ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.267.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 267

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
10. októbra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 945/2009 z 9. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 946/2009 z 8. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky tmavej v zónach IIIa a IV; vo vodách ES zón IIa, IIIb, IIIc a IIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 947/2009 z 9. októbra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/2010

5

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES ( 1 )

7

 

*

Smernica Komisie 2009/129/ES z 9. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku ( 1 )

18

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/746/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. októbra 2009 o finančnom príspevku Spoločenstva členským štátom na programy kontroly, inšpekcií a dozoru v oblasti rybného hospodárstva na rok 2009 [oznámené pod číslom K(2009) 7592]

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

10.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 945/2009

z 9. októbra 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. októbra 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. októbra 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

30,9

TR

71,2

ZZ

51,1

0707 00 05

TR

122,8

ZZ

122,8

0709 90 70

TR

82,7

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

99,8

CL

83,5

TR

76,5

UY

55,5

ZA

97,8

ZZ

82,6

0806 10 10

BR

188,8

TR

103,3

US

186,7

ZZ

159,6

0808 10 80

BR

63,1

CL

86,9

NZ

77,5

US

80,3

ZA

69,1

ZZ

75,4

0808 20 50

CN

41,0

TR

88,0

ZA

79,5

ZZ

69,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


10.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 946/2009

z 8. októbra 2009,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky tmavej v zónach IIIa a IV; vo vodách ES zón IIa, IIIb, IIIc a IIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 43/2009 zo 16. januára 2009, ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2009.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v uvedenom členskom štáte vyčerpala kvóta stanovená na rok 2009.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať lov z tejto zásoby, ako aj ponechávanie úlovkov z nej na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásobu uvedenú v tejto prílohe na rok 2009 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Lov zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v tejto prílohe sa zakazuje dňom uvedeným v tejto prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje úlovok z tejto zásoby vylovený týmito plavidlami ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. októbra 2009

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2009, s. 1.


PRÍLOHA

Číslo

23/T&Q

Členský štát

Švédsko

Populácia

POK/2A34.

Druh

Treska tmavá (Pollachius virens)

Zóna

IIIa a IV; vody ES zón IIa, IIIb, IIIc a IIId

Dátum

28.9.2009


10.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 947/2009

z 9. októbra 2009,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/2010

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2009/2010 sa stanovila v nariadení Komisie (ES) č. 877/2009 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 941/2009 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/2010, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. októbra 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. októbra 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 265, 9.10.2009, s. 3.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 10. októbra 2009

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

35,41

0,66

1701 11 90 (1)

35,41

4,28

1701 12 10 (1)

35,41

0,53

1701 12 90 (1)

35,41

3,98

1701 91 00 (2)

38,95

5,78

1701 99 10 (2)

38,95

2,65

1701 99 90 (2)

38,95

2,65

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


SMERNICE

10.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/7


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/110/ES

zo 16. septembra 2009

o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2 prvú a tretiu vetu a článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/46/ES z 18. septembra 2000 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva (4) bola prijatá ako reakcia na vznik nových predplatených elektronických platobných produktov a bola určená na vytvorenie jasného právneho rámca zameraného na posilnenie vnútorného trhu a zároveň zabezpečenie primeranej úrovne obozretného dohľadu.

(2)

Vo svojom preskúmaní smernice 2004/46/ES Komisia zdôraznila potrebu jej prepracovania, pretože pri niektorých z jej ustanovení sa domnievala, že bránia vzniku skutočného jednotného trhu so službami elektronického peňažníctva a rozvoju tejto ľahko použiteľnej služby.

(3)

Na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu (5) sa vytvoril moderný a zosúladený právny rámec pre platobné služby, vrátane koordinácie vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na obozretné podnikanie pre poskytovateľov nových kategórií platobných služieb, a to platobných inštitúcií.

(4)

S cieľom odstrániť bariéry vstupu na trh a uľahčiť začatie a vykonávanie činností vydávania elektronických peňazí sa musia preskúmať pravidlá, ktorým inštitúcie elektronického peňažníctva podliehajú, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých poskytovateľov platobných služieb.

(5)

Je vhodné obmedziť uplatňovanie tejto smernice na poskytovateľov platobných služieb, ktorí vydávajú elektronické peniaze. Táto smernica by sa nemala uplatňovať na peňažnú hodnotu uchovanú na špecifických predplatených nástrojoch určených na riešenie osobitných potrieb, ktoré sa môžu používať iba veľmi obmedzeným spôsobom buď preto, že majiteľovi elektronických peňazí umožňujú nakupovať tovar alebo služby iba v priestoroch vydavateľa elektronických peňazí, alebo v obmedzenej sieti poskytovateľov služieb na základe priamej obchodnej dohody s profesionálnym vydavateľom, alebo preto, že sa môžu používať iba na kúpu obmedzeného rozsahu tovaru alebo služieb. Nástroj by sa mal považovať za použiteľný iba v takto obmedzenej sieti, ak sa môže používať buď len na kúpu tovaru alebo služieb v konkrétnom obchode alebo reťazci obchodov, alebo pre obmedzený rozsah tovarov alebo služieb bez ohľadu na zemepisnú polohu predajného miesta. Medzi takéto nástroje by mohli patriť karty jednotlivých predajní, palivové karty, členské karty a karty na verejnú dopravu a stravné lístky alebo poukazy na služby (poukazy na starostlivosť o deti, poukazy na sociálny systém alebo poukazy na systém služieb, ktoré dotujú zamestnávanie personálu vykonávajúceho domáce práce ako upratovanie, žehlenie alebo záhradnícke práce), na ktoré sa niekedy vzťahuje osobitná daň alebo pracovnoprávny rámec určený na podporu používania takýchto nástrojov s cieľom splniť ciele stanovené v právnych predpisoch v sociálnej oblasti. Ak sa takýto nástroj na osobitný účel vyvinie na nástroj na všeobecný účel, nemalo by sa naďalej uplatňovať vyňatie z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Nástroje, ktoré sa môžu používať na kúpu v obchodoch uvedených obchodníkov, by nemali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pretože takéto nástroje sú zvyčajne navrhnuté pre sieť poskytovateľov služieb, ktorá sa stále rozširuje.

(6)

Je tiež vhodné, aby sa táto smernica neuplatňovala na peňažnú hodnotu použitú na kúpu digitálneho tovaru alebo služieb, pri ktorých prevádzkovateľ vzhľadom na charakter tovaru alebo služby pridáva vlastnú hodnotu, napr. vo forme zariadení na prístup, vyhľadávanie alebo distribúciu pod podmienkou, že sa daný tovar alebo služba môžu použiť iba prostredníctvom digitálneho zariadenia, ako sú mobilný telefón alebo počítač a za predpokladu, že telekomunikačný či digitálny prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ informačných technológií nevystupuje iba ako sprostredkovateľ medzi používateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru a služieb, akou je situácia, keď predplatiteľ mobilného telefónu alebo inej digitálnej siete platí priamo prevádzkovateľovi siete a medzi predplatiteľom siete a akoukoľvek treťou stranou dodávajúcou tovar alebo služby ako súčasť transakcie neexistuje priamy platobný vzťah ani priamy vzťah dlžník – veriteľ.

(7)

Je vhodné zaviesť jasnú definíciu elektronických peňazí, aby bola technicky neutrálna. Táto definícia by sa mala vzťahovať na všetky situácie, kedy poskytovateľ platobných služieb vydáva predplatenú uchovanú hodnotu výmenou za peňažné prostriedky, ktorú možno použiť na platobné účely, pretože tretie osoby ju prijímajú ako platbu.

(8)

Definícia elektronických peňazí by sa mala vzťahovať na elektronické peniaze bez ohľadu na to, či sú uchovávané na platobnom zariadení vo vlastníctve majiteľa elektronických peňazí, alebo sú uchovávané vzdialene na serveri a spravované majiteľom elektronických peňazí prostredníctvom osobitného účtu pre elektronické peniaze. Táto definícia by mala byť dostatočne široká, aby sa nebránilo technologickej inovácii a aby boli zahrnuté nielen všetky produkty elektronického peňažníctva v súčasnosti dostupné na trhu, ale aj tie produkty, ktoré sa môžu vyvinúť v budúcnosti.

(9)

Režim dohľadu nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva by sa mal preskúmať a viac zosúladiť s rizikami, ktorým tieto inštitúcie čelia. Tento režim by sa mal takisto zjednotiť s režimom dohľadu nad obozretným podnikaním uplatňovaným na platobné inštitúcie podľa smernice 2007/64/ES. V tejto súvislosti by sa na inštitúcie elektronického peňažníctva mali podobne uplatňovať príslušné ustanovenia smernice 2007/64/ES bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia tejto smernice. Odkaz na „platobnú inštitúciu“ v smernici 2007/64/ES z tohto dôvodu treba chápať ako odkaz na inštitúcie elektronického peňažníctva, odkaz na „platobnú službu“ treba chápať ako odkaz na činnosť platobných služieb a vydávanie elektronických peňazí, odkaz na „používateľa platobnej služby“ treba chápať ako odkaz na používateľa platobnej služby a majiteľa elektronických peňazí, odkaz na „túto smernicu“ treba chápať ako odkaz na smernicu 2007/64/ES, ako aj túto smernicu, odkaz na hlavu II smernice 2007/64/ES treba chápať ako odkaz na hlavu II smernice 2007/64/ES, ako aj hlavu II tejto smernice, odkaz na článok 6 smernice 2007/64/ES treba chápať ako odkaz na článok 4 tejto smernice, odkaz na článok 7 ods. 1 smernice 2007/64/ES treba chápať ako odkaz na článok 5 ods. 1 tejto smernice, odkaz na článok 7 ods. 2 smernice 2007/64/ES treba chápať ako odkaz na článok 5 ods. 6 tejto smernice, odkaz na článok 8 smernice 2007/64/ES treba chápať ako odkaz na článok 5 ods. 2 až 5 tejto smernice, odkaz na článok 9 smernice 2007/64/ES treba chápať ako odkaz na článok 7 tejto smernice, odkaz na článok 16 ods. 1 smernice 2007/64/ES treba chápať ako odkaz na článok 6 ods. 1 písm. c) až e) tejto smernice a odkaz na článok 26 smernice 2007/64/ES treba chápať ako odkaz na článok 9 tejto smernice.

(10)

Je známe, že inštitúcie elektronického peňažníctva distribuujú elektronické peniaze vrátane predaja alebo opätovného predaja produktov elektronického peňažníctva verejnosti, čo slúži ako prostriedok distribúcie elektronických peňazí zákazníkom alebo zámeny elektronických peňazí na žiadosť zákazníkov, alebo dopĺňania zákazníckych produktov elektronického peňažníctva prostredníctvom fyzických alebo právnických osôb v ich mene, v súlade s požiadavkami príslušných obchodných modelov. Inštitúciám elektronického peňažníctva by síce nemalo byť povolené vydávať elektronické peniaze prostredníctvom sprostredkovateľov, malo by im však byť umožnené poskytovať platobné služby uvedené v prílohe k smernici 2007/64/ES prostredníctvom sprostredkovateľov, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 17 uvedenej smernice.

