka, ktorému adresát rozumie.

4.   Písomnosti doručované podľa článku 1 obsahujú poučenie, že adresát môže získať informácie o svojich prípadných základných právach a povinnostiach týkajúcich sa písomností od príslušného orgánu, ktorý písomnosť vydal alebo od iných orgánov dožadujúceho štátu.

5.   Pri informovaní o výsledku doručenia písomností podľa článku 10 ods. 6 dožiadaný štát preukáže doručenie prostredníctvom doručenky datovanej a podpísanej osobou, ktorej sa písomnosť doručila, alebo vyhlásením dožiadaného štátu o tom, že písomnosť sa doručila, ako aj o dátume, mieste a spôsobe doručenia. Ak je to možné, dožiadaný štát na základe žiadosti dožadujúceho štátu bezodkladne informuje dožadujúci štát o odpovedi osoby, ktorá je pozvaná alebo od ktorej sa požaduje, aby sa dostavila pred príslušný orgán dožadujúceho štátu podľa odseku 1.

6.   Osobe, ktorá bola pozvaná alebo od ktorej sa požaduje, aby sa dostavila pred príslušný orgán dožadujúceho štátu podľa odseku 1, ale ktorá sa pred príslušný orgán nedostaví, sa v dôsledku toho v dožadujúcom štáte neuloží žiadna sankcia, ani sa voči nej nepoužije žiadne donucovacie opatrenie bez ohľadu na to, či sa v žiadosti alebo písomnostiach, ktoré boli doručené alebo zaslané, uviedol opak.

Článok 23

Bezpečný postup

1.   Osoba, ktorá je pozvaná alebo od ktorej sa požaduje, aby sa dostavila pred príslušný orgán dožadujúceho štátu podľa článku 22 ods. 1:

a)

v tomto štáte sa nevezme do väzby, ani sa žiadnym spôsobom neobmedzí jej osobná sloboda z dôvodu akéhokoľvek skutku alebo odsúdenia predchádzajúceho odchodu dotknutej osoby z dožiadaného štátu, alebo

b)

nie je povinná poskytnúť dôkazy v žiadnom inom vyšetrovaní, stíhaní alebo inom konaní vrátane súdneho konania, ani sa na ňom zúčastniť, ako bolo uvedené v žiadosti.

2.   Ak nemožno dodržať bezpečný postup ustanovený v odseku 1, dožadujúci štát to uvedie v žiadosti alebo v doručenom dokumente, aby sa dotknutá osoba zodpovedajúcim spôsobom informovala a mohla sa rozhodnúť, či sa dostaví pred príslušný orgán dožadujúceho štátu.

3.   Bezpečný postup ustanovený v odseku 1 sa prestane uplatňovať, ak:

a)

osoba mala odo dňa, keď príslušný orgán už nevyžadoval jej prítomnosť alebo keď sa nedostavila pred tento orgán v stanovený termín, pätnásť (15) po sebe nasledujúcich dní na opustenie dožadujúceho štátu, a napriek tomu v ňom dobrovoľne ostala, alebo

b)

osoba sa po opustení dožadujúceho štátu dobrovoľne vráti na jeho územie.

4.   Ak je dožadujúcemu štátu známe, že sa bezpečný postup ustanovený v odseku 1 prestane uplatňovať podľa odseku 3 písm. a) a b), dožadujúci štát o tom bezodkladne informuje dožiadaný štát, ak dožiadaný štát takú informáciu požaduje a dožadujúci štát ju považuje za nevyhnutnú.

Článok 24

Dočasné odovzdanie osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody

1.   Osobu vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody v dožiadanom štáte, ktorej prítomnosť v dožadujúcom štáte je potrebná na účely svedeckej výpovede alebo iné účely dokazovania, možno na tieto účely s jej súhlasom dočasne odovzdať dožadujúcemu štátu, ak sa dožadujúci štát a dožiadaný štát dohodnú a povoľuje to právny poriadok dožiadaného štátu.

