ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.229.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 229

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
1. septembra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES ( 1 )

1

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009)

29

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

1.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 229/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 767/2009

z 13. júla 2009

o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 a článok 152 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Úsilie o dosiahnutie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a zvierat je jedným z hlavných cieľov potravinového práva, ako sa to stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (3). Uvedeným nariadením sa zaviedol aj prístup „z farmy až na stôl“ a krmivá sa označili za citlivú etapu na začiatku potravinového reťazca. Jedným zo základných cieľov tohto nariadenia je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany verejného zdravia.

(2)

Vzhľadom na to, že väčšina surovín používaných na výrobu krmiva sú poľnohospodárske produkty uvedené v prílohe I zmluvy, výroba krmiva je pre európske poľnohospodárske produkty dôležitou cieľovou oblasťou. Okrem toho má krmivo kľúčový význam pre päť miliónov chovateľov hospodárskych zvierat v Spoločenstve, pretože predstavuje najväčšiu nákladovú položku.

(3)

Krmivami môžu byť kŕmne suroviny, kŕmne zmesi, kŕmne doplnkové látky, premixy alebo medikované krmivá. Pravidlá pre obchodovanie s kŕmnymi doplnkovými látkami sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (4) a pre medikované krmivá v smernici Rady 90/167/EHS z 26. marca 1990, ktorou sa stanovujú podmienky na prípravu, uvádzanie na trh a používanie liečivých krmív v Spoločenstve (5).

(4)

Platné právne predpisy o obehu a používaní kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí medzi ktoré patria aj krmivá pre spoločenské zvieratá, konkrétne smernicu Rady 79/373/EHS z 2. apríla 1979 o obchodovaní s kŕmnymi zmesami (6), smernicu Rady 93/74/EHS z 13. septembra 1993 o krmivách určených na zvláštne nutričné účely (7) („diétne krmivá“), smernicu Rady 96/25/ES z 29. apríla 1996 o obehu kŕmnych surovín (8) a smernicu Rady 82/471/EHS z 30. júna 1982 o určitých výrobkoch používaných na výživu zvierat (9) („bioproteíny“) je potrebné aktualizovať a nahradiť jediným nariadením. Smernica Rady 83/228/EHS z 18. apríla 1983 o ustanovení pokynov na hodnotenie určitých produktov používaných vo výžive zvierat (10) a smernica Komisie 80/511/EHS z 2. mája 1980, ktorou sa v určitých prípadoch povoľuje predaj kŕmnych zmesí pre zvieratá v obaloch alebo kontajneroch nezabezpečených uzáverom (11), by sa v záujme jasnosti mali zrušiť.

(5)

V dôsledku zrušenia smernice 79/373/EHS týmto nariadením by sa mala zrušiť aj smernica Rady 93/113/ES zo 14. decembra 1993 týkajúca sa používania enzýmov, mikroorganizmov a ich prípravkov vo výžive zvierat a v obchodovaní s nimi (12). Okrem toho by sa vzhľadom na zrušenie smernice 79/373/EHS a na skutočnosť, že toto nariadenie obsahuje pravidlá pre označovanie krmív obsahujúcich doplnkové látky, mal zrušiť článok 16 smernice Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (13), ktorý zostal v účinnosti po zrušení smernice 70/524/EHS nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Na rozdiel od potravín, ako sú vymedzené v nariadení (ES) č. 178/2002, vo vymedzení pojmu krmivá nie je zahrnutá voda. Okrem toho, keďže voda sa neuvádza na trh na účely výživy zvierat, toto nariadenie by nemalo obsahovať podmienky týkajúce sa vody, ktorá sa používa vo výžive zvierat. Nariadenie by sa však malo uplatňovať na krmivá podávané vo vode. Používanie vody krmivárskymi podnikmi upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (14), v ktorom sa vyžaduje, že vždy, keď je to potrebné na zabránenie kontaminácii, ktorá by mohla byť nebezpečná, by sa mala používať čistá voda a že voda používaná pri výrobe krmiva by mala mať vhodnú kvalitu.

(7)

Vzhľadom na riziko kontaminácie krmivového a potravinového reťazca by sa toto nariadenie malo vzťahovať aj na krmivo pre zvieratá určené na výrobu potravín, aj na krmivo pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín, vrátane voľne žijúcich zvierat.

(8)

Povinnosti prevádzkovateľov krmivárskych podnikov ustanovené v nariadeniach (ES) č. 178/2002 a (ES) č. 183/2005 by sa mali uplatňovať primerane aj na krmivo pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín.

(9)

S cieľom presadzovať dodržiavanie tohto nariadenia by členské štáty mali vykonávať úradné kontroly v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (15). Tieto kontroly by mali zahŕňať nielen údaje povinného označovania, ale aj údaje dobrovoľného označovania. Aby bolo možné vykonávať kontrolu údajov o zložení, mali by sa stanoviť prijateľné tolerancie hodnôt uvádzaných na označení.

(10)

Na účely riadenia rizík spojených s bezpečnosťou krmív by sa mal v prílohe k tomuto nariadeniu uviesť zoznam surovín, ktorých uvádzanie na trh na účely výživy zvierat je zakázané, ako sa v súčasnosti ustanovuje v rozhodnutí Komisie 2004/217/ES (16), spolu so zoznamom surovín, ktorých uvádzanie na trh na účely výživy zvierat je obmedzené. Existencia takejto prílohy by sa však nemala chápať tak, že všetky výrobky, ktoré nie sú na zozname uvedené, sa môžu považovať za bezpečné.

(11)

Rozlišovanie medzi kŕmnymi surovinami, kŕmnymi doplnkovými látkami a inými výrobkami, napríklad veterinárnymi liečivami, má vplyv na podmienky ich uvádzania na trh. Kŕmne suroviny sa používajú predovšetkým na uspokojovanie potrieb zvierat, napríklad na dodávanie energie, živín, minerálnych látok alebo vlákniny. Okrem základných zložiek výživy nie sú obvykle chemicky presne vymedzené. Z účelov používania kŕmnych surovín by sa mali vylúčiť účinky, ktoré možno odôvodniť vedeckým posudzovaním a ktoré sa týkajú len kŕmnych doplnkových látok alebo veterinárnych liečiv. Je preto vhodné vypracovať nezáväzné usmernenia na rozlišovanie medzi týmito druhmi výrobkov. V riadne odôvodnených prípadoch by Komisia mala byť splnomocnená na objasnenie toho, či výrobok predstavuje krmivo na účely tohto nariadenia.

(12)

Vymedzenie pojmu doplnkové krmivá uvedené v smernici 79/373/EHS vyvolalo v rozličných členských štátoch problémy s uplatňovaním. Na účely uplatňovania nariadenia (ES) č. 183/2005 je potrebné objasniť rozdiel medzi doplnkovými krmivami a premixami.

(13)

Aby bolo možné jednotné uplatňovanie právnych predpisov, obsah doplnkových látok v kŕmnych surovinách a v doplnkových krmivách by nemal presiahnuť určité množstvo. Vysoko koncentrované krmivá, napríklad minerálne lizy, sa však môžu používať na priame kŕmenie v prípade, že ich zloženie spĺňa príslušný nutričný účel s ohľadom na ich konkrétne zamýšľané použitie. Podmienky používania takéhoto krmiva by mali byť uvedené na označení, aby sa splnili podmienky týkajúce sa obsahu kŕmnych doplnkových látok v denných kŕmnych dávkach.

(14)

Cieľom smernice 82/471/EHS bolo zlepšiť v Spoločenstve zásobovanie krmivami používanými ako priamy a nepriamy zdroj bielkovín. Uvedená smernica vyžaduje schvaľovací postup pred uvedením na trh pre všetky potenciálne bioproteíny. Doteraz sa však udelilo len veľmi málo nových povolení a stále je očividný nedostatok krmív bohatých na bielkoviny. Všeobecná požiadavka schválenia pred uvedením na trh sa ukázala ako obmedzujúca a bezpečnostné riziká by sa mohli namiesto toho vyriešiť zákazom rizikových výrobkov na základe stáleho dohľadu nad trhom. V prípade, ak výsledok hodnotenia rizík určitého bioproteínu bol alebo je negatívny, jeho obeh alebo používanie by sa malo zakázať. Osobitná požiadavka všeobecného schvaľovacieho postupu pre bioproteíny pred ich uvedením na trh by sa preto mala zrušiť s tým dôsledkom, že bezpečnostný systém pre tieto výrobky bude rovnaký, ako pre všetky ostatné kŕmne suroviny. Nemalo by to mať vplyv na súčasné obmedzenia ani zákazy určitých bioproteínov.

(15)

Ustanovenia smernice 93/74/EHS vykonávané smernicou Komisie 2008/38/ES z 5. marca 2008, ktorou sa stanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na zvláštne nutričné účely u zvierat (17), sa osvedčili. Takto stanovený zoznam zamýšľaných použití by sa preto mal zachovať a toto nariadenie by malo umožňovať jeho aktualizáciu. Predovšetkým by sa malo konzultovať s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín o účinnosti a bezpečnosti takýchto krmív, pokiaľ na základe dostupných vedeckých a technických informácií existujú dôvody domnievať sa, že používanie predmetného krmiva nemusí splniť zamýšľaný zvláštny nutričný účel alebo môže mať nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí, životné prostredie alebo dobré životné podmienky zvierat.

(16)

Vedecké dôkazy by mali byť hlavným prvkom, na ktorý sa prihliada pri tvrdeniach týkajúcich sa krmív, a prevádzkovatelia krmivárskych podnikov by mali byť schopní takéto svoje tvrdenia odôvodniť. Tvrdenie môže byť vedecky dokázané s prihliadnutím na všetky dostupné vedecké údaje a na základe zvažovania dôkazov.

(17)

Označovanie slúži na účely presadzovania, vysledovateľnosti a kontroly. Okrem toho by označenie malo poskytnúť potrebné informácie kupujúcim, aby sa im umožnilo dospieť k voľbe optimálnej vzhľadom na ich potreby, a malo by byť jednotné, ucelené, transparentné a zrozumiteľné. Keďže kupujúci, predovšetkým chovatelia hospodárskych zvierat, uskutočňujú svoj výber nielen v mieste predaja, kde si môžu obal krmiva pozrieť, požiadavky týkajúce sa informácií na označeniach nemajú platiť len pre etikety na výrobkoch, ale aj pre ostatné spôsoby komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim. Okrem toho by sa tieto požiadavky mali vzťahovať aj na prezentáciu a propagáciu krmív.

(18)

Označenie poskytuje povinné a dobrovoľné informácie. Povinné informácie by mali byť spojením všeobecných požiadaviek na označovanie, konkrétnych požiadaviek pre kŕmne suroviny alebo kŕmne zmesi a dodatočných požiadaviek v prípade diétnych krmív, kontaminovaných materiálov a krmív pre spoločenské zvieratá.

(19)

Súčasný stav, pokiaľ ide o chemické nečistoty vznikajúce ako výsledok výrobného procesu kŕmnych surovín a použitia spracovateľských pomôcok, nie je uspokojivý. Aby sa dosiahla vysoká úroveň bezpečnosti krmív a tým aj vysoká úroveň ochrany verejného zdravia a aby sa zvýšila transparentnosť, je potrebné prijať opatrenia stanovujúce prijateľné hodnoty takýchto chemických nečistôt v súlade s osvedčenými postupmi, tak ako je uvedené v nariadení (ES) č. 183/2005.

(20)

Zásada, že na etiketách sa majú uvádzať len určité kŕmne doplnkové látky, ak sú použité v kŕmnych surovinách a kŕmnych zmesiach, sa osvedčila. Kategorizácia vyplývajúca z nariadenia (ES) č. 1831/2003 si však vyžaduje aktualizáciu a modernizáciu, a to aj preto, že predovšetkým majitelia spoločenských zvierat môžu byť určitým označením doplnkových látok zmätení.

