ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.034.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 34

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
5. februára 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 96/2010 zo 4. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1982/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o prah zjednodušenia, obchod podľa podnikových ukazovateľov, špecifické tovary a pohyby a o kódy druhu obchodu

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 97/2010 zo 4. februára 2010, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Pizza Napoletana (ZTŠ)]

7

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 98/2010 zo 4. februára 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

17

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 99/2010 zo 4. februára 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

19

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 100/2010 zo 4. februára 2010, ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na maslo v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

21

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 101/2010 zo 4. februára 2010, ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

22

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 102/2010 zo 4. februára 2010, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o dovozné povolenia na olivový olej podané 1. a 2. februára 2010 v rámci tuniskej colnej kvóty, a ktorým sa pozastavuje vydávanie dovozných povolení na mesiac február 2010

23

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/58/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. februára 2010 o vyrovnaní účtov určitých platobných agentúr v Grécku, Portugalsku a Fínsku, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2007 [oznámené pod číslom K(2010) 425]

24

 

 

2010/59/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. februára 2010 o vyrovnaní účtov určitých platobných agentúr v Belgicku, Nemecku, Španielsku, Portugalsku a na Slovensku, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2008 [oznámené pod číslom K(2010) 426]

26

 

 

2010/60/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. februára 2010 o schválení účtov platobnej agentúry Malty, ktoré sa týkajú výdavkov v oblasti opatrení na rozvoj vidieka financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2007 [oznámené pod číslom K(2010) 459]

30

 

 

2010/61/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. februára 2010 o schválení účtov určitých platobných agentúr v Nemecku a Portugalsku, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných zo záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) za rozpočtový rok 2006 [oznámené pod číslom K(2010) 470]

33

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

5.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 96/2010

zo 4. februára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1982/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o prah zjednodušenia, obchod podľa podnikových ukazovateľov, špecifické tovary a pohyby a o kódy druhu obchodu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (1) a najmä na jeho článok 3 ods. 4, článok 9 ods. 1, článok 10 ods. 4, článok 12 ods. 1, 2 a 4 a článok 13 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 638/2004 sa vykonalo nariadením Komisie (ES) č. 1982/2004 (2).

(2)

Aby sa znížilo zaťaženie spravodajských jednotiek, mal by sa stanoviť prah zjednodušenia, pod ktorým spravodajské jednotky poskytujú len obmedzený súbor údajov.

(3)

Aby sa zabezpečilo harmonizované zostavovanie štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov, mala by sa definovať metodika tvorby tejto štatistiky.

(4)

Z metodických dôvodov by sa mali upraviť ustanovenia pre špecifické tovary a pohyby.

(5)

Aby sa zabezpečila úplnosť údajov týkajúcich sa množstva, štatistické výsledky zasielané Komisii (Eurostatu) by mali v prípade, že sa nezbierajú údaje o čistej hmotnosti, obsahovať jej odhad.

(6)

Mali by sa zrevidovať kódy druhu obchodu, aby sa identifikoval tovar na spracovanie na základe zmluvy vracajúci sa do pôvodného členského štátu odoslania.

(7)

Nariadenie (ES) č. 1982/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistiku o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1982/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 13 sa vkladá tento odsek 3a:

„3a.   Členské štáty, ktoré uplatňujú prahy podľa zjednodušených pravidiel uvedených v článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 638/2004, zabezpečia, aby hodnota obchodu spravodajských jednotiek využívajúcich zjednodušenie dosiahla najviac 6 % celkovej hodnoty obchodu členského štátu“.

2.

Vkladá sa táto kapitola 4a:

„KAPITOLA 4a

OBCHOD PODĽA PODNIKOVÝCH UKAZOVATEĽOV

Článok 13a

Zostavovanie štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov

1.   Národné orgány zostavujú ročnú štatistiku obchodu podľa podnikových ukazovateľov.

2.   Štatistickými jednotkami sú podniky vymedzené v prílohe k nariadeniu Rady (EHS) č. 696/93 (3).

3.   Štatistické jednotky sa vytvárajú prepojením identifikačného čísla spravodajskej jednotky podľa článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 638/2004 s právnou jednotkou z registra ekonomických subjektov zodpovedajúcou premennej 1.7a uvedenej v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 (4).

4.   Sledujú sa tieto ukazovatele:

a)

tok obchodu;

b)

štatistická hodnota;

c)

partnerský členský štát;

d)

kód komodity podľa sekcií alebo dvojmiestnej úrovne vymedzený v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 (5);

e)

počet podnikov;

f)

činnosť vykonávaná podnikom podľa sekcií alebo dvojmiestnej úrovne štatistickej klasifikácie ekonomických činností (NACE) stanovenej v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (6);

g)

veľkostná trieda podľa počtu zamestnancov v súlade s vymedzením ukazovateľov pre štrukturálnu podnikovú štatistiku stanovených v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 250/2009 (7).

5.   Zostavujú sa tieto súbory údajov:

a)

miera zhody medzi registrom obchodu a registrom ekonomických subjektov;

b)

obchod podľa činnosti a veľkostnej triedy podnikov;

c)

podiel najväčších podnikov z hľadiska hodnoty obchodu podľa činnosti;

d)

obchod podľa partnerského členského štátu a činnosti;

e)

obchod podľa počtu partnerských členských štátov a činnosti;

f)

obchod podľa komodity a činnosti.

6.   Prvý referenčný rok, za ktorý sa má zostavovať ročná štatistika, je rok 2009. Členské štáty poskytnú údaje za každý nasledujúci rok.

7.   Štatistika sa zašle do 18 mesiacov od konca referenčného roku.

8.   Členské štáty zabezpečia, že štatistiky sú poskytované takým spôsobom, aby údaje zverejňované Komisiou (Eurostatom) neumožňovali identifikovať podnik ani obchodníka. Národné orgány špecifikujú, na ktoré údaje sa vzťahujú ustanovenia o ochrane údajov.

3.

V článku 16 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Sledované obdobie v prípade prijatia alebo odoslania rozložených zásielok sa môže prispôsobiť, aby sa tieto údaje vykázali len raz, a to v mesiaci, v ktorom bola prijatá alebo odoslaná posledná zásielka.“

4.

Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Plavidlá a lietadlá

1.   Na účely tohto článku:

a)

‚plavidlo‘ znamená plavidlo na námornú plavbu v súlade s kapitolou 89 KN, ťažné lode, vojnové lode a plávajúce zariadenia;

b)

‚lietadlo‘ znamená letúne, ktoré patria pod kódy KN 8802 30 a 8802 40;

c)

‚ekonomické vlastníctvo‘ znamená právo zdaniteľnej osoby uplatňovať si nárok na výnosy vyplývajúce z používania plavidla alebo lietadla v rámci ekonomickej činnosti a prijatie s tým spojených rizík.

2.   Štatistika o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o plavidlá a lietadlá, zahŕňa iba tieto odoslania a prijatia:

a)

prevod ekonomického vlastníctva plavidla alebo lietadla zo zdaniteľnej osoby usadenej v inom členskom štáte na zdaniteľnú osobu usadenú vo vykazujúcom členskom štáte. Táto transakcia sa považuje za prijatie;

b)

prevod ekonomického vlastníctva plavidla alebo lietadla zo zdaniteľnej osoby usadenej vo vykazujúcom členskom štáte na zdaniteľnú osobu usadenú v inom členskom štáte. Táto transakcia sa považuje za odoslanie. Ak je plavidlo alebo lietadlo nové, odoslanie sa zaznamenáva v členskom štáte výroby;

c)

prijatia a odoslania plavidiel alebo lietadiel pred alebo po spracovaní na základe zmluvy tak, ako je vymedzené v poznámke pod čiarou č. 2 prílohy III.

3.   Členské štáty uplatňujú tieto osobitné ustanovenia na štatistiku o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi týkajúcu sa plavidiel a lietadiel:

a)

množstvo sa v prípade plavidiel vyjadruje v počte kusov a akýchkoľvek iných doplnkových merných jednotkách stanovených v KN a v prípade lietadiel v čistej hmotnosti a doplnkových merných jednotkách;

b)

štatistickou hodnotou je celková suma, ktorá by bola fakturovaná – bez nákladov na dopravu a poistenie – v prípade predaja alebo nákupu celého plavidla alebo lietadla;

c)

partnerský členský štát je:

i)

v prípade pohybov uvedených v odseku 2 písm. a) a b) členský štát, v ktorom je usadená zdaniteľná osoba prevádzajúca ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla, pokiaľ ide o prijatie, alebo zdaniteľná osoba, na ktorú sa prevádza ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla, pokiaľ ide o odoslanie;

ii)

členský štát výroby, pokiaľ ide o prijatie, v prípade nových plavidiel alebo lietadiel;

iii)

v prípade pohybov uvedených v odseku 2 písm. c) členský štát, v ktorom je usadená zdaniteľná osoba, ktorá si uplatňuje ekonomické vlastníctvo plavidla alebo lietadla, pokiaľ ide o prijatie, alebo členský štát, v ktorom sa vykonáva spracovanie na základe zmluvy, pokiaľ ide o odoslanie;

d)

sledovaným obdobím pre prijatia a odoslania uvedené v odseku 2 písm. a) a b) je mesiac, v ktorom dochádza k prevodu ekonomického vlastníctva.

4.   Na požiadanie národných orgánov poskytnú orgány zodpovedné za vedenie registrov lodí a lietadiel všetky dostupné informácie, aby sa identifikovala zmena ekonomického vlastníctva plavidla alebo lietadla medzi zdaniteľnými osobami usadenými v členskom štáte prijatia a v členskom štáte odoslania.“

5.

V článku 19 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

loď alebo lietadlo sa považuje za plavidlo alebo lietadlo patriace členskému štátu, v ktorom je usadená zdaniteľná osoba uplatňujúca si ekonomické vlastníctvo lode alebo lietadla, ako je vymedzené v článku 17 ods. 1 písm. c).“

6.

Článok 20 sa nahrádza takto:

„Článok 20

Tovar dodávaný na inštalácie na šírom mori a z nich

1.   Na účely tohto článku:

a)

‚inštalácia na šírom mori‘ znamená zariadenia a prístroje inštalované a stojace v mori mimo štatistického územia ktoréhokoľvek členského štátu;

b)

‚tovar dodávaný na inštalácie na šírom mori‘ znamená dodávku produktov pre posádku a cestujúcich a na prevádzku motorov, strojov a iných zariadení inštalácií na šírom mori;

c)

‚tovar získaný z inštalácií na šírom mori alebo nimi vyprodukovaný‘ znamená produkty získané z morského dna alebo podložia alebo vyprodukované inštaláciou na šírom mori.