2.   Dožadujúci štát ponechá osobu odovzdanú podľa odseku 1 vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody dožadujúceho štátu, ibaže dožiadaný štát povolí iný postup.

3.   Dožadujúci štát odovzdanú osobu bezodkladne vráti dožiadanému štátu, ako sa vopred dohodlo alebo ako sa inak dohodlo medzi dožadujúcim štátom a dožiadaným štátom.

4.   Doba strávená vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody v dožadujúcom štáte sa odovzdanej osobe započíta do celkovej doby trestu vykonávaného v dožiadanom štáte.

5.   Na osobu odovzdanú dožadujúcemu štátu podľa tohto článku sa v dožadujúcom štáte uplatní bezpečný postup ustanovený v článku 23 ods. 1 až do jej vrátenia dožiadanému štátu, ibaže osoba súhlasí s tým, že sa zúčastní na inom vyšetrovaní, stíhaní alebo inom konaní vrátane súdneho konania, ako je uvedené v žiadosti, alebo v jeho rámci poskytne dôkazy a dožadujúci štát a dožiadaný štát s tým súhlasia.

6.   Osobe, ktorá nesúhlasí s odovzdaním podľa tohto článku, nemožno z toho dôvodu v dožadujúcom štáte uložiť žiadnu sankciu, ani voči nej použiť žiadne donucovacie opatrenie bez ohľadu na to, či sa v žiadosti uviedol opak.

Článok 25

Zmrazenie alebo zaistenie a konfiškácia výnosov alebo nástrojov

1.   Dožiadaný štát v rozsahu, v akom to umožňuje jeho právny poriadok, poskytne pomoc pri konaniach týkajúcich sa zmrazenia alebo zaistenia a konfiškácie výnosov alebo nástrojov.

2.   K žiadosti o konfiškáciu opísanej v odseku 1 sa pripojí rozhodnutie súdu alebo iného justičného orgánu, ktorým sa konfiškácia nariaďuje.

3.   Dožiadaný štát, ktorý má v držbe výnosy alebo nástroje, ich môže vcelku alebo sčasti previesť dožadujúcemu štátu v rozsahu, v akom to umožňuje právny poriadok dožiadaného štátu, a za podmienok, aké považuje za vhodné.

4.   Pri uplatňovaní tohto článku sa dodržiavajú oprávnené nároky a záujmy dobromyseľných tretích strán podľa právneho poriadku dožiadaného štátu.

Článok 26

Spontánna výmena informácií

1.   Členské štáty a Japonsko si môžu aj bez predchádzajúcej žiadosti navzájom poskytnúť informácie týkajúce sa trestných vecí v rozsahu, v ktorom to umožňuje právny poriadok poskytujúceho štátu.

2.   Poskytujúci štát môže stanoviť podmienky použitia takýchto informácií prijímajúcim štátom. V takom prípade poskytujúci štát prijímajúcemu štátu oznámi povahu informácií, ktoré sa poskytnú, a podmienky, ktoré sa stanovia. Prijímajúci štát je viazaný týmito podmienkami, ak s nimi súhlasí.

Článok 27

Vzťah k iným nástrojom

1.   Žiadne ustanovenie tejto dohody nebráni žiadnemu štátu, aby žiadal o pomoc alebo poskytoval pomoc v súlade s inými príslušnými medzinárodnými dohodami alebo svojím právnym poriadkom.

2.   Žiadne ustanovenie v tejto dohode nebráni členskému štátu a Japonsku v uzavieraní medzinárodných dohôd, ktoré potvrdzujú, dopĺňajú, rozširujú alebo posilňujú jej ustanovenia.

Článok 28

Konzultácie

1.   Ústredné orgány členských štátov a Japonska v prípade potreby uskutočnia konzultácie s cieľom vyriešiť akékoľvek ťažkosti s vybavovaním žiadosti a umožniť čo najrýchlejšie a najúčinnejšie poskytovanie pomoci podľa tejto dohody a môžu rozhodnúť o opatreniach potrebných na tento účel.

