ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.275.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 275

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
21. októbra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 978/2009 z 20. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 979/2009 z 20. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje prideľovací koeficient na vydávanie dovozných povolení na výrobky z cukru v rámci určitých colných kvót, na ktoré sa podali žiadosti od 1. októbra do 7. októbra 2009, a ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o tieto povolenia

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 980/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu ostroňa bieloškvrného vo vodách ES zóny IIIa Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 981/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu soley európskej v zóne IIIa Medzinárodnej rady pre výskum mora a vo vodách Spoločenstva zón IIIb, IIIc a IIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

7

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/770/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. októbra 2009, ktorým sa zavádzajú štandardné formuláre na oznamovanie výsledkov monitorovania zámerného uvoľnenia do životného prostredia geneticky modifikovaných organizmov ako výrobkov alebo zložiek výrobkov na účel ich umiestňovania na trhu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES [oznámené pod číslom K(2009) 7680]  ( 1 )

9

 

 

2009/771/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. októbra 2009, ktorým sa schvaľujú určité národné programy kontroly salmonely u moriek [oznámené pod číslom K(2009) 7735]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

21.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 978/2009

z 20. októbra 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. októbra 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. októbra 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

41,9

MK

25,8

TR

56,3

ZZ

41,3

0707 00 05

MK

31,4

TR

112,4

ZZ

71,9

0709 90 70

TR

109,4

ZZ

109,4

0805 50 10

AR

75,4

CL

83,5

TR

74,4

US

56,3

ZA

64,4

ZZ

70,8

0806 10 10

BR

219,3

EG

80,3

TR

125,7

US

205,1

ZZ

157,6

0808 10 80

AU

175,3

CL

114,8

CN

78,3

MK

16,1

NZ

86,9

US

111,0

ZA

70,8

ZZ

93,3

0808 20 50

CN

58,4

TR

85,0

ZA

70,1

ZZ

71,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


21.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 979/2009

z 20. októbra 2009,

ktorým sa ustanovuje prideľovací koeficient na vydávanie dovozných povolení na výrobky z cukru v rámci určitých colných kvót, na ktoré sa podali žiadosti od 1. októbra do 7. októbra 2009, a ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o tieto povolenia

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 891/2009 z 25. septembra 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví cukru (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

(1)

Množstvá uvedené v žiadostiach o dovozné povolenia, ktoré sa príslušným orgánom predložili od 1. októbra do 7. októbra 2009 v súlade s nariadením (ES) č. 891/2009 sú vyššie, ako je dostupné množstvo pre poradové číslo 09.4320.

(2)

Za týchto okolností by sa mal v súlade s nariadením (ES) č. 1301/2006 ustanoviť prideľovací koeficient na povolenia vydávané v súvislosti s poradovým číslom 09.4320. Podávanie ďalších žiadostí o povolenia na uvedené poradové číslo by sa v súlade s nariadením (ES) č. 891/2009 malo pozastaviť do konca hospodárskeho roka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na množstvá, na ktoré sa od 1. októbra do 7. októbra 2009 podali žiadosti o dovozné povolenia podľa nariadenia (ES) č. 891/2009, sa uplatnia prideľovacie koeficienty ustanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Podávanie ďalších žiadostí o povolenia, ktoré sa týkajú poradových čísel uvedených v prílohe, sa pozastavuje do konca hospodárskeho roka 2009/10.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. októbra 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 254, 26.9.2009, s. 82.


PRÍLOHA

Koncesie CXL pre cukor

Hospodársky rok 2009/10

Žiadosti podané od 1.10.2009 do 7.10.2009

Poradové číslo

Krajina

Prideľovací koeficient

(%)

Ďalšie žiadosti

09.4317

Austrália

 

09.4318

Brazília

 

09.4319

Kuba

 

09.4320

ktorákoľvek tretia krajina

10,3842

pozastavené

09.4321

India

 (1)

 

„—“

Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


Cukor z Balkánu

Hospodársky rok 2009/10

Žiadosti podané od 1.10.2009 do 7.10.2009

Poradové číslo

Krajina

Prideľovací koeficient

(%)

Ďalšie žiadosti

09.4324

Albánsko

 

09.4325

Bosna a Hercegovina

 (2)

 

09.4326

Srbsko, Čierna Hora a Kosovo (3)

 (2)

 

09.4327

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

 

09.4328

Chorvátsko

 (2)

 

„—“

Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


Mimoriadne dovezený cukor a cukor dovezený na priemyselné spracovanie

Hospodársky rok 2009/10

Žiadosti podané od 1.10.2009 do 7.10.2009

Poradové číslo

Druh

Prideľovací koeficient

(%)

Ďalšie žiadosti

09.4380

Mimoriadne dovezený

 

09.4390

Dovezený na priemyselné spracovanie

 (4)

 

„—“

Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


(1)  Neuplatňuje sa: žiadosti neprekračujú dostupné množstvá a vyhovie sa im v plnej miere.

(2)  Neuplatňuje sa: žiadosti neprekračujú dostupné množstvá a vyhovie sa im v plnej miere.

(3)  Kosovo podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov 1244/1999.

(4)  Neuplatňuje sa: žiadosti neprekračujú dostupné množstvá a vyhovie sa im v plnej miere.


21.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 980/2009

z 19. októbra 2009,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu ostroňa bieloškvrného vo vodách ES zóny IIIa Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 43/2009 zo 16. januára 2009, ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2009.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v tejto prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v uvedenom členskom štáte vyčerpala kvóta stanovená na rok 2009.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať lov z tejto zásoby, ako aj ponechávanie úlovkov z nej na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásobu uvedenú v tejto prílohe na rok 2009 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Lov zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v tejto prílohe sa zakazuje dňom uvedeným v tejto prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje úlovok z tejto zásoby vylovený týmito plavidlami ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. októbra 2009

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2009, s. 1.


PRÍLOHA

Č.

E2/SE/NS/002

Členský štát

Švédsko

Populácia

DGS/03A–C.

Druh

DGS – ostroň bieloškvrný (Squalus acanthias)

Zóna

vody ES zóny IIIa

Dátum

24. septembra 2009


21.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 981/2009

z 19. októbra 2009,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu soley európskej v zóne IIIa Medzinárodnej rady pre výskum mora a vo vodách Spoločenstva zón IIIb, IIIc a IIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 43/2009 zo 16. januára 2009, ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2009.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v tejto prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v uvedenom členskom štáte vyčerpala kvóta stanovená na rok 2009.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať lov z tejto zásoby, ako aj ponechávanie úlovkov z nej na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásobu uvedenú v tejto prílohe na rok 2009 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Lov zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v tejto prílohe sa zakazuje dňom uvedeným v tejto prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje úlovok z tejto zásoby vylovený týmito plavidlami ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. októbra 2009

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2009, s. 1.


