ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.021.slo

Úradný vestník

Európskej únie

L 21

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
26. januára 2010


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Rada

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 23/2010 zo 14. januára 2010, ktorým sa na rok 2010 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu, a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1359/2008, (ES) č. 754/2009, (ES) č. 1226/2009 a (ES) č. 1287/2009

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

Rada

26.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 23/2010

zo 14. januára 2010,

ktorým sa na rok 2010 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu, a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1359/2008, (ES) č. 754/2009, (ES) č. 1226/2009 a (ES) č. 1287/2009

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov (1), a najmä na jeho článok 11,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 43 ods. 3 Zmluvy Rada na návrh Komisie prijíma opatrenia o stanovení a pridelení rybolovných možností.

(2)

Nariadenie (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (2) sa vyžaduje, aby Rada stanovila spravujúce prístup do vôd a k zdrojom, ako aj udržateľné vykonávanie rybolovných činností, pričom zohľadní dostupné vedecké, technické a hospodárske odporúčania, a najmä správy, ktorú vypracoval Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF).

(3)

Povinnosťou Rady je stanoviť celkový povolený výlov (TAC) podľa oblastí rybolovu alebo skupiny oblastí rybolovu. Rybolovné možnosti by sa mali rozdeliť medzi členskými štátmi tak, aby sa zabezpečila relatívna stabilita rybolovných činností pre každú populáciu alebo rybolov a mali by sa riadne zohľadniť ciele spoločnej politiky rybného hospodárstva ustanovené v nariadení (ES) č. 2371/2002. Okrem toho by sa mali ustanoviť určité podmienky, ktoré sú pre rybolovné možnosti nevyhnutné a sú s nimi funkčne prepojené, aby tieto možnosti boli optimálne a uplatňovali sa efektívnym spôsobom.

(4)

TAC by sa mali stanoviť na základe dostupných vedeckých odporúčaní, pričom by sa mali vziať do úvahy biologické a sociálnoekonomické aspekty a zaistiť spravodlivé zaobchádzanie medzi jednotlivými sektormi rybolovu. V tomto ohľade je potrebné vziať do úvahy stanoviská, ktoré vyjadrili zainteresované strany počas konzultácii, hlavne na stretnutí Poradného výboru pre rybolov a akvakultúru, príslušných Regionálnych poradných rád a členských štátov 23. júla 2009 a na stretnutí s Poradným výborom pre rybolov a akvakultúru a príslušnými Regionálnymi poradnými radami 29. septembra 2009.

(5)

Čo sa týka populácií, na ktoré sa vzťahujú osobitné viacročné plány, TAC by sa mali stanoviť v súlade s pravidlami ustanovenými v daných plánoch. TAC pre populácie merlúzy európskej, homára štíhleho, soley v Biskajskom zálive, západnej časti Lamanšského prielivu a Severnom mori, platesy veľkej v Severnom mori, sleďa na západ od Škótska, tresky v oblasti Kattegat, Severnom mori, oblasti Skagerrak, východné časti Lamanšského prielivu, na západ od Škótska a v Írskom mori by sa mal stanoviť v súlade s pravidlami ustanovenými v nariadení Rady (ES) č. 811/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zavádzajú opatrenia na obnovu zásob severnej šťuky morskej (3), nariadení Rady (ES) č. 2166/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa stanovujú opatrenia na obnovu zásob merlúzy južnej a homára nórskeho v Kantábrijskom mori a na západe Pyrenejského polostrova (4),

nariadení Rady (ES) č. 388/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa ustanovuje viacročný plán trvalo udržateľného využívania zásob soley v Biskajskom zálive (5), nariadení Rady (ES) č. 509/2007 zo 7. mája 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán trvalo udržateľného využívania populácie soley v západnej časti Lamanšského prielivu (6), nariadení Rady (ES) č. 676/2007 z 11. júna 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre rybolov využívajúci populácie platesy a soley v Severnom mori (7), nariadení Rady (ES) č. 1300/2008, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populáciu sleďa na západe Škótska a na ňu zameraný rybolov (8), nariadení Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2004 (1), nariadení Rady (ES) č. 302/2009 zo 6. apríla 2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori (9).

(6)

V súlade s článkom 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96 treba určiť populácie, na ktoré sa vzťahujú rôzne opatrenia uvedené v danom nariadení.

(7)

Rybolovné operácie vykonávané výlučne na účely vedeckého výskumu by sa nemali zahrnúť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia s výnimkou operácií vykonávaných plavidlami, ktoré sa zúčastňujú iniciatív týkajúcich sa plne zdokumentovaného rybolovu.

(8)

U niektorých druhov, ako sú napríklad niektoré druhy žralokov, by aj obmedzená rybolovná činnosť mohla vážne ohroziť ich ochranu. Rybolovné možnosti týchto druhov by sa mali preto v plnej miere obmedziť všeobecným zákazom lovu týchto druhov.

(9)

Na rok 2010 treba stanoviť stropy maximálneho prípustného rybolovného úsilia v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 2166/2005, článkom 5 nariadenia (ES) č. 09/2007, článkom 9 nariadenia (ES) č. 676/2007, článkami 11 a 12 nariadenia (ES) č. 1342/2008 a článkami 5 a 9 nariadenia (ES) č. 302/2009 a zároveň zohľadniť nariadenie Rady (ES) č. 754/2009 z 27. júla 2009, ktorým sa z režimu pre rybolovné úsilie ustanoveného v kapitole III nariadenia (ES) č. 1342/2008 vynímajú niektoré skupiny plavidiel (10).

(10)

Na základe odporúčania ICES je potrebné zachovať a zrevidovať systém riadenia rybolovného úsilia zameraného na piesočnice vo vodách EÚ zón ICES IIa, IIIa a IV.

(11)

Vzhľadom na najnovšie vedecké odporúčania ICES a v súlade s medzinárodnými záväzkami v súvislosti s Dohovorom o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) je nutné obmedziť rybolovné úsilie zamerané na určité hlbokomorské druhy.

(12)

Rybolovné možnosti by sa mali využívať v súlade s právnymi prepismi Únie, a najmä s nariadením Komisie (EHS) č. 2807/83 z 22. septembra 1983, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre zaznamenávanie údajov o úlovkoch rýb členských štátov (11), nariadením Rady (EHS) č. 2930/86 z 22. septembra 1986, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (12), nariadením Komisie (EHS) č. 1381/87 z 20. mája 1987, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre označovanie a dokumentáciu rybárskych plavidiel (13), článkom 21 nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (14), nariadením Rady (ES) č. 1627/94 z 27. júna 1994, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia týkajúce sa zvláštnych rybárskych povolení (15), nariadením Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (16),

nariadením Rady (ES) č. 2347/2002 zo 16. decembra 2002, ktorým sa zriaďujú požiadavky špecifického prístupu a pridružených podmienok, ktoré sa vzťahujú na rybolov hlbokomorských zásob rýb (17), nariadením Rady (ES) č. 1954/2003 zo 4. novembra 2003 o riadení rybárskeho úsilia týkajúceho sa určitých rybolovných oblastí a zdrojov Spoločenstva (18), nariadením Komisie (ES) č. 2244/2003 z 18. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa systémov monitorovania plavidiel umiestnených na družici (19), nariadením Rady (ES) č. 601/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa ustanovujú určité kontrolné opatrenia pri rybárskych činnostiach v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o ochrane živých antarktických morských zdrojov (20), nariadením Rady (ES) č. 2115/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa ustanovuje plán obnovy grónskeho halibuta v rámci Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (21),

nariadením (ES) č. 2166/2005, nariadením (ES) č. 388/2006, nariadením Rady (ES) č. 1966/2006 z 21. decembra 2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania (22), nariadením Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori (23), nariadením (ES) č. 509/2007, nariadením Rady (ES) č. 520/2007 zo 7. mája 2007, ktorým sa ustanovujú technické opatrenia na ochranu určitých zásob druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti (24), nariadením (ES) č. 676/2007, nariadením Rady (ES) č. 1386/2007 z 22. októbra 2007, ktorým sa ustanovujú ochranné a vynucovacie opatrenia uplatniteľné v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (25), nariadením Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (26), nariadením Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva (27),

nariadením Komisie (ES) č. 1077/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania (28), nariadením (ES) č. 1300/2008, nariadením (ES) č. 1342/2008, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantiku (prepracované znenie) (29), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov v severozápadnom Atlantiku (prepracované znenie) (30), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (prepracované znenie) (31) nariadením (ES) č. 302/2009 a nariadením Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky (32).

(13)

V súlade s postupom ustanoveným v dohodách alebo protokoloch o vzťahoch v oblasti rybolovu s Nórskom (33), Faerskými ostrovmi (34) a Grónskom (35) Únia konzultovala rybolovné práva s týmito partnermi. Konzultácie s Grónskom sa uzavreli 25. novembra 2009 a stanovili sa v nich rybolovné možnosti dostupné pre plavidlá EÚ v grónskych vodách na rok 2010. Konzultácie s Faerskými ostrovmi a Nórskom sa nefinalizovali a uzavretie dohôd s týmito partnermi na rok 2010 sa očakáva začiatkom roku 2010. Aby sa predišlo narušeniu rybolovných činností Únie a zároveň zabezpečila dostatočná pružnosť pri uzatváraní týchto dohôd začiatkom roku 2010, je vhodné, aby Únia predbežne stanovila rybolovné možnosti pre populácie podliehajúce týmto dohodám, pokým sa neuzavrú.

(14)

Únia je zmluvnou stranou viacerých organizácií rybného hospodárstva a na činnosti ďalších organizácií sa zúčastňuje ako nezmluvná spolupracujúca strana. Okrem toho na základe aktu o pristúpení z roku 2003 spravuje Únia od dátumu pristúpenia Poľska k Európskej únii aj dohody o rybolove, ktoré uzavrela Poľská republika pred pristúpením, ako napríklad Dohovor o ochrane a riadení zdrojov tresky tmavej v centrálnej časti Beringovho mora. Tieto organizácie rybného hospodárstva odporúčali zaviesť na rok 2010 niekoľko opatrení vrátane rybolovných možností pre plavidlá EÚ. Únia by mala tieto rybolovné možnosti zaviesť.

(15)

Medziamerická komisia pre tropické tuniaky (IATTC) na svojom výročnom zasadnutí v roku 2009 neprijala obmedzenia úlovkov tuniaka žltoplutvého, tuniaka okatého a tuniaka pruhovaného a hoci Únia nie je členom IATTC, je nevyhnutné regulovať rybolovné možnosti týkajúce sa zdrojov, ktoré sú v kompetencii IATTC, aby sa zaistilo ich udržateľné spravovanie.

(16)

Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) prijala na svojom výročnom zasadnutí v roku 2009 tabuľky, v ktorých sa uvádza nedostatočné a nadmerné využívanie rybolovných možností zmluvnými stranami dohovoru ICCAT. V tejto súvislosti prijala ICCAT rozhodnutie, v ktorom uviedla, že počas roka 2008 Únia nevyužila v celom rozsahu svoju kvótu na lov severného a južného mečiara veľkého, tuniaka okatého a severného tuniaka dlhoplutvého. V záujme rešpektovania úpravy kvót Únie, ktoré stanovila ICCAT, je potrebné, aby sa rozdelenie rybolovných možností vyplývajúcich z tohto neúplného využitia vykonalo na základe príslušného podielu jednotlivých členských štátov na neúplnom využití bez úpravy distribučného kľúča ustanoveného týmto nariadením na účely každoročného prideľovania TAC. Na tomto zasadnutí sa zmenil a doplnil plán obnovy populácií tuniaka modroplutvého. ICCAT ďalej prijala odporúčanie v súvislosti s ochranou žralokov druhu Alopias superciliosus. V záujme prispenia k ochrane populácií rýb je tieto opatrenia potrebné uplatňovať.

(17)

Na treťom medzinárodnom zasadnutí zameranom na vytvorenie regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva na otvorenom mori južnej časti Tichého oceánu (SPRFMO), ktoré sa uskutočnilo v máji 2007, prijali účastníci dočasné opatrenia vrátane rybolovných možností s cieľom regulovať pelagický rybolov, ako aj rybolov pri dne v tejto oblasti do vytvorenia tejto regionálnej organizácie. Tieto opatrenia sa zrevidovali počas ôsmeho medzinárodného zasadnutia zameraného na vytvorenie tejto SPRFMO, ktoré sa konalo v novembri 2009. Podľa dohody účastníkov sú tieto dočasné opatrenia dobrovoľné a nie sú právne záväzné podľa medzinárodného práva. Napriek tomu sa na základe súvisiacich ustanovení Dohody OSN o populáciách rýb odporúča, aby sa tieto opatrenia začlenili do práva Únie.

(18)

Organizácia pre rybolov v juhovýchodnom Atlantiku (SEAFO) na svojom výročnom zasadnutí v roku 2009 prijala obmedzenia výlovu pre dve dodatočné populácie rýb v oblasti dohovoru SEAFO. Tieto obmedzenia výlovu je potrebné vykonať v práve Únie.

