ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.012.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 12

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
19. januára 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 41/2010 z 18. januára 2010, ktorým sa opravuje francúzske, lotyšské a poľské znenie nariadenia (ES) č. 546/2003 o určitých oznámeniach týkajúcich sa uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75 a (EHS) č. 2783/75 v sektore vajec a hydinového mäsa

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 42/2010 z 15. januára 2010 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

2

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 43/2010 z 18. januára 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 44/2010 z 18. januára 2010 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca januára 2010 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

6

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 45/2010 z 18. januára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 39/2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 16. januára 2010

8

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/29/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. januára 2010, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015

11

 

 

2010/30/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam rastlinných látok, rastlinných prípravkov a ich kombinácií určených na používanie v tradičných rastlinných liekoch [oznámené pod číslom K(2009) 9703]  ( 1 )

14

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008)

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

19.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 12/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 41/2010

z 18. januára 2010,

ktorým sa opravuje francúzske, lotyšské a poľské znenie nariadenia (ES) č. 546/2003 o určitých oznámeniach týkajúcich sa uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75 a (EHS) č. 2783/75 v sektore vajec a hydinového mäsa

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 192 v spojení s článkom 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom systéme obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom (2), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

Dňa 15. júna 2009 Komisia prijala nariadenie (ES) č. 504/2009 (3), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 546/2003 (4). Vo francúzskom, lotyšskom a poľskom jazykovom znení uvedeného nariadenia bol termín „podstielkový chov“ preložený nesprávne, a preto je potrebné tieto tri jazykové znenia opraviť. Na ostatné jazykové znenia sa oprava nevzťahuje.

(2)

Nariadenie (ES) č. 546/2003 zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 504/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto opravné nariadenie sa týka iba francúzskeho, lotyšského a poľského jazykového znenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. januára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 104.

(3)  Ú. v. EÚ L 151, 16.6.2009, s. 22.

(4)  Ú. v. EÚ L 81, 28.3.2003, s. 12.


19.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 12/2


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 42/2010

z 15. januára 2010

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 tejto tabuľky.

(4)

Je vhodné umožniť, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré však nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa možno odvolávať naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. januára 2010

Za Komisiu

v mene predsedu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie (číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobok pozostávajúci z (v hmotnostných %):

mladý jačmeň v práškovej forme

28,8

med

27,5

mladá pšenica v práškovej forme

21,5

lucerna siata v práškovej forme

21,5

kyselina stearová

0,4

čierne korenie

0,25

chróm pikolinát

0,01

(zodpovedá 8,7 μg Cr v jednej tablete)

Výrobok sa na maloobchodný predaj predkladá vo forme tabliet a je určený ako potravinový doplnok (dvakrát denne po jednej tablete).

2106 90 98

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 2106, 2106 90 a 2106 90 98.

Výrobok nespĺňa podmienky v poznámke 2 písm. b) bode 2 ku kapitole 19 z dôvodu zloženia, formy, v akej sa predkladá, a použitia ako potravinového doplnku.

Výrobok nespĺňa ani požiadavky v doplnkovej poznámke 1 ku kapitole 30, pretože sa neposkytujú žiadne údaje o použití pri špecifických ochoreniach ani koncentrácie obsiahnutých účinných látok. Z tohto dôvodu by sa nemal považovať za rastlinný liečivý prípravok v zmysle položky 3004.

Preto sa dospelo k názoru, že výrobok spĺňa podmienky položky 2106 ako potravinový prípravok inde nešpecifikovaný ani nezahrnutý a používa sa ako potravinový doplnok na udržanie celkového dobrého zdravotného stavu alebo telesnej a duševnej pohody. (Pozri takisto vysvetlivky k položke HS 2106, druhý odsek, č. 16.)


19.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 12/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 43/2010

z 18. januára 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže v súlade:

keďže v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. januára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

122,3

JO

64,0

MA

56,4

TN

112,1

TR

115,2

ZZ

94,0

0707 00 05

EG

174,9

JO

101,4

MA

76,9

TR

113,4

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

152,8

TR

127,2

ZZ

140,0

0709 90 80

EG

225,1

ZZ

225,1

0805 10 20

EG

52,6

IL

58,0

MA

51,8

TN

68,2

TR

55,8

ZZ

57,3

0805 20 10

MA

85,1

ZZ

85,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,8

EG

67,7

HR

59,0

IL

70,1

JM

120,8

TR

64,3

ZZ

72,5

0805 50 10

EG

64,8

IL

88,6

TR

74,7

US

87,7

ZZ

79,0

0808 10 80

CA

75,3

CL

60,1

CN

91,3

MK

24,7

US

126,9

ZZ

75,7

0808 20 50

CN

66,3

US

101,4

ZZ

83,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


19.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 12/6


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 44/2010

z 18. januára 2010

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca januára 2010 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 616/2007 zo 4. júna 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 616/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz produktov v sektore hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca januára 2010 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2010 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Z uvedeného dôvodu by sa malo určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2010 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. januára 2010

Za Komisiu

v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 142, 5.6.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.4.2010 do 30.6.2010

(%)

1

09.4211

0,432311

5

09.4215

12,484317


19.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 12/8


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 45/2010

z 18. januára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 39/2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 16. januára 2010

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 39/2010 (3) sa stanovili dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. januára 2010.

(2)

Keďže sa vypočítaný priemer dovozných ciel odchýlil od stanoveného cla o 5 EUR na tonu, treba pristúpiť k úprave zodpovedajúcej dovozným clám stanoveným nariadením (EÚ) č. 39/2010.

(3)

Nariadenie (EÚ) č. 39/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (EÚ) č. 39/2010 sa nahrádzajú znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 19. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. januára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  Ú. v. EÚ L 11, 16.1.2010, s. 3.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od 19. januára 2010

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

36,92

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

18,54

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

18,54

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

36,92


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

15.1.2010

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

155,97

101,75

Cena FOB USA

165,85

155,85

135,85

98,98

Prémia – Záliv

41,51

15,40

Prémia – Veľké jazerá

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

23,48 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


ROZHODNUTIA

19.1.2010   

SK XM XM

Úradný vestník Európskej únie

L 12/11


ROZHODNUTIE RADY

z 18. januára 2010,

ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015

(2010/29/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 300 ods. 3 a článok 305 v spojení s článkom 8 Protokolu o prechodných ustanoveniach pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na návrhy každého členského štátu,

keďže:

(1)

V článku 300 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa vyžaduje, aby členovia alebo náhradníci Výboru regiónov okrem toho, že sú zástupcami regionálnych alebo miestnych územných celkov, „buď vykonávali volenú funkciu regionálneho alebo miestneho územného celku, alebo boli politicky zodpovední volenému zhromaždeniu“.

(2)

V článku 305 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ustanovuje, že Rada vymenúva na obdobie piatich rokov v súlade s návrhmi každého členského štátu členov výboru a rovnaký počet náhradníkov.

(3)

V článku 8 Protokolu o prechodných ustanoveniach sa stanovuje rozdelenie počtu členov Výboru regiónov.

(4)

Keďže funkčné obdobie členov a náhradníkov Výboru regiónov uplynie 25. januára 2010, mali by sa vymenovať noví členovia a náhradníci Výboru regiónov.

