ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.023.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 23

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
27. januára 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 72/2010 z 26. januára 2010, ktorým sa ustanovujú postupy vykonávania inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 73/2010 z 26. januára 2010, ktorým sa stanovujú požiadavky kvality leteckých údajov a leteckých informácií pre jednotné európske nebo ( 1 )

6

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 74/2010 z 26. januára 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1580/2007 a (ES) č. 376/2008, pokiaľ ide o podmienky a formu oznámení Komisii

28

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 75/2010 z 26. januára 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

31

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 76/2010 z 26. januára 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

33

 

 

IV   Akty, ktoré sa prijali pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

 

2010/48/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. novembra 2009 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom

35

 

 

2010/49/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009, ktorým sa určujú prvé regióny pre začatie prevádzky vízového informačného systému (VIS) [oznámené pod číslom K(2009) 8542]

62

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

27.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 72/2010

z 26. januára 2010,

ktorým sa ustanovujú postupy vykonávania inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (1), a najmä na jeho článok 15,

keďže:

(1)

Komisia by mala vykonávať inšpekcie s cieľom monitorovať uplatňovanie nariadenia (ES) č. 300/2008 členskými štátmi. Organizovanie inšpekcií pod dohľadom Komisie je potrebné na overovanie účinnosti národných programov kontroly kvality.

(2)

Komisia a členské štáty by mali spolupracovať na príprave a vykonávaní inšpekcií Komisie.

(3)

Komisia by mala mať možnosť začleniť do svojich inšpekčných tímov kvalifikovaných národných audítorov, ktorých dali k dispozícii členské štáty.

(4)

Inšpekcie Komisie, ako aj podávanie správ z inšpekcií by mali prebiehať podľa stanoveného postupu vrátane štandardnej metodiky.

(5)

Členské štáty by mali zabezpečiť rýchlu nápravu nedostatkov zistených počas inšpekcií Komisie.

(6)

Komisia by mala mať možnosť vykonať následné inšpekcie s cieľom overiť, či došlo k náprave nedostatkov.

(7)

Mal by existovať postup na riešenie nedostatkov, ktoré majú z dôvodu svojej závažnosti výrazný dosah na celkovú úroveň bezpečnostnej ochrany letectva v Spoločenstve.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 300/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú postupy vykonávania inšpekcií Komisie s cieľom monitorovať uplatňovanie nariadenia (ES) č. 300/2008 členskými štátmi. Predmetom inšpekcií Komisie sú príslušné orgány členských štátov a vybrané letiská, prevádzkovatelia a subjekty, ktoré uplatňujú normy bezpečnostnej ochrany letectva. Inšpekcie sa vykonávajú transparentným, účinným, jednotným a dôsledným spôsobom.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„príslušný orgán“ znamená vnútroštátny orgán určený členským štátom podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 300/2008;

2.

„inšpekcia Komisie“ znamená preskúmanie existujúcich kontrol kvality a opatrení, postupov a štruktúr bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ktoré vykonávajú inšpektori Komisie s cieľom zistiť, či sa dodržiava nariadenie (ES) č. 300/2008;

3.

„inšpektor Komisie“ znamená príslušne kvalifikovaného zamestnanca Komisie alebo zamestnanca členského štátu, ktorého úlohou je monitorovať v mene príslušného orgánu dodržiavanie predpisov na vnútroštátnej úrovni a ktorého Komisia vybrala, aby sa zúčastňoval na inšpekciách Komisie;

4.

„výbor“ znamená výbor zriadený článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 300/2008;

5.

„nedostatok“ znamená nesplnenie požiadaviek ustanovených nariadením (ES) č. 300/2008;

6.

„národný audítor“ znamená zamestnanca členského štátu, ktorého úlohou je monitorovať v mene príslušného orgánu dodržiavanie predpisov na vnútroštátnej úrovni;

7.

„test“ znamená kontrolu opatrení bezpečnostnej ochrany letectva, pri ktorom dochádza k simulácii zámeru spáchať nezákonný čin s cieľom otestovať účinnosť vykonávania existujúcich opatrení bezpečnostnej ochrany;

8.

„kompenzačné opatrenie“ znamená dočasné opatrenie alebo súbor opatrení s cieľom v maximálne možnej miere obmedziť dosah nedostatku zisteného počas inšpekcie, kým nedôjde k jeho úplnej náprave.

KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Článok 3

Spolupráca členských štátov

1.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie, členské štáty spolupracujú s Komisiou pri plnení jej inšpekčných úloh. Táto spolupráca sa odohráva počas fázy príprav, monitorovania a podávania správ.

2.   S cieľom zabezpečiť nerušený priebeh inšpekcie členské štáty podniknú všetky nevyhnutné kroky na zachovanie dôvernosti oznámenia inšpekcie.

Článok 4

Výkon právomocí Komisie

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby inšpektori Komisie mohli podľa nariadenia (ES) č. 300/2008 vykonávať svoje právomoci na výkon inšpekcií bezpečnostnej ochrany civilného letectva príslušného orgánu a všetkých letísk, prevádzkovateľov a subjektov, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje.

2.   Každý členský štát zabezpečí, aby inšpektori Komisie mali na požiadanie prístup ku každej relevantnej dokumentácii, ktorá je potrebná na overenie dodržiavania spoločných noriem.

3.   V prípade, že inšpektori Komisie majú pri vykonávaní svojich povinností ťažkosti, dotknuté členské štáty v rámci svojich zákonných právomocí pomôžu Komisii pri plnení jej úloh.

Článok 5

Kvalifikačné kritériá pre inšpektorov Komisie

Kvalifikačným predpokladom na výkon inšpekcií Komisie je, že inšpektori Komisie majú relevantné teoretické a praktické skúsenosti a úspešne absolvovali školenie.

Toto školenie:

a)

poskytujú útvary Komisie;

b)

je úvodné aj pravidelné;

c)

zabezpečuje vedomostnú úroveň, na základe ktorej možno overiť, či sa opatrenia bezpečnostnej ochrany vykonávajú v súlade s nariadením (ES) č. 300/2008.

Úvodné školenie sa končí skúškou.

Článok 6

Účasť národných audítorov na inšpekciách Komisie

1.   Členské štáty dávajú Komisii k dispozícii národných audítorov, ktorí sa môžu zúčastniť na inšpekciách Komisie, ako aj na súvisiacich fázach prípravy a podávania správ.

2.   Členské štáty poskytujú Komisii údaje o minimálne jednom národnom audítorovi a maximálne piatich národných audítoroch, ktorých by bolo možné prizvať k účasti na inšpekciách Komisie.

3.   Výboru sa každoročne oznamuje zoznam národných audítorov, ktorých vymenovali členské štáty a ktorí spĺňajú kritériá uvedené v článku 5.

4.   Národný audítor sa nezúčastňuje na inšpekciách Komisie v členskom štáte, v ktorom je zamestnaný.

5.   Žiadosti o účasť národných audítorov na inšpekciách Komisie sa oznámia príslušnému orgánu včas, za bežných okolností minimálne dva mesiace pred plánovaným termínom inšpekcie.

6.   V súlade s pravidlami Spoločenstva Komisia hradí náklady spojené s účasťou národných audítorov na inšpekciách Komisie.

KAPITOLA III

POSTUPY VYKONÁVANIA INŠPEKCIÍ KOMISIE

Článok 7

Oznamovanie inšpekcií

1.   Komisia informuje o konaní inšpekcie príslušný orgán členského štátu, na ktorého území sa má inšpekcia konať, minimálne dva mesiace vopred.

2.   Spolu s oznámením o konaní inšpekcie sa v prípade potreby zašle predbežný dotazník, ktorý má vyplniť príslušný orgán, ako aj žiadosť o akúkoľvek relevantnú dokumentáciu. Vyplnený dotazník a všetka požadovaná dokumentácia sa Komisii zašle najneskôr dva týždne pred plánovaným začiatkom inšpekcie.

3.   V prípade, že má Komisia k dispozícii informácie, z ktorých vyplýva, že sa na niektorom letisku vyskytujú nedostatky, ktoré by mohli mať výrazný dosah na celkovú úroveň bezpečnostnej ochrany letectva v Spoločenstve, uskutoční sa konzultácia s príslušným orgánom dotknutého členského štátu a môže dôjsť k skráteniu lehoty, v rámci ktorej je potrebné oznámiť inšpekciu, na dva týždne. V takom prípade sa odseky 1 a 2 tohto článku neuplatňujú.

Článok 8

Príprava inšpekcií

1.   Inšpektori Komisie vykonávajú prípravné činnosti s cieľom zabezpečiť účinnosť, presnosť a dôslednosť inšpekcií.

2.   Komisia poskytuje príslušnému orgánu mená inšpektorov Komisie splnomocnených na výkon inšpekcií, ako aj iné náležité údaje.

3.   Príslušný orgán vymenuje pre každú inšpekciu koordinátora, ktorý plánovanú inšpekciu zabezpečuje z organizačného hľadiska. Do troch týždňov od doručenia oznámenia o konaní inšpekcie členské štáty poskytnú Komisii meno a kontaktné údaje koordinátora.

Článok 9

Výkon inšpekcií

1.   Inšpektori Komisie vykonávajú inšpekcie efektívnym a účinným spôsobom a riadne dbajú o vlastnú bezpečnosť, ako aj o bezpečnosť iných osôb. Inšpektori Komisie, ktorých správanie počas inšpekcie nezodpovedá týmto normám, môžu byť vylúčení z ďalších inšpekcií Komisie.

2.   Na monitorovanie dodržiavania požiadaviek bezpečnostnej ochrany civilného letectva ustanovených v nariadení (ES) č. 300/2008 sa používa štandardná metodika.

Výkon inšpekcií sa zakladá na systematickom zhromažďovaní informácií pomocou jednej alebo viacerých týchto techník:

a)

pozorovanie;

b)

overovanie;

c)

rozhovory;

d)

previerka dokumentov a

e)

testy.

3.   Inšpektorov Komisie sprevádza pri vykonávaní inšpekcie zástupca príslušného orgánu. Správanie sprevádzajúcej osoby nesmie ovplyvniť efektívnosť ani účinnosť inšpekcie.

4.   Inšpektori Komisie dostanú identifikačnú kartu, na základe ktorej sú splnomocnení na výkon inšpekcií v mene Komisie, ako aj identifikačnú kartu vystavenú letiskom, na základe ktorej majú povolený vstup do všetkých priestorov relevantných z hľadiska inšpekcie. Formát identifikačnej karty vystavenej letiskom nesmie ovplyvniť efektívnosť ani účinnosť inšpekcie.

5.   Testy sa vykonávajú až po informovaní príslušného orgánu a v úzkej spolupráci s týmto orgánom.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby inšpektori Komisie vo všetkých priestoroch, do ktorých majú prístup počas inšpekcie, ako aj v priestoroch, ktorými prechádzajú do priestorov alebo z priestorov, kde sa vykonáva inšpekcia, mohli mať v súlade s akýmikoľvek odsúhlasenými protokolmi pri sebe predmety určené na testovanie vrátane zakázaných predmetov alebo predmetov, ktoré vyzerajú ako zakázané predmety.

7.   O všetkých závažných nedostatkoch zistených počas inšpekcie Komisie je potrebné čo možno najskôr informovať príslušný orgán. Navyše a bez toho, aby bol dotknutý článok 10, inšpektori Komisie v prípade potreby poskytujú na mieste po ukončení inšpekcie neformálne ústne zhrnutie svojich zistení.

Článok 10

Správa z inšpekcie

1.   Do šiestich týždňov od ukončenia inšpekcie Komisia zašle správu z inšpekcie príslušnému orgánu.

Príslušný orgán bezodkladne poskytne relevantné zistenia letiskám, prevádzkovateľom alebo subjektom, ktoré boli podrobené inšpekcii.

2.   Správa obsahuje zistenia inšpektorov vrátane všetkých zistených nedostatkov. Správa môže obsahovať odporúčania na nápravné opatrenia.

3.   Pri posudzovaní vykonávania nariadenia (ES) č. 300/2008 sa uplatňuje táto klasifikácia:

a)

úplne v súlade;

b)

v súlade, ale je potrebné zlepšenie;

c)

v nesúlade;

d)

v nesúlade so závažnými nedostatkami;

e)

nepoužiteľné;

f)

nepotvrdené.

Článok 11

Odpoveď príslušného orgánu

1.   Do troch mesiacov od dátumu odoslania správy z inšpekcie príslušný orgán predloží Komisii písomnú odpoveď na správu, v ktorej:

a)

poskytne reakciu na zistenia a odporúčania;

b)

uvedie akčný plán s konkrétnymi opatreniami a lehotami na nápravu zistených nedostatkov.

2.   V prípade konania následnej inšpekcie príslušný orgán zašle svoju odpoveď do šiestich týždňov od dátumu odoslania správy z inšpekcie.

3.   V prípade, že v správe z inšpekcie nie sú uvedené žiadne nedostatky, odpoveď sa nevyžaduje.

Článok 12

Náprava nedostatkov

1.   K náprave nedostatkov zistených počas inšpekcie je potrebné pristúpiť bezodkladne. V prípade, že nápravu nemožno vykonať bezodkladne, je potrebné prijať kompenzačné opatrenia.

2.   Príslušný orgán zašle Komisii písomné potvrdenie o náprave nedostatkov. Toto potvrdenie vychádza z monitorovania dodržiavania predpisov, ktoré vykonal príslušný orgán.

3.   Ak zo správy z inšpekcie vyplýva, že nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia, je potrebné informovať o tom príslušný orgán.

Článok 13

Následné inšpekcie

1.   Ak je po doručení odpovede príslušného orgánu potrebné ďalšie objasnenie, Komisia môže vykonať následnú inšpekciu.

2.   Príslušný orgán je potrebné minimálne dva týždne vopred informovať o tom, že sa na jeho území vykoná následná inšpekcia.

3.   Následné inšpekcie sa sústredia predovšetkým na oblasti, v ktorých sa počas prvej inšpekcie Komisie zistili nedostatky.

KAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Informovanie výboru

Výbor musí byť pravidelne informovaný o vykonávaní programu inšpekcií Komisie a o výsledkoch overovania.

Článok 15

Informovanie príslušných orgánov o závažných nedostatkoch

1.   Príslušný orgán musí byť bezodkladne informovaný, ak sa pri inšpekcii na letisku, ktoré sa nachádza na jeho území, odhalil závažný nedostatok, ktorý má výrazný dosah na celkovú úroveň bezpečnostnej ochrany letectva v Spoločenstve. S touto skutočnosťou je potrebné bezodkladne oboznámiť aj príslušné orgány ostatných členských štátov.

2.   Komisia okrem toho bezodkladne informuje príslušné orgány, ak má k dispozícii hodnoverné informácie o nápravných opatreniach vrátane kompenzačných opatrení, pričom potvrdí, že nedostatky oznámené podľa tohto článku už nemajú výrazný dosah na celkovú úroveň bezpečnostnej ochrany letectva v Spoločenstve.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu uvedeného vo vykonávacích predpisoch prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008, najneskôr však od 29. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. januára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72.


27.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/6


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 73/2010

z 26. januára 2010,

ktorým sa stanovujú požiadavky kvality leteckých údajov a leteckých informácií pre jednotné európske nebo

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite) (1), a najmä na článok 3 ods. 5 tejto zmluvy,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (2), a najmä na jeho článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

Vyžadujú sa letecké údaje a letecké informácie primeranej kvality, aby sa zabezpečila bezpečnosť a podporili sa nové koncepcie prevádzky v rámci siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (European air traffic management network, ďalej len „EATMN“).

(2)

Medzinárodná organizácia civilného letectva (International Civil Aviation Organisation, ďalej len „ICAO“) vymedzila požiadavky na kvalitu leteckých údajov a leteckých informácií vzhľadom na presnosť, rozlíšenie a celistvosť, ktoré by sa mali plniť a dodržiavať v rámci EATMN pri spracovaní leteckých údajov a leteckých informácií.

(3)

Tieto požiadavky ICAO sa považujú za požiadavky, ktoré poskytujú dostatočný základ pre súčasné požiadavky kvality údajov, ale známe sú určité nedostatky, ktoré by sa mali vyriešiť, najmä s cieľom podporiť budúce uplatňovanie.

(4)

Príloha č. 15 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (ďalej len „Chicagský dohovor“) by mala poskytnúť hlavný základ pre požiadavky kvality údajov. Z odkazov na ustanovenia prílohy 15 k Chicagskému dohovoru by nemali automaticky vyplývať odkazy na prílohu 4 k Chicagskému dohovoru alebo na iné prílohy k Chicagskému dohovoru.

(5)

Preskúmanie aktuálnej situácie ukázalo, že požiadavky kvality týkajúce sa leteckých údajov a leteckých informácií sa v rámci EATMN vždy neplnia, a to najmä požiadavky presnosti a celistvosti.

(6)

V rámci reťazca leteckých údajov sa stále vykonáva významná časť činnosti manuálne a pomocou papierových dokumentov, čo vedie k významným možnostiam vzniku chýb a zníženia kvality údajov. Preto by sa mali prijať opatrenia na zlepšenie tejto situácie.

(7)

V súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 549/2004 bol Eurocontrol poverený vytvorením požiadaviek, ktoré doplnia a posilnia prílohu 15 k Chicagskému dohovoru s cieľom dosiahnuť dostatočnú úroveň kvality leteckých informácií. Toto nariadenie sa zakladá na výslednej správe o poverení zo 16. októbra 2007.

(8)

V súlade s požiadavkami uvedenými v nariadení (ES) č. 552/2004 by sa mali letecké informácie poskytovať postupne v elektronickej podobe na základe spoločne dohodnutého a normalizovaného súboru údajov. Tieto požiadavky by mali byť nakoniec uplatniteľné na všetky letecké údaje a letecké informácie v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(9)

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na vojenské operácie a vojenský výcvik, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 549/2004.

(10)

Vojenské organizácie poskytujúce letecké informácie na použitie v operáciách všeobecnej letovej prevádzky sú základnou súčasťou procesu leteckých údajov a členské štáty by mali zabezpečiť, aby bola kvalita týchto údajov dostatočná na to, aby vyhovovali použitiu, na ktoré sú určené.

(11)

Včasné poskytovanie a uverejňovanie nových alebo zmenených, či doplnených leteckých údajov a leteckých informácií v súlade s požiadavkami ICAO a členských štátov v súvislosti so zmenami a doplneniami a aktualizačnými cyklami sa považujú za základné pre podporu dosiahnutia kvality údajov.

(12)

Členské štáty by mali vykonávať efektívne riadenie a kontrolu nad všetkými činnosťami tvorby leteckých údajov a leteckých informácií s cieľom zabezpečiť, aby sa údaje poskytovali s dostatočnou kvalitou zodpovedajúcou použitiu, na ktoré sú určené.

(13)

Zložky a postupy, ktoré používajú pôvodcovia údajov, musia byť interoperabilné so systémami, zložkami a postupmi, ktoré používajú poskytovatelia leteckých informačných služieb s cieľom umožniť bezpečnú, plynulú a efektívnu prevádzku EATMN.

(14)

S cieľom udržať alebo zvýšiť súčasné úrovne bezpečnosti letovej prevádzky by členské štáty mali zabezpečiť, aby príslušné strany uskutočnili posúdenie bezpečnosti vrátane identifikácie nebezpečenstva, posúdenia rizika a jeho zmierňovania. Harmonizované vykonávanie týchto procesov v systémoch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, si vyžaduje, aby sa určili osobitné bezpečnostné požiadavky pre všetky požiadavky interoperability a výkonnosti prevádzky.

(15)

V súlade s článkom 3 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 552/2004 by vykonávacie pravidlá pre interoperabilitu mali opisovať špecifické postupy posudzovania zhody, ktoré sa majú používať na posudzovanie zhody alebo vhodnosti zložiek na používanie, ako aj na overovanie systémov.

(16)

Toto nariadenie má vplyv na širokú škálu strán. Preto by sa v tomto nariadení mali zohľadniť jednotlivé spôsobilosti a úrovne účasti v rámci reťazca údajov strán, aby sa zabezpečilo, že sa budú ustanovenia postupne uplatňovať s cieľom dosiahnuť požadovanú kvalitu údajov.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre jednotné nebo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na kvalitu leteckých údajov a leteckých informácií z hľadiska presnosti, rozlíšenia a celistvosti.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na systémy siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (EATMN), ich zložky a súvisiace postupy, ktoré sú súčasťou tvorby, produkcie, uchovávania, obsluhy, spracovania, prenosu a distribúcie leteckých údajov a leteckých informácií.

Vzťahuje sa na tieto letecké údaje a letecké informácie:

a)

balík integrovaných leteckých informácií (integrated aeronautical information package, ďalej len IAIP) vymedzený v článku 3 bode 7, ktorý poskytujú členské štáty, s výnimkou obežníkov leteckých informácií;

b)

elektronické údaje o prekážkach alebo ich časti, ak ich poskytujú členské štáty;

c)

elektronické údaje o teréne alebo ich časti, ak ich poskytujú členské štáty;

d)

letiskové kartografické údaje, ak ich sprístupnia členské štáty.

