ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.008.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 8

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
13. januára 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 20/2010 z 12. januára 2010, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Arzùa-Ulloa (CHOP)]

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 21/2010 z 12. januára 2010, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Pistacchio Verde di Bronte (CHOP)]

3

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 22/2010 z 12. januára 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

5

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 23/2010 z 12. januára 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

7

 

 

IV   Akty, ktoré sa prijali pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/16/SZBP/SVV z 30. novembra 2009 o podpísaní, v mene Európskej únie, Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu

9

Dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu

11

 

 

2010/17/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. októbra 2009 o prijatí základných parametrov registrov preukazov rušňovodičov a doplnkových osvedčení ustanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES [oznámené pod číslom K(2009) 8278]  ( 1 )

17

 

 

2010/18/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva dreveným podlahovým krytinám [oznámené pod číslom K(2009) 9427]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

13.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 8/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 20/2010

z 12. januára 2010,

ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Arzùa-Ulloa (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 a s uplatnením článku 17 ods. 2 uvedeného nariadenia bola žiadosť o zápis názvu „Arzùa-Ulloa“ do registra, ktorú predložilo Španielsko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. januára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 131, 10.6.2009, s. 25.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.3.   Syry

ŠPANIELSKO

Arzùa-Ulloa (CHOP)


13.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 8/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 21/2010

z 12. januára 2010,

ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Pistacchio Verde di Bronte (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom a s uplatnením článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Pistacchio Verde di Bronte“ do registra, ktorú predložilo Taliansko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. januára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 130, 9.6.2009, s. 16.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny, čerstvé alebo spracované

TALIANSKO

Pistacchio Verde di Bronte (CHOP)


13.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 8/5


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 22/2010

z 12. januára 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže v súlade:

keďže v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. januára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

122,3

MA

70,7

TN

112,5

TR

96,5

ZZ

100,5

0707 00 05

EG

174,9

JO

115,2

MA

76,9

TR

116,5

ZZ

120,9

0709 90 70

MA

120,9

TR

101,5

ZZ

111,2

0709 90 80

EG

225,1

ZZ

225,1

0805 10 20

EG

49,2

IL

56,2

MA

63,2

TR

53,6

ZZ

55,6

0805 20 10

MA

94,5

TR

64,0

ZZ

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,9

EG

67,7

HR

59,0

IL

68,5

JM

129,2

MA

83,8

TR

71,2

ZZ

76,0

0805 50 10

EG

64,3

MA

65,5

TR

73,7

US

87,7

ZZ

72,8

0808 10 80

CA

84,4

CN

91,1

MK

24,7

US

110,8

ZZ

77,8

0808 20 50

CN

55,0

US

114,0

ZZ

84,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


13.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 8/7


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 23/2010

z 12. januára 2010,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2009/10 sa stanovila v nariadení Komisie (ES) č. 877/2009 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (EÚ) č. 14/2010 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. januára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 4, 8.1.2010, s. 87.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 13. januára 2010

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

43,39

0,00

1701 11 90 (1)

43,39

1,89

1701 12 10 (1)

43,39

0,00

1701 12 90 (1)

43,39

1,59

1701 91 00 (2)

49,32

2,67

1701 99 10 (2)

49,32

0,00

1701 99 90 (2)

49,32

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


IV Akty, ktoré sa prijali pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

13.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 8/9


ROZHODNUTIE RADY 2010/16/SZBP/SVV

z 30. novembra 2009

o podpísaní, v mene Európskej únie, Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 24 a 38,

keďže:

(1)

Rada 27. júla 2009 rozhodla poveriť predsedníctvo, aby s pomocou Komisie začalo rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu. Tieto rokovania boli úspešné a vypracoval sa návrh dohody (ďalej len „dohoda“).

(2)

Dohoda je dôležitá na zabezpečenie toho, aby určení poskytovatelia služieb v oblasti medzinárodných finančných platobných správ sprístupňovali Ministerstvu financií Spojených štátov údaje obsiahnuté vo finančných platobných správach uchovávané na území Európskej únie potrebné na zabraňovanie terorizmu a jeho financovaniu a boj proti nemu, a to v prísnom súlade s opatreniami zabezpečujúcimi rešpektovanie súkromia a ochranu osobných údajov.

(3)

Dohoda by sa mala podpísať s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(4)

V dohode sa ustanovuje, že sa bude vykonávať predbežne od 1. februára 2010. Členské štáty by preto mali uviesť do účinnosti jej ustanovenia od tohto dátumu v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. V čase podpísania dohody sa na tento účel vydá vyhlásenie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Podpísanie Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu sa týmto v mene Európskej únie schvaľuje s výhradou uzavretia uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto poveruje, aby určil osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Európskej únie s výhradou jej uzavretia.

Článok 3

V súlade s článkom 15 dohody sa až do nadobudnutia jej platnosti vykonávajú ustanovenia dohody predbežne od 1. februára 2010 v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. V čase podpísania sa vydá vyhlásenie o predbežnom vykonávaní uvedené v prílohe.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Radu

predsedníčka

B. ASK


PRÍLOHA

Vyhlásenie, ktoré sa vydá v mene Európskej únie v čase podpísania dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkýmio spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu

„Túto dohodu budú členské štáty až do nadobudnutia jej platnosti v dobrej viere vykonávať predbežne, a to v rámci svojich platných vnútroštátnych právnych predpisov, pričom táto dohoda sa neodchyľuje od právnych predpisov Európskej únie ani jej členských štátov ani ich nemení a nedopĺňa.“


PREKLAD

DOHODA

medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu

EURÓPSKA ÚNIA

na jednej strane a

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

na strane druhej,

(spolu ďalej len „zmluvné strany“),

ŽELAJÚC si prostredníctvom zabraňovania terorizmu a jeho financovaniu a boja proti nemu, a to najmä vzájomnou výmenou informácií, chrániť svoje demokratické spoločnosti a spoločné hodnoty, práva a slobody,

USILUJÚC sa posilniť a podnietiť spoluprácu medzi zmluvnými stranami v duchu transatlantického partnerstva,

PRIPOMÍNAJÚC dohovory Organizácie Spojených národov o boji proti terorizmu a jeho financovaniu a príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov v oblasti boja proti terorizmu, najmä rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1373 (2001),

UZNÁVAJÚC, že Program Ministerstva financií Spojených štátov (ďalej len „Ministerstvo financií USA“) na sledovanie financovania terorizmu (ďalej len „TFTP“ – Terrorist Finance Tracking Programme) pomáha pri identifikovaní a chytaní teroristov a ich finančníkov, a že poskytol mnoho informácií, ktoré sa na účely boja proti terorizmu rozšírili medzi príslušné orgány na celom svete, s osobitnou hodnotou pre členské štáty Európskej únie (ďalej len „členské štáty“),

BERÚC NA VEDOMIE význam TFTP pri zabraňovaní terorizmu v Európskej únii i v iných častiach sveta a v boji proti nemu a úlohu Európskej únie pri zabezpečovaní toho, aby určení poskytovatelia služieb v oblasti medzinárodných finančných platobných správ sprístupňovali údaje obsiahnuté vo finančných platobných správach uchovávané na území Európskej únie, ktoré sú potrebné na zabraňovanie terorizmu a jeho financovaniu a boj proti nemu, a to v súlade s prísnymi opatreniami na rešpektovanie súkromia a ochranu osobných údajov,

MAJÚC NA PAMÄTI článok 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii o dodržiavaní základných práv, ako aj zásady proporcionality a potrebnosti v súvislosti s právom na rešpektovanie súkromia a ochranu osobných údajov podľa článku 8 ods. 2 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Dohovoru Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov a článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie,

ZDÔRAZŇUJÚC spoločné hodnoty, ktoré sa vzťahujú na rešpektovanie súkromia a ochranu osobných údajov v Európskej únii a v Spojených štátoch amerických (ďalej len „Spojené štáty“), vrátane významu, ktorý obe zmluvné strany pripisujú náležitému postupu a právu žiadať o účinné opatrenia na nápravu nenáležitých krokov vlády,

BERÚC DO ÚVAHY prísnu kontrolu a bezpečnostné opatrenia, ktoré Ministerstvo financií USA uplatňuje pri manipulácii, používaní a šírení údajov obsiahnutých vo finančných platobných správach podľa TFTP, ako sa opisuje vo vyhláseniach Ministerstva financií USA uverejnených 20. júla 2007 v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Federálnom registri Spojených štátov23. októbra 2007, ktoré zohľadňujú prebiehajúcu spoluprácu medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou v boji proti globálnemu terorizmu,

PRIPOMÍINAJÚC, že všetky osoby bez ohľadu na štátnu príslušnosť majú v záujme zaručenia účinného uplatňovania svojich práv možnosť podať sťažnosť nezávislému orgánu na ochranu údajov alebo inému podobnému orgánu, ako aj žiadať o účinné nápravné opatrenia pred nezávislým a nestranným súdom alebo tribunálom,

MAJÚC NA PAMÄTI, že primerané správne alebo súdne opravné prostriedky sú podľa právnych predpisov Spojených štátov dostupné v prípade nenáležitej manipulácie s osobnými údajmi, medziiným aj podľa zákona o správnom konaní z roku 1946 (5 U.S.C. § 701 a nasl.), zákona o hlavnom kontrolórovi z roku 1978 (5 U.S.C. príl.), zákona o vykonávacích odporúčaniach Komisie 9/11 z roku 2007 (42 U.S.C. § 2000ee a nasl.), zákona o počítačových podvodoch a zneužívaní (18 U.S.C. § 1030) a zákona o slobode informácií (5 U.S.C. § 552) v znení zmien a doplnení,

PRIPOMÍNAJÚC, že v rámci Európskej únie majú finančné inštitúcie a poskytovatelia služieb v oblasti finančných platobných správ zákonnú povinnosť informovať svojich zákazníkov o tom, že osobné údaje obsiahnuté v záznamoch o finančných transakciách možno zasielať orgánom verejnej moci členských štátov alebo tretích krajín na účely presadzovania práva,

POTVRDZUJÚC, že táto dohoda nepredstavuje precedens pre žiadne budúce dojednania medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou alebo medzi jednou zo zmluvných strán a akýmkoľvek štátom, pokiaľ ide o spracúvanie a zasielanie údajov obsiahnutých vo finančných platobných správach alebo údajov v akejkoľvek inej podobe, alebo pokiaľ ide o ochranu údajov,

UZNÁVAJÚC, že táto dohoda sa neodchyľuje od existujúcich právomocí orgánov na ochranu údajov v členských štátoch zameraných na ochranu jednotlivcov pri spracúvaní ich osobných údajov, a

ĎALEJ POTVRDZUJÚC, že touto dohodou nie sú dotknuté iné dohody či dojednania medzi zmluvnými stranami alebo medzi Spojenými štátmi a členskými štátmi o presadzovaní práva alebo výmene informácií,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účel dohody

1.   Účelom tejto dohody je pri plnom rešpektovaní súkromia, ochrany osobných údajov a iných podmienok stanovených v tejto dohode zabezpečiť, aby sa:

a)

údaje obsiahnuté vo finančných platobných správach a súvisiace údaje, ktoré uchovávajú na území Európskej únie poskytovatelia služieb v oblasti medzinárodných finančných platobných správ určení spoločne podľa tejto dohody, sprístupňovali na žiadosť Ministerstva financií USA na účely zabraňovania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania činov terorizmu alebo financovania terorizmu a

b)

relevantné informácie získané prostredníctvom TFTP sprístupňovali orgánom členských štátov činným v oblasti presadzovania práva, verejnej bezpečnosti alebo boja proti terorizmu, alebo Europolu či Eurojustu na účely zabraňovania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania činov terorizmu alebo financovania terorizmu.