PRÍLOHA

Č.

E2/SE/BS/001

Členský štát

Švédsko

Populácia

SOL/3A/BCD

Druh

SOL – solea európska (Solea solea)

Zóna

Vody zóny IIIa, vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

Dátum

24. septembra 2009


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

21.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/9


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. októbra 2009,

ktorým sa zavádzajú štandardné formuláre na oznamovanie výsledkov monitorovania zámerného uvoľnenia do životného prostredia geneticky modifikovaných organizmov ako výrobkov alebo zložiek výrobkov na účel ich umiestňovania na trhu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES

[oznámené pod číslom K(2009) 7680]

(Text s významom pre EHP)

(2009/770/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (1), a najmä na druhú vetu prvého odseku prílohy VII k tejto smernici,

keďže:

(1)

V súlade so smernicou 2001/18/ES sa pred umiestnením geneticky modifikovaného organizmu (GMO) na trh predloží príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa má GMO umiestniť na trh po prvýkrát, oznámenie. Toto oznámenie obsahuje plán monitorovania v súlade s prílohou VII k uvedenej smernici.

(2)

V súlade so smernicou 2001/18/ES môže ohlasovateľ umiestniť GMO na trh iba vtedy, keď dostal písomný súhlas príslušného orgánu, a v súlade s akýmikoľvek podmienkami požadovanými v uvedenom súhlase.

(3)

V písomnom súhlase s umiestnením GMO na trh sa jednoznačne stanovujú požiadavky na monitorovanie v súlade s prílohou VII k smernici 2001/18/ES vrátane povinností informovať Komisiu a príslušné orgány.

(4)

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (2) sa v prípade GMO alebo potravín a krmív obsahujúcich GMO alebo z nich pozostávajúcich k žiadosti o povolenie pripája aj plán monitorovania vplyvov na životné prostredie v súlade s prílohou VII k smernici 2001/18/ES.

(5)

V prílohe VII k smernici 2001/18/ES sa všeobecne opisujú ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a všeobecné zásady, ktoré sa majú dodržať pri zostavovaní plánu monitorovania.

(6)

V súlade s uvedenou prílohou sa v súlade s regulačným postupom stanoveným v článku 30 ods. 2 smernice 2001/18/ES môžu vypracovať technické usmerňujúce pokyny s cieľom poskytnúť vysvetlenia týkajúce sa prílohy VII, a tak uľahčiť vykonávanie uvedenej prílohy.

(7)

V rozhodnutí Rady 2002/811/ES (3) sú uvedené usmerňujúce pokyny, ktoré dopĺňajú informácie poskytnuté v prílohe VII k smernici 2001/18/ES. Aby sa zabezpečilo splnenie cieľov prílohy VII k smernici 2001/18/ES najjednotnejším, najtransparentnejším a najdôkladnejším spôsobom, je vhodné ďalej doplniť uvedenú prílohu prostredníctvom schválenia formulárov na predkladanie výsledkov monitorovania týkajúcich sa umiestňovania GMO na trhu, s osobitným zameraním sa na geneticky modifikované vyššie rastliny.

(8)

Vzhľadom na odlišné požiadavky na monitorovanie pestovania GMO a monitorovanie dovozu a spracovania a používania GMO v potravinách a krmivách by sa mali zaviesť samostatné formuláre.

(9)

Vzhľadom na potrebu zohľadniť nepriaznivé vplyvy z hľadiska plodiny, nového znaku, prijímajúceho životného prostredia, ako aj záverov hodnotenia environmentálnych rizík, by sa pri oznamovaní mal zohľadniť neúplný zoznam vplyvov, dôsledkov a výsledkov, ktoré by mohli viesť k nepriaznivým vplyvom na životné prostredie, ktoré sa uvádzajú vo vysvetlivkách.

(10)

Je pravdepodobne nutné upraviť existujúce formuláre na oznamovanie alebo vypracovať nové formuláre tak, aby sa zohľadnilo povolenie nových druhov GMO alebo nové spôsoby monitorovania a sledovania.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v zmysle článku 30 ods. 2 smernice 2001/18/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Formuláre na oznamovanie uvedené v prílohách I a II sa používajú ako technické usmerňujúce pokyny na zjednodušenie vykonávania a vysvetlenie prílohy VII k smernici 2001/18/ES.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 13. októbra 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 280, 18.10.2002, s. 27.


PRÍLOHA I

MONITOROVACIA SPRÁVA TÝKAJÚCA SA PESTOVANIA

Formulár na predloženie výsledkov monitorovania týkajúcich sa pestovania geneticky modifikovaných organizmov v súlade: s článkom 19 ods. 3, článkom 20 ods. 1 smernice 2001/18/ES a prílohou VII k uvedenej smernici ako aj s článkom 9 ods. 1 a článkom 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1829/2003

1.   Všeobecné informácie

1.1.

Plodina/znak(-y): …

1.2.

Číslo rozhodnutia o povolení podľa smernice 2001/18/ES a číslo a dátum súhlasu podľa smernice 2001/18/ES: …

1.3.

Číslo rozhodnutia o povolení podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003: …

1.4.

Jednoznačný identifikačný znak: …

1.5.

Vykazované obdobie od xx/xx/xx do xx/xx/xx

1.6.

Ďalšie správy z monitorovania boli predložené, pokiaľ ide o:

Dovoz a spracovanie

:

Áno

Nie

Potraviny/krmivá

:

Áno

Nie

2.   Zhrnutie

 

3.   Výsledky monitorovania

Tieto časti je potrebné vyplniť v súlade s dodatkom 2.

3.1.   Všeobecné sledovanie

3.1.1.

Opis všeobecného sledovania

 

3.1.2.

Podrobnosti o sieťach sledovania používaných na monitorovanie vplyvov na životné prostredie počas všeobecného sledovania a opis ďalších metodík

 

3.1.3.

Podrobnosti o informáciách a/alebo odbornej príprave, ktoré boli poskytnuté hospodárskym subjektom a užívateľom, atď.

 

3.1.4.

Výsledky všeobecného sledovania

 

3.1.5.

Ďalšie informácie

 

3.1.6.

Preskúmanie vzájomne skúmaných publikácií – dodatok

 

3.2.   Osobitné monitorovanie pre konkrétne prípady

3.2.1.

Opis a výsledky osobitného monitorovania pre konkrétne prípady (podľa potreby)

 

3.2.2.

