ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.324.slo

Úradný vestník

Európskej únie

L 324

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
10. decembra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o štatistike pesticídov ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

10.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 324/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1185/2009

z 25. novembra 2009

o štatistike pesticídov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy, so zreteľom na spoločný text schválený zmierovacím výborom 10. novembra 2009 (2),

keďže:

(1)

V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (3), sa uznalo, že vplyv pesticídov, najmä pesticídov používaných v poľnohospodárstve, na zdravie ľudí a životné prostredie sa musí naďalej znižovať. Zdôraznila sa v ňom potreba dosiahnuť trvalo udržateľnejšie používanie pesticídov a vyzvalo sa na celkové výrazné zníženie rizík a na používanie pesticídov zlučiteľné s potrebnou ochranou plodín.

(2)

Vo svojom oznámení Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru s názvom „Smerom k tematickej stratégii trvalo udržateľného používania pesticídov“ Komisia uznala potrebu podrobnej, harmonizovanej a aktuálnej štatistiky predaja a používania pesticídov na úrovni Spoločenstva. Takáto štatistika je potrebná na posudzovanie politík Európskej únie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a na vypočítanie relevantných ukazovateľov rizík pre zdravie a životné prostredie spojených s používaním pesticídov.

(3)

Harmonizovaná a porovnateľná štatistika Spoločenstva o predaji a používaní pesticídov je nevyhnutná na vypracovanie a monitorovanie právnych predpisov a politík Spoločenstva v rámci Tematickej stratégie trvalo udržateľného využívania pesticídov.

(4)

Keďže účinky smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (4) sa prejavia až keď bude ukončené prvé hodnotenie účinných látok na použitie v biocídnych výrobkoch, Komisia ani väčšina členských štátov nemajú v súčasnosti dostatočné informácie alebo skúsenosti na to, aby navrhli ďalšie opatrenia týkajúce sa biocídov. Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by sa preto mal obmedziť na pesticídy, ktoré sú prípravkami na ochranu rastlín, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (5), pri ktorých už existujú bohaté skúsenosti so zberom údajov.

(5)

Očakáva sa však, že pri zohľadnení výsledkov zhodnotenia smernice 98/8/ES a na základe hodnotenia vplyvu sa rozsah pôsobnosti tohto nariadenia rozšíri tak, aby zahŕňal aj biocídne výrobky.

(6)

Dlhoročné skúsenosti Komisie so zberom údajov o predaji a používaní pesticídov poukázali na potrebu harmonizovanej metodiky zberu štatistických údajov na úrovni Spoločenstva z etapy uvádzania na trh ako aj od používateľov. Okrem toho sa na výpočet presných ukazovateľov rizika v súlade s cieľmi Tematickej stratégie trvalo udržateľného využívania pesticídov musia štatistické údaje členiť až po úroveň účinných látok.

(7)

Spomedzi rôznych možností zberu údajov hodnotených v posúdení vplyvu Tematickej stratégie trvalo udržateľného využívania pesticídov sa ako najlepšia možnosť odporučil povinný zber údajov, pretože umožňuje rýchle a nákladovo efektívne spracovanie presných a spoľahlivých údajov o uvádzaní na trh a používaní pesticídov.

(8)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike (6) tvorí referenčný rámec ustanovení tohto nariadenia, ktorý vyžaduje najmä súlad so zásadami profesionálnej nezávislosti, nestrannosti, objektívnosti, spoľahlivosti, efektívnosti nákladov a ochrany individuálnych údajov v štatistike.

(9)

Zasielanie dôverných štatistických údajov sa riadi pravidlami stanovenými v nariadení (ES) č. 223/2009. Opatrenia prijaté v súlade s uvedeným nariadením zabezpečujú fyzickú a logickú ochranu dôverných údajov a zabezpečujú, aby pri tvorbe a zverejňovaní štatistík Spoločenstva neprichádzalo k ich nedovolenému sprístupneniu a použitiu na iné ako štatistické účely.

(10)

Uverejňovanie a šírenie údajov zbieraných podľa tohto nariadenia sa riadi pravidlami ustanovenými v nariadení (ES) č. 223/2009. Opatrenia prijaté v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009 zabezpečujú fyzickú a logickú ochranu dôverných údajov a zabezpečujú, aby pri tvorbe a zverejňovaní štatistík Spoločenstva neprichádzalo k ich nedovolenému sprístupneniu a použitiu na iné ako štatistické účely.

(11)

Údaje týkajúce sa uvádzania pesticídov na trh a ich využívania, ktoré sa predkladajú podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (7), a podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, by sa mali hodnotiť v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenej smernice a uvedeného nariadenia.

(12)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (8) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (9).

(13)

V záujme zabezpečenia porovnateľných výsledkov by sa štatistika o pesticídoch mala tvoriť v určenom členení, vo vhodnej forme a v stanovenej lehote od konca referenčného roka, ako je vymedzené v prílohách k tomuto nariadeniu.

(14)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (10).

(15)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na vymedzenie ošetrenej plochy a na úpravu prílohy III. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(16)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to vytvorenie spoločného rámca na systematickú tvorbu štatistiky Spoločenstva o uvádzaní na trh a používaní pesticídov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(17)

Výbor pre štatistický program ustanovený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (11) bol konzultovaný,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a ciele

1.   Týmto nariadením sa ustanovuje spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistiky Spoločenstva o uvádzaní na trh a používaní tých pesticídov, ktoré sú prípravkami na ochranu rastlín podľa článku 2 písm. a) bod i).

2.   Predmetom štatistiky sú:

ročné množstvá pesticídov uvádzaných na trh v súlade s prílohou I;

ročné množstvá pesticídov použitých v poľnohospodárstve v súlade s prílohou II.

3.   Štatistika bude spolu s iným dôležitými údajmi slúžiť najmä na účely článkov 4 a 15 smernice 2009/128/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„pesticídy“ sú:

i)

prípravky na ochranu rastlín podľa definície v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

ii)

biocídne výrobky podľa definície v článku 2 ods. 1 smernice 98/8/ES;

b)

„látky“ sú látky vymedzené v článku 3 bode 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 vrátane účinných látok, safenerov a synergentov;

c)

„účinné látky“ sú účinné látky uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

d)

„safenery“ sú safenery uvedené v článku 2 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2009;

e)

„synergenty“ sú synergenty uvedené v článku 2 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1107/2009;

f)

„uvedenie na trh“ je uvedenie na trh vymedzené v článku 3 bode 9 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

g)

„držiteľ autorizácie“ je držiteľ autorizácie vymedzený v článku 3 bode 24 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

h)

„poľnohospodárske použitie“ je akýkoľvek druh aplikácie prípravku na ochranu rastlín priamo alebo nepriamo spojenej s výrobou rastlinných produktov v rámci hospodárskej činnosti poľnohospodárskeho podniku;

i)

„profesionálny používateľ“ je profesionálny používateľ vymedzený v článku 3 bode 1 smernice 2009/128/ES;

j)

„poľnohospodársky podnik“ je poľnohospodársky podnik vymedzený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 z 19. novembra 2008 o štrukturálnych zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby (12).

Článok 3

Zber, zasielanie a spracovanie údajov

1.   Členské štáty zbierajú údaje potrebné na špecifikáciu charakteristík uvedených v prílohe I každoročne a na špecifikáciu charakteristík uvedených v prílohe II každých päť rokov prostredníctvom:

zisťovaní,

informácií o uvádzaní na trh a používaní pesticídov zohľadňujúcich najmä povinnosti podľa článku 67 nariadenia (ES) č. 1107/2009,

administratívnych zdrojov alebo

kombinácie týchto prostriedkov, vrátane postupov štatistického odhadu vychádzajúceho z odborných posudkov alebo modelov.

2.   Členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu) štatistické výsledky, vrátane dôverných údajov, podľa harmonogramu a s periodicitou špecifikovanou v prílohách I a II. Údaje sa predkladajú v súlade s klasifikáciou uvedenou v prílohe III.

3.   Členské štáty zasielajú údaje v elektronickej forme, vo vhodnom technickom formáte, ktorý prijme Komisia (Eurostat) v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 6 ods. 2

4.   Z dôvodov ochrany dôverných údajov Komisia (Eurostat) pred zverejnením údaje agreguje podľa chemických tried alebo kategórií prípravkov, ako sa uvádza v prílohe III, pričom riadne zohľadní ochranu dôverných údajov na úrovni jednotlivých členských štátov. V súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 223/2009 použijú vnútroštátne orgány a Komisia (Eurostat) dôverné údaje výlučne na štatistické účely.

Článok 4

Hodnotenie kvality

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú kritériá kvality ustanovené v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009.

2.   Členské štáty predložia Komisii (Eurostatu) správy o kvalite zasielaných údajov, ako sa uvádza v prílohách I a II. Komisia (Eurostat) vyhodnotí kvalitu zasielaných údajov.

Článok 5

Vykonávacie opatrenia

1.   Primeraný technický formát na zasielanie údajov sa prijme v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 6 ods. 2

Komisia môže v prípade potreby upraviť požiadavky na poskytovanie správ o kvalite uvedených v oddiele 6 príloh I a II. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 3

2.   Komisia prijme vymedzenie pojmu „ošetrenej plochy“ uvedenej v oddiele 2 prílohy II. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 3

3.   Komisia pravidelne, najmenej však každých päť rokov, upraví zoznam sledovaných látok a ich klasifikáciu do kategórií prípravkov a chemických tried, ako je uvedené v prílohe III. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 3

Článok 6

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre Európsky štatistický systém zriadený článkom 7 nariadenia (ES) č. 223/2009.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8

Článok 7

Správa

Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade každých päť rokov správu o vykonávaní nariadenia. V tejto správe sa zhodnotí najmä kvalita zasielaných údajov, ako sa uvádza v článku 4, metódy zbierania údajov, zaťaženie podnikov, poľnohospodárskych podnikov a vnútroštátnych administratív a užitočnosť tejto štatistiky v rámci Tematickej stratégie trvalo udržateľného využívania pesticídov, najmä pokiaľ ide o ciele stanovené v článku 1. Ak je to vhodné, správa obsahuje návrhy na ďalšie zlepšenie kvality údajov a metód ich zberu, čím sa zlepší pokrytie a porovnateľnosť údajov a zníži sa zaťaženie podnikov, poľnohospodárskych podnikov a vnútroštátnych administratív.

Prvá správa sa predloží do 31. decembra 2016.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu, 25. novembra 2009.

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

Å. TORSTENSSON


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 27.10.2007, s. 86.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. marca 2008 (Ú. v. EÚ C 66 E, 20.3.2009, s. 98), spoločná pozícia Rady z 20. novembra 2008 (Ú. v. EÚ C 38 E, 17.2.2009, s. 1), pozícia Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku), rozhodnutie Rady zo 16. novembra 2009 a legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2009.

(3)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

(7)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71.

(8)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

(9)  Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13.

(10)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

(12)  Ú. v. EÚ L 321, 1.12.2008, s. 14.


PRÍLOHA I

ŠTATISTIKA O UVÁDZANÍ PESTICÍDOV NA TRH

Oddiel 1

Pokrytie

Štatistika sa vzťahuje na látky uvedené v prílohe III, ktoré sa nachádzajú v pesticídoch uvádzaných na trh v každom členskom štáte. Osobitná pozornosť sa venuje tomu, aby sa zabránilo dvojnásobnému započítavaniu v prípade úpravy prípravku alebo prevodu autorizácie medzi držiteľmi autorizácie.

Oddiel 2

Parametre

V každom členskom štáte sa zbierajú údaje o množstvách každej látky uvedenej v prílohe III, ktorá sa nachádza v pesticídoch uvádzaných na trh.

Oddiel 3

Merné jednotky

Údaje sa vyjadrujú v kilogramoch látky.

Oddiel 4

Referenčné obdobie

Referenčným obdobím je kalendárny rok.

Oddiel 5

Prvé referenčné obdobie, periodicita a zasielanie výsledkov

1.

Prvé referenčné obdobie je druhý kalendárny rok po 30. decembra 2009.

2.

Po prvom referenčnom období poskytujú členské štáty údaje za každý ďalší kalendárny rok. Tieto údaje uverejňujú najmä na internete v súlade s požiadavkami na ochranu dôverných štatistických údajov podľa nariadenia (ES) č. 223/2009, s cieľom zabezpečiť informovanosť verejnosti.

3.

Údaje sa zasielajú Komisii (Eurostatu) do 12 mesiacov od konca referenčného roka.

Oddiel 6

Správa o kvalite

Členské štáty predkladajú Komisii (Eurostatu) správu o kvalite uvedenú v článku 4, ktorá obsahuje:

použitú metodiku zberu údajov;

príslušné aspekty kvality podľa použitej metodiky zberu údajov;

opis použitých postupov odhadov, agregácií a vylučovania.

Táto správa sa zasiela Komisii (Eurostatu) do 15 mesiacov od konca referenčného roka.


PRÍLOHA II

ŠTATISTIKA O POUŽÍVANÍ PESTICÍDOV V POĽNOHOSPODÁRSTVE

Oddiel 1

Pokrytie

1.

Štatistika sa vzťahuje na látky uvedené v prílohe III, ktoré sa nachádzajú v pesticídoch používaných na každú vybranú plodinu v každom členskom štáte.

2.

Každý členský štát vytvorí výber plodín, ktoré sa budú sledovať počas päťročného obdobia vymedzeného v oddiele 5. Výber sa pripraví tak, aby reprezentoval plodiny pestované v členskom štáte a použité látky.

Výber plodín zohľadní najrelevantnejšie plodiny pre národné akčné plány uvedené v článku 4 smernice 2009/128/ES.

Oddiel 2

Parametre

Pre každú vybranú plodinu sa zbierajú tieto parametre:

a)

množstvo každej látky uvedenej v prílohe III, ktorú obsahujú pesticídy použité na tejto plodine a

b)

plocha ošetrená každou látkou.

Oddiel 3

Merné jednotky

1.

Množstvo použitých látok sa vyjadruje v kilogramoch.

2.

Ošetrené plochy sa vyjadrujú v hektároch.

Oddiel 4

Referenčné obdobie

1.

Referenčné obdobie je v zásade obdobie s maximálnou dĺžkou 12 mesiacov, ktoré zahŕňa všetky ošetrenia určené na ochranu rastlín priamo alebo nepriamo súvisiace s plodinou.

2.

Referenčné obdobie sa oznamuje ako rok, v ktorom sa začal zber.

Oddiel 5

Prvé referenčné obdobie, periodicita a zasielanie výsledkov

1.

Členské štáty zostavujú za každé päťročné obdobie štatistiku o používaní pesticídov pre každú vybranú plodinu v referenčnom období, ako je vymedzené v oddiele 4.

2.

Členské štáty si môžu za referenčné obdobie zvoliť ktorékoľvek obdobie v päťročnom období. Voľba sa môže uskutočniť nezávisle pre každú vybranú plodinu.

3.

Prvé päťročné obdobie sa začne prvým kalendárnym rokom nasledujúcim po 30. decembra 2009.

4.

Členské štáty poskytujú údaje za každé päťročné obdobie.

5.

Údaje sa zasielajú Komisii (Eurostatu) do 12 mesiacov od konca každého päťročného obdobia a uverejňujú sa najmä na internete v súlade s požiadavkami na ochranu dôverných štatistických údajov podľa nariadenia (ES) č. 223/2009, s cieľom zabezpečiť informovanosť verejnosti.

Oddiel 6

Správa o kvalite

Spolu s výsledkami členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu) správu o kvalite uvedenú v článku 4, ktorá obsahuje:

plán metodiky odberu vzoriek;

metodiku použitú na zber údajov;

odhad relatívnej dôležitosti zahrnutých plodín vzhľadom na celkové množstvo použitých pesticídov;

príslušné aspekty kvality podľa metodiky použitej na zber údajov;

porovnanie údajov o pesticídoch použitých počas päťročného obdobia a údajov o pesticídoch uvedených na trh za zodpovedajúcich päť rokov;

súhrnný popis komerčného nepoľnohospodárskeho využitia pesticídov, získaný v rámci pilotných štúdií uskutočnených pod vedením Komisie (Eurostatu).


PRÍLOHA III

HARMONIZOVANÁ KLASIFIKÁCIA LÁTOK

HLAVNÉ SKUPINY

Kód

Chemická trieda

Látky bežné názvy

CAS RČ (1)

CIPAC (2)

Kategórie prípravkov

 

 

Spoločná nomenklatúra

 

 

Fungicídy a baktericídy

F0

 

 

 

 

Anorganické fungicídy

F1

 

 

 

 

 

F1.1

ZLÚČENINY MEDI

VŠETKY ZLÚČENINY MEDI

 

44

 

F1.1

 

ZMES BORDEAUX

8011-63-0

44

 

F1.1

 

HYDROXID MEĎNATÝ

20427-59-2

44

 

F1.1

 

OXICHLORID MEĎNATÝ

1332-40-7

44

 

F1.1

 

TRIBÁZICKÝ SÍRAN MEĎNATÝ

1333-22-8

44

 

F1.1

 

OXID MEĎNATÝ (I)

1319-39-1

44

 

F1.1

 

OSTATNÉ MEĎNATÉ SOLI

 

44

 

F1.2

ANORGANICKÁ SÍRA

SÍRA

7704-34-9

18

 

F1.3

OSTATNÉ ANORGANICKÉ FUNGICÍDY

OSTATNÉ ANORGANICKÉ FUNGICÍDY

 

 

Fungicídy na báze karbamátov a ditiokarbamátov

F2

 

 

 

 

 

F2.1

FUNGICÍDY NA BÁZE KARBANILÁTOV

DIETOFENKARB

87130-20-9

513

 

F2.2

KARBAMÁTOVÉ FUNGICÍDY

BENTIAVALIKARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALIKARB

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOKARB

24579-73-5

399

 

F2.3

DITIOKARBAMÁTOVÉ FUNGICÍDY

MANKOZEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

TIRAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137-30-4

31

Fungicídy na báze benzimidazolov

F3

 

 

 

 

 

F3.1

BENZIMIDAZOLOVÉ FUNGICÍDY

KARBENDAZÍM

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

 

F3.1

 

TIABENDAZOL

148-79-8

323

 

F3.1

 

METYL-TIOFANÁT

23564-05-8

262

Fungicídy na báze imidazolov a triazolov

F4

 

 

 

 

 

F4.1

KONAZOLOVÉ FUNGICÍDY

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUKONAZOL

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CYPROKONAZOL

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOKONAZOL

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINIKONAZOL

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXIKONAZOL

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUKONAZOL

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUCHINKONAZOL

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOL

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXAKONAZOL

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILKONAZOL)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METKONAZOL

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MYKLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENKONAZOL

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPIKONAZOL

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTIOKONAZOL

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUKONAZOL

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRAKONAZOL

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICYKLAZOL

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITIKONAZOL

131983-72-7

652

 

F4.2

IMIDAZOLOVÉ FUNGICÍDY

KYAZOFAMID

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDON

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXID

72459-58-6

729

Fungicídy na báze morfolínov

F5

 

 

 

 

 

F5.1

MORFOLÍNOVÉ FUNGICÍDY

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

Ostatné fungicídy

F6

 

 

 

 

 

F6.1

FUNGICÍDY NA BÁZE ALIFATICKÉHO DUSÍKA

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODÍN

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATÍN

108173-90-6

361

 

F6.2

AMIDOVÉ FUNGICÍDY

BENALAXYL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSKALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXYL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLYLFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMID

156052-68-5

640

 

F6.3

ANILIDOVÉ FUNGICÍDY

KARBOXÍN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

ANTIBIOTICKÉ FUNGICÍDY -BAKTERICÍDY

KASUGAMYCÍN

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLYOXÍNY

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMYCÍN

57-92-1

312

 