2.   Spojené štáty, Európska únia a jej členské štáty prijmú v rámci svojej právomoci všetky potrebné a primerané opatrenia na vykonávanie ustanovení a splnenie účelu tejto dohody.

Článok 2

Rozsah uplatňovania

Konanie, ktoré je súčasťou činov terorizmu alebo financovania terorizmu

Táto dohoda sa vzťahuje na získavanie a používanie údajov obsiahnutých vo finančných platobných správach a súvisiacich údajov v záujme zabraňovania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania:

a)

činov osoby alebo subjektu, ktoré zahŕňajú násilie alebo sú inak nebezpečné pre ľudský život, alebo vytvárajú riziko poškodenia majetku alebo infraštruktúry a o ktorých sa vzhľadom na ich povahu a okolnosti odôvodnene predpokladá, že sa páchajú s cieľom:

i)

zastrašiť alebo vytvárať nátlak na obyvateľstvo;

ii)

zastrašiť, donútiť alebo vytvárať nátlak na vládu alebo medzinárodnú organizáciu, aby konala alebo sa konania zdržala, alebo

iii)

vážne destabilizovať alebo zničiť základné politické, ústavné, hospodárske alebo sociálne štruktúry krajiny alebo medzinárodnej organizácie;

b)

osoby alebo subjektu, ktoré napomáhajú, presadzujú alebo finančne, materiálne či technicky podporujú činy opísané v písmene a) alebo pre ne či na ich podporu poskytujú finančné alebo iné služby, alebo

c)

osoby alebo subjektu, ktoré napomáhajú, podnecujú alebo sa pokúšajú o činy opísané v písmenách a) alebo b).

Článok 3

Zabezpečovanie poskytovania údajov zo strany určených poskytovateľov

Európska únia v súlade s touto dohodou zabezpečí, aby subjekty spoločne určené zmluvnými stranami podľa tejto dohody za poskytovateľov služieb v oblasti medzinárodných finančných platobných správ (ďalej len „určení poskytovatelia“) sprístupňovali Ministerstvu financií USA požadované údaje obsiahnuté vo finančných platobných správach a súvisiace údaje na účely zabraňovania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania činov terorizmu alebo financovania terorizmu (ďalej len „poskytované údaje“).

Článok 4

Žiadosti Spojených štátov o získanie údajov od určených poskytovateľov

1.   Podľa článku 8 Dohody o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými, podpísanej 25. júna 2003 vo Washingtone, a súvisiacich dvojstranných nástrojov vzájomnej právnej pomoci medzi Spojenými štátmi a členským štátom, v ktorom má určený poskytovateľ sídlo alebo v ktorom uchováva požadované údaje, Ministerstvo financií USA vydá žiadosť na základe prebiehajúceho vyšetrovania týkajúceho sa konkrétneho konania podľa článku 2, ku ktorému došlo, alebo ak sa na základe predchádzajúcich informácií alebo dôkazov možno domnievať, že by k nemu mohlo dôjsť. Na tento účel sa Ministerstvo financií USA považuje za správny orgán, ktorý má k dispozícii pomoc.

2.   V žiadosti sa čo najjasnejšie identifikujú údaje uchovávané určeným poskytovateľom na území Európskej únie, ktoré sú na tento účel potrebné. Údaje môžu zahŕňať identifikačné údaje o pôvodcovi a/alebo prijímateľovi transakcie vrátane mena, čísla účtu, adresy, vnútroštátneho identifikačného čísla, ako aj iné osobné údaje súvisiace s finančnými správami.

V tejto žiadosti sa odôvodňuje potreba údajov a jej obsah je čo najužší, aby sa minimalizovalo množstvo požadovaných údajov, pričom sa náležite zohľadnia analýzy geografických podmienok, ohrozenia a zraniteľnosti.

3.   Žiadosť zasiela Ministerstvo spravodlivosti USA ústrednému orgánu členského štátu, v ktorom má určený poskytovateľ sídlo alebo v ktorom požadované údaje uchováva.

4.   Spojené štáty zároveň zasielajú kópiu žiadosti ústrednému orgánu ostatných členských štátov. Spojené štáty zasielajú súčasne kópiu žiadosti aj národným členom Eurojustu z týchto členských štátov.

5.   Po prijatí odôvodnenej žiadosti v súlade s odsekom 2 ústredný orgán dožiadaného členského štátu overí, či je žiadosť v súlade s touto dohodou a s uplatniteľnými požiadavkami dvojstrannej dohody o vzájomnej právnej pomoci. Po takomto overení zo strany ústredného orgánu sa žiadosť zašle príslušnému orgánu na vybavenie podľa právnych predpisov dožiadaného členského štátu.

Ak sa žiadosť zaslala ústrednému orgánu členského štátu, v ktorom má určený poskytovateľ sídlo, členský štát, v ktorom sa údaje uchovávajú, poskytne pomoc pri vybavovaní žiadosti. Požadované opatrenie sa urýchlene vykoná.

6.   Ak určený poskytovateľ z technických dôvodov nie je schopný identifikovať a vyprodukovať konkrétne údaje, ktoré by zodpovedali žiadosti, príslušnému orgánu dožiadaného členského štátu sa zašlú všetky potenciálne relevantné údaje ako celok v súlade s článkom 5 ods. 2.

7.   Údaje sa zasielajú medzi určenými orgánmi dožiadaného členského štátu a Spojených štátov.

8.   Európska únia zabezpečí, aby určení poskytovatelia viedli podrobnú evidenciu všetkých údajov zasielaných príslušnému orgánu dožiadaného členského štátu na účely tejto dohody.

9.   V údajoch, ktoré boli zákonne zaslané na základe tohto ustanovenia, možno pri úplnom dodržiavaní článku 5 tejto dohody vyhľadávať na účely iných vyšetrovaní týkajúcich sa druhov konania uvedených v článku 2.

Článok 5

Bezpečnostné opatrenia, ktoré sa uplatňujú pri spracúvaní poskytovaných údajov

1.   Ministerstvo financií USA zabezpečí, aby sa poskytované údaje spracúvali v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

2.   TFTP nezahŕňa a nebude zahŕňať hĺbkové vyhľadávanie údajov ani žiaden iný druh algoritmického alebo automatického profilovania alebo počítačového filtrovania. Ministerstvo financií USA zabezpečí ochranu osobných údajov prostredníctvom týchto bezpečnostných opatrení, ktoré sa uplatňujú bez diskriminácie, najmä na základe štátnej príslušnosti alebo krajiny pobytu:

a)

poskytované údaje sa spracúvajú výlučne na účely zabraňovania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania činov terorizmu alebo jeho financovania;

b)

pri každom vyhľadávaní v poskytovaných údajoch sa vychádza z predchádzajúcich informácií alebo dôkazov, na základe ktorých sa možno domnievať, že predmet vyhľadávania má súvislosť s terorizmom alebo jeho financovaním;

c)

každé vyhľadávanie v poskytovaných údajoch v rámci TFTP je čo najužšie, preukazuje odôvodnenú domnienku, že predmet vyhľadávania má súvislosť s terorizmom alebo jeho financovaním, a eviduje sa, čo platí aj pre súvislosť s terorizmom alebo jeho financovaním potrebnú na iniciovanie vyhľadávania;

d)

poskytované údaje sa uchovávajú v zabezpečenom fyzickom prostredí, oddelene od akýchkoľvek iných údajov, pričom sa používajú špičkové systémy a kontrola fyzického narušenia, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k údajom;

e)

prístup k poskytovaným údajom majú iba analytici, ktorí vyšetrujú činy terorizmu alebo jeho financovanie, a osoby, ktoré sa podieľajú na technickej podpore, riadení a dohľade nad TFTP;

f)

kópie poskytovaných údajov sa vyhotovujú iba na účely zálohy pre obnovu po katastrofe;

g)

s poskytovanými údajmi sa nijako nemanipuluje, tieto údaje sa nemenia ani nedopĺňajú a neprepájajú so žiadnou inou databázou;

h)

iba informácie týkajúce sa terorizmu získané prostredníctvom TFTP podľa tejto dohody sa vymieňajú s orgánmi presadzovania práva, verejnej bezpečnosti alebo boja proti terorizmu v Spojených štátoch, Európskej únii alebo tretích krajinách na účely vyšetrovania, odhaľovania, zabraňovania alebo stíhania činov terorizmu alebo jeho financovania;

i)

počas platnosti tejto dohody uskutočňuje Ministerstvo financií USA preskúmanie zamerané na identifikáciu všetkých neextrahovaných údajov, ktoré už nie sú potrebné na boj proti terorizmu alebo jeho financovaniu. Do dvoch (2) mesiacov od takejto identifikácie údajov sa začne postup ich vymazania a dokončí sa čo najskôr, v každom prípade však najneskôr do ôsmich (8) mesiacov od identifikácie, pokiaľ sa nevyskytnú mimoriadne technické problémy;

j)

ak sa ukáže, že sa zaslali údaje obsiahnuté vo finančných platobných správach, ktoré neboli požadované, Ministerstvo financií USA tieto údaje urýchlene a natrvalo vymaže a informuje príslušného určeného poskytovateľa a ústredný orgán dožiadaného členského štátu;

k)

s výhradou písmena i) sa všetky neextrahované údaje prijaté pred 20. júlom 2007 vymažú najneskôr päť (5) rokov po tomto dátume;

l)

s výhradou písmena i) sa všetky neextrahované údaje prijaté 20. júla 2007 alebo neskôr vymažú najneskôr päť (5) rokov po prijatí a

m)

na informácie extrahované z poskytovaných údajov vrátane informácií, ktoré sa vymieňajú podľa písmena h), sa vzťahuje lehota uchovávania uplatniteľná na daný vládny orgán podľa jeho príslušných predpisov a lehôt uchovávania záznamov.

Článok 6

Primeranosť

Úlohou Ministerstva financií USA je pri nepretržitom dodržiavaní záväzkov v oblasti rešpektovania súkromia a ochrany osobných údajov stanovených v tejto dohode zabezpečiť primeranú úroveň ochrany údajov pri spracovaní údajov obsiahnutých vo finančných platobných správach a súvisiacich údajov, ktoré sa zasielajú z Európskej únie do Spojených štátov na účely tejto dohody.

Článok 7

Spontánne poskytovanie informácií

1.   Ministerstvo financií USA zabezpečí, aby sa orgánom dotknutých členských štátov činným v oblasti presadzovania práva, verejnej bezpečnosti alebo boja proti terorizmu, a podľa potreby aj Europolu v rámci jeho mandátu, čo najskôr sprístupnili informácie získané prostredníctvom TFTP, ktoré môžu prispieť k vyšetrovaniu, zabraňovaniu, odhaľovaniu alebo stíhaniu činov terorizmu alebo jeho financovania v Európskej únii. Všetky nadväzujúce informácie, ktoré môžu prispieť k vyšetrovaniu, zabraňovaniu, odhaľovaniu alebo stíhaniu činov terorizmu alebo jeho financovania v Spojených štátoch sa na recipročnej báze zašlú späť do Spojených štátov.

2.   V záujme uľahčenia efektívnej výmeny informácií môže Europol vymenovať styčného úradníka pri Ministerstve financií USA. O podrobnostiach postavenia a úlohách styčného úradníka rozhodnú spoločne zmluvné strany.