2.   V prípade potreby uskutočnia zmluvné strany konzultácie o akýchkoľvek otázkach, ktoré vyvstanú pri výklade alebo uplatňovaní tejto dohody.

Článok 29

Územná pôsobnosť

1.   Táto dohoda sa vzťahuje na územie Japonska a vo vzťahu k Európskej únii na:

a)

územia členských štátov a

b)

územia, za ktorých vonkajšie vzťahy je zodpovedný členský štát alebo krajiny, ktoré nie sú členskými štátmi a voči ktorým má členský štát iné povinnosti s ohľadom na vonkajšie vzťahy, ak sa tak dohodne výmenou diplomatických nót medzi zmluvnými stranami, náležite potvrdenou príslušným členským štátom.

2.   Uplatňovanie tejto dohody na akékoľvek územie alebo krajinu na základe rozšírenia v súlade s odsekom 1 písm. b) môže ktorákoľvek zmluvná strana ukončiť diplomatickou cestou šesť mesiacov vopred písomným oznámením druhej zmluvnej strane, náležite potvrdeným medzi príslušným členským štátom a Japonskom.

Článok 30

Status príloh

Prílohy k tejto dohode sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. Prílohy I, II a III sa môžu upraviť po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán bez zmeny a doplnenia tejto dohody.

Článok 31

Nadobudnutie platnosti a ukončenie

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť tridsiatym dňom po dni, keď si zmluvné strany vymenia diplomatické nóty, ktorými si navzájom oznámia, že ukončili príslušné vnútorné postupy potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2.   Táto dohoda sa vzťahuje na každú žiadosť o pomoc predloženú v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo po ňom, bez ohľadu na to, či boli skutky, ktorých sa žiadosť týka, spáchané pred tým dňom, v ten deň alebo po ňom.

3.   Každá zmluvná strana môže kedykoľvek ukončiť túto dohodu písomným oznámením druhej zmluvnej strane, pričom ukončenie nadobudne účinnosť šesť mesiacov po dni takéhoto oznámenia.

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom a japonskom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako autentické, a podpísaná v Bruseli dňa tridsiateho novembra 2009 a v Tokiu dňa pätnásteho decembra 2009. Dohoda sa tiež vyhotoví v bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku a zmluvné strany autentifikujú tieto jazykové znenia výmenou diplomatických nót.

Za Európsku úniu

Za Japonsko

PRÍLOHA I

ÚSTREDNÉ ORGÁNY

Ústrednými orgánmi zmluvných strán sú tieto orgány:

 

Belgické kráľovstvo: Federálna verejná služba pre spravodlivosť, Úrad pre medzinárodnú spoluprácu v trestných veciach.

 

Bulharská republika: ministerstvo spravodlivosti.

 

Česká republika:

predtým, než sa vec predloží súdu (t. j. v predsúdnom konaní): Najvyššie štátne zastupiteľstvo Českej republiky a

po tom, čo sa vec predloží súdu (t. j. v súdnom trestnom konaní): Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky.

 

Dánske kráľovstvo: ministerstvo spravodlivosti.

 

Spolková republika Nemecko: spolkový úrad spravodlivosti.

 

Estónska republika: ministerstvo spravodlivosti.

 

Írsko: minister pre spravodlivosť, rovnosť a právnu reformu alebo osoba určená ministrom.

 

Helénska republika: ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva.

 

Španielske kráľovstvo: ministerstvo spravodlivosti, oddelenie generálneho riaditeľstva pre medzinárodnú spoluprácu v trestných veciach.

 

Francúzska republika: ministerstvo spravodlivosti, úrad pre vzájomnú medzinárodnú pomoc v trestných veciach, riaditeľstvo pre trestné veci a udeľovanie milostí.

 

Talianska republika: ministerstvo spravodlivosti, oddelenie pre súdne veci – generálne riaditeľstvo pre trestné veci.

 

Cyperská republika: ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku.

