ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.007.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 7

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
12. januára 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 17/2010 z 8. januára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 690/2008, pokiaľ ide o uznanie talianskej provincie Benátky ako chránenej zóny v súvislosti s Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 18/2010 z 8. januára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, pokiaľ ide o špecifikácie národných programov kontroly kvality v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

3

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 19/2010 z 11. januára 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/1/EÚ z 8. januára 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, III a IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

17

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/14/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 10. decembra 2009 o schválení objemu emisie mincí v roku 2010 (ECB/2009/25)

21

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009)

22

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

12.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 17/2010

z 8. januára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 690/2008, pokiaľ ide o uznanie talianskej provincie Benátky ako chránenej zóny v súvislosti s Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 2 ods. 1 písm. h),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 690/2008 zo 4. júla 2008 o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve (2) boli určité členské štáty alebo určité oblasti v členských štátoch uznané za chránené zóny, pokiaľ ide o určité škodlivé organizmy.

(2)

Nariadením (ES) č. 690/2008 boli určité časti regiónu Veneto v Taliansku uznané do 31. marca 2010 za chránené zóny, pokiaľ ide o škodlivý organizmus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(3)

Po pozorovaniach týkajúcich sa výskytu tohto škodlivého organizmu v určitých častiach regiónu Veneto vykonaných Komisiou počas kontroly v Taliansku v období od 31. augusta do 11. septembra 2009, Taliansko oznámilo Komisii 23. októbra 2009 výsledky najnovšieho prieskumu vykonaného v septembri a októbri 2009 v regióne Veneto zameraného na výskyt tohto škodlivého organizmu. Výsledky tohto najnovšieho prieskumu ukazujú, že v provincii Benátky sa nachádza 14 miest, na ktorých sa tento škodlivý organizmus vyskytoval najmenej počas obdobia posledných troch po sebe nasledujúcich rokov napriek tomu, že talianske orgány prijali eradikačné opatrenia. Vzhľadom na to sa tieto opatrenia ukázali ako neúčinné.

(4)

Výsledky najnovšieho prieskumu sa prerokovali počas stretnutia Stáleho výboru pre zdravie rastlín v dňoch 19. a 20. októbra 2009. Prijal sa záver, že výskyt Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. v provincii Benátky sa preukázal. Táto provincia by sa preto už naďalej nemala uznávať za chránenú zónu, pokiaľ ide o tento škodlivý organizmus.

(5)

Nariadenie (ES) č. 690/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V písmene b) bode 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 690/2008 sa druhá zarážka v druhom stĺpci nahrádza takto:

„—

a do 31. marca 2010 Írsko, Taliansko [Apúlia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lombardia (okrem provincie Mantua), Veneto (okrem provincie Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], Litva, Slovinsko (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), Slovensko [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)]“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. januára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 193, 22.7.2008, s. 1.


12.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 18/2010

z 8. januára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, pokiaľ ide o špecifikácie národných programov kontroly kvality v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 2,

keďže:

(1)

Vypracovanie a realizácia národného programu kontroly kvality každým členským štátom je základom pre zabezpečenie účinnosti jeho národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva v súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 300/2008.

(2)

Špecifikáciami národných programov kontroly kvality, ktoré majú vykonávať členské štáty, by sa v tejto súvislosti mal zabezpečiť harmonizovaný prístup.

(3)

Aby činnosti, ktoré sa týkajú monitorovania dodržiavania predpisov a za vykonávanie ktorých zodpovedá príslušný orgán, boli účinné, je nevyhnutné, aby sa tieto činnosti uskutočňovali pravidelne. Nemali by byť obmedzené, pokiaľ ide o predmet, etapu alebo situáciu, v ktorej sa vykonávajú. Mali by sa vykonávať spôsobmi, ktorými sa najlepšie dosiahne ich účinnosť.

(4)

Prioritou by malo byť vypracovanie spoločnej metodológie pre činnosti týkajúce sa monitorovania dodržiavania predpisov.

(5)

Je nevyhnutné vypracovať harmonizovaný spôsob informovania o prijatých opatreniach na splnenie záväzkov vyplývajúcich z tohto nariadenia a o situácii bezpečnostnej ochrany letectva na územiach členských štátov.

(6)

Národný program kontroly kvality by mal byť založený na osvedčených postupoch. Tieto osvedčené postupy by sa mali zdieľať s Komisiou a oznámiť všetkým členským štátom.

(7)

Nariadenie (ES) č. 300/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru bezpečnostnej ochrany civilného letectva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 300/2008

Nariadenie (ES) č. 300/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Názov prílohy sa mení z „Príloha“ na „Príloha I“.

2.

Text v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňa ako príloha II.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu uvedeného vo vykonávacích predpisoch prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008, najneskôr však od 29. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. januára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72.


PRÍLOHA

PRÍLOHA II

Spoločné špecifikácie národných programov kontroly kvality, ktoré má vykonať každý členský štát v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

1.   VYMEDZENIA POJMOV

1.1.