Článok 8

Žiadosti EÚ o vyhľadávanie na základe TFTP

Ak orgán členského štátu činný v oblasti presadzovania práva, verejnej bezpečnosti alebo boja proti terorizmu, Europol alebo Eurojust stanoví, že existuje dôvod domnievať sa, že existuje súvislosť medzi osobou alebo subjektom a terorizmom v zmysle článkov 1 až 4 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV zmeneného a doplneného rámcovým rozhodnutím Rady 2008/919/SVV, môže tento orgán požiadať o vyhľadanie relevantných informácií získaných prostredníctvom TFTP. Ministerstvo financií USA na základe tejto žiadosti urýchlene uskutoční vyhľadávanie v súlade s článkom 5 a poskytne relevantné informácie.

Článok 9

Spolupráca s budúcim rovnocenným systémom EÚ

Ak sa v Európskej únii alebo jednom či viacerých z jej členských štátov zavedie systém EÚ rovnocenný systému TFTP USA, ktoré si vyžaduje, aby sa v Európskej únii sprístupnili údaje obsiahnuté vo finančných platobných správach uchovávané v Spojených štátoch, Ministerstvo financií USA bude na báze reciprocity a vhodných bezpečnostných opatrení aktívne spolupracovať so všetkými príslušnými poskytovateľmi služieb v oblasti medzinárodných finančných platobných správ, ktorí majú sídlo na území Spojených štátov.

Článok 10

Spoločné preskúmanie

1.   Zmluvné strany na žiadosť jednej zo zmluvných strán a v každom prípade po šiestich (6) mesiacoch spoločne preskúmajú vykonávanie tejto dohody s osobitným zreteľom na overenie jej ustanovení o rešpektovaní súkromia, ochrane osobných údajov a reciprocite. V rámci tohto preskúmania sa posúdi proporcionalita poskytovaných údajov na základe ich hodnoty pre vyšetrovanie, zabraňovanie, odhaľovanie alebo stíhanie činov terorizmu alebo jeho financovania.

2.   Európsku úniu pri tomto preskúmaní zastupuje predsedníctvo Rady Európskej únie, Európska komisia a dvaja zástupcovia orgánov na ochranu údajov z členských štátov, z ktorých aspoň jeden pochádza z členského štátu, v ktorom má sídlo určený poskytovateľ. Spojené štáty zastupuje Ministerstvo financií USA.

3.   Na účely preskúmania Ministerstvo financií USA zabezpečí prístup k príslušnej dokumentácii, systémom a personálu, ako aj presné údaje o počte finančných platobných správ, ku ktorým sa vykonal prístup, a počte prípadov výmeny informácií odvodených z poskytovaných údajov. Podrobnosti preskúmania určia spoločne zmluvné strany.

Článok 11

Opravné prostriedky

1.   Každá osoba má právo na základe žiadostí predkladaných v primeraných intervaloch získavať bez obmedzenia a bez nadmerného meškania alebo výdavkov potvrdenie svojho orgánu na ochranu údajov o tom, že v Európskej únii prebehli všetky potrebné overenia na zabezpečenie toho, že sa dodržali jej práva na ochranu údajov v súlade s touto dohodou, a najmä o tom, či došlo k spracovaniu jej osobných údajov v rozpore s touto dohodou. Toto právo môže podliehať potrebným a primeraným opatreniam uplatniteľným podľa vnútroštátneho práva, okrem iného v záujme ochrany verejnej bezpečnosti alebo národnej bezpečnosti a v záujme vyhnutia sa ohrozeniu zabraňovania, odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania trestných činov s náležitým zreteľom na legitímne záujmy dotknutej osoby.

2.   Zmluvné strany prijmú všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa Ministerstvo financií USA a každý príslušný členský štát urýchlene navzájom informovali a v prípade potreby konzultovali medzi sebou a so zmluvnými stranami, ak sa domnievajú, že osobné údaje sa spracovali v rozpore s touto dohodou.

3.   Každá osoba, ktorá sa domnieva, že jej osobné údaje sa spracovali v rozpore s touto dohodou, má nárok žiadať o účinný správny a súdny opravný prostriedok podľa práva Európskej únie, jej členských štátov a Spojených štátov.

Článok 12

Konzultácie

1.   Zmluvné strany uskutočňujú podľa potreby konzultácie, aby umožnili čo najúčinnejšie využívanie tejto dohody, čo zahŕňa aj zjednodušenie riešenia akýchkoľvek sporov v súvislosti s jej výkladom alebo uplatňovaním.

2.   Zmluvné strany prijmú opatrenia zamerané na to, aby sa zabránilo mimoriadnemu vzájomnému zaťažovaniu v dôsledku uplatňovania tejto dohody. Ak napriek tomu dôjde k mimoriadnemu zaťaženiu, zmluvné strany uskutočnia bezodkladne konzultácie, aby sa uplatňovanie dohody zjednodušilo, pričom prijmú aj opatrenia potrebné na zníženie aktuálneho a budúceho zaťaženia.

3.   Zmluvné strany bezodkladne konzultujú v prípade, že akákoľvek tretia strana vrátane orgánu inej krajiny napadne alebo uplatňuje právny nárok v súvislosti s akýmkoľvek aspektom účinku alebo vykonávania tejto dohody.

Článok 13

Neodchýlenie

Cieľom tejto dohody nie je odchýliť sa od zákonov Spojených štátov ani Európskej únie alebo jej členských štátov, ani tieto zákony meniť a dopĺňať. Touto dohodou sa nezakladá ani nepriznáva žiadne právo ani výhoda žiadnej osobe alebo subjektu, súkromnému ani verejnému.

Článok 14

Ukončenie platnosti

1.   Ktorákoľvek zmluvná strana môže kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť platnosť tejto dohody oznámením diplomatickou cestou. Pozastavenie platnosti nadobudne účinnosť desať (10) dní odo dňa prijatia takéhoto oznámenia. Ukončenie platnosti nadobudne účinnosť tridsať (30) dní odo dňa prijatia takéhoto oznámenia.

2.   Bez ohľadu na pozastavenie platnosti alebo ukončenie platnosti tejto dohody sa všetky údaje, ktoré má Ministerstvo financií USA v držbe podľa tejto dohody, naďalej spracúvajú v súlade s touto dohodou.

Článok 15

Záverečné ustanovenia

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dátume, ku ktorému si zmluvné strany vymenili oznámenia o dokončení svojich vnútorných postupov potrebných na tento účel.

2.   Táto dohoda sa s výhradou odseku 3 predbežne vykonáva od 1. februára 2010 až do nadobudnutia jej platnosti.

3.   Pokiaľ sa platnosť tejto dohody neukončí skôr v súlade s článkom 14 alebo dohodou zmluvných strán, jej platnosť uplynie a účinnosť sa skončí 31. októbra 2010.

4.   Hneď ako nadobudne platnosť Lisabonská zmluva, zmluvné strany sa budú snažiť uzavrieť dlhodobú dohodu, ktorá nahradí túto dohodu.

5.   V Bruseli 30. novembra 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku. Táto dohoda sa vyhotoví aj v bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku. Po schválení oboma zmluvnými stranami sa tieto jazykové verzie považujú za rovnocenne autentické.


13.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 8/17


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. októbra 2009

o prijatí základných parametrov registrov preukazov rušňovodičov a doplnkových osvedčení ustanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES

[oznámené pod číslom K(2009) 8278]

(Text s významom pre EHP)

(2010/17/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 22,

so zreteľom na odporúčanie Európskej železničnej agentúry na základné parametre registrov preukazov rušňovodičov a doplnkových osvedčení (ERA/REC/SAF/05-2008) z 19. decembra 2008,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 22 ods. 1 smernice 2007/59/ES by príslušné orgány mali viesť vnútroštátny register preukazov rušňovodičov alebo zabezpečiť vedenie takéhoto registra.

(2)

V súlade s článkom 22 ods. 2 smernice 2007/59/ES by železničné podniky a manažéri infraštruktúry mali viesť register spoločností týkajúci sa doplnkových osvedčení alebo zabezpečiť vedenie takéhoto registra.

(3)

V článku 22 ods. 4 smernice 2007/59/ES sa od Európskej železničnej agentúry vyžaduje, aby vypracovala základné parametre registrov preukazov rušňovodičov, ktoré majú zriadiť príslušné orgány, ako aj registre doplnkových osvedčení, ktoré majú zriadiť železničné podniky a manažéri infraštruktúry, ktorí rušňovodičov zamestnávajú alebo najímajú. Vnútroštátny register preukazov rušňovodičov v členskom štáte by mal zahŕňať všetky preukazy rušňovodičov vydané v tomto členskom štáte.

V prípade žiadosti o preukaz rušňovodiča a na účely registrácie preukazu a zaznamenania aktualizovaných údajov, zmien a doplnení, údajov o náhrade, obnovení, pozastavení platnosti a odobratí preukazu by sa mal používať štandardný formulár žiadosti.

(4)

K registrom preukazov rušňovodičov a doplnkových osvedčení by mali mať voľný prístup splnomocnení zástupcovia príslušných orgánov a zúčastnených strán. Rôzne registre by mali byť zhodné z hľadiska údajov, ktoré obsahujú, a z hľadiska ich formátovania. Preto by sa mali zriadiť s použitím spoločných prevádzkových a technických špecifikácií.

(5)

Bezpečnostné orgány by mali používať všetky informácie uvedené v preukazoch, harmonizovaných doplnkových osvedčeniach a registroch preukazov a harmonizovaných doplnkových osvedčení s cieľom uľahčiť hodnotenie postupu certifikácie zamestnancov ustanoveného v článkoch 10 a 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernice 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (smernica o bezpečnosti železníc) (2), ako aj s cieľom urýchliť vydávanie bezpečnostných osvedčení ustanovených v uvedených článkoch.

(6)

V súlade s článkom 19 ods. 1 písm. f) smernice 2007/59/ES by mali register preukazov rušňovodičov viesť a aktualizovať príslušné orgány alebo poverené orgány. Členské štáty by mali oznámiť Komisii a ostatným členským štátom, ktorý orgán poverili touto úlohou, aby týmto orgánom umožnili okrem iného výmenu informácií.

(7)

V ideálnom prípade by každý členský štát mal zriadiť elektronický register preukazov s cieľom dosiahnuť úplnú interoperabilitu registrov a umožniť príslušným orgánom a iným subjektom s prístupovými právami získavať informácie. Z hospodárskych a technických dôvodov však takýto typ rozhrania nemožno prijať bez ďalšieho preskúmania. Najprv je potrebné dohodnúť sa na metódach, ktorými sa pri splnení určitých podmienok zabezpečí prístup, tak ako sa vyžaduje v smernici 2007/59/ES. Potom je potrebné vykonať prieskum viacerých transakcií s cieľom vypracovať analýzu nákladov a prínosov a navrhnúť uskutočniteľné riešenie, ktoré so sebou neprinesie administratívne náklady neprimerané skutočným potrebám. Európska železničná agentúra preto navrhla uplatniť dočasné riešenie zahŕňajúce zjednodušený postup výmeny informácií a pokračovať s vývojom elektronického rozhrania až v neskoršom štádiu.

(8)

V súlade s článkom 36 ods. 3 smernice 2007/59/ES sa uvedená smernica nevzťahuje na Cyprus a Maltu. Toto rozhodnutie by sa preto nemalo uplatňovať na Cyprus a Maltu, pokiaľ tieto členské štáty nemajú vlastnú železničnú sieť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre interoperabilitu a bezpečnosť železníc zriadeného podľa článku 21 smernice 96/48/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prijímajú sa základné parametre vnútroštátneho registra preukazov rušňovodičov (ďalej len „VRP“) ustanovené v prílohe I.