2.   Toto nariadenie sa vzťahuje na tieto strany:

a)

poskytovatelia letových navigačných služieb;

b)

prevádzkovatelia týchto letísk a heliportov, pre ktoré sa vo vnútroštátnych publikáciách leteckých informácií zverejnili postupy pre pravidlá pre lety riadené pomocou prístrojov (instrument flight rules – IFR) alebo špeciálne postupy pre pravidlá pre let za viditeľnosti (visual flight rules – VFR);

c)

na účely tohto nariadenia, verejné alebo súkromné subjekty, ktoré poskytujú:

i)

služby v oblasti tvorby a poskytovania prieskumných údajov;

ii)

služby zostavovania postupov;

iii)

elektronické údaje o teréne;

iv)

elektronické údaje o prekážkach.

3.   Toto nariadenie sa uplatňuje do chvíle, keď poskytovateľ leteckých informačných služieb poskytne letecké údaje a/alebo letecké informácie ďalšiemu určenému používateľovi.

V prípade fyzickej distribúcie sa toto nariadenie uplatňuje do chvíle, keď boli letecké údaje a/alebo letecké informácie poskytnuté organizácii zodpovednej za poskytovanie služby fyzickej distribúcie.

V prípade automatickej distribúcie pomocou priameho elektronického spojenia medzi poskytovateľom leteckých informačných služieb a subjektom, ktorý prijíma letecké údaje a/alebo letecké informácie, sa toto nariadenie uplatňuje:

a)

do chvíle, keď ďalší určený používateľ získa prístup k leteckým údajom a/alebo leteckým informáciám a vyberie si tieto údaje alebo informácie, ktoré vlastní poskytovateľ leteckých informačných služieb, alebo

b)

do chvíle, keď poskytovateľ leteckých informačných služieb letecké údaje a/alebo letecké informácie dodal do systému ďalšieho určeného používateľa.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v článku 2 nariadenia (ES) č. 549/2004. Zároveň sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

1.

„letecké údaje“ znamenajú vyjadrenie leteckých faktov, koncepcií alebo pokynov formálnym spôsobom vhodným na komunikáciu, výklad alebo spracovanie;

2.

„letecké informácie“ znamenajú informácie, ktoré sú výsledkom zostavenia, analýzy a formátovania leteckých údajov;

3.

„kvalita údajov“ znamená stupeň alebo úroveň istoty, že poskytnuté údaje spĺňajú požiadavky používateľa údajov z hľadiska presnosti, rozlíšenia a celistvosti;

4.

„presnosť“ znamená stupeň zhody medzi odhadovanou alebo nameranou hodnotou a skutočnou hodnotou;

5.

„rozlíšenie“ znamená počet jednotiek alebo číslic, ktorými sa vyjadruje, a pomocou ktorých sa používa nameraná alebo vypočítaná hodnota;

6.

„celistvosť“ znamená stupeň istoty, že údajová položka a jej hodnota sa nestratili alebo nezmenili po vytvorení údajov alebo oprávnenej zmene a doplnení;

7.

„balík integrovaných leteckých informácií“ (integrated aeronautical information package, ďalej len „IAIP“) znamená balík, ktorý pozostáva z týchto častí:

a)

publikácie leteckých informácií (aeronautical information publications, ďalej len „AIP“) vrátane zmien;

b)

dodatky k AIP;

c)

NOTAM definovaný v bode 17 a bulletiny predletových informácií;

d)

obežníky leteckých informácií a

e)

kontrolné zoznamy a zoznamy platných oznámení letcom (NOTAM);

8.

„údaje o prekážkach“ znamenajú údaje týkajúce sa všetkých pevných (dočasných alebo trvalých) a pohyblivých objektov alebo ich častí, ktoré sa nachádzajú v priestore určenom na pohyb lietadla po zemi alebo ktoré sa rozprestierajú nad vymedzeným povrchom určeným na ochranu lietadla počas letu;

9.

„údaje o teréne“ znamenajú údaje o zemskom povrchu, ktoré obsahujú prirodzené charakteristiky ako hory, kopce, horské hrebene, údolia, vodné útvary, trvalé ľadové a snehové pokrývky, a ktoré neobsahujú prekážky;

10.

„letiskové kartografické údaje“ znamenajú informácie, ktoré predstavujú normalizované charakteristiky letiska vo vymedzenej oblasti vrátane geopriestorových údajov a metadát;

11.

„zamerané údaje“ znamenajú geopriestorové údaje zistené meraním alebo prieskumom;

12.

„zostava postupov“ znamená kombináciu leteckých údajov s osobitnými letovými pokynmi na účely vymedzenia prístrojových postupov príletu a/alebo odletu, ktorými sa zabezpečujú primerané štandardy bezpečnosti letov;

13.

„poskytovateľ leteckých informačných služieb“ znamená organizáciu zodpovednú za poskytovanie leteckej informačnej služby s osvedčením v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2096/2005 (3);

14.

„ďalší predpokladaný používateľ“ znamená subjekt, ktorý prijíma letecké informácie od poskytovateľa leteckých informačných služieb;

15.

„priame elektronické spojenie“ znamená digitálne prepojenie počítačových systémov, pomocou ktorého sa môžu údaje medzi týmito systémami prenášať bez manuálnej interakcie;

16.

„údajová položka“ znamená jediný atribút úplného súboru údajov, ktorý má pridelenú hodnotu, ktorá definuje jeho aktuálny stav;

17.

„NOTAM“ znamená oznámenie distribuované telekomunikačnými prostriedkami, ktoré obsahuje informácie o vytvorení, stave alebo zmene akéhokoľvek leteckého zariadenia, služby, postupu alebo nebezpečenstva, ktorého včasné zistenie je nevyhnutné pre pracovníkov letovej prevádzky;

18.

„digitálne oznámenie NOTAM“ znamená súbor údajov, ktorý obsahuje informácie z oznámenia NOTAM v štruktúrovanom formáte, ktoré dokáže automatizovaný počítačový systém úplne interpretovať bez pomoci ľudského výkladu;

19.

„pôvodca údajov“ znamená subjekt zodpovedný za tvorbu údajov;

20.

„tvorba údajov“ znamená vytváranie novej údajovej položky s jej priradenou hodnotou, úpravu hodnoty existujúcej údajovej položky alebo vymazanie existujúcej údajovej položky;

21.

„obdobie platnosti“ znamená obdobie od dátumu a času, keď sa letecké informácie uverejnia, do dátumu a času, keď tieto informácie stratia platnosť;

22.

„potvrdenie údajov“ znamená proces uistenia sa, že údaje spĺňajú požiadavky predpísaného uplatnenia alebo predpokladaného použitia;

23.

„overenie údajov“ znamená hodnotenie výstupu procesu leteckých údajov s cieľom zabezpečiť správnosť a súdržnosť v súvislosti so vstupmi a uplatniteľnými údajovými štandardmi, pravidlami a dohovormi využívanými v tomto procese;

24.

„nevyhnutné údaje“ znamenajú údaje so stupňom celistvosti vymedzeným v kapitole 3 oddiele 3.2 bode 3.2.8 písm. a) prílohy 15 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (ďalej len „Chicagský dohovor“);

25.

„základné údaje“ znamenajú údaje so stupňom celistvosti vymedzeným v kapitole 3 oddiele 3.2 bode 3.2.8 písm. b) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru.

KAPITOLA II

POŽIADAVKY INTEROPERABILITY A VÝKONNOSTI

Článok 4

Súbor údajov

Strany uvedené v článku 2 ods. 2 poskytujú letecké údaje a letecké informácie v súlade so špecifikáciami súborov údajov opísanými v prílohe I.

Článok 5

Výmena údajov

1.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2 zabezpečia, aby sa letecké údaje a letecké informácie uvedené v článku 2 ods. 1 druhom pododseku medzi nimi prenášali pomocou priameho elektronického spojenia.

2.   Poskytovatelia letových navigačných služieb zabezpečia, aby sa letecké údaje a letecké informácie uvedené v článku 2 ods. 1 druhom pododseku medzi nimi prenášali v súlade s požiadavkami na formát výmeny údajov stanovenými v prílohe II.

3.   Členské štáty môžu oslobodiť digitálne oznámenie NOTAM od požiadaviek na formát vzájomnej výmeny údajov uvedených v odseku 2.

4.   Poskytovatelia leteckých informačných služieb zabezpečia, aby sa všetky letecké údaje a letecké informácie v rámci publikácií leteckých informácií (AIP), zmien a doplnení AIP a dodatkov k AIP, ktoré poskytuje členský štát, poskytli ďalšiemu predpokladanému používateľovi, a to prinajmenšom:

a)

v súlade s požiadavkami na zverejnenie stanovenými v normách ICAO uvedených v bodoch 4 a 8 prílohy III;

b)

spôsobom, ktorý umožňuje priamu čitateľnosť obsahu a formátu dokumentov na obrazovke počítača, a

c)

v súlade s požiadavkami na formát výmeny údajov stanovenými v prílohe II.

Článok 6

Kvalita údajov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia letových navigačných služieb dodržiavali požiadavky kvality údajov stanovené v časti A prílohy IV.

2.   Pri poskytovaní leteckých údajov a/alebo leteckých informácií budú strany uvedené v článku 2 ods. 2 dodržiavať požiadavky na dôkazy stanovené v časti B prílohy IV.

3.   Pri vzájomnej výmene leteckých údajov a/alebo leteckých informácií vytvoria strany uvedené v článku 2 ods. 2 formálnu úpravu v súlade s požiadavkami stanovenými v časti C prílohy IV.

4.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2, ktoré konajú ako pôvodcovia údajov, musia dodržiavať požiadavky tvorby údajov stanovené v časti D prílohy IV.

5.   Poskytovatelia leteckých informačných služieb zabezpečia, aby sa letecké údaje a letecké informácie, ktoré poskytujú pôvodcovia údajov neuvedení v článku 2 ods. 2, poskytli ďalšiemu predpokladanému používateľovi v dostatočnej kvalite, ktorá zodpovedá predpokladanému použitiu.

6.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2, ktoré konajú ako subjekt zodpovedný za formálnu žiadosť o vykonanie činnosti tvorby údajov, zabezpečia, aby:

a)

sa údaje vytvárali, upravovali alebo vymazávali v súlade s ich pokynmi;

b)

bez toho, aby bola dotknutá časť C prílohy IV, ich pokyny pre tvorbu údajov obsahovali prinajmenšom:

i)

jednoznačný opis údajov, ktoré sa majú vytvoriť, upraviť alebo vymazať;

ii)

potvrdenie subjektu, ktorému sa majú údaje poskytnúť;

iii)

dátum a čas, do ktorého sa majú údaje poskytnúť;

iv)

formát správy o tvorbe údajov, ktorý má použiť pôvodca údajov.

7.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2 musia dodržiavať požiadavky na proces údajov stanovené v časti E prílohy IV.

8.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2 zabezpečia, aby sa mechanizmy oznamovania chýb, spätnej väzby a opravy vytvorili a používali v súlade s požiadavkami stanovenými v časti F prílohy IV.

Článok 7

Konzistentnosť, včasnosť a výkonnosť zamestnancov

1.   Keď sa letecké údaje alebo letecké informácie opakujú v AIP vo viac ako jednom členskom štáte, poskytovatelia leteckých informačných služieb zodpovední za tieto AIP vytvoria mechanizmy, ktorými sa zabezpečí konzistentnosť opakujúcich sa informácií.

2.   Poskytovatelia leteckých informačných služieb zabezpečia, aby sa k položkám leteckých údajov a leteckých informácií uverejneným v AIP ich členského štátu pripájali poznámky, ktorými sa označia položky, ktoré nespĺňajú požiadavky kvality údajov stanovené v tomto nariadení.

3.   Poskytovatelia leteckých informačných služieb zabezpečia, aby sa verejne sprístupnili najaktuálnejšie aktualizačné cykly uplatniteľné v prípade zmien a doplnení AIP a dodatkov k AIP.

4.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2 zabezpečia, aby ich zamestnanci zodpovední za úlohy v rámci poskytovania leteckých údajov alebo leteckých informácií boli oboznámení a uplatňovali:

a)

požiadavky na zmeny a doplnenia AIP, dodatky k AIP a NOTAM stanovené v normách ICAO uvedených v bodoch 5, 6 a 7 prílohy III;

b)

aktualizačné cykly uplatniteľné pri vydávaní zmien a doplnení AIP a dodatkov k AIP uvedených v bode a) tohto odseku v prípade oblastí, o ktorých poskytujú letecké údaje alebo letecké informácie.

5.   Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 2096/2005, strany uvedené v článku 2 ods. 2 zabezpečia, aby zamestnanci zodpovední za úlohy v rámci poskytovania leteckých údajov a leteckých informácií boli primerane vzdelaní, kompetentní a oprávnení na vykonávanie práce, ktorá sa od nich vyžaduje.

Článok 8

Požiadavky na nástroje a softvér

Strany uvedené v článku 2 ods. 2 zabezpečia, aby všetky nástroje a softvér používaný na podporu tvorby, produkcie, uchovávania, obsluhy, spracovania a prenosu leteckých údajov a/alebo leteckých informácií spĺňali požiadavky stanovené v prílohe V.

Článok 9

Ochrana údajov

1.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2 zabezpečia, aby sa letecké údaje a letecké informácie chránili v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe VI.

2.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2 zabezpečia, aby sa uchovávala vysledovateľnosť každej položky údajov počas jej obdobia platnosti a najmenej 5 rokov po uplynutí tohto obdobia alebo do piatich rokov po uplynutí obdobia platnosti ktorejkoľvek údajovej položky z nej vypočítanej alebo odvodenej, ak toto obdobie skončí neskôr.

KAPITOLA III

POŽIADAVKY RIADENIA KVALITY, BEZPEČNOSTI A BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY

Článok 10

Požiadavky na riadenie

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 2096/2005, strany uvedené v článku 2 ods. 2 vykonávajú a udržiavajú systém riadenia kvality v rozsahu ich činností poskytovania leteckých údajov a leteckých informácií v súlade s požiadavkami stanovenými v časti A prílohy VII.

2.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2 zabezpečia, aby sa v rámci systému riadenia kvality uvedeného v odseku 1 tohto článku vymedzili postupy na splnenie cieľov riadenia bezpečnosti stanovených v časti B prílohy VII a cieľov riadenia bezpečnostnej ochrany stanovených v časti C prílohy VII.

3.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2 zabezpečia, aby všetkým zmenám týkajúcim sa existujúcich systémov uvedených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku alebo zavedeniu nových systémov predchádzalo posúdenie bezpečnosti, ktoré vykonajú príslušné strany, a to vrátane identifikácie nebezpečenstva, posúdenia a zmierňovania rizika.

4.   Počas tohto posudzovania bezpečnosti sa za bezpečnostné požiadavky považujú požiadavky uvedené v článku 7 ods. 3, v prílohe I, v prílohe II a v časti A bodoch 1 a 2 prílohy IV a zohľadnia sa ako minimálne požiadavky.

KAPITOLA IV

POSUDZOVANIE ZHODY A DODATOČNÉ POŽIADAVKY

Článok 11

Zhoda alebo vhodnosť používania komponentov

Pred vydaním vyhlásenia ES o zhode alebo vhodnosti používania komponentov uvedeného v článku 5 nariadenia (ES) č. 552/2004 výrobcovia komponentov systémov uvedených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku tohto nariadenia alebo ich oprávnený zástupca usadený v Únii posúdia zhodu alebo vhodnosť týchto komponentov na používanie v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe VIII.

Článok 12

Overovanie systémov

1.   Poskytovatelia letových navigačných služieb, ktorí môžu dokázať alebo dokázali, že spĺňajú podmienky stanovené v prílohe IX, vykonajú overenie systémov uvedených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku v súlade s požiadavkami stanovenými v časti A prílohy X.

2.   Poskytovatelia letových navigačných služieb, ktorí nemôžu dokázať, že spĺňajú podmienky stanovené v prílohe IX, poveria notifikovaný orgán vykonaním overenia systémov uvedeným v článku 2 ods. 1 prvom pododseku. Toto overenie sa vykoná v súlade s požiadavkami stanovenými v časti B prílohy X.

Článok 13

Dodatočné požiadavky

Strany uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b) a c):

a)

zabezpečia bezpečnostnú previerku svojich zamestnancov zodpovedných za úlohy v rámci tvorby, produkcie, uchovávania, obsluhy, spracovania, prenosu a distribúcie leteckých údajov alebo leteckých informácií, ako je vhodné;

b)

zabezpečia, aby ich zamestnanci zodpovední za úlohy v rámci poskytovania leteckých údajov alebo leteckých informácií boli riadne oboznámení s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení;

c)

vyvinú a budú viesť príručky obsluhy, ktoré budú obsahovať potrebné pokyny a informácie umožňujúce ich zamestnancom zodpovedným za úlohy v rámci poskytovania leteckých údajov alebo leteckých informácií uplatňovať toto nariadenie;

d)

zabezpečia, aby boli príručky uvedené v písm. c) dostupné a aktualizované a aby ich aktualizácia a distribúcia podliehala náležitému riadeniu kvality a usporiadania dokumentácie;

e)

zabezpečia, aby ich pracovné metódy a prevádzkové postupy boli v súlade s týmto nariadením.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Prechodné ustanovenia

1.   Členské štáty, ktoré pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia oznámili ICAO významný rozdiel v súlade s článkom 38 Chicagského dohovoru, si smú ponechať svoje vnútroštátne ustanovenia v oblastiach uvedených v prílohe XI k tomuto nariadeniu najneskôr do 1. júla 2014.

2.   Letecké údaje a letecké informácie, ktoré už boli uverejnené do 1. júla 2013 a v tom čase neboli predmetom žiadnej zmeny a doplnenia, sa musia dať do súladu s týmto nariadením najneskôr do 30. júna 2017.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2013.

2.   Odchylne od odseku 1 druhého pododseku sa článok 4, článok 5 ods. 1, článok 5 ods. 2, článok 5 ods. 3 a článok 5 ods. 4 písm. c) uplatňujú od 1. júla 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. januára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 335, 21.12.2005, s. 13.


PRÍLOHA I

ŠPECIFIKÁCIE SÚBOROV ÚDAJOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 4

ČASŤ A

IAIP, letiskové kartografické údaje a elektronické údaje o prekážkach

1.

Letecké údaje a letecké informácie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a), b) a d) sa poskytujú podľa špecifikácie spoločného súboru údajov, ktorá:

a)

sa dokumentuje buď:

pomocou jednotného modelovacieho jazyka (unified modeling language - UML) vymedzeného v dokumente uvedenom v bode 13 prílohy III v podobe diagramu tried a priradených definícií tried, atribútov, asociácií a zoznamov hodnôt, alebo

pomocou katalógu charakteristík vymedzeného v súlade s normou ISO uvedenou v bode 25 prílohy III;

b)

ako individuálne prvky údajov vymedzuje každú leteckú charakteristiku, v súvislosti s ktorou sa vyžadujú informácie, ktoré sa majú uverejniť v súlade s normami ICAO uvedenými v bode 10 prílohy III a dokumentom Eurocae uvedeným v bode 24 prílohy III;

c)

poskytuje pre každý atribút vymedzenie jeho prípustných hodnôt v podobe typu údajov, škály hodnôt alebo vymenovaného zoznamu;

d)

obsahuje definíciu časového modelu, založeného na systéme UTC, ktorým je možné vyjadriť úplný životný cyklus leteckej charakteristiky:

od dátumu a času vytvorenia do dátumu a času trvalého odvolania,

vrátane trvalých zmien, ktoré vytvárajú nový základ tejto charakteristiky;

e)

obsahuje vymedzenie pravidiel, ktoré môžu obmedziť možné hodnoty vlastností charakteristiky alebo časovú obmenu týchto hodnôt. Toto vymedzenie musí obsahovať minimálne:

obmedzenia zavádzajúce presnosť, rozlíšenie a celistvosť polohových (horizontálnych a vertikálnych) údajov,

obmedzenia zavádzajúce včasnosť údajov;

f)

uplatňuje dohovor o tvorbe názvov charakteristík, atribútov a asociácií, ktorý sa vyhýba použitiu skratiek;

g)

pri opise geometrických prvkov (bodu, krivky, povrchu) vychádza z normy ISO uvedenej v bode 14 prílohy III;

h)

pri opise informácií o metadátach vychádza z normy ISO uvedenej v bode 15 prílohy III;

i)

obsahuje položky metadát, ktorých zoznam je uvedený v časti C prílohy I .

2.

Pokiaľ ide o normy ISO, príslušné osvedčenie vydané riadne akreditovanou organizáciou sa považuje za dostatočný spôsob splnenia noriem. Strany uvedené v článku 2 ods. 2 súhlasia s poskytnutím dokumentácie súvisiacej s osvedčovaním vnútroštátnemu dozornému orgánu na jeho žiadosť.

ČASŤ B

Elektronické súbory údajov o teréne

Elektronické údaje o teréne uvedené v článku 2 ods. 1 druhom pododseku písm. c):

a)

sa musia poskytovať digitálne v súlade s normami ICAO uvedenými v bodoch 9 a 12 prílohy III;

b)

musia obsahovať položky metadát, ktorých zoznam je uvedený v časti C prílohy I.

