ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.302.slo

Úradný vestník

Európskej únie

L 302

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
17. novembra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach ( 1 )

1

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) ( 1 )

32

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie ( 1 )

97

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

17.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1060/2009

zo 16. septembra 2009

o ratingových agentúrach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Ratingové agentúry zohrávajú významnú úlohu na globálnych trhoch s cennými papiermi a bankových trhoch, lebo ich úverové ratingy používajú investori, vypožičiavatelia a vlády v rámci prijímania informovaných investičných a finančných rozhodnutí. Úverové inštitúcie, investičné firmy, poisťovne, poisťovacie podniky, zaisťovne, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia môžu tieto úverové ratingy používať ako referenciu na výpočet svojich kapitálových požiadaviek na účely platobnej schopnosti alebo na výpočet rizík svojej investičnej činnosti. Úverové ratingy majú následne výrazný vplyv na fungovanie trhov a na presvedčenie a dôveru investorov a spotrebiteľov. Preto je dôležité, aby sa ratingové činnosti vykonávali v súlade so zásadami integrity, transparentnosti, zodpovednosti a dobrého riadenia s cieľom zabezpečiť, aby boli výsledné úverové ratingy používané v Spoločenstve nestranné, objektívne a primeranej kvality.

(2)

V súčasnosti má väčšina ratingových agentúr svoje ústredie mimo Spoločenstva. Väčšina členských štátov nereguluje činnosti ratingových agentúr ani podmienky vydávania úverových ratingov. Napriek ich veľkému významu pre fungovanie finančných trhov podliehajú ratingové agentúry právnym predpisom Spoločenstva len v obmedzených oblastiach, menovite smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (4). Okrem toho sa na ratingové agentúry vzťahuje aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (5) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (6). Preto je dôležité ustanoviť pravidlá, ktoré zabezpečia, že všetky úverové ratingy, ktoré vydávajú ratingové agentúry zaregistrované v Spoločenstve, sú primerane kvalitné a vydávané ratingovými agentúrami podľa prísnych požiadaviek. Komisia bude pokračovať v spolupráci so svojimi medzinárodnými partnermi, aby zabezpečila konvergenciu pravidiel, ktoré sa uplatňujú na ratingové agentúry. Malo by byť možné vyňať určité centrálne banky, ktoré vydávajú úverové ratingy, z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia za predpokladu, že spĺňajú príslušné uplatniteľné podmienky, ktoré zabezpečujú nestrannosť a integritu ich ratingových činností a ktoré sú rovnako prísne ako požiadavky stanovené v tomto nariadení.

(3)

Toto nariadenie by nemalo vytvárať všeobecnú povinnosť, aby finančné nástroje alebo finančné záväzky podliehali ratingom podľa tohto nariadenia. Najmä by nemalo zaväzovať podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) definované v smernici Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (7) alebo inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (8), aby investovali iba do finančných nástrojov, ktoré majú rating podľa tohto nariadenia.

(4)

Toto nariadenie by v žiadnom prípade nemali vytvárať všeobecnú povinnosť pre finančné inštitúcie alebo investorov, aby investovali len do cenných papierov, ktorých prospekt bol zverejnený podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (9) a nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (10) a ktoré podliehajú ratingom podľa tohto nariadenia. Toto nariadenie by okrem toho nemalo vyžadovať od emitentov alebo ponúkajúcich alebo osôb žiadajúcich o povolenie na obchodovanie na regulovanom trhu, aby získali úverové ratingy pre cenné papiere, ktoré podliehajú povinnosti zverejniť prospekt podľa smernice 2003/71/ES a nariadenia (ES) č. 809/2004.

(5)

Akýkoľvek prospekt zverejňovaný podľa smernice 2003/71/ES a nariadenia (ES) č. 809/2004 by mal obsahovať zreteľné a neprehliadnuteľné informácie o tom, či úverový rating pre príslušné cenné papiere vydala ratingová agentúra so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením. Žiadne z ustanovení tohto nariadenia by však nemalo brániť osobám zodpovedným za zverejňovanie prospektu podľa smernice 2003/71/ES a nariadenia (ES) č. 809/2004 v tom, aby do prospektu zahrnuli vecné informácie vrátane úverových ratingov vydaných v tretích krajinách a súvisiacich informácií.

(6)

Ratingové agentúry by mali vydávať úverové ratingy a vykonávať ratingové činnosti; ratingové agentúry by tiež mali mať možnosť na profesionálnom základe vykonávať doplnkové činnosti. Vykonávanie doplnkových činností by nemalo ohroziť nestrannosť a integritu ratingových činností ratingových agentúr.

(7)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami zaregistrovanými v Spoločenstve. Hlavným cieľom tohto nariadenia je chrániť stabilitu finančných trhov a investorov. Úverové bodovanie, systémy úverového bodovania a podobné hodnotenia týkajúce sa povinností spotrebiteľa a obchodných alebo odvetvových vzťahov by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(8)

Ratingové agentúry by na dobrovoľnom základe mali uplatňovať Kódex základov správania pre ratingové agentúry, ktorý vydala Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere (kódex IOSCO). V roku 2006 Komisia v oznámení o ratingových agentúrach (11) vyzvala Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR), zriadený rozhodnutím Komisie 2009/77/ES (12), aby monitoroval dodržiavanie kódexu IOSCO a každoročne o tom podával správu Komisii.

(9)

Európska rada 13. a 14. marca 2008 schválila súbor záverov, ktoré reagujú na hlavné slabiny zistené vo finančnom systéme. Jedným z cieľov bolo zlepšiť fungovanie trhov a stimulačných štruktúr vrátane úlohy ratingových agentúr.

(10)

Usudzuje sa, že ratingové agentúry na jednej strane vo svojich úverových ratingoch nezareagovali dostatočne včas na zhoršujúce sa trhové podmienky a na druhej strane neupravili dostatočne včas svoje úverové ratingy po prehĺbení krízy na trhu. Toto zlyhanie môžu najlepšie napraviť opatrenia vzťahujúce sa na konflikty záujmov, kvalitu úverových ratingov, transparentnosť ratingových agentúr, ich vnútorné riadenie a dohľad nad činnosťami ratingových agentúr. Používatelia úverových ratingov by sa nemali slepo spoliehať na úverové ratingy, ale by mali maximálne starostlivo vykonávať vlastnú analýzu, a ak sa spoliehajú na tieto úverové ratingy, vždy postupovať s primeranou náležitou odbornou starostlivosťou (due diligence).

(11)

Je potrebné ustanoviť spoločný rámec na zlepšenie kvality úverových ratingov, najmä kvality úverových ratingov, ktoré používajú príslušné finančné inštitúcie a osoby podliehajúce harmonizovaným pravidlám Spoločenstva. V prípade neexistencie takéhoto spoločného rámca existuje riziko, že členské štáty budú na vnútroštátnej úrovni prijímať odchylné opatrenia, čo by malo priame negatívne dôsledky a vytváralo prekážky pre riadne fungovanie vnútorného trhu, keďže ratingové agentúry vydávajúce úverové ratingy pre finančné inštitúcie v Spoločenstve, by v rôznych členských štátoch podliehali rôznym pravidlám. Okrem toho by odchylné požiadavky na kvalitu úverových ratingov mohli viesť k rôznym úrovniam ochrany investorov a spotrebiteľov. Používatelia by mali mať aj možnosť porovnať úverové ratingy vydávané v Spoločenstve s úverovými ratingmi, ktoré sa vydávajú na medzinárodnej úrovni.

(12)

Toto nariadenie by nemalo ovplyvňovať používanie úverových ratingov inými osobami ako tými, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje.

(13)

Je žiaduce ustanoviť, aby sa úverové ratingy vydávané v tretích krajinách mohli používať na regulačné účely v Spoločenstve za predpokladu, že spĺňajú požiadavky, ktoré sú rovnako prísne ako požiadavky stanovené v tomto nariadení. Týmto nariadením sa zavádza režim potvrdzovania, ktorý umožní ratingovým agentúram so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovaným v súlade s jeho ustanoveniami potvrdzovať úverové ratingy vydávané v tretích krajinách. Pri potvrdzovaní úverových ratingov vydávaných v tretích krajinách by ratingové agentúry mali stanoviť a priebežne monitorovať, či ratingové činnosti, ktorých výsledkom je vydanie takéhoto úverového ratingu, spĺňajú požiadavky na vydávanie úverových ratingov, ktoré sú rovnako prísne a ktoré vedú k dosiahnutiu rovnakého cieľa a praktických účinkov ako požiadavky ustanovené v tomto nariadení.

(14)

S cieľom reagovať na obavy, že neexistencia sídla v Spoločenstve by mohla byť vážnou prekážkou účinného dohľadu v najlepšom záujme finančných trhov v Spoločenstve, by sa takýto režim potvrdzovania mal zaviesť pre ratingové agentúry, ktoré sú prepojené alebo úzko spolupracujú s ratingovými agentúrami sídliacimi v Spoločenstve. Môže však byť potrebné, aby sa požiadavka fyzickej prítomnosti v Spoločenstve v niektorých prípadoch upravila, najmä v súvislosti s menšími ratingovými agentúrami z tretích krajín, ktoré nemajú zastúpenie ani pobočku v Spoločenstve. V prípade menších ratingových agentúr by sa preto mal zaviesť osobitný režim certifikácie za predpokladu, že tieto agentúry nie sú systémovo dôležité pre finančnú stabilitu alebo integritu finančných trhov v jednom alebo viacerých členských štátoch.

(15)

Certifikácia by sa mala umožniť po tom, ako Komisia stanoví, či je právny rámec a rámec dohľadu danej tretej krajiny rovnocenný s požiadavkami tohto nariadenia. Stanovený mechanizmus zisťovania rovnocennosti by nemal automaticky poskytovať prístup do Spoločenstva, ale kvalifikovaným ratingovým agentúram z tretích krajín by mal umožňovať, aby boli posudzované na základe každého jednotlivého prípadu a aby sa im poskytla výnimka z niektorých organizačných požiadaviek na ratingové agentúry pôsobiace v Spoločenstve, a to aj požiadavky fyzickej prítomnosti v Spoločenstve.

(16)

V nariadení by sa mala tiež ustanoviť požiadavka, aby ratingová agentúra tretej krajiny spĺňala kritériá, ktoré sú všeobecnými predpokladmi integrity ratingových činností, ktoré táto ratingová agentúra vykonáva, a to s cieľom predchádzať zasahovaniu do obsahu úverových ratingov zo strany príslušných orgánov a ďalších verejných orgánov tejto tretej krajiny a umožňovať primeranú politiku v oblasti konfliktov záujmov, rotáciu ratingových analytikov a pravidelné a priebežné zverejňovanie informácií.

(17)

Ďalším dôležitým predpokladom pre fungujúci režim potvrdzovania a systém zisťovania rovnocennosti je existencia riadnych dohovorov o spolupráci medzi príslušnými orgánmi domovských členských štátov a príslušnými orgánmi zodpovednými za ratingové agentúry tretích krajín.

(18)

Ratingová agentúra, ktorá potvrdila úverové ratingy vydané v tretej krajine, by mala byť plne a bezpodmienečne zodpovedná za tieto potvrdené úverové ratingy a za splnenie príslušných podmienok uvedených v tomto nariadení.

(19)

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na úverové ratingy, ktoré ratingová agentúra vydáva na základe individuálnej objednávky a poskytuje výlučne osobe, ktorá si ich objednala, a ktoré nie sú určené na zverejnenie alebo distribúciu na základe predplatného.

(20)

Investičný prieskum, investičné odporúčania a iné stanoviská týkajúce sa hodnoty alebo ceny finančného nástroja alebo finančného záväzku by sa nemali považovať za úverové ratingy.

(21)

Nevyžiadaný úverový rating, konkrétne úverový rating, ktorého vydanie nie je iniciované na žiadosť emitenta alebo hodnoteného subjektu by sa mal jasne identifikovať ako nevyžiadaný a vhodným spôsobom by sa mal odlíšiť od vyžiadaných úverových ratingov.

(22)

Na to, aby sa ratingové agentúry vyhýbali prípadným konfliktom záujmu, sústreďujú sa v rámci svojej odbornej činnosti na vydávanie úverových ratingov. Ratingová agentúra by nemala mať dovolené poskytovať konzultačné alebo poradenské služby. Ratingová agentúra by najmä nemala robiť návrhy alebo vydávať odporúčania, pokiaľ ide o návrh štruktúrovaného finančného nástroja. Ratingové agentúry by však mali mať možnosť poskytovať doplnkové služby tam, kde nevznikajú možné konflikty záujmov s vydávaním úverových ratingov.

(23)

Ratingové agentúry by mali používať ratingové metodiky, ktoré sú prísne, systematické a kontinuálne a ktoré podliehajú validácii aj na základe primeraných historických skúseností a spätného testovania. Táto požiadavka by však v žiadnom prípade nemala poskytovať príslušným orgánom a členským štátom dôvody na to, aby zasahovali do obsahu úverových ratingov a metodík. Podobne požiadavka, aby ratingové agentúry revidovali úverové ratingy minimálne raz ročne, by nemala zbaviť ratingové agentúry povinnosti nepretržite úverové ratingy monitorovať a podľa potreby ich revidovať. Tieto požiadavky by sa nemali uplatňovať takým spôsobom, aby bránili vstupu nových ratingových agentúr na trh.

(24)

S cieľom vyhýbať sa ratingovým kompromisom by úverové ratingy mali byť dobre podložené a riadne odôvodnené.

(25)

Ratingové agentúry by mali zverejňovať informácie o metodikách, modeloch a kľúčových ratingových východiskách, ktoré používajú vo svojich ratingových činnostiach. Úroveň podrobnosti zverejňovania informácií týkajúcich sa modelov by mala byť taká, aby poskytovala primerané informácie používateľom úverových ratingov na účely vykonávania ich vlastnej hĺbkovej analýzy pri posudzovaní, či sa na tieto úverové ratingy majú alebo nemajú spoliehať. Zverejňovanie informácií týkajúcich sa modelov by však malo byť také, aby neodhaľovalo citlivé obchodné informácie alebo aby závažným spôsobom nebránilo inovácii.

(26)

Ratingové agentúry by si mali vytvoriť vhodné vnútorné opatrenia a postupy pre zamestnancov a iné osoby zapojené do procesu udeľovania úverového ratingu, aby zabránili konfliktu záujmov, identifikovali, eliminovali alebo riadili a zverejňovali všetky konflikty záujmov a v každom momente zabezpečovali kvalitu, integritu a dôslednosť procesu udeľovania a revidovania úverového ratingu. Medzi takéto opatrenia a postupy by mal patriť najmä mechanizmus vnútornej kontroly a funkcia dodržiavania súladu.

(27)

Ratingové agentúry by sa mali vyhýbať situáciám, v ktorých dochádza ku konfliktom záujmov, a tieto konflikty, keď sú nevyhnutné, primerane riadiť, aby sa zabezpečila ich nestrannosť. Ratingové agentúry by mali včas zverejňovať konflikty záujmov. Mali by viesť aj evidenciu všetkých vážnych hrozieb pre nestrannosť ratingovej agentúry a jej zamestnancov a iných osôb zapojených do procesu udeľovania úverového ratingu, ako aj ochranných opatrení uplatňovaných na zmiernenie týchto hrozieb.

(28)

Ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr by mala vykonávať opatrenia na zabezpečenie riadnej správy a riadenia spoločnosti. Ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr by pri určovaní opatrení na zabezpečenie riadnej správy a riadenia spoločnosti mala zohľadňovať potrebu zabezpečiť, aby ňou vydávané ratingy boli nestranné, objektívne a mali primeranú kvalitu.

(29)

V snahe zabezpečiť nestrannosť procesu udeľovania úverového ratingu od obchodných záujmov ratingovej agentúry ako obchodnej spoločnosti by ratingové agentúry mali zabezpečiť, aby aspoň jedna tretina členov, ale najmenej dvaja členovia správnej alebo dozornej rady boli nezávislí spôsobom zhodným s bodom 13 v oddiele III odporúčania Komisie 2005/162/ES z 15. februára 2005 o úlohe riadiacich pracovníkov registrovaných spoločností s nevýkonnými alebo dozornými oprávneniami a o výboroch vrcholového (dozorného) orgánu (13). Okrem toho je potrebné, aby väčšina vrcholového manažmentu vrátane všetkých nestranných členov správnej alebo dozornej rady mala dostatočné znalosti a skúsenosti z príslušných oblastí finančných služieb. Pracovník pre dodržiavanie súladu by mal podávať pravidelné správy o plnení svojich povinností vrcholovému manažmentu a nezávislým členom správnej alebo dozornej rady.

(30)

V snahe predísť konfliktom záujmov by odmeňovanie nestranných členov správnej alebo dozornej rady nemalo závisieť od hospodárskych výsledkov ratingovej agentúry.

(31)

Ratingová agentúra by mala na svoje úverové ratingové činnosti prideliť dostatočný počet zamestnancov s primeranými vedomosťami a skúsenosťami. Konkrétne by ratingová agentúra mala zabezpečiť, aby sa na vydávanie, monitorovanie a aktualizáciu úverových ratingov pridelili dostatočné ľudské a finančné zdroje.

(32)

S cieľom zohľadniť osobitné podmienky ratingových agentúr, ktoré zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov, by príslušné orgány v prípade, že sú tieto ratingové agentúry schopné preukázať, že spĺňajú osobitné podmienky, mali mať možnosť oslobodiť takéto ratingové agentúry od niektorých povinností ustanovených v tomto nariadení v súvislosti s úlohou nezávislých členov rady, funkciou dodržiavania súladu a rotačným mechanizmom. Príslušné orgány by predovšetkým mali preskúmať, či veľkosť ratingovej agentúry bola určená takým spôsobom, aby sa ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr vyhla dodržiavaniu požiadaviek uvedených v tomto nariadení. Uplatňovanie tejto výnimky zo strany príslušných orgánov členských štátov by sa malo uskutočňovať takým spôsobom, aby sa zabránilo riziku fragmentácie vnútorného trhu a aby sa zaručilo jednotné uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva.

(33)

Dlhodobé vzťahy s tými istými hodnotenými subjektmi alebo ich spriaznenými tretími stranami by mohli narušiť nestrannosť ratingových analytikov a osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy. Preto by títo analytici a tieto osoby mali podliehať vhodnému mechanizmu rotácie, ktorým by sa zabezpečovala postupná zmena v analytických tímoch a ratingových výboroch.

(34)

Ratingové agentúry by mali zabezpečiť, aby sa metodiky, modely a kľúčové ratingové predpoklady, ako sú matematické alebo korelačné predpoklady, používané na určovanie ratingu riadne udržiavali, aktualizovali a pravidelne komplexne revidovali a aby sa ich popisy zverejňovali tak, aby bola možná komplexná revízia. V prípadoch, keď nedostatok spoľahlivých údajov alebo zložitosť štruktúry nového typu finančného nástroja, najmä štruktúrovaných finančných nástrojov, nastoľuje vážne otázky, či môže ratingová agentúra vypracovať dôveryhodný úverový rating, by ratingová agentúra nemala vydať úverový rating alebo stiahnuť existujúci úverový rating. Zmeny v kvalite dostupných informácií, na základe ktorých sa monitoruje existujúci úverový rating, by sa mali uverejniť spolu s touto revíziou a prípadne s vykonanou úpravou úverového ratingu.

(35)

Na zabezpečenie kvality úverových ratingov by mala ratingová agentúra prijímať opatrenia, aby informácie, ktoré používa na prideľovanie úverového ratingu, boli spoľahlivé. Na tento účel môže ratingová agentúra okrem iného predpokladať, že sa môže spoľahnúť na nezávisle auditované finančné výkazy a zverejnené údaje, overenie renomovanými zložkami tretích strán, preskúmanie náhodne vybraných prijatých informácií ratingovou agentúrou, alebo na zmluvné ustanovenia jasne určujúce zodpovednosť za hodnotený subjekt alebo jeho spriaznené tretie strany, ak sú informácie poskytnuté podľa zmluvy vedome významne nesprávne alebo zavádzajúce, alebo ak hodnotený subjekt alebo jeho spriaznené tretie strany nekonajú s primeranou náležitou odbornou starostlivosťou (due diligence), pokiaľ ide o presnosť informácií podľa definície v zmluvných podmienkach.

(36)

Týmto nariadením nie je dotknutá povinnosť ratingových agentúr chrániť právo na súkromie fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (14).

(37)

Je potrebné, aby ratingové agentúry vytvorili riadne postupy pre pravidelné revízie metodík, modelov a kľúčových ratingových predpokladov, ktoré používa ratingová agentúra, aby náležite odzrkadľovali meniace sa podmienky na trhoch s podkladovými aktívami. S cieľom zabezpečiť transparentnosť by sa všetky zásadné úpravy metodík a praktík, postupov a procesov ratingových agentúr mali zverejňovať pred ich nadobudnutím účinnosti, pokiaľ si extrémne trhové podmienky nevyžiadajú okamžitú zmenu úverového ratingu.

(38)

Ratingová agentúra by mala uvádzať upozornenie na akékoľvek príslušné riziko vrátane analýzy citlivosti príslušných predpokladov. V tejto analýze by sa malo vysvetliť, ako môžu rôzne smery trhového vývoja, na základe ktorých sa posúvajú parametre zabudované v modeli, ovplyvniť zmeny úverových ratingov (napríklad volatilita). Ratingová agentúra by mala zabezpečiť, aby boli informácie o historických štandardných mierach jej ratingových kategórií overiteľné a merateľné a aby poskytovali dostatočný základ pre záujemcov na pochopenie historického dodržiavania každej ratingovej kategórie a či a ako sa ratingové kategórie menili. Ak povaha úverového ratingu alebo iné okolnosti spôsobia, že historická štandardná miera je nevhodná, štatisticky neplatná alebo inak môže zavádzať používateľov úverového ratingu, ratingová agentúra by mala poskytnúť vhodné vysvetlenie. Tieto informácie by mali byť podľa možnosti porovnateľné so všetkými existujúcimi odvetvovými vzormi, aby pomohli investorom porovnať výkonnosť ratingových agentúr.

(39)

S cieľom posilniť transparentnosť úverových ratingov a prispieť k ochrane investorov by CESR mal viesť centrálny register, v ktorom by sa mali uchovávať informácie o výkonoch ratingových agentúr v minulosti a informácie o úverových ratingoch vydaných v minulosti. Ratingové agentúry by mali do tohto registra poskytovať informácie v štandardizovanej forme. CESR by mal tieto informácie sprístupňovať verejnosti a mal by každoročne uverejňovať zhrnutie obsahujúce informácie o hlavných udalostiach.

(40)

Za určitých okolností môžu mať štruktúrované finančné nástroje účinky, ktoré sa odlišujú od tradičných korporátnych dlhových nástrojov. Pre investorov môže byť zavádzajúce uplatňovať rovnaké ratingové kategórie na oba druhy nástrojov bez ďalšieho vysvetlenia. Ratingové agentúry majú zohrávať významnú úlohu v zvyšovaní informovanosti používateľov úverových ratingov o špecifikách štruktúrovaných finančných produktov vo vzťahu k tradičným. Ratingové agentúry by preto mali jasne odlišovať ratingové kategórie používané pri ratingu štruktúrovaných finančných nástrojov na jednej strane od ratingových kategórií používaných v prípade iných finančných nástrojov alebo finančných záväzkov na druhej strane tým, že k ratingovej kategórii pridajú zodpovedajúci symbol.

(41)

Ratingové agentúry by mali prijímať opatrenia, aby sa nedostali do situácií, v ktorých emitenti vyžadujú predbežné ratingové hodnotenie daného štruktúrovaného finančného nástroja od viacerých ratingových agentúr, aby našli tú, ktorá pre navrhovanú štruktúru ponúka najlepší rating. Aj emitenti by sa mali vyhýbať používaniu takýchto postupov.

(42)

Ratingová agentúra by mala viesť evidenciu metodiky pre úverové ratingy a pravidelne aktualizovať jej zmeny, ako aj evidenciu podstatných prvkov dialógu medzi ratingovým analytikom a hodnoteným subjektom alebo jeho spriaznenými tretími stranami.

(43)

V snahe zabezpečiť vysokú úroveň dôvery investorov a spotrebiteľov vo vnútorný trh by ratingové agentúry, ktoré vydávajú úverové ratingy v Spoločenstve, mali podliehať registrácii. Takáto registrácia je hlavným predpokladom na to, aby ratingové agentúry vydávali úverové ratingy určené na použitie na regulačné účely v Spoločenstve. Preto je potrebné ustanoviť harmonizované podmienky a postupy na udeľovanie, pozastavovanie a odobratie tejto registrácie.

(44)

Týmto nariadením by sa nemal nahradiť ustanovený proces uznávania externých ratingových agentúr (External Credit Assessment Institutions – ECAI) v súlade so smernicou 2006/48/ES. ECAI, ktoré sú už v Spoločenstve uznané, by mali požiadať o registráciu v súlade s týmto nariadením.

(45)

Ratingová agentúra zaregistrovaná príslušným orgánom daného členského štátu by mala mať povolené vydávať úverové ratingy v celom Spoločenstve. Preto je nevyhnutné zaviesť jednotný registračný postup pre každú ratingovú agentúru, ktorá je platná v celom Spoločenstve. Registrácia ratingovej agentúry by mala nadobudnúť účinnosť vtedy, keď nadobudne účinnosť rozhodnutie o registrácii vydané príslušným orgánom domovského členského štátu podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov.

(46)

Na predkladanie žiadostí o registráciu treba zriadiť jediný vstupný bod. CESR by mal dostávať žiadosti o registráciu a efektívne informovať príslušné orgány vo všetkých členských štátoch. CESR by mal tiež poskytovať odporúčanie príslušnému orgánu domovského členského štátu v súvislosti s kompletnosťou žiadosti. Preskúmanie žiadostí o registráciu by mal vykonať na vnútroštátnej úrovni príslušný kompetentný orgán. Na to, aby sa príslušné orgány mohli efektívne zaoberať ratingovými agentúrami, by tieto orgány mali vytvoriť operačnú sieť (kolégiá) podporovanú efektívnou infraštruktúrou informačných technológií. CESR by mal zriadiť podvýbor špecializovaný na oblasť úverových ratingov každej z tried aktív, ktorú hodnotia ratingové agentúry.

(47)

Niektoré ratingové agentúry sa skladajú z niekoľkých právnych subjektov, ktoré spolu tvoria skupinu ratingových agentúr. Pri registrácii každej z ratingových agentúr, ktoré sú súčasťou takejto skupiny, by mali príslušné orgány dotknutých členských štátov koordinovať preskúmanie žiadostí, ktoré predložia ratingové agentúry patriace do tej istej skupiny, ako aj rozhodovanie týkajúce sa schválenia registrácie. Malo by sa však umožniť odmietnuť registráciu ratingovej agentúry v rámci skupiny ratingových agentúr, ak takáto ratingová agentúra nespĺňa požiadavky na registráciu, zatiaľ čo ostatní členovia takejto skupiny spĺňajú všetky požiadavky na registráciu podľa tohto nariadenia. Keďže kolégiu by nemala byť zverená právomoc vydávať právne záväzné rozhodnutia, každý príslušný orgán domovských členských štátov členov skupiny ratingových agentúr by mal v súvislosti s ratingovou agentúrou so sídlom na území dotknutého členského štátu vydať samostatné rozhodnutie.

(48)

Kolégium príslušných orgánov by malo predstavovať efektívnu platformu na výmenu informácií v oblasti dohľadu medzi príslušnými orgánmi, koordináciu ich činností a opatrení dohľadu potrebných na výkon účinného dohľadu nad ratingovými agentúrami. Kolégium príslušných orgánov by malo najmä uľahčovať monitorovanie plnenia podmienok v oblasti potvrdzovania úverových ratingov vydávaných v tretích krajinách, certifikácie, zmlúv o outsourcingu, ako aj oslobodzovania ratingových agentúr od povinností podľa tohto nariadenia. Činnosti kolégia príslušných orgánov by mali prispievať k harmonizovanému uplatňovaniu pravidiel podľa tohto nariadenia a k zjednocovaniu postupov v oblasti dohľadu.

(49)

S cieľom zlepšiť praktickú koordináciu činností kolégia by si členovia kolégia mali z vlastných radov vybrať sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ by mal predsedať zasadnutiam kolégia, písomne pre kolégium ustanoviť mechanizmy koordinácie a koordinovať jeho opatrenia. Počas procesu registrácie by mal sprostredkovateľ posudzovať potrebu predĺžiť lehotu preskúmania žiadostí, koordinovať toto preskúmanie a nadväzovať kontakt s CESR.

(50)

Komisia zriadila v novembri 2008 skupinu na vysokej úrovni, ktorá preskúma budúcnosť európskej štruktúry dohľadu v oblasti finančných služieb vrátane úlohy CESR.

(51)

Súčasná štruktúra dohľadu by sa nemala považovať za dlhodobé riešenie pre dohľad nad ratingovými agentúrami. Kolégiá príslušných orgánov, ktoré by mali zracionalizovať spoluprácu pri činnostiach dohľadu a konvergenciu v tejto oblasti v Spoločenstve, sú významným krokom vpred, ale nemôžu nahradiť všetky výhody konsolidovanejšieho dohľadu nad odvetvím úverového ratingu. Kríza na medzinárodných finančných trhoch jasne ukázala, že je vhodné lepšie preskúmať potrebu rozsiahlych reforiem regulačného modelu a modelu dohľadu nad finančným odvetvím v Spoločenstve. S cieľom dosiahnuť potrebnú úroveň konvergencie a spolupráce v oblasti dohľadu v Spoločenstve a podporiť stabilitu finančného systému sú naliehavo potrebné ďalšie rozsiahle reformy regulačného modelu a modelu dohľadu nad finančným odvetvím v Spoločenstve, ktoré by mala urýchlene predložiť Komisia, pričom primerane zohľadní závery prezentované 25. februára 2009 skupinou odborníkov, ktorú viedol Jacques de Larosière. Komisia by mala čo najskôr, v každom prípade však do 1. júla 2010, podať správu Európskemu parlamentu, Rade a iným dotknutým inštitúciám o všetkých zisteniach v tejto súvislosti a mala by prípadne predložiť legislatívny návrh, ktorý bude potrebný na riešenie zistených nedostatkov týkajúcich sa mechanizmov koordinácie a spolupráce v oblasti dohľadu.

(52)

Za významné zmeny podmienok prvotnej registrácie ratingovej agentúry by sa mali považovať okrem iného aj podstatné zmeny v režime potvrdzovania ratingov, mechanizmy outsourcingu, ako aj otváranie a zatváranie pobočiek.

(53)

Dohľad nad ratingovou agentúrou by mal vykonávať príslušný orgán domovského členského štátu v spolupráci s príslušnými orgánmi ostatných dotknutých členských štátov za účasti príslušného kolégia a za primeranej účasti CESR.

(54)

Schopnosť príslušného orgánu domovského členského štátu a ďalších členov príslušného kolégia posudzovať a monitorovať, či ratingová agentúra spĺňa povinnosti ustanovené v tomto nariadení, by nemala byť obmedzená žiadnymi mechanizmami outsourcingu, do ktorých sa zapojila táto ratingová agentúra. Zodpovednosť ratingovej agentúry za dodržiavanie všetkých svojich povinností podľa tohto nariadenia zostáva v prípade využitia mechanizmov outsourcingu zachovaná.

(55)

V snahe zachovať vysokú úroveň dôvery investorov a spotrebiteľov a umožniť nepretržitý dohľad nad úverovými ratingmi vydanými v Spoločenstve by sa od ratingových agentúr, ktorých ústredia sa nachádzajú mimo Spoločenstva, malo požadovať vytvorenie dcérskej spoločnosti v Spoločenstve, aby sa umožnil efektívny dohľad nad ich činnosťami v Spoločenstve a efektívne využívanie režimu potvrdzovania ratingov. Mal by sa tiež podporovať príchod nových aktérov na trh s ratingovými agentúrami.

(56)

Príslušné orgány by mali mať možnosť využívať právomoci vymedzené v tomto nariadení vo vzťahu k ratingovým agentúram, osobám zapojeným do činnosti ratingových agentúr, hodnoteným subjektom a spriazneným tretím stranám, tretím stranám, ktoré pre ratingové agentúry externe vykonávajú určité funkcie alebo činnosti, ako aj iným osobám, ktoré sú iným spôsobom spriaznené alebo spojené s ratingovými agentúrami alebo ratingovými činnosťami. Takýmito osobami by okrem iného mali byť akcionári alebo členovia dozornej alebo správnej rady ratingových agentúr a hodnotených subjektov.

(57)

Ustanoveniami tohto nariadenia, ktoré sa týkajú poplatkov za výkon dohľadu, by nemali byť dotknuté príslušné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich poplatky za výkon dohľadu alebo podobné poplatky.

(58)

Vhodné je vytvoriť mechanizmus na zabezpečenie efektívneho presadzovania tohto nariadenia. Príslušné orgány členských štátov by mali mať k dispozícii nevyhnutné prostriedky, ktorými sa zabezpečí, že ratingy vydávané v Spoločenstve sa vydávajú v súlade s týmto nariadením. Využívanie týchto opatrení v oblasti dohľadu by sa malo vždy koordinovať s príslušným kolégiom. Opatrenia ako odobratie registrácie alebo pozastavenie používania úverových ratingov na regulačné účely by sa mali uplatňovať vtedy, keď sa považujú za primerané vzhľadom na závažnosť porušenia povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia. Pri výkone ich právomocí v oblasti dohľadu by príslušné orgány mali primerane zohľadňovať záujmy investorov a stabilitu trhu. Keďže v procese vydávania úverových ratingov by sa mala zachovať nezávislosť ratingovej agentúry, príslušné orgány ani členské štáty by nemali zasahovať, pokiaľ ide o podstatu úverových ratingov a metodík, ktorými ratingová agentúra určuje úverové ratingy, aby sa zabránilo ratingovým kompromisom. V prípade, že ratingová agentúra je vystavená tlaku, mala by upovedomiť Komisiu a CESR. Komisia by mala na základe každého jednotlivého prípadu posúdiť, či je potrebné prijať ďalšie opatrenia proti danému členskému štátu z dôvodu nesplnenia povinností podľa tohto nariadenia.

(59)

Je žiaduce zabezpečiť, aby sa rozhodovanie uvedené v tomto nariadení zakladalo na úzkej spolupráci príslušných orgánov členských štátov a prijímanie rozhodnutí o registrácii by sa malo preto zakladať na dohode. To je nevyhnutným predpokladom efektívneho procesu registrácie a výkonu dohľadu. Rozhodovanie by malo byť účinné, rýchle a založené na vzájomnej dohode.

(60)

V záujme efektívnosti dohľadu a zabránenia duplicite úloh by príslušné orgány členských štátov mali spolupracovať.

(61)

Je tiež dôležité zabezpečovať výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad ratingovými agentúrami podľa tohto nariadenia a príslušnými orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad finančnými inštitúciami v zmysle tohto nariadenia, najmä medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad obozretným podnikaním alebo za finančnú stabilitu v členských štátoch.

(62)

Príslušné orgány členských štátov, ktoré nie sú príslušnými orgánmi domovského členského štátu, by mali mať možnosť zasiahnuť a prijať vhodné opatrenia v oblasti dohľadu po tom, ako informujú CESR a príslušný orgán domovského členského štátu a poradia sa s príslušným kolégiom, ak zistili, že registrovaná ratingová agentúra, ktorej ratingy sa používajú na ich území, porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia.

(63)

Ak sa v súvislosti s registráciou, jej certifikáciou alebo odobratím, prijatím opatrení v oblasti dohľadu alebo výkonom právomocí v oblasti dohľadu neustanovuje v tomto nariadení osobitný postup, mali by sa uplatňovať vnútroštátne právne predpisy upravujúce takéto postupy vrátane jazykových režimov, služobného tajomstva a zákonných profesionálnych výsad, pričom práva ratingových agentúr a iných osôb vyplývajúce z týchto právnych predpisov by nemali byť dotknuté.

(64)

Je potrebné zlepšiť konvergenciu právomocí, ktoré majú príslušné orgány k dispozícii, aby sa dosiahla rovnaká intenzita presadzovania práva na celom vnútornom trhu.

(65)

CESR by mal zabezpečiť jednotnosť v uplatňovaní tohto nariadenia. Mal by zlepšiť a uľahčiť spoluprácu a koordináciu príslušných orgánov v činnostiach dohľadu a podľa potreby vydávať usmernenia. Preto by CESR mal ustanoviť mechanizmy mediácie a odbornej revízie, aby sa uľahčil jednotný prístup príslušných orgánov.

(66)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá pre postihy uplatniteľné na porušenia ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Postihy by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce a mali by sa vzťahovať minimálne na prípady hrubého profesionálneho pochybenia a nedostatočne náležitej odbornej starostlivosti (due diligence). Členské štáty by mali mať možnosť ustanoviť správne a trestné sankcie. CESR by mal stanoviť usmernenia o konvergencii postupov týkajúcich sa takýchto postihov.

(67)

Akákoľvek výmena alebo prenos informácií medzi príslušnými orgánmi, inými úradmi, orgánmi alebo osobami by mala byť v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov ustanovených v smernici 95/46/ES.

(68)

Toto nariadenie by malo ustanoviť aj pravidlá výmeny informácií s príslušnými orgánmi v tretích krajinách, a to najmä s tými, ktoré sú zodpovedné za dohľad nad ratingovými agentúrami zapojenými do potvrdzovania ratingov a certifikácie.

(69)

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva, by sa každá žaloba proti ratingovým agentúram v súvislosti s akýmkoľvek porušením ustanovení tohto nariadenia mala predložiť v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa občianskych žalôb.

(70)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (15).

(71)

Komisia by pri zohľadnení medzinárodného vývoja mala byť predovšetkým splnomocnená meniť a dopĺňať prílohu I a II, v ktorej sa ustanovujú osobitné kritériá pre hodnotenie ratingovej agentúry z hľadiska dodržiavania jej povinností v zmysle vnútornej organizácie, prevádzkových mechanizmov, pravidiel pre zamestnancov, prezentácie úverových ratingov a zverejňovania informácií, ako aj definovať alebo meniť a dopĺňať kritériá na stanovenie rovnocennosti ustanovení tohto nariadenia s právnym rámcom tretích krajín v oblasti regulácie a dohľadu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(72)

S cieľom zohľadniť ďalší vývoj na finančných trhoch by Komisia mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, v ktorej zhodnotí uplatňovanie tohto nariadenia, najmä regulačnú spoľahlivosť úverových ratingov, ako aj primeranosť odmeny, ktorú úverová ratingová agentúra dostane od hodnoteného subjektu. Komisia by mala na základe tohto hodnotenia predložiť príslušné legislatívne návrhy.

(73)

Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť aj správu, v ktorej zhodnotí stimuly pre emitentov, aby časť svojich ratingov získavali od ratingových agentúr usadených v Spoločenstve, možné alternatívy k modelu „emitent platí“ vrátane vytvorenia verejnej ratingovej agentúry Spoločenstva, ako aj konvergenciu vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa porušenia ustanovení tohto nariadenia. Komisia by mala na základe tohto hodnotenia predložiť príslušné legislatívne návrhy.

(74)

Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť aj správu, v ktorej zhodnotí vývoj rámca pre reguláciu a dohľad nad ratingovými agentúrami v tretích krajinách, ako aj vplyv tohto vývoja a prechodných ustanovení uvedených v tomto nariadení na stabilitu finančných trhov v Spoločenstve.

(75)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a investorov ustanovením spoločného rámca so zreteľom na kvalitu úverových ratingov, ktoré sa vydávajú na vnútornom trhu, nemožno dostatočne dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov z dôvodu nedostatočných vnútroštátnych právnych predpisov a vzhľadom na skutočnosť, že väčšina existujúcich ratingových agentúr sídli mimo Spoločenstva, a preto ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zavádza spoločný regulačný prístup na zvýšenie integrity, transparentnosti, zodpovednosti, dobrého riadenia a spoľahlivosti ratingových činností, ktoré tak prispievajú ku kvalite úverových ratingov vydávaných v Spoločenstve, čím sa prispieva k hladkému fungovaniu vnútorného trhu pri súčasnom dosahovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov a investorov. Stanovujú sa v ňom podmienky vydávania úverových ratingov a pravidlá organizácie a činnosti ratingových agentúr, aby sa v praxi podporila ich nezávislosť a aby nedochádzalo ku konfliktom záujmov.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na úverové ratingy, ktoré sú vydávané ratingovými agentúrami zaregistrovanými v Spoločenstve a ktoré sú zverejňované alebo distribuované na základe predplatného.

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a)

súkromné úverové ratingy vypracované na základe individuálnej objednávky a poskytnuté výlučne osobe, ktorá si ich objednala, pričom nie sú určené na zverejnenie alebo distribúciu na základe predplatného;

b)

úverové bodovanie, systémy úverového bodovania alebo podobné hodnotenia týkajúce sa záväzkov spotrebiteľa, obchodných alebo odvetvových vzťahov;

c)

úverové ratingy vypracované agentúrami na podporu exportu v súlade s bodom 1.3 časti 1 prílohy VI k smernici 2006/48/ES alebo

d)

úverové ratingy, ktoré vypracovali centrálne banky a ktoré:

i)

nie sú platené hodnoteným subjektom;

ii)

nie sú zverejňované;

iii)

sú vydávané v súlade so zásadami, normami a postupmi, ktoré zabezpečujú primeranú integritu a nestrannosť ratingových činností v zmysle tohto nariadenia, a

iv)

sa nevzťahujú na finančné nástroje vydané (emitované) členskými štátmi, v ktorých sa dané centrálne banky nachádzajú.

3.   Ak ratingová agentúra nevydáva iba úverové ratingy uvedené v odseku 2, žiadosť ratingovej agentúry o registráciu podľa tohto nariadenia je podmienkou jej uznania ako externej ratingovej agentúry (External Credit Assessment Institution – ECAI) v súlade s časťou 2 prílohy VI k smernici 2006/48/ES.

4.   S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie písmena d) odseku 2 môže Komisia na žiadosť členského štátu a v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 38 ods. 3 a kritériami uvedenými v písmene d) odseku 2 tohto článku prijať rozhodnutie o tom, že centrálna banka patrí do rozsahu pôsobnosti uvedeného písmena a že jej úverové ratingy sú z tohto dôvodu vyňaté z uplatňovania tohto nariadenia.

Komisia na svojej internetovej stránke uverejní zoznam centrálnych bánk, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti písmena d) odseku 2 tohto článku.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície:

a)

„úverový rating“ znamená názor týkajúci sa úverovej bonity subjektu, dlhového alebo finančného záväzku, dlhových cenných papierov, prioritných akcií a iných finančných nástrojov, alebo emitenta takého dlhového alebo finančného záväzku, dlhových cenných papierov, prioritných akcií alebo iného finančného nástroja vydaný s použitím ustanoveného a definovaného klasifikačného systému ratingových kategórií;

b)

„ratingová agentúra“ znamená právnickú osobu, ktorej predmet činnosti zahŕňa vydávanie úverových ratingov na profesionálnom základe;

c)

„domovský členský štát“ znamená členský štát, v ktorom má ratingová agentúra svoje registrované sídlo;

d)

„ratingový analytik“ znamená osobu, ktorá vykonáva analytické funkcie potrebné na vydanie úverového ratingu;

e)

„hlavný ratingový analytik“ znamená osobu, ktorá v prvom rade zodpovedá za vypracovanie úverového ratingu alebo za komunikáciu s emitentom v súvislosti s konkrétnym úverovým ratingom alebo všeobecne v súvislosti s úverovými ratingmi finančných nástrojov tohto emitenta a podľa potreby za prípravu odporúčaní pre ratingový výbor, ktoré sa týkajú tohto ratingu;

f)

„hodnotený subjekt“ znamená právnickú osobu, ktorej úverová bonita sa explicitne alebo implicitne hodnotí v úverovom ratingu, či už si tento úverový rating vyžiadala alebo nie, alebo či poskytla na tento úverový rating informácie alebo nie;

g)

„regulačné účely“ znamenajú využívanie úverových ratingov na konkrétny účel dodržiavania práva Spoločenstva, v zmysle jeho uplatnenia vo vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov;

h)

„ratingová kategória“ znamená ratingový symbol, ako je písmeno alebo číselný symbol, ku ktorému môžu byť pridané identifikačné znaky, používaný v úverovom ratingu na pomerné vyjadrenie rizika na rozlíšenie rôznych rizikových charakteristík druhov hodnotených subjektov, emitentov a finančných nástrojov alebo iných aktív;

i)

„spriaznená tretia strana“ znamená pôvodcu, organizátora, sponzora, poskytovateľa služieb alebo akúkoľvek inú stranu, ktorá spolupracuje s ratingovou agentúrou v mene hodnoteného subjektu, vrátane každej osoby priamo alebo nepriamo prepojenej s hodnoteným subjektom prostredníctvom kontroly;

j)

„kontrola“ znamená vzťah medzi materským podnikom a dcérskou spoločnosťou vymedzený v článku 1 smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach (16) alebo úzke prepojenie medzi akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou a podnikom;

k)

„finančný nástroj“ znamená ktorýkoľvek z nástrojov uvedených v oddiele C prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (17);

l)

„štruktúrovaný finančný nástroj“ znamená finančný nástroj alebo iné aktívum, ktoré je výsledkom sekuritizačnej transakcie alebo schémy uvedenej v bode 36 článku 4 smernice 2006/48/ES;

m)

„skupina ratingových agentúr“ znamená skupinu podnikov so sídlom v Spoločenstve, ktorá pozostáva z materského podniku a jeho dcérskych spoločností v zmysle článkov 1 a 2 smernice 83/349/EHS, ako aj podnikov vzájomne prepojených vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS, a ktorej predmet činnosti zahŕňa vydávanie úverových ratingov. Na účely článku 4 ods. 3 písm. a) zahŕňa skupina ratingových agentúr aj ratingové agentúry so sídlom v tretích krajinách;

n)

„vrcholový manažment“ znamená osobu alebo osoby, ktoré skutočne riadia obchodnú činnosť ratingovej agentúry, a člena alebo členov jej správnej alebo dozornej rady;

o)

„ratingové činnosti“ znamenajú analýzu údajov a informácií a hodnotenie, schvaľovanie, vydávanie a revidovanie úverových ratingov.

2.   Na účely písmena a) odseku 1 sa za úverové ratingy nepovažujú:

a)

odporúčania v zmysle článku 1 ods. 3 smernice Komisie 2003/125/ES (18);

b)

investičný prieskum v zmysle článku 24 ods. 1 smernice 2006/73/ES (19) a iné formy všeobecného odporúčania, ako napríklad „kúpiť“, „predať“ alebo „držať“, týkajúce sa transakcií s finančnými nástrojmi alebo finančných záväzkov, alebo

c)

stanoviská týkajúce sa hodnoty finančného nástroja alebo finančného záväzku.

Článok 4

Použitie úverových ratingov

1.   Úverové inštitúcie definované v smernici 2006/48/ES, investičné spoločnosti definované v smernici 2004/39/ES, poisťovne, na ktoré sa vzťahuje prvá smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (20), poisťovne definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (21), zaisťovne definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení (22), podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) definované v smernici 85/611/EHS a inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia definované v smernici 2003/41/ES môžu na regulačné účely používať len úverové ratingy, ak sú vydané ratingovými agentúrami so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovanými v súlade s týmto nariadením.

Ak prospekt zverejňovaný podľa smernice 2003/71/ES a nariadenia (ES) č. 809/2004 obsahuje odkaz na úverový rating alebo úverové ratingy, emitent ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o povolenie na obchodovanie na regulovanom trhu zabezpečí, aby tento prospekt obsahoval aj zreteľné a neprehliadnuteľné informácie o tom, či tieto úverové ratingy vydala ratingová agentúra so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením.

2.   Ratingová agentúra so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením sa považuje za ratingovú agentúru, ktorá vydala úverový rating, ak bol úverový rating zverejnený na internetovej stránke tejto ratingovej agentúry alebo iným spôsobom, alebo bol distribuovaný na základe predplatného a prezentovaný a zverejnený v súlade s povinnosťami ustanovenými v článku 10, pričom sa jasne uvádza, že úverový rating je potvrdený v súlade s odsekom 3 tohto článku.

3.   Ratingová agentúra so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením môže potvrdzovať úverový rating vydaný v tretej krajine, iba ak ratingové činnosti, ktorých výsledkom je vydávanie takýchto úverových ratingov, sú v súlade s týmito podmienkami:

a)

ratingové činnosti, ktorých výsledkom je vydanie úverového ratingu, ktorý sa má potvrdiť, vykonáva čiastočne alebo v celom rozsahu potvrdzujúca ratingová agentúra alebo ratingové agentúry, ktoré patria do rovnakej skupiny;

b)

ratingová agentúra overila a je príslušnému orgánu domovského členského štátu schopná priebežne preukazovať, že vykonávanie ratingových činností ratingovou agentúrou z tretej krajiny, ktorých výsledkom je vydanie úverového ratingu, ktorý sa má potvrdiť, spĺňa požiadavky, ktoré sú minimálne také prísne ako požiadavky stanovené v článkoch 6 až 12;

c)

nie je obmedzená schopnosť príslušného orgánu domovského členského štátu potvrdzujúcej ratingovej agentúry alebo kolégia príslušných orgánov uvedeného v článku 29 (kolégium) posudzovať a monitorovať, či ratingová agentúra so sídlom v tretej krajine spĺňa požiadavky uvedené v písmene b);

d)

ratingová agentúra na požiadanie sprístupní príslušnému orgánu domovského členského štátu všetky informácie potrebné na to, aby sa mu umožnilo priebežne vykonávať dohľad nad dodržiavaním požiadaviek tohto nariadenia;

e)

existuje objektívny dôvod na to, aby bol úverový rating vypracovaný v tretej krajine;

f)

ratingová agentúra so sídlom v tretej krajine má povolenie alebo je zaregistrovaná a podlieha dohľadu v tejto krajine;

g)

regulačný režim v uvedenej tretej krajine zabraňuje príslušným orgánom a ďalším verejným orgánom tejto tretej krajiny, aby zasahovali do obsahu úverových ratingov a metodík, a

h)

existuje primeraná dohoda o spolupráci príslušného orgánu domovského členského štátu potvrdzujúcej ratingovej agentúry a príslušného orgánu zodpovedného za ratingovú agentúru so sídlom v tretej krajine. Príslušný orgán domovského členského štátu zabezpečí, že sa v takýchto dohodách o spolupráci uvedie aspoň:

i)

mechanizmus výmeny informácií medzi dotknutými príslušnými orgánmi a

ii)

postupy týkajúce sa koordinácie činností v oblasti dohľadu s cieľom umožniť príslušnému orgánu domovského členského štátu potvrdzujúcej ratingovej agentúry monitorovať ratingové činnosti, ktorých výsledkom je priebežné vydávanie potvrdených úverových ratingov.

4.   Úverový rating potvrdený v súlade s odsekom 3 sa považuje za úverový rating vydaný ratingovou agentúrou so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovanou v súlade s týmto nariadením.

Ratingová agentúra so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením nesmie použiť potvrdenie so zámerom vyhnúť sa požiadavkám stanoveným v tomto nariadení.

5.   Ratingová agentúra, ktorá potvrdila úverové ratingy vydané v tretích krajinách v súlade s odsekom 3, zostáva plne zodpovedná za takýto úverový rating, ako aj za splnenie podmienok stanovených v tomto odseku.

6.   Ak Komisia v súlade s článkom 5 ods. 6 uznala, že právny rámec a rámec dohľadu danej tretej krajiny je rovnocenný s požiadavkami tohto nariadenia a že mechanizmy spolupráce uvedené v článku 5 ods. 7 sú funkčné, ratingová agentúra potvrdzujúca úverové ratingy vydané v tejto tretej krajine už nebude povinná v prípade potreby overovať alebo preukazovať, že podmienka stanovená v písmene g) odseku 3 tohto článku je splnená.

Článok 5

Rovnocennosť a certifikácia na základe rovnocennosti

1.   Úverové ratingy, ktoré sa týkajú subjektov so sídlom v tretích krajinách alebo finančných nástrojov vydaných v tretích krajinách a ktoré vydala ratingová agentúra so sídlom v tretej krajine, sa môžu v Spoločenstve používať podľa článku 4 ods. 1 bez toho, aby boli potvrdené v súlade s článkom 4 ods. 3, za predpokladu, že:

a)

ratingová agentúra má povolenie alebo je zaregistrovaná a podlieha kontrole v tejto tretej krajine;

b)

Komisia prijala rozhodnutie o rovnocennosti v súlade s odsekom 6 tohto článku, pričom uznala, že právny rámec a rámec dohľadu danej tretej krajiny je rovnocenný s požiadavkami tohto nariadenia;

c)

dohovory o spolupráci uvedené v odseku 7 tohto článku sú funkčné;

d)

úverové ratingy vydané ratingovou agentúrou a ratingové činnosti tejto agentúry nie sú systémovo dôležité pre finančnú stabilitu alebo integritu finančných trhov v jednom alebo viacerých členských štátoch a

e)

ratingová agentúra je certifikovaná v súlade s odsekom 2 tohto článku.

2.   Ratingová agentúra uvedená v odseku 1 môže požiadať o certifikáciu. Táto žiadosť sa predloží Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR) v súlade s príslušnými ustanoveniami článku 15. CESR do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti o certifikáciu zašle túto žiadosť príslušným orgánom všetkých členských štátov, pričom ich vyzve, aby zvážili možnosť stať sa členmi kolégia v súlade s kritériami uvedenými v článku 29 ods. 3 písm. b). Príslušné orgány, ktoré sa rozhodli, že sa stanú členmi kolégia, to oznámia výboru CESR do desiatich pracovných dní od prijatia výzvy CESR. Príslušné orgány, ktoré vykonajú oznámenie CESR v súlade s týmto odsekom, sa stanú členmi kolégia. CESR do dvadsiatich pracovných dní od prijatia žiadosti o certifikáciu vypracuje a uverejní na svojej internetovej stránke zoznam príslušných orgánov, ktoré sú členmi kolégia. Členovia kolégia si do desiatich pracovných dní od uverejnenia vyberú sprostredkovateľa v súlade s kritériami uvedenými v článku 29 ods. 5. Po vytvorení kolégia sa zloženie a fungovanie tohto kolégia riadi článkom 29.