Článok 2

Prijímajú sa základné parametre registra doplnkových osvedčení (ďalej len „RDO“) ustanovené v prílohe II.

Článok 3

1.   Európska železničná agentúra (ďalej len „agentúra“) vykoná do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia štúdiu uskutočniteľnosti elektronickej aplikácie spĺňajúcej základné parametre VRP a RDO a uľahčujúcej výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi, železničnými podnikmi a manažérmi infraštruktúry.

V štúdii uskutočniteľnosti sa zohľadňuje najmä funkčná a technická štruktúra, prevádzkový režim a pravidlá vkladania a prezerania údajov.

O štúdii uskutočniteľnosti sa diskutuje a rozhoduje v rámci spolupráce medzi zástupcami príslušných orgánov podľa článku 35 smernice 2007/59/ES.

2.   Na základe výsledkov štúdie uvedenej v odseku 1 agentúra v prípade potreby zavedie skúšobnú sieťovú aplikáciu zahŕňajúcu aspoň tri VRP a deväť RDO.

Agentúra monitoruje skúšobnú aplikáciu aspoň jeden rok a predkladá Komisii správu, ktorá v prípade potreby zahŕňa odporúčanie na zmenu a doplnenie tohto rozhodnutia.

Článok 4

Členské štáty do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia oznamujú Komisii a ostatným členským štátom:

a)

ktorý orgán poverili vydávaním preukazov rušňovodičov v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. a) smernice 2007/59/ES;

b)

ktorý orgán poverili vedením a aktualizáciou VRP v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. f) smernice 2007/59/ES.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na Cyprus a Maltu, pokiaľ na ich území nie je vybudovaná železničná sieť.

V Bruseli 29. októbra 2009

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 220, 21.6.2004, s. 16.


PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ PARAMETRE VNÚTROŠTÁTNYCH REGISTROV PREUKAZOV RUŠŇOVODIČOV (VRP)

1.   Základné parametre

Základné parametre vnútroštátnych registrov preukazov rušňovodičov ustanovené v súlade s článkom 22 ods. 4 smernice 2007/59/ES sú:

údaje, ktoré sa majú zozbierať (kapitola 2),

formát údajov (kapitola 3),

prístupové práva (kapitola 4),

výmena údajov (kapitola 5),

obdobie, počas ktorého sa majú údaje uchovať (kapitola 6).

2.   Údaje, ktoré sa majú zozbierať

VRP obsahuje štyri oddiely.

Oddiel 1 obsahuje informácie o aktuálnom stave preukazu.

Oddiel 2 obsahuje informácie o vydanom preukaze v súlade so zoznamom požiadaviek uvedených v oddiele 2 prílohy I k smernici 2007/59/ES.

Oddiel 3 obsahuje historické informácie o preukaze.

Oddiel 4 obsahuje informácie o základných požiadavkách a úvodných prehliadkach a previerkach, aby bolo preukaz možné vydať, a informácie o následných prehliadkach a previerkach, aby preukaz ostal v platnosti.

Údaje, ktoré sa majú zozbierať, sú uvedené v tabuľke v kapitole 3.

3.   Formát údajov

Nasleduje zoznam požiadaviek na formát údajov vo VRP.

Zoznam je rozvrhnutý takto:

Číslo

Dátum, ktorý sa má uviesť

Obsah

Formát

Stav požiadavky


Oddiel 1:   Aktuálny stav preukazu

1.

Číslo preukazu

1.1.

Číslo preukazu

EIN (12 číslic)

povinný údaj

2.

Aktuálny stav preukazu

2.1.

Dôkaz o aktuálnom stave preukazu:

platný

platnosť pozastavená (očakáva sa rozhodnutie)

odobratý

text

povinný údaj

2.2.

Dôvod pozastavenia platnosti alebo odobratia preukazu

text

povinný údaj


Oddiel 2:   Informácie o aktuálnom vydanom preukaze v súlade s oddielom 2 prílohy I k smernici 2007/59/ES

3.

Priezvisko(-á) držiteľa

3.1.

Priezvisko(-á) uvedené v cestovnom pase alebo občianskom preukaze, alebo inom doklade uznávanom ako doklad preukazujúci totožnosť. Viaceré priezviská sú povolené v závislosti od vnútroštátnej praxe.

text

povinný údaj

4.

Meno(-á) držiteľa

4.1.

Meno(-á) uvedené v cestovnom pase alebo občianskom preukaze, alebo inom doklade uznávanom ako doklad preukazujúci totožnosť. Viaceré mená sú povolené v závislosti od vnútroštátnej praxe.

text

povinný údaj

5.

Dátum narodenia držiteľa

5.1.

Dátum narodenia držiteľa

RRRR-MM-DD

povinný údaj

6.

Miesto narodenia držiteľa

6.1.

Miesto narodenia držiteľa

text

povinný údaj

6.2.

Štátna príslušnosť

text

nepovinný údaj

7.

Dátum vydania preukazu

7.1.

Uvedenie aktuálneho dátumu vydania preukazu

RRRR-MM-DD

povinný údaj

8.

Dátum skončenia platnosti preukazu

8.1.

Dátum očakávaného formálneho skončenia platnosti preukazu

RRRR-MM-DD

povinný údaj

9.

Názov vydávajúceho orgánu

9.1.

Názov orgánu vydávajúceho preukaz (príslušný orgán, poverený orgán, železničný podnik, manažér infraštruktúry)

text

povinný údaj

10.

Referenčné číslo, ktoré pridelil zamestnávateľ zamestnancovi

10.1.

Referencia spoločnosti rušňovodiča

text

nepovinný údaj

11.

Fotografia držiteľa

11.1.

Fotografia

originál alebo elektronická kópia

povinný údaj

12.

Podpis držiteľa

12.1.

Podpis

originál/fotokópia/elektronická kópia

povinný údaj

13.

Trvalé bydlisko alebo poštová adresa držiteľa

13.1.

Adresa držiteľa

ulica a číslo domu

text

nepovinný údaj

13.2.

mesto

text

nepovinný údaj

13.3.

krajina

text

nepovinný údaj

13.4.

poštové smerové číslo

alfanumerický kód

nepovinný údaj

13.5.

telefónne číslo

text

nepovinný údaj

13.6.

e-mailová adresa

text

nepovinný údaj

14.

Dodatočné informácie

14.1.

Informácie, ktoré uložil príslušný orgán v súlade s prílohou II k smernici 2007/59/ES

kódované informácie

povinný údaj

Kolónka 9.a.1 —

rodný(-é) jazyk(-y) rušňovodiča

text

 

Kolónka 9.a.2 —

priestor vyhradený na záznamy členského štátu vydávajúceho preukaz v prípade informácií, ktoré môžu byť potrebné podľa vnútroštátnych právnych predpisov

text

 

15.

Zdravotné obmedzenia

15.1.

Informácie, ktoré uložil príslušný orgán v súlade s prílohou II k smernici 2007/59/ES

kódované informácie

povinný údaj

Povinné nosenie okuliarov/šošoviek

(kód b.1)

 

Povinné nosenie sluchových pomôcok

(kód b.2)

 


Oddiel 3:   Historické informácie o stave preukazu a výsledky pravidelných kontrol

16.

Dátum prvého vydania

16.1.

Dátum prvého vydania

RRRR-MM-DD

povinný údaj

17.

Dátum skončenia platnosti

17.1.

Dátum skončenia platnosti (a dátum očakávaného formálneho obnovenia platnosti)

RRRR-MM-DD

povinný údaj

18.

Aktualizácia (možno uviesť niekoľko záznamov)

18.1.

Dátum aktualizácie

RRRR-MM-DD

povinný údaj

18.2.

Dôvod aktualizácie

text

povinný údaj

19.

Zmena(-y) a doplnenie(-a) (možno uviesť niekoľko záznamov)

19.1.

Dátum zmeny a doplnenia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

19.2.

Dôvod zmeny a doplnenia

text

povinný údaj

20.

Pozastavenie platnosti (možno uviesť niekoľko záznamov)

20.1.

Trvanie pozastavenia platnosti

od (dátum) do (dátum)

povinný údaj

20.2.

Dôvod pozastavenia platnosti

text

povinný údaj

21.

Odobratie (možno uviesť niekoľko záznamov)

21.1.

Dátum odobratia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

21.2.

Dôvod odobratia

text

povinný údaj

22.

Nahlásenie straty preukazu

22.1.

Dátum oznámenia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

22.2.

Dátum vydania duplikátu

RRRR-MM-DD

povinný údaj

23.

Nahlásenie krádeže preukazu

23.1.

Dátum oznámenia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

23.2.

Dátum vydania duplikátu

RRRR-MM-DD

povinný údaj

24.

Nahlásenie zničenia preukazu

24.1.

Dátum oznámenia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

24.2.

Dátum vydania duplikátu

RRRR-MM-DD

povinný údaj


Oddiel 4:   Informácie o základných požiadavkách na vydanie preukazu a výsledky pravidelných prehliadok a previerok

25.

Vzdelanie

25.1.

Základná požiadavka

najvyšší stupeň dosiahnutého vzdelania

text

povinný údaj

26.

Telesná zdatnosť

26.1.

Základná požiadavka

vyhlásenie o splnení požiadaviek uvedených v prílohe II (oddiely 1.1, 1.2, 1.3 a 2.1) k smernici 2007/59/ES

text

povinný údaj

26.2.

Dátum prehliadky

 

RRRR-MM-DD

povinný údaj

26.3.

Následné pravidelné prehliadky

potvrdené/nepotvrdené

text

povinný údaj

26.4.

(možno uviesť niekoľko záznamov)

dátum poslednej prehliadky

RRRR-MM-DD

povinný údaj

26.5.

Nasledujúca prehliadka

dátum nasledujúcej očakávanej formálnej prehliadky

RRRR-MM-DD

povinný údaj

26.6.

Poznámky

Poznámky, ktoré treba spresniť:

bežný plán

predpokladaný plán (podľa osvedčenia lekára)

v prípade potreby zmena informácií (kód 9.a.2)

zmena kódu obmedzenia

iné + priestor na spresnenie

text

povinný údaj

27.

Psychická spôsobilosť na výkon povolania

27.1.

Základná požiadavka

vyhlásenie o splnení požiadaviek uvedených v prílohe II (oddiel 2.2) k smernici 2007/59/ES

text

povinný údaj

27.2.

Dátum prehliadky

 

RRRR-MM-DD

povinný údaj

27.3.

Nasledujúca(-e) prehliadka(-y)

len v prípade potreby (možno uviesť niekoľko záznamov)

vyhlásenie

povinný údaj

27.4.

 

dátum každej nasledujúcej prehliadky

RRRR-MM-DD

povinný údaj

28.

Všeobecné odborné vedomosti

28.1.

Základná požiadavka

vyhlásenie o splnení požiadaviek uvedených v prílohe IV k smernici 2007/59/ES

text

povinný údaj

28.2.

Dátum previerky

 

RRRR-MM-DD

povinný údaj

28.3.

