ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.256.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 256

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
29. septembra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 894/2009 z 28. septembra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 895/2009 z 23. septembra 2009, týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 896/2009 z 25. septembra 2009 o povolení nového použitia Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasnice (držiteľ povolenia: Prosol S.p.A.) ( 1 )

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 897/2009 z 25. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1447/2006, (ES) č. 186/2007, (ES) č. 188/2007 a (ES) č. 209/2008, pokiaľ ide o podmienky povolenia kŕmnej doplnkovej látky Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 ( 1 )

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 898/2009 z 25. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o zoznamy krajín a území ( 1 )

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 899/2009 z 25. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2008, pokiaľ ide o názov držiteľa povolenia na prípravok z mikroorganizmov Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) ( 1 )

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 900/2009 z 25. septembra 2009 o povolení selenometionínu produkovaného mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 901/2009 z 28. septembra 2009, týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Spoločenstva na roky 2010, 2011 a 2012 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a posúdiť vystavenie spotrebiteľov týmto rezíduám ( 1 )

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 902/2009 z 28. septembra 2009 o povolení enzýmového prípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (CBS 114044) ako kŕmnej doplnkovej látky pre odstavené ciciaky, kurčatá na výkrm, kurčatá chované na znášku, morky na výkrm a chovné morky (držiteľ povolenia: Roal Oy) ( 1 )

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 903/2009 z 28. septembra 2009 o povolení prípravku Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm (držiteľ povolenia Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, zastúpený spoločnosťou Mitsui & Co. Deutschland GmbH) ( 1 )

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 904/2009 z 28. septembra 2009 o povolení kyseliny guanidinooctovej ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm ( 1 )

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 905/2009 z 28. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 537/2007, pokiaľ ide o názov držiteľa povolenia fermentačného produktu Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) ( 1 )

30

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 906/2009 z 28. septembra 2009 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy (konzorciá) ( 1 )

31

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/719/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. septembra 2009, ktorým sa určitým členským štátom povoľuje prehodnotiť svoje ročné programy monitorovania BSE [oznámené pod číslom K(2009) 6979]  ( 1 )

35

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Komisie 2009/5/ES z 30. januára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2009) ( 1 )

38

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

29.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 894/2009

z 28. septembra 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. septembra 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. septembra 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

32,3

ZZ

32,3

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

108,1

ZZ

108,1

0805 50 10

AR

75,7

CL

106,0

TR

93,3

UY

57,0

ZA

72,3

ZZ

80,9

0806 10 10

EG

109,7

IL

111,8

TR

98,3

US

190,3

ZZ

127,5

0808 10 80

AR

62,2

BR

83,8

CL

84,7

NZ

80,8

US

83,8

ZA

74,4

ZZ

78,3

0808 20 50

AR

81,8

CN

65,0

TR

101,7

US

161,5

ZA

71,0

ZZ

96,2

0809 30

TR

110,4

ZZ

110,4

0809 40 05

IL

117,2

TR

99,1

ZZ

108,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


29.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 895/2009

z 23. septembra 2009,

týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie členenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva, so zreteľom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe by sa mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 tejto tabuľky.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o sadzbách vydané colnými orgánmi členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré však nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať po dobu troch mesiacov, podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Výbor pre Colný kódex nevydal stanovisko v lehote stanovenej svojím predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o sadzbách vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. septembra 2009

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Obuv siahajúca nad členok. Podrážka obuvi je z kaučuku, pričom prevažná časť vonkajšej podrážky je oddelená a do voľnej časti podrážky sa vkladajú vložky s rôznymi vonkajšími podrážkami.

Páry obuvi sú určené na maloobchodný predaj v zostave spolu s dvoma pármi vložiek s rôznymi vonkajšími podrážkami a kovovým nástrojom slúžiacim na pripevnenie vložiek. Na jednom páre vložiek sú vonkajšie podrážky z kaučuku, ktoré majú hlboký profil typický pre podrážky trekingovej obuvi. Na druhom páre vložiek sú vonkajšie podrážky z textilného materiálu (približne 8 mm plsti), ktoré sa podľa podkladov dovozcu môžu použiť pri chôdzi v plytkej vode.

Podrážka na samotnej obuvi pozostáva z malého kusa vonkajšej podrážky a takmer súvislého lemu na okraji podrážky. Tento malý kus vonkajšej podrážky je z kaučuku a má rovnaký profil ako vložky s trekingovou podrážkou a presne do nej zapadá.

Obuv sa nedá nosiť bez vložiek.

Vnútorné stielky majú dĺžku väčšiu ako 24 cm.

Zvršok obuvi je zošitý z rozličných kusov usne, do priestorov medzi nimi je všitých 9 kusov z kovovej sieťoviny a 4 kusy textilu. Useň tvorí väčšiu časť vonkajšieho povrchu zvršku. Vnútro topánky je podšité textilným materiálom.

Obuv nie je ani nepremokavá ani vodovzdorná.

Obuv je vhodná pre mužov a ženy.

(trekingová obuv)

(Pozri fotografie č. 650 A, 650 B a 650 C) (1)

6403 91 13

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 2 písm. a), 3 písm. b) a 6 interpretácie kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 4(a) a (b) ku kapitole 64 a znením číselných znakov KN 6403, 6403 91 and 6403 91 13.

Keďže vložky s vonkajšou podrážkou z kaučuku typickou pre trekingovú obuv zodpovedajú zvrškom obuvi, je táto obuv určená na používanie a zmontovanie hlavne ako trekingová obuv. Okrem toho malá časť vonkajších podrážok ponechaná okolo okrajov topánok zodpovedá presne vložkám s trekingovou podrážkou. Na druhej strane, spôsob využitia vložiek s textilnou vonkajšou podrážkou nie je zrejmý. Vo vode sa môžu použiť len vo veľmi obmedzenej miere, pretože zvršok obuvi nie je ani nepremokavý ani vodovzdorný. Z tohto dôvodu sú vložky s textilnou podrážkou príslušenstvom určeným na použitie v mimoriadnych situáciách, čím sa rozširujú možnosti použitia výrobku.

Obuv a vložky s kaučukovou podrážkou preto treba zatriediť ako kompletnú obuv v nezmontovanom stave v zmysle všeobecných pravidiel na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry ods. 2 písm. a) druhá zarážka.

Časť podrážky zmontovanej obuvi, ktorá prichádza do kontaktu so zemou, je z kaučuku v zmysle poznámky 4 písm. b) ku kapitole 64, obuv má teda vonkajšie podrážky z kaučuku.

Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina povrchu zvršku obuvi je z koženého materiálu, materiálom zvršku obuvi je useň v zmysle poznámky 4 písm. a) ku kapitole 64.

Vložky s textilnou podrážkou sú určené na maloobchodný predaj v zostave spolu s nezmontovanou trekingovou obuvou a kovovým nástrojom slúžiacim na pripevnenie vložiek. Zostava sa zatrieďuje akoby pozostávala len z trekingovej obuvi, pretože trekingové topánky sú pre celú zostavu určujúcim prvkom v zmysle všeobecných pravidiel interpretácie kombinovanej nomenklatúry ods. 3 písm. b). Vložky s textilnou podrážkou a kovový nástroj sú len príslušenstvom k obuvi.

Preto sa zostava zatrieďuje ako obuv s vonkajšími podrážkami z kaučuku a so zvrškami z usne.

Image

Image

Image


(1)  Fotografie slúžia výlučne na informačné účely.


29.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 896/2009

z 25. septembra 2009

o povolení nového použitia Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasnice (držiteľ povolenia: Prosol S.p.A.)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takéhoto povolenia.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia nového použitia prípravku z mikroorganizmov Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasnice, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Používanie prípravku z mikroorganizmov Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 bolo povolené bez časového obmedzenia pre prasiatka nariadením Komisie (ES) č. 1200/2005 (2), pre hovädzí dobytok na výkrm nariadením Komisie (ES) č. 492/2006 (3) a pre dojnice nariadením Komisie (ES) č. 1520/2007 (4).

(5)

Na podporu žiadosti o povolenie tohto prípravku pre prasnice boli predložené nové údaje. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vo svojom stanovisku z 3. februára 2009 (5) skonštatoval, že prípravok Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 možno považovať za bezpečný pre cieľové druhy, spotrebiteľov a širšie okolie. Podľa tohto stanoviska môže mať prípravok značný prínos, pokiaľ ide o váhu mláďat a jednotlivých odstavčiat. Úrad sa nedomnieva, že sú potrebné osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení doplnkovej látky na trh. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory črevnej mikroflóry“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok, ktoré sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. septembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2005, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 89, 28.3.2006, s. 6.

(4)  Ú. v. EÚ L 335, 20.12.2007, s. 17.

(5)  Vestník EFSA (2009) 970, s. 1.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry

4b1710

Prosol S.p.A.

