ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.219.slo

Úradný vestník

Európskej únie

L 219

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
22. augusta 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 748/2009 z 5. augusta 2009 o zozname prevádzkovateľov lietadiel, ktorí vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici 2003/87/ES k 1. januáru 2006 alebo po tomto dátume, v ktorom sa každému prevádzkovateľovi lietadiel určuje riadiaci členský štát ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

22.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 219/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 748/2009

z 5. augusta 2009

o zozname prevádzkovateľov lietadiel, ktorí vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici 2003/87/ES k 1. januáru 2006 alebo po tomto dátume, v ktorom sa každému prevádzkovateľovi lietadiel určuje riadiaci členský štát

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 18a ods. 3 písm. a),

keďže:

(1)

V smernici 2003/87/ES, zmenenej a doplnenej smernicou 2008/101/ES (2), sa nachádzajú činnosti leteckej dopravy v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (ďalej len „systém Spoločenstva“).

(2)

V záujme zníženia administratívneho zaťaženia prevádzkovateľov lietadiel sa v smernici 2003/87/ES ustanovuje, že za každého prevádzkovateľa lietadiel by mal zodpovedať jeden členský štát. V článku 18a ods. 1 a ods. 2 smernice 2003/87/ES sa nachádzajú ustanovenia, ktorými sa riadi prideľovanie každého prevádzkovateľa lietadiel jeho riadiacemu členskému štátu. Zoznamom prevádzkovateľov lietadiel a ich riadiacich členských štátov (ďalej len „zoznam“) by sa malo zabezpečiť, aby každý prevádzkovateľ vedel, ktorý členský štát bude jeho riadiacim štátom, a aby členským štátom bolo jasné, ktorých prevádzkovateľov budú regulovať.

(3)

Komisia pri zostavovaní zoznamu zohľadnila pripomienky, ktoré dostala po uverejnení predbežného zoznamu prevádzkovateľov lietadiel a ich riadiacich členských štátov 11. februára 2009. Zoznam vychádza z údajov poskytnutých organizáciou Eurocontrol na základe záznamov letových plánov (3).

(4)

Požiadavky smernice 2003/87/ES sa vzťahujú na prevádzkovateľov lietadiel podľa písmena o) článku 3 uvedenej smernice. Zapojenie do systému Spoločenstva súvisí s iba s výkonom činnosti leteckej dopravy a nezávisí od uvedenia v zozname. Na prevádzkovateľov lietadiel, ktorí vykonávajú činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe I k smernici 2003/87/ES, sa preto vzťahuje systém Spoločenstva bez ohľadu na to, či sú v čase výkonu činnosti uvedení na zozname alebo nie. Podobne aj prevádzkovatelia lietadiel, ktorí prestanú vykonávať činnosti leteckej dopravy, sú vylúčení zo systému Spoločenstva, keď prestanú vykonávať činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe I k smernici 2003/87/ES, a nie v čase, keď sa odstránia zo zoznamu.

(5)

Zoznam zahŕňa všetkých prevádzkovateľov lietadiel, ktorí 1. januára 2006 alebo po tomto dátume, a do 31. decembra 2008, uskutočnili relevantnú činnosť leteckej dopravy. Prevádzkovatelia lietadiel, ktorí navždy alebo dočasne prestali vykonávať svoje činnosti leteckej dopravy, sa môžu objaviť na tomto zozname. Nezohľadňuje sa, či prevádzkovatelia lietadiel sú na zozname Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí z bezpečnostných dôvodov podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (4). Na toto nariadenie by sa preto nemali vzťahovať rozhodnutia Komisie alebo členských štátov v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

(6)

Každému prevádzkovateľovu lietadiel by sa mal v zozname prideliť jedinečný kód. Tento kód by mal umožniť identifikovať účastníkov v systéme Spoločenstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe k tomuto nariadeniu sa ustanovuje zoznam prevádzkovateľov lietadiel, ktorí od 1. januára 2006 vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici 2003/87/ES, v ktorom sa každému prevádzkovateľovi lietadiel uvedenému v článku 18a ods. 3 písm. a) smernice 2003/87/ES určuje riadiaci členský štát

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. augusta 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ C 36, 13.2.2009, s. 11. Podrobnosti o metóde použitej pri zostavovaní predbežného zoznamu sú uverejnené na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm

(4)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.


PRÍLOHA

Zoznam prevádzkovateľov lietadiel, ktorí vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici 2003/87/ES k 1. januáru 2006 alebo po tomto dátume, v ktorom sa každému prevádzkovateľovi lietadiel určuje riadiaci členský štát

BELGICKO

Kód

Prevádzkovateľ lietadla

Štát prevádzkovateľa

123

ABELAG

BELGICKO

29230

AFRICA WEST CARGO

TOGO

34572

AIRSPEED IRELAND

ÍRSKO

23987

ALROSA-AVIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

30020

AVIASTAR-TU CO.

RUSKÁ FEDERÁCIA

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGICKO

25996

CAIRO AVIATION

EGYPT

4369

CAL CARGO AIRLINES

IZRAEL

32305

CAPITAL ACFT GROUP

BELGICKO

31088

CARD AERONAUTICS

SPOJENÉ ŠTÁTY

29568

CENTURION AIR CARGO

SPOJENÉ ŠTÁTY

30434

CLEOPATRA GROUP

EGYPT

32909

CRESAIR INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

985

EAT

BELGICKO

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPT

32212

EXECUTIVE JET SVC

BELGICKO

31497

EXELLAIR

LUXEMBURSKO

32486

FAYARD ENTERPRISES

SPOJENÉ ŠTÁTY

13457

FLYING PARTNERS

BELGICKO

34194

FORREST GEORGE

KONGO

24578

GAFI GENERAL AVIAT

ŠVAJČIARSKO

24057

GEMINI AIR CARGO

SPOJENÉ ŠTÁTY

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LUXEMBURSKO

29980

HAINAN AIRLINES (2)

ČÍNA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

28523

INTER EKSPRES HAVA

TURECKO

27232

INTERNET JET

HOLANDSKO

28582

INTER-WETALL

ŠVAJČIARSKO

9542

INTL PAPER CY

SPOJENÉ ŠTÁTY

27709

KALITTA AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

28087

LAS VEGAS CHARTER

SPOJENÉ ŠTÁTY

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZÍLIA

31737

MATRACO

BELGICKO

1084

MIL BELGIUM

BELGICKO

1106

MIL ITALY

TALIANSKO

24285

MIL KAZAKHSTAN

KAZACHSTAN

2087

MIL PAF PAKISTAN

PAKISTAN

1120

MIL TURKEY

TURECKO

33689

MIRAS AIR

KAZACHSTAN

31565

MONTE CARLO AVTN

BELGICKO

25228

MURRAY AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

31207

N604FJ LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

26688

NEWELL RUBBERMAID

SPOJENÉ ŠTÁTY

31660

RIPPLEWOOD AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

10864

S CAMEROON

KAMERUN

2344

SAUDIA

SAUDSKÁ ARÁBIA

27769

SEA-AIR

BELGICKO

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPUR

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

5682

SKY SERVICE

BELGICKO

26784

SOUTHERN AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

27977

TECHNOMAG

ŠVAJČIARSKO

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGICKO

27011

TNT AIRWAYS

BELGICKO

29150

TOYOTA MOTOR EUROPE

BELGICKO

30011

TUI AIRLINES – JAF

BELGICKO

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

SPOJENÉ ŠTÁTY

20065

V L M

BELGICKO

13603

VF CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY


BULHARSKO

Kód

Prevádzkovateľ lietadla

Štát prevádzkovateľa

33329

AERO POWER LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZACHSTAN

23962

AIR BAN

BULHARSKO

31414

AIR LAZUR

BULHARSKO

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULHARSKO

33225

AIR VICTORY

GRUZÍNSKO

34357

AIR WEST GEORGIA

GRUZÍNSKO

33785

ALEXANDROV AIR LTD

BULHARSKO

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDÁNSKO

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPÍNY

21448

ATLANT SOYUZ

RUSKÁ FEDERÁCIA

30991

AVB-2004 LTD

BULHARSKO

33459

BAHRAIN AIR

BAHRAJN

28445

BH AIR

BULHARSKO

29056

BULGARIA AIR

BULHARSKO

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULHARSKO

26313

BULGARIAN MIN. TRANSP

BULHARSKO

34245

BUSINESS AIR BULGARI

BULHARSKO

25981

CARGO AIR LTD.

BULHARSKO

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZACHSTAN

10165

HEMUS AIR

BULHARSKO

32009

INTER AIR SOFIA

BULHARSKO

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RUSKÁ FEDERÁCIA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRÁN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDÁNSKO

27345

KHORIV AVIA

UKRAJINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZACHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RUSKÁ FEDERÁCIA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAJINA

32126

MIL ARMENIA

ARMÉNSKO

30622

PMT AIR

KAMBODŽA

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAJINA

29085

RUBYSTAR

BIELORUSKO

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZACHSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

34818

SERTUR AVIATION

TURECKO

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZACHSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KAZACHSTAN

32347

TABAN AIR

IRÁN

31648

VIP-AVIA

GRUZÍNSKO


ČESKÁ REPUBLIKA

Kód

Prevádzkovateľ lietadla

Štát prevádzkovateľa

30560

ABS JETS INC.

ČESKÁ REPUBLIKA

7824

ACL SLOVACKY

ČESKÁ REPUBLIKA

16895

AERO VODOCHODY

ČESKÁ REPUBLIKA

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ČESKÁ REPUBLIKA

30203

ATMA AIRLINES

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

34057

AVTN SPECIALTIES INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ČESKÁ REPUBLIKA

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CYPRUS

25783

CONSTANTA UKRAINE

UKRAJINA

859

CZECH AIRLINES

ČESKÁ REPUBLIKA

33327

EARTH ONE LIMITED

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LÍBYA

31651

GROSSMANN JET LK

ČESKÁ REPUBLIKA

32231

ILIN AIRCOMPANY

RUSKÁ FEDERÁCIA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CYPRUS

30825

LETS FLY SRO

ČESKÁ REPUBLIKA

33482

MAXIMUS AIR CARGO

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

SPOJENÉ ŠTÁTY

3597

MIL CZECH REPUBLIC

ČESKÁ REPUBLIKA

30743

NORSE AIR CHARTER

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

29976

NOVA CHEMICALS

SPOJENÉ ŠTÁTY

27912

PREMIER JETS

SPOJENÉ ŠTÁTY

2276

ROCKWELL AUTOMATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVENSKO

32157

SKYDIVE LK

ČESKÁ REPUBLIKA

27292

SKYGEORGIA

GRUZÍNSKO

31351

TRAST AERO

RUSKÁ FEDERÁCIA

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

ČESKÁ REPUBLIKA

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAJINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

SPOJENÉ ŠTÁTY

24805

YAMAL

RUSKÁ FEDERÁCIA


DÁNSKO

Kód

Prevádzkovateľ lietadla

Štát prevádzkovateľa

27480

AIR ALPHA A/S

DÁNSKO

3456

AIR ALSIE

DÁNSKO

22466

AIR GREENLAND

DÁNSKO

2971

AIR INUIT 1985

KANADA

33255

AIRON AIR

DÁNSKO

34774

ALIGAP A/S

DÁNSKO

142

ATLANTIC AIRWAYS

DÁNSKO

32921

CANYON GATE FLT SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY

28860

CHC DENMARK

DÁNSKO

781

CIMBER AIR DENMARK

DÁNSKO

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANCÚZSKO

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DÁNSKO

32738

EASTOK AVIA CO

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DÁNSKO

31760

FAROE JET

DÁNSKO

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DÁNSKO

32364

GLOBAL TRANSERVICE

SPOJENÉ ŠTÁTY

27588

GOL TRANSPORTES

BRAZÍLIA

32595

GRAAKJAER A/S

DÁNSKO

29658

ISLAND AVIATION SVCS

MALDIVY

32158

JET TIME A/S

DÁNSKO

33256

K/S CLIPPER

DÁNSKO

33518

KIRKBI INVEST

DÁNSKO

31243

KIRKBI TRADING

DÁNSKO

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOSKÁ ĽUDOVODEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

34765

MOZAMBIQUE EXPRESSO

MOZAMBIK

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

SPOJENÉ ŠTÁTY

12798

NORTH FLYING 1991

DÁNSKO

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

33063

PANADERO ENERGY LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

33803

PARTNERSELSKABET

DÁNSKO

23090

PHARMA NORD

DÁNSKO

30137

PRIMERA AIR

ISLAND

33624

QUAD AIR INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

33696

SHAM WING AIRLINES

SÝRIA

9918

STAR AIR

DÁNSKO

21550

STERLING AIRLINES

DÁNSKO

4357

SUNAIR DENMARK

DÁNSKO

25417

TEPPER AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

21484

THOMAS COOK SCAND.