Nasledujúca previerka

(iba ak sa požaduje na vnútroštátnej úrovni)

RRRR-MM-DD

povinný údaj

4.   Prístupové práva

Prístup k informáciám uvedeným vo VRP sa poskytuje týmto zainteresovaným stranám na tieto účely:

príslušným orgánom ostatných členských štátov na základe odôvodnenej žiadosti na účely:

kontroly vlakov premávajúcich v oblasti ich jurisdikcie,

preskúmania dodržiavania súladu so smernicou 2007/59/ES všetkými subjektmi pôsobiacimi v oblasti ich jurisdikcie,

agentúre na základe odôvodnenej žiadosti na účely hodnotenia vývoja v oblasti certifikácie rušňovodičov v súlade s článkom 33 smernice 2007/59/ES, a to najmä pokiaľ ide o prepojenie registrov,

každému zamestnávateľovi rušňovodičov na účely získania informácií o stave preukazov v súlade s článkom 22 ods. 1 písm. b) smernice 2007/59/ES,

železničným podnikom a manažérom infraštruktúry, ktorí zamestnávajú alebo najímajú rušňovodičov, na účely získania informácií o stave preukazov v súlade s článkom 22 ods. 1 písm. b) smernice 2007/59/ES,

rušňovodičom na základe žiadosti na účely prezerania údajov, ktoré sa ich týkajú,

vyšetrovacím orgánom ustanoveným v súlade s článkom 21 smernice 2004/49/ES na účely vyšetrovania nehôd, najmä ako sa uvádza v článku 20 ods. 2 písm. e) a g) uvedenej smernice.

5.   Výmena údajov

Prístup k relevantným údajom sa poskytuje na oficiálnu žiadosť. Príslušný orgán bezodkladne poskytuje údaje spôsobom, pri ktorom sa zabezpečuje bezpečný prenos informácií a ochrana osobných údajov.

Príslušné orgány môžu ponúknuť na svojich webových stránkach službu prihlásenia (login) všetkým subjektom s prístupovými právami za predpokladu, že overia dôvody žiadosti.

6.   Obdobie uchovávania údajov

Všetky údaje vo VRP sa uchovávajú aspoň 10 rokov odo dňa skončenia platnosti preukazu rušňovodiča. Ak sa kedykoľvek počas desaťročného obdobia začne vyšetrovanie zahŕňajúce rušňovodiča, údaje týkajúce sa rušňovodiča sa musia uchovať dlhšie ako 10 rokov (ak sa to požaduje).

Všetky zmeny vo VRP sa zaznamenávajú.


PRÍLOHA II

ZÁKLADNÉ PARAMETRE REGISTROV DOPLNKOVÝCH OSVEDČENÍ RUŠŇOVODIČOV (RDO)

1.   Základné parametre

Základné parametre registrov doplnkových osvedčení (RDO) ustanovené v súlade s článkom 22 ods. 4 smernice 2007/59/ES sú:

údaje, ktoré sa majú zozbierať (kapitola 2),

formát údajov (kapitola 3),

prístupové práva (kapitola 4),

výmena údajov (kapitola 5),

obdobie, počas ktorého sa majú údaje uchovať (kapitola 6),

postupy v prípade bankrotu (kapitola 7).

2.   Údaje, ktoré sa majú zozbierať

RDO obsahujú štyri oddiely.

Oddiel 1 obsahuje informácie o aktuálnom stave preukazu rušňovodiča.

Oddiel 2 obsahuje informácie o vydanom doplnkovom osvedčení uvedené v oddiele 3 prílohy I k smernici 2007/59/ES.

Oddiel 3 obsahuje historické informácie o doplnkovom osvedčení.

Oddiel 4 obsahuje informácie o základných požiadavkách a úvodných previerkach, aby bolo možné vydať doplnkové osvedčenie, a informácie o následných previerkach, ktoré sa majú zaznamenať, aby doplnkové osvedčenie ostalo v platnosti.

Údaje, ktoré sa majú zozbierať, sú uvedené v tabuľke v kapitole 3.

V oddiele 2 sa uvádzajú informácie o aktuálnych poznatkoch v súvislosti s koľajovými vozidlami a infraštruktúrou a o jazykových znalostiach posudzovaných v súlade s príslušnou časťou smernice 2007/59/ES. Uvedený oddiel zahŕňa dátum nasledujúcich očakávaných kontrol a previerok. Dňom nasledujúcich kontrol a previerok sa začína nový „aktuálny stav“ a predošlé informácie sa presunú do oddielu 4, ktorý obsahuje historické informácie.

3.   Formát údajov

Formát údajov RDO sa uvádza v tomto zozname.

Zoznam je rozvrhnutý takto:

Číslo

Dátum, ktorý sa má uviesť

Obsah

Formát

Stav požiadavky


Oddiel 1:   Odkaz na preukaz

1

Číslo preukazu

1.1

Číslo preukazu, ktoré umožňuje prístup k údajom vnútroštátneho registra

EIN (12 číslic)

povinný údaj

2

Aktuálny stav preukazu

2.1

Dôkaz o aktuálnom stave preukazu

platný

platnosť pozastavená

odobratý

text

nepovinný údaj


Oddiel 2:   Informácie o aktuálnom vydanom doplnkovom osvedčení, ako sa uvádzajú v oddiele 3 prílohy I k smernici 2007/59/ES

3

Priezvisko(-á) držiteľa (rovnaké ako v preukaze)

3.1

Meno(-á) uvedené v cestovnom pase alebo občianskom preukaze, alebo inom doklade uznávanom ako doklad preukazujúci totožnosť. Viaceré mená sú povolené v závislosti od vnútroštátnej praxe.

text

povinný údaj

4

Meno(-á) držiteľa (rovnaké ako v preukaze)

4.1

Meno(-á) uvedené v cestovnom pase alebo občianskom preukaze, alebo inom doklade uznávanom ako doklad preukazujúci totožnosť. Viaceré mená sú povolené v závislosti od vnútroštátnej praxe.

text

povinný údaj

5

Dátum narodenia držiteľa

5.1

Dátum narodenia držiteľa

RRRR-MM-DD

povinný údaj

6

Miesto narodenia držiteľa

6.1

Miesto narodenia držiteľa

text

povinný údaj

7

Dátum vydania osvedčenia

7.1

Aktuálny dátum vydania osvedčenia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

8

Dátum skončenia platnosti osvedčenia

8.1

Dátum očakávaného formálneho skončenia platnosti osvedčenia, ktorý má stanoviť spoločnosť a má byť zahrnutý do postupu podľa článku 15 smernice 2007/59/ES.

RRRR-MM-DD

povinný údaj

9

Názov vydávajúceho orgánu

9.1

Názov orgánu vydávajúceho osvedčenie (železničný podnik, manažér infraštruktúry, iný orgán)

text

povinný údaj

10

Referenčné číslo, ktoré pridelil zamestnávateľ zamestnancovi

10.1

Referencia spoločnosti rušňovodiča

text

nepovinný údaj

11

Fotografia držiteľa

11.1

Fotografia

originál alebo elektronická kópia

povinný údaj

12

Podpis držiteľa

12.1

Podpis

originál/fotokópia/elektronická kópia

povinný údaj

13

Trvalé bydlisko alebo poštová adresa držiteľa

13.1

Adresa držiteľa

ulica a číslo domu

text

nepovinný údaj

13.2

mesto

text

nepovinný údaj

13.3

krajina

text

nepovinný údaj

13.4

poštové smerové číslo

alfanumerický kód

nepovinný údaj

13.5

telefónne číslo

 

 

13.6

e-mailová adresa

 

 

14

Adresa železničného podniku alebo manažéra infraštruktúry, pre ktorých je rušňovodič oprávnený viesť vlaky

14.1

Adresa ŽP/MI

ulica a číslo domu

text

povinný údaj

14.2

mesto

text

povinný údaj

14.3

krajina

text

povinný údaj

14.4

poštové smerové číslo

alfanumerický kód

povinný údaj

14.5

kontaktná osoba

text

nepovinný údaj

14.6

telefónne číslo

text

povinný údaj

14.7

faxové číslo

text

povinný údaj

14.8

e-mailová adresa

text

povinný údaj

15

Kategória, v ktorej je držiteľ oprávnený viesť vlaky

15.1

Príslušný(-é) kód(-y)

text

povinný údaj

16

Koľajové vozidlá, ktoré je držiteľ oprávnený viesť

16.1

(zoznam; záznam sa má zopakovať)

text

povinný údaj

16.2

Pre každú položku sa pridáva dátum nasledujúcej očakávanej kontroly.

RRRR-MM-DD

povinný údaj

17

Infraštruktúra, v rámci ktorej je držiteľ oprávnený viesť vlak

17.1

(zoznam; záznam sa má zopakovať)

text

povinný údaj

17.2

Pre každú položku sa pridáva dátum nasledujúcej očakávanej kontroly.

RRRR-MM-DD

povinný údaj

18

Jazykové znalosti

18.1

(zoznam; záznam sa má zopakovať)

text

povinný údaj

18.2

Pre každú položku sa pridáva dátum nasledujúcej očakávanej previerky.

RRRR-MM-DD

povinný údaj

19

Dodatočné informácie

19.1

(zoznam; záznam sa má zopakovať)

text

povinný údaj

20

Dodatočné obmedzenia

20.1

(zoznam; záznam sa má zopakovať)

text

povinný údaj


Oddiel 3:   Historické záznamy o stave doplnkového osvedčenia

21

Dátum prvého vydania

21.1

Dátum prvého vydania osvedčenia

RRRR-MM-DD

nepovinný údaj

22

Aktualizácia (možno uviesť niekoľko záznamov)

22.1

Dátum aktualizácie

RRRR-MM-DD

povinný údaj

22.2

Podrobnosti a dôvod aktualizácie (oprava jedného alebo viacerých údajov uvedených v doplnkovom osvedčení, ako napr. osobná adresa rušňovodiča)

text

povinný údaj

23

Zmeny a doplnenia (možno uviesť niekoľko záznamov)

23.1

Dátum zmeny a doplnenia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

 

Dôvod zmien a doplnení v súvislosti s konkrétnymi časťami osvedčenia:

zmeny a doplnenia v kolónke 3: Kategórie oprávnenia na vedenie

zmeny a doplnenia v kolónke 4: Dodatočné informácie

zmeny a doplnenia v kolónke 5: nadobudnutie nových jazykových spôsobilostí alebo pravidelné previerky jazykovej spôsobilosti

zmeny a doplnenia v kolónke 6: Obmedzenia

zmeny a doplnenia v kolónke 7: nadobudnutie nových poznatkov o koľajových vozidlách alebo pravidelné previerky poznatkov

zmeny a doplnenia v kolónke 8: nadobudnutie nových poznatkov o infraštruktúre alebo pravidelné previerky poznatkov

text

povinný údaj

24

Pozastavenie platnosti (možno uviesť niekoľko záznamov)

24.1

Trvanie pozastavenia platnosti

od (dátum) do (dátum)

povinný údaj

24.2

Dôvod pozastavenia platnosti

text

povinný údaj

25

Odobratie (možno uviesť niekoľko záznamov)

25.1

Dátum odobratia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

25.2

Dôvod odobratia

text

povinný údaj

26

Nahlásenie straty osvedčenia

26.1

Dátum oznámenia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

26.2

Ak k nemu došlo, dátum vydania duplikátu

RRRR-MM-DD

povinný údaj

27

Nahlásenie krádeže osvedčenia

27.1

Dátum oznámenia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

27.2

Dátum vydania duplikátu

RRRR-MM-DD

povinný údaj

28

Nahlásenie zničenia osvedčenia

28.1

Dátum oznámenia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

28.2

Dátum vydania duplikátu

RRRR-MM-DD

povinný údaj


Oddiel 4:   Historické záznamy v súvislosti so základnými požiadavkami na vydanie doplnkového osvedčenia a výsledky pravidelných previerok

29

Jazyková spôsobilosť

29.1

Základná požiadavka

Pracovný(-é) jazyk(-y), v prípade ktorého(-ých) bolo vydané vyhlásenie, že kritériá uvedené v časti 8 prílohy VI k smernici 2007/59/ES boli splnené.

text

povinný údaj

29.2

Pravidelné previerky

Dátum osvedčenia (o úspešnosti skúšky) v prípade každého jazyka.

