ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.214.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 214

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
19. augusta 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 753/2009 z 27. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 43/2009, pokiaľ ide o rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 754/2009 z 27. júla 2009, ktorým sa z režimu pre rybolovné úsilie ustanoveného v kapitole III nariadenia (ES) č. 1342/2008 vynímajú niektoré skupiny plavidiel

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 755/2009 z 18. augusta 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 756/2009 zo 17. augusta 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu hlbokomorských žralokov vo vodách Spoločenstva a vo vodách, na ktoré sa nevzťahuje zvrchovanosť alebo právomoc tretích krajín oblastí V, VI, VII, VIII a IX plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 757/2009 z 18. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1189/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovozných colných kvót v roku 2009 na výrobky z mäsa z mladého hovädzieho dobytka (baby beef) s pôvodom v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Srbsku, Kosove a Čiernej Hore

22

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/63/ES z 13. júla 2009 o určitých súčastiach a vlastnostiach kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (kodifikované znenie) ( 1 )

23

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/618/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. júla 2009 o ukončení konzultácií s Guinejskou republikou podľa článku 96 Dohody z Cotonou

34

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

 

2009/619/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUMM Georgia/1/2009 z 31. júla 2009 o predĺžení mandátu vedúceho pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku, EUMM Georgia

40

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

19.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 753/2009

z 27. júla 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 43/2009, pokiaľ ide o rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 20,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov (2), a najmä na jeho článok 12,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 302/2009 zo 6. apríla 2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori (3), a najmä na jeho článok 9 ods. 3, 4, 5, 7, 8, 9 a 10,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 43/2009 (4) sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu.

(2)

V prílohe IIA k nariadeniu (ES) č. 43/2009 sa ustanovujú pravidlá riadenia rybolovného úsilia v súvislosti s dlhodobým plánom hospodárenia s populáciami tresky, ktorý je ustanovený v nariadení (ES) č. 1342/2008, a najmä sa v dodatku 1 k uvedenej prílohe pre každý členský štát v kW dňoch stanovuje maximálne povolené rybolovné úsilie, ktoré sa vynaloží v príslušných oblastiach a s príslušnými kategóriami výstroja. So zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 754/2009 z ktorým sa z režimu pre rybolovné úsilie ustanoveného v kapitole III nariadenia (ES) č. 1342/2008 (5), vynímajú niektoré skupiny plavidiel, je potrebné upraviť maximálne povolené rybolovné úsilie, ako je ustanovené v dodatku 1 k prílohe IIA k nariadeniu (ES) č. 43/2009, tak že sa pre Španielsko odpočíta 590 583 kW dní zo skupiny rybolovného úsilia TR1 v oblasti d) a pre Švédsko 148 118 kW dní zo skupiny rybolovného úsilia TR2 v zemepisnej oblasti a) a 705 625 kW dní zo skupiny rybolovného úsilia TR2 v zemepisnej oblasti b). Keďže nariadenie (ES) č. 754/2009 sa uplatňuje so spätnou účinnosťou od 1. februára 2009, mali by sa tieto úpravy uplatňovať od toho istého dňa.

(3)

Podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 302/2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori Rada určí maximálny počet lodí s návnadou a lodí s vlečnými lovnými šnúrami, ktoré sú oprávnené aktívne loviť tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne, a rozdelí tento počet medzi členské štáty; Rada ďalej určí maximálny počet plavidiel, ktoré na chovné účely aktívne lovia v Jadranskom mori tuniaka modroplutvého, a maximálny počet lodí s návnadou, plavidiel s lovnými šnúrami a plavidiel s ručnými lovnými šnúrami, ktoré aktívne lovia tuniaka modroplutvého v Stredozemnom mori v rámci pobrežného drobného rybolovu čerstvých rýb. Rada rozhodne aj o rozdelení kvóty Spoločenstva na tuniaka modroplutvého medzi členské štáty. Kvóty Spoločenstva na tuniaka modroplutvého, ktorý nedosahuje predpísanú veľkosť, vychádzajú z kvót, ktoré sa Spoločenstvu pridelili na základe odporúčania ICCAT č. 08-05, ktorým sa mení a dopĺňa odporúčanie ICCAT ustanoviť viacročný plán obnovy tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori.

(4)

S cieľom zhromaždiť viac vedeckých informácií o pancierovke atlantickej, ktorá v Antarktickom morskom ekosystéme predstavuje veľmi významný druh, je vhodné zaviesť do práva Spoločenstva viaceré najnovšie odporúčania, ktoré vedecký výbor zriadený v rámci Dohovoru o ochrane živých morských zdrojov Antarktídy (CCAMLR) znovu predložil na svojom zasadnutí v roku 2008, aby sa pri love pancierovky atlantickej v oblasti dohovoru CCAMLR zaručila 100 % prítomnosť pozorovateľov.

(5)

V súvislosti s dohodou o rybolove s Nórskom sa dalo Spoločenstvu k dispozícii ďalších 750 ton tresky škvrnitej v nórskych vodách zón ICES I a II.

(6)

Návrh, ktorý podali zástupcovia Európskeho spoločenstva, Faerských ostrovov, Grónska, Islandu, Nórska a Ruskej federácie na zasadnutí v Londýne od 9. do 11. februára 2009 v súvislosti s hospodárením s populáciami sebastesov v Irmingerovom mori a priľahlých vodách v oblasti dohovoru NEAFC v roku 2009 a ktorý následné schválili zmluvné strany Komisie pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC), by sa mal zaviesť do právnych predpisov Spoločenstva. Keďže dohoda je uplatniteľná na celý rok 2009, rybolovné možnosti by sa mali uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára 2009.

(7)

Závery zo stretnutia spoločného výboru EÚ/Grónsko, ktoré sa uskutočnilo 25. novembra 2008 v Kodani, pokiaľ ide o podiel sebastesov v grónskych vodách zón V a XIV ICES, ktorý je vyhradený pre Spoločenstvo, by sa mali zaviesť do právnych predpisov Spoločenstva. Keďže dohoda uzatvorená s Grónskom je spojená s Dohodou NEAFC o hospodárení s populáciami sebastesov v Irmingerovom mori a priľahlých vodách, mali by sa aj opatrenia prijaté na vykonanie záverov zo stretnutia spoločného výboru EÚ/Grónsko uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára 2009.

(8)

Celkový povolený výlov (TAC) prijatý pre halibuta tmavého v riadiacej oblasti vôd ES zóny IIa a zóny IV; vo vodách ES a medzinárodných vodách zóny VI, pokiaľ ide o makrelu v riadiacej oblasti VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vodách ES zóny Vb a medzinárodných vodách zón IIa, XII a XIV, a pokiaľ ide o stavridu, v riadiacej oblasti VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vo vodách ES zóny Vb, v medzinárodných vodách zón XII a XIV, by sa mal vzťahovať na vody ES, ako aj na medzinárodné vody zóny Vb, aby sa predišlo nesprávnemu vykazovaniu. Riadiace oblasti pre uvedené TAC by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Na účely ochrany mladých jedincov tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnej, tresky tmavej a tresky merlang by sa mal v Severnom mori a Skagerraku zaviesť systém uzavretí v reálnom čase v súlade so schválenými závermi z konzultácií medzi Európskym spoločenstvom a Nórskom, ktoré sa prijali 3. júla 2009 v Londýne.

(10)

Je potrebné upraviť ustanovenia týkajúce sa obmedzenia rybolovu tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnej a tresky merlang v zóne ICES VI s cieľom zabezpečiť, aby mali výnimky pre lov homára a pre rybolov s vlečnými sieťami, záťahovými sieťami na lov pri dne alebo podobným výstrojom rovnaké geografické vymedzenie.

(11)

Návrh, ku ktorému vedúci delegácie zúčastnených strán Komisie pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) (Dánsko, čo sa týka Grónska a Faerských ostrovov, Európske spoločenstvo, Island, Nórsko a Ruská federácia) dospeli na stretnutí od 24. do 27. marca 2009 v Londýne, pokiaľ ide o ochranu zraniteľných morských ekosystémov pred závažnými nepriaznivými vplyvmi v regulačnej oblasti NEAFC, a ktorý následne schválili zmluvné strany NEAFC, by sa mal zaviesť do právnych predpisov Spoločenstva.

(12)

V snahe zabezpečiť, aby úlovky makrely plavidiel tretích krajín vo vodách Spoločenstva boli správne započítané, je potrebné, aby sa pre uvedené plavidlá posilnili kontrolné ustanovenia. Vzhľadom na rozloženie populácií makrely, ktoré sa vyskytujú najmä vo vodách Spojeného kráľovstva, je vhodné, aby plavidlá tretích krajín predkladali správy stredisku monitorovania rybolovu Spojeného kráľovstva (Edinburgh).

(13)

Aby sa pre dotknutých rybárov zabezpečila istota a aby si mohli čo najskôr naplánovať svoje činnosti na túto rybársku sezónu, je nevyhnutné udeliť výnimku zo šesťtýždňovej lehoty uvedenej v oddiele I bode 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojeného k Zmluve o Európskej únii a zmluvám o založení Európskych spoločenstiev.

(14)

Nariadenie (ES) č. 43/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 43/2009

Nariadenie (ES) č. 43/2009 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Vkladá sa táto kapitola VIIIa:

„KAPITOLA VIIIa

OZNAČOVANIE MRAZENÝCH RÝB, KTORÉ V OBLASTI DOHOVORU NEAFC ULOVILI PLAVIDLÁ SPOLOČENSTVA ALEBO PLAVIDLÁ TRETÍCH KRAJÍN

Článok 39a

Označovanie mrazených rýb

V zmrazenom stave sa všetky ryby ulovené v oblasti Dohovoru NEAFC označia jasne čitateľnou etiketou alebo pečiatkou. Na etikete alebo pečiatke, ktorá sa umiestni na každú debnu alebo blok mrazených rýb, sa uvedie druh, dátum výroby, podoblasť a divízia ICES, v ktorej bol úlovok ulovený, a názov plavidla, ktoré ryby ulovilo.“

2.

Do článku 48 sa vkladá tento odsek:

„1a.   Na palube každého plavidla, ktoré sa zúčastňuje na rybolove pancierovky atlantickej uvedenom v článku 49, sa počas všetkých činností rybolovu v období rybolovu nachádza aspoň jeden vedecký pozorovateľ vymenovaný v rámci programu medzinárodného vedeckého pozorovania CCAMLR alebo spĺňajúci požiadavky uvedeného programu.“

3.

Z článku 50 sa vypúšťa odsek 4.