DÁNSKO

32046

ULL13 BETEILIGUNGS

RAKÚSKO

32655

VIP PARTNERFLY

DÁNSKO

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

RUSKÁ FEDERÁCIA

9697

WEATHER MODIFICATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DÁNSKO

5343

WIDEROE FLYVESELSKAP

NÓRSKO


NEMECKO

Kód

Prevádzkovateľ lietadla

Štát prevádzkovateľa

31485

328 SUPPORT SERVICES

NEMECKO

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

NEMECKO

33295

ADVANCED AV. LOGIST

NEMECKO

24433

ADVANCED AVIATION

NEMECKO

30959

AERO MONGOLIA

MONGOLIA

6802

AERO PERSONAL

MEXIKO

499

AERODATA AKTIENGES 1

NEMECKO

150

AERODIENST

NEMECKO

156

AEROFLOT

RUSKÁ FEDERÁCIA

32334

AEROFLOT CARGO

RUSKÁ FEDERÁCIA

27181

AEROFLOT DON JSC

RUSKÁ FEDERÁCIA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

NEMECKO

31799

AGRATA AVIATION

ESTÓNSKO

27692

AHSEL HAVA

TURECKO

34266

AIR 1 AVIATION GMBH

NEMECKO

22484

AIR ALLIANCE GMBH

NEMECKO

28844

AIR ASTANA

KAZACHSTAN

8221

AIR BERLIN PLC & CO.

NEMECKO

33133

AIR CHINA CARGO LTD

ČÍNA

26296

AIR INDEPENDENCE

NEMECKO

23463

AIR MACAU CO. LTD.

MACAO (ČÍNA)

19823

AIR MOLDOVA

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

5663

AIR NAMIBIA

NAMÍBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

NOVÝ ZÉLAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

NEMECKO

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

SPOJENÉ ŠTÁTY

32419

AIRBRIDGE CARGO

RUSKÁ FEDERÁCIA

32484

AIRCASTLE ADVISOR

SPOJENÉ ŠTÁTY

32868

AIRCRAFT GENERAL

TALIANSKO

22317

AIRSERVICE GMBH

NEMECKO

31390

AIRSEVEN GMBH

NEMECKO

21756

AIRTRANS

NEMECKO

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

33836

AJWA AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

30361

AL HOKAIR

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

33869

ALCI ANTARTIC

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

32684

AMJET AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

15526

ANTONOV DESIGN

UKRAJINA

31290

AOP AIR OPERATING

ŠVAJČIARSKO

34337

API HOLDING

NEMECKO

33706

ARCAS AVIATION GMBH

NEMECKO

8901

ARCHER DANIELS

SPOJENÉ ŠTÁTY

27073

ARTOC AIR

EGYPT

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZACHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

ČÍNA

19480

ASIANA AIRLINES INC

JUŽNÁ KÓREA

32548

ASTRON AVIATION LTD

ŠVAJČIARSKO

30698

ATG SWISS FIRST

ŠVAJČIARSKO

20979

ATLAS AIR USA

SPOJENÉ ŠTÁTY

27868

ATLASJET HAVACILIK

TURECKO

9230

AUGUSTA AIR

NEMECKO

29122

AURON LTD

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

31551

AVIATION CAP GRP ED

NEMECKO

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

SPOJENÉ ŠTÁTY

516

BAHAG

NEMECKO

30586

BALL CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGÉRIA

509

BASF

NEMECKO

29137

BATAVIA AIR

INDONÉZIA

25978

BAUHAUS GMBH

NEMECKO

911

BEECHCRAFT AUGSBURG

NEMECKO

17395

BEECHCRAFT BERLIN

NEMECKO

11646

BERGER JULIUS

NIGÉRIA

561

BERTELSMANN

NEMECKO

31886

BESTAIR TURKEY

TURECKO

6810

BILFINGER UND BERGER

NEMECKO

23956

BLUE SKY AIRSERVICE

NEMECKO

28042

BLUE SKY GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

29090

BLUE WINGS AG

NEMECKO

31053

BLUEBIRD AVIATION GM

NEMECKO

14658

BMW AG

NEMECKO

24502

BOHLKE VENEER

SPOJENÉ ŠTÁTY

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

SPOJENÉ ŠTÁTY

31614

BOMBARDIER GERMANY

NEMECKO

29389

BOMBARDIER PRE-OWNED

SPOJENÉ ŠTÁTY

606

BOSCH

NEMECKO

15176

BUNDESPOLIZEI

NEMECKO

680

BURDA REISEFLUG

NEMECKO

32874

BUSINESS JET LTD

NOVÝ ZÉLAND

786

CAAC CHINA

ČÍNA

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

26021

CEBU PACIFIC AIR INC

FILIPÍNY

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

23018

CHALLENGE AIR LVG

NEMECKO

22448

CIRRUS AIRLINES

NEMECKO

28178

CIRRUS AVIATION

NEMECKO

31719

CLICK MEXICANA

MEXIKO

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXIKO

12213

COMPASS FOOD

SPOJENÉ ŠTÁTY

824

CONDOR

NEMECKO

25210

COOK AIRCRAFT

SPOJENÉ ŠTÁTY

31333

CORP JET SVCS

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

27760

CORPORATE ACFT LS

ŠVAJČIARSKO

33045

CORPORATE JET MNGT

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

12495

CROATIA AIRLINES

CHORVÁTSKO

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POĽSKO

30461

D2 AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

32731

DANAHER CORPORATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

30651

DAUAIR

NEMECKO

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

NEMECKO

26466

DC AVIATION GMBH

NEMECKO

30996

DEERE & COMPANY

SPOJENÉ ŠTÁTY

4484

DELTA AIR LINES

SPOJENÉ ŠTÁTY

8980

DELTA TECHNICAL SVCS

NEMECKO

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

NEMECKO

28473

DOGAN HAVACILIK

TURECKO

28795

DULCO HANDEL GMBH

NEMECKO

8082

DUPONT DE NEMOURS DE

SPOJENÉ ŠTÁTY

968

DUSSMANN P

SPOJENÉ ŠTÁTY

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA, HOLANDSKÉ ANTILY

24059

EAST INDIA HOTELS

INDIA

24568

EBM PAPST MULFINGEN

NEMECKO

34657

EEA GMBH

NEMECKO

19629

ESCHMANN H D

NEMECKO

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

NEMECKO

3639

EVERGREEN AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY

22495

EXCELLENT AIR

NEMECKO

32587

EXECUJET EUROPE GMBH

NEMECKO

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

NEMECKO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

SPOJENÉ ŠTÁTY

4783

FAI RENT-A-JET

NEMECKO

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANCÚZSKO

28589

FANCOURT FLUGCHARTER

ŠVAJČIARSKO

8272

FARNAIR

ŠVAJČIARSKO

33077

FAS GMBH

NEMECKO

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAJZIA

22238

FLIGHT CALIBRATION

NEMECKO

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

NEMECKO

26843

FMG-FLUGSCHULE

NEMECKO

27680

FREE BIRD LT

TURECKO

1595

FRENZEL G

NEMECKO

32678

FRESENA FLUG

NEMECKO

4232

FRONTIER AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

NEMECKO

33821

GE CAPITAL B.V.

HOLANDSKO

25027

GEKO TRADE

NEMECKO

3349

GENERAL MOTORS

SPOJENÉ ŠTÁTY

9243

GERMANIA

NEMECKO

28944

GERMANWINGS

NEMECKO

34841

GIBBS INTERNATIONAL

SPOJENÉ ŠTÁTY

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

23743

GOMEL AIRLINES

BIELORUSKO

22366

GOVERNMENT CROATIA

CHORVÁTSKO

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

2395

GROB WERKE

NEMECKO

32172

GULF JET

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

26226

HAMBURG INTL

NEMECKO

26507

HANSEATIC AVIATION

NEMECKO

26105

HANSGROHE AG

NEMECKO

1389

HAPAG LLOYD TUI

NEMECKO

4703

HAPAG-LLOYD EXPRESS

NEMECKO

32580

HASLBERGER FINANZ.

NEMECKO

31519

HAWKER HUNTER AVTN

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

28618

HAWORTH TRANSPORT

SPOJENÉ ŠTÁTY

32953

HEIDELBERGCEMENT

NEMECKO

33269

HERRENKNECHT AVIAT.

NEMECKO

31103

HOMAC AVIATION AG

ŠVAJČIARSKO

25785

ILYUSHIN AVIATION

RUSKÁ FEDERÁCIA

24664

INTERMAP TECHNOLOGY

KANADA

1528

IRANAIR

IRÁN

1562

JAT AIRWAYS

SRBSKO

25512

JET CONNECTION

NEMECKO

11307

JET EXECUTIVE INT.

NEMECKO

27505

JET GROUP LTD

IZRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

NEMECKO

32237

JETAIR FLUG GMBH (2)

