ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.037.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 37

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
10. februára 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 113/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o pokrytie obchodu, vymedzenie údajov, zostavovanie štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov a podľa fakturačnej meny a o špecifické tovary alebo pohyby ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 114/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2229/2004, pokiaľ ide o lehotu, v rámci ktorej má EFSA zaujať stanovisko k návrhu revíznych správ týkajúcich sa účinných látok, v prípade ktorých existujú jasné indikácie, že nemajú žiadne škodlivé účinky ( 1 )

12

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 115/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa stanovujú podmienky používania aktivovaného oxidu hlinitého na odstraňovanie fluoridu z prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd ( 1 )

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 116/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, pokiaľ ide o zoznam výživových tvrdení ( 1 )

16

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 117/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 904/2008 ustanovujúce metódy analýzy a iné technické opatrenia nevyhnutné na vykonávanie vývozného režimu tovaru nezahrnutého v prílohe I k zmluve

19

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 118/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 900/2008, ktorým sa ustanovujú metódy analýzy a iné technické ustanovenia nevyhnutné na vykonávanie dovozného režimu pre niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov

21

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 119/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 1233/2009, ktorým sa ustanovuje osobitné opatrenie na podporu trhu v mliekarenskom odvetví

26

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 120/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

27

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/6/EÚ z 9. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o ortuť, voľný gossypol, dusitany a Mowrah, Bassia, Madhuca  ( 1 )

29

 

*

Smernica Komisie 2010/7/EÚ z 9. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fosfid horečnatý uvoľňujúci fosfín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici ( 1 )

33

 

*

Smernica Komisie 2010/8/EÚ z 9. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť nátrium-warfarín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici ( 1 )

37

 

*

Smernica Komisie 2010/9/EÚ z 9. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom rozšíriť zaradenie aktívnej látky fosfidu hlinitého uvoľňujúceho fosfín do prílohy I k uvedenej smernici ako výrobok typu 18, ako sa uvádza v prílohe V k uvedenej smernici ( 1 )

40

 

*

Smernica Komisie 2010/10/EÚ z 9. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť brodifakum ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici ( 1 )

44

 

*

Smernica Komisie 2010/11/EÚ z 9. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť warfarín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici ( 1 )

47

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/73/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. januára 2010 o zrušení rozhodnutia 2009/472/ES a o následných krokoch po ukončení konzultácií s Mauritánskou islamskou republikou na základe článku 96 revidovanej Dohody o partnerstve AKT – ES

50

 

 

2010/74/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/629/ES, ktorým sa zriaďuje Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo

52

 

 

2010/75/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. februára 2010 o finančnom príspevku Únie na koordinovaný program monitorovania prevalencie baktérie Listeria monocytogenes v určitých potravinách určených na priamu spotrebu, ktorý sa má vykonať v členských štátoch [oznámené pod číslom K(2010) 592]

55

 

 

2010/76/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. februára 2010, ktorým sa poskytuje prechodné obdobie na vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 o predkladaní štatistiky o akvakultúre členskými štátmi, pokiaľ ide o Českú republiku, Nemecko, Grécko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko a Slovinsko [oznámené pod číslom K(2010) 735]

70

 

 

2010/77/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. februára 2010, ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie pre terbutrín, ktorý sa má preskúmať v rámci desaťročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES [oznámené pod číslom K(2010) 752]  ( 1 )

72

 

 

2010/78/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. februára 2010 o revízii prahových úrovní uvedených v článku 157 písm. b) a článku 158 ods. 1 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách

73

 

 

IV   Akty, ktoré sa prijali pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

 

2010/79/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. októbra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2006/679/ES a 2006/860/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov transeurópskych konvenčných a vysokorýchlostných železníc [oznámené pod číslom K(2009) 7787]  ( 1 )

74

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 113/2010

z 9. februára 2010,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o pokrytie obchodu, vymedzenie údajov, zostavovanie štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov a podľa fakturačnej meny a o špecifické tovary alebo pohyby

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2, 3 a 4, článok 4 ods. 5, článok 5 ods. 2 a 4, článok 6 ods. 2 a 3 a článok 8 ods. 1 a 2,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 471/2009 sa ustanovuje spoločný rámec pre systematickú tvorbu európskej štatistiky o obchode s tovarom s nečlenskými krajinami.

(2)

Aby sa zabránilo duplicitnému započítavaniu obchodných tokov, je potrebné zosúladiť rozsah štatistiky zahraničného obchodu s osobitnými colnými režimami a špecifikovať tovar alebo pohyby, ktoré nie sú do štatistiky zahraničného obchodu zahrnuté z metodických dôvodov.

(3)

Na účely harmonizovaného zostavovania štatistiky zahraničného obchodu by sa mali špecifikovať údaje zo záznamov o dovoze a vývoze vrátane kódov, ktoré sa majú používať.

(4)

Z metodických dôvodov by sa mali zaviesť ustanovenia uplatniteľné na špecifické tovary alebo pohyby.

(5)

Aby sa zabezpečilo harmonizované zostavovanie štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov a agregovanej štatistiky obchodu v členení podľa fakturačnej meny, mala by sa definovať metodika tvorby tejto štatistiky.

(6)

Aby sa zabezpečili porovnateľné a presné údaje, mali by sa zaviesť ustanovenia týkajúce sa zasielania údajov Komisii (Eurostatu) členskými štátmi a revízie štatistík.

(7)

Mali by sa zmeniť kódy druhov transakcií, aby sa identifikoval tovar na spracovanie na základe zmluvy vracajúci sa do pôvodnej krajiny vývozu.

(8)

Mali by sa prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí poskytovanie štatistických údajov, ak by ďalšie zjednodušenia colných formalít a kontrol mali viesť k nedostupnosti colných údajov, najmä pokiaľ ide o zjednodušenia podľa článku 116 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) (2).

(9)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1917/2000 zo 7. septembra 2000, ktorým sa upravujú niektoré ustanovenia na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 týkajúce sa štatistiky zahraničného obchodu (3), by sa preto malo zrušiť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistiku obchodovania s tovarom s nečlenskými krajinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vyňaté tovary a pohyby

Zo štatistiky zahraničného obchodu sú vyňaté tovary a pohyby uvedené v prílohe I.

KAPITOLA 2

VYMEDZENIE A ŠPECIFIKÁCIA ÚDAJOV

Článok 2

Kódy toku obchodu

Pre údaje o toku obchodu odvodené z colných záznamov sa použijú tieto kódy:

1

pri zaznamenávaní dovozu,

2

pri zaznamenávaní vývozu.

Článok 3

Sledované obdobie

1.   Sledovaným obdobím je kalendárny rok a mesiac, v ktorom sa tovar dovážal alebo vyvážal.

Ak je colné vyhlásenie zdrojom záznamov o dovoze a vývoze, sledovaným obdobím je kalendárny rok a mesiac, v ktorom colné orgány vyhlásenie prijali.

2.   Údaje o sledovanom období sú v tvare šesťmiestneho číselného kódu, v ktorom prvé štyri miesta znamenajú rok a posledné dve miesta znamenajú mesiac.

Článok 4

Štatistická hodnota

1.   Štatistická hodnota je založená na hodnote tovaru v čase a na mieste, kde tovar prekročil hranicu členského štátu určenia v prípade dovozu a členského štátu skutočného vývozu v prípade vývozu.

Štatistická hodnota sa vypočíta na základe hodnoty tovaru uvedenej v odseku 2 a v prípade potreby upravenej o náklady na dopravu a poistenie v súlade s odsekom 4.

2.   S ohľadom na zásady oceňovania stanovené v dohode o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode (Dohoda WTO o colnom hodnotení) je hodnotou tovaru v prípade dovozu alebo vývozu:

a)

ak ide o predaj alebo nákup, cena skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť za dovezený alebo vyvezený tovar, nie však ľubovoľná ani fiktívna hodnota;

b)

v ostatných prípadoch cena, ktorá by bola zaplatená v prípade predaja alebo nákupu.

Colná hodnota sa použije, ak je stanovená podľa colného kódexu pre tovar prepustený do voľného obehu.

3.   Hodnota tovaru, ktorý je predmetom spracovateľských operácií, sa určí ako hrubá hodnota takto:

a)

hodnota tovaru na spracovanie sa stanovuje ako hodnota nespracovaného tovaru;

b)

hodnota tovaru po spracovaní sa stanovuje ako hodnota nespracovaného tovaru plus pridaná hodnota spracovania.

4.   Hodnota uvedená v odsekoch 2 a 3 sa v prípade potreby upraví spôsobom, aby štatistická hodnota obsahovala výlučne náklady na dopravu a poistenie, ktoré vznikli dodaním tovaru z miesta jeho odoslania:

a)

na hranicu členského štátu určenia v prípade dovozu (hodnota typu CIF);

b)

na hranicu členského štátu skutočného vývozu v prípade vývozu (hodnota typu FOB).

5.   Štatistická hodnota je vyjadrená vo vnútroštátnej mene členského štátu, v ktorom sa podáva colné vyhlásenie. Ak je na vyjadrenie štatistickej hodnoty vo vnútroštátnej mene potrebný prepočet meny, použije sa tento výmenný kurz:

a)

kurz v súlade s ustanoveniami o prepočte meny uvedenými v colnom kódexe, platný v čase prijatia colného vyhlásenia, alebo

b)

ak to nie je možné, referenčný kurz platný v čase dovozu alebo vývozu tovaru stanovený Európskou centrálnou bankou pre členské štáty v eurozóne alebo oficiálny kurz stanovený členskými štátmi mimo eurozóny.

Článok 5

Množstvo

Údaje o množstve sa uvedú takto:

a)

čistá hmotnosť vyjadrená v kilogramoch, ktorá je hmotnosťou tovaru bez všetkých obalov, a

b)

kde je to relevantné, doplnková merná jednotka vyjadrená v príslušnej mernej jednotke podľa platnej kombinovanej nomenklatúry.

Článok 6

Dovážajúce a vyvážajúce členské štáty

1.   Údaje o dovážajúcich a vyvážajúcich členských štátoch sa kódujú v súlade s nomenklatúrou krajín a území pre štatistiku Európskej únie o zahraničnom obchode a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi stanovenou Komisiou (ďalej len „geonomenklatúra“).

2.   Údaje o členskom štáte, v ktorom bolo podané colné vyhlásenie, označujú členský štát, ktorého colnej správe bolo colné vyhlásenie podané, alebo v prípade použitia zjednodušeného postupu stanoveného v colnom kódexe členský štát, ktorého colnej správe bolo predložené dodatočné vyhlásenie, vrátane príslušného zápisu do evidencie deklaranta, ak je to povolené colnými orgánmi.

3.   V prípade dovozu údaje o členskom štáte určenia označujú členský štát, ktorému, ako je známe v čase prepustenia do colného režimu, bude tovar odoslaný bez toho, aby v niektorom prechodnom členskom štáte došlo k obchodným transakciám alebo iným operáciám, ktorými sa zmení právny status tovaru.

Ak taký nie je možné určiť, údaje označujú členský štát, v ktorom sa nachádza tovar v čase prepustenia do colného režimu.

V prípade tovaru dovezeného na spracovanie pod colným dohľadom členským štátom určenia je členský štát, v ktorom sa vykonáva prvé spracovanie.

4.   V prípade vývozu údaje o členskom štáte skutočného vývozu označujú členský štát, z ktorého, ako je známe v čase prepustenia do colného režimu, je tovar odoslaný bez toho, aby v niektorom prechodnom členskom štáte došlo k obchodným transakciám alebo iným operáciám, ktorými sa zmení právny status tovaru, pred prepustením do colného režimu.

Ak sa vyváža tovar po spracovaní pod colným dohľadom, členským štátom skutočného vývozu je členský štát, v ktorom sa vykonalo posledné spracovanie.

Článok 7

Partnerské krajiny

1.   Údaje o partnerských krajinách sa kódujú v súlade s platnou geonomenklatúrou.

2.   V prípade dovozu údaje o krajine pôvodu označujú krajinu, v ktorej je tovar úplne vyrobený alebo v ktorej došlo k jeho poslednej podstatnej zmene, v súlade s ustanoveniami colného kódexu obsahujúcimi pravidlá o nepreferenčnom pôvode.

Údaje o krajine odoslania označujú nečlenskú krajinu, z ktorej sa tovar odoslal do členského štátu určenia bez toho, aby v niektorej prechodnej nečlenskej krajine došlo k obchodným transakciám alebo iným operáciám, ktorými sa zmení právny status tovaru.

3.   V prípade vývozu údaje o krajine posledného známeho určenia označujú poslednú nečlenskú krajinu do ktorej, ako je známe v čase prepustenia do colného režimu alebo colne schváleného určenia, sa má tovar doručiť.

Článok 8

Kód tovaru

Údaje o tovare sa kódujú:

a)

v prípade dovozu kódom tovaru podpoložky TARIC;

b)

v prípade vývozu kódom tovaru podpoložky kombinovanej nomenklatúry.

Článok 9

Štatistický režim

1.   Štatistický režim identifikuje rôzne znaky používané na rozlíšenie obchodných transakcií, najmä podľa ich zaradenia do colného režimu.

2.   Kód štatistického režimu je kód, ak je to možné, odvodený od štvormiestneho kódu označujúceho deklarovaný režim podľa colného kódexu. Používajú sa tieto kódy:

1

bežný dovoz alebo vývoz;

2

dovoz alebo vývoz, na ktorý sa vzťahuje režim aktívny zušľachťovací styk;

3

dovoz alebo vývoz, na ktorý sa vzťahuje režim pasívny zušľachťovací styk;

9

dovoz alebo vývoz neuvedený v colných vyhláseniach.

Článok 10

Druh obchodu

1.   Druh obchodu identifikuje rôzne znaky, ktoré sú potrebné na určenie rozsahu obchodu s tovarom na základe colných vyhlásení, aby sa zosúladila štatistika obchodu na účely platobnej bilancie a národných účtov, a iných štatisticky významných ukazovateľov.

2.   Údaje o druhu obchodu sa kódujú podľa prílohy II. Členské štáty použijú kódy v stĺpci A alebo kombináciu kódov v stĺpci A s ich ďalším členením v stĺpci B stanovené v uvedenej prílohe.

Článok 11

Preferenčné zaobchádzanie v prípade dovozu

1.   Údaje o preferenčnom zaobchádzaní sa týkajú colného zaobchádzania, ktoré je označené preferenčným kódom podľa klasifikácie stanovenej v colnom kódexe.

2.   Údaje sa vzťahujú na preferenčné zaobchádzanie, ktoré použili alebo udelili colné orgány.

Článok 12

Druh dopravy

1.   Údaje o druhu dopravy na hranici a druhu dopravy vo vnútrozemí sa kódujú podľa prílohy III.

Druh dopravy na hranici označuje aktívny dopravný prostriedok, ktorým má tovar v prípade vývozu opustiť štatistické územie Európskej únie a v prípade dovozu vstúpiť na štatistické územie Európskej únie.

Druh dopravy vo vnútrozemí označuje, ak je to možné, aktívny dopravný prostriedok vo vnútrozemí, ktorým sa tovar v prípade dovozu dostane na miesto určenia alebo ktorým má tovar v prípade vývozu opustiť miesto odoslania.

2.   V prípade údajov o kontajneri sa používajú tieto kódy:

0

ak sa tovar pri prekračovaní hranice štatistického územia Európskej únie neprepravuje v kontajneroch;

1

ak sa tovar pri prekračovaní hranice štatistického územia Európskej únie prepravuje v kontajneroch.

Článok 13

Identifikačné číslo obchodníka

Údajom o obchodníkovi je príslušné identifikačné číslo pridelené dovozcovi/príjemcovi tovaru v prípade dovozu a vývozcovi/odosielateľovi tovaru v prípade vývozu.

Článok 14

Fakturačná mena

Údaje o fakturačnej mene sa odvodia, ak je to možné, z colných vyhlásení a kódujú sa takto:

0

ak je mena uvedená v národnej mene členských štátov mimo eurozóny;

1

ak je mena uvedená v eurách;

2

ak je mena uvedená v US dolároch;

3

ak je mena uvedená v mene inej ako národnej mene členských štátov mimo eurozóny, v eurách alebo US dolároch.

KAPITOLA 3

ZOSTAVOVANIE ŠTATISTIKY OBCHODU PODĽA PODNIKOVÝCH UKAZOVATEĽOV A ŠTATISTIKY OBCHODU V ČLENENÍ PODĽA FAKTURAČNEJ MENY

Článok 15

Zostavovanie štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov

1.   Národné štatistické orgány zostavujú ročnú štatistiku obchodu podľa podnikových ukazovateľov.

2.   Štatistickými jednotkami sú podniky vymedzené v prílohe k nariadeniu Rady (EHS) č. 696/93 (4).

3.   Štatistické jednotky sa vytvárajú prepojením identifikačného čísla obchodníka podľa článku 13 s právnou jednotkou z registra ekonomických subjektov zodpovedajúcou premennej 1.7a uvedenej v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 (5).

4.   Na zabezpečenie identifikácie obchodníka a jeho prepojenia s registrom ekonomických subjektov majú národné štatistické orgány prístup k registračným a identifikačným údajom hospodárskych subjektov poskytovaným v súlade s colnými predpismi Európskej únie. Orgány zodpovedné za prideľovanie čísla registrácie a identifikácie hospodárskeho subjektu poskytnú na požiadanie národných štatistických orgánov prístup k údajom uvedeným v prílohe 38d k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2454/93 (6).

5.   Sledujú sa tieto ukazovatele:

a)

tok obchodu;

b)

štatistická hodnota;

c)

partnerská krajina;

d)

kód tovaru podľa sekcií alebo dvojmiestnej úrovne vymedzený v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 (7);

e)

počet podnikov;

f)

činnosť vykonávaná podnikom podľa sekcií alebo dvojmiestnej úrovne štatistickej klasifikácie ekonomických činností (NACE) stanovenej v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (8);

g)

veľkostná trieda podľa počtu zamestnancov v súlade s vymedzením ukazovateľov pre štrukturálnu podnikovú štatistiku stanovených v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 250/2009 (9).

6.   Zostavujú sa tieto súbory údajov:

a)

miera zhody medzi registrom obchodu a registrom ekonomických subjektov;

b)

obchod podľa činnosti a veľkostnej triedy podnikov;

c)

podiel najväčších podnikov z hľadiska hodnoty obchodu podľa činnosti;

d)

obchod podľa partnerskej krajiny a činnosti;

e)

obchod podľa počtu partnerských krajín a činnosti;

f)

obchod podľa tovaru a činnosti.

7.   Prvý referenčný rok, za ktorý sa má zostavovať ročná štatistika, je rok 2010. Členské štáty poskytnú údaje za každý nasledujúci kalendárny rok.

8.   Štatistika sa zašle do 18 mesiacov od konca referenčného roku.

9.   Členské štáty zabezpečia, že štatistiky sú poskytované takým spôsobom, aby údaje zverejňované Komisiou (Eurostatom) neumožňovali identifikovať podnik ani obchodníka. Národné štatistické orgány špecifikujú, na ktoré údaje sa vzťahujú ustanovenia o ochrane údajov.

Článok 16

Zostavovanie štatistiky obchodu v členení podľa fakturačnej meny

1.   Národné štatistické orgány zostavujú ročnú štatistiku obchodu v členení podľa fakturačnej meny.

2.   Štatistika musí obsahovať tieto ukazovatele:

a)

tok obchodu;

b)

štatistickú hodnotu;

c)

fakturačnú menu podľa kódovania v článku 14;

d)

súhrn a členenie produktov podľa tried a oddielov platnej Štandardnej medzinárodnej klasifikácie obchodu (Standard International Trade Classification - SITC) s uvedením týchto kódov:

1

suroviny bez ropy podľa tried SITC 0 – 4 okrem oddielu 33;

2

ropa podľa oddielu 33 SITC;

3

trhové výrobky podľa tried SITC 5 - 8.

3.   Prvý referenčný rok, za ktorý sa zostaví ročná štatistika, je rok 2010. Členské štáty zostavia údaje za každý druhý rok, ktorý po ňom nasleduje.

4.   Štatistika sa zašle Komisii (Eurostatu) do troch mesiacov od konca referenčného roka.

5.   Zdrojom údajov sú informácie uvedené v colných vyhláseniach, ako je uvedené v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 471/2009. Ak však v prípade vývozu nie je na colnom vyhlásení fakturačná mena uvedená, členské štáty vykonajú zisťovanie s cieľom zozbierať údaje o vývoze v členení podľa fakturačnej meny, ktoré zabezpečia presné štatistiky.

KAPITOLA 4

ŠPECIFICKÉ TOVARY ALEBO POHYBY

Článok 17

Priemyselné zariadenia

1.   Na účely tohto článku platí, že:

a)

„priemyselné zariadenie“ znamená kombináciu strojov, náradia, prístrojov, zariadení, nástrojov a materiálov, ktoré spolu tvoria veľkokapacitné stacionárne jednotky, ktoré vyrábajú tovar alebo poskytujú služby;

b)

„komponent“ znamená dodávku pre priemyselné zariadenie pozostávajúcu z tovaru, pričom všetok tovar patrí pod tú istú kapitolu KN;

c)

kód tovaru pre komponent sa zostavuje takto:

i)

prvé štyri číselné znaky sú 9880;

ii)

piaty a šiesty číselný znak zodpovedá kapitole KN, pod ktorú patrí tovar tvoriaci komponent;

iii)

siedmy a ôsmy číselný znak je 0.

2.   Členské štáty môžu zostavovať štatistiku vývozu na úrovni komponentov pod podmienkou, že celková štatistická hodnota daného priemyselného zariadenia prevýši 3 milióny eur, ak nejde o kompletné priemyselné zariadenie na opätovné použitie. Vykazovanie množstva je nepovinné.

Článok 18

Rozložené zásielky

1.   Na účely tohto článku „rozložené zásielky“ znamenajú dodávku komponentov kompletného zariadenia v nezloženom alebo rozloženom stave, ktoré sú z komerčných dôvodov alebo dôvodov súvisiacich s dopravou dodávané počas viac ako jedného sledovaného obdobia.

2.   Sledované obdobie v prípade dovozu alebo vývozu rozložených zásielok sa môže prispôsobiť, aby sa tieto údaje vykázali len raz, a to v mesiaci, v ktorom sa dováža alebo vyváža posledná zásielka.

Článok 19

Lode a lietadlá

1.   Na účely tohto článku:

a)

„loď“ znamená plavidlo na námornú plavbu v súlade s kapitolou 89 KN, ťažné lode, vojnové lode a plávajúce zariadenia;

b)

„lietadlo“ znamená letúne, ktoré patria pod kódy KN 8802 30 a 8802 40;

c)

„ekonomické vlastníctvo“ znamená právo fyzickej alebo právnickej osoby uplatňovať si nárok na výnosy vyplývajúce z používania lode alebo lietadla v rámci ekonomickej činnosti a prijatie s tým spojených rizík.

2.   Štatistika zahraničného obchodu zahŕňa len tento dovoz a vývoz plavidiel a lietadiel:

a)

prevod ekonomického vlastníctva lode alebo lietadla z fyzickej alebo právnickej osoby usadenej v nečlenskej krajine na fyzickú alebo právnickú osobu usadenú v dovážajúcom členskom štáte; táto transakcia sa považuje za dovoz;

b)

prevod ekonomického vlastníctva lode alebo lietadla z fyzickej alebo právnickej osoby usadenej vo vyvážajúcom členskom štáte na fyzickú alebo právnickú osobu usadenú v nečlenskej krajine; táto transakcia sa považuje za vývoz. Ak sú loď alebo lietadlo nové, vývoz sa zaznamenáva v členskom štáte výroby;

c)

dovoz a vývoz lodí alebo lietadiel pred alebo po spracovaní na základe zmluvy tak, ako je vymedzené v poznámke 2 prílohy II.