(21)

V dôsledku krízy súvisiacej s bovinnou spongiformnou encephalopatiou (BSE) a dioxínmi bola v roku 2002 z iniciatívy Európskeho parlamentu smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/2/ES z 28. januára 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 79/373/EHS o uvádzaní kŕmnych zmesí do obehu (18), zavedená povinnosť uvádzať hmotnostný percentuálny podiel všetkých kŕmnych surovín zapracovaných do kŕmnej zmesi. Ďalej sa výrazne zvýšila úroveň bezpečnosti potravín a krmív vďaka nariadení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 183/2005 a ich vykonávacím opatreniam, najmä v dôsledku zamerania sa na zodpovednosť prevádzkovateľov krmivárskych a potravinárskych podnikov a vďaka zlepšenému systému sledovateľnosti, zavedeniu zásady analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points) v krmivárskych podnikoch a vytvoreniu usmernení o osvedčených hygienických postupoch v krmivárskych podnikoch. Vzhľadom na tieto pozitívne výsledky, ktoré odzrkadľujú aj oznámenia v rámci systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed), povinnosť uvádzať na označení hmotnostný percentuálny podiel všetkých kŕmnych surovín zapracovaných do kŕmnej zmesi už nie je potrebná na účely zabezpečenia vysokej úrovne bezpečnosti krmív, a tým aj vysokej úrovne ochrany verejného zdravia. Presné percentuálne podiely sa však môžu uvádzať na dobrovoľnom základe s cieľom poskytnúť kupujúcim zodpovedajúce informácie. Aj vzhľadom na to, že príslušné orgány majú prístup k informáciám o presných hmotnostných percentuálnych podieloch všetkých kŕmnych surovín zapracovaných do kŕmnej zmesi, mali by mať možnosť z naliehavých dôvodov súvisiacich so zdravím ľudí či zvierat alebo so životným prostredím a v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (19) kupujúcim poskytovať ďalšie informácie.

(22)

V snahe zabezpečiť správne informovanie kupujúceho a zabrániť jeho zavádzaniu by sa však uvádzanie presných hmotnostných percentuálnych podielov malo požadovať v prípadoch, keď je príslušná kŕmna surovina na označení kŕmnej zmesi zdôraznená.

(23)

Uvádzanie kŕmnych surovín zapracovaných do kŕmnej zmesi podľa hmotnosti v klesajúcom poradí už poskytuje dôležité informácie o zložení. V určitých oblastiach, kde výrobca nie je povinný údaje na označení uvádzať, by kupujúci mal mať možnosť požiadať o dodatočné informácie. V tomto prípade by sa malo zachovať rozmedzie ± 15 % deklarovanej hodnoty.

(24)

Mali by sa chrániť práva duševného vlastníctva výrobcov. Pri zabezpečovaní dodržiavania práv duševného vlastníctva by sa mala uplatňovať smernica 2004/48/ES. Je potrebné vziať na vedomie tiež skutočnosť, že kvantitatívne zloženie kŕmnej zmesi sa môže za určitých okolností, na rozdiel od názvov zapracovaných kŕmnych surovín, považovať za dôvernú informáciu, ktorá má byť predmetom ochrany.

(25)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (20) neupravuje označovanie krmív s nadmerným obsahom nežiaducich látok. Preto by sa mali prijať ustanovenia, aby sa zabezpečilo primerané označenie a riadne uplatnenie zákazu riedenia podľa článku 5 uvedenej smernice, kým sa kontaminované krmivá nedetoxikujú v detoxikačnej prevádzke, ktorá bola schválená v súlade s článkom 10 ods. 2 alebo 3 nariadenia (ES) č. 183/2005, alebo kým sa neprečistia.

(26)

Mali by sa ustanoviť výnimky zo všeobecných požiadaviek na označovanie, pokiaľ uplatňovanie týchto požiadaviek nie je nevyhnutné na ochranu zdravia ľudí alebo zvierat alebo záujmov spotrebiteľov a pokiaľ by zbytočne zaťažovalo výrobcov alebo prevádzkovateľov krmivárskych podnikov zodpovedných za uvádzanie údajov na označeniach. Na základe skúsenosti by sa mohli takéto výnimky poskytovať najmä v súvislosti s krmivami dodávanými jedným poľnohospodárom druhému na účely použitia v jeho hospodárstve, pre malé množstvá, pre kŕmne zmesi pozostávajúce maximálne z troch kŕmnych surovín a pre zmesi celých rastlinných zŕn, semien a plodov.

(27)

Platí všeobecné pravidlo, že kŕmne zmesi by sa mali uvádzať na trh v uzavretých nádobách, ale mali by sa ustanoviť primerané výnimky pre prípady, keď uplatňovanie tejto požiadavky nie je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia ľudí či zvierat alebo záujmov spotrebiteľov a predstavovalo by nadmerné zaťaženie pre prevádzkovateľov krmivárskych podnikov.

(28)

Časť B prílohy k smernici 96/25/ES a stĺpce 2 až 4 prílohy k smernici 82/471/EHS obsahujú zoznamy s názvami, opismi a ustanoveniami o označovaní pre určité kŕmne suroviny. Tieto zoznamy uľahčujú výmenu informácií o vlastnostiach výrobkov medzi výrobcom a kupujúcim. Skúsenosti s podnecovaním zainteresovaných strán, aby stanovili dobrovoľné normy prostredníctvom usmernení Spoločenstva v oblasti hygieny krmív, boli vždy pozitívne. Zostavovanie širších zoznamov zainteresovanými stranami by mohlo byť pružnejšie a lepšie prispôsobené informačným potrebám používateľov, ako keby ich zostavovali zákonodarcovia. Zainteresované strany sa môžu rozhodnúť, aké úsilie vynaložia na túto činnosť, podľa hodnoty zoznamu kŕmnych surovín. Preto sa zdá potrebné vypracovať neúplný katalóg kŕmnych surovín, ktorý by prevádzkovatelia krmivárskych podnikov používali dobrovoľne s výnimkou používania názvov kŕmnych surovín.

(29)

Súčasné zoznamy kŕmnych surovín uvedené v časti B prílohy k smernici 96/25/ES a stĺpcoch 2 až 4 prílohy k smernici 82/471/EHS by mali byť počiatočnou verziou katalógu kŕmnych surovín Spoločenstva. Následne by mala byť táto počiatočná verzia z iniciatívy zainteresovaných strán doplnená podľa ich záujmov vrátane doplnenia nových kŕmnych surovín.

(30)

V záujme transparentnosti je vhodné, aby boli zástupcovia zainteresovaných strán informovaní o kŕmnej surovine, ktorá nie je uvedená v katalógu, a to ihneď po jej prvom uvedení na trh.

(31)

Moderné označovanie uľahčuje vznik konkurenčného trhového prostredia, v ktorom môžu dynamickí, efektívni a novátorskí prevádzkovatelia v plnej miere využívať označovanie na predaj svojich výrobkov. Vzhľadom na vzťah medzi podnikmi pri obchodovaní s krmivom pre hospodárske zvieratá a vzťah medzi výrobcom a zákazníkom kupujúcim krmivo pre spoločenské zvieratá by kódexy správneho označovania pre tieto dve oblasti mohli byť užitočným prostriedkom na dosiahnutie cieľov moderného označovania. V týchto kódexoch by mali byť stanovené opatrenia, ktoré by kupujúcim umožňovali uskutočniť informovanú voľbu. Osobe zodpovednej za označovanie by mali tiež poskytnúť dôležité usmernenia týkajúce sa rozličných prvkov označovania. Môžu pomáhať pri výklade rámca pre dobrovoľné označovanie alebo prezentáciu povinného označovania. Kódexy by sa mali používať na dobrovoľnom základe s výnimkou prípadov, keď je používanie kódexov uvedené na označení.

(32)

Zapojenie všetkých dotknutých subjektov je mimoriadne dôležitým prvkom pre kvalitu a vhodnosť katalógu a kódexov správneho označovania. Na účely posilnenia práv používateľov na presné informácie, musia sa zohľadniť ich záujmy. To môže zabezpečiť Komisia schválením katalógu a kódexov za predpokladu, že ich obsah je realizovateľný a že sú vhodné na splnenie cieľov tohto nariadenia.

(33)

Členské štáty by mali stanoviť sankcie uplatniteľné na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(34)

Je potrebné prechodné obdobie, predovšetkým s ohľadom na krmivo na zvláštne nutričné účely a tiež s ohľadom na prijateľné hodnoty chemických nečistôt, ktoré vznikajú v dôsledku výrobného procesu a použitia spracovateľských pomôcok. Obchodovanie s existujúcimi zásobami by malo byť povolené až do ich vyčerpania. Môže byť navyše vhodné stanoviť podmienky, na základe ktorých sa môže krmivo označovať v súlade s týmto nariadením pred dátumom začiatku jeho uplatňovania.

(35)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to harmonizácia podmienok uvádzania krmív na trh a ich používania s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti krmív, a tým aj vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, ako aj poskytnúť používateľom a spotrebiteľom primerané informácie a posilniť efektívne fungovanie vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(36)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (21).

(37)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená zmeniť zoznam surovín, ktorých používanie ako krmivo je obmedzené alebo zakázané, schvaľovať krmivá určené na zvláštne nutričné účely, zostavovať zoznam kategórií označovania kŕmnych surovín pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín s výnimkou kožušinových zvierat, prijímať zmeny katalógu, ktorými sa stanovujú maximálne hodnoty chemických nečistôt, hodnoty botanickej čistoty, obsahy vlhkosti alebo údaje nahrádzajúce povinnú deklaráciu, upravovať prílohy na základe vedeckého a technického vývoja a prijímať prechodné opatrenia. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(38)

Z dôvodu efektívnosti by sa na prijatie aktualizácie zoznamu zamýšľaných použití mali obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou skrátiť. Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prijatie zmien zoznamu surovín, ktorých uvedenie na trh alebo používanie na účely výživy zvierat je obmedzené alebo zakázané, postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

(39)

Článok 16 nariadenia (ES) č. 1831/2003 upravuje označovanie a balenie kŕmnych doplnkových látok a premixov. Implementácia pravidiel týkajúcich sa premixov však spôsobila odvetviu a príslušným orgánom praktické problémy. V záujme zabezpečenia väčšej konzistentnosti pri označovaní premixov by sa uvedený článok mal zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Cieľ

Cieľom tohto nariadenia je v súlade so všeobecnými zásadami ustanovenými v nariadení (ES) č. 178/2002 harmonizácia podmienok pre uvádzanie krmív na trh a ich používanie, aby sa zabezpečila vysoká úroveň bezpečnosti krmív, a tým aj vysoká úroveň ochrany verejného zdravia, aby sa používateľom a spotrebiteľom poskytovali primerané informácie a aby sa posilnilo účinné fungovanie vnútorného trhu.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa ustanovujú pravidlá pre uvádzanie krmív na trh pre zvieratá určené na výrobu potravín i pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín, a ich používanie v rámci Spoločenstva vrátane požiadaviek na označovanie, balenie a prezentáciu.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté iné predpisy Spoločenstva uplatniteľné v oblasti výživy zvierat, najmä:

a)

smernica 90/167/EHS;

b)

smernica 2002/32/ES;

c)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (22);

d)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (23);

e)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (24);

f)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov (25);

g)

nariadenie (ES) č. 1831/2003 a

h)

nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z. 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov (26).

3.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na vodu, ktorú pijú zvieratá priamo alebo ktorá sa zámerne pridáva do krmiva. Uplatňuje sa však na krmivo určené na podávanie vo vode.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„krmivá“, „krmivársky podnik“, a „uvádzanie na trh“ stanovené v nariadení (ES) č. 178/2002;

b)

„kŕmne doplnkové látky“, „premixy“, „technologické pomocné látky“ a „denná dávka“ stanovené v nariadení (ES) č. 1831/2003 a

c)

„prevádzka“ a „príslušný orgán“ stanovené v nariadení (ES) č. 183/2005.