NEMECKO

16761

JETFLIGHT AVTN

ŠVAJČIARSKO

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXIKO

21462

JOHNSON CONTROLS

SPOJENÉ ŠTÁTY

28591

JOHNSON CTRLS

ŠVAJČIARSKO

32107

JUNEYAO AIRLINES

ČÍNA

1610

KARMANN GMBH

NEMECKO

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAJINA

25800

KNAUF ASTRA GMBH

NEMECKO

32568

KOMPASS GMBH

NEMECKO

1652

KOREAN AIRLINES

JUŽNÁ KÓREA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RUSKÁ FEDERÁCIA

33182

KUGU HAVACILIK

TURECKO

28358

KYRGYZSTAN OJSC

RUSKÁ FEDERÁCIA

29352

LANGNER E

NEMECKO

15456

LBA BRAUNSCHWEIG

NEMECKO

6383

LECH-AIR GMBH

NEMECKO

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

NEMECKO

28576

LIBRA TRAVEL

ŠVAJČIARSKO

28399

LIEBHERR GESCHAEFTSR

NEMECKO

1767

LTU LUFTTRANSPORT

NEMECKO

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRÁLIA

1776

LUFTHANSA

NEMECKO

3857

LUFTHANSA CARGO

NEMECKO

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

NEMECKO

27838

LUFTHANSA TECHNIK AG

NEMECKO

21072

MAHAN AIR

IRÁN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

12521

MARXER ANLAGEN

NEMECKO

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURECKO

31852

MFI MANAGEMENT FUR

NEMECKO

21479

MIAT MONGOLIA

MONGOLSKO

1778

MIL GERMANY

NEMECKO

1488

MIL INDIA

INDIA

1529

MIL IRAN

IRÁN

1117

MIL SWITZERLAND

ŠVAJČIARSKO

25067

MNG HAVAYOLLARI

TURECKO

3057

MOELLERS MASCHINEN

NEMECKO

24270

MONTENEGRO AIRLINES

ČIERNA HORA

31944

MYN AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

33963

NATIONAL LEGACY

KUVAJT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

NEMECKO

34805

NAYAK INTERNATIONAL

NEMECKO

15551

NEW YORKER S H K

NEMECKO

12218

NIKE

SPOJENÉ ŠTÁTY

24661

NORTH AMERICAN JET

SPOJENÉ ŠTÁTY

29267

NOVELLUS SYSTEMS

SPOJENÉ ŠTÁTY

31791

NOVESPACE

FRANCÚZSKO

567

OBO JET-CHARTER GMBH

NEMECKO

33138

OCA INTERNATIONAL

NEMECKO

2044

OETKER A

NEMECKO

25059

OMNI AIR INTL

SPOJENÉ ŠTÁTY

2061

OMNIPOL

ČESKÁ REPUBLIKA

2073

OSTFRIES LUFTTRANSP

NEMECKO

8236

OWENS-CORNING

SPOJENÉ ŠTÁTY

3343

P&P PROMOTION

NEMECKO

12648

PACELLI

NEMECKO

33666

PAKISTAN AVIATORS

PAKISTAN

30279

PAPIER METTLER

NEMECKO

852

PARAGON RANCH

SPOJENÉ ŠTÁTY

29731

PARC AVTN

ÍRSKO

23471

PCT POWDER COATING

LUXEMBURSKO

10690

PEGASUS TURKEY

TURECKO

775

PENTASTAR AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

SPOJENÉ ŠTÁTY

5225

PHOENIX AIR GMBH

NEMECKO

3085

PICTON LTD

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

30132

PREMIUM AVIATION

NEMECKO

28157

PRESIDENTIAL AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

NEMECKO

12196

PRIVATE WINGS

NEMECKO

30124

RAE – REGIONAL AIR

NEMECKO

32083

RAY ENTERPRISES

SPOJENÉ ŠTÁTY

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

NEMECKO

33032

RELIANCE COMMERCIAL

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

29767

RENTAIR UK LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

27446

RHEMA BIBLE CHURCH

SPOJENÉ ŠTÁTY

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURECKO

32723

RSG RENTAL SERVICES

NEMECKO

29927

RUAG AEROSPACE SERV

NEMECKO

23244

RUSSIA FSUE STC

RUSKÁ FEDERÁCIA

9200

RYAN INTL AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY

24784

SAMSUNG TECHWIN

JUŽNÁ KÓREA

18991

SAP AG

NEMECKO

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

NEMECKO

5031

SCHWARZMUELLER

RAKÚSKO

30971

SEARAY BD100

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

31846

SG FINANS A/S NORGE

ŠVÉDSKO

27571

SHANGHAI AIRLINES

ČÍNA

32205

SHANGHAI CARGO

ČÍNA

29540

SHENZHEN AIRLINES

ČÍNA

21734

SIBERIA AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

28475

SILKWAY AIRLINES

AZERBAJDŽAN

22021

SILVER CLOUD AIR

NEMECKO

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRÁLIA

27735

SKY AIRLINES

TURECKO

2477

SKY JET

ŠVAJČIARSKO

34392

SKYBUS

KAZACHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

NEMECKO

32544

SMS INDUSTRIE-SERV.

NEMECKO

26725

SPIRIT AIRLINES 2

SPOJENÉ ŠTÁTY

29841

SPIRIT OF SPICES

NEMECKO

21506

STATE TRANSPT RUSSIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

14557

STEINER FILM

NEMECKO

32361

STRONG AVIATION

KUVAJT

2615

STUTTGARTER FLUG

NEMECKO

12878

SUEDZUCKER REISE

NEMECKO

28362

SUN D'OR INTL AIRL

IZRAEL

10201

SUN EXPRESS

TURECKO

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ŠVAJČIARSKO

8360

TACA

SALVÁDOR

29836

TAJIK AIR 2

TADŽIKISTAN

32435

TALON AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

31885

TARHANKULE HAVA

TURECKO

32576

TB INVEST GROUP

ČESKÁ REPUBLIKA

31566

TEAM AVIATION

NEMECKO

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

RAKÚSKO

2681

THAI INTERNATIONAL

THAJSKO

14993

THYSSENKRUPP

NEMECKO

31353

TIDNISH HOLDING

KANADA

21908

TOKOPH D P

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

31974

TOWER AVTN OF READIN

SPOJENÉ ŠTÁTY

23497

TRIPLE ALPHA

NEMECKO

33495

TURBOJET KFT

MAĎARSKO

2758

TURKISH AIRLINES THY

TURECKO

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAJINA

24948

UKSATSE

UKRAJINA

8960

UPS

SPOJENÉ ŠTÁTY

21723

URAL AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

4692

US AIRWAYS

SPOJENÉ ŠTÁTY

29839

USA 3000 AIRLINES

SPOJENÉ ŠTÁTY

26886

UTAIR AVIATION

RUSKÁ FEDERÁCIA

31669

VACUNA JETS

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZÍLIA

5198

VHM SCHUL & CHARTER

NEMECKO

2833

VIESSMANN

NEMECKO

31758

VIVAT TRUST LTD.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31815

VOLARIS

MEXIKO

18671

VOLGA DNEPR RUSSIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

2840

VOLKSWAGEN

NEMECKO

2812

VRG LINHAS AEREAS SA

BRAZÍLIA

12066

WDL AVIATION

NEMECKO

24113

WEBER MANAGEMENT

NEMECKO

1323

WEKA

NEMECKO

30605

WHEELS AVIATION

NEMECKO

34391

WHS LEASING AG

ŠVAJČIARSKO

33317

WINAIR AUSTRIA

RAKÚSKO

25225

WINDROSE JETCHARTER

NEMECKO

2930

WORLD AIRWAYS

SPOJENÉ ŠTÁTY

3647

WUERTH GMBH & CO KG

NEMECKO

31769

XL AIRWAYS GERMANY

NEMECKO

32403

XRS HOLDINGS

SPOJENÉ ŠTÁTY

5960

ZEMAN

NEMECKO

33948

ZEUS TAXI AiREO

BRAZÍLIA


ESTÓNSKO

Kód

Prevádzkovateľ lietadla

Štát prevádzkovateľa

28667

AERO AIRLINES A.S.

ESTÓNSKO

29742

AEROVIS

UKRAJINA

25753

AIR LIVONIA

ESTÓNSKO

32981

AMW AIRLINES

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

18219

ESTONIAN AIR

ESTÓNSKO

33692

ESTONIAN AIR REGNL

ESTÓNSKO

22465

ESTONIAN STATE AVTN

ESTÓNSKO

32214

GENEX LTD.

BIELORUSKO

24680

KAPO AVIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

30036

KUZU AIRLINES CARGO

TURECKO

21137

MERKEL M

NEMECKO

27116

MIL AZERBAIJAN

AZERBAJDŽAN

26723

MIL ESTONIA

ESTÓNSKO

26285

MIL UK ARMY

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

2799

MIL USA

SPOJENÉ ŠTÁTY


GRÉCKO

Kód

Prevádzkovateľ lietadla

Štát prevádzkovateľa

31800

748 AIR SERVICES (2)

KEŇA

20514

AEGEAN AIRLINES

GRÉCKO

24601

AERO-KAMOV

RUSKÁ FEDERÁCIA

31367

AEROLAND

GRÉCKO

23232

AEROSVIT

UKRAJINA

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAJINA

29972

AIR LINK UKRAINE

UKRAJINA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

30886

ALEXANDAIR

GRÉCKO

26693

ALKAN AIR

EGYPT

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KEŇA

26574

ARKASAIR

TURECKO

30047

ASHTON AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

9459

ATHENIAN AIR LINK

GRÉCKO

34846

ATHENS AIRWAYS

GRÉCKO

20810

AVIATOR

GRÉCKO

28245

BELAIR AIRLINES LTD

ŠVAJČIARSKO

34069

BELRESCUEAVIA

BIELORUSKO

33759

BLUE BIRD AVTN LTD

SUDÁN

20501

BLUEBIRD AVIATION

KEŇA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

ČÍNA

31895

CENTAVIA

SRBSKO

34668

CLUB ONE AIR

INDIA

31412

COMERAVIA

VENEZUELA

9012

CONSOLID CONTRS INTL

GRÉCKO

19644

COSTAIR LTD

GRÉCKO

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDÁN

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

25895

DONBASSAERO

UKRAJINA

32795

DOVE AIR INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

34534

EPSILON AVIATION

GRÉCKO

26461

EUROAIR LTD

GRÉCKO

32903

EXECUTIVE AIRL. PTY

AUSTRÁLIA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRÁLIA

31507

FLYING RESEARCH UU

RUSKÁ FEDERÁCIA

32900

FORUM 1 AVIATION

INDIA

31722

GAINJET

GRÉCKO

31659

GHALAYINI I

EGYPT

29050

GOLIAF

SVÄTÝ TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV

29777

GREECE AIRWAYS

GRÉCKO

17957

GREENLEAF

SPOJENÉ ŠTÁTY

24651

GULF HELICOPTERS CO

KATAR

23443

HCAA

GRÉCKO

34731

HELICOPTERS (NZ)

NOVÝ ZÉLAND

29384

HELLAS JET

GRÉCKO

25184

HELLAS WINGS LTD

GRÉCKO

32243

HELLENIC IMPERIAL

GRÉCKO

25221

HELOG AG

ŠVAJČIARSKO

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPÍNY

19518

INTERJET SA

GRÉCKO

27706

INTERNAL MINISTRY UK

UKRAJINA

26787

INTRACOM

GRÉCKO

31881

INTRALOT

SPOJENÉ ŠTÁTY

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZACHSTAN

33768

JP AIR OU

ESTÓNSKO

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIA

32649

K2 SMARTJETS

GRÉCKO

30724

KAIZEN AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

33560

KENRICK

IZRAEL

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRÉCKO

29995

LEXATA

GRÉCKO

32732

MCKINLEY CAPITAL

SPOJENÉ ŠTÁTY

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONÉZIA

1099

MIL GREECE

GRÉCKO

1800

MIL MALAYSIA

MALAJZIA

2055

OLYMPIC AIRLINES

GRÉCKO

31956

OMEGA AIR CANADA

KANADA

24067

ORASCOM

EGYPT

21711

ORENBURG AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

22404

OXY USA

SPOJENÉ ŠTÁTY

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRÉCKO

27002

PARADISE AVTN

GRÉCKO

34445

PEBUNY LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

27649

PECOTOX AIR

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDÁNSKO

29325

PROFLITE

SPOJENÉ ŠTÁTY

31819

PWC AVIATION

KUVAJT

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDSKÁ ARÁBIA

27798

RELIANCE INDUSTRIES2

INDIA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

SPOJENÉ ŠTÁTY

29176

SINCOM AVIA

UKRAJINA

25164

SINDEL HAVACILIK

TURECKO

32837

SKOL AIRLINE

RUSKÁ FEDERÁCIA

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRÉCKO

31806

SKY WINGS AIRLINES

GRÉCKO

32636

SPORTSTOP JETCHARTER

AUSTRÁLIA

24773

SWIFT FLITE AVIATION

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

29441

SWIFTAIR HELLAS

GRÉCKO

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

TURECKO

31056

TAMIR AIRWAYS

IZRAEL

28601

TRAVCO AIR

EGYPT

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRÉCKO

30235

WALKER CORPORATION

AUSTRÁLIA

25058

WORLD HEALING CENTER

SPOJENÉ ŠTÁTY

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDSKÁ ARÁBIA


ŠPANIELSKO

Kód

Prevádzkovateľ lietadla

Štát prevádzkovateľa

24007

224TH FLIGHT UNIT

RUSKÁ FEDERÁCIA

26560

245 PILOT SERVICES

SPOJENÉ ŠTÁTY

4648

AERO ANGELES

MEXIKO

19709

AERODATA BELGIUM

BELGICKO

29663

AEROLANE

EKVÁDOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

ČILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTÍNA

7517

AEROLINEAS EJECUTIVA

MEXIKO

26248

AEROLINEAS SOL

MEXIKO

34380

AEROSUR

BOLÍVIA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ŠPANIELSKO

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXIKO

12286

AEROVICS SA DE CV

MEXIKO

25974

AEROVITRO

MEXIKO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

29323

AIR AMDER

MAURITÁNIA

24500

AIR COMET S.A.

ŠPANIELSKO

30183

AIR ESTE S.A.