4.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 91a

Maximálny počet plavidiel loviacich tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu

Maximálny počet lodí Spoločenstva s návnadou a lodí Spoločenstva s vlečnými lovnými šnúrami, ktoré sú oprávnené aktívne loviť tuniaka modroplutvého v rozpätí od 8 kg alebo 75 cm do 30 kg alebo 115 cm vo východnej časti Atlantického oceánu, a rozdelenie tohto maximálneho počtu medzi členské štáty sa stanovujú takto:

Španielsko

63

Francúzsko

44

ES

107

Článok 91b

Obmedzenia výlovu tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu

1.   V rámci obmedzení výlovu ustanovených v prílohe ID sa obmedzenie výlovu tuniaka modroplutvého v rozpätí od 8 kg alebo 75 cm do 30 kg alebo 115 cm uplatniteľné na oprávnené plavidlá Spoločenstva uvedené v článku 91a a rozdelenie tohto obmedzenia výlovu medzi členské štáty stanovujú takto (v tonách):

Španielsko

599,3

Francúzsko

269,3

ES (6)

868,6

2.   V rámci obmedzení výlovu ustanovených v odseku 1 sa obmedzenie výlovu tuniaka modroplutvého s hmotnosťou minimálne 6,4 kg alebo s dĺžkou minimálne 70 cm uplatniteľné na lode s návnadou s celkovou dĺžkou menej ako 17 metrov spomedzi plavidiel Spoločenstva uvedených v článku 91a a rozdelenie tohto obmedzenia výlovu medzi členské štáty stanovujú takto (v tonách):

Francúzsko

45 (7)

EC

45

Článok 91c

Maximálny počet plavidiel loviacich tuniaka modroplutvého v Stredozemnom mori uplatniteľný na drobný pobrežný rybolov Spoločenstva

Maximálny počet rybárskych plavidiel Spoločenstva, ktoré sú oprávnené v rámci drobného pobrežného rybolovu aktívne loviť tuniaka modroplutvého v rozpätí od 8 kg alebo 75 cm do 30 kg alebo 115 cm v Stredozemnom mori a rozdelenie tohto maximálneho počtu medzi členské štáty sa stanovujú takto:

Španielsko

139

Francúzsko

86

Taliansko

35

Cyprus

25

Malta

89

ES

374

Článok 91d

Obmedzenia výlovu tuniaka modroplutvého v Stredozemnom mori uplatniteľné na drobný pobrežný rybolov Spoločenstva

V rámci obmedzení výlovu ustanovených v prílohe ID sa obmedzenie výlovu tuniaka modroplutvého v rozpätí od 8 kg do 30 kg pridelené Spoločenstvu na drobný pobrežný rybolov čerstvých rýb pre lode s návnadou, plavidlá s lovnými šnúrami a plavidlá s ručnými lovnými šnúrami loviace v Stredozemnom mori uvedené v článku 91c a rozdelenie uvedeného obmedzenia výlovu medzi členské štáty stanovujú takto (v tonách):

Španielsko

82,3

Francúzsko

71,8

Taliansko

63,5

Cyprus

2,3

Malta

5,3

ES (6)

225,2

Článok 91e

Maximálny počet plavidiel loviacich v Jadranskom mori tuniaka modroplutvého na chovné účely

Maximálny počet plavidiel Spoločenstva, ktoré v Jadranskom mori aktívne lovia tuniaka modroplutvého na chovné účely a sú oprávnené loviť tuniaka modroplutvého v rozpätí od 8 kg alebo 75 cm do 30 kg alebo 115 cm a rozdelenie tohto maximálneho počtu medzi členské štáty sa stanovujú takto:

Taliansko

68

ES

68

Článok 91f

Obmedzenia výlovu tuniaka modroplutvého v Jadranskom mori na chovné účely

V rámci obmedzení výlovu ustanovených v prílohe ID sa obmedzenie výlovu tuniaka modroplutvého v rozpätí od 8 kg do 30 kg pridelené plavidlám Spoločenstva loviacim tuniaka modroplutvého v Jadranskom mori na chovné účely uvedené v článku 91e a rozdelenie tohto obmedzenia výlovu medzi členské štáty stanovujú takto (v tonách):

Taliansko

63,5

ES

63,5

5.

Príloha IA sa mení a dopĺňa takto:

a)

Údaj týkajúci sa druhu halibut tmavý vo vodách ES zóny IIa a zóny IV; vo vodách ES a medzinárodných vodách zóny VI sa nahrádza takto:

„Druh

:

halibut tmavý

Reinhardtius hippoglossoides

Zóna

:

vody ES zón IIa a IV; vody ES a medzinárodné vody zón Vb a VI

(GHL/2A-C46)

Dánsko

4

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Nemecko

7

Estónsko

4

Španielsko

4

Francúzsko

69

Írsko

4

Litva

4

Poľsko

4

Spojené kráľovstvo

270

ES

720 (8)

TAC

nepodstatné

b)

Údaj týkajúci sa makrely atlantickej v zónach ICES VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vo vodách ES zóny Vb; v medzinárodných vodách zón IIa, XII a XIV sa nahrádza takto:

„Druh

:

makrela atlantická

Scomber scombrus

Zóna

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody ES a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón IIa, XII a XIV

(MAC/2CX14-)

Nemecko

19 821

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Španielsko

20

Estónsko

165

Francúzsko

13 216

Írsko

66 070

Lotyšsko

122

Litva

122

Holandsko

28 905

Poľsko

1 396

Spojené kráľovstvo

181 694

ES

311 531

Nórsko

12 300 (9)

Faerské ostrovy

4 798 (10)

TAC

511 287 (11)

V uvedených zónach možno v rámci obmedzení uvedených kvót vyloviť najviac nižšie uvedené množstvá, a to len od 1. januára do 15. februára a od 1. októbra do 31. decembra.

 

Vody ES zóny IVa (MAC/*04A-C)

Nemecko

5 981

Francúzsko

3 988

Írsko

19 938

Holandsko

8 723

Spojené kráľovstvo

54 829

ES

93 459“

c)

Údaj týkajúci sa druhu stavridy v zónach ICES VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vo vodách ES zóny Vb; v medzinárodných vodách zón XII a XIV sa nahrádza takto:

„Druh

:

stavridy

Trachurus spp.

Zóna

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody ES a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

(JAX/578/14)

Dánsko

15 056

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Nemecko

12 035

Španielsko

16 435

Francúzsko

7 952

Írsko

39 179

Holandsko

57 415

Portugalsko

1 591

Spojené kráľovstvo

16 276

ES

165 939

Faerské ostrovy

4 061 (12)

TAC

170 000

6.

Príloha IB sa mení a dopĺňa takto:

a)

Údaj týkajúci sa druhu treska škvrnitá v nórskych vodách zón I a II sa nahrádza takto:

„Druh

:

Treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

Nórske vody zón I a II

(COD/1N2AB.)

Nemecko

2 425

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Grécko

301

Španielsko

2 706

Írsko

301

Francúzsko

2 226

Portugalsko

2 706

Spojené kráľovstvo

9 410

ES

20 074

TAC

525 000“

b)

Údaj týkajúci sa druhu sebastesy vo vodách ES a medzinárodných vodách zóny ICES V a vo vodách ES zón ICES XII a XIV sa nahrádza takto:

„Druh

:

sebastesy

Sebastes spp.

Zóna

:

Vody ES a medzinárodné vody zóny V; medzinárodné vody zón XII a XIV

(RED/51214.)

Estónsko

210

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Nemecko

4 266

Španielsko

749

Francúzsko

398

Írsko

1

Lotyšsko

76

Holandsko

2

Poľsko

384

Portugalsko

896

Spojené kráľovstvo

10

ES

6 992 (13)

TAC

46

c)

Údaj týkajúci sa druhu sebastesy v grónskych vodách zón ICES V a XIV sa nahrádza takto:

„Druh

:

sebastesy

Sebastes spp.

Zóna

:

Grónske vody zón V a XIV

(RED/514GRN)

Nemecko

4 742 (14)

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Francúzsko

24 (14)

Spojené kráľovstvo

33 (14)

ES

8 000 (14)  (15)  (16)

TAC

nepodstatné

7.

Dodatok 1 k prílohe IIA sa mení a dopĺňa takto:

a)

V tabuľke a) sa stĺpec týkajúci sa Švédska nahrádza takto:

„SE

16 609

739 281

55 853

0

0

13 155

22 130

25 339“

b)

v tabuľke b) sa stĺpec týkajúci sa Švédska nahrádza takto:

„SE

286 779

830 400

263 772

0

0

80 781

53 078

110 468“;

c)

v tabuľke d) sa stĺpec týkajúci sa Španielska nahrádza takto:

„ES

0

0

0

0

0

13 836

0

1 402 142“.

8.

Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

a)

v bodoch 5c, 5c.1, 5c.2 a 5c.3 sa slová „Severné more, Skagerrak a východná časť Lamanšského prielivu“ nahrádzajú slovom „východná časť Lamanšského prielivu“;

b)

vkladá sa tento bod 5e:

„5e.   Uzavretia v reálnom čase v Severnom mori a Skagerraku

5e.1.

Na účely tohto bodu:

a)

tieto ryby sa považujú za mladé jedince:

jedince tresky škvrnitej menšie ako 35 cm,

jedince tresky jednoškvrnej menšie ako 30 cm,

jedince tresky tmavej menšie ako 35 cm,

jedince tresky merlang menšie ako 27 cm;

b)

hraničná úroveň je 15 % hmotnosti mladých jedincov vo vzťahu k celkovej hmotnosti jedincov všetkých štyroch druhov uvedených v písmene a). Ak však množstvo tresky škvrnitej vo vzorke presiahne 75 % vo vzťahu k celkovému množstvu všetkých štyroch druhov, hraničná úroveň je 10 %.

5e.2.

Členské štáty určia oblasti, v ktorých existuje riziko nadmerného výlovu mladých jedincov nad hraničnú úroveň.

5e.3.

Členské štáty uskutočnia v oblastiach určených v súlade s bodom 5e.2 inšpekcie na účely zistenia, či percento mladých jedincov presahuje hraničnú úroveň, a to aj prostredníctvom plánov spoločného nasadenia. Členské štáty na tento účel:

a)

odoberú a zmerajú vzorky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnej, tresky tmavej a tresky merlang zo záťahu v súlade s ustanoveniami dodatku 7 k tejto prílohe;

b)

zdokumentujú každú vzorku vyplnením správy o odbere vzoriek, ako sa to uvádza v dodatku 8 k tejto prílohe, a zašlú ju pobrežnému štátu.

Členské štáty môžu vyzvať ostatné krajiny, ktoré v dotknutej oblasti uskutočňujú inšpekcie, aby odobrali vzorky za ne.

5e.4.

Dotknutý pobrežný členský štát bezodkladne uverejní na svojej webovej stránke polohu miesta, na ktorom sa odobrala vzorka uvedená v bode 5e.3 písm. a), čas odberu vzorky a množstvo mladých jedincov uvedené ako percento z hmotnosti celkového uloveného množstva tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnej, tresky tmavej a tresky merlang. Uverejní sa percento pre jednotlivé druhy i pre všetky štyri druhy spolu.

5e.5.

Ak percento mladých jedincov vo vzorke uvedenej v bode 5e.3 písm. a) prekročí hraničnú úroveň, dotknutý pobrežný členský štát zakáže rybolov v danej oblasti s iným rybárskym výstrojom, ako sú pelagické vlečné siete, vakové siete, unášané siete a lovné šnúry na džigovanie na lov sleďa, makrely a stavríd, koše a dredže na hrebeňovky a žiabrovky.

Uzavretá oblasť sa stanoví na základe týchto kritérií:

oblasť je ohraničená spojením 4, 5 alebo 6 bodov,

stred rybolovnej operácie alebo operácií, pri ktorých sa vo vzorke prekročila hraničná úroveň, zodpovedá stredu uzavretej oblasti,

ak sa oblasť uzavrela na základe jednej vzorky a leží mimo vôd, ktoré sa rozprestierajú do 12 míľ od pobrežných línií, ktoré patria pod zvrchovanosť a súdnu právomoc dotknutého členského štátu, jej rozloha je 50 štvorcových míľ, a

v Skagerraku sú súčasne najviac 3 uzavreté oblasti.

5e.6.

Zákaz uvedený v bode 5e.5:

nadobúda účinnosť 12 hodín po tom, ako dotknutý členský štát prijme toto rozhodnutie, a

uplatňuje sa 21 dní a po uplynutí tejto lehoty sa automaticky prestane uplatňovať o polnoci UTC.

5e.7.