(5)

Rada 22. decembra 2009 prijala návrhy na členov a náhradníkov od belgickej, bulharskej, českej, dánskej, estónskej, gréckej, španielskej, francúzskej, talianskej, cyperskej, lotyšskej, litovskej, luxemburskej, maďarskej, maltskej, holandskej, rakúskej, poľskej, portugalskej, rumunskej, slovinskej, slovenskej, fínskej, švédskej a britskej vlády a zoznam s uvedením 24 členov a 23 náhradníkov, ktorý predložila nemecká vláda (1).

(6)

Členovia a náhradníci, ktorých navrhla írska vláda, ako aj jeden náhradník navrhnutý nemeckou vládou by sa teraz mali vymenovať do Výboru regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Do Výboru regiónov sa týmto na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015 vymenúvajú:

za členov osoby, ktorých zoznam za každý členský štát je uvedený v prílohe I,

za náhradníkov osoby, ktorých zoznam za každý členský štát je uvedený v prílohe II.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Účinnosť nadobúda dňom jeho prijatia.

V Bruseli 18. januára 2010

Za Radu

predsedníčka

E. ESPINOSA


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

IRELAND

 

Mr Gerry BREEN

Member of Dublin City Council and Dublin Regional Authority

 

Ms Constance HANNIFFY

Member of Offaly County Council and Midland Regional Authority

 

Mr Denis LANDY

Member of South Tipperary County Council and South East Regional Authority

 

Mr Declan MCDONNELL

Member of Galway City Council and West Regional Authority

 

Mr Patrick MCGOWAN

Member of Donegal County Council and Border Regional Authority

 

Mr Brian MEANEY

Member of Clare County Council and Mid-West Regional Authority

 

Ms Michelle MULHERIN

Member of Mayo County Council and West Regional Authority

 

Mr Paul O’DONOGHUE

Member of Kerry County Council and South West Regional Authority

 

Ms Fiona O’LOUGHLIN

Member of Kildare County Council and Mid-East Regional Authority


ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varajäsenet / Suppleanter

DEUTSCHLAND

Herr Gustav BERGEMANN

Mitglied des Thüringer Landtags

IRELAND

 

Mr Terry BRENNAN

Member of Louth County Council

 

Ms Maria BYRNE

Member of Limerick City Council

 

Ms Mary FREEHILL

Member of Dublin City Council

 

Mr John LAHART

Member of South Dublin County Council

 

Mr Michael MCGREAL

Member of Roscommon County Council

 

Mr Niall MCNELIS

Member of Galway City Council

 

Mr John PENDER

Member of Carlow County Council

 

Ms Mary SHIELDS

Member of Cork City Council

 

Mr Barney STEELE

Member of Longford County Council


19.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 12/14


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. decembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zoznam rastlinných látok, rastlinných prípravkov a ich kombinácií určených na používanie v tradičných rastlinných liekoch

[oznámené pod číslom K(2009) 9703]

(Text s významom pre EHP)

(2010/30/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (1), a najmä na jej článok 16 písm. f),

so zreteľom na stanoviská Európskej agentúry pre lieky sformulované 10. januára 2008 a 6. marca 2008 Výborom pre rastlinné lieky,

keďže:

(1)

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim“ a „Echinacea purpurea (L.) Moench“ spĺňajú požiadavky stanovené v smernici 2001/83/ES. „Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim“ a „Echinacea purpurea (L.) Moench“ sa môžu považovať za rastlinné látky, rastlinné prípravky alebo ich kombinácie.

(2)

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim“ a „Echinacea purpurea (L.) Moench“ je preto vhodné zahrnúť do zoznamu rastlinných látok, rastlinných prípravkov a ich kombinácií určených na používanie v tradičných rastlinných liekoch, ktorý je stanovený v prílohe I k rozhodnutiu Komisie 2008/911/ES (2).

(3)

Rozhodnutie 2008/911/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre lieky na humánne použitie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2008/911/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto rozhodnutiu.

2.

Príloha II sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. decembra 2009

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.

(2)  Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 42.


PRÍLOHA I

V prílohe I k rozhodnutiu 2008/911/ES sa za „Calendula officinalis L“ vkladajú tieto dve látky:

Echinacea purpurea (L.) Moench“

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim“


PRÍLOHA II

V prílohe II k rozhodnutiu 2008/911/ES sa za zápis týkajúci sa „Calendula officinalis L“ vkladá toto:

ZÁPIS DO ZOZNAMU SPOLOČENSTVA ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH, HERBA RECENS

Vedecký názov rastliny

Echinacea purpurea (L.) Moench

Botanická čeľaď

Asteraceae

Rastlinná látka

Echinacea purpurová, čerstvá vňať

Bežný názov rastlinnej látky vo všetkých úradných jazykoch EÚ

 

BG (bălgarski): пурпурна ехинацея, пресен стрък

 

CS (čeština): čerstvá nať třapatky nachové

 

DA (dansk): Purpursolhat, frisk urt

 

DE (Deutsch): Purpursonnenhutkraut, frisch

 

EL (elliniká): Πόα Εχινάκεας της πορφυράς

 

EN (English): purple coneflower herb

 

ES (espanol): Equinácea purpúrea, partes aéreas incluidas sumidades floridas

 

ET (eesti keel): punane siilkübar

 

FI (suomi): kaunopunahattu, tuore verso

 

FR (français): parties aériennes fraîches d’échinacée pourpre

 

HU (magyar): bíbor kasvirág virágos hajtása

 

IT (italiano): Echinacea purpurea, pianta fresca

 

LT (lietuvių kalba): rausvažiedžių ežiuolių žolė

 

LV (latviešu valoda): purpursarkanās ehinacejas laksti

 

MT (malti): Echinacea Vjola

 

NL (nederlands): rood zonnehoedkruid

 

PL (polski): jeżówka purpurowa, świeże ziele

 

PT (português): Equinácea, partes aéreas floridas

 

RO (română): iarbã proaspãtã de Echinacea, pãlãria soarelui

 

SK (slovenčina): echinacea purpurová, čerstvá vňať

 

SL (slovenščina): sveža zel škrlatne ehinaceje

 

SV (svenska): röd solhatt, färsk ört

 

IS (íslenska): Sólhattur

 

NO (norsk): Rød solhatt

Rastlinný prípravok (prípravky)

Vylisovaná šťava a sušená vylisovaná šťava z čerstvo kvitnúcich nadzemných častí.

Odkaz na monografiu v Európskom liekopise

Neuvádza sa

Indikácia (indikácie)

Tradičný rastlinný liek na liečbu malých povrchových poranení.

Produkt je tradičný rastlinný liek na použitie v uvedenej indikácii výlučne na základe dlhodobého používania.

Druh tradície

Európska

Špecifikovaná sila

10 až 20 g/100 g vylisovanej šťavy alebo ekvivalentné množstvo sušenej vylisovanej šťavy v tekutých alebo polotuhých formách dávky.

Špecifikované dávkovanie

Adolescenti nad 12 rokov, dospelí pacienti, starší pacienti:

Malé množstvo masti sa nanáša na postihnuté miesto dva až trikrát denne.

Používanie u detí do 12 rokov sa neodporúča (pozri ďalej časť ‚Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní‘).

Spôsob podávania

Dermálne.

Doba použitia alebo obmedzenia týkajúce sa doby použitia

Nepoužívať liek dlhšie ako 1 týždeň.

Ak symptómy pretrvávajú počas používania lieku, je potrebné sa poradiť s lekárom alebo s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

Ďalšie informácie potrebné na bezpečné používanie

Kontraindikácie

Precitlivenosť na účinnú látku alebo na rastliny čeľade Asteraceae (Compositae).

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Ak sa vyskytnú známky infekcie kože, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

Neodporúča sa používanie u detí do 12 rokov, pretože bezpečné používanie nebolo dostatočne preukázané.

Liekové a iné interakcie

Neboli hlásené žiadne.

Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o dermálnom používaní lieku počas gravidity ani laktácie.

Produkty s obsahom echinacey sa nemajú aplikovať na prsia dojčiacich žien.

Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o ovplyvnení schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Nežiaduce účinky

Môžu sa vyskytnúť alergické reakcie (vyrážka na mieste aplikácie, kontaktná dermatitída, ekzém a angioedém na perách).

Ich frekvencia nie je známa.

Ak sa vyskytnú ďalšie nežiaduce reakcie, ktoré neboli uvedené, je potrebné poradiť sa s lekárom alebo s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

Predávkovanie

Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania.

ZÁPIS DO ZOZNAMU SPOLOČENSTVA ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS (RUPR. ET MAXIM.) MAXIM., RADIX

Vedecký názov rastliny

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim..

Botanická čeľaď

Araliaceae

Rastlinná látka

Všehojovcový koreň

Bežný názov rastlinnej látky vo všetkých úradných jazykoch EÚ

 

BG (bălgarski): елеутерокок, корен

 

CS (čeština): eleuterokokový kořen

 

DA (dansk): Russisk rod

 

DE (Deutsch): Taigawurzel

 

EL (elliniká): Pίζα Eλευθεροκόκκου

 

EN (English): Eleutherococcus root

 

ES (espanol): Eleuterococo, raíz de

 

ET (eesti keel): eleuterokokijuur

 

FI (suomi): venäjänjuuren juuri

 

FR (français): racine d’éleuthérocoque (racine de ginseng sibérien)

 

HU (magyar): Szibériai ginszeng gyökér (tajga gyökér)

 

IT (italiano): Eleuterococco radice

 

LT (lietuvių kalba): Eleuterokokų šaknys

 

LV (latviešu valoda): Eleiterokoka sakne

 

MT (malti): Għerq ta’ l-elewterokokku

 

NL (nederlands): Russische ginsengwortel

 

PL (polski): korzeń eleuterokoka

 

PT (português): Raiz de Ginseng Siberiano

 

RO (română): Rădăcină de ginseng siberian

 

SK (slovenčina): Všehojovcový koreň

 

SL (slovenščina): korenina elevterokoka

 

SV (svenska): Rysk rot

 

IS (íslenska): Síberíu ginseng, rót

 

NO (norsk): Russisk rot

Rastlinný prípravok (prípravky)

Drvená rastlinná látka na prípravu bylinkového čaju

Tekutý výťažok (1:1, etanol 30 – 40 % v/v)

Suchý výťažok (13 – 25: 1, etanol 28 – 40 % v/v )

Suchý výťažok (17 – 30: 1, etanol 70 % v/v)

Suchý vodný výťažok (15 – 17:1)

Tinktúra (1:5, etanol 40 % v/v)

Odkaz na monografiu v Európskom liekopise

Eleutherococcus – Eleutherococci radix (ref.: 01/2008: 1419 opravené 6.0)

Indikácia (indikácie)

Tradičný rastlinný liek používaný na symptómy asténie, ako sú únava a slabosť.

Produkt je tradičný rastlinný liek na použitie v špecifických indikáciách výlučne na základe dlhodobého používania.

Druh tradície

Čínska, európska

Špecifikovaná sila

Neuplatňuje sa

Špecifikované dávkovanie

Adolescenti nad 12 rokov, dospelí pacienti, starší pacienti:

Rastlinné prípravky

Denná dávka

Drvená rastlinná látka na prípravu bylinkového čaju: 0,5 – 4 g

Príprava čaju: 0,5 až 4 g rozdrvenej rastlinnej látky na prípravu záparu v 150 ml vriacej vody.

Frekvencia dávkovania: 150 ml čajového záparu sa má rozdeliť a počas dňa užiť v jednej dávke až troch dávkach

Tekutý výťažok: 2 – 3 ml

Suché výťažky (etanol 28 – 70 % v/v) zodpovedajúce 0,5 – 4 g sušeného koreňa

Suchý vodný výťažok (15 – 17:1): 90 – 180 mg

Tinktúra: 10 – 15 ml

Denná dávka sa môže užiť v jednej dávke až troch dávkach.

Neodporúča sa podávať deťom do 12 rokov (pozri časť ‚Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní‘).

Spôsob podávania

Perorálne

Doba použitia alebo obmedzenia týkajúce sa doby použitia

Neužívať viac ako 2 mesiace.

Ak symptómy pretrvávajú viac ako 2 týždne počas užívania lieku, je potrebné poradiť sa s lekárom alebo s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

Ďalšie informácie potrebné na bezpečné používanie

Kontraindikácie

Precitlivenosť na účinnú látku.

Arteriálna hypertenzia.

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Neodporúča sa podávať deťom do 12 rokov, pretože nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti s použitím.

Ak sa symptómy počas užívania lieku zhoršia, je potrebné sa poradiť s lekárom alebo s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

Liekové a iné interakcie

Neboli hlásené žiadne.

Gravidita a laktácia

Bezpečnosť lieku počas gravidity a laktácie nebola potvrdená.

Vzhľadom na chýbajúce dostatočné údaje sa neodporúča používanie počas gravidity ani laktácie.

Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o ovplyvnení schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Nežiaduce účinky

Môžu sa vyskytnúť tieto nežiaduce účinky: nespavosť, podráždenosť, tachykardia a bolesti hlavy. Ich frekvencia nie je známa.

Predávkovanie

Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania.“


Korigendá

19.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 12/21


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

( Úradný vestník Európskej únie L 250 z 18. septembra 2008 )

Na strane 1 v úvodnej vete na konci:

namiesto:

„a), b), c a e)“

má byť:

„a), b), c) a e)“.

Na strane 1 v odôvodnení 1 prvej vete:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 1 v odôvodnení 2 druhej vete:

namiesto:

„tieto výrobky“

má byť:

„tieto produkty“.

Na strane 1 v odôvodnení 2 tretej vete:

namiesto:

„výrobky akvakultúry“

má byť:

„produkty akvakultúry“.

Na strane 1 v odôvodnení 2 tretej vete:

namiesto:

„výrobky akvakultúry“

má byť:

„produkty akvakultúry“.

Na strane 1 v odôvodnení 6 prvej vete:

namiesto:

„v poľnohospodárskych výrobkoch“

má byť:

„v poľnohospodárskych produktoch“.

Na strane 1 v odôvodnení 6 poslednej vete:

namiesto:

„výrobkov na ochranu rastlín“

má byť:

„prípravkov na ochranu rastlín“.

Na strane 1 v odôvodnení 7 prvej vete:

namiesto:

„určitých výrobkov používaných“

má byť:

„určitých prostriedkov používaných“.

Na strane 1 v odôvodnení 7 poslednej vete:

namiesto:

„kategórie výrobkov a látok“

má byť:

„kategórie prostriedkov a látok“.

