ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.303.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 303

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
18. novembra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1100/2009 zo 17. novembra 2009, ktorým sa vykonáva článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/475/ES

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1101/2009 zo 17. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

37

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1102/2009, zo 16. novembra 2009, ktorým sa stošestnástykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

39

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1103/2009 zo 17. novembra 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu sleďa atlantického vo vodách ES a v medzinárodných vodách zón Vb, VIb a VIaN plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

60

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1104/2009 zo 17. novembra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

62

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/840/SZBP zo 17. novembra 2009, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

64

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/841/SZBP zo 17. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2008/112/SZBP o misii Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Guinejsko-bissauskej republike (EU SSR GUINEA-BISSAU)

70

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/842/SZBP zo 17. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2007/369/SZBP o zriadení policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

71

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

18.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1099/2009

z 24. septembra 2009

o ochrane zvierat počas usmrcovania

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

po porade s Výborom regiónov,

keďže:

(1)

V smernici Rady 93/119/ES z 22. decembra 1993 o ochrane zvierat počas porážky alebo ich utratenia (3) sa stanovujú spoločné minimálne pravidlá ochrany zvierat počas ich zabíjania alebo usmrcovania v Spoločenstve. Uvedená smernica nebola od svojho prijatia podstatne zmenená ani doplnená.

(2)

Aj za najlepších dostupných technických podmienok môže usmrcovanie zvierat spôsobiť týmto zvieratám bolesť, úzkosť, strach alebo iný druh utrpenia. Určité úkony súvisiace s usmrcovaním môžu byť stresujúce a každá technika omračovania má určité nedostatky. Prevádzkovatelia podnikov alebo osoby, ktoré sa zúčastňujú na usmrcovaní zvierat, by mali prijať opatrenia potrebné na predchádzanie bolesti a minimalizovanie strachu a utrpenia zvierat počas zabíjania alebo usmrcovania, pričom by mali zohľadniť najlepšie postupy v tejto oblasti a metódy povolené týmto nariadením. Preto v prípade, že prevádzkovatelia podnikov alebo osoby, ktoré sa zúčastňujú na usmrcovaní zvierat, porušia niektorú z požiadaviek tohto nariadenia alebo použijú povolené postupy bez toho, aby zohľadnili najnovší vývoj, a spôsobia tak zvieratám svojou nedbanlivosťou alebo úmyselne bolesť, strach alebo utrpenie, táto bolesť, strach alebo utrpenie by sa mali považovať za niečo, čomu sa dalo vyhnúť.

(3)

Právne predpisy Spoločenstva sa na ochranu zvierat počas zabíjania alebo usmrcovania vzťahovali od roku 1974 a smernicou 93/119/ES sa podstatne posilnili. Medzi členskými štátmi boli však pri vykonávaní uvedenej smernice pozorované veľké nezrovnalosti a poukázalo sa na veľké obavy, pokiaľ ide o dobré podmienky zvierat, a na rozdiely, ktoré môžu ovplyvniť konkurencieschopnosť medzi prevádzkovateľmi podnikov.

(4)

Dobré podmienky zvierat sú v Spoločenstve uznávanou hodnotou, ktorá je zakotvená v Protokole (č. 33) o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat, ktorý je pripojený k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva [ďalej len „Protokol (č. 33)“]. Ochrana zvierat počas zabíjania alebo usmrcovania je verejným záujmom, ktorý ovplyvňuje postoj spotrebiteľa voči poľnohospodárskym výrobkom. Okrem toho zlepšenie ochrany zvierat počas zabíjania prispieva k vyššej kvalite mäsa a nepriamo má pozitívny vplyv na bezpečnosť pri práci na bitúnkoch.

(5)

Vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa ochrany zvierat počas zabíjania alebo usmrcovania majú vplyv na hospodársku súťaž a aj na fungovanie vnútorného trhu s výrobkami živočíšneho pôvodu uvedenými v prílohe I k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva. Je potrebné stanoviť spoločné pravidlá s cieľom zabezpečiť racionálny rozvoj vnútorného trhu s týmito výrobkami.

(6)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (4), prijal dve stanoviská k aspektom hlavných systémov omračovania a usmrcovania určitých druhov zvierat, pokiaľ ide o dobré podmienky, a to hlavné systémy omračovania a usmrcovania hlavných komerčných druhov zvierat z hľadiska dobrých podmienok v roku 2004 a hlavné systémy omračovania a usmrcovania jeleňov, kôz, králikov, pštrosov, kačíc, husí a prepelíc chovaných na komerčné účely z hľadiska dobrých podmienok v roku 2006. Právne predpisy Spoločenstva v tejto oblasti by sa mali aktualizovať, aby zohľadnili tieto vedecké stanoviská. Odporúčania týkajúce sa postupného upúšťania od používania oxidu uhličitého v prípade ošípaných, ako aj postupného upúšťania od používania omračovania vo vodnom kúpeli v prípade hydiny nie sú zahrnuté do tohto nariadenia, pretože v posúdení vplyvu sa zistilo, že v súčasnosti nie sú uvedené odporúčania v EÚ prijateľné z ekonomického hľadiska. Je však dôležité, aby sa v predmetnej diskusii v budúcnosti pokračovalo. Na tento účel by mala Komisia pripraviť a predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o rôznych metódach omračovania hydiny, konkrétne o jej viacnásobnom omračovaní vo vodnom kúpeli. Súčasťou tohto nariadenia by nemali byť ani ďalšie odporúčania, pretože sa vzťahujú na technické parametre, ktoré by mali byť súčasťou vykonávacích opatrení alebo usmernení Spoločenstva. Odporúčania týkajúce sa chovaných rýb nie sú zahrnuté do tohto nariadenia z dôvodu potreby ďalšieho vedeckého stanoviska a ekonomického zhodnotenia v tejto oblasti.

(7)

Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) prijala v roku 2007 Kódex zdravia suchozemských zvierat, v ktorom sú zahrnuté usmernenia pre zabíjanie zvierat a pre usmrcovanie zvierat na účely tlmenia chorôb. Tieto medzinárodné usmernenia obsahujú odporúčania týkajúce sa zaobchádzania so zvieratami, ich znehybňovania, omračovania a vykrvovania na bitúnkoch a usmrcovania zvierat v prípadoch vypuknutia nákazlivých chorôb. Aj tieto medzinárodné normy by sa mali v tomto nariadení zohľadniť.

(8)

Od prijatia smernice 93/119/ES sa právne predpisy Spoločenstva v oblasti bezpečnosti potravín vzťahujúce sa na bitúnky zásadným spôsobom zmenili a doplnili prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (5) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (6). V týchto nariadeniach sa kladie dôraz na zodpovednosť prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, aby zaistili bezpečnosť potravín. Na bitúnky sa vzťahuje aj postup predbežného schválenia, v rámci ktorého výstavbu, usporiadanie a vybavenie posúdi príslušný orgán, aby sa zabezpečil ich súlad s príslušnými technickými predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti potravín. Na problematiku dobrých podmienok zvierat by sa malo na bitúnkoch viac prihliadať a mala by sa zohľadňovať pri ich výstavbe a usporiadaní, ako aj v používanom vybavení.

(9)

Úradné kontroly potravinového reťazca sa tiež reorganizovali prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (7) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (8).

(10)

Podmienky, za ktorých sa usmrcujú zvieratá chované na hospodárske účely, majú priamy alebo nepriamy vplyv na trh s potravinami, krmivami alebo inými produktmi a na konkurencieschopnosť dotknutých prevádzkovateľov podnikov. Na takéto úkony usmrtenia by sa preto mali vzťahovať právne predpisy Spoločenstva. Tradične chované druhy, ako sú kone, somáre, hovädzí dobytok, ovce, kozy alebo ošípané, sa tiež môžu chovať na iné účely, ako sú napríklad spoločenské zvieratá, zvieratá určené na predstavenia, na pracovné účely alebo šport. Ak sa po usmrtení zvierat takýchto druhov z nich vyrábajú potraviny alebo iné výrobky, takého úkony by mali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Preto by usmrcovanie voľne žijúcich alebo túlavých zvierat na účely regulácie populácie nemalo patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(11)

Ryby sa od suchozemských zvierat podstatne fyziologicky líšia a chované ryby sa zabíjajú a usmrcujú za veľmi odlišných podmienok, najmä pokiaľ ide o proces kontroly. Výskum omračovania rýb je okrem toho oveľa menej rozvinutý ako v prípade iných hospodárskych druhov. Na ochranu rýb počas ich usmrcovania by sa mali stanoviť samostatné normy. Ustanovenia uplatniteľné na ryby by sa preto mali v súčasnosti obmedziť na kľúčovú zásadu. Ďalšie iniciatívy Spoločenstva by mali vychádzať z vedeckého hodnotenia rizík pri zabíjaní a usmrcovaní rýb vypracovaného EFSA a s prihliadnutím na spoločenské, hospodárske a administratívne dosahy.

(12)

Je etickou povinnosťou usmrtiť úžitkové zvieratá, ktoré trpia veľkými bolesťami, ak neexistuje iná ekonomicky prijateľná možnosť zmiernenia takejto bolesti. Vo väčšine prípadov sa môžu zvieratá usmrtiť pri dodržiavaní náležitých požiadaviek na dobré podmienky zvierat. Za mimoriadnych okolností, ako sú nehody na odľahlých miestach, keď nie je k dispozícii spôsobilý personál ani príslušné vybavenie, by dodržanie optimálnych pravidiel týkajúcich sa dobrých podmienok zvierat mohlo predĺžiť ich utrpenie. V záujme zvierat je preto vhodné z uplatňovania určitých ustanovení tohto nariadenia vylúčiť núdzové usmrcovanie.

(13)

V niektorých prípadoch môžu byť zvieratá pre človeka nebezpečné, môžu ohroziť ľudský život, spôsobiť vážne poranenia alebo preniesť smrteľné choroby. Týmto rizikám sa väčšinou predchádza správnym znehybnením zvierat, ale za určitých okolností môže byť tiež potrebné nebezpečné zvieratá usmrtiť, aby sa takéto riziká odstránili. Za takýchto okolností sa vzhľadom na núdzový stav nemôže usmrcovanie vždy vykonávať za najlepších podmienok pre zvieratá. Je preto potrebné v takýchto prípadoch stanoviť výnimku z povinnosti zvieratá omráčiť alebo bezodkladne usmrtiť.

(14)

V prípade poľovníctva alebo rekreačného rybolovu sú podmienky usmrcovania veľmi odlišné od podmienok usmrcovania hospodárskych zvierat a na poľovníctvo sa vzťahujú osobitné právne predpisy. Je preto vhodné vyňať usmrcovanie zvierat uskutočňované v súvislosti s poľovníctvom alebo rekreačným rybolovom z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(15)

Protokol (č. 33) zdôrazňuje potrebu rešpektovať pri formulovaní a vykonávaní politík Spoločenstva okrem iného v oblasti poľnohospodárstva a vnútorného trhu legislatívne alebo administratívne ustanovenia a zvyky členských štátov súvisiace najmä s náboženskými rituálmi, kultúrnymi tradíciami a regionálnym dedičstvom. Je preto vhodné vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia kultúrne podujatia, v prípade ktorých by dodržanie požiadaviek na dobré podmienky zvierat negatívne ovplyvnilo samotný charakter daného podujatia.

(16)

Kultúrne tradície navyše súvisia so zdedeným, ustáleným alebo zvykovým spôsobom myslenia, konania alebo správania, ktorý v skutočnosti zahŕňa koncept niečoho odovzdaného alebo získaného od predkov. Prispievajú k upevneniu dlhodobých sociálnych väzieb medzi generáciami. Ak tieto činnosti neovplyvňujú obchod s výrobkami živočíšneho pôvodu a nie sú motivované výrobnými účelmi, je vhodné vyňať usmrcovanie zvierat uskutočňované počas takýchto podujatí z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(17)

Zabíjanie hydiny, králikov a zajacov na súkromnú domácu spotrebu sa nevykonáva v rozsahu, ktorý by mohol ovplyvniť konkurencieschopnosť komerčných bitúnkov. Okrem toho potrebné úsilie, ktoré by verejné orgány museli vynaložiť na zisťovanie a kontrolu takýchto úkonov, by nebolo primerané možným problémom, ktoré by sa mali vyriešiť. Je preto vhodné vyňať takéto úkony z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(18)

Smernicou 93/119/ES sa udelila výnimka z omračovania v prípade zabíjania na náboženské účely uskutočňovaného na bitúnkoch. Keďže ustanovenia Spoločenstva uplatniteľné na zabíjanie na náboženské účely boli transponované odlišne v závislosti od vnútroštátneho kontextu a vzhľadom na to, že vnútroštátne pravidlá zohľadňujú aspekty, ktoré presahujú účel tohto nariadenia, je dôležité zachovať výnimku z omračovania zvierat pred zabitím a pritom však ponechať každému členskému štátu určitú úroveň subsidiarity. V tomto nariadení sa preto rešpektuje sloboda náboženského vyznania a právo prejavovať svoje náboženské vyznanie alebo vieru bohoslužbou, vyučovaním, vykonávaním úkonov a zachovávaním obradov, ako sa uvádza v článku 10 Charty základných práv Európskej únie.

(19)

Existuje dostatok vedeckých dôkazov, že stavovce sú cítiace bytosti, ktoré by preto mali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Plazy a obojživelníky však nepatria medzi zvieratá, ktoré sa bežne chovajú v Spoločenstve na hospodárske účely, a preto by nebolo vhodné ani primerané, aby patrili do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(20)

Mnohé metódy usmrcovania spôsobujú zvieratám bolesť. Omráčenie je preto potrebné na spôsobenie straty vedomia a citlivosti zvierat pred ich usmrtením alebo počas neho. Meranie straty vedomia a citlivosti zvieraťa je zložité a musí sa vykonať podľa vedecky schválenej metodiky. Na zhodnotenie účinnosti postupu v reálnych podmienkach by sa však malo vykonať monitorovanie prostredníctvom ukazovateľov.

(21)

Monitorovanie účinnosti omráčenia je založené predovšetkým na zhodnotení stavu vedomia a citlivosti zvierat. Vedomie zvieraťa je v podstate jeho schopnosť cítiť emócie a ovládať svoje pohyby. Okrem niektorých výnimiek, ako je znehybnenie elektrickým prúdom alebo iná vyvolaná paralýza, sa u zvieraťa predpokladá stav bezvedomia, ak stratí svoju prirodzenú pozíciu v stoji, nie je bdelé a nevykazuje žiadne známky pozitívnych ani negatívnych emócií, ako je strach alebo rozrušenie. Citlivosť zvieraťa je v podstate jeho schopnosť cítiť bolesť. Vo všeobecnosti sa zviera môže považovať za necitlivé, keď nevykazuje žiadne reflexy ani reakcie na podnety, ako je zvuk, pach, svetlo či fyzický kontakt.

(22)

S cieľom čeliť novým výzvam poľnohospodárskeho a mäsového priemyslu sa pravidelne vyvíjajú a ponúkajú na trhu nové metódy omračovania. Je preto dôležité poveriť Komisiu schválením nových metód omračovania, pričom je však potrebné zachovať jednotnú a vysokú úroveň ochrany zvierat.

(23)

Usmernenia Spoločenstva sú užitočným nástrojom na to, aby sa prevádzkovateľom podnikov a príslušným orgánom poskytli konkrétne informácie o parametroch, ktoré sa majú používať s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zvierat a zároveň zachovať rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov podnikov. Je preto potrebné poveriť Komisiu vypracovaním takýchto usmernení.

(24)

Niektoré metódy omračovania môžu v závislosti od ich použitia počas procesu zabíjania alebo usmrcovania spôsobiť smrť zvierat bez toho, aby zvieratá cítili bolesť, a minimalizovať ich strach alebo utrpenie. Iné metódy omračovania nemusia viesť k usmrteniu a zvieratá môžu počas ďalších bolestivých procesov nadobudnúť vedomie alebo citlivosť. Takéto metódy by sa preto mali doplniť inými technikami, ktoré vedú k istej smrti skôr ako sa zvieratá preberú. Preto je nevyhnutné stanoviť, ktoré metódy omračovania sa musia doplniť metódami usmrcovania.

(25)

Podmienky, za ktorých sa zvieratá omračujú, a výsledky takéhoto omračovania sa v skutočnosti líšia pre mnohé faktory. Výsledok omračovania by sa preto mal pravidelne posudzovať. Prevádzkovatelia podnikov by mali na tento účel určiť reprezentatívnu vzorku na kontrolu účinnosti svojich postupov omračovania, pričom by mali zohľadňovať homogénnosť skupiny zvierat a iné kritické faktory, ako je použité vybavenie a zapojený personál.

(26)

Môže sa ukázať, že niektoré postupy omračovania sú v prípade, ak sa uplatnia konkrétne kľúčové parametre, za každých okolností dostatočne spoľahlivé na neodvratné usmrtenie zvierat. V takýchto prípadoch by bola potreba kontroly omračovania zbytočná a neprimeraná. Preto je vhodné, aby sa v prípade, že existujú dostatočné vedecké dôkazy o tom, že daným postupom omračovania sa za určitých obchodných podmienok zabezpečí neodvratné usmrtenie všetkých zvierat, poskytla možnosť udeliť výnimky z povinnosti týkajúcej sa kontrol omračovania.

(27)

Dobré podmienky zvierat do veľkej miery ovplyvňuje každodenné riadenie prevádzky a spoľahlivé výsledky sa môžu dosiahnuť iba v prípade, že prevádzkovatelia podnikov vyvinú monitorovacie nástroje na vyhodnotenie účinkov prevádzky. Vo všetkých etapách výrobného cyklu by sa preto mali vyvinúť štandardné pracovné postupy a mali by byť založené na riziku. Mali by obsahovať jasné ciele, zodpovedné osoby, spôsob fungovania, merateľné kritériá, ako aj postupy monitorovania a zaznamenávania. Kľúčové parametre stanovené pre každú metódu omračovania by sa mali vymedziť tak, aby zabezpečovali riadne omráčenie všetkých zvierat, ktoré tomuto procesu podliehajú.

(28)

Podmienky zaobchádzania so zvieratami zlepšuje dobre vyškolený a zručný personál. Predpokladom spôsobilosti, pokiaľ ide o dobré podmienky zvierat, je znalosť základných modelov správania a potrieb dotknutých druhov zvierat, ako aj známok stavu vedomia a citlivosti. Potrebná je aj technická spôsobilosť, pokiaľ ide o používané omračovacie zariadenia. Malo by sa preto požadovať, aby personál vykonávajúci určité úkony zabíjania a osoby dozerajúce na sezónne usmrcovanie kožušinových zvierat, mali na úkony, ktoré vykonávajú, príslušné osvedčenie o spôsobilosti. Požadovať osvedčenia o spôsobilosti od iného personálu usmrcujúceho zvieratá by však bolo vzhľadom na sledované ciele neprimerané.

(29)

V súvislosti s personálom s niekoľkoročnými skúsenosťami sa môže predpokladať, že má určitú úroveň spôsobilosti. Pre takýto personál by sa preto malo v tomto nariadení uviesť prechodné ustanovenie týkajúce sa požiadavky mať osvedčenie o spôsobilosti.

(30)

Omračovacie zariadenia sú vyvinuté a navrhnuté tak, aby boli účinné za špecifických podmienok. Výrobcovia by preto mali používateľom poskytnúť podrobné inštrukcie týkajúce sa podmienok, za ktorých by sa malo zariadenie používať a uchovávať s cieľom zabezpečiť pre zvieratá optimálne podmienky.

(31)

Na zabezpečenie účinnosti by sa mali omračovacie a znehybňovacie zariadenia vhodne udržiavať. V prípade intenzívne používaného zariadenia môže byť potrebné nahradenie určitých jeho častí a dokonca aj v prípade zariadenia, ktoré sa používa príležitostne, sa môže jeho účinnosť znížiť z dôvodu korózie alebo iných faktorov súvisiacich s vplyvmi prostredia. Niektoré zariadenia je tiež potrebné presne kalibrovať. Prevádzkovatelia podnikov alebo akékoľvek osoby, ktoré sa zúčastňujú na usmrcovaní zvierat, by preto mali zaviesť postupy údržby takéhoto zariadenia.

(32)

Kvôli bezpečnosti prevádzkovateľov a na riadne uplatňovanie niektorých techník omračovania je potrebné zvieratá znehybniť. Znehybňovanie však pravdepodobne vyvoláva v zvieratách strach, a preto by sa malo uplatňovať čo najkratšie.

(33)

Pri zlyhaní postupov omračovania môžu zvieratá trpieť. Týmto nariadením by sa preto malo stanoviť, aby na minimalizovanie bolesti, strachu alebo utrpenia zvierat boli k dispozícii vhodné náhradné omračujúce zariadenia.

(34)

Rozsah zabíjania hydiny, králikov a zajacov na priamu dodávku malých množstiev mäsa konečným spotrebiteľom alebo miestnym maloobchodným prevádzkarňam, ktoré takéto mäso dodávajú priamo konečným spotrebiteľom, sa líši v závislosti od vnútroštátnych predpisov jednotlivých členských štátov, ktorými sa táto činnosť riadi v súlade s článkom 1 ods. 3 písm. d) a článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004. Je však dôležité zabezpečiť, aby sa aj na tieto činnosti uplatňovali určité minimálne požiadavky týkajúce sa dobrých podmienok zvierat.

(35)

Pokiaľ ide o zabíjanie niektorých iných kategórií zvierat na súkromnú domácu spotrebu, už existujú určité minimálne požiadavky Spoločenstva, ako napríklad predchádzajúce omráčenie, ako aj vnútroštátne predpisy. Preto je vhodné zabezpečiť, aby sa aj v tomto nariadení ustanovili minimálne pravidlá týkajúce sa dobrých podmienok zvierat.

(36)

V nariadení (ES) č. 854/2004 sa uvádza zoznam podnikov, z ktorých je do Spoločenstva povolený dovoz určitých produktov živočíšneho pôvodu. Na účely tohto zoznamu by sa mali vziať do úvahy všeobecné požiadavky a dodatočné požiadavky uplatniteľné na bitúnky stanovené v tomto nariadení.

(37)

Spoločenstvo sa usiluje propagovať vysoký štandard týkajúci sa dobrých životných podmienok populácií hospodárskych zvierat na celom svete, najmä v súvislosti s obchodom. Podporuje osobitné normy a odporúčania OIE týkajúce sa dobrých podmienok zvierat vrátane ich zabíjania. Tieto normy a odporúčania by sa mali brať do úvahy v prípade, keď je potrebné ustanoviť rovnocennosť s požiadavkami Spoločenstva podľa tohto nariadenia na účely dovozu.

(38)

Príručky osvedčených postupov vypracované organizáciami prevádzkovateľov podnikov sú cennými nástrojmi, ktoré pomáhajú prevádzkovateľom podnikov dodržiavať určité požiadavky ustanovené v tomto nariadení, ako je napríklad vytvorenie a zavedenie štandardných pracovných postupov.

(39)

Bitúnky a zariadenia, ktoré sa v nich používajú, sú navrhnuté pre osobitné kategórie zvierat a kapacity. Ak sa tieto kapacity prekročia alebo ak sa zariadenie použije na účely, na ktoré nebolo navrhnuté, má to negatívny vplyv na dobré podmienky zvierat. Informácie o týchto aspektoch by sa preto mali oznámiť príslušným orgánom a mali by byť súčasťou schvaľovacieho postupu pre bitúnky.

(40)

Pojazdné bitúnky znižujú potrebu prepravy zvierat na dlhé vzdialenosti a môžu preto prispieť k zabezpečeniu dobrých podmienok zvierat. Technické obmedzenia v prípade pojazdných bitúnkov sa však odlišujú od obmedzení stálych bitúnkov a v dôsledku toho môže byť potrebné upraviť technické pravidlá. V tomto nariadení by sa preto pre pojazdné bitúnky malo umožniť ustanovenie výnimiek z požiadaviek na usporiadanie, výstavbu a vybavenie bitúnkov. Do prijatia takýchto výnimiek je vhodné umožniť členským štátom, aby ustanovili alebo ponechali v platnosti vnútroštátne predpisy týkajúce sa pojazdných bitúnkov.

(41)

V oblasti výstavby, usporiadania a vybavenia bitúnkov dochádza pravidelne k vedeckému a technickému pokroku. Je preto dôležité poveriť Komisiu zmenou a doplnením požiadaviek na výstavbu, usporiadanie a vybavenie bitúnkov, pričom je však potrebné zachovať jednotnú a vysokú úroveň ochrany zvierat.

(42)

Usmernenia Spoločenstva sú užitočným nástrojom na to, aby sa prevádzkovateľom podnikov a príslušným orgánom poskytli konkrétne informácie o výstavbe, usporiadaní a vybavení bitúnkov s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zvierat a zároveň zachovať rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov podnikov. Je preto potrebné poveriť Komisiu, aby prijala takéto usmernenia.

(43)

Zabitie bez omráčenia si vyžaduje presné prerezanie hrdla ostrým nožom, aby sa minimalizovalo utrpenie. Okrem toho u zvierat, ktoré nie sú po prerezaní hrdla mechanicky znehybnené, sa často spomalí proces vykrvenia, čím sa zbytočne predlžuje utrpenie zvierat. Tento postup sa najčastejšie využíva pri zabíjaní hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Preto by sa prežúvavce zabíjané bez omráčenia mali jednotlivo a mechanicky znehybniť.

(44)

V oblasti zaobchádzania so zvieratami a ich znehybňovania na bitúnkoch dochádza pravidelne k vedeckému a technickému pokroku. Je preto dôležité poveriť Komisiu zmenou a doplnením požiadaviek na zaobchádzanie so zvieratami a ich znehybňovanie pred zabitím, pričom je však potrebné zachovať jednotnú a vysokú úroveň ochrany zvierat.

(45)

Usmernenia Spoločenstva sú užitočným nástrojom na to, aby sa prevádzkovateľom podnikov a príslušným orgánom poskytli konkrétne informácie o zaobchádzaní so zvieratami a ich znehybňovaní pred zabitím s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zvierat a zároveň zachovať rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov podnikov. Je preto potrebné, aby Spoločenstvo poverilo Komisiu prijať takéto usmernenia.

(46)

Zo skúseností získaných v niektorých členských štátoch vyplýva, že vymenovanie špecificky kvalifikovanej osoby ako pracovníka zodpovedného za dobré podmienky zvierat s cieľom koordinovať a sledovať vykonávanie pracovných postupov zohľadňujúcich dobré podmienky zvierat na bitúnkoch, znamenalo z hľadiska dobrých podmienok pozitívny prínos. Toto opatrenie by sa preto malo uplatňovať v celom Spoločenstve. Pracovník zodpovedný za dobré podmienky zvierat by mal mať dostatočnú autoritu a technickú spôsobilosť na poskytovanie vhodných usmernení pre obsluhu linky bitúnku.

(47)

V prípade malých bitúnkov, ktoré uskutočňujú prevažne priamy predaj potravín konečnému spotrebiteľovi, sa na vykonávanie všeobecných zásad tohto nariadenia nepožaduje zložitý systém riadenia. Požiadavka mať pracovníka zodpovedného za dobré podmienky zvierat by preto bola vzhľadom na sledované ciele v týchto prípadoch neprimeraná a v tomto nariadení by sa pre takéto bitúnky mala stanoviť výnimka z tejto požiadavky.

(48)

S depopuláciou býva často spojené krízové riadenie s paralelnými prioritami, ako sú zdravie zvierat, verejné zdravie, životné prostredie alebo dobré podmienky zvierat. Hoci je dôležité, aby sa vo všetkých etapách procesu depopulácie dodržali pravidlá týkajúce sa dobrých podmienok zvierat, za výnimočných okolností sa môže stať, že dodržanie týchto pravidiel môže ohroziť ľudské zdravie alebo môže značne spomaliť postup eradikácie choroby, čím sa viac zvierat vystaví chorobe a smrti.

(49)

Ak si teda situácia, pokiaľ ide o zdravie zvierat, vyžaduje núdzové usmrtenie zvierat a/alebo keď pre tieto zvieratá neexistujú žiadne vhodné alternatívy na poskytnutie optimálnych životných podmienok, príslušným orgánom by sa mala v individuálnych prípadoch povoliť výnimka z určitých ustanovení tohto nariadenia. Takéto výnimky by však nemali nahrádzať náležité plánovanie. Na tento účel by sa mala zvýšiť úroveň plánovania a dobré podmienky zvierat by sa mali vhodne začleniť do pohotovostných plánov pre nákazlivé choroby.