2.   V štatistike o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi sa zaznamená:

a)

prijatie, ak sa tovar dodáva:

i)

z iného členského štátu na inštaláciu na šírom mori nachádzajúcu sa v oblasti, v ktorej má vykazujúci členský štát výlučné práva ťažiť z miestneho morského dna alebo podložia;

ii)

z inštalácie na šírom mori nachádzajúcej sa v oblasti, v ktorej má iný členský štát výlučné práva ťažiť z miestneho morského dna alebo podložia, do vykazujúceho členského štátu;

iii)

z inštalácie na šírom mori nachádzajúcej sa v oblasti, v ktorej má iný členský štát výlučné práva ťažiť z miestneho morského dna alebo podložia, na inštaláciu na šírom mori v oblasti, v ktorej má prijímajúci členský štát výlučné práva ťažiť z miestneho morského dna alebo podložia;

b)

odoslanie, ak sa tovar dodáva:

i)

do iného členského štátu z inštalácie na šírom mori nachádzajúcej sa v oblasti, v ktorej má vykazujúci členský štát výlučné práva ťažiť z miestneho morského dna alebo podložia;

ii)

z vykazujúceho členského štátu na inštaláciu na šírom mori nachádzajúcu sa v oblasti, v ktorej má iný členský štát výlučné práva ťažiť z miestneho morského dna alebo podložia;

iii)

z inštalácie na šírom mori nachádzajúcej sa v oblasti, v ktorej má odosielajúci členský štát výlučné práva ťažiť z miestneho morského dna alebo podložia, na inštaláciu na šírom mori v oblasti, v ktorej má iný členský štát výlučné práva ťažiť z miestneho morského dna alebo podložia.

3.   Členské štáty použijú tieto kódy komodít pre tovar dodávaný na inštalácie na šírom mori:

9931 24 00: tovar uvedený v kapitolách 1 až 24 KN,

9931 27 00: tovar uvedený v kapitole 27 KN,

9931 99 00: inde zaradený tovar.

Pre tieto dodávky, okrem tovaru zaradeného pod kapitolu 27 KN, je zasielanie údajov o množstve nepovinné a pre partnerský členský štát sa môže používať zjednodušený kód ‚QV‘.“

7.

Článok 21 sa nahrádza takto:

„Článok 21

Morské produkty

1.   Na účely tohto článku:

a)

‚morské produkty‘ znamenajú produkty rybolovu, minerály, zachránené náklady a všetky ostatné produkty, ktoré námorné plavidlá zatiaľ nevyložili;

b)

plavidlo sa považuje za plavidlo patriace členskému štátu, v ktorom je usadená zdaniteľná osoba, ktorá si uplatňuje ekonomické vlastníctvo plavidla v zmysle článku 17 ods. 1 písm. c).

2.   Štatistika o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o morské produkty, zahŕňa tieto prijatia a odoslania:

a)

vyloženie morských produktov v prístavoch vykazujúceho členského štátu alebo ich nadobudnutie plavidlami patriacimi vykazujúcemu členskému štátu z plavidiel patriacich inému členskému štátu. Tieto transakcie sa považujú za prijatia;

b)

vyloženie morských produktov v prístavoch iného členského štátu z plavidla patriaceho vykazujúcemu členskému štátu alebo ich nadobudnutie plavidlami patriacimi inému členskému štátu z plavidiel patriacich vykazujúcemu členskému štátu. Tieto transakcie sa považujú za odoslania.

3.   Partnerským členským štátom je v prípade prijatia členský štát, v ktorom je usadená zdaniteľná osoba uplatňujúca si ekonomické vlastníctvo plavidla, ktoré uskutočňuje výlov a v prípade odoslania iný členský štát, v ktorom sa vykladajú morské produkty alebo v ktorom je usadená zdaniteľná osoba uplatňujúca si ekonomické vlastníctvo plavidla, ktoré nadobúda morské produkty.

4.   Ak to nie je v rozpore s inými aktmi práva Únie, národné orgány majú okrem systému Intrastat a colných vyhlásení prístup ku všetkým dostupným zdrojom údajov, ktoré môžu potrebovať pri uplatňovaní tohto článku.“

8.

Článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22

Kozmické lode

1.   Na účely tohto článku:

a)

‚kozmické lode‘ znamenajú dopravné zariadenia, ktoré sú schopné lietať mimo zemskej atmosféry;

b)

‚ekonomické vlastníctvo‘ znamená právo zdaniteľnej osoby uplatňovať si nárok na výnosy vyplývajúce z používania kozmickej lode v rámci ekonomickej činnosti a prijatie s tým spojených rizík.

2.   Vypustenie kozmickej lode, ktorá bola predmetom prevodu ekonomického vlastníctva medzi dvoma zdaniteľnými osobami usadenými v rôznych členských štátoch, sa zaznamenáva:

a)

ako odoslanie v členskom štáte výroby hotovej kozmickej lode;

b)

ako prijatie v členskom štáte, v ktorom je usadený nový vlastník.

3.   Pre štatistiku uvedenú v odseku 2 platia tieto osobitné ustanovenia:

a)

údaje o štatistickej hodnote sa definujú ako hodnota kozmickej lode bez nákladov na dopravu a poistenie;

b)

údaje o partnerskom členskom štáte znamenajú údaje o členskom štáte výroby hotovej lode v prípade prijatia a v prípade odoslania o členskom štáte, v ktorom je usadený nový vlastník.

4.   Ak to nie je v rozpore s inými aktmi práva Únie, národné orgány majú okrem systému Intrastat a colných vyhlásení prístup ku všetkým dostupným zdrojom údajov, ktoré môžu potrebovať pri uplatňovaní tohto článku.“

9.

Článok 25 sa nahrádza takto:

„Článok 25

1.   Súhrnné výsledky uvedené v článku 12 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 638/2004 sú definované pre každý tok ako celková hodnota obchodu s inými členskými štátmi. Okrem toho členské štáty patriace do eurozóny poskytnú členenie svojho obchodu mimo eurozóny podľa produktov na úrovni tried platnej Štandardnej medzinárodnej klasifikácie obchodu.

2.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby údaje týkajúce sa obchodu získané od spoločností nad stanovenými prahmi v súlade s článkom 13, boli vyčerpávajúce a spĺňali kritériá kvality uvedené v článku 13 nariadenia (ES) č. 638/2004.

3.   Úpravy, ktoré sa vykonali v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 638/2004, sa zašlú Eurostatu minimálne v členení podľa partnerských členských štátov a kódov komodít na úrovni kapitol KN.

4.   Ak sa štatistická hodnota nezbiera, členské štáty štatistickú hodnotu tovaru odhadnú.

5.   Členské štáty odhadnú čistú hmotnosť vždy, keď nie je zbieraná od spravodajských jednotiek podľa článku 9 ods. 1. Komisia (Eurostat) poskytne členským štátom koeficienty potrebné na odhad čistej hmotnosti.

6.   Členské štáty, ktoré upravili sledované obdobie v súlade s článkom 3 ods. 1, zabezpečia, aby sa Komisii (Eurostatu) zasielali mesačné výsledky, v prípade potreby odhady, ak sledované obdobie na daňové účely nezodpovedá kalendárnemu mesiacu.

7.   Členské štáty zašlú Komisii (Eurostatu) údaje označené za dôverné tak, aby mohli byť zverejnené aspoň na úrovni kapitol KN, ak sa tým zabezpečí ochrana údajov.

8.   Ak sa mesačné výsledky, ktoré už boli zaslané Komisii (Eurostatu), zrevidujú, členské štáty zašlú zrevidované výsledky najneskôr v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli zrevidované údaje k dispozícii.“

10.

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1982/2004 sa nahrádza znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 19.11.2004, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 61, 5.3.2008, s. 6.

(5)  Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 65.

(6)  Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 86, 31.3.2009, s. 1.“


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III

ZOZNAM KÓDOV DRUHU OBCHODU

A

B

1.

Transakcie so skutočným alebo plánovaným prevodom vlastníctva z rezidentov na nerezidentov za finančnú alebo inú náhradu (okrem transakcií uvedených v bodoch 2, 7, 8)

1.

Priama/kúpa/predaj

2.

Dodávka na predaj po schválení alebo po testovaní, na konsignáciu alebo so sprostredkovaním agenta za províziu

3.

Barterový obchod (vecná náhrada)

4.

Finančný lízing (nákup na splátky) (1)

9.

Iné

2.

Bezplatné vrátenie a náhrada tovaru po registrácii pôvodnej transakcie

1.

Vrátenie tovaru

2.

Náhrada za vrátený tovar

3.

Náhrada (napr. v záručnej lehote) za tovar, ktorý sa nevrátil

9.

Iné

3.

Transakcie zahŕňajúce prevod vlastníctva bez finančnej alebo vecnej náhrady (napr. dodávky pomoci)

 

4.

Operácie za účelom spracovania (2) na základe zmluvy (bez prevodu vlastníctva na spracovateľa)

1.

Tovar, ktorý sa má vrátiť do pôvodného členského štátu odoslania

2.

Tovar, ktorý sa nemá vrátiť do pôvodného členského štátu odoslania

5.

Operácie nasledujúce po spracovaní na základe zmluvy (bez prevodu vlastníctva na spracovateľa)

1.

Tovar, ktorý sa vracia do pôvodného členského štátu odoslania

2.

Tovar, ktorý sa nevracia do pôvodného členského štátu odoslania

6.

Určité transakcie zaznamenávané na vnútroštátne účely

 

7.

Operácie v rámci projektov spoločnej obrany alebo iných spoločných medzivládnych výrobných programov

 

8.

Transakcie zahŕňajúce dodávku stavebného materiálu a technického vybavenia pre stavebné a inžinierske práce v rámci všeobecnej zmluvy, v prípade ktorých sa nevystavujú faktúry za jednotlivý tovar, ale jedna faktúra za celú hodnotu tovaru

 

9.

Iné transakcie, ktoré sa nedajú zaradiť pod uvedené kódy

1.

Prenájom, pôžička, prevádzkový lízing dlhšie ako 24 mesiacov

9.

Iné


(1)  Finančný lízing zahŕňa operácie, v ktorých splátky na prenájom sú vypočítané tak, aby pokryli celú alebo takmer celú hodnotu tovaru. Riziká a výnosy z vlastníctva prechádzajú na nájomcu. Po ukončení zmluvy sa nájomca stáva zákonným vlastníkom tovaru.

(2)  Spracovanie zahŕňa operácie (premenu, stavbu, montáž, zlepšenie, obnovu…) s cieľom vyrobiť nový alebo skutočne zdokonalený výrobok. Toto nevyhnutne neznamená zmenu zaradenia výrobku. Spracovateľská činnosť na vlastný účet spracovateľa nie je súčasťou tejto položky a mala by byť zaznamenaná pod položkou 1 v stĺpci A.“


5.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/7


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 97/2010

zo 4. februára 2010,

ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Pizza Napoletana (ZTŠ)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 5 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 8 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 509/2006 a podľa článku 19 ods. 3 uvedeného nariadenia sa žiadosť Talianska o zápis názvu „Pizza Napoletana“ zverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Nemecko a Poľsko vzniesli proti zápisu do registra námietky v súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 509/2006. Tieto námietky boli na základe článku 9 ods. 3 prvého pododseku písm. a) uvedeného nariadenia uznané za oprávnené.

(3)

Konkrétne námietka vznesená Nemeckom spočívala v obave, aby nemecké pšeničné múky neboli znevýhodnené, keďže podľa špecifikácií je povolený jediný druh pšeničnej múky a ten je dostupný len v jednom členskom štáte, a to v Taliansku.

(4)

Poľsko vznieslo námietku, ktorá sa týka najmä skutočnosti, že názov nie je sám o sebe jedinečný a že uverejnená žiadosť neobsahuje primerané vysvetlenia.

(5)

Komisia listom zo 17. septembra 2008 vyzvala príslušné členské štáty, aby sa snažili dohodnúť v súlade s ich vnútornými postupmi.