ŠPANIELSKO

9345

AIR EUROPA

ŠPANIELSKO

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

ŠPANIELSKO

22380

AIR NOSTRUM

ŠPANIELSKO

30673

AIR PACK EXPRESS S. A

ŠPANIELSKO

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ŠPANIELSKO

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

29581

AMB GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

ŠPANIELSKO

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

21575

ARABASCO AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

32054

ARIK AIR LTD

NIGÉRIA

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

SPOJENÉ ŠTÁTY

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXIKO

22877

AVIALSA

ŠPANIELSKO

460

AVIANCA

KOLUMBIA

15459

AVIAT. SERV. HELISECO

POĽSKO

29159

AVION I

SPOJENÉ ŠTÁTY

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ŠPANIELSKO

33149

AVPRO INC (2)

SPOJENÉ ŠTÁTY

32450

AWAIR

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

30535

AWESOME FLIGHT SVCS

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

32565

BELLON AVIATION LTD.

ŠVAJČIARSKO

33172

BESTFLY

ŠPANIELSKO

2621

BINTER CANARIAS SA

ŠPANIELSKO

32392

BIONIC AVIATION CC

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

31606

BRAVO AIRLINES S.A.

ŠPANIELSKO

19815

BRISTOW HELI

NIGÉRIA

3195

BRITISH ANTARCTIC

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

34369

BURHANETTIN HAVA

TURECKO

31613

C.S.P. SOCIETE

MAURITÁNIA

27598

CABO VERDE EXPRESS

KAPVERDY

33475

CALIMA AVIACION SL

ŠPANIELSKO

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

31468

CANARIAS AERONAUTICA

ŠPANIELSKO

32564

CARABO CAPITAL

SPOJENÉ ŠTÁTY

736

CASA

ŠPANIELSKO

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKO

29796

CETO MARKETING S.A.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

32118

CLICKAIR SA

ŠPANIELSKO

31644

CONVIASA

VENEZUELA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ŠPANIELSKO

32350

CORPORATE JETS

ŠPANIELSKO

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGÉRIA

33427

COVIDIEN INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31491

CSIM AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

9863

CUKUROVA

TURECKO

33251

DANA (2)

NIGÉRIA

34678

DANA AIRLINES LTD

NIGÉRIA

26776

DEAN FOODS

SPOJENÉ ŠTÁTY

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITÁNIA

3464

DODSON AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

5743

DOMINGUEZ TOLEDO

ŠPANIELSKO

8808

EASTMAN KODAK

SPOJENÉ ŠTÁTY

31715

ECUATO GUINEANA (2)

ROVNÍKOVÁ GUINEA

6101

EDELWEISS SUISSE

ŠVAJČIARSKO

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRAZÍLIA

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZÍLIA

24823

EUROCONTINENTAL

ŠPANIELSKO

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRANCÚZSKO

33767

EUROSKY AVIATION AS

NÓRSKO

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGÉRIA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ŠPANIELSKO

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

SPOJENÉ ŠTÁTY

22043

FAASA

ŠPANIELSKO

33038

FAIR WIND AIR CHTR

SPOJENÉ ŠTÁTY

18767

FIRST INTL AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

22596

FLIGHTLINE SL

ŠPANIELSKO

31802

FLO-SUN AIRCRAFT

SPOJENÉ ŠTÁTY

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ŠPANIELSKO

31970

FLYING FALCON

SPOJENÉ ŠTÁTY

24821

FORMACION AEROFAN SL

ŠPANIELSKO

32961

FRAPMAG LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

3140

GARUDA

INDONÉZIA

4402

GESTAIR

ŠPANIELSKO

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

NEMECKO

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXIKO

28810

GOLDNER D

SPOJENÉ ŠTÁTY

34043

GRAND CHINA EXPRESS

ČÍNA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KAPVERDY

32525

HARPO INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

SPOJENÉ ŠTÁTY

28448

HELVETIC AIRWAYS

ŠVAJČIARSKO

31991

HENNIG.

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

34338

HISPANIA FLYJET

ŠPANIELSKO

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ŠPANIELSKO

33213

HOLLYWOOD AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

31093

HONG KONG EXPRESS

ČÍNA

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIA

1475

IBERIA

ŠPANIELSKO

25406

IBERWORLD S.A.U.

ŠPANIELSKO

25843

ICE BIRD

ŠVAJČIARSKO

10117

ILFC

SPOJENÉ ŠTÁTY

27097

INAER AV. ANFIBIOS

ŠPANIELSKO

1416

INAER HELI. OFF-SHORE

ŠPANIELSKO

4470

INDUSTRIAS TITAN

ŠPANIELSKO

33212

INTELLECTUAL VENTURE

SPOJENÉ ŠTÁTY

31816

INTL PRIVATE JET

ŠVAJČIARSKO

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGÉRIA

29121

ISLAS AIRWAYS

ŠPANIELSKO

31247

JAIR

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

31275

JETNOVA

ŠPANIELSKO

28372

JWC HUNTINGTON

SPOJENÉ ŠTÁTY

34608

KAMA AVIATION

RUSKÁ FEDERÁCIA

22691

KAVMINVODYAVIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

34463

KAZ AIR JET

KAZACHSTAN

29274

KD AVIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

32291

KELLY CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

25582

KINDOC AIRWAYS

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGÉRIA

34665

KUNPENG AIRLINES

ČÍNA

32518

LAI

VENEZUELA

1689

LAN AIRLINES SA

ČILE

32926

LAN PERU SA

PERU

29139

LANZAROTE AERO CARGO

ŠPANIELSKO

30440

LARK AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

SPOJENÉ ŠTÁTY

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

32826

LEWIS AERONAUTICAL

SPOJENÉ ŠTÁTY

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZÍLIA

34815

LIFT IRELAND LEASING

ÍRSKO

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZÍLIA

32253

LTH JET LEASING

BRAZÍLIA

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

26957

MENAJIAN

SPOJENÉ ŠTÁTY

32051

MERIDIAN AIRCOMPANY

UKRAJINA

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

SPOJENÉ ŠTÁTY

769

MIL CHILE

ČILE

805

MIL COLOMBIA

KOLUMBIA

1094

MIL ECUADOR

EKVÁDOR

1880

MIL MEXICO

MEXIKO

1112

MIL PERU

PERU

22231

MIL SOUTH AFRICA

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

1095

MIL SPAIN

ŠPANIELSKO

2821

MIL VENEZUELA (A F)

VENEZUELA

10262

MONARCH GEN AVIATION

ŠVAJČIARSKO

24452

MORRO VERMELHO TAXI

BRAZÍLIA

32502

NASAIR

SAUDSKÁ ARÁBIA

604

NAV Y SERVICIO 3

ŠPANIELSKO

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

31834

NITA JET

SPOJENÉ ŠTÁTY

1997

NOMADS

SPOJENÉ ŠTÁTY

18907

NORMAN AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

32556

NYGREN U

ŠVÉDSKO

32396

OBODEN IBRU

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

24549

ODYSSEY AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

33704

ORIONAIR S.L.

ŠPANIELSKO

32353

PASSARO AZUL TAXI

BRAZÍLIA

23017

PERM AVIA ENTERPRISE

RUSKÁ FEDERÁCIA

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

ŠPANIELSKO

32177

PREMIAIR (WI)

INDONÉZIA

27399

PREMIER TRUST

SPOJENÉ ŠTÁTY

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

SPOJENÉ ŠTÁTY

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ŠPANIELSKO

32852

PRIYAN FOUNDATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ŠPANIELSKO

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

ŠPANIELSKO

29804

PUNTO-FA

ŠPANIELSKO

32472

QANTAS FOUNDATION

AUSTRÁLIA

27231

QUANTUM AIR

ŠPANIELSKO

33067

RAINBOW AIR

VENEZUELA

32333

RAK AIRWAYS

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

26960

RED WINGS CJSC

RUSKÁ FEDERÁCIA

32100

RING AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

34812

RPK CAPITAL MNGT

SPOJENÉ ŠTÁTY

33521

RYJET

ŠPANIELSKO

23071

S ARGENTINA

ARGENTÍNA

30519

SAGOLAIR TRASPORTES

ŠPANIELSKO

25502

SAL EXPRESS

SVÄTÝ TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELA

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZÍLIA

29825

SAS INSTITUTE

SPOJENÉ ŠTÁTY

611

SAS NORGE

NÓRSKO

32195

SATA VENEZUELA

VENEZUELA

34735

SCHUBACH AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

30170

SERAIR TRANSWORLD

ŠPANIELSKO

34785

SIERRA NEVADA CORP.

SPOJENÉ ŠTÁTY

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRÁLIA

26690

SOKO AVIATION SL

ŠPANIELSKO

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGÉRIA

19182

SOTAN

BRAZÍLIA

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPÍNY

4298

SPANAIR S A

ŠPANIELSKO

28727

SPENAERO

SPOJENÉ ŠTÁTY

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

1485

STOCKWOOD V

SPOJENÉ ŠTÁTY

30064

STREAMLINE RUSSIA

RUSKÁ FEDERÁCIA

34009

SUNRIDER CORPORATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ŠPANIELSKO

11309

SWIFTAIR ESPANA

ŠPANIELSKO

31288

TAG AVTN ESPANA

ŠPANIELSKO

32401

TAKE AIR LINES

FRANCÚZSKO

12249

TAXI AEREO MARILIA

BRAZÍLIA

31963

TAXI FLY GROUP SA

ŠPANIELSKO

34198

TITAN AVAITION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

21527

TOP FLY S L

ŠPANIELSKO

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

ŠPANIELSKO

15453

TRANSAERO AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRAZÍLIA

34330

TRANSPAIS AEREO

MEXIKO

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

SPOJENÉ ŠTÁTY

24765

UNICA IND. DE MOVEIS

BRAZÍLIA

31969

UNIVERSAL JET SL

ŠPANIELSKO

27669

URGEMER CANARIAS SL

ŠPANIELSKO

23824

VICTOR ECHO S.A.

ŠPANIELSKO

29086

VIM AIRLINES

RUSKÁ FEDERÁCIA

27339

VIRGIN BLUE

AUSTRÁLIA

30190

VUELING AIRLINES

ŠPANIELSKO

34390

WTORRE S.A.

BRAZÍLIA

24793

ZOREX S.A.

ŠPANIELSKO


FRANCÚZSKO

Kód

Prevádzkovateľ lietadla

Štát prevádzkovateľa

26915

171JC

SPOJENÉ ŠTÁTY

24008

223RD FLIGHT UNIT

RUSKÁ FEDERÁCIA

34029

3M EXECUTIVE AVTN

PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

9554

685TA CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

29177

900NB

SPOJENÉ ŠTÁTY

34675

A OK JETS (2)

SPOJENÉ ŠTÁTY

28417

AAK COMPANY

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

31724

AAS EUROPE

FRANCÚZSKO

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEXIKO

28588

ABDULLAH SAID B.

ŠVAJČIARSKO

4306

ACCOR SA

FRANCÚZSKO

33973

ACD AVIATION

NEMECKO

31934

ACFT MGMT & TRADING

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31617

ACFT SARL 2

LUXEMBURSKO

30027

ADAM AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

31455

ADO HAVACILIK A.S.

TURECKO

27910

ADVANCED TRAINING SY

SPOJENÉ ŠTÁTY

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANCÚZSKO

25187

AERCAP AVIATION

HOLANDSKO

31643

AERCAP IRELAND LTD.