Odchylne od bodu 5e.5 v prípade, že percento mierne prekračuje hraničnú úroveň alebo záťah nemožno z dôvodu jeho celkovej veľkosti, zloženia úlovku alebo rozdelenia podľa veľkosti považovať za reprezentatívny, pobrežný členský štát sa môže pred prijatím rozhodnutia v súlade s bodom 5e.5 do 48 hodín od odobratia prvej vzorky snažiť získať ďalšie informácie vrátane kontroly ďalších záťahov.

5e.8.

Ak oblasť, ktorá sa má uzavrieť, zahŕňa oblasti, ktoré patria pod zvrchovanosť a súdnu právomoc rôznych členských štátov alebo tretích krajín, členský štát, ktorý zistil, že došlo k prekročeniu hraničnej úrovne, bezodkladne informuje dotknuté susediace členské štáty a tretie krajiny o svojich zisteniach a zákaze, o ktorom rozhodol v súlade s bodom 5e.5. Susediace členské štáty bezodkladne uzavrú svoju časť oblasti.

5e.9.

Pobrežný členský štát bezodkladne:

a)

sprístupní podrobnosti o zákaze stanovenom v súlade s bodom 5e.5 na svojej webovej stránke;

b)

v možnej miere informuje plavidlá v blízkosti tejto oblasti a

c)

e-mailom informuje Komisiu a strediská monitorovania rybolovu uvedené v článku 3 nariadenia (ES) č. 2244/2003 z 18. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa systémov monitorovania plavidiel umiestnených na družici (17), v ostatných členských štátoch a tretích krajinách, ktorých plavidlá lovia v danej oblasti, o zákaze stanovenom v súlade s bodom 5e.5. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby ich strediská monitorovania rybolovu informovali plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou, ktorých sa zákaz týka.

5e.10.

Dotknutý pobrežný členský štát poskytne Komisii na požiadanie podrobné správy o odbere vzoriek a odôvodnenie rozhodnutia prijatého v súlade s bodom 5e.5. Ak sa Komisia domnieva, že toto rozhodnutie nie je dostatočne odôvodnené, môže členský štát požiadať, aby svoje rozhodnutie zrušil alebo zmenil s okamžitým účinkom;

c)

na konci bodu 6.6 sa vkladá tento odsek:

„Táto výnimka sa neuplatňuje v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú nižšie uvedené polohy, ktoré sa určujú podľa súradnicového systému WGS84:

 

59° 05′ s. š., 06° 45′ z. d.

 

59° 30′ s. š., 06° 00′ z. d.

 

59° 40′ s. š., 05° 00′ z. d.

 

60° 00′ s. š., 04° 00′ z. d.

 

59° 30′ s. š., 04° 00′ z. d.

 

59° 05′ s. š., 06° 45′ z. d.“;

d)

vkladá sa tento bod 9a:

„9a.   Osobitné opatrenia týkajúce sa lovu sebastesov v Irmingerovom mori a priľahlých vodách

9a.1

Opatrenia ustanovené v tomto bode 9a sa uplatňujú na lov sebastesov (Sebastes spp.) v medzinárodných vodách zóny ICES V a vo vodách Spoločenstva zón ICES XII a XIV, ktoré sú ohraničené týmito súradnicami (ďalej len ‚,chránené územie sebastesov‘):

Bod č.

Severná šírka

Západná dĺžka

1

64° 45

28° 30

2

62° 50

25° 45

3

61° 55

26° 45

4

61° 00

26° 30

5

59° 00

30° 00

6

59° 00

34° 00

7

61° 30

34° 00

8

62° 50

36° 00

9

64° 45

28° 30

9a.2

Okrem údajov, ktoré sa požadujú podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2791/1999, kapitáni rybárskych plavidiel do svojich rybárskych lodných denníkov pre rybolov zaznamenajú každý vstup do chráneného územia sebastesov a výstup z neho, ako aj úhrn úlovkov ponechaných na palube. V zázname sa táto oblasť označí osobitným kódom ‚RCA‘.

9a.3

Každodenne po tom, ako sa v daný kalendárny deň dokončia rybolovné činnosti, kapitáni rybárskych plavidiel, ktoré lovia v chránenej oblasti sebastesov, odovzdajú správu o úlovkoch ustanovenú v článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 2791/1999. Uvedú v nej úlovky na palube, ktoré sa vylovili od podania poslednej správy.

9a.4

Okrem informácií požadovaných podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 2791/1999 kapitáni rybárskych plavidiel oznámia úlovky, ktoré sa vylovili odvtedy, ako sa naposledy podali informácie o úlovkoch pred tým, ako plavidlo vošlo do chránenej oblasti sebastesov, alebo z nej vyšlo.

9a.5

Správy uvedené v bodoch 9a.3 a 9a.4 sa vypracujú v súlade s prílohou I k nariadeniu (ES) č. 1085/2000. V správach o úlovkoch vylovených v chránenej oblasti sebastesov sa ako príslušná oblasť uvedie kód ‚RCA‘.

9a.6

Bez toho, aby bol dotknutý článok 39a tohto nariadenia, sa na etikete alebo pečiatke, ktorou sa označia sebastesy ulovené v chránenej oblasti sebastesov, uvedenie osobitný kód ‚RCA‘.

9a.7

Kupujúci alebo držiteľ rýb zaistí, že každé množstvo sebastesov ulovených v chránenej oblasti sebastesov, ktoré sa prvýkrát vykladá v prístave Spoločenstva alebo sa prekladá, sa pri vykladaní alebo prekládke odváži.

9a.8

Používanie vlečných sietí s veľkosťou ôk menšou ako 100 mm sa zakazuje.

9a.9

Prepočítavací koeficient, ktorý sa má uplatniť na sebastesov ulovených v chránenej oblasti sebastesov, bez vnútorností, bez hlavy, vrátane japonskej úpravy, je 1,70.“

e)

Bod 15.1 sa nahrádza takto:

„15.1.

Je zakázané používať vlečné siete na lov pri dne a loviť statickým rybárskym výstrojom vrátane žiabroviek na lov pri dne a lovných šnúr v oblastiach vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto polohy, ktoré sa určujú podľa súradnicového systému WGS84:

 

Časť Reykjaneského chrbta:

55° 04,5327′ s. š., 36° 49,0135′ z. d.

55° 05,4804′ s. š., 35° 58,9784′ z. d.

54° 58,9914′ s. š., 34° 41,3634′ z. d.

54° 41,1841′ s. š., 34° 00,0514′ z. d.

54° 00,0′ s. š., 34° 00,0′ z. d.

53° 54,6406′ s. š., 34° 49,9842′ z. d.

53° 58,9668′ s. š., 36° 39,1260′ z. d.

55° 04,5327′ s. š., 36° 49,0135′ z. d.;

 

Severná stredoatlantická oblasť:

59° 45′ s. š., 33° 30′ z. d.

57° 30′ s. š., 27° 30′ z. d.

56° 45′ s. š., 28° 30′ z. d.

59° 15′ s. š., 34° 30′ z. d.

59° 45′ s. š., 33° 30′ z. d.;

 

Stredná stredoatlantická oblasť (zlomová zóna Charlie-Gibbs a subpolárna frontálna oblasť):

53° 30′ s. š., 38° 00′ z. d.

53° 30′ s. š., 36° 49′ z. d.

55° 04,5327′ s. š., 36° 49′ z. d.

54° 58,9914′ s. š., 34° 41,3634′ z. d.

54° 41,1841′ s. š., 34° 00′ z. d.

53° 30′ s. š., 34° 00′ z. d.

53° 30′ s. š., 30° 00′ z. d.

51° 30′ s. š., 28° 00′ z. d.

49° 00′ s. š., 26° 30′ z. d.

49° 00′ s. š., 30° 30′ z. d.

51° 30′ s. š., 32° 00′ z. d.

51° 30′ s. š., 38° 00′ z. d.

53° 30′ s. š., 38° 00′ z. d.;

 

Južná stredoatlantická oblasť:

44° 30′ s. š., 30° 30′ z. d.

44° 30′ s. š., 27° 00′ z. d.

43° 15′ s. š., 27° 15′ z. d.

43° 15′ s. š., 31° 00′ z. d.

44° 30′ s. š., 30° 30′ z. d.;

 

Altair Seamounts:

45° 00′ s. š., 34° 35′ z. d.

45° 00′ s. š., 33° 45′ z. d.

44° 25′ s. š., 33° 45′ z. d.

44° 25′ s. š., 34° 35′ z. d.

45° 00′ s. š., 34° 35′ z. d.;

 

Antialtair Seamounts:

43° 45′ s. š., 22° 50′ z. d.

43° 45′ s. š., 22° 05′ z. d.

43° 25′ s. š., 22° 05′ z. d.

43° 25′ s. š., 22° 50′ z. d.

43° 45′ s. š., 22° 50′ z. d.;

 

Hatton Bank:

59° 26′ ′s. š., 14° 30′ z. d.

59° 12′ s. š., 15° 08′ z. d.

59° 01′ s. š., 17° 00′ z. d.

58° 50′ s. š., 17° 38′ z. d.

58° 30′ s. š., 17° 52′ z. d.

58° 30′ s. š., 18° 22′ z. d.

58° 03′ s. š., 18° 22′ z. d.

58° 03′ s. š., 17° 30′ z. d.

57° 55′ s. š., 17° 30′ z. d.

57° 45′ s. š., 19° 15′ z. d.

58° 30′ s. š., 18° 45′ z. d.

58° 47′ s. š., 18° 37′ z. d.

59° 05′ s. š., 17° 32′ z. d.

59° 16′ s. š., 17° 20′ z. d.

59° 22′ s. š., 16° 50′ z. d.

59° 21′ s. š., 15° 40′ z. d.;

 

Severozápadný Rockall:

57° 00′ s. š., 14° 53′ z. d.

57° 37′ s. š., 14° 42′ z. d.

57° 55′ s. š., 14° 24′ z. d.

58° 15′ s. š., 13° 50′ z. d.

57° 57′ s. š., 13° 09′ z. d.

57° 50′ s. š., 13° 14′ z. d.

57° 57′ s. š., 13° 45′ z. d.

57° 49′ s. š., 14° 06′ z. d.

57° 29′ s. š., 14° 19′ z. d.

57° 22′ s. š., 14° 19′ z. d.

57° 00′ s. š., 14° 34′ z. d.

56° 56′ s. š., 14° 36′ z. d.

56° 56′ s. š., 14° 51′ z. d.

57° 00′ s. š., 14° 53′ z. d.;

 

Juhozápadný Rockall (Empress of Britain Bank)

56° 24′ s. š., 15° 37′ z. d.

56° 21′ s. š., 14° 58′ z. d.

56° 04′ s. š., 15° 10′ z. d.

55° 51′ s. š., 15° 37′ z. d.

56° 10′ s. š., 15° 52′ z. d.

56° 24′ s. š., 15° 37′ z. d.;

 

Logachev Mound:

55° 17′ s. š., 16° 10′ z. d.

55° 33′ s. š., 16° 16′ z. d.

55° 50′ s. š., 15° 15′ z. d.

55° 58′ s. š., 15° 05′ z. d.

55° 54′ s. š., 14° 55′ z. d.

55° 45′ s. š., 15° 12′ z. d.

55° 34′ s. š., 15° 07′ z. d.

55° 17′ s. š., 16° 10′ z. d.;

 

Západný Rockall Mound:

57° 20′ s. š., 16° 30′ z. d.

57° 05′ s. š., 15° 58′ z. d.

56° 21′ s. š., 17° 17′ z. d.

56° 40′ s. š., 17° 50′ z. d.