Monitorovanie a oznamovanie nepriaznivých vplyvov vyplývajúcich z neúmyselného úniku (podľa potreby)

 

3.3.   Záverečné poznámky

 

4.   Zhrnutie výsledkov a záverov

 

5.   Úprava plánu monitorovania a súvisiacej metodiky pre nasledujúce roky

 

Podpis: …

Dátum: …

Dodatok 1

PRESKÚMANIE VZÁJOMNE SKÚMANÝCH PUBLIKÁCIÍ

Niektoré publikácie môžu obsahovať materiál týkajúci sa viacerých oblastí hodnotenia environmentálnych rizík (pozri oddiel 3.1.6 dodatku 2). V takýchto prípadoch by sa materiál mal opísať samostatne v každej príslušnej tabuľke.

Oblasť hodnotenia environmentálnych rizík

Publikácia

Zhrnutie výskumu a výsledkov

Cieľ ochrany

Sledovaný parameter

Nepriaznivé vplyvy

Spätná väzba na počiatočné hodnotenie environmentálnych rizík

 

 

 

 

 

 


Oblasť hodnotenia environmentálnych rizík

Publikácia

Zhrnutie výskumu a výsledkov

Cieľ ochrany

Sledovaný parameter

Nepriaznivé vplyvy

Spätná väzba na počiatočné hodnotenie environmentálnych rizík

 

 

 

 

 

 


Oblasť hodnotenia environmentálnych rizík

Publikácia

Zhrnutie výskumu a výsledkov

Cieľ ochrany

Sledovaný parameter

Nepriaznivé vplyvy

Spätná väzba na počiatočné hodnotenie environmentálnych rizík

 

 

 

 

 

 

Dodatok 2

VYSVETLIVKY

A.   Všeobecné pripomienky

Osobitné monitorovanie pre konkrétne prípady by sa malo uskutočniť v súlade s podmienkami uvedenými v súhlase/povolení a v súlade s plánom monitorovania stanoveným v oznámení.

Všeobecné sledovanie nepredvídaných alebo neočakávaných nepriaznivých vplyvov sa musí taktiež považovať za povinnú súčasť plánu monitorovania.

Nepriaznivé vplyvy by sa mali posúdiť z hľadiska plodiny, nového znaku, prijímajúceho životného prostredia, ako aj záverov hodnotenia environmentálnych rizík, ktoré sa uskutočňuje v každom prípade individuálne. Tento zoznam je neúplným zoznamom vplyvov a dôsledkov alebo výsledkov, ktoré by mohli mať za následok vplyvy na životné prostredie:

a)

perzistencia a invazívnosť, výberová výhoda alebo nevýhoda vrátane:

zvýšeného výskytu rastlín zo samovýsevu,

zvýšeného usadzovania geneticky modifikovanej (GM) rastliny mimo polí,

zvýšeného rozšírenia, perzistencie a akumulovania GM rastliny v životnom prostredí (vrátane kríženia s voľne rastúcimi príbuznými druhmi),

zvýšeného rozšírenia produktov GM rastliny v životnom prostredí;

b)

prenos upravených génov:

potenciálne zníženie opeľovania,

zvýšená frekvencia horizontálneho prenosu génov z rastliny na mikrobiálne populácie;

c)

interakcia medzi GM rastlinou a cieľovými organizmami:

znížené zastúpenie a rôznorodosť burín,

vznik odolnosti v populáciách škodcov,

vznik odolnosti v rastlinách,

vznik sekundárnych škodcov;

d)

interakcia medzi GM rastlinou a necieľovými organizmami:

priamy/nepriamy vplyv na necieľové organizmy,

zmeny v citlivosti na necieľových škodcov a choroby,

vplyv na rozmanitosť biotopov a biologickú rôznorodosť;

e)

zmeny v biochemických procesoch;

f)

zmeny v postupoch pestovania;

g)

vplyv na zdravie ľudí a zvierat vyplývajúci z environmentálnej expozície.

B.   Pokyny na vyplnenie formulára

Správu musí vyplniť držiteľ súhlasu podľa smernice 2001/18/ES alebo držiteľ povolenia podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003.

Správa sa musí vyplniť podľa formulára, ustanovení súhlasu vydaného na základe smernice 2001/18/ES alebo povolenia vydaného na základe nariadenia (ES) č. 1829/2003 a príslušného plánu monitorovania.

Oznámené údaje musia byť podľa možnosti doložené diagramami, schémami a tabuľkami. Prípadne by sa mali poskytnúť aj štatistické údaje.

Prázdne miesto ponechané po každej položke nesvedčí o rozsahu informácií požadovaných na účely správy. Príslušná podporná dokumentácia by sa mala poskytnúť vo forme príloh, v ktorých by mali byť jasne uvedené odkazy na príslušné časti správy.

V prípade, ak v správe nemožno uviesť informácie požadované na základe konkrétneho súhlasu alebo povolenia alebo plánu monitorovania, je potrebné poskytnúť podrobné odôvodnenie.

C.   Dôvernosť informácií

Dôverné časti správy by sa mali predložiť v samostatných dokumentoch.

C.1.   Žiadosti predložené na základe smernice 2001/18/ES

Bez vplyvu na ustanovenia článku 25 smernice 2001/18/ES sa informácie poskytnuté v tejto správe nepovažujú za dôverné.

To nebráni tomu, aby príslušný orgán, ktorý vydal súhlas v súlade s článkom 19 smernice 2001/18/ES, a Komisia požiadali ohlasovateľa o doplňujúce informácie, či už dôverné alebo nedôverné.

Pokiaľ je to možné, správa by nemala obsahovať dôverné údaje. V prípade dôverných údajov by tieto mali byť uvedené v prílohe k správe so zhrnutím neobsahujúcim tieto dôverné údaje alebo so všeobecným opisom týchto údajov, ktoré bude sprístupnené verejnosti.

C.2.   Žiadosti predložené na základe nariadenia (ES) č. 1829/2003

Pokiaľ je to možné, správa by nemala obsahovať dôverné údaje. V správe by malo byť jasne uvedené, ktoré časti poskytnutých informácií sa považujú za dôverné, spolu s dokázateľným odôvodnením dôvernosti informácií v súlade s článkom 30 nariadenia (ES) č. 1829/2003. V prílohe k správe by sa malo poskytnúť zhrnutie týchto údajov, ktoré nemá dôverný charakter, alebo ich všeobecný opis, ktoré sa sprístupnia verejnosti.

1.   VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V prípade, ak sa plodina pestuje a spracúva alebo používa na účely potravín/krmív v rámci EÚ, musí sa vyplniť aj monitorovacia správa pre GMO na použitie iné ako pestovanie.

2.   ZHRNUTIE

Malo by sa poskytnúť zhrnutie získaných výsledkov monitorovania a celkové závery, ku ktorým sa dospelo. Mali by sa opísať všetky úpravy plánu monitorovania a súvisiacej metodiky navrhované na základe týchto výsledkov a záverov.