3.   Preskúmanie žiadosti o certifikáciu podlieha postupu uvedenému v článku 16. Rozhodnutie o certifikácii sa zakladá na kritériách stanovených v písmenách a) až d) odseku 1 tohto článku.

Rozhodnutie o certifikácii sa oznamuje a zverejňuje v súlade s článkom 18.

4.   Ratingová agentúra môže tiež osobitne požiadať o oslobodenie:

a)

na základe okolností každého jednotlivého prípadu od povinnosti dodržiavať niektoré alebo všetky požiadavky stanovené v oddiele A prílohy I a v článku 7 ods. 4, ak je táto ratingová agentúra schopná preukázať, že požiadavky nie sú primerané vzhľadom na povahu, rozsah a komplexnosť svojej činnosti, ako aj povahu a rozsah vydávania úverových ratingov;

b)

od požiadavky dodržiavať požiadavku fyzickej prítomnosti v Spoločenstve, ak by takáto požiadavka bola vzhľadom na povahu, rozsah a komplexnosť jej činnosti, ako aj povahu a rozsah jej vydávania úverových ratingov príliš zaťažujúca a neprimeraná.

Príslušné orgány pri posudzovaní takejto žiadosti zohľadňujú veľkosť ratingovej agentúry, ktorá podala žiadosť, so zreteľom na povahu, rozsah a komplexnosť jej činnosti, ako aj povahu a rozsah vydávania jej úverových ratingov ako aj vplyv úverových ratingov vydávaných touto ratingovou agentúrou na finančnú stabilitu alebo integritu finančných trhov v jednom alebo viacerých členských štátoch. Na základe tohto posúdenia môžu príslušné orgány udeliť ratingovej agentúre takúto výnimku.

5.   Rozhodnutia o výnimkách podľa odseku 4 tohto článku podliehajú príslušným ustanoveniam a postupom uvedeným v článku 16, s výnimkou druhého pododseku odseku 7 uvedeného článku. V prípade, že členovia príslušného kolégia stále nedospeli k dohode o tom, či sa danej ratingovej agentúre udelí výnimka, sprostredkovateľ prijme plne odôvodnené rozhodnutie.

Na účely certifikácie vrátane udeľovania výnimiek a na účely dohľadu sprostredkovateľ vykonáva úlohy príslušného orgánu domovského členského štátu, ak je to vhodné.

6.   Komisia môže v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 38 ods. 3 prijať rozhodnutie o rovnocennosti, v ktorom uvedie, že právny rámec a rámec dohľadu danej tretej krajiny zabezpečuje, že ratingové agentúry, ktoré majú povolenie alebo sú zaregistrované v tejto tretej krajine, spĺňajú právne záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami vyplývajúcimi z tohto nariadenia a ktoré podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu v tejto tretej krajine.

Právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny možno považovať za rovnocenný s týmto nariadením, ak spĺňa aspoň tieto podmienky:

a)

ratingové agentúry v tejto tretej krajine podliehajú povoľovaniu alebo registrácii a sú predmetom priebežného účinného dohľadu a presadzovania;

b)

na ratingové agentúry v tejto tretej krajine sa vzťahujú právne záväzné predpisy, ktoré sú rovnocenné s predpismi ustanovenými v článkoch 6 až 12 a v prílohe I, a

c)

regulačný režim v tejto tretej krajine zabraňuje orgánom dohľadu a ďalším verejným orgánom tejto tretej krajiny, aby zasahovali do obsahu úverových ratingov a metodík.

S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch Komisia bližšie špecifikuje alebo mení a dopĺňa kritériá stanovené v písm. a) až c) druhého pododseku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 38 ods. 2.

7.   Sprostredkovateľ vypracuje dohody o spolupráci s príslušnými zodpovednými orgánmi tretích krajín, ktorých právny rámec a rámec dohľadu sa považuje za rovnocenný s týmto nariadením v súlade s odsekom 6. V týchto dohodách sa stanoví aspoň:

a)

mechanizmus výmeny informácií medzi dotknutými príslušnými orgánmi a

b)

postupy týkajúce sa koordinácie pri vykonávaní činností dohľadu.

CESR koordinuje vypracúvanie dohôd o spolupráci medzi príslušnými orgánmi členských štátov a príslušnými zodpovednými orgánmi tretích krajín, ktorých právny rámec a rámec dohľadu sa považuje za rovnocenný s týmto nariadením v súlade s odsekom 6.

8.   Články 20, 24 a 25 sa uplatňujú primerane na certifikované ratingové agentúry a na úverové ratingy, ktoré vydávajú.

HLAVA II

VYDÁVANIE ÚVEROVÝCH RATINGOV

Článok 6

Nezávislosť a vyhýbanie sa konfliktom záujmov

1.   Ratingová agentúra prijíma všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby vydávanie úverových ratingov neovplyvňoval žiadny existujúci alebo potenciálny konflikt záujmov alebo obchodný vzťah, ktorého účastníkom je ratingová agentúra vydávajúca úverový rating, jej manažéri, ratingoví analytici, zamestnanci alebo akákoľvek iná fyzická osoba, ktorej služby ratingová agentúra využíva alebo ktoré sú pod jej kontrolou, alebo akákoľvek osoba priamo alebo nepriamo s ňou prepojená prostredníctvom kontroly.

2.   Na zabezpečenie súladu s odsekom 1 dodržiava ratingová agentúra požiadavky vymedzené v oddieloch A a B prílohy I.

3.   Na základe žiadosti ratingovej agentúry môže príslušný orgán domovského členského štátu oslobodiť ratingovú agentúru od povinnosti dodržiavať požiadavky uvedené v prílohe I oddiele A bodoch 2, 5 a 6 a v článku 7 ods. 4, ak je ratingová agentúra schopná preukázať, že tieto požiadavky nie sú primerané vzhľadom na povahu, rozsah a komplexnosť svojej činnosti, ako aj povahu a rozsah vydávania úverových ratingov a že:

a)

ratingová agentúra má menej než 50 zamestnancov;

b)

ratingová agentúra zaviedla opatrenia a postupy, najmä mechanizmus vnútornej kontroly, mechanizmy predkladania správ a opatrenia na zabezpečenie nezávislosti ratingových analytikov a osôb schvaľujúcich úverové ratingy, ktoré zabezpečujú skutočný súlad s cieľmi tohto nariadenia, a

c)

veľkosť ratingovej agentúry nie je určená takým spôsobom, aby sa ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr vyhla dodržiavaniu požiadaviek tohto nariadenia.

V prípade skupiny ratingových agentúr príslušné orgány zabezpečia, aby minimálne jedna ratingová agentúra zo skupiny nebola oslobodená od povinnosti dodržiavať požiadavky uvedené v prílohe I oddiele A bodoch 2, 5 a 6 a v článku 7 ods. 4.

Článok 7

Ratingoví analytici, zamestnanci a iné osoby zapojené do vydávania úverových ratingov

1.   Ratingová agentúra zabezpečuje, aby ratingoví analytici, jej zamestnanci, ako aj akákoľvek iná fyzická osoba, ktorej služby ratingová agentúra využíva alebo ktoré sú pod jej kontrolou a ktorá je priamo zapojená do ratingových činností, mali primerané znalosti a skúsenosti na vykonávanie pridelených úloh.

2.   Ratingová agentúra zabezpečuje, aby osoby uvedené v odseku 1 nemohli iniciovať ani sa zúčastňovať na rokovaniach o honorároch alebo platbách s akýmkoľvek hodnoteným subjektom, spriaznenou treťou stranou alebo akoukoľvek osobou priamo alebo nepriamo prepojenou s hodnoteným subjektom prostredníctvom kontroly.

3.   Ratingová agentúra zabezpečuje, aby osoby uvedené v odseku 1 spĺňali požiadavky vymedzené v oddiele C prílohy I.

4.   Ratingová agentúra ustanoví vhodný mechanizmus postupnej rotácie ratingových analytikov a osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy, v zmysle oddielu C prílohy I. Takýto mechanizmus rotácie sa vykonáva na etapy a skôr na základe výmeny jednotlivcov ako celého tímu.

5.   Odmeňovanie a hodnotenie výkonov ratingových analytikov a osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy, nesmie byť podmienené výškou tržieb, ktoré ratingová agentúra dostáva od hodnotených subjektov alebo spriaznených tretích strán.

Článok 8

Metodiky, modely a kľúčové ratingové východiská

1.   Ratingová agentúra zverejňuje metodiky, modely a kľúčové ratingové východiská, ktoré používa pri svojich ratingových činnostiach podľa bodu 5 časti I oddielu E prílohy I.

2.   Ratingová agentúra prijíma, uplatňuje a presadzuje vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby úverové ratingy, ktoré vydáva, vychádzali z dôkladnej analýzy všetkých informácií, ktoré má k dispozícii a ktoré sú podľa jej ratingových metodík relevantné pre jej analýzu. Prijíma všetky potrebné opatrenia, aby informácie, ktoré používa pri prideľovaní úverových ratingov, boli dostatočne kvalitné a zo spoľahlivých zdrojov.

3.   Ratingová agentúra musí používať ratingové metodiky, ktoré sú prísne, systematické a kontinuálne a ktoré podliehajú overovaniu na základe historických skúseností vrátane spätného testovania.

4.   Ak úverová agentúra používa existujúci úverový rating, ktorý vypracovala iná ratingová agentúra so zreteľom na podkladové aktíva alebo štruktúrované finančné nástroje, nesmie odmietnuť vydať úverový rating pre subjekt alebo finančný nástroj z dôvodu, že určitú časť subjektu alebo finančného nástroja predtým hodnotila iná ratingová agentúra.

Ratingová agentúra zaznamenáva všetky prípady, v ktorých sa vo svojom procese ratingu úverov odchýli od existujúcich úverových ratingov vypracovaných inou ratingovou agentúrou so zreteľom na podkladové aktíva alebo štruktúrované finančné nástroje a poskytne odôvodnenie pre takéto odlišné posúdenie.

5.   Ratingová agentúra monitoruje úverové ratingy a priebežne svoje úverové ratingy a metodiky reviduje minimálne raz ročne, najmä v prípade, keď nastanú podstatné zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na úverový rating. Ratingová agentúra ustanoví vnútorné mechanizmy na monitorovanie vplyvu zmien makroekonomických podmienok alebo podmienok na finančných trhoch na úverové ratingy.

6.   Keď sa zmenia metodiky, modely alebo kľúčové ratingové východiská používané pri ratingových činnostiach, ratingová agentúra:

a)

okamžite zverejní pravdepodobný rozsah ovplyvnených úverových ratingov pomocou rovnakých komunikačných prostriedkov, aké sa použili na distribúciu ovplyvnených úverových ratingov;

b)

čo najskôr, najneskôr však do šesť mesiacov od zmeny, zreviduje ovplyvnené úverové ratingy a medzitým tieto ratingy zaradí na pozorovanie a

c)

prehodnotí všetky úverové ratingy, ktoré vychádzajú z týchto metodík, modelov alebo kľúčových ratingových východísk, ak na základe revízie celkový spoločný účinok zmien tieto úverové ratingy ovplyvňuje.

Článok 9

Outsourcing

Outsourcing dôležitých prevádzkových funkcií sa nesmie uskutočniť spôsobom, ktorým by sa podstatne narušila kvalita vnútornej kontroly ratingovej agentúry a schopnosť príslušných orgánov dohliadať nad plnením povinností podľa tohto nariadenia zo strany ratingovej agentúry.

Článok 10

Zverejňovanie a prezentácia úverových ratingov

1.   Ratingová agentúra zverejní každý úverový rating, ako aj všetky rozhodnutia nepokračovať v úverovom ratingu na nevýberovom základe a včas. V prípade rozhodnutia nepokračovať v úverovom ratingu zverejnené informácie obsahujú úplné dôvody pre toto rozhodnutie.

Prvý pododsek sa vzťahuje aj na úverové ratingy distribuované na základe predplatného.

2.   Ratingové agentúry zabezpečia, aby sa úverové ratingy prezentovali a spracovali v súlade s požiadavkami vymedzenými v oddiele D prílohy I.

3.   Keď ratingová agentúra vydá úverové ratingy pre štruktúrované finančné nástroje, zabezpečí, aby ratingové kategórie, ktoré sú priradené štruktúrovaným finančným nástrojom, boli jasne odlíšené použitím dodatočného symbolu, ktorý ich odlišuje od ratingových kategórií používaných pre akékoľvek iné subjekty, finančné nástroje alebo finančné záväzky.

4.   Ratingová agentúra zverejňuje svoje opatrenia a postupy týkajúce sa nevyžiadaných úverových ratingov.

5.   Keď ratingová agentúra vydá nevyžiadaný úverový rating, v úverovom ratingu výrazne uvedie, či sa hodnotený subjekt alebo spriaznená tretia strana zúčastnila procesu úverového ratingu a či ratingová agentúra mala prístup k účtom a iným relevantným interným dokumentom hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany.

Nevyžiadané úverové ratingy sa musia ako nevyžiadané označiť.

6.   Ratingová agentúra musí zabezpečiť, že nepoužije názov žiadneho príslušného orgánu takým spôsobom, ktorý by naznačoval alebo predpokladal potvrdenie alebo schválenie úverových ratingov alebo akýchkoľvek ratingových činností ratingovej agentúry týmto orgánom.

Článok 11

Všeobecné a pravidelné zverejňovanie informácií

1.   Ratingová agentúra zverejňuje všetky informácie o záležitostiach vymedzených v časti I oddiele E prílohy I a okamžite ich aktualizuje.

2.   Ratingová agentúra sprístupňuje v centrálnom registri, ktorý zriadi CESR, informácie o svojich historických výkonnostných parametroch vrátane početnosti zmien v ratingu a informácie o úverových ratingoch vydaných v minulosti a o ich zmenách. Ratingové agentúry poskytujú do tohto registra informácie v štandardizovanej forme, ako to ustanovil CESR. CESR tieto informácie sprístupňuje verejnosti a každoročne uverejňuje zhrnutie obsahujúce informácie o hlavných udalostiach.

3.   Ratingová agentúra každoročne poskytuje príslušnému orgánu jej domovského členského štátu a výboru CESR informácie o záležitostiach vymedzených v bode 2 časti II oddiele E prílohy I. Príslušný orgán domovského členského štátu tieto informácie oznamuje členom príslušného kolégia.

Článok 12

Správa o transparentnosti

Ratingová agentúra každoročne uverejňuje správu o transparentnosti, ktorá obsahuje informácie o záležitostiach vymedzených v časti III oddiele E prílohy I. Ratingová agentúra uverejňuje svoju správu o transparentnosti najneskôr tri mesiace od konca každého finančného roka a zabezpečí, aby zostala k dispozícii na internetovej stránke agentúry minimálne päť rokov.

Článok 13

Poplatky za zverejňovanie informácií

Ratingová agentúra neúčtuje poplatok za informácie poskytované v súlade s článkami 8 až 12.

HLAVA III

DOHĽAD NAD RATINGOVÝMI ČINNOSŤAMI

KAPITOLA I

Registračný postup

Článok 14

Požiadavka na registráciu

1.   Ratingová agentúra požiada o registráciu na účely článku 2 ods. 1, ak je právnickou osobou so sídlom v Spoločenstve.

2.   Registrácia je účinná na celom území Spoločenstva, keď rozhodnutie o registrácii vydané príslušným orgánom domovského členského štátu v zmysle článku 16 ods. 7 alebo článku 17 ods. 7 nadobudlo účinnosť podľa príslušného vnútroštátneho práva.

3.   Registrovaná ratingová agentúra vždy dodržiava podmienky prvotnej registrácie.

Ratingová agentúra bez zbytočného odkladu informuje CESR, príslušný orgán domovského členského štátu a sprostredkovateľa o všetkých podstatných zmenách podmienok prvotnej registrácie vrátane akéhokoľvek otvorenia alebo zatvorenia pobočky v rámci Spoločenstva.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté články 16 alebo 17, príslušný orgán domovského členského štátu pri zohľadnení ustanovení článkov 4 a 6 zaregistruje ratingovú agentúru, ak na základe posúdenia žiadosti dospeje k záveru, že táto ratingová agentúra spĺňa podmienky na vydávanie úverových ratingov vymedzené v tomto nariadení.

5.   Príslušné orgány nepodmieňujú registráciu žiadnymi dodatočnými požiadavkami, ktoré nie sú uvedené v tomto nariadení.

Článok 15

Žiadosť o registráciu

1.   Ratingová agentúra predloží žiadosť o registráciu na CESR. Žiadosť obsahuje informácie o záležitostiach vymedzených v prílohe II.

2.   Ak o registráciu požiada skupina ratingových agentúr, členovia skupiny poveria jedného z jej členov, aby predložil všetky žiadosti na CESR v mene skupiny. Poverená ratingová agentúra poskytne informácie o záležitostiach vymedzených v prílohe II za každého člena skupiny.

3.   Ratingová agentúra predkladá svoju žiadosť v jazyku, ktorý sa vyžaduje podľa práva jej domovského členského štátu, ako aj v jazyku, ktorý sa obvykle používa v oblasti medzinárodných financií.

Žiadosť o registráciu, ktorú od CESR dostal príslušný orgán domovského členského štátu, sa považuje za žiadosť predloženú príslušnou ratingovou agentúrou.

4.   Do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti odošle CESR kópie žiadosti príslušným orgánom všetkých členských štátov.

Do desiatich pracovných dní od prijatia žiadosti poskytne CESR príslušnému orgánu domovského členského štátu odporúčanie v súvislosti s kompletnosťou žiadosti.

5.   Do 25 pracovných dní od prijatia žiadosti o registráciu príslušný orgán domovského členského štátu a členovia príslušného kolégia posúdia, či je žiadosť úplná, pričom zohľadnia odporúčanie CESR uvedené v odseku 4. Ak žiadosť nie je úplná, príslušný orgán domovského členského štátu stanoví termín, do ktorého musí ratingová agentúra poskytnúť tomuto orgánu a výboru CESR doplňujúce informácie, a zodpovedajúcim spôsobom informuje členov kolégia a výbor CESR.

Po tom, ako príslušný orgán domovského členského štátu zistí, že žiadosť je úplná, informuje o tom ratingovú agentúru, členov kolégia a CESR.

6.   Do piatich pracovných dní od prijatia doplňujúcich informácií uvedených v odseku 5 zašle CESR doplňujúce informácie príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov.

Článok 16

Preskúmanie žiadosti ratingovej agentúry o registráciu príslušnými orgánmi

1.   Príslušný orgán domovského členského štátu a príslušné orgány, ktoré sú členmi príslušného kolégia, do 60 pracovných dní po oznámení uvedenom v článku 15 ods. 5 druhom pododseku:

a)

spoločne preskúmajú žiadosť o registráciu a

b)

v rámci svojej právomoci vykonajú všetky primerané kroky, aby dosiahli dohodu o tom, či schváliť alebo zamietnuť registráciu ratingovej agentúry na základe toho, či ratingová agentúra spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení.

2.   Sprostredkovateľ môže predĺžiť lehotu na preskúmanie o 30 pracovných dní, najmä ak ratingová agentúra:

a)

predpokladá potvrdenie úverových ratingov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 3;

b)

predpokladá využitie outsourcingu alebo

c)

požaduje oslobodenie od povinností v súlade s článkom 6 ods. 3.

3.   Sprostredkovateľ koordinuje preskúmanie žiadosti, ktorú predložila ratingová agentúra, a zabezpečuje, aby si členovia príslušného kolégia navzájom poskytovali všetky informácie potrebné na preskúmanie žiadosti.

4.   Po dosiahnutí dohody uvedenej v písmene b) odseku 1 vypracuje príslušný orgán domovského členského štátu plne odôvodnený návrh rozhodnutia a predloží ho sprostredkovateľovi.

Ak členovia príslušného kolégia nedospejú k dohode, príslušný orgán domovského členského štátu vypracuje plne odôvodnený návrh rozhodnutia o zamietnutí registrácie založený na písomne vyjadrených stanoviskách členov kolégia, ktorí sú proti registrácii, a predloží ho sprostredkovateľovi. Členovia kolégia, ktorí podporujú registráciu, vypracujú a predložia sprostredkovateľovi podrobné vysvetlenie povahy a dôvodov svojich stanovísk.

5.   Sprostredkovateľ oznámi CESR do 60 pracovných dní od oznámenia uvedeného v druhom pododseku článku 15 ods. 5, a v každom prípade do 90 pracovných dní v prípadoch, keď sa uplatňuje odsek 2, podrobne odôvodnený návrh rozhodnutia o registrácii alebo jej zamietnutí spolu s vysvetlením podľa druhého pododseku odseku 4.

6.   CESR do 20 pracovných dní po prijatí oznámenia uvedeného v odseku 5 oboznámi členov príslušného kolégia so svojím stanoviskom k tomu, či ratingová agentúra spĺňa požiadavky na registráciu. Členovia kolégia po prijatí stanoviska CESR opätovne preskúmajú návrh rozhodnutia.

7.   Príslušný orgán domovského členského štátu prijme plne odôvodnené rozhodnutie o registrácii alebo jej zamietnutí do 15 pracovných dní od prijatia stanoviska CESR. Ak sa príslušný orgán domovského členského štátu odkláňa od stanoviska CESR, uvedie úplné dôvody svojho rozhodnutia. Ak CESR nevydá žiadne stanovisko, príslušný orgán domovského členského štátu prijme rozhodnutie do 30 pracovných dní po tom, ako bol návrh rozhodnutia oznámený výboru CESR v súlade s odsekom 5.

V prípade, že členovia príslušného kolégia stále nedospeli k dohode, príslušný orgán domovského členského štátu prijme plne odôvodnené rozhodnutie o zamietnutí registrácie, v ktorom sa uvedú príslušné orgány, ktoré vyjadrili nesúhlas, ako aj opis ich stanovísk.

Článok 17

Preskúmanie žiadostí skupiny ratingových agentúr o registráciu príslušnými orgánmi

1.   Sprostredkovateľ a príslušné orgány, ktoré sú členmi príslušného kolégia, do 60 pracovných dní po oznámení uvedenom v článku 15 ods. 5 druhom pododseku:

a)

spoločne preskúmajú žiadosti o registráciu a

b)

v rámci svojej právomoci vykonajú všetky primerané kroky, aby dosiahli dohodu o tom, či schváliť alebo zamietnuť registráciu členov skupiny ratingových agentúr na základe toho, či tieto ratingové agentúry spĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení.

2.   Sprostredkovateľ môže predĺžiť lehotu na preskúmanie o 30 pracovných dní, najmä ak ktorákoľvek ratingová agentúra v skupine:

a)

predpokladá potvrdenie úverových ratingov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 3;

b)

predpokladá využitie outsourcingu alebo

c)

požaduje oslobodenie od povinností v súlade s článkom 6 ods. 3.

3.   Sprostredkovateľ koordinuje preskúmanie žiadostí, ktoré predložila skupina ratingových agentúr, a zabezpečuje, aby si členovia príslušného kolégia navzájom poskytovali všetky informácie potrebné na ich preskúmanie.

4.   Po dosiahnutí dohody uvedenej v písmene b) odseku 1 vypracujú príslušné orgány domovských členských štátov plne odôvodnený návrh rozhodnutí pre každú ratingovú agentúru v skupine a predložia ich sprostredkovateľovi.

Ak členovia príslušného kolégia nedospejú k dohode, príslušné orgány domovských členských štátov vypracujú plne odôvodnené návrhy rozhodnutí o zamietnutí registrácie založené na písomne vyjadrených stanoviskách členov príslušného kolégia, ktorí sú proti registrácii a predložia ho sprostredkovateľovi. Členovia kolégia, ktorí podporujú registráciu, vypracujú a predložia sprostredkovateľovi podrobné vysvetlenie povahy a dôvodov svojich stanovísk.

5.   Sprostredkovateľ oznámi CESR do 60 pracovných dní od oznámenia uvedeného v druhom pododseku článku 15 ods. 5 a v každom prípade do 90 pracovných dní v prípadoch, keď sa uplatňuje odsek 2, jednotlivé plne odôvodnené návrhy rozhodnutí o registrácii alebo jej zamietnutí spolu s podrobnými vysvetleniami podľa druhého pododseku odseku 4.

6.   CESR do 20 pracovných dní po prijatí oznámenia uvedeného v odseku 5 predloží členom príslušného kolégia svoje stanovisko k tomu, či ratingové agentúry zo skupiny spĺňajú požiadavky na registráciu. Členovia kolégia po prijatí stanoviska CESR opätovne preskúmajú návrhy rozhodnutí.

7.   Príslušné orgány domovského členského štátu prijmú plne odôvodnené rozhodnutie o registrácii alebo jej zamietnutí do 15 pracovných dní od prijatia stanoviska CESR. Ak sa príslušné orgány domovských členských štátov odkláňajú od stanoviska CESR, uvedú všetky dôvody svojich rozhodnutí. Ak CESR nevydá žiadne stanovisko, príslušné orgány domovských členských štátov prijmú rozhodnutia do 30 pracovných dní po tom, ako bol návrh rozhodnutia oznámený CESR v súlade s odsekom 5.

V prípade, že členovia príslušného kolégia stále nedospeli k dohode o tom, či zaregistrovať ktorúkoľvek z ratingových agentúr skupiny, príslušný orgán domovského členského štátu takejto ratingovej agentúry prijme plne odôvodnené rozhodnutie o zamietnutí registrácie, v ktorom sa uvedú príslušné orgány, ktoré vyjadrili nesúhlas, ako aj opis ich stanovísk.

Článok 18

Oznámenie rozhodnutia o registrácii, zamietnutí registrácie alebo o odobratí registrácie ratingovej agentúry

1.   Príslušný orgán domovského členského štátu do piatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia podľa článkov 16 alebo 17 oznámi dotknutej ratingovej agentúre, či bola alebo nebola zaregistrovaná. Ak príslušný orgán domovského členského štátu odmietne ratingovú agentúru zaregistrovať, v rozhodnutí musí uviesť úplné dôvody svojho rozhodnutia.

2.   Príslušný orgán domovského členského štátu oznámi rozhodnutia podľa článkov 16, 17 alebo 20 Komisii, CESR a ostatným príslušným orgánom.

3.   Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a na svojej internetovej stránke zoznam ratingových agentúr zaregistrovaných v súlade s týmto nariadením. Tento zoznam sa musí aktualizovať do 30 dní po oznámení uvedenom v odseku 2.

Článok 19

Poplatok za registráciu a poplatok za dohľad

Príslušný orgán domovského členského štátu môže ratingovej agentúre účtovať poplatok za registráciu a/alebo poplatok za dohľad. Poplatok za registráciu a/alebo poplatok za dohľad je primeraný nákladom, ktoré vznikli príslušnému orgánu domovského členského štátu.

Článok 20

Odobratie registrácie

1.   Príslušný orgán domovského členského štátu odoberie ratingovej agentúre registráciu, ak ratingová agentúra:

a)

výslovne odvolá registráciu alebo za predchádzajúcich šesť mesiacov neposkytla žiadne úverové ratingy;

b)

získala registráciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmikoľvek neregulárnymi spôsobmi;

c)

už nespĺňa podmienky, za ktorých bola zaregistrovaná, alebo

d)

vážne alebo opakovane porušila ustanovenia tohto nariadenia, ktorými sa upravujú prevádzkové podmienky ratingových agentúr.

2.   Ak sa príslušný orgán domovského členského štátu domnieva, že bola splnená jedna z podmienok uvedených v odseku 1, oznámi to sprostredkovateľovi a úzko spolupracuje s členmi príslušného kolégia s cieľom rozhodnúť, či zrušiť alebo nezrušiť registráciu ratingovej agentúry.

Členovia kolégia vykonávajú spoločné posúdenie a v rámci svojej právomoci vykonajú všetky primerané kroky na dosiahnutie dohody o potrebe zrušiť registráciu ratingovej agentúry.

Ak sa k dohode nedospeje, príslušný orgán domovského členského štátu na žiadosť ktoréhokoľvek iného člena kolégia alebo z vlastnej iniciatívy požiada o odporúčanie CESR. CESR poskytne svoje odporúčanie do 15 pracovných dní od doručenia takejto žiadosti.

Príslušný orgán každého domovského členského štátu prijme individuálne rozhodnutie o odobratí na základe dohody dosiahnutej v rámci kolégia.

Ak členovia kolégia nedospejú k dohode do 30 pracovných dní po oznámení tejto záležitosti sprostredkovateľovi, ako sa uvádza v prvom pododseku, príslušný orgán domovského členského štátu môže prijať individuálne rozhodnutie o odobratí. Každý odklon svojho rozhodnutia od stanovísk, ktoré vyjadrili iní členovia kolégia, a prípadne od odporúčania, ktoré poskytol CESR, musí plne odôvodniť.

3.   Ak sa príslušný orgán z iného členského štátu, v ktorom sa používajú úverové ratingy vydané danou ratingovou agentúrou, domnieva, že jedna z podmienok uvedených v odseku 1 bola splnená, môže požiadať príslušné kolégium, aby preskúmalo, či sú splnené podmienky na odobratie registrácie. Ak sa príslušný orgán domovského členského štátu rozhodne nezrušiť registráciu dotknutej ratingovej agentúry, vysvetlí svoje rozhodnutie a uvedie úplné dôvody tohto rozhodnutia.

4.   Rozhodnutie o odobratí registrácie nadobúda okamžitú účinnosť v celom Spoločenstve, s výhradou prechodného obdobia na používanie úverových ratingov uvedeného v článku 24 ods. 2.

KAPITOLA II

CESR a príslušné orgány

Článok 21

Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov

1.   CESR poskytne príslušným orgánom radu v prípadoch uvedených v tomto nariadení. Príslušné orgány posúdia túto radu pred tým, ako prijmú akékoľvek konečné rozhodnutie podľa tohto nariadenia.

2.   Do 7. júna 2010 vydá CESR usmernenie o:

a)

registračnom procese a koordinačných mechanizmoch medzi príslušnými orgánmi a s CESR vrátane usmernenia o informáciách stanovených v prílohe II a jazykovom režime pre žiadosti predkladané CESR;

b)

prevádzkovom fungovaní kolégií vrátane spôsobov určovania členstva v týchto kolégiách, o uplatňovaní kritérií výberu sprostredkovateľa uvedených v článku 29 ods. 5 písm. a) až d), ako aj o písomnej úprave fungovania kolégií a mechanizmoch koordinácie medzi kolégiami;

c)

uplatňovaní režimu potvrdzovania ratingov príslušnými orgánmi podľa článku 4 ods. 3, a

d)

spoločných normách predkladania informácií vrátane štruktúry, formátu, metódy a obdobia informovania, ktoré ratingové agentúry zverejňujú v súlade s článkom 11 ods. 2 a bodom 1 časti II oddielu E prílohy I.

3.   Do 7. septembra 2010 vydá CESR usmernenie o:

a)

postupoch a činnostiach presadzovania, ktoré majú príslušné orgány podľa tohto nariadenia vykonávať;

b)

spoločných normách na posudzovanie súladu ratingových metodík s požiadavkami stanovenými v článku 8 ods. 3;

c)

druhoch opatrení uvedených v článku 24 ods. 1 písm. d), ktorými sa má zabezpečiť, aby ratingové agentúry naďalej dodržiavali právne požiadavky, a

d)

informáciách, ktoré musí ratingová agentúra poskytnúť v súvislosti s podaním žiadosti o certifikáciu a s posúdením jej systémovej dôležitosti pre finančnú stabilitu alebo integritu finančných trhov podľa článku 5.

4.   CESR uverejní každoročne a prvýkrát do 7. decembra 2010 správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Táto správa musí predovšetkým obsahovať hodnotenie uplatňovania prílohy I ratingovými agentúrami zaregistrovanými podľa tohto nariadenia.

5.   CESR spolupracuje s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu ustanoveným rozhodnutím Komisie 2009/78/ES (23) a s Výborom európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov ustanoveným rozhodnutím Komisie 2009/79/ES (24) a tieto výbory konzultuje pred zverejnením usmernenia uvedeného v odsekoch 2 a 3.

Článok 22

Príslušné orgány

1.   Na účel tohto nariadenia určí každý členský štát príslušný orgán do 7. júna 2010.

2.   Príslušné orgány musia na uplatňovanie tohto nariadenia disponovať dostatočným počtom zamestnancov a dostatočnými odbornými znalosťami.

Článok 23

Právomoci príslušných orgánov

1.   Pri vykonávaní svojich povinností podľa tohto nariadenia príslušné orgány ani ďalšie verejné orgány členských štátov nezasahujú do obsahu úverových ratingov ani do metodík.

2.   Na plnenie svojich povinností podľa tohto nariadenia majú príslušné orgány v súlade s vnútroštátnym právom všetky právomoci dohľadu a vyšetrovacie právomoci, ktoré sú potrebné na vykonávanie ich funkcií. Svoje právomoci vykonávajú:

a)

priamo;

b)

v spolupráci s inými orgánmi alebo

c)

podaním žiadosti na príslušné súdne orgány.

3.   Na plnenie svojich povinností podľa tohto nariadenia musia príslušné orgány v súlade s vnútroštátnym právom disponovať právomocami, ktoré využívajú v rámci svojich činností dohľadu, a to:

a)

mať prístup k akémukoľvek dokumentu v akejkoľvek forme a dostať alebo si urobiť jeho kópiu;

b)

požadovať informácie od akejkoľvek osoby a v prípade potreby predvolať a vypočuť osobu s cieľom získať informácie;

c)

vykonávať ohlásené alebo neohlásené kontroly na mieste a

d)

požadovať záznamy telefonickej a dátovej prevádzky.

Príslušné orgány môžu právomoci uvedené v prvom pododseku využívať iba vo vzťahu k ratingovým agentúram, osobám zapojeným do ratingových činností, hodnoteným subjektom a spriazneným tretím stranám, tretím stranám, ktoré pre ratingové agentúry externe vykonávajú určité funkcie alebo činnosti, ako aj iným osobám, ktoré sú iným spôsobom spriaznené alebo spojené s ratingovými agentúrami alebo ratingovými činnosťami.

Článok 24

Opatrenia dohľadu príslušných orgánov domovského členského štátu

1.   Ak príslušný orgán domovského členského štátu zistil, že registrovaná ratingová agentúra porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia, môže prijať tieto opatrenia:

a)

zrušiť registráciu tejto ratingovej agentúry v súlade s článkom 20;

b)

dočasne zakázať tejto ratingovej agentúre vydávanie úverových ratingov s účinnosťou v celom Spoločenstve;

c)

pozastaviť používanie úverových ratingov, ktoré vydala táto ratingová agentúra, na regulačné účely s účinnosťou v celom Spoločenstve;

d)

prijať vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby ratingové agentúry naďalej dodržiavali právne požiadavky;

e)

vydávať verejné oznamy;

f)

postúpiť záležitosti na trestné stíhanie svojim príslušným vnútroštátnym orgánom.

2.   Po prijatí opatrení uvedených v písmenách a) a c) odseku 1 sa úverové ratingy môžu naďalej používať na regulačné účely počas obdobia, ktoré nepresahuje:

a)

desať pracovných dní, ak existujú úverové ratingy rovnakého finančného nástroja alebo subjektu, ktoré vydali iné ratingové agentúry zaregistrované podľa tohto nariadenia, alebo

b)

tri mesiace, ak neexistujú úverové ratingy rovnakého finančného nástroja alebo subjektu, ktoré vydali iné ratingové agentúry zaregistrované podľa tohto nariadenia.

Príslušný orgán môže lehotu uvedenú v písmene b) prvého pododseku predĺžiť o tri mesiace za výnimočných okolností súvisiacich s možnosťou narušenia trhu alebo finančnou nestabilitou.

3.   Pred prijatím akýchkoľvek opatrení uvedených v odseku 1 informuje príslušný orgán domovského členského štátu sprostredkovateľa a poradí sa s členmi príslušného kolégia. Členovia kolégia v rámci svojej právomoci vykonajú všetky primerané kroky na dosiahnutie dohody o potrebe prijať akékoľvek opatrenia uvedené v odseku 1.

Ak členovia kolégia nedospejú k dohode, príslušný orgán domovského členského štátu sa na žiadosť ktoréhokoľvek člena kolégia alebo z vlastnej iniciatívy požiadajú o odporúčanie CESR. CESR poskytne svoje odporúčania do desiatich pracovných dní od doručenia takej žiadosti.

Ak členovia kolégia nedospejú k dohode o tom, či prijať opatrenia uvedené v odseku 1, do 15 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia záležitosti sprostredkovateľovi v zmysle prvého pododseku, príslušný orgán domovského členského štátu môže prijať rozhodnutie. Každý odklon svojho rozhodnutia od stanovísk, ktoré poskytli iní členovia kolégia, a prípadne od odporúčania, ktoré poskytol CESR, musí plne odôvodniť. Príslušný orgán domovského členského štátu bez zbytočného meškania oznámi svoje rozhodnutie sprostredkovateľovi a CESR.

Tento odsek sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 20.

Článok 25

Opatrenia dohľadu príslušných orgánov, ktoré nie sú príslušným orgánom domovského členského štátu

1.   Ak príslušný orgán členského štátu zistil, že registrovaná ratingová agentúra, ktorej ratingy sa používajú na jeho území, porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia, môže:

a)

prijať všetky opatrenia dohľadu uvedené v článku 24 ods. 1 písm. e) a f);

b)

prijať v rámci svojej právomoci opatrenia uvedené v článku 24 ods. 1 písm. d) a pri tom náležite posúdiť opatrenia, ktoré už prijal alebo ktorých prijatie predpokladá príslušný orgán domovského členského štátu;

c)

nariadiť pozastavenie používania úverových ratingov touto ratingovou agentúrou na regulačné účely inštitúciami uvedenými v článku 4 ods. 1, ktorých registrované sídlo sa nachádza v rámci jeho právomoci, s výhradou prechodného obdobia uvedeného v článku 24 ods. 2;

d)

požiadať príslušné kolégium, aby preskúmalo, či sú potrebné opatrenia uvedené v článku 24 ods. 1 písm. b), c) alebo d).

2.   Pred prijatím opatrení uvedených v písmenách a), b) alebo c) odseku 1 informuje príslušný orgán sprostredkovateľa a poradí sa s členmi príslušného kolégia. Členovia kolégia vykonajú v rámci svojej právomoci všetky primerané kroky na dosiahnutie dohody o potrebe prijať akékoľvek opatrenia uvedené v písmenách a) a b) odseku 1. V prípade, že sa dohoda nedosiahne, sprostredkovateľ na žiadosť ktoréhokoľvek člena kolégia alebo z vlastnej iniciatívy požiada o odporúčanie CESR. CESR poskytne svoje odporúčania do desiatich pracovných dní od doručenia takej žiadosti.

3.   Ak členovia príslušného kolégia nedospejú k dohode do 15 pracovných dní po oznámení tejto záležitosti sprostredkovateľovi v zmysle odseku 2, príslušný orgán dotknutého členského štátu môže prijať rozhodnutie. Každý odklon svojho rozhodnutia od stanovísk, ktoré poskytli iní členovia kolégia, a prípadne od odporúčania, ktoré poskytol CESR, musí plne odôvodniť. Príslušný orgán dotknutého členského štátu bez zbytočného odkladu oznámi svoje rozhodnutie sprostredkovateľovi a CESR.

4.   Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 20.

KAPITOLA III

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi

Článok 26

Povinnosť spolupracovať

1.   Príslušné orgány spolupracujú, ak je to potrebné na účely tohto nariadenia vrátane prípadov, keď prešetrované konanie nepredstavuje porušenie žiadneho právneho alebo regulačného predpisu platného v dotknutom členskom štáte.

2.   Príslušné orgány úzko spolupracujú aj s príslušnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad inštitúciami uvedenými v článku 4 ods. 1.

Článok 27

Výmena informácií

1.   Príslušné orgány si bez zbytočného odkladu navzájom poskytujú informácie požadované na účely plnenia svojich povinností podľa tohto nariadenia.

2.   Príslušným orgánom zodpovedným za dohľad nad podnikmi uvedenými v článku 4 ods. 1, centrálnym bankám, Európskemu systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banke ako menovým inštitúciám a prípadne aj iným verejným orgánom zodpovedným za dohľad nad platobnými systémami a systémami vyrovnania môžu príslušné orgány zasielať dôverné informácie určené na plnenie ich úloh. Podobne sa takýmto úradom alebo orgánom nebráni v tom, aby odovzdávali príslušným orgánom informácie, ktoré môžu príslušné orgány potrebovať na účel plnenia svojich povinností ustanovených v tomto nariadení.

Článok 28

Spolupráca v prípade žiadosti týkajúcej sa kontrol na mieste alebo prešetrení

1.   Príslušný orgán jedného členského štátu môže požiadať o pomoc príslušný orgán iného členského štátu, pokiaľ ide o kontroly na mieste alebo prešetrenia.

Príslušný orgán informuje CESR o každej žiadosti uvedenej v prvom pododseku. V prípade prešetrenia alebo kontroly s cezhraničným účinkom môžu príslušné orgány požiadať CESR, aby prevzal koordináciu prešetrenia alebo kontroly.

2.   Ak príslušný orgán dostane žiadosť od príslušného orgánu iného členského štátu, aby vykonal kontrolu na mieste alebo prešetrenie:

a)

sám vykoná kontrolu na mieste alebo prešetrenie;

b)

umožní príslušnému orgánu, ktorý predložil žiadosť, aby sa zúčastnil kontroly na mieste alebo prešetrenia;

c)

umožní príslušnému orgánu, ktorý predložil žiadosť, aby sám vykonal kontrolu na mieste alebo prešetrenie;

d)

určí audítorov alebo expertov, aby vykonali kontrolu na mieste alebo prešetrenie, alebo

e)

podelí sa o konkrétne úlohy súvisiace s činnosťami dohľadu s ostatnými príslušnými orgánmi.

Článok 29

Kolégiá príslušných orgánov

1.   Do desiatich pracovných dní od prijatia žiadosti o registráciu, ako sa predpokladá v článku 15, príslušný orgán domovského členského štátu, alebo v prípade skupiny ratingových agentúr príslušný orgán domovského členského štátu ratingovej agentúry poverenej podľa článku 15 ods. 2, zriadi kolégium príslušných orgánov s cieľom uľahčiť vykonávanie úloh uvedených v článkoch 4, 5, 6, 16, 17, 20, 24, 25 a 28.

2.   Kolégium tvoria príslušné orgány domovského členského štátu a príslušné orgány uvedené v odseku 3 v prípade jedinej agentúry a príslušné orgány domovských členských štátov a príslušné orgány uvedené v odseku 3 v prípade skupiny ratingových agentúr.

3.   Príslušný orgán, ktorý nie je príslušným orgánom domovského členského štátu, môže kedykoľvek rozhodnúť o tom, že sa stane členom kolégia, za predpokladu, že:

a)

v rámci jeho oblasti právomoci je založená pobočka, ktorá je súčasťou ratingovej agentúry alebo jedného z podnikov v skupine ratingových agentúr, alebo

b)

používanie úverových ratingov, ktoré vydala dotknutá ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr, na regulačné účely, je rozšírené alebo má, prípadne by mohlo mať, významný vplyv v rámci jeho oblasti právomoci.

4.   Príslušné orgány, ktoré nie sú členmi kolégia v zmysle odseku 3, v rámci právomocí, v ktorých sa používajú úverové ratingy vydané dotknutou ratingovou agentúrou alebo skupinou ratingových agentúr, sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach alebo činnostiach kolégia.

5.   Do 15 pracovných dní po zriadení kolégia si jeho členovia vyberú sprostredkovateľa, ktorý sa v prípade, že sa nedosiahne dohoda, radí s CESR. Na tento účel sa musia zohľadniť minimálne tieto kritériá:

a)

vzťah medzi príslušným orgánom a ratingovou agentúrou alebo skupinou ratingových agentúr;

b)

rozsah, v ktorom sa úverové ratingy budú používať na regulačné účely na konkrétnom území alebo územiach;

c)

miesto v Spoločenstve, kde ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr vykonáva alebo plánuje vykonávať najdôležitejšiu časť jej ratingových činností, a

d)

administratívna výhodnosť, optimalizácia zaťaženia a primerané rozdelenie pracovných úloh.

Členovia kolégia minimálne každých päť rokov prehodnotia výber sprostredkovateľa, aby zabezpečili, že so zreteľom na kritériá uvedené v prvom pododseku zostáva vybraný sprostredkovateľ najvhodnejšou osobou.

6.   Sprostredkovateľ predsedá zasadnutiam kolégia, koordinuje opatrenia kolégia a zabezpečuje efektívnu výmenu informácií medzi členmi kolégia.

7.   S cieľom zabezpečiť úzku spoluprácu medzi príslušnými orgánmi v rámci kolégia sprostredkovateľ do desiatich pracovných dní po jeho výbere písomne ustanoví mechanizmy koordinácie v rámci kolégia týkajúce sa týchto záležitostí:

a)

informácií, ktoré sa majú vymieňať medzi príslušnými orgánmi;

b)

rozhodovacieho procesu medzi príslušnými orgánmi bez toho, aby boli dotknuté články 16, 17 a 20;

c)

prípadov, v ktorých sa príslušné orgány musia navzájom poradiť;

d)

prípadov, v ktorých príslušné orgány musia uplatňovať mechanizmus mediácie uvedený v článku 31, a

e)

prípadov, v ktorých príslušné orgány môžu delegovať úlohy dohľadu v súlade s článkom 30.

8.   V prípade, že sa v súvislosti s písomne ustanoveným mechanizmom koordinácie podľa odseku 7 nedospeje k dohode, ktorýkoľvek člen kolégia môže túto záležitosť postúpiť CESR. Pred tým, než sprostredkovateľ odsúhlasí konečné znenie, náležite zváži stanovisko, ktoré v súvislosti s písomne ustanoveným mechanizmom koordinácie poskytol CESR. Písomne ustanovený mechanizmus koordinácie sa uvedie v jedinom dokumente, ktorý obsahuje úplné dôvody každej významnej odchýlky od stanoviska, ktoré v súvislosti s písomne ustanoveným mechanizmom koordinácie zaujal CESR. Sprostredkovateľ tento dokument zašle členom kolégia a CESR.

Článok 30

Delegovanie úloh medzi príslušnými orgánmi

Príslušný orgán domovského členského štátu môže delegovať ktorúkoľvek zo svojich úloh na príslušný orgán iného členského štátu na základe súhlasu tohto orgánu. Delegovanie úloh nesmie ovplyvniť zodpovednosť delegujúceho príslušného orgánu.

Článok 31

Mediácia

1.   CESR ustanoví mechanizmus mediácie, ktorý má pomôcť nájsť spoločný názor dotknutých príslušných orgánov.

2.   V prípade nezhody medzi príslušnými orgánmi v súvislosti s hodnotením alebo konaním podľa tohto nariadenia postúpia príslušné orgány záležitosť CESR so žiadosťou o mediáciu. Dotknuté príslušné orgány náležite zohľadnia odporúčanie CESR a poskytnú úplné dôvody v prípade, že sa od neho odchýlia.

Článok 32

Služobné tajomstvo

1.   Povinnosť zachovávať služobné tajomstvo sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre CESR, pre príslušný orgán, alebo pre akýkoľvek orgán alebo osobu, na ktorú príslušný orgán delegoval úlohy, vrátane zmluvných audítorov a expertov príslušného orgánu. Informácie, ktorých sa týka služobné tajomstvo, sa nesmú odovzdať žiadnej inej osobe ani orgánu s výnimkou prípadov, keď je takéto zverejnenie potrebné na súdne konanie.

2.   Všetky informácie vymieňané medzi CESR a príslušnými orgánmi a medzi príslušnými orgánmi navzájom podľa tohto nariadenia sa považujú za dôverné s výnimkou prípadov, keď CESR alebo dotknutý príslušný orgán uvedie v čase oznámenia, že táto informácia môže byť zverejnená, alebo keď je takéto zverejnenie potrebné pre súdne konanie.

Článok 33

Zverejňovanie informácií od iného členského štátu

Príslušný orgán členského štátu môže zverejniť informácie prijaté od príslušného orgánu iného členského štátu len vtedy, ak získal výslovný súhlas príslušného orgánu, ktorý informácie zaslal a tieto informácie sa môžu prípadne zverejňovať výlučne na účely, na ktoré dal príslušný orgán, ktorý informácie zaslal, svoj súhlas alebo ak je to potrebné pre súdne konanie.

KAPITOLA IV

Spolupráca s tretími krajinami

Článok 34

Dohoda o výmene informácií

Príslušné orgány môžu uzavrieť dohody o spolupráci týkajúce sa výmeny informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín len vtedy, ak zverejňované informácie podliehajú zárukám o služobnom tajomstve, ktoré sú minimálne rovnaké ako záruky uvedené v článku 32.

Takáto výmena informácií musí byť určená na plnenie úloh týchto príslušných orgánov.

Pokiaľ ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny, členské štáty uplatňujú smernicu 95/46/ES.

Článok 35

Zverejňovanie informácií od tretích krajín

Príslušný orgán členského štátu môže zverejniť informácie prijaté od príslušných orgánov tretích krajín len vtedy, ak príslušný orgán dotknutého členského štátu získal výslovný súhlas príslušného orgánu, ktorý informácie zaslal, a ak je to vhodné, informácie sa zverejňujú výlučne na účely, na ktoré dal tento príslušný orgán svoj súhlas alebo ak je to potrebné pre súdne konanie.

HLAVA IV

SANKCIE, POSTUP VÝBORU, PREDKLADANIE SPRÁV A PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA I

Sankcie, postup výboru a predkladanie správ

Článok 36

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán zverejnil každú sankciu, ktorá bola uložená za porušenie tohto nariadenia, pokiaľ by takéto zverejnenie vážne neohrozilo finančné trhy alebo nespôsobilo neprimeranú škodu zainteresovaným stranám.

Členské štáty oznámia pravidlá uvedené v prvom pododseku Komisii do 7. decembra 2010. Bezodkladne informujú Komisiu o akýchkoľvek následných zmenách a doplneniach, ktoré ich ovplyvňujú.

Článok 37

Zmeny a doplnenia príloh

Komisia môže meniť a dopĺňať prílohy s cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch vrátane medzinárodného vývoja, najmä so zreteľom na nové finančné nástroje a s ohľadom na konvergenciu postupov dohľadu.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 38 ods. 2.

Článok 38

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papiere ustanovený rozhodnutím Komisie 2001/528/ES (25).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 39

Správy

1.   Do 7. decembra 2012 Komisia vykoná hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia vrátane hodnotenia spoľahlivosti úverových ratingov v Spoločenstve, vplyvu na úroveň koncentrácie na trhu úverových ratingov, nákladov a prínosov spojených s vplyvom tohto nariadenia a primeranosti odmeňovania ratingovej agentúry hodnoteným subjektom (model „emitent platí“) a predloží o tom správu Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie.

2.   Do 7. decembra 2010 Komisia so zreteľom na rokovania s príslušnými orgánmi vyhodnotí uplatňovanie hlavy III tohto nariadenia, najmä spoluprácu príslušných orgánov, právne postavenie CESR a postupy dohľadu. Komisia o tom predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v prípade potreby spolu s legislatívnymi návrhmi na revíziu uvedenej hlavy.

Táto správa musí obsahovať odkaz na návrh Komisie z 12. novembra 2008 na prijatie nariadenia o ratingových agentúrach a na správu Výboru pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu o tomto návrhu z 23. marca 2009.

3.   Do 7. decembra 2010 Komisia so zreteľom na vývoj rámca pre reguláciu a dohľad nad ratingovými agentúrami v tretích krajinách predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vplyve tohto vývoja a prechodných ustanovení uvedených v článku 40 na stabilitu finančných trhov v Spoločenstve.

KAPITOLA II

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 40

Prechodné ustanovenie

Ratingové agentúry, ktoré pôsobili v Spoločenstve pred 7. júnom 2010 („existujúce ratingové agentúry“) a ktoré majú v úmysle požiadať o registráciu podľa tohto nariadenia, prijmú všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie jeho ustanovení do 7. septembra 2010.

Ratingové agentúry predložia svoje žiadosti o registráciu najskôr 7. júna 2010. Existujúce ratingové agentúry predložia svoje žiadosti o registráciu do 7. septembra 2010.

Existujúce ratingové agentúry môžu pokračovať vo vydávaní úverových ratingov, ktoré môžu finančné inštitúcie používať na regulačné účely, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1, pokiaľ nebola zamietnutá registrácia. V prípade zamietnutia registrácie sa uplatňuje článok 24 ods. 2.

Článok 41

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu nadobudnutia jeho účinnosti. Avšak:

článok 4 ods. 1 sa uplatňuje od 7. decembra 2010 a

článok 4 ods. 3 písm. f), g) a h) sa uplatňuje od 7. júna 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 16. septembra 2009

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predsedníčka

C. MALMSTRÖM


(1)  Stanovisko z 13. mája 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 115, 20.5.2009, s. 1.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. júla 2009.

(4)  Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.

(5)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.

(7)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3. Smernica nahradená s účinnosťou od 1. júla 2011 smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (pozri stranu 32 tohto úradného vestníka).

(8)  Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10.

(9)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

(10)  Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2004, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ C 59, 11.3.2006, s. 2.

(12)  Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 18.

(13)  Ú. v. EÚ L 52, 25.2.2005, s. 51.

(14)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(15)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(16)  Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.

(17)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(18)  Ú. v. EÚ L 339, 24.12.2003, s. 73.

(19)  Smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 26).

(20)  Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3.

(21)  Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1.

(22)  Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 1.

(23)  Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 23.

(24)  Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 28.

(25)  Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45.


PRÍLOHA I

NESTRANNOSŤ A PREDCHÁDZANIE KONFLIKTOM ZÁUJMOV

Oddiel A

Organizačné požiadavky

1.   Ratingová agentúra má správnu alebo dozornú radu. Jej vrcholový manažment zabezpečuje:

a)

nezávislosť ratingových činností vrátane nezávislosti od akýchkoľvek politických a hospodárskych vplyvov alebo obmedzení;

b)

správnu identifikáciu, riadenie a zverejňovanie konfliktov záujmov;

c)

dodržiavanie ostatných požiadaviek tohto nariadenia ratingovou agentúrou.

2.   Ratingová agentúra je organizovaná spôsobom, ktorý zabezpečuje, že jej obchodný záujem nenarúša nestrannosť alebo presnosť ratingových činností.