(50)

Na účely postupov nahlasovania chorôb zvierat sa informácie o vypuknutí chorôb v súlade so smernicou Rady 82/894/EHS z 21. decembra 1982 o hlásení chorôb zvierat v rámci Spoločenstva (9) oznamujú prostredníctvom systému oznamovania chorôb zvierat (ADNS). V súčasnosti ADNS neposkytuje konkrétne informácie o dobrých podmienkach zvierat, ale v budúcnosti sa táto funkcia môže pridať. V dôsledku toho by sa na účely plánovania ďalšieho vývoja ADNS malo predpokladať ustanovenie výnimky z oznamovacej povinnosti týkajúcej sa dobrých podmienok zvierat v prípade depopulácie.

(51)

Moderné omračovacie a znehybňovacie zariadenia sú čoraz zložitejšie a sofistikovanejšie a vyžadujú si špecifické odborné znalosti a analýzu. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby sa príslušnému orgánu poskytla dostatočná vedecká podpora, na ktorú by mohli zodpovední pracovníci odkazovať, keď je potrebné posúdiť zariadenia alebo metódy na omračovanie zvierat.

(52)

Účinnosť každej metódy omračovania je založená na kontrole kľúčových parametrov a jej pravidelnom hodnotení. S cieľom poskytnúť prevádzkovateľom podnikov náležité usmernenie v oblasti dobrých podmienok zvierat je dôležité vytvárať príručky osvedčených postupov o pracovných postupoch a postupoch monitorovania používaných pri usmrcovaní zvierat. Hodnotenie takýchto príručiek si vyžaduje vedecké znalosti, praktické skúsenosti a kompromisy medzi zainteresovanými stranami. Túto úlohu by preto v každom štáte malo vykonávať referenčné centrum alebo sieť v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami.

(53)

Vydávanie osvedčení o spôsobilosti by sa malo uskutočňovať jednotným spôsobom. Orgány alebo subjekty vydávajúce osvedčenia o spôsobilosti by sa preto mali akreditovať podľa jednotných noriem, ktoré by sa mali vedecky posudzovať. V rovnakom duchu by aj subjekt poskytujúci vedeckú podporu v súlade s článkom 20 mal v prípade potreby poskytovať stanovisko ku spôsobilosti a vhodnosti orgánov alebo subjektov vydávajúcich osvedčenia o spôsobilosti.

(54)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa stanovuje, že v prípade nesúladu, najmä pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa dobrých podmienok, má príslušný orgán prijať určité opatrenia. Je preto potrebné stanoviť iba prijatie dodatočných opatrení špecifických pre toto nariadenie.

(55)

V nariadení (ES) č. 178/2002 sa ustanovuje, že EFSA v záujme uľahčenia vedeckej spolupráce, výmeny informácií, vypracovávania a realizácie spoločných projektov, ako aj výmeny skúseností a najlepších postupov v oblasti potravinového práva podporuje vytváranie sietí organizácií fungujúcich v oblasti jeho pôsobnosti.

(56)

Vydávanie osvedčení o spôsobilosti a kurzy odbornej prípravy by sa mali uskutočňovať jednotným spôsobom. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť povinnosti členských štátov v tejto súvislosti a podmienky, za ktorých sa majú osvedčenia o spôsobilosti vydávať, pozastavovať alebo odnímať.

(57)

Európski občania očakávajú, že počas zabíjania zvierat sa budú dodržiavať aspoň minimálne pravidlá v súvislosti s dobrými podmienkami zvierat. V niektorých oblastiach postoj k zvieratám závisí aj od vnímania v danej krajine a v niektorých členských štátoch existuje požiadavka na zachovanie alebo prijatie rozsiahlejších pravidiel, ako sú pravidlá schválené na úrovni Spoločenstva. V záujme zvierat a pod podmienkou, že to neovplyvní fungovanie vnútorného trhu, je vhodné, aby sa členským štátom poskytla určitá pružnosť na zachovanie alebo v určitých špecifických oblastiach i prijatie rozsiahlejších vnútroštátnych predpisov.

Dôležité je, aby sa zabezpečilo, že členské štáty tieto predpisy nepoužijú spôsobom, ktorý by mal vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu.

(58)

V niektorých oblastiach v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia potrebuje Rada pred stanovením podrobných pravidiel ďalšie vedecké, sociálne a ekonomické informácie, a to konkrétne v prípade chovaných rýb a v súvislosti so znehybňovaním dobytka prevrátením. V dôsledku toho je potrebné, aby Komisia tieto informácie poskytla Rade predtým, ako v predmetných oblastiach tohto nariadenia navrhne akékoľvek zmeny a doplnenia.

(59)

Usporiadanie, výstavba a vybavenie bitúnkov si vyžadujú dlhodobé plánovanie a investície. V tomto nariadení by sa preto malo stanoviť vhodné prechodné obdobie na zohľadnenie času potrebného na to, aby sa odvetvie prispôsobilo zodpovedajúcim požiadavkám stanoveným v tomto nariadení. Počas takéhoto obdobia by sa mali naďalej uplatňovať požiadavky smernice 93/119/ES, ktoré sa vzťahujú na usporiadanie, výstavbu a vybavenie bitúnkov.

(60)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(61)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečenie harmonizovaného prístupu v súvislosti s normami týkajúcimi sa dobrých podmienok zvierat počas usmrcovania, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v uvedenom článku je potrebné a vhodné na dosiahnutie uvedeného cieľa stanoviť osobitné pravidlá pre usmrcovanie zvierat na produkciu potravín, vlny, kože, kožušín alebo iných produktov, ako aj pravidlá pre súvisiace úkony. Toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(62)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (10),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa ustanovujú pravidlá pre usmrcovanie zvierat rozmnožovaných alebo chovaných na produkciu potravín, vlny, kože, kožušín alebo iných produktov, ako aj pre usmrcovanie zvierat na účely depopulácie a súvisiace úkony.

Pokiaľ však ide o ryby, uplatňujú sa iba požiadavky ustanovené v článku 3 ods. 1

2.   Kapitola II okrem článku 3 ods. 1 a 2, kapitola III a kapitola IV okrem článku 19 sa neuplatňujú v prípade núdzového usmrtenia mimo bitúnku alebo v prípade, že by dodržanie týchto ustanovení malo za následok priame a závažné riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí.

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje:

a)

pri usmrcovaní zvierat:

i)

počas vedeckých pokusov vykonávaných pod dohľadom príslušného orgánu;

ii)

počas poľovníckych činností alebo rekreačného rybolovu;

iii)

počas kultúrnych alebo športových podujatí;

b)

na hydinu, králiky a zajace zabité mimo bitúnku ich vlastníkom na jeho súkromnú domácu spotrebu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„usmrtenie“ je akýkoľvek zámerne vyvolaný proces, ktorý spôsobí smrť zvieraťa;

b)

„súvisiace úkony“ sú úkony, ako je zaobchádzanie so zvieratami, ustajnenie, znehybnenie, omráčenie a vykrvenie zvierat, ktoré sa uskutočňuje v kontexte a na mieste, kde sa majú usmrtiť;

c)

„zviera“ je každý stavovec okrem plazov a obojživelníkov;

d)

„núdzové usmrtenie“ je usmrtenie zvierat, ktoré sú zranené alebo majú chorobu spojenú so silnou bolesťou alebo utrpením, a ak neexistuje iná praktická možnosť zmierniť túto bolesť alebo utrpenie;

e)

„ustajnenie“ je držanie zvierat v stajniach, ohradách, zastrešených priestoroch alebo na poliach v súvislosti s úkonmi na bitúnkoch alebo v ich rámci;

f)

„omráčenie“ znamená akýkoľvek zámerne vyvolaný postup, ktorý bezbolestne spôsobí stratu vedomia a citlivosti, vrátane akéhokoľvek postupu spôsobujúceho okamžitú smrť;

g)

„náboženský rituál“ je súbor úkonov súvisiacich so zabitím zvierat, ktorý je stanovený určitým náboženstvom;

h)

„kultúrne alebo športové podujatia“ sú podujatia, ktoré hlavne a prevažne súvisia s dlhodobo ustálenými kultúrnymi tradíciami alebo športovými aktivitami vrátane pretekov alebo iných foriem súťaží, v prípade ktorých nedochádza k produkcii mäsa alebo iných živočíšnych produktov alebo pri ktorých je takáto produkcia okrajová v porovnaní so samotným podujatím a nie je z ekonomického hľadiska významná;

i)

„štandardné pracovné postupy“ znamenajú súbor písomných pokynov zameraných na dosiahnutie jednotného výkonu špecifickej funkcie alebo normy;

j)

„zabíjanie“ je usmrcovanie zvierat určených na ľudskú spotrebu;

k)

„bitúnok“ je akákoľvek prevádzkareň používaná na zabíjanie suchozemských zvierat, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 853/2004;

l)

„prevádzkovateľ podniku“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá riadi podnik uskutočňujúci usmrcovanie zvierat alebo akékoľvek súvisiace úkony, ktoré patria do rozsahu tohto nariadenia;

m)

„kožušinové zvieratá“ sú cicavce chované primárne na produkciu kožušín, ako sú norky, tchory, líšky, medvedíky čistotné, nutrie a činčily;

n)

„depopulácia“ je proces usmrcovania zvierat z dôvodov verejného zdravia, zdravia zvierat, dobrých podmienok zvierat alebo životného prostredia pod dohľadom príslušného orgánu;

o)

„hydina“ sú vtáky z farmových chovov vrátane vtákov, ktoré sa nepovažujú za domáce vtáky, ale ktoré sa chovajú ako domáce zvieratá, okrem pštrosotvarých;

p)

„znehybnenie“ je použitie akéhokoľvek postupu určeného na obmedzenie pohybu zvieraťa, aby sa umožnilo jeho účinné omráčenie a usmrtenie, pričom sa ušetrí akejkoľvek bolesti, akéhokoľvek strachu alebo rozrušenia, ktorým sa dá vyhnúť;

q)

„príslušný orgán“ je ústredný orgán členského štátu, ktorý je príslušný zabezpečovať dodržiavanie požiadaviek tohto nariadenia alebo akýkoľvek iný orgán, na ktorý tento ústredný orgán túto právomoc delegoval;

r)

„poškodenie mozgu“ je potrhanie tkaniva centrálnej nervovej sústavy a miechy prostredníctvom podlhovastého tyčového nástroja vloženého do lebečnej dutiny.

KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Článok 3

Všeobecné požiadavky na usmrcovanie a súvisiace úkony

1.   Počas usmrcovania a súvisiacich úkonov sa zvieratá ušetria akejkoľvek bolesti, strachu alebo utrpenia, ktorým sa dá vyhnúť.

2.   Na účely odseku 1 prijmú prevádzkovatelia podnikov potrebné opatrenia najmä na zabezpečenie toho, aby zvieratá:

a)

mali fyzické pohodlie a ochranu, najmä tým, že sú čisté, držané v primeraných teplotných podmienkach a chránené pred pádom alebo pošmyknutím;

b)

boli chránené pred zranením;

c)

boli ustajnené a zaobchádzalo sa s nimi s ohľadom na ich bežné správanie;

d)

nepreukazovali známky bolesti alebo strachu, ktorým sa dá vyhnúť, a aby nevykazovali neobvyklé správanie;

e)

netrpeli v dôsledku dlhodobejšieho odňatia krmiva alebo vody;

f)

boli chránené pred stykom s inými zvieratami, ktorému sa dá vyhnúť a ktorý by mohol narušiť ich dobré podmienky.

3.   Priestory používané na usmrcovanie a súvisiace úkony sa navrhnú, vybudujú, udržiavajú a prevádzkujú tak, aby sa zabezpečil súlad s požiadavkami stanovenými v odsekoch 1 a 2 za očakávaných podmienok činnosti zariadenia počas celého roku.

Článok 4

Metódy omračovania

1.   Zvieratá sa usmrcujú iba po omráčení v súlade s metódami a konkrétnymi požiadavkami súvisiacimi s uplatňovaním týchto metód, ktoré sú stanovené v prílohe I. Strata vedomia a citlivosti sa musí udržať až do smrti zvieraťa.

Po metódach uvedených v prílohe I, ktoré nemajú za následok okamžitú smrť (ďalej len „jednoduché omráčenie“), musí čo najrýchlejšie nasledovať postup, ktorý spôsobí smrť, akým je napr. vykrvenie, poškodenie mozgu, usmrtenie elektrickým prúdom alebo dlhšie trvajúca anoxia.

2.   Príloha I sa môže zmeniť a doplniť na základe stanoviska EFSA a v súlade s postupom uvedeným článku 25 ods. 2 tak, aby sa zohľadnil vedecký a technický pokrok.

Takýmito zmenami a doplneniami sa pre zvieratá musia zabezpečiť aspoň také podmienky, ako sú podmienky, ktoré zabezpečujú existujúce metódy.

3.   Usmernenia Spoločenstva týkajúce sa metód stanovených v prílohe I sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2.

4.   V prípade zvierat, ktoré majú byť zabité osobitným spôsobom podľa náboženských rituálov, sa požiadavky odseku 1 neuplatnia za predpokladu, že sa zabitie uskutoční na bitúnku.

Článok 5

Kontroly omráčenia

1.   Prevádzkovatelia podnikov zabezpečia, aby osoby zodpovedné za omračovanie alebo iný určený personál vykonávali pravidelné kontroly, aby sa zabezpečilo, že zvieratá v období medzi koncom procesu omračovania a smrťou nepreukazujú žiadne známky vedomia alebo citlivosti.

Takéto kontroly sa vykonávajú na dostatočne reprezentatívnej vzorke zvierat a ich frekvencia sa stanoví s ohľadom na výsledok predchádzajúcich kontrol a všetkých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť účinnosť procesu omračovania.

Ak výsledok kontroly ukáže, že zviera nie je riadne omráčené, osoba zodpovedná za omračovanie okamžite prijme primerané opatrenia vymedzené v štandardných pracovných postupoch vypracovaných v súlade s článkom 6 ods. 2.

2.   Ak sa na účely článku 4 ods. 4 zvieratá usmrcujú bez predchádzajúceho omračovania, osoby zodpovedné za zabíjanie vykonajú systematické kontroly, aby sa zabezpečilo, že zvieratá pred ukončením znehybnenia nepreukazujú žiadne známky vedomia alebo citlivosti a pred úpravou či obarením žiadne známky života.

3.   Na účely odsekov 1 a 2 môžu prevádzkovatelia podnikov použiť kontrolné postupy stanovené v príručkách osvedčených postupov uvedených v článku 13.

4.   Vo vhodných prípadoch možno na zohľadnenie vysokej úrovne spoľahlivosti niektorých metód omračovania a na základe stanoviska EFSA prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 výnimky z požiadaviek stanovených v odseku 1.

Článok 6

Štandardné pracovné postupy

1.   Prevádzkovatelia podnikov plánujú usmrcovanie zvierat a súvisiace úkony vopred a vykonávajú ich v súlade so štandardnými pracovnými postupmi.

2.   Prevádzkovatelia podnikov vypracujú a uplatňujú takéto štandardné pracovné postupy s cieľom zabezpečiť, aby sa usmrcovanie a súvisiace úkony uskutočňovali v súlade s článkom 3 ods. 1.

Pokiaľ ide o omračovanie, v štandardných pracovných postupoch sa:

a)

zohľadnia odporúčania výrobcov;

b)

pre každú použitú metódu omračovania na základe dostupných vedeckých dôkazov vymedzia kľúčové parametre ustanovené v kapitole I prílohy I, ktorými sa zabezpečí účinnosť danej metódy na omráčenie zvierat;

c)

vymedzia opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade, ak sa na základe kontroly uvedenej v článku 5 zistí, že zviera nie je riadne omráčené, alebo ak zviera zabíjané v súlade s článkom 4 ods. 4 stále prejavuje známky života.

3.   Na účely odseku 2 tohto článku môže prevádzkovateľ podniku použiť štandardné pracovné postupy opísané v príručkách osvedčených postupov uvedených v článku 13.

4.   Prevádzkovatelia podnikov poskytnú štandardné pracovné postupy príslušnému orgánu na požiadanie.

Článok 7

Úroveň spôsobilosti a osvedčenie o spôsobilosti

1.   Usmrcovanie a súvisiace úkony vykonávajú iba osoby s príslušnou úrovňou spôsobilosti na túto činnosť bez toho, aby zvieratám spôsobili akúkoľvek bolesť, strach či utrpenie, ktorým sa dá vyhnúť.

2.   Prevádzkovatelia podnikov zabezpečia, aby nasledujúce úkony spojené so zabíjaním vykonávali iba osoby, ktoré vlastnia osvedčenie o spôsobilosti na takéto úkony, ako sa ustanovuje v článku 21, ktorým sa preukazuje ich spôsobilosť na ich vykonávanie v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia:

a)

zaobchádzanie so zvieratami a starostlivosť o ne pred ich znehybnením;

b)

znehybnenie zvierat na účely omráčenia alebo zabitia;

c)

omráčenie zvierat;

d)

posúdenie účinného omráčenia;

e)

zavesenie alebo zdvihnutie živých zvierat;

f)

vykrvenie živých zvierat;

g)

zabíjanie v súlade s článkom 4 ods. 4.

3.   Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť stanovená v odseku 1 tohto článku, sa usmrcovanie kožušinových zvierat vykonáva v prítomnosti a pod priamym dohľadom osoby, ktorá vlastní osvedčenie o spôsobilosti, ako sa uvádza v článku 21, vydané na všetky úkony vykonávané pod jej dohľadom. Prevádzkovatelia kožušinových fariem vopred oznámia termín usmrcovania zvierat príslušnému orgánu.

Článok 8

Návod na použitie omračovacích a znehybňovacích zariadení

Výrobky predávané alebo propagované ako znehybňovacie alebo omračovacie zariadenia sa predávajú len vtedy, ak je k ním pripojený príslušný návod týkajúci sa ich použitia spôsobom, ktorým sa zabezpečia optimálne podmienky zvierat. Výrobcovia tento návod zverejnia aj na internete.

V návode sa stanovia najmä:

a)

druhy, kategórie, počty a/alebo hmotnosť zvierat, pre ktoré je zariadenie určené;

b)

odporúčané parametre zodpovedajúce rôznym okolnostiam použitia vrátane kľúčových parametrov stanovených v kapitole I prílohy I;

c)

v prípade omračovacích zariadení metóda na monitorovanie účinnosti zariadení, pokiaľ ide o súlad s pravidlami ustanovenými v tomto nariadení;

d)

odporúčania na údržbu a v prípade potreby i kalibráciu omračovacích zariadení.

Článok 9

Použitie omračovacích a znehybňovacích zariadení

1.   Prevádzkovatelia podnikov zabezpečia, aby všetky zariadenia používané na znehybňovanie alebo omračovanie zvierat udržiavali a kontrolovali v súlade s návodom výrobcu osoby vyškolené konkrétne na tento účel.

Prevádzkovatelia podnikov vypracujú záznamy o údržbe. Tieto záznamy uchovávajú aspoň rok a na požiadanie ich poskytnú príslušnému orgánu.

2.   Prevádzkovatelia podnikov zabezpečia, aby bolo počas úkonov omračovania na mieste okamžite k dispozícii vhodné náhradné zariadenie, ktoré sa použije v prípade zlyhania pôvodne použitého omračovacieho zariadenia. Náhradná metóda sa môže od pôvodne použitej metódy líšiť.

3.   Prevádzkovatelia podnikov zabezpečia, aby sa zvieratá neumiestňovali do znehybňovacieho zariadenia vrátane zariadení na znehybnenie hlavy, kým nie je osoba zodpovedná za omráčenie alebo vykrvenie pripravená čo najrýchlejšie ich omráčiť alebo vykrviť.

Článok 10

Súkromná domáca spotreba

Na zabíjanie iných zvierat ako hydiny, králikov a zajacov a na súvisiace úkony mimo bitúnku, ktoré vykonáva na účely súkromnej domácej spotreby ich majiteľ alebo osoba, za ktorú je majiteľ zodpovedný a ktorá koná pod jeho dohľadom, sa vzťahujú len požiadavky článku 3 ods. 1, článku 4 ods. 1 a článku 7 ods. 1.

Na zabíjanie iných zvierat ako hydiny, králikov a zajacov, ošípaných, oviec a kôz mimo bitúnku, ktoré vykonáva na účely súkromnej domácej spotreby ich majiteľ alebo osoba, za ktorú je majiteľ zodpovedný a ktorá koná pod jeho dohľadom, sa však vzťahujú aj požiadavky ustanovené v článku 15 ods. 3 a v bodoch 1.8 až 1.11, 3.1 a, pokiaľ ide o jednoduché omračovanie, aj v bode 3.2 prílohy III.

Článok 11

Priama dodávka malých množstiev hydiny, králikov a zajacov

1.   Na zabíjanie iných zvierat ako hydiny, králikov a zajacov na farme na účely priamej dodávky malých množstiev mäsa od výrobcu konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkarňam, ktoré takéto mäso dodávajú priamo konečnému spotrebiteľovi vo forme čerstvého mäsa, sa vzťahujú len požiadavky článku 3 ods. 1, článku 4 ods. 1 a článku 7 ods. 1, a to pod podmienkou, že počet zvierat zabitých na farme neprekročí maximálny počet zvierat, ktorý sa ustanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2.

2.   Ak tento počet prekročí maximálny počet uvedený v prvom odseku tohto článku, na zabíjanie takýchto zvierat sa uplatnia požiadavky ustanovené v kapitolách II a III tohto nariadenia.

Článok 12

Dovoz z tretích krajín

Požiadavky ustanovené v kapitolách II a III tohto nariadenia sa uplatňujú na účely článku 12 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 854/2004.

Zdravotné osvedčenie, ktoré sprevádza mäso dovezené z tretích krajín, sa doplní atestom potvrdzujúcim, že boli splnené požiadavky, ktoré sú aspoň rovnocenné požiadavkám ustanoveným v kapitolách II a III tohto nariadenia.

Článok 13

Vypracovanie a zverejňovanie príručiek osvedčených postupov

1.   Členské štáty podporujú vypracovanie a zverejňovanie príručiek osvedčených postupov na uľahčenie vykonávania tohto nariadenia.

2.   Po zostavení uvedených príručiek osvedčených postupov ich organizácie prevádzkovateľov podnikov vypracujú a zverejnia, pričom:

a)

sa radia so zástupcami mimovládnych organizácií, príslušnými orgánmi a inými zainteresovanými stranami;

b)

zohľadnia vedecké stanoviská uvedené v článku 20 ods. 1 písm. c).

3.   Príslušný orgán posúdi príručky osvedčených postupov, aby sa zabezpečilo, že sa vypracovali v súlade s odsekom 2 a že sú v súlade s existujúcimi usmerneniami Spoločenstva.

4.   V prípade, že prevádzkovatelia podnikov nepredložia príručky osvedčených postupov, príslušný orgán môže vypracovať a zverejniť svoje vlastné príručky osvedčených postupov.

5.   Členské štáty postúpia Komisii všetky príručky osvedčených postupov potvrdené príslušným orgánom. Komisia zriadi a prevádzkuje registračný systém takýchto príručiek a sprístupní ho členským štátom.

KAPITOLA III

DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA BITÚNKY

Článok 14

Usporiadanie, výstavba a vybavenie bitúnkov

1.   Prevádzkovatelia podnikov zabezpečia, aby usporiadanie, stavba bitúnkov a vybavenie, ktoré sa v nich používa, spĺňali pravidlá stanovené v prílohe II.

2.   Na účely tohto nariadenia predložia prevádzkovatelia podnikov na požiadanie príslušnému orgánu uvedenému v článku 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 v prípade každého bitúnku aspoň tieto informácie:

a)

maximálny počet zvierat za hodinu pre každú linku bitúnku;

b)

kategórie zvierat a hmotnosť, pre ktoré sa môžu použiť dostupné omračovacie a znehybňovacie zariadenia;

c)

maximálnu kapacitu každého priestoru na ustajnenie.

Príslušný orgán posúdi pri schvaľovaní bitúnku informácie, ktoré mu prevádzkovateľ predložil v súlade s prvým pododsekom.

3.   V súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 sa môžu prijať:

a)

výnimky z pravidiel stanovených v prílohe II v prípade mobilných bitúnkov;

b)

zmeny a doplnenia nevyhnutné na úpravu prílohy II vzhľadom na vedecký a technický pokrok.

Do prijatia výnimiek uvedených v písmene a) prvého pododseku môžu členské štáty ustanoviť alebo ponechať v platnosti vnútroštátne predpisy, ktoré sa vzťahujú na pojazdné bitúnky.

4.   Usmernenia Spoločenstva na vykonávanie odseku 2 tohto článku a prílohy II sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2.

Článok 15

Zaobchádzanie so zvieratami a ich znehybňovanie na bitúnkoch

1.   Prevádzkovatelia podnikov zabezpečia dodržiavanie prevádzkových pravidiel pre bitúnky stanovených v prílohe III.

2.   Prevádzkovatelia podnikov zabezpečia, aby sa všetky zvieratá usmrtené v súlade s článkom 4 ods. 4 bez predchádzajúceho omráčenia jednotlivo znehybnili; prežúvavce sa znehybnia mechanicky.

Nesmú sa používať systémy, ktorými sa hovädzí dobytok znehybňuje prevrátením alebo inou neprirodzenou polohou, okrem prípadov, keď sa zvieratá zabíjajú v súlade s článkom 4 ods. 4 a za predpokladu, že sa opatria zariadením, ktoré znemožňuje bočný i vertikálny pohyb hlavy zvieraťa a dá sa prispôsobiť jeho veľkosti.

3.   Zakazujú sa tieto metódy znehybňovania:

a)

zavesenie alebo zdvíhanie zvierat pri vedomí;

b)

mechanické upínanie alebo uväzovanie nôh zvierat;

c)

preťatie miechy napríklad použitím noža alebo dýky;

d)

použitie elektrického prúdu na znehybnenie zvieraťa, ktoré ho za kontrolovaných podmienok neomráči ani nezabije, najmä akékoľvek použitie elektrického prúdu, ktoré nedosiahne mozog.

Písmená a) a b) sa však nevzťahujú na závesné háky používané v prípade hydiny.

4.   Príloha III sa môže zmeniť a doplniť v súlade s postupom uvedeným článku 25 ods. 2 tak, aby sa zohľadnil vedecký a technický pokrok vrátane stanoviska EFSA.

5.   Usmernenia Spoločenstva na vykonávanie pravidiel stanovených v prílohe III sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2.

Článok 16

Monitorovanie postupov na bitúnkoch

1.   Na účely článku 5 prevádzkovatelia podnikov zavedú a vykonávajú vhodné postupy monitorovania na bitúnkoch.

2.   V postupoch monitorovania ustanovených v odseku 1 tohto článku sa opíšu spôsoby, akými sa majú vykonať kontroly uvedené v článku 5, a uvedú sa v nich aspoň:

a)

mená osôb zodpovedných za postup monitorovania;

b)

ukazovatele určené na zisťovanie známok bezvedomia a vedomia alebo citlivosti u zvierat; ukazovatele určené na odhalenie absencie známok života pri zvieratách zabitých v súlade s článkom 4 ods. 4;

c)

kritériá na určenie toho, či sú výsledky na základe ukazovateľov uvedených v písmene b) uspokojivé;

d)

okolnosti a/alebo čas, kedy sa musí monitorovanie uskutočniť;

e)

počet zvierat v každej vzorke, ktoré sa majú počas monitorovania skontrolovať;

f)

vhodné postupy, aby sa v prípade nesplnenia kritérií uvedených v písmene c) úkony spojené s omračovaním alebo usmrcovaním prehodnotili s cieľom identifikovať príčiny akýchkoľvek nedostatkov a potrebné zmeny, ktoré sa majú pri týchto úkonoch vykonať.