3.   VÝSLEDKY MONITOROVANIA

3.1.   Všeobecné sledovanie

3.1.1.   Opis všeobecného sledovania

Opis všeobecného sledovania by sa mal okrem iného poskytnúť vrátane týchto informácií:

a)

podrobnosti o všetkých použitých metodikách vrátane sledovaných parametrov, metód prieskumu, miesta a frekvencie;

b)

používanie horúcich liniek;

c)

zástupcovia spoločnosti v každom členskom štáte;

d)

webové lokality;

e)

používanie dotazníkov pre poľnohospodárov alebo iné metódy sledovania;

f)

počet poľnohospodárov, ktorí vyplnili dotazníky, ich miesto pestovania a kritériá použité na výber týchto poľnohospodárov;

g)

zapojené tretie strany a kritériá použité na ich výber.

Plocha pestovania, ktorá je podrobená monitorovaniu, by mala byť primeraná a reprezentatívna k celkovej regionálnej ploche, na ktorej sa pestujú GMO rastliny. Mal by sa poskytnúť opis a podrobnosti o primeranosti a reprezentatívnosti monitorovaného životného prostredia a kritériá, na základe ktorých sa tieto plochy považovali za reprezentatívne, a preto sa vybrali na monitorovanie.

3.1.2.   Podrobnosti o sieťach sledovania používaných na monitorovanie vplyvov na životné prostredie počas všeobecného sledovania

Mali by sa poskytnúť podrobnosti o všetkých sieťach sledovania používaných na monitorovanie vplyvov na životné prostredie počas všeobecného sledovania. Pri každej stanovenej sieti sledovania by sa mali uviesť tieto informácie:

a)

názov;

b)

členské štáty, v ktorých je sieť sledovania aktívna, a či je aktívna na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni;

c)

adresa webovej lokality;

d)

cieľ ochrany;

e)

ako sieť zhromažďuje informácie týkajúce sa všeobecného sledovania;

f)

postup oznamovania nepriaznivých vplyvov držiteľovi povolenia/súhlasu;

g)

ak je to možné, podrobnosti o akýchkoľvek dohodách medzi držiteľom povolenia/súhlasu, sieťou a/alebo inou treťou stranou;

h)

kritériá použité na výber siete sledovania.

3.1.3.   Podrobnosti o informáciách a/alebo odbornej príprave, ktoré boli poskytnuté hospodárskym subjektom a užívateľom, atď.

Mali by sa poskytnúť podrobnosti o informáciách sprístupnených hospodárskym subjektom a užívateľom, najmä pokiaľ ide o umiestnenie tejto GM plodiny do Spoločenstva, bezpečnostné a všeobecné charakteristiky produktu a podmienky vzťahujúce sa na monitorovanie. Mali by sa poskytnúť aj podrobnosti o tom, kedy a ako sa tieto informácie sprístupnili hospodárskym subjektom a užívateľom, a mali by sa oznámiť opatrenia zabezpečujúce, aby hospodárske subjekty/užívatelia boli informované(-í) o akýchkoľvek zmenách v existujúcich informáciách alebo o nových informáciách.

Pokiaľ ide o produkty Bt kukurice a ak je to uvedené v hodnotení environmentálnych rizík (ERA – environmental risk assessment), mali by sa poskytnúť podrobnosti o vzdelávaní a odbornej príprave a informácie o produkte poskytnuté poľnohospodárom s cieľom informovať ich o ich povinnosti zabrániť vzniku odolnosti hmyzu. K správe by mala byť pripojená kópia informácií o produkte.

3.1.4.   Výsledky všeobecného sledovania

Mali by sa poskytnúť výsledky vykonaného všeobecného sledovania vrátane zistených priamych, nepriamych, oneskorených a/alebo kumulatívnych vplyvov a najmä povahy akýchkoľvek zistených nepriaznivých vplyvov a vyvodených záverov. Mali by sa podrobne analyzovať, interpretovať a prekonzultovať parametre všetkých metodík monitorovania vrátane lokalít monitorovania, pričom by sa malo súčasne preukázať, ako tieto výsledky podporujú celkové závery, ku ktorým dospel držiteľ povolenia/súhlasu.

V prípade, ak sa používajú dotazníky pre poľnohospodárov, v prílohe k správe by mala byť uvedená analýza získaných výsledkov. Táto analýza by mala obsahovať všeobecné informácie o poľnohospodárskom podniku, napríklad údaje o používaní hnojív, striedaní/výkonnosti/úrode plodín, škodcoch a chorobách, používaní pesticídov, zastúpení burín a výskyte zvierat vo voľnej prírode, v prípade že dotazníky poskytujú tento druh informácií, ako aj informácie o jednotlivých poliach, s osobitným odkazom na akékoľvek informácie svedčiace o neočakávaných vplyvoch. Mali by sa stanoviť vzájomné vzťahy porovnaním dotazníkov medzi regiónmi alebo spojením odpovedí s pripomienkami, ktoré uviedli siete sledovania alebo iné metódy sledovania.

Držiteľ súhlasu alebo povolenia by mal konkrétne zhodnotiť, či sú informácie získané zo všeobecného sledovania postačujúce a relevantné na monitorovanie/stanovenie priamych, nepriamych, oneskorených a/alebo kumulatívnych vplyvov. V tomto vyhodnotení by sa takisto mali určiť oblasti (napr. hranice lokality, skupiny necieľových druhov), v ktorých by bolo potrebných viac údajov alebo údaje vyššej kvality.

Okrem toho by táto časť správy mala byť čo najpodrobnejšia, aby sa údaje mohli správne interpretovať.

3.1.5.   Dodatočné informácie

V prípade, ak sa zistili nepriaznivé alebo neočakávané vplyvy, mali by sa poskytnúť ďalšie informácie, medzi ktoré patrí príslušný región alebo lokalita, štádium vegetačného obdobia, nápravné opatrenia alebo opatrenia na obmedzenie rizík, ktoré sa uskutočnili alebo sa budú musieť uskutočniť vzhľadom na nepriaznivý vplyv, vyplývajúce dôsledky pre hodnotenie environmentálnych rizík (ERA) a akékoľvek ďalšie vyvodené závery. Okrem toho by táto časť správy mala byť čo najpodrobnejšia, aby sa údaje mohli správne interpretovať.