(6)

Taliansko a Nemecko uzavreli do šiestich mesiacov dohodu, ktorú oznámili Komisii 24. februára 2009, a ktorú Komisia podporila. Obmedzenia súvisiace s používaním určitých pšeničných múk sa podľa tejto dohody odstránili.

(7)

Keďže Taliansko a Poľsko nedospeli v stanovených lehotách k dohode, Komisia musí prijať rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006.

(8)

V tomto kontexte sa po námietke Poľska doplnili do špecifikácií vysvetlenia preukazujúce, že názov, ktorého zápis do registra sa požaduje, je sám o sebe špecifickým názvom.

(9)

Na základe uvedených skutočností sa teda názov „Pizza Napoletana“ musí zapísať do „Registra zaručených tradičných špecialít“. O ochranu uvedenú v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006 sa nepožiadalo.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom stáleho výboru pre zaručené tradičné špeciality,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Konsolidované znenie špecifikácií sa uvádza v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 40, 14.2.2008, s. 17.


PRÍLOHA I

Potraviny uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 509/2006

Trieda 2.3.   Cukrárske výrobky, chlieb, pečivo, koláče, keksy a ostatné pekárske výrobky

TALIANSKO

Pizza Napoletana (ZTŠ)


PRÍLOHA II

ŽIADOSŤ O ZÁPIS ZARUČENEJ TRADIČNEJ ŠPECIALITY DO REGISTRA

Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín

„PIZZA NAPOLETANA“

ES č. IT/TSG/007/0031/09.02.2005

1.   NÁZOV A ADRESA ŽIADATEĽA

Názov

:

Associazione Verace Pizza Napoletana

Adresa

:

Via S. Maria La Nova 49, Napoli

Tel.

:

081/4201205

Fax

:

081/4201205

E-mail

:

info@pizzanapoletana.org

Názov

:

Associazione Pizzaiuoli Napoletani

Adresa

:

Corso S. Giovanni a Teduccio, 55 Napoli

Tel.

:

081 5590781

Fax

:

081 5590781

E-mail

:

info@pizzaiuolinapoletani.it

direttivo@pizzaiuolinapoletani.it

2.   ČLENSKÝ ŠTÁT ALEBO TRETIA KRAJINA

Taliansko

3.   ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

3.1.   Názov, ktorý sa má zapísať do registra

„Pizza Napoletana“

Žiada sa o zápis do registra len v talianskom jazyku.

Údaj „Prodotta secondo la Tradizione napoletana“ (vyrobené podľa neapolskej tradície) a skratka „STG“ (zaručená tradičná špecialita), ktoré sú uvedené na logu/etikete ZTŠ „Pizza Napoletana“, sa prekladajú do jazyka krajiny, kde sa uskutočňuje výroba.

3.2.   Vyznačte, či názov

X

je jedinečný sám o sebe

vyjadruje špecifický charakter poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

O tom, že názov „Pizza Napoletana“ sa tradične používa na označenie tohto výrobku, svedčia rôzne zdroje uvedené v bode 3.8.

3.3.   Vyznačte, či sa žiada výhrada názvu podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006

Zápis do registra s výhradou názvu

X

Zápis do registra bez výhrady názvu

3.4.   Druh výrobku

Trieda 2.3.

Cukrárske výrobky, chlieb, zákusky, koláče, keksy a ostatné pekárske výrobky

3.5.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, na ktoré sa vzťahuje názov podľa bodu 3.1

ZTŠ „Pizza Napoletana“ je pekársky výrobok okrúhleho tvaru s priemerom maximálne 35 cm. Má vyvýšený okraj po obvode a jej stredná časť je obložená zmesou s prísadami. Hrúbka strednej časti má byť 0,4 cm s povolenou toleranciou ± 10 %. Hrúbka okraja je 1 – 2 cm. Pizza má byť celkovo mäkká, pružná a má sa dať ľahko prehnúť na štvrtinu.

ZTŠ „Pizza Napoletana“ je charakteristická vyvýšeným okrajom a zlatistou farbou, typickou pre pekárske výrobky pečené v peci. Je jemná na dotyk a má jemnú chuť. Strednú časť pokrýva zmes, v ktorej prevláda červená farba paradajok, do ktorých je dokonale vmiešaný olej, a v závislosti od použitých prísad je vidieť aj zelenú farbu oregana a bielu farbu cesnaku. Vyznačuje sa aj bielymi nerovnomerne rozloženými plôškami mozzarelly, zeleňou bazalkových lístkov, viac či menej výraznou podľa intenzity pečenia.

Konzistencia „Pizza Napoletana“ má byť jemná, pružná, mala by sa dať ľahko prehnúť a ľahko krájať. Charakteristickú výbornú chuť jej dodáva kôrka ako v prípade dobre nakysnutého a upečeného chleba, ktorú dopĺňa jemne kyslá chuť paradajok s príchuťou oregana, cesnaku alebo bazalky a chuť pečenej mozzarelly.

Upečená pizza má typickú príjemnú vôňu po paradajkách. Paradajková zmes, z ktorej sa odparila len nadbytočná voda, zostáva hustá a konzistentná, syr mozzarella s chráneným označením pôvodu „Mozzarella di Bufala Campana“ alebo ZTŠ Mozzarella je roztopený na povrchu pizze. Výraznú vôňu dodáva bazalka, ako aj cesnak a oregano, ktoré nemajú byť pripálené.

3.6.   Opis výrobného postupu poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, na ktoré sa vzťahuje názov podľa bodu 3.1

Suroviny potrebné na prípravu výrobku „Pizza Napoletana“ sú: hladká múka z pšenice obyčajnej, pivné kvasnice, prírodná pitná voda, lúpané konzervované a/alebo čerstvé malé paradajky (pomodorini), morská alebo kuchynská soľ, extra panenský olivový olej. Ďalšie prísady, ktoré možno použiť pri príprave výrobku „Pizza Napoletana“, sú: cesnak a oregano, syr s CHOP „Mozzarella di Bufala Campana“, čerstvá bazalka a ZTŠ „Mozzarella“.

Múka má mať tieto vlastnosti:

:

W

:

220–380

:

P/L

:

0,50–0,70

:

Absorpcia

:

55–62

:

Stabilita

:

4–12

:

Value index E10

:

max 60

:

Falling number

:

300–400

:

Lepok v sušine

:

9,5–11 g %

:

Bielkoviny

:

11–12,5 g %

„Pizza Napoletana“ sa pripravuje výhradne na základe uvedených postupov, ktoré sa musia vykonávať v plynulej následnosti a v tom istom zariadení.

Príprava cesta:

Zmiešajú sa múka, voda, soľ a kvasnice. Do prístroja na miesenie cesta sa naleje 1 liter vody, v ktorej sa rozpustí 50 až 55 g morskej soli. Pridá sa 10 % z celkového množstva múky a rozpustia sa 3 g pivných kvasníc. Prístroj na miesenie cesta sa uvedie do chodu a postupne sa pridáva 1 800 g múky W 220 – 380, kým sa nedosiahne požadovaná konzistencia, definovaná ako „stupeň vymiesenia cesta“. Táto fáza má trvať 10 minút.

Cesto sa má v prístroji na miesenie miesiť 20 minút pri nízkej rýchlosti, najlepšie s vidlicami, až kým sa nevytvorí jednoliata hmota. Na dosiahnutie optimálnej konzistencie cesta je veľmi dôležité primerané množstvo vody tak, aby ho múka bola schopná úplne vstrebať. Cesto sa nemá na dotyk lepiť, ale má byť mäkké a pružné.

Vlastnosti cesta (s toleranciou ± 10 % pri každej z nich) sú:

:

teplota pri kysnutí

:

25 °C

:

konečné pH

:

5,87

:

celková titračná kyslosť

:

0,14

:

hustota

:

0,79 g/cm3 (+ 34 %)

Kysnutie

Prvá fáza: Cesto sa po vybratí z prístroja na miesenie položí na pracovnú dosku, kde sa nechá odpočívať približne 2 hodiny prikryté vlhkou utierkou, aby sa zabránilo stvrdnutiu povrchu cesta, ktoré by nastalo, ak by sa cesto nechalo voľne kysnúť bez prikrytia, čím by sa vplyvom vyparenia vnútornej vlhkosti cesta vytvorila na ňom akási vysušená kôrka. Po dvoch hodinách kysnutia sa vyformuje bochník, čo robí výhradne ručne pekár pizze, tzv. pizzaiolo. Pomocou lopatky sa z celej nakysnutej masy na doske odkrojí jedna porcia, ktorá sa následne vytvaruje do typického pizzového bochníka. Bochníky na pizzu „Pizza Napoletana“ majú mať hmotnosť 180 až 250 gramov.

Druhá fáza kysnutia: Po vytvorení bochníkov nasleduje v nádobách na potraviny druhá fáza kysnutia, ktorá trvá 4 až 6 hodín. Takto vykysnuté cesto je pripravené na použitie najbližších 6 hodín, ak sa uchováva pri izbovej teplote.

Tvarovanie:

Po vykysnutí sa bochník pomocou lopatky vyberie z nádoby a položí sa na jemnú vrstvu múky, čím sa zabráni prilepeniu k pracovnej doske. Pekár pizze vytvaruje tlakom prstov obidvoch rúk z bochníka placku, pričom vedie pohyb od stredu smerom ku kraju. Vytvorenú kruhovú placku viackrát otočí. V konečnej fáze jej hrúbka v strednej časti nepresahuje 0,4 cm s prípustnou toleranciou ± 10 %. Na okraji nesmie byť hrubšia ako 1 – 2 cm, aby nadobudla typický, po obvode vyvýšený tvar.

ZTŠ „Pizza Napoletana“ sa nesmie pripravovať iným spôsobom, najmä nie s použitím kuchynského valčeka či mechanického lisu.

Zmes a prísady na oblohu:

„Pizza Napoletana“ sa ochucuje týmto spôsobom:

do stredu pripravenej placky cesta sa lyžicou umiestni 70 až 100 g olúpaných pretlačených paradajok,

paradajková hmota sa špirálovitým pohybom rozotrie po celej strednej časti,

na paradajky sa špirálovitým pohybom pridá soľ,

pizza sa rovnakým spôsobom posype oreganom,

na paradajkovú vrstvu sa poukladá vopred ošúpaný a na plátky nakrájaný strúčik cesnaku,

povrch pizze sa pomocou nádobky na olej so zobcom postupne naolejuje špirálovitým pohybom od stredu smerom k okraju 4 – 5 gramami extra panenského olivového oleja; prípustná tolerancia je + 20 %;

alebo:

do stredu pripravenej placky cesta sa lyžicou umiestni 60 až 80 g olúpaných konzervovaných paradajok a/alebo čerstvých nakrájaných malých paradajok,

paradajková hmota sa špirálovitým pohybom rozotrie po celej strednej časti,

na paradajky sa špirálovitým pohybom pridá soľ,

na vrstvu paradajok sa poukladá 80 – 100 g syra s CHOP „Mozzarella di Bufala Campana“ nakrájaného na plátky,

na pizzu sa položí niekoľko lístkov čerstvej bazalky,

povrch pizze sa pomocou nádobky na olej so zobcom postupne naolejuje špirálovitým pohybom od stredu smerom k okraju 4 – 5 gramami extra panenského olivového oleja; prípustná tolerancia je + 20 %;

alebo:

do stredu pripravenej placky cesta sa lyžicou umiestni 60 až 80 g olúpaných pretlačených paradajok,

paradajková hmota sa špirálovitým pohybom rozotrie po celej strednej časti,

na paradajky sa špirálovitým pohybom pridá soľ,

na vrstvu paradajok sa porozkladá 80 – 100 g ZTŠ syru „Mozzarella“ nakrájaného na plátky,

na pizzu sa rozloží niekoľko lístkov čerstvej bazalky,

povrch pizze sa pomocou nádobky na olej so zobcom postupne naolejuje špirálovitým pohybom od stredu smerom k okraju 4 – 5 gramami extra panenského olivového oleja; prípustná tolerancia je + 20 %.