(11)

Je potrebné upraviť režim fungovania základného kapitálu spolu s prevádzkovým kapitálom na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany spotrebiteľov a riadneho a obozretného fungovania inštitúcií elektronického peňažníctva. Vzhľadom na osobitosť elektronických peňazí by sa mal stanoviť dodatočný spôsob výpočtu prevádzkového kapitálu. Mala by sa zachovať úplná voľnosť konania dohľadu s cieľom zabezpečiť, aby sa s rovnakými rizikami zaobchádzalo rovnakým spôsobom pri všetkých poskytovateľoch platobných služieb, a spôsob výpočtu by mal naďalej pokrývať konkrétnu obchodnú situáciu danej inštitúcie elektronického peňažníctva. Okrem toho by sa malo prijať ustanovenie pre inštitúcie elektronického peňažníctva s požiadavkou viesť finančné prostriedky majiteľov elektronických peňazí oddelene od finančných prostriedkov inštitúcie elektronického peňažníctva určených na ostatné obchodné činnosti. Na inštitúcie elektronického peňažníctva by sa mali tiež vzťahovať požiadavky na účinný boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

(12)

Prevádzkovanie platobných systémov nie je činnosťou vyhradenou pre osobitné kategórie inštitúcií. Je však dôležité uvedomiť si, že, podobne ako v prípade platobných inštitúcií, ho môžu vykonávať aj inštitúcie elektronického peňažníctva.

(13)

Vydávanie elektronických peňazí samo osebe nepredstavuje činnosť prijímania vkladov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (6) vzhľadom na jeho osobitný charakter, pretože elektronická náhrada mincí a bankoviek sa používa iba na vykonávanie platieb, zvyčajne v obmedzenej výške, a nie ako prostriedok úspor. Inštitúciám elektronického peňažníctva by nemalo byť umožnené poskytnúť úver z prostriedkov získaných alebo držaných na účel vydávania elektronických peňazí. Vydavatelia elektronických peňazí by navyše nemali mať možnosť poskytovať úroky ani iné zvýhodnenia, pokiaľ sú tieto zvýhodnenia spojené s časovým úsekom, počas ktorého majitelia elektronických peňazí vlastnia elektronické peniaze. Podmienky udelenia povolenia na činnosť inštitúcie elektronického peňažníctva a zachovania platnosti tohto povolenia by mali zahŕňať požiadavky obozretného podnikania primerané prevádzkovým a finančným rizikám, ktorým tieto subjekty čelia pri výkone ich obchodnej činnosti súvisiacej s vydávaním elektronických peňazí nezávisle od akýchkoľvek iných obchodných činností vykonávaných inštitúciou elektronického peňažníctva.

(14)

Je však potrebné zachovať vyvážený pomer medzi inštitúciami elektronického peňažníctva a úverovými inštitúciami so zreteľom na vydávanie elektronických peňazí, a teda zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž pre rovnakú službu v rámci širšieho rozsahu inštitúcií v prospech majiteľov elektronických peňazí. To by sa malo dosiahnuť tak, že menej obmedzujúce charakteristiky režimu dohľadu nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva sa vyvážia ustanoveniami, ktoré sú prísnejšie než ustanovenia uplatňované na úverové inštitúcie, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie finančných prostriedkov majiteľov elektronických peňazí. Vzhľadom na kľúčový význam zabezpečovania je potrebné, aby príslušné orgány boli vopred informované o každej podstatnej zmene, napríklad o zmene spôsobu zabezpečenia, zmene úverovej inštitúcie, v ktorej sú uložené zabezpečené prostriedky, alebo zmene poisťovne alebo úverovej inštitúcie, ktorá poistila zabezpečené prostriedky alebo na ne poskytla záruky.

(15)

Pravidlá vzťahujúce sa na pobočky inštitúcií elektronického peňažníctva, ktoré majú ústredie mimo Spoločenstva, by mali byť vo všetkých členských štátoch podobné. Je dôležité ustanoviť, aby tieto pravidlá neboli výhodnejšie, ako sú pravidlá platné pre pobočky inštitúcií elektronického peňažníctva, ktoré majú svoje ústredie v inom členskom štáte. Spoločenstvo by malo mať možnosť uzatvárať s tretími krajinami dohody o uplatňovaní pravidiel, ktoré pobočkám inštitúcií elektronického peňažníctva s ústredím mimo Spoločenstva zabezpečia rovnaké zaobchádzanie v celom Spoločenstve. Pobočky inštitúcií elektronického peňažníctva s ústredím mimo Spoločenstva by nemali požívať slobodu usadiť sa podľa článku 43 zmluvy v iných členských štátoch ako tých, v ktorých boli zriadené, ani slobodu poskytovať služby v zmysle druhého odseku článku 49 zmluvy.

(16)

Je vhodné povoliť, aby členské štáty mali možnosť upustiť od uplatňovania niektorých ustanovení tejto smernice na inštitúcie, ktoré vydávajú iba obmedzené množstvo elektronických peňazí. Inštitúcie, ktoré využívajú takúto výnimku, by nemali mať na základe tejto smernice právo využívať slobodu usadiť sa alebo poskytovať služby a nemali by tieto práva vykonávať nepriamo, ako členovia platobného systému. Je však vhodné evidovať podrobné údaje o všetkých subjektoch poskytujúcich služby elektronického peňažníctva, vrátane tých inštitúcií, ktoré využívajú výnimku. Členské štáty by na tento účel mali takéto inštitúcie evidovať v registri inštitúcií elektronického peňažníctva.

(17)

Členské štáty by z dôvodu obozretnosti mali zabezpečiť, aby elektronické peniaze mohli vydávať iba inštitúcie elektronického peňažníctva riadne oprávnené alebo požívajúce výnimku v súlade s touto smernicou, úverové inštitúcie oprávnené v súlade so smernicou 2006/48/ES, inštitúcie bezhotovostných poštových platieb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vydávať elektronické peniaze, inštitúcie uvedené v článku 2 smernice 2006/48/ES, Európska centrálna banka a národné centrálne banky, ak nekonajú ako menové orgány či iné orgány verejnej moci, a členské štáty alebo ich regionálne, alebo miestne orgány konajúce ako orgány verejnej moci.

(18)

Elektronické peniaze musia byť zameniteľné, aby sa zachovala dôvera majiteľov elektronických peňazí. Samotná zameniteľnosť neznamená, že peňažné prostriedky prijaté výmenou za elektronické peniaze by sa mali na účely smernice 2006/48/ES považovať za vklady alebo iné splatné peňažné prostriedky. Zameniteľnosť by mala byť možná v každom čase v nominálnej hodnote bez možnosti dohodnúť sa na minimálnej hranici zameniteľnosti. Zameniteľnosť by mala byť vo všeobecnosti bezplatná. V prípadoch, ktoré sú náležite špecifikované v tejto smernici, by však malo byť možné požiadať o primeraný poplatok založený na nákladoch, bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy v daňovej alebo sociálnej oblasti alebo akékoľvek záväzky vydavateľa elektronických peňazí na základe iných príslušných právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov, ako sú pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, akékoľvek opatrenia zamerané na zmrazenie prostriedkov alebo všetky osobitné opatrenia na predchádzanie trestným činom a ich vyšetrovanie.

(19)

Majitelia elektronických peňazí by mali mať k dispozícii postupy mimosúdneho vybavovania sťažností a mimosúdneho riešenia sporov. Preto by sa v súvislosti s touto smernicou mala podobne uplatňovať hlava IV kapitola 5 smernice 2007/64/ES, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto smernice. Odkaz na „poskytovateľa platobnej služby“ v smernici 2007/64/ES preto treba chápať ako odkaz na „vydavateľa elektronických peňazí“, odkaz na „používateľa platobnej služby“ treba chápať ako odkaz na „majiteľa elektronických peňazí“ a odkaz na hlavu III a IV smernice 2007/64/ES treba chápať ako odkaz na hlavu III tejto smernice.

(20)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7).

(21)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie vykonávacích opatrení s cieľom zohľadniť infláciu alebo technologický vývoj a vývoj na trhu a zabezpečiť zosúladené uplatňovanie výnimiek stanovených v tejto smernici. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(22)

Účinné fungovanie tejto smernice bude potrebné preskúmať. Od Komisie by sa preto malo požadovať, aby vypracovala správu tri roky po uplynutí lehoty určenej na transpozíciu tejto smernice. Členské štáty by mali Komisii poskytnúť informácie týkajúce sa uplatňovania niektorých ustanovení tejto smernice.

(23)

V záujme právnej istoty by sa mali prijať prechodné ustanovenia s cieľom zabezpečiť, aby inštitúcie elektronického peňažníctva, ktoré začali svoju činnosť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa transponuje smernica 2000/46/ES, boli schopné počas určitého obdobia v týchto činnostiach v dotknutom členskom štáte pokračovať. Toto obdobie by malo byť dlhšie pre inštitúcie elektronického peňažníctva, ktoré využívajú výnimku uvedenú v článku 8 smernice 2000/46/ES.

(24)

Táto smernica zavádza novú definíciu elektronických peňazí, na ktorých vydávanie sa môžu uplatniť výnimky uvedené v článkoch 34 a 53 smernice 2007/64/ES. Preto by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť zjednodušený systém povinnej starostlivosti inštitúcií elektronického peňažníctva vo vzťahu k zákazníkovi podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (8).

(25)

Podľa smernice 2006/48/ES sa inštitúcie elektronického peňažníctva považujú za úverové inštitúcie, hoci nemôžu prijímať vklady od verejnosti ani poskytovať úvery z peňažných prostriedkov získaných od verejnosti. Vzhľadom na režim zavedený touto smernicou je vhodné zmeniť definíciu úverovej inštitúcie uvedenú v smernici 2006/48/ES s cieľom zabezpečiť, aby sa inštitúcie elektronického peňažníctva nepovažovali za úverové inštitúcie. Úverové inštitúcie by však mali mať povolené naďalej vydávať elektronické peniaze a vykonávať takúto činnosť v celom Spoločenstve pod podmienkou vzájomného uznania a na základe súhrnného režimu obozretného dohľadu, ktorý sa na ne uplatňuje v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva v oblasti bankovníctva. V záujme zachovania rovnakých podmienok by však úverové inštitúcie mali mať prípadne možnosť vykonávať túto činnosť prostredníctvom dcérskej spoločnosti podľa režimu obozretného dohľadu tejto smernice, a nie podľa smernice 2006/48/ES.