3.   Prevádzkovatelia podnikov zavedú konkrétny postup monitorovania pre každú linku bitúnku.

4.   Vo frekvencii kontrol sa zohľadnia hlavné rizikové faktory, ako sú zmeny týkajúce sa druhov alebo veľkosti zabíjaných zvierat alebo organizácie práce personálu, a stanoví sa tak, aby zabezpečila vysoko spoľahlivé výsledky.

5.   Na účely odsekov 1 až 4 tohto článku môžu prevádzkovatelia podnikov použiť postupy monitorovania stanovené v príručkách osvedčených postupov uvedených v článku 13.

6.   Usmernenia Spoločenstva týkajúce sa postupov monitorovania na bitúnkoch sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2.

Článok 17

Pracovník zodpovedný za dobré podmienky zvierat

1.   Prevádzkovatelia podnikov vymenujú v každom bitúnku pracovníka zodpovedného za dobré podmienky zvierat, ktorý im bude v danom bitúnku pomáhať pri zabezpečovaní dodržiavania pravidiel ustanovených v tomto nariadení.

2.   Pracovník zodpovedný za dobré podmienky zvierat je priamo zodpovedný prevádzkovateľovi podniku a priamo mu podáva správy o záležitostiach týkajúcich sa dobrých podmienok zvierat. Môže vyžadovať, aby personál bitúnku uskutočnil akékoľvek nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania pravidiel ustanovených v tomto nariadení.

3.   Povinnosti pracovníka zodpovedného za dobré podmienky zvierat sa stanovia v štandardných pracovných postupoch bitúnku a príslušný personál musí byť o nich účinne informovaný.

4.   Pracovník zodpovedný za dobré podmienky zvierat je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti uvedeného v článku 21 vydaného na všetky úkony uskutočňované na bitúnkoch, za ktoré je zodpovedný.

5.   Pracovník zodpovedný za dobré podmienky zvierat zaznamenáva opatrenia prijaté na účely zlepšenia podmienok zvierat na bitúnku, na ktorom vykonáva svoju činnosť. Takéto záznamy sa uchovávajú aspoň jeden rok a na požiadanie sa sprístupnia príslušnému orgánu.

6.   Odseky 1 až 5 sa nevzťahujú na bitúnky, na ktorých sa ročne zabije menej ako 1 000 dobytčích jednotiek cicavčích druhov alebo 150 000 vtákov alebo králikov.

Na účely prvého pododseku je „dobytčia jednotka“ štandardná merná jednotka, ktorá umožňuje agregáciu rôznych kategórií hospodárskych zvierat, aby sa umožnilo ich porovnávanie.

Pri uplatňovaní prvého pododseku používajú členské štáty tieto prepočtové koeficienty:

a)

dospelý hovädzí dobytok v zmysle nariadenia (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (11) a koňovité zvieratá: 1 dobytčia jednotka;

b)

ostatný hovädzí dobytok: 0,50 dobytčej jednotky;

c)

ošípané so živou hmotnosťou viac ako 100 kg: 0,20 dobytčej jednotky;

d)

ostatné ošípané: 0,15 dobytčej jednotky;

e)

ovce a kozy: 0,10 dobytčej jednotky;

f)

jahňatá, kozľatá a ciciaky so živou hmotnosťou menej ako 15 kg: 0,05 dobytčej jednotky.

KAPITOLA IV

DEPOPULÁCIA A NÚDZOVÉ USMRCOVANIE

Článok 18

Depopulácia

1.   Príslušný orgán zodpovedný za depopuláciu vypracuje pred jej začatím akčný plán, aby sa zabezpečilo dodržiavanie pravidiel stanovených v tomto nariadení.

Do pohotovostných plánov požadovaných podľa právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa zdravia zvierat sa začlenia najmä plánované metódy omračovania a usmrcovania a zodpovedajúce štandardné pracovné postupy na zabezpečenie dodržiavania pravidiel stanovených v tomto nariadení, a to na základe hypotézy o veľkosti a umiestnení predpokladaných ohnísk uvedenej v pohotovostnom pláne.

2.   Príslušný orgán:

a)

zabezpečí, aby sa takéto úkony vykonávali v súlade s akčným plánom uvedeným v odseku 1;

b)

prijme všetky vhodné opatrenia na zachovanie najlepších možných podmienok zvierat.

3.   Na účely tohto článku a za mimoriadnych okolností môže príslušný orgán udeliť výnimky z jedného alebo viacerých ustanovení tohto nariadenia, ak sa domnieva, že dodržanie daných ustanovení by mohlo ovplyvniť zdravie ľudí alebo významne spomaliť proces eradikácie choroby.

4.   Do 30. júna každého roku príslušný orgán uvedený v odseku 1 zašle Komisii správu o depopuláciách vykonaných v predchádzajúcom roku a zverejní ich na internete.

Táto správa musí za každú depopuláciu obsahovať predovšetkým:

a)

dôvody depopulácie;

b)

počet a druhy usmrtených zvierat;

c)

použité metódy omračovania a usmrcovania;

d)

opis vzniknutých problémov a prípadne nájdených riešení na zmiernenie alebo minimalizovanie utrpenia dotknutých zvierat;

e)

akúkoľvek výnimku udelenú v súlade s odsekom 3.

5.   Usmernenia Spoločenstva na vypracovanie a vykonávanie akčných plánov týkajúcich sa depopulácie sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2.

6.   Podľa potreby sa na účely zohľadnenia informácií, ktoré sa získajú v ADNS, môže v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 prijať výnimka z povinnosti podávať správu ustanovenej v odseku 4 tohto článku.

Článok 19

Núdzové usmrcovanie

V prípade núdzového usmrcovania prijme chovateľ príslušných zvierat všetky potrebné opatrenia na čo najskoršie usmrtenie zvierat.

KAPITOLA V

PRÍSLUŠNÝ ORGÁN

Článok 20

Vedecká podpora

1.   Každý členský štát zabezpečí dostupnosť nezávislej vedeckej podpory na pomoc príslušným orgánom na ich žiadosť tak, že poskytne:

a)

vedecké a technické odborné poradenstvo týkajúce sa schvaľovania bitúnkov, ako sa uvádza v článku 14 ods. 2, a vývoja nových metód omračovania;

b)

vedecké stanoviská k návodom poskytovaným výrobcami na používanie a údržbu znehybňovacích a omračovacích zariadení;

c)

vedecké stanoviská k príručkám osvedčených postupov vypracovaných na jeho území na účely tohto nariadenia;

d)

odporúčania na účely tohto nariadenia, najmä v súvislosti s inšpekciami a auditmi;

e)

stanoviská o schopnostiach a vhodnosti samostatných orgánov a subjektov v súvislosti s plnením požiadaviek ustanovených v článku 21 ods. 2.

2.   Vedecká podpora sa môže poskytovať prostredníctvom siete pod podmienkou, že pri všetkých relevantných činnostiach, ktoré sa uskutočňujú v príslušných členských štátoch, sa vykonávajú všetky úlohy uvedené v odseku 1.

Na tento účel určí každý členský štát jeden kontaktný bod a sprístupní ho cez Internet. Tento kontaktný bod zodpovedá za poskytovanie technických a vedeckých informácií a najlepších postupov týkajúcich sa vykonávania tohto nariadenia svojim partnerom a Komisii.

Článok 21

Osvedčenie o spôsobilosti

1.   Na účely článku 7 určia členské štáty príslušný orgán zodpovedný za:

a)

zabezpečenie toho, aby pre personál podieľajúci sa na usmrcovaní a súvisiacich úkonoch boli k dispozícii kurzy odbornej prípravy;

b)

vydávanie osvedčení o spôsobilosti, ktorými sa potvrdzuje vykonanie nezávislej záverečnej skúšky; predmety tejto skúšky sa týkajú dotknutých kategórií zvierat a zodpovedajú úkonom uvedeným v článku 7 ods. 2 a 3 a predmetom uvedeným v prílohe IV;

c)

schvaľovanie programov odbornej prípravy pre kurzy uvedené v písm. a) a obsahu a podmienok skúšky uvedenej v písm. b).

2.   Príslušný orgán môže poveriť záverečnou skúškou a vydávaním osvedčenia o spôsobilosti samostatný orgán alebo subjekt, ktorý:

a)

má na tieto úlohy náležité odborné schopnosti, personál a vybavenie;

b)

je nezávislý a pokiaľ ide o záverečnú skúšku a vydávanie osvedčení o spôsobilosti, nedochádza ku žiadnemu konfliktu záujmov.

Príslušný orgán môže poveriť samostatný orgán alebo subjekt, ktorý má na predmetné úlohy náležité odborné schopnosti, personál a vybavenie, aj organizáciou kurzov odbornej prípravy.

Podrobnosti o orgánoch a subjektoch, ktoré boli poverené uvedenými úlohami, zverejní príslušný orgán prostredníctvom internetu.

3.   V osvedčeniach o spôsobilosti sa uvádza, na ktoré kategórie zvierat, typ zariadení a na ktoré úkony uvedené v článku 7 ods. 2 alebo 3 sa osvedčenie vzťahuje.

4.   Členské štáty uznávajú osvedčenia o spôsobilosti vydané v inom členskom štáte.

5.   Príslušný orgán môže vydať dočasné osvedčenia o spôsobilosti pod podmienkou, že:

a)

žiadateľ je zaregistrovaný v niektorom z kurzov odbornej prípravy uvedených v odseku 1 písm. a);

b)

žiadateľ bude pracovať v prítomnosti a pod priamym dohľadom inej osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vydaným na špecifickú činnosť, ktorá sa bude vykonávať;

c)

platnosť dočasného osvedčenia neprekročí tri mesiace a

d)

žiadateľ poskytne písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že mu v minulosti nebolo vydané iné dočasné osvedčenie o spôsobilosti rovnakého rozsahu, alebo k spokojnosti príslušného orgánu preukáže, že sa nemohol zúčastniť na záverečnej skúške.

6.   Bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie súdneho orgánu alebo príslušného orgánu zakazujúce zaobchádzanie so zvieratami, sa osvedčenie o spôsobilosti vrátane dočasného osvedčenia o spôsobilosti vydá len v prípade, ak žiadateľ poskytne písomné vyhlásenie, že sa nedopustil vážneho porušenia právnych predpisov Spoločenstva a/alebo vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane zvierat za posledné tri roky pred podaním žiadosti o takéto osvedčenie.

7.   Členské štáty môžu na účely tohto nariadenia uznať doklady o kvalifikácii získané na iné účely ako rovnocenné s osvedčeniami o spôsobilosti pod podmienkou, že boli získané za rovnocenných podmienok, ako sú podmienky stanovené v tomto článku. Príslušný orgán zverejní a aktualizuje prostredníctvom internetu zoznam dokladov o kvalifikácii, ktoré uznáva ako rovnocenné s osvedčeniami o spôsobilosti.

8.   Usmernenia Spoločenstva k uplatňovaniu odseku 1 tohto článku možno prijať v súlade s postupom stanoveným v článku 25 ods. 2.

KAPITOLA VI

NEDODRŽIAVANIE PODMIENOK, SANKCIE A VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI

Článok 22

Nedodržiavanie podmienok

1.   Na účely článku 54 nariadenia (ES) č. 882/2004 môže príslušný orgán najmä:

a)

vyžadovať od prevádzkovateľov podnikov, aby zmenili svoje štandardné pracovné postupy a aby najmä spomalili alebo zastavili výrobu;

b)

vyžadovať od prevádzkovateľov podnikov, aby zvýšili frekvenciu kontrol uvedených v článku 5 a upravili postupy monitorovania uvedené v článku 16;

c)

pozastaviť platnosť osvedčení o spôsobilosti vydaných podľa tohto nariadenia alebo ich odňať osobe, ktorá už nepreukazuje dostatočnú spôsobilosť, znalosti alebo dostatočne nepozná svoje úlohy, aby mohla vykonávať úkony, na ktoré bolo osvedčenie vydané;

d)

pozastaviť alebo zrušiť prenesenie právomocí uvedené v článku 21 ods. 2;

e)

vyžadovať zmenu a doplnenie návodov uvedených v článku 8 s náležitým zreteľom na vedecké stanoviská predložené podľa článku 20 ods. 1 písm. b).

2.   Ak príslušný orgán pozastaví platnosť osvedčenia o spôsobilosti alebo ho odníme, informuje o svojom rozhodnutí príslušný orgán, ktorý ho udelil.

Článok 23

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá udeľovania sankcií uplatniteľných v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Uložené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty o týchto ustanoveniach informujú Komisiu do 1. januára 2013 a bezodkladne jej oznámia akékoľvek následné zmeny a doplnenia týchto ustanovení.

Článok 24

Vykonávacie pravidlá

Všetky podrobné pravidlá potrebné na uplatnenie tohto nariadenia sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2.

Článok 25

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat ustanovený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 26

Prísnejšie vnútroštátne predpisy

1.   Toto nariadenie nebráni členským štátom pri zachovaní akýchkoľvek vnútroštátnych predpisov zameraných na zabezpečenie rozsiahlejšej ochrany zvierat počas ich usmrcovania, ktoré sú účinné v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Členské štáty informujú o takýchto vnútroštátnych predpisoch Komisiu pred 1. januárom 2013. Komisia na ne upozorní ostatné členské štáty.

2.   Členské štáty môžu prijať vnútroštátne predpisy zamerané na zabezpečenie rozsiahlejšej ochrany zvierat počas ich usmrcovania, ako sa poskytuje v tomto nariadení, v súvislosti s týmito oblasťami:

a)

usmrcovaním zvierat a súvisiacimi úkonmi mimo bitúnku;

b)

zabíjaním zveri z farmových chovov vymedzenej v bode 1.6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004 vrátane sobov a súvisiacimi úkonmi;

c)

zabíjaním zvierat v súlade s článkom 4 ods. 4 a súvisiacimi úkonmi.

Členské štáty oznámia Komisii všetky takéto vnútroštátne predpisy. Komisia na ne upozorní ostatné členské štáty.

3.   Ak na základe nových vedeckých dôkazov považuje členský štát za potrebné prijať opatrenia zamerané na zabezpečenie rozsiahlejšej ochrany zvierat počas ich usmrcovania v súvislosti s metódami omračovania uvedenými v prílohe I, oznámi plánované opatrenia Komisii. Komisia na ne upozorní ostatné členské štáty.

Komisia vec predloží výboru uvedenému v článku 25 ods. 1 do jedného mesiaca od tohto oznámenia, pričom na základe stanoviska EFSA a v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 uvedené vnútroštátne opatrenia schváli alebo zamietne.

Ak to Komisia považuje za vhodné, môže na základe schválených vnútroštátnych opatrení navrhnúť zmeny a doplnenia prílohy I v súlade s článkom 4. ods 2.

4.   Členský štát nesmie zakázať ani obmedziť uvedenie výrobkov živočíšneho pôvodu, ktoré pochádzajú zo zvierat usmrtených v iných členských štátoch, do obehu na svojom území z dôvodu, že dotknuté zvieratá neboli usmrtené v súlade s jeho vnútroštátnymi predpismi zameranými na rozsiahlejšiu ochranu zvierat počas ich usmrcovania.

Článok 27

Podávanie správ

1.   Komisia najneskôr do 8. decembra 2014 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o možnosti zavedenia určitých požiadaviek týkajúcich sa ochrany rýb počas usmrcovania, v ktorej zohľadní aspekty dobrých podmienok zvierat, ako aj sociálno-ekonomické a environmentálne vplyvy. K tejto správe sa podľa potreby priložia legislatívne návrhy s cieľom zmeniť a doplniť toto nariadenie začlenením konkrétnych pravidiel týkajúcich sa ochrany rýb počas usmrcovania.

Do prijatia uvedených opatrení môžu členské štáty prijať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne opatrenia týkajúce sa ochrany rýb počas zabíjania alebo usmrcovania, pričom o nich informujú Komisiu.

2.   Komisia najneskôr do 8. decembra 2012 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o systémoch znehybňovania hovädzieho dobytka prevrátením alebo inou neprirodzenou polohou. Táto správa musí vychádzať z výsledkov vedeckej štúdie, v ktorej sa uvedené systémy porovnávajú so systémami ponechávajúcimi hovädzí dobytok vo vzpriamenej polohe, pričom sa v nej zohľadnia aspekty dobrých podmienok zvierat, ako aj sociálno-ekonomické vplyvy vrátane prijateľnosti zo strany náboženských spoločenstiev a bezpečnosti prevádzkovateľov. K tejto správe sa podľa potreby priložia legislatívne návrhy s cieľom zmeniť a doplniť toto nariadenie týkajúce sa systémov znehybňovania hovädzieho dobytka prevrátením alebo inou neprirodzenou polohou.

3.   Komisia najneskôr do 8. decembra 2013 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o rôznych metódach omračovania hydiny, konkrétne o omračovaní viacerých kusov vo vodnom kúpeli, v ktorej zohľadní aspekty dobrých podmienok zvierat, ako aj sociálno-ekonomické a environmentálne vplyvy.

Článok 28

Zrušenie

1.   Smernica 93/119/EHS sa zrušuje.

Na účely článku 29 ods. 1 tohto nariadenia sa však naďalej uplatňujú tieto ustanovenia smernice 93/119/EHS:

a)

Príloha A:

i)

oddiel I bod 1;

ii)

oddiel II bod 1, bod 3 druhá veta, body 6, 7 a 8 a bod 9 prvá veta;

b)

príloha C oddiel II body 3.A.2, 3.B.1 prvý pododsek, 3.B.2, 3.B.4 a body 4.2 a 4.3.

2.   Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 29

Prechodné ustanovenia

1.   Do 8. decembra 2019 sa článok 14 ods. 1 uplatňuje iba na nové bitúnky alebo na akékoľvek nové usporiadanie, stavbu alebo vybavenie, na ktoré sa vzťahujú pravidlá stanovené v prílohe II, ktoré sa nezačali používať pred 1. januárom 2013.

2.   Členské štáty môžu ustanoviť, že do 8. decembra 2015 sa budú osvedčenia o spôsobilosti uvedené v článku 21 vydávať zjednodušeným postupom osobám, ktoré preukážu príslušnú odbornú prax v trvaní najmenej troch rokov.

Článok 30

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. septembra 2009

Za Radu

predsedníčka

M. OLOFSSON


(1)  Stanovisko zo 6. mája 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 25. februára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 340, 31.12.1993, s. 21.

(4)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(7)  Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 83.

(9)  Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 58.

(10)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.


PRÍLOHA I

ZOZNAM METÓD OMRAČOVANIA A SÚVISIACE ŠPECIFIKÁCIE

(podľa článku 4)

KAPITOLA I

Metódy

Tabuľka 1 —   Mechanické metódy

Č.

Názov

Opis

Podmienky používania

Kľúčové parametre

Špecifické požiadavky na niektoré metódy – kapitola II tejto prílohy

1

Penetračné jatočné zariadenie

Závažné a nezvratné poškodenie mozgu spôsobené nárazom a prienikom projektilu

Jednoduché omráčenie

Všetky druhy

Zabíjanie, depopulácia a iné situácie

Pozícia a smer výstrelu

Vhodná rýchlosť, dĺžka a priemer projektilu pri výstupe podľa veľkosti a druhu zvieraťa

Maximálna doba od omráčenia po začiatok vykrvenia/usmrtenie (v sekundách)

Neuplatňuje sa

2

Nepenetračné jatočné zariadenie

Závažné poškodenie mozgu spôsobené nárazom projektilu bez prieniku

Jednoduché omráčenie

Prežúvavce, hydina, králiky a zajace

Pri prežúvavcoch len zabíjanie

Pri hydine, králikoch a zajacoch zabíjanie, depopulácia a iné situácie

Pozícia a smer výstrelu

Vhodná rýchlosť, priemer a tvar projektilu podľa veľkosti a druhu zvieraťa

Sila použitého náboja

Maximálna doba od omráčenia po začiatok vykrvenia/usmrtenie (v sekundách)

Bod 1

3

Strelná zbraň s voľným projektilom

Závažné a nezvratné poškodenie mozgu spôsobené nárazom a prienikom jedného alebo viacerých projektilov

Všetky druhy

Zabíjanie, depopulácia a iné situácie

Pozícia výstrelu

Sila a kaliber náboja

Typ projektilu

Neuplatňuje sa

4

Drvenie

Okamžité rozdrvenie celého zvieraťa

Kurčatá do veku 72 hodín a embryá vo vajciach

Všetky situácie okrem zabíjania

Uviesť maximálnu veľkosť skupiny

Vzdialenosť medzi čepeľami a rýchlosť rotácie

Opatrenie proti preťaženiu

Bod 2

5

Dislokácia krčných stavcov

Manuálne alebo mechanické natiahnutie a vykrútenie krku, ktoré spôsobí mozgovú ischémiu

Hydina do 5 kg živej hmotnosti

Zabíjanie, depopulácia a iné situácie

Neuplatňuje sa

Bod 3

6

Úder do hlavy

Pevný a presný úder do hlavy spôsobujúci vážne poškodenie mozgu

Ciciaky, jahňatá, kozľatá, králiky, zajace, kožušinové zvieratá a hydina do 5 kg živej hmotnosti

Zabíjanie, depopulácia a iné situácie

Sila a miesto úderu

Bod 3


Tabuľka 2 —   Elektrické metódy

Č.

Názov

Opis

Podmienky používania

Kľúčové parametre

Špecifické požiadavky kapitoly II tejto prílohy

1

Omráčenie elektrickým prúdom aplikovaným iba do hlavy

Expozícia mozgu elektrickému prúdu, ktorý na elektroencefalograme (EEG) vyvolá celkový záznam ako pri epileptickom záchvate

Jednoduché omráčenie

Všetky druhy

Zabíjanie, depopulácia a iné situácie

Minimálny elektrický prúd (A alebo mA)

Minimálne napätie (V)

Maximálna frekvencia (Hz)

Minimálna doba expozície

Maximálna doba od omráčenia po začiatok vykrvenia/usmrtenie (v sekundách)

Frekvencia kalibrácie zariadenia

Optimalizácia prietoku elektrického prúdu

Predchádzanie elektrošokom pred omráčením

Poloha a kontaktná plocha elektród

Bod 4

2

Omráčenie elektrickým prúdom aplikovaným od hlavy do tela

Vystavenie tela elektrickému prúdu, ktorý v rovnakom čase vyvolá na EEG celkový záznam ako pri epileptickom záchvate a fibriláciu alebo zástavu srdca

Jednoduché omráčenie v prípade zabitia

Všetky druhy

Zabíjanie, depopulácia a iné situácie

Minimálny elektrický prúd (A alebo mA)

Minimálne napätie (V)

Maximálna frekvencia (Hz)

Minimálna doba expozície

Frekvencia kalibrácie zariadenia

Optimalizácia prietoku elektrického prúdu

Predchádzanie elektrošokom pred omráčením

Poloha a kontaktná plocha elektród

Maximálna doba od omráčenia po začiatok vykrvenia (v sekundách) v prípade jednoduchého omráčenia (jednoduchých omráčení)

Bod 5

3

Elektrický vodný kúpeľ

Vystavenie celého tela elektrickému prúdu vo vodnom kúpeli, ktorý vyvolá na EEG celkový záznam ako pri epileptickom záchvate a prípadne fibriláciu alebo zástavu srdca

Jednoduché omráčenie s výnimkou prípadov, keď je frekvencia menšia alebo sa rovná 50 Hz

Hydina

Zabíjanie, depopulácia a iné situácie

Minimálny elektrický prúd (A alebo mA)

Minimálne napätie (V)

Maximálna frekvencia (Hz)

Frekvencia kalibrácie zariadenia

Predchádzanie elektrošokom pred omráčením

Minimalizácia bolesti pri zavesovaní

Optimalizácia prietoku elektrického prúdu

Maximálne trvanie zavesenia pred vodným kúpeľom

Minimálna doba expozície každého zvieraťa

Ponorenie vtákov až po bázu krídel

Maximálna doba od omráčenia po začiatok vykrvenia/usmrtenie pri frekvencii nad 50 Hz (v sekundách)

Bod 6


Tabuľka 3 —   Plynové metódy

Č.

Názov

Opis

Podmienky používania

Kľúčové parametre

Špecifické požiadavky kapitoly II tejto prílohy

1

Oxid uhličitý vo vysokej koncentrácii

Priama alebo postupná expozícia zvierat, ktoré sú pri vedomí, plynnej zmesi s obsahom viac ako 40 % oxidu uhličitého. Metódu možno používať v jamách, tuneloch, kontajneroch alebo v hermeticky uzavretých budovách

Jednoduché omráčenie v prípade zabíjania ošípaných

Ošípané, lasice, činčily, hydina okrem kačíc a husí

Zabíjanie len pri ošípaných

Iné situácie ako zabíjanie pri hydine, lasiciach, činčilách a ošípaných

Koncentrácia oxidu uhličitého

Dĺžka expozície

Maximálna doba od omráčenia po začiatok vykrvenia (v sekundách) v prípade jednoduchého omráčenia

Kvalita plynu

Teplota plynu

Bod 7

Bod 8

2

Oxid uhličitý v dvoch etapách

Expozícia zvierat, ktoré sú pri vedomí, plynnej zmesi s obsahom do 40 % oxidu uhličitého nasledujúca po tom, ako zvieratá stratili vedomie pri vyššej koncentrácii oxidu uhličitého

Hydina

Zabíjanie, depopulácia a iné situácie

Koncentrácia oxidu uhličitého

Dĺžka expozície

Kvalita plynu

Teplota plynu

Neuplatňuje sa

3

Oxid uhličitý v spojení s inertnými plynmi

Priama alebo postupná expozícia zvierat, ktoré sú pri vedomí, plynnej zmesi s obsahom do 40 % oxidu uhličitého v spojení s inertnými plynmi, pričom expozícia vedie k anoxii. Metódu možno používať v jamách, vreciach, tuneloch, kontajneroch alebo v hermeticky uzavretých budovách

Jednoduché omráčenie ošípaných, ak je dĺžka expozície zmesi s obsahom aspoň 30 % oxidu uhličitého kratšia ako 7 minút

Jednoduché omráčenie hydiny, ak je celková dĺžka expozície zmesi s obsahom aspoň 30 % oxidu uhličitého kratšia ako 3 minúty

Ošípané a hydina

Zabíjanie, depopulácia a iné situácie

Koncentrácia oxidu uhličitého

Dĺžka expozície

Maximálna doba od omráčenia po začiatok vykrvenia/usmrtenie (v sekundách) v prípade jednoduchého omráčenia

Kvalita plynu

Teplota plynu

Koncentrácia kyslíka

Bod 8

4

Inertné plyny

Priama alebo postupná expozícia zvierat, ktoré sú pri vedomí, zmesi inertných plynov, ako sú napr. argón alebo dusík, pričom expozícia vedie k anoxii. Metódu možno používať v jamách, vreciach, tuneloch, kontajneroch alebo v hermeticky uzavretých budovách

Jednoduché omráčenie v prípade zabíjania ošípaných

Jednoduché omráčenie hydiny, ak je celková dĺžka expozície vedúcej k anoxii kratšia ako 3 minúty

Ošípané a hydina

Zabíjanie, depopulácia a iné situácie

Koncentrácia kyslíka

Dĺžka expozície

Kvalita plynu

Maximálna doba od omráčenia po začiatok vykrvenia/usmrtenie (v sekundách) v prípade jednoduchého omráčenia

Teplota plynu

Bod 8

5

Oxid uhoľnatý (čistý zdroj)

Expozícia zvierat, ktoré sú pri vedomí, plynnej zmesi s obsahom (viac ako 4 %) oxidu uhoľnatého

Kožušinové zvieratá, hydina a ciciaky

Iné situácie ako zabíjanie

Kvalita plynu

Koncentrácia oxidu uhoľnatého

Dĺžka expozície

Teplota plynu

Body 9.1, 9.2 a 9.3

6

Oxid uhoľnatý v kombinácii s inými plynmi

Expozícia zvierat, ktoré sú pri vedomí, plynnej zmesi s obsahom viac ako 1 % oxidu uhoľnatého v kombinácii s inými toxickými plynmi

Kožušinové zvieratá, hydina a ciciaky

Iné situácie ako zabíjanie

Koncentrácia oxidu uhoľnatého

Dĺžka expozície

Teplota plynu

Filtrácia plynu produkovaného motorom

Bod 9


Tabuľka 4 —   Iné metódy

Č.