57° 20′ s. š., 16° 30′ z. d.“

f)

Vkladá sa tento bod 19a:

„19a.   Podmienky pre plavidlá tretích krajín loviace makrelu vo vodách ES

Na plavidlá tretích krajín, ktoré majú v úmysle loviť makrelu vo vodách ES, sa vzťahujú tieto ustanovenia:

a)

Plavidlá môžu začať svoj rybársky výjazd až po získaní oprávnenia od príslušného orgánu dotknutého pobrežného členského štátu. Takéto plavidlá prejdú pred vstupom do vôd Spoločenstva jednou z týchto kontrolných oblastí:

obdĺžnik ICES 48 E2 v divízii VIa,

obdĺžnik ICES 50 F1 v divízii IVa,

obdĺžnik ICES 46 F1 v divízii IVa.

Pri vstupe do vôd ES kapitán plavidla aspoň štyri hodiny pred vstupom do jednej z kontrolných oblastí kontaktuje stredisko monitorovania rybolovu Spojeného kráľovstva (Edinburgh) e-mailom na túto adresu: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk alebo telefonicky (+ 44 1312719700).

V oznámení sa uvedie názov, medzinárodný rádiový volací znak a identifikačné písmená a číslo prístavu (PLN) plavidla, celkové množstvo jednotlivých druhov na palube a kontrolná oblasť, cez ktorú plavidlo vstúpi do vôd ES. Plavidlo nezačne loviť, pokiaľ nedostane potvrdenie o prijatí oznámenia a pokyny, či sa má kapitán s plavidlom podrobiť inšpekcii. Každé potvrdenie má špeciálne číslo oprávnenia, ktoré kapitán uchová až do skončenia rybárskeho výjazdu.

b)

Požiadavky ustanovené v písmene a) sa nevzťahujú na plavidlá, ktoré vstupujú do vôd ES bez úlovku na palube.

c)

Rybársky výjazd sa považuje za skončený, keď plavidlo opúšťa vody ES alebo vstupuje do prístavu Spoločenstva, v ktorom sa jeho úlovok úplne vyloží.

Plavidlá pred opustením vôd ES prejdú jednou z kontrolných oblastí.

Pri opúšťaní vôd ES podá kapitán plavidla aspoň dve hodiny vopred stredisku monitorovania rybolovu v Edinburghu oznámenie o vstupe do jednej z kontrolných oblastí e-mailom alebo telefonicky, ako sa ustanovuje v písmene a).

V oznámení sa uvedie názov, medzinárodný rádiový volací znak a identifikačné písmená a číslo prístavu (PLN) plavidla, celkové množstvo jednotlivých druhov na palube a kontrolná oblasť, ktorou chce plavidlo prejsť. Plavidlo neopustí kontrolnú oblasť, pokiaľ nedostane potvrdenie o prijatí oznámenia a pokyny, či sa má kapitán s plavidlom podrobiť inšpekcii. Každé potvrdenie má špeciálne číslo oprávnenia, ktoré kapitán uchová, až kým plavidlo neopustí vody ES.“

d)

Do prílohy III sa dopĺňajú tieto dodatky:

„Dodatok 7 k prílohe III

Metodika odberu vzoriek

Vzorky sa odoberajú a merajú v súlade s týmito ustanoveniami:

Vzorky sa odoberajú a merajú v úzkej spolupráci s kapitánom rybárskeho plavidla a jeho posádkou. Kapitán a posádka rybárskeho plavidla by sa mali podnecovať k účasti na tomto procese. Mali by sa podnecovať aj k tomu, aby poskytli akékoľvek informácie, ktoré by mohli byť dôležité z hľadiska vymedzenia uzavretej oblasti.

Odhaduje sa celkový úlovok v záťahu.

Vzorka sa odoberie, ak sa odhaduje, že v jednom záťahu je aspoň 300 kg tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnej, tresky tmavej a tresky merlang.

Minimálna veľkosť vzorky je 200 kg tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnej, tresky tmavej a tresky merlang.

Vzorka sa musí odobrať takým spôsobom, aby odzrkadľovala zloženie úlovku, pokiaľ ide o tieto štyri druhy.

V prípade potreby z dôvodu veľkosti úlovku by sa vzorka mala odobrať na začiatku, v strede a na konci výlovu.

Množstvo mladých jedincov sa vypočíta ako percento pre jednotlivé druhy i pre všetky štyri druhy spolu.

Správa o odbere vzoriek sa riadne vyplní ihneď po zmeraní vzorky. Potom sa zašle pobrežnému štátu.“

„Dodatok 8 k prílohe III

Image

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 bod 6 sa uplatňuje od 1. januára 2009, článok 1 bod 7 od 1. februára 2009 a článok 1 bod 8 písm. a), b), f) a g) od 1. septembra 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2009

Za Radu

predseda

C. BILDT


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 96, 15.4.2009, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2009, s. 1.

(5)  Pozri stranu 16 tohto úradného vestníka.

(6)  Obmedzenia výlovu Spoločenstva vychádzajú z kvót, ktoré sa Spoločenstvu pridelili na základe odporúčania ICCAT 08-05, ktorým sa mení a dopĺňa odporúčanie ICCAT ustanoviť viacročný plán obnovy tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori.

(7)  Komisia môže toto množstvo na žiadosť Francúzska revidovať do výšky 100 ton, ako sa uvádza v odporúčaní ICCAT 08-05.“;

(8)  Z toho sa 350 ton pridelilo Nórsku a má sa uloviť vo vodách ES zón ICES IIa a VI. V zóne ICES VI sa toto množstvo môže vyloviť len pomocou lovných šnúr.”

(9)  Môže sa loviť iba v zónach ICES IIa, VIa (severne od 56° 30′ s. š.), IVa, VIId, VIIe, VIIf a VIIh.

(10)  Môže sa loviť vo vodách ES zóny ICES IVa severne od 59° s. š. od 1. januára do 15. februára a od 1. októbra do 31. decembra. Množstvo 3 982 ton z kvóty Faerských ostrovov sa môže loviť v zóne ICES VIa severne od 56° 30′ s. š. počas celého roka.

(11)  TAC dohodnutý Európskym spoločenstvom, Nórskom a Faerskými ostrovmi pre severnú oblasť.

Osobitné podmienky

V uvedených zónach možno v rámci obmedzení uvedených kvót vyloviť najviac nižšie uvedené množstvá, a to len od 1. januára do 15. februára a od 1. októbra do 31. decembra.

 

Vody ES zóny IVa (MAC/*04A-C)

Nemecko

5 981

Francúzsko

3 988

Írsko

19 938

Holandsko

8 723

Spojené kráľovstvo

54 829

ES

93 459“

(12)  Môže sa loviť v zónach ICES IV, VIa severne od 56° 30′ s. š., VIIe, VIIf a VIIh.“

(13)  V oblasti ohraničenej týmito súradnicami môžu úlovky predstavovať maximálne 70 % kvóty a od 1. apríla do 10. mája môžu úlovky predstavovať maximálne 15 % kvóty. (RED/*5X14.)

Bod č.

Severná šírka

Západná dĺžka

1

64° 45

28° 30

2

62° 50

25° 45

3

61° 55

26° 45

4

61° 00

26° 30

5

59° 00

30° 00

6

59° 00

34° 00

7

61° 30

34° 00

8

62° 50

36° 00

9

64° 45

28° 30“

(14)  Môže sa loviť iba pelagickými vlečnými sieťami. Môže sa loviť na východe alebo západe. Kvóta sa môže uloviť v regulačnej oblasti NEAFC pod podmienkou, že sú splnené podmienky Grónska týkajúce sa vykazovania (RED/*51214).

(15)  3 000 ton, ktoré sa majú uloviť pelagickými vlečnými sieťami, je pridelených Nórsku a 200 ton je pridelených Faerským ostrovom.

(16)  V oblasti ohraničenej týmito súradnicami môžu úlovky predstavovať maximálne 70 % kvóty a od 1. apríla do 10. mája môžu úlovky predstavovať maximálne 15 % kvóty. (RED/*5-14.)

Bod č.

Severná šírka

Západná dĺžka

1

64° 45

28° 30

2

62° 50

25° 45

3

61° 55

26° 45

4

61° 00

26° 30

5

59° 00

30° 00

6

59° 00

34° 00

7

61° 30

34° 00

8

62° 50

36° 00

9

64° 45

28° 30“

(17)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 17.“


19.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/16


NARIADENIE RADY (ES) č. 754/2009

z 27. júla 2009,

ktorým sa z režimu pre rybolovné úsilie ustanoveného v kapitole III nariadenia (ES) č. 1342/2008 vynímajú niektoré skupiny plavidiel

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov (1), a najmä na jeho článok 11,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V kapitole III nariadenia (ES) č. 1342/2008 sa ustanovuje režim pre rybolovné úsilie, podľa ktorého sa členským štátom na ročnom základe prideľujú rybolovné možnosti z hľadiska rybolovného úsilia. Podľa článku 11 ods. 2 uvedeného nariadenia môže Rada na základe návrhu Komisie a informácií od členských štátov, ako aj stanoviska Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF) vyňať niektoré skupiny plavidiel z uplatňovania režimu rybolovného úsilia, pokiaľ sú k dispozícii príslušné údaje o úlovkoch tresky a vrátených úlovkoch, ktoré uskutočňujú príslušné plavidlá, pokiaľ podiel ulovených tresiek nepresiahne 1,5 % celkových úlovkov danej skupiny plavidiel a pokiaľ by začlenenie tejto skupiny do režimu úsilia predstavovalo neprimeranú administratívnu záťaž vzhľadom na jeho celkový dosah na zásoby tresky.

(2)

Švédsko poskytlo informácie o úlovkoch tresky, ktoré uskutočňuje skupina 156 plavidiel loviacich v oblastiach Skagerrak a Kattegat homára štíhleho triediacou mriežkou definovanou v dodatku 2 k prílohe III k nariadeniu (ES) č. 43/2009 (2). Na základe týchto informácií a posudku STECF možno stanoviť, že počas obdobia, keď môžu plavidlá danej skupiny používať jedine túto triediacu mriežku, úlovky tresky vrátane vyradených úlovkov nepresahujú 1,5 % celkových úlovkov tejto skupiny plavidiel počas tohto obdobia. Okrem toho berúc do úvahy program Švédska na kontrolu zásob tresky v Severnom mori, oblasti Skagerrak a Kattegat a vzhľadom na to, že by začlenenie tejto skupiny predstavovalo neprimeranú administratívnu záťaž v porovnaní s jeho celkovým dosahom na zásoby tresky, je vhodné vyňať danú skupinu plavidiel počas obdobia, v ktorom používajú výhradne predmetnú mriežku, z uplatňovania režimu úsilia ustanoveného v kapitole III nariadenia (ES) č. 1342/2008.

(3)

Španielsko poskytlo informácie o úlovkoch tresky, ktoré uskutočňuje skupina plavidiel loviacich na západe Škótska vlečnými sieťami na lov pri dne predovšetkým merlúzu. Na základe týchto informácií a posudku STECF možno stanoviť, že úlovky tresky vrátane vyradených úlovkov, ktoré uskutočňuje daná skupina plavidiel, nepresahujú 1,5 % celkových úlovkov tejto skupiny plavidiel počas toho istého obdobia. Zohľadňujúc takisto opatrenia, ktoré sa zaviedli na zaistenie monitorovania a kontroly rybolovných činností uvedenej skupiny plavidiel a vzhľadom na to, že by začlenenie tejto skupiny predstavovalo neprimeranú administratívnu záťaž v porovnaní s jeho celkovým dosahom na zásoby tresky, je vhodné vyňať túto skupinu plavidiel z uplatňovania režimu úsilia ustanoveného v kapitole III nariadenia (ES) č. 1342/2008.