3.1.6.   Preskúmanie vzájomne skúmaných publikácií

Vzájomne skúmané publikácie vrátane vzájomne skúmaných novinových článkov, zborníkov z konferencií, recenzií a akýchkoľvek ďalších štúdií alebo ďalších zdrojov informácií týkajúcich sa pestovania plodiny/kombinácie znakov, pre ktoré sa vypracúva správa, by sa mali posúdiť a analyzovať z hľadiska výsledkov monitorovania a plánu monitorovania. Tieto publikácie by sa mali uviesť, zhrnúť a podrobnosti by sa mali poskytnúť v príslušnom dodatku. V preskúmaní literatúry by sa mali uviesť všetky príslušné publikácie, ktoré sa objavili počas vykazovaného obdobia. Zborníky z konferencií, recenzie a ďalšie štúdie vypracované držiteľom súhlasu, ktoré neboli predmetom vzájomného preskúmania, sa môžu poskytnúť v prípade, ak sa považujú za dôležité.

3.2.   Osobitné monitorovanie pre konkrétne prípady

3.2.1.   Výsledky osobitného monitorovania pre konkrétne prípady (podľa potreby)

Mali by sa navrhnúť požiadavky na osobitné monitorovanie pre konkrétne prípady stanovené v ERA a príslušnom rozhodnutí a výsledky vykonaného osobitného monitorovania pre konkrétne prípady vrátane podrobných informácií o metodike, frekvencii, trvaní, výsledkoch monitorovania, analýze a záveroch. V rámci tejto časti by držiteľ povolenia/súhlasu mal preukázať, ako sa informácie zhromaždili a analyzovali, aby sa podporili závery, ku ktorým sa dospelo. Okrem toho by táto časť správy mala byť čo najpodrobnejšia, aby sa údaje mohli správne interpretovať.

3.2.2.   Monitorovanie/oznamovanie nepriaznivých vplyvov vyplývajúcich z neúmyselného úniku (podľa potreby)

Prehľad opatrení prijatých na monitorovanie nepriaznivých vplyvov po neúmyselnom úniku by sa mal poskytnúť v prípade, ak v povolení alebo súčasnom pláne monitorovania sa takéto monitorovanie vyžaduje, konkrétne frekvencia, s akou sa takéto monitorovanie vykonáva, použité metodiky monitorovania, opatrenia použité na minimalizovanie úniku a zavedené postupy čistenia v prípade, ak došlo k neúmyselnému úniku. Mali by sa oznámiť akékoľvek neobvyklé, nepriaznivé vplyvy alebo vplyvy súvisiace s GMO, ktoré sa zistili.

3.3.   Záverečné poznámky

Malo by sa poskytnúť zhrnutie výsledkov monitorovania získaných prostredníctvom dotazníkov, sietí či iných metód sledovania a zainteresovaných strán, a ďalej preskúmanie literatúry, ako aj celkové závery, ku ktorým sa dospelo.

K správe by sa mala pripojiť dokumentácia získaná od sietí alebo iných metód sledovania na podporu akéhokoľvek aspektu vykonaného monitorovania ako aj podrobná správa obsahujúca odpovede poskytnuté v dotazníkoch poľnohospodárov vrátane kópie príručky, ktorá má pomôcť poľnohospodárom pri vyplňovaní dotazníka, a v prípade potreby s uvedením krížových odkazov v rámci správy.

4.   ZHRNUTIE VÝSLEDKOV A ZÁVEROV

Malo by sa poskytnúť zhrnutie získaných výsledkov monitorovania a celkové závery, ku ktorým sa dospelo. V uvedenom zhrnutí by malo byť jasne dokázané, ako zistenia vykonaného monitorovania a interpretácia údajov podporujú tieto závery.

V tejto časti správy by držiteľ povolenia/súhlasu mal doplniť aj podrobnosti o hlavných zisteniach monitorovacích činností uskutočnených v predchádzajúcich rokoch s cieľom analyzovať a posúdiť možnosť alebo pravdepodobnosť vzniku interaktívnych alebo kumulatívnych vplyvov, ktoré sa dajú ťažko posúdiť v plnej miere počas jedného monitorovacieho roka.

5.   ÚPRAVA PLÁNU MONITOROVANIA A SÚVISIACEJ METODIKY PRE NASLEDUJÚCE ROKY

Malo by sa uviesť hodnotenie plánu monitorovania a súvisiacej metodiky použitej na účely správy. Mala by sa posúdiť účinnosť a obmedzenia metodík použitých na stanovenie nepriaznivých vplyvov a malo by sa stanoviť, či bude potrebné upraviť alebo prispôsobiť plán monitorovania a súvisiacu metodiku z hľadiska informácií z monitorovania zhromaždených a predložených v správe.


PRÍLOHA II

MONITOROVACIA SPRÁVA TÝKAJÚCA SA POUŽITIA GMO NA INÉ ÚČELY AKO PESTOVANIE

Formulár na predloženie výsledkov monitorovania týkajúcich sa použitia GMO na iné účely ako pestovanie v súlade: S článkom 19 ods. 3, článkom 20 ods. 1 smernice 2001/18/ES a prílohou VII k uvedenej smernici ako aj s článkom 9 ods. 1 a článkom 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1829/2003

1.   Všeobecné informácie

1.1.

Plodina/znak(-y): …

1.2.

Číslo rozhodnutia o povolení podľa smernice 2001/18/ES a číslo a dátum súhlasu podľa smernice 2001/18/ES: …

1.3.

Číslo rozhodnutia o povolení podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003: …

1.4.

Jednoznačný identifikačný znak: …

1.5.

Vykazované obdobie od xx/xx/xx do xx/xx/xx

1.6.

Ďalšie správy z monitorovania boli predložené, pokiaľ ide o:

Pestovanie

:

Áno

Nie

2.   Zhrnutie

 

Tieto časti je potrebné vyplniť v súlade s dodatkom 2.

3.   Použitie GMO na iné účely ako pestovanie

Upozorňujeme, že táto časť sa týka monitorovania environmentálnych vplyvov použitia GMO na iné účely ako pestovanie. Medzi takéto účely patrí používanie potravín a krmív obsahujúcich GMO (živé organizmy) alebo z nich pozostávajúcich.

3.1.   Dovozy komodít do Spoločenstva

3.1.1.

Dovozy rastlinných komodít (geneticky modifikovaných + geneticky nemodifikovaných) do Spoločenstva zabezpečované krajinou pôvodu

Krajina pôvodu

Množstvo

(v tonách)

Odhadované údaje podielu GMO na dovoze

(ak to nie je možné, približný podiel pestovania v krajine pôvodu)

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

Dovozy rastlinných komodít (geneticky modifikovaných + geneticky nemodifikovaných) do Spoločenstva zabezpečované krajinou určenia

Krajina určenia

Množstvo

(v tonách)

 

 

 

 

3.1.3.