Na účely tejto prílohy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

‚ročný objem prepravy‘ znamená celkový počet prilietajúcich, odlietajúcich a tranzitných cestujúcich (započítaných raz);

2.

‚príslušný orgán‘ znamená vnútroštátny orgán ustanovený členským štátom v súlade s článkom 9, ktorý je zodpovedný za koordináciu a monitorovanie uplatňovania svojho národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva;

3.

‚audítor‘ znamená osobu, ktorá v mene príslušného orgánu vykonáva činnosti týkajúce sa monitorovania dodržiavania predpisov na vnútroštátnej úrovni;

4.

‚osvedčenie‘ znamená formálne vyhodnotenie a potvrdenie zo strany príslušného orgánu alebo v jeho mene, že osoba má nevyhnutné zručnosti na výkon funkcie audítora na prijateľnej úrovni určenej príslušným orgánom;

5.

‚činnosti týkajúce sa monitorovania dodržiavania predpisov‘ znamenajú akýkoľvek postup alebo proces, ktorý sa používa na posúdenie vykonávania tohto nariadenia a národného programu bezpečnostnej ochrany letectva;

6.

‚nedostatok‘ znamená nedodržiavanie požiadaviek bezpečnostnej ochrany letectva;

7.

‚kontrola‘ znamená preskúmanie vykonávania bezpečnostných opatrení a postupov s cieľom určiť, či sa vykonávajú účinne a na požadovanej úrovni, ako aj zistiť všetky nedostatky;

8.

‚pohovor‘ znamená kontrolu, ktorú audítor vykoná ústne, s cieľom zistiť, či sa vykonávajú osobitné bezpečnostné opatrenia alebo postupy;

9.

‚pozorovanie‘ znamená vizuálnu kontrolu zo strany audítora, či sa vykonáva bezpečnostné opatrenie alebo postup;

10.

‚reprezentatívna vzorka‘ znamená výber z možných variantov monitorovania, ktorého veľkosť a rozsah je dostatočný ako základ na vytvorenie všeobecných záverov v oblasti vykonávacích noriem;

11.

‚bezpečnostný audit‘ znamená dôkladné preskúmanie bezpečnostných opatrení a postupov s cieľom zistiť, či sa v plnej miere a pravidelne vykonávajú;

12.

‚test‘ znamená skúšku opatrení bezpečnostnej ochrany letectva, pri ktorom príslušný orgán simuluje zámer spáchať nezákonný čin s cieľom otestovať účinnosť vykonávania existujúcich bezpečnostných opatrení;

13.

‚overenie‘ znamená činnosť zo strany audítora s cieľom zistiť, či osobitné bezpečnostné opatrenie sa v skutočnosti uplatňuje;

14.

‚slabé miesto‘ znamená každý nedostatok vo vykonávaných opatreniach a postupoch, ktorý by sa mohol zneužiť na spáchanie nezákonného činu.

2.   PRÁVOMOCI PRÍSLUŠNÉHO ORGÁNU

2.1.

Členské štáty udelia príslušnému orgánu nevyhnutné právomoci na monitorovanie a presadzovanie všetkých požiadaviek tohto nariadenia a jeho vykonávacích aktov vrátane právomoci ukladať sankcie v súlade s článkom 21.

2.2.

Príslušný orgán vykonáva činnosti týkajúce sa monitorovania dodržiavania predpisov a má právomoci nevyhnutné na to, aby požadoval nápravu akéhokoľvek zisteného nedostatku v stanovených lehotách.

2.3.

V súvislosti s činnosťami týkajúcimi sa odstraňovania nedostatkov a vynucovacích opatrení sa vytvorí postupný a primeraný prístup. Tento prístup sa skladá z krokov, ktoré sa uskutočňujú postupne, kým sa nedostatok neodstráni, vrátane:

a)

poradenstva a odporúčaní;

b)

formálneho upozornenia;

c)

oznámenia o presadzovaní predpisov;

d)

správnych sankcií a súdnych konaní.

Príslušný orgán môže jeden alebo viac týchto krokov vynechať, predovšetkým v prípade, ak daný nedostatok je vážny alebo sa opakuje.

3.   CIELE A OBSAH NÁRODNÉHO PROGRAMU KONTROLY KVALITY

3.1.

Cieľom národných programov kontroly kvality je overiť, či sa opatrenia bezpečnostnej ochrany letectva účinne a správne uplatňujú, ako aj určiť úroveň dodržiavania ustanovení tohto nariadenia a národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva prostredníctvom činností týkajúcich sa monitorovania dodržiavania predpisov.

3.2.

