ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.314.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 314

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
1. decembra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1158/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. decembra 2009

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1160/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1161/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o informácie o potravinovom reťazci, ktoré sa majú poskytnúť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov prevádzkujúcim bitúnky ( 1 )

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1162/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 ( 1 )

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1163/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 o urýchlenom zavedení konštrukčných požiadaviek na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom ( 1 )

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1164/2009 z 27. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 18 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) ( 1 )

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1165/2009 z 27. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) 4 a IFRS 7 ( 1 )

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1166/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1167/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí ( 1 )

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1168/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí ( 1 )

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1169/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 353/2008, ktorým sa ustanovujú vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na povoľovanie zdravotných tvrdení uvedené v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ( 1 )

34

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov ( 1 )

36

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1171/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 9 Výboru pre interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) a medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39 ( 1 )

43

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1172/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa v hospodárskom roku 2009/2010 rozdelí 5000 ton krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna na národné garantované množstvá medzi Dánskom, Írskom, Gréckom, Talianskom a Luxemburskom

47

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1173/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa určujú intervenčné strediská pre pšenicu a ryžu

48

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1174/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania článkov 34a a 37 nariadenia Rady (ES) č. 1798/2003, pokiaľ ide o daň z pridanej hodnoty podľa smernice Rady 2008/9/ES

50

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1175/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Aglio Bianco Polesano (CHOP)]

60

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1176/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Redykołka (CHOP)]

62

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek ( 1 )

64

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2009/152/ES z 30. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o dátum skončenia platnosti zaradenia účinnej látky karbendazím do prílohy I ( 1 )

66

 

*

Smernica Komisie 2009/153/ES z 30. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o bežný názov a čistotu účinnej látky hydrolyzované proteíny ( 1 )

67

 

*

Smernica Komisie 2009/154/ES z 30. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť cyflufenamid medzi účinné látky ( 1 )

69

 

*

Smernica Komisie 2009/155/ES z 30. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o požadovanú úroveň čistoty účinnej látky metazachlór ( 1 )

72

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/857/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. decembra 2007 o vykonávaní článku 9c ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a článku 205 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie od 1. novembra 2014 do 31. marca 2017 na jednej strane a od 1. apríla 2017 na strane druhej

73

 

 

Komisia

 

 

2009/858/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. novembra 2009, ktorým sa schvaľujú určité zmenené a doplnené programy eradikácie a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz na rok 2009 a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/897/ES, pokiaľ ide o prerozdelenie finančného príspevku Spoločenstva na programy určitých členských štátov schválené uvedeným rozhodnutím a rozhodnutím 2009/560/ES [oznámené pod číslom K(2009) 9193]

75

 

 

2009/859/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009 o nezaradení difenylamínu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2009) 9262]  ( 1 )

79

 

 

2009/860/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009 o nezaradení triazoxidu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2009) 9271]  ( 1 )

81

 

 

2009/861/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009 o prechodných opatreniach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajúcich sa spracovania surového mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, v určitých prevádzkarniach na spracovanie mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2009) 9282]  ( 1 )

83

 

 

2009/862/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/866/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania [oznámené pod číslom K(2009) 9326]  ( 1 )

90

 

 

2009/863/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009 o finančnom príspevku Spoločenstva na rok 2010 určitým referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti kontroly krmív a potravín [oznámené pod číslom K(2009) 9343]

91

 

 

2009/864/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/777/ES, pokiaľ ide o dovoz sušeného mäsa z určitých oblastí Južnej Afriky a z Uruguaja do Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2009) 9362]  ( 1 )

97

 

 

2009/865/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009, ktorým sa členským štátom umožňuje predĺžiť dočasné povolenia udelené na nové účinné látky metaflumizon a gama-cyhalothrín [oznámené pod číslom K(2009) 9366]  ( 1 )

100

 

 

2009/866/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom K(2009) 9399]  ( 1 )

102

 

 

2009/867/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009, ktorým sa určitým stranám udeľuje v súvislosti s určitými časťami a súčasťami bicyklov oslobodenie od rozšírenia antidumpingového cla na bicykle s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, uloženého nariadením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1095/2005, a ktorým sa zrušuje pozastavenie platby antidumpingového cla rozšíreného na určité časti a súčasti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré bolo určitým stranám udelené podľa nariadenia Komisie (ES) č. 88/97 [oznámené pod číslom K(2009) 9406]

106

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1158/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

LA

36,8

MA

36,7

MK

52,7

TR

63,0

ZZ

47,3

0707 00 05

MA

59,4

TR

80,0

ZZ

69,7

0709 90 70

MA

34,1

TR

128,4

ZZ

81,3

0805 20 10

MA

72,6

ZZ

72,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,3

HR

39,1

MA

63,0

TR

78,0

ZZ

57,4

0805 50 10

AR

64,7

MA

61,1

TR

70,7

ZZ

65,5

0808 10 80

AU

142,2

CA

70,1

CN

108,9

MK

22,6

US

100,5

ZA

125,2

ZZ

94,9

0808 20 50

CN

39,2

TR

91,0

US

258,9

ZZ

129,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1159/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. decembra 2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že dovozné clo na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002, ex 1005 okrem hybridných osív a ex 1007, okrem hybridov na siatie, je rovnaké ako intervenčná cena platná pre takéto výrobky pri dovoze zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 daného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96 sa na výpočet dovozného cla na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne stanovuje podľa metódy ustanovenej v článku 4 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 1. decembra 2009 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novo stanovené clá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 1. decembra 2009 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od 1. decembra 2009

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

14,17

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

37,85

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

17,53

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

17,53

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

37,85


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

13.11.2009-27.11.2009

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

152,42

103,68

Cena FOB USA

128,00

118,00

98,00

75,75

Prémia – Záliv

14,49

Prémia – Veľké jazerá

13,89

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

22,76 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

44,86 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1160/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2009/10 sa stanovila v nariadení Komisie (ES) č. 877/2009 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 1146/2009 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2009, s. 40.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 1. decembra 2009

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

35,70

0,58

1701 11 90 (1)

35,70

4,19

1701 12 10 (1)

35,70

0,44

1701 12 90 (1)

35,70

3,90

1701 91 00 (2)

40,56

5,30

1701 99 10 (2)

40,56

2,17

1701 99 90 (2)

40,56

2,17

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1161/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o informácie o potravinovom reťazci, ktoré sa majú poskytnúť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov prevádzkujúcim bitúnky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 853/2004 sa ustanovujú osobitné predpisy týkajúce sa hygieny potravín živočíšneho pôvodu. Najmä v oddiele III prílohy II k uvedenému nariadeniu sa od prevádzkovateľov potravinárskych podnikov prevádzkujúcich bitúnky vyžaduje, aby požadovali, prijímali a kontrolovali informácie o potravinovom reťazci týkajúce sa všetkých zvierat okrem voľne žijúcej zveri odosielané alebo určené na odoslanie na bitúnok a konali podľa nich.

(2)

V bode 2 uvedeného oddielu sa stanovuje, že tieto informácie musia byť poskytnuté týmto prevádzkovateľom najneskôr do 24 hodín pred príchodom zvierat na bitúnok okrem okolností uvedených v bode 7 daného oddielu. V bode 7 sa stanovuje, že ak to príslušný orgán povolí, môže informácia o potravinovom reťazci namiesto jej doručenia najmenej 24 hodín vopred sprevádzať určité zvieratá, na ktoré sa vzťahuje a ktoré sú uvedené v tomto bode.

(3)

Keďže poskytovanie informácie o potravinovom reťazci je pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov novou požiadavkou zavedenou nariadením (ES) č. 853/2004, nariadením Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 (2), sa stanovuje prechodné obdobie na úplnú implementáciu tejto požiadavky.

(4)

Hladký tok informácií o potravinovom reťazci z farmy na bitúnok sa umožnil najmä článkom 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2076/2005, v ktorom sa stanovuje výnimka z požiadavky stanovenej v bode 2 oddielu III prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004 týkajúca sa poskytnutia informácií o potravinovom reťazci 24 hodín pred príchodom zvierat na bitúnok, ak to príslušný orgán povolí a pokiaľ to neohrozuje ciele uvedeného nariadenia.

(5)

Skúsenosti ukázali, že hladká implementácia požiadaviek na informácie o potravinovom reťazci sa dosiahla vďaka tomu, že príslušným orgánom sa poskytla možnosť v jednotlivých prípadoch zasielať informácie o potravinovom reťazci na bitúnok spolu so zvieratami, na ktoré sa vzťahujú, namiesto jej doručenia 24 hodín pred ich príchodom. Preto je vhodné urobiť toto prechodné opatrenie trvalým.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 853/2004 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83.


PRÍLOHA

V oddiele III prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004 sa bod 7 nahrádza takto:

„7.

Ak to príslušný orgán povolí, a za predpokladu, že sa tým neohrozia ciele tohto nariadenia, môže byť informácia o potravinovom reťazci doručená na bitúnok menej ako 24 hodín pred príchodom zvierat všetkých druhov, na ktoré sa vzťahuje, alebo môže sprevádzať tieto zvieratá na bitúnok.

Akákoľvek informácia o potravinovom reťazci, ktorej znalosť môže spôsobiť vážne narušenie činnosti bitúnku, sa však musí prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku prevádzkujúcemu bitúnok poskytnúť v dostatočnom čase pred príchodom zvierat na bitúnok, aby tento prevádzkovateľ potravinárskeho podniku na základe toho naplánoval činnosť na bitúnku.

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku prevádzkujúci bitúnok musí zhodnotiť príslušné informácie a prijatú informáciu o potravinovom reťazci musí odovzdať úradnému veterinárnemu lekárovi. Zabitie zvierat alebo jatočné opracovanie sa nesmie uskutočniť, pokiaľ to úradný veterinárny lekár nepovolí.“


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1162/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (2), a najmä na jeho článok 16 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá (3), a najmä na jeho článok 63 ods. 1 prvý pododsek a druhý pododsek písm. b),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (4) a nariadeniami (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 sa ustanovujú významné zmeny predpisov a postupov, ktoré majú dodržiavať prevádzkovatelia potravinárskych podnikov a príslušné orgány členských štátov. Uvedené nariadenia sa uplatňujú od 1. januára 2006. Avšak uplatňovanie množstva týchto opatrení s okamžitou účinnosťou od uvedeného dátumu by bolo v určitých prípadoch prinieslo praktické problémy.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 (5), sa preto ustanovujú určité prechodné opatrenia na prechodné obdobie, ktoré vyprší 31. decembra 2009, s cieľom umožniť hladký prechod k plnej implementácii príslušných nových predpisov a postupov. Trvanie príslušného prechodného obdobia sa stanovilo s prihliadnutím na preskúmanie tohto regulačného rámca v oblasti hygieny.

(3)

Nariadeniami (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 sa ustanovuje, že Komisia do 20. mája 2009 Európskemu parlamentu a Rade predloží správu, v ktorej zhodnotí skúsenosti získané z uplatňovania príslušného nového regulačného rámca v oblasti hygieny.

(4)

Správa bola poslaná v júli 2009. Avšak príslušná správa neobsahuje žiadne podrobné riešenia nahlásených problémov a nie je preto sprevádzaná návrhmi. Na základe zistených problémov Komisia zváži potrebu návrhov na zdokonalenie nariadení v oblasti potravinovej hygieny.

(5)

Zatiaľ by sa na základe informácií od Potravinového a veterinárneho úradu, príslušných orgánov v členských štátoch a príslušných odvetví európskeho obchodu s potravinami mali určité prechodné opatrenia ustanovené nariadením (ES) č. 2076/2005 uplatňovať až do ukončenia príslušného procesu preskúmania.

(6)

Preto by sa malo ustanoviť ďalšie prechodné obdobie, počas ktorého by sa mali naďalej uplatňovať určité prechodné opatrenia ustanovené nariadením (ES) č. 2076/2005. S cieľom harmonizovaného prístupu by toto prechodné obdobie malo v zásade trvať štyri roky, ale tam, kde je to odôvodnené, by mohlo byť kratšie.

(7)

Nariadenie (ES) č. 853/2004 vylučuje zo svojho rozsahu pôsobnosti priame dodávanie výrobcom malých množstiev mäsa z hydiny a zajacovitých zabitých na farme konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkarniam, ktoré priamo dodávajú toto mäso ako čerstvé mäso konečnému spotrebiteľovi. Avšak obmedzenie tohto ustanovenia na čerstvé mäso pred ukončením príslušného preskúmania by znamenalo dodatočnú záťaž pre malých producentov. Preto sa nariadením (ES) č. 2076/2005 ustanovuje odchýlka voči všeobecným požiadavkám nariadenia (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o priame dodávky takýchto komodít za určitých podmienok, pričom sa neustanovuje obmedzenie na čerstvé mäso. Uvedená možnosť by mala naďalej platiť počas dodatočného prechodného obdobia stanoveného týmto nariadením.

(8)

Nariadeniami (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 sa ustanovujú určité predpisy pre dovoz produktov živočíšneho pôvodu a potravín s obsahom produktov rastlinného pôvodu, ako aj spracovaných výrobkov živočíšneho pôvodu do Spoločenstva. Nariadením (ES) č. 2076/2005 sa ustanovujú prechodné opatrenia odchylné od určitých uvedených predpisov týkajúcich sa určitých dovážaných tovarov, v prípade ktorých sa ešte neuskutočnila harmonizácia na úrovni Spoločenstva, pokiaľ ide o zdravotné podmienky ich dovozu do Spoločenstva. Uvedené podmienky nebudú úplne harmonizované pred 31. decembrom 2009. Preto, až do budúcej harmonizácie právnych predpisov Spoločenstva, je nevyhnutné ustanoviť výnimky platné počas dodatočného prechodného obdobia ustanoveného v tomto nariadení.

(9)

V nariadení (ES) č. 853/2004 sa ustanovujú určité požiadavky týkajúce sa surovín používaných na prípravu mletého mäsa a tiež označovania. Avšak nariadením (ES) č. 2076/2005 sa ustanovujú prechodné opatrenia odchylné od určitých uvedených požiadaviek platných pre prechodné obdobie, počas ktorého sa majú posúdiť kritéria zloženia mletého mäsa týkajúce sa najmä pomeru medzi spojivovým tkanivom a mäsovými bielkovinami. Tieto kritériá boli na základe príslušného posúdenia zahrnuté do návrhu Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (6). Tento návrh bol Komisiou prijatý 30. januára 2008 a predložený Európskemu parlamentu a Rade. Až do výsledku návrhu je vhodné zachovať takéto výnimky z určitých požiadaviek týkajúcich sa mletého mäsa počas dodatočného prechodného obdobia ustanoveného týmto nariadením.

(10)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa vyžaduje, aby laboratóriá, ktoré vykonávajú analýzy vzoriek odobratých pri úradných kontrolách, boli akreditované. Nariadením (ES) č. 2076/2005 sa ustanovuje prechodné opatrenie odchylné od uvedenej požiadavky, aby boli určité akreditované laboratóriá, ktorých akreditácia sa podľa predchádzajúcich právnych predpisov Spoločenstva nevyžadovala. Skúsenosti dokazujú, že laboratóriá vykonávajúce oficiálne testovanie na Trichinella a umiestnené na bitúnkoch alebo v prevádzkarniach na manipuláciu so zverou potrebujú dodatočné časové obdobie na získanie úplnej akreditácie, keďže akreditácia je zložitý a namáhavý proces. Preto by sa týmto nariadením mali ustanoviť ďalšie prechodné opatrenia pre laboratóriá podliehajúce určitým podmienkam.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Článok 1

Prechodné obdobie

Týmto nariadením sa ustanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 na prechodné obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013 (ďalej len „prechodné obdobie“).

KAPITOLA II

PRECHODNÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA IMPLEMENTÁCIE NARIADENIA (ES) č. 853/2004

Článok 2

Priame dodávanie malých množstiev mäsa z hydiny a zajacovitých

Odchylne od článku 1 ods. 3 písm. d) a bez toho, aby bol dotknutý článok 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 853/2004, ustanovenia uvedeného nariadenia sa neuplatňujú na priame dodávanie výrobcom malých množstiev mäsa z hydiny a zajacovitých zabitých na farme konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkam, ktoré priamo dodávajú toto mäso konečnému spotrebiteľovi.

Článok 3

Zdravotné podmienky dovozu

1.   Článok 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 853/2004 sa neuplatňuje na dovozy potravín živočíšneho pôvodu, pre ktoré neboli harmonizované zdravotné podmienky dovozu vrátane zoznamov tretích krajín a častí tretích krajín a prevádzkarní, z ktorých sú dovozy povolené.

Dovoz uvedených produktov spĺňa zdravotné podmienky dovozu platné v príslušnom členskom štáte.

2.   Odchylne od článku 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí dovážajú potraviny s obsahom produktov rastlinného pôvodu, ako aj spracované produkty živočíšneho pôvodu, sú vyňatí z povinnosti, ktorá sa stanovuje v uvedenom článku.

Dovoz takýchto produktov spĺňa platné harmonizované predpisy Spoločenstva, respektíve vnútroštátne predpisy implementované príslušnými členskými štátmi.

Článok 4

Kritériá zloženia a požiadavky na označovanie mletého mäsa

1.   Odchylne od požiadaviek stanovených v bode 1 kapitoly II oddielu V prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia skontrolovať suroviny prichádzajúce do prevádzky s cieľom zabezpečiť súlad s názvom výrobku v uvedenej tabuľke, pokiaľ ide o konečný výrobok.

Tabuľka

Kritériá zloženia kontrolované na základe denných priemerov

 

Obsah tuku

Pomer spojivové tkanivo: mäsové bielkoviny

chudé mleté mäso

≤ 7 %

≤ 12

mleté čisto hovädzie mäso

≤ 20 %

≤ 15

mleté mäso, ktoré obsahuje bravčové mäso

≤ 30 %

≤ 18

mleté mäso iných druhov

≤ 25 %

≤ 15

2.   Odchylne od požiadaviek stanovených v kapitole IV oddielu V prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004, na označení musia byť aj tieto slová:

„percentuálny podiel tuku menej ako…“,

„pomer medzi spojivovým tkanivom a mäsovými bielkovinami...“.

3.   Členské štáty môžu povoliť uvedenie na vnútroštátny trh mletého mäsa, ktoré nespĺňa tieto kritériá, pod národnou značkou, ktorá nemôže byť zameniteľná so značkami stanovenými v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 853/2004.

KAPITOLA III

PRECHODNÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA IMPLEMENTÁCIE NARIADENIA (ES) č. 854/2004

Článok 5

Zdravotné podmienky dovozu

Kapitola III nariadenia (ES) č. 854/2004 sa neuplatňuje na dovoz potravín živočíšneho pôvodu, pre ktoré neboli harmonizované zdravotné podmienky dovozu, vrátane zoznamov tretích krajín a častí tretích krajín a prevádzok, z ktorých sú dovozy povolené.

Dovoz takýchto produktov spĺňa zdravotné podmienky dovozu platné v príslušnom členskom štáte.

KAPITOLA IV

PRECHODNÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA IMPLEMENTÁCIE NARIADENIA (ES) č. 882/2004

Článok 6

Akreditácia úradných laboratórií vykonávajúcich testovanie na Trichinella

Odchylne od článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 môže príslušný orgán menovať laboratórium vykonávajúce oficiálne testovanie na Trichinella a umiestnené na bitúnkoch alebo v prevádzkarniach na manipuláciu so zverou, ak toto laboratórium, ak aj nie je akreditované:

a)

preukáže, že začalo potrebné akreditačné postupy a pokračuje v nich v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004;

b)

poskytne príslušnému orgánu dostatočné záruky toho, že sa zavedú mechanizmy kontroly kvality, pokiaľ ide o analýzy, ktoré uskutočňuje na účely úradných kontrol.

Členské štáty, ktoré uplatňujú toto prechodné opatrenie, na konci každého roka informujú Komisiu o pokroku v akreditácii akýchkoľvek takýchto menovaných laboratórií.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 7

Nariadenie (ES) č. 2076/2005 sa týmto zrušuje.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 83.

(3)  Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83.

(6)  KOM(2008) 40 v konečnom znení.


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1163/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 o urýchlenom zavedení konštrukčných požiadaviek na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 z 18. februára 2002 o urýchlenom zavedení konštrukčných požiadaviek na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom (1), a najmä na jeho článok 11,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 417/2002 sa odkazuje na definície a na normy uvedené v prílohe I k Medzinárodnému dohovoru o zabraňovaní znečisťovania z lodí (ďalej len „dohovor MARPOL“).

(2)

Dňa 15. októbra 2004 Výbor pre ochranu morského prostredia (MEPC – Marine Environment Protection Committee) Medzinárodnej námornej organizácie (IMO – International Maritime Organisation) vykonal úplnú revíziu prílohy I k dohovoru MARPOL, avšak bez zmeny podstaty. Táto revidovaná príloha nadobudla platnosť 1. januára 2007.

(3)

Dňa 24. marca 2006 MEPC tiež zmenil a doplnil definíciu ťažkých ropných výrobkov uvedených v predpise 21.2 prílohy I k dohovoru MARPOL. Táto zmena nadobudla platnosť 1. augusta 2007.

(4)

Nariadenie (ES) č. 417/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 417/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa nahrádza nasledujúcim textom:

„Článok 3

Definície

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície:

1.

‚dohovor MARPOL 73/78‘ znamená Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí z roku 1973, zmenený a doplnený protokolom z roku 1978, ktorý sa k nemu vzťahuje, v ich aktualizovaných zneniach;

2.

‚ropný tanker‘ znamená ropný tanker definovaný v predpise 1.5 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78;

3.

‚nosnosť‘ znamená nosnosť definovanú v predpise 1.23 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78;

4.

‚ropný tanker kategórie 1‘ znamená ropný tanker s nosnosťou 20 000 ton a viac, ktorý ako náklad prepravuje surovú ropu, vykurovacie oleje, ťažké dieselové oleje a mazacie oleje, alebo ropný tanker s nosnosťou 30 000 ton a viac, ktorý prepravuje iné ropné výrobky, než sú uvedené vyššie, a ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v predpisoch 18.1 až 18.9, 18.12 až 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 a 35.3 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78;

5.

‚ropný tanker kategórie 2‘ znamená ropný tanker s nosnosťou 20 000 ton a viac, ktorý ako náklad prepravuje surovú ropu, vykurovacie oleje, ťažké dieselové oleje a mazacie oleje, alebo ropný tanker s nosnosťou 30 000 ton a viac, ktorý prepravuje iné ropné výrobky, než sú uvedené vyššie, a ktorý spĺňa požiadavky uvedené v predpisoch 18.1 až 18.9, 18.12 až 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 a 35.3 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78, a je vybavený bezpečne umiestenými nádržami s oddelenou záťažou (SBT/PL);

6.

‚ropný tanker kategórie 3‘ znamená ropný tanker s nosnosťou 5 000 ton a viac, ale menej, než je špecifikované v definíciách v bodoch 4 a 5;

7.

‚ropný tanker s jednoduchým trupom‘ znamená ropný tanker, ktorý nespĺňa konštrukčné požiadavky na dvojitý alebo ekvivalentný trup stanovené v predpisoch 19 a 28.6 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78;

8.

‚ropný tanker s dvojitým trupom‘ znamená:

a)

ropný tanker s nosnosťou 5 000 ton a viac, ktorý spĺňa požiadavky na dvojitý alebo ekvivalentný trup uvedené v predpisoch 19 a 28.6 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78 alebo požiadavky uvedené v predpise 20.1.3 tejto prílohy, alebo

b)

ropný tanker s nosnosťou 600 ton a viac, ale menej ako 5 000 ton, vybavený nádržami alebo priestormi s dvojitým dnom v súlade s ustanoveniami predpisu 19.6.1 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78 a bočnými nádržami alebo priestormi umiestnenými v súlade s predpisom 19.3.1 danej prílohy a s požiadavkou na vzdialenosť w uvedenou v predpise 19.6.2 tejto prílohy;

9.

‚vek‘ znamená vek lode vyjadrený počtom rokov po termíne jej dodania;

10.

‚ťažký dieselový olej‘ znamená dieselový olej definovaný v predpise 20 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78;

11.

‚vykurovací olej‘ znamená ťažké destiláty alebo zvyšky surovej ropy alebo zmesi takých materiálov definované v predpise 20 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78;

12.

‚ťažké oleje‘ znamenajú:

a)

surové ropné oleje s hustotou pri teplote 15 °C nad 900 kg/m3  (2);

b)

iné oleje ako surové ropné oleje s hustotou pri teplote 15 °C nad 900 kg/m3 alebo s kinematickou viskozitou pri teplote 50 °C nad 180 mm2/s (3);

c)

bitúmen a decht a ich emulzie.

2.

V článku 4 ods. 2 sa znenie „odseku 1 písm. c) revidovaného predpisu 13G prílohy I dohovoru Marpol 73/78“ nahrádza znením „predpisu 20.1.3 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78“.

3.

V článku 7 sa znenie „odsekom 5 revidovaného nariadenia 13G prílohy I dohovoru MARPOL 73/78“ nahrádza znením „predpisom 20.5 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78.“

4.

Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

znenie „odseku 5 revidovaného nariadenia 13G prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78“ sa nahrádza znením „predpisu 20.5 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78“;

ii)

znenie „odseku 8 písm. b) revidovaného nariadenia 13G prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78“ sa nahrádza znením „predpisu 20.8.2 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78“;

b)

v odseku 3 sa znenie „odseku 8a) revidovaného nariadenia 13G prílohy I dohovoru MARPOL 73/78“ nahrádza znením „predpisu 20.8.1 prílohy I k dohovoru MARPOL 73/78“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 1.

(2)  Zodpovedá stupňu API menšiemu než 25,7.

(3)  Zodpovedá kinematickej viskozite nad 180 cSt.“


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1164/2009

z 27. novembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 18 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Výbor pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) uverejnil 29. januára 2009 interpretáciu 18 Prevody aktív od zákazníkov (ďalej len „IFRIC 18“). IFRIC 18 je výkladom, ktorým sa poskytuje objasnenie a usmernenie o spôsobe, akým sa účtujú prevody položiek nehnuteľností, strojov a zariadení od zákazníkov, resp. peňažných prostriedkov na nadobudnutie alebo vybudovanie položky nehnuteľností, strojov a zariadení.

(3)

Konzultácia so skupinou odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že interpretácia IFRIC 18 spĺňa technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG-u ku schváleniu a informovala Európsku komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Prijatie IFRIC 18 si následne vyžaduje zmenu a doplnenie medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 1, aby sa uľahčilo prvé uplatnenie IFRS.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Interpretácia 18 Výboru pre interpretáciu medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRIC) Prevody aktív od zákazníkov sa vkladá, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.

Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 1 sa mení a dopĺňa tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatňuje IFRIC 18 a zmeny a doplnenia IFRS 1, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu, najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roku, ktorý sa začína po 31. októbri 2009.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. novembra 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IFRIC 18

Interpretácia IFRIC 18 Prevody aktív od zákazníkov

„Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na webových stránkach www.iasb.org“

INTERPRETÁCIA IFRIC 18

Prevody aktív od zákazníkov

ODKAZY

Koncepčný rámec prípravy a prezentácie účtovnej závierky

IFRS 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (v znení revízie z roku 2008)

IAS 8 Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby

IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

IAS 18 Výnosy

IAS 20 Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci

IFRIC 12 Zmluvy o licenciách na poskytovanie služieb

VÝCHODISKÁ

1

V sieťových odvetviach môže účtovná jednotka prijímať od svojich zákazníkov položky nehnuteľností, strojov a zariadení, ktoré sa musia používať na pripojenie týchto zákazníkov do siete a na poskytovanie nepretržitého prístupu k dodávkam komodít zákazníkovi, akými sú elektrická energia, plyn alebo voda. Alternatívne môže účtovná jednotka od zákazníkov za nadobudnutie alebo zhotovenie takýchto položiek nehnuteľností, strojov a zariadení prijímať peniaze. Od zákazníkov sa obvykle na základe používania požaduje úhrada dodatočných súm za nákup tovarov alebo služieb.

2

K prevodom aktív od zákazníkov môže dochádzať aj v iných ako sieťových odvetviach. Napríklad, účtovná jednotka, ktorá si externou formou zabezpečuje činnosti v oblasti informačných technológií, môže previesť svoje existujúce položky nehnuteľností, strojov a zariadení na externého poskytovateľa.

3

V niektorých prípadoch tým, kto prevádza aktívum, nemusí byť účtovná jednotka, ktorá bude mať nakoniec nepretržitý prístup k dodávkam tovarov alebo služieb a ktorá bude príjemcom týchto tovarov alebo služieb. Pre zjednodušenie sa však v tejto interpretácii hovorí o účtovnej jednotke, ktorá prevádza aktívum, ako o zákazníkovi.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

4

Táto interpretácia sa uplatňuje na účtovanie prevodov položiek nehnuteľností, strojov a zariadení účtovnými jednotkami, ktoré prijímajú takéto prevody od svojich zákazníkov.

5

Dohody v rámci rozsahu pôsobnosti tejto interpretácie sú dohody, v ktorých účtovná jednotka prijíma od zákazníka položku nehnuteľností, strojov a zariadení, ktorú musí účtovná jednotka následne používať buď na pripojenie zákazníka do siete alebo na poskytovanie nepretržitého prístupu k dodávkam tovarov alebo služieb zákazníkovi, alebo na oboje.

6

Táto interpretácia sa uplatňuje aj na dohody, v ktorých účtovná jednotka prijíma od zákazníka peniaze, keď sa táto suma peňazí musí použiť výlučne na zhotovenie alebo nadobudnutie položky nehnuteľností, strojov a zariadení a účtovná jednotka musí následne používať túto položku nehnuteľností, strojov a zariadení buď na pripojenie zákazníka do siete alebo na poskytovanie nepretržitého prístupu k dodávkam tovarov alebo služieb zákazníkovi, alebo na oboje.

7

Táto interpretácia sa neuplatňuje na dohody, v ktorých sú prevodmi buď štátne dotácie, ako sa vymedzuje v IAS 20, alebo infraštruktúra používaná v rámci zmluvy o licencii na poskytovanie služieb, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti IFRIC 12.

RIEŠENÁ PROBLEMATIKA

8

V tejto interpretácii sa pojednáva o týchto problémoch:

a)

Je splnené vymedzenie pojmu majetok?

b)

Ak je splnené vymedzenie pojmu majetok, ako by sa mala prevádzaná položka nehnuteľností, strojov a zariadení oceniť pri prvotnom vykázaní?

c)

Ak sa položka nehnuteľností, strojov a zariadení pri prvotnom vykázaní oceňuje v reálnej hodnote, ako by sa mal zaúčtovať výsledný kredit?

d)

Ako by mala účtovná jednotka účtovať o prevode peňazí od svojho zákazníka?

KONSENZUS

Je splnené vymedzenie pojmu majetok?

9

Keď účtovná jednotka prijme od zákazníka prevod položky nehnuteľností, strojov a zariadení, posúdi, či prevedená položka spĺňa vymedzenie pojmu aktívum uvedené v Koncepčnom rámci. V odseku 49 písm. a) Koncepčného rámca sa uvádza, že „majetok je zdroj, ktorý ovláda účtovná jednotka v dôsledku minulých udalostí a od ktorého sa očakáva, že z neho budú do jednotky plynúť budúce ekonomické úžitky“. Vo väčšine prípadov účtovná jednotka na prevedenú položku nehnuteľností, strojov a zariadení získava vlastnícke právo. Pri určovaní, či aktívum existuje, však nie je podstatné vlastnícke právo. Vymedzenie pojmu aktívum preto napriek prevodu vlastníctva nie je splnené, ak zákazník naďalej ovláda prevedenú položku.

10

Účtovná jednotka, ktorá ovláda aktívum, môže spravidla s aktívom zaobchádzať tak, ako uzná za vhodné. Účtovná jednotka môže, napríklad, vymeniť aktívum za iné aktíva, používať ho na výrobu tovarov alebo služieb, účtovať ostatným poplatky za jeho používanie, použiť ho na vysporiadanie záväzkov, vlastniť ho, alebo ho rozdeliť vlastníkom. Účtovná jednotka, ktorá od zákazníkov prijme prevod položky nehnuteľností, strojov a zariadení, pri hodnotení toho, či ovláda prevedenú položku, zváži všetky relevantné skutočnosti a okolnosti. Aj keď účtovná jednotka musí, napríklad, používať prevedenú položku nehnuteľností, strojov a zariadení na poskytovanie jednej alebo viacerých služieb zákazníkovi, môže mať možnosť rozhodnúť sa, akým spôsobom sa prevedená položka nehnuteľností, strojov a zariadení prevádzkuje a udržiava a kedy sa nahradí. V tomto prípade by účtovná jednotka zvyčajne dospela k záveru, že ovláda prevedenú položku nehnuteľností, strojov a zariadení.

Ako by sa mala prevedená položka nehnuteľností, strojov a zariadení oceniť pri prvotnom vykázaní?

11

Ak účtovná jednotka dospeje k záveru, že je splnené vymedzenie pojmu aktívum, vykazuje prevedené aktívum ako položku nehnuteľností, strojov a zariadení v súlade s odsekom 7 štandardu IAS 16 a pri prvotnom vykázaní oceňuje jeho obstarávaciu cenu v jeho reálnej hodnote v súlade s odsekom 24 tohto štandardu.

Ako by sa mal zaúčtovať kredit?

12

V nasledujúcej diskusii sa predpokladá, že účtovná jednotka prijímajúca položku nehnuteľností, strojov a zariadení dospela k záveru, že prevedená položka by sa mala vykazovať a oceňovať v súlade s odsekmi 9 až 11.

13

V odseku 12 štandardu IAS 18 sa uvádza, že „ak sa tovar predáva alebo služby poskytujú výmenou za nepodobný tovar alebo služby, výmena sa považuje za transakciu, ktorou sa vytvárajú výnosy“. Podľa podmienok dohôd v rámci rozsahu pôsobnosti tejto interpretácie by bol prevod položky nehnuteľností, strojov a zariadení výmenou za nepodobný tovar alebo služby. Účtovná jednotka následne vykazuje výnosy v súlade s IAS 18.

Identifikovanie samostatne identifikovateľných služieb

14

Účtovná jednotka môže súhlasiť s tým, že výmenou za prevedenú položku nehnuteľností, strojov a zariadení dodá jednu alebo viaceré služby, ako napríklad pripojenie zákazníka do siete, poskytovanie nepretržitého prístupu k dodávkam tovarov alebo služieb zákazníkovi, alebo oboje. V súlade s odsekom 13 IAS 18 identifikuje účtovná jednotka samostatne identifikovateľné služby zahrnuté v zmluve.

15

Medzi znaky, ktoré naznačujú, že pripojenie zákazníka do siete je samostatne identifikovateľná služba, patria tieto:

a)

pripojenie k službe je dodané zákazníkovi a pre tohto zákazníka predstavuje samostatnú hodnotu;

b)

reálnu hodnotu pripojenia k službe je možné spoľahlivo oceniť.

16

Znakom, ktorý naznačuje, že poskytovanie nepretržitého prístupu k dodávkam tovarov alebo služieb zákazníkovi je samostatne identifikovateľnou službou, je to, že v budúcnosti prijme zákazník, ktorý uskutočňuje prevod, nepretržitý prístup, dodávky tovarov alebo služieb, alebo oboje, za cenu nižšiu, ako by sa účtovala bez prevodu položky nehnuteľností, strojov a zariadení.

17

Naopak znakom, ktorý naznačuje, že povinnosť poskytovať zákazníkovi nepretržitý prístup k dodávkam tovarov alebo služieb vzniká skôr na základe podmienok prevádzkovej licencie alebo iného predpisu, ako na základe dohody súvisiacej s prevodom položky nehnuteľností, strojov a zariadení, je to, že zákazníci, ktorí uskutočňujú prevod, platia za nepretržitý prístup, dodávky tovarov alebo služieb, alebo oboje, rovnakú cenu ako tí, ktorí ho neuskutočňujú.

Vykazovanie výnosov

18

Ak sa identifikuje iba jediná služba, účtovná jednotka vykazuje výnos vtedy, keď sa služba poskytne, v súlade s odsekom 20 štandardu IAS 18.

19

Ak sa identifikuje viac ako jedna samostatne identifikovateľná služba, v odseku 13 štandardu IAS 18 sa požaduje, aby sa reálna hodnota celkovej prijatej protihodnoty alebo pohľadávky z dohody alokovala ku každej službe a na každú službu sa potom uplatňujú kritériá vykazovania IAS 18.

20

Ak sa nepretržitá služba identifikuje ako súčasť dohody, obdobie, počas ktorého sa výnos z tejto služby vykazuje, sa spravidla stanoví podľa podmienok dohody so zákazníkom. Ak sa v dohode neuvádza konkrétne obdobie, výnos sa vykazuje počas obdobia, ktoré nie je dlhšie ako doba použiteľnosti prevádzaného aktíva používaného na poskytovanie nepretržitej služby.

Ako by mala účtovná jednotka zaúčtovať prevod peňazí od svojho zákazníka?

21

Ak účtovná jednotka prijme prevod peňazí od zákazníka, posúdi, či je príslušná dohoda v rozsahu pôsobnosti tejto interpretácie v súlade s odsekom 6. Ak áno, účtovná jednotka posúdi, či zhotovená alebo nadobudnutá položka nehnuteľností, strojov a zariadení spĺňa vymedzenie pojmu aktívum v súlade s odsekmi 9 a 10. Ak je splnené vymedzenie pojmu aktívum, účtovná jednotka vykazuje položku nehnuteľností, strojov a zariadení v jej obstarávacej cene v súlade s IAS 16 a výnos vykazuje v súlade s odsekmi 13 až 20 vo výške peňazí prijatých od zákazníka.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

22

Účtovná jednotka uplatňuje túto interpretáciu prospektívne na prevody aktív od zákazníkov prijaté 1. júla 2009 alebo neskôr. Povoľuje sa skoršie uplatňovanie za predpokladu, že ocenenia a ostatné informácie potrebné na uplatnenie interpretácie na minulé prevody sa získali v čase, kedy tieto prevody nastali. Účtovná jednotka zverejňuje dátum, od ktorého sa uplatnila táto interpretácia.

Príloha

Zmena a doplnenie IFRS 1

Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (v znení revízie z roku 2008)

A1

V prílohe D sa odsek D1 mení a dopĺňa takto.

„D1

Účtovná jednotka si môže zvoliť jednu alebo viacero z týchto výnimiek:

a)

platby na základe podielov (odseky D2 a D3);

m)

finančné aktíva alebo nehmotný majetok účtovaný v súlade s IFRIC 12 Zmluvy o licenciách na poskytovanie služieb (odsek D22);

n)

náklady na prijaté úvery a pôžičky (odsek D23); a

o)

prevody aktív od zákazníkov (odsek D24).“

A2

Za odsek D23 sa vkladajú nadpis a odsek D24.

Prevody aktív od zákazníkov

D24

Prvouplatňovateľ môže uplatňovať prechodné ustanovenia uvedené v odseku 22 interpretácie IFRIC 18 Prevody aktív od zákazníkov. V tomto odseku sa odkaz na dátum účinnosti vykladá ako 1. júla 2009 alebo dátum prechodu na IFRS podľa toho, čo nastalo neskôr. Okrem toho môže prvouplatňovateľ určiť akýkoľvek dátum pred dátumom prechodu na IFRS a uplatňovať IFRIC 18 na všetky prevody aktív od zákazníkov prijaté v tento dátum alebo neskôr.“


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1165/2009

z 27. novembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) 4 a IFRS 7

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných štandardov (1), najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 5. marca 2009 zmeny a doplnenia medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 4 Poistné zmluvy a IFRS 7 Finančné nástroje: zverejnenia (ďalej len „zmeny a doplnenia IFRS 4 a 7“). Cieľom zmien a doplnení IFRS 4 a 7 je vyžadovať lepšie zverejňovanie ocenení reálnou hodnotou a rizika likvidity spojeného s finančnými nástrojmi.

(3)

Konzultácia so skupinou odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že zmeny a doplnenia IFRS 4 a IFRS 7 spĺňajú technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG-u ku schváleniu a informovala Komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 4 sa mení a dopĺňa tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu;

(2)

IFRS 7 sa mení a dopĺňa tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatní zmeny a doplnenia IFRS 4 a IFRS 7, ako sa ustanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu, najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roku, ktorý sa začína po 31. decembri 2008.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. novembra 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IFRS 4

Zmeny a doplnenia Medzinárodného štandardu finančného výkazníctva 4 Poistné zmluvy

IFRS 7

Zmeny a doplnenia Medzinárodného štandardu finančného výkazníctva 7 Finančné nástroje: zverejnenia

Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na internetovej stránke www.iasb.org

Zmeny a doplnenia Medzinárodného štandardu finančného výkazníctva 7

Finančné nástroje: zverejnenia

Mení a dopĺňa sa odsek 27. Pridávajú sa odseky 27A a 27B.

VÝZNAMNOSŤ FINANČNÝCH NÁSTROJOV PRE FINANČNÚ SITUÁCIU A VÝKONNOSŤ

Ostatné zverejnenia

Reálna hodnota

27

Účtovná jednotka pre každú triedu finančných nástrojov zverejňuje metódy a, v prípade použitia techniky oceňovania, predpoklady uplatnené pri stanovovaní reálnych hodnôt každej triedy finančných aktív alebo finančných záväzkov. Napríklad, ak je to aplikovateľné, účtovná jednotka zverejňuje údaje o predpokladoch súvisiacich s mierami predčasných splácaní, sadzbami odhadovaných úverových strát a úrokovými mierami alebo diskontnými sadzbami. V prípade zmeny techniky oceňovania účtovná jednotka zverejňuje túto zmenu a dôvody na jej uskutočnenie.

27A

Na uskutočnenie zverejnení požadovaných odsekom 27B účtovná jednotka klasifikuje ocenenia reálnych hodnôt použitím hierarchie reálnych hodnôt, ktorá odráža významnosť vstupov použitých pri oceňovaní. Hierarchia reálnych hodnôt má tieto úrovne:

a)

kótované ceny (neupravené) na aktívnych trhoch pre identické aktíva alebo záväzky (úroveň 1);

b)

iné vstupy ako kótované ceny zahrnuté v rámci úrovne 1, ktoré sú zistiteľné pre aktívum alebo záväzok buď priamo (t. j. ako ceny) alebo nepriamo (t. j. odvodené z cien) (úroveň 2); a

c)

vstupy pre aktívum alebo záväzok, ktoré nie sú založené na zistiteľných trhových údajoch (nezistiteľné vstupy) (úroveň 3).

Úroveň v hierarchii reálnych hodnôt, v rámci ktorej sa kategorizuje ocenenie reálnej hodnoty ako celok, sa stanovuje na základe vstupu najnižšej úrovne, ktorý je významný pre ocenenie reálnej hodnoty ako celku. Na tento účel sa posudzuje významnosť vstupu oproti oceneniu reálnej hodnoty ako celku. Ak sa v ocenení reálnej hodnoty používajú zistiteľné vstupy, ktoré si vyžadujú významnú úpravu založenú na nezistiteľných vstupoch, toto ocenenie je ocenením úrovne 3. Posudzovanie významnosti určitého vstupu pre ocenenie reálnej hodnoty ako celku si vyžaduje úsudok, v ktorom sa posúdia faktory špecifické pre aktívum alebo záväzok.

27B

Pre ocenenia reálnych hodnôt vykázané vo výkaze o finančnej situácii účtovná jednotka pre každú triedu finančných nástrojov zverejňuje:

a)

úroveň hierarchie reálnych hodnôt, do ktorej sú kategorizované ocenenia reálnych hodnôt ako celok, oddeľujúc ocenenia reálnych hodnôt v súlade s úrovňami vymedzenými v odseku 27A.

b)

všetky významné prevody medzi úrovňou 1 a úrovňou 2 hierarchie reálnych hodnôt a dôvody na tieto prevody. Prevody do každej úrovne sa zverejňujú a popisujú oddelene od prevodov z každej úrovne. Na tento účel sa významnosť posudzuje vo vzťahu k hospodárskemu výsledku a k celkovým aktívam alebo celkovým záväzkom.

c)

pre ocenenia reálnych hodnôt na úrovni 3 hierarchie reálnych hodnôt zosúhlasenie od počiatočných zostatkov po konečné zostatky, oddelene popisujúc zmeny počas obdobia, priraditeľné:

i)

celkovým ziskom alebo stratám za obdobie, vykázaným v hospodárskom výsledku a opis toho, kde sú prezentované vo výkaze komplexného výsledku alebo v samostatnom výkaze ziskov a strát (ak sa prezentuje);

ii)

celkovým ziskom alebo stratám vykázaným v ostatných súčastiach komplexného výsledku;

iii)

nákupom, predajom, emisiám a splateniam (každý typ pohybu zverejnený oddelene); a

iv)

prevodom do úrovne 3 alebo z úrovne 3 (napríklad prevodom priraditeľným zmenám v zistiteľnosti trhových údajov) a dôvody na tieto prevody. Pre významné prevody sa prevody do úrovne 3 zverejňujú a popisujú oddelene od prevodov z úrovne 3.

d)

sumu celkových ziskov alebo strát za obdobie vo vyššie uvedenom písmene c) bode i), zahrnutú v hospodárskom výsledku, ktorá je priraditeľná ziskom alebo stratám vzťahujúcim sa na tie aktíva a záväzky, ktoré sú vo vlastníctve ku koncu obdobia vykazovania a opis toho, kde sú tieto zisky alebo straty prezentované vo výkaze komplexného výsledku alebo v samostatnom výkaze ziskov a strát (ak sa prezentuje).

e)

pre ocenenia reálnych hodnôt na úrovni 3, ak by sa zmenou jedného alebo viacerých vstupov na primerane možné alternatívne predpoklady významne zmenila reálna hodnota, účtovná jednotka zverejňuje vplyv týchto zmien. Účtovná jednotka zverejňuje spôsob, akým sa vypočítal vplyv zmeny na primerane možný alternatívny predpoklad. Na tento účel sa významnosť posudzuje vzhľadom na hospodársky výsledok a celkové aktíva alebo celkové záväzky, alebo ak sú zmeny reálnej hodnoty vykázané v ostatných súčastiach komplexného výsledku, vzhľadom na celkovú výšku vlastného imania;

Účtovná jednotka prezentuje kvantitatívne zverejnenia požadované v tomto odseku v tabuľkovej forme, pokiaľ na to nie je vhodnejšia iná forma.

Mení a dopĺňa sa odsek 39. Pridáva sa odsek 44G.

Riziko likvidity

39

Jednotka zverejňuje:

a)

analýzu splatností nederivátových finančných záväzkov (vrátane emitovaných zmlúv o finančných zárukách), ktorá ukazuje zostávajúce zmluvné splatnosti.

b)

analýzu splatností derivátových finančných záväzkov. Analýza splatností zahŕňa zostávajúce zmluvné splatnosti tých derivátových finančných záväzkov, ktorých zmluvné splatnosti sú podstatné pre pochopenie časového priebehu peňažných tokov (pozri odsek B11B).

c)

opis toho, akým spôsobom riadi riziko likvidity, ktoré je obsiahnuté v písmenách a) a b).

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

44G

Vo Vylepšených zverejneniach o finančných nástrojoch (Zmeny a doplnenia IFRS 7) vydaných v marci 2009 sa zmenili a doplnili odseky 27, 39 a B11 a pridali sa odseky 27A, 27B, B10A a B11A až B11F. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na ročné obdobia začínajúce 1. januára 2009 alebo neskôr. V prvom roku uplatňovania nemusí účtovná jednotka poskytnúť porovnávacie informácie k zverejneniam požadovaným zmenami a doplneniami. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní zmeny a doplnenia na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Príloha A

Vymedzenie pojmov

Mení a dopĺňa sa tento pojem.

riziko likvidity

Riziko, že účtovná jednotka bude mať ťažkosti pri plnení povinností súvisiacich s finančnými záväzkami, ktoré sa vyrovnávajú dodaním peňazí alebo iného finančného aktíva.

Príloha B

Návod na uplatňovanie

Menia a dopĺňajú sa nadpis a odsek B11. Pridávajú sa odseky B10A a B11A až B11F a vypúšťajú sa odseky B12 až B16. Odseky B12 a B13 sa nahrádzajú odsekmi B11C písm. a) a b). Odseky B14 a B16 sa nahrádzajú odsekom B11D.

Charakter a rozsah rizík vyplývajúcich z finančných nástrojov (odseky 31 až 42)

Kvantitatívne zverejnenia rizika likvidity (odseky 34 písm. a) a 39 písm. a) a b))

B10A

V súlade s odsekom 34 písm. a) zverejňuje účtovná jednotka súhrnné kvantitatívne údaje o riziku likvidity, ktorému je vystavená, na základe informácií interne poskytovaných kľúčovým členom manažmentu. Účtovná jednotka vysvetlí spôsob, akým sa zisťujú tieto údaje. Ak by úbytky peňažných prostriedkov (alebo iného finančného aktíva) zahrnutých v týchto údajoch mohli buď:

a)

nastať výrazne skôr, ako je naznačené v údajoch, alebo

b)

predstavovať výrazne odlišné od sumy od tých, ktoré sú naznačené v údajoch (ako napr. v prípade derivátu, ktorý je zahrnutý v údajoch na základe čistého vysporiadania, ale pri ktorom má protistrana možnosť požadovať hrubé vysporiadanie),

účtovná jednotka vykáže túto skutočnosť a poskytne kvantitatívne informácie, ktoré umožňujú používateľom jeho účtovnej závierky vyhodnotiť rozsah tohto rizika, pokiaľ tieto informácie nie sú zahrnuté v analýzach zmluvných splatností požadovaných v odseku 39 písm. a) alebo b).

B11

Pri príprave analýz splatností požadovaných v odseku 39 písm. a) a b) účtovná jednotka použije svoj úsudok na určenie primeraného počtu časových pásiem. Účtovná jednotka by mohla za primerané stanoviť, napríklad, tieto časové pásma:

a)

nie staršie ako jeden mesiac;

b)

staršie ako jeden mesiac a nie staršie ako tri mesiace;

c)

staršie ako tri mesiace a nie staršie ako jeden rok; a

d)

staršie viac ako jeden rok ale nie staršie ako päť rokov.

B11A

V rámci plnenia ustanovení odseku 39 písm. a) a b) účtovná jednotka neoddeľuje vložený derivát od hybridného (kombinovaného) finančného nástroja. Na takýto nástroj aplikuje účtovná jednotka odsek 39 písm. a).

B11B

V odseku 39 písm. b) sa požaduje, aby účtovná jednotka zverejnila kvantitatívnu analýzu splatnosti pre derivátové finančné záväzky, ktorá ukazuje zostávajúce zmluvné splatnosti, ak sú zmluvné splatnosti podstatné pre pochopenie časového priebehu peňažných tokov. Takýto prípad by nastal, napríklad, pri:

a)

úrokovom swape so zostávajúcou splatnosťou päť rokov v rámci zabezpečenia peňažných tokov z finančného aktíva alebo záväzku s premenlivou sadzbou.

b)

všetkých úverových záväzkov.

B11C

V odseku 39 písm. a) a b) sa požaduje, aby účtovná jednotka zverejnila analýzy splatností pre finančné záväzky, ktoré ukazujú zostávajúce zmluvné splatnosti niektorých finančných záväzkov. V tomto zverejnení:

a)

ak si môže protistrana vybrať dátum úhrady sumy, záväzok sa alokuje do najskoršieho obdobia, v ktorom sa môže od účtovnej jednotky požadovať úhrada. Napríklad, finančné záväzky, splatenie ktorých sa od účtovnej jednotky môže požadovať na požiadanie (napríklad vklady splatné na požiadanie), sú zahrnuté v najskoršom časovom pásme.

b)

ak je účtovná jednotka zaviazaná uvoľňovať sumy v splátkach, každá splátka sa alokuje do najskoršieho obdobia, v ktorom sa môže od účtovnej jednotky požadovať úhrada. Napríklad, nevyčerpaný úverový prísľub sa zahŕňa v časovom pásme, v ktorom sa nachádza najskorší dátum, keď sa môže prísľub čerpať.

c)

pre emitované zmluvy o finančných zárukách je maximálna suma záruky alokovaná do najskoršieho obdobia, v ktorom by mohla byť uplatnená záruka.

B11D

Zmluvnými sumami zverejnenými v analýzach splatností, ako sa požaduje v odseku 39 písm. a) a b), sú zmluvné nediskontované peňažné toky, napríklad:

a)

brutto povinnosti z finančného lízingu (pred odpočítaním finančných poplatkov);

b)

ceny stanovené vo forwardových zmluvách na nákup finančných aktív za peniaze;

c)

netto sumy pri úrokových swapoch s plateným – premenlivým a prijatým – fixným úrokom, pri ktorých dochádza k výmene čistých peňažných tokov;

d)

zmluvné sumy, ku ktorých výmene má dôjsť v rámci derivátového finančného nástroja (napríklad menového swapu), pri ktorom dochádza k výmene hrubých peňažných tokov; a

e)

brutto úverové prísľuby.

Takéto nediskontované peňažné toky sa líšia od sumy uvedenej vo výkaze o finančnej situácii, pretože suma v tomto výkaze je založená na diskontovaných peňažných tokoch. Ak výška záväzku nie je pevne stanovená, vykazovaná suma sa stanovuje odkazom na podmienky existujúce ku koncu obdobia vykazovania. Napríklad, ak sa výška záväzku mení so zmenami indexu, vykázaná suma môže vychádzať z úrovne indexu ku koncu obdobia.

B11E

V odseku 39 písm. c) sa požaduje, aby účtovná jednotka opísala, akým spôsobom riadi riziko likvidity, ktoré je obsiahnuté v položkách zverejnených v kvantitatívnych zverejneniach požadovaných v odseku 39 písm. a) a b). Účtovná jednotka zverejňuje analýzu splatnosti finančných aktív, ktoré vlastní na účely riadenia rizika likvidity (napríklad finančných aktív, ktoré sú okamžite predajné alebo od ktorých sa očakáva vytváranie príjmov peňažných prostriedkov na pokrytie výdavkov peňažných prostriedkov z finančných záväzkov), ak sú tieto informácie potrebné na to, aby umožnili používateľom jej účtovnej závierky zhodnotiť charakter a rozsah rizika likvidity.

B11F

Ostatné faktory, ktoré by mohla účtovná jednotka zvážiť pri zverejňovaní informácií podľa odseku 39 písm. c), zahŕňajú, okrem iného to, či účtovná jednotka:

a)

má zmluvne dohodnuté úverové rámce (napríklad možnosť obchodných cenných papierov) alebo iné úverové linky (napríklad pohotovostné úverové rámce), ku ktorým má prístup na pokrytie potrieb likvidity;

b)

vlastní vklady v centrálnych bankách na pokrytie potrieb likvidity;

c)

má veľmi rôznorodé zdroje financovania;

d)

má významné koncentrácie rizika likvidity buď vo svojich aktívach alebo vo svojich zdrojoch financovania;

e)

má procesy internej kontroly a pohotovostné plány na riadenie rizika likvidity;

f)

má nástroje, ktoré obsahujú podmienky zrýchleného splácania (napríklad z dôvodu poklesu úverového ratingu účtovnej jednotky);

g)

má nástroje, ktoré by mohli vyžadovať zloženie zábezpeky (napríklad výzvy na doplnenie marže pre deriváty);

h)

má nástroje, ktoré účtovnej jednotke umožňujú vybrať si, či vysporiada svoje finančné záväzky dodaním peňazí (alebo iného peňažného aktíva) alebo dodaním svojich vlastných akcií; alebo

i)

má nástroje, ktoré podliehajú hlavným rámcovým dohodám o vzájomnom započítaní.

B12-B16

[Vypúšťajú sa]

Zmeny a doplnenia Medzinárodného štandardu finančného výkazníctva 4

Poistné zmluvy

Mení a dopĺňa sa odsek 39 písm. d).

ZVEREJŇOVANIE

Charakter a rozsah rizík vznikajúcich z poistných zmlúv

39

d)

informácie o úverovom riziku, riziku likvidity a trhovom riziku, ktoré by si vyžadovali odseky 31 až 42 štandardu IFRS 7, ak by poistné zmluvy boli v rozsahu pôsobnosti štandardu IFRS 7. Avšak:

i)

poisťovateľ nemusí poskytovať analýzy splatností požadované v odseku 39 písm. a) a b) štandardu IFRS 7, ak namiesto toho zverejní informácie o odhadovanom časovom priebehu čistých výdavkov peňažných prostriedkov vyplývajúcich z vykázaných záväzkov z poistných zmlúv. Môže to mať formu analýzy súm vykázaných vo výkaze o finančnej situácii podľa odhadu časového priebehu.

ii)


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1166/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 113d ods. 2 a jeho článok 121 tretí a štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

Chránené označenia pôvodu „Prosecco di Conegliano Valdobbiadene“ a „Montello e Colli Asolani“ sa uvádzajú v nariadení Komisie (ES) č. 606/2009 (2). V zmysle talianskej vyhlášky zo 17. júla 2009 uverejnenej v talianskom úradnom vestníku Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana č. 173 z 28. júla 2009 sa uvedené označenia nahradili chránenými označeniami pôvodu „Prosecco“, „Conegliano Valdobbiadene – Prosecco“, „Colli Asolani – Prosecco“ a „Asolo – Prosecco“.

(2)

V tej istej vyhláške sa odroda hrozna „Prosecco“ odteraz nazýva „Glera“. S cieľom vyhnúť sa zámene medzi názvom označenia pôvodu „Prosecco“ a názvom odrody hrozna je vhodné nahradiť v nariadení (ES) č. 606/2009 termín „Prosecco“ v prípade, že označuje odrodu vína, termínom „Glera“.

(3)

Talianske orgány oficiálne oznámili, že odroda „Prosecco/Glera“ sa nemôže pestovať v regióne „Trentino-Alto Adige“. Je preto vhodné neuvádzať viac v nariadení (ES) č. 606/2009, že sa v tomto regióne môže táto odroda pestovať.

(4)

V dodatku 7 prílohy IA k nariadeniu (ES) č. 606/2009 o požiadavkách na ošetrenie elektrodialýzou sa vyskytol preklep. Jednotky pre maximálnu hodnotu simulačného roztoku majú byť vyjadrené v μg/l a nie v g/l.

(5)

Nariadenie (ES) č. 606/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť a opraviť.

(6)

Nariadenie (ES) č. 606/2009 sa uplatňuje od 1. augusta 2009. V záujme súdržnosti s talianskymi vnútroštátnymi právnymi predpismi a s cieľom zabezpečiť rovnaké enologické postupy pri vinobraní 2009 je vhodné uplatňovať tieto zmeny a doplnenia a opravy so spätnou platnosťou od 1. augusta 2009.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 195 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 606/2009

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 606/2009 sa mení a dopĺňa takto:

1.

v časti B ods. 4 písmene a) sa druhá veta nahrádza takto:

„Akostné aromatické šumivé vína sa však môžu vyrábať tradičným spôsobom tak, že ako zložky cuvée sa použijú vína získané z hrozna odrody ‚Glera‘ zozbieraného v regiónoch Veneto a Friuli-Venezia Giulia;“

2.

časť C sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza týmto znením:

„2.

Celkový obsah alkoholu v % obj. cuvée určeného na výrobu akostných šumivých vín s chráneným označením pôvodu ‚Prosecco‘, ‚Conegliano Valdobbiadene – Prosecco‘ a ‚Colli Asolani – Prosecco‘ alebo ‚Asolo – Prosecco‘ vyrábaných iba z jednej odrody viniča je najmenej 8,5 % obj.“;

b)

v odseku 9 písm. a) sa druhá veta nahrádza takto:

„Odchylne od tohto ustanovenia sa môže akostné aromatické šumivé víno s chráneným označením pôvodu vyrábať tak, že sa pri zostavovaní cuvée použijú vína pochádzajúce z odrôd viniča ‚Glera‘, zozbieraného v regiónoch, na ktoré sa vzťahuje označenie pôvodu ‚Prosecco‘, ‚Conegliano-Valdobbiadene – Prosecco‘, ‚Colli Asolani – Prosecco‘ a ‚Asolo – Prosecco‘;“

3.

v dodatku 1 sa termín „Glera“ vkladá za termín „Girò N“ a termín „Prosecco“ sa vypúšťa.

Článok 2

Oprava nariadenia (ES) č. 606/2009

V prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 606/2009 sa v dodatku 7 bode 1.4 šiestej zarážke nahrádza tretia veta takto:

„Obsah všetkých určených zložiek v simulačnom roztoku musí byť nižší ako 50 μg/l.“

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 1.


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/29


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1167/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 1924/2006 sú zdravotné tvrdenia o potravinách zakázané, pokiaľ nie sú v súlade s uvedeným nariadením povolené Komisiou a uvedené v zozname povolených tvrdení.

(2)

V nariadení (ES) č. 1924/2006 sa takisto ustanovuje, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu príslušnému vnútroštátnemu orgánu členského štátu predložiť žiadosti o povolenie zdravotných tvrdení. Príslušný vnútroštátny orgán má platné žiadosti zaslať Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority, EFSA, ďalej len „úrad“).

(3)

Úrad má po prijatí žiadosti o nej bezodkladne informovať ostatné členské štáty a Komisiu a prijať stanovisko k príslušnému zdravotnému tvrdeniu.

(4)

Komisia má rozhodnúť o povolení zdravotných tvrdení s prihliadnutím na stanovisko, ktoré prijal úrad.

(5)

Dňa 13. februára 2009 boli Komisii a členským štátom doručené štyri stanoviská úradu k žiadostiam o povolenie zdravotných tvrdení. Dňa 16. marca 2009 bolo Komisii a členským štátom doručené jedno stanovisko úradu k žiadosti o povolenie zdravotného tvrdenia.

(6)

Dve stanoviská sa vzťahovali na žiadosti týkajúce sa tvrdení o znížení rizika ochorenia podľa článku 14 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1924/2006 a tri stanoviská sa vzťahovali na žiadosti týkajúce sa zdravotných tvrdení odkazujúcich na vývoj a zdravie detí podľa článku 14 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1924/2006. Medzitým bude jedna žiadosť o povolenie zdravotného tvrdenia predmetom ďalšieho rozhodovania.

(7)

V nadväznosti na žiadosť od spoločnosti UNICER Bebidas de Portugal SGPS predloženú podľa článku 14 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1924/2006 bol úrad požiadaný, aby prijal stanovisko k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov minerálnej vody Melgaço® na zníženie glykémie (otázka č. EFSA-Q-2008-219) (2). Tvrdenie navrhované žiadateľom bolo formulované takto: „Pravidelná konzumácia minerálnej vody Melgaço vedie k zníženiu hladiny hyperglykémie v tele“.

(8)

Na základe predložených údajov úrad dospel k záveru, že medzi konzumáciou minerálnej vody Melgaço® a tvrdeným účinkom neexistuje príčinná súvislosť. Keďže uvedené tvrdenie nie je v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1924/2006, nemalo by byť povolené.

(9)

V nadväznosti na žiadosť od spoločnosti Ocean Spray International Services (UK) Ltd. predloženú podľa článku 14 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1924/2006 bol úrad požiadaný, aby prijal stanovisko k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov výrobkov Ocean Spray Cranberry Products® na zápal močových ciest u žien (otázka č. EFSA-Q-2008-117) (3). Tvrdenie navrhované žiadateľom bolo formulované takto: „Pravidelná denná konzumácia dvoch dávok výrobku Ocean Spray, ktorý obsahuje 80 mg proantokyanidínov brusníc v jednej dávke, pomáha znížiť riziko infekcie močových ciest u žien inhibíciou adhézie určitých baktérií v močovom trakte.“

(10)

Na základe predložených údajov úrad dospel k záveru, že medzi konzumáciou výrobkov Ocean Spray Cranberry Products® a tvrdeným účinkom neexistuje príčinná súvislosť. Keďže uvedené tvrdenie nie je v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1924/2006, nemalo by byť povolené.

(11)

V nadväznosti na žiadosť od spoločnosti Soremartec Italia S.R.L. predloženú podľa článku 14 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1924/2006 bol úrad požiadaný, aby prijal stanovisko k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov výrobku Kinder Chocolate® na rast (otázka č. EFSA-Q-2008-283) (4). Tvrdenie navrhované žiadateľom bolo formulované takto: „Kinder Chocolate, čokoláda, ktorá pomáha rásť“.

(12)

Na základe predložených údajov úrad dospel k záveru, že medzi konzumáciou výrobku Kinder Chocolate® a tvrdeným účinkom neexistuje príčinná súvislosť. Keďže uvedené tvrdenie nie je v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1924/2006, nemalo by byť povolené.

(13)

V nadväznosti na žiadosť od spoločnosti Plada Industriale S.R.L. predloženú podľa článku 14 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1924/2006 bol úrad požiadaný, aby prijal stanovisko k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov potraviny na následnú výživu dojčiat s bioaktívnymi zložkami na črevné ťažkosti (otázka č. EFSA-Q-2008-270) (5). Tvrdenie navrhované žiadateľom bolo formulované takto: „Pomáha pri menších črevných ťažkostiach (ako kolika, zápcha, zažívacie ťažkosti)“.

(14)

Na základe predložených údajov úrad dospel k záveru, že medzi konzumáciou potraviny na následnú výživu dojčiat s konštantným zložením galaktooligosacharidov s krátkym reťazcom, acidofilného mlieka, nukleotidov a beta-palmitátu a tvrdeným účinkom neexistuje príčinná súvislosť. Keďže uvedené tvrdenie nie je v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1924/2006, nemalo by byť povolené.

(15)

Pri ustanovovaní opatrení uvedených v tomto nariadení sa zvážili pripomienky žiadateľov a verejnosti, ktoré boli doručené Komisii podľa článku 16 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

(16)

V súlade s článkom 28 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa zdravotné tvrdenia uvedené v jeho článku 14 ods. 1 písm. b), ktoré nie sú povolené rozhodnutím podľa článku 17 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006, môžu naďalej používať počas šiestich mesiacov po prijatí tohto nariadenia. Keďže však predmetné žiadosti neboli predložené pred 19. januárom 2008, nie je splnená požiadavka stanovená v článku 28 ods. 6 písm. b) a prechodné obdobie stanovené v uvedenom článku sa na ne nevzťahuje. Preto by sa malo ustanoviť prechodné obdobie šiestich mesiacov, aby sa prevádzkovatelia potravinárskych podnikov mohli prispôsobiť požiadavkám ustanoveným v tomto nariadení.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zdravotné tvrdenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa nezaradia do zoznamu povolených tvrdení Spoločenstva, ako sa ustanovuje v článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

Zdravotné tvrdenia uvedené v článku 14 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1924/2006, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, sa však naďalej môžu používať počas šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal (2009) 944, 1 – 9.

(3)  EFSA Journal (2009) 943, 1 – 16.

(4)  EFSA Journal (2009) 940, 1 – 8.

(5)  EFSA Journal (2009) 939, 1 – 10.


PRÍLOHA

ZAMIETNUTÉ ZDRAVOTNÉ TVRDENIA

Uplatňovanie – príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1924/2006

Živina, látka, potravina alebo kategória potravín

Tvrdenie

Odkaz na stanovisko EFSA

Článok 14 ods. 1 písm. a) – zdravotné tvrdenie o znížení rizika ochorenia

Minerálna voda Melgaço®

Pravidelná konzumácia minerálnej vody Melgaço vedie k zníženiu hladiny hyperglykémie v tele.

Q-2008-219

Článok 14 ods. 1 písm. a) – zdravotné tvrdenie o znížení rizika ochorenia

Ocean Spray Cranberry Products®

Pravidelná denná konzumácia dvoch dávok výrobku Ocean Spray, ktorý obsahuje 80 mg proantokyanidínov brusníc v jednej dávke, pomáha znížiť riziko infekcie močových ciest u žien inhibíciou adhézie určitých baktérií v močovom trakte.

Q-2008-117

Článok 14 ods. 1 písm. b) – zdravotné tvrdenie týkajúce sa vývoja a zdravia detí

Kinder Chocolate®

Kinder Chocolate, čokoláda, ktorá pomáha rásť.

Q-2008-283

Článok 14 ods. 1 písm. b) – zdravotné tvrdenie týkajúce sa vývoja a zdravia detí

Potravina na následnú výživu dojčiat s konštantným zložením galaktooligosacharidov s krátkym reťazcom, acidofilného mlieka, nukleotidov a beta-palmitátu

Pomáha pri menších črevných ťažkostiach (ako kolika, zápcha, zažívacie ťažkosti).

Q-2008-270


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1168/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 5,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 1924/2006 sú zdravotné tvrdenia o potravinách zakázané, pokiaľ nie sú v súlade s uvedeným nariadením povolené Komisiou a uvedené v zozname povolených tvrdení.

(2)

V nariadení (ES) č. 1924/2006 sa takisto stanovuje, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu príslušnému vnútroštátnemu orgánu členského štátu predložiť žiadosti o povolenie zdravotných tvrdení. Príslušný vnútroštátny orgán má platné žiadosti zaslať Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority, EFSA, ďalej len „úrad“).

(3)

Úrad má po prijatí žiadosti bezodkladne informovať ostatné členské štáty a Komisiu a prijať stanovisko k príslušnému zdravotnému tvrdeniu.

(4)

Komisia má rozhodnúť o povolení zdravotných tvrdení s prihliadnutím na stanovisko, ktoré prijal úrad.

(5)

V nadväznosti na žiadosť od spoločnosti Brudy Technology S.L predloženú 9. októbra 2008 podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1924/2006 bol úrad požiadaný, aby prijal stanovisko k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov výrobku Algatrium® na antioxidačnú kapacitu organizmu (otázka č. EFSA-Q-2008-705) (2). Tvrdenie navrhované žiadateľom bolo formulované takto: „Algatrium® zvyšuje antioxidačnú kapacitu vášho organizmu: jedinečná výživová látka, v prípade ktorej sa vedecky dokázalo, že dokáže u ľudí stimulovať vlastné bunky k antioxidačnej obrane“.

(6)

Dňa 16. marca 2009 bolo Komisii a členským štátom doručené vedecké stanovisko úradu, v ktorom sa na základe predložených údajov dospelo k záveru, že medzi konzumáciou výrobku Algatrium® a tvrdeným účinkom neexistuje príčinná súvislosť. Keďže uvedené tvrdenie nie je v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1924/2006, nemalo by byť povolené.

(7)

Pri zavádzaní opatrení stanovených v tomto nariadení sa zvážili pripomienky žiadateľov a verejnosti, ktoré boli doručené Komisii podľa článku 16 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

(8)

Na zdravotné tvrdenia uvedené v článku 13 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa vzťahujú prechodné opatrenia stanovené v článku 28 ods. 5 uvedeného nariadenia. V prípade zdravotného tvrdenia „Algatrium® zvyšuje antioxidačnú kapacitu vášho organizmu: jedinečná výživová látka, v prípade ktorej sa vedecky dokázalo, že dokáže u ľudí stimulovať vlastné bunky k antioxidačnej obrane“ však úrad dospel k záveru, že medzi konzumáciou výrobku Algatrium® a tvrdeným účinkom neexistuje príčinná súvislosť. Uvedené tvrdenie preto nie je v súlade s nariadením (ES) č. 1924/2006 a v dôsledku toho sa prechodné obdobie uvedené v článku 28 ods. 5 uvedeného nariadenia neuplatňuje. Malo by sa stanoviť prechodné obdobie šiestich mesiacov, aby sa prevádzkovatelia potravinárskych podnikov mohli prispôsobiť požiadavkám ustanoveným v tomto nariadení.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zdravotné tvrdenie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa nezaradí do zoznamu povolených tvrdení Spoločenstva podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

Môže sa však naďalej používať počas šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal (2009) 942, s. 1 – 9.


PRÍLOHA

ZAMIETNUTÉ ZDRAVOTNÉ TVRDENIE

Uplatňovanie – príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1924/2006

Živina, látka, potravina alebo kategória potravín

Tvrdenie

Odkaz na stanovisko EFSA

Článok 13 ods. 5 – zdravotné tvrdenie, ktoré vychádza z nových vedeckých dôkazov a/alebo zahŕňa požiadavku ochrany informácií, ktoré sa považujú za interné

Algatrium®

„Algatrium® zvyšuje antioxidačnú kapacitu vášho organizmu: jedinečná výživová látka, v prípade ktorej sa vedecky dokázalo, že dokáže u ľudí stimulovať antioxidačnú obranyschopnosť vlastných buniek.“

Q-2008-705


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1169/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 353/2008, ktorým sa ustanovujú vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na povoľovanie zdravotných tvrdení uvedené v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť, aby pre všetky kategórie zdravotných tvrdení o potravinách platilo, že Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority, EFSA, ďalej len „úrad“) sa predkladajú a teda podliehajú povoľovaciemu postupu len zdravotné tvrdenia, ktoré sú v súlade so všeobecnými zásadami a podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1924/2006, je potrebné stanoviť podmienky, podľa ktorých sa môžu žiadosti o povolenie zdravotných tvrdení považovať za platné, a vyjasniť zodpovednosť členských štátov v tomto ohľade v súlade s článkom 15 ods. 2 a článkom 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

(2)

Podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 1924/2006 musí byť v záujme transparentnosti zoznam povolených a zamietnutých tvrdení uvedený v registri. Účelom je, ako je uvedené v odôvodnení 31 nariadenia (ES) č. 1924/2006, vyhnúť sa duplicitným žiadostiam, pokiaľ ide o tvrdenia, ktoré už boli posúdené a prešli povoľovacím postupom. Preto je tiež potrebné vyjasniť, pokiaľ ide o varianty predkladania žiadosti, pravidlá stiahnutia žiadosti a lehotu na predloženie žiadosti o stiahnutie žiadosti.

(3)

Žiadateľ by mal byť oprávnený stiahnuť žiadosť iba predtým, ako úrad zaujme stanovisko podľa článku 16 ods. 1 alebo článku 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006. Táto časová lehota je potrebná na to, aby sa zachovala užitočnosť hodnotenia tvrdení úradom a efektívnosť postupu povoľovania a zamietania tvrdení a aby sa zabránilo predkladaniu žiadostí na tvrdenia, ktoré už boli posúdené. V tomto ohľade iba stiahnutie žiadosti predložené podľa podmienok stanovených v tomto nariadení môže ukončiť povoľovací postup, ktorý by inak pokračoval po tom, ako úrad vydá stanovisko.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie Komisie (ES) č. 353/2008 (2) sa mení a dopĺňa takto:

1.

Za článok 7 sa vkladá nasledujúci článok 7a:

„Článok 7a

Overenie platnosti žiadostí členskými štátmi

1.   V súlade s článkom 15 ods. 2 písm. a) a článkom 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006 členské štáty overujú platnosť žiadostí predtým, ako ich sprístupnia úradu.

2.   Na účely odseku 1 príslušný vnútroštátny orgán overí, či žiadosti predložené podľa článku 15 alebo 18 nariadenia (ES) č. 1924/2006 obsahujú údaje uvedené v článku 15 ods. 3 nariadenia.

3.   Príslušný vnútroštátny orgán tiež overí, či:

i)

pri žiadostiach predložených podľa článku 15 nariadenia (ES) č. 1924/2006 ide o zdravotné tvrdenie týkajúce sa tvrdenia o znížení rizika ochorenia alebo či sa vzťahuje na vývoj a zdravie dieťaťa;

ii)

pri žiadostiach predložených podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 1924/2006 ide o akékoľvek zdravotné tvrdenie, ako je uvedené v článku 13 ods. 5 nariadenia okrem zdravotných tvrdení vzťahujúcich sa na vývoj a zdravie dieťaťa.“

2.

Za článok 7a sa vkladá tento článok 7b.

„Článok 7b

Stiahnutie žiadosti

1.   Žiadosť predloženú podľa článku 15 alebo 18 nariadenia (ES) č. 1924/2006 môže žiadateľ stiahnuť predtým, ako úrad zaujme stanovisko podľa článku 16 ods. 1 alebo článku 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

2.   Žiadosť o stiahnutie žiadosti musí byť predložená príslušnému vnútroštátnemu orgánu členského štátu, ktorému bola žiadosť predložená v súlade s článkom 15 ods. 2 alebo článkom 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

3.   Príslušný vnútroštátny orgán o stiahnutí žiadosti bezodkladne informuje úrad, Komisiu a ostatné členské štáty. Postup je zastavený iba na základe stiahnutia žiadosti podľa podmienok uvedených v odseku 1 a v tomto odseku.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  Ú. v. EÚ L 109, 19.4.2008, s. 11.


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1170/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (1), a najmä na jej článok 4 ods. 5,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 3,

po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín,

keďže:

(1)

V prílohách I a II k smernici 2002/46/ES sa uvádzajú zoznamy vitamínov a minerálnych látok a v prípade každého z nich aj formy, ktoré možno použiť na výrobu výživových doplnkov. Zmeny v týchto zoznamoch sa prijímajú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 4 uvedenej smernice a v súlade s postupom uvedeným v jej článku 13 ods. 3.

(2)

V prílohách I a II k nariadeniu (ES) 1925/2006 sa uvádzajú zoznamy vitamínov a minerálnych látok a v prípade každého z nich aj formy, ktoré možno pridávať do potravín. Zmeny v týchto zoznamoch sa prijímajú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 3 uvedeného nariadenia a v súlade s postupom uvedeným v jeho článku 14 ods. 3.

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vyhodnotil nové formy vitamínov a minerálnych látok. Látky, v prípade ktorých bolo vydané priaznivé vedecké stanovisko a sú splnené požiadavky ustanovené v smernici 2002/46/ES a v nariadení (ES) č. 1925/2006, by sa mali doplniť do príslušných zoznamov v uvedených predpisoch.

(4)

Konzultovalo sa so zainteresovanými stranami a predložené pripomienky sa vzali do úvahy.

(5)

V nadväznosti na vedecké hodnotenie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín je vhodné určiť špecifikácie pre niektoré formy vitamínov a minerálnych látok na účely ich identifikácie.

(6)

Smernica 2002/46/ES a nariadenie (ES) č. 1925/2006 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k smernici 2002/46/ES sa nahrádzajú príslušnými textami v prílohách I a II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 1925/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V prílohe I sa do zoznamu v bode 2 dopĺňa slovo „BÓR“.

2.

Príloha II sa nahrádza textom v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 26.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

Vitamíny a minerálne látky, ktoré sa môžu používať pri výrobe potravinových doplnkov

1.   Vitamíny

vitamín A (μg RE)

vitamín D (μg)

vitamín E (mg α-TE)

vitamín K (μg)

vitamín B1 (mg)

vitamín B2 (mg)

niacín (mg NE)

kyselina pantoténová (mg)

vitamín B6 (mg)

kyselina listová (μg) (1)

vitamín B12 (μg)

biotín (μg)

vitamín C (mg)

2.   Minerálne látky

vápnik (mg)

horčík (mg)

železo (mg)

meď (μg)

jód (μg)

zinok (mg)

mangán (mg)

sodík (mg)

draslík (mg)

selén (μg)

chróm (μg)

molybdén (μg)

fluorid (mg)

chlorid (mg)

fosfor (mg)

bór (mg)

kremík (mg)


(1)  Na účely nutričného označovania je kyselina listová pojem zaradený do prílohy I k smernici Komisie 2008/100/ES z 28. októbra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/496/EHS o nutričnom označovaní potravín, pokiaľ ide o odporúčané denné dávky, prevodné faktory energetických hodnôt a vymedzenia pojmov, a zahŕňa všetky formy folátov.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

Formy vitamínov a minerálnych látok, ktoré možno používať pri výrobe výživových doplnkov

A.   Vitamíny

1.   VITAMÍN A

a)

retinol

b)

retinyl-acetát

c)

retinyl-palmitát

d)

beta-karotén

2.   VITAMÍN D

a)

kolekalciferol

b)

ergokalciferol

3.   VITAMÍN E

a)

D-alfa-tokoferol

b)

DL-alfa-tokoferol

c)

D-alfa-tokoferylacetát

d)

DL-alfa-tokoferylacetát

e)

jantaran kyseliny D-alfa-tokoferolovej

f)

zmes tokoferolov (1)

g)

tokotrienol tokoferol (2)

4.   VITAMÍN K

a)

fylochinón (fytomenadion)

b)

menachinón (3)

5.   VITAMÍN B1

a)

tiamínhydrochlorid

b)

tiamínmononitrát

c)

monofosfotiamínchlorid

d)

difosfotiamínchlorid

6.   VITAMÍN B2

a)

riboflavín

b)

riboflavín 5′fosfát sodný

7.   NIACÍN

a)

kyselina nikotínová

b)

nikotínamid

c)

inozitol hexanikotinát (inozitol hexaniacinát)

8.   KYSELINA PANTOTÉNOVÁ

a)

D-pantotenát vápenatý

b)

D-pantotenát sodný

c)

dexpantenol

d)

pantetín

9.   VITAMÍN B6

a)

pyridoxínhydrochlorid

b)

pyridoxín-5′-fosfát

c)

pyridoxal-5′-fosfát

10.   FOLÁT

a)

kyselina pteroylmonoglutámová

b)

L-metylfolát vápenatý

11.   VITAMÍN B12

a)

kyanokobalamín

b)

hydroxokobalamín

c)

5′-deoxyadenozylkobalamín

d)

metylkobalamín

12.   BIOTÍN

a)

D-biotín

13.   VITAMÍN C

a)

kyselina L-askorbová

b)

L-askorban sodný

c)

L-askorban vápenatý (4)

d)

L-askorban draselný

e)

L.askorbyl-6-palmitát

f)

L-askorban horečnatý

g)

L-askorban zinočnatý

B.   Minerálne látky

octan vápenatý

L-askorban vápenatý

diglycinát vápenatý

uhličitan vápenatý

chlorid vápenatý

citran-malát vápenatý

vápenaté soli kyseliny citrónovej

glukónan vápenatý

glycerofosforečnan vápenatý

mliečnan vápenatý

pyruvát vápenatý

vápenaté soli kyseliny trihydrogenfosforečnej

jantáran vápenatý

hydroxid vápenatý

L-lyzinát vápenatý

jablčnan vápenatý

oxid vápenatý

L-pidolát vápenatý

L-treonát vápenatý

síran vápenatý

octan horečnatý

L-askorban horečnatý

diglycinát horečnatý

uhličitan horečnatý

chlorid horečnatý

horečnaté soli kyseliny citrónovej

glukónan horečnatý

glycerofosforečnan horečnatý

horečnaté soli kyseliny ortofosforečnej

mliečnan horečnatý

L-lyzinát horečnatý

hydroxid horečnatý

jablčnan horečnatý

oxid horečnatý

L-pidolát horečnatý

citran vápenato-horečnatý

pyruvát horečnatý

jantaran horečnatý

síran horečnatý

taurát horečnatý

acetyltaurát horečnatý

uhličitan železnatý

citran železnatý

citran amónno-železitý

glukónan železnatý

fumaran železnatý

difosforečnan železito-sodný

mliečnan železnatý

síran železnatý

difosforečnan železitý (pyrofosforečnan železitý)

sacharát železitý

elementárne železo (redukované karbonylovaním + elektrolyticky + vodíkom)

diglycinát železnatý

L-pidolát železnatý

fosforečnan železnatý

taurát železnatý

uhličitan meďnatý

citran meďnatý

glukónan meďnatý

síran meďnatý

L-aspartát meďnatý

diglycinát meďnatý

komplex medi s lyzínom

oxid meďnatý

jodid sodný

jodičnan sodný

jodid draselný

jodičnan draselný

octan zinočnatý

L-askorban zinočnatý

L-aspartát zinočnatý

diglycinát zinočnatý

chlorid zinočnatý

citran zinočnatý

glukónan zinočnatý

mliečnan zinočnatý

L-lyzinát zinočnatý

jablčnan zinočnatý

mono-L-metionínsulfát zinočnatý

oxid zinočnatý

uhličitan zinočnatý

L-pidolát zinočnatý

pikolinát zinočnatý

síran zinočnatý

askorban mangánatý

L-aspartát mangánatý

diglycinát mangánatý

uhličitan mangánatý

chlorid mangánatý

citran mangánatý

glukónan mangánatý

glycerofosforečnan mangánatý

pidolát mangánatý

síran mangánatý

hydrouhličitan sodný

uhličitan sodný

chlorid sodný

citran sodný

glukónan sodný

mliečnan sodný

hydroxid sodný

sodné soli kyseliny ortofosforečnej

hydrouhličitan draselný

uhličitan draselný

chlorid draselný

citran draselný

glukónan draselný

glycerofosforečnan draselný

mliečnan draselný

hydroxid draselný

L-pidolát draselný

jablčnan draselný

draselné soli kyseliny ortofosforečnej

L-selenometionín

kvasnice obohatené selénom (5)

kyselina seleničitá

selénan sodný

hydroseleničitan sodný

seleničitan sodný

chlorid chromitý

mliečnan chromitý trihydrát

dusičnan chromitý

pikolinát chromitý

síran chromitý

molybdénan amónny [molybdén (VI)]

molybdénan draselný [molybdén (VI)]

molybdénan sodný [molybdén (VI)]

fluorid vápenatý

fluorid draselný

fluorid sodný

monoflurofosfát sodný

kyselina boritá

tetraboritan sodný

cholínom stabilizovaná kyselina ortokremičitá

oxid kremičitý

kyselina kremičitá (6)


(1)  alfa-tokoferol < 20 %, beta-tokoferol < 10 %, gama-tokoferol 50 – 70 % a delta-tokoferol 10 – 30 %.

(2)  Typické množstvá jednotlivých tokoferolov a tokotrienolov:

115 mg/g alfa-tokoferol (101 mg/g minimálne),

5 mg/g beta-tokoferol (< 1 mg/g minimálne),

45 mg/g gama-tokoferol (25 mg/g minimálne),

12 mg/g delta-tokoferol (3 mg/g minimálne),

67 mg/g alfa-tokotrienol (30 mg/g minimálne),

< 1 mg/g beta-tokotrienol (< 1 mg/g minimálne),

82 mg/g gama-tokotrienol (45 mg/g minimálne),

5 mg/g delta-tokotrienol (< 1 mg/g minimálne).

(3)  Menachinón vyskytujúci sa prevažne ako menachinón-7 a v menšom rozsahu ako menachinón-6.

(4)  Môže obsahovať do 2 % treonátu.

(5)  Kvasnice obohatené selénom vyprodukované v kultúre za prítomnosti seleničitanu sodného ako zdroja selénu a obsahujúce v sušenej forme, ktorá sa umiestňuje na trh, najviac 2,5 mg Se/g. Prevládajúcim organickým druhom selénu prítomným v kvasniciach je selenometionín (medzi 60 a 85 % celkového extrahovaného selénu vo výrobku). Obsah iných organických zlúčenín selénu vrátane selenocysteínu nepresahuje 10 % celkového extrahovaného selénu. Množstvá anorganického selénu za normálnych okolností nepresahujú 1 % celkového extrahovaného selénu.

(6)  Vo forme gélu.“


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA II

Formy vitamínov a minerálnych látok, ktoré možno pridávať do potravín

1.   Formy vitamínov

VITAMÍN A

retinol

retinyl-acetát

retinyl-palmitát

beta-karotén

VITAMÍN D

kolekalciferol

ergokalciferol

VITAMÍN E

D-alfa-tokoferol

DL-alfa-tokoferol

D-alfa-tokoferyl-acetát

DL-alfa-tokoferyl-acetát

jantaran kyseliny D-alfa-tokoferolovej

VITAMÍN K

fylochinón (fytomenadión)

menachinón (1)

VITAMÍN B1

tiamínhydrochlorid

tiamínmononitrát

VITAMÍN B2

riboflavín

riboflavín 5′-fosfát sodný

NIACÍN

kyselina nikotínová

nikotínamid

KYSELINA PANTOTÉNOVÁ

D-pantotenát vápenatý

D-pantotenát sodný

dexpantenol

VITAMÍN B6

pyridoxínhydrochlorid

pyridoxín 5′-fosfát

dipalmitan pyridoxínu

KYSELINA LISTOVÁ

kyselina pteroylmonoglutámová

L-metylfolát vápenatý

VITAMÍN B12

kyanokobalamín

hydroxokobalamín

BIOTÍN

D-biotín

VITAMÍN C

kyselina L-askorbová

L-askorban sodný

L-askorban vápenatý

L-askorban draselný

L-askorbyl-6-palmitát

2.   Minerálne látky

uhličitan vápenatý

chlorid vápenatý

citrát-malát vápenatý

vápenaté soli kyseliny citrónovej

glukónan vápenatý

glycefosforečnan vápenatý

mliečnan vápenatý

vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej

hydroxid vápenatý

jablčnan vápenatý

oxid vápenatý

síran vápenatý

octan horečnatý

uhličitan horečnatý

chlorid horečnatý

horečnaté soli kyseliny citrónovej

glukónan horečnatý

glycerfosforečnan horečnatý

horečnaté soli kyseliny ortofosforečnej

mliečnan horečnatý

hydroxid horečnatý

oxid horečnatý

citran vápenato-horečnatý

síran horečnatý

diglycinát železnatý

uhličitan železnatý

citran železnatý

citran amónno-železitý

glukónan železnatý

fumaran železnatý

difosforečnan železito-sodný

mliečnan železnatý

síran železnatý

difosforečnan železitý (pyrofosforečnan železitý)

sacharát železitý

elementárne železo (redukované karbonylovaním + elektrolyticky + vodíkom)

uhličitan meďnatý

citran meďnatý

glukónan meďnatý

síran meďnatý

komplex medi s lyzínom

jodid sodný

jodičnan sodný

jodid draselný

jodičnan draselný

octan zinočnatý

diglycinát zinočnatý

chlorid zinočnatý

citran zinočnatý

glukónan zinočnatý

mliečnan zinočnatý

oxid zinočnatý

uhličitan zinočnatý

síran zinočnatý

uhličitan mangánatý

chlorid mangánatý

citran mangánatý

glukónan mangánatý

glycerofosforečnan mangánatý

síran mangánatý

hydrouhličitan sodný

uhličitan sodný

citran sodný

glukónan sodný

mliečnan sodný

hydroxid sodný

sodné soli kyseliny ortofosforečnej

kvasnice obohatené selénom (2)

selénan sodný

hydroseleničitan sodný

seleničitan sodný

fluorid sodný

fluorid draselný

hydrouhličitan draselný

uhličitan draselný

chlorid draselný

citran draselný

glukónan draselný

glycerofosforečnan draselný

mliečnan draselný

hydroxid draselný

draselné soli kyseliny ortofosforečnej

chlorid chromitý a jeho hexahydrát

síran chromitý a jeho hexahydrát

molybdénan amónny [molybdén (VI)]

molybdénan sodný [molybdén (VI)]

kyselina boritá

tetraboritan sodný


(1)  Menachinón vyskytujúci sa prevažne ako menachinón-7 a v menšom rozsahu ako menachinón-6.

(2)  Kvasnice obohatené selénom vyprodukované v kultúre za prítomnosti seleničitanu sodného ako zdroja selénu a obsahujúce v sušenej forme, ktorá sa umiestňuje na trh, najviac 2,5 mg Se/g. Prevládajúcim organickým druhom selénu prítomným v kvasniciach je selenometionín (medzi 60 a 85 % celkového extrahovaného selénu vo výrobku). Obsah iných organických zlúčenín selénu vrátane selenocysteínu nepresahuje 10 % celkového extrahovaného selénu. Množstvá anorganického selénu za normálnych okolností nepresahujú 1 % celkového extrahovaného selénu.“


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/43


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1171/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 9 Výboru pre interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) a medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Dňa 12. marca 2009 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila zmeny a doplnenia interpretácie 9 Prehodnocovanie vložených derivátov Výboru pre interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) a medzinárodného účtovného štandardu 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie, ďalej len „zmeny a doplnenia IFRIC 9 a IAS 39“. V zmenách a doplneniach IFRIC 9 a IAS 39 sa objasňuje zaobchádzanie s derivátovými finančnými nástrojmi začlenenými do iných zmlúv, keď sa finančné aktívum reklasifikuje z reálnej hodnoty cez kategóriu hospodárskeho výsledku.

(3)

Konzultácia so skupinou odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že zmeny a doplnenia IFRIC 9 a IAS 39 spĺňajú technické kritériá na prijatie ustanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a nestrannosti stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) Poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG-u ku schváleniu a informovala Komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa interpretácia 9 Prehodnocovanie vložených derivátov Výboru pre interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) a medzinárodný účtovný štandard 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie menia a dopĺňajú tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatní zmeny a doplnenia IFRIC 9 a IAS 39, ako sa ustanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu, najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roku, ktorý sa začína po 31. decembri 2008.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IFRIC 9

Zmeny a doplnenia interpretácie 9 IFRIC Prehodnocovanie vložených derivátov

IAS 39

Zmeny a doplnenia medzinárodného účtovného štandardu 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie

„Reprodukcia je povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovať na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org“

Zmeny a doplnenia Interpretácie IFRIC 9

Prehodnocovanie vložených derivátov

Odsek 7 sa mení a dopĺňa. Pridávajú sa odseky 7A a 10.

KONSENZUS

7

Účtovná jednotka posúdi, či sa vložený derivát musí oddeliť od hostiteľskej zmluvy a či sa musí účtovať ako derivát, keď sa účtovná jednotka po prvýkrát stane zmluvnou stranou. Následné prehodnocovanie je zakázané, okrem prípadov, keď buď dôjde a) k takej zmene v podmienkach zmluvy, ktorá by významne modifikovala peňažné toky, ktoré by sa inak vyžadovali podľa zmluvy, alebo b) ku reklasifikácii finančného aktíva z kategórie oceňované v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok. V takýchto prípadoch sa posudzovanie vyžaduje. Účtovná jednotka určí, či je modifikácia peňažných tokov významná, a to posúdením rozsahu, do akého sa očakávané budúce peňažné toky, ktoré sú spojené s vloženým derivátom, hostiteľskou zmluvou alebo oboma, zmenili a či je zmena významná vo vzťahu k predchádzajúcim očakávaným peňažným tokom.

7A

Posudzovanie toho, či sa vložený derivát musí oddeliť od hostiteľskej zmluvy a účtovať ako derivát pri reklasifikácii finančného aktíva z kategórie oceňované v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok v súlade s odsekom 7, sa uskutoční na základe podmienok, ktoré existovali k neskoršiemu z dátumov:

a)

keď sa účtovná jednotka po prvýkrát stala zmluvnou stranou zmluvy, a

b)

pri zmene v podmienkach zmluvy, ktorá významne modifikovala peňažné toky, ktoré by sa inak vyžadovali podľa zmluvy.

Na účel tohto posudzovania sa neuplatňuje odsek 11 písm. c) IAS 39 (t. j. s hybridnou (kombinovanou) zmluvou sa zaobchádza tak, ako keby nebola oceňovaná v reálnej hodnote so zmenami reálnej hodnoty vykázanými v hospodárskom výsledku). Ak účtovná jednotka nie je schopná vykonať toto posúdenie, hybridná (kombinovaná) zmluva zostane klasifikovaná ako oceňovaná ako celok v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

10

Vložené deriváty (Zmeny a doplnenia IFRIC 9 a IAS 39) vydané v marci 2009 zmenili a doplnili odsek 7 a pridali odsek 7A. Účtovná jednotka uplatní tieto zmeny a doplnenia na účtovné obdobia končiace sa 30. júna 2009 alebo neskôr.

Zmeny a doplnenia k Medzinárodnému účtovnému štandardu 39

Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie

Odsek 12 sa mení a dopĺňa. Pridáva sa odsek 103J.

VLOŽENÉ DERIVÁTY

12

Ak účtovná jednotka musí podľa tohto štandardu oddeliť vložený derivát od jeho hostiteľskej zmluvy, ale nie je schopná samostatne oceniť vložený derivát buď pri jeho nadobudnutí, alebo na konci následného obdobia finančného vykazovania, určí celú hybridnú (kombinovanú) zmluvu ako oceňovanú v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok. Podobne, ak účtovná jednotka nie je schopná samostatne oceniť vložený derivát, ktorý by sa mal oddeliť pri reklasifikácii hybridnej (kombinovanej) zmluvy z kategórie oceňované v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok, takáto reklasifikácia je zakázaná. Za takýchto okolností zostáva celá hybridná (kombinovaná) zmluva klasifikovaná ako oceňovaná v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

103J

Účtovná jednotka uplatní odsek 12, ako bol zmenený a doplnený Vloženými derivátmi (Zmeny a doplnenia IFRIC 9 a IAS 39) vydanými v marci 2009, na účtovné obdobia končiace sa 30. júna 2009 alebo neskôr.


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/47


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1172/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa v hospodárskom roku 2009/2010 rozdelí 5 000 ton krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna na národné garantované množstvá medzi Dánskom, Írskom, Gréckom, Talianskom a Luxemburskom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 95 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 507/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno (2) sa ustanovuje, že rozdelenie 5 000 ton krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna na národné garantované množstvá, ako sa ustanovuje v článku 94 ods. 1a nariadenia (ES) č. 1234/2007, v hospodárskom roku 2009/2010 sa musí realizovať do 16. novembra bežného hospodárskeho roku.

(2)

Na tieto účely oznámilo Dánsko Komisii plochy, ktoré sú predmetom kúpnych/predajných zmlúv, spracovateľských záväzkov a spracovateľských zmlúv, a odhady výnosov ľanovej a konopnej slamy a vlákien.

(3)

V Írsku, Grécku, Taliansku ani Luxembursku sa naopak v hospodárskom roku 2009/2010 nevyrobia žiadne ľanové ani konopné vlákna.

(4)

Na základe odhadov produkcie, ktoré vyplývajú z poskytnutých informácií, celková produkcia uvedených piatich dotknutých členských štátov nedosiahne celkové pridelené množstvo 5 000 ton a mali by sa stanoviť národné garantované množstvá, ako sa uvádza ďalej.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na hospodársky rok 2009/2010 sa v súlade s článkom 94 ods. 1a v spojení s písmenom b) bodu A.II. prílohy XI k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 stanovuje toto rozdelenie na národné garantované množstvá:

Dánsko

95,2 ton,

Írsko

0 ton,

Grécko

0 ton,

Taliansko

0 ton,

Luxembursko

0 ton.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 16. novembra 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 38.


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/48


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1173/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa určujú intervenčné strediská pre pšenicu a ryžu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 41 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Komisia musí v členských štátoch určiť intervenčné strediská, ktoré zodpovedajú minimálnym podmienkam stanoveným v článku 2 nariadenia (ES) č. 670/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o verejnú intervenciu na základe verejnej súťaže na nákup pšenice tvrdej alebo nelúpanej ryže (2).

(2)

V súlade s článkom 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 670/2009 členské štáty oznámia útvarom Komisie zoznam intervenčných stredísk na účel ich skutočného určenia a zoznam skladovacích priestorov patriacich k týmto strediskám, ktoré schválili ako zodpovedajúce minimálnym podmienkam požadovaným právnymi predpismi Spoločenstva.

(3)

S cieľom zabezpečiť správne fungovanie režimu verejnej intervencie je vhodné, aby Komisia určila intervenčné strediská v závislosti od ich geografickej polohy a uverejnila zoznam skladovacích zariadení, ktoré k ním patria, so všetkými informáciami potrebnými pre hospodárske subjekty, ktorých sa táto verejná intervencia týka.

(4)

Vzhľadom na časté úpravy, ktoré môžu nastať v tomto kontexte, a v snahe o správne riadenie intervencie je vhodné, aby Komisia poskytovala používateľom neustálu aktualizáciu týchto informácií a zabezpečila v tejto súvislosti prvé uverejnenie podrobností zoznamu skladovacích priestorov v sérii C Úradného vestníka Európskej únie a následne aktualizáciu týchto informácií v súlade s článkom 23 ods. 3 nariadenia (ES) č. 670/2009 všetkými vhodnými technickými prostriedkami pomocou informačných systémov, ktoré zaviedla, vrátane uverejnenia na internete.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Intervenčné strediská uvedené v článku 2 nariadenia (ES) č. 670/2009 sú určené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Adresy skladovacích priestorov, ktoré patria k jednotlivým intervenčným strediskám, a podrobné informácie týkajúce sa týchto priestorov a intervenčných stredísk sa používateľom oznamujú prostredníctvom oznámenia Komisie v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Úpravy a aktualizácia týchto informácií sa uskutočňujú v súlade s článkom 23 ods. 3 nariadenia (ES) č. 670/2009.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009.

Za Komisiu

Mariann Fischer BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 22.


PRÍLOHA

A:   Intervenčné strediská pre tvrdú pšenicu

GRÉCKO

Θράκη

Ανατολική Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία

Κεντρική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

ŠPANIELSKO

Cadiz

Cordoba

Sevilla

Huesca

Teruel

Zaragoza

Burgos

Palencia

Salamanca

Soria

Valladolid

Zamora

Albacete

Ciudad real

Cuenca

Guadalajara

Badajoz

Caceres

Navarra

FRANCÚZSKO

Le Pouzin

Castelnaudary

Angouleme

Moulins-sur-Yevre

Orgeres en Beauce

Saint Sauveur

Toury

Voves

Fourques

Aigues-Mortes

Baziege

Lespinasse

Sainte Christie

L’Isle Jourdain

Sete

Issoudun

La Ville aux Dames

Mer

Artenay

La Creche

Lavaur

Beaumont de Lomagne

Fontenay le Comte

PORTUGALSKO

Beja

B:   Intervenčné strediská pre ryžu

BULHARSKO

Plovdiv

GRÉCKO

Κεντρική Ελλάδα

Μακεδονία

ŠPANIELSKO

Cadiz

Cordoba

Sevilla

Zaragoza

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Lerida

Badajoz

Caceres

Navarra

FRANCÚZSKO

Arles

Fourques

Aigues-Mortes

TALIANSKO

Piemonte

PORTUGALSKO

Beja


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/50


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1174/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania článkov 34a a 37 nariadenia Rady (ES) č. 1798/2003, pokiaľ ide o daň z pridanej hodnoty podľa smernice Rady 2008/9/ES

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1798/2003 zo 7. októbra 2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty a ktoré zrušuje nariadenie (EHS) č. 218/92 (1), a najmä na jeho články 34a a 37,

so zreteľom na smernicu Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (2), a najmä na jej článok 11,

keďže:

(1)

V článku 9 ods. 2 smernice 2008/9/ES sa ustanovuje, že členský štát vrátenia dane môže požadovať, aby žiadateľ poskytol ďalšie informácie vo forme elektronických kódov v súvislosti s každým kódom uvedeným v článku 9 ods. 1 smernice 2008/9/ES, pokiaľ sú tieto informácie nevyhnutné z dôvodu akýchkoľvek obmedzení práva na odpočítanie dane podľa smernice 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (3), alebo pokiaľ sú nevyhnutné na vykonávanie výnimky, ktorá bola udelená členskému štátu vrátenia dane podľa článkov 395 alebo 396 uvedenej smernice.

(2)

V súlade s článkom 34a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1798/2003 oznamujú príslušné orgány členského štátu vrátenia dane elektronicky príslušným orgánom ostatných členských štátov akékoľvek informácie, ktoré od nich vyžadujú v súlade s článkom 9 ods. 2 smernice 2008/9/ES.

(3)

Na tento účel by sa mali určiť technické podrobnosti prenosu ďalších informácií požadovaných členskými štátmi podľa článku 9 ods. 2 smernice 2008/9/ES. Mali by sa predovšetkým určiť kódy na prenos týchto informácií. Kódy uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu vypracoval Stály výbor pre administratívnu spoluprácu (SCAC) na základe informácií požadovaných členskými štátmi na účely uplatňovania článku 9 ods. 2 smernice 2008/9/ES.

(4)

Od žiadateľov sa môže v súlade s článkom 11 smernice 2008/9/ES požadovať, aby poskytli opis svojej podnikateľskej činnosti prostredníctvom harmonizovaných kódov. Na tento účel by sa mali použiť bežne používané kódy podľa článku 2 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (4).

(5)

V článku 14 nariadenia (ES) č. 1798/2003 sa uvádza, že žiadaný orgán na žiadosť žiadajúceho orgánu oznamuje adresátovi všetky nástroje a rozhodnutia, ktoré vychádzajú od správnych orgánov a týkajú sa uplatňovania legislatívy v oblasti DPH v členskom štáte, v ktorom žiadajúci orgán sídli.

(6)

Ak členský štát vrátenia dane požiada členský štát usadenia, aby žiadateľovi oznámil jeho rozhodnutia a nástroje na účely uplatňovania smernice 2008/9/ES, malo by byť možné, aby sa z dôvodu ochrany údajov takéto oznámenie dalo vykonať prostredníctvom spoločnej komunikačnej siete/spoločného systémového rozhrania (CCN/CSI), ako sú definované v článku 2 ods. 1 bod 19 nariadenia (ES) č. 1798/2003.

(7)

V tomto nariadení sa ustanovujú pravidlá vykonávania, okrem iných, článku 34a vloženého do nariadenia (ES) č. 1798/2003 prostredníctvom článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 143/2008 z 12. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1798/2003, pokiaľ ide o zavedenie mechanizmov administratívnej spolupráce a výmenu informácií v súvislosti s pravidlami o mieste poskytovania služieb, pravidlami o osobitných režimoch a pravidlami pre vrátenie dane z pridanej hodnoty (5). Preto by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť v ten istý deň, ako sa začne uplatňovať článok 1 nariadenia (ES) č. 143/2008.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre administratívnu spoluprácu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ak členský štát vrátenia dane oznámi iným členským štátom, že požaduje ďalšie informácie vo forme elektronických kódov podľa ustanovení článku 9 ods. 2 smernice 2008/9/ES, na prenos týchto informácií sa použijú kódy uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Ak členský štát vrátenia dane požaduje opis podnikateľskej činnosti žiadateľa podľa ustanovení článku 11 smernice 2008/9/ES, takéto informácie sa poskytujú na štvrtej úrovni kódov NACE Rev. 2 podľa článku 2 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) 1893/2006.

Článok 3

Ak členský štát vrátenia dane žiada členský štát usadenia adresáta, aby adresátovi oznámil nástroje a rozhodnutia týkajúce sa vrátenia dane na základe smernice 2008/9/ES, môže byť táto žiadosť o oznámenie postúpená prostredníctvom siete CCN/CSI definovanej v článku 2 ods. 1 bod 19 nariadenia (ES) č. 1798/2003.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 23.

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 1.


PRÍLOHA

Kódy na použitie pri prenose informácií na základe článku 34a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1798/2003

Kód 1.   Pohonná látka

1.1.

Pohonná látka pre dopravné prostriedky s hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami pre platiacich cestujúcich

1.1.1.

Benzín

1.1.2.

Nafta

1.1.3.

Skvapalnený ropný plyn (LPG)

1.1.4.

Zemný plyn

1.1.5.

Biopalivo

1.2.

Pohonná látka pre dopravné prostriedky s hmotnosťou rovnakou alebo nižšou ako 3 500 kg, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami pre platiacich cestujúcich

1.2.1.

Benzín

1.2.2.

Nafta

1.2.3.

Skvapalnený ropný plyn (LPG)

1.2.4.

Zemný plyn

1.2.5.

Biopalivo

1.2.6.

PKW

1.2.7.

LKW

1.3.

Pohonná látka pre dopravné prostriedky pre platiacich cestujúcich

1.3.1.

Benzín

1.3.2.

Nafta

1.3.3.

Skvapalnený ropný plyn (LPG)

1.3.4.

Zemný plyn

1.3.5.

Biopalivo

1.4.

Pohonná látka používaná špecificky v skúšobných vozidlách

 

1.5.

Ropné produkty používané na mazanie dopravných prostriedkov alebo motorov

 

1.6.

Pohonná látka nakúpená na ďalší predaj

 

1.7.

Pohonná látka pre dopravné prostriedky na prepravu tovaru

 

1.8.

Pohonná látka pre osobné a viacúčelové automobily

1.8.1.

Používané výlučne na podnikateľské účely

1.8.2.

Používané na komerčnú osobnú dopravu, vodičský výcvik alebo prenájom

1.8.3.

Používané čiastočne na iné účely ako v položke 1.8.2

1.9.

Pohonná látka pre motocykle, karavany a rekreačné alebo športové plavidlá a lietadlá s hmotnosťou nižšou ako 1 550 kg

1.9.1.

Používané na komerčnú osobnú dopravu, vodičský výcvik alebo prenájom

1.9.2.

Používané na podnikateľské účely

1.10.

Pohonná látka pre stroje a poľnohospodárske traktory

1.10.1.

Benzín

1.10.2.

Nafta

1.10.3.

Skvapalnený ropný plyn (LPG)

1.10.4.

Zemný plyn

1.10.5.

Biopalivo

1.11.

Pohonná látka pre osobné dopravné prostriedky s menej ako 9 miestami na sedenie alebo prenajaté vozidlá

1.11.1.

Benzín

1.11.2.

Nafta

1.11.3.

Skvapalnený ropný plyn (LPG)

1.11.4.

Zemný plyn

1.11.5.

Biopalivo

1.12.

Pohonná látka pre osobné dopravné prostriedky, ktoré nie sú uvedené v položkách 1.8 a 1.9

 

1.13.

Pohonná látka pre dopravné prostriedky bez obmedzenia práva na odpočet DPH

 

1.14.

Pohonná látka pre dopravné prostriedky s obmedzením práva na odpočet DPH

 

Kód 2.   Nájom dopravných prostriedkov

2.1.

Nájom dopravných prostriedkov s hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami pre platiacich cestujúcich

 

2.2.

Nájom dopravných prostriedkov s hmotnosťou rovnakou alebo nižšou ako 3 500 kg, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami pre platiacich cestujúcich

2.2.1.

Na nepretržité obdobie dlhšie ako 6 mesiacov

2.2.2.

Na nepretržité obdobie maximálne 6 mesiacov

2.2.3.

PKW

2.2.4.

LKW

2.3.

Nájom dopravných prostriedkov pre platiacich cestujúcich

2.3.1.

Na nepretržité obdobie dlhšie ako 6 mesiacov

2.3.2.

Na nepretržité obdobie maximálne 6 mesiacov

2.4.

Nájom dopravných prostriedkov na prepravu tovaru

 

2.5.

Nájom osobných a viacúčelových automobilov

2.5.1.

Používaných výlučne na podnikateľské účely

2.5.2.

Používaných čiastočne na komerčnú osobnú dopravu alebo vodičský výcvik

2.5.3.

Používaných čiastočne na iné účely ako v položke 2.5.2

2.6.

Nájom motocyklov, karavanov a rekreačných alebo športových plavidiel a lietadiel s hmotnosťou nižšou ako 1 550 kg

2.6.1.

Používaných na komerčnú osobnú dopravu alebo vodičský výcvik

2.6.2.

Používaných na iné podnikateľské účely

2.7.

Nájom osobných automobilov kategórie M1

 

2.8.

Nájom osobných dopravných prostriedkov s viac ako 9 miestami na sedenie

 

2.9.

Nájom osobných dopravných prostriedkov s menej ako 9 miestami na sedenie

2.9.1.

Používaných na komerčnú prevádzku

2.9.2.

Používaných na inú ako komerčnú prevádzku

2.10.

Nájom dopravných prostriedkov bez obmedzenia práva na odpočet DPH

 

2.11.

Nájom dopravných prostriedkov s obmedzením práva na odpočet DPH

 

2.12.

Nájom dopravných prostriedkov, ktoré nie sú uvedené v položkách 2.5 a 2.6

 

Kód 3.   Výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov (okrem tých, ktoré súvisia s tovarom a službami uvedenými pod kódmi 1 a 2)

3.1.

Výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov s hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami pre platiacich cestujúcich

3.1.1.

Nákup dopravných prostriedkov s hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami pre platiacich cestujúcich

3.1.2.

Údržba dopravných prostriedkov s hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami pre platiacich cestujúcich

3.1.3.

Nákup a inštalácia príslušenstva dopravných prostriedkov s hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami pre platiacich cestujúcich

3.1.4.

Parkovanie dopravných prostriedkov s hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami pre platiacich cestujúcich, v garáži alebo na parkovisku

3.1.5.

Ostatné výdavky na dopravné prostriedky s hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami pre platiacich cestujúcich

3.2.

Výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov s hmotnosťou rovnakou alebo nižšou ako 3 500 kg, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami pre platiacich cestujúcich

3.2.1.

Nákup dopravných prostriedkov s hmotnosťou rovnakou alebo nižšou ako 3 500 kg, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami pre platiacich cestujúcich

3.2.2.

Údržba dopravných prostriedkov s hmotnosťou rovnakou alebo nižšou ako 3 500 kg, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami pre platiacich cestujúcich

3.2.3.

Nákup a inštalácia príslušenstva dopravných prostriedkov s hmotnosťou rovnakou alebo nižšou ako 3 500 kg, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami pre platiacich cestujúcich

3.2.4.

Parkovanie dopravných prostriedkov s hmotnosťou rovnakou alebo nižšou ako 3 500 kg, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami pre platiacich cestujúcich, v garáži alebo na parkovisku

3.2.5.

Ostatné výdavky na dopravné prostriedky s hmotnosťou rovnakou alebo nižšou ako 3 500 kg, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami pre platiacich cestujúcich

3.2.6.

PKW

3.2.7.

LKW

3.3.

Výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov pre platiacich cestujúcich

3.3.1.

Nákup dopravných prostriedkov pre platiacich cestujúcich

3.3.2.

Údržba dopravných prostriedkov pre platiacich cestujúcich

3.3.3.

Nákup a inštalácia príslušenstva dopravných prostriedkov pre platiacich cestujúcich

3.3.4.

Parkovanie dopravných prostriedkov pre platiacich cestujúcich v garáži alebo na parkovisku

3.3.5.

Ostatné výdavky na dopravné prostriedky pre platiacich cestujúcich

3.4.

Výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov na prepravu tovaru

3.4.1.

Nákup dopravných prostriedkov na prepravu tovaru

3.4.2.

Údržba dopravných prostriedkov na prepravu tovaru

3.4.3.

Parkovanie dopravných prostriedkov na prepravu tovaru v garáži alebo na parkovisku

3.4.4.

Výdavky na dopravné prostriedky na prepravu tovaru, ktoré nie sú uvedené v položkách 3.4.1, 3.4.2 a 3.4.3

3.5.

Údržba osobných a viacúčelových automobilov

3.5.1.

Používaných výlučne na podnikateľské účely

3.5.2.

Používaných čiastočne na komerčnú osobnú dopravu, vodičský výcvik alebo prenájom

3.5.3.

Používaných čiastočne na iné podnikateľské účely ako v položke 3.5.2

3.6.

Údržba motocyklov, karavanov a rekreačných a športových plavidiel a lietadiel s hmotnosťou vyššou ako 1 550 kg

3.6.1.

Používaných na komerčnú osobnú dopravu, vodičský výcvik a prenájom

3.6.2.

Používaných na iné podnikateľské účely

3.7.

Výdavky okrem údržby osobných a viacúčelových automobilov a ich parkovania v garáži a na parkovisku

3.7.1.

Používaných výlučne na podnikateľské účely

3.7.2.

Používaných čiastočne na komerčnú osobnú dopravu, vodičský výcvik alebo prenájom

3.7.3.

Používaných čiastočne na iné účely ako v položke 3.7.2

3.8.

Výdavky okrem údržby motocyklov, karavanov a rekreačných a športových plavidiel a lietadiel s hmotnosťou vyššou ako 1 550 kg a ich parkovania v garáži a na parkovisku

3.8.1.

Používaných na komerčnú osobnú dopravu, vodičský výcvik, prenájom alebo na ďalší predaj

3.8.2.

Používaných na iné podnikateľské účely

3.9.

Nákup osobných automobilov kategórie M1

 

3.10.

Nákup príslušenstva osobných automobilov kategórie M1 vrátane jeho montáže a inštalácie

 

3.11.

Výdavky týkajúce sa osobných dopravných prostriedkov s viac ako 9 miestami na sedenie alebo na dopravné prostriedky na prepravu tovaru

 

3.12.

Výdavky týkajúce sa osobných dopravných prostriedkov s menej ako 9 miestami na sedenie používané na komerčnú prevádzku

 

3.13.

Výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov bez obmedzenia práva na odpočet DPH

 

3.14.

Výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov s obmedzením práva na odpočet DPH

 

3.15.

Údržba osobných dopravných prostriedkov okrem osobných a viacúčelových automobilov, motocyklov, karavanov a rekreačných a športových plavidiel a lietadiel s hmotnosťou vyššou ako 1 550 kg

 

3.16.

Parkovanie osobných dopravných prostriedkov v garáži alebo na parkovisku

 

3.17.

Výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov okrem osobných a viacúčelových automobilov, motocyklov, karavanov a rekreačných a športových plavidiel a lietadiel s hmotnosťou vyššou ako 1 550 kg, okrem údržby a ich parkovania v garáži alebo na parkovisku

 

Kód 4.   Cestné mýto a užívateľské poplatky

4.1.

Cestné mýto za dopravné prostriedky s hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami pre platiacich cestujúcich

 

4.2.

Cestné mýto za vozidlá s hmotnosťou rovnakou alebo nižšou ako 3 500 kg, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami pre platiacich cestujúcich

4.2.1.

PKW

4.2.2.

LKW

4.3.

Cestné mýto za dopravné prostriedky pre platiacich cestujúcich

 

4.4.

Cestné mýto za všetky dopravné prostriedky na moste Storebaelt

 

4.5.

Cestné mýto za všetky dopravné prostriedky na moste cez Öresund

 

4.6.

Cestné mýto za všetky dopravné prostriedky pre platiacich cestujúcich s viac ako 9 miestami na sedenie

 

4.7.

Cestné mýto za dopravné prostriedky pre platiacich cestujúcich s menej ako 9 miestami na sedenie

 

4.8.

Cestné mýto za vozidlá používané v súvislosti s konferenciami, veľtrhmi, výstavami alebo kongresmi

4.8.1.

Organizátora akcie

4.8.2.

Účastníka akcie v prípade, že výdavky sa musia zaplatiť priamo jej organizátorovi

Kód 5.   Cestovné náklady, napríklad cestovné na taxík, cestovné v prostriedkoch hromadnej dopravy

5.1.

Zdaniteľnej osoby alebo zamestnanca zdaniteľnej osoby

 

5.2.

Inej osoby ako zdaniteľnej osoby alebo ako zamestnanca zdaniteľnej osoby

 

5.3.

Zdaniteľnej osoby alebo zamestnanca zdaniteľnej osoby v súvislosti s konferenciami, veľtrhmi, výstavami alebo kongresmi

5.3.1.

Organizátora akcie

5.3.2.

Účastníka akcie v prípade, že výdavky sa musia zaplatiť priamo jej organizátorovi

Kód 6.   Ubytovanie

6.1.

Výdavky na ubytovanie zdaniteľnej osoby alebo zamestnanca zdaniteľnej osoby

 

6.2.

Výdavky na ubytovanie inej osoby ako zdaniteľnej osoby alebo ako zamestnanca zdaniteľnej osoby

 

6.3.

Výdavky na ubytovanie zdaniteľnej osoby alebo zamestnanca zdaniteľnej osoby zúčastňujúceho sa na odborných konferenciách

 

6.4.

Výdavky na ubytovanie zdaniteľnej osoby alebo zamestnanca zdaniteľnej osoby v súvislosti s konferenciami, veľtrhmi, výstavami alebo kongresmi

6.4.1.

Organizátora akcie

6.4.2.

Účastníka akcie v prípade, že výdavky sa musia zaplatiť priamo organizátorovi

6.5.

Výdavky na ubytovanie zamestnanca zdaniteľnej osoby dodávajúceho tovar alebo poskytujúceho služby

 

6.6.

Výdavky na poskytnutie ďalšieho ubytovania

 

6.7.

Výdavky na ubytovanie okrem výdavkov v položkách 6.5 a 6.6

 

Kód 7.   Jedlá, nápoje a reštauračné služby

7.1.

Jedlá a nápoje v hoteloch, baroch, reštauráciách a penziónoch vrátane raňajok

7.1.1.

Pre zdaniteľnú osobu alebo zamestnanca zdaniteľnej osoby

7.1.2.

Pre inú osobu ako zdaniteľnú osobu alebo ako zamestnanca zdaniteľnej osoby

7.2.

Jedlá a nápoje v súvislosti s konferenciami, veľtrhmi, výstavami alebo kongresmi

7.2.1.

Pre organizátora akcie

7.2.2.

Pre účastníka akcie v prípade, že výdavky sa musia zaplatiť priamo organizátorovi

7.3.

Jedlá a nápoje pre zamestnanca zdaniteľnej osoby dodávajúceho tovar alebo poskytujúceho služby

 

7.4.

Reštauračné služby nakúpené na ich ďalšie poskytnutie

 

7.5.

Nákup jedál, nápojov alebo reštauračných služieb, ktoré nie sú uvedené v položkách 7.2, 7.3 a 7.4

 

Kód 8.   Vstupné na veľtrhy a výstavy

8.1.

Zdaniteľnej osoby alebo zamestnanca zdaniteľnej osoby

 

8.2.

Inej osoby ako zdaniteľnej osoby alebo ako zamestnanca zdaniteľnej osoby

 

Kód 9.   Výdavky na luxusné predmety, zábavu a reprezentáciu

9.1.

Nákup alkoholu

 

9.2.

Nákup tabakových výrobkov

 

9.3.

Výdavky na recepcie a reprezentáciu

9.3.1.

Na reklamné účely

9.3.2.

Nie na reklamné účely

9.4.

Výdavky na rekreačné plavidlá

 

9.5.

Výdavky na umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

 

9.6.

Výdavky na luxusné predmety, zábavu a reprezentáciu

 

9.7.

Výdavky na luxusné predmety, zábavu a reprezentáciu, ktoré nie sú uvedené v položkách 9.1, 9.2 a 9.3

 

10.   Iné

10.1.

Nástroje

 

10.2.

Opravy v záručnej dobe

 

10.3.

Služby súvisiace so vzdelávaním

 

10.4.

Práce na majetku

10.4.1.

Práce na nehnuteľnom majetku

10.4.2.

Práce na nehnuteľnom majetku využívanom na bývanie

10.4.3.

Práce na nehnuteľnom majetku, na ktorý sa nevzťahuje kód 3

10.5.

Nákup alebo nájom majetku

10.5.1.

Nákup alebo nájom nehnuteľného majetku

10.5.2.

Nákup alebo nájom nehnuteľného majetku využívaného na bývanie alebo na rekreačné účely alebo na trávenie voľného času

10.5.3.

Nákup alebo nájom hnuteľného majetku súvisiaceho s nehnuteľným majetkom, alebo využívaného v ňom na bývanie alebo na rekreačné účely alebo na trávenie voľného času

10.5.4.

Nákup alebo nájom hnuteľného majetku, na ktorý sa nevzťahuje kód 2

10.6.

Dodávky vody, plynu alebo elektriny prostredníctvom distribučnej siete

 

10.7.

Darčeky s nízkou hodnotou

 

10.8.

Náklady na prevádzku kancelárie

 

10.9.

Účasť na veľtrhoch a seminároch, vzdelávaní alebo školeniach

10.9.1.

Veľtrhy

10.9.2.

Semináre

10.9.3.

Vzdelávanie

10.9.4.

Školenia

10.10.

Pridané paušálne platby za hospodárske zvieratá a poľnohospodársku produkciu

 

10.11.

Výdavky na poštovné do krajín mimo EÚ

 

10.12.

Výdavky na fax a telefón v spojení s ubytovaním

 

10.13.

Tovar a služby zadovážené cestovnou kanceláriou na priame využitie cestujúcim

 

10.14.

Tovar nakúpený na ďalší predaj, ktorý nie je uvedený v položke 1.6

 

10.15.

Služby nakúpené na ďalší predaj, ktoré nie sú uvedené v položkách 6.6 a 7.4

 

10.16.

Práce na majetku

10.16.1.

Práce na nehnuteľnom majetku využívanom na bývanie, rekreačné účely alebo na trávenie voľného času

10.16.2.

Práce na nehnuteľnom majetku, ktoré nie sú uvedené v položke 10.16.1

10.16.3.

Práce na hnuteľnom majetku súvisiacom s nehnuteľným majetkom uvedeným v bode 10.16.1 alebo využívanom v ňom

10.16.4.

Práce na hnuteľnom majetku, ktoré nie sú uvedené v položke 10.16.3

10.17.

Výdavky na majetok

10.17.1.

Výdavky na nehnuteľný majetok využívaný na bývanie alebo na rekreačné účely alebo na trávenie voľného času

10.17.2.

Výdavky na nehnuteľný majetok, ktorý nie je uvedený v položke 10.17.1


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/60


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1175/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Aglio Bianco Polesano (CHOP)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4,

keďže:

(1)

Žiadosť Talianska o zápis názvu „Aglio Bianco Polesano“ do registra bola na základe článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 104, 6.5.2009, s. 16.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

TALIANSKO

Aglio Bianco Polesano (CHOP)


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/62


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1176/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Redykołka (CHOP)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Žiadosť Poľska o registráciu názvu „Redykołka“ bola v súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 103, 5.5.2009, s. 21.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.3.   Syry

POĽSKO

Redykołka (CHOP)


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/64


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1177/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

zo zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 69,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (2), a najmä na jej článok 78,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (3), a najmä na jej článok 68,

po konzultácii s Poradným výborom pre verejné zákazky,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (4), uzavrela Rada Dohodu o vládnom obstarávaní (ďalej len „dohoda“). Dohoda by sa mala uplatňovať na každú zákazku na obstarávanie, ktorej hodnota dosiahne alebo presiahne sumy (ďalej len „prahové hodnoty“) stanovené v dohode a vyjadrené ako zvláštne práva čerpania.

(2)

Jedným z cieľov smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES je umožniť obstarávateľom a verejným obstarávateľom, ktorí tieto smernice uplatňujú, aby súčasne dodržiavali aj povinnosti stanovené v dohode. Na účely dosiahnutia tohto cieľa by sa prahové hodnoty stanovené v týchto smerniciach pre verejné zákazky, na ktoré sa súčasne vzťahuje aj Dohoda, mali zosúladiť tak, aby zodpovedali ekvivalentom prahových hodnôt stanovených v dohode, vyjadreným v eurách a zaokrúhleným smerom nadol na celé tisícky.

(3)

Z dôvodu koherentnosti je vhodné zosúladiť aj tie prahové hodnoty v smerniciach 2004/17/ES a 2004/18/ES, na ktoré sa dohoda nevzťahuje. Zároveň by sa mali zosúladiť aj prahové hodnoty ustanovené v smernici 2009/81/ES, a to s revidovanými prahovými hodnotami ustanovenými v článku 16 smernice 2004/17/ES.

(4)

Smernice 2004/17/EHS, 2004/18/EHS a 2009/81/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Smernica 2004/17/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „412 000 EUR“ nahrádza sumou „387 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „5 150 000 EUR“ nahrádza sumou „4 845 000 EUR“.

2.

Článok 61 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa suma „412 000 EUR“ nahrádza sumou „387 000 EUR“;

b)

v odseku 2 sa suma „412 000 EUR“ nahrádza sumou „387 000 EUR“.

Článok 2

Smernica 2004/18/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „133 000 EUR“ nahrádza sumou „125 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „206 000 EUR“ nahrádza sumou „193 000 EUR“;

c)

v písmene c) sa suma „5 150 000 EUR“ nahrádza sumou „4 845 000 EUR“.

2.

V článku 8 sa prvý odsek mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „5 150 000 EUR“ nahrádza sumou „4 845 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „206 000 EUR“ nahrádza sumou „193 000 EUR“.

3.

V článku 56 sa suma „5 150 000 EUR“ nahrádza sumou „4 845 000 EUR“.

4.

V článku 63 ods. 1 prvom pododseku sa suma „5 150 000 EUR“ nahrádza sumou „4 845 000 EUR“.

5.

Článok 67 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „133 000 EUR“ nahrádza sumou „125 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „206 000 EUR“ nahrádza sumou „193 000 EUR“;

c)

v písmene c) sa suma „206 000 EUR“ nahrádza sumou „193 000 EUR“.

Článok 3

Článok 8 smernice 2009/81/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V písmene a) sa suma „412 000 EUR“ nahrádza sumou „387 000 EUR“.

2.

V písmene b) sa suma „5 150 000 EUR“ nahrádza sumou „4 845 000 EUR“.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

(3)  Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76.

(4)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.


SMERNICE

1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/66


SMERNICA KOMISIE 2009/152/ES

z 30. novembra 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o dátum skončenia platnosti zaradenia účinnej látky karbendazím do prílohy I

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1 druhý pododsek druhú zarážku,

keďže:

(1)

Smernicou Komisie 2006/135/ES (2) bol karbendazím zaradený medzi účinné látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Platnosť tohto zaradenia sa skončí 31. decembra 2009.

(2)

Zaradenie účinnej látky môže byť na požiadanie obnovené na obdobie nepresahujúce desať rokov. Komisia dostala 6. augusta 2007 od oznamovateľa takúto žiadosť o obnovenie zaradenia tejto účinnej látky.

(3)

Oznamovateľ predložil 10. januára 2008 spravodajskému členskému štátu Nemecku technickú dokumentáciu na podporu svojej žiadosti. Nemecko vydalo návrh svojej novej hodnotiacej správy dňa 27. júla 2009. Je potrebné, aby Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vykonal partnerské preskúmanie.

(4)

Keďže nie je možné postup obnovenia ukončiť pred dátumom ukončenia zaradenia karbendazímu a keďže žiadosť o obnovenie bola podaná v dostatočnom časovom predstihu, v súlade s článkom 5 ods. 5 smernice 91/414/EHS by sa obnovenie malo udeliť na obdobie potrebné na ukončenie daného postupu.

(5)

Preto je vhodné smernicu 91/414/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V riadku č. 149 [carbendazim (bez uvedenia stereochémie) č. CAS 10605-21-7 č. CIPAC 263] v šiestom stĺpci (skončenie platnosti zaradenia) prílohy I k smernici 91/414/EHS sa slová „31. decembra 2009“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2010“.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2009. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. januára 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 349, 12.12.2006, s. 37.


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/67


SMERNICA KOMISIE 2009/153/ES

z 30. novembra 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o bežný názov a čistotu účinnej látky hydrolyzované proteíny

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods.1 druhý pododsek druhú zarážku,

keďže:

(1)

Smernica 91/414/EHS bola zmenená a doplnená smernicou Komisie 2008/127/ES (2) s cieľom zaradiť určité hydrolyzované proteíny.

(2)

Spravodajský členský štát dostal dodatočné informácie o hydrolyzovaných proteínoch. Zdá sa, že hydrolyzované proteíny môžu pochádzať z mnohých rôznych organických zlúčenín. Preto je vhodné odkazovať na bežný názov a špecifikáciu čistoty, ako je uvedené v revíznej správe o hydrolyzovaných proteínoch.

(3)

Smernica 91/414/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 28. februára 2010. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. marca 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 344, 20.12.2008, s. 89.


PRÍLOHA

Riadok č. 240 prílohy I k smernici 91/414/EHS sa nahrádza takto:

Číslo

Bežný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Účinnosť od

Zaradenie platí do

Osobitné ustanovenia

„240

Hydrolyzované proteíny

č. CAS: nepridelené

č. CIPAC: nepridelené

Nie je k dispozícii

Revízna správa (SANCO/2615/2008)

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako atraktant. Hydrolyzované proteíny živočíšneho pôvodu musia byť v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o hydrolyzovaných proteínoch (SANCO/2615/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.“


(1)  Ďalšie podrobnosti týkajúce sa identity a špecifikácie účinných látok sú uvedené v revíznej správe.


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/69


SMERNICA KOMISIE 2009/154/ES

z 30. novembra 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť cyflufenamid medzi účinné látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola 17. marca 2003 Spojenému kráľovstvu doručená žiadosť od spoločnosti Nisso Chemical Europe GmbH o zaradenie účinnej látky cyflufenamid do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutím Komisie 2003/636/ES (2) sa potvrdilo, že dokumentácia je úplná v tom zmysle, že v zásade spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií stanovené v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS.

(2)

Účinky tejto účinnej látky na ľudské zdravie a životné prostredie boli posúdené v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS na spôsoby použitia, ktoré navrhol žiadateľ. Určený spravodajský členský štát predložil návrh hodnotiacej správy 30. januára 2006.

(3)

Hodnotiaca správa bola preskúmaná spôsobom partnerského preskúmania členskými štátmi a EFSA a bola predložená Komisii 8. apríla 2009 (3) vo forme vedeckej správy EFSA týkajúcej sa cyflufenamidu. Členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat preskúmali túto správu a finalizovali ju 2. októbra 2009 vo forme revíznej správy Komisie týkajúcej sa cyflufenamidu.

(4)

Z rôznych vykonaných preskúmaní vyplýva, že možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú cyflufenamid, vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) a článku 5 ods. 3 smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o použitia, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Je preto vhodné začleniť cyflufenamid do prílohy I k uvedenej smernici, aby sa zabezpečilo, že vo všetkých členských štátoch sa povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku, môžu udeľovať v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

(5)

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vymedzené v smernici 91/414/EHS v dôsledku zaradenia účinnej látky do prílohy I, by sa po zaradení mala členským štátom poskytnúť lehota šiestich mesiacov na preskúmanie existujúcich dočasných povolení týkajúcich sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom cyflufenamidu, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek stanovených v smernici 91/414/EHS, najmä v jej článku 13 a príslušných podmienok stanovených v prílohe I. Členské štáty by mali zmeniť súčasné dočasné povolenia na trvalé povolenia alebo tieto dočasné povolenia zmeniť a doplniť alebo odobrať existujúce povolenia v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS. Odchylne od uvedeného termínu by sa mala poskytnúť dlhšia lehota na predloženie a posúdenie úplnej dokumentácie podľa prílohy III pre každý prípravok na ochranu rastlín na každé plánované použitie v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v smernici 91/414/EHS.

(6)

Preto je vhodné smernicu 91/414/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. septembra 2010. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. októbra 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom zverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

1.   V súlade so smernicou 91/414/EHS členské štáty v prípade potreby do 30. septembra 2010 zmenia a doplnia alebo odoberú existujúce povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom cyflufenamidu ako účinnej látky. Do tohto dátumu overia najmä to, či sú podmienky stanovené v prílohe I k uvedenej smernici týkajúce sa cyflufenamidu splnené, s výnimkou tých, ktoré sú stanovené v časti B položky týkajúcej sa tejto účinnej látky, a či držiteľ povolenia má dokumentáciu spĺňajúcu požiadavky prílohy II k uvedenej smernici alebo má k nej prístup v súlade s podmienkami článku 13 ods. 2 uvedenej smernice.

2.   Odchylne od odseku 1 prehodnotia členské štáty najneskôr do 31. marca 2010 každý povolený prípravok na ochranu rastlín s obsahom cyflufenamidu ako jedinej účinnej látky alebo jednej z viacerých účinných látok, z ktorých všetky sú uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS, v súlade s jednotnými zásadami stanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS, na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k uvedenej smernici a s prihliadnutím na časť B položky v prílohe I k uvedenej smernici týkajúcej sa cyflufenamidu. Na základe tohto hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Po tomto určení členské štáty postupujú takto:

a)

v prípade prípravku s obsahom cyflufenamidu ako jedinej účinnej látky v prípade potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie najneskôr do 30. septembra 2011 alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom cyflufenamidu ako jednej z viacerých účinných látok zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie, ak je to potrebné, najneskôr do 30. septembra 2011 alebo do neskoršieho dátumu určeného na takúto zmenu a doplnenie alebo odobratie v príslušnej smernici alebo smerniciach, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS, podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane neskôr.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 221, 4.9.2003, s. 42.

(3)  Záver z partnerského preskúmania pesticídov týkajúci sa posúdenia rizika účinnej látky cyflufenamidu. Vedecká správa EFSA (2009) 258, 1 – 99. [Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance cyflufenamid. EFSA Scientific Report (2009) 258, 1-99.].


PRÍLOHA

V prílohe I k smernici 91/414/EHS sa na konci tabuľky dopĺňa táto položka:

Číslo

Bežný názov, identifikačné čísla

Názov podľa IUPAC

Čistota (1)

Účinnosť od

Zaradenie platí do

Osobitné ustanovenia

„302

Cyflufenamid

č. CAS: 180409-60-3

č. CIPAC: 759

N-{(Z)-α-[(cyklopropylmethoxy)imino] – 2,3-difluor-6-(trifluorometyl)benzyl}-2-fenylacetamid

> 980 g/kg

1. apríla 2010

31. marca 2020

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa cyflufenamidu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 2. októbra 2009 a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, keď sa táto účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.

V prípade potreby by mali podmienky povolenia zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinných látok sú uvedené v revíznej správe.


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/72


SMERNICA KOMISIE 2009/155/ES

z 30. novembra 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o požadovanú úroveň čistoty účinnej látky metazachlór

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä jej článok 6 ods. 1 druhý pododsek druhú zarážku,

keďže:

(1)

Po preskúmaní, v ktorom úlohu spravodajského štátu vykonávalo Spojené kráľovstvo, bola účinná látka metazachlór zaradená na základe smernice Komisie 2008/116/ES (2) do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Pokiaľ ide o uvedenú látku, v smernici 2008/116/ES sa ako technická nečistota v prípade toluénu stanovila maximálna hladina 0,01 %. Táto hladina sa zakladala na špecifikácii, ktorú predložil oznamovateľ.

(2)

Oznamovateľ požiadal o zmenu a doplnenie smernice 91/414/EHS, na základe ktorej sa uvedená hladina zvýši na 0,05 %. Na podporu svojej žiadosti predložil potrebné informácie. Dňa 2. februára 2009 spravodajský členský štát predložil dodatok (3) k návrhu hodnotiacej správy, kde sa dospelo k záveru, že maximálna hladina 0,05 % nepredstavuje žiadne riziko navyše k rizikám, ktoré sa už zohľadnili v hodnotiacej správe Komisie týkajúcej sa uvedenej látky.

(3)

Maximálna hladina toluénu ako technickej nečistoty metazachlóru by sa preto mala zvýšiť na 0,05 %.

(4)

Preto je vhodné smernicu 91/414/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Keďže by sa táto smernica mala začať uplatňovať od rovnakého dátumu ako smernica 2008/116/ES, táto smernica by mala nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V riadku 223 (metazachlór) prílohy I k smernici 91/414/EHS sa údaj „0,01 %“ v stĺpci 4 (čistota) nahrádza údajom „0,05 %“.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. januára 2010. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. februára 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 86.

(3)  Dodatok 2 z januára 2009 k zväzku 4 prílohy C k správe a návrhu nariadenia Spojeného kráľovstva, ktoré predložilo Európskej komisii podľa článku 8 ods. 1 smernice 91/414/EHS.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/73


ROZHODNUTIE RADY

z 13. decembra 2007

o vykonávaní článku 9c ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a článku 205 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie od 1. novembra 2014 do 31. marca 2017 na jednej strane a od 1. apríla 2017 na strane druhej

(2009/857/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

keďže:

(1)

Je vhodné prijať ustanovenia umožňujúce plynulý prechod od systému rozhodovania v Rade kvalifikovanou väčšinou tak, ako je vymedzený v článku 3 ods. 3 Protokolu o prechodných ustanoveniach, ktorý sa uplatňuje naďalej až do 31. októbra 2014, k systému hlasovania ustanovenom v článku 9c ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a článku 205 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý sa bude uplatňovať od 1. novembra 2014, vrátane osobitných ustanovení uvedených v článku 3 ods. 2 uvedeného protokolu počas prechodného obdobia do 31. marca 2017.

(2)

Pripomína, že praxou Rady je venovať všetko úsilie posilňovaniu demokratickej legitimity aktov prijatých kvalifikovanou väčšinou,

ROZHODLA TAKTO:

ODDIEL 1

USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ OD 1. NOVEMBRA 2014 DO 31. MARCA 2017

Článok 1

Počas obdobia od 1. novembra 2014 do 31. marca 2017, ak členovia Rady zastupujúci:

a)

najmenej tri štvrtiny obyvateľstva alebo

b)

najmenej tri štvrtiny počtu členských štátov,

ktoré sú potrebné na vytvorenie blokujúcej menšiny, ktorá vyplýva z uplatňovania článku 9c ods. 4 prvého pododseku Zmluvy o Európskej únii alebo článku 205 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, vyjadria svoj nesúhlas s prijatím aktu Rady kvalifikovanou väčšinou, Rada túto otázku prerokuje.

Článok 2

Rada v priebehu tohto rokovania urobí všetko, čo je v jej silách, aby sa v rozumnom čase a bez toho, aby boli ohrozené povinné lehoty stanovené právom Únie, našlo uspokojivé riešenie problémov, ktoré nastolili členovia Rady uvedení v článku 1.

Článok 3

Predseda Rady na tento účel s pomocou Komisie a dodržiavajúc rokovací poriadok Rady vyvinie všetky iniciatívy potrebné na uľahčenie dosiahnutia širšej dohody v rámci Rady. Členovia Rady mu poskytnú potrebnú súčinnosť.

ODDIEL 2

USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ OD 1. APRÍLA 2017

Článok 4

Od 1. apríla 2017, ak členovia Rady zastupujúci:

a)

najmenej 55 % obyvateľstva alebo

b)

najmenej 55 % počtu členských štátov,

ktoré sú potrebné na vytvorenie blokujúcej menšiny, ktorá vyplýva z uplatňovania článku 9c ods. 4 prvého pododseku Zmluvy o Európskej únii alebo článku 205 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, vyjadria svoj nesúhlas s prijatím aktu Rady kvalifikovanou väčšinou, Rada túto otázku prerokuje.

Článok 5

Rada v priebehu tohto rokovania urobí všetko, čo je v jej silách, aby sa v rozumnom čase a bez toho, aby boli ohrozené povinné lehoty stanovené právom Únie, našlo uspokojivé riešenie na zodpovedanie problémov, ktoré nastolili členovia Rady uvedení v článku 4.

Článok 6

Predseda Rady na tento účel s pomocou Komisie a dodržiavajúc rokovací poriadok Rady vyvinie všetky iniciatívy potrebné na uľahčenie dosiahnutia širšej dohody v rámci Rady. Členovia Rady mu poskytnú potrebnú súčinnosť.

ODDIEL 3

NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI ROZHODNUTIA

Článok 7

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy.

V Bruseli 13. decembra 2007

Za Radu

predseda

L. AMADO


Komisia

1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/75


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. novembra 2009,

ktorým sa schvaľujú určité zmenené a doplnené programy eradikácie a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz na rok 2009 a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/897/ES, pokiaľ ide o prerozdelenie finančného príspevku Spoločenstva na programy určitých členských štátov schválené uvedeným rozhodnutím a rozhodnutím 2009/560/ES

[oznámené pod číslom K(2009) 9193]

(2009/858/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/EHS z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 a 6,

keďže:

(1)

V rozhodnutí 2009/470/EHS sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Spoločenstva na programy eradikácie, kontroly a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2008/897/ES z 28. novembra 2008, ktorým sa schvaľujú ročné a viacročné programy a finančný príspevok Spoločenstva na eradikáciu, kontrolu a monitorovanie určitých chorôb zvierat a zoonóz predložené členskými štátmi na rok 2009 a nasledujúce roky (2), sa schvaľujú určité národné programy a stanovuje sa miera a maximálna výška finančného príspevku Spoločenstva na každý program predložený členskými štátmi.

(3)

Rozhodnutím Komisie 2009/560/ES z 22. júla 2009, ktorým sa schvaľujú určité zmenené a doplnené programy eradikácie a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz na rok 2009 a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/897/ES, pokiaľ ide o finančný príspevok Spoločenstva na programy určitých členských štátov schválené uvedeným rozhodnutím (3), sa schvaľujú zmenené a doplnené znenia určitých národných programov schválených rozhodnutím 2008/897/ES.

(4)

Komisia posúdila správy o výdavkoch vzniknutých v súvislosti s týmito programami, ktoré predložili členské štáty. Z výsledkov tohto posúdenia vyplýva, že niektoré členské štáty nevyužijú celý príspevok pridelený na rok 2009, zatiaľ čo iné výšku prideleného príspevku prekročia.

(5)

Finančný príspevok Spoločenstva na niektoré z týchto národných programov je preto potrebné upraviť. Je vhodné prerozdeliť finančné prostriedky z národných programov, ktoré príspevok v plnej výške nevyčerpajú, tým programom, ktoré jeho výšku prekročia. Prerozdelenie by sa malo zakladať na najnovších informáciách o výdavkoch, ktoré príslušným členským štátom skutočne vznikli.

(6)

Okrem toho Rumunsko a Slovensko predložili zmenené a doplnené programy na eradikáciu besnoty a Poľsko a Slovinsko predložili zmenené a doplnené programy v súvislosti s katarálnou horúčkou oviec.

(7)

Komisia posúdila uvedené zmenené a doplnené programy tak z veterinárneho, ako aj z finančného hľadiska. Zistilo sa, že uvedené programy sú v súlade s príslušnými veterinárnymi právnymi predpismi Spoločenstva, a najmä s kritériami stanovenými v rozhodnutí 2008/341/ES. Zmenené a doplnené programy týchto štyroch členských štátov by sa preto mali schváliť.

(8)

Rozhodnutie 2008/897/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmenený a doplnený program monitorovania a eradikácie katarálnej horúčky oviec, ktorý predložilo Poľsko 30. apríla 2009, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009.

Článok 2

Zmenený a doplnený program monitorovania a eradikácie katarálnej horúčky oviec, ktorý predložilo Slovinsko 23. júla 2009, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009.

Článok 3

Zmenený a doplnený program eradikácie besnoty, ktorý predložilo Rumunsko 20. augusta 2009, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009.

Článok 4

Zmenený a doplnený program eradikácie besnoty, ktorý predložilo Slovensko 3. augusta 2009, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009.

Článok 5

Rozhodnutie 2008/897/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa odsek 2 mení a dopĺňa takto:

a)

písmená a) a b) sa nahrádzajú takto:

„a)

1 400 000 EUR pre Írsko;

b)

2 500 000 EUR pre Španielsko;“

b)

v písmene g) sa suma „2 000 000 EUR“ nahrádza sumou „1 370 000 EUR“.

2.

V článku 2 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Finančný príspevok Spoločenstva sa poskytuje vo výške 50 % nákladov, ktoré vzniknú každému členskému štátu uvedenému v odseku 1 ako náklady na tuberkulínové testy a testy na interferón gama a na odškodnenie majiteľov za stratu spôsobenú zabitím ich zvierat v rámci uvedených programov, a neprekročí:

a)

14 000 000 EUR pre Írsko;

b)

9 100 000 EUR pre Španielsko;

c)

2 900 000 EUR pre Taliansko;

d)

120 000 EUR pre Poľsko;

e)

200 000 EUR pre Portugalsko.“

3.

V článku 3 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

3 600 000 EUR pre Španielsko;“.

4.

V článku 4 sa odsek 2 mení a dopĺňa takto:

a)

písmená e) až g) sa nahrádzajú takto:

„e)

16 650 000 EUR pre Nemecko;

f)

90 000 EUR pre Estónsko;

g)

60 000 EUR pre Írsko;“

b)

písmená j) až l) sa nahrádzajú takto:

„j)

55 000 000 EUR pre Francúzsko;

k)

2 000 000 EUR pre Taliansko;

l)

20 000 EUR pre Lotyšsko;“

c)

v písmene o) sa suma „1 400 000 EUR“ nahrádza sumou „300 000 EUR“;

d)

písmená r) až u) sa nahrádzajú takto:

„r)

3 550 000 EUR pre Rakúsko;

s)

100 000 EUR pre Poľsko;

t)

2 700 000 EUR pre Portugalsko;

u)

100 000 EUR pre Rumunsko;“

e)

písmená w) a x) sa nahrádzajú takto:

„w)

490 000 EUR pre Fínsko;

x)

1 600 000 EUR pre Švédsko.“

5.

V článku 5 sa odsek 2 mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene c) sa suma „1 400 000 EUR“ nahrádza sumou „1 600 000 EUR“;

b)

v písmene d) sa suma „75 000 EUR“ nahrádza sumou „140 000 EUR“;

c)

v písmene f) sa suma „600 000 EUR“ nahrádza sumou „350 000 EUR“;

d)

písmená h) až m) sa nahrádzajú takto:

„h)

700 000 EUR pre Grécko;

i)

1 250 000 EUR pre Španielsko;

j)

1 450 000 EUR pre Francúzsko;

k)

1 700 000 EUR pre Taliansko;

l)

100 000 EUR pre Cyprus;

m)

90 000 EUR pre Lotyšsko;“

e)

v písmene q) sa suma „1 700 000 EUR“ nahrádza sumou „2 350 000 EUR“;

f)

písmená s) až u) sa nahrádzajú takto:

„s)

4 500 000 EUR pre Poľsko;

t)

650 000 EUR pre Portugalsko;

u)

50 000 EUR pre Rumunsko;“.

6.

V článku 6 ods. 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

670 000 EUR pre Francúzsko;“.

7.

V článku 8 sa odsek 2 mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene e) sa suma „500 000 EUR“ nahrádza sumou „250 000 EUR“;

b)

v písmene k) sa suma „550 000 EUR“ nahrádza sumou „1 400 000 EUR“;

c)

v písmene s) sa suma „50 000 EUR“ nahrádza sumou „80 000 EUR“;

d)

v písmene v) sa suma „400 000 EUR“ nahrádza sumou „220 000 EUR“.

8.

V článku 9 sa odsek 2 mení a dopĺňa takto:

a)

písmená a) až c) sa nahrádzajú takto:

„a)

1 400 000 EUR pre Belgicko;

b)

350 000 EUR pre Bulharsko;

c)

1 050 000 EUR pre Českú republiku;“

b)

písmená g) až k) sa nahrádzajú takto:

„g)

3 300 000 EUR pre Írsko;

h)

1 200 000 EUR pre Grécko;

i)

5 400 000 EUR pre Španielsko;

j)

14 100 000 EUR pre Francúzsko;

k)

5 350 000 EUR pre Taliansko;“

c)

v písmene m) sa suma „230 000 EUR“ nahrádza sumou „250 000 EUR“;

d)

v písmene r) sa suma „2 900 000 EUR“ nahrádza sumou „2 600 000 EUR“;

e)

písmená t) až v) sa nahrádzajú takto:

„t)

790 000 EUR pre Poľsko;

u)

1 530 000 EUR pre Portugalsko;

v)

580 000 EUR pre Rumunsko;“

f)

písmená x) a y) sa nahrádzajú takto:

„x)

500 000 EUR pre Slovensko;

y)

500 000 EUR pre Fínsko;“

g)

v písmene za) sa suma „5 900 000 EUR“ nahrádza sumou „4 600 000 EUR“.

9.

V článku 10 sa odsek 2 mení a dopĺňa takto:

a)

písmená a) až c) sa nahrádzajú takto:

„a)

1 100 000 EUR pre Bulharsko;

b)

500 000 EUR pre Litvu;

c)

880 000 EUR pre Maďarsko;“

b)

v písmene f) sa suma „500 000 EUR“ nahrádza sumou „760 000 EUR“.

10.

V článku 11 ods. 2 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

1 100 000 EUR pre Poľsko.“

11.

V článku 12 ods. 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

1 650 000 EUR pre Poľsko.“

12.

V článku 13 ods. 2 sa písmená c) až e) nahrádzajú takto:

„c)

870 000 EUR pre Estónsko;

d)

850 000 EUR pre Lotyšsko;

e)

550 000 EUR pre Slovinsko;“.

13.

V článku 14 ods. 2 sa suma „175 000 EUR“ nahrádza sumou „310 000 EUR“.

14.

V článku 15 ods. 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

460 000 EUR pre Portugalsko.“

15.

V článku 15a ods. 4 sa suma „5 400 000 EUR“ nahrádza sumou „3 000 000 EUR“.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 27. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 322, 2.12.2008, s. 39.

(3)  Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 56.


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/79


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2009

o nezaradení difenylamínu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku

[oznámené pod číslom K(2009) 9262]

(Text s významom pre EHP)

(2009/859/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že členský štát môže počas obdobia 12 rokov nasledujúcich po oznámení tejto smernice povoliť uvedenie na trh prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinné látky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k tejto smernici a ktoré sú už na trhu dva roky po dátume oznámenia tejto smernice, zatiaľ čo sa uvedené látky v rámci pracovného programu postupne skúmajú.

(2)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 1490/2002 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť vzhľadom na ich možné zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňa difenylamín.

(3)

Účinky difenylamínu na ľudské zdravie a životné prostredie sa posúdili v súlade s ustanoveniami nariadení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 1490/2002 na rad použití, ktoré navrhol oznamovateľ. Okrem toho sú v týchto nariadeniach určené spravodajské členské štáty, ktoré musia v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1490/2002 predložiť príslušné hodnotiace správy a odporúčania Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). V prípade difenylamínu bolo spravodajským členským štátom Írsko a všetky príslušné informácie boli predložené 20. júna 2007.

(4)

Hodnotiaca správa bola v rámci pracovnej skupiny EFSA pre hodnotenie partnersky preskúmaná členskými štátmi a EFSA a predložená Komisii 30. septembra 2008 vo forme záveru EFSA týkajúceho sa partnerského preskúmania účinnej látky difenylamín z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (4). Členské štáty a Komisia preskúmali túto správu v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a 26. februára 2009 ju finalizovali vo forme revíznej správy Komisie týkajúcej sa difenylamínu.

(5)

Počas hodnotenia tejto účinnej látky sa zistili viaceré problémy. Predovšetkým nebolo možné spoľahlivo posúdiť vystavenie spotrebiteľov, keďže chýbajú údaje o prítomnosti a toxicite neidentifikovaných metabolitov tejto látky, ako aj údaje o prípadnej tvorbe nitrozamínov počas jej uskladnenia a počas spracovania ošetrených jabĺk. Navyše neboli k dispozícii údaje o potenciálnych rozkladných alebo reakčných produktoch rezíduí difenylamínu v spracovaných produktoch. Na základe poskytnutých informácií preto nebolo možné dospieť k záveru, že difenylamín spĺňa kritériá na zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(6)

Komisia vyzvala oznamovateľa, aby predložil svoje pripomienky k výsledkom partnerského preskúmania a aby sa vyjadril k tomu, či má v úmysle uvedenú látku ďalej podporovať. Oznamovateľ predložil svoje pripomienky, ktoré sa dôkladne preskúmali. Napriek argumentom, ktoré oznamovateľ predložil, však nebolo možné dané problémy vyriešiť, pričom posúdeniami vyhotovenými na základe predložených informácií sa nepreukázalo, že za navrhovaných podmienok používania možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín obsahujúce difenylamín vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS.

(7)

Difenylamín by sa preto nemal zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(8)

Mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie odobratia povolení udelených na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce difenylamín v rámci stanovenej lehoty a na zabezpečenie toho, že tieto povolenia sa nebudú obnovovať a že sa na takéto výrobky nebudú udeľovať nové povolenia.

(9)

Každé obdobie odkladu udelené členským štátom na likvidáciu, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich difenylamín by sa malo obmedziť na dvanásť mesiacov, aby sa mohli existujúce zásoby využiť v jednom ďalšom vegetačnom období. Tým sa zabezpečí, že prípravky na ochranu rastlín obsahujúce difenylamín budú poľnohospodárom naďalej k dispozícii 18 mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia.

(10)

Toto rozhodnutie nemá vplyv na predloženie žiadosti týkajúcej sa difenylamínu v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS, ktorej podrobné pravidlá vykonávania sú stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie pre hodnotenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I k uvedenej smernici (5) v súvislosti s jeho možným zaradením do prílohy I k tejto smernici.

(11)

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydal stanovisko k opatreniam stanoveným v tomto rozhodnutí v rámci lehoty stanovenej jej predsedom, a preto Komisia predložila návrh týkajúci sa týchto opatrení Rade. Keďže po uplynutí obdobia stanoveného v článku 19 ods. 2 druhom pododseku smernice 91/414//EHS Rada neprijala navrhnuté opatrenia ani k nim nevyjadrila nesúhlas, mala by ich Komisia prijať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Difenylamín sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby sa:

a)

povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce difenylamín odobrali do 30. mája 2010;

b)

odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia neudelili ani neobnovili žiadne povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce difenylamín.

Článok 3

Každé obdobie odkladu udelené členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS musí byť čo najkratšie a uplynie najneskôr 30. mája 2011.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  Vedecká správa EFSA (2008) 188, Záver z partnerského preskúmania difenylamínu, finalizovaná 30. septembra 2008.

(5)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5.


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/81


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2009

o nezaradení triazoxidu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku

[oznámené pod číslom K(2009) 9271]

(Text s významom pre EHP)

(2009/860/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že členský štát môže počas obdobia 12 rokov nasledujúcich po oznámení tejto smernice povoliť uvedenie na trh prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinné látky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k tejto smernici a ktoré sú už na trhu dva roky po dátume oznámenia tejto smernice, zatiaľ čo sa uvedené látky v rámci pracovného programu postupne skúmajú.

(2)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 1490/2002 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť vzhľadom na ich možné zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňa triazoxid.

(3)

Účinky triazoxidu na ľudské zdravie a životné prostredie sa posúdili v súlade s ustanoveniami nariadení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 1490/2002 na rad použití, ktoré navrhol oznamovateľ. Okrem toho sú v týchto nariadeniach určené spravodajské členské štáty, ktoré musia v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1490/2002 predložiť príslušné hodnotiace správy a odporúčania Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). V prípade triazoxidu bolo spravodajským členským štátom Spojené kráľovstvo a všetky príslušné informácie boli predložené 25. júna 2007.

(4)

Hodnotiaca správa bola v rámci pracovnej skupiny EFSA pre hodnotenie partnersky preskúmaná členskými štátmi a EFSA a predložená Komisii 30. septembra 2008 vo forme záveru EFSA týkajúceho sa partnerského preskúmania účinnej látky triazoxid z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (4). Členské štáty a Komisia preskúmali túto správu v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a 26. februára 2009 ju finalizovali vo forme revíznej správy Komisie týkajúcej sa triazoxidu.

(5)

Počas hodnotenia tejto účinnej látky sa zistili viaceré problémy. Predovšetkým nebolo možné uskutočniť spoľahlivé posúdenie rizika pre spotrebiteľov, pretože chýbajú údaje potrebné na posúdenie povahy rezíduí v plodinách a možného prenosu rezíduí do živočíšnych produktov. Dostupnými údajmi sa okrem toho nepreukázalo, že dlhodobé riziko pre cicavce, vtáky, ryby a dážďovky je prijateľné. Na základe poskytnutých informácií preto nebolo možné dospieť k záveru, že triazoxid spĺňa kritériá na zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(6)

Komisia vyzvala oznamovateľa, aby predložil svoje pripomienky k výsledkom partnerského preskúmania a aby sa vyjadril k tomu, či má v úmysle uvedenú látku ďalej podporovať. Oznamovateľ predložil svoje pripomienky, ktoré sa dôkladne preskúmali. Napriek argumentom, ktoré oznamovateľ predložil, však nebolo možné dané problémy vyriešiť, pričom posúdeniami vyhotovenými na základe informácií predložených a zhodnotených počas stretnutí odborníkov EFSA sa nepreukázalo, že za navrhovaných podmienok používania možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín obsahujúce triazoxid vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS.

(7)

Triazoxid by sa preto nemal zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(8)

Mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie odobratia povolení udelených na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce triazoxid v rámci stanovenej lehoty a na zabezpečenie toho, že tieto povolenia sa nebudú obnovovať a že sa na takéto výrobky nebudú udeľovať nové povolenia.

(9)

Každé obdobie odkladu udelené členským štátom na likvidáciu, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich triazoxid by sa malo obmedziť na dvanásť mesiacov, aby sa mohli existujúce zásoby využiť v jednom ďalšom vegetačnom období. Tým sa zabezpečí, že prípravky na ochranu rastlín obsahujúce triazoxid budú poľnohospodárom naďalej k dispozícii 18 mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia.

(10)

Toto rozhodnutie nemá vplyv na predloženie žiadosti týkajúcej sa triazoxidu v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS, podrobné pravidlá vykonávania ktorej sú stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie pre hodnotenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I k uvedenej smernici (5) v súvislosti s jeho možným zaradením do prílohy I k tejto smernici.

(11)

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydal stanovisko k opatreniam stanoveným v tomto rozhodnutí v rámci lehoty stanovenej jej predsedom, a preto Komisia predložila návrh týkajúci sa týchto opatrení Rade. Keďže po uplynutí obdobia stanoveného v článku 19 ods. 2 druhom pododseku smernice 91/414//EHS Rada neprijala navrhnuté opatrenia ani k nim nevyjadrila nesúhlas, mala by ich Komisia prijať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Triazoxid sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby sa:

a)

povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce triazoxid odobrali do 30. mája 2010;

b)

odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia neudelili ani neobnovili žiadne povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce triazoxid.

Článok 3

Každé obdobie odkladu udelené členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS musí byť čo najkratšie a uplynie najneskôr 30. mája 2011.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  Vedecká správa EFSA (2008) 193; Záver z partnerského preskúmania účinnej látky triazoxid z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná 26. septembra 2008).

(5)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5.


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/83


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2009

o prechodných opatreniach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajúcich sa spracovania surového mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, v určitých prevádzkarniach na spracovanie mlieka v Bulharsku

[oznámené pod číslom K(2009) 9282]

(Text s významom pre EHP)

(2009/861/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (2) sa pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov stanovujú všeobecné predpisy o hygiene potravín založené okrem iného na zásadách analýzy rizika a kritických kontrolných bodov. Stanovuje sa v ňom, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia dodržiavať určité postupy založené na týchto zásadách.

(2)

Nariadením (ES) č. 853/2004 sa pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov stanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu a dopĺňajú sa ním pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 852/2004. Pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 853/2004 zahŕňajú hygienické požiadavky týkajúce sa surového mlieka a mliečnych výrobkov.

(3)

V zmysle písmena c) oddielu B kapitoly 4 prílohy VI k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska (ďalej len „akt o pristúpení“) bolo Bulharsku udelené prechodné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra 2009, aby sa určitým prevádzkarniam na spracovanie mlieka umožnilo dosiahnuť súlad s hygienickými požiadavkami.

(4)

Určité prevádzkarne, ktoré sú oprávnené spracúvať surové mlieko, ktoré nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 853/2004 (ďalej len „mlieko, ktoré nespĺňa požiadavky“), sú uvedené v kapitole I dodatku k prílohe VI k aktu o pristúpení. Určité prevádzkarne, ktoré sú oprávnené spracúvať mlieko, ktoré spĺňa požiadavky, ako aj mlieko, ktoré nespĺňa požiadavky, za predpokladu, že takéto spracovanie sa vykonáva na oddelených výrobných linkách, sú uvedené v kapitole II daného dodatku.

(5)

Chovy na produkciu mlieka, ktoré nie sú v súlade s hygienickými požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 853/2004, sa nachádzajú na celom území Bulharska. Podiel surového mlieka, ktoré je v súlade s týmito požiadavkami a ktoré sa dodáva do prevádzkarní na spracovanie mlieka v Bulharsku, sa za posledné roky zvýšil iba veľmi málo.

(6)

Vzhľadom na aktuálnu situáciu je potrebné stanoviť časovo ohraničenú výnimku z hygienických požiadaviek stanovených v nariadení (ES) č. 853/2004 s cieľom umožniť Bulharsku, aby v sektore mlieka dosiahlo súlad s týmito požiadavkami.

(7)

Vzhľadom na túto situáciu by sa určitým prevádzkarniam na spracovanie mlieka uvedeným v prílohe I k tomuto rozhodnutiu malo umožniť na základe výnimky z nariadenia (ES) č. 853/2004, aby pokračovali v spracúvaní mlieka, ktoré spĺňa požiadavky, ako aj mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, aj po 31. decembri 2009, za predpokladu, že takéto spracúvanie sa bude vykonávať na oddelených výrobných linkách. Okrem toho by sa určitým prevádzkarniam na spracovanie mlieka uvedeným v prílohe II k tomuto rozhodnutiu malo umožniť, aby pokračovali v spracúvaní mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, bez oddelených výrobných liniek.

(8)

Uvádzanie na trh mliečnych výrobkov vyrobených z mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, by sa však malo obmedziť na Bulharsko alebo by sa takéto výrobky mali používať na ďalšie spracovanie v prevádzkarniach na spracovanie mlieka, na ktoré sa vzťahuje výnimka stanovená v tomto rozhodnutí.

(9)

Prechodné obdobie stanovené týmto rozhodnutím by sa malo obmedziť na dvadsaťštyri mesiacov so začiatkom od 1. januára 2010. Situácia v sektore mlieka v Bulharsku by sa mala preskúmať pred koncom uvedeného obdobia. Bulharsko by preto Komisii malo predložiť výročné správy o pokroku v modernizácii chovov na produkciu mlieka, ktoré dodávajú surové mlieko do prevádzkarní na spracovanie mlieka v tomto členskom štáte, a systému na zber a prepravu mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely tohto rozhodnutia „mlieko, ktoré nespĺňa požiadavky“, je mlieko, ktoré nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v podkapitolách II a III kapitoly I oddielu IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Článok 2

Odchylne od požiadaviek stanovených v podkapitolách II a III kapitoly I oddielu IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 prevádzkarne na spracovanie mlieka uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu môžu pokračovať v spracúvaní mlieka, ktoré spĺňa požiadavky, a mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, do 31. decembra 2011, za predpokladu, že ich spracovanie sa bude vykonávať na oddelených výrobných linkách.

Článok 3

Odchylne od požiadaviek stanovených v podkapitolách II a III kapitoly I oddielu IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 prevádzkarne na spracovanie mlieka uvedené v prílohe II k tomuto rozhodnutiu môžu pokračovať v spracúvaní mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, bez oddelených výrobných liniek.

Článok 4

Mliečne výrobky vyrobené z mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, sa:

a)

umiestňujú na domáci trh v Bulharsku alebo

b)

používajú na ďalšie spracovanie v prevádzkarniach na spracovanie mlieka v Bulharsku uvedených v článkoch 2 a 3.

Takéto mliečne výrobky musia byť označené zdravotnou alebo identifikačnou značkou odlišnou od tých, ktoré sú uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 853/2004.

Článok 5

Bulharsko predkladá Komisii výročné správy o pokroku pri dosahovaní súladu s nariadením (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o:

a)

chovy s produkciou mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky;

b)

systém na zber a prepravu mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky.

Prvá výročná správa bude Komisii predložená najneskôr do 31. decembra 2010 a druhá výročná správa najneskôr do 31. októbra 2011.

Tieto správy sa predložia na formulári stanovenom v prílohe III.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2010 do 31. decembra 2011.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA I

Zoznam prevádzkarní na spracovanie mlieka, ktorým sa povoľuje spracúvanie mlieka, ktoré spĺňa požiadavky, a mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, ako sa uvádza v článku 2

Číslo

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

1

BG 0412010

„Bi Si Si Handel“ OOD

gr. Elena

ul. „Treti mart“ 19

2

BG 0512025

„El Bi Bulgarikum“ EAD

gr. Vidin

Južna promišlena zona

3

BG 0612027

„Mlechen ray — 99“ EOOD

gr. Vraca

4

BG 0612043

ET „Zorov- 91 -Dimitar Zorov“

gr. Vraca

5

BG 1912013

„ZHOSI“ OOD

s. Černolik

6

BG 2012020

„Yotovi“ OOD

gr. Sliven

kv. „Rečica“

7

BG 2512020

„Mizia-Milk“ OOD

gr. Tărgovište

Industrialna zona

8

BG 0812009

„Serdika — 90“ AD

gr. Dobrič

ul. „25 septemvri“ 100

9

BG 2112001

„Rodopeya — Belev“ EOOD

4700 gr. Smoljan, ul.

„Trakija“ 1

10

BG 1212001

„S i S — 7“ EOOD

gr. Montana

„Vračansko šose“ 1

11

BG 2812003

„Balgarski yogurt“ OOD

s. Veselinovo,

obl. Jambolska


PRÍLOHA II

Zoznam prevádzkarní na spracovanie mlieka, ktorým sa povoľuje spracúvanie mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, ako sa uvádza v článku 3

Číslo

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

1

BG 1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

2

0112014

ET „Veles — Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

3

2312041

„Danim — D. Stoyanov“

EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

4

2712010

„Kamadzhiev — milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

5

BG 1212029

SD „Voynov i sie“

gr. Montana ul. „N.Yo. Vaptsarov“ 8

6

0712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

7

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

8

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul „Evropa“ 138

9

2312030

ET „Favorit — D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

10

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

11

BG 1512033

ET „Voynov — Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

12

BG 1612020

ET „Bor — Chvor“

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

13

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

14

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

15

BG 1612051

ET „Radev — Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

16

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

17

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

18

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

19

0112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

20

0112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

21

0212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

22

0212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

23

0512003

SD „LAF — Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

24

0612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

25

0612041

ET „Ekoprodukt — Megiya — Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

26

0612042

ET „Mlechen puls — 95 — Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

27

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

28

1212022

„Milkkomm“

EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149

29

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

30

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

31

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

32

1512010

ET „Militsa Lazarova — 90“

gr. Slavyanovo,

ul. „Asen Zlatarev“ 2

33

1612024

SD „Kostovi — EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

34

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

35

1712046

ET „Stem — Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

36

2012012

ET „Olimp- P. Gurtsov“

gr. Sliven

m — t „Matsulka“

37

2112003

„Milk — inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

38

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

39

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech, ul. „Ruse“ 4

40

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“2

41

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

42

2812018

ET „Bulmilk — Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

43

2812010

ET „Mladost — 2 — Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

44

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

45

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Trojan

ul. „V.Levski“ 281

46

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

47

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

48

BG 0912011

ET „Alada — Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

49

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

50

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

51

1712010

„Bulagrotreyd — chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

52

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

53

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

54

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

55

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

56

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

57

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P.Slaveikov“ 19

58

2412041

„Mlechen svyat 2003“

OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

59

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

60

2612049

ET „Todorovi — 53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65


PRÍLOHA III

Formulár na účely podávania správ, ako sa uvádza v článku 5

Región

Celkový počet prvovýrobcov mlieka k 31.12.2009

Počet prvovýrobcov mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, k 31.12.2009

% prvovýrobcov mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, z celkového počtu prvovýrobcov mlieka k 31.12.2009

Celkový počet prvovýrobcov mlieka k 30.11.2010

Počet prvovýrobcov mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, k 30.11.2010

% prvovýrobcov mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, z celkového počtu prvovýrobcov mlieka k 30.11.2010

Celkový počet prvovýrobcov mlieka k 30.9.2011

Počet prvovýrobcov mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, k 30.9.2011

% prvovýrobcov mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, z celkového počtu prvovýrobcov mlieka k 30.9.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu za Bulharsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Región

Celkový počet zberných miest k 31.12.2009

Celkový počet zberných miest mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, k 31.12.2009

% zberných miest mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, z celkového počtu zberných miest k 31.12.2009

Celkový počet zberných miest k 30.11.2010

Celkový počet zberných miest mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, k 30.11.2010

% zberných miest mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, z celkového počtu zberných miest k 30.11.2010

Celkový počet zberných miest k 30.9.2011

Celkový počet zberných miest mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, k 30.9.2011

% zberných miest mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, z celkového počtu zberných miest k 30.9.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu za Bulharsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/90


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/866/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania

[oznámené pod číslom K(2009) 9326]

(Text s významom pre EHP)

(2009/862/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod i),

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2008/866/ES o núdzových opatreniach, ktorými sa pozastavuje dovoz určitých lastúrnikov určených na ľudskú spotrebu z Peru (2) bolo prijaté v dôsledku kontaminácie určitých lastúrnikov dovezených z Peru vírusom hepatitídy A (HAV), v prípade ktorých sa zistilo, že sú príčinou vypuknutia hepatitídy typu A u ľudí. Uvedené rozhodnutie sa pôvodne uplatňovalo do 31. marca 2009, ale toto obdobie uplatňovania sa rozhodnutím Komisie 2009/297/ES z 26. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/866/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania (3), predĺžilo sa do 30. novembra 2009.

(2)

Orgány Peru poskytli informácie o nápravných opatreniach zavedených s cieľom zlepšiť kontrolu produkcie lastúrnikov určených na vývoz do Spoločenstva.

(3)

V období od 7. do 18. septembra 2009 sa uskutočnila inšpekčná misia Komisie s cieľom zhodnotiť zavedené kontrolné systémy produkcie lastúrnikov a produktov rybného hospodárstva určených na vývoz do Európskej únie.

(4)

Inšpekčnou návštevou sa overilo, že orgány Peru zavádzajú nápravné opatrenia uvedené v informáciách, ktoré poskytli po vypuknutí ohniska nákazy hepatitídy typu A. Vykonávajú najmä kompletné preskúmanie klasifikácie oblastí produkcie a preskúmajú aj monitorovanie oblastí produkcie, pokiaľ ide o postup odberu vzoriek a jeho frekvenciu. Tieto preskúmania stále prebiehajú.

(5)

S cieľom ochrany zdravia spotrebiteľov je potrebné zachovať ochranné opatrenia stanovené v rozhodnutí 2008/866/ES, až pokým orgány Peru neukončia implementáciu nápravných opatrení a Komisia nevykoná ďalšiu kontrolu na mieste. Je preto vhodné predĺžiť uplatňovanie rozhodnutia 2008/866/ES do 30. novembra 2010 bez toho, aby bola dotknutá právomoc Komisie tieto opatrenia zmeniť, zrušiť alebo rozšíriť v súvislosti s akýmikoľvek novými informáciami týkajúcimi sa vývoja situácie v Peru a výsledkami inšpekcií jej útvarov.

(6)

Rozhodnutie 2008/866/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 5 rozhodnutia 2008/866/ES sa dátum „30. novembra 2009“ nahrádza dátumom „30. novembra 2010“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 307, 18.11.2008, s. 9.

(3)  Ú. v. EÚ L 81, 27.3.2009, s. 22.


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/91


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2009

o finančnom príspevku Spoločenstva na rok 2010 určitým referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti kontroly krmív a potravín

[oznámené pod číslom K(2009) 9343]

(Iba anglické, dánske, holandské, francúzske, nemecké, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

(2009/863/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 7,

keďže:

(1)

Referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti kontroly potravín a krmív možno poskytnúť finančný príspevok Spoločenstva v súlade s článkom 28 rozhodnutia Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (2).

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 1754/2006 z 28. novembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva referenčným laboratóriám Spoločenstva na krmivo, potraviny a sektor zdravia zvierat (3), sa stanovuje, že finančný príspevok Spoločenstva sa poskytuje pod podmienkou, že schválené pracovné programy sa účinne realizujú a že príjemcovia poskytujú všetky potrebné informácie v rámci určitých lehôt.

(3)

V súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 1754/2006 sú vzťahy medzi Komisiou a každým referenčným laboratóriom Spoločenstva stanovené v dohode o partnerstve, ktorú dopĺňa viacročný pracovný program.

(4)

Komisia posúdila pracovné programy a príslušné odhady rozpočtu, ktoré na rok 2010 predložili referenčné laboratóriá Spoločenstva.

(5)

Určeným referenčným laboratóriám Spoločenstva by sa preto mal poskytnúť finančný príspevok Spoločenstva s cieľom spolufinancovať ich činnosti spojené s výkonom úloh a povinností ustanovených v nariadení (ES) č. 882/2004. V súlade s nariadením (ES) č. 1754/2006 by sa finančný príspevok Spoločenstva mal poskytnúť vo výške 100 % oprávnených nákladov.

(6)

Nariadením (ES) č. 1754/2006 sa stanovujú pravidlá oprávnenosti týkajúce sa seminárov organizovaných referenčnými laboratóriami Spoločenstva. Zároveň sa ním obmedzuje poskytnutie finančnej pomoci na najviac 32 účastníkov seminára. V súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1754/2006 by sa niektorým referenčným laboratóriám Spoločenstva, ktoré v záujme dosiahnutia optimálnych výsledkov svojich seminárov potrebujú podporu na zabezpečenie účasti viac ako 32 účastníkov, mali udeliť výnimky z tohto obmedzenia. Výnimky možno získať v prípade, že referenčné laboratórium Spoločenstva povedie a zorganizuje seminár s iným referenčným laboratóriom Spoločenstva.

(7)

Podľa článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (4) sa programy zamerané na eradikáciu a kontrolu chorôb zvierat (veterinárne opatrenia) financujú z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF). Okrem toho v článku 13 druhom odseku uvedeného nariadenia sa stanovuje, že v riadne odôvodnených výnimočných prípadoch sa výdavky týkajúce sa administratívnych a personálnych nákladov vzniknuté členským štátom a prijímateľom pomoci z EPZF v rámci opatrení a programov, ktoré patria do pôsobnosti rozhodnutia Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (5), hradia z fondu. Články 9, 36 a 37 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa uplatňujú na účely finančnej kontroly.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), ktoré je súčasťou Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Francúzsko, na vykonanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním mlieka a mliečnych výrobkov.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 302 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 23 000 EUR.

Článok 2

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Holandsko, na vykonanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním zoonóz (salmonely).

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 354 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 30 000 EUR.

Článok 3

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Vigo, Španielsko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s monitorovaním morských biotoxínov.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 260 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje maximálne 25 000 EUR.

Článok 4

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Spojené kráľovstvo, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s monitorovaním vírusovej a bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 265 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 35 000 EUR.

Článok 5

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), ktoré je súčasťou Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Francúzsko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním baktérie Listeria monocytogenes.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 309 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 22 500 EUR.

Článok 6

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), ktoré je súčasťou Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Francúzsko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním koagulázopozitívnych stafylokokov vrátane Staphylococcus aureus.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 291 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 22 500 EUR.

Článok 7

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rím, Taliansko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním baktérie Escherichia coli vrátane verotoxigenickej E. Coli (VTEC).

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 250 381 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 20 000 EUR.

Článok 8

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Švédsko, na vykonanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s monitorovaním baktérie Campylobacter.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 275 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 30 000 EUR.

Článok 9

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rím, Taliansko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním parazitov (najmä Trichinella, EchinococcusAnisakis).

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 312 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 30 000 EUR.

Článok 10

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Kodaň, Dánsko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s monitorovaním antimikrobiálnej rezistencie.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 370 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 27 000 EUR.

Článok 11

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgicko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním živočíšnych proteínov v krmivách.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 525 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 30 000 EUR.

Článok 12

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Holandsko, na vykonanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s rezíduami určitých látok uvedených v prílohe I k smernici Rady 96/23/ES (6) a v písmene a) bodu 12 oddielu I prílohy VII nariadenia (ES) č. 882/2004.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 450 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 25 000 EUR.

Článok 13

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, Fougères, Francúzsko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s rezíduami určitých látok uvedených v prílohe I k smernici 96/23/ES a v písmene a) bodu 12 oddielu I prílohy VII nariadenia (ES) č. 882/2004.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 450 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 25 000 EUR.

Článok 14

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc pre Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berlín, Nemecko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s rezíduami určitých látok uvedených v prílohe I k smernici 96/23/ES a v písmene a) bodu 12 oddielu I prílohy VII nariadenia (ES) č. 882/2004.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 450 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 25 000 EUR.

Článok 15

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Istituto Superiore di Sanità, Rím, Taliansko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s rezíduami určitých látok uvedených v prílohe I k smernici 96/23/ES a v písmene a) bodu 12 oddielu I prílohy VII nariadenia (ES) č. 882/2004.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 275 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 25 000 EUR.

Článok 16

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Nemecko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním rezíduí pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu a komoditách s vysokým obsahom tuku.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 198 900 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 25 000 EUR.

Článok 17

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Kodaň, Dánsko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním rezíduí pesticídov v obilninách a krmivách.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 198 900 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 25 000 EUR.

Článok 18

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Španielsko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním rezíduí pesticídov v ovocí a zelenine vrátane komodít s vysokým obsahom vody a kyselín.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 445 840 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 45 000 EUR.

Odchylne od článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1754/2006 je laboratórium uvedené v odseku 1 oprávnené požadovať finančnú pomoc na zabezpečenie účasti maximálne 50 osôb na jednom zo seminárov uvedených v odseku 2 tohto článku, keďže bude organizovať spoločný seminár.

Článok 19

Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Štutgart, Nemecko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním rezíduí pesticídov prostredníctvom metód na stanovenie jednotlivých rezíduí.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 352 000 EUR.

Článok 20

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok pre Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Nemecko, na vykonávanie úloh a povinností stanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním dioxínov a PCB v krmivách a potravinách.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 predstavuje najviac 432 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 55 410 EUR.

Článok 21

V súlade s nariadením (ES) č. 1754/2006 sa finančný príspevok Spoločenstva uvedený v článkoch 1 až 21 poskytne vo výške 100 % oprávnených nákladov.

Článok 22

Toto rozhodnutie je určené týmto laboratóriám:

pokiaľ ide o mlieko a mliečne výrobky: Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), ktoré je súčasťou Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francúzsko,

pokiaľ ide o analyzovanie a testovanie zoonóz (salmonela): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Holandsko,

pokiaľ ide o monitorovanie morských biotoxínov: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Španielsko,

pokiaľ ide o monitorovanie vírusovej a bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov: Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Spojené kráľovstvo,

pokiaľ ide o baktériu Listeria monocytogenes: Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), ktoré je súčasťou Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francúzsko,

pokiaľ ide o koagulázopozitívne stafylokoky vrátane Staphylococcus aureus: Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), ktoré je súčasťou Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francúzsko,

pokiaľ ide o baktériu Escherichia coli vrátane verotoxigenickej E. Coli (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rím, Taliansko,

pokiaľ ide o Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Švédsko,

pokiaľ ide o parazity (najmä Trichinella, EchinococcusAnisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rím, Taliansko,

pokiaľ ide o antimikrobiálnu rezistenciu: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Kodaň V, Dánsko,

pokiaľ ide o živočíšne proteíny v krmivách: Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgicko,

pokiaľ ide o rezíduá: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Holandsko,

pokiaľ ide o rezíduá: Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, Francúzsko,

pokiaľ ide o rezíduá: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39-42, 10562 Berlín, Nemecko,

pokiaľ ide o rezíduá: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rím, Taliansko,

pokiaľ ide o analyzovanie a testovanie rezíduí pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Nemecko,

pokiaľ ide o analyzovanie a testovanie rezíduí pesticídov v obilninách: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Dánsko,

pokiaľ ide o analyzovanie a testovanie rezíduí pesticídov v ovocí a zelenine: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Španielsko,

pokiaľ ide o analyzovanie a testovanie rezíduí pesticídov pomocou metód na stanovenie rezíduí jednotlivých látok: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Nemecko,

pokiaľ ide o analyzovanie a testovanie dioxínov a PCB v krmivách a potravinách: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Nemecko.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(3)  Ú. v. EÚ L 331, 29.11.2006, s. 8.

(4)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19.

(6)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10.


1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/97


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/777/ES, pokiaľ ide o dovoz sušeného mäsa z určitých oblastí Južnej Afriky a z Uruguaja do Spoločenstva

[oznámené pod číslom K(2009) 9362]

(Text s významom pre EHP)

(2009/864/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na jej článok 8 úvodnú vetu, článok 8 bod 1 prvý odsek, článok 8 bod 4 a článok 9 ods. 2 písm. b),

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2007/777/ES z 29. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z tretích krajín určených na ľudskú spotrebu (2), sa stanovujú pravidlá dovozu zásielok určitých mäsových výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Spoločenstva. V uvedenom rozhodnutí sa takisto uvádza zoznam tretích krajín a ich častí, z ktorých je takýto dovoz povolený, vzorové zdravotné a veterinárne osvedčenia a predpisy týkajúce sa pôvodu a spôsobov opracovania, ktoré sa pri dovoze uvedených produktov vyžadujú.

(2)

V časti 3 prílohy II k uvedenému rozhodnutiu sa stanovuje zoznam tretích krajín a ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz sušeného mäsa a pasterizovaných mäsových produktov do Spoločenstva.

(3)

Podľa rozhodnutia 2007/777/ES sa povoľuje do Spoločenstva dovoz špecificky opracovaného sušeného mäsa pochádzajúceho z domáceho hovädzieho dobytka, oviec, kôz a párnokopytníkov z farmových chovov (okrem ošípaných) z regiónu Južnej Afriky, ktorý nepostihla slintačka a krívačka.

(4)

Južná Afrika požiadala Komisiu o povolenie dovozu sušeného mäsa do Spoločenstva pochádzajúceho z voľne žijúcich párnokopytníkov z toho istého regiónu Južnej Afriky, z ktorého sa už povoľuje dovoz sušeného mäsa pochádzajúceho z domácich druhov.

(5)

Viaceré inšpekcie Spoločenstva uskutočnené v Južnej Afrike preukázali, že príslušný veterinárny orgán uvedenej tretej krajiny poskytuje postačujúce záruky, pokiaľ ide o súlad s právnymi predpismi Spoločenstva, v súlade s článkom 8 bodom 1 prvým pododsekom smernice 2002/99/ES.

(6)

Je preto vhodné povoliť dovoz sušeného mäsa do Spoločenstva pochádzajúceho z voľne žijúcich párnokopytníkov (okrem ošípaných) z regiónu Južnej Afriky, z ktorého sa už povoľuje vývoz takýchto produktov pochádzajúcich z domácich zvierat pod podmienkou, že bude toto sušené mäso podrobené špecifickému opracovaniu „E“ uvedenému v časti 4 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES.

(7)

Okrem toho sa v súčasnosti v zozname uvedenom v časti 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES nachádza Uruguaj. Preto sa dovoz produktov pochádzajúcich zo špecificky opracovaného mäsa domáceho hovädzieho dobytka z uvedenej tretej krajiny povoľuje.

(8)

Uruguaj požiadal tiež Komisiu o to, aby z uvedenej tretej krajiny povolila dovoz sušeného mäsa do Spoločenstva pochádzajúceho z mäsa domáceho hovädzieho dobytka, ktoré bolo podrobené vhodnému špecifickému opracovaniu.

(9)

Vzhľadom na veterinárnu situáciu v Uruguaji je vhodné povoliť dovoz sušeného mäsa do Spoločenstva pochádzajúceho z domáceho hovädzieho dobytka a ktoré bolo podrobené špecifickému opracovaniu „E“ uvedenému v časti 4 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES.

(10)

Rozhodnutie 2007/777/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Zápis „Uruguaj“ v časti 2 sa nahrádza týmto: „Uruguaj (1)“;

2.

Časť 3 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2010.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 49.


PRÍLOHA

ČASŤ 3

Tretie krajiny alebo ich časti, ktoré nie sú v súvislosti s určitými druhmi schválené v rámci režimu nešpecifického opracovania (A), ale odkiaľ je povolené dovážať sušené mäso alebo pasterizované mäsové produkty do Spoločenstva

kód ISO

Krajina pôvodu alebo jej časť

1.

Domáci hovädzí dobytok

2.

Párnokopytníky z farmových chovov (okrem ošípaných)

Domáce ovce/kozy

1.

Domáce ošípané

2.

Párnokopytníky z farmových chovov (okrem ošípaných)

Domáce nepárnokopytníky

1.

Hydina

2.

Pernatá zver z farmových chovov

Vtáky nadradu bežce

Domáci králik a zajacovité z farmových chovov

Voľne žijúce párnokopytníky

(okrem ošípaných)

Sviňa divá

Voľne žijúce nepárnokopytníky

Voľne žijúce zajacovité

(králiky a zajace)

Voľne žijúca pernatá zver

Voľne žijúca zver – suchozemské cicavce

(okrem kopytníkov, nepárnokopytníkov a zajacovitých)

AR

Argentína – AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Namíbia

XXX

XXX