Analýza údajov poskytnutých v tabuľkách 3.1.1 a 3.1.2

 

3.2.   Všeobecné sledovanie

3.2.1.

Opis všeobecného sledovania

 

3.2.2.

Podrobnosti o sieťach sledovania týkajúcich sa priemyselného odvetvia, životného prostredia, potravín a/alebo krmív použitých počas všeobecného sledovania

 

3.2.3.

Podrobnosti o informáciách a/alebo školeniach poskytnutých dovozcom, obchodníkom, manipulantom, spracovateľom, atď.

 

3.2.4.

Výsledky všeobecného sledovania

 

3.2.5.

Ďalšie informácie

 

3.2.6.

Preskúmanie vzájomne skúmaných publikácií – dodatok

 

3.3.   Osobitné monitorovanie pre konkrétne prípady

3.3.1.

Výsledky osobitného monitorovania pre konkrétne prípady (podľa potreby)

 

3.3.2.

Spracovanie (podľa potreby)

Členský štát EÚ

Miesto vstupu/miesto pestovania

Miesto spracovania

Vzdialenosť od miesta vstupu/miesta pestovania

Použitá doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.

Monitorovanie a oznamovanie nepriaznivých vplyvov vyplývajúcich z neúmyselného úniku (podľa potreby)

 

3.4.   Záverečné poznámky

 

4.   Zhrnutie výsledkov a záverov

 

5.   Úprava plánu monitorovania a súvisiacej metodiky pre nasledujúce roky

 

Podpis: …

Dátum: …

Dodatok 1

PRESKÚMANIE VZÁJOMNE SKÚMANÝCH PUBLIKÁCIÍ

Niektoré publikácie môžu obsahovať materiál týkajúci sa viacerých oblastí hodnotenia environmentálnych rizík (pozri oddiel 3.2.6 dodatku 2). V takýchto prípadoch by sa materiál mal opísať samostatne v každej príslušnej tabuľke.

Oblasť hodnotenia environmentálnych rizík

Publikácia

Zhrnutie výskumu a výsledkov

Cieľ ochrany

Sledovaný parameter

Nepriaznivé vplyvy

Spätná väzba na počiatočné hodnotenie environmentálnych rizík

 

 

 

 

 

 


Oblasť hodnotenia environmentálnych rizík

Publikácia

Zhrnutie výskumu a výsledkov

Cieľ ochrany

Sledovaný parameter

Nepriaznivé vplyvy

Spätná väzba na počiatočné hodnotenie environmentálnych rizík

 

 

 

 

 

 


Oblasť hodnotenia environmentálnych rizík

Publikácia

Zhrnutie výskumu a výsledkov

Cieľ ochrany

Sledovaný parameter

Nepriaznivé vplyvy

Spätná väzba na počiatočné hodnotenie environmentálnych rizík

 

 

 

 

 

 

Dodatok 2

VYSVETLIVKY

A.   Všeobecné pripomienky

Osobitné monitorovanie pre konkrétne prípady sa uskutoční v súlade s podmienkami uvedenými v súhlase/povolení a v súlade s plánom monitorovania stanoveným v oznámení.

Všeobecné sledovanie nepredvídaných alebo neočakávaných nepriaznivých vplyvov sa musí taktiež považovať za povinnú súčasť plánu monitorovania.

Nepriaznivé vplyvy by sa mali posúdiť z hľadiska plodiny, nového znaku, prijímajúceho životného prostredia, ako aj záverov hodnotenia environmentálnych rizík, ktoré sa uskutočňuje v každom prípade individuálne. Tento zoznam je neúplným zoznamom vplyvov a dôsledkov alebo výsledkov, ktoré by mohli mať za následok vplyvy na životné prostredie:

a)

perzistencia a invazívnosť, výberová výhoda alebo nevýhoda vrátane:

zvýšeného výskytu rastlín zo samovýsevu,

zvýšeného usadzovania geneticky modifikovanej (GM) rastliny mimo polí,

zvýšeného rozšírenia, perzistencie a akumulovania GM rastliny v životnom prostredí (vrátane kríženia s voľne rastúcimi príbuznými druhmi);

b)

prenos upravených génov:

potenciálne zníženie opeľovania,

zvýšená frekvencia horizontálneho prenosu génov z rastliny na mikrobiálne populácie;

c)

interakcia medzi GM rastlinou a necieľovými organizmami:

priamy/nepriamy vplyv na necieľové organizmy,

zmeny v citlivosti na necieľových škodcov a choroby,

vplyv na rozmanitosť biotopov a biologickú rôznorodosť;

d)

zmeny v biochemických procesoch;

e)

vplyv na zdravie ľudí a zvierat vyplývajúci z environmentálnej expozície.

B.   Pokyny na vyplnenie formulára

Správu musí vyplniť držiteľ súhlasu podľa smernice 2001/18/ES alebo držiteľ povolenia podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003.

Správa sa musí vyplniť podľa formulára, ustanovení súhlasu vydaného na základe smernice 2001/18/ES alebo povolenia vydaného na základe nariadenia (ES) č. 1829/2003 a príslušného plánu monitorovania.

Oznámené údaje musia byť podľa možnosti doložené diagramami, schémami a tabuľkami. Prípadne by sa mali poskytnúť aj štatistické údaje.

Prázdne miesto ponechané po každej položke nesvedčí o rozsahu informácií požadovaných na účely správy. Príslušná podporná dokumentácia by sa mala poskytnúť vo forme príloh, v ktorých by mali byť jasne uvedené odkazy na príslušné časti správy.

V prípade, ak v správe nemožno uviesť informácie požadované na základe konkrétneho súhlasu alebo povolenia alebo plánu monitorovania, je potrebné poskytnúť podrobné odôvodnenie.

C.   Dôvernosť informácií

Dôverné časti správy by sa mali predložiť v samostatných dokumentoch.

C.1.   Žiadosti predložené na základe smernice 2001/18/ES

Bez vplyvu na ustanovenia článku 25 smernice 2001/18/ES sa informácie poskytnuté v tejto správe nepovažujú za dôverné.

To nebráni tomu, aby príslušný orgán, ktorý vydal súhlas v súlade s článkom 19 smernice 2001/18/ES, a Komisia požiadali ohlasovateľa o doplňujúce informácie, či už dôverné alebo nedôverné.

Pokiaľ je to možné, správa by nemala obsahovať dôverné údaje. V prípade dôverných údajov by tieto mali byť uvedené v prílohe k správe so zhrnutím neobsahujúcim tieto dôverné údaje alebo so všeobecným opisom týchto údajov, ktoré bude sprístupnené verejnosti.