Súčasťou národného programu kontroly kvality sú tieto prvky:

a)

organizačná štruktúra, zodpovednosti a zdroje;

b)

pracovná náplň a požadovaná kvalifikácia audítorov;

c)

činnosti týkajúce sa monitorovania dodržiavania predpisov vrátane rozsahu bezpečnostných auditov, kontrol, testov a v nadväznosti na skutočné alebo možné narušenie bezpečnosti aj šetrení, frekvencie bezpečnostných auditov a kontrol a takisto klasifikácie dodržiavania predpisov;

d)

prieskumy, ak treba opätovne vyhodnotiť bezpečnostné potreby;

e)

činnosti smerujúce k náprave nedostatkov zabezpečujúce podrobnosti týkajúce sa oznamovania nedostatkov, následných aktivít a nápravných krokov s cieľom účinne zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek bezpečnostnej ochrany civilného letectva;

f)

vynucovacie opatrenia a podľa potreby aj sankcie, ako sa uvádza v bodoch 2.1 a 2.3 tejto prílohy;

g)

predkladanie správ o vykonaných činnostiach týkajúcich sa monitorovania dodržiavania predpisov vrátane prípadnej výmeny informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi o úrovni dodržiavania predpisov;

h)

monitorovanie opatrení v rámci vnútornej kontroly kvality letísk, prevádzkovateľov a subjektov;

i)

postup na zaznamenávanie a analýzu výsledkov národného programu kontroly kvality s cieľom určiť trendy a riadiť rozvoj budúcich politík.

4.   MONITOROVANIE DODRŽIAVANIA PREDPISOV

4.1.

Na zabezpečenie rýchleho zistenia a odstránenia nedostatkov sa všetky letiská, prevádzkovatelia a ďalšie subjekty so zodpovednosťami v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva pravidelne monitorujú.

4.2.

Monitorovanie sa vykonáva v súlade s národným programom kontroly kvality, pričom sa zohľadňuje úroveň ohrozenia, druh a podstata prevádzky, norma vykonávania, výsledky vnútornej kontroly kvality letísk, prevádzkovateľov a subjektov, ako aj ďalšie faktory a hodnotenia, ktoré vplývajú na frekvenciu monitorovania.

4.3.

Predmetom monitorovania je uplatňovanie a účinnosť opatrení vnútornej kontroly kvality letísk, prevádzkovateľov a ďalších subjektov.

4.4.

Monitorovanie na každom jednotlivom letisku je vhodnou kombináciou činností monitorovania dodržiavania predpisov a jeho výsledkom je komplexný prehľad o vykonávaní bezpečnostných opatrení v danej oblasti.

4.5.

Riadenie, stanovenie priorít a organizácia programu kontroly kvality sa uskutočnia nezávisle od operatívneho vykonávania opatrení prijatých na základe národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

4.6.

Súčasťou činností monitorovania dodržiavania predpisov sú bezpečnostné audity, kontroly a testy.

5.   METODIKA

5.1.

Metodika vykonávania monitorovacích činností sa riadi štandardizovaným prístupom, ktorý pozostáva zo stanovenia úloh, plánovania, prípravy, činnosti na mieste, klasifikácie zistení, vypracovania správy a procesu nápravy.

5.2.

Základom činností týkajúcich sa monitorovania dodržiavania predpisov je systematické zhromažďovanie informácií prostredníctvom pozorovaní, pohovorov, preskúmania dokumentov a overovaní.

5.3.

Monitorovanie dodržiavania predpisov zahŕňa tak oznamované, ako aj neoznamované činnosti.

6.   BEZPEČNOSTNÉ AUDITY

6.1.

Bezpečnostný audit sa vzťahuje na:

a)

všetky bezpečnostné opatrenia na letisku alebo

b)

všetky bezpečnostné opatrenia vykonávané jednotlivým letiskom, letiskovým terminálom, prevádzkovateľom alebo subjektom, alebo

c)

osobitnú časť národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

6.2.

V rámci metodiky vykonávania bezpečnostného auditu sa zohľadňujú tieto prvky:

a)

oznámenie o bezpečnostnom audite a podľa potreby predloženie dotazníka pred vykonaním auditu;

b)

prípravná fáza vrátane posúdenia vyplneného dotazníka pred vykonaním auditu a ďalších príslušných dokumentov;

c)

úvodné informačné stretnutie so zástupcami letiska, prevádzkovateľov alebo subjektov pred začiatkom monitorovacej činnosti na mieste;

d)

činnosť na mieste;

e)

vyhodnocovanie a predkladanie správ;

f)

v prípade zistenia nedostatkov proces nápravy a súvisiace sledovanie tohto procesu.

6.3.

Na potvrdenie uplatňovania bezpečnostných opatrení sa výkon bezpečnostného auditu opiera o systematické zhromažďovanie informácií jednou alebo viacerými z týchto techník:

a)

preskúmanie dokumentov;

b)

pozorovania;

c)

pohovory;

d)

overenia.

6.4.

Na letiská s ročným objemom prepravy viac ako 10 miliónov cestujúcich sa vzťahuje bezpečnostný audit zahrnujúci všetky normy bezpečnostnej ochrany letectva minimálne raz za 4 roky. Preskúmanie sa týka reprezentatívnej vzorky informácií.

7.   KONTROLY

7.1.

Do rozsahu kontroly patrí minimálne jeden súbor priamo prepojených bezpečnostných opatrení prílohy I k tomuto nariadeniu a príslušné vykonávacie akty monitorované ako jedna činnosť alebo v rámci primeranej časovej lehoty, ktorá zvyčajne nepresahuje tri mesiace. Preskúmanie sa týka reprezentatívnej vzorky informácií.