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

 

Zloženie doplnkovej látky:

Prípravok Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

s obsahom minimálne:

1 × 109 CFU/g prípravku vo forme prášku a granúl

 

Charakteristika účinnej látky:

 

Saccharomyces cerevisiae

 

MUCL 39885

 

Analytická metóda (1):

 

Meranie: metóda platňového nalievania použitím agaru s kvasnicovým extraktom, glukózou a chlóramfenikolom

 

Identifikácia: metóda polymerázovej reťazovej reakcie (PCR)

prasnice

6,4 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, čas použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

19. októbra 2019


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


29.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 897/2009

z 25. septembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1447/2006, (ES) č. 186/2007, (ES) č. 188/2007 a (ES) č. 209/2008, pokiaľ ide o podmienky povolenia kŕmnej doplnkovej látky Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Doplnková látka Saccharomyces cerevisiae, (NCYC Sc 47), obchodný názov Biosaf (ďalej len „Biosaf“), ktorá patrí do kategórie zootechnických doplnkových látok, bola povolená za určitých podmienok v súlade s nariadením (ES) č. 1831/2003 na desať rokov nariadením Komisie (ES) č. 1447/2006 (2) na výkrm jahniat, nariadením Komisie (ES) č. 186/2007 (3) pre kone, nariadením Komisie (ES) č. 188/2007 (4) pre kozy a ovce určené na produkciu mlieka a nariadením Komisie (ES) č. 209/2008 (5) na výkrm ošípaných. Uvedená doplnková látka bola oznámená ako existujúci výrobok v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Keďže boli predložené všetky informácie požadované podľa tohto ustanovenia, táto doplnková látka sa zaradila do registra kŕmnych doplnkových látok Spoločenstva.

(2)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje možnosť pozmeniť povolenie doplnkovej látky na základe žiadosti držiteľa povolenia a stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. LFA Lesaffre Feed Additives, držiteľ povolenia pre Biosaf, predložil žiadosť o zmenu obchodného názvu doplnkovej látky z „Biosaf“ na „Actisaf“.

(3)

Navrhovaná zmena podmienok povolenia je výhradne administratívnej povahy a nezahŕňa nové posúdenie príslušných doplnkových látok. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) bol o žiadosti informovaný.

(4)

Aby žiadateľ mohol uplatňovať svoje práva uvádzať doplnkové látky na trh pod menom Actisaf, je potrebné zmeniť podmienky povolení.

(5)

Nariadenia (ES) č. 1447/2006, (ES) č. 186/2007, (ES) č. 188/2007 a (ES) č. 209/2008 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Je vhodné ustanoviť prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu spotrebovať existujúce zásoby.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V prílohe k nariadeniu (ES) č. 1447/2006 v stĺpci 3 sa obchodný názov „Biosaf Sc 47“ nahrádza názvom „Actisaf“.

2.   V prílohe k nariadeniu (ES) č. 186/2007 v stĺpci 3 sa obchodný názov „Biosaf Sc 47“ nahrádza názvom „Actisaf“.

3.   V prílohe k nariadeniu (ES) č. 188/2007 v stĺpci 3 sa obchodný názov „Biosaf Sc 47“ nahrádza názvom „Actisaf“.

4.   V prílohe k nariadeniu (ES) č. 209/2008 v stĺpci 3 sa obchodný názov „Biosaf Sc 47“ nahrádza názvom „Actisaf“.

Článok 2

Existujúce zásoby, ktoré sú v súlade s ustanoveniami platnými pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, môžu byť ďalej uvádzané na trh a používané do šiestich mesiacov od tohto dátumu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. septembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 271, 30.9.2006, s. 28.

(3)  Ú. v. EÚ L 63, 1.3.2007, s. 6.

(4)  Ú. v. EÚ L 57, 24.2.2007, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ L 63, 7.3.2008, s. 3.


29.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 898/2009

z 25. septembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o zoznamy krajín a území

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (1), a najmä na jeho články 10 a 19,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 998/2003 sa ustanovujú veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a predpisy týkajúce sa kontrol týchto premiestňovaní.

(2)

V časti C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 998/2003 sú uvedené tretie krajiny a územia bez výskytu besnoty a tretie krajiny a územia, v prípade ktorých sa dospelo k zisteniu, že riziko zavlečenia besnoty do Spoločenstva ako dôsledok premiestňovania spoločenských zvierat z týchto krajín a území nie je vyššie ako riziko spojené s premiestňovaním medzi členskými štátmi.

(3)

Ak má byť krajina zaradená do zoznamu, musí preukázať svoj štatút, pokiaľ ide o besnotu, ako aj to, že spĺňa určité požiadavky týkajúce sa oznamovania podozrenia na besnotu, monitorovacieho systému, štruktúry a organizácie veterinárnych služieb, implementácie všetkých regulačných opatrení na prevenciu a kontrolu besnoty a pravidiel obchodu s vakcínami proti besnote.

(4)

Príslušné orgány Svätej Lucie predložili informácie, pokiaľ ide o štatút tejto tretej krajiny vzhľadom na besnotu, ako aj informácie týkajúce sa dodržiavania požiadaviek stanovených v nariadení (ES) č. 998/2003. Z posúdenia týchto informácií vyplýva, že Svätá Lucia spĺňa príslušné požiadavky stanovené v danom nariadení a mala by byť preto zaradená do zoznamu uvedenom v časti C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 998/2003.

(5)

Časť C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 998/2003 by sa mala preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V časti C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 998/2003 sa medzi položku Kajmanie ostrovy a Montserrat vkladá táto položka:

„LC

Svätá Lucia“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. septembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1.


29.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 899/2009

z 25. septembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2008, pokiaľ ide o názov držiteľa povolenia na prípravok z mikroorganizmov Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1290/2008 (2) bolo spoločnosti Sorbial SAS udelené povolenie na prípravok z mikroorganizmov Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore), ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „iné zootechnické doplnkové látky“, ako doplnkovú látku vo výžive zvierat.

(2)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje možnosť pozmeniť povolenie doplnkovej látky na základe žiadosti držiteľa povolenia a stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. Spoločnosť Sorbial SAS v súvislosti s nariadením (ES) č. 1290/2008 predložila žiadosť o zmenu názvu držiteľa povolenia zo Sorbial SAS na Danisco France SAS.

(3)

Žiadateľ tvrdí, že spoločnosť Sorbial SAS sa s účinnosťou od 18. mája 2009 zmenila na spoločnosť Danisco France SAS. Práva uvádzať uvedenú doplnkovú látku na trh teraz vlastní spoločnosť Danisco France SAS. Žiadateľ na podporu svojich tvrdení predložil príslušné doklady.

(4)

Navrhovaná zmena podmienok povolenia je výhradne administratívnej povahy a nezahŕňa nové posúdenie príslušnej doplnkovej látky. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín bol o žiadosti informovaný.

(5)

Aby žiadateľ mohol uplatňovať svoje práva uvádzať uvedenú doplnkovú látku na trh pod názvom Danisco France SAS, je potrebné zmeniť podmienky povolenia.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1290/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Je vhodné stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého bude možné spotrebovať existujúce zásoby.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V stĺpci 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1290/2008 sa názov „Sorbial SAS“ nahrádza názvom „Danisco France SAS“.

Článok 2

Existujúce zásoby, ktoré sú v súlade s ustanoveniami platnými pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať do šiestich mesiacov od tohto dátumu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. septembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 20.


29.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 900/2009

z 25. septembra 2009

o povolení selenometionínu produkovaného mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia prípravku selenometionín produkovaného mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat, ktorá má byť zaradená do kategórie doplnkových látok „výživové doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vo svojom stanovisku z 5. marca 2009 (2) skonštatoval, že kvasnice obohatené selénom, prevažne selenometionín produkovaný mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae CNCM I- 399, nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, ľudí, ani na životné prostredie, a uvedený prípravok je možné považovať za zdroj biologicky dostupného selénu spĺňajúceho kritériá výživovej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat. Úrad sa nedomnieva, že sú potrebné osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení doplnkovej látky na trh. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok vymedzený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „výživové doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „zlúčeniny stopových prvkov“, sa za podmienok ustanovených v prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. septembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 992, s. 1.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Maximálny obsah prvku (Se) v mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória výživových doplnkových látok. Funkčná skupina: zlúčeniny stopových prvkov

3b8.12

Selenometionín

Selenometionín produkovaný mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae

CNCM I-3399

(inaktivované kvasnice obohatené selénom)

 

Charakterizácia doplnkovej látky:

Selén v organickej forme prevažne selenometionín (63 %) obsah Se 2 000 – 2 400 mg/kg (97 – 99 % selénu v organickej forme)

 

Charakteristika účinnej látky:

 

Selenometionín produkovaný mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae

 

CNCM I-3399

 

(inaktivované kvasnice obohatené selénom)

 

Analytická metóda (1):

Atómová absorpčná spektrometria (AAS) so Zeemanovou grafitovou pecou alebo hybridná AAS

Všetky druhy

 

0,50 (celkovo)

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

Na účely bezpečnosti používateľov: Počas manipulácie by sa mala použiť ochranná dýchacia maska, ochranné okuliare a rukavice.

19. októbra 2019


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


29.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 901/2009

z 28. septembra 2009,

týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Spoločenstva na roky 2010, 2011 a 2012 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a posúdiť vystavenie spotrebiteľov týmto rezíduám

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 29,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1213/2008 (2) sa zriadil koordinovaný viacročný program Spoločenstva na roky 2009, 2010 a 2011.