 

Lotyšská republika:

počas predsúdneho vyšetrovania až do začatia trestného stíhania: štátna polícia,

počas predsúdneho vyšetrovania až do predloženia veci súdu: generálna prokuratúra a

počas súdneho konania: ministerstvo spravodlivosti.

 

Litovská republika:

Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky a

Generálna prokuratúra Litovskej republiky.

 

Luxemburské veľkovojvodstvo: generálny prokurátor.

 

Maďarská republika:

ministerstvo spravodlivosti a polície a

generálna prokuratúra.

 

Maltská republika: generálna prokuratúra.

 

Holandské kráľovstvo:

 

Rakúska republika: ministerstvo spravodlivosti.

 

Poľská republika:

počas predsúdneho konania: štátna prokuratúra,

počas súdneho konania: ministerstvo spravodlivosti.

 

Portugalská republika: generálna prokuratúra.

 

Rumunsko: ministerstvo pre spravodlivosť a občianske slobody, generálne riaditeľstvo pre spoluprácu, riaditeľstvo pre medzinárodné právo a medzinárodné zmluvy, oddelenie medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach.

 

Slovinská republika: ministerstvo spravodlivosti, riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a medzinárodnú právnu pomoc.

 

Slovenská republika:

v predsúdnom konaní: generálna prokuratúra,

v súdnom konaní: ministerstvo spravodlivosti a

pre prijímanie: ministerstvo spravodlivosti.

 

Fínska republika: ministerstvo spravodlivosti.

 

Švédske kráľovstvo: ministerstvo spravodlivosti.

 

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska: ústredný orgán Spojeného kráľovstva, Korunný daňový a colný úrad Jej Veličenstva.

 

Japonsko: ministerstvo spravodlivosti a národná komisia pre verejnú bezpečnosť, alebo osoby, ktoré tieto inštitúcie určia.

PRÍLOHA II

V súvislosti s článkom 6 tejto dohody orgánmi, ktoré sú podľa práva štátov príslušné podávať žiadosti o pomoc podľa tejto dohody, sú:

 

Belgické kráľovstvo: justičné orgány: sú to dôležití členovia súdnictva zodpovední za správu právneho poriadku, vyšetrovací sudcovia a členovia úradu prokuratúry.

 

Bulharská republika: Generálna kasačná prokuratúra Bulharskej republiky pre veci v predsúdnom trestnom konaní a súdy Bulharskej republiky pre prebiehajúce súdne trestné konania.

 

Česká republika: štátni zástupcovia a súdy Českej republiky.

 

Dánske kráľovstvo:

okresné súdy, vyššie súdy, najvyšší súd,

úrad prokuratúry, ktorý zahŕňa:

ministerstvo spravodlivosti,

riaditeľa prokuratúr,

prokurátora a

policajných komisárov.

 

Spolková republika Nemecko:

spolkové ministerstvo spravodlivosti,

Spolkový súdny dvor, Karlsruhe,

generálny prokurátor Spolkového súdneho dvora, Karlsruhe,

spolkový úrad spravodlivosti,

Ministerstvo spravodlivosti Bádenska-Württemberska, Štuttgart,

bavorské ministerstvo pre spravodlivosť a ochranu spotrebiteľa, Mníchov,

oddelenie senátu pre spravodlivosť, Berlín,

Ministerstvo spravodlivosti Brandenburska, Postupim,

senátor pre spravodlivosť a ústavu Slobodného hanzového mesta Brém, Brémy,

Justičný orgán Slobodného a hanzového mesta Hamburgu, Hamburg,

Hessenské ministerstvo spravodlivosti, integrácie a európskych záležitostí, Wiesbaden,