ČASŤ C

Metadáta

Metadáta pre špecifikácie súborov údajov vymedzené v časti A a v časti B musia obsahovať minimálne tieto položky:

a)

pôvodcu údajov;

b)

zmeny a doplnenia údajov;

c)

osoby a organizácie, ktoré boli v interakcii s údajmi a čas interakcie;

d)

podrobnosti o každom vykonanom potvrdení a o každom overení údajov;

e)

dátum a čas začiatku platnosti údajov;

f)

v prípade geopriestorových údajov:

použitý referenčný model zeme,

použitý koordinačný systém;

g)

v prípade číselných údajov:

štatistickú presnosť použitej metódy merania alebo výpočtu,

rozlíšenie,

úroveň istoty vyžadovanú normami ICAO uvedenými v bodoch 1 a 12 prílohy III a v ďalších príslušných normách ICAO;

h)

podrobnosti o všetkých uplatnených funkciách, ak boli údaje predmetom konverzie/transformácie;

i)

podrobnosti o všetkých obmedzeniach použitia údajov.


PRÍLOHA II

POŽIADAVKY NA FORMÁT VÝMENY LETECKÝCH ÚDAJOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 5

ČASŤ A

IAIP, letiskové kartografické údaje a elektronické údaje o prekážkach

1.

Letecké údaje a letecké informácie uvedené v článku 2 ods. 1 druhom pododseku písm. a), b) a d) musia mať formát v súlade so spoločnou špecifikáciou, ktorý:

musí na kódovanie údajov využívať špecifikáciu rozšíriteľného značkovacieho jazyka (XLM) vymedzenú v norme ISO uvedenej v bode 17 prílohy III,

musí byť vyjadrený v podobe schémy XML; na vyjadrenie obchodných pravidiel sa navyše môže použiť schematron vymedzený v norme ISO uvedenej v bode 19 prílohy III,

musí umožňovať výmenu údajov o individuálnych charakteristikách aj zbierkach charakteristík,

musí umožňovať výmenu základných informácií v dôsledku trvalých zmien,

musí mať štruktúru v súlade s charakteristikami, atribútmi a asociáciami definície súborov údajov opísanej v časti A prílohy I; pravidlá mapovania sa musia zdokumentovať,

musí dôsledne uplatňovať vymenované zoznamy hodnôt a škálu hodnôt vymedzenú pre každý atribút v súbore údajov,

v rámci kódovania geografických informácií musí byť v súlade so špecifikáciou geografického značkovacieho jazyka (GML) vymedzenou v dokumente uvedenom v bode 18 prílohy III.

2.

Pokiaľ ide o normy ISO, príslušné osvedčenie vydané riadne akreditovanou organizáciou sa považuje za dostatočný spôsob splnenia noriem. Strany uvedené v článku 2 ods. 2 súhlasia s poskytnutím dokumentácie súvisiacej s osvedčovanímvnútroštátnemu dozornému orgánu na jeho žiadosť.

ČASŤ B

Elektronické údaje o teréne

1.

Elektronické údaje o teréne uvedené v článku 2 ods. 1 druhom pododseku písm. c) sa musia poskytovať v spoločnom formáte podľa noriem ISO uvedených v bodoch 14 až 18 prílohy III.

2.

Pokiaľ ide o normy ISO, príslušné osvedčenie vydané riadne akreditovanou organizáciou sa považuje za dostatočný spôsob splnenia noriem. Strany uvedené v článku 2 ods. 2 súhlasia s poskytnutím dokumentácie súvisiacej s osvedčovaním vnútroštátnemu dozornému orgánu na jeho žiadosť.


PRÍLOHA III

USTANOVENIA UVEDENÉ V ČLÁNKOCH A PRÍLOHÁCH

1.

Kapitola 3 oddiel 3.2 (Systém kvality) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

2.

Kapitola 3 oddiel 3.7.1 (Horizontálny referenčný systém) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

3.

Kapitola 3 oddiel 3.7.2 (Vertikálny referenčný systém) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

4.

Kapitola 4 [Publikácie leteckých informácií (AIP)] prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

5.

Kapitola 4 oddiel 4.3 (Špecifikácie zmien a doplnení AIP) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

6.

Kapitola 4 oddiel 4.4 (Špecifikácie dodatkov k AIP) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

7.

Kapitola 5 (NOTAM) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

8.

Kapitola 6 oddiel 6.2 (Poskytovanie informácií v podobe papierových kópií) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

9.

Kapitola 10 oddiel 10.2 (Numerické požiadavky údajov o pokrytí a teréne a o prekážkach) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

10.

Dodatok 1 (Obsah publikácie leteckých informácií (AIP)) k prílohe 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

11.

Dodatok 7 (Požiadavky kvality leteckých údajov) k prílohe 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

12.

Dodatok 8 (Požiadavky údajov o teréne a prekážkach) k prílohe 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

13.

Špecifikácia skupiny Object Management Group pre jednotný modelovací jazyk (UML), verzia 2.1.1.

14.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ISO 19107:2003 – Geografické informácie – Priestorová schéma (vydanie 1 – 8.5.2003).

15.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ISO 19115:2003 – Geografické informácie – Metadáta [vydanie 1 – 8.5.2003 (korigendum Cor 1:2006, 5.7.2006)].

16.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ISO 19139:2007 – Geografické informácie – Metadáta – implementácia schémy XML (vydanie 1 – 17.4.2007).

17.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ISO 19118:2005 – Geografické informácie – Kódovanie [vydanie 1 – 17.3.2006 ISO/CD 19118 vydanie 2 – 9.7.2007 (v štádiu rokovania vo výboroch)].

18.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ISO 19136:2007 – Geografické informácie – Geografický značkovací jazyk (GML) (vydanie 1 – 23.8.2007).

19.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ISO/IEC 19757-3:2006 – Informačná technológia – Jazyky Document Schema Definition (DSDL) – Časť 3: Validácia podľa pravidiel – Schematron (vydanie 1 – 24.5.2006).

20.

Dokument ICAO Doc 9674-AN/946 – Svetový geodetický systém – Príručka z roku 1984 (druhé vydanie – 2002).

21.

Kapitola 7 oddiel 7.3.2 [Algoritmus cyklickej redundantnej kontroly (CRC)] ICAO Doc 9674-AN/946 – Svetový geodetický systém – Príručka z roku 1984 (WGS-84) (druhé vydanie – 2002).

22.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ISO/IEC 17799:2005 – Informačná technológia – Bezpečnostné metódy – Zásady riadenia informačnej bezpečnosti (vydanie 2 – 10.6.2005).

23.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ISO 28000:2007: – Špecifikácia systémov riadenia bezpečnosti pre zásobovací reťazec (vydanie 1 – 21.9.2007 reviduje sa a má ho nahradiť vydanie 2 s cieľovým dátumom 31.1.2008 (v štádiu zisťovania).

24.

Eurocae ED-99A, Používateľské požiadavky na letiskové kartografické informácie (október 2005).

25.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ISO 19110:2005 – Geografické informácie – Metodika vytvárania katalógov charakteristík (vydanie 1).


PRÍLOHA IV

POŽIADAVKY KVALITY ÚDAJOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 6 A ČLÁNKU 7

ČASŤ A

Požiadavky kvality údajov

1.

Požiadavky kvality údajov pri všetkých položkách údajov v rámci leteckých údajov a leteckých informácií uvedených v článku 2 ods. 1 druhom pododseku musia byť v súlade s vymedzením podľa noriem ICAO uvedených v prílohe III bode 11 a iných príslušných noriem ICAO bez toho, aby bol dotknutý bod 2 tejto prílohy.

2.

Požiadavky kvality údajov pri položke údajov v rámci leteckých údajov a leteckých informácií uvedených v článku 2 ods. 1 druhom pododseku sa musia vytvárať na základe posúdenia bezpečnosti pri predpokladanom používaní položky údajov, keď:

a)

položka údajov nie je vymedzená podľa noriem ICAO pre kvalitu údajov uvedených v bode 11 prílohy III a iných príslušných noriem ICAO alebo

b)

požiadavky kvality údajov pri položke údajov nie sú splnené podľa noriem ICAO pre kvalitu údajov uvedených v bode 11 prílohy III a iných príslušných noriem ICAO.

3.

Požiadavky kvality údajov pre položky údajov uvedené v bode 2 sa musia vypracovať v súlade s normalizovaným procesom, ktorý opisuje metodiku odvodzovania a potvrdzovania týchto požiadaviek pred uverejnením, pričom sa musí riadne zohľadniť potenciálny vplyv na príslušné ustanovenia ICAO.

4.

Ak má položka údajov viac ako jedno predpokladané použitie, musia sa v súvislosti s ňou uplatniť iba najprísnejšie požiadavky kvality údajov vyplývajúce z posúdenia bezpečnosti uvedeného v bode 2.

5.

Požiadavky kvality údajov sa musia vymedziť tak, aby pre každú položku údajov v rámci leteckých údajov a leteckých informácií uvedených v článku 2 ods. 1 druhom pododseku zahŕňali:

a)

presnosť a rozlíšenie údajov;

b)

úroveň celistvosti údajov;

c)

schopnosť určiť pôvod údajov;

d)

úroveň istoty, že sa údaje sprístupnia ďalšiemu predpokladanému používateľovi pred dátumom/časom začiatku ich platnosti a že sa nevymažú pred dátumom/časom uplynutia ich platnosti.

6.

Musia sa vymedziť všetky položky údajov potrebné na podporu každého aplikačného súboru údajov a/alebo platného podsúboru súboru údajov.

ČASŤ B

Požiadavky na dôkazy

Vytvoria sa argumenty a dôkazy, aby sa dokázalo, že:

a)

požiadavky presnosti a rozlíšenia sa dosahujú pri tvorbe údajov a dodržiavajú až do zverejnenia pre ďalšieho určeného používateľa, a to aj vtedy, keď sa rozlíšenie položky údajov zníži alebo zmení, alebo keď sa údaje prevedú na iný koordinačný systém alebo jednotku merania;

b)

pôvod a história zmien každej položky údajov sa zaznamenávajú a sú dostupné pre audit;

c)

letecké údaje alebo letecké informácie sú úplné, alebo sa oznámia akékoľvek chýbajúce údaje;

d)

všetky procesy tvorby, produkcie, uchovávania, obsluhy, spracovania, prenosu alebo distribúcie údajov, ktoré sa používajú pri každej položke údajov, sú vymedzené a primerané pre pridelenú úroveň celistvosti jednotlivých položiek údajov;

e)

procesy potvrdenia a overenia údajov sú primerané pre pridelenú úroveň celistvosti jednotky údajov;

f)

manuálne alebo poloautomatické procesy údajov vykonávajú dostatočne vzdelaní a kvalifikovaní zamestnanci, s jasne vymedzenými úlohami a zodpovednosťami, ktoré sú zaznamenané v systéme kvality príslušnej organizácie;

g)

všetky nástroje a/alebo softvér používaný na podporu alebo vykonávanie procesov sú potvrdené ako vhodné na príslušné účely v súlade s prílohou V;

h)

funguje účinný proces oznamovania chýb, merania a nápravných opatrení v súlade s časťou F.

ČASŤ C

Formálna úprava

Formálna úprava musí mať tento minimálny obsah:

a)

rozsah leteckých údajov alebo leteckých informácií, ktoré sa majú poskytnúť;

b)

požiadavky presnosti, rozlíšenia a celistvosti pre každú dodanú položku údajov;

c)

vyžadované metódy, ktorými sa dokáže súlad poskytnutých údajov s vymedzenými požiadavkami;

d)

povahu opatrenia, ktoré sa má prijať v prípade zistenia chyby údajov alebo nesúladu v akýchkoľvek poskytnutých údajoch;

e)

tieto minimálne kritériá oznamovania zmien údajov:

kritériá stanovenia včasnosti poskytnutia údajov na základe prevádzkového alebo bezpečnostného významu zmeny,

akékoľvek predchádzajúce oznámenie očakávaných zmien,

výber spôsobu oznámenia;

f)

stranu zodpovednú za dokumentáciu zmien údajov;

g)

spôsob riešenia akejkoľvek potenciálnej nejednoznačnosti spôsobenej v prípade, že sa používajú rôzne formáty na výmenu leteckých údajov alebo leteckých informácií;

h)

akékoľvek obmedzenia použitia údajov;

i)

požiadavky na vypracovanie správ o kvalite poskytovateľmi údajov, aby mohli používatelia údajov ľahšie overiť kvalitu údajov;

j)

požiadavky na metadáta;

k)

požiadavky v prípade nepredvídaných udalostí v súvislosti s plynulosťou poskytovania údajov.

ČASŤ D

Tvorba údajov

1.

Preskúmanie rádionavigačných pomôcok a tvorba vypočítaných alebo odvodených údajov, ktorých súradnice sa uverejnia v AIP, sa vykonáva v súlade s vhodnými normami a prinajmenšom v súlade s príslušnými ustanoveniami ICAO uvedenými v bode 20 prílohy III.

2.

Všetky sledované údaje musia odkazovať na WGS-84, ako je stanovené v ustanoveniach ICAO uvedených v bode 2 prílohy III.

3.

Model geoidu, ktorý vyhovuje ustanoveniam ICAO uvedeným v bode 3 prílohy III a požiadavky kvality leteckých údajov a leteckých informácií, stanovené v prílohe IV, sa musia používať preto, aby bolo možné všetky vertikálne údaje (sledované, vypočítané alebo odvodené) vyjadriť vo vzťahu k strednej hladine morí prostredníctvom gravitačného modelu Zeme z roku 1996. „Geoid“ je ekvipotenciálna plocha v gravitačnom poli Zeme, ktorá približne splýva s pokojnou strednou hladinou morí rozšírenou súvisle cez kontinenty.

4.

Sledované, vypočítané a odvodené údaje sa musia uchovávať počas celej životnosti každej položky údajov.

5.

Zamerané údaje kategorizované ako nevyhnutné alebo základné údaje musia byť predmetom úplného počiatočného prieskumu a následne sa musia každý rok monitorovať ich prípadné zmeny. Ak sa zistia zmeny, vykoná sa opätovné zameranie príslušných údajov.

6.

Používajú sa tieto metódy elektronického zachytávania a uchovávania zameraných údajov:

a)

súradnice referenčných bodov sa načítajú do prieskumného zariadenia digitálnym prenosom údajov;

b)

merania v teréne sa uchovávajú digitálne;

c)

nespracované údaje sa digitálne prenesú a načítajú do spracovateľského softvéru.

7.

Všetky zamerané údaje kategorizované ako nevyhnutné údaje musia byť predmetom dostatočného ďalšieho merania s cieľom zistiť chyby v prieskume, ktoré nie je možné odhaliť jediným meraním.

8.

Letecké údaje a letecké informácie sa musia potvrdiť a overiť, skôr ako sa použijú na odvodenie alebo výpočet iných údajov.

ČASŤ E

Požiadavky procesu údajov

1.

Ak sú procesy alebo časti procesov používaných v rámci tvorby, produkcie, uchovávania, obsluhy, spracovania, prenosu a distribúcie leteckých údajov a leteckých informácií predmetom automatizácie, potom musia byť:

a)

automatizované do úrovne zodpovedajúcej kontextu procesu údajov;

b)

automatizované tak, aby optimalizovali rozdelenie práce medzi človeka a stroj a ich interakciu s cieľom dosiahnuť vysoký stupeň bezpečnosti a kvality procesu;

c)

navrhnuté tak, aby zabránili vzniku chybných údajov;

d)

navrhnuté tak, aby odhaľovali chyby v prijatých/vstupných údajoch.

2.

Ak sa letecké údaje a letecké informácie zadávajú manuálne, musia byť predmetom nezávislého overenia s cieľom zistiť chyby, ktoré mohli vzniknúť.

ČASŤ F

Požiadavky na oznamovanie a opravu chýb

Mechanizmy oznamovania chýb, merania a nápravných opatrení musia zabezpečiť, aby:

a)

sa problémy zistené v rámci tvorby, produkcie, uchovávania, obsluhy a spracovania leteckých údajov a leteckých informácií, alebo chyby zistené používateľmi po uverejnení, zaznamenávali a oznamovali poskytovateľovi leteckých informačných služieb;

b)

poskytovateľ leteckých informačných služieb analyzoval všetky oznámené problémy s leteckými údajmi a leteckými informáciami a rozhodol o potrebných nápravných opatreniach;

c)

sa urgentne riešili všetky chyby, nezrovnalosti a anomálie zistené v nevyhnutných a základných leteckých údajoch a leteckých informáciách;

d)

poskytovateľ leteckých informačných služieb čo najúčinnejším spôsobom varoval dotknutých používateľov údajov pred chybami tak, aby sa zohľadnila úroveň celistvosti leteckých údajov a leteckých informácií a pomocou kritérií oznamovania dohodnutých vo formálnej úprave v súlade s časťou C bodom d) prílohy IV;

e)

sa uľahčila a podporovala spätná väzba smerom od používateľov a iných poskytovateľov leteckých údajov a leteckých informácií týkajúca sa chýb údajov;

f)

sa miery chybovosti leteckých údajov a leteckých informácií zaznamenávali pri každej príležitosti, keď sa letecké údaje a letecké informácie prenášajú medzi stranami uvedenými v článku 2 ods. 2;

g)

sa miery chybovosti v prípade chýb odhalených pred prenosom a chýb oznámených po prenose identifikovali samostatne.


PRÍLOHA V

POŽIADAVKY NA NÁSTROJE A SOFTVÉR UVEDENÉ V ČLÁNKU 8

1.

Nástroje používané na podporu alebo automatizáciu procesov leteckých údajov a leteckých informácií musia spĺňať požiadavky uvedené v bodoch 2 a 3, ak nástroj:

má potenciál vytvárať chyby v nevyhnutných alebo základných položkách údajov,

je jediný prostriedok zisťovania chýb v nevyhnutných alebo základných položkách údajov,

je jediný prostriedok zisťovania nezrovnalostí medzi viacerými verziami manuálne zadávaných údajov.

2.

V prípade nástrojov uvedených v bode 1 sa musia vymedziť požiadavky výkonnosti, funkčnosti a úrovne celistvosti, aby sa zabezpečilo, že nástroj bude plniť svoju funkciu v rámci procesu údajov bez negatívneho ovplyvňovania kvality leteckých údajov alebo leteckých informácií.

3.

Nástroje uvedené v bode 1 sa musia potvrdzovať a overovať podľa požiadaviek uvedených v bode 2.

4.

Nástroje uvedené v bode 1, ktoré sa úplne alebo čiastočne uplatňujú v softvéri, musia spĺňať tieto dodatočné požiadavky:

v požiadavkách na softvér sa musí správne uvádzať, čo softvér vyžaduje, aby sa splnili požiadavky nástrojov,

všetky požiadavky na softvér musia byť vysledovateľné v spojení s požiadavkami na nástroje uvedenými v bode 2,

potvrdzovanie softvéru podľa vymedzenia v bode 5 a overenie softvéru podľa vymedzenia v bode 6 sa musí uplatňovať pri známej spustiteľnej verzii softvéru a jeho cieľovom operačnom prostredí.

5.

Potvrdenie softvéru je proces zaručenia, že softvér spĺňa požiadavky týkajúce sa vymedzeného uplatnenia alebo zamýšľaného použitia leteckých údajov alebo leteckých informácií.

6.

Overenie softvéru je vyhodnotenie výstupu procesu vývoja softvéru leteckých údajov a/alebo leteckých informácií s cieľom zabezpečiť správnosť a konzistentnosť vzhľadom na vstupy a uplatniteľné softvérové normy, pravidlá a dohovory využívané v tomto procese.


PRÍLOHA VI

POŽIADAVKY NA OCHRANU ÚDAJOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 9

1.

Všetky údaje prenášané v elektronickom formáte musia byť chránené proti strate alebo zmene údajov pomocou algoritmu CRC32Q uvedeného v bode 21 prílohy III. Hodnota cyklickej redundantnej kontroly (ďalej len CRC) sa musí uplatňovať pred záverečným overením údajov pred uložením alebo prenosom.

2.

Keď fyzická veľkosť údajov presahuje fyzickú veľkosť, ktorú môže chrániť na požadovanej úrovni celistvosti jediná CRC, musia sa používať viaceré hodnoty CRC.

3.

Letecké údaje a letecké informácie musia mať vhodnú úroveň bezpečnostnej ochrany počas uchovávania a výmeny medzi stranami uvedenými v článku 2 ods. 2, aby sa zabezpečilo, že v žiadnej fáze nebude možná náhodná zmena údajov ani ich vystavenie neoprávnenému prístupu a/alebo zmene.

4.

Uchovávanie leteckých údajov a leteckých informácií a ich prenos musí byť chránený vhodným autentifikačným procesom, aby mohli príjemcovia potvrdiť, že údaje alebo informácie boli prenesené oprávneným zdrojom.


PRÍLOHA VII

POŽIADAVKY RIADENIA KVALITY, BEZPEČNOSTI A BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY UVEDENÉ V ČLÁNKU 10

ČASŤ A

Systém riadenia kvality

1.

Systém riadenia kvality, podporujúci tvorbu, produkciu, uchovávanie, obsluhu, spracovanie, prenos a distribúciu leteckých údajov a leteckých informácií musí:

vymedziť zásady kvality s cieľom čo najlepšie vyhovieť potrebám rôznych používateľov,

vytvoriť program zaistenia kvality, obsahujúci postupy, ktoré slúžia na overenie vykonávania všetkých operácií v súlade s uplatniteľnými požiadavkami, normami a postupmi vrátane príslušných požiadaviek tohto nariadenia,

poskytovať dôkaz o fungovaní systému kvality prostredníctvom príručiek a monitorovacích dokumentov,

poveriť zástupcov pre riadenie monitorovaním súladu s postupmi a ich primeranosti s cieľom zabezpečiť bezpečné a účinné prevádzkové postupy,

vykonávať kontroly zavedeného systému kvality a prípadne aj nápravné opatrenia.