(26)

Ustanovenia tejto smernice nahrádzajú všetky zodpovedajúce ustanovenia smernice 2000/46/ES. Smernica 2000/46/ES by sa preto mala zrušiť.

(27)

Keďže cieľ tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, pretože si vyžaduje harmonizáciu mnohých odlišných pravidiel, ktoré v súčasnosti existujú v právnych systémoch rôznych členských štátov, a preto ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(28)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (9) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

HLAVA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica ustanovuje pravidlá pre vykonávanie činností vydávania elektronických peňazí, podľa ktorých členské štáty rozlišujú tieto kategórie vydavateľov elektronických peňazí:

a)

úverové inštitúcie definované v článku 4 bode 1 smernice 2006/48/ES vrátane ich pobočiek v zmysle článku 4 bodu 3 uvedenej smernice v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, nachádzajúcich sa v Spoločenstve a s ústredím mimo Spoločenstva v súlade s článkom 38 uvedenej smernice;

b)

inštitúcie elektronického peňažníctva definované v článku 2 bode 1 tejto smernice vrátane ich pobočiek v súlade s článkom 8 tejto smernice a vnútroštátnymi právnymi predpismi, nachádzajúcich sa v Spoločenstve a s ústredím mimo Spoločenstva;

c)

inštitúcie bezhotovostných poštových platieb, ktoré sú oprávnené vydávať elektronické peniaze podľa vnútroštátneho práva;

d)

Európska centrálna banka a národné centrálne banky, ak nekonajú ako menové orgány alebo iné orgány verejnej moci;

e)

členské štáty alebo ich regionálne alebo miestne orgány, ak konajú ako orgány verejnej moci.

2.   Hlava II tejto smernice stanovuje aj pravidlá pre začatie a vykonávanie činností inštitúcií elektronického peňažníctva a dohľad nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva.

3.   Členské štáty nemusia uplatňovať všetky alebo časť ustanovení hlavy II tejto smernice na inštitúcie, ktoré sú uvedené v článku 2 smernice 2006/48/ES s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prvej a druhej zarážke uvedeného článku.

4.   Táto smernica sa neuplatňuje na peňažnú hodnotu uchovanú v nástrojoch, ktoré sú vyňaté podľa článku 3 písm. k) smernice 2007/64/ES.

5.   Táto smernica sa neuplatňuje na peňažnú hodnotu použitú na vykonanie platobných transakcií, ktoré sú vyňaté podľa článku 3 písm. l) smernice 2007/64/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„inštitúcia elektronického peňažníctva“ je právnická osoba, ktorej bola udelená licencia na vydávanie elektronických peňazí podľa hlavy II;

2.

„elektronické peniaze“ sú peňažnou hodnotou uchovávanou elektronicky vrátane magnetického záznamu, predstavujúcou záväzok vydavateľa vystavený pri prijatí peňazí na účel vykonávania platobných transakcií v zmysle definície v článku 4 bode 5 smernice 2007/64/ES, prijímanou aj inými fyzickými alebo právnickými osobami, než je vydavateľ elektronických peňazí;

3.

„vydavateľ elektronických peňazí“ je subjekt uvedený v článku 1 ods. 1, inštitúcia požívajúca výnimku podľa článku 1 ods. 3, ako aj právnická osoba využívajúca výnimku podľa článku 9;

4.

„priemer vydaných elektronických peňazí“ je priemer celkovej sumy finančných záväzkov, ktoré vyplývajú z elektronických peňazí vydaných na konci každého kalendárneho dňa, a to za obdobie predchádzajúcich šiestich kalendárnych mesiacov; priemer celkovej sumy finančných záväzkov sa vypočíta v prvý kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca a platí pre tento kalendárny mesiac.

HLAVA II

POŽIADAVKY NA ZAČATIE A VYKONÁVANIE ČINNOSTI A DOHĽAD NAD OBOZRETNÝM PODNIKANÍM INŠTITÚCIÍ ELEKTRONICKÉHO PEŇAŽNÍCTVA

Článok 3

Všeobecné pravidlá obozretnosti

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto smernice, článok 5, články 10 až 15, článok 17 ods. 7 a články 18 až 25 smernice 2007/64/ES sa podobne uplatňujú na inštitúcie elektronického peňažníctva.

2.   Inštitúcie elektronického peňažníctva vopred informujú príslušné orgány o každej podstatnej zmene opatrení prijatých na zabezpečenie prostriedkov získaných výmenou za vydané elektronické peniaze.

3.   Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa rozhodla priamo či nepriamo nadobudnúť alebo previesť kvalifikovaný podiel v inštitúcií elektronického peňažníctva v zmysle článku 4 bodu 11 smernice 2006/48/ES, alebo priamo či nepriamo takýto kvalifikovaný podiel zvýšiť či znížiť, v dôsledku čoho by podiel na základnom imaní alebo podiel hlasovacích práv dosiahol, prekročil alebo klesol pod 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo tak, že by sa inštitúcia elektronického peňažníctva stala alebo prestala byť jej dcérskou spoločnosťou, informuje príslušné orgány o svojom úmysle ešte pred takýmto nadobudnutím, prevodom, zvýšením alebo znížením.

Potenciálny kupujúci poskytne príslušnému orgánu informácie o výške zamýšľaného podielu ako aj relevantné informácie uvedené v článku 19a ods. 4 smernice 2006/48/ES.

Ak vplyv osôb uvedených v druhom pododseku môže narušiť riadne a obozretné riadenie inštitúcie, príslušné orgány vyjadria svoj nesúhlas alebo prijmú vhodné opatrenia na ukončenie takejto situácie. Takéto opatrenia môžu zahŕňať zákazy, sankcie voči vedeniu alebo manažmentu alebo pozastavenie výkonu hlasovacích práv spojených s podielmi, ktoré vlastnia dotknutí vlastníci podielov alebo členovia.

Podobné opatrenia platia pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré nepostupujú v súlade s povinnosťou poskytovať vopred informácie, ustanovenou v tomto odseku.

Ak dôjde k nadobudnutiu podielu napriek nesúhlasu príslušných orgánov, tieto orgány bez ohľadu na akékoľvek ďalšie sankcie, ktoré sa majú prijať, zabezpečia buď pozastavenie výkonu zodpovedajúcich hlasovacích práv alebo neplatnosť uplatnených hlasov alebo možnosť vyhlásiť ich za neplatné.

Členské štáty môžu upustiť alebo umožniť svojim príslušným orgánom, aby upustili od uplatňovania niektorých alebo všetkých povinností vyplývajúcich z tohto odseku v prípade inštitúcií elektronického peňažníctva, ktoré vykonávajú jednu alebo viacero činností uvedených v článku 6 ods. 1 písm. e).

4.   Členské štáty umožnia inštitúciám elektronického peňažníctva, aby distribuovali a zamieňali elektronické peniaze prostredníctvom fyzických alebo právnických osôb, ktoré konajú v ich mene. Ak chce inštitúcia elektronického peňažníctva distribuovať elektronické peniaze v inom členskom štáte tak, že využije takúto fyzickú alebo právnickú osobu, musí dodržať postupy stanovené v článku 25 smernice 2007/64/ES.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 4, inštitúcie elektronického peňažníctva nevydávajú elektronické peniaze prostredníctvom sprostredkovateľov. Inštitúcie elektronického peňažníctva majú možnosť poskytovať platobné služby uvedené v článku 6 ods. 1 písm. a) prostredníctvom sprostredkovateľov iba vtedy, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 17 smernice 2007/64/ES.

Článok 4

Základné imanie

Členské štáty požadujú, aby inštitúcie elektronického peňažníctva mali v čase udelenia povolenia základné imanie zložené z položiek stanovených v článku 57 písm. a) a b) smernice 2006/48/ES, ktoré nie je nižšie ako 350 000 EUR.

Článok 5

Vlastné zdroje

1.   Vlastné zdroje inštitúcie elektronického peňažníctva v zmysle článkov 57 až 61, 63, 64 a 66 smernice 2006/48/ES nesmú klesnúť pod sumu požadovanú v odsekoch 2 až 5 tohto článku alebo článku 4 tejto smernice, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

2.   Pokiaľ ide o činnosti uvedené v článku 6 ods. 1 písm. a), ktoré nesúvisia s vydávaním elektronických peňazí, požiadavky na vlastné zdroje inštitúcie elektronického peňažníctva sa vypočítajú podľa jednej z troch metód (A, B alebo C) uvedených v článku 8 ods. 1 a 2 smernice 2007/64/ES. Vhodnú metódu ustanovia príslušné orgány v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pokiaľ ide o činnosť vydávania elektronických peňazí, požiadavky na vlastné zdroje inštitúcie elektronického peňažníctva sa vypočítajú podľa metódy D stanovenej v odseku 3.

Inštitúcie elektronického peňažníctva majú vždy vlastné zdroje, ktoré sú vyššie alebo rovnaké ako súhrn požiadaviek uvedený v prvom a druhom pododseku.

3.   Metóda D: vlastné zdroje inštitúcie elektronického peňažníctva na činnosť vydávania elektronických peňazí predstavujú aspoň 2 % priemeru dlžných elektronických peňazí.

4.   Ak inštitúcia elektronického peňažníctva vykonáva ktorúkoľvek z činností uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a), ktoré nesúvisia s vydávaním elektronických peňazí ani so žiadnou z činností uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b) až e), a suma dlžných elektronických peňazí nie je vopred známa, príslušné orgány tejto inštitúcii elektronického peňažníctva umožnia, aby vypočítala požiadavky na svoje vlastné zdroje na základe reprezentatívnej časti, o ktorej sa predpokladá, že sa použije na vydávanie elektronických peňazí, a to za predpokladu, že takúto reprezentatívnu časť možno primerane odhadnúť na základe historických údajov a k spokojnosti príslušných orgánov. Ak inštitúcia elektronického peňažníctva neobchodovala počas dostatočne dlhého obdobia, požiadavky na svoje vlastné zdroje vypočíta na základe plánovaných dlžných elektronických peňazí doložených podnikateľským plánom a v súlade so všetkými úpravami tohto plánu požadovanými príslušnými orgánmi.

5.   Na základe hodnotenia postupov riadenia rizika, databáz rizík straty a mechanizmov vnútornej kontroly inštitúcie elektronického peňažníctva môžu príslušné orgány požadovať, aby inštitúcia elektronického peňažníctva mala vlastné zdroje, ktoré sú až o 20 % vyššie, ako by bola suma, ku ktorej by sa dospelo pri uplatnení príslušnej metódy v súlade s odsekom 2 alebo môžu inštitúcii elektronického peňažníctva povoliť, aby mala vlastné zdroje, ktoré sú až o 20 % nižšie, ako by bola suma, ku ktorej by sa dospelo pri uplatnení príslušnej metódy v súlade s odsekom 2.

