ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.348.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 348

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
29. decembra 2009


Obsah

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

Strana

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

 

2009/1010/SVV

 

*

Rozhodnutie Správnej rady Europolu zo 4. júna 2009 o podmienkach týkajúcich sa spracovania údajov na základe článku 10 ods. 4 rozhodnutia o Europole

1

 

 

2009/1011/SVV

 

*

Rozhodnutie Správnej rady Europolu zo 4. júna 2009, ktorým sa stanovujú pravidlá pre výber, predĺženie funkčného obdobia a odvolanie riaditeľa a zástupcov riaditeľa Europolu

3

 

 

V   Akty prijaté od 1. decembra 2009 na základe Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o Euratome

 

 

AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE JE POVINNÉ

 

*

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1295/2009 z 22. decembra 2009, ktorým sa od 1. júla 2009 upravuje sadzba príspevku do systému dôchodkového zabezpečenia úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie

9

 

*

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2009 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky

10

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/1012/SZBP z 22. decembra 2009 o podpore činností EÚ s cieľom presadzovať medzi tretími krajinami kontrolu vývozu zbraní a zásady a kritériá spoločnej pozície 2008/944 SZBP

16

 

 

AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE NIE JE POVINNÉ

 

 

2009/1013/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 22. decembra 2009, ktorým sa Rakúskej republike povoľuje naďalej uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 168 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

21

 

 

2009/1014/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. decembra 2009, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015

22

 

 

2009/1015/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa prvá časť prílohy 3 k Spoločným konzulárnym pokynom pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú povinní mať letiskové víza

51

 

 

2009/1016/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. decembra 2009, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2009/473/ES o uzavretí dohody vo forme výmeny listov o predbežnom vykonávaní Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejskou republikou

53

 

 

2009/1017/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. decembra 2009, o poskytnutí štátnej pomoci orgánmi Maďarskej republiky na nákup poľnohospodárskej pôdy medzi 1. januárom 2010 a 31. decembrom 2013

55

 

 

2009/1018/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 14. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2006/17 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (ECB/2009/29)

57

 

 

2009/1019/EÚ

 

*

Odporúčanie Rady z 22. decembra 2009 o očkovaní proti sezónnej chrípke ( 1 )

71

 

 

2009/1020/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 21. decembra 2009 o bezpečnej implementácii používania paliva s nízkym obsahom síry loďami kotviacimi v prístavoch Spoločenstva ( 1 )

73

 

 

2009/1021/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky zo 14. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/16 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2009/28)

75

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

29.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/1


ROZHODNUTIE SPRÁVNEJ RADY EUROPOLU

zo 4. júna 2009

o podmienkach týkajúcich sa spracovania údajov na základe článku 10 ods. 4 rozhodnutia o Europole

(2009/1010/SVV)

SPRÁVNA RADA EUROPOLU,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu ( Europol) (1) (ďalej len „rozhodnutie o Europole“), a najmä na jeho článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Správna rada konajúc na návrh riaditeľa a po porade so spoločným dozorným orgánom má určiť podmienky spracovania údajov na účely určenia toho, či sú tieto údaje relevantné pre úlohy Europolu a či ich možno zahrnúť do jedného z jeho systémov spracovania informácií, najmä pokiaľ ide o prístup k údajom a ich využívanie, ako aj lehoty uchovávania a vymazávania týchto údajov.

(2)

Správna rada prijatím tohto rozhodnutia zohľadňuje zásady Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov z 28. januára 1981 a odporúčania Výboru ministrov Rady Európy č. R(87)15 zo 17. septembra 1987 o využívaní osobných údajov v policajnom sektore.

(3)

Toto rozhodnutie správnej rady sa predloží na schválenie Rade,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

a)

„osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby: identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikačné číslo alebo jeden alebo viaceré faktory špecifikujúce jej fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu;

b)

„spracovanie osobných údajov“ znamená operáciu alebo súbor operácií, ktorými sa osobné údaje spracúvajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, napríklad zhromažďovaním, zaznamenávaním, usporiadaním, uchovávaním, úpravou alebo zmenou, vyhľadávaním, nahliadnutím, využívaním, zverejnením prenosom, šírením alebo ich sprístupnením iným spôsobom, triedením alebo kombinovaním, blokovaním, vymazaním alebo zničením;

c)

„systémy spracovania informácií“ sú Informačný systém Europolu, analytické pracovné súbory a iné systémy na spracúvanie osobných údajov, na ktoré odkazuje článok 10 ods. 1 rozhodnutia o Europole;

d)

„Informačný systém Europolu“ je systém, na ktorý odkazuje článok 11 ods. 1 rozhodnutia o Europole;

e)

„analytický pracovný súbor“ je súbor otvorený na účely analýzy podľa článku 14 rozhodnutia o Europole;

f)

„orgány EÚ“ sú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry zriadené Zmluvou o Európskej únii, zmluvami o založení Európskych spoločenstiev alebo na ich základe, ako je uvedené v článku 22 ods. 1 rozhodnutia o Europole;

g)

„tretie strany“ sú tretie štáty a organizácie uvedené v článku 23 ods. 1 rozhodnutia o Europole;

h)

„riadne splnomocnení zamestnanci Europolu“ sú zamestnanci Europolu, ktorých určil riaditeľ, aby spracúvali osobné údaje v súlade s týmto rozhodnutím.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na osobné údaje oznámené Europolu na účely zistenia toho, či sú relevantné pre jeho úlohy a či ich možno začleniť do jeho systémov spracovania informácií, s výnimkou:

a)

osobných údajov vložených do Informačného systému Europolu podľa článku 13 ods. 1 rozhodnutia o Europole;

b)

osobných údajov, ktoré ponúkol členský štát, orgán EÚ alebo tretia strana na začlenenie do konkrétneho analytického pracovného súboru, ako aj osobných údajov vložených do analytického pracovného súboru podľa článku 14 rozhodnutia o Europole;

c)

osobných údajov poskytnutých Europolu na začlenenie do iného konkrétneho systému spracovania osobných údajov, na ktorý odkazuje posledná veta odseku 1 článku 10 rozhodnutia o Europole.

Článok 3

Prístup a využívanie

1.   Prístup k osobným údajom, ktoré spracúva Europol podľa tohto rozhodnutia, sa obmedzuje na riadne splnomocnených zamestnancov Europolu.

2.   Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie článku 17 rozhodnutia o Europole sa osobné údaje, ktoré spracúva Europol podľa tohto rozhodnutia, využívajú len na účely zistenia toho, či sú tieto údaje relevantné pre úlohy Europolu a či môžu byť začlenené do jeho systémov spracovania informácií.

3.   Keď Europol zistí, že údaje sú relevantné pre jeho úlohy a môžu sa začleniť do Informačného systému Europolu, navrhne, aby členský štát, ktorý údaje poskytol, zaviedol tieto údaje do Informačného systému Europolu v súlade s článkom 13 ods. 1 rozhodnutia o Europole. Ak členský štát nevyhovie návrhu Europolu, uplatňuje sa článok 5 tohto rozhodnutia.

Článok 4

Pravidlá ochrany osobných údajov a bezpečnosti údajov

1.   Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto rozhodnutia Europol dodržiava pravidlá ochrany osobných údajov a pravidlá bezpečnosti údajov ustanovené v rozhodnutí o Europole, najmä v článkoch 18, 27 a 35 a pravidlá prijaté v uvedenom rozhodnutí na jeho uplatňovanie.

2.   Ak Europol rozhodne o začlenení takýchto údajov do systémov spracovania informácií alebo o ich vymazaní alebo zničení informuje o tom členský štát, orgán EÚ alebo tretiu stranu, ktoré údaje poskytli.

Článok 5

Lehota uchovávania údajov

1.   Rozhodnutie o využívaní osobných údajov v súlade s článkom 3 ods. 2 sa prijme čo najskôr a vždy najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia týchto údajov Europolu.

2.   Ak sa po uplynutí šesťmesačnej lehoty nedospeje k takémuto rozhodnutiu, príslušné osobné údaje sa musia vymazať alebo zničiť a členský štát, orgán EÚ alebo tretia strana, ktoré údaje poskytli, sa o tom informujú.

Článok 6

Zodpovednosť

Europol zodpovedá za zabezpečenie dodržiavania ustanovení článkov 3, 4 a 5 tohto rozhodnutia.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v ten istý deň, keď sa začne uplatňovať rozhodnutie o Europole.

V Haagu 4. júna 2009

Schválené Radou 30. novembra 2009

Predseda

S. CLERTON


(1)  Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.


29.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/3


ROZHODNUTIE SPRÁVNEJ RADY EUROPOLU

zo 4. júna 2009,

ktorým sa stanovujú pravidlá pre výber, predĺženie funkčného obdobia a odvolanie riaditeľa a zástupcov riaditeľa Europolu

(2009/1011/SVV)

SPRÁVNA RADA EUROPOLU,

so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (1) (ďalej len „rozhodnutie o Europole“), a najmä na jeho článok 37 ods. 9 písm. g), článok 38 ods. 1 až 3, článok 38 ods. 7 a článok 39,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len „služobný poriadok“) a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (ďalej len „podmienky zamestnávania“) ustanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (2),

so zreteľom na článok 12 podmienok zamestnávania o podmienkach prijímania dočasných zamestnancov a kapitoly 9 hlavy II podmienok zamestnávania o skončení pracovného pomeru dočasných zamestnancov,

so zreteľom na rozhodnutie Komisie SEK(2009) 27/2 z 12. januára 2009, ktoré obsahuje usmernenia k výberu a vymenovávaniu riaditeľov regulačných agentúr, výkonných agentúr a spoločných podnikov,

so zreteľom na rokovací poriadok správnej rady,

keďže:

(1)

Správna rada prijme pravidlá, ktoré sa vzťahujú na výber, predĺženie funkčného obdobia a odvolanie riaditeľa a zástupcov riaditeľa Europolu a ktoré pred nadobudnutím ich účinnosti schváli Rada kvalifikovanou väčšinou.

(2)

Výber riaditeľa a zástupcov riaditeľa sa uskutoční objektívnym a transparentným postupom bez toho, aby tým bola dotknutá dôverná povaha konania a ochrana osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na účely výberového konania.

(3)

Je potrebné prijať postupy podobné postupom uvedeným v rozhodnutí Komisie SEK(2009) 27/2 z 12. januára 2009.

(4)

Cieľom výberového konania je nájsť najkvalifikovanejších uchádzačov na pracovné miesto, ktoré sa obsadzuje.

(5)

Europol uplatňuje politiku rovnosti príležitosti,

USTANOVUJE TIETO PRAVIDLÁ:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

1.   Tieto pravidlá sa uplatňujú na výber, predĺženie funkčného obdobia a odvolanie riaditeľa a zástupcov riaditeľa uvedených v článku 38 rozhodnutia o Europole.

2.   Ak je riaditeľ dočasne neschopný vykonávať svoju funkciu počas obdobia dlhšieho ako jeden mesiac alebo keď funkcia riaditeľa nie je obsadená, jeho funkciu vykonáva zástupca riaditeľa. Správna rada na tento účel určí poradie, v akom ho budú zástupcovia riaditeľa zastupovať.

3.   Každý odkaz v týchto pravidlách na osobu mužského pohlavia sa považuje aj za odkaz na osobu ženského pohlavia a naopak, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva niečo iné.

KAPITOLA 2

VÝBEROVÉ KONANIA

Článok 2

Výberové konanie sa riadi zásadami, ktoré sú ustanovené v článku 12 ods. 1 podmienok zamestnávania.

Článok 3

1.   Funkcia riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa sa považuje za neobsadenú:

a)

deväť mesiacov pred skončením príslušného funkčného obdobia;

b)

po prijatí oznámenia o odstúpení Radou;

c)

po rozhodnutí Rady o odvolaní riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa alebo ak sa inak skončí výkon ich služby v súlade s kapitolou 4 týchto pravidiel;

d)

deväť mesiacov pre dňom, keď riaditeľ alebo zástupca riaditeľa dosiahne 65 rokov alebo

e)

po smrti riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa.

2.   Oznámenie o každom voľnom pracovnom mieste vypisuje správna rada. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na funkciu zástupcu riaditeľa vypisuje správna rada po konzultácii s riaditeľom.

V oznámení o voľnom pracovnom mieste sa jasne a podrobne uvádzajú tieto prvky:

a)

všeobecný opis úloh a poslania Europolu, ktoré sú uvedené v rozhodnutí o Europole;

b)

opis hlavných funkcií a povinností riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa, v závislosti od okolností s príslušnými odkazmi na príslušné ustanovenia rozhodnutia o Europole;

c)

kritériá oprávnenosti, ktoré musí splniť každý z uchádzačov;

d)

profil pracovného miesta vrátane všetkých prípadných znakov, o ktorých sa predpokladá, že súvisia s funkciou a ktoré sa následne použijú ako výberové kritéria;

e)

prehľaď výberového konania a postup vymenovania;

f)

podmienky zamestnania vrátane hodnotenia pri nábore, povahy ponúknutej zmluvy a trvania funkčného obdobia;

g)

spôsob predkladania žiadostí a lehota na ich predloženie.

3.   Výberový proces zahŕňa hodnotenie na overenie konkrétnych schopností a zručností uchádzačov.

Správna rada vymedzí vlastnosti a spôsoby hodnotenia pre každé voľné pracovné miesto a môže rozhodnúť, že využije externé hodnotiace centrum.

4.   V oznámení o voľnom pracovnom mieste sa ďalej uvedie, že do šiestich týždňov od dátumu uverejnenia oznámenia o voľnom pracovnom mieste v Úradnom vestníku Európskej únie uchádzači musia predsedovi správnej rady predložiť svoje žiadosti písomne, k žiadosti musia priložiť podrobný životopis, motivačný list a príslušné odporúčania potvrdzujúce ich vhodnosť na výkon povinností súvisiacich s voľným pracovným miestom.

V oznámení o voľnom pracovnom mieste sa uvedú aj informácie o bezpečnostnej previerke, ktorej sa podrobí úspešný uchádzač v súlade s pravidlami prijatými podľa článku 40 rozhodnutia o Europole.

Článok 4

1.   Správna rada zabezpečí, aby sa oznámenie o voľnom pracovnom mieste uvedené v článku 3 ods. 2 uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie a v ostatných médiách vrátane novín a odborných periodík s celoštátnou pôsobnosťou na dosiahnutie maximálneho pokrytia vo všetkých členských štátoch.

2.   Europol informuje národné jednotky Europolu o voľnom pracovnom mieste na funkciu riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa. Národné jednotky informujú o voľnom pracovnom mieste príslušné orgány členských štátov. Príslušné orgány sú zodpovedné za zabezpečenie toho, aby na voľné pracovné miesto boli upozornené ich oddelenia a všetci príslušní zamestnanci.

3.   Europol pošle žiadateľom potvrdenie o prijatí ich žiadosti.

Článok 5

1.   Správna rada ustanoví výberovú komisiu (ďalej len „komisia“), ktorá vyhodnotí prijaté žiadosti a vypracuje dôvodovú správu, ktorú predloží správnej rade v súlade s článkom 6 týchto pravidiel.

2.   V prípade funkcie riaditeľa sa komisia bude skladať z člena správnej rady zastupujúceho Komisiu a zo šiestich členov správnej rady zastupujúcich členské štáty, ktoré správna rada určí losovaním.

3.   V prípade funkcie zástupcu riaditeľa sa komisia bude skladať z riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa delegovaného riaditeľom, člena správnej rady zastupujúceho Komisiu a z piatich členov správnej rady zastupujúcich členské štáty, ktoré správna rada určí losovaním.

4.   Ak sa člen správnej rady určený podľa odsekov 2 a 3 nemôže zúčastniť na práci komisie, nahradí ho náhradník správnej rady zastupujúci Komisiu alebo príslušný členský štát v závislosti od okolností.

5.   Ak je dôvod sa domnievať, že člen Komisie má osobné vzťahy s niektorým z uchádzačov alebo ak by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, tento člen sa nezúčastní na práci Komisie a nahradí ho náhradník v súlade s odsekom 4.

6.   Sekretariát správnej rady zabezpečí úlohy sekretariátu komisie.

Článok 6

1.   Na prvom spoločnom stretnutí si komisia vyberie spomedzi svojich členov predsedu.

2.   Komisii môže pri plnení jej úloh pomáhať externý konzultant pre ľudské zdroje, ak o tom rozhodne správna rada z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť komisie. Externý konzultant pre ľudské zdroje nemá postavenie člena komisie.

3.   Úlohy komisie zahŕňajú:

a)

zisťovanie všetkých uchádzačov, ktorí na základe kritérií uvedených v oznámení o voľnom pracovnom mieste spĺňajú podmienky na obsadenie daného pracovného miesta;

b)

vykonanie počiatočného hodnotenia žiadostí oprávnených uchádzačov, berúc do úvahy ich odbornú kvalifikáciu, schopnosti, prax a odporúčania s cieľom rozhodnúť, ktorých uchádzačov by mala komisia ďalej hodnotiť;

c)

organizovanie hodnotenia uchádzačov v súlade s článkom 3 ods. 3 týchto pravidiel;

d)

pohovory s uchádzačmi s cieľom zhodnotiť ich kvalifikáciu a schopnosti podľa kritérií uvedených v oznámení o voľnom pracovnom mieste a

e)

vypracovanie riadne odôvodnenej správy o prijatých žiadostiach a použitom postupe, ktorá obsahuje:

i)

zoznam oprávnených uchádzačov s uvedením, s ktorými z nich komisia urobila pohovor;

ii)

zoznam uchádzačov zoradených v poradí podľa hodnotenia, ktorí spĺňajú všetky kritériá oprávnenosti a pri ktorých sa predpokladá, že najlepšie spĺňajú výberové kritériá uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

4.   Práca komisie sa riadne zdokumentuje, najmä použitím hodnotiacich formulárov vypracovaných v súlade s kritériami uvedenými v oznámení o voľnom pracovnom mieste a každými ďalšími prípadnými usmerneniami prijatými správnou radou. Hodnotiace formuláre a zhrnutie celkových záverov komisie o každom uchádzačovi sa založia do spisu so žiadosťami.

5.   Výsledky práce vykonanej v mene komisie sekretariátom, jedným alebo viacerými členmi alebo externým konzultantom pre ľudské zdroje sa predložia celej komisii na preskúmanie a potvrdenie.

6.   Rozhodnutie komisie potvrdzujúce správu podpíše jej predseda a ďalší člen komisie.

7.   Predseda komisie pošle správnej rade čo najskôr po uskutočnení pohovorov správu vypracovanú komisiou, ako aj celý spis so žiadosťami uchádzačov, s ktorými sa uskutočnili pohovory.

Článok 7

Uchádzačov, ktorých komisia neponechá vo výberovom konaní, bude sekretariát komisie po každom kole výberového konania písomne informovať o výsledku.

Článok 8

1.   Rokovania komisie sa budú konať v Haagu, ak správna rada nerozhodne inak.

2.   Členom komisie a uchádzačom pozvaným na testy a pohovor sa uhradia cestovné náklady a náklady na pobyt vrátane ubytovania v hoteli v súlade s platnými pravidlami.

Článok 9

1.   Správna rada vyzve predsedu komisie, aby vysvetlil použitý postup a predložil správu komisie.

2.   Správna rada sa môže rozhodnúť uskutočniť pohovor s uchádzačmi zaradenými na zoznam komisie, ako aj s akýmkoľvek ďalším oprávneným uchádzačom, s ktorým komisia uskutočnila pohovor.

3.   Na základe správy predloženej komisiou, prípadne na základe výsledkov pohovorov uskutočnených v súlade s odsekom 2, správna rada prijme odôvodnené stanovisko:

a)

obsahujúce zoznam oprávnených uchádzačov;

b)

obsahujúce zoznam aspoň troch vhodných uchádzačov v poradí podľa bodového hodnotenia, ktorí postúpili do užšieho výberu a

c)

potvrdzujúce, že žiadatelia zaradení na zozname uchádzačov postupujúcich do užšieho výberu spĺňajú všetky podmienky ustanovené v článku 12 ods. 12 podmienok zamestnávania a všetky oprávnené kritéria uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

4.   Ak je na zozname uchádzačov aj člen správnej rady alebo ak by mohlo dôjsť k inému prípadnému konfliktu záujmov, tento člen by nemal byť prítomný pri vypracovávaní stanoviska správnej rady.