3.   Štatistika zahraničného obchodu týkajúca sa plavidiel a lietadiel sa zostavuje takto:

a)

množstvo sa v prípade lodí vyjadruje v počte kusov a akýchkoľvek iných doplnkových merných jednotkách stanovených v KN a v prípade lietadiel v čistej hmotnosti a doplnkových merných jednotkách;

b)

náklady na dopravu a poistenie sa do štatistickej hodnoty nezahŕňajú;

c)

partnerskou krajinou je:

i)

v prípade pohybov uvedených v odseku 2 písm. a) a b) nečlenská krajina, v ktorej je usadená fyzická alebo právnická osoba prevádzajúca ekonomické vlastníctvo lode alebo lietadla, pokiaľ ide o dovoz, alebo fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa prevádza ekonomické vlastníctvo lode alebo lietadla, pokiaľ ide o vývoz;

ii)

nečlenská krajina výroby, pokiaľ ide o dovoz, v prípade nových lodí alebo lietadiel vyrobených mimo Európskej únie;

iii)

v prípade pohybov uvedených v odseku 2 písm. c) nečlenská krajina, v ktorej je usadená fyzická alebo právnická osoba uplatňujúca si ekonomické vlastníctvo lode alebo lietadla, pokiaľ ide o dovoz, alebo nečlenská krajina, v ktorej sa vykonáva spracovanie na základe zmluvy, pokiaľ ide o vývoz;

d)

sledovaným obdobím pre dovoz a vývoz uvedený v odseku 2 písm. a) a b) je mesiac, v ktorom dochádza k prevodu ekonomického vlastníctva.

4.   Na požiadanie národných štatistických orgánov poskytnú orgány zodpovedné za vedenie registrov lodí a lietadiel všetky dostupné informácie, aby sa identifikovala zmena ekonomického vlastníctva lode alebo lietadla medzi fyzickou alebo právnickou osobou usadenou v členskom štáte a fyzickou alebo právnickou osobou usadenou v nečlenskej krajine.

Článok 20

Tovar dodávaný na palubu lodí a lietadiel

1.   Na účely tohto článku:

a)

„dodávka tovaru na palubu lodí a lietadiel“ znamená dodávku produktov pre posádku a cestujúcich a na prevádzku motorov, strojov a iných zariadení lodí alebo lietadiel;

b)

lode alebo lietadlá sa považujú za lode alebo lietadlá patriace krajine, v ktorej je usadená fyzická alebo právnická osoba, ktorá si uplatňuje ekonomické vlastníctvo lode alebo lietadla vymedzené v článku 19 ods. 1 písm. c).

2.   Štatistika zahraničného obchodu zahŕňa vývoz tovaru dodávaného z územia vyvážajúceho členského štátu na palubu lodí a lietadiel patriacich nečlenskej krajine.

3.   Členské štáty môžu použiť tieto kódy tovaru pre tovar dodávaný na palubu lodí a lietadiel:

:

9930 24 00

:

tovar uvedený v kapitolách 1 až 24 KN,

:

9930 27 00

:

tovar uvedený v kapitole 27 KN,

:

9930 99 00

:

inde zaradený tovar.

Zasielanie údajov o množstve je nepovinné okrem tovaru zaradeného pod kapitolu 27 KN.

Okrem toho sa môže používať zjednodušený kód partnerskej krajiny „QS“.

Článok 21

Tovar dodávaný na inštalácie na šírom mori a z nich

1.   Na účely tohto článku:

a)

„inštalácia na šírom mori“ znamená zariadenia a prístroje inštalované a stojace v mori mimo štatistického územia ktorejkoľvek danej krajiny;

b)

„tovar dodávaný na inštalácie na šírom mori“ znamená dodávku produktov pre posádku a na prevádzku motorov, strojov a iných zariadení inštalácií na šírom mori;

c)

„tovar získaný z inštalácií na šírom mori alebo nimi vyprodukovaný“ znamená produkty získané z morského dna alebo podložia alebo vyprodukované inštaláciou na šírom mori.

2.   V štatistike zahraničného obchodu sa zaznamenáva:

a)

dovoz, ak sa tovar dodáva:

i)

z nečlenskej krajiny na inštaláciu na šírom mori nachádzajúcu sa v oblasti, v ktorej má dovážajúci členský štát výlučné práva ťažiť z miestneho morského dna alebo podložia;

ii)

z inštalácie na šírom mori nachádzajúcej sa v oblasti, v ktorej má nečlenská krajina výlučné práva ťažiť z miestneho morského dna alebo podložia, do dovážajúceho členského štátu;

iii)

z inštalácie na šírom mori nachádzajúcej sa v oblasti, v ktorej má nečlenská krajina výlučné práva ťažiť z miestneho morského dna alebo podložia, na inštaláciu na šírom mori v oblasti, v ktorej má dovážajúci členský štát výlučné práva ťažiť z miestneho morského dna alebo podložia;

b)

vývoz, ak sa tovar dodáva:

i)

do nečlenskej krajiny z inštalácie na šírom mori nachádzajúcej sa v oblasti, v ktorej má vyvážajúci členský štát výlučné práva ťažiť z miestneho morského dna alebo podložia;

ii)

z vyvážajúceho členského štátu na inštaláciu na šírom mori nachádzajúcu sa v oblasti, v ktorej má nečlenská krajina výlučné práva ťažiť z miestneho morského dna alebo podložia;

iii)

z inštalácie na šírom mori nachádzajúcej sa v oblasti, v ktorej má vyvážajúci členský štát výlučné práva ťažiť z miestneho morského dna alebo podložia na inštaláciu na šírom mori nachádzajúcu sa v oblasti, v ktorej má nečlenská krajina výlučné práva ťažiť z miestneho morského dna alebo podložia.

3.   Členské štáty môžu použiť tieto kódy tovaru pre tovar dodávaný na inštalácie na šírom mori:

:

9931 24 00

:

tovar uvedený v kapitolách 1 až 24 KN,

:

9931 27 00

:

tovar uvedený v kapitole 27 KN,

:

9931 99 00

:

inde zaradený tovar.

Zasielanie údajov o množstve je nepovinné okrem tovaru zaradeného pod kapitolu 27 KN.

Okrem toho sa pre partnerskú krajinu môže používať zjednodušený kód „QW“.

Článok 22

Produkty z mora

1.   Na účely tohto článku:

a)

„produkty z mora“ znamenajú produkty rybolovu, minerály, zachránené náklady a všetky ostatné produkty, ktoré námorné plavidlá zatiaľ nevyložili;

b)

plavidlá sa považujú za plavidlá patriace krajine, v ktorej je usadená fyzická alebo právnická osoba, ktorá si uplatňuje ekonomické vlastníctvo plavidla, ako je vymedzené v článku 19 ods. 1 písm. c).

2.   Štatistika zahraničného obchodu zahŕňa tento dovoz a vývoz morských produktov:

a)

vyloženie morských produktov v prístavoch dovážajúceho členského štátu alebo ich nadobudnutie plavidlami patriacimi dovážajúcemu členskému štátu od plavidiel patriacich nečlenskej krajine; tieto transakcie sa považujú za dovoz;

b)

vyloženie morských produktov v prístavoch nečlenskej krajiny z plavidla patriaceho vyvážajúcemu členskému štátu alebo ich nadobudnutie plavidlami patriacimi nečlenskej krajine z plavidiel patriacich vyvážajúcemu členskému štátu; tieto transakcie sa považujú za vývoz.

3.   Partnerskou krajinou je v prípade dovozu nečlenská krajina, v ktorej je usadená fyzická alebo právnická osoba uplatňujúca si ekonomické vlastníctvo plavidla, ktoré uskutočňuje výlov a v prípade vývozu nečlenská krajina, v ktorej sa vykladajú morské produkty alebo v ktorej je usadená fyzická alebo právnická osoba uplatňujúca si ekonomické vlastníctvo plavidla, ktoré nadobúda morské produkty.

4.   Ak to nie je v rozpore s inými aktmi práva Únie, národné štatistické orgány majú okrem colných vyhlásení prístup k zdrojom údajov, ako sú vyhlásenia plavidiel zapísaných v národnom registri o morských produktoch vyložených v nečlenských krajinách.

Článok 23

Kozmické lode

1.   Na účely tohto článku:

a)

„kozmické lode“ znamenajú dopravné zariadenia, ktoré sú schopné lietať mimo zemskej atmosféry;

b)

„ekonomické vlastníctvo“ znamená právo fyzickej alebo právnickej osoby uplatňovať si nárok na výnosy vyplývajúce z používania kozmickej lode v rámci ekonomickej činnosti a prijatie s tým spojených rizík.

2.   Vypustenie kozmickej lode, ktorá bola predmetom prevodu ekonomického vlastníctva medzi fyzickou alebo právnickou osobou usadenou v nečlenskej krajine a fyzickou alebo právnickou osobou usadenou v členskom štáte, sa zaznamenáva:

a)

ako dovoz v členskom štáte, v ktorom je usadený nový vlastník;

b)

ako vývoz v členskom štáte výroby hotovej kozmickej lode.

3.   Pre štatistiku uvedenú v odseku 2 platia tieto osobitné ustanovenia:

a)

údaje o štatistickej hodnote sa definujú ako hodnota kozmickej lode bez nákladov na dopravu a poistenie;

b)

údaje o partnerskej krajine znamenajú v prípade dovozu údaje o nečlenskej krajine výroby hotovej kozmickej lode a v prípade vývozu o nečlenskej krajine, v ktorej je usadený nový vlastník.

4.   Ak to nie je v rozpore s inými aktmi práva Únie, národné štatistické orgány majú okrem colných vyhlásení prístup ku všetkým dostupným zdrojom údajov potrebným na zabezpečenie zhody s týmto článkom.

Článok 24

Elektrická energia a plyn

1.   Okrem colných vyhlásení môžu národné štatistické orgány požadovať, aby informácie relevantné pre zaznamenanie dovozu a vývozu elektriny a plynu medzi štatistickým územím členského štátu a nečlenskými krajinami poskytovali priamo prevádzkovatelia, ktorí vlastnia alebo prevádzkujú rozvodové siete elektriny alebo plynu.

2.   Údaje o štatistickej hodnote, ktoré sa zasielajú Komisii (Eurostat), môžu byť založené na odhadoch. O metodike odhadov informujú členské štáty Komisiu (Eurostat) pred uplatnením tohto ustanovenia.

Článok 25

Vojenský tovar

1.   Štatistika zahraničného obchodu zahŕňa dovoz a vývoz tovaru na vojenské použitie.

2.   Členské štáty môžu zasielať menej podrobné informácie, ako je uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 471/2009, ak sa na informácie vzťahuje vojenské tajomstvo v súlade s vymedzeniami platnými v členskom štáte. Komisii (Eurostatu) sa však zasielajú aspoň údaje o celkovej mesačnej štatistickej hodnote dovozu a vývozu.

KAPITOLA 5

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 26

Zasielanie európskej štatistiky o dovoze a vývoze tovaru

1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby údaje zasielané Komisii (Eurostatu) boli vyčerpávajúce a spĺňali kritériá kvality uvedené v článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 471/2009.

2.   Štatistika zasielaná Komisii (Eurostatu) sa vyjadrí v národnej mene zostavujúceho členského štátu.

3.   Ak sa mesačné výsledky, ktoré už boli zaslané Komisii (Eurostatu), zrevidujú, členské štáty zašlú zrevidované výsledky najneskôr v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli zrevidované údaje k dispozícii.

Článok 27

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1917/2000 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2010.

Naďalej sa vzťahuje na údaje za sledované obdobia do 1. januára 2010.

Článok 28

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 23.

(2)  Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 229, 9.9.2000, s. 14.

(4)  Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 61, 5.3.2008, s. 6.

(6)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 65.

(8)  Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 86, 31.3.2009, s. 1.


PRÍLOHA I

ZOZNAM TOVARU A POHYBOV, KTORÉ NIE SÚ ZAHRNUTÉ DO ŠTATISTIKY ZAHRANIČNÉHO OBCHODU

a)

menové zlato;

b)

platobné prostriedky, ktoré sú zákonným platidlom, a cenné papiere vrátane prostriedkov, ktoré sú platbami za služby ako napríklad poštovné, dane, používateľské poplatky;

c)

tovar určený na dočasné použitie alebo tovar po dočasnom použití (napr. prenájom, pôžička, prevádzkový lízing), za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

žiadne spracovanie nie je ani nebolo plánované či uskutočnené,

predpokladané trvanie dočasného použitia nie je, ani nemá byť dlhšie ako 24 mesiacov,

neuskutočnila sa ani sa nemá uskutočniť zmena vlastníctva;

d)

tovar v pohybe medzi:

členským štátom a jeho územnými enklávami v nečlenských krajinách a

hostiteľským členským štátom a územnými enklávami nečlenských krajín alebo medzinárodných organizácií.

Územné enklávy zahŕňajú veľvyslanectvá a vnútroštátne ozbrojené sily nachádzajúce sa mimo územia materskej krajiny;

e)

tovar používaný ako nosič informácií upravených na mieru vrátane softvéru;

f)

softvér stiahnutý z internetu;

g)

bezplatne dodávaný tovar, ktorý sám osebe nie je predmetom obchodnej transakcie, za predpokladu, že jediným účelom pohybu je príprava alebo podpora plánovanej následnej obchodnej transakcie prostredníctvom demonštrácie tovaru alebo služby, ako napr.:

reklamný materiál,

obchodné vzorky;

h)

tovar určený na opravu a tovar po oprave a náhradné diely použité v rámci opravy a vymenené nefunkčné diely;

i)

dopravné prostriedky, ktoré sú v pohybe pri výkone svojej činnosti vrátane odpaľovacích zariadení kozmických lodí počas odpaľovania;

j)

tovar, na ktorý je colným orgánom podane ústne colné vyhlásenie, a to tovar obchodného charakteru, ktorý nepresahuje štatistickú prahovú hodnotu 1 000 EUR alebo 1 000 kg, alebo tovar neobchodného charakteru;

k)

tovar prepustený do voľného obehu po tom, čo podliehal colnému režimu aktívny zušľachťovací styk alebo prepracovania pod colným dohľadom.


PRÍLOHA II

ZOZNAM KÓDOV DRUHU OBCHODU

A

B

1.

Transakcie so skutočným alebo plánovaným prevodom vlastníctva z rezidentov na nerezidentov za finančnú alebo inú náhradu (okrem transakcií uvedených v bodoch 2, 7, 8)

1.

Priama kúpa/predaj

2.

Dodávka na predaj po schválení alebo po testovaní, na konsignáciu alebo so sprostredkovaním agenta za províziu

3.

Barterový obchod (vecná náhrada)

4.

Finančný lízing (nákup na splátky) (1)

9.

Iné

2.

Bezplatné vrátenie a náhrada tovaru po registrácii pôvodnej transakcie

1.

Vrátenie tovaru

2.

Náhrada za vrátený tovar

3.

Náhrada (napr. v záručnej lehote) za tovar, ktorý sa nevrátil

9.

Iné

3.

Transakcie zahŕňajúce prevod vlastníctva bez finančnej alebo vecnej náhrady (napr. dodávky pomoci)

 

4.

Operácie za účelom spracovania (2) na základe zmluvy (bez prevodu vlastníctva na spracovateľa)

1.

Tovar, ktorý sa má vrátiť do pôvodnej krajiny vývozu

2.

Tovar, ktorý sa nemá vrátiť do pôvodnej krajiny vývozu

5.

Operácie nasledujúce po spracovaní na základe zmluvy (bez prevodu vlastníctva na spracovateľa)

1.

Tovar, ktorý sa vracia do pôvodnej krajiny vývozu

2.

Tovar, ktorý sa nevracia do pôvodnej krajiny vývozu

6.

Určité transakcie zaznamenávané na vnútroštátne účely

 

7.

Operácie v rámci projektov spoločnej obrany alebo iných spoločných medzivládnych výrobných programov

 

8.

Transakcie zahŕňajúce dodávku stavebného materiálu a technického vybavenia pre stavebné a inžinierske práce v rámci všeobecnej zmluvy, v prípade ktorých sa nevystavujú faktúry za jednotlivý tovar, ale jedna faktúra za celú hodnotu tovaru

 

9.

Iné transakcie, ktoré sa nedajú zaradiť pod uvedené kódy

1.

Prenájom, pôžička, prevádzkový lízing dlhšie ako 24 mesiacov

9.

Iné


(1)  Finančný lízing zahŕňa operácie, v ktorých splátky na prenájom sú vypočítané tak, aby pokryli celú alebo takmer celú hodnotu tovaru. Riziká a výnosy z vlastníctva prechádzajú na nájomcu. Po ukončení zmluvy sa nájomca stáva zákonným vlastníkom tovaru.

(2)  Spracovanie zahŕňa operácie (transformáciu, konštrukciu, zostavenie, zdokonalenie, obnovu …) s cieľom vyrobiť nový alebo skutočne zdokonalený výrobok. Toto nevyhnutne neznamená zmenu zaradenia výrobku. Spracovateľská činnosť na vlastný účet spracovateľa nie je súčasťou tejto položky a mala by byť zaznamenaná pod položkou 1 v stĺpci A.


PRÍLOHA III

KÓDOVANIE DRUHOV DOPRAVY

Kód

Názov

1

Námorná doprava

2

Železničná doprava

3

Cestná doprava

4

Letecká doprava

5

Poštová zásielka

7

Potrubím a vedením

8

Vnútrozemská vodná doprava

9

Vlastný pohon


10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/12


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 114/2010

z 9. februára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2229/2004, pokiaľ ide o lehotu, v rámci ktorej má EFSA zaujať stanovisko k návrhu revíznych správ týkajúcich sa účinných látok, v prípade ktorých existujú jasné indikácie, že nemajú žiadne škodlivé účinky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 24b nariadenia Komisie (ES) č. 2229/2004 z 3. decembra 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS (2), ak existujú jasné indikácie, že možno očakávať, že účinná látka nemá žiadne škodlivé účinky na zdravie ľudí ani zvierat, ani na podzemnú vodu a ani žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie, táto látka sa má zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS bez predchádzajúcej porady s EFSA.

(2)

V prípade, že účinná látka bola zaradená v súlade s článkom 24b nariadenia (ES) č. 2229/2004 bez predchádzajúcej porady s EFSA, na základe článku 25a uvedeného nariadenia má EFSA zaujať stanovisko k návrhu revíznej správy najneskôr do 31. decembra 2010.

(3)

Vzhľadom na veľké množstvo účinných látok, ktoré sa zaradili do uvedenej prílohy v súlade s článkom 24b nariadenia (ES) č. 2229/2004, je potrebné, aby sa úradu EFSA poskytlo viac času na vydanie stanoviska. V prípade uvedených účinných látok existujú jasné indikácie, že nemajú žiadne škodlivé účinky. Vzhľadom na uvedené fakty je vhodné, aby sa lehota, v rámci ktorej má EFSA vydať stanovisko, predĺžila do 31. decembra 2012.

(4)

Nariadenie (ES) č. 2229/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 25a nariadenia (ES) č. 2229/2004 sa slová „31. decembra 2010“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2012“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 13.


10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/13


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 115/2010

z 9. februára 2010,

ktorým sa stanovujú podmienky používania aktivovaného oxidu hlinitého na odstraňovanie fluoridu z prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd (1), a najmä na jej článok 4 ods. 1 písm. c) a článok 12 písm. d),

so zreteľom na stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín,

keďže:

(1)

Smernicou Komisie 2003/40/ES zo 16. mája 2003 (2), ktorou sa ustanovuje zoznam, koncentračné limity a požiadavky na označovanie zložiek prírodných minerálnych vôd a podmienky používania vzduchu obohateného o ozón na úpravu prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd, sa stanovuje maximálna hranica fluoridu v prírodných minerálnych vodách. Pokiaľ ide o pramenitú vodu, takáto hranica je stanovená smernicou Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 (3) o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

(2)

S cieľom umožniť prevádzkovateľom spĺňať uvedené smernice by sa malo povoliť ošetrenie na odstránenie fluoridu z prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd použitím aktivovaného oxidu hlinitého (ďalej len „ošetrenie na odstránenie fluoridu“).

(3)

Ošetrením na odstránenie fluoridu by sa do ošetrovanej vody nemali dostávať rezíduá v takých koncentráciách, ktoré by mohli predstavovať riziko pre verejné zdravie.

(4)

Ošetrovanie na odstránenie fluoridu by sa malo oznamovať zodpovedným orgánom s cieľom umožniť im vykonávať kontroly nevyhnutné na zabezpečenie správneho vykonávania ošetrenia.

(5)

Použitie ošetrenia na odstránenie fluoridu by malo byť uvedené na etikete ošetrenej vody.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Ošetrovanie prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd aktivovaným oxidom hlinitým v záujme odstraňovania fluoridu, ďalej len „ošetrenie na odstránenie fluoridu“, sa povoľuje.

Prírodné minerálne vody a pramenité vody sa ďalšom texte uvádzajú ako „voda“.

2.   Ošetrenie na odstránenie fluoridu sa vykonáva v súlade s technickými požiadavkami stanovenými v prílohe.

Článok 2

Uvoľňovanie rezíduí do vody ako výsledok ošetrenia na odstránenie fluoridu je tak nízke, nakoľko je to v súlade s najlepšou praxou technicky možné, a nepredstavuje riziko pre verejné zdravie. V záujme zabezpečenia uvedeného zavedie a monitoruje prevádzkovateľ kľúčové spracovateľské postupy stanovené v prílohe.

Článok 3

1.   Vykonávanie ošetrenia odstraňovania fluoridu sa zodpovedným orgánom oznamuje najmenej tri mesiace vopred.

2.   Spolu s oznámením poskytne prevádzkovateľ zodpovedným orgánom príslušné informácie, dokumentáciu a analytické výsledky týkajúce sa ošetrenia na potvrdenie súladu s prílohou.

Článok 4

Etiketa na vode, ktorá bola podrobená ošetreniu na odstránenie fluoridu, obsahuje v blízkosti informácií o jej analytickom zložení označenie „voda podrobená schválenému ošetreniu technikou adsorpcie“.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Produkty, ktoré boli uvedené na trh do 10. augusta 2010 a ktoré nie sú v súlade s článkom 4, môžu byť naďalej uvádzané na trh do 10. augusta 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2009, s. 45.

(2)  Ú. v. EÚ L 126, 22.5.2003, s. 34.

(3)  Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32.


PRÍLOHA

Technické požiadavky používania aktivovaného oxidu hlinitého na odstraňovanie fluoridu z prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd

Tieto kľúčové spracovateľské postupy sa zavádzajú a monitorujú primeraným spôsobom:

1.

Skôr, než sa aktivovaný oxid hlinitý použije na ošetrenie vody, podrobí sa procesu predprípravy, ktorý zahŕňa použitie kyslých alebo zásaditých chemických látok na odstránenie všetkých rezíduí a ošetrenie premytím na odstránenie jemných častíc.

2.

Regeneračný proces sa vykonáva v intervaloch od jedného do štyroch týždňov v závislosti od kvality a objemu ošetrovanej vody. Zahŕňa použitie vhodných chemických látok na odstránenie adsorbovaných iónov s cieľom obnoviť adsorpčnú kapacitu aktivovaného oxidu hlinitého a na odstránenie všetkých prípadne vytvorených biofilmov. Tento proces sa vykonáva v týchto troch fázach:

ošetrenie pomocou hydroxidu sodného s cieľom odstrániť fluoridové ióny a nahradiť ich hydroxidovými iónmi,

ošetrenie pomocou kyseliny s cieľom odstrániť zvyškový hydroxid sodný a aktivovať médium,

oplach pitnou alebo demineralizovanou vodou a kondicionovanie vodou ako posledný krok na zabezpečenie toho, aby filtrácia nemala žiaden vplyv na celkový obsah minerálov ošetrovanej vody.

3.

Chemické látky a činidlá používané na predprípravu a regeneračný proces splňujú príslušné európske normy (1) resp. platné vnútroštátne normy týkajúce sa čistoty chemických činidiel používaných na ošetrovanie vody určenej na ľudskú spotrebu.

4.

Aktivovaný oxid hlinitý spĺňa európsku normu pre test vylúhovania (EN 12902) (2) s cieľom zabezpečiť, aby sa do vody neuvoľňovali žiadne rezíduá, ktoré by viedli ku koncentráciám presahujúcim hraničné hodnoty stanovené v smernici 2003/40/ES, alebo v prípade, že príslušné hraničné hodnoty v uvedenej smernici nie sú uvedené, hraničné hodnoty stanovené v smernici 98/83/ES alebo v platných vnútroštátnych právnych predpisoch. Celkové množstvo hliníkových iónov v ošetrenej vode po uvoľnení hliníka, hlavnej zložky aktivovaného oxidu hlinitého nepresahuje 200 mikrog/l, ako je stanovené v smernici 98/83/ES. Toto množstvo sa pravidelne overuje v súlade s príslušnou smernicou Rady.