(19)

Z dôvodov kontinuity by sa určitým rybárskym plavidlám tretích krajín malo za určitých podmienok umožniť loviť vo vodách EÚ, pokiaľ nariadenie (ES) č. 1006/2008 a jeho vykonávacie predpisy neustanovujú inak.

(20)

V kontexte stanovovania rybolovných možností a v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 1342/2008 môže Rada na základe informácií od členských štátov a posúdenia STECF vyňať niektoré skupiny plavidiel z uplatňovania režimu rybolovného úsilia ustanoveného v uvedenom nariadení, pokiaľ sú k dispozícii príslušné údaje o úlovkoch a odhodených množstvách tresky z dotknutých plavidiel, pokiaľ podiel úlovkov tresky nepresiahne 1,5 % celkových úlovkov danej skupiny plavidiel a pokiaľ by začlenenie tejto skupiny do režimu úsilia predstavovalo neprimerané administratívne zaťaženie vzhľadom na jeho celkový vplyv na populácie tresky. Poľsko poskytlo informácie o úlovkoch tresky skupinou plavidiel, ktorá pozostáva z jedného plavidla loviaceho tresku žltkavú v Severnom mori pomocou vlečných sietí na lov pri dne s veľkosťou ôk 100 mm alebo viac. Spojené kráľovstvo poskytlo informácie o úlovkoch tresky dvoch skupín plavidiel, ktoré používajú vlečné siete na lov pri dne na západe Škótska. Na základe týchto informácií, ktoré posúdil STECF, možno konštatovať, že úlovky tresky vrátane odhodených množstiev z týchto skupín plavidiel nepresahujú 1,5 % ich celkových úlovkov. Okrem toho so zreteľom na kontrolné a monitorovacie opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť monitorovanie a kontrolu rybolovných činností týchto skupín plavidiel, a vzhľadom na to, že začlenenie týchto skupín by predstavovalo administratívne zaťaženie neprimerané jeho celkovému vplyvu na populácie tresky, je vhodné tieto skupiny plavidiel vyňať z uplatňovania kapitoly III nariadenia (ES) č. 1342/2008, a tak umožniť stanoviť príslušné obmedzenia úsilia pre dotknuté členské štáty.

(21)

V súlade s článkom 291 zmluvy opatrenia potrebné na stanovenie obmedzení úlovkov pre určité populácie rýb, ktoré žijú krátko, by sa mali prijať z dôvodu naliehavosti v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (36),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet

1.   Týmto nariadením sa stanovujú tieto rybolovné možnosti a podmienky funkčne prepojené k využívaniu uvedených rybolovných možností:

rybolovné možnosti týkajúce sa určitých populácií rýb a skupín populácií rýb na rok 2010, a

určité obmedzenia rybolovného úsilia na rok 2011 a rybolovné možnosti týkajúce sa určitých antarktických populácií na obdobia ustanovené v hlave II kapitole III oddiele 2 a v prílohách IE a V.

2.   Týmto nariadením sa tiež ustanovujú predbežné rybolovné možnosti pre určité populácie rýb alebo skupiny populácií rýb, ktoré podliehajú bilaterálnym rybolovným dohodám s Nórskom a Faerskými ostrovmi, kým sa neuzavrú konzultácie o dohodách na rok 2010.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Ak nie je ustanovené inak, toto nariadenie sa uplatňuje na:

a)

plavidlá EÚ, a

b)

rybárske plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou tretích krajín a sú registrované v tretích krajinách („plavidlá tretích krajín“) vo vodách EÚ.

2.   Odchylne od odseku 1 sa toto nariadenie s výnimkou poznámky pod čiarou č. 1 k tabuľke uvedenej v prílohe V časti B neuplatňuje na rybolovné operácie vykonávané výlučne na účely vedeckého výskumu, ktoré sa vykonávajú s povolením a pod právomocou členského štátu, ktorý je vlajkovým štátom dotknutého plavidla, a o ktorých boli Komisia a členské štáty, v ktorých vodách sa výskum vykonáva, dopredu informovaní. Členské štáty vykonávajúce rybolovné činnosti na účely vedeckého výskumu informujú Komisiu, členské štáty, v ktorých vodách sa výskum vykonáva, ICES a STECF o všetkých úlovkoch z takýchto rybolovných operácií.

3.   Odsek 2 sa neuplatňuje na rybolovné operácie plavidiel, ktoré sa zúčastňujú na iniciatívach týkajúcich sa plne zdokumentovaného rybolovu, keď takýto rybolov využíva dodatočné kvóty.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa okrem vymedzení pojmov ustanovených v článku 3 nariadenia (ES) č. 2371/2002 uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„plavidlá EÚ“ znamenajú rybárske plavidlá vymedzené v článku 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 2371/2002;

b)

„vody EÚ“ znamenajú vody vymedzené v článku 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 2371/2002;

c)

„celkový povolený výlov“ (TAC) znamená množstvo, ktoré je z každej populácie rýb možné uloviť a vyložiť každý rok;

d)

„kvóta“ je podiel TAC pridelený Únii, členským štátom alebo tretím krajinám;

e)

„medzinárodné vody“ sú vody, ktoré nie sú výsostnými vodami žiadneho štátu ani nepatria do jurisdikcie žiadneho štátu;

f)

„veľkosť ôk“ znamená veľkosť ôk určená v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 517/2008 z 10. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 850/98, pokiaľ ide o určenie veľkostí ôk sietí a posudzovanie hrúbky vlákna rybárskych sietí (37);

g)

„register rybárskej flotily EÚ“ znamená register založený Komisiou v súlade s článkom 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

h)

„rybársky denník“ znamená denník uvedený v článku 14 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 4

Rybolovné zóny

Na účely tohto nariadenia platia tieto vymedzenia zón:

a)

zóny ICES (Medzinárodná rada pre výskum mora) sú vymedzené v nariadení (ES) č. 218/2009;

b)

„Skagerrak“ je oblasť ohraničená na západe čiarou vedenou od majáka Hanstholm po maják Lindesnes a na juhu čiarou vedenou od majáka Skagen po maják Tistlarna a od tohto bodu po najbližší bod švédskeho pobrežia;

c)

„Kattegat“ je oblasť ohraničená na severe čiarou vedenou od majáka Skagen po maják Tistlarna a od tohto bodu po najbližší bod na švédskom pobreží a na juhu čiarou vedenou od Hasenøre po Gniben Spids, od Korshage po Spodsbjerg a od Gilbjerg Hoved po Kullen;

d)

„Kádizský záliv“ je oblasť zóny ICES IXa východne od 7° 23' 48″ z. d.;

e)

zóny CECAF (stredovýchodný Atlantik alebo hlavná rybolovná zóna 34 FAO) sú vymedzené v nariadení (ES) č. 216/2009;

f)

zóny NAFO (Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku) sú vymedzené v nariadení (ES) č. 217/2009;

g)

oblasť dohovoru SEAFO (Organizácie pre rybolov v juhovýchodnom Atlantiku) je vymedzená v Dohovore o ochrane a využívaní rybolovných zdrojov v juhovýchodnom Atlantickom oceáne Európskym Spoločenstvom (38);

h)

oblasť dohovoru ICCAT (Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov) je vymedzená v Medzinárodnom dohovore o zachovaní atlantických tuniakov (39);

i)

oblasť dohovoru CCAMLR (Dohovoru o ochrane živých antarktických morských zdrojov) je vymedzená v nariadení (ES) č. 601/2004;

j)

oblasť dohovoru IATTC (Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky) je vymedzená v Dohovore o posilnení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ustanovenej dohovorom medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou v roku 1949 (40);

k)

obasť IOTC (Komisia pre tuniaky z Indického oceánu) je vymedzená v Dohode o založení Komisie pre tuniaky z Indického oceánu (41);

l)

„oblasť dohovoru SPRFMO (Regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva v južnej časti Tichého oceánu)“ je oblasť otvoreného mora južne od 10 stupňov na sever od rovníka, severne od oblasti dohovoru CCAMLR, východne od oblasti dohovoru SIOFA, vymedzenej v Dohode o rybolove v južnom Indickom oceáne v mene Európskeho spoločenstva (42), a západne od rybolovných oblastí v jurisdikcii juhoamerických štátov;

m)

oblasť dohovoru WCPFC (Dohovoru o rybolove v západnom a strednom Tichom oceáne) je vymedzená v Dohovore o zachovaní a riadení zdrojov veľmi sťahovavých druhov rýb v západnom a strednom Tichom oceáne (43).

n)

„šíre more v Beringovom mori“ znamená oblasť šíreho mora v Beringovom mori, ktorá sa nachádza viac ako 200 námorných míľ od pobrežných línií, od ktorých sa meria šírka teritoriálnych vôd pobrežných štátov Beringovho mora.

HLAVA II

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI PRE PLAVIDLÁ EÚ

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 5

Obmedzenia úlovkov a rozdelenie

1.   Obmedzenia úlovkov pre plavidlá EÚ vo vodách EÚ alebo v určitých vodách nepatriacich EÚ a rozdelenie týchto obmedzení úlovkov medzi členské štáty a dodatočné podmienky v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa ustanovujú v prílohe I.

2.   Plavidlám EÚ sa týmto povoľuje loviť v rámci kvót stanovených v prílohe I vo vodách, ktoré sú v jurisdikcii Faerských ostrovov, Grónska, Islandu a Nórska, a v rybolovnej zóne okolo ostrova Jan Mayen za podmienok, ktoré sa ustanovujú v článku 12 a v prílohe III k tomuto nariadeniu a v nariadení (ES) č. 1006/2008 a jeho vykonávacích ustanoveniach.

3.   Komisia stanoví obmedzenia úlovkov pre rybolov piesočníc vo vodách EÚ zón IIa, IIIa a IV ICES podľa pravidiel ustanovených v ods. 6 prílohy IID.

4.   Komisia stanoví obmedzenia úlovkov korušky polárnej v grónskych vodách zón ICES V a XIV pre Úniu vo výške 7,7 % TAC korušky polárnej okamžite po stanovení TAC.

5.   Na základe vedeckých informácií zhromaždených v prvom polroku 2010 môže Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002 zrevidovať obmedzenia úlovkov populácií tresky koruškovitej vo vodách EÚ zón ICES IIa, IIIa a IV a populácií šproty severnej vo vodách EÚ zón ICES IIa a IV.

6.   V dôsledku revízie populácií tresky koruškovitej v súlade s odsekom 5 môže Komisia v záujme zohľadnenia priemyselných vedľajších úlovkov tresky koruškovitej zrevidovať v súlade s postupom uvedeným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002 obmedzenia úlovkov populácií tresky merlang vo vodách EÚ zóny ICES IIa, IIIa a IV a populácií tresky jednoškvrnnej vo vodách EÚ zóny ICES IIa, III a IV.

7.   Komisia môže stanoviť obmedzenia výlovu pre populácie sardely v zóne ICES VIII v súlade s postupom uvedeným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002 na základe vedeckých informácií zozbieraných počas prvej polovice roka 2010.

Článok 6

Zakázané druhy

Rybárskym plavidlám EÚ sa zakazuje loviť, držať na palube, prekladať a vykladať tieto druhy:

a)

obroň sťahovavý (Cetorhinus maximus) a žralok belasý (Carcharodon carcharias) vo všetkých vodách EÚ a vodách nepatriacich EÚ;

b)

poloraja krídlatá (Squatina squatina) vo všetkých vodách EÚ;

c)

druh Dipturus batus vo vodách EÚ zónach ICES IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX a X;

d)

druh Raja undulata a druh Rostroraja alba vo vodách EÚ zónach ICES VI, VII, VIII, IX a X a

e)

lamna sleďová (Lamna nasus) v mediznárodných vodách.

Článok 7

Osobitné ustanovenia o rozdelení

1.   Rozdelenie rybolovných možností medzi členské štáty podľa prílohy I platí bez toho, aby boli dotknuté:

a)

výmeny vykonané podľa článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

b)

prerozdelenia podľa článku 21 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2847/93 alebo podľa článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1006/2008;

c)

dodatočné vykládky povolené podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 847/96;

d)

množstvá zadržané v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 847/96;

e)

zníženia podľa článkov 105, 106 a 107 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

2.   Pokiaľ sa v prílohe I tohto nariadenia neuvádza inak, článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje na populácie, na ktoré sa vzťahuje preventívny TAC, a článok 3 ods. 2 a 3 a článok 4 uvedeného nariadenia na populácie, na ktoré sa vzťahuje analytický TAC.

Článok 8

Obmedzenia rybolovného úsilia

Od 1. februára 2010 do 31. januára 2011 sa obmedzenia rybolovného úsilia ustanovené:

a)

v prílohe IIA uplatňujú na riadenie určitých populácií v Kattegate, Skagerraku, v tej časti zóny ICES IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat, v zónach ICES IV, VIa, VIIa, VIId a vodách EÚ zón ICES IIa a Vb;

b)

v prílohe IIB uplatňujú na obnovu merlúzy európskej a homára štíhleho v zónach ICES VIIIc a IXa s výnimkou Kádizského zálivu;

c)

v prílohe IIC uplatňujú na spravovanie populácií soley v zóne ICES VIIe;

d)

v prílohe IID uplatňujú na spravovanie populácií piesočníc vo vodách EÚ zón ICES IIa, IIIa a IV.