6.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabránenie viacnásobnému používaniu prvkov vhodných pre vlastné zdroje, ak:

a)

inštitúcia elektronického peňažníctva patrí do tej istej skupiny ako iná inštitúcia elektronického peňažníctva, úverová inštitúcia, platobná inštitúcia, investičná spoločnosť, správcovská spoločnosť alebo poisťovňa či zaisťovňa;

b)

inštitúcia elektronického peňažníctva vykonáva činnosti iné ako vydávanie elektronických peňazí.

7.   Ak sú splnené podmienky ustanovené v článku 69 smernice 2006/48//ES, členské štáty alebo ich príslušné orgány sa môžu rozhodnúť neuplatňovať odseky 2 a 3 tohto článku na inštitúcie elektronického peňažníctva, ktoré podliehajú konsolidovanému dohľadu materskej úverovej inštitúcie podľa smernice 2006/48/ES.

Článok 6

Činnosti

1.   Inštitúcie elektronického peňažníctva sú okrem vydávania elektronických peňazí oprávnené vykonávať akúkoľvek z týchto činností:

a)

poskytovanie platobných služieb uvedených v prílohe k smernici 2007/64/ES;

b)

poskytovanie úverov súvisiacich s platobnými službami uvedenými v bodoch 4, 5 alebo 7 prílohy k smernici 2007/64/ES, ak sú splnené podmienky ustanovené v článku 16 ods. 3 a 5 tejto smernice;

c)

poskytovanie prevádzkových služieb a s nimi úzko súvisiacich pomocných služieb, pokiaľ ide o vydávanie elektronických peňazí alebo poskytovane platobných služieb uvedených v písmene a);

d)

prevádzkovanie platobných systémov v zmysle článku 4 bodu 6 smernice 2007/64/ES a bez toho, aby bol dotknutý článok 28 uvedenej smernice;

e)

obchodné činnosti iné ako vydávanie elektronických peňazí so zreteľom na platné právne predpisy Spoločenstva a vnútroštátne právne predpisy.

Úver uvedený v prvom pododseku písm. b) sa neposkytne z prostriedkov získaných výmenou za elektronické peniaze a držaných v súlade s článkom 7 ods. 1.

2.   Inštitúcie elektronického peňažníctva neprijímajú od verejnosti vklady alebo iné splatné prostriedky v zmysle článku 5 smernice 2006/48/ES.

3.   Peňažné prostriedky prijaté inštitúciou elektronického peňažníctva od majiteľa elektronických peňazí sa bezodkladne vymenia za elektronické peniaze. Tieto prostriedky nepredstavujú vklady ani iné splatné prostriedky prijaté od verejnosti v zmysle článku 5 smernice 2006/48/ES.

4.   Článok 16 ods. 2 a 4 smernice 2007/64/ES sa uplatňuje na prostriedky prijaté za činnosti uvedené v ods. 1 písm. a) tohto článku, ktoré nie sú spojené s činnosťou vydávania elektronických peňazí.

Článok 7

Požiadavky na zabezpečenie finančných prostriedkov

1.   Členské štáty požadujú, aby inštitúcia elektronického peňažníctva zabezpečovala finančné prostriedky prijaté výmenou za vydané elektronické peniaze v súlade s článkom 9 ods. 1 a 2 smernice 2007/64/ES. Finančné prostriedky prijaté formou platby platobným nástrojom nemusia byť zabezpečené dovtedy, kým nie sú pripísané na platobný účet inštitúcie elektronického peňažníctva alebo inak sprístupnené inštitúcii elektronického peňažníctva v súlade s plnením časových požiadaviek stanovených v smernici 2007/64/ES, ak sú uplatniteľné. Tieto finančné prostriedky sa v každom prípade zabezpečujú najneskôr do piatich pracovných dní od vydania elektronických peňazí; pracovné dni sú definované v článku 4 bode 27 uvedenej smernice.

2.   Na účely odseku 1 sú bezpečné, likvidné nízkorizikové aktíva položky patriace do jednej z kategórií uvedených v tabuľke 1 bodu 14 prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (10), pri ktorých nie je kapitálová požiadavka na špecifické riziko vyššia ako 1,6 %, ale vylučuje ďalšie kvalifikované položky definované v bode 15 uvedenej prílohy.

Na účely odseku 1 sú bezpečné, likvidné nízkorizikové aktíva aj podielové listy v podniku kolektívneho investovania podielových cenných papierov (PKIPCP), ktorý investuje výlučne do aktív uvedených v prvom pododseku.

Vo výnimočných prípadoch a pri riadnom zdôvodnení môžu príslušné orgány na základe hodnotenia bezpečnosti, splatnosti, hodnoty alebo iných rizikových prvkov aktív uvedených v prvom a druhom pododseku určiť, ktoré z týchto aktív nepredstavujú bezpečné, likvidné nízkorizikové aktíva na účely uplatňovania odseku 1.

3.   Článok 9 smernice 2007/64/ES sa uplatňuje na inštitúcie elektronického peňažníctva pre činnosti uvedené v článku 6 ods. 1 písm. a) tejto smernice, ktoré nie sú spojené s činnosťou vydávania elektronických peňazí.

4.   Na účely uplatňovania odsekov 1 a 3 môžu členské štáty alebo ich príslušné orgány v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi určiť, akú metódu použijú inštitúcie elektronického peňažníctva na zabezpečenie finančných prostriedkov.

Článok 8

Vzťahy s tretími krajinami

1.   Členské štáty neuplatňujú na pobočky inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorých ústredie sa nachádza mimo Spoločenstva, pri začatí ani pri výkone ich podnikania ustanovenia, ktoré by im poskytovali lepšie podmienky ako inštitúciám elektronického peňažníctva s ústredím v Spoločenstve.

2.   Príslušné orgány informujú Komisiu o všetkých povoleniach pre pobočky udelených inštitúciám elektronického peňažníctva, ktorých ústredie sa nachádza mimo Spoločenstva.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, Spoločenstvo sa môže prostredníctvom dohôd uzatvorených s jednou alebo viacerými tretími krajinami zaviazať, že bude uplatňovať ustanovenia, ktoré pobočkám inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorých ústredie sa nachádza mimo Spoločenstva, zabezpečia rovnaké zaobchádzanie v celom Spoločenstve.

Článok 9

Voliteľné výnimky

1.   Členské štáty môžu upustiť od uplatňovania všetkých alebo časti postupov a podmienok uvedených v článkoch 3, 4, 5 a 7 tejto smernice, s výnimkou článkov 20, 22, 23 a 24 smernice 2007/64/ES, alebo povoliť svojim príslušným orgánom, aby od nich upustili a povoliť právnickým osobám, aby boli zapísané do registra inštitúcií elektronického peňažníctva, ak sú splnené obe tieto požiadavky:

a)

všetky obchodné činnosti spolu vytvárajú priemer dlžných elektronických peňazí, ktorý nepresahuje hranicu stanovenú členským štátom, pričom v každom prípade nie je vyšší ako 5 000 000 EUR;

b)

žiadna z fyzických osôb zodpovedných za riadenie alebo prevádzku podniku nebola odsúdená za trestné činy spojené s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu alebo iné finančné trestné činy.

Ak inštitúcia elektronického peňažníctva vykonáva ktorúkoľvek z činností uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a), ktoré nesúvisia s vydávaním elektronických peňazí ani so žiadnou z činností uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b) až e), a suma dlžných elektronických peňazí nie je vopred známa, príslušné orgány tejto inštitúcii elektronického peňažníctva umožnia, aby uplatnila písmeno a) prvého pododseku na základe reprezentatívnej časti, o ktorej sa predpokladá, že sa použije na vydávanie elektronických peňazí, a to za predpokladu, že takúto reprezentatívnu časť možno primerane odhadnúť na základe historických údajov a k spokojnosti príslušných orgánov. Ak inštitúcia elektronického peňažníctva neobchodovala počas dostatočne dlhého obdobia, táto požiadavka sa vyhodnotí na základe plánovaných dlžných elektronických peňazí doložených podnikateľským plánom a v súlade s akýmikoľvek úpravami tohto plánu, požadovanými príslušnými orgánmi.

Členské štáty tiež môžu stanoviť, že udeľovanie voliteľných výnimiek podľa tohto článku bude podliehať dodatočnej požiadavke na maximálnu čiastku uloženú na platobnom nástroji alebo platobnom účte spotrebiteľa, kde sú uložené elektronické peniaze.

Právnická osoba zaregistrovaná v súlade s týmto odsekom môže poskytovať platobné služby, ktoré nie sú spojené s elektronickými peniazmi vydanými v súlade s týmto článkom iba vtedy, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 26 smernice 2007/64/ES.

2.   Od právnickej osoby zaregistrovanej v súlade s odsekom 1 sa požaduje, aby mala ústredie v členskom štáte, v ktorom skutočne podniká.

3.   Právnická osoba zaregistrovaná v súlade s odsekom 1 sa považuje za inštitúciu elektronického peňažníctva. Článok 10 ods. 9 a článok 25 smernice 2007/64/ES sa však na ňu neuplatňujú.

4.   Členské štáty môžu ustanoviť, že právnická osoba zaregistrovaná v súlade s odsekom 1 môže vykonávať iba niektoré z činností uvedených v článku 6 ods. 1.

5.   Právnická osoba uvedená v odseku 1:

a)

oznámi príslušným orgánom všetky zmeny jej situácie, ktoré sa dotýkajú podmienok uvedených v odseku 1, a

b)

aspoň raz ročne podá v deň určený príslušnými orgánmi správu o priemere vydaných elektronických peňazí.

6.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby v prípade, že už viac nie sú splnené podmienky uvedené v odsekoch 1, 2 a 4, príslušná právnická osoba do 30 kalendárnych dní požiadala o povolenie v súlade s článkom 3. Každej takejto osobe, ktorá nepožiadala o povolenie v uvedenej lehote, sa v súlade s článkom 10 zakáže vydávanie elektronických peňazí.

7.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali dostatočné právomoci na kontrolu stáleho plnenia požiadaviek stanovených v tomto článku.

8.   Tento článok sa neuplatňuje na ustanovenia smernice 2005/60/ES alebo na vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí.

9.   Ak členský štát využije výnimku podľa odseku 1, do 30. apríla 2011 oznámi túto skutočnosť Komisii. Členský štát ju bezodkladne informuje o každej následnej zmene. Členský štát okrem toho informuje Komisiu o počte príslušných právnických osôb a každoročne o celkovej sume dlžných elektronických peňazí vydaných k 31. decembru každého kalendárneho roka, ako je uvedené v odseku 1.