(2)

Hlavné zložky stravy v Spoločenstve tvorí tridsať potravín. Keďže používanie pesticídov sa výrazne mení počas trojročného obdobia, mali by sa pesticídy v uvedených tridsiatich potravinách monitorovať v sérii trojročných cyklov tak, aby bolo možné posúdiť expozíciu spotrebiteľov a uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva.

(3)

Na základe binomiálneho rozdelenia pravdepodobnosti možno vypočítať, že preskúmaním 642 vzoriek je možné s vyše 99 % istotou identifikovať vzorku, ktorá obsahuje rezíduá pesticídov nad limit určenia (LOD) za predpokladu, že najmenej 1 % produktov obsahuje rezíduá presahujúce tento limit. Odber týchto vzoriek by mal byť úmerne rozdelený medzi členskými štátmi podľa počtu obyvateľov a spotrebiteľov, pričom počet vzoriek by mal byť minimálne 12 na jeden produkt a na jeden rok.

(4)

Ak vymedzenie rezíduí pesticídu zahŕňa iné účinné látky, metabolity alebo produkty rozpadu, o uvedených metabolitoch by sa mala podať osobitná správa.

(5)

Usmernenie týkajúce sa metódy validácie a postupov kontroly kvality pri analýze rezíduí pesticídov v potravinách a krmivách („Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in food and feed“) sa uverejnilo na internetovej stránke Komisie (3).

(6)

Pri postupoch odberu vzoriek by sa mala uplatňovať smernica Komisie 2002/63/ES z 11. júla 2002, ktorou sa ustanovujú metódy odberu vzoriek Spoločenstva pre úradnú kontrolu rezíduí pesticídov v a na výrobkoch rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu a ktorá ruší smernicu 79/700/EHS (4), v ktorej sa uvádzajú metódy a postupy odberu vzoriek odporúčané Výborom pre potravinový kódex.

(7)

Je tiež potrebné posúdiť, či sa dodržiavajú maximálne hladiny rezíduí v detskej potrave stanovené v článku 10 smernice Komisie 2006/141/ES z 22. decembra 2006 o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive (5) a v článku 7 smernice Komisie 2006/125/ES z 5. decembra 2006 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určených pre dojčatá a malé deti (6).

(8)

Je potrebné posúdiť možné súhrnné, kumulatívne a synergické účinky pesticídov. Toto posudzovanie by sa malo podľa ustanovení v prílohe I začať s niektorými organofosfátmi, karbamátmi, triazolmi a pyretroidmi.

(9)

Členské štáty by mali každý rok do 31. augusta predložiť informácie týkajúce sa predchádzajúceho kalendárneho roku.

(10)

Aby v súvislosti s prelínaním sa po sebe nasledujúcich viacročných programov nedochádzalo k nejasnostiam, nariadenie (ES) č. 1213/2008 by sa malo v záujme právnej istoty zrušiť. Malo by sa však naďalej uplatňovať na vzorky testované v roku 2009.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Členské štáty počas rokov 2010, 2011 a 2012 odoberú a zanalyzujú vzorky na kombinácie rezíduí produktov/pesticídov podľa prílohy I.

Z každého produktu sa musí odobrať počet vzoriek stanovený v prílohe II.

Článok 2

1.   Šarža produktov, z ktorého sa odoberú vzorky, sa vyberie náhodne.

Postup odberu vzoriek vrátane počtu jednotiek musí byť v súlade so smernicou Komisie 2002/63/ES.

2.   Medzi odobratými a analyzovanými vzorkami musí byť aspoň:

a)

desať vzoriek detskej potravy;

b)

jedna vzorka, ak je dostupná, z produktov pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva, zodpovedajúca podielu ekologických produktov na trhu jednotlivých členských štátov.

Článok 3

1.   Členské štáty predložia výsledky analýzy vzoriek testovaných v rokoch 2010, 2011 a 2012 do 31. augusta 2011, 2012 a 2013 v uvedenom poradí.

Okrem týchto výsledkov poskytnú členské štáty aj tieto informácie:

a)

použitú analytickú metódu a dosiahnuté vykázané hladiny, v súlade s usmernením týkajúcim sa metódy validácie a postupov kontroly kvality pri analýze rezíduí pesticídov v potravinách a krmivách;

b)

limit určenia uplatňovaný v národných kontrolných programoch a v kontrolných programoch Spoločenstva;

c)

podrobnosti o akreditačnom statuse analytických laboratórií zúčastnených na kontrole;

d)

pokiaľ to povoľujú vnútroštátne právne predpisy, podrobnosti o prijatých donucovacích opatreniach;

e)

v prípade presiahnutia maximálnych hladín rezíduí (MRL), vyhlásenie o možných dôvodoch, prečo boli MRL presiahnuté, spolu s príslušnými zisteniami týkajúcimi sa možností riadenia rizík.

2.   Ak sú vo vymedzení rezíduí pesticídu obsiahnuté účinné látky, metabolity a/alebo produkty rozpadu alebo reakcie, členské štáty podajú správu o analýze výsledkov v súlade s právnym vymedzením rezíduí. V prípade potreby sa výsledky každého z hlavných izomérov alebo metabolitov uvedených vo vymedzení rezíduí predložia oddelene.

Článok 4

Nariadenie (ES) č. 1213/2008 sa zrušuje.

Naďalej sa však uplatňuje na vzorky testované v roku 2009.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. septembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 9.

(3)  Dokument SANCO/3131/2007, 31. október 2007 http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(4)  Ú. v. ES L 187, 16.7.2002, s. 30.

(5)  Ú. v. EÚ L 401, 30.12.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 16.


PRÍLOHA I

Kombinácie pesticídov/produktov, ktoré sa majú monitorovať

 

2010

2011

2012

2,4-D (suma látky 2,4-D a jej esterov vyjadrená ako 2,4-D) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

4,4′-metoxychlór

 (6)

 (7)

 (5)

abamektín (suma látok avermektín B1a, avermektín B1b a izoméru delta-8,9 látky avermektín B1a)

 (4)

 (1), (7)

 (2)  (5)

acefát

 (4)

 (1)

 (2)

acetamiprid

 (4)

 (1)

 (2)

acrinatrín (9)

 (4)

 (1)

 (2)

aldikarb (zmes aldikarbu, jeho sulfoxidu a sulfónu vyjadrená ako aldikarb)

 (4)

 (1)

 (2)

amitraz (amitraz vrátane metabolitov obsahujúcich 2,4-dimetylanilín vyjadrený ako amitraz)

(hrušky)

 (1)

 (2)

amitrol (9)

 (4)

 (1)

 (2)

azinfos-etyl (9)

 (6)

 (7)

 (5)

azinfos-metyl

 (4)

 (1)

 (2)

azoxystrobín

 (4)

 (1)

 (2)

benfurakarb (9)

 (4)

 (1)

 (2)

bifentrín

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

bitertanol

 (4)

 (1)

 (2)

boskalid

 (4)

 (1)

 (2)

bromidový ión (9) (pozri poznámku pod tabuľkou)

 (4)

 (1)

 (2)

bromopropylát

 (4)

 (1)

 (2)

bromukonazol (suma diasteroizomérov) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

bupirimát

 (4)

 (1)

 (2)

buprofezín

 (4)

 (1)

 (2)

kadusafos (9)

 (4)

 (1)

 (2)

kamfechlór (suma parlarových čísel 26, 50 a 62) (9)

 (6)

 (7)

 (5)

kaptán

 (4)

 (1)

 (2)

karbaryl

 (4)

 (1)

 (2)

karbendazím (suma benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím)

 (4)

 (1)

 (2)

karbofurán (suma karbofuránu a 3-hydroxykarbofuránu vyjadrená ako karbofurán)

 (4)

 (1)

 (2)

karbosulfán (9)

 (4)

 (1)

 (2)

chlórdan (suma cis- a trans-izomérov a oxychlórdanu vyjadrená ako chlórdan)

 (6)

 (7)

 (5)

chlórfenapyr

 (4)

 (1)

 (2)

chlórfenvinfos

 (4)

 (1)

 (2)

chlórmekvát (10)

 (4)

 (1)

 (2)

chlórbenzilát (9)

 (6)

 (7)

 (5)

chlórtalonil

 (4)

 (1)

 (2)

chlórprofám (chlórprofám a 3-chlóranilín vyjadrené ako chlórprofam (pozri poznámku pod tabuľkou))

 (4)

 (1)

 (2)

chlórpyrifos

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

chlórpyrifos-metyl

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

klofentezín (suma všetkých zlúčenín obsahujúcich 2-chlórbenzoyl vyjadrená ako klofentezín)

 (4)

 (1)

 (2)

klotianidín

 (4)

 (1)

 (2)

cyflutrín (cyflutrín vrátane iných zmesí zložkových izomérov (súm izomérov))

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

cypermetrín (cypermetrín vrátane iných zmesí zložkových izomérov (súm izomérov))

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

cyprokonazol (9)

 (4)

 (1)

 (2)

cyprodinil

 (4)

 (1)

 (2)

DDT (suma p,p′-DDT, o,p′-DDT, p-p′-DDE a p,p′-DDD (TDE) vyjadrená ako DDT)

 (6)

 (7)

 (5)

deltametrín (cisdeltametrín)

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

diazinón

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

dichlofluanid

 (4)

