ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.207.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 207

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
11. augusta 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 726/2009 z 10. augusta 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 727/2009 z 10. augusta 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 728/2009 z 10. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 696/2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. augusta 2009

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 729/2009 z 10. augusta 2009, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Ciauscolo (CHZO)]

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 730/2009 z 10. augusta 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu sleďa obyčajného v subdivíziách 22 – 24 Baltského mora, vo vodách ES plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Poľska

10

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI ZMLUVAMI

 

 

2009/606/ES

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru ES – EZVO o spoločnom tranzite č. 1/2009 z 31. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor z 20. mája 1987 o spoločnom tranzitnom režime

12

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008)

14

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

11.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 726/2009

z 10. augusta 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. augusta 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

29,6

XS

23,3

ZZ

26,5

0707 00 05

MK

27,9

TR

103,3

ZZ

65,6

0709 90 70

TR

105,2

ZZ

105,2

0805 50 10

AR

67,6

NZ

63,1

TR

92,6

UY

61,1

ZA

65,7

ZZ

70,0

0806 10 10

EG

153,7

MA

103,9

TR

142,8

ZA

135,5

ZZ

134,0

0808 10 80

AR

103,9

BR

69,7

CL

82,7

CN

96,2

NZ

85,6

US

85,1

ZA

78,6

ZZ

86,0

0808 20 50

AR

60,7

AU

112,1

CL

101,7

TR

142,1

ZA

88,0

ZZ

100,9

0809 30

TR

134,9

ZZ

134,9

0809 40 05

IL

123,8

ZZ

123,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


11.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 727/2009

z 10. augusta 2009,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2008/2009 sa stanovila v nariadení Komisie (ES) č. 945/2008 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 712/2009 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. augusta 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  Ú. v. EÚ L 204, 6.8.2009, s. 37.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 11. augusta 2009

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

34,37

0,98

1701 11 90 (1)

34,37

4,59

1701 12 10 (1)

34,37

0,84

1701 12 90 (1)

34,37

4,30

1701 91 00 (2)

37,40

6,53

1701 99 10 (2)

37,40

3,12

1701 99 90 (2)

37,40

3,12

1702 90 95 (3)

0,37

0,30


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


11.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 728/2009

z 10. augusta 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 696/2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. augusta 2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 696/2009 (3) sa stanovili dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. augusta 2009.

(2)

Keďže sa vypočítaný priemer dovozných ciel odchýlil od stanoveného cla o 5 EUR na tonu, treba pristúpiť k úprave zodpovedajúcej dovozným clám stanoveným nariadením (ES) č. 696/2009.

(3)

Nariadenie (ES) č. 696/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 696/2009 sa nahrádzajú znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 11. augusta 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  Ú. v. EÚ L 201, 1.8.2009, s. 3.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od 11. augusta 2009

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

5,54

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

65,86

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

27,91

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

27,91

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

70,85


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

31.7.2009-7.8.2009

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

169,99

96,54

Cena FOB USA

162,61

152,61

132,61

71,58

Prémia – Záliv

16,48

Prémia – Veľké jazerá

6,22

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

20,48 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

18,88 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


11.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 729/2009

z 10. augusta 2009,

ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Ciauscolo (CHZO)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Žiadosť Talianska o registráciu názvu „Ciauscolo“ bola v súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa teda musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 328, 23.12.2008, s. 38.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k Zmluve o ES:

Trieda 1.2.   Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)

TALIANSKO

Ciauscolo (CHZO)


11.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 730/2009

z 10. augusta 2009,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu sleďa obyčajného v subdivíziách 22 – 24 Baltského mora, vo vodách ES plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Poľska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 1322/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné v Baltskom mori (3), sa stanovujú kvóty na rok 2009.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v tejto prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta ustanovená na rok 2009.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať lov z tejto zásoby, ako aj ponechávanie úlovkov z nej na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená na rok 2009 členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu zo zásoby uvedenej v tejto prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Lov zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v tejto prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa zakazuje od dátumu uvedeného v danej prílohe. Po tomto dátume sa zakazuje tieto úlovky ulovené týmito plavidlami z tejto zásoby ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2009

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 5.


PRÍLOHA

Č.

E2/PL/BS/001

Členský štát

Poľsko

Zásoba

HER/3B23; HER/3C22; HER/3D24

Druh

HER – Sleď obyčajný (Clupea harengus)

Zóna

Subdivízie 22 – 24 (3BC+24) v Baltskom mori

Dátum

8. júla 2009


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI ZMLUVAMI

11.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/12


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU ES – EZVO O SPOLOČNOM TRANZITE č. 1/2009

z 31. júla 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor z 20. mája 1987 o spoločnom tranzitnom režime

(2009/606/ES)

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Dohovor z 20. mája 1987 o spoločnom tranzitnom režime (1) (dohovor), a najmä na jeho článok 15 ods. 3 písm. a),

keďže:

(1)

V Dohovore sa stanovujú určité opatrenia, najmä pokiaľ ide o poskytovanie záruk týkajúcich sa tovaru, na ktorý sa v priebehu tranzitnej operácie vzťahuje zvýšené riziko podvodu. Príloha I k dodatku I k dohovoru obsahuje zoznam takého tovaru.

(2)

Pravidelným prehodnotením zoznamu v prílohe I k dodatku I k dohovoru, ktoré sa realizovalo podľa článku 1 uvedeného dodatku na základe informácií získaných od zmluvných strán, sa ukázalo, že určitý tovar na tomto zozname sa už nepovažuje za tovar predstavujúci zvýšené riziko podvodu. Na druhej strane by sa v zozname mali uviesť ďalšie výrobky. Zoznam by sa preto mal náležite upraviť,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Príloha I k dodatku I k dohovoru sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2009.

V Oslo 31. júla 2009

Za Spoločný výbor

predseda

Bjørn RØSE


(1)  Ú. v. ES L 226, 13.8.1987, s. 2.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

TOVAR PREDSTAVUJÚCI ZVÝŠENÉ RIZIKO PODVODU

(ako sa uvádza v článku 1 ods. 3 dodatku I)

1

2

3

4

5

Kód HS

Opis tovaru

Minimálne množstvá

Kód citlivého tovaru (1)

Minimálna sadzba jednotlivej záruky

0207 12

0207 14

Mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, z hydiny druhu Gallus domesticus, mrazené

3 000 kg

 

1701 11

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave

7 000 kg

 

1701 12

 

 

 

1701 91

 

 

 

1701 99

 

 

 

2208 20

Destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje

5 hl

 

2 500 EUR/hl čistého alkoholu

2208 30

 

 

 

2208 40

 

 

 

2208 50

 

 

 

2208 60

 

 

 

2208 70

 

 

 

ex ex 2208 90

 

 

1

2402 20

Cigarety obsahujúce tabak

35 000 kusov

 

120 EUR/1 000 kusov

2403 10

Tabak na fajčenie, tiež obsahujúci tabakové náhradky v akomkoľvek pomere

35 kg

 


(1)  Keď sa tranzitné údaje vymieňajú prostredníctvom postupov elektronického spracovania údajov a ak kód HS nepostačuje na jednoznačnú identifikáciu tovaru uvedeného v stĺpci 2, musí sa použiť tak kód citlivého tovaru uvedený v stĺpci 4, ako aj kód HS uvedený v stĺpci 1.“


Korigendá

11.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/14


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS

( Úradný vestník Európskej únie L 133 z 22. mája 2008 )

1.

Na strane 82 v článku 27 ods. 1 prvom pododseku:

namiesto:

„1.   Členské štáty prijmú a uverejnia do 12. mája 2010 …“

má byť:

„1.   Členské štáty prijmú a uverejnia do 11. júna 2010 …“.

2.

Na strane 82 v článku 27 ods. 1 druhom pododseku:

namiesto:

„… od 12. mája 2010.“

má byť:

„… od 11. júna 2010.“

3.

Na strane 82 v článku 27 ods. 2:

namiesto:

„2.   Komisia každých päť rokov, a prvýkrát 12. mája 2013, …“

má byť:

„2.   Komisia každých päť rokov, a prvýkrát 11. júna 2013, …“.

4.

Na strane 83 v článku 29:

namiesto:

„… sa zrušuje s účinnosťou od 12. mája 2010.“

má byť:

„… sa zrušuje s účinnosťou od 11. júna 2010.“