Pečenie:

Pekár pizze premiestni pripravenú obloženú pizzu otáčavým pohybom na pomúčenú drevenú alebo hliníkovú lopatu, a nechá ju skĺznuť na spodok pece krátkym rýchlym pohybom zápästia tak, aby sa prísady nezosunuli z povrchu. ZTŠ „Pizza Napoletana“ sa musí piecť výhradne v peciach vykurovaných drevom, kde sa dá dosiahnuť teplota pečenia 485 °C, ktorá je nevyhnutná na správnu prípravu ZTŠ „Pizza Napoletana“.

Pekár pizze má priebežne dohliadať na stav pečenia tak, že pomocou kovovej lopaty nadvihne jednu stranu pizze a otáča pizzu smerom k ohňu. Dbá pritom na to, aby pizza zostala na tom istom mieste ako na začiatku pečenia, čím predchádza jej spáleniu v dôsledku rozdielnosti teplôt. Je dôležité, aby bola pizza upečená rovnomerne po celom obvode.

Na konci pečenia pekár pizze opäť pomocou kovovej lopaty vyberie pizzu z pece a položí ju na servírovací tanier. Pečenie nesmie trvať viac ako 60 až 90 sekúnd.

Pizza sa po upečení vyznačuje týmito aspektmi: z paradajok unikla len nadbytočná šťava a zostali pevné a konzistentné; syr mozzarella s chráneným označením pôvodu „Mozzarella di Bufala Campana“ alebo ZTŠ Mozzarella sa roztopil na povrchu pizze, bazalka, ako aj cesnak a oregano, ktoré nie sú pripálené, výrazne voňajú.

Teplota pečenia v spodnej časti pece: približne 485 °C.

Teplota pod klenbou pece: približne 430 °C.

Doba pečenia: 60 – 90 sekúnd.

Teplota cesta: 60 – 65 °C.

Teplota paradajok: 75 – 80 °C.

Teplota oleja: 75 – 85 °C.

Teplota mozzarelly: 65 – 70 °C.

Uchovávanie:

Neapolská pizza „Pizza Napoletana“ sa má podľa možnosti konzumovať ihneď po upečení na mieste, kde bola pripravená. V každom prípade, ak sa nespotrebuje na mieste výroby, nesmie sa zmrazovať ani vákuovo baliť na účely neskoršieho predaja.

3.7.   Špecifický charakter poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

Kľúčových prvkov, ktoré definujú špecifický charakter daného výrobku, je niekoľko. Závisia priamo od správnej časovej postupnosti a spôsobu prípravy, ako aj od zručnosti a skúsenosti tých, ktorí výrobok pripravujú.

Prípravu výrobku „Pizza Napoletana“ charakterizuje najmä: miesenie, konzistencia a pružnosť cesta (reologia) a tradičná metóda kysnutia (ktoré prebieha v dvoch časových úsekoch, pričom každý má iné trvanie a teplotu), príprava a tvarovanie bochníkov; príprava placky z vykysnutého cesta a narábanie s ňou, príprava pece a podmienky pečenia (doba, teplota), typické aspekty pece, v ktorej sa na vykurovanie používa výhradne drevo.

Treba napríklad zdôrazniť význam druhého kvasenia, narábania s výrobkom a pracovných zariadení, ako pec, povinne vykurovaná drevom, a lopaty.

V porovnaní s prvou fázou kysnutia nakysne po druhom kysnutí bochník cesta do výrazne väčšieho objemu a jeho vlhkosť sa zvýši. Keď sa pri miesení začne vyvíjať tlak prstami obidvoch rúk, dôjde k premiestneniu vzduchu obsiahnutého v póroch cesta zo stredu smerom k okraju placky, čím sa vytvaruje typický zvýšený okraj po celom obvode. Táto technika tvorí základ výroby ZTŠ „Pizza Napoletana“, pretože vyvýšený okraj udržiava oblohu a všetky prísady v strednej časti pizze. Aby sa dosiahol čo najväčší priemer bochníka cesta, pri príprave sa cesto nadhadzuje medzi rukami tak, že pravú ruku drží v 45 – 60° uhle nad pracovným stolom a placka cesta, ktorá sa otáča vďaka synchronizovanému pohybu ľavej ruky, sa opiera o chrbát pravej ruky.

Naopak, pri iných spôsoboch prípravy, najmä pri použití valčeka či mechanického lisu na cesto, nie je možné docieliť rovnomerné rozdelenie vzduchu od stredu až k okraju placky. Nedosiahne sa tak homogénna konzistencia celej placky pizze. Dôjde k vytvoreniu vzduchových bublín v strede placky, kde sa cesto vplyvom vzduchu rozdelí na vrstvy a popraská. Pizza preto pri použití uvedených nástrojov nemá po upečení charakteristický vyvýšený okraj, ktorý je jednou z typických vlastností ZTŠ „Pizza Napoletana“.

Súčasťou neapolskej techniky je okrem iného majstrovská zručnosť, s akou pekár pizze pripraví tri až šesť placiek vrátane oblohy a dochutenia a s akou potom presnými a rýchlymi pohybmi rúk presunie pizzu z pracovnej dosky na lopatu tak, aby nestratili svoj pôvodný okrúhly tvar (pekár pizze ju pri presúvaní ťahá oboma rukami, pričom ju otočí približne o 90° okolo vlastnej osi a tak ju premiestni). Pekár pizze lopatu posype múkou, aby pizza ľahšie skĺzla z lopaty do pece. Urobí tak rýchlym pohybom zápästia, pričom drží lopatu v uhle 20 – 25° vzhľadom na spodnú plochu pece, aby sa obloha a prísady nezošmykli zo strednej časti pizze.

Alternatívne techniky odlišné od vyššie popísaného postupu nie sú vhodné, keďže pri premiestení pizze z pracovnej dosky priamo do pece pomocou lopaty neexistuje záruka, že pizza pripravená na pečenie ostane neporušená.

Pec vykurovaná drevom je jednou z najdôležitejších súčastí procesu pečenia a kvalitnej prípravy výrobku „Pizza Napoletana“. Jej typické technické vlastnosti nezastupiteľným spôsobom ovplyvňujú správnu prípravu klasickej „Pizza Napoletana“. Neapolská pec na pečenie pizze má základy z tufových tehál, na ktorých leží okrúhla plocha nazývaná „platňa“, nad ktorou je postavená kupola. Kupola pece je z ohňovzdorného materiálu. Pokrýva ju ochranná vrstva, ktorá zabraňuje úniku tepla. Správny pomer medzi jednotlivými časťami pece je veľmi dôležitý na optimálne upečenie pizze. Typológia pecí na pečenie pizze je odvodená od rozmerov platne, ktorú tvoria štyri kruhové ohňovzdorné sektory. Pizza sa nadvihne oceľovou alebo hliníkovou lopatou a prenesie sa až k vstupnému otvoru pece, kde sa položí a následne otočí o 180°. Potom sa pizza otočí naspäť do pôvodnej polohy tak, aby sa teplota spodnej plochy znížila o množstvo tepla absorbované pizzou počas pečenia.

Keby sa pizza posunula na platni na iné miesto, mohlo by dôjsť k pripáleniu spodnej časti, keďže pizza by absorbovala z iného miesta nadbytočné množstvo tepla.

Všetky tieto špecifické postupy a vlastnosti vytvárajú efekt nadýchanosti a podieľajú sa na výsledných vlastnostiach „Pizza Napoletana“. Táto pizza je naozaj jemná, ale celistvá, má vyvýšený okraj po celom obvode, riadne vykysnuté cesto, je obzvlášť mäkká a dá sa ľahko zložiť na štvrtinu. Je potrebné zdôrazniť, že ostatné obdobné produkty vyrobené postupmi a metódami odlišnými od vyššie uvedeného postupu nemôžu dosiahnuť rovnaké vizuálne a organoleptické vlastnosti, ako má pravá „Pizza Napoletana“.

3.8.   Tradičný charakter poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

Neapolská pizza, „Pizza Napoletana“, sa údajne objavuje v dejinách prvýkrát v období medzi rokmi 1715 a 1725. Vincenzo Corrado, hlavný kuchár princa Emanuela z Francavilly, vo svojej rozprave o najpopulárnejších jedlách v Neapole píše, že na dochutenie pizze a makarónov sa používajú paradajky. Spomína teda dva výrobky obľúbené v Neapole, ktoré ho preslávili v dejinách varenia. Tento údaj sa považuje za prvú oficiálnu zmienku o neapolskej pizzi – o tenkej placke z cesta dochutenej paradajkami.

Množstvo historických dokumentov dokazuje, že pizza je jednou z neapolských kulinárskych špecialít. Spisovateľ Franco Salerno tvrdí, že tento výrobok je jedným z najväčších objavov neapolskej kuchyne.

Podobne aj slovníky talianskeho jazyka a encyklopédia Treccani uvádzajú pre „Pizza Napoletana“ osobitné heslo. Tento termín sa dokonca objavuje aj v mnohých literárnych dielach.

Prvé pizzerie vznikli nepochybne práve v Neapoli a pizza sa až do polovice dvadsiateho storočia podávala výlučne práve v tomto meste a jeho pizzeriách. Viaceré mestské hostince, ktoré niesli meno pizzeria, existovali v meste počiatkom osemnásteho storočia. Zvesť o nich sa doniesla až ku kráľovi Neapola, Ferdinandovi Burbónskemu. Aby mohol ochutnať túto tradičnú neapolskú špecialitu, porušil dokonca dvornú etiketu a navštívil jednu z najznámejších pizzerií. Od toho času sa pizzerie stali módnym trendom a pripravovala sa v nich výlučne pizza. Najobľúbenejšie a najznámejšie pizze v Neapole boli „Marinara“, ktorá sa datuje od roku 1734 a „Margherita“ z obdobia rokov 1796 – 1810. Pizzu „Margherita“ ponúkli talianskej kráľovnej pri jej návšteve Neapola v roku 1889 práve pre jej tri typické prísady (paradajky, mozzarella a bazalka), ktoré svojim sfarbením pripomínajú farby talianskej vlajky.

Postupom času sa pizzerie začali objavovať vo všetkých talianskych mestách, a dokonca aj v zahraničí. Každá pizzeria, aj keď sa nenachádzala v Neapole, vždy spájala existenciu svojho zariadenia s „pizzeria napoletana“, alebo ako alternatívu používala názov, ktorý nejakým spôsobom evokoval spojitosť s Neapolom, kde sa táto pizza pripravuje takmer 300 rokov nezmeneným tradičným spôsobom.