F6.5

AROMATICKÉ FUNGICÍDY

CHLÓRTALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DIKLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

DIKARBOXIMIDOVÉ FUNGICÍDY

IPRODIÓN

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCYMIDÓN

32809-16-8

383

 

F6.7

DINITROANILÍNOVE FUNGICÍDY

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

DINITROFENOLOVÉ FUNGICÍDY

DINOKAP

39300-45-3

98

 

F6.9

ORGANOFOSFOROVÉ FUNGICÍDY

FOSETYL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLKLOFOS-METYL

57018-04-9

479

 

F6.10

OXAZOLOVÉ FUNGICÍDY

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADON

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINKLOZOLÍN

50471-44-8

280

 

F6.11

FENYLPYROLOVÉ FUNGICÍDY

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FTALIMIDOVÉ FUNGICÍDY

KAPTÁN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

PYRIMIDÍNOVÉ FUNGICÍDY

BUPIRIMÁT

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PYRIMETANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

CHINOLÍNOVÉ FUNGICÍDY

CHINOXYFÉN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HYDROXYCHINOLÍN SULFÁT

134-31-6

677

 

F6.15

CHINÓNOVÉ FUNGICÍDY

DITIANÓN

3347-22-6

153

 

F6.16

STROBILURÍNOVÉ FUNGICÍDY

AZOXYSTROBÍN

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBÍN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBÍN

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KREZOXÍM-METYL

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PIKOXYSTROBÍN

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PYRAKLOSTROBÍN

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXYSTROBÍN

141517-21-7

617

 

F6.17

MOČOVINOVÉ FUNGICÍDY

PENCYKURON

66063-05-6

402

 

F6.18

NEZARADENÉ FUNGICÍDY

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

KYSELINA BENZOOVÁ

65-85-0

622

 

F6.18

 

DICHLÓRFÉN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENON

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-FENYFENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMÍN

118134-30-8

572

 

F6.19

OSTATNÉ FUNGICÍDY

OSTATNÉ FUNGICÍDY

 

 

Herbicídy, desikanty a prípravky na ničenie machu

H0

 

 

 

 

Herbicídy na báze fenoxy-fytohormónov

H1

 

 

 

 

 

H1.1

FENOXY HERBICÍDY

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DICHLÓRPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MEKOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MEKOPROP-P

16484-77-8

475

Herbicídy na báze triazínov a triazinónov

H2

 

 

 

 

 

H2.1

METYLTIOTRIAZÍNOVÉ HERBICÍDY

METOPROTRYN

841-06-5

94

 

H2.2

TRIAZÍNOVÉ HERBICÍDY

SIMETRYN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTYLAZÍN

5915-41-3

234

 

H2.3

TRIAZINÓNOVÉ HERBICÍDY

METAMITRÓN

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZÍN

21087-64-9

283

Herbicídy na báze amidov a anilidov

H3

 

 

 

 

 

H3.1

AMIDOVÉ HERBICÍDY

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

IZOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMID

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETOXAMID

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMID

23950-58-5

315

 

H3.2

ANILIDOVÉ HERBICÍDY

DIFLUFENIKAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZACHLÓR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

CHLÓRACETANILIDOVÉ HERBICÍDY

ACETOCHLÓR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALACHLÓR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETACHLÓR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILACHLÓR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPACHLÓR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLACHLÓR

87392-12-9

607

Herbicídy na báze karbamátov a bis-karbamátov

H4

 

 

 

 

 

H4.1

BIS-KARBAMÁTOVÉ HERBICÍDY

CHLÓRPROFAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

H4.2

KARBAMÁTOVÉ HERBICÍDY

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

KARBETAMID

16118-49-3

95

Herbicídy na báze derivátov dinitroanilínu

H5

 

 

 

 

 

H5.1

DINITROANILÍNOVÉ HERBICÍDY

BENFLURALÍN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALÍN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETALFLURALÍN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORYZALÍN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETALÍN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALÍN

2582-09-8

183

Herbicídy na báze derivátov močoviny, uracilu alebo sulfonylmočoviny

H6

 

 

 

 

 

H6.1

SULFONYLMOČOVINOVÉ HERBICÍDY

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

CHLÓRSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETOXYSULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MEZOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

TIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

URACILOVÉ HERBICÍDY

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

MOČOVINOVÉ HERBICÍDY

CHLÓRTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

IZOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METABENZTIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Ostatné herbicídy

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ARYLOXYFENOXY PROPIÓNOVÉ HERBICÍDY

KLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DIKLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOXYFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPACHIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

CHIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

CHIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

BENZOFURÁNOVÉ HERBICÍDY

ETOFUMEZÁT

26225-79-6

233

 

H7.3

HERBICÍDY NA BÁZE KYSELINY BENZOOVEJ

CHLÓRTAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DIKAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

BIPYRIDÝLIOVÉ HERBICÍDY

DIKVÁT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAKVÁT

4685-14-7

56

 

H7.5

CYKLOHEXÁNDIÓNOVÉ HERBICÍDY

KLETODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CYKLOXYDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

DIAZÍNOVÉ HERBICÍDY

PYRIDÁT

55512-33-9

447

 

H7.7

DIKARBOXIMIDOVÉ HERBICÍDY

CINIDON-ETYL

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZÍN

103361-09-7

578

 

H7.8

DIFENYLÉTEROVÉ HERBICÍDY

AKLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OXYFLUÓRFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

IMIDAZOLINÓNOVÉ HERBICÍDY

IMAZAMETABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETAPYR

81335-77-5

700

 

H7.10

ANORGANICKÉ HERBICÍDY

SULFAMÁT AMÓNNY

7773-06-0

679

 

H7.10

 

CHLOREČNANY

7775-09-9

7

 

H7.11

IZOXAZOLOVÉ HERBICÍDY

IZOXAFLUTOL

141112-29-0

575

 

H7.12

MORFAKTÍNOVÉ HERBICÍDY

FLURENOL

467-69-6

304

 

H7.13

NITRILOVÉ HERBICÍDY

BROMOXYNIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DICHLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOXYNIL

1689-83-4

86

 

H7.14

ORGANOFOSFOROVÉ HERBICÍDY

GLUFOSINÁT

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLYFOZÁT

1071-83-6

284

 

H7.15

FENYLPYRAZOLOVÉ HERBICÍDY

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

PYRIDAZÍNOVÉ HERBICÍDY

CHLÓRIDAZÓN

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMÓN

96525-23-4

569

 

H7.17

PYRIDÍNKARBOXAMIDOVÉ HERBICÍDY

PIKOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

HERBICÍDY NA BÁZE KYSELINY PYRIDÍNKARBOXYLOVEJ

KLOPYRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PIKLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

HERBICÍDY NA BÁZE KYSELINY PYRIDYLOXYOCTOVEJ

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRIKLOPYR

55335-06-3

376

 

H7.20

CHINOLÍNOVÉ HERBICÍDY

CHINKLORAK

84087-01-4

493

 

H7.20

 

CHINMERAK

90717-03-6

563

 

H7.21

TIADIZÍNOVÉ HERBICÍDY

BENTAZÓN

25057-89-0

366

 

H7.22

TIOKARBAMÁTOVÉ HERBICÍDY

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINÁT

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOKARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

TIOBENKARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRIALÁT

2303-17-5

97

 

H7.23

TRIAZOLOVÉ HERBICÍDY

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

TRIAZOLINÓNOVÉ HERBICÍDY

KARFENTRAZÓN

128639-02-1

587

 

H7.25

TRIAZOLÓNOVÉ HERBICÍDY

PROPOXYKARBAZÓN

145026-81-9

655

 

H7.26

TRIKETÓNOVÉ HERBICÍDY

MEZOTRIÓN

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULKOTRIÓN

99105-77-8

723

 

H7.27

NEZARADENÉ HERBICÍDY

KLOMAZÓN

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROCHLÓRIDÓN

61213-25-0

430

 

H7.27

 

CHINOKLAMIN

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METAZOL

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OXADIARGYL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OXADIAZÓN

19666-30-9

213

 

H7.27

OSTATNÉ HERBICÍDY, DESIKANTY A PRÍPRAVKY NA NIČENIE MACHU

OSTATNÉ HERBICÍDY, DESIKANTY A PRÍPRAVKY NA NIČENIE MACHU

 

 

Insekticídy a akaricídy

I0

 

 

 

 

Insekticídy na báze pyretroidov

I1

 

 

 

 

 

I1.1

PYRETROIDOVÉ INSEKTICÍDY

AKRINATRÍN

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALFA-CYPERMETRÍN

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA-CYFLUTRÍN

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA-CYPERMETRÍN

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTRÍN

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CYFLUTRÍN

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CYPERMETRÍN

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETRÍN

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERÁT

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMA-CYHALOTRÍN

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CYHALOTRÍN

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINÁT

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTRÍN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CYPERMETRÍN

52315-07-8

733

Insekticídy na báze chlórovaných uhľovodíkov

I2

 

 

 

 

 

I2.1

ORGANOCHLÓROVÉ INSEKTICÍDY

DIKOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insekticídy na báze karbamátov a oxim-karbamátov

I3

 

 

 

 

 

I3.1

OXIM-KARBAMÁTOVÉ INSEKTICÍDY

METOMYL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OXAMYL

23135-22-0

342

 

I3.2

KARBAMÁTOVÉ INSEKTICÍDY

BENFURAKARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

KARBARYL

63-25-2

26

 

I3.2

 

KARBOFURÁN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

KARBOSULFÁN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOXYKARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANÁT

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METIOKARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMIKARB

23103-98-2

231

Insekticídy na báze organofosfátov

I4

 

 

 

 

 

I4.1

ORGANOFOSFOROVÉ INSEKTICÍDY

AZINFOS-METYL

86-50-0

37

 

I4.1

 

KADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

CHLÓRPYRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

CHLÓRPYRIFOS-METYL

5589-13-0

486

 

I4.1

 

COUMAFOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINÓN

333-41-5

15

 

I4.1

 

DICHLÓRVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETOÁT

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETOPROFOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTIÓN

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTIAZAT

98886-44-3

585

 

I4.1

 

IZOFENFOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATIÓN

121-75-5

12

 

I4.1

 

METAMIDOFOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OXYDEMETÓN-METYL

301-12-2

171

 

I4.1

 

FOSALÓN

2310-17-0

109

 

I4.1

 

FOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

FOXIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIFOS-METYL

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRICHLÓRFON

52-68-6

68

Insekticídy na báze biologických a botanických produktov

I5

 

 

 

 

 

I5.1

BIOLOGICKÉ INSEKTICÍDY

AZADIRACHTÍN

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NIKOTÍN

54-11-5

8

 

I5.1

 

PYRETRÍNY

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENÓN

83-79-4

671

Ostatné insekticídy

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSEKTICÍDY VZNIKNUTÉ KVASENÍM

ABAMEKTÍN

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMEKTÍN

51596-10-2

51 596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

BENZOYLMOČOVINOVÉ INSEKTICÍDY

DIFLUBENZURÓN

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURÓN

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURÓN

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURÓN

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURÓN

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURÓN

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURÓN

64628-44-0

548

 

I6.4

KARBAZÁTOVÉ INSEKTICÍDY

BIFENAZÁT

149877-41-8

736

 

I6.5

DIAZYLHYDRAZÍNOVÉ INSEKTICÍDY

METOXYFENOZID

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZID

112410-23-8

724

 

I6.6

REGULÁTORY RASTU HMYZU

BUPROFEZÍN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CYROMAZÍN

66215-27-8

420

 

I6.6

 

HEXYTIAZOX

78587-05-0

439

 

I6.7

FEROMÓNY HMYZU

(E,Z)-9-DODECENYL ACETÁT

35148-19-7

422

 

I6.8

NITROGUANIDÍNOVÉ INSEKTICÍDY

KLOTIANIDÍN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

TIAMETOXAM

153719-23-4

637

 

I6.9

ORGANOCÍNOVÉ INSEKTICÍDY

AZOCYKLOTÍN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CYHEXATÍN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATÍN OXID

13356-08-6

359

 

I6.10

OXADIAZÍNOVÉ INSEKTICÍDY

INDOXAKARB

173584-44-6

612

 

I6.11

FENYLÉTEROVÉ INSEKTICÍDY

PYRIPROXYFÉN

95737-68-1

715

 

I6.12

PYRAZOLOVÉ (FENYL-) INSEKTICÍDY

FENPYROXIMÁT

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

PYRIDÍNOVÉ INSEKTICÍDY

PYMETROZÍN

123312-89-0

593

 

I6.14

PYRIDYLMETYLAMÍNOVÉ INSEKTICÍDY

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDAKLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

TIAKLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

INSEKTICÍDY NA BÁZE ESTEROV KYSELINY SIRIČITEJ

PROPARGIT

2312-35-8

216

 

I6.16

TETRAZÍNOVÉ INSEKTICÍDY

KLOFENTEZÍN

74115-24-5

418

 

I6.17

INSEKTICÍDY NA BÁZE KYSELINY TETRONOVEJ

SPIRODIKLOFÉN

148477-71-8

737

 

I6.18

(KARBAMOYL-) TRIAZOLOVÉ INSEKTICÍDY

TRIAZAMÁT

112143-82-5

728

 

I6.19

MOČOVINOVÉ INSEKTICÍDY

DIAFENTIURÓN

80060-09-9

8097

 

I6.20

NEZARADENÉ INSEKTICÍDY

ETOXAZOL

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZACHIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

OSTATNÉ INSEKTICÍDY-AKARICÍDY

OSTATNÉ INSEKTICÍDY-AKARICÍDY

 

 

Moluskocídy, spolu:

M0

 

 

 

 

Moluskocídy

M1

 

 

 

 

 

M1.1

KARBAMÁTOVÉ MOLUSKOCÍDY

TIODIKARB

59669-26-0

543

 

M1.2

OSTATNÉ MOLUSKOCÍDY

FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEHYD

108-62-3

62

 

M1.2

 

OSTATNÉ MOLUSKOCÍDY

 

 

Regulátory rastu rastlín, spolu:

PGR0

 

 

 

 

Fyziologické regulátory rastu rastlín

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

FYZIOLOGICKÉ REGULÁTORY RASTU RASTLÍN

CHLÓRMEKVÁT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CYKLANILID

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZID

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIFENYLAMÍN

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETEFÓN

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETOXYCHÍN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLÓRFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZACHÍN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

HYDRAZID KYSELINY MALEÍNOVEJ

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIKVÁT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METYLCYKLOPROPÉN

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PAKLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

VÁPENATÁ SOĽ PROHEXADIÓNU

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

SODNÁ SOĽ 5-NITROGUAIAKOLÁTU

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

NÁTRIUM-O-NITROFENOLÁT

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAK-ETYL

95266-40-3

8349

Prípravky proti klíčeniu

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

PRÍPRAVKY PROTI KLÍČENIU

KARVON

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

CHLÓRPROFAM

101-21-3

43

Ostatné regulátory rastu rastlín

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

OSTATNÉ REGULÁTORY RASTU RASTLÍN

OSTATNÉ PGR

 

 

Ostatné prípravky na ochranu rastlín, spolu:

ZR0

 

 

 

 

Minerálne oleje

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

MINERÁLNY OLEJ

ROPNÉ OLEJE

64742-55-8

29

Rastlinné oleje

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

RASTLINNÝ OLEJ

DECHTOVÉ OLEJE

 

30

Prípravky na sterilizáciu pôdy (vrátane nematicídov)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

BRÓMMETÁN

BRÓMMETÁN

74-83-9

128

 

ZR3.2

OSTATNÉ PRÍPRAVKY NA STERILIZÁCIU PÔDY

CHLÓRPIKRÍN

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICHLÓRPROPÉN

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

NÁTRIUM-METÁM

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

OSTATNÉ PRÍPRAVKY NA STERILIZÁCIU PÔDY

 

 

Rodenticídy

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICÍDY

BRODIFAKUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLÓN

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

CHLÓRALÓZA

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

CHLÓRFACINÓN

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

KUMATETRALYL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENAKUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETIALÓN

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOKUMAFÉN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARIN

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

OSTATNÉ RODENTICÍDY

 

 

Všetky ostatné prípravky na ochranu rastlín

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DEZINFEKČNÉ PRÍPRAVKY

OSTATNÉ DEZINFEKČNÉ PRÍPRAVKY

 

 

 

ZR5.2

OSTATNÉ PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN

OSTATNÉ PPP

 

 


(1)  Registračné čísla Chemical Abstracts Service.

(2)  Collaborative International Pesticides Analytical Council.


10.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 324/23


NARIADENIE RADY (ES) č. 1186/2009

zo 16. novembra 2009

ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla

(kodifikované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 26, 37 a 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (2) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Pri absencii špecifickej odchýlky prijatej v súlade s ustanoveniami zmluvy sa spoločné colné sadzby uplatňujú na všetok tovar dovezený na územie Spoločenstva. To isté platí v prípade poľnohospodárskych platieb a všetkých ostatných platieb pri dovoze stanovených na základe spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo osobitných opatrení vzťahujúcich sa na určitý tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov.

(3)

Avšak za určitých presne definovaných okolností, kde na základe osobitných podmienok, za ktorých je tovar dovážaný, chýba obvyklá potreba chrániť hospodárstvo, je takéto zaťaženie neodôvodnené.

(4)

Je želateľné, aby za takýchto okolností boli vykonané opatrenia, ktoré sú tradičné vo väčšine systémov colných pravidiel a ktoré umožňujú uplatniť na tovar oslobodenia od dovozného cla, ktorým by za normálnych okolností podliehali.

(5)

Takéto oslobodenia môžu byť tiež výsledkom medzinárodných mnohostranných dohovorov, ktorých zmluvnými stranami sú všetky alebo niektoré z členských štátov. Pokiaľ by Spoločenstvo malo uplatňovať takéto dohovory, predpokladá to zavedenie pravidiel Spoločenstva o oslobodeniach od cla, ktoré sa vytvoria v súlade s požiadavkami colnej únie na odstránenie rozdielov v účele, rozsahu a podmienkach uplatnenia oslobodení obsiahnutých v týchto dohovoroch a v súlade s požiadavkami colnej únie umožniť všetkým, ktorých sa to týka, využívať rovnaké výhody v celom Spoločenstve.

(6)

Určité oslobodenia, ktoré sa uplatňujú v členských štátoch, pochádzajú z konkrétnych dohovorov uzatvorených s tretími krajinami alebo s medzinárodnými organizáciami. Takéto dohovory vzhľadom na ich účel sa týkajú len členského štátu, ktorý dohovor podpísal. Nejaví sa potrebné na úrovni Spoločenstva definovať podmienky, za ktorých sa takéto oslobodenia priznávajú, ale javí sa dostatočne jednoduché splnomocniť príslušný členský štát na priznanie týchto oslobodení tam, kde je to potrebné prostredníctvom vhodného postupu ustanoveného na tento účel.

(7)

Zavedenie spoločnej poľnohospodárskej politiky znamená, že za určitých okolností môže byť niektorý tovar zaťažený vývoznými clami. Preto je tiež potrebné určiť na úrovni Spoločenstva prípady, v ktorých je možné priznať oslobodenie od takéhoto cla.

(8)

V záujme legislatívnej jednoznačnosti by mali byť ustanovenia aktov Spoločenstva, ktoré obsahujú určité opatrenia týkajúce sa oslobodení, ktoré nie sú dotknuté týmto nariadením, uvedené v tomto nariadení.

(9)

Toto nariadenie nevylučuje, aby členské štáty uplatnili zákazy alebo obmedzenia dovozu alebo vývozu odôvodnené na základe verejnej morálky, verejnej politiky alebo verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín, ochrany národného bohatstva majúceho umeleckú, historickú alebo archeologickú hodnotu alebo ochrany duševného a priemyselného vlastníctva.

(10)

S ohľadom na oslobodenia priznané v sumách ustanovených v eurách by mali byť zostavené pravidlá na prepočet takýchto súm do národných mien,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A DEFINÍCIE

Článok 1

V tomto nariadení sa ustanovujú prípady, v ktorých sa pri prepustení tovaru do voľného obehu alebo pri vývoze tovaru z colného územia Spoločenstva z dôvodu osobitných okolností prizná oslobodenie od dovozného cla, vývozného cla a opatrení prijatých na základe článku 133 zmluvy.

Článok 2

1.   Na účely tohto nariadenia:

a)

„Dovozné clá“ sú clá a platby s rovnocenným účinkom ako clo a tiež poľnohospodárske platby a iné platby pri dovoze stanovené na základe spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo na základe osobitných opatrení vzťahujúcich sa na určitý tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov.

b)

„Vývozné clá“ sú poľnohospodárske platby a iné platby pri vývoze stanovené na základe spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo na základe osobitných opatrení použiteľných na určitý tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov.

c)

„Osobný majetok“ je všetok majetok určený na osobné používanie dotknutých osôb alebo na uspokojovanie potrieb ich domácností.

„Osobný majetok“ tvorí najmä:

i)

zariadenie domácností;

ii)

bicykle a motocykle, súkromné motorové vozidlá a ich prívesy, kempingové obytné vozidlá a prívesy, rekreačné plavidlá a súkromné lietadlá.

Osobný majetok tvorí tiež zariadenie domácnosti primerané obvyklým potrebám rodiny, domáce zvieratá a zvieratá na jazdecké účely, ako aj prenosné nástroje, ktoré potrebuje dotknutá osoba na výkon svojej živnosti alebo povolania v oblasti úžitkového umenia alebo slobodných povolaní. Osobným majetkom nie je tovar, ktorého povaha alebo množstvo svedčí o tom, že ide o tovar na obchodné účely.

d)

„Zariadenie domácnosti“ sú osobné veci, domáca bielizeň, nábytok a vybavenie určené na osobnú potrebu týchto osôb alebo na uspokojovanie potrieb ich domácností.

e)

„Alkoholickým nápojom“ sa rozumie tovar (pivo, víno, aperitív na báze vína alebo alkoholu, brandy, likér alebo destilovaný nápoj a podobne), ktorý je uvedený v položkách 2203 až 2208 kombinovanej nomenklatúry.

2.   Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, tretími krajinami sa na účely uplatňovania hlavy II rozumejú aj tie časti území členských štátov, ktoré boli vylúčené z colného územia Spoločenstva nariadením Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (4).

HLAVA II

OSLOBODENIE OD DOVOZNÉHO CLA

KAPITOLA I

Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z bydliska v tretej krajine do Spoločenstva

Článok 3

Pokiaľ články 4 až 11 neustanovujú inak, osobný majetok dovážaný fyzickými osobami sťahujúcimi sa z bydliska v tretej krajine na colné územie Spoločenstva je oslobodený od dovozného cla.

Článok 4

Oslobodenie sa vzťahuje na osobný majetok, ktorý:

a)

s výnimkou osobitných prípadov odôvodnených okolnosťami, bol vo vlastníctve dotknutej osoby a v prípade, že nejde o spotrebný tovar, bol používaný touto osobou v mieste pôvodného bydliska najmenej šesť mesiacov pred dňom, kedy táto osoba prestala mať bydlisko v tretej krajine, z ktorej sa vysťahovala;

b)

v novom bydlisku dotknutej osoby sa má používať na rovnaký účel.

Členské štáty môžu navyše podmieniť oslobodenie vykonanými colnými a/alebo daňovými platbami, ktoré sa na takýto majetok zvyčajne vzťahujú, buď v krajine pôvodu, alebo v krajine, odkiaľ sa dotknutá osoba vysťahúva.

Článok 5

1.   Oslobodenie môže byť priznané len osobám, ktorých bydlisko bolo mimo colného územia Spoločenstva nepretržite po dobu najmenej 12 mesiacov.

2.   Príslušné orgány však môžu udeliť výnimku z pravidla uvedeného v prvom odseku, ak dotknutá osoba sa jednoznačne mienila zdržiavať mimo colného územia Spoločenstva po dobu najmenej 12 mesiacov.

Článok 6

Oslobodenie sa neprizná na:

a)

alkoholické nápoje;

b)

tabak a tabakové výrobky;

c)

dopravné prostriedky na obchodné účely;

d)

predmety určené na použitie pri výkone živnosti alebo povolania okrem prenosných nástrojov pre úžitkové umenie alebo slobodné povolania.

Článok 7

1.   S výnimkou osobitných prípadov sa oslobodenie prizná len na osobný majetok, ktorý dotknutá osoba navrhla na prepustenie do voľného obehu v lehote 12 mesiacov odo dňa, keď si zriadila obvyklé bydlisko na colnom území Spoločenstva.

2.   Osobný majetok môže byť prepustený do voľného obehu postupne v niekoľkých samostatných zásielkach v priebehu lehoty uvedenej v odseku 1.

Článok 8

1.   Pred uplynutím 12 mesiacov odo dňa prijatia colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu nesmie byť osobný majetok, ktorý bol oslobodený od dovozného cla, požičaný, daný do zálohy, prenechaný do nájmu alebo prevedený, či už za odplatu, alebo bezplatne bez predchádzajúceho oznámenia príslušným orgánom.

2.   Každá pôžička takého majetku, jeho danie do zálohy, prenechanie do nájmu alebo prevod pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 má za následok platbu príslušného dovozného cla z majetku, ktorého sa to týka, podľa sadzby platnej v deň takejto pôžičky, dania do zálohy, prenechania do nájmu alebo prevodu na základe druhu majetku a jeho colnej hodnoty určenej alebo prijatej príslušnými orgánmi k tomuto dňu.

Článok 9

1.   Ako výnimka z článku 7 ods. 1 môže byť oslobodenie na osobný majetok navrhnutý na prepustenie do voľného obehu priznané pred tým, ako si dotknutá osoba zriadi obvyklé bydlisko na colnom území Spoločenstva, za predpokladu, že táto osoba sa zaviaže zriadiť si toto bydlisko v lehote šiestich mesiacov. Takýto záväzok musí byť spojený s poskytnutím zábezpeky, ktorej spôsob a výšku určia príslušné orgány.

2.   Pri uplatňovaní ustanovení odseku 1 sa lehota ustanovená v článku 4 písm. a) počíta odo dňa vstupu osobného majetku na colné územie Spoločenstva.

Článok 10

1.   Ak z dôvodu pracovných povinností dotknutá osoba opustí tretiu krajinu, kde mala miesto trvalého pobytu, bez toho, aby si zároveň zriadila obvyklé bydlisko na colnom území Spoločenstva, hoci tak skutočne mienila urobiť, môžu príslušné orgány povoliť oslobodenie osobného majetku prepraveného na colné územie Spoločenstva od cla.

2.   Oslobodenie od cla na osobný majetok uvedený v odseku 1 sa priznáva za podmienok uvedených v článkoch 3 až 8 za predpokladu, že:

a)

lehoty stanovené v článku 4 písm. a) a v článku 7 ods. 1 sa počítajú odo dňa prepravenia osobného majetku na colné územie Spoločenstva;

b)

lehota uvedená v článku 8 ods. 1 sa počíta odo dňa, keď si dotknutá osoba skutočne zriadila bydlisko na colnom území Spoločenstva.

3.   Podmienkou oslobodenia osobného majetku od cla je tiež záväzok dotknutej osoby, že si skutočne zriadi obvyklé bydlisko na colnom území Spoločenstva v termíne stanovenom príslušnými orgánmi v súlade s okolnosťami. Príslušné orgány môžu požadovať, aby tento záväzok bol spojený s poskytnutím zábezpeky, ktorej spôsob a výšku určia.

Článok 11

Príslušné orgány môžu udeliť výnimku z článku 4 písm. a) a b), článku 6 písm. c) a d) a článku 8, ak sa dotknutá osoba musí vysťahovať z tretej krajiny na colné územie Spoločenstva v dôsledku výnimočných politických okolností.

KAPITOLA II

Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva

Článok 12

1.   Pokiaľ články 13 až 16 neustanovujú inak, výbava a zariadenie domácnosti, či už nové, alebo nie, patriace osobe, ktorá mení svoje bydlisko z tretej krajiny na colné územie Spoločenstva z dôvodu uzatvorenia manželstva, sú oslobodené od dovozného cla.

2.   Za rovnakých podmienok sú od dovozného cla oslobodené aj dary obvykle darované pri príležitosti uzatvorenia manželstva, ktoré osobe, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1, darovala osoba s trvalým bydliskom v tretej krajine. Hodnota daru oslobodeného od dovozného cla nesmie však byť vyššia ako 1 000 EUR.

Článok 13

Oslobodenie uvedené v článku 12 môže byť priznané len osobám:

a)

ktorých bydlisko bolo mimo colného územia Spoločenstva nepretržite najmenej 12 mesiacov. Výnimky z tohto pravidla môžu byť udelené za predpokladu, že dotknutá osoba sa jednoznačne mienila zdržiavať mimo colného územia Spoločenstva nepretržite najmenej 12 mesiacov;

b)

ktoré predložia dôkaz o uzavretí manželstva.

Článok 14

Oslobodenie sa neprizná na alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky.

Článok 15

1.   Okrem výnimočných prípadov sa oslobodenie prizná len na tovar prepustený do voľného obehu:

a)

najskôr dva mesiace pred dňom určeným na sobáš (v tomto prípade je oslobodenie podmienené zložením vhodnej zábezpeky, ktorej spôsob a výšku určia príslušné orgány) a

b)

najneskôr štyri mesiace po dni sobáša.

2.   Tovar uvedený v článku 12 môže byť prepustený do voľného obehu v niekoľkých samostatných zásielkach v priebehu obdobia uvedeného v odseku 1 tohto článku.

Článok 16

1.   Pred uplynutím 12 mesiacov odo dňa prepustenia do voľného obehu nesmie byť tovar oslobodený od dovozného cla na základe článku 12 požičaný, daný do zálohy, prenechaný do nájmu alebo prevedený, či už za odplatu, alebo bezplatne bez predchádzajúceho oznámenia príslušným orgánom.

2.   Každá pôžička takého majetku, jeho danie do zálohy, prenechanie do nájmu alebo prevod pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 má za následok platbu príslušného dovozného cla z majetku, ktorého sa to týka podľa sadzby platnej v deň takejto pôžičky, dania do zálohy, prenechania do nájmu alebo prevodu na základe druhu majetku a jeho colnej hodnoty určenej alebo prijatej príslušnými orgánmi k tomuto dňu.

KAPITOLA III

Osobný majetok nadobudnutý dedením

Článok 17

1.   Pokiaľ články 18, 19 a 20 neustanovujú inak, osobný majetok nadobudnutý dedením fyzickou osobou majúcou obvyklé bydlisko na colnom území Spoločenstva je oslobodený od dovozného cla.

2.   Na účely odseku 1 je osobný majetok všetok majetok uvedený v článku 2 ods. 1 písm. c), tvoriaci majetok poručiteľa.

Článok 18

Oslobodenie sa neprizná na:

a)

alkoholické nápoje;

b)

tabak a tabakové výrobky;

c)

dopravné prostriedky na obchodné účely;

d)

predmety určené na použitie pri výkone živnosti alebo povolania okrem prenosných nástrojov pre úžitkové umenie alebo slobodné povolania, ktoré boli potrebné pre výkon živnosti alebo povolania poručiteľa;

e)

zásoby surovín a hotových výrobkov alebo polotovarov;

f)

živý inventár a zásoby poľnohospodárskych výrobkov presahujúce množstvo primerané obvyklému zásobeniu domácnosti.

Článok 19

1.   Oslobodenie sa priznáva len na osobný majetok, ktorý bol prepustený do voľného obehu najneskôr dva roky po dni, keď dotknutá osoba získala nárok na uvedený majetok (definitívne vyriešenie dedičstva).

Toto obdobie môže byť predĺžené príslušnými orgánmi na základe osobitných okolností.

2.   Osobný majetok môže byť dovezený v niekoľkých samostatných zásielkach v priebehu lehoty uvedenej v odseku 1.

Článok 20

Články 17, 18 a 19 sa vzťahujú primerane aj na osobný majetok nadobudnutý dedením právnickými osobami zaoberajúcimi sa neziskovou činnosťou, ktorých sídlo je na colnom území Spoločenstva.

KAPITOLA IV

Výbava, študijné potreby a vybavenie domácnosti žiakov a študentov

Článok 21

1.   Výbava, študijné potreby a vybavenie domácnosti žiakov a študentov, ktoré predstavujú obvyklé zariadenie študentskej izby, patriace žiakom alebo študentom, ktorí prichádzajú na colné územie Spoločenstva s cieľom svojho štúdia a ktoré sú určené na ich osobné používanie počas doby ich štúdia, sú oslobodené od dovozného cla.

2.   Na účely odseku 1:

a)

„žiak alebo študent“ je osoba zapísaná vo vzdelávacom zariadení na denné štúdium;

b)

„výbava“ je osobná bielizeň, domáca bielizeň, ako aj oblečenie, či už nové, alebo použité;

c)

„študijné potreby“ sú veci a prístroje (vrátane kalkulačiek a písacích strojov) bežne používané žiakmi alebo študentmi pri ich štúdiu.

Článok 22

Oslobodenie sa prizná minimálne raz za školský rok.

KAPITOLA V

Zásielky nepatrnej hodnoty

Článok 23

1.   Pokiaľ článok 24 neustanovuje inak, všetky zásielky pozostávajúce z tovaru nepatrnej hodnoty odoslané priamo z tretej krajiny príjemcovi v Spoločenstve sú oslobodené od dovozného cla.

2.   Na účely odseku 1 „tovarom nepatrnej hodnoty“ je tovar, ktorého vnútorná hodnota nepresahuje 150 EUR na jednu zásielku.

Článok 24

Oslobodenie sa nevzťahuje na tento tovar:

a)

alkoholické nápoje;

b)

parfumy a toaletné vody;

c)

tabak a tabakové výrobky.

KAPITOLA VI

Zásielky zasielané jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe

Článok 25

1.   Pokiaľ články 26 a 27 neustanovujú inak, je tovar v zásielkach zasielaných z tretej krajiny jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe žijúcej na colnom území Spoločenstva oslobodený od dovozného cla za predpokladu, že ide o dovoz neobchodného charakteru.

Oslobodenie od dovozného cla podľa tohto odseku sa neuplatní na tovar nachádzajúci sa v zásielkach zasielaných z ostrova Helgoland.

2.   Na účely odseku 1 dovezené zásielky „nie sú obchodného charakteru“, ak:

a)

sú príležitostnej povahy;

b)

obsahujú tovar výlučne určený na osobné použitie príjemcom alebo jeho rodinou, pričom druh ani množstvo nesvedčí o tom, že ide o dovoz na obchodné účely;

c)

ich odosielateľ zasiela príjemcovi bezplatne.

Článok 26

1.   Oslobodenie od dovozného cla, uvedené v článku 25 ods. 1, sa vzťahuje na tovar, ktorého úhrnná hodnota nepresahuje hodnotu 45 EUR na jednu zásielku vrátane hodnoty tovaru uvedeného v článku 27.

2.   Ak je úhrnná hodnota zásielky pozostávajúcej z dvoch alebo viacerých kusov vyššia ako hodnota uvedená v odseku 1, oslobodenie od dovozného cla sa prizná do výšky tejto sumy na tovar, ktorý by bol oslobodený, keby sa dovážal samostatne, čo znamená, že hodnota jednej položky sa nemôže rozdeliť na viac častí.

Článok 27

Oslobodenie od cla uvedené v článku 25 ods. 1 je obmedzené na množstvá v jednotlivej zásielke podľa nasledujúceho zoznamu:

a)

tabakové výrobky:

50 cigariet alebo

25 cigariek (cigary s maximálnou hmotnosťou tri gramy na kus) alebo

10 cigár alebo

50 gramov tabaku na fajčenie alebo

úmerná kombinácia týchto jednotlivých výrobkov;

b)

alkohol a alkoholické nápoje:

destiláty a liehoviny s objemovým alkoholickým titrom vyšším ako 22 % vol; nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholickým titrom 80 % vol a vyšším: jeden liter alebo

destiláty, liehoviny, aperitívy na vínovej alebo alkoholovej báze, tafia, saké alebo podobné nápoje s objemovým alkoholickým titrom nepresahujúcim 22 % vol.; šumivé vína, likéry: jeden liter alebo úmerná kombinácia týchto jednotlivých výrobkov a

nešumivé vína: dva litre;

c)

parfumy: 50 gramov alebo

toaletné vody: 0,25 litra

KAPITOLA VII

Investičný majetok a iné vybavenie dovážané pri prenášaní aktivít z tretej krajiny do Spoločenstva

Článok 28

1.   Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia týkajúce sa priemyselnej a obchodnej politiky platné v členských štátoch a s výhradou článkov 29 až 33 je investičný majetok a iné vybavenie patriace podniku, ktorý ukončil svoju činnosť v tretej krajine, a sťahuje sa na colné územie Spoločenstva, aby tu vykonával podobnú činnosť, oslobodený od dovozného cla.

Ak je týmto podnikom poľnohospodársky podnik, oslobodzuje sa od dovozného cla aj jeho živý inventár.

2.   Podnikom na účely odseku 1 je nezávislá hospodárska jednotka z oblasti výroby alebo služieb.

Článok 29

Oslobodenie sa vzťahuje na investičný majetok a iné vybavenie, ktoré:

a)

s výnimkou osobitných prípadov odôvodnených okolnosťami, podnik používal najmenej 12 mesiacov pred dňom, ku ktorému ukončil svoju činnosť v tretej krajine, z ktorej prenáša svoje aktivity;

b)

sa plánuje používať na rovnaký účel aj po prenesení aktivít;

c)

zodpovedajú povahe a veľkosti podniku, o ktorý ide.

Článok 30

Oslobodenie sa neprizná podniku, ktorý prenáša svoje aktivity na colné územie Spoločenstva v dôsledku alebo s cieľom zlúčenia sa, resp. v dôsledku splynutia s podnikom založeným na colnom území Spoločenstva bez toho, aby začal novú činnosť.

Článok 31

Oslobodenie sa neprizná na:

a)

dopravné prostriedky, ktoré nemajú povahu výrobných prostriedkov alebo prostriedkov na poskytovanie služieb;

b)

zásielky každého druhu určené na spotrebu ľuďmi alebo ako krmivo pre zvieratá;

c)

palivá a zásoby surovín, hotových výrobkov alebo polotovarov;

d)

živý inventár, ktorý je vo vlastníctve obchodných zástupcov.

Článok 32

S výnimkou osobitných prípadov odôvodnených okolnosťami sa oslobodenie uvedené v článku 28 prizná len na investičný majetok a iné vybavenie prepustené do voľného obehu pred uplynutím lehoty 12 mesiacov odo dňa ukončenia činnosti podniku v tretej krajine, z ktorej odišiel.

Článok 33

1.   Pred uplynutím 12 mesiacov odo dňa prepustenia do voľného obehu nesmie byť investičný majetok a iné vybavenie, ktoré boli oslobodené od dovozného cla, požičaný, daný do zálohy, prenechaný do nájmu alebo prevedený, či už za odplatu, alebo bezplatne bez predchádzajúceho oznámenia príslušným orgánom.

Toto obdobie môže byť, čo sa týka prenechania do nájmu alebo prevodu, predĺžené až na 36 mesiacov, ak existuje riziko zneužitia.

2.   Každá pôžička investičného majetku a iného vybavenia, jeho danie do zálohy, prenechanie do nájmu alebo prevod pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1, má za následok platbu príslušného dovozného cla z majetku, ktorého sa to týka, podľa sadzby platnej v deň takejto pôžičky, dania do zálohy, prenechania do nájmu alebo prevodu na základe druhu majetku a jeho colnej hodnoty určenej alebo prijatej príslušnými orgánmi k tomuto dňu.

Článok 34

Články 28 až 33 sa použijú primerane aj na investičný majetok a iné vybavenie patriace osobám vykonávajúcim slobodné povolania a právnickým osobám vykonávajúcim neziskovú činnosť, ktoré prenášajú svoju činnosť z tretej krajiny na colné územie Spoločenstva.

KAPITOLA VIII

Výrobky získavané farmármi Spoločenstva na pozemkoch nachádzajúcich sa v tretej krajine

Článok 35

1.   Pokiaľ články 36 a 37 neustanovujú inak, sú od dovozného cla oslobodené poľnohospodárske výrobky, výrobky živočíšnej výroby, včelárstva, záhradnícke výrobky a výrobky lesného hospodárstva z pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tretej krajine susediacej s colným územím Spoločenstva a ktoré sú obhospodarované poľnohospodárskymi výrobcami majúcimi hlavný podnik na uvedenom colnom území susediacom s uvedenou treťou krajinou.

2.   Aby výrobky živočíšnej výroby podliehali oslobodeniu uvedenému v odseku 1, musia pochádzať zo zvierat s pôvodom v Spoločenstve alebo zo zvierat, ktoré tam boli prepustené do voľného obehu.

Článok 36

Oslobodenie sa vzťahuje len na výrobky, ktoré neboli spracované iným spôsobom, len takým, aký obvykle nasleduje po ich žatve alebo vyprodukovaní.

Článok 37

Oslobodenie sa prizná len na produkty, ktoré boli dovezené na colné územie Spoločenstva poľnohospodárskym výrobcom na jeho účet.

Článok 38

Články 35, 36 a 37 sa použijú primerane aj na výťažky rybolovu alebo chovu rýb uskutočňovaných rybármi Spoločenstva na jazerách alebo na vodných tokoch nachádzajúcich sa na hraniciach členského štátu a tretej krajiny a na výťažky športovej loveckej činnosti vykonávanej na takýchto jazerách a vodných tokoch športovcami Spoločenstva.

KAPITOLA IX

Osivá, hnojivá a výrobky na obrábanie pôdy a pestovanie rastlín dovážané poľnohospodárskymi výrobcami v tretej krajine na použitie na pozemkoch susediacich s touto krajinou

Článok 39

Pokiaľ článok 40 neustanovuje inak, sú od dovozného cla oslobodené osivá, hnojivá a výrobky na obrábanie pôdy a pestovanie plodín určené na použitie na pozemkoch nachádzajúcom sa na colnom území Spoločenstva susediacom s treťou krajinou a obhospodarované poľnohospodárskymi výrobcami, ktorých hlavný podnik je v uvedenej tretej krajine a hraničí s colným územím Spoločenstva.

Článok 40

1.   Oslobodenie sa vzťahuje na také množstvá osív, hnojív alebo iných výrobkov, ktoré sú potrebné na obhospodarovanie pôdy.

2.   Oslobodenie sa prizná len na osivá, hnojivá alebo iné výrobky dovezené na colné územie Spoločenstva priamo poľnohospodárskym výrobcom alebo na jeho účet.

3.   Členské štáty môžu podmieniť priznanie oslobodenia recipročným zaobchádzaním.

KAPITOLA X

Tovar v osobnej batožine cestujúcich

Článok 41

Tovar v osobnej batožine cestujúcich prichádzajúcich z tretej krajiny je oslobodený od dovozného cla za predpokladu, že ide o tovar oslobodený od dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov prijatých v súlade s ustanoveniami smernice Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (5).

Na tovar dovážaný na územia uvedené v článku 6 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (6) sa vzťahujú tie isté ustanovenia o oslobodení od cla ako na tovar dovážaný na všetky ostatné časti územia dotknutého členského štátu.

KAPITOLA XI

Tovar určený na vzdelávacie, vedecké a kultúrne účely, vedecké prístroje a zariadenia

Článok 42

Tovar určený na vzdelávacie, vedecké a kultúrne účely uvedené v prílohe I je oslobodený od dovozného cla bez ohľadu na osobu príjemcu a jeho zamýšľané použitie.

Článok 43

Tovar určený na vzdelávacie, vedecké a kultúrne účely uvedený v prílohe II je oslobodený od dovozného cla za predpokladu, že je určený buď:

a)

pre vzdelávacie, vedecké a kultúrne inštitúcie, alebo organizácie, alebo

b)

pre také druhy inštitúcií a organizácií, ktoré sú uvedené v stĺpci 3 prílohy II pri každej položke tovaru, a to za predpokladu, že príslušné orgány členských štátov povolili týmto inštitúciám a organizáciám prijímať takýto tovar s oslobodením od cla.

Článok 44

1.   Pokiaľ články 45 až 49 neustanovujú inak, vedecké nástroje a prístroje, ktoré nie sú uvedené v článku 43, sú oslobodené od dovozného cla, ak sa dovážajú výlučne na neobchodné účely.

2.   Oslobodenie od cla uvedené v odseku 1 sa vzťahuje len na vedecké nástroje a prístroje, ktoré sú určené buď:

a)

pre verejné zariadenia, ktorých hlavnou činnosťou je vzdelávanie alebo vedecký výskum, a organizačné zložky verejných zariadení, ktorých hlavnou činnosťou je vzdelávanie alebo vedecký výskum, alebo

b)

pre súkromné zariadenia, ktorých hlavnou činnosťou je vzdelávanie alebo vedecký výskum a ktorým príslušné orgány členských štátov povolili prijímať takýto tovar s oslobodením od cla.

Článok 45

Oslobodenie od cla uvedené v článku 44 ods. 1 sa vzťahuje aj na:

a)

náhradné diely, súčiastky alebo príslušenstvo výslovne použiteľné pre vedecké nástroje alebo prístroje, ak sa tieto náhradné diely, súčiastky alebo príslušenstvo dovážajú súčasne s nimi, alebo ak sa dovážajú neskôr, ak možno zistiť, že sú určené pre nástroje alebo prístroje:

i)

ktoré boli oslobodené od dovozného cla, ak tieto prístroje alebo nástroje majú ešte vedecký charakter v čase, keď sa uplatňuje nárok na oslobodenie od cla na konkrétne náhradné diely, súčiastky a príslušenstvo, alebo

ii)

ktoré by spĺňali podmienky na oslobodenie od cla v čase, keď sa uplatňuje nárok na oslobodenie od cla na konkrétne náhradné diely, súčiastky a príslušenstvo;

b)

náradie, používané na údržbu, kontrolu, meranie alebo opravu vedeckých nástrojov alebo prístrojov, ak sa toto náradie dováža súčasne s vedeckými nástrojmi a prístrojmi, alebo ak sa dováža neskôr, ak možno zistiť, že je určené pre nástroje alebo prístroje:

i)

ktoré boli oslobodené od dovozného cla, ak tieto nástroje alebo prístroje majú ešte vedecký charakter v čase, keď sa požaduje oslobodenie od cla na náradie, alebo

ii)

ktoré by spĺňali podmienky na oslobodenie od cla v čase, keď sa uplatňuje nárok na oslobodenie od cla na toto náradie.

Článok 46

Na účely článkov 44 a 45:

a)

„vedeckým prístrojom alebo nástrojom“ je akýkoľvek prístroj alebo nástroj, ktorý vzhľadom na objektívne technické parametre a výsledky, ktoré umožňuje dosiahnuť, je hlavne alebo výlučne určený na vedeckú činnosť;

b)

„tovarom dovážaným na neobchodné účely“ sú vedecké nástroje alebo prístroje určené na používanie na vedecký výskum alebo na vzdelávacie účely, ktoré sa nevykonávajú na účely dosiahnutia zisku.

Článok 47

V prípade potreby môžu byť niektoré prístroje alebo nástroje v súlade s postupom uvedeným v článku 247a nariadenia (EHS) č. 2913/92 vylúčené z nároku na oslobodenie od cla, ak sa zistí, že oslobodenie takýchto nástrojov alebo prístrojov od dovozného cla poškodzuje záujmy príslušného výrobného odvetvia priemyslu Spoločenstva.

Článok 48

1.   Tovar uvedený v článku 43 a vedecké prístroje alebo nástroje, ktoré boli oslobodené od cla v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 45, 46 a 47, nemožno bez predchádzajúceho oznámenia príslušným orgánom požičať, prenechať do nájmu alebo previesť, či už za odplatu, alebo bezplatne.

2.   V prípade pôžičky, prenechania do nájmu alebo prevodu tovaru zariadeniu alebo organizácii, ktorej možno priznať oslobodenie od cla podľa článku 43 alebo článku 44 ods. 2, oslobodenie od cla platí aj vtedy, ak toto zariadenie alebo organizácia používa daný výrobok, nástroj alebo prístroj na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami o oslobodení tovaru od cla.

V ostatných prípadoch pôžičky, prenechania do nájmu alebo prevodu tovaru vzniká povinnosť zaplatiť clo podľa sadzby platnej v deň pôžičky, prenechania do nájmu alebo prevodu na základe druhu tovaru a colnej hodnoty určenej alebo prijatej colnými orgánmi k tomuto dňu.

Článok 49

1.   Inštitúcie alebo organizácie uvedené v článkoch 43 a 44, ktoré prestali spĺňať podmienky na oslobodenie od dovozného cla, alebo ktoré zamýšľajú používanie tovaru prepusteného s oslobodením od cla na iné ako ustanovené účely v uvedených článkoch, o tom informujú príslušné orgány.

2.   Tovar zostávajúci vo vlastníctve inštitúcií alebo organizácií, ktoré prestali spĺňať podmienky ustanovené na oslobodenie od dovozného cla, podlieha platbe príslušného dovozného cla podľa sadzby platnej v deň, keď tieto inštitúcie alebo organizácie prestali spĺňať uvedené podmienky, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty určenej alebo prijatej príslušnými orgánmi k tomuto dňu.

Tovar používaný inštitúciami alebo organizáciami, ktoré získali oslobodenie, na iné účely ako tie, ktoré sú stanovené v článkoch 43 a 44, podlieha platbe príslušného dovozného cla, a to podľa sadzby platnej v deň, keď tieto inštitúcie alebo organizácie začali tovar používať na iné účely, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty určenej alebo prijatej príslušnými orgánmi k tomuto dňu.

Článok 50

Články 47, 48 a 49 sa primerane použijú aj na výrobky uvedené v článku 45.

Článok 51

1.   Od dovozného cla je oslobodené vybavenie na neobchodné účely dovážané vedecko-výskumným ústavom alebo organizáciou so sídlom mimo územia Spoločenstva alebo na ich účet.

2.   Oslobodenie od dovozného cla sa poskytne za podmienky, že vybavenie:

a)

je určené na použitie členmi alebo zástupcami ústavov alebo organizácií uvedených v odseku 1 alebo s ich súhlasom, v rámci a v medziach dohôd o vedeckej spolupráci, ktorých účelom je realizovanie medzinárodných vedecko-výskumných programov vo vedecko-výskumných ústavoch so sídlom na území Spoločenstva a ktoré sú na tento účel schválené príslušnými orgánmi členských štátov;

b)

zostane po dobu svojho používania na colnom území Spoločenstva vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby so sídlom mimo Spoločenstva.

3.   Na účely tohto článku a článku 52:

a)

„vybavením“ sú nástroje, prístroje, stroje a ich príslušenstvo vrátane náhradných dielcov a náradia špeciálne určeného na ich údržbu, kontrolu, nastavenie alebo opravu, ktoré sa používajú na účely vedeckého výskumu;

b)

za „dovezené na neobchodné účely“ sa považuje vybavenie určené na použitie na účely vedeckého výskumu, vykonávaného na neziskové účely.

Článok 52

1.   Vybavenie, na ktoré bolo priznané oslobodenie od cla v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 51, nemôže byť bez predchádzajúceho oznámenia príslušným orgánom požičané, prenechané do nájmu alebo prevedené, či už za odplatu, alebo bezplatne.

2.   Ak sa vybavenie požičia, prenechá do nájmu alebo prevedie na ústav alebo organizáciu, ktorá má nárok na oslobodenie od dovozného cla podľa článku 51, zostane toto oslobodenie zachované, ak bude uvedený ústav alebo organizácia používať vybavenie na účely, na základe ktorých má právo na takéto oslobodenie.

V ostatných prípadoch pôžičky, prenechania do nájmu alebo prevodu vybavenia a bez toho, aby boli dotknuté články 44 a 45, pôžičky, prenechanie do nájmu alebo prevod podliehajú predchádzajúcej platbe dovozného cla podľa sadzby platnej v deň pôžičky, prenechania do nájmu alebo prevodu, na základe druhu vybavenia a colnej hodnoty určenej alebo prijatej k tomuto dňu príslušnými orgánmi.

3.   Ústavy alebo organizácie uvedené v článku 51 ods. 1, ktoré prestali spĺňať podmienky na oslobodenie od dovozného cla, alebo ktoré zamýšľajú použiť vybavenie oslobodené od dovozného cla na iné účely, ako sú ustanovené v článku 51, to oznámia príslušným orgánom.

4.   Vybavenie používané ústavom alebo organizáciou, ktoré prestali spĺňať podmienky na oslobodenia od dovozného cla, podlieha platbe príslušného dovozného cla podľa sadzby platnej v deň, v ktorý sa prestali spĺňať tieto podmienky, na základe druhu vybavenia a colnej hodnoty určenej alebo prijatej k tomuto dňu príslušnými orgánmi.

Bez toho, aby boli dotknuté články 44 a 45, vybavenie používané ústavom alebo organizáciou, ktorým bolo poskytnuté oslobodenie od dovozného cla na iné účely, ako sú uvedené v článku 51, podlieha platbe príslušného dovozného cla vypočítaného ku dňu, kedy sa zmenil spôsob jeho použitia na základe druhu vybavenia a colnej hodnoty určenej alebo prijatej k tomuto dňu príslušnými orgánmi.

KAPITOLA XII

Laboratórne zvieratá a biologické alebo chemické látky určené na výskum

Článok 53

1.   Od dovozného cla sú oslobodené:

a)

zvieratá špeciálne pripravené na laboratórne účely;

b)

biologické alebo chemické látky uvedené v zozname uvedenom v súlade s článkom 247a nariadenia (EHS) č. 2913/92, ktoré sú dovážané výhradne na neobchodné účely.

2.   Oslobodenie podľa odseku 1 sa vzťahuje len na zvieratá a biologické alebo chemické látky, ktoré sú určené buď:

a)

pre verejné inštitúcie, ktorých hlavným predmetom činnosti je vzdelávanie alebo vedecký výskum, alebo pre organizačné zložky verejných inštitúcií, ktorých hlavným predmetom činnosti je vzdelávanie alebo vedecký výskum, alebo

b)

pre súkromné inštitúcie, ktorých hlavným predmetom činnosti je vzdelávanie alebo vedecký výskum a ktoré sú príslušnými orgánmi členských štátov schválené ako príjemcovia takéhoto tovaru s oslobodením od cla.

3.   Zoznam uvedený v odseku 1 písm. b) môže obsahovať len také biologické a chemické látky, ktorých ekvivalenty sa nevyrábajú v rámci colného územia Spoločenstva a ktoré sú vzhľadom na svoju osobitosť alebo stupeň čistoty hlavne alebo výlučne určené na vedecký výskum.

KAPITOLA XIII

Liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva

Článok 54

1.   Pokiaľ článok 55 neustanovuje inak, sú od dovozného cla oslobodené::

a)

liečivá a lieky ľudského pôvodu;

b)

činidlá na určovanie krvnej skupiny;

c)

činidlá na určovanie typu tkaniva.

2.   Na účely odseku 1:

a)

„liečivá a lieky ľudského pôvodu“ sú ľudská krv a jej zložky (úplná ľudská krv, sušená ľudská krvná plazma, ľudský albumín a stabilizované roztoky ľudského plazmového proteínu, ľudský imunoglobulín a ľudský fibrinogén);

b)

„činidlá na určovanie krvnej skupiny“ sú všetky činidlá, či už ľudského, živočíšneho, rastlinného, alebo iného pôvodu používané na určovanie krvnej skupiny a jej nezlučiteľnosti;

c)

„činidlá na určovanie typu tkaniva“ sú všetky činidlá, či už ľudského, živočíšneho, rastlinného, alebo iného pôvodu používané na určovanie typu ľudského tkaniva.

Článok 55

Oslobodenie sa vzťahuje len na výrobky, ktoré:

a)

sú určené pre inštitúcie alebo laboratóriá schválené príslušnými orgánmi, a to výlučne pre použitie na iné ako obchodné medicínske alebo vedecké účely;

b)

majú certifikát zhody vydaný orgánom riadne k tomu splnomocneným v tretej krajine odoslania;

c)

sa nachádzajú v kontajneroch so špeciálnym označením, ktoré tieto výrobky identifikujú.

Článok 56

Oslobodenie sa prizná aj na špeciálne balenia potrebné na prepravu liečiv a liekov ľudského pôvodu alebo činidiel na určovanie krvnej skupiny, alebo typu tkaniva a tiež na akékoľvek roztoky a príslušenstvo potrebné na ich použitie, ktoré sú súčasťou zásielky.

KAPITOLA XIV

Nástroje a prístroje určené na lekársky výskum, lekársku diagnostiku alebo liečbu

Článok 57

1.   Nástroje a prístroje určené na lekársky výskum, lekársku diagnostiku alebo liečbu, darované charitatívnymi alebo filantropickými organizáciami alebo súkromnými osobami zdravotníckym zariadeniam, nemocničným oddeleniam alebo lekárskym výskumným ústavom, ktorým príslušné orgány členských štátov priznali oslobodenie takého tovaru od dovozného cla, alebo zakúpené týmito zdravotníckymi zariadeniami, nemocnicami alebo lekárskymi výskumnými ústavmi výhradne z peňažných prostriedkov poskytnutých charitatívnou alebo filantropickou organizáciou alebo získaných z dobrovoľných príspevkov, sú oslobodené od dovozného cla, ak:

a)

darovanie nástrojov alebo prístrojov nie je spojené s obchodným zámerom darcu, a

b)

darca nie je v spojení s výrobcom nástrojov alebo prístrojov, na ktoré sa uplatňuje nárok na oslobodenie od cla.

2.   Oslobodenie od cla sa podľa tých istých podmienok vzťahuje aj na:

a)

náhradné diely, súčiastky alebo príslušenstvo určené pre vedecké nástroje alebo prístroje uvedené v odseku 1, ak sa tieto náhradné diely, súčiastky alebo príslušenstvo dovážajú súčasne s vedeckými nástrojmi a prístrojmi, alebo ak sa dovážajú neskôr, ak možno zistiť, že sú určené pre nástroje alebo prístroje, ktoré boli predtým dovezené s oslobodením od cla;

b)

náradie používané na údržbu, kontrolu, kalibráciu alebo opravu vedeckých nástrojov alebo prístrojov, ak sa dováža súčasne s vedeckými nástrojmi a prístrojmi, alebo ak sa dováža neskôr, ak možno zistiť, že je určené pre nástroje alebo prístroje, ktoré boli predtým dovezené s oslobodením od cla.

Článok 58

Na účely článku 57, a najmä ak ide o nástroje alebo prístroje a príjemcov uvedených v tomto článku, články 47, 48 a 49 sa použijú primerane.

KAPITOLA XV

Referenčné látky určené na kontrolu kvality liečiv

Článok 59

Zásielky, ktoré obsahujú vzorky referenčných látok schválených Svetovou zdravotníckou organizáciou určené na kontrolu kvality materiálov používaných pri výrobe liečiv a ktoré sa zasielajú príjemcom, ktorým príslušné orgány členských štátov povolili prijímanie takýchto zásielok s oslobodením od cla, sú oslobodené od dovozného cla.

KAPITOLA XVI

Farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiach

Článok 60

Farmaceutické výrobky užívané v humánnej alebo veterinárnej medicíne osobami alebo zvieratami prichádzajúcimi z tretích krajín na colné územie Spoločenstva s cieľom účasti na medzinárodných športových podujatiach organizovaných na tomto území sú oslobodené od dovozného cla v rozsahu potrebnom na uspokojovanie ich potrieb počas ich pobytu na tomto území.

KAPITOLA XVII

Tovar pre charitatívne alebo dobročinné organizácie: tovar určený pre nevidiacich a inak telesne postihnuté osoby

A.   Tovar určený na všeobecné účely

Článok 61

1.   Pokiaľ to nemá za následok zneužitie alebo väčšie narušenie hospodárskej súťaže a s výhradou článkov 63 a 64 sú oslobodené od dovozného cla:

a)

základné potreby dovážané štátnymi organizáciami alebo inými charitatívnymi a dobročinnými organizáciami, ktoré boli schválené príslušnými orgánmi na bezplatné rozdelenie týchto potrieb osobám, ktoré ich potrebujú;

b)

tovar akéhokoľvek druhu zasielaný bezplatne bez akéhokoľvek obchodného zámeru odosielateľa osobou alebo organizáciou so sídlom mimo colného územia Spoločenstva, a to štátnym organizáciám alebo iným charitatívnym a dobročinným organizáciám schváleným príslušnými orgánmi, ktoré sú určené na získavanie prostriedkov pri príležitostných charitatívnych akciách v prospech osôb, ktoré to potrebujú;

c)

vybavenie a kancelárske zariadenie zasielané bezplatne bez akéhokoľvek obchodného zámeru odosielateľa osobou alebo organizáciou so sídlom mimo 1 colného územia Spoločenstva, a to charitatívnym alebo dobročinným organizáciám schváleným príslušnými orgánmi, s cieľom použitia výhradne na ich prevádzkové potreby alebo na uskutočňovanie ich charitatívnych alebo dobročinných cieľov.

2.   Na účely odseku 1 a) sú „základné potreby“ taký tovar, ktorý je potrebný na uspokojovanie okamžitých potrieb osôb, napr.: potraviny, lieky, oblečenie a posteľná bielizeň.

Článok 62

Oslobodenie sa neprizná na:

a)

alkoholické výrobky;

b)

tabak a tabakové výrobky;

c)

kávu a čaj;

d)

motorové vozidlá okrem sanitiek.

Článok 63

Oslobodenie sa prizná len organizáciám, ktoré vedú účtovníctvo umožňujúce príslušným orgánom kontrolovať ich finančné operácie a ktoré poskytnú všetky záruky považované za potrebné.

Článok 64

1.   Organizácia, ktorá získala oslobodenie, nesmie bez predchádzajúceho oznámenia príslušným orgánom požičať, prenechať do nájmu alebo previesť, či už za odplatu, alebo bezplatne, tovar a vybavenie uvedené v článku 61 na iné účely ako tie, ktoré sú stanovené v odseku 1 písm. a) a b) uvedeného článku.

2.   Ak boli tovar a vybavenie požičané, prenechané do nájmu alebo prevedené na organizáciu, ktorej možno priznať oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 61 a 63, priznané oslobodenie zostáva v platnosti, ak organizácia používa tovar a vybavenie na účely, ktoré ju oprávňujú na toto oslobodenie.

V ostatných prípadoch pôžička, prenechanie do nájmu alebo prevod podliehajú platbe dovozného cla pred samotným aktom pôžičky, prenechania do nájmu alebo prevodu, a to podľa sadzby platnej v deň takejto pôžičky, prenechania do nájmu alebo prevodu na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty určenej alebo prijatej príslušnými orgánmi k tomuto dňu.

Článok 65

1.   Organizácie uvedené v článku 61, ktoré prestali spĺňať podmienky na oslobodenie od dovozného cla, alebo ktoré navrhujú používanie tovarov a vybavenia prepustených s oslobodením od cla na iné účely, ako sú stanovené v uvedenom článku, musia o tom informovať príslušné orgány.

2.   Tovar a vybavenie zostávajúce vo vlastníctve organizácií, ktoré prestali spĺňať podmienky na oslobodenie od dovozného cla, podliehajú platbe príslušného dovozného cla, a to podľa sadzby platnej v deň, keď tieto organizácie prestali spĺňať uvedené podmienky, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty určenej alebo prijatej príslušnými orgánmi k tomuto dňu.

3.   Tovar a vybavenie používané organizáciami, ktoré získali oslobodenie na iné účely ako tie, ktoré sú stanovené v článku 61, podliehajú platbe príslušného dovozného cla, a to podľa sadzby platnej v deň, keď tieto organizácie začali tovar a vybavenie používať na iné účely, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty určenej alebo prijatej príslušnými orgánmi k tomuto dňu.

B.   Tovar určený pre telesne postihnuté osoby

1.   Tovar určený pre nevidiacich

Článok 66

Tovar špeciálne určený na vzdelávanie, vedecký alebo kultúrny rast nevidiacich osôb, ktorý je uvedený v prílohe III, je oslobodený od dovozného cla.

Článok 67

1.   Tovar špeciálne určený na vzdelávanie, vedecký alebo kultúrny rast nevidiacich osôb, ktorý je uvedený v prílohe IV, je oslobodený od dovozného cla, pokiaľ je dovážaný buď:

a)

samotnými nevidiacimi osobami pre ich vlastnú potrebu, alebo

b)

inštitúciami alebo organizáciami zaoberajúcimi sa vzdelávaním alebo poskytovaním pomoci nevidiacim osobám, ktorým príslušné orgány členských štátov povolili prijímať takýto tovar s oslobodením od cla.

2.   Oslobodenie uvedené v odseku 1 sa priznáva tiež na náhradné diely, súčiastky alebo príslušenstvo osobitne určené pre predmetný tovar a na náradie a nástroje používané na údržbu, kontrolu, kalibráciu alebo opravy predmetného tovaru za predpokladu, že tieto náhradné diely, súčiastky, príslušenstvo alebo náradie a nástroje sú dovážané súčasne s predmetným tovarom, alebo ak sú dovážané neskôr, za predpokladu, že je možno zistiť, že sú určené pre tovar, ktorý bol predtým oslobodený od dovozného cla, alebo ktorý by bolo možné oslobodiť od dovozného cla v čase, keď sa uplatňuje nárok na oslobodenie od cla príslušných náhradných dielov, súčiastok, príslušenstva alebo náradia a nástrojov.

2.   Tovar určený pre inak telesne postihnuté osoby

Článok 68

1.   Tovar špeciálne určený na vzdelávanie, zamestnanie alebo sociálny rozvoj osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, s výnimkou nevidiacich, je oslobodený od dovozného cla, ak ho dovážajú buď:

a)

tieto osoby pre vlastnú potrebu, alebo

b)

zariadenia alebo organizácie, ktorých hlavnou činnosťou je vzdelávanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo poskytovanie pomoci týmto osobám a ktorým príslušné orgány členských štátov priznali oslobodenie takého tovaru od cla.

2.   Oslobodenie od cla podľa odseku 1 sa prizná na náhradné diely, súčiastky alebo príslušenstvo osobitne určené pre predmetné výrobky, ako aj na náradie používané na údržbu, kontrolu, kalibráciu alebo opravu týchto výrobkov, ak sa tieto náhradné diely, súčiastky alebo príslušenstvo dovážajú spolu s týmito výrobkami, alebo ak sa dovážajú neskôr, a ak možno zistiť, že sú určené pre tovar, ktorý bol predtým oslobodený od dovozného cla, alebo ktorý by bolo možné oslobodiť od dovozného cla v čase, keď sa uplatňuje nárok na oslobodenie náhradných dielov, súčiastok alebo príslušenstva a náradia od cla.

Článok 69

V prípade potreby môžu byť niektoré výrobky v súlade s postupom uvedeným v článku 247a nariadenia (EHS) č. 2913/92 vylúčené z nároku na oslobodenie od cla, ak sa zistí, že oslobodenie takýchto výrobkov od cla poškodzuje záujmy príslušného výrobného odvetvia priemyslu Spoločenstva.

3.   Spoločné ustanovenia

Článok 70

Priame poskytnutie oslobodenia od cla nevidiacim alebo iným osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ako je ustanovené v článku 67 ods. 1 písm. a) a v článku 68 ods. 1 písm. a), je možné, len ak ustanovenia platné v členských štátoch umožňujú týmto osobám ustanoviť svoje postavenie ako nevidiaci alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s nárokom na oslobodenie od cla.

Článok 71

1.   Tovar dovezený s oslobodením od cla osobami uvedenými v článkoch 67 a 68 sa nesmie bez predchádzajúceho oznámenia príslušným orgánom požičať, prenechať do nájmu alebo previesť, za odplatu alebo bezplatne.

2.   V prípadoch pôžičky, prenechania do nájmu alebo prevodu tovaru osobe, zariadeniu alebo organizácii, ktorej možno priznať oslobodenie od cla podľa článku 67 a 68, priznané oslobodenie sa poskytne ďalej, ak táto osoba, zariadenie alebo organizácia používa tento tovar na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami o oslobodení tovaru od cla.

V ostatných prípadoch pôžička, prenechanie do nájmu alebo prevod podlieha platbe dovozného cla podľa sadzieb platných v deň pôžičky, prenechania do nájmu alebo prevodu na základe druhu tovaru alebo zariadenia a jeho colnej hodnoty určenej alebo prijatej colnými orgánmi k tomuto dňu.

Článok 72

1.   Výrobky dovážané zariadeniami alebo organizáciami spĺňajúcimi podmienky na priznanie oslobodenia od cla podľa podmienok ustanovených v článkoch 67 a 68 môžu tieto zariadenia alebo organizácie požičať, prenechať do nájmu alebo previesť, za odplatu alebo bezplatne, na neziskovom základe nevidiacim alebo iným osobám s ťažkých zdravotným postihnutím, o ktoré sa starajú, bez zaplatenia príslušného cla.

2.   Za iných podmienok, ako sú ustanovené v odseku 1, sa nesmie tovar požičať, prenechať do nájmu alebo previesť, ak o tom neboli príslušné orgány vopred informované.

V prípade pôžičky, prenechania do nájmu alebo prevodu tovaru na osobu, zariadenie alebo organizáciu, ktorej možno priznať oslobodenie od cla podľa článku 67 ods. 1 alebo článku 68 ods. 1, oslobodenie od cla platí aj pre túto osobu, zariadenie alebo organizáciu, ak používa daný tovar na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami o oslobodení tovaru od dovozného cla.

V ostatných prípadoch pôžičky, prenechania do nájmu alebo prevodu tovar podlieha predchádzajúcej platbe cla podľa sadzieb platných v deň pôžičky, prenechania do nájmu alebo prevodu na základe druhu tovaru alebo zariadenia a jeho colnej hodnoty určenej alebo prijatej colnými orgánmi k tomuto dňu.

Článok 73

1.   Inštitúcie alebo organizácie uvedené v článkoch 67 a 68, ktoré prestali spĺňať podmienky na oslobodenie od dovozného cla, alebo ktoré navrhujú používanie tovaru oslobodeného od cla na iné účely, ako sú stanovené v uvedených článkoch, musia o tom informovať príslušné orgány.

2.   Tovar zostávajúci vo vlastníctve inštitúcií alebo organizácií, ktoré prestali spĺňať podmienky na oslobodenie od dovozného cla, podliehajú platbe príslušného dovozného cla, a to podľa sadzby platnej v deň, keď tieto inštitúcie alebo organizácie prestali spĺňať uvedené podmienky, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty určenej alebo prijatej príslušnými orgánmi k tomuto dňu.

3.   Tovar používaný inštitúciami alebo organizáciami, ktoré získali oslobodenie, na iné účely ako tie, ktoré sú stanovené v článkoch 67 a 68, podlieha platbe príslušného dovozného cla, a to podľa sadzby platnej v deň, keď tieto inštitúcie alebo organizácie začali tovar používať na iné účely, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty určenej alebo prijatej príslušnými orgánmi k tomuto dňu.

C.   Na podporu obetí živelnej pohromy

Článok 74

1.   Pokiaľ články 75 až 80 neustanovujú inak, od dovozného cla je oslobodený tovar dovážaný štátnymi organizáciami alebo inými charitatívnymi alebo dobročinnými organizáciami schválenými príslušnými orgánmi, ak je určený:

a)

na bezplatné pridelenie obetiam živelnej pohromy, ktoré postihli územie jedného alebo viacerých členských štátov, alebo

b)

na to, aby mohol byť bezplatne poskytnutý obetiam takýchto živelných pohrôm, pričom zostáva majetkom tu uvedených organizácií.

2.   Aj tovar dovážaný do voľného obehu orgánmi pre pomoc pri živelných pohromách, ktorý je určený na uspokojovanie ich potrieb počas ich činnosti, je oslobodený od dovozného cla podľa odseku 1 za tých istých podmienok.

Článok 75

Oslobodenie sa neprizná na materiál a zariadenia určené na rekonštrukciu oblastí poškodených živelnou pohromou.

Článok 76

Priznanie oslobodenia podlieha rozhodnutiu Komisie konajúcej na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých členských štátov v súlade s postupom pri mimoriadnych udalostiach v stave núdze, ktorý zahrnuje konzultácie s ostatnými členskými štátmi. Ak je to potrebné, rozhodnutie stanoví rozsah a podmienky oslobodenia.

Až do oznámenia rozhodnutia Komisie môžu členské štáty postihnuté živelnou pohromou pozastaviť platenie dovozného cla pri tovare dovážanom na účely uvedené v článku 74 za podmienky zaviazania sa dovážajúcej organizácie zaplatiť clo v prípade, že oslobodenie nebude priznané.

Článok 77

Oslobodenie sa priznáva len organizáciám, ktoré vedú účtovníctvo umožňujúce príslušným orgánom kontrolovať ich finančné operácie a ktoré poskytnú všetky potrebné záruky.

Článok 78

1.   Organizácie, ktoré získali oslobodenie, nesmú tovar uvedený v článku 74 ods. 1 bez predchádzajúceho oznámenia príslušným orgánom požičať, prenechať do nájmu alebo previesť, či už za odplatu, alebo bezplatne, za iných podmienok, ako sú stanovené v uvedenom článku.

2.   Ak bol tovar požičaný, prenechaný do nájmu alebo prevedený na organizáciu, ktorej možno priznať oslobodenie od cla podľa článku 74, priznané oslobodenie platí, ak táto organizácia používa tovar na účely, ktoré jej dávajú oprávnenie na toto oslobodenie.

V ostatných prípadoch pôžička, prenechanie do nájmu alebo prevod podlieha platbe dovozného cla pred samotným aktom pôžičky, prenechania do nájmu alebo prevodu, a to podľa sadzby platnej v deň takejto pôžičky, prenechania do nájmu alebo prevodu na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty určenej alebo prijatej príslušnými orgánmi k tomuto dňu.

Článok 79

1.   Tovar uvedený v článku 74 ods. 1 písm. b) po tom, keď prestane byť používaný obeťami živelnej pohromy, nesmie byť požičaný, prenechaný do nájmu alebo prevedený, či už za odplatu alebo bezplatne, ak to nie je vopred oznámené príslušným orgánom.

2.   Ak bol tovar požičaný, prenechaný do nájmu alebo prevedený na organizáciu, ktorej možno priznať oslobodenie od cla podľa článku 74, prípadne na organizáciu ktorej možno priznať oslobodenie podľa článku 61 ods. 1 písm. a), priznané oslobodenie zostáva v platnosti, ak takéto organizácie používajú tovar na účely, ktoré im dávajú oprávnenie na toto oslobodenie.

V iných prípadoch pôžička, prenechanie do nájmu alebo prevod podlieha platbe dovozného cla pred samotným aktom požičania, prenechania do nájmu alebo prevodu, a to podľa sadzby platnej v deň takejto pôžičky, prenechania do nájmu alebo prevodu na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty určenej alebo prijatej príslušnými orgánmi k tomuto dňu.

Článok 80

1.   Organizácie uvedené v článku 74, ktoré prestali spĺňať podmienky na oslobodenie od dovozného cla, alebo ktoré zamýšľajú používať tovar oslobodený od cla na iné účely, ako sú stanovené v uvedenom článku, o tom informujú príslušné orgány.

2.   Ak v prípade, že tovar zostávajúci vo vlastníctve organizácií, ktoré prestali spĺňať podmienky na oslobodenie od cla, je tento tovar prevedený na organizáciu, ktorej možno priznať oslobodenie od cla podľa článku 74, prípadne na organizáciu, ktorej možno priznať oslobodenie od cla podľa článku 61 ods. 1 písm. a), priznané oslobodenie zostáva v platnosti, ak táto organizácia používa predmetný tovar na účely, ktoré jej dávajú oprávnenie na toto oslobodenie. V iných prípadoch tovar podlieha platbe príslušného dovozného cla, a to podľa sadzby platnej v deň, keď prestali spĺňať uvedené podmienky, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty určenej alebo prijatej príslušnými orgánmi k tomuto dňu.

3.   Tovar používaný organizáciou, ktorá získala oslobodenie na iné účely ako tie, ktoré sú stanovené v článku 74, podlieha platbe príslušného dovozného cla, a to podľa sadzby platnej v deň, keď táto organizácia začala tovar používať na iné účely, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty určenej alebo prijatej príslušnými orgánmi k tomuto dňu.

KAPITOLA XVIII

Čestné vyznamenania a ocenenia

Článok 81

V prípade predloženia uspokojivých dôkazov príslušným orgánom osobou, ktorej sa to týka, a v prípade, že s tým súvisiace úkony nie sú v žiadnom prípade obchodného charakteru, sú od dovozného cla oslobodené:

a)

vyznamenania udelené vládami tretích krajín osobám, ktorých bydlisko je na colnom území Spoločenstva;

b)

poháre, medaily a podobné predmety v zásade symbolickej povahy, ktorými boli v tretích krajinách ocenené osoby s bydliskom na colnom území Spoločenstva, ktoré im boli udelené ako pocta za ich činnosť v oblastiach ako je umenie, veda, šport alebo verejná služba, alebo ako uznanie za zásluhy pri mimoriadnych udalostiach a ktoré sú dovážané na 1 colné územie Spoločenstva týmito osobami;

c)

poháre, medaily a podobné predmety hlavne symbolickej povahy, ktoré boli bezplatne odovzdané orgánmi alebo osobami usadenými v tretej krajine, ak sú určené na colnom území Spoločenstva na rovnaké účely, ako sú uvedené v písmene b);

d)

ceny, trofeje a suveníry symbolickej povahy a obmedzenej hodnoty určené na bezplatné pridelenie osobám tretích krajín, a to na obchodných konferenciách alebo na podobných medzinárodných podujatiach; ich povaha, jednotková hodnota alebo iné znaky tovaru nenasvedčujú, že sa tovar dováža na obchodné účely.

KAPITOLA XIX

Dary získané v rámci medzinárodných vzťahov

Článok 82

Bez toho, aby bol dotknutý článok 41, tam, kde je to podstatné, a s výhradou článkov 83 a 84, sa priznáva oslobodenie na tovar:

a)

dovážaný na colné územie Spoločenstva osobami, ktoré vykonali oficiálnu návštevu tretej krajiny, a ktoré ho pri tejto príležitosti dostali ako dar od hostiteľských orgánov;

b)

dovážaný na colné územie Spoločenstva osobami, ktoré prichádzajú na oficiálnu návštevu colného územia Spoločenstva, a ktorý je určený pri tejto príležitosti ako dar pre hostiteľské orgány;

c)

zasielaný ako dar, ktorý má byť dôkazom o priateľstve alebo prejavom dobrej vôle, a to oficiálnym orgánom, štátnym úradom alebo skupinou vykonávajúcou činnosti vo verejnom záujme, ktoré sa nachádzajú na colnom území Spoločenstva, a príslušné orgány im povolili prijímať takýto tovar s oslobodením od cla.

Článok 83

Oslobodenie sa nepriznáva na alkoholické výrobky, tabak a tabakové výrobky.

Článok 84

Oslobodenie sa priznáva len:

a)

ak ide o príležitostné darovanie tovaru;

b)

ak svojou povahou, hodnotou alebo množstvom nenasvedčuje, že sa dováža na obchodné účely;

c)

ak sa nepoužije na obchodné účely.

KAPITOLA XX

Tovar pre potreby panovníkov a hláv štátov

Článok 85

V rozsahu obmedzení a za podmienok stanovených príslušnými orgánmi sú od dovozného cla oslobodené:

a)

dary vládnucim panovníkom a hlavám štátov;

b)

tovar určený pre potreby alebo spotrebu vládnucich panovníkov a hláv štátov tretích krajín alebo pre potreby a spotrebu osôb oficiálne ich zastupujúcich, počas ich oficiálneho pobytu na colnom území Spoločenstva. Toto oslobodenie môže byť členským štátom dovozu podmienené recipročným zaobchádzaním.

Ustanovenia prvého odseku platia aj na osoby, ktoré požívajú na medzinárodnej úrovni privilégiá analogické privilégiám, ktoré požívajú vládnuci panovníci a hlavy štátov.

KAPITOLA XXI

Tovar dovážaný na podporu rozvoja obchodu

A.   Vzorky tovaru nepatrnej hodnoty

Článok 86

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 90 ods. 1 písm. a) sa vzorky tovaru nepatrnej hodnoty, ktoré slúžia výlučne na získavanie objednávok na ten druh tovaru, ktorý predstavujú, s cieľom ich dovozu na colné územie Spoločenstva sú oslobodené od dovozného cla.

2.   Príslušné orgány môžu požadovať, aby určitý tovar, pri ktorom sa priznáva oslobodenie od dovozného cla, bol trvale znehodnotený roztrhnutím, dierovaním alebo zjavným a neodstrániteľným označením, alebo akokoľvek inak za predpokladu, že to neznehodnotí jeho uplatnenie ako vzorky.

3.   Na účely odseku 1 sú „vzorky tovaru“ akékoľvek predmety predstavujúce druh tovaru, ktorých spôsob predvedenia a množstvo pri tovare rovnakého druhu alebo kvality vylučuje použitie na iné účely, ako je získavanie objednávok.

B.   Tlačoviny a reklamné materiály

Článok 87

Pokiaľ článok 88 neustanovuje inak, sú od dovozného cla oslobodené tlačené reklamné materiály ako katalógy, cenníky, návody na použitie a prospekty, ak sa týkajú:

a)

tovaru na predaj alebo prenechanie do nájmu, alebo

b)

dopravy, komerčného poistenia, alebo bankových služieb

ponúkaných osobou so sídlom mimo colného územia Spoločenstva.

Článok 88

Oslobodenie uvedené v článku 87 sa vzťahuje len na tlačené reklamné materiály, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a)

na tlačovine je jasne uvedené meno podniku, ktorý vyrába, predáva alebo prenecháva do nájmu tovar, alebo ktorý ponúka služby, ktoré sú v tlačovine uvedené;

b)

každá zásielka musí obsahovať najviac jeden dokument alebo jeden výtlačok z každého dokumentu, ak sa tento skladá z viacerých dokumentov; oslobodenie môže byť priznané aj vtedy, ak zásielky obsahujú viacero výtlačkov toho istého dokumentu za predpokladu, že ich celková hrubá hmotnosť nepresahuje jeden kilogram;

c)

tlačoviny nesmú byť predmetom združených zásielok toho istého odosielateľa tomu istému príjemcovi.

Článok 89

Tovar určený na reklamné účely bez vlastnej obchodnej hodnoty, ktorý dodávateľ zasiela bezplatne svojim zákazníkom a ktorý okrem svojej reklamnej funkcie sa nedá použiť na iný účel, je tiež oslobodený od dovozného cla.

C.   Výrobky použité alebo spotrebované počas obchodného veľtrhu alebo podobného podujatia

Článok 90

1.   Pokiaľ články 91 až 94 neustanovujú inak, sú od dovozného cla oslobodené:

a)

malé reprezentatívne vzorky tovaru vyrobeného mimo colného územia Spoločenstva určené na obchodný veľtrh alebo na podobné podujatia;

b)

tovar vyrobený mimo colného územia Spoločenstva, dovezený výlučne na predvedenie, alebo na účely predvedenia strojov a zariadení na obchodnom veľtrhu alebo na podobnom podujatí;

c)

rôzne materiály nízkej hodnoty, ktoré sa použitím zničia, napr. farby, laky, tapety a podobne, používané pri stavbe, zariaďovaní a výzdobe dočasných stánkov využívaných zástupcami tretích krajín na obchodnom veľtrhu alebo na podobnom podujatí;

d)

tlačoviny, katalógy, prospekty, cenníky, reklamné plagáty, kalendáre, či už ilustrované, alebo nie, nezarámované fotografie a iné druhy tovaru poskytnuté bezplatne s cieľom propagovať tovar vyrobený mimo colného územia Spoločenstva a vystavený na obchodnom veľtrhu alebo na podobnom podujatí.

2.   Na účely odseku 1 „obchodný veľtrh“ alebo „podobné podujatie“ znamená:

a)

výstavy, veľtrhy, salóny a podobné podujatia spojené s obchodom, priemyslom, poľnohospodárstvom alebo remeslami;

b)

výstavy a podujatia organizované hlavne na charitatívne účely;

c)

výstavy a podujatia organizované hlavne na vedecké, technické, remeselnícke, umelecké, vzdelávacie alebo kultúrne účely, z náboženských dôvodov alebo z dôvodov kultových, odborovej činnosti alebo turistiky, alebo s cieľom podpory medzinárodného porozumenia;

d)

zasadnutia predstaviteľov medzinárodných organizácií alebo kolektívnych orgánov;

e)

oficiálne alebo spomienkové slávnosti a zhromaždenia;

nie však výstavy usporiadané na súkromné účely v obchodných predajniach alebo obchodných priestoroch s cieľom predaja tovaru z tretích krajín.

Článok 91

Oslobodenie uvedené v článku 90 ods. 1 písm. a) sa vzťahuje len na vzorky, ktoré:

a)

sú bezplatne dovezené z tretích krajín ako vzorky alebo boli na výstave získané z nebaleného tovaru dovezeného z týchto krajín;

b)

sú určené výhradne na bezplatné poskytovanie verejnosti na výstave na osobnú potrebu alebo spotrebu;

c)

možno označiť za reklamné vzorky nízkej jednotkovej hodnoty;

d)

nie sú jednoducho predajné a prípadne sú balené tak, že množstvo vzorky v balení je nižšie ako najmenšie množstvo príslušného tovaru bežne predávané na trhu;

e)

v prípade potravín a nápojov, ktoré nie sú balené spôsobom podľa písmena d) sú spotrebované počas konania výstavy;

f)

úhrnnou hodnotou a množstvom zodpovedajú povahe výstavy, počtu návštevníkov a rozsahu účasti vystavovateľa.

Článok 92

Oslobodenie uvedené v článku 90 ods. 1 písm. b) sa vzťahuje len na tovar, ktorý:

a)

bol na výstave spotrebovaný alebo zničený, a

b)

úhrnnou hodnotou a množstvom zodpovedá povahe výstavy, počtu návštevníkov a rozsahu účasti vystavovateľa.

Článok 93

Oslobodenie uvedené v článku 90 ods. 1 písm. d) sa vzťahuje len na tlačoviny a tovar určený na reklamné účely, ktoré:

a)

sú určené výhradne na bezplatné poskytovanie verejnosti v mieste, kde sa koná výstava;

b)

úhrnnou hodnotou a množstvom zodpovedajú povahe výstavy, počtu návštevníkov a rozsahu účasti vystavovateľa.

Článok 94

Oslobodenie uvedené v článku 90 ods. 1 písm. a) a b) sa neprizná na:

a)

alkoholické výrobky;

b)

tabak a tabakové výrobky;

c)

palivá, či už pevné, kvapalné alebo plynné.

KAPITOLA XXII

Tovar dovezený na skúšky, analýzy alebo pokusy

Článok 95

Pokiaľ články 96 až 101 neustanovujú inak, je od dovozného cla oslobodený tovar určený na skúšky, analýzu alebo pokusy, ktorými sa stanoví jeho zloženie, kvalita alebo iné technické vlastnosti, na informatívne účely, priemyselný alebo obchodný výskum.

Článok 96

Bez toho, aby bol dotknutý článok 99, oslobodenie uvedené v článku 95 sa prizná len za podmienky, že tovar, ktorý má byť použitý na skúšky, analýzy alebo pokusy, sa v priebehu skúšky, analýzy alebo pokusu úplne spotrebuje alebo zničí.

Článok 97

Oslobodenie od dovozného cla sa nevzťahuje na tovar použitý na skúšky, analýzu alebo pokusy vykonané v súvislosti s podporou predaja.

Článok 98

Oslobodenie sa prizná len na také množstvo tovaru, ktoré je nevyhnutne potrebné na účely, pre ktoré sa tento tovar dováža. Tieto množstvá v každom prípade stanovujú príslušné orgány, berúc do úvahy vyššie uvedený účel.

Článok 99

1.   Oslobodenie uvedené v článku 95 sa vzťahuje na tovar, ktorý nebol úplne spotrebovaný alebo zničený počas skúšky, analýzy alebo pokusu, za predpokladu, že výrobky, ktoré zostali, sa so súhlasom a pod dohľadom príslušných orgánov:

a)

po ukončení skúšky, analýzy alebo pokusu úplne zničili alebo stratili obchodnú hodnotu, alebo

b)

tam, kde to vnútroštátne právne predpisy umožňujú, prenechali v prospech štátu bez toho, aby mu tým vznikli akékoľvek náklady;

c)

v náležite odôvodnených prípadoch vyviezli mimo colného územia Spoločenstva.

2.   Na účely odseku 1 „výrobky, ktoré zostali“ sú výrobky, ktoré sú výsledkom skúšky, analýzy alebo pokusu alebo tovar, ktorý pritom nebol spotrebovaný.

Článok 100

Okrem prípadov, v ktorých sa neuplatňuje článok 99 ods. 1, výrobky uvedené v článku 95, ktoré zostali po ukončení skúšky, analýzy alebo pokusu, podliehajú platbe príslušného dovozného cla, a to podľa sadzby platnej v deň ukončenia skúšky, analýzy alebo pokusu, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty, určenej alebo prijatej príslušnými orgánmi k tomuto dňu.

So súhlasom a pod dohľadom príslušných orgánov však môže zainteresovaná strana premeniť výrobky, ktoré zostali, na odpad alebo šrot. V takom prípade tento odpad alebo šrot podlieha platbe dovozného cla uplatňovaného v čase prepracovania.

Článok 101

Lehotu, v ktorej sa musia vykonať skúšky, analýzy a pokusy a v ktorej musia byť vykonané administratívne úkony potrebné na použitie tovaru na účel, na ktorý bol určený, stanovia príslušné orgány.

KAPITOLA XXIII

Zásielky zasielané organizáciám zabezpečujúcim ochranu autorského práva alebo práva priemyselného vlastníctva a patentového práva

Článok 102

Ochranné známky, vzory, dizajny a ich sprievodné dokumenty, ako aj prihlášky patentov pre vynálezy a pod., ktoré sa majú predložiť príslušným úradom zaoberajúcim sa ochranou autorského práva alebo ochranou práva priemyselného vlastníctva alebo patentového práva, sú oslobodené od dovozného cla.

KAPITOLA XXIV

Turistická informačná literatúra

Článok 103

Bez toho, aby boli dotknuté články 42 až 50, sú od dovozného cla oslobodené:

a)

dokumenty (prospekty, brožúrky, knihy, časopisy, príručky, plagáty zarámované alebo nezarámované, nezarámované fotografie a zväčšeniny fotografií, mapy ilustrované alebo neilustrované, diapozitívy a ilustrované kalendáre) určené na bezplatné poskytovanie, ktorých hlavným cieľom je vzbudiť záujem verejnosti o návštevu cudzích krajín najmä z dôvodov návštevy kultúrnych, turistických, športových, náboženských, obchodných alebo profesijných stretnutí alebo podujatí, a to za predpokladu, že táto literatúra neobsahuje viac ako 25 % súkromných obchodných reklám, s výnimkou všetkých súkromných obchodných reklám firiem zo Spoločenstva, a že všeobecný propagačný charakter je zrejmý;

b)

zoznamy a ročenky zahraničných hotelov vydané oficiálnymi cestovnými kanceláriami alebo na ich podnet a cestovné poriadky zahraničných dopravných spojení, ktoré sú určené na bezplatné poskytovanie a neobsahujú viac ako 25 % súkromných obchodných reklám, s výnimkou všetkých súkromných obchodných reklám firiem zo Spoločenstva;

c)

referenčné materiály dodané autorizovaným zástupcom alebo obchodným partnerom povereným oficiálnymi národnými agentúrami cestovného ruchu, ktoré nie sú určené na poskytovanie, najmä ročenky, zoznamy telefónnych a telexových čísel, zoznamy hotelov, veľtržné katalógy, vzorky remeselných výrobkov nepatrnej hodnoty, literatúra o múzeách, univerzitách, kúpeľoch a iných podobných ustanovizniach.

KAPITOLA XXV

Rôzne dokumenty a články

Článok 104

Od dovozného cla sú oslobodené:

a)

dokumenty zasielané bezplatne orgánom verejnej správy členských štátov;

b)

publikácie zahraničných vlád a publikácie oficiálnych medzinárodných orgánov určené na bezodplatné poskytovanie;

c)

hlasovacie lístky na voľby organizované orgánmi vymenovanými v tretích krajinách;

d)

predmety, ktoré majú byť predložené ako dôkazy súdom alebo iným oficiálnym orgánom správy členských štátov alebo majú slúžiť na podobné účely;

e)

podpisové vzory a tlačené obežníky týkajúce sa podpisov zasielané ako súčasť bežnej výmeny informácií medzi orgánmi verejnej správy alebo bankovými inštitúciami;

f)

oficiálne tlačoviny zasielané do centrálnych bánk členských štátov;

g)

správy, vyhlásenia, oznámenia, propagačné materiály, žiadosti alebo prihlášky a iné dokumenty vydané spoločnosťami registrovanými v tretích krajinách a zasielané držiteľom alebo budúcim držiteľom cenných papierov vydaných takýmito spoločnosťami;

h)

záznamové média (dierované karty, záznamy zvuku, mikrofilmy atď.) používané na prenos informácií zasielané bezplatne priamo na adresu, ak oslobodením od dovozného cla nedôjde k zneužitiu alebo významnému narušeniu hospodárskej súťaže;

i)

zložky, archívy, tlačené formuláre a iné dokumenty, ktoré sa použijú počas medzinárodných zasadnutí, konferencií alebo kongresov, a správy o takýchto zhromaždeniach;

j)

projekty, technické výkresy, náčrty projektov, opisy a iné podobné dokumenty dovážané s úmyslom získania alebo splnenia objednávok v tretích krajinách alebo účasti na súťaži organizovanej na colnom území Spoločenstva;

k)

dokumenty používané pri skúškach vykonávaných na colnom území Spoločenstva inštitúciami so sídlom v tretích krajinách;

l)

tlačené formuláre používané ako oficiálne dokumenty pri medzinárodnom pohybe vozidiel alebo tovaru v rámci systému medzinárodných dohovorov;

m)

tlačené formuláre, nálepky, lístky a podobné dokumenty zasielané dopravnými podnikmi alebo hotelovými podnikmi z tretích krajín cestovným kanceláriám so sídlom na colnom území Spoločenstva;

n)

tlačené formuláre a lístky, nákladné listy, sprievodky a iné obchodné alebo úradné dokumenty, ktoré boli použité;

o)

úradné tlačivá z tretej krajiny alebo od medzinárodných orgánov a tlačoviny zodpovedajúce medzinárodným normám zasielané na poskytovanie združeniami tretej krajiny zodpovedajúcim združeniam so sídlom na colnom území Spoločenstva;

p)

fotografie, diapozitívy a šablónové matrice fotografií, či už s popismi alebo bez nich, zasielané tlačovým agentúram alebo vydavateľom novín a časopisov;

q)

kolky a podobné ceniny osvedčujúce zaplatenie poplatkov v tretích krajinách.

KAPITOLA XXVI

Pomocné materiály na upevnenie a ochranu tovaru počas jeho prepravy

Článok 105

Rôzne materiály ako povrazy, slama, tkaniny, papier a kartón, drevo a plasty, ktoré sa používajú na upevnenie a na ochranu vrátane tepelnej ochrany tovaru počas jeho prepravy z tretej krajiny na colné územie Spoločenstva a ktoré sa nemôžu obvyklým spôsobom opätovne použiť, sú oslobodené od dovozného cla.

KAPITOLA XXVII

Podstielka, krmivo a napájanie pre zvieratá počas ich prepravy

Článok 106

Podstielka, krmivo a napájanie akéhokoľvek druhu, ktoré sú v dopravnom prostriedku používanom na prepravu zvierat z tretej krajiny na colné územie Spoločenstva a ktoré majú slúžiť na uspokojenie potrieb týchto zvierat počas ich prepravy, sú oslobodené od dovozného cla.

KAPITOLA XXVIII

Palivá a mazivá nachádzajúce sa v cestných motorových vozidlách a špeciálnych kontajneroch

Článok 107

1.   Pokiaľ články 108, 109 a 110 neustanovujú inak:

a)

palivo nachádzajúce sa v štandardných nádržiach:

súkromných a obchodných motorových vozidiel a motocyklov,

špeciálnych kontajnerov,

vstupujúcich na colné územie Spoločenstva;

b)

palivo v prenosných nádržiach prevážaných súkromnými motorovými vozidlami a motocyklami v množstve najviac 10 litrov na jedno vozidlo a bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne ustanovenia o držbe a preprave paliva;

je oslobodené od dovozného cla

2.   Na účely odseku 1 je:

a)

„obchodným motorovým vozidlom“ motorové cestné vozidlo (vrátane traktorov s prívesmi alebo bez prívesov), ktoré je typom svojej konštrukcie a svojím vybavením určené na prepravu alebo schopné prepravy za úhradu alebo bezplatne:

viac ako deviatich osôb vrátane vodiča,

tovaru,

a akékoľvek cestné vozidlo určené na iné účely ako na prepravu;

b)

„súkromným motorovým vozidlom“ motorové vozidlo iné ako uvedené v písmene a);

c)

„štandardnou nádržou“:

nádrž pevne zabudovaná výrobcom do všetkých motorových vozidiel rovnakého typu, ako predmetné vozidlo, a ktorých trvalé zabudovanie umožňuje priame používanie paliva, tak na účely pohonu, ako aj, v prípade potreby, na účely prevádzky chladiacich a iných systémov počas prepravy,

plynové nádrže, ktorými sú vybavené motorové vozidlá a ktoré sú určené na priame použitie plynu ako paliva a nádrže pripojené k ostatným systémom, ktorými môže byť vybavené vozidlo,

nádrž pevne zabudovaná výrobcom do všetkých kontajnerov rovnakého typu, ako sú uvedené kontajnery, ktorých pevné zabudovanie umožňuje priame používanie paliva počas prepravy na účely prevádzky chladiacich a iných systémov, ktorými sú vybavené špeciálne kontajnery;

d)

„špeciálnym kontajnerom“ kontajner vybavený špeciálnym prístrojovým vybavením slúžiacim na činnosť chladiaceho systému, okysličovacieho systému, tepelného izolačného systému a iného systému.

Článok 108

Členské štáty môžu obmedziť oslobodenia od cla na palivo nachádzajúce sa v štandardných nádržiach obchodných motorových vozidiel a v špeciálnych kontajneroch do 200 litrov na jedno vozidlo, na jeden špeciálny kontajner a na jednu cestu.

Článok 109

1.   Členské štáty môžu obmedziť množstvo paliva oslobodené od dovozného cla v týchto prípadoch:

a)

motorových vozidiel určených na podnikanie používaných v medzinárodnej preprave do pohraničného pásma do maximálnej hĺbky 25 km vzdušnou čiarou, ak tieto jazdy uskutočňujú osoby s bydliskom v pohraničnom pásme;

b)

súkromných motorových vozidiel patriacich osobám s bydliskom v pohraničnom pásme.

2.   Na účely uplatňovania ustanovení odseku 1 písm. b) „pohraničné pásmo“ znamená - bez toho, aby boli dotknuté existujúce dohovory v tejto súvislosti - pásmo, ktoré vzdušnou čiarou nepresiahne 15 km od hranice. Miestne administratívne oblasti, ktorých časť územia leží v tomto pásme, sa tiež považujú za toto pohraničné pásmo. Členské štáty môžu udeliť výnimky z tohto pravidla.

Článok 110

1.   Palivo, ktoré bolo oslobodené od dovozného cla podľa článkov 107, 108 a 109, nesmie byť použité v inom vozidle, než v ktorom sa doviezlo, nesmie byť z tohto vozidla odčerpané a uskladnené okrem nevyhnutných opráv tohto vozidla, ani nesmie byť prenechané inej osobe, či už za úhradu alebo bezplatne, osobou, ktorá získala oslobodenie.

2.   Nedodržanie podmienok uvedených v odseku 1 má za následok uplatnenie dovozného cla týkajúceho sa predmetného tovaru, a to podľa sadzby platnej v deň, keď došlo k tomuto nedodržaniu, na základe druhu tovaru a jeho colnej hodnoty určenej alebo prijatej príslušnými orgánmi k tomuto dňu.

Článok 111

Oslobodenie uvedené v článku 107 sa tiež vzťahuje na mazivá nachádzajúce sa v motorových vozidlách a potrebné pre ich normálnu prevádzku počas príslušnej jazdy.

KAPITOLA XXIX

Materiály na stavbu, údržbu alebo výzdobu pamätníkov alebo cintorínov vojnových obetí

Článok 112

Tovar akéhokoľvek druhu dovážaný organizáciami schválenými na tento účel príslušnými orgánmi, ktorý sa má použiť na stavbu, údržbu alebo výzdobu cintorínov, hrobov a pamätníkov vojnových obetí tretích krajín, ktorých obete sú pochované na colnom území Spoločenstva, je oslobodený od dovozného cla.

KAPITOLA XXX

Rakvy, pohrebné urny a ozdobné pohrebné predmety

Článok 113

Od dovozného cla sú oslobodené:

a)

rakvy s telami a urny s popolom zosnulých osôb, ako aj kvety, pohrebné vence a iné ozdobné predmety, ktoré zosnulých obvykle sprevádzajú;

b)

kvety, vence a iné ozdobné predmety dovážané osobami s bydliskom v tretích krajinách, ktoré sa zúčastnia pohrebu alebo prichádzajú vyzdobiť hroby na colnom území Spoločenstva, za predpokladu, že tieto dovozy nejavia svojou povahou a množstvom žiadne známky obchodného záujmu.

HLAVA III

OSLOBODENIE OD VÝVOZNÉHO CLA

KAPITOLA I

Zásielky tovaru nepatrnej hodnoty

Článok 114

Zásielky doručené ich adresátovi poštovou listovou alebo balíkovou zásielkou, ktoré obsahujú tovar v celkovej hodnote nepresahujúcej 10 EUR, sa môžu vyviezť bez vývozného cla.

KAPITOLA II

Domáce zvieratá vyvážané pri príležitosti prenesenia poľnohospodárskych činností zo Spoločenstva do tretej krajiny

Článok 115

1.   Domáce zvieratá tvoriace statok poľnohospodárskeho podniku, ktorý prestal vyvíjať podnikateľské aktivity na colnom území Spoločenstva a prenáša ich do tretej krajiny, sa môžu vyviezť bez vývozného cla.

2.   Oslobodenie uvedené v odseku 1 sa vzťahuje len na také množstvo domácich zvierat, ktoré zodpovedá povahe a veľkosti poľnohospodárskeho podniku.

KAPITOLA III

Produkty dorobené poľnohospodárskymi výrobcami hospodáriacimi na pozemkoch nachádzajúcich sa v Spoločenstve

Článok 116

1.   Produkty rastlinnej a živočíšnej výroby dorobené na colnom území Spoločenstva na pozemkoch susediacich s treťou krajinou, ktoré sú obrábané osobami, ktorých hlavný podnik je v tretej krajine susediacej s colným územím Spoločenstva, a to či už z titulu vlastníka alebo nájomcu pozemkov, sa môžu vyviezť bez vývozného cla.

2.   Aby bolo možné získať oslobodenie podľa ustanovenia odseku 1, musia produkty získané z domácich zvierat pochádzať zo zvierat s pôvodom v príslušnej tretej krajine alebo musia plniť podmienky pre voľný obeh v tejto krajine.

Článok 117

Oslobodenie uvedené v článku 116 ods. 1 sa vzťahuje len na produkty, ktoré neboli ďalej spracované inak, než je bežné po ich zožatí alebo vyprodukovaní.

Článok 118

Oslobodenie sa prizná len na produkty vyvezené do príslušnej tretej krajiny samotným poľnohospodárskym výrobcom alebo v jeho mene.

KAPITOLA IV

Osivá vyvážané poľnohospodárskymi výrobcami na použitie na pozemkoch v tretej krajine

Článok 119

Osivá určené na použitie na pozemkoch v tretej krajine susediacej s colným územím Spoločenstva, ktoré sú obrábané osobami, ktorých hlavný podnik je na colnom území Spoločenstva v bezprostrednej blízkosti príslušnej tretej krajiny, a to či už z titulu vlastníka alebo nájomcu pozemkov, sa môžu vyviezť bez vývozného cla.

Článok 120

Oslobodenie uvedené v článku 119 sa vzťahuje len na také množstvo osív, ktoré je potrebné na obrábanie príslušných pozemkov.

Oslobodenie sa priznáva len na osivá vyvezené priamo z colného územia Spoločenstva samotným poľnohospodárskym výrobcom alebo v jeho mene.

KAPITOLA V

Krmivo a napájanie sprevádzajúce zvieratá počas ich vývozu

Článok 121

Krmivo a napájanie akéhokoľvek druhu, ktoré sú v dopravnom prostriedku používanom na prepravu zvierat z colného územia Spoločenstva do tretej krajiny a ktoré majú slúžiť na uspokojenie potrieb týchto zvierat počas ich prepravy, sa môžu vyviezť bez vývozného cla.

HLAVA IV

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 122

1.   Pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak, platí hlava II ako na tovar navrhnutý na prepustenie do voľného obehu, ktorý je dovážaný priamo z tretích krajín, tak aj na tovar navrhnutý na prepustenie do voľného obehu, ktorý už bol predmetom iného colného režimu.

2.   Prípady, kedy sa nesmie na tovar navrhnutý na prepustenie do voľného obehu, ktorý už bol predmetom iného colného režimu, priznať oslobodenie od cla, sa určujú v súlade s postupom uvedeným v článku 247a nariadenia (EHS) č. 2913/92.

3.   Na tovar, ktorý sa v súlade s týmto nariadením môže dovážať oslobodený od cla, sa nevzťahujú množstevné obmedzenia uplatňované podľa opatrení prijatých na základe článku 133 zmluvy.

Článok 123

Ak sa oslobodenie od dovozného cla prizná za podmienky, že príjemca tovaru ho použije na konkrétny účel, môžu toto oslobodenie priznať len príslušné orgány členského štátu, na ktorého území sa tento tovar takto použije.

Článok 124

Príslušné orgány členských štátov vykonajú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že tovar prepustený do voľného obehu, u ktorého bolo oslobodenie priznané za podmienky, že prijímateľ tohto tovaru ho použije na konkrétny účel, nebol použitý na iné účely bez zaplatenia príslušného dovozného cla, pokiaľ takéto alternatívne použitie nie je v súlade s podmienkami stanovenými týmto nariadením.

Článok 125

Ak tá istá osoba plní podľa rôznych ustanovení tohto nariadenia súčasne podmienky potrebné pre priznanie oslobodenia od dovozného a vývozného cla, príslušné ustanovenia sa uplatnia súbežne.

Článok 126

Ak je priznané oslobodenia v tomto nariadení podmienené splnením určitých podmienok, dotknutá osoba musí k spokojnosti príslušných orgánov preukázať splnenie týchto podmienok.

Článok 127

Ak sa oslobodenie od cla pri dovoze alebo vývoze udeľuje do určitej sumy stanovenej v eurách, členské štáty môžu sumu príslušného tovaru kurzovo zmenenú na národnú menu zaokrúhliť nahor alebo nadol.

Členské štáty môžu používať aj nezmenenú hodnotu sumy stanovenej v eurách prevedenú do národnej meny, ak v čase ročnej úpravy uvedenej v článku 18 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2913/92, prevod tejto sumy pred jej zaokrúhlením podľa prvého odseku pri vyjadrení tohto ekvivalentu v národnej mene spôsobí zmenu o menej ako 5 % alebo jej zníženie.

Článok 128

1.   Nič v tomto nariadení nebráni členským štátom priznať:

a)

oslobodenie podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961, podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963 alebo podľa iných konzulárnych dohovorov, resp. podľa Newyorského dohovoru zo 16. decembra 1969 o zvláštnych misiách;

b)

oslobodenie na základe obvyklých privilégií odsúhlasených medzinárodnými dohodami alebo dohodami ústredí, u ktorých je zmluvnou stranou buď tretia krajina, alebo medzinárodná organizácia, vrátane oslobodení priznaných pri príležitosti medzinárodných stretnutí;

c)

oslobodenie na základe obvyklých privilégií a imunity odsúhlasených v súvislosti s medzinárodnými dohodami uzatvorenými všetkými členskými štátmi a ustanovujúcimi kultúrne a vedecké inštitúcie alebo organizácie podľa medzinárodného práva;

d)

oslobodenie na základe obvyklých privilégií a imunity odsúhlasených v súvislosti s dohodami o kultúrnej, vedeckej a technickej spolupráci uzatvorenými s tretími krajinami;

e)

osobitné oslobodenie zavedené na základe dohôd uzatvorených s tretími krajinami, ktoré stanovujú spoločné opatrenia na ochranu osôb a životného prostredia;

f)

osobitné oslobodenie zavedené na základe dohôd uzatvorených s bezprostredne susediacimi tretími krajinami, ktoré je opodstatnené charakterom obchodu s týmito krajinami v pohraničnom pásme;

g)

oslobodenie od cla v rámci dohôd uzavretých na princípe reciprocity s tretími krajinami, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Chicago 1944), na účely uplatňovania odporúčaní 4.42 a 4.44 v prílohe 9 k tomuto dohovoru (ôsme vydanie, júl 1980).

2.   Ak sa členský štát mieni stať signatárom medzinárodného dohovoru, ktorý nie je zahrnutý v žiadnom z dohovorov uvedených v odseku 1, musí tento členský štát predložiť Komisii žiadosť o uplatnenie príslušného oslobodenia, pričom predloží Komisii všetky potrebné informácie.

Rozhodnutie o takejto žiadosti sa vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 247a nariadenia (EHS) č. 2913/92.

3.   Predloženie informácií určených v odseku 2 sa nevyžaduje, ak príslušný medzinárodný dohovor ustanovuje priznanie oslobodenia, ktoré nepresahuje obmedzenia uvedené v právnych predpisoch Spoločenstva.

Článok 129

1.   Členské štáty oboznámia Komisiu s colnými ustanoveniami uvedenými v medzinárodných dohovoroch a dohodách podľa článku 128 ods. 1 písm. b), c), d), e), f) a g) a v článku 128 ods. 3, ktoré boli uzavreté po 26. apríli 1983.

2.   Komisia postúpi texty dohovorov a dohôd, ktoré jej boli oznámené v súlade s odsekom 1, ostatným členským štátom.

Článok 130

Toto nariadenie nebráni tomu, aby si:

a)

Grécko ponechalo osobitný štatút hory Athos, ako to zaručuje článok 105 gréckej ústavy;

b)

Španielsko a Francúzsko ponechalo oslobodenie od cla vyplývajúce z dohôd z 13. júla 1867, resp. z 22. a 23. novembra 1867 medzi týmito krajinami a Andorrou, a to až dovtedy, kým nenadobudnú účinnosť ustanovenia upravujúce obchodné vzťahy medzi Spoločenstvom a Andorrou;

c)

členské štáty ponechali úľavy až do výšky 210 EUR, ktoré priznali 1. januára 1983 námorníkom obchodného loďstva pôsobiacim v medzinárodnej doprave;

d)

Spojené kráľovstvo ponechalo úľavy na dovoz tovarov na použitie ozbrojených síl alebo sprevádzajúcich civilných zamestnancov alebo na zásobovanie ich jedální, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o založení Cyperskej republiky zo 16. augusta 1960.

Článok 131

1.   Ak nie je v predpisoch Spoločenstva pre príslušnú oblasť ustanovené inak, môžu členské štáty priznať osobitné oslobodenie od cla ozbrojeným silám, ktoré neslúžia pod vlastnou vlajkou a ktoré sú rozmiestené na ich území na základe medzinárodných dohôd.

2.   Ak nie je v predpisoch Spoločenstva pre príslušnú oblasť ustanovené inak, toto nariadenie nebráni tomu, aby si členské štáty ponechali oslobodenie od cla pre pracovníkov vracajúcich sa do ich krajiny po pobyte mimo colného územia Spoločenstva, ktorý trval minimálne šesť mesiacov a ktorý sa uskutočnil z dôvodu výkonu povolania.

Článok 132

Toto nariadenie sa uplatní bez toho, aby boli dotknuté:

a)

nariadenie (EHS) č. 2913/92;

b)

platné ustanovenia týkajúce sa nákladných priestorov lodí, lietadiel a medzinárodných vlakov;

c)

ustanovenia o oslobodeniach zavedených inými aktami Spoločenstva.

Článok 133

Nariadenie (EHS) č. 918/83, zmenené a doplnené aktmi uvedenými v prílohe V, sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

Článok 134

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 16. novembra 2009.

Za Radu

predsedníčka

C. MALMSTRÖM


(1)  Stanovisko z 24. marca 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1.

(3)  Pozri prílohu V.

(4)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007, s. 6.

(6)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

A.   Knihy, publikácie a dokumenty

Kód KN

Opis

3705

Fotografické dosky a filmy, exponované a vyvolané, iné ako kinematografické filmy:

ex 3705 90 10

mikrofilmy kníh, detských obrázkových kníh a omaľovaniek, školských cvičných zošitov (pracovné zošity), krížovkárskych kníh, novín a časopisov, tlačených dokumentov alebo správ neobchodného charakteru a voľných ilustrácií, tlačových strán a reprodukčné odtlačky na výrobu kníh

ex 3705 10 00

platne pre ofsetovú reprodukciu na výrobu kníh

ex 3705 90 90

 

4903 00 00

Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti

4905

Kartografické výrobky všetkých druhov, vrátane atlasov, nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlačené:

ostatné

ex 4905 99 00

– –

ostatné

mapy, grafy a diagramy pre vedecké odbory ako geológia, zoológia, botanika, mineralógia, paleontológia, archeológia, etnológia, meteorológia, klimatológia a geofyzika

ex 4906 00 00

Architektonické, priemyselné alebo inžinierske plány a výkresy a ich kópie

4911

Ostatné tlačoviny vrátane tlačených obrazov a fotografií:

4911 10

reklamné a propagačné tlačoviny, obchodné katalógy a podobné výrobky:

ex 4911 10 90

– –

ostatné:

katalógy kníh a publikácií, ktoré ponúkajú na predaj vydavatelia alebo kníhkupci, ktorí majú sídlo mimo územia Európskych spoločenstiev

katalógy filmov, zvukové záznamy alebo iné obrazové a zvukové materiály vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru

plagáty na propagáciu turistiky a turistické publikácie, brožúry, sprievodcovia, cestovné poriadky, letáky a podobné publikácie, tiež ilustrované, vrátane tých, ktoré boli vydané súkromnými spoločnosťami s cieľom podpory verejnosti cestovať mimo územia Európskych spoločenstiev, vrátane mikrokópií týchto predmetov (1)

bibliografické informačné materiály poskytované bezplatne (1)

ostatné:

4911 99 00

– –

ostatné:

voľné ilustrácie, tlačené strany a reprodukčné odtlačky na výrobu kníh, vrátane mikrokópií týchto predmetov (1)

mikrokópie kníh, detských obrázkových kníh a vymaľovaniek, školských cvičných zošitov (pracovné zošity), krížovkárskych kníh, novín a časopisov a dokumentov a správ neobchodného charakteru (1)

publikácie určené podporiť verejnosť študovať mimo územia Európskych spoločenstiev, vrátane mikrokópií týchto publikácií (1)

meteorologické a geofyzikálne diagramy

9023 00

Nástroje, prístroje, zariadenia a modely, predurčené na predvádzacie účely (napr. pri vyučovaní alebo na výstavách), nehodiace sa na iné účely:

ex 9023 00 80

ostatné:

mapy a grafy pre vedecké odbory ako geológia, zoológia, botanika, mineralógia, paleontológia, archeológia, etnológia, meteorológia, klimatológia a geofyzika

B.   Obrazové a zvukové materiály vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru

Predmety uvedené v bode A prílohy II, vyrobené Spojenými národmi alebo niektorou z ich špecializovaných agentúr.


(1)  . Výnimka sa však nevzťahuje na predmety, na ktorých reklama presahuje 25 % plochy. V prípade publikácií a plagátov na propagáciu turistiky, sa tento percentuálny podiel vzťahuje len na súkromnú obchodnú propagáciu.


PRÍLOHA II

A.   Obrazové a zvukové materiály vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru

Kód KN

Opis

Oprávnená inštitúcia alebo ustanovizeň

3704 00

Fotografické dosky, filmy, papier, lepenka a textílie, exponované, ale nevyvolané:

Všetky organizácie (vrátane rozhlasových a televíznych inštitúcií), inštitúcie alebo združenia, ktoré sú príslušnými orgánmi členských štátov schválené dovážať tento materiál s oslobodením od cla

ex 3704 00 10

Dosky a filmy:

kinematografický film, pozitívny, vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru

 

ex 3705

Fotografické dosky a filmy, exponované a vyvolané, iné ako kinematografické filmy:

vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru

 

3706

Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, tiež obsahujúce zvukový záznam alebo obsahujúce len zvukový záznam:

 

3706 10

V šírke 35 mm alebo väčšej:

– –

Ostatné:

 

ex 3706 10 99

– – –

Ostatné pozitívne:

filmové spravodajstvá (so zvukovým záznamom alebo bez) zobrazujúce udalosti aktuálnej spravodajskej hodnoty v čase dovozu a dovážané maximálne v dvoch kópiách na účely kopírovania

archívny filmový materiál (so zvukovým záznamom alebo bez) určený na použitie v súvislosti s filmovým spravodajstvom

zábavné filmy určené najmä pre deti a mládež

ostatné filmy vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru

 

3706 90

Ostatné:

– –

Ostatné:

– – –

Ostatné pozitívne:

 

ex 3706 90 51

ex 3706 90 91

ex 3706 90 99

filmové týždenníky (so zvukovým záznamom alebo bez neho) zobrazujúce udalosti aktuálnej spravodajskej hodnoty v čase dovozu a dovážané maximálne v dvoch kópiách na účely kopírovania

archívny filmový materiál (so zvukovým záznamom alebo bez neho) určený na použitie v súvislosti s filmovým týždenníkom

zábavné filmy určené najmä pre deti a mládež

ostatné filmy vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru

 

4911

Ostatné tlačoviny, vrátane tlačených obrazov a fotografií:

Ostatné:

 

ex 4911 99 00

– –

Ostatné:

mikrokarty alebo iné médiá na uchovávanie informácií používané informačnými a dokumentačnými službami vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru

nástenné mapy určené výhradne na predvádzanie a vzdelávanie

 

ex 8523

Disky, pásky, pevné, energeticky nezávislé pamäťové zariadenia, „smart karty“ a iné mediá na záznam zvuku alebo podobný záznam, tiež nahraté vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu diskov, ale okrem výrobkov Kapitoly 37:

vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru

 

ex 9023 00

Nástroje, prístroje, zariadenia určené na predvádzacie účely (napr. pri vyučovaní alebo na výstavách), nehodiace sa na iné účely:

predlohy, vzory a nástenné mapy vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru určené výhradne na predvádzanie a vzdelávanie

makety alebo zobrazenia abstraktných pojmov ako sú molekulárne štruktúry alebo matematické vzorce

 

Rôzne

Hologramy na laserovú projekciu

Multimediálne súpravy

Materiály pre programové vyučovanie, vrátane materiálov v súpravách s príslušnými tlačenými materiálmi

 

B.   Zbierkové predmety a umelecké diela vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru

Kód KN

Opis

Oprávnená inštitúcia alebo ustanovizeň

Rôzne

Zbierkové predmety a umelecké diela, ktoré nie sú určené na predaj

Galérie, múzeá a iné inštitúcie ktoré sú príslušnými orgánmi členských štátov splnomocnené dovážať tento materiál s oslobodením od cla


PRÍLOHA III

Kód KN

Opis

4911

Ostatné tlačoviny vrátane tlačených obrazov a fotografií:

4911 10

Reklamné a propagačné tlačoviny, obchodné katalógy a podobné výrobky:

ex 4911 10 90

– –

Ostatné:

určené pre nevidiacich a čiastočne vidiacich

Ostatné:

ex 4911 91 00

– –

Obrazy, výkresy a fotografie:

určené pre nevidiacich a čiastočne vidiacich

ex 4911 99 00

– –

Ostatné:

určené pre nevidiacich a čiastočne vidiacich


PRÍLOHA IV

Kód KN

Opis

4802

Nenatieraný papier a lepenka druhov používaných na písanie, tlačenie alebo na iné grafické účely a neperforované papierové dierne štítky a dierne pásky, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch akéhokoľvek rozmeru, iný ako papier položky 4801 alebo 4803; ručný papier a lepenka:

Ostatný papier a lepenka neobsahujúce vlákninu získanú mechanickým alebo chemicko-mechanickým postupom, alebo z ktorých celkového zloženia vlákniny netvorí obsah tejto vlákniny viac ako 10 % hmotnosti:

ex 4802 55

– –

s plošnou hmotnosťou 40 g/m2 alebo viac, ale nie viac ako 150 g/m2, v kotúčoch

slepecký papier

ex 4802 56

– –

S plošnou hmotnosťou 40 g/m2 alebo väčšou, ale nie väčšou ako 150 g/m2, v listoch s jednou stranou nepresahujúcou 435 mm a druhou stranou nepresahujúcou 297 mm v nepreloženom stave:

slepecký papier

ex 4802 57 00

– –

Ostatné, s plošnou hmotnosťou 40 g/m2 alebo väčšou, ale nie väčšou ako 150 g/m2

slepecký papier:

ex 4802 58

– –

s plošnou hmotnosťou viac ako 150 g/m2:

slepecký papier

Ostatný papier a lepenka, ktorých celkového zloženia vlákniny tvorí viac ako 10 % hmotnosti vlákniny získanej mechanickým alebo chemicko mechanickým postupom:

ex 4802 61

– –

v kotúčoch

ex 4802 61 80

– – –

Ostatné:

slepecký papier

ex 4802 62 00

– –

V listoch s jednou stranou nepresahujúcou 435 mm a druhou stranou nepresahujúcou 297 mm v nepreloženom stave

slepecký papier

ex 4802 69 00

– –

ostatné

slepecký papier

4805

Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch, ďalej nespracovaný alebo spracovaný postupmi špecifikovanými v poznámke 3 k tejto kapitole:

Ostatné

ex 4805 91 00

– –

S plošnou hmotnosťou 150 g/m2 alebo menšou:

slepecký papier

ex 4805 92 00

– –

s plošnou hmotnosťou viac ako 150 g/m2, ale menšou ako 225 g/m2:

slepecký papier

4805 93

– –

s plošnou hmotnosťou 225 g/m2 alebo viac:

ex 4805 93 80

– – –

Ostatné:

slepecký papier

4823

Ostatný papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, narezané na určité rozmery alebo do tvaru; ostatné výrobky z papieroviny, papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien:

Ostatný papier a lepenka druhov používaných na písanie, tlačenie alebo iné grafické účely:

4823 90

Ostatné:

ex 4823 90 40

– –

Papier a lepenka, druhov požívaných na písanie, tlač alebo ostatné grafické účely

slepecký papier

ex 6602 00 00

Palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky:

biele palice pre nevidiacich a čiastočne vidiacich

ex 8469

Písacie stroje a stroje na spracovanie textu:

upravené na použitie pre nevidiacich a čiastočne vidiacich

ex 8471

Stroje na automatické spracovanie údajov a ich jednotky; magnetické alebo optické snímače, stroje na prepis údajov v kódovanej forme na pamäťové médiá a stroje spracovávajúce tieto údaje, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté:

zariadenie na mechanickú tvorbu slepeckého písma a záznamového materiálu pre nevidiacich

ex 8519

Prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku:

gramofóny a kazetové prehrávače špeciálne určené alebo upravené pre nevidiacich a čiastočne vidiacich

ex 8523

Disky, pásky, pevné, energeticky nezávislé pamäťové zariadenia, „smart karty“ a iné mediá na záznam zvuku alebo podobný záznam, tiež nahraté, vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu diskov, okrem výrobkov 37 kapitoly

zvukové knihy

magnetické pásky a kazety na záznam slepeckého písma a zvukové knihy

9013

Výrobky s tekutými kryštálmi, ktoré nie sú špecifikované v iných položkách; lasery, iné ako laserové diódy; ostatné optické prístroje a nástroje, inde v tejto kapitole nešpecifikované alebo nezahrnuté:

ex 9013 80

ostatné zariadenia, prístroje a nástroje

zväčšovače televízneho obrazu pre nevidiacich a čiastočne vidiacich

9021

Ortopedické pomôcky, vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a iné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a iné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo sú v tele implantované, na kompenzovanie chyby alebo neschopnosti:

9021 90

Ostatné

ex 9021 90 90

– –

Ostatné:

elektronické orientátory a prístroje na detekciu prekážok pre nevidiacich a čiastočne vidiacich

zväčšovače televízneho obrazu pre nevidiacich a čiastočne vidiacich

elektronické čítacie zariadenia pre nevidiacich a čiastočne vidiacich

9023 00

Nástroje, prístroje, zariadenia a modely, predurčené na predvádzacie účely (napr. pri vyučovaní alebo na výstavách), nehodiace sa na iné účely:

ex 9023 00 80

Ostatné:

vyučovacie pomôcky a prístroje špeciálne určené pre nevidiacich a čiastočne vidiacich

ex 9102

Náramkové hodinky, vreckové hodinky a ostatné hodinky, vrátane stopiek, iné ako položky 9101:

slepecké hodinky s puzdrom z iných, ako zo vzácnych kovov

9504

Potreby na lunaparkové a spoločenské hry, vrátane biliardov, špeciálnych stolov pre herne a automatické zariadenia do kolkární:

9504 90

Ostatné:

ex 9504 90 90

– –

Ostatné:

stolové hry a príslušenstvo špeciálne upravené na použitie pre nevidiacich a čiastočne vidiacich

Rôzne

Ostatné predmety špeciálne upravené na vzdelávací, vedecký alebo kultúrny rozvoj nevidiacich a čiastočne vidiacich


PRÍLOHA V

ZRUŠENÉ NARIADENIE SO ZOZNAMOM NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNENÍ

nariadenie Rady (EHS) č. 918/83

(Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1).

 

Akt o pristúpení z roku 1985, príloha I body I.1 písm. e) a I.17

(Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 139).

 

nariadenie Rady (EHS) č. 3822/85

(Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 22).

 

nariadenie Komisie (EHS) č. 3691/87

(Ú. v. ES L 347, 11.12.1987, s. 8).

 

nariadenie Rady (EHS) č. 1315/88

(Ú. v. ES L 123, 17.5.1988, s. 2).

Iba článok 2

nariadenie Rady (EHS) č. 4235/88

(Ú. v. ES L 373, 31.12.1988, s. 1).

 

nariadenie Rady (EHS) č. 3357/91

(Ú. v. ES L 318, 20.11.1991, s. 3).

 

nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92

(Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).

Iba článok 252 ods. 1

nariadenie Rady (ES) č. 355/94

(Ú. v. ES L 46, 18.2.1994, s. 5).

 

Akt o pristúpení z roku 1994, príloha I bod XIII.A.I.3

(Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 274).

 

nariadenie Rady (ES) č. 1671/2000

(Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 11).

 

Akt o pristúpení z roku 2003, príloha k protokolu č. 3, bod 3 časti 1

(Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 940).

 

nariadenie Rady (ES) č. 274/2008

(Ú. v. EÚ L 85, 27.3.2008, s. 1).

 


PRÍLOHA VI

TABUĽKA ZHODY

nariadenie (EHS) č. 918/83

toto nariadenie

článok 1 ods. 1

článok 1

článok 1 ods. 2 písm. a) a b)

článok 2 ods. 1 písm. a) a b)

článok 1 ods. 2 písm. c) prvý pododsek

článok 2 ods. 1 písm. c) prvý pododsek

článok 1 ods. 2 písm. c) druhý pododsek úvodná veta

článok 2 ods. 1 písm. c) druhý pododsek úvodná veta

článok 1 ods. 2 písm. c) druhý pododsek prvá zarážka

článok 2 ods. 1 písm. c) druhý pododsek bod i)

článok 1 ods. 2 písm. c) druhý pododsek druhá zarážka

článok 2 ods. 1písm. c) druhý pododsek bod ii)

článok 1 ods. 2 písm. c) tretí pododsek

článok 2 ods. 1 písm. c) tretí pododsek

článok 1 ods. 2 písm. d) a e)

článok 2 ods. 1 písm. d) a e)

článok 1 ods. 3

článok 2 ods. 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4 prvý odsek

článok 5 ods. 1

článok 4 druhý odsek

článok 5 ods. 2

článok 5

článok 6

článok 6 prvý odsek

článok 7 ods. 1

článok 6 druhý odsek

článok 7 ods. 2

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9

článok 10

článok 10

článok 11

článok 11

článok 12

článok 12

článok 13

článok 13

článok 14

článok 14 ods. 1 úvodné slová

článok 15 ods. 1 úvodné slová

článok 14 ods. 1 prvá zarážka

článok 15 ods. 1 písm. a)

článok 14 ods. 1 druhá zarážka

článok 15 ods. 1 písm. b)

článok 14 ods. 2

článok 15 ods. 2

článok 15

článok 16

článok 16

článok 17

článok 17

článok 18

článok 18

článok 19

článok 19

článok 20

článok 25

článok 21

článok 26

článok 22

článok 27 prvý odsek

článok 23 ods. 1

článok 27 druhý odsek

článok 23 ods. 2

článok 28

článok 24

článok 29 ods. 1

článok 25 ods. 1

článok 29 ods. 2 úvodné slová

článok 25 ods. 2 úvodné slová

článok 29 ods. 2 prvá zarážka

článok 25 ods. 2 písm. a)

článok 29 ods. 2 druhá zarážka

článok 25 ods. 2 písm. b)

článok 29 ods. 2 tretia zarážka

článok 25 ods. 2 písm. c)

článok 30 prvý odsek

článok 26 ods. 1

článok 30 druhý odsek

článok 26 ods. 2

článok 31

článok 27

článok 32

článok 28

článok 33

článok 29

článok 34

článok 30

článok 35

článok 31

článok 36

článok 32

článok 37

článok 33

článok 38

článok 34

článok 39

článok 35

článok 40

článok 36

článok 41

článok 37

článok 42

článok 38

článok 43

článok 39

článok 44

článok 40

článok 45

článok 41

článok 50

článok 42

článok 51 úvodné slová

článok 43 úvodné slová

článok 51 prvá zarážka

článok 43 písm. a)

článok 51 druhá zarážka

článok 43 písm. b)

článok 52 ods. 1

článok 44 ods. 1

článok 52 ods. 2 úvodné slová

článok 44 ods. 2 úvodné slová

článok 52 ods. 2 prvá zarážka

článok 44 ods. 2 písm. a)

článok 52 ods. 2 druhá zarážka

článok 44 ods. 2 písm. b)

článok 53 úvodné slová

článok 45 úvodné slová

článok 53 písm. a) úvodné slová

článok 45 písm. a) úvodné slová

článok 53 písm. a) prvá zarážka

článok 45 písm. a) bod i)

článok 53 písm. a) druhá zarážka

článok 45 písm. a) bod ii)

článok 53 písm. b) úvodné slová

článok 45 písm. b) úvodné slová

článok 53 písm. b) prvá zarážka

článok 45 písm. b) bod i)

článok 53 písm. b) druhá zarážka

článok 45 písm. b) bod ii)

článok 54 úvodné slová

článok 46, úvodné slová

článok 54 prvá zarážka

článok 46 písm. a)

článok 54 druhá zarážka

článok 46 písm. b)

článok 56

článok 47

článok 57

článok 48

článok 58

článok 49

článok 59

článok 50

článok 59a ods. 1 a 2

článok 51 ods. 1 a 2

článok 59a ods. 3 úvodné slová

článok 51 ods. 3 úvodné slová

článok 59a ods. 3 prvá zarážka

článok 51 ods. 3 písm. a)

článok 59a ods. 3 druhá zarážka

článok 51 ods. 3 písm. b)

článok 59b

článok 52

článok 60 ods. 1

článok 53 ods. 1

článok 60 ods. 2 úvodná veta

článok 53 ods. 2 úvodná veta

článok 60 ods. 2 prvá zarážka

článok 53 ods. 2 písm. a)

článok 60 ods. 2 druhá zarážka

článok 53 ods. 2 písm. b)

článok 60 ods. 3

článok 53 ods. 3

článok 61 ods. 1

článok 54 ods. 1

článok 61 ods. 2 úvodné slová

článok 54 ods. 2 úvodné slová

článok 61 ods. 2 prvá zarážka

článok 54 ods. 2 písm. a)

článok 61 ods. 2 druhá zarážka

článok 54 ods. 2 písm. b)

článok 61 ods. 2 tretia zarážka

článok 54 ods. 2 písm. c)

článok 62

článok 55

článok 63

článok 56

článok 63a

článok 57

článok 63b

článok 58

článok 63c

článok 59

článok 64

článok 60

článok 65

článok 61

článok 66

článok 62

článok 67

článok 63

článok 68

článok 64

článok 69

článok 65

článok 70

článok 66

článok 71 prvý odsek úvodná veta

článok 67 ods. 1 úvodná veta

článok 71 prvý odsek prvá zarážka

článok 67 ods. 1 písm. a)

článok 71 prvý odsek druhá zarážka

článok 67 ods. 1 písm. b)

článok 71 druhý odsek

článok 67 ods. 2

článok 72 ods. 1 úvodná veta

článok 68 ods. 1 úvodná veta

článok 72 ods. 1 prvá zarážka

článok 68 ods. 1 písm. a)

článok 72 ods. 1 druhá zarážka

článok 68 ods. 1 písm. b)

článok 72 ods. 2

článok 68 ods. 2

článok 73

článok 69

článok 75

článok 70

článok 76

článok 71

článok 77

článok 72

článok 78

článok 73

článok 79

článok 74

článok 80

článok 75

článok 81

článok 76

článok 82

článok 77

článok 83

článok 78

článok 84

článok 79

článok 85

článok 80

článok 86

článok 81

článok 87

článok 82

článok 88

článok 83

článok 89 úvodné slová

článok 84 úvodné slová

článok 89 prvá zarážka

článok 84 písm. a)

článok 89 druhá zarážka

článok 84 písm. b)

článok 89 tretia zarážka

článok 84 písm. c)

článok 90

článok 85

článok 91

článok 86

článok 92

článok 87

článok 93

článok 88

článok 94

článok 89

článok 95

článok 90

článok 96

článok 91

článok 97

článok 92

článok 98

článok 93

článok 99

článok 94

článok 100

článok 95

článok 101

článok 96

článok 102

článok 97

článok 103

článok 98

článok 104 ods. 1 úvodná veta

článok 99 ods. 1 úvodná veta

článok 104 ods. 1 prvá zarážka

článok 99 ods. 1 písm. a)

článok 104 ods. 1 druhá zarážka

článok 99 ods. 1 písm. b)

článok 104 ods. 1 tretia zarážka

článok 99 ods. 1písm. c)

článok 104 ods. 2

článok 99 ods. 2

článok 105

článok 100

článok 106

článok 101

článok 107

článok 102

článok 108

článok 103

článok 109

článok 104

článok 110

článok 105

článok 111

článok 106

článok 112

článok 107

článok 113

článok 108

článok 114

článok 109 ods. 1

článok 109 ods. 2

článok 115 prvý odsek

článok 110 ods. 1

článok 115 druhý odsek

článok 110 ods. 2

článok 116

článok 111

článok 117

článok 112

článok 118 ods. 1

článok 113

článok 119

článok 114

článok 120

článok 115

článok 121

článok 116

článok 122

článok 117

článok 123

článok 118

článok 124

článok 119

článok 125

článok 120

článok 126

článok 121

článok 127

článok 122

článok 128

článok 123

článok 129

článok 124

článok 130

článok 125

článok 131

článok 126

článok 132

článok 127

článok 133

článok 128

článok 134

článok 129

článok 135

článok 130

článok 136

článok 131

článok 139

článok 132

článok 140

článok 144

článok 133

článok 145

článok 134

Prílohy I až IV

Prílohy I až IV

Príloha V

Príloha VI