2.   Ďalej sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„prevádzkovateľ krmivárskeho podniku“ je fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za zabezpečenie toho, aby sa v krmivárskom podniku pod jej kontrolou plnili požiadavky tohto nariadenia;

b)

„perorálne kŕmenie zvierat“ je podávanie krmiva do tráviaceho traktu zvierat cez ústny otvor s cieľom uspokojiť nutričné potreby zvieraťa a/alebo zachovať produktivitu obvykle zdravých zvierat;

c)

„zviera určené na výrobu potravín“ je akékoľvek zviera, ktoré je kŕmené, rozmnožované alebo chované na účely výroby potravín určených na ľudskú spotrebu vrátane zvierat, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, ale patria k druhom, ktoré sú v Spoločenstve bežne určené na ľudskú spotrebu;

d)

„zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín“ sú akékoľvek zvieratá, ktoré sú kŕmené, rozmnožované alebo chované, ale nepoužívajú sa na ľudskú spotrebu, ako napríklad kožušinové zvieratá, spoločenské zvieratá a zvieratá v laboratóriách, zoologických záhradách alebo cirkusoch;

e)

„kožušinové zvieratá“ sú zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín a ktoré sú kŕmené, rozmnožované alebo chované na účely výroby kožušín, ale nepoužívajú sa na ľudskú spotrebu;

f)

„spoločenské zviera“ je zviera, ktoré nie je určené na výrobu potravín a ktoré patrí medzi kŕmené, rozmnožované alebo chované druhy, ktoré však nie je v Spoločenstve bežne určené na ľudskú spotrebu;

g)

„kŕmne suroviny“ sú výrobky rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktorých základným účelom je uspokojovať nutričné potreby zvierat, vo svojom prirodzenom stave, čerstvé alebo konzervované, a výrobky získané priemyselným spracovaním uvedených výrobkov a organické alebo anorganické látky bez ohľadu na to, či obsahujú alebo neobsahujú kŕmne doplnkové látky, ktoré sú určené na perorálne kŕmenie zvierat buď priamo, alebo po spracovaní alebo pri príprave kŕmnych zmesí alebo ako nosiče premixov;

h)

„kŕmne zmesi“ sú zmesi najmenej dvoch kŕmnych surovín bez ohľadu na to, či obsahujú alebo neobsahujú kŕmne doplnkové látky, určené na perorálne kŕmenie zvierat vo forme kompletného alebo doplnkového krmiva;

i)

„kompletné krmivá“ sú kŕmne zmesi, ktoré sú vďaka svojmu zloženiu dostatočné na dennú kŕmnu dávku;

j)

„doplnkové krmivá“ sú kŕmne zmesi, ktoré majú vysoký obsah určitých látok, ale ktoré z dôvodu svojho zloženia postačujú na dennú kŕmnu dávku len vtedy, ak sa použijú v kombinácii s iným krmivom;

k)

„minerálne krmivá“ sú doplnkové krmivá obsahujúce minimálne 40 % popola;

l)

„náhradky mlieka“ sú kŕmne zmesi podávané v suchej forme alebo po zriedení v danom množstve tekutiny na kŕmenie mláďat ako doplnok alebo náhrada postkolostrálneho mlieka alebo na kŕmenie mláďat, ako sú napríklad teľatá, jahňatá alebo kozľatá určené na zabitie;

m)

„nosič“ je látka používaná na rozpúšťanie, riedenie, disperziu alebo inú fyzikálnu úpravu kŕmnej doplnkovej látky, aby sa uľahčila manipulácia s ňou, jej aplikácia alebo používanie bez toho, aby sa zmenila jej technologická funkcia, a bez toho, aby sa prejavil akýkoľvek jej vlastný technologický účinok;

n)

„zvláštny nutričný účel“ je účel uspokojenia špecifických nutričných potrieb niektorých zvierat, ktorých procesy asimilácie, vstrebávania alebo metabolizmu sú alebo by mohli byť dočasne alebo nezvratne narušené a ktorým môže preto prospievať požitie krmiva, ktoré je primerané ich stavu;

o)

„krmivá určené na zvláštne nutričné účely“ sú krmivá, ktoré môžu vyhovovať zvláštnemu nutričnému účelu z dôvodu ich zvláštneho zloženia alebo výrobnej metódy, ktoré ich jasne odlišujú od bežných krmív. Medzi krmivá určené na zvláštne nutričné účely nepatria medikované krmivá v zmysle smernice 90/167/EHS;

p)

„kontaminované krmivá“ sú krmivá, ktoré obsahujú nežiaduce látky v množstve prevyšujúcom množstvo prijateľné podľa smernice 2002/32/ES;

q)

„minimálna doba použiteľnosti“ je obdobie, počas ktorého osoba zodpovedná za označovanie zaručuje, že za správnych skladovacích podmienok si krmivo zachová deklarované vlastnosti; pre krmivo ako celok sa môže uviesť len jedna minimálna doba použiteľnosti, a to na základe minimálnej doby použiteľnosti každej jej zložky;

r)

„šarža“ alebo „séria“ je identifikovateľné množstvo krmiva so spoločnými vlastnosťami, ako je napríklad pôvod, druh, typ balenia, balič, odosielateľ alebo označenie a v prípade výrobného procesu ide o jednotku vyrobenú v jednej prevádzke, pri ktorej sa použili jednotné výrobné parametre, alebo viacero takýchto jednotiek, keď sú vyrobené v kontinuálnom poradí a skladované spolu;

s)

„označenie“ je priradenie akýchkoľvek slov, údajov, ochranných známok, obchodných názvov, grafických náležitostí alebo symbolov krmivu umiestnením týchto informácií na akomkoľvek médiu, napríklad na obale, nádobe, upozornení, etikete, dokumente, krúžku, prstenci alebo na internete, ktoré odkazuje na toto krmivo alebo ho sprevádza, vrátane ich použitia na reklamné účely;

t)

„etiketa“ je akákoľvek nálepka, značka, známka, obrazový alebo iný opisný predmet, písomný, tlačený, maľovaný, vyznačený, vyrazený, vytlačený na obale alebo nádobe s krmivom alebo k nemu/nej pripojený, a

u)

„prezentácia“ je forma, vzhľad alebo balenie a obalové materiály použité na zabalenie krmiva, ďalej spôsob, akým sú usporiadané a prostredie, v ktorom sú vystavované.

KAPITOLA 2

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Článok 4

Bezpečnostné a obchodné požiadavky

1.   Krmivá sa môžu uvádzať na trh a používať len ak:

a)

sú bezpečné a

b)

nemajú priame nepriaznivé účinky na životné prostredie alebo dobré životné podmienky zvierat.

Požiadavky uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa uplatňujú primerane na krmivá pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín.

2.   Okrem požiadaviek uvedených v odseku 1 tohto článku sú prevádzkovatelia krmivárskych podnikov, ktorí uvádzajú krmivo na trh, povinní zabezpečiť, aby krmivo:

a)

bolo neskazené, nesfalšované, bez prímesí, vhodné na daný účel a malo predajnú kvalitu a

b)

bolo označené, zabalené a prezentované v súlade s ustanoveniami uvedenými v tomto nariadení a s inými uplatniteľnými právnymi predpismi Spoločenstva.

Požiadavky uvedené v článku 16 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa uplatňujú primerane na krmivá pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín.

3.   Krmivá vyhovujú technickým ustanoveniam o nečistotách a iných chemických faktoroch uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Zodpovednosť a povinnosti krmivárskych podnikov

1.   Prevádzkovatelia krmivárskych podnikov primerane plnia povinnosti uvedené v článkoch 18 a 20 nariadenia (ES) č. 178/2002 a v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 183/2005, pokiaľ ide o krmivá pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín.

2.   Osoba zodpovedná za označovanie krmív sprístupní príslušným orgánom všetky informácie týkajúce sa zloženia alebo deklarovaných vlastností krmív, ktoré uvádza na trh, čím umožní overenie presnosti informácií uvedených na označení vrátane presných hmotnostných percentuálnych podielov kŕmnych surovín použitých pri výrobe kŕmnej zmesi.

3.   V naliehavej situácii súvisiacej so zdravím ľudí alebo zvierat alebo so životným prostredím a bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia smernice 2004/48/ES, príslušný orgán môže kupujúcemu poskytnúť informácie, ktoré sú mu k dispozícii podľa odseku 2 tohto článku za predpokladu, že na základe posúdenia príslušných legitímnych záujmov výrobcov a kupujúcich usúdi, že poskytnutie týchto informácií je odôvodnené. V prípade potreby podmieni príslušný orgán poskytnutie takýchto informácií podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti zo strany kupujúceho.

Článok 6

Obmedzenie a zákaz

1.   Krmivá nesmú byť zložené zo surovín, ani nesmú obsahovať suroviny, ktorých uvádzanie na trh alebo používanie na účely výživy zvierat je obmedzené alebo zakázané. Zoznam týchto surovín je uvedený v prílohe III.

2.   Komisia zmení zoznam surovín, ktorých uvádzanie na trh alebo použitie na účely výživy zvierat je obmedzené alebo zakázané, a zohľadní pritom konkrétne vedecké dôkazy, technologický pokrok, oznámenia v rámci systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) alebo výsledky úradných kontrol v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 28 ods. 4.

Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť na prijatie týchto opatrení postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 28 ods. 5.

KAPITOLA 3

UVÁDZANIE ŠPECIFICKÝCH DRUHOV KRMÍV NA TRH

Článok 7

Charakteristiky jednotlivých druhov krmív

1.   V súlade s postupom uvedeným v článku 28 ods. 3 môže Komisia prijať usmernenia objasňujúce rozdiely medzi kŕmnymi surovinami, kŕmnymi doplnkovými látkami a inými výrobkami, akými sú napríklad veterinárne liečivá.

2.   V prípade potreby môže Komisia prijať opatrenia s cieľom objasniť, či určitý výrobok predstavuje na účely tohto nariadenia krmivo.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 28 ods. 4.

Článok 8

Obsah kŕmnych doplnkových látok

1.   Kŕmne suroviny a doplnkové krmivá nesmú obsahovať kŕmne doplnkové látky v množstve väčšom ako stonásobok alebo v prípade kokcidiostatík a histomonostatík väčšom ako päťnásobok príslušného maximálneho množstva stanoveného pre kompletné krmivá bez toho, aby boli dotknuté podmienky používania doplnkových látok ustanovené v príslušných právnych predpisoch, ktorými boli schválené.

2.   Stonásobok príslušného maximálneho množstva stanoveného pre kompletné krmivá uvedený v odseku 1 sa môže prekročiť len u takého výrobku, ktorého zloženie spĺňa zvláštny nutričný účel vzhľadom na príslušné zamýšľané použitie podľa článku 10 tohto nariadenia. Podmienky používania takéhoto krmiva sa ďalej spresnia v zozname zamýšľaných použití. Prevádzky kontrolované výrobcom takéhoto krmiva, ktoré používajú kŕmne doplnkové látky uvedené v kapitole 2 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 183/2005, musia byť schválené v súlade s článkom 10 bodom 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

Článok 9

Obchodovanie s krmivami určenými na zvláštne nutričné účely

S krmivami určenými na zvláštne nutričné účely sa môže ako s takými obchodovať, ak sa ich zamýšľané použitie uvádza na zozname zamýšľaných použití vypracovanom v súlade s článkom 10 a ak vyhovujú základným nutričným charakteristikám pre príslušný zvláštny nutričný účel stanoveným v uvedenom zozname.

Článok 10

Zoznam zamýšľaných použití krmív určených na zvláštne nutričné účely

1.   Komisia môže aktualizovať zoznam zamýšľaných použití, ktorý je uvedený v smernici 2008/38/ES, doplnením alebo vyňatím niektorého zamýšľaného použitia alebo pridaním, vyňatím, alebo zmenou podmienok spojených s konkrétnym zamýšľaným použitím.

2.   Konanie na účel aktualizácie zoznamu zamýšľaných použití sa môže začať na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby so sídlom v Spoločenstve alebo na žiadosť členského štátu predloženú Komisii. Platná žiadosť obsahuje dokumentáciu, ktorou sa preukáže, že špecifické zloženie krmiva spĺňa konkrétny zamýšľaný nutričný účel a že nemá žiadne nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí, životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat.