5.

Spracovateľské postupy podliehajú osvedčeným výrobným postupom a zásadám HACCP stanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (3).

6.

Prevádzkovateľ zavedie program monitorovania s cieľom zabezpečiť správne fungovanie spracovateľských postupov, predovšetkým pokiaľ ide o zachovanie základných vlastností vody a obsahu fluoridu v nej.


(1)  Európske normy vyvinuté Európskym výborom pre normalizáciu (CEN).

(2)  Európska norma EN 12902 (2004). Produkty používané na ošetrenie vody určenej na ľudskú spotrebu. Anorganické podporné a filtračné látky.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.


10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/16


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 116/2010

z 9. februára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, pokiaľ ide o zoznam výživových tvrdení

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa uvádza, že výživové tvrdenia o potravinách sú povolené len v tom prípade, ak sú uvedené v jeho prílohe, v ktorej sa uvádzajú aj podmienky ich použitia.

(2)

V nariadení (ES) č 1924/2006 sa takisto stanovuje, že zmeny a doplnenia tejto prílohy sa v prípade potreby prijímajú po konzultácii s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority, EFSA, ďalej len „úrad“).

(3)

Pred prijatím nariadenia (ES) č. 1924/2006 Komisia požiadala úrad o stanovisko k výživovým tvrdeniam a podmienkam ich používania týkajúcim sa omega-3 mastných kyselín, mono-nenasýteného tuku, poly-nenasýteného tuku a nenasýteného tuku.

(4)

Úrad vo svojom stanovisku zo 6. júla 2005 (2) dospel k záveru, že omega-3 mastné kyseliny, mono-nenasýtený tuk, poly-nenasýtený tuk a nenasýtený tuk zohrávajú v strave dôležitú úlohu. Niektoré nenasýtené tuky, ako sú omega-3 mastné kyseliny, sa niekedy konzumujú v množstve nižšom, ako sa odporúča. Z tohto dôvodu by výživové tvrdenia označujúce potraviny, ktoré sú zdrojom týchto živín alebo sú bohaté na tieto živiny, mohli spotrebiteľom pomôcť rozhodnúť sa pre zdravšie výrobky. Tieto výživové tvrdenia však neboli zahrnuté do zoznamu uvedeného v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006 prijatému Európskym parlamentom a Radou, keďže zatiaľ nebolo možné jasne definovať podmienky ich používania.

(5)

Tieto podmienky používania sa už zadefinovali, pričom sa zohľadnilo aj stanovisko úradu týkajúce sa označovania referenčných denných dávok omega-3 a omega-6 mastných kyselín prijaté 30. júna 2009 (3), a preto sa odporúča predmetné tvrdenia zahrnúť do zoznamu.

(6)

Pokiaľ ide o tvrdenia „zdroj omega-3 mastných kyselín“, a „s vysokým obsahom omega-3 mastných kyselín“, malo by sa v podmienkach používania rozlišovať medzi dvoma typmi omega-3 mastných kyselín, ktoré zohrávajú odlišnú fyziologickú úlohu, a v prípade každej sa odporúča konzumovať odlišné množstvo. Okrem toho by sa týmito podmienkami používania malo zaviesť minimálne množstvo požadované na 100 g a 100 kcal výrobku, aby sa zabezpečilo, že takéto tvrdenia sa môžu uvádzať len pri potravinách, ktoré poskytujú významné množstvo omega-3 mastných kyselín v konzumovanom množstve.

(7)

Pokiaľ ide o tvrdenia „s vysokým obsahom mono-nenasýteného tuku“, „s vysokým obsahom poly-nenasýteného tuku“ a „s vysokým obsahom nenasýteného tuku“, podmienky používania by mali vyžadovať minimálne množstvo nenasýteného tuku v potravinách, a teda zabezpečiť, že vyžadované množstvo sa vždy zhoduje s významným množstvom v konzumovanom množstve, ktoré možno dosiahnuť vyváženou stravou.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1924/2006 sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal (2005) 253, 1 – 29.

(3)  The EFSA Journal (2005) 1176, 1 – 11.


PRÍLOHA

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006 sa dopĺňa tento text:

„ZDROJ OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELÍN

Tvrdenie, že potravina je zdrojom omega-3 mastných kyselín, a každé tvrdenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa rovnaký význam, sa môže uvádzať len vtedy, ak výrobok obsahuje aspoň 0,3 g kyseliny alfa-linolénovej na 100 g a na 100 kcal alebo aspoň 40 mg sumy kyseliny eikozapentaénovej a kyseliny dokozahexaénovej na 100 g a na 100 kcal.

S VYSOKÝM OBSAHOM OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELÍN

Tvrdenie, že potravina má vysoký obsah omega-3 mastných kyselín, a každé tvrdenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa rovnaký význam, sa môže uvádzať len vtedy, ak tento výrobok obsahuje aspoň 0,6 g kyseliny alfa-linolénovej na 100 g a na 100 kcal alebo aspoň 80 mg sumy kyseliny eikozapentaénovej a kyseliny dokozahexaénovej na 100 g a na 100 kcal.

S VYSOKÝM OBSAHOM MONO-NENASÝTENÉHO TUKU

Tvrdenie, že potravina má vysoký obsah mono-nenasýteného tuku, a každé tvrdenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa rovnaký význam, sa môže uvádzať len vtedy, ak aspoň 45 % mastných kyselín prítomných vo výrobku pochádza z mono-nenasýteného tuku, a pod podmienkou, že mono-nenasýtený tuk poskytuje viac ako 20 % energetickej hodnoty výrobku.

S VYSOKÝM OBSAHOM POLY-NENASÝTENÉHO TUKU

Tvrdenie, že potravina má vysoký obsah poly-nenasýteného tuku, a každé tvrdenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa rovnaký význam, sa môže uvádzať len vtedy, ak aspoň 45 % mastných kyselín prítomných vo výrobku pochádza z poly-nenasýteného tuku, a pod podmienkou, že poly-nenasýtený tuk poskytuje viac ako 20 % energetickej hodnoty výrobku.

S VYSOKÝM OBSAHOM NENASÝTENÉHO TUKU

Tvrdenie, že potravina má vysoký obsah poly-nenasýteného tuku, a každé tvrdenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa rovnaký význam, sa môže uvádzať len vtedy, ak aspoň 70 % mastných kyselín prítomných vo výrobku pochádza z nenasýteného tuku, a pod podmienkou, že nenasýtený tuk poskytuje viac ako 20 % energetickej hodnoty výrobku.“


10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/19


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 117/2010

z 9. februára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 904/2008 ustanovujúce metódy analýzy a iné technické opatrenia nevyhnutné na vykonávanie vývozného režimu tovaru nezahrnutého v prílohe I k zmluve

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 904/2008 (2) sa stanovujú metódy, postupy a vzorce, ktoré sa použijú na výpočet údajov získaných z analýzy tovaru, stanovených v prílohe IV k nariadeniu Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávania vývozných náhrad na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad (3).

(2)

Nariadenie (ES) č. 904/2008 preskúmala skupina expertov s cieľom posúdiť, či nariadenie zohľadňuje vedecký a technologický vývoj metód ustanovených v tomto nariadení. Zo štúdií a analýz vykonaných v rámci tohto preskúmania vyplýva, že stanovenie obsahu škrobu (alebo dextrínu) pomocou hydrolýzy hydroxidom sodným a stanovenie obsahu glukózy pomocou enzymatickej metódy so spektrofotometriou, v súčasnosti predpísané pre väčšinu tovaru, už nespĺňajú súčasné technické požiadavky, a preto ich treba aktualizovať.

(3)

Preto je vhodné zabezpečiť, aby sa stanovenie obsahu škrobu (alebo dextrínu) vykonalo enzymaticky pomocou amylázy a amyloglukozidázy a aby sa obsah glukózy stanovil vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC), ako je stanovené v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 900/2008 zo 16. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú metódy analýzy a iné technické ustanovenia nevyhnutné na vykonávanie dovozného režimu pre niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (4) v znení zmien a doplnení nariadenia Komisie (EÚ) č. 118/2010 (5).

(4)

Nariadenie (ES) č. 904/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 2 nariadenia (ES) č. 904/2008 sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

Škrob (alebo dextrín)

(dextrín sa vyjadrí ako škrob)

1.

Pre všetky kódy KN iné ako kódy KN 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10 až 3505 20 90 a 3809 10 10 až 3809 10 90 sa obsah škrobu (alebo dextrínu) uvedený v stĺpci 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 vypočíta pomocou tohto vzorca:

(Z – G) × 0,9,

kde

Z

=

je obsah glukózy stanovený metódou opísanou v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 900/2008 (6)

G

=

je obsah glukózy pred enzymatickou úpravou stanovený vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC).

2.

V prípade kódov KN 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10, 3505 20 90 a 3809 10 10 až 3809 10 90 sa obsah škrobu (alebo dextrínu) stanoví metódou uvedenou v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 900/2008.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 249, 18.9.2008, s. 9.

(3)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24

(4)  Ú. v. EÚ L 248, 17.9.2008, s. 8.

(5)  Pozri stranu 21 tohto úradného vestníka.

(6)  Ú. v. EÚ L 248, 17.9.2008, s. 8.“


10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/21


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 118/2010

z 9. februára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 900/2008, ktorým sa ustanovujú metódy analýzy a iné technické ustanovenia nevyhnutné na vykonávanie dovozného režimu pre niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 900/2008 (2) sa ustanovujú vzorce, postupy a metódy, ktoré sa použijú na stanovenie obsahu škrobu/glukózy na účely uplatňovania príloh II a III k nariadeniu Komisie (ES) č. 1460/96 z 25. júla 1996 ustanovujúcemu podrobné pravidlá vykonávania preferenčných obchodných opatrení, ktoré sa uplatňujú na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov, ako je stanovené v článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 3448/93 (3).

(2)

Nariadenie (ES) č. 900/2008 preskúmala skupina expertov s cieľom posúdiť, či nariadenie zohľadňuje vedecký a technologický vývoj metód v ňom ustanovených. Zo štúdií a analýz vykonaných v rámci tohto preskúmania vyplýva, že stanovenie obsahu škrobu/glukózy rozpustením pomocou hydroxidu sodného (pred enzymatickým rozkladom na glukózu) a meranie celkového obsahu glukózy pomocou enzymatickej metódy so spektrofotometriou, v súčasnosti predpísané pre väčšinu tovaru, už nespĺňajú súčasné technické požiadavky a preto ich treba aktualizovať.

(3)

Z tohto dôvodu je vhodné zabezpečiť, aby sa rozklad škrobu/glukózy vykonal enzymaticky pomocou amylázy a amyloglukozidázy a aby sa celkový obsah glukózy stanovil vysoko účinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC) a spresniť, akým spôsobom enzymatickú metódu používať.

(4)

Nariadenie (ES) č. 900/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 900/2008 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 248, 17.9.2008, s. 8.

(3)  Ú. v. ES L 187, 26.7.1996, s. 18.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Enzymatické stanovenie škrobu a produktov jeho rozkladu vrátane glukózy v potravinách pomocou vysoko účinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)

1.   Účel a oblasť použitia

Táto metóda opisuje stanovenie obsahu škrobu a produktov jeho rozkladu vrátane glukózy (ďalej len ako ‚škrob‘) v potravinách na ľudskú spotrebu. Obsah škrobu sa stanoví kvantitatívnou analýzou glukózy vysoko účinnou kvapalinovou chromatografiou po enzymatickej premene škrobu a produktov jeho rozkladu na glukózu.

2.   Vymedzenie celkového obsahu glukózy a celkového obsahu glukózy vyjadreného ako škrob

Celkový obsah glukózy znamená hodnotu Z vypočítanú podľa bodu 7.2.1 tejto prílohy. Predstavuje obsah škrobu a všetkých jeho produktov rozkladu vrátane glukózy.

Obsah škrobu/glukózy definovaný v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1460/96 sa vypočíta na základe celkového obsahu glukózy Z a podľa článku 2 bodu 1 tohto nariadenia.

Obsah škrobu (alebo dextrínu) uvedený v stĺpci 3 prílohy IV k nariadeniu Komisie (ES) č. 1043/2005 (1) sa vypočíta na základe celkového obsahu glukózy Z podľa článku 2 bodu 2.1 nariadenia Komisie (ES) č. 904/2008 (2).

Obsah škrobu uvedený v bode 1 tejto prílohy znamená hodnotu E, vypočítanú podľa bodu 7.2.2 tejto prílohy. Je vyjadrený v % (m/m). Je zhodný s celkovým obsahom glukózy Z, vyjadreným ako škrob. Táto hodnota E nie je v rozpore s vyššie uvedenými výpočtami.

3.   Princíp

Vzorky sa homogenizujú a rozpustia vo vode. Škrob a produkty jeho rozkladu prítomné vo vzorkách sa enzymaticky premenia na glukózu v dvoch krokoch:

1.

Škrob a produkty jeho rozkladu sa čiastočne premenia na rozpustné reťazce glukózy pomocou termostabilnej alfa-amylázy pri teplote 90 °C. Pre účinnú premenu je nevyhnutné, aby boli vzorky úplne rozpustené alebo aby boli vo forme suspenzie s veľmi malými pevnými časticami.

2.

Rozpustné reťazce glukózy sa premenia na glukózu pomocou amyloglukozidázy pri teplote 60 °C.

Výrobky obsahujúce vysoký obsah proteínov alebo tuku sa vyčíria a prefiltrujú.

Stanovenie cukrov sa vykoná HPLC analýzou.

Keďže počas enzymatickej úpravy môže dôjsť k čiastočnej inverzii sacharózy, stanovenie voľných cukrov sa takisto vykoná HPLC analýzou, aby sa vypočítal upravený obsah glukózy.

4.   Činidlá a ďalšie materiály

Používajte činidlá uznaných analytických tried čistoty a demineralizovanú vodu.

4.1.   Glukóza, min. 99 %.

4.2.   Fruktóza, min. 99 %.

4.3.   Sacharóza, min. 99 %.

4.4.   Maltóza, monohydrát, min. 99 %.

4.5.   Laktóza, monohydrát, min. 99 %.

4.6.   Roztok termostabilnej alfa-amylázy (1,4-alfa-D-glukán-glukanohydroláza) s aktivitou asi 31 000 U/ml (1U uvoľní 1,0 mg maltózy zo škrobu za 3 minúty pri pH 6,9 a teplote 20 °C). Tento enzým môže obsahovať malé množstvo nečistôt (napr. glukózy alebo sacharózy) a iných interferujúcich enzýmov. Skladujte pri teplote približne 4 °C. Je možné použiť aj iné zdroje alfa-amylázy, ak bude konečný roztok s porovnateľnou aktivitou enzýmu.

4.7.   Amyloglukozidázy (1,4-alfa-D-glukán-glukohydroláza) z Aspergillus niger, prášok s aktivitou približne 120 U/mg alebo približne 70 U/mg (1 U uvoľní 1 mikromol glukózy zo škrobu za minútu pri pH 4,8 a teplote 60 °C). Tento enzým môže obsahovať malé množstvo nečistôt (napr. glukózy alebo sacharózy) a iných interferujúcich enzýmov (napr. invertázy). Skladujte pri teplote asi 4 °C. Je možné použiť aj iné zdroje glukoamylázy, ak bude konečný roztok s porovnateľnou aktivitou enzýmu.

4.8.   Dihydrát octanu zinočnatého, p.a.

4.9.   Hexakyanoželeznatan draselný (II) (K4[Fe(CN)]6.3H2O), extra čistý.

4.10.   Octan sodný bezvodý, p.a.

4.11.   Ľadová kyselina octová, 96 % (v/v).

4.12.   Tlmivý roztok octanu sodného (0,2 mol/l). Do sklenenej kadičky odvážte 16,4 gramu octanu sodného (bod 4.10). Rozpustite vo vode a vlejte do odmernej banky s obsahom 1 000 ml. Doplňte po značku vodou a kyselinou octovou upravte pH na 4.7 použitím pH-metra (5.7). Tento roztok sa môže používať maximálne 6 mesiacov, ak sa skladuje pri teplote 4 °C.

4.13.   Roztok amyloglukozidázy. Pripravte roztok z amyloglukozidázy vo forme prášku (bod 4.7) pomocou tlmivého roztoku octanu sodného (bod 4.12). Aktivita enzýmu musí byť dostatočná a musí zodpovedať obsahu škrobu v množstve vzorky (napríklad, aktivita približne 600 U/ml sa dosiahne použitím 0,5 g amyloglukozidázy vo forme prášku s aktivitou 120 U/mg (bod 4.7) v konečnom objeme 100 ml na 1 g škrobu v množstve vzorky). Roztok pripravte okamžite pred použitím.

4.14.   Referenčné roztoky. Pripravte roztoky glukózy, fruktózy, sacharózy, maltózy a laktózy vo vode tak, ako sa bežne používajú pri analýzach cukrov metódou HPLC.

4.15.   Činidlo na čírenie (Carrezovo činidlo I). V sklenenej kadičke rozpustite 219,5 gramu octanu zinočnatého (bod 4.8) vo vode. Vlejte do odmernej banky s obsahom 1 000 ml a pridajte 30 ml kyseliny octovej (bod 4.11). Dôkladne premiešajte a doplňte po značku vodou. Tento roztok sa môže používať maximálne 6 mesiacov, ak sa skladuje pri laboratórnej teplote. Na čírenie sa môžu použiť aj iné činidlá rovnocenné s Carrezovým.

4.16.   Činidlo na čírenie (Carrezovo činidlo II). V sklenej kadičke rozpustite 106,0 gramov hexakyanoželeznatanu draselného (II) (bod 4.9) vo vode. Vlejte do odmernej banky s obsahom 1 000 ml. Dôkladne premiešajte a doplňte po značku vodou. Tento roztok sa môže používať maximálne 6 mesiacov, ak sa skladuje pri laboratórnej teplote. Na čírenie sa môžu použiť aj iné činidlá rovnocenné s Carrezovým.

4.17.   Mobilná fáza HPLC. Pripravte mobilnú fázu, ktorá sa bežne používa pri analýzach cukru metódou HPLC. V prípade použitia aminopropylovej silikagélovej kolóny je obvykle mobilnou fázou napr. zmes vody čistoty HPLC a acetonitrilu.

5.   Zariadenie

5.1.   Bežné laboratórne sklo.

5.2.   Skladané filtre, napríklad 185 mm.

5.3.   Injekčné filtre, 0,45 μm, vhodné pre vodné roztoky.

5.4.   Vzorkovacie ampulky vhodné pre HPLC automatický dávkovač vzoriek.

5.5.   100 ml odmerné banky.

5.6.   Plastové injekčné striekačky, 10 ml.

5.7.   pH-meter.

5.8.   Analytické váhy.

5.9.   Vodný kúpeľ s termostatom, s nastaviteľnou teplotou na 60 °C a 90 °C.

5.10.   Zariadenie na HPLC vhodné na analýzu cukrov.

6.   Postup

6.1.   Príprava vzorky pre niekoľko typov výrobkov

Výrobok sa homogenizuje.

6.2.   Dávka vzorky

Množstvo vzorky sa odhadne z deklarovaného zloženia a podmienok analýzy HPLC (koncentrácia referenčného roztoku glukózy) a nepresiahne:

Formula

Vzorku odvážte s presnosťou na 0,1 mg.

6.3.   Slepý pokus

Slepý pokus sa vykoná pomocou úplnej analýzy (ako je opísaná v bode 6.4), bez pridania vzorky. Výsledok slepého pokusu sa použije pri výpočte obsahu škrobu (bod 7.2).

6.4.   Analýza

6.4.1.   Príprava vzoriek

Vzorka sa homogenizuje trepaním alebo miešaním. Vybranú skúšobnú dávku (bod 6.2) navážte do odmernej banky (bod 5.5) a pridajte približne 70 ml teplej vody.

Po rozpustení alebo vytvorení suspenzie, pridajte 50 mikrolitrov termostabilnej alfa-amylázy (bod 4.6) a zahrievajte 30 minút vo vodnom kúpeli pri teplote 90 °C (bod 5.9). Ochlaďte čo najrýchlejšie na teplotu 60 °C vo vodnom kúpeli a pridajte 5 ml roztoku amyloglukozidázy (bod 4.13). Pri vzorkách, ktoré by mohli ovplyvniť pH reakčného roztoku skontrolujte pH a v prípade potreby upravte na 4,6 až 4,8. Nechajte reagovať 60 minút pri teplote 60 °C. Vzorky sa schlaďte na laboratórnu teplotu.

6.4.2.   Čírenie

Vzorky s vysokým obsahom bielkovín alebo tuku je potrebné vyčíriť pridaním 1 ml Carrezovho činidla I (bod 4.15) do roztoku vzorky. Po pretrepaní pridajte 1 ml Carrezovho činidla II (bod 4.16). Vzorku opäť pretrepte.

6.4.3.   Spracovanie pre analýzu HPLC

Vzorka v odmernej banke sa zriedi po značku vodou, homogenizuje a prefiltruje cez skladaný filter (bod 5.2). Odoberte extrakt vzorky.

Prefiltrujte extrakty cez injekčný filter (bod 5.3) injekčnou striekačkou (bod 5.6), ktorá bola prepláchnutá extraktom. Odoberte filtráty do ampuliek (bod 5.4).

6.5.   Chromatografia

HPLC sa vykonáva spôsobom obvyklým pre analýzu cukrov. Ak HPLC analýza ukazuje stopy maltózy, premena škrobu nie je kompletná a výsledkom je príliš nízka výťažnosť glukózy.

7.   Výpočty a vyjadrenie výsledkov

7.1.   Výpočet výsledkov HPLC

Na výpočet obsahu škrobu sú potrebné výsledky dvoch HPLC analýz, t. j. cukrov prítomných vo vzorke pred enzymatickou úpravou (‚voľných cukrov‘) a po enzymatickej úprave (ako je opísané v tejto metóde). Je potrebné vykonať aj slepý pokus, aby bolo možné vykonať úpravu pokiaľ ide o cukry prítomné v enzýmoch.

Pri HPLC analýze sa plocha píku stanoví po integrácii a koncentrácia sa vypočíta po kalibrácii s referenčnými roztokmi (bod 4.14). Z koncentrácie glukózy (g/100 ml) po enzymatickej úprave sa odčíta koncentrácia glukózy (g/100 ml) zistená pri slepom pokuse. Nakoniec sa vypočíta obsah cukru (g cukru/100 g vzorky) pomocou naváženého množstva vzorky a výsledkom je:

1.

HPLC analýza pred enzymatickou úpravou udáva obsah voľných cukrov (g/100 g):

glukóza G,

fruktóza F,

sacharóza S.

2.

HPLC analýza po enzymatickej úprave udáva obsah cukrov (g/100 g):

glukóza po úprave o výsledok slepého pokusu (Ge cor),

fruktóza Fe,

sacharóza Se.

7.2.   Výpočet obsahu škrobu

7.2.1.   Výpočet celkovej glukózy ‚Z‘

Ak je obsah fruktózy po enzymatickej úprave (Fe) vyšší ako obsah fruktózy pred enzymatickou úpravou (F), znamená to, že sacharóza prítomná vo vzorke sa čiastočne premenila na fruktózu a glukózu. To znamená, že sa vykoná úprava pre uvoľnenú glukózu (Fe – F).

Z, konečný obsah glukózy po úprave v g/100 g:

Z = (Ge cor) – (Fe – F)

7.2.2.   Výpočet celkového obsahu glukózy vyjadreného ako škrob

E, obsah ‚škrobu‘ v g/100 g:

E = [(Ge cor) – (Fe – F)] × 0,9

8.   Presnosť

V tomto bode sú uvedené podrobnosti medzilaboratórnej skúšky týkajúcej sa údajov o presnosti metódy vykonanej na 2 vzorkách. Vzorky odrážajú požiadavky na účinnosť metódy opísané v tejto prílohe.

Výsledky medzilaboratórnej skúšky (informatívne)

Európske colné laboratóriá sa zúčastnili na vykonaní medzilaboratórnej skúšky v roku 2008.

Hodnotenie údajov o presnosti bolo vykonané podľa ‚Protocol for the design, conduct and interpretation of method-performance studies‘, W. Horwitz, (IUPAC technical report), Pure & Appl. Chem., Vol. 67, No 2, PP.331-343, 1995.