5.   Predseda správnej rady predloží stanovisko správnej rady, ako aj celý spis so žiadosťami každého z uchádzačov zaradených na zozname uchádzačov postupujúcich do užšieho výberu Rade, aby Rada mohla na základe všetkých príslušných informácií prijať rozhodnutie, ako sa predpokladá v článku 38 rozhodnutia o Europole.

6.   Uchádzačov, ktorých správna rada neponechá vo výberovom konaní, bude sekretariát správnej rady písomne informovať o výsledku výberového konania.

Článok 10

Po vymenovaní vykonanom Radou dostane každý uchádzač zo sekretariátu správnej rady, ktorý sa uchádzal o voľné pracovné miesto, oficiálne oznámenie o výsledku konania. Trojmesačná lehota na podanie sťažnosti podľa článku 90 služobného poriadku začína plynúť odo dňa oznámenia výsledku.

Článok 11

1.   Zasadnutia komisie a správnej rady sú tajné.

2.   Členovia komisie, ako aj členovia správnej rady a zamestnanci Europolu, zamestnanci ktoréhokoľvek externého hodnotiaceho centra alebo externý konzultant pre ľudské zdroje zúčastňujúci sa na výberovom konaní, musia striktne zachovávať mlčanlivosť o vykonanej práci.

KAPITOLA 3

PREDĹŽENIE FUNKČNÉHO OBDOBIA

Článok 12

1.   Ak funkčné obdobie riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa vymenovaného podľa článku 38 rozhodnutia o Europole možno predĺžiť v súlade s článkom 38 ods. 1 alebo článkom 38 ods. 2 rozhodnutia o Europole, správna rada sa môže rozhodnúť odchýliť sa od postupu ustanoveného v kapitole 2. V takých prípadoch správna rada vypracuje aspoň dvanásť mesiacov pred skončením funkčného obdobia stanovisko, v ktorom Rade odporučí predĺženie funkčného obdobia. Stanovisko správnej rady má predovšetkým zohľadniť výsledky dosiahnuté príslušným riaditeľom alebo zástupcom riaditeľa počas prvého funkčného obdobia, ročné hodnotiace správy o činnosti vypracované v súlade s článkom 15 ods. 2 podmienok zamestnávania a poslanie a potreby Europolu na nasledujúce roky.

Stanovisko správnej rady odporúčajúce predĺženie funkčného obdobia zástupcu riaditeľa sa vydá po konzultácii s riaditeľom.

2.   Postup ustanovený v kapitole 2 sa uplatní, keď správna rada rozhodne, že sa od neho neodchýli, keď Rada rozhodne, že nepredĺži funkčné obdobie príslušného riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa alebo keď Rada neprijme rozhodnutie o predĺžení funkčného obdobia do troch mesiacov odo dňa prijatia stanoviska správnej rady.

KAPITOLA 4

SKONČENIE VÝKONU SLUŽBY

Článok 13

1.   Odhliadnuc od prípadu úmrtia, výkon služby riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa sa skončí v súlade s článkom 47 písm. a) podmienok zamestnávania ku koncu mesiaca, v ktorom príslušná osoba dosiahne vek 65 rokov.

2.   O skončení výkonu služby riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa rozhodne Rada kvalifikovanou väčšinou po získaní stanoviska správnej rady v súlade s článkami 15 a 17 týchto pravidiel.

3.   Stanovisko správnej rady odporúčajúce skončenie výkonu služby zástupcu riaditeľa sa vydá po konzultácii s riaditeľom.

Článok 14

1.   Riaditeľ alebo zástupca riaditeľa, ktorý má v úmysle odstúpiť z funkcie pred skončením svojho funkčného obdobia, jednoznačne písomne oznámi svoj zámer odísť zo služieb Europolu a navrhne dátum, ku ktorému jeho dostúpenie z funkcie nadobudne účinnosť v súlade s článkom 47 písm. b) bod ii) podmienok zamestnávania.

2.   Oznámenie o odstúpení sa adresuje predsedovi Rady a v kópii sa posiela predsedovi správnej rady a riaditeľovi v prípade, ak z funkcie odstupuje zástupca riaditeľa.

Článok 15

1.   Na žiadosť správnej rady môže Rada ukončiť výkon služby riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa podľa článku 47 písm. b) podmienok zamestnávania pod podmienkou, že sa dodrží výpovedná lehota a ostatné podmienky uvedené v bode ii) alebo bode iii) uvedeného článku.

2.   Výkon služby riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa môže Rada ukončiť bez výpovednej lehoty na žiadosť správnej rady v prípade, keď sú splnené podmienky uvedené v článku 48 písm. a) alebo b) podmienok zamestnávania.

3.   Výkon služby riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa môže Rada ukončiť bez výpovednej lehoty v prípade, keď sú splnené podmienky uvedené v článku 50 podmienok zamestnávania. V takých prípadoch Rada po vypočutí príslušnej osoby a po ukončení disciplinárneho konania uvedeného v článku 16 ods. 2 týchto pravidiel vyhlási jeho pracovný pomer za skončený.

Pred skončením pracovného pomeru môže byť príslušný riaditeľ alebo zástupca riaditeľa suspendovaný, riaditeľ správnou radou a zástupca riaditeľa riaditeľom v súlade s článkom 50 ods. 2 podmienok zamestnávania a článkov 23 a 24 prílohy IX k služobnému poriadku.

Článok 16

1.   Každé úmyselné nesplnenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutia o Europole alebo podmienok zamestnávania zo strany riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa alebo nesplnenie povinností z nedbanlivosti má za následok disciplinárne konanie v súlade s článkom 50a podmienok zamestnávania, hlavou VI služobného poriadku, prípadne aj prílohou IX k služobnému poriadku.

Medzi takéto nesplnenie povinnosti okrem iného patrí preukázané úmyselné poskytnutie nepravdivých informácii buď o svojej odbornej spôsobilosti alebo o požiadavkách podľa článku 12 ods. 2 podmienok zamestnávania v prípade, ak poskytnuté nepravdivé informácie boli rozhodujúcim faktorom pri jeho prijatí do zamestnania.

2.   Disciplinárne konanie sa začne a vykoná v súlade s prílohou IX k služobnému poriadku.

Článok 17

1.   Po ukončení disciplinárneho konania ustanoveného v prílohe IX k služobnému poriadku môže Rada výkon služby riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa ukončiť bez výpovednej lehoty z disciplinárnych dôvodov v súlade s článkom 49 podmienok zamestnávania vo vážnych prípadoch úmyselného nesplnenia povinností riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa alebo v prípadoch nesplnenia povinností z nedbanlivosti.

Pred skončením pracovného pomeru môže byť príslušný riaditeľ alebo zástupca riaditeľa suspendovaný, riaditeľ správnou radou a zástupca riaditeľa riaditeľom, v súlade s článkom 50 ods. 2 podmienok zamestnávania a článkov 23 a 24 prílohy IX k služobnému poriadku.

2.   Po prijatí správy disciplinárnej komisie uvedenej v článku 18 prílohy IX k služobnému poriadku správna rada rozhodne, či sa má stanovisko predložiť Rade s cieľom ukončiť výkon služby riaditeľa v súlade s článkom 38 ods. 7 rozhodnutia o Europole. Správna rada v takých prípadoch doručí do jedného mesiaca odo dňa prijatia správy disciplinárnej komisie riadne odôvodnené stanovisko týkajúce sa sankcií, ktoré by sa mali uložiť na základe skutočností, ktoré sú predmetom sťažnosti, alebo iného opatrenia, ktoré by mala Rada prijať v súlade s týmito pravidlami. Pred vypracovaním svojho stanoviska správna rada umožní riaditeľovi, aby bol vypočutý. Predseda správnej rady predloží stanovisko správnej rady Rade, ako sa predpokladá v článku 38 ods. 7 rozhodnutia o Europole, a v kópii aj obvinenému riaditeľovi.

Ak sa správna rada rozhodne, že Rade nepredloží stanovisko v súlade s článkom 38 ods. 7 rozhodnutia o Europole, má právo uložiť jednu zo sankcií predpokladaných v článku 9 ods. 1 prílohy IX k služobnému poriadku s výnimkou odvolania riaditeľa z jeho funkcie. Správna rada po vypočutí riaditeľa prijme svoje rozhodnutie, ako je ustanovené v článkoch 9 a 10 prílohy IX k služobnému poriadku, a to do dvoch mesiacov odo dňa prijatia stanoviska disciplinárnej komisie. Rozhodnutie musí byť odôvodnené.

3.   Po prijatí správy disciplinárnej komisie uvedenej v článku 18 prílohy IX k služobnému poriadku riaditeľ bezodkladne predloží správnej rade riadne odôvodnený návrh stanoviska, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uložiť na základe skutočností, ktoré sú predmetom sťažnosti, alebo akékoľvek iné opatrenie, ktoré by mala Rada prijať vo vzťahu k zástupcovi riaditeľa v súlade s týmito pravidlami.

Správna rada rozhodne, či sa má Rade predložiť stanovisko s cieľom ukončiť výkon služby príslušného zástupcu riaditeľa v súlade s článkom 38 ods. 7 rozhodnutia o Europole. Pred vypracovaním svojho stanoviska má správna rada umožniť príslušnému zástupcovi riaditeľa, aby bol vypočutý. Stanovisko správnej rady sa má doručiť do jedného mesiaca odo dňa prijatia správy disciplinárnej komisie riaditeľovi. Predseda správnej rady predloží stanovisko správnej rady Rade, ako sa predpokladá v článku 38 ods. 7 rozhodnutia o Europole, a v kópii obvinenému zástupcovi riaditeľa.

Ak sa správna rada rozhodne, že Rade nepredloží stanovisko v súlade s článkom 38 ods. 7 rozhodnutia o Europole, riaditeľ má právo uložiť jednu zo sankcií predpokladaných v článku 9 ods. 1 prílohy IX k služobnému poriadku s výnimkou odvolania príslušného zástupcu riaditeľa z jeho funkcie. Po vypočutí zástupcu riaditeľa riaditeľ prijme svoje rozhodnutie, ako je ustanovené v článkoch 9 a 10 prílohy IX k služobnému poriadku, a to do dvoch mesiacov odo dňa prijatia stanoviska disciplinárnej komisie. Rozhodnutie musí byť odôvodnené.

4.   Po prijatí stanoviska správnou radou, ako sa uvádza v odsekoch 2 alebo 3 tohto článku, Rada po vypočutí príslušného riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa rozhodne, či riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa odvolá z funkcie v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. h) prílohy IX k služobnému poriadku, alebo inak ukončí výkon jeho služby pre Europol.

Ak Rada rozhodne o odvolaní riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa z funkcie alebo inak skončí výkon jeho služby, uvedie to v rozhodnutí o presnej povahe opatrenia, ako aj o dátume, kedy sa má toto opatrenie uplatniť. Rozhodnutie musí byť riadne odôvodnené a oznámené príslušnej osobe a Europolu.

Rozhodnutie o odvolaní riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa z funkcie podľa článku 9 prílohy IX k služobnému poriadku prijme Rada do dvoch mesiacov odo dňa prijatia stanoviska disciplinárnej komisie uvedeného v článku 18 prílohy IX k služobnému poriadku.

5.   Ak Rada rozhodne, že príslušného riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa neodvolá z funkcie v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. h) prílohy IX k služobnému poriadku ani inak neukončí výkon jeho služby pre Europol, záležitosť vráti späť správnej rade v prípade riaditeľa alebo správnej rade a riaditeľovi v prípade zástupcu riaditeľa.

Ak sa vec riaditeľa vráti späť správnej rade, správna rada má právo uložiť jednu zo sankcií predpokladaných v článku 9 ods. 1 prílohy IX k služobnému poriadku s výnimkou odvolania riaditeľa z funkcie. Správna rada prijme rozhodnutie bezodkladne po vypočutí riaditeľa. Rozhodnutie musí byť odôvodnené.

Ak sa vec zástupcu riaditeľa vráti späť správnej rade a riaditeľovi, riaditeľ má právo uložiť jednu zo sankcií predpokladaných v článku 9 ods. 1 prílohy IX k služobnému poriadku s výnimkou odvolania zástupcu riaditeľa z funkcie. Riaditeľ prijme rozhodnutie bezodkladne po vypočutí zástupcu riaditeľa. Rozhodnutie musí byť odôvodnené.

KAPITOLA 5

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

1.   Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť v ten istý deň, keď sa začne uplatňovať rozhodnutie o Europole.

2.   Správna rada tieto pravidlá vyhodnotí do troch rokov odo dňa nadobudnutia ich účinnosti.

3.   Každý prípadný návrh na zmenu a doplnenie týchto pravidiel posúdi správna rada, aby ich mohla prijať Rada v súlade s postupom ustanoveným v článku 38 ods. 3 a článku 38 ods. 7 rozhodnutia o Europole.

V Haagu 4. júna 2009

Schválené Radou 30. novembra 2009

Predseda

S. CLERTON


(1)  Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.


V Akty prijaté od 1. decembra 2009 na základe Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o Euratome

AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE JE POVINNÉ

29.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/9


NARIADENIE RADY (EÚ, EURATOM) č. 1295/2009

z 22. decembra 2009,

ktorým sa od 1. júla 2009 upravuje sadzba príspevku do systému dôchodkového zabezpečenia úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a na Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovené v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na článok 83a a prílohu XII k uvedenému služobnému poriadku,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 13 prílohy XII k služobného poriadku Eurostat predložil 1. septembra 2009 správu o poistno-matematickom hodnotení systému dôchodkového zabezpečenia za rok 2009, ktorá aktualizuje parametre uvedené v tejto prílohe. Z tohto hodnotenia vyplýva, že sadzba príspevku potrebná na zabezpečenie poistno-matematickej rovnováhy systému dôchodkového zabezpečenia je 11,3 % základného platu.

(2)

Je teda potrebné upraviť sadzbu príspevku potrebnú na zabezpečenie poistno-matematickej rovnováhy systému dôchodkového zabezpečenia úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie na 11,3 % základného platu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

S účinnosťou od 1. júla 2009 je sadzba príspevku uvedená v článku 83 ods. 2 služobného poriadku stanovená na 11,3 %.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2009

Za Radu

predseda

A. CARLGREN


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.


29.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/10


NARIADENIE RADY (EÚ, EURATOM) č. 1296/2009

z 23. decembra 2009,

ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2009 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie, a najmä na jeho článok 12,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev ustanovené nariadením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na články 63, 64, 65 a 82 služobného poriadku a prílohy VII, XI a XIII k služobnému poriadku, ako aj na článok 20 ods. 1 a články 64, 92 a 132 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť úradníkom a ostatným zamestnancom Únie taký vývoj kúpnej sily, ktorý by bol paralelný s vývojom kúpnej sily zamestnancov štátnych správ členských štátov, mali by sa v rámci preskúmania vykonávaného v roku 2009 upraviť odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie.

(2)

Úprava odmien a dôchodkov navrhnutá Komisiou by sa mala zmeniť a doplniť s ohľadom na finančnú a hospodársku krízu a ako súčasť hospodárskej a sociálnej politiky Únie. Situácia by sa mala v prípade potreby preskúmať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa dátum „1. júla 2008“ v článku 63 druhom odseku služobného poriadku nahrádza dátumom „1. júla 2009“.

Článok 2

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa tabuľka základných mesačných platov používaná na výpočet odmien a dôchodkov, uvedená v článku 66 služobného poriadku, nahrádza touto tabuľkou:

1.7.2009

STUPEŇ

TRIEDA

1

2

3

4

5

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

Článok 3

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny úradníkov a ostatných zamestnancov podľa článku 64 služobného poriadku stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 2 nasledujúcej tabuľky.

S účinnosťou od 1. januára 2010 sa opravné koeficienty uplatniteľné podľa článku 17 ods. 3 prílohy VII k služobnému poriadku na prevody úradníkov a ostatných zamestnancov stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 3 nasledujúcej tabuľky.

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa opravné koeficienty uplatniteľné na dôchodky podľa článku 20 ods. 1 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 4 nasledujúcej tabuľky.

S účinnosťou od 16. mája 2009 sa opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny úradníkov a ostatných zamestnancov podľa článku 64 služobného poriadku stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 5 nasledujúcej tabuľky. Dátumom nadobudnutia účinnosti týchto každoročných úprav pre uvedené miesta výkonu práce je 16. máj 2009.

S účinnosťou od 1. mája 2009 sa opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny úradníkov a ostatných zamestnancov podľa článku 64 služobného poriadku stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 6 nasledujúcej tabuľky. Dátumom nadobudnutia účinnosti týchto každoročných úprav pre uvedené miesta výkonu práce je 1. máj 2009.

1

2

3

4

5

6

Krajina/Miesto

Odmeny

1.7.2009

Prevody

1.1.2010

Dôchodky

1.7.2009

Odmeny

16.5.2009

Odmeny

1.5.2009

Bulharsko

 

62,0

100,0

69,2

 

Česká republika

88,3

80,4

100,0

 

 

Dánsko

138,7

133,9

133,9

 

 

Nemecko

98,4

98,8

100,0

 

 

Bonn

98,6

 

 

 

 

Karlsruhe

95,9

 

 

 

 

Mníchov

106,1

 

 

 

 

Estónsko

82,1

79,6

100,0

 

 

Írsko

114,7

110,6

110,6

 

 

Grécko

94,2

93,5

100,0

 

 

Španielsko

99,4

93,5

100,0

 

 

Francúzsko

115,8

108,5

108,5

 

 

Taliansko

110,6

106,5

106,5

 

 

Varese

97,1

 

 

 

 

Cyprus

88,7

91,5

100,0

 

 

Lotyšsko

84,5

77,1

100,0

 

 

Litva

76,5

71,0

100,0

 

 

Maďarsko

81,8

70,9

100,0

 

 

Malta

85,5

86,2

100,0

 

 

Holandsko

109,3

101,1

101,1

 

 

Rakúsko

106,9

105,9

105,9

 

 

Poľsko

 

64,0

100,0

72,2

 

Portugalsko

87,8

87,2

100,0

 

 

Rumunsko

 

59,1

100,0

 

69,3

Slovinsko

90,8

86,3

100,0

 

 

Slovensko

84,3

79,0

100,0

 

 

Fínsko

121,3

116,6

116,6

 

 

Švédsko

 

98,0

100,0

102,8

 

Spojené kráľovstvo

 

100,3

100,3

120,3

 

Culham

96,5

 

 

 

 

Článok 4

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa výška príspevku počas rodičovskej dovolenky uvedená v článku 42a druhom a treťom odseku služobného poriadku stanovuje na 894,57 EUR a v prípade osamelého rodiča na 1 192,76 EUR.

Článok 5

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa základná výška príspevku na domácnosť uvedená v článku 1 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 167,31 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa výška príspevku na nezaopatrené dieťa uvedená v článku 2 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 365,60 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa výška príspevku na vzdelanie uvedená v článku 3 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 248,06 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa výška príspevku na vzdelanie uvedená v článku 3 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 89,31 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa minimálna výška príspevku na expatriáciu uvedená v článku 69 služobného poriadku a v článku 4 ods. 1 druhom pododseku prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 495,89 EUR.

S účinnosťou od 14. júla 2009 sa príspevok na expatriáciu uvedený v článku 134 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje na 356,48 EUR.

Článok 6

S účinnosťou od 1. januára 2010 sa výška príspevku na kilometrovné uvedená v článku 8 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku upravuje takto:

0 EUR za každý kilometer od

0 do 200 km

0,3719 EUR za každý kilometer od

201 do 1 000 km

0,6198 EUR za každý kilometer od

1 001 do 2 000 km

0,3719 EUR za každý kilometer od

2 001 do 3 000 km

0,1238 EUR za každý kilometer od

3 001 do 4 000 km

0,0597 EUR za každý kilometer od

4 001 do 10 000 km

0 EUR za každý kilometer nad

10 000 km.

K uvedenému príspevku na kilometrovné sa pripočíta doplnkový paušálny príplatok vo výške:

185,92 EUR, ak je vzdialenosť po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu od 725 km do 1 450 km,

371,79 EUR, ak je vzdialenosť po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu vyššia ako 1 450 km.