V máji roku 1984 sa všetci talianski pekári pizze „pizzaioli napoletani“ rozhodli vypracovať spoločnú špecifikáciu výroby pizze a dali ju oficiálne zapísať u notára Antonia Carannante z Neapola.

Názov „Pizza Napoletana“ sa počas histórie natoľko rozšíril, že ho poznajú aj mimo Európy, napríklad v Strednej Amerike (v Mexiku a Guatemale) alebo v Ázii (v Thajsku a v Malajzii) – hoci tamojší obyvatelia niekedy ani netušia, aké sú zemepisné súradnice mesta Neapol, daný výrobok poznajú pod menom „Pizza Napoletana“, teda neapolská pizza.

3.9.   Minimálne požiadavky a postupy zamerané na kontrolu špecifického charakteru

Kontroly ZTŠ „Pizza Napoletana“ sa zameriavajú na tieto aspekty:

Vo výrobniach sa vo fáze miesenia cesta, kysnutia, ako aj v ďalších fázach prípravy kontroluje správny priebeh a následnosť jednotlivých pracovných fáz. Pozorne sa pri tom sledujú slabiny danej výrobne, overuje sa súlad surovín s platnými špecifikáciami, takisto sa overujú správne podmienky uchovávania a skladovania surovín určených na použitie. Kontrola je zameraná na konečné vlastnosti výrobku a na ich zhodu s tým, čo sa uvádza vo výrobnej špecifikácii.

3.10.   Logo

Skratka „STG“ (ZTŠ) a údaje „Specialità Tradizionale Garantita“ (Zaručená tradičná špecialita) a „Prodotta secondo la tradizione napoletana“ (Vyrobené podľa neapolskej tradície) sa prekladajú do úradných jazykov krajiny, v ktorej sa pizza vyrába.

Logo, ktorým sa označuje neapolská pizza „Pizza Napoletana“, vyzerá takto: horizontálne umiestnené oválne zobrazenie bielej farby so svetlosivou kontúrou, ktoré predstavuje tanier s pizzou vyobrazenou realistickým spôsobom, ktorá je zároveň graficky mierne štylizovaná. Na nej sa nachádzajú klasické prísady v duchu neapolskej tradície, čiže paradajky, mozzarella, lístky bazalky a stružka olivového oleja.

Pod tanierom je tieň zelenej farby, ktorá v kombinácii s červenou a bielou zdôrazňuje talianske národné farby výrobku.

Tesne pod tanierom s pizzou je umiestnený červený obdĺžnik s výrazne zaoblenými rohmi. V tomto rámčeku je biely nápis s čiernym tieňovaním, ktoré postupne prechádza do zelenej farby s bielym okrajom: „PIZZA NAPOLETANA“ ZTŠ. Nad týmto nápisom sa mierne vpravo hore nachádza biely nápis menším písmom iného typu „Specialità Tradizionale Garantita“. Dolu v strede sa nachádza nápis bielym písmom s čiernym okrajom „Prodotta secondo la Tradizione napoletana“, uvedený rovnakým typom písma ako hlavný nápis.

Údaje

Typ písma

PIZZA NAPOLETANA (ZTŠ)

Varga

Specialità Tradizionale Garantita (Zaručená tradičná špecialita)

Alternate Gothic

Prodotta secondo la Tradizione napoletana (Vyrobené podľa neapolskej tradície)

Varga


Farby použité na pizzu

PantoneProSim

C

M

Y

K

Výrazná béžová na kôrke

466

11

24

43

0 %

Červená na pozadí (paradajková omáčka)

703

0 %

83

65

18

Lístky bazalky

362

76

0 %

100

11

Žilnatina lístkov bazalky

562

76

0 %

100

11

Červená farba paradajok

032

0 %

91

87

0 %

Stružka olivového oleja

123

0 %

31

94

0 %

Mozzarella

600

0 %

0 %

11

0 %

Odrazy na mozzarelle

5 807

0 %

0%

11

9


Farby grafickej časti a písma

PantoneProSim

C

M

Y

K

Šedá na okraji oválu taniera

P.Grey – 3CV

0 %

0 %

0 %

18

Zelená tieňa pod oválom taniera

362

76

0 %

100

11

Červená obdĺžnika so zaoblenými rohmi

032

0 %

91

87

0 %

Biela s čiernou kontúrou nápisu „PIZZA NAPOLETANA“ ZTŠ

 

0 %

0 %

0 %

0 %

Biela s čiernou kontúrou nápisu „Prodotta secondo la Tradizione napoletana“

 

0 %

0 %

0 %

0 %

Biela nápisu „Specialità Tradizionale Garantita“

 

0 %

0 %

0 %

0 %

Image

4.   ÚRADY ALEBO ORGÁNY OVERUJÚCE DODRŽIAVANIE ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

4.1.   Názov a adresa

Názov

:

Certiquality SRL

Adresa

:

Via Gaetano Giardino, 4 – 20123 Milano

Tel.

:

02/8069171

Fax

:

02/86465295

E-mail

:

certiquality@certiquality.it

Verejné

X

Súkromné

Názov

:

DNV Det Norske Veritas Italia

Adresa

:

Centro Direzionale Colleoni Viale Colleoni, 9 Palazzo Sirio 2 – 20041 Agrate Brianza (MI)

Tel.

:

+39 039 6899 905

Fax

:

+39 039 6899 930

E-mail

:

Verejné

X

Súkromné

Názov

:

ISMECERT

Adresa

:

Corso Meridionale, 6 - 80143 NAPOLI

Tel.

:

081 5636647

Fax

:

081 5534019

E-mail

:

info@ismecert.com

Verejné

X

Súkromné

4.2.   Osobitné úlohy úradu alebo orgánu

Všetky tri vyššie uvedené kontrolné orgány vykonávajú kontroly rôznych subjektov, ktoré pôsobia v jednotlivých častiach územia štátu.


5.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/17


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 98/2010

zo 4. februára 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže v súlade:

keďže v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. februára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. februára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

106,9

JO

75,8

MA

63,8

TN

122,7

TR

96,1

ZZ

93,1

0707 00 05

MA

71,3

TR

132,6

ZZ

102,0

0709 90 70

MA

137,6

TR

139,0

ZZ

138,3

0709 90 80

EG

85,3

ZZ

85,3

0805 10 20

EG

52,6

IL

56,7

MA

52,4

TN

44,6

TR

49,6

ZZ

51,2

0805 20 10

IL

163,0

MA

85,4

TR

62,0

ZZ

103,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,4

EG

61,9

IL

68,9

JM

92,4

MA

126,2

PK

45,1

TR

68,7

ZZ

74,2

0805 50 10

EG

82,4

IL

89,4

TR

73,7

ZZ

81,8

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

66,9

MK

24,7

US

124,9

ZZ

74,4

0808 20 50

CN

46,8

TR

84,8

US

134,5

ZA

105,0

ZZ

92,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


5.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/19


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 99/2010

zo 4. februára 2010,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2009/10 sa stanovila v nariadení Komisie (ES) č. 877/2009 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (EÚ) č. 90/2010 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. februára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. februára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2010, s. 3.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 5. februára 2010

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

48,11

0,00

1701 11 90 (1)

48,11

0,47

1701 12 10 (1)

48,11

0,00

1701 12 90 (1)

48,11

0,17

1701 91 00 (2)

53,29

1,48

1701 99 10 (2)

53,29

0,00

1701 99 90 (2)

53,29

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


5.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/21


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 100/2010

zo 4. februára 2010,

ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na maslo v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 164 ods. 2 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 619/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov (2), sa ustanovuje konanie stálej verejnej súťaže.

(2)

V súlade s článkom 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1454/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá vypísania verejnej súťaže na stanovenie vývozných náhrad za určité poľnohospodárske výrobky (3), a po preskúmaní ponúk predložených vo výberovom konaní je vhodné neposkytnúť žiadnu vývoznú náhradu na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 2. februára 2010.

(3)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rámci stálej verejnej súťaže otvorenej nariadením (ES) č. 619/2008 na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 2. februára 2010, sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na výrobky uvedené v článku 1 písm. a) a b) uvedeného nariadenia a miesta určenia uvedené v článku 2 uvedeného nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. februára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. februára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 69.


5.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/22


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 101/2010

zo 4. februára 2010,

ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 164 ods. 2 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 619/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov (2), sa ustanovuje konanie stálej verejnej súťaže.

(2)

V súlade s článkom 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1454/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá vypísania verejnej súťaže na stanovenie vývozných náhrad za určité poľnohospodárske výrobky (3), a po preskúmaní ponúk predložených vo výberovom konaní je vhodné neposkytnúť žiadnu vývoznú náhradu na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 2. februára 2010.

(3)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rámci stálej verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (ES) č. 619/2008 na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 2. februára 2010, sa na výrobok uvedený v článku 1 písm. c) a v článku 2 uvedeného nariadenia neposkytuje žiadna vývozná náhrada.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. februára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. februára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 69.


5.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/23


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 102/2010

zo 4. februára 2010,

ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o dovozné povolenia na olivový olej podané 1. a 2. februára 2010 v rámci tuniskej colnej kvóty, a ktorým sa pozastavuje vydávanie dovozných povolení na mesiac február 2010

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Článkom 3 ods. 1 a 2 Protokolu 1 (3) k Európsko-stredomorskej dohody ustanovujúcej pridruženie medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej (4) sa otvára colná kvóta s nulovou sadzbou na dovoz neupraveného olivového oleja patriaceho pod číselné znaky KN 1509 10 10 a 1509 10 90, úplne získaného v Tunisku a prepravovaného priamo z tejto krajiny do Európskej únie v limite stanovenom na každý rok.

(2)

Článkom 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1918/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na olivový olej s pôvodom v Tunisku (5), sa ustanovujú maximálne mesačné množstvá, na ktoré sa môžu vydať dovozné povolenia.

(3)

V súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1918/2006 sa príslušným orgánom podali žiadosti o vydanie dovozných povolení na celkové množstvo prekračujúce hranicu stanovenú na mesiac február v článku 2 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(4)

Za týchto okolností musí Komisia stanoviť koeficient pridelenia, ktorý umožní výdaj dovozných povolení v pomere k množstvu, ktoré je k dispozícii.

(5)

Keďže sa na mesiac február dosiahla príslušná hranica, nemožno na tento mesiac vydať žiadne dovozné povolenie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadostiam o dovozné povolenia podaným 1. a 2. februára 2010 na základe článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1918/2006 sa dáva koeficient pridelenia 77,509766 %.

Vydávanie dovozných povolení na množstvá požadované od 8. februára 2010 sa na február 2010 pozastavuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. februára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. februára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. ES L 97, 30.3.1998, s. 57.

(4)  Ú. v. ES L 97, 30.3.1998, s. 2.

(5)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 84.


ROZHODNUTIA

5.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/24


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 1. februára 2010

o vyrovnaní účtov určitých platobných agentúr v Grécku, Portugalsku a Fínsku, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2007

[oznámené pod číslom K(2010) 425]

(Len grécke, portugalské, fínske a švédske znenia sú autentické)

(2010/58/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho články 30 a 33,

po porade s výborom fondu,

keďže:

(1)

Rozhodnutiami Komisie 2008/397/ES (2) a 2009/86/ES (3) sa za rozpočtový rok 2007 vyrovnali účty všetkých platobných agentúr okrem gréckej platobnej agentúry OPEKEPE, portugalskej platobnej agentúry IFAP a fínskej platobnej agentúry MAVI.