Údaje o presnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Vzorky

1čokoládová tyčinka so sušienkou2sušienka

Z

vzorka 1

Z

vzorka 2

Počet laboratórií:

41

42

Počet laboratórií po eliminácii odľahlých hodnôt

38

39

Priemer (%, m/m)

29,8

55,0

Smerodajná odchýlka opakovateľnosti sr (%, m/m)

0,5

0,5

Smerodajná odchýlka reprodukovateľnosti sR (%, m/m)

1,5

2,3

Limit opakovateľnosti r (%, m/m)

1,4

1,4

Limit reprodukovateľnosti R (%, m/m)

4,2

6,6“


(1)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.

(2)  Ú. v. EÚ L 249, 18.9.2008, s. 9.


10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/26


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 119/2010

z 9. februára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 1233/2009, ktorým sa ustanovuje osobitné opatrenie na podporu trhu v mliekarenskom odvetví

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (1), a najmä na jeho článok 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (2), a najmä na jeho články 186 a 188 ods. 2 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1233/2009 (3) sa stanovujú sumy na podporu prvovýrobcov mlieka, ktorí sú vážne postihnutí krízou v mliekarenskom odvetví. Keďže tieto sumy sú stanovené v eurách, je potrebné, s cieľom zaistiť jednotné a súbežné uplatňovanie v celej únii, stanoviť spoločný dátum, keď sa majú tieto sumy previesť na národné meny v tých členských štátoch, ktoré ešte neprijali jednotnú menu. Je teda vhodné stanoviť v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 2799/98 určujúcu skutočnosť pre výmenný kurz.

(2)

Vzhľadom na zásadu uvedenú v článku 3 ods. 1 druhej zarážke a na kritérium uvedené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2799/98 by mal byť určujúcou skutočnosťou dátum, keď nadobudlo účinnosť nariadenie (EÚ) č. 1233/2009.

(3)

Nariadenie (EÚ) č. 1233/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Aby sa zaistilo čo možno najrýchlejšie jednotné a súbežné uplatňovanie nariadenia v celej únii, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť bez meškania a malo by sa uplatňovať od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 1233/2009.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do nariadenia (EÚ) č. 1233/2009 sa za článok 3 vkladá tento článok 3a:

„Článok 3a

Určujúca skutočnosť pre výmenný kurz, pokiaľ ide o sumy stanovené v prílohe, je 17. december 2009.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 17. decembra 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 330, 16.12.2009, s. 70.


10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/27


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 120/2010

z 9. februára 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže v súlade:

keďže v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. februára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

94,7

MA

69,2

TN

112,8

TR

107,2

ZZ

96,0

0707 00 05

JO

158,2

MA

75,9

TR

146,1

ZZ

126,7

0709 90 70

MA

128,2

TR

153,7

ZZ

141,0

0709 90 80

EG

69,8

MA

131,9

ZZ

100,9

0805 10 20

EG

49,8

IL

53,6

MA

50,5

TN

46,3

TR

48,6

ZZ

49,8

0805 20 10

IL

162,6

MA

87,1

ZZ

124,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,9

EG

61,9

IL

82,3

JM

97,3

MA

72,9

PK

46,5

TR

68,3

ZZ

69,6

0805 50 10

EG

88,6

IL

88,6

TR

66,7

ZZ

81,3

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

90,6

MK

24,7

US

125,8

ZZ

79,3

0808 20 50

CN

28,7

TR

84,8

US

96,4

ZA

109,0

ZZ

79,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


SMERNICE

10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/29


SMERNICA KOMISIE 2010/6/EÚ

z 9. februára 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o ortuť, voľný gossypol, dusitany a Mowrah, Bassia, Madhuca

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

V smernici 2002/32/ES sa ustanovuje, že používanie produktov určených na výživu zvierat, v ktorých obsah nežiaducich látok prekračuje najvyššie prípustné množstvá stanovené v prílohe I k uvedenej smernici, je zakázané.

(2)

Pokiaľ ide o ortuť, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo svojom stanovisku z 20. februára 2008 (2) dospel k záveru, že súčasné najvyššie prípustné množstvo pre kompletné krmivá pre ryby (0,1 mg/kg) a najvyššie prípustné množstvo pre krmivá produkované spracovaním rýb a iných morských živočíchov (0,5 mg/kg) nie sú harmonizované. V nadväznosti na nedávny vývoj v zložení krmiva obsahuje krmivo pre ryby viac rybieho oleja a rybej múčky, ale v rámci súčasných právnych ustanovení je dostupnosť týchto hodnotných kŕmnych surovín na výrobu krmiva pre ryby ohrozená. V záujme riešenia tohto problému je mierne zvýšenie najvyššieho prípustného množstva pre krmivo pre ryby primerané a toto zvýšenie neohrozí dodržanie stanovených najvyšších prípustných množstiev pre ortuť v prípade rýb z farmových chovov. Okrem toho z uvedeného stanoviska vyplýva, že súčasné najvyššie prípustné množstvo pre kompletné krmivá pre psy a mačky neposkytuje dostatočnú ochranu. Uvedené najvyššie prípustné množstvo by sa preto malo znížiť. Keďže stupeň citlivosti kožušinových zvierat je podobný ako stupeň citlivosti mačiek, uvedené najvyššie prípustné množstvo by sa malo vzťahovať aj na kožušinové zvieratá.

(3)

Pokiaľ ide o dusitany, EFSA vo svojom stanovisku z 25. marca 2009 (3) dospel k záveru, že v prípade ošípaných a hovädzieho dobytka ako reprezentatívnych citlivých druhov určených na produkciu potravín sú rozpätia bezpečnosti vzhľadom na príslušnú hladinu bez pozorovaného nepriaznivého účinku (NOAEL) dostatočné. Navyše usúdil, že prítomnosť dusitanov v živočíšnych produktoch nie je dôvodom na obavu v súvislosti s ľudským zdravím. Už je povolený dusitan s najvyšším prípustným obsahom 100 mg/kg na použitie ako konzervačná látka v kompletných krmivách pre psov a mačky s obsahom vlhkosti presahujúcim 20 % a ako doplnková látka do siláže (4). V takýchto kompletných krmivách a v siláži sa dusitan preto nepovažuje za nežiaducu látku. Z tohto dôvodu by sa v týchto prípadoch nemalo uplatňovať žiadne najvyššie prípustné množstvo.

(4)

Pokiaľ ide o gossypol, EFSA vo svojom stanovisku zo 4. decembra 2008 dospel k záveru, že súčasné najvyššie prípustné množstvá pre ovce vrátane jahniat a kozy vrátane kozliat neposkytujú dostatočnú ochranu pred nepriaznivými účinkami na zdravie zvierat. EFSA ďalej dospel k záveru, že expozícia človeka gossypolu prostredníctvom konzumácie potravinárskych produktov zo zvierat kŕmených produktmi získanými z bavlníkového semena je pravdepodobne nízka a neviedla by k nepriaznivým účinkom. Na základe uvedeného stanoviska by sa najvyššie prípustné množstvá pre ovce vrátane jahniat a kozy vrátane kozliat mali znížiť.

(5)

Pokiaľ ide o saponíny v Madhuca longifolia L., EFSA vo svojom stanovisku z 29. januára 2009 (5) dospel k záveru, že sa neočakávajú žiadne nepriaznivé účinky na zdravie zvierat z dôvodu zanedbateľnej expozície cieľových zvierat v Únii. EFSA sa domnieva, že expozícia človeka saponínom Madhuca v potrave je zanedbateľná, pretože produkty Madhuca ľudia nekonzumujú a múčka Madhuca sa v Únii ako krmivo nepoužíva. Preto je vhodné vypustiť riadok týkajúci sa Mowrah, Bassia, Madhuca.

(6)

Smernica 2002/32/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 2002/32/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. novembra 2010. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Keď členské štáty tieto ustanovenia prijmú, musia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo musí k nim byť takýto odkaz pripojený pri ich úradnom uverejnení. Spôsob uvedenia takéhoto odkazu určia členské štáty.

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré príjmu v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10.

(2)  Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskej komisie týkajúce sa ortute ako nežiaducej látky v krmive, Vestník EFSA (2008) 654, 1-76.

(3)  Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskej komisie týkajúce sa dusitanov ako nežiaducich látok v krmive pre zvieratá. Vestník EFSA (2009) 1017, 1-47.

(4)  Register kŕmnych doplnkových látok Spoločenstva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, položka týkajúca sa dusitanu sodného (psy, mačky) a dusitanu sodného v siláži, http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm

(5)  Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskej komisie týkajúce sa saponínov v Madhuca Longifolia L. ako nežiaducich látok v krmive. Vestník EFSA (2009) 979, 1-36.


PRÍLOHA

Príloha I k smernici 2002/32/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Riadok 4, ortuť, sa nahrádza takto:

Nežiaduce látky

Produkty určené na kŕmenie zvierat

Najvyšší prípustný obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahom vlhkosti

(1)

(2)

(3)

„4.

Ortuť  (1)  (2)

Kŕmne suroviny

0,1

okrem:

 

krmív získaných z rýb alebo spracovaním rýb alebo ostatných morských živočíchov,

0,5

uhličitanu vápenatého.

0,3

Kŕmne zmesi (doplnkové a kompletné)

0,1

okrem:

 

minerálnych krmív,

0,2

kŕmnych zmesí pre ryby,

0,2

kŕmnych zmesí pre psy, mačky a kožušinové zvieratá.

0,3

2.

Riadok 5, dusitany, sa nahrádza takto:

Nežiaduce látky

Produkty určené na kŕmenie zvierat

Najvyšší prípustný obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahom vlhkosti

(1)

(2)

(3)

„5.

Dusitany

Kŕmne suroviny

15 (vyjadrený ako dusitan sodný)

okrem:

 

rybej múčky,

30 (vyjadrený ako dusitan sodný)

siláže.

Kompletné krmivá

15 (vyjadrený ako dusitan sodný)

okrem:

 

kompletných krmív pre psy a mačky s obsahom vlhkosti presahujúcim 20 %.

—“

3.

Riadok 9, voľný gossypol, sa nahrádza takto:

Nežiaduce látky

Produkty určené na kŕmenie zvierat

Najvyšší prípustný obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahom vlhkosti

(1)

(2)

(3)

„9.

Voľný gossypol

Kŕmne suroviny

20

okrem:

 

bavlníkového semena,

5 000

bavlníkových výliskov a bavlníkovej múčky.

1 200

Kompletné krmivá

20

okrem:

 

kompletných krmív pre dospelý hovädzí dobytok,

500

kompletných krmív pre ovce (okrem jahniat) a kozy (okrem kozliat),

300

kompletných krmív pre hydinu (okrem nosníc) a teľatá,

100

kompletných krmív pre králiky, jahňatá, kozľatá a ošípané (okrem prasiatok).

60“

4.

Riadok 32: „Mowrah, Bassia, Madhuca – Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illiped malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller)“ sa vypúšťa.


(1)  Najvyššie prípustné množstvá sa vzťahujú na celkovú ortuť.

(2)  Najvyššie prípustné množstvá sa vzťahujú na analytické určenie ortute, pričom extrakcia sa vykonáva v kyseline dusičnej (5 % w/w) počas 30 minút pri teplote varu. Rovnocenné postupy extrakcie sa môžu uplatňovať v prípade, ak je možné dokázať, že použitý postup extrakcie má rovnakú účinnosť extrakcie.“


10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/33


SMERNICA KOMISIE 2010/7/EÚ

z 9. februára 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fosfid horečnatý uvoľňujúci fosfín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES. Tento zoznam zahŕňa fosfid horečnatý.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa fosfid horečnatý hodnotil v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES na využívanie vo výrobkoch typu 18, ktorými sú insekticídy, ako sa vymedzuje v prílohe V k smernici 98/8/ES.

(3)

Nemecko určené ako spravodajský členský štát predložilo Komisii 26. októbra 2007 v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia preskúmali uvedenú správu príslušného orgánu. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa predmetné zistenia v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky začlenili 17. septembra 2009 do hodnotiacej správy.

(5)

Z vykonaných preskúmaní vyplýva, že sa dá očakávať, že biocídne výrobky používané ako insekticídy a obsahujúce fosfid horečnatý vyhovujú požiadavkám ustanoveným v článku 5 smernice 98/8/ES. Je preto vhodné, aby sa fosfid horečnatý zaradil do prílohy I a aby sa tým v súlade s článkom 16 ods. 3 smernice 98/8/ES vo všetkých členských štátoch zabezpečila možnosť vydávať, upravovať alebo rušiť povolenia na biocídne výrobky používané ako insekticídy a obsahujúce fosfid horečnatý.

(6)

Na úrovni Únie sa nehodnotili všetky možné použitia. Preto je vhodné, aby členské štáty posúdili tieto riziká pre prostredia a populácie, ktoré sa na úrovni Únie reprezentatívne nezahrnuli do hodnotenia rizika, a pri vydávaní povolení výrobkom zabezpečili prijatie vhodných opatrení alebo zavedenie osobitných podmienok s cieľom zmierniť zistené riziká na prijateľnú úroveň. Členské štáty by mali podľa potreby predovšetkým hodnotiť používanie v otvorených priestoroch, ktorým sa hodnotenie rizika na úrovni Únie nezaoberalo.

(7)

Vzhľadom na závery hodnotiacej správy je vhodné vyžadovať, aby sa výrobky obsahujúce fosfid horečnatý a používané ako insekticídy povoľovali iba v prípade, ak ich budú používať školení odborníci v súlade s článkom 10 ods. 2 bodom i) písm. e) smernice 98/8/ES, a aby sa pri povoľovaní takýchto výrobkov uplatňovali osobitné opatrenia na zmiernenie možného rizika. Uvedené opatrenia by sa mali zamerať na obmedzenie rizika vystavenia používateľov fosfidu horečnatému na prijateľnú úroveň.

(8)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (3) sa ustanovujú maximálne hladiny rezíduí fosfidu horečnatého, ktoré sa nachádzajú v potravinách a krmivách alebo na potravinách a krmivách. Podľa článku 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 396/2005 sa maximálne hladiny rezíduí vzťahujú na rezíduá vrátane tých, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania ako biocídy. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa pri povoľovaní výrobkov vykonávali primerané skúšky na rezíduá s cieľom umožniť posúdenie rizika pre spotrebiteľa. Okrem toho, je nevyhnutné, aby sa na etiketách a/alebo kartách bezpečnostných údajov uvádzal návod na použitie, ako je dodržiavanie čakacích lehôt, na zabezpečenie súladu s ustanoveniami článku 18 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(9)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa na trhu zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s biocídnymi výrobkami obsahujúcimi aktívnu látku fosfid horečnatý a aby sa uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami vo všeobecnosti.

(10)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I, malo by uplynúť primerané obdobie, aby sa členské štáty aj ďalšie zainteresované strany stihli pripraviť na plnenie nových požiadaviek, ktoré zo zaradenia vyplynú, a aby žiadatelia, ktorí si pripravili dokumentáciu, mali možnosť úplne využiť desaťročné obdobie ochrany údajov, ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť od dátumu zaradenia aktívnej látky do prílohy.

(11)

Po zaradení aktívnej látky do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii primerané obdobie na implementáciu článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES, a najmä na vydávanie, upravovanie alebo zrušenie povolení na biocídne výrobky typu 18 obsahujúce fosfid horečnatý s cieľom zabezpečiť ich súlad so smernicou 98/8/ES.

(12)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. januára 2011 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Uvedené ustanovenia uplatňujú od 1. februára 2012.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.


PRÍLOHA

V prílohe I k smernici 98/8/ES sa pre fosfid horečnatý uvoľňujúci fosfín vkladá táto položka:

Číslo

Všeobecný názov

Názov podľa IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3

(okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom z rozhodnutí o zaradení ich aktívnych látok do prílohy)

Dátum ukončenia platnosti zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„26

Fosfid horečnatý uvoľňujúci fosfín

Fosfid horečnatý

č. EC: 235-023-7

č. CAS: 12057-74-8

880 g/kg

1. februára 2012

31. januára 2014

31. januára 2022

18

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku v súlade s článkom 5 a prílohou VI posudzujú členské štáty, ak je to v prípade konkrétneho výrobku relevantné, populácie, ktoré môžu byť vystavené pôsobeniu výrobku, a použitie alebo expozičné scenáre, ktoré sa na úrovni Únie reprezentatívne nezahrnuli do hodnotenia rizík. Ak je to potrebné, členské štáty hodnotia predovšetkým používanie v otvorených priestoroch.

Pri udeľovaní povolenia výrobkom členské štáty zabezpečia, aby sa vykonali primerané skúšky na rezíduá s cieľom umožniť posúdenie rizika pre spotrebiteľa a aby sa prijali vhodné opatrenia alebo zaviedli osobitné podmienky s cieľom zmierniť zistené riziká.

Členské štáty zabezpečia, aby schvaľovanie povolenia podliehalo týmto podmienkam:

1.

Výrobky sa predávajú výlučne osobitne školeným odborníkom, ktorí sú ich jedinými používateľmi, vo forme výrobkov pripravených na použitie.

2.

Vzhľadom na riziká, ktorým sú vystavení prevádzkovatelia, sa musia uplatňovať primerané opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a prostriedkov na ochranu dýchacích ciest, používanie aplikátorov a používanie výrobku spôsobom určeným na zníženie vystavenia prevádzkovateľov na prijateľnú úroveň. V prípade používania v uzavretých priestoroch patrí medzi uvedené opatrenia aj ochrana prevádzkovateľov a pracovníkov počas fumigácie, ochrana pracovníkov počas opätovného vstupu (po období fumigácie) a ochrana ostatných prítomných osôb pred únikom plynu.

3.

V prípade výrobkov obsahujúcich fosfid horečnatý, ktoré môžu spôsobiť výskyt rezíduí v potrave alebo krmive, je nevyhnutné, aby sa na etiketách a/alebo kartách bezpečnostných údajov uvádzal návod na použitie, ako je dodržiavanie čakacích lehôt, na zabezpečenie súladu s ustanoveniami článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).“


(1)  V záujme implementácie spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na internetovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/37


SMERNICA KOMISIE 2010/8/EÚ

z 9. februára 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť nátrium-warfarín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES. V tomto zozname sa uvádza aj nátrium-warfarín.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa nátrium-warfarín v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES posudzoval na použitie vo výrobkoch typu 14, rodenticídoch, definovaných v prílohe V k smernici 98/8/ES.

(3)

Za spravodajský štát bolo vymenované Írsko a v súlade s článkom 14 ods. 4 a článkom 14 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 predložilo 3. októbra 2005 svoju správu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia správu príslušného orgánu preskúmali. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa výsledky preskúmania začlenili do hodnotiacej správy 17. septembra 2009 v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky.

(5)

Na základe vykonaných preskúmaní možno vychádzať z toho, že biocídne výrobky, ktoré sa používajú ako rodenticídy a obsahujú nátrium-warfarín, nepredstavujú s výnimkou prípadov náhodných nehôd detí žiadne riziko pre ľudí. V prípade necieľových zvierat sa zistilo určité riziko. Nátrium-warfarín sa však momentálne považuje za nevyhnutný z dôvodu verejného zdravia a hygieny. Preto je primerané zaradiť nátrium-warfarín do prílohy I, aby sa v súlade s článkom 16 ods. 3 smernice 98/8/ES mohli vo všetkých členských štátoch udeľovať, meniť alebo rušiť povolenia biocídnych výrobkov, ktoré sa používajú ako rodenticídy a obsahujú nátrium-warfarín.

(6)

Vzhľadom na výsledky hodnotiacej správy je vhodné vyžadovať, aby sa pri povoľovaní výrobkov, ktoré obsahujú nátrium-warfarín a používajú sa ako rodenticídy, uplatňovali osobitné opatrenia na zmiernenie rizika. Uvedené opatrenia by sa mali zamerať na obmedzenie rizika prvotného a druhotného vystavenia ľudí a necieľových zvierat. Na tento účel by sa pre všetky rodenticídy, ktoré obsahujú nátrium-warfarín, mali zaviesť určité obmedzenia, ako maximálna koncentrácia, zákaz predaja aktívnej látky vo výrobkoch, ktoré nie sú pripravené na použitie, a používanie averzívnych činidiel, zatiaľ čo v jednotlivých prípadoch by členské štáty mali určiť ďalšie podmienky.

(7)

Vzhľadom na zistené riziká by sa nátrium-warfarín mal zaradiť do prílohy I len na obdobie piatich rokov a skôr, ako sa jeho zaradenie do prílohy I predĺži, mal by sa podrobiť porovnávaciemu hodnoteniu rizika v súlade s článkom 10 ods. 5 bodom i) druhým pododsekom smernice 98/8/ES.

(8)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa na trhu zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s biocídnymi výrobkami, ktoré obsahujú aktívnu látku nátrium-warfarín, a aby sa uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami vo všeobecnosti.

(9)

Pred tým, ako sa aktívna látka zaradí do prílohy I, by členské štáty mali mať k dispozícii primeraný čas na to, aby uviedli do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

(10)

Pred tým, ako sa aktívna látka zaradí do prílohy I, členské štáty a zainteresované strany by mali mať k dispozícii primeraný čas na to, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek a aby sa zabezpečilo, že žiadatelia, ktorí predložili dokumentáciu, mohli využiť celé desaťročné obdobie ochrany údajov, ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť od dátumu zaradenia do prílohy.

(11)

Po zaradení aktívnej látky do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii primeraný čas na implementáciu článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES, a najmä na udeľovanie, zmeny alebo rušenie povolení biocídnych výrobkov typu 14, ktoré obsahujú nátrium-warfarín, s cieľom zabezpečiť súlad so smernicou 98/8/ES.

(12)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. januára 2011 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. februára 2012.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 98/8/ES sa dopĺňa táto informácia o látke nátrium-warfarín:

Číslo

Bežný názov

Názov podľa IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3

(okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom rozhodnutí o zaradení ich aktívnych látok do prílohy)

Dátum ukončenia platnosti zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„33

nátrium-warfarín

nátrium 2-oxo-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)chromén-4-olát

EC číslo: 204-929-4

CAS číslo: 129-06-6

910 g/kg

1. február 2012

31. január 2014

31. január 2017

14

Skôr, ako sa predĺži zaradenie aktívnej látky do tejto prílohy, podrobí sa porovnávaciemu hodnoteniu rizika v súlade s článkom 10 ods. 5 bodom i) druhým pododsekom smernice 98/8/ES.

Členské štáty zabezpečia, aby sa povolenia udeľovali iba za týchto podmienok:

1.

Nominálna koncentrácia aktívnej látky nepresahuje 790 mg/kg a povoľujú sa len výrobky pripravené na použitie.

2.

Výrobky obsahujú averzívne činidlo a v prípade potreby farbivo.

3.

Prvotné a druhotné vystavenie ľudí, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvažujú a uplatňujú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, stanovenie maximálnej veľkosti balenia a ustanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.“


(1)  V záujme implementácie spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/40


SMERNICA KOMISIE 2010/9/EÚ

z 9. februára 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom rozšíriť zaradenie aktívnej látky fosfidu hlinitého uvoľňujúceho fosfín do prílohy I k uvedenej smernici ako výrobok typu 18, ako sa uvádza v prílohe V k uvedenej smernici

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa stanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES. Tento zoznam zahŕňa fosfid hlinitý.

(2)

Smernicou Komisie 2009/95/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fosfid hlinitý uvoľňujúci fosfín ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (3), sa fosfid hlinitý zahŕňa do prílohy I k smernici 98/8/ES ako aktívna látka na využívanie vo výrobkoch typu 14, ktorými sú rodenticídy, ako sa vymedzuje v prílohe V k smernici 98/8/ES.

(3)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa fosfid hlinitý hodnotil v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES na využívanie vo výrobkoch typu 18, ktorými sú insekticídy, ako sa vymedzuje v prílohe V k smernici 98/8/ES.

(4)

Nemecko určené ako spravodajský členský štát predložilo Komisii 26. októbra 2007 v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(5)

Členské štáty a Komisia preskúmali uvedenú správu príslušného orgánu. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa výsledky preskúmania začlenili 17. septembra 2009 v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky do hodnotiacej správy.