C.2.   Žiadosti predložené na základe nariadenia (ES) č. 1829/2003

Pokiaľ je to možné, správa by nemala obsahovať dôverné údaje. V správe by malo byť jasne uvedené, ktoré časti poskytnutých informácií sa považujú za dôverné, spolu s dokázateľným odôvodnením dôvernosti informácií v súlade s článkom 30 nariadenia (ES) č. 1829/2003. V prílohe k správe by sa malo poskytnúť zhrnutie týchto údajov, ktoré nemá dôverný charakter, alebo ich všeobecný opis, ktoré sa sprístupnia verejnosti.

1.   VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V prípade, ak sa plodina pestuje a spracúva alebo používa na účely potravín/krmív v rámci EÚ, musí sa vyplniť aj monitorovacia správa pre GMO na použitie iné ako pestovanie.

Rozhodnutia týkajúce sa kukurice 1507 (Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005), kukurice MON863 (Ú. v. EÚ L 207, 10.8.2005) a kukurice NK603 (Ú. v. EÚ L 295, 18.9.2004) boli schválené na základe smernice 2001/18/ES, pokiaľ ide o dovoz a používanie ako akejkoľvek inej kukurice, okrem prípadu pestovania.

2.   ZHRNUTIE

Malo by sa poskytnúť zhrnutie získaných výsledkov monitorovania a celkové závery, ku ktorým sa dospelo. Mali by sa opísať všetky úpravy plánu monitorovania a súvisiacej metodiky navrhované na základe týchto výsledkov a záverov.

3.   POUŽITIE GMO NA INÉ ÚČELY AKO PESTOVANIE

3.1.   Dovozy komodít do Spoločenstva

3.1.1.   Dovozy rastlinných komodít (geneticky modifikovaných + geneticky nemodifikovaných) do Spoločenstva zabezpečované krajinou pôvodu

3.1.2.   Dovozy rastlinných komodít (geneticky modifikovaných + geneticky nemodifikovaných) do Spoločenstva zabezpečované krajinou určenia

V tabuľkách 3.1.1 a 3.1.2 by sa mali uviesť tieto podrobnosti. Na rozdiel od odhadovaných údajov by sa mali poskytnúť skutočné údaje (s výnimkou podielu GMO na dovoze do Spoločenstva):

a)

vyvážajúca krajina, v ktorej sa GM plodina dopestovala;

b)

množstvo vyvezenej rastlinnej komodity (geneticky modifikovanej a geneticky nemodifikovanej) v tonách;

c)

členské štáty Spoločenstva, do ktorých sa rastlinná komodita (geneticky modifikovaná + geneticky nemodifikovaná) dováža;

d)

množstvo dovezenej rastlinnej komodity (geneticky modifikovanej a geneticky nemodifikovanej) v tonách.

3.1.3.   Analýza údajov poskytnutých v tabuľkách 3.1.1 a 3.1.2

V takejto analýze by mal byť uvedený zdroj poskytnutých informácií, informácie, či dovozy v predchádzajúcich rokoch vzrástli alebo poklesli, a dôvody akejkoľvek zmeny, najväčší dodávatelia plodín z krajín mimo Spoločenstva do Spoločenstva, ako aj hlavní dovozcovia plodín z krajín mimo Spoločenstva do Spoločenstva, akákoľvek zmena trendov, pokiaľ ide o významné dovozné trhy, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a dôvody tejto zmeny.

3.2.   Všeobecné sledovanie

3.2.1.   Opis všeobecného sledovania

Mal by sa poskytnúť opis všeobecného sledovania okrem iného vrátane podrobností o všetkých použitých metodikách vrátane sledovaných parametrov, metodiky zberu údajov a druhov lokality.

3.2.2.   Podrobnosti o sieťach sledovania týkajúcich sa priemyselného odvetvia, životného prostredia, potravín a/alebo krmív

Mali by sa poskytnúť podrobnosti o sieťach sledovania týkajúcich sa priemyselného odvetvia, životného prostredia, potravín a/alebo krmív použitých počas vykonaného všeobecného sledovania. Pri každej stanovenej sieti sledovania by sa mali uviesť tieto informácie:

a)

názov, určenie, či ide o sieť týkajúcu sa priemyselného odvetvia, životného prostredia, potravín a/alebo krmív;

b)

členské štáty, v ktorých je sieť sledovania aktívna, a či je aktívna na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni;

c)

adresa webovej lokality;

d)

cieľ ochrany;

e)

ako sieť zhromažďuje informácie týkajúce sa všeobecného sledovania;

f)

postup oznamovania nepriaznivých vplyvov držiteľovi povolenia/súhlasu;

g)

kritériá použité na výber siete sledovania.

3.2.3.   Podrobnosti o informáciách a/alebo školeniach poskytnutých dovozcom, obchodníkom, manipulantom, spracovateľom, atď.

Mali by sa poskytnúť podrobnosti o informáciách sprístupnených dovozcom, obchodníkom, manipulantom, spracovateľom, atď., o tom, kedy a ako sa tieto informácie sprístupnili a o opatreniach zabezpečujúcich, aby uvedené užívateľské skupiny boli informované o akýchkoľvek zmenách v existujúcich informáciách alebo o nových informáciách.

3.2.4.   Výsledky všeobecného sledovania

Mali by sa poskytnúť výsledky vykonaného všeobecného sledovania vrátane zistených priamych, nepriamych, oneskorených a/alebo kumulatívnych vplyvov a najmä povahy akýchkoľvek zistených nepriaznivých vplyvov a vyvodených záverov. Mali by sa podrobne analyzovať, interpretovať a prekonzultovať parametre všetkých metodík monitorovania, pričom by sa súčasne malo dokázať, ako tieto výsledky podporujú celkové závery, ku ktorým dospel držiteľ povolenia/súhlasu. Okrem toho by táto časť správy mala byť čo najpodrobnejšia, aby sa údaje mohli správne interpretovať.

3.2.5.   Ďalšie informácie

V prípade, ak sa zistili nepriaznivé alebo neočakávané vplyvy, mali by sa poskytnúť ďalšie informácie, medzi ktoré patrí príslušný región alebo lokalita, opatrenia prijaté na potvrdenie nepriaznivého vplyvu, nápravné opatrenia alebo opatrenia na obmedzenie rizík, ktoré sa uskutočnili alebo sa budú musieť uskutočniť vzhľadom na nepriaznivý vplyv, následné dôsledky pre hodnotenie environmentálnych rizík a akékoľvek ďalšie závery, ku ktorým sa dospelo. Okrem toho by táto časť správy mala byť čo najpodrobnejšia, aby sa údaje mohli správne interpretovať.