Vrcholový manažment ratingovej agentúry musí mať dobrú povesť a dostatočné znalosti a skúsenosti a zabezpečovať zdravé a obozretné riadenie ratingovej agentúry.

Aspoň jedna tretina, ale nie menej ako dvaja z členov správnej alebo dozornej rady ratingovej agentúry musia byť nezávislí členovia, ktorí sa nepodieľajú na ratingových činnostiach.

Odmeňovanie nezávislých členov správnej alebo dozornej rady nie je viazané na hospodársky výsledok ratingovej agentúry a je stanovené tak, aby sa ním zabezpečovala nestrannosť ich rozhodnutí. Funkčné obdobie nezávislých členov správnej alebo dozornej rady je vopred dohodnuté určité obdobie nie dlhšie ako päť rokov a nie je obnoviteľné. Nezávislých členov správnej alebo dozornej rady je možné odvolať z funkcie iba v prípade pochybenia alebo nedostatočnej profesionálnej výkonnosti.

Väčšina členov správnej alebo dozornej rady vrátane jej nezávislých členov musí mať dostatočné znalosti a skúsenosti v oblasti finančných služieb. Ak ratingová agentúra vydáva úverové ratingy štruktúrovaných finančných nástrojov, najmenej jeden z nezávislých členov a jeden ďalší člen rady musí mať hĺbkové znalosti a skúsenosti na vyššej úrovni trhov so štruktúrovanými finančnými nástrojmi.

Okrem celkovej zodpovednosti rady majú nezávislí členovia správnej alebo dozornej rady konkrétnu úlohu monitorovať:

a)

vývoj politiky ratingovej agentúry a metodík, ktoré ratingová agentúra používa pri svojich ratingových činnostiach;

b)

účinnosť systému vnútornej kontroly kvality ratingovej agentúry vo vzťahu k ratingovým činnostiam;

c)

účinnosť opatrení a postupov ustanovených na zabezpečenie zisťovania, odstraňovania alebo riadenia a zverejňovania akýchkoľvek konfliktov záujmov a

d)

procesy zabezpečenia dodržiavania súladu a procesy vnútornej správy vrátane účinnosti revíznej funkcie uvedenej v bode 9 tohto oddielu.

Stanoviská nezávislých členov správnej alebo dozornej rady vydané k záležitostiam uvedeným v písmenách a) až d) sa pravidelne predkladajú rade a sprístupňujú príslušnému orgánu kedykoľvek o to požiada.

3.   Ratingová agentúra si ustanovuje vhodné politiky a postupy na zabezpečenie dodržiavania svojich povinností v zmysle tohto nariadenia.

4.   Ratingová agentúra má správne administratívne a účtovné postupy, mechanizmy vnútornej kontroly, účinné postupy hodnotenia rizika a účinné kontrolné a ochranné mechanizmy systémov spracovania informácií.

Vytvoria sa mechanizmy vnútornej kontroly na zabezpečenie dodržiavania rozhodnutí a postupov na všetkých úrovniach ratingovej agentúry.

Ratingová agentúra vykonáva a zachováva postupy rozhodovania, ako aj organizačnú štruktúru, v ktorej sú jasne a zdokumentovaným spôsobom špecifikované hierarchické štruktúry a pridelené funkcie a zodpovednosti.

5.   Ratingová agentúra vytvorí a zachováva stálu a účinnú funkciu dodržiavania súladu (compliance function), ktorá sa vykonáva nezávisle. Účelom funkcie dodržiavania súladu je monitorovanie dodržiavania povinností ratingovej agentúry podľa tohto nariadenia zo strany ratingovej agentúry a jej zamestnancov a podávanie správ o tomto dodržiavaní. K funkcii dodržiavania súladu patria tieto úlohy:

a)

monitorovať a pravidelne hodnotiť primeranosť a účinnosť opatrení a postupov prijatých v súlade s bodom 3 a opatrení prijatých na riešenie akýchkoľvek nedostatkov pri dodržiavaní povinností ratingovej agentúry;

b)

radiť a pomáhať manažérom, ratingovým analytikom, zamestnancom, ako aj iným fyzickým osobám, ktorých služby využíva alebo kontroluje ratingová agentúra, alebo iným osobám, ktoré sú priamo alebo nepriamo s ňou prepojené prostredníctvom kontroly a ktoré sú zodpovedné za vykonávanie ratingových činností, pri dodržiavaní povinností ratingovej agentúry podľa tohto nariadenia.

6.   Aby sa povinnosti vyplývajúce z funkcie dodržiavania súladu mohli plniť náležite a nezávisle, ratingová agentúra zabezpečuje, že sú splnené tieto podmienky:

a)

funkcia dodržiavania súladu má potrebnú autoritu, zdroje, odbornosť a prístup ku všetkým dôležitým informáciám;

b)

je vymenovaný pracovník pre dodržiavanie súladu, ktorý je zodpovedný za plnenie funkcie dodržiavania súladu a akékoľvek podávanie správ, pokiaľ ide o dodržiavanie súladu v zmysle bodu 3;

c)

manažéri, ratingoví analytici, zamestnanci a akékoľvek iné fyzické osoby, ktorých služby využíva alebo kontroluje ratingová agentúra, alebo iné osoby, ktoré sú priamo alebo nepriamo s ňou prepojené prostredníctvom kontroly a ktoré sa podieľajú na vykonávaní funkcie dodržiavania súladu, sa nesmú podieľať na vykonávaní ratingových činností, ktoré monitorujú;

d)

odmeňovanie pracovníka pre dodržiavanie súladu nie je viazané na výkonnosť ratingovej agentúry a je organizované tak, aby sa ním zabezpečovala nezávislosť jeho úsudku.

Pracovník pre dodržiavanie súladu zabezpečí, aby sa riadne zistili a odstránili akékoľvek konflikty záujmov vo vzťahu k osobám, ktorých služby sa využívajú v prospech funkcie dodržiavania súladu.

Pracovník pre dodržiavanie súladu podáva pravidelné správy o plnení svojich povinností vrcholovému manažmentu a nezávislým členom správnej alebo dozornej rady.

7.   Ratingová agentúra si ustanovuje vhodné a účinné organizačné a administratívne mechanizmy na zabránenie, zisťovanie, odstraňovanie alebo riadenie a zverejňovanie akýchkoľvek konfliktov záujmov uvedených v bode 1 oddielu B. Vedie evidenciu všetkých závažných hrozieb pre nezávislosť ratingových činností vrátane ohrození porušenia pravidiel o ratingových analytikoch uvedených v oddiele C, ako aj opatrení použitých na zmiernenie týchto hrozieb.

8.   Ratingová agentúra uplatňuje vhodné systémy, zdroje a postupy na zabezpečenie kontinuity a regulárnosti pri výkone svojich ratingových činností.

9.   Ratingová agentúra si zriaďuje revíznu funkciu zodpovednú za periodické revidovanie metodík, modelov a kľúčových ratingových predpokladov, ako napríklad matematických alebo korelačných predpokladov a všetkých významných zmien v nich alebo ich modifikácií, ako aj vhodnosti týchto metodík, modelov a kľúčových ratingových predpokladov v prípade ich použitia alebo navrhnutia ich použitia na hodnotenie nových finančných nástrojov.

Táto revízna funkcia musí byť nezávislá od obchodných útvarov, ktoré sú zodpovedné za ratingové činnosti, a podlieha členom správnej alebo dozornej rady uvedeným v bode 2 tohto oddielu.

10.   Ratingová agentúra monitoruje a hodnotí primeranosť a účinnosť svojich systémov, mechanizmov vnútornej kontroly a mechanizmov zriadených v súlade s týmto nariadením a prijíma vhodné opatrenia na riešenie všetkých nedostatkov.

Oddiel B

Prevádzkové požiadavky

1.   Ratingová agentúra identifikuje, eliminuje alebo riadi a zverejňuje jasne a zreteľne všetky skutočné a potenciálne konflikty záujmov, ktoré môžu mať vplyv na analýzy a úsudky jej ratingových analytikov, zamestnancov alebo iných fyzických osôb, ktorých služby ratingová agentúra využíva alebo kontroluje a ktoré sa priamo podieľajú na vydávaní úverových ratingov, a osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy.

2.   Ratingová agentúra zverejňuje názvy hodnotených subjektov alebo spriaznených tretích strán, od ktorých získava viac ako 5 % svojho ročného príjmu.

3.   Ratingová agentúra nevydá úverový rating za žiadnej z nasledujúcich okolností alebo v prípade, že úverový rating existuje, ihneď oznámi, že tento rating bol potenciálne ovplyvnený takto:

a)

ratingová agentúra alebo osoby uvedené v bode 1 priamo alebo nepriamo vlastnia finančné nástroje hodnoteného subjektu alebo akejkoľvek inej spriaznenej tretej strany alebo majú akýkoľvek iný priamy alebo nepriamy vlastnícky podiel v tomto subjekte alebo strane okrem podielov v diverzifikovaných schémach kolektívneho investovania alebo riadených fondoch vrátane dôchodkových fondov a životného poistenia;

b)

úverový rating sa vydáva so zreteľom na hodnotený subjekt alebo akúkoľvek tretiu stranu priamo alebo nepriamo prepojenú s ratingovou agentúrou prostredníctvom kontroly;

c)

osoba uvedená v bode 1 je členom správnej alebo dozornej rady hodnoteného subjektu alebo akejkoľvek spriaznenej tretej strany, alebo

d)

ratingový analytik, ktorý sa zúčastnil na určovaní úverového ratingu, alebo osoba, ktorá schválila úverový rating, mali akýkoľvek vzťah s posudzovaným subjektom alebo s akoukoľvek jeho treťou stranou, ktorý môže potenciálne spôsobiť konflikt záujmov.

Pri existujúcom úverovom ratingu sa tiež okamžite zhodnotí, či sú dôvody na prehodnotenie alebo stiahnutie existujúceho úverového ratingu.

4.   Ratingová agentúra neposkytuje konzultačné ani poradenské služby hodnotenému subjektu ani žiadnej spriaznenej tretej strane o podnikovej alebo právnej štruktúre, aktívach, pasívach alebo činnostiach tohto hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany.

Ratingová agentúra môže poskytovať služby, ktoré nie sú vydávaním úverových ratingov („doplnkové služby“). Doplnkové služby nie sú súčasťou ratingových činností; zahŕňajú trhové prognózy, odhady hospodárskych trendov, cenové analýzy a iné všeobecné analýzy dát, ako aj súvisiace distribučné služby.

Ratingová agentúra zabezpečí, aby poskytovanie doplnkových služieb nepredstavovalo konflikt záujmov s jej ratingovými činnosťami, a v konečných správach o ratingu uvedie všetky doplnkové služby poskytnuté hodnotenému subjektu a akýmkoľvek spriazneným tretím stranám.

5.   Ratingová agentúra zabezpečuje, aby ratingoví analytici alebo osoby, ktoré schvaľujú ratingy, nevypracúvali návrhy alebo odporúčania, či už formálne alebo neformálne, pokiaľ ide o návrh štruktúrovaných finančných nástrojov, u ktorých sa od ratingovej agentúry očakáva vydanie úverového ratingu.

6.   Ratingová agentúra navrhuje svoje oznamovacie a komunikačné kanály tak, aby zabezpečila nezávislosť osôb uvedených v bode 1 od ostatných činností ratingovej agentúry vykonávaných na komerčnom základe.

7.   Ratingová agentúra zabezpečí vedenie zodpovedajúcich záznamov o svojej ratingovej činnosti a prípadne aj súvisiace záznamy z auditov. Tieto záznamy zahŕňajú:

a)

za každé ratingové rozhodnutie totožnosť ratingových analytikov zúčastňujúceho sa na určovaní úverového ratingu, totožnosť osôb, ktoré úverový rating schválili, informáciu o tom, či úverový rating bol vyžiadaný alebo nie, a dátum uskutočnenia úverového ratingu;

b)

účtovné záznamy týkajúce sa poplatkov prijatých od akéhokoľvek hodnoteného subjektu, spriaznenej tretej strany akýchkoľvek používateľov ratingov;

c)

účtovné záznamy za každého upisovateľa k úverovým ratingom alebo súvisiacim službám;

d)

záznamy dokumentujúce zavedené postupy a metodiky použité ratingovou agentúrou na určenie úverových ratingov;

e)

vnútorné záznamy a súbory vrátane neverejných informácií a pracovných záznamov, ktoré boli použité ako základ pre akékoľvek prijaté rozhodnutie o ratingu;

f)

správy o analýze úveru, správy o hodnotení úveru, správy o súkromných úverových ratingoch a vnútorné záznamy vrátane neverejných informácií a pracovných záznamov, ktoré boli použité ako základ pre posudky uvedené v týchto správach;

g)

záznamy postupov a opatrení uplatnených ratingovou agentúrou v záujme plnenia tohto nariadenia a

h)

kópie vnútornej a vonkajšej komunikácie vrátane elektronickej komunikácie prijatej a odoslanej ratingovou agentúrou a jej zamestnancami, ktorá sa týka ratingových činností.

8.   Evidencia a záznamy z auditov uvedené v bode 7 sa archivujú v priestoroch registrovanej ratingovej agentúry najmenej päť rokov a sprístupňujú na požiadanie príslušným orgánom dotknutých členských štátov.

Ak sa registrácia ratingovej agentúry zruší, záznamy sa archivujú počas dodatočného obdobia najmenej troch rokov.

9.   Záznamy, v ktorých sa vymedzujú príslušné práva a povinnosti ratingovej agentúry a hodnoteného subjektu alebo jeho spriaznených tretích strán podľa dohody o poskytovaní služieb úverového ratingu, sa archivujú minimálne počas trvania tohto zmluvného vzťahu s týmto hodnoteným subjektom alebo jeho spriaznenými tretími stranami.

Oddiel C

Pravidlá týkajúce sa ratingových analytikov a iných osôb priamo zapojených do ratingových činností

1.   Ratingoví analytici a zamestnanci ratingovej agentúry, ako aj iné fyzické osoby, ktorých služby ratingová agentúra využíva alebo kontroluje a ktoré sa priamo podieľajú na ratingových činnostiach, ako aj osoby s nimi úzko prepojené, ktoré sú vymenované v článku 1 ods. 2 smernice 2004/72/ES (1), nesmú kupovať, predávať ani sa podieľať na žiadnej transakcii s akýmkoľvek finančným nástrojom, ktorý vydal, zaručil alebo inak podporil ktorýkoľvek hodnotený subjekt v ich oblasti primárnej analytickej zodpovednosti okrem podielov v systémoch diverzifikovaného kolektívneho investovania alebo v riadených fondoch vrátane dôchodkových fondov a životného poistenia.

2.   Žiadna osoba uvedená v bode 1 sa nepodieľa na stanovovaní úverového ratingu ktoréhokoľvek konkrétneho hodnoteného subjektu, ani inak neovplyvňuje určenie úverového ratingu, ak táto osoba:

a)

vlastní finančné nástroje hodnoteného subjektu iné ako podiely v systémoch diverzifikovaného kolektívneho investovania;

b)

vlastní finančné nástroje akéhokoľvek subjektu spriazneného s hodnoteným subjektom, ktorých vlastníctvo môže spôsobiť konflikt záujmov alebo sa môže všeobecne vnímať ako príčina konfliktu záujmov, okrem podielov v systémoch diverzifikovaného kolektívneho investovania;

c)

bola v ostatnej dobe zamestnaná u hodnoteného subjektu alebo s ním mala obchodný alebo akýkoľvek iný vzťah, ktorý môže spôsobiť konflikt záujmov alebo sa môže všeobecne vnímať ako príčina konfliktu záujmov.

3.   Ratingové agentúry zabezpečia, aby osoby uvedené v bode 1:

a)

prijali všetky primerané opatrenia na ochranu majetku a záznamov, ktoré sú v držbe ratingovej agentúry, pred spreneverením, odcudzením alebo zneužitím, pričom zohľadňujú povahu, rozsah a komplexnosť svojej obchodnej činnosti a povahu a rozsah svojich ratingových činností;

b)

nezverejňovali žiadne informácie o úverových ratingoch alebo možných budúcich úverových ratingoch ratingovej agentúry okrem ich poskytnutia hodnotenému subjektu alebo jeho spriaznenej tretej strane;

c)

nezdieľali dôverné informácie zverené ratingovej agentúre s ratingovými analytikmi a zamestnancami akejkoľvek osoby, ktorá s ňou je priamo alebo nepriamo prepojená prostredníctvom kontroly, ani s nijakými inými fyzickými osobami, ktorých služby využíva alebo kontroluje akákoľvek osoba, ktorá s ňou je priamo alebo nepriamo spojená prostredníctvom kontroly a ktorá sa priamo podieľa na ratingových činnostiach, a

d)

nepoužívali ani nezdieľali dôverné informácie na účel obchodovania s finančnými nástrojmi, ani na žiadny iný účel okrem vykonávania ratingových činností.

4.   Osoby uvedené v bode 1 si od nikoho, s kým ratingová agentúra obchoduje, nevyžiadajú ani od neho neprijmú peniaze, dary ani služby.

5.   Ak sa osoba uvedená v odseku 1 domnieva, že akákoľvek iná takáto osoba konala spôsobom, ktorý je podľa jej názoru nezákonný, túto informáciu bezodkladne oznámi pracovníkovi pre dodržiavanie súladu, čo nemá negatívne následky pre oznamujúcu osobu.

6.   Ak ratingový analytik ukončí svoj pracovný pomer a zamestná sa u hodnoteného subjektu, do ktorého úverového ratingu bol zapojený, alebo vo finančnej firme, s ktorou prichádzal do styku v rámci svojich povinností v ratingovej agentúre, ratingová agentúra preskúma príslušnú prácu ratingového analytika za dva roky pred jeho odchodom.

7.   Osoba uvedená v bode 1 neprijme kľúčovú riadiacu funkciu u hodnoteného subjektu ani u jeho spriaznenej tretej strany pred uplynutím šiestich mesiacov od úverového ratingu.

8.   Na účely článku 7 ods. 4 ratingová agentúra zabezpečí, že:

a)

vedúci ratingoví analytici sa nebudú podieľať na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo jeho spriaznených tretích strán počas obdobia, ktoré je dlhšie ako štyri roky;

b)

ratingoví analytici sa nebudú podieľať na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo jeho spriaznených tretích strán počas obdobia, ktoré je dlhšie ako päť rokov;

c)

osoby, ktoré schvaľujú úverové ratingy, sa nebudú podieľať na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo jeho spriaznených tretích strán počas obdobia, ktoré je dlhšie ako sedem rokov.

Osoby uvedené v písmenách a), b) a c) prvého pododseku sa nemôžu podieľať na ratingových činnostiach týkajúcich sa hodnoteného subjektu alebo spriaznených tretích strán uvedených v týchto písmenách do dvoch rokov od konca období ustanovených v uvedených písmenách.

Oddiel D

Pravidlá prezentácie úverových ratingov

I.   Všeobecné povinnosti

1.   Ratingová agentúra zabezpečí, aby sa v úverovom ratingu jasne a zreteľne uvádzalo meno a pracovné zaradenie vedúceho ratingového analytika v danej ratingovej agentúre a meno a zaradenie osoby, ktorá nesie hlavnú zodpovednosť za schválenie úverového ratingu.

2.   Ratingová agentúra minimálne zabezpečí, aby:

a)

boli uvedené všetky významné zdroje, vrátane hodnoteného subjektu alebo prípadne jeho spriaznenej tretej strany, použité na vypracovanie úverového ratingu spoločne so skutočnosťou, či bol úverový rating oznámený tomuto hodnotenému subjektu alebo jeho spriaznenej tretej strane a či bol zmenený a doplnený po tomto oznámení pred jeho vydaním;

b)

bola jasne uvedená základná metodika alebo verzia metodiky, ktorá sa použila na stanovenie úverového ratingu, s odkazom na jej komplexný opis; ak je úverový rating založený na viac ako jednej metodike alebo ak sa odkazom len na základnú metodiku môže spôsobiť, že investori prehliadnu iné dôležité aspekty úverového ratingu vrátane akýchkoľvek významných úprav a odchýlok, ratingová agentúra vysvetlí túto skutočnosť v úverovom ratingu a uvedie, ako boli tieto rôzne metodiky alebo tieto iné aspekty zohľadnené v úverovom ratingu;

c)

bol vysvetlený význam každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania alebo obnovenia a každé vhodné upozornenie na riziko vrátane analýzy citlivosti príslušných hlavných ratingových predpokladov, napríklad matematických alebo korelačných predpokladov, spolu s úverovými ratingmi najhorších scenárov, ako aj úverovými ratingmi najlepších scenárov;

d)

bol jasne a zreteľne uvedený dátum, kedy bol úverový rating prvýkrát uvoľnený na distribúciu a kedy bol naposledy aktualizovaný, a

e)

bola uvedená informácia, či sa úverový rating týka novo vydaného finančného nástroja a či ratingová agentúra hodnotí tento finančný nástroj prvýkrát.

3.   Ratingová agentúra informuje hodnotený subjekt aspoň 12 hodín pred zverejnením úverového ratingu a o hlavných dôvodoch, na ktorých je rating založený, aby mal príslušný subjekt možnosť upozorniť ratingovú agentúru na prípadné vecné chyby.

4.   Ratingová agentúra pri zverejňovaní úverových ratingov jasne a zreteľne uvádza všetky vlastnosti a obmedzenia úverového ratingu. Ratingová agentúra pri zverejnení každého úverového ratingu najmä zreteľne uvedie, či považuje kvalitu dostupných informácií o hodnotenom subjekte za uspokojivú a do akej miery overila informácie, ktoré jej poskytol hodnotený subjekt alebo jeho spriaznená tretia strana. Ak sa úverový rating týka druhu subjektu alebo finančného nástroja, pre ktorý sú historické údaje obmedzené, úverová agentúra na zreteľnom mieste vysvetlí obmedzenia tohto úverového ratingu.

Ak v dôsledku nedostatku spoľahlivých údajov alebo zložitosti štruktúry nového druhu finančného nástroja alebo neuspokojivej kvality dostupných informácií vznikajú závažné otázky o tom, či ratingová agentúra môže poskytnúť dôveryhodný úverový rating, ratingová agentúra úverový rating nevydá alebo existujúci rating stiahne.

5.   Pri vyhlasovaní úverového ratingu ratingová agentúra vo svojich tlačových oznámeniach alebo správach vysvetlí kľúčové prvky úverového ratingu.

Ak by informácie ustanovené v bodoch 1, 2 a 4 boli neprimerané, pokiaľ ide o dĺžku zverejňovanej správy, v samotnej správe stačí objasniť a uviesť zreteľný odkaz na miesto, kde sú takéto zverejnené informácie priamo a ľahko prístupné vrátane priameho webového odkazu na zverejnené údaje na príslušnej internetovej stránke ratingovej agentúry.

II.   Dodatočné povinnosti v súvislosti s úverovými ratingmi štruktúrovaných finančných nástrojov

1.   Ak ratingová agentúra hodnotí štruktúrovaný finančný nástroj, v úverovom ratingu uvedie všetky informácie o analýze strát a peňažných tokov, ktorú urobila, alebo na ktorú sa spolieha, ako aj akúkoľvek očakávanú zmenu úverového ratingu.

2.   Ratingová agentúra uvedie, na akej úrovni vykonala hodnotenia, pokiaľ ide o postupy v rámci náležitej odbornej starostlivosti (due diligence) vykonané na úrovni podkladových finančných nástrojov alebo iných aktív štruktúrovaných finančných nástrojov. Ratingová agentúra zverejní, či vykonala nejaké hodnotenie takýchto postupov náležitej odbornej starostlivosti (due diligence), alebo či sa spoľahla na hodnotenie tretej strany, a uvedie, aký vplyv má výsledok takéhoto hodnotenia na úverový rating.

3.   Ak ratingová agentúra vydá úverové ratingy štruktúrovaných finančných nástrojov, spolu s metodikami, modelmi a hlavnými ratingovými predpokladmi zverejní aj poučenie, ktoré vysvetľuje predpoklady, parametre, obmedzenia a neistoty súvisiace s modelmi a ratingovými metódami použitými pri takýchto úverových ratingoch vrátane simulácií záťažových scenárov vykonaných agentúrami pri vypracúvaní ratingov. Toto poučenie je jasné a ľahko zrozumiteľné.

4.   Ratingová agentúra priebežne zverejňuje informácie o všetkých štruktúrovaných finančných produktoch, ktoré jej boli predložené na úvodné preskúmanie alebo predbežný rating. Takéto zverejnenie sa uskutoční nezávisle od toho, či emitenti uzavreli s ratingovou agentúrou zmluvu o konečnom ratingu.

Oddiel E

Zverejňovanie

I.   Všeobecné zverejňovanie

Ratingová agentúra vo všeobecnosti zverejňuje skutočnosť, že je zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením, a tieto informácie:

1.   akékoľvek skutočné a potenciálne konflikty záujmov uvedené v bode 1 oddielu B;

2.   zoznam jej doplnkových služieb;

3.   politiku ratingovej agentúry, pokiaľ ide o uverejňovanie úverových ratingov a iných súvisiacich oznámení;

4.   všeobecnú povahu svojich mechanizmov odmeňovania;

5.   metodiky a opisy modelov a kľúčových ratingových predpokladov, napríklad matematických alebo korelačných predpokladov používaných pri jej ratingových činnostiach, ako aj ich významné zmeny;

6.   každú významnú zmenu svojich systémov, zdrojov alebo postupov a

7.   ak je to náležité, svoj kódex správania.

II.   Periodické zverejňovanie

Ratingová agentúra periodicky zverejňuje tieto informácie:

1.   každých šesť mesiacov údaje o historických mierach zlyhania pre jej ratingové kategórie podľa hlavných geografických oblastí emitentov a informáciu, či sa za ten čas miery zlyhania pre tieto kategórie zmenili;

2.   každoročne tieto informácie:

a)

zoznam 20 najväčších klientov ratingovej agentúry podľa tržieb od každého z nich a

b)

zoznam tých klientov ratingovej agentúry, ktorých príspevok k miere rastu tržieb ratingovej agentúry v predchádzajúcom finančnom roku presiahol mieru rastu celkových tržieb ratingovej agentúry v tomto roku o viac ako 1,5-násobok. Každý takýto klient sa zahrnie do tohto zoznamu len vtedy, ak v danom roku predstavoval na globálnej úrovni viac ako 0,25 % celkových svetových tržieb ratingovej agentúry.

Na účely tohto bodu znamená „klient“ subjekt, jeho dcérske spoločnosti a pridružené subjekty, v ktorých tento subjekt vlastní podiel väčší ako 20 %, ako aj všetky ostatné subjekty, s ktorými v mene klienta rokoval o tom, ako by mal byť emitovaný dlhový nástroj štruktúrovaný, a kde bol priamo alebo nepriamo ratingovej agentúre zaplatený poplatok za rating tejto emisie dlhového nástroja.

III.   Správa o transparentnosti

Ratingová agentúra každoročne sprístupňuje tieto informácie:

1.   podrobné informácie o právnej štruktúre a vlastníctve ratingovej agentúry vrátane informácií o podieloch v zmysle článkov 9 a 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (2);

2.   opis mechanizmu vnútornej kontroly, ktorým sa zabezpečuje kvalita jej ratingových činností;

3.   štatistiku prideľovania jej zamestnancov na nové úverové ratingy, revízie úverových ratingov, hodnotenie metodík alebo modelov a štatistiku týkajúcu sa vrcholového manažmentu;

4.   opis jej politiky evidencie;

5.   výsledok každoročného interného preskúmania jej funkcie dodržiavania nestrannosti;

6.   opis jej politiky rotácie manažmentu a ratingových analytikov;

7.   finančné informácie o tržbách ratingovej agentúry rozdelené na poplatky za úverové ratingy a neratingové činnosti s komplexným opisom každej z nich a

8.   vyhlásenie o správe a riadení podniku v zmysle článku 46a ods. 1 smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností (3). Na účely tohto vyhlásenia ratingová agentúra poskytne informácie uvedené v článku 46a ods. 1 písm. d) uvedenej smernice bez ohľadu na to, či podlieha smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (4).


(1)  Smernica Komisie 2004/72/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o prijatú trhovú prax, vymedzenie dôvernej informácie vo vzťahu k derivátom komodít, vypracovanie zoznamov zasvätených osôb, oznamovanie operácií manažérov a ohlasovanie podozrivých operácií (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 70).

(2)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

(3)  Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.

(4)  Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12.


PRÍLOHA II

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V ŽIADOSTI O REGISTRÁCIU

1.   úplný názov ratingovej agentúry, adresa registrovaného sídla v rámci Spoločenstva;

2.   meno a kontaktné údaje kontaktnej osoby a pracovníka pre dodržiavanie súladu;

3.   právna forma;

4.   trieda úverových ratingov, pre ktoré žiada ratingová agentúra o svoju registráciu;

5.   vlastnícka štruktúra;

6.   organizačná štruktúra a správa a riadenie ratingovej agentúry;

7.   finančné zdroje na vykonávanie ratingových činností;

8.   zamestnanci ratingovej agentúry a ich odborné spôsobilosti;

9.   informácie o dcérskych spoločnostiach úverovej agentúry;

10.   opis postupov a metodík používaných na vydávanie a revíziu úverových ratingov;

11.   politiky a postupy identifikácie, riadenia a zverejňovania akýchkoľvek konfliktov záujmov;

12.   informácie o ratingových analytikoch;

13.   mechanizmy odmeňovania a hodnotenia výkonu zamestnancov;

14.   iné služby ako ratingové činnosti, ktoré má ratingová agentúra v úmysle poskytovať;

15.   program prevádzkovej činnosti vrátane údajov o tom, kde sa očakáva vykonávanie hlavných podnikateľských činností, o pobočkách, ktoré sa majú zriadiť, a vymedzenie typu predpokladanej podnikateľskej činnosti;

16.   dokumenty a podrobné informácie týkajúce sa očakávaného používania potvrdzovania;

17.   dokumenty a podrobné informácie týkajúce sa očakávaných dohôd o outsourcingu vrátane informácií o subjektoch, ktoré budú outsourcing poskytovať.


SMERNICE

17.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/32


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/65/ES

z 13. júla 2009

o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Smernica Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (2) bola opakovane podstatným spôsobom zmenená a doplnená (3). Keďže sa majú prijať ďalšie zmeny a doplnenia, v záujme jasnosti by sa táto smernica mala prepracovať.

(2)

Smernica 85/611/EHS podstatným spôsobom prispela k rozvoju a úspechu európskeho odvetvia investičných fondov. Avšak napriek zlepšeniam zavedeným od jej prijatia, a najmä v roku 2001, je stále jasnejšie, že je potrebné zaviesť zmeny do právneho rámca PKIPCP, aby sa prispôsobil finančným trhom 21. storočia. Zelená kniha Komisie z 12. júla 2005 o zlepšení rámca pre investičné fondy vyvolala verejnú diskusiu o spôsobe, akým by sa smernica 85/611/EHS mala zmeniť a doplniť, aby plnila tieto nové výzvy. Tento intenzívny konzultačný proces viedol k široko zdieľanému názoru, že uvedenú smernicu je potrebné podstatne zmeniť a doplniť.

(3)

Vnútroštátne právo, ktoré upravuje kolektívne investovanie, by malo byť koordinované so zámerom zbližovať podmienky súťaže takýchto podnikov na úrovni Spoločenstva za súčasného zaistenia účinnejšej a jednotnejšej ochrany pre držiteľa podielových listov. Takáto koordinácia uľahčí odstraňovanie obmedzení pri voľnom pohybe podielových listov PKIPCP v Spoločenstve.

(4)

So zreteľom na uvedené ciele je žiaduce, aby boli stanovené spoločné všeobecné pravidlá povolenia, dohľadu, štruktúry a činností PKIPCP, ktoré sú usadené v členských štátoch a informácií, ktoré sa musia zverejňovať.

(5)

Koordinácia právnych predpisov členských štátov by sa mala obmedziť na PKIPCP iné ako uzatvorené typy, ktoré podporujú predaj ich podielových listov verejnosti v Spoločenstve. Je vhodné, aby bolo PKIPCP umožnené v rámci ich investičných cieľov investovať do iných finančných nástrojov, než sú prevoditeľné cenné papiere, ktoré sú dostatočne likvidné. Finančné nástroje, ktoré sú oprávnené byť investičnými aktívami portfólia PKIPCP, by mali byť uvedené v tejto smernici. Výber investícií pre portfólio pomocou indexov je technikou riadenia.

(6)

Ak sa v niektorom ustanovení tejto smernice vyžaduje, aby PKIPCP konal, tak v prípadoch, ak je PKIPCP vytvorený ako podielový fond riadený správcovskou spoločnosťou a ak tento fond nemôže konať samostatne z dôvodu, že nemá vlastnú právnu subjektivitu, by sa toto ustanovenie malo chápať tak, že sa vzťahuje na správcovskú spoločnosť.

(7)

Podielové listy PKIPCP sa na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (4) považujú za finančné nástroje.

(8)

Povolenie udelené správcovskej spoločnosti v jej domovskom členskom štáte by malo zabezpečiť ochranu investora a solventnosť správcovských spoločností s úmyslom prispieť k stabilite finančného systému. Prístup prijatý v tejto smernici znamená zabezpečiť potrebnú základnú harmonizáciu dostatočnú na zabezpečenie vzájomného uznávania povolenia a systémov obozretného dohľadu, umožňujúc poskytovanie jedného povolenia platného v celom Spoločenstve a uplatňovanie zásady výkonu dohľadu domovským členským štátom.

(9)

Aby sa zabezpečilo, že správcovská spoločnosť dokáže splniť záväzky vyplývajúce z jej činností a tak zabezpečiť stabilitu, vyžaduje sa počiatočný kapitál a dodatočný objem vlastných zdrojov. Aby sa vzali do úvahy trendy, osobitne tie, ktoré sa týkajú kapitálových nákladov na prevádzkové riziká v rámci Spoločenstva a ďalších medzinárodných fór, tieto požiadavky vrátane používania záruk by sa mali prehodnotiť.

(10)

Pre ochranu investorov je potrebné zabezpečiť vnútornú kontrolu každej správcovskej spoločnosti, najmä pomocou systému dvojčlenného manažmentu a primeranými mechanizmami vnútornej kontroly.

(11)

Správcovské spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie v ich domovských členských štátoch by na základe zásady výkonu dohľadu domovským členským štátom mali mať možnosť poskytovať služby, pre ktoré im bolo udelené povolenie, v celom Spoločenstve zriaďovaním pobočiek alebo v súlade so slobodou poskytovať služby.

(12)

Pokiaľ ide o správu kolektívneho portfólia (správu uzavretých fondov/podielových fondov alebo investičných spoločností), povolenie udelené správcovskej spoločnosti v jej domovskom členskom štáte by jej bez toho, aby bola dotknutá kapitola XI, malo v hostiteľskom členskom štáte umožňovať vykonávať tieto činnosti: distribuovať prostredníctvom založenia pobočky podielové listy harmonizovaných uzavretých fondov/podielových fondov riadených touto spoločnosťou v jej domovskom členskom štáte; distribuovať podiely harmonizovaných investičných spoločností riadených touto spoločnosťou prostredníctvom založenia pobočky; distribuovať podielové listy harmonizovaných uzavretých fondov/podielových fondov alebo podielov harmonizovaných investičných spoločností riadených inými správcovskými spoločnosťami; vykonávať všetky ostatné funkcie a úlohy zahrnuté v činnosti riadenia kolektívneho portfólia; riadiť aktíva investičných spoločností založených v iných členských štátoch než jej domovský členský štát; vykonávať na základe mandátov v mene správcovských spoločností založených v iných členských štátoch, než je jej domovský členský štát, funkcie zahrnuté v činnosti riadenia kolektívneho portfólia. Ak správcovská spoločnosť distribuuje podielové listy vlastných harmonizovaných uzavretých fondov/podielových fondov alebo akcie vlastných harmonizovaných investičných spoločností v hostiteľských členských štátoch bez toho, aby založila pobočku, mala by podliehať len predpisom v oblasti cezhraničného uvádzania na trh.

(13)

So zreteľom na rozsah činnosti správcovských spoločností a aby sa zohľadnilo vnútroštátne právo a aby sa umožnilo týmto spoločnostiam dosahovať značné úspory z rozsahu, je žiaduce umožniť im tiež vykonávať činnosti riadenia portfólia investícií pre jednotlivých klientov (riadenie jednotlivého portfólia) vrátane riadenia dôchodkových fondov, ako aj niektoré špecifické vedľajšie činnosti súvisiace s hlavným podnikaním bez toho, aby tým bola dotknutá stabilita týchto spoločností. Mali by sa však ustanoviť osobitné pravidlá na zabránenie konfliktu záujmov, ak majú správcovské spoločnosti povolenie podnikať v oblasti riadenia kolektívneho portfólia aj individuálnych portfólií.

(14)

Činnosť riadenia individuálnych portfólií investícií je investičnou službou upravenou v smernici 2004/39/ES. Aby sa zabezpečil homogénny regulačný rámec v tejto oblasti, je žiaduce podriadiť správcovské spoločnosti, ktorých povolenie zahŕňa túto službu, podmienkam činnosti stanovenými v uvedenej smernici.

(15)

Domovský členský štát by mal mať v zásade možnosť stanoviť pravidlá prísnejšie než sú tie, ktoré sú uvedené v tejto smernici, najmä pokiaľ ide o podmienky povolenia, požiadavky obozretného podnikania a informačné povinnosti a o prospekty.

(16)

Je žiaduce stanoviť pravidlá definujúce predpoklady, na základe ktorých správcovská spoločnosť môže na základe mandátov poveriť výkonom osobitných úloh a funkcií tretie osoby, aby sa zvýšila efektívnosť jej podnikania. Aby sa zabezpečilo správne fungovanie zásady výkonu dohľadu domovským členským štátom, členské štáty povoľujúce takéto poverenie by mali zabezpečiť, aby správcovská spoločnosť, ktorej udelili povolenie, nepoverila všetkými svojimi funkciami globálne jednu alebo viaceré tretie osoby, aby sa tak nestala len menom na poštovej schránke, a aby existencia mandátov nebránila účinnému dohľadu nad správcovskou spoločnosťou. Avšak skutočnosť, že správcovská spoločnosť poverila výkonom svojich funkcií, by nemala mať vplyv na záväzky tejto spoločnosti ani na záväzky depozitára voči držiteľom podielových listov a príslušným orgánom.

(17)

Komisia by mala mať možnosť preskúmať možnosti harmonizovania podmienok poverovania na úrovni Spoločenstva s cieľom zaručiť rovnaké podmienky a primeraný dohľad z dlhodobého hľadiska.

(18)

Zásada výkonu dohľadu domovským členským štátom si vyžaduje, aby príslušné orgány odňali alebo odmietli udeliť povolenie, ak faktory, ako napríklad obsah plánov činnosti, geografická distribúcia alebo činnosti skutočne vykonávané jasne naznačujú, že správcovská spoločnosť si zvolila právny systém jedného členského štátu, aby sa vyhla prísnejším normám platným v inom členskom štáte, v rámci územia ktorého zamýšľa vykonávať alebo už z väčšej časti vykonáva svoje činnosti. Na účely tejto smernice by správcovská spoločnosť mala mať povolenie v členskom štáte, v ktorom má registrované svoje sídlo. V súlade so zásadou výkonu dohľadu domovským členským štátom iba príslušné orgány správcovskej spoločnosti domovského členského štátu by mali byť považované za zodpovedné za výkon dohľadu nad organizáciou správcovskej spoločnosti vrátane dohľadu nad všetkými postupmi a zdrojmi potrebnými na výkon administratívnych funkcií uvedených v prílohe II.

(19)

Ak PKIPCP spravuje správcovská spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskom štáte, ako je domovský členský štát PKIPCP, táto správcovská spoločnosť by mala prijať a stanoviť vhodné postupy a opatrenia na vybavovanie sťažností investorov, napríklad prostredníctvom primeraných ustanovení v distribučných podmienkach alebo určením kontaktnej adresy v domovskom členskom štáte PKIPCP, ktorá by zároveň nemusela byť adresou samotnej správcovskej spoločnosti. Takáto správcovská spoločnosť by tiež mala stanoviť vhodné postupy a opatrenia na sprístupnenie informácií na žiadosť verejnosti alebo príslušných orgánov domovského členského štátu PKIPCP, napríklad určením kontaktnej osoby spomedzi zamestnancov správcovskej spoločnosti, ktorá by sa zaoberala vybavovaním žiadostí o informácie. Od takejto správcovskej spoločnosti by sa však na základe práva domovského členského štátu PKIPCP nemalo požadovať, aby v tomto členskom štáte mala miestneho zástupcu na účely plnenia týchto povinností.

(20)

Príslušné orgány, ktoré udeľujú povolenie PKIPCP, by mali brať do úvahy štatút podielového fondu alebo stanovy investičnej spoločnosti, výber depozitára a schopnosť správcovskej spoločnosti riadiť PKIPCP. Pokiaľ má správcovská spoločnosť sídlo v inom členskom štáte, mali by sa môcť príslušné orgány spoľahnúť na osvedčenie vydané príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcovskej spoločnosti o type PKIPCP, na riadenie ktorého má správcovská spoločnosť povolenie. Udelenie povolenia PKIPCP by nemalo byť podmienené dodatočnými kapitálovými požiadavkami na úrovni správcovskej spoločnosti, ani umiestnením sídla správcovskej spoločnosti v domovskom členskom štáte PKIPCP, ani umiestnením akýchkoľvek aktivít správcovskej spoločnosti v domovskom členskom štáte PKIPCP.

(21)

Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP by mali byť zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním pravidiel týkajúcich sa zakladania a fungovania PKIPCP, ktoré by mali podliehať právu domovského členského štátu PKIPCP. Na tento účel by príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP mali mať možnosť získavať informácie priamo od správcovskej spoločnosti. Príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti môžu predovšetkým požadovať, aby správcovské spoločnosti poskytovali informácie o transakciách týkajúcich sa investícií PKIPCP povolených v tomto členskom štáte vrátane informácií obsiahnutých v účtovníctve a záznamoch o týchto transakciách a v účtoch fondov. Na nápravu akéhokoľvek porušenia pravidiel, ktoré spadajú do pôsobnosti príslušných orgánov hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti, by malo byť týmto orgánom umožnené spoľahnúť sa na spoluprácu príslušných orgánov domovského členského štátu správcovskej spoločnosti a v prípade potreby by mali mať možnosť konať priamo proti tejto správcovskej spoločnosti.

(22)

Domovský členský štát PKIPCP by mal mať možnosť stanoviť pravidlá týkajúce sa obsahu registra podielnikov PKIPCP. Organizácia správy a umiestnenia tohto registra by však mala zostať súčasťou organizačných opatrení správcovskej spoločnosti.

(23)

Domovskému členskému štátu PKIPCP je potrebné poskytnúť všetky prostriedky na nápravu akéhokoľvek porušenia pravidiel týkajúcich sa PKIPCP. Na tento účel by príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP mali mať možnosť prijať preventívne opatrenia a sankcie voči správcovskej spoločnosti. Ako krajné riešenie by príslušné orgány domovského členského PKIPCP mali mať možnosť požadovať od správcovskej spoločnosti, aby prestala riadiť PKIPCP. Členské štáty by mali zaviesť ustanovenia, ktoré sú v takomto prípade nevyhnutné na zabezpečenie riadneho riadenia alebo likvidácie PKIPCP.

(24)

Aby sa zabránilo arbitráži dohľadu a aby sa podporila dôvera v efektívnosť dohľadu zo strany príslušných orgánov domovského členského štátu, povolenie by sa nemalo udeliť, ak sa PKIPCP bráni v uvádzaní jeho podielových listov na trh v jeho domovskom členskom štáte. Ak je PKIPCP udelené povolenie, PKIPCP by mal mať možnosť slobodne si zvoliť členský štát (členské štáty), v ktorom (ktorých) sa budú uvádzať na trh jeho podielové listy v súlade s touto smernicou.

(25)

Aby sa ochránili záujmy akcionárov a zaručili sa rovnaké podmienky na trhu pre podniky harmonizovaného kolektívneho investovania, pri investičných spoločnostiach sa vyžaduje počiatočný kapitál. Investičné spoločnosti, ktoré určili správcovskú spoločnosť, však budú kryté pomocou dodatočných vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti.

(26)

Ak existujú uplatniteľné pravidlá o výkone činnosti a poverovaní funkciami a ak také poverenie správcovskou spoločnosťou je umožnené právom jej domovského členského štátu, investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie, by mali primeranie dodržiavať také pravidlá, či už priamo, ak tieto investičné spoločnosti neurčili v súlade s touto smernicou správcovskú spoločnosť, ktorá má povolenie, alebo nepriamo, ak takúto správcovskú spoločnosť určili.

(27)

Napriek potrebe konsolidácie medzi PKIPCP naráža zlúčenie PKIPCP v Spoločenstve na mnohé právne a administratívne ťažkosti. Preto je potrebné prijať ustanovenia Spoločenstva na uľahčenie zlúčenia PKIPCP (a ich podfondov) s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu. Hoci niektoré členské štáty uprednostňujú udelenie povolenia iba zmluvným fondom, malo by sa umožniť a každý členský štát by mal uznávať cezhraničné zlúčenie medzi všetkými typmi PKIPCP (zmluvnými, korporátnymi a podielovými fondmi) bez toho, aby musel vyžadovať zavedenie nových právnych foriem PKIPCP v ich vnútroštátnom práve.

(28)

Táto smernica sa vzťahuje na tie techniky zlučovania, ktoré sa najčastejšie používajú v členských štátoch. To neznamená, že všetky členské štáty musia zaviesť všetky tri techniky do svojho vnútroštátneho práva, ale že každý členský štát by mal uznať prevod aktív vyplývajúci z týchto techník zlučovania. Táto smernica nebráni PKIPCP, aby výhradne vo vnútroštátnom rámci používali aj iné techniky v situáciách, keď u žiadneho z PKIPCP, ktorých sa zlúčenie týka, nebolo oznámené cezhraničné uvádzanie jeho podielových listov na trh. Tieto zlúčenia však naďalej podliehajú príslušným ustanoveniam vnútroštátneho práva. Vnútroštátne pravidlá o kvóre by nemali diskriminovať medzi vnútroštátnymi a cezhraničnými zlúčeniami, ani by nemali byť prísnejšie ako pravidlá ustanovené pre zlučovanie podnikateľských subjektov.

(29)

S cieľom chrániť záujmy investorov by členské štáty mali požadovať, aby navrhnuté zlúčenie PKIPCP, či už vnútroštátne alebo cezhraničné, podliehalo udeleniu povolenia ich príslušných orgánov. Pri cezhraničných zlúčeniach by príslušné orgány zanikajúceho PKIPCP mali povoliť zlúčenie tak, aby sa zabezpečila riadna ochrana záujmov podielnikov, ktorí skutočne prestúpia do iného PKIPCP. Ak sa zlúčenie týka viac ako jedného zanikajúceho PKIPCP a takéto PKIPCP sú usadené v rôznych členských štátoch, zlúčenie budú musieť povoliť príslušné orgány každého zanikajúceho PKIPCP vo vzájomnej úzkej spolupráci aj prostredníctvom vhodného zdieľania informácií. Pretože aj záujmy podielnikov nástupníckeho PKIPCP musia byť primerane chránené, mali by ich zohľadniť príslušné orgány domovského členského štátu nástupníckeho PKIPCP.

(30)

Rovnako by podielnici zanikajúceho aj nástupníckeho PKIPCP mali mať možnosť požiadať o odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov alebo, ak je to možné, premeniť svoje podielové listy na listy iného PKIPCP s podobnou investičnou politikou, ktorý spravuje rovnaká správcovská spoločnosť alebo iná spoločnosť s ňou prepojená. Toto právo by nemalo podliehať žiadnym dodatočným poplatkom, okrem poplatkov, ktoré si ponechávajú výlučne tieto PKIPCP na pokrytie poklesu investícií za každých okolností, ako sa ustanovuje v prospektoch zanikajúceho aj nástupníckeho PKIPCP.

(31)

Je potrebné zabezpečiť aj kontrolu zlúčenia treťou stranou. Depozitári každého PKIPCP zahrnutého do zlúčenia by mali overiť, či je spoločný návrh zmluvy o zlúčení v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto smernice a zmluvnými podmienkami podielového fondu PKIPCP. Depozitár alebo nezávislý audítor by mal v mene všetkých PKIPCP zahrnutých do zlúčenia vypracovať správu, v ktorej by overil metódy oceňovania aktív a pasív takýchto PKIPCP a metódu výpočtu výmenného pomeru stanoveného v spoločnom návrhu zmluvy o zlúčení, ako aj skutočný výmenný pomer a v prípade potreby hotovostnú platbu za podielový list. S cieľom obmedziť náklady spojené s cezhraničným zlúčením by malo byť možné vypracovať jednu správu pre všetky dotknuté PKIPCP, pričom by to mal byť štatutárny audítor zanikajúcich a/alebo nástupníckych PKIPCP, kto by dostal takúto možnosť. Z dôvodu ochrany investora by podielnici mali mať možnosť na požiadanie zadarmo získať kópiu takejto správy.

(32)

Je osobitne dôležité, aby boli podielnici riadne informovaní o navrhovanom zlúčení a aby boli ich práva dostatočne chránené. Hoci sú záujmy podielnikov zanikajúcich PKIPCP najviac dotknuté zlúčením, mali by sa chrániť aj záujmy podielnikov nástupníckych PKIPCP.

(33)

Ustanovenia o zlúčení v tejto smernici sa ustanovujú bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy o kontrole koncentrácií medzi podnikmi, najmä nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách) (5).

(34)

Voľné uvádzanie podielových listov na trh, ktoré vydali PKIPCP, oprávnené investovať až 100 % svojich aktív do prevoditeľných cenných papierov vydaných tým istým orgánom (štátom, miestnym orgánom atď.), by nemalo mať priamy alebo nepriamy vplyv na narušenie fungovania kapitálového trhu alebo financovanie členských štátov.

(35)

Definícia prevoditeľných cenných papierov nachádzajúca sa v tejto smernici sa uplatňuje len na účely tejto smernice a žiadnym spôsobom neovplyvňuje rôzne definície používané vo vnútroštátnych právnych predpisoch pre iné účely, ako napríklad dane. V dôsledku toho akcie a ostatné cenné papiere rovnocenné akciám vydaným inštitúciami, ako sú napríklad stavebné spoločnosti a priemyslové a podporné spoločnosti, ktorých vlastníctvo v praxi nemôže nikto previesť okrem ich emitenta, ktorý ich skúpi naspäť, nie sú obsiahnuté v tejto definícii.

(36)

Nástroje peňažného trhu obsahujú tie prevoditeľné nástroje, s ktorými sa zvyčajne obchoduje skôr na peňažných trhoch než na regulovaných trhoch, napríklad štátne pokladničné poukážky a pokladničné poukážky miestnych orgánov, vkladové certifikáty, komerčné papiere, strednodobé zmenky a bankové akcepty.

(37)

Koncepcia regulovaného trhu v tejto smernici zodpovedá koncepcii v smernici 2004/39/ES.

(38)

Je vhodné umožniť PKIPCP investovať svoje aktíva do podielových listov PKIPCP, a iných otvorených podnikov kolektívneho investovania, ktoré taktiež investujú do likvidných finančných aktív uvedených v tejto smernici a ktoré pracujú na princípe rozloženia rizika. Je potrebné, aby PKIPCP alebo ostatné podniky kolektívneho investovania, do ktorých PKIPCP investuje, podliehali účinnému dohľadu.

(39)

Mal by sa uľahčiť rozvoj príležitostí pre PKIPCP investovať v PKIPCP a v ostatných podnikoch kolektívneho investovania. Základom je preto zabezpečiť, aby takéto investičné činnosti neoslabovali ochranu investorov. Z dôvodu zlepšených možností pre PKIPCP investovať do podielových listov iných PKIPCP a podnikov kolektívneho investovania, je potrebné stanoviť určité pravidlá o kvantitatívnych hraniciach, o zverejňovaní informácií a o predchádzaní kaskádovému javu.

(40)

Aby sa trhové trendy vzali do úvahy a pri zvažovaní zavŕšenia hospodárskej a menovej únie, je vhodné umožniť PKIPCP investovať do bankových vkladov. Aby sa zabezpečila primeraná likvidita investícií vo vkladoch, tieto vklady by mali byť splatné na požiadanie alebo majú mať právo byť vybrané. Ak sú vklady v úverovej inštitúcii, ktorej registrované sídlo sa nachádza v tretej krajine, úverová inštitúcia by mala podliehať pravidlám obozretného podnikania takým istým, ako sú tie, ktoré sú stanovené v práve Spoločenstva.

(41)

Okrem prípadu, keď PKIPCP investuje do bankových vkladov podľa svojho štatútu alebo zakladacej listiny, by malo byť možné umožniť všetkým PKIPCP držať si doplnkové likvidné aktíva, ako napríklad bankové vklady na videnie. Držanie takýchto doplnkových likvidných aktív môže byť odôvodnené okrem iného tým, aby sa kryli bežné alebo výnimočné platby; v prípade predaja na čas potrebný na reinvestovanie do prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu alebo do iných finančných aktív uvedených v tejto smernici alebo na obdobie nevyhnutne potrebné, ak sa kvôli nepriaznivým podmienkam na trhu pozastavuje investovanie do prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a do iných finančných aktív.

(42)

Z dôvodov obozretného podnikania je potrebné vyhnúť sa zo strany PKIPCP nadmernej koncentrácii investícii, ktorými sa vystavuje riziku protistrany, do toho istého subjektu alebo do subjektov patriacich do tej istej skupiny.

(43)

PKIPCP by mali mať vyslovene povolené investovať do derivátov finančných nástrojov, ako súčasť svojej všeobecnej investičnej politiky alebo pre účely zabezpečenia proti riziku, aby dosiahli stanovený finančný cieľ alebo rizikový profil uvedený v prospekte. Aby sa zabezpečila ochrana investorov, je potrebné obmedziť maximálnu možnú mieru angažovanosti súvisiacu s derivátmi nástrojov, aby nepresiahla celkovú čistú hodnotu portfólia PKIPCP. Aby sa zabezpečilo neustále povedomie o rizikách a záväzkoch vyplývajúcich z transakcií s derivátmi a aby sa kontrolovalo dodržiavanie limitov na investovanie, tieto riziká a záväzky by sa mali priebežne merať a monitorovať. Na záver, aby sa zabezpečila ochrana investorov pomocou poskytnutia informácii, PKIPCP by mali popísať svoje stratégie, techniky a limity na investovanie upravujúce ich operácie s derivátmi.