Možno uviesť niekoľko záznamov.

RRRR-MM-DD

povinný údaj

30

Poznatky o koľajových vozidlách

30.1

Základná požiadavka

Koľajové vozidlá, v prípade ktorých bolo vydané vyhlásenie, že kritériá uvedené v prílohe V k smernici 2007/59/ES boli splnené.

text

povinný údaj

30.2

Pravidelné previerky

Dátum pravidelnej previerky (osvedčenie)

Možno uviesť niekoľko záznamov.

RRRR-MM-DD

povinný údaj

31

Poznatky o infraštruktúre

31.1

Základná požiadavka

Infraštruktúra, v prípade ktorej bolo vydané vyhlásenie, že kritériá uvedené v prílohe VI k smernici 2007/59/ES boli splnené.

text

povinný údaj

31.2

Pravidelné previerky

Dátum pravidelnej previerky (osvedčenie)

Možno uviesť niekoľko záznamov.

RRRR-MM-DD

povinný údaj

4.   Prístupové práva

Prístup k informáciám uvedeným v RDO sa poskytuje týmto zainteresovaným stranám na tieto účely:

príslušnému orgánu členského štátu v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. b) smernice 2007/59/ES,

príslušným orgánom členských štátov, v ktorých železničný podnik alebo manažér infraštruktúry vykonáva svoje aktivity a v ktorých je rušňovodič oprávnený viesť vlak aspoň na jednej trati železničnej siete:

na účely monitorovania vývoja v oblasti certifikácie podľa článku 19 ods. 1 písm. g) a článku 26 smernice 2007/59/ES,

na účely vykonávania kontrol podľa článku 19 ods. 1 písm. h) a článku 29 ods. 1 smernice 2007/59/ES (túto úlohu môže vykonávať poverený orgán),

rušňovodičom na účely prezerania údajov, ktoré sa ich týkajú, v súlade s článkom 22 ods. 3 smernice 2007/59/ES,

vyšetrovacím orgánom ustanoveným v súlade s článkom 21 smernice 2004/49/ES na účely vyšetrovania nehôd, najmä ako sa uvádza v článku 20 ods. 2 písm. e) a g) uvedenej smernice.

Spoločnosti môžu poskytovať prístup iným užívateľom za predpokladu splnenia podmienky na ochranu osobných údajov.

5.   Výmena údajov

V súlade so smernicou 2007/59/ES sa prístup k príslušným údajom poskytuje:

a)

príslušným orgánom členských štátov, v ktorých sídli železničný podnik alebo manažér infraštruktúry, v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. b) smernice 2007/59/ES;

b)

príslušným orgánom ostatných členských štátov na základe žiadosti v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. c) smernice 2007/59/ES;

c)

rušňovodičom na základe žiadosti v súlade s článkom 22 ods. 3 smernice 2007/59/ES.

Manažér infraštruktúry, železničný podnik alebo poverený orgán bezodkladne poskytuje údaje spôsobom, pri ktorom sa zabezpečuje bezpečný prenos informácií a ochrana osobných údajov.

Železničné podniky a manažéri infraštruktúry môžu ponúknuť na svojich webových stránkach službu prihlásenia (login) všetkým subjektom s prístupovými právami za predpokladu, že overia dôvody žiadosti.

6.   Obdobie uchovávania údajov

Všetky údaje v RDO sa uchovávajú aspoň 10 rokov odo dňa ostatného skončenia platnosti uvedeného na osvedčení.

Ak sa kedykoľvek počas desaťročného obdobia začne vyšetrovanie zahŕňajúce rušňovodiča, údaje týkajúce sa rušňovodiča sa musia uchovať dlhšie ako 10 rokov (ak sa to požaduje).

Všetky zmeny v RDO sa zaznamenávajú.

7.   Postupy v prípade bankrotu

Ak železničný podnik alebo manažér infraštruktúry zbankrotuje, za údaje uvedené v registri doplnkových osvedčení zodpovedá nová spoločnosť, ktorá preberá prevádzkovanie služieb.

Ak prevádzkovanie služieb neprevezme iná spoločnosť, za archiváciu údajov uvedených v registri doplnkových osvedčení zodpovedá príslušný orgán členského štátu, v ktorom je železničný podnik alebo manažér infraštruktúry zriadený.


13.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 8/32


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. novembra 2009,

ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva dreveným podlahovým krytinám

[oznámené pod číslom K(2009) 9427]

(Text s významom pre EHP)

(2010/18/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde Spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 druhý pododsek,

po porade s Radou pre environmentálne označovanie Európskej únie,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1980/2000 sa ustanovuje, že osobitné kritériá environmentálnej značky vypracované na základe kritérií navrhnutých Radou pre environmentálne označovanie Európskej únie sa majú ustanoviť podľa skupín výrobkov.

(2)

Ekologické kritériá, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie by mali platiť štyri roky odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 17 nariadenia (ES) č. 1980/2000,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Skupina výrobkov „drevené podlahové krytiny“ zahŕňa krytiny na báze dreva a rastlín vrátane krytín z dreva a úžitkového dreva, laminátových podlahových krytín, korkových a bambusových podlahových krytín, ktoré sú vyrobené z viac ako 90 hmotnostných % (konečný výrobok) z dreva, drevnej múčky a/alebo materiálu na báze dreva/rastlín. Nevzťahuje sa na krycie materiály na steny, pokiaľ je to riadne uvedené, alebo krytiny na vonkajšie použitie alebo krytiny s nosnou funkciou.

Táto skupina výrobkov nezahŕňa žiadne krytiny ošetrené biocidnými prípravkami počas ktorejkoľvek fázy výrobného procesu okrem prípadov, keď sa použijú biocidné prípravky zahrnuté v prílohe I A k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (2) a keď je aktívna látka schválená na uvedené použitie v súlade s prílohou V k smernici 98/8/ES.

Článok 2

Aby mohla byť dreveným podlahovým krytinám udelená environmentálna značka Spoločenstva podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000, musia patriť do skupiny výrobkov „drevené podlahové krytiny“, ako sa vymedzuje v článku 1, a musia vyhovovať ekologickým kritériám stanoveným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Ekologické kritériá pre skupinu výrobkov „drevené podlahové krytiny“, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie platia štyri roky odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia.

Článok 4

Na administratívne účely sa skupine výrobkov „drevené podlahové krytiny“ prideľuje číselný kód „35“.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 26. novembra 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.


PRÍLOHA

RÁMEC

Účel kritérií

Tieto kritériá sú zamerané najmä na podporu:

zníženia vplyvov na biotopy a s nimi súvisiace zdroje,

zníženia spotreby energie,

zníženia vypúšťania jedovatých alebo iných znečisťujúcich látok do životného prostredia,

zníženia používania nebezpečných látok v materiáloch a v hotových výrobkoch,

bezpečnosti a absencie rizika pre zdravie v životnom prostredí,

informácií, ktoré umožnia spotrebiteľovi využívať výrobok účinným spôsobom, ktorým sa minimalizuje jeho celkový vplyv na životné prostredie.

Kritériá sú stanovené tak, aby sa podporovalo označovanie krytín, ktorých výroba má malý vplyv na životné prostredie.

Požiadavky na posudzovanie a overovanie

Osobitné požiadavky na posudzovanie a overovanie sa uvádzajú v rámci každého kritéria.

Táto skupina výrobkov zahŕňa „krytiny z dreva a úžitkového dreva“, „laminátové podlahové krytiny“, „korkové podlahové krytiny“ a „bambusové podlahové krytiny“.

Krytiny z dreva a úžitkového dreva sú „... drevené podlahové krytiny a krycí materiál na steny vyrobené z jedného kusa masívneho dreva, ktoré majú na bokoch perá a drážky alebo sú vyrobené z viacerých vrstiev dreva, ktoré sú zlepené do viacvrstvovej dosky. Drevená krytina môže byť neupravená a po položení brúsená, neskôr sa môže upraviť na mieste alebo upraviť dopredu vo výrobe.“

V prípade krytín z dreva a úžitkového dreva sa kritériá môžu uplatňovať na podlahové krytiny aj krycí materiál na steny, ak výrobný proces zostane rovnaký pri použití rovnakých materiálov a výrobných metód. Kritériá sú stanovené len na vnútorné použitie.

Priemysel, ktorý vyrába drevené podlahové krytiny, určuje svoju technickú pozíciu v rámci Európskeho výboru pre normalizáciu CEN/TC 112.

Laminátové podlahy sú „pevné podlahové krytiny s povrchovou vrstvou zloženou z jedného alebo viacerých tenkých listov vláknitého materiálu (obyčajne papier) impregnovaného aminoplastickými živicami tvrdenými za tepla (obyčajne melamín), lisovaného alebo lepeného na substrát, obyčajne upraveného s podložkou“.

Kritériá pre laminátové krytiny sa môžu uplatňovať len na podlahové krytiny a krytiny určené na vnútorné použitie.

Priemysel, ktorý vyrába drevené laminátové podlahové krytiny, určuje technické zaradenie tejto skupiny v rámci Európskeho výboru pre normalizáciu CEN/TC 134.

Korkové krytiny sú podlahové krytiny alebo krycie materiály na steny, ktorých hlavnou zložkou je korok. Granulovaný korok sa zmieša so spojivom a potom sa nechá vytvrdiť alebo viacero vrstiev korku (aglomerovaného/dyhového) možno zlisovať s použitím lepidla.

Korkové krytiny sa delia na prírodné korkové dosky (ktorých hlavnou zložkou je aglomerovaný kompozitný korok určený na použitie s povrchovou úpravou) a upravené korkové dosky (zložené z niekoľkých vrstiev vrátane drevovláknitých dosiek, ktorých hlavnou zložkou je aglomerovaný korok, alebo ktoré majú korok ako technické riešenie a sú určené na použitie s upravenou povrchovou vrstvou).

V prípade korkových krytín sa kritériá môžu uplatňovať na podlahové krytiny a krycí materiál na steny, ak výrobný proces zostane rovnaký pri použití rovnakých materiálov a výrobných metód. Kritériá sú stanovené len na vnútorné použitie.

Európsky priemysel, ktorý vyrába korkové podlahové krytiny, určuje svoju technickú pozíciu podľa vymedzenia v norme Európskeho výboru pre normalizáciu CEN/TC134.

Bambusové podlahové krytiny sú vyrobené z bambusu ako hlavnej zložky, a to v celých kusoch alebo aglomerátoch.

Kritériá pre bambusové krytiny sa môžu uplatňovať len na podlahové krytiny a krytiny určené na vnútorné použitie.

Funkčnou jednotkou, vzhľadom na ktorú by sa mali vypočítavať vstupy a výstupy, je 1 m2 hotového výrobku.

V prípade potreby sa môžu použiť skúšobné metódy odlišné od tých, ktoré sa uvádzajú v každom kritériu, ak príslušný orgán posudzujúci žiadosť uzná ich rovnocennosť.

Skúšky by podľa možnosti mali vykonávať riadne akreditované laboratóriá alebo laboratóriá, ktoré spĺňajú všeobecné požiadavky uvedené v norme EN ISO 17025.

Príslušné orgány môžu v prípade potreby vyžadovať podpornú dokumentáciu a vykonať nezávislé overenia.

KRITÉRIÁ PRE DREVENÉ PODLAHOVÉ KRYTINY

1.   SUROVINY

Všetok korok, bambus a primárne drevo musia pochádzať z lesov, ktoré sú obhospodarované s cieľom uplatniť zásady a opatrenia zamerané na certifikáciu udržateľného obhospodarovania lesov.