Ministerstvo spravodlivosti Meklenburska-Predpomoranska, Schwerin,

Ministerstvo spravodlivosti Dolného Saska, Hannover,

Ministerstvo spravodlivosti Severného Porýnia – Vestfálska, Düsseldorf,

Ministerstvo spravodlivosti Porýnia-Falcka, Mainz,

Ministerstvu spravodlivosti Sárska, Saarbrücken,

Saské ministerstvo spravodlivosti, Drážďany,

Ministerstvo spravodlivosti Saska-Anhaltska, Magdeburg,

Ministerstvo spravodlivosti, rovnosti a integrácie Šlezvicka-Holštajnska, Kiel,

durínske ministerstvo spravodlivosti, Erfurt,

vyššie regionálne súdy,

regionálne súdy,

miestne súdy,

hlavný prokurátor na vyšších regionálnych súdoch,

riaditelia prokuratúr na regionálnych súdoch,

Ústredný úrad súdnych správ spolkových krajín pre vyšetrovanie nacistických zločinov, Ludwigsburg,

spolkový úrad kriminálnej polície,

ústredný úrad nemeckej colnej vyšetrovacej služby.

 

Estónska republika: sudcovia a prokurátori.

 

Írsko: riaditeľ prokuratúr.

 

Helénska republika: prokuratúra a odvolací súd.

 

Španielske kráľovstvo: sudcovia trestného súdu a prokurátori.

 

Francúzska republika:

najvyšší predsedovia, predsedovia, radcovia a sudcovia na trestných súdoch,

vyšetrovací sudcovia na takých súdoch,

členovia prokuratúr takých súdov, konkrétne:

hlavní prokurátori,

zástupcovia hlavných prokurátorov,

pomocní hlavní prokurátori,

prokurátori a pomocní prokurátori,

predstavitelia prokuratúr policajných súdov a

prokurátori vojenských súdov.

 

Talianska republika:

 

Prokurátori:

riaditeľ prokuratúry,

pomocný prokurátor,

riaditeľ vojenskej prokuratúry,

pomocný vojenský prokurátor,

generálny prokurátor,

pomocný generálny prokurátor,

generálny vojenský prokurátor,

pomocný generálny vojenský prokurátor.

 

Sudcovia:

zmierovací sudca,

vyšetrovací sudca,

sudca v predsúdnom konaní,

všeobecný súd,

vojenský súd,

porotný súd,

odvolací súd,

odvolací porotný súd,

odvolací vojenský súd,

kasačný súd.

 

Cyperská republika:

generálny prokurátor republiky,

riaditeľ polície,

riaditeľ colného a daňového úradu,

členovia Jednotky boja proti praniu špinavých peňazí (MOKAS) a

akýkoľvek iný orgán alebo osoba oprávnená na vykonávanie prešetrovania a prenasledovania (vyhostenia) v republike a akýkoľvek orgán cudzej krajiny s príslušnými právomocami.

 

Lotyšská republika: vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia.

 

Litovská republika: sudcovia a prokurátori.

 

Luxemburské veľkovojvodstvo: justičné orgány: sú to dôležití členovia súdnictva zodpovední za správu právneho poriadku, vyšetrovací sudcovia a členovia úradu prokuratúry.

 

Maďarská republika: prokuratúry a súdy.

 

Maltská republika:

magistrátny súd,

súd pre mladistvých,

trestný súd a trestný odvolací súd,

generálny prokurátor,

zástupca generálneho prokurátora,

právnici na úrade generálneho prokurátora a

sudcovia.

 

Holandské kráľovstvo: členovia súdnictva zodpovední za výkon práva, preverovanie sudcov a členov odboru prokuratúry.

 

Rakúska republika: súdy a prokurátori.

 

Poľská republika: prokuratúry a súdy.

 

Portugalská republika: prokuratúry počas vyšetrovania, vyšetrujúci sudcovia a riadni sudcovia.

 

Rumunsko: súdy a prokuratúry súdov.

 

Slovinská republika:

sudcovia miestnych súdov,

vyšetrovací sudcovia,

sudcovia okresných súdov,

sudcovia vyšších súdov,

sudcovia najvyšších súdov,

sudcovia ústavných súdov,

okresní štátni prokurátori,

vyšší štátni prokurátori,

najvyšší štátni prokurátori.

 

Slovenská republika: sudcovia a prokurátori.