Názov

Opis

Podmienky používania

Kľúčové parametre

Špecifické požiadavky kapitoly II tejto prílohy

1

Smrtiaca injekcia

Strata vedomia a citlivosti, po ktorej nasleduje nezvratná smrť v dôsledku vstreknutia veterinárnych liekov

Všetky druhy

Iné situácie ako zabíjanie

Typ injekcie

Použitie schválených liekov

Neuplatňuje sa

KAPITOLA II

Špecifické požiadavky na niektoré metódy

1.   Nepenetračné jatočné zariadenie

Pri použití tejto metódy musia dávať prevádzkovatelia podnikov pozor, aby nespôsobili fraktúru lebky.

Táto metóda sa používa len pri prežúvavcoch do 10 kg živej hmotnosti.

2.   Drvenie

Touto metódou sa zaistí okamžité rozdrvenie a okamžitá smrť zvierat. Prístroj obsahuje rýchlo sa točiace mechanicky poháňané usmrcujúce čepele alebo výbežky z expandovaného polystyrénu. Kapacita prístroja je postačujúca na to, aby všetky zvieratá boli ihneď usmrtené, a to aj v prípade, keď ide o veľké množstvá.

3.   Dislokácia krčných stavcov a úder do hlavy

Tieto metódy sa nepoužívajú ako bežné metódy okrem prípadov, keď nie sú na omračovanie dostupné iné metódy.

Tieto metódy sa na bitúnkoch nepoužívajú okrem prípadov, keď ide o náhradnú metódu omráčenia.

Žiadny pracovník neusmrcuje manuálnou dislokáciou krčných stavcov alebo úderom do hlavy viac ako sedemdesiat zvierat denne.

Manuálna dislokácia krčných stavcov sa nesmie používať pri zvieratách, ktorých živá hmotnosť presahuje tri kilogramy.

4.   Omráčenie elektrickým prúdom aplikovaným iba do hlavy

4.1.

Pri omráčení elektrickým prúdom aplikovaným iba do hlavy zovrú elektródy mozog zvieraťa a musia byť upravené na jeho veľkosť.

4.2.

Omráčenie elektrickým prúdom aplikovaným iba do hlavy sa vykonáva v súlade s minimálnymi hodnotami prúdu stanovenými v tabuľke 1.

Tabuľka 1 —   Minimálne hodnoty prúdu na omráčenie elektrickým prúdom aplikovaným iba do hlavy

Kategória zvierat

Hovädzí dobytok vo veku 6 mesiacov a viac

Hovädzí dobytok mladší ako 6 mesiacov

Ovce a kozy

Ošípané

Kurčatá

Morky

Minimálny elektrický prúd

1,28 A

1,25 A

1,00 A

1,30 A

240 mA

400 mA

5.   Omráčenie elektrickým prúdom aplikovaným od hlavy do tela

5.1.   Ovce, kozy a ošípané

Minimálne hodnoty prúdu na omráčenie elektrickým prúdom aplikovaným od hlavy do tela sú 1 ampér pre ovce a kozy 1,30 ampéra pre ošípané.

5.2.   Líšky

Elektródy s prúdom s minimálnou hodnotou 0,3 ampéra a s minimálnym napätím 110 voltov sa aplikujú do ústnej dutiny a do konečníka aspoň počas troch sekúnd.

5.3.   Činčily

Elektródy s prúdom s minimálnou hodnotou 0,57 ampéra sa aplikujú od ucha po chvost aspoň počas 60 sekúnd.

6.   Omračovanie hydiny v elektrickom vodnom kúpeli

6.1.

Zvieratá sa nesmú zavesovať, ak sú príliš malé na omráčenie vo vodnom kúpeli, alebo ak by pripútanie mohlo spôsobiť alebo zvýšiť bolesť (napríklad viditeľne poranené zvieratá). V týchto prípadoch sa zvieratá usmrtia alternatívnou metódou.

6.2.

Závesné háky sú pred zavesením a vystavením živých vtákov prúdu navlhčené. Vtáky sa zavesia za obe nohy.

6.3.

Pri omračovaní vo vodnom kúpeli sa dodržiavajú minimálne hodnoty prúdu stanovené pre zvieratá uvedené v tabuľke 2 a zvieratá sa tomuto prúdu vystavia aspoň na štyri sekundy.

Tabuľka 2 —   Požiadavky na elektrický prúd, pokiaľ ide o zariadenia na omračovanie vo vodnom kúpeli

(priemerné hodnoty na zviera)

Frekvencia (Hz)

Kurčatá

Morky

Kačice a husi

Prepelice

< 200 Hz

100 mA

250 mA

130 mA

45 mA

Od 200 do 400 Hz

150 mA

400 mA

Nepovolené

Nepovolené

Od 400 do 1 500 Hz

200 mA

400 mA

Nepovolené

Nepovolené

7.   Oxid uhličitý vo vysokej koncentrácii

Pri ošípaných, lasiciach a činčilách sa používa koncentrácia oxidu uhličitého najmenej 80 %.

8.   Oxid uhličitý, použitie inertných plynov alebo kombinácie týchto plynných zmesí

Plyny nesmú za žiadnych okolností preniknúť do komory alebo na miesto, kde sa majú zvieratá omračovať a usmrcovať tak, aby spôsobili popáleniny alebo rozrušenie z dôvodu mrazu alebo nedostatku vlhkosti.

9.   Oxid uhoľnatý (čistý zdroj alebo v kombinácii s inými plynmi)

9.1.

Zvieratá sú neustále pod vizuálnym dozorom.

9.2.

Zvieratá vstupujú po jednom a zabezpečí sa, aby pred vstupom nasledujúceho zvieraťa bolo predchádzajúce zviera v bezvedomí alebo mŕtve.

9.3.

Zvieratá zostanú v komore, až pokým nie sú mŕtve.

9.4.

Plyn produkovaný motorom špeciálne prispôsobeným na účely usmrcovania zvierat sa môže použiť, ak si osoba zodpovedná za usmrcovanie vopred overila, že použitý plyn:

a)

bol vhodným spôsobom ochladený;

b)

bol dostatočne filtrovaný;

c)

je zbavený všetkých dráždivých zložiek alebo plynov.

Motor sa musí odskúšať každý rok pred začatím usmrcovania zvierat.

9.5.

Zvieratá sa neumiestňujú do komory, pokiaľ sa nedosiahne minimálna koncentrácia oxidu uhoľnatého.


PRÍLOHA II

USPORIADANIE, VÝSTAVBA A VYBAVENIE BITÚNKOV

(podľa článku 14)

1.   Všetky zariadenia na ustajnenie

1.1.

Vetracie systémy sa navrhujú, budujú a udržujú tak, aby boli neustále zabezpečené dobré podmienky zvierat, a zohľadňujú sa pri tom očakávané možné poveternostné podmienky.

1.2.

Ak sa vyžaduje vetranie mechanickými prostriedkami, pre prípad poruchy sa zabezpečí výstražný systém a núdzové náhradné zariadenia.

1.3.

Zariadenia na ustajnenie sa navrhujú a budujú tak, aby sa minimalizovalo riziko zranenia zvierat a výskyt náhleho hluku.

1.4.

Zariadenia na ustajnenie sa navrhujú a budujú tak, aby sa uľahčila kontrola zvierat. Zabezpečí sa primerané pevné alebo prenosné osvetlenie, aby sa zvieratá mohli kedykoľvek kontrolovať.

2.   Zariadenia na ustajnenie zvierat, ktoré neboli dodané v kontajneroch

2.1.

Ohrady, chodby a priechody sa navrhujú a stavajú tak, aby umožnili:

a)

voľný pohyb zvierat v požadovanom smere v súlade s ich bežným správaním a bez rozptýlenia;

b)

ošípaným a ovciam kráčať vedľa seba, okrem prípadu, keď priechody vedú k zariadeniu na znehybňovanie.

2.2.

Rampy a mostíky sú vybavené bočným zábradlím, aby zvieratá nemohli vypadnúť.

2.3.

Systém zásobovania vodou v ohradách sa navrhuje, buduje a udržiava tak, aby zvieratám umožnil neustály prístup k čistej vode bez toho, aby sa zranili alebo boli obmedzené v pohybe.

2.4.

Ak sa medzi ohradami a priechodom vedúcim k miestu omráčenia používa čakacia ohrada, musí mať rovnú podlahu a pevné bočné steny a musí byť navrhnutá tak, aby sa zabránilo uviaznutiu alebo ušliapaniu zvierat.

2.5.

Podlahy sa budujú a udržiavajú tak, aby sa minimalizovalo riziko pošmyknutia, pádu alebo zranenia nôh zvierat.

2.6.

Ak majú bitúnky otvorené ustajnenia bez prirodzeného prístrešia alebo tieňa, zabezpečí sa vhodná ochrana pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Ak takáto ochrana nie je, tieto ustajnenia sa nesmú používať za nepriaznivých poveternostných podmienok. V prípade absencie prírodného zdroja vody sa poskytnú zariadenia na pitie.

3.   Zariadenia a vybavenie na znehybňovanie

3.1.

Zariadenia a vybavenie na znehybňovanie sa navrhujú, budujú a udržiavajú tak, aby:

a)

optimalizovali použitie metódy omráčenia alebo zabitia;

b)

zabránili poraneniu alebo pomliaždeninám zvierat;

c)

minimalizovali zápasenie a hlasité prejavy pri znehybňovaní zvierat;

d)

minimalizovali čas znehybnenia.

3.2.

Ak sa v prípade druhov hovädzieho dobytka používa pneumatická jatočná pištoľ, boxy na znehybnenie sú vybavené zariadením, ktoré obmedzí laterálny aj vertikálny pohyb hlavy zvieraťa.

4.   Elektrické omračovacie zariadenie (okrem zariadenia na omračovanie vo vodnom kúpeli)

4.1.

Elektrické omračovacie zariadenie sa vybaví prístrojom, ktorý u všetkých omračovaných zvierat zobrazuje a zaznamenáva údaje o kľúčových parametroch elektrického prúdu. Tento prístroj sa umiestni tak, aby ho personál jasne videl a aby vydával zreteľný vizuálny a zvukový výstražný signál, ak dĺžka expozície klesne pod požadovanú úroveň. Tieto záznamy sa uchovávajú aspoň jeden rok.

4.2.

Automatické elektrické omračovacie zariadenie v spojení so znehybňovacím zariadením dodáva konštantný prúd.

5.   Zariadenie na omračovanie vo vodnom kúpeli

5.1.

Linky so závesnými hákmi sa navrhujú a umiestňujú tak, aby vtáky zavesené na nich nemali žiadne prekážky a aby boli minimálne rozrušované.

5.2.

Linky so závesnými hákmi sa navrhujú tak, aby na nich zavesené vtáky neviseli pri vedomí dlhšie ako jednu minútu. Kačice, husi a morky však nesmú visieť pri vedomí dlhšie ako dve minúty.

5.3.

K linke so závesnými hákmi až do ústia oparovacej vane je po celej dĺžke ľahký prístup pre prípad, že by sa zvieratá museli z linky na zabíjanie sňať.

5.4.

Veľkosť a tvar kovových hákov musí zodpovedať veľkosti behákov hydiny, ktorá sa má zabiť, aby sa mohol zabezpečiť elektrický kontakt bez spôsobenia bolesti.

5.5.

Zariadenie na omračovanie vo vodnom kúpeli je vybavené elektricky izolovanou vstupnou rampou a navrhnuté a udržiavané tak, aby pri vstupe voda nepretekala.

5.6.

Vodný kúpeľ sa navrhuje tak, aby sa úroveň ponorenia vtákov dala ľahko prispôsobiť.

5.7.

Elektródy v zariadení na omračovanie vo vodnom kúpeli sú umiestnené po celej dĺžke vodného kúpeľa. Vodný kúpeľ je navrhnutý a udržiavaný tak, aby boli háky pri prechode nad vodou v stálom kontakte s uzemnenou trecou tyčou.

5.8.

Od miesta zavesenia až do miesta ponorenia do zariadenia na omračovanie vo vodnom kúpeli je vybudovaný systém na upokojenie zvierat spočívajúci v udržiavaní kontaktu s hruďou vtákov.

5.9.

K zariadeniu na omračovanie vo vodnom kúpeli je zabezpečený prístup, aby bolo možné vykrviť vtáky, ktoré boli omráčené a zostali vo vodnom kúpeli v dôsledku poruchy alebo omeškania linky.

5.10.

Zariadenie na omračovanie vo vodnom kúpeli sa vybaví prístrojom, ktorý zobrazuje a zaznamenáva údaje o kľúčových parametroch elektrického prúdu. Tieto záznamy sa uchovávajú aspoň jeden rok.

6.   Plynové omračovacie zariadenie pre ošípané a hydinu

6.1.

Plynové omračovacie zariadenia vrátane dopravných pásov sa navrhujú a budujú tak, aby:

a)

optimalizovali používanie metódy omračovania plynom;

b)

zabránili poraneniu alebo pomliaždeninám zvierat;

c)

minimalizovali zápasenie a hlasité prejavy pri znehybňovaní zvierat.

6.2.

Plynové omračovacie zariadenie je vybavené tak, aby neustále meralo, zobrazovalo a zaznamenávalo koncentráciu plynu a dĺžku expozície a aby vydávalo zreteľný vizuálny a zvukový výstražný signál, ak koncentrácia plynu klesne pod požadovanú úroveň. Prístroj sa umiestni tak, aby ho personál zreteľne videl. Tieto záznamy sa uchovávajú aspoň jeden rok.

6.3.

Plynové omračovacie zariadenie sa navrhuje tak, aby sa zvieratá aj pri využití maximálnej povolenej kapacity mohli zvaliť bez toho, aby sa ukladali na seba.


PRÍLOHA III

PREVÁDZKOVÉ PRAVIDLÁ NA BITÚNKOCH

(podľa článku 15)

1.   Príchod, premiestňovanie zvierat a zaobchádzanie s nimi

1.1.

Pracovník zodpovedný za dobré podmienky zvierat alebo osoba, ktorá mu priamo zodpovedá, posudzuje systematicky pri príchode každej zásielky zvierat podmienky zvierat s cieľom určiť priority, pričom najmä identifikuje zvieratá s osobitnými potrebami, pokiaľ ide o dobré podmienky zvierat, a zodpovedajúce opatrenia, ktoré je potrebné prijať.

1.2.

Zvieratá sa vyložia čo najskôr po príchode a následne bez zbytočného odkladu zabijú.

Cicavce okrem králikov a zajacov, ktoré neboli priamo po príchode odvedené na miesto zabitia, sa ustajnia.

Zvieratá, ktoré neboli zabité do 12 hodín po príchode, sa nakŕmia a následne vo vhodných intervaloch dostávajú malé množstvá krmiva. V takýchto prípadoch sa zvieratám poskytne vhodné množstvo podstielky alebo rovnocenného materiálu, ktoré zvieratám zabezpečí príslušnú úroveň pohodlia podľa druhu a počtu príslušných zvierat. Tento materiál zabezpečí účinné odvodňovanie alebo primeranú absorpciu moču a výkalov.

1.3.

Kontajnery, v ktorých sa zvieratá prepravujú, sa udržiavajú v dobrom stave, zaobchádza sa s nimi opatrne, najmä ak majú perforované alebo pružné dno, a:

a)

nehádžu, nepúšťajú alebo neprevracajú sa;

b)

ak je to možné, nakladajú a vykladajú sa vo vodorovnej polohe a mechanicky.

Ak je to možné, zvieratá sa vykladajú jednotlivo.

1.4.

Ak sú kontajnery naukladané jeden na druhom, prijmú sa potrebné opatrenia:

a)

na obmedzenie presakovania moču alebo prepadávania výkalov na zvieratá umiestnené nižšie;

b)

na zabezpečenie stability kontajnerov;

c)

na to, aby nebolo obmedzené vetranie.

1.5.

Na účely zabitia sa musia pred ostatnými zvieratami uprednostniť neodstavené zvieratá, laktujúce dojnice, samice, ktoré vrhli mláďa počas cesty, alebo zvieratá dodané v kontajneroch. Ak to nie je možné, prijmú sa opatrenia na zmiernenie ich utrpenia, najmä:

a)

podojením dojníc v intervaloch nie dlhších ako 12 hodín;

b)

v prípade samice, ktorá vrhla mláďa, poskytnutím vhodných podmienok na dojčenie a dobrých podmienok pre novonarodené zviera;

c)

v prípade zvierat dodaných v kontajneroch poskytnutím vody.

1.6.

Cicavce, okrem králikov a zajacov, ktoré neboli priamo po vykládke odvedené na miesto zabitia, majú po celý čas k dispozícii pitnú vodu z vhodných napájadiel.

1.7.

Zabezpečí sa stály prísun zvierat na omračovanie a usmrcovanie s cieľom zabrániť tomu, aby osoby zaobchádzajúce so zvieratami hnali zvieratá zo zadržiavacích ohrád.

1.8.

Zakazuje sa:

a)

biť zvieratá alebo kopať do nich;

b)

vykonávať tlak na akúkoľvek osobitne citlivú časť tela tak, aby sa zvieraťu spôsobila bolesť alebo utrpenie, ktorým sa možno vyhnúť;

c)

dvíhať alebo vliecť zvieratá za hlavu, uši, rohy, nohy, chvost alebo srsť alebo s nimi zaobchádzať takým spôsobom, ktorý by im spôsoboval bolesť alebo utrpenie;

zákaz dvíhania zvierat za nohy však neplatí pre hydinu, králiky ani zajace;

d)

používať bodce alebo iné nástroje s ostrými hrotmi;

e)

krútiť, drviť alebo lámať chvosty zvierat alebo ich chytať za oči.

1.9.

Používaniu prístrojov spôsobujúcich elektrické šoky je potrebné sa do čo najväčšej miery vyhnúť. V každom prípade sa takéto prístroje môžu používať iba u dospelého hovädzieho dobytka a dospelých ošípaných, ktoré sa odmietajú pohnúť, a len ak majú zvieratá pred sebou dostatok priestoru, kam by sa mohli pohnúť. Šoky netrvajú dlhšie ako jednu sekundu, sú vhodne umiestnené a aplikujú sa iba na svaly zadnej časti tela. Ak zviera nereaguje, šoky sa nepoužívajú opakovane.

1.10.

Zvieratá sa neuväzujú za rohy, parohy alebo nosové krúžky, ani sa im nesmú zväzovať nohy. Ak sa musia zvieratá zviazať, použijú sa povrazy, reťaze alebo iné prostriedky, ktoré:

a)

sú dostatočne pevné, aby sa neroztrhli;

b)

zvieratám umožnia, ak je to potrebné, ľahnúť si a jesť a piť;

c)

sú navrhnuté tak, aby eliminovali akékoľvek riziko udusenia alebo poranenia a aby umožnili rýchle odviazanie zvierat.

1.11.

Zvieratá, ktoré nie sú schopné chodiť, sa nesmú na miesto zabitia vliecť, ale musia sa usmrtiť tam, kde ležia.

2.   Dodatočné pravidlá na ustajnenie cicavcov (okrem králikov a zajacov)

2.1.

Každé zviera má dostatočný priestor na státie, ľahnutie si a okrem dobytku ustajneného jednotlivo aj otočenie sa.

2.2.

Zvieratá sú bezpečne ustajnené v stajniach a zaistí sa, aby nemohli utiecť a boli chránené pred predátormi.

2.3.

Pri každej ohrade sa viditeľným nápisom označí dátum a čas príchodu a okrem jednotlivo ustajneného dobytku aj maximálny počet zvierat, ktoré sa v nej môžu držať.

2.4.

V každý deň prevádzky bitúnku sa pred príchodom zvierat pripravia izolačné ohrady pre zvieratá, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť; tieto ohrady musia byť pripravené na okamžité použitie.

2.5.

Podmienky a zdravotný stav ustajnených zvierat pravidelne kontroluje pracovník zodpovedný za dobré podmienky zvierat alebo osoba na to spôsobilá.

3.   Vykrvenie zvierat

3.1.

Ak omráčenie, zavesenie, zdvihnutie a vykrvenie zvierat vykonáva jedna osoba, táto osoba vykoná všetky tieto úkony postupne najprv na jednom zvierati predtým, ako začne vykonávať akýkoľvek z týchto úkonov na ďalšom zvierati.

3.2.

V prípade jednoduchého omráčenia alebo zabitia v súlade s článkom 4 ods. 4 sa systematicky pretnú obidve krčné tepny alebo cievy, z ktorých vychádzajú. Elektrická stimulácia sa vykoná len po overení bezvedomia zvieraťa. Ďalšia manipulácia alebo obarenie sa vykonajú len po overení, či zviera nejaví známky života.

3.3.

Vtáky sa nezabíjajú na automatickom zariadení na podrezávanie krkov, pokiaľ sa nedá s istotou určiť, či pri podrezaní krku skutočne došlo k prerezaniu oboch ciev. Ak podrezanie krku nebolo účinné, vták sa okamžite zabije.


PRÍLOHA IV

SÚVISLOSŤ MEDZI ČINNOSŤAMI A POŽIADAVKAMI NA SKÚŠKU SPÔSOBILOSTI

(podľa článku 21)

Úkony spojené so zabíjaním uvedené v článku 7 ods. 2

Predmety skúšky spôsobilosti

Všetky úkony uvedené v článku 7 ods. 2 písm. a) až g):

Správanie zvierat, utrpenie zvierat, vedomie a citlivosť, stres zvierat.

a)

zaobchádzanie so zvieratami a starostlivosť o ne pred ich znehybnením;

Praktické aspekty zaobchádzania so zvieratami a ich znehybňovania.

Znalosť pokynov výrobcu týkajúcich sa typu použitého znehybňovacieho zariadenia v prípade mechanického znehybnenia.

b)

znehybnenie zvierat na účely omráčenia alebo zabitia;

c)

omráčenie zvierat;

Praktické aspekty techník omračovania a znalosť pokynov výrobcov týkajúcich sa typu použitých omračovacích zariadení.

Náhradné metódy omračovania a/alebo usmrcovania.

Základná údržba a čistenie zariadenia na omračovanie a/alebo usmrcovanie.

d)

posúdenie účinného omráčenia;

Monitorovanie účinnosti omráčenia.

Náhradné metódy omračovania a/alebo usmrcovania.

e)

zavesenie alebo zdvihnutie živých zvierat;

Praktické aspekty zaobchádzania so zvieratami a ich znehybňovania.

Monitorovanie účinnosti omráčenia.

f)

vykrvenie živých zvierat;

Monitorovanie účinnosti omráčenia a absencie známok života.

Náhradné metódy omračovania a/alebo usmrcovania.

Primerané používanie a údržba vykrvovacích nožov.

g)

zabíjanie v súlade s článkom 4 ods. 4;

Primerané používanie a údržba vykrvovacích nožov.

Monitorovanie absencie známok života.


Úkony spojené s usmrcovaním uvedené v článku 7 ods. 3

Predmety skúšky spôsobilosti

usmrcovanie kožušinových zvierat.

Praktické aspekty zaobchádzania so zvieratami a ich znehybňovania.

Praktické aspekty techník omračovania a znalosť návodov výrobcov omračovacích zariadení.

Náhradné metódy omračovania a/alebo usmrcovania.

Monitorovanie účinnosti omračovania a potvrdenie smrti.

Základná údržba a čistenie zariadenia na omračovanie a/alebo usmrcovanie.


18.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/31


NARIADENIE RADY (ES) č. 1100/2009

zo 17. novembra 2009,

ktorým sa vykonáva článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/475/ES

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 423/2007 (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 19. apríla 2007 prijala nariadenie (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu. V článku 15 ods. 2 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že Rada zostaví, preskúma, zmení a doplní zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 7 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(2)

Rada 23. júna 2008 zostavila zoznam osôb, subjektov a orgánov, ako sa uvádza v prílohe V, na ktorý sa vzťahuje článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 423/2007. Rada v súlade s článkom 15 ods. 3 uvedeného nariadenia uviedla individuálne a špecifické dôvody rozhodnutí prijatých podľa článku 15 ods. 2 a oznámila ich dotknutým osobám, subjektom a orgánom.

(3)

Rada v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 423/2007 vykonala úplné preskúmanie zoznamu osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 7 ods. 2 uvedeného nariadenia. Pritom zohľadnila pripomienky, ktoré jej dotknuté strany predložili.

(4)

Rada dospela k názoru, že osoby, subjekty a orgány uvedené na zozname v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 423/2007 by mali naďalej zostať predmetom osobitných reštriktívnych opatrení ustanovených v uvedenom nariadení.

(5)

Zoznam osôb a subjektov by sa mal zmeniť a doplniť s cieľom zohľadniť zmeny vo vláde a správe Iránu, ako aj zmeny týkajúce sa dotknutých jednotlivcov a subjektov.

(6)

Zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedený v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 423/2007 by sa mal preto zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.

(7)

Toto nariadenie nahrádza rozhodnutie Rady 2008/475/ES z 23. júna 2008, ktorým sa vykonáva článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha V k nariadeniu (ES) č. 423/2007 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Rozhodnutie 2008/475/ES sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. novembra 2009

Za Radu

predseda

C. BILDT


(1)  Ú. v. EÚ L 103, 20.4.2007, s. 1.

(2)  1. Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2008, s. 29.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA V

Zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 7 ods. 2

A.   Fyzické osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Reza AGHAZADEH

Dátum nar.: 15/03/1949 Číslo cestovného pasu: S4409483 platný od 26/04/2000 do 27/04/2010 vydaný v: Teheráne. Číslo diplomatického pasu: D9001950, vydaný 22/01/2008 platný 21.01.2013, Miesto narodenia: Khoy

Bývalý predseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Brigádny generál IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Štátny tajomník ministerstva obrany, logistiky a branných síl (MODAFL) pre inšpekcie. Zodpovedá za všetky zariadenia a inštalácie ministerstva obrany.

24.6.2008

3.

Brigádny generál IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Výkonný riaditeľ Organizácie obranného priemyslu (DIO), ktorá je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

24.6.2008

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Zástupca a generálny riaditeľ Spoločnosti na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC), ktorá je súčasťou AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006). NFPC sa zúčastňuje na činnostiach súvisiacich s obohacovaním, ktorých zastavenie od Iránu žiada Rada MAAE a Bezpečnostná rada.

24.4.2007

5.

Ing. Mojtaba HAERI

 

Štátny tajomník ministerstva obrany (MODAFL) pre priemysel. Vykonáva dohľad nad AIO a DIO.

24.6.2008

6.

Brigádny generál IRGC Ali HOSEYNITASH

 

Riaditeľ oddelenia pre všeobecné otázky Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť zapojený do určovania jadrovej politiky

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Jeden z veliteľov IRGC.

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

Dátum nar. 21/04/1946, číslo cestovného pasu: T12838903

Podpredseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)

Dátum nar.: 24/11/1945; Miesto nar.: Langroud

Zástupca predsedu AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

Adresa NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran; Fax: (+9821) 8021412

Riaditeľ teheránskeho centra jadrového výskumu AEOI. MAAE naďalej od Iránu žiada, aby objasnil experimenty zamerané na separáciu plutónia, ktoré sa uskutočnili v TNRC, vrátane objasnenia prítomnosti častíc vysoko obohateného uránu (HEU) vo vzorkách z prostredia odobratých v zariadení na ukladanie odpadu v Karadži, v ktorom sa nachádzajú kontajnery používané na skladovanie terčov z ochudobneného uránu. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Výkonný riaditeľ Iránskeho elektronického priemyslu

24.6.2008

12.

Brigádny generál Beik MOHAMMADLU

 

Štátny tajomník ministerstva obrany pre dodávky a logistiku

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Správca spoločností Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; jeho spoločnosť sa pokúšala o nákup citlivého tovaru pre subjekty označené v rezolúcii 1737 (2006).

24.6.2008

14.

Brigádny generál Mohammad NADERI

 

Riaditeľ Aerospace Industries Organisation (AIO). AIO sa zúčastňovala na citlivých iránskych programoch.

24.6.2008

15.

Brigádny generál IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Minister vnútra a bývalý minister obrany, zodpovedný za všetky vojenské programy vrátane programov balistických rakiet.

24.6.2008

16.

Dr Javad RAHIQI (RAHIGHI)

Dátum nar.: 21/04/1954, dátum nar. podľa starého iránskeho kalendára: 1/05/1954 miesto nar.: Mashad

Vedúci skupiny pre neutrónovú fyziku AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Ali Akbar SALEHI

 

Predseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

17.11.2009

18.

Kontraadmirál Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Štátny tajomník ministerstva obrany pre koordináciu

24.6.2008

19.

Brigádny generál IRGC Ali SHAMSHIRI

 

Štátny tajomník ministerstva obrany pre kontrarozviedku, zodpovedný za bezpečnosť personálu a zariadení MODAFL

24.6.2008

20.

Abdollah SOLAT SANA

 

Výkonný riaditeľ zariadenia na konverziu uránu (Uranium Conversion Facility – UCF) v Isfaháne. Toto zariadenie vyrába vstupný materiál (UF6) pre obohacovacie zariadenia v Natanze. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006, udelil Solatovi Sanovi za jeho úlohu osobitné ocenenie.

24.4.2007

21.

Brigádny generál IRGC Ahmad VAHIDI

 

Minister obrany a bývalý štátny tajomník ministerstva obrany

24.6.2008

B.   Právnické osoby, subjekty a orgány

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Organizácia pre letecký a kozmický priemysel (Aerospace Industries Organisation – AIO).

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

AIO vykonáva dohľad nad výrobou riadených striel v Iráne vrátane priemyselnej skupiny Shahid Hemmat Industrial Group, priemyselnej skupiny Shahid Bagheri Industrial Group a priemyselnej skupiny Fajr Industrial Group, ktoré sú všetky označené v rezolúcii BR OSN 1737 (2006). V rezolúcii BR OSN 1737 (2006) je označený aj riaditeľ AIO a dvaja ďalší vyššie postavení pracovníci.

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (Defence Industries Organisation – DIO).

24.4.2007

3.

Geografická organizácia ozbrojených síl (Armed Forces Geographical Organisation)

 

Poskytuje geopriestorové údaje programu zameranému na balistické strely.

24.6.2008

4.

Bank Melli, Bank Melli Iran (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran

Poskytnutie alebo pokus o poskytnutie finančnej podpory pre spoločnosti, ktoré sú zapojené do iránskeho jadrového programu a programu riadených striel alebo pre ne obstarávajú materiál (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company a DIO). Bank Melli slúži ako sprostredkovateľ pre citlivé aktivity Iránu. Umožnila veľké množstvo nákupov citlivého tovaru pre iránsky jadrový program a program riadených striel. Poskytuje širokú škálu finančných služieb v mene subjektov spojených s iránskym jadrovým a raketovým priemyslom vrátane otvorenia akreditívov a vedenia účtov. Mnohé z týchto spoločností sú označené v rezolúciách BR OSN 1737 (2006) a 1747 (2007).

Bank Melli pokračuje v tejto úlohe tým, že sa angažuje v type riadenia, ktorý podporuje citlivé aktivity Iránu a napomáha im. Vo vzťahu k týmto aktivitám pomocou svojich bankových kontaktov naďalej poskytuje podporu a finančné služby subjektom uvedeným na zozname OSN a EÚ. Koná aj v mene takýchto subjektov, vrátane Bank Sepah, a na ich príkaz, pričom často operuje pomocou ich dcérskych spoločností a partnerov.

24.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

5.

Centrum obrannej technológie a vedeckého výskumu (Defence Technology and Science Research Centre – DTSRC), známe aj ako Vzdelávací výskumný inštitút (Educational Research Institute)/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati) (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Zodpovedné za výskum a vývoj. Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (DIO). DTSRC realizuje veľkú väčšinu obstarávania pre DIO.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Dcérska spoločnosť, ktorú úplne vlastní MODAFL (a preto sesterská organizácia AIO, AvIO a DIO). Jej úlohou je vyrábať elektronické súčiastky iránskych systémov zbraní.

24.6.2008

7.

Vzdušné sily IRGC (IRGC Air Force)

 

Prevádzkujú iránske zásoby balistických striel krátkeho a stredného doletu. Veliteľ vzdušných síl IRGC je označený v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran

Skupina spoločností vlastnená IRGC. Využíva stavebné inžinierske zdroje IRGC a je hlavným dodávateľom pre veľké projekty vrátane stavieb tunelov; predpokladá sa, že podporuje iránsky program balistických striel a iránsky jadrový program.

24.6.2008

9.

Univerzita Maleka Ashtara

 

Prepojená s ministerstvom obrany, v roku 2003 otvorila v úzkej spolupráci s AIO študijný odbor zameraný na riadené strely.

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (DIO).

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

Zúčastňovala sa na výrobe dielcov pre balistický program

24.6.2008

12.

Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran

Zodpovedné za iránsky obranný výskum, programy rozvoja a výroby vrátane podpory programu riadených striel a jadrového programu.

24.6.2008

13.

Exportný subjekt Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Tehran, Iran

Je časťou MODAFL zameranou na vývoz a agentúrou, ktorá sa využíva na vývoz dokončených zbraní v rámci medzištátnych transakcií. MODLEX by podľa rezolúcie BR OSN 1747 (2007) nemal obchodovať.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Predsunutá spoločnosť AIO, zúčastňuje sa nákupov balistickej techniky.

24.6.2008

15.

Spoločnosť na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Divízia výroby jadrového paliva organizácie AEOI (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) sa venuje výskumu a vývoju v oblasti jadrového palivového cyklu, čo okrem iného zahŕňa prieskum, ťažbu, spracovanie a konverziu uránu a nakladanie s jadrovým odpadom. NFPC je nástupcom NFPD, dcérskej spoločnosti AEOI, ktorá uskutočňuje výskum a vývoj jadrového palivového cyklu vrátane konverzie a obohacovania.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Pracoval na technikách pohonu na účely iránskeho programu balistických striel.

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (DIO).

24.4.2007

18.

Organizácia štátneho nákupu (State Purchasing Organisation – SPO)

 

SPO pravdepodobne uľahčuje dovoz celých zbraní. Zdá sa, že je dcérskou spoločnosťou MODAFL.

24.6.2008“


18.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/37


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1101/2009

zo 17. novembra 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. novembra 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. novembra 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

38,6

MA

29,0

MK

38,6

TR

58,9

ZZ

41,3

0707 00 05

JO

171,8

MA

69,5

TR

87,9

ZZ

109,7

0709 90 70

MA

62,7

TR

110,7

ZZ

86,7

0805 20 10

MA

74,5

ZA

117,3

ZZ

95,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,3

HR

64,5

MA

74,5

TR

78,3

ZZ

67,4

0805 50 10

AR

59,1

TR

69,2

ZA

72,0

ZZ

66,8

0806 10 10

AR

196,3

BR

259,2

LB

313,2

TR

146,3

US

292,2

ZZ

241,4

0808 10 80

AU

171,8

CA

63,9

NZ

102,0

US

92,6

ZA

95,1

ZZ

105,1

0808 20 50

CN

57,0

TR

84,0

US

72,0

ZZ

71,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


18.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/39


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1102/2009,

zo 16. novembra 2009,

ktorým sa stošestnástykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvú zarážku,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol dňa 11. augusta 2008, 16. septembra 2008, 3. októbra 2008, 21. októbra 2008, 2. decembra 2008, 10. decembra 2008, 23. decembra 2008, 30. januára 2009, 13. februára 2009, 23. februára 2009, 5. marca 2009, 13. marca 2009, 18. marca 2009, 23.-24. marca 2009, 20. apríla 2009, 3. júna 2009, 17. júla 2009 a 10. augusta 2009, že zmení a doplní identifikačné údaje týkajúce sa niekoľkých osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov.

(3)

Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zaktualizovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2009

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

Zmeny a doplnenia týkajúce sa nadpisu „Právnické osoby, skupiny a subjekty“

(1)

Záznam „Aid Organisation of The Ulema [alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust]. Adresa: Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad č. 4, Karáči, Pakistan [tel.: a) 668 33 01, b) 0300-820 91 99, fax: 662 38 14]; – 302b-40, Good Earth Court, oproti budove Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karáči (tel.: 497 92 63); – 617 Clifton Center, Block 5, 6. poschodie, Clifton, Karáči (tel.: 587 25 45); – 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, oproti Jang Building, Karáči, Pakistan (tel.: 262 38 18-19); – Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Láhaur, Pakistan (tel.: 042-681 20 81)Ďalšie informácie: a) ústredia v Pakistane, b) čísla účtov v Habib Bank Ltd, Foreign Exchange Branch: 05501741 a 06500138.“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Al Rashid Trust [alias a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan]. Adresa: a)Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karáčí, Pakistan ; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Láhaur, Pakistan; c) Office Dha’rbi M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan ; d) Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Péšávar, Pakistan; e) Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rávalpindí, Pakistan; f) Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karáči, Pakistan [tel.: a) 668 33 01, b) 0300-820 91 99, fax: 662 38 14]; h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karáči, Pakistan (tel.: 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karáči, Pakistan (tel.: 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karáči, Pakistan (tel.: 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Láhaur, Pakistan (tel.: 042-681 20 81). Ďalšie informácie: a) ústredie v Pakistane; b) operácie v Afganistane: Herát, Džalálabád, Kábul, Kandahár, Mazár-e-Šaríf; tiež operácie v Kosove a Čečensku; c) disponuje číslami dvoch účtov v Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Pakistan: 05501741 a 06500138; d) do 21.10.2008 zoznam OSN zahŕňal záznam ‚Al Rashid Trust‘ (QE.A.5.01, do zoznamu uvedený 6.10.2001) a záznam ‚Aid Organization of the Ulema, Pakistan‘ (QE.A.73.02, do zoznamu uvedený 24.4.2002 a zmenený a doplnený 25.7.2006). Na základe informácií, ktoré potvrdzujú, že tieto dva záznamy sa týkajú rovnakého subjektu, sankčný výbor pre Al-Qaidu a Taliban 21.10.2008 rozhodol o spojení príslušných informácií obsiahnutých v týchto dvoch záznamoch do jedného záznamu. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.10.2001.“

(2)

Záznam „Al-Akhtar Trust International [alias a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp]. Adresa: ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karáči, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karáči, Pakistan. Ďalšie informácie: regionálne kancelárie v Pakistane: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp sa nachádza v meste Spin Boldak, Afghanistan.“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Al-Akhtar Trust International [alias a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp, d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust]. Adresa: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karáči, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karáči, Pakistan. Ďalšie informácie: regionálne kancelárie v Pakistane: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp sa nachádza v meste Spin Boldak v Afganistane Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 17.8.2005.“

(3)

Záznam „Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (tiež známa ako a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Adresa: Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina, b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosna a Hercegovina, c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosna a Hercegovina. Ďalšie informácie: zatvorené bosnianskymi orgánmi“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation [alias a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation]. Adresa: a) Hasiba Brankovića 2A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina (adresa pobočky); b) Bihaćka ul. 14, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; c) Poturmahala 64, Travnik, Bosna a Hercegovina; d) Zenica, Bosna a Hercegovina. Ďalšie informácie: a) subjekt bol v Bosne a Hercegovine oficiálne zaregistrovaný pod registračným číslom 24; b) subjekt Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation zastavil svoju činnosť rozhodnutím ministerstva spravodlivosti Federácie Bosny a Hercegoviny (číslo rozhodnutia o zastavení činnosti 03-05-2-203/04); c) v decembri 2008 už subjekt neexistoval; d) pod dohľadom vlády sa jeho priestory a humanitárne činnosti previedli na nový subjekt nazývaný Sretna budućnost. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 28.6.2004.“

(4)

Záznam „Al-Haramain Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosna a Hercegovina.“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Al-Haramain Islamic Foundation [alias a) Vazir, b) Vezir]. Adresa: a) Poturmahala 64, Travnik, Bosna a Hercegovina; b) Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Ďalšie informácie: Medzi zamestnancov a pridružených členov patrí Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz a Safet Durguti. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 13.3.2002.“

(5)

Záznam „Al-Džihád/Egyptský islamský džihád (a.k.a. Egyptský Al-Džihád,, Egyptský islamský džihád, Skupina Džihád, Nový džihád)“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Egyptian Islamic Jihad [alias a) Egyptian Al-Jihad; b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement]. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.10.2001.“

(6)

Záznam „Al Qaida/Islamská armáda (aka „Základňa“, Al Qaeda, Nadácia islamskej spásy, Skupina pre zachovanie svätých miest, Islamská armáda na oslobodenie svätých miest, Svetový islamský front Džihád proti Židom a „križiakom“, Sieť Usámu bin Ládina, Organizácia Usámu bin Ládina)“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Al-Qaida [alias a) ‚The Base‘, b) Al Qaeda, c) Islamic Salvation Foundation, d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, g) Usama Bin Laden Network h) Usama Bin Laden Organisation, i) Al Qa’ida, j) Islamic Army]. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.10.2001.“

(7)

Záznam „Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubaj, SAE; PO Box 20066, Dubaj, SAE“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Al Baraka Exchange L.L.C. Adresa: a) PO Box 3313, Deira, Dubaj, SAE; b) PO Box 20066, Dubaj, SAE. Ďalšie informácie: Subjekt údajne vlastní alebo ovláda Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.11.2001.“

(8)

Záznam „Al Furqan (alias a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem’ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society – Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society – Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel). Adresa: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosna a Hercegovina; c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosna a Hercegovina. “ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Al Furqan [alias a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem’ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society – Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society – Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel]. Adresa: a) Put Mladih Muslimana 30a (predtým ulica Pavla Lukača), 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosna a Hercegovina; c) Muhameda Hadžijahića 42, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; d) ul. Strossmajerova 70 a 53, Zenica, Bosna a Hercegovina; e) ulica Zlatnih ljiljana, Zavidovići, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; Ďalšie informácie: a) subjekt sa v Bosne a Hercegovine zaregistroval ako občianske združenie pod menom ‚Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan‘ dňa 26.9.1997; b) činnosť združenia Al Furqan bola zastavená rozhodnutím ministerstva spravodlivosti Federácie Bosny a Hercegoviny (číslo rozhodnutia 03-054-286/97 zo dňa 8.11.2002); c) v decembri 2008 už združenie Al Furqan neexistovalo. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 11.5.2004.“

(9)

Záznam „Ansar al-Islam (taktiež známi ako a) Zasvetenci islamu, b) Jund al-Islam, c) Bojovníci islamu, d) Kurdskí obranci islamu, e) Obranci islamu v Kurdistane, f) Nasledovníci islamu v Kurdistane, g) Kurdský Taliban, h) Bojovníci Boha, i) Ansar al-Sunna Army, j) Ansar al-Sunna); umiestnenie: severovýchodný Irak“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Ansar al-Islam [alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna]. Ďalšie informácie: miesto: severný Irak. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 24.2.2003.“

(10)

Záznam „Asbat al-Ansar“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Asbat al-Ansar. Adresa: Ein el-Hilweh camp, Libanon. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.10.2001.“

(11)

Záznam „Barakat Banks and Remittances (tiež známy ako a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia). Adresa: a) Mogadišo, Somálsko; b) Dubaj, SAE“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Barakaat Bank of Somalia [alias a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances]. Adresa: a) Bakaara Market, Mogadišo, Somálsko; b) Dubaj, SAE. Ďalšie informácie: Subjekt údajne vlastní alebo ovláda Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.11.2001.“

(12)

Záznam „Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubaj, SAE“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adresa: PO Box 3313, Dubaj, SAE. Ďalšie informácie: Subjekt údajne vlastní alebo ovláda Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QI.J.41.01). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.11.2001.“

(13)

Záznam „Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubaj, SAE“ a záznam „Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubaj, SAE“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Barako Trading Company, LLC (alias Baraka Trading Company). Adresa: PO Box 3313, Dubaj, SAE. Ďalšie informácie: Subjekt údajne vlastní alebo ovláda Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.11.2001.“

(14)

Záznam „Bosanska Idealna Futura (tiež známa ako Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); adresy a kancelárie, pokiaľ sú známe: – Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina, – Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosna a Hercegovina, – Sehidska Street, Breza, Bosna a Hercegovina, – Kanal 1, 72000 Zenica, Bosna a Hercegovina,, – Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosna a Hercegovina pod nadpisom ‚Právnické osoby, skupiny a subjekty‘“ sa nahrádza takto:

„Bosanska Idealna Futura [alias a) BIF-Bosnia; b) Bosnian Ideal Future]. Adresa: a) Hakije Mazića 16, 72000 Zenica, Bosna a Hercegovina; b) Šehidska ulica, Breza, Bosna a Hercegovina; c) ul. Kanal 1 , 72000 Zenica, Bosna a Hercegovina; d) Hamze Čelenke 35, Ilidža, Bosna a Hercegovina; e) Salke Lagumdžije 12, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina Ďalšie informácie: a) subjekt Bosanska Idealna Futura bol v Bosne a Hercegovine oficiálne zaregistrovaný ako združenie a humanitárna organizácia pod registračným číslom 59; b) bol právnym nástupcom pobočky subjektu Benevolence International Foundation v Bosne a Hercegovine a činnosť vykonával pod menom BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) v decembri 2008 už subjekt Bosanska Idealna Futura neexistoval. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 21.11.2002.“

(15)

Záznam „Global Relief Foundation [alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial „World Relief“]. Adresa: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A., b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A., c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francúzsko, d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko, e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgicko, f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgicko, g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosna a Hercegovina, h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina, i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánsko, l) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan. Ďalšie informácie: a) Ďalšie miesta v zahraničí: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladéš, Čečensko (Rusko), Čína, Eritrea, Etiópia, Gruzínsko, India, Ingušsko (Rusko), Irak, Jordánsko, Libanon, Západný breh Jordánu a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýria. b) Identifikačné číslo „U.S Federal Employer Identification“: 36-3804626. c) Identifikačné číslo pre DPH: BE 454419759. d) Belgické adresy sú identické s adresou Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial vzw. od roku 1998.“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Global Relief Foundation (GRF) [alias a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp – België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial – Kosova, h) Fondation Secours Mondial ‚World Relief‘]. Adresa: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francúzsko; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgicko; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgicko; g) ul. Mula Mustafe Bašeskije č. 72, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; h) Put Mladih Muslimana 30/A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; i) Poturmahala 64, Travnik, Bosna a Hercegovina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánsko; (m) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan. Ďalšie informácie: a) Ďalšie miesta v zahraničí: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladéš, Čečensko (Rusko), Čína, Eritrea, Etiópia, Gruzínsko, India, Ingušsko (Rusko), Irak, Jordánsko, Libanon, Predjordánsko a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýria; b) Identifikačné číslo ‚U.S Federal Employer Identification‘: 36-3804626; c) Identifikačné číslo pre DPH: BE 454419759; d) Belgické adresy sú od roku 1998 identické s adresou subjektu Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a subjektu Fondation Secours Mondial vzw. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 22.10.2002.“

(16)

Záznam „Eastern Turkistan Islamic Movement [alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah]“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Eastern Turkistan Islamic Movement [alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah; c) Islamic Party of Turkestan d) Djamaat Turkistan]. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 11.9.2002.“

(17)

Záznam „Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (tiež známy ako a) JTJ; b) sieť al-Zarqawi; c) al-Tawhid; d) the Monotheism and Jihad Group; e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; g) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers; h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini)“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Al-Qaida in Iraq [alias a) AQI; b) al-Tawhid; c) the Monotheism and Jihad Group; d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; f) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers; g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; i) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; j) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; k) Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad; l) JTJ; m) Islamic State of Iraq; n) ISI; o) al-Zarqawi network]. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 18.10.2004.“

(18)

Záznam „Lajnat Al Daawa Al Islamiya“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Lajnat Al Daawa Al Islamiya (alias LDI). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 20.2.2003.“

(19)

Záznam „Lashkar e-Tayyiba [alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET]“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Lashkar e-Tayyiba [alias a) Lashkar-e-Toiba; b) Lashkar-i-Taiba; c) al Mansoorian; d) al Mansooreen; e) Army of the Pure; f) Army of the Righteous; g) Army of the Pure and Righteous; h) Paasban-e-Kashmir; i) Paasban-i-Ahle-Hadith; j) Pasban-e-Kashmir; k) Pasban-e-Ahle-Hadith; l) Paasban-e-Ahle-Hadis; m) Pashan-e-ahle Hadis; n) Lashkar e Tayyaba; o) LET; p) Jamaat-ud-Dawa; q) JUD (r) Jama’at al-Dawa; s) Jamaat ud-Daawa; t) Jamaat ul-Dawah; u) Jamaat-ul-Dawa; v) Jama’at-i-Dawat; w) Jamaiat-ud-Dawa; x) Jama’at-ud-Da’awah; y) Jama’at-ud-Da’awa; z) Jamaati-ud-Dawa]. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 2.5.2005.“

(20)

Záznam „Líbijská islamská bojová skupina“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Libyan Islamic Fighting Group (alias LIFG). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.10.2001.“

(21)

Záznam „Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Makhtab Al-Khidamat [alias a) MAK; b) Al Kifah]. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.10.2001.“

(22)

Záznam „NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Lichtenštajnsko; (predtým c/o Asat Trust reg.)“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Nada International Anstalt. Adresa: Vaduz, Lichtenštajnsko (predtým c/o Asat Trust reg.). Ďalšie informácie: zrušená a vymazaná z obchodného registra. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 3.9.2002.“

(23)

Záznam „Tuniská bojová skupina (tiež známa ako a) GCT, b) Groupe Combattant Tunisien, c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, d) GICT.“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Tunisian Combatant Group [alias a) Groupe Combattant Tunisien; b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien; c) GICT]. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 10.10.2002.“

(24)

Záznam „Taibah International – Bosnia Offices (alias a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl, d) Taibah International Aide Association). Adresa: a)Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosna a Hercegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosna a Hercegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosna a Hercegovina.“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Taibah International – Bosnia Offices [alias a) Taibah International Aid Agency; b) Taibah International Aid Association; c) Al Taibah, Intl; d) Taibah International Aide Association]. Adresa: a) Avde Smajlovića 6, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b) Tabhanska ulica 26, Visoko, Bosna a Hercegovina; c) Velika Cilna ulica 3, Visoko, Bosna a Hercegovina. Ďalšie informácie: a) v období rokov 2002 – 2004 subjekt Taibah International – Bosnia offices využíval priestory domu kultúry v meste Hadžići v kantóne Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b) organizácia bola v Bosne a Hercegovine oficiálne zaregistrovaná pod registračným číslom 7 ako pobočka subjektu Taibah International Aid Association; c) činnosť subjektu Taibah International – Bosnia offices bola zastavená rozhodnutím ministerstva spravodlivosti Federácie Bosny a Hercegoviny (číslo rozhodnutia o zastavení činnosti 03-05-2-70/03). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 11.5.2004.“

meny a doplnenia týkajúce sa nadpisu „Fyzické osoby“

(25)

Záznam „Moustafa Abbes. Adresa: Via Padova 82, Miláno, Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 5.2.1962. Miesto narodenia: Osniers, Alžírsko. Ďalšie informácie: Odsúdený 19.5.2005 súdom v Neapole na tri roky a šesť mesiacov väzenia. Prepustený 30.1.2006 na základe príkazu o odklade trestu.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Moustafa Abbes (alias Mostafa Abbes). Adresa: Via Padova 82, Milano, Taliansko (predchádzajúca adresa z marca 2004). Dátum narodenia: 5.2.1962. Miesto narodenia: Osniers, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) prepustený z väzenia v Taliansku dňa 30.1.2006; c) v Alžírsku sa zdržiaval v novembri 2008. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 17.3.2004.“

(26)

Záznam „Abdulbasit Abdulrahim [alias a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim; b) Abdelbasit Abdelrahim; c) Abdullah Mansour; d) Abdallah Mansour; e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud]. Adresa: Londýn, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 2.7.1968. Miesto narodenia: Gdabia, Líbya. Číslo cestovného pasu: 800220972 (cestovný pas Spojeného kráľovstva). Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: a) národné číslo poistenca Spojeného kráľovstva PX053496A; b) zapojený do získavania finančných prostriedkov v mene Líbyjskej islamskej bojovej skupiny (LIFG); c) vykonával vysoké funkcie v rámci LIFG v Spojenom kráľovstve; d) spojený s týmito riaditeľmi SANABEL Relief Agency: Ghuma Abd’rabbah, Taher Nasuf a Abdulbaqi Mohammed Khaled a s členmi LIFG v Spojenom kráľovstve vrátane Ismaila Kamoku, vysokopostaveného člena LIFG v Spojenom kráľovstve, ktorý bol obvinený a odsúdený v júni 2007 v Spojenom kráľovstve na základe obvinení z financovania terorizmu.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Abdulbasit Abdulrahim [alias a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim; b) Abdelbasit Abdelrahim; c) Abdullah Mansour; d) Abdallah Mansour; e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud; f) Abdul Bohlega; g) Abdulbasit Mahmoud; h) Abdul Mahmoud; i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud; j) Abdul Basit Mahmoud; k) Abdulbasit Mahmood; l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim; m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud]. Adresa: a) Londýn, Spojené kráľovstvo; b) Birmingham, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: a) 2.7.1968; b) 2.9.1968. Miesto narodenia: a) Gdabia, Líbya; b) Ammán, Jordánsko. Štátna príslušnosť: a) Spojené kráľovstvo; b) Jordánsko. Číslo cestovného pasu: 800220972 (cestovný pas Spojeného kráľovstva). Ďalšie informácie: a) národné číslo poistenca Spojeného kráľovstva PX053496A; b) národné číslo poistenca Spojeného kráľovstva SJ855878C. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 21.10.2008.“

(27)

Záznam „Ata Abdoulaziz Rashid [alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Dátum narodenia: 1.12.1973. Miesto narodenia: Sulaimaniya, Irak. Národnosť: iracká. Číslo cestovného pasu: nemecký cestovný dokument (‚Reiseausweis‘) A 0020375. Iné údaje: zadržaný v Stuttgarte v Nemecku.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Ata Abdoulaziz Rashid [alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy; b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Dátum narodenia: 1.12.1973. Miesto narodenia: Sulaimaniya, Irak. Štátna príslušnosť: Irak. Číslo cestovného pasu: nemecký cestovný dokument (‚Reiseausweis‘) A 0020375. Ďalšie informácie: od decembra 2004 vo väzbe v Nemecku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.12.2005.“

(28)

Záznam „Mohamed Abu Dhess (alias a) Yaser Hassan, narodený 1. februára 1966 v Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, narodený 1. februára 1966 v Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, narodený 1. februára 1966 v Hashmija, Irak). Dátum narodenia: 22. február 1964. Miesto narodenia: Irbid, Jordánsko. Štátna príslušnosť: jordánska. Číslo cestovného pasu: a) nemecký medzinárodný cestovný doklad č. 0695982, neplatný; b) nemecký medzinárodný cestovný doklad č. 0785146 platný do 8. apríla 2004. Ďalšie údaje: a) meno otca: Mouhemad Saleh Hassan; b) meno matky: Mariam Hassan, rod. Chalabia; c) Zvláštne črty: znehybnený/zdeformovaný ukazovák na ľavej ruke; d) v súčasnosti vo väzbe, čakajúc na súd.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Mohamed Abu Dhess [alias a) Yaser Hassan, narodený 1.2.1966; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, narodený 1.2.1966 v meste Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, narodený 1.2.1966 v meste Hashmija, Irak]. Dátum narodenia: a) 22.2.1964; b) 1.2.1966. Miesto narodenia: Irbid, Jordánsko. Štátna príslušnosť: Jordánsko. Číslo cestovného pasu: a) nemecký medzinárodný cestovný doklad č. 0695982, neplatný; b) nemecký medzinárodný cestovný doklad č. 0785146 platný do 8.4.2004. Ďalšie informácie: a) meno otca: Mouhemad Saleh Hassan; b) meno matky: Mariam Hassan, rod. Chalabia; c) v októbri 2008 vo väzbe v Nemecku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.9.2003.“

(29)

Záznam „Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni [alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale]. Adresa: žiadna trvalá adresa v Taliansku. Dátum narodenia: 18.12.1969. Miesto narodenia: Asima-Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. Číslo cestovného pasu: a) G737411 (tuniský pas vydaný 24.10.1990, jeho platnosť sa skončila 20.9.1997), b) 0801888 (Bosna a Hercegovina). Ďalšie informácie: a) údajne zadržaný v Istanbule v Turecku a deportovaný do Talianska, b) v januári 2003 bol odsúdený v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na tri roky, c) dňa 17. mája 2004 bol odsúdený odvolacím súdom v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na dva roky a šesť mesiacov.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni [alias a) Fabio Fusco; b) Mohamed Hassan; c) Abu Thale]. Adresa: ul. Abdesthana 14, Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Dátum narodenia: 18.12.1969. Miesto narodenia: Asima-Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: a) G737411 (tuniský cestovný pas vydaný 24.10.1990, jeho platnosť sa skončila 20.9.1997); b) cestovný pas Bosny a Hercegoviny č. 0801888 vydaný dňa 14.9.1998 v Sarajeve v Bosne a Hercegovine, jeho platnosť sa skončila 14.9.2003. Ďalšie informácie: a) občianstvo Bosny a Hercegoviny bolo odobraté v júli 2006; b) uvedená adresa je naposledy evidovaná adresa v Bosne a Hercegovine; c) údajne zadržaný v Istanbule v Turecku a deportovaný do Talianska; d) nemá žiadny platný identifikačný doklad Bosny a Hercegoviny. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.“

(30)

Záznam „Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel [alias a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Dátum narodenia: 29.4.1949. Miesto narodenia: Unaizah, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: a) C 1415363 [vydaný 21.5.2000 (16/2/1421H)], b) E 839024 (vydaný 3.1.2004, jeho platnosť skončí 8.11.2008).“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel [alias a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Dátum narodenia: 29.4.1949. Miesto narodenia: Uneizah, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: a) C 1415363 [vydaný 21.5.2000 (16/2/1421H]; b) E 839024 (vydaný 3.1.2004, jeho platnosť sa skončila 8.11.2008). Ďalšie informácie: v apríli 2009 sa zdržiaval v Saudskej Arábii. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.7.2004.“

(31)

Záznam „Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Boloňa, Taliansko. Dátum narodenia: 19.12.1965. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: L246084 (tuniský pas vydaný 10.6.1996, jeho platnosť sa skončila 9.6.2001). Ďalšie informácie: v januári 2003 bol odsúdený v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na dva roky a jeden mesiac.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: 19.12.1965. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: L246084 (tuniský cestovný pas vydaný 10.6.1996, jeho platnosť sa skončila 9.6.2001). Ďalšie informácie: vydaný do Tuniska 13.3.2006. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.“

(32)

Záznam „Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Boloňa, Taliansko. Dátum narodenia: 18.3.1967. Miesto narodenia: Kairouan, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: K602878 (tuniský pas vydaný 5.11.1993, jeho platnosť sa skončila 9.6.2001). Ďalšie informácie: v januári 2003 bol odsúdený v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na dva roky a šesť mesiacov.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: 18.3.1967. Miesto narodenia: Kairouan, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: K602878 (tuniský cestovný pas vydaný 5.11.1993, jeho platnosť sa skončila 9.6.2001). Ďalšie informácie: vydaný do Francúzska 4.9.2003. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.“

(33)

Záznam „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi [alias a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank]. Adresa: Viale Bligny 42, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 31.3.1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: L579603 (tuniský pas vydaný v Miláne 19.11.1997, jeho platnosť sa skončila 18.11.2002).Národné identifikačné číslo: 07-99090. Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: CHRTRK70C31Z352U, b) meno matky je Charaabi Hedia, c) 28.5.2004 prepustený z väzenia v Taliansku. Milánsky justičný orgán na neho 18.5.2007 vydal zatýkací rozkaz. Od októbra 2007 na úteku.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi [alias a) Tarek Sharaabi; b) Haroun; c) Frank]. Adresa: Viale Bligny 42, Milano, Taliansko. Dátum narodenia: 31.3.1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: L579603 (tuniský cestovný pas vydaný v Miláne 19.11.1997, jeho platnosť sa skončila 18.11.2002). Národné identifikačné číslo: 007-99090. Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: CHRTRK70C31Z352U; b) meno matky je Charaabi Hedia; c) 28.5.2004 prepustený z väzenia v Taliansku; d) od októbra 2007 je na úteku; e) od roku 2004 prebýva vo Švajčiarsku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 24.4.2002.“

(34)

Záznam „Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif [alias a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman]. Adresa: Corso Lodi 59, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 25.1.1970. Miesto narodenia: Menzel Temime, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: M307968 (tuniský pas vydaný 8.9.2001, jeho platnosť sa skončila 7.9.2006). Ďalšie informácie: Odsúdený 9.5.2005 súdom prvej inštancie v Miláne na štyri roky a šesť mesiacov väzenia a 5.10.2006 na šesť rokov väzenia. Od septembra 2007 vo väzbe v Taliansku.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif [alias a) Djallal; b) Youcef; c) Abou Salman]. Adresa: Corso Lodi 59, Milano, Taliansko. Dátum narodenia: 25.1.1970. Miesto narodenia: Menzel Temime, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: M307968 (tuniský cestovný pas vydaný 8.9.2001, jeho platnosť sa skončila 7.9.2006). Ďalšie informácie: vo februári 2008 vo väzbe v Taliansku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.“

(35)

Záznam „Aschraf Al-Dagma (alias a) Aschraf Al-Dagma, narodený 28. apríla 1969 v Kannyouiz, palestínske územie; b) Aschraf Al Dagma, narodený 28. apríla 1969 v pásme Gazy, palestínske územie; c) Aschraf Al Dagma, narodený 28. apríla 1969 na palestínskom území; d) Aschraf Al Dagma, narodený 28. apríla 1969 v Abasan, pásmo Gazy). Dátum narodenia: 28. apríla 1969. Miesto narodenia: Absan, pásmo Gazy, palestínske územie. Štátna príslušnosť: nevyriešené/cestovný pas palestínskeho pôvodu č. Utečenecký cestovný dokument vydaný Landratsamt Altenburger Land (okresný správny orgán v Altenburgu), Nemecko, z 30. apríla 2000. Ďalšie informácie: v súčasnosti vo väzbe, čakajúc na súd.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Dátum narodenia: 28.4.1969. Miesto narodenia: a) Absan, pásmo Gazy, Palestínske územia; b) Kannyouiz, Palestínske územia. Štátna príslušnosť: nevyriešené/cestovný pas palestínskeho pôvodu č. Utečenecký cestovný dokument vydaný Landratsamt Altenburger Land (okresný správny orgán v Altenburgu), Nemecko, z 30. apríla 2000. Ďalšie informácie: v októbri 2008 vo väzbe v Nemecku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.9.2003.“

(36)

Záznam „Saad Rashed Mohammad Al-Faqih [alias a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, b) Sa’ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa’d Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa’d Rashid Muhammed Al-Fageeh]. Titul: Doktor. Adresa: Londýn, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Miesto narodenia: Zubair, Irak. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Saad Rashed Mohammad Al-Faqih [alias a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih; b) Sa’ad Al-Faqih; c) Saad Alfagih; d) Sa’d Al-Faqi; e) Saad Al-Faqih; f) Saad Al Faqih; g) Saad Al-Fagih; h) Saad Al-Fakih; i) Sa’d Rashid Muhammed Al- Fageeh]. Titul: Doktor. Adresa: Londýn, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: a) 1.2.1957; b) 31.1.1957. Miesto narodenia: Al-Zubair, Irak. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.12.2004.“

(37)

Záznam „Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brusel, Belgicko. Dátum narodenia: 23.11.1965. Miesto narodenia: Ghardimaou, Tunisko. Štátna príslušnosť: (a) Tunisko, (b) Belgicko (od 8.11.1993). Číslo cestovného pasu: E590976 (tuniský pas vydaný 19.6.1987, jeho platnosť sa skončila 18.6.1992). Ďalšie informácie: zadržaný v Belgicku 18.12.2001 a v septembri 2003 odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke trvania 6 rokov. V odvolacom konaní trest zvýšený na 7 rokov (rozhodnutie z 9.6.2004).“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi [alias a) Abu Ismail; b) Abou Ismail el Jendoubi; c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brusel, Belgicko. Dátum narodenia: 23.11.1965. Miesto narodenia: Ghardimaou, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Tunisko; b) Belgicko (od 8.11.1993). Číslo cestovného pasu: E590976 (tuniský cestovný pas vydaný 19.6.1987, jeho platnosť sa skončila 18.6.1992). Ďalšie informácie: a) zadržaný v Belgicku 18.12.2001; b) od začiatku roka 2008 na slobode. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 3.9.2002.“

(38)

Záznam „Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adresa: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Taliansko. Dátum narodenia: 1.7.1977. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: L886177 (tuniský pas vydaný 14.12.1998, jeho platnosť sa skončila 13.12.2003).“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani [alias a) Abderrahmane; b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani]. Adresa: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Taliansko (predchádzajúca adresa z polovice roka 2002). Dátum narodenia: 1.7.1977. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: L886177 (tuniský cestovný pas vydaný 14.12.1998, jeho platnosť sa skončila 13.12.2003). Ďalšie informácie: Od polovice roka 2002 nie je známe miesto, kde sa zdržiava, ani jeho štatút. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.“

(39)

Záznam „Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adresa: Via Geromini 15, Cremona, Taliansko. Dátum narodenia: 20.5.1969 Miesto narodenia: Menzel Temime, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: G827238 (tuniský pas vydaný 1.6.1996, jeho platnosť sa skončila 31.5.2001).“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adresa: Via Geromini 15, Cremona, Taliansko. Dátum narodenia: 20.5.1969. Miesto narodenia: Menzel Temime, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: G827238 (tuniský cestovný pas vydaný 1.6.1996, jeho platnosť sa skončila 31.5.2001). Ďalšie informácie: vydaný do Tuniska 13.12.2008. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.“

(40)

Záznam „Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Adresa: Vicolo dei Prati 2/2, Boloňa, Taliansko. Dátum narodenia: 12.4.1960. Miesto narodenia: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K815205 (tuniský pas vydaný 17.9.1994, jeho platnosť sa skončila 16.9.1999). Ďalšie informácie: v januári 2003 bol odsúdený v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na šesť mesiacov.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Adresa: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: 12.4.1960. Miesto narodenia: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: K815205 (tuniský cestovný pas vydaný 17.9.1994, jeho platnosť sa skončila 16.9.1999). Ďalšie informácie: prepojený na subjekt Al-Haramain Islamic Foundation. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.“

(41)

Záznam „Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias a) Zarga, b) Nadra). Adresa: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Taliansko. Dátum narodenia: 15.1.1973. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M174950 (tuniský pas vydaný 27.4.1999, jeho platnosť sa skončila 26.4.2004).“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui [alias a) Zarga; b) Nadra]. Adresa: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Taliansko. Dátum narodenia: 15.1.1973. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: M174950 (tuniský cestovný pas vydaný 27.4.1999, jeho platnosť sa skončila 26.4.2004). Ďalšie informácie: od 11.4.2008 vo väzbe v Taliansku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.“

(42)

Záznam „Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Dátum narodenia: 1. 3. 1965. Štátna príslušnosť: Pakistan. Číslo cestovného pasu: A-374184 (Pakistan). Dátum začiatku podliehania rezolúciám uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 10. 12. 2008.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Dátum narodenia: 1.3.1965. Štátna príslušnosť: Pakistan. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 10.12.2008. Ďalšie informácie: Meno otca je Noor Muhammad.“

(43)

Záznam „Sayed Allamuddin Athear. Funkcia: Druhý tajomník, ‚Generálny konzulát‘ Talibanu, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 15.2.1955. Miesto narodenia: Badakshan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000994 (afganský cestovný pas).“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Sayed Allamuddin Atheer (alias Sayed Allamuddin Athear). Funkcia: druhý tajomník, ‚generálny konzulát‘ Talibanu, Péšávar, Pakistan. Dátum narodenia: 15.2.1955. Miesto narodenia: Badakhshan, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000994 (afganský cestovný pas). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.“

(44)

Záznam „L’Hadi Bendebka [alias a) Abd Al Hadi, b) Hadi]. Adresa: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Taliansko, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 17.11.1963. Miesto narodenia: Alžír, Alžírsko. Ďalšie informácie: a) adresu uvedenú pod písmenom a) používa od 17.12.2001, b) odsúdený 16.3.2004 odvolacím súdom v Neapole na osem rokov väzenia. Od septembra 2007 vo väzbe v Taliansku.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Abdelhadi Ben Debka [alias a) L'Hadi Bendebka; b) El Hadj Ben Debka; c) Abd Al Hadi, (d) Hadi]. Adresa: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Taliansko (predchádzajúca adresa zo 17.12.2001); b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Taliansko (predchádzajúca adresa z marca 2004). Dátum narodenia: 17.11.1963. Miesto narodenia: Alžír, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) v septembri 2007 vo väzbe v Taliansku; b) v novembri 2008 prebýval v Alžírsku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 17.3.2004.“

(45)

Záznam „Huda bin Abdul Haq [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Dátum narodenia: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Miesto narodenia: obvod Solokuro v okrese Lamongan, provincia Východná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: Indonézia.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Huda bin Abdul Haq [alias a) Ali Gufron; b) Ali Ghufron; c) Ali Gufron al Mukhlas; d) Mukhlas; e) Muklas; f) Muchlas; g) Sofwan]. Dátum narodenia: a) 9.2.1960; b) 2.2.1960. Miesto narodenia: obvod Solokuro v okrese Lamongan, provincia Východná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: Indonézia. Ďalšie informácie: údajne zomrel v novembri 2008. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.“

(46)

Záznam „Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malajzia. Dátum narodenia: 3. júl 1968. Miesto narodenia: Selangor, Malajzia. Štátna príslušnosť: malajzijská. Číslo cestovného pasu: A 5983063. Národné identifikačné číslo: 680703-10-5821.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Zulkepli Bin Marzuki. Adresa: Taman Puchong Perdana, štát Selangor, Malajzia. Dátum narodenia: 3.7.1968. Miesto narodenia: Selangor, Malajzia. Štátna príslušnosť: Malajzia. Číslo cestovného pasu: A 5983063. Národné identifikačné číslo: 680703-10-5821. Ďalšie informácie: a) malajzijské orgány ho 3. februára 2007 zatkli a v apríli 2009 zotrvával vo väzbe. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.“

(47)

Záznam „Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Dátum narodenia: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Adresa: Corso XXII Marzo 39, Miláno, Taliansko. Miesto narodenia: a) Tunisko, b) Maroko (Gamel Mohamed). Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L723315 (tuniský pas vydaný 5.5.1998, jeho platnosť sa skončila 4.5.2003).“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Adresa: Corso XXII Marzo 39, Milano, Taliansko. Dátum narodenia: a) 29.5.1966; b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Miesto narodenia: a) Tunisko; b) Maroko (Gamel Mohamed). Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: L723315 (tuniský cestovný pas vydaný 5.5.1998, jeho platnosť sa skončila 4.5.2003). Ďalšie informácie: vo februári 2008 zadržaný v Taliansku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.“

(48)

Záznam „Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mešita), Miláno, Taliansko. Miesto narodenia: Somálsko. Dátum narodenia: 8. október 1974.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Maxamed Cabdullaah Ciise, [alias a) Maxamed Cabdullaahi Ciise; b) Maxammed Cabdullaahi; c) Cabdullah Mayamed Ciise]. Adresa: a) Londýn, Spojené kráľovstvo (platná v novembri 2008); b) Via Quaranta, Milano, Taliansko (predchádzajúca adresa). Dátum narodenia: 8.10.1974. Miesto narodenia: Kismaayo, Somálsko. Štátna príslušnosť: Somálsko. Národná identifikácia: PX910063D (identifikačné číslo v Spojenom kráľovstve). Ďalšie informácie: v súčastnosti v Spojenom kráľovstve. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.“

(49)

Záznam „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Taliansko. Dátum narodenia: 22.7.1967. Miesto narodenia: Menzel Bouzelfa, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L029899 (tuniský pas vydaný 14.8.1995, jeho platnosť sa skončila 13.8.2000). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: a) DDR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S, c) dňa 3.12.2004 bol odsúdený súdom prvého stupňa v Miláne a bol mu uložený trest odňatia slobody na päť rokov a desať mesiacov. Dňa 29.9.2005 odvolací súd v Miláne jeho trest znížil na tri roky a sedem mesiacov. V období od 24.6.2003 do 17.11.2006 bol vo väzení alebo sa na neho vzťahovali alternatívne opatrenia. Bolo vydané rozhodnutie o jeho vyhostení z talianskeho územia.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Taliansko. Dátum narodenia: 22.7.1967. Miesto narodenia: Menzel Bouzelfa, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: L029899 (tuniský cestovný pas vydaný 14.8.1995, jeho platnosť sa skončila 13.8.2000). Národné identifikačné číslo: a) DDR KML 67L22 Z352Q (talianske daňové registračné číslo); b) DRR KLB 67L22 Z352S (talianske daňové registračné číslo). Ďalšie informácie: a) v období od 24.6.2003 do 17.11.2006 bol vo väzení alebo sa na neho vzťahovali alternatívne opatrenia súdnej väzby; b) bolo vydané rozhodnutie o jeho vyhostení z územia Talianska. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.6.2004.“

(50)

Záznam „Sulayman Khalid Darwish (tiež známy ako Abu Al-Ghadiya). Dátum narodenia: a) 1976, b) približne 1974. Miesto narodenia: v okolí Damasku, Sýria. Štátna príslušnosť: Sýria. Číslo cestovného pasu: a) 3936712, b) 11012.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Dátum narodenia: a) 1976, b) približne 1974. Miesto narodenia: v okolí Damasku, Sýria. Štátna príslušnosť: Sýria. Číslo cestovného pasu: a) 3936712 (sýrsky cestovný pas); b) 11012 (sýrsky cestovný pas). Ďalšie informácie: údajne zabitý v Iraku v roku 2005. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 28.1.2005.“

(51)

Záznam „Pio Abogne De Vera (alias a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Adresa: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipíny. Dátum narodenia: 19.12.1969. Miesto narodenia: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: a) člen hnutia Rajah Solaiman Movement; b) zadržaný filipínskymi orgánmi 15.12.2005. Vo väzbe na Filipínach (stav k júnu 2008).“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Pio Abogne De Vera [alias a) Ismael De Vera; b) Khalid; c) Ismael; d) Ismail; e) Manex; f) Tito Art; g) Dave; h) Leo]. Adresa: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipíny. Dátum narodenia: 19.12.1969. Miesto narodenia: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: a) zadržaný filipínskymi orgánmi 15.12.2005; b) v júni 2008 vo väzbe na Filipínach; c) meno otca je Honorio Devera; d) meno matky je Fausta Abogne. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 4.6.2008.“

(52)

Záznam „Redendo Cain Dellosa (alias a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad Dellosa, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Adresa: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipíny; b) Mataba, Aroroy Masbate, Filipíny, (predchádzajúca adresa); c) Anda, Pangasinan, Filipíny, (predchádzajúca adresa); d) Jolo, Sulu, Filipíny, (predchádzajúca adresa); e) Pollok, Cotabato, Filipíny, (predchádzajúca adresa). Dátum narodenia: 15.5.1972. Miesto narodenia: Punta, Santa Ana, Manila, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: a) Súčasný pobyt (od 10.12.2007): Manila, Filipíny. Predchádzajúci pobyt: Masbyte, Filipíny; b) člen hnutia Rajah Solaiman Movement a spájaný so skupinou Abu Sayyaf Group; c) zadržaný filipínskymi orgánmi 30.3.2004. Vedie sa proti nemu súdne konanie pred fillipínskym regionálnym súdom prvého stupňa Philippines Regional Trial Court Branch 261, Pagis City (stav k júnu 2008).“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Redendo Cain Dellosa [alias a) Abu Ilonggo; b) Brandon Berusa; c) Abu Muadz; d) Arnulfo Alvarado; e) Habil Ahmad Dellosa; f) Uthman; g) Dodong; h) Troy]. Adresa: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipíny; b) Manila, Filipíny (pobyt v apríli 2009); c) Matabata, Aroroy Masbate, Filipíny (predchádzajúca adresa); d) Anda, Pangasinan, Filipíny (predchádzajúca adresa); e) Jolo, Sulu, Filipíny (predchádzajúca adresa); f) Pollok, Cotabato, Filipíny (predchádzajúca adresa). g) Masbate, Filipíny (predchádzajúci pobyt). Dátum narodenia: 15.5.1972. Miesto narodenia: Punta, Santa Ana, Manila, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: a) zadržaný filipínskymi orgánmi 30.3.2004; b) od júna 2008 sa voči nemu vedie súdne konanie; c) meno otca je Fernando Rafael Dellosa; d) meno matky je Editha Parado Cain. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 4.6.2008.“

(53)

Záznam „Feliciano Semborio Delos Reyes jr (alias a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Titul: Ustadz. Adresa: a) San Jose, Zamboanga City, Filipíny, (predchádzajúca adresa), b) Siasi, Sulu, Filipíny, (predchádzajúca adresa), c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipíny, (predchádzajúca adresa). Dátum narodenia: 4.11.1963. Miesto narodenia: Arco, Lamitan, Basilan, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: a) Predchádzajúci pobyt: Arco, Lamitan, Filipíny; b) člen hnutia Rajah Solaiman Movement; c) zadržaný filipínskymi orgánmi v novembri 2006. Vo väzbe na Filipínach (stav k júnu 2008).“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Feliciano Semborio Delos Reyes jr. [alias a) Abubakar Abdillah; b) Abdul Abdillah]. Titul: Ustadz. Adresa: a) San Jose, Zamboanga City, Filipíny (predchádzajúca adresa); b) Siasi, Sulu, Filipíny (predchádzajúca adresa); c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipíny (predchádzajúca adresa); d) Arco, Lamitan, Filipíny (predchádzajúci pobyt). Dátum narodenia: 4.11.1963. Miesto narodenia: Arco, Lamitan, Basilan, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: a) zadržaný filipínskymi orgánmi v novembri 2006; b) v júni 2008 vo väzbe na Filipínach; c) meno otca je Feliciano Delos Reyes Sr.; d) meno matky je Aurea Semborio. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 4.6.2008.“

(54)

Záznam „Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresa: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Taliansko, b) Piazza Trieste 11, Mortara, Taliansko (trvalé bydlisko od októbra 2002). Dátum narodenia: 7.6.1954. Miesto narodenia: Tighennif, Alžírsko. Ďalšie informácie: a) daňové registračné číslo: DRMTMN54H07Z301T, b) odsúdený 19.5.2005 súdom v Neapole na osem rokov väzenia. Od septembra 2007 vo väzbe v Taliansku.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresa: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Taliansko (predchádzajúca adresa z marca 2004); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Taliansko (predchádzajúca adresa z októbra 2002). Dátum narodenia: 7.6.1954. Miesto narodenia: Tighennif, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Národné identifikačné číslo: talianske daňové registračné číslo DRMTMN54H07Z301T. Ďalšie informácie: a) prepustený z väzenia v Taliansku dňa 30.7.2008; b) v Alžírsku sa zdržoval v novembri 2008. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 17.3.2004.“

(55)

Záznam „Lionel Dumont [alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon]. Adresa: žiadna trvalá adresa v Taliansku. Dátum narodenia: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972. Miesto narodenia: Roubaix, Francúzsko. Ďalšie informácie: a) Interpol na neho vydal medzinárodný zatykač. Dňa 13.12.2003 zadržaný v Nemecku, 18.5.2004 bol vydaný do Francúzska. Od októbra 2004 je vo väzbe, b) v januári 2003 bol odsúdený v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na päť rokov. Dňa 17. mája 2004 odvolací súd v Boloni rozhodol o novom samostatnom súdnom konaní, pretože v máji 2004 už bol vo väzbe vo Francúzsku.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Lionel Dumont [alias a) Jacques Brougere; b) Abu Hamza; c) Di Karlo Antonio; d) Merlin Oliver Christian Rene; e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza; f) Imam Ben Yussuf Arfaj; g) Abou Hamza; h) Arfauni Imad; i) Bilal; j) Hamza; k) Koumkal; l) Kumkal; m) Merlin; n) Tinet; o) Brugere; p) Dimon]. Adresa: naposledy evidovaná adresa v Bosne a Hercegovine: Kranjčevićeva ul. 3, Zenica, Bosna a Hercegovina. Dátum narodenia: a) 21.1.1971; b) 29.1.1975; c) 1971; d) 21.1.1962; e) 24.8.1972; f) 29.1.1975. Miesto narodenia: a) Roubaix, Francúzsko. Štátna príslušnosť: Francúzsko. Číslo cestovného pasu: a) 674460 (taliansky cestovný pas na meno Di Karlo Antonio); b) 96DH25457 (francúzsky cestovný pas na meno Merlin Oliver Christian Rene); c) GE1638E (tuniský cestovný pas na meno Arfani Imad Ben Yousset). Ďalšie informácie: a) od októbra 2004 vo väzbe vo Francúzsku; b) ženatý s občiankou Bosny a Hercegoviny. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.“

(56)

Záznam „Safet DURGUTI. Dátum narodenia: 10. máj 1967. Miesto narodenia: Orahovac, Kosovo (Srbsko a Čierna Hora)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Safet Ekrem Durguti. Adresa: Bosanska ul. 175, Travnik, Bosna a Hercegovina. Dátum narodenia: 10.5.1967. Miesto narodenia: Orahovac, Kosovo. Štátna príslušnosť: Bosna a Hercegovina. Číslo cestovného pasu: 4725900 (cestovný pas Bosny a Herzegoviny, vydaný v meste Travnik dňa 20.10.2005 s platnosťou do 20.10.2009). Národná identifikácia: a) JMB 1005967953038 (národné identifikačné číslo v Bosne a Hercegovine); b) 04DFC71259 (preukaz totožnosti Bosny a Herzegoviny); c) 04DFA8802 vodičský preukaz Bosny a Hercegoviny vydaný ministerstvom vnútra Stredobosnianskeho kantónu, Travnik, Bosna a Hercegovina). Ďalšie informácie: a) meno otca: Ekrem; b) zakladateľ a od 1998 do 2002 riaditeľ subjektu Al-Haramain Islamic Foundation; c) v decembri 2008 sa údajne zdržiaval v Bosne a Hercegovine, takisto údajne často cestuje v oblasti Kosova; d) pracuje ako učiteľ na škole Elči Ibrahim-pašina medresa, Travnik, Bosna a Herzegovina. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 26.12.2003.“

(57)

Záznam „Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (tiež známy ako a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Dátum narodenia: 17.1.1958. Miesto narodenia: El Behira, Egypt. Národnosť: pravdepodobne egyptská. Ďalšie informácie: je vyšším veliacim dôstojníkom Usámu bin Ládina“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Sobhi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna [alias a) Mohamed Atef; b) Sheik Taysir Abdullah; c) Abu Hafs Al Masri; d) Abu Hafs Al Masri El Khabir; e) Taysir]. Dátum narodenia: 17.1.1958. Miesto narodenia: El Behira, Egypt. Štátna príslušnosť: predpokladá sa, že je štátnym príslušníkom Egypta. Ďalšie informácie: údajne zomrel v Afganistane v novembri 2001. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.“

(58)

Záznam „Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adresa: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Nemecko (predošlá adresa). Dátum narodenia: 20.12.1969. Miesto narodenia: Casablanca, Maroko. Štátna príslušnosť: Nemecko. Číslo cestovného pasu: 1005552350 (vydaný 27.3.2001 úradom mesta Kiel, Nemecko, platný do 26.3.2011). Preukaz totožnosti č. 1007850441 (nemecký federálny preukaz totožnosti vydaný 27.3.2001 úradom mesta Kiel, Nemecko, platný do 26.3.2011). Ďalšie informácie: v súčasnosti vo väzení v Lübecku, Nemecko.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adresa: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Nemecko (predchádzajúca adresa). Dátum narodenia: 20.12.1969. Miesto narodenia: Casablanca, Maroko. Štátna príslušnosť: a) Nemecko; b) Maroko. Číslo cestovného pasu: 1005552350 (nemecký cestovný pas vydaný 27.3.2001 úradom mesta Kiel, Nemecko, platný do 26.3.2011). Preukaz totožnosti č. 1007850441 (nemecký spolkový preukaz totožnosti vydaný 27.3.2001 úradom mesta Kiel, Nemecko, platný do 26.3.2011). Ďalšie informácie: v súčasnosti vo väzení v Nemecku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2008.“

(59)

Záznam „Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber]. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Taliansko. Dátum narodenia: 10.2.1968. Miesto narodenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K929139 (tuniský pas vydaný 14.2.1995, jeho platnosť sa skončila 13.2.2000). Národné identifikačné číslo: 00319547 (vydané 8.12.1994). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: SSDSBN68B10Z352F, b) meno matky je Beya Al-Saidani, c) odsúdený na päť rokov väzenia, 14.12.2006 trest skrátený odvolacím súdom v Miláne na jeden rok a osem mesiacov. Milánsky justičný orgán na neho vydal zatýkací rozkaz 2.6.2007. Od októbra 2007 vo väzbe v Taliansku.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias a) Omar El Mouhajer; b) Saber]. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Taliansko. Dátum narodenia: 10.2.1968. Miesto narodenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: K929139 (tuniský cestovný pas vydaný 14.2.1995, jeho platnosť sa skončila 13.2.2000). Národné identifikačné číslo: 00319547 (vydané 8.12.1994). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: SSDSBN68B10Z352F; b) meno jeho matky je Beya al-Saidani; c) od októbra 2007 vo väzbe v Taliansku; d) vydaný do Tuniska 3. júna 2008. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 24.4.2002.“

(60)

Záznam „Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias a) Dah Dah; b) Abdelrahmman; c) Bechir]. Adresa: Via Milano 108, Brescia, Taliansko. Dátum narodenia: 4.12.1964. Miesto narodenia: Tabarka, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L335915 (tuniský pas vydaný 8.11.1996, jeho platnosť sa skončila 7.11.2001). Ďalšie informácie: v januári 2003 bol odsúdený v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na 2 roky.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias a) Dah Dah; b) Abdelrahmman; c) Bechir]. Adresa: Via Milano 108, Brescia, Taliansko. Dátum narodenia: 4.12.1964. Miesto narodenia: Tabarka, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: L335915 (tuniský cestovný pas vydaný 8.11.1996, jeho platnosť sa skončila 7.11.2001). Ďalšie informácie: od roku 2001 prebýva v Sudáne. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.“

(61)

Záznam „Rachid Fettar [alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar]. Adresa: Via degli Apuli 5, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 16.4.1969. Miesto narodenia: Boulogin, Alžírsko. Ďalšie informácie: v januári 2003 bol odsúdený v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na dva roky a šesť mesiacov.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Rachid Fettar [alias a) Amine del Belgio; b) Djaffar]. Adresa: Via degli Apuli 5, Milano, Taliansko (posledná známa adresa). Dátum narodenia: 16.4.1969. Miesto narodenia: Boulogin, Alžírsko. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.“

(62)

Záznam „Salim Ahmad Salim Hamdan [alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi]. Adresa: Shari Tunis, Saná, Jemen. Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: Al-Mukalla, Jemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Číslo cestovného pasu: 00385937 (jemenský cestovný pas). Ďalšie informácie: a) adresa je predchádzajúcou adresou, b) šofér a súkromný osobný strážca Usámu bin Ládina od roku 1996 do roku 2001.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Salim Ahmad Salim Hamdan [alias a) Saqr Al-Jaddawi; b) Saqar Al Jadawi; c) Saqar Aljawadi]. Adresa: Shari Tunis, Saná, Jemen. Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: a) Al-Mukalla, Jemen; b) Al-Mukala, Yemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Číslo cestovného pasu: 00385937 (jemenský cestovný pas). Ďalšie informácie: a) adresa je predchádzajúcou adresou; b) v novembri 2008 prevezený z väzby v Spojených štátoch do Jemenu. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.“

(63)

Záznam „Jallalouddine Haqani [alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani]. Titul: Maulavi. Funkcia: Minister pohraničných vecí za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1942. Miesto narodenia: provincia Khost, oblasť Zadran, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) je otcom Sirajuddina Jallaloudinea Haqqaniho, b) aktívny vodca Talibanu, c) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom, d) hoci mal údajne zomrieť v júni 2007, v máji 2008 bol stále nažive“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Jalaluddin Haqqani [alias a) Jalaluddin Haqani; b) Jallalouddin Haqqani; c) Jallalouddine Haqani]. Titul: Maulavi. Funkcia: minister pohraničných vecí za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1942. Miesto narodenia: provincia Khost, oblasť Zadran, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) je otcom Sirajuddina Jallaloudinea Haqqaniho; b) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; c) hoci mal údajne zomrieť v júni 2007, v máji 2008 bol stále nažive. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 31.1.2001.“

(64)

Záznam „Moslim Haqqani. Titul: Maulavi. Funkcia: a) námestník ministra pre Haj a náboženské veci za vlády Talibanu, b) námestník ministra pre terciárne vzdelávanie za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: provincia Baghlan, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) etnický Paštún z provincie Baghlan, b) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Mohammad Moslim Haqqani (alias Moslim Haqqani). Titul: Maulavi. Funkcia: a) námestník ministra pre hadž (púť do Mekky) a náboženské veci za vlády Talibanu; b) námestník ministra pre terciárne vzdelávanie za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: provincia Baghlan, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.“

(65)

Záznam „Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malajzia; titul: Dr.; dátum narodenia: 14. septembra 1957; miesto narodenia: Negeri Sembilan, Malajzia; štátna príslušnosť: malajzijská; cestovný pas č.: A 11512285; národné identifikačné č.: 570914-05-5411.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Azahari Husin. Titul: Dr. Adresa: Taman Sri Pulai, Johor, Malajzia. Dátum narodenia: 14.9.1957. Miesto narodenia: Negeri Sembilan, Malajzia. Štátna príslušnosť: Malajzia. Číslo cestovného pasu: A 11512285. Národné identifikačné číslo: 570914-05-5411. Ďalšie informácie: údajne zomrel v roku 2005. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.“

(66)

Záznam „Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani]. Dátum narodenia: 12.3.1971. Miesto narodenia: Rijád, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Palestína. Číslo cestovného pasu: 484824 (egyptský pas vydaný 18.1.1984 na egyptskom veľvyslanectve v Rijáde). Ďalšie informácie: a) blízky spolupracovník Usámu bin Ládina a sprostredkovateľ ciest teroristov, b) od júla 2007 zadržiavaný Spojenými štátmi americkými.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein [alias a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn; e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah; f) Abu Zubaydah; g) Tariq Hani]. Dátum narodenia: a) 12.3.1971; b) 31.12.1971. Miesto narodenia: Rijád, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Palestína. Číslo cestovného pasu: 484824 (egyptský cestovný pas vydaný 18.1.1984 na egyptskom veľvyslanectve v Rijáde). Ďalšie informácie: od júla 2007 zadržiavaný Spojenými štátmi americkými. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.“

(67)

Záznam „Khadafi Abubakar Janjalani (tiež známy ako a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Dátum narodenia: 3.3.1975. Miesto narodenia: Isabela, Basilan, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Khadafi Abubakar Janjalani [alias a) Khadafy Janjalani; b) Khaddafy Abubakar Janjalani; c) Abu Muktar]. Dátum narodenia: 3.3.1975. Miesto narodenia: Isabela, Basilan, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: údajne zomrel v roku 2006. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 22.12.2004.“

(68)

Záznam „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya [alias a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr]. Adresa: a) Via Bellaria 10, Boloňa, Taliansko, b) Via Lazio 3, Boloňa, Taliansko, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Číslo pasu: K989895 (tuniský pas vydaný 26.7.1995, jeho platnosť sa skončila 25.7.2000). Dátum narodenia: 8.2.1969. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. Ďalšie informácie: a) bol identifikovaný aj ako Abdel Aziz Ben Narvan, narodený v Sereke (bývalá Juhoslávia) 15.8.1970, b) v januári 2003 bol v Taliansku odsúdený a bol mu uložený trest odňatia slobody na päť rokov a šesť mesiacov. Dňa 10. mája 2004 bol odsúdený odvolacím súdom v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na štyri roky a šesť mesiacov.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya [alias a) Khalil Yarraya; b) Ben Narvan Abdel Aziz; c) Abdel Aziz Ben Narvan; d) Amro; e) Omar; f) Amrou; g) Amr]. Dátum narodenia: a) 8.2.1969; b) 15.8.1970. Adresa: a) Via Bellaria 10, Bologna, Taliansko; b) Via Lazio 3, Bologna, Taliansko; c) Dr. Fetaha Bećirbegovića 1, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; d) Blatuša 100, Zenica, Bosna a Hercegovina. Miesto narodenia: a) Sfax, Tunisko; b) Sereka, bývalá Juhoslávia. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: a) K989895 (tuniský cestovný pas vydaný dňa 26.7.1995 v Janove v Taliansku, platnosť skončila 25.7.2000); b) 0899199 (cestovný pas Bosny a Hercegoviny vydaný 16.4.1999 v Sarajeve v Bosne a Hercegovine, platnosť skončila 16.4.2004); c) 3816349 (cestovný pas Bosny a Hercegoviny vydaný 18.7.2001 v Sarajeve v Bosne a Hercegovine, platnosť skončila 18.7.2006); d) 4949636 cestovný pas Bosny a Hercegoviny vydaný 27.12.2005 konzulárnym úradom Bosny a Hercegoviny v Miláne, platnosť sa skončí 27.12.2010 (tento cestovný pas bol vyhlásený za neplatný 10.12.2007). Ďalšie informácie: a) dátum narodenia: 15.8.1970 a miesto narodenia: Sereka, bývalá Juhoslávia platia pre aliasy Ben Narvan Abdel Aziz a Abdel Aziz Ben Narvan; b) občianstvo Bosny a Hercegoviny odobraté; c) nemá žiadny platný identifikačný doklad Bosny a Hercegoviny. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.“

(69)

Záznam „Ali Ahmed Nur Jim’ale [alias a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali]. Adresa: P.O. Box 3312, Dubaj, Spojené arabské emiráty. Dátum narodenia: 1954. Štátna príslušnosť: Somálsko. Ďalšie informácie: a) povolaním účtovník, Mogadišo, Somálsko; b) spojený s Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Ali Ahmed Nur Jim’ale [alias a) Ahmed Ali Jimale; b) Ahmad Nur Ali Jim’ale; c) Ahmed Nur Jumale; d) Ahmed Ali Jumali; e) Ahmed Ali Jumale; f) Sheikh Ahmed Jimale]. Titul: Sheikh. Adresa: a) P.O. Box 3312, Dubaj, Spojené arabské emiráty; b) P.O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty (predchádzajúca adresa); c) Džibuti, Džibutská republika. Dátum narodenia: 1954. Miesto narodenia: Elibur, Somálsko. Štátna príslušnosť: a) Somálsko; b) usadený v Džibutsku. Číslo cestovného pasu: A0181988 (cestovný pas Somálskej demokratickej republiky vydaný 1.10.2001 v Dubaji, Spojené arabské emiráty, platnosť obnovená 24.1.2008 v Džibuti, platnosť skončí 22.1.2011). Ďalšie informácie: a) v súčasnosti sa tiež zdržiava v Mogadišu, Somálsko; b) povolaním účtovník a podnikateľ; c) meno otca je Ali Jumale, meno matky je Enab Raghe; d) údajne vlastní alebo ovláda subjekty Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia a Barako Trading Company, LLC. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.11.2001.“

(70)

Záznam „Salim Y Salamuddin JULKIPLI (alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim); dátum narodenia: 20. júna 1967; miesto narodenia: Tulay, Jolo Sulu, Filipíny.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Salim Y Salamuddin Julkipli [alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim]. Dátum narodenia: 20.6.1967. Miesto narodenia: Tulay, Jolo Sulu, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.“

(71)

Záznam „Khairullah Mohammad Khairkhwah. Titul: Maulavi. Funkcia: Guvernér provincie Herát (Afganistan) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1963. Miesto narodenia: okres Arghistan, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Khairullah Khairkhwah (alias Khairullah Mohammad Khairkhwah). Titul: Maulavi. Funkcia: guvernér provincie Herát (Afganistan) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1963. Miesto narodenia: okres Arghistan, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.“

(72)

Záznam „Shamsalah Kmalzada. Titul: Mr. Funkcia: Druhý tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu, Abú Zabí. Štátna príslušnosť: Afganistan.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Shamsullah Kmalzada (alias Shamsalah Kmalzada). Pohlavie: muž. Funkcia: druhý tajomník, veľvyslanectvo Talibanu, Abú Dhabí. Štátna príslušnosť: Afganistan. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.“

(73)

Záznam „Ruben Pestano Lavilla, JR (alias a) Reuben Lavilla, b) Sheik Omar, c) Mile D Lavilla, d) Reymund Lavilla, e) Ramo Lavilla, f) Mike de Lavilla, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar Lavilla, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Titul: Sheik. Adresa: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipíny; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipíny (predchádzajúca). Dátum narodenia: 4.10.1972. Miesto narodenia: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Číslo cestovného pasu: a) číslo filipínskeho cestovného pasu MM611523 (2004); b) číslo filipínskeho cestovného pasu EE947317 (2000 – 2001); c) číslo filipínskeho cestovného pasu P421967 (1995 - 1997). Ďalšie informácie: a) duchovný vedúci hnutia Rajah Solaiman Movement. Spájaný s Khadafim Abubakarom Janjalanim a s pobočkami organizácie International Islamic Relief Organization, Filipíny; b) Aktívne sa podieľa na financovaní a získavaní členov pre hnutie Rajah Solaiman Movement; c) bývalý študent chemického inžinierstva (Filipínska univerzita, Visayas campus) a bývalý filipínsky pracovník v Saudskej Arábii; d) Na úteku (stav k júnu 2008). Predpokladá sa, že sa schováva mimo Filipín.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Ruben Pestano Lavilla, Jr. [alias a) Reuben Lavilla; b) Sheik Omar; c) Mile D Lavilla; d) Reymund Lavilla; e) Ramo Lavilla; f) Mike de Lavilla; g) Abdullah Muddaris; h) Ali Omar; i) Omar Lavilla; j) Omar Labella; k) So; l) Eso; m) Junjun]. Titul: Sheik. Adresa: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipíny; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipíny (predchádzajúca). Dátum narodenia: 4.10.1972. Miesto narodenia: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Číslo cestovného pasu: a) MM611523 (filipínsky cestovný pas, 2004); b) EE947317 (filipínsky cestovný pas, 2000 – 2001); c) P421967 (filipínsky cestovný pas, 1995 - 1997). Ďalšie informácie: a) prepojený s pobočkami subjektu International Islamic Relief Organisation na Filipínach. b) od 30.8.2008 vo väzbe na Filipínach. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 4.6.2008.“

(74)

Záznam „Jamel Lounici. Dátum narodenia: 1.2.1962. Miesto narodenia: Alžír, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) syn Abdelkadera a Aminy Aissaoui, b) od novembra 2007 vo väzbe v Taliansku.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Dátum narodenia: 1.2.1962. Miesto narodenia: Alžír, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) rodičia: Abdelkader a Johra Birouh; b) prepustený z väzenia v Taliansku dňa 23.5.2008; c) v novembri 2008 sa zdržoval v Alžírsku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 16.1.2004.“

(75)

Záznam „Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Titul: Qazi. Funkcia: a) druhý tajomník ‚Veľvyslanectva‘ Talibanu, Islamabad, Pakistan b) prvý tajomník ‚Veľvyslanectva‘ Talibanu, Islamabad, Pakistan, c) ‚veľvyslanec‘ s osobitným poslaním, d) predseda oddelenia pre OSN na ministerstve zahraničných vecí za vlády Talibanu. Adresa: Dehbori oblasť Ward, Kábul, Afghanistan. Dátum narodenia: 1961. Miesto narodenia: obec Atal, oblasť Ander, Ghazni, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: a) D 010678 (afganský cestovný pas vydaný 19.12.1993), b) OR 733375 (afganský cestovný pas vydaný 28. júna 2005, platný do roku 2010).“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Habibullah Fawzi [alias a) Habibullah Faizi ; b) Habibullah Fauzi]. Titul: Qazi. Funkcia: a) druhý tajomník ‚veľvyslanectva‘ Talibanu v Islamabade, Pakistan b) prvý tajomník ‚veľvyslanectva‘ Talibanu v Islamabade, Pakistan, c) ‚veľvyslanec‘ s osobitným poslaním, d) predseda oddelenia pre OSN na ministerstve zahraničných vecí za vlády Talibanu. Adresa: Dehbori oblasť Ward, Kábul, Afghanistan. Dátum narodenia: 1961. Miesto narodenia: obec Atal, oblasť Ander, Ghazni, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: a) D 010678 (afganský cestovný pas vydaný 19.12.1993, b) OR 733375 (afganský cestovný pas vydaný 28. júna 2005, platný do roku 2010). Ďalšie informácie: meno jeho otca je Mohammad Mangal. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.“

(76)

Záznam „Mohammad Husayn Mastasaeed (alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas’eed). Titul: Mullah. Funkcia: Predseda Akadémie vied za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1964. Ďalšie informácie: pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Mohammad Husayn Mustas’id [alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed; b) Mstasaeed; c) Mostas’eed; d) Mohammad Husayn Mastasaeed]. Titul: Mullah. Funkcia: predseda akadémie vied za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1964. Ďalšie informácie: pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.2.2001.“

(77)

Záznam „Fazel Mohammad Mazloom. Titul: Mullah. Funkcia: Zástupca náčelníka štábu armády za vlády Talibanu. Dátum narodenia: medzi rokmi 1963 a 1968. Miesto narodenia: Uruzgan, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Fazl Mohammad Mazloom [alias a) Molah Fazl; b) Fazel Mohammad Mazloom]. Titul: Mullah. Funkcia: zástupca náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl za vlády Talibanu. Dátum narodenia: medzi rokmi 1963 a 1968. Miesto narodenia: Uruzgan, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.2.2001.“

(78)

Záznam „Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Dátum narodenia: 27.8.1974. Miesto narodenia: Bagdad, Irak. Národnosť: iracká. Číslo pasu: nemecký cestovný dokument (‚Reiseausweis‘) A 0092301. Iné údaje: zadržaný v Mannheime v Nemecku.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Dátum narodenia: 27.8.1974. Miesto narodenia: Bagdad, Irak. Štátna príslušnosť: Irak. Číslo cestovného pasu: nemecký cestovný dokument (‚Reiseausweis‘) A 0092301. Ďalšie informácie: od decembra 2004 vo väzbe v Nemecku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.12.2005.“

(79)

Záznam „Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Titul: Maulavi. Funkcia: ‚Vyslanec‘ Talibanu v Spojených národoch za vlády Talibanu. Adresa: mestská štvrť okresu Dehbori, Kábul, Afghanistan. Dátum narodenia: 1956. Miesto narodenia: obec Khajakhel, oblasť Sharan, provincia Paktíká, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afghanistan. Národné identifikačné číslo: 106266.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Abdul Hakim Mujahid Muhammad Awrang [alias a) Abdul Hakim Mojahed; b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang]. Titul: Maulavi. Funkcia: ‚vyslanec‘ Talibanu pri Organizácii spojených národov za vlády Talibanu. Adresa: Dehbori district Ward, Kábul, Afganistan. Dátum narodenia: 1956. Miesto narodenia: obec Khajakhel, oblasť Sharan, provincia Paktíká, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Národné identifikačné číslo: 106266. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.“

(80)

Záznam „Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia; dátum narodenia: 11. august 1969; miesto narodenia: Johor, Malajzia; štátna príslušnosť: malajzijská; cestovný pas č.: A 9775183; národné identifikačné č.: 690811-10-5873.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Adresa: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia. Dátum narodenia: 11.8.1969. Miesto narodenia: Johor, Malajzia. Štátna príslušnosť: Malajzia. Číslo cestovného pasu: A 9775183. Národné identifikačné číslo: 690811-10-5873. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.“

(81)

Záznam „Mohamed Moumou (alias a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman. Adresa: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Švédsko, b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Švédsko, c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Štokholm, Švédsko, d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Švédsko. Dátum narodenia: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Miesto narodenia: Fez, Maroko. Štátna príslušnosť: a) Maroko, (b) Švédsko. Číslo pasu: 9817619 (švédsky cestovný pas, platnosť skončí 14.12.2009).“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Mohamed Moumou [alias a) Mohamed Mumu; b) Abu Shrayda; c) Abu Amina; d) Abu Abdallah; e) Abou Abderrahman; f) Abu Qaswarah; g) Abu Sara]. Adresa: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Švédsko, b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Švédsko; c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Štokholm, Švédsko; d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Švédsko. Dátum narodenia: a) 30.7.1965; b) 30.9.1965. Miesto narodenia: Fez, Maroko. Štátna príslušnosť: a) Maroko; b) Švédsko. Číslo cestovného pasu: 9817619 (švédsky cestovný pas, platnosť skončí 14.12.2009). Ďalšie informácie: údajne zomrel v severnom Iraku v októbri 2008. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 7.12.2006.“

(82)

Záznam „Fahid Mohammed Ally Msalam (alias (a) Ally, Fahid Mohammed, (b) Msalam, Fahad Ally, (c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, (d) Msalam, Mohammed Ally, (e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, (f) Salem, Fahid Muhamad Ali, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Al-Kini, Usama, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Adresa: Mombasa, Keňa. Dátum narodenia: 19.2.1976. Miesto narodenia: Mombasa, Keňa. Štátna príslušnosť: Keňa. Číslo pasu: a) A260592 (kenský pas), b) A056086 (kenský pas), c) A435712 (kenský pas), d) A324812 (kenský pas), e) 356095 (kenský pas). Národné identifikačné číslo: 12771069 (kenský preukaz totožnosti).“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Fahid Mohammed Ally Msalam [alias a) Fahid Mohammed Ally; b), Fahad Ally Msalam; c), Fahid Mohammed Ali Msalam; d), Mohammed Ally Msalam; e), Fahid Mohammed Ali Musalaam; f), Fahid Muhamad Ali Salem; g) Fahid Mohammed Aly; h) Ahmed Fahad; i) Ali Fahid Mohammed; j) Fahad Mohammad Ally; k) Fahad Mohammed Ally; l) Fahid Mohamed Ally; m) Msalam Fahad Mohammed Ally; n) Msalam Fahid Mohammad Ally; o) Msalam Fahid Mohammed Ali; p) Msalm Fahid Mohammed Ally; q) Usama Al-Kini; r) Mohammed Ally Mohammed; s) Ally Fahid M]. Adresa: Mombasa, Keňa. Dátum narodenia: 19.2.1976. Miesto narodenia: Mombasa, Keňa. Štátna príslušnosť: Keňa. Číslo cestovného pasu: a) A260592 (kenský cestovný pas); b) A056086 (kenský cestovný pas); c) A435712 (kenský cestovný pas); d) A324812 (kenský cestovný pas); e) 356095 (kenský cestovný pas). Národné identifikačné číslo: 12771069 (kenský preukaz totožnosti). Ďalšie informácie: údajne zomrel v Pakistane v januári 2009. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 17.10.2001.“

(83)

Záznam „Abdul Wasay Agha Jan Motasem (alias Mutasim Aga Jan). Titul: Mullah. Funkcia: minister financií za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Abdul Wasay Mu’tasim Agha [alias a) Mutasim Aga Jan; b) Agha Jan; c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem]. Titul: Mullah. Funkcia: minister financií za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 31.1.2001.“

(84)

Záznam „Al-Hamati, Muhammad (aka Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; aka Al-Makki, Abu Asim), Jemen“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Muhammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal [alias a) Al-Hamati; Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal; c) Abu Asim Al-Makki]. Dátum narodenia: 19.11.1971. Adresa: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Miesto narodenia: Medina, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Jemen. Číslo cestovného pasu: 541939 (jemenský cestovný pas vydaný v meste Al-Hudaydah v Jemene dňa 31.7.2000 na meno Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Národné identifikačné číslo: 216040 (jemenský preukaz totožnosti). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 17.10.2001.“

(85)

Záznam „Tahir Nasuf [alias a) Tahir Mustafa Nasuf b) Tahar Nasoof c) Taher Nasuf d) Al-Qa’qa e) Abu Salima El Libi f) Abu Rida]. Adresa: Manchester, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Miesto narodenia: Tripoli, Libya.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Tahir Nasuf [alias a) Tahir Mustafa Nasuf; b) Tahar Nasoof; c) Taher Nasuf; d) Al-Qa’qa; e) Abu Salima El Libi; f) Abu Rida; g) Tahir Moustafa Nasuf; h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf]. Adresa: Manchester, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: a) 4.11.1961; b) 11.4.1961. Miesto narodenia: Tripolis, Líbya. Štátna príslušnosť: Líbya. Číslo cestovného pasu: RP0178772 (číslo líbyjského cestovného pasu). Národné identifikačné číslo: PW548083D (národné číslo poistenca Spojeného kráľovstva). Ďalšie informácie: bydlisko v Spojenom kráľovstve (platné v januári 2009). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 7.2.2006.“

(86)

Záznam „Dinno Amor Rosalejos Pareja (alias a) Johnny Pareja, b) Khalil Pareja, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Adresa: a) Atimonan, provincia Quezon, Filipíny, b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipíny, (predchádzajúca adresa). Dátum narodenia: 19.7.1981. Miesto narodenia: Cebu City, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: a) Pobyt (od 10.12.2007): Cebu City, Filipíny. Predchádzajúce pobyty: Anahawan, Leyte, Filipíny; Sariaya, Quezon, Filipíny; Dasmarinas, Cavite, Filipíny; b) expert na výbušniny; b) člen hnutia Rajah Solaiman Movement; d) Filipínsky súdny orgán vydal naňho 5.6.2006 zatykač. Na slobode (stav k júnu 2008).“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Dinno Amor Rosalejos Pareja [alias a) Johnny Pareja; b) Khalil Pareja; c) Mohammad; d) Akmad; e) Mighty; f) Rash]. Adresa: a) Atimonana, provincia Quezon, Filipíny (v apríli 2009); b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipíny (predchádzajúca adresa); c) Cebu City, Filipíny (pobyt v apríli 2009); d) Anahawan, Leyte, Filipíny (predchádzajúci pobyt); e) Sariaya, Quezon, Filipíny (predchádzajúci pobyt); f) Dasmarinas, Cavite, Filipíny (predchádzajúci pobyt). Dátum narodenia: 19.7.1981. Miesto narodenia: Cebu City, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: a) filipínsky súdny orgán vydal naňho 5.6.2006 zatýkací rozkaz; b) na slobode (stav k júnu 2008); c) meno otca je Amorsolo Jarabata Pareja; d) meno matky je Leonila Cambaya Rosalejos. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 4.6.2008.“

(87)

Záznam „Abdelhalim Remadna. Adresa: Alžírsko. Dátum narodenia: 2.4.1966. Miesto narodenia: Biskra, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: 13. augusta 2006 deportovaný do Alžírska.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna [alias a) Abdelhalim Remadna; b) Jalloul]. Adresa: Alžírsko. Dátum narodenia: 2.4.1966. Miesto narodenia: Biskra, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) Do svojej deportácie do Alžírska 13.8.2006 bol vo väzbe v Taliansku Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 3.9.2002.“

(88)

Záznam „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine [alias a) Salmane, b) Lazhar]. Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 20.11.1975. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: P182583 (tuniský pas vydaný 13.9.2003, jeho platnosť sa skončila 12.9.2007). Ďalšie informácie: Odsúdený 9.5.2005 súdom prvej inštancie v Miláne na dva roky a šesť mesiacov väzenia. Od septembra 2007 prebieha odvolacie konanie na odvolacom súde v Miláne. Od septembra 2007 na slobode.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine [alias a) Salmane; b) Lazhar]. Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 20.11.1975. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: P182583 (tuniský cestovný pas vydaný 13.9.2003, jeho platnosť sa skončila 12.9.2007). Ďalšie informácie: miesto pobytu neznáme (stav v júli 2008). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.“

(89)

Záznam „Muhammad Saeed [alias a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji]. Adresa: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (bydlisko z mája 2008). Dátum narodenia: 5.6.1950. Miesto narodenia: Sargodha, Pandžáb, Pakistan. Štátna príslušnosť: Pakistan. Národné identifikačné číslo: 3520025509842-7 (Pakistan). Dátum začiatku podliehania rezolúciám uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 10.12.2008.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Hafiz Muhammad Saeed [alias a) Hafiz Muhammad; b) Hafiz Saeed; c) Hafiz Mohammad Sahib; d) Hafez Mohammad Saeed; e) Hafiz Mohammad Sayeed; f) Hafiz Mohammad Sayid; g) Tata Mohammad Syeed; h) Mohammad Sayed; i) Hafiz Ji; k) Muhammad Saeed]. Adresa: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (bydlisko v máji 2008). Dátum narodenia: 5.6.1950. Miesto narodenia: Sargodha, Pandžáb, Pakistan. Štátna príslušnosť: Pakistan. Národné identifikačné číslo: 3520025509842-7 (Pakistan). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 10.12.2008.“

(90)

Záznam „Nedal Mahmoud Saleh [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem]. Adresa: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Taliansko, b) Via di Saliceto 51/9, Boloňa, Taliansko. Dátum narodenia: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Miesto narodenia: Taiz, Jemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Ďalšie informácie: v januári 2003 bol odsúdený v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na dva roky. Dňa 17. mája 2004 odvolací súd v Boloni rozsudok potvrdil (v neprítomnosti).“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Nedal Mahmoud Saleh [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh; b) Salah Nedal; c) Hitem; d) Hasim]. Adresa: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Taliansko; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko; c) Džamijska ulica 8 (predchádzajúci názov Goraždanska ulica), Zenica, Bosna a Hercegovina; d) ul. Kopčići, Bugojno, Bosna a Hercegovina. Dátum narodenia: a) 1.3.1970; b) 26.3.1972. Miesto narodenia: Taiz, Jemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Číslo cestovného pasu: 3545686 (cestovný pas Bosny a Herzegoviny vydaný 26.7.2001 v meste Travnik v Bosne a Hercegovine, jeho platnosť skončila 26.7.2006). Ďalšie informácie: občianstvo Bosny a Hercegoviny odobraté v júli 2006. Nemá žiadny platný identifikačný doklad Bosny a Hercegoviny. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.“

(91)

Záznam „Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi [alias a) Saadi Nassim, b) Abou Anis]. Adresa: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Miláno), Taliansko, b) Via Cefalonia 11, Miláno, Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 30.11.1974. Miesto narodenia: Haidra Al-Qasreen, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M788331 (tuniský pas vydaný 28.9.2001, jeho platnosť sa skončila 27.9.2006). Ďalšie informácie: Odsúdený 9.5.2005 súdom prvej inštancie v Miláne na štyri roky a šesť mesiacov väzenia. Prepustený 6.8.2006. Od septembra 2007 prebieha odvolacie konanie na návrh milánskeho štátneho zástupcu.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi [alias a) Nassim Saadi; b) Abou Anis]. Adresa: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Taliansko; b) Via Cefalonia 11, Milano, Taliansko (trvalé bydlisko, posledná známa adresa). Dátum narodenia: 30.11.1974. Miesto narodenia: Haidra Al-Qasreen, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: M788331 (tuniský cestovný pas vydaný 28.9.2001, jeho platnosť sa skončila 27.9.2006). Ďalšie informácie: a) v apríli 2009 vo väzbe v Taliansku; b) meno otca je Mohamed Sharif; c) meno matky je Fatima. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.“

(92)

Záznam „Abdulhai Salek. Titul: Maulavi. Funkcia: Guvernér provincie Uruzgán (Afganistan) za vlády Talibanu. Štátna príslušnosť: Afganistan.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Abdulhai Salek. Titul: Maulavi. Funkcia: guvernér provincie Uruzgán (Afganistan) za vlády Talibanu. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: údajne mŕtvy. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.2.2001.“

(93)

Záznam „Jainal Antel Sali (ml.) [alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung]. Dátum narodenia: 1.6.1965. Miesto narodenia: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipíny. Národnosť: filipínska.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Jainal Antel Sali (jr.) [alias a) Abu Solaiman; b) Abu Solayman; c) Apong Solaiman; d) Apung]. Dátum narodenia: 1.6.1965. Miesto narodenia: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: v roku 2007 údajne zomrel. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.12.2005.“

(94)

Záznam „Imam Samudra (alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Henri, g) Fatih, h) Abu Omar; dátum narodenia: 14. január 1970; miesto narodenia: Serang, Banten, Indonézia“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Imam Samudra [alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin; b) Faiz Yunshar; c) Abdul Azis; d) Kudama; e) Hendri; f) Heri; g) Fatih; h) Abu Omar]. Dátum narodenia: 14.1.1970. Miesto narodenia: Serang, Banten, Indonézia Ďalšie informácie: údajne zomrel v novembri 2008. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.“

(95)

Záznam „Ahmed Salim Swedan Sheikh [alias a) Ally, Ahmed, b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, c) Swedan, Sheikh, d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed le grand, k) Bahamad, l) Bahamad, Sheik, m) Bahamadi, Sheikh, n) Sheikh Bahamad]. Titul: šejk. Dátum narodenia: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Miesto narodenia: Mombasa, Keňa. Štátna príslušnosť: Keňa. Číslo pasu: A163012 (kenský pas). Národné identifikačné číslo: 8534714 (kenský preukaz totožnosti vydaný 14.11.1996). Ďalšie informácie: pravdepodobne zapojený do útokov na ambasády Spojených štátov v Nairobi a Dar es Salaam v auguste 1998.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Sheikh Ahmed Salim Swedan [alias a) Ahmed Ally; b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan; c) Sheikh Swedan; d) Sheikh Ahmed Salem Swedan; e) Ally Ahmad; f) Muhamed Sultan; g) Sheik Ahmed Salim Sweden; h) Sleyum Salum; i) Sheikh Ahmed Salam; j) Ahmed The Tall; k) Bahamad; l) Sheik Bahamad; m) Sheikh Bahamadi; n) Sheikh Bahamad]. Titul: Sheikh. Dátum narodenia: a) 9.4.1969; b) 9.4.1960; c) 4.9.1969. Miesto narodenia: Mombasa, Keňa. Štátna príslušnosť: Keňa. Číslo cestovného pasu: A163012 (kenský cestovný pas). Národné identifikačné číslo: 8534714 (kenský preukaz totožnosti vydaný 14.11.1996). Ďalšie informácie: údajne zomrel v Pakistane v januári 2009. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 17.10.2001.“

(96)

Záznam „Jalaluddine Shinwari. Titul: Maulavi. Funkcia: Námestník ministra spravodlivosti za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: okres Shinwar, provincia Nangarhár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Jalaluddin Shinwari (alias Jalaluddine Shinwari). Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra spravodlivosti za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: okres Shinwar, provincia Nangarhár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 31.1.2001.“

(97)

Záznam „Yazid Sufaat [alias a) Joe, b) Abu Zufar]. Adresa: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajzia. Dátum narodenia: 20.1.1964. Miesto narodenia: Johor, Malajzia. Štátna príslušnosť: Malajzia. Číslo cestovného pasu: A 10472263. Národné identifikačné číslo: 640120-01-5529. Ďalšie informácie: vo väzbe od decembra 2001 s platnosťou od júna 2007.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Yazid Sufaat [alias a) Joe; b) Abu Zufar]. Adresa: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajzia. Dátum narodenia: 20.1.1964. Miesto narodenia: Johor, Malajzia. Štátna príslušnosť: Malajzia. Číslo cestovného pasu: A 10472263. Národné identifikačné číslo: 640120-01-5529. Ďalšie informácie: malajzijské orgány ho v decembri 2001 zatkli a z väzby bol prepustený 24.11.2008. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.“

(98)

Záznam „Mansour Thaer. Dátum narodenia: 21.3.1974. Miesto narodenia: Bagdad, Irak. Iné informácie: vyhostený z Nemecka do Jordánska vo februári 2005.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Isam Ali Mohamed Alouche (alias Mansour Thaer). Dátum narodenia: a) 1972; b) 21.3.1974. Miesto narodenia: Bagdad, Irak. Štátna príslušnosť: Jordánsko. Ďalšie informácie: vyhostený z Nemecka do Jordánska vo februári 2005. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 3.9.2002.“

(99)

Záznam „Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar [alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab]. Dátum narodenia: 19.10.1953. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt Ďalšie informácie: pravdepodobne sa zdržiava v pakistansko-afgánskom pohraničí.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar [alias a) Abu Hasan; b) Abu Khabab; c) Abu Rabbab]. Dátum narodenia: 19.10.1953. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt. Ďalšie informácie: údajne zomrel v Pakistane.“

(100)

Záznam „Nazirullah Aanafi Waliullah. Titul: a) Maulavi, b) Haji. Funkcia: obchodný atašé, ‚Veľvyslanectvo‘ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1962. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000912 (afganský cestovný pas vydaný 30.6.1998). Ďalšie informácie: repatriovaný do Afganistanu v októbri 2006.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Nazirullah Ahanafi Waliullah ( alias Nazirullah Aanafi Waliullah). Titul: a) Maulavi; b) Haji. Funkcia: obchodný atašé na ‚veľvyslanectve‘ Talibanu v Islamabade, Pakistan. Dátum narodenia: 1962. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000912 (afganský cestovný pas vydaný 30.6.1998). Ďalšie informácie: repatriovaný do Afganistanu v októbri 2006. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.“

(101)

Záznam „Abdul-Haq Wasseq. Titul: Maulavi. Funkcia: Námestník ministra bezpečnosti (Spravodajská služba) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1975. Miesto narodenia: centrálna provincia Ghazní, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Abdul-Haq Wasiq (alias Abdul-Haq Wasseq). Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra bezpečnosti (spravodajská služba) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1975. Miesto narodenia: centrálna provincia Ghazní, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 31.1.2001.“

(102)

Záznam „Mukhlis Yunos (alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos); dátum narodenia: a) 7.7.1966, b) približne 7.7.1966; miesto narodenia: odhaduje sa v Lanao del Sur, Filipíny.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Yunos Umpara Moklis [alias a) Muklis Yunos; b) Mukhlis Yunos; c) Saifullah Mukhlis Yunos; d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos]. Dátum narodenia: 7.7.1966. Miesto narodenia: Lanao del Sur, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: od apríla 2009 vo väzení na Filipínach. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.“

(103)

Záznam „Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malajzia; dátum narodenia: 16. máj 1967; miesto narodenia: Kelantan, Malajzia; štátna príslušnosť: malajzijská; cestovný pas č.: A 11457974; národné identifikačné č.: 670516-03-5283.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Zaini Zakaria (alias Ahmad). Adresa: Kota Bharu, Kelantan, Malajzia. Dátum narodenia: 16.5.1967. Miesto narodenia: Kelantan, Malajzia. Štátna príslušnosť: Malajzia. Číslo cestovného pasu: A11457974. Národné identifikačné číslo: 670516-03-5283. Ďalšie informácie: malajzijské orgány ho 18. decembra 2002 zatkli a vo väzbe bol do 12. februára 2009. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.“

(104)

Záznam „Merai Zoghbai [alias a) F’raji di Singapore, b) F’raji il Libico, c) Mohamed Lebachir, d)Meri Albdelfattah Zgbye, e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, f) Lazrag Faraj, g) Larzg Ben Ila, h) Lazrag Faraj, i) Farag, j) Fredj, k) Muhammed El Besir]. Dátum narodenia: a) 4.4.1969, b) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), c) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), d) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), e) 13.11.1960 (Fredj). Miesto narodenia: a) Bengází, Líbya, b) Bendasi, Líbya (Meri Albdelfattah Zgbye). Adresa: a) Via Bordighera 34, Miláno, Taliansko, b) Senis, Oristano, Sardínia, Taliansko. Ďalšie informácie: Podlieha príkazu Tribunale de Milano na vzatie do väzby č. 36601/02 R.G.N.R. zo 17. mája 2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Na úteku.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Merai Zoghbai [alias a) Mohamed Lebachir; b) Meri Albdelfattah Zgbye; c) Zoghbai Merai Abdul Fattah; d) Lazrag Faraj; e) Larzg Ben Ila; h) Muhammed El Besir; f) F’raji di Singapore; g) F’raji il Libico; h) Farag; i) Fredj]. Adresa: a) Via Bordighera 34, Milano, Taliansko (posledná známa adresa); b) Senis, Oristano, Sardínia, Taliansko. Dátum narodenia: a) 4.4.1969; b) 4.4.1960; c) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye); d) 13.11.1960 (Lazrag Faraj); e) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila); f) 13.11.1960 (Fredj); g) 14.1.1968 (Mohamed Lebachir). Miesto narodenia: a) Benghází, Líbya; b) Bendasi, Líbya (Meri Albdelfattah Zgbye); c) Maroko (Mohamed Lebachir). Ďalšie informácie: na úteku (stav v apríli 2009). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 2.8.2006.“


18.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/60


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1103/2009

zo 17. novembra 2009,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu sleďa atlantického vo vodách ES a v medzinárodných vodách zón Vb, VIb a VIaN plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 43/2009 zo 16. januára 2009, ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách (3), v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu, sa stanovujú kvóty na rok 2009.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v tejto prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v uvedenom členskom štáte vyčerpala kvóta stanovená na rok 2009.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať lov z tejto zásoby, ako aj ponechávanie úlovkov z nej na palube, jej prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásobu uvedenú v tejto prílohe na rok 2009 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Lov zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v tejto prílohe sa zakazuje dňom uvedeným v tejto prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje úlovok z tejto zásoby vylovený týmito plavidlami ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. novembra 2009

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2009, s. 1.


PRÍLOHA

Čislo

28/T&Q

Členský štát

Spojené Kráľovstvo/GBR

Zásoba

HER/5B6ANB

Druh

sleď atlantický (Clupea harengus)

Zóna

vody ES a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

Dátum

15. október 2009


18.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/62


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1104/2009

zo 17. novembra 2009,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2009/10 sa stanovila v nariadení Komisie (ES) č. 877/2009 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 1084/2009 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. novembra 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. novembra 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2009, s. 9.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 18. novembra 2009

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

35,69

0,58

1701 11 90 (1)

35,69

4,20

1701 12 10 (1)

35,69

0,44

1701 12 90 (1)

35,96

3,90

1701 91 00 (2)

40,56

5,30

1701 99 10 (2)

40,56

2,17

1701 99 90 (2)

40,56

2,17

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

18.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/64


ROZHODNUTIE RADY 2009/840/SZBP

zo 17. novembra 2009,

ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2007/140/SZBP (1), a najmä na jej článok 7 ods. 2 v spojení s článkom 23 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii,

keďže:

(1)

Rada 27. februára 2007 prijala spoločnú pozíciu 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu.

(2)

Rada v súlade s článkom 8 ods. 2 spoločnej pozície 2007/140/SZBP vykonala úplné preskúmanie zoznamu osôb a subjektov, ako sa uvádza v prílohe II, na ktorý sa vzťahuje článok 4 ods. 1 písm. b) a článok 5 ods. 1 písm. b) uvedenej spoločnej pozície.

(3)

Rada dospela k názoru, že osoby a subjekty uvedené na zozname v prílohe II k spoločnej pozícii 2007/140/SZBP by mali naďalej zostať predmetom osobitných reštriktívnych opatrení ustanovených v uvedenej spoločnej pozícii.

(4)

Zoznam osôb a subjektov by sa mal zmeniť a doplniť s cieľom zohľadniť zmeny vo vláde a správe Iránu, ako aj zmeny týkajúce sa dotknutých jednotlivcov a subjektov.

(5)

Zoznam osôb a subjektov uvedený v článku 4 ods. 1 písm. b) a článku 5 ods. 1 písm. b) spoločnej pozície 2007/140/SZBP by sa mal zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Príloha II k spoločnej pozícii 2007/140/SZBP sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. novembra 2009

Za Radu

predseda

C. BILDT


(1)  Ú. v. EÚ L 61, 28.2.2007, s. 49.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

Zoznam osôb uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) a osôb a subjektov uvedených v článku 5 ods. 1 písm. b)

A.   Fyzické osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Reza AGHAZADEH

Dátum nar.: 15/03/1949 Číslo cestovného pasu: S4409483 platný od 26/04/2000 do 27/04/2010 vydaný v: Teheráne. Číslo diplomatického pasu: D9001950, vydaný 22/01/2008 platný 21.01.2013, Miesto narodenia: Khoy

Bývalý predseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Brigádny generál IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Štátny tajomník ministerstva obrany, logistiky a branných síl (MODAFL) pre inšpekcie. Zodpovedá za všetky zariadenia a inštalácie ministerstva obrany.

24.6.2008

3.

Brigádny generál IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Výkonný riaditeľ Organizácie obranného priemyslu (DIO), ktorá je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

24.6.2008

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresa NFPC:AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Zástupca a generálny riaditeľ Spoločnosti na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC), ktorá je súčasťou AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006). NFPC sa zúčastňuje na činnostiach súvisiacich s obohacovaním, ktorých zastavenie od Iránu žiada Rada MAAE a Bezpečnostná rada.

24.4.2007

5.

Ing. Mojtaba HAERI

 

Štátny tajomník ministerstva obrany (MODAFL) pre priemysel. Vykonáva dohľad nad AIO a DIO.

24.6.2008

6.

Brigádny generál IRGC Ali HOSEYNITASH

 

Riaditeľ oddelenia pre všeobecné otázky Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť zapojený do určovania jadrovej politiky

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Jeden z veliteľov IRGC.

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

Dátum nar. 21/04/1946, číslo cestovného pasu: T12838903

Podpredseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)

Dátum nar.: 24/11/1945; Miesto nar.: Langroud

Zástupca predsedu AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

Adresa NRC:AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran; Fax: (+9821) 8021412

Riaditeľ teheránskeho centra jadrového výskumu AEOI. MAAE naďalej od Iránu žiada, aby objasnil experimenty zamerané na separáciu plutónia, ktoré sa uskutočnili v TNRC, vrátane objasnenia prítomnosti častíc vysoko obohateného uránu (HEU) vo vzorkách z prostredia odobratých v zariadení na ukladanie odpadu v Karadži, v ktorom sa nachádzajú kontajnery používané na skladovanie terčov z ochudobneného uránu. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Výkonný riaditeľ Iránskeho elektronického priemyslu

24.6.2008

12.

Brigádny generál Beik MOHAMMADLU

 

Štátny tajomník ministerstva obrany pre dodávky a logistiku

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Správca spoločností Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; jeho spoločnosť sa pokúšala o nákup citlivého tovaru pre subjekty označené v rezolúcii 1737 (2006).

24.6.2008

14.

Brigádny generál Mohammad NADERI

 

Riaditeľ Aerospace Industries Organisation (AIO). AIO sa zúčastňovala na citlivých iránskych programoch.

24.6.2008

15.

Brigádny generál IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Minister vnútra a bývalý minister obrany, zodpovedný za všetky vojenské programy vrátane programov balistických rakiet.

24.6.2008

16.

Dr Javad RAHIQI (RAHIGHI)

Dátum nar.: 21/04/1954, dátum nar. podľa starého iránskeho kalendára: 1/05/1954 miesto nar.: Mashad

Vedúci skupiny pre neutrónovú fyziku AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Ali Akbar SALEHI

 

Predseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

17.11.2009

18.

Kontraadmirál Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Štátny tajomník ministerstva obrany pre koordináciu

24.6.2008

19.

Brigádny generál IRGC Ali SHAMSHIRI

 

Štátny tajomník ministerstva obrany pre kontrarozviedku, zodpovedný za bezpečnosť personálu a zariadení MODAFL

24.6.2008

20.

Abdollah SOLAT SANA

 

Výkonný riaditeľ zariadenia na konverziu uránu (Uranium Conversion Facility – UCF) v Isfaháne. Toto zariadenie vyrába vstupný materiál (UF6) pre obohacovacie zariadenia v Natanze. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006, udelil Solatovi Sanovi za jeho úlohu osobitné ocenenie.

24.4.2007

21.

Brigádny generál IRGC Ahmad VAHIDI

 

Minister obrany a bývalý štátny tajomník ministerstva obrany

24.6.2008

B.   Právnické osoby a subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Organizácia pre letecký a kozmický priemysel (Aerospace Industries Organisation – AIO).

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

AIO vykonáva dohľad nad výrobou riadených striel v Iráne vrátane priemyselnej skupiny Shahid Hemmat Industrial Group, priemyselnej skupiny Shahid Bagheri Industrial Group a priemyselnej skupiny Fajr Industrial Group, ktoré sú všetky označené v rezolúcii BR OSN 1737 (2006). V rezolúcii BR OSN 1737 (2006) je označený aj riaditeľ AIO a dvaja ďalší vyššie postavení pracovníci.

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (Defence Industries Organisation – DIO).

24.4.2007

3.

Geografická organizácia ozbrojených síl (Armed Forces Geographical Organisation)

 

Poskytuje geopriestorové údaje programu zameranému na balistické strely.

24.6.2008

4.

Bank Melli, Bank Melli Iran (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran

Poskytnutie alebo pokus o poskytnutie finančnej podpory pre spoločnosti, ktoré sú zapojené do iránskeho jadrového programu a programu riadených striel alebo pre ne obstarávajú materiál (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company a DIO). Bank Melli slúži ako sprostredkovateľ pre citlivé aktivity Iránu. Umožnila veľké množstvo nákupov citlivého tovaru pre iránsky jadrový program a program riadených striel. Poskytuje širokú škálu finančných služieb v mene subjektov spojených s iránskym jadrovým a raketovým priemyslom vrátane otvorenia akreditívov a vedenia účtov. Mnohé z týchto spoločností sú označené v rezolúciách BR OSN 1737 (2006) a 1747 (2007).

Bank Melli pokračuje v tejto úlohe tým, že sa angažuje v type riadenia, ktorý podporuje citlivé aktivity Iránu a napomáha im. Vo vzťahu k týmto aktivitám pomocou svojich bankových kontaktov naďalej poskytuje podporu a finančné služby subjektom uvedeným na zozname OSN a EÚ. Koná aj v mene takýchto subjektov, vrátane Bank Sepah, a na ich príkaz, pričom často operuje pomocou ich dcérskych spoločností a partnerov.

24.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

5.

Centrum obrannej technológie a vedeckého výskumu (Defence Technology and Science Research Centre – DTSRC), známe aj ako Vzdelávací výskumný inštitút (Educational Research Institute)/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati) (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Zodpovedné za výskum a vývoj. Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (DIO). DTSRC realizuje veľkú väčšinu obstarávania pre DIO.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Dcérska spoločnosť, ktorú úplne vlastní MODAFL (a preto sesterská organizácia AIO, AvIO a DIO). Jej úlohou je vyrábať elektronické súčiastky iránskych systémov zbraní.

24.6.2008

7.

Vzdušné sily IRGC (IRGC Air Force)

 

Prevádzkujú iránske zásoby balistických striel krátkeho a stredného doletu. Veliteľ vzdušných síl IRGC je označený v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran

Skupina spoločností vlastnená IRGC. Využíva stavebné inžinierske zdroje IRGC a je hlavným dodávateľom pre veľké projekty vrátane stavieb tunelov; predpokladá sa, že podporuje iránsky program balistických striel a iránsky jadrový program.

24.6.2008

9.

Univerzita Maleka Ashtara

 

Prepojená s ministerstvom obrany, v roku 2003 otvorila v úzkej spolupráci s AIO študijný odbor zameraný na riadené strely.

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (DIO).

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

Zúčastňovala sa na výrobe dielcov pre balistický program

24.6.2008

12.

Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran

Zodpovedné za iránsky obranný výskum, programy rozvoja a výroby vrátane podpory programu riadených striel a jadrového programu.

24.6.2008

13.

Exportný subjekt Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Tehran, Iran

Je časťou MODAFL zameranou na vývoz a agentúrou, ktorá sa využíva na vývoz dokončených zbraní v rámci medzištátnych transakcií. MODLEX by podľa rezolúcie BR OSN 1747 (2007) nemal obchodovať.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Predsunutá spoločnosť AIO, zúčastňuje sa nákupov balistickej techniky.

24.6.2008

15.

Spoločnosť na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Divízia výroby jadrového paliva organizácie AEOI (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) sa venuje výskumu a vývoju v oblasti jadrového palivového cyklu, čo okrem iného zahŕňa prieskum, ťažbu, spracovanie a konverziu uránu a nakladanie s jadrovým odpadom. NFPC je nástupcom NFPD, dcérskej spoločnosti AEOI, ktorá uskutočňuje výskum a vývoj jadrového palivového cyklu vrátane konverzie a obohacovania.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Pracoval na technikách pohonu na účely iránskeho programu balistických striel.

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (DIO).

24.4.2007

18.

Organizácia štátneho nákupu (State Purchasing Organisation – SPO)

 

SPO pravdepodobne uľahčuje dovoz celých zbraní. Zdá sa, že je dcérskou spoločnosťou MODAFL.

24.6.2008“


18.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/70


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2009/841/SZBP

zo 17. novembra 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2008/112/SZBP o misii Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Guinejsko-bissauskej republike (EU SSR GUINEA-BISSAU)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Rada 12. februára 2008 prijala jednotnú akciu 2008/112/SZBP o misii Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Guinejsko-bissauskej republike (EU SSR GUINEA-BISSAU) (1). Táto jednotná akcia sa mala uplatňovať do 31. mája 2009.

(2)

Rada 18. mája 2009 prijala jednotnú akciu 2009/405/SZBP (2), ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/112/SZBP. Táto jednotná akcia sa bude uplatňovať do 30. novembra 2009.

(3)

Guinea-Bissau listom z 9. októbra 2009 vyzvala Európsku úniu, aby misiu predĺžila o šesť mesiacov do 31. mája 2010.

(4)

Jednotná akcia 2008/112/SZBP by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2008/112/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 1 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Európska únia (EÚ) týmto ustanovuje misiu EÚ na podporu reformy sektora bezpečnosti v Guinejsko-bissauskej republike (ďalej len ‚EU SSR GUINEA-BISSAU‘ alebo ‚misia‘), ktorá pozostáva z prípravnej fázy, ktorá začne 26. februára 2008, a z vykonávacej fázy, ktorá začne najneskôr 1. mája 2008. Misia bude trvať najviac 24 mesiacov od vyhlásenia počiatočnej operačnej spôsobilosti.“;

2.

článok 9 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Finančná referenčná suma na krytie výdavkov spojených s misiou na obdobie od 26. februára 2008 do 30. novembra 2009 je 5 650 000 EUR.

Finančná referenčná suma na krytie výdavkov spojených s misiou na obdobie od 1. decembra 2009 do 31. mája 2010 je 1 530 000 EUR.“;

3.

v článku 17 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Uplatňuje sa do 31. mája 2010.“.

Článok 2

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. novembra 2009

Za Radu

predseda

C. BILDT


(1)  Ú. v. EÚ L 40, 14.2.2008, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 128, 27.5.2009, s. 60.


18.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/71


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2009/842/SZBP

zo 17. novembra 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2007/369/SZBP o zriadení policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Dňa 30. mája 2007 Rada prijala jednotnú akciu 2007/369/SZBP (1) na obdobie troch rokov. Operačná etapa misie EUPOL AFGHANISTAN sa začala 15. júna 2007.

(2)

Rozhodnutím Rady 2008/884/SZBP z 21. novembra 2008, ktorým sa vykonáva jednotná akcia 2007/369/SZBP o zriadení policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) (2), sa stanovila finančná referenčná suma na pokrytie výdavkov spojených s misiou na obdobie od 1. decembra 2008 do 30. novembra 2009. Táto finančná referenčná suma by sa mala zvýšiť, aby sa pokryli výdavky spojené s misiou EUPOL AFGHANISTAN, do 30. mája 2010.

(3)

Misia EUPOL AFGHANISTAN by mala mať projektovú jednotku na identifikáciu a vykonávanie projektov a malo by sa ustanoviť zriadenie takejto projektovej jednotky.

(4)

Jednotná akcia 2007/369/SZBP by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2007/369/SZBP sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Misia EUPOL AFGHANISTAN má projektovú jednotku na identifikáciu a vykonávanie projektov. Misia EUPOL AFGHANISTAN podľa potreby koordinuje, uľahčuje a poskytuje poradenstvo k projektom, ktoré vykonávajú členské štáty a tretie štáty podľa ich zodpovednosti v oblastiach spojených s misiou a na podporu jej cieľov.“

2.

V článku 13 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUPOL AFGHANISTAN na obdobie od 1. decembra 2008 do 30. mája 2010 je 81 400 000 EUR.“

Článok 2

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. novembra 2009

Za Radu

predseda

C. BILDT


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 31.5.2007, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 316, 26.11.2008, s. 21.