7.2.

Súbor priamo prepojených bezpečnostných opatrení je súbor dvoch alebo viacerých požiadaviek, ako sa uvádza v prílohe I k tomuto nariadeniu, a príslušných vykonávacích aktov, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú do takej miery, že dosiahnutie cieľa nie je možné primerane vyhodnotiť, ak sa na ne neprihliada spoločne. Medzi tieto súbory patria súbory uvedené v dodatku I k tejto prílohe.

7.3.

Kontroly sa neoznamujú. V prípade, že príslušný orgán sa domnieva, že to nie je realizovateľné, kontroly je možné oznámiť. V rámci metodiky vykonávania kontroly sa zohľadňujú tieto prvky:

a)

prípravná fáza;

b)

činnosť na mieste;

c)

vyhodnotenie, v závislosti od frekvencie a výsledkov monitorovacích činností;

d)

predkladanie správ/zaznamenávanie;

e)

proces nápravy a jeho sledovanie.

7.4.

Na potvrdenie účinnosti bezpečnostných opatrení sa výkon kontroly opiera o systematické zhromažďovanie informácií jednou alebo viacerými z týchto techník:

a)

preskúmanie dokumentov;

b)

pozorovania;

c)

pohovory;

d)

overenia.

7.5.

Na letiskách s ročným objemom prepravy viac ako 2 milióny cestujúcich je minimálna frekvencia kontrol všetkých súborov priamo prepojených bezpečnostných opatrení uvedených v kapitolách 1 až 6 prílohy I k tomuto nariadeniu aspoň raz za 12 mesiacov, ak sa v tomto čase na danom letisku nevykonal audit. Frekvenciu kontrol všetkých bezpečnostných opatrení uvedených v kapitolách 7 až 12 prílohy I určí príslušný orgán na základe posúdenia rizika.

7.6.

Ak sa na území členského štátu nenachádza žiadne letisko, ktorého ročný objem prepravy by bol väčší ako 2 milióny cestujúcich, požiadavky uvedené v bode 7.5 sa vzťahujú na letisko na jeho území s najväčším ročným objemom prepravy.

8.   TESTY

8.1.

Testy sa vykonávajú s cieľom preskúmať účinnosť vykonávania minimálne týchto bezpečnostných opatrení:

a)

kontrola prístupu do vyhradených bezpečnostných priestorov;

b)

ochrana lietadiel;

c)

detekčná kontrola cestujúcich a príručnej batožiny;

d)

detekčná kontrola zamestnancov a predmetov, ktoré majú pri sebe;

e)

ochrana podanej batožiny;

f)

detekčná kontrola nákladu alebo poštových zásielok;

g)

ochrana nákladu a poštových zásielok.

8.2.

Vzhľadom na právne, bezpečnostné a prevádzkové požiadavky sa vypracuje skúšobný protokol vrátane metodiky. Táto metodika sa týka týchto prvkov:

a)

prípravná fáza;

b)

činnosť na mieste;

c)

vyhodnotenie, v závislosti od frekvencie a výsledkov monitorovacích činností;

d)

predkladanie správ/zaznamenávanie;

e)

proces nápravy a súvisiace sledovanie.

9.   PRIESKUMY

9.1.

Prieskumy sa vykonávajú vždy, keď príslušný orgán zistí, že je potrebné opätovne vyhodnotiť operácie s cieľom určiť a riešiť akékoľvek slabé miesta. V prípade zistenia slabého miesta bude príslušný orgán vyžadovať, aby sa vykonali ochranné opatrenia, ktoré zodpovedajú danému ohrozeniu.

10.   PODÁVANIE SPRÁV

10.1.

Činnosti týkajúce sa monitorovania dodržiavania predpisov sa oznamujú alebo zaznamenávajú v štandardizovanom formáte, ktorý umožňuje vykonávanie priebežnej analýzy trendov.

10.2.

Je potrebné uviesť tieto prvky:

a)

druh činnosti;

b)

monitorované letisko, prevádzkovateľ alebo subjekt;

c)

dátum a čas činnosti;

d)

mená audítorov vykonávajúcich činnosť;

e)

rozsah činnosti;

f)

zistenia s príslušnými ustanoveniami národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva;

g)

klasifikácia dodržiavania predpisov;

h)

odporúčania týkajúce sa nápravných činností, ak je to vhodné;

i)

lehota na vykonanie nápravy, ak je to vhodné.

10.3.

V prípade zistenia nedostatkov oznámi príslušný orgán príslušné zistenia letisku, prevádzkovateľom alebo subjektom podliehajúcim monitorovaniu.

11.   SPOLOČNÁ KLASIFIKÁCIA DODRŽIAVANIA PREDPISOV

11.1.

Činnosťami týkajúcimi sa monitorovania dodržiavania predpisov sa hodnotí vykonávanie národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva, pričom sa používa harmonizovaný systém klasifikácie dodržiavania predpisov ustanovený v dodatku II.