 

Fínska republika:

ministerstvo spravodlivosti,

súdy prvého stupňa, odvolacie súdy a najvyššie súdy,

prokurátori,

policajné orgány, colné orgány a príslušníci pohraničnej stráže vo funkcii orgánov predbežného vyšetrovania trestných činov v trestných konaniach podľa zákona o predbežnom vyšetrovaní trestných činov.

 

Švédske kráľovstvo: súdy a prokurátori.

 

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska: súdy a prokurátori.

 

Japonsko: súdy, predsedajúci sudcovia, sudcovia, prokurátori, pomocní úradníci prokurátorov a úradníci justičnej polície.

PRÍLOHA III

V súvislosti s článkom 9 tejto dohody členské štáty a Japonsko akceptujú tieto jazyky:

 

Belgické kráľovstvo: holandský, francúzsky a nemecký vo všetkých prípadoch a anglický v naliehavých prípadoch.

 

Bulharská republika: bulharský vo všetkých prípadoch a anglický v naliehavých prípadoch.

 

Česká republika: český vo všetkých prípadoch a anglický v naliehavých prípadoch.

 

Dánske kráľovstvo: dánsky vo všetkých prípadoch a anglický v naliehavých prípadoch.

 

Spolková republika Nemecko: nemecký vo všetkých prípadoch a anglický v naliehavých prípadoch.

 

Estónska republika: estónsky a anglický vo všetkých prípadoch.

 

Írsko: anglický a írsky vo všetkých prípadoch.

 

Helénska republika: grécky vo všetkých prípadoch a anglický v naliehavých prípadoch.

 

Španielske kráľovstvo: španielsky vo všetkých prípadoch.

 

Francúzska republika: francúzsky vo všetkých prípadoch.

 

Talianska republika: taliansky vo všetkých prípadoch a anglický v naliehavých prípadoch.

 

Cyperská republika: grécky a anglický vo všetkých prípadoch.

 

Lotyšská republika: lotyšský vo všetkých prípadoch a anglický v naliehavých prípadoch.

 

Litovská republika: litovský vo všetkých prípadoch a anglický v naliehavých prípadoch.

 

Luxemburské veľkovojvodstvo: francúzsky a nemecký vo všetkých prípadoch a anglický v naliehavých prípadoch.

 

Maďarská republika: maďarský vo všetkých prípadoch a anglický v naliehavých prípadoch.

 

Maltská republika: maltský vo všetkých prípadoch.

 

Holandské kráľovstvo: holandský vo všetkých prípadoch.

 

Rakúska republika: nemecký vo všetkých prípadoch a anglický v naliehavých prípadoch.

 

Poľská republika: poľský vo všetkých prípadoch.

 

Portugalská republika: portugalský vo všetkých prípadoch a anglický alebo francúzsky v naliehavých prípadoch.

 

Rumunsko: rumunský, anglický alebo francúzsky vo všetkých prípadoch. Pokiaľ ide o dlhšie dokumenty, Rumunsko si v každom osobitnom prípade vyhradzuje právo vyžadovať rumunský preklad alebo vypracovať ho na náklady dožadujúceho štátu.

 

Slovinská republika: slovinský vo všetkých prípadoch.

 

Slovenská republika: slovenský vo všetkých prípadoch.

 

Fínska republika: fínsky, švédsky a anglický vo všetkých prípadoch.

 

Švédske kráľovstvo: švédsky, dánsky alebo nórsky vo všetkých prípadoch, pokiaľ orgán spracúvajúci žiadosť v jednotlivých prípadoch nepovolí inak.

 

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska: anglický vo všetkých prípadoch.

 

Japonsko: japonský vo všetkých prípadoch a anglický v naliehavých prípadoch.

PRÍLOHA IV

Pokiaľ ide o článok 11 ods. 1 písm. b) tejto dohody, „jedným z členských štátov“ uvedeným v tomto odseku je Portugalská republika.

Pokiaľ ide o článok 11 ods. 2 tejto dohody, „dvomi členskými štátmi“ uvedenými v tomto odseku sú Rakúska republika a Maďarská republika.