ÍRSKO

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANCÚZSKO

32371

AERO JET CORPORATE

FRANCÚZSKO

32610

AERO RIO TAXI AEREO

BRAZÍLIA

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANCÚZSKO

22257

AERO SERVICES LF

FRANCÚZSKO

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANCÚZSKO

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANCÚZSKO

22072

AERO VISION SARL LF

FRANCÚZSKO

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

NEMECKO

13070

AEROLINEAS MEXICANAS

MEXIKO

25901

AEROMAR AIRLINES

MEXIKO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

5461

AEROSTOCK

FRANCÚZSKO

31023

AFRIJET

GABON

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGÉRIA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LÍBYA

1769

AIGLE AZUR

FRANCÚZSKO

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

28237

AIR AFFAIRES TWINJET

FRANCÚZSKO

186

AIR ALGERIE

ALŽÍRSKO

29735

AIR ARABIA

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

28684

AIR ASIA

MALAJZIA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANCÚZSKO

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGYPT

30304

AIR CARAIBES (2)

FRANCÚZSKO

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANCÚZSKO

30879

AIR DECCAN

INDIA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZACHSTAN

227

AIR FRANCE

FRANCÚZSKO

231

AIR GEFCO

FRANCÚZSKO

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

POBREŽIE SLONOVINY

31977

AIR KING JET

ŠVAJČIARSKO

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASKAR

30708

AIR MANA

FRANCÚZSKO

261

AIR MAURITIUS

MAURÍCIUS

24636

AIR MEDITERRANEE

FRANCÚZSKO

12060

AIR ND

FRANCÚZSKO

31121

AIR NUNAVUT LTD

KANADA

24430

AIR PRINT

LUXEMBURSKO

26716

AIR RUTTER INTL

SPOJENÉ ŠTÁTY

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELY

26152

AIR SRPSKA

BOSNA A HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

25943

AIR TAHITI NUI

FRANCÚZSKO

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANCÚZSKO

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANCÚZSKO

34296

AIR WING LTD

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

2496

AIRBUS FRANCE

FRANCÚZSKO

308

AIRBUS SAS

FRANCÚZSKO

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANCÚZSKO

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUXEMBURSKO

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

31841

AIRFAST INDONESIA

INDONÉZIA

18045

AIRFLEET CREDIT

SPOJENÉ ŠTÁTY

18982

AIRFLITE

SPOJENÉ ŠTÁTY

24582

AIRLEC AIR ESPACE

FRANCÚZSKO

26897

AIRLINAIR

FRANCÚZSKO

34201

AJWAA ALALAM SVCS

SAUDSKÁ ARÁBIA

23745

AK HAVACILIK

TURECKO

8231

AL ANWAE TRADING

SAUDSKÁ ARÁBIA

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDSKÁ ARÁBIA

24197

AL NASSR LTD

ŠVAJČIARSKO

21699

ALCATEL USA

SPOJENÉ ŠTÁTY

17947

ALENIA AEROSPAZIO

TALIANSKO

33660

ALFA AIR (GM)

MAROKO

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SAUDSKÁ ARÁBIA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDSKÁ ARÁBIA

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPONSKO

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RUSKÁ FEDERÁCIA

32601

ALPHA CHARLIE

SPOJENÉ ŠTÁTY

26287

ALTONA

ŠVAJČIARSKO

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY

34234

AMERICAN ELECTRIC

SPOJENÉ ŠTÁTY

8928

AMERICAN HOME PROD

SPOJENÉ ŠTÁTY

25806

AMERIDAIR

FRANCÚZSKO

32857

ANCFCC

MAROKO

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

ŠVAJČIARSKO

984

APACHE AVIATION

FRANCÚZSKO

6188

APEX OIL

SPOJENÉ ŠTÁTY

34185

AQUARIUS AVIATION

KAJMANIE OSTROVY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

398

ARAMCO

SPOJENÉ ŠTÁTY

406

ARKIA ISRAEL AL

IZRAEL

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

SPOJENÉ ŠTÁTY

20337

ARTEMIS SA

FRANCÚZSKO

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

22135

ATLANTA JET

SPOJENÉ ŠTÁTY

33070

ATLANTIC AV FLT SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY

30506

ATLAS BLUE

MAROKO

17951

AVDEF

FRANCÚZSKO

34589

AVEL BRAO

FRANCÚZSKO

32958

AVENIR WORLDWIDE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

33558

AVIA TREASURY GMBH

RAKÚSKO

29467

AVIALAIR

FRANCÚZSKO

29399

AVIATION CAPITAL GRP

SPOJENÉ ŠTÁTY

26160

AVIATION CMP

KANADA

34340

AVIATION INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

33992

AVIATION PARTNERS 2

SPOJENÉ ŠTÁTY

33748

AVIATION STARLINK(2)

KANADA

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

33199

AVIENT LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

34211

AVIJET UK LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

22424

AVIO SERVICE BEOGRAD

SRBSKO

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRÁLIA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LÍBYA

27710

AXIS AIRWAYS

FRANCÚZSKO

34289

B2 FLIGHT LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

33476

BAJAJ AUTO LTD

INDIA

31430

BALTIC JET AIRCOMP.

LOTYŠSKO

22230

BANCO SAFRA SA

BRAZÍLIA

12083

BANGKOK AIRWAYS

THAJSKO

9347

BARRON INTL HOLDING

LUXEMBURSKO

23830

BB AVIATION INC.

ŠVAJČIARSKO

28129

BCA-BUSINESS

FRANCÚZSKO

7723

BELL TEXTRON

SPOJENÉ ŠTÁTY

28608

BERGAIR

ŠVAJČIARSKO

27140

BERKUT AIR

KAZACHSTAN

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADÉŠ

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADÉŠ

26292

BIZAIR LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

29774

BLS AVIATION USA

SPOJENÉ ŠTÁTY

25627

BLUE HERON AVIATION

ŠVAJČIARSKO

28677

BLUE LINE

FRANCÚZSKO

20254

BONAIR TURKEY

TURECKO

25126

BONDCO

SPOJENÉ ŠTÁTY

33691

BONEL MARKETING S.A.

ŠVAJČIARSKO

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGICKO

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANCÚZSKO

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNA A HERCEGOVINA

4790

BOUYGUES

FRANCÚZSKO

34276

BRASS BOX LTD

CYPRUS

34825

BRASSBOX

UKRAJINA

21446

BREITLING

ŠVAJČIARSKO

637

BRITAIR

FRANCÚZSKO

8153

BRUME

FRANCÚZSKO

32896

BUMI RESOURCES

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANCÚZSKO

31315

BURMESTER OVERSEAS

PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

34152

BUSI JET INTL.

ŠVAJČIARSKO

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGO

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGICKO

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

SPOJENÉ ŠTÁTY

709

CAMEROON AIRLINES

KAMERUN

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ŠVAJČIARSKO

9122

CARTIER EUROPE

HOLANDSKO

34144

CASAM SARL

FRANCÚZSKO

33321

CEIBA

ROVNÍKOVÁ GUINEA

34236

CENTERAVIA LLC

UKRAJINA

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

SPOJENÉ ŠTÁTY

26842

CFPR

FRANCÚZSKO

31139

CFS AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

20711

CGTM

FRANCÚZSKO

28926

CHC HELICOPTERS

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

ČÍNA

12141

CHINA EASTERN

ČÍNA

31087

CHURCHILL AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANCÚZSKO

31695

CIE AERIENNE DU MALI

MALI

32685

CLOUD NINE AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

799

COCA COLA

SPOJENÉ ŠTÁTY

4796

COMILOG

GABON

28584

COMPANY TAWIQ

ŠVAJČIARSKO

28585

COMPAR FOUNDATION

ŠVAJČIARSKO

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

8338

COPLEY NEWSPAPERS

SPOJENÉ ŠTÁTY

31680

CORP JET MGMT

PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

26244

CORPORATE AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

6369

CORSAIR FRANCE

FRANCÚZSKO

10054

CORSE MEDITERRANEE

FRANCÚZSKO

12219

COX ENTERPRISES

SPOJENÉ ŠTÁTY

31073

CP MANAGEMENT

SPOJENÉ ŠTÁTY

3513

CROWN EQUIPMENT

SPOJENÉ ŠTÁTY

862

CUBANA

KUBA

31577

D & D AVIATION

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

27974

DAALLO AIRLINES 2

DŽIBUTSKO

33242

DALCAM LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31467

DALIA AIRLINES

LUXEMBURSKO

3932

DALLAH AL BARAKA

SAUDSKÁ ARÁBIA

32855

DANA EXECUTIVE JETS

SÝRIA

2518

DARTA

FRANCÚZSKO

34168

DARTE HOLDINGS

RUSKÁ FEDERÁCIA

28094

DASNAIR

ŠVAJČIARSKO

18972

DASSAULT AVIATION

FRANCÚZSKO

1139

DASSAULT FALCON JET

SPOJENÉ ŠTÁTY

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANCÚZSKO

28629

DASSAULT ST. CLOUD

FRANCÚZSKO

28800

DATELINE OVERSEAS

CYPRUS

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANCÚZSKO

32809

DEAN PHILLIPS INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

11638

DECAUX

FRANCÚZSKO

27665

DIAMAIR

ŠVAJČIARSKO

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANCÚZSKO

7028

DOW CHEMICAL

SPOJENÉ ŠTÁTY

24571

DSWA

SPOJENÉ ŠTÁTY

30876

DUBROVNIK AIRLINES

CHORVÁTSKO

31133

DUNMORE HOMES

SPOJENÉ ŠTÁTY

9703

EARTH STAR

SPOJENÉ ŠTÁTY

31743

EAST STAR AIRLINES

ČÍNA

34303

EASTINDO

INDONÉZIA

33728

EASY FLY VIP CHARTER

LIBANON

33902

EASYFLY SA

KOLUMBIA

2850

EASYJET SWITZERLAND

ŠVAJČIARSKO

32591

EBONY SHINE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

29279

ECUATORIAL CARGO

ROVNÍKOVÁ GUINEA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGYPT

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

RUSKÁ FEDERÁCIA

23028

ELI'S BREAD

SPOJENÉ ŠTÁTY

32853

ELITE AIR INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32311

ELYSAIR SAS

FRANCÚZSKO

1013

EMERSON ELECTRIC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

ROVNÍKOVÁ GUINEA

30005

EURL JC DARMON

FRANCÚZSKO

27518

EUROPE AIRPOST

FRANCÚZSKO

34741

EUROPEAN FLIGHT

ŠVÉDSKO

32827

EXEC JET SOLUTIONS

SPOJENÉ ŠTÁTY

29471

EXECUJET EUROPE

ŠVAJČIARSKO

26208

EXECUJET MIDDLE EAST

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

31558

EXECUTIVE ACFT SRVCS

LIBANON

28587

EXECUTIVE JET A/C

ŠVAJČIARSKO

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

DÁNSKO

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGYPT

31131

EXPRESS CAMEL

SAUDSKÁ ARÁBIA

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ŠVAJČIARSKO

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAUDSKÁ ARÁBIA

25553

FALCON AIR EXPRESS

SPOJENÉ ŠTÁTY

31310

FARNER AIRWINGS

ŠVAJČIARSKO

15911

FC AVIATION

FRANCÚZSKO

1147

FEDERAL EXPRESS

SPOJENÉ ŠTÁTY

34667

FELIX AIRWAYS

JEMEN

28540

FIA (PARIS)

FRANCÚZSKO

34669

FIREFLY

MALAJZIA

32846

FIRST COMMERCIAL

SPOJENÉ ŠTÁTY

21075

FISHER SCIENTIFIC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31665

FLEET INT AVTN & FIN

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

21504

FLICAPE PTY LTD

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

8542

FLIGHT LEVELS

SPOJENÉ ŠTÁTY

31058

FLIGHT TEST CONSULT.

ŠVAJČIARSKO

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LUXEMBURSKO

33626

FLY 18

ŠVAJČIARSKO

30372

FLY AIR SA

FRANCÚZSKO

28407

FLY AWAY BRASIL

BRAZÍLIA

28511

FLY EXEC

LIBANON

29832

FLY INTL AIRWAYS

TUNISKO

26321

FLY ONE EIGHTY EIGHT

ŠVAJČIARSKO

30136

FLYBABOO

ŠVAJČIARSKO

30343

FLYING BIRD

FRANCÚZSKO

29223

FLYING FINN OY

FÍNSKO

31775

FLYING M

SPOJENÉ ŠTÁTY

33632

FLYMEX

MEXIKO

31116

FOCUS AIR USA

SPOJENÉ ŠTÁTY

32322

FORTUNE AIR

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

32621

GABON AIRLINES

GABON

31746

GALAXY AIRLINES

JAPONSKO

27204

GANDEL INVESTMENTS

AUSTRÁLIA

32749

GEASA

ROVNÍKOVÁ GUINEA

17928

GENEL HAVACILIK

TURECKO

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GRUZÍNSKO

9002

GIE ATR

FRANCÚZSKO

22850

GIORI ROBERTO

MONAKO

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

SPOJENÉ ŠTÁTY

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRÁLIA

31682

GLOBAL JET LUX

LUXEMBURSKO

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

ČIERNA HORA

31731

HALCYONAIR

KAPVERDY

5362

HALLIBURTON

SPOJENÉ ŠTÁTY

33959

HASSANCO S.A.