(44)

Je potrebné, aby boli opatrenia zamerané na riešenie potenciálneho nesúladu záujmov v produktoch konzistentné a ucelené vo všetkých relevantných právnych predpisoch vzťahujúcich sa na finančný sektor, ak sa úverové riziko prenáša prostredníctvom sekuritizácie, so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (6) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (7). Komisia predloží príslušné legislatívne návrhy vrátane návrhov týkajúcich sa tejto smernice, aby po náležitom posúdení vplyvu týchto návrhov zabezpečila ich konzistentnosť a ucelenosť.

(45)

S ohľadom na mimoburzové (OTC) deriváty by sa mali stanoviť požiadavky týkajúce sa oprávnenosti zmluvných strán a nástrojov, likvidity a priebežného ohodnotenia pozície. Účelom takýchto požiadaviek je zabezpečiť primeranú úroveň ochrany investorov, veľmi podobnú tej, ktorú dostávajú, keď nadobúdajú deriváty, s ktorými sa obchoduje na regulovaných trhoch.

(46)

Operácie s derivátmi by sa nemali nikdy použiť na obchádzanie zásad alebo pravidiel stanovených v tejto smernici. S ohľadom na OTC deriváty mali by sa uplatniť dodatočné pravidlá rozloženia rizík, ak vznikne vystavenie sa riziku voči jednej protistrane alebo skupine protistrán.

(47)

Niektoré techniky riadenia portfólia pre subjekty kolektívneho investovania investujúce hlavne do akcií alebo dlhových cenných papierov sú založené na kopírovaní indexov akcií/alebo indexov dlhových cenných papierov. Je vhodné umožniť PKIPCP kopírovať dobre známe a uznávané indexy akcií alebo indexy dlhových cenných papierov. Preto môže byť potrebné zaviesť pružnejšie pravidlá rozloženia rizík pre PKIPCP investujúce do akcií alebo dlhových cenných papierov.

(48)

Subjekty kolektívneho investovania spadajúce do rozsahu tejto smernice by sa nemali využívať pre iné účely, než je kolektívne investovanie kapitálu získaného od verejnosti podľa pravidiel stanovených v tejto smernici. V prípadoch, ktoré určuje táto smernica, by mal mať PKIPCP možnosť mať dcérske spoločnosti len vtedy, ak je to potrebné pre účinné vykonávanie určitých činností v jeho mene; tieto činnosti sú tiež definované v tejto smernici. Je potrebné zabezpečiť účinný dohľad nad PKIPCP. Založenie dcérskej spoločnosti PKIPCP v tretej krajine by sa preto malo povoliť len v tých prípadoch a v súlade s podmienkami stanovenými v tejto smernici. Všeobecná povinnosť konať výhradne v záujmoch podielnikov a osobitne cieľ zvyšovať efektívnosť nákladov nikdy neospravedlňuje PKIPCP pri prijímaní opatrení, ktoré by mohli zabrániť príslušným orgánom účinne vykonávať ich funkcie dohľadu.

(49)

Pôvodné znenie smernice 85/611/EHS obsahovalo výnimku z percentuálneho obmedzenia hodnoty aktív, ktoré PKIPCP môže investovať do prevoditeľných cenných papierov vydaných tou istou osobou, ktorá sa uplatňuje v prípade dlhopisov, ktoré emituje alebo za ktoré ručí členský štát. Táto výnimka umožnila PKIPCP investovať do takýchto dlhopisov až 35 % ich aktív. Podobná výnimka, ale v menšom rozsahu je opodstatnená aj pri dlhopisoch súkromného sektoru, ktoré, aj keď za ne štát neručí, ponúkajú investorom zvláštne záruky podľa konkrétnych pravidiel, ktoré sa na ne vzťahujú. Je preto potrebné túto výnimku rozšíriť na všetky dlhopisy súkromného sektora spĺňajúce spoločne stanovené kritériá, pričom členským štátom sa prenechá úloha zostaviť zoznam dlhopisov, ktorým chcú v príslušných prípadoch poskytnúť výnimku.

(50)

Niekoľko členských štátov schválilo ustanovenia, ktoré umožňujú podnikom s nekoordinovaným kolektívnym investovaním, aby vložili svoje aktíva do takzvaného hlavného fondu. S cieľom umožniť PKIPCP využiť takéto štruktúry je potrebné oslobodiť zberné PKIPCP, ktoré chcú vložiť svoje aktíva do hlavných PKIPCP, od zákazu investovať viac ako 10 % ich aktív prípadne 20 % ich aktív do jedného fondu kolektívneho investovania. Takáto výnimka je oprávnená, pretože zberný PKIPCP investuje všetky alebo takmer všetky svoje aktíva do diverzifikovaného portfólia hlavného PKIPCP, ktorý sám podlieha pravidlám diverzifikácie PKIPCP.

(51)

S cieľom uľahčiť účinné fungovanie vnútorného trhu a zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany investorov v rámci Spoločenstva by mali byť povolené obidve štruktúry hlavná-zberná, ak sú hlavný a zberný fond usadené v tom istom členskom štáte alebo ak sú usadené v rôznych členských štátoch. S cieľom umožniť investorom lepšie pochopiť štruktúry hlavná-zberná a uľahčiť regulačným orgánom výkon dohľadu nad nimi najmä v cezhraničnej situácii, by žiaden zberný PKIPCP nemal mať možnosť investovať do viac ako jedného hlavného fondu. S cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany investorov v rámci Spoločenstva by samotný hlavný fond mal byť PKIPCP s povolením. S cieľom zabrániť neprimeranému administratívnemu zaťaženiu by sa ustanovenia o oznamovaní cezhraničného uvádzania na trh nemali uplatňovať, ak hlavný PKIPCP nezískava prostriedky od verejnosti v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom má sídlo, ale v tomto inom členskom štáte má iba jeden alebo viac zberných PKIPCP.

(52)

S cieľom chrániť investorov zberných PKIPCP by investície zberných PKIPCP do hlavného PKIPCP mali podliehať predchádzajúcemu schváleniu príslušnými orgánmi domovského členského štátu zberného PKIPCP. Schválenie sa vyžaduje iba pri prvom investovaní do hlavného PKIPCP, ktorým zberný PKIPCP prekračuje platné obmedzenie pre investovanie do iného PKIPCP. S cieľom uľahčiť účinné fungovanie vnútorného trhu a zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany investorov v rámci Spoločenstva by podmienky, ktoré sa musia splniť, a dokumenty a informácie, ktoré sa musia predkladať na schválenie investície zberného PKIPCP do hlavného PKIPCP, mali byť vyčerpávajúce.

(53)

S cieľom umožniť zberným PKIPCP, aby konali v najlepšom záujme svojich podielnikov a predovšetkým aby získali od hlavného PKIPCP všetky informácie a dokumenty potrebné na plnenie svojich záväzkov, by zberné PKIPCP a hlavné PKIPCP mali uzavrieť záväznú a vynútiteľnú dohodu. Ak však zberný PKIPCP a hlavný PKIPCP spravuje rovnaká správcovská spoločnosť, malo by stačiť stanovenie interných pravidiel uvádzania na trh zo strany hlavného PKIPCP. Dohodami o vzájomnom poskytovaní informácií medzi depozitármi alebo medzi audítormi zberného PKIPCP a hlavného PKIPCP by sa mal zabezpečiť tok informácií a dokumentov, ktoré sú potrebné pre depozitára alebo audítora zberných PKIPCP na plnenie ich povinností. Táto smernica by mala zabezpečiť, aby depozitári alebo audítori pri plnení týchto požiadaviek neporušovali akékoľvek obmedzenia zverejňovania informácií alebo ochrany údajov.

(54)

S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany záujmov investorov zberných PKIPCP by mali byť prospekty s kľúčovými informáciami pre investorov a všetky marketingové oznámenia upravené podľa osobitostí štruktúr hlavná-zberná. Investovanie zberných PKIPCP do hlavných PKIPCP by nemalo ovplyvniť schopnosť samotného zberného PKIPCP odkupovať alebo vyplatiť podielové listy na základe žiadosti podielnikov alebo konať v najlepšom záujme podielnikov.

(55)

Podielnici by podľa tejto smernice mali byť chránení pred účtovaním neprimeraných dodatočných nákladov prostredníctvom zákazu pre hlavný PKIPCP, aby účtovali zbernému PKIPCP poplatky za upisovanie a vyplatenie. Hlavný PKIPCP by však mal mať možnosť účtovať poplatky za upisovanie alebo vyplatenie iným investorom v hlavnom PKIPCP.

(56)

Konverzné pravidlá by mali umožniť, aby sa existujúce PKIPCP zmenili na zberné PKIPCP. Súčasne by mali dostatočne chrániť podielnikov. Keďže konverzia je základná zmena investičnej politiky, od zberných PKIPCP, ktoré prechádzajú konverziou, by sa malo vyžadovať, aby svojim podielnikom poskytovali dostatočné informácie, a tak im umožnili rozhodnúť sa, či si podržia svoje investície. Príslušné orgány by nemali od zberných PKIPCP vyžadovať, aby poskytovali viac informácií alebo iné informácie ako tie, ktoré sú uvedené v tejto smernici.

(57)

Vždy, keď sú príslušné orgány domovského členského štátu hlavného PKIPCP informované o nezrovnalosti, pokiaľ ide o hlavný PKIPCP, alebo keď zistia, že hlavný PKIPCP nespĺňa ustanovenia tejto smernice, môžu v prípade potreby rozhodnúť o prijatí príslušných opatrení na zabezpečenie adekvátneho informovania podielnikov hlavného PKIPCP.

(58)

Členské štáty by mali jasne rozlišovať medzi marketingovými oznámeniami a povinným zverejňovaním údajov pre investorov ustanoveným touto smernicou. Povinné zverejňovanie informácií pre investorov zahŕňa kľúčové informácie pre investorov, prospekty a ročné a polročné správy.

(59)

Kľúčové informácie pre investorov by mali byť investorom poskytnuté ako osobitné dokumenty bezplatne a s dostatočným časovým predstihom pred upísaním PKIPCP s cieľom pomôcť im správne sa rozhodnúť o tom, kam investujú. Také kľúčové informácie pre investorov by mali obsahovať iba základné prvky pre takéto rozhodovanie. Charakter informácií, ktoré by mali byť obsiahnuté v kľúčových informáciách pre investorov, by mal byť v plnej miere harmonizovaný, aby sa zabezpečila primeraná ochrana investorov a porovnateľnosť. Kľúčové informácie pre investorov by mali byť stručné. Najvhodnejší spôsob, ako dosiahnuť jasnú a jednoduchú prezentáciu, ktorú požadujú retailoví investori a ktorá by mala umožniť užitočné porovnanie, najmä nákladov a rizikového profilu, ktoré súvisia s investičným rozhodnutím, je jeden dokument obmedzenej dĺžky, ktorý poskytne informácie v určenom poradí.

(60)

Príslušné orgány každého členského štátu môžu vo vyhradenej sekcii svojej internetovej stránky sprístupniť verejnosti kľúčové informácie pre investorov týkajúce sa všetkých PKIPCP povolených v danom členskom štáte.

(61)

Kľúčové informácie pre investorov by mali byť k dispozícii pre všetky PKIPCP. Správcovské spoločnosti alebo, ak je to vhodné, investičné spoločnosti by mali v súlade s použitou distribučnou metódou (priame predaje alebo sprostredkované predaje) poskytovať príslušným subjektom kľúčové informácie pre investorov. Sprostredkovatelia by mali poskytovať kľúčové informácie pre investorov zákazníkom a potenciálnym zákazníkom.

(62)

PKIPCP by mali mať možnosť predávať svoje podielové listy v iných členských štátoch s podmienkou uplatnenia oznamovacieho postupu založeného na lepšej komunikácii medzi príslušnými orgánmi členských štátov. Po prenose celého súboru oznámenia príslušnými orgánmi domovského členského štátu PKIPCP by hostiteľský členský štát nemal mať možnosť brániť, aby na jeho trh vstúpil PKIPCP usadený v inom členskom štáte, ani by nemal spochybňovať povolenie udelené týmto iným členským štátom.

(63)

PKIPCP by mali mať možnosť predávať svoje podielové listy za podmienky, že prijmú opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa zabezpečilo vyplatenie podielnikov, odkúpenie alebo vyplatenie podielových listov a sprístupnenie informácií, ktoré sa od PKIPCP požadujú poskytovať.

(64)

S cieľom zjednodušiť cezhraničné uvádzanie podielových listov na trh PKIPCP by sa kontrola súladu opatrení na uvádzanie podielových listov na trh PKIPCP so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami uplatniteľnými v hostiteľskom členskom štáte PKIPCP mala vykonávať po tom, ako PKIPCP vstúpil na trh v tomto členskom štáte. Táto kontrola by sa mohla týkať primeranosti opatrení na uvádzanie na trh, najmä primeranosti mechanizmov distribúcie a povinnosti podávať marketingové oznámenia korektným, jasným a nezavádzajúcim spôsobom. Táto smernica by nemala príslušným orgánom hostiteľského členského štátu brániť v tom, aby overovali či sú marketingové oznámenia, medzi ktoré nepatria kľúčové informácie pre investorov, prospekty a výročné a polročné správy, v súlade s vnútroštátnym právom pred tým, ako ich PKIPCP môže použiť, s výhradou, že táto kontrola nesmie byť diskriminačná a nesmie tomuto PKIPCP brániť v prístupe na trh.

(65)

Na účely posilnenia právnej istoty je potrebné zabezpečiť, aby PKIPCP, ktorý uvádza svoje podielové listy na trh na cezhraničnom základe, mal prostredníctvom elektronického zverejnenia a v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií ľahký prístup k úplným informáciám o zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach uplatniteľných v hostiteľskom členskom štáte PKIPCP, ktoré sa osobitne týkajú opatrení prijatých pre uvádzanie podielových listov PKIPCP na trh. Zodpovednosť vo vzťahu k takémuto zverejneniu by mala podliehať vnútroštátnemu právu.

(66)

Na uľahčenie prístupu PKIPCP na trhy iných členských štátov by sa od PKIPCP malo požadovať, aby do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov hostiteľského členského štátu PKIPCP alebo do jazyka schváleného jeho príslušným orgánom preložil iba kľúčové informácie pre investorov. V kľúčových informáciách pre investorov by sa mal bližšie uviesť jazyk(-y), v ktorom(-ých) sú k dispozícii ostatné dokumenty povinného zverejňovania informácií a ďalšie informácie. Za preklady by mal byť zodpovedný PKIPCP, ktorý by mal rozhodnúť, či je potrebný obyčajný alebo úradne overený preklad.

(67)

Na uľahčenie prístupu na trhy iných členských štátov je potrebné, aby sa zverejňovali poplatky za oznámenie.

(68)

Členské štáty by mali prijať nevyhnutné správne a organizačné opatrenia, ktoré umožnia spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi a príslušnými orgánmi iných členských štátov, vrátane dvojstranných alebo viacstranných dohôd medzi týmito orgánmi, ktoré by mohli stanovovať dobrovoľné poverenie úloh.

(69)

Je potrebné posilniť zosúlaď ovanie právomocí, ktoré majú k dispozícii príslušné orgány, aby sa táto smernica rovnako presadzovala vo všetkých členských štátoch. Efektívnosť dohľadu by mal zaručiť spoločný minimálny súbor právomocí konzistentný s právomocami, ktoré sa príslušným orgánom udeľujú inými právnymi predpismi Spoločenstva v oblasti finančných služieb. Členské štáty by navyše mali ustanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií, ktoré môžu zahŕňať trestnoprávne alebo občianskoprávne sankcie a správne opatrenia, ako aj správnych opatrení vzťahujúcich sa na porušenia tejto smernice. Členské štáty by mali tiež prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie vynucovania týchto sankcií.

(70)

Je potrebné upevniť ustanovenia o výmene informácií medzi príslušnými orgánmi jednotlivých štátov a posilniť povinnosti týkajúce sa pomoci a spolupráce medzi nimi.

(71)

Na účely cezhraničného poskytovania služieb by sa pre jednotlivé príslušné orgány mali v súlade s uplatniteľným právom stanoviť jasné právomoci, aby sa odstránili akékoľvek medzery alebo prekrývanie právomocí.

(72)

Ustanovenia v tejto smernici týkajúce sa účinného výkonu dohľadu príslušnými orgánmi zahŕňajú dohľad na konsolidovanom základe, ktorý sa musí vykonávať nad PKIPCP alebo podnikom prispievajúcim k jeho obchodnej činnosti v prípade, že tak ustanovujú právne predpisy Spoločenstva. V takýchto prípadoch orgány, ktoré sú kontaktované na účely žiadosti o udelenie licencie, musia byť schopné identifikovať orgány príslušné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe nad týmto PKIPCP alebo podnikom prispievajúcim k jeho obchodnej činnosti.

(73)

Zásada výkonu dohľadu domovským členským štátom vyžaduje, aby príslušné orgány odňali alebo odmietli udeliť povolenie v prípade, že faktory ako obsah programov činnosti, geografická distribúcia alebo činnosti, ktoré sú skutočne vykonávané, jasne naznačujú, že PKIPCP alebo podnik prispievajúci k jeho obchodnej činnosti sa rozhodol pre právny systém jedného členského štátu na účely vyhnutia sa prísnejším normám platným v inom členskom štáte, na území ktorého vykonáva alebo zamýšľa vykonávať väčšiu časť svojich činností.

(74)

Určité správanie sa, napríklad podvod alebo zneužívanie vnútorných informácií a postavenia, môže mať vplyv na stabilitu a integritu finančného systému dokonca aj vtedy, keď sa týka iných podnikov ako PKIPCP alebo podnikov prispievajúcich k ich obchodnej činnosti.

(75)

Je vhodné zabezpečiť možnosť výmen informácií medzi príslušnými orgánmi a orgánmi alebo úradmi, ktoré v zmysle svojej funkcie pomáhajú posilňovať stabilitu finančného systému. Na účely zachovania dôvernej povahy odovzdávaných informácií, by však zoznam adresátov takýchto výmen mal zostať v rámci prísnych limitov.

(76)

Je potrebné bližšie uviesť podmienky, za ktorých sú povolené takéto výmeny informácií.

(77)

Keď je stanovené, že informácie sa môžu sprístupniť iba s výslovným súhlasom príslušných orgánov, tieto môžu tam, kde je to vhodné, podmieniť svoj súhlas splnením prísnych podmienok.

(78)

Mali by sa tiež povoliť výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi na jednej strane a centrálnymi bankami a inými orgánmi s funkciou podobnou funkcii centrálnych bánk, v ich postavení menových orgánov alebo v prípade, kde je to vhodné, aj inými verejnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad platobnými systémami na strane druhej.

(79)

Rovnaký záväzok zachovávania povinnosti mlčanlivosti týkajúci sa orgánov zodpovedných za udeľovanie povolení a dohľad nad PKIPCP a podnikmi, ktoré prispievajú k takému udeľovaniu povolení a dohľadu, a rovnaké možnosti výmeny informácií, ako sú tie, ktoré sa poskytujú orgánom zodpovedným za udeľovanie licencie a dohľad nad úverovými inštitúciami, investičnými spoločnosťami a poisťovacími spoločnosťami, by sa mal zahrnúť do tejto smernice.

(80)

Na účely posilnenia kontroly obozretného podnikania PKIPCP alebo podnikov prispievajúcich k ich obchodnej činnosti a ochrany klientov PKIPCP alebo podnikov podieľajúcich sa na ich obchodnej činnosti by sa malo stanoviť, že audítor by mal mať povinnosť okamžite informovať príslušné orgány vždy, ako je stanovené v tejto smernici, keď sa počas plnenia svojich úloh dozvie o skutočnostiach, ktoré majú pravdepodobne vážny dopad na finančnú situáciu alebo administratívnu a účtovnú organizáciu PKIPCP alebo podniku podieľajúceho sa na jeho obchodnej činnosti.

(81)

So zreteľom na účel tejto smernice je žiaduce, aby členské štáty zabezpečili, aby sa takáto povinnosť uplatňovala za každých okolností v prípadoch, kde sú takéto skutočnosti zistené audítorom počas plnenia jeho úloh v podniku, ktorý má úzke spojenie s PKIPCP alebo podnikom podieľajúcim sa na jeho obchodnej činnosti.

(82)

Povinnosť audítorov v prípade potreby oznamovať príslušným orgánom určité skutočnosti a rozhodnutia týkajúce sa PKIPCP alebo podniku podieľajúcemu sa na jeho obchodnej činnosti, ktoré zistia počas plnenia svojich úloh v subjekte, ktorý nie je PKIPCP ani podnikom prispievajúcim k obchodnej činnosti PKIPCP, nemení povahu ich úloh v tomto subjekte ani spôsob, akým musia vykonávať tieto úlohy v tomto subjekte.

(83)

Táto smernica by nemala mať vplyv na vnútroštátne predpisy o zdaňovaní, ani na opatrenia, ktoré môžu členské štáty zaviesť na zabezpečenie súladu s týmito predpismi na svojom území.

(84)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (8).

(85)

Komisia by mala byť predovšetkým splnomocnená na prijatie nasledujúcich vykonávacích opatrení. Pokiaľ ide o správcovské spoločnosti, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení stanovujúcich podrobnosti organizačných požiadaviek, riadenia rizika, konfliktov záujmov a pravidiel vykonávania činnosti. Pokiaľ ide o depozitárov, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení stanovujúcich opatrenia, ktoré majú depozitári prijať na plnenie ich povinností v súvislosti s PKIPCP riadenými správcovskou spoločnosťou so sídlom v inom členskom štáte než je domovský členský štát PKIPCP, a náležitosti dohody medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou. Uvedené vykonávacie opatrenia by mali uľahčiť jednotné uplatňovanie povinností správcovských spoločností a depozitárov, ale nemali by byť podmienkou na uplatňovanie práva správcovských spoločností vykonávať činnosti, na ktoré im bolo udelené povolenie v ich domovskom členskom štáte, v celom Spoločenstve prostredníctvom založenia pobočiek alebo na základe slobody poskytovať služby vrátane správy PKIPCP v inom členskom štáte.

(86)

Pokiaľ ide o zlúčenie, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení, ktorých cieľom je podrobne uviesť obsah a formát informácií pre podielnikov a spôsob ich poskytovania.

(87)

Pokiaľ ide o štruktúry hlavná-zberná, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení, ktorých cieľom je stanoviť náležitosti dohody medzi hlavným a zberným PKIPCP alebo vnútorných pravidiel vykonávania obchodnej činnosti, obsah dohody o výmene informácií buď medzi ich depozitármi, alebo ich audítormi, vymedziť opatrenia vhodné na koordináciu načasovania výpočtu čistej hodnoty ich majetku a uverejnenia s cieľom zabrániť praktikám „market timing“, vplyvu zlúčenia hlavného fondu na udelenie povolenia zbernému fondu, typ protiprávneho konania pochádzajúceho od hlavného fondu, ktoré sa má oznámiť zbernému fondu, formát informácií a spôsob akým sa majú poskytnúť podielnikom v prípade konverzie PKIPCP na zberný PKIPCP a spôsob ich poskytnutia, postup ohodnotenia a auditu prevodu aktív zo zberného na hlavný fond a úlohy depozitára zberného fondu v tomto procese.

(88)

Pokiaľ ide o ustanovenia o zverejňovaní informácií, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení, ktorých cieľom je bližšie uviesť podmienky, ktoré sa majú splniť, keď sa prospekt poskytuje na trvalom médiu inom ako papier a prostredníctvom internetovej stránky, ktorá nepredstavuje trvalé médium, podrobného a vyčerpávajúceho obsahu, formy a prezentácie kľúčových informácií pre investorov so zohľadnením rôzneho charakteru alebo súčastí príslušných PKIPCP, a osobitných podmienok týkajúcich sa poskytovania kľúčových informácií pre investorov na trvalom médiu inom ako papier alebo prostredníctvom internetovej stránky, ktorá nepredstavuje trvalé médium.

(89)

Pokiaľ ide o oznamovanie, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení, ktorých cieľom je bližšie uviesť rozsah informácií o uplatniteľných miestnych pravidlách, ktoré majú zverejniť príslušné orgány hostiteľského členského štátu, a technických podrobností o prístupe príslušných orgánov hostiteľského členského štátu k uloženým a aktualizovaným dokumentom PKIPCP.

(90)

Komisia by tiež okrem iného mala byť splnomocnená objasniť vymedzenia pojmov a zjednotiť terminológiu a rámcové vymedzenia pojmov v súlade s následnými právnymi predpismi o PKIPCP a súvisiacimi záležitosťami.

(91)

Keďže opatrenia uvedené v odôvodneniach 85 až 90 majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(92)

Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, keďže zahŕňajú prijatie predpisov so spoločnými prvkami uplatniteľnými na úrovni Spoločenstva, a preto z dôvodov rozsahu a dôsledkov týchto predpisov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(93)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní s prepracovávanou smernicou. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sú nezmenené, vyplýva z predchádzajúcich smerníc.

(94)

Touto smernicou by nemali byť dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v časti B prílohy III.

(95)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (9) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

OBSAH

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

KAPITOLA II

UDEĽOVANIE POVOLENÍ PKIPCP

KAPITOLA III

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

ODDIEL 1

Podmienky pre začatie podnikania

ODDIEL 2

Vzťahy s tretími krajinami

ODDIEL 3

Podmienky činnosti

ODDIEL 4

Sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby

KAPITOLA IV

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA DEPOZITÁRA

KAPITOLA V

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA INVESTIČNÝCH SPOLOČNOSTÍ

ODDIEL 1

Podmienky pre začatie podnikania

ODDIEL 2

Podmienky vykonávania činnosti

ODDIEL 3

Povinnosti týkajúce sa depozitára

KAPITOLA VI

ZLÚČENIE PKIPCP

ODDIEL 1

Zásada, povolenie a schválenie

ODDIEL 2

Kontrola treťou stranou, informácie o podielnikoch a ostatné práva podielnikov

ODDIEL 3

Náklady a nadobudnutie účinnosti

KAPITOLA VII

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA INVESTIČNEJ POLITIKY PKIPCP

KAPITOLA VIII

ŠTRUKTÚRY HLAVNÁ-ZBERNÁ

ODDIEL 1

Rozsah pôsobnosti a schválenie

ODDIEL 2

Spoločné ustanovenia pre zberný PKIPCP a hlavný PKIPCP

ODDIEL 3

Depozitári a audítori

ODDIEL 4

Povinné informácie a marketingové oznámenia zberného PKIPCP

ODDIEL 5

Premena existujúcich PKIPCP na zberné PKIPCP a zmena hlavných PKIPCP

ODDIEL 6

Povinnosti a príslušné orgány

KAPITOLA IX

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA INFORMÁCIÍ POSKYTOVANÝCH INVESTOROM

ODDIEL 1

Uverejňovanie prospektov a pravidelných správ

ODDIEL 2

Uverejňovanie ďalších informácií

ODDIEL 3

Kľúčové informácie pre investorov

KAPITOLA X

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PKIPCP

KAPITOLA XI

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PKIPCP, KTORÉ PREDÁVAJÚ SVOJE PODIELOVÉ LISTY V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE NEŽ V TOM, V KTOROM SÚ USADENÉ

KAPITOLA XII

USTANOVENIA O ORGÁNOCH ZODPOVEDNÝCH ZA POVOĽOVANIE A DOHĽAD

KAPITOLA XIII

EURÓPSKY VÝBOR PRE CENNÉ PAPIERE

KAPITOLA XIV

VÝNIMKY, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ODDIEL 1

Výnimky

ODDIEL 2

Prechodné a záverečné ustanovenia

PRÍLOHA I

Vzory A a B

PRÍLOHA II

Funkcie zahrnuté v činnosti spoločnej správy portfólia

PRÍLOHA III

 

Časť A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Časť B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

1.   Táto smernica sa uplatňuje na všetky podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (ďalej len „PKIPCP“) so sídlom na území členských štátov.

2.   Na účely tejto smernice a v súlade s článkom 3 sú PKIPCP podniky:

a)

ktorých jediným účelom je kolektívne investovanie peňažných prostriedkov od verejnosti do prevoditeľných cenných papierov alebo do iných likvidných finančných aktív uvedených v článku 50 ods. 1 a ktoré funguje na princípe rozloženia rizík, a

b)

ktorých podielové listy sú na žiadosť držiteľov odkúpené alebo vyplatené priamo alebo nepriamo z aktív takýchto podnikov. Úkony zo strany PKIPCP na zaistenie toho, aby sa hodnota ich podielových listov na burze výrazne nelíšila od čistej hodnoty ich aktív, sa považujú za rovnocenné s takýmto odkúpením alebo vyplatením.

Členské štáty môžu povoliť, aby PKIPCP pozostávali z niekoľkých podfondov.

3.   Podniky uvedené v odseku 2 môžu byť zriaďované v súlade so zmluvným právom (ako spoločné fondy riadené správcovskou spoločnosťou) alebo s predpismi o podielových fondoch (ako podielové fondy), alebo podľa predpisov o investičných spoločnostiach.

Na účely tejto smernice:

a)

sa pod pojmom „spoločné fondy“ taktiež rozumejú podielové fondy;

b)

sa pod pojmom „podielové listy“ PKIPCP rozumejú aj akcie PKIPCP.

4.   Na investičné spoločnosti, ktorých aktíva sú investované prostredníctvom dcérskych spoločností prevažne inak ako v prevoditeľných cenných papieroch, sa táto smernica nevzťahuje.

5.   Členské štáty zakážu PKIPCP, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, aby sa zmenili na také podniky kolektívneho investovania, ktoré tejto smernici nepodliehajú.

6.   Pokiaľ ustanovenia v práve Spoločenstva o pohybe kapitálu a články 91 a 92 a článok 108 ods. 1 druhý pododsek neustanovujú inak, žiadny členský štát nepoužije žiadne iné opatrenia v ktorejkoľvek oblasti pôsobnosti tejto smernice, pokiaľ ide o PKIPCP usadené v inom členskom štáte alebo pre podielové listy vydané takými PKIPCP tam, kde tieto PKIPCP obchodujú so svojimi podielovými listami v rámci územia toho členského štátu.

7.   Bez toho, aby bola dotknutá táto kapitola, členský štát môže na PKIPCP usadené na jeho území uplatňovať na tomto svojom území požiadavky, ktoré sú prísnejšie alebo podrobnejšie než tie, ktoré sú stanovené v tejto smernici za predpokladu, že sa týkajú všeobecného uplatnenia a nie sú v rozpore s ustanovením tejto smernice.

Článok 2

1.   Na účely tejto smernice sa uplatní toto vymedzenie pojmov:

a)

„depozitár“ znamená inštitúciu poverenú úlohami uvedenými v článkoch 22 a 32 a podliehajúcu ostatným ustanoveniam stanoveným v kapitole IV a oddiele 3 kapitoly V;

b)

„správcovská spoločnosť“ znamená spoločnosť, ktorej riadnym podnikaním je riadenie PKIPCP vo forme podielových fondov alebo investičných spoločností (spoločná správa portfólia PKIPCP);

c)

„domovský štát správcovskej spoločnosti“ znamená členský štát, v ktorom má správcovská spoločnosť svoje registrované sídlo;

d)

„hostiteľský členský štát správcovskej spoločnosti“ znamená iný členský štát, ako je domovský členský štát, na ktorého území má správcovská spoločnosť pobočku alebo poskytuje služby;

e)

„domovský členský štát PKIPCP“ znamená členský štát, v ktorom bolo PKIPCP udelené povolenie v súlade s článkom 5;

f)

„hostiteľský členský štát PKIPCP“ znamená iný členský štát, než je domovský členský štát PKIPCP, v ktorom sa obchoduje s podielovými listami PKIPCP;

g)

„pobočka“ znamená miesto podnikania, ktoré je súčasťou správcovskej spoločnosti, nemá právnu subjektivitu a poskytuje služby, pre ktoré bolo udelené povolenie správcovskej spoločnosti;

h)

„príslušné orgány“ znamená orgány, ktoré určuje každý členský štát podľa článku 97;

i)

„úzke väzby“ znamenajú situáciu, za ktorej sú dve alebo viaceré fyzické alebo právnické osoby spojené buď:

i)

„účasťou“, ktorá znamená vlastníctvo, priame, nepriame alebo prostredníctvom kontroly 20 % alebo viac hlasovacích práv alebo základného imania spoločnosti, alebo

ii)

„kontrolou“, ktorá znamená vzťah medzi „materským podnikom“ a „dcérskym podnikom“, ako je určený v článkoch 1 a 2 siedmej smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúcej z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (10) a vo všetkých prípadoch uvedených v článku 1 ods. 1 a 2 smernice 83/349/EHS, alebo podobný vzťah medzi fyzickou alebo právnickou osobou a podnikom;

j)

„kvalifikovaná účasť“ znamená priamy alebo nepriamy podiel v správcovskej spoločnosti, ktorý predstavuje aspoň 10 % základného imania alebo hlasovacích práv alebo ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie správcovskej spoločnosti, v ktorej existuje toto podiel;

k)

„počiatočné imanie“ znamená fondy uvedené v článku 57 písm. a) a b) smernice 2006/48/ES;

l)

„vlastné zdroje“ znamenajú vlastné zdroje uvedené v hlave V kapitole 2 oddiele 1 smernice 2006/48/ES;

m)

„trvalé médium“ znamená každý prostriedok, ktorý umožňuje investorovi uchovávať informácie adresované jemu osobne spôsobom dostupným pre budúce použitie po dobu zodpovedajúcu účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

n)

„prevoditeľné cenné papiere“ znamenajú:

i)

akcie akciových spoločností a ostatné cenné papiere rovnocenné s akciami akciových spoločností („akcie“);

ii)

dlhopisy a iné formy dlhových cenných papierov („dlhové cenné papiere“);

iii)

akékoľvek iné obchodovateľné cenné papiere, s ktorými je spojené právo nadobudnúť akékoľvek takéto prevoditeľné cenné papiere upisovaním alebo výmenou;

o)

„nástroje peňažného trhu“ znamenajú nástroje, s ktorými sa zvyčajne obchoduje na peňažnom trhu, ktoré sú likvidné a majú hodnotu, ktorú je možné kedykoľvek presne určiť;

p)

„zlúčenie“ je operácia, pri ktorej:

i)

jeden alebo viac PKIPCP alebo ich podfondov, teda „zanikajúce PKIPCP“, ukončia činnosť bez likvidácie a prevedú všetky svoje aktíva a pasíva na iný existujúci PKIPCP alebo na jeho podfond, teda „nástupnícky PKIPCP“, pričom sa ich podielnikom na výmenu vydajú podielové listy nástupníckeho PKIPCP, prípadne hotovostné platby, ktoré neprekračujú 10 % čistej hodnoty aktív týchto podielových listov;

ii)

dva alebo viac PKIPCP alebo ich podfondov „teda zanikajúce PKIPCP“ ukončia činnosť bez likvidácie a prevedú všetky svoje aktíva a pasíva na PKIPCP, ktorý vytvoria, alebo na jeho podfond, teda „nástupnícky PKIPCP“, pričom sa ich podielnikom na výmenu vydajú podielové listy nástupníckeho PKIPCP, prípadne hotovostné platby, ktoré neprekračujú 10 % čistej hodnoty aktív týchto podielových listov;

iii)

jeden alebo viac PKIPCP alebo na jeho/ich podfondy, teda „zanikajúce PKIPCP“, ktoré naďalej existujú až do uhradenia všetkých záväzkov, prevedú svoje čisté aktíva na iný podfond toho istého PKIPCP, na PKIPCP, ktorý tvoria, alebo na iný existujúci PKIPCP alebo na jeho podfond, teda „nástupnícky PKIPCP“;

q)

„cezhraničné zlúčenie“ je zlúčenie PKIPC:

i)

z ktorých sú aspoň dva usadené v rôznych členských štátoch alebo

ii)

ktoré sú v tom istom členskom štáte do novovytvoreného PKIPCP usadenom v inom členskom štáte;

r)

„vnútroštátne zlúčenie“ je zlúčenie PKIPCP usadených v tom istom členskom štáte, pokiaľ aspoň jeden z príslušných PKIPCP bol oboznámený podľa článku 93.

2.   Na účely odseku 1 písm. b) bude riadne podnikanie správcovskej spoločnosti zahŕňať funkcie uvedené v prílohe II.

3.   Na účely odseku 1 písm. g) všetky miesta podnikania založené v tom istom členskom štáte správcovskou spoločnosťou s hlavným sídlom v inom členskom štáte sa považujú za jednu pobočku.

4.   Na účely odseku 1 písm. i) bod ii) sa uplatňuje toto:

a)

dcérska spoločnosť dcérskej spoločnosti sa taktiež považuje za dcérsku spoločnosť materského podniku, ktorý je na čele týchto spoločností;

b)

situácie, za ktorých sú dve alebo viaceré fyzické alebo právnické osoby trvalo spojené s tou istou osobou vzťahom kontroly, sa tiež považujú za úzke prepojenie medzi takýmito osobami.

5.   Na účely odseku 1 písm. j) sa berú do úvahy hlasovacie práva uvedené v článkoch 9 a 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (11).

6.   Na účely odseku 1 písm. l) sa primerane použijú články 13 až 16 smernice 2006/49/ES.

7.   Na účely odseku 1 písm. n) prevoditeľné cenné papiere vylučujú techniky a nástroje uvedené v článku 51.

Článok 3

Táto smernica sa nevzťahuje na nasledujúce podniky:

a)

podniky kolektívneho investovania uzavretého typu;

b)

podniky kolektívneho investovania, ktorý zvyšuje základné imanie bez propagácie predaja svojich podielových listov na verejnosti v rámci Spoločenstva alebo ktorejkoľvek jeho časti;

c)

podniky kolektívneho investovania, ktorých podielové listy sa podľa zmluvných podmienok podielového fondu alebo podľa stanov investičnej spoločnosti môžu predať verejnosti len v tretích krajinách;

d)

kategórie podniky kolektívneho investovania stanovené právnymi predpismi členských štátov, v ktorých sú takéto podniky kolektívneho investovania usadené, pre ktoré sú pravidlá stanovené v kapitole VII a článku 83 nevhodné z dôvodov ich investičnej a úverovej politiky.

Článok 4

Na účely tejto smernice sa má za to, že PKIPCP má sídlo vo svojom domovskom členskom štáte.

KAPITOLA II

UDEĽOVANIE POVOLENIA PKIPCP

Článok 5

1.   Žiadne PKIPCP nesmú vykonávať činnosti, pokiaľ im nebude udelené povolenie v súlade s touto smernicou.

Takéto povolenie je platné vo všetkých členských štátoch.

2.   Podielovému fondu sa povolí činnosť, iba ak príslušné orgány jeho domovského členského štátu schvália žiadosť správcovskej spoločnosti o riadenie tohto podielového fondu, ako aj štatút podielového fondu a výber depozitára. Investičnej spoločnosti sa udelí povolenie, iba ak príslušné orgány jej domovského členského štátu schvália stanovy a výber depozitára a v prípade potreby žiadosť určenej správcovskej spoločnosti o riadenie tejto investičnej spoločnosti.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, ak PKIPCP nemá sídlo v domovskom členskom štáte správcovskej spoločnosti, príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP rozhodnú o žiadosti správcovskej spoločnosti o riadenie PKIPCP v súlade s článkom 20. Udelenie povolenia nesmie byť podmienené požiadavkou, že PKIPCP musí riadiť správcovská spoločnosť so sídlom v domovskom členskom štáte PKIPCP alebo tým, že správcovská spoločnosť vykonáva nejaké činnosti v domovskom členskom štáte PKIPCP alebo výkonom ktorých poverila niekoho v tomto štáte.

4.   Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP nesmú udeliť povolenie PKIPCP, ak:

a)

zistia, že investičná spoločnosť nespĺňa podmienky uvedené v kapitole V, alebo

b)

správcovskej spoločnosti nebolo udelené povolenie na riadenie PKIPCP vo svojom domovskom členskom štáte.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 29 ods. 2, je správcovská spoločnosť alebo prípadne investičná spoločnosť do dvoch mesiacov po predložení kompletnej žiadosti informovaná o tom, či došlo k udeleniu povolenia pre PKIPCP.

Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP nesmú udeliť povolenie PKIPCP, ak riaditelia depozitára nemajú dostatočne dobrú povesť alebo nemajú dostatočnú prax aj vo vzťahu k typu PKIPCP, ktorý má byť riadený. Preto mená riaditeľov depozitára a každej osoby, ktorá ich vystrieda v tejto pozícii, sú bezodkladne oznámené príslušným orgánom.

Riaditeľmi sa rozumejú tie osoby, ktoré podľa zákona alebo zakladacej listiny zastupujú depozitára alebo ktoré rozhodujúcim spôsobom určujú politiku depozitára.

5.   Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP neudelia povolenie, ak právne dôvody (napríklad v ustanoveniach stanov alebo zakladacej listiny) bránia PKIPCP uvádzať jeho podielové listy na trh v jeho domovskom členskom štáte.

6.   Správcovská spoločnosť ani depozitár nesmú byť zmenené, ani nesmie dôjsť k zmene štatútov podielových fondov alebo stanov investičnej spoločnosti bez schválenia príslušnými orgánmi domovského členského štátu PKIPCP.

7.   Členské štáty zabezpečia, aby úplné informácie týkajúce sa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktorými sa vykonáva táto smernica a ktoré sa týkajú zakladania a fungovania PKIPCP, boli ľahko prístupné na diaľku alebo elektronickými prostriedkami. Členské štáty zabezpečia, aby tieto informácie boli dostupné aspoň v jazyku, ktorý sa bežne používa v oblasti medzinárodných financií, aby sa poskytovali jasným a jednoznačným spôsobom a aby sa aktualizovali.

KAPITOLA III

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

ODDIEL 1

Podmienky pre začatie podnikania

Článok 6

1.   Prístup k podnikaniu správcovských spoločností podlieha povoleniu vydávanému príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcovskej spoločnosti. Povolenie udelené správcovskej spoločnosti podľa tejto smernice platí pre všetky členské štáty.

2.   Žiadna správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je riadenie PKIPCP povolených podľa tejto smernice, okrem riadenia iných podnikov kolektívneho investovania, ktoré nie sú zahrnuté v tejto smernici a pre ktoré správcovská spoločnosť podlieha dohľadu nad obozretným podnikaním, ale ktorých podielové listy nemožno podľa tejto smernice uvádzať na trh v ostatných členských štátoch.

Na účely tejto smernice riadenie PKIPCP zahŕňa funkcie uvedené v prílohe II.

3.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2 môžu členské štáty povoliť správcovským spoločnostiam, aby okrem riadenia PKIPCP poskytovali aj tieto služby:

a)

riadenie investičných portfólií vrátane portfólií dôchodkových fondov v súlade s mandátmi, ktoré dostali od investorov na základe ich vlastného uváženia pre jednotlivých klientov, ak takéto portfóliá zahŕňajú jeden nástroj alebo viaceré nástroje uvedené v oddiele C prílohy I k smernici 2004/39/ES, a

b)

ako vedľajšie služby:

i)

investičné poradenstvo týkajúce sa jedného alebo viacerých nástrojov uvedených v oddiele C prílohy I k smernici 2004/39/ES;

ii)

úschova a správa v súvislosti s podielovými listami podnikov kolektívneho investovania.

V žiadnom prípade nesmie byť správcovským spoločnostiam udelené povolenie podľa tejto smernice na poskytovanie len tých služieb, ktoré sú uvedené v tomto odseku alebo na poskytovanie len vedľajších služieb bez toho, aby im bolo udelené povolenie pre služby uvedené v prvom pododseku písm. a).

4.   Článok 2 ods. 2 a články 12, 13 a 19 smernice 2004/39/ES sa uplatnia na poskytovanie služieb uvedených v odseku 3 tohto článku správcovskými spoločnosťami.

Článok 7

1.   Bez toho, aby tým boli dotknuté ostatné všeobecne uplatňované podmienky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, príslušné orgány nevydajú povolenie správcovskej spoločnosti, ak neboli splnené aspoň tieto podmienky:

a)

správcovská spoločnosť má počiatočné imanie najmenej 125 000 EUR po zohľadnení nasledujúceho:

i)

ak hodnota portfólií správcovskej spoločnosti presiahne 250 000 000 EUR, od správcovskej spoločnosti sa musí vyžadovať, aby poskytla dodatočný objem vlastných zdrojov, čo sa rovná 0,02 % sumy, o ktorú hodnota portfólií správcovskej spoločnosti presahuje 250 000 000 EUR, ale požadované celkové počiatočné imanie a dodatočný objem však nesmie presiahnuť 10 000 000 EUR;

ii)

na účely tohto odseku sa za portfóliá správcovskej spoločnosti musia považovať tieto portfóliá:

podielové fondy riadené správcovskou spoločnosťou vrátane portfólií, ktorých správou poverila tretie osoby, s výnimkou portfólií, ktorých riadením bola poverená tretími osobami,

investičné spoločnosti, pre ktoré je správcovská spoločnosť správcovskou spoločnosťou vybranou na zastupovanie,

ostatné podniky kolektívneho investovania riadené správcovskou spoločnosťou vrátane portfólií, ktorých správou poverila tretie osoby, s výnimkou portfólií, ktorých riadením bola poverená tretími osobami;

iii)

bez ohľadu na objem takých požiadaviek nesmú byť vlastné zdroje správcovskej spoločnosti nikdy nižšie ako suma stanovená v článku 21 smernice 2006/49/ES;

b)

osoby, ktoré skutočne riadia podnikanie správcovskej spoločnosti, majú dostatočne dobrú povesť a dostatočnú prax aj v súvislosti s typom PKIPCP riadeného správcovskou spoločnosťou, mená týchto osôb a každej osoby, ktorá ich vystrieda v tejto pozícii sú bezodkladne oznámené príslušným orgánom a o riadení podnikania správcovskej spoločnosti rozhodujú najmenej dve osoby spĺňajúce tieto podmienky;

c)

k žiadosti o povolenie je pripojený obchodný plán stanovujúci aspoň organizačnú štruktúru správcovskej spoločnosti a

d)

ústredie a sídlo správcovskej spoločnosti sa nachádzajú v tom istom členskom štáte.

Na účely prvého pododseku písm. a) členské štáty môžu povoliť správcovským spoločnostiam, aby nevytvorili až do 50 % dodatočného objemu vlastných zdrojov uvedených v písmene a) bode i), ak je v ich prospech zaručená rovnaká suma úverovou inštitúciou alebo poisťovňou; úverová inštitúcia alebo poisťovňa musí mať svoje sídlo v členskom štáte alebo v tretej krajine a podliehať pravidlám obozretného podnikania považovaným príslušnými orgánmi za rovnocenné tým, ktoré sú stanovené v práve Spoločenstva.

2.   Ak existujú úzke väzby medzi investičnou spoločnosťou a inými fyzickými alebo právnickými osobami, príslušné orgány udelia povolenie len vtedy, ak tieto úzke väzby nebránia účinnému výkonu funkcií dohľadu.

Príslušné orgány odmietnu udeliť povolenie aj vtedy, ak zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia tretej krajiny vzťahujúce sa na jednu alebo viac fyzických či právnických osôb, s ktorými má správcovská spoločnosť úzke väzby, alebo ťažkosti pri ich presadzovaní bránia účinnému výkonu ich funkcií dohľadu.

Príslušné orgány musia vyžadovať, aby im správcovské spoločnosti poskytovali informácie, ktoré od nich požadujú, na priebežné monitorovanie dodržiavania podmienok uvedených v tomto odseku.

3.   Príslušné orgány informujú žiadateľa do šiestich mesiacov od podania úplnej žiadosti, či sa mu udelí alebo neudelí povolenie. Dôvody sa uvedú vždy, keď sa povolenie zamietne.

4.   Správcovská spoločnosť môže začať podnikať bezodkladne po tom, čo jej bolo udelené povolenie.

5.   Príslušné orgány môžu odňať povolenie udelené správcovskej spoločnosti podľa tejto smernice len vtedy, ak táto spoločnosť:

a)

nezačne využívať povolenie do 12 mesiacov, výslovne sa zriekne povolenia alebo skončila s činnosťou uvedenou v tejto smernici pred viac než šiestimi mesiacmi, ak daný členský štát nestanovil, že povolenie v takýchto prípadoch zaniká;

b)

mala udelené povolenie na základe nepravdivých údajov alebo pomocou akýchkoľvek iných protiprávnych prostriedkov;

c)

prestala spĺňať podmienky, na základe ktorých bolo povolenie udelené;

d)

nedodržiava smernicu 2006/49/ES, ak jej povolenie zahŕňa aj služby riadenia portfólia podľa uváženia uvedené v článku 6 ods. 3 písm. a) tejto smernice;

e)

závažne alebo systematicky porušuje ustanovenia prijaté na základe tejto smernice; alebo

f)

spadá do ktoréhokoľvek z prípadov, keď vnútroštátne právne predpisy stanovujú odňatie.

Článok 8

1.   Príslušné orgány neudelia povolenie na začatie podnikania správcovskej spoločnosti, pokiaľ nie sú informované o totožnosti akcionárov alebo členov, či už priamych alebo nepriamych, o fyzických alebo právnických osobách, ktoré majú kvalifikovanú účasť a o výške tejto účasti.

Príslušné orgány odmietnu udeliť povolenie, ak, berúc do úvahy potrebu zabezpečiť riadne a obozretné riadenie správcovskej spoločnosti, nie sú spokojné s vhodnosťou akcionárov alebo členov uvedených v prvom pododseku.

2.   V prípade pobočiek správcovských spoločností, ktoré majú sídlo mimo Spoločenstva a začínajú podnikať alebo podnikajú, členské štáty neuplatnia ustanovenia, ktoré vedú k priaznivejšiemu zaobchádzaniu, než sa poskytuje pobočkám správcovských spoločností, ktoré majú sídlo v členských štátoch.

3.   S príslušnými orgánmi iného členského štátu sa musí vopred konzultovať vydanie povolenia každej správcovskej spoločnosti, ktorá je jednou z týchto spoločností:

a)

dcérskym podnikom inej správcovskej spoločnosti, obchodníka s cennými papiermi, úverovej inštitúcie alebo poisťovne s povolením udeleným v inom členskom štáte;

b)

dcérskym podnikom materského podniku inej správcovskej spoločnosti, obchodníka s cennými papiermi, úverovej inštitúcie alebo poisťovne s povolením udeleným v inom členskom štáte, alebo

c)

spoločnosťou kontrolovanou tými istými fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré kontrolujú inú správcovskú spoločnosť, obchodníka s cennými papiermi, úverovú inštitúciu alebo poisťovňu s povolením udeleným v inom členskom štáte.

ODDIEL 2

Vzťahy s tretími krajinami

Článok 9

1.   Vzťahy s tretími krajinami sa riadia podľa príslušných pravidiel stanovených v článku 15 smernice 2004/39/ES.

Na účely tejto smernice znamenajú pojmy „investičná spoločnosť“ a „investičné spoločnosti“ uvedené v článku 15 smernice 2004/39/ES pojmy „správcovská spoločnosť“ a „správcovské spoločnosti“. Pojem „poskytovať investičné služby“ uvedený v článku 15 ods. 1 smernice 2004/39/ES znamená pojem „poskytovať služby“.

2.   Členské štáty informujú Komisiu o akýchkoľvek všeobecných ťažkostiach, s ktorými sa PKIPCP stretá pri uvádzaní svojich podielových listov na trh v tretej krajine.

ODDIEL 3

Podmienky činnosti

Článok 10

1.   Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti musia vyžadovať, aby správcovská spoločnosť, ktorej udelili povolenie, stále dodržiavala podmienky stanovené v článku 6 a článku 7 ods. 1 a 2.

Vlastné zdroje správcovskej spoločnosti nesmú klesnúť pod úroveň stanovenú v článku 7 ods. 1 písm. a). Ak sa tak však stane, príslušné orgány môžu, ak je to odôvodnené okolnosťami, poskytnúť takýmto spoločnostiam určitú lehotu, počas ktorej napravia svoju situáciu alebo ukončia svoje činnosti.

2.   Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti sú zodpovedné za dohľad nad obozretným podnikaním správcovskej spoločnosti, či už správcovská spoločnosť zriaďuje pobočku alebo poskytuje služby v inom členskom štáte alebo nie, bez toho, aby tým boli dotknuté tie ustanovenia tejto smernice, ktoré zverujú zodpovednosť príslušným orgánom hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.

Článok 11

1.   Kvalifikovaná účasť v správcovských spoločnostiach podlieha pravidlám stanoveným v článkoch 10, 10a a 10b smernice 2004/39/ES.

2.   Na účely tejto smernice znamenajú pojmy „investičná spoločnosť“ a „investičné spoločnosti“ uvedené v článku 10 smernice 2004/39/ES pojmy „správcovská spoločnosť“ a „správcovské spoločnosti“.

Článok 12

1.   Každý členský štát vypracuje pravidlá obozretného podnikania, ktoré musia správcovské spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie v tomto členskom štáte, dodržiavať pri riadení PKIPCP povolených podľa tejto smernice.

Pri zohľadnení povahy PKIPCP riadených správcovskou spoločnosťou príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti vyžadujú najmä, aby každá takáto spoločnosť:

a)

mala riadne administratívne a účtovné postupy, systémy kontroly a ochrany pre elektronické spracovanie údajov a primerané mechanizmy vnútornej kontroly, najmä, vrátane pravidiel pre osobné transakcie svojich zamestnancov alebo pre držanie alebo riadenie investícií vo finančných nástrojoch na investovanie na vlastný účet a pre zabezpečenie aspoň toho, aby sa každá transakcia, na ktorej sa PKIPCP zúčastňuje, mohla zrekonštruovať od jej zadania podľa strán v tejto transakcii, podľa jej povahy a času a miesta, v ktorom sa uskutočnila, a aby sa aktíva PKIPCP riadených správcovskou spoločnosťou investovali podľa stanov alebo zakladacej listiny a platných právnych predpisov;

b)

bola štruktúrovaná a organizovaná tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia záujmov PKIPCP alebo klientov konfliktom záujmov medzi spoločnosťou a jej klientmi, medzi dvoma jej klientmi navzájom, medzi jedným z jej klientov a PKIPCP alebo medzi dvoma PKIPCP.