 (1)

 (2)

dichlórvos

 (4)

 (1)

 (2)

dikloran

 (4)

 (1)

 (2)

dikofol (suma p, p′ a o,p′ izomérov)

 (4)

 (1)

 (2)

dieldrín (aldrín kombinovaný s dieldrínom vyjadrený ako dieldrín)

 (6)

 (7)

 (5)

difenokonazol

 (4)

 (1)

 (2)

dimetoát (suma dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát)

 (4)

 (1)

 (2)

dimetoát

 (4)

 (1)

 (2)

ometoát

 (4)

 (1)

 (2)

dimetomorf

 (4)

 (1)

 (2)

dinokap (suma izomérov dinokapu a ich zodpovedajúce fenoly vyjadrené ako dinokap) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

difenylamín

 (4)

 (1)

 (2)

endosulfán (suma alfa- a beta- izomérov a endosulfán sulfátu vyjadrená ako endosulfán)

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

endrín

 (6)

 (7)

 (5)

epoxikonazol

 (4)

 (1)

 (2)

etefón (9)

 (4)

 (1)

 (2)

etión

 (4)

 (1)

 (2)

etofenprox (8)  (9)

 (4)

 (1)

 (2)

etoprofos (9)

 (4)

 (1)

 (2)

fenamifos (suma fenamifosu a jeho sulfoxidu a sulfónu vyjadrená ako fenamifos) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

fenarimol

 (4)

 (1)

 (2)

fenazachin

 (4)

 (1)

 (2)

fenbutatín oxid (8)  (9)

 (4)

 (1)

 (2)

fenbukonazol (9)

 (4)

 (1)

 (2)

fenhexamid

 (4)

 (1)

 (2)

fenitrotión

 (4)

 (1)

 (2)

fenoxykarb

 (4)

 (1)

 (2)

fenpropatrín (9)

 (4)

 (1)

 (2)

fenpropimorf

 (4)

 (1)

 (2)

fentión (suma fentiónu a jeho kyslíkového analógu, ich sulfoxidov a sulfónov vyjadrených ako materská látka)

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (5)

fenvalerát/esfenvalerát (suma) (suma izomérov RS/SR a RR/SS)

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (5)

fipronil (suma fipronilu a metabolitu sulfónu (MB46136) vyjadrená ako fipronil)

 (4)

 (1)

 (2)

fluazifop (fluazifop-P-butyl (vo forme kyseliny (voľnej a konjugáty))) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

fludioxonil

 (4)

 (1)

 (2)

flufenoxurón

 (4)

 (1)

 (2)

fluchinkonazol (9)

 (4)

 (1)

 (2)

flusilazol

 (4)

 (1)

 (2)

flutriafol (9)

 (4)

 (1)

 (2)

folpet

 (4)

 (1)

 (2)

formetanát (suma formetanátu a jeho solí vyjadrená ako formetanát hydrochlorid)

 (4)

 (1)

 (2)

fostiazat (9)

 (4)

 (1)

 (2)

glyfozát (11)

 (4)

 (1)

 (2)

haloxyfop vrátane haloxyfopu-R (haloxyfop-R metylester, haloxyfop-R a conjugáty haloxyfopu-R vyjadrené ako haloxyfop-R) (8) (R) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

hexachlórbenzén (HCB)

 (6)

 (7)

 (5)

heptachlór (suma heptachlóru a heptachlórepoxidu vyjadrená ako heptachlór)

 (6)

 (7)

 (5)

hexachlórcyklohexán (HCH), alfa-izomér

 (6)

 (7)

 (5)

hexachlórcyklohexán (HCH), beta-izomér

 (6)

 (7)

 (5)

hexachlórcyklohexán (HCH), (gamaizomér) (lindán)

 (6)

 (7)

 (5)

hexakonazol

 (4)

 (1)

 (2)

hexytiazox

 (4)

 (1)

 (2)

imazalil

 (4)

 (1)

 (2)

imidakloprid

 (4)

 (1)

 (2)

indoxakarb (indoxakarb ako suma izomérov S a R)

 (4)

 (1)

 (2)

iprodión

 (4)

 (1)

 (2)

iprovalikarb

 (4)

 (1)

 (2)

krezoxim-metyl

 (4)

 (1)

 (2)

lambda-cyhalotrín (lambda-cyhalotrín vrátane iných izomérových zmesí (suma izomérov))

 (4)

 (1)

 (2)

linurón

 (4)

 (1)

 (2)

lufenurón

 (4)

 (1)

 

malatión (suma malatiónu a malaoxónu vyjadrená ako malatión)

 (4)

 (1)

 (2)

manebová skupina (suma vyjadrená ako CS2: maneb, mankozeb, metiram, propineb, tirám, zirám)

 (4)

 (1)

 (2)

mepanipyrim a jeho metabolit (2-anilín-4-(2-hydroxypropyl)-6-metylpyrimidín vyjadrený ako mepanipyrim)

 (4)

 (1)

 (2)

mepikvát (10)

 (4)

 (1)

 (2)

metylaxyl (metylaxyl vrátane iných zložkových izomérov vrátane metaxylu-M (suma izomérov))

 (4)

 (1)

 (2)

metkonazol (9)

 (4)

 (1)

 (2)

metamidofos

 (4)

 (1)

 (2)

metidatión

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

metiokarb (suma metiokarbu a metiokarb-sulfoxidu a sulfónu vyjadrená ako metiokarb)

 (4)

 (1)

 (2)

metomyl (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl)

 (4)

 (1)

 (2)

metoxyfenozid

 (4)

 (1)

 (2)

monokrotofos

 (4)

 (1)

 (2)

myklobutanil

 (4)

 (1)

 (2)

oxadixyl

 (4)

 (1)

 (2)

oxamyl

 (4)

 (1)

 (2)

oxydemetón-metyl (suma oxydemetón-metylu and demetón-S-metylsulfónu vyjadrená ako oxydemetón-metyl)

 (4)

 (1)

 (2)

paklobutrazol (9)

 (4)

 (1)

 (2)

paratión

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

paratión-metyl (suma paratión-metylu a paraoxón-metylu vyjadrená ako paratión-metyl)

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

pencykurón

 (4)

 (1)

 (2)

penkonazol

 (4)

 (1)

 (2)

pendimetalín

 (4)

 (1)

 (2)

permetrín (suma cis- a trans-permetrínu)

 (6)

 (7)

 (5)

fentoát (9)

 (4)

 (1)

 (2)

fosalón

 (4)

 (1)

 (2)

fosmet (fosmet a fosmet-oxón vyjadrený ako fosmet)

 (4)

 (1)

 (2)

foxim (9)

 (4)

 (1)

 (2)

pyraklostrobín (8)

 (4)

 (1)

 (2)

pirimikarb (suma pirimikarbu a desmetylpirimikarbu vyjadrená ako pirimikarb)

 (4)

 (1)

 (2)

pirimifos-metyl

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

prochloraz (suma prochlorazu a jeho metabolitov obs. 2,4,6-trichlórfenol vyjadrená ako prochloraz)

 (4)

 (1)

 (2)

procymidón

 (4)

 (1)

 (2)

profenofos

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

propamokarb (suma propamokarbu a jeho solí vyjadrená ako propamokarb) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

propargit

 (4)

 (1)

 (2)

propikonazol

 (4)

 (1)

 (2)

propyzamid

 (4)

 (1)

 (2)

protiokonazol (protiokonazol-destio) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

pyrazofos

 (6)

 (7)

 (5)

pyretrín (9)

 (4)

 (1)

 (2)

pyridabén

 (4)

 (1)

 (2)

pyrimetanil

 (4)

 (1)

 (2)

pyriproxyfén

 (4)

 (1)

 (2)

chinoxyfén

 (4)

 (1)

 (2)

chintozén (suma chintozénu a pentachlóranilínu vyjadrená ako chintozén) (9)

 (6)

 (7)

 (6)

resmetrín (suma izomérov) (9)

 (6)

 (7)

 (5)

spinosad (suma spinosynu A a spinosynu D vyjadrená ako spinosad)

 (4)

 (1)

 (2)

spiroxamín

 (4)

 (1)

 (2)

taufluvalinát

 (4)

 (1)

 (2)

tebukonazol

 (4)

 (1)

 (2)

tebufenozid

 (4)

 (1)

 (2)

tebufenpyrad

 (4)

 (1)

 (2)

teknazén (9)

 (6)

 (7)

 (5)

teflubenzurón

 (4)

 (1)

 (2)

teflutrín (9)

 (4)

 (1)

 (2)

tetrakonazol

 (4)

 (1)

 (2)

tetradifon

 (4)

 (1)

 (2)

tiabendazol

 (4)

 (1)

 (2)

tiametoxam (suma tiametoxamu a klotianidínu vyjadrená ako tiametoxam)

 (4)

 (1)

 (2)

tiakloprid

 (4)

 (1)

 (2)

tiofanát-metyl

 (4)

 (1)

 (2)

tolkloflos-metyl

 (4)

 (1)

 (2)

tolylfluanid (suma tolylfluanidu a dimetylaminosulfotoluididu vyjadrená ako tolylfluanid)

 (4)

 (1)

 (2)

triadimefón a triadimenol (suma triadimefonu a triadimenolu)

 (4)

 (1)

 (2)

triazofos

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

trichlórfon (9)

 (4)

 (1)

 (2)

trifloxystrobín

 (4)

 (1)

 (2)

triflumurón (8)  (9)

 (4)

 (1)

 (2)

trifluralín

 (4)

 (1)

 (2)

tritikonazol (9)

 (4)

 (1)

 (2)

vinklozolín (suma vinklozolínu a všetkých metabolitov obsahujúcich 3,5-dichlóraninilín vyjadrená ako vinklozolín)

 (4)

 (1)

 (2)

zoxamid (9)

 (4)

 (1)

 (2)


(1)  Fazuľa (čerstvá alebo mrazená, bez strukov), mrkva, uhorky, pomaranče alebo mandarínky, hrušky, zemiaky, ryža a špenát (čerstvý alebo mrazený).