Na strane 2 v odôvodnení 19:

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 2 v odôvodnení 20 prvej vete:

namiesto:

„výrobky a látky“

má byť:

„produkty a látky“.

Na strane 2 v odôvodnení 20 poslednej vete:

namiesto:

„uvedené výrobky“

má byť:

„uvedené produkty“.

Na strane 3 v odôvodnení 22 prvej vete:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 3 v odôvodnení 22 druhej vete:

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 3 v odôvodnení 24:

namiesto:

„sadbových zemiakov“

má byť:

„sadiva zemiakov“.

Na strane 3 v odôvodnení 30:

namiesto:

„získať ekologické osivo a zemiakovú sadbu“

má byť:

„získať ekologické osivo a sadivo zemiakov“.

Na strane 3 v odôvodnení 30:

namiesto:

„dostupné ekologické osivá a zemiakovú sadbu“

má byť:

„dostupné ekologické osivá a sadivo zemiakov“.

Na strane 3 v odôvodnení 33:

namiesto:

„výrobok“

má byť:

„produkt“.

Na strane 4 v odôvodnení 35:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 5 v obsahu v názve hlavy II:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 5 v obsahu v názve hlavy II kapitoly 3:

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 5 v obsahu v názve hlavy II kapitoly 4:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 5 v obsahu v názve hlavy IV kapitoly 2:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 5 v obsahu v názve hlavy IV kapitoly 3:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 5 v obsahu v názve hlavy IV kapitoly 4:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 7 v článku 1 ods. 1:

namiesto:

„výrobkami“

má byť:

„produktmi“.

Na strane 7 v článku 1 ods. 2:

namiesto:

„tieto výrobky“

má byť:

„tieto produkty“.

Na strane 7 v článku 1 ods. 2 písm. a):

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 7 v článku 1 poslednom odseku:

namiesto:

„na výrobky“

má byť:

„na produkty“.

Na strane 7 v článku 1 poslednom odseku:

namiesto:

„týchto výrobkov“

má byť:

„týchto produktov“.

Na strane 7 v článku 2 písm. e):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 7 v článku 2 písm. f):

namiesto:

„výrobky rastlinného pôvodu“

má byť:

„produkty rastlinného pôvodu“.

Na strane 7 v článku 2 písm. f):

namiesto:

„výrobky živočíšneho pôvodu“

má byť:

„produkty živočíšneho pôvodu“.

Na strane 7 v názve hlavy II:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 8 v hlave II článku 5 ods. 1:

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„prípravky“.

Na strane 8 v hlave II článku 5 ods. 1:

namiesto:

„výrobku“

má byť:

„prípravku“.

Na strane 8 v hlave II článku 6 písm. e):

namiesto:

„minerálne výrobky“

má byť:

„minerálne látky“.

Na strane 9 v hlave II článku 9 ods. 3:

namiesto:

„ekologického chovu“

má byť:

„neekologického chovu“.

Na strane 9 v hlave II článku 11 ods. 5:

namiesto:

„doskách“

má byť:

„plošinách“.

Na strane 9 v hlave II článku 11 ods. 5:

namiesto:

„kotercoch“

má byť:

„klietkach“.

Na strane 10 v hlave II článku 13 ods. 3:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 11 v hlave II článku 13 ods. 5:

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 11 v hlave II článku 17 ods. 3 písm. a):

namiesto:

„prípravkymi“

má byť:

„prípravkami“.

Na strane 11 v hlave II článku 17 ods. 3 písm. c):

namiesto:

„výrobok živočíšneho pôvodu“

má byť:

„produkt živočíšneho pôvodu“.

Na strane 11 v hlave II článku 17 ods. 3 písm. c):

namiesto:

„za výrobok pochádzajúci“

má byť:

„za produkt pochádzajúci“.

Na strane 12 v hlave II článku 19 ods. 1:

namiesto:

„získava z hospodárskej“.

má byť:

„získava z vlastnej hospodárskej“.

Na strane 12 v hlave II článku 20 ods. 2:

namiesto:

„zvierat využívaných na výrobu mlieka najmenej tri mesiace“

má byť:

„zvierat produkujúcich mlieko, a to maximálne počas troch mesiacov“.

Na strane 12 v hlave II v názve článku 22:

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 13 v hlave II článku 22 ods. 3:

namiesto:

„Výrobky a vedľajšie výrobky“

má byť:

„Produkty a vedľajšie produkty“.

Na strane 13 v hlave II článku 23 ods. 4 druhom pododseku:

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„prostriedky“.

Na strane 13 v hlave II článku 23 ods. 5:

namiesto:

„v skupinách“

má byť:

„v turnusoch“.

Na strane 13 v hlave II článku 24 ods. 4:

namiesto:

„výrobky, ktoré z nich pochádzajú, sa nesmú predávať ako ekologické výrobky“

má byť:

„produkty, ktoré z nich pochádzajú, sa nesmú predávať ako ekologické produkty“.

Na strane 14 v hlave II článku 25 ods. 7:

namiesto:

„prostriedkami“

má byť:

„prípravkami“.

Na strane 14 v hlave II v názve kapitoly 3:

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 14 v hlave II článku 26 ods. 3:

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 14 v hlave II článku 26 ods. 4 písm. a):

namiesto:

„výrobkami“

má byť:

„produktmi“.

Na strane 14 v hlave II článku 26 ods. 4 písm. c):

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 14 v hlave II článku 26 ods. 5:

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 14 v hlave II článku 26 ods. 5 písm. a):

namiesto:

„výrobkoch“

má byť:

„produktoch“.

Na strane 14 v hlave II článku 26 ods. 5 písm. b):

namiesto:

„ekologické výrobky oddelene v priestore alebo čase od neekologických výrobkov“

má byť:

„ekologické produkty oddelene v priestore alebo čase od neekologických produktov“.

Na strane 14 v hlave II článku 26 ods. 5 písm. d):

namiesto:

„výrobkami alebo výmene za neekologické výrobky“

má byť:

„produktmi alebo zámene za neekologické produkty“.

Na strane 14 v hlave II článku 26 ods. 5 písm. e):

namiesto:

„výrobkoch“

má byť:

„produktoch“.

Na strane 15 v hlave II článku 29 ods. 2 písm. c):

namiesto:

„v potrebných prípadoch“

má byť:

„v prípade potreby“.

Na strane 16 v hlave II článku 29 ods. 2 písm. d):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 16 v hlave II v názve kapitoly 4:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 16 v hlave II v názve článku 30:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 16 v hlave II článku 30 prvom odseku:

namiesto:

„…výrobkov, len ak prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabrániť možnému zmiešaniu s neekologickými výrobkami alebo zámene za neekologické výrobky a zabezpečiť identifikáciu ekologických výrobkov. Prevádzkovateľ uchováva pre súkromnú inšpekčnú organizáciu alebo štátnu inšpekčnú organizáciu informácie o dátume, čase a mieste zberu a o dátume a čase prijatí výrobkov.“

má byť:

„…produktov, len ak prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabrániť možnému zmiešaniu s neekologickými produktmi alebo zámene za neekologické produkty a zabezpečiť identifikáciu ekologických produktov. Prevádzkovateľ uchováva pre súkromnú inšpekčnú organizáciu alebo štátnu inšpekčnú organizáciu informácie o dátume, čase a mieste zberu a o dátume a čase prijatí produktov.“

Na strane 16 v hlave II v názve článku 31:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 16 v hlave II článku 31 ods. 1:

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 16 v hlave II článku 31 ods. 1 písm. a):

namiesto:

„výrobku“

má byť:

„produktu“.