2.   Každá správcovská spoločnosť, ktorej povolenie obsahuje aj služby riadenia portfólií podľa uváženia uvedené v článku 6 ods. 3 písm. a):

a)

nemá povolené investovať celé portfólio investora alebo jeho časť do podielových listov podnikov kolektívneho investovania, ktoré spravuje, ak na to vopred nezíska všeobecný súhlas klienta;

b)

s ohľadom na služby uvedené v článku 6 ods. 3 podlieha ustanoveniam smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (12).

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 116, Komisia prijme do 1. júla 2010 vykonávacie opatrenia, ktorými vymedzí postupy a mechanizmy uvedené v odseku 1 druhom pododseku písm. a) a štruktúry a organizačné požiadavky na zabránenie konfliktom záujmov, ako je uvedené v odseku 1 druhom pododseku písm. b).

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 112 ods. 2.

Článok 13

1.   Ak právo domovského členského štátu správcovskej spoločnosti povoľuje správcovským spoločnostiam na účely účinnejšieho podnikania spoločnosti poveriť tretie osoby vykonávaním jednej alebo viacerých ich funkcií v ich mene, treba dodržiavať všetky tieto podmienky:

a)

správcovská spoločnosť musí vhodným spôsobom informovať príslušné orgány svojho domovského členského štátu; príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti musia bezodkladne postúpiť informácie príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP;

b)

tento mandát nesmie brániť vykonávať účinný dohľad nad správcovskou spoločnosťou a najmä nesmie brániť správcovskej spoločnosti konať v najlepších záujmoch investorov, ani nesmie brániť tomu, aby bol PKIPCP riadený v najlepších záujmoch investorov;

c)

ak sa poverenie týka riadenia investícií, mandát sa dá len podnikom, ktoré majú povolenie alebo sú registrované na účely správy majetku a podliehajú dohľadu nad obozretným podnikaním; poverenie musí byť v súlade s kritériami rozloženia investícií pravidelne stanovovanými správcovskými spoločnosťami;

d)

ak sa mandát týka správy investícií a dáva sa podniku v tretej krajine, musí sa zabezpečiť spolupráca medzi príslušnými orgánmi dohľadu;

e)

základnou funkciou správy investícií nesmie byť poverený depozitár ani žiaden iný podnik, ktorého záujmy môžu byť v rozpore so záujmami správcovskej spoločnosti alebo podielnikov;

f)

musia existovať opatrenia umožňujúce osobám, ktoré vedú podnikanie správcovskej spoločnosti, kedykoľvek účinne monitorovať činnosť podniku, ktorý dostal mandát;

g)

mandát nesmie brániť osobám, ktoré vedú podnikanie správcovskej spoločnosti, dať kedykoľvek ďalšie pokyny podniku, na ktorý sú prenesené úlohy, a odňať mandát s bezodkladnou účinnosťou, ak je to v záujme investorov;

h)

so zreteľom na povahu úloh, ktoré sa majú poveriť, podnik, na ktorý sa delegujú funkcie, musí byť kvalifikovaný a schopný vykonávať dané funkcie a

i)

v prospektoch PKIPCP musí byť uvedený zoznam funkcií, ktoré má správcovská spoločnosť povolené poveriť v súlade s týmto článkom.

2.   Záväzky správcovskej spoločnosti a depozitára nesmú byť dotknuté skutočnosťou, že správcovská spoločnosť poverila určitými funkciami tretie osoby. Správcovská spoločnosť nesmie poveriť svoje funkcie v takom rozsahu, aby sa stala len menom na poštovej schránke.

Článok 14

1.   Každý členský štát zostaví pravidlá činnosti, ktoré musia správcovské spoločnosti povolené v tomto členskom štáte stále dodržiavať. Tieto pravidlá musia zaviesť aspoň zásady stanovené v tomto odseku. Tieto zásady zabezpečia, že správcovská spoločnosť:

a)

koná čestne a spravodlivo pri vykonávaní svojich podnikateľských činností v najlepšom záujme PKIPCP, ktorý spravuje, a v záujme integrity trhu;

b)

koná s náležitými zručnosťami, obozretnosťou a starostlivosťou v najlepšom záujme PKIPCP, ktorý spravuje, a v záujme integrity trhu;

c)

má a účinne používa zdroje a postupy, ktoré sú potrebné na riadny výkon jej podnikateľských činností;

d)

snaží sa vyhýbať konfliktu záujmov, a ak sa mu nedá vyhnúť, zabezpečí, aby sa spravodlivo zaobchádzalo s PKIPCP, ktorý spravuje, a

e)

spĺňa všetky regulačné požiadavky uplatňované na vedenie jej podnikateľských činností, aby sa podporovali najlepšie záujmy jej investorov a integrita trhu.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 116, Komisia prijme do 1. júla 2010 vykonávacie opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby správcovská spoločnosť spĺňala povinnosti stanovené v odseku 1, najmä:

a)

ustanoví vhodné kritériá čestného a spravodlivého konania s náležitými zručnosťami, starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme PKIPCP;

b)

vymedzí zásady potrebné na to, aby sa zabezpečilo, že správcovské spoločnosti účinne využívajú zdroje a postupy, ktoré sú nevyhnutné pre riadny výkon ich obchodnej činnosti, a

c)

vymedzí opatrenia, o ktorých by sa dalo odôvodnene predpokladať, že ich správcovské spoločnosti prijmú na identifikáciu, zabránenie, vyriešenie alebo odhalenie konfliktu záujmov, ako aj na stanovenie vhodných kritérií určovania druhov konfliktov záujmov, ktoré by mohli poškodiť záujmy PKIPCP.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 112 ods. 2.

Článok 15

Správcovské spoločnosti alebo v prípadne investičné spoločnosti prijímajú opatrenia v súlade s článkom 92 a stanovujú vhodné postupy a mechanizmy na zabezpečenie náležitého vybavovania sťažností investorov, ako aj toho, aby v prípade, že správcovská spoločnosť má povolenie v inom členskom štáte, ako je domovský členský štát PKIPCP, nevznikli obmedzenia uplatňovania práv investorov. Tieto opatrenia umožnia investorom, aby mohli podávať sťažnosti v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov ich členského štátu.

Správcovské spoločnosti tiež stanovujú vhodné postupy a mechanizmy na sprístupnenie informácií na žiadosť verejných alebo príslušných orgánov domovského členského štátu PKIPCP.

ODDIEL 4

Sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby

Článok 16

1.   Členské štáty zabezpečia, aby správcovská spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie jej domovským členským štátom, mohla vykonávať na ich územiach činnosť, na ktorú jej bolo udelené povolenie, a to buď zriadením pobočky alebo na základe slobody poskytovať služby.

Ak správcovská spoločnosť s takýmto povolením navrhuje len uvádzanie podielových listov na trh PKIPCP, ktorý spravuje v súlade s prílohou II, v inom členskom štáte ako v domovskom členskom štáte PKIPCP a to bez toho, aby založila pobočku, a bez toho, aby navrhovala vykonávanie akýchkoľvek iných činností alebo služieb, takéto uvádzanie na trh podlieha len požiadavkám kapitoly XI.

2.   Členské štáty nesmú podmieňovať zriadenie pobočky alebo poskytovanie služieb žiadnej požiadavke povolenia ani žiadnej požiadavke na poskytnutie dotačného kapitálu ani žiadnemu inému opatreniu s rovnakým účinkom.

3.   Za podmienok stanovených v tomto článku môže PKIPCP v súlade s touto smernicou voľne určiť správcovskú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskom štáte, ako je domovský členský štát PKIPCP, alebo byť takouto správcovskou spoločnosťou riadený, pokiaľ takáto správcovská spoločnosť spĺňa ustanovenia:

a)

článku 17 alebo 18 a

b)

článkov 19 a 20.

Článok 17

1.   Okrem dodržiavania podmienok uvedených v článkoch 6 a 7 musí správcovská spoločnosť, ktorá plánuje zriadiť pobočku na území iného členského štátu s cieľom vykonávať činnosti, na ktoré jej bolo udelené povolenie, oznámiť túto skutočnosť príslušným orgánom svojho domovského členského štátu zodpovedajúcim spôsobom.

2.   Členské štáty musia vyžadovať, aby každá správcovská spoločnosť, ktorá plánuje zriadiť pobočku na území iného členského štátu, poskytla tieto informácie a dokumenty pri oznámení vykonávanom podľa odseku 1:

a)

členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť plánuje zriadiť pobočku;

b)

obchodný plán stanovujúci predpokladané činnosti a služby podľa článku 6 ods. 2 a 3 a organizačnú štruktúru pobočky zahŕňajúcu opis postupu riadenia rizík, ktorý uplatňuje správcovská spoločnosť; zahŕňa tiež opis postupov a opatrení prijatých podľa článku 15;

c)

adresu správcovskej spoločnosti v hostiteľskom členskom štáte, na ktorej môžu byť získané dokumenty, a

d)

mená osôb zodpovedných za riadenie pobočky.

3.   Pokiaľ príslušné orgány v domovskom členskom štáte správcovskej spoločnosti nemajú dôvod pochybovať o primeranosti administratívnej štruktúry alebo o finančnej situácii správcovskej spoločnosti berúc do úvahy očakávané činnosti, do dvoch mesiacov od získania všetkých informácií uvedených odseku 2 oznámia tieto informácie príslušným orgánom hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti a informujú aj správcovskú spoločnosť. Oznámia aj podrobnosti každého systému náhrad určeného na ochranu investorov.

Ak príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti odmietnu oznámiť informácie uvedené v odseku 2 príslušným orgánom hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti, musia dôvody tohto odmietnutia poskytnúť dotknutej správcovskej spoločnosti do dvoch mesiacov od prijatia všetkých informácií. Proti odmietnutiu alebo neodpovedaniu sa možno obrátiť s opravným prostriedkom na súdy v domovskom členskom štáte správcovskej spoločnosti.

Ak správcovská spoločnosť plánuje vykonávať služby kolektívneho riadenia portfólia uvedené v prílohe II, príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti priložia k dokumentácii odosielanej príslušným orgánom hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti osvedčenie o tom, že správcovskej spoločnosti bolo udelené povolenie podľa ustanovení tejto smernice, opis rozsahu povolenia správcovskej spoločnosti a podrobnosti o akýchkoľvek obmedzeniach typov PKIPCP, na riadenie ktorých bolo správcovskej spoločnosti udelené povolenie.

4.   Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti prostredníctvom pobočky na území hostiteľského členského štátu, musí spĺňať pravidlá ustanovené hostiteľským členským štátom správcovskej spoločnosti v súlade s článkom 14.

5.   Príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti sú zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním odseku 4.

6.   Skôr než pobočka správcovskej spoločnosti začne podnikať, príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti sa do dvoch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 2 pripravia na dohľad nad dodržiavaním pravidiel, ktoré spadajú do pôsobnosti týchto orgánov, správcovskou spoločnosťou.

7.   Na základe prijatia oznámenia od príslušných orgánov hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti alebo keď uplynie obdobie stanovené v odseku 6 bez toho, že by sa prijalo akékoľvek oznámenie od týchto orgánov, môže sa zriadiť pobočka a začať podnikať.

8.   V prípade zmeny akýchkoľvek údajov oznámených v súlade s odsekmi 2 písm. b), c) alebo d) je správcovská spoločnosť povinná podať písomné oznámenie o tejto zmene príslušným orgánom domovského členského štátu správcovskej spoločnosti a hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti najmenej jeden mesiac pred vykonaním zmeny tak, aby príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti mohli prijať rozhodnutie o zmene podľa odseku 3 a príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti tak mohli urobiť podľa odseku 6.

9.   V prípade zmeny v údajoch oznámených v súlade s odsekom 3 prvým pododsekom príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti informujú tiež príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.

Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti aktualizujú informácie obsiahnuté v osvedčení uvedenom v odseku 3 treťom pododseku a informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti vždy, keď dôjde k zmene rozsahu povolenia správcovskej spoločnosti alebo podrobností o akýchkoľvek obmedzeniach typov PKIPCP, na riadenie ktorých bolo správcovskej spoločnosti udelené povolenie.

Článok 18

1.   Každá správcovská spoločnosť, ktorá plánuje na území iného členského štátu na základe slobody poskytovať služby po prvýkrát vykonávať činnosti, na ktoré jej bolo udelené povolenie, oznámi nasledujúce informácie príslušným orgánom domovského členského štátu správcovskej spoločnosti:

a)

členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť zamýšľa vykonávať činnosť, a

b)

obchodný plán stanovujúci predpokladané činnosti a služby uvedené v článku 6 ods. 2 a 3 a obsahujúci opis procesu riadenia rizika, ktorý uplatňuje správcovská spoločnosť; obsahuje tiež opis postupov a opatrení prijatých podľa článku 15.

2.   Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti do jedného mesiaca od ich prijatia zašlú informácie uvedené v odseku 1 príslušným orgánom hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.

Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti oznámia aj podrobnosti o každom uplatniteľnom systéme náhrad určenom na ochranu investorov.

Ak správcovská spoločnosť plánuje vykonávať činnosť kolektívneho riadenia portfólia uvedenú v prílohe II, príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti priložia k dokumentácii odosielanej príslušným orgánom hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti osvedčenie o tom, že správcovskej spoločnosti bolo udelené povolenie podľa ustanovení tejto smernice, opis rozsahu povolenia správcovskej spoločnosti a podrobnosti o akýchkoľvek obmedzeniach typov PKIPCP, na riadenie ktorých bolo správcovskej spoločnosti udelené povolenie.

Pokiaľ články 20 a 93 neustanovujú inak, správcovská spoločnosť môže potom začať podnikať v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti.

3.   Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti na základe slobody poskytovať služby, dodržiava pravidlá ustanovené domovským členským štátom správcovskej spoločnosti v súlade s článkom 14.

4.   Ak by sa mal obsah informácií oznámených v súlade s odsekom 1 písm. b) zmeniť alebo doplniť, správcovská spoločnosť je o tom povinná podať písomné oznámenie príslušným orgánom domovského členského štátu správcovskej spoločnosti a hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti skôr, než zmenu uskutoční. Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti aktualizujú informácie obsiahnuté v osvedčení, ako sa uvádza v odseku 2, a informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti vždy, ak dôjde k zmene rozsahu povolenia správcovskej spoločnosti alebo podrobností o akýchkoľvek obmedzeniach typov PKIPCP, na riadenie ktorých bolo správcovskej spoločnosti udelené povolenie.

Článok 19

1.   Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva cezhraničné činnosť kolektívnej správy portfólia prostredníctvom založenia pobočky alebo na základe slobody poskytovania služieb, musí dodržiavať pravidlá domovského členského štátu správcovskej spoločnosti, ktoré sa týkajú organizácie správcovskej spoločnosti vrátane podmienok poverovania, postupov riadenia rizika, pravidiel obozretného podnikania a dohľadu, postupov uvedených v článku 12 a požiadaviek na správcovskú spoločnosť týkajúcich sa podávania správ. Tieto pravidlá nesmú byť prísnejšie ako pravidlá, ktoré sa vzťahujú na správcovské spoločnosti vykonávajúce svoju činnosť len vo svojom domovskom členskom štáte.

2.   Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti sú zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním odseku 1.

3.   Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva cezhraničnú činnosť kolektívnej správy portfólia prostredníctvom založenia pobočky alebo v súlade so slobodou poskytovania služieb dodržiava pravidlá domovského členského štátu PKIPCP, ktoré sa týkajú zakladania a fungovania PKIPCP, najmä pravidlá, ktoré sa uplatňujú pri:

a)

zakladaní PKIPCP a udeľovaní povolenia PKIPCP;

b)

emisii a vyplatení podielových listov a akcií;

c)

investičných politikách a obmedzeniach, vrátane výpočtu celkového rizika a zadlženia;

d)

obmedzeniach týkajúcich sa vypožičiavania, požičiavania a nekrytých predajov;

e)

ohodnotení aktív a účtovníctva PKIPCP;

f)

výpočte emisnej alebo výplatnej ceny a chybách pri výpočte čistej hodnoty aktív a súvisiaceho odškodnenia investorov;

g)

vyplatení alebo opätovnom investovaní výnosov;

h)

požiadavkách pre PKIPCP v oblasti zverejňovania a informovania vrátane prospektu, kľúčových informácií pre investorov a pravidelných správ;

i)

marketingu;

j)

vzťahoch s podielnikmi;

k)

zlučovaní a reštrukturalizácii PKIPCP;

l)

ukončení činnosti a likvidácii PKIPCP;

m)

v prípade potreby obsahu registra podielnikov;

n)

poplatkoch za licenciu a dohľad týkajúcich sa PKIPCP a

o)

vykonávaní hlasovacieho práva podielnikov a iných práv podielnikov súvisiacich s písmenami a) až m).

4.   Správcovská spoločnosť musí plniť povinnosti ustanovené v podmienkach fondu alebo v stanovách a povinnosti ustanovené v prospekte, ktoré musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi, ako sa uvádza v odsekoch 1 a 3.

5.   Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP sú zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním odsekov 3 a 4.

6.   Správcovská spoločnosť rozhoduje o a je zodpovedná za prijímanie a vykonávanie všetkých opatrení a organizačných rozhodnutí ktoré sú potrebné na dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa zakladania a fungovania PKIPCP a povinností ustanovených v podmienkach fondu alebo v stanovách, ako aj povinností ustanovených v prospekte.

7.   Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti sú zodpovedné za vykonávanie dohľadu nad primeranosťou opatrení a nad organizáciou správcovskej spoločnosti tak, aby správcovská spoločnosť bola schopná dodržiavať povinnosti a pravidlá, ktoré sa týkajú zakladania a fungovania všetkých PKIPCP, ktoré spravuje.

8.   Členské štáty zabezpečia, aby správcovské spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie v členskom štáte, neboli vystavené akýmkoľvek ďalším požiadavkám ustanoveným v domovskom členskom štáte PKIPCP v oblastiach, ktoré sú predmetom úpravy tejto smernice, okrem prípadov výslovne uvedených v tejto smernici.

Článok 20

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 5, správcovská spoločnosť, ktorá žiada o povolenie riadiť PKIPCP so sídlom v inom členskom štáte, predloží príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP tieto dokumenty:

a)

písomnú dohodu s depozitárom uvedenú v článkoch 23 a 33 a

b)

informácie o dohodách o poverení týkajúcich sa funkcií riadenia investícií a administrácie uvedených v prílohe II.

Ak správcovská spoločnosť už spravuje iný PKIPCP rovnakého typu v domovskom členskom štáte PKIPCP, postačuje odkaz na už poskytnuté dokumenty.

2.   Ak je to potrebné na zabezpečenie dodržiavania pravidiel, za ktoré sú zodpovedné, môžu príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP požadovať od príslušných orgánov domovského členského štátu správcovskej spoločnosti objasnenia a informácie týkajúce sa dokumentov uvedených v odseku 1 a na základe osvedčenia uvedeného v článkoch 17 a 18 aj informácie, či typ PKIPCP, pre ktorý sa žiada povolenie, spadá do rozsahu pôsobnosti povolenia správcovskej spoločnosti. V prípade potreby poskytnú príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti svoje stanovisko do 10 pracovných dní od predloženia pôvodnej žiadosti.

3.   Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP môžu zamietnuť žiadosť správcovskej spoločnosti iba v týchto prípadoch:

a)

správcovská spoločnosť nedodržiava pravidlá patriace do ich pôsobnosti podľa článku 19;

b)

správcovská spoločnosť nemá povolenie príslušných orgánov svojho domovského členského štátu na riadenie toho typu PKIPCP, na ktorý požaduje povolenie, alebo

c)

správcovská spoločnosť neposkytla dokumenty uvedené v odseku 1.

Pred zamietnutím žiadosti príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP konzultujú s príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcovskej spoločnosti.

4.   Akékoľvek ďalšie podstatné zmeny dokumentov uvedených v odseku 1 oznámi správcovská spoločnosť príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP.

Článok 21

1.   Hostiteľský členský štát správcovskej spoločnosti môže na účely štatistiky vyžadovať, aby všetky správcovské spoločnosti s pobočkami na jeho území pravidelne podávali správy o ich činnostiach vykonávaných v tomto hostiteľskom členskom štáte príslušným orgánom tohto hostiteľského členského štátu.

2.   Hostiteľský členský štát správcovskej spoločnosti môže vyžadovať, aby mu správcovské spoločnosti podnikajúce na jeho území prostredníctvom založenia pobočky alebo na základe slobody poskytovať služby poskytovali informácie potrebné na monitorovanie dodržiavania pravidiel, ktoré spadajú do pôsobnosti hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti a ktoré sa na ne vzťahujú.

Tieto požiadavky nesmú byť prísnejšie než sú tie, ktoré tento členský štát kladie na správcovské spoločnosti s povolením v tomto členskom štáte pri monitorovaní dodržiavania tých istých noriem.

Správcovské spoločnosti zabezpečia, aby postupy a opatrenia uvedené v článku 15 umožnili príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP získať informácie uvedené v tomto odseku priamo od správcovskej spoločnosti.

3.   Ak príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti zistia, že správcovská spoločnosť, ktorá má pobočku alebo poskytuje služby na jeho území, porušuje niektoré z pravidiel, ktoré spadajú do ich pôsobnosti, požiadajú danú správcovskú spoločnosť, aby s týmto porušovaním skončila, a informujú o tom príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti.

4.   Ak dotknutá správcovská spoločnosť odmietne poskytnúť hostiteľskému členskému štátu správcovskej spoločnosti informácie, ktoré patria do jej pôsobnosti, alebo neprijme potrebné opatrenia, aby skončila porušovanie uvedené v odseku 3, príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti o tom informujú príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti. Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti čo najskôr prijmú vhodné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že dotknutá správcovská spoločnosť poskytne informácie požadované hostiteľským členským štátom správcovskej spoločnosti podľa odseku 2 alebo skončila s porušovaním. Povaha týchto opatrení sa oznámi príslušným orgánom hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.

5.   Ak napriek opatreniam prijatým príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcovskej spoločnosti alebo preto, že tieto opatrenia sa ukážu nedostatočné alebo nie sú k dispozícii v danom členskom štáte, správcovská spoločnosť naďalej odmieta poskytnúť informácie požadované hostiteľským členským štátom správcovskej spoločnosti podľa článku 2 alebo porušuje právne predpisy alebo správne opatrenia uvedené v tom istom odseku platné v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti, príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti môže po informovaní príslušných orgánov v domovskom členskom štáte správcovskej spoločnosti prijať vhodné opatrenia vrátane tých, ktoré sú uvedené v článkoch 98 a 99, na zabránenie alebo na sankcionovanie ďalšieho protiprávneho konania a, pokiaľ je to potrebné, zabránenie správcovskej spoločnosti v začatí akejkoľvek ďalšej transakcie na jeho území. Členské štáty zabezpečia, aby na ich území bolo možné doručovať právne dokumenty potrebné pre tieto opatrenia vo vzťahu k správcovským spoločnostiam. Ak je riadenie PKIPCP službou, ktorá sa poskytuje v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti, hostiteľský členský štát správcovskej spoločnosti môže od správcovskej spoločnosti požadovať, aby prestala riadiť tento PKIPCP.

6.   Akékoľvek opatrenie prijaté podľa odsekov 4 alebo 5 zahŕňajúce opatrenia alebo sankcie sa riadne odôvodní a oznámi danej správcovskej spoločnosti. Proti každému takémuto opatreniu možno podať opravný prostriedok na súd v členskom štáte, ktorý toto opatrenie prijal.

7.   Skôr než začnú konať podľa postupu uvedeného v odseku 3, 4 alebo 5, príslušné orgány hostiteľského členského správcovskej spoločnosti môžu v naliehavých prípadoch prijať akékoľvek preventívne opatrenia potrebné na ochranu záujmov investorov a ostatných osôb, ktorým sa poskytujú služby. Komisia a príslušné orgány iných dotknutých členských štátov sú o takýchto opatreniach informované čo najskôr.

Po porade s príslušnými orgánmi dotknutých členských štátov môže Komisia rozhodnúť, že daný členský štát musí zmeniť alebo zrušiť tieto opatrenia.

8.   Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti sa pred odňatím povolenia správcovskej spoločnosti poradia s príslušnými orgánmi domovského členského štátu PKIPCP. V takýchto prípadoch prijmú príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP vhodné opatrenia na ochranu záujmov investorov. Tieto opatrenia môžu obsahovať rozhodnutia na zabránenie danej správcovskej spoločnosti začať akékoľvek ďalšie transakcie na území tohto štátu.

Komisia každé dva roky vydá správu o týchto prípadoch.

9.   Členské štáty informujú Komisiu o počte a type prípadov, v ktorých zamietli udelenie povolenia podľa článku 17 alebo žiadosť podľa článku 20, a o opatreniach prijatých podľa odseku 5 tohto článku.

Komisia každé dva roky vydá správu o týchto prípadoch.

KAPITOLA IV

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA DEPOZITÁRA

Článok 22

1.   Majetok podielového fondu musí byť zverený depozitárovi na účely jeho úschovy.

2.   Zodpovednosť depozitára podľa článku 24 nie je dotknutá skutočnosťou, že všetok alebo časť majetku v jeho úschove zverí do úschovy tretej osobe.

3.   Depozitár je povinný:

a)

dbať o to, aby predaj, emisia, odkúpenie, vyplatenie a zrušenie podielových listov, ktoré sa uskutočňuje na účet podielového fondu alebo správcovskou spoločnosťou, boli vykonané v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a zmluvnými podmienkami podielového fondu;

b)

zabezpečovať, aby výpočet hodnoty podielových listov bol v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a zmluvnými podmienkami podielového fondu;

c)

plniť inštrukcie správcovskej spoločnosti, ak nie sú v rozpore s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo zmluvnými podmienkami podielového fondu;

d)

zabezpečovať, aby pri úkonoch, ktoré sa týkajú majetku fondu, boli tomuto fondu predložené všetky dôležité podklady v obvyklých lehotách;

e)

zabezpečovať, aby sa výnosy fondu používali v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a zmluvnými podmienkami podielového fondu.

Článok 23

1.   Depozitár má sídlo alebo je usadený v domovskom členskom štáte PKIPCP.

2.   Depozitárom môže byť len inštitúcia, ktorá podlieha regulácii obozretného podnikania a priebežnému dohľadu. Rovnako poskytuje dostatočné finančné a odborné záruky, že bude účinne vykonávať činnosť depozitára a plniť svoje povinnosti, ktoré z takejto funkcie vyplývajú.

3.   Členské štáty určia, ktoré z kategórií inštitúcií uvedených v odseku 2 môžu byť vybrané ako depozitár.

4.   Depozitár umožní príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP na požiadanie získať akékoľvek informácie, ktoré depozitár získal pri výkone svojich povinností a ktoré sú pre príslušné orgány potrebné na vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním požiadaviek tejto smernice zo strany PKIPCP.

5.   Ak domovský členský štát správcovskej spoločnosti nie je domovským členským štátom PKIPCP, depozitár podpíše písomnú dohodu so správcovskou spoločnosťou o regulácii toku informácií, ktoré sa považujú za potrebné, aby mohol vykonávať úlohy uvedené v článku 22 a v iných zákonoch, právnych predpisoch alebo správnych opatreniach, ktoré sa týkajú depozitárov v domovskom členskom štáte PKIPCP.

6.   Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia týkajúce sa opatrení, ktoré má depozitár prijať na vykonávanie svojich úloh, pokiaľ ide o PKIPCP riadený správcovskou spoločnosťou so sídlom v inom členskom štáte, vrátane údajov, ktoré musia byť súčasťou štandardných dohôd, ktoré má používať depozitár a správcovská spoločnosť podľa odseku 5.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 112 ods. 2.

Článok 24

Depozitár je podľa práva domovského členského štátu PKIPCP zodpovedný správcovskej spoločnosti a podielnikom za všetky straty nimi utrpené v dôsledku ním zavineného neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností.

Zodpovednosť voči podielnikom možno uplatniť priamo, alebo nepriamo prostredníctvom správcovskej spoločnosti, čo závisí od právnej povahy vzťahu medzi depozitárom, správcovskou spoločnosťou a podielnikom.

Článok 25

1.   Žiadna spoločnosť nemôže pôsobiť ako správcovská spoločnosť a zároveň ako depozitár.

2.   V súvislosti s ich príslušnými úlohami správcovská spoločnosť a depozitár konajú nezávisle a výhradne v záujme podielnikov.

Článok 26

Podmienky nahradenia správcovskej spoločnosti a depozitára a pravidlá zaistenia ochrany podielnikov v prípade takého nahradenia sú stanovené zákonom a zmluvnými podmienkami podielového fondu.

KAPITOLA V

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA INVESTIČNÝCH SPOLOČNOSTÍ

ODDIEL 1

Podmienky pre začatie podnikania

Článok 27

Prístup k podnikaniu investičnej spoločnosti je podmienený úradným povolením vydaným príslušnými orgánmi domovského členského štátu investičnej spoločnosti.

Členské štáty určia právnu formu, ktorú musí mať investičná spoločnosť.

Sídlo investičnej spoločnosti sa nachádza v domovskom členskom štáte investičnej spoločnosti.

Článok 28

Žiadna investičná spoločnosť sa nemôže zapájať do iných činností, než sú činnosti uvedené v článku 1 ods. 2.

Článok 29

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ostatné všeobecne uplatňované podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi, príslušné orgány domovského členského štátu investičnej spoločnosti neudelia povolenie investičnej spoločnosti, ktorá neurčila správcovskú spoločnosť, pokiaľ investičná spoločnosť nemá dostatočné počiatočné imanie najmenej 300 000 EUR.

Ak si investičná spoločnosť neurčila správcovskú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa tejto smernice, uplatňujú sa nasledujúce podmienky:

a)

povolenie sa nesmie udeliť, pokiaľ k žiadosti o povolenie nie je pripojený obchodný plán stanovujúci aspoň organizačnú štruktúru investičnej spoločnosti;

b)

riaditelia investičnej spoločnosti musia mať dostatočne dobrú povesť a dostatočnú prax aj v súvislosti s typom podnikania investičnej spoločnosti, a preto sa mená riaditeľov a každej osoby, ktorá ich vystrieda v tejto pozícii, musia bezodkladne oznámiť príslušným orgánom; o vedení podnikania investičnej spoločnosti musia rozhodovať najmenej dve osoby spĺňajúce tieto podmienky; a pod „riaditeľmi“ sa rozumejú tie osoby, ktoré podľa zákonných právnych predpisov alebo stanov zastupujú investičnú spoločnosť alebo ktorí rozhodujúcim spôsobom určujú politiku spoločnosti, a

c)

ak existujú úzke väzby medzi investičnou spoločnosťou a inými fyzickými alebo právnickými osobami, príslušné orgány musia udeliť povolenie len vtedy, ak tieto úzke väzby nebránia účinnému výkonu funkcií dohľadu.

Príslušné orgány domovského členského štátu investičnej spoločnosti odmietnu udeliť povolenie aj vtedy, ak zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia tretej krajiny upravujúce jednu alebo viac fyzických či právnických osôb, s ktorými má správcovská spoločnosť úzke väzby, alebo ťažkosti pri ich presadzovaní zabraňujú účinnému výkonu ich funkcií dohľadu.

Príslušné orgány domovského členského štátu investičnej spoločnosti musia vyžadovať, aby im investičné spoločnosti poskytovali informácie, ktoré potrebujú.

2.   V prípade, že investičná spoločnosť neurčila správcovskú spoločnosť, investičná spoločnosť musí byť do šiestich mesiacov od podania úplnej žiadosti informovaná, či sa jej udelí alebo neudelí povolenie. Dôvody sa uvedú vždy, keď sa povolenie zamietne.

3.   Investičná spoločnosť môže začať podnikať bezodkladne po tom, čo jej bolo udelené povolenie.

4.   Príslušné orgány domovského členského štátu investičnej spoločnosti môžu odňať povolenie vydané investičnej spoločnosti podľa tejto smernice len vtedy, ak táto spoločnosť:

a)

nezačne využívať povolenie do 12 mesiacov, výslovne sa zriekne povolenia alebo skončila so svojou činnosťou uvedenou v tejto smernici pred viac než 6 mesiacmi, pokiaľ daný členský štát nestanovil, že povolenie v takýchto prípadoch zaniká;

b)

mala udelené povolenie na základe nepravdivých údajov alebo pomocou akýchkoľvek iných protiprávnych prostriedkov;

c)

prestala spĺňať podmienky, na základe ktorých bolo povolenie udelené;

d)

závažne alebo systematicky porušuje ustanovenia prijaté na základe tejto smernice, alebo

e)

spadá do ktoréhokoľvek z prípadov, keď vnútroštátny zákon stanovuje odňatie.

ODDIEL 2

Podmienky vykonávania činnosti

Článok 30

Články 13 a 14 sa vzťahujú primerane na investičné spoločnosti, ktoré si neurčila správcovskú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa tejto smernice.

Na účely článkov uvedených v prvom odseku, „správcovská spoločnosť“ znamená „investičná spoločnosť“.

Investičné spoločnosti môžu riadiť len aktíva svojho vlastného portfólia a za žiadnych okolností nesmú prijať žiadny mandát na riadenie aktív v mene tretej osoby.

Článok 31

Každý domovský členský štát investičnej spoločnosti zostaví pravidlá obozretného podnikania, ktoré majú investičné spoločnosti, ktoré si neurčili správcovskú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa tejto smernice, stále dodržiavať.

Príslušné orgány domovského členského štátu investičnej spoločnosti so zreteľom na charakter investičnej spoločnosti najmä vyžadujú, aby spoločnosť mala riadne administratívne a účtovné postupy, systémy kontroly a bezpečnosti pre spracovanie elektronických údajov a primerané mechanizmy vnútornej kontroly, a najmä pravidlá pre osobné transakcie svojich zamestnancov alebo pre držanie alebo riadenie investícií vo finančných nástrojoch, na účely investovania počiatočného imania, a aby sa aspoň zabezpečilo, aby sa každá transakcia, v ktorej sa angažuje spoločnosť, mohla rekonštruovať od jej zadania, podľa strán v nej zúčastnených, jej povahy a času a miesta, v ktorom sa vykonala, a aby sa aktíva investičnej spoločnosti investovali podľa stanov a platných právnych predpisov.

ODDIEL 3

Povinnosti týkajúce sa depozitára

Článok 32

1.   Majetok investičnej spoločnosti sa zverí do úschovy depozitárovi.

2.   Zodpovednosť depozitára uvedená v článku 34 nie je dotknutá skutočnosťou, že depozitár všetok alebo časť majetku v jeho úschove zverí do úschovy tretej osobe.

3.   Depozitár zabezpečuje:

a)

že predaj, emisia, odkúpenie, vyplatenie a zrušenie podielových listov uskutočnené investičnou spoločnosťou alebo na jej účet prebieha v súlade so zákonom a podľa stanov investičnej spoločnosti;

b)

aby jej pri transakciách zahrňujúcich majetok investičnej spoločnosti boli predložené všetky dôležité podklady v obvyklých lehotách a

c)

aby sa výnosy investičnej spoločnosti používali v súlade so zákonom a jej stanovami.

4.   Domovský členský štát investičnej spoločnosti môže rozhodnúť, že investičná spoločnosť so sídlom na jeho území, ktorá obchoduje so svojimi podielovými listami výhradne na jednej alebo viacerých burzách cenných papierov, na ktorých sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov, nemusia mať depozitára v zmysle tejto smernice.

Na tieto investičné spoločnosti sa nevzťahujú články 76, 84 a 85. Avšak pravidlá ocenenia majetku týchto investičných spoločností sa stanovia uplatniteľným vnútroštátnym právom alebo ich stanovami.

5.   Domovský členský štát investičnej spoločnosti môže rozhodnúť, že investičná spoločnosť usadená na jeho území, ktorá obchoduje aspoň 80 % svojich podielových listov na jednej alebo viacerých burzách cenných papierov uvedených v stanovách, nemusia mať depozitára podľa tejto smernice, ak tieto podielové listy boli prijaté na obchodovanie na burzách cenných papierov členských štátov, na ktorých území sa obchodujú, a ak sa mimoburzové obchody uskutočňujú len za burzový kurz.

V stanovách investičnej spoločnosti sa uvedie burza cenných papierov toho štátu, kde sa burzový obchod uskutočňuje, ktorej úradný záznam bude rozhodujúci pre kurz mimoburzových obchodov, ktoré v tejto krajine táto investičná spoločnosť uskutoční.

Členský štát využije túto výnimku ustanovenú v prvom pododseku iba vtedy, pokiaľ príde k záveru, že podielnici požívajú ochranu rovnocennú s ochranou, ktorú majú podielnici PKIPCP s depozitárom v zmysle tejto smernice.

Investičné spoločnosti uvedené v tomto odseku a v odseku 4:

a)

v prípade chýbajúcej predmetnej vnútroštátnej právnej úpravy vo svojich stanovách stanovia metódy výpočtu čistej hodnoty ich podielových listov;

b)

intervenujú na trhu, aby zabránili tomu, že sa hodnota ich podielových listov odchýli o viac ako 5 % od ich čistej hodnoty;

c)

stanovia čistú hodnotu ich podielových listov, informujú o nej príslušné orgány aspoň dvakrát týždenne a zverejňujú aspoň dvakrát mesačne.

Aspoň dvakrát mesačne nezávislý audítor overí, že výpočty hodnoty podielových listov sa vykonávajú v súlade so zákonom a so stanovami investičnej spoločnosti.

V tejto súvislosti audítor overí, že majetok investičnej spoločnosti bol investovaný v súlade s právnymi predpismi a stanovami investičnej spoločnosti.

6.   Členské štáty oznámia Komisii údaje, ktoré investičné spoločnosti majú prospech z výnimiek uvedených v odsekoch 4 a 5.

Článok 33

1.   Depozitár má sídlo alebo je usadený v rovnakom členskom štáte ako investičná spoločnosť.

2.   Depozitárom môže byť len inštitúcia, ktorá podlieha regulácii obozretného podnikania a neustálemu dohľadu.

3.   Členské štáty určia, ktoré z kategórií inštitúcií uvedených v odseku 2 môžu byť vybrané ako depozitár.

4.   Depozitár umožní príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP, aby na požiadanie získali akékoľvek informácie, ktoré depozitár získal pri výkone svojich povinností a ktoré sú pre príslušné orgány potrebné na výkon dohľadu nad dodržiavaním tejto smernice zo strany PKIPCP.

5.   Ak domovský členský štát správcovskej spoločnosti nie je domovským členským štátom PKIPCP, depozitár podpíše písomnú dohodu so správcovskou spoločnosťou o regulácii toku informácií, ktoré sa považujú za potrebné, aby mohol vykonávať úlohy uvedené v článku 32 a v iných zákonoch, právnych predpisoch alebo správnych opatreniach, ktoré sa týkajú depozitárov v domovskom členskom štáte PKIPCP.

6.   Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia týkajúce sa opatrení, ktoré má depozitár prijať na vykonávanie svojich úloh, pokiaľ ide o PKIPCP riadený správcovskou spoločnosťou so sídlom v inom členskom štáte, vrátane podrobností, ktoré musia byť súčasťou štandardnej dohody, ktorú má používať depozitár a správcovská spoločnosť v súlade s odsekom 5.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 112 ods. 2.

Článok 34

Depozitár zodpovedá podľa zákonov domovského členského štátu investičnej spoločnosti investičnej spoločnosti a podielnikom za všetky straty, ktoré utrpia v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia jeho povinností.

Článok 35

1.   Žiadna spoločnosť nesmie vykonávať súčasne funkciu investičnej spoločnosti a funkciu depozitára.

2.   Depozitár pri plnení svojich úloh koná výhradne v záujme podielnikov.

Článok 36

Právne predpisy alebo stanovy spoločnosti stanovia podmienky na zmenu depozitára a zakotvia pravidlá, ktoré zabezpečia ochranu podielnikov pri tejto zmene.

KAPITOLA VI

ZLÚČENIE PKIPCP

ODDIEL 1

Zásada, povolenie a schválenie

Článok 37

Na účely tejto kapitoly sa pod PKIPCP rozumejú aj ich podfondy.

Článok 38

1.   V zmysle podmienok ustanovených v tejto kapitole a bez ohľadu na spôsob, akým sú PKIPCP založené, ako je ustanovené v článku 1 ods. 3, členské štáty umožnia cezhraničné a vnútroštátne zlúčenie, ako je ustanovené v článku 2 ods. 1 písm. q) a r), v súlade s jedným alebo viacerými technikami zlučovania uvedenými v článku 2 ods. 1 písm. p).

2.   Techniky zlučovania použité pri cezhraničnom zlúčení definovanom v článku 2 ods. 1 písm. q) musia byť stanovené v zákonoch domovského členského štátu zlučovaného PKIPCP.

Techniky zlučovania použité pri vnútroštátnom zlúčení definovanom v článku 2 ods. 1 písm. r) musia byť stanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom je PKIPCP usadený.

Článok 39

1.   Zlúčenie podlieha predchádzajúcemu povoleniu príslušnými orgánmi domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP.

2.   Zanikajúce PKIPCP poskytnú príslušným orgánom svojho domovského členského štátu tieto informácie:

a)

spoločný návrh podmienok navrhovaného zlúčenia riadne schválený zanikajúcimi PKIPCP a nástupníckym PKIPCP;

b)

aktualizovanú verziu prospektu a kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho PKIPCP uvedené v článku 78, ak je usadený v inom členskom štáte;

c)

vyhlásenie každého z depozitárov zanikajúcich PKIPCP a nástupníckeho PKIPCP s potvrdením, že podľa článku 41 overili súlad skutočností ustanovených v článku 40 ods. 1 písm. a), f) a g) s požiadavkami tejto smernice a so zmluvnými podmienkami alebo stanovami ich príslušných PKIPCP, a

d)

informácie o navrhovanom zlúčení, ktoré plánujú zanikajúce PKIPCP a nástupnícky PKIPCP poskytnúť svojim podielnikom.

Táto informácia sa poskytne takým spôsobom, aby k nej mali prístup príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúceho i nástupníckeho PKIPCP v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov tohto členského štátu alebo týchto členských štátov alebo v jazyku, ktorý schvália uvedené príslušné orgány.

3.   Po skompletizovaní spisu príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP bezodkladne postúpia kópie informácií uvedených v odseku 2 príslušným orgánom domovského členského štátu nástupníckeho PKIPCP. Príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP a nástupníckeho PKIPCP zohľadňujú možný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov zanikajúcich aj nástupníckeho PKIPCP, aby posúdili, či sa podielnikom poskytujú náležité informácie.

Ak to príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP považujú za potrebné, môžu písomne požiadať, aby boli objasnené informácie pre podielnikov zanikajúcich PKIPCP.

Ak to príslušné orgány domovského členského štátu nástupníckeho PKIPCP považujú za potrebné, môžu najneskôr do 15 pracovných dní od prijatia kópií úplných informácií uvedených v odseku 2 písomne požiadať o to, aby nástupnícke PKIPCP upravili informácie, ktoré sa majú poskytnúť pre ich podielnikov.

V takomto prípade zašlú príslušné orgány domovského členského štátu nástupníckeho PKIPCP príslušným orgánom domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP vyjadrenie o svojej nespokojnosti. Informujú príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP o tom, či sú spokojné s tým, že upravené informácie sa poskytnú podielnikom nástupníckych PKIPCP v rámci 20 pracovných dní odo dňa takého oznámenia.

4.   Príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP povolia navrhované zlúčenie v prípade splnenia týchto podmienok:

a)

navrhované zlúčenie je v súlade so všetkými požiadavkami článkov 39 až 42;

b)

podľa článku 93 bolo oznámené, že nástupnícky PKIPCP môže uviesť svoje podielové listy na trh vo všetkých členských štátoch, v ktorých zanikajúce PKIPCP dostali povolenie alebo o ktorých bolo oznámené, že môžu uviesť svoje podielové listy na trh v súlade s článkom 93, a

c)

príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP a nástupníckeho PKIPCP považujú navrhované informácie, ktoré sa poskytnú podielnikom, za vyhovujúce alebo od príslušných orgánov domovského členského štátu nástupníckeho PKIPCP nebolo doručené vyjadrenie nespokojnosti podľa odseku 3 štvrtého pododseku.

5.   Ak podľa posúdenia príslušných orgánov domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP nie je spis kompletný, najneskôr do 10 pracovných dní po získaní informácií uvedených v odseku 2 požiadajú o dodatočné informácie.

Do 20 pracovných dní od predloženia úplných informácií v súlade s odsekom 2 príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP informujú zanikajúce PKIPCP o tom, či zlúčenie bolo alebo nebolo povolené.

Príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP informujú o svojom rozhodnutí aj príslušné orgány domovského členského štátu nástupníckych PKIPCP.

6.   Členské štáty môžu v súlade s článkom 57 ods. 1 druhým pododsekom umožniť nástupníckemu PKIPCP výnimku z článkov 52 až 55.

Článok 40

1.   Členské štáty vyžadujú, aby zanikajúce a nástupnícky PKIPCP vypracovali spoločný návrh podmienok zlúčenia.

Spoločný návrh podmienok zlúčenia stanovuje tieto údaje:

a)

určenie typu zlúčenia a zahrnutých PKIPCP;

b)

kontext a odôvodnenie navrhovaného zlúčenia;

c)

očakávaný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov zanikajúcich a nástupníckeho PKIPCP;

d)

kritériá prijaté na ohodnotenie aktív a prípadne aj záväzkov k dátumu pre výpočet výmenného pomeru uvedenému v článku 47 ods. 1;

e)

metódu výpočtu výmenného pomeru akcií;

f)

plánovaný termín nadobudnutia účinnosti zlúčenia;

g)

pravidlá vzťahujúce sa na prevod aktív a výmenu podielových listov a

h)

v prípade zlúčenia podľa článku 2 ods. 1 písm. p) bodu ii) a prípadne článku 2 ods. 1 písm. p) bodu iii) zmluvné podmienky alebo stanovy novovzniknutých nástupníckych PKIPCP.

Príslušné orgány nesmú požadovať, aby sa do spoločného návrhu podmienok zlúčenia zahrnuli akékoľvek ďalšie informácie.

2.   Zanikajúce PKIPCP a nástupnícke PKIPCP sa môžu rozhodnúť zahrnúť do spoločného návrhu zmluvy o zlúčení aj ďalšie podmienky.

ODDIEL 2

Kontrola treťou stranou, informácie o podielnikoch a ostatné práva podielnikov

Článok 41

Členské štáty vyžadujú, aby depozitári zanikajúcich a nástupníckych PKIPCP overili súlad prvkov stanovených v článku 40 ods. 1 písm. a), f) a g) s požiadavkami tejto smernice a so zmluvnými podmienkami alebo stanovami svojich príslušných PKIPCP.

Článok 42

1.   Právne predpisy domovského členského štátu zanikajúceho PKIPCP udelia buď depozitárovi, alebo nezávislému audítorovi schválenému v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (13) právomoc, aby overil tieto informácie:

a)

kritériá prijaté na ohodnotenie aktív a prípadne aj záväzkov k dátumu pre výpočet výmenného pomeru uvedenému v článku 47 ods. 1;

b)

prípadne hotovostnú platbu za podielový list a

c)

metódu výpočtu výmenného pomeru, ako aj skutočný výmenný pomer určený k dátumu výpočtu výmenného pomeru uvedenému v článku 47 ods. 1.

2.   Na účely odseku 1 sa štatutárni audítori zanikajúcich PKIPCP alebo štatutárny audítor nástupníckych PKIPCP považujú za nezávislých audítorov.

3.   Kópia správ nezávislého audítora prípadne depozitára je na požiadanie bezplatne k dispozícii podielnikom zanikajúcich PKIPCP i nástupníckych PKIPCP, ako aj ich príslušným orgánom.

Článok 43

1.   Členské štáty požadujú od zanikajúcich a nástupníckych PKIPCP, aby poskytli primerané a presné informácie o navrhovanom zlúčení svojim podielnikom, aby im tak umožnili informovane sa rozhodnúť o vplyve návrhu na ich investície.

2.   Tieto informácie sa podielnikom zanikajúcich a nástupníckych PKIPCP poskytnú až potom, keď príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP povolia navrhované zlúčenie podľa článku 39.

Poskytujú sa najmenej 30 dní pred posledným dátumom, keď je možné požiadať o odkúpenie alebo vyplatenie, alebo prípadne konverziu bez ďalších poplatkov, ako je uvedené v článku 45 ods. 1.

3.   Informácie, ktoré sa poskytnú podielnikom zanikajúcich a nástupníckych PKIPCP, zahŕňajú primerané a presné informácie o navrhovanom zlúčení, aby im umožnili prijímať informované rozhodnutia o možnom vplyve návrhu na ich investície a uplatňovať ich práva podľa článkov 44 a 45.

Zahŕňajú tieto údaje:

a)

okolnosti a odôvodnenie navrhovaného zlúčenia;

b)

možný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov, okrem iného informácie o prípadných podstatných rozdieloch v investičnej politike a stratégii, nákladoch, očakávanom výsledku, pravidelnom podávaní správ, možnom oslabení výkonnosti a prípadne výrazné varovanie investorov, že ich daňový režim sa v dôsledku zlúčenia mohol zmeniť;

c)

akékoľvek osobitné práva, ktoré majú podielnici vo vzťahu k navrhovanému zlúčeniu, okrem iného napríklad právo na ďalšie informácie, právo dostať na požiadanie kópiu správy nezávislého audítora alebo depozitára a právo na bezplatné odkúpenie alebo vyplatenie, alebo prípadne konverziu svojich podielových listov v súlade s článkom 45 ods. 1 a posledný deň na uplatnenie tohto práva;

d)

príslušné procesné aspekty a plánovaný termín nadobudnutia účinnosti zlúčenia a

e)

znenie kľúčových informácií pre investorov nástupníckych PKIPCP, ktoré sú uvedené v článku 78.

4.   Ak zanikajúce alebo nástupnícke PKIPCP boli oboznámené v súlade s článkom 93, informácie uvedené v odseku 3 sa poskytujú v úradnom jazyku alebo jednom z úradných jazykov hostiteľského členského štátu príslušného PKIPCP, alebo v jazyku schválenom jeho príslušnými orgánmi. PKIPCP, ktoré boli požiadané o poskytnutie informácií, sú zodpovedné za vyhotovenie prekladu. Preklad musí zodpovedať obsahu originálu.

5.   Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých sa bližšie uvádza podrobný obsah, formát a spôsob poskytovania informácií uvedených v odsekoch 1 a 3.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 112 ods. 2.

Článok 44

Keď sa podľa vnútroštátneho práva členských štátov vyžaduje, aby zlúčenie PKIPCP schválili podielnici, členské štáty zabezpečia, aby takéto schválenie nevyžadovalo viac ako 75 % hlasov skutočne odovzdaných podielnikmi, ktorí sú prítomní alebo zastúpení na valnom zhromaždení podielnikov.

Prvý odsek sa uplatňuje bez toho, aby tým bola dotknutá akákoľvek uznášaniaschopnosť ustanovená na základe vnútroštátneho práva. Členské štáty neuplatňujú na cezhraničné zlúčenia prísnejšie požiadavky na uznášaniaschopnosť ako na vnútroštátne zlúčenia, ani neuplatňujú prísnejšie požiadavky na uznášaniaschopnosť pri zlúčení PKIPCP, než pri zlúčeniach podnikateľských subjektov.

Článok 45

1.   Právne predpisy členských štátov ustanovujú, že podielnici zanikajúcich a nástupníckych PKIPCP majú právo na odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov bez akýchkoľvek iných poplatkov, ako sú poplatky, ktoré si PKIPCP odpočíta na pokrytie nákladov na stiahnutie investovaného kapitálu, prípadne právo na ich premenu na podielové listy v inom PKIPCP s podobnou investičnou politikou a pod správou rovnakej správcovskej spoločnosti alebo akejkoľvek inej spoločnosti, s ktorou je správcovská spoločnosť prepojená spoločným riadením alebo kontrolou alebo podstatným priamym alebo nepriamym podielom. Toto právo nadobudne účinnosť od okamihu, keď sú podielnici zanikajúcich PKIPCP a nástupníckych PKIPCP informovaní o navrhovanom zlúčení v súlade s článkom 43 a zaniká päť pracovných dní pred dátumom výpočtu výmenného pomeru podľa článku 47 ods. 1.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, môžu pri zlúčeniach medzi PKIPCP členské štáty odchylne od článku 84 ods. 1 povoliť príslušným orgánom, aby požiadali o dočasné pozastavenie alebo povolili dočasné pozastavenie upísania, odkúpenia alebo vyplatenia podielových listov za predpokladu, že toto pozastavenie je zdôvodnené ochranou podielnikov.

ODDIEL 3

Náklady a nadobudnutie účinnosti

Článok 46

Okrem prípadov, keď PKIPCP neurčil správcovskú spoločnosť, členské štáty zabezpečia, aby sa zanikajúcim alebo nástupníckym PKIPCP alebo žiadnemu z ich podielnikov neúčtovali žiadne právne, poradné alebo správne náklady spojené s prípravou a ukončením zlúčenia.

Článok 47

1.   Pre vnútroštátne zlúčenia stanovujú právne predpisy členského štátu dátum, kedy zlúčenie nadobúda účinnosť, ako aj dátum výpočtu výmenného pomeru podielových listov zanikajúceho PKIPCP za podielové listy nástupníckeho PKIPCP a prípadne na určenie príslušnej čistej hodnoty aktív hotovostných platieb.

Pre cezhraničné zlúčenia sa tieto dátumy určia v právnych predpisoch domovského členského štátu nástupníckeho PKIPCP. V príslušných prípadoch členské štáty zabezpečia, aby sa tieto dátumy stanovili po schválení zlúčenia podielnikmi nástupníckych alebo zanikajúcich PKIPCP.

2.   Nadobudnutie účinnosti zlúčenia sa zverejní všetkými vhodnými prostriedkami spôsobom predpísaným právnymi predpismi domovského členského štátu nástupníckeho PKIPCP a oznámi sa príslušným orgánom domovského členského štátu zanikajúcich a nástupníckych PKIPCP.