ŠVAJČIARSKO

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGO

25570

HESNES AIR

NÓRSKO

19953

HILTON HOTELS

SPOJENÉ ŠTÁTY

26436

HOLIDAY RETIREMENT

SPOJENÉ ŠTÁTY

31795

IBL AVIATION

MAURÍCIUS

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANCÚZSKO

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAJINA

31965

INDIGO (VI)

INDIA

34829

INDONESIA AIRASIA

INDONÉZIA

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

KOLUMBIA

33559

INDYCAR AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

34222

INLOGS INTERNATIONAL

BEZ URČENIA

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

23792

INTERCON USA

SPOJENÉ ŠTÁTY

31081

INTERFACE OPS LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32801

INTERJET ABC

MEXIKO

9266

INTERLAKEN CAPITAL

SPOJENÉ ŠTÁTY

32524

INVESTAVIA

KAZACHSTAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

33890

ISLENA AIRLINES (2)

HONDURAS

21879

ISRAIR LTD

IZRAEL

30038

IXAIR

FRANCÚZSKO

31280

IXAIR DPT JET

FRANCÚZSKO

28006

JAPAT

ŠVAJČIARSKO

29118

JAR VENTURE

FRANCÚZSKO

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUVAJT

32986

JBS CONSULTING LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31772

JCAS

ŠVAJČIARSKO

26998

JDP FRANCE

FRANCÚZSKO

26479

JET 2000

RUSKÁ FEDERÁCIA

1569

JET AVIAT BUSINESS

ŠVAJČIARSKO

30713

JET AVIATION BASEL

ŠVAJČIARSKO

30385

JET AVIATION FZCO

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

26911

JET BLUE AIRWAYS

SPOJENÉ ŠTÁTY

32217

JET CRUISING

LUXEMBURSKO

34614

JET DIRECT AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

33651

JET LITE INDIA LTD

INDIA

33015

JET MANAGEMENT SA

ŠVAJČIARSKO

33769

JET ONE JSC

KAZACHSTAN

32848

JET PREMIER ONE

ŠVAJČIARSKO

31581

JET4YOU

MAROKO

31137

JETS RENT AVTN

FRANCÚZSKO

30243

JETSTAR AIRWAYS

AUSTRÁLIA

29268

JEX SARL

LUXEMBURSKO

30476

JPM AVIATION

FRANCÚZSKO

29395

JR EXECUTIVE

LIBANON

6510

KALAIR USA CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

32776

KALAMAZOO GROUP II

SPOJENÉ ŠTÁTY

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNISKO

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNISKO

34651

KATAMEYAHEIGHTS

EGYPT

30709

KAZAVIA

KAZACHSTAN

32381

KB HOME

SPOJENÉ ŠTÁTY

29190

KBBD

SPOJENÉ ŠTÁTY

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

KANADA

11467

KFC MANAGEMENT

SPOJENÉ ŠTÁTY

7129

KINGDOM HOLDING CO

SAUDSKÁ ARÁBIA

12497

KIRCHMAN

SPOJENÉ ŠTÁTY

27587

KOMAR AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

34843

KOSTAR AIRLINES

JUŽNÁ KÓREA

9858

KROLL G

ŠVAJČIARSKO

1971

LABORATOIRE ASL

FRANCÚZSKO

30455

LAS VEGAS JET

SPOJENÉ ŠTÁTY

33111

LAYAN INTL.

ŠVAJČIARSKO

30595

LEACH CAPITAL

SPOJENÉ ŠTÁTY

13358

LIBYAN AIR CARGO

LÍBYA

4489

LIMITED STORES

SPOJENÉ ŠTÁTY

31880

LJ ASSOCIATES

SPOJENÉ ŠTÁTY

25272

LOTUS AIR

EGYPT

33450

LOV'AIR AVIATION

FRANCÚZSKO

24211

LOWA LTD

ŠVAJČIARSKO

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

POĽSKO

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

ŠVAJČIARSKO

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUXEMBURSKO

19696

LYRECO

FRANCÚZSKO

33834

M. SQUARE AVIATION

ŠVAJČIARSKO

34423

MACAU JET INTL

MACAO (ČÍNA)

29993

MAG AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

32078

MALIBU CONSULTING

SPOJENÉ ŠTÁTY

34019

MANO RIVER

SPOJENÉ ŠTÁTY

22226

MARMON GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

1831

MARTIN BAKER

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

32707

MASC AIR LTD

ŠVAJČIARSKO

27014

MASTERJET SWITZ.

ŠVAJČIARSKO

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALAJZIA

30530

MATADORO MGMT INVEST

SPOJENÉ ŠTÁTY

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURITÁNIA

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

SPOJENÉ ŠTÁTY

31545

MDA SAS

FRANCÚZSKO

31140

ME LEASING

SPOJENÉ ŠTÁTY

1855

MEA AIR LIBAN

LIBANON

33330

MEDI BUSINESS JET

MAROKO

9689

MELVIN SIMON

SPOJENÉ ŠTÁTY

30360

MENAJET

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

34274

MEREGRASS AIR CHTR

SPOJENÉ ŠTÁTY

32814

MERIDIAN AIR CHTR

SPOJENÉ ŠTÁTY

21443

METEO-FRANCE

FRANCÚZSKO

24019

MID EAST JET

SAUDSKÁ ARÁBIA

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBANON

1098

MIL FRANCE

FRANCÚZSKO

9055

MIL GABON (2)

GABON

31066

MIL NIGERIA (2)

NIGÉRIA

1119

MIL TUNISIA

TUNISKO

30933

MILLION AIR

INDIA

19183

MILLION AIR DALLAS

SPOJENÉ ŠTÁTY

34711

MIRAGE AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31979

MJETS LTD

THAJSKO

7764

MOET HENNESSY

FRANCÚZSKO

28010

MONDIOL

SPOJENÉ ŠTÁTY

32755

MONTROSE GLOBAL

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

17841

MORNINGSTAR

KANADA

7058

MORRIS COMMUNICATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

21246

MOUAWAD NATIONAL CO

SAUDSKÁ ARÁBIA

31770

N304RJ

SPOJENÉ ŠTÁTY

32270

N349BA

SPOJENÉ ŠTÁTY

32370

N72RK

SPOJENÉ ŠTÁTY

31025

NATASHA ESTABLISMENT

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAUDSKÁ ARÁBIA

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGYPT

34727

NATIONAL CITY COMM

SPOJENÉ ŠTÁTY

31097

NEBULA LTD.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANCÚZSKO

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

SPOJENÉ ŠTÁTY

31199

NISSAN C/O ACI PACIF

SPOJENÉ ŠTÁTY

32959

NOFA

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32963

NORDEX AIR

RUSKÁ FEDERÁCIA

13392

NORTH AMERICAN AIRCH

SPOJENÉ ŠTÁTY

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNISKO

30574

NOVARTIS GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

22190

NWT AIRCRAFT

SPOJENÉ ŠTÁTY

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

31264

O AIR

FRANCÚZSKO

30908

OCANA ASSETS LTD

SPOJENÉ ŠTÁTY

28984

OLDBURY HOLDINGS

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32366

OLDBURY HOLDINGS II

ŠVAJČIARSKO

28859

OMNI FLYS

MEXIKO

34603

OMYA INTERNATIONAL

ŠVAJČIARSKO

30957

ONE THIRTY NINE

LUXEMBURSKO

28465

ONEX

SPOJENÉ ŠTÁTY

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPUR

31976

OTTER INSPIRATIONS

SPOJENÉ ŠTÁTY

28050

OUTFITTER AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

31395

OUTPOST INTL

SPOJENÉ ŠTÁTY

30791

OVERLAND AIRWAYS LTD

NIGÉRIA

4139

OYONNAIR

FRANCÚZSKO

25856

PACE CARGO ENTERRP

SPOJENÉ ŠTÁTY

23365

PALMALI HAVA TASI

TURECKO

32473

PAN EUROPEENNE

FRANCÚZSKO

26289

PARAFFIN AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

29999

PARC AVIATION

ŠVAJČIARSKO

30941

PARK HAVACILIK

TURECKO

12312

PARTNERSHIP 35 55

SPOJENÉ ŠTÁTY

24833

PASPALEY PEARLING

AUSTRÁLIA

34403

PHEEBE LIMITED

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

33969

PHENOMAIR

FRANCÚZSKO

29691

PINNACLE AIR GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

32252

PLANET AVIATION UU

RUSKÁ FEDERÁCIA

2176

PPG INDUSTRIES

SPOJENÉ ŠTÁTY

23885

PRATT HOLDINGS

AUSTRÁLIA

32060

PREMIER AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

31595

PREMIER AVIA, JSC

RUSKÁ FEDERÁCIA

32374

PRINCELY JETS LTD.

PAKISTAN

34553

PRIVATE JET HOLD.

TURECKO

28189

PROAIR CHARTER

NEMECKO

28212

PROVINCIAL AIRLINES

KANADA

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

KATAR

31967

RADIOACTIVE

SPOJENÉ ŠTÁTY

1427

RAININ AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

27999

RAPTOR AIR ACFT MGMT

SPOJENÉ ŠTÁTY

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

ŠVAJČIARSKO

31655

REATEX INVEST

PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

28265

REGIONAL CAE

FRANCÚZSKO

2232

REGOURD AVIATION

FRANCÚZSKO

30954

RELIEF & LOGISTICS

BELGICKO

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

34680

RJH ADVISORY

SPOJENÉ ŠTÁTY

32627

RNV ENTERPRISES

SPOJENÉ ŠTÁTY

31978

ROMEO MIKE AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

30374

RONSO SA DE CV

MEXIKO

31808

ROTOR TRADE 2

SPOJENÉ ŠTÁTY

31026

ROUST TRADING

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKO

22439

S ALGERIE

ALŽÍRSKO

13351

S BURKINA FASO

BURKINA FASO

22575

S DJIBOUTI

DŽIBUTSKO

22426

S GABON

GABON

32125

S GAMBIA (2)

GAMBIA

22689

S IVORY COAST

POBREŽIE SLONOVINY

22438

S MONACO

MONAKO

22767

S NAMIBIA

NAMÍBIA

22524

S NIGERIA

NIGÉRIA

2400

S SCHWEIZ

ŠVAJČIARSKO

22576

S SENEGAL

SENEGAL

22977

S TCHAD

ČAD

22960

S TOGO

TOGO

33152

SAAD AIR LTD

BAHRAJN

22756

SABRINA FISHERIES

SPOJENÉ ŠTÁTY

25392

S-AIR JSC

RUSKÁ FEDERÁCIA

25946

SALEM AVIATION

SAUDSKÁ ARÁBIA

5432

SAUDI OGER

SAUDSKÁ ARÁBIA

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANCÚZSKO

31959

SBM GROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

32560

SCD AVIATION

GABON

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMERUN

12316

SCI MANAGEMENT CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA, HOLANDSKÉ ANTILY