HLAVA III

VYDÁVANIE A ZAMENITEĽNOSŤ ELEKTRONICKÝCH PEŇAZÍ

Článok 10

Zákaz vydávania elektronických peňazí

Bez toho, aby bol dotknutý článok 18, členské štáty zakážu vydávať elektronické peniaze fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré nie sú vydavateľmi elektronických peňazí.

Článok 11

Vydávanie a zameniteľnosť

1.   Členské štáty zabezpečia, aby vydavatelia elektronických peňazí vydávali elektronické peniaze v nominálnej hodnote pri prijatí finančných prostriedkov.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby vydavatelia elektronických peňazí na žiadosť majiteľa elektronických peňazí zamenili kedykoľvek a v nominálnej hodnote peňažnú hodnotu elektronických peňazí, ktoré vlastní.

3.   Zmluva medzi vydavateľom elektronických peňazí a majiteľom elektronických peňazí jasne a zreteľne stanovuje podmienky zameniteľnosti vrátane všetkých súvisiacich poplatkov, pričom majiteľ elektronických peňazí je o týchto podmienkach informovaný predtým, ako sa zaviaže prostredníctvom zmluvy alebo ponuky.

4.   Na zámenu sa môže vzťahovať poplatok iba vtedy, ak sa to uvádza v zmluve v súlade s odsekom 3 a iba v týchto prípadoch:

a)

ak sa zámena vyžaduje pred skončením zmluvy;

b)

ak je v zmluve stanovený konečný dátum a majiteľ elektronických peňazí ukončil zmluvu pred týmto dátumom, alebo

c)

ak sa zámena vyžaduje viac ako rok po dátume ukončenia zmluvy.

Každý takýto poplatok musí byť primeraný a úmerný skutočným nákladom, ktoré vydavateľovi elektronických peňazí vznikli.

5.   Ak sa zámena vyžaduje pred ukončením zmluvy, majiteľ elektronických peňazí môže požadovať buď časť alebo celú peňažnú hodnotu elektronických peňazí.

6.   Ak sa zámena vyžaduje v deň ukončenia zmluvy alebo do jedného roka po dátume ukončenia zmluvy na žiadosť majiteľa elektronických peňazí:

a)

zamení sa celková peňažná hodnota elektronických peňazí, ktoré vlastní;

b)

ak inštitúcia elektronického peňažníctva vykonáva jednu alebo viac činností uvedených v článku 6 ods. 1 písm. e) a vopred nie je známe, aká časť finančných prostriedkov sa použije ako elektronické peniaze, inštitúcia elektronického peňažníctva zamení všetky finančné prostriedky, ktoré majiteľ elektronických peňazí vyžaduje.

7.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4, 5 a 6, podlieha právo na zámenu u osôb iných ako spotrebiteľov, ktoré prijímajú elektronické peniaze, zmluvnej dohode medzi vydavateľmi elektronických peňazí a týmito osobami.

Článok 12

Zákaz poskytovania úrokov

Členské štáty zakážu poskytovanie úroku alebo akéhokoľvek iného zvýhodnenia spojeného s obdobím, počas ktorého má majiteľ elektronických peňazí v držbe elektronické peniaze.

Článok 13

Postupy mimosúdneho vybavovania sťažností a mimosúdneho riešenia sporov

Bez toho, aby bola dotknutá táto smernica, hlava IV kapitola 5 smernice 2007/64/ES sa uplatňuje podobne na vydavateľov elektronických peňazí, pokiaľ ide o ich povinnosti vyplývajúce z tejto hlavy.

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A VYKONÁVACIE OPATRENIA

Článok 14

Vykonávacie opatrenia

1.   Komisia môže prijať opatrenia, ktoré sú potrebné na aktualizáciu ustanovení tejto smernice s cieľom zohľadniť infláciu alebo technický rozvoj a vývoj trhu. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 2.

2.   Komisia prijme opatrenia na zabezpečenie zosúladeného uplatňovania výnimiek uvedených v článku 1 ods. 4 a 5. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 2.

Článok 15

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor pre platby zriadený v súlade s článkom 85 smernice 2007/64/ES.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 16

Úplná harmonizácia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 ods. 3, článok 3 ods. 3 šiesty pododsek, článok 5 ods. 7, článok 7 ods. 4, článok 9 a článok 18 ods. 2, nakoľko táto smernica obsahuje harmonizačné ustanovenia, členské štáty nezachovajú ani nezavedú iné ustanovenia, ako sú ustanovené v tejto smernici.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa vydavatelia elektronických peňazí neodchyľovali na úkor majiteľa elektronických peňazí od ustanovení vnútroštátneho práva, ktorými sa vykonávajú ustanovenia tejto smernice alebo ktoré im zodpovedajú, okrem prípadov, keď je to výslovne ustanovené.

Článok 17

Preskúmanie

Komisia do 1. novembra 2012 predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Európskej centrálnej banke správu o implementácii a vplyve tejto smernice, najmä o uplatňovaní požiadaviek na obozretné podnikanie inštitúcií elektronického peňažníctva, v prípade potreby doplnenú o návrh na jej preskúmanie.

Článok 18

Prechodné ustanovenia

1.   Členské štáty povolia inštitúciám elektronického peňažníctva, ktoré začali svoju činnosť pred 30. aprílom 2011 podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré transponovali smernicu 2000/46/ES v členskom štáte, v ktorom majú svoje ústredie, pokračovať v činnosti v danom členskom štáte a ktoromkoľvek inom členskom štáte v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa vzájomného uznávania ustanovenými v smernici 2000/46/ES bez toho, aby museli získať povolenie v súlade s článkom 3 tejto smernice, a bez požiadavky na dosiahnutie súladu s ostatnými ustanoveniami hlavy II tejto smernice alebo s ustanoveniami, na ktoré odkazuje.

Členské štáty od takýchto inštitúcií elektronického peňažníctva požadujú, aby predložili všetky náležité informácie príslušným orgánom, aby tieto mohli do 30. októbra 2011 posúdiť, či inštitúcie spĺňajú požiadavky ustanovené v tejto smernici a ak nie, aké opatrenia sa musia prijať na zabezpečenie ich dodržiavania alebo či je vhodné odobratie povolenia.

Inštitúciám elektronického peňažníctva, ktoré dodržiavajú požiadavky, sa udelí povolenie, zapíšu sa do registra a musia spĺňať požiadavky uvedené v hlave II. Ak sa súlad s požiadavkami tejto smernice nedosiahne do 30. októbra 2011, príslušným inštitúciám elektronického peňažníctva sa zakáže vydávať elektronické peniaze.

2.   Členské štáty môžu ustanoviť, že sa inštitúcii elektronického peňažníctva automaticky udelí povolenie a zapíše sa do registra ustanoveného v článku 3, ak príslušné orgány už majú dôkazy o tom, že príslušná inštitúcia elektronického peňažníctva spĺňa požiadavky uvedené v článkoch 3, 4 a 5. Príslušné orgány informujú príslušné inštitúcie elektronického peňažníctva pred udelením povolenia.

3.   Členské štáty povolia inštitúciám elektronického peňažníctva, ktoré začali svoju činnosť pred 30. aprílom 2011 podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré transponovali článok 8 smernice 2000/46/ES pokračovať v tejto činnosti v príslušnom členskom štáte v súlade so smernicou 2000/46/ES do 30. apríla 2012 bez toho, aby museli získať povolenie v súlade s článkom 3 tejto smernice alebo dosiahnutia súladu s ostatnými ustanoveniami hlavy II tejto smernice, alebo s ustanoveniami, na ktoré odkazuje. Inštitúciám elektronického peňažníctva, ktorým sa počas tejto lehoty neudelilo povolenie ani výnimka v zmysle článku 9 tejto smernice, sa zakáže vydávanie elektronických peňazí.

Článok 19

Zmeny a doplnenia smernice 2005/60/ES

Smernica 2005/60/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 3 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

podnik iný ako úverovú inštitúciu, ktorý vykonáva jednu alebo viacero operácií uvedených v bodoch 2 až 12 a bodoch 14 a 15 prílohy I k smernici 2006/48/ES vrátane činností zmenární;“

2.

v článku 11 ods. 5 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

‚elektronické peniaze‘, ako sú definované v článku 2 bode 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva (11), kde maximálna suma uložená elektronicky na tomto prostriedku nie je vyššia ako 250 EUR, ak sa prostriedok nemôže dobíjať, alebo, ak sa prostriedok môže dobíjať, stanovuje sa hranica 2 500 EUR na celkovú sumu prevedenú v kalendárnom roku okrem prípadu, keď sa na žiadosť držiteľa elektronických peňazí v súlade s článkom 11 smernice 2009/110/ES v tom istom kalendárnom roku zamení suma 1 000 EUR alebo viac. Pokiaľ ide o vnútroštátne platobné transakcie, členské štáty alebo ich príslušné orgány môžu zvýšiť sumu 250 EUR uvedenú v tomto písmene až na 500 EUR.

Článok 20

Zmeny a doplnenia smernice 2006/48/ES

Smernica 2006/48/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

‚úverová inštitúcia‘ je podnik, ktorého podnikateľskou činnosťou je prijímanie vkladov alebo iných splatných zdrojov od verejnosti a poskytovanie úverov na vlastný účet;“

b)

bod 5 sa nahrádza takto:

„5.

‚finančná inštitúcia‘ je podnik, ktorý nie je úverovou inštitúciou a ktorého hlavným predmetom činnosti je nadobúdať podiely alebo vykonávať jednu alebo viac z činností uvedených v bodoch 2 až 12 a 15 prílohy I.“;

2.

do prílohy I sa dopĺňa tento bod:

„15.

Vydávanie elektronických peňazí.“

Článok 21

Zrušovacie ustanovenie

Smernica 2000/46/ES sa zrušuje s účinnosťou od 30. apríla 2011 bez toho, aby bol dotknutý článok 18 ods. 1 a 3 tejto smernice.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 22

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. apríla 2011. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.

Tieto opatrenia uplatňujú od 30. apríla 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 23

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 24

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 16. septembra 2009

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predsedníčka

C. MALMSTRÖM


(1)  Stanovisko z 26. februára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 30, 6.2.2009, s. 1.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. júla 2009.

(4)  Ú. v. ES L 275, 27.10.2000, s. 39.

(5)  Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

(9)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.

(11)  Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7“.


10.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/18


SMERNICA KOMISIE 2009/129/ES

z 9. októbra 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2,

po porade s Vedeckým výborom pre spotrebné výrobky,

keďže:

(1)

Zlúčeniny fluóru sa v súčasnosti upravujú v rámci referenčných čísiel 26 až 43 a 47 až 56 časti 1 prílohy III k smernici 76/768/EHS. Ich najvyššia povolená koncentrácia v zubných pastách sa vzťahuje na obsah elementárneho fluóru (0,15 % vyjadrené ako F, t. j. 1 500 ppm).