3.   Zlúčenie, ktoré nadobudlo účinnosť podľa odseku 1, sa nesmie vyhlásiť za neplatné.

Článok 48

1.   Zlúčenie uskutočnené podľa článku 2 ods. 1 písm. p) bodu i) má tieto dôsledky:

a)

všetky aktíva i pasíva zanikajúceho PKIPCP sa prevedú nástupníckemu PKIPCP alebo prípadne depozitárovi nástupníckeho PKIPCP;

b)

podielnici zanikajúceho PKIPCP sa stávajú podielnikmi nástupníckeho PKIPCP a prípadne sú oprávnení na hotovostnú platbu, ktorá, a

c)

zanikajúci PKIPCP zaniká nadobudnutím účinnosti zlúčenia.

2.   Zlúčenie uskutočnené podľa článku 2 ods. 1 písm. p) bodu ii) má tieto dôsledky:

a)

všetky aktíva i pasíva zanikajúceho PKIPCP sa prevedú na novovzniknutý nástupnícky PKIPCP alebo prípadne na depozitára nástupníckeho PKIPCP;

b)

podielnici zanikajúceho PKIPCP sa stávajú podielnikmi novovzniknutého nástupníckeho PKIPCP a prípadne sú oprávnení na hotovostnú platbu, ktorá neprekročí 10 % čistej hodnoty aktív ich podielových listov v zanikajúcom PKIPCP, a

c)

zanikajúci PKIPCP zaniká nadobudnutím účinnosti zlúčenia.

3.   Zlúčenie uskutočnené podľa článku 2 ods. 1 písm. p) bodu iii) má tieto dôsledky:

a)

čisté aktíva zanikajúceho PKIPCP sa prevedú na nástupnícky PKIPCP alebo prípadne depozitára nástupníckeho PKIPCP;

b)

podielnici zanikajúceho PKIPCP sa stávajú podielnikmi nástupníckeho PKIPCP a

c)

zanikajúci PKIPCP existuje naďalej, pokým sa neuhradia záväzky.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby sa stanovil postup, podľa ktorého by správcovská spoločnosť nástupníckeho PKIPCP potvrdila depozitárovi nástupníckeho PKIPCP, že prevod aktív, prípadne pasív, bol ukončený. Keď nástupnícky PKIPCP neurčil správcovskú spoločnosť, sám poskytne toto potvrdenie depozitárovi nástupníckeho PKIPCP.

KAPITOLA VII

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA INVESTIČNEJ POLITIKY PKIPCP

Článok 49

Ak PKIPCP pozostáva z viac než jedného podfondu, každý podfond sa na účely tejto kapitoly považuje za samostatný PKIPCP.

Článok 50

1.   Investície PKIPCP pozostávajú iba z jednej alebo viacerých z týchto možností:

a)

prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých alebo obchodovaných na regulovanom trhu, ako je definované v článku 4 ods. 1 bode 14 smernice 2004/39/ES;

b)

cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu členského štátu, ktorý je uznávaný, otvorený pre verejnosť a funguje pravidelne;

c)

cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ktoré sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov tretej krajiny alebo s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu tretej krajiny, ktorý je uznávaný, otvorený pre verejnosť a funguje pravidelne za predpokladu, že voľba tejto burzy alebo tohto trhu je schválená príslušnými orgánmi, alebo je trh určený zákonom alebo zmluvnými podmienkam fondu, alebo stanovami investičnej spoločnosti;

d)

nedávno emitovaných cenných papierov za predpokladu, že:

i)

podmienky emisie zahŕňajú záruku vo forme vyhlásenia, že bude vyhotovená žiadosť o prijatie na obchodovanie na burze alebo na inom regulovanom trhu, ktorý je pravidelný a je uznávaný a otvorený pre verejnosť za predpokladu, že výber burzy alebo trhu bol schválený príslušnými orgánmi alebo je uvedený v právnych predpisov a/alebo v zmluvných podmienkach podielového fondu, alebo v stanovách investičnej spoločnosti, a

ii)

o prijatie uvedené v bode i) sa požiada do jedného roka od emisie cenných papierov;

e)

podielových listov PKIPCP povolených podľa tejto smernice alebo ostatných podnikov kolektívneho investovania v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) a b) bez ohľadu na to, či sú usadené v členskom štáte, za predpokladu, že:

i)

týmto ostatným podnikom kolektívneho investovania bolo udelené povolenie podľa právnych predpisov, ktoré stanovujú, že podliehajú dohľadu, ktorý príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP považujú za rovnocenný dohľadu stanovenému právom Spoločenstva a že spolupráca medzi orgánmi je dostatočne zabezpečená;

ii)

úroveň ochrany podielnikov v týchto ostatných podnikoch kolektívneho investovania sa rovná úrovni ochrany, ktorá je stanovená pre podielnikov v PKIPCP, najmä že pravidlá o oddelení majetku, požičiavaní, vypožičiavaní a nekrytých predajoch prevoditeľných cenných papieroch a nástrojov peňažného trhu sú rovnocenné požiadavkám tejto smernice;

iii)

podnikanie týchto ostatných podnikov kolektívneho investovania sa vykazuje v polročných a výročných správach, aby sa umožnilo hodnotiť aktíva a pasíva, výnosy a operácie v priebehu vykazovaného obdobia, a

iv)

PKIPCP alebo ostatné podniky kolektívneho investovania, o ktorých nadobúdaní sa uvažuje, môže podľa zmluvných podmienok alebo stanov investovať do podielových listov iných PKIPCP alebo iných podnikov kolektívneho investovania v súhrne najviac 10 % aktív;

f)

vkladov v úverových inštitúciách, ktoré sú na požiadanie splatné alebo majú právo byť vybrané, a tých, ktoré sa stanú splatnými najneskôr do 12 mesiacov za predpokladu, že úverová inštitúcia má svoje sídlo v členskom štáte, alebo ak má úverová inštitúcia sídlo v tretej krajine, za predpokladu, že podlieha pravidlám obozretného podnikania, ktoré príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP považujú za rovnocenné pravidlám stanoveným právom Spoločenstva;

g)

derivátov finančných nástrojov vrátane rovnocenných nástrojov vyrovnávaných v hotovosti, obchodovaných na regulovanom trhu uvedenom v písmenách a), b) a c) alebo derivátov finančných nástrojov obchodovaných mimo burzy (OTC deriváty) za predpokladu, že:

i)

podklad derivátu pozostáva z nástrojov obsiahnutých v tomto odseku, finančných indexov, úrokových mier, devízových kurzov alebo mien, v ktorých môže PKIPCP investovať podľa svojich investičných cieľov, ako sú stanovené v jeho zmluvných podmienkach alebo stanovách;

ii)

protistrany pri transakciách s OTC derivátmi obchodovanými mimo burzy sú inštitúcie podliehajúce dohľadu nad obozretným podnikaním a patriace do kategórií, ktoré schválili príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP, a

iii)

OTC deriváty podliehajú dennému spoľahlivému a overiteľnému oceneniu a môžu sa kedykoľvek predať, likvidovať alebo vyrovnať protiobchodom za svoju plnú cenu na základe podnetu PKIPCP, alebo

h)

iných nástrojov peňažného trhu než sú tie, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu a ktoré patria do článku 2 ods. 1 písm. o), ak emisia alebo emitent takýchto nástrojov je sám regulovaný na účely ochrany investorov a úspor za predpokladu, že ich:

i)

vydal alebo sa za ne zaručil ústredný, regionálny alebo miestny orgán alebo centrálna banka členského štátu, Európska centrálna banka, Spoločenstvo alebo Európska investičná banka, tretia krajina alebo v prípade spolkového štátu jeden z členov tvoriacich federáciu, alebo organizácia medzinárodného práva verejného, ktorej členom je jeden alebo viac členských štátov;

ii)

vydal subjekt, ktorého všetky cenné papiere sa obchodujú na regulovaných trhoch uvedených v písmenách a), b) alebo c);

iii)

vydala alebo sa za ne zaručila inštitúcia podliehajúca dohľadu nad obozretným podnikaním v súlade s kritériami definovanými právom Spoločenstva alebo inštitúcia, ktorá podlieha a dodržiava pravidlá obozretného podnikania, ktoré príslušné orgány považujú prinajmenšom za také prísne ako tie, ktoré sú stanovené v práve Spoločenstva, alebo

iv)

vydali ostatné osoby patriace do kategórií schválených príslušnými orgánmi domovského členského štátu PKIPCP za predpokladu, že investovanie do takýchto nástrojov podlieha rovnakej ochrane investorov, ako je stanovené v bodoch i), ii) alebo iii), a za predpokladu, že emitentom je spoločnosť, ktorej základné imanie a rezervy činia aspoň 10 000 000 EUR a ktorá predkladá a uverejňuje svoje ročné účtovné závierky v súlade so štvrtou smernicou Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúcou z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (14), je subjektom, ktorý v rámci skupiny spoločností, ktorá zahŕňa jednu alebo viac spoločností kótovaných na burze, je určený na financovanie skupiny alebo je subjektom, ktorý financuje zabezpečenie záväzkov cennými papiermi využitím bankovej likvidity.

2.   PKIPCP však:

a)

nesmie investovať viac než 10 % svojho osobitného majetku do iných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, než sú uvedené v odseku 1, alebo

b)

nesmie nadobúdať drahé kovy ani osvedčenia, ktoré ich zastupujú.

PKIPCP môžu mať doplnkové likvidné prostriedky.

3.   Investičná spoločnosť môže nadobúdať hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, ktorý je nevyhnutný na prevádzkovanie jej činnosti.

Článok 51

1.   Správcovská spoločnosť alebo investičný fond využívajú postup riadenia rizík, ktorý umožňuje kedykoľvek monitorovať a merať riziko pozícií a ich prínos k celkovému rizikovému profilu portfólia.

Používajú postupy na presné a nezávislé ohodnotenie ceny OTC derivátov.

Pravidelne oznamujú príslušným orgánom svojho domovského členského štátu typy derivátov, riziká a kvantitatívne limity a metódy, zvolené na účely odhadu rizík spojených s transakciami v derivátoch nástrojov ohľadne každého riadeného PKIPCP.

2.   Členské štáty môžu povoliť, aby PKIPCP používal techniky a nástroje súvisiace s prevoditeľnými cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu za podmienok a v rámci limitov, ktoré stanovia za predpokladu, že tieto techniky a nástroje sa používajú pre účely účinného riadenia portfólia.

Ak sa tieto operácie týkajú používania derivátov, tieto podmienky a limity musia byť v súlade s ustanoveniami stanoveným v tejto smernici.

Za žiadnych okolností nesmú tieto operácie viesť k tomu, že sa PKIPCP odkloní od svojich investičných cieľov, ako sú stanovené v zmluvných podmienkach, stanovách alebo prospekte PKIPCP.

3.   PKIPCP zabezpečí, že jeho celkové vystavenie sa riziku súvisiace s derivátmi nepresiahne celkovú čistú hodnotu jeho portfólia.

Pri výpočte vystavenia sa riziku sa berie do úvahy aktuálna hodnota podkladových aktív, riziko protistrany, budúce pohyby na trhu a čas, ktorý je k dispozícii na likvidáciu pozícii. Toto platí aj pre tretí a štvrtý pododsek.

PKIPCP môže investovať ako súčasť svojej investičnej politiky a v rámci limitov stanovených v článku 52 ods. 5 do derivátov finančných nástrojov za predpokladu, že angažovanosť vo vzťahu k podkladovým aktívam spolu nepresiahne limity na investovanie stanovené v článku 52. Členské štáty môžu stanoviť, že ak PKIPCP investuje do derivátov finančných nástrojov založených na indexoch, tieto investície sa nemusia spájať na účely limitov ustanovených v článku 52.

Ak prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu zahŕňajú derivát, tento derivát sa berie do úvahy pri dodržiavaní požiadaviek tohto článku.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 116, Komisia do 1. júla 2010 prijme vykonávacie opatrenia, v ktorých uvedie:

a)

kritériá posúdenia primeranosti postupu riadenia rizika, ktorý uplatňuje správcovská spoločnosť v súlade s odsekom 1 prvým pododsekom;

b)

podrobné pravidlá presného a nezávislého ocenenia derivátov OTC a

c)

podrobné pravidlá týkajúce sa obsahu a postupu oznamovania informácií uvedených v odseku 1 treťom pododseku príslušným orgánom domovského členského štátu správcovskej spoločnosti.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 112 ods. 2.

Článok 52

1.   PKIPCP nesmie investovať viac ako:

a)

5 % svojich aktív do prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných tou istou osobou alebo

b)

20 % svojich aktív do vkladov v tej istej inštitúcii.

Vystavenie sa riziku voči protistrane PKIPCP pri transakcii s OTC derivátmi nesmie prekročiť:

a)

10 % jeho aktív, ak je zmluvnou stranou úverová inštitúcia uvádzaná v článku 50 ods. 1 písm. f), alebo

b)

5 % jeho aktív v ostatných prípadoch.

2.   Členské štáty môžu zvýšiť 5 % limit stanovený v odseku 1 prvom pododseku najviac na 10 %. Ak ho zvýšia, celková hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ktoré má PKIPCP v emitentoch, do ktorých investoval viac než 5 % svojich aktív, nesmie presiahnuť 40 % hodnoty jeho aktív. Toto obmedzenie neplatí pre vklady a transakcie s OTC derivátmi s finančnými inštitúciami, ktoré podliehajú dohľadu nad obozretným podnikaním.

Napriek jednotlivým limitom stanoveným v odseku 1, PKIPCP nesmie spájať žiadne z týchto operácií, v dôsledku ktorých by investoval viac ako 20 % svojich aktív do toho istého subjektu:

a)

investície do prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu emitovaných týmto subjektom;

b)

vklady u tohto subjektu alebo

c)

vystavenia sa rizikám vyplývajúcim z transakcií s OTC dohodnutými s týmto subjektom.

3.   Členský štát môže zvýšiť 5 % limit stanovený v odseku 1 prvom pododseku najviac na 35 %, ak prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu emituje alebo za ne ručí členský štát, jeho miestne orgány, tretia krajina alebo verejná medzinárodná inštitúcia, ktorých členom je jeden alebo viaceré členské štáty.

4.   Členské štáty môžu zvýšiť 5 % limit stanovený v odseku 1 prvom pododseku najviac na 25 % v prípade, ak dlhopisy emituje úverová inštitúcia, ktorá má svoje sídlo v členskom štáte a zo zákona podlieha osobitnému verejnému dohľadu určenému na ochranu držiteľov dlhopisov. Najmä sumy získané z vydania týchto dlhopisov sa investujú v súlade so zákonom do aktív, ktoré počas celého obdobia platnosti dlhopisov dokážu kryť nároky vyplývajúce z týchto dlhopisov a ktoré v prípade zlyhania emitenta by sa prednostne použili na nahradenie istiny a ako platba vzniknutého úroku.

Ak PKIPCP investuje viac než 5 % svojich aktív do dlhopisov uvedených v prvom pododseku a emitovaných jedným emitentom, celková hodnota týchto investícií neprekročí 80 % hodnoty aktív PKIPCP.

Členské štáty zašlú Komisii zoznam kategórií dlhopisov uvedených v prvom pododseku spolu s kategóriami oprávnených emitentov v súlade so zákonmi a systémami dohľadu spomenutými v tomto pododseku na vydávanie dlhopisov vyhovujúcich vyššie kritériám stanoveným v tomto článku. K týmto zoznamom musí byť pripojené oznámenie bližšie uvádzajúce charakter ponúkaných záruk. Komisia bezodkladne odovzdá túto informáciu ostatným členským štátom spolu so všetkými pripomienkami, ktoré považuje za vhodné, a sprístupní tieto informácie pre verejnosť. Tieto informácie môžu podliehať výmene názorov v rámci Výboru európskych regulátorov cenných papierov uvedenému v článku 112 ods. 1.

5.   Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu uvedené v odsekoch 3 a 4 sa neberú do úvahy s cieľom uplatňovania limitu 40 % uvedeného v odseku 2.

Limity stanovené v odsekoch 1 až 4 sa nesmú spájať a teda investície do prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných tou istou osobou alebo do vkladov alebo derivátov spojených s touto osobou uskutočnené v súlade s odsekmi 1 až 4 nesmú presiahnuť spolu 35 % aktív PKIPCP.

Spoločnosti, ktoré sú zahrnuté v tej istej skupine na účely zostavovania konsolidovaných účtovných závierok, ako je definované v smernici 83/349/EHS alebo v súlade s uznávanými medzinárodnými účtovnými pravidlami, sa považujú za jednu osobu na účely výpočtu limitov uvedených v tomto článku.

Členské štáty môžu povoliť kumulatívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v rámci jednej skupiny do výšky 20 %.

Článok 53

1.   Bez toho, aby boli dotknuté limity stanovené v článku 56, členské štáty môžu zvýšiť limity stanovené v článku 52 najviac na 20 % pre investície do akcií alebo dlhových cenných papierov vydaných tou istou osobou, ak podľa stanov alebo zmluvných podmienok cieľom investičnej politiky PKIPCP je kopírovať zloženie určitého indexu akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré sú uznané príslušnými orgánmi na základe toho, že:

a)

jeho zloženie je dostatočne diverzifikované;

b)

index predstavuje primeraný základ pre trh, na ktorý sa odvoláva, a

c)

je uverejňovaný vhodným spôsobom.

2.   Členské štáty môžu zvýšiť limit stanovený v odseku 1 najviac na 35 %, ak je toto odôvodnené výnimočnými podmienkami na trhoch, najmä na regulovaných trhoch, kde vysoko prevažujú určité prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu. Investovanie do výšky tohto limitu je povolené len pre jedného emitenta.

Článok 54

1.   Bez ohľadu na ustanovenia článku 52 môžu členské štáty povoliť PKIPCP, aby investovali v súlade so zásadou rozloženia rizika až 100 % svojho osobitného majetku do rôznych emisií prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ktoré vydáva alebo garantuje členský štát, jeden alebo viac jeho orgánov miestnej správy, tretia krajina alebo medzinárodné organizácie verejnoprávneho charakteru, ktorých členom je jeden alebo viac členských štátov.

Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP povolia takúto odchýlku iba vtedy, ak predpokladajú, že podielnici v PKIPCP majú zabezpečenú rovnakú ochranu ako podielnici v PKIPCP v súlade s obmedzeniami stanovenými v článku 52.

Takéto PKIPCP držia cenné papiere, ktoré boli vydané najmenej šiestimi emitentmi, pričom cenné papiere z jednej emisie toho istého emitenta nepresiahnu 30 % celkových aktív.

2.   PKIPCP uvedené v odseku 1 výslovne uvedú v zmluvných podmienkach fondu alebo stanovách investičnej spoločnosti členské štáty, orgány miestnej správy alebo medzinárodné organizácie verejnoprávneho charakteru, do cenných papierov ktorých investujú viac než 35 % svojho osobitného majetku a ktoré sami vydávajú alebo garantujú.

Zmluvné podmienky a stanovy schvália príslušné orgány.

3.   Každý PKIPCP uvedený v odseku 1 toto oprávnenie zreteľne vyznačí vo svojich prospektoch a marketingových oznámeniach a uvedie členské štáty, orgány miestnej správy alebo medzinárodné organizácie verejnoprávneho charakteru, do cenných papierov ktorých zamýšľa investovať alebo investoval viac než 35 % svojho osobitného majetku.

Článok 55

1.   PKIPCP môže nadobúdať akcie PKIPCP alebo iných podnikov kolektívneho investovania uvedených v článku 50 ods. 1 písm. e) za predpokladu, že najviac 10 % jeho aktív sa investuje do akcií jedného PKIPCP alebo iného podniku kolektívneho investovania. Členské štáty môžu zvýšiť limit najviac na 20 %.

2.   Investície urobené do podielových listov iných podnikov kolektívneho investovania než je PKIPCP nesmú spolu presiahnuť 30 % aktív PKIPCP.

Členské štáty môžu v prípade, ak PKIPCP získal podielové listy PKIPCP alebo podnikov kolektívneho investovania, stanoviť, že aktíva jednotlivých PKIPCP alebo iných podnikov kolektívneho investovania sa nemusia spájať na účely limitov stanovených v článku 52.

3.   Ak PKIPCP investuje do podielových listov ostatných PKIPCP alebo podnikov kolektívneho investovania, ktoré priamo riadi alebo na základe poverenia tá istá správcovská spoločnosť alebo iná spoločnosť, s ktorou je správcovská spoločnosť prepojená spoločným riadením alebo kontrolou alebo podstatným priamym alebo nepriamym podielom, táto správcovská spoločnosť alebo iná spoločnosť nesmie za upisovanie ani za vyplatenie účtovať poplatky na úkor investícií PKIPCP do podielových listov týchto druhých PKIPCP alebo podnikov kolektívneho investovania.

PKIPCP, ktorý investuje podstatnú časť svojich aktív do iného PKIPCP alebo do podnikov kolektívneho investovania, musí uviesť vo svojom prospekte maximálnu úroveň poplatkov za správu, ktoré sa môžu účtovať PKIPCP samotnému aj ostatným PKIPCP alebo podnikov kolektívneho investovania, v ktorých zamýšľa investovať. Vo svojej výročnej správe uvedie maximálny podiel poplatkov za správu účtovaných samotnému PKIPCP a inému PKIPCP alebo podnikom kolektívneho investovania, do ktorých investuje.

Článok 56

1.   Investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť konajúca za všetky podielové fondy, ktoré spravuje a na ktorú sa vzťahuje táto smernica, nenadobudne akékoľvek podiely viazané na taký podiel akcií s hlasovacími právami, ktorý by umožňoval vykonávať významný vplyv na riadenie emitujúceho orgánu.

Behom ďalšej koordinácie členské štáty vezmú do úvahy existujúce pravidlá vymedzujúce zásady stanovené v prvom pododseku v práve ostatných členských štátov.

2.   PKIPCP nemôžu nadobudnúť viac než:

a)

10 % akcií bez hlasovacieho práva toho istého emitenta;

b)

10 % dlhopisov toho istého emitenta;

c)

25 % podielových listov každého jednotlivého PKIPCP alebo iného podniku kolektívneho investovania v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) a b) alebo

d)

10 % nástrojov peňažného trhu jednotlivého emitenta.

Limitom stanoveným v písmenách b), c) a d) sa nemusí venovať pozornosť v čase nadobudnutia, ak sa v tom čase nedá vypočítať hrubý objem dlhových cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu alebo čistý objem cenných papierov v emisii.

3.   Členský štát nemusí uplatniť odseky 1 a 2 na:

a)

prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, ktoré vydávajú alebo garantujú niektoré členské štáty alebo orgány jeho miestnej správy;

b)

prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, ktoré vydávajú alebo garantujú tretie krajiny;

c)

prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, ktoré vydávajú medzinárodná organizácia verejnoprávneho charakteru, ktorých členom je členský štát alebo viac členských štátov;

d)

akcie, ktoré tvoria podiel PKIPCP na základnom imaní spoločnosti tretej krajiny, ktorá investovala svoj majetok najmä do cenných papierov emitentov, ktorí majú sídlo na území tejto krajiny, ak podľa práva tejto krajiny predstavuje táto účasť pre PKIPCP jedinú možnosť investovať do cenných papierov emitentov tejto krajiny, alebo

e)

akcie, ktoré má investičná spoločnosť alebo investičné spoločnosti na základnom imaní dcérskych spoločností podnikajúcich len v oblasti riadenia, poradenstva alebo marketingu v krajine, kde je usadená dcérska spoločnosť, s ohľadom na odkúpenie akcií na požiadanie držiteľa akcií výhradne v jeho alebo ich mene.

Výnimka uvedená v prvom pododseku písm. d) tohto odseku však platí len za predpokladu, že spoločnosť tretej krajiny bude vo svojej investičnej politike rešpektovať limity uvedené v článkoch 52 a 55 a odsekoch 1 a 2 tohto článku. Ak budú prekročené limity uvedené v článkoch 52 a 55, použije sa primerane článok 57

Článok 57

1.   PKIPCP nemusia dodržiavať limity stanovené v tejto kapitole, ak uplatňujú upisovacie práva spojené s prevoditeľnými cennými papiermi alebo nástrojmi peňažného trhu, ktoré tvoria časť ich aktív.

Pri zabezpečovaní dodržiavania zásady rozloženia rizika členské štáty môžu umožniť nedávno povoleným PKIPCP odchýliť sa z článkov 52 až 55 po dobu šiestich mesiacov po dátume ich povolenia.

2.   Ak sa limity uvedené v odseku 1 prekročia nezávisle od vôle PKIPCP alebo v dôsledku využitia práva na upísanie nových cenných papierov, mal by sa PKIPCP snažiť pri svojich nákupoch ako o prioritný cieľ dosiahnuť nápravu tejto situácie s ohľadom na záujmy ich podielnikov.

KAPITOLA VIII

ŠTRUKTÚRY HLAVNÁ-ZBERNÁ

ODDIEL 1

Rozsah pôsobnosti a schválenie

Článok 58

1.   Zberný PKIPCP je PKIPCP alebo jeho podfond, ktorý má odchylne od článku 1 ods. 2 písm. a), článkov 50, 52 a 55 a článku 56 ods. 2 písm. c) oprávnenie investovať aspoň 85 % svojich aktív do podielových listov iného PKIPCP alebo jeho podfondu („hlavného PKIPCP“).

2.   Zberný PKIPCP môže mať až 15 % svojich akcií v jednom alebo viacerých z týchto prostriedkov:

a)

doplnkových likvidných aktívach v súlade s článkom 50 ods. 2 druhým pododsekom;

b)

derivátoch finančných nástrojov, ktoré sa môžu použiť iba na účely zabezpečenia proti riziku, v súlade s článkom 50 ods. 1 písm. g) a článkom 51 ods. 2 a 3;

c)

hnuteľnom a nehnuteľnom majetku, ktorý je nevyhnutný na priame prevádzkovanie činnosti, ak je zberným PKIPCP investičná spoločnosť.

Na účely súladu s článkom 51 ods. 3 zberný PKIPCP vypočíta svoje celkové riziko súvisiace s derivátmi finančných nástrojov kombináciou svojho vlastného priameho rizika podľa prvého pododseku písm. b):

a)

so skutočným rizikom derivátov finančných nástrojov hlavného PKIPCP v pomere k investíciám zberného PKIPCP do hlavného PKIPCP alebo

b)

s prípadným maximálnym celkovým vystavením sa riziku derivátov finančných nástrojov hlavného PKIPCP uvedeným v štatúte alebo zakladajúcich podmienkach fondu v pomere k investíciám zberného PKIPCP do hlavného PKIPCP.

3.   Hlavný PKIPCP je PKIPCP alebo jeho podfond, ktorý:

a)

má medzi svojimi podielnikmi aspoň jeden zberný PKIPCP;

b)

nie je sám zberný PKIPCP a

c)

nedrží podielové listy žiadneho zberného PKIPCP.

4.   Pre hlavný PKIPCP sa uplatňujú tieto odchýlky:

a)

ak hlavný PKIPCP má ako podielnikov aspoň dva zberné PKIPCP, neuplatňuje sa článok 1 ods. 2 písm. a), ani článok 3 písm. b), pričom hlavný PKIPCP má možnosť zvýšiť alebo nezvýšiť základné imanie od ostatných investorov;

b)

ak hlavný PKIPCP nezvyšuje imanie z prostriedkov verejnosti v inom členskom štáte, než v ktorom je usadený, ale má iba jeden alebo viac zberných PKIPCP v tomto členskom štáte, neuplatňuje sa kapitola XI, ani článok 108 ods. 1 druhý pododsek.

Článok 59

1.   Členské štáty zabezpečia, aby investície zberného PKIPCP do daného hlavného PKIPCP, ktoré presahujú limit platný podľa článku 55 ods. 1 pre investície do iných PKIPCP, podliehali predchádzajúcemu schváleniu príslušnými orgánmi domovského členského štátu zberného PKIPCP.

2.   Zberný PKIPCP bude informovaný o tom, či príslušné orgány schválili investície zberného PKIPCP do hlavného PKIPCP alebo nie, do 15 pracovných dní od predloženia úplného spisu.

3.   Príslušné orgány domovského členského štátu zberného PKIPCP udelia povolenie, ak zberný PKIPCP, jeho depozitár a jeho audítor, ako aj hlavný PKIPCP spĺňajú všetky požiadavky ustanovené v tejto kapitole. Na také účely zberný PKIPCP poskytne príslušným orgánom svojho domovského členského štátu tieto dokumenty:

a)

zmluvné podmienky alebo stanovy zberného PKIPCP a hlavného PKIPCP;

b)

prospekty a kľúčové informácie pre investorov podľa článku 78 za zberný a hlavný PKIPCP;

c)

dohodu medzi zberným a hlavným PKIPCP alebo interné pravidlá uvádzania na trh podľa článku 60 ods. 1;

d)

prípadne informácie, ktoré sa majú poskytnúť podielnikom podľa článku 64 ods. 1;

e)

ak majú hlavný PKIPCP a zberný PKIPCP rôznych depozitárov, dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií podľa článku 61 ods. 1 medzi ich príslušnými depozitármi, a

f)

ak majú hlavný PKIPCP a zberný PKIPCP rôznych audítorov, dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií podľa článku 62 ods. 1 medzi ich príslušnými audítormi.

Ak je zberný PKIPCP usadený v inom členskom štáte ako je domovský členský štát hlavného PKIPCP, zberný PKIPCP poskytne tiež osvedčenie od príslušných orgánov domovského členského štátu hlavného PKIPCP, ktoré potvrdzuje, že hlavný PKIPCP je PKIPCP alebo jeho podfondom, ktorý spĺňa podmienky uvedené v článku 58 ods. 3 písm. b) a c). Zberný PKIPCP poskytne dokumenty v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov jeho domovského členského štátu alebo v jazyku schválenom príslušnými orgánmi.

ODDIEL 2

Spoločné ustanovenia pre zberný PKIPCP a hlavný PKIPCP

Článok 60

1.   Členské štáty požadujú, aby hlavný PKIPCP poskytol zbernému PKIPCP všetky dokumenty a informácie, ktoré potrebuje na splnenie požiadaviek uvedených v tejto smernici. Zberný PKIPCP na tento účel uzavrie s hlavným PKIPCP dohodu.

Kým nenadobudne účinnosť dohoda uvedená v prvom pododseku, zberný PKIPCP neinvestuje do podielových listov tohto hlavného PKIPCP viac, ako je limit stanovený v článku 55 ods. 1. Táto dohoda je k dispozícii na požiadanie a bezplatne všetkým podielnikom.

V prípade, ak sú hlavný a zberný PKIPCP riadené tou istou správcovskou spoločnosťou, dohodu môžu nahradiť interné pravidlá uvádzania na trh, ktoré zabezpečia súlad s požiadavkami v tomto odseku.

2.   Hlavný a zberný PKIPCP prijmú vhodné opatrenia na koordináciu načasovania výpočtu a zverejnenia ich čistej hodnoty aktív s cieľom zabrániť praktikám „market timing“ ich podielových listov podľa trhu a predísť tým možnosti arbitráže.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 84, ak hlavný PKIPCP z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť svojich príslušných orgánov dočasne zastaví odkúpenie, vyplatenie alebo upisovanie svojich podielových listov, každý z jeho zberných PKIPCP je takisto oprávnený v tom istom období ako hlavný PKIPCP zastaviť odkúpenie, vyplatenie alebo upisovanie svojich podielových listov bez ohľadu na podmienky ustanovené v článku 84 ods. 2.

4.   Ak sa hlavný PKIPCP likviduje, likviduje sa aj zberný PKIPCP, pokiaľ príslušné orgány jeho domovského členského štátu neschvália:

a)

investície do výšky aspoň 85 % aktív zberného PKIPCP do podielových listov iného hlavného PKIPCP alebo

b)

zmenu a doplnenie jeho zmluvných podmienok alebo stanov s cieľom umožniť, aby sa zberný PKIPCP mohol zmeniť na PKIPCP, ktorý nie je zberným PKIPCP.

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa povinnej likvidácie, likvidácia hlavného PKIPCP sa môže uskutočniť najskôr tri mesiace po tom, ako hlavný PKIPCP informoval všetkých svojich podielnikov a príslušné orgány domovského členského štátu zberného PKIPCP o záväznom rozhodnutí o likvidácii.

5.   Ak sa hlavný PKIPCP zlúči s iným PKIPCP alebo sa rozdelí na dva alebo viac PKIPCP, zberný PKIPCP sa zlikviduje, pokiaľ príslušné orgány domovského členského štátu zberného PKIPCP neudelia povolenie, aby zberný PKIPCP:

a)

aj naďalej zostal zberným PKIPCP hlavného PKIPCP alebo iného PKIPCP v dôsledku zlúčenia alebo rozdelenia hlavného PKIPCP;

b)

investoval aspoň 85 % svojich aktív do podielových listov iného hlavného PKIPCP, čo nevyplýva zo zlúčenia alebo rozdelenia, alebo

c)

zmenil svoje zmluvné podmienky alebo stanovy s cieľom zmeniť sa na PKIPCP, ktorý nie je zberným PKIPCP.

Žiadne zlúčenie alebo rozdelenie hlavného PKIPCP nenadobudne účinnosť, pokiaľ hlavný PKIPCP neposkytne všetkým svojim podielnikom a príslušným orgánom domovských členských štátov svojich zberných PKIPCP informácie uvedené v článku 43 alebo informácie s nimi porovnateľné do 60 dní pred navrhovaným termínom nadobudnutia účinnosti.

Pokiaľ príslušné orgány domovského členského štátu zberného PKIPCP neudelia schválenie podľa prvého pododseku písm. a), hlavný PKIPCP umožní zbernému PKIPCP odkúpiť alebo vyplatiť všetky podielové listy v hlavnom PKIPCP predtým, ako nadobudne účinnosť zlúčenie alebo rozdelenie hlavného PKIPCP.

6.   Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých sa bližšie uvádza:

a)

obsah dohody alebo interných pravidiel uvádzania na trh podľa odseku 1;

b)

ktoré opatrenia uvedené v odseku 2 sú primerané a

c)

postupy pre požadované schválenia podľa odsekov 4 a 5 v prípade likvidácie, zlúčenia alebo rozdelenia hlavného PKIPCP.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 112 ods. 2.

ODDIEL 3

Depozitári a audítori

Článok 61

1.   Členské štáty požadujú, aby v prípade, že hlavný a zberný PKIPCP majú rôznych depozitárov, uzavreli títo depozitári dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií s cieľom zabezpečiť plnenie povinností obidvoch depozitárov.

Zberný PKIPCP neinvestuje do podielových listov hlavného PKIPCP, pokiaľ táto dohoda nenadobudne účinnosť.

Plnenie požiadaviek uvedených v tejto kapitole depozitárom hlavného PKIPCP či depozitárom zberného PKIPCP sa nepovažuje za porušenie pravidiel obmedzujúcich zverejňovanie informácií alebo týkajúcich sa ochrany údajov, ak sú takéto pravidlá stanovené v zmluve alebo akomkoľvek zákone, inom právnom predpise alebo správnom opatrení. Z takéhoto plnenia nevyplýva pre depozitára ani osobu konajúcu v jeho mene žiadna zodpovednosť.

Členské štáty požadujú, aby zberný PKIPCP, prípadne jeho správcovská spoločnosť, boli povinné poskytnúť depozitárovi zberného PKIPCP akékoľvek informácie o hlavnom PKIPCP, ktoré depozitár zberného PKICP potrebuje na splnenie svojich povinností.

2.   Depozitár hlavného PKIPCP okamžite informuje príslušné orgány domovského štátu hlavného PKIPCP, zberného PKIPCP alebo prípadne správcovskú spoločnosť a depozitára zberného PKIPCP o akomkoľvek protiprávnom konaní, ktoré zistí v súvislosti s hlavným PKIPCP a ktoré sa považuje, že má negatívny vplyv na zberný PKIPCP.

3.   Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých sa bližšie uvádza:

a)

ktoré údaje majú byť zahrnuté v dohode podľa odseku 1 a

b)

ktoré druhy protiprávneho konania uvedené v odseku 2 sa považujú za také, ktoré majú negatívny vplyv na zberný PKIPCP.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 112 ods. 2.

Článok 62

1.   Členské štáty požadujú, aby v prípade, že hlavný a zberný PKIPCP majú rôznych audítorov, títo audítori uzavreli dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií s cieľom zabezpečiť plnenie povinností obidvoch audítorov vrátane opatrení prijatých v záujme plnenia požiadaviek odseku 2.

Zberný PKIPCP neinvestuje do podielových listov hlavného PKIPCP, pokiaľ táto dohoda nenadobudne účinnosť.

2.   Vo svojej audítorskej správe audítor zberného PKIPCP zohľadní audítorskú správu hlavného PKIPCP. Ak zberný PKIPCP a hlavný PKIPCP vedú účtovníctvo v rozdielnych účtovných rokoch, audítor hlavného PKIPCP vypracuje ad hoc správu k tomu istému dátumu, ako je dátum závierky zberného PKIPCP.

Audítor zberného PKIPCP informuje najmä o akomkoľvek protiprávnom konaní zistenom v audítorskej správe hlavného PKIPCP a o jeho vplyve na zberný PKIPCP.

3.   Plnenie požiadaviek uvedených v tejto kapitole audítorom hlavného PKIPCP či audítorom zberného PKIPCP sa nepovažuje za porušenie pravidiel obmedzujúcich zverejňovanie informácií alebo týkajúcich sa ochrany údajov, ak sú takéto pravidlá stanovené v zmluve alebo akomkoľvek zákone, inom právnom predpise alebo správnom opatrení. Z takéhoto plnenia nevyplýva pre audítora ani osobu konajúcu v jeho mene žiadna zodpovednosť.

4.   Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých sa bližšie uvádza obsah dohody podľa odseku 1 prvého pododseku.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 112 ods. 2.

ODDIEL 4

Povinné informácie a marketingové oznámenia zberného PKIPCP

Článok 63

1.   Členské štáty požadujú, aby prospekt zberného PKIPCP okrem informácií poskytnutých vo vzore A prílohy I obsahoval aj tieto informácie:

a)

vyhlásenie, že zberný PKIPCP je zberný fond určitého hlavného PKIPCP a ako taký nepretržite investuje 85 % alebo viac svojich aktív do podielových listov tohto hlavného PKIPCP;

b)

o investičných cieľoch a politike vrátane rizikového profilu a toho, či sa výsledky zberného PKIPCP a hlavného PKIPCP zhodujú alebo do akej miery a z akých dôvodov sa odlišujú, ako aj opisu investícií realizovaných v súlade s článkom 58 ods. 2;

c)

stručný opis hlavného PKIPCP, jeho organizácie, investičného cieľa a politiky vrátane rizikového profilu a informácie o tom, ako je možné získať prospekt hlavného PKIPCP;

d)

zhrnutie dohody uzavretej medzi zberným PKIPCP a hlavným PKIPCP alebo interných pravidiel uvádzania na trh podľa článku 60 ods. 1;

e)

ako podielnici môžu získať ďalšie informácie o hlavnom PKIPCP a dohode uzavretej medzi zberným PKIPCP a hlavným PKIPCP na základe článku 60 ods. 1;

f)

opis každej odmeny a náhrady výdavkov splatných zo strany zberného PKIPCP na základe jeho investovania do podielových listov hlavného PKIPCP, ako aj celkové náklady zberného PKIPCP a hlavného PKIPCP a

g)

opis daňových dôsledkov na zberný PKIPCP, ak investujú do hlavného PKIPCP.

2.   Okrem informácií poskytnutých vo vzore B prílohy I výročná správa zberného PKIPCP obsahuje aj výkaz celkových nákladov zberného PKIPCP a hlavného PKIPCP.

Výročná a polročná správa zberného PKIPCP uvádza informáciu o tom, ako je možné získať výročnú a polročnú správu hlavného PKIPCP.

3.   Okrem požiadaviek ustanovených v článkoch 74 a 82 zberný PKIPCP pošle príslušným orgánom svojho domovského členského štátu prospekt, kľúčové informácie pre investora podľa článku 78 a všetky ich zmeny a doplnenia, ako aj výročnú a polročnú správu hlavného PKIPCP.

4.   Zberný PKIPCP zverejní v každom príslušnom marketingovom oznámení, že nepretržite investuje 85 % alebo viac svojich aktív do podielových listov tohto hlavného PKIPCP.

5.   Zberný PKIPCP dodá investorom na požiadanie a bezplatne prospekt, výročnú a polročnú správu hlavného PKIPCP v papierovej kópii.

ODDIEL 5

Premena existujúcich PKIPCP na zberné PKIPCP a zmena hlavných PKIPCP

Článok 64

1.   Členské štáty požadujú, aby zberný PKIPCP, ktorý už vykonáva činnosti ako PKIPCP, prípadne aj ako zberný PKIPCP iného hlavného PKIPCP, poskytol všetkým svojim podielnikom tieto informácie:

a)

vyhlásenie, že príslušné orgány domovského členského štátu zberného PKIPCP schválili investície zberného PKIPCP do podielových listov tohto hlavného PKIPCP;

b)

kľúčové informácie pre investorov podľa článku 78 týkajúce sa zberného a hlavného PKIPCP;

c)

dátum, od ktorého má zberný PKIPCP začať investovať do hlavného PKIPCP alebo, ak už doň investoval, dátum, ku ktorému jeho investícia presiahne limit platný podľa článku 55 ods. 1, a

d)

vyhlásenie, že podielnici majú právo požiadať do 30 dní o odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov bez akýchkoľvek iných poplatkov okrem tých, ktoré si PKIPCP ponecháva na pokrytie poklesu investícií; toto právo nadobudne účinnosť od okamihu, keď zberný PKIPCP poskytne informácie uvedené v tomto odseku.

Tieto informácie sa poskytnú najneskôr 30 dní pred dátumom uvedeným v prvom pododseku písm. c).

2.   V prípade, že zberný PKIPCP bol v súlade s článkom 93 oznámený, informácie uvedené v odseku 1 sa poskytnú v úradnom jazyku alebo jednom z úradných jazykov hostiteľského členského štátu zberného PKIPCP alebo v jazyku schválenom jeho príslušnými orgánmi. Zberný PKIPCP je zodpovedný za vyhotovenie prekladu. Preklad musí zodpovedať originálu.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby zberný PKIPCP neinvestoval do podielových listov daného hlavného PKIPCP viac, ako je limit uplatniteľný podľa článku 55 ods. 1 pred tým, než uplynie 30-dňová lehota podľa odseku 1 druhého pododseku.

4.   Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých sa bližšie uvádza:

a)

formát a spôsob poskytovania informácií podľa odseku 1 alebo

b)

v prípade, že zberný PKIPCP prevedie všetky svoje aktíva alebo ich časť na hlavný PKIPCP ako výmenu za podielové listy, postup oceňovania a auditu takéhoto vecného vkladu a úloha depozitára zberného PKIPCP v tomto procese.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 112 ods. 2.

ODDIEL 6

Povinnosti a príslušné orgány

Článok 65

1.   Zberný PKIPCP účinne monitoruje činnosť hlavného PKIPCP. Pri plnení tohto záväzku sa zberný PKIPCP môže spoliehať na informácie a dokumenty doručené od hlavného PKIPCP alebo prípadne od jeho správcovskej spoločnosti, depozitára a audítora, pokiaľ nie je dôvod pochybovať o presnosti týchto informácií.

2.   Distribučný poplatok, provízia alebo iná peňažná odmena, ktorú v súvislosti s investovaním do podielových listov hlavného PKIPCP prijme zberný PKIPCP, jeho správcovská spoločnosť alebo akákoľvek osoba konajúca v mene zberného PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti zberného PKIPCP, sa vloží do aktív zberného PKIPCP.

Článok 66

1.   Hlavný PKIPCP okamžite informuje príslušné orgány svojho domovského členského štátu o totožnosti každého zberného PKIPCP, ktorý investuje do jeho podielových listov. Ak sú hlavný PKIPCP a zberný PKIPCP usadené v rôznych členských štátoch, príslušné orgány domovského členského štátu hlavného PKIPCP okamžite informujú o takejto investícii domovský členský štát zberného PKIPCP.

2.   Hlavný PKIPCP si za investície zberného PKIPCP do jeho podielových listov ani za ich odpredaj neúčtuje poplatky za upisovanie alebo vyplatenie.

3.   Hlavný PKIPCP zabezpečí, aby všetky informácie, ktoré sa požadujú v súlade s touto smernicou, iného práva Spoločenstva, platného vnútroštátneho práva, zmluvných podmienok alebo stanov investičnej spoločnosti, boli včas k dispozícii zbernému PKIPCP alebo prípadne jeho správcovskej spoločnosti a príslušným orgánom, depozitárovi a audítorovi zberného PKIPCP.

Článok 67

1.   Ak sú hlavný PKIPCP a zberný PKIPCP usadené v tom istom členskom štáte, príslušné orgány okamžite informujú zberný PKIPCP o každom rozhodnutí, opatrení, zistení nesúladu s podmienkami tejto kapitoly alebo o akýchkoľvek informáciách oznámených na základe článku 106 ods. 1 týkajúcich sa hlavného PKIPCP alebo prípadne jeho správcovskej spoločnosti, depozitára alebo audítora.

2.   Ak sú hlavný PKIPCP a zberný PKIPCP usadené v rôznych členských štátoch, príslušné orgány domovského členského štátu hlavného PKIPCP okamžite oznámia každé rozhodnutie, opatrenie, zistenie nesúladu s podmienkami tejto kapitoly alebo informácie oznámené na základe článku 106 ods. 1 týkajúce sa hlavného PKIPCP alebo jeho správcovskej spoločnosti, depozitára alebo audítora príslušným orgánom domovského členského štátu zberného PKIPCP. Tieto orgány potom okamžite informujú zberný PKIPCP.

KAPITOLA IX

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA INFORMÁCIÍ POSKYTOVANÝCH INVESTOROM

ODDIEL 1

Uverejňovanie prospektov a pravidelných správ

Článok 68

1.   Investičná spoločnosť a správcovská spoločnosť za každý podielový fond, ktorý spravuje, uverejňuje tieto informácie:

a)

prospekt;

b)

výročnú správu za každý finančný rok a

c)

polročnú správu zahŕňajúcu prvých šesť mesiacov finančného roka.

2.   Výročná správa a polročná správa sa uverejňuje v nižšie uvedených lehotách, ktoré začínajú plynúť od konca obdobia, za ktoré sa podávajú:

a)

do štyroch mesiacov, ak ide o výročnú správu, alebo

b)

do dvoch mesiacov, ak ide o polročnú správu.

Článok 69

1.   Prospekt obsahuje informácie potrebné na to, aby si investori dokázali utvoriť informovaný úsudok o navrhovanej investícii, najmä o rizikách s tým súvisiacich.

Prospekt obsahuje, nezávisle od nástrojov, do ktorých sa investuje, jasné a ľahko pochopiteľné vysvetlenie rizikového profilu fondu.

2.   Prospekt musí obsahovať aspoň informácie stanovené v zozname A prílohy I, pokiaľ sa táto informácia už neuvádza v zmluvných podmienkach fondu alebo stanovách investičnej spoločnosti priložených k prospektu v súlade s článkom 71 ods. 1.

3.   Výročná správa obsahuje súvahu alebo výkaz aktív a pasív, podrobný výkaz príjmov a výdavkov za finančný rok, správu o činnostiach v rámci finančného roka a ostatné informácie uvedené v zozname B prílohy I, ako aj všetky významné informácie, ktoré umožnia investorom utvoriť si informovaný úsudok o vývoji činností PKIPCP a jeho výsledkoch.

4.   Polročná správa obsahuje aspoň informácie uvedené v oddieloch I až IV zoznamu B prílohy I. Ak PKIPCP zaplatil alebo navrhuje zaplatiť predbežnú dividendu, čísla musia udávať výsledky po zdanení pre daný polrok a zaplatenú alebo navrhovanú predbežnú dividendu.

Článok 70

1.   V prospekte sa uvedie, v ktorých kategóriách aktív má PKIPCP povolené investovať. Uvedie sa, či transakcie do derivátov finančných nástrojov sú povolené, v takom prípade obsahuje výrazné prehlásenie uvádzajúce, či sa tieto operácie môžu vykonávať s cieľom zabezpečenia alebo s cieľom napĺňania investičných cieľov, a možný dôsledok využívania derivátov finančných nástrojov na rizikový profil.

2.   Ak PKIPCP hlavne investuje do niektorej kategórie aktív definovaných v článku 50, inej než sú prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu alebo ak PKIPCP opakuje index akcií alebo dlhových cenných papierov v súlade s článkom 53, jeho prospekt, a ak je to potrebné, marketingové oznámenia uvádzajú výrazné prehlásenie upriamujúce pozornosť na investičnú politiku.

3.   Ak je hodnota čistých aktív PKIPCP pravdepodobne vysoko nestála vďaka zloženiu svojho portfólia alebo možným používaným technikám riadenia portfólia, jeho prospekt, a ak je to potrebné, marketingové oznámenia obsahujú výrazné vyhlásenie pútajúce pozornosť na túto charakteristiku.

4.   Na požiadanie investora poskytne správcovská spoločnosť aj doplňujúce informácie, ktoré sa vzťahujú na kvantitatívne limity, ktoré sa uplatňujú pri riadení rizík PKIPCP, so zvolenými metódami pre tento cieľ a s posledným vývojom hlavných rizík a výnosov kategórií nástrojov.

Článok 71

1.   Zmluvné podmienky fondu alebo stanovy investičnej spoločnosti tvoria neoddeliteľnú súčasť prospektu a sú k nemu priložené.

2.   Dokumenty uvedené v odseku 1 však nemusia byť priložené k úplnému prospektu za predpokladu, že investor je informovaný, že na požiadanie sa mu tieto dokumenty zašlú, alebo je informovaný o mieste v každom členskom štáte, v ktorom sa s podielovými listami obchoduje, kde môže do nich nahliadnuť.

Článok 72

Podstatné náležitosti prospektu sa aktualizujú.

Článok 73

Účtovné informácie uvádzané vo výročnej správe preverí jedna alebo viaceré osoby, ktoré sú na základe zákona oprávnené vykonávať audit podľa smernice 2006/43/ES. Správa audítora vrátane všetkých ohodnotení sa reprodukuje v úplnom znení vo výročnej správe.

Článok 74

PKIPCP zašlú príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP svoj prospekt a akékoľvek dodatky k nemu, ako aj svoje výročné a polročné správy. PKIPCP poskytne tieto dokumenty na požiadanie príslušným orgánom domovského členského štátu správcovskej spoločnosti.

Článok 75

1.   Prospekt a posledná zverejnená výročná a polročná správa sa na požiadanie bezplatne poskytnú investorom.

2.   Prospekt sa môže poskytnúť na trvalom médiu alebo prostredníctvom internetovej stránky. Na požiadanie sa investorom poskytne bezplatne jeho papierová kópia.

3.   Výročná a polročná správa sa sprístupní investorom spôsobom, ktorý sa bližšie uvádza v prospekte a kľúčových informáciách pre investorov v zmysle článku 78. Na požiadanie s investorom poskytne bezplatne papierová kópia výročnej a polročnej správy.

4.   Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých sa vymedzujú osobitné podmienky, ktoré je potrebné splniť pri poskytovaní prospektu na trvalom médiu inom ako papier alebo prostredníctvom internetovej stránky, ktorá nepredstavuje trvalé médium.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 112 ods. 2.

ODDIEL 2

Uverejňovanie ďalších informácií

Článok 76

PKIPCP uverejňujú emisný kurz, predajnú cenu, nákupnú cenu a výplatnú cenu svojich podielových listov vždy, keď sa vydávajú, odkupujú alebo vyplácajú, a to minimálne dvakrát za mesiac.

Príslušné orgány však môžu PKIPCP povoliť, aby tieto údaje uverejňovali raz za mesiac, ak to nepoškodí záujmy podielnikov.

Článok 77

Všetky marketingové oznámenia pre investorov sú jednoznačne identifikovateľné. Musia byť korektné, jasné a nezavádzajúce. Najmä akékoľvek marketingové oznámenia obsahujúce výzvu na kúpu podielových listov PKIPCP, ktoré obsahujú konkrétne informácie o PKIPCP, nesmú obsahovať vyjadrenie, ktoré je v rozpore s informáciami uvedenými v prospekte a s kľúčovými informáciami pre investorov v zmysle článku 78 alebo znižuje ich význam. Uvádza sa v nich, že prospekt existuje a že kľúčové informácie pre investorov uvedené v článku 78 sú k dispozícii. Takisto bližšie uvádzajú, kde a v ktorom jazyku môžu investori alebo potenciálni investori takéto informácie alebo dokumenty získať alebo ako k nim môžu získať prístup.

ODDIEL 3

Kľúčové informácie pre investorov

Článok 78

1.   Členské štáty požadujú, aby investičná spoločnosť a za každý podielový fond, ktorý spravuje, aj správcovská spoločnosť vypracovali krátky dokument s kľúčovými informáciami pre investorov. Uvedený dokument sa v tejto smernici označuje ako „kľúčové informácie pre investorov“. Slová „kľúčové informácie pre investorov“ musia byť v tomto dokumente jasne uvedené v jednom z jazykov uvedených v článku 94 ods. 1 písm. b).

2.   Kľúčové informácie pre investorov obsahujú príslušné informácie o základných charakteristikách príslušného PKIPCP, ktoré sa majú poskytnúť investorom tak, aby mohli správne pochopiť povahu a riziká ponúkaného investičného produktu a na základe informácií potom prijať investičné rozhodnutia.

3.   Kľúčové informácie pre investorov poskytujú informácie o týchto základných prvkoch týkajúcich sa príslušného PKIPCP:

a)

identifikačné údaje PKIPCP;

b)

krátky opis jeho investičných cieľov a investičnej politiky;

c)

prehľad doterajších výsledkov, prípadne scenáre výkonnosti;

d)

náklady a súvisiace poplatky a

e)

profil z hľadiska rizika/výnosnosti investícií vrátane vhodného usmernenia a varovania pred rizikami súvisiacimi s investíciami do príslušného PKIPCP.

Tieto podstatné prvky musia byť zrozumiteľné pre investora bez toho, aby odkazovali na iné dokumenty.

4.   V kľúčových informáciách pre investorov sa jasne uvádza, kde a ako sa dajú získať ďalšie informácie o navrhovanej investícii, napríklad kde a ako možno na požiadanie a bezplatne kedykoľvek získať prospekt a výročnú a polročnú správu, ako aj jazyk, v ktorom sú takéto informácie k dispozícii investorom.

5.   Kľúčové informácie pre investorov sú napísané stručne a neodborným jazykom. Sú vypracované v spoločnom formáte umožňujúcom porovnanie a predkladané takým spôsobom, aby bolo pravdepodobné, že ich retailoví investori pochopia.

6.   Kľúčové informácie pre investorov sa s výnimkou prekladu použijú bez zmien alebo doplnení vo všetkých členských štátoch, v ktorých bolo oznámené, že PKIPCP môže uviesť svoje podielové listy na trh v súlade s článkom 93.

7.   Komisia prijme vykonávacie opatrenia, v ktorých sa definujú tieto údaje:

a)

podrobný a vyčerpávajúci obsah kľúčových informácií pre investorov, ktoré sa im poskytnú podľa odsekov 2, 3 a 4;

b)

podrobný a vyčerpávajúci obsah kľúčových informácií pre investorov, ktoré sa im poskytnú v týchto osobitných prípadoch:

i)

v prípade PKIPCP, ktoré majú rôzne podfondy, sa kľúčové informácie pre investorov poskytnú investorom upisujúcim určitý podfond vrátane informácií o tom, ako sa prechádza z jedného podfondu do iného a aké náklady sú s tým spojené;

ii)

v prípade PKIPCP, ktoré ponúkajú rôzne triedy akcií, sa kľúčové informácie pre investorov poskytnú investorom upisujúcim konkrétnu triedu akcií;

iii)

v prípade fondu zo štruktúry fondov sa kľúčové informácie pre investorov poskytnú investorom, ktorí sa upísali PKIPCP, ktorý sám investuje do iných PKIPCP alebo iných podnikov kolektívneho investovania v zmysle článku 50 ods. 1 písm. e);

iv)

v prípade štruktúr hlavná-zberná sa kľúčové informácie pre investorov poskytnú investorom, ktorí sa upísali zbernému PKIPCP;

v)

v prípade štruktúrovaných PKIPCP, PKIPCP s chráneným kapitálom a iných porovnateľných PKIPCP kľúčové informácie, ktoré sa majú poskytnúť investorom so zreteľom na osobitné vlastnosti takýchto PKIPCP, a

c)

osobitné podrobnosti ohľadom formy a prezentácie kľúčových informácií pre investorov, ktoré sa poskytnú investorom podľa odseku 5.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 112 ods. 2.

Článok 79

1.   Kľúčové informácie pre investorov predstavujú predzmluvné informácie. Sú korektné, jasné a nezavádzajúce. Sú v súlade s príslušnými časťami prospektu.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby osobe nevznikla občianskoprávna zodpovednosť výlučne na základe kľúčových informácií pre investorov alebo ich prekladu, pokiaľ nie je zavádzajúci, nepresný alebo nezlučiteľný s príslušnými časťami prospektu. Kľúčové informácie pre investorov obsahujú jednoznačné varovanie v tomto ohľade.

Článok 80

1.   Členské štáty požadujú, aby investičná spoločnosť a za každý z podielových fondov, ktorý spravuje, aj správcovská spoločnosť, ktorá investorom predáva PKIPCP priamo alebo prostredníctvom inej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá koná v jej mene a na jej plnú a nepodmienečnú zodpovednosť, poskytla investorom kľúčové informácie pre investorov o takýchto PKIPCP v dostatočnom časovom predstihu pred navrhovaným upísaním podielových listov do takýchto PKIPCP.

2.   Členské štáty požadujú, aby investičná spoločnosť a za každý z podielových fondov, ktorý spravuje, aj správcovská spoločnosť, ktorá investorom nepredáva PKIPCP priamo alebo prostredníctvom inej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá koná v jej mene a na jej plnú a nepodmienečnú zodpovednosť voči investorom, poskytla na požiadanie kľúčové informácie pre investorov sprostredkovateľom, ktorí predávajú alebo radia investorom ohľadom potenciálnych investícií do takýchto PKIPCP alebo do produktov, ktoré znamenajú riziko v týchto PKIPCP. Členské štáty požadujú, aby sprostredkovatelia, ktorí predávajú alebo poskytujú poradenstvo investorom, pokiaľ ide o potenciálne investície do PKIPCP, poskytli kľúčové informácie pre investorov ich zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom.

3.   Kľúčové informácie pre investorov sa im poskytujú bezplatne.

Článok 81

1.   Členské štáty umožnia investičným spoločnostiam a za každý z podielových fondov, ktorý spravujú, aj správcovským spoločnostiam, aby poskytli kľúčové informácie pre investorov na trvalom médiu alebo prostredníctvom internetovej stránky. Na požiadanie sa investorovi bezplatne doručia v papierovej podobe.

Okrem toho sa aktuálna verzia kľúčových informácií pre investorov sprístupní na internetovej stránke investičnej spoločnosti alebo správcovskej spoločnosti.

2.   Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, ktoré definujú osobitné podmienky, ktoré je potrebné splniť, keď sa kľúčové informácie pre investorov poskytujú na trvalom médiu inom ako papier alebo prostredníctvom internetovej stránky, ktorá nepredstavuje trvalé médium.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 112 ods. 2.

Článok 82

1.   PKIPCP pošlú svoje kľúčové informácie pre investorov a všetky ich zmeny a doplnenia príslušným orgánom svojho domovského členského štátu.

2.   Podstatné prvky kľúčových informácií pre investorov sa aktualizujú.

KAPITOLA X

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PKIPCP

Článok 83

1.   Prijať úver nesmie:

a)

investičná spoločnosť;

b)

správcovská spoločnosť alebo depozitár v mene podielového fondu.

PKIPCP však môže nadobudnúť cudziu menu prostredníctvom úveru „back-to-back“.

2.   Členské štáty môžu odchylne od odseku 1 povoliť PKIPCP prijatie úveru, ak toto prijatie úveru:

a)

je dočasné a predstavuje:

v prípade investičnej spoločnosti najviac 10 % jej aktív alebo

v prípade podielového fondu najviac 10 % hodnoty fondu, alebo

b)

má umožniť nadobudnutie nehnuteľného majetku, ktorý je nevyhnutný na priame podnikanie a predstavuje v prípade investičnej spoločnosti najviac 10 % jej aktív.

Ak je PKIPCP oprávnený prijať úver podľa písmen a) a b), prijatie úveru nesmie presiahnuť 15 % jeho aktív spolu.

Článok 84

1.   PKIPCP na žiadosť podielnika odkúpi alebo vyplatí svoj podielový list.

2.   Bez ohľadu na odsek 1:

a)

PKIPCP môže v súlade s platným vnútroštátnym právom, zmluvnými podmienkami podielového fondu alebo stanovami investičnej spoločnosti dočasne pozastaviť odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov;

b)

domovský členský štát PKIPCP môže dovoliť svojim príslušným orgánom, aby v záujme podielnikov požadovali pozastavenie odkúpenia a vyplatenia podielových listov.

Dočasné pozastavenie uvedené v písmene a) prvého pododseku by sa malo umožniť len vo výnimočných prípadoch, pokiaľ to vyžadujú okolnosti a pokiaľ je pozastavenie odôvodnené so zreteľom na záujmy podielnikov;

3.   V prípade dočasného pozastavenia podľa odseku 2 písm. a) je PKIPCP povinný svoje rozhodnutie oznámiť bezodkladne príslušným orgánom jeho hostiteľského členského štátu a príslušným orgánom všetkých členských štátov, v ktorých uvádza na trh svoje podielové listy.

Článok 85

Pravidlá oceňovania majetku, ako aj pravidlá výpočtu predajnej či emisnej ceny a ceny odkúpenia či výplatnej ceny podielového listu PKIPCP ustanovujú platné vnútroštátne právne predpisy alebo štatút alebo zakladacie dokumenty investičnej spoločnosti.

Článok 86

Výnosy PKIPCP sa rozdelia alebo znovu investujú podľa zákona a zmluvných podmienok podielového fondu alebo stanov investičnej spoločnosti.

Článok 87

Podielové listy PKIPCP sa nevydajú, ak protihodnota čistej emisnej ceny neprejde do majetku PKIPCP vo zvyčajných lehotách. Toto ustanovenie nevylučuje rozdelenie bonusových podielov.

Článok 88

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 50 a 51, tieto subjekty nesmú poskytovať úvery alebo prevziať ručenie za tretie osoby:

a)

investičná spoločnosť;

b)

správcovská spoločnosť alebo depozitár konajúci za podielový fond.

2.   Odsek 1 nebráni subjektom v ňom uvedeným nadobúdať prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu alebo ostatné finančné nástroje uvádzané v článku 50 ods. 1 písm. e), g) a h), ktoré nie sú úplne splatené.

Článok 89

Vykonávať nekrytý predaj prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu ani ostatných finančných nástrojov uvedených v článku 50 ods. 1 písm. e), g) a h) nesmú:

a)

investičná spoločnosť;

b)

správcovská spoločnosť alebo depozitár konajúci v mene podielového fondu.

Článok 90

V práve domovského členského štátu PKIPCP alebo v zmluvných podmienkach sú uvedené odmeny a náklady, ktoré môže správcovská spoločnosť účtovať fondu, ako aj spôsob vyúčtovania týchto odmien a nákladov.

Právne predpisy alebo zakladajúce dokumenty investičnej spoločnosti stanovujú druhy nákladov, ktoré znáša táto spoločnosť.

KAPITOLA XI

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PKIPCP, KTORÉ PREDÁVAJÚ SVOJE PODIELOVÉ LISTY V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE NEŽ V TOM, V KTOROM SÚ USADENÉ

Článok 91

1.   Hostiteľské členské štáty PKIPCP zabezpečia, aby PKIPCP mohli na základe oznámenia v súlade s článkom 93 uviesť svoje podielové listy na trh na ich územiach.

2.   V zmysle odseku 1 nevznesú hostiteľské členské štáty PKIPCP žiadne ďalšie požiadavky na PKIPCP, ani od nich nevyžadujú správne postupy týkajúce sa oblasti pôsobnosti tejto smernice.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby úplné informácie týkajúce sa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré nepatria do oblasti pôsobnosti tejto smernice a ktoré sa osobitne uplatňujú na ustanovenia viažuce sa na uvedenie na trh podielových listov PKIPCP usadených v inom členskom štáte, boli v rámci ich územia ľahko dostupné aj na diaľku a elektronickými prostriedkami. Členské štáty zabezpečia, aby tieto informácie boli k dispozícii v jazyku, ktorý je bežný v oblasti medzinárodných financií, aby sa poskytovali jednoznačným a úplne jasným spôsobom a aby sa aktualizovali.

4.   Na účely tejto kapitoly PKIPCP zahŕňajú ich podfondy.

Článok 92

PKIPCP prijme v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami platnými v členskom štáte, kde sa ich podielové listy predávajú, opatrenia, ktoré sú nevyhnutné, aby sa podielnikom v tomto členskom štáte zabezpečilo vyplatenie, odkúpenie a vyplatenie podielových listov a poskytovanie informácií, ktoré majú poskytnúť PKIPCP.

Článok 93

1.   Ak PKIPCP navrhne uvádzať na trh svoje akcie v inom členskom štáte, než je jeho domovský členský štát, najprv pošle oznámenie príslušným orgánom svojho domovského členského štátu.

V oznámení sa uvádzajú informácie o plánoch na uvádzanie podielových listov PKIPCP na trh v hostiteľskom členskom štáte a v prípade potreby aj informácie týkajúce sa tried akcií. V kontexte článku 16 ods. 1 musia obsahovať aj zmienku o tom, že PKIPCP je uvádzaný na trh správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje PKIPCP.

2.   Podľa odseku 1 priloží PKIPCP k oznámeniu najnovšiu verziu týchto dokumentov:

a)

svoje zmluvné podmienky alebo stanovy, svoj prospekt, a ak je to vhodné, svoju poslednú výročnú správu a následnú polročnú správu preloženú v súlade s článkom 94 ods. 1 písm. c) a d), a

b)

svoje kľúčové informácie pre investora podľa článku 78, preložené v súlade s článkom 94 ods. 1 písm. b) a d).

3.   Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP overia, či je úplná dokumentácia, ktorú predložil PKIPCP na základe odsekov 1 a 2.

Najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia oznámenia a úplnej dokumentácie podľa odseku 2 odovzdajú príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP úplnú dokumentáciu uvedenú v odsekoch 1 a 2 príslušným orgánom členského štátu, v ktorom PKIPCP navrhuje uvádzať na trh svoje podielové listy. K dokumentácii priložia osvedčenie o tom, že PKIPCP spĺňa podmienky uložené touto smernicou.

Po odovzdaní dokumentácie príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP okamžite oznámia PKIPCP, že dokumentácia bola odovzdaná. Od dátumu tohto oznámenia môže PKIPCP vstúpiť na trh v hostiteľskom členskom štáte PKIPCP.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby sa oznámenie uvedené v odseku 1 a osvedčenie uvedené v odseku 3 poskytli v jazyku bežnom v oblasti medzinárodných financií, pokiaľ sa domovský a hostiteľský členský štát PKIPCP nedohodnú na tom, že oznámenie a osvedčenie sa poskytnú v úradnom jazyku oboch členských štátov.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány akceptovali elektronický prenos a odovzdávanie dokumentov uvedený v odseku 3.

6.   Na účely postupu oznamovania ustanoveného v tomto článku príslušné orgány členského štátu, v ktorom PKIPCP navrhuje uvádzať svoje podielové listy na trh, nepožadujú žiadne ďalšie dokumenty, osvedčenia ani informácie iné, ako sú uvedené v tomto článku.

7.   Domovský členský štát PKIPCP zabezpečí, aby príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP mali prostredníctvom elektronických prostriedkov prístup k dokumentom uvedeným v odseku 2 a prípadne ku všetkým ich prekladom. Ďalej zabezpečí, aby PKIPC tieto dokumenty a preklady aktualizoval. PKIPCP informuje príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP o akýchkoľvek zmenách dokumentov uvedených v odseku 2 a oznámi im, kde sa tieto dokumenty dajú získať v elektronickej podobe.

8.   V prípade zmeny v informáciách týkajúcich sa mechanizmu určeného na uvádzanie na trh obsiahnutého v oznámení v súlade s odsekom 1 alebo zmeny týkajúcej sa triedy obchodovaných akcií je PKIPCP povinný o tom podať písomné oznámenie príslušným orgánom hostiteľského členského štátu pred vykonaním zmeny.

Článok 94

1.   Ak PKIPCP obchoduje so svojimi podielovými listami v hostiteľskom členskom štáte PKIPCP, poskytne investorom na území tohto členského štátu všetky informácie a dokumenty, ktoré je na základe kapitoly IX potrebné poskytnúť investorom v ich domovskom členskom štáte.

Tieto informácie a dokumenty sa poskytnú investorom v súlade s týmito ustanoveniami:

a)

bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia kapitoly IX, sa tieto informácie a dokumenty poskytnú investorom spôsobom, ktorý je predpísaný zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami hostiteľského členského štátu PKIPCP;

b)

kľúčové informácie pre investorov uvedené v článku 78 sa preložia do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov hostiteľského členského štátu PKIPCP alebo do jazyka schváleného príslušnými orgánmi tohto členského štátu;

c)

informácie alebo dokumenty iné ako kľúčové informácie pre investorov uvedené v článku 78 sa podľa výberu PKIPCP preložia do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov hostiteľského členského štátu PKIPCP alebo do jazyka schváleného príslušnými orgánmi tohto členského štátu alebo do jazyka bežného v oblasti medzinárodných financií, a

d)

za vyhotovenie prekladov informácií a dokumentov podľa písmen b) a c), ktoré verne odrážajú obsah pôvodných informácií, je zodpovedný PKIPCP.

2.   Požiadavky ustanovené v odseku 1 sú uplatniteľné na všetky zmeny informácií a dokumentov, ktoré sú uvedené v tomto odseku.

3.   Frekvencia uverejňovania emisného kurzu, predajnej ceny, ceny odkúpenia alebo výplatnej ceny podielových listov PKIPCP podľa článku 76 podlieha zákonom, iným právnym predpisom a správnym opatreniam domovského členského štátu PKIPCP.

Článok 95

1.   Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých sa bližšie uvádza:

a)

rozsah informácií, ako sú uvedené v článku 91 ods. 3, a

b)

uľahčenie prístupu príslušných orgánov hostiteľského členského štátu PKIPCP k informáciám a dokumentom uvedeným v článku 93 ods. 1, 2 a 3 v súlade s článkom 93 ods. 7.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 112 ods. 2.

2.   Komisia môže takisto prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých sa bližšie uvádza:

a)

forma a obsah štandardného modelu oznámenia, ktoré používa PKIPCP na účel oznámenia, ako sa uvádza v článku 93 ods. 1 vrátane zmienky o tom, na ktoré dokumenty sa preklady vzťahujú;

b)

forma a obsah štandardného modelu osvedčenia, ktoré používajú príslušné orgány členských štátov, ako sa uvádza v článku 93 ods. 3;

c)

postup výmeny informácií a využívanie elektronickej komunikácie medzi príslušnými orgánmi na účely oznámenia na základe ustanovení článku 93.

Tieto opatrenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 112 ods. 3.

Článok 96

PKIPCP môže na účel výkonu svojich činností použiť rovnaké referenčné údaje o svojej právnej forme (napríklad investičná spoločnosť alebo podielový fond) pri svojom označení v hostiteľskom členskom štáte PKIPCP, aké používa vo svojom domovskom členskom štáte.

KAPITOLA XII

USTANOVENIA O ORGÁNOCH ZODPOVEDNÝCH ZA POVOĽOVANIE A DOHĽAD

Článok 97

1.   Členské štáty určia príslušné orgány, ktoré majú vykonávať povinnosti stanovené v tejto smernici. Budú o tom informovať Komisiu a uvedú pri tom prípadné rozdelenie povinností.

2.   Príslušné orgány sú štátnymi orgánmi alebo orgánmi stanovenými štátnymi orgánmi.

3.   Orgány domovského členského štátu PKIPCP sú oprávnené vykonávať dohľad nad PKIPCP a v prípade potreby aj v súlade s článkom 19. Dohľad nad zachovávaním ustanovení patriacich mimo oblasť pôsobnosti tejto smernice a požiadaviek ustanovených v článkoch 92 a 94 sú však oprávnené vykonávať orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP.

Článok 98

1.   Príslušné orgány dostanú všetky dohliadacie a prešetrovacie právomoci, ktoré sú potrebné na vykonávanie ich funkcií. Tieto právomoci sa vykonávajú:

a)

priamo;

b)

v spolupráci s inými orgánmi;

c)

v rámci zodpovednosti príslušných orgánov na základe poverenia subjektom, ktoré boli poverené úlohami, alebo

d)

podaním návrhu príslušným justičným orgánom.

2.   Príslušné orgány majú podľa odseku 1 aspoň tieto právomoci:

a)

prístup ku všetkým dokumentom v akejkoľvek forme a získanie ich kópie;

b)

požadovať od každej osoby informácie a v prípade potreby predvolať osobu a požadovať od nej odpoveď s cieľom získať informácie;

c)

vykonávať dohľad na mieste;

d)

požadovať existujúce telefonické záznamy a existujúce záznamy prenosu údajov;

e)

požadovať zastavenie každej praktiky, ktorá je v protiklade s ustanoveniami prijatými na vykonávanie tejto smernice;

f)

požadovať zmrazenie alebo zaistenie majetku;

g)

požadovať dočasný zákaz výkonu profesijnej činnosti;

h)

požadovať poskytnutie informácií od investičných spoločností, správcovských spoločností alebo depozitárov, ktorým bolo udelené povolenie;

i)

prijať opatrenia akéhokoľvek typu s cieľom zabezpečiť, aby investičné spoločnosti, správcovské spoločnosti alebo depozitári aj naďalej vyhovovali požiadavkám tejto smernice;

j)

požiadať o pozastavenie emisie, odkúpenia alebo vyplatenia podielových listov v záujme podielnikov alebo verejnosti;

k)

odňať povolenie udelené PKIPCP, správcovskej spoločnosti alebo depozitárovi;

l)

postúpiť záležitosti na trestné stíhanie a

m)

povoliť audítorom alebo expertom vykonať kontrolu alebo vyšetrovanie.

Článok 99

1.   Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa opatrení a sankcií za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo presadzovanie týchto pravidiel. Bez toho, aby boli dotknuté postupy na odňatie povolenia alebo právo členských štátov uložiť trestnoprávne sankcie, členské štáty v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi predovšetkým zabezpečia, aby sa mohli prijímať vhodné správne opatrenia alebo aby sa mohli uložiť správne sankcie voči zodpovedným osobám, ak neboli dodržané ustanovenia prijaté pri vykonávaní tejto smernice.

Ustanovené opatrenia a sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá týkajúce sa opatrení a sankcií za porušenie ostatných vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice, členské štáty stanovia najmä účinné, primerané a odradzujúce opatrenia a sankcie vzťahujúce sa na povinnosť predložiť kľúčové informácie pre investorov takým spôsobom, aby bolo pravdepodobné, že ich retailoví investori pochopia v súlade s článkom 78 ods. 5.

3.   Členské štáty umožnia príslušným orgánom zverejniť informácie o každom opatrení alebo sankcii, ktoré uložili za porušenie ustanovení prijatých pri vykonávaní tejto smernice, pokiaľ by takéto zverejnenie vážne neohrozilo finančné trhy, nepoškodilo záujmy investorov alebo nespôsobilo neprimeranú škodu zúčastneným stranám.

Článok 100

1.   Členské štáty zabezpečia, aby existovali účinné a efektívne postupy vybavovania reklamácií a odškodnenia na účely mimosúdnych urovnaní spotrebiteľských sporov týkajúcich sa činnosti PKIPCP, pričom v prípade potreby sa obrátia na existujúce orgány.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami nebránilo orgánom uvedeným v odseku 1 v efektívnej spolupráci pri riešení cezhraničných sporov.

Článok 101

1.   Príslušné orgány členských štátov navzájom spolupracujú, keď to je potrebné, s cieľom plniť svoje povinnosti na základe tejto smernice alebo vykonávať svoje právomoci na základe tejto smernice alebo vnútroštátneho práva.

Členské štáty prijmú potrebné organizačné a správne opatrenia na uľahčenie spolupráce ustanovenej v tomto odseku.

Príslušné orgány využijú svoje právomoci na účely spolupráce aj v prípadoch, keď vyšetrovaný prípad nie je porušením žiadneho z platných nariadení v ich členskom štáte.

2.   Príslušné orgány členských štátov si navzájom okamžite poskytnú informácie požadované na účely plnenia svojich povinností na základe tejto smernice.

3.   Ak má príslušný orgán jedného členského štátu odôvodnené podozrenie, že subjekty, ktoré nepodliehajú dohľadu tohto príslušného orgánu, konajú alebo konali v rozpore s ustanoveniami tejto smernice na území iného členského štátu, oznámi to čo najpodrobnejšie príslušným orgánom daného členského štátu. Orgány prijímajúce oznámenie prijmú potrebné opatrenia, informujú príslušný oznamujúci orgán o konečnom výsledku týchto opatrení a podľa možnosti aj o dôležitých predbežných výsledkoch. Týmto odsekom nie sú dotknuté právomoci príslušného oznamujúceho orgánu.

4.   Príslušné orgány členského štátu môžu od príslušných orgánov iného členského štátu požadovať spoluprácu pri výkone dohľadu, dohľadu na mieste alebo vyšetrovaní na území druhého členského štátu v rámci svojich právomocí na základe tejto smernice. Keď príslušný orgán dostane žiadosť týkajúcu sa previerky na mieste alebo vyšetrovania:

a)

vykoná previerku alebo vyšetrovanie sám;

b)

povolí požadujúcemu orgánu vykonať previerku alebo vyšetrovanie alebo

c)

povolí audítorom alebo expertom vykonať kontrolu alebo vyšetrovanie.

5.   Ak sa previerka alebo vyšetrovanie vykonáva na území jedného členského štátu príslušným orgánom toho istého členského štátu, príslušný orgán členského štátu, ktorý požiadal o spoluprácu, môžu požiadať, aby bolo jeho pracovníkom povolené sprevádzať pracovníkov vykonávajúcich previerku alebo vyšetrovanie. Previerka alebo vyšetrovanie však bude podliehať celkovej kontrole členského štátu, na ktorého území sa vykonáva.

Ak sa previerka alebo vyšetrovanie vykonáva na území jedného členského štátu príslušnými orgánmi iného členského štátu, príslušné orgány členského štátu, na ktorého území sa previerka alebo vyšetrovanie vykonáva, môžu požiadať, aby bolo jeho pracovníkom povolené sprevádzať pracovníkov vykonávajúcich previerku alebo vyšetrovanie.

6.   Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa vykonáva previerka alebo vyšetrovanie, môžu odmietnuť poskytovať informácie ustanovené v odseku 2 alebo vyhovieť žiadosti o spoluprácu pri vykonávaní vyšetrovania alebo previerky na mieste ustanovenej v odseku 4, iba ak:

a)

by takéto vyšetrovanie, previerka na mieste alebo výmena informácií mohli nepriaznivo ovplyvniť suverenitu, bezpečnosť alebo verejný poriadok tohto členského štátu;

b)

sa už začali súdne konania v súvislosti s rovnakými osobami a rovnakými činnosťami pred orgánmi tohto členského štátu;

c)

tento členský štát už vyniesol rozsudok v súvislosti s rovnakými osobami a rovnakými činnosťami.

7.   Príslušné orgány oznámia požadujúcim príslušným orgánom každé rozhodnutie prijaté na základe odseku 6. Toto oznámenie obsahuje informácie o motívoch ich rozhodnutia.

8.   Príslušné orgány môžu upozorniť Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov zriadený rozhodnutím Komisie 2009/77/ES (15) na tieto situácie, keď žiadosť:

a)

o výmenu informácií podľa článku 109 bola zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote;

b)

o vykonanie vyšetrovania alebo previerky na mieste podľa článku 110 bola zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote, alebo

c)

povolenie pre pracovníkov, aby mohli sprevádzať pracovníkov príslušného orgánu iného členského štátu, bola zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote.

9.   Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia týkajúce sa postupov pri previerkach na mieste a vyšetrovaniach.

Tieto opatrenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 112 ods. 3.

Článok 102

1.   Členské štáty zabezpečia, aby všetky osoby, ktoré pracujú, alebo pracovali pre príslušné orgány, ako aj audítori a odborníci inštruovaní príslušnými orgánmi, boli viazaní povinnosťou mlčanlivosti. Táto povinnosť znamená, že žiadne dôverné informácie, ktoré tieto osoby získajú v priebehu výkonu svojich povinností, nesmú byť sprístupnené žiadnej osobe alebo orgánu, s výnimkou súhrnnej alebo všeobecnej podoby tak, aby PKIPCP, správcovské spoločnosti a depozitári (podniky prispievajúce k podnikateľskej činnosti PKIPCP) nemohli byť individuálne identifikované; to neplatí pre prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo.

Avšak v prípade, ak je PKIPCP alebo podnik prispievajúci k podnikateľskej činnosti vyhlásený za nachádzajúci sa v konkurze alebo je nútene likvidovaný, môžu sa sprístupniť dôverné informácie, ktoré sa netýkajú tretích strán zainteresovaných do pokusov o záchranu v priebehu občianskoprávnych alebo komerčných konaní.

2.   Odsek 1 nebráni príslušným orgánom rôznych členských štátov vo výmene informácií v súlade s touto smernicou alebo inými právnymi predpismi Spoločenstva uplatniteľnými na PKIPCP alebo na podniky prispievajúce k ich podnikateľskej činnosti. Tieto informácie podliehajú podmienkam povinnosti mlčanlivosti stanoveným v odseku 1.

Príslušné orgány, ktoré si vymieňajú informácie s inými príslušnými orgánmi podľa tejto smernice, môžu v čase komunikácie uviesť, že takéto informácie sa nesmú sprístupniť bez ich výslovného súhlasu, a v takom prípade sa takéto informácie môžu vymieňať len na tie účely, na ktoré tieto orgány poskytli svoj súhlas.

3.   Členské štáty môžu uzatvárať zmluvy o spolupráci v oblasti výmeny informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín alebo s orgánmi alebo inštitúciami tretích krajín, ako je určené v odseku 5 tohto článku a v článku 103 ods. 1, iba ak je ochrana poskytnutých informácií zabezpečená povinnosťou mlčanlivosti aspoň tak, ako je uvedené v tomto článku. Takáto výmena informácií je určená na výkon dohľadu týmito orgánmi alebo inštitúciami.

Ak informácie pochádzajú z iného členského štátu, zverejnia sa iba s výslovným súhlasom príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a v prípade potreby len na účely, na ktoré tieto orgány udelili svoj súhlas.

4.   Príslušné orgány, ktoré dostávajú dôverné informácie podľa odsekov 1 alebo 2, môžu použiť tieto informácie iba v rámci výkonu svojich povinností na účely:

a)

kontroly plnenia podmienok, ktorými sa spravuje prístup k činnosti PKIPCP alebo podnikov prispievajúcich k ich podnikateľskej činnosti, a na uľahčenie sledovania výkonu tejto podnikateľskej činnosti, správnych a účtovníckych postupov a vnútropodnikových mechanizmov kontroly;

b)

ukladania sankcií;

c)

podania správnych odvolaní proti rozhodnutiam príslušných orgánov a

d)

súdnych konaní podľa článku 107 ods. 2.

5.   Odseky 1 a 4 nebránia výmene informácií v rámci členského štátu alebo medzi členskými štátmi, ak k výmene dôjde medzi príslušným orgánom:

a)

a orgánmi s verejnou zodpovednosťou za dohľad nad úverovými inštitúciami, investičnými podnikmi, poisťovňami a inými finančnými inštitúciami alebo orgánmi zodpovednými za dohľad nad finančnými trhmi;

b)

a orgánmi zapojenými do likvidácie alebo konkurzu PKIPCP alebo podnikov prispievajúcich k ich podnikateľskej činnosti alebo subjektov zapojených do podobných konaní alebo

c)

osobami zodpovednými za vykonávanie zákonom stanovenej kontroly účtov poisťovní, úverových inštitúcií, investičných podnikov alebo iných finančných inštitúcií.

Najmä odseky 1 a 4 nebránia príslušným uvedeným orgánom pri výkone funkcií dohľadu alebo sprístupňovaní informácií orgánom, ktoré spravujú systémy náhrad, ktoré sú potrebné pre výkon ich funkcií.

Informácie vymieňané podľa prvého pododseku podliehajú profesionálnemu utajeniu uloženému v odseku 1.

Článok 103

1.   Bez ohľadu na článok 102 ods. 1 až 4 členské štáty môžu povoliť výmenu informácií medzi príslušným orgánom:

a)

a orgánmi zodpovednými za dohľad nad orgánmi zapojenými do likvidácie a konkurzu PKIPCP alebo podnikov prispievajúcich k obchodnej činnosti alebo subjektov zapojených do podobných konaní;

b)

a orgánmi zodpovednými za dohľad nad osobami majúcimi na starosti vykonávanie zákonom stanovených auditov účtov poisťovní, úverových inštitúcií, investičných spoločností a iných finančných inštitúcií.

2.   Členské štáty, ktoré uplatnili výnimku ustanovenú v odseku 1, vyžadujú, aby boli splnené aspoň tieto podmienky:

a)

informácie sú určené na výkon úloh dohľadu uvedených v odseku 1;

b)

získané informácie podliehajú podmienkam povinnosti mlčanlivosti uloženým v článku 102 ods. 1 a

c)

ak tieto informácie pochádzajú z iného členského štátu, zverejnia sa len s výslovným súhlasom príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a ak je to vhodné, výlučne na účely, na ktoré tieto orgány poskytli svoj súhlas.

3.   Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom názvy orgánov, ktoré môžu dostávať informácie podľa odseku 1.

4.   Bez ohľadu na článok 102 ods. 1 až 4 môžu členské štáty na účely posilnenia stability finančného systému vrátane jeho integrity povoliť výmenu informácií medzi príslušnými úradmi a úradmi alebo orgánmi zodpovednými podľa právnych predpisov za zisťovanie a vyšetrovanie porušení právnych predpisov v oblasti práva obchodných spoločností.

5.   Členské štáty, ktoré uplatnili výnimku ustanovenú v odseku 4, vyžadujú, aby boli splnené aspoň tieto podmienky:

a)

informácie sú určené na výkon úlohy uvedenej v odseku 4;

b)

získané informácie podliehajú podmienkam povinnosti mlčanlivosti uloženej v článku 102 ods. 1 a

c)

ak tieto informácie pochádzajú z iného členského štátu, zverejnia sa len s výslovným súhlasom príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a ak je to vhodné, výlučne na účely, na ktoré tieto orgány poskytli svoj súhlas.

Na účely písmena c) úrady alebo orgány uvedené v odseku 4 oznámia príslušným orgánom, ktoré uverejnili informácie, mená a presné vymedzenie zodpovednosti osôb, ktorým sa majú zaslať.

6.   Ak v členskom štáte úrady alebo orgány uvedené v odseku 4 vykonávajú svoju úlohu zisťovania alebo vyšetrovania za pomoci osobitne spôsobilých osôb menovaných na tento účel, ktoré nie sú zamestnané vo verejnom sektore, možnosť výmeny informácií, ktorá je ustanovená v tomto odseku, sa môže rozšíriť na takéto osoby za podmienok stanovených v odseku 5.

7.   Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom názvy úradov alebo orgánov, ktoré môžu dostávať informácie podľa odseku 4.

Článok 104

1.   Články 102 a 103 nebudú brániť príslušným orgánom, aby poskytovali centrálnym bankám a iným orgánom podobnej funkcie vo svojom postavení ako menové orgány, informácie určené na výkon ich úloh a nebudú ani brániť takýmto úradom alebo orgánom, aby oznamovali príslušným orgánom také informácie, ktoré môžu potrebovať na účely článku 102 ods. 4. Informácie získané v tejto súvislosti podliehajú podmienkam povinnosti mlčanlivosti uloženej v článku 102 ods. 1.

2.   Články 102 a 103 nebránia príslušným orgánom v oznamovaní informácií uvedených v článku 102 ods. 1 až 4 zúčtovaciemu ústavu alebo inému podobnému orgánu uznanému podľa vnútroštátnych právnych predpisov na zabezpečenie služieb zúčtovania alebo vyrovnania pre jeden z trhov jeho členského štátu, ak sa domnievajú, že je potrebné oznamovať tieto informácie na účely zaistenia riadneho fungovania týchto orgánov, pokiaľ ide o opomenutia alebo možné opomenutia zo strany účastníkov trhu.

Informácie, získané v tejto súvislosti, podliehajú podmienkam povinnosti mlčanlivosti uvedenej v článku 102 ods. 1.

Členské štáty však zabezpečia, že informácie získané na základe článku 102 ods. 2 sa nezverejnia za okolností uvedených v prvom pododseku tohto odseku bez výslovného súhlasu príslušných orgánov, ktoré ich poskytli.

3.   Bez ohľadu na článok 102 ods. 1 a 4 môžu členské štáty na základe zákonných ustanovení povoliť poskytnutie určitých informácií iným oddeleniam svojich centrálnych vládnych správ zodpovedným za právne predpisy týkajúce sa dohľadu nad PKIPCP a spoločnosťami prispievajúcimi k ich podnikateľskej činnosti, úverovými inštitúciami, finančnými inštitúciami, investičnými podnikmi a poisťovňami a inšpektorom inštruovaným týmito oddeleniami.

Informácie však možno poskytnúť, iba ak je to potrebné z dôvodov dohľadu nad obozretným podnikaním.

Členské štáty však stanovia, že informácie získané na základe článku 102 ods. 2 a 5 sa zverejnia za okolností uvedených v tomto odseku iba s výslovným súhlasom príslušných orgánov, ktoré ich poskytli.

Článok 105

Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia týkajúce sa postupov pri výmene informácií medzi príslušnými orgánmi.

Tieto opatrenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 112 ods. 3.

Článok 106

1.   Členské štáty stanovia aspoň to, že každá osoba, ktorá bola schválená v zmysle smernice 2006/43/ES a vykonáva v PKIPCP alebo v podniku prispievajúcom k jeho obchodnej činnosti zákonom stanovený audit uvedený v článku 51 smernice 78/660/EHS, článku 37 smernice 83/349/EHS alebo článku 73 tejto smernice alebo akúkoľvek inú zákonom stanovenú úlohu, má povinnosť bezodkladne oznámiť príslušným orgánom akúkoľvek skutočnosť alebo rozhodnutie týkajúce sa toho podniku, o ktorom sa dozvedela počas vykonávania úlohy a ktorá by mohla spôsobiť niektoré z týchto problémov:

a)

podstatné porušenie zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení, ktorými sa spravuje povolenie alebo ktoré osobitne upravujú výkon činností PKIPCP alebo podnikov prispievajúcich k obchodnej činnosti;

b)

zhoršenie nepretržitého fungovania PKIPCP alebo podnikov prispievajúcich k obchodnej činnosti alebo

c)

zamietnutie overenia účtov alebo vyjadrenie výhrad.

Táto osoba má povinnosť oznamovať akékoľvek skutočnosti a rozhodnutia, o ktorých sa dozvie v priebehu vykonávania úlohy v zmysle písmena a) v podniku majúcom úzke väzby vyplývajúce zo vzťahu kontroly s PKIPCP alebo podnikmi prispievajúcimi k obchodnej činnosti, v ktorom vykonáva túto úlohu.

2.   Poskytnutie akejkoľvek skutočnosti alebo rozhodnutia uvedeného v odseku 1 príslušným orgánom v dobrej viere osobami schválenými v súlade so smernicou 2006/43/ES nepredstavuje porušenie žiadneho obmedzenia v poskytovaní informácií stanoveného zmluvou alebo akýmkoľvek právnym predpisom alebo správnym opatrením a neznamená žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu takýchto osôb.

Článok 107

1.   Príslušné orgány písomne zdôvodňujú každé rozhodnutie, ktorým sa zamieta vydanie povolenia, alebo každé záporné rozhodnutie, ktoré bude vydané na vykonanie všeobecných opatrení vydaných na uplatňovanie tejto smernice, a musia ich oznámiť žiadateľom.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby každé rozhodnutie prijaté podľa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení prijatých v súlade s touto smernicou bolo riadne odôvodnené a podliehalo právu podať na súd odvolanie, vrátane prípadov, ak sa neprijme žiadne rozhodnutie do šiestich mesiacov od podania žiadosti o udelenie povolenia, v ktorej sú uvedené všetky požadované informácie.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby sa jeden alebo viaceré z nižšie uvedených orgánov určených vnútroštátnymi právnymi predpismi mohli v záujme spotrebiteľov a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi obrátiť na súd alebo príslušné správne orgány s cieľom zabezpečiť uplatňovanie vnútroštátnych opatrení na vykonávanie tejto smernice:

a)

orgány verejnej moci alebo ich zástupcovia;

b)

spotrebiteľské organizácie, ktoré majú oprávnený záujem o ochranu spotrebiteľov alebo

c)

profesijné organizácie, ktoré majú oprávnený záujem o ochranu svojich členov.

Článok 108

1.   Iba orgány domovského členského štátu PKIPCP sú oprávnené prijať opatrenia proti tomuto PKIPCP, ak porušuje ustanovenia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ako aj zmluvných podmienok podielových fondov alebo stanov investičných spoločností.

Orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP môžu však proti tomuto PKIPCP prijať opatrenia, ak porušuje zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia, ktoré platia v danom členskom štáte a nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice ani požiadaviek ustanovených v článkoch 92 a 94.

2.   Každé ustanovenie o zamietnutí povolenia na činnosť a každé iné závažné opatrenia prijaté proti PKIPCP alebo každé opatrenie na pozastavenie emisie, odkúpenia alebo vyplatenia podielových listov sa ihneď oznámi orgánom hostiteľského členského štátu PKIPCP prostredníctvom orgánov domovského členského štátu PKIPCP a v prípade, že správcovská spoločnosť PKIPCP má sídlo v inom členskom štáte, informujú príslušné orgány jej domovského členského štátu.

3.   Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti a domovského členského štátu PKIPCP môžu prijať opatrenia proti správcovskej spoločnosti v prípade, že poruší pravidlá, ktoré spadajú do ich príslušnej právomoci.

4.   V prípade, že príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP majú jasné a preukázateľné dôkazy na to, aby sa domnievali, že PKIPCP, s ktorého podielovými listami sa obchoduje na území tohto hostiteľského členského štátu, porušuje povinnosti vyplývajúce z ustanovení prijatých na základe tejto smernice, ktoré nedávajú právomoci príslušným orgánom hostiteľského členského štátu PKIPCP, postúpia tieto zistenia príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP, ktoré prijmú vhodné opatrenia.

5.   Ak napriek opatreniam prijatým domovským členským štátom PKIPCP alebo ak sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočné, alebo ak domovský členský štát PKIPCP nekoná v primeranej lehote a PKIPCP naďalej koná spôsobom, ktorý jasne poškodzuje záujmy investorov hostiteľského členského štátu PKIPCP, príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP môžu v dôsledku toho prijať niektoré z týchto opatrení:

a)

po informovaní príslušných orgánov domovského členského štátu PKIPCP prijať všetky vhodné opatrenia potrebné na účely ochrany investorov vrátane možnosti zabrániť dotknutému PKIPCP v ďalšom uvádzaní svojich podielových listov na trh na území tohto hostiteľského členského štátu PKIPCP alebo

b)

v prípade potreby upozorniť na prípad Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov.

Komisia bude bezodkladne informovaná o každom opatrení prijatom na základe písmena a) tohto pododseku.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby na ich území bolo možné zákonne doručovať právne dokumenty potrebné pre opatrenia, ktoré hostiteľský členský štát PKIPCP môže prijať ohľadom PKIPCP na základe odsekov 2 až 5.

Článok 109

1.   Ak prostredníctvom poskytovania služieb alebo zriadenia pobočiek správcovská spoločnosť pôsobí v jednom alebo viacerých hostiteľských členských štátoch správcovskej spoločnosti, príslušné orgány všetkých dotknutých členských štátov musia navzájom úzko spolupracovať.

Na požiadanie si musia zasielať všetky informácie týkajúce sa riadenia a podielov v týchto správcovských spoločnostiach, ktoré primerane uľahčia ich dohľad, a všetky informácie, ktoré primerane uľahčia monitorovanie týchto spoločností. Orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti spolupracujú najmä na zabezpečení toho, aby orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti dostali údaje uvedené v článku 21 ods. 2.

2.   Ak je to potrebné na účely výkonu právomocí dohľadu domovským členským štátom, príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti musia byť informované príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcovskej spoločnosti o všetkých opatreniach, ktoré prijal hostiteľský členský štát správcovskej spoločnosti podľa článku 21 ods. 5, čo zahŕňa opatrenia alebo sankcie uložené správcovskej spoločnosti alebo obmedzenia činností správcovskej spoločnosti.

3.   Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti bez zbytočného odkladu informujú príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP o akýchkoľvek problémoch zistených na úrovni správcovskej spoločnosti, ktoré by podstatne ovplyvnili schopnosť správcovskej spoločnosti riadne vykonávať svoje povinnosti so zreteľom PKIPCP alebo o akýchkoľvek prípadoch neplnenia požiadaviek podľa kapitoly III.

4.   Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP bez zbytočného odkladu informujú príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti o akýchkoľvek problémoch zistených na úrovni PKIPCP, ktoré by mohli podstatne ovplyvniť schopnosť správcovskej spoločnosti riadne vykonávať svoje povinnosti alebo plniť požiadavky tejto smernice, ktoré patria do právomoci domovského členského štátu PKIPCP.

Článok 110

1.   Každý hostiteľský členský štát správcovskej spoločnosti zabezpečí, aby v prípade správcovskej spoločnosti povolenej v druhom členskom štáte, ktorá podniká v rámci jeho územia prostredníctvom pobočky, mohli príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti po tom, čo informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti, samy alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorým dajú pokyny na tento účel, overovať priamo na mieste informácie uvedené v článku 109.

2.   Odsekom 1 nie je dotknuté právo príslušných orgánov hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti pri výkone ich úloh podľa tejto smernice, vykonávať overenie priamo na mieste v pobočkách zriadených na území tohto členského štátu.

KAPITOLA XIII

EURÓPSKY VÝBOR PRE CENNÉ PAPIERE

Článok 111

Komisia môže prijať technické zmeny tejto smernice v týchto oblastiach:

a)

objasnenie definícií s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice v rámci celého Spoločenstva alebo

b)

zosúladenie terminológie a rámcové usporiadanie definícií podľa ďalších aktov o PKIPCP a súvisiacich záležitostiach.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 112 ods. 2.

Článok 112

1.   Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papierez riadený rozhodnutím Komisie 2001/528/ES (16).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

KAPITOLA XIV

USTANOVENIA O VÝNIMKÁCH, PRECHODNÉ USTANOVENIA A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ODDIEL 1

Výnimky

Článok 113

1.   Iba na výlučné použitie dánskymi PKIPCP sa budú v Dánsku vydávať „pantebreve“ postavené na úroveň porovnateľných cenných papierov v súlade s článkom 50 ods. 1 písm. b).

2.   Bez ohľadu na ustanovenia článku 22 ods. 1 a článku 32 ods. 1 môžu príslušné orgány povoliť tým PKIPCP, ktoré mali k 20. decembru 1985 viac depozitárov v súlade so zákonmi jednotlivých štátov, naďalej zachovať tento počet depozitárov, ak majú tieto orgány záruku, že depozitári budú riadne plniť úlohy uvedené v článku 22 ods. 3 a článku 32 ods. 3.

3.   Bez ohľadu na ustanovenia článku 16 môžu členské štáty povoliť správcovským spoločnostiam, aby vydávali potvrdenia na doručiteľa, ktoré predstavujú cenné papiere na meno vydávané inými spoločnosťami.

Článok 114

1.   Investičné spoločnosti tak, ako sú definované v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2004/39/ES, s povolením vykonávať len služby stanovené v oddiele A bodoch4 a 5 prílohy k uvedenej smernici, môžu získať podľa tejto smernice povolenie na riadenie PKIPCP ako správcovské spoločnosti. V takom prípade sa takéto investičné spoločnosti vzdajú povolenia získaného podľa smernice 2004/39/ES.

2.   Správcovské spoločnosti s povolením udeleným do 13. februára 2004 v ich domovskom členskom štáte podľa smernice 85/611/EHS na riadenie PKIPCP sa na účely tohto článku považujú za správcovské spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie, ak právne predpisy tohto členského štátu stanovujú, že na to, aby začali takúto činnosť, musia dodržiavať rovnaké podmienky, ako sú v článkoch 7 a 8.

ODDIEL 2

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 115

Do 1. júla 2013 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice.

Článok 116

1.   Členské štáty prijmú a najneskôr do 30. júna 2011 uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 ods. 2 druhým pododsekom, článkom 1 ods. 3 písm. b), článkom 2 ods. 1 písm. e), m), p), q) a r), článkom 2 ods. 5, článkom 4, článkom 5 ods. 1 až 4, 6 a 7, článkom 6 ods. 1, článkom 12 ods. 1, článkom 13 ods. 1 úvodnou vetou, článkom 13 ods. 1 písm. a) a písm. i), článkom 15, článkom 16 ods. 1, článkom 16 ods. 3, článkom 17 ods. 1, článkom 17 ods. 2 písm. b), článkom 17 ods. 3 prvým a tretím pododsekom, článkom 17 ods. 4 až 7, článkom 17 ods. 9 druhým pododsekom, článkom 18 ods. 1 úvodnou vetou, článkom 18 ods. 1 písm. b), článkom 18 ods. 2 tretím až štvrtým pododsekom, článkom 18 ods. 3 a 4, článkami 19 a 20, článkom 21 ods. 2 až 6, 8 a 9, článkom 22 ods. 1, článkom 22 ods. 3 písm. a), d) a e), článkom 23 ods. 1, 2, 4 a 5, článkom 27 tretím pododsekom, článkom 29 ods. 2, článkom 33 ods. 2, 4 a 5, článkami 37 až 42, článkom 43 ods. 1 až 5, článkami 44 až 49, článkom 50 ods. 1 úvodnou vetou, článkom 50 ods. 3, článkom 51 ods. 1 tretím pododsekom, článkom 54 ods. 3, článkom 56 ods. 1, článkom 56 ods. 2 prvým pododsekom úvodnou vetou, článkami 58 a 59, článkom 60 ods. 1 až 5, článkom 61 ods. 1 a 2, článkom 62 ods. 1, 2 a 3, článkom 63, článkom 64 ods. 1, 2 a 3, článkami 65, 66 a 67, článkom 68 ods. 1 úvodnou vetou a písmenom a), článkom 69 ods. 1 a 2, článkom 70 ods. 2 a 3, článkami 71, 72 a 74, článkom 75 ods. 1, 2 a 3, článkami 77 až 82, článkom 83 ods. 1 písm. b), článkom 83 ods. 2 písm. a) druhou zarážkou, článkom 86, článkom 88 ods. 1 písm. b), článkom 89 písm. b), článkami 90 až 94, článkmami 96 až 100, článkom 101 ods. 1 až 8, článkom 102 ods. 2 druhým pododsekom, článkom 102 ods. 5, článkom 107 a 108, článkom 109 ods. 2, 3 a 4, článkom 110 a prílohou I. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uplatňujú tieto opatrenia od 1. júla 2011.

Členské štáty uvádzajú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Je v nich aj vyhlásenie, že odkazy v súčasných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu 85/611/EHS sa považujú za odkazy na túto smernicu. Členské štáty určia, ako sa má vypracovať takýto odkaz a ako sa má formulovať toto vyhlásenie.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 117

Smernica 85/611/EHS zmenená a doplnená smernicami uvedenými v časti A prílohy III sa zrušuje s účinnosťou od 1. júla 2011 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v časti B prílohy III.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Odkazy na zjednodušený prospekt sa považujú za odkazy na kľúčové informácie pre investorov uvedené v článku 78.

Článok 118

1.   Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 1, článok 1 ods. 2 prvý pododsek, článok 1 ods. 3 písm. a), článok 1 ods. 4 až 7, článok 2 ods. 1 písm. a) až d), f) až l), n) a o), článok 2 ods. 2, 3 a 4, článok 2 ods. 6 a 7, článok 3, článok 5 ods. 5, článok 6 ods. 2, 3 a 4, články 7 až 11, článok 12 ods. 2, článok 13 ods. 1 písm. b) až h), článok 13 ods. 2, článok 14 ods. 1, článok 16 ods. 2, článok 17 ods. 2 písm. a), c) a d), článok 17 ods. 3 druhý pododsek, článok 17 ods. 8, článok 17 ods. 9 prvý pododsek, článok 18 ods. 1 okrem úvodnej vety a písmena a), článok 18 ods.2 prvý a druhý pododsek, článok 21 ods. 1 a 7, článok 22 ods. 2, článok 22 ods. 3 písm. b) a c), článok 23 ods. 3, článok 24, články 25 a 26, článok 27 prvý a druhý odsek, článok 28, článok 29 ods. 1, 3 a 4, články 30, 31 a 32, článok 33 ods. 1 a 3, články 34, 35 a 36, článok 50 ods. 1 písm. a) až h), článok 50 ods. 2, článok 51 ods. 1 prvý a druhý pododsek, článok 51 ods. 2 a 3, články 52 a 53, článok 54 ods. 1 a 2, článok 55, článok 56 ods. 2 prvý a druhý pododsek, článok 56 ods. 3, článok 57, článok 68 ods. 2, článok 69 ods. 3 a 4, článok 70 ods. 1 a 4, články 73 a 76, článok 83 ods. 1 okrem písmena b), článok 83 ods. 2 písm. a) okrem druhej zarážky, články 84, 85, 87, článok 88 ods. 1 okrem písmena b), článok 88 ods. 2, článok 89 okrem písmena b), článok 102 ods. 1, článok 102 ods. 2 prvý pododsek, článok 102 ods. 3 a 4, články 103 až 106, článok 109 ods. 1, články 111, 112, 113, 117 a prílohy II, III a IV sa uplatňujú od 1. júla 2011.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby PKIPCP nahradili svoj zjednodušený prospekt vypracovaný v súlade s ustanoveniami smernice 85/611/EHS s kľúčovými informáciami pre investorov vypracovanými v súlade s článkom 78 čo možno najskôr, ale v žiadnom prípade nie neskôr ako 12 mesiacov po uplynutí lehoty na vykonanie všetkých vykonávacích opatrení vo vnútroštátnych právnych predpisov uvedenej v článku 78 ods. 7. Počas tohto obdobia príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP naďalej prijímajú zjednodušený prospekt v prípade PKIPCP, s ktorými sa obchoduje na území týchto členských štátov.

Článok 119

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. júla 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

E. ERLANDSSON


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. januára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. júna 2009.

(2)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3.

(3)  Pozri časť A prílohy III.

(4)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.

(8)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

(12)  Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 22.

(13)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87.

(14)  Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.

(15)  Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 18.

(16)  Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45.


PRÍLOHA I

VZOR A

1.

Informácie týkajúce sa podielového fondu.

1.

Informácie týkajúce sa správcovskej spoločnosti vrátane informácie o tom, či správcovská spoločnosť má sídlo v inom členskom štáte ako je domovský členský štát PKIPCP.

1.

Informácie týkajúce sa investičnej spoločnosti.

1.1.

Názov.

1.1.

Názov, právna forma, sídlo a ústredie, pokiaľ sa líši od sídla.

1.1.

Názov, právna forma, sídlo a ústredie, pokiaľ sa líši od sídla.

1.2.

Dátum založenia podielového fondu. Označenie dĺžky trvania, pokiaľ je obmedzená.

1.2.

Dátum registrácie spoločnosti. Označenie dĺžky trvania, pokiaľ je obmedzená.

1.2.

Dátum registrácie spoločnosti. Označenie dĺžky trvania, pokiaľ je obmedzená.

 

1.3.

Pokiaľ spoločnosť spravuje iné podielové fondy, označenie týchto iných fondov.

1.3.

V prípade investičných spoločností s rôznymi investičnými odvetviami, označenie odvetví.

1.4.

Označenie miesta, kde môžu byť získané stanovy investičného fondu, pokiaľ nie sú pripojené, a pravidelné správy.

 

1.4.

Označenie miesta, kde môžu byť získané stanovy, pokiaľ nie sú pripojené, a pravidelné správy.

1.5.

Krátke označenie daňového systému uplatňovaného na podielový fond, ktorý zodpovedá podielnikom. Podrobnosti o tom, či sa zrážky z príjmov a kapitálových ziskov vyplatených podielovým fondom podielnikom vykonávajú pri zdroji.

 

1.5.

Krátke označenie daňového systému uplatňovaného na investičný fond, ktorý zodpovedá podielnikom. Podrobnosti o tom, či sa zrážky z príjmov a kapitálových ziskov vyplácaných fondom podielnikom vykonávajú pri zdroji.

1.6.

Účtovné a distribučné údaje

 

1.6.

Účtovné a distribučné údaje

1.7.

Mená osôb uvedených v článku 73, ktoré sú zodpovedné za informácie o auditoch a účtovníctvo.

 

1.7.

Mená osôb uvedených v článku 73, ktoré sú zodpovedné za informácie o auditoch a účtovníctvo.

 

1.8.

Mená členov správnych, riadiacich a kontrolných orgánov a ich pozície v spoločnosti. Podrobnosti o ich hlavných činnostiach mimo spoločnosti, pokiaľ sú vo vzťahu k spoločnosti závažné.

1.8.

Mená členov správnych, riadiacich a kontrolných orgánov a ich pozície v spoločnosti. Podrobnosti o ich hlavných činnostiach mimo spoločnosti, pokiaľ sú vo vzťahu k spoločnosti závažné.

 

1.9.

Výška upísaného základného imania s označením splateného základného imania.

1.9.

Základné imanie.

1.10.

Podrobnosti o druhoch a hlavné charakteristiky podielových listov, najmä:

povaha práva (vecné, osobné alebo iné) predstavovaná podielovým listom,

pôvodné cenné papiere alebo osvedčenia poskytujúce dôkaz o vlastníckom práve; zápis v registri alebo na účte,

charakteristiky podielových listov: na meno alebo na doručiteľa. Uvedenie akéhokoľvek označenia, ktoré môže byť stanovené,

uvedenie hlasovacích práv podielnikov, pokiaľ existujú,

okolnosti, za akých môže byť rozhodnuté o likvidácii podielového fondu, a postup likvidácie, predovšetkým čo sa týka práv podielnikov.

 

1.10.

Podrobnosti o druhoch a hlavné charakteristiky podielových listov, najmä:

pôvodné cenné papiere alebo osvedčenia poskytujúce dôkaz o vlastníckom práve; zápis v registri alebo na účte,

charakteristiky podielových listov: na meno alebo na doručiteľa. Uvedenie akéhokoľvek označenia, ktoré môže byť stanovené,

uvedenie hlasovacích práv podielnikov, pokiaľ existujú,

okolnosti, za akých môže byť rozhodnuté o likvidácii podielového fondu, a postup likvidácie, predovšetkým čo sa týka práv podielnikov.

1.11.

Ak je to vhodné, označenie búrz alebo trhov, na ktorých sú podielové listy kótované alebo kde sa s nimi obchoduje.

 

1.11.

Ak je to vhodné, označenie búrz alebo trhov, na ktorých sú podielové listy kótované alebo kde sa s nimi obchoduje.

1.12.

Postupy a podmienky emisie a predaja podielových listov.

 

1.12.

Postupy a podmienky emisie a predaja podielových listov.

1.13.

Postupy a podmienky pre odkúpenie alebo vyplatenie podielových listov a okolnosti, za akých môže byť odkúpenie alebo vyplatenie pozastavené.

 

1.13.

Postupy a podmienky pre odkúpenie alebo vyplatenie podielových listov a okolnosti, za akých môže byť odkúpenie alebo vyplatenie pozastavené. V prípade investičných spoločností s rôznymi investičnými odvetviami, informácie o tom, ako držiteľ akcií môže prejsť z jedného podfondu do druhého, a o poplatkoch uplatnených v takých prípadoch.

1.14.

Opis pravidiel určovania a používania príjmov.

 

1.14.

Opis pravidiel určovania a používania príjmov.

1.15.

Opis investičných cieľov podielového fondu vrátane jeho finančných cieľov (napr. nárast kapitálu alebo príjmov), investičná politika (zameraná na geografické oblasti alebo odvetvie priemyslu), akékoľvek obmedzenie týkajúce sa tejto investičnej politiky a označenie spôsobov a nástrojov alebo úverových právomocí, ktoré môžu byť použité pri riadení podielového fondu.

 

1.15.

Opis investičných cieľov investičného fondu vrátane jeho finančných cieľov (napr. nárast kapitálu alebo príjmov), investičná politika (zameraná na geografické oblasti alebo odvetvie priemyslu), akékoľvek obmedzenie týkajúce sa tejto investičnej politiky a označenie spôsobov a nástrojov alebo úverových právomocí, ktoré môžu byť použité pri riadení investičného fondu.

1.16.

Pravidlá ohodnotenia aktív.

 

1.16.

Pravidlá ohodnotenia aktív.

1.17.

Určovanie predajnej alebo emisnej ceny a cena odkúpenia alebo vyplatenia podielových listov, predovšetkým:

spôsob a čitateľnosť výpočtu vyššie uvedených cien,

informácie, ktoré sa týkajú poplatkov vzťahujúcich sa na predaj alebo emisiu a odkúpenie alebo vyplatenie podielových listov,

prostriedky, miesta a čitateľnosť zverejňovania vyššie uvedených cien.

 

1.17.

Určovanie predajnej alebo emisnej ceny a cena odkúpenia alebo vyplatenia podielových listov, predovšetkým:

spôsob a čitateľnosť výpočtu vyššie uvedených cien,

informácie, ktoré sa týkajú poplatkov vzťahujúcich sa na predaj alebo emisiu a odkúpenie alebo vyplatenie podielových listov,

prostriedky, miesta a čitateľnosť zverejňovania vyššie uvedených cien (1).

1.18.

Informácie týkajúce sa spôsobov, sumy a výpočtu odmeny splatnej podielovým fondom správcovskej spoločnosti, depozitárovi alebo tretím osobám a náhrada výdavkov podielovým fondom správcovskej spoločnosti, depozitárovi alebo tretím osobám.

 

1.18.

Informácie týkajúce sa spôsobov, sumy a výpočtu odmeny splatnej investičným fondom správcovskej spoločnosti, depozitárovi alebo tretím osobám a náhrada výdavkov investičným fondom správcovskej spoločnosti, depozitárovi alebo tretím osobám.

Informácie týkajúce sa depozitára:

2.1.   názov, právna forma, sídlo a ústredie, pokiaľ sa líši od sídla;

2.2.   hlavná činnosť.

Informácie týkajúce sa poradných firiem alebo externých poradcov v investíciách, ktorí vykonávajú poradenskú činnosť na základe zmluvy, ktorá je platená mimo aktíva PKIPCP:

3.1.   názov, právna forma, sídlo a ústredie, pokiaľ sa líši od sídla;

3.2.   hmotné ustanovenia zmluvy so správcovskou spoločnosťou alebo investičnou spoločnosťou, ktoré sa môžu vzťahovať na podielnikov, s výnimkou tých ustanovení, ktoré sa vzťahujú na odmeny;

3.3.   iné významné činnosti.

4.   Informácie týkajúce sa opatrenia na uskutočňovanie platieb podielnikom, odkúpenia alebo vyplatenia podielových listov a sprístupňovanie informácií, ktoré sa týkajú PKIPCP. Také informácie musia byť v každom prípade k dispozícii v členskom štáte, kde má PKIPCP sídlo. Okrem toho, pokiaľ sa podielové listy uvádzajú na trh v inom štáte, také informácie sú k dispozícii, pokiaľ sa to týka tohto členského štátu v prospekte tu zverejnenom.

Ďalšie informácie o investíciách:

5.1.   prípadné výsledky PKIPCP v minulosti – takéto informácie sa môžu zahrnúť alebo priložiť do prospektu;

5.2.   profil typického investora, pre ktorého je určený PKIPCP.

Hospodárske informácie:

6.1.   Prípadné iné výdavky alebo poplatky, než sú poplatky uvedené v bode 1.17, rozlišujúc medzi poplatkami, ktoré má zaplatiť podielnik, a poplatkami, ktoré sa majú zaplatiť z aktív PKIPCP.

VZOR B

Informácie, ktoré musia byť obsiahnuté v pravidelných správach

I.   Stav majetku:

prevoditeľné cenné papiere,

bankové dlhopisy,

iný majetok,

celkový majetok,

záväzky,

čistá hodnota majetku.

II.   Počet podielových listov v obehu.

III.   Čistá hodnota majetku na jeden podielový list.

IV.   Portfólio s rozšírením na:

a)

prevoditeľné cenné papiere, ktoré boli prijaté na oficiálny záznam na burze cenných papierov;

b)

prevoditeľné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu;

c)

novo vydané prevoditeľné cenné papiere uvedené v článku 50 ods. 1 písm. d);

d)

ostatné prevoditeľné cenné papiere uvedené v článku 50 ods. 2 písm. a),

s analýzou podľa najvhodnejších kritérií s ohľadom na investičnú politiku PKIPCP (t. j. v súlade s hospodárskymi, geografickými a menovými kritériami) ako percentuálne vyjadrenie čistej hodnoty aktív; pri každom z vyššie uvedeného druhu investícií sa uvádza, aký pomer predstavuje v celkovom objeme aktív PKIPCP.

Údaje o zmenách v stave portfólia počas lehoty na podávanie správ.

V.   Údaje o vývoji majetku PKIPCP za obdobie, na ktoré sa vzťahuje správa, vrátane nasledujúcich údajov:

výnosy z investícií,

iné výnosy,

výdavky na správu,

výdavky na depozitára,

iné výdavky a poplatky,

čistý výnos,

prerozdelenie a reinvestícia výnosov,

zmeny kapitálového účtu,

zvýšená alebo znížená hodnota investícií,

akékoľvek iné zmeny, ktoré sa dotýkajú majetku alebo záväzkov PKIPCP,

transakčné náklady, ktoré sú nákladmi vzniknutými PKIPCP v súvislosti s transakciami v jeho portfóliu.

VI.   Porovnávacia tabuľka za tri uplynulé rozpočtové roky vrátane uvedenia:

celkovej čistej hodnoty majetku,

čistej hodnoty každého podielu.

VII.   Údaje o hodnote záväzkov z činností PKIPCP za obdobie na podávanie správ v zmysle článku 51, ktoré sa musia diferencovať podľa kategórií transakcií


(1)  Investičné spoločnosti v zmysle článku 32 ods. 5 tejto smernice tiež uvedú:

spôsob a frekvenciu výpočtu čistej hodnoty podielových listov,

spôsob, miesto a frekvenciu zverejňovania vyššie uvedenej hodnoty,

burzu v krajine predaja, pričom cena na tejto burze určuje cenu transakcií uskutočnených mimo burzy vo výške uvedenej krajiny.


PRÍLOHA II

Funkcie zahrnuté v činnosti spoločnej správy portfólia

Riadenie investícií.

Správa:

a)

právne služby a účtovníctvo riadenia fondu;

b)

informácie zákazníkom;

c)

oceňovanie a stanovovanie cien (vrátane daňových priznaní);

d)

monitoring dodržiavania právnych predpisov;

e)

udržiavanie zoznamu podielnikov;

f)

rozdelenie výnosov;

g)

vydávanie a vyplatenie podielových listov;

h)

vybavovanie zmlúv (vrátane odosielania osvedčení);

i)

uchovávanie záznamov.

Odbyt.


PRÍLOHA III

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 117)

Smernica Rady 85/611/EHS

(Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3).

 

Smernica Rady 88/220/EHS

(Ú. v. ES L 100, 19.4.1988, s. 31).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES

(Ú. v. ES L 168, 18.7.1995, s. 7).

Iba článok 1 štvrtá zarážka, článok 4 ods. 7 a článok 5 piata zarážka.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/64/ES

(Ú. v. ES L 290, 17.11.2000, s. 27).

Iba článok 1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/107/ES

(Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 20).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/108/ES

(Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 35).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES

(Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

Iba článok 66.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES

(Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9).

Iba článok 9.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/18/ES

(Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008, s. 42).

 

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 117)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

85/611/EHS

1. októbra 1989

88/220/EHS

1. októbra 1989

95/26/ES

18. júla 1996

2000/64/ES

17. novembra 2002

2001/107/ES

13. augusta 2003

13. februára 2004

2001/108/ES

13. augusta 2003

13. februára 2004

2004/39/ES

30. apríla 2006

2005/1/ES

13. mája 2005


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

Smernica 85/611/EHS

Táto smernica

článok 1 ods.1

článok 1 ods.1

článok 1 ods.2 úvodná veta

článok 1 ods. 2 úvodná veta

článok 1 ods. 2 prvá a druhá zarážka

článok 1 ods. 2 písm. a) a b)

článok 1 ods. 2 druhý pododsek

článok 1 ods. 3 prvý pododsek

článok 1 ods. 3 prvý pododsek

článok 1 ods. 3 druhý pododsek

článok 1 ods. 3 druhý pododsek, písm. a)

článok 1 ods. 3 druhý pododsek, písm. b)

článok 1 ods. 4 až 7

článok 1 ods. 4 až 7

článok 1 ods. 8 úvodná veta

článok 2 ods. 1 písm. n) úvodná veta

článok 1 ods. 8 prvá, druhá a tretia zarážka

článok 2 ods. 1 písm. n) body i), ii) a iii)

článok 1 ods. 8 záverečná veta

článok 2 ods. 7

článok 1 ods. 9

článok 2 ods. 1 písm. o)

článok 1a úvodná veta

článok 2 ods. 1 úvodná veta

článok 1a bod 1

článok 2 ods. 1 písm. a)

článok 1a bod 2 prvá časť vety

článok 2 ods. 1 písm. b)

článok 1a bod 2 druhá časť vety

článok 2 ods. 2

článok 1a body 3 až 5

článok 2 ods. 1 písm. c) až e)

článok 1a bod 6

článok 2 ods. 1 písm. f)

článok 1a bod 7 prvá časť vety

článok 2 ods. 1 písm. g)

článok 1a bod 7 druhá časť vety

článok 2 ods. 3

článok 1a body 8 až 9

článok 2 ods. 1 písm. h) až i)

článok 1a bod 10 prvý pododsek

článok 2 ods. 1 písm. j)

článok 1a bod 10 druhý pododsek

článok 2 ods. 5

článok 1a bod 11

článok 1a body 12 a 13 prvá veta

článok 2 ods. 1 body i) a ii)

článok 1a bod 13 druhá veta

článok 2 ods. 4 písm. a)

článok 1a body14 a 15 prvá veta

článok 2 ods. 1 písm. k) a l)

článok 1a bod 15 druhá veta

článok 2 ods. 6

článok 2 ods. 1 písm. m)

článok 2 ods. 1 úvodná veta

článok 3 úvodná veta

článok 2 ods. 1 prvá, druhá, tretia a štvrtá zarážka

článok 3 písm. a), b), c) a d)

článok 2 ods. 2

článok 3

článok 4

článok 4 ods. 1 a 2

článok 5 ods. 1 a 2

článok 5 ods. 3

článok 4 ods. 3 prvý pododsek

článok 5 ods. 4 prvý pododsek písm. a) a b)

článok 5 ods. 4 druhý pododsek

článok 4 ods. 3 druhý pododsek

článok 5 ods. 4 tretí pododsek

článok 4 ods. 3 tretí pododsek

článok 5 ods. 4 štvrtý pododsek

článok 4 ods. 3a

článok 5 ods. 5

článok 4 ods. 4

článok 5 ods. 6

článok 5 ods. 7

článok 5 ods. 1 a 2

článok 6 ods. 1 a 2

článok 5 ods. 3 prvý pododsek úvodná veta

článok 6 ods. 3 prvý pododsek úvodná veta

článok 5 ods. 3 prvý pododsek písm. a)

článok 6 ods. 3 prvý pododsek písm. a)

článok 5 ods. 3 prvý pododsek písm. b) úvodná veta

článok 6 ods. 3 prvý pododsek písm. b) úvodná veta

článok 5 ods. 3 prvý pododsek písm. b) prvá a druhá zarážka

článok 6 ods. 3 prvý pododsek písm. b) body i) a ii)

článok 5 ods. 3 druhý pododsek

článok 6 ods. 3 druhý pododsek

článok 5 ods. 4

článok 6 ods. 4

článok 5a ods. 1 úvodná veta

článok 7 ods. 1 úvodná veta

článok 5a ods. 1 písm. a) úvodná veta

článok 7 ods. 1 písm. a) úvodná veta

článok 5a ods. 1 písm. a) prvá zarážka

článok 7 ods. 1 písm. a) bod i)

článok 5a ods. 1 písm. a) druhá zarážka, úvodná veta

článok 7 ods. 1 písm. a) bod ii) úvodná veta

článok 5a ods. 1 písm. a) druhá zarážka body i), ii) a iii)

článok 7 ods. 1 písm. a) bod ii) prvá, druhá a tretia zarážka

článok 5a ods. 1 písm. a) tretia a štvrtá zarážka

článok 7 ods. 1 písm. a) bod iii)

článok 5a ods. 1 písm. a) piata zarážka

článok 5a ods. 1 písm. b) až d)

článok 7 ods. 1 písm. b) až d)

článok 5a ods. 2 až 5

článok 7 ods. 2 až 5

článok 5b

článok 8

článok 5c

článok 9

článok 5d

článok 10

článok 5e

článok 11

článok 5f ods. 1 prvý pododsek

článok 12 ods. 1 prvý pododsek

článok 5f ods. 1 druhý pododsek písm. a)

článok 12 ods. 1 druhý pododsek písm. a)

článok 5f ods. 1 druhý pododsek písm. b) prvá veta

článok 12 ods. 1 druhý pododsek písm. b)

článok 5f ods. 1 druhý pododsek písm. b) posledná veta

článok 5f ods. 2 úvodná veta

článok 12 ods. 2 úvodná veta

článok 5f ods. 2 prvá a druhá zarážka

článok 12 ods. 2 písm. a) a b)

článok 12 ods. 3

článok 5g

článok 13

článok 5 h

článok 14 ods. 1

článok 14 ods. 2

článok 15

článok 6 ods. 1

článok 16 ods. 1 prvý pododsek

článok 16 ods. 1 druhý pododsek

článok 6 ods. 2

článok 16 ods. 2

článok 16 ods. 3

článok 6a ods. 1

článok 17 ods. 1

článok 6a ods. 2

článok 17 ods. 2

článok 6a ods. 3

článok 17 ods. 3 prvý a druhý pododsek

článok 17 ods. 3 tretí pododsek

článok 17 ods. 4 až 5

článok 6a ods. 4 až 6

článok 17 ods. 6 až 8

článok 6a ods. 7

článok 17 ods. 9 prvý pododsek

článok 17 ods. 9 druhý pododsek

článok 6b ods. 1

článok 18 ods. 1

článok 6b ods. 2

článok 18 ods. 2 prvý a druhý pododsek

článok 18 ods. 2 tretí pododsek

článok 6b ods. 3 prvý pododsek

článok 18 ods. 2 štvrtý pododsek

článok 6b ods. 3 druhý pododsek

článok 18 ods. 3

článok 6b ods. 4

článok 18 ods. 4

článok 6b ods. 5

články 19 až 20

článok 6c ods. 1

článok 21 ods. 1

článok 6c ods. 2 prvý pododsek

článok 6c ods. 2 druhý pododsek

článok 21 ods. 2 prvý a druhý pododsek

článok 21 ods. 2 tretí pododsek

článok 6c ods. 3 až 5

článok 21 ods. 3 až 5

článok 6c ods. 6

článok 6c ods. 7 až 10

článok 21 ods. 6 až 9

článok 7

článok 22

článok 8

článok 23 ods. 1 až 3

článok 23 ods. 4 až 6

článok 9

článok 24

článok 10

článok 25

článok 11

článok 26

článok 12

článok 27 prvý a druhý pododsek

článok 27 tretí pododsek

článok 13

článok 28

článok 13a ods. 1 prvý pododsek

článok 29 ods. 1 prvý pododsek

článok 13a ods. 1 druhý pododsek úvodná veta

článok 29 ods. 1 druhý pododsek úvodná veta

článok 13a ods. 1 druhý pododsek prvá, druhá a tretia zarážka

článok 29 ods. 1 druhý pododsek písm. a), b) a c)

článok 13a ods. 1 tretí a štvrtý pododsek

článok 29 ods. 1 tretí a štvrtý pododsek

článok 13a ods. 2, 3 a 4

článok 29 ods. 2, 3 a 4

článok 13b

článok 30

článok 13c

článok 31

článok 14

článok 32

článok 15

článok 33 ods. 1 až 3

článok 33 ods. 4 až 6

článok 16

článok 34

článok 17

článok 35

článok 18

článok 36

články 37 až 49

článok 19 ods. 1 úvodná veta

článok 50 ods. 1 úvodná veta

článok 19 ods. 1 písm. a) až c)

článok 50 ods. 1 písm. a) až c)

článok 19 ods. 1 písm. d) úvodná veta

článok 50 ods. 1 písm. d), úvodná veta

článok 19 ods. 1 písm. d) prvá a druhá zarážka

článok 50 ods. 1 písm. d) body i) a ii)

článok 19 ods. 1 písm. e) úvodná veta

článok 50 ods. 1 písm. e) úvodná veta

článok 19 ods. 1 písm. e) prvá, druhá, tretia a štvrtá zarážka

článok 50 ods. 1 písm. e) body i), ii), iii) a iv)

článok 19 ods. 1 písm. f)

článok 50 ods. 1 písm. f)

článok 19 ods. 1 písm. g) úvodná veta

článok 50 ods. 1 písm. g) úvodná veta

článok 19 ods. 1 písm. g) prvá, druhá a tretia zarážka

článok 50 ods. 1 písm. g) body i), ii) a iii)

článok 19 ods. 1 písm. h) úvodná veta

článok 50 ods. 1 písm. h) úvodná veta

článok 19 ods. 1 písm. h) prvá, druhá, tretia a štvrtá zarážka

článok 50 ods. 1 písm. h) body i), ii), iii) a iv)

článok 19 ods. 2 úvodné slová

článok 50 ods. 2 úvodná veta

článok 19 ods. 2 písm. a)

článok 50 ods. 2 písm. a)

článok 19 ods. 2 písm. c)

článok 50 ods. 2 písm. b)

článok 19 ods. 2 písm. d)

článok 50 ods. 2 druhý pododsek

článok 19 ods. 4

článok 50 ods. 3

článok 21 ods. 1 až 3

článok 51 ods. 1 až 3

článok 21 ods. 4

článok 51 ods. 4

článok 22 ods. 1 prvý pododsek

článok 52 ods. 1 prvý pododsek

článok 22 ods. 1 druhý pododsek úvodná veta

článok 52 ods. 1 druhý pododsek úvodná veta

článok 22 ods. 1 druhý pododsek prvá a druhá zarážka

článok 52 ods. 1 druhý pododsek písm. a) a b)

článok 22 ods. 2 prvý pododsek

článok 52 ods. 2 prvý pododsek

článok 22 ods. 2 druhý pododsek úvodná veta

článok 52 ods. 2 druhý pododsek úvodná veta

článok 22 ods. 2 druhý pododsek prvá, druhá a tretia zarážka

článok 52 ods. 2 druhý pododsek písm. a), b) a c)

článok 22 ods. 3 až 5

článok 52 ods. 3 až 5

článok 22a ods. 1 úvodná veta

článok 53 ods. 1 úvodná veta

článok 22a ods. 1 prvá, druhá a tretia zarážka

článok 53 ods. 1 písm. a), b) a c)

článok 22a ods. 2

článok 53 ods. 2

článok 23

článok 54

článok 24

článok 55

článok 24a

článok 70

článok 25 ods. 1

článok 56 ods. 1

článok 25 ods. 2 prvý pododsek úvodná veta

článok 56 ods. 2 prvý pododsek úvodná veta

článok 25 ods. 2 prvý pododsek prvá, druhá, tretia a štvrtá zarážka

článok 56 ods. 2 prvý pododsek písm. a), b), c) a d)

článok 25 ods. 2 druhý pododsek

článok 56 ods. 2 druhý pododsek

článok 25 ods. 3

článok 56 ods. 3

článok 26

článok 57

články 58 až 67

článok 27 ods. 1 úvodná veta

článok 68 ods. 1 úvodná veta

článok 27 ods. 1 prvá zarážka

článok 27 ods. 1 druhá, tretia a štvrtá zarážka

článok 68 ods. 1 písm. a), b), c)

článok 27 ods. 2 úvodná veta

článok 68 ods. 2 úvodná veta

článok 27 ods. 2 prvá a druhá zarážka

článok 68 ods. 2 písm. a) a b)

článok 28 ods. 1 a 2

článok 69 ods. 1 a 2

článok 28 ods. 3 a 4

článok 28 ods. 5 a 6

článok 69 ods. 3 a 4

článok 29

článok 71

článok 30

článok 72

článok 31

článok 73

článok 32

článok 74

článok 33 ods. 1 prvý pododsek

článok 33 ods. 1 druhý pododsek

článok 75 ods. 1

článok 33 ods. 2

článok 75 ods. 1

článok 33 ods. 3

článok 75 ods. 3

článok 75 ods. 4

článok 34

článok 76

článok 35

článok 77

články 78 až 82

článok 36 ods. 1 prvý pododsek úvodné slová

článok 83 ods. 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 36 ods. 1 prvý pododsek prvá a druhá zarážka

článok 83 ods. 1 prvý pododsek písm. a) a b)

článok 36 ods. 1 prvý pododsek, záverečné slová

článok 83 ods. 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 36 ods. 1 druhý pododsek

článok 83 ods. 1 druhý pododsek

článok 36 ods. 2

článok 83 ods. 2

článok 37

článok 84

článok 38

článok 85

článok 39

článok 86

článok 40

článok 87

článok 41 ods. 1 úvodná veta

článok 88 ods. 1 úvodná veta

článok 41 ods. 1 prvá a druhá zarážka

článok 88 ods. 1 písm. a) a b)

článok 41 ods. 1 záverečná veta

článok 88 ods. 1 úvodná veta

článok 41 ods. 2

článok 88 ods. 2

článok 42 úvodné slová

článok 89 úvodná veta

článok 42 prvá a druhá zarážka

článok 89 písm. a) a b)

článok 42 záverečná veta

článok 89 úvodná veta

článok 43

článok 90

článok 44 ods. 1 až 3

článok 91 ods. 1 až 4

článok 45

článok 92

článok 46 prvý odsek úvodná veta

článok 93 ods. 1 prvý pododsek

článok 93 ods. 1 druhý pododsek

článok 46 prvý odsek prvá zarážka

článok 46 prvý odsek druhá, tretia a štvrtá zarážka

článok 93 ods. 2 písm. a)

článok 46 prvý odsek piata zarážka

článok 46 druhý odsek

článok 93 ods. 2 písm. b)

článok 93 ods. 3 až 8

článok 47

článok 94

článok 95

článok 48

článok 96

článok 49 ods. 1 až 3

článok 97 ods. 1 až 3

článok 49 ods. 4

články 98 až 100

článok 50 ods. 1

článok 101 ods. 1

článok 101 ods. 2 až 9

článok 50 ods. 2 až 4

článok 102 ods. 1 až 3

článok 50 ods. 5 úvodná veta

článok 102 ods. 4 úvodná veta

článok 50 ods. 5 prvá, druhá, tretia a štvrtá zarážka

článok 102 ods. 4 písm. a), b), c) a d)

článok 50 ods. 6 úvodná veta a písm. a) a b)

článok 102 ods. 5 prvý pododsek úvodná veta

článok 50 ods. 6 písm. b) prvá, druhá a tretia zarážka

článok 102 ods. 5 prvý pododsek písm. a), b) a c)

článok 50 ods. 6 písm. b) záverečná veta

článok 102 ods. 5 druhý a tretí pododsek

článok 50 ods. 7 prvý pododsek úvodná veta

článok 103 ods. 1 úvodná veta

článok 50 ods. 7 prvý pododsek prvá a druhá zarážka

článok 103 ods. 1 písm. a) a b)

článok 50 ods. 7 druhý pododsek úvodná veta

článok 103 ods. 2 úvodná veta

článok 50 ods. 7 druhý pododsek prvá, druhá a tretia zarážka

článok 103 ods. 2 písm. a), b) a c)

článok 50 ods. 7 tretí pododsek

článok 103 ods. 3

článok 50 ods. 8 prvý pododsek

článok 103 ods. 4

článok 50 ods. 8 druhý pododsek úvodná veta

článok 103 ods. 5 prvý pododsek úvodná veta

článok 50 ods. 8 druhý pododsek prvá, druhá a tretia zarážka

článok 103 ods. 5 prvý pododsek písm. a), b) a c)

článok 50 ods. 8 tretí pododsek

článok 103 ods. 6

článok 50 ods. 8 štvrtý pododsek

článok 103 ods. 5 druhý pododsek

článok 50 ods. 8 piaty pododsek

článok 103 ods. 7

článok 50 ods. 8 šiesty pododsek

článok 50 ods. 9 až 11

článok 104 ods. 1 až 3

článok 105

článok 50a ods. 1 úvodná veta

článok 106 ods. 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 50a ods. 1 písm. a) úvodná veta

článok 106 ods. 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 50a ods. 1 písm. a) prvá, druhá a tretia zarážka

článok 106 ods. 1 prvý pododsek písm. a), b) a c)

článok 50a ods. 1 písm. b)

článok 106 ods. 1 druhý pododsek

článok 50a ods. 2

článok 106 ods. 2

článok 51 ods. 1 a 2

článok 107 ods. 1 a 2

článok 107 ods. 3

článok 52 ods. 1

článok 108 ods. 1 prvý pododsek

článok 52 ods. 2

článok 108 ods. 1 druhý pododsek

článok 52 ods. 3

článok 108 ods. 2

článok 108 ods. 3 až 6

článok 52a

článok 109 ods. 1 a 2

článok 109 ods. 3 a 4

článok 52b ods. 1

článok 110 ods. 1

článok 52b ods. 2

článok 52b ods. 3

článok 110 ods. 2

článok 53a

článok 111

článok 53b ods. 1

článok 112 ods. 1

článok 53b ods. 2

článok 112 ods. 2

článok 112 ods. 3

článok 54

článok 113 ods. 1

článok 55

článok 113 ods. 2

článok 56 ods. 1

článok 113 ods. 3

článok 56 ods. 2

článok 57

článok 114

článok 58

článok 116 ods. 2

článok 115

článok 116 ods. 1

články 117 a 118

článok 59

článok 119

príloha I, vzor A a B

príloha I, vzor A a B

príloha I, vzor C

príloha II

príloha II

príloha III

príloha IV


17.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/97


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/111/ES

zo 16. septembra 2009,

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

V súlade s Európskou radou a závermi rady ECOFIN a medzinárodnými iniciatívami, ako napríklad nedávny samit G20 2. apríla 2009, táto smernica predstavuje prvý dôležitý krok v súvislosti s riešením nedostatkov, ktoré nastali z dôvodu finančnej krízy, po ktorom budú nasledovať ďalšie iniciatívy, ktoré Komisia oznámila a stanovila vo svojom oznámení zo 4. marca 2009 s názvom „Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe“.

(2)

Článkom 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (4) sa členským štátom umožňuje, aby ustanovili osobitné režimy obozretného podnikania pre úverové inštitúcie, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu od 15. decembra 1977, za predpokladu, že tieto režimy boli zavedené do vnútroštátnych právnych predpisov do 15. decembra 1979. Tieto lehoty bránia členským štátom, a to najmä tým, ktoré pristúpili k Európskej únii od roku 1980, zaviesť alebo zachovať rovnaké režimy pre podobné pridruženia úverových inštitúcií, ktoré boli zriadené na ich územiach. Je preto vhodné zrušiť lehoty stanovené v článku 3 uvedenej smernice s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky hospodárskej súťaže pre úverové inštitúcie v členských štátoch. Výbor európskych orgánov bankového dohľadu by mal poskytnúť usmernenia, aby sa v tejto súvislosti podporilo zosúlaďovanie postupov dohľadu.

(3)

Hybridné kapitálové nástroje hrajú dôležitú úlohu pri priebežnom riadení kapitálu úverových inštitúcií. Tieto nástroje umožňujú úverovým inštitúciám dosiahnuť diverzifikovanú kapitálovú štruktúru a získať prístup k širokému okruhu finančných investorov. Dňa 28. októbra 1998 prijal Bazilejský výbor pre bankový dohľad dohodu o kritériách prípustnosti, ako aj o limitoch zahrnutia určitých druhov hybridných kapitálových nástrojov do pôvodných vlastných zdrojov úverových inštitúcií.

(4)

Je preto dôležité stanoviť kritériá prípustnosti, ktoré tieto kapitálové nástroje musia splniť, aby sa mohli použiť ako pôvodné vlastné zdroje úverových inštitúcií, a zosúladiť ustanovenia smernice 2006/48/ES s touto dohodou. Zmeny a doplnenia prílohy XII k smernici 2006/48/ES priamo vyplývajú z ustanovenia týchto kritérií. Pôvodné vlastné zdroje uvedené v článku 57 písm. a) smernice 2006/48/ES by mali zahŕňať všetky nástroje, ktoré sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov považujú za vlastné imanie, pri likvidácii sa považujú za rovnocenné s kmeňovými akciami a pri bežnej činnosti sa dajú v plnom rozsahu použiť na pokrytie strát ako rovnocenné kmeňovým akciám. Malo by byť možné, aby tieto nástroje zahŕňali nástroje, ktoré poskytujú prioritné práva pri výplate dividend na nekumulatívnom základe pod podmienkou, že sa na ne vzťahuje článok 22 smernice Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (5), pri likvidácii sú rovnocenné kmeňovým akciám a pri bežnej činnosti sa dajú v plnom rozsahu použiť na pokrytie strát ako rovnocenné kmeňovým akciám. Pôvodné vlastné zdroje uvedené v článku 57 písm. a) smernice 2006/48/ES by mali zahŕňať aj akékoľvek iné nástroje podľa podmienok úverovej inštitúcie vyplývajúcich zo zákona pri zohľadnení osobitnej štruktúry podielových fondov, družstiev a podobných inštitúcií a ktoré sa považujú za ekvivalentné kmeňovým akciám, najmä pokiaľ ide o ich kapitálové vlastnosti súvisiace s absorpciou strát. Nástroje, ktoré nie sú pri likvidácii rovnocenné kmeňovým akciám alebo ktoré sa nedajú pri bežnej činnosti použiť na pokrytie strát ako rovnocenné kmeňovým akciám, by mali patriť do kategórie hybridných nástrojov uvedených v článku 57 písm. ca) smernice 2006/48/ES.

(5)

V snahe predísť zlyhaniu trhov a zabezpečiť kontinuitu celkovej úrovne vlastných zdrojov je vhodné vymedziť osobitný prechodný mechanizmus pre nový režim kapitálových nástrojov. Hneď ako sa obnoví stabilita, mala by sa kvalita pôvodných vlastných zdrojov ďalej rozšíriť. Najneskôr do 31. decembra 2011 by Komisia mala v tejto súvislosti predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu spolu s prípadnými vhodnými návrhmi.

(6)

Na účely posilnenia rámca Spoločenstva pre riadenie kríz je dôležité, aby príslušné orgány efektívne koordinovali svoju činnosť s ostatnými príslušnými orgánmi, a podľa potreby s centrálnymi bankami, a to aj s cieľom zmierňovania systematického rizika. V záujme zlepšenia efektívnosti dohľadu nad obozretným podnikaním bankovej skupiny na konsolidovanom základe by mali byť činnosti dohľadu koordinované účinnejším spôsobom. Mali by sa preto zriadiť kolégiá orgánov dohľadu. Zriadenie kolégií orgánov dohľadu by nemalo mať vplyv na práva a povinnosti príslušných orgánov podľa smernice 2006/48/ES. Ich zriadenie by malo predstavovať nástroj lepšej spolupráce, ktorou dosiahnu príslušné orgány dohodu o hlavných úlohách dohľadu. Kolégiá orgánov dohľadu by mali uľahčiť vykonávanie priebežného dohľadu a zvládnutie krízových situácií. Orgán konsolidovaného dohľadu by mal mať spolu s ostatnými členmi kolégia možnosť rozhodnúť o organizovaní zasadnutí alebo činností, ktoré nie sú predmetom všeobecného záujmu, a teda stanoviť účasť podľa potreby.

(7)

Mandáty príslušných orgánov by mali primerane zohľadniť dimenziu Spoločenstva. Príslušné orgány by mali preto náležite zvážiť vplyv svojich rozhodnutí na stabilitu finančného systému vo všetkých ostatných dotknutých členských štátoch. Ak sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch neustanovuje inak, táto zásada by nemala príslušné orgány právne zaväzovať k dosiahnutiu konkrétneho výsledku, ale by sa mala skôr chápať ako všeobecný cieľ na podporu finančnej stability v celej Európskej únii.

(8)

Príslušné orgány by mali byť schopné zapojiť sa do kolégií zriadených na účely dohľadu nad úverovými inštitúciami, ktorých materský subjekt má sídlo v tretej krajine. Výbor európskych orgánov bankového dohľadu by mal podľa potreby poskytnúť usmernenia a odporúčania s cieľom zlepšiť zbližovanie postupov dohľadu podľa smernice 2006/48/ES. S cieľom zabrániť nezrovnalostiam a regulačnej arbitráži, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku rozdielov v prístupe a v pravidlách rôznych kolégií a uplatňovania právomocí členskými štátmi, by mal Výbor európskych orgánov bankového dohľadu vypracovať usmernenia o postupoch a pravidlách kolégií.

(9)

Článkom 129 ods. 3 smernice 2006/48/ES by sa nemalo meniť rozdelenie právomocí medzi príslušnými orgánmi dohľadu na konsolidovanom, subkonsolidovanom a individuálnom základe.

(10)

Nedostatočná výmena informácií medzi príslušným orgánom domovského štátu a príslušným orgánom hostiteľského štátu sa môže prejaviť ako škodlivá pre finančnú stabilitu v hostiteľských členských štátoch. Právo na informácie orgánov dohľadu hostiteľského štátu, najmä pri kríze dôležitých pobočiek, je preto potrebné posilniť. Na tento účel by sa mal vymedziť pojem dôležité pobočky. Príslušné orgány by mali zasielať informácie, ktoré sú dôležité z hľadiska výkonu úloh centrálnych bánk a ministerstiev financií v súvislosti s finančnými krízami a zmierňovaním systematického rizika.

(11)

Súčasné dohovory týkajúce sa dohľadu by mali byť závisieť od ďalšieho vývoja. Kolégiá orgánov dohľadu predstavujú ďalší a významný krok smerom k zefektívňovaniu spolupráce a konvergencie v oblasti dohľadu v Európskej únii.

(12)

Spolupráca orgánov dohľadu, ktoré sa prostredníctvom kolégií zaoberajú skupinami a holdingovými spoločnosťami, ako aj ich dcérskymi spoločnosťami a pobočkami, predstavuje fázu vo vývoji smerom k ďalšej regulačnej konvergencii a integrácii dohľadu. Vzájomná dôvera medzi orgánmi dohľadu a rešpektovanie ich príslušných právomocí má zásadný význam. V prípade konfliktu medzi členmi kolégia v súvislosti s týmito rozdielnymi právomocami majú zásadný význam nestranné a nezávislé odporúčania, ako aj mechanizmy mediácie a riešenia konfliktov na úrovni Spoločenstva.

(13)

Kríza na medzinárodnom finančnom trhu ukázala, že je vhodné ďalej preskúmať potrebu reformy modelov regulácie a monitorovania finančného sektora Európskej únie.

(14)

Komisia vo svojom oznámení z 29. októbra 2008 s názvom „Od finančnej krízy k ozdraveniu: Európsky akčný rámec“ oznámila, že zriadila skupinu odborníkov, ktorú vedie Jacques de Larosière (de Larosièrova skupina), aby posúdila riadenie európskych finančných inštitúcií s cieľom zabezpečiť obozretnosť, riadne fungovanie trhov a intenzívnejšiu európsku spoluprácu pri dohľade nad finančnou stabilitou, mechanizmus včasného varovania a riadenia kríz vrátane riadenia cezhraničných a medzisektorových rizík a aby sa tiež zamerala na spoluprácu medzi Európskou úniou a ďalšími významnými jurisdikciami v záujme pomoci pri zabezpečení finančnej stability na globálnej úrovni.

(15)

V záujme dosiahnutia potrebnej úrovne konvergencie dohľadu a spolupráce na úrovni Európskej únie, ako aj podpory stability finančného systému, sú veľmi potrebné ďalšie všestranné reformy modelov regulácie a monitorovania finančného sektora Európskej únie, ktoré by Komisia mala urýchlene zaviesť, pričom by mala dôkladne zvážiť závery prezentované de Larosièrovou skupinou dňa 25. februára 2009.

(16)

Komisia by mala do 31. decembra 2009 podať správu Európskemu parlamentu a Rade o akýchkoľvek zisteniach v tejto súvislosti a predložiť vhodné právne predpisy potrebné na riešenie zistených nedostatkov v súvislosti s ustanoveniami týkajúcimi sa ďalšej integrácie v oblasti dohľadu, pričom by zohľadnila skutočnosť, že silnejšia úloha systému dohľadu na úrovni Európskej únie by sa mala dosiahnuť do 31. decembra 2011.

(17)

Nadmerná koncentrácia expozícií voči jednému klientovi alebo skupine prepojených klientov môže mať za následok neprijateľné riziko straty. Takáto situácia by sa mohla považovať za ohrozenie platobnej schopnosti úverovej inštitúcie. Monitorovanie a kontrola veľkej majetkovej angažovanosti úverovej inštitúcie by mali byť preto neoddeliteľnou súčasťou jej dohľadu.

(18)

Súčasný režim veľkej majetkovej angažovanosti pochádza z roku 1992. Existujúce požiadavky na veľkú majetkovú angažovanosť uvedené v smernici 2006/48/ES a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (6) by sa mali preto prehodnotiť.

(19)

Keďže úverové inštitúcie sú na vnútornom trhu zapojené v priamej hospodárskej súťaži, základné pravidlá monitorovania a kontroly veľkej majetkovej angažovanosti úverových inštitúcií by sa mali ďalej zosúladiť. S cieľom znížiť administratívne zaťaženie úverových inštitúcií by sa mal znížiť počet možností pre členské štáty, pokiaľ ide o veľkú majetkovú angažovanosť.

(20)

Pri posudzovaní existencie skupiny prepojených klientov, a tým expozícií predstavujúcich jediné riziko, je dôležité zohľadniť aj riziká vyplývajúce zo spoločného zdroja významného financovania poskytnutého úverovou inštitúciou alebo investičnou spoločnosťou samotnou, jej finančnou skupinou alebo jej prepojenými stranami.

(21)

Hoci je žiaduce založiť výpočet hodnoty expozície na výpočte ustanovenom na účely minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje, je vhodné prijať pravidlá monitorovania veľkej majetkovej angažovanosti bez uplatnenia váženia rizík alebo stanovenia stupňov rizík. Postupy zmierňovania úverového rizika uplatňované v režime solventnosti boli navyše navrhnuté na základe predpokladu dobre diverzifikovaného úverového rizika. V prípade veľkej majetkovej angažovanosti, ktorá sa týka koncentrácie rizika voči jedinému klientovi, kreditné riziko dobre diverzifikované nie je. Účinky týchto postupov by mali preto podliehať zárukám obozretného podnikania. V súvislosti s tým je potrebné stanoviť účinnú realizáciu náhrady zabezpečenia na účely veľkej majetkovej angažovanosti.

(22)

Keďže strata vyplývajúca z expozície voči úverovým inštitúciám alebo investičnej spoločnosti môže byť rovnako ťažká ako strata z akejkoľvek inej expozície, s týmito expozíciami by sa malo zaobchádzať a mali by sa oznamovať tak, ako akékoľvek iné expozície. Zaviedol sa však alternatívny kvantitatívny limit na zmiernenie neúmerného vplyvu takéhoto prístupu na menšie inštitúcie. Okrem toho sú vyňaté aj veľmi krátkodobé angažovanosti týkajúce sa prevodu peňazí vrátane uskutočňovania platobných služieb, služieb zúčtovania, vyrovnania a správy cenných papierov pre klientov, aby sa uľahčilo bezproblémové fungovanie finančných trhov a s tým spojenej infraštruktúry. Tieto služby zahŕňajú napríklad hotovostné zúčtovanie a vyrovnanie a podobné činnosti na uľahčenie vyrovnania. Súvisiace angažovanosti zahŕňajú angažovanosti, ktoré nemožno predvídať, a preto nemôžu byť pod plnou kontrolou úverovej inštitúcie, okrem iného zostatky na medzibankových účtoch, ktoré vyplývajú z platieb klientov vrátane pripísaných alebo odpísaných poplatkov a úrokov a z ďalších platieb za služby klientom, ako aj poskytnutý či prijatý kolaterál.

(23)

Ustanovenia smernice 2006/48/ES týkajúce sa externých ratingových agentúr (External Credit Assessment Institutions – ECAI) by mali byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (7). Najmä Výbor európskych orgánov bankového dohľadu by mal prehodnotiť svoje usmernenia týkajúce sa uznávania externých ratingových agentúr (ECAI), aby sa zabránilo duplicitnej činnosti a znížila sa záťaž spojená s postupom uznávania vtedy, keď je ECAI registrovaná ako ratingová agentúra (Credit Rating Agency – CRA) na úrovni Spoločenstva.

(24)

Je dôležité, aby sa odstránil nesúlad medzi záujmami podnikov, ktoré spracujú úvery do podoby obchodovateľných cenných papierov a iných finančných nástrojov (originátori alebo sponzori), a záujmami podnikov, ktoré investujú do týchto cenných papierov alebo nástrojov (investori). Je tiež dôležité, aby záujmy originátora alebo sponzora boli zosúladené so záujmami investorov. Na tieto účely by si originátor alebo sponzor mal ponechať významný podiel v podkladových aktívach. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby si originátori alebo sponzori ponechali expozíciu voči riziku v prípade predmetných úverov. Všeobecnejšie, sekuritizačné transakcie by nemali byť štruktúrované takým spôsobom, aby sa zabraňovalo uplatneniu požiadaviek na ponechanie, najmä prostredníctvom poplatkov alebo prémiovej štruktúry alebo oboch týchto spôsobov. Takéto ponechanie by malo byť uplatniteľné vo všetkých situáciách, kde dochádza k naplneniu ekonomickej podstaty sekuritizácie v zmysle jej vymedzenia v smernici 2006/48/ES bez ohľadu na to, aké právne štruktúry alebo nástroje sa na to použijú. Najmä v tých prípadoch, keď sa kreditné riziko prenáša prostredníctvom sekuritizácie, by sa mali investori rozhodovať len s náležitou starostlivosťou, k čomu potrebujú primerané informácie o sekuritizáciách.

(25)

Opatrenia zamerané na riešenie potenciálneho nesúladu medzi týmito štruktúrami musia byť konzistentné a ucelené vo všetkých relevantných právnych predpisoch vzťahujúcich sa na finančný sektor; Komisia by mala vypracovať príslušné legislatívne návrhy s cieľom zabezpečiť túto konzistentnosť a ucelenosť. Viacnásobné uplatnenie požiadaviek na ponechanie by nemalo byť možné. Pre akúkoľvek sekuritizáciu postačuje, ak aspoň originátor, sponzor alebo pôvodný veriteľ podlieha požiadavkám. Podobne, ak sekuritizačné transakcie obsahujú sekuritizácie ako podklad, požiadavky na ponechanie by sa mali uplatňovať len na sekuritizácie, ktoré sú predmetom investície. Odkúpené pohľadávky by nemali byť predmetom požiadaviek na ponechanie, ak vznikajú z podnikateľskej činnosti, ak sú prevedené alebo diskontované s cieľom financovať takúto činnosť. Príslušné orgány by mali uplatniť rizikovú váhu v súvislosti s neplnením povinnosti náležitej starostlivosti a povinnosti riadenia rizika v súvislosti so sekuritizáciou v prípade nezanedbateľných porušení politík a postupov, ktoré sú rozhodujúce pre analýzu podkladových rizík.

(26)

Vedúci predstavitelia skupiny G20 vyzvali vo vyhlásení o posilnení finančného systému z 2. apríla 2009 Bazilejský výbor pre bankový dohľad a orgány, aby do roku 2010 zvážili požiadavky o náležitej starostlivosti a kvantitatívneho ponechania v súvislosti so sekuritizáciou. Vzhľadom na tento medzinárodný vývoj a s cieľom čo najlepšieho zmiernenia systematického rizika plynúceho zo sekuritizačných trhov Komisia pred koncom roka 2009 a po konzultácii s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu by mala rozhodnúť, či by sa malo navrhnúť zvýšenie požiadaviek na ponechanie a či metódy výpočtu požiadaviek na ponechanie napĺňajú cieľ lepšieho zosúladenia záujmov originátorov alebo sponzorov a investorov.

(27)

Náležitá starostlivosť by sa mala využiť na riadne posúdenie rizika vyplývajúceho zo sekuritizačnej angažovanosti v prípade obchodnej i neobchodnej knihy. Okrem toho musia byť povinnosti vyplývajúce z náležitej starostlivosti primerané. Postupy náležitej starostlivosti by mali prispievať k budovaniu väčšej dôvery medzi originátormi, sponzormi a investormi. Preto sa vyžaduje, aby sa riadne zverejňovali dôležité informácie týkajúce sa náležitej starostlivosti.

(28)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby príslušné orgány mali k dispozícii dostatočný personál a dostatok zdrojov na plnenie svojich povinností v oblasti dohľadu podľa smernice 2006/48/ES a aby zamestnanci zaoberajúci sa dohľadom nad úverovými inštitúciami v súlade s uvedenou smernicou mali primerané znalosti a skúsenosti na výkon im pridelených povinností.

(29)

Príloha III k smernici 2006/48/ES by sa mala upraviť s cieľom spresniť určité ustanovenia v záujme zlepšenia zbližovania postupov dohľadu.

(30)

Vývoj trhu v poslednom období poukázal na skutočnosť, že riadenie likvidity predstavuje rozhodujúci faktor zdravia úverových inštitúcií a ich pobočiek. Kritériá stanovené v prílohách V a XI k smernici 2006/48/ES by sa mali posilniť s cieľom zosúladiť tieto ustanovenia s prácou vykonávanou Výborom európskych orgánov bankového dohľadu a Bazilejským výborom pre bankový dohľad.

(31)

Opatrenia potrebné na vykonávanie smernice 2006/48/ES by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (8).

(32)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na vykonanie zmien a doplnení prílohy III k smernici 2006/48/ES s cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch alebo v účtovných normách či požiadavkách zohľadňujúcich právne predpisy Spoločenstva, alebo so zreteľom na zbližovanie postupov dohľadu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2006/48/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(33)

Finančná kríza ukázala, že je potrebná lepšia analýza problémov s obozretnosťou na makroúrovni a reakcia na tieto problémy, ktoré sú na rozhraní medzi makroekonomickou politikou a reguláciou finančného systému. Bude potrebné, aby zahŕňala preskúmanie opatrení, ktoré zmiernia výkyvy hospodárskeho cyklu vrátane potreby úverových inštitúcií v správnom čase vybudovať proticyklické rezervy, ktoré by sa mohli využiť počas hospodárskeho poklesu, čo môže zahŕňať možnosť budovania dodatočných rezerv, dynamickú tvorbu opravných položiek a možnosť znižovania kapitálových rezerv počas náročných periód, čo umožní primerané zabezpečenie kapitálu počas cyklu; preskúmanie dôvodov, z ktorých vychádza výpočet kapitálových požiadaviek v smernici 2006/48/ES; a preskúmanie dodatočných opatrení týkajúcich sa požiadaviek súvisiacich s rizikom pre úverové inštitúcie s cieľom prispieť k tomu, aby sa obmedzilo vytváranie efektu zadlžovania v bankovom systéme.

(34)

Komisia by preto do 31. decembra 2009 mala preskúmať smernicu 2006/48/ES ako celok s cieľom riešiť tieto otázky a predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu spolu s prípadnými návrhmi.

(35)

S cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu by Komisia mala zrevidovať a podať správu o opatreniach na posilnenie transparentnosti mimoburzových trhov s cieľom zmierniť riziká zmluvnej strany a všeobecne znížiť celkové riziká, napríklad prostredníctvom klíringu swapov na kreditné zlyhanie (credit default swaps – CDS) cez ústredné zmluvné strany (central counterparties – CCP). Malo by sa podporiť vytvorenie a rozvoj CCP v EÚ so zreteľom na vysoké štandardy prevádzky a obozretnosti a účinný dohľad. Komisia by mala zaslať svoju správu Európskemu parlamentu a Rade spolu s príslušnými návrhmi, pričom zohľadní v prípade potreby paralelné iniciatívy na globálnej úrovni.

(36)

Komisia by mala preskúmať uplatňovanie článku 113 ods. 4 smernice 2006/48/ES vrátane otázky, či by výnimky mali byť vo vnútroštátnej kompetencii. Komisia by mala o tom predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu spolu s vhodnými návrhmi. Výnimky a alternatívy by sa mali zrušiť v prípadoch, kde sa nepreukázala potreba v nich pokračovať s cieľom dosiahnuť jednotný súbor ucelených pravidiel v rámci celého Spoločenstva.

(37)

Pri hodnotení rizika by sa mali zohľadňovať osobitné charakteristiky mikroúverov a mal by sa podporiť rozvoj mikroúverov. Okrem toho by sa vzhľadom na nízku úroveň rozvoja mikroúverov malo podporiť vytvorenie primeraných ratingových systémov vrátane rozvoja štandardných ratingových systémov prispôsobených rizikám mikroúverových činností. Členské štáty by sa mali usilovať zabezpečiť, aby regulácia a dohľad nad obozretným podnikaním mikrofinančných inštitúcií boli na vnútroštátnej úrovni primerané.

(38)

Keďže ciele tejto smernice, a to najmä stanovenie pravidiel týkajúcich sa začatia a výkonu podnikania úverových inštitúcií a dohľadu nad ich obozretným podnikaním, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, pretože si vyžadujú harmonizáciu veľkého množstva rôznych predpisov, ktoré v súčasnosti platia v právnych systémoch rôznych členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.