3.   Komisia túto žiadosť vrátane dokumentácie bezodkladne sprístupní členským štátom.

4.   Ak má Komisia na základe dostupných vedeckých a technických informácií dôvod domnievať sa, že používanie špecifického krmiva nespĺňa konkrétny zamýšľaný nutričný účel alebo môže mať nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí, životné prostredie, alebo na dobré životné podmienky zvierat, požiada do troch mesiacov od doručenia platnej žiadosti o stanovisko Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“). Úrad poskytne stanovisko do šiestich mesiacov od prijatia žiadosti. Táto lehota sa predĺži, ak úrad požiada žiadateľa o dodatočné informácie.

5.   Ak sú splnené podmienky ustanovené v odseku 2, Komisia do šiestich mesiacov od doručenia platnej žiadosti alebo prípadne po doručení stanoviska úradu prijme nariadenie, ktorým sa aktualizuje zoznam zamýšľaných použití.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 28 ods. 6.

6.   Odchylne od odseku 5 Komisia do šiestich mesiacov od doručenia platnej žiadosti alebo prípadne po doručení stanoviska úradu konanie ukončí a rozhodne nepokračovať v aktualizácii, a to v akejkoľvek fáze konania, ak usúdi, že takáto aktualizácia nie je odôvodnená. Komisia postupuje v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 28 ods. 3.

V takýchto prípadoch Komisia informuje priamo daného žiadateľa a členské štáty a vo svojom liste uvedie dôvody, prečo nepovažuje aktualizáciu za odôvodnenú.

7.   Komisia môže v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 28 ods. 3 prijať vykonávacie opatrenia týkajúce sa vypracovania a predloženia žiadosti.

KAPITOLA 4

OZNAČOVANIE, PREZENTÁCIA A BALENIE

Článok 11

Zásady označovania a prezentácie

1.   Označenie a prezentácia krmiva nesmie zavádzať používateľa, a to najmä:

a)

pokiaľ ide o zamýšľané použitie alebo charakteristiky krmiva, najmä jeho typ, výrobné metódy, vlastnosti, zloženie, množstvo, stálosť, druhy alebo kategórie zvierat, pre ktoré je určené;

b)

prisudzovaním účinkov alebo charakteristík, ktoré príslušné krmivo nemá, alebo naznačovaním toho, že má osobitné charakteristiky, keď v skutočnosti všetky obdobné krmivá majú takéto charakteristiky, alebo

c)

pokiaľ ide o súlad označenia s katalógom Spoločenstva a s kódexmi Spoločenstva uvedenými v článkoch 24 a 25.

2.   Ku kŕmnym surovinám alebo kŕmnym zmesiam predávaným ako voľne ložené alebo v neuzavretých obaloch či nádobách v súlade s článkom 23 ods. 2 sa pripojí dokument obsahujúci všetky údaje povinného označovania požadované podľa tohto nariadenia.

3.   Ak sa krmivo ponúka na predaj prostriedkami komunikácie na diaľku vymedzenými v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku (27), údaje povinného označovania požadované týmto nariadením, okrem údajov uvedených v článku 15 písm. b), d) a e) a článku 16 ods. 2 písm. c) alebo článku 17 ods. 1 písm. d) sa uvedú na materiáli podporujúcom predaj na diaľku alebo sa poskytnú iným vhodným spôsobom ešte pred uzavretím zmluvy na diaľku. Údaje uvedené v článku 15 písm. b), d) a e) a článku 16 ods. 2 písm. c) alebo článku 17 ods. 1 písm. d) sa poskytnú najneskôr v čase dodania krmiva.

4.   Doplnkové ustanovenia o označovaní k ustanoveniam uvedeným v tejto kapitole sú stanovené v prílohe II.

5.   Povolené tolerancie pre odchýlky hodnôt získaných analýzou pri úradných kontrolách v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004 od hodnôt zloženia kŕmnych surovín alebo kŕmnych zmesí uvedených na označení sú stanovené v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 12

Zodpovednosť

1.   Osoba zodpovedná za označenie zabezpečuje uvedenie a vecnú presnosť údajov na označení.

2.   Osobou zodpovednou za označenie je prevádzkovateľ krmivárskeho podniku, ktorý uvádza krmivo na trh ako prvý, alebo prevádzkovateľ krmivárskeho podniku, pod menom alebo obchodným menom ktorého sa krmivo uvádza na trh.

3.   Prevádzkovatelia krmivárskych podnikov zabezpečia v takom rozsahu v akom ich činnosť v rámci podnikov podliehajúcich ich kontrole ovplyvňuje označovanie, aby informácie poskytované prostredníctvom akéhokoľvek média spĺňali požiadavky tohto nariadenia.

4.   Prevádzkovatelia krmivárskych podnikov zodpovední za maloobchodné alebo distribučné činnosti, ktoré nemajú vplyv na označovanie, konajú s náležitým ohľadom na to, aby pomohli zabezpečiť splnenie požiadaviek na označovanie najmä tým, že nedodávajú krmivo, o ktorom na základe informácií, ktoré majú k dispozícii, a ako odborníci vedia alebo by mohli predpokladať, že tieto požiadavky nespĺňa.

5.   Prevádzkovatelia krmivárskych podnikov zabezpečia v rámci podnikov podliehajúcich ich kontrole, aby sa údaje povinného označovania prenášali v celom potravinovom reťazci, čím sa umožní poskytovanie informácií konečným používateľom krmiva v súlade s týmto nariadením.

Článok 13

Tvrdenia

1.   Označenie a prezentácia kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí môže upozorniť na prítomnosť alebo neprítomnosť určitej látky v krmive, na špecifickú nutričnú charakteristiku alebo proces, alebo na špecifickú funkciu, ktorá s nimi súvisí, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

tvrdenie je objektívne, overiteľné príslušnými orgánmi a pochopiteľné pre používateľa krmiva a

b)

osoba zodpovedná za označovanie poskytne na žiadosť príslušného orgánu vedecké zdôvodnenie pravdivosti tvrdenia buď odkazom na verejne dostupný vedecký dôkaz, alebo prostredníctvom zdokumentovaného podnikového výskumu. Vedecké zdôvodnenie má byť k dispozícii v čase, keď sa krmivo uvádza na trh. Kupujúci majú právo upozorniť príslušný orgán na svoje pochybnosti v súvislosti s pravdivosťou tvrdenia. Ak sa vyvodí záver, že tvrdenie nie je dostatočne odôvodnené, označenie týkajúce sa takéhoto tvrdenia sa v zmysle článku 11 považuje za zavádzajúce. V prípade, ak má príslušný orgán pochybnosti v súvislosti s vedeckým odôvodnením príslušného tvrdenia, môže túto záležitosť predložiť Komisii. Komisia môže prijať rozhodnutie v súlade s poradným postupom stanoveným v článku 28 ods. 2, vo vhodných prípadoch až po získaní stanoviska úradu.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, tvrdenia týkajúce sa optimalizácie výživy a podpory alebo ochrany fyziologického stavu sú povolené, pokiaľ neobsahujú tvrdenie uvedené v odseku 3 písm. a).

3.   Na označení alebo prezentácii kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa nesmie tvrdiť, že:

a)

zabraňujú ochoreniu, liečia ho alebo ho odstránia, s výnimkou kokcidiostatík a histomonostatík schválených podľa nariadenia (ES) č. 1831/2003; toto písmeno sa však neuplatňuje na tvrdenia týkajúce sa nevyváženej výživy pod podmienkou, že s tým nie je spojený žiaden patologický príznak;

b)

majú zvláštny nutričný účel uvedený v zozname zamýšľaných použití podľa článku 9 okrem prípadov, keď spĺňajú požiadavky v ňom uvedené.

4.   Špecifikácie požiadaviek stanovených v odsekoch 1 a 2 sa môžu začleniť do kódexov Spoločenstva uvedených v článku 25.

Článok 14

Prezentácia údajov označovania

1.   Údaje povinného označovania sa uvádzajú v plnom rozsahu na poprednom mieste na obale, nádobe, v sprievodnom dokumente uvedenom v článku 11 ods. 2 alebo na pripojenej etikete napísané zreteľným, jasne čitateľným a nezmazateľným spôsobom, v úradnom jazyku alebo minimálne v jednom z úradných jazykov členského štátu alebo regiónu, v ktorom sa krmivo uvádza na trh.

2.   Údaje povinného označovania majú byť ľahko identifikovateľné a neprekryté žiadnymi inými informáciami. Zobrazujú sa vo farbe, štýle a veľkosti písma tak, aby sa nepotláčala ani nezvýrazňovala žiadna časť informácií okrem prípadov, keď takáto úprava má upútať pozornosť na bezpečnostné upozornenia.

3.   Špecifikácie požiadaviek stanovených v odsekoch 1 a 2 a prezentácie dobrovoľného označovania uvedeného v odseku 22 sa môžu začleniť do kódexov Spoločenstva uvedených v článku 25.

Článok 15

Všeobecné požiadavky na povinné označovanie

Kŕmne suroviny alebo kŕmne zmesi sa neuvádzajú na trh, ak na označení nie sú uvedené tieto údaje:

a)

druh krmiva: „kŕmna surovina“, „kompletné krmivo“ alebo prípadne „doplnkové krmivo“:

pre „kompletné krmivo“ sa môže v príslušnom prípade použiť označenie „kompletná náhradka mlieka“,

pre „doplnkové krmivo“ sa môžu v príslušných prípadoch použiť tieto označenia: „minerálne krmivo“ alebo „doplnková náhradka mlieka“,

pre spoločenské zvieratá iné ako mačky a psy sa môže označenie „kompletné krmivo“ alebo „doplnkové krmivo“ nahradiť označením „kŕmna zmes“;

b)

meno alebo obchodné meno a adresa prevádzkovateľa krmivárskeho podniku zodpovedného za označenie;

c)

ak je k dispozícii, číslo schválenia prevádzky osoby zodpovednej za označovanie, udelené v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 1774/2002 pre prevádzky schválené v súlade s článkom 23 ods. 2 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1774/2002 alebo článkom 17 nariadenia (ES) č. 1774/2002 alebo článkom 10 nariadenia (ES) č. 183/2005. Ak má osoba zodpovedná za označovanie niekoľko čísiel schválenia, použije číslo udelené v súlade s nariadením (ES) č. 183/2005;

d)

referenčné číslo šarže alebo série;

e)

čisté množstvo vyjadrené v jednotkách hmotnosti v prípade výrobkov pevného skupenstva a v jednotkách hmotnosti alebo objemu v prípade tekutých výrobkov;

f)

zoznam kŕmnych doplnkových látok s nadpisom „doplnkové látky“ v súlade s kapitolou I prílohy VI alebo prípadne prílohy VII a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o označovaní uvedené v právnom akte, ktorým sa príslušná kŕmna doplnková látka schvaľuje, a

g)

obsah vlhkosti v súlade s bodom 6 prílohy I.

Článok 16

Špecifické požiadavky na povinné označovanie kŕmnych surovín

1.   Okrem požiadaviek stanovených v článku 15 musí označenie kŕmnych surovín obsahovať aj tieto položky:

a)

názov kŕmnej suroviny; názov sa používa v súlade s článkom 24 ods. 5, a

b)

povinnú deklaráciu zodpovedajúcu príslušnej kategórii podľa zoznamu v prílohe V; povinnú deklaráciu možno nahradiť údajmi stanovenými v katalógu Spoločenstva uvedenom v článku 24 pre každú kŕmnu surovinu v príslušnej kategórii.

2.   Ak sú do kŕmnych surovín zapracované doplnkové látky, na označení kŕmnych surovín sa okrem požiadaviek ustanovených v odseku 1 uvádzajú aj tieto údaje:

a)

druhy alebo kategórie zvierat, pre ktoré je kŕmna surovina určená, v prípade, ak príslušné doplnkové látky nie sú schválené pre všetky živočíšne druhy alebo sú schválené s maximálnymi hraničnými hodnotami pre niektoré druhy;

b)

návod na správne použitie v súlade s bodom 4 prílohy II, ak je stanovený maximálny obsah príslušných doplnkových látok, a

c)

minimálna doba použiteľnosti v prípade iných ako technologických doplnkových látok.