(6)

Z vykonaných preskúmaní vyplýva, že sa dá očakávať, že biocídne výrobky používané ako insekticídy a obsahujúce fosfid hlinitý vyhovujú požiadavkám ustanoveným v článku 5 smernice 98/8/ES. Je preto vhodné, aby sa fosfid hlinitý zaradil do prílohy I a aby sa tým v súlade s článkom 16 ods. 3 smernice 98/8/ES vo všetkých členských štátoch zabezpečila možnosť vydávať, upravovať alebo rušiť povolenia na biocídne výrobky používané ako insekticídy a obsahujúce fosfid hlinitý.

(7)

Na úrovni Únie sa nehodnotili všetky možné použitia. Preto je vhodné, aby členské štáty posúdili tieto riziká pre prostredia a populácie, ktoré sa na úrovni Únie reprezentatívne nezahrnuli do hodnotenia rizika, a pri vydávaní povolení výrobkom zabezpečili prijatie vhodných opatrení alebo zavedenie osobitných podmienok s cieľom zmierniť zistené riziká na prijateľnú úroveň. Členské štáty by mali podľa potreby predovšetkým hodnotiť používanie v otvorených priestoroch, ktorým sa hodnotenie rizika na úrovni Únie nezaoberalo.

(8)

Vzhľadom na závery hodnotiacej správy je vhodné vyžadovať, aby sa výrobky obsahujúce fosfid hlinitý a používané ako insekticídy povoľovali iba v prípade, ak ich budú používať školení odborníci v súlade s článkom 10 ods. 2 bodom i) písm. e) smernice 98/8/ES, a aby sa pri povoľovaní týchto výrobkov uplatňovali osobitné opatrenia na zmiernenie možného rizika. Uvedené opatrenia by sa mali zamerať na obmedzenie rizika vystavenia používateľov fosfidu hlinitého na prijateľnú úroveň.

(9)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (4) sa ustanovujú maximálne hladiny rezíduí fosfidu hlinitého, ktoré sa nachádzajú v potravinách a krmivách alebo na potravinách a krmivách. Podľa článku 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 396/2005 sa maximálne hladiny rezíduí vzťahujú na všetky rezíduá pesticídov vrátane tých, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania ako biocídy. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa pri povoľovaní výrobkov vykonávali primerané skúšky na rezíduá s cieľom umožniť posúdenie rizika pre spotrebiteľa. Okrem toho je nevyhnutné, aby sa na etiketách a/alebo kartách bezpečnostných údajov povolených výrobkov uvádzal návod na použitie, ako je dodržiavanie čakacích lehôt, na zabezpečenie súladu s ustanoveniami článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005.

(10)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa na trhu zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s biocídnymi výrobkami obsahujúcimi aktívnu látku fosfid hlinitý a aby sa uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami vo všeobecnosti.

(11)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I, malo by uplynúť primerané obdobie, aby sa členským štátom a iným zainteresovaným stranám umožnilo pripraviť sa na plnenie nových požiadaviek, ktoré zo zaradenia vyplynú, a aby sa zabezpečilo, že žiadatelia s pripravenou dokumentáciou budú mať možnosť úplne využiť desaťročné obdobie ochrany údajov, ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť od dátumu zaradenia aktívnej látky do prílohy.

(12)

Po zaradení aktívnej látky do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii primerané obdobie na implementáciu článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES, a najmä na vydávanie, upravovanie alebo zrušenie povolení na biocídne výrobky vo výrobkoch typu 18 obsahujúce fosfid hlinitý s cieľom zabezpečiť ich súlad so smernicou 98/8/ES.

(13)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(14)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. januára 2011 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. februára 2012.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 201, 1.8.2009, s. 54.

(4)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 98/8/ES sa dopĺňa táto položka „č. 20“:

č.

Všeobecný názov

Názov podľa IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3

(okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom z rozhodnutí o zaradení ich aktívnych látok do prílohy)

Dátum ukončenia platnosti zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

 

 

 

„830 g/kg

1. februára 2012

31. januára 2014

31. januára 2022

18

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku v súlade s článkom 5 a prílohou VI posudzujú členské štáty, ak je to v prípade konkrétneho výrobku relevantné, populácie, ktoré môžu byť vystavené pôsobeniu výrobku, a použitie alebo expozičné scenáre, ktoré sa na úrovni Únie reprezentatívne nezahrnuli do hodnotenia rizík. Členské štáty hodnotia predovšetkým používanie v otvorených priestoroch.

Pri udeľovaní povolenia výrobkom členské štáty zabezpečia, aby sa vykonali primerané skúšky na rezíduá s cieľom umožniť posúdenie rizika pre spotrebiteľa a aby sa prijali vhodné opatrenia alebo zaviedli osobitné podmienky s cieľom zmierniť zistené riziká.

Členské štáty zabezpečia, aby sa povolenia udeľovali iba za týchto podmienok:

1.

Výrobky sa predávajú výlučne osobitne školeným odborníkom, ktorí sú ich jedinými používateľmi, vo forme výrobkov pripravených na použitie.

2.

Vzhľadom na riziká, ktorým sú vystavení prevádzkovatelia, sa musia uplatňovať primerané opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a prostriedkov na ochranu dýchacích ciest, používanie aplikátorov a používanie výrobku spôsobom určeným na zníženie vystavenia prevádzkovateľov na prijateľnú úroveň. V prípade používania v uzavretých priestoroch patrí medzi uvedené opatrenia aj ochrana prevádzkovateľov a pracovníkov počas fumigácie, ochrana pracovníkov počas opätovného vstupu (po období fumigácie) a ochrana ostatných prítomných osôb pred únikom plynu.

3.

V prípade výrobkov obsahujúcich fosfid hlinitý, ktoré môžu spôsobiť výskyt jeho rezíduí v potrave alebo krmive, je nevyhnutné, aby sa na etiketách a/alebo kartách bezpečnostných údajov povolených výrobkov uvádzal návod na použitie, ako je dodržiavanie čakacích lehôt, na zabezpečenie súladu s ustanoveniami článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).“


(1)  V záujme implementácie spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na internetovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/44


SMERNICA KOMISIE 2010/10/EÚ

z 9. februára 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť brodifakum ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES. Tento zoznam zahŕňa brodifakum.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa brodifakum posudzoval v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES na použitie vo výrobkoch typu 14, rodenticídoch, podľa prílohy V k smernici 98/8/ES.

(3)

Taliansko bolo určené ako spravodajský členský štát a dňa 5. júna 2005 v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 predložilo Komisii správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia preskúmali uvedenú správu príslušného orgánu. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa predmetné zistenia v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky začlenili 17. septembra 2009 do hodnotiacej správy.

(5)

Zo skúmaní vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov používaných ako rodenticídy a obsahujúcich brodifakum sa dá očakávať, že nebudú predstavovať riziko pre ľudí okrem náhodných nehôd detí. Riziko sa zistilo v prípade necieľových zvierat a životného prostredia. Cieľové hlodavce sú však škodcami a z tohto dôvodu predstavujú nebezpečenstvo pre verejné zdravie. Okrem toho sa ešte nezistilo, či existujú primerané alternatívy látky k látke brodifakum, ktoré sú rovnako účinné a zároveň menej poškodzujúce životné prostredie. Je preto odôvodnené, aby sa brodifakum na obmedzené obdobie zaradil do prílohy I a zabezpečilo sa tým, že všetky členské štáty budú udeľovať povolenia pre biocídne výrobky používané ako rodenticídy a obsahujúce brodifakum, ako aj meniť tieto povolenia alebo ich rušiť v súlade s článkom 16 ods. 3 smernice 98/8/ES.

(6)

Na základe zistení v hodnotiacej správe je vhodné vyžadovať uplatňovanie osobitných opatrení na zmiernenie rizika v procese udeľovania povolení pre výrobky obsahujúce brodifakum a používané ako rodenticídy. Uvedené opatrenia by sa mali zamerať na obmedzenie rizika prvotného a druhotného vystavenia ľudí a necieľových zvierat, ako aj dlhotrvajúcich účinkov látky na životné prostredie. Z uvedeného dôvodu by sa vo všeobecnom meradle mali zaviesť určité obmedzenia, ako je maximálna koncentrácia, zákaz predaja aktívnej látky vo výrobkoch, ktoré sa používajú ako sledovací prášok alebo ktoré nie sú pripravené na použitie, a používanie averzívnych činidiel, zatiaľ čo členské štáty by v jednotlivých prípadoch mali určiť ďalšie podmienky.

(7)

Vzhľadom na zistené riziká a vlastnosti látky brodifakum, ktoré ho činia potenciálne perzistentným, bioakumulatívnym a jedovatým alebo veľmi perzistentným a veľmi bioakumulatívným, mala by sa táto látka zaradiť do prílohy I len na obdobie piatich rokov a mala by podliehať porovnávaciemu hodnoteniu rizika v súlade s článkom 10 ods. 5 bodom i) druhým pododsekom smernice 98/8/ES pred tým, ako sa obnoví jej zaradenie do uvedenej prílohy.

(8)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa zabezpečilo, že s biocídnymi výrobkami obsahujúcimi aktívnu látku brodifakum sa bude zaobchádzať na každom trhu rovnako, a aby sa vo všeobecnosti uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami.

(9)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I, malo by uplynúť primerané obdobie, aby sa členské štáty aj ďalšie zainteresované strany stihli pripraviť na plnenie nových uložených požiadaviek a aby žiadatelia, ktorí predložili dokumentáciu, mali možnosť plne využiť desaťročné obdobie, počas ktorého sú informácie chránené a ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť od dátumu zaradenia do prílohy.

(10)

Po zaradení do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii primerané obdobie na implementáciu článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES, a najmä na udelenie, zmenu alebo zrušenie povolení biocídnych výrobkov vo výrobkoch typu 14 obsahujúcich brodifakum v záujme zabezpečenia ich súladu so smernicou 98/8/ES.

(11)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty najneskôr do 31. januára 2011 prijmú a uverejnia zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. februára 2012.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Spôsob uvedenia tohto odkazu určia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 98/8/ES sa v súvislosti s látkou brodifakum vkladá táto položka:

Číslo

Všeobecný názov

Názov podľa IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3

(okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom z rozhodnutí o zaradení ich aktívnych látok do prílohy)

Dátum ukončenia platnosti zaradenia do prílohy

Druh výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„16

brodifakum

4-hydroxy-3-[3-(4’-brómbifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-2H-1-benzopyrán-2-ón

EC číslo: 259-980-5

CAS číslo: 56073-10-0

950 g/kg

1. februára 2012

31. januára 2014

31. januára 2017

14

Vzhľadom na skutočnosť, že vlastnosti aktívnej látky ju činia potenciálne perzistentnou, bioakumulatívnou a jedovatou alebo veľmi perzistentnou a veľmi bioakumulatívnou, táto aktívna látka podlieha porovnávaciemu hodnoteniu rizika v súlade s článkom 10 ods. 5 bodom i) druhým pododsekom smernice 98/8/ES pred tým, ako sa obnoví jej zaradenie do tejto prílohy.

Členské štáty zabezpečujú, aby sa na povolenia vzťahovali tieto podmienky:

1.

Nominálna koncentrácia aktívnej látky vo výrobkoch nepresahuje 50 mg/kg a povoľujú sa len výrobky pripravené na použitie.

2.

Výrobky obsahujú averzívne činidlo a v prípade potreby farbivo.

3.

Výrobky sa nepoužívajú ako sledovací prášok.

4.

Prvotné a druhotné vystavenie ľudí, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvažujú a uplatňujú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne využitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.“


(1)  V záujme vykonávania spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/47


SMERNICA KOMISIE 2010/11/EÚ

z 9. februára 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť warfarín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES. V tomto zozname sa uvádza aj warfarín.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa warfarín v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES posudzoval na použitie vo výrobkoch typu 14, rodenticídoch, definovaných v prílohe V k smernici 98/8/ES.

(3)

Za spravodajský štát bolo vymenované Írsko a v súlade s článkom 14 ods. 4 a článkom 14 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 predložilo 3. októbra 2005 svoju správu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia správu príslušného orgánu preskúmali. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa výsledky preskúmania začlenili do hodnotiacej správy 17. septembra 2009 v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky.

(5)

Na základe vykonaných preskúmaní možno vychádzať z toho, že biocídne výrobky, ktoré sa používajú ako rodenticídy a obsahujú warfarín, nepredstavujú s výnimkou prípadov náhodných nehôd detí žiadne riziko pre ľudí. V prípade necieľových zvierat sa zistilo určité riziko. Warfarín sa však momentálne považuje za nevyhnutný z dôvodu verejného zdravia a hygieny. Preto je primerané zaradiť warfarín do prílohy I, aby sa v súlade s článkom 16 ods. 3 smernice 98/8/ES mohli vo všetkých členských štátoch udeľovať, meniť alebo rušiť povolenia biocídnych výrobkov, ktoré sa používajú ako rodenticídy a obsahujú warfarín.

(6)

Vzhľadom na výsledky hodnotiacej správy je vhodné vyžadovať, aby sa pri povoľovaní výrobkov, ktoré obsahujú warfarín a používajú sa ako rodenticídy, uplatňovali osobitné opatrenia na zmiernenie rizika. Uvedené opatrenia by sa mali zamerať na obmedzenie rizika prvotného a druhotného vystavenia ľudí a necieľových zvierat. Na tento účel by sa pre všetky rodenticídy, ktoré obsahujú warfarín, mali zaviesť určité obmedzenia, ako maximálna koncentrácia, zákaz predaja aktívnej látky vo výrobkoch, ktoré nie sú pripravené na použitie, a používanie averzívnych činidiel, zatiaľ čo v jednotlivých prípadoch by členské štáty mali určiť ďalšie podmienky.

(7)

Vzhľadom na zistené riziká by sa warfarín mal zaradiť do prílohy I len na obdobie piatich rokov a skôr, ako sa jeho zaradenie do prílohy I predĺži, mal by sa podrobiť porovnávaciemu hodnoteniu rizika v súlade s článkom 10 ods. 5 bodom i) druhým pododsekom smernice 98/8/ES.

(8)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa na trhu zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s biocídnymi výrobkami, ktoré obsahujú aktívnu látku warfarín, a aby sa uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami vo všeobecnosti.

(9)

Pred tým, ako sa aktívna látka zaradí do prílohy I, členské štáty by mali mať k dispozícii primeraný čas na to, aby uviedli do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

(10)

Pred tým, ako sa aktívna látka zaradí do prílohy I, členské štáty a zainteresované strany by mali mať k dispozícii primeraný čas na to, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek a aby sa zabezpečilo, že žiadatelia, ktorí predložili dokumentáciu, mohli využiť celé desaťročné obdobie ochrany údajov, ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť od dátumu zaradenia do prílohy.

(11)

Po zaradení aktívnej látky do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii primeraný čas na implementáciu článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES, a najmä na udeľovanie, zmeny alebo rušenie povolení biocídnych výrobkov typu 14, ktoré obsahujú warfarín, s cieľom zabezpečiť súlad so smernicou 98/8/ES.

(12)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. januára 2011 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. februára 2012.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 98/8/ES sa dopĺňa táto informácia o látke warfarín:

Číslo

Bežný názov

Názov podľa IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3

(okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom rozhodnutí o zaradení ich aktívnych látok do prílohy)

Dátum ukončenia platnosti zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„32

warfarín

(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)kumarín

EC číslo: 201-377-6

CAS číslo: 81-81-2

990 g/kg

1. február 2012

31. január 2014

31. január 2017

14

Skôr, ako sa predĺži zaradenie aktívnej látky do tejto prílohy, podrobí sa porovnávaciemu hodnoteniu rizika v súlade s článkom 10 ods. 5 bodom i) druhým pododsekom smernice 98/8/ES.

Členské štáty zabezpečia, aby sa povolenia udeľovali iba za týchto podmienok:

1.

Nominálna koncentrácia aktívnej látky nepresahuje 790 mg/kg a povoľujú sa len výrobky pripravené na použitie.

2.

Výrobky obsahujú averzívne činidlo a v prípade potreby farbivo.

3.

Prvotné a druhotné vystavenie ľudí, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvažujú a uplatňujú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, stanovenie maximálnej veľkosti balenia a ustanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.“


(1)  V záujme implementácie spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


ROZHODNUTIA

10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/50


ROZHODNUTIE RADY

z 25. januára 2010

o zrušení rozhodnutia 2009/472/ES a o následných krokoch po ukončení konzultácií s Mauritánskou islamskou republikou na základe článku 96 revidovanej Dohody o partnerstve AKT – ES

(2010/73/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom na strane druhej podpísanú 23. júna 2000 v Cotonou (1) a revidovanú 25. júna 2005 v Luxemburgu (2) (ďalej len „dohoda o partnerstve AKT – ES“), a najmä na jej článok 96,

so zreteľom na Vnútornú dohodu medzi zástupcami členských štátov zasadajúcich v Rade o opatreniach, ktoré sa majú prijať, a postupoch, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní Dohody o partnerstve krajín AKT – ES (3), a najmä na jej článok 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Mauritánska islamská republika zrealizovala konsenzuálne riešenie krízy vymedzené vhodnými opatreniami stanovenými v rozhodnutí Rady 2009/472/ES zo 6. apríla 2009 o ukončení konzultácií s Mauritánskou islamskou republikou na základe článku 96 revidovanej dohody o partnerstve AKT – ES (4).

(2)

Mauritánska islamská republika obnovila ústavný poriadok.

(3)

Na podporu stability krajiny a zabránenie ďalšiemu porušovaniu základných prvkov uvedených v článku 9 dohody o partnerstve AKT – ES je potrebné presadzovať inkluzívny vnútroštátny dialóg za účasti všetkých relevantných a zainteresovaných politických a sociálnych aktérov a obnoviť spoluprácu.

(4)

Rozhodnutie 2009/472/ES by sa preto malo zrušiť a malo by sa pokračovať v politickom dialógu s Mauritánskou islamskou republikou s cieľom posilniť demokraciu, predchádzať protiústavným zmenám vlády, reformovať inštitúcie a úlohu ozbrojených síl, zabezpečiť dobrú politickú a hospodársku správu, posilniť právny štát a ľudské práva, ako aj obnoviť inštitucionálnu a mocenskú rovnováhu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2009/472/ES sa týmto zrušuje.

Článok 2

Politický dialóg s Mauritánskou islamskou republikou na základe článku 8 dohody o partnerstve AKT – ES sa povedie spôsobom stanoveným v liste, ktorý sa nachádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Platí do 25. januára 2012. V prípade potreby ho možno prehodnotiť na základe monitorovacích misií Európskej únie.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. januára 2010

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 209, 11.8.2005, s. 27.

(3)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 376.

(4)  Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2009, s. 26.


PRÍLOHA

Vážený pane,

S veľkým uspokojením sme zaznamenali obnovenie ústavného poriadku v Mauritánii, ktoré bolo dôsledkom zrealizovania väčšiny opatrení stanovených v dakarskej dohode a ktoré vyvrcholilo Vaším vymenovaním za hlavu štátu. Preto Vám s radosťou potvrdzujeme úplné obnovenie spolupráce medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou.

Poznamenávame, že v súlade s ustanoveniami článku 4-VII dakarskej dohody sa jednotlivé politické zoskupenia, ktoré dohodu podpísali, zaviazali v záujme upevnenia národného zmierenia a demokracie pokračovať v inkluzívnom vnútroštátnom dialógu a tento dialóg zintenzívniť. Ako uviedli členovia medzinárodnej kontaktnej skupiny na svojom poslednom zasadnutí 10. septembra 2009, je žiaduce, aby sa tento dialóg uskutočnil. Už teraz je povzbudzujúce, že jednotlivé strany sú pripravené zúčastniť sa dialógu. Niektoré fundamentálne problémy, ktoré sa uvádzali ako základné príčiny prevratu zo 6. augusta 2008, je samozrejme ešte potrebné vyriešiť. Medzi témy dialógu uvedeného v dakarskej dohode patrí posilnenie demokracie, predchádzanie protiústavným zmenám vlády, reforma inštitúcií a úlohy ozbrojených síl, dobrá politická a hospodárska správa, posilnenie právneho štátu a ľudských práv, ako aj obnovenie inštitucionálnej a mocenskej rovnováhy. Bezpečnostné hrozby, ktoré vznikli v Mauritánii, vyzdvihujú potrebu venovať sa v tomto dialógu bezpečnostným otázkam vrátane prepojenia medzi bezpečnosťou a rozvojom.

Európska únia prikladá veľký význam všetkým otázkam, ktoré sa týkajú stability Vašej krajiny, vrátane uvedených tém. Vzhľadom na to, že ide o otázky obojstranného záujmu, a so zreteľom na rozsah spolupráce Európskej únie s Mauritániou v oblasti správy vecí verejných navrhujeme, aby sa politický dialóg medzi Mauritániou a Európskou úniou podľa článku 8 dohody o partnerstve AKT – ES posilnil a nadobudol pravidelnú a štruktúrovanú podobu. Praktické postupy a referenčný rámec tohto dialógu sa budú musieť vymedziť vzájomnou dohodou medzi Vašou vládou a vedúcimi diplomatických misií Európskej únie v Mauritánskej islamskej republike.

Jedným z cieľov tohto dialógu bude presadzovanie už uvedeného inkluzívneho vnútroštátneho dialógu a podrobné monitorovanie jeho výsledkov. Domnievame sa, že podmienky a prekážky, ktoré sťažujú nadviazanie tohto dialógu, by bolo možné prekonať, ak by sa rokovania jednotlivých mauritánskych strán zamerali na budúcnosť a nevenovali pozornosť požiadavkám a rozporom súvisiacim s nedávnou minulosťou.

Na záver konštatujeme, že Európska únia podporí úsilie Mauritánie o prekonanie sociálno-ekonomických a politických ťažkostí, ktorým čelí v dôsledku dlhého obdobia politickej krízy súvisiacej s prevratom z augusta 2008, so svetovou hospodárskou krízou a novými bezpečnostnými a teroristickými hrozbami.

S úctou,

V Bruseli 25. januára 2010

Za Európsku komisiu

José Manuel BARROSO

Za Radu Európskej únie

C. ASHTON


10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/52


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. februára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/629/ES, ktorým sa zriaďuje Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo

(2010/74/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2005/629/ES (2) sa zriaďuje Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries STECF), ktorý poskytuje Komisii vysokokvalifikované vedecké poradenstvo.

(2)

Rozhodnutím 2005/629/ES sa stanovujú postupy na menovanie členov výboru STECF, funkčné obdobia jeho členov, prizvanie externých odborníkov, vytvorenie pracovných skupín a postupy na prijímanie rokovacieho poriadku výboru STECF. Tieto postupy by sa mali zjednodušiť s cieľom umožniť prijímanie správnych rozhodnutí na vhodnej úrovni.

(3)

Aby sa predišlo nejasnostiam, pokiaľ ide o denné diéty vyplácané súkromným odborníkom prizvaným Komisiou, mali by sa dodatočné diéty prideľované v súlade s rozhodnutím 2005/629/ES členom výboru STECF a externým odborníkom, ktorí sa zúčastňujú na stretnutiach výboru STECF, nazývať „finančným vyrovnaním“.

(4)

Rozhodnutie 2005/629/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Rozhodnutie 2005/629/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 4 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Komisia vymenuje členov STECF zo zoznamu vhodných kandidátov. Tento zoznam sa zriadi po uverejnení otvorenej výzvy na podávanie žiadostí na internetovej stránke Komisie.“

2.

V článku 7 sa výraz „so súhlasom Komisie“ nahrádza výrazom „po konzultácii s útvarom Komisie zodpovedným za príslušnú oblasť“.

3.

V článku 8 sa výraz „so súhlasom Komisie“ nahrádza výrazom „po konzultácii s útvarom Komisie zodpovedným za príslušnú oblasť“.

4.

Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

a)

nadpis sa nahrádza takto:

„Úhrady nákladov a finančné vyrovnanie“;

b)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Členovia STECF a externí odborníci sú oprávnení na finančné vyrovnanie za ich účasť na činnostiach STECF podľa ustanovení v prílohe.“

5.

Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Pred tým, ako sa zorganizujú plenárne zasadnutia výboru STECF a jeho pracovných skupín, konzultuje výbor STECF útvar Komisie zodpovedný za príslušnú oblasť.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Na žiadosť útvaru Komisie zodpovedného za príslušnú oblasť sa môžu na zasadnutia výboru STECF a jeho pracovných skupín prizvať odborníci, ktorí nie sú členmi STECF.“

6.