(4)

Keďže členské štáty riadia rybolovné úsilie a starajú sa o dodržiavanie obmedzení v rámci rybárskeho hospodárskeho roku, ktorý trvá od 1. februára 2009 do 31. januára 2010, a so zreteľom na to, že sa nariadenie (ES) č. 1342/2008 prijalo krátko pred začiatkom tohto rybárskeho hospodárskeho roku, je vhodné, aby sa tieto vyňatia mohli uplatňovať na celý rybársky hospodársky rok a aby sa teda uplatňovali od 1. februára 2009.

(5)

S cieľom zaistiť istotu pre dotknutých rybárov a umožniť im plánovanie ich činností pre aktuálny rybársky hospodársky rok čo najskôr, je dôležité poskytnúť výnimku na šesťtýždňové obdobie uvedené v hlave I článku 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluvám o založení Európskych spoločenstiev,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyňatie z režimu úsilia podľa nariadenia (ES) č. 1342/2008

Z uplatňovania režimu pre rybolovné úsilie ustanoveného v kapitole III nariadenia (ES) č. 1342/2008 sa vynímajú tieto skupiny plavidiel:

a)

skupina plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Švédska uvedená v jeho žiadosti z 26. februára 2009 doplnenej listom z 8. apríla 2009, ktoré v oblasti Skagerrak a Kattegat lovia homára štíhleho počas obdobia, v ktorom tieto plavidlá používajú výhradne triediacu mriežku definovanú v dodatku 2 k prílohe III k nariadeniu (ES) č. 43/2009;

b)

skupina plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Španielska uvedená v jeho žiadosti z 2. decembra 2008 doplnenej listami zo 6. a 14. marca 2009, ktoré lovia hlbokomorské druhy a merlúzy, pričom používajú vlečné siete na lov pri dne s veľkosťou ôk rovnakou alebo väčšou ako 100 mm na klesajúcom šelfe západne od Škótska v hĺbke medzi 200 a 1 000 metrov.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. februára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2009

Za Radu

predseda

C. BILDT


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 20.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 43/2009 zo 16 januára 2009, ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu (Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2009, s. 1).


19.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 755/2009

z 18. augusta 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. augusta 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

29,6

XS

27,8

ZZ

28,7

0707 00 05

MK

29,2

TR

101,3

ZZ

65,3

0709 90 70

TR

105,4

ZZ

105,4

0805 50 10

AR

89,3

UY

83,6

ZA

68,3

ZZ

80,4

0806 10 10

EG

167,5

IL

133,8

TR

122,5

US

170,2

ZA

151,7

ZZ

149,1

0808 10 80

AR

105,9

BR

72,4

CL

82,6

NZ

85,9

ZA

77,9

ZZ

84,9

0808 20 50

AR

104,5

CN

60,2

TR

130,7

ZA

95,5

ZZ

97,7

0809 30

TR

128,0

ZZ

128,0

0809 40 05

IL

107,7

ZZ

107,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


19.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 756/2009

zo 17. augusta 2009,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu hlbokomorských žralokov vo vodách Spoločenstva a vo vodách, na ktoré sa nevzťahuje zvrchovanosť alebo právomoc tretích krajín oblastí V, VI, VII, VIII a IX plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 1359/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa na roky 2009 a 2010 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva, pokiaľ ide o určité populácie hlbokomorských rýb (3), sa ustanovujú kvóty na roky 2009 a 2010.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2009.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať lov z tejto zásoby, ako aj ponechávanie úlovkov z nej na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená na rok 2009 členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu zo zásoby uvedenej v tejto prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Lov zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v tejto prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa zakazuje od dátumu uvedeného v tejto prílohe. Po tomto dátume sa zakazuje úlovky ulovené týmito plavidlami ponechávať na palube týchto plavidiel, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. augusta 2009

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 352, 31.12.2008, s. 1.


PRÍLOHA

Číslo

2/DSS

Členský štát

PRT

Populácia

DWS/56789-

Druh

žralok hlbokomorský

Zóna

vody Spoločenstva a vody, na ktoré sa nevzťahuje zvrchovanosť alebo právomoc tretích krajín oblastí V, VI, VII, VIII a IX

Dátum

23. júla 2009


19.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 757/2009

z 18. augusta 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1189/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovozných colných kvót v roku 2009 na výrobky z mäsa z mladého hovädzieho dobytka („baby beef“) s pôvodom v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Srbsku, Kosove a Čiernej Hore

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 144 ods. 1 a článok 148 písm. a) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1189/2008 (2) sa ku všetkým žiadostiam o dovozné povolenia v rámci kvót uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia musí pripojiť osvedčenie o pravosti vydané orgánmi vyvážajúcej krajiny alebo vyvážajúceho colného územia. Zoznam orgánov vyvážajúcich krajín a vyvážajúcich colných území splnomocnených na vydávanie osvedčení o pravosti sa uvádza v prílohe II k uvedenému nariadeniu.

(2)

Chorvátsko zmenilo názov orgánu vydávajúceho osvedčenia o pravosti. Zoznam uvedený v prílohe II k uvedenému nariadeniu by sa preto mal v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1189/2008 zrevidovať.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1189/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Aby sa predišlo tomu, že názov orgánu uvedeného na nedávno vydaných osvedčeniach o pravosti nebude zodpovedať názvu orgánu uvedeného v nariadení (ES) č. 1189/2008, zmena a doplnenie uvedeného nariadenia by sa mali uplatňovať od 15. júna 2009, t. j. odo dňa, kedy Chorvátsko oznámilo Komisii názov nového vydávajúceho orgánu.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1189/2008 sa záznam týkajúci sa vydávajúceho orgánu Chorvátska nahrádza takto:

„—

Chorvátska republika: Croatian Agricultural Agency, Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci, Croatia“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 15. júna 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 322, 2.12.2008, s. 11.


SMERNICE

19.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/23


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/63/ES

z 13. júla 2009

o určitých súčastiach a vlastnostiach kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 74/151/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o určitých súčastiach a vlastnostiach kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (3) bola viackrát podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Smernica 74/151/EHS je jednou zo samostatných smerníc typového schvaľovania ES stanoveného smernicou Rady 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorá bola nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami (5), a stanovila technické požiadavky na dizajn a konštrukciu kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov s ohľadom okrem iného na maximálnu prípustnú hmotnosť so zaťažením, umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom, palivové nádrže, prídavné zaťaženia, zvukové výstražné zariadenia, prípustnú hladinu zvuku a výfukové systémy (tlmiče). Účelom týchto technických požiadaviek je aproximácia právnych predpisov členských štátov, aby sa umožnilo uplatňovanie systému typového schvaľovania ES, ktoré bolo stanovené smernicou 2003/37/ES, na každý typ traktora. Následne sa ustanovenia stanovené smernicou 2003/37/ES o poľnohospodárskych a lesných traktoroch, ich prípojných vozidlách a ťahaných vymeniteľných strojoch, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami uplatňujú na túto smernicu.

(3)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe VII časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   „Poľnohospodársky alebo lesný traktor“ je každé motorové vozidlo vybavené kolesami alebo pásmi, ktoré má aspoň dve nápravy, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila a ktoré je špeciálne navrhnuté pre ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve. Môže byť vybavené na prepravu nákladu a cestujúcich.

2.   Táto smernica sa vzťahuje iba na traktory definované v odseku 1, ktoré sú vybavené pneumatikami a ich maximálna konštrukčná rýchlosť je 6 až 40 km/h.

Článok 2

1.   Členské štáty nemôžu odmietnuť udeliť typové schválenie ES ani vnútroštátne typové schválenie typu traktora z dôvodov súvisiacich s nasledujúcimi súčasťami a vlastnosťami, ak tieto spĺňajú požiadavky uvedené v prílohách I až VI:

maximálna prípustná hmotnosť so zaťažením,

umiestnenie a pripevnenie tabuliek s evidenčným číslom,

palivové nádrže,

prídavné zaťaženia,

zvukové výstražné zariadenia,

prípustná hladina zvuku a výfukové systémy (tlmiče).

2.   Pokiaľ ide o vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky ustanovené touto smernicou a z dôvodov týkajúcich sa predmetu úpravy tejto smernice, členské štáty:

neudelia typové schválenie ES,

môžu odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie.

3.   Pokiaľ ide o vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky ustanovené touto smernicou a z dôvodov týkajúcich sa predmetu úpravy tejto smernice, členské štáty:

považujú osvedčenia o zhode, ktoré sú priložené k novým vozidlám v súlade so smernicou 2003/37/ES, za neplatné na účely článku 7 ods. 1 uvedenej smernice,

môžu odmietnuť registráciu, predaj alebo uvedenie týchto nových vozidiel do prevádzky.

Článok 3

Členské štáty nemôžu odmietnuť registráciu ani zakázať predaj, uvedenie do prevádzky ani používanie traktorov z dôvodov súvisiacich so súčasťami alebo vlastnosťami uvedenými v článku 2 ods. 1, ak spĺňajú požiadavky uvedené v prílohách I až VI.

Článok 4

Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie požiadaviek príloh I až VI, okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch 1.1 a 1.4.1.2 prílohy VI, technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 20 ods. 3 smernice 2003/37/ES.

Článok 5

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 6

Smernica 74/151/EHS, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe VII časti A, sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe VII časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VIII.

Článok 7

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Článok 8

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. júla 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

E. ERLANDSSON


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 36.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 (Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 74) a rozhodnutie Rady z 22. júna 2009.

(3)  Ú. v. ES L 84, 28.3.1974, s. 25.

(4)  Pozri prílohu VII časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

MAXIMÁLNA PRÍPUSTNÁ HMOTNOSŤ SO ZAŤAŽENÍM

1.

Príslušný úrad prijme technicky prípustnú maximálnu hmotnosť so zaťažením udávanú výrobcom ako maximálnu prípustnú hmotnosť so zaťažením za predpokladu, že:

1.1.

výsledky skúšok vykonaných úradom, najmä výsledky, ktoré sa týkajú brzdenia a riadenia, sú uspokojivé;

1.2.

maximálna prípustná hmotnosť so zaťažením a maximálna prípustná hmotnosť na nápravu podľa kategórie vozidla nepresahuje hodnoty uvedené v tabuľke 1.

Tabuľka 1

Maximálna prípustná hmotnosť so zaťažením a maximálna prípustná hmotnosť na nápravu podľa kategórie vozidla

Kategória vozidla

Počet náprav

Maximálna prípustná hmotnosť

(t)

Maximálna prípustná hmotnosť na nápravu

Hnaná náprava

(t)

Nehnaná náprava

(t)

T1, T2, T4.1

2

18 (so zaťažením)

11,5

10

3

24 (so zaťažením)

11,5

10

T3

2 alebo 3

0,6 (bez zaťaženia)

 (1)

 (1)

T4.3

2, 3 alebo 4

10 (so zaťažením)

 (1)

 (1)

2.

Pri akomkoľvek stave zaťaženia traktora nesmie byť hmotnosť prenášaná na cestu prednou nápravou menšia ako 20 % pohotovostnej hmotnosti traktora.


(1)  Pre kategórie vozidiel T3 a T4.3 nie je potrebné stanoviť limit pre nápravu, nakoľko obmedzenia týkajúce sa maximálnej prípustnej hmotnosti so zaťažením a/alebo bez zaťaženia vyplývajú z ich definície.