Článok 7

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa výška diét uvedená v článku 10 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na:

38,43 EUR pre úradníka, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

30,98 EUR pre úradníka, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 8

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa spodná hranica príspevku na usadenie uvedená v článku 24 ods. 3 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje na:

1 094,01 EUR pre zamestnanca, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

650,50 EUR pre zamestnanca, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 9

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa pre príspevok v nezamestnanosti uvedený v článku 28a ods. 3 druhom pododseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje spodná hranica na 1 312,02 EUR a horná hranica sa stanovuje na 2 624,05 EUR; paušálna zrážka sa stanovuje na 1 192,76 EUR.

Článok 10

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa tabuľka základných mesačných platov uvedená v článku 93 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nahrádza touto tabuľkou:

FUNKČNÁ SKUPINA

1.7.2009

STUPEŇ

TRIEDA

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 722,65

5 841,66

5 963,14

6 087,15

6 213,73

6 342,95

6 474,86

17

5 057,83

5 163,01

5 270,38

5 379,98

5 491,86

5 606,07

5 722,65

16

4 470,24

4 563,20

4 658,10

4 754,97

4 853,85

4 954,79

5 057,83

15

3 950,91

4 033,08

4 116,95

4 202,56

4 289,96

4 379,17

4 470,24

14

3 491,92

3 564,54

3 638,66

3 714,33

3 791,58

3 870,43

3 950,91

13

3 086,25

3 150,43

3 215,95

3 282,82

3 351,09

3 420,78

3 491,92

III

12

3 950,85

4 033,01

4 116,87

4 202,48

4 289,87

4 379,08

4 470,14

11

3 491,89

3 564,50

3 638,62

3 714,29

3 791,52

3 870,37

3 950,85

10

3 086,24

3 150,42

3 215,93

3 282,80

3 351,07

3 420,75

3 491,89

9

2 727,71

2 784,44

2 842,34

2 901,44

2 961,78

3 023,37

3 086,24

8

2 410,84

2 460,97

2 512,15

2 564,39

2 617,71

2 672,15

2 727,71

II

7

2 727,65

2 784,38

2 842,30

2 901,42

2 961,76

3 023,37

3 086,25

6

2 410,72

2 460,86

2 512,04

2 564,29

2 617,63

2 672,07

2 727,65

5

2 130,61

2 174,93

2 220,16

2 266,34

2 313,48

2 361,60

2 410,72

4

1 883,05

1 922,22

1 962,20

2 003,01

2 044,67

2 087,20

2 130,61

I

3

2 319,77

2 367,92

2 417,06

2 467,23

2 518,43

2 570,70

2 624,05

2

2 050,78

2 093,34

2 136,79

2 181,14

2 226,40

2 272,61

2 319,77

1

1 812,98

1 850,61

1 889,01

1 928,22

1 968,24

2 009,09

2 050,78

Článok 11

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa spodná hranica príspevku na usadenie uvedená v článku 94 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje na:

822,88 EUR pre zamestnanca, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

487,86 EUR pre zamestnanca, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 12

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa pre príspevok v nezamestnanosti uvedený v článku 96 ods. 3 druhom pododseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje jeho spodná hranica na 984,02 EUR a jeho horná hranica na 1 968,04 EUR; paušálny príspevok sa stanovuje na 894,57 EUR.

S účinnosťou od 14. júla 2009 sa pre príspevok v nezamestnanosti uvedený v článku 136 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje spodná hranica na 865,73 EUR a horná hranica na 2 037,00 EUR.

Článok 13

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa príspevky za prácu na zmeny uvedené v článku 1 ods. 1 nariadenia Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 (2) stanovujú na 374,98 EUR, 565,98 EUR, 618,82 EUR a 843,65 EUR.

Článok 14

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa na sumy uvedené v článku 4 nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 (3) použije koeficient 5,412934.

Článok 15

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa tabuľka v článku 8 ods. 2 prílohy XIII k služobného poriadku nahrádza touto tabuľkou:

1.7.2009

STUPEŇ

TRIEDA

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

18 025,09

18 025,09

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

17 298,20

 

 

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 600,62

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

 

 

 

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 967,74

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 461,32

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9 329,35

9 721,38

10 129,89

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

 

 

 

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 913,07

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 993,83

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 181,38

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 463,30

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 828,65

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 267,72

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 771,95

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

 

 

 

Článok 16

S účinnosťou od 1. júla 2009 sa na účely uplatňovania článku 18 ods. 1 prílohy XIII k služobnému poriadku výška pevného príspevku uvedeného v pôvodnom článku 4a prílohy VII k služobnému poriadku platnému pred 1. májom 2004 stanovuje na:

129,36 EUR na mesiac pre úradníkov zaradených do tried C 4 alebo C 5,

198,33 EUR na mesiac pre úradníkov zaradených do tried C 1, C 2 alebo C 3.

Článok 17

S účinnosťou od 14. júla 2009 sa sadzby základných mesačných platov uvedené v článku 133 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nahrádzajú takto:

Trieda

1

2

3

4

5

6

7

Zákl. plat za prácu na plný úväzok

1 649,12

1 921,23

2 083,02

2 258,43

2 448,62

2 654,81

2 878,37

Trieda

8

9

10

11

12

13

14

Zákl. plat za prácu na plný úväzok

3 120,77

3 383,57

3 668,50

3 977,43

4 312,37

4 675,52

5 069,25

Trieda

15

16

17

18

19

 

 

Zákl. plat za prácu na plný úväzok

5 496,13

5 958,97

6 460,77

7 004,85

7 594,73

 

 

Článok 18

Toto nariadenie sa v prípade nutnosti preskúma a na tento účel Komisia v prípade potreby predloží návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia, o ktorom Rada rozhodne kvalifikovanou väčšinou.

Článok 19

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2009

Za Radu

predseda

C. BILDT


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 z 9. februára 1976, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky za prácu na zmeny, podmienky poskytovania príspevkov a ich sadzby (Ú. v. ES L 38, 13.2.1976, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 8).


29.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/16


ROZHODNUTIE RADY 2009/1012/SZBP

z 22. decembra 2009

o podpore činností EÚ s cieľom presadzovať medzi tretími krajinami kontrolu vývozu zbraní a zásady a kritériá spoločnej pozície 2008/944 SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 26 ods. 2 a článok 31 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 26. júna 1997 prijala program EÚ pre zamedzenie nedovolenému obchodovaniu s konvenčnými zbraňami a boj proti nemu, a zaviazala tým EÚ a jej členské štáty prijať spoločné opatrenia s cieľom pomáhať iným krajinám v zamedzovaní nedovoleného obchodovania so zbraňami a boji proti nemu.

(2)

Dňa 8. decembra 2008 Rada prijala spoločnú pozíciu 2008/944/SZBP, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu. V spoločnej pozícii sa stanovuje osem kritérií pre vývoz konvenčných zbraní (1), zavádza sa oznamovací a konzultačný mechanizmus pre zamietnutia a spoločná pozícia obsahuje transparentný postup zabezpečený uverejnením výročných správ EÚ o vývoze zbraní. Uvedená spoločná pozícia významne prispieva k harmonizácii vnútroštátnych politík kontroly vývozu zbraní a k jej zásadám a kritériám sa oficiálne prihlásilo viacero tretích krajín.

(3)

V článku 11 spoločnej pozície 2008/944/SZBP sa uvádza, že členské štáty vynaložia čo najväčšie úsilie, aby nabádali iné štáty, ktoré vyvážajú zbrane, k uplatňovaniu kritérií uvedenej spoločnej pozície.

(4)

Európska bezpečnostná stratégia, ktorú hlavy štátov a predsedovia vlád prijali 12. decembra 2003, uvádza päť hlavných výziev, ktorým musí EÚ čeliť v prostredí po skončení studenej vojny: terorizmus, šírenie zbraní hromadného ničenia, regionálne konflikty, zlyhanie štátu a organizovaná trestná činnosť. Následky nekontrolovaného obehu konvenčných zbraní sú rozhodujúce v štyroch z týchto piatich výziev. Nekontrolovaný presun zbraní prispieva k rastu terorizmu a organizovanej trestnej činnosti a je jednou z hlavných príčin vzniku a šírenia konfliktov, ako aj rozkladu štátnych štruktúr. Stratégia ďalej zdôrazňuje význam kontroly vývozu pre zastavenie šírenia.

(5)

Cieľom medzinárodného nástroja umožňujúceho štátom včas a spoľahlivo odhaľovať a sledovať nedovolené ručné a ľahké zbrane, ktorý Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo 8. decembra 2005, je doplniť existujúce dvojstranné, regionálne a medzinárodné dohody na prevenciu a odstraňovanie nedovoleného obchodovania s ručnými a ľahkými zbraňami a boj proti nemu vo všetkých jeho aspektoch a zvýšiť ich účinnosť.

(6)

V stratégii EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu ručných a ľahkých zbraní (RĽZ) a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi, ktorú prijala Európska rada na svojom zasadnutí 15. a 16. decembra 2005, sa stanovuje, že EÚ by mala na regionálnej a medzinárodnej úrovni podporiť posilňovanie kontrol vývozu a presadzovanie kritérií Kódexu správania pri vývoze zbraní, ktorý neskôr nahradila spoločná pozícia 2008/944/SZBP, aj prostredníctvom pomoci tretím krajinám pri vypracovávaní vnútroštátnych právnych predpisov v tejto oblasti a prostredníctvom presadzovania opatrení na zvýšenie transparentnosti.

(7)

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov 6. decembra 2006 prijalo s podporou všetkých členských štátov Európskej únie rezolúciu č. 61/89 s názvom „Na ceste k zmluve o obchode so zbraňami: stanovenie spoločných medzinárodných noriem pre dovoz, vývoz a presun konvenčných zbraní“. V decembri 2006 a v júni a decembri 2007 prijala Rada závery, v ktorých zdôraznila, že je dôležité, aby sa EÚ a členské štáty v rámci Organizácie Spojených národov aktívne zapojili do procesu na stanovenie spoločných medzinárodných noriem pre dovoz, vývoz a presun konvenčných zbraní a spolupracovali v jeho rámci s inými štátmi a regionálnymi organizáciami, a že stanovenie týchto noriem významne prispeje k riešeniu otázky nežiaduceho a nezodpovedného šírenia konvenčných zbraní, ktoré ohrozuje mier, bezpečnosť, rozvoj a úplné dodržiavanie ľudských práv.

(8)

Rada 17. marca 2008 prijala jednotnú akciu 2008/230/SZBP na podporu činností EÚ s cieľom presadzovať medzi tretími krajinami zásady a kritériá Kódexu správania EÚ pri vývoze zbraní a kontrolu ich vývozu (2); posledná činnosť v rámci tejto jednotnej akcie sa uskutočnila 27. a 28. októbra 2009,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Na účely praktického vykonávania:

európskej bezpečnostnej stratégie,

stratégie EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu ručných a ľahkých zbraní a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi,

článku 11 spoločnej pozície 2008/944/SZBP,

programu EÚ pre zamedzenie nedovolenému obchodovaniu s konvenčnými zbraňami a boj proti nemu,

medzinárodného nástroja umožňujúceho štátom včas a spoľahlivo odhaľovať a sledovať nedovolené ručné a ľahké zbrane a

záverov Rady o medzinárodnej zmluve o obchode so zbraňami

Európska únia podporí činnosti na dosiahnutie týchto cieľov:

a)

presadzovať medzi tretími krajinami kritériá a zásady spoločnej pozície 2008/944/SZBP;

b)

pomáhať tretím krajinám pri vypracovávaní a vykonávaní právnych predpisov na zabezpečenie účinnej kontroly vývozu zbraní;

c)

pomáhať tretím krajinám pri odbornej príprave úradníkov zodpovedných za vydávanie povolení na vývoz, aby sa zabezpečilo primerané vykonávanie a presadzovanie kontroly vývozu zbraní;

d)

pomáhať tretím krajinám a regiónom pri vypracovávaní národných a regionálnych správ o vývozoch zbraní a pri presadzovaní iných foriem dohľadu s cieľom presadzovať transparentnosť vývozu zbraní a kontrolu zodpovednosti zaň;

e)

vyzývať tretie krajiny, aby podporili proces Organizácie Spojených národov, ktorého cieľom je prijatie právne záväznej medzinárodnej zmluvy stanovujúcej spoločné normy pre celosvetový obchod s konvenčnými zbraňami, a pomáhať pri zabezpečení toho, aby tieto krajiny boli schopné dodržiavať takéto spoločné normy.

2.   Opis projektov uvedených v odseku 1 k podpore cieľov sa uvádza v prílohe.

Článok 2

1.   Za vykonávanie tohto rozhodnutia zodpovedá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP).

2.   Technické vykonávanie projektov uvedených v článku 1 ods. 2 uskutočňuje tento vykonávací subjekt:

Nemecký federálny úrad pre hospodárstvo a kontrolu vývozu – BAFA.

3.   Vykonávací subjekt svoje úlohy vykonáva pod vedením VP. Na tieto účely VP uzavrie s vykonávacím orgánom potrebné dojednania.

Článok 3

1.   Referenčná suma na vykonávanie projektov uvedených v článku 1 ods. 2 je 787 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a predpismi platnými pre rozpočet Únie.

3.   Komisia dohliada na riadne vykonávanie príspevku EÚ uvedeného v odseku 1 tohto článku. Na tento účel uzavrie s vykonávacím subjektom uvedeným v článku 2 ods. 2 dohodu o financovaní. V dohode o financovaní sa stanoví, že vykonávací subjekt má zabezpečiť zviditeľnenie príspevku EÚ zodpovedajúce jeho výške.

4.   Komisia vyvinie úsilie, aby sa dohoda o financovaní uvedená v odseku 3 uzavrela čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia. Informuje Radu o všetkých ťažkostiach, ktoré sa počas tohto procesu vyskytnú, ako aj o dátume uzavretia dohody.

Článok 4

1.   Vedúci misií EÚ v každej z prijímajúcich krajín pripravia po skončení posledného pracovného seminára a poslednej výmeny pracovníkov uskutočnenej na základe tohto rozhodnutia vecné správy o pokroku, ktorý dosiahla každá z prijímajúcich krajín.

2.   VP podáva Rade správu o vykonávaní tohto rozhodnutia na základe pravidelných správ, ktoré pripraví vykonávací subjekt uvedený v článku 2 ods. 2 a vedúci misií EÚ uvedení v odseku 1 tohto článku. Tieto správy tvoria základ pre hodnotenie, ktoré vykoná Rada. Komisia poskytne informácie o finančnom vykonávaní projektov uvedených v článku 3 ods. 3.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Stráca účinnosť 24 mesiacov odo dňa uzavretia dohody o financovaní uvedenej v článku 3 ods. 3 alebo 6 mesiacov odo dňa jeho prijatia, ak sa v tomto období neuzavrie žiadna dohoda o financovaní.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. decembra 2009

Za Radu

predseda

A. CARLGREN


(1)  Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99.

(2)  Ú. v. EÚ L 75, 18.3.2008, s. 81.


PRÍLOHA

Podpora činností EÚ s cieľom presadzovať medzi tretími krajinami kontrolu vývozu zbraní a zásady a kritériá spoločnej pozície 2008/944/SZBP

I.   Ciele

Celkové ciele tohto rozhodnutia sú:

a)

presadzovať medzi tretími krajinami kritériá a zásady spoločnej pozície 2008/944/SZBP;

b)

pomáhať tretím krajinám pri vypracovávaní a vykonávaní právnych predpisov na zabezpečenie účinnej kontroly vývozu zbraní;

c)

pomáhať krajinám pri odbornej príprave úradníkov zodpovedných za vydávanie povolení na vývoz, aby sa zabezpečilo primerané vykonávanie a presadzovanie kontrol vývozu zbraní;

d)

pomáhať krajinám a regiónom pri vypracovávaní národných a regionálnych správ o vývozoch zbraní a pri presadzovaní iných foriem dohľadu s cieľom presadzovať transparentnosť vývozu zbraní a kontrolu zodpovednosti zaň;

e)

vyzývať tretie krajiny, aby podporili proces Organizácie Spojených národov, ktorého cieľom je prijatie právne záväznej medzinárodnej zmluvy stanovujúcej spoločné normy pre celosvetový obchod s konvenčnými zbraňami, a pomáhať pri zabezpečení toho, aby tieto krajiny boli schopné dodržiavať takéto spoločné normy.

II.   Projekty

 

Účel:

Poskytnúť technickú pomoc tretím krajinám, ktoré prejavia záujem a ktoré preukázali ochotu zlepšiť svoje normy a postupy v oblasti kontroly vývozu vojenskej technológie a vojenského materiálu, a zosúladiť ich normy a postupy s normami a postupmi, na ktorých sa dohodli a ktoré uplatňujú členské štáty Európskej únie a ktoré sú stanovené v spoločnej pozícii 2008/944/SZBP a v sprievodnej užívateľskej príručke.

 

Opisy a odhady nákladov:

i)

Pracovné semináre so skupinami krajín

Projekt bude mať formu piatich dvojdňových pracovných seminárov, na ktoré sa pozvú vládni a colní úradníci a úradníci zodpovední za vydávanie povolení na vývoz z vybranej skupiny krajín. Môžu sa na ne pozvať aj predstavitelia obranného priemyslu. Pracovné semináre sa môžu konať v prijímajúcej krajine alebo na inom mieste, ktoré určí VP. Odbornú prípravu v príslušných oblastiach poskytnú experti zo štátnej správy členských štátov EÚ, z krajín, ktoré sa pripojili k spoločnej pozícii 2008/944/SZBP, zo sekretariátu Rady EÚ a/alebo zo súkromného sektora (vrátane MVO).

ii)

Výmeny pracovníkov

Projekty budú mať formu najviac štyroch pracovných alebo študijných návštev s dĺžkou do 1 mesiaca zorganizovaných pre vládnych úradníkov a/alebo úradníkov zodpovedných za vydávanie povolení na vývoz z prijímajúcich kandidátskych krajín na vstup do EÚ na príslušných orgánoch členských štátov EÚ alebo najviac štyroch pracovných alebo študijných návštev s dĺžkou do 1 mesiaca zorganizovaných pre úradníkov a/alebo úradníkov zodpovedných za vydávanie povolení na vývoz z členských štátov EÚ na príslušných orgánoch prijímajúcich krajín (1).

III.   Trvanie

Celková odhadovaná dĺžka vykonávania projektov bude 24 mesiacov.

IV.   Príjemcovia

 

Prvý polrok 2010:

i)

Západobalkánske krajiny (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko)

ii)

Severoafrickí stredomorskí partneri európskej susedskej politiky (Alžírsko, Egypt, Líbya, Maroko a Tunisko)

 

Druhý polrok 2010:

Východoeurópski a zakaukazskí partneri európskej susedskej politiky (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina)

 

Prvý polrok 2011:

Západobalkánske krajiny (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko)

 

Druhý polrok 2011:

Východoeurópski a zakaukazskí partneri európskej susedskej politiky (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina)

Ak bude z dôvodu nepredvídateľných okolností potrebné zmeniť a doplniť zoznam prijímajúcich krajín alebo zmeniť načasovanie pracovných seminárov, môže o tom rozhodnúť pracovná skupina pre vývoz konvenčných zbraní (COARM) na návrh VP.

Ak by sa niektoré z uvedených krajín nechceli pracovného seminára zúčastniť, môžu sa vybrať ďalšie krajiny (2) z týchto ďalších partnerov európskej susedskej politiky: Izrael, Jordánsko, Libanon, palestínska samospráva a Sýria.

V.   Hodnotenie vplyvu

Vplyv tohto rozhodnutia a jednotnej akcie 2008/230/SZBP by sa mal technicky zhodnotiť po skončení posledného pracovného seminára a poslednej výmeny pracovníkov uskutočnenej na základe tohto rozhodnutia. Stane sa tak formou vecných správ o prijatí príslušných právnych predpisov, vytvorení orgánov kontroly vývozu a zavedení účinných kontrol vývozu v prijímajúcich krajinách. Správy pripravia vedúci misií EÚ v každej z prijímajúcich krajín.


(1)  Na návrh VP sa výber príjemcov výmeny zamestnancov dohodne v rámci príslušnej pracovnej skupiny Rady.

(2)  Na návrh VP sa to dohodne v rámci príslušnej pracovnej skupiny Rady.


AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE NIE JE POVINNÉ

29.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/21


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY

z 22. decembra 2009,

ktorým sa Rakúskej republike povoľuje naďalej uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 168 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

(2009/1013/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu 2006/112/ES (1), a najmä na jej článok 395 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Listom, ktorý generálny sekretariát Komisie zaevidoval 2. júna 2009, Rakúska republika (ďalej len „Rakúsko“) požiadala o povolenie naďalej uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od ustanovení smernice 2006/112/ES, ktoré upravuje právo na odpočet, a ktoré bolo predtým schválené rozhodnutím Rady 2004/866/ES (2) podľa vtedy platnej šiestej smernice 77/388/ES zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (3).

(2)

V súlade s článkom 395 ods. 2 smernice 2006/112/ES Komisia listom z 10. septembra 2009 informovala ostatné členské štáty o žiadosti predloženej Rakúskom. Listom z 21. septembra 2009 Komisia oznámila Rakúsku, že má všetky informácie, ktoré považuje za potrebné na posúdenie danej žiadosti.

(3)

S cieľom zjednodušiť výber dane z pridanej hodnoty (DPH) je odchyľujúce sa opatrenie zamerané na úplné vyňatie DPH za tovary a služby z práva na odpočet, pokiaľ sú tovar a služby použité z viac ako 90 % na súkromné účely zdaniteľnej osoby alebo jeho zamestnancov, alebo vo všeobecnosti na iné účely nesúvisiace s podnikaním.

(4)

Toto opatrenie sa odchyľuje od článku 168 smernice 2006/112/ES, v ktorom sa ustanovuje všeobecná zásada práva na odpočet, a je zamerané na zjednodušenie postupu účtovania DPH. Výška dane splatnej pri konečnej spotrebe je ovplyvnená iba v zanedbateľnej miere.

(5)

Právna a skutková situácia, ktorá opodstatnila súčasné uplatňovanie predmetného opatrenia na zjednodušenie, sa nezmenila a naďalej pretrváva. Rakúsku by sa teda malo povoliť uplatňovať zjednodušujúce opatrenie aj v ďalšom období, ale len dočasne tak, aby sa opatrenie mohlo prehodnotiť.

(6)

Odchýlka nebude negatívne ovplyvňovať vlastné zdroje Únie z DPH,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 168 smernice 2006/112/EHS sa Rakúsku povoľuje vyňať DPH za tovar a služby z práva na odpočet DPH, ak sú predmetný tovar a služby použité z viac ako 90 % na súkromné účely zdaniteľnej osoby alebo jej zamestnancov, alebo všeobecnejšie na účely nesúvisiace s podnikaním.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2010 do 31. decembra 2012.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Rakúskej republike.

V Bruseli 22. decembra 2009

Za Radu

predseda

A. CARLGREN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 371, 18.12.2004, s. 47.

(3)  Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1.


29.12.2009   

SK XM XM

Úradný vestník Európskej únie

L 348/22


ROZHODNUTIE RADY

z 22. decembra 2009,

ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015

(2009/1014/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 300 ods. 3 a článok 305, v spojení s článkom 8 Protokolu o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o Európskej únii,

so zreteľom na návrhy každého členského štátu,

keďže:

(1)

Článok 300 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ustanovuje, že na zvolenie za člena alebo náhradníka Výboru regiónov je okrem podmienky byť zástupcom regionálneho alebo miestneho územného celku aj podmienka buď vykonávať volenú funkciu regionálneho alebo miestneho územného celku, alebo byť politicky zodpovedný volenému zhromaždeniu.

(2)

Článok 305 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ustanovuje, že Rada menuje na obdobie piatich rokov v súlade s návrhmi každého členského štátu rovnaký počet členov a zástupcov Výboru.

(3)

Článok 8 Protokolu o prechodných ustanoveniach stanovuje rozdelenie počtu členov Výboru regiónov.

(4)

Keďže funkčné obdobie členov a náhradníkov Výboru regiónov uplynie 25. januára 2010, mali by sa vymenovať noví členovia a náhradníci Výboru regiónov.

(5)

Po tomto vymenovaní bude neskôr nasledovať vymenovanie ostatných členov a náhradníkov, ktorých nominácie neboli Rade oznámené do 14. decembra 2009,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Do Výboru regiónov sa na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015 vymenúvajú:

za členov osoby, ktorých zoznam za každý členský štát je uvedený v prílohe I,

za náhradníkov osoby, ktorých zoznam za každý členský štát je uvedený v prílohe II.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 22. decembra 2009

Za Radu

predseda

A. CARLGREN


ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

 

De heer Geert BOURGEOIS

Vlaams minister

 

De heer Jos CHABERT

Opvolger in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

 

Monsieur Xavier DESGAIN

Membre du Parlement wallon

 

Mevrouw Mia DE VITS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Paul FICHEROULLE

Echevin de la Ville de Charleroi

 

Monsieur Jean-François ISTASSE

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Herr Karl-Heinz LAMBERTZ

Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 

Monsieur Michel LEBRUN

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Monsieur Charles PICQUE

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

De heer Jan ROEGIERS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Johan SAUWENS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Luc VAN DEN BRANDE

Voorzitter van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

БЪЛГАРИЯ

 

Mr. Hasan AZIS

Mayor, Municipality of Karjali

 

Ms. Katya DOYCHEVA

Mayor, Municipality of Tvarditza

 

Ms. Dora IANKOVA

Mayor, Municipality of Smolyan

 

Mr. Vladimir KISSIOV

Municipal Councilor, Municipality of Sofia

 

Mr. Krasimir MIREV

Mayor, Municipality of Targovishte

 

Mr. Vladimir MOSKOV

Mayor, Municipality of Gotze Delchev

 

Mr. Orhan MUMUN

Mayor, Municipality of Mineralni Bani

 

Ms. Detelina NIKOLOVA

Mayor, Municipality of Dobrich

 

Ms. Penka PENKOVA

Mayor, Municipality of Lom

 

Mr. Georgi SLAVOV

Mayor, Municipality of Yambol

 

Mr. Bozhidar YOTOV

Mayor, Municipality of Ruse

 

Mr. Zlatko ZHIVKOV

Mayor, Municipality of Montana

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Pan Pavel BÉM

Primátor hlavního města Prahy

 

RNDr. Jiří BYTEL

Starosta obce Velká Hleďsebe

 

Pan Stanislav EICHLER

Hejtman Libereckého kraje

 

Mgr. Jan KUBATA

Primátor města Ústí nad Labem

 

Paní Helena LANGŠÁDLOVÁ

Místostarostka města Černošce

 

Pan Roman LÍNEK

Náměstek hejtmana Pardubického kraje

 

Pan Josef NOVOTNÝ

Hejtman Karlovarského kraje

 

Ing. Petr OSVALD

Zastupitel města Plzeň

 

Pan Jaroslav PALAS

Hejtman Moravskoslezského kraje

 

Mgr. Juraj THOMA

Primátor města České Budějovice

 

Paní Jana VAŇHOVÁ

Hejtmanka Ústeckého kraje

 

Pan Jiří ZIMOLA

Hejtman Jihočeského kraje

DANMARK

 

Hr. Knud Elmer ANDERSEN

Regionsrådsmedlem

 

Hr. Per BØDKER ANDERSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Jens Christian GJESING

Borgmester

 

Hr. Jens Arne HEDEGAARD JENSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Henning JENSEN

Borgmester

 

Fru Tove LARSEN

Borgmester

 

Hr. Henrik Ringbæk MADSEN

Regionrådsmedlem

 

Hr. Jens Jørgen NYGAARD

Byrådsmedlem

 

Hr. Karsten Uno PETERSEN

Regionrådsmedlem

DEUTSCHLAND

 

Frau Nicola BEER

Hessische Staatssekretärin für Europaangelegenheiten

 

Herr Ralf CHRISTOFFERS

Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg

 

Herr Wolfgang GIBOWSKI

Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Niedersachsen beim Bund

 

Herr Rolf HARLINGHAUSEN MdL

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Frau Monika HELBIG

Bevollmächtigte beim Bund und Europabeauftragte des Landes Berlin

 

Herr Niclas HERBST MdL

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Helmut M. JAHN

Landrat des Hohenlohekreises

 

Herr Werner JOSTMEIER MdL

Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

 

Herr Norbert KARTMANN MdL

Mitglied des Hessischen Landtages

 

Dr. Kerstin KIESSLER

Staatsrätin, Mitglied des Senats der Freien Hansestadt Bremen

 

Dr. Karl-Heinz KLÄR

Bevollmächtigter des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa

 

Herr Dieter KLÖCKNER MdL

Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

 

Frau Uta-Maria KUDER

Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Heinz LEHMANN MdL

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Dr. Jürgen MARTENS

Sächsischer Staatsminister der Justiz und für Europa

 

Herr Heinz MAURUS

Bevollmächtigter des Landes Schleswig-Holstein beim Bund, Staatssekretär

 

Frau Martina MICHELS MdL

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

 

Frau Emilia MÜLLER

Bayerische Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

 

Herr Peter MÜLLER MdL

Ministerpräsident des Saarlandes

 

Herr Dr. Holger POPPENHAEGER

Justizminister des Freistaates Thüringen

 

Prof. Dr. Wolfgang REINHART MdL

Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg

 

Dr. hc. Petra ROTH

Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main

 

Dr. Michael SCHNEIDER

Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund

 

Herr Hans-Josef VOGEL

Bürgermeister der Stadt Arnsberg

EESTI

 

Mr. Väino HALLIKMÄGI

Member of Pärnu City Council

 

Mr. Kaido KAASIK

Mayor of Valjala Rural Municipality Government

 

Mr. Teet KALLASVEE

Member of Haapsalu City Council

 

Mr. Kurmet MÜÜRSEPP

Member of Antsla Rural Municipality Council

 

Mr. Jüri PIHL

Vice- Mayor of Tallinn City Government

 

Mr. Uno SILBERG

Member of Kose Rural Municipality Council

 

Mr. Toomas VITSUT

Chairman of Tallinn City Council

ΕΛΛΑΣ

 

Θεόδωρος ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης Αττικής

 

Γρηγόριος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Χαλανδρίου Αττικής

 

Νικήτας ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Δήμαρχος Αθηναίων

 

Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Νομάρχης Πιερίας

 

Ιωάννης ΣΓΟΥΡΟΣ

Νομάρχης Αθηνών

 

Κωνσταντίνος ΣΙΜΙΤΣΗΣ

Δήμαρχος Καβάλας

 

Ευαγγελία ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ

Νομάρχης Ηρακλείου Κρήτης

 

Κωνσταντίνος ΤΑΤΣΗΣ

Πρόεδρος Διευρυμένης Ν.Α. Ξάνθης-Δράμας-Καβάλας

 

Κωνσταντίνος ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ

Νομαρχιακός Σύμβουλος Πειραιά

 

Δημήτριος ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ

Δήμαρχος Λεωνιδίου Αρκαδίας

 

Ανδρέας ΦΟΥΡΑΣ

Δήμαρχος Πατρέων

 

Παναγιώτης ΨΩΜΙΑΔΗΣ

Νομάρχης Θεσσαλονίκης

ESPAÑA

 

D.a Esperanza AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid

 

D. Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES

Presidente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

 

D. Francesc ANTICH OLIVER

Presidente de la Comunidad Autónoma de Illes Balears

 

D.a Rita BARBERÁ NOLLA

Alcaldesa de Valencia

 

D. José María BARREDA FONTES

Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

 

D. Francisco CAMPS ORTIZ

Presidente de la Comunitat Valenciana.

 

D. Pedro CASTRO VÁZQUEZ

Alcalde de Getafe

 

D. Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Presidente de la Junta de Extremadura

 

D.a Dolores GOROSTIAGA SAIZ

Vicepresidenta de la Comunidad Autónoma de Cantabria y Consejera de Empleo y Bienestar Social

 

D. Jose Antonio GRIÑÁN MARTÍNEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

 

D. Jordi HEREU I BOHER

Alcalde de Barcelona

 

D. Juan Vicente HERRERA CAMPO

Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

 

D. Marcelino IGLESIAS RICOU

Presidente del Gobierno de Aragón

 

D. Francisco Javier LOPEZ ALVAREZ

Lehendakari del Gobierno Vasco

 

D. José MONTILLA AGUILERA

Presidente de la Generalitat de Catalunya

 

D. Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Presidente de la Xunta de Galicia

 

D. Paulino RIVERO BAUTE

Presidente del Gobierno de Canarias

 

D. Alberto RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ

Mandato: Alcalde de Madrid

 

D. Pedro María SANZ ALONSO

Presidente del Gobierno de La Rioja

 

D. Miguel SANZ SESMA

Presidente del Gobierno de Navarra

 

D. Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

FRANCE

 

M. Jacques BLANC

Maire de La Canourgue

 

Mme Danièle BOEGLIN

Première Vice-présidente du Conseil général de l'Aube

 

M. Jean-Paul BORE

Premier Vice-président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon

 

M. Bruno BOURG-BROC

Maire de Châlons en Champagne

 

Mme. Claudette BRUNET-LECHENAULT

Vice-présidente du Conseil général de Saône et Loire

 

M. François COMMEINHES

Maire de Sète

 

M. Michel DELEBARRE

Maire de Dunkerque

 

M. Jean-Louis DESTANS

Président du Conseil général de l'Eure

 

Mme Claude du GRANRUT

Conseillère régionale de Picardie

 

M. Pierre HUGON

Vice-président du Conseil général de la Lozère

 

M. Jean-Louis JOSEPH

Maire de la Bastidonne

 

Mme Anne-Marie KEISER

Vice-présidente du Conseil général de Gironde

 

M. Jean-Yves LE DRIAN

Président du Conseil régional de Bretagne

 

M. Alain LE VERN

Président du Conseil régional de Haute-Normandie

 

M. Pierre MAILLE

Président du Conseil général du Finistère

 

M. Daniel PERCHERON

Président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

 

M. Jean-Vincent PLACE

Conseiller régional de l'Ile-de-France

 

M. Jean PRORIOL

Conseiller régional d'Auvergne

 

M. Camille de ROCCA SERRA

Président de l'Assemblée de Corse

 

M. Christophe ROUILLON

Maire de Coulaines

 

M. Alain ROUSSET

Président du Conseil régional d'Aquitaine

 

M. Ange SANTINI

Président du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse

 

M. René SOUCHON

Président du Conseil régional d'Auvergne

 

M. Bernard SOULAGE

Premier Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes

ITALIA

 

Sig. Antonio BASSOLINO

Presidente della Regione Campania

 

Sig.ra Mercedes BRESSO

Presidente della Regione Piemonte

 

Sig. Claudio BURLANDO

Presidente della Regione Liguria

 

Sig. Ugo CAPPELLACCI

Presidente della Regione Sardegna

 

Sig. Giuseppe CASTIGLIONE

Presidente della Provincia di Catania

 

Sig. Luciano CAVERI

Consigliere regionale della Regione Valle d'Aosta

 

Sig. Sergio CHIAMPARINO

Sindaco del Comune di Torino

 

Sig. Giovanni CHIODI

Presidente della Regione Abruzzo

 

Sig.ra Maria Luisa COPPOLA

Assessore e Consigliere regionale della Regione Veneto

 

Sig. Luis DURNWALDER

Consigliere regionale/Presidente Provincia autonoma di Bolzano

 

Sig. Giorgio GRANELLO

Sindaco del Comune di Ponzano Veneto

 

Sig. Agazio LOIERO

Presidente della Regione Calabria

 

Sig. Claudio MARTINI

Presidente della Regione Toscana

 

Sig.ra Sonia MASINI

Presidente della Provincia di Reggio Emilia

 

Sig. Graziano MILIA

Presidente della Provincia di Cagliari

 

Sig. Francesco MUSOTTO

Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana

 

Sig. Roberto PELLA

Consigliere del Comune di Valdengo

 

Sig. Massimo PINESCHI

Consigliere della Regione Lazio

 

Sig. Savino Antonio SANTARELLA

Sindaco del Comune di Candela

 

Sig. Vito SANTARSIERO

Sindaco del Comune di Potenza

 

Sig. Gian Mario SPACCA

Presidente della Regione Marche

 

Sig. Nicola VENDOLA

Presidente della Regione Puglia

 

Sig. Riccardo VENTRE

Consigliere del Comune di Caserta

 

Sig.ra Marta VINCENZI

Sindaco del Comune di Genova

ΚYΠΡΟΣ

 

Γεώργιος ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών

 

Σάββας ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ

Δήμαρχος Στροβόλου

 

Χριστόδουλος Κώστα ΚΑΤΤΙΡΤΖΗ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Ζώδιας

 

Ελένη ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας

 

Χρίστος ΜΕΣΗΣ

Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς

 

Ευγένιος ΜΙΧΑΗΛ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους

LATVIJA

 

Andris JAUNSLEINIS

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

 

Guntars KRIEVIŅŠ

Liepājas pilsētas domes deputāts

 

Aleksandrs LIELMEŽS

Mālpils novada domes priekšsēdētājs

 

Jānis NEIMANIS

Grobiņas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

Indra RASSA

Saldus novada domes priekšsēdētāja

 

Leonīds SALCEVIČS

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

 

Ainārs ŠLESERS

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks

LIETUVA

 

Arnoldas ABRAMAVIČIUS

Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Vytas APUTIS

Kazlų rūdos savivaldybės tarybos narys

 

Andrius KUPČINSKAS

Kauno miesto savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Virginijus KOMSKIS

Pagėgių savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Ričardas MALINAUSKAS

Druskininkų savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Daiva MATONIENĖ

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

 

Gediminas PAVIRŽIS

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

 

Povilas ŽAGUNIS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Odeta ŽERLAUSKIENĖ

Skuodo rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

LUXEMBOURG

 

Mme Simone BEISSEL

Echevin de la Ville de Luxembourg

 

Mme Agnès DURDU

Membre du conseil communal de Wincrange

 

M. Dan KERSCH

Bourgmestre de la commune de Mondercange

 

M. Albert LENTZ

Echevin de la commune de Mersch

 

M. Paul-Henri MEYERS

Membre du conseil communal de Luxembourg

 

M. Marc SCHAEFER

Membre du conseil communal de Vianden

MAGYARORSZÁG

 

Ferenc BENKŐ

Tiszaladány község polgármestere

 

Gábor BIHARY

Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

 

György GÉMESI dr.

Gödöllő város polgármestere

 

György IPKOVICH dr.

Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere

 

Attila JÓSZAI

Szigetszentmiklós város képviselő-testületének tagja

 

Csaba MOLNÁR dr.

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés tagja

 

Sándor NAGY

Kistelek város polgármestere

 

József RIBÁNYI

Tamási város polgármestere

 

István SÉRTŐ-RADICS dr.

Uszka község polgármestere

 

Gyula SZABÓ

Heves Megyei Közgyűlés tagja

 

András SZALAY dr.

Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

 

Zoltán VARGA

Békés Megyei Közgyűlés tagja

MALTA

 

Ms. Claudette ABELA BALDACCHINO

Deputy Mayor of Qrendi

 

Dr. Samuel AZZOPARDI

Mayor of Victoria, Gozo

 

Mr. Michael COHEN

Mayor of Kalkara

 

Mr. Joseph CORDINA

Mayor of Xagħra, Gozo

 

Dr. Malcolm MIFSUD

Mayor of Pietà

NEDERLAND

 

Dhr A. (Ahmed) ABOUTALEB

Burgemeester (mayor) of the city of Rotterdam

 

Dhr J.H. (Rob) BATS

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Drenthe

 

Dhr D. (Dick) BUURSINK

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Overijssel

 

Mevr. H.M.C. (Lenie) DWARSHUIS - VAN DE BEEK

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Zuid-Holland

 

Dhr L.J.P.M. (Léon) FRISSEN

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the Council and of the Executive Council) of the Province of Limburg

 

Mevr. A. (Annemarie) JORRITSMA-LEBBINK

Burgemeester (mayor) of the city of Almere

 

Mevr. R. (Rinske) KRUISINGA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Noord-Holland

 

Dhr C.H.J. (Cor) LAMERS

Burgemeester (mayor) of the municipality of Houten

 

Mevr. K.M.H. (Karla) PEIJS

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the province of Zeeland

 

Dhr A.G.J.M. (Ton) ROMBOUTS

Burgemeester (mayor) of the city of 's Hertogenbosch

 

Dhr G.A.A. (Bas) VERKERK

Burgemeester (mayor) of the city of Delft

 

Mevr. L.M.B.C. (Luzette) WAGENAAR-KROON

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Drechterland

ÖSTERREICH

 

Herr Gerhard DÖRFLER

Landeshauptmann von Kärnten

 

Dr. Michael HÄUPL

Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien

 

Herr Erwin MOHR

Mitglied des Gemeinderats von Wolfurt

 

Herr Hans NIESSL

Landeshauptmann von Burgenland

 

Herr Johannes PEINSTEINER

Bürgermeister von St. Wolfgang im Salzkammergut

 

Dr. Erwin PRÖLL

Landeshauptmann von Niederösterreich

 

Dr. Josef PÜHRINGER

Landeshauptmann von Oberösterreich

 

Dr. Herbert SAUSGRUBER

Landeshauptmann von Vorarlberg

 

Dr. Heinz SCHADEN

Bürgermeister der Stadt Salzburg

 

Dr. Franz SCHAUSBERGER

Beauftragter des Landes Salzburg für den Ausschuss der Regionen

 

DDr. Herwig VAN STAA

Präsident des Landtags von Tirol

 

Mag. Franz VOVES

Landeshauptmann der Steiermark

POLSKA

 

Jacek CZERNIAK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Konstanty DOMBROWICZ

Prezydent Miasta Bydgoszcz

 

Marcin JABŁOŃSKI

Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Adam JARUBAS

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

 

Lech JAWORSKI

Radny m.st. Warszawy

 

Maciej KOBYLIŃSKI

Prezydent Miasta Słupsk

 

Jan KOZŁOWSKI

Marszałek Województwa Pomorskiego

 

Witold KROCHMAL

Burmistrz Miasta i Gminy Wołów

 

Jerzy KROPIWNICKI

Prezydent Miasta Łodzi

 

Marek NAWARA

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Jacek PROTAS

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Józef SEBESTA

Marszałek Województwa Opolskiego

 

Adam STRUZIK

Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Bogusław ŚMIGIELSKI

Marszałek Województwa Śląskiego

 

Stanisław SZWABSKI

Przewodniczący Rady Miasta Gdynia

 

Leszek ŚWIĘTALSKI

Wójt Gminy Stare Bogaczowice

 

Marek TRAMŚ

Starosta Polkowicki

 

Ludwik WĘGRZYN

Radny Powiatu Bocheńskiego

 

Marek WOŹNIAK

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Tadeusz WRONA

Prezydent Miasta Częstochowa

 

Jerzy ZAJĄKAŁA

Wójt Gminy Łubianka

PORTUGAL

 

Exmo. Sr. Manuel Joaquim BARATA FREXES

Presidente da Câmara Municipal do Fundão

 

Exmo. Sr. Alberto João CARDOSO GONÇALVES JARDIM

Presidente do Governo Regional da Madeira

 

Exmo. Sr. José Macário Custódio CORREIA

Presidente da Câmara Municipal de Faro

 

Exmo. Sr. Rui Fernando DA SILVA RIO

Presidente da Câmara Municipal do Porto

 

Exmo. Sr. Fernando DE CARVALHO RUAS

Presidente da Câmara Municipal de Viseu

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTINS DO VALE CÉSAR

Presidente do Governo Regional dos Açores

 

Exmo. Sr. José Luís PEREIRA CARNEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Baião

 

Exmo. Sr. Carlos Alberto PINTO

Presidente da Câmara Municipal da Covilhã

 

Exmo. Sr. Joaquim Moreira RAPOSO

Presidente da Câmara Municipal da Amadora

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel RODRIGUES PINTO DE SÁ

Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo

 

Exmo. Sr. António Luís SANTOS DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

 

Exmo. Sr. Francisco SOARES MESQUITA MACHADO

Presidente da Câmara Municipal de Braga

ROMÂNIA

 

Dl Cristian ANGHEL

Primarul municipiului Baia Mare, județul Maramureș

 

Dl Decebal ARNĂUTU

Primarul orașului Târgu Neamț, județul Neamț

 

Dl Mircea COSMA

Președintele Consiliului Județean Prahova

 

Dl Emil DRĂGHICI

Primarul comunei Vulcana Băi, județul Dâmbovița

 

Dl Gheorghe FALCĂ

Primarul municipiului Arad, județul Arad

 

Dl Răducu George FILIPESCU

Președintele Consiliului Județean Călărași

 

Dna Veronica IONIȚĂ

Primarul comunei Gorgota, județul Prahova

 

Dna Edita Emöke LOKODI

Președintele Consiliului Județean Mureș

 

Dl Alin Adrian NICA

Primarul comunei Dudeștii Noi, județul Timiș

 

Dl Constantin OSTAFICIUC

Președintele Consiliului Județean Timiș

 

Dl Tudor PENDIUC

Primarul municipiului Pitești, județul Argeș

 

Dl Ion PRIOTEASA

Președintele Consiliului Județean Dolj

 

Dl Emil PROȘCAN

Primarul orașului Mizil, județul Prahova

 

Dl Vasile SAVA

Primarul orașului Țăndărei, județul Ialomița

 

Dl Gheorghe Bunea STANCU

Președintele Consiliului Județean Brăila

SLOVENIJA

 

Mr Aleš ČERIN

Podžupan Mestne občine Ljubljana

 

Ms Irena MAJCEN

Županja Občine Slovenska Bistrica

 

Mr Franci ROKAVEC

Župan Občine Litija

 

Mr Anton Tone SMOLNIKAR

Župan Občine Kamnik

 

Mr Robert SMRDELJ

Župan Občine Pivka

 

Ms Jasmina VIDMAR

Članica mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

Mr Franci VOVK

Župan Občine Dolenjske Toplice

SLOVENSKO

 

Pán Milan BELICA

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

Pán Juraj BLANÁR

Predseda Žilinského samosprávneho kraja

 

Pán Andrej ĎURKOVSKÝ

Primátor hl. mesta Bratislava

 

Pán Peter CHUDÍK

Predseda Prešovského samosprávneho kraja

 

Pán František KNAPÍK

Primátor mesta Košice

 

Pán Ján ORAVEC

Primátor mesta Štúrovo

 

Pán Pavol SEDLÁČEK

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Pán Zdenko TREBUĽA

Predseda Košického samosprávneho kraja

 

Pán István ZACHARIÁŠ

Primátor mesta Moldava nad Bodvou

SUOMI

 

Pauliina HAIJANEN

Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen

 

Sirpa HERTELL

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

 

Anne KARJALAINEN

Keravan kaupunginvaltuuston jäsen

 

Veikko KUMPUMÄKI

Kemin kaupunginvaltuuston jäsen

 

Antti LIIKKANEN

Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Markku MARKKULA

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

 

Ossi MARTIKAINEN

Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen

 

Folke SJÖLUND

Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen

 

Satu TIETARI

Säkylän kunnanvaltuuston jäsen

SVERIGE

 

Mr Uno ALDEGREN

Ledamot i regionfullmäktige, Skåne läns landsting

 

Ms Kristina ALVENDAL

Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun

 

Ms Lotta HÅKANSSON HARJU

Ledamot av kommunfullmäktige, Järfälla kommun

 

Mr Kent JOHANSSON

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Mr Anders KNAPE

Ledamot i kommunfullmäktige, Karlstads kommun

 

Mr Paul LINDQUIST

Ledamot i kommunfullmäktige, Lidingö kommun

 

Ms Monalisa NORRMAN

Ledamot i landstingsfullmäktige, Jämtlands läns landsting

 

Mr Ilmar REEPALU

Ledamot i kommunfullmäktige, Malmö kommun

 

Ms Yoomi RENSTRÖM

Ledamot av kommunfullmäktige, Ovanåkers kommun

 

Ms Catarina SEGERSTEN-LARSSON

Ledamot i landstingsfullmäktige, Värmlands läns landsting

 

Ms Annelie STARK

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Ms Maria WALLHAGER NECKMAN

Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

 

Cllr Doris ANSARI

Member of Cornwall Council

 

Cllr Jonathan BELL

Member of Ards Borough Council

 

Cllr Sir Albert BORE

Member of Birmingham City Council

 

Cllr Robert BRIGHT

Member of Newport City Council

 

Cllr Amanda BYRNE

Member of Calderdale Metropolitan Borough Council

 

Christine CHAPMAN AM

Member of the National Assembly for Wales

 

Cllr Flo CLUCAS

Member of Liverpool City Council

 

Sir Simon DAY

Member of Devon County Council

 

Cllr Roger EVANS AM

Member of the Greater London Assembly

 

Cllr Linda GILLHAM

Member of Runneymede Borough Council

 

Cllr Gordon KEYMER CBE

Member of Tandridge District Council

 

Cllr Roger KNOX

Member of East Lothian Council

 

Cllr Iain MALCOLM

Member of South Tyneside Metropolitan Borough Council

 

Mr Stewart MAXWELL MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Corrie MCCHORD

Member of Stirling

 

Francie MOLLOY MLA

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Ms Irene OLDFATHER MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr David PARSONS

Member of Leicestershire County Council

 

Cllr Judith PEARCE

Member of Wychavon District Council

 

Cllr David SIMMONDS

Member of London Borough of Hillingdon

 

Cllr Neil SWANNICK

Member of Manchester City Council

 

Cllr the Lord (Graham) TOPE CBE

Member of the London Borough of Sutton

 

Cllr Kay TWITCHEN

Member of Essex County Council

 

Cllr Dave WILCOX

Member of Derbyshire County Council


ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varaedustajat / Suppleanter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

 

De heer Ludwig CALUWÉ

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Emmanuel DISABATO

Membre du Parlement wallon

 

De heer Marc HENDRICKX

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Alain HUTCHINSON

Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Monsieur Michel de LAMOTTE

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Mevrouw Fientje MOERMAN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Mevrouw Fatma PEHLIVAN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Yaron PESZTAT

Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Mevrouw Sabine POLEYN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Luckas VAN DER TAELEN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Jean-Luc VANRAES

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

 

Madame Olga ZRIHEN

Membre du Parlement wallon

БЪЛГАРИЯ

 

Mr. Ahmed AHMEDOV

Mayor, Municipality of Tsar Kaloyan

 

Mr. Ivo ANDONOV

Mayor, Municipality of Silistra

 

Mr. Ivan ASPARUHOV

Mayor, Municipality of Mezdra

 

Mr. Stanislav BLAGOV

Mayor, Municipality of Svishtov

 

Ms. Shukran IDRIZ

Mayor, Municipality of Kirkovo

 

Mr. Krasimir KOSTOV

Mayor, Municipality of Shumen

 

Ms. Malina LAZAROVA

Municipal Councilor, Municipality of Sofia

 

Mr. Veselin LICHEV

Mayor, Municipality of Sopot

 

Mr. Rumen RASHEV

Mayor, Municipality of Veliko Tarnovo

 

Mr. Emil NAYDENOV

Mayor, Municipality of Gorna Malina

 

Mr. Svetlin TANCHEV

Mayor, Municipality of Stara Zagora

 

Mr. Nayden ZELENOGORSKI

Mayor, Municipality of Pleven

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Pan Jiří BĚHOUNEK

Hejtman kraje Vysočina

 

Bc. Jana ČERMÁKOVÁ

Místostarostka obce Proboštov

 

Ing. Ivana ČERVINKOVÁ

Starostka města Kostelec n. Orlicí

 

Mgr. Tomáš CHALUPA

Starosta městské části Praha 6

 

Paní Milada EMMEROVÁ

Hejtmanka Plzeňského kraje

 

Pan Lubomír FRANC

Hejtman Královéhradeckého kraje

 

Ing. Sylva KOVÁČIKOVÁ

Starostka města Bílovec

 

Pan Radko MARTÍNEK

Hejtman Pardubického kraje

 

Pan Stanislav MIŠÁK

Hejtman Zlínského kraje

 

Pan David RATH

Hejtman Středočeského kraje

 

Pan Martin TESAŘÍK

Hejtman Olomouckého kraje

 

Mgr. Tomáš ÚLEHLA

Radní města Zlín

DANMARK

 

Hr. Bo ANDERSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Jan BOYE

Byrådsmedlem

 

Hr. Bent HANSEN

Regionrådsformand og Formand for Danske Regioner

 

Hr. Carl HOLST

Regionsrådsformand

 

Hr. Bent LARSEN

Regionrådsmedlem

 

Fru Jane Findahl LINDSKOV

Byrådsmedlem

 

Hr. Erik Bent NIELSEN

Borgmester

 

Hr. Simon Mønsted STRANGE

Byrådsmedlem

 

Hr. Johnny SØTRUP

Borgmester

DEUTSCHLAND

 

Herr Dietmar BROCKES MdL

Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

 

Frau Hella DUNGER-LÖPER

Staatssekretärin für Stadtentwicklung des Landes Berlin,

 

Herr Rolf FISCHER MdL

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Michael GWOSDZ MdL

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Herr Heinz-Joachim HÖFER

Bürgermeister der Stadt Altenkirchen

 

Herr Wilhelm HOGREFE MdL

Mitglied des Landtages von Niedersachsen

 

Herr Dr. Ekkehard KLUG

Minister für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein,

 

Frau Jacqueline KRAEGE

Staatssekretärin im Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz

 

Dr. Hermann KUHN MdBB

Mitglied der Bremischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Herr Clemens LINDEMANN

Landrat des Saarpfalz-Kreises

 

Prof. Ursula MÄNNLE MdL

Mitglied des Bayerischen Landtags

 

Frau Nicole MORSBLECH MdL

Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

 

Frau Dagmar MÜHLENFELD

Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr

 

Herr Detlef MÜLLER MdL

Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Manfred RICHTER MdL

Mitglied des Landtags von Brandenburg

 

Dr. Michael REUTER MdL

Mitglied des Hessischen Landtages

 

Herr Peter SCHOWTKA MdL

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Herr Peter STRAUB MdL

Präsident des Landtags von Baden-Württemberg

 

Herr Tilman TÖGEL MdL

Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt

 

Herr Stephan TOSCANI MdL

Mitglied des Landtages des Saarlandes

 

Herr Mark WEINMEISTER

Staatssekretär im hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

 

Herr Roland WERNER

Staatssekretär im sächsischen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit,

 

Herr Frank ZIMMERMANN MdL

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

EESTI

 

Ms. Urve ERIKSON

Chairperson of Tudulinna Rural Municipality Council

 

Mr. Juri GOTMANS

Member of Sõmerpalu Rural Municipality Council

 

Mr. Andres JAADLA

Vice- Chairman of Rakvere City Council

 

Ms. Saima KALEV

Member of Jõgeva Rural Municipality Council

 

Ms. Kersti KÕOSAAR

Member of Võru City Council

 

Mrs. Kersti SARAPUU

Mayor of Paide City Government

 

Ms. Kadri TILLEMANN

Mayor of Keila Rural Municipality Government

ΕΛΛΑΣ

 

ΔΡΑΚΟΣ Δημήτριος

Νομάρχης Μεσσηνίας

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Δήμαρχος Αιγάλεω Αττικής

 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Λουκάς

Νομάρχης Λάρισας

 

ΚΛΑΠΑΣ Μιλτιάδης

Δήμαρχος Πρέβεζας

 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος

Νομάρχης Ευρυτανίας

 

ΚΟΤΡΟΝΙΑΣ Γεώργιος

Δήμαρχος Λαμιέων

 

ΚΟΥΡΑΚΗΣ Ιωάννης

Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης

 

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ Πολύδωρος

Νομάρχης Χίου

 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Ιωάννης

Νομάρχης Δωδεκανήσου

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Παναγιώτης

Δήμαρχος Άρτας

 

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σκιάθου Νομού Μαγνησίας

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σπύρος

Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών — Πειραιώς

ESPAÑA

 

D. Gabriel AMER AMER

Delegado del Gobierno de las Illes Balears en Bruselas

 

Da María Luisa ARAÚJO CHAMORRO

Vicepresidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Consejera de Economía y Hacienda

 

D.a Elsa María CASAS CABELLO

Comisionada de Acción Exterior del Gobierno de Canarias

 

D. Alberto CATALÁN HIGUERAS

Consejero de Educación, y de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno de Navarra

 

Da María DE DIEGO DURÁNTEZ

Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

 

D. Francisco DE LA TORRE PRADO

Alcalde de Málaga

 

D. Emilio DEL RÍO SANZ

Consejero de Presidencia del Gobierno de La Rioja

 

D. Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ

Secretario General de Acción Exterior del Gobierno vasco

 

Da. Paz FERNÁNDEZ FELGUEROSO

Alcaldesa de Gijón

 

D. Jesús María GAMALLO ALLER

Director General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea de la Xunta de Galicia

 

D. Alberto GARCIA CERVIÑO

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria

 

D. Antonio GONZÁLEZ TEROL

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad Autónoma de Madrid

 

D. Francisco Javier LEÓN DE LA RIVA

Alcalde de Valladolid

 

D. Miguel LUCENA BARRANQUERO

Secretario General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía

 

D.a Lucía MARTÍN DOMÍNGUEZ

Directora General de Acción exterior de la Junta de Extremadura

 

D.a Esther MONTERRUBIO VILLAR

Comisionada para las Relaciones Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón

 

D. Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ

Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

 

D. Andrés OCAÑA RABADÁN

Alcalde de Córdoba

 

D. Rafael RIPOLL NAVARRO

Secretario Autonómico de Cohesión Territorial, de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea de la Comunitat Valenciana

 

D.a Anna TERRÓN CUSÍ

Secretaria para la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya

 

D. Javier VELASCO MANCEBO

Director de la Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bruselas

FRANCE

 

M. Jacques AUXIETTE

Président du Conseil régional des Pays-de-la-Loire

 

M. Jean-Paul BACHY

Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne

 

M. Pierre BERTRAND

Vice-président du Conseil général du Bas-Rhin

 

M. Philippe BODARD

Maire de Mûrs-Erigné

 

Mme Martine CALDEROLI-LOTZ

Conseillère régionale d’Alsace

 

Mme Anne-Marie COMPARINI

Conseillère régionale de Rhône-Alpes

 

M. Jean-Michel DACLIN

Adjoint au maire de Lyon

 

Mme Nassimah DINDAR

Président du Conseil général de l’Ile de La Réunion

 

Mme Rose-Marie FALQUE

Maire d’Azerailles

 

M. Jean-Jacques FRITZ

Conseiller régional d'Alsace

 

M. Claude GEWERC

Président du Conseil régional de Picardie

 

Mme Arlette GROSSKOST

Vice-présidente du Conseil régional d’Alsace

 

M. Antoine KARAM

Président du Conseil régional de Guyane

 

Mme Mireille LACOMBE

Conseillère générale du Puy-de-Dôme

 

Mme Claudine LEDOUX

Maire de Charleville-Mézières

 

M. Martin MALVY

Président du Conseil régional Midi-Pyrénées

 

M. Didier MARIE

Président du Conseil général de Seine-Maritime

 

M. Michel NEUGNOT

Conseiller régional de Bourgogne

 

M. Yves PAGES

Maire de Saint-Georges

 

Mme Rachel PAILLARD

Maire de Bouzy

 

Mme Gisèle STIEVENARD

Vice présidente du Conseil général de Paris

 

Mme Elisabeth THEVENON-DURANTIN

Conseillère régionale d’Auvergne

 

M. Jean-Louis TOURENNE

Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine

 

M. Michel VAUZELLE

Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte-D’azur

ITALIA

 

Sig. Alvaro ANCISI

Consigliere del Comune di Ravenna

 

Sig. Roberto BOMBARDA

Consigliere regionale e provinciale della Provincia autonoma di Trento

 

Sig.ra Barbara BONINO

Consigliere della Provincia di Torino

 

Sig.ra Carmela CASILE

Consigliere del Comune di Giaveno

 

Sig. Francesco CHIUCCHIURLOTTO

Consigliere del Comune di Castiglione in Teverina

 

Sig. Vito DE FILIPPO

Presidente della Regione Basilicata

 

Sig. Francesco DE MICHELI

Consigliere del Comune di Roma

 

Sig. Mario Sisto FERRANTE

Consigliere della Provincia di Roma

 

Sig. Vincenzo LODOVISI

Consigliere della Provincia di Rieti

 

Sig.ra Maria Rita LORENZETTI

Presidente della Regione Umbria

 

Sig. Salvatore MANGIAFICO

Assessore della Provincia di Siracusa

 

Sig. Matteo MAURI

Consigliere della Provincia di Milano

 

Sig. Luigi MONTANARO

Sindaco del Comune di Ginosa

 

Sig.ra Maria Giuseppina MUZZARELLI

Vice Presidente e Assessore della Regione Emilia-Romagna

 

Sig. Umberto OPPUS

Sindaco del Comune di Mandas

 

Sig. Aristide PELI

Assessore della Provincia di Brescia

 

Sig.ra Alessia ROSOLEN

Consigliere e Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig.ra Federica SEGANTI

Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig. Fiorenzo SILVESTRI

Consigliere della Provincia di Treviso

 

Sig. Sergio SOAVE

Sindaco del Comune di Savigliano

 

Sig. Giuseppe VARACALLI

Consigliere del Comune di Gerace

 

Sig. Gianfranco VITAGLIANO

Assessore della Regione Molise

 

Sig. Angelo ZUBBANI

Sindaco del Comune di Carrara

 

Sig. Sante ZUFFADA

Consigliere regionale della Regione Lombardia

ΚYΠΡΟΣ

 

Χριστοφής ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής

 

Δήμος ΓΙΑΓΚΟΥ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης Κερύνειας

 

Ανδρέας ΜΩΥΣΕΩΣ

Δήμαρχος Λάρνακας, Αναπληρωτής

 

Χαράλαμπος ΠΙΤΤΑΣ

Δήμαρχος Μόρφου

 

Κώστας ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου

 

Κυριάκος ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ

Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου

LATVIJA

 

Edvīns BARTKEVIČS k-gs

Ogres novada domes priekšsēdētājs

 

Inesis BOĶIS k-gs

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs

 

Sergejs DOLGOPOLOVS k-gs

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs

 

Ligita GINTERE k-dze

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja

 

Nellija KLEINBERGA k-dze

Skrundas novada domes priekšsēdētāja

 

Jānis TRUPOVNIEKS k-gs

Balvu novada domes priekšsēdētājs

 

Jānis VĪTOLIŅŠ k-gs

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks

LIETUVA

 

Gintautas BABRAVIČIUS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys (mero pavaduotojas)

 

Algirdas BAGUŠINSKAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Donatas KAUBRYS

Telšių rajono savivaldybės tarybos narys

 

Bronislovas LIUTKUS

Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Robertas PIEČIA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Stasė SKUTULIENĖ

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

 

Viktor TROFIMOV

Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas

 

Vytautas VIGELIS

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Algirdas VRUBLIAUSKAS

Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

LUXEMBOURG

 

M. Roby BIWER

Bourgmestre de la commune de Bettembourg

 

M. Yves CRUCHTEN

Membre du conseil communal de Bascharage

 

M. Fernand ETGEN

Bourgmestre de la commune de Feulen

 

M. Gusty GRAAS

Membre du conseil communal de Bettembourg

 

Mme Martine MERGEN

Membre du conseil communal de Luxembourg

 

M. Gilles ROTH

Bourgmestre de la commune de Mamer

MAGYARORSZÁG

 

László BÁKONYI dr.