12.   NÁPRAVA NEDOSTATKOV

12.1.

Náprava zistených nedostatkov sa vykonáva okamžite. V prípade, že nápravu nie je možné vykonať okamžite, je potrebné prijať kompenzačné opatrenia.

12.2.

Príslušný orgán vyžaduje, aby letiská, prevádzkovatelia alebo subjekty, na ktoré sa vzťahujú činnosti týkajúce sa monitorovania dodržiavania predpisov, predložili na schválenie akčný plán riešenia všetkých nedostatkov uvedených v správach spoločne s lehotami na realizáciu nápravných činností a aby potvrdili ukončenie procesu nápravy.

13.   NÁSLEDNÉ ČINNOSTI TÝKAJÚCE SA OVERENIA NÁPRAVY

13.1.

Keď letisko, prevádzkovateľ alebo subjekt podliehajúci monitorovaniu potvrdí vykonanie požadovaných nápravných činností, príslušný orgán overí vykonanie týchto nápravných činností.

13.2.

Pri následných činnostiach sa používa najvhodnejšia metóda monitorovania.

14.   DOSTUPNOSŤ AUDÍTOROV

14.1.

Každý členský štát zabezpečí, aby príslušný orgán mal priamo alebo pod jeho dohľadom k dispozícii dostatočný počet audítorov na výkon všetkých činností týkajúcich sa monitorovania dodržiavania predpisov.

15.   KVALIFIKAČNÉ KRITÉRIA NA AUDÍTOROV

15.1.

Každý členský štát zabezpečí, aby audítori vykonávajúci funkcie v mene príslušného orgánu:

a)

nemali žiadne zmluvné alebo finančné záväzky vo vzťahu k letisku, prevádzkovateľovi alebo subjektu, ktorý sa má monitorovať, a

b)

mali primerané zručnosti vrátane dostatočných teoretických a praktických skúseností v príslušnej oblasti.

Audítori podliehajú osvedčeniu alebo rovnocennému schváleniu zo strany príslušného orgánu.

15.2.

Audítori musia mať tieto zručnosti:

a)

znalosť súčasných platných bezpečnostných opatrení, ako aj spôsobu ich uplatňovania v prípade skúmaných činností vrátane:

znalosti bezpečnostných zásad,

znalosti úloh dohľadu,

znalosti faktorov vplývajúcich na ľudskú výkonnosť;

b)

pracovná znalosť bezpečnostných technológií a techník;

c)

znalosť zásad, postupov a techník monitorovania dodržiavania predpisov;

d)

pracovná znalosť skúmaných činností;

e)

znalosť úlohy a právomocí audítora.

15.3.

Audítori sa podrobujú opakovanej odbornej príprave, ktorá sa uskutočňuje dostatočne často na to, aby sa zachovali existujúce a nadobudli nové zručnosti, s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti bezpečnosti.

16.   PRÁVOMOCI AUDÍTOROV

16.1.

Audítorom vykonávajúcim monitorovacie činnosti sa poskytne dostatočná právomoc na získanie informácií, ktoré sú nevyhnutné na plnenie ich úloh.

16.2.

Audítori nosia identifikačný preukaz, ktorých ich oprávňuje k výkonu činností týkajúcich sa monitorovania dodržiavania predpisov v mene príslušného orgánu a ktorý im zabezpečuje prístup do všetkých požadovaných priestorov.

16.3.

Audítori majú oprávnenie:

a)

získať okamžitý prístup do všetkých príslušných priestorov vrátane lietadiel a budov na monitorovacie účely a

b)

požadovať správne uplatňovanie alebo opätovné uplatňovanie bezpečnostných opatrení.

16.4.

Vzhľadom na právomoci prenesené na audítorov príslušný orgán postupuje v súlade s bodom 2.3 v týchto prípadoch:

a)

úmyselné kladenie prekážok alebo bránenie pri výkone činnosti audítora;

b)

nepredloženie požadovaných informácií audítorovi alebo odmietnutie poskytnúť audítorovi takéto informácie;

c)

úmyselné predloženie nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií audítorovi s cieľom podvodu a

d)

vydávanie sa za audítora s cieľom podvodu.

17.   OSVEDČENÉ POSTUPY

17.1.

Členské štáty informujú Komisiu o osvedčených postupoch týkajúcich sa programu kontroly kvality, metodológie auditu a audítorov. Komisia si tieto informácie vymieňa s členskými štátmi.

18.   PODÁVANIE SPRÁV KOMISII

18.1.

Členské štáty každoročne predkladajú Komisii správy o vykonávaných opatreniach na splnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tohto nariadenia a o stave bezpečnostnej ochrany letectva na letiskách nachádzajúcich sa na ich území. Referenčné obdobie pre podávanie správ je 1. január – 31. december. Správa musí byť zaslaná do troch mesiacov po uplynutí referenčného obdobia.

18.2.

Obsah správy je v súlade s dodatkom III a vypracovaný podľa predlohy, ktorú predložila Komisia.

18.3.

Komisia si hlavné závery vyplývajúce z týchto správ vymieňa s členskými štátmi.

Dodatok I

Prvky, ktoré majú byť obsiahnuté v súbore priamo prepojených bezpečnostných opatrení

Súbory priamo prepojených bezpečnostných opatrení, ako sa uvádza v bode 7.1 prílohy II, obsahujú tieto prvky prílohy I k tomuto nariadeniu a príslušné ustanovenia v jeho vykonávacích aktoch:

Bod 1 – Bezpečnostná ochrana letiska:

i)

bod 1.1 alebo

ii)

bod 1.2. (okrem ustanovení týkajúcich sa identifikačných kariet a povolenia na vjazd pre vozidlá), alebo

iii)

bod 1.2 (ustanovenia týkajúce sa identifikačných kariet), alebo

iv)

bod 1.2 (ustanovenia týkajúce sa povolení na vjazd pre vozidlá), alebo

v)

bod 1.3 a príslušné prvky bodu 12, alebo

vi)

bod 1.4, alebo

vii)

bod 1.5.

Bod 2 – Demarkačné priestory letísk:

celý bod.

Bod 3 – Bezpečnostná ochrana lietadla:

i)

bod 3.1 alebo

ii)

bod 3.2.

Bod 4 – Cestujúci a príručná batožina:

i)

bod 4.1 a príslušné prvky bodu 12 alebo

ii)

bod 4.2, alebo

iii)

bod 4.3.

Bod 5 – Podaná batožina:

i)

bod 5.1 a príslušné prvky bodu 12 alebo

ii)

bod 5.2, alebo

iii)

bod 5.3.

Bod 6 – Náklad a poštové zásielky:

i)

všetky ustanovenia týkajúce sa detekčnej a bezpečnostnej kontroly uplatňované oprávneným zástupcom, okrem prípadov uvedených v bodoch ii) až v), alebo

ii)

všetky ustanovenia týkajúce sa bezpečnostných kontrol uplatňované známymi odosielateľmi, alebo

iii)

všetky ustanovenia týkajúce sa známych odosielateľov pre nákladné lietadlá, alebo

iv)

všetky ustanovenia týkajúce sa prepravy nákladu a poštových zásielok, alebo

v)

všetky ustanovenia týkajúce sa ochrany nákladu a poštových zásielok na letiskách.

Bod 7 – Poštové zásielky leteckého dopravcu a materiály leteckého dopravcu:

celý bod.

Bod 8 – Dodávky potrebné počas letu:

celý bod.

Bod 9 – Letiskové dodávky:

celý bod.

Bod 10 – Opatrenia bezpečnostnej ochrany počas letu:

celý bod.

Bod 11 – Prijímanie, školenie a výcvik zamestnancov:

i)

všetky ustanovenia týkajúce sa prijímania zamestnancov letiska, leteckého dopravcu alebo subjektu, alebo

ii)

všetky ustanovenia týkajúce sa odbornej prípravy zamestnancov letiska, leteckého dopravcu alebo subjektu.

Dodatok II

Harmonizovaný systém klasifikácie dodržiavania predpisov

Na hodnotenie vykonávania národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva sa uplatňuje táto klasifikácia dodržiavania predpisov.

 

Bezpečnostný audit

Kontrola

Test

Plne v súlade

Image

Image

Image

Je v súlade, vyžaduje sa však zlepšenie

Image

Image

Image

Nie je v súlade

Image

Image

Image

Nie je v súlade, vážne nedostatky

Image

Image

Image

Neuplatňuje sa

Image

Image

 

Nepotvrdené

Image

Image

Image

Dodatok III

OBSAH SPRÁVY PREDLOŽENEJ KOMISII

1.   Organizačná štruktúra, zodpovednosti a zdroje

a)

Štruktúra organizácie kontroly kvality, zodpovednosti a zdroje vrátane plánovaných zmien v budúcnosti [pozri bod 3.2 písm. a)].

b)

Počet audítorov – súčasný a plánovaný (pozri bod 14).

c)

Ukončená odborná príprava audítorov (pozri bod 15.2).

2.   Činnosti výkonu monitorovania

Všetky vykonané monitorovacie činnosti s presným určením:

a)

typu (bezpečnostný audit, úvodná kontrola, následná kontrola, test, iné);

b)

monitorovaných letísk, prevádzkovateľov alebo subjektov;

c)

rozsahu pôsobnosti;

d)

frekvencie a

e)

celkového počtu človekodní strávených v teréne.

3.   Činnosti smerujúce k náprave nedostatkov

a)

Stav realizácie činností smerujúcich k náprave nedostatkov.

b)

Hlavné vykonané alebo plánované činnosti (napr. vytvorenie nových miest, kúpa vybavenia, stavebné práce) a pokrok dosiahnutý v oblasti nápravy.

c)

Použité vynucovacie opatrenia [pozri bod 3.2 písm. f)].