PRÍLOHA II

1.   TVAR A ROZMERY PRIESTORU PRE MONTÁŽ ZADNÝCH TABULIEK S EVIDENČNÝM ČÍSLOM

Priestor pre montáž zahŕňa rovnú alebo rovnú pravouhlú plochu s týmito minimálnymi rozmermi:

dĺžka: 255 alebo 520 milimetrov,

šírka: 165 alebo 120 milimetrov.

Voľba musí brať do úvahy rozmery, ktoré platia v členských štátoch, pre ktoré sú určené.

2.   UMIESTNENIE PRIESTORU PRE MONTÁŽ A PRIPEVNENIE TABULIEK

Priestor pre montáž je taký, aby tabuľky mali po správnom namontovaní tieto vlastnosti:

2.1.   Poloha tabuľky

Stred tabuľky nesmie byť ďalej vpravo, ako je pozdĺžna rovina súmernosti traktora.

Ľavý bočný okraj tabuľky nesmie byť ďalej vľavo, ako je zvislá rovina rovnobežná s pozdĺžnou rovinou súmernosti traktora, ktorá je dotyčnicou prierezu traktora v bode jeho najväčšej šírky.

2.2.   Poloha tabuľky vzhľadom na pozdĺžnu rovinu súmernosti traktora

Tabuľka je kolmá na rovinu súmernosti traktora.

2.3.   Poloha tabuľky vzhľadom na vertikálnu rovinu

Tabuľka je vo vertikálnej polohe s toleranciou v rozmedzí 5°. V prípade, keď to vyžaduje tvar traktora, však môže byť odklonená od vertikály:

2.3.1.

nie viac ako 30°, keď plocha nesúca evidenčné číslo je naklonená smerom nahor, za predpokladu, že horný okraj tabuľky nie je vzdialený viac ako 1,2 metra od zeme;

2.3.2.

nie viac ako 15°, keď plocha nesúca evidenčné číslo je naklonená smerom nadol, za predpokladu, že horný okraj tabuľky je vzdialený viac ako 1,2 metra od zeme.

2.4.   Vzdialenosť tabuľky od zeme

Výška spodného okraja tabuľky nad zemou nesmie byť menšia ako 0,3 m, výška horného okraja tabuľky nad zemou nesmie presiahnuť 4 m.

2.5.   Stanovenie vzdialenosti tabuľky od zeme

Vzdialenosti uvedené v bodoch 2.3 a 2.4 sa merajú na nezaťaženom traktore.


PRÍLOHA III

NÁDRŽE PRE KVAPALNÉ PALIVÁ

1.

Nádrže na palivo musia byť vyrobené tak, aby boli odolné proti korózii. Musia vyhovieť skúškam výrobcu tesnosti pri tlaku, ktorý sa rovná dvojnásobku prevádzkového tlaku, ktorý ale nesmie byť nižší ako 0,3 barov. Akýkoľvek tlak presahujúci prevádzkový tlak musí byť automaticky kompenzovaný vhodným zariadením (odvzdušňovacími otvormi, bezpečnostnými ventilmi a podobne). Odvzdušňovacie otvory musia byť konštruované tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku požiaru. Palivo nesmie unikať cez uzáver nádrže ani cez zariadenie určené na kompenzáciu nadmerného tlaku, a to ani keď sa nádrž úplne prevráti: odkvapkávanie sa toleruje.

2.

Nádrže na palivo musia byť konštruované tak, aby boli chránené pred následkami nárazu na prednú alebo zadnú časť traktora. V blízkosti nádrže nesmú byť vyčnievajúce časti, ostré hrany a podobne.

Palivové potrubie a nalievacie hrdlo musia byť umiestnené mimo kabíny.


PRÍLOHA IV

PRÍDAVNÉ ZAŤAŽENIA

Ak má byť traktor vybavený prídavnými zaťaženiami, aby spĺňal ostatné požiadavky schválenia ES, musia byť prídavné zaťaženia dodané výrobcom traktora, musia byť určené pre montáž na traktor a musia niesť znak výrobcu a vyhlásenie o ich hmotnosti v kilogramoch s presnosťou ± 5 %. Predné prídavné zaťaženia konštruované pre časté demontáže a montáže musia byť od seba vzdialené z bezpečnostných dôvodov pre uchopenie a manipuláciu minimálne 25 mm. Spôsob umiestnenia prídavných zaťažení musí predchádzať akémukoľvek ich náhodnému uvoľneniu (napr. v prípade prevrátenia sa traktora).


PRÍLOHA V

ZVUKOVÉ VÝSTRAŽNÉ ZARIADENIA

1.   Výstražné zariadenie musí niesť schvaľovaciu značku ES predpísanú smernicou Rady 70/388/EHS z 27. júla 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zvukových výstražných zariadeniach motorových vozidiel (1).

2.   Charakteristiky zvukového výstražného zariadenia, ak sa montujú na traktor

2.1.   Akustické skúšky

Keď je typ traktora schválený, skúšajú sa charakteristiky výstražného zariadenia namontovaného na tento typ traktora takto:

2.1.1.

Hladina akustického tlaku u zariadenia namontovaného na traktore sa meria v bode vzdialenom 7 metrov pred traktorom v mieste, ktoré je otvorené a pokiaľ možno rovné. Motor traktora je vypnutý. Napätie je také, ako je ustanovené v bode 1.2.1 prílohy I k smernici 70/388/EHS.

2.1.2.

Merania sa uskutočňujú na váhovej stupnici A normy IEC (Medzinárodná elektrotechnická komisia).

2.1.3.

Maximálna hodnota akustického tlaku sa stanoví vo výške 0,5 až 1,5 metra nad zemou.

2.1.4.

Maximálna hodnota hladiny akustického tlaku musí byť min. 93 dB(A) a max. 112 dB(A).


(1)  Ú. v. ES L 176, 10.8.1970, s. 12.


PRÍLOHA VI

1.   PRÍPUSTNÉ HLADINY ZVUKU

1.1.   Limity

Hladiny zvuku traktora uvedeného v článku 1 tejto smernice, keď sa meria za podmienok stanovených v tejto prílohe, nemôže presahovať tieto hladiny:

89 dB(A) – pri nezaťažených traktoroch s hmotnosťou presahujúcou 1,5 tony,

85 dB(A) – pri nezaťažených traktoroch s hmotnosťou nepresahujúcou 1,5 tony.

1.2.   Prístroje na meranie

Hluk spôsobený traktorom sa meria pomocou zvukomeru opísaného v publikácii 179, 1. vydanie (1965) Medzinárodnej elektrotechnickej komisie IEC.

1.3.   Podmienky merania

Merania sa vykonávajú na nezaťaženom traktore na dostatočne tichej a otvorenej ploche [okolitý hluk a hluk vetra aspoň 10 dB(A) pod hodnotou meraného hluku].

Táto plocha môže mať tvar napríklad otvoreného priestoru s polomerom 50 m, ktorý má strednú časť s polomerom najmenej 20 m, ktorá je prakticky rovná. Na povrchu môže byť betón, asfalt alebo podobný materiál a tento povrch nesmie byť pokrytý prachovým snehom, vysokou trávou, voľnou pôdou alebo popolom.

Povrch skúšobnej dráhy nesmie spôsobiť nadmerný hluk pneumatík. Táto podmienka platí len pre meranie hluku traktora pri pohybe.

Merania sa vykonávajú pri peknom počasí za slabého vetra. Žiadna iná osoba, okrem pozorovateľa, ktorý odčítava hodnoty na prístroji, nemôže byť v blízkosti traktora ani mikrofónu, pretože prítomnosť divákov v blízkosti traktora alebo mikrofónu môže značne ovplyvniť hodnoty odčítané z prístroja. Zaznamenané kolísania, pri ktorých sa zdá, že nesúvisia s vlastnosťami celkovej hladiny zvuku, sa nemusia pri odčítaní hodnôt zohľadňovať.

1.4.   Metóda merania

1.4.1.   Meranie hluku traktorov pri pohybe (pre typové schválenie).

Na každej strane traktora sa vykonajú najmenej dve merania. Predbežné merania sa môžu uskutočniť na účely nastavenia, ale nezohľadňujú sa.

Mikrofón sa umiestni 1,2 m nad zemou, vo vzdialenosti 7,5 m od trajektórie osi CC, na priamke PP’, ktorá je kolmá na os CC (obrázok 1).

Na skúšobnej dráhe sa vyznačia dve priamky AA’ a BB’, rovnobežné s priamkou PP’, vo vzdialenosti 10 metrov pred resp. za priamkou PP’. Traktor sa približuje k priamke AA’ stálou rýchlosťou, ako je uvedené nižšie. Škrtiaca klapka sa nastaví do úplne otvorenej polohy tak rýchlo, ako je to možné, a udržuje sa v tejto polohe, pokiaľ zadná časť traktora (1) neprekročí priamku BB’.

Maximálna zaznamenaná hladina zvuku je výsledok merania.

1.4.1.1.   Rýchlosť pri skúške predstavuje tri štvrtiny maximálnej rýchlosti, ktorá môže byť dosiahnutá pri najvyššom rýchlostnom stupni používanom pri jazde na ceste.

1.4.1.2.   Vyhodnotenie výsledkov

1.4.1.2.1.   Výsledok každého merania sa stanoví odpočítaním 1 dB(A) od odčítanej hodnoty, pričom sa berú do úvahy nepresnosti meracích prístrojov.

1.4.1.2.2.   Merania sa považujú za platné, ak rozdiel medzi dvoma po sebe nasledujúcimi meraniami na rovnakej strane nepresiahne 2 dB(A).

1.4.1.2.3.   Najvyššia nameraná hladina zvuku tvorí výsledok skúšky. Ak by mal tento výsledok presiahnuť o 1 dB(A) maximálnu prípustnú hladinu hluku pre kategóriu skúšaného traktora, vykonajú sa ďalšie dve merania. Tri zo štyroch meraní takto získaných musia spadať do predpísaných limitov.

Meracie polohy pre traktor v pohybe

Image

1.4.2.   Merania akustického tlaku stojaceho traktora (nepožaduje sa pre typové schválenie, ale musí sa zaznamenať).

1.4.2.1.   Polohy zvukomeru

Merania sa vykonajú v bode X (zobrazenom na obrázku 2) vo vzdialenosti 7 metrov od najbližšej plochy traktora.

Mikrofón sa umiestni 1,2 metra nad zemou.

1.4.2.2.   Počet meraní

Vykonajú sa najmenej dve merania.

1.4.2.3.   Podmienky skúšok traktora

Chod motora traktora bez regulátora otáčok je pri 3/4 otáčok, pri ktorých vyvíja stroj maximálny výkon (podľa údajov výrobcu). Otáčky motora sa merajú pomocou nezávislého prístroja, napríklad zariadenia roller bed a tachometra. Ak je motor vybavený regulátorom, ktorý zabraňuje, aby motor presiahol otáčky, pri ktorých vyvíja maximálny výkon, beží motor pri maximálnych otáčkach, ktoré regulátor dovoľuje.

Pred každým meraním je motor zohriaty na prevádzkovú teplotu.

1.4.2.4.   Vyhodnotenie výsledkov

Všetky hodnoty odčítané zo zvukomera sa uvedú v správe.

Metóda používaná na výpočet výkonu motora sa tiež uvedie, ak je to možné. Stav zaťaženia traktora sa taktiež uvedie.

Merania sa považujú za platné, ak rozdiel medzi dvoma po sebe nasledujúcimi meraniami na rovnakej strane traktora nepresiahne 2 dB(A).

Maximálne zaznamenané číslo je výsledok merania.