1.1.   Udržateľné obhospodarovanie lesov

Výrobcovia majú politiku pre trvalo udržateľné obstarávanie dreva a systém na zisťovanie a overovanie pôvodu dreva a jeho sledovanie z lesa na miesto prvého prijatia.

Pôvod všetkého dreva sa dokumentuje. Výrobca musí zabezpečiť, aby všetko drevo pochádzalo zo zákonných zdrojov. Drevo nepochádza z chránených oblastí ani oblastí, ktoré sú v oficiálnom procese vyhlasovania za chránené oblasti, z pralesov a lesov s vysokou ochranárskou hodnotou vymedzených na základe vnútroštátnych postupov zainteresovaných subjektov, pokiaľ kúpa nebola jasne v súlade s vnútroštátnymi predpismi v oblasti ochrany prírody.

Do 30. júna 2011 drevené výrobky umiestnené na trh s environmentálnou značkou musia spĺňať podmienku, že najmenej 50 % masívneho dreva a 20 % materiálov na báze dreva musí pochádzať buď z lesov obhospodarovaných udržateľným spôsobom, ktoré sa certifikovali na základe systémov nezávislých tretích strán, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v odseku 15 uznesenia Rady z 15. decembra 1998 o stratégii lesného hospodárstva Európskej únie (1) a jej ďalšom rozvoji, alebo z recyklovaných materiálov.

Od 1. júla 2011 do 31. decembra 2012 drevené výrobky umiestnené na trh s environmentálnou značkou musia spĺňať podmienku, že najmenej 60 % masívneho dreva a 30 % materiálov na báze dreva musí pochádzať buď z lesov obhospodarovaných udržateľným spôsobom, ktoré sa certifikovali na základe systémov nezávislých tretích strán, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v odseku 15 uznesenia Rady z 15. decembra 1998 o stratégii lesného hospodárstva Európskej únie a jej ďalšom rozvoji, alebo z recyklovaných materiálov.

Od 1. januára 2013 drevené výrobky umiestnené na trh s environmentálnou značkou musia spĺňať podmienku, že najmenej 70 % masívneho dreva a 40 % materiálov na báze dreva musí pochádzať buď z lesov obhospodarovaných udržateľným spôsobom, ktoré sa certifikovali na základe systémov nezávislých tretích strán, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v odseku 15 uznesenia Rady z 15. decembra 1998 o stratégii lesného hospodárstva Európskej únie a jej ďalšom rozvoji, alebo z recyklovaných materiálov.

Posudzovanie a overovanie: S cieľom splniť tieto podmienky žiadateľ preukáže, že všetky drevené výrobky s environmentálnou značkou splnia pri prvom umiestnení na trhu po dátume uvedenom v kritériu náležitú úroveň certifikácie dreva. V prípade, že táto úroveň nie je preukázateľná, príslušný orgán vydá licenciu o environmentálnej značke len na obdobie, na ktoré sa tento súlad dá dokázať. Žiadateľ poskytne príslušnú dokumentáciu od dodávateľa dreva, v ktorej sa uvádzajú druhy, množstvá a presný pôvod dreva použitého pri výrobe podlahových krytín. Žiadateľ poskytne náležité certifikáty, ktoré dokazujú, že systém certifikácie náležite spĺňa požiadavky ustanovené v odseku 15 uznesenia Rady z 15. decembra 1998 o stratégii lesného hospodárstva Európskej únie.

Vymedzenie pojmov: Materiál na báze dreva znamená materiál vyrobený viazaním jedného alebo viacerých z týchto materiálov adhezívami a/alebo lepidlami: drevné vlákna a/alebo odkôrované alebo zarovnané drevené dosky a/alebo zvyškové drevo z lesov, plantáží, napílené drevo, zvyšky z výroby buničiny/papiera a/alebo recyklované drevo. Materiály na báze dreva zahŕňajú: lisované drevité dosky, drevovláknité dosky, drevovláknité dosky strednej hustoty, drevotrieskové dosky, OSB dosky, preglejku a dosky z masívneho dreva. Pojem „materiál na báze dreva“ takisto odkazuje na kompozitné materiály vyrobené z drevených dosiek pokrytých plastom, laminovaným plastom, kovovým materiálom alebo inými krycími materiálmi a hotových dosiek alebo polotovarov na báze dreva.

1.2.   Recyklované materiály z dreva a rastlín (na laminátové podlahové krytiny a viacvrstvové drevené krytiny)

Recyklované drevo, odrezky alebo vlákna použité pri výrobe materiálov na báze dreva (vstupy) musia prinajmenšom spĺňať ustanovenia uvedené v priemyselnej norme EPF, ako sa uvádza v článku 6 dokumentu EPF Standard for delivery conditions of recycled wood (Norma EPF na dodacie podmienky recyklovaného dreva) z 24. októbra 2002 vydaného organizáciou European Panel Federation (Európska panelová federácia).

Celkové množstvo recyklovaného materiálu musí spĺňať limity stanovené v tabuľke:

Prvky a zlúčeniny

Limitné hodnoty

(mg/kg celej suchej dosky)

Arzén

25

Kadmium

50

Chróm

25

Meď

40

Olovo

90

Ortuť

25

Fluór

100

Chlór

1 000

Pentachlórfenol (PCP)

5

Dechtové oleje [benzoa)pyrén]

0,5

Posudzovanie a overovanie: Predloží sa vyhlásenie o tom, že recyklované drevo alebo materiály z rastlín spĺňajú limitné hodnoty stanovené v texte. Ak možno dokázať, že uvedené látky sa nepoužili v žiadnom predchádzajúcom prípravku ani povrchovej úprave, nemusí sa vykonať skúška zhody s týmto kritériom.

1.3.   Impregnačné a konzervačné látky

Drevené podlahové krytiny sa neimpregnujú.

Po výrube sa masívne drevo neupravuje látkami ani preparátmi obsahujúcimi zložky uvedené v niektorom z týchto zoznamov:

klasifikácia pesticídov podľa nebezpečnosti ako trieda 1a (extrémne nebezpečné), odporúčaná organizáciou WHO,

klasifikácia pesticídov podľa nebezpečnosti ako trieda 1b (vysoko nebezpečné), odporúčaná organizáciou WHO.

Spracovanie dreva musí byť navyše v súlade s ustanoveniami smernice Rady 79/117/EHS (2) a smernicou Rady 76/769/EHS (3).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o zhode s týmto kritériom, zoznam látok, ktoré sa použili, a kartu údajov ku každej z nich.

1.4.   Geneticky modifikované drevo

Výrobok neobsahuje geneticky modifikované drevo.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie, že geneticky modifikované drevo sa nepoužilo.

2.   Použitie nebezpečných látok

2.1.   Nebezpečné látky na ošetrovanie surového dreva a rastlín

a)

Do dreveného výrobku sa nesmú pridávať žiadne látky ani prípravky, ktoré v čase podania žiadosti sú alebo môžu byť označené niektorou z týchto označení špecifického rizika (R-vety) (alebo ich kombináciou):

 

R23 (jedovatý pri vdýchnutí)

 

R24 (jedovatý pri kontakte s pokožkou)

 

R25 (jedovatý po požití)

 

R26 (veľmi jedovatý pri vdýchnutí)

 

R27 (veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou)

 

R28 (veľmi jedovatý po požití)

 

R39 (nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov)

 

R40 (možnosť karcinogénneho účinku)

 

R42 (môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí)

 

R43 (môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou)

 

R45 (môže spôsobiť rakovinu)

 

R46 (môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie)

 

R48 (nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii)

 

R49 (môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí)

 

R50 (veľmi jedovatý pre vodné organizmy)

 

R51 (jedovatý pre vodné organizmy)

 

R52 (škodlivý pre vodné organizmy)

 

R53 (môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia)

 

R60 (môže poškodiť plodnosť)

 

R61 (môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa)

 

R62 (možné riziko poškodenia plodnosti)

 

R63 (možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa)

 

R68 (možné riziká ireverzibilných účinkov),

ako sa ustanovuje v smernici Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (4) (smernica o nebezpečných látkach) a v jej následných zmenách a doplneniach, a so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES (5) (smernica o nebezpečných prípravkoch).

Alternatívne možno zohľadniť klasifikáciu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (6). V tomto prípade sa nesmú pridávať žiadne látky ani prípravky do surovín, ktoré v čase podania žiadosti sú alebo môžu byť označené niektorou z týchto viet upozorňujúcich na nebezpečenstvo (alebo ich kombináciami): H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

b)

Výrobok nesmie obsahovať halogénované organické viažuce látky, azidirín a polyazidiríny ani pigmenty a aditíva založené na:

olove, kadmiu, chróme (CrVI), ortuti a ich zlúčeninách,

arzéne, bóre a medi,

organickom cíne.

2.2.   Nebezpečné látky v náteroch a povrchových úpravách

Všeobecné požiadavky

a)

Požiadavky v časti 2.1. Nebezpečné látky na ošetrovanie surového dreva a rastlín sa takisto vzťahujú na nátery a povrchové úpravy.

b)

Chemické látky označené ako škodlivé pre životné prostredie výrobcom/dodávateľom v súlade s klasifikačným systémom EÚ (dvadsiata ôsma zmena a doplnenie smernice 67/548/EHS) musia spĺňať tieto dva limity:

Chemické látky označené ako škodlivé pre životné prostredie v súlade so smernicou 1999/45/ES sa nesmú pridať do látok ani prípravkov na povrchovú úpravu.

Výrobky však môžu obsahovať najviac 5 % prchavých organických zlúčenín (volatile organic compounds – VOC) definovaných v smernici 1999/13/ES (7) (VOC znamená všetky organické zlúčeniny, ktoré pri teplote 293,15 K majú tlak pár 0,01 kPa alebo vyšší alebo majú zodpovedajúcu prchavosť za konkrétnych podmienok použitia). Ak si výrobok vyžaduje riedenie, obsah zriedeného výrobku nesmie prekročiť uvedené prahové hodnoty.

Použité množstvo (farba/lak) látok škodlivých pre životné prostredie nesmie prekročiť 14 g/m2 plochy povrchu a použité množstvo (farby/laku) VOC nesmie prekročiť 35 g/m2.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou zahŕňajúcou:

kompletné zloženie s označením množstiev a CAS číslami jednotlivých látok,

skúšobnú metódu a výsledky skúšok pre všetky látky prítomné vo výrobku podľa smernice 67/548/EHS,

vyhlásenie, že všetky zložky boli uvedené,

počet náterov a množstvo použité na jeden náter na štvorcový meter plochy.

Na účely výpočtu spotreby na povrchovú úpravu výrobku a použitého množstva sa používajú tieto štandardné stupne efektívnosti: striekacie zariadenie bez recyklácie 50 %, striekacie zariadenie s recykláciou 70 %, striekanie v elektrostatickom poli 65 %, striekací zvon/disk 80 %, navaľovanie 95 %, celoplošný náter 95 %, vákuovo nanášaný náter 95 %, máčanie 95 %, polievanie 95 %.

c)

Obsah voľného formaldehydu vo viažucich látkach, adhezívach a lepidlách použitých v doskách neprekročí 0,3 hmotnostných %.