Článok 17

Špecifické požiadavky na povinné označovanie kŕmnych zmesí

1.   Okrem požiadaviek stanovených v článku 15 musí obsahovať označenie kŕmnych zmesí aj tieto položky:

a)

druhy alebo kategórie zvierat, pre ktoré je kŕmna zmes určená;

b)

návod na správne použitie s uvedením účelu, na ktorý je krmivo určené; takýto návod je v uplatniteľných prípadoch v súlade s bodom 4 prílohy II;

c)

v prípadoch, že výrobca nie je osobou zodpovednou za označovanie, uvádzajú sa aj tieto údaje:

meno alebo obchodné meno a adresa výrobcu, alebo

číslo schválenia výrobcu podľa článku 15 písm. c) alebo identifikačné číslo podľa článkov 9, 23 alebo 24 nariadenia (ES) č. 183/2005; ak takéto číslo nie je k dispozícii, uvedie sa identifikačné číslo pridelené na žiadosť prevádzkovateľa výrobného alebo dovážajúceho krmivárskeho podniku v súlade s formátom stanoveným v kapitole II prílohy V k nariadeniu (ES) č. 183/2005;

d)

minimálna doba použiteľnosti v súlade s týmito požiadavkami:

„spotrebovať do …“, po čom nasleduje dátum vyjadrujúci určitý deň v prípade krmív rýchlo podliehajúcich skaze v dôsledku procesov rozkladu,

„použiteľné do …“, po čom nasleduje dátum vyjadrujúci určitý mesiac v prípade ostatných krmív.

Ak sa na označení uvádza aj dátum výroby, minimálna doba použiteľnosti sa môže uviesť aj v tejto forme „… (časové obdobie v dňoch alebo mesiacoch) po dátume výroby“;

e)

zoznam kŕmnych surovín, z ktorých krmivo pozostáva, pod nadpisom „zloženie“, s uvedením názvov jednotlivých kŕmnych surovín v súlade s článkom 16 ods. 1 písm. a) a vymenovaním týchto kŕmnych surovín v klesajúcom poradí podľa ich hmotnostných podielov v kŕmnej zmesi, počítané pri pôvodnej vlhkosti; tento zoznam môže obsahovať hmotnostné percentuálne podiely, a

f)

povinnú deklaráciu stanovenú v kapitole II prílohy VI alebo prípadne prílohy VII.

2.   Pre zoznam uvedený v odseku 1 písm. e) sa uplatňujú tieto požiadavky:

a)

názov a hmotnostný percentuálny podiel kŕmnej suroviny sa uvádza, ak jej prítomnosť je zdôraznená na označení v slovnej, obrazovej alebo grafickej forme;

b)

ak hmotnostné percentuálne podiely kŕmnych surovín zapracovaných do kŕmnych zmesí pre zvieratá určené na výrobu potravín nie sú uvedené na označení, osoba zodpovedná za označovanie bez toho, aby bola dotknutá smernica 2004/48/ES, na požiadanie sprístupní kupujúcemu informácie o kvantitatívnom zložení s presnosťou ± 15 % hodnoty podľa receptúry krmiva, a

c)

v prípade kŕmnych zmesí pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín, s výnimkou kožušinových zvierat, sa uvádzanie špecifického názvu kŕmnej suroviny môže nahradiť názvom kategórie, do ktorej kŕmne suroviny patria.

3.   V prípade naliehavej situácie v súvislosti so zdravím ľudí alebo zvierat alebo so životným prostredím a bez toho, aby tým bola dotknutá smernica 2004/48/ES, príslušný orgán môže kupujúcemu poskytnúť informácie, ktoré sú mu k dispozícii podľa článku 5 ods. 2, za predpokladu, že na základe zváženia príslušných legitímnych záujmov výrobcov a kupujúcich usúdi, že poskytnutie takýchto informácií je odôvodnené. V prípade potreby môže príslušný orgán poskytnutie takýchto informácií podmieniť podpísaním doložky o zachovaní dôvernosti zo strany kupujúceho.

4.   Na účely odseku 2 písm. c) zostaví Komisia zoznam kategórií kŕmnych surovín, ktoré sa môžu uvádzať namiesto jednotlivých kŕmnych surovín na označení krmiva pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín s výnimkou kožušinových zvierat.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 28 ods. 4.

Článok 18

Dodatočné požiadavky na povinné označovanie krmív určených na zvláštne nutričné účely

Okrem všeobecných povinných požiadaviek ustanovených v článkoch 15, 16 a 17 obsahuje označenie krmív určených na zvláštne nutričné účely aj tieto položky:

a)

kvalifikujúci výraz „diétny“ výlučne v prípade krmív určených na zvláštne nutričné účely vedľa označenia krmiva podľa článku 15 písm. a);

b)

údaje predpísané pre príslušné zamýšľané použitie v stĺpcoch 1 až 6 zoznamu zamýšľaných použití uvedeného v článku 9 a

c)

upozornenie, že pred použitím krmiva alebo pred predĺžením doby jeho používania by sa malo vyžiadať stanovisko odborníka na výživu alebo veterinára.

Článok 19

Dodatočné požiadavky na povinné označovanie krmív pre spoločenské zvieratá

Na označení krmív pre spoločenské zvieratá sa uvádza bezplatné telefónne číslo alebo iné vhodné kontaktné údaje, ktoré kupujúcemu umožnia získať okrem povinných údajov aj informácie:

a)

o kŕmnych doplnkových látkach zapracovaných do krmív pre spoločenské zvieratá a

b)

o zapracovaných kŕmnych surovinách, ktoré sú označené podľa kategórií uvedených v článku 17 ods. 2 písm. c).

Článok 20

Dodatočné požiadavky na povinné označovanie krmív nespĺňajúcich požiadavky

1.   Okrem požiadaviek stanovených v článkoch 15, 16, 17 a 18 krmivá, ktoré nespĺňajú požiadavky práva Spoločenstva stanovené v prílohe VIII, ako sú kontaminované krmivá, obsahujú informácie na označeniach stanovené v uvedenej prílohe.

2.   Komisia môže zmeniť a doplniť prílohu VIII v záujme jej harmonizácie s požiadavkami právnych predpisov so zreteľom na vývoj noriem.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 28 ods. 4.

Článok 21

Výnimky

1.   Údaje uvedené v článku 15 písm. c), d) e) a g) a v článku 16 ods. 1 písm. b) sa nevyžadujú, ak kupujúci pred každou transakciou písomne uvedie, že tieto informácie nepožaduje. Transakcia môže pozostávať z niekoľkých zásielok.

2.   Na balených krmivách sa môžu údaje stanovené v článku 15 písm. c), d) a e) a v článku 16 ods. 2 písm. c) alebo článku 17 ods. 1 písm. c), d) a e) uvádzať na obale mimo miesta etikety podľa článku 14 ods. 1. V takých prípadoch sa upozorní, kde sa tieto údaje nachádzajú.

3.   Bez toho, aby bola dotknutá príloha I k nariadeniu (ES) č. 183/2005, údaje uvedené v článku 15 písm. c), d) e) a g) a v článku 16 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia nie sú povinné pre kŕmne suroviny, ktoré neobsahujú kŕmne doplnkové látky s výnimkou konzervačných látok alebo doplnkových látok na silážovanie a ktoré prevádzkovateľ krmivárskeho podniku vyrobil alebo dodal v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 183/2005 používateľovi krmiva v rámci primárnej výroby na použitie v jeho vlastnom hospodárstve.

4.   Povinné deklarácie uvedené v článku 17 ods. 1 písm. f) sa nevyžadujú pre zmesi celých rastlinných zŕn, semien a plodov.

5.   V prípade kŕmnych zmesí pozostávajúcich maximálne z troch kŕmnych surovín sa údaje uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a) a b) nevyžadujú, ak sa použité kŕmne suroviny zreteľne uvedú v opise.

6.   V prípade množstiev nepresahujúcich 20 kg kŕmnych surovín alebo kŕmnych zmesí určených pre konečného používateľa a predávaných ako voľne ložené možno kupujúceho upozorniť na údaje uvedené v článkoch 15, 16 a 17 prostredníctvom vhodného upozornenia v mieste predaja. V takomto prípade sa údaje uvedené v článku 15 písm. a) a v článku 16 ods. 1 alebo prípadne v článku 17 ods. 1 písm. a) a b) poskytnú kupujúcemu aspoň na platobnom doklade alebo spolu s ním.

7.   V prípade krmív pre spoločenské zvieratá predávaných v baleniach s viacerými nádobami sa môžu údaje stanovené v článku 15 písm. b), c) f) a g) a v článku 17 ods. 1 písm. b), c), e) a f) uvádzať len na vonkajšom balení namiesto uvádzania na každej nádobe za predpokladu, že celková úhrnná hmotnosť balenia neprekročí 10 kg.

8.   Odchylne od ustanovení tohto nariadenia môžu členské štáty uplatňovať vnútroštátne ustanovenia o krmivách určených pre zvieratá chované na vedecké alebo experimentálne účely za podmienky, že na ich označení je takýto účel zreteľne uvedený. Členské štáty bezodkladne informujú o týchto ustanoveniach Komisiu.

Článok 22

Dobrovoľné označovanie

1.   Okrem požiadaviek na povinné označovanie môže označenie kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí zahŕňať aj údaje dobrovoľného označovania za predpokladu, že sú dodržané všeobecné zásady ustanovené týmto nariadením.

2.   Ďalšie podmienky dobrovoľného označovania môžu byť stanovené v kódexoch Spoločenstva uvedených v článku 25.

Článok 23

Balenie

1.   Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi sa môžu uvádzať na trh len v uzavretých obaloch alebo nádobách. Obaly alebo nádoby sú uzavreté takým spôsobom, že pri otvorení obalu alebo nádoby sa uzáver poškodí a nemôže sa opätovne použiť.

2.   Odchylne od odseku 1 sa môžu na trh uvádzať voľne ložené alebo v obaloch či nádobách nezabezpečených uzáverom tieto krmivá:

a)

kŕmne suroviny;

b)

kŕmne zmesi získané výlučne zmiešaním zŕn alebo celých plodov;

c)

dodávky medzi výrobcami kŕmnych zmesí;

d)

dodávky kŕmnych zmesí priamo od výrobcu používateľom krmív;

e)

dodávky od výrobcov kŕmnych zmesí do baliarní;

f)

množstvá kŕmnych zmesí neprevyšujúce 50 kg hmotnosti, ktoré sú určené pre konečného používateľa a ktoré sa odoberajú priamo z uzavretého obalu alebo uzavretej nádoby, a

g)

úpravy vo forme blokov alebo lizov.

KAPITOLA 5

KATALÓG KŔMNYCH SUROVÍN SPOLOČENSTVA A KÓDEXY OSVEDČENÝCH POSTUPOV SPOLOČENSTVA PRI OZNAČOVANÍ

Článok 24

Katalóg kŕmnych surovín Spoločenstva

1.   Vytvára sa katalóg kŕmnych surovín Spoločenstva (ďalej len „katalóg“) ako nástroj na zlepšenie označovania kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí. Tento katalóg uľahčuje výmenu informácií o vlastnostiach výrobkov a uvádza neúplný zoznam kŕmnych surovín. Pre každú kŕmnu surovinu v zozname sa uvedú aspoň tieto údaje:

a)

názov;

b)

identifikačné číslo;

c)

opis kŕmnej suroviny vrátane prípadných informácií o výrobnom procese;

d)

údaje, ktoré nahrádzajú povinnú deklaráciu na účely článku 16 ods. 1 písm. b), a

e)

slovník s definíciami rozličných uvedených procesov a technických výrazov.