(2)

Vzhľadom na doručenie nových informácií a dodatočné kontroly môže Komisia v súčasnosti rozhodnúť o úplnosti, presnosti a vecnej správnosti účtov financovaných Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV), ktoré predložili grécka platobná agentúra OPEKEPE, portugalská platobná agentúra IFAP a fínska platobná agentúra MAVI.

(3)

V súlade s článkom 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 týmto rozhodnutím nie sú dotknuté rozhodnutia následne prijaté Komisiou, ktorými sa z financovania Spoločenstva vylučujú výdavky, ktoré neboli vynaložené v súlade s pravidlami Spoločenstva,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Účty gréckej platobnej agentúry OPEKEPE, portugalskej platobnej agentúry IFAP a fínskej platobnej agentúry MAVI, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), pokiaľ ide o rozpočtový rok 2007, sa týmto vyrovnávajú.

Sumy, ktoré sú vymáhateľné od každého členského štátu alebo splatné každému členskému štátu v rámci každého programu na rozvoj vidieka v súlade s týmto rozhodnutím vrátane súm vyplývajúcich z uplatňovania článku 33 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1290/2005, sa stanovujú v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Helénskej republike, Portugalskej republike a Fínskej republike.

V Bruseli 1. februára 2010

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 29.5.2008, s. 40.

(3)  Ú. v. EÚ L 33, 3.2.2009, s. 35.


PRÍLOHA

Schválenie vylúčených výdavkov z programu rozvoja vidieka a opatrenie na rozpočtový rok 2008

Suma, ktorá sa má vymôcť od členského štátu alebo ktorá sa má zaplatiť členskému štátu podľa programov

(v EUR)

Opatrenie

Výdavky 2007

Opravy

Spolu

Znovu nepoužiteľné sumy

Schválená suma vyrovnaná za rozpočtový rok 2007

Priebežné platby preplatené členskému štátu za rozpočtový rok

Suma, ktorá sa má vymôcť od členského štátu (–) alebo ktorá sa má členskému štátu zaplatiť (+) v nasledujúcom zúčtovaní

GR: 2007GR06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

83 342 228,55

0,00

83 342 228,55

0,00

83 342 228,55

83 342 228,55

0,00

212

32 123 903,36

0,00

32 123 903,36

0,00

32 123 903,36

32 123 903,36

0,00

214

61 783 222,40

0,00

61 783 222,40

0,00

61 783 222,40

61 783 222,40

0,00

221

16 765 452,61

0,00

16 765 452,61

0,00

16 765 452,61

16 765 452,61

0,00

Spolu

194 014 806,92

0,00

194 014 806,92

0,00

194 014 806,92

194 014 806,92

0,00

PT: 2007PT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

1 429 348,64

0,00

1 429 348,64

0,00

1 429 348,64

1 429 348,64

0,00

212

483 629,57

0,00

483 629,57

0,00

483 629,57

483 629,57

0,00

213

4 360 765,91

0,00

4 360 765,91

0,00

4 360 765,91

4 360 765,91

0,00

221

730 820,23

0,00

730 820,23

0,00

730 820,23

730 820,23

0,00

Spolu

7 004 564,35

0,00

7 004 564,35

0,00

7 004 564,35

7 004 564,35

0,00

PT: 2007PT06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

3 266 789,56

0,00

3 266 789,56

0,00

3 266 789,56

3 266 789,56

0,00

211

4 097 213,53

0,00

4 097 213,53

0,00

4 097 213,53

4 097 213,53

0,00

212

1 723 170,65

0,00

1 723 170,65

0,00

1 723 170,65

1 723 170,65

0,00

214

48 341 911,66

0,00

48 341 911,66

0,00

48 341 911,66

48 341 911,66

0,00

221

25 542 706,82

0,00

25 542 706,82

0,00

25 542 706,82

25 542 706,82

0,00

511

285 000,00

0,00

285 000,00

0,00

285 000,00

285 000,00

0,00

Spolu

83 256 792,22

0,00

83 256 792,22

0,00

83 256 792,22

83 256 792,22

0,00

FI: 2007FI06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

83 036,13

0,00

83 036,13

0,00

83 036,13

83 036,13

0,00

113

9 302 896,89

0,00

9 302 896,89

0,00

9 302 896,89

9 240 576,62

62 320,27

123

48 210,89

0,00

48 210,89

0,00

48 210,89

48 210,89

0,00

211

65 633 160,53

12 860,21

65 620 300,32

0,00

65 620 300,32

65 620 300,32

0,00

212

52 090 453,86

–8 927,92

52 099 381,78

0,00

52 099 381,78

52 099 381,78

0,00

214

87 503 613,64

201 327,95

87 302 285,69

0,00

87 302 285,69

87 302 285,69

0,00

221

1 097 959,60

0,00

1 097 959,60

0,00

1 097 959,60

1 097 959,60

0,00

311

345 766,76

0,00

345 766,76

0,00

345 766,76

345 766,76

0,00

313

62 252,31

0,00

62 252,31

0,00

62 252,31

62 252,31

0,00

321

175 571,99

0,00

175 571,99

0,00

175 571,99

175 571,99

0,00

322

13 200,31

0,00

13 200,31

0,00

13 200,31

13 200,31

0,00

411

10 253,00

0,00

10 253,00

0,00

10 253,00

10 253,00

0,00

413

243 625,99

0,00

243 625,99

0,00

243 625,99

242 561,41

1 064,58

Spolu

216 610 001,90

205 260,24

216 404 741,66

0,00

216 404 741,66

216 341 356,81

63 384,85

FI: 2007FI06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

212

773,68

0,00

773,68

0,00

773,68

773,68

0,00

214

4 010,84

0,00

4 010,84

0,00

4 010,84

4 010,84

0,00

Spolu

4 784,52

0,00

4 784,52

0,00

4 784,52

4 784,52

0,00


5.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/26


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 1. februára 2010

o vyrovnaní účtov určitých platobných agentúr v Belgicku, Nemecku, Španielsku, Portugalsku a na Slovensku, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2008

[oznámené pod číslom K(2010) 426]

(Len znenia vo francúzskom, holandskom, nemeckom, portugalskom, slovenskom a španielskom jazyku sú autentické)

(2010/59/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho články 30 a 33,

po porade s výborom fondu,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2009/373/ES (2) sa za rozpočtový rok 2008 schválili účty všetkých platobných agentúr okrem belgickej platobnej agentúry ALV, nemeckých platobných agentúr Bayern, Brandenburg, Niedersachsen a Schleswig-Holstein, gréckej platobnej agentúry OPEKEPE, španielskej platobnej agentúry Galicia, francúzskej platobnej agentúry ODARC, talianskej platobnej agentúry ARBEA, portugalskej platobnej agentúry IFAP a slovenskej platobnej agentúry APA.

(2)

Vzhľadom na doručenie nových informácií a dodatočné kontroly môže Komisia v súčasnosti rozhodnúť o úplnosti, presnosti a vecnej správnosti účtov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ktoré predložili belgická platobná agentúra ALV, nemecké platobné agentúry Brandenburg, Niedersachsen a Schleswig-Holstein, španielska platobná agentúra Galicia, portugalská platobná agentúra IFAP a slovenská platobná agentúra APA.

(3)

V súlade s článkom 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 týmto rozhodnutím nie sú dotknuté rozhodnutia následne prijaté Komisiou, ktorými sa z financovania Spoločenstva vylučujú výdavky, ktoré neboli vynaložené v súlade s pravidlami Spoločenstva,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Účty belgickej platobnej agentúry ALV, nemeckých platobných agentúr Brandenburg, Niedersachsen a Schleswig-Holstein, španielskej platobnej agentúry Galicia, portugalskej platobnej agentúry IFAP a slovenskej platobnej agentúry APA, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2008, sa týmto vyrovnávajú.

Sumy, ktoré sú vymáhateľné od každého členského štátu alebo splatné každému členskému štátu podľa tohto rozhodnutia v rámci každého programu na rozvoj vidieka vrátane tých, ktoré vyplývajú z uplatňovania článku 33 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1290/2005, sa uvádzajú v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Nemeckej spolkovej republike, Španielskemu kráľovstvu, Portugalskej republike a Slovenskej republike.

V Bruseli 1. februára 2010

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 116, 9.5.2009, s. 21.


PRÍLOHA

SCHVÁLENIE VYLÚČENÝCH VÝDAVKOV Z PROGRAMU NA ROZVOJ VIDIEKA A OPATRENIE NA ROZPOČTOVÝ ROK 2008

SUMA, KTORÁ SA MÁ VYMÔCŤ OD ČLENSKÉHO ŠTÁTU ALEBO KTORÁ SA MÁ ZAPLATIŤ ČLENSKÉMU ŠTÁTU PODĽA PROGRAMOV

v EUR

CCI: program/opatrenie

Výdavky 2008

Opravy

Spolu

Znovu nepoužiteľné sumy

Schválená suma vyrovnaná za rozpočtový rok 2008

Priebežné platby preplatené členskému štátu za rozpočtový rok

Suma, ktorá sa má vymôcť od členského štátu (–) alebo ktorá sa má členskému štátu zaplatiť (+) v nasledujúcom zúčtovaní