Meracie polohy pre stojaci traktor

Image

2.   VÝFUKOVÝ SYSTÉM (TLMIČ)

2.1.   Ak je traktor vybavený zariadením určeným na redukciu hluku z výfuku (tlmičom), uplatňujú sa požiadavky uvedené v tomto bode 2. Ak je sanie motora vybavené čističom vzduchu, ktorý je potrebný na zaručenie dodržania prípustnej hladiny hluku, považuje sa čistič za časť tlmiča a požiadavky tohto bodu 2 sa tiež uplatňujú na tento čistič.

Koncovka výfukového potrubia musí byť umiestnená tak, aby výfukové plyny nemohli v žiadnom prípade vniknúť do kabíny.

2.2.   K osvedčeniu o typovom schválení traktora musí byť priložený nákres výfukového systému.

2.3.   Na tlmiči musí byť zreteľne, čitateľne a nezmazateľne uvedený výrobca a typ.

2.4.   Použitie vláknitých absorpčných materiálov v konštrukcii tlmičov je dovolené, ak sú splnené tieto podmienky:

2.4.1.

vláknitý absorpčný materiál nemôže byť umiestnený v tých častiach tlmiča, ktorými prechádzajú plyny;

2.4.2.

vhodné zariadenia musia zabezpečiť, aby sa vláknitý absorpčný materiál udržal na mieste po celý čas, počas ktorého sa tlmič používa;

2.4.3.

vláknitý absorpčný materiál musí byť odolný voči teplote, ktorá je najmenej o 20 % vyššia ako prevádzková teplota (v stupňoch Celzia), ktorá sa môže vyskytnúť v oblasti tlmiča, kde sa tieto absorpčné materiály nachádzajú.


(1)  Pokiaľ má traktor príves, nezohľadňuje sa to pri stanovovaní, keď bola prekročená priamka BB’.


PRÍLOHA VII

ČASŤ A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 6)

Smernica Rady 74/151/EHS

(Ú. v. ES L 84, 28.3.1974, s. 25).

 

Smernica Rady 82/890/EHS

(Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 45).

Iba pokiaľ ide o odkazy na smernicu 74/151/EHS v článku 1 ods. 1.

Smernica Komisie 88/410/EHS

(Ú. v. ES L 200, 26.7.1988, s. 27).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES

(Ú. v. ES L 277, 10.10.1997, s. 24).

Iba pokiaľ ide o odkazy na smernicu 74/151/EHS v článku 1 prvej zarážke.

Smernica Komisie 98/38/ES

(Ú. v. ES L 170, 16.6.1998, s. 13).

 

Smernica Komisie 2006/26/ES

(Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 22).

Iba článok 1.

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 6)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

74/151/EHS

8. september 1975

82/890/EHS

22. jún 1984

88/410/EHS

30. september 1988 (1)

97/54/ES

22. september 1998

23. september 1998

98/38/ES

30. apríl 1999 (2)

2006/26/ES

31. december 2006 (3)


(1)  Podľa článku 2 smernice 88/410/EHS:

„1.   Od 1. októbra 1988 žiadny z členských štátov nesmie:

odmietnuť, pokiaľ ide o typ traktora, udeliť EHS typové schválenie, vydať dokument uvedený v článku 10 ods. 1 poslednej zarážke smernice 74/150/EHS ani udeliť národné schválenie typu, ani

zakázať uvedenie traktorov do prevádzky,

ak nádrže pre kvapalné palivá, prídavné záťaže a prípustné hladiny hluku tohto typu traktora spĺňajú požiadavky tejto smernice.

2.   Od 1. októbra 1989 členské štáty:

nevydajú dokument uvedený v článku 10 ods. 1 poslednej zarážke smernice 74/150/EHS pre typ traktora, ktorého nádrže na palivo, prídavné zaťaženia a prípustné hladiny hluku nespĺňajú požiadavky tejto smernice,

odmietnu udeliť národné typové schválenie pre typ traktora, ktorého nádrže pre kvapalné palivá, prípadné zaťaženia a prípustné hladiny hluku nespĺňajú požiadavky tejto smernice.“

(2)  Podľa článku 2 smernice 98/38/ES:

„1.   Od 1. mája 1999 členské štáty nesmú:

odmietnuť, pokiaľ ide o typ traktora, udeliť typové schválenie ES, odmietnuť vydať dokument podľa článku 10 ods. 1 poslednej zarážky smernice 74/150/EHS ani odmietnuť udeliť vnútroštátne schválenie typu, ani

zakázať uvedenie traktorov do prevádzky,

ak tieto traktory spĺňajú požiadavky smernice 74/151/EHS v znení tejto smernice.

2.   Od 1. októbra 1999 členské štáty:

nesmú ďalej vydávať doklad podľa článku 10 ods. 1 poslednej zarážky smernice 74/150/EHS pre typ traktora, ktorý nespĺňa požiadavky smernice 74/151/EHS v znení tejto smernice,

môžu odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie pre typ traktor, ktorý nespĺňa požiadavky smernice 74/151/EHS v znení tejto smernice.“

(3)  Podľa článku 5 smernice 2006/26/ES:

„1.   Pokiaľ ide o vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené smernicami 74/151/EHS, 78/933/EHS, 77/311/EHS a 89/173/EHS v znení tejto smernice, z dôvodov týkajúcich sa predmetu úpravy príslušnej smernice, členské štáty s účinnosťou od 1. januára 2007:

a)

neodmietajú udeliť typové schválenie ES ani udeliť národné typové schválenie;

b)

nezakazujú registráciu, predaj ani uvedenie takéhoto vozidla do prevádzky.

2.   Pokiaľ ide o vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky ustanovené smernicami 74/151/EHS, 78/933/EHS, 77/311/EHS a 89/173/EHS v znení tejto smernice a z dôvodov týkajúcich sa predmetu úpravy príslušnej smernice, členské štáty s účinnosťou od 1. júla 2007:

a)

viac neudeľujú typové schválenie ES;

b)

môžu odmietnuť udeliť národné typové schválenie.

3.   Pokiaľ ide o vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky ustanovené smernicami 74/151/EHS, 78/933/EHS, 77/311/EHS a 89/173/EHS v znení tejto smernice a z dôvodov týkajúcich sa predmetu úpravy príslušnej smernice, členské štáty s účinnosťou od 1. júla 2009:

a)

považujú osvedčenia o zhode, ktoré sú priložené k novým vozidlám v súlade s ustanoveniami smernice 2003/37/ES, za neplatné na účely článku 7 ods. 1;

b)

môžu odmietnuť registráciu, predaj alebo uvedenie týchto nových vozidiel do prevádzky.“


PRÍLOHA VIII

Tabuľka zhody

Smernica 74/151/EHS

Smernica 2006/26/ES

Táto smernica

článok 1

 

článok 1

článok 2 ods. 1

 

článok 2 ods. 1

 

článok 5 ods. 2

článok 2 ods. 2

 

článok 5 ods. 3

článok 2 ods. 3

článok 3

 

článok 3

článok 4

 

článok 4

článok 5 ods. 1

 

článok 5 ods. 2

 

článok 5

 

článok 6

 

článok 7

článok 6

 

článok 8

prílohy I až VI

 

prílohy I až VI

 

príloha VII

 

príloha VIII


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

19.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/34


ROZHODNUTIE RADY

z 27. júla 2009

o ukončení konzultácií s Guinejskou republikou podľa článku 96 Dohody z Cotonou

(2009/618/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú 23. júna 2000 v Cotonou (1) a revidovanú 25. júna 2005 v Luxemburgu (2) (ďalej len „Dohoda z Cotonou“), a najmä na jej článok 96,

so zreteľom na vnútornú dohodu medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa stretli v rámci Rady, o opatreniach, ktoré sa majú prijať, a postupoch, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní dohody o partnerstve AKT – ES (3), a najmä na jej článok 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Boli porušené podstatné prvky Dohody z Cotonou uvedené v jej článku 9.

(2)

V súlade s článkom 96 Dohody z Cotonou sa 29. apríla 2009 začali konzultácie s Guinejskou republikou za prítomnosti zástupcov skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov, počas ktorých zástupcovia vládnucej vojenskej junty a dočasnej vlády predložili uspokojivé návrhy a záväzky,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Konzultácie s Guinejskou republikou otvorené v súlade s článkom 96 Dohody z Cotonou sa týmto ukončujú.

Článok 2

Týmto sa prijímajú opatrenia uvedené v pripojenom liste ako primerané kroky v zmysle článku 96 ods. 2 písm. c) Dohody z Cotonou.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Platnosť tohto rozhodnutia sa končí 27. júla 2011. Na základe záverov spoločných monitorovacích misií predsedníctva Európskej únie a Komisie sa pravidelne prehodnocuje najmenej každých šesť mesiacov.

Článok 4

Rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 27. júla 2009

Za Radu

predseda

C. BILDT


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27.

(3)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 376.


PRÍLOHA

NÁVRH LISTU

Vážený pán predseda Národnej rady pre demokraciu a rozvoj,

vážený pán predseda vlády,

Európska únia považuje štátny prevrat, ku ktorému došlo 23. decembra 2008 v Guinejskej republike (ďalej len „Guinea“), za vážne porušenie podstatných prvkov Dohody z Cotonou uvedených v jej článku 9. Európska únia prostredníctvom vyhlásenia svojho predsedníctva z 31. decembra 2008 tak rozhodne odsúdila tento štátny prevrat, pretože je v rozpore so samotnými zásadami demokracie. Pri tej istej príležitosti Európska únia potvrdila svoju vôľu podporiť prebiehajúci prechod v Guinei smerom k obnove ústavného poriadku. Preto podľa článku 96 Dohody z Cotonou nadviazala politický dialóg s vládnucim režimom s cieľom preskúmať situáciu a možné riešenia. Konzultácie sa začali 29. apríla 2009 v Bruseli.

Počas úvodného zasadnutia strany diskutovali o organizácii prechodu vedúceho k obnove ústavného poriadku a o zavedení demokratického režimu ako výsledku slobodných a transparentných volieb. Guinejská strana tiež predložila memorandum zahŕňajúce etapy a problémy tohto prechodu. Európska únia zobrala na vedomie návrhy predložené guinejskou stranou počas tohto zasadnutia, najmä tieto:

Plán prechodu k demokracii

Guinejská strana potvrdila svoj záväzok týkajúci sa plánu navrhnutého Koalíciou hybných síl 17. marca 2009 a prijatého vyhlásením predsedu Národnej rady pre demokraciu a rozvoj č. 50 z 28. marca 2009, ktorého etapy majú takúto chronológiu:

pokračovať v zápise voličov v súlade s volebným zákonom,

zriadiť Národnú radu pre prechod k demokracii,

začať s prácami na úprave základného zákona,

vyhotoviť a rozdať voličské preukazy,

prijať zmeny a doplnenia základného zákona,

parlamentné voľby,

prezidentské voľby,

pokračovať v práci vyšetrovacej komisie pre tragické udalosti z júna 2006 a z januára a februára 2007.

Národná rada pre prechod k demokracii

Guinejská strana potvrdila, že Národná rada pre prechod k demokracii ustanovená plánom pre prechod k demokracii a prijatá nariadením predsedu Národnej rady pre demokraciu a rozvoj č. 50 bude ustanovená v máji 2009.

Európska únia bude pozorne sledovať, či sa Národná rada pre prechod k demokracii zriadi v najkratšom možnom termíne a či ustanovenia týkajúce sa jej zloženia, mandátu a právomocí skutočne odrážajú inkluzívny a konsenzuálny prístup.

Guinejská strana potvrdila, že národné fórum ustanovené v memorande je nezávislé od ustanovenia Národnej rady pre prechod k demokracii a nebude mať vplyv na jej skutočné etablovanie.

Úprava základného zákona

Európska únia vzala na vedomie zámer guinejskej strany požiadať Národnú radu pre prechod k demokracii, aby pred voľbami upravila základný zákon, ako aj niektoré organické zákony, najmä volebný zákon.

Európska únia bude pozorne sledovať, aby sa na jednej strane táto práca obmedzila na stránky nevyhnutné na uskutočnenie prechodu k demokracii a organizáciu volieb a aby na druhej strane nemala negatívny vplyv na harmonogram plánu prechodu.

Voľby

Guinejská strana sa zaviazala dodržať volebný harmonogram stanovený v pláne prechodu k demokracii, t. j. zorganizovať parlamentné voľby 11. októbra 2009 a dvojkolové prezidentské voľby 13. a 27. decembra 2009. Európska únia bude pozorne sledovať dodržiavanie týchto lehôt.

Guinejská strana potvrdila záväzok, ktorý prijal predseda Národnej rady pre demokraciu a rozvoj, že on sám, členovia Národnej rady pre demokraciu a rozvoj a predseda dočasnej vlády nebudú kandidovať vo voľbách. Európska únia sa domnieva, že tento záväzok je podstatný a že sa musí o ňom formálne rozhodnúť.

Pokiaľ ide o prípravu a priebeh volieb, guinejská strana spresnila nasledujúce opatrenia, aby zabezpečila, že budú slobodné a transparentné:

plná zodpovednosť za organizáciu a riadenie volieb bola zverená Nezávislej národnej volebnej komisii nariadením predsedu Národnej rady pre demokraciu a rozvoj č. 015 zo 4. januára 2009,

Guinea chce požiadať o medzinárodné pozorovanie volieb a zaväzuje sa tiež, že vyzve guinejskú občiansku spoločnosť, aby sa zúčastnila na pozorovaní volieb,

prijali sa opatrenia, aby sa zabezpečil spravodlivý prístup kandidátov vo voľbách k médiám,

obnoví sa ústavný senát Dvora audítorov na riešenie sporov súvisiacich s voľbami a na uverejnenie volebných výsledkov.

Pokiaľ ide o financovanie volieb, Medzinárodnej kontaktnej skupine pre Guineu sa predloží na preskúmanie rozpočet podrobne rozpísaný podľa činností.

Ľudské práva, právny štát, správa vecí verejných

Európska únia vzala na vedomie úsilie, ktoré v súčasnosti vyvíja guinejská dočasná vláda v boji proti obchodovaniu s drogami, beztrestnosti a korupcii, ako aj jej záväzok vykonať audity s cieľom ozdraviť verejné financie. V tejto súvislosti Európska únia prikladá osobitný význam záväzkom, ktoré prijala guinejská strana, týkajúcim sa dodržiavania zásad právneho štátu, ľudských práv a dobrej správy vecí verejných, najmä:

potvrdeniu o neexistencii politických väzňov,

obnove súdneho senátu Najvyššieho súdu, ktorý má slúžiť ako vysoká súdna inštancia v krajine,

dodržiavaniu práv osôb zadržaných z dôvodov priestupkov podľa všeobecného práva, najmä ich práva na advokáta hneď po zatknutí a na spravodlivý proces vedený príslušným súdom,

dodržiavaniu zásady rovnosti pred zákonom,

vráteniu finančných prostriedkov získaných v rámci auditov do štátnej pokladnice s cieľom umožniť ich zahrnutie do národného rozpočtu,

pokračovaniu v práci vyšetrovacej komisie pre tragické udalosti z júna 2006 a z januára a februára 2007 po ustanovení budúcej vlády, ktorá vzíde z volieb.

Európska únia pokladá záväzky, ktoré prijala guinejská strana, za všeobecne povzbudivé, znepokojuje ju však nedostatok pokroku pri plnení plánu prechodu k demokracii. Preto podľa článku 96 ods. 2 písm. c) Dohody z Cotonou rozhodla o schválení nasledujúcich primeraných opatrení týkajúcich sa postupnej obnovy spolupráce s cieľom podporiť prechod k demokracii:

1.

Európska únia bude naďalej financovať humanitárne a záchranné operácie priamo podporujúce obyvateľov, politiku prechodu k demokracii a prekonávanie krízy. V tomto rámci treba poznamenať, že nová podpora príprave parlamentných a prezidentských volieb by sa mohla poskytnúť najmä uvoľnením prostriedkov z balíka B 10. Európskeho rozvojového fondu (ERF) a v prípade včasného prijatia pozvania zo strany guinejských orgánov vyslaním volebnej pozorovateľskej misie.

2.

Ochranné opatrenia prijaté pre programy a projekty prebiehajúce v rámci 9. ERF a predchádzajúcich ERF okrem projektov obnovy verejných budov a podpory decentralizácie sa zrušia hneď po skutočnom etablovaní Národnej rady pre prechod k demokracii, ktorej mandát, právomoci a zloženie boli stanovené na základe konsenzu medzi zainteresovanými stranami guinejského prechodu k demokracii.

3.

Ochranné opatrenia prijaté pre programy a projekty prebiehajúce v rámci 9. ERF a predchádzajúcich ERF sa úplne zrušia po uverejnení zoznamu voličov a nariadenia o stanovení dátumov volieb a oficiálneho začatia volebnej kampane, ako aj ustanovení zaručujúcich slobodu verejného zhromažďovania a kampaní politických strán.

4.

Pokračovanie programu Medzinárodného menového fondu (MMF) a obnovenie procesu znižovania dlhu pre veľmi zadlžené chudobné krajiny (HIPC) by mohlo byť podporené príspevkom Európskej únie vo výške 8 miliónov EUR na vyrovnanie nedoplatkov voči Európskej investičnej banke (EIB) z pôžičiek pochádzajúcich zo zdrojov ERF z balíka B 10. ERF. Táto podpora by sa mohla poskytnúť po oficiálnom uzatvorení predložených kandidatúr na prezidentské voľby potvrdzujúcich neúčasť predsedu a členov Národnej rady pre demokraciu a rozvoj, ako aj predsedu dočasnej vlády.

5.

Strategický dokument o spolupráci a národný indikatívny program pre Guineu vo výške 237 miliónov EUR sa bude môcť podpísať po uskutočnení parlamentných a prezidentských volieb a po skutočnom uvedení volených zástupcov Národného zhromaždenia do funkcie. Strednodobé preskúmanie 10. ERF, ktorého závery sa plánujú na rok 2010, bude analyzovať výkonnosť realizácie a mohlo by viesť k záveru o prehodnotení balíka určeného Guinei.

Európska komisia si vyhradzuje právo prevziať na seba funkcie národného schvaľovacieho úradníka ERF.

V rámci postupu podľa článku 96 Dohody z Cotonou Európska únia bude naďalej pozorne sledovať situáciu v Guinei počas monitorovacieho obdobia 24 mesiacov. Počas tohto obdobia sa bude v zmysle článku 8 Dohody z Cotonou udržiavať posilnený dialóg s guinejskou vládou s cieľom podporiť proces prechodu k demokracii a predsedníctvo Európskej únie spolu s Európskou komisiou bude vykonávať pravidelné preskúmania. Prvá kontrolná misia sa uskutoční v lehote nepresahujúcej šesť mesiacov.

Európska únia si vyhradzuje právo zmeniť uvedené „primerané opatrenia“ v závislosti od vývoja realizácie záväzkov, osobitne tých, ktoré sú opísané v časti Ľudské práva, právny štát, správa vecí verejných.

Obidve strany sa zaväzujú pokračovať v pravidelnom politickom dialógu v rámci článku 8 Dohody z Cotonou s novou vládou, ktorá vzíde z volieb, o reformách v oblasti politického, justičného a hospodárskeho riadenia, ako aj o reformách v oblasti bezpečnosti.

V Bruseli

Za Komisiu

Za Radu

PRÍLOHA: ZOZNAM ZÁVÄZKOV

Záväzky partnerov:

Guinejská strana

Európska strana

0.

Súčasná situácia.

0.

Ďalšie financovanie humanitárnych a záchranných operácií na priamu podporu obyvateľstva, politickej transformácie a prekonávanie krízy. Možné poskytnutie novej podpory na prípravu parlamentných a prezidentských volieb najmä prostredníctvom uvoľnenia prostriedkov z balíka B 10. ERF a v prípade pozvania zaslaného guinejskými orgánmi prostredníctvom vyslania volebnej pozorovateľskej misie. Poskytnutie financií na regionálne projekty zahŕňajúce Guineu bude predmetom skúmania od prípadu k prípadu. Ochranné opatrenia pre ostatnú spoluprácu v rámci 9. ERF a predchádzajúcich ERF zostávajú v platnosti.

1.

Zriadenie Národnej rady pre prechod k demokracii, ktorej mandát, právomoci a zloženie boli stanovené na základe konsenzu medzi zainteresovanými stranami guinejského prechodu k demokracii.

1.

Zrušenie ochranných opatrení prijatých pre programy a projekty prebiehajúce v rámci 9. ERF a predchádzajúcich ERF okrem projektov obnovy verejných budov a podpory decentralizácie.

2.

Uverejnenie zoznamu voličov a nariadenia o stanovení termínov volieb a oficiálneho začatia volebnej kampane, ako aj ustanovení zaručujúcich slobodu verejného zhromažďovania a kampaní politických strán.

2.

Zrušenie všetkých ochranných opatrení týkajúcich sa 9. ERF a predchádzajúcich ERF.

3.

Ukončenie predkladania kandidatúr na prezidentské voľby (s potvrdením o neúčasti predsedu a členov Národnej rady pre demokraciu a rozvoj, ako aj predsedu dočasnej vlády).

3.

Vyrovnanie nedoplatkov voči EIB z pôžičiek pochádzajúcich zo zdrojov ERF uvoľnením prostriedkov z balíka B 10. ERF pod podmienkou, že sa bude pokračovať v programe MMF, a obnovenie procesu znižovania dlhu pre HIPC.

4.

Konanie slobodných a transparentných parlamentných a prezidentských volieb a skutočné uvedenie zvolených zástupcov do funkcie.

4.

Podpis strategického dokumentu o spolupráci a národného indikatívneho programu pre Guineu v rámci 10. ERF.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

19.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/40


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU EUMM GEORGIA/1/2009

z 31. júla 2009

o predĺžení mandátu vedúceho pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku, EUMM Georgia

(2009/619/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 25, tretí pododsek,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/736/SZBP z 15. septembra 2008 o pozorovateľskej misii Európskej únie v Gruzínsku (EUMM Georgia) (1), a najmä na jej článok 10 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa článku 10 ods. 1 jednotnej akcie 2008/736/SZBP je Politický a bezpečnostný výbor (PBV) v súlade s článkom 25 zmluvy poverený prijímať príslušné rozhodnutia na účely vykonávania politickej kontroly a strategického riadenia EUMM Georgia, a najmä rozhodnutie o vymenovaní vedúceho misie.

(2)

PBV 16. septembra 2008 na návrh generálneho tajomníka/vysokého predstaviteľa vymenoval rozhodnutím EUMM/1/2008 (2) pána Hansjörga HABERA za vedúceho misie EUMM Georgia do 15. septembra 2009.

(3)

Generálny tajomník/vysoký predstaviteľ navrhol 16. júla 2009 PBV, aby predĺžil funkčné obdobie pána Hansjörga HABERA o ďalší rok, t.j. do 15. septembra 2010,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Mandát pána Hansjörga HABERA ako vedúceho pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku (EUMM Georgia) sa týmto predlžuje do 15. septembra 2010.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa do 15. septembra 2010.

V Bruseli 31. júla 2009

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

O. SKOOG


(1)  Ú. v. EÚ L 248, 17.9.2008, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 79.