2.   Prvá verzia katalógu Spoločenstva sa prijme v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 28 ods. 2 najneskôr do 21. marca 2010 a zaradia sa do nej položky uvedené v časti B prílohy k smernici 96/25/ES a v stĺpcoch 2 až 4 prílohy k smernici 82/471/EHS. Glosár tvorí bod IV v časti A prílohy k smernici 96/25/ES.

3.   Na zmeny a doplnenia katalógu sa uplatňuje postup stanovený v článku 26.

4.   Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté bezpečnostné požiadavky ustanovené v článku 4.

5.   Prevádzkovatelia krmivárskych podnikov používajú katalóg dobrovoľne. Názov kŕmnej suroviny uvedenej na zozname v katalógu sa môže použiť len za predpokladu, že sú dodržané všetky príslušné ustanovenia katalógu.

6.   Osoba, ktorá uvádza na trh po prvý raz takú kŕmnu surovinu, ktorá zatiaľ nie je uvedená v katalógu, musí okamžite oznámiť jej použitie zástupcom európskeho krmivárskeho priemyslu uvedeným v článku 26 ods. 1 Zástupcovia európskeho krmivárskeho priemyslu zverejnia register týchto oznámení na internete a tento register pravidelne aktualizujú.

Článok 25

Kódexy osvedčených postupov Spoločenstva pri označovaní

1.   Komisia podporí zostavenie dvoch kódexov osvedčených postupov Spoločenstva pri označovaní (ďalej len „kódexy“), jedného pre krmivá pre spoločenské zvieratá a jedného pre kŕmne zmesi pre zvieratá určené na výrobu potravín, ktorý môže zahŕňať časť týkajúcu sa kŕmnych zmesí pre kožušinové zvieratá.

2.   Kódexy sú zamerané na zlepšovanie primeranosti označovania. Obsahujú najmä ustanovenia o prezentácii údajov označovania ustanovených v článku 14, o dobrovoľnom označovaní ustanovenom v článku 22 a o použití tvrdení ustanovených v článku 13.

3.   Postup stanovený v článku 26 sa uplatňuje na zostavenie a na všetky zmeny a doplnenia kódexov.

4.   Prevádzkovatelia krmivárskych podnikov používajú kódexy dobrovoľne. Použitie ktoréhokoľvek z kódexov však môže byť uvedené na označení len za predpokladu, že sú dodržané všetky príslušné ustanovenia daného kódexu.

Článok 26

Zostavenie kódexov a zmeny katalógu Spoločenstva a kódexov Spoločenstva

1.   Návrh zmien katalógu Spoločenstva a návrhy kódexov, ako aj návrhy na ich zmeny vypracúvajú a menia a dopĺňajú všetci príslušní zástupcovia európskeho krmivárskeho sektora:

a)

po konzultácii s ostatnými zainteresovanými stranami, ako sú napr. používatelia krmív;

b)

v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov a prípadne aj s úradom;

c)

s ohľadom na príslušné skúsenosti získané zo stanovísk vydaných úradom a vedecký a technický vývoj.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, Komisia prijme opatrenia na účely tohto článku v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 28 ods. 2.

3.   Prijmú sa zmeny katalógu Spoločenstva, v ktorom sú uvedené maximálne hodnoty chemických nečistôt, ako je uvedené v bode 1 prílohy I, hodnoty botanickej čistoty podľa bodu 2 prílohy I, obsah vlhkosti podľa bodu 6 prílohy I alebo údaje nahrádzajúce povinnú deklaráciu podľa článku 16 ods. 1 písm. b). Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 28 ods. 4.

4.   Opatrenia podľa tohto článku sa prijmú, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)

boli vypracované v súlade s odsekom 1;

b)

ich obsah je uplatniteľný v celom Spoločenstve v odvetviach, ktorých sa týkajú, a

c)

sú vhodné na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.

5.   Katalóg sa uverejní v sérii L Úradného vestníka Európskej únie. Názov kódexov a odkazy na ne sa uverejnia v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

KAPITOLA 6

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 27

Vykonávacie opatrenia

1.   Komisia môže meniť a dopĺňať prílohy, aby ich prispôsobila vedeckému a technickému vývoju.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 28 ods. 4.

2.   Iné vykonávacie opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 28 ods. 3, pokiaľ nie je výslovne stanovené inak.

Článok 28

Výbor

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat ustanovený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

5.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

6.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4, článok 5a ods. 5 písm. b) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehoty ustanovené v rozhodnutí 1999/468/ES sú dva mesiace v prípade článku 5a ods. 3 písm. c), jeden mesiac v prípade článku 5a ods. 4 písm. b) a dva mesiace v prípade článku 5a ods. 4 písm. e).

Článok 29

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1831/2003

Článok 16 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

v príslušnom prípade schvaľovacie číslo pridelené prevádzke, ktorá vyrába alebo uvádza kŕmne doplnkové látky alebo premixy na trh podľa článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (28), prípadne podľa článku 5 smernice 95/69/ES;

b)

na koniec odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade premixov sa na zapracované kŕmne doplnkové látky neuplatňujú písmená b), d), e) a g).“

2.

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Navyše, okrem informácií uvedených v odseku 1, na obale alebo kontajneri kŕmnej doplnkovej látky, ktorá patrí do funkčnej skupiny uvedenej v prílohe III, alebo premixu obsahujúceho doplnkovú látku, ktorá patrí do funkčnej skupiny uvedenej v prílohe III, sa musia uviesť informácie podľa uvedenej prílohy, a to zreteľným, jasne čitateľným a nezmazateľným spôsobom.“

3.

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Ak ide o premixy, na ich označení sa zreteľne uvedie slovo ‚premix‘. Nosiče sa deklarujú v súlade s článkom 17 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní (29), ak ako nosiče boli používané kŕmne suroviny, a v prípadoch, v ktorých sa ako nosič použila voda, sa uvedie obsah vlhkosti premixu. Pre každý premix ako celok sa môže uviesť len jedna minimálna doba použiteľnosti; takáto minimálna doba použiteľnosti sa stanoví na základe minimálnej doby použiteľnosti každej jej zložky.

Článok 30

Zrušovacie ustanovenia

Článok 16 smernice 70/524/EHS a smernice 79/373/EHS, 80/511/EHS, 82/471/EHS, 83/228/ES, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie 2004/217/ES sa zrušujú s účinnosťou od 1. septembra 2010.

Odkazy na zrušené smernice a na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IX.

Článok 31

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby zabezpečili ich vykonávanie. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty oznámia znenie týchto ustanovení Komisii najneskôr do 1. septembra 2010 a bezodkladne jej oznámia všetky následné zmeny a doplnenia, ktoré majú na ne vplyv.

Článok 32

Prechodné opatrenia

1.   Odchylne od druhého pododseku článku 33 krmivo uvedené na trh alebo označené v súlade so smernicami 79/373/EHS, 82/471/EHS, 93/74/EHS a 96/25/ES pred 1. septembrom 2010 môže byť uvedené na trh alebo zostať na trhu až do vyčerpania zásob.

2.   Odchylne od článku 8 ods. 2 druhy krmív uvedené v tomto článku, ktoré už boli zákonne uvedené na trh pred 1. septembrom 2010, môžu byť uvedené na trh alebo zostať na trhu až do prijatia rozhodnutia o žiadosti o aktualizáciu zoznamu zamýšľaných použití, ako je uvedený v článku 10, za predpokladu, že takáto žiadosť bola podaná pred 1. septembrom 2010.

3.   Odchylne od bodu 1 prílohy I k tomuto nariadeniu sa kŕmne suroviny môžu uvádzať na trh a používať dovtedy, pokým nie je stanovený špecifický maximálny obsah chemických nečistôt, ktoré vznikajú v dôsledku výrobného procesu a použitia technologických pomocných látok, za predpokladu, že spĺňajú aspoň podmienky uvedené v bode 1 časti A, nadpise II prílohy k smernici 96/25/ES. Uplatňovanie tejto výnimky však skončí 1. septembra 2012.

4.   Môžu sa prijať opatrenia na uľahčenie prechodu k uplatňovaniu tohto nariadenia. Konkrétne sa môžu stanoviť podmienky, na základe ktorých sa môže krmivo označovať v súlade s týmto nariadením pred jeho uplatnením. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 28 ods. 4.

Článok 33

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. septembra 2010.

Články 31 a 32 sa však uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

E. ERLANDSSON


(1)  Ú. v. EÚ C 77, 31.3.2009, s. 84.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 5. februára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. júna 2009.

(3)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(5)  Ú. v. ES L 92, 7.4.1990, s. 42.

(6)  Ú. v. ES L 86, 6.4.1979, s. 30.

(7)  Ú. v. ES L 237, 22.9.1993, s. 23.

(8)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 35.

(9)  Ú. v. ES L 213, 21.7.1982, s. 8.

(10)  Ú. v. ES L 126, 13.5.1983, s. 23.

(11)  Ú. v. ES L 126, 21.5.1980, s. 14.

(12)  Ú. v. ES L 334, 31.12.1993, s. 17.

(13)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1.

(15)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(16)  Ú. v. EÚ L 67, 5.3.2004, s. 31.

(17)  Ú. v. EÚ L 62, 6.3.2008, s. 9.

(18)  Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 23.

(19)  Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45.

(20)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10.

(21)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(22)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

(23)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1.

(24)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(25)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.

(26)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(27)  Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 19.

(28)  Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1.“;

(29)  Ú. v. EÚ L 229, 1.9.2009, s. 1.“.


PRÍLOHA I

Technické ustanovenia o nečistotách, náhradkách mlieka, kŕmnych surovinách používaných ako viažuce alebo denaturačné látky, o obsahu popola a vlhkosti podľa článku 4

1.

V súlade s osvedčeným postupom uvedeným v článku 4 nariadenia (ES) č. 183/2005 kŕmne suroviny majú byť bez chemických nečistôt, ktoré vznikajú v dôsledku výrobného procesu a z použitia technologických pomocných látok, pokiaľ v katalógu uvedenom v článku 24 nie je stanovený ich špecifický maximálny obsah.

2.

Botanická čistota kŕmnych surovín nesmie byť nižšia ako 95 %, pokiaľ v katalógu uvedenom v článku 24 nie je stanovená iná hodnota. Botanické nečistoty zahŕňajú nečistoty z rastlinných surovín bez nepriaznivých účinkov na zvieratá, napríklad slama a semená iných pestovaných druhov alebo burín. V prípade takých botanických nečistôt, ako sú zvyšky iných semien olejnín alebo olejnatých plodov pochádzajúce z predchádzajúceho výrobného procesu, nesmie ich obsah prevýšiť 0,5 % za každý druh semien olejnín alebo olejnatých plodov.

3.

Obsah železa v náhradkách mlieka pre teľatá s hmotnosťou 70 kg alebo menej je aspoň 30 miligramov na kilogram kompletného krmiva pri 12-percentnej vlhkosti.

4.

Ak sa kŕmne suroviny používajú na denaturovanie alebo na zvýšenie priľnavosti iných kŕmnych surovín, výrobok sa môže ešte stále považovať za kŕmnu surovinu. Na označení sa uvedie názov, druh a množstvo kŕmnej suroviny použitej ako viažucej látky alebo na denaturovanie. Ak sa kŕmna surovina používa v inej kŕmnej surovine ako viažuca látka, jej percentuálny podiel nesmie byť vyšší ako 3 % celkovej hmotnosti.

5.

Obsah popola nerozpustného v kyseline chlorovodíkovej nesmie byť vyšší ako 2,2 % sušiny. Hodnota 2,2 % však môže byť presiahnutá v prípade:

kŕmnych surovín,

kŕmnych zmesí obsahujúcich schválené viažuce látky minerálneho pôvodu,

minerálnych krmív,

kŕmnych zmesí obsahujúcich viac ako 50 % vedľajších produktov z ryže alebo cukrovej repy,

kŕmnych zmesí určených pre chovy rýb s obsahom rybej múčky vyšším ako 15 %,

predpokladu, že sa obsah uvedie na etikete.

6.