(2)  Baklažány, banány, karfiol, stolové hrozno, pomarančový džús (), hrach (čerstvý alebo mrazený, bez strukov), paprika (sladká) a pšenica.

(3)  V prípade pomarančového džúsu členské štáty spresnia zdroj (koncentráty alebo čerstvé ovocie).

(4)  Jablká, hlávková kapusta, pór, šalát, rajčiaky, broskyne vrátane nektáriniek a podobných hybridov; raž alebo ovos a jahody.

(5)  Maslo, vajcia.

(6)  Mlieko, bravčové mäso.

(7)  Hydinové mäso, pečeň (hovädzí dobytok a iné prežúvavce, ošípané a hydina).

(8)  Rozpustný v tuku.

(9)  Dobrovoľne sa má analyzovať v roku 2010. Ak sa členský štát rozhodne, že analýzu neuskutoční, uvedie dôvody takéhoto rozhodnutia vo svojom posúdení rizík a prínosov.

Poznámka k bromidovému iónu. Bromidový ión sa bude v roku 2010 povinne analyzovať v šaláte a rajčiakoch, v roku 2011 v ryži a špenáte a v roku 2012 v sladkej paprike; v prípade ostatných komodít bude každoročná analýza dobrovoľná. Ak sa členský štát rozhodne, že analýzu neuskutoční, uvedie dôvody takéhoto rozhodnutia vo svojom posúdení rizík a prínosov.

Amitraz sa bude analyzovať v roku 2010 iba v hruškách.

Definícia rezíduí chlórprofámu v zemiakoch (iba chlórprofámu) sa musí zohľadniť v roku 2011.

(10)  Chlórmekvát a mepikvát sa analyzujú v obilninách (okrem ryže) a v hruškách.

(11)  Iba v obilninách.


PRÍLOHA II

Počet vzoriek jednotlivých produktov, ktoré má každý členský štát odobrať a analyzovať

Členský štát

Vzorky

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

CELKOVÝ MINIMÁLNY POČET VZORIEK: 642


(1)  Minimálny počet vzoriek na každú použitú metódu na kontrolu jedného rezídua.

(2)  Minimálny počet vzoriek na každú použitú metódu na kontrolu viacerých rezíduí.


29.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 902/2009

z 28. septembra 2009

o povolení enzýmového prípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (CBS 114044) ako kŕmnej doplnkovej látky pre odstavené ciciaky, kurčatá na výkrm, kurčatá chované na znášku, morky na výkrm a chovné morky (držiteľ povolenia: Roal Oy)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udelenia takéhoto povolenia.

(2)

Týmto nariadením sa povoľuje enzýmový prípravok endo-1,4-beta-xylanázy ako kŕmna doplnková látka pre odstavené ciciaky, kurčatá na výkrm, kurčatá chované na znášku, morky na výkrm a chovné morky.

(3)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a dokumenty vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) uskutočnil posúdenie rizika v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(5)

Žiadosť sa týka povolenia prípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (CBS 114044) ako kŕmnej doplnkovej látky pre odstavené ciciaky, kurčatá na výkrm, kurčatá chované na znášku, morky na výkrm a chovné morky, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(6)

Úrad vo svojich stanoviskách z 21. mája 2008 (2) a z 21. apríla 2009 (3) dospel k záveru, že prípravok endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (CBS 114044) nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, ľudí ani na životné prostredie a že používanie uvedeného prípravku môže mať významný prínos, pokiaľ ide o prírastok telesnej hmotnosti a konverziu krmiva. Úrad sa nedomnieval, že sú potrebné osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(7)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. septembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal (2008) 712, s. 1 – 20.

(3)  The EFSA Journal (2009) 1058, s. 1 – 6.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovejlátky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť

4a8

Roal Oy

endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8

 

Zloženie doplnkovej látky:

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (CBS 114044) o aktivite najmenej:

 

v tuhom stave: 4 × 106 BXU (1)/g

 

v kvapalnej forme: 4 × 105 BXU/g

 

Charakteristika účinnej látky:

endo-1,4-beta-xylanáza z Trichoderma reesei (CBS 114044)

 

Analytická metóda (2):

V doplnkovej látke a premixe: test na obsah endo-1,4-beta-xylanázy, pri ktorom sa redukuje cukor kolorimetrickou reakciou kyseliny dinitrosalicylovej ako činidla poskytujúceho redukujúci cukor pri pH 5,3 a 50 °C.

V krmivách: kolorimetrická metóda, pri ktorej sa meria farbivo rozpustné vo vode uvoľnené enzýmom zo pšeničného arabinoxylánového substrátu zosieťovaného azurínom.

ciciaky

(odstavené)

24 000 BXU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu trvanlivosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Pre ciciaky (odstavené) do 35 kg hmotnosti.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcej viac ako 20 % pšenice.

4.

Na účely bezpečnosti: počas manipulácie sa používa ochranná dýchacia maska, okuliare a rukavice.

19. októbra 2019

kurčatá na výkrm

8 000 BXU

kurčatá chované na znášku

8 000 BXU

morky na výkrm

16 000 BXU

chovné morky

16 000 BXU


(1)  1 BXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 nmol redukujúcich cukrov zo xylánu z brezového dreva za sekundu pri pH 5,3 a teplote 50 °C.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


29.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 903/2009

z 28. septembra 2009

o povolení prípravku Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm (držiteľ povolenia Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, zastúpený spoločnosťou Mitsui & Co. Deutschland GmbH)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udelenia takéhoto povolenia.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia prípravku Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm, ktorá má byť zaradená do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Zo stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) z 2. apríla 2009 (2) vyplýva, že prípravok Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, ľudí, ani na životné prostredie a že používanie uvedeného prípravku môže mať výrazne pozitívny vplyv na pomer spotreby krmiva k prírastku. Úrad sa nedomnieva, že sú potrebné osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení doplnkovej látky na trh. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory črevnej mikroflóry“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok, ktoré sú stanovené v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. septembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 1039, s. 1.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry

4b1830

Spoločnosť Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd zastúpená spoločnosťou Mitsui & Co. Deutschland GmbH

Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)

 

Zloženie doplnkovej látky:

Prípravok Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) s obsahom minimálne 5 × 108 CFU/g doplnkovej látky v pevnom stave

 

Charakteristika účinnej látky:

Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)

 

Analytická metóda (1):

 

Kvantifikácia: agar obsahujúci siričitan železnatý pre doplnkovú látku a premixy a Clostridium butyricum MIYAIRI 588 agar (výber) pre kŕmne doplnkové látky

 

Identifikácia: metódou gélovej elektroforézy s pulzným poľom (PFGE)

kurčatá na výkrm

5 × 108 CFU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, čas použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Môže sa povoliť použitie v krmive obsahujúcom povolené kokcidiostatiká: monenzín sodný, diklazuril, maduramicín amónny, robenidín, narazín, narazín/nikarbazín, semduramycín, dekochinát.

3.

Na účely bezpečnosti: Počas manipulácie sa používa ochranná dýchacia maska.

19. októbra 2019


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


29.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 904/2009

z 28. septembra 2009

o povolení kyseliny guanidinooctovej ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udelenia takéhoto povolenia.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia kyseliny guanidinooctovej (č. CAS 352-97-6) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm, ktorá má byť zaradená do kategórie doplnkových látok „výživné doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aminokyseliny, ich soli a analógy“.

(4)

Zo stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) z 3. marca 2009 (2) vyplýva, že kyselina guanidinooctová (č. CAS 352-97-6) nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, ľudí, ani na životné prostredie. Úrad sa nedomnieva, že sú potrebné osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „výživné doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aminokyseliny, ich soli a analógy“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. septembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 988, s. 1.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória výživných doplnkových látok. Funkčná skupina: aminokyseliny, ich soli a analógy

3c3.7.2

kyselina guanidinooctová

 

Zloženie doplnkovej látky:

kyselina guanidinooctová s čistotou najmenej 98 % (v sušine)

 

Charakteristika účinnej látky:

kyselina guanidinooctová č. CAS 352-97-6 (C3H7N3O2) produkovaný chemickou syntézou s:

 

≤ 0,5 % dikyánamid

 

≤ 0,03 % kyánamid

 

Analytická metóda (1):

jónová chromatografia (IC) s UV detekciou (λ = 200 nm)

kurčatá na výkrm

600

600

Uvádza sa obsah vlhkosti.