Na strane 16 v hlave II článku 31 ods. 1 písm. b):

namiesto:

„výrobku“

má byť:

„produktu“.

Na strane 16 v hlave II článku 31 ods. 1 poslednom pododseku:

namiesto:

„výrobku“

má byť:

„produktu“.

Na strane 16 v hlave II článku 31 ods. 2 písm. b):

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 17 v hlave II článku 32 písm. b):

namiesto:

„výrobky, sa používajú na prepravu ekologických výrobkov“

má byť:

„produkty, sa používajú na prepravu ekologických produktov“.

Na strane 17 v hlave II článku 32 písm. b) bode i):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 17 v hlave II článku 32 písm. b) bode ii):

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 17 v hlave II článku 32 písm. c):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 17 v hlave II článku 32 písm. d):

namiesto:

„výrobku“

má byť:

„produktu“.

Na strane 17 v hlave II v názve článku 33:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 17 v hlave II článku 33 prvom odseku:

namiesto:

„výrobku“

má byť:

„produktu“.

Na strane 17 v hlave II v názve článku 34:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 17 v hlave II článku 34 prvom odseku:

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 17 v hlave II článku 34 druhom odseku:

namiesto:

„ekologického výrobku“

má byť:

„ekologického produktu“.

Na strane 17 v hlave II článku 34 druhom odseku:

namiesto:

„v prípade výrobkov“

má byť:

„v prípade produktov“.

Na strane 17 v hlave II článku 34 druhom odseku:

namiesto:

„druh výrobku“

má byť:

„druh produktu“.

Na strane 17 v hlave II v názve článku 35:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 17 v hlave II článku 35 ods. 1:

namiesto:

„…výrobkov musia byť usporiadané tak, aby zabezpečovali identifikáciu šarží a aby zabraňovali akémukoľvek zmiešaniu alebo kontaminácii s výrobkami a/alebo látkami, ktoré nie sú v zhode s pravidlami ekologickej výroby. Ekologické výrobky…“

má byť:

„…produktov musia byť usporiadané tak, aby zabezpečovali identifikáciu šarží a aby zabraňovali akémukoľvek zmiešaniu alebo kontaminácii s produktmi a/alebo látkami, ktoré nie sú v zhode s pravidlami ekologickej výroby. Ekologické produkty…“.

Na strane 17 v hlave II článku 35 ods. 2:

namiesto:

„výrobkov okrem výrobkov“

má byť:

„produktov okrem produktov“.

Na strane 17 v hlave II článku 35 ods. 4:

namiesto:

„neekologickými výrobkami a ekologickými výrobkami a ekologické výrobky sa skladujú v skladovacích zariadeniach, v ktorých sú uskladnené aj iné poľnohospodárske výrobky“

má byť:

„neekologickými produktmi a ekologickými produktmi a ekologické produkty sa skladujú v skladovacích zariadeniach, v ktorých sú uskladnené aj iné poľnohospodárske produkty“.

Na strane 17 v hlave II článku 35 ods. 4 písm. a):

namiesto:

„ekologické výrobky sa musia skladovať oddelene od ostatných poľnohospodárskych výrobkov“

má byť:

„ekologické produkty sa musia skladovať oddelene od ostatných poľnohospodárskych produktov“.

Na strane 17 v hlave II článku 35 ods. 4 písm. b):

namiesto:

„výrobkami alebo zámene za tieto výrobky“

má byť:

„produktmi alebo zámene za tieto produkty“.

Na strane 17 v hlave II článku 35 ods. 4 písm. c):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 17 v hlave II v názve článku 36:

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 17 v hlave II článku 36 ods. 1:

namiesto:

„rastlinné výrobky“

má byť:

„rastlinné produkty“.

Na strane 18 v hlave II článku 36 ods. 1:

namiesto:

„ekologických výrobkov“

má byť:

„ekologických produktov“.

Na strane 18 v hlave II článku 36 ods. 2 písm. b):

namiesto:

„výrobkami“

má byť:

„prípravkami“.

Na strane 18 v hlave II článku 36 ods. 4 prvom pododseku:

namiesto:

„ošetrované výrobkom“

má byť:

„ošetrované prípravkom“.

Na strane 18 v hlave II článku 36 ods. 4 prvom pododseku písm. a):

namiesto:

„ošetrené výrobkom“

má byť:

„ošetrené prípravkom“.

Na strane 18 v hlave II článku 36 ods. 4 prvom pododseku písm. b):

namiesto:

„ošetrené výrobkom“

má byť:

„ošetrené prípravkom“.

Na strane 18 v hlave II článku 36 ods. 4 druhom pododseku písm. a):

namiesto:

„výrobku“

má byť:

„prípravku“.

Na strane 18 v hlave II článku 36 ods. 4 druhom pododseku písm. b):

namiesto:

„výrobok ekologického poľnohospodárstva“

má byť:

„produkt ekologickej výroby“.

Na strane 18 v hlave II v názve článku 38:

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 18 v hlave II článku 38 ods. 1:

namiesto:

„výrobky živočíšneho pôvodu“

má byť:

„produkty živočíšneho pôvodu“.

Na strane 18 v hlave II článku 38 ods. 1:

namiesto:

„ekologické výrobky“

má byť:

„ekologické produkty“.

Na strane 19 v hlave II článku 38 ods. 2:

namiesto:

„výrobkami“

má byť:

„produktmi“.

Na strane 19 v hlave II článku 38 ods. 3:

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 19 v hlave II článku 40 ods. 1 písm. a) bode ii):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 19 v hlave II článku 40 ods. 1 písm. a) bode iii):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 19 v hlave II článku 40 ods. 1 písm. a) bode iv):

namiesto:

„kontrolný orgán“

má byť:

„štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu“.

Na strane 19 v hlave II článku 40 ods. 1 písm. a) bode iv):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 19 v hlave II článku 40 ods. 2 písm. a):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 19 v hlave II článku 40 ods. 2 písm. b):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 19 v hlave II článku 40 ods. 2 písm. c):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 20 v hlave II článku 41 prvom odseku:

namiesto:

„výrobok“

má byť:

„produkt“.

Na strane 20 v hlave II článku 45 ods. 1 písm. b):

namiesto:

„sadbových zemiakov“

má byť:

„sadiva zemiakov“.

Na strane 20 v hlave II článku 45 ods. 2:

namiesto:

„a sadbové zemiaky sa“

má byť:

„a sadivo zemiakov sa“.

Na strane 20 v hlave II článku 45 ods. 2:

namiesto:

„a sadbové zemiaky nie sú“

má byť:

„a sadivo zemiakov nie sú“.

Na strane 20 v hlave II článku 45 ods. 2:

namiesto:

„prostriedkami“

má byť:

„prípravkami“.

Na strane 20 v hlave II článku 45 ods. 2:

namiesto:

„prostriedkov“

má byť:

„prípravkov“.

Na strane 20 v hlave II článku 45 ods. 2:

namiesto:

„ošetrenie osiva“

má byť:

„morenie osiva“.

Na strane 20 v hlave II článku 45 ods. 2:

namiesto:

„chemické ošetrenie“

má byť:

„chemické morenie“.