2.

Osvedčenie EN ISO 9001 vydané riadne akreditovanou organizáciou sa považuje za dostatočný spôsob splnenia požiadaviek uvedených v odseku 1. Strany uvedené v článku 2 ods. 2 súhlasia s poskytnutím dokumentácie súvisiacej s osvedčovaním vnútroštátnemu dozornému orgánu na jeho žiadosť.

ČASŤ B

Ciele riadenia bezpečnosti

1.

Ciele riadenia bezpečnosti sú tieto:

v maximálnej dosiahnuteľnej miere minimalizovať podiel na riziku nehody lietadla vyplývajúci z chýb údajov,

podporovať povedomie o bezpečnosti v rámci organizácie prostredníctvom zdieľania nadobudnutých skúseností vyplývajúcich z bezpečnostných činností a zapojenia všetkých zamestnancov do navrhovania riešení zistených bezpečnostných problémov a zlepšenia s cieľom zvýšiť efektívnosť a účinnosť procesov,

zabezpečiť, aby sa v rámci organizácie určila funkcia so zodpovednosťou za vývoj a dodržiavanie cieľov riadenia bezpečnosti,

zabezpečiť, aby sa uchovávali záznamy a vykonávalo monitorovanie s cieľom poskytnúť záruku bezpečnosti činností,

zabezpečiť v prípade potreby navrhovanie zlepšení s cieľom poskytnúť záruku bezpečnosti činností.

2.

Dosiahnutie cieľov riadenia bezpečnosti musí mať najvyššiu prioritu v porovnaní s obchodnými, prevádzkovými, environmentálnymi alebo sociálnymi tlakmi.

ČASŤ C

Ciele riadenia bezpečnostnej ochrany

1.

Ciele riadenia bezpečnostnej ochrany sú tieto:

zabezpečiť bezpečnostnú ochranu prijatých, vytvorených alebo inak použitých leteckých údajov a leteckých informácií, aby boli chránené pred neoprávneným zásahom, a aby bol prístup k nim obmedzený iba na oprávnené osoby,

zabezpečiť, aby opatrenia riadenia bezpečnostnej ochrany organizácie spĺňali primerané vnútroštátne alebo medzinárodné požiadavky týkajúce sa nevyhnutnej infraštruktúry a kontinuity činnosti, ako aj medzinárodné normy riadenia bezpečnostnej ochrany vrátane noriem ISO uvedených v bodoch 22 a 23 prílohy III.

2.

Pokiaľ ide o normy ISO, príslušné osvedčenie vydané riadne akreditovanou organizáciou sa považuje za dostatočný spôsob splnenia noriem. Strany uvedené v článku 2 ods. 2 súhlasia s poskytnutím dokumentácie súvisiacej s osvedčovaním vnútroštátnemu dozornému orgánu na jeho žiadosť.


PRÍLOHA VIII

Požiadavky posúdenia zhody alebo vhodnosti používania komponentov uvedené v článku 11

1.

Overovacie činnosti musia dokázať zhodu komponentov s príslušnými požiadavkami interoperability, výkonnosti, kvality a bezpečnosti uvedenými v tomto nariadení, alebo ich vhodnosť na použitie počas prevádzky týchto komponentov v skúšobnom prostredí.

2.

Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v Únii musí riadiť činnosti posúdenia zhody a najmä:

určiť vhodné skúšobné prostredie,

overiť, či plán skúšok opisuje komponenty v skúšobnom prostredí,

overiť, či plán skúšok zahŕňa v plnom rozsahu uplatniteľné požiadavky,

zabezpečiť konzistentnosť a kvalitu technickej dokumentácie a plánu skúšok,

plánovať organizáciu skúšok, zamestnancov, inštaláciu a konfiguráciu skúšobnej platformy,

vykonávať kontroly a skúšky vymedzené v pláne skúšok,

vypracovať správu o výsledkoch kontrol a skúšok.

3.

Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v Únii musí zabezpečiť, aby komponenty zapojené do tvorby, produkcie, obsluhy, spracovania, prenosu a distribúcie leteckých údajov a leteckých informácií začlenené v skúšobnom prostredí spĺňali požiadavky interoperability, výkonnosti, kvality a bezpečnosti uvedené v tomto nariadení.

4.

Po uspokojivom dokončení overenia zhody alebo vhodnosti na použitie výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v Únii musí v rámci svojej zodpovednosti pripraviť vyhlásenie ES o zhode alebo vhodnosti na použitie, v ktorom uvedie najmä požiadavky tohto nariadenia, ktoré komponent spĺňa a príslušné podmienky používania v súlade s bodom 3 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 552/2004.


PRÍLOHA IX

PODMIENKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 12

1.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí mať v rámci organizácie zavedené oznamovacie metódy, ktorými v súvislosti s overovacími činnosťami zabezpečí a dokáže nestrannosť a nezávislosť úsudku.

2.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov vykonávali kontroly s najväčšou možnou profesionálnou bezúhonnosťou a najväčšou možnou technickou spôsobilosťou a neboli vystavení žiadnemu tlaku ani stimulu, a to najmä finančnej povahy, ktorý by mohol ovplyvniť ich úsudok alebo výsledky ich kontrol, a to najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktorých sa výsledky kontrol týkajú.

3.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov mali prístup k zariadeniu, ktoré im umožní správne vykonávať požadované kontroly.

4.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov mali náležité technické a odborné vzdelanie, dostatočnú znalosť požiadaviek overovania, ktoré majú vykonať, primerané skúsenosti v takýchto činnostiach, ako aj spôsobilosť nevyhnutnú na vypracovanie vyhlásení, záznamov a správ, ktoré majú dokázať, že sa overenia vykonali.

5.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov boli spôsobilí vykonávať kontroly nestranne. Ich odmeňovanie nesmie závisieť od počtu vykonaných kontrol, ani od výsledkov týchto kontrol.


PRÍLOHA X

ČASŤ A

Požiadavky na overovanie systémov uvedené v článku 12 ods. 1

1.

Overením systémov uvedených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku sa má dokázať zhoda týchto systémov s požiadavkami interoperability, výkonnosti a bezpečnosti uvedenými v tomto nariadení v prostredí posudzovania, ktoré zodpovedá prevádzkovému kontextu týchto systémov.

2.

Overenie systémov uvedených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku sa musí vykonať podľa vhodnej a uznávanej skúšobnej praxe.

3.

Skúšobné nástroje používané na overenie systémov vymedzených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku musia mať vhodné funkcie.

4.

Výsledkom overovania systémov vymedzených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku musia byť prvky technického súboru vyžadovaného podľa bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 552/2004 vrátane týchto prvkov:

opis realizácie,

správa o kontrolách a skúškach vykonaných pred uvedením systému do prevádzky.

5.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí riadiť overovacie činnosti, a najmä musí:

určiť vhodné simulované prevádzkové a technické prostredie zodpovedajúce prevádzkovému prostrediu,

overiť, či plán skúšok opisuje integráciu systémov stanovených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku do prevádzkového a technického prostredia posúdenia,

overiť, či plán skúšok v plnej miere zahŕňa uplatniteľné požiadavky interoperability, výkonnosti a bezpečnosti uvedené v tomto nariadení,

zabezpečiť konzistentnosť a kvalitu technickej dokumentácie a plánu skúšok,

plánovať organizáciu skúšok, zamestnancov, inštaláciu a konfiguráciu skúšobnej platformy,

vykonávať kontroly a skúšky vymedzené v pláne skúšok,

vypracovať správu o výsledkoch kontrol a skúšok.

6.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí zabezpečiť, aby systémy vymedzené v článku 2 ods. 1 prvom pododseku, ktoré sú v jeho zodpovednosti, spĺňali požiadavky interoperability, výkonnosti a bezpečnosti uvedené v tomto nariadení.

7.

Po uspokojivom dokončení overenia zhody musia poskytovatelia letových navigačných služieb vypracovať vyhlásenie ES o overení systému a predložiť toto vyhlásenie vnútroštátnemu dozornému orgánu spolu s technickým súborom, ako sa vyžaduje v článku 6 nariadenia (ES) č. 552/2004.

ČASŤ B

Požiadavky na overovanie systémov uvedené v článku 12 ods. 2

1.

Overením systémov uvedených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku sa má dokázať zhoda týchto systémov s požiadavkami interoperability, výkonnosti a bezpečnosti uvedenými v tomto nariadení v prostredí posudzovania, ktoré zodpovedá prevádzkovému kontextu týchto systémov.

2.

Overenie systémov uvedených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku sa musí vykonať podľa vhodnej a uznávanej skúšobnej praxe.

3.

Skúšobné nástroje používané na overenie systémov vymedzených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku musia mať vhodné funkcie.

4.

Výsledkom overovania systémov vymedzených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku musia byť prvky technického súboru vyžadovaného podľa bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 552/2004 vrátane týchto prvkov:

opis realizácie,

správa o kontrolách a skúškach vykonaných pred uvedením systému do prevádzky.

5.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí určiť primerané prevádzkové a technické prostredie posudzovania zodpovedajúce prevádzkovému prostrediu a zabezpečiť, aby overovacie činnosti vykonal notifikovaný orgán.

6.

Notifikovaný orgán musí riadiť overovacie činnosti, a najmä musí:

overiť, či plán skúšok opisuje integráciu systémov stanovených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku do prevádzkového a technického prostredia posúdenia,

overiť, či plán skúšok v plnej miere zahŕňa uplatniteľné požiadavky interoperability, výkonnosti a bezpečnosti uvedené v tomto nariadení,

zabezpečiť konzistentnosť a kvalitu technickej dokumentácie a plánu skúšok,

plánovať organizáciu skúšok, zamestnancov, inštaláciu a konfiguráciu skúšobnej platformy,

vykonávať kontroly a skúšky vymedzené v pláne skúšok,

vypracovať správu o výsledkoch kontrol a skúšok.

7.

Notifikovaný orgán musí zabezpečiť, aby systémy vymedzené v článku 2 ods. 1 prvom pododseku fungujúce v prevádzkovom prostredí posudzovania spĺňali požiadavky interoperability, výkonnosti a bezpečnosti uvedené v tomto nariadení.

8.

Po uspokojivom dokončení overovacích úloh notifikovaný orgán vypracuje osvedčenie o zhode v súvislosti s úlohami, ktoré vykonal.

9.

Poskytovateľ letových navigačných služieb následne vypracuje vyhlásenie ES o overení systému a predloží toto vyhlásenie vnútroštátnemu dozornému orgánu spolu s technickým súborom, ako sa vyžaduje v článku 6 nariadenia (ES) č. 552/2004.


PRÍLOHA XI

ROZDIELY OZNÁMENÉ ICAO UVEDENÉ V ČLÁNKU 14

Kapitola 3 oddiel 3.2.10 (Cyklická redundantná kontrola) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby.


27.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/28


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 74/2010

z 26. januára 2010,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1580/2007 a (ES) č. 376/2008, pokiaľ ide o podmienky a formu oznámení Komisii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 192 ods. 2 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (2) sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa oznamovania informácií a predkladania dokumentov zo strany príslušných orgánov členských štátov Komisii. Tieto pravidlá zahŕňajú najmä povinnosť členských štátov využívať informačné systémy, ktoré sprístupnila Komisia a validáciu prístupových práv orgánov alebo jednotlivcov na zasielanie oznámení. V uvedenom nariadení sa navyše stanovujú spoločné zásady, ktoré sa uplatňujú na informačné systémy, s cieľom zaručiť autentickosť, integritu a čitateľnosť dokumentov v priebehu času a poskytnúť ochranu osobných údajov.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 792/2009 sa musí povinnosť využívať informačné systémy v súlade s uvedeným nariadením ustanoviť v nariadeniach, ktorými sa zriaďuje povinnosť osobitného oznamovania.

(3)

V rámci vlastných pracovných postupov a vzťahov s orgánmi zúčastnenými na realizácii SPP Komisia vypracovala informačný systém, ktorý umožňuje elektronické organizovanie dokumentov a postupov.

(4)

Odhaduje sa, že niektoré oznamovacie povinnosti je možné splniť prostredníctvom uvedeného systému v súlade s nariadením (ES) č. 792/2009, najmä tie, ktoré sú ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 2336/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (3), nariadení Komisie (ES) č. 341/2007 z 29. marca 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín (4), nariadení Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (5) a nariadení Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (6).

(5)

V nariadeniach (ES) č. 2336/2003 a (ES) č. 1580/2007 je vhodné požadovať, aby oznámenia zahŕňali aj nulové oznámenia. Z dôvodu jasnosti by sa malo navyše ustanoviť, aby sa v oznámení o náhradných licenciách v súlade s nariadením (ES) č. 376/2008 vykonal odkaz na sériové číslo nahradenej licencie. Aby mohla Komisia účinne rozširovať informácie o náhradných licenciách členským štátom, malo by sa požadovať, aby sa tieto informácie oznámili Komisii ihneď po vydaní licencie. Taktiež z dôvodu jasnosti musia byť požadované informácie v oznámení o prípadoch zásahu vyššej moci podrobné.

(6)

Nariadenia (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1580/2007 a (ES) č. 376/2008 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2336/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V prvom odseku článku 3 sa písmená a) až f) nahrádzajú takto:

„a)

štvrťročné dovozy z tretích krajín rozpísané podľa číselných znakov kombinovanej nomenklatúry a podľa pôvodu, identifikované na základe číselných znakov nomenklatúry krajín a území na štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva ustanovenú nariadením (ES) č. 1779/2002 (7), pričom podliehajú tretiemu odseku článku 9 tohto nariadenia,

b)

štvrťročné vývozy do tretích krajín, vrátane všetkých vývozov alkoholu nepoľnohospodárskeho pôvodu, pričom podliehajú tretiemu odseku článku 9 tohto nariadenia,

c)

štvrťročnú výrobu rozpísanú podľa výrobku, z ktorého sa alkohol vyrobil,

d)

objem predaný počas predchádzajúceho štvrťroku, rozpísaný podľa sektorov použitia,

e)

zásoby, ktoré majú výrobcovia vo svojej krajine na konci roku,

f)

odhadovanú výrobu za bežný rok, dvakrát ročne, do 28. februára alebo 31. augusta.

2.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V prvom pododseku sa písmená b) a c) nahrádzajú takto:

„b)

štvrťročné dovozy z tretích krajín,

c)

štvrťročné vývozy do tretích krajín,“

b)

Tretí odsek sa nahrádza takto:

„Oznamované čísla sa vyjadria v hektolitroch čistého alkoholu.“

3.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Oznámenia Komisii uvedené v článkoch 3, 4 a 7 tohto nariadenia sa predložia v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 (8).

Všetky oznámenia zahŕňajú aj nulové oznámenia.

Oznámenia uvedené v písmenách a) a b) prvého odseku článku 3 sa predložia iba na žiadosť Komisie a adresujú sa členským štátom prostredníctvom zavedeného informačného systému.

4.

Prílohy II až VIII sa vypúšťajú.

Článok 2

V článku 14 nariadenia (ES) č. 341/2007 sa tretí odsek nahrádza takto:

„Oznámenia Komisii podľa tohto článku sa predložia v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 (9).

Článok 3

Článok 134 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sa mení a dopĺňa takto:

1.

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Na dovozné povolenia vydané v súlade s týmto článkom sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 376/2008.“

2.

Odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   Členské štáty oznámia Komisii každú stredu najneskôr do poludnia 12:00 (bruselského času) množstvá jabĺk, pre ktoré boli vydané dovozné licencie, vrátane nulových oznámení, počas predchádzajúceho týždňa, v členení podľa tretích krajín pôvodu.

Oznámenia Komisii podľa tohto odseku sa predložia v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 (10).

Článok 4

Nariadenie (ES) č. 376/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 37 sa nahrádza takto:

„Článok 37

Ak sa vydávajú náhradné licencie, certifikáty alebo výpisy, členské štáty ihneď oznámia Komisii tieto informácie:

a)

sériové číslo vydaných náhradných licencií, certifikátov alebo výpisov a sériové číslo nahradených licencií, certifikátov alebo výpisov v súlade s článkami 35 a 36,

b)

povahu a množstvo príslušného tovaru a vopred stanovenú sadzbu každej náhrady za vývoz alebo každého vývozného poplatku.

Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.“

2.

Odsek 6 článku 40 sa nahrádza takto:

„6.   Členské štáty oznámia Komisii prípady zásahu vyššej moci, ktoré sa u nich vyskytli, poskytnutím týchto informácií: povahu príslušného výrobku s jeho číselným kódom KN, operáciu (dovoz alebo vývoz), príslušné množstvo a podľa jednotlivých prípadov aj zrušenie licencie alebo predĺženie obdobia platnosti licencie s určením termínu ukončenia platnosti.

Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.“

3.

Na konci kapitoly IV sa vkladá tento článok 48a:

„Článok 48a

Oznámenia Komisii uvedené v článku 14 ods. 5, článku 29 ods. 2, 3 a 4, článku 37, článku 40 ods. 6 a článku 47 ods. 3 tohto nariadenia sa predložia v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 (11).

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. februára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. januára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 19.

(4)  Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 12.

(5)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  Ú. v. ES L 269, 5.10.2002, s. 6.“

(8)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(9)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(10)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(11)  Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.“


27.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/31


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 75/2010

z 26. januára 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže v súlade:

keďže v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. januára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

73,2

MA

73,3

TN

116,4

TR

108,9

ZZ

93,0

0707 00 05

MA

78,1

TR

128,9

ZZ

103,5

0709 90 70

MA

136,3

TR

129,5

ZZ

132,9

0805 10 20

EG

48,5

IL

54,1

MA

53,5

TN

53,5

TR

54,8

ZZ

52,9

0805 20 10

IL

191,1

MA

75,7

ZZ

133,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,7

EG

69,7

IL

72,0

JM

106,6

MA

91,0

PK

46,5

TR

87,4

ZZ

75,4

0805 50 10

EG

71,2

IL

88,7

TR

70,1

ZZ

76,7

0808 10 80

CA

75,7

CL

60,5

CN

72,0

MK

24,7

US

121,9

ZZ

71,0

0808 20 50

CN

72,3

US

115,4

ZZ

93,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


27.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/33


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 76/2010

z 26. januára 2010,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2009/10 sa stanovila v nariadení Komisie (ES) č. 877/2009 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (EÚ) č. 69/2010 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. januára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2010, s. 3.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 27. januára 2010

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

49,07

0,00

1701 11 90 (1)

49,07

0,18

1701 12 10 (1)

49,07

0,00

1701 12 90 (1)

49,07

0,00

1701 91 00 (2)

53,94

1,29

1701 99 10 (2)

53,94

0,00

1701 99 90 (2)

53,94

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


IV Akty, ktoré sa prijali pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

27.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/35


ROZHODNUTIE RADY

z 26. novembra 2009

o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom

(2010/48/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 13 a 95 v spojení s jej článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom druhou vetou a odsekom 3 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V máji 2004 Rada poverila Komisiu, aby v mene Európskeho spoločenstva viedla rokovania v súvislosti s Dohovorom Organizácie Spojených národov o ochrane a presadzovaní práv a dôstojnosti osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor OSN“).

(2)

Dohovor OSN prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov 13. decembra 2006 a platnosť nadobudol 3. mája 2008.

(3)

Dohovor OSN bol v mene Spoločenstva podpísaný 30. marca 2007 s výhradou jeho možného uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(4)

Tento dohovor OSN je relevantným a účinným pilierom podpory a ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím v Európskej únii, pričom mu aj Spoločenstvo, aj jeho členské štáty prikladajú maximálnu dôležitosť.

(5)

Dohovor OSN by sa preto mal v mene Spoločenstva schváliť čo najskôr.

(6)

Takéto schválenie by však mala sprevádzať výhrada Európskeho spoločenstva k článku 27 ods. 1 dohovoru OSN, v ktorej by sa uviedlo, že Spoločenstvo uzatvára dohovor OSN bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov vychádzajúce z práva Spoločenstva, ustanovené v článku 3 ods. 4 smernice Rady 2000/78/ES (2), neuplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania z dôvodov zdravotného postihnutia na ozbrojené sily.

(7)

V oblastiach, na ktoré sa dohovor OSN vzťahuje, má právomoci Spoločenstvo, ako aj jeho členské štáty. Spoločenstvo a jeho členské štáty by sa preto mali stať jeho zmluvnými stranami, aby tak mohli spoločne plniť v ňom ustanovené záväzky a uplatňovať práva, ktoré im zaručuje, v situáciách so zmiešanou právomocou, a to jednotným spôsobom.

(8)

Pri ukladaní listiny o formálnom potvrdení by Spoločenstvo malo uložiť aj vyhlásenie podľa článku 44 ods. 1 dohovoru, v ktorom uvedie záležitosti upravené dohovorom, v súvislosti s ktorými členské štáty naň preniesli svoje právomoci,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s výhradou jeho článku 27 ods. 1.

2.   Text dohovoru OSN je uvedený v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

Text výhrady je uvedený v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) uložiť v mene Európskeho spoločenstva listinu o formálnom potvrdení tohto dohovoru u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov v súlade s článkami 41 a 43 dohovoru OSN.