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

SPOJENÉ ŠTÁTY

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANCÚZSKO

22291

SEFA FRANCE

FRANCÚZSKO

1249

SELIA

FRANCÚZSKO

31182

SENTINEL AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

27881

SERLUX

LUXEMBURSKO

33112

SEVENTH SENSE STAR

ŠVAJČIARSKO

32704

SHAHER TRADING CO.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

24337

SHAR INK

RUSKÁ FEDERÁCIA

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

ČÍNA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

34418

SIGMAR AVIATION

ÍRSKO

32728

SILVER VENTURES INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

32892

SIRTE OIL COMPANY

LÍBYA

24200

SIT-SET AG

ŠVAJČIARSKO

27746

SK TRAVEL

SPOJENÉ ŠTÁTY

32799

SKY KING INC

SPOJENÉ ŠTÁTY

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

SPOJENÉ ŠTÁTY

6508

SKYBIRD AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

30105

SKYTRADERS PTY

AUSTRÁLIA

34050

SKYWAY LTD

RUSKÁ FEDERÁCIA

32149

SMART AVIATION

FRANCÚZSKO

32805

SMART AVIATION HE

EGYPT

29738

SNC BOETOS

FRANCÚZSKO

30770

SNC CAVOK

FRANCÚZSKO

33859

SOBEYS GROUP

KANADA

3517

SOFAXIS

FRANCÚZSKO

22730

SOGERMA

FRANCÚZSKO

26645

SONNIG

ŠVAJČIARSKO

2736

SONY EUROPE

NEMECKO

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGÉRIA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

HOLANDSKO

5752

SOUTHERN CROSS USA

SPOJENÉ ŠTÁTY

17921

SPECIALISED TRANSP.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

3994

SPEEDWINGS

ŠVAJČIARSKO

27840

SPHINX WINGS

ŠVAJČIARSKO

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

SPOJENÉ ŠTÁTY

32789

SPRINGWAY LTD

RUSKÁ FEDERÁCIA

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPUR

26231

STAFF AIR SERVICE

FRANCÚZSKO

31596

STAR FLYER INC

JAPONSKO

2574

STARJET AVIATION

ŠVAJČIARSKO

24204

STARLING AVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

32368

STARLINK AVIATION

KANADA

31400

STARR EQUIPMENT

SPOJENÉ ŠTÁTY

28169

STATE AIR BERKUT

KAZACHSTAN

28156

STEELCASE

SPOJENÉ ŠTÁTY

32436

STENSRUD VENTURES

SPOJENÉ ŠTÁTY

33040

STORMJETS SA

ŠVAJČIARSKO

4488

STRASBOURG AVIATION

FRANCÚZSKO

32592

SULTAN AVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

31657

SUN AIR (EGYPT)

EGYPT

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

EGYPT

25613

SUPER AIR

TURECKO

30157

SUPER CONSTELLATION

ŠVAJČIARSKO

33125

SW BUSINESS AV.

AZERBAJDŽAN

8591

SWISS EAGLE

ŠVAJČIARSKO

30257

SYMPHONY MASTER

ŠVAJČIARSKO

33362

SYMPHONY MASTER UAE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

5967

SYNTHES

SPOJENÉ ŠTÁTY

26148

TAG AVIATION (MNGT)

ŠVAJČIARSKO

31437

TAG AVIATION GWCIN

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

159

TAG AVIATION SUISSE

ŠVAJČIARSKO

29075

TAJ AIR

INDIA

26797

TAK AVIATION UK LTD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

4386

TAM LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

31687

TAPAJ

SPOJENÉ ŠTÁTY

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALŽÍRSKO

31962

TAT LEASING

FRANCÚZSKO

31366

TAV HAVACILIK

TURECKO

33270

THAI AIRASIA LTD

THAJSKO

28634

THALES

FRANCÚZSKO

32042

THE FUTURA CORP

KANADA

20145

THS SA

FRANCÚZSKO

30353

TIGER AIRWAYS

SINGAPUR

33268

TIGER AIRWAYS (AUS)