Na strane 20 v hlave II článku 45 ods. 2:

namiesto:

„alebo sadbové zemiaky majú“

má byť:

„alebo sadivo zemiakov majú“.

Na strane 21 v hlave II článku 45 ods. 3:

namiesto:

„sadbové zemiaky.“

má byť:

„sadivo zemiakov“.

Na strane 21 v hlave II článku 45 ods. 5:

namiesto:

„sadbových zemiakov“

má byť:

„sadiva zemiakov“.

Na strane 21 v hlave II článku 45 ods. 5 písm. b):

namiesto:

„sadbové zemiaky iným prevádzkovateľom, schopný dodať osivá alebo sadbové zemiaky pred siatím alebo sadením v situáciách, keď si užívateľ objednal osivá alebo sadbové zemiaky“

má byť:

„sadivo zemiakov iným prevádzkovateľom, schopný dodať osivá alebo sadivo zemiakov pred siatím alebo sadením v situáciách, keď si užívateľ objednal osivá alebo sadivo zemiakov“.

Na strane 21 v hlave II článku 45 ods. 6:

namiesto:

„úrody“

má byť:

„plodiny“.

Na strane 21 v hlave II článku 45 ods. 7:

namiesto:

„sadbových zemiakov“

má byť:

„sadiva zemiakov“.

Na strane 21 v hlave II článku 47 písm. b):

namiesto:

„včelíny“

má byť:

„včelstvá“.

Na strane 22 v hlave II článku 48 ods. 1:

namiesto:

„sadbové zemiaky“

má byť:

„sadivo zemiakov“.

Na strane 22 v hlave II článku 49 ods. 1:

namiesto:

„sadbové zemiaky“

má byť:

„sadivo zemiakov“.

Na strane 22 v hlave II článku 50 ods. 1 písm. a):

namiesto:

„iba s osivami“

má byť:

„iba s balenými osivami“.

Na strane 22 v hlave II článku 50 ods. 1 písm. a):

namiesto:

„sadbovými zemiakmi zabalenými v obale“

má byť:

„baleným sadivom zemiakov“.

Na strane 22 v hlave II článku 50 ods. 1 písm. b):

namiesto:

„sadbové zemiaky“

má byť:

„sadivo zemiakov“.

Na strane 22 v hlave II článku 50 ods. 1 písm. b):

namiesto:

„sadbové zemiaky“

má byť:

„sadivo zemiakov“.

Na strane 22 v hlave II článku 51 ods. 1 písm. c):

namiesto:

„sadbové zemiaky“

má byť:

„sadivo zemiakov“.

Na strane 22 v hlave II článku 51 ods. 1 písm. e):

namiesto:

„sadbové zemiaky“

má byť:

„sadivo zemiakov“.

Na strane 23 v hlave II článku 52 ods. 1:

namiesto:

„sadbových zemiakov“

má byť:

„sadiva zemiakov“.

Na strane 23 v hlave II článku 54 ods. 1 písm. d):

namiesto:

„sadbových zemiakov“

má byť:

„sadiva zemiakov“.

Na strane 24 v hlave III článku 59 druhom odseku:

namiesto:

„výrobku“

má byť:

„produktu“.

Na strane 24 v hlave III článku 60 ods. 1 písm. c):

namiesto:

„výrobku“

má byť:

„produktu“.

Na strane 24 v hlave III článku 60 ods. 2:

namiesto:

„výrobkov obsahujúcich premenlivé množstvá kŕmnych surovín“

má byť:

„produktov obsahujúcich premenlivé množstvá kŕmnych surovín“.

Na strane 24 v hlave III článku 60 ods. 2:

namiesto:

„výrobkov v konverzii“

má byť:

„produktov v konverzii“.

Na strane 24 v hlave III článku 60 ods. 2:

namiesto:

„z konvenčných surovín“

má byť:

„z neekologických surovín“.

Na strane 24 v hlave III článku 60 ods. 2 druhom pododseku:

namiesto:

„v ekologickom poľnohospodárstve“

má byť:

„v ekologickej výrobe“.

Na strane 24 v hlave III článku 61 ods. 1 písm. c) bode i):

namiesto:

„ekologického poľnohospodárstva“

má byť:

„ekologickej poľnohospodárskej metódy“.

Na strane 24 v hlave III článku 61 ods. 1 písm. c) bode ii):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 24 v hlave III článku 61 ods. 1 písm. d):

namiesto:

„ekologického poľnohospodárstva“

má byť:

„ekologickej výrobnej metódy“.

Na strane 24 v hlave III článku 61 ods. 1 písm. e):

namiesto:

„ekologické poľnohospodárstvo“

má byť:

„ekologickú výrobu“.

Na strane 24 v hlave III v názve článku 62:

namiesto:

„Výrobky“

má byť:

„Produkty“.

Na strane 24 v hlave III článku 62 prvom odseku:

namiesto:

„Výrobky rastlinného pôvodu“

má byť:

„Produkty rastlinného pôvodu“.

Na strane 24 v hlave III článku 62 prvom odseku:

namiesto:

„výrobok v konverzii“

má byť:

„produkt v konverzii“.

Na strane 25 v hlave III článku 62 písm. c):

namiesto:

„výrobok“

má byť:

„produkt“.

Na strane 25 v hlave IV článku 63 ods. 2 písm. c):

namiesto:

„výrobku“

má byť:

„produktu“.

Na strane 25 v hlave IV článku 63 ods. 3 písm. c):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 26 v hlave IV článku 65 ods. 4:

namiesto:

„príslušných výrobkov“

má byť:

„príslušných produktov“.

Na strane 26 v hlave IV článku 65 ods. 4:

namiesto:

„zámeny výrobkov“

má byť:

„zámeny produktov“.

Na strane 26 v hlave IV článku 66 ods. 1 písm. a):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 26 v hlave IV článku 66 ods. 1 písm. b):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 26 v hlave IV článku 66 ods. 1 písm. c):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 26 v hlave IV článku 66 ods. 1 písm. d):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 26 v hlave IV článku 66 ods. 1 písm. e):

namiesto:

„výrobkami“

má byť:

„produktmi“.

Na strane 26 v hlave IV článku 66 ods. 1 písm. e):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 26 v hlave IV článku 66 ods. 2:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 26 v hlave IV článku 66 ods. 3:

namiesto:

„neekologické výrobky“

má byť:

„neekologické produkty“.

Na strane 26 v hlave IV článku 66 ods. 3:

namiesto:

„vstupné výrobky“

má byť:

„vstupné produkty“.

Na strane 26 v hlave IV článku 66 ods. 3:

namiesto:

„podmienkam“

má byť:

„požiadavkám“.

Na strane 26 v hlave IV článku 67 ods. 1 písm. c):

namiesto:

„akosti“

má byť:

„kvality“.

Na strane 26 v hlave IV článku 69:

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 26 v hlave IV v názve kapitoly 2:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 27 v hlave IV článku 71:

namiesto:

„programe“

má byť:

„pláne“.

Na strane 27 v hlave IV článku 72 písm. b):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„prípravkov“.

Na strane 27 v hlave IV článku 72 písm. b):

namiesto:

„výrobku“

má byť:

„prípravku“.

Na strane 27 v hlave IV článku 76:

namiesto:

„riadenia“

má byť:

„manažmentu“.

Na strane 28 v hlave IV článku 76 písm. b):

namiesto:

„zabitia“

má byť:

„porážky“.