V článku 11 ods. 1 sa výraz „so súhlasom Komisie“ nahrádza výrazom „po konzultácii s útvarom Komisie zodpovedným za príslušnú oblasť“.

7.

Príloha sa nahrádza textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

V Bruseli 4. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. EÚ L 225, 31.8.2005, s. 18.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

FINANČNÉ VYROVNANIE

Členovia STECF a externí odborníci majú právo na finančné vyrovnanie za ich účasť na činnostiach STECF takto:

Účasť na plenárnych zasadnutiach výboru STECF a pracovných skupín výboru STECF

EUR za celý deň

Plenárne zasadnutia výboru STECF

Pracovné skupiny STECF

Predseda

300

300

Podpredseda (1)

300

0

Ostatní účastníci

250

250

Ak sa účastníci zúčastnia iba dopoludňajšieho alebo popoludňajšieho zasadnutia, finančné vyrovnanie sa zníži na 50 % finančného vyrovnania za celý deň.

Správy

EUR

Stanoviská STECF na plenárnych zasadnutiach alebo prostredníctvom korešpondencie (2)

Podkladové správy (3) pred zasadnutiami STECF a pracovných skupín

Spravodajca

300

300 (4)


(1)  Plánované iba pre plenárne zasadnutia STECF.

(2)  Finančné vyrovnanie za vypracovanie stanoviska.

(3)  Zhrnutia, otázky a podkladové informácie.

(4)  Finančné vyrovnanie sa vyplatí najneskôr do 15 dní na základe časového rámca, o ktorom rozhodla Komisia, ako sa uvádza v jej predchádzajúcej písomnej dohode. Komisia však v prípade potreby môže počet dní zvýšiť.“


10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/55


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 5. februára 2010

o finančnom príspevku Únie na koordinovaný program monitorovania prevalencie baktérie Listeria monocytogenes v určitých potravinách určených na priamu spotrebu, ktorý sa má vykonať v členských štátoch

[oznámené pod číslom K(2010) 592]

(2010/75/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 66,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES zo 17. novembra 2003 o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz (2), a najmä na jej článok 5,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa okrem iného stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančná podpora Únie na vykonávanie opatrení potrebných na zabezpečenie uplatňovania nariadenia (ES) č. 882/2004.

(2)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority – EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (European Centre for Disease Prevention – ECDC) vydali v rokoch 2006 (3) a 2007 (4) správy o trendoch a zdrojoch zoonóz, pôvodcov zoonóz a antimikrobiálnej rezistencie v Únii (správy EFSA–ECDC). Podľa týchto správ bolo v roku 2006 v 25 členských štátoch zaznamenaných spolu 1 588 prípadov listeriózy (Listeria monocytogenes) u ľudí. Okrem toho v roku 2007 bolo v 26 členských štátoch zaznamenaných spolu 1 558 takýchto prípadov. V správach sa ďalej preukázalo výrazné zvýšenie incidencie týchto prípadov u ľudí v období rokov 2001 – 2006. Ochorenie má často vážny priebeh a úmrtnosť je vysoká.

(3)

Skutočnosť, že Listeria monocytogenes sa dokáže v rôznych potravinách množiť už pri nízkych teplotách od 2 °C do 4 °C, vyvoláva osobitné obavy v súvislosti s výskytom baktérie Listeria monocytogenes v potravinách určených na priamu spotrebu s relatívne dlhou uchovateľnosťou.

(4)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (5) sú prevádzkovatelia potravinárskych podnikov povinní spĺňať kritériá bezpečnosti potravín týkajúce sa baktérie Listeria monocytogenes, pokiaľ ide o potraviny určené na priamu spotrebu v rámci programov správnej hygienickej praxe a analýzy rizika kritických kontrolných bodov (HACCP).

(5)

Správy EFSA-ECDC ukázali, že najvyššia miera nesplnenia kritérií týkajúcich sa baktérie Listeria monocytogenes bola zaznamenaná v prípade syrov určených na priamu spotrebu a produktov rybolovu a tepelne ošetrených mäsových výrobkov určených na priamu spotrebu.

(6)

Ľudia sú vystavení baktérii Listeria monocytogenes hlavne prostredníctvom potravín. Preto by sa mala prevalencia baktérie Listeria monocytogenes a stupeň kontaminácie produktov rybolovu, syrov a tepelne ošetrených mäsových výrobkov určených na priamu spotrebu určovať harmonizovaným a porovnateľným spôsobom pomocou koordinovaného programu monitorovania na úrovni maloobchodu vo všetkých členských štátoch.

(7)

Na rast baktérie Listeria monocytogenes vo výrobku určenom na priamu spotrebu má značný vplyv pH, aktivita vody a teplota skladovania výrobku. Na odhad rastu baktérie Listeria monocytogenes vo výrobku určenom na priamu spotrebu za rôznych teplotných podmienok možno použiť prediktívne modelovanie.

(8)

V prípade, že v právnych predpisoch Únie neexistuje vymedzenie príslušných pojmov, malo by sa použiť vymedzenie pojmov zo Všeobecného štandardu pre syry (CODEX STAN 283-1978, zmena a doplnenie 2008) a zo Skupinového štandardu pre nezrejúce syry vrátane čerstvých syrov (CODEX STAN 221-2001, zmena a doplnenie 2008) vydaných Komisiou Codex Alimentarius, aby sa zaručil harmonizovaný prístup pri vymedzení pojmov týkajúcich sa syrov určených na priamu spotrebu.

(9)

V smernici 2003/99/ES sa stanovuje, že s cieľom posúdiť riziká a stanoviť základné hodnoty súvisiace so zoonózami a pôvodcami zoonóz sa najmä v prípade, že sa zistí osobitná potreba, môžu zavádzať koordinované programy monitorovania.

(10)

V máji 2009 prijala pracovná skupina EFSA pre monitorovanie zberu údajov o zoonózach správu o navrhovaných technických špecifikáciách pre koordinovaný program monitorovania baktérie Listeria monocytogenes v určitých kategóriách potravín určených na priamu spotrebu na úrovni maloobchodu v EÚ (6).

(11)

Vzhľadom na dôležitosť zberu porovnateľných údajov o prevalencii baktérie Listeria monocytogenes v potravinách určených na priamu spotrebu by sa mal poskytnúť finančný príspevok Únie na vykonanie takéhoto koordinovaného programu monitorovania.

(12)

Je vhodné, aby sa náklady spojené s laboratórnym testovaním hradili v rámci stanoveného finančného limitu. Finančný príspevok Únie sa nevzťahuje na žiadne iné vzniknuté náklady, ako sú napr. náklady na odber vzoriek a cestovné a administratívne náklady.

(13)

Finančný príspevok Únie by sa mal poskytnúť pod podmienkou vykonania koordinovaného programu monitorovania v súlade s týmto rozhodnutím a za predpokladu, že príslušné orgány poskytnú všetky potrebné informácie v lehotách stanovených v tomto rozhodnutí.

(14)

Z dôvodu administratívnej efektívnosti by sa mali všetky výdavky predložené na účely získania finančného príspevku Únie vyjadriť v eurách. V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (7) by sa mal v prípade výdavkov vyjadrených v inej mene ako euro uplatniť posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou pred prvým dňom mesiaca, v ktorom príslušný členský štát predložil žiadosť o náhradu výdavkov.

(15)

Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (nariadenie o rozpočtových pravidlách) (8), článku 90 podrobných pravidiel na vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 15 vnútorných pravidiel plnenia všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa zavádza koordinovaný program monitorovania prevalencie baktérie Listeria monocytogenes v určitých kategóriách potravín určených na priamu spotrebu stanovených v článku 2 na úrovni maloobchodu a stanovujú sa pravidlá finančného prispievania Únie členským štátom na jeho realizáciu.

Článok 2

Rozsah a trvanie koordinovaného programu monitorovania

1.   Členské štáty vykonávajú koordinovaný program monitorovania vo vzorkách náhodne vybraných na úrovni maloobchodu s cieľom vyhodnotiť prevalenciu baktérie Listeria monocytogenes v týchto kategóriách potravín určených na priamu spotrebu:

a)

balené (nezmrazené) ryby údené zatepla alebo zastudena alebo ryby „gravad“;

b)

mäkké alebo polomäkké syry okrem čerstvých syrov;

c)

balené tepelne ošetrené mäsové výrobky.

2.   Odber vzoriek na účely koordinovaného programu monitorovania podľa odseku 1 sa vykonáva od 1. januára 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„potravina určená na priamu spotrebu“ je potravina určená na priamu spotrebu podľa vymedzenia pojmu v článku 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 2073/2005;

2.

„uchovateľnosť“ je uchovateľnosť podľa vymedzenia pojmu v článku 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 2073/2005;

3.

„dávka“ je dávka podľa vymedzenia pojmu v článku 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 2073/2005;

4.

„maloobchod“ je maloobchod podľa vymedzenia pojmu v článku 3 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (9); na účely tohto rozhodnutia sa však maloobchod vzťahuje len na obchody, supermarkety a iné podobné predajne, ktoré predávajú priamo konečnému spotrebiteľovi; nezahŕňa distribučné zakončenia ani centrá, stravovacie prevádzky, inštitucionálne stravovanie, závodné jedálne, reštaurácie a iné podobné prevádzky stravovacích služieb a iné veľkoobchodné predajne;

5.

„spracovanie“ je spracovanie podľa vymedzenia pojmu v článku 2 ods. 1 písm. m) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (10);

6.

„mäsové výrobky“ sú mäsové výrobky podľa vymedzenia pojmu v bode 7.1 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (11);

7.

„krajina výroby“ je krajina označená na identifikačnej značke podľa bodu 6 časti B oddielu I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

8.

„balené potraviny“ sú potraviny, ktoré sú po celom svojom povrchu zakryté priepustným alebo nepriepustným obalom, aby sa zamedzilo priamemu styku potraviny s okolitým prostredím;

9.

„potraviny balené v modifikovanej atmosfére“ sú potraviny, ktoré boli zabalené a hermeticky uzavreté po tom, ako sa z obalu odstránil vzduch a nahradil sa prísne kontrolovanou plynnou zmesou oxidu uhličitého, kyslíka a/alebo dusíka;

10.

„vákuovo balené potraviny“ sú potraviny, ktoré boli zabalené a hermeticky uzavreté po tom, ako sa z obalu odstránil vzduch;

11.

„údené ryby“ sú ryby spracované údením;

12.

„ryby gravad“ sú ryby naložené v soli a cukre bez tepelného ošetrenia;

13.

„zrejúce syry“ sú syry, ktoré nie sú určené na konzumáciu krátko po výrobe, ale ktoré sa musia uchovávať taký dlhý čas pri takej teplote a za takých podmienok, ktoré sú potrebné na to, aby došlo k potrebným biochemickým a fyzikálnym zmenám charakterizujúcim daný syr;

14.

„mäkké syry“ sú syry, ktoré majú v beztukovej hmote syra množstvo vody vyššie ako 67 %;

15.

„polomäkké syry“ sú syry, ktoré majú textúru len trocha pevnejšiu ako kategória mäkkých syrov. Množstvo vody v beztukovej hmote týchto syrov sa pohybuje od 62 % do 67 %. Polomäkké syry sú charakteristické tým, že sú na dotyk pevné, ale pružné;

16.

„plesňové zrejúce syry“ sú syry, pri ktorých bolo zrenie spôsobené najmä vytvorením charakteristického rastu plesne vnútri syra a/alebo na jeho povrchu;

17.

„syry zrejúce pod mazom“ sú syry, ktorých povrch bol počas zrenia alebo po ňom ošetrený alebo prirodzene kolonizovaný žiaducimi kultúrami mikroorganizmov, napr. Penicillium candidum alebo Brevibacterium linens. Takto vzniknutá vrstva alebo maz tvorí súčasť povrchovej kôrky;

18.

„syry zrejúce v soľnom náleve“ sú syry, ktoré zrejú a skladujú sa v soľnom náleve, až kým sa nepredajú alebo nezabalia;

19.

„čerstvé syry“ sú tvarohovité nezrejúce syry, ako napr. cottage cheese, mozzarella, ricotta a tvaroh. Čerstvé syry nie sú zahrnuté do tohto koordinovaného programu monitorovania.

Článok 4

Odber vzoriek, analýzy a zaznamenávanie údajov členskými štátmi

1.   Odber vzoriek vykonáva príslušný orgán alebo sa vykonáva pod jeho dozorom.

2.   Národné referenčné laboratóriá pre baktériu Listeria monocytogeness vykonávajú analýzy baktérie Listeria monocytogenes, pH a aktivity vody.

3.   Príslušný orgán môže vymenovať iné laboratóriá, ako sú národné referenčné laboratóriá, ktoré sú akreditované a zapojené do úradných kontrol baktérie Listeria monocytogenes, aby vykonali analýzy na baktériu Listeria monocytogenes, pH a aktivitu vody.

4.   Odber vzoriek a analýzy uvedené v odsekoch 1, 2 a 3, ako aj zaznamenávanie všetkých príslušných údajov sa vykonávajú v súlade s technickými špecifikáciami stanovenými v prílohe I.

5.   Počet vzoriek, ktoré sa majú odobrať v každej kategórii potravín určených na priamu spotrebu v každom členskom štáte, je stanovený v prílohe II.

Článok 5

Zber, vyhodnocovanie, hlásenie a využívanie údajov na úrovni Únie

1.   Členský štát zbiera a vyhodnocuje výsledky odberu vzoriek a analýz baktérie Listeria monocytogenes, pH a aktivity vody uvedených v článku 4 ods. 1, 2 a 3 tohto rozhodnutia.

Tieto výsledky a ich vyhodnotenie budú spolu s príslušnými údajmi zahrnuté v záverečnej správe o uskutočnení koordinovaného programu monitorovania, ktorá sa zašle Komisii do 31. mája 2011.

2.   Do 31. decembra 2009 Komisia stanoví formát slovníka dát a formulárov na zber údajov, ktoré príslušné orgány majú používať pri vypracúvaní správy uvedenej v odseku 1.

3.   Komisia zašle záverečné správy uvedené v odseku 1 Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý ich preskúma, vypracuje prediktívne modely splnenia kritérií bezpečnosti potravín týkajúce sa baktérie Listeria monocytogenes a mikrobiálneho rastu za rôznych podmienok skladovania a do šiestich mesiacov vypracuje súhrnnú správu.

4.   Akékoľvek použitie údajov, ktoré členské štáty predložia na iné účely, ako je koordinovaný program monitorovania, podliehajú predchádzajúcemu súhlasu členských štátov.

5.   Údaje a výsledky sa zverejňujú vo forme, ktorou sa zabezpečí dôvernosť jednotlivých výsledkov.

Článok 6

Podmienky poskytnutia finančného príspevku Únie

1.   Finančný príspevok Únie vo výške 1 555 300 EUR z rozpočtového riadka 17 04 02 na náklady súvisiace s analýzami stanovenými v článku 4 ods. 2 sa členským štátom udeľuje maximálne do celkovej výšky na spolufinancovanie uvedenej v prílohe III.

2.   Finančný príspevok Únie stanovený v odseku 1 sa členským štátom vypláca za predpokladu, že koordinovaný program monitorovania sa uskutočňuje v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Únie vrátane pravidiel hospodárskej súťaže a zadávania verejných zákaziek, ako aj za predpokladu splnenia týchto podmienok:

Záverečná správa o uskutočnení koordinovaného programu monitorovania sa musí predložiť Komisii do 31. mája 2011; uvedená správa musí obsahovať:

i)

všetky informácie stanovené v časti D prílohy I;

ii)

podporné dôkazy o nákladoch vzniknutých členským štátom v súvislosti s analýzami; tieto dôkazy musia zahŕňať aspoň informácie stanovené v prílohe IV.

3.   V prípade neskorého predloženia záverečnej správy uvedenej v odseku 2 sa výška finančného príspevku Únie zníži 1. júla 2011 o 25 %, 1. augusta 2011 o 50 % a 1. septembra 2011 o 100 %.

Článok 7

Maximálna výška uhrádzaných nákladov

Maximálna výška finančného príspevku Únie na náklady, ktoré sa majú členským štátom uhradiť v súvislosti s každou analýzou, neprekročí:

a)

60 EUR za každú analýzu na dôkaz o prítomnosti baktérie Listeria monocytogenes;

b)

60 EUR za každú analýzu na stanovenie počtu baktérií Listeria monocytogenes;

c)

15 EUR za každú analýzu pH;

d)

20 EUR za každú analýzu aktivity vody (aw).

Článok 8

Výmenný kurz uplatňovaný na výdavky

Ak sú výdavky členského štátu vyjadrené v inej mene ako v eurách, príslušný členský štát prepočíta túto sumu na eurá podľa posledného výmenného kurzu stanoveného Európskou centrálnou bankou pred prvým dňom mesiaca, v ktorom príslušný členský štát predložil žiadosť.

Článok 9

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 5. februára 2010

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 31.

(3)  Vestník EFSA (2007) 130.

(4)  Vestník EFSA (2009) 223.

(5)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 1.

(6)  Vestník EFSA (2009) 300, s. 1 – 66.

(7)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.


PRÍLOHA I

(podľa článku 4 ods. 4)

ČASŤ A

RÁMEC ODBERU VZORIEK

1.   Výrobky, z ktorých sa majú odobrať vzorky

Na úrovni maloobchodu sa odoberú vzorky z týchto kategórií potravín určených na priamu spotrebu:

1.1.   Balené (nezmrazené) ryby údené zatepla alebo zastudena alebo ryby gravad

Výrobky, ktoré patria do tejto kategórie, musia byť vákuovo balené alebo balené v modifikovanej atmosfére.

Ryby môžu byť krájané alebo nekrájané. Balenie môže obsahovať celú rybu alebo polovicu, alebo jej časť. Ryba môže byť s kožou alebo bez kože.

1.2.   Mäkké alebo polomäkké syry okrem čerstvých syrov

Táto kategória zahŕňa syr vyrobený zo surového, termizovaného alebo pasterizovaného mlieka akéhokoľvek druhu zvierat. Syr môže byť zrejúci, zrejúci pod mazom, plesňový zrejúci alebo zrejúci v soľnom náleve.

Syr môže byť balený vrátane zabalenia do mušelínu alebo môže byť v maloobchode nebalený, ale v mieste predaja sa pre spotrebiteľa zabalí.

1.3.   Balené tepelne ošetrené mäsové výrobky

1.3.1.

Výrobky, ktoré patria do tejto kategórie, musia podstúpiť tepelné ošetrenie, po ktorom sa s nimi musí manipulovať a musia byť vákuovo balené alebo balené v modifikovanej atmosfére.

1.3.2.

Výrobky, ktoré patria do tejto kategórie, zahŕňajú nebalené mäsové výrobky a mäsové výrobky balené v priepustnej fólii, ktoré môžu byť nakrájané alebo sa s nimi inak manipulovalo medzi tepelným ošetrením a balením. Výrobky môžu byť po tepelnom ošetrení vyúdené.

Táto kategória zahŕňa najmä:

a)

studené varené mäsové výrobky: mäsové výrobky zvyčajne vyrobené z celých alebo veľkých častí anatomických alebo novosformovaných častí (ako je varená krájaná šunka a varené kuracie filety);

b)

klobásy, salámy, párky;

c)

paštéty.

1.3.3.

Táto kategória nezahŕňa:

a)

mäsové výrobky sušené po tepelnom ošetrení, ako sú výrobky typu „jerky“;

b)

mäsové výrobky tepelne ošetrené v nepriepustnom obale, s ktorými sa po tomto ošetrení nemanipuluje;

c)

fermentované mäsové výrobky vrátane fermentovaných klobás alebo salám.

2.   Koncepcia odberu vzoriek

V koordinovanom programe monitorovania sa používa schéma pomerného stratifikovaného vzorkovania, v rámci ktorej je počet vzoriek určený pre každý členský štát priamo úmerný počtu jeho obyvateľov.

2.1.   Plán odberu vzoriek

2.1.1.

Každý členský štát musí mať plán odberu vzoriek založený na viacstupňových zoskupeniach:

a)

prvý stupeň predstavujú veľké mestá/obce, v ktorých sa majú vzorky odobrať;

b)

druhý stupeň predstavujú maloobchodné predajne, v ktorých sa majú vzorky odobrať;

c)

tretí stupeň predstavujú rôzne potravinové výrobky, ktoré patria do uvedených troch kategórií potravín určených na priamu spotrebu a z ktorých sa majú vzorky odobrať.

2.1.2.

Plán odberu vzoriek musí vypracovať príslušný orgán a plán musí zahŕňať:

a)

mestá/obce zahrnuté do koordinovaného programu monitorovania;

b)

druhy zahrnutých maloobchodných predajní a percentuálny podiel vzoriek odobraných z každej kategórie;

c)

časový harmonogram odberu vzoriek na celý rok.

2.1.3.

Ak sú k dispozícii príslušné marketingové údaje, plán odberu vzoriek musí zahŕňať aj:

a)

druhy výrobkov, z ktorých sa majú vzorky odobrať, a to v každej z troch kategórií potravín určených na priamu spotrebu;

b)

počet vzoriek, ktoré sa majú odobrať z každého druhu výrobku uvedeného v písmene a).

2.1.4.

Členské štáty vypracujú plán odberu vzoriek podľa nižšie uvedených pravidiel a na základe najlepších marketingových údajov, ktoré sú prístupné. Marketingové údaje alebo pomoc pri získavaní informácií môže poskytnúť vnútroštátne obchodné združenie. Ak nie sú k dispozícii marketingové údaje, použije sa najlepší odhad trhového podielu na centrálnej úrovni. Ak nie sú k dispozícii žiadne spoľahlivé marketingové informácie, možno bude potrebné, aby príslušné orgány prenechali výber druhu výrobku, z ktorého sa majú vzorky odobrať v rámci danej kategórie, osobe, ktorá vykonáva odber vzoriek na mieste.

2.2.   Výber cieľových kategórií maloobchodných predajní

Príslušné orgány vyberú maloobchodné predajne, v ktorých sa majú vzorky odobrať. Typické druhy maloobchodných predajní, ktoré sa zahŕňajú do odberu vzoriek, sú supermarkety, malé obchody, lahôdky a pouličné trhoviská (ako napr. farmárske alebo vidiecke trhy).

Ak najväčšia kategória predajní (napr. supermarkety) zásobuje aspoň 80 % trhu potravinami určenými na priamu spotrebu, potom treba vzorky odobrať len v týchto predajniach. V opačnom prípade sa do odberu vzoriek zahrnie druhá najväčšia kategória predajní, kým sa nepokryje aspoň 80 % trhu.

Pri odbere vzoriek podľa plánu odberu sa z každej kategórie potravín určených na priamu spotrebu z každého druhu maloobchodnej predajne odoberie taký počet vzoriek, ktorý bude úmerný trhovému podielu tohto druhu predajne v rámci cieľových druhov predajní.

2.3.   Výber miest a obcí, v ktorých sa majú vzorky odobrať

Odber vzoriek sa vykoná vo veľkých mestách/obciach. Vzorky sa musia v každom členskom štáte odobrať aspoň v dvoch veľkých mestách/obciach.

Mestá/obce, v ktorých sa vykonáva odber vzoriek, musia v danom členskom štáte spolu pokrývať aspoň 30 % obyvateľstva. Ak sa však do plánu zahrnie osem najväčších miest/obcí, počet obyvateľstva môže pokrývať menej ako 30 %.

2.4.   Časový harmonogram odberu vzoriek

Stupeň kontaminácie baktériou Listeria monocytogenes v potravinách určených na priamu spotrebu sa v priebehu roka môže meniť. S cieľom zabezpečiť presné výsledky koordinovaného programu monitorovania sa jeho trvanie rozdelí na 12 jednomesačných období, počas ktorých sa musí odobrať rovnaký počet vzoriek.

2.5.   Výber potravín určených na priamu spotrebu v rámci troch hlavných kategórií, z ktorých sa majú vzorky odobrať

Potraviny určené na priamu spotrebu, patriace do týchto troch kategórií potravín určených na priamu spotrebu, z ktorých sa majú vzorky odobrať, sa vyberajú na základe marketingových údajov a podrobného plánu odberu vzoriek.