2.   Pri ukladaní listiny o formálnom potvrdení určená(-é) osoba(-y) v súlade s článkom 44 ods. 1 dohovoru uloží(-ia) vyhlásenie o právomoci uvedené v prílohe II k tomuto rozhodnutiu, ako aj výhradu uvedenú v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

V súvislosti so záležitosťami, ktoré patria do právomoci Spoločenstva, a bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci členských štátov, je kontaktným miestom pre otázky vykonávania dohovoru OSN v súlade s jeho článkom 33 ods. 1 Komisia. Podrobnosti o príslušnej funkcii kontaktného miesta sa ustanovia v kódexe správania, a to pred uložením listiny o formálnom potvrdení v mene Spoločenstva.

Článok 4

1.   V otázkach, ktoré patria do výlučnej právomoci Spoločenstva, Komisia zastupuje Spoločenstvo na zasadnutiach orgánov zriadených dohovorom OSN, najmä na konferencii zmluvných strán uvedenej v článku 40 dohovoru, a koná v jeho mene v otázkach, ktoré patria do právomoci týchto orgánov.

2.   V otázkach, ktoré patria do spoločnej právomoci Spoločenstva a členských štátov, Komisia a členské štáty vopred určia vhodné mechanizmy na zastupovanie pozície Spoločenstva na zasadnutiach orgánov zriadených dohovorom OSN. Podrobnosti takéhoto zastupovania sa ustanovia v kódexe správania, ktorý sa odsúhlasí pred uložením listiny o formálnom potvrdení v mene Spoločenstva.

3.   Na zasadnutiach uvedených v odsekoch 1 a 2, v prípade potreby po predchádzajúcej konzultácii s inými dotknutými inštitúciami Spoločenstva, Komisia a členské štáty navzájom úzko spolupracujú, a to najmä pokiaľ ide o otázky mechanizmov monitorovania, podávania správ a hlasovania. Mechanizmami na zabezpečenie úzkej spolupráce sa bude zaoberať aj kódex správania uvedený v odseku 2.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. novembra 2009

Za Radu

predseda

J. BJÖRKLUND


(1)  Stanovisko z 27. apríla 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.


PRÍLOHA I

DOHOVOR O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Preambula

ŠTÁTY, KTORÉ SÚ ZMLUVNÝMI STRANAMI TOHTO DOHOVORU (ĎALEJ LEN „ZMLUVNÉ STRANY“),

a)

pripomínajúc zásady proklamované v Charte Organizácie Spojených národov, podľa ktorých je prirodzená dôstojnosť a hodnota a rovnaké a neodňateľné práva všetkých príslušníkov ľudskej spoločnosti základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete;

b)

uznávajúc, že Organizácia Spojených národov vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v medzinárodných dohovoroch o ľudských právach vyhlásila a zhodla sa na tom, že každý človek má nárok na všetky práva a slobody ustanovené v týchto dokumentoch, a to bez akýchkoľvek rozdielov;

c)

opätovne potvrdzujúc všestrannosť, neoddeliteľnosť, vzájomnú závislosť a spätosť všetkých ľudských práv a základných slobôd a potrebu zaručiť osobám so zdravotným postihnutím ich plné užívanie bez diskriminácie;

d)

pripomínajúc Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právach dieťaťa a Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín;

e)

uznávajúc, že zdravotné postihnutie je pojem, ktorý sa vyvíja, a že zdravotné postihnutie je výsledkom vzájomného pôsobenia medzi osobami so zhoršeným zdravím a medzi bariérami v postojoch a v prostredí, ktoré im bránia plne a účinne sa zúčastňovať na živote spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými;

f)

uznávajúc dôležitosť zásad a politických usmernení obsiahnutých vo Svetovom akčnom programe týkajúcom sa osôb so zdravotným postihnutím a v Štandardných pravidlách vyrovnávania príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím a ich vplyv na podporovanie, formulovanie a vyhodnocovanie politík, plánov, programov a činností na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni zameraných na ďalšie vyrovnávanie príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím;

g)

zdôrazňujúc dôležitosť zohľadňovania problematiky zdravotného postihnutia ako neoddeliteľnej súčasti príslušných stratégií trvalo udržateľného rozvoja;

h)

uznávajúc tiež, že diskriminácia akejkoľvek osoby na základe zdravotného postihnutia je porušením prirodzenej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti;

i)

uznávajúc ďalej rôznorodosť osôb so zdravotným postihnutím;

j)

uznávajúc potrebu presadzovať a chrániť ľudské práva všetkých osôb so zdravotným postihnutím vrátane tých, ktoré potrebujú viac podpory;

k)

znepokojené tým, že osoby so zdravotným postihnutím vo všetkých častiach sveta napriek týmto rôznym nástrojom a záväzkom naďalej čelia prekážkam, ktoré bránia ich rovnoprávnemu zapojeniu sa do spoločnosti, a porušovaniu ich ľudských práv;

l)

uznávajúc dôležitosť medzinárodnej spolupráce pre zlepšovanie životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím v každej krajine, najmä však v rozvojových krajinách;

m)

uznávajúc hodnotu súčasného a potenciálneho prínosu osôb so zdravotným postihnutím k celkovému blahobytu a rôznorodosti ich spoločenstiev a uvedomujúc si, že podpora plného užívania ľudských práv a základných slobôd osobami so zdravotným postihnutím a ich plné začlenenie povedie k prehĺbeniu pocitu spolupatričnosti a k významnému pokroku v ľudskom, sociálnom a hospodárskom rozvoji spoločnosti a k odstráneniu chudoby;

n)

uznávajúc význam osobnej samostatnosti a nezávislosti vrátane slobody voľby pre osoby so zdravotným postihnutím;

o)

usudzujúc, že osoby so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť aktívne sa podieľať na rozhodovacích procesoch o politikách a o programoch vrátane tých, ktoré sa ich priamo dotýkajú;

p)

znepokojené ťažkými podmienkami, ktorým čelia osoby so zdravotným postihnutím vystavené mnohonásobným alebo vystupňovaným formám diskriminácie na základe rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, vierovyznania, politického alebo iného presvedčenia, národnostného, etnického, domorodého alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu, veku alebo iného postavenia;

q)

uznávajúc, že ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím sú často vystavované doma aj mimo domova väčšiemu riziku násilia, zranenia alebo zneužívania, zanedbávania alebo nedbanlivého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania;

r)

uznávajúc, že deti so zdravotným postihnutím by mali plne užívať všetky ľudské práva a základné slobody na rovnakom základe s ostatnými deťmi, a majúc na zreteli záväzky, ktoré na tento účel prijali štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o právach dieťaťa;

s)

zdôrazňujúc potrebu začleniť rodovú perspektívu do všetkých snáh o presadzovanie plného užívania ľudských práv a základných slobôd osobami so zdravotným postihnutím;

t)

upozorňujúc na skutočnosť, že väčšina osôb so zdravotným postihnutím žije v podmienkach chudoby, a v tejto súvislosti uznávajúc naliehavú potrebu riešiť problém nepriaznivého vplyvu chudoby na osoby so zdravotným postihnutím;

u)

majúc na pamäti, že na dosiahnutie úplnej ochrany osôb so zdravotným postihnutím najmä počas ozbrojených konfliktov a okupácie cudzími vojskami sú nevyhnutné podmienky mieru a bezpečnosti založené na úplnom rešpektovaní cieľov a zásad obsiahnutých v Charte Organizácie Spojených národov a dodržiavanie platných nástrojov v oblasti ľudských práv;

v)

uznávajúc dôležitosť prístupnosti fyzického, sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho prostredia, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, informácií a komunikácie pre plné užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd osobami so zdravotným postihnutím;

w)

uvedomujúc si, že jednotlivec, ktorý je viazaný zodpovednosťou voči ďalším jednotlivcom a voči spoločenstvu, ku ktorému patrí, je povinný usilovať sa o presadzovanie a dodržiavanie práv uznaných v Medzinárodnej listine ľudských práv;

x)

presvedčené o tom, že rodina je prirodzená a základná jednotka spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosťou a štátom a že osobám so zdravotným postihnutím a ich rodinným príslušníkom by sa mala poskytovať nevyhnutná ochrana a pomoc, ktorá by rodinám umožnila prispievať k tomu, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli plne a rovnako užívať svoje práva;

y)

presvedčené o tom, že komplexný a ucelený medzinárodný dohovor na podporu a ochranu práv a dôstojnosti osôb so zdravotným postihnutím významne prispeje k odstráneniu závažného sociálneho znevýhodnenia osôb so zdravotným postihnutím a k podpore ich účasti na občianskom, politickom, hospodárskom, sociálnom a kultúrnom živote s rovnakými príležitosťami, a to tak v rozvojových, ako aj vo vyspelých krajinách,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Účel

Účelom tohto dohovoru je presadzovať, chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.

Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto dohovoru:

 

„komunikácia“ zahŕňa jazyky, zobrazenie textu, Braillovo písmo, taktilnú komunikáciu, zväčšené písmo, prístupné multimédiá, ako aj písané, zvukové, jazykovo jednoduché, predčítavané, augmentatívne a ďalšie alternatívne spôsoby, prostriedky a formáty komunikácie vrátane prístupných informačných a komunikačných technológií;

 

„jazyk“ zahŕňa hovorenú a znakovú reč a iné formy neverbálnej komunikácie;

 

„diskriminácia na základe zdravotného postihnutia“ znamená každé robenie rozdielov, vylúčenie alebo obmedzenie na základe zdravotného postihnutia, ktorých cieľom alebo účinkom je narušiť alebo znemožniť uznávanie, užívanie alebo uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, občianskej alebo inej oblasti na rovnakom základe s ostatnými. Zahŕňa všetky formy diskriminácie vrátane odmietnutia primeraných úprav;

 

„primerané úpravy“ znamenajú nevyhnutnú a adekvátnu zmenu a prispôsobenie, ktoré nepredstavujú neúmerné alebo nadmerné zaťaženie, a robia sa, ak si to vyžaduje konkrétny prípad, s cieľom zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím užívanie alebo uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd na rovnakom základe s ostatnými;

 

„univerzálny dizajn“ znamená navrhovanie výrobkov, zariadení, programov a služieb, tak aby ich mohli využívať v najväčšej možnej miere všetci ľudia bez nutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu. „Univerzálny dizajn“ nevylučuje asistenčné zariadenia pre určité skupiny osôb so zdravotným postihnutím, ak je to potrebné.

Článok 3

Všeobecné zásady

Tento dohovor sa zakladá na týchto zásadách:

a)

rešpektovanie prirodzenej dôstojnosti, osobnej nezávislosti vrátane slobody voľby a samostatnosti osôb;

b)

nediskriminácia;

c)

úplné a účinné zapojenie a začlenenie do spoločnosti;

d)

rešpektovanie odlišnosti a prijímanie osôb so zdravotným postihnutím ako súčasti ľudskej rozmanitosti a prirodzenosti;

e)

rovnosť príležitostí;

f)

prístupnosť;

g)

rovnosť mužov a žien;

h)

rešpektovanie rozvíjajúcich sa schopností detí so zdravotným postihnutím a rešpektovanie práva detí so zdravotným postihnutím na zachovanie vlastnej identity.

Článok 4

Všeobecné záväzky

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť a podporovať plné uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím bez akéhokoľvek diskriminovania na základe zdravotného postihnutia. Na tento účel sa zmluvné strany zaväzujú:

a)

prijať všetky primerané legislatívne, správne a iné opatrenia na uplatňovanie práv uznávaných v tomto dohovore;

b)

prijať všetky primerané opatrenia vrátane právnych predpisov na úpravu alebo zrušenie existujúcich zákonov, predpisov, obyčají a praktík, ktoré predstavujú diskrimináciu osôb so zdravotným postihnutím;

c)

zohľadniť ochranu a podporu ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých politikách a programoch;

d)

zdržať sa akéhokoľvek konania alebo postupu, ktoré sú v rozpore s týmto dohovorom, a zabezpečiť, aby verejné orgány a inštitúcie konali v súlade s týmto dohovorom;

e)

prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie diskriminácie na základe zdravotného postihnutia akoukoľvek osobou, organizáciou alebo súkromným podnikom;

f)

uskutočňovať alebo podporovať výskum a vývoj univerzálne navrhovaných tovarov, služieb, zariadení a vybavenia v zmysle definície v článku 2 tohto dohovoru, ktoré by vyžadovali minimálne prispôsobenie a najnižšie náklady na uspokojenie špecifických potrieb osôb so zdravotným postihnutím, podporovať ich dostupnosť a využívanie a presadzovať univerzálny dizajn pri vytváraní noriem a usmernení;

g)

uskutočňovať alebo podporovať výskum a vývoj a podporovať dostupnosť a využívanie nových technológií vrátane informačných a komunikačných technológií, pomôcok na mobilitu, zariadení a podporných technológií vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím, a uprednostňovať pritom cenovo dostupné technológie;

h)

poskytovať osobám so zdravotným postihnutím prístupné informácie o pomôckach na mobilitu, zariadeniach a podporných technológiách vrátane nových technológií, ako aj o iných formách pomoci, podporných službách a zariadeniach;

i)

podporovať vzdelávanie odborníkov a pracovníkov, ktorí pracujú s osobami so zdravotným postihnutím, v oblasti práv uznaných v tomto dohovore s cieľom zlepšiť poskytovanie pomoci a služieb zaručených týmito právami.

2.   Pokiaľ ide o hospodárske, sociálne a kultúrne práva, každá zmluvná strana sa zaväzuje prijať opatrenia v maximálnom rozsahu svojich dostupných prostriedkov a v prípade potreby aj v rámci medzinárodnej spolupráce s cieľom postupne dosiahnuť úplnú realizáciu týchto práv bez toho, aby boli dotknuté záväzky obsiahnuté v tomto dohovore, ktoré sú v súlade s medzinárodným právom bezprostredne uplatniteľné.

3.   Pri vypracúvaní a vykonávaní právnych predpisov a politík zameraných na vykonávanie tohto dohovoru a v iných rozhodovacích procesoch, ktoré súvisia s otázkami týkajúcimi sa osôb so zdravotným postihnutím, sa zmluvné strany podrobne radia s osobami so zdravotným postihnutím vrátane detí so zdravotným postihnutím a aktívne s nimi spolupracujú prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií.

4.   Nič v tomto dohovore nemá vplyv na ustanovenia, ktoré väčšmi prispievajú k uplatňovaniu práv osôb so zdravotným postihnutím a ktoré môžu byť obsiahnuté v práve štátu, ktorý je zmluvnou stranou tohto dohovoru, alebo v medzinárodnom práve platnom pre daný štát. V žiadnom štáte, ktorý je zmluvnou stranou tohto dohovoru, nemožno obmedzovať ani porušovať žiadne z ľudských práv a základných slobôd uznaných alebo existujúcich v tomto štáte na základe zákona, dohovorov, predpisov alebo obyčají pod zámienkou, že v tomto dohovore sa takéto práva alebo slobody neuznávajú alebo sa uznávajú v menšom rozsahu.

5.   Ustanovenia tohto dohovoru sa vzťahujú na všetky časti federatívnych štátov bez akýchkoľvek obmedzení alebo výnimiek.

Článok 5

Rovnosť a nediskriminácia

1.   Zmluvné strany uznávajú, že všetky osoby sú si rovné pred zákonom a podľa zákona a majú nárok na rovnakú ochranu a na rovnaký úžitok zo zákona bez akejkoľvek diskriminácie.

2.   Zmluvné strany zakazujú všetku diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia a zaručujú osobám so zdravotným postihnutím rovnakú a účinnú právnu ochranu pred diskrimináciou z akýchkoľvek dôvodov.

3.   V záujme presadenia rovnosti a odstránenia diskriminácie zmluvné strany podnikajú všetky primerané kroky na zabezpečenie poskytovania primeraných úprav.

4.   Osobitné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na urýchlenie alebo dosiahnutie faktickej rovnosti osôb so zdravotným postihnutím, sa v zmysle tohto dohovoru nepovažujú za diskrimináciu.

Článok 6

Ženy so zdravotným postihnutím

1.   Zmluvné strany uznávajú, že ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím sú vystavené viacnásobnej diskriminácii, a v tejto súvislosti prijmú opatrenia, aby im zabezpečili plné a rovnaké užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd.

2.   Zmluvné strany prijmú všetky primerané opatrenia na zabezpečenie plného rozvoja, pokroku a posilnenia postavenia žien s cieľom zaručiť im uplatňovanie a užívanie ľudských práv a základných slobôd stanovených v tomto dohovore.

Článok 7

Deti so zdravotným postihnutím

1.   Zmluvné strany prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, ktorými zabezpečia deťom so zdravotným postihnutím plné užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd na rovnakom základe s ostatnými deťmi.

2.   Prvoradým hľadiskom pri každej činnosti týkajúcej sa detí so zdravotným postihnutím je najlepší záujem dieťaťa.

3.   Zmluvné strany zabezpečia deťom so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s ostatnými deťmi právo slobodne vyjadrovať svoje názory vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ich dotýkajú, pričom sa ich názorom musí venovať náležitá pozornosť zodpovedajúca ich veku a zrelosti, a v záujme uplatňovania tohto práva im poskytujú pomoc primeranú ich veku a zdravotnému postihnutiu.

Článok 8

Zvyšovanie povedomia

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú prijať okamžité, účinné a primerané opatrenia:

a)

na zvýšenie povedomia v celej spoločnosti, a to aj na úrovni rodín, v súvislosti s osobami so zdravotným postihnutím a na podporu rešpektovania práv a dôstojnosti osôb so zdravotným postihnutím;

b)

na boj proti stereotypom, predsudkom a škodlivým praktikám vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím vrátane tých, ktoré sa zakladajú na pohlaví a veku, vo všetkých oblastiach života;

c)

na podporu uvedomenia si schopností a prínosu osôb so zdravotným postihnutím.

2.   Medzi opatrenia prijaté na tento účel patrí:

a)

iniciovanie a uskutočňovanie účinných kampaní na zvyšovanie povedomia verejnosti, ktorých cieľom je:

i)

vychovávať k vnímavosti k právam osôb so zdravotným postihnutím;

ii)

podporovať pozitívne vnímanie a väčšie spoločenské povedomie vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím;

iii)

podporovať uznávanie zručností, predností a schopností osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich prínosu pre pracovisko a pre trh práce;

b)

vychovávanie k rešpektovaniu práv osôb so zdravotným postihnutím na všetkých úrovniach systému vzdelávania a u všetkých detí od ich raného veku;

c)

nabádanie všetkých prostriedkov masovej komunikácie, aby zobrazovali osoby so zdravotným postihnutím spôsobom, ktorý je v súlade s účelom tohto dohovoru;

d)

podporovanie vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie povedomia vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím a k právam osôb so zdravotným postihnutím.

Článok 9

Prístupnosť

1.   S cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím, aby mohli žiť nezávislým spôsobom života a plne sa podieľať na všetkých aspektoch života, zmluvné strany prijmú primerané opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s ostatnými prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti, a to tak v mestských, ako aj vo vidieckych oblastiach. Tieto opatrenia, ktoré zahŕňajú identifikáciu a odstraňovanie prekážok a bariér brániacich prístupnosti, sa vzťahujú okrem iného na:

a)

budovy, cesty, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk;

b)

informačné, komunikačné a iné služby vrátane elektronických a pohotovostných služieb.

2.   Zmluvné strany prijmú aj primerané opatrenia na:

a)

vypracovanie, vyhlásenie a kontrolu dodržiavania minimálnych noriem pravidiel na zabezpečenie prístupnosti zariadení a služieb dostupných alebo poskytovaných verejnosti;

b)

zabezpečenie toho, aby súkromné subjekty, ktoré poskytujú zariadenia a služby dostupné alebo poskytované verejnosti, zohľadňovali všetky hľadiská prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím;

c)

zabezpečenie vzdelávania o otázkach prístupnosti, s ktorými sa stretávajú osoby so zdravotným postihnutím, pre zainteresované strany;

d)

vybavenie budov a iných verejne prístupných priestorov označením v Braillovom písme a v ľahko čitateľnej a zrozumiteľnej forme;

e)

poskytovanie rôznych foriem asistencie a sprostredkovania vrátane sprievodcov, predčítavateľov a profesionálnych tlmočníkov znakovej reči s cieľom uľahčiť prístup do budov a do iných verejne prístupných zariadení;

f)

podporenie ďalších primeraných foriem asistencie a podpory osobám so zdravotným postihnutím s cieľom zabezpečiť ich prístup k informáciám;

g)

podporenie prístupu osôb so zdravotným postihnutím k novým informačným a komunikačným technológiám a systémom vrátane internetu;

h)

podporovanie navrhovania, vývoja, výroby a distribúcie prístupných informačných a komunikačných technológií a systémov už v počiatočnej fáze, tak aby sa tieto technológie a systémy stali prístupnými pri vynaložení minimálnych nákladov.

Článok 10

Právo na život

Zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že každá ľudská bytosť má prirodzené právo na život, a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie účinného užívania tohto práva osobami so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s ostatnými.

Článok 11

Rizikové situácie a núdzové humanitárne situácie

V súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv zmluvné strany prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb so zdravotným postihnutím v rizikových situáciách vrátane ozbrojených konfliktov, núdzových humanitárnych situácií a živelných pohrôm.

Článok 12

Rovnosť pred zákonom

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že osoby so zdravotným postihnutím majú kdekoľvek právo na uznanie svojej osoby ako subjektu práva.