Článok 9

Obmedzenia úlovkov a rybolovného úsilia v hlbokomorskom rybolove

1.   Okrem obmedzení úlovkov ustanovených v nariadení (ES) č. 1359/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa na roky 2009 a 2010 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá EÚ, pokiaľ ide o určité populácie hlbokomorských rýb (44), sa týmto zakazuje uloviť a držať na palube, prekladať alebo vykladať akékoľvek celkové množstvo hlbokomorských druhov a halibuta tmavého prevyšujúce 100 kg na každú plavbu, ak predmetné plavidlo nemá povolenie na hlbokomorský rybolov vydané v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 2347/2002.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby rybolovné činnosti, ktoré každý kalendárny rok vedú k tomu, že plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou a zaregistrované na ich území vylovia a držia na palube viac ako 10 ton hlbokomorských druhov a halibuta tmavého, podliehali povoleniu na hlbokomorský rybolov.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade plavidiel s povolením na hlbokomorský rybolov úrovne rybolovného úsilia, merané v kilowattdňoch neprítomnosti v prístave, na rok 2010 neprekročili 65 % priemerného ročného rybolovného úsilia, ktoré vynaložili plavidlá príslušného členského štátu v roku 2003 pri plavbách, keď mali povolenia na hlbokomorský rybolov a/alebo sa vylovili hlbokomorské druhy uvedené v prílohách I a II k nariadeniu (ES) č. 2347/2002. Tento odsek sa uplatňuje len na rybolovné výpravy, na ktorých sa uloví viac ako 100 kg hlbokomorských druhov iných ako striebristka severná.

Článok 10

Podmienky vykládky úlovkov a vedľajších úlovkov

1.   Ryby z populácií, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia úlovkov, zostanú na palube alebo sa vyložia, len ak:

a)

tieto úlovky ulovili plavidlá členského štátu s kvótou a táto kvóta nie je vyčerpaná; alebo

b)

tieto úlovky predstavujú časť kvóty Únie, ktorá nebola rozdelená medzi kvóty členských štátov, a táto kvóta Únia sa nevyčerpala.

2.   Odchylne od odseku 1 sa tieto ryby môžu držať na palube a vyložiť aj vtedy, ak určitý členský nemá žiadne kvóty, alebo keď sú kvóty alebo podiely vyčerpané:

a)

iné druhy ako sleď a makrela, keď:

i)

boli ulovené zmiešané s inými druhmi sieťami, ktorých veľkosť ôk je menšia ako 32 mm v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 850/98, a

ii)

úlovky neboli roztriedené na palube alebo pri vykládke;

alebo

b)

makrely, keď

i)

boli ulovené zmiešané so stavridami ostrobokými alebo sardinkami;

ii)

neprekračujú 10 % celkovej hmotnosti makrely, stavridy ostrobokej a sardiniek na palube a;

iii)

úlovky neboli roztriedené na palube alebo pri vykládke.

3.   Všetky vykládky sa započítajú do kvóty alebo, ak nebola kvóta Únie rozdelená medzi členské štáty formou kvót, do kvóty Únie, s výnimkou úlovkov vykonaných v súlade s odsekom 2.

4.   Percento vedľajších úlovkov sa určí a s vedľajšími úlovkami sa naloží v súlade s článkami 4 a 11 nariadenia (ES) č. 850/98.

Článok 11

Obmedzenia vo využívaní určitých rybolovných možností

V období od 1. mája do 31. júla 2010 sa zakazuje loviť alebo ponechávať na palube akékoľvek morské organizmy okrem sleďa, makrely, sardinky, stavrely ostrobokej, šproty, tresky belasej a striebristky v oblasti ohraničenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto miesta:

Bod

Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

1

52o 27' s. š.

12o 19' z. d.

2

52o 40' s. š.

12o 30' z. d.

3

52o 47' s. š.

12o 39,600' z. d.

4

52o 47' s. š.

12o 56' z. d.

5

52o 13,5' s. š.

13o 53,830' z. d.

6

51o 22' s. š.

14o 24' z. d.

7

51o 22' s. š.

14o 03' z. d.

8

52o 10' s. š.

13o 25' z. d.

9

52o 32' s. š.

13o 07,500' z. d.

10

52o 43' s. š.

12o 55' z. d.

11

52o 43' s. š.

12o 43' z. d.

12

52o 38,800' s. š.

12o 37' z. d.

13

52o 27' s. š.

12o 23' z. d.

14

52o 27' s. š.

12o 19' z. d.

Článok 12

Netriedené vykládky v zónach ICES IIIa, IV a VIId a vo vodách EÚ zóny ICES IIa

1.   Ak sa v prípade určitého členského štátu dosiahnu obmedzenia úlovkov sleďa v zónach IIIa, IV a VIId a vo vodách EÚ zóny ICES IIa, tak sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou uvedeného členského štátu a zaregistrovaným v Únii, ktoré lovia v rybolovných oblastiach, pre ktoré platia príslušné obmedzenia úlovkov, zakazuje vykladať úlovky, ktoré sú netriedené a ktoré obsahujú sleďa.

2.   Členské štáty zabezpečia vykonávanie primeraného programu odoberania vzoriek, ktorým sa umožní účinné monitorovanie netriedených vykládok podľa druhov ulovených v zónach ICES IIIa, IV a VIId a vo vodách EÚ zóny ICES IIa.

3.   Netriedené úlovky v zónach ICES IIIa, IV a VIId a vo vodách EÚ zóny ICES IIa sa vyložia iba v prístavoch a na miestach vykládky, kde sa vykonáva program odoberania vzoriek uvedený v odseku 2.

Článok 13

Zasielanie údajov

Keď podľa článkov 33 a 34 nariadenia (ES) č. 1224/2009 zasielajú členské štáty Komisii údaje o vyložených množstvách ulovených populácií, použijú pri tom kódy populácií ustanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA II

Povolenie na rybolov vo vodách tretích krajín

Článok 14

Povolenia na rybolov

1.   Maximálny počet povolení na rybolov pre plavidlá EÚ loviace vo vodách tretej krajiny je ustanovený v prílohe III.

2.   Ak na základe článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 jeden členský štát prevedie na iný členský štát (výmena) kvótu v rybolovných oblastiach ustanovených v prílohe III, prevedú sa aj príslušné povolenia na rybolov a prevod sa oznámi Komisii. Celkový počet povolení na rybolov pre každú rybolovnú oblasť ustanovený v prílohe III sa však nesmie prekročiť.

KAPITOLA III

Rybolovné možnosti vo vodách regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva

Oddiel 1

Oblasť dohovoru ICCAT

Článok 15

Obmedzenia počtu plavidiel, ktoré môžu loviť tuniaka modroplutvého

Podľa prílohy IV sa obmedzí maximálny počet týchto plavidiel:

lode EÚ s návnadou a lode EÚ s vlečnými lovnými šnúrami aktívne loviace tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) v rozpätí od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm vo východnej časti Atlantického oceánu;

plavidlá vykonávajúce pobrežný drobný rybolov EÚ s oprávnením aktívne loviť tuniaka modroplutvého v rozpätí od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm v Stredozemnom mori;

plavidlá EÚ aktívne loviace tuniaka modroplutvého v Jadranskom mori na chovné účely s povolením loviť tuniaka modroplutvého v rozpätí od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm.

Článok 16

Doplňujúce podmienky ku kvóte na lov tuniaka modroplutvého rozdelenej podľa prílohy ID

Navyše k článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 302/2009 sa vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori počas obdobia od 15. apríla do 15. mája 2010 zakazuje lov tuniaka modroplutvého vakovými sieťami.

Článok 17

Rekreačný a športový rybolov

Členské štáty vyčlenia zo svojich kvót rozdelených podľa prílohy ID osobitnú kvótu na lov tuniaka modroplutvého na účely rekreačného a športového rybolovu.

Článok 18

Žraloky

1.   Pri každom rybolove sa zakazuje ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať akúkoľvek časť alebo celé telá žralokov druhu Alopias superciliosus.

2.   Zakazuje sa vykonávať cielený rybolov zameraný na žraloky rodu Alopias.

Oddiel 2

Oblasť dohovoru CCAMLR

Článok 19

Zákazy a obmedzenia úlovkov

1.   Priamy rybolov druhov ustanovených v prílohe V časti A sa zakazuje v zónach a v obdobiach ustanovených v danej prílohe.

2.   V prípade nového a prieskumného rybolovu platia obmedzenia úlovkov a vedľajších úlovkov ustanovené v prílohe V časti B v podoblastiach ustanovených v uvedenej prílohe.

Článok 20

Prieskumný rybolov

1.   Rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu a zaregistrované v ňom, ktoré boli oznámené CCAMLR v súlade s článkami 7 a 7a nariadenia (ES) č. 601/2004, sa môžu zúčastňovať na prieskumnom rybolove druhu Dissostichus spp. lovnou šnúrou, ktorý sa uskutočňuje v podoblastiach FAO 88.1 a 88.2, ako aj v divíziách 58.4.1 a 58.4.2 mimo oblastí vo vnútroštátnej jurisdikcii.

2.   Pokiaľ ide o podoblasti FAO 88.1 a 88.2, ako aj o divízie 58.4.1 a 58.4.2 sú obmedzenia celkového výlovu a vedľajších úlovkov na každú podoblasť a divíziu a ich rozdelenie medzi malé prieskumné jednotky (SSRU) v rámci každej z nich ustanovené v prílohe V časti B. Rybolov v každej SSRU skončí, keď nahlásený výlov dosiahne stanovený limit, a táto SSRU sa uzatvorí pre rybolov na zvyšok sezóny.

3.   Rybolov sa uskutočňuje podľa možnosti v čo najširšom geografickom a hĺbkovom rozsahu, aby bolo možné získať informácie potrebné na určenie potenciálu rybolovu a aby sa zabránilo nadmernej koncentrácii výlovu a rybolovného úsilia. Rybolov v podoblastiach FAO 88.1 a 88.2, ako aj v divíziách 58.4.1 a 58.4.2 sa však zakazuje v hĺbkach menších ako 550 m.

Článok 21

Lov pancierovky v rybárskom hospodárskom roku 2010/2011

1.   Pancierovku môžu v rybárskom hospodárskom roku 2010/2011 v oblasti dohovoru CCAMLR loviť pancierovku (Euphausia superba) oba tie členské štáty, ktoré sú členmi komisie CCAMLR. Ak takýto členský štát zamýšľa loviť pancierovku v oblasti dohovoru CCAMLR, oznámia sekretariátu CCAMLR a Komisii v súlade s článkom 5a nariadenia (ES) č. 601/2004 a v každom prípade najneskôr 1. júna 2010:

a)

svoj zámer loviť pancierovku, a to na formulári ustanovenom v prílohe V časti C;

b)

konfiguráciu siete, a to na tlačive ustanovenom v prílohe V časti D.

2.   Oznámenie uvedené v odseku 1 obsahuje informácie ustanovené v článku 3 nariadenia (ES) č. 601/2004 za každé plavidlo, ktorému členský štát povolí loviť pancierovku.

3.   Členské štáty, ktoré zamýšľajú loviť pancierovku v oblasti dohovoru CCAMLR, ohlásia iba tie oprávnené plavidlá, ktoré sa plavia pod ich vlajkou v čase podávania oznámenia.

4.   Členské štáty majú právo povoliť účasť na love pancierovky plavidlu, ktoré nebolo nahlásené CCAMLR v súlade s odsekmi 1, 2 a 3, ak sa lovu nemôže z legitímnych prevádzkových dôvodov alebo zásahu vyššej moci zúčastniť oprávnené plavidlo. Za takýchto okolností príslušné členské štáty ihneď informujú sekretariát CCAMLR a Komisiu, pričom uvedú:

a)

podrobné informácie o plánovanej výmene plavidla (plavidiel) podľa ods. 2, vrátane informácií ustanovených v článku 3 nariadenia (ES) č. 601/2004;

b)

vyčerpávajúce vysvetlenie dôvodov výmeny a všetky súvisiace podporné dôkazy alebo materiály.

5.   Členské štáty nepovolia účasť na love pancierovky plavidlu, ktoré sa nachádza na zozname plavidiel NNN CCAMLR.

Článok 22

Úplné uzavretie rybolovu

1.   Potom, ako sekretariát CCAMLR oznámi uzavretie rybolovu z dôvodu vyčerpania TAC uvedeného v prílohe IE, členské štáty zabezpečia, aby všetky plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou a loviace v oblasti, riadiacej oblasti, podoblasti, divízii, SSRU alebo inej riadiacej jednotke, na ktorú sa oznámenie o uzavretí vzťahuje, odstránili z vody do stanoveného dátumu a času uzavretia všetok svoj rybársky výstroj.