(2)

Vedecký výbor pre spotrebné výrobky, ktorý bol nahradený Vedeckým výborom pre bezpečnosť spotrebiteľov (ďalej len „SCCS“) (2), vo svojom stanovisku SCCP/0882/08 uviedol, že na základe dostupných vedeckých údajov nepredstavuje najvyššia povolená koncentrácia 0,15 % (1 500 F- ppm) fluoridu zdravotné riziko pre deti mladšie ako šesť rokov. Použité údaje vyplynuli zo štúdií, ktoré sa týkali predovšetkým fluoridu sodného.

(3)

Na základe vedeckých záverov SCCS sa smernicou Komisie 2007/53/ES z 29. augusta 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť technickému pokroku jej prílohu III (3), zaviedla požiadavka v súvislosti s právne upravenými zlúčeninami fluóru, že zubné pasty obsahujúce fluorid musia byť označené upozornením na etikete. Táto požiadavka sa namiesto obsahu elementárneho fluóru týka obsahu fluoridu. V dôsledku toho sa zavedená požiadavka na označovanie nevzťahovala na všetky zlúčeniny fluóru, ktoré sú uvedené v časti 1 prílohy III k smernici 76/768/EHS.

(4)

Na žiadosť Komisie SCCS objasnil, že v stanoviskách SCCNFP/0653/03 a SCCP/0882/05 sa poukazuje na to, že extrapolácia na ostatné zlúčeniny fluóru uvedené v časti 1 prílohy III k smernici 76/768/EHS je možná len v súvislosti s fluorózou. Na účely odkazu na zlúčeniny fluóru uvedené v časti 1 prílohy III k smernici 76/768/EHS zavedeného smernicou 2007/53/ES však SCCS považoval termíny „fluór“ a „fluorid“ za rovnocenné a vzájomne zameniteľné.

(5)

V záujme zabezpečenia právnej istoty je potrebné objasniť, že požiadavka na označovanie sa týka všetkých dvadsiatich zlúčenín fluóru, ktoré sú uvedené v časti 1 prílohy III k smernici 76/768/EHS, a nielen zlúčenín obsahujúcich fluorid.

(6)

Podmienka týkajúca sa označenia, ktoré musí byť vytlačené na etikete zubných pást obsahujúcich zlúčeniny fluóru uvedené v časti 1 prílohy III k smernici 76/768/EHS by sa preto mala týkať obsahu fluóru a nie fluoridu. Smernica 76/768/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

V záujme bezproblémového prechodu by členské štáty nemali zakázať uvádzanie výrobkov, ktoré sú v súlade s touto smernicou, na trh pred dňom jej uplatňovania.

(8)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre kozmetické výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha III k smernici 76/768/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 15. apríla 2010. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 15. októbra 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Členské štáty nezakážu uvádzanie pasty označenej v súlade s ustanoveniami, ktorými sa táto smernica transponuje, na trh pred dňom uvedeným v článku 2 ods. 1 druhom pododseku.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 9. októbra 2009

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

(2)  Názov výboru sa zmenil rozhodnutím Komisie 2008/721/ES (Ú. v. EÚ L 241, 10.9.2008, s. 21).

(3)  Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 19.


PRÍLOHA

V stĺpci „f“ v rámci referenčných čísiel 26 až 43 a 47 až 56 uvedených v časti 1 prílohy III k smernici 76/768/EHS sa text nasledujúci po prvej vete nahrádza týmito vetami:

„Každá zubná pasta obsahujúca zlúčeniny fluóru v koncentrácii 0,1 až 0,15 % vyjadrené ako F, pokiaľ už nie je označená ako nevhodná pre deti (napr. označením ‚len pre dospelé osoby‘), musí byť označená takto:

‚Deti do veku do šiestich rokov (vrátane): Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte svojho zubného lekára alebo všeobecného lekára.‘ “


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

10.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/20


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. októbra 2009

o finančnom príspevku Spoločenstva členským štátom na programy kontroly, inšpekcií a dozoru v oblasti rybného hospodárstva na rok 2009

[oznámené pod číslom K(2009) 7592]

(Iba anglické, bulharské, dánske, estónske, fínske, francúzske, grécke, holandské, litovské, maltské, nemecké, poľské, portugalské, rumunské, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

(2009/746/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 861/2006 z 22. mája 2006, ktorým sa ustanovujú finančné opatrenia Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a finančné opatrenia v oblasti morského práva (1), a najmä na jeho článok 21,

keďže:

(1)

Členské štáty predložili Komisii svoje programy kontroly rybného hospodárstva na rok 2009 spolu so žiadosťami o finančný príspevok Spoločenstva na výdavky, ktoré vzniknú pri vykonávaní projektov, ktoré sú súčasťou týchto programov.

(2)

Žiadosti týkajúce sa činností uvedených v článku 8 písm. a) nariadenia (ES) č. 861/2006 spĺňajú podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov od Spoločenstva.

(3)

Žiadosti o financovanie zo strany Spoločenstva musia byť v súlade s pravidlami ustanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 391/2007 (2).

(4)

Je vhodné určiť maximálnu výšku a sadzbu finančného príspevku Spoločenstva v rámci obmedzení ustanovených článkom 15 nariadenia (ES) č. 861/2006 a ustanoviť podmienky, za ktorých sa tento príspevok môže poskytnúť.

(5)

S cieľom podporovať investície do prioritných akcií definovaných Komisiou a vzhľadom na negatívny vplyv finančnej krízy na rozpočty členských štátov by sa výdavkom súvisiacim so systémami elektronického zaznamenávania a podávania správ a systémami monitorovania plavidiel, ako aj s predchádzaním nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu mala udeliť vysoká sadzba spolufinancovania v rámci obmedzení ustanovených v článku 15 nariadenia (ES) č. 861/2006.

(6)

Na splnenie podmienok na poskytnutie príspevku by automatické lokalizačné zariadenia mali spĺňať požiadavky ustanovené nariadením Komisie (ES) č. 2244/2003 z 18. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa systémov monitorovania plavidiel umiestnených na družici (3).

(7)

Na splnenie podmienok na poskytnutie príspevku by elektronické zaznamenávacie a nahlasovacie zariadenie na palube plavidiel mali spĺňať požiadavky ustanovené nariadením Komisie (ES) č. 1077/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania a o zrušení naradenia (ES) č. 1566/2007 (4).

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet

Týmto rozhodnutím sa ustanovuje finančný príspevok Spoločenstva na rok 2009 na výdavky, ktoré vznikli členským štátom v roku 2009 pri zavádzaní monitorovacích a kontrolných systémov použiteľných pre spoločnú politiku rybného hospodárstva, ako je uvedené v článku 8 písm. a) nariadenia (ES) č. 861/2006. Určuje sa ním výška finančného príspevku Spoločenstva pre každý členský štát, sadzba finančného príspevku Spoločenstva a podmienky, za akých sa príspevok môže poskytnúť.

Článok 2

Vyrovnanie nesplatených záväzkov

Príslušné členské štáty uskutočnia do 30. júna 2013 všetky platby v súvislosti so žiadosťami o úhradu. Platby, ktoré členský štát uskutoční po tomto dátume, nie sú oprávnené na úhradu. V prípade nepoužitých rozpočtových prostriedkov, ktoré sa týkajú tohto rozhodnutia, sa zruší viazanosť najneskôr do 31. decembra 2014.

Článok 3

Nové technológie a IT siete

1.   Výdavky na nákup a inštaláciu výpočtovej techniky a na technickú pomoc súvisiacu s výpočtovou technikou, ako aj na vytváranie IT sietí na umožnenie účinnej a bezpečnej výmeny údajov v súvislosti s monitorovaním, kontrolou a dozorom nad rybárskymi činnosťami, spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 % oprávnených výdavkov v rámci limitov ustanovených v prílohe I.

2.   V prípade výdavkov podľa prílohy I, ktoré súvisia so systémami monitorovania plavidiel, systémami elektronického zaznamenávania a podávania správ alebo s nezákonným, nenahláseným a neregulovaným rybolovom, sa sadzba spolufinancovania uvedená v odseku 1 stanovuje na 95 %.

Článok 4

Automatické lokalizačné zariadenia

1.   Výdavky na nákup a montáž na palubách rybárskych plavidiel automatických lokalizačných zariadení, ktoré umožňujú monitorovanie týchto plavidiel na diaľku z centra na monitorovanie rybolovu prostredníctvom systému monitorovania plavidiel, spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 95 % oprávnených nákladov v rámci limitov stanovených v prílohe II.

2.   Finančný príspevok uvedený v odseku 1 sa obmedzí na 1 500 EUR na plavidlo.

3.   Na to aby sa splnili podmienky na poskytnutie finančného príspevku uvedeného v odseku 1, automatické lokalizačné zariadenia spĺňajú požiadavky ustanovené v nariadení (ES) č. 2244/2003.

Článok 5

Systémy elektronického zaznamenávania a podávania správ

Výdavky na vývoj, nákup a inštaláciu komponentov pre systém elektronického zaznamenávania a podávania správ a výdavky na technickú pomoc súvisiacu s uvedeným systémom určeným na účinnú a bezpečnú výmenu údajov v súvislosti s monitorovaním, kontrolou a dozorom nad rybárskymi činnosťami spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 95 % oprávnených výdavkov v rámci limitov ustanovených v prílohe III.

Článok 6

Zariadenia elektronického zaznamenávania a podávania správ

1.   Výdavky na nákup a montáž na palubách rybárskych plavidiel zariadení systémov elektronického zaznamenávania a podávania správ, ktoré plavidlám umožňujú elektronicky zaznamenávať a podávať správy o rybárskych činnostiach Centru na monitorovanie rybolovu, spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 95 % v rámci limitov ustanovených v prílohe IV.

2.   Finančný príspevok uvedený v odseku 1 sa obmedzí na 4 500 EUR na plavidlo bez toho, aby bol dotknutý odsek 4.

3.   Na to aby sa splnili podmienky na poskytnutie finančného príspevku, zariadenia elektronického zaznamenávania a podávania správ spĺňajú požiadavky ustanovené podľa nariadenia (ES) č. 1077/2008.

4.   V prípade zariadení, ktoré kombinujú elektronické zaznamenávanie a podávanie správ so systémom monitorovania plavidiel a ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v nariadeniach (ES) č. 2244/2003 a (ES) č. 1077/2008, sa finančný príspevok uvedený v odseku 1 obmedzí na 6 000 EUR.

Článok 7

Pilotné projekty

Výdavky na pilotné projekty na nové kontrolné technológie spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 95 % oprávnených výdavkov v rámci limitov ustanovených v prílohe V.