Odlišný charakter výrobkov v rámci danej kategórie však môže byť prekážkou pri odhade trhového podielu s vysokým stupňom spoľahlivosti. V takomto prípade sa príslušné orgány môžu rozhodnúť, že osobám, ktoré vykonávajú odber vzoriek, dajú pokyn, aby na odber vzoriek vybrali syry na základe odhadovaného príspevku k trhovému podielu podľa vnútroštátneho plánu odberu vzoriek. Takýto odber vzoriek sa môže zakladať na podrobných informáciách o obrate poskytnutých miestnym vedením maloobchodu alebo približnejšie na tom, aké postavenie majú výrobky na trhu, napr. čo sa v maloobchodnej predajni vystavuje. Týmto prístupom by príslušné orgány mali poskytnúť usmernenie o približnom trhovom podiele hlavných druhov potravín v rámci daných kategórií s cieľom odobrať čo najreprezentatívnejšie vzorky na trhu, napr. syry zo surového/pasterizovaného mlieka.

ČASŤ B

ODBER VZORIEK A DOPRAVA

1.   Druh a podrobnosti o vzorke

Vzorky sa odoberajú náhodne z ponuky vystavenej pre zákazníkov a každá vzorka musí mať hmotnosť aspoň 100 g. Počas jednej návštevy maloobchodnej predajne možno odobrať viac ako jednu vzorku z každej z troch kategórií potravín určených na priamu spotrebu. Počas jednej návštevy by sa však nemali odoberať vzorky z viac ako piatich dávok z každej kategórie.

Na odber vzoriek sa vyberú len balené a neporušené (uzavreté) obaly zabalené výrobcom. V prípade syrov sa však na odber vzoriek môžu vybrať výrobky zabalené v maloobchodnej predajni.

Výrobky vybrané na odber vzoriek musia byť označené, aby bolo možné zaznamenať informácie o výrobku. Informácie uvedené na označení musia zahŕňať:

a)

podrobné údaje o krajine výroby;

b)

číslo dávky;

c)

dátum trvanlivosti;

d)

pokyny o teplotných podmienkach skladovania, ak sú k dispozícii;

e)

iné informácie, ktoré sú bežne uvedené na označení balených potravín určených na priamu spotrebu.

Ak na označení nie sú všetky informácie uvedené v písmenách a) až d), osoba, ktorá vykonáva odber vzoriek, požiada majiteľa alebo vedúceho maloobchodnej predajne o chýbajúce informácie o výrobku a podrobné údaje na označení a/alebo tieto informácie získa z veľkoobchodného balenia.

Ak je označenie potravín určených na priamu spotrebu nejasné alebo iným spôsobom poškodené, výrobok sa nevyberie na odber vzoriek. Z každej dávky údených rýb alebo rýb gravad sa odoberajú dve vzorky. Aby sa zabezpečilo, že tieto dve vzorky sú z rovnakej dávky, musia sa preskúmať informácie na označení, ako je číslo dávky a dátum, do ktorého sa výrobok môže predávať. Jedna z týchto dvoch vzoriek sa musí analyzovať v deň príjmu do laboratória a druhá na konci uchovateľnosti výrobku.

V prípade mäkkých a polomäkkých syrov a tepelne ošetrených mäsových výrobkov sa z dávky odoberá len jedna vzorka, ktorá sa musí analyzovať na konci uchovateľnosti výrobku.

Vzorky sa musia umiestniť do samostatného vrecka na odber vzoriek a ihneď odoslať do laboratória na analýzu.

Vo všetkých fázach je potrebné dbať na to, aby sa zamedzilo kontaminácii vybavenia používaného pri odbere vzoriek, preprave a uchovávaní baktériou Listeria monocytogenes.

2.   Informácia o vzorke

Všetky príslušné dostupné informácie týkajúce sa vzorky sa zapíšu do formulára o odbere vzoriek, ktorého vzor vypracuje príslušný orgán. Formulár o odbere vzoriek je celý čas priložený k vzorke. V prípade vzoriek odobraných zo syrov, ktoré boli zabalené v maloobchodnej predajni, môže byť potrebné požiadať o informácie o požadovanom výrobku a podrobné údaje na označení a/alebo ich zistiť z veľkoobchodného balenia.

Pri odbere vzoriek sa odmeria povrchová teplota zabalenej vzorky a zapíše do formulára o odbere vzoriek.

Každá vzorka a zodpovedajúci formulár o odbere vzoriek sa označia jedinečným číslom, ktoré sa používa od odberu vzoriek až po testovanie. Príslušný orgán na tento účel použije systém jedinečného číslovania.

3.   Preprava vzoriek

Vzorky sa prepravujú v chladiacich kontajneroch a musia sa uchovávať pri teplote od 2 °C do 8 °C a počas prepravy nesmie dôjsť k ich vonkajšej kontaminácii.

Všetky vzorky potravín určených na priamu spotrebu sa musia dopraviť do laboratória do 24 hodín od ich odberu.

Za mimoriadnych okolností môže čas prepravy presiahnuť 24 hodín. Čas prepravy však nesmie byť dlhší ako 48 hodín a za žiadnych okolností nesmie viesť k tomu, aby sa testovanie uskutočnilo po dátume najneskoršieho predaja odobraného výrobku.

ČASŤ C

PRÍPRAVA VZORIEK A ANALYTICKÉ METÓDY

1.   Príjem vzoriek

1.1.   Všeobecné pravidlá

Pri príjme vzoriek laboratóriá skontrolujú informácie zaznamenané vo formulári o odbere vzoriek osobou, ktorá vykonala odber vzoriek, a vyplnia príslušné časti tohto formulára. Všetky prijaté vzorky sa skontrolujú, aby sa zabezpečilo, že obal použitý pri preprave nie je pred uskladnením porušený. Vzorky prijaté s teplotou vyššou ako 8 °C sa vyradia, pokiaľ teplota v maloobchodnej predajni nebola vyššia ako 8 °C.

Bez toho, aby bol dotknutý bod 1.2, sa všetky vzorky uchovávajú v chlade až do konca uchovateľnosti.

V prípadoch, keď sa vzorky musia uskladniť do konca uchovateľnosti, uchovávajú sa v chlade:

a)

pri skladovacej teplote uvedenej na označení na obale. Ak sa na označení uvádza teplotný interval, vzorka sa musí uskladniť pri hornom limite teplotného intervalu;

b)

ak sa na označení na obale neuvádza žiadna konkrétna skladovacia teplota, musí sa vzorka uskladniť pri:

i)

maximálnej teplote chladenia vymedzenej v právnych predpisoch alebo platných usmerneniach v členskom štáte, kde sa vzorka odobrala, s toleranciou ± 2 °C;

ii)

8 °C (± 2 °C) v prípade, že takéto právne predpisy alebo usmernenia neexistujú.

Ak uchovateľnosť výrobku, z ktorého sa odobrala vzorka, uplynie počas víkendu alebo národného sviatku, vzorka sa musí analyzovať v posledný pracovný deň pred uplynutím uchovateľnosti.

1.2   Osobitné predpisy týkajúce sa údených rýb a rýb gravad

Jedna z dvoch vzoriek sa analyzuje do 24 hodín od príchodu do laboratória. Ak sa táto vzorka nebude analyzovať hneď po jej príchode do laboratória, musí sa v laboratóriu pred analýzou uchovať v chlade pri teplote 3 °C (± 2 °C).

Druhá vzorka sa uchováva chladená do konca uchovateľnosti.

2.   Príprava vzoriek a základnej suspenzie

Vo všetkých fázach sa musí zamedziť krížovej kontaminácii medzi vzorkami a okolitým prostredím. Po začatí laboratórnych analýz sa vzorky odstránia. Ak sa analýza zastaví, napríklad v dôsledku neprijateľných odchýlok v procese analýzy, musia sa získať nové vzorky.

Na prípravu základnej suspenzie sa použije celý produkt alebo reprezentatívny návažok vzorky s hmotnosťou 100 až 150 g. Vzorky sa z potravín odoberajú tak, aby obsahovali povrchovú vrstvu, ktorá zodpovedá podielu, ktorý by sa konzumoval (ako je 20 % povrchu a 80 % vnútornej časti). Ak je zabalený výrobok nakrájaný, reprezentatívna vzorka sa odoberá z viac ako jedného nakrájaného kusa. Návažok vzorky sa za aseptických podmienok nakrája s použitím sterilného nástroja na malé kúsky a vloží do homogenizačného vrecka. Z tejto zmesi sa odoberie návažok vzorky s hmotnosťou 10 g na stanovenie počtu a návažok vzorky s hmotnosťou 25 g na účely dôkazu.

K objemu návažku vzorky (10 g) sa pridá riediaci roztok s 9-násobným objemom (90 ml) a následne sa zmes 1 až 2 minúty homogenizuje s použitím homogenizátora typu Stomacher alebo Pulsifier.

Ako riediaci roztok na všeobecné použitie sa môže použiť pufrovaná peptónová voda podľa EN ISO 11290-2 Mikrobiológia potravín a krmív. Horizontálna metóda na dôkaz a stanovenie počtu baktérií Listeria monocytogenes. Časť 2: Metóda počítania kolónií.

Na riedenie syrov sa použije roztok citrátu trisodného podľa EN ISO 6887-5 Mikrobiológia potravín a krmív. Úprava analytických vzoriek a príprava základnej suspenzie a desaťnásobných riedení na mikrobiologické skúšanie. Časť 5: Osobitné pravidlá na úpravu vzoriek mlieka a mliečnych výrobkov.

Analýzy na dôkaz a stanovenie počtu baktérií Listeria monocytogenes sa vykonávajú v súlade týmito pravidlami:

a)

v prípade údených rýb a rýb gravad sa vykonávajú dva súbory analýz vzoriek:

i)

hneď po odbere na úrovni maloobchodu a

ii)

na konci uchovateľnosti;

b)

v prípade vzoriek mäkkých a polomäkkých syrov a tepelne ošetrených mäsových výrobkov sa analýzy musia vykonať len na konci uchovateľnosti.

2.1.   Dôkaz o prítomnosti baktérie Listeria monocytogenes

Dôkaz o prítomnosti baktérie Listeria monocytogenes sa vykonáva v súlade so zmenenou a doplnenou verziou EN ISO 11290-1:1996 Mikrobiológia potravín a krmív. Horizontálna metóda na dôkaz a stanovenie počtu baktérií Listeria monocytogenes. Časť 1: Metóda dôkazu.

2.2.   Stanovenie počtu baktérií Listeria monocytogenes

Stanovenie počtu baktérií Listeria monocytogenes sa vykonáva podľa EN ISO 11290-2:1998 Mikrobiológia potravín a krmív. Horizontálna metóda na dôkaz a stanovenie počtu baktérií Listeria monocytogenes. Časť 2: Metóda stanovenia počtu, Zmena 1:2004 Úprava média na stanovenie počtu.

Ak sa zistí, že vzorka je kontaminovaná, predpokladá sa, že väčšina výrobkov obsahuje nízke hladiny kontaminácie baktériou Listeria monocytogenes. Na odhad nízkych počtov vo vzorkách (v rozmedzí od 10 do 100 KTJ/g) sa očkuje 1 ml prvého riedenia paralelne, ako sa uvádza v EN ISO 11290-2:1998/Zmena 1:2004:

a)

rozotrením na povrchu troch misiek s priemerom 90 mm alebo

b)

rozotrením na povrchu misky s priemerom 140 mm.

V prípade predpokladanej vysokej kontaminácie baktériou Listeria monocytogenes sa rozotrie 0,1 ml prvého riedenia na povrchu jednej misky, čím sa umožní stanovenie počtu do 1,5 × 104 KTJ/g. Na misku sa inokuluje raz, nie paralelne, ako sa stanovuje v ISO 7218:2007 Mikrobiológia potravín a krmív. Všeobecné požiadavky a pokyny na mikrobiologické skúšanie.

3.   Analýza pH a aktivity vody (aw) v údených a marinovaných rybách

3.1.   Stanovenie pH

Stanovenie pH vzorky sa vykonáva podľa EN ISO 2917:1999 Mäso a mäsové výrobky. Merania pH. Referenčná metóda.

Táto analýza sa musí vykonať na vzorke testovanej pri príchode do laboratória. Pri meraní pH vzorky sa odporúča uplatniť nedeštruktívnu techniku uvedenú v metóde ISO.

Výsledok sa musí uvádzať so zaokrúhlením na najbližších 0,05 jednotky pH.

3.2.   Stanovenie aktivity vody (aw)

Stanovenie aktivity vody (aw) vzorky sa vykonáva podľa EN ISO 21807:2004 Mikrobiológia potravín a krmív. Stanovenie aktivity vody.

Táto analýza sa musí vykonať na vzorke testovanej pri príchode do laboratória. Metóda musí mať rozsah od 0,999 do 0,9000 a opakovateľnosť musí zodpovedať štandardnej odchýlke 0,002.

Nahlásené hodnoty by mali zahŕňať aspoň dve platné číslice.

4.   Uchovávanie izolátov

Z každej pozitívnej vzorky sa uchová jeden potvrdený kmeň baktérie Listeria monocytogenes na účely ďalšej možnej typizačnej štúdie. Ak sa kmene baktérie Listeria monocytogenes zistia oboma metódami (metódou stanovenia počtu baktérií aj metódou na dôkaz), uchovávajú sa iba izoláty z metódy stanovenia počtu baktérií.

Izoláty sa musia uchovávať v národných referenčných laboratóriách s použitím vhodných metód na zber kultúr, ktoré zabezpečia životaschopnosť kmeňov na typizáciu najmenej na 2 roky.

ČASŤ D

HLÁSENIE

1.   Všeobecné ustanovenia

Informácie, ktoré majú členské štáty hlásiť, pokiaľ sú dostupné a prístupné, pozostávajú z dvoch rozsiahlych kategórií:

a)

z prehľadu koordinovaného programu monitorovania a výsledkov; prehľad musí mať textovú podobu;

b)

z jednotlivých podrobných údajov o každej vzorke testovanej ako súčasť plánu odberu vzoriek; táto informácia sa musí predkladať ako prvotný údaj s použitím dátového slovníka a formulára na zber údajov podľa článku 5 ods. 2.

2.   Informácie, ktoré sa zahrnú do prehľadu koordinovaného programu monitorovania a výsledkov

a)

názov členského štátu;

b)

dátum začatia a ukončenia odberu vzoriek a analýzy;

c)

počet vzoriek z potravín na priamu spotrebu zozbieraných a analyzovaných v maloobchodných predajniach:

i)

mäkké a polomäkké syry;

ii)

balené údené ryby a ryby gravad;

iii)

balené tepelne ošetrené mäsové výrobky;

d)

celkové výsledky:

prevalencia a pomerný počet vzoriek, v ktorých sa prekročí limit 100 KTJ/g baktérie Listeria monocytogenes v mäkkých a polomäkkých syroch, údených rybách a rybách gravad, ako aj v tepelne ošetrených mäsových výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje koordinovaný program monitorovania;

e)

opis trhu s mäkkými a polomäkkými syrmi, údenými rybami a rybami gravad, ako aj s tepelne ošetrenými mäsovými výrobkami v členskom štáte:

i)

celková absolútna veľkosť trhu (ak je k dispozícii);

ii)

trhový podiel rôznych typov maloobchodných predajní, ako supermarket, malé obchody, lahôdky a pouličné trhy (ak je k dispozícii);

iii)

trhový podiel dovezených výrobkov (obchod v rámci Únie a dovoz z tretích krajín) a domácich výrobkov (ak je k dispozícii);

iv)

trhový podiel rôznych druhov výrobkov (ak je k dispozícii);

f)

maloobchodné predajne, v ktorých sa odobrali vzorky:

druhy maloobchodných predajní, na ktoré sa vzťahuje program: napr. supermarkety, malé obchody atď.;

g)

geografické rozloženie odberu vzoriek – mestá/obce zahrnuté do programu (% zahrnutého obyvateľstva);

h)

opis postupu náhodného výberu pri odbere vzoriek v maloobchode:

mesačný náhodný výber;

i)

poznámka k celkovej reprezentatívnosti programu odberu vzoriek;

j)

príprava skúšobnej vzorky na meranie pH;

k)

analytická metóda na stanovenie aktivity vody (aw).

3.   Informácie, ktoré sa zahrnú do jednotlivých podrobných údajov o každej vzorke

a)

druh vzorky:

i)

balené mäkké a polomäkké syry;

ii)

balené údené ryby a ryby gravad;

iii)

balené tepelne ošetrené mäsové výrobky;

b)

poddruh vzorky:

i)

syry vyrobené zo surového/termizovaného/pasterizovaného mlieka;

ii)

syry vyrobené z kravského/kozieho/ovčieho/byvolieho/miešaného mlieka;

iii)

syry zrejúce pod mazom, plesňové zrejúce syry, syry zrejúce v soľnom náleve alebo iné zrejúce syry;

iv)

krájané alebo nekrájané výrobky;

v)

ryby údené zastudena/zatepla alebo ryby gravad;

vi)

druhy rýb;

c)

konzervačné látky použité v údených rybách alebo rybách gravad (podľa označenia na etikete);

d)

povrchová kôrka syra zahrnutá do analýzy daného druhu (áno/nie, ak áno, uviesť jej podiel, ak je údaj k dispozícii);

e)

kód laboratória, ktoré vykonalo prvú analýzu;

f)

dátum odberu vzoriek;

g)

dátum spotreby výrobku, z ktorého sa odobrala vzorka;

h)

dátum výroby/balenia (ak je k dispozícii);

i)

povrchová teplota vzorky v maloobchodnej predajni;

j)

skladovacia teplota v laboratóriu až do uplynutia lehoty uchovateľnosti;

k)

analýza hneď po odbere vzorky (len pri údených rybách a rybách gravad)/na konci lehoty uchovateľnosti;

l)

dátum začatia analýzy v laboratóriu;

m)

dôkaz o prítomnosti baktérie Listeria monocytogenes:

kvalitatívne výsledky (neprítomnosť/prítomnosť v 25 g);

n)

kvantifikácia baktérie Listeria monocytogenes:

kvantitatívne výsledky (KTJ/g);

o)

pH (len pri údených rybách a rybách gravad);

p)

aktivita vody pH (aw) (len pri údených rybách a rybách gravad);

q)

kód mesta/obce;

r)

kód predajne;

s)

druh maloobchodu:

i)

supermarket;

ii)

malý obchod/nezávislý maloobchodný predajca;

iii)

lahôdky;

iv)

pouličný trh/ farmársky trh;

t)

krajina výroby:

podľa identifikačnej značky na obale alebo v obchodných dokladoch;

u)

balenie:

i)

balené v modifikovanej atmosfére;

ii)

vákuovo zabalené;

iii)

balené na úrovni maloobchodu (len v prípade syrov);

v)

organoleptická kvalita vzorky.


PRÍLOHA II

Počet vzoriek, ktoré sa majú odobrať v každej kategórii potravín určených na priamu spotrebu v členských štátoch

(podľa článku 4 ods. 5)

Členský štát

Obyvateľstvo k 1. 1. 2008

(údaje Eurostatu)

Harmonizovaná veľkosť vzorky

počet

(v miliónoch)

%

v každej kategórii potravín a v každom štádiu analýzy (1)

Celková veľkosť vzorky

Belgicko – BE

10,7

2,1

60

240

Bulharsko – BG

7,6

1,5

60

240

Česká republika – CZ

10,4

2,1

60

240

Dánsko – DK

5,576

1,1

60

240

Nemecko – DE

82,2

16,5

400

1 600

Estónsko – EE

1,3

0,3

30

120

Írsko – IE

4,4

0,9

30

120

Grécko – EL

11,2

2,3

60

240

Španielsko – ES

45,3

9,1

200

800

Francúzsko – FR

63,8

12,8

400

1 600

Taliansko – IT

59,6

12,0

400

1 600

Cyprus – CY

0,8

0,2

30

120

Lotyšsko – LV

2,3

0,5

30

120

Litva – LT

3,4

0,7

30

120

Luxembursko – LU

0,5

0,1

30

120

Maďarsko – HU

10,0

2,0

60

240

Malta – MT

0,4

0,1

30

120

Holandsko – NL

16,4

3,3

60

240

Rakúsko – AT

8,3

1,7

60

240

Poľsko – PL

38,1

7,7

200

800

Portugalsko – PT

10,6

2,1

60

240

Rumunsko – RO

21,5

4,3

60

240

Slovinsko – SI

2,0

0,4

30

120

Slovensko – SK

5,4

1,1

60

240

Fínsko – FI

5,3

1,1

60

240

Švédsko – SE

9,2

1,8

60

240

Spojené kráľovstvo – UK

61,2

12,3

400

1 600

Spolu EÚ

497,5

100,0

3 020

12 080


(1)  Údené ryby a ryby gravad: z každej dávky sa odoberú dve vzorky. Jedna z týchto vzoriek sa analyzuje v deň prijatia do laboratória a druhá sa analyzuje na konci uchovateľnosti (pozri bod 1.2 časti C prílohy I).


PRÍLOHA III

Maximálny finančný príspevok Únie členským štátom

(EUR)

Členský štát

Maximálna celková suma na spolufinancovanie analýz

Dôkaz o baktérii Listeria monocytogenes

Stanovenie počtu baktérií Listeria monocytogenes

pH

Aktivita vody

Spolu

Belgicko – BE

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Bulharsko – BG

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Česká republika – CZ

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Dánsko – DK

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Nemecko – DE

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Estónsko – EE

7 200

7 200

450

600

15 450

Írsko – IE

7 200

7 200

450

600

15 450

Grécko – EL

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Španielsko – ES

48 000

48 000

3 000

4 000

103 000

Francúzsko – FR

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Taliansko – IT

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Cyprus – CY

7 200

7 200

450

600

15 450

Lotyšsko – LV

7 200

7 200

450

600

15 450

Litva – LT

7 200

7 200

450

600

15 450

Luxembursko – LU

7 200

7 200

450

600

15 450

Maďarsko – HU

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Malta – MT

7 200

7 200

450

600

15 450

Holandsko – NL

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Rakúsko – AT

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Poľsko – PL

48 000

48 000

3 000

4 000

103 000

Portugalsko – PT

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Rumunsko – RO

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Slovinsko – SI

7 200

7 200

450

600

15 450

Slovensko – SK

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Fínsko – FI

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Švédsko – SE

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Spojené kráľovstvo – UK

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Spolu EÚ

724 800

724 800

45 300

60 400

1 555 300


PRÍLOHA IV

Overená finančná správa o vykonaní koordinovaného programu monitorovania Listeria monocytogenes vo vybraných kategóriách potravín určených na priamu spotrebu

Vykazované obdobie od: … do …

Výkaz o nákladoch vzniknutých počas koordinovaného programu monitorovania, ktoré sú oprávnené na poskytnutie finančného príspevku Únie

Referenčné číslo rozhodnutia Komisie o poskytovaní finančného príspevku Únie: …

Náklady vzniknuté v súvislosti s týmito činnosťami:

Počet testov

Celkové náklady na analýzy vzniknuté počas vykazovaného obdobia (národná mena)

Analýzy na dôkaz o prítomnosti baktérie Listeria monocytogenes

 

 

Analýzy na stanovenie počtu baktérií Listeria monocytogenes

 

 

Analýzy na stanovenie pH

 

 

Analýzy na stanovenie aktivity vody (aw)

 

 

Vyhlásenie príjemcu

Potvrdzujem, že

uvedené náklady sú skutočné a vznikli pri vykonávaní úloh ustanovených v rozhodnutí 2010/75/EÚ a boli nevyhnutné na riadne vykonanie týchto úloh,

všetky doklady potvrdzujúce uvedené náklady sú k dispozícii na účely auditu,

na tento koordinovaný program monitorovania sa nežiadal žiadny iný príspevok Únie.

Dátum: …

Osoba zodpovedná za financie: …

Podpis: …


10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/70


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. februára 2010,

ktorým sa poskytuje prechodné obdobie na vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 o predkladaní štatistiky o akvakultúre členskými štátmi, pokiaľ ide o Českú republiku, Nemecko, Grécko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko a Slovinsko

[oznámené pod číslom K(2010) 735]

(Iba české, grécke, nemecké, poľské, portugalské a slovinské znenie je autentické)

(2010/76/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 z 9. júla 2008 o predkladaní štatistiky o akvakultúre členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 788/96 (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2 a článok 7 ods. 1,

so zreteľom na žiadosť Slovinska z 25. novembra 2008,

so zreteľom na žiadosť Českej republiky zo 17. decembra 2008,

so zreteľom na žiadosť Nemecka z 19. decembra 2008,

so zreteľom na žiadosť Grécka z 2. decembra 2008,

so zreteľom na žiadosť Rakúska z 19. decembra 2008,

so zreteľom na žiadosť Portugalska z 22. decembra 2008,

so zreteľom na žiadosť Poľska z 31. decembra 2008,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 762/2008 Komisia môže poskytnúť členským štátom prechodné obdobie na vykonávanie tohto nariadenia v prípade, že si uplatňovanie tohto nariadenia na ich vnútroštátne štatistické systémy vyžaduje podstatné úpravy a mohlo by spôsobiť značné praktické problémy.