2.   Potom, ako plavidlo dostane takéto oznámenie, do 24 hodín od oznámeného dátumu a času prestane s nasadzovaním ďalších lovných šnúr. Ak takéto oznámenie dostane menej ako 24 hodín pre dátumom a časom uzavretia, prestane s nasadzovaním ďalších lovných šnúr od prijatia oznámenia.

3.   V prípade uzavretia rybolovu uvedeného v odseku 1 všetky plavidlá opustia rybolovnú oblasť ihneď po odstránení všetkého rybárskeho výstroja z vody.

4.   Ak plavidlo nie je schopné odstrániť všetok svoj rybársky výstroj z vody do oznámeného dátumu a času uzavretia z dôvodov súvisiacich s:

a)

bezpečnosťou plavidla a posádky;

b)

obmedzeniami, ktoré môžu vyplynúť z nepriaznivých poveternostných podmienok;

c)

ľadovou pokrývkou morskej hladiny alebo

d)

potrebou ochraňovať antarktické morské prostredie,

plavidlo oznámi svojmu vlajkovému členskému štátu, aká je situácia. Členské štáty urýchlene informujú sekretariát CCAMLR a Komisiu. Plavidlo napriek tomu vynaloží všetko primerané úsilie na čo najskoršie odstránenie všetkého svojho rybárskeho výstroja z vody.

5.   Ak sa uplatňuje odsek 4, členské štáty prešetria činnosti plavidla a v súlade so svojimi vnútroštátnymi postupmi podajú sekretariátu CCAMLR a Komisii správu o svojich zisteniach najneskôr pred najbližším zasadnutím CCAMLR. V konečnej správe sa posúdi, či plavidlo vynaložilo všetko primerané úsilie na odstránenie všetkého svojho rybárskeho výstroja z vody:

a)

do oznámeného dátumu a času uzavretia a

b)

čo najskôr po oznámení uvedenom v odseku 4.

6.   Ak plavidlo neopustí uzavretú oblasť ihneď po odstránení všetkého rybárskeho výstroja z vody, vlajkový členský štát zabezpečí, aby bol informovaný sekretariát CCAMLR a Komisia.

Oddiel 3

Oblasť IOTC

Článok 23

Obmedzenie rybolovnej kapacity plavidiel loviacich v oblasti IOTC

1.   Maximálny počet plavidiel EÚ loviacich tropické tuniaky v oblasti IOTC a zodpovedajúca kapacita v hrubej tonáži (GT) sú ustanovené v prílohe VI bode 1.

2.   Maximálny počet plavidiel EÚ loviacich mečiara veľkého (Xiphias gladius) a tuniaka dlhoplutvého (Thunnus alalunga) v oblasti IOTC a zodpovedajúca kapacita v hrubej tonáži (GT) sú ustanovené v prílohe VI bode 2.

3.   Členské štáty môžu zmeniť počet plavidiel uvedený v odsekoch 1 a 2 v podľa typu výstroja pod podmienkou, že Komisii môžu preukázať, že táto zmena nevedie k zvýšeniu rybolovného úsilia dotknutých populácií rýb.

4.   Členské štáty zaistia, aby v prípade navrhovaného presunu kapacity do svojej flotily, boli presúvané plavidlá v záznamoch plavidiel IOTC alebo záznamoch plavidiel iných regionálnych organizácií pre lov tuniaka. Žiadne plavidlo, ktoré sa nachádza na zozname plavidiel zapojených do nelegálneho, nenáhláseného a neregulovaného rybolovu (plavidlá NNN) akejkoľvek regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva, sa nesmie presunúť.

5.   S cieľom zohľadniť vykonávanie rozvojových plánov predložených IOTC môžu členské štáty zvýšiť hranice rybolovnej kapacity uvedené v tomto článku len v rámci limitov ustanovených v týchto rozvojových plánoch.

Oddiel 4

Oblasť dohovoru SPRFMO

Článok 24

Pelagický rybolov – obmedzenie kapacity

Členské štáty, ktoré sa v roku 2007, 2008 alebo 2009 aktívne venovali pelagickému rybolovu v oblasti dohovoru SPRFMO, obmedzia v roku 2010 celkovú tonáž plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a lovia pelagické populácie, na celkovú úroveň 78 610 GT v oblasti dohovoru SPRFMO tak, aby sa zabezpečilo udržateľné využívanie zdrojov pelagického rybolovu v južnej časti Tichého oceánu.

Článok 25

Pelagický rybolov – obmedzenia výlovu

1.   Pelagické populácie môžu v oblasti dohovoru SPRFMO v súlade s obmedzeniami výlovu stanovenými v prílohe IJ loviť iba členské štáty, ktoré sa v roku 2007, 2008 alebo 2009 aktívne venovali pelagickému rybolovu v tejto oblasti, ako sa uvádza v článku 24.

2.   Členské štáty každý mesiac oznámia Komisii mená svojich lodí, ktoré sa zúčastňujú rybolovu uvedeného v tomto článku, a ich charakteristiky vrátane tonáže.

3.   Na účely monitorovania rybolovu uvedeného v tomto článku členské štáty zasielajú najneskôr do pätnásteho dňa nasledujúceho mesiaca záznamy systému monitorovania plavidiel (VMS), mesačné správy o úlovkoch a pokiaľ možno aj záznamy komunikácie s prístavmi Komisii, ktorá ich postúpi dočasnému sekretariátu SPRFMO.

Článok 26

Rybolov pri dne

Členské štáty obmedzia rybolovné úsilie pri dne alebo výlov v rámci rybolovu pri dne v oblasti dohovoru SPRFMO na priemernú ročnú úroveň v období od 1. januára 2002 do 31. decembra 2006, pokiaľ ide o počet rybárskych plavidiel a iné parametre, ktoré sa vzťahujú na úroveň výlovu, rybolovné úsilie a rybolovnú kapacitu a len na tie časti oblasti dohovoru SPRFMO, v ktorej sa uskutočnil rybolov pri dne v prechádzajúcom rybárskom hospodárskom roku.

Oddiel 5

Oblasť dohovoru IATTC

Článok 27

Rybolov s vakovými sieťami

1.   Lov tuniaka žltoplutvého (Thunnus albacares), tuniaka okatého (Thunnus obesus) a tuniaka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) plavidlami s vakovými sieťami sa zakazuje:

a)

buď od 29. júla do 28. septembra 2010 alebo od 10. novembra 2010 do 18. januára 2011 v oblasti vymedzenej týmito hranicami:

americké pobrežia Tichého oceánu,

poludník 150° západnej zemepisnej dĺžky,

rovnobežka 40° severnej zemepisnej šírky,

rovnobežka 40° južnej zemepisnej šírky.

b)

od 29. septembra do 29. októbra 2010 v oblasti vymedzenej týmito hranicami:

poludník 94° západnej zemepisnej dĺžky,

poludník 110° západnej zemepisnej dĺžky,

rovnobežka 3° severnej zemepisnej šírky,

rovnobežka 5° južnej zemepisnej šírky.

2.   Príslušné členské štáty oznámia Komisii do 1. apríla 2010 zvolené obdobie uzavretia uvedené v odseku 1 písm. a). Počas zvoleného obdobia všetky plavidlá príslušných členských štátov s vakovými sieťami prestanú loviť vo vymedzenej oblasti s vakovými sieťami.

3.   Plavidlá s vakovými sieťami loviace tuniaka obyčajného v regulovanej oblasti IATTC ponechajú na palube a potom vyložia všetky ulovené tuniaky žltoplutvé, tuniaky okaté a tuniaky pruhované, okrem rýb, ktoré sa považujú za nevhodné na ľudskú spotrebu z iného dôvodu, ako je ich veľkosť. Jedinou výnimkou je posledný záťah plavby, keď sa môže stať, že nebude dostatok priestoru na uskladnenie všetkých tuniakov ulovených počas daného záťahu.

Oddiel 6

Oblasť dohovoru SEAFO

Článok 28

Opatrenia na ochranu hlbokomorských žralokov

V oblasti dohovoru SEAFO sa zakazuje cielený rybolov týchto hlbokomorských žralokov: raje (Rajidae), ostroň bieloškvrný (Squalus acanthias), Etmopterus bigelowi, Etmopterus brachyurus, svetloň veľký (Etmopterus princeps), svetloň malý (Etmopterus pusillus), Apristurus manis, Scymnodon squamulosus a hlbokomorské žraloky radu Selachimorpha.

Oddiel 7

Oblasť dohovoru WCPFC

Článok 29

Obmedzenia rybolovného úsilia zameraného na tuniaka okatého, tuniaka žltoplutvého, tuniaka pruhovaného a juhotichomorského tuniaka dlhoplutvého

Členské štáty zabezpečia, aby sa celkové rybolovné úsilie zamerané na tuniaka okatého (Thunnus obesus), tuniaka žltoplutvého (Thunnus albacares), tuniaka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) a juhotichomorského tuniaka dlhoplutvého (Thunnus alalunga) v oblasti dohovoru WCPFC obmedzilo na rybolovné úsilie ustanovené v partnerských dohodách o rybolove medzi Úniou a pobrežnými štátmi tohto regiónu.

Článok 30

Oblasť zatvorená rybolovu pomocou zriadenia na zhlukovanie rýb

1.   V časti oblasti dohovoru WCPFC, ktorá sa nachádza medzi 20° s. š. a 20° j. š., sa od 1. júla 2010 00.00 hod. do 30. septembra 2010 24.00 hod. zakazujú rybolovné činnosti plavidiel s vakovými sieťami, ktoré využívajú zariadenia na zhlukovanie rýb (FAD). V tomto období môže plavidlo s vakovými sieťami vykonávať rybolovné činnosti v uvedenej časti oblasti dohovoru WCPFC iba vtedy, ak má na palube pozorovateľa, ktorý monitoruje, že plavidlo vôbec:

a)

nenasadzuje ani nevyužíva FAD alebo podobné elektronické zariadenie,

b)

neloví húfy pomocou FAD.

2.   Všetky plavidlá s vakovými sieťami, ktoré lovia v časti oblasti dohovoru WCPFC uvedenej v odseku 1 ponechajú na palube a vyložia alebo preložia všetky ulovené tuniaky okaté, tuniaky žltoplutvé a tuniaky pruhované.

3.   Odsek 2 sa neuplatňuje v týchto prípadoch:

a)

v poslednom záťahu plavby, ak plavidlo nemá dostatok priestoru na uloženie všetkých rýb,

b)

keď ryby nie sú vhodné na ľudskú spotrebu z iných dôvodov, ako je veľkosť, alebo

c)

keď dôjde k vážnej poruche mraziaceho zariadenia.

Článok 31

Obmedzenia počtu plavidiel, ktoré môžu loviť mečiara veľkého

Ustanovený maximálny počet plavidiel EÚ, ktoré sú oprávnené loviť mečiara veľkého (Xiphias gladius) v oblasti dohovoru WCPFC južne od 20° južnej zemepisnej šírky je uvedený v prílohe VII.

Oddiel 8

Beringovo more

Článok 32

Zákaz rybolovu na otvorenom mori v Beringovom mori

Lov aljašskej tresky tmavej (Theragra chalcogramma) na šírom mori v Beringovom mori sa zakazuje.

HLAVA III

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI PLAVIDIEL TRETÍCH KRAJÍN VO VODÁCH EÚ

Článok 33

Obmedzenia úlovkov

Rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou Nórska a rybárske plavidlá registrované na Faerských ostrovoch sú oprávnené loviť vo vodách EÚ v rámci obmedzení úlovkov ustanovených v prílohe I a musia spĺňať podmienky ustanovené v kapitole III nariadenia (ES) č. 1006/2008 a v tejto hlave.

Článok 34

Povolenia na rybolov

1.   Maximálny počet povolení na rybolov pre plavidlá tretích krajín loviace vo vodách EÚ sa ustanoví v prílohe VIII.

2.   Ryby z populácií, pre ktoré sú stanovené obmedzenia úlovkov, sa nesmú držať na palube alebo vykladať, ak ich neulovili plavidlá tretej krajiny, ktorá má kvótu, pričom sa táto kvóta zatiaľ nevyčerpala.

Článok 35

Zakázané druhy

Rybárskym plavidlám tretej krajiny sa zakazuje loviť, držať na palube, prekladať a vykladať tieto druhy:

a)

obroň sťahovavý (Cetorhinus maximus) a žralok belasý (Carcharodon carcharias) vo všetkých vodách EÚ;

b)

poloraja krídlatá (Squatina squatina) vo všetkých vodách EÚ;

c)

druh Dipturus batis vo vodách EÚ zónach ICES IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX a X;

d)

druh Raja undulata a druh Rostroraja alba vo vodách EÚ zónach ICES VI, VII, VIII, IX a X.