Doplnková látka sa vo forme premixu pridáva do krmiva.

19. októbra 2019


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


29.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 905/2009

z 28. septembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 537/2007, pokiaľ ide o názov držiteľa povolenia fermentačného produktu Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Spoločnosť Trouw Nutrition BV predložila podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 žiadosť, v ktorej navrhla zmeniť názov držiteľa povolenia, pokiaľ ide o nariadenie Komisie (ES) č. 537/2007 z 15. mája 2007 o povolení fermentačného produktu Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) (2) ako kŕmnej doplnkovej látky pre dojnice. Povolenie je viazané na držiteľa povolenia. Týmto držiteľom je Trouw Nutrition BV.

(2)

Žiadateľ tvrdí, že previedol svoje povolenie na uvedenie na trh, pokiaľ ide o uvedenú doplnkovú látku, na spoločnosť Biozyme Incorporated, ktorá teraz vlastní práva uvádzať uvedenú doplnkovú látku na trh. Žiadateľ na podporu svojich tvrdení predložil príslušné dokumenty.

(3)

Navrhovaná zmena podmienok povolenia je výhradne administratívnej povahy a nezahŕňa nové posúdenie príslušnej doplnkovej látky. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) bol o žiadosti informovaný.

(4)

V záujme toho, aby bolo spoločnosti Biozyme Incorporated umožnené využívať svoje práva uvádzania uvedenej doplnkovej látky na trh, je nevyhnutné, aby sa zmenili podmienky príslušných povolení.

(5)

Nariadenie (ES) č. 537/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Je vhodné stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu spotrebovať existujúce zásoby.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Text „Trouw Nutrition BV“ sa v kolónke 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 537/2007 nahrádza textom „Biozyme Incorporated“.

Článok 2

Existujúce zásoby, ktoré spĺňajú ustanovenia platné pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, môžu byť naďalej umiestňované na trh a používané do 1. apríla 2010.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. septembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007, s. 13.


29.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 906/2009

z 28. septembra 2009

o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy (konzorciá)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 246/2009 z 26. februára 2009 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy (konzorciami) (1), a najmä na jeho článok 1,

po uverejnení návrhu tohto nariadenia (2),

po porade s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 246/2009 oprávňuje Komisiu, aby formou nariadenia uplatnila článok 81 ods. 3 Zmluvy o ES na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy (konzorciá), ktoré sa týkajú spoločnej prevádzky služieb linkovej námornej dopravy a ktoré tým, že zakladajú spoluprácu medzi zúčastnenými dopravnými spoločnosťami, môžu obmedziť hospodársku súťaž na spoločnom trhu a ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, a preto sa na ne môže vzťahovať zákaz uvedený v článku 81 ods. 1 zmluvy.

(2)

Komisia využila svoje právo tým, že prijala nariadenie Komisie (ES) č. 823/2000 z 19. apríla 2000 o uplatnení článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi linkovými prepravnými lodnými spoločnosťami (konzorciá) (3), ktorého účinnosť trvá do 25. apríla 2010. Vychádzajúc z doterajšej skúsenosti Komisie možno usúdiť, že dôvody na poskytnutie skupinovej výnimky konzorciám medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy stále platia. Je však potrebné zaviesť určité zmeny, aby sa odstránili odkazy na nariadenie Rady (EHS) č. 4056/86 z 22. decembra 1986, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článkov 85 a 86 zmluvy na námornú dopravu (4) a ktoré umožňovalo linkám námornej dopravy stanovovať ceny a kapacitu, ale teraz bolo zrušené. Úpravy sú potrebné aj preto, aby sa zabezpečila väčšia nadväznosť na ostatné účinné nariadenia o skupinových výnimkách vzťahujúce sa na horizontálnu spoluprácu, zohľadňujúc pritom súčasné trhové postupy v priemysle linkovej námornej dopravy.

(3)

Dohody o konzorciách sa výrazne líšia – sú medzi nimi silne integrované dohody vyžadujúce vysoké investície napríklad z dôvodu nákupu alebo prenajatia plavidiel ich členmi s konkrétnym cieľom založiť konzorcium a zriadiť spoločné prevádzkové centrá, ako aj flexibilné dohody týkajúce sa výmeny boxov. Na účely tohto nariadenia dohoda o konzorciu pozostáva z jednej dohody alebo súboru viacerých samostatných, ale vzájomne prepojených dohôd medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy, na základe ktorých zmluvné strany prevádzkujú spoločnú službu. Právna forma dojednania je menej dôležitá ako hospodárska skutočnosť, z ktorej dojednanie vychádza a ktorá spočíva v tom, že zmluvné strany poskytujú spoločnú službu.

(4)

Výhoda skupinovej výnimky by sa mala obmedziť len na tie dohody, v prípade ktorých možno s dostatočnou istotou predpokladať, že spĺňajú podmienky článku 81 ods. 3 zmluvy. Nemožno však vychádzať zo všeobecného predpokladu, že konzorciá, na ktoré sa nevzťahuje výhoda plynúca z tohto nariadenia, patria do rozsahu pôsobnosti článku 81 ods. 1 zmluvy, alebo ak patria, že nespĺňajú podmienky článku 81 ods. 3 zmluvy. Pri posudzovaní zlučiteľnosti svojej dohody s článkom 81 zmluvy zmluvné strany takéhoto konzorcia môžu zohľadňovať osobitné črty trhov s nízkymi prepravenými objemami alebo situácie, v ktorých sa presiahne prahová hodnota trhového podielu v dôsledku skutočnosti, že v konzorciu je prítomný malý dopravca bez významných zdrojov, ktorého príspevok k celkovému trhovému podielu konzorcia je veľmi nevýrazný.

(5)

Konzorciá vymedzené v tomto nariadení vo všeobecnosti napomáhajú zlepšenie produktivity a kvality ponúkaných služieb linkovej námornej dopravy z dôvodu racionalizácie, ktorú vnášajú do činnosti členských spoločností, a prostredníctvom úspor z rozsahu, ktoré umožňujú pri prevádzke plavidiel a využívaní prístavných zariadení. Taktiež pomáhajú presadzovať technický a hospodársky pokrok uľahčovaním a nabádaním na väčšie využitie kontajnerov a efektívnejšie využitie kapacity plavidiel. Na účely zavedenia a prevádzkovania spoločnej služby je podstatnou črtou vlastnou konzorciám schopnosť prispôsobovať kapacitu podľa výkyvov dopytu a ponuky. Naproti tomu neodôvodnené obmedzenie kapacity a predaja, ako aj spoločné stanovovanie prepravných sadzieb alebo rozdeľovanie si trhov a zákazníkov väčšinou nevedie k zvýšeniu efektívnosti. Preto by sa výnimka ustanovená v tomto nariadení nemala vzťahovať na dohody o konzorciách, ktoré zahŕňajú takéto činnosti, a to bez ohľadu na trhovú silu zmluvných strán.

(6)

Výhody plynúce zo zvýšenia efektívnosti by mali pocítiť aj sami užívatelia dopravy. Užívatelia služieb námornej dopravy poskytovanej konzorciami môžu mať osoh z väčšej produktivity, ktorej zvýšenie môže byť výsledkom založenia konzorcia. Výhody sa môžu prejaviť zvýšením frekvencie plavieb a počtu prístavov, kde linka zastavuje, alebo zlepšením časového rozvrhu, ako aj zlepšením kvality a personalizácie služieb prostredníctvom použitia modernejších plavidiel a ostatného zariadenia vrátane prístavných zariadení.

(7)

Užívatelia môžu účinne profitovať z konzorcií len vtedy, ak je na relevantných trhoch, kde konzorciá pôsobia, dostatočná úroveň hospodárskej súťaže. Táto podmienka by sa mala považovať za splnenú, ak konzorcium zostáva pod danou prahovou hodnotou trhového podielu, a v dôsledku toho možno predpokladať, že je vystavené dopravcami, ktorí nie sú členmi konzorcia, účinnej skutočnej alebo potenciálnej hospodárskej súťaži. Na účely posúdenia relevantného trhu by sa mal brať do úvahy nielen priamy obchod medzi prístavmi obsluhovanými konzorciom, ale aj akákoľvek hospodárska súťaž poskytovateľov linkových služieb z prístavov, ktorými možno zastúpiť prístavy obsluhované konzorciom, a v prípade potreby by sa mali brať do úvahy aj iné druhy dopravy.

(8)

Týmto nariadením by sa nemala poskytovať výnimka dohodám obsahujúcim také obmedzenia hospodárskej súťaže, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie cieľov, ktoré odôvodňujú poskytnutie výnimky. Z tohto dôvodu by sa výrazne protisúťažné obmedzenia (závažné obmedzenia) súvisiace so stanovovaním cien účtovaných tretích stranám, obmedzovaním kapacity alebo predaja a s rozdeľovaním si trhov alebo zákazníkov mali vylúčiť z toho, aby sa na ne vzťahovala výhoda plynúca z tohto nariadenia. Okrem činností, ktorým toto nariadenie vyslovene poskytuje výnimku, by mali do jeho pôsobnosti patriť iba pridružené činnosti, ktoré priamo súvisia s prevádzkou konzorcia a sú pri jeho implementácii nevyhnutné a proporcionálne.