Za predpokladu, že v prílohe V ani v katalógu uvedenom v článku 24 nie je stanovená žiadna iná hodnota, obsah vlhkosti v krmive sa musí uvádzať, ak prevyšuje:

5 % v prípade minerálnych krmív neobsahujúcich organické látky,

7 % v prípade náhradky mlieka a iných kŕmnych zmesí s obsahom mliečneho produktu vyšším ako 40 %,

10 % v prípade minerálnych krmív obsahujúcich organické látky,

14 % v prípade iných krmív.


PRÍLOHA II

Všeobecné ustanovenia o označovaní uvedené v článku 11 ods. 4

1.

Pokiaľ nie je stanovené inak, vzťahujú sa obsahy alebo hodnoty, ktoré sa uvádzajú alebo sa majú uvádzať, na hmotnosť krmiva.

2.

V číselnom formáte dátumov sa dodržiava poradie deň, mesiac a rok, pričom formát sa uvedie na označení prostredníctvom tejto skratky: „DD/MM/RR“.

3.

Synonymné výrazy v niektorých jazykoch:

a)

v češtine sa označenie „krmiva“ môže v prípade potreby nahradiť výrazom „produkty ke krmení“; v nemčine sa označenie „Einzelfuttermittel“ môže nahradiť výrazom „Futtermittel-Ausgangserzeugnis“; v gréčtine sa „πρώτη ύλη ζωοτροφών“ môže nahradiť výrazom „απλή ζωοτροφή“ a v taliančine sa „materia prima per mangimi“ môže nahradiť výrazom „mangime semplice“;

b)

pri označovaní krmív pre spoločenské zvieratá sú povolené tieto výrazy: v bulharčine „храна“; v španielčine „alimento“; v češtine sa označenie „kompletní krmná směs“ môže nahradiť výrazom „kompletní krmivo“ a označenie „doplňková krmná směs“ sa môže nahradiť výrazom „doplňkové krmivo“; v angličtine „pet food“; v taliančine „alimento“; v maďarčine „állateledel“; v holandčine „samengesteld voeder“; v poľštine „karma“; v slovinčine „hrana za hišne živali“; vo fínčine „lemmikkieläinten ruoka“.

4.

V návode na správne používanie doplnkových krmív a kŕmnych surovín obsahujúcich doplnkové látky v množstve prevyšujúcom maximálny obsah stanovený pre kompletné krmivá sa ich maximálne množstvo uvádza:

v gramoch alebo kilogramoch alebo v objemových jednotkách doplnkových krmív a kŕmnych surovín na zviera a deň, alebo

ako percentuálny podiel dennej kŕmnej dávky, alebo

na jeden kilogram kompletného krmiva alebo ako percentuálny podiel kompletného krmiva,

aby sa zabezpečilo splnenie príslušných podmienok týkajúcich sa maximálneho obsahu kŕmnych doplnkových látok v denných dávkach.

5.

Bez toho, aby boli dotknuté analytické metódy, v prípade krmív pre spoločenské zvieratá sa môže výraz „dusíkaté látky“ nahradiť výrazom „bielkoviny“, výraz „oleje a tuky“ sa môže nahradiť výrazom „obsah tuku“ a výraz „popol“ sa môže nahradiť výrazom „zvyšok spopolnenia“ alebo „anorganická látka“.


PRÍLOHA III

Zoznam surovín, ktorých uvádzanie na trh alebo používanie na výživu zvierat sú obmedzené alebo zakázané podľa článku 6

 

Kapitola 1: Zakázané suroviny

1.

Výkaly, moč a obsah tráviacej sústavy pochádzajúci z jej vyprázdňovania alebo odstraňovania bez ohľadu na spôsob úpravy alebo ich kombinovania.

2.

Koža zvierat upravená činidlom vrátane odpadu.

3.

Semená a iné rastlinné množiteľské materiály, ktoré po zbere prešli presne stanovenou úpravou prípravkami na ochranu rastlín na účely ich plánovaného použitia (množenie) a všetky z nich odvodené vedľajšie výrobky.

4.

Drevo vrátane pilín alebo iných materiálov pochádzajúcich z dreva, ktoré sa upravilo prostriedkami na ochranu dreva v zmysle definície v prílohe V k smernici 98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1).

5.

Všetok odpad získaný z rôznych fáz procesu úpravy mestských a priemyslových odpadových vôd a odpadových vôd z domácností podľa vymedzenia v článku 2 smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení mestských odpadových vôd (2) bez ohľadu na akékoľvek ďalšie spracovanie tohto odpadu a taktiež bez ohľadu na pôvod odpadových vôd.

6.

Tuhý komunálny odpad, ako je odpad z domácností.

7.

Obaly a časti obalov pochádzajúce z poľnohospodárskych a potravinárskych produktov.

 

Kapitola 2: Suroviny podliehajúce obmedzeniu


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40.


PRÍLOHA IV

Povolené tolerancie pri označovaní zloženia kŕmnych surovín alebo kŕmnych zmesí uvedené v článku 11 ods. 5

1.

Tolerancie stanovené v tejto prílohe obsahujú technické a analytické odchýlky. Keď sa na úrovni Spoločenstva stanovia analytické tolerancie vzťahujúce sa na neistoty merania a procedurálne odchýlky, hodnoty uvedené v odseku 2 sa zodpovedajúcim spôsobom upravia tak, aby sa vzťahovali len na technické tolerancie.

2.

Ak sa zistí, že sa zloženie kŕmnej suroviny alebo kŕmnej zmesi líši od zloženia uvedeného na označení tak, že to znižuje hodnotu kŕmnej suroviny alebo kŕmnej zmesi, povolené sú tieto tolerancie:

a)

pre dusíkaté látky, cukor, škrob a inulín:

3 jednotky pre uvádzané obsahy 30 % alebo vyššie,

10 % z uvádzaného obsahu pre uvádzané obsahy nižšie ako 30 %, ale nie nižšie ako 10 %,

1 jednotka pre uvádzané obsahy nižšie ako 10 %;

b)

pre vlákninu, olej a tuky:

2,2 jednotky pre uvádzané obsahy 15 % alebo vyššie,

15 % z uvádzaného obsahu pre uvádzané obsahy nižšie ako 15 %, ale nie nižšie ako 5 %,

0,8 jednotky pre uvádzané obsahy nižšie ako 5 %;

c)

pre vlhkosť, popol, popol nerozpustný v kyseline chlorovodíkovej a chloridy vyjadrené ako NaCl, pre celkový fosfor, sodík, uhličitan vápenatý, vápnik, horčík, index kyslosti a látky nerozpustné v petroléteri:

1,5 jednotky pre uvádzané obsahy 15 % alebo vyššie, prípadne 1,5 jednotky pre uvádzané hodnoty 15 alebo vyššie,

10 % z uvádzaného obsahu pre uvádzané obsahy nižšie ako 15 %, ale nie nižšie ako 2 %, prípadne 10 % z uvádzanej hodnoty pre uvádzané hodnoty nižšie ako 15 ale nie nižšie ako 2,

0,2 jednotky pre uvádzané obsahy nižšie ako 2 %, prípadne 0,2 jednotky pre uvádzané hodnoty nižšie ako 2;

d)

pre energetickú hodnotu 5 % a pre bielkovinovú hodnotu 10 %;

e)

pre kŕmne doplnkové látky (1):

10 %, ak je uvádzaný obsah 1 000 jednotiek alebo viac,

100 jednotiek pre uvádzaný obsah nižší ako 1 000 jednotiek, ale nie nižší ako 500 jednotiek,

20 % uvádzaného obsahu pre uvádzaný obsah nižší ako 500 jednotiek, ale nie nižší ako 1 jednotka,

0,2 jednotky pre uvádzaný obsah nižší ako 1 jednotka, ale nie nižší ako 0,5 jednotky,

40 % uvádzaného obsahu pre uvádzaný obsah nižší ako 0,5 jednotky.

Tieto tolerancie sa uplatňujú aj na maximálny obsah kŕmnych doplnkových látok v kŕmnych zmesiach.

3.

Pokiaľ ustanovená maximálna hodnota pre jednotlivé kŕmne doplnkové látky nie je presiahnutá, odchýlka od uvádzaného obsahu môže byť až trojnásobkom príslušnej tolerancie stanovenej v odseku 2.

4.

Pre kŕmne doplnkové látky, ktoré patria do skupiny mikroorganizmov, zodpovedá prijateľná horná hranica ustanovenej maximálnej hodnote.


(1)  Jedna jednotka v tomto odseku znamená 1 mg, 1 000 m.j., 1 × 109 CFU alebo 100 jednotiek enzýmovej aktivity príslušnej kŕmnej doplnkovej látky.


PRÍLOHA V

Povinná deklarácia pre kŕmne suroviny uvedené v článku 16 ods. 1 písm. b)

 

Kŕmna surovina pozostávajúca z

Povinná deklarácia

1.

Úsušky a objemové krmivá

Dusíkaté látky, ak > 10 %

Vláknina

2.

Zrná obilnín

 

3.

Výrobky a vedľajšie výrobky zo zŕn obilnín

Škrob, ak > 20 %

Dusíkaté látky, ak > 10 %

Oleje a tuky, ak > 5 %

Vláknina

4.

Semená olejnín, olejnaté plody

 

5.

Výrobky a vedľajšie výrobky zo semien olejnín, olejnatých plodov

Dusíkaté látky, ak > 10 %

Oleje a tuky, ak > 5 %

Vláknina

6.

Semená strukovín

 

7.

Výrobky a vedľajšie výrobky zo semien strukovín

Dusíkaté látky, ak > 10 %

Vláknina

8.

Hľuzy, korene

 

9.

Výrobky a vedľajšie výrobky z hľúz a koreňov

Škrob

Vláknina

Popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

10.

Výrobky a vedľajšie výrobky z priemyselného spracovania cukrovej repy

Vláknina, ak > 15 %

Celkový cukor vypočítaný ako sacharóza

Popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

11.

Výrobky a vedľajšie výrobky z priemyselného spracovania cukrovej trstiny

Vláknina, ak > 15 %

Celkový cukor vypočítaný ako sacharóza

12.

Iné semená a plody, výrobky a vedľajšie výrobky z nich okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch 2 až 7

Dusíkaté látky

Vláknina

Oleje a tuky, ak > 10 %

13.

Iné rastliny, výrobky a vedľajšie výrobky z nich okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch 8 až 11

Dusíkaté látky, ak > 10 %

Vláknina

14.

Mliečne výrobky a vedľajšie výrobky

Dusíkaté látky

Vlhkosť, ak > 5 %

Laktóza, ak > 10 %

15.

Výrobky a vedľajšie výrobky zo suchozemských živočíchov

Dusíkaté látky, ak > 10 %

Oleje a tuky, ak > 5 %

Vlhkosť, ak > 8 %

16.

Ryby, iné morské živočíchy, výrobky a vedľajšie výrobky z nich

Dusíkaté látky, ak > 10 %

Oleje a tuky, ak > 5 %

Vlhkosť, ak > 8 %

17.

Minerálne látky

Vápnik

Sodík

Fosfor

Iné relevantné minerálne látky

18.

Rôzne

Dusíkaté látky, ak > 10 %

Vláknina

Oleje a tuky, ak > 10 %

Škrob, ak > 30 %

Celkový cukor ako sacharóza, ak > 10 %

Popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny


PRÍLOHA VI

Údaje na označení kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí pre zvieratá určené na výrobu potravín

Kapitola I:   Označovanie kŕmnych doplnkových látok uvedených v článku 15 písm. f) a článku 22 ods. 1

1.

Tieto doplnkové látky sa uvádzajú spolu so svojím konkrétnym názvom vymedzeným v príslušnom právnom predpise, ktorým sa povoľuje daná kŕmna doplnková látka, pridaným množstvom, identifikačným číslom a názvom príslušnej funkčnej skupiny stanovenej v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1831/2003 alebo kategórie uvedenej v článku 6 ods. 1 uvedeného nariadenia:

a)

doplnkové látky, u ktorých je pre akýkoľvek cieľový druh stanovený maximálny obsah;

b)

doplnkové látky patriace do kategórií „zootechnické doplnkové látky“ a „kokcidiostatiká a histomonostatiká“;

c)

doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny „močovina a jej deriváty“ kategórie „výživné doplnkové látky“ podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1831/2003.