2.   Zmluvné strany uznávajú, že osoby so zdravotným postihnutím majú právnu spôsobilosť vo všetkých oblastiach života na rovnakom základe s ostatnými.

3.   Zmluvné strany prijmú primerané opatrenia, aby umožnili osobám so zdravotným postihnutím prístup k pomoci, ktorú môžu potrebovať pri uplatňovaní svojej právnej spôsobilosti.

4.   Zmluvné strany zabezpečia, aby sa všetkými opatreniami, ktoré sa týkajú uplatňovania právnej spôsobilosti, poskytli primerané a účinné záruky na zabránenie zneužitiu v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv. Tieto záruky zabezpečia, aby opatrenia týkajúce sa uplatňovania právnej spôsobilosti rešpektovali práva, vôľu a preferencie danej osoby, aby zabraňovali konfliktu záujmov a nenáležitému ovplyvňovaniu, aby boli primerané a prispôsobené situácii danej osoby, aby sa uplatňovali čo najkratšie a aby podliehali pravidelnej kontrole príslušným nezávislým a nestranným orgánom alebo súdom. Tieto záruky musia byť primerané tomu, do akej miery uvedené opatrenia ovplyvňujú práva a záujmy danej osoby.

5.   S výhradou ustanovení tohto článku zmluvné strany prijmú všetky primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie rovnakého práva osôb so zdravotným postihnutím vlastniť alebo dediť majetok, spravovať svoje finančné záležitosti a mať rovnaký prístup k bankovým pôžičkám, hypotékam a iným formám finančného úverovania a zabezpečia, aby osoby so zdravotným postihnutím neboli svojvoľne zbavené svojho majetku.

Článok 13

Prístup k spravodlivosti

1.   Zmluvné strany zabezpečia pre osoby so zdravotným postihnutím účinný prístup k spravodlivosti na rovnakom základe s ostatnými okrem iného poskytnutím procesných a veku primeraných úprav s cieľom uľahčiť im účinné plnenie ich úlohy priamych a nepriamych účastníkov vrátane úlohy svedkov vo všetkých súdnych konaniach, a to aj vo fáze vyšetrovania a predbežného konania.

2.   S cieľom napomôcť zabezpečenie účinného prístupu k spravodlivosti pre osoby so zdravotným postihnutím zmluvné strany podporujú primerané vzdelávanie osôb pôsobiacich v oblasti justičnej správy vrátane pracovníkov polície a väzenskej správy.

Článok 14

Sloboda a osobná bezpečnosť

1.   Zmluvné strany zabezpečia, aby osoby so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s ostatnými:

a)

užívali právo na slobodu a osobnú bezpečnosť;

b)

neboli nezákonne alebo svojvoľne zbavené slobody, aby každé zbavenie slobody bolo v súlade so zákonom a aby existencia zdravotného postihnutia nebola za žiadnych okolností dôvodom na zbavenie slobody.

2.   Zmluvné strany zabezpečia, aby v prípade, ak boli osoby so zdravotným postihnutím akýmkoľvek postupom zbavené slobody, mali na rovnakom základe s ostatnými nárok na záruky v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a aby sa s nimi zaobchádzalo v zhode s cieľmi a zásadami tohto dohovoru vrátane poskytnutia primeraných úprav.

Článok 15

Ochrana pred mučením alebo krutým, neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním

1.   Nikto nesmie byť vystavený mučeniu ani krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Predovšetkým nesmie byť nikto bez svojho slobodného súhlasu vystavený lekárskym alebo vedeckým pokusom.

2.   Zmluvné strany prijmú všetky účinné legislatívne, správne, súdne alebo iné opatrenia, aby na rovnakom základe s ostatnými zabránili mučeniu alebo krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu osôb so zdravotným postihnutím.

Článok 16

Ochrana pred vykorisťovaním, násilím a zneužívaním

1.   Zmluvné strany prijmú všetky primerané legislatívne, správne, sociálne, vzdelávacie a iné opatrenia na ochranu osôb so zdravotným postihnutím tak doma, ako aj mimo domova pred všetkými formami vykorisťovania, násilia a zneužívania, a to aj so zreteľom na ich rodový aspekt.

2.   Zmluvné strany prijmú okrem toho aj všetky primerané opatrenia, aby zabránili všetkým formám vykorisťovania, násilia a zneužívania tým, že zabezpečia okrem iného primerané formy pomoci a podpory osobám so zdravotným postihnutím a ich rodinám a opatrovateľom zohľadňujúce ich pohlavie a vek, a to aj poskytovaním informácií a osvety o tom, ako predchádzať prípadom vykorisťovania, násilia a zneužívania a ako ich rozpoznávať a nahlasovať. Zmluvné strany zabezpečia, aby ochranné služby zohľadňovali vek, rod a druh zdravotného postihnutia.

3.   V záujme toho, aby sa zabránilo výskytu všetkých foriem vykorisťovania, násilia a zneužívania, zmluvné strany zabezpečia, aby nezávislé orgány účinne monitorovali všetky zariadenia a programy, ktoré majú slúžiť osobám so zdravotným postihnutím.

4.   Zmluvné strany prijmú všetky primerané opatrenia vrátane poskytovania ochranných služieb na podporu fyzickej, kognitívnej a psychologickej regenerácie, rehabilitácie a sociálnej reintegrácie osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa stali obeťami akýchkoľvek foriem vykorisťovania, násilia alebo zneužívania. Táto regenerácia a reintegrácia sa musí uskutočňovať v prostredí, ktoré podporuje zdravie, pohodu, sebaúctu, dôstojnosť a nezávislosť danej osoby a zohľadňuje jej špecifické potreby podmienené rodom a vekom.

5.   Zmluvné strany prijmú účinné právne predpisy a politiky vrátane právnych predpisov a politík zameraných na problematiku žien a detí s cieľom zabezpečiť, aby sa prípady vykorisťovania, násilia a zneužívania osôb so zdravotným postihnutím zistili, vyšetrili a v prípade potreby trestne stíhali.

Článok 17

Ochrana integrity osobnosti

Každá osoba so zdravotným postihnutím má právo na rešpektovanie svojej fyzickej a duševnej integrity na rovnakom základe s ostatnými.

Článok 18

Sloboda pohybu a štátna príslušnosť

1.   Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na slobodu pohybu, na slobodu voľby miesta pobytu a ich právo na štátnu príslušnosť na rovnakom základe s ostatnými a zabezpečia, aby osoby so zdravotným postihnutím:

a)

mali právo získať a meniť štátnu príslušnosť a neboli svojvoľne alebo na základe zdravotného postihnutia zbavené svojej štátnej príslušnosti;

b)

neboli na základe zdravotného postihnutia zbavené svojej spôsobilosti získať, vlastniť a využívať doklady potvrdzujúce ich štátnu príslušnosť alebo iné doklady totožnosti alebo využívať príslušné postupy, ako je napríklad imigračné konanie, ktoré môžu byť nevyhnutné na uľahčenie uplatňovania práva na slobodu pohybu;

c)

mohli slobodne opustiť ktorúkoľvek krajinu vrátane vlastnej;

d)

neboli svojvoľne alebo na základe zdravotného postihnutia zbavené práva vstúpiť do vlastnej krajiny.

2.   Deti so zdravotným postihnutím sa zaregistrujú hneď po narodení a majú od narodenia právo na meno, právo na štátnu príslušnosť, a pokiaľ je to možné, právo poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť.

Článok 19

Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti

Zmluvné strany uznávajú rovnaké právo všetkých osôb so zdravotným postihnutím žiť v spoločenstve s rovnakými možnosťami voľby, ako majú ostatní, a prijmú účinné a primerané opatrenia, aby umožnili plné užívanie tohto práva osobami so zdravotným postihnutím a ich plné začlenenie a zapojenie do spoločnosti okrem iného tým, že zabezpečia, aby:

a)

osoby so zdravotným postihnutím mali možnosť zvoliť si miesto pobytu, ako aj to, kde a s kým budú žiť, na rovnakom základe s ostatnými a aby neboli nútené žiť v určitom prostredí;

b)

osoby so zdravotným postihnutím mali prístup k celému spektru podporných služieb poskytovaných v domácom prostredí alebo v zariadeniach a ďalších komunitných podporných služieb vrátane osobnej asistencie, nevyhnutných pre život v spoločnosti a pre začlenenie sa do nej a na zabránenie izolácii alebo segregácii v spoločnosti;

c)

komunitné služby a zariadenia pre širokú verejnosť boli za rovnakých podmienok prístupné osobám so zdravotným postihnutím a aby zohľadňovali ich potreby.

Článok 20

Osobná mobilita

Zmluvné strany prijmú účinné opatrenia na zabezpečenie osobnej mobility osôb so zdravotným postihnutím s najväčšou možnou mierou nezávislosti okrem iného tým, že:

a)

uľahčia osobnú mobilitu osôb so zdravotným postihnutím takým spôsobom a v takom čase, aký si samy zvolia, a to za prijateľné ceny;

b)

uľahčia prístup osôb so zdravotným postihnutím ku kvalitným pomôckam na mobilitu, zariadeniam, podporným technológiám a k rôznym formám asistencie a k sprostredkovateľom, a to aj zabezpečením ich finančnej dostupnosti;

c)

zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím a odbornému personálu, ktorý s nimi pracuje, vzdelávanie týkajúce sa zručností v oblasti mobility;

d)

budú motivovať subjekty, ktoré vyrábajú pomôcky na mobilitu, zariadenia a podporné technológie, aby brali do úvahy všetky aspekty mobility osôb so zdravotným postihnutím.

Článok 21

Sloboda prejavu a presvedčenia a prístup k informáciám

Zmluvné strany prijmú všetky primerané opatrenia, ktorými zabezpečia, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli uplatňovať právo na slobodu prejavu a presvedčenia vrátane slobody vyhľadávať, prijímať a šíriť informácie a myšlienky na rovnakom základe s ostatnými, a to prostredníctvom všetkých foriem komunikácie podľa vlastného výberu, v zmysle definície v článku 2 tohto dohovoru okrem iného tým, že:

a)

osobám so zdravotným postihnutím poskytujú informácie určené širokej verejnosti v prístupných formátoch a technológiách vhodných pre rôzne druhy zdravotného postihnutia, a to včas a bez dodatočných nákladov;

b)

akceptujú a umožňujú osobám so zdravotným postihnutím používať v úradnom styku znakovú reč, Braillovo písmo, augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu, ako aj ďalšie prístupné prostriedky, spôsoby a formáty komunikácie podľa ich vlastného výberu;

c)

vyžadujú od súkromných subjektov, ktoré poskytujú služby širokej verejnosti okrem iného aj prostredníctvom internetu, aby poskytovali osobám so zdravotným postihnutím informácie a služby v prístupných a použiteľných formátoch;

d)

nabádajú prostriedky masovej komunikácie vrátane poskytovateľov informácií cez internet, aby svoje služby sprístupnili osobám so zdravotným postihnutím;

e)

uznávajú a podporujú používanie znakovej reči.

Článok 22

Rešpektovanie súkromia

1.   Žiadna osoba so zdravotným postihnutím, bez ohľadu na miesto jej pobytu alebo na prostredie, v ktorom žije, nesmie byť vystavená svojvoľnému alebo nezákonnému zasahovaniu do súkromia, do rodiny, domova, korešpondencie alebo do iných druhov komunikácie ani nezákonným útokom na jej česť a povesť. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na zákonnú ochranu pred takým zasahovaním alebo útokmi.

2.   Zmluvné strany chránia dôvernosť osobných informácií a informácií o zdravotnom stave a o rehabilitácii osôb so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s ostatnými.

Článok 23

Rešpektovanie domova a rodiny

1.   Zmluvné strany prijmú účinné a primerané opatrenia na odstránenie diskriminácie osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa manželstva, rodiny, rodičovstva a partnerských vzťahov na rovnakom základe s ostatnými, aby zabezpečili:

a)

uznanie práva všetkých osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sú vo veku vhodnom na uzavretie manželstva, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu na základe slobodného a plného súhlasu budúcich manželov;

b)

uznanie práva osôb so zdravotným postihnutím slobodne a zodpovedne rozhodovať o počte a vekovom odstupe svojich detí, ako aj ich práva na prístup k informáciám primeraným veku, k sexuálnej výchove a výchove k plánovanému rodičovstvu a na poskytnutie prostriedkov nevyhnutných na uplatňovanie týchto práv;

c)

zachovanie reprodukčnej schopnosti osôb so zdravotným postihnutím vrátane detí na rovnakom základe s ostatnými.

2.   Zmluvné strany zabezpečia práva a povinnosti osôb so zdravotným postihnutím, pokiaľ ide o opatrovníctvo, poručníctvo, zverenectvo, adopciu detí alebo podobné inštitúty, ak tieto pojmy existujú vo vnútroštátnych právnych predpisoch; vo všetkých prípadoch je prvoradý najlepší záujem dieťaťa. Zmluvné strany poskytujú osobám so zdravotným postihnutím primeranú pomoc pri výkone ich povinností spojených s výchovou detí.

3.   Zmluvné strany zabezpečia, aby deti so zdravotným postihnutím mali rovnaké práva, pokiaľ ide o život v rodinnom prostredí. Na účel uplatňovania týchto práv a predchádzania zatajovaniu, opúšťaniu, zanedbávaniu a segregácii detí so zdravotným postihnutím sa zmluvné strany zaväzujú poskytovať deťom so zdravotným postihnutím a ich rodinám včasné a úplné informácie, služby a podporu.

4.   Zmluvné strany zabezpečia, aby dieťa nebolo oddelené od svojich rodičov proti ich vôli s výnimkou prípadov, keď príslušné orgány na základe súdneho preskúmania a v súlade s platnými právnymi predpismi a postupmi rozhodnú, že takéto oddelenie je nevyhnutné v najlepšom záujme dieťaťa. Dieťa nesmie byť v žiadnom prípade oddelené od svojich rodičov v dôsledku jeho zdravotného postihnutia alebo zdravotného postihnutia jedného či obidvoch rodičov.

5.   Ak najbližšia rodina nie je schopná starať sa o dieťa so zdravotným postihnutím, zmluvné strany vynaložia všetko úsilie na to, aby zabezpečili náhradnú starostlivosť v rámci širšej rodiny, a ak to nie je možné, v rodinnom prostredí v rámci spoločenstva.

Článok 24

Vzdelávanie

1.   Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci systém vzdelávania na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie zamerané na:

a)

úplný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti;

b)

rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných a telesných schopností v maximálne možnej miere;

c)

umožnenie osobám so zdravotným postihnutím účinne sa zapájať do života slobodnej spoločnosti.

2.   Pri uplatňovaní tohto práva zmluvné strany zabezpečia, aby:

a)

osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo zo stredoškolského vzdelávania;

b)

osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup k začleňujúcemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu v spoločenstve, v ktorom žijú;

c)

sa osobám so zdravotným postihnutím poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;

d)

osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;

e)

sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostrediach, ktoré maximalizujú vzdelanostný a sociálny rozvoj, v súlade s cieľom úplného začlenenia.

3.   Zmluvné strany umožnia osobám so zdravotným postihnutím získavať zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom umožniť ich úplné a rovnoprávne zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Zmluvné strany prijmú na tento účel primerané opatrenia vrátane:

a)

umožnenia štúdia Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych spôsobov, prostriedkov a formátov komunikácie a rozvoja orientačných zručností a mobility a vzájomnej podpory a poradenstva osôb nachádzajúcich sa v rovnakej situácii;

b)

umožnenia štúdia znakovej reči a podpory jazykovej identity spoločenstva nepočujúcich ľudí;

c)

zabezpečenia, aby sa nevidiacim, nepočujúcim a hluchoslepým osobám, a najmä deťom poskytovalo vzdelávanie v takých jazykoch a takými spôsobmi a prostriedkami komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje vzdelanostný a sociálny rozvoj človeka.

4.   S cieľom pomôcť pri zabezpečení uplatňovania tohto práva zmluvné strany prijmú primerané opatrenia na zamestnávanie učiteľov vrátane učiteľov so zdravotným postihnutím, ktorí ovládajú znakovú reč a/alebo Braillovo písmo, a na prípravu odborníkov a pracovníkov, ktorí pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. Takáto odborná príprava musí zahŕňať informácie o problematike zdravotného postihnutia a o používaní príslušných augmentatívnych a alternatívnych spôsobov, prostriedkov a formátov komunikácie, vzdelávacích metód a materiálov určených na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.

5.   Zmluvné strany zabezpečia, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli absolvovať všeobecné terciárne vzdelávanie, odbornú prípravu na výkon povolania, vzdelávanie dospelých a celoživotné vzdelávanie bez diskriminácie a na rovnakom základe s ostatnými. Na tento účel zmluvné strany zabezpečia, aby sa osobám so zdravotným postihnutím poskytovali primerané úpravy.

Článok 25

Zdravie

Zmluvné strany uznávajú, že osoby so zdravotným postihnutím majú právo na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravia bez diskriminácie na základe zdravotného postihnutia. Zmluvné strany prijmú všetky primerané opatrenia, ktorými zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím prístup k zdravotnej starostlivosti vrátane liečebnej rehabilitácie, ktoré zohľadňujú rodový aspekt. Zmluvné strany predovšetkým:

a)

poskytujú osobám so zdravotným postihnutím rovnaký rozsah, kvalitu a štandard bezplatnej alebo cenovo dostupnej zdravotnej starostlivosti a programov, aké sa poskytujú ostatným osobám, a to aj v oblasti zdravotníckych programov zameraných na sexuálne a reprodukčné zdravie a programov v oblasti verejného zdravia určených pre celú populáciu;

b)

poskytujú zdravotnú starostlivosť, ktorú osoby so zdravotným postihnutím vrátane detí a starších osôb špecificky potrebujú v dôsledku svojho zdravotného postihnutia, a to vrátane včasného zistenia, prípadne zákroku, a služby určené na minimalizáciu alebo prevenciu ďalšieho zdravotného postihnutia;

c)

poskytujú túto zdravotnú starostlivosť čo najbližšie k miestu bydliska danej osoby vrátane vidieckych oblastí;

d)

vyžadujú od zdravotníckych pracovníkov, aby osobám so zdravotným postihnutím poskytovali starostlivosť tej istej kvality ako ostatným osobám, a to aj na základe slobodného a informáciami podloženého súhlasu, okrem iného aj zvyšovaním povedomia o ľudských právach, dôstojnosti, nezávislosti a potrebách osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom odborného vzdelávania a zverejňovania etických noriem pre verejnú aj súkromnú zdravotnú starostlivosť;

e)

zakazujú diskrimináciu osôb so zdravotným postihnutím pri poskytovaní zdravotného poistenia a životného poistenia, ak toto poistenie povoľuje vnútroštátne právo, pričom toto poistenie sa poskytuje spravodlivým a primeraným spôsobom;

f)

zamedzujú diskriminačnému odopreniu zdravotnej starostlivosti alebo zdravotníckych služieb alebo jedla a tekutín na základe zdravotného postihnutia.

Článok 26

Habilitácia a rehabilitácia

1.   Zmluvné strany prijmú účinné a primerané opatrenia, a to aj formou vzájomnej podpory ľudí so zdravotným postihnutím, aby umožnili osobám so zdravotným postihnutím dosiahnuť a udržať si maximálne možnú samostatnosť, v plnej miere uplatniť telesné, duševné, sociálne a profesijné schopnosti a dosiahnuť úplné začlenenie a zapojenie do všetkých oblastí života. Na tento účel zmluvné strany zriaďujú, podporujú a rozširujú komplexné habilitačné a rehabilitačné služby a programy najmä v oblasti zdravotníctva, zamestnanosti, vzdelávania a sociálnych služieb, tak aby tieto služby a programy:

a)

sa začínali v čo najskoršom štádiu a boli založené na multidisciplinárnom posúdení individuálnych potrieb a predností;

b)

podporovali zapojenie a začlenenie do spoločnosti a do všetkých oblastí jej života, boli dobrovoľné a k dispozícii osobám so zdravotným postihnutím čo najbližšie k miestu ich bydliska vrátane vidieckych oblastí.

2.   Zmluvné strany podporujú rozvoj základného a sústavného odborného vzdelávania odborníkov a pracovníkov pôsobiacich v habilitačných a rehabilitačných službách.

3.   Zmluvné strany podporujú dostupnosť, poznanie a používanie asistenčných zariadení a technológií určených osobám so zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na habilitáciu a rehabilitáciu.