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1359/2008

V časti 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1359/2008 sa údaj týkajúci sa dlhochvosta tuponosého vo vodách Spoločenstva a vodách podobalsti ICES III, ktoré nie sú výsostnými vodami tretích krajín ani v ich jurisdikcii, sa nahrádza takto:

„Druh:

Dlhochvost tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Zóna:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín, zóny III (45)

(RNG/03-)

Rok

2009

2010

 

Dánsko

804

804

Nemecko

5

5

Švédsko

41

41

ES

850

850

Článok 37

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 754/2009

V článku 1 nariadenia (ES) č. 754/2009 sa dopĺňajú tieto písmená:

„c)

skupina plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou Spojeného kráľovstva a zúčastňujú sa rybolovu uvedeného v žiadosti Spojeného kráľovstva z 18. júna 2009 zameraného na homára a využívajúceho vlečné siete na lov pri dne a záťahové siete s veľkosťou ôk rovnajúcou sa alebo presahujúcou 70 mm a menšou ako 100 mm na západe Škótska, konkrétne v oblasti Minch (štatistické obdĺžniky ICES 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4, 45 E3);

d)

skupina plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou Spojeného kráľovstva a zúčastňujú sa rybolovu uvedeného v žiadosti Spojeného kráľovstva z 18. júna 2009 zameraného na homára a využívajúceho vlečné siete na lov pri dne a záťahové siete s veľkosťou ôk rovnajúcou sa alebo presahujúcou 70 mm a menšou ako 100 mm na západe Škótska, konkrétne v oblasti Firth of Clyde (štatistické obdĺžniky ICES 39 E5 a 40 E5);

e)

skupina plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou Poľska a zúčastňujú sa rybolovu uvedeného v žiadosti Poľska z 24. apríla 2009 doplnenej korešpondenciou z 11. júla 2009 zameraného na tresku tmavú a využívajúceho vlečné siete na lov pri dne s veľkosťou ôk rovnajúcou sa alebo presahujúcou 100 mm v Severnom mori a vodách EÚ zóny ICES IIa za neustálej prítomnosti pozorovateľov.“.

Článok 38

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1226/2009

Článok 2 nariadenia Rady (ES) č. 1226/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa na rok 2010 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori (46) sa nahrádza takto:

„Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na rybárske plavidlá Spoločenstva (plavidlá Spoločenstva) vykonávajúce svoju činnosť v Baltskom mori.

2.   Odchylne od odseku 1 sa toto nariadenie neuplatňuje na rybolovné operácie vykonávané výlučne na účely vedeckého výskumu, ktoré sa vykonávajú s povolením a pod právomocou členského štátu, ktorý je vlajkovým štátom dotknutého plavidla, a o ktorých boli Komisia a členské štáty, v ktorých vodách sa výskum vykonáva, dopredu informovaní. Členské štáty vykonávajúce rybolovné činnosti na účely vedeckého výskumu informujú Komisiu, členské štáty, v ktorých vodách sa výskum vykonáva, ICES a STECF o všetkých úlovkoch z takýchto rybolovných operácií.

3.   Odsek 2 sa neuplatňuje na rybolovné operácie plavidiel, ktoré sa zúčastňujú na iniciatívach týkajúcich sa plne zdokumentovaného rybolovu, keď takýto rybolov využíva dodatočné kvóty.“

Článok 39

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1287/2009

Článok 2 nariadenia (ES) č. 1287/2009 z 27. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú možnosti rybolovu a s nimi súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb v Čiernom mori na rok 2010 (47) a (ES) sa nahrádza takto:

„Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na rybárske plavidlá Spoločenstva (plavidlá Spoločenstva) vykonávajúce svoju činnosť v Čiernom mori.

2.   Odchylne od odseku 1 sa toto nariadenie neuplatňuje na rybolovné operácie vykonávané výlučne na účely vedeckého výskumu, ktoré sa vykonávajú s povolením a pod právomocou členského štátu, ktorý je vlajkovým štátom dotknutého plavidla, a o ktorých boli Komisia a členské štáty, v ktorých vodách sa výskum vykonáva, dopredu informovaní. Členské štáty vykonávajúce rybolovné činnosti na účely vedeckého výskumu informujú Komisiu, členské štáty, v ktorých vodách sa výskum vykonáva, ICES a STECF o všetkých úlovkoch z takýchto rybolovných operácií.

3.   Odsek 2 sa neuplatňuje na rybolovné operácie plavidiel, ktoré sa zúčastňujú na iniciatívach týkajúcich sa plne zdokumentovaného rybolovu, keď takýto rybolov využíva dodatočné kvóty.“

Článok 40

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

V prípade, kde sú rybolovné možnosti pre oblasť dohovoru CCAMLR ustanovené pre obdobia začínajúce pred 1. januárom 2010, tam sa hlava II kapitola III oddiel 2 a prílohy IE a V uplatňujú s účinnosťou od začiatku príslušných období uplatňovania uvedených rybolovných možností.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. januára 2010

Za Radu

predseda

M. A. MORATINOS


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 20.

(2)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  Ú. v. EÚ L 150, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 5.

(5)  Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2007, s. 7.

(7)  Ú. v. EÚ L 157, 19.6.2007, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 344, 20.12.2008, s. 6.

(9)  Ú. v. EÚ L 96, 15.4.2009, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 214, 19.8.2009, s. 16.

(11)  Ú. v. ES L 276, 10.10.1983, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 274, 25.9.1986, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 132, 21.5.1987, s. 9.

(14)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(15)  Ú. v. ES L 171, 6.7.1994, s. 7.

(16)  Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1.

(17)  Ú. v. ES L 351, 28.12.2002, s. 6.

(18)  Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2003, s. 1.

(19)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 17.

(20)  Ú. v. EÚ L 97, 1.4.2004, s. 16.

(21)  Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 3.

(22)  Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 1.

(23)  Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6.

(24)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2007, s. 3.

(25)  Ú. v. EÚ L 318, 5.12.2007, s. 1.

(26)  Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.

(27)  Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33.

(28)  Ú. v. EÚ L 295, 4.11.2008, s. 3.

(29)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 1.

(30)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 42.

(31)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 70.

(32)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(33)  Dohoda o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (Ú. v. ES L 226, 29.8.1980, s. 48).

(34)  Dohoda o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Faerských ostrovov na druhej strane (Ú. v. ES L 226, 29.8.1980, s. 12).

(35)  Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 4) a Protokol ktorým sa Stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok upravené v uvedenej dohode (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 9).

(36)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(37)  Ú. v. EÚ L 151, 11.6.2008, s. 5.

(38)  Uzavretý rozhodnutím Rady 2002/738/ES (Ú. v. ES L 234, 31.8.2002, s. 39).

(39)  Európske spoločenstvo pristúpilo rozhodnutím Rady 86/238/EHS (Ú. v. ES L 162, 18.6.1986, s. 33).

(40)  Uzavretý rozhodnutím Rady 2006/539/ES (Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006, s. 22).

(41)  Európske spoločenstvo pristúpilo rozhodnutím Rady 95/399/ES (Ú. v. ES L 236, 5.10.1995, s. 24).

(42)  Uzavretý rozhodnutím Rady 2008/780/ES (Ú. v. EÚ L 268, 9.10.2008, s. 27).

(43)  Európske spoločenstvo pristúpilo rozhodnutím Rady 2005/75/ES (Ú. v. EÚ L 32, 4.2.2005, s. 1).

(44)  Ú. v. EÚ L 352, 31.12.2008, s. 1.

(45)  V zóne ICES IIIa sa neuskutoční žiadny priamy rybolov dlhochvosta tuponosého, kým sa neskončia konzultácie medzi Európskou úniou a Nórskom.“

(46)  Ú. v. EÚ L 330, 16.12.2009, s. 1.

(47)  Ú. v. EÚ L 347, 24.12.2009, s. 1.


PRÍLOHA I

OBMEDZENIA ÚLOVKOV UPLATNITEĽNÉ NA PLAVIDLÁ EÚ V OBLASTIACH, V KTORÝCH EXISTUJÚ OBMEDZENIA ÚLOVKOV A PRE PLAVIDLÁ TRETÍCH KRAJÍN VO VODÁCH EÚ PODĽA DRUHOV A OBLASTÍ (V TONÁCH ŽIVEJ HMOTNOSTI, POKIAĽ NIE JE STANOVENÉ INAK)

Všetky obmedzenia úlovkov ustanovené v tejto prílohe sa na účely článku 5 tohto nariadenia považujú za kvóty, a preto podliehajú pravidlám ustanoveným v nariadení (ES) č. 1224/2009, najmä v jeho článkoch 33 a 34.

Pokiaľ nie je uvedení inak, odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na zóny ICES.

V rámci každej oblasti sa populácie rýb uvádzajú podľa abecedného poradia latinských názvov daných druhov. Na účely tohto nariadenia sa uvádza táto tabuľka latinských názvov a zodpovedajúcich bežných názvov:

Odborný názov

Trojmiestny abecedný kód

Bežný názov

Amblyraja radiata

RJR

ryby druhu Amblyraja radiata

Ammodytes spp.

SAN

piesočnice

Argentina silus

ARU

striebristka severná

Beryx spp.

ALF

beryxy

Brosme brosme

USK

mieň lemovaný

Centrophorus squamosus

GUQ

ostroňovec listošupinatý

Centroscymnus coelolepis

CYO

pailona hladká

Chaceon (Geryon) quinquedens

CRR

krab druhu Chaceon quinquedens

Champsocephalus gunnari

ANI

ľadovka makrelia

Chionoecetes spp.

PCR

kraby rodu Chionoecetes

Clupea harengus

HER

sleď atlantický

Coryphaenoides rupestris

RNG

dlhochvost tuponosý

Dalatias licha

SCK

svietivec riasnatopyský

Deania calcea

DCA

ostroňovec zobákonosý

Dipturus batis

RJB

druh Dipturus batis

Dissostichus eleginoides

TOP

nototénia patagónska

Engraulis encrasicolus

ANE

sardela európska

Etmopterus princeps

ETR

svetloň veľký

Etmopterus pusillus

ETP

svetloň malý

Euphausia superba

KRI

pancierovka antarktická

Gadus morhua

COD

treska škvrnitá

Galeorhinus galeus

GAG

psohlav húfny

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

platesa Glyptocephalus cynoglossus

Hippoglossoides platessoides

PLA

platesa drsná

Hippoglossus hippoglossus

HAL

halibut svetlý

Hoplostethus atlanticus

ORY

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

Illex illecebrosus

SQI

gordan západoatlantický

Lamna nasus

POR

lamna sleďová

Lepidonotothen squamifrons

NOS

nototénia sivá

Lepidorhombus spp.

LEZ

kalkany rodu Lepidorhombus

Leucoraja circularis

RJI

ryby druhu Leucoraja circularis

Leucoraja fullonica

RJF

ryby druhu Leucoraja fullonica

Leucoraja naevus

RJN

ryby druhu Leucoraja naevus

Limanda ferruginea

YEL

limanda žltochvostá

Limanda limanda

DAB

limanda európska

Lophiidae

ANF

čertovité

Macrourus spp.

GRV

dlhochvosty rodu Macrourus

Makaira nigricans

BUM

marlín mozaikový

Mallotus villosus

CAP

koruška polárna

Martialia hyadesi

SQS

gordan Martialia hyadesi

Melanogrammus aeglefinus

HAD

treska jednoškvrnná

Merlangius merlangus

WHG

treska merlang

Merluccius merluccius

HKE

merlúza európska

Micromesistius poutassou

WHB

treska belasá

Microstomus kitt

LEM

platesa Microstomus kitt

Molva dypterygia

BLI

molva modrá

Molva molva

LIN

molva veľká

Nephrops norvegicus

NEP

homár štíhly

Pandalus borealis

PRA

kreveta boreálna

Paralomis spp.

PAI

kraby rodu Paralomis

Penaeus spp.

PEN

krevety rodu Penaeus

Platichthys flesus

FLE

platesa bradavičnatá

Pleuronectes platessa

PLE

platesa veľká

Pleuronectiformes

FLX

platesotvaré

Pollachius pollachius

POL

treska žltkavá

Pollachius virens

POK

treska tmavá

Psetta maxima

TUR

kalkan veľký

Raja brachyura

RJH

ryby druhu Raja brachyura

Raja clavata

RJC

raja ostnatá

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

ryby druhu Raja (Dipturus) nidarosiensis

Raja microocellata

RJE

ryby druhu Raja microocellata

Raja montagui

RJM

ryby druhu Raja montagui

Raja undulata

RJU

ryby druhu Raja undulata

Rajiformes - Rajidae

SRX-RAJ

rajotvaré

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

halibut tmavý

Rostroraja alba

RJA

ryby druhu Rostroraja alba

Scomber scombrus

MAC

makrela atlantická

Scophthalmus rhombus

BLL

kalkan hladký

Sebastes spp.

RED

sebastesy

Solea solea

SOL

solea európska

Solea spp.

SOX

soley

Sprattus sprattus

SPR

šprota severná

Squalus acanthias

DGS

ostroň bieloškvrný

Tetrapturus albidus

WHM

kopijonos belavý

Thunnus maccoyii

SBF

tuniak južný

Thunnus obesus

BET

tuniak okatý

Thunnus thynnus

BFT

tuniak modroplutvý

Trachurus spp.