Článok 8

Vzdelávacie a výmenné programy

Výdavky na školenia a výmenné programy pre štátnych zamestnancov zodpovedných za monitorovacie, kontrolné a dozorné úlohy v oblasti rybolovu spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 % oprávnených výdavkov v rámci limitov ustanovených v prílohe VI.

Článok 9

Pilotné inšpekčné a pozorovateľské programy

Výdavky na pilotné inšpekčné a pozorovateľské programy spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 % oprávnených výdavkov v rámci limitov ustanovených v prílohe VII.

Článok 10

Zhodnotenie výdavkov

Výdavky, ktoré vzniknú pri zavádzaní systému hodnotenia výdavkov vzniknutých pri kontrolovaní spoločnej politiky rybného hospodárstva, spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 % oprávnených výdavkov v rámci limitov ustanovených v prílohe VIII.

Článok 11

Iniciatívy na zvyšovanie povedomia v oblasti pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva

Výdavky na iniciatívy, ako sú semináre a mediálne nástroje zamerané na zvyšovanie povedomia rybárov a ostatných účastníkov, napríklad inšpektorov, prokurátorov, sudcov, ako aj širokej verejnosti, v súvislosti s potrebou bojovať proti nezodpovednému a nezákonnému rybolovu a implementáciou pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva, spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 75 % oprávnených výdavkov v rámci limitov ustanovených v prílohe IX.

Článok 12

Rybárske hliadkové plavidlá a lietadlá

1.   Výdavky na nákup a modernizáciu plavidiel a lietadiel používaných na inšpekciu a dozor príslušných orgánov členských štátov nad rybárskymi činnosťami spĺňajú v rámci limitov stanovených v prílohe X podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 % oprávnených výdavkov vynaložených členskými štátmi.

2.   Finančný príspevok špecifikovaný pre každý členský štát v prílohe X sa vypočíta na základe miery použitia príslušných plavidiel a lietadiel určených na kontrolu a dozor ako percentuálny podiel ich celoročnej činnosti na základe informácii poskytnutých členskými štátmi.

Článok 13

Maximálny príspevok Spoločenstva pre jednotlivé členské štáty

Celkové plánované výdavky pre jednotlivé členské štáty, oprávnená časť z nich a celkový príspevok Spoločenstva pre každý členský štát na činnosti uvedené v článkoch 3 až 12 sú tieto:

(v EUR)

Členský štát

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Belgicko

805 000

805 000

764 750

Bulharsko

352 000

362 000

282 250

Dánsko

1 945 552

1 945 552

1 667 139

Nemecko

222 000

278 000

220 000

Estónsko

706 000

706 000

645 500

Írsko

120 000

90 000

45 000

Grécko

16 867 000

8 928 000

4 735 400

Španielsko

17 218 103

14 772 123

8 190 517

Francúzsko

2 631 500

2 333 000

1 049 750

Taliansko

19 589 925

6 361 340

3 273 170

Litva

407 900

407 900

378 300

Malta

1 003 475

1 003 475

922 127

Holandsko

3 145 000

2 750 000

2 560 750

Poľsko

497 713

468 713

416 479

Portugalsko

783 500

759 250

629 038

Rumunsko

80 000

80 000

62 500

Fínsko

920 000

820 000

659 750

Švédsko

1 715 000

1 715 000

1 541 750

Spojené kráľovstvo

4 309 798

3 601 555

2 055 830

Spolu

73 319 466

48 186 908

30 100 000

Článok 14

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Bulharskej republike, Dánskemu kráľovstvu, Nemeckej spolkovej republike, Estónskej republike, Írsku, Helénskej republike, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Talianskej republike, Litovskej republike, Maltskej republike, Holandskému kráľovstvu, Poľskej republike, Portugalskej republike, Rumunsku, Fínskej republike, Švédskemu kráľovstvu a Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 9. októbra 2009

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 160, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 97, 12.4.2007, s. 30.

(3)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 17.

(4)  Ú. v. EÚ L 295, 4.11.2008, s. 3.


PRÍLOHA I

NOVÉ TECHNOLÓGIE A IT SIETE

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Bulharsko:

BG/09/01

20 000

30 000

15 000

BG/09/02

13 000

13 000

6 500

BG/09/03

12 000

12 000

6 000

BG/09/04

25 000

25 000

23 750

BG/09/05

70 000

70 000

66 500

Medzisúčet

140 000

150 000

117 750

Dánsko:

DK/09/01

134 176

134 176

127 468

DK/09/02

402 528

402 528

201 264

DK/09/03

670 880

670 880

637 336

DK/09/04

167 720

167 720

159 334

DK/09/05

167 720

167 720

159 334

Medzisúčet

1 543 024

1 543 024

1 284 736

Nemecko:

DE/09/01

90 000

90 000

85 000

DE/09/02

16 000

72 000

36 000

Medzisúčet

106 000

162 000

121 500

Estónsko:

EE/09/01

600 000

600 000

570 000

EE/09/02

50 000

50 000

25 000

Medzisúčet

650 000

650 000

595 000

Írsko:

IE/09/01

90 000

60 000

30 000

Medzisúčet

90 000

60 000

30 000

Grécko:

EL/09/01

1 500 000

368 000

64 400

EL/09/02

210 000

0

0

Medzisúčet

1 710 000

368 000

64 400

Španielsko:

ES/09/01

530 000

530 000

265 000

ES/09/02

146 000

146 000

73 000

ES/09/03

99 000

99 000

49 500

ES/09/04

16 000

0

0

ES/09/05

28 000

28 000

14 000

ES/09/06

353 000

353 000

176 500

ES/09/07

800 000

800 000

760 000

ES/09/24

81 459

0

0

ES/09/28

141 120

141 120

70 560

ES/09/32

282 000

282 000

141 000

ES/09/35

360 000

360 000

342 000

Medzisúčet

2 836 579

2 739 120

1 891 560

Francúzsko:

FR/09/01

553 500

410 000

205 000

FR/09/02

130 000

130 000

65 000

FR/09/03

120 000

120 000

60 000

Medzisúčet

803 500

660 000

330 000

Taliansko:

IT/09/01

220 000

55 000

27 500

Medzisúčet

220 000

55 000

27 500

Litva:

LT/09/01-01

27 000

27 000

25 650

Medzisúčet

27 000

27 000

25 650

Holandsko:

NL/09/01

300 000

300 000

285 000

NL/09/02

150 000

150 000

142 500

NL/09/03

40 000

40 000

38 000

NL/09/04

75 000

75 000

71 250

NL/09/11

30 000

0

0

NL/09/12

30 000

30 000

28 500

Medzisúčet

625 000

595 000

565 250

Poľsko:

PL/09/01

93 000

64 000

32 000

PL/09/02

10 000

10 000

9 500

PL/09/03

30 000

30 000

28 500

Medzisúčet

133 000

104 000

70 000

Portugalsko:

PT/09/01-01

2 500

2 500

1 250

PT/09/01-02

218 250

194 000

97 000

PT/09/03

1 500

1 500

750

PT/09/04

7 000

7 000

3 500

PT/09/05-01

40 000

40 000

38 000

PT/09/05-02

30 000

30 000

28 500

PT/09/05-03

35 000

35 000

33 250

PT/09/05-04

125 000

125 000

118 750

PT/09/05-05

9 750

9 750

9 263

PT/09/05-06

9 000

9 000

8 550

Medzisúčet

478 000

453 750

338 813

Rumunsko:

RO/09/01

15 000

15 000

7 500

Medzisúčet

15 000

15 000

7 500

Fínsko:

FI/09/01

200 000

200 000

100 000

FI/09/02

20 000

20 000

10 000

FI/09/03

15 000

15 000

7 500

Medzisúčet

235 000

235 000

117 500

Švédsko:

SE/09/01

40 000

40 000

20 000

SE/09/02

80 000

80 000

76 000

SE/09/03

135 000

135 000

128 250

SE/09/04

80 000

80 000

76 000

SE/09/05

80 000

80 000

76 000

SE/09/06

50 000

50 000

47 500

SE/09/07

60 000

60 000

30 000

Medzisúčet

525 000

525 000

453 750

Spojené kráľovstvo:

UK/09/01

55 880

55 880

53 086

UK/09/03

56 916

56 916

54 071

UK/09/04

113 831

100 000

50 000

UK/09/25

10 245

10 245

9 733

UK/09/26

15 362

15 362

7 681

UK/09/27

3 415

4 000

2 000

UK/09/30

5 123

6 000

3 000

UK/09/34

1 890

1 890

1 796

UK/09/37

1 708

2 000

1 000

UK/09/43

17 758

0

0

UK/09/44

17 075

17 075

8 538

UK/09/45

13 660

13 660

6 830

UK/09/46

10 245

12 000

6 000

UK/09/47

1 196

1 196

598

UK/09/48

797

797

758

UK/09/60

570

570

285

UK/09/64

2 277

2 000

1 000

UK/09/65

4 241

4 241

2 121

UK/09/67

3 159

3 159

3 002

Medzisúčet

335 348

306 991

211 499

Spolu

10 472 451

8 648 885

6 252 408


PRÍLOHA II

AUTOMATICKÉ LOKALIZAČNÉ ZARIADENIA

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Španielsko:

ES/09/15

90 000

90 000

45 000

ES/09/26

89 656

89 656

85 174

Medzisúčet

179 656

179 656

130 174

Francúzsko:

FR/09/04

1 098 000

1 098 000

366 000

FR/09/05

225 000

225 000

75 000

Medzisúčet

1 323 000

1 323 000

441 000

Malta:

MT/09/01

22 000

22 000

7 500

Medzisúčet

22 000

22 000

7 500

Spolu

1 524 656

1 524 656

578 674


PRÍLOHA III

SYSTÉMY ELEKTRONICKÉHO ZAZNAMENÁVANIA A PODÁVANIA SPRÁV

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Belgicko:

BE/09/01

280 000

280 000

266 000

BE/09/02

300 000

300 000

285 000

Medzisúčet

580 000

580 000

551 000

Bulharsko:

BG/09/06

25 000

25 000

23 750

BG/09/07

80 000

80 000

76 000

Medzisúčet

105 000

105 000

99 750

Dánsko:

DK/09/06

268 352

268 352

254 935

Medzisúčet

268 352

268 352

254 935

Španielsko:

ES/09/08

89 553

89 553

85 076

ES/09/09

31 732

31 732

30 146

ES/09/10

34 694

34 694

32 960

ES/09/11

72 764

72 764

69 126

ES/09/12

49 885

49 885

47 391

ES/09/13

7 431

0

0

ES/09/16

70 000

70 000

66 500

Medzisúčet

356 059

348 628

331 199

Litva:

LT/09/01-02

353 000

353 000

335 350

Medzisúčet

353 000

353 000

335 350

Malta:

MT/09/02-01

8 400

8 400

7 980

MT/09/02-02

60 000

60 000

57 000

MT/09/02-03

2 000

2 000

1 900

MT/09/03

32 375

32 375

30 757

MT/09/04

97 200

97 200

92 340

Medzisúčet

199 975

199 975

189 977

Holandsko:

NL/09/05

40 000

40 000

38 000

NL/09/13

200 000

200 000

190 000

Medzisúčet

240 000

240 000

228 000

Poľsko:

PL/09/04

64 883

64 883

61 639

PL/09/05-01

16 665

16 665

15 832

PL/09/05-04

18 443

18 443

17 521

PL/09/05-05

3 556

3 556

3 379

PL/09/05-07

25 000

25 000

23 750

PL/09/06

41 166

41 166

39 108

Medzisúčet

169 713

169 713

161 229

Portugalsko:

PT/09/02-01

53 500

53 500

50 825

PT/09/02-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-01

133 000

133 000

126 350

PT/09/06-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-03

12 000

12 000

11 400

Medzisúčet

305 500

305 500

290 225

Fínsko:

FI/09/04

550 000

550 000

522 500

Medzisúčet

550 000

550 000

522 500

Švédsko:

SE/09/08

300 000

300 000

285 000

Medzisúčet

300 000

300 000

285 000

Spolu

3 427 599

3 420 168

3 249 165


PRÍLOHA IV

ZARIADENIA ELEKTRONICKÉHO ZAZNAMENÁVANIA A PODÁVANIA SPRÁV

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Belgicko:

BE/09/03

225 000

225 000

213 750

Medzisúčet

225 000

225 000

213 750

Dánsko:

DK/09/07

134 176

134 176

127 468

Medzisúčet

134 176

134 176

127 468

Nemecko:

DE/09/05

90 000

90 000

85 500

Medzisúčet

90 000

90 000

85 500

Estónsko:

EE/09/03

50 000

50 000

47 500

Medzisúčet

50 000

50 000

47 500

Grécko:

EL/09/03

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Medzisúčet

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Španielsko:

ES/09/14

2 000 000

0

0

Medzisúčet

2 000 000

0

0

Francúzsko:

FR/09/06

225 000

225 000

213 750

Medzisúčet

225 000

225 000

213 750

Malta:

MT/09/05

763 200

763 200

715 500

+ MT/09/02-04

 

 

 

Medzisúčet

763 200

763 200

715 500

Holandsko:

NL/09/06

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Medzisúčet

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Poľsko:

PL/09/05-02

109 200

109 200

103 740

PL/09/05-03

46 800

46 800

44 460

PL/09/05-06

39 000

39 000

37 050

Medzisúčet

195 000

195 000

185 250

Rumunsko:

RO/09/02

50 000

50 000

47 500

Medzisúčet

50 000

50 000

47 500

Švédsko:

SE/09/09

300 000

300 000

285 000

SE/09/10

200 000

200 000

190 000

Medzisúčet

500 000

500 000

475 000

Spojené kráľovstvo:

UK/09/02

418 896

418 896

397 952

Medzisúčet

418 896

418 896

397 952

Spolu

13 961 272

11 961 272

8 365 170


PRÍLOHA V

PILOTNÉ PROJEKTY

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Bulharsko:

BG/09/08

25 000

25 000

23 750

Medzisúčet

25 000

25 000

23 750

Španielsko:

ES/09/34

96 887

96 887

92 043

Medzisúčet

96 887

96 887

92 043

Švédsko:

SE/09/11

40 000

40 000

38 000

SE/09/12

200 000

200 000

190 000

Medzisúčet

240 000

240 000

228 000

Spolu

361 887

361 887

343 793


PRÍLOHA VI

VZDELÁVACIE A VÝMENNÉ PROGRAMY

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Bulharsko:

BG/09/09

70 000

70 000

35 000

Medzisúčet

70 000

70 000

35 000

Nemecko:

DE/09/03

21 000

21 000

10 500

DE/09/04

5 000

5 000

2 500

Medzisúčet

26 000

26 000

13 000

Estónsko:

EE/09/04

6 000

6 000

3 000

Medzisúčet

6 000

6 000

3 000

Írsko:

IE/09/02

30 000

30 000

15 000

Medzisúčet

30 000

30 000

15 000

Španielsko:

ES/09/17

25 920

25 920

12 960

ES/09/25

70 690

70 690

35 345

ES/09/33

22 000

22 000

11 000

Medzisúčet

118 610

118 610

59 305

Francúzsko:

FR/09/07

115 000

115 000

57 500

Medzisúčet

115 000

115 000

57 500

Taliansko:

IT/09/02

6 871 585

0

0

IT/09/03

342 000

0

0

IT/09/04

26 340

26 340

13 170

IT/09/05

30 000

30 000

15 000

IT/09/06

880 000

880 000

440 000

Medzisúčet

8 149 925

936 340

468 170

Litva:

LT/09/02

14 500

14 500

7 250

Medzisúčet

14 500

14 500

7 250

Malta:

MT/09/06

18 300

18 300

9 150

Medzisúčet

18 300

18 300

9 150

Holandsko:

NL/09/14

45 000

45 000

22 500

NL/09/15

25 000

25 000

12 500

NL/09/16

45 000

45 000

22 500

Medzisúčet

115 000

115 000

57 500

Fínsko:

FI/09/05

30 000

30 000

15 000

Medzisúčet

30 000

30 000

15 000

Švédsko:

SE/09/13

50 000

50 000

25 000

Medzisúčet

50 000

50 000

25 000

Spojené kráľovstvo:

UK/09/05

3 415

3 415

1 708

UK/09/06

27 456

27 456

13 728

UK/09/07

11 201

11 201

5 601

UK/09/08

29 141

29 141

14 571

UK/09/09

75 812

75 812

37 906

UK/09/10

18 031

0

0

UK/09/11

23 313

0

0

UK/09/12

46 443

0

0

UK/09/13

12 021

0

0

UK/09/14

3 643

0

0

UK/09/15

8 538

8 538

4 269

UK/09/17

6 830

6 830

3 415

UK/09/28

2 163

2 163

1 082

UK/09/29

797

0

0

UK/09/36

2 145

0

0

UK/09/38

975

975

488

UK/09/39

171

171

86

UK/09/49

3 415

3 415

1 708

UK/09/50

530

0

0

UK/09/51

3 415

3 415

1 708

UK/09/52

5 692

5 692

2 846

UK/09/61

2 277

2 277

1 139

UK/09/62

2 049

2 049

1 025

UK/09/63

1 025

1 025

513

Medzisúčet

290 498

183 575

91 793

Spolu

9 033 833

1 713 325

856 668


PRÍLOHA VII

PILOTNÉ INŠPEKČNÉ A POZOROVATEĽSKÉ PROGRAMY

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Spojené kráľovstvo:

UK/09/40

11 384

11 384

5 692

UK/09/53

18 213

0

0

UK/09/54

36 426

0

0

Medzisúčet

66 023

11 384

5 692

Spolu

66 023

11 384

5 692


PRÍLOHA VIII

ANALÝZA A ZHODNOTENIE VÝDAVKOV

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Bulharsko:

BG/09/10

12 000

12 000

6 000

Medzisúčet

12 000

12 000

6 000

Spolu

12 000

12 000

6 000


PRÍLOHA IX

INICIATÍVY NA ZVYŠOVANIE POVEDOMIA V OBLASTI PRAVIDIEL SPOLOČNEJ POLITIKY RYBNÉHO HOSPODÁRSTVA

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Španielsko:

ES/09/27

165 518

165 518

124 139

Medzisúčet

165 518

165 518

124 139

Francúzsko:

FR/09/08

15 000

10 000

7 500

Medzisúčet

15 000

10 000

7 500

Taliansko:

IT/09/07

200 000

0

0

IT/09/08

140 000

140 000

105 000

IT/09/09

120 000

120 000

90 000

IT/09/10

110 000

110 000

82 500

Medzisúčet

570 000

370 000

277 500

Litva:

LT/09/03

13 400

13 400

10 050

Medzisúčet

13 400

13 400

10 050

Fínsko:

FI/09/06

5 000

5 000

4 750

Medzisúčet

5 000

5 000

4 750

Švédsko:

SE/09/14

100 000

100 000

75 000

Medzisúčet

100 000

100 000

75 000

Spojené kráľovstvo:

UK/09/18

11 384

0

0

UK/09/19

11 384

0

0

UK/09/20

8 538

0

0

UK/09/21

22 767

0

0

UK/09/22

17 075

17 075

12 807

UK/09/23

17 075

17 075

12 807

UK/09/55

911

0

0

Medzisúčet

89 134

34 150

25 614

Spolu

958 052

698 068

524 553


PRÍLOHA X

HLIADKOVÉ PLAVIDLÁ A LIETADLÁ

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Grécko:

EL/09/04

3 000 000

1 050 000

525 000

EL/09/05

4 647 000

0

0

Medzisúčet

7 647 000

1 050 000

525 000

Španielsko:

ES/09/18

3 000 000

3 000 000

1 500 000

ES/09/19

2 000 000

2 000 000

1 000 000

ES/09/20

1 344 450

1 344 450

672 470

ES/09/21

1 397 414

1 397 414

698 707

ES/09/22

34 483

0

0

ES/09/23

84 207

0

0

ES/09/29

92 400

0

0

ES/09/30

3 381 840

3 381 840

1 690 920

ES/09/31

130 000

0

0

Medzisúčet

11 464 794

11 123 704

5 562 097

Francúzsko:

FR/09/09

150 000

0

0

Medzisúčet

150 000

0

0

Taliansko:

IT/09/11

5 000 000

5 000 000

2 500 000

IT/09/12

3 700 000

0

0

IT/09/13

1 950 000

0

0

Medzisúčet

10 650 000

5 000 000

2 500 000

Holandsko:

NL/09/07

25 000

0

0

NL/09/08

70 000

0

0

NL/09/09

100 000

0

0

NL/09/10

100 000

0

0

NL/09/17

70 000

0

0

Medzisúčet

365 000

0

0

Rumunsko:

RO/09/03

15 000

15 000

7 500

Medzisúčet

15 000

15 000

7 500

Fínsko:

FI/09/07

100 000

0

0

Medzisúčet

100 000

0

0

Spojené kráľovstvo:

UK/09/24

2 845 760

2 561 184

1 280 592

UK/09/31

48 378

0

0

UK/09/32

19 921

0

0

UK/09/33

2 846

0

0

UK/09/41

45 886

0

0

UK/09/42

24 851

0

0

UK/09/56

25 043

0

0

UK/09/57

11 839

0

0

UK/09/58

22 767

22 767

11 384

UK/09/59

56 916

56 916

28 458

UK/09/66

5 692

5 692

2 846

Medzisúčet

3 109 899

2 646 559

1 323 280

Spolu

33 501 693

19 835 263

9 917 877