4.   Všeobecné údaje a trendy

a)

Celkový vnútroštátny ročný objem prepravy cestujúcich a nákladu a počet pohybov lietadiel.

b)

Zoznam letísk podľa kategórie.

c)

Počet leteckých dopravcov pôsobiacich z daného územia podľa kategórie (vnútroštátne, EÚ, tretia krajina).

d)

Počet oprávnených zástupcov.

e)

Počet spoločností zaoberajúcich sa palubnými službami.

f)

Počet spoločností zaoberajúcich sa čistiacimi službami.

g)

Približný počet ďalších subjektov so zodpovednosťami v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva (známi odosielatelia, spoločnosti pozemnej obsluhy).

5.   Stav bezpečnostnej ochrany letectva na letiskách

Všeobecný kontext stavu bezpečnostnej ochrany letectva v členskom štáte.


12.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/15


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 19/2010

z 11. januára 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže v súlade:

keďže v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. januára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

49,6

TN

104,3

TR

92,9

ZZ

82,3

0707 00 05

EG

174,9

JO

115,2

MA

76,9

TR

117,1

ZZ

121,0

0709 90 70

MA

110,7

TR

107,5

ZZ

109,1

0805 10 20

EG

46,2

IL

56,2

MA

41,9

TR

54,3

ZZ

49,7

0805 20 10

MA

75,6

TR

64,0

ZZ

69,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,4

IL

68,6

JM

118,7

MA

83,8

TR

67,7

ZZ

78,6

0805 50 10

EG

74,9

MA

65,5

TR

66,4

ZZ

68,9

0808 10 80

CA

84,4

CN

90,0

MK

25,2

US

114,4

ZZ

78,5

0808 20 50

CN

36,4

US

102,1

ZZ

69,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


SMERNICE

12.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/17


SMERNICA KOMISIE 2010/1/EÚ

z 8. januára 2010,

ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, III a IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä jej článok 14 druhý odsek písm. c) a d),

po porade s príslušnými členskými štátmi,

keďže:

(1)

Smernicou 2000/29/ES sa určité zóny uznávajú za chránené zóny.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 690/2008 zo 4. júla 2008 o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve (2) boli určité časti regiónu Veneto v Taliansku uznané do 31. marca 2010 za chránené zóny, pokiaľ ide o škodlivý organizmus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(3)

Po pozorovaniach týkajúcich sa výskytu tohto škodlivého organizmu v určitých častiach regiónu Veneto vykonaných Komisiou počas kontroly v Taliansku v období od 31. augusta do 11. septembra 2009 Taliansko dňa 23. októbra 2009 oznámilo Komisii výsledky najnovšieho prieskumu vykonaného v septembri a októbri 2009 v regióne Veneto zameraného na výskyt tohto škodlivého organizmu. Výsledky tohto najnovšieho prieskumu ukazujú, že v provincii Benátky sa nachádza 14 miest, na ktorých sa tento škodlivý organizmus vyskytoval najmenej počas obdobia posledných troch po sebe nasledujúcich rokov napriek tomu, že talianske orgány prijali eradikačné opatrenia. Vzhľadom na to sa tieto opatrenia ukázali ako neúčinné.

(4)

Výsledky najnovšieho prieskumu boli prerokované počas stretnutia Stáleho výboru pre zdravie rastlín v dňoch 19. a 20. októbra 2009. Bol prijatý záver, že výskyt Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. v provincii Benátky je preukázaný. Táto provincia by preto nemala byť naďalej zahrnutá v zoznamoch v prílohách II, III a IV k smernici 2000/29/ES ako chránená zóna, pokiaľ ide o tento škodlivý organizmus.

(5)

Zdá sa, že na základe švajčiarskych právnych predpisov o ochrane rastlín už nie sú kantóny Fribourg a Vaud uznávané za chránenú zónu, pokiaľ ide o Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. vo Švajčiarsku, a to od 15. novembra 2009. Výnimka, ktorou sa umožňuje určitý dovoz z týchto regiónov do určitých chránených zón v rámci osobitných požiadaviek, by sa preto mala vypustiť a časť B prílohy IV k smernici 2000/29/ES by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Prílohy II, III a IV k smernici 2000/29/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy II, III a IV k smernici 2000/29/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Transpozícia

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 28. februára 2010 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. marca 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 8. januára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 193, 22.7.2008, s. 1.


PRÍLOHA

Prílohy II, III a IV k smernici 2000/29/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V písmene b) bode 2 časti B prílohy II sa text v treťom stĺpci Chránená zóna (zóny) nahrádza týmto:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], LV, LT, P, SI (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), SK [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], FI, UK (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).“

2.

Časť B prílohy III sa mení a dopĺňa takto:

a)

V bode 1 sa text v druhom stĺpci Chránená(-é) zóna(-y) nahrádza týmto:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], LV, LT, P, SI (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), SK [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], FI, UK (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).“

b)

V bode 2 sa text v druhom stĺpci Chránená(-é) zóna(-y) nahrádza týmto:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], LV, LT, P, SI (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), SK [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], FI, UK (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).“

3.

Časť B prílohy IV sa mení a dopĺňa takto:

a)

Bod 21 sa mení a dopĺňa takto:

i)

V druhom stĺpci Osobitné požiadavky sa písmeno c) nahrádza týmto:

„c)

rastliny majú pôvod vo švajčiarskom kantóne Valais alebo“.

ii)

Text v treťom stĺpci Chránená zóna (zóny) sa nahrádza týmto:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], LV, LT, P, SI (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), SK [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], FI, UK (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).“

b)

Bod 21.3 sa mení a dopĺňa takto:

i)

V druhom stĺpci Osobitné požiadavky sa písmeno b) nahrádza týmto:

„b)

majú pôvod vo švajčiarskom kantóne Valais alebo“.

ii)

Text v treťom stĺpci Chránená zóna (zóny) sa nahrádza týmto:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], LV, LT, P, SI (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), SK [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], FI, UK (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).“


ROZHODNUTIA

12.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/21


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 10. decembra 2009

o schválení objemu emisie mincí v roku 2010

(ECB/2009/25)

(2010/14/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 2,

keďže:

(1)

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) má od 1. januára 1999 výhradné právo schvaľovať objem emisie mincí vydávaných členskými štátmi, ktoré prijali euro (ďalej len „zúčastnené členské štáty“).

(2)

Zúčastnené členské štáty predložili ECB na schválenie svoje odhady objemu euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2010, doplnené vysvetlivkami o použitej metóde odhadu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Schválenie objemu euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2010

ECB týmto schvaľuje objem euromincí, ktoré majú zúčastnené členské štáty vydať v roku 2010, ako je uvedené v tejto tabuľke:

(v miliónoch eur)

 

Emisia mincí určených na obeh a emisia zberateľských mincí (neurčené na obeh) v roku 2010

Belgicko

105,2

Nemecko

668,0

Írsko

43,0

Grécko

55,0

Španielsko

210,0

Francúzsko

290,0

Taliansko

283,0

Cyprus

18,1

Luxembursko

40,0

Malta

10,5

Holandsko

54,0

Rakúsko

306,0

Portugalsko

50,0

Slovinsko

30,0

Slovensko

62,0

Fínsko

60,0

Článok 2

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie je určené zúčastneným členským štátom.

Vo Frankfurte nad Mohanom 10. decembra 2009

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


Korigendá

12.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/22


Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva

(kodifikované znenie)

( Úradný vestník Európskej únie L 343 z 22. decembra 2009 )

1.

Na strane 51 v odôvodnení 4:

namiesto:

„… ktoré vyplývajú z dohody GATT …“

má byť:

„… ktoré vyplývajú z GATT …“.

2.

Na stranách 51 a 52 sa odôvodnenia 7, 8 a 9 vypúšťajú a na stranách 52 a 53 sa odôvodnenia 10 až 34 stávajú odôvodneniami 7 až 31.

3.

Na strane 53 v novom odôvodnení 19:

namiesto:

„… Antidumpingovému výboru WTO, …“

má byť:

„… Antidumpingovému výboru Svetovej obchodnej organizácie (WTO), …“.

4.

Na strane 53 v novom odôvodnení 20:

namiesto:

„… ktoré sa už môžu udeľovať dovozcom, sa tiež môžu udeliť …“

má byť:

„… ktoré sa už môžu udeľovať dovozcom podľa tohto nariadenia, sa tiež môžu udeliť …“.

5.

Na strane 55 v poznámke pod čiarou č. 1 k článku 2 ods. 7 písm. a):

namiesto:

„(1)

Vrátane Azerbajdžanu, Bieloruska, Severnej Kórey, Tadžikistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu.“

má byť:

„(1)

Vrátane Albánska, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Severnej Kórey, Kirgizska, Moldavska, Mongolska, Tadžikistanu, Turkménska, Uzbekistanu.“

6.

Na strane 55 v článku 2 ods. 7 písm. b):

namiesto:

„… dovozu tovarov z Kazachstanu a akejkoľvek inej krajiny s iným ako trhovým hospodárstvom, …“

má byť:

„… dovozu tovarov z Čínskej ľudovej republiky, Vietnamu a Kazachstanu a akejkoľvek inej krajiny s iným ako trhovým hospodárstvom, …“.

7.

Na strane 65 v nadpise článku 12:

namiesto:

„Opätovné zisťovanie“

má byť:

„Vstrebanie“.

8.

Na strane 65 v článku 12 ods. 2 sa druhý a tretí pododsek spájajú do jedného pododseku.

9.

Na strane 73 v prílohe II v korelačnej tabuľke sa riadok 27 upraví takto a pridajú sa riadky 28 až 32:

„[…]

[…]

článok 4 ods. 2 druhý pododsek

článok 4 ods. 3 a 4

článok 4 ods. 3 a 4

články 5 až 17

články 5 až 17

článok 18 ods. 1 až 4

článok 18 ods. 1 až 4

článok 18 ods. 5 prvá veta

článok 18 ods. 5 prvý pododsek

článok 18 ods. 5 druhá veta

článok 18 ods. 5 druhý pododsek

článok 18 ods. 6

článok 18 ods. 6

články 19 až 22

články 19 až 22

článok 23

[…]

[…]

[…]“