BE: 2007BE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 597 041,76

0,00

1 597 041,76

0,00

1 597 041,76

1 597 041,67

0,09

112

2 710 657,12

0,00

2 710 657,12

0,00

2 710 657,12

2 710 657,12

0,00

114

575 329,00

0,00

575 329,00

0,00

575 329,00

575 328,99

0,01

121

12 825 365,38

0,00

12 825 365,38

0,00

12 825 365,38

12 825 361,81

3,57

123

124 643,21

0,00

124 643,21

0,00

124 643,21

124 643,20

0,01

125

23 547,15

0,00

23 547,15

0,00

23 547,15

23 547,15

0,00

213

26 188,00

0,00

26 188,00

0,00

26 188,00

26 188,00

0,00

214

8 665 113,41

0,00

8 665 113,41

0,00

8 665 113,41

8 665 102,34

11,07

221

145 606,16

0,00

145 606,16

0,00

145 606,16

145 605,16

1,00

227

132 869,36

0,00

132 869,36

0,00

132 869,36

132 869,29

0,07

311

628 265,92

0,00

628 265,92

0,00

628 265,92

628 265,72

0,20

313

544 626,92

0,00

544 626,92

0,00

544 626,92

544 626,88

0,04

321

105 664,47

0,00

105 664,47

0,00

105 664,47

105 664,48

–0,01

322

210 076,67

0,00

210 076,67

0,00

210 076,67

210 076,69

–0,02

323

184 432,86

0,00

184 432,86

0,00

184 432,86

184 432,85

0,01

331

134 385,93

0,00

134 385,93

0,00

134 385,93

134 385,92

0,01

431

152 947,76

0,00

152 947,76

0,00

152 947,76

152 947,75

0,01

511

172 698,36

0,00

172 698,36

0,00

172 698,36

172 698,27

0,09

Spolu

28 959 459,44

0,00

28 959 459,44

0,00

28 959 459,44

28 959 443,29

16,15

DE: 2007DE06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

157 797,77

0,00

157 797,77

0,00

157 797,77

157 797,77

0,00

121

4 501 551,97

0,00

4 501 551,97

0,00

4 501 551,97

4 501 551,97

0,00

125

7 619 684,31

0,00

7 619 684,31

0,00

7 619 684,31

7 619 684,32

–0,01

213

2 179 031,99

0,00

2 179 031,99

0,00

2 179 031,99

2 179 031,98

0,01

214

28 674 920,38

0,00

28 674 920,38

0,00

28 674 920,38

28 674 980,61

–60,23

226

33 360,00

0,00

33 360,00

0,00

33 360,00

33 360,00

0,00

311

208 321,39

0,00

208 321,39

0,00

208 321,39

208 321,19

0,20

312

386 419,72

0,00

386 419,72

0,00

386 419,72

386 419,72

0,00

313

868 451,26

0,00

868 451,26

0,00

868 451,26

868 451,26

0,00

322

165 495,71

0,00

165 495,71

0,00

165 495,71

165 495,71

0,00

323

884 937,57

0,00

884 937,57

0,00

884 937,57

884 937,57

0,00

331

147 099,50

0,00

147 099,50

0,00

147 099,50

147 099,50

0,00

412

28 793,54

0,00

28 793,54

0,00

28 793,54

28 793,54

0,00

413

791 191,26

0,00

791 191,26

0,00

791 191,26

791 191,26

0,00

431

409 078,08

0,00

409 078,08

0,00

409 078,08

409 078,08

0,00

511

78 954,86

0,00

78 954,86

0,00

78 954,86

78 954,86

0,00

Spolu

47 135 089,31

0,00

47 135 089,31

0,00

47 135 089,31

47 135 149,34

–60,03

DE: 2007DE06RPO012

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

460 830,04

0,00

460 830,04

0,00

460 830,04

460 830,04

0,00

114

775 059,50

0,00

775 059,50

0,00

775 059,50

775 059,50

0,00

121

20 043 827,24

0,00

20 043 827,24

0,00

20 043 827,24

20 043 827,24

0,00

123

5 570 699,64

0,00

5 570 699,64

0,00

5 570 699,64

5 570 699,64

0,00

125

11 805 894,52

0,00

11 805 894,52

0,00

11 805 894,52

11 805 894,51

0,01

126

4 869 388,43

0,00

4 869 388,43

0,00

4 869 388,43

4 869 388,43

0,00

213

1 193 318,68

0,00

1 193 318,68

0,00

1 193 318,68

1 193 318,68

0,00

214

17 132 919,63

0,00

17 132 919,63

0,00

17 132 919,63

17 132 919,62

0,01

221

380 164,52

0,00

380 164,52

0,00

380 164,52

380 164,52

0,00

223

1 701,15

0,00

1 701,15

0,00

1 701,15

1 701,15

0,00

225

–10 222,50

0,00

–10 222,50

0,00

–10 222,50

–10 222,50

0,00

227

4 272 821,30

0,00

4 272 821,30

0,00

4 272 821,30

4 272 821,30

0,00

313

11 065,50

0,00

11 065,50

0,00

11 065,50

11 065,50

0,00

322

652 879,51

0,00

652 879,51

0,00

652 879,51

652 879,51

0,00

323

1 910 623,38

0,00

1 910 623,38

0,00

1 910 623,38

1 910 623,37

0,01

331

34 513,45

0,00

34 513,45

0,00

34 513,45

34 513,45

0,00

341

14 250,00

0,00

14 250,00

0,00

14 250,00

14 250,00

0,00

413

263 116,00

0,00

263 116,00

0,00

263 116,00

263 116,00

0,00

431

28 150,00

0,00

28 150,00

0,00

28 150,00

28 150,00

0,00

511

359 491,01

0,00

359 491,01

0,00

359 491,01

359 491,00

0,01

Spolu

69 770 491,00

0,00

69 770 491,00

0,00

69 770 491,00

69 770 490,96

0,04

DE: 2007DE06RPO021

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

113 768,17

0,00

113 768,17

0,00

113 768,17

113 768,18

–0,01

121

2 177 500,00

0,00

2 177 500,00

0,00

2 177 500,00

2 177 500,00

0,00

123

1 262 577,50

0,00

1 262 577,50

0,00

1 262 577,50

1 262 577,50

0,00

125

1 139 103,86

0,00

1 139 103,86

0,00

1 139 103,86

1 139 103,89

–0,03

126

5 030 000,00

0,00

5 030 000,00

0,00

5 030 000,00

5 030 000,04

–0,04

212

635 866,57

0,00

635 866,57

0,00

635 866,57

635 868,26

–1,69

213

363 677,09

0,00

363 677,09

0,00

363 677,09

363 680,13

–3,04

214

8 620 523,50

0,00

8 620 523,50

0,00

8 620 523,50

8 620 572,16

–48,66

221

428 197,36

0,00

428 197,36

0,00

428 197,36

428 198,99

–1,63

313

1 351 218,17

0,00

1 351 218,17

0,00

1 351 218,17

1 351 218,20

–0,03

321

2 393 791,15

0,00

2 393 791,15

0,00

2 393 791,15

2 393 791,16

–0,01

322

1 308 239,92

0,00

1 308 239,92

0,00

1 308 239,92

1 308 239,95

–0,03

323

3 718 261,01

0,00

3 718 261,01

0,00

3 718 261,01

3 718 261,19

–0,18

341

152 637,26

0,00

152 637,26

0,00

152 637,26

152 637,29

–0,03

511

108 883,85

0,00

108 883,85

0,00

108 883,85

108 883,88

–0,03

Spolu

28 804 245,41

0,00

28 804 245,41

0,00

28 804 245,41

28 804 300,82

–55,41

ES: 2007ES06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

532 913,94

0,00

532 913,94

0,00

532 913,94

532 913,94

0,00

113

14 053 064,08

0,00

14 053 064,08

0,00

14 053 064,08

14 053 106,99

–42,91

121

1 931 683,50

0,00

1 931 683,50

0,00

1 931 683,50

1 931 683,46

0,04

124

318 885,95

0,00

318 885,95

0,00

318 885,95

318 885,97

–0,02

133

642 735,46

0,00

642 735,46

0,00

642 735,46

642 735,45

0,01

211

4 204 390,32

0,00

4 204 390,32

0,00

4 204 390,32

4 204 390,47

–0,15

212

3 393 059,43

0,00

3 393 059,43

0,00

3 393 059,43

3 393 059,01

0,42

214

3 017 633,62

0,00

3 017 633,62

0,00

3 017 633,62

3 017 631,67

1,95

221

1 024 794,25

0,00

1 024 794,25

0,00

1 024 794,25

1 024 794,26

–0,01

223

1 092 653,11

0,00

1 092 653,11

0,00

1 092 653,11

1 092 653,10

0,01

226

5 919 058,83

0,00

5 919 058,83

0,00

5 919 058,83

5 919 076,00

–17,17

311

10 845,72

0,00

10 845,72

0,00

10 845,72

10 845,72

0,00

312

2 202 494,09

0,00

2 202 494,09

0,00

2 202 494,09

2 202 494,08

0,01

321

1 202 567,16

0,00

1 202 567,16

0,00

1 202 567,16

1 202 567,14

0,02

323

401 805,62

0,00

401 805,62

0,00

401 805,62

401 805,63

–0,01

Spolu

39 948 585,08

0,00

39 948 585,08

0,00

39 948 585,08

39 948 642,89

–57,81

PT: 2007PT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

1 522 534,84

0,00

1 522 534,84

0,00

1 522 534,84

1 522 533,98

0,86

212

14 517 046,43

0,00

14 517 046,43

0,00

14 517 046,43

14 517 041,11

5,32

214

6 973 557,48

0,00

6 973 557,48

0,00

6 973 557,48

6 973 555,89

1,59

221

623 710,55

0,00

623 710,55

0,00

623 710,55

623 799,88

–89,33

Spolu

23 636 849,30

0,00

23 636 849,30

0,00

23 636 849,30

23 636 930,86

–81,56

PT: 2007PT06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

4 361 413,63

0,00

4 361 413,63

0,00

4 361 413,63

4 361 413,63

0,00

211

91 079 593,39

0,00

91 079 593,39

0,00

91 079 593,39

91 079 593,39

0,00

212

14 706 382,90

0,00

14 706 382,90

0,00

14 706 382,90

14 706 382,90

0,00

214

81 764 281,33

0,00

81 764 281,33

0,00

81 764 281,33

81 764 281,33

0,00

221

34 827 903,60

0,00

34 827 903,60

0,00

34 827 903,60

34 827 903,60

0,00

225

116 377,00

0,00

116 377,00

0,00

116 377,00

116 377,00

0,00

511

1 617 408,55

0,00

1 617 408,55

0,00

1 617 408,55

2 693 094,53

–1 075 685,98

Spolu

228 473 360,40

0,00

228 473 360,40

0,00

228 473 360,40

229 549 046,38

–1 075 685,98

PT: 2007PT06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

9 496,90

0,00

9 496,90

0,00

9 496,90

9 496,92

–0,02

212

6 900,32

0,00

6 900,32

0,00

6 900,32

6 900,26

0,06

214

1 411 149,58

0,00

1 411 149,58

0,00

1 411 149,58

1 411 149,34

0,24

221

130,87

0,00

130,87

0,00

130,87

130,87

0,00

Spolu

1 427 677,67

0,00

1 427 677,67

0,00

1 427 677,67

1 427 677,39

0,28

SK: 2007SK06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

44 391 735,28

0,00

44 391 735,28

0,00

44 391 735,28

44 391 735,18

0,10

212

31 308 747,96

0,00

31 308 747,96

0,00

31 308 747,96

31 312 565,46

–3 817,50

214

22 085 790,81

0,00

22 085 790,81

0,00

22 085 790,81

22 085 792,09

–1,28

Spolu

97 786 274,05

0,00

97 786 274,05

0,00

97 786 274,05

97 790 092,73

–3 818,68


5.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/30


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. februára 2010

o schválení účtov platobnej agentúry Malty, ktoré sa týkajú výdavkov v oblasti opatrení na rozvoj vidieka financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2007

[oznámené pod číslom K(2010) 459]

(Iba maltské znenie je autentické)

(2010/60/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho články 30 a 39,

po porade s výborom poľnohospodárskych fondov,

keďže:

(1)

V rozhodnutiach Komisie 2008/395/ES (2) a 2009/85/ES (3) sa za rozpočtový rok 2007 schválili účty všetkých platobných agentúr okrem maltskej platobnej agentúry MRAE.

(2)

Vzhľadom na doručenie nových informácií a dodatočné kontroly môže Komisia v súčasnosti rozhodnúť o úplnosti, presnosti a vecnej správnosti výdavkov v súvislosti s opatreniami na rozvoj vidieka, ktoré predložila maltská platobná agentúra MRAE.

(3)

V súlade s článkom 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 týmto rozhodnutím nie sú dotknuté rozhodnutia následne prijaté Komisiou, ktorými sa z financovania Spoločenstva vylučujú výdavky, ktoré neboli vynaložené v súlade s pravidlami Spoločenstva,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Účty maltskej platobnej agentúry MRAE, ktoré sa týkajú výdavkov v oblasti opatrení na rozvoj vidieka financovaných Európskym poľnohospodárskym a záručným fondom (EPZF) za rozpočtový rok 2007 sa týmto schvaľujú.

Sumy, ktoré sú vymáhateľné od členského štátu alebo splatné členskému štátu v súlade s týmto rozhodnutím v oblasti opatrení na rozvoj vidieka uplatniteľných na Malte, sa stanovujú v prílohách I a II.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Maltskej republike.