Obsah voľného formaldehydu vo viažucich látkach, adhezívach a lepidlách použitých v preglejkových doskách alebo laminovaných drevených doskách neprekročí 0,5 hmotnostných %.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží príslušné vyhlásenia dokazujúce splnenie uvedených požiadaviek. Pri chemických výrobkoch použitých pri výrobe musí byť predložená karta bezpečnostných údajov materiálu alebo ekvivalentná dokumentácia obsahujúca informácie o klasifikácii zdravotných rizík.

Lepidlá

a)

Požiadavky v časti 2.1. Nebezpečné látky na ošetrovanie surového dreva a rastlín sa takisto vzťahujú na lepidlá.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží príslušné vyhlásenia dokazujúce splnenie uvedených požiadaviek. Pri chemických výrobkoch použitých pri výrobe musí byť predložená karta bezpečnostných údajov materiálu alebo ekvivalentná dokumentácia obsahujúca informácie o klasifikácii zdravotných rizík. Predložia sa správy o skúškach alebo vyhlásenie dodávateľa týkajúce sa obsahu voľného formaldehydu.

b)

Obsah VOC v lepidlách používaných na montáž výrobku nesmie prekročiť 10 hmotnostných %.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria s uvedením všetkých lepidiel použitých na montáž výrobku.

Formaldehyd

Emisie formaldehydu z látok a prípravkov na povrchovú úpravu, uvoľňujúcich formaldehyd, nesmú prekročiť 0,05 ppm.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ a/alebo dodávateľ poskytne kartu bezpečnostných údajov materiálu alebo ekvivalentné vyhlásenie o splnení tejto požiadavky spolu s informáciou o zložení prípravku na povrchovú úpravu.

Plastifikátory

Požiadavky v časti 2.1. Nebezpečné látky na ošetrovanie surového dreva a rastlín sa takisto vzťahujú na akékoľvek ftaláty použité vo výrobnom procese.

Okrem toho vo výrobku nie sú povolené DNOP (di-n-oktylftalát), DINP (di-izononylftalát), DIDP (di-izodecylftalát).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom.

Biocídy

Môžu sa používať len biocídne výrobky, ktoré obsahujú biocídne aktívne látky uvedené v prílohe I A k smernici 98/8/ES a ktoré sú povolené na použitie v podlahových krytinách.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení požiadaviek tohto kritéria spolu so zoznamom použitých biocídnych výrobkov.

3.   Výrobný proces

3.1.   Spotreba energie

Spotreba energie sa vypočíta ako energetická potreba procesu použitá na výrobu krytín.

Energetická potreba procesu, vypočítaná podľa technického dodatku, neprekročí nasledujúce limitné hodnoty (P = bod hodnotenia):

Skupina výrobkov

Bod hodnotenia

(P)

Drevené podlahové krytiny a bambusové krytiny

10,5

Laminátové podlahové krytiny

12,5

Korkové krytiny

9

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ vypočíta spotrebu energie vo výrobnom procese podľa pokynov v technickom dodatku a predloží príslušné výsledky a podpornú dokumentáciu.

3.2.   Odpadové hospodárstvo

Žiadateľ predloží príslušnú dokumentáciu o postupoch prijatých na recykláciu vedľajších produktov pochádzajúcich z procesu. Žiadateľ predloží správu obsahujúcu aj tieto informácie:

druh a množstvo zhodnoteného odpadu,

druh zneškodňovania,

informácie o opätovnom využití odpadu a druhotných materiálov vo výrobe nových výrobkov (interne alebo externe vo vzťahu k výrobnému procesu).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne príslušnú dokumentáciu založenú napríklad na hmotnostnej bilancii a/alebo systémoch podávania správ o životnom prostredí, kde sa uvádza dosiahnutá miera zhodnocovania externe alebo interne, napríklad pomocou recyklácie, opätovného využitia alebo rekultivácie/regenerácie.

4.   Fáza používania

4.1.   Uvoľňovanie nebezpečných látok

Uvoľňovanie formaldehydu z dosiek z korku, bambusu alebo drevených vláken tvoriacich krytinu neprekročí 0,05 mg/m3.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne príslušnú dokumentáciu založenú na komorovej skúške podľa metódy EN 717-1.

Prchavé organické zlúčeniny (VOC)

Konečné výrobky nesmú prekročiť tieto emisné limity:

Látka

Požiadavka

(po 3 dňoch)

Organické zlúčeniny spolu v rámci retenčného rozsahu

C6 – C16 (TVOC)

0,25 mg/m3 vzduchu

Organické zlúčeniny spolu v rámci retenčného rozsahu

> C16 – C22 (TSVOC)

0,03 mg/m3 vzduchu

VOC celkom bez LCI (8)

0,05 mg/m3 vzduchu

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží osvedčenie o skúške v súlade s emisnými skúškami prEN 15052 alebo EN ISO 16000-9.

5.   Obal

Obal musí byť vyrobený z jedného z týchto materiálov:

jednoducho recyklovateľný materiál,

materiály pochádzajúce z obnoviteľných zdrojov,

materiály určené na opätovné použitie.

Posudzovanie a overovanie: K žiadosti sa pripojí opis balenia výrobku spolu s príslušným vyhlásením o súlade s týmto kritériom.

6.   Použiteľnosť

Výrobok je spôsobilý na používanie. Túto skutočnosť možno preukázať údajmi z príslušných skúšobných metód ISO, CEN alebo ekvivalentných skúšobných metód, ako sú národné postupy.

Posudzovanie a overovanie: Predložia sa podrobnosti a výsledky skúšobných postupov spolu s vyhlásením, že výrobok je spôsobilý na používanie na základe všetkých ostatných informácií o najlepšom spôsobe používania výrobku konečným používateľom. Podľa smernice Rady 89/106/EHS (9) sa výrobok pokladá za spôsobilý na používanie, ak sa zhoduje s harmonizovanou normou, európskym technickým schválením alebo neharmonizovanou technickou špecifikáciou uznanou na úrovni Spoločenstva. Označenie zhody Európskeho spoločenstva „CE“ pre stavebné výrobky poskytuje výrobcom ľahko rozpoznateľné potvrdenie o zhode a v tejto súvislosti sa môže považovať za dostatočné.

7.   Informácie pre spotrebiteľa

Výrobok sa predáva s príslušným návodom na použitie, v ktorom sa poskytujú informácie o správnom a najlepšom všeobecnom a technickom použití výrobku, ako aj o jeho údržbe. Na obale a/alebo na sprievodných dokumentoch sa uvádzajú tieto informácie:

a)

informácia, že výrobku bola udelená environmentálna značka EÚ spolu so stručným, ale presným vysvetlením jej významu, ktorá doplní všeobecné informácie v kolónke 2 loga;

b)

odporúčanie na používanie a údržbu výrobku. Táto informácia by mala zdôrazniť všetky príslušné inštrukcie týkajúce sa hlavne údržby a použitia výrobkov. V prípade potreby by sa mali uviesť vlastnosti výrobku pri používaní v náročných podmienkach, napríklad absorpcia vody, odolnosť voči škvrnám, odolnosť voči chemikáliám, potrebná príprava podkladového povrchu, návod na čistenie a odporúčané druhy čistiacich prostriedkov, ako aj odporúčané intervaly čistenia. Informácie by mali obsahovať aj všetky možné údaje o potenciálnej technickej životnosti výrobku, uvedené buď ako priemerná hodnota, alebo ako interval životnosti;

c)

údaj o spôsobe recyklácie alebo zneškodnenia (vysvetlenie pre spotrebiteľa o čo najlepšej úžitkovosti);

d)

informácie o environmentálnej značke EÚ a príslušných skupinách výrobkov vrátane tohto (alebo ekvivalentného) textu: „Viac informácií o environmentálnej značke EÚ nájdete na webovej stránke: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/“.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vzorku obalu a/alebo priložené texty.

8.   Informácie uvedené na environmentálnej značke

Kolónka 2 na environmentálnej značke obsahuje tento text:

udržateľne obhospodarované lesy a znížený vplyv na biotopy,

obmedzené použitie nebezpečných látok,

úspora energie pri výrobnom procese,

nižšie riziko pre zdravie v životnom prostredí.


(1)  Ú. v. ES C 56, 26.2.1999, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.

(3)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201.

(4)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 85, 29.3.1999, s. 1.

(8)  LCI = (Lowest Concentration of Interest) najnižšia príslušná koncentrácia. Porovnaj postup posudzovania zdravotného rizika prchavých organických zlúčenín (VOC) zo stavebných výrobkov (Federálna agentúra pre životné prostredie).

(9)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.

Technický dodatok pre krytiny na báze dreva a rastlín

VÝPOČET SPOTREBY ENERGIE

Spotreba energie sa vypočíta ako ročný priemer energie spotrebovanej pri výrobnom procese (mimo vykurovania závodov) od hromadných surovín po hotové krytiny. To napr. znamená, že výpočet energie pre výrobky na báze dreva a rastlín sa meria od vstupu surovín do závodu až po konečnú úpravu vrátane balenia.

Výpočet nezahŕňa energetický obsah suroviny (t. j. energia vstupného výrobku).

Energia potrebná na výrobu lepidiel a lakov alebo náterov sa do výpočtu nezahŕňa.

Jednotkou vybranou pre výpočty je MJ/m2.

Spotreba elektrickej energie znamená elektrickú energiu zakúpenú od vonkajšieho dodávateľa.

Ak má výrobca nadbytok energií, ktorý sa predáva ako elektrická energia, para alebo teplo, možno predaný objem odpočítať od spotreby energie. Len palivá, ktoré sa skutočne použijú na výrobu podlahových krytín, sa zahrnú do výpočtov.

Podlahové krytiny z masívneho dreva a bambusové krytiny

Environmentálne parametre

A

=

drevo z certifikovaných, udržateľných lesov (%)

B

=

podiel obnoviteľných palív (%)

C

=

spotreba elektrickej energie (MJ/m2)

D

=

spotreba palív (MJ/m2)

Formula

Laminátové podlahové krytiny

Environmentálne parametre

A

=

korok, bambus alebo drevo z certifikovaných, udržateľných lesov (%)

B

=

podiel recyklovaných drevených surovín (%)

C

=

podiel obnoviteľných palív (%)

D

=

spotreba elektrickej energie (MJ/m2)

E

=

spotreba palív (MJ/m2)

Formula

Korkové krytiny

Environmentálne parametre

A

=

podiel recyklovaného korku (%)

B

=

podiel obnoviteľných palív (%)

C

=

spotreba elektrickej energie (MJ/m2)

D

=

spotreba palív (MJ/m2)

Formula

Energetický obsah využiteľnej energie rôznych palív sa uvádza v tejto tabuľke.

Tabuľka na výpočet spotreby palív

Výrobné obdobie (1 rok)

Dni

Od

Do


Palivo

Množstvo

Jednotky

Prevodný faktor

Energia

(MJ)

Slama (15 % W)

 

kg

14,5

 

Pelety (7 % W)

 

kg

17,5

 

Odpadové drevo (20 % W)

 

kg

14,7

 

Drevené triesky (45 % W)

 

kg

9,4

 

Rašelina

 

kg

20

 

Zemný plyn

 

kg

54,1

 

Zemný plyn

 

Nm3

38,8

 

Bután

 

kg

49,3

 

Kerozín

 

kg

46,5

 

Benzín

 

kg

52,7

 

Motorová nafta

 

kg

44,6

 

Plynový olej

 

kg

45,2

 

Ťažký vykurovací olej

 

kg

42,7

 

Suché koksové uhlie

 

kg

30,6

 

Antracit

 

kg

29,7

 

Drevné uhlie

 

kg

33,7

 

Priemyselný koks

 

kg

27,9

 

Elektrická energia (zo siete)

 

kWh

3,6

 

Celková energia (MJ)