Článok 27

Práca a zamestnávanie

1.   Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na prácu na rovnakom základe s ostatnými; k tomu patrí právo na možnosť živiť sa slobodne zvolenou prácou alebo prácou prijatou na trhu práce a právo na pracovné prostredie, ktoré je otvorené, začleňujúce a prístupné osobám so zdravotným postihnutím. Zmluvné strany zaručujú a podporujú uplatňovanie práva na prácu, a to aj osôb, ktoré sa stali zdravotne postihnutými v priebehu zamestnania, prijímaním primeraných opatrení vrátane legislatívnych, ktorými okrem iného:

a)

zakážu diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia vo všetkých otázkach týkajúcich sa ktorejkoľvek formy zamestnávania vrátane podmienok náboru, prijímania do práce a zamestnávania, trvania zamestnania, kariérneho postupu, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

b)

budú chrániť na rovnakom základe s ostatnými práva osôb so zdravotným postihnutím na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky vrátane rovnakých príležitostí a rovnakého odmeňovania za prácu rovnakej hodnoty, na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vrátane ochrany pred obťažovaním a práva na nápravu ujmy;

c)

zabezpečia, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli uplatňovať svoje pracovné a odborárske práva na rovnakom základe s ostatnými;

d)

umožnia osobám so zdravotným postihnutím účinný prístup k programom všeobecného technického a odborného poradenstva, k službám sprostredkovania práce a k odbornej príprave na výkon povolania a k ďalšiemu vzdelávaniu;

e)

budú podporovať tvorbu pracovných príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím a ich kariérny postup na trhu práce, ako aj asistenciu pri hľadaní, získavaní a udržaní si zamestnania a pri návrate do zamestnania;

f)

budú podporovať príležitosti na samostatnú zárobkovú činnosť, podnikanie, rozvoj družstiev a začatie vlastného podnikania;

g)

budú zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore;

h)

budú podporovať zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím v súkromnom sektore prostredníctvom primeraných politík a opatrení, medzi ktoré môžu patriť programy pozitívnych opatrení, motivačné a iné opatrenia;

i)

zabezpečia, aby sa pre osoby so zdravotným postihnutím vykonali na pracovisku primerané úpravy;

j)

budú podporovať, aby osoby so zdravotným postihnutím nadobúdali pracovné skúsenosti na otvorenom trhu práce;

k)

budú podporovať pracovnú a profesijnú rehabilitáciu osôb so zdravotným postihnutím a programy zamerané na udržanie si pracovného miesta a na uľahčenie návratu do práce.

2.   Zmluvné strany zabezpečia, aby osoby so zdravotným postihnutím nikto nedržal v podmienkach otroctva a nevoľníctva a aby boli chránené na rovnakom základe s ostatnými pred nútenou a povinnou prácou.

Článok 28

Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana

1.   Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín na primeranú životnú úroveň vrátane dostatočnej výživy, oblečenia a ubytovania a na neustále zlepšovanie životných podmienok a podniknú príslušné kroky, ktorými zaručia a podporia uplatňovanie tohto práva bez diskriminácie na základe zdravotného postihnutia.

2.   Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na sociálnu ochranu a na užívanie tohto práva bez diskriminácie na základe zdravotného postihnutia a podniknú príslušné kroky, ktorými zaručia a podporia uplatňovanie tohto práva, vrátane týchto opatrení s cieľom:

a)

zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím rovnaký prístup k službám zásobovania obyvateľstva čistou vodou a zabezpečiť im prístup k vhodným a cenovo dostupným službám, pomôckam a k iným formám pomoci pre potreby súvisiace so zdravotným postihnutím;

b)

zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím, najmä ženám a dievčatám so zdravotným postihnutím a starším osobám so zdravotným postihnutím, prístup k programom sociálnej ochrany a k programom znižovania chudoby;

c)

zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím a ich rodinám, ktoré žijú v chudobe, prístup k pomoci od štátu s úhradou výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím vrátane vhodného vzdelávania, poradenstva, finančnej pomoci a odľahčovacích služieb;

d)

zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím prístup k programom sociálneho bývania;

e)

zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím rovnaký prístup k dávkam a programom dôchodkového zabezpečenia.

Článok 29

Účasť na politickom a verejnom živote

Zmluvné strany zaručia osobám so zdravotným postihnutím politické práva a možnosť užívať ich na rovnakom základe s ostatnými a zaväzujú sa, že:

a)

zabezpečia, aby sa osoby so zdravotným postihnutím mohli účinne a úplne podieľať na politickom a verejnom živote na rovnakom základe s ostatnými, a to priamo alebo prostredníctvom slobodne zvolených zástupcov, vrátane práva a možnosti osôb so zdravotným postihnutím voliť a byť zvolený, okrem iného tým, že:

i)

zabezpečia, že volebné postupy, zariadenia a materiály budú vhodné, prístupné a ľahko zrozumiteľné a použiteľné;

ii)

budú chrániť právo osôb so zdravotným postihnutím hlasovať v tajnom hlasovaní vo voľbách a vo verejných referendách bez zastrašovania, kandidovať vo voľbách, účinne zastávať úrad a pôsobiť vo všetkých verejných funkciách na všetkých úrovniach správy štátu a súčasne podľa potreby umožnia používanie asistenčných a nových technológií;

iii)

zaručia slobodné vyjadrovanie vôle osôb so zdravotným postihnutím ako voličov a na tento účel im v prípade potreby na ich žiadosť umožnia, aby im pri hlasovaní poskytla pomoc osoba, ktorú si samy určia;

b)

budú aktívne podporovať prostredie, v ktorom sa osoby so zdravotným postihnutím môžu účinne a úplne zúčastňovať na riadení verejných záležitostí, a to bez diskriminácie a na rovnakom základe s ostatnými, podnecovať ich účasť na verejnom živote vrátane:

i)

účasti v mimovládnych organizáciách a združeniach zúčastňujúcich sa na verejnom a politickom živote krajiny a účasti na činnosti a správe politických strán;

ii)

zriaďovania organizácií osôb so zdravotným postihnutím a členstva v nich s cieľom zastupovať osoby so zdravotným postihnutím na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Článok 30

Účasť na kultúrnom živote, rekreácia, záujmové aktivity a šport

1.   Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím zúčastňovať sa na rovnakom základe s ostatnými na kultúrnom živote a prijmú všetky primerané opatrenia, ktorými zabezpečia, aby osoby so zdravotným postihnutím:

a)

mali prístup ku kultúrnym materiálom v prístupných formátoch;

b)

mali prístup k televíznym programom, filmom, divadlu a iným kultúrnym aktivitám v prístupných formátoch;

c)

mali prístup k miestam určeným na kultúrne predstavenia alebo služby, ako sú divadlá, múzeá, kiná, knižnice a služby cestovného ruchu, a v najväčšej možnej miere mali prístup k historickým pamiatkam a k významným miestam národného kultúrneho dedičstva.

2.   Zmluvné strany prijmú primerané opatrenia, aby umožnili osobám so zdravotným postihnutím rozvíjať a využívať svoj tvorivý, umelecký a intelektuálny potenciál nielen na vlastný prospech, ale aj na obohatenie celej spoločnosti.

3.   Zmluvné strany podniknú všetky primerané kroky, aby v súlade s medzinárodným právom zabezpečili, že zákony na ochranu práv duševného vlastníctva nebudú vytvárať neprimerané alebo diskriminačné prekážky prístupu osôb so zdravotným postihnutím ku kultúrnym materiálom.

4.   Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na rovnakom základe s ostatnými na uznanie a na podporu svojej osobitnej kultúrnej a jazykovej identity vrátane používania znakovej reči a kultúry sluchovo postihnutých osôb.

5.   S cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím zúčastňovať sa na rovnakom základe s ostatnými na rekreačných, záujmových a športových aktivitách zmluvné strany prijmú primerané opatrenia s cieľom:

a)

podnecovať a podporovať čo najširšiu účasť osôb so zdravotným postihnutím na bežných športových aktivitách na všetkých úrovniach;

b)

zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím mali možnosť organizovať a rozvíjať špeciálne športové a záujmové aktivity a zúčastňovať sa na nich, a na tento účel podporovať poskytovanie primeraného výcviku, vzdelávania a finančných prostriedkov, a to na rovnakom základe s ostatnými;

c)

zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím mali prístup k miestam konania športových, rekreačných a turistických aktivít;

d)

zabezpečiť, aby deti so zdravotným postihnutím mali rovnaký prístup ako ostatné deti k účasti na hrách, rekreačných, záujmových a športových aktivitách vrátane účasti na uvedených činnostiach v školách;

e)

zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím mali prístup k službám poskytovaným tými, ktorí sa zaoberajú organizovaním rekreačných, turistických, záujmových a športových aktivít.

Článok 31

Štatistika a zhromažďovanie údajov

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú zhromažďovať príslušné informácie vrátane štatistických a výskumných údajov, ktoré im umožnia formulovať a uplatňovať politiky zamerané na vykonávanie tohto dohovoru. Proces zhromažďovania a uchovávania týchto informácii musí:

a)

byť v súlade so zákonom stanovenými zárukami vrátane právnych predpisov o ochrane údajov s cieľom zabezpečiť dôvernosť údajov a rešpektovanie súkromia osôb so zdravotným postihnutím;

b)

byť v súlade s medzinárodne uznávanými normami na ochranu ľudských práv a základných slobôd a s etickými zásadami zhromažďovania a využívania štatistických údajov.

2.   Informácie zhromaždené v súlade s týmto článkom sa budú podľa potreby ďalej členiť a použijú sa tak, aby pomohli pri posúdení plnenia záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tohto dohovoru a identifikovaní a odstránení prekážok, ktorým čelia osoby so zdravotným postihnutím pri uplatňovaní svojich práv.

3.   Zmluvné strany prevezmú zodpovednosť za šírenie týchto štatistických údajov a zabezpečia ich prístupnosť osobám so zdravotným postihnutím aj ostatným.

Článok 32

Medzinárodná spolupráca

1.   Zmluvné strany uznávajú dôležitosť medzinárodnej spolupráce a jej rozvoja na podporu vnútroštátneho úsilia o naplnenie účelu a cieľov tohto dohovoru a na tento účel prijmú primerané a účinné opatrenia na medzištátnej úrovni a v prípade potreby v partnerskej spolupráci s príslušnými medzinárodnými a regionálnymi organizáciami a občianskou spoločnosťou, najmä s organizáciami osôb so zdravotným postihnutím. Tieto opatrenia by mohli okrem iného zahŕňať:

a)

zabezpečenie toho, že medzinárodná spolupráca vrátane medzinárodných rozvojových programov bude začleňujúca a prístupná osobám so zdravotným postihnutím;

b)

uľahčenie a podporu budovania kapacít, a to aj prostredníctvom výmeny informácií, skúseností, školiacich programov a osvedčených postupov a delenia sa o ne;

c)

uľahčenie spolupráce v oblasti výskumu a prístupu k vedeckým a technickým poznatkom;

d)

v prípade potreby poskytovanie technickej a hospodárskej pomoci, a to aj uľahčením prístupu k prístupným a asistenčným technológiám a deleniu sa o ne, a prostredníctvom transferu technológií.

2.   Ustanoveniami tohto článku nie je dotknutá povinnosť každej zmluvnej strany plniť si záväzky vyplývajúce z tohto dohovoru.

Článok 33

Vykonávanie na vnútroštátnej úrovni a monitorovanie

1.   Zmluvné strany v súlade s vlastnou sústavou riadenia ustanovia v rámci štátnej správy jedno miesto alebo viac kontaktných miest pre otázky vykonávania tohto dohovoru a náležite zvážia možnosť stanovenia alebo určenia koordinačného mechanizmu v rámci štátnej správy s cieľom uľahčiť realizáciu s tým súvisiacich činností v jednotlivých sektoroch a na rôznych úrovniach.

2.   V súlade so svojím právnym a správnym systémom zmluvné strany zachovajú, posilnia, zriadia alebo ustanovia na vnútroštátnej úrovni systém zahŕňajúci jeden, prípadne viac nezávislých mechanizmov na presadzovanie, ochranu a monitorovanie vykonávania tohto dohovoru. Pri ustanovovaní alebo zriaďovaní tohto mechanizmu zmluvné strany prihliadajú na zásady týkajúce sa postavenia a činnosti vnútroštátnych inštitúcií na ochranu a podporu ľudských práv.

3.   Občianska spoločnosť, najmä osoby so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívne organizácie, sa zapájajú do procesu monitorovania a plne sa na ňom zúčastňujú.

Článok 34

Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím

1.   Zriaďuje sa Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „výbor“), ktorý vykonáva činnosti uvedené nižšie.

2.   V čase nadobudnutia platnosti tohto dohovoru výbor pozostáva z dvanástich odborníkov. Po tom, čo dôjde k ďalším šesťdesiatim ratifikáciám alebo pristúpeniam k tomuto dohovoru, sa výbor rozšíri o šesť členov, čím dosiahne maximálny počet osemnásť členov.

3.   Členovia výboru vykonávajú svoju funkciu osobne a majú vysoké morálne kvality a uznávanú kvalifikáciu a skúsenosti v oblasti, na ktorú sa vzťahuje tento dohovor. Zmluvné strany sa vyzývajú, aby pri nominovaní svojich kandidátov venovali náležitú pozornosť ustanoveniam článku 4 ods. 3 tohto dohovoru.

4.   Členov výboru volia zmluvné strany, pričom sa berie do úvahy spravodlivé zemepisné rozdelenie, zastúpenie rozličných foriem civilizácie a hlavných právnych systémov, ako aj vyvážené zastúpenie oboch pohlaví a účasť odborníkov so zdravotným postihnutím.

5.   Členovia výboru sa volia na zasadnutiach konferencie zmluvných strán tajným hlasovaním zo zoznamu osôb nominovaných zmluvnými stranami spomedzi ich štátnych príslušníkov. Na uvedených zasadnutiach, ktoré sú uznášaniaschopné, ak sú prítomné dve tretiny zmluvných strán, sa za členov výboru zvolia tie osoby, ktoré získajú najväčší počet hlasov a absolútnu väčšinu hlasov prítomných a hlasujúcich zástupcov zmluvných strán.

6.   Prvé voľby sa uskutočnia najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu nadobudnutia platnosti tohto dohovoru. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov najmenej štyri mesiace pred dátumom konania každých volieb pošle zmluvným stranám tohto dohovoru list, ktorým ich vyzve, aby do dvoch mesiacov predložili svoje nominácie na členstvo vo výbore. Generálny tajomník následne pripraví zoznam všetkých takto nominovaných osôb v abecednom poradí s uvedením zmluvných strán, ktoré ich navrhli, a predloží ho zmluvným stranám.

7.   Členovia výboru sa volia na obdobie štyroch rokov. Môžu byť ešte raz opätovne zvolení. Funkčné obdobie šiestich členov výboru zvolených v prvých voľbách však uplynie na konci druhého roku; týchto šiestich členov určí žrebovaním predseda zasadnutia uvedeného v odseku 5 tohto článku bezprostredne po prvých voľbách.

8.   Voľba šiestich ďalších členov výboru sa uskutoční pri príležitosti riadnych volieb v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto článku.

9.   Ak člen výboru zomrie alebo odstúpi, alebo vyhlási, že z akéhokoľvek dôvodu nemôže ďalej vykonávať svoje povinnosti vo výbore, zmluvná strana, ktorá nominovala tohto člena, vymenuje na výkon funkcie na zvyšok funkčného obdobia iného odborníka, ktorý má požadovanú kvalifikáciu a spĺňa požiadavky uvedené v príslušných ustanoveniach tohto článku.

10.   Výbor si stanoví vlastný rokovací poriadok.

11.   Generálny tajomník Organizácie Spojených národov poskytne potrebný personál a zariadenie na účinné plnenie funkcií výboru podľa tohto dohovoru a zvolá jeho prvé zasadnutie.

12.   Členovia výboru zriadeného na základe tohto dohovoru dostávajú so súhlasom Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov odmenu z prostriedkov Organizácie Spojených národov za podmienok, o ktorých rozhodne valné zhromaždenie so zreteľom na význam činnosti výboru.

13.   Členovia výboru majú nárok na výhody, výsady a imunity znalcov vykonávajúcich poslanie pre Organizáciu Spojených národov ustanovené v príslušných častiach Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov.

Článok 35

Správy predkladané zmluvnými stranami

1.   Každá zmluvná strana predloží výboru prostredníctvom generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov komplexnú správu o opatreniach prijatých na účel plnenia jej záväzkov vyplývajúcich z tohto dohovoru a o pokroku, ktorý v tomto smere dosiahla, a to do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre príslušnú zmluvnú stranu.

2.   Zmluvné strany následne predkladajú doplňujúce správy najmenej každé štyri roky a ďalšie správy predložia vždy, keď ich o to výbor požiada.

3.   Výbor rozhoduje o všetkých usmerneniach týkajúcich sa obsahu správ.

4.   Zmluvné strany tohto dohovoru, ktoré predložili výboru prvú komplexnú správu, nemusia vo svojich ďalších správach opätovne uvádzať informácie, ktoré už predtým poskytli. Zmluvné strany sa vyzývajú, aby svoje správy pre výbor pripravovali v rámci otvoreného a transparentného procesu a aby pritom venovali náležitú pozornosť ustanoveniu článku 4 ods. 3 tohto dohovoru.

5.   V správach sa môžu uvádzať skutočnosti a ťažkosti ovplyvňujúce mieru plnenia záväzkov vyplývajúcich z tohto dohovoru.

Článok 36

Posudzovanie správ

1.   Každú správu posudzuje výbor, ktorý podľa vlastného uváženia vypracuje k správe svoje návrhy a všeobecné odporúčania a predloží ich príslušnej zmluvnej strane. Zmluvná strana môže v odpovedi určenej výboru zaslať akékoľvek informácie, pre ktoré sa rozhodla. Výbor môže požiadať zmluvné strany o ďalšie informácie súvisiace s vykonávaním tohto dohovoru.

2.   Ak sa zmluvná strana značne omešká s predložením správy, môže výbor oznámiť príslušnej zmluvnej strane, že ak príslušná správa nebude predložená do troch mesiacov odo dňa oznámenia, bude nutné preskúmať vykonávanie tohto dohovoru v danom štáte na základe hodnoverných informácií, ktoré má výbor k dispozícii. Výbor vyzve príslušnú zmluvnú stranu, aby sa zúčastnila na takomto preskúmaní. Ak zmluvná strana odpovie predložením príslušnej správy, uplatňujú sa ustanovenia odseku 1 tohto článku.

3.   Generálny tajomník Organizácie Spojených národov sprístupní správy všetkým zmluvným stranám.

4.   Zmluvné strany tohto dohovoru sprístupnia svoje správy širokej verejnosti vo vlastnej krajine a uľahčia jej prístup k návrhom a všeobecným odporúčaniam týkajúcim sa týchto správ.

5.   Výbor podľa vlastného uváženia postupuje správy zmluvných strán obsahujúce žiadosť alebo informáciu o potrebe odborného poradenstva alebo pomoci spolu s prípadnými poznámkami a odporúčaniami výboru k týmto žiadostiam alebo informáciám, špecializovaným agentúram, fondom a programom Organizácie Spojených národov a iným príslušným orgánom.

Článok 37

Spolupráca zmluvných strán s výborom

1.   Každá zmluvná strana spolupracuje s výborom a pomáha jeho členom pri plnení ich mandátu.

2.   V rámci vzájomných vzťahov so zmluvnými stranami výbor venuje náležitú pozornosť spôsobom a prostriedkom zvyšovania vnútroštátnej kapacity na vykonávanie tohto dohovoru, a to aj formou medzinárodnej spolupráce.

Článok 38

Vzťah výboru s inými orgánmi

V záujme zabezpečenia účinného vykonávania tohto dohovoru a podporenia medzinárodnej spolupráce v oblasti, na ktorú sa vzťahuje tento dohovor:

a)

majú špecializované agentúry a iné orgány Organizácie Spojených národov právo zúčastniť sa na posudzovaní uplatňovania tých ustanovení tohto dohovoru, ktoré spadajú do oblasti ich pôsobenia. Výbor môže, ak to bude považovať za potrebné, vyzvať špecializované agentúry a iné príslušné orgány, aby poskytli odborné poradenstvo v súvislosti s vykonávaním tohto dohovoru v oblastiach spadajúcich do ich pôsobnosti. Výbor môže vyzvať špecializované agentúry a iné orgány Organizácie Spojených národov, aby predložili správy o vykonávaní tohto dohovoru v oblastiach, ktoré spadajú do oblasti ich činnosti;

b)

pri plnení svojho mandátu sa výbor v prípade potreby radí s ďalšími príslušnými orgánmi ustanovenými na základe medzinárodných zmlúv o ľudských právach s cieľom zabezpečiť konzistentnosť ich príslušných usmernení, návrhov a všeobecných odporúčaní k predkladaniu správ a zamedziť duplicite a prekrývaniu vo výkone ich funkcií.

Článok 39

Správa výboru

Každé dva roky výbor predkladá valnému zhromaždeniu a Hospodárskej a sociálnej rade správu o svojich činnostiach a môže predkladať návrhy a všeobecné odporúčania na základe preskúmania správ a informácií, ktoré dostal od zmluvných strán. Tieto návrhy a všeobecné odporúčania sa zahrnú do správy výboru spolu s prípadnými pripomienkami zmluvných strán.

Článok 40

Konferencia zmluvných strán

1.   Zmluvné strany sa pravidelne stretávajú na konferencii zmluvných strán, aby prerokovali všetky otázky týkajúce sa vykonávania tohto dohovoru.

2.   Najneskôr šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti tohto dohovoru generálny tajomník Organizácie Spojených národov zvolá konferenciu zmluvných strán tohto dohovoru. Následné zasadnutia zvoláva generálny tajomník Organizácie Spojených národov každé dva roky alebo sa zvolávajú na základe rozhodnutia konferencie zmluvných strán.

Článok 41

Depozitár

Depozitárom tohto dohovoru je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Článok 42

Podpis

Tento dohovor je od 30. marca 2007 otvorený na podpis všetkým štátom a regionálnym integračným organizáciám v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku.

Článok 43

Súhlas so záväznosťou

Tento dohovor podlieha ratifikácii signatárskymi štátmi a formálnemu potvrdeniu signatárskymi regionálnymi integračnými organizáciami. Je otvorený pristúpeniu ktoréhokoľvek štátu alebo regionálnej integračnej organizácie, ktoré dohovor nepodpísali.