V Bruseli 2. februára 2010

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 29.5.2008, s. 25.

(3)  Ú. v. EÚ L 33, 3.2.2009, s. 31.


PRÍLOHA I

SCHVÁLENIE ÚČTOV PLATOBNÝCH AGENTÚR

ROZPOČTOVÝ ROK 2007 – VÝDAVKY EPZF NA ROZVOJ VIDIEKA V NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

SUMA, KTORÚ MÁ ČLENSKÝ ŠTÁT VRÁTIŤ ALEBO KTORÁ SA MU MÁ VYPLATIŤ

MS

 

2007 – Výdavky platobných agentúr, účty ktorých sú

Celkom a + b

Zníženia

Celkom

Predbežné platby uhradené členskému štátu za rozpočtový rok

Suma, ktorú má členský štát vrátiť (–) alebo ktorá sa mu má vyplatiť (+)

schválené

vylúčené

= výdavky schválené v ročných vyhláseniach

= celková suma predbežných platieb uhradená členskému štátu za rozpočtový rok

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

4 148 025,00

0,92


PRÍLOHA II

SCHVÁLENÉ VÝDAVKY EPZF NA OPATRENIA NA ROZVOJ VIDIEKA ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2007 V NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

ROZDIELY MEDZI ROČNÝMI SCHVÁLENIAMI ÚČTOV A VYHLÁSENIAMI O VÝDAVKOCH

MS

No

Opatrenia

Výdavky na rok 2007

Príloha I stĺpec a

Zníženia

Príloha I stĺpec d

Schválená suma za rok 2007

Príloha I stĺpec e

MT

No

Opatrenia

i

ii

iii = i + ii

 

1

Znevýhodnené oblasti

1 720 811,99

0,00

1 720 811,99

 

2

Agroenvironmentálne opatrenia

602 487,79

0,00

602 487,79

 

3

Splnenie noriem

151 000,30

0,00

151 000,30

 

4

Skupiny výrobcov

0,00

0,00

0,00

 

5

Technická pomoc

101 978,48

0,00

101 978,48

 

6

Dodatok k štátnej pomoci

0,00

0,00

0,00

 

7

Opatrenia Ad hoc

1 571 747,36

0,00

1 571 747,36

 

 

Celkom

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92


5.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/33


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. februára 2010

o schválení účtov určitých platobných agentúr v Nemecku a Portugalsku, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných zo záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) za rozpočtový rok 2006

[oznámené pod číslom K(2010) 470]

(Iba nemecké a portugalské znenie je autentické)

(2010/61/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (2), a najmä na jeho článok 32,

po porade s výborom fondu,

keďže:

(1)

V rozhodnutiach Komisie 2007/327/ES (3) a 2008/394/ES (4) sa za rozpočtový rok 2006 schválili účty všetkých platobných agentúr okrem nemeckej platobnej agentúry Bayern-Umwelt, talianskej platobnej agentúry ARBEA a portugalskej platobnej agentúry IFADAP.

(2)

Vzhľadom na doručenie nových informácií a dodatočné kontroly môže Komisia v súčasnosti rozhodnúť o úplnosti, presnosti a vecnej správnosti účtov, ktoré predložili nemecká platobná agentúra Bayern-Umwelt a portugalská platobná agentúra IFADAP.

(3)

V článku 7 ods. 1 druhom pododseku nariadenia Komisie (ES) č. 1663/95 zo 7. júla 1995 stanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 729/70 týkajúceho sa postupu pri zúčtovaní výkazov záručnej sekcie EPUZF (5) sa ustanovuje, že sumy, ktoré sú vymáhateľné od každého členského štátu alebo splatné každému členskému štátu v súlade s rozhodnutím o schválení účtov, ktoré sa uvádza v prvom pododseku, sa určia odpočítaním záloh, ktoré sa vyplatili počas príslušného rozpočtového roku, t. j. počas roku 2006, z výdavkov uznaných pre daný rok v súlade s prvým pododsekom. Tieto sumy sa odpočítajú alebo sa pripočítajú k zálohám na výdavky z druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo prijaté rozhodnutie o schválení účtov.

(4)

Podľa článku 32 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005, pokiaľ sa vymáhanie na základe nezrovnalostí nevykonalo v lehote štyroch rokov od dátumu prvého správneho alebo súdneho zistenia alebo ôsmich rokov, ak je vymáhanie predmetom konania pred vnútroštátnymi súdmi, finančné dôsledky nevykonaného vymáhania na základe takýchto nezrovnalostí znáša vo výške 50 % daný členský štát a vo výške 50 % rozpočet Spoločenstva. Podľa článku 32 ods. 3 uvedeného nariadenia sú členské štáty povinné odovzdať Komisii spolu s ročnými účtami aj súhrnnú správu o vymáhacích konaniach začatých na základe nezrovnalostí. Podrobné pravidlá uplatňovania povinnosti členských štátov podávať správu o sumách, ktoré sa majú vymáhať, sa ustanovujú v nariadení Komisie (ES) č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV (6). V prílohe III k uvedenému nariadeniu sa uvádzajú vzorové tabuľky 1 a 2, ktoré musia členské štáty poskytnúť v roku 2007. Na základe tabuliek vyplnených členskými štátmi by Komisia mala rozhodnúť o finančných dôsledkoch, pokiaľ sa vymáhanie na základe nezrovnalostí nevykonalo v lehote štyroch rokov, respektíve ôsmich rokov. Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté budúce rozhodnutia o súlade podľa článku 32 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

(5)

Podľa článku 32 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1290/2005 môžu členské štáty rozhodnúť, že nebudú pokračovať vo vymáhaní. Toto rozhodnutie sa môže prijať iba v prípade, že súhrn vzniknutých a predpokladaných nákladov na vymáhanie je vyšší ako vymáhaná čiastka alebo vymáhanie je nemožné z dôvodu platobnej neschopnosti, zistenej a uznanej v súlade s vnútroštátnym právom, dlžníka alebo osôb právne zodpovedných za nezrovnalosť. Ak sa dané rozhodnutie prijalo do štyroch rokov od dátumu prvého správneho alebo súdneho zistenia alebo do ôsmich rokov v prípade, že je vymáhanie predmetom konania pred vnútroštátnymi súdmi, finančné dôsledky nevykonaného vymáhania by sa mali uhradiť vo výške 100 % z rozpočtu Spoločenstva. V súhrnnej správe uvedenej v článku 32 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sú uvedené sumy, v prípade ktorých sa členské štáty rozhodli nepokračovať vo vymáhaní, a dôvody takéhoto rozhodnutia. Tieto sumy sa neúčtujú príslušným členským štátom, a preto sa majú uhradiť z rozpočtu Spoločenstva. Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté budúce rozhodnutia o súlade podľa článku 32 ods. 8 uvedeného nariadenia.

(6)

Pri schvaľovaní účtov dotknutých platobných agentúr musí Komisia zohľadniť sumy, ktoré sa už dotknutým členským štátom zrazili na základe rozhodnutia 2007/327/ES a rozhodnutia 2008/394/ES.

(7)

V súlade s článkom 7 ods. 3 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1258/1999 a článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1663/95 nie sú týmto rozhodnutím dotknuté rozhodnutia následne prijaté Komisiou, ktorými sa z financovania Spoločenstva vylučujú výdavky, ktoré neboli vynaložené v súlade s pravidlami Spoločenstva,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Účty nemeckej platobnej agentúry Bayern-Umwelt a portugalskej platobnej agentúry IFADAP, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), pokiaľ ide o rozpočtový rok 2006, sa týmto schvaľujú.

Sumy, ktoré sú vymáhateľné od každého dotknutého členského štátu alebo splatné každému dotknutému členskému štátu podľa tohto rozhodnutia vrátane súm vyplývajúcich z uplatňovania článku 32 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005, sa stanovujú v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko a Portugalskej republike.

V Bruseli 2. februára 2010

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2007, s. 51.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 29.5.2008, s. 22.

(5)  Ú. v. ES L 158, 8.7.1995, s. 6.

(6)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 90.


PRÍLOHA

SCHVÁLENIE ÚČTOV PLATOBNÝCH AGENTÚR

ROZPOČTOVÝ ROK 2006

Suma, ktorú má členský štát vrátiť alebo ktorá sa mu má vyplatiť

Pozn.: Nomenklatúra 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 67 01, 67 02, 68 03.

ČŠ

 

2006 – Výdavky / viazané príjmy platobných agentúr, ktorých účty sú

Celkom a + b

Zníženia a pozastavenia za celý rozpočtový rok (1)

Zníženia podľa článku 32 nariadenia (ES) č. 1290/2005

Celkom vrátane znížení a pozastavení

Platby členskému štátu za rozpočtový rok

Suma, ktorú má členský štát vrátiť (–) alebo ktorá sa mu má vyplatiť (+)

Suma, ktorú má členský štát vrátiť (–) alebo ktorá sa mu má vyplatiť (+) podľa rozhodnutia 2009/367/ES

Suma, ktorú má členský štát vrátiť (–) alebo ktorá sa mu má vyplatiť (+) podľa rozhodnutia 2008/394/ES

Suma, ktorú má členský štát vrátiť (–) alebo ktorá sa mu má vyplatiť (+) podľa tohto rozhodnutia (2)

schválené

vylúčené

= výdavky / viazané príjmy nahlásené v ročných vyhláseniach

= celková suma výdavkov / viazaných príjmov v mesačných vyhláseniach

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

i

i'

j = h – i – i'

DE

EUR

6 543 354 057,67

0,00

6 543 354 057,67

–15 751,26

–22 076 833,17

6 521 261 473,24

6 543 392 477,21

–22 131 003,97

–22 062 685,96

–68 318,01

0,00

PT

EUR

948 006 804,65

0,00

948 006 804,65

–79 408,17

–1 169 114,34

946 758 282,14

946 441 751,51

316 530,63

704 425,08

0,00

– 387 894,45


ČŠ

 

Výdavky (3)

Viazané príjmy (3)

Fond pre cukor

Článok 32 (=e)

Celkom (=j)

Výdavky (4)

Viazané príjmy (4)

05 07 01 06

67 01

05 02 16 02

68 03

67 02

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

DE

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT

EUR

– 279 281,98

0,00

0,00

0,00

– 108 612,47

– 387 894,45


(1)  Zníženia a pozastavenia platieb sú tie, ktoré sa zohľadnili v platobnom systéme a ku ktorým sa pripočítavajú najmä opravy za nedodržanie platobných termínov stanovených v auguste, septembri a októbri 2006.

(2)  Pri výpočte sumy, ktorú má členský štát vrátiť alebo ktorá sa mu má vyplatiť, sa zohľadňuje celková suma v ročnom vyhlásení za schválené výdavky (stĺpec a) alebo celková suma mesačných vyhlásení vylúčených výdavkov (stĺpec b).

Platný výmenný kurz: článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2006.

(3)  Ak sú viazané príjmy v prospech členského štátu, musia sa nahlásiť v rámci 05 07 01 06.

(4)  Ak by viazané príjmy z fondu pre cukor boli v prospech členského štátu, musia sa nahlásiť v rámci 05 02 16 02.

Pozn.: Nomenklatúra 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 67 01, 67 02, 68 03.