Na strane 28 v hlave IV článku 76 písm. d):

namiesto:

„sťahovania“

má byť:

„presunu“.

Na strane 28 v hlave IV článku 76 písm. e):

namiesto:

„výrobku“

má byť:

„prípravku“.

Na strane 28 v hlave IV článku 76 písm. e):

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 28 v hlave IV článku 77:

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 28 v hlave IV článku 78 ods. 1:

namiesto:

„označené“

má byť:

„určené“.

Na strane 28 v hlave IV článku 78 ods. 3:

namiesto:

„výrobky veterinárnej medicíny“

má byť:

„prípravky veterinárnej medicíny“.

Na strane 28 v hlave IV článku 78 ods. 3:

namiesto:

„druh výrobku“

má byť:

„druh prípravku“.

Na strane 28 v hlave IV článku 78 ods. 3:

namiesto:

„výrobky uvedú na trh“

má byť:

„produkty uvedú na trh“.

Na strane 28 v hlave IV článku 78 ods. 5:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 28 v hlave IV článku 79:

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 28 v hlave IV v názve kapitoly 4:

namiesto:

„výrobkov a potravín zložených z rastlinných a živočíšnych výrobkov“

má byť:

„produktov a potravín zložených z rastlinných a živočíšnych produktov“.

Na strane 28 v hlave IV článku 80:

namiesto:

„výrobkov alebo jednotiek, ktoré sa zaoberajú označovaním alebo opätovným označovaním takých výrobkov“

má byť:

„produktov alebo jednotiek, ktoré sa zaoberajú označovaním alebo opätovným označovaním takých produktov“.

Na strane 28 v hlave IV článku 80:

namiesto:

„poľnohospodárskych výrobkov pred a po vykonaní činností, ktoré sa ich týkajú, a musia sa uviesť aj postupy, pokiaľ ide o dopravu daných výrobkov“

má byť:

„poľnohospodárskych produktov pred a po vykonaní činností, ktoré sa ich týkajú, a musia sa uviesť aj postupy, pokiaľ ide o dopravu daných produktov“.

Na strane 29 v hlave IV v názve kapitoly 5:

namiesto:

„výrobkov, hospodárskych zvierat, živočíšnych výrobkov a potravín pozostávajúcich z rastlinných výrobkov a/alebo živočíšnych výrobkov“

má byť:

„produktov, hospodárskych zvierat, živočíšnych produktov a potravín pozostávajúcich z rastlinných produktov a/alebo živočíšnych produktov“.

Na strane 29 v hlave IV článku 81:

namiesto:

„pre seba alebo pre“

má byť:

„na svoj účet alebo na účet“.

Na strane 29 v hlave IV článku 81:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 29 v hlave IV článku 82 ods. 1:

namiesto:

„výrobkov do Spoločenstva“

má byť:

„produktov do Spoločenstva“.

Na strane 29 v hlave IV článku 82 ods. 1:

namiesto:

„dovážaných výrobkov“

má byť:

„dovážaných produktov“.

Na strane 29 v hlave IV článku 82 ods. 1 druhom pododseku:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 29 v hlave IV článku 83 druhom odseku:

namiesto:

„dojednaniach týkajúcich sa“

má byť:

„podmienkach“.

Na strane 29 v hlave IV článku 84 písm. b) bode i):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 29 v hlave IV článku 84 písm. b) bode i):

namiesto:

„uvedenú v tomto článku“

má byť:

„z uvedeného článku“.

Na strane 29 v hlave IV článku 84 písm. b) bode ii):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 29 v hlave IV článku 84 písm. b) bode ii):

namiesto:

„osvedčenia“

má byť:

„certifikátu“.

Na strane 29 v hlave IV článku 84 písm. b) bode ii):

namiesto:

„uvedeného v tomto článku“

má byť:

„z uvedeného článku“.

Na strane 29 v názve kapitoly 6:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 30 v hlave IV článku 86 písm. c):

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 30 v hlave IV článku 87:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 30 v hlave IV článku 88 ods. 1 písm. a):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 30 v hlave IV článku 88 ods. 1 písm. b):

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 30 v hlave IV článku 88 ods. 1 písm. c):

namiesto:

„uskladnenie výrobkov“

má byť:

„uskladňovanie prostriedkov“.

Na strane 30 v hlave IV článku 89:

namiesto:

„inšpekcie“

má byť:

„kontroly“.

Na strane 30 v hlave IV článku 89:

namiesto:

„výrobkoch“

má byť:

„produktov“.

Na strane 30 v hlave IV článku 90 prvom odseku:

namiesto:

„inšpekciu“

má byť:

„kontrolu“.

Na strane 30 v hlave IV článku 90 druhom odseku:

namiesto:

„inšpekcie“

má byť:

„kontroly“.

Na strane 30 v hlave IV článku 91 ods. 1:

namiesto:

„že výrobok, ktorý on sám vyrobil“

má byť:

„že produkt, ktorý on sám vyrobil“.

Na strane 30 v hlave IV článku 91 ods. 1:

namiesto:

„týmto nariadením“

má byť:

„pravidlami ekologickej výroby“.

Na strane 30 v hlave IV článku 91 ods. 1:

namiesto:

„odkazu na metódu ekologického poľnohospodárstva“

má byť:

„odkazu na metódu ekologickej výroby“.

Na strane 30 v hlave IV článku 91 ods. 1:

namiesto:

„z predmetného výrobku“

má byť:

„z predmetného produktu“.

Na strane 30 v hlave IV článku 91 ods. 1:

namiesto:

„identifikáciu predmetného výrobku“

má byť:

„identifikáciu predmetného produktu“.

Na strane 30 v hlave IV článku 91 ods. 1:

namiesto:

„postúpiť výrobok“

má byť:

„postúpiť produkt“.

Na strane 30 v hlave IV článku 91 ods. 1:

namiesto:

„výrobok neuvedie na trh“

má byť:

„produkt neuvedie na trh“.

Na strane 30 v hlave IV článku 91 ods. 1:

namiesto:

„odkazujúceho na metódu ekologického poľnohospodárstva“

má byť:

„odkazujúceho na metódu ekologickej výroby“.

Na strane 30 v hlave IV článku 91 ods. 1:

namiesto:

„aby výrobok nebol uvádzaný na trh“

má byť:

„aby produkt nebol uvádzaný na trh“.

Na strane 30 v hlave IV článku 91 ods. 1:

namiesto:

„k metóde ekologického poľnohospodárstva“

má byť:

„k metóde ekologickej výroby“.

Na strane 30 v hlave IV článku 91 ods. 2:

namiesto:

„uviesť na trh výrobok“

má byť:

„uviesť na trh produkt“.

Na strane 31 v hlave IV článku 91 ods. 2:

namiesto:

„výrobok s týmto označením“

má byť:

„produkt s týmto označením“.

Na strane 31 v hlave IV článku 91 ods. 2:

namiesto:

„odstrániť z tohto výrobku“

má byť:

„odstrániť z tohto produktu“.

Na strane 31 v hlave IV článku 91 ods. 2:

namiesto:

„výrobok nespĺňa požiadavky“

má byť:

„produkt nespĺňa požiadavky“.

Na strane 31 v hlave IV článku 92 ods. 2:

namiesto:

„výrobku“

má byť:

„produktu“.