JAX

stavridy

Trisopterus esmarkii

NOP

treska koruškovitá

Urophycis tenuis

HKW

mieňovec belavý

Xiphias gladius

SWO

mečiar veľký

Nasledujúca tabuľka bežných názvov s príslušnými latinskými názvami sa uvádza len na vysvetlenie:

beryxy

ALF

Beryx spp.

platesa drsná

PLA

Hippoglossoides platessoides

sardela európska

ANE

Engraulis encrasicolus

čertovité

ANF

Lophiidae

ľadovka makrelia

ANI

Champsocephalus gunnari

halibut svetlý

HAL

Hippoglossus hippoglossus

tuniak okatý

BET

Thunnus obesus

ostroňovec zobákonosý

DCA

Deania calcea

ryby druhu Raja brachyura

RJH

Raja brachyura

molva modrá

BLI

Molva dypterygia

marlín mozaikový

BUM

Makaira nigricans

treska belasá

WHB

Micromesistius poutassou

tuniak modroplutvý

BFT

Thunnus thynnus

kalkan hladký

BLL

Scophthalmus rhombus

koruška polárna

CAP

Mallotus villosus

treska škvrnitá

COD

Gadus morhua

druh Dipturus batus

RJB

Dipturus batis

solea európska

SOL

Solea solea

kraby rodu Paralomis

PAI

Paralomis spp.

ryby druhu Leucoraja naevus

RJN

Leucoraja naevus

limanda európska

DAB

Limanda limanda

Chaceon guinquedens

CRR

krab druhu Chaceon guinquedens

platesotvaré

FLX

Pleuronectiformes

platesa bradavičnatá

FLE

Platichthys flesus

svetloň veľký

ETR

Etmopterus princeps

striebristka severná

ARU

Argentina silus

halibut tmavý

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

dlhochvosty rodu Macrourus

GRV

Macrourus spp.

nototénia sivá

NOS

Lepidonotothen squamifrons

treska jednoškvrnná

HAD

Melanogrammus aeglefinus

merlúza európska

HKE

Merluccius merluccius

sleď atlantický

HER

Clupea harengus

stavridy

JAX

Trachurus spp.

svietivec riasnatopyský

SCK

Dalatias licha

pancierovka antarktická

KRI

Euphausia superba

ostroňovec listošupinatý

GUQ

Centrophorus squamosus

platesa Microstomus kitt

LEM

Microstomus kitt

molva veľká

LIN

Molva molva

makrela atlantická

MAC

Scomber scombrus

kalkany rodu Lepidorhombus

LEZ

Lepidorhombus spp.

kreveta boreálna

PRA

Pandalus borealis

homár štíhly

NEP

Nephrops norvegicus

treska koruškovitá

NOP

Trisopterus esmarkii

ryby druhu Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostethus atlanticus

nototénia patagónska

TOP

Dissostichus eleginoides

krevety rodu Penaeus

PEN

Penaeus spp.

platesa veľká

PLE

Pleuronectes platessa

treska žltkavá

POL

Pollachius pollachius

lamna sleďová

POR

Lamna nasus

pailona hladká

CYO

Centroscymnus coelolepis

sebastesy

RED

Sebastes spp.

dlhochvost tuponosý

RNG

Coryphaenoides rupestris

treska tmavá

POK

Pollachius virens

piesočnice

SAN

Ammodytes spp.

ryby druhu Leucoraja circularis

RJI

Leucoraja circularis

ryby druhu Leucoraja fullonica

RJF

Leucoraja fullonica

gordan západoatlantický

SQI

Illex illecebrosus

rajotvaré

SRX-RAJ

Rajiformes - Rajidae

ryby druhu Raja microocellata

RJE

Raja microocellata

svetloň malý

ETP

Etmopterus pusillus

kraby rodu Chionoecetes

PCR

Chionoecetes spp.

soley

SOX

Solea spp.

južný tuniak modroplutvý

SBF

Thunnus maccoyii

ryby druhu Raja montagui

RJM

Raja montagui

šprota severná

SPR

Sprattus sprattus

ostroň bieloškvrný

DGS

Squalus acanthias

gordan Martialia hyadesi

SQS

Martialia hyadesi

ryby druhu Ambliraja radiata

RJR

Ambliraja radiata

mečiar veľký

SWO

Xiphias gladius

raja ostnatá

RJC

Raja clavata

psohlav húfny

GAG

Galeorhinus galeus

kalkan veľký

TUR

Psetta maxima

mieň lemovaný

USK

Brosme brosme

ryby druhu Raja undulata

RJU

Raja undulata

mieňovec belavý

HKW

Urophycis tenuis

kopijonos belavý

WHM

Tetrapturus albidus

ryby druhu Rostroraja alba

RJA

Rostroraja alba

treska merlang

WHG

Merlangius merlangus

platesa Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

limanda žltochvostá

YEL

Limanda ferruginea

PRÍLOHA IA

Skagerrak, Kattegat, zóny ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV, vody EÚ zóny CECAF, vody Francúzskej Guyany

Druh:

piesočnice

Ammodytes spp.

Zóna:

nórske vody zóny IV

(SAN/04-N.)

Dánsko

0

 (1)

 

 

Spojené kráľovstvo

0

 (1)

 

 

0

 (1)

 

 

TAC

nepodstatné

 

 


Druh:

piesočnice

Ammodytes spp.

Zóna:

vody EÚ zón IIa, IIIa a IV (2)

(SAN/2A3A4.)

Dánsko

108 834

 (2)

 

 

Spojené kráľovstvo

2 379

 (2)

 

 

Nemecko

166

 (2)

 

 

Švédsko

3 996

 (2)

 

 

115 375

 (2)

 

 

TAC

200 000

 

 


Druh:

striebristka severná

Argentina silus

Zóna:

vody EÚ a medzinárodné vody zón I a II

(ARU/1/2.)

Nemecko

30

 

 

 

Francúzsko

10

 

 

 

Holandsko

24

 

 

 

Spojené kráľovstvo

48

 

 

 

111

 

 

 

TAC

111

 

 


Druh:

striebristka severná

Argentina silus

Zóna:

vody EÚ zón III a IV

(ARU/3/4.)

Dánsko

1 134

 

 

 

Nemecko

11

 

 

 

Francúzsko

8

 

 

 

Írsko

8

 

 

 

Holandsko

53

 

 

 

Švédsko

44

 

 

 

Spojené kráľovstvo

20

 

 

 

1 278

 

 

 

TAC

1 278

 

 


Druh:

striebristka severná

Argentina silus

Zóna:

vody EÚ a medzinárodné vody zón V, VI a VII

(ARU/567.)

Nemecko

389

 

 

 

Francúzsko

8

 

 

 

Írsko

360

 

 

 

Holandsko

4 057

 

 

 

Spojené kráľovstvo

285

 

 

 

5 099

 

 

 

TAC

5 099

 

 


Druh:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna:

vody EÚ a medzinárodné vody zón I, II a XIV

(USK/1214EI.)

Nemecko

6

 (3)

 

 

Francúzsko

6

 (3)

 

 

Spojené kráľovstvo

6

 (3)

 

 

Iné

3

 (3)

 

 

21

 (3)

 

 

TAC

21

 

 


Druh:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna:

vody EÚ zóny III

(USK/03-C.)

Dánsko

12

 

 

 

Švédsko

6

 

 

 

Nemecko

6

 

 

 

24

 

 

 

TAC

24

 

 


Druh:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna:

vody EÚ zóny IV

(USK/04-C.)

Dánsko

53

 

 

 

Nemecko

16

 

 

 

Francúzsko

37

 

 

 

Švédsko

5

 

 

 

Spojené kráľovstvo

79

 

 

 

Iné

5

 (4)

 

 

196

 

 

 

TAC

196

 

 


Druh:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna:

vody EÚ a medzinárodné vody zón V, VI a VII

(USK/567EI.)

Nemecko

4

 (6)

 

 

Španielsko

14

 (6)

 

 

Francúzsko

165

 (6)

 

 

Írsko

16

 (6)

 

 

Spojené kráľovstvo

80

 (6)

 

 

Iné

4

 (5)  (6)

 

 

283

 (6)

 

 

TAC

3 217

 

 


Druh:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna:

nórske vody zóny IV

(USK/4AB-N.)

Belgicko

0

 (7)

 

 

Dánsko

0

 (7)

 

 

Nemecko

0

 (7)

 

 

Francúzsko

0

 (7)

 

 

Holandsko

0

 (7)

 

 

Spojené kráľovstvo

0

 (7)

 

 

0

 (7)

 

 

TAC

nepodstatné

 

 


Druh:

sleď atlantický (8)

Clupea harengus

Zóna:

IIIa

(HER/03A.)

Dánsko

10 147

 (9)

 

 

Nemecko

163

 (9)

 

 

Švédsko

10 614

 (9)

 

 

20 924

 (9)

 

 

TAC

Nestanovený

 

 


Druh:

sleď atlantický (10)

Clupea harengus

Zóna:

vody EÚ zóny IV severne od 53° 30's. š.

(HER/04A.), (HER/04B.)

Dánsko

15 259

 (11)

 

 

Nemecko

9 595

 (11)

 

 

Francúzsko

6 547

 (11)

 

 

Holandsko

14 637

 (11)

 

 

Švédsko

1 131

 (11)

 

 

Spojené kráľovstvo

16 429

 (11)

 

 

63 598

 (11)

 

 

TAC

Nepodstatné

 

 


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

nórske vody južne od 62° s. š.

(HER/04-N.)

Švédsko

0

 (12)  (13)

 

 

0

 (13)

 

 

TAC

Nepodstatné

 (13)

 


Druh:

sleď atlantický (14)

Clupea harengus

Zóna:

Vedľajšie úlovky v zóne IIIa

(HER/03A-BC)

Dánsko

4 652

 (15)

 

 

Nemecko

42

 (15)

 

 

Švédsko

748

 (15)

 

 

5 442

 (15)

 

 

TAC

Nestanovený

 

 


Druh:

sleď atlantický (16)

Clupea harengus

Zóna:

Vedľajšie úlovky vo vodách EÚ zóny IIa a IV; VIId

(HER/2A47DX)

Belgicko

51

 (17)

 

 

Dánsko

9 948

 (17)

 

 

Nemecko

51

 (17)

 

 

Francúzsko

51

 (17)

 

 

Holandsko

51

 (17)

 

 

Švédsko

49

 (17)

 

 

Spojené kráľovstvo

189

 (17)

 

 

10 390

 (17)

 

 

TAC

Nestanovený

 

 


Druh:

sleď atlantický (18)

Clupea harengus

Zóna:

VIId; IVc (19)

(HER/4CXB7D.)

Belgicko

4 615

 (20)  (21)

 

 

Dánsko

218

 (20)  (21)

 

 

Nemecko

137

 (20)  (21)

 

 

Francúzsko

3 550

 (20)  (21)

 

 

Holandsko

5 557

 (20)  (21)

 

 

Spojené kráľovstvo

1 242

 (20)  (21)

 

 

15 319

 (21)

 

 

TAC

Nestanovený

 

 


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

vody EÚ a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN (22)

(HER/5B6ANB)

Nemecko

1 533

 (23)

 

 

Francúzsko

290

 (23)

 

 

Írsko

2 072

 (23)

 

 

Holandsko

1 533

 (23)

 

 

Spojené kráľovstvo

8 287

 (23)

 

 

13 715

 (23)

 

 

TAC

24 420

 

 


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

VIIbc; VIIc, VIaS (24)

(HER/6AS7BC)

Írsko

6 774

 

 

 

Holandsko

677

 

 

 

7 451

 

 

 

TAC

7 451

 

 


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

VI Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Spojené kráľovstvo

720

 

 

 

720

 

 

 

TAC

720

 

 


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

VIIa (26)

(HER/07A/MM)

Írsko

1 250

 

 

 

Spojené kráľovstvo

3 550

 

 

 

4 800

 

 

 

TAC

4 800

 

 


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

VIIe a VIIf

(HER/7EF.)

Francúzsko

500

 

 

 

Spojené kráľovstvo

500

 

 

 

1 000

 

 

 

TAC

1 000

 

 


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

VIIg (27), VIIh (27), VIIj (27)a VIIk (27)

(HER/7G-K.)

Nemecko

113

 

 

 

Francúzsko

627

 

 

 

Írsko

8 770

 

 

 

Holandsko

627

 

 

 

Spojené kráľovstvo

13

 

 

 

10 150

 

 

 

TAC

10 150

 

 


Druh:

sardela európska

Engraulis encrasicolus

Zóna:

VIII

(ANE/08.)

Španielsko

6 300

 

 

 

Francúzsko

700

 

 

 

7 000

 

 

 

TAC

7 000

 

 


Druh:

sardela európska

Engraulis encrasicolus

Zóna:

IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španielsko

3 826

 

 

 

Portugalsko

4 174

 

 

 

8 000

 

 

 

TAC

8 000

 

 


Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgicko

7

 (28)  (29)

 

 

Dánsko

2 140

 (28)  (29)

 

 

Nemecko

54

 (28)  (29)

 

 

Holandsko

13

 (28)  (29)

 

 

Švédsko

374

 (28)  (29)

 

 

2 588

 (29)

 

 

TAC

Nestanovený

 

 


Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

Kattegat

(COD/03AS.)