3.2.6.   Preskúmanie vzájomne skúmaných publikácií – dodatok

Vzájomne skúmané publikácie vrátane vzájomne skúmaných novinových článkov, zborníkov z konferencií, recenzií a akýchkoľvek ďalších štúdií alebo ďalších zdrojov informácií týkajúcich sa dovozu a spracovania a použitia plodiny/kombinácie znakov v potravinách a/alebo krmivách, pre ktoré sa vypracúva správa, by sa mali posúdiť a analyzovať z hľadiska výsledkov monitorovania a plánu monitorovania. Tieto publikácie by sa mali uviesť, zhrnúť a podrobnosti by sa mali poskytnúť v príslušnom dodatku. V preskúmaní literatúry by sa mali uviesť všetky príslušné publikácie, ktoré sa objavili počas vykazovaného obdobia. Zborníky z konferencií, recenzie a ďalšie štúdie vypracované držiteľom súhlasu, ktoré neboli predmetom vzájomného preskúmania, sa môžu poskytnúť v prípade, ak sa považujú za dôležité.

3.3.   Osobitné monitorovanie pre konkrétne prípady

3.3.1.   Výsledky osobitného monitorovania pre konkrétne prípady (podľa potreby)

Mali by sa navrhnúť požiadavky na osobitné monitorovanie pre konkrétne prípady stanovené v ERA a príslušnom rozhodnutí a výsledky vykonaného osobitného monitorovania pre konkrétne prípady vrátane podrobných informácií o metodike, frekvencii, trvaní, výsledkoch monitorovania, analýze a záveroch. V rámci tejto časti by držiteľ povolenia/súhlasu mal preukázať, ako sa informácie zhromaždili a analyzovali, aby sa podporili závery, ku ktorým sa dospelo. Okrem toho by táto časť správy mala byť čo najpodrobnejšia, aby sa údaje mohli správne interpretovať.

3.3.2.   Spracovanie (podľa potreby)

Informácie uvedené v tejto časti by sa mali poskytovať iba vtedy, keď sa v povolení alebo pláne monitorovania vyžaduje monitorovanie neúmyselného úniku a:

a)

keď sa spracovanie uskutočňuje na iných miestach, ako v rámci hraníc prístavu dovozu, alebo

b)

s ohľadom na miesta spracovania GM plodín pestovaných v rámci členského štátu/Spoločenstva.

3.3.3.   Monitorovanie a oznamovanie nepriaznivých vplyvov vyplývajúcich z neúmyselného úniku (podľa potreby)

Prehľad opatrení prijatých na monitorovanie neúmyselného úniku by sa mal poskytnúť v prípade, ak sa v povolení alebo pláne súčasného monitorovania takéto monitorovanie vyžaduje, napríklad frekvencia, s akou sa takéto monitorovanie vykonáva, použité metodiky monitorovania, opatrenia použité na minimalizovanie neúmyselného úniku a zavedené postupy čistenia. Okrem toho by sa mali oznámiť akékoľvek neobvyklé, nepriaznivé vplyvy alebo vplyvy súvisiace s GMO, ktoré sa zistili. Tieto informácie by sa mali poskytnúť, pokiaľ ide o:

a)

prístavy, cez ktoré sa GM plodiny dovážajú a v ktorých sa uskutočňuje spracovanie v rámci hraníc prístavu;

b)

miesta spracovania, ktoré sú stanovené podľa časti 3.3.2.

3.4.   Záverečné poznámky

K správe by sa mala pripojiť dokumentácia získaná od sietí alebo iných metód sledovania na podporu akéhokoľvek aspektu vykonaného monitorovania a v prípade potreby s uvedením príslušných krížových odkazov v rámci správy. Malo by sa poskytnúť zhrnutie výsledkov monitorovania získaných prostredníctvom sietí, prehľad literatúry a celkové závery, ku ktorým sa dospelo.

4.   ZHRNUTIE VÝSLEDKOV A ZÁVERY

Malo by sa poskytnúť zhrnutie získaných výsledkov monitorovania a celkové závery, ku ktorým sa dospelo. V zhrnutí by malo byť jasne dokázané, ako zistenia vykonaného monitorovania a interpretácia údajov podporujú tieto závery.

5.   ÚPRAVA PLÁNU MONITOROVANIA A SÚVISIACEJ METODIKY PRE NASLEDUJÚCE ROKY

Malo by sa uviesť hodnotenie plánu monitorovania a súvisiacej metodiky použitej na účely správy. Mala by sa posúdiť účinnosť a obmedzenia metodík použitých na stanovenie nepriaznivých vplyvov a malo by sa stanoviť, či bude potrebné upraviť alebo prispôsobiť plán monitorovania a súvisiacu metodiku z hľadiska informácií z monitorovania zhromaždených a predložených v správe.


21.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/28


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. októbra 2009,

ktorým sa schvaľujú určité národné programy kontroly salmonely u moriek

[oznámené pod číslom K(2009) 7735]

(Text s významom pre EHP)

(2009/771/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

Účelom nariadenia (ES) č. 2160/2003 je zabezpečiť, aby sa prijali správne a účinné opatrenia na zistenie a kontrolu salmonely a ostatných zoonotických pôvodcov vo všetkých príslušných štádiách výroby, spracovania a distribúcie, a to najmä na úrovni prvovýroby, aby sa znížila ich prevalencia a riziko, ktoré predstavujú pre verejné zdravie.

(2)

Podľa uvedeného nariadenia sa majú stanoviť ciele Spoločenstva na účely zníženia prevalencie zoonóz a zoonotických pôvodcov uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu v určitých populáciách zvierat.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 584/2008 z 20. júna 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Spoločenstva zameraný na zníženie prevalencie Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium u moriek (2), sa stanovil cieľ Spoločenstva znížiť prevalenciu Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium u moriek na úrovni prvovýroby.

(4)

V záujme dosiahnutia cieľa Spoločenstva majú členské štáty vypracovať národné programy kontroly salmonely u moriek a predložiť ich Komisii v súlade s nariadením (ES) č. 2160/2003.

(5)

Niektoré členské štáty tieto programy predložili a v ich prípade sa dospelo k záveru, že tieto programy sú v súlade s príslušnými veterinárnymi právnymi predpismi Spoločenstva, a najmä s nariadením (ES) č. 2160/2003.

(6)

Tieto národné programy kontroly salmonely u moriek by sa preto mali schváliť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Národné programy kontroly salmonely u moriek predložené členskými štátmi uvedenými v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa schvaľujú.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2010.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. októbra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 162, 21.6.2008, s. 3.


PRÍLOHA

Belgicko

Bulharsko

Česká republika

Dánsko

Nemecko

Írsko

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Cyprus

Litva

Maďarsko

Malta

Holandsko

Rakúsko

Poľsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

Fínsko

Švédsko

Spojené kráľovstvo