AUSTRÁLIA

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASKAR

29433

TISMA

SPOJENÉ ŠTÁTY

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

ČAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBIA

29860

TPS

SPOJENÉ ŠTÁTY

8921

TRANCHANT GAMING

FRANCÚZSKO

34062

TRANSAIR CARGO SVC

KONGO

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRANCÚZSKO

28463

TREY AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDONÉZIA

21666

TUDOR SALIBA

SPOJENÉ ŠTÁTY

2752

TUNIS AIR

TUNISKO

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

SPOJENÉ ŠTÁTY

28928

TWO THOUSAND

LUXEMBURSKO

28467

TY AIR

SPOJENÉ ŠTÁTY

28221

UAS UNITED AVIATION

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

24099

UKRAINE AVTN STATE

UKRAJINA

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELIZE

4382

UNIJET

FRANCÚZSKO

32094

UNION PACIFIC CORP

SPOJENÉ ŠTÁTY

28092

UNITED HEALTHGROUP

SPOJENÉ ŠTÁTY

22833

UNITED STATES AVTN

SPOJENÉ ŠTÁTY

3329

UNITED TECHNOLOGIES

SPOJENÉ ŠTÁTY

24318

VALAVIA

FRANCÚZSKO

28829

VALIANT AVIATION

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

33962

VALLJET

FRANCÚZSKO

10637

VALMONT

SPOJENÉ ŠTÁTY

30253

VENTURA AVIATION

MONAKO

31011

VENTURI ENTRISE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

1976

VENUS SHIPPING COMP

BERMUDY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

19445

VIETNAM AIRLINES

VIETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

31635

VIRGIN AMERICA

SPOJENÉ ŠTÁTY

23952

VOLARE UKRAINE

UKRAJINA

33500

VOLO AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

33249

VOYAGE INTERNATIONAL

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

27628

VULCAN AVIATION

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

23592

VULCAN FLIGHT OPS

SPOJENÉ ŠTÁTY

30891

WAF LTD

KAJMANIE OSTROVY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

6924

WEDGE AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

29491

WELLS AVIATION

SPOJENÉ ŠTÁTY

33640

WESTJET

ŠVAJČIARSKO

34317

WESTJET FALCON 50061

PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

SPOJENÉ ŠTÁTY

31064

WHITE LOTUS

SPOJENÉ ŠTÁTY

32294

WILKES AND MCHUGH

SPOJENÉ ŠTÁTY

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

31765

WINDS AWAY

SPOJENÉ ŠTÁTY

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMÍBIA

32063

WIP TRADING

ŠVAJČIARSKO

31307

WORLDWIDE JET CHARTR

SPOJENÉ ŠTÁTY

31938

WREN ACQUISITIONS

SPOJENÉ ŠTÁTY

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRANCÚZSKO

2941

YEMENIA

JEMEN

31488

YYA AVIATION

ŠVAJČIARSKO

32665

ZYMAN AVIATION LLC

SPOJENÉ ŠTÁTY

a784

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:3S9

Neznámy

a788

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:902

Neznámy

a789

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:AAE

Neznámy

a790

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:AF3

Neznámy

a791

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:AJT

Neznámy

a793

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:AME

Neznámy

a794

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:AMF

Neznámy

a795

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:AMJ

Neznámy

a799

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:BCN

Neznámy

a800

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:BHS

Neznámy

a802

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:BKS

Neznámy

a806

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:BRS

Neznámy

a808

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:BSQ

Neznámy

a809

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:BUL

Neznámy

a811

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:CEY

Neznámy

a812

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:CFC

Neznámy

a814

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:CFX

Neznámy

a816

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:CGC

Neznámy

a818

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:CGQ

Neznámy

a819

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:CGT

Neznámy

a821

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:CPT

Neznámy

a823

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:CSQ

Neznámy

a825

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:CTL

Neznámy

a826

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:CTM

Neznámy

a829

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:CUT

Neznámy

a830

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:CXP

Neznámy

a833

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:DEL

Neznámy

a834

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:DOS

Neznámy

a835

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:DRA

Neznámy

a836

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:EGF

Neznámy

a837

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:EUF

Neznámy

a838

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:EVO

Neznámy

a839

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FAC

Neznámy

a840

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FAD

Neznámy

a841

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FAE

Neznámy

a842

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FAF

Neznámy

a843

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FAV

Neznámy

a845

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FGH

Neznámy

a846

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FGI

Neznámy

a850

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FIW

Neznámy

a851

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FMI

Neznámy

a852

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FNY

Neznámy

a854

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FOF

Neznámy

a855

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FOG

Neznámy

a856

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FOH

Neznámy

a857

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FOI

Neznámy

a858

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FOT

Neznámy

a860

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FW0

Neznámy

a861

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FW2

Neznámy

a862

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FW4

Neznámy

a864

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FWO

Neznámy

a865

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FWR

Neznámy

a866

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FWU

Neznámy

a867

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FWX

Neznámy

a868

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:FWY

Neznámy

a870

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:GAF

Neznámy

a871

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:GFI

Neznámy

a873

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:GU6

Neznámy

a874

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:GUF

Neznámy

a875

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:GUI

Neznámy

a876

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:GUT

Neznámy

a877

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:GUY

Neznámy

a878

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:GWX

Neznámy

a879

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:HBJ

Neznámy

a880

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:HDF

Neznámy

a881

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:HHD

Neznámy

a883

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:HI6

Neznámy

a884

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:HI7

Neznámy

a885

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:HI8

Neznámy

a888

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:HPJ

Neznámy

a889

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:HUG

Neznámy

a893

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:INC

Neznámy

a895

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:J6A

Neznámy

a896

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:J6U

Neznámy

a898

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:J8K

Neznámy

a899

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:J8S

Neznámy

a900

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:J8V

Neznámy

a901

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:KSB

Neznámy

a902

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:KTM

Neznámy

a903

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:LAC

Neznámy

a904

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:LAU

Neznámy

a905

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:LAV

Neznámy

a906

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:LDU

Neznámy

a908

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:LI3

Neznámy

a909

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:LI4

Neznámy

a910

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:LI5

Neznámy

a911

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:LIA

Neznámy

a912

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:LN3

Neznámy

a914

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:LN9

Neznámy

a919

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:MAR

Neznámy

a920

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:MAW

Neznámy

a921

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:MEI

Neznámy

a922

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:MPC

Neznámy

a924

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:MTN

Neznámy

a926

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N11

Neznámy

a927

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N12

Neznámy

a931

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N17

Neznámy

a933

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N20

Neznámy

a934

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N21

Neznámy

a935

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N22

Neznámy

a937

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N24

Neznámy

a938

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N26

Neznámy

a939

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N27

Neznámy

a940

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N28

Neznámy

a941

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N30

Neznámy

a943

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N32

Neznámy

a944

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N33

Neznámy

a945

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N34

Neznámy

a946

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N35

Neznámy

a948

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N37

Neznámy

a949

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N39

Neznámy

a950

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N40

Neznámy

a951

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N41

Neznámy

a952

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N42

Neznámy

a953

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N43

Neznámy

a954

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N47

Neznámy

a955

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N48

Neznámy

a956

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N49

Neznámy

a959

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N51

Neznámy

a960

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N52

Neznámy

a965

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N59

Neznámy

a967

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N61

Neznámy

a968

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N64

Neznámy

a969

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N65

Neznámy

a970

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N66

Neznámy

a971

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N67

Neznámy

a972

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N68

Neznámy

a973

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N70

Neznámy

a974

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N71

Neznámy

a975

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N72

Neznámy

a978

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N76

Neznámy

a980

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N78

Neznámy

a984

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N81

Neznámy

a987

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N85

Neznámy

a988

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N86

Neznámy

a990

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N88

Neznámy

a992

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N93

Neznámy

a993

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N94

Neznámy

a994

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N95

Neznámy

a996

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N97

Neznámy

a997

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N98

Neznámy

a999

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:N9U

Neznámy

a1000

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:NA0

Neznámy

a1001

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:NAF

Neznámy

a1002

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:NCB

Neznámy

a1004

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:NOA

Neznámy

a1008

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:OOG

Neznámy

a1009

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:PAT

Neznámy

a1011

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:PJW

Neznámy

a1013

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:PLY

Neznámy

a1015

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:PRS

Neznámy

a1016

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:PSE

Neznámy

a1017

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:PSV

Neznámy

a1019

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:PTL

Neznámy

a1023

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:RGF

Neznámy

a1024

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:RHI

Neznámy

a1026

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:ROI

Neznámy

a1028

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:ROR

Neznámy

a1029

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:ROY

Neznámy

a1031

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:RUC

Neznámy

a1034

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:SBH

Neznámy

a1035

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:SBU

Neznámy

a1036

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:SER

Neznámy

a1038

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:SKZ

Neznámy

a1039

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:SPC

Neznámy

a1040

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:SSS

Neznámy

a1041

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:SVD

Neznámy

a1042

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:TAF

Neznámy

a1044

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:TIF

Neznámy

a1047

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:TKE

Neznámy

a1053

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:TPQ

Neznámy

a1056

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:TSD

Neznámy

a1059

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:TX2

Neznámy

a1060

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:TX8

Neznámy

a1062

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:V2L

Neznámy

a1063

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:VEC

Neznámy

a1067

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:WAJ

Neznámy

a1068

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:WBS

Neznámy

a1069

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:WDA

Neznámy

a1071

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:WIA

Neznámy

a1072

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:WJA

Neznámy

a1073

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:WML

Neznámy

a1076

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:YV1

Neznámy

a1077

Prevádzkovateľ používajúci ICAO_CODE:YV2

Neznámy

a1097

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:3DMRW

Neznámy

a1098

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:3DRMW

Neznámy

a1100

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:4XCMY

Neznámy

a1085

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:6152

Neznámy

a1102

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:6VAFW

Neznámy

a1507

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:ARBV021

Neznámy

a1509

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:BULG001

Neznámy

a1104

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:CFFEV

Neznámy

a1105

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:CFXCN

Neznámy

a1106

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:CGCDS

Neznámy

a1107

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:CGCGS

Neznámy

a1108

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:CGCMP

Neznámy

a1109

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:CGDPF

Neznámy

a1110

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:CGJLN

Neznámy

a1111

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:CGLBB

Neznámy

a1112

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:CGRPM

Neznámy

a1305

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:EV0065

Neznámy

a1306

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:EV0068

Neznámy

a1511

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FAV4402

Neznámy

a1119

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FGIEI

Neznámy

a1121

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FGVML

Neznámy

a1123

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FOHQK

Neznámy

a1125

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FOIJF

Neznámy

a1126

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FOIJH

Neznámy

a1127

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FOIJK

Neznámy

a1128

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FOIXD

Neznámy

a1129

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FOPTP

Neznámy

a1130

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FORTE

Neznámy

a1131

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FOTAG

Neznámy

a1132

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FOTKE

Neznámy

a1133

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRA10

Neznámy

a1134

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRA12

Neznámy

a1135

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAAD

Neznámy

a1136

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAAG

Neznámy

a1137

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRADA

Neznámy

a1138

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRADB

Neznámy

a1139

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRADC

Neznámy

a1141

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAFQ

Neznámy

a1142

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAGL

Neznámy

a1143

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAGX

Neznámy

a1086

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAI

Neznámy

a1145

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAIE

Neznámy

a1309

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAIIN

Neznámy

a1146

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAIJ

Neznámy

a1147

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAIL

Neznámy

a1148

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAIN

Neznámy

a1149

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAIO

Neznámy

a1150

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAIQ

Neznámy

a1151

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAIT

Neznámy

a1152

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAIZ

Neznámy

a1153

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAJA

Neznámy

a1154

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAJB

Neznámy

a1157

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAPO

Neznámy

a1088

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAZ

Neznámy

a1162

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAZP

Neznámy

a1164

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRAZZ

Neznámy

a1165

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRBFA

Neznámy

a1166

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FRBFB

Neznámy

a1171

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FWFBW

Neznámy

a1174

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:FZBCF

Neznámy

a1176

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:GGALX

Neznámy

a1177

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:GSYLJ

Neznámy

a1180

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:HBIFJ

Neznámy

a1181

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:HBIUX

Neznámy

a1182

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:HBJEI

Neznámy

a1183

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:HBJRS

Neznámy

a1184

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:HHDMX

Neznámy

a1513

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:HI719CT

Neznámy

a1186

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:HI772

Neznámy

a1187

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:HI840

Neznámy

a1188

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:HI851

Neznámy

a1519

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:HK4492X

Neznámy

a1520

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:HK4493X

Neznámy

a1190

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:LVRED

Neznámy

a1313

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N109JZ

Neznámy

a1192

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N10SA

Neznámy

a1314

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N110HA

Neznámy

a1321

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N129WA

Neznámy

a1322

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N139CF

Neznámy

a1323

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N143GA

Neznámy

a1193

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N14CG

Neznámy

a1324

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N150LR

Neznámy

a1523

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N1610PR

Neznámy

a1326

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N163PA

Neznámy

a1194

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N173S

Neznámy

a1328

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N177EL

Neznámy

a1329

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N179AE

Neznámy

a1330

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N182GX

Neznámy

a1195

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N184R

Neznámy

a1196

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N193F

Neznámy

a1197

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N19QC

Neznámy

a1089

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N1DG

Neznámy

a1331

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N201CR

Neznámy

a1333

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N218EC

Neznámy

a1334

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N221AL

Neznámy

a1335

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N221DG

Neznámy

a1336

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N221QS

Neznámy

a1337

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N229BP

Neznámy

a1198

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N22EM

Neznámy

a1340

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N245US

Neznámy

a1199

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N24ET

Neznámy

a1200

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N24KW

Neznámy

a1201

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N24UD

Neznámy

a1202

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N260V

Neznámy

a1341

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N262QS

Neznámy

a1342

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N267BB

Neznámy

a1343

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N285CP

Neznámy

a1344

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N296QS

Neznámy

a1090

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N2JR

Neznámy

a1345

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N305EJ

Neznámy

a1348

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N315FV

Neznámy

a1349

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N316NE

Neznámy

a1206

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N31GA

Neznámy

a1352

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N323LB

Neznámy

a1354

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N325FX

Neznámy

a1207

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N326N

Neznámy

a1355

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N328JK

Neznámy

a1357

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N339BA

Neznámy

a1358

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N344AA

Neznámy

a1359

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N345AA

Neznámy

a1360

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N350JS

Neznámy

a1361

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N358WC

Neznámy

a1362

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N364QS

Neznámy

a1364

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N373RS

Neznámy

a1366

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N393BD

Neznámy

a1367

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N393BZ

Neznámy

a1211

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N398W

Neznámy

a1370

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N3DMRT

Neznámy

a1371

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N4009L

Neznámy

a1373

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N404HG

Neznámy

a1374

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N404JW

Neznámy

a1212

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N40PK

Neznámy

a1375

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N414RF

Neznámy

a1376

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N416BD

Neznámy

a1378

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N41972

Neznámy

a1379

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N424QS

Neznámy

a1380

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N426RJ

Neznámy

a1381

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N4297N

Neznámy

a1382

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N434SB

Neznámy

a1385

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N458PE

Neznámy

a1391

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N491AN

Neznámy

a1091

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N4EA

Neznámy

a1392

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N5000X

Neznámy

a1394

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N502JL

Neznámy

a1398

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N512FX

Neznámy

a1399

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N515LR

Neznámy

a1404

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N544LR

Neznámy

a1405

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N547LR

Neznámy

a1214

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N54CC

Neznámy

a1406

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N555GL

Neznámy

a1407

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N561CM

Neznámy

a1410

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N590FA

Neznámy

a1412

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N601JE

Neznámy

a1414

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N601VH

Neznámy

a1416

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N604HC

Neznámy

a1417

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N610PR

Neznámy

a1418

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N614BA

Neznámy

a1419

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N614FX

Neznámy

a1420

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N640QS

Neznámy

a1421

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N650AL

Neznámy

a1217

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N65RZ

Neznámy

a1422

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N668MP

Neznámy

a1424

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N671RW

Neznámy

a1425

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N676GH

Neznámy

a1219

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N67GW

Neznámy

a1426

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N682DB

Neznámy

a1427

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N682QS

Neznámy

a1428

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N684QS

Neznámy

a1429

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N700MP

Neznámy

a1430

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N700NY

Neznámy

a1431

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N711NK

Neznámy

a1432

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N719JP

Neznámy

a1221

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N71NK

Neznámy

a1222

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N71PG

Neznámy

a1433

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N721QS

Neznámy

a1434

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N724YS

Neznámy

a1437

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N729TA

Neznámy

a1441

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N7643U

Neznámy

a1442

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N767FA

Neznámy

a1445

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N797CB

Neznámy

a1446

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N799WW

Neznámy

a1447

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N800EL

Neznámy

a1448

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N800KS

Neznámy

a1449

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N800WA

Neznámy

a1450

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N801PN

Neznámy

a1453

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N841WS

Neznámy

a1454

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N855QS

Neznámy

a1224

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N876H

Neznámy

a1460

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N888AQ

Neznámy

a1461

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N889NC

Neznámy

a1462

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N890CW

Neznámy

a1463

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N898EW

Neznámy

a1225

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N900Q

Neznámy

a1465

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N901QS

Neznámy

a1466

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N9053T

Neznámy

a1467

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N908JB

Neznámy

a1226

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N90AJ

Neznámy

a1469

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N913QS

Neznámy

a1470

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N916LX

Neznámy

a1228

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N91LA

Neznámy

a1471

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N921CC

Neznámy

a1472

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N926QS

Neznámy

a1473

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N929JH

Neznámy

a1475

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N934QS

Neznámy

a1229

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N93LA

Neznámy

a1476

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N948QS

Neznámy

a1230

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N94LA

Neznámy

a1477

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N951DB

Neznámy

a1479

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N958QS

Neznámy

a1480

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N960QS

Neznámy

a1481

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N964QS

Neznámy

a1232

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N96NB

Neznámy

a1483

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N977CP

Neznámy

a1486

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N989AL

Neznámy

a1234

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N98CG

Neznámy

a1235

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N990M

Neznámy

a1487

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N995CR

Neznámy

a1488

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N997QS

Neznámy

a1236

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:N99CN

Neznámy

a1237

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:NASA4

Neznámy

a1238

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:NXF61

Neznámy

a1239

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:OOGML

Neznámy

a1240

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:OYWET

Neznámy

a1241

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:P4FLY

Neznámy

a1246

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:PPEIC

Neznámy

a1248

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:PPETR

Neznámy

a1251

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:PPMIS

Neznámy

a1252

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:PRAIN

Neznámy

a1255

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:PRDRI

Neznámy

a1257

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:PRODT

Neznámy

a1258

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:PRSCE

Neznámy

a1260

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:PRXDY

Neznámy

a1263

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:PTLMS

Neznámy

a1264

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:PTLNC

Neznámy

a1266

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:PTLUK

Neznámy

a1267

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:PTORA

Neznámy

a1269

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:PTSCR

Neznámy

a1274

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:PTWJS

Neznámy

a1278

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:PTXGS

Neznámy

a1280

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:PTZMA

Neznámy

a1282

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:RSSA1

Neznámy

a1525

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:SHELL01

Neznámy

a1526

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:TIF375A

Neznámy

a1284

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:TZTAC

Neznámy

a1285

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:UJT17

Neznámy

a1490

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:UJT300

Neznámy

a1286

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:UN450

Neznámy

a1287

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:VHTGG

Neznámy

a1288

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:VPBDB

Neznámy

a1289

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:VPBJV

Neznámy

a1290

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:VPBMS

Neznámy

a1294

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:VPCVI

Neznámy

a1295

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:XAAEX

Neznámy

a1297

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:XAESC

Neznámy

a1300

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:XARYB

Neznámy

a1301

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YRCJF

Neznámy

a1528

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YV1004C

Neznámy

a1491

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YV1005

Neznámy

a1492

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YV1008

Neznámy

a1493

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YV1009

Neznámy

a1494

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YV1010

Neznámy

a1495

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YV1083

Neznámy

a1496

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YV1401

Neznámy

a1497

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YV1495

Neznámy

a1498

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YV1496

Neznámy

a1499

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YV1850

Neznámy

a1500

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YV1929

Neznámy

a1501

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YV2040

Neznámy

a1502

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YV2073

Neznámy

a1505

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YV2421

Neznámy

a1506

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YV2422

Neznámy

a1533

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YV292CP

Neznámy

a1534

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YV450CP

Neznámy

a1535

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YV455CP

Neznámy

a1537

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:YV778CP

Neznámy

a1302

Prevádzkovateľ používajúci TAIL NB:ZSEPB