(9)

Prahová hodnota trhového podielu a ostatné podmienky stanovené v tomto nariadení, ako aj vylúčenie určitých foriem konania z výhod plynúcich z nariadenia by za normálnych okolností mali zabezpečiť, že dohody, na ktoré sa skupinová výnimka vzťahuje, neposkytnú dotknutým spoločnostiam možnosť vylúčenia hospodárskej súťaže v podstatnej časti príslušného relevantného trhu.

(10)

Na účely posúdenia, či konzorcium spĺňa podmienku trhového podielu, by sa mali spočítať celkové trhové podiely členov konzorcia. Do trhového podielu každého člena by sa mal započítať jeho celkový objem prepravený v rámci konzorcia aj mimo neho. V prípade výpočtu objemu prepraveného mimo konzorcia by sa mal brať do úvahy celkový objem člena prepravený v rámci iného konzorcia alebo v súvislosti s akoukoľvek službou poskytovanou členom individuálne či už na vlastných plavidlách, alebo na plavidlách tretej strany v súlade so zmluvnými dojednaniami, medzi ktoré môže patriť napríklad prenájom boxov.

(11)

Okrem toho by sa pri čerpaní výhod plynúcich zo skupinovej výnimky malo prihliadať na právo každého člena konzorcia vystúpiť z konzorcia pod podmienkou, že podá primeranú výpoveď. Pri silne integrovaných konzorciách by sa však mala ustanoviť dlhšia výpovedná lehota a dlhšia počiatočná blokovacia lehota, aby sa zohľadnilo vynaloženie vyšších investícií na ich založenie, ako aj to, že v prípade odchodu člena je potrebná rozsiahlejšia reorganizácia.

(12)

V špecifických prípadoch, keď dohody patriace do pôsobnosti tohto nariadenia majú napriek všetkému následky nezlučiteľné s článkom 81 ods. 3 zmluvy, Komisia môže odňať výhodu plynúcu zo skupinovej výnimky na základe nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (5). V tejto súvislosti sú zvlášť dôležité negatívne následky, ktoré môže vyvolať existencia väzieb konzorcia a/alebo jeho členov s iným konzorciom a/alebo linkovými dopravcami pôsobiacimi na tom istom relevantnom trhu.

(13)

Ďalej, ak dohody majú účinky, ktoré nie sú zlučiteľné s článkom 81 ods. 3 zmluvy, na území členského štátu alebo na jeho časti a toto územie má všetky charakteristiky osobitného geografického trhu, orgán hospodárskej súťaže tohto členského štátu odoberie výhodu plynúcu zo skupinovej výnimky na tomto území poskytnutú nariadením (ES) č. 1/2003.

(14)

Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie článku 82 zmluvy.

(15)

Vzhľadom na skončenie uplatňovania nariadenia (ES) č. 823/2000 je vhodné prijať nové nariadenie, ktorým sa skupinová výnimka obnovuje,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje len na konzorciá, ktoré poskytujú služby medzinárodnej linkovej námornej dopravy z alebo do jedného alebo viacerých prístavov Spoločenstva.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú nasledujúce vymedzenia pojmov:

1.

„konzorcium“ znamená dohodu alebo súbor vzájomne prepojených dohôd medzi dvoma alebo viacerými dopravcami prevádzkujúcimi plavidlá a poskytujúcimi služby medzinárodnej linkovej námornej dopravy určené výhradne na prepravu nákladu vo vzťahu k jednému alebo viacerým obchodným odvetviam, pričom predmetom týchto dohôd je založiť spoluprácu spočívajúcu v spoločnom prevádzkovaní služieb námornej dopravy a skvalitniť služby, ktoré by pri neexistencii konzorcia ponúkal každý jeho člen individuálne, s cieľom racionalizovať svoju prevádzku prostredníctvom technických, prevádzkových a/alebo obchodných dojednaní;

2.

„linková námorná doprava“ znamená pravidelnú prepravu tovaru na konkrétnej trase alebo trasách medzi prístavmi, ktorá sa uskutočňuje v súlade s časovým rozvrhom a vopred zverejnenými plavebnými dátumami a ktorá je za odplatu dostupná, a to aj príležitostne, všetkým užívateľom dopravy;

3.

„užívateľ dopravy“ znamená akýkoľvek podnik (napríklad odosielateľa, príjemcu alebo zástupcu odosielateľa), ktorý vstúpil alebo prejavil úmysel vstúpiť s členom konzorcia do zmluvného vzťahu na účely dopravy tovaru;

4.

„vznik služby“ znamená dátum, keď vypláva prvé plavidlo poskytujúce túto službu.

KAPITOLA II

VÝNIMKY

Článok 3

Vyňaté dohody

V súlade s článkom 81 ods. 3 Zmluvy o ES a s prihliadnutím na podmienky ustanovené v tomto nariadení sa týmto vyhlasuje, že článok 81 ods. 1 Zmluvy o ES sa neuplatňuje na tieto činnosti konzorcia:

1.

spoločné prevádzkovanie služieb linkovej námornej dopravy zahŕňajúce ktorúkoľvek z týchto činností:

a)

koordináciu a/alebo spoločné stanovovanie časových rozvrhov plavieb a určovanie prístavov, kde linka zastavuje;

b)

výmenu, predaj alebo vzájomné prenajímanie priestoru alebo boxov na plavidlách;

c)

spoločné využívanie plavidiel a/alebo prístavných zariadení;

d)

používanie jednej alebo viacerých spoločných prevádzkových kancelárií;

e)

poskytovanie kontajnerov, šasi a iných zariadení a/alebo zmlúv o prenájme, lízingu alebo kúpe takýchto zariadení;

2.

prispôsobovanie kapacity podľa výkyvov dopytu a ponuky;

3.

spoločné prevádzkovanie alebo využívanie prístavných terminálov a súvisiacich služieb (napríklad preprava člnovými kontajnermi alebo služby nakládky/vykládky);

4.

akúkoľvek inú činnosť pridruženú k činnostiam uvedeným v bodoch 1, 2 a 3, ktorá je nevyhnutná na ich vykonávanie, napríklad:

a)

používanie počítačového systému na výmenu údajov;

b)

povinnosť členov konzorcia používať na príslušnom trhu alebo trhoch plavidlá pridelené konzorciu a zdržať sa prenájmu priestoru na plavidlách patriacich tretím stranám;

c)

povinnosť členov konzorcia, že bez predchádzajúceho súhlasu ostatných členov konzorcia nepridelia ani neprenajmú priestor iným dopravcom prevádzkujúcim plavidlá na príslušnom trhu alebo trhoch.

Článok 4

Závažné obmedzenia

Výnimka ustanovená v článku 3 sa neuplatňuje na konzorcium, ktoré má priamo alebo nepriamo, oddelene alebo v kombinácii s inými faktormi pod kontrolou zmluvných strán za cieľ:

1.

stanovovať ceny pri predaji služieb linkovej námornej dopravy tretím stranám;

2.

obmedzovať kapacitu alebo predaj s výnimkou prispôsobovania kapacity uvedeného v článku 3 bode 2;

3.

rozdeľovať trhy alebo zákazníkov.

KAPITOLA III

PODMIENKY UPLATNENIA VÝNIMKY

Článok 5

Podmienky týkajúce sa trhového podielu

1.   Aby sa na konzorcium vzťahovala výnimka ustanovená v článku 3, spoločný trhový podiel členov konzorcia na relevantnom trhu, na ktorom konzorcium prevádzkuje svoju činnosť, prepočítaný vo vzťahu k celkovému objemu prepraveného tovaru (v nákladných tonách alebo jednotkách TEU), nepresahuje 30 %.

2.   Na účely určenia trhového podielu člena konzorcia sa berie do úvahy celkový objem tovaru prepraveného týmto členom na relevantnom trhu, a to bez ohľadu na to, či sa tento objem prepraví:

a)

v rámci príslušného konzorcia;

b)

v rámci iného konzorcia, ktorého je tento člen zmluvnou stranou, alebo

c)

mimo konzorcia na plavidlách vlastných alebo patriacich tretej strane.

3.   Výnimka ustanovená v článku 3 sa naďalej uplatňuje aj v prípade, ak sa trhový podiel uvedený v odseku 1 tohto článku počas obdobia ktorýchkoľvek dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov presiahne najviac o jednu desatinu.

4.   Ak sa presiahne niektorý z limitov uvedených v odsekoch 1 a 3 tohto článku, výnimka ustanovená v článku 3 sa naďalej uplatňuje počas obdobia šiestich mesiacov nasledujúcich po uplynutí kalendárneho roku, počas ktorého sa limit presiahol. Toto obdobie sa predĺži na 12 mesiacov, ak k presiahnutiu došlo v dôsledku toho, že trh opustil dopravca, ktorý nie je členom konzorcia.