(2)

Takéto prechodné obdobia by sa mali poskytnúť na ich žiadosť Českej republike, Nemecku, Grécku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku a Slovinsku.

(3)

V súlade s nariadením (ES) č. 762/2008 členský štát, ktorému bolo udelené prechodné obdobie, počas poskytnutého prechodného obdobia naďalej uplatňuje ustanovenia nariadenia (ES) č. 788/96.

(4)

V súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 762/2008 sa údaje o štruktúrach v sektore akvakultúry podľa prílohy V predkladajú v trojročných intervaloch.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre poľnohospodársku štatistiku zriadenom rozhodnutím Rady 72/279/EHS (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prechodné obdobia týkajúce sa predkladania údajov uvedených v prílohách II, III a IV k nariadeniu (ES) č. 762/2008

Na účely vykonávania článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 762/2008:

1.

Českej republike sa poskytuje prechodné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra 2009. Prvým referenčným kalendárnym rokom je rok 2009.

2.

Portugalsku sa poskytuje prechodné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra 2010. Prvým referenčným kalendárnym rokom je rok 2010.

3.

Nemecku, Grécku, Rakúsku, Poľsku a Slovinsku sa poskytuje prechodné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra 2011. Prvým referenčným kalendárnym rokom je rok 2011.

Článok 2

Prechodné obdobia týkajúce sa predkladania údajov uvedených v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 762/2008

Na účely vykonávania článku 5 ods. 2 nariadenia č. 762/2008 sa Českej republike, Nemecku, Grécku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku a Slovinsku poskytuje prechodné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra 2011. Prvým referenčným kalendárnym rokom je rok 2011.

Článok 3

Prechodné obdobia týkajúce sa ročnej správy o hodnotení kvality

Prechodné obdobia uvedené v článkoch 1 a 2 tohto rozhodnutia sa uplatňujú mutatis mutandis na účely vykonávania článku 6 nariadenia (ES) č. 762/2008.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Českej republike, Spolkovej republike Nemecko, Helénskej republike, Rakúskej republike, Poľskej republike, Portugalskej republike a Slovinskej republike.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 179, 7.8.1972, s. 1.


10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/72


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. februára 2010,

ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie pre terbutrín, ktorý sa má preskúmať v rámci desaťročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES

[oznámené pod číslom K(2010) 752]

(Text s významom pre EHP)

(2010/77/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, I A alebo I B k smernici 98/8/ES. Terbutrín sa v tomto zozname uvádza pri výrobkoch typu 7, 9 a 10.

(2)

Pôvodný účastník, ktorý notifikoval terbutrín pre výrobky typu 7, 9 a 10, svoju účasť na kontrolnom programe ukončil. Podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1451/2007 preto Komisia o tejto skutočnosti informovala členské štáty. Táto informácia bola 22. júna 2007 zverejnená aj elektronicky.

(3)

V súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1451/2007 prejavili do troch mesiacov od elektronického uverejnenia tejto informácie záujem o prevzatie úlohy účastníka pre terbutrín pre jeden alebo viac výrobkov typu 7, 9 a 10 tri podniky.

(4)

Podľa článku 9 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1451/2007 bol pre výrobky typu 7, 9 a 10 termín na predloženie úplnej dokumentácie 31. októbra 2008. V článku 12 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa stanovuje, že ak Komisia dovolí záujemcovi prevziať úlohu účastníka, ktorý ukončil svoju účasť, môže v prípade potreby rozhodnúť o predĺžení príslušnej lehoty na predloženie úplnej dokumentácie.

(5)

Vzhľadom na nedorozumenie súvisiace s termínom je primerané predĺžiť termín na predkladanie dokumentácie pre terbutrín pre výrobky typu 7, 9 a 10 do 1. marca 2010.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Novým termínom na predkladanie dokumentácií pre terbutrín (číslo ES: 212-950-5; číslo CAS: 886-50-0) pre výrobky typu 7, 9 a 10 je 1. marec 2010.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/73


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. februára 2010

o revízii prahových úrovní uvedených v článku 157 písm. b) a článku 158 ods. 1 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách

(2010/78/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), a najmä na jeho článok 271,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1177/2009 (2) sa upravili prahové hodnoty uplatniteľné v oblasti postupov zadávania zákaziek, ktoré sú stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (3).

(2)

Z dôvodu koherentnosti je preto potrebné znovu stanoviť prahové úrovne uvedené v článku 157 písm. b) a článku 158 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002.

(3)

Vzhľadom na to, že prahové úrovne upravené nariadením (ES) č. 1177/2009 sa uplatňujú od 1. januára 2010, toto rozhodnutie sa takisto musí uplatňovať od 1. januára 2010. Je preto potrebné stanoviť, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(4)

Platnosť rozhodnutia Komisie 2004/121/ES zo 6. februára 2004 o novom stanovení prahových úrovní podľa článku 157 písm. b) a článku 158 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 obsahujúceho vykonávacie rozpočtové pravidlá (4), rozhodnutia Komisie 2006/103/ES zo 14. februára 2006 o revízii prahových úrovní uvedených v článku 157 písm. b) a článku 158 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách (5), a rozhodnutia Komisie 2008/102/ES z 1. februára 2008 o revízii prahových úrovní uvedených v článku 157 písm. b) a článku 158 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách (6), sa skončili a preto sa musia zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Hodnoty prahových úrovní uplatniteľných v oblasti postupov zadávania zákaziek vyjadrené v eurách sa stanovujú takto:

4 845 000 EUR v článku 157 písm. b),

125 000 EUR v článku 158 ods. 1 písm. a),

193 000 EUR v článku 158 ods. 1 písm. b),

4 845 000 EUR v článku 158 ods. 1 písm. c).

Článok 2

Rozhodnutia 2004/121/ES, 2006/103/ES a 2008/102/ES sa zrušujú.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2009, s. 64.

(3)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

(4)  Ú. v. EÚ L 36, 7.2.2004, s. 58.

(5)  Ú. v. EÚ L 46, 16.2.2006, s. 52.

(6)  Ú. v. EÚ L 36, 9.2.2008, s. 5.


IV Akty, ktoré sa prijali pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/74


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. októbra 2009,

ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2006/679/ES a 2006/860/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov transeurópskych konvenčných a vysokorýchlostných železníc

[oznámené pod číslom K(2009) 7787]

(Text s významom pre EHP)

(2010/79/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

so zreteľom na odporúčanie Európskej železničnej agentúry (ERA-REC-38-2009-ERTMS) z 24. apríla 2009 o aktualizácii prílohy A o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa riadenia vlakov, zabezpečenia a signalizácie vysokorýchlostných a konvenčných železníc,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2006/679/ES z 28. marca 2006 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (2) sa stanovuje technická špecifikácia interoperability týkajúca sa subsystému riadenia vlakov, zabezpečenia a signalizácie transeurópskych konvenčných železníc.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2006/860/ES zo 7. novembra 2006 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia, zabezpečenia a návestenia systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (3) sa stanovuje technická špecifikácia interoperability týkajúca sa riadenia vlakov, zabezpečenia a signalizácie transeurópskych vysokorýchlostných železníc.

(3)

V súlade s článkom 2 rozhodnutia Komisie 2008/386/ES z 23. apríla 2008, ktorým sa upravuje príloha A k rozhodnutiu 2006/679/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy a príloha A k rozhodnutiu 2006/860/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia, zabezpečenia a návestenia systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (4) by sa špecifikácie Európskeho systému riadenia vlakov („ETCS“) mali skompletizovať tak, aby obsahovali aktualizované špecifikácie spoločných testov.

(4)

Viacero technických dokumentov uvedených v prílohe A k rozhodnutiam 2006/679/ES a 2006/860/ES by sa malo aktualizovať s cieľom prispôsobiť ich technickému pokroku.

(5)

Rozhodnutia 2006/679/ES a 2006/860/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre interoperabilitu a bezpečnosť železníc, ktorý bol zriadený v súlade s článkom 29 smernice 2008/57/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zoznam povinných špecifikácií a zoznam informatívnych špecifikácií ustanovených v prílohe A k rozhodnutiu 2006/679/ES a v prílohe A k rozhodnutiu 2006/860/ES sa nahrádza zoznamom povinných špecifikácií a zoznamom informatívnych špecifikácií, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu. Poznámky pod čiarou s odkazom na rozhodnutie 2002/731/ES v prílohe H k technickým špecifikáciám interoperability priloženým k rozhodnutiu 2006/679/ES a v prílohe H k technickým špecifikáciám interoperability priloženým k rozhodnutiu 2006/860/ES sa vypúšťajú.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. apríla 2010.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. októbra 2009

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 284, 16.10.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 342, 7.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2008, s. 11.


PRÍLOHA

ZOZNAM POVINNÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ

Indexové číslo

Odkaz

Názov dokumentu

Verzia

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional Requirement Specification (ERTMS/ETCS Špecifikácia funkčných požiadaviek)

5.0

2

zámerne vymazané

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations (Slovník pojmov a skratiek)

2.0.0

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirement Specification (Špecifikácia požiadaviek na systém)

2.3.0

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical Recorder-Downloading Tool (FFFIS: Právne zariadenie na nahrávanie – nástroj snímania údajov)

2.3.0

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for Man-Machine Interface (Špecifikácia rozhrania funkcie FIS pre rozhranie človek-stroj)

2.0.0

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the Train Interface (FIS pre vlakové rozhranie)

2.0.0

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS (Špecifický prenosový modul FFFIS)

2.1.1

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise (FFFIS pre Eurobalízu)

2.4.1

10

UNISIG SUBSET-037

Euroradio FIS (Eurorádio FIS)

2.3.0

11

vyhradené 05E537

Off line key management FIS (Manažment kľúčov FIS off line)

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC Handover (FIS pre odovzdávanie medzi centrami RBC)

2.3.0

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules (Pravidlá pre dimenzovanie a konštrukciu)

2.3.0

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability (Výkonnostné požiadavky pre interoperabilitu)

2.1.0

15

ERA SUBSET-108

Interoperability-related consolidation on TSI annex A documents (Konsolidácia TSI dokumentov z prílohy A týkajúca sa interoperability)

1.2.0

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop sub-system (FFFIS pre subsystém Euroslučky)

2.3.0

17

zámerne vymazané

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio In-fill FFFS (Rádio In-fill FFFS)

2.0.0

19

UNISIG SUBSET-047

Track-side-Trainborne FIS for Radio In-Fill (Traťové-vlakové FIS pre rádio in-fill)

2.0.0

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio In-Fill (Vlakový FFFIS pre rádio in-fill)

2.0.0

21

UNISIG SUBSET-049

Radio In-fill FIS with LEU/Interlocking (Rádio in-fill FIS s LEU/zabezpečovacie zariadenie)

2.0.0

22

zámerne vymazané

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Assignment of Values to ETCS variables (Prevod hodnôt na ETCS premenné veličiny)

2.0.0

24

zámerne vymazané

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe Time Layer (STM FFFIS Bezpečná časová úroveň)

2.2.0

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe Link Layer (STM FFFIS Bezpečná spojovacia úroveň)

2.2.0

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 & 2 (Bezpečnostné požiadavky pre technickú interoperabilitu ETCS na úrovni 1 a 2)

2.5.0

28

vyhradené

Reliability – Availability Requirements (Požiadavky spoľahlivosti a dostupnosti)

 

29

UNISIG SUBSET -102

Test specification for Interface „k“ (Špecifikácia skúšky pre rozhranie „k“)

1.0.0

30

zámerne vymazané

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional Requirements for an On-board Reference Test Facility (UNISIG Funkčné požiadavky pre vozidlové skúšobné príslušenstvo)

2.0.2

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional Requirements Specification (GSM-R špecifikácie funkčných požiadaviek)

7

33

EIRENE SRS

GSM-R System Requirements Specification (GSM-R Špecifikácia systémových požiadaviek)

15

34

A11T6001 12

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio [(MORANE) Rádiový prenos FFFIS pre Eurorádio]

12

35

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands (Rozhodnutie EHS z 5. júla 2002 o určení a dostupnosti frekvenčných pásiem na účely železnice v 876–880 a 921–925 MHz pásmach)

 

36a

zámerne vymazané

 

 

36b

zámerne vymazané

 

 

36c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document (FFFIS STM Dokument o skúškových prípadoch)

1.0.0

37a

zámerne vymazané

 

 

37b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features (Skúškové prípady spojené so znakmi)

2.3.1

37c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences (Postupnosť skúšok)

2.3.1

37d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications (Rozsah špecifikácií skúšok)

1.0.2

37e

zámerne vymazané

 

 

38

06E068

ETCS marker board definition (Definícia označovacej tabule)

1.0

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements (ERTMS Požiadavky zhody Eurorádia)

2.3.0

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio Test cases Safety Layer (ERTMS Eurorádio Skúškové prípady bezpečnostnej úrovne)

2.3.0

41

vyhradené

UNISIG SUBSET 028

JRU Test Specification (JRU Špecifikácia skúšok)

 

42

zámerne vymazané

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test Specification for Eurobalise FFFIS (Špecifikácia skúšok pre Eurobalízu FFFIS)

2.2.2

44

vyhradené

Odometry FIS (FIS merania rýchlosti)

 

45

UNISIG SUBSET -101

Interface „K“ Specification (Špecifikácia rozhrania „K“)

1.0.0

46

UNISIG SUBSET -100

Interface „G“ specification (Špecifikácia rozhrania „G“)

1.0.1

47

vyhradené

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System (Bezpečnostné požiadavky a požiadavky na bezpečnostnú analýzu interoperability subsystému riadenia, zabezpečenia a návestenia)

 

48

vyhradené

Test specification for mobile equipment GSM-R (Špecifikácia skúšok pre mobilné zariadenie GSM-R)

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM (Požiadavky na prevádzku pre STM)

2.1.1

50

UNISIG SUBSET -103

Test specification for EUROLOOP (Špecifikácia skúšok pre Euroslučku)

1.0.0

51

vyhradené

Ergonomic aspects of the DMI (Ergonomické aspekty DMI)

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application Layer (FFFIS STM Aplikačná úroveň)

2.1.1

53

vyhradené

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS-Variables-Manual (AEIF-ETCS-Manuál premenných veličín)

 

54

zámerne vymazané

 

 

55

vyhradené

Juridical recorder baseline requirements (Základné požiadavky právneho nahrávacieho zariadenia)

 

56

vyhradené

05E538

ERTMS Key Management Conformance Requirements (ERTMS Požiadavky zhody manažmentu kľúčov)

 

57

vyhradené

UNISIG SUBSET -107

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment (Požiadavky predmontáže vozidlového zariadenia ERTMS)

 

58

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC Safe Communication Interface (Požiadavky na rozhranie bezpečnostnej komunikácie centier RBC)

1.1.0

59

vyhradené

UNISIG SUBSET -105

Requirements on pre-fitting of ERTMS track side equipment (Požiadavky predmontáže traťového zariadenia ERTMS)

 

60

vyhradené

UNISIG SUBSET -104

ETCS version management (Manažment verzie ETCS)

 

61

vyhradené

GSM-R version management (Manažment verzie GSM-R)

 

62

vyhradené

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for Safe Communication Interface (Špecifikácia skúšok pre rozhranie bezpečnostnej komunikácie centier RBC)

 

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface (Rozhranie bezpečnostnej komunikácie centier RBC)

1.0.0


ZOZNAM INFORMATÍVNYCH ŠPECIFIKÁCIÍ

Špecifikácie typu 1 predstavujú súčasný stav prípravy povinnej špecifikácie, ktorá je ešte „vyhradená“.

Špecifikácie typu 2 poskytujú dodatočné informácie, vysvetľujú požiadavky v povinných špecifikáciách a poskytujú pomoc pri ich aplikácii.

Index B32 má zabezpečiť osobitné odkazy v dokumentoch prílohy A. Keďže sa používa len na redakčné účely a na podporu budúcich zmien dokumentov, na ktoré sa vzťahuje, nie je klasifikovaný ako „typ“ a nie je v ňom odkaz na povinný dokument prílohy A.

Dokumenty B25, B27, B28, B29 a B30 sa používajú iba pre GSM-R DMI. Pre ETCS DMI sa používa iba B34.


Indexové číslo

Odkaz

Názov dokumentu

Verzia

Typ

B1

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only) [Požiadavky RAM (iba 2. kapitola)]

6

2 (index 28)

B2

EEIG 97S066

Environmental conditions (Poveternostné podmienky)

5

2 (index A5)

B3

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM (Metodológia skúšok FFFIS STM)

1.0.0

2 (index 36)

B4

EEIG 97E267

ODOMETER FFFIS (FFFIS merania rýchlosti)

5

1 (Index 44)

B5

O_2475

ERTMS GSM-R QoS Test Specification (ERTMS GSM-R QoS Špecifikácia skúšok)

1.0.0

2

B6

UNISIG SUBSET-038

Off-line Key Management FIS (Manažment kľúčov FIS off line)

2.1.9

1 (index 11)

B7

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM test specification traceability of test cases with Specific Transmission Module FFFIS (FFFIS STM špecifikácia skúšok vystopovateľnosti skúšobných prípadov so špecifickým prenosovým modulom FFFIS)

1.0.0

2 (Index 36)

B8

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test Specification Traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM Application Layer (FFFIS STM špecifikácia skúšok vystopovateľnosti skúšobných balíkov špecifikovaných v aplikačnej úrovni FFIS STM)

1.0.0

2 (Index 36)

B9

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, Test plan (ERTMS/ETCS Trieda 1, skúškový plán)

2.3.1

2 (Index 37)

B10

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features (Metodológia na prípravu znakov)

2.3.0

2 (Index 37)

B11

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing (Metodológia skúšok)

2.3.1

2 (Index 37)

B12

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: (Fáza postupnosti skúšok: Methodology and Rules (Fáza postupnosti skúšok: Metodológia a pravidlá)

1.0.2

2 (Index 37)

B13

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 States for Test Sequences (ERTMS ETCS Trieda 1 Stanovenie postupnosti skúšok)

1.0.2

2 (Index 37)

B14

UNISIG SUBSET 076-5-3

On-Board Data Dictionary (Slovník palubných údajov)

2.3.0

2 (Index 37)

B15

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 Traceability (SRS v.2.2.2 Vystopovanie)

2.3.1

2 (Index 37)

B16

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test data base (UNISIG databáza skúšok)

2.3.1

2 (Index 37)

B17

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test Cases Coverage (Pokrytie skúškových prípadov)

2.3.1

2 (Index 37)

B18

zámerne vymazané

 

 

 

B19

UNISIG SUBSET 077

UNISIG Causal Analysis Process (UNISIG Proces všeobecnej analýzy)

2.2.2

2 (Index 27)

B20

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: Failure modes and effects analysis (RBC rozhranie: Poruchové stavy a analýza ich účinkov)

2.4.0

2 (Index 27)

B21

UNISIG SUBSET 079

MMI: Failure Modes and Effects Analysis (MMI: Poruchové stavy a analýza ich účinkov)

2.2.2

2 (Index 27)

B22

UNISIG SUBSET 080

TIU: Failure Modes and Effects Analysis (TIU: Poruchové stavy a analýza ich účinkov)

2.2.2

2 (Index 27)

B23

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: Failure Modes and Effects Analysis (Prenosový systém: Poruchové stavy a analýza ich účinkov)

2.3.0

2 (Index 27)

B24

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application Levels 1&2 – Safety Analysis (ETCS Aplikačné úrovne 1 a 2 – Bezpečnostná analýza)

2.3.0

2 (Index 27)

B25

TS50459-1

Railway applications – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 1 (Železničné aplikácie – Európsky systém riadenia železničnej dopravy – Rozhranie počítača vodiča – časť 1 – Ergonomické princípy informácií ERTMS/ETCS/GSM-R)

2005

2 (Index 51)

B26

zámerne vymazané

nahradené B34

 

 

B27

TS50459-3

Railway applications – Communication, signalling and processing systems – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 3 – Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R Information (Železničné aplikácie – Európske systémy riadenia, zabezpečenia a návestenia železničnej dopravy – Rozhranie počítača vodiča – časť 3 – Ergonomické ustanovenia informácií ERTMS/GSM-R)

2005

2 (Index 51)

B28

TS50459-4

Railway applications – Communication, signalling and processing systems – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 4 – Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems (Železničné aplikácie – Európske systémy riadenia, zabezpečenia a návestenia železničnej dopravy – Rozhranie počítača vodiča – časť 4 – Proces vkladania údajov v systémoch ERTMS/ETCS/GSM-R)

2005

2 (Index 51)

B29

TS50459-5

Railway applications – Communication, signalling and processing systems – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 5 – Symbols (Železničné aplikácie – Európske systémy riadenia, zabezpečenia a návestenia železničnej dopravy – Rozhranie počítača vodiča – časť 5 – Symboly)

2005

2 (Index 51)

B30

TS50459-6

Railway applications – Communication, signalling and processing systems – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 6 – Audible Information (Železničné aplikácie – Európske systémy riadenia, zabezpečenia a návestenia železničnej dopravy – Rozhranie počítača vodiča – časť 6 – Počuteľné informácie)

2005

2 (Index 51)

B31

vyhradené

EN50xxx

Railway applications -European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 7 – Specific Transmission Modules (Železničné aplikácie – Európsky systém riadenia železničnej dopravy –Rozhranie počítača vodiča časť 7 – Špecifické prenosové moduly)

 

2 (Index 51)

B32

vyhradené

Guideline for references (Príručka pre odkazy)

 

Žiadne

B33

EN 301 515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways [Globálny systém mobilnej komunikácie (GSM); Požiadavky na prevádzku GSM na železnici]

2.1.0

2 (Index 32, 33)

B34

ERA-ERTMS-015560

ERTMS/ETCS Driver Machine Interface (Rozhranie ETCS vodič – zariadenie)

2.3

1 (Index 51)

B35

vyhradené

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key Management Conformance Requirements (ERTMS Požiadavky zhody manažmentu kľúčov)

 

1 (Index 56)

B36

04E117

ETCS/GSM-R Quality of Service user requirements – Operational Analysis (ETCS/GSM-R Požiadavky kvality používateľa služieb – Prevádzková analýza)

1

2 (Index 32)

B37

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces – Class 1 requirements (GSM-R Rozhrania – požiadavky triedy 1)

2.3.0

1 (Index 32, 33)

B38

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment (Požiadavky predmontáže vozidlového zariadenia ERTMS)

1.0.0

2 (Index 57)

B39

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 Feature List (Zoznam znakov ERTMS ETCS triedy 1)

2.3.1

2 (Index 37)

B40

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test Sequences Evaluation and Validation (Posúdenie postupnosti skúšok a validácia)

1.0.2

2 (Index 37)

B41

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test Sequences (Všeobecné údaje o vlaku pre postupnosť skúšok)

1.0.1

2 (Index 37)

B42

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test Sequence Viewer (TSV) [Inšpektor postupnosti skúšok (TSV)]

3.0.8

2 (Index 37)

B43

04E083

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System (Bezpečnostné požiadavky a požiadavky na bezpečnostnú analýzu interoperability subsystému riadenia, zabezpečenia a návestenia)

1.0

1 (index 47)

B44

04E084

Justification Report for the Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System (Dôvodová správa k bezpečnostným požiadavkám a požiadavkám na bezpečnostnú analýzu interoperability subsystému riadenia, zabezpečenia a návestenia)

1.0

2 (index B43)

B45

ERA/ERTMS/003205

Traceability Of Changes To ETCS FRS (Vystopovanie zmien do ETCS FRS)

0.1

2 (index 1)

B46

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Safe Communication Interface Test Specifications (Špecifikácie skúšok rozhrania bezpečnostnej komunikácie centier RBC)

1.0.0

1 (index 62)