Na strane 31 v hlave IV článku 93 ods. 2 písm. c):

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 31 v hlave V článku 93 ods. 4:

namiesto:

„vzorových dotazníkov“

má byť:

„vzorov alebo dotazníkov“.

Na strane 31 v hlave V článku 94 ods. 3:

namiesto:

„znaky“

má byť:

„charakteristiky“.

Na strane 32 v hlave V článku 94 ods. 3:

namiesto:

„vzorových dotazníkov“

má byť:

„vzorov alebo dotazníkov“.

Na strane 32 v hlave V článku 95 ods. 1:

namiesto:

„dostatočne pokrytých podstielkou“

má byť:

„s pohodlnou podstielkou“.

Na strane 32 v hlave V článku 95 ods. 2:

namiesto:

„odchýlky“

má byť:

„výnimky“.

Na strane 32 v hlave V článku 95 ods. 5:

namiesto:

„chýbajú“

má byť:

„neexistujú“.

Na strane 32 v hlave V článku 95 ods. 5:

namiesto:

„pripúšťajú alebo uznávajú“

má byť:

„prijali alebo uznali“.

Na strane 32 v hlave V článku 95 ods. 6:

namiesto:

„osobitných látok“

má byť:

„špeciálnych prostriedkov“.

Na strane 32 v hlave V článku 95 ods. 9:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 32 v hlave V článku 95 ods. 10:

namiesto:

„výrobky uvádzané na trh, ktoré majú označenie ekologické výrobky do 1. januára 2012, pokiaľ výrobky“

má byť:

„produkty uvádzané na trh, ktoré majú označenie ekologické produkty do 1. januára 2012, pokiaľ produkty“.

Na strane 34 v prílohe I (Kompostovaný alebo fermentovaný odpad z domácností):

namiesto:

„spolu“

má byť:

„celkovo“.

Na strane 36 v prílohe II tabuľke 1 (Hydrolyzované proteíny):

namiesto:

„výrobkami“

má byť:

„prípravkami“.

Na strane 36 v prílohe II tabuľke 1 (Pyretríny):

namiesto:

„získané“

má byť:

„extrahované“.

Na strane 36 v prílohe II tabuľke 1 (Quassia):

namiesto:

„získané“

má byť:

„extrahované“.

Na strane 36 v prílohe II tabuľke 1 (Rotenón):

namiesto:

„získaný“

má byť:

„extrahovaný“.

Na strane 37 v prílohe II tabuľke 6 (Meď…):

namiesto:

„oktaniátu“

má byť:

„oktanoátu“.

Na strane 38 v názve prílohy III:

namiesto:

„typy výroby“

má byť:

„spôsoby chovu“.

Na strane 39 v prílohe III tabuľke 2 (Hydina na výkrm):

namiesto:

„prenosných“

má byť:

„pohyblivých“.

Na strane 39 v prílohe III, v poslednom riadku v druhom stĺpci tabuľky 2:

namiesto:

„prenosnom ustajnení“

má byť:

„pohyblivých kurínoch“.

Na strane 39 v prílohe III poznámke pod čiarou:

namiesto:

„mobilných“

má byť:

„pohyblivých“.

Na strane 50 v prílohe VIII A poznámke pod čiarou č. 1:

namiesto:

„výrobku“

má byť:

„produktu“.

Na strane 50 v prílohe VIII A poznámke pod čiarou č. 2:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 52 v prílohe VIII B poznámke pod čiarou č. 1:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 52 v prílohe VIII B poznámke pod čiarou č. 2:

namiesto:

„výrobkov“

má byť:

„produktov“.

Na strane 53 v prílohe IX v názve bodu 1:

namiesto:

„NESPRACOVANÉ RASTLINNÉ VÝROBKY A VÝROBKY POCHÁDZAJÚCE Z ICH SPRACOVANIA“

má byť:

„NESPRACOVANÉ RASTLINNÉ PRODUKTY A PRODUKTY POCHÁDZAJÚCE Z ICH SPRACOVANIA“.

Na strane 53 v prílohe IX v názve bodu 2:

namiesto:

„VÝROBKY“

má byť:

„PRODUKTY“.

Na strane 53 v prílohe IX v názve bodu 2.1:

namiesto:

„nerafinované“

má byť:

„rafinované“.

Na strane 53 v prílohe IX v názve bodu 2.2:

namiesto:

„výrobky“

má byť:

„produkty“.

Na strane 54 v prílohe IX v názve bodu 3:

namiesto:

„VÝROBKY“

má byť:

„PRODUKTY“.

Na strane 55 v názve prílohy X:

namiesto:

„sadbové zemiaky“

má byť:

„sadivo zemiakov“.

Na strane 78 v prílohe XII tabuľke:

namiesto:

„Skupiny výrobkov“

má byť:

„Skupiny produktov“.

Na strane 78 v prílohe XII tabuľke:

namiesto:

„rastlinné výrobky“

má byť:

„rastlinné produkty“.

Na strane 78 v prílohe XII tabuľke:

namiesto:

„výrobky živočíšneho pôvodu“

má byť:

„produkty živočíšneho pôvodu“.

Na strane 78 v prílohe XII tabuľke:

namiesto:

„Spracované výrobky“

má byť:

„Spracované produkty“.

Na strane 78 v prílohe XII tabuľke:

namiesto:

„výrobky v procese“

má byť:

„produkty z“.

Na strane 78 v prílohe XII tabuľke:

namiesto:

„Rastlinné výrobky“

má byť:

„Rastlinné produkty“.

Na strane 78 v prílohe XII tabuľke:

namiesto:

„výrobky od“

má byť:

„produkty od“.

Na strane 78 v prílohe XII tabuľke:

namiesto:

„Výrobky živočíšneho pôvodu od“

má byť:

„Produkty živočíšneho pôvodu od“.

Na strane 78 v prílohe XII tabuľke:

namiesto:

„Spracované výrobky od“

má byť:

„Spracované produkty od“.

Na strane 78 v prílohe XII:

namiesto:

„inšpekcie (-ií)“

má byť:

„kontroly (kontrol)“.

Na strane 79 v prílohe XIII tabuľke:

namiesto:

„Názov výrobku“

má byť:

„Názov produktu“.

Na strane 79 v prílohe XIII tabuľke:

namiesto:

„ktoré sa nachádzajú vo výrobku“

má byť:

„ktoré sa nachádzajú v produkte“.

Na strane 79 v prílohe XIII tabuľke:

namiesto:

„výrobok nebol vyrobený“

má byť:

„produkt nebol vyrobený“.

Na strane 79 v prílohe XIII tabuľke:

namiesto:

„uvedený výrobok“

má byť:

„uvedený produkt“.

Na strane 79 v prílohe XIII tabuľke:

namiesto:

„nepresné“

má byť:

„nesprávne“.

Na strane 79 v prílohe XIII tabuľke:

namiesto:

„spochybnili jeho presnosť“

má byť:

„spochybnili jeho správnosť“.

Na strane 79 v prílohe XIII tabuľke:

namiesto:

„preskúmala presnosť“

má byť:

„preskúmala správnosť“.

Na strane 79 v prílohe XIII tabuľke:

namiesto:

„na účely analýzy“

má byť:

„pre dôkazové analýzy“.

Na strane 79 v prílohe XIII tabuľke:

namiesto:

„presnosť“

má byť:

„správnosť“.