2.

Názov uvedený v príslušnom právnom akte, ktorým sa povoľuje daná kŕmna doplnková látka, a pridané množstvo kŕmnej doplnkovej látky sa uvedie vtedy, ak je prítomnosť tejto látky slovne, obrazom alebo graficky zdôraznená na označení.

3.

Osoba zodpovedná za označovanie poskytne kupujúcemu na jeho žiadosť názvy, identifikačné číslo a funkčnú skupinu kŕmnych doplnkových látok, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.

4.

Kŕmne doplnkové látky, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, sa môžu dobrovoľne uvádzať v podobe uvedenej v odseku 1 alebo čiastočne.

5.

Ak sa senzorická alebo výživná doplnková látka podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1831/2003 označí dobrovoľne, uvedie sa jej pridané množstvo.

6.

Ak doplnková látka patrí do viacerých funkčných skupín, uvedie sa funkčná skupina alebo kategória, ktorá v prípade daného krmiva zodpovedá jej hlavnej funkcii.

Kapitola II:   Označovanie analytických zložiek uvedených v článku 17 ods. 1 písm. f) a článku 22 ods. 1

1.

Analytické zložky kŕmnych zmesí pre zvieratá určené na výrobu potravín sa označujú takto:

Krmivo

Analytické zložky a obsahy

Cieľové druhy

Kompletné krmivá

Dusíkaté látky

Všetky druhy

Vláknina

Všetky druhy

Oleje a tuky

Všetky druhy

Popol

Všetky druhy

Lyzín

Ošípané a hydina

Metionín

Ošípané a hydina

Vápnik

Všetky druhy

Sodík

Všetky druhy

Fosfor

Všetky druhy

Doplnkové krmivá – minerálne

Lyzín

Ošípané a hydina

Metionín

Ošípané a hydina

Vápnik

Všetky druhy

Sodík

Všetky druhy

Fosfor

Všetky druhy

Horčík

Prežúvavce

Doplnkové krmivá – iné

Dusíkaté látky

Všetky druhy

Vláknina

Všetky druhy

Oleje a tuky

Všetky druhy

Popol

Všetky druhy

Lyzín

Ošípané a hydina

Metionín

Ošípané a hydina

Vápnik ≥ 5 %

Všetky druhy

Sodík

Všetky druhy

Fosfor ≥ 2 %

Všetky druhy

Horčík ≥ 0,5 %

Prežúvavce

2.

Ak sú aminokyseliny, vitamíny a/alebo mikroprvky uvedené v časti analytické zložky, uvedie sa ich celkové množstvo.

3.

Ak sa uvádza energetická hodnota a bielkovinová hodnota, toto označenie sa musí uvádzať podľa metódy ES, ak existuje, alebo podľa príslušnej úradnej vnútroštátnej metódy v členskom štáte, kde sa krmivo uvádza na trh, ak existuje.


PRÍLOHA VII

Údaje na označení kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín

Kapitola I:   Označovanie kŕmnych doplnkových látok uvedených v článku 15 písm. f) a článku 22 ods. 1

1.

Tieto doplnkové látky sa uvádzajú spolu so svojím konkrétnym názvom vymedzeným v príslušnom právnom predpise, ktorým sa povoľuje daná kŕmna doplnková látka, a/alebo svojím identifikačným číslom, pridaným množstvom a názvom funkčnej skupiny stanovenej v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1831/2003 alebo kategórie uvedenej v článku 6 ods. 1 uvedeného nariadenia:

a)

doplnkové látky, u ktorých je pre akýkoľvek cieľový druh stanovený maximálny obsah;

b)

doplnkové látky patriace do kategórií „zootechnické doplnkové látky“ a „kokcidiostatiká a histomonostatiká“;

c)

doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny „močovina a jej deriváty“ kategórie „výživné doplnkové látky“ podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1831/2003.

2.

Odchylne od odseku 1 sa pre doplnkové látky, ktoré patria do funkčných skupín „konzervačné látky“, „antioxidanty“ a „farbivá“ podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1831/2003, nutne uvádza len príslušná funkčná skupina.

V takomto prípade poskytne osoba zodpovedná za označovanie kupujúcemu na jeho žiadosť informácie podľa odseku 1.

3.

Názov uvedený v príslušnom právnom predpise, ktorým sa povoľuje daná kŕmna doplnková látka, a pridané množstvo kŕmnej doplnkovej látky sa uvedie vtedy, ak je prítomnosť tejto látky slovne, obrazom alebo graficky zdôraznená na označení.

4.

Osoba zodpovedná za označovanie poskytne kupujúcemu na jeho žiadosť názvy, identifikačné číslo a funkčnú skupinu kŕmnych doplnkových látok, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.

5.

Kŕmne doplnkové látky, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, sa môžu dobrovoľne uvádzať v podobe uvedenej v odseku 1 alebo čiastočne.

6.

Ak sa senzorická alebo výživná doplnková látka podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1831/2003 označí dobrovoľne, uvedie sa jej pridané množstvo.

7.

Ak doplnková látka patrí do viacerých funkčných skupín, uvedie sa funkčná skupina alebo kategória, ktorá v prípade daného krmiva zodpovedá jej hlavnej funkcii.

8.

Osoba zodpovedná za označovanie sprístupní príslušným orgánom všetky informácie týkajúce sa zloženia alebo uvádzaných vlastností krmív, ktoré takáto osoba uvádza na trh, čím umožní overenie presnosti informácií uvedených na označení vrátane úplnej informácie o všetkých použitých doplnkových látkach.

Kapitola II:   Označovanie analytických zložiek uvedených v článku 17 ods. 1 písm. f) a článku 22 ods. 1

1.

Analytické zložky kŕmnych zmesí pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín, sa označujú takto:

Krmivo

Analytické zložky

Cieľové druhy

Kompletné krmivá

Dusíkaté látky

Mačky, psy a kožušinové zvieratá

Vláknina

Mačky, psy a kožušinové zvieratá

Oleje a tuky

Mačky, psy a kožušinové zvieratá

Popol

Mačky, psy a kožušinové zvieratá

Doplnkové krmivá – minerálne

Vápnik

Všetky druhy

Sodík

Všetky druhy

Fosfor

Všetky druhy

Doplnkové krmivá – iné

Dusíkaté látky

Mačky, psy a kožušinové zvieratá

Vláknina

Mačky, psy a kožušinové zvieratá

Oleje a tuky

Mačky, psy a kožušinové zvieratá

Popol

Mačky, psy a kožušinové zvieratá

2.

Ak sú aminokyseliny, vitamíny a/alebo mikroprvky uvedené v časti analytické zložky, uvedú sa spolu s ich celkovým množstvom.

3.

Ak sa uvádza energetická hodnota a/alebo bielkovinová hodnota, toto označenie sa musí uvádzať podľa metódy ES, ak existuje, alebo podľa príslušnej úradnej vnútroštátnej metódy v členskom štáte, kde sa krmivo uvádza na trh, ak existuje.


PRÍLOHA VIII

Osobitné ustanovenia pre označovanie krmív, ktoré nespĺňajú bezpečnostné a obchodné požiadavky podľa práva Spoločenstva, uvedené v článku 20 ods. 1

1.

Kontaminované krmivá sa označia ako „krmivo s nadmerným množstvom … (označenie nežiaducich látok v súlade s prílohou I k smernici 2002/32/ES), ktoré sa môže používať ako krmivo len po detoxikácii v schválenej prevádzke“. Schválenie týchto prevádzok musí byť v súlade s článkom 10 ods. 2 alebo 3 nariadenia (ES) č. 183/2005.

2.

V prípade, ak sa plánuje zníženie alebo odstránenie kontaminácie prečistením, označenie kontaminovaných krmív obsahuje tento dodatok: „krmivo s nadmerným množstvom … (označenie nežiaducich látok v súlade s prílohou I k smernici 2002/32/ES), ktoré sa môže používať ako krmivo len po primeranom prečistení“.


PRÍLOHA IX

TABUĽKA ZHODY

Smernica 79/373/EHS

Smernica 96/25/ES

Ostatné akty: smernice 80/511/EHS (1), 82/471/EHS (2), 93/74/EHS (3), 93/113 ES (4) alebo rozhodnutie 2004/217/ES (5)

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 1

(2), (4): článok 1

(3): článok 4

článok 2

článok 2

článok 2

(2), (3): článok 2

článok 3

článok 4 ods. 1

článok 3

článok 3

(3): článok 1 ods. 2

článok 4 ods. 2

 

článok 4

 

článok 4 ods. 3

článok 5 ods. 1

článok 12

 

(3): článok 10 ods. 2

článok 5 ods. 2

článok 10a ods. 3

článok 11 písm. b)

(2): článok 8

článok 6

článok 7

článok 8

 

 

(3): článok 3

článok 9

 

 

(3): článok 6

článok 10

článok 5e

 

 

článok 11 ods. 1

článok 5 ods. 2

článok 5 ods. 1

(2): článok 5 ods. 2

článok 11 ods. 2

článok 11 ods. 3

článok 5 ods. 6

článok 4 a článok 6 ods. 4

 

článok 11 ods. 4

článok 6

článok 4

 

článok 11 ods. 5

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 1

 

článok 12

článok 5e

článok 5 ods. 2

(3): článok 5 ods. 6

článok 13

článok 5 ods. 1, článok 11

článok 5 ods. 1, článok 9

 

článok 14

článok 5 ods. 1 a článok 5 ods. 5 písm. c)

článok 5 ods. 1

(4): článok 7 ods. 1 bod E a smernica 70/524/EHS: článok 16

článok 15

 

článok 5 ods. 1 písm. c), d) a článok 7

 

článok 16

článok 5 ods. 1 a články 5c a 5d

 

 

článok 17 ods. 1

článok 17 ods. 2

článok 5c ods. 3

 

 

článok 17 ods. 3

 

 

(3): článok 5 ods. 1, 4 a 7 a článok 6 písm. a)

článok 18

článok 19

 

článok 8

 

článok 20

 

článok 6 ods. 1 písm. a)

 

článok 21 ods. 1

článok 5 ods. 5 písm. d)

 

 

článok 21 ods. 2

 

článok 6 ods. 3 písm. a)

 

článok 21 ods. 3

článok 5 ods. 5 písm. b)

 

 

článok 21 ods. 4

článok 5 ods. 5 písm. a)

 

 

článok 21 ods. 5

článok 5 ods. 2

článok 5 ods. 3, článok 6 ods. 1 písm. b)

 

článok 21 ods. 6

článok 21 ods. 7

článok 14 písm. c)

 

 

článok 21 ods. 8

článok 5 ods. 3, článok 5c ods. 4 a článok 5e

článok 5 ods. 2

 

článok 22

článok 4 ods. 1

 

(1): článok 1

článok 23

článok 24

článok 25

článok 26

článok 10

článok 11

 

článok 27

článok 13

článok 13

(2): článok 13 a 14

(3): článok 9

článok 28

článok 29

článok 30

článok 31

článok 32

článok 33

príloha časť A body 2, 3, 4

príloha časť A body II, VI

 

príloha I

príloha časť A bod 1 a

článok 5 ods. 6

článok 6 ods. 4

 

príloha II

 

 

(5): príloha

príloha III

príloha časť A body 5, 6

príloha časť A bod VII

 

príloha IV

 

príloha časť C

 

príloha V

príloha časť B

 

 

príloha VI

príloha časť B

 

 

príloha VII


Korigendá

1.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 229/29


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005

( Úradný vestník Európskej únie L 211 zo 14. augusta 2009 )

Na strane 49 v článku 32 druhom odseku:

namiesto:

„Uplatňuje sa od 3. septembra 2009.“

má byť:

„Uplatňuje sa od 3. marca 2011.“