Článok 44

Regionálne integračné organizácie

1.   „Regionálna integračná organizácia“ znamená organizáciu ustanovenú zvrchovanými štátmi daného regiónu, na ktorú členské štáty preniesli svoje právomoci, pokiaľ ide o záležitosti upravené týmto dohovorom. Uvedené organizácie vo svojich listinách o formálnom potvrdení alebo pristúpení oznámia rozsah svojich právomocí v záležitostiach upravených týmto dohovorom. Následne informujú depozitára o každej podstatnej zmene rozsahu svojich právomocí.

2.   Odkazy na „zmluvné strany“ v tomto dohovore sa vzťahujú na takéto organizácie v rámci rozsahu ich právomocí.

3.   Na účely článku 45 ods. 1 a článku 47 ods. 2 a 3 tohto dohovoru sa nezapočítava žiadna listina uložená regionálnou integračnou organizáciou.

4.   Regionálne integračné organizácie môžu v záležitostiach spadajúcich do ich právomoci uplatňovať svoje právo hlasovať na konferencii zmluvných strán s počtom hlasov rovnajúcim sa počtu ich členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru. Takáto organizácia neuplatňuje svoje hlasovacie právo, ak toto právo uplatňuje ktorýkoľvek z jej členských štátov, a naopak.

Článok 45

Nadobudnutie platnosti

1.   Tento dohovor nadobúda platnosť tridsiaty deň po dátume uloženia dvadsiatej ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení.

2.   Pre každý štát alebo každú regionálnu integračnú organizáciu, ktoré tento dohovor ratifikujú, formálne potvrdia alebo k nemu pristúpia po uložení dvadsiatej ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení, dohovor nadobúda platnosť tridsiaty deň po uložení ich vlastnej ratifikačnej listiny, listiny o formálnom potvrdení alebo pristúpení.

Článok 46

Výhrady

1.   Výhrady, ktoré nie sú zlučiteľné s predmetom a účelom tohto dohovoru, nie sú povolené.

2.   Výhrady možno kedykoľvek odvolať.

Článok 47

Zmeny a doplnenia

1.   Ktorákoľvek zmluvná strana môže navrhnúť zmenu alebo doplnenie tohto dohovoru a predložiť ich generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Generálny tajomník oznámi zmluvným stranám všetky navrhnuté zmeny a doplnenia a požiada ich, aby mu oznámili, či sú za zvolanie konferencie zmluvných strán na účel prerokovania návrhov a rozhodnutia o nich. V prípade, ak sa do štyroch mesiacov od dátumu tohto oznámenia aspoň jedna tretina zmluvných strán vysloví za zvolanie konferencie, generálny tajomník zvolá túto konferenciu pod záštitou Organizácie Spojených národov. Každú zmenu alebo doplnenie prijaté dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich zmluvných strán predloží generálny tajomník Valnému zhromaždeniu Organizácie Spojených národov na schválenie a následne všetkým zmluvným stranám na prijatie.

2.   Zmena alebo doplnenie prijaté a schválené v súlade s odsekom 1 tohto článku nadobudnú platnosť tridsiaty deň po tom, čo počet uložených listín o prijatí dosiahne dve tretiny počtu štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru v deň prijatia tejto zmeny alebo doplnenia. Následne zmena alebo doplnenie nadobudne platnosť pre každú zmluvnú stranu tridsiaty deň po uložení jej listiny o prijatí. Zmena alebo doplnenie sú záväzné len pre tie zmluvné strany, ktoré ich prijali.

3.   Zmena alebo doplnenie prijaté a schválené v súlade s odsekom 1 tohto článku, ktoré sa týkajú výlučne článkov 34, 38, 39 a 40, nadobudnú platnosť pre všetky zmluvné strany tridsiaty deň po tom, čo počet uložených listín o prijatí dosiahne dve tretiny z počtu zmluvných strán v deň prijatia tejto zmeny alebo doplnenia, ak konferencia zmluvných strán prijme na základe konsenzu takéto rozhodnutie.

Článok 48

Vypovedanie

Zmluvná strana môže vypovedať tento dohovor písomným oznámením generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Vypovedanie nadobudne účinnosť jeden rok odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom.

Článok 49

Prístupný formát

Text tohto dohovoru bude dostupný v prístupných formátoch.

Článok 50

Platné znenia

Znenia tohto dohovoru v anglickom, arabskom, čínskom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku sú rovnako autentické.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní splnomocnení zástupcovia, riadne na to poverení svojimi vládami, podpísali tento dohovor.


PRÍLOHA II

 

VYHLÁSENIE O PRÁVOMOCI EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA V SÚVISLOSTI S OTÁZKAMI UPRAVENÝMI DOHOVOROM ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

(Vyhlásenie podľa článku 44 ods. 1 dohovoru)

V článku 44 ods. 1 Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“) sa ustanovuje, že regionálna organizácia pre integráciu vo svojej listine o formálnom potvrdení alebo pristúpení vyhlási rozsah svojej právomoci týkajúcej sa otázok, ktoré dohovor upravuje.

Súčasnými členmi Európskeho spoločenstva sú: Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarská republika, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Poľská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská republika, Slovenská republika, Fínska republika, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Európske spoločenstvo poukazuje na to, že na účely dohovoru sa pojem „zmluvné strany“ vzťahuje aj na regionálne organizácie pre integráciu v rámci ich právomoci.

Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím sa so zreteľom na právomoc Európskeho spoločenstva vzťahuje na územia, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a platí v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto zmluve, najmä v jej článku 299.

Toto vyhlásenie sa podľa článku 299 nevzťahuje na územia členských štátov, na ktoré sa neuplatňuje uvedená zmluva, a platí bez toho, aby boli dotknuté akty alebo stanoviská, ktoré môžu dotknuté členské štáty podľa dohovoru prijať v mene týchto území a v ich záujme.

V súlade s článkom 44 ods. 1 dohovoru sa v tomto vyhlásení uvádzajú právomoci, ktoré členské štáty preniesli na Spoločenstvo na základe Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje dohovor.

Rozsah a výkon právomoci Spoločenstva vo svojej podstate podliehajú neustálemu vývoju a Spoločenstvo v prípade potreby toto vyhlásenie doplní alebo zmení v súlade s článkom 44 ods. 1 dohovoru.

V určitých otázkach má výlučnú právomoc Európske spoločenstvo a v iných otázkach má Európske spoločenstvo spoločné právomoci s členskými štátmi. Členské štáty majú naďalej právomoc vo všetkých otázkach, v ktorých sa právomoc nepreniesla na Európske spoločenstvo.

V súčasnosti:

1.

Spoločenstvo má výlučnú právomoc, pokiaľ ide o zlučiteľnosť štátnej pomoci s jednotným trhom a Spoločným colným sadzobníkom.

V rozsahu, v akom ustanovenia dohovoru ovplyvňujú právo Spoločenstva, má Európske spoločenstvo výlučnú právomoc prijať takéto záväzky so zreteľom na vlastnú verejnú správu. V tejto súvislosti Spoločenstvo vyhlasuje, že má právomoc zaoberať sa úpravou postupu prijímania do zamestnania, pracovných podmienok, odmeňovania, odbornej prípravy atď. zamestnancov, ktorí nie sú volení, podľa služobného poriadku a jeho vykonávacích predpisov (1).

2.

Spoločenstvo má spoločné právomoci s členskými štátmi, pokiaľ ide o činnosti zamerané na boj proti diskriminácii na základe zdravotného postihnutia, voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu, poľnohospodárstvo, železničnú, cestnú, námornú a leteckú dopravu, zdaňovanie, vnútorný trh, rovnakú odmenu pre mužov a ženy, politiku transeurópskych sietí a štatistiku.

Európske spoločenstvo má výlučnú právomoc pristúpiť k tomuto dohovoru v súvislosti s týmito otázkami len v tom rozsahu, v akom ustanovenia dohovoru alebo právnych nástrojov prijatých v rámci uplatňovania dohovoru ovplyvňujú spoločné pravidlá, ktoré predtým ustanovilo Európske spoločenstvo. Ak pravidlá Spoločenstva existujú, ale dohovor ich neovplyvňuje, a to najmä v prípadoch ustanovení Spoločenstva stanovujúcich len minimálne normy, členské štáty majú právomoc v týchto oblastiach konať bez toho, aby bola dotknutá právomoc Spoločenstva. Inak právomoc zostáva právomocou členských štátov. Zoznam príslušných aktov, ktoré Európske spoločenstvo prijalo, sa uvádza v dodatku. Rozsah právomoci Európskeho spoločenstva, ktorý vyplýva z týchto aktov, sa musí posúdiť odkazom na konkrétne ustanovenia každého opatrenia, a najmä na rozsah, v ktorom tieto ustanovenia ustanovujú spoločné pravidlá.

3.

Pre dohovor OSN môžu byť relevantné aj tieto politiky ES: Členské štáty a Spoločenstvo sa usilujú o rozvoj koordinovanej stratégie zamestnanosti. Spoločenstvo prispieva k rozvoju kvalitného vzdelávania podporovaním spolupráce medzi členskými štátmi a v prípade potreby podporovaním a dopĺňaním ich činnosti. Spoločenstvo uskutočňuje politiku odborného vzdelávania, ktorá podporuje a dopĺňa činnosť členských štátov. Na podporu celkového harmonického rozvoja Spoločenstvo rozvíja a uskutočňuje činnosti vedúce k posilneniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Spoločenstvo vedie politiku rozvojovej spolupráce a hospodárskej, finančnej a technickej spolupráce s tretími krajinami bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov.


(1)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

Dodatok

AKTY SPOLOČENSTVA ODKAZUJÚCE NA ZÁLEŽITOSTI, KTORÉ SA RIADIA DOHOVOROM

Akty Spoločenstva uvedené nižšie ilustrujú rozsah oblasti právomoci Spoločenstva v súlade s ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Konkrétne má Európske spoločenstvo výlučnú právomoc v niektorých záležitostiach a v niektorých ďalších záležitostiach sa o túto právomoc delí s členskými štátmi. Rozsah právomoci Spoločenstva, ktorý vyplýva z týchto aktov, sa musí posúdiť odkazom na konkrétne ustanovenia každého opatrenia, a najmä na rozsah, v ktorom tieto ustanovenia ustanovujú spoločné pravidlá, ktoré sú ovplyvnené ustanoveniami dohovoru:

v oblasti prístupnosti

smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody (Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10);

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES z 20. novembra 2001 týkajúca sa osobitných ustanovení pre vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS a smernica 97/27/ES (Ú. v. ES L 42, 13.2.2002, s. 1);

smernica Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 6), zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/50/ES (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 114);

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 1), zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/50/ES (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 114);

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS (Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2006, s. 1);

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/24/ES zo 14. apríla 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 98/18/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (Ú. v. EÚ L 123, 17.5.2003, s. 18),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1);

rozhodnutie Komisie 2008/164/ES z 21. decembra 2007 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa osôb so zníženou pohyblivosťou v transeurópskom konvenčnom železničnom systéme a systéme transeurópskych vysokorýchlostných železníc (Ú. v. EÚ L 64, 7.3.2008, s. 72);

smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/16/ES z 29. júna 1995 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov (Ú. v. ES L 213, 7.9.1995, s. 1), zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24);

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33);

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14), zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES vzhľadom na ďalšie otvorenie sa poštových služieb Spoločenstva hospodárskej súťaži (Ú. v. ES L 176, 5.7.2002, s. 21), a zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 52, 27.2.2008, s. 3);

nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25);

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1);

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114);

smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 14), zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek (Ú. v. EÚ L 335, 20.12.2007, s. 31);

smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 33), zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek (Ú. v. EÚ L 335, 20.12.2007, s. 31),

v oblasti nezávislého spôsobu života a sociálneho začlenenia, práce a zamestnanosti

smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16);

nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3);

nariadenie Komisie (EHS) č. 2289/83 z 29. júla 1983, ktorým sa vykonávajú články 70 až 78 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 ustanovujúceho systém oslobodení od cla v Spoločenstve (Ú. v. ES L 220, 11.8.1983, s. 15);

smernica Rady 83/181/EHS z 28. marca 1983 určujúca rozsah platnosti článku 14 ods. 1 písm. d) smernice 77/388/EHS vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pre finálny dovoz určitého tovaru (Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 38);

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23);

nariadenie Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1);

smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1), zmenená a doplnená smernicou Rady 2009/47/ES z 5. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o znížené sadzby dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 116, 9.5.2009, s. 18);

nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1);

smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51),

v oblasti osobnej mobility

smernica Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch (Ú. v. ES L 237, 24.8.1991, s. 1);

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 18);

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a smernica Rady 91/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHS (Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4);

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1);

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1);

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1899/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (Ú. v. EÚ L 377, 27.12.2006, s. 1);

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14);

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1);

nariadenie Komisie (ES) č. 8/2008 z 11. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91, pokiaľ ide o spoločné technické požiadavky a správne postupy uplatniteľné na obchodnú leteckú dopravu (Ú. v. EÚ L 10, 12.1.2008, s. 1),

v oblasti prístupu k informáciám

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67), zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 34);

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch, týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 27);

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1);

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10);

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22),

v oblasti štatistiky a zhromažďovania údajov

smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31);

nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3) a súvisiace vykonávacie predpisy;

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) (Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 1) a súvisiace vykonávacie predpisy;

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 z 25. apríla 2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS) (Ú. v. EÚ L 113, 30.4.2007, s. 3) a súvisiace vykonávacie predpisy;

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 zo 16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 70),

v oblasti medzinárodnej spolupráce

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 41);

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 z 20. decembra 2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 1);

nariadenie Komisie (ES) č. 718/2007 z 12. júna 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 170, 29.6.2007, s. 1).


PRÍLOHA III

VÝHRADA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA K ČLÁNKU 27 ODS. 1 DOHOVORU OSN O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Európske spoločenstvo vyhlasuje, že podľa práva Spoločenstva (konkrétne smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní) členské štáty môžu podľa potreby vzniesť vlastné výhrady k článku 27 ods. 1 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím v tom rozsahu, že v článku 3 ods. 4 uvedenej smernice Rady sa stanovuje ich právomoc vyňať z rozsahu pôsobnosti smernice nediskrimináciu z dôvodov zdravotného postihnutia v súvislosti so zamestnávaním v ozbrojených silách. Spoločenstvo preto vyhlasuje, že uzatvára dohovor bez toho, aby bola dotknutá uvedená právomoc prenesená na členské štáty v zmysle práva Spoločenstva.


27.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/62


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2009,

ktorým sa určujú prvé regióny pre začatie prevádzky vízového informačného systému (VIS)

[oznámené pod číslom K(2009) 8542]

(Iba bulharské, české, estónske, fínske, francúzske, grécke, holandské, lotyšské, litovské, maďarské, maltské, nemecké, poľské, portugalské, rumunské, slovenské, slovinské, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

(2010/49/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (1), a najmä na jeho článok 48 ods. 4,

keďže:

(1)

V článku 48 nariadenia (ES) č. 767/2008 sa stanovuje postupné uplatňovanie prevádzky VIS. Preto je potrebné v prvých štádiách postupného uplatňovania určiť prvé regióny, v ktorých sa budú v prípade všetkých žiadostí o víza v príslušných regiónoch zhromažďovať a prenášať do VIS údaje na spracovanie vo VIS vrátane fotografií a daktyloskopických údajov.

(2)

V článku 48 ods. 4 nariadenia (ES) č. 767/2008 sa stanovuje určenie týchto regiónov na základe týchto kritérií: riziko nelegálneho prisťahovalectva, ohrozenia vnútornej bezpečnosti členských štátov a uskutočniteľnosť zhromažďovania biometrických údajov zo všetkých území tohto regiónu.

(3)

Komisia posudzovala rôzne regióny, ako bolo definované v roku 2005 odborníkmi z členských štátov v súvislosti s postupným uplatňovaním VIS, pričom predovšetkým v prípade prvého kritéria zohľadnila prvky ako napríklad priemernú mieru zamietnutých žiadostí o víza a mieru zamietnutia vstupu v jednotlivom príslušnom regióne a v prípade tretieho kritéria skutočnosť, že konzulárna prítomnosť alebo zastúpenie by sa v určitých regiónoch mali zvýšiť, aby sa tak zefektívnilo uplatňovanie VIS v týchto regiónoch.

(4)

Podľa tohto posúdenia by prvým regiónom, v ktorom by zhromažďovanie a prenos údajov o vízach do VIS mal začať v prípade všetkých žiadostí o víza, mala byť severná Afrika.

(5)

Druhým regiónom, v ktorom by zhromažďovanie a prenos údajov o vízach do VIS mal začať v prípade všetkých žiadostí o víza, mal byť Blízky východ s výnimkou okupovaného palestínskeho územia z dôvodu vážnych technických ťažkostí, ku ktorým by mohlo dôjsť pri zariaďovaní príslušných konzulárnych zastúpení alebo úradov. Neskôr by sa malo prijať rozhodnutie týkajúce sa začatia prevádzky VIS na tomto území.

(6)

Tretím regiónom, v ktorom by zhromažďovanie a prenos údajov o vízach do VIS mal začať v prípade všetkých žiadostí o víza, mala byť oblasť Perzského zálivu.

(7)

S cieľom vyhnúť sa nedostatkom v oblasti boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu a ochrany vnútornej bezpečnosti, hraničné priechody schengenského priestoru by mali byť pri zavedení systému označené ako samostatný región, aby bolo možné zahrnúť žiadosti o udelenie víza podané na vonkajších hraniciach. Členské štáty by sa mali usilovať o čo najskoršie zavedenie zhromažďovania a prenosu údajov do VIS na vonkajších hraničných priechodoch, aby sa tak zabránilo tomu, že príslušníci tretích krajín z týchto regiónov budú obchádzať zavedenie systému v týchto regiónoch podávaním žiadostí o víza na vonkajších hraniciach.

(8)

Začiatok prevádzky v týchto jednotlivých regiónoch určí Komisia podľa článku 48 ods. 1 a ods. 3 nariadenia (ES) č. 767/2008.

(9)

Pokiaľ ide o určenie ďalších regiónov, neskôr by sa mali prijať dodatočné rozhodnutia na základe dodatočného a aktualizovaného posúdenia týchto ďalších regiónov v súlade s príslušnými kritériami a skúsenosťami s uplatňovaním v prvých regiónoch definovaných v tomto rozhodnutí.

(10)

V súlade s článkom 2 Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa Dánsko nezúčastnilo na prijatí nariadenia (ES) č. 767/2008 a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Keďže však nariadenie (ES) č. 767/2008 je založené na schengenskom acquis podľa ustanovení hlavy IV tretej časti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu informovalo listom z 13. októbra 2008 o transpozícii tohto acquis do svojho vnútroštátneho práva. Dánsko je preto v súlade s medzinárodným právom povinné vykonávať toto rozhodnutie.

(11)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (2). Spojené kráľovstvo preto týmto rozhodnutím nie je viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Toto rozhodnutie by preto nemalo byť určené Spojenému kráľovstvu.

(12)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (3). Írsko preto týmto rozhodnutím nie je viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Toto rozhodnutie by preto nemalo byť určené Írsku.

(13)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis  (4), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k tejto dohode (5).

(14)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (6), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (7) a 2008/149/SVV (8).

(15)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody podpísanej medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pridružení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutí Rady 2008/261/ES (9) a 2008/262/ES (10).

(16)

Pokiaľ ide o Cyprus, toto rozhodnutie predstavuje ustanovenia, ktoré vychádzajú zo schengenského acquis alebo s ním inak súvisia v zmysle článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003.

(17)

Pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko, toto rozhodnutie predstavuje ustanovenia, ktoré vychádzajú zo schengenského acquis alebo s ním inak súvisia v zmysle článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 51 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (11),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Regióny, v ktorých zhromažďovanie a prenos údajov do vízového informačného systému (VIS) začne podľa článku 48 ods. 1 písm. c) a článku 48 ods. 3 nariadenia (ES) č. 767/2008, sú tieto:

Prvý región:

Alžírsko,

Egypt,

Líbya,

Mauritánia,

Maroko,

Tunisko.

Druhý región:

Izrael,

Jordánsko,

Libanon,

Sýria.

Tretí región:

Afganistan,

Bahrain,

Irán,

Irak,

Kuvajt,

Omán,

Katar,

Saudská Arábia,

Spojené arabské emiráty,

Jemen.

Článok 2

Vonkajšie hraničné priechody definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (12), predstavujú samostatný región. Pokiaľ ide o žiadosti o udelenie víza podané na vonkajších hraniciach, zhromažďovanie a prenos údajov do VIS začne podľa článku 48 ods. 3 nariadenia (ES) č. 767/2008.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Bulharskej republike, Českej republike, Spolkovej republike Nemecko, Estónskej republike, Helénskej republike, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Talianskej republike, Cyperskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Luxemburskému veľkovojvodstvu, Maďarskej republike, Maltskej republike, Holandskému kráľovstvu, Rakúskej republike, Poľskej republike, Portugalskej republike, Rumunsku, Slovinskej republike, Slovenskej republike, Fínskej republike a Švédskemu kráľovstvu.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60.

(2)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(6)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(7)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 50.

(9)  Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 3.

(10)  Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 5.

(11)  Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4.

(12)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.