Dánsko

234

 

 

 

Nemecko

5

 

 

 

Švédsko

140

 

 

 

379

 

 

 

TAC

379

 

 


Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

IV; vody EÚ zóny IIa; časti zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgicko

553

 (30)  (31)

 

 

Dánsko

3 178

 (30)  (31)

 

 

Nemecko

2 015

 (30)  (31)

 

 

Francúzsko

683

 (30)  (31)

 

 

Holandsko

1 796

 (30)  (31)

 

 

Švédsko

21

 (30)  (31)

 

 

Spojené kráľovstvo

7 290

 (30)  (31)

 

 

15 536

 (30)  (31)

 

 

TAC

Nestanovený

 

 


Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

nórske vody južne od 62° s. š.

(COD/04-N.)

Švédsko

0

 (32)  (33)

 

 

0

 (33)

 

 

TAC

nepodstatné

 

 


Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

VIb; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb západne od 12° 00 z. d. a zón XII a XIV

(COD/561214)

Belgicko

0

 

 

 

Nemecko

1

 

 

 

Francúzsko

13

 

 

 

Írsko

18

 

 

 

Spojené kráľovstvo

48

 

 

 

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

VIa; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb východne od 12° z. d.

(COD/5B6A-C)

Belgicko

0

 

 

 

Nemecko

4

 

 

 

Francúzsko

38

 

 

 

Írsko

53

 

 

 

Spojené kráľovstvo

145

 

 

 

240

 

 

 

TAC

240

 

 


Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

VIIa

(COD/07A.)

Belgicko

9

 

 

 

Francúzsko

25

 

 

 

Írsko

444

 

 

 

Holandsko

2

 

 

 

Spojené kráľovstvo

194

 

 

 

674

 

 

 

TAC

674

 

 


Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgicko

167

 

 

 

Francúzsko

2 735

 

 

 

Írsko

825

 

 

 

Holandsko

1

 

 

 

Spojené kráľovstvo

295

 

 

 

4 023

 

 

 

TAC

4 023

 

 


Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

VIId

(COD/07D.)

Belgicko

47

 (34)  (35)

 

 

Francúzsko

916

 (34)  (35)

 

 

Holandsko

27

 (34)  (35)

 

 

Spojené kráľovstvo

101

 (34)  (35)

 

 

1 091

 (35)

 

 

TAC

Nestanovený

 

 


Druh:

Lamna sleďová

Lamna nasus

Zóna:

Vody EÚ III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a XII

(POR/3-12)

Dánsko

0

 

 

 

Francúzsko

0

 

 

 

Nemecko

0

 

 

 

Írsko

0

 

 

 

Španielsko

0

 

 

 

Spojené kráľovstvo

0

 

 

 

0

 

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

 

 


Druh:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna:

vody EÚ zón IIa a IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgicko

5

 

 

 

Dánsko

5

 

 

 

Nemecko

5

 

 

 

Francúzsko

29

 

 

 

Holandsko

23

 

 

 

Spojené kráľovstvo

1 690

 

 

 

1 757

 

 

 

TAC

1 757

 

 


Druh:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna:

VI; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

(LEZ/561 214)

Španielsko

350

 

 

 

Francúzsko

1 364

 

 

 

Írsko

399

 

 

 

Spojené kráľovstvo

966

 

 

 

3 079

 

 

 

TAC

3 079

 

 


Druh:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna:

VII

(LEZ/07.)

Belgicko

494

 

 

 

Španielsko

5 490

 

 

 

Francúzsko

6 663

 

 

 

Írsko

3 029

 

 

 

Spojené kráľovstvo

2 624

 

 

 

18 300

 

 

 

TAC

18 300

 

 


Druh:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Španielsko

1 176

 

 

 

Francúzsko

949

 

 

 

2 125

 

 

 

TAC

2 125

 

 


Druh:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna:

VIIIc, IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Španielsko

1 188

 

 

 

Francúzsko

59

 

 

 

Portugalsko

40

 

 

 

1 287

 

 

 

TAC

1 287

 

 


Druh:

limanda európska a platesa bradavičnatá

Limanda limandaPlatichthys flesus

Zóna:

vody EÚ zón IIa a IV

(D/F/2AC4-C)

Belgicko

513

 

 

 

Dánsko

1 927

 

 

 

Nemecko

2 890

 

 

 

Francúzsko

200

 

 

 

Holandsko

11 654

 

 

 

Švédsko

6

 

 

 

Spojené kráľovstvo

1 620

 

 

 

18 810

 

 

 

TAC

18 810

 

 


Druh:

čertovité

Lophiidae

Zóna:

vody EÚ zón IIa a IV

(ANF/2AC4-C)

Belgicko

401

 (36)

 

 

Dánsko

884

 (36)

 

 

Nemecko

432

 (36)

 

 

Francúzsko

82

 (36)

 

 

Holandsko

303

 (36)

 

 

Švédsko

10

 (36)

 

 

Spojené kráľovstvo

9 233

 (36)

 

 

11 345

 (36)

 

 

TAC

11 345

 

 


Druh:

čertovité

Lophiidae

Zóna:

nórske vody zóny IV

(ANF/04-N.)

Belgicko

0

 (37)

 

 

Dánsko

0

 (37)

 

 

Nemecko

0

 (37)

 

 

Holandsko

0

 (37)

 

 

Spojené kráľovstvo

0

 (37)

 

 

0

 (37)

 

 

TAC

nepodstatné

 

 


Druh:

čertovité

Lophiidae

Zóna:

VI; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

(ANF/561214)

Belgicko

200

 

 

 

Nemecko

228

 

 

 

Španielsko

214

 

 

 

Francúzsko

2 462

 

 

 

Írsko

557

 

 

 

Holandsko

193

 

 

 

Spojené kráľovstvo

1 713

 

 

 

5 567

 

 

 

TAC

5 567

 

 


Druh:

čertovité

Lophiidae

Zóna:

VII

(ANF/07.)

Belgicko

2 984

 (38)

 

 

Nemecko

333

 (38)

 

 

Španielsko

1 186

 (38)

 

 

Francúzsko

19 149

 (38)

 

 

Írsko

2 447

 (38)

 

 

Holandsko

386

 (38)

 

 

Spojené kráľovstvo

5 807

 (38)

 

 

32 292

 (38)

 

 

TAC

32 292

 (38)

 


Druh:

čertovité

Lophiidae

Zóna:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Španielsko

1 387

 

 

 

Francúzsko

7 721

 

 

 

9 108

 

 

 

TAC

9 108

 

 


Druh:

čertovité

Lophiidae

Zóna:

VIIIc, IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Španielsko

1 247

 

 

 

Francúzsko

1

 

 

 

Portugalsko

248

 

 

 

1 496

 

 

 

TAC

1 496

 

 


Druh:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

IIIa, vody EÚ zón IIIb, IIIc a IIId

(HAD/3A/BCD)

Belgicko

7

 (40)

 

 

Dánsko

1 213

 (40)

 

 

Nemecko

77

 (40)

 

 

Holandsko

1

 (40)

 

 

Švédsko

143

 (40)

 

 

1 441

 (39)  (40)

 

 

TAC

Nestanovený

 

 


Druh:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

vody EÚ zón IIa a IV

(HAD/2AC4.)

Belgicko

225

 (42)

 

 

Dánsko

1 549

 (42)

 

 

Nemecko

986

 (42)

 

 

Francúzsko

1 718

 (42)

 

 

Holandsko

169

 (42)

 

 

Švédsko

109

 (42)

 

 

Spojené kráľovstvo

16 485

 (42)

 

 

21 241

 (41)  (42)

 

 

TAC

Nestanovený

 

 


Druh:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

nórske vody južne od 62° s. š.

(HAD/04-N.)

Švédsko

0

 (43)  (44)

 

 

0

 (44)

 

 

TAC

nepodstatné

 

 


Druh:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

vody EÚ a medzinárodné vody zón VIb, XII a XIV

(HAD/6B1214)

Belgicko

11

 

 

 

Nemecko

13

 

 

 

Francúzsko

551

 

 

 

Írsko

393

 

 

 

Spojené kráľovstvo

4 029

 

 

 

4 997

 

 

 

TAC

4 997

 

 


Druh:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

vody EÚ a medzinárodné vody zón Vb a VIa

(HAD/5BC6A.)

Belgicko

3

 

 

 

Nemecko

4

 

 

 

Francúzsko

147

 

 

 

Írsko

438

 

 

 

Spojené kráľovstvo

2 081

 

 

 

2 673

 

 

 

TAC

2 673

 

 


Druh:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

VIIb-k, VIII, IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgicko

129

 

 

 

Francúzsko

7 719

 

 

 

Írsko

2 573

 

 

 

Spojené kráľovstvo

1 158

 

 

 

11 579

 

 

 

TAC

11 579

 

 


Druh:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgicko

23

 

 

 

Francúzsko

103

 

 

 

Írsko

617

 

 

 

Spojené kráľovstvo

681

 

 

 

1 424

 

 

 

TAC

1 424

 

 


Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

IIIa

(WHG/03A.)

Dánsko

151

 (46)

 

 

Holandsko

1

 (46)

 

 

Švédsko

16

 (46)

 

 

168

 (45)  (46)

 

 

TAC

Nestanovený

 

 


Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

vody EÚ zóny IIa IV

(WHG/2AC4.)

Belgicko

250

 (48)  (49)

 

 

Dánsko

1 082

 (48)  (49)

 

 

Nemecko

282

 (48)  (49)

 

 

Francúzsko

1 627

 (48)  (49)

 

 

Holandsko

626

 (48)  (49)

 

 

Švédsko

1

 (48)  (49)

 

 

Spojené kráľovstvo

4 317

 (48)  (49)

 

 

8 185

 (47)  (48)

 

 

TAC

Nestanovený

 

 


Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

VI; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

(WHG/561 214)

Nemecko

3

 

 

 

Francúzsko

53

 

 

 

Írsko

129

 

 

 

Spojené kráľovstvo

246

 

 

 

431

 

 

 

TAC

431

 

 


Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgicko

0

 

 

 

Francúzsko

5

 

 

 

Írsko

91

 

 

 

Holandsko

0

 

 

 

Spojené kráľovstvo

61

 

 

 

157

 

 

 

TAC

157

 

 


Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk

(WHG/7X7A.)

Belgicko

133

 

 

 

Francúzsko

8 180

 

 

 

Írsko

4 565

 

 

 

Holandsko

66

 

 

 

Spojené kráľovstvo

1 463

 

 

 

14 407

 

 

 

TAC

14 407

 

 


Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

VIII

(WHG/08.)

Španielsko

1 296

 

 

 

Francúzsko

1 944

 

 

 

3 240

 

 

 

TAC

3 240

 

 


Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugalsko

588

 

 

 

588

 

 

 

TAC

588

 

 


Druh:

treska merlang a treska žltkavá

Merlangius merlangusPollachius pollachius

Zóna:

nórske vody južne od 62° s. š.

(W/P/04-N.)

Švédsko

0

 (50)  (51)

 

 

0

 (51)

 

 

TAC

nepodstatné

 

 


Druh:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

IIIa; vody EÚ zón IIIb, IIIc a IIId

(HKE/3A/BCD)

Dánsko

1 531

 

 

 

Švédsko

130

 

 

 

1 661

 

 

 

TAC

1 661

 (52)

 


Druh:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

vody EÚ zón IIa a IV

(HKE/2AC4-C)

Belgicko

28

 

 

 

Dánsko

1 119

 

 

 

Nemecko

128

 

 

 

Francúzsko

248

 

 

 

Holandsko

64

 

 

 

Spojené kráľovstvo

348

 

 

 

1 935

 

 

 

TAC

1 935

 (53)

 


Druh:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

VI a VII; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

(HKE/571214)

Belgicko

284

 (54)

 

 

Španielsko

9 109

 

 

 

Francúzsko

14 067

 (54)

 

 

Írsko

1 704

 

 

 

Holandsko

183

 (54)

 

 

Spojené kráľovstvo

5 553

 (54)

 

 

30 900

 

 

 

TAC

30 900

 (55)

 


Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v týchto zónach presiahnuť tieto množstvá:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgicko

37

Španielsko

1 469

Francúzsko

1 469

Írsko

184

Holandsko

18

Spojené kráľovstvo

827

4 004


Druh:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgicko

9

 (56)

 

 

Španielsko

6 341

 

 

 

Francúzsko

14 241

 

 

 

Holandsko

18

 (56)

 

 

20 609

 

 

 

TAC

20 609

 (57)

 


Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v týchto zónach presiahnuť tieto množstvá:

 

VI a VII; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

(HKE/*57-14)

Belgicko

2

Španielsko

1 837

Francúzsko

3 305

Holandsko

6

5 150


Druh:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

VIIIc, IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Španielsko

5 952

 

 

 

Francúzsko

571

 

 

 

Portugalsko

2 777

 

 

 

9 300

 

 

 

TAC

9 300

 

 


Druh:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna:

nórske vody zón II a IV

(WHB/4AB-N.)