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

 

István BÓKA dr.

Balatonfüred város polgármestere

 

Attila KISS

Hajdúböszörmény város polgármestere

 

Károlyné KOCSIS

Dunapataj község képviselő-testületének tagja

 

Helga MIHÁLYI

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagja

 

Árpád MOLNÁR dr.

Balatonszabadi község polgármestere

 

Zoltán NAGY

Komárom város képviselő-testületének tagja

 

József PAIZS

Szigetvár város polgármestere

 

Imre SZAKÁCS dr.

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke

 

Szilárd SZÉKELY

Sásd város polgármestere

 

Kata Zsuzsanna TÜTTŐ

Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

 

László József VÉCSEY

Szada község polgármestere

MALTA

 

Ms. Doris BORG

Deputy Mayor of Birkirkara

 

Mr. Ian BORG

Mayor of Dingli

 

Mr. Fredrick CUTAJAR

Mayor of Santa Luċija

 

Mr. Paul FARRUGIA

Mayor of Tarxien

 

Mr. Noel FORMOSA

Mayor of San Lawrenz, Gozo

NEDERLAND

 

Dhr J. (Joop) BINNEKAMP

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Utrecht

 

Dhr M.J. (Job) COHEN

Burgemeester (mayor) of the city of Amsterdam

 

Mevr. A.C. (Rinda) DEN BESTEN

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Utrecht

 

Dhr H. (Harry) DIJKSMA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Flevoland

 

Mevr. E.L.M. (Ellie) FRANSSEN

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Voerendaal

 

Dhr S.H. (Sjoerd) GALEMA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Fryslân

 

Dhr M.J. (Martin) JAGER

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Groningen

 

Dhr H. (Hans) KOK

Burgemeester (mayor) of the municipality of 't Hof van Twente

 

Dhr H.P.M. (Henk) KOOL

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Den Haag

 

Dhr H.B.I. (Rik) DE LANGE

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Zutphen

 

Dhr Prof. Dr. W.B.H.J. VAN DE DONK

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the Province of Brabant

 

Dhr J.C. (Co) VERDAAS

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Gelderland

ÖSTERREICH

 

Mag. Renate BRAUNER

Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann-Stellvertreterin von Wien

 

Mag. Gabriele BURGSTALLER

Landeshauptfrau von Salzburg

 

Frau Marianne FÜGL

Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Traisen

 

Herr Markus LINHART

Bürgermeister von Bregenz

 

Dr. Josef MARTINZ

Mitglied der Kärntner Landesregierung

 

Mag. Johanna MIKL-LEITNER

Mitglied der niederösterreichischen Landesregierung

 

Herr Günther PLATTER

Landeshauptmann von Tirol

 

Herr Walter PRIOR

Präsident des Burgenländischen Landtags

 

Herr Hermann SCHÜTZENHÖFER

Erster Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark

 

Herr Viktor SIGL

Mitglied der Landesregierung von Oberösterreich

 

Frau Elisabeth VITOUCH

Mitglied des Gemeinderates von Wien

 

Mag. Markus WALLNER

Stellvertreter des Landeshauptmannes von Vorarlberg

POLSKA

 

Adam BANASZAK

Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Jan BRONŚ

Burmistrz Miasta Oleśnicy

 

Lech DYMARSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Jan DZIUBIŃSKI

Prezydent Miasta Tarnobrzeg

 

Robert GODEK

Starosta Strzyżowski

 

Władysław HUSEJKO

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

 

Michał KARALUS

Starosta Pleszewski

 

Marzena KEMPIŃSKA

Starosta Świecki

 

Józef KOTYŚ

Radny Sejmiku Województwa Opolskiego

 

Tadeusz KOWALCZYK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Andrzej KUNT

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

 

Lucjan KUŹNIAR

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Mirosław LECH

Wójt Gminy Korycin

 

Andrzej MATUSIEWICZ

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Marek OLSZEWSKI

Wójt Gminy Lubicz

 

Ewa PANASIUK

Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Elżbieta RUSIELEWICZ

Radna Miasta Bydgoszcz

 

Czesław SOBIERAJSKI

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

 

Robert SOSZYŃSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

 

Tadeusz TRUSKOLASKI

Prezydent Miasta Białegostoku

 

Dariusz WRÓBEL

Burmistrz Opola Lubelskiego

PORTUGAL

 

Exmo. Sr. Américo Jaime AFONSO PEREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

 

Exmo. Sr. Vítor Manuel CHAVES DE CARO PROENÇA

Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém

 

Exmo. Sr. João Carlos CUNHA E SILVA

Vice-presidente do Governo Regional da Madeira

 

Exmo. Sr. Joaquim Carlos DIAS VALENTE

Presidente da Câmara Municipal da Guarda

 

Exmo. Sr. André Jorge DIONÍSIO BRADFORD

Secretário Regional da presidência do Governo Regional dos Açores

 

Exmo. Sr. Álvaro DOS SANTOS AMARO

Presidente da Câmara Municipal de Gouveia

 

Exma. Sr.a Da Isaura Maria ELIAS CRISÓSTOMO BERNARDINO MORAIS

Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior

 

Exmo. Sr. António Manuel LEITÃO BORGES

Presidente da Câmara Municipal de Resende

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTA GONÇALVES

Presidente da Câmara Municipal de Tondela

 

Exmo. Sr. António Jorge NUNES

Presidente da Câmara Municipal de Bragança

 

Exmo. Sr. Jaime Carlos Marta SOARES

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares

 

Exmo. Sr. Aníbal SOUSA REIS COELHO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo

ROMÂNIA

 

Dl Silvian CIUPERCĂ

Președintele Consiliului Județean Ialomița

 

Dl Árpád Szabolcs CSEHI

Președintele Consiliului Județean Satu Mare

 

Dl Alexandru DRĂGAN

Primarul comunei Tașca, Județul Neamț

 

Dl Liviu Nicolae DRAGNEA

Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Dl Dumitru ENACHE

Primarul comunei Stejaru, Județul Tulcea

 

Dl Péter FERENC

Primarul orașului Sovata, Județul Mureș

 

Dl Gheorghe FLUTUR

Președintele Consiliului Județean Suceava

 

Dna Mariana MIRCEA

Primarul orașului Cernavodă, Județul Constanța

 

Dl Mircea Ioan MOLOȚ

Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

Dl Mircia MUNTEAN

Primarul municipiului Deva, Județul Hunedoara

 

Dl Gheorghe NICHITA

Primarul municipiului Iași, Județul Iași

 

Dl Marian OPRIȘAN

Președintele Consiliului Județean Vrancea

 

Dl George SCRIPCARU

Primarul municipiului Brașov, Județul Brașov

 

Dl Adrian Ovidiu TEBAN

Primarul orașului Cugir, Județul Alba

 

Dna Ioana TRIFOI

Primarul comunei Botiza, Județul Maramureș

SLOVENIJA

 

Dr. Štefan ČELAN

Župan Mestne Občine Ptuj

 

Ga. Darja DELAČ FELDA

Podžupanja Občine Kočevje

 

G. Siniša GERMOVŠEK

Član občinskega sveta Občine Bovec

 

G. Branko LEDINEK

Župan Občine Rače-Fram

 

Mag. Jure MEGLIČ

Podžupan Občine Tržič

 

G. Blaž MILAVEC

Župan Občine Sodražica

 

G. Anton ŠTIHEC

Župan Mestne Občine Murska Sobota

SLOVENSKO

 

Pán Ján BLCHÁČ

Primátor mesta Liptovský Mikuláš

 

Pán Remo CICUTTO

Primátor mesta Piešťany

 

Pán Pavol FREŠO

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

 

Pán Milan FTÁČNIK

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka

 

Pán Pavel HAGYARI

Primátor mesta Prešov

 

Pán Andrej HRNČIAR

Primátor mesta Martin

 

Pani Božena KOVÁČOVÁ

Starostka obce Janova Lehota

 

Pán Tibor MIKUŠ

Predseda Trnavského samosprávneho kraja

 

Pán Jozef PETUŠÍK

Starosta obce Dolný Lopašov

SUOMI

 

Markus AALTONEN

Seinäjoen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Ilpo HAALISTO

Nousiaisten kunnanvaltuuston jäsen

 

Mårten JOHANSSON

Raaseporin kaupunginjohtaja

 

Petri KALMI

Nurmijärven kunnanvaltuuston jäsen

 

Britt LUNDBERG

Ahvenanmaan maakuntahallituksen jäsen

 

Hannele LUUKKAINEN

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen

 

Riitta MYLLER

Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen

 

Miikka SEPPÄLÄ

Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Katja SORRI

Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen

SVERIGE

 

Mr Carl Fredrik GRAF

Ledamot av kommunfullmäktige, Halmstads kommun

 

Ms Susanna HABY

Ledamot av kommunfullmäktige, Göteborgs kommun

 

Mr Tore HULT

Ledamot av kommunfullmäktige, Alingsås kommun

 

Mr Bernth JOHNSON

Ledamot i landstingsfullmäktige, Blekinge läns landsting

 

Ms Ewa-May KARLSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Vindelns kommun

 

Ms Ewa LINDSTRAND

Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå Kommun

 

Ms Agneta LIPKIN

Ledamot av landstingsfullmäktige, Norrbottens läns landsting

 

Mr Kenth LÖVGREN

Ledamot av kommunfullmäktige, Gävle kommun

 

Mr Jens NILSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Östersunds kommun

 

Ms Ingela NYLUND WATZ

Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

 

Mr Rolf SÄLLRYD

Ledamot av landstingsfullmäktige, Kronobergs läns landsting

 

Mr Carl-Johan SONESSON

Ledamot av regionfullmäktige, Skåne läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

 

Ms Jennette ARNOLD AM

Member of the Greater London Assembly

 

Cllr Paula BAKER

Member of Basingstoke and Deane Council

 

Cllr Sandra BARNES

Member of South Northamptonshire

 

Mr Ted BROCKLEBANK MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Nilgun CANVER

Member of London Borough of Haringey

 

John DALLAT MLA

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Cllr Graham GARVIE

Member of Scottish Borders Council

 

Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council

 

Cllr Martin HEATLEY

Member of Warwickshire County Council

 

Cllr Chris HOLLEY

Member of the City and County of Swansea

 

Cllr Doreen HUDDART

Member of Newcastle City Council

 

Cllr Herbert MANLEY

Member of Cheshire West and Chester Council

 

Cllr Alan MELTON

Member of Cambridgeshire County Council

 

Cllr Peter MOORE

Member of Sheffield City Council

 

Cllr Sandy PARK

Member of the Highland Council

 

Cllr Kathy POLLARD

Member of Suffolk County Council

 

Cllr Mary ROBINSON

Member of Eden District Council

 

Cllr David SHAKESPEARE

Member of Buckinghamshire County Council

 

Mr Nicol STEPHEN MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Roger STONE

Member of Rotherham Metropolitan Borough Council

 

Cllr Ann STRIBLEY

Member of Poole Borough Council

 

Cllr Sharon TAYLOR

Member of Stevenage Borough Council

 

Rhodri Glyn THOMAS AM

Member of the National Assembly for Wales

 

Cllr Peter THOMPSON

Member of the London Borough of Hounslow


29.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/51


ROZHODNUTIE RADY

z 22. decembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa prvá časť prílohy 3 k Spoločným konzulárnym pokynom pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú povinní mať letiskové víza

(2009/1015/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 789/2001 z 24. apríla 2001, ktorým sa Rade vyhradzujú vykonávacie právomoci vo vzťahu k určitým podrobným ustanoveniam a praktickým postupom pri preverovaní žiadostí o víza (1),

so zreteľom na iniciatívu Spolkovej republiky Nemecko,

keďže:

(1)

Prvá časť prílohy 3 k Spoločným konzulárnym pokynom obsahuje spoločný zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú povinní mať letiskové tranzitné víza (ATV) do všetkých členských štátov.

(2)

Nemecko a Holandsko chcú v súvislosti so štátnymi príslušníkmi Etiópie túto povinnosť mať ATV obmedziť na osoby, ktoré nemajú platné víza pre členský štát alebo pre štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992, Kanadu, Japonsko alebo Spojené štáty americké. Prvá časť prílohy 3 k Spoločným konzulárnym pokynom by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto rozhodnutie predstavuje vývoj schengenského acquis podľa ustanovení hlavy V tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu do šiestich mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia rozhodne, či ho bude transponovať do svojho vnútroštátneho práva.

(4)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (2), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k uvedenej dohode (3).

(5)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (4), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES z 28. januára 2008 o uzavretí dohody v mene Európskeho spoločenstva (5).

(6)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu podpísaného medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/261/ES z 28. februára 2008 o podpise uvedeného protokolu v mene Európskeho spoločenstva (6).

(7)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (7). Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijímané, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(8)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach Schengenského acquis  (8). Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijímaní, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(9)

Pokiaľ ide o Cyprus, toto rozhodnutie predstavuje akt založený na schengenskom acquis alebo inak s ním spojený v zmysle článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003.

(10)

Toto rozhodnutie predstavuje akt založený na schengenskom acquis alebo inak s ním spojený v zmysle článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prvá časť prílohy 3 k Spoločným konzulárnym pokynom sa mení a dopĺňa takto:

1.

V zápise týkajúcom sa Etiópie sa vkladá táto poznámka pod čiarou:

„Pre Nemecko a Holandsko

Tieto osoby sú vyňaté z povinnosti mať ATV:

štátni príslušníci, ktorí majú platné vízum pre členský štát alebo pre štát, ktorý podpísal Dohodu o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992, Kanadu, Japonsko alebo Spojené štáty americké, alebo ktorí sa vracajú z týchto krajín po použití tohto víza.“

2.

Pod zoznam tretích krajín sa do časti s vysvetleniami pod tretí pododsek dopĺňa tento pododsek:

„Výnimky z povinnosti mať letiskové tranzitné vízum sa vzťahujú aj na letiskový tranzit štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom platného víza pre členský štát alebo pre štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992, Kanadu, Japonsko alebo Spojené štáty americké, pričom táto osoba cestuje do akejkoľvek inej tretej krajiny. Nevzťahujú sa na letiskový tranzit štátneho príslušníka tretej krajiny pri návrate z akejkoľvek inej tretej krajiny po skončení platnosti uvedeného víza.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom v súlade so zmluvami.

V Bruseli 22. decembra 2009

Za Radu

predseda

A. CARLGREN


(1)  Ú. v. ES L 116, 26.4.2001, s. 2.

(2)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(5)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 3.

(7)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(8)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.


29.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/53


ROZHODNUTIE RADY

z 22. decembra 2009,

ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2009/473/ES o uzavretí dohody vo forme výmeny listov o predbežnom vykonávaní Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejskou republikou

(2009/1016/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 5 a 8,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejskou republikou, ktorá bola parafovaná 20. decembra 2008, sa predbežne uplatňuje od 1. januára 2009 podľa dohody zmluvných strán vo forme výmeny listov, schválenej rozhodnutím 2009/473/ES (1), s výhradou uzavretia Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejskou republikou.

(2)

Komisia sa v dôsledku tragických udalostí z 28. septembra 2009, keď vládne sily začali paľbu na protestujúci dav s následkom viac ako 150 mŕtvych, rozhodla návrh nariadenia Rady o uzavretí dohody o partnerstve v sektore rybolovu stiahnuť.

(3)

Je preto potrebné zrušiť rozhodnutie 2009/473/ES a čo najskôr v mene Európskej únie informovať Guinejskú republiku v súlade s článkom 25 ods. 2 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve o ukončení tohto predbežného vykonávania,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie Rady 2009/473/ES o uzavretí dohody vo forme výmeny listov o predbežnom vykonávaní Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejskou republikou sa zrušuje.

Článok 2

Predseda Rady sa oprávňuje, aby určil osoby splnomocnené oznámiť Guinejskej republike v súlade s článkom 25 ods. 2 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, že Európska únia už nemá v úmysle stať sa zmluvnou stranou Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejskou republikou, ktorá bola parafovaná 20. decembra 2008. Toto oznámenie sa vykoná formou listu.

Znenie listu je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. decembra 2009

Za Radu

predseda

A. CARLGREN


(1)  Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2009, s. 31.


PRÍLOHA

Vážený pane,

s odkazom na protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejskou republikou parafovanej 20. decembra 2008 o jej predbežnom vykonávaní, na ktorom sa Európske spoločenstvo a Guinejská republika dohodli prostredníctvom výmeny listov z 28. mája 2009:

Európska únia týmto Guinejskej republike oznamuje, že v súlade s článkom 25 ods. 2 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve už nemá v úmysle stať sa zmluvnou stranou uvedenej dohody o partnerstve v sektore rybolovu.

Prijmite prosím, vážený pane, prejav mojej najhlbšej úcty.

V mene Európskej únie


29.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/55


ROZHODNUTIE RADY

z 22. decembra 2009,

o poskytnutí štátnej pomoci orgánmi Maďarskej republiky na nákup poľnohospodárskej pôdy medzi 1. januárom 2010 a 31. decembrom 2013

(2009/1017/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 108 ods. 2 tretí pododsek,

so zreteľom na žiadosť, ktorú 27. novembra 2009 podala vláda Maďarskej republiky,

keďže:

(1)

Maďarská republika (ďalej len „Maďarsko“) 27. novembra 2009 predložilo Rade žiadosť o rozhodnutie v súlade s článkom 88 ods. 2 tretím pododsekom Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva týkajúce sa plánu Maďarska poskytnúť štátnu pomoc maďarským poľnohospodárom na nákup poľnohospodárskej pôdy.