Článok 6

Ďalšie podmienky

Aby sa na konzorcium vzťahovala výnimka ustanovená v článku 3, konzorcium musí svojim členom priznať právo vystúpiť z neho bez finančných či iných postihov, medzi ktoré môže patriť najmä povinnosť prerušiť všetky prepravné činnosti na relevantnom trhu alebo trhoch, a to bez ohľadu na to, či s ňou je, alebo nie je spojená podmienka, že túto činnosť možno po uplynutí určitého obdobia obnoviť. Uplatňovanie tohto práva podlieha výpovednej lehote, ktorej maximálna dĺžka je šesť mesiacov. Konzorcium však môže požadovať, že výpoveď sa môže podať až po uplynutí počiatočnej lehoty v trvaní maximálne 24 mesiacov od dátumu nadobudnutia platnosti dohody alebo od začatia služby, ak nastal neskôr.

V prípade silne integrovaného konzorcia možno maximálnu dĺžku výpovednej lehoty predĺžiť na 12 mesiacov a konzorcium môže požadovať, že takúto výpovednú lehotu možno poskytnúť až po uplynutí počiatočnej lehoty v trvaní maximálne 36 mesiacov od dátumu nadobudnutia platnosti dohody alebo od dátumu vzniku služby, ak nastal neskôr.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. apríla 2010.

Uplatňuje sa do 25. apríla 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. septembra 2009

Za Komisiu

Neelie KROES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 25.3.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 266, 21.10.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 24.

(4)  Ú. v. ES L 378, 31.12.1986, s. 4.

(5)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

29.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/35


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. septembra 2009,

ktorým sa určitým členským štátom povoľuje prehodnotiť svoje ročné programy monitorovania BSE

[oznámené pod číslom K(2009) 6979]

(Text s významom pre EHP)

(2009/719/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1b druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 999/2001 sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) u zvierat a vyžaduje sa, aby každý členský štát vykonal ročný program monitorovania TSE na základe aktívneho a pasívneho dohľadu v súlade s prílohou III k uvedenému nariadeniu.

(2)

Tieto ročné programy monitorovania sa majú vzťahovať aspoň na určité subpopulácie hovädzieho dobytka, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 999/2001. Tieto subpopulácie majú zahŕňať všetok hovädzí dobytok starší ako 24 alebo 30 mesiacov, pričom veková hranica závisí od kategórií stanovených v bodoch 2.1, 2.2 a 3.1 časti I kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001.

(3)

V článku 6 ods. 1b nariadenia (ES) č. 999/2001 sa stanovuje, že členské štáty, ktoré na základe určitých kritérií môžu preukázať zlepšenie epidemiologickej situácie v krajine, môžu požiadať o prehodnotenie svojich ročných programov monitorovania.

(4)

V prílohe III (kapitola A časť I bod 7) k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sú stanovené informácie, ktoré sa musia predložiť Komisii, a epidemiologické kritériá, ktoré musia splniť členské štáty, ktoré chcú prehodnotiť svoje ročné programy monitorovania.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal 17. júla 2008 vedecké stanovisko (2), v ktorom sa posúdila úroveň dodatočného rizika pre zdravie ľudí a zvierat po zavedení prehodnoteného režimu monitorovania bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE) v 15 štátoch, ktoré boli členmi Spoločenstva pred 1. májom 2004. V stanovisku sa dospelo k záveru, že ak by sa vek hovädzieho dobytka, na ktorý sa vzťahuje program, zvýšil z 24 na 48 mesiacov, došlo by v týchto členských štátoch k zanedbaniu menej ako jedného prípadu BSE za rok.

(6)

Rozhodnutie Komisie 2008/908/ES z 28. novembra 2008, ktorým sa určitým členským štátom povoľuje prehodnotiť svoje ročné programy monitorovania BSE (3) sa prijalo na základe uvedeného stanoviska EFSA, ako aj na základe posúdenia jednotlivých žiadostí uvedených 15 členských štátov.

(7)

Slovinsko 1. septembra 2008 predložilo Komisii žiadosť o prehodnotenie svojho ročného programu monitorovania BSE.

(8)

Potravinový a veterinárny úrad (FVO) vykonal v uvedenom členskom štáte inšpekciu v januári 2009, aby overil súlad s epidemiologickými kritériami uvedenými v bode 7 časti I kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001.

(9)

Výsledky uvedenej inšpekcie preukázali, že Slovinsko správne implementovalo pravidlá o ochranných opatreniach podľa nariadenia (ES) č. 999/2001. Okrem toho, všetky požiadavky stanovené v článku 6 ods. 1b treťom pododseku a všetky epidemiologické kritériá uvedené v bode 7 časti I kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa skontrolovali a zistilo sa, že ich Slovinsko splnilo.

(10)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal 29. apríla 2009 nové vedecké stanovisko k aktualizovanému riziku pre zdravie ľudí a zvierat týkajúce sa prehodnotenia režimu monitorovania BSE v niektorých členských štátoch (4). V tomto stanovisku sa posúdila aj situácia v Slovinsku a dospelo sa k záveru, že ak by sa vek hovädzieho dobytka, na ktorý sa vzťahuje monitorovanie BSE, zvýšil z 24 na 48 mesiacov, došlo by v týchto členských štátoch k zanedbaniu menej ako jedného prípadu BSE za rok.

(11)

Vzhľadom na všetky dostupné informácie sa žiadosť predložená Slovinskom o prehodnotenie svojho ročného programu monitorovania BSE zhodnotila pozitívne. Je preto vhodné, aby sa Slovinsku povolilo prehodnotiť svoj ročný program monitorovania a stanoviť novú vekovú hranicu 48 mesiacov na testovanie BSE v tomto členskom štáte.

(12)

Z epidemiologických dôvodov by sa malo stanoviť, že prehodnotené programy monitorovania sa môžu uplatňovať iba na hovädzí dobytok narodený v členskom štáte, ktorý má povolenie prehodnotiť svoj program monitorovania.

(13)

V záujme zabezpečenia jednotného uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva je vhodné, aby sa stanovili pravidlá týkajúce sa vekovej hranice na testovanie v prípade hovädzieho dobytka narodeného v jednom členskom štáte, ale testovaného v inom členskom štáte.

(14)

V záujme jasnosti a konzistentnosti právnych predpisov Spoločenstva by sa malo rozhodnutie 2008/908/ES zrušiť a nahradiť týmto rozhodnutím.

(15)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Členské štáty uvedené v prílohe môžu prehodnotiť svoje ročné programy monitorovania podľa článku 6 ods. 1b nariadenia (ES) č. 999/2001 (ďalej len „prehodnotené ročné programy monitorovania“).

Článok 2

1.   Prehodnotené ročné programy monitorovania sa uplatňujú len na hovädzí dobytok narodený v členských štátoch uvedených v prílohe a vzťahujú sa prinajmenšom na všetok hovädzí dobytok starší ako 48 mesiacov, ktorý patrí k týmto subpopuláciám:

a)

zvieratá uvedené v bode 2.1 časti I kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001;

b)

zvieratá uvedené v bode 2.2 časti I kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001;

c)

zvieratá uvedené v bode 3.1 časti I kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001.

2.   Ak sa hovädzí dobytok, ktorý patrí k subpopuláciám uvedeným v odseku 1 a ktorý sa narodil v jednom z členských štátov uvedených v prílohe, testuje na BSE v inom členskom štáte, uplatňujú sa vekové hranice na testovanie platné v členskom štáte, kde sa vykonáva testovanie.

Článok 3

Rozhodnutie 2008/908/ES sa zrušuje.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 28. septembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Vedecké stanovisko skupiny pre biologické riziká vypracované na žiadosť Európskej komisie k riziku pre zdravie ľudí a zvierat v súvislosti s prehodnotením programu monitorovania BSE v niektorých členských štátoch. The EFSA Journal (2008) 762, s.1.

(3)  Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008, s. 24.

(4)  Vedecké stanovisko skupiny pre biologické riziká vypracované na žiadosť Európskej komisie k aktualizovanému riziku pre zdravie ľudí a zvierat v súvislosti s prehodnotením programu monitorovania BSE v niektorých členských štátoch. The EFSA Journal (2009) 1059, s. 1.


PRÍLOHA

ZOZNAM ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÝM SA POVOĽUJE PREHODNOTIŤ ICH ROČNÉ PROGRAMY MONITOROVANIA BSE

Belgicko

Dánsko

Nemecko

Írsko

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Luxembursko

Holandsko

Portugalsko

Rakúsko

Slovinsko

Fínsko

Švédsko

Spojené kráľovstvo


Korigendá

29.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/38


Korigendum k smernici Komisie 2009/5/ES z 30. januára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy

(Text s významom pre EHP)

( Úradný vestník Európskej únie L 29 z 31. januára 2009 )

1.

Na strane 47 v položke A1 tabuľky:

namiesto:

„nedodržanie minimálneho veku vodičov“

má byť:

„nedodržanie minimálneho veku sprievodcov“.

2.

Na strane 50 v položke I5 tabuľky:

namiesto:

„neschopnosť predložiť ručné záznamy a výtlačky vytvorené počas bežného týždňa a predchádzajúcich 28 dní“

má byť:

„neschopnosť predložiť ručné záznamy a výtlačky zostavené počas bežného dňa a predchádzajúcich 28 dní“.

3.

Na strane 50 v položke I7 tabuľky:

namiesto:

„neschopnosť predložiť výtlačky vytvorené počas bežného týždňa a predchádzajúcich 28 dní“

má byť:

„neschopnosť predložiť výtlačky zostavené počas bežného dňa a predchádzajúcich 28 dní“.