Dánsko

0

 (58)

 

 

Spojené kráľovstvo

0

 (58)

 

 

0

 (58)

 

 

TAC

nepodstatné

 

 


Druh:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna:

vody EÚ a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

(WHB/1X14)

Dánsko

7 349

 (59)  (60)  (61)

 

 

Nemecko

2 858

 (59)  (60)  (61)

 

 

Španielsko

6 231

 (59)  (60)  (61)

 

 

Francúzsko

5 115

 (59)  (60)  (61)

 

 

Írsko

5 691

 (59)  (60)  (61)

 

 

Holandsko

8 962

 (59)  (60)  (61)

 

 

Portugalsko

579

 (59)  (60)  (61)

 

 

Švédsko

1 818

 (59)  (60)  (61)

 

 

Spojené kráľovstvo

9 535

 (59)  (60)  (61)

 

 

48 138

 (59)  (60)  (61)

 

 

TAC

540 000

 

 


Druh:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna:

VIIIc, IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Španielsko

7 881

 (62)

 

 

Portugalsko

1 970

 (62)

 

 

9 851

 (62)  (63)  (64)

 

 

TAC

540 000

 

 


Druh:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna:

vody EÚ zón II, IVa, V, VI severne od 56° 30' s. š. a VII západne od 12° z. d.

(WHB/24A567)

Nórsko

88 701

 (65)  (66)

 

 

TAC

540 000

 

 


Druh:

platesy

Microstomus kittGlyptocephalus cynoglossus

Zóna:

vody EÚ zón IIa a IV

(L/W/2AC4-C)

Belgicko

353

 

 

 

Dánsko

973

 

 

 

Nemecko

125

 

 

 

Francúzsko

266

 

 

 

Holandsko

810

 

 

 

Švédsko

11

 

 

 

Spojené kráľovstvo

3 983

 

 

 

6 521

 

 

 

TAC

6 521

 

 


Druh:

molva modrá

Molva dypterygia

Zóna:

vody EÚ a medzinárodné vody zón VI, VII

(BLI/67-)

Nemecko

21

 (68)

 

 

Estónsko

3

 (68)

 

 

Španielsko

67

 (68)

 

 

Francúzsko

1 536

 (68)

 

 

Írsko

6

 (68)

 

 

Litva

1

 (68)

 

 

Poľsko

1

 (68)

 

 

Spojené kráľovstvo

391

 (68)

 

 

Iné

6

 (67)  (68)

 

 

2 032

 (68)

 

 

TAC

1 732

 

 


Druh:

molva veľká

Molva molva

Zóna:

vody EÚ a medzinárodné vody zón I a II

(LIN/1/2.)

Dánsko

8

 

 

 

Nemecko

8

 

 

 

Francúzsko

8

 

 

 

Spojené kráľovstvo

8

 

 

 

Iné

4

 (69)

 

 

38

 

 

 

TAC

38

 

 


Druh:

molva veľká

Molva molva

Zóna:

IIIa; vody EÚ zón IIIb, IIIc a IIId

(LIN/03.)

Belgicko

7

 (70)

 

 

Dánsko

51

 

 

 

Nemecko

7

 (70)

 

 

Švédsko

20

 

 

 

Spojené kráľovstvo

7

 (70)

 

 

92

 

 

 

TAC

92

 

 


Druh:

molva veľká

Molva molva

Zóna:

vody EÚ zóny IV

(LIN/04.)

Belgicko

16

 

 

 

Dánsko

243

 

 

 

Nemecko

150

 

 

 

Francúzsko

135

 

 

 

Holandsko

5

 

 

 

Švédsko

10

 

 

 

Spojené kráľovstvo

1 869

 

 

 

2 428

 

 

 

TAC

2 428

 

 


Druh:

molva veľká

Molva molva

Zóna:

vody EÚ a medzinárodné vody zóny V

(LIN/05.)

Belgicko

10

 

 

 

Dánsko

6

 

 

 

Nemecko

6

 

 

 

Francúzsko

6

 

 

 

Spojené kráľovstvo

6

 

 

 

34

 

 

 

TAC

34

 

 


Druh:

molva veľká

Molva molva

Zóna:

vody EÚ a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

(LIN/6X14.)

Belgicko

26

 (71)

 

 

Dánsko

5

 (71)

 

 

Nemecko

95

 (71)

 

 

Španielsko

1 930

 (71)

 

 

Francúzsko

2 057

 (71)

 

 

Írsko

516

 (71)

 

 

Portugalsko

5

 (71)

 

 

Spojené kráľovstvo

2 369

 (71)

 

 

7 003

 (71)

 

 

TAC

14 164

 

 


Druh:

molva veľká

Molva molva

Zóna:

nórske vody zóny IV

(LIN/04-N.)

Belgicko

0

 (72)

 

 

Dánsko

0

 (72)

 

 

Nemecko

0

 (72)

 

 

Francúzsko

0

 (72)

 

 

Holandsko

0

 (72)

 

 

Spojené kráľovstvo

0

 (72)

 

 

0

 (72)

 

 

TAC

nepodstatné

 

 


Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

IIIa; vody EÚ zón IIIb, IIIc a IIId

(NEP/3A/BCD)

Dánsko

3 800

 

 

 

Nemecko

11

 (73)

 

 

Švédsko

1 359

 

 

 

5 170

 

 

 

TAC

5 170

 

 


Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

vody EÚ zón IIa a IV

(NEP/2AC4-C)

Belgicko

1 291

 

 

 

Dánsko

1 291

 

 

 

Nemecko

19

 

 

 

Francúzsko

38

 

 

 

Holandsko

665

 

 

 

Spojené kráľovstvo

21 384

 

 

 

24 688

 

 

 

TAC

24 688

 

 


Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

nórske vody zóny IV

(NEP/04-N.)

Dánsko

0

 (74)

 

 

Nemecko

0

 (74)

 

 

Spojené kráľovstvo krýáľšovstvokráľovstvokráľkráľovstvo

0

 (74)

 

 

0

 (74)

 

 

TAC

nepodstatné

 

 


Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

VI; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb

(NEP/5BC6.)

Španielsko

33

 

 

 

Francúzsko

130

 

 

 

Írsko

217

 

 

 

Spojené kráľovstvo

15 677

 

 

 

16 057

 

 

 

TAC

16 057

 

 


Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

VII

(NEP/07.)

Španielsko

1 346

 

 

 

Francúzsko

5 455

 

 

 

Írsko

8 273

 

 

 

Spojené kráľovstvo

7 358

 

 

 

22 432

 

 

 

TAC

22 432

 

 


Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Španielsko

234

 

 

 

Francúzsko

3 665

 

 

 

3 899

 

 

 

TAC

3 899

 

 


Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

VIIIc

(NEP/08C.)

Španielsko

97

 

 

 

Francúzsko

4

 

 

 

101

 

 

 

TAC

101

 

 


Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Španielsko

84

 

 

 

Portugalsko

253

 

 

 

337

 

 

 

TAC

337

 

 


Druh:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

Zóna:

IIIa

(PRA/03A.)

Dánsko

2 621

 (75)

 

 

Švédsko

1 412

 (75)

 

 

4 033

 (75)

 

 

TAC

Nestanovený

 

 


Druh:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

Zóna:

vody EÚ zón IIa a IV

(PRA/2AC4-C)

Dánsko

3 145

 

 

 

Holandsko

29

 

 

 

Švédsko

127

 

 

 

Spojené kráľovstvo

932

 

 

 

4 233

 

 

 

TAC

4 233

 

 


Druh:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

Zóna:

nórske vody južne od 62° s. š.

(PRA/04-N.)

Dánsko

0

 (77)

 

 

Švédsko

0

 (76)  (77)

 

 

0

 (77)

 

 

TAC

nepodstatné

 

 


Druh:

krevety rodu Penaeus

Penaeus spp.

Zóna:

vody Francúzskej Guyany

(PEN/FGU.)

Francúzsko

4 108

 (78)

 

 

4 108

 (78)

 

 

TAC

4 108

 (78)

 


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgicko

36

 (79)

 

 

Dánsko

4 733

 (79)

 

 

Nemecko

24

 (79)

 

 

Holandsko

910

 (79)

 

 

Švédsko

253

 (79)

 

 

5 956

 (79)

 

 

TAC

Nestanovený

 

 


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Dánsko

1 353

 (80)

 

 

Nemecko

15

 (80)

 

 

Švédsko

152

 (80)

 

 

1 520

 (80)

 

 

TAC

Nestanovený

 

 


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

vody EÚ zóny IIa a IV; časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgicko

2 100

 (81)

 

 

Dánsko

6 824

 (81)

 

 

Nemecko

1 968

 (81)

 

 

Francúzsko

394

 (81)

 

 

Holandsko

13 123

 (81)

 

 

Spojené kráľovstvo

9 711

 (81)

 

 

34 120

 (81)

 

 

TAC

Nestanovený

 

 


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

VI; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

(PLE/561214)

Francúzsko

10

 

 

 

Írsko

280

 

 

 

Spojené kráľovstvo

417

 

 

 

707

 

 

 

TAC

707

 

 


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgicko

42

 

 

 

Francúzsko

18

 

 

 

Írsko

1 063

 

 

 

Holandsko

13

 

 

 

Spojené kráľovstvo

491

 

 

 

1 627

 

 

 

TAC

1 627

 

 


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

VIIb a VIIc

(PLE/7BC.)

Francúzsko

16

 

 

 

Írsko

64

 

 

 

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

VIId a VIIe

(PLE/7DE.)

Belgicko

699

 

 

 

Francúzsko

2 332

 

 

 

Spojené kráľovstvo

1 243

 

 

 

4 274

 

 

 

TAC

4 274

 

 


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

VIIf a VIIg

(PLE/7FG.)

Belgicko

67

 

 

 

Francúzsko

120

 

 

 

Írsko

201

 

 

 

Spojené kráľovstvo

63

 

 

 

451

 

 

 

TAC

451

 

 


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

VIIh, VIIj a VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgicko

7

 

 

 

Francúzsko

14

 

 

 

Írsko

156

 

 

 

Holandsko

27

 

 

 

Spojené kráľovstvo

14

 

 

 

218

 

 

 

TAC

218

 

 


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

VIII, IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Španielsko

67

 

 

 

Francúzsko

269

 

 

 

Portugalsko

67

 

 

 

403

 

 

 

TAC

403

 

 


Druh:

treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna:

VI; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

(POL/561214)

Španielsko

6

 

 

 

Francúzsko

194

 

 

 

Írsko

57

 

 

 

Spojené kráľovstvo

148

 

 

 

405

 

 

 

TAC

405

 

 


Druh:

treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna:

VII

(POL/07.)

Belgicko

428

 

 

 

Španielsko

26

 

 

 

Francúzsko

9 864

 

 

 

Írsko

1 051

 

 

 

Spojené kráľovstvo

2 401

 

 

 

13 770

 

 

 

TAC

13 770

 

 


Druh:

treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(POL/8ABDE.)

Španielsko

257

 

 

 

Francúzsko

1 255

 

 

 

1 512

 

 

 

TAC

1 512

 

 


Druh:

treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna:

VIIIc

(POL/08C.)

Španielsko

212

 

 

 

Francúzsko

24

 

 

 

236

 

 

 

TAC

236

 

 


Druh:

treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna:

IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Španielsko

278

 

 

 

Portugalsko

10

 

 

 

288

 

 

 

TAC

288

 

 


Druh:

treska tmavá

Pollachius virens

Zóna:

IIIa; vody EÚ zón IIa, IIIb, IIIc, IIId a IV

(POK/2A34.)

Belgicko

29

 (82)

 

 

Dánsko

3 394

 (82)

 

 

Nemecko

8 572

 (82)

 

 

Francúzsko

20 172

 (82)

 

 

Holandsko

86

 (82)

 

 

Švédsko

466

 (82)

 

 

Spojené kráľovstvo

6 572

 (82)

 

 

39 291

 (82)

 

 

TAC

Nestanovený

 

 


Druh:

treska tmavá

Pollachius virens

Zóna:

VI; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; vody EÚ a medzinárodné vody zón XII a XIV

(POK/561214)

Nemecko

621

 (83)

 

 

Francúzsko

6 163

 (83)

 

 

Írsko

206

 (83)

 

 

Spojené kráľovstvo

1 503

 (83)

 

 

8 493

 (83)

 

 

TAC

Nestanovený

 

 


Druh:

treska tmavá

Pollachius virens

Zóna:

nórske vody južne od 62° s. š.

(POK/04-N.)

Švédsko

0

 (84)  (85)

 

 

0

 (85)

 

 

TAC

nepodstatné

 

 


Druh:

treska tmavá

Pollachius virens

Zóna:

VII, VIII, IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgicko

6

 

 

 

Francúzsko

1 428

 

 

 

Írsko

1 525

 

 

 

Spojené kráľovstvo

452

 

 

 

3 411

 

 

 

TAC

3 411

 

 


Druh:

kalkan veľký a kalkan hladký

Psetta maximaScopthalmus rhombus

Zóna:

vody EÚ zón IIa a IV

(T/B/2AC4-C)

Belgicko

347

 

 

 

Dánsko

742

 

 

 

Nemecko

189