(2)

Proces privatizácie pôdy, ktorý v Maďarsku prebieha od začiatku deväťdesiatych rokov, v mnohých prípadoch viedol k rozdrobenému alebo nedelenému spoločnému vlastníctvu poľnohospodárskej pôdy, čo má za následok nepriaznivú štruktúru využívania pôdy a slabú ekonomickú životaschopnosť poľnohospodárskych podnikov.

(3)

Vzhľadom na nedostatok kapitálu medzi poľnohospodármi, vysoké úrokové miery komerčných pôžičiek na nákup poľnohospodárskej pôdy a sprísňujúce sa podmienky bánk na poskytovanie pôžičiek poľnohospodárom počas súčasnej krízy majú poľnohospodári, najmä tí, ktorí majú malé podniky, malú šancu vziať si komerčnú pôžičku na také investície, ako je napríklad nákup pôdy. V dôsledku finančnej a hospodárskej krízy vzrástli v skutočnosti úrokové miery komerčných pôžičiek na nákup poľnohospodárskej pôdy z priemernej výšky 9,5 % v júli 2008 na 15,5 % v máji 2009 a priemerná výška záruky na získanie takejto pôžičky sa za rovnaké obdobie takmer zdvojnásobila.

(4)

V takýchto podmienkach sa dá očakávať, že vzrastie počet špekulatívnych nákupov pôdy hospodárskymi subjektmi, ktoré nevykonávajú poľnohospodársku činnosť a ktoré majú ľahší prístup ku kapitálu.

(5)

Štátna pomoc na nákup poľnohospodárskej pôdy by mala v súčasnom kontexte krízy pomôcť zabezpečiť živobytie mnohým rodinám poľnohospodárov vytváraním podmienok umožňujúcim zníženie výrobných nákladov a zvýšenie rentability poľnohospodárskej výroby, čím by mala pomôcť zastaviť nárast chudoby a nezamestnanosti vo vidieckych oblastiach. V dôsledku krízy totiž miera nezamestnanosti v Maďarsku vzrástla zo 7,7 % v období od augusta 2008 do októbra 2008 na 10,4 % v tom istom období roku 2009 a hrubý domáci produkt (HDP) Maďarska sa medzi tretím štvrťrokom 2008 a tretím štvrťrokom 2009 znížil o 7,2 %. HDP Maďarska sa naviac pri súčasných cenách v odvetviach poľnohospodárstva, pôdohospodárstva a rybného hospodárstva medzi prvým polrokom 2008 a prvým polrokom 2009 znížil približne o 33 % (zo 410 828 miliónov maďarských forintov (HUF) na 275 079 miliónov HUF).

(6)

Celková výška štátnej pomoci, ktorá sa má poskytnúť, je 4 miliardy HUF a mala by byť rozdelená medzi približne 5 000 poľnohospodárskych výrobcov. Udeľovať by sa mala v nasledujúcej forme:

úroková dotácia v celkovej sumy do 2 miliárd HUF na získanie pôžičiek poľnohospodárov v súkromnej sfére, ktorí spĺňajú kritériá týkajúce sa registrácie, odbornej kvalifikácie, osvedčených poľnohospodárskych postupov a požiadavky životaschopného podniku, umožňujúca získať výhodné pôžičky na nákup poľnohospodárskej pôdy s celkovou rozlohou maximálne 300 hektárov. Úroková dotácia funguje ako hypotekárny úver do maximálnej výšky 75 miliónov HUF a na maximálne obdobie 20 rokov, ktoré zahŕňa dvojročnú dobu odkladu na splatenie kapitálu, a bude predstavovať 50 % priemerného výnosu zo štátnych dlhopisov maďarskej vlády s 5-ročnou alebo 10-ročnou dobou splatnosti navýšenou o 1,75 %;

priamy grant v celkovej sume do 2 miliárd HUF na nákup poľnohospodárskej pôdy v maximálnej výške 20 % nákupnej ceny stanovenej v kúpnej zmluve, pričom grant na jednu žiadosť nepresiahne 3 milióny HUF a príjemca bude môcť podať najviac dve žiadosti ročne. Grant sa môže udeliť súkromnej osobe, ktorá v deň nákupu vykonávala poľnohospodársku činnosť tým, že počas obdobia najmenej jedného roka vlastnila minimálne 5 hektárov vysadenej plochy alebo 1 hektára inej poľnohospodárskej plochy na parcele, ktorá priamo susedí s kúpenou pôdou, a ktorá sa zaviaže, že túto pôdu nepredá a skutočne ju bude využívať len na poľnohospodársku výrobu aspoň počas piatich rokov od dátumu vyplatenia pomoci. Pomoc sa môže udeliť jedine v prípade, že celková existujúca a kúpená pôda zodpovedá hodnote presahujúcej 210 zlatých korún (1) alebo má rozlohu väčšiu ako 2 hektáre v prípade poľnohospodárskej pôdy využívanej ako vinohrad alebo ovocný sad a ak sa táto pôda neregistruje ako lesná pôda.

(7)

Na nákup tej istej poľnohospodárskej pôdy sa nesmie kombinovať štátna pomoc vo forme úrokovej dotácie a priameho grantu.

(8)

Komisia v tejto fáze nezačala žiadne konanie, ani nezaujala stanovisko k povahe a zlučiteľnosti pomoci.

(9)

Existujú preto výnimočné okolnosti, ktoré prostredníctvom udelenia výnimky a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na obmedzenie rozsahu chudoby na vidieku v Maďarsku, umožňujú považovať takúto pomoc za zlučiteľnú s vnútorným trhom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Mimoriadna štátna pomoc maďarských orgánov vo forme úrokových d otácií a priamych grantov na nákup poľnohospodárskej pôdy maximálne vo výške 4 miliárd HUF a pridelená medzi 1. januárom 2010 a 31. decembrom 2013 sa považuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Maďarskej republike.

V Bruseli 22. decembra 2009

Za Radu

predseda

A. CARLGREN


(1)  Jednotka na meranie kvality poľnohospodárskej pôdy v Maďarsku.


29.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/57


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 14. decembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2006/17 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky

(ECB/2009/29)

(2009/1018/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 26.2,

keďže:

(1)

Rozhodnutie ECB/2009/16 z 2. júla 2009 o vykonávaní programu nákupu krytých dlhopisov (1) upravuje zavedenie programu nákupu krytých dlhopisov. Vykonanie tohto programu si vyžaduje ďalšie zmeny a doplnenia rozhodnutia ECB/2006/17 z 10. novembra 2006 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (2).

(2)

Je potrebné stanoviť účtovný postup pri neuhradených pohľadávkach vyplývajúcich zo zlyhania zmluvných strán Eurosystému v kontexte úverových operácií Eurosystému a pri súvisiacich aktívach, ako aj účtovný postup pri rezervách na riziká zmluvnej strany, ktoré vyplývajú z takýchto operácií.

(3)

V rozhodnutí ECB/2006/17 sú potrebné niektoré ďalšie technické zmeny.

(4)

Rozhodnutie ECB/2006/17 je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Rozhodnutie ECB/2006/17 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Rezerva na krytie rizík súvisiacich so zmenou výmenných kurzov, úrokovej miery, úverových rizík a rizík súvisiacich so zmenou ceny zlata

S náležitým ohľadom na charakter činnosti ECB Rada guvernérov môže v súvahe ECB vytvoriť rezervu na krytie rizík súvisiacich so zmenou výmenných kurzov, úrokovej miery, úverových rizík a rizík súvisiacich so zmenou ceny zlata. Rada guvernérov rozhoduje o výške a použití tejto rezervy na základe odôvodneného odhadu stupňa rizikovej angažovanosti ECB.“

2.

Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   V prípade zlata sa nerozlišuje medzi cenovými a kurzovými preceňovacími rozdielmi, ale zaúčtuje sa celkový preceňovací rozdiel zlata založený na cene v eurách za stanovenú jednotku hmotnosti zlata, ktorá je odvodená od výmenného kurzu eura voči americkému doláru platného v deň štvrťročného preceňovania. Pre cudzie meny vrátane súvahových a podsúvahových transakcií sa preceňovanie vykonáva pre každú menu zvlášť, t. j. mena po mene, a pre cenné papiere s výnimkou cenných papierov zaradených v položkách „Ostatné finančné aktíva“ alebo „Ostatné“ alebo cenných papierov držaných na účely menovej politiky, ktoré sa považujú za iné portfólio, sa preceňovanie vykonáva pre jednotlivé druhy cenných papierov zvlášť, t. j. kód po kóde pre cenné papiere s rovnakým ISIN.“

b)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Cenné papiere, ktoré sú klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti sa považujú za iné portfólio, oceňujú sa pri amortizačných nákladoch a podliehajú testu na znehodnotenie. Rovnaký postup sa uplatňuje pri neobchodovateľných cenných papieroch. Cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti sa môžu predať pred ich splatnosťou:

i)

ak sa predané množstvo nepovažuje za významné v porovnaní s celkovou hodnotou portfólia cenných papierov držaných do splatnosti alebo

ii)

ak sa cenné papiere predajú počas mesiaca, na ktorý pripadá dátum splatnosti, alebo

iii)

za výnimočných okolností, akou je významné zníženie úverovej spôsobilosti emitenta, alebo po výslovnom rozhodnutí Rady guvernérov ECB v oblasti menovej politiky.“

3.

Prílohy I a III k rozhodnutiu ECB/2006/17 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 31. decembra 2009.

Vo Frankfurte nad Mohanom 14. decembra 2009

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 175, 4.7.2009, s. 18.

(2)  Ú. v. EÚ L 348, 11.12.2006, s. 38.


PRÍLOHA

Prílohy I a III k rozhodnutiu ECB/2006/17 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Tabuľky v prílohe I k rozhodnutiu ECB/2006/17 sa nahrádzajú takto:

AKTÍVA

Súvahová položka

Zatriedenie obsahu súvahových položiek

Zásada oceňovania

1.

Zlato a pohľadávky v zlate

Fyzické zlato, t. j. tehličky, mince, platničky, zrnká na sklade alebo ‚na ceste‘. Nefyzické zlato, ako zostatky na netermínovaných účtoch zlata (nepriradené účty), termínované vklady a pohľadávky na prijatie zlata vyplývajúce z týchto transakcií: i) zvýšenie (‚upgrading‘) alebo zníženie (‚downgrading‘) transakcie a ii) umiestnenie zlata alebo swapy rýdzosti zlata (‚purity swaps‘), ak je rozdiel medzi vydaním a prijatím viac ako jeden pracovný deň.

Trhová hodnota

2.

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

Pohľadávky v cudzej mene voči zmluvným stranám, ktoré nie sú rezidentmi eurozóny, vrátane medzinárodných a nadnárodných inštitúcií a centrálnych bánk mimo eurozóny.

 

2.1.

Pohľadávky voči Medzinárodnému menovému fondu (MMF)

a)

Práva čerpania v rámci rezervnej tranže (v čistom vyjadrení)

Národná kvóta znížená o zostatky v eurách k dispozícii pre MMF. Účet č. 2 MMF (eurový účet pre administratívne výdavky) by sa mohol zahrnúť do tejto položky alebo do položky ‚Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách‘).

a)

Práva čerpania v rámci rezervnej tranže (v čistom vyjadrení)

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu.

b)

Zvláštne práva čerpania

Držba zvláštnych práv čerpania (v hrubom vyjadrení).

b)

Zvláštne práva čerpania

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu.

c)

Ostatné pohľadávky

Všeobecné mechanizmy výpožičiek, úvery podľa osobitných mechanizmov prijímania výpožičiek, vklady v rámci Programu na zníženie chudoby a podporu rastu.

c)

Ostatné pohľadávky

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu.

2.2.

Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repoobchody.

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu.

b)

Investície do cenných papierov mimo eurozóny, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, kapitálové nástroje držané ako súčasť devízových rezerv, všetky vydané rezidentmi mimo eurozóny.

b) i)

Obchodovateľné cenné papiere, iné ako tie, ktoré sa držia až do splatnosti

Trhová cena a devízový trhový kurz.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

b) ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

b) iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

b) iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena a devízový trhový kurz.

c)

Zahraničné úvery (vklady) v prospech nerezidentov eurozóny, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

c)

Zahraničné pôžičky

Vklady v nominálnej hodnote prepočítané podľa devízového trhového kurzu.

d)

Ostatné zahraničné aktíva

Bankovky a mince mimo eurozóny

d)

Ostatné zahraničné aktíva

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu.

3.

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

a)

Investície do cenných papierov v rámci eurozóny, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, kapitálové nástroje držané ako súčasť devízových rezerv, všetky vydané rezidentmi eurozóny.

a) i)

Obchodovateľné cenné papiere, iné ako tie, ktoré sa držia až do splatnosti

Trhová cena a devízový trhový kurz.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

a) ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako tie, ktoré sa držia až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

a) iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

a) iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena a devízový trhový kurz

b)

Ostatné pohľadávky rezidentov eurozóny, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Úvery, vklady, reverzné repoobchody, ostatné úvery.

b)

Ostatné pohľadávky

Vklady a ostatné úvery v nominálnej hodnote prepočítané podľa devízového trhového kurzu.

4.

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách

 

 

4.1.

Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repoobchody v súvislosti so správou cenných papierov v eurách.

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny

Nominálna hodnota.

b)

Investície do cenných papierov mimo eurozóny, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Kapitálové nástroje, zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, všetky vydané nerezidentmi eurozóny.

b) i)

Obchodovateľné cenné papiere, iné ako tie, ktoré sa držia až do splatnosti

Trhová cena.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

b) ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

b) iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

b) iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena.

c)

Úvery v prospech nerezidentov eurozóny, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

c)

Úvery mimo eurozóny

Vklady v nominálnej hodnote.

d)

Cenné papiere vydané subjektmi mimo eurozóny, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘

Cenné papiere vydané nadnárodnými alebo medzinárodnými organizáciami, napr. Európskou investičnou bankou, bez ohľadu na ich geografické umiestnenie.

d) i)

Obchodovateľné cenné papiere, iné ako tie, ktoré sa držia až do splatnosti

Trhová cena.

Prémie/diskonty sa amortizujú.

d) ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

d) iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

4.2.

Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II

Poskytovanie úverov podľa podmienok ERM II.

Nominálna hodnota.

5.

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách

Položky 5.1 až 5.5: transakcie podľa príslušných nástrojov menovej politiky, ktoré sú uvedené v prílohe I k usmerneniu ECB/2000/7 z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (1).

 

5.1.

Hlavné refinančné operácie

Pravidelné reverzné transakcie poskytujúce likviditu s týždennou frekvenciou a s bežnou splatnosťou jeden týždeň.

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena.

5.2.

Dlhodobejšie refinančné operácie

Pravidelné reverzné transakcie poskytujúce likviditu s mesačnou frekvenciou a s bežnou splatnosťou tri mesiace.

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena.

5.3.

Reverzné dolaďovacie operácie

Reverzné transakcie vykonávané ako ad hoc transakcie na dolaďovacie účely.

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena.

5.4.

Štrukturálne reverzné operácie

Reverzné transakcie upravujúce štrukturálnu pozíciu Eurosystému voči finančnému sektoru.

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena.

5.5.

Jednodňové refinančné obchody

Jednodňové poskytovanie likvidity za vopred určenú úrokovú mieru oproti akceptovateľným aktívam (automatické operácie).

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena.

5.6.

Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

Dodatočný úver pre úverové inštitúcie, ktorý vyplýva z nárastov hodnôt podkladových aktív týkajúcich sa iných úverov poskytnutých týmto úverovým inštitúciám.

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena.

6.

Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repoobchody v súvislosti so správou portfólií cenných papierov, ktoré sú klasifikované v položke aktív ‚Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách‘, vrátane transakcií, ktoré vyplývajú z transformácie pôvodných devízových rezerv eurozóny, a ostatné pohľadávky. Korešpondenčné účty v zahraničných úverových inštitúciách eurozóny. Ostatné pohľadávky a operácie, ktoré nesúvisia s operáciami menovej politiky Eurosystému.

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena.

7.

Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách

 

 

7.1.

Cenné papiere držané na účely menovej politiky

Cenné papiere vydané v eurozóne, držané na účely menovej politiky. Dlhové certifikáty ECB kupované na účely dolaďovania.

i)

Obchodovateľné cenné papiere, iné ako tie, ktoré sa držia až do splatnosti

Trhová cena.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako tie, ktoré sa držia až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

7.2.

Ostatné cenné papiere

Cenné papiere, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 7.1. ‚Cenné papiere držané na účely menovej politiky‘ a v položke aktív 11.3. ‚Ostatné finančné aktíva‘: zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu držané priamo vrátane štátnych cenných papierov, ktoré pochádzajú z obdobia pred HMÚ, v eurách. Kapitálové nástroje.

i)

Obchodovateľné cenné papiere, iné ako tie, ktoré sa držia až do splatnosti

Trhová cena.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako tie, ktoré sa držia až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena.

8.

Dlh verejnej správy v eurách

Pohľadávky voči verejnej správe, ktoré pochádzajú z obdobia pred HMÚ (neobchodovateľné cenné papiere, úvery).

Vklady/úvery v nominálnej hodnote, neobchodovateľné cenné papiere podľa obstarávacej ceny.

9.

Pohľadávky v rámci Eurosystému

 

 

9.1.

Pohľadávky týkajúce sa vlastných zmeniek zabezpečujúcich emisiu dlhových certifikátov ECB

Iba súvahová položka ECB.

Vlastné zmenky vydané národnými centrálnymi bankami na základe vzájomnej dohody (‚back-to-back agreement‘) v súvislosti s dlhovými certifikátmi ECB.

Nominálna hodnota.

9.2.

Pohľadávky súvisiace s prideľovaním eurobankoviek v rámci Eurosystému

Pohľadávky súvisiace s emisiou bankoviek ECB podľa rozhodnutia ECB/2001/15 zo 6. decembra 2001 o vydaní eurobankoviek (2).

Nominálna hodnota.

9.3.

Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)

Čistá pozícia týchto podpoložiek:

a)

čisté pohľadávky vyplývajúce zo zostatkov na účtoch TARGET 2 a korešpondenčných účtoch národných centrálnych bánk, t. j. čistá hodnota pohľadávok a záväzkov – pozri tiež položku pasív ‚Ostatné pasíva v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)‘;

a)

Nominálna hodnota

b)

ostatné pohľadávky v eurách v rámci Eurosystému, ktoré môžu vzniknúť, vrátane predbežného rozdeľovania príjmov ECB z emisie peňazí v prospech národných centrálnych bánk.

b)

Nominálna hodnota.

10.

Položky v procese vyrovnania

Zostatky na účtoch vyrovnania (pohľadávky) vrátane šekov v procese inkasa.

Nominálna hodnota.

11.

Ostatné aktíva

 

 

11.1.

Mince eurozóny

Euromince.

Nominálna hodnota.

11.2.

Hmotné a nehmotné fixné aktíva

Pozemky a budovy, nábytok a vybavenie vrátane počítačového vybavenia, programové vybavenie.

Obstarávacia cena znížená o odpisy.

Odpisovanie je systematické znižovanie odpisovanej čiastky aktíva počas jeho životnosti. Životnosť je obdobie, počas ktorého sa predpokladá, že fixné aktívum je daným subjektom použiteľné. Životnosť individuálneho významného fixného aktíva sa môže systematicky prehodnocovať, ak sa očakávania líšia od predchádzajúcich odhadov. Významné aktíva môžu obsahovať zložky s rôznou životnosťou. Životnosť takýchto zložiek by sa mala hodnotiť individuálne.

Obstarávacia cena nehmotných aktív zahŕňa cenu nadobudnutia nehmotných aktív. Iné priame alebo nepriame náklady sa zaúčtujú.

Kapitalizácia výdavkov: založená na limite (pod 10 000 EUR bez DPH: žiadna kapitalizácia).

11.3.

Ostatné finančné aktíva

Podielové účasti a investície do dcérskych spoločností, kapitálové nástroje držané zo strategických/politických dôvodov.

Cenné papiere vrátane kapitálových nástrojov a iné finančné nástroje, ako aj zostatky vrátane termínovaných vkladov a bežných účtov držaných ako označené portfólio.

Reverzné repoobchody s úverovými inštitúciami v súvislosti so správou portfólií cenných papierov, ktoré sú klasifikované v tejto položke.

a)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová hodnota.

b)

Podielové účasti a nelikvidné akcie a všetky ostatné kapitálové nástroje držané ako trvalé investície

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

c)

Investície do dcérskych spoločností alebo významné majetkové účasti

Čistá hodnota aktíva.

d)

Obchodovateľné cenné papiere, iné ako tie, ktoré sa držia až do splatnosti

Trhová cena.

Prémie/diskonty sa amortizujú.

e)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti alebo cenné papiere držané ako trvalé investície

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

f)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

g)

Zostatky v bankách a úvery

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu, ak sú zostatky/vklady denominované v cudzej mene.

11.4.

Preceňovacie rozdiely podsúvahových nástrojov

Výsledky oceňovania devízových forwardov, devízových swapov, úrokových swapov, dohôd o forwardovej úrokovej miere, forwardových transakcií s cennými papiermi, devízových spotových transakcií odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa zúčtovania.

Čistá pozícia medzi forwardom a spotom podľa devízového trhového kurzu.

11.5.

Časové rozlíšenie a náklady budúcich období

Príjem, ktorý nie je splatný vo vykazovanom období, avšak ho možno k nemu pripísať. Náklady budúcich období a platený naakumulovaný úrok (t. j. naakumulovaný úrok kúpený s cenným papierom).

Nominálna hodnota, devízy prepočítané podľa trhového kurzu.

11.6.

Ostatné

a)

Preddavky, úvery a ostatné menšie položky. Úvery poskytnuté na základe správcovstva.

a)

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena.

b)

Investície týkajúce sa vkladov klientov v zlate.

b)

Trhová hodnota.

c)

Čisté aktíva z dôchodkov.

c)

Podľa článku 22 ods. 3.

d)

Neuhradené pohľadávky vyplývajúce zo zlyhania zmluvných strán Eurosystému v kontexte úverových operácií Eurosystému.

d)

Nominálna/návratná hodnota (pred/po vyrovnaní strát).

e)

Aktíva alebo pohľadávky (voči tretím osobám) privlastnené a/alebo nadobudnuté v súvislosti s uplatnením kolaterálu poskytnutého zmluvnými stranami Eurosystému, ktoré zlyhali.

e)

Obstarávacia cena (ak sú finančné aktíva denominované v cudzej mene, prepočíta sa podľa devízového trhového kurzu v čase nadobudnutia).

12.

Strata za rok

 

Nominálna hodnota.


PASÍVA

Súvahová položka

Zatriedenie obsahu súvahových položiek

Zásada oceňovania

1.

Bankovky v obehu

Eurobankovky emitované ECB v súlade s rozhodnutím ECB/2001/15.

Nominálna hodnota.

2.

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky

Položky 2.1, 2.2, 2.3 a 2.5: vklady v eurách, ktoré sú uvedené v prílohe I k usmerneniu ECB/2000/7.

 

2.1.

Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv)

Eurové účty úverových inštitúcií, ktoré sú zahrnuté v zozname finančných inštitúcií a podľa štatútu podliehajú povinným minimálnym rezervám. Táto položka obsahuje najmä účty povinných minimálnych rezerv.

Nominálna hodnota.

2.2.

Jednodňové sterilizačné obchody

Jednodňové vklady s vopred určenou úrokovou mierou (automatické operácie).

Nominálna hodnota.

2.3.

Termínované vklady

Príjem na účely absorbovania likvidity na základe dolaďovacích obchodov.

Nominálna hodnota.

2.4.

Reverzné dolaďovacie obchody

Transakcie týkajúce sa menovej politiky s cieľom absorpcie likvidity.

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena.

2.5.

Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

Vklady úverových inštitúcií, ktoré vyplývajú z poklesu hodnôt podkladových aktív spojených s úvermi pre tieto úverové inštitúcie.

Nominálna hodnota.

3.

Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

Repoobchody v spojení so simultánnymi reverznými repoobchodmi pre správu portfólií cenných papierov v rámci položky aktív ‚Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách‘. Ostatné operácie, ktoré sa netýkajú operácií menovej politiky Eurosystému. Žiadne bežné účty úverových inštitúcií.

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena.

4.

Emitované dlhové certifikáty ECB

Iba súvahová položka ECB.

Dlhové certifikáty uvedené v prílohe I k usmerneniu ECB/2000/7. Diskontované cenné papiere emitované s cieľom absorpcie likvidity.

Nominálna hodnota.

5.

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách

 

 

5.1.

Verejná správa

Bežné účty, termínované vklady, vklady splatné na požiadanie.

Nominálna hodnota.

5.2.

Ostatné záväzky

Bežné účty zamestnancov, spoločností a klientov vrátane finančných inštitúcií uvedených v zozname inštitúcií oslobodených od povinnosti viesť povinné minimálne rezervy – pozri položku pasív 2.1 atď.; termínované vklady, vklady splatné na požiadanie.

Nominálna hodnota.

6.

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách

Bežné účty, termínované vklady, vklady splatné na požiadanie vrátane účtov vedených na účely platobného styku a správy rezerv: ostatných bánk, centrálnych bánk, medzinárodných/nadnárodných inštitúcií vrátane Európskej komisie; bežné účty ostatných vkladateľov. Repoobchody v súvislosti so simultánnymi reverznými repoobchodmi pre správu cenných papierov v eurách. Zostatky na účtoch TARGET 2 centrálnych bánk členských štátov, ktoré neprijali euro.

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena.

7.

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

Bežné účty. Záväzky z repoobchodov; zvyčajne investičné transakcie s aktívami v cudzej mene alebo zlatom.

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa trhového výmenného kurzu ku koncu roka.

8.

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

 

 

8.1.

Vklady, zostatky a ostatné záväzky

Bežné účty. Záväzky z repoobchodov; zvyčajne investičné transakcie s aktívami v cudzej alebo zlatom.

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa trhového výmenného kurzu ku koncu roka.

8.2.

Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II

Úvery prijaté podľa podmienok ERM II.

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa trhového výmenného kurzu ku koncu roka.

9.

Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF

Položka denominovaná v SDR, ktorá prezentuje výšku SDR, ktoré boli pôvodne pridelené príslušnej krajine/NCB.

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa trhového výmenného kurzu ku koncu roka.

10.

Záväzky v rámci Eurosystému

 

 

10.1.

Záväzky z prevodu devízových rezerv

Súvahová položka ECB v eurách.

Nominálna hodnota.

10.2.

Ostatné záväzky v rámci Eurosystému (netto)

Čistá pozícia týchto podpoložiek:

a)

čisté záväzky vyplývajúce zo zostatkov na účtoch TARGET 2 a korešpondenčných účtoch NCB, t. j. čistá hodnota pohľadávok a záväzkov – pozri aj položku aktív ‚Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému (netto)‘;

a)

Nominálna hodnota.

b)

ostatné záväzky v eurách v rámci Eurosystému, ktoré môžu vzniknúť, vrátane predbežného rozdeľovania príjmov ECB z eurobankoviek v prospech NCB.

b)

Nominálna hodnota.

11.

Položky súvisiace s vyrovnaním

Zostatky zúčtovacích účtov (záväzky) vrátane prebiehajúcich žíroprevodov.

Nominálna hodnota.

12.

Ostatné pasíva

 

 

12.1.

Preceňovacie rozdiely podsúvahových nástrojov

Výsledky oceňovania menových forwardov, menových swapov, úrokových swapov, dohôd o forwardovej úrokovej miere, forwardových transakcií s cennými papiermi, devízových spotových transakcií odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa vyrovnania.

Čistá pozícia medzi forwardom a spotom podľa trhového výmenného kurzu.

12.2.

Časové rozlíšenie a príjmy budúcich období

Výdavok, ktorý bude splatný v budúcom období, ale ktorý súvisí s vykazovaným obdobím. Príjem prijatý vo vykazovanom období, ale ktorý súvisí s budúcim obdobím.

Nominálna hodnota, devízy prepočítavané podľa trhového kurzu.

12.3.

Ostatné

a)

Prechodné účty na daňové účely. Devízové účty na krytie úveru alebo záruky. Repoobchody s úverovými inštitúciami v súvislosti so simultánnymi reverznými repoobchodmi pre správu portfólií cenných papierov v položke aktív ‚Ostatné finančné aktíva‘. Povinné vklady okrem vkladov rezerv. Ostatné menšie položky. Záväzky z fiduciárnych úverov.

a)

Nominálna hodnota alebo (repo) obstarávacia cena.

b)

Vklady klientov v zlate.

b)

Trhová hodnota.

c)

Čisté záväzky z dôchodkov.

c)

Podľa článku 22 ods. 3.

13.

Rezervy

a)

Na krytie rizík súvisiacich so zmenou výmenných kurzov, úrokovej miery, úverových rizík a rizík súvisiacich so zmenou ceny zlata a na ostatné účely, napr. očakávané budúce výdavky a príspevky podľa článku 49.2 štatútu vo vzťahu k centrálnym bankám členských štátov, ktorých výnimky boli zrušené.

a)

Obstarávacia cena/nominálna hodnota.

b)

Na riziká zmluvných strán vyplývajúce z operácií menovej politiky.

b)

Nominálna hodnota.

14.

Účty precenenia

a)

Účty precenenia, ktoré sa týkajú zmeny ceny zlata, každého druhu cenného papiera v eurách, každého druhu cenného papiera v cudzej mene, opcií: rozdiely v trhovom oceňovaní týkajúce sa rizika úrokovej miery derivátov; účty precenenia, ktoré sa týkajú zmeny výmenného kurzu pre každú držanú čistú pozíciu meny vrátane devízových swapov/forwardov a SDR.

b)

Osobitné účty precenenia, ktoré pochádzajú z príspevkov podľa článku 49.2 štatútu vo vzťahu k centrálnym bankám členských štátov, ktorých výnimky boli zrušené – pozri článok 11 ods. 2.

Preceňovací rozdiel medzi priemernou obstarávacou cenou a trhovou hodnotou, devízy prepočítavané podľa trhového kurzu.

15.

Základné imanie a rezervné fondy

 

 

15.1.

Základné imanie

Splatené základné imanie.

Nominálna hodnota.

15.2.

Rezervné fondy

Zákonné rezervné fondy podľa článku 33 štatútu a príspevky podľa článku 49.2 štatútu vo vzťahu k centrálnym bankám členských štátov, ktorých výnimky boli zrušené.

Nominálna hodnota.

16.

Zisk za rok

 

Nominálna hodnota.“

2.

Príloha III sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA III

ZVEREJŇOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ECB

(v miliónoch EUR)

Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra …

Vykazovaný rok

Predchádzajúci rok

1.1.1.

Úrokové výnosy z devízových rezervných aktív

 

 

1.1.2.

Úrokové výnosy z prideľovania eurobankoviek v rámci Eurosystému

 

 

1.1.3.

Ostatné úrokové výnosy

 

 

1.1.

Úrokové výnosy

 

 

1.2.1.

Úročenie pohľadávok NCB z prevedených devízových rezerv

 

 

1.2.2.

Ostatné úrokové náklady

 

 

1.2.

Úrokové náklady

 

 

1.

Čisté úrokové výnosy

 

 

2.1.

Realizované zisky/straty z finančných operácií

 

 

2.2.

Zníženie hodnoty finančných aktív a pozícií

 

 

2.3.

Tvorba a použitie rezerv na kurzové, úrokové, úverové riziká a riziká vyplývajúce z ceny zlata

 

 

2.

Čistý výsledok finančných operácií, zníženia hodnoty a rezerv na krytie rizík

 

 

3.1.

Výnosy z poplatkov a provízií

 

 

3.2.

Náklady na poplatky a provízie

 

 

3.

Čistý(-é) výnos/náklady z poplatkov a provízií (4)

 

 

4.

Výnos z akcií a podielových účastí

 

 

5.

Ostatné výnosy

 

 

Celkové čisté výnosy

 

 

6.

Personálne náklady (5)

 

 

7.

Administratívne náklady (5)

 

 

8.

Odpisy hmotných a nehmotných fixných aktív

 

 

9.

Služby súvisiace s výrobou bankoviek (6)

 

 

10.

Ostatné náklady

 

 

(Strata)/zisk za rok

 

 


(1)  Ú. v. ES L 310, 11.12.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 52.

(3)  ECB môže alternatívne zverejňovať presné sumy v eurách alebo sumy zaokrúhlené iným spôsobom.

(4)  Členenie na náklady a výnosy sa môže alternatívne uviesť vo vysvetľujúcich poznámkach k ročnej účtovnej závierke.

(5)  Vrátane administratívnych rezerv.

(6)  Táto položka sa používa vtedy, ak sa výroba bankoviek zadáva externým spoločnostiam (ako náklady na služby poskytované externými spoločnosťami, ktoré sú zodpovedné za výrobu bankoviek v mene centrálnych bánk). Odporúča sa, aby sa náklady vynaložené v súvislosti s emisiou eurobankoviek účtovali vo výkaze ziskov a strát, tak ako sú fakturované alebo inak vynaložené (pozri tiež usmernenie ECB/2006/16).“


29.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/71


ODPORÚČANIE RADY

z 22. decembra 2009

o očkovaní proti sezónnej chrípke

(Text s významom pre EHP)

(2009/1019/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 168 ods. 6,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Sezónna chrípka je nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa v Európe objavuje počas zimných mesiacov vo forme epidémie. Patrí k najvýznamnejším a najbežnejším prenosným chorobám a je významnou príčinou chorobnosti a úmrtnosti vo všetkých členských štátoch.

(2)

V niektorých prípadoch dochádza ku komplikáciám, ktoré sú závažnejšie ako pri spontánne miznúcich infekciách dýchacích ciest a spôsobujú ťažký zápal pľúc alebo iné sekundárne komplikácie, ktoré sú niekedy smrteľné. K týmto komplikáciám dochádza oveľa častejšie vo vekových skupinách starších osôb a u osôb s chronickými ochoreniami.

(3)

Sezónnu chrípku možno zmierniť očkovaním, ale vírus často mení zloženie svojich antigénov, a preto skupiny expertov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pravidelne prehodnocujú zloženie očkovacích látok.

(4)

V roku 2003 Svetové zdravotnícke zhromaždenie prijalo rezolúciu 56.19 s cieľom zvýšiť mieru zaočkovanosti proti chrípke u všetkých vysokoohrozených osôb tak, aby sa do roku 2006 dosiahla zaočkovanosť aspoň 50 % vo vekových skupinách starších ľudí a do roku 2010 aspoň 75 %.

(5)

Európsky parlament prijal 26. októbra 2005 a 14. júna 2006 uznesenia s názvami Stratégia boja proti chrípkovej pandémii a Plánovanie pripravenosti a reakcie na pandémiu chrípky v Európskom spoločenstve, ktoré vyzývajú členské štáty na zvýšenie zaočkovanosti proti chrípke v súlade s odporúčaniami WHO. V týchto uzneseniach sa členské štáty zároveň vyzývajú, aby v súlade s odporúčaniami WHO zvýšili zaočkovanosť v období medzi pandémiami.

(6)

Preto by sa mali podniknúť koordinované kroky na úrovni Európskej únie s cieľom zmierniť dôsledky sezónnej chrípky nabádaním rizikových skupín a zdravotníckych pracovníkov na očkovanie. Účelom tohto odporúčania je dosiahnuť cieľ 75 % zaočkovanosti vo vekových skupinách starších osôb podľa odporúčania WHO čo najskôr, pokiaľ možno do zimnej sezóny 2014 – 2015. Tento cieľ 75 % by sa mal podľa možnosti rozšíriť aj na rizikovú skupinu osôb s chronickými ochoreniami, pričom by sa mali zohľadniť pokyny vydané Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

(7)

Vyššia zaočkovanosť rizikových skupín by zároveň prispela k vyššej zaočkovanosti vo všeobecnosti vrátane zdravotníckych pracovníkov.

(8)

Prvým nevyhnutným krokom na uskutočnenie týchto zmien je informovať o probléme sezónnej chrípky prostredníctvom kampaní pre verejnosť a odborníkov všetky zainteresované strany v sektore zdravotnej starostlivosti, rizikové skupiny, zdravotníckych pracovníkov, lekárov, riadiacich pracovníkov v zdravotníctve a tvorcov politík. Zdravotnícki pracovníci by mali byť informovaní o zvýšenom nebezpečenstve, ktorému sú vystavení ich zraniteľnejší pacienti. Mali by si byť vedomí aj svojej povinnosti poskytovať pacientom náležité rady v súvislosti s očkovaním.

(9)

Predovšetkým je nevyhnutné zhromaždiť konkrétne a porovnateľné údaje o zaočkovanosti rizikových skupín na vnútroštátnej úrovni, aby bolo možné náležite vyhodnotiť situáciu vo všetkých členských štátoch. Tieto údaje neboli doteraz vždy k dispozícii. Na základe týchto údajov si Komisia a členské štáty budú môcť vymieňať informácie a najlepšie postupy s tretími krajinami prostredníctvom súčasných spôsobov medzinárodnej spolupráce v oblasti zdravia.

(10)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (1) (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC), sa ECDC poverilo predovšetkým poslaním poskytovať Komisii a členským štátom technické a vedecké poznatky. ECDC prevádzkuje tiež špecializovanú sieť zriadenú na účely dohľadu nad sezónnou chrípkou podľa rozhodnutia Komisie 2000/96/ES z 22. decembra 1999 o prenosných chorobách, ktoré majú byť postupne zahrnuté do siete Spoločenstva na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (2). ECDC by teda malo pomáhať členským štátom pri poskytovaní vedeckých poznatkov o očkovaní proti sezónnej chrípke.

(11)

V súvislosti s očkovaním proti sezónnej chrípke dosiahnutie cieľa 75 % zaočkovanosti starších osôb, odporúčané WHO, zreteľne uľahčia koordinované kroky na úrovni Európskej únie,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.

Členské štáty sa vyzývajú, aby podľa potreby prijali a vykonávali akčné plány alebo politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktorých cieľom je zvýšenie zaočkovanosti, tak aby sa čo najskôr a podľa možnosti do zimnej sezóny 2014 – 2015 dosiahla 75 % zaočkovanosť vo vekovej skupine starších osôb a podľa možnosti vo všetkých rizikových skupinách uvedených v bode 2 písm. a), pokiaľ sa tento cieľ ešte nedosiahol. Členské štáty sa tiež nabádajú, aby zvýšili zaočkovanosť medzi zdravotníckymi pracovníkmi.

V akčných plánoch alebo politikách by sa malo prihliadnuť na nedostatky zistené na vnútroštátnej úrovni a mali by sa organizovať činnosti uvedené v bode 2 písm. b) a c).

2.

V rámci akčných plánov alebo politík uvedených v bode 1 sa členské štáty vyzývajú, aby:

a)

zohľadnili definíciu „vekových skupín starších osôb“ a „skupín rizikových osôb“ podľa pokynov vydaných ECDC;

b)

zmerali zaočkovanosť všetkých rizikových skupín a analyzovali, z akých dôvodov sa niektorí ľudia nechcú dať zaočkovať;

c)

podporovali vzdelávanie, odbornú prípravu a výmenu informácií o sezónnej chrípke a očkovaní prostredníctvom:

i)

poskytovania informácií zdravotníckym pracovníkom;

ii)

poskytovania informácií rizikovým skupinám a ich rodinným príslušníkom o rizikách spojených s chrípkou a o prevencii chrípky;

iii)

účinných informačných krokov v záujme odstránenia prekážok zaočkovanosti.

3.

Členské štáty sa vyzývajú, aby každý rok dobrovoľne podávali Komisii správu o vykonávaní tohto odporúčania, najmä o zaočkovanosti dosiahnutej v rizikových skupinách.

4.

Komisia sa vyzýva, aby pravidelne podávala Rade správy o vykonávaní tohto odporúčania, ktoré budú založené na údajoch poskytnutých členskými štátmi.

5.

Komisia sa vyzýva, aby naďalej podporovala výskum týkajúci sa chrípky prostredníctvom rámcových výskumných programov.

V Bruseli 22. decembra 2009

Za Radu

predseda

A. CARLGREN


(1)  Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 28